ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΓΟΡΑΙΑ ΤΙΜΗ (Market price): Η αγοραία τιμή είναι το ποσό το οποίο οι αγοραστές είναι διατεθειμένοι να καταβάλουν για να αποκτήσουν ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο από πρόθυμους πωλητές. Η χρήση της αγοραίας τιμής για την αποτίμηση χρηματοοικονομικών στοιχείων και υποχρεώσεων είναι η προτεινόμενη μέθοδος για σκοπούς καταρτισμού στοιχείων του ισοζυγίου πληρωμών. ΑΔΕΛΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Sister company): Δύο εταιρείες είναι αδελφικές όταν έχουν την ίδια ιθύνουσα/μητρική εταιρεία, χωρίς οποιαδήποτε άλλη άμεση ή έμμεση σύνδεση μεταξύ τους. ΑΜΕΣΗ ΞΕΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ (Foreign direct investment): Άμεση ξένη επένδυση (ΑΞΕ) είναι η επένδυση κατά την οποία επενδυτής κάτοικος μιας χώρας αποκτά 10% ή μεγαλύτερο ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου επιχείρησης σε άλλη χώρα. Ο επενδυτής αναφέρεται ως άμεσος επενδυτής και η επιχείρηση αναφέρεται ως επιχείρηση άμεσης επένδυσης ή συνδεόμενη επιχείρηση ή συγγενική επιχείρηση. Η απόκτηση από κάτοικο μιας χώρας ποσοστού μικρότερου του 10% του μετοχικού κεφαλαίου επιχείρησης σε άλλη χώρα χαρακτηρίζεται ως επένδυση χαρτοφυλακίου και δεν αποτελεί ΑΞΕ. Η μόνη εξαίρεση σε αυτό τον κανόνα είναι η περίπτωση επένδυσης κεφαλαίου σε συγγενική εταιρεία, η οποία αποτελεί ΑΞΕ. Οι άμεσοι επενδυτές μπορεί να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα (ή δημόσιες υπηρεσίες). Οι άμεσες επενδύσεις συνήθως πραγματοποιούνται με την ίδρυση υποκαταστήματος ή νέας θυγατρικής εταιρείας η οποία ανήκει εξ ολοκλήρου ή εν μέρει στον άμεσο επενδυτή, ή με τη μερική ή ολική αγορά υφιστάμενης επιχείρησης. Ο όρος άμεση επένδυση υπονοεί μακροπρόθεσμη σχέση μεταξύ του επενδυτή και της εταιρείας στην οποία γίνεται η επένδυση, και σημαντικό βαθμό επίδρασης ή συμμετοχής του επενδυτή στη διεύθυνση της εταιρείας. Ως άμεσες επενδύσεις καταγράφονται όχι μόνο οι αρχικές μεταφορές κεφαλαίων για την απόκτηση τουλάχιστον 10% του μετοχικού κεφαλαίου, αλλά και άλλες κεφαλαιουχικές συναλλαγές μεταξύ των άμεσων επενδυτών και των συνδεόμενων οντοτήτων, συμπεριλαμβανομένης τυχόν μετέπειτα αύξησης της συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο, μερικής ή ολικής ρευστοποίησης της επένδυσης, και δανείων που χορηγούνται από τον άμεσο επενδυτή σε συγγενική οντότητα ή αντιστρόφως. Ωστόσο, στην περίπτωση των κατοίκων ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών, μόνο οι συναλλαγές κεφαλαίου και εξαρτημένου χρέους που διενεργούν με μη κατοίκους συγγενικούς ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, καταχωρούνται στην έρευνα ΑΞΕ. Όλες οι άλλες συναλλαγές μεταξύ τους, καταχωρούνται στις λοιπές επενδύσεις ΑΜΕΣΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ (Direct investor): Άμεσος επενδυτής είναι οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο διαθέτει επιχείρηση άμεσης επένδυσης (θυγατρική, συνδεδεμένη ή υποκατάστημα), η οποία δραστηριοποιείται σε χώρα άλλη από τη χώρα μόνιμης διαμονής του επενδυτή. ΔΑΝΕΙΑ (Loans): Χρηματοοικονομικές απαιτήσεις που δημιουργούνται με την άμεση χορήγηση κεφαλαίων από έναν πιστωτή (δανειστή) σε έναν οφειλέτη (δανειολήπτη), στο πλαίσιο της οποίας συμφωνείται ότι ο δανειστής δεν θα λάβει τίτλους ή ότι θα λάβει μη διαπραγματεύσιμο τίτλο ή μέσο. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, δάνεια για τη χρηματοδότηση του εμπορίου, λοιπά δάνεια και προκαταβολές (συμπεριλαμβανομένων των υποθηκών) και πράξεις τύπου repos, δηλαδή οι συμφωνίες επαναγοράς, μεταξύ συγγενικών εταιρειών. ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ (ISIN code): Ο κωδικός ISIN (international securities identification number) είναι ένας μοναδικός αριθμός που αποδίδεται σε κάθε αξιόγραφο, σύμφωνα με διεθνείς κανόνες, από τον εθνικό οργανισμό αριθμοδότησης κάθε χώρας (National Numbering Agency), πχ χρηματιστήριο αξιών, στην οποία έχουν εκδοθεί τα αξιόγραφα. Ο κωδικός ISIN αποτελείται από 12 χαρακτήρες, από τους οποίους οι πρώτοι δύο αποτελούν τον κωδικό της χώρας κατοικίας του εκδότη (στις περιπτώσεις έκδοσης μετοχών) ή της χώρας του κυρίου ασφαλιστή-εγγυητή μίας έκδοσης (για τις περιπτώσεις έκδοσης χρεογράφων). 1

2 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ( Income on debt): Το εισόδημα από τόκους αποτελείται από τόκους καταβλητέους επί συναλλαγών δανείων (συμπεριλαμβανομένων εμπορικών πιστώσεων και επενδύσεων χρεογράφων) μεταξύ επιχειρήσεων σε/από άμεσους επενδυτές από/σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις εξωτερικού. Οι τόκοι καταγράφονται με βάση το χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση πληρωμής, δηλαδή, οι τόκοι καταγράφονται ως δεδουλευμένοι διαχρονικά με υποχρέωση πληρωμής στον πιστωτή με βάση το ποσό του αρχικού κεφαλαίου. Οι δεδουλευμένοι τόκοι για κάθε περίοδο αναφοράς πρέπει να καταγράφονται, είτε καταβάλλονται πραγματικά είτε προστίθενται στο αρχικό κεφάλαιο. Μόνο οι τόκοι που αναλογούν στην περίοδο αναφοράς πρέπει να καταγράφονται, δηλαδή οι τόκοι που υπολογίζονται σε ημερήσια βάση πρέπει να προστίθενται για όλες τις ημέρες που καλύπτει η περίοδος αναφοράς. Οι τόκοι πρέπει να καταγράφονται πριν την αφαίρεση οποιωνδήποτε φόρων με τους οποίους βαρύνονται. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ (Trade credits): Οι εμπορικές πιστώσεις αποτελούνται από απαιτήσεις ή υποχρεώσεις που προκύπτουν από την άμεση χορήγηση πίστωσης από τους προμηθευτές ή αγοραστές, αντίστοιχα, για συναλλαγές με αντικείμενο αγαθά και υπηρεσίες, καθώς και προκαταβολές για εργασίες που συνεχίζονται (ή των οποίων πρόκειται να γίνει ανάληψη) και συνδέονται με τις προαναφερόμενες συναλλαγές. Η χρηματοδότηση από επιχείρηση, εκτός του προμηθευτή, για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών, θεωρείται ως δάνειο και δεν περιλαμβάνεται σ αυτήν την κατηγορία. ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ (Financial intermediary): Για σκοπούς στοιχείων του ισοζυγίου πληρωμών, ο όρος ενδιάμεσος χρηματοπιστωτικός οργανισμός περιλαμβάνει: i. Λοιπούς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς (πιστωτικά ιδρύματα, εκτός της κεντρικής τράπεζας), ii. Λοιπούς ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, εκτός από τις ασφαλιστικές εταιρείες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία, και