ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΜΔΣΑΛΛΔΤΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΑΣΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΜΔΣΑΛΛΔΤΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΑΣΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ"

Transcript

1 ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΜΔΣΑΛΛΔΤΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΑΣΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ Διζαγωγή Ο ηόπνο, επηθαλεηαθόο ή ππόγεηνο, από ηνλ νπνίνλ εμάγνληαη ρξήζηκα νξπθηά, ιέγεηαη ορστείο. Υπάξρνπλ δύν είδε νξπρείσλ, ηα λαηομεία θαη ηα μεηαλλεία. Από ηα ιαηνκεία εμάγνληαη πιηθά, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνύληαη γηα νηθνδνκηθέο δξαζηεξηόηεηεο, ελώ από ηα κεηαιιεία πιηθά, από ηα νπνία γίλεηαη αλάθηεζε κεηάιισλ. Οη κέζνδνη εμόξπμεο είλαη: Επηθαλεηαθή εμόξπμε Υπόγεηα εμόξπμε Εμόξπμε κε ρξήζε δηαιπκάησλ Η επηινγή ηεο κεζόδνπ εμαξηάηαη από δηαθόξνπο παξάγνληεο, όπσο ε αμία ηνπ νξπθηνύ, ε θαζαξόηεηα, ε κνξθή, ην κέγεζνο, ην βάζνο θαη ε δηαιπηόηεηα ηνπ νξπθηνύ, νη γεσινγηθέο, πδξνγεσινγηθέο θαη γεσκεραληθέο ζπλζήθεο ηνπ ππνγείνπ πεξηβάιινληνο, νη πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληνο ρώξνπ, ε ζεηζκηθόηεηα ηεο πεξηνρήο θαη νη πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο ηνπ έξγνπ. Σπρλά, ε εμόξπμε μεθηλά κε ηελ επηθαλεηαθή κέζνδν, ζπλήζσο κε ηελ ρξήζε αλνηθηνύ νξύγκαηνο. Με απμαλόκελν βάζνο, απμάλεη ζεκαληηθά ην θόζηνο θαη ε εμόξπμε ζηακαηά ή ζπλερίδεηαη κε ηελ ππόγεηα κέζνδν. Ελ γέλεη, ε ππόγεηα κέζνδνο είλαη πεξηζζόηεξν δαπαλεξή από ηελ επηθαλεηαθή θαη εμαξηάηαη από ηελ ζηαζεξόηεηα ηνπ γεσινγηθνύ πιηθνύ (απνθπγή θαηαξξεύζεσλ θαη αηπρεκάησλ) θαη ηνλ βαζκό αζπλερείαο ηνπ νξπθηνύ. Μεγάιε αζπλέρεηα δύλαηαη λα ειαηηώζεη ηελ πνζόηεηα ηνπ εμνξπζζνκέλνπ πιηθνύ θαη λα θαηαζηήζεη ηελ όιε δξαζηεξηόηεηα αζύκθνξε. Τα Σρήκαηα 1 θαη 2 παξνπζηάδνπλ ζθαξηθήκαηα ηεο επηθαλεηαθήο θαη ππόγεηαο εμόξπμεο. Η κέζνδνο αλνηθηνύ νξύγκαηνο παξάγεη, ζπλήζσο, κεγαιύηεξε πνζόηεηα ζηείξσλ ζε ζύγθξηζε κε ηελ ππόγεηα εμόξπμε. Τα ζηείξα ελαπνηίζεληαη πιεζίνλ ηνπ νξύγκαηνο ή εληόο ηνπ ηδίνπ ή άιινπ γεηηνληθνύ νξύγκαηνο ή ηεκαρίδνληαη θαη πσινύληαη, εάλ ππάξρεη αγνξά γηα ην πιηθό. Απελαληίαο, ε ππόγεηα εμόξπμε είλαη πεξηζζόηεξν επηιεθηηθή θαη γη απηό δύλαηαη λα απνθύγεη παξαγσγή ζεκαληηθώλ πνζνηήησλ ζηείξσλ. 1

2 Σρήκα 1. Σθαξίθεκα κεζόδνπ αλνηθηνύ νξύγκαηνο (Πεγή: EC, 2009). Σρήκα 2. Σθαξίθεκα κεζόδνπ ππόγεηαο εμόξπμεο (Πεγή: EC, 2009). 2

3 Γιατείριζη ηελμάηων και ζηείρων Οη ζπρλόηεξεο επηινγέο γηα ηε δηαρείξηζε ηεικάησλ θαη ζηείξσλ είλαη νη εμήο: Απόζεζε ηεικάησλ ζε ιίκλεο. Απόζεζε ηεικάησλ ή ζηείξσλ ζε ππόγεηα ιαηνκεία θαη νξπρεία ή αλνηθηά νξύγκαηα ή ρξεζηκνπνίεζή ηνπο γηα θαηαζθεπή θξαγκάησλ ηνπνζέηεζεο ηεικάησλ. Δηάζεζε μεξώλ ηεικάησλ θαη ζηείξσλ ζε ζσξνύο ή ζε πξαλή ιόθσλ. Απόξξηςε ηεικάησλ ζε επηθαλεηαθά ύδαηα ή ππόγεηα ύδαηα. Η επηινγή ηεο κεζόδνπ δηαρείξηζεο εμαξηάηαη από ην θόζηνο, ηελ πεξηβαιινληηθή επίδνζε θαη ηελ πηζαλόηεηα αζηνρίαο. Υγξέο θαη αέξηεο εθπνκπέο, ειεγρόκελεο ή κε, από ηέικαηα θαη ζηείξα κπνξεί λα είλαη ηνμηθέο ζε αλζξώπνπο, δώα θαη θπηά. Οη πγξέο εθπνκπέο κπνξεί λα είλαη όμηλεο ή αιθαιηθέο θαη κπνξεί λα πεξηέρνπλ δηαιειπκέλα κέηαιια θαη δηαιπηέο ή κε νξγαληθέο νπζίεο. Έλα ζεκαληηθό πξόβιεκα πγξώλ εθπνκπώλ πνπ ζρεηίδεηαη κε ζεηνύρα νξπθηά, όπσο ησλ Pb, Zn, Cu, Au, C, είλαη απηό ηεο όμηλεο απνξξνήο. Έλα άιιν ζεκαληηθό πξόβιεκα είλαη ε παξαγσγή ηεικάησλ από ηελ αλάθηεζε ρξπζνύ, πνπ πεξηέρνπλ θπαληνύρα ηόληα. 3

