1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015"

Transcript

1 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Yangon* Bagan * Mandalay* Kalaw* Inle Lake 10 days 9 nights Day01:05Feb/Doha Yangon Άθημε ζην Γηεζλέο Αεξνδξόκην ηεο Γηαλγθόλ, θαισζόξηζκα από ηνλ ηνπηθό μελαγό καο θαη κεηαθνξά ζην μελνδνρείν ζαο. Γηαλγθόλ, είλαη ν πξώηνο ζηαζκόο ηνπ ηαμηδηνύ ζαο θαη έρεη πνιιά λα ζαο πξνζθέξεη. ζα. ήκεξα ζα επηζθεθζείηε ην θέληξν ηεο πόιεο κε απνηθηαθό ζηηι Γηαλγθόλ, ην πεξίθεκν Mahabandoola Park θαη ην Γεκαξρείν. Θα επηζθεθζείηε ηελ ηζηνξηθή παγόδα Shwedagon - έλα από ηα ζαύκαηα ηνπ θόζκνπ, πνπ πςώλεηαη ζρεδόλ 100 κέηξα πάλσ από ηελ πόιε θαη πηζηεύεηαη όηη έρεη θαηαζθεπαζηεί πξηλ από 2500 ρξόληα πξηλ. Μεηά ην γεύκα ζα επηζθεθζείηε ην πεξίθεκν αλαθιηλόκελν άγαικα ηνπ Βνύδα ζην Chauk Htat Gyi, θαη κεηά κηα ζηάζε γηα θσηνγξαθίεο ζην Karaweik Hall, κηα επίζθεςε ζηε Λίκλε Kandawgyi όπνπ ζα ζαο πεξηκέλεη ε επηβίβαζε ζαο. Πάλσ από ηε ιίκλε, ε ζθηά ηνπ κεγάινπ Shwedagon αληηθαηνπηξίδεη ην κεγαιείν ηνπ λε έλα εληειώο δηαθνξεηηθό αιιά θαηαπιεθηηθό ηξόπν. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν απνιακβάλνληαο έλα ππέξνρν ειηνβαζίιεκα. Γηαλπθηέξεπζε ζηε Γηαλγθόλ