iii. Επικουρικούς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και φορείς. Ο πιο πάνω ορισμός περιλαμβάνει και τις Μονάδες Ειδικού Σκοπού (Special Purpose Entities (SPEs)), οι οποίες ασχολούνται κατά κύριο λόγο με τη χρηματοπιστωτική διαμεσολάβηση, και επιχειρήσεις, όπως είναι τα χρηματιστηριακά γραφεία που διενεργούν πράξεις επί χρεογράφων, των οποίων οι δραστηριότητες συνδέονται στενά με τη χρηματοπιστωτική διαμεσολάβηση, χωρίς όμως να αποτελούν δραστηριότητες χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης. Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τις θεσμικές μονάδες που περιλαμβάνει ο κάθε θεσμικός τομέας και υποτομέας, αναφερθείτε στο Παράρτημα 3.4 (Κατάλογος κωδικών θεσμικών τομέων). ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΟ ΧΡΕΟΣ (Permanent debt): «Εξαρτημένο χρέος» αναφέρεται σε μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές διευθετήσεις, όπως χρέος μειωμένης εξασφάλισης (subordinated loan capital), ή άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις (εκτός από εκδόσεις κεφαλαίων, από καταθέσεις ή δάνεια) για τις οποίες ο δικαιούχος κατατάσσεται τελευταίος σε περίπτωση πτώχευσης του υπόχρεου. (Σημείωση: Όσο αφορά τις στατιστικές του ισοζυγίου πληρωμών, εξαρτημένο χρέος που παραχωρείται από μια επιχείρηση σε άλλη, υποδηλεί την δημιουργία άμεσης επένδυσης μεταξύ των δύο επιχειρήσεων). ΕΠΑΝΕΠΕΝΔΥΘΕΝΤΑ ΚΕΡΔΗ (Reinvested earnings): Τα επανεπενδυθέντα κέρδη είναι τα κέρδη των θυγατρικών και των συνδεδεμένων εταιρειών, τα οποία δεν διανέμονται ως μερίσματα στους άμεσους επενδυτές, και τα κέρδη των υποκαταστημάτων και άλλων μη ανώνυμων επιχειρήσεων, τα οποία δεν εμβάζονται στους άμεσους επενδυτές. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (Portfolio investments): Οι επενδύσεις χαρτοφυλακίου περιλαμβάνουν συναλλαγές μεταξύ κατοίκων και μη κατοίκων σε μετοχές, χρεόγραφα και μέσα της χρηματαγοράς (π.χ. γραμμάτια δημοσίου), που συνήθως αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένες χρηματαγορές ή χρηματιστήρια, υπό την προϋπόθεση ότι δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των άμεσων ξένων επενδύσεων. Η επένδυση σε μετοχές ή χρεόγραφα μιας εταιρείας κατατάσσεται ως επένδυση χαρτοφυλακίου όταν η συμμετοχή του επενδυτή στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είναι μικρότερη του 10%. Αν η συμμετοχή του επενδυτή είναι 10% ή μεγαλύτερη, τότε η επένδυση θεωρείται άμεση επένδυση. Εξαιρούνται από τις επενδύσεις χαρτοφυλακίου τα χρηματοοικονομικά παράγωγα, καθώς και οι συμφωνίες επαναγοράς και ο δανεισμός τίτλων. 2

3 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (Direct investment enterprise): Επιχείρηση άμεσης επένδυσης είναι μια επιχείρηση ανώνυμης ή μη ανώνυμης εταιρικής μορφής στην οποία ένας επενδυτής μόνιμος κάτοικος άλλης οικονομίας κατέχει 10% ή περισσότερο των κανονικών μετοχών ή ψήφων (για ανώνυμη εταιρεία) ή το ισοδύναμο (για μια μη ανώνυμη εταιρεία). Οι επιχειρήσεις άμεσων επενδύσεων περιλαμβάνουν τις οντότητες που ανήκουν άμεσα στον άμεσο επενδυτή και χαρακτηρίζονται ως: Θυγατρικές (ο επενδυτής κατέχει πέραν του 50%), Συνδεδεμένες εταιρείες (επιχείρηση στην οποία ο επενδυτής κατέχει μεταξύ 10% και 