4 ΟΞΙΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗ Η όμηλε απνξξνή παξάγεηαη θαηά ηελ νμείδσζε ζεηνύρσλ νξπθηώλ (π.ρ., ζηδεξνππξίηε), όηαλ έξρνληαη ζε επαθή κε ην νμπγόλν θαη ην λεξό. Η όμηλε απνξξνή από ην ζύζηεκα απηό ραξαθηεξίδεηαη από ρακειό ph (2 3), πςειή ζπγθέληξσζε ζηδήξνπ θαη άιισλ βαξέσλ κεηάιισλ, πςειή ζπγθέληξσζε δηαιειπκέλσλ ζηεξεώλ θαη έληνλν θηηξηλν-θαθέ ρξώκα. Τν θαηλόκελν πεξηγξάθεηαη από ηηο αληηδξάζεηο: 4FeS 2(s) + 14O 2 + 4H 2 O 4Fe H SO 4 4Fe H + + O 2 4Fe H 2 O 4Fe H 2 O 4Fe(OH) 3(s) + 12H + Τν απνηέιεζκα ησλ αλσηέξσ αληηδξάζεσλ είλαη όηη 4 mol ζηδεξνππξίηε νμεηδώλνληαη θαη παξάγνπλ 4 mol Fe(OH) 3(s), ην νπνίν δίλεη ην θηηξηλνθαθέ ρξώκα ζην λεξό. Επί πιένλ, παξάγνληαη 12 mol Η +, δειαδή ηζρπξό νμύ, ην νπνίν δηαιύεη ηα γεσινγηθά πιηθά πνπ έξρεηαη ζε επαθή, κε απνηέιεζκα ηελ παξαγσγή πςειώλ ζπγθεληξώζεσλ βαξέσλ κεηάιισλ, ζθιεξόηεηαο θαη νιηθώλ δηαιειπκέλσλ ζηεξεώλ. Μία επί πιένλ ζεκαληηθή αληίδξαζε είλαη: FeS 2(s) + 14Fe 3 + 8H 2 O 15Fe SO H + H νμείδσζε ηνπ δηζζελνύο ζε ηξηζζελή ζίδεξν είλαη πνιύ βξαδεία ζε όμηλν πεξηβάιινλ. Όκσο, εθηόο από ηηο αλσηέξσ αβηνηηθέο αληηδξάζεηο ππάξρνπλ θαη απηέο πνπ θαηαιύνληαη από κηθξννξγαληζκνύο, κε απνηέιεζκα ηελ ζεκαληηθή αύμεζε ηεο ηαρύηεηαο απηώλ. Γηα παξάδεηγκα, ν Thiobacillus ferrooxidans θαηαιύεη ηελ νμείδσζε ηνπ δηζζελνύο ζε ηξηζζελή ζίδεξν θαη ηνπ ζηνηρεηαθνύ ζείνπ ζε ζεηηθά αληόληα θαη ν Ferrobacillus ferrooxidans επίζεο ηελ νμείδσζε ηνπ δηζζελνύο ζε ηξηζζελή ζίδεξν. Έηζη, όηαλ κηθξό κόλνλ κέξνο ηνπ ζηδεξνππξίηε νμεηδσζεί κε αηκνζθαηξηθό νμπγόλν, παξάγεηαη ηξηζζελή ζίδεξνο, ν νπνίνο νμεηδώλεη ηνλ ζηδεξνππξίηε, ζύκθσλα κε ηελ ηειεπηαία αληίδξαζε. Με βάζε ηνλ αλσηέξσ κεραληζκό, «ζθξάγηζκα» κεηαιιείσλ γηα ηελ παξεκπόδηζε εηζαγσγήο νμπγόλνπ θαη ηνλ έιεγρν παξαγσγήο όμηλεο απνξξνήο δελ ζα είλαη απνηειεζκαηηθή ελέξγεηα γηα δύν ιόγνπο: Πξώηνλ, δηόηη πνιύ κηθξέο πνζόηεηεο νμπγόλνπ απαηηνύληαη γηα λα μεθηλήζεη ε νμείδσζε ηνπ ζηδεξνππξίηε. Δεύηεξνλ, δηόηη νη 4

5 κηθξννξγαληζκνί πνπ θαηαιύνπλ ηελ νμείδσζε ηνπ δηζζελνύο ζηδήξνπ απαηηνύλ κόλνλ κηθξέο πνζόηεηεο νμπγόλνπ γηα λα αλαπηπρζνύλ. 5