2 Day 02: 06 Feb/ Yangon - Bagan Mεηά ην πξσηλό ζην μελνδνρείν, κεηαθνξά ζαο ζην αεξνδξόκην γηα ηελ πηήζε ζαο ζηε Bagan. Καηά ηελ άθημή ζηε Bagan ζα μεθηλήζεη ε πεξηήγεζή ζαο κε κηα επίζθεςε ζηε δσληαλή Nyaung αγνξά, όπνπ απνθαιύπηεηαη ην κεγαιείν ηεο ηζηνξίαο ηεο πόιεο.η πεξηήγεζε ζα ζπλερηζηεί κε επηζθέςεηο ζε αξραηνινγηθνύο ζεζαπξνύο, όπσο ην Shwezigon γηα ην εληππσζηαθό ζρήκα θακπάλαο ηνπ, καγεπηείηε από ηελ Dhaman Γηαλ Gyi θαη ηνλ Htilominlo Σemple όπνπ μερσξίδνπλ ηα γύςηλα γιππηά ηνπ θαη νη ππέξνρεο ηνηρνγξαθίεο. πλερίδεηε αλαθαιύπηνληαο ηα αξραία θαη πην πξνζθηιή ρεηξνηερλήκαηα δνπιεκέλα κε ιάθα από εμεηδηθεπκέλν ηερλίηε.θα δείηε ηηο κνλαδηθέο ηνηρνγξαθίεο Myingaba Gu Byaukgyi πνπ είλαη ππό ηελ πξνζηαζία ηεο UNESCO θαη απνιαύζεηε ην ειηνβαζίιεκα ζην Shwesandaw. Γηαλπθηέξεπζε ζηε Bagan Day 03: 07 Feb/ Bagan Αλαρσξείηε γηα ην Ναό ηεο Nanpaya.Η ηνηρνπνηία ηνπ είλαη εμαηξεηηθή, θαζώο θαη ε εζσηεξηθή δηαθόζκεζε πνπ αληαλαθιά ηελ ηζρπξή επηξξνή ησλ βαζηιέσλ Teravadin ηνπ.τπάξρνπλ ηξεηο όςεηο ηνπ ζενύ Βξάρκα πνπ κπνξνύλ λα δηαθξηζνύλ, νη νπνίεο όιεο έρνπλ ηα ηππηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνζώπνπ ηνπ.απνιακβάλνληαο ηα αμηνζέαηα ησλ πνιιώλ λαώλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή όπσο ν λαόο ηεο Αλάληα όπνπ θαηαζθεπάζηεθε ην 1091,θαη ζεσξείηαη ην αξηζηνύξγεκα ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ Μνλ. Θα επηβηβαζηείηε ζε κηα ηνπηθή βάξθα, απνιακβάλνληαο κηα ήξεκε θξνπαδηέξα ζηνλ πνηακό δειθηληνύ κέρξη ην βξάδπ. Μαγεπηείηε από ηελ θύζε θαη ηαπηόρξνλα ζα έρεηε ηε δπλαηόηεηα λα δείηε ηξόπν δσήο ησλ αιηέσλ θαη ησλ ρσξηθώλ ζηα παξαπνηάκηα ρσξηά θαζώο θαη λα απνιαύζεηε από καθξηά ηε καγεία ησλ λαώλ ηεο Bagan. Γηαλπθηέξεπζε ζηε Bagan Day 04: 08 Feb/ Bagan - Mandalay Μεηαθνξά ζην αεξνδξόκην γηα ηελ πηήζε πξνο Mandalay. Η Mandalay είλαη ην ηειεπηαίν θεθάιαην ηνπ Βαζηιείνπ ηεο Μπαλκάξ πξηλ από ηελ πξνζάξηεζε ησλ Βξεηαλώλ ζην Η πεξίνδνο ηεο βαζηιείαο ηνπ ήηαλ πνιύ ζύληνκε, αιιά ην όλνκα ηνπ Mandalay γίλεηαη πνιύ γλσζηό από ην "Ράληγηαξλη Κίπιηλγθ". Σν ηνίρνο ηνπ βαζηιηθνύ παιαηηνύ πεξηβάιιεηαη από ηάθξν θαη είλαη έλα από ηα ζεκαληηθά πξάγκαηα πνπ ζα πξέπεη λα δείηε. Αλαθαηαζθεπάζηεθε κεηά ην 1945, κε ην ηέινο ηνπ 2ν Παγθόζκηνπ Πόιεκνπ. Θα επηζθεθζνύκε ην Mahamuni, κία από ηηο πιένλ εληππσζηαθέο αλαπαξαζηάζεηο ηνπ Βνύδα ζε νιόθιεξε ηε ρώξα, ε νπνία κε ηελ πάξνδν ησλ εηώλ, έρεη θαιπθζεί κε εθαηνληάδεο επηζηξώζεηο από θύιια ρξπζνύ. ηε ζπλέρεηα ζα πεξηεγεζείηε ζην εξγαζηήξη γιππηηθήο κάξκαξνπ θαη ρξπζνύ Leaf.Η κέξα ζα νινθιεξσζεί κε κηα κνλαδηθή επίζθεςε ζηε Μνλή ηνπ Shwe Nan Daw, Ku Καλ Daw θαη ζα ζαο δνζεί ε εκπεηξία λα απνιαύζεηε ην ειηνβαζίιεκα ζην ιόθν ηνπ Mandalay. Γηαλπθηέξεπζε ζην Mandalay Day 05: 09 Feb/ Amarapura - Ava ( Inwa) Sagaing Mandalay θαη αλαρώξεζε γηα ην ηαμίδη πξνο ηελ Ava θαη Sagaing.