50%), και Υποκαταστήματα (προσωπικές εταιρείες πλήρους ή από κοινού ιδιοκτησίας). Το ελάχιστο ποσοστό του 10% άμεσης ιδιοκτησίας του μετοχικού κεφαλαίου ή των ψήφων μιας επιχείρησης, είναι το πρώτο κριτήριο που καθορίζει την ύπαρξη σχέσης άμεσης επένδυσης. Όταν αυτό το κριτήριο ικανοποιηθεί, τότε κάποιες άλλες επιχειρήσεις, στις οποίες η πρώτη επιχείρηση κατέχει ποσοστό ιδιοκτησίας τουλάχιστο 50%, θεωρούνται επίσης ότι είναι επιχειρήσεις άμεσης επένδυσης. Επομένως, ο ορισμός της επιχείρησης άμεσης επένδυσης επεκτείνεται σε υποκαταστήματα, θυγατρικές των θυγατρικών και θυγατρικές των συνδεδεμένων εταιρειών του άμεσου επενδυτή (οι λεγόμενες έμμεσα ελεγχόμενες επιχειρήσεις άμεσων επενδύσεων). ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Subsidiary company): Η εταιρεία Θ θεωρείται θυγατρική της επιχείρησης N αν, και μόνο αν: 1. η επιχείρηση N (i) ελέγχει άμεσα πέραν του 50% του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου της Θ (άμεσα συνδεόμενη θυγατρική εταιρεία), ή (ii) έχει τη δύναμη να ασκεί έλεγχο πάνω στις οικονομικές και λειτουργικές αποφάσεις της Θ, ή (iii) ελέγχει το διορισμό ή την παραίτηση της πλειοψηφίας του Διοικητικού Συμβουλίου της Θ. 2. άλλες άμεσα συνδεόμενες θυγατρικές εταιρείες της Ν, κατέχουν άμεσα, ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Θ πέραν του 50% (έμμεσα συνδεόμενες θυγατρικές εταιρείες), ή 3. άλλες έμμεσα συνδεόμενες θυγατρικές εταιρείες της Ν, κατέχουν άμεσα, ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Θ πέραν του 50%. ΙΔΕΑ ΤΡΕΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Current operating performance concept): Η εφαρμογή αυτής της ιδέας είναι μία εκ των δύο μεθόδων που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των κερδών μιας επιχείρησης. Με βάση αυτή την ιδέα, τα κέρδη αντιπροσωπεύουν εισόδημα από την κανονική λειτουργία της επιχείρησης και δεν συμπεριλαμβάνουν: Πραγματοποιθέντα ή μη πραγματοποιθέντα κεφαλαιουχικά και συναλλαγματικά κέρδη ή ζημιές Ασυνήθιστες διαγραφές χρεωστικών υπολοίπων και σχετικών προνοιών Κέρδη ή ζημιές από αναπροσαρμογές στις τιμές (επανεκτιμήσεις) Μη συνήθη γεγονότα Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το τι περιλαμβάνεται/δεν περιλαμβάνεται στον υπολογισμό των κερδών βάσει αυτής της ιδέας, παρακαλούμε προστρέξτε στον ορισμό Κέρδη/Ζημιές. ΙΘΥΝΟΥΣΑ ΟΝΤΟΤΗΤΑ (Holding entity): Η οντότητα Ι θεωρείται ιθύνουσα της Σ αν, και μόνο αν: i. η Ι κατέχει άμεσα ποσοστό τουλάχιστο 10% του μετοχικού κεφαλαίου της Σ (άμεσα συνδεόμενη ιθύνουσα οντότητα), ή ii. η Ι κατέχει άμεσα ποσοστό πέραν του 50% του μετοχικού κεφαλαίου της άμεσα συνδεόμενης ιθύνουσας εταιρείας της Σ (έμμεσα συνδεόμενη ιθύνουσα οντότητα), ή iii. η Ι κατέχει άμεσα ποσοστό πέραν του 50% του μετοχικού κεφαλαίου της έμμεσα συνδεόμενης εταιρείας της Σ. 3