6 ΑΝΑΚΣΗΗ ΥΡΤΟΤ ΜΔ ΣΗ ΜΔΘΟΓΟ ΣΟΤ ΚΤΑΝΙΟΤ Η ζπγθέληξσζε ηνπ ρξπζνύ ζηα ρξπζνθόξα κεηαιιεύκαηα είλαη ζπλήζσο πνιύ ρακειή, π.ρ., < 10 g/ton ή < 0,001% θαηά βάξνο. Σηηο πεξηπηώζεηο απηέο, ε ρξήζε πδξνκεηαιινπξγηθώλ κεζόδσλ, όπσο ε εθρύιηζε ηνπ ρξπζνύ κε πδαηηθά δηαιύκαηα πνπ πεξηέρνπλ ηα θαηάιιεια αληηδξαζηήξηα είλαη ε κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλάθηεζή ηνπ από ην κεηάιιεπκα. Τν εθρύιηζκα δηαρσξίδεηαη από ηα ζηεξεά θαη ππνβάιιεηαη ζε πξνζξόθεζε ζε ελεξγό άλζξαθα, από ηνλ νπνίνλ αλαθηάηαη ν ρξπζόο κε όμηλε έθπιπζε (Σρήκα 3). Σρήκα 3. Δηάγξακκα ξνήο επεμεξγαζίαο κεηαιιεύκαηνο θαη παξαγνκέλσλ ηεικάησλ. 6

7 Εηδηθόηεξα, ηα ζηάδηα επεμεξγαζίαο ηνπ εμνξπζζνκέλνπ κεηαιιεύκαηνο είλαη: Θξαύζε θαη ιεηνηξίβεζε ηνπ κεηαιιεύκαηνο. Εθρύιηζε ηνπ πνιθνύ ιεηνηξίβεζεο κε δηάιπκα θπαληνύρνπ λαηξίνπ ζε αιθαιηθό πεξηβάιινλ, παξνπζία ελεξγνύ άλζξαθα. Αλάθηεζε ρξπζνύ θαη αξγύξνπ από ηνλ ελεξγό άλζξαθα κε όμηλε έθπιπζε. Αλαγέλλεζε ηνπ ελεξγνύ άλζξαθα θαη επαλαρξεζηκνπνίεζή ηνπ. Ηιεθηξναλάθηεζε ησλ πνιπηίκσλ κεηάιισλ (ρξπζνύ-αξγύξνπ) από ην κεηαιινθόξν δηάιπκα. Τήμε ησλ πνιπηίκσλ κεηάιισλ θαη παξαγσγή ξάβδσλ ρξπζνύαξγύξνπ. Προεηοιμαζία ηοσ τρσζοθόροσ μεηαλλεύμαηος Σθνπόο ηεο πξνεηνηκαζίαο είλαη λα θέξεη ην κεηάιιεπκα ζε κνξθή πνπ ζα επηηξέςεη ηελ νηθνλνκηθά βέιηηζηε αλάθηεζε ηνπ ρξπζνύ. Τν πξώην ζηάδην πεξηιακβάλεη ζξαύζε θαη ιεηνηξίβεζε ηνπ κεηαιιεύκαηνο. Εάλ ππάξρεη ειεύζεξνο ρξπζόο, γίλεηαη αλάθηεζε απηνύ κε κεζόδνπο πνπ ζηεξίδνληαη ζηε βαξύηεηα θαη θαηόπηλ ρξεζηκνπνηείηαη ε εθρύιηζε κε θπαληνύρν λάηξην ζην ππόιεηκκα. Μεηαιιεύκαηα, ηα νπνία πεξηέρνπλ ρξπζό καδί κε ζεηνύρα θαη αλζξαθηθά νξπθηά, απαηηνύλ πεξαηηέξσ επεμεξγαζία, πξηλ ηελ εθρύιηζε κε δηάιπκα θπαληνύρνπ λαηξίνπ. Απηό είλαη απαξαίηεην, δηόηη ηα θπαληνύρα ηόληα αληηδξνύλ θαηά πξνηίκεζε κε ηα ζεηνύρα ηόληα θαη όρη κε ην ρξπζό θαη ζρεκαηίδνπλ ζεηνθπαληθά ηόληα. Τα ελ ιόγσ νξπθηά εκπινπηίδνληαη κε επίπιεπζε θαη ππνβάιινληαη ζε νμείδσζε ησλ ζεηνύρσλ, ώζηε λα κελ αληηδξνύλ κε ηα θπαληνύρα θαηά ην ζηάδην ηεο εθρύιηζεο. Τα αλζξαθηθά νξπθηά πξνζξνθνύλ ην ρξπζό κεηά ηελ δηαιπηνπνίεζή ηνπ θαη γη απηό πξνζηίζεηαη ελεξγόο άλζξαθαο γηα αληαγσληζηηθή πξνζξόθεζε (Carbon in Leach CIL method). Δκτύλιζη με διάλσμα κσανιούτοσ ναηρίοσ Η εθιεθηηθή δηαιπηνπνίεζε ηνπ ρξπζνύ από ην κεηάιιεπκα πεξηγξάθεηαη από ηηο εμήο αληηδξάζεηο: 2Au + 4NaCN + O 2 + 2H 2 O 2NaAu(CN) 2 + 2NaOH + H 2 O 2 7