3 Θα πεξηεγεζείηε ζηηο πξώελ πξσηεύνπζεο ηεο Amarapura γηα λα επηζθεθζείηε ηε μύιηλε γέθπξα ηνπ U Pain,Πξνρσξήζηε ζην Ava, ηελ πξσηεύνπζα από ηνλ 14 ν έσο ηνλ 18 ν αηώλα θαη επηζθεθζείηε κε άινγν ηε παιηά μύιηλε Παγόδα Bagaya θαη ηα εξείπηα από ην Βαζηιηθό Παιάηη θαη ην θξνύξην, θαζώο θαη ηε Μaha Aungmye Bonzan θαη Htihlaing Shin Paya. Σν απόγεπκα ζα δηαζρίζεηε ηε γέθπξα πάλσ από ηνλ πνηακό ηνπ δειθηληνύ γηα λα ζπλερίζεηε γηα ηε Sagaing. Καιπκκέλνη κε 600 ιεπθέο δσγξαθηζκέλεο παγόδεο θαη κνλαζηήξηα, ε Sagaing Ηill ζεσξείηαη επξέσο σο ην ζξεζθεπηηθό θέληξν ηεο Μηαλκάξ θαη είλαη ε ζηέγε γηα κνλαρνύο θαη 100 θέληξα δηαινγηζκνύ. Γηαλπθηέξεπζε ζην Mandalay Day 06: 10 Feb/ Mandalay Heho- kalaw Μεηαθνξά ζην αεξνδξόκην γηα ηελ πηήζε πξνο Heho. Καηά ηελ άθημε, ζα θαηεπζπλζνύκε πξνο ηε Kalaw, δεκνθηιήο ινθώδεο ζηαζκόο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ Βξεηαληθώλ εκεξώλ,σν Kalaw βξίζθεηαη ςειά ζην δπηηθό άθξν ηνπ Shan Plateau. Δίλαη αθόκα έλα εηξεληθό θαη ήζπρν κέξνο κε κηα αηκόζθαηξα πνπ ζπκίδεη ηελ επνρή ηεο απνηθηνθξαηίαο. Ο κηθξόο πιεζπζκόο είλαη έλα κείγκα από Shan, ηλδνύο, κνπζνπικάλνπο, Bamar θαη Νεπάι. Thein Taung PAYA: έλαο λαόο ζθαξθαισκέλνο ζην ιόθν κε ζέα ηελ Thazi-Taunggyi Road. AUNG CHANGΑ Zedi: Λακπεξή ζηνύπα (βνπδηζηηθό ζξεζθεπηηθό κλεκείν) θαιύπηνληαη κε ρξπζά ςεθηδσηά. ΝΔΔ PAYA: βξίζθεηαη ζηα δπηηθά ηεο πόιεο, δηαζέηεη έλα ρξπζό ιαθαξηζκέλν Βνύδα. ηε ζπλέρεηα ζα μεθηλήζνπκε κηα κηθξή πεδνπνξία (3 ώξεο έσο 4 ώξεο) γηα ην ρσξηό Paine Pin γύξσ από ηελ πεξηνρή θαη ζα επηζθεθζνύκε ηα ρσξηά ησλ θπιώλ. Γηαλπθηέξεπζε ζην Kalaw Day 07: 11 Feb/ Kalaw Inle Lake Μεηά ην πξσηλό ζην μελνδνρείν, ζα αλαρσξήζεηε κε απηνθίλεην γηα ζην Nyaung Shwe, κε θαηεπζπλζείηε πξνο ηε ιίκλε Inle. Παξαηεξήζηε ηνπο ςαξάδεο θαη δείηε ηνπο πισηνύο θήπνπο όπνπ δεκηνπξγήζεθαλ από πάθηλζν, λεξό θαη ιάζπε,ζηεξεσκέλν ζην θάησ κέξνο κε κπακπνύ. Θα επηζθεθζείηε ην κνλαζηήξη Nga HPE Chaung, ην νπνίν ζηεγάδεη δεθάδεο θηγνύξεο ηνπ Shan Βνύδαο, ην θύξην ηεξό ηεο ιίκλεο, ε νπνία πεξηέρεη πέληε ηεξέο θηγνύξεο ηνπ Βνύδα πνπ θαιύπηεηαη κε θύιια ρξπζνύ. Δμεξεπλήζηε ηηο ηνπηθέο βηνηερλίεο ηεο ιίκλεο ηνπ Inle κε κηα ζηάζε ζην εξγνζηάζην Cheroot, όπνπ ηα πνύξα ηεο Βηξκαλίαο γίλνληαη κε ην ρέξη. Μπνξείηε επίζεο λα επηζθεθζείηε ην"εξγνζηάζην" κε ηελ ηνπηθή ύθαλζε κεηαμηνύ πνπ θάζεηαη πάλσ ζε μπινπόδαξα ζηε ιίκλε όπνπ εμαθνινπζνύλ λα ρξεζηκνπνηνύλ παιηά ζηπι αξγαιεηνύ. Δάλ ν ρξόλνο ην επηηξέπεη, κπνξείηε έλα κηθξό πεξίπαην κέζα από έλα από ηα παξαιίκληα ρσξηά. Γηαλπθηέξεπζε ζηε Λίκλε Inle Day 08: 12 Feb/ Inle Lake Indein Inle lake Σν πξσηλό ζην μελνδνρείν, πλέρεηα ζηε Λίκλε Inle κε κηα αμέραζηε επίζθεςε ζην ρσξηό Indein κε ηελ εηδπιιηαθή παγόδα ηνπ 17νπ αηώλα.σν Indein είλαη έλα από ηα κηθξά ρσξηά ηεο Λίκλεο Inle όπνπ