4 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ (Deposits): Η κατηγορία αυτή αποτελείται από μεταβιβάσιμες καταθέσεις και λοιπές καταθέσεις. Η υποκατηγορία μεταβιβάσιμες καταθέσεις αποτελείται από όλες τις συναλλαγές μεταβιβάσιμων καταθέσεων, δηλαδή καταθέσεων (σε εγχώριο ή ξένο νόμισμα) που είναι άμεσα μετατρέψιμες σε μετρητά ή που μπορούν να μεταβιβαστούν με επιταγή, τραπεζική εντολή, εγγραφή χρέωσης ή παρόμοιους τρόπους, χωρίς ιδιαίτερους περιορισμούς ή κυρώσεις. Η υποκατηγορία λοιπές καταθέσεις αποτελείται από όλες τις συναλλαγές σε λοιπές καταθέσεις, δηλαδή καταθέσεις (σε εθνικό ή σε ξένο νόμισμα) εκτός από τις μεταβιβάσιμες καταθέσεις. Οι λοιπές καταθέσεις δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πραγματοποίηση πληρωμών σε οποιαδήποτε στιγμή και δεν είναι μετατρέψιμες σε μετρητά ή σε μεταβιβάσιμες καταθέσεις χωρίς σημαντικούς περιορισμούς ή κυρώσεις. Μερικά παραδείγματα του τι περιλαμβάνει αυτή η υποκατηγορία είναι: 1. Καταθέσεις προθεσμίας. Οι καταθέσεις αυτές δεν είναι άμεσα διαθέσιμες γιατί υπόκεινται σε μια συγκεκριμένη χρονική προθεσμία ή μια περίοδο προειδοποίησης πριν από την ανάληψη. 2. Καταθέσεις ταμιευτηρίου, βιβλιάρια ταμιευτηρίου, πιστοποιητικά ταμιευτηρίου ή πιστοποιητικά καταθέσεων προθεσμίας που δεν είναι εμπορεύσιμα ή των οποίων η δυνατότητα αγοραπωλησίας, αν και υπάρχει θεωρητικά, είναι πολύ περιορισμένη. 3. Καταθέσεις που οφείλονται σε ένα πρόγραμμα ή μια σύμβαση αποταμίευσης. Οι καταθέσεις αυτές προϋποθέτουν συχνά μια υποχρέωση, εκ μέρους του καταθέτη, να πραγματοποιεί τακτικές πληρωμές σε μια δεδομένη περίοδο, και το αρχικό κεφάλαιο όπως, και οι τόκοι είναι διαθέσιμοι μόνο μετά την πάροδο μιας προκαθορισμένης χρονικής περιόδου. 4. Αποδεικτικά καταθέσεων που εκδίδονται από ενώσεις αποταμιεύσεων και δανείων, κτηματικές εταιρείες, πιστωτικές ενώσεις, και παρόμοιους οργανισμούς, οι οποίες μερικές φορές αποκαλούνται μετοχές και οι οποίες από νομικής άποψης, ή στην πράξη, είναι εξοφλητέες όταν ζητηθεί ή με σχετικά σύντομη περίοδο προειδοποίησης. ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ (Profits/Losses): Τα κέρδη των άμεσων επενδύσεων καταμετρούνται βάσει των τρεχόντων αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης (current operating performance). Τα κέρδη από την συνήθη λειτουργία μιας επιχείρησης αντιπροσωπεύουν εισόδημα από την κανονική λειτουργία της επιχείρησης και επομένως δεν συμπεριλαμβάνουν οποιαδήποτε πραγματοποιθέντα ή μη πραγματοποιθέντα (κεφαλαιουχικά και συναλλαγματικά) κέρδη ή ζημιές που προέρχονται από αναπροσαρμογές στις τιμές και διαγραφές. Επομένως, για σκοπούς ισοζυγίου πληρωμών, το κέρδος ή η ζημιά, υπολογίζεται με την ίδια μέθοδο που ακολουθείται σε μια κανονική κατάσταση Κερδών και Ζημιών για τον υπολογισμό του Κέρδους μετά την αφαίρεση φόρων, τόκων και αποσβέσεων, και πριν τη διανομή των κερδών, και αφού ληφθούν υπόψη οι ακόλουθες συμπεριλήψεις και αποκλείσεις. Περιλαμβάνονται στον υπολογισμό των κερδών: Καθαρό εισόδημα από τόκους Εισόδημα από μετοχές σε θυγατρικές εταιρείες Καθαρές αμοιβές και προμήθειες Εισόδημα από συνδεδεμένες εταιρείες Διοικητικά έξοδα Μερίδιο από τα επανεπενδυθέντα κέρδη συνδεόμενων εταιρειών Δεν περιλαμβάνονται στον υπολογισμό των κερδών: Πραγματοποιθέντα ή μη πραγματοποιθέντα κεφαλαιουχικά και συναλλαγματικά κέρδη ή ζημιές Ασυνήθιστες διαγραφές χρεωστικών υπολοίπων και σχετικών προνοιών Κέρδη ή ζημιές από αναπροσαρμογές στις τιμές (επανεκτιμήσεις) Μη συνήθη γεγονότα ΚΟΙΝΟΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ (Syndicated loan): Ένα μεγάλο δάνειο στο οποίο μία ομάδα τραπεζών συνεργάζεται για να παράσχει κεφάλαια σε ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ή μία επιχείρηση. Συνήθως, υπάρχει μία οδηγός-τράπεζα που αναλαμβάνει την απορρόφηση ενός ποσοστού δανείου και διανέμει το υπόλοιπο στις άλλες τράπεζες. Ενδέχεται να υπάρχει ρήτρα στη σύμβαση με βάση την οποία το αδιάθετο ποσό του δανείου ή της ομολογιακής έκδοσης αναλαμβάνεται από τις συμμετέχουσες στην κοινοπραξία τράπεζες. 4