8 2Au + 4NaCN + H 2 O 2 2NaAu(CN) 2 + 2NaOH To άζξνηζκα ησλ αλσηέξσ δύν αληηδξάζεσλ απνηειεί ηελ θιαζζηθή αληίδξαζε Elsner: 4Au + 8NaCN + O 2 +2H 2 O 4NaAu(CN) 2 + 4NaOH Η ζπκπινθνπνίεζε ηνπ ρξπζνύ ππνβνεζείηαη από ηελ παξνπζία νμπγόλνπ, γη απηό θαη γίλεηαη εκθύζεζε αέξα ή νμπγόλνπ ζηνλ αληηδξαζηήξα εθρύιηζεο. Τν παξαγόκελν ζύκπινθν είλαη ζηαζεξό θαη πξνζξνθάηαη ζε ελεξγό άλζξαθα. Ο ζπλνιηθόο ρξόλνο θπάλσζεο γηα πνιθό κε πεξηεθηηθόηεηα ζηεξεώλ 50% είλαη πεξίπνπ 20 ώξεο. Αλάινγα κε ην είδνο ηνπ κεηαιιεύκαηνο, ε ζπγθέληξσζε ηνπ θπαληνύρνπ λαηξίνπ είλαη mg/l, σο NaCN. Η θπάλσζε γίλεηαη ζε αιθαιηθό πεξηβάιινλ κε πξνζζήθε αζβέζηε, ώζηε λα απνθεύγεηαη ε παξαγσγή αεξίνπ πδξνθπαλίνπ, ηόζν γηα ιόγν πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ, όζν θαη γηα δηαηήξεζε ηεο απαξαίηεηεο ζπγθεληξώζεσο ζηε δηεξγαζία ηεο εθρύιηζεο. Γιατείριζη ηελμάηων Ο πνιθόο ηνπ κεηαιιεύκαηνο, κεηά ηελ απνκάθξπλζε ησλ επγελώλ κεηάιισλ ππνβάιιεηαη ζε επεμεξγαζία γηα ηελ θαηαζηξνθή ησλ ππνιεηκκαηηθώλ θπαληνύρσλ. Μία θνηλή κέζνδνο επεμεξγαζίαο είλαη ε κέζνδνο INCO (SO 2 + νμπγόλν), κε ηελ νπνίαλ ηα θπαληνύρα ηόληα νμεηδώλνληαη ζε θπαληθά, κε παξνπζία ζεηηθνύ ραιθνύ σο θαηαιύηε. Καηόπηλ, ηα θπαληθά πδξνιύνληαη ζε ακκσλία θαη δηνμείδην ηνπ άλζξαθνο, ζύκθσλα κε ηηο αληηδξάζεηο: CN - + SO 2 + O 2 + H 2 O + Cu 2+ CNO - + H 2 SO 4 + Cu 2+ CNO - + 2H 2 O OH - + NH 3 + CO 2 Τα θπαληνύρα ζύκπινθα ηνπ ηξηζζελνύο ζηδήξνπ ζα θαηαβπζίδνληαη σο αδηάιπηεο ζηδεξνθπαληνύρεο ελώζεηο κεηάιισλ, κε γεληθό ηύπν Me 2 [Fe(CN) 6 ], όπνπ Me = Cu, Ni, Zn, ζύκθσλα κε ηηο αληηδξάζεηο: 2[Fe(CN) 6 ] 3- + SO 2 + 2H 2 O 2[Fe(CN) 6 ] H SO 4 2Me 2+ + [Fe(CN) 6 ] 4- + xh 2 O Me 2 [Fe(CN) 6 ].xh 2 O (s) Τα βαξέα κέηαιια πνπ δελ απνκαθξύλνληαη κε ηελ αλσηέξσ αληίδξαζε, ζα θαηαβπζίδνληαη σο ζηεξεά πδξνμείδηα κε πξνζζήθε αζβέζηε: Me OH - Me(OH) 2(s) Σρεηηθέο πεηξακαηηθέο δνθηκέο έδεημαλ όηη ε αλσηέξσ κέζνδνο κπνξεί λα επηηύρεη ζπλνιηθή ππνιεηκκαηηθή ζπγθέληξσζε θπαληνύρσλ κηθξόηεξε ησλ 0,5 mg/l. Η ηηκή απηή είλαη πεξίπνπ 100 θνξέο κηθξόηεξε ηνπ νξίνπ 8

9 ησλ 50 mg/l γηα ηελ αζθαιή δηαβίσζε πηελώλ. Τν όξην ησλ νιηθώλ θπαληνύρσλ ζην πόζηκν λεξό ζηηο ΗΠΑ είλαη 0,2 mg/l. Γηα ειεύζεξα θπαληνύρα, ε ζαλαηεθόξα δόζε ζηνλ άλζξσπν κε θαηάπνζε ή εηζπλνή θπκαίλεηαη από 50 έσο 200 mg (1 3 mg/kg βάξνπο). Μεηά ηελ θαηαζηξνθή ησλ θπαληνύρσλ, ηα ηέικαηα πεξηέρνπλ πεξίπνπ 50% ζηεξεά θαη κεηαθέξνληαη πδξαπιηθά θαη απνηίζεληαη ζε θαηάιιεια δηακνξθσκέλε πδαηνζηεγή ιεθάλε απνζέζεσο. Γηα ηε δηακόξθσζε ηεο ιεθάλεο απηήο θαηαζθεπάδνληαη θξάγκαηα κε δηεζλείο πξνδηαγξαθέο, ιακβάλνληαο ππ όςηλ ηνλ κέγηζην δπλαηό ζεηζκό θαη ηελ κέγηζηε πηζαλή βξνρόπησζε. Σηα αλάληε ηνπ θξάγκαηνο θαηαζθεπάδνληαη πεξηκεηξηθέο ηάθξνη εθηξνπήο. Σηνλ ππζκέλα ηεο ιεθάλεο απόζεζεο θαηαζθεπάδεηαη ζύλζεηνο θξαγκόο απνηεινύκελνο από αξγηιηθό θξαγκό πδξαπιηθήο αγσγηκόηεηνο Κ < 10 9 m/sec θαη γεσκεκβξάλεο από πνιπαηζπιέλην πςειήο ππθλόηεηαο. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ European Commission, Reference Document on Best Available Techniques for Management of Tailings and Waste-Rock in Mining Activities, January

10 10

Γιασείπιζη Συν Τπολειμμάηυν Σος ςζηήμαηορ Καθαπιζμού Συν Αεπίυν Από Αποηεθπυηήπερ Αζηικών ηεπεών Αποππιμμάηυν

Γιασείπιζη Συν Τπολειμμάηυν Σος ςζηήμαηορ Καθαπιζμού Συν Αεπίυν Από Αποηεθπυηήπερ Αζηικών ηεπεών Αποππιμμάηυν Γιασείπιζη Συν Τπολειμμάηυν Σος ςζηήμαηορ Καθαπιζμού Συν Αεπίυν Από Αποηεθπυηήπερ Αζηικών ηεπεών Αποππιμμάηυν Υπςζάνθη Βάββα 1, Δπαμεινώνδαρ Βοςηζάρ 1, Πέηπορ αμαπάρ 2, Δςζηπάηιορ Καλογήπος 3, Γημήηπιορ

Διαβάστε περισσότερα

Αναβάθμισης υπολείμματος σε μονάδα flexicoking

Αναβάθμισης υπολείμματος σε μονάδα flexicoking ΠΣΤΧΙΑΚΗ 2015 Αναβάθμισης υπολείμματος σε μονάδα flexicoking ΤΝΣΑΚΣΗ : ΟΡΕΙΟ ΑΙΝΣΙΝ, ΓΕΡΟΔΗΜΟ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΣΕΧΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΔΡΙΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ: ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ Γ ρ Ν. Καηζαρός Γηεπζπληήο Δξεπλώλ ηνπ ΔΚΔΦΔ «Γεκόθξηηνο» Πξώελ Πξόεδξνο Έλσζεο Διιήλσλ Υεκηθώλ Πξώελ Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ»

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΥΟΛΗ: ΥΗΜΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΣΜΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΜΔ ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΟΛΛΟΔΙΓΩΝ Δ ΑΚΟΡΔΣΑ ΠΟΡΩΓΗ ΜΔΑ»

«ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΟΛΛΟΔΙΓΩΝ Δ ΑΚΟΡΔΣΑ ΠΟΡΩΓΗ ΜΔΑ» ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ «ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΟΛΛΟΔΙΓΩΝ Δ ΑΚΟΡΔΣΑ ΠΟΡΩΓΗ ΜΔΑ» ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΓΗΠΛΩΜΑΣΟ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΠΟΛΤΞΔΝΗ Ν. ΜΗΣΡΟΠΟΤΛΟΤ Υεκηθνύ Μεραληθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΣΖΖ ΦΧΦΟΡΗΚΧΝ ΜΔ ΠΡΟΡΟΦΖΖ Δ ΤΓΡΟΞΤ-ΟΞΔΗΓΗΑ ΗΓΖΡΟΤ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΚΡΟΖ ΒΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΛΤΜΑΣΧΝ

ΑΝΑΚΣΖΖ ΦΧΦΟΡΗΚΧΝ ΜΔ ΠΡΟΡΟΦΖΖ Δ ΤΓΡΟΞΤ-ΟΞΔΗΓΗΑ ΗΓΖΡΟΤ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΚΡΟΖ ΒΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΛΤΜΑΣΧΝ ΑΝΑΚΣΖΖ ΦΧΦΟΡΗΚΧΝ ΜΔ ΠΡΟΡΟΦΖΖ Δ ΤΓΡΟΞΤ-ΟΞΔΗΓΗΑ ΗΓΖΡΟΤ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΚΡΟΖ ΒΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΛΤΜΑΣΧΝ Κπξηαθή Καιαϊηδίδνπ, Γεώξγηνο Βαξβνύηεο, Μαλαζζήο Μήηξαθαο, Σκήκα Υεκηθώλ Μεραληθώλ, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΓΔΧΔΠΗΣΖΜΔ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ» ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΚΑΗ ΘΑΛΑΗΑ ΓΔΧΥΖΜΔΗΑ» «ΔΚΣΗΜΖΖ ΣΧΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΤΝΘΖΚΧΝ ΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΓΗ. Τν αλδξηθό θαη γπλαηθείν γελλεηηθό ζύζηεκα. Ο ιδπακζζιόξ παναβςβήξ ηςκ μύνςκ

ΔΙΑΓΩΓΗ. Τν αλδξηθό θαη γπλαηθείν γελλεηηθό ζύζηεκα. Ο ιδπακζζιόξ παναβςβήξ ηςκ μύνςκ ΔΙΑΓΩΓΗ Η θύξηα ιεηηνπξγία ησλ λεθξώλ είλαη ε απαιιαγή ηνπ αίκαηνο από ηηο άρξεζηεο νπζίεο ηνπ κεηαβνιηζκνύ (θπξίσο ηνπ αγώημο), ε ξύζκηζε ηεο νμενβαζηθήο ηζνξξνπίαο, αιιά θαη ε παξαγσγή νξκνλώλ. Οη άρξεζηεο

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΥΗΜΕΘΑ ΣΟΤ ΚΡΑΘΟΤ» (από ηνλ ηξύγν κέρξη ην πνηήξη)

«Η ΥΗΜΕΘΑ ΣΟΤ ΚΡΑΘΟΤ» (από ηνλ ηξύγν κέρξη ην πνηήξη) ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΔΤΓΖΛΟΤ Υ. ΔΣΟ 2012-2013, β ΣΔΣΡΑΜΖΝΟ ΣΑΞΖ Α ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΑΠΟ ΣΟ ΑΜΠΕΛΘ ΣΟ ΚΡΑΘ ΚΑΘ ΣΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΣΟΤ» «Η ΥΗΜΕΘΑ ΣΟΤ ΚΡΑΘΟΤ» (από ηνλ ηξύγν κέρξη ην πνηήξη) ΟΗ ΜΑΘΖΣΔ ΜΔΛΖ ΗΩΑΝΝΖ ΠΑΡΗΑΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

αλαλεώζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο

αλαλεώζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο αλαλεώζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο Σύκθσλα κε πνιινύο εξεπλεηέο, ηα απνζέκαηα πεηξειαίνπ θαη θπζηθνύ αεξίνπ ηνπ πιαλήηε αλακέλεηαη λα έρνπλ εμαληιεζεί πξηλ ηα κέζα ηνπ αηώλα πνπ δηαλύνπκε.. Πξνβιέπεηαη ε εμάληιεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΜΔΛΩΝ ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟΤ. 1. Απνζηνιίδεο Απόζηνινο, Αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο Ηρζπνινγίαο

ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΜΔΛΩΝ ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟΤ. 1. Απνζηνιίδεο Απόζηνινο, Αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο Ηρζπνινγίαο ΠΟΡΗΜΑ ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΜΔΛΩΝ ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟΤ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΣΖ ΓΔΩΠΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ηνπ ΑΠΘ Ζ Γεληθή πλέιεπζε ηεο Γεσπνληθήο ρνιήο ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο (ΑΠΘ) κε αξηζκό 692/22-6-2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΦΙΛΣΡΟΤ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ

ΟΓΗΓΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΦΙΛΣΡΟΤ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ ΟΓΗΓΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΦΙΛΣΡΟΤ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ ΦΙΛΣΡΟ ΑΝΣΙΣΡΟΦΗ ΌΜΩΗ ΠΟΙΜΟΤ ΝΔΡΟΤ 5 ΣΑΓΙΩΝ ΠΑΡΑΚΑΛΟΤΜΔ ΓΗΑΒΑΣΔ ΟΛΟΚΛΖΡΟ ΣΟΝ ΟΓΖΓΟ ΠΡΗΝ ΑΡΥΗΔΣΔ ΣΖΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ. ΔΑΝ ΚΑΠΟΗΑ ΣΗΓΜΖ ΔΥΔΣΔ ΑΜΦΗΒΟΛΗΑ ΓΗΑ ΣΟ ΠΧ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ

2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ 2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΔΙ Καβάιαο, Σκήκα Γαζνπνλίαο θαη Γηαρείξηζεο Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο Μάζεκα Μεηεσξνινγίαο-Κιηκαηνινγίαο Τπεύζπλε : Γξ Μάξζα Λαδαξίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

2011-2012. Πράσινη ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (6η Άσκηση) Καθ. Κυριάκοσ Κοτζαμπάςησ. 6 ε Άζθεζε

2011-2012. Πράσινη ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (6η Άσκηση) Καθ. Κυριάκοσ Κοτζαμπάςησ. 6 ε Άζθεζε Πράσινη ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (6η Άσκηση) Καθ. Κυριάκοσ Κοτζαμπάςησ 2011-2012 6 ε Άζθεζε Βηνηερλνινγία κηθξνθπθώλ ΙΙΙ: Βέιηηζηεο ζπλζήθεο ζύλζεζεο ιηπαξώλ από κηθξνθύθε Παξαζθεπή βηνληίδει. (Κ. Κοτζαμπάσης) Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ONSITE WASTEWATER PROJECT FINAL REPORT

ONSITE WASTEWATER PROJECT FINAL REPORT ONSITE WASTEWATER PROJECT FINAL REPORT SludgeHammer Advanced Biological Treatment New Mexico Governor s Water Innovation Program April 2007 Contract No. 05-341-1000-0034 http://www.nmenv.state.nm.us/ Prepared

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΤΙΜΩΝ

ΔΛΔΓΥΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΤΙΜΩΝ Τπεύζπλνο: Γειεγηάλλεο Αιέμαλδξνο Καύζηκα ηεο ειιεληθήο αγνξάο ΔΛΔΓΥΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΤΙΜΩΝ ηελ Διιάδα δηαηίζεληαη ηξία είδε βελδίλεο θαη δπν είδε πεηξειαίνπ. Ζ βελδίλε δηαθξίλεηαη ζε απιή ακόιπβδε (95 νθηαλίσλ),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΜΟ ΛΔΠΣΧΝ ΤΜΔΝΗΧΝ NiO ΜΔ ΝΑΝΟΧΜΑΣΗΓΗΑ Au ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ Δ ΑΗΘΖΣΖΡΔ ΤΓΡΟΓΟΝΟΤ ΥΑΜΖΛΖ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΜΟ ΛΔΠΣΧΝ ΤΜΔΝΗΧΝ NiO ΜΔ ΝΑΝΟΧΜΑΣΗΓΗΑ Au ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ Δ ΑΗΘΖΣΖΡΔ ΤΓΡΟΓΟΝΟΤ ΥΑΜΖΛΖ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (Δ.Π.Μ..): "ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΛΗΚΧΝ" ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΜΟ ΛΔΠΣΧΝ ΤΜΔΝΗΧΝ NiO ΜΔ ΝΑΝΟΧΜΑΣΗΓΗΑ Au ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ Δ ΑΗΘΖΣΖΡΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΛΔΚΣΙΚΗ ΑΝΑΚΣΗΗ ΜΙΓΜΑΣΟ ΦΑΙΝΟΛΙΚΧΝ ΔΝΧΔΧΝ ΑΠΟ ΤΠΔΡΦΤΥΡΑ - ΤΠΔΡΚΟΡΑ ΓΙΑΛΤΜΑΣΑ ΜΔ ΣΗΝ ΜΔΘΟΓΟ ΣΗ ΦΤΥΟΜΔΝΗ ΚΡΤΣΑΛΛΧΗ

ΔΠΙΛΔΚΣΙΚΗ ΑΝΑΚΣΗΗ ΜΙΓΜΑΣΟ ΦΑΙΝΟΛΙΚΧΝ ΔΝΧΔΧΝ ΑΠΟ ΤΠΔΡΦΤΥΡΑ - ΤΠΔΡΚΟΡΑ ΓΙΑΛΤΜΑΣΑ ΜΔ ΣΗΝ ΜΔΘΟΓΟ ΣΗ ΦΤΥΟΜΔΝΗ ΚΡΤΣΑΛΛΧΗ ΔΠΙΛΔΚΣΙΚΗ ΑΝΑΚΣΗΗ ΜΙΓΜΑΣΟ ΦΑΙΝΟΛΙΚΧΝ ΔΝΧΔΧΝ ΑΠΟ ΤΠΔΡΦΤΥΡΑ - ΤΠΔΡΚΟΡΑ ΓΙΑΛΤΜΑΣΑ ΜΔ ΣΗΝ ΜΔΘΟΓΟ ΣΗ ΦΤΥΟΜΔΝΗ ΚΡΤΣΑΛΛΧΗ. Κονηός, Π. Κοσηζούκος, Υρ. Παραζκεσά Σκήκα Υεκηθώλ Μεραληθώλ, Παλεπηζηήκην Παηξώλ, Σ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΥΗΜΙΚΗ Τ ΣΑ Η ΚΑΙ ΥΡΗ ΔΙ ΣΗ ΓΤΡΗ ΣΩΝ ΜΔΛΙ ΩΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΥΗΜΙΚΗ Τ ΣΑ Η ΚΑΙ ΥΡΗ ΔΙ ΣΗ ΓΤΡΗ ΣΩΝ ΜΔΛΙ ΩΝ Πποφόνηα κςτέληρ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΥΗΜΙΚΗ ΤΣΑΗ ΚΑΙ ΥΡΗΔΙ ΣΗ ΓΤΡΗ ΣΩΝ ΜΔΛΙΩΝ Θξαζπβνύινπ Αλδξέαο θαη Παπαδεκεηξίνπ Υξήζηνο Δξγαζηήξην Μειηζζνθνκίαο-εξνηξνθίαο ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΔΩΠΟΝΗΑ E-mail:thrasia@agro.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα Θέματα Οργανικής Χημείας

Προτεινόμενα Θέματα Οργανικής Χημείας Προτεινόμενα Θέματα Οργανικής Χημείας 1. 3 g θνξεζκέλεο κνλνζζελνύο αιθνόιεο Α αθπδαηώλνληαη κε ζέξκαλζε παξνπζία H 2 SO 4, νπόηε ζρεκαηίδεηαη πδξνγνλάλζξαθαο Β κε απόδνζε 60%. Γηα ηελ πνζόηεηα ηνπ Β πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΡΧΣΧΝ ΤΛΧΝ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΡΧΣΧΝ ΤΛΧΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΡΧΣΧΝ ΤΛΧΝ ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΚΑΗ ΦΖΦΗΑΚΖ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΣΧΝ ΚΟΗΣΑΜΑΣΧΝ-ΟΡΤΥΔΗΧΝ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΥΧΡΟ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΟΤ ΦΟΗΣΖΣΖ ΣΗΡΗΓΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αμηνπνίεζε ακπινύρσλ βηνκεραληθώλ απνβιήησλ γηα ηελ παξαγσγή κηθξνβηαθνύ ιίπνπο από ηνλ κύθεηα Mortierella isabellina

Αμηνπνίεζε ακπινύρσλ βηνκεραληθώλ απνβιήησλ γηα ηελ παξαγσγή κηθξνβηαθνύ ιίπνπο από ηνλ κύθεηα Mortierella isabellina ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ Π.Μ.. «Δπηζηήκε θαη Σερλνινγία Σξνθίκωλ θαη Γηαηξνθή ηνπ Αλζξώπνπ» Καηεύζπλζε: «Μεραληθή Σξνθίκωλ θαη Δθαξκνγή Ζ/Τ ζηελ Δπηζηήκε θαη Σερλνινγία Σξνθίκωλ» Αμηνπνίεζε ακπινύρσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜEΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ

ΜEΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΜEΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΑΜΜΟΛΖΦΗΑ ΣΟΤ ΠΟΣΑΜΟΤ ΠΑΜΗΟΤ ΣΖ ΘΔΖ ΠΑΛΗΑ ΦΑΓΔΗΑ ΓΖΜΟΤ ΜΟΤΕΑΚΗΟΤ ΤΝΟΛΗΚΟ ΜΖΚΟ: 179,94 κ ΚΑΡΓΗΣΑ ΜΑΨΟ 2014 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 2. ΔΗΑΓΧΓΖ Γεσγξαθηθή

Διαβάστε περισσότερα

Μεπικά εξαπηήμαηα μησανών

Μεπικά εξαπηήμαηα μησανών 1) Πόηε έγηλε αηζζεηό ην πξόβιεκα ηεο ξύπαλζεο ηεο αηκόζθαηξαο από ην απηνθίλεην; Από πνηόλ ; Πνύ; Σε ηη ζπλίζηαηαη ην πξόβιεκα; Τη κέηξα ειήθζεζαλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ; Πνηεο αξρέο έιαβαλ ηα πξώηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΓΙΟΞΔΙΓΙΟΤ ΣΟΤ ΣΙΣΑΝΙΟΤ ΣΑ ΤΛΙΚΑ ΑΦΑΛΣΟΣΡΩΗ ΣΩΝ ΓΡΟΜΩΝ

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΓΙΟΞΔΙΓΙΟΤ ΣΟΤ ΣΙΣΑΝΙΟΤ ΣΑ ΤΛΙΚΑ ΑΦΑΛΣΟΣΡΩΗ ΣΩΝ ΓΡΟΜΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΓΙΟΞΔΙΓΙΟΤ ΣΟΤ ΣΙΣΑΝΙΟΤ ΣΑ ΤΛΙΚΑ ΑΦΑΛΣΟΣΡΩΗ ΣΩΝ ΓΡΟΜΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Β. ΓΚΔΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS 3.1. ρεδηαζκόο Γηαλνκήο Σν ζύζηεκα δηαλνκήο, κε αιιειεμαξηώκελεο ζπληζηώζεο δηαδηθαζίεο, ηηο κεηαθνξέο, ηηο πξνκήζεηεο, ην κάξθεηηλγθ θηι, έρεη ζθνπό ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΓΟΜΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΑΜΟΡΦΧΗ ΣΧΝ ΤΠΑΙΘΡΙΧΝ ΥΧΡΧΝ

Η ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΓΟΜΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΑΜΟΡΦΧΗ ΣΧΝ ΤΠΑΙΘΡΙΧΝ ΥΧΡΧΝ Η ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΓΟΜΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΑΜΟΡΦΧΗ ΣΧΝ ΤΠΑΙΘΡΙΧΝ ΥΧΡΧΝ Σδνύιηα Σδώξηδε, Δπ. Απσιη. Τοπίος (MLA), Ελληνικό Ανοικηό Πανεπιζηήμιο, e-mail: jgeorgi@tee.gr νθία αξίθνπ Απσιηέκηων Τοπίος (Msc), Δαζαπσείο

Διαβάστε περισσότερα

Τν κεηξηθό γάια σο πξόηππν αλαθνξάο γηα ηελ βξεθηθή δηαηξνθή.

Τν κεηξηθό γάια σο πξόηππν αλαθνξάο γηα ηελ βξεθηθή δηαηξνθή. Τν κεηξηθό γάια σο πξόηππν αλαθνξάο γηα ηελ βξεθηθή δηαηξνθή. Τν κεηξηθό γάια είλαη ε θαιύηεξε πεγή δηαηξνθηθώλ ζηνηρείσλ γηα ην βξέθνο θαη ην ζεκείν αλαθνξάο γηα ηελ θαιή δηαηξνθή ηνπ βξέθνπο από ηε γέλλεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Υδπαςλικό Πλήγμα. 1.1 Ειζαγυγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Υδπαςλικό Πλήγμα. 1.1 Ειζαγυγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Ειζαγυγή Τν πδξαπιηθό πιήγκα ή πιήγκα θξηνύ είλαη έλα κε-κόληκν θαηλόκελν Υδξαπιηθήο πνπ δεκηνπξγείηαη από απόηνκεο κεηαβνιέο ηεο ηαρύηεηαο ή ηεο πίεζεο ζηνπο θιεηζηνύο αγσγνύο. Τέηνηεο

Διαβάστε περισσότερα

4 ε ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΜΟΡΦΑ ΚΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΟΜΗΜΕΝΑ ΤΛΙΚΑ Δηδάζθσλ: θ. ηγάιαο

4 ε ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΜΟΡΦΑ ΚΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΟΜΗΜΕΝΑ ΤΛΙΚΑ Δηδάζθσλ: θ. ηγάιαο 4 ε ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΜΟΡΦΑ ΚΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΟΜΗΜΕΝΑ ΤΛΙΚΑ Δηδάζθσλ: θ. ηγάιαο Μπζηεξίδνπ Εκκαλνπέια (ΑΜ 861) Σεηάξηε 8 Δεθεκβξίνπ 2010 Άμορφα Κράματα Τα ζηεξεά πιηθά ηα νπνία εκθαλίδνληαη ζηε θύζε

Διαβάστε περισσότερα