4 βξίζθεηαη ζηε δπηηθή όρζε. Μηα εηθόλα ηνπ Βνύδα εθεί απεηθνλίδεηαη ζε κηα αζβεζησκέλε ζηνύπα, ε νπνία βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή ελόο ιόθνπ.απηό ην κπζηεξηώδεο κέξνο είλαη ζην ηέινο ηνπ ζαπκαζηνύ ξπαθηνύ Indein, ην νπνίν ζπλδέεηαη κε ηε Λίκλε Inle, ακέζσο κεηά ηελ παγόδα Phaund Daw Oo. Γηαλπθηέξεπζε ζηε Λίκλε Inle. Day 09:13 Feb/ Inle lake Heho Yangon Μεηαθνξά ζην αεξνδξόκην γηα ηελ πηήζε πξνο Γηαλγθόλ.Σν απόγεπκα, ζα βξείηε όια ηα αλακλεζηηθά ζηε ιίζηα ζαο ζηελ πνιπζύρλαζηε αγνξά ηεο Bogyoke (πξώελ ηεο Scott), ε νπνίν είλαη θιεηζηή ηε Γεπηέξα.Οινθιεξώζεηε ηε κέξα ζαο κε κηα βόιηα ζην πνιύρξσκν Chinatown θαη επηζθεθζείηε ηνλ παιαηόηεξν θηλέδηθν λαό Γηαλγθόλ: ην Kheng Hock Keong. Γηαλπθηέξεπζε ζηε Γηαλγθόλ Day 10: 14 Feb/ Yangon Doha ήκεξα, ζα κεηαθεξζείηε ζην δηεζλέο αεξνδξόκην ηεο Γηαλγθόλ γηα ηελ πηήζε ηεο επηζηξνθή ζαο πίζσ ζηελ Νηόρα City YANGON (1st Call) BAGAN MANDALAY KALAW INLE LAKE YANGON ΠΙΝΑΚΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΑΝΑ ΠΟΛΗ Hotel Sule Shungrila Superior room Tharabar Gate Deluxe room Sedona Sule Hotel Shungrila Superior Superior room room Hill Top Villa Superior room Pristine Lotus Spa Resort - Inle Lotus Villa Sule Shungrila Superior room (2st Call) Τιμή κατ άτομο: φόροι αεροδρομίων Περιλαμβάνονται Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα κε Qatar Όιεο νη εζσηεξηθέο πηήζεηο όπσο αλαθέξνληαη ζην πξόγξακκα Γηακνλή κε πξσηλό ζηα μελνδνρεία γηα θάζε πόιε όπσο αλαθέξνληαη ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα Μεηαθνξέο κε private car Πεξηεγήζεηο, εθδξνκέο όπσο πεξηγξάθνληαη ζην πξόγξακκα Αγγιόθσλνη μελαγνί ζα ζαο παξαιακβάλνπλ κε ηελ άθημή ζαο ζε θάζε πόιε Όινη νη είζνδνη ζηνπο αξραηνινγηθνύο ρώξνπο Δλνηθίαζε βαξθώλ ζηε Λίκλε Ιnle Πεδνπνξία ζην Καιάνπ

5 VISAS Παξαθαιώ βεβαησζείηε όηη ζα ζεσξεκέλε visa εηζόδνπ ζηε Μηαλκάξ πνπ ζα ηζρύεη γηα όιε ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ζαο, πξηλ από ηελ άθημή εθηόο από ην δηαβαηήξην, πνπ ηζρύεη γηα ηνπιάρηζηνλ 6 κήλεο από ηελ εκεξνκελία ηεο άθημεο ζηε Μηαλκάξ, ζα πξέπεη λα έρεηε ηνπιάρηζηνλ 2 θελέο ζειίδεο ζην δηαβαηήξην Οη ηαμηδηώηεο κπνξνύλ λα ππνβάινπλ αίηεζε e-ζεώξεζε online ζην Παξαθαιείζηε λα βεβαησζείηε όηη όινη νη επηβάηεο έρνπλ έγθπξε ηαμηδησηηθή αζθάιηζε, πνπ θαιύπηεη ηα ηαηξηθά έμνδα θαη επαλαπαηξηζκό εάλ ρξεηάδεηαη.

ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΒΙΕΝΝΗ-ΠΡΑΓΑ (ΠΑΡΑΔΟΤΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ-ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΗ- ΜΠΡΑΣΙΛΑΒΑ-ΣΕΚΤ ΚΡΟΤΜΛΩΒ-ΚΑΡΛΟΒΤ ΒΑΡΤ) 8 ΗΜΕΡΕ

ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΒΙΕΝΝΗ-ΠΡΑΓΑ (ΠΑΡΑΔΟΤΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ-ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΗ- ΜΠΡΑΣΙΛΑΒΑ-ΣΕΚΤ ΚΡΟΤΜΛΩΒ-ΚΑΡΛΟΒΤ ΒΑΡΤ) 8 ΗΜΕΡΕ ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΒΙΕΝΝΗ-ΠΡΑΓΑ (ΠΑΡΑΔΟΤΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ-ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΗ- ΜΠΡΑΣΙΛΑΒΑ-ΣΕΚΤ ΚΡΟΤΜΛΩΒ-ΚΑΡΛΟΒΤ ΒΑΡΤ) 8 ΗΜΕΡΕ Ημέρα 1: ΑΘΗΝΑ-ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΞΕΝΑΓΗΗ ΠΟΛΗ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα Βνπδαπέζηε. πλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΞΑΛΝΟΑΚΑ ΔΙΒΔΡΗΑΠ. 1ε 2ε εκέξα: ΑΘΖΛΑ ΞΑΡΟΑ (ΘΔΠ/ΛΗΘΖ) ΖΓΝΚΔΛΗΡΠΑ - ΔΛ ΞΙΩ

ΞΑΛΝΟΑΚΑ ΔΙΒΔΡΗΑΠ. 1ε 2ε εκέξα: ΑΘΖΛΑ ΞΑΡΟΑ (ΘΔΠ/ΛΗΘΖ) ΖΓΝΚΔΛΗΡΠΑ - ΔΛ ΞΙΩ ΞΑΛΝΟΑΚΑ ΔΙΒΔΡΗΑΠ Επξίρε * Θαηαξξάθηεο Οήλνπ * Ινπθέξλε * Βέξλε * Γελεύε * Ιωδάλε * Κηιάλν 9 ΖΚΔΟΔΠ ΑΛΑΣΩΟΖΠΔΗΠ 19,26/02 05,19/03 02,09,30/04 07,21/05 1ε 2ε εκέξα: ΑΘΖΛΑ ΞΑΡΟΑ (ΘΔΠ/ΛΗΘΖ) ΖΓΝΚΔΛΗΡΠΑ - ΔΛ

Διαβάστε περισσότερα

Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες

Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες από 179 Mε διαμονή ςε ξενοδοχείο 4*, 4*διακ. ή 5* Με πρωινό καθημερινά Με πτήςεισ τησ Singapore Κωνσταντινούπολη (4 ημέρες) Η Κσλζηαληηλνύπνιε, είλαη ε κεγαιύηεξε

Διαβάστε περισσότερα

Μόζρα - Αγία Πεηξνύπνιε πιήξεο πξόγξακκα μελαγήζεσλ θαη δώξα, ηώξα πεξηιακβάλεηαη θαη ΜΟΝΑΓΙΚΗ ΠΑΡΑΣΑΗ-ΚΟΝΣΔΡΣΟ ζηε Κόζρα από 17/07!

Μόζρα - Αγία Πεηξνύπνιε πιήξεο πξόγξακκα μελαγήζεσλ θαη δώξα, ηώξα πεξηιακβάλεηαη θαη ΜΟΝΑΓΙΚΗ ΠΑΡΑΣΑΗ-ΚΟΝΣΔΡΣΟ ζηε Κόζρα από 17/07! όζρα-αγία Πεηξνύπνιε 7, 8 εκέξεο Αγία Πεηξνύπνιε-Μόζρα 8 εκέξεο Αγία Πεηξνύπνιε-Μόζρα 9(8+1) εκέξεο "Σα θαιύηεξα ησλ δύν πόιεσλ" κε ηηο "Ιεπθέο Λύρηεο" Ηνύιηνο - επηέκβξηνο απεπζείαο από θαη πξνο ηε Θεζζαινλίθε

Διαβάστε περισσότερα

Panorama Cuba West. Panorama Cuba West 9 ημέρες / 7 νύχτες!

Panorama Cuba West. Panorama Cuba West 9 ημέρες / 7 νύχτες! Panorama Cuba West 9 ημέρες / 7 νύχτες! 1 ε κέξα: Αζήλα Αβάλα πγθέληξσζε ζην δηεζλή αεξνιηκέλα Αζελώλ Δι. Βεληδέινο (ζεκεηώζηε όηη ζα πξέπεη λα βξίζθεζηε ζην αεξνδξόκην ηνπιάρηζηνλ 2 ώξεο πξηλ από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΤ ΓΜΠ. Αγαπεηέ Κύξηε α Σπλάδειθε. Με δηαηαγή ηνπ ΓΕΣ κεηαηίζεζηε ζηελ Αλώηαηε Σηξαηησηηθή Δηνίθεζε Υπνζηήξημεο Σηξαηνύ.

ΑΓΤ ΓΜΠ. Αγαπεηέ Κύξηε α Σπλάδειθε. Με δηαηαγή ηνπ ΓΕΣ κεηαηίζεζηε ζηελ Αλώηαηε Σηξαηησηηθή Δηνίθεζε Υπνζηήξημεο Σηξαηνύ. ΗΟΤΝΗΟ 2009 Αγαπεηέ Κύξηε α Σπλάδειθε Με δηαηαγή ηνπ ΓΕΣ κεηαηίζεζηε ζηελ Αλώηαηε Σηξαηησηηθή Δηνίθεζε Υπνζηήξημεο Σηξαηνύ. Η Υπεξεζία βξίζθεηαη ηόζν ζην πιεπξό ζαο, όζν θαη ηεο νηθνγέλεηαο ζαο θαη ζα

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεζη αποηελεζμάηων Γπάζηρ: «Ανηαλλαγή Καλών Ππακηικών με. Δπαγγελμαηίερ Αγποηοςπιζμού» Ζπάκλειο Κπήηηρ 25-29/03/2009

Έκθεζη αποηελεζμάηων Γπάζηρ: «Ανηαλλαγή Καλών Ππακηικών με. Δπαγγελμαηίερ Αγποηοςπιζμού» Ζπάκλειο Κπήηηρ 25-29/03/2009 Κ.Π. LEADER+ - Γιαπεπιθεπειακή ςνεπγαζία: «Κοινέρ Γπάζειρ για ηη νηζιωηική Δλλάδα Νήζων Πεπίπλοςρ» Έκθεζη αποηελεζμάηων Γπάζηρ: «Ανηαλλαγή Καλών Ππακηικών με Δπαγγελμαηίερ Αγποηοςπιζμού» Ζπάκλειο Κπήηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΝΤΙΝΟΣ ΚΙΟΥΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΝΤΙΝΟΣ ΚΙΟΥΣΗΣ Κάβο Μαλιάς: Ρομανηική Μονεμβαζιά Kαηαπξάζηλνη θάκπνη κε ειηέο, θνηιάδεο, ηξερνύκελα λεξά, ππέξνρεο παξαιίεο, θόζκνο επγελέζηαηνο θαη ζηελ πάλσ γσλία ε κνλεκβαζηώηηθε θαζηξνπνιηηεία. Πην θάησ,ε μεραζκέλε

Διαβάστε περισσότερα

The Hellenic Society Prometheas. Newsletter September 2012

The Hellenic Society Prometheas. Newsletter September 2012 The Hellenic Society Prometheas Τη γλώσσα μοσ έδωσαν Ελληνική Το σπίτι υτωτικό στις αμμοσδιές τοσ Ομήροσ. Μονάτη έγνοια η γλώσσα μοσ στις αμμοσδιές τοσ Ομήροσ. www.prometheas.org Οδσσσέας Ελύτης Prometheas

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤ ΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ Απξίιηνο Μάηνο Ηνύληνο 2010 Γιανέμεηαι δωρεάν Σεύρνο 18 Ο ΦΤ ΗΟΛΑΣΡΖ ΣΑΘΔΡΑ ΣΖΝ Α ΔΘΝΗΚΖ Πξσηάζιεκα Α Δζληθήο ζην

Διαβάστε περισσότερα

Aζπροπόηαμος 4/3/2010. Αζελόξακα

Aζπροπόηαμος 4/3/2010. Αζελόξακα Aζπροπόηαμος 4/3/2010. Αζελόξακα Από ηη μία η κοζμική Ελάηη και από ηην άλλη η παρθένα περιοτή ηοσ Αζπροπόηαμοσ. Η Έλλη Μποσμποσρή ακροβαηεί ανάμεζά ηοσς ζε ένα great drive θοσλ ηοσ πράζινοσ. Σξώκα θζηλνπώξνπ

Διαβάστε περισσότερα

3 ΗΜΕΡΕ ΕΚΔΡΟΜΕ 2 ΗΜΕΡΕ ΕΚΔΡΟΜΕ

3 ΗΜΕΡΕ ΕΚΔΡΟΜΕ 2 ΗΜΕΡΕ ΕΚΔΡΟΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΑ ΜΑΡΣΙΟ 2013 ΑΠΟΚΡΙΕ 3 ΗΜΕΡΕ ΕΚΔΡΟΜΕ 2 ΗΜΕΡΕ ΕΚΔΡΟΜΕ Μαζκέ party ζε όλερ ηιρ εκδπομέρ, η καλύηεπη αμθίεζη θα έχει δώπο έκπληξη!!! ΑΒΒΑΣΟ 16/3 ΣΡΗΖΜΔΡΖ ΝΑΟΤΑ ΣΤΡΝΑΒΟ ΠΑΝΑΓΗΑ ΟΤΜΔΛΑ ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΘΑΗ ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ

ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΘΑΗ ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Β ΣΔΣΡΑΜΗΝΟΤ 2015 ΟΜΑΓΑ: REPLETE ηνύηεο Γεκήηξεο ηαύξνπ Παλαγηώηα Σαζηάλε Φισξεληία Σζίγθνπ Γήκεηξα Υξηζηόπνπινο Νίθνο ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΘΑΗ ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΔΠ Σν κεγαιείν

Διαβάστε περισσότερα

Θενηρική Ξίνδος: Γεμάηη ανηιθέζεις. Δθεκεξίδα Θαζεκεξηλή. Σαμίδηα. 29-11-2009

Θενηρική Ξίνδος: Γεμάηη ανηιθέζεις. Δθεκεξίδα Θαζεκεξηλή. Σαμίδηα. 29-11-2009 Θενηρική Ξίνδος: Γεμάηη ανηιθέζεις Δθεκεξίδα Θαζεκεξηλή. Σαμίδηα. 29-11-2009 ΘΔΗΚΔΛΟ: ΛΣΗΛΟ ΘΗΟΤΖ, ΦΩΣΟ: Γ. ΘΔΙΔΑΘΟ, ΣΕ. ΘΙΖΚΖ, Β. ΤΘΑ Παλέκνξθε θαη μαθνπζηή ε Πίλδνο, αιιά θαη... αηειείσηε. Αξρίδεη ζηo

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΟΝΑΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΦΤΗ, ΔΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΝΑΟΤ

Η ΜΟΝΑΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΦΤΗ, ΔΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΝΑΟΤ Η ΜΟΝΑΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΦΤΗ, ΔΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΝΑΟΤ Σα Δθνικά Πάπκα Η μοναδικόηηηα ηηρ ελληνικήρ θύζηρ Ξαξά ηε ζρεηηθά κηθξή ηεο έθηαζε (131.944 ηεηξ. ρικ.), ε Διιάδα δηαζέηεη εμαηξεηηθά πινύζηα θύζε.

Διαβάστε περισσότερα

Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ

Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ Βοςνιάκοσ Νίκοσ Γ1 Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ Σαξιδεφοντασ ςτην Αλεξανδροφπολη 4ο Γυμνάςιο Αλεξανδροφπολησ 2010 Διαθεματική εργαςία Γ1 Δημιουργήθηκε από: Νίθν Βνζληάθν *ΣΡΟΠΟ ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΝΑΓΝΩΗ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΣΕΜΙ Ε. ΦΧΜΟΠΟΤΛΑΚΗ ΘΕΟΛΟΓΟ ΣΑ ΜΟΝΑΣΗΡΙΑ ΣΗ ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΧ ΚΑΛΑΒΡΤΣΧΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ

ΑΡΣΕΜΙ Ε. ΦΧΜΟΠΟΤΛΑΚΗ ΘΕΟΛΟΓΟ ΣΑ ΜΟΝΑΣΗΡΙΑ ΣΗ ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΧ ΚΑΛΑΒΡΤΣΧΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ ΑΡΣΕΜΙ Ε. ΦΧΜΟΠΟΤΛΑΚΗ ΘΕΟΛΟΓΟ ΣΑ ΜΟΝΑΣΗΡΙΑ ΣΗ ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΧ ΚΑΛΑΒΡΤΣΧΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 2009 ΣΑ ΜΟΝΑΣΗΡΙΑ ΣΗ ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΧ ΚΑΛΑΒΡΤΣΧΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ 1 ΑΡΣΕΜΙ Ε. ΦΧΜΟΠΟΤΛΑΚΗ ΘΕΟΛΟΓΟ ΣΑ ΜΟΝΑΣΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Πειραματικό Γσμνάσιο Θεσσαλονίκης

2 ο Πειραματικό Γσμνάσιο Θεσσαλονίκης 2 ο Πειραματικό Γσμνάσιο Θεσσαλονίκης Τπεύζπλνη θαζεγεηέο: Φσηεηλή Καξαγθηανύξε Βαζηιηθή ηνύξια Σαζνύια Καββαδά Γεκήηξεο Υαηδεκηραήι Θεζζαινλίθε, Μάηνο 2007 1 Εισαγωγή Η αθνξκή γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ. Ηαλνπάξηνο Φεβξνπάξηνο Μάξηηνο 2010 Σεύρνο 17 ΤΝΔΥΗΕΟΤΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΠΑΘΔΗΑ

ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ. Ηαλνπάξηνο Φεβξνπάξηνο Μάξηηνο 2010 Σεύρνο 17 ΤΝΔΥΗΕΟΤΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΠΑΘΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ ΚΑΛΟ ΠΑΥΑ Διανέμεηαι δωρεάν Δθδήισζε ζην Γεκαξρείν Νίθαηαο θαη θόςηκν ηεο πίηαο ηνπ πιιόγνπ ηελ θαηάκεζηε από θόζκν αίζνπζα ηνπ Γεκαξρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΟΤΓΔ ΣΟΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΔΠΟ20: Ζ ΗΣΟΡΗΑ ΣΩΝ ΣΔΥΝΩΝ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΟΤΓΔ ΣΟΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΔΠΟ20: Ζ ΗΣΟΡΗΑ ΣΩΝ ΣΔΥΝΩΝ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΟΤΓΔ ΣΟΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΔΠΟ20: Ζ ΗΣΟΡΗΑ ΣΩΝ ΣΔΥΝΩΝ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΘΔΜΑ 2 ης ΔΡΓΑΗΑ 2012-2012 Τα έργα τέτνης και η λειτοσργία τοσς την εποτή τοσ μπαρόκ Δελ κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πξνζθπλεκαηηθή Δθδξνκή ζηελ Μαγεπηηθή Πάηκν!! Πιεξνθνξίεο εθδξνκήο: L. Μαξία Πνιίηνπ (6944541122 θαη mail dhras.politou@gmail.

ΘΕΜΑ: Πξνζθπλεκαηηθή Δθδξνκή ζηελ Μαγεπηηθή Πάηκν!! Πιεξνθνξίεο εθδξνκήο: L. Μαξία Πνιίηνπ (6944541122 θαη mail dhras.politou@gmail. ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΚΔΗΛΩΕΩΝ ΘΕΜΑΣΟ 117Α ΘΕΜΑ: Πξνζθπλεκαηηθή Δθδξνκή ζηελ Μαγεπηηθή Πάηκν!! Ζκεξνκελία:19-21 επηεκβξίνπ Γηακνλή: Patmos Aktis Suites and Spa Hotel Πιεξνθνξίεο εθδξνκήο: L. Μαξία Πνιίηνπ (6944541122

Διαβάστε περισσότερα

Φσηνγξαθίδνληαο ηελ Αζήλα ηόηε θαη ζήκεξα. Project 2012-13

Φσηνγξαθίδνληαο ηελ Αζήλα ηόηε θαη ζήκεξα. Project 2012-13 Φσηνγξαθίδνληαο ηελ Αζήλα ηόηε θαη ζήκεξα Project 2012-13 1 ε Οκάδα Γεκεηξίνπ Διέλε Ρηδό νπινο Αιέμαλδξνο Σηεξγην νύινπ Εαραξνύια Φνύξνπ Ρελάηα Λίγα ιόγηα γηα αξρή ηελ νκάδα καο αλαηέζεθαλ κεξηθά α ό ηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΞΝΙΖ-ΞΟΗΓΘΗΞΝΛΛΖΠΑ-ΒΝΠΞΝΟΝΠ

ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΞΝΙΖ-ΞΟΗΓΘΗΞΝΛΛΖΠΑ-ΒΝΠΞΝΟΝΠ -- 5 ΖΚΔΟΔΠ 5 ΞΑΠΣΑ 09-13/04/2015 10-14/04/2015 655 935 475 550 720 460 550 720 460 INNPERA 4* 525 675 455 AVANTGARDE 4* 525 675 455 METROPARK 4* 525 675 455 525 675 455 TURKISH AIRLINES 09-13/4/2015 A3

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η επνρή πνπ νη ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ είραλ απέλαληί ηνπο έλα αθηιόμελν πεξηβάιινλ γεκάην γξάκκαηα θαη αξηζκνύο έρεη παξέιζεη αλεπηζηξεπηί. Σήκεξα, ε ππνινγηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ Δπηβιέπωλ: Διεπζέξηνο Σζηθνπξίδεο πλεξγαδόκελν Μέινο: Γηάλλεο Εαξίαο ΗΟΤΛΗΟ 2011 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απσιηεκηονική παπάδοζη και ζύγσπονη δόμηζη ζηο πλαίζιο ηηρ πποζηαζίαρ και ανάδειξηρ ηυν μνημείυν ζηην Άνυ Πόλη Κςπαπιζζίαρ.

Απσιηεκηονική παπάδοζη και ζύγσπονη δόμηζη ζηο πλαίζιο ηηρ πποζηαζίαρ και ανάδειξηρ ηυν μνημείυν ζηην Άνυ Πόλη Κςπαπιζζίαρ. ΥΡΙΣΙΝΑ ΠΙΔΡΡΟΠΟΤΛΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΑ ΓΔΡΟΛΤΜΟΤ Απσιηεκηονική παπάδοζη και ζύγσπονη δόμηζη ζηο πλαίζιο ηηρ πποζηαζίαρ και ανάδειξηρ ηυν μνημείυν ζηην Άνυ Πόλη Κςπαπιζζίαρ. (Φ1-Φ3) Η Κππαξηζζία απνηειεί κηα αθόκε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ

ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ-ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΑΠΑΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ Δπηβιέπσλ: Καζ. ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΑΝΣΑΝΖ Σ.Δ.Ι. ΘΔΑΛΙΑ ΚΑΡΓΙΣΑ 2014 Πεξηερόκελα Δηζαγωγή.......... 4

Διαβάστε περισσότερα