5 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ (Book value): Είναι η αξία στη οποία το μετοχικό ή άλλο κεφάλαιο ενεργητικού ή παθητικού καταγράφονται στον ισολογισμό μιας επιχείρησης. Η λογιστική αξία αντανακλά μια από τις πιο κάτω μεθόδους αποτίμησης: ιστορικό κόστος το κόστος αντικατάστασης ενός χρηματοπιστωτικού μέσου ενδιάμεση αναπροσαρμογή της τιμής, η οποία δεν είναι η τρέχουσα τιμή, ή τρέχουσα τιμή. Στην περίπτωση αποτίμησης του μετοχικού κεφαλαίου, η λογιστική αξία θεωρείται το ποσοστό συμμετοχής επί την αξία της επενδυόμενης εταιρείας βασισμένη στο μέγεθος των ιδίων κεφαλαίων, τα οποία υπολογίζονται ως ακολούθως: Πληρωθέν κεφάλαιο (αφαιρουμένων των ιδίων μετοχών που κατέχει η επιχείρηση) Όλες οι κατηγορίες αποθεματικών (περιλαμβανομένων λογαριασμών έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιον και χορηγίες επενδύσεων) Καθαρή αξία των αδιανέμητων κερδών και ζημιών (περιλαμβανομένων των αποτελεσμάτων της περιόδου αναφοράς) ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (Other investments): Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων περιλαμβάνονται οι χρηματοοικονομικές συναλλαγές που δεν υπάγονται στις κατηγορίες των άμεσων ξένων επενδύσεων, των επενδύσεων χαρτοφυλακίου ή των επενδύσεων χρηματοοικονομικών παραγώγων. Οι λοιπές επενδύσεις περιλαμβάνουν εμπορικές πιστώσεις, δάνεια, νόμισμα και καταθέσεις και λοιπές απαιτήσεις/υποχρεώσεις. Περιλαμβάνουν επίσης αντιλογιστικές εγγραφές για το δεδουλευμένο εισόδημα που δημιουργείται από μέσα, τα οποία ταξινομούνται στις λοιπές επενδύσεις. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ (Dividends): Τα μερίσματα, συμπεριλαμβανομένων των μερισμάτων μετοχών, συνιστούν τη διανομή κερδών που προέρχονται από μετοχές και άλλες μορφές συμμετοχής στο κεφάλαιο ιδιωτικών φορέων που έχουν συσταθεί σε εταιρείες, συνεταιρισμών και δημόσιων επιχειρήσεων. Τα μερίσματα καταγράφονται όταν είναι καταβλητέα/εισπρακτέα, και όταν πληρωθούν/εισπραχτούν (πριν την αφαίρεση οποιωνδήποτε φόρων με τους οποίους βαρύνονται. Μερίσματα που έχουν πληρωθεί/εισπραχθεί: Είναι τα μερίσματα τα οποία έχουν στην πραγματικότητα πληρωθεί/καταβληθεί στον μη κάτοικο επενδυτή ή εισπραχθεί από την εταιρεία κάτοικο κατά την περίοδο αναφοράς. Καταβλητέα / εισπρακτέα μερίσματα: Είναι τα μερίσματα τα οποία είναι εισπρακτέα από την εταιρεία μη κάτοικο ή πληρωτέα στην μη κάτοικο επενδυτική εταιρεία. Αυτά τα μερίσματα δεν έχουν πραγματικά εισπραχθεί ή πληρωθεί. Επανεπενδυμένα μερίσματα: Είναι τα μερίσματα τα οποία επανεπενδύονται στο κεφάλαιο, (σε αντίθεση με τα κέρδη που δεν διανέμονται) και πρέπει να καταγράφονται σαν αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Μη συνήθη μερίσματα: Είναι τα μερίσματα τα οποία προέρχονται από μη συνήθη κεφαλαιουχικά κέρδη. Τα μερίσματα αυτά θα πρέπει να καταγράφονται σαν απόσυρση κεφαλαίου και όχι σαν εισόδημα, δηλ. ξεχωριστά, κάτω από την κατηγορία «άλλες μειώσεις». ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Equity securities): Εκφράζουν την κατοχή μεριδίου κυριότητας σε μια εταιρεία. Δίδουν στους κατόχους τους το δικαίωμα σε μερίδιο των κερδών των εταιρειών και σε μερίδιο των καθαρών περιουσιακών τους στοιχείων σε περίπτωση εκκαθάρισης. Αποτελούνται από μετοχές που είναι διαπραγματεύσιμες σε χρηματιστήρια, μη εισηγμένες μετοχές και άλλες μορφές συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο μιας εταιρείας. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται: συνήθεις μετοχές (ordinary shares) συμμετέχουσες προνομιούχες μετοχές (participating preference shares) μετοχές / μερίδια σε αμοιβαία κεφάλαια και εταιρείες επενδύσεων (shares/units in mutual funds and investment trusts) συνήθεις μετοχές οι οποίες πωλήθηκαν μέσω συμφωνίας επαναγοράς (equity securities that have been sold under repurchase agreements )(βλ. ορισμό, πιο κάτω). συνήθεις μετοχές οι οποίες δανείστηκαν μέσω δανεισμού αξιόγραφων (equity securities that have been lent under a securities lending arrangement ) 5

6 Στην κατηγορία αυτή δεν περιλαμβάνονται: μη συμμετέχουσες προνομιούχες μετοχές (non-participating preference shares) (οι οποίες πρέπει να περιληφθούν στα μακροπρόθεσμα χρεόγραφα). χρηματοοικονομικά παράγωγα όπως rights, options, και warrants. συνήθεις μετοχές οι οποίες αγοράστηκαν μέσω συμφωνίας επαναγοράς (equity securities that have been bought under repurchase agreements (βλ. ορισμό, πιο κάτω). συνήθεις μετοχές οι οποίες αποκτήθηκαν μέσω δανεισμού αξιόγραφων (equity securities that have been acquired under a securities lending arrangement )( βλ. ορισμό, πιο κάτω). ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΛΗΞΗΣ (Maturity): Χρηματοπιστωτικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις των οποίων η αρχική προθεσμία λήξης είναι μεγαλύτερη από ένα έτος, ταξινομούνται σαν μακροπρόθεσμα, όπως επίσης και αυτά χωρίς σταθερή προθεσμία λήξης. Χρηματοπιστωτικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις των οποίων η αρχική προθεσμία λήξης είναι ένα έτος ή μικρότερη ταξινομούνται σαν βραχυπρόθεσμα. ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ (repo) (Repurchase agreement): Συμφωνία με βάση την οποία ο ένας αντισυμβαλλόμενος πωλεί ένα περιουσιακό στοιχείο και αναλαμβάνει την υποχρέωση να το επαναγοράσει από τον άλλο αντισυμβαλλόμενο σε καθορισμένη τιμή και σε καθορισμένη μελλοντική ημερομηνία. Π.χ. πωλείται ένα χρεόγραφο έναντι μετρητών σήμερα και σε τρεις μήνες γίνεται η αντίστροφη πράξη, δηλαδή ο πωλητής επαναγοράζει το χρεόγραφο και επιστρέφει τα μετρητά συν τους τόκους που προκύπτουν από τη προσυμφωνημένη διαφορά των τιμών αγοράς και πώλησης. Από την πλευρά αυτού ο οποίος πωλεί το χρεόγραφο και αναλαμβάνει την υποχρέωση να το επαναγοράσει (repo seller) έχουμε μία συμφωνία επαναγοράς (repurchase agreement, repo). Από την πλευρά του δεύτερου αντισυμβαλλομένου (repo buyer) έχουμε μία αντίστροφη συμφωνία (reverse agreement {reverse repo}). Συμφωνία δανεισμού αξιόγραφων (Securities (or stock or bond) lending arrangement) Συμφωνία με βάση την οποία οι ιδιοκτήτες των χρεογράφων συχνά δανείζουν αυτά σε άλλους που μπορούν α) να τα πωλήσουν short. Αυτό σημαίνει ότι κάποιος πωλεί χρεόγραφα των οποίων δεν έχει την κυριότητα, όταν υπάρχει η προσδοκία ότι οι τιμές τους θα πέσουν στο μέλλον οπότε θα τα αγοράσει φθηνότερα και θα αποκομίσει κέρδος β) να τα παραδώσει σε ένα άλλο για να ικανοποιήσει μία ανάγκη του όπως π.χ. να τα χρησιμοποιήσει σαν εξασφάλιση (collateral) σε ένα άλλο δανειστικό συμβόλαιο. ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Associate company): Η Εταιρεία Σ θεωρείται συνδεδεμένη της επιχείρηση N αν 1. η Ν, κατέχει άμεσα, ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Σ μεταξύ 10% και 50% (άμεσα συνδεόμενη συνδεδεμένη εταιρεία), ή 2. άλλες άμεσα συνδεδεμένες εταιρείες της Ν, κατέχουν ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Σ, πέραν του 50% (έμμεσα συνδεόμενη συνδεδεμένη εταιρεία), ή 3. άλλες έμμεσα συνδεόμενες συνδεδεμένες εταιρείες της Ν, κατέχουν ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Σ, πέραν του 50%. ΣΧΕΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (Direct investment relationship): Σχέση άμεσης επένδυσης δημιουργείται όταν ένας επενδυτής, κάτοικος μια χώρας κατέχει άμεσα ποσοστό τουλάχιστο 10% των κανονικών μετοχών ή ψήφων (για ανώνυμη εταιρεία) ή το ισοδύναμο (για μια μη ανώνυμη εταιρεία) εταιρείας κάτοικου άλλης χώρας. Ο επενδυτής αναφέρεται ως άμεσος επενδυτής και η επιχείρηση αναφέρεται ως επιχείρηση άμεσης επένδυσης ή συνδεόμενη επιχείρηση ή συγγενική επιχείρηση. Σχέση άμεσης επένδυσης δημιουργείται επίσης όταν δύο οντότητες είναι έμμεσα συνδεόμενες, μέσω μιας ενδιάμεσης οντότητας σε μια επενδυτική αλυσίδα, η οποία είναι θυγατρική, συνδεδεμένη ή υποκατάστημα της πρώτης και ιθύνουσα με ποσοστό πέραν του 50% της δεύτερης. Ως εκ τούτου, αυτή η σχέση επεκτείνεται και σε έμμεσες σχέσεις, όπως είναι οι θυγατρικές των θυγατρικών, οι θυγατρικές των συνδεδεμένων και οι θυγατρικές των υποκαταστημάτων. Οι επιχειρήσεις άμεσων επενδύσεων, οι οποίες έχουν σχέση άμεσης επένδυσης με τον άμεσο επενδυτή τους, θεωρούνται ότι έχουν σχέση άμεσης επένδυσης και μεταξύ τους. Επομένως, και οι αδελφικές εταιρείες έχουν σχέση άμεσης επένδυσης μεταξύ τους. 6

7 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ (Branch): Υποκατάστημα θεωρείται μια επιχείρηση, μη ανώνυμης εταιρικής μορφής, στη χώρα φιλοξενίας η οποία είναι: η μόνιμη εγκατάσταση ή το γραφείο ενός ξένου επενδυτή, ή ο συνεταιρισμός ή κοινοπραξία μεταξύ ενός ξένου άμεσου επενδυτή και τρίτων ατόμων, ή η γη και τα κτίρια (εκτός από αυτά που κατέχουν ξένες κυβερνητικές οντότητες), και ο σταθερός εξοπλισμός και τα αντικείμενα, στην χώρα φιλοξενίας, τα οποία ανήκουν απευθείας σε μη κάτοικο, ή ο κινητός εξοπλισμός (όπως πλοία, αεροσκάφη και πλατφόρμες ανόρυξης πετρελαίου και αερίου) ο οποίος λειτουργεί από μια χώρα, για τουλάχιστο ένα χρόνο. ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ (Debt securities): Η κατηγορία αυτή καλύπτει εμπορεύσιμα χρεόγραφα εκτός από μετοχές. Αυτοί οι χρεωστικοί τίτλοι ενσωματώνουν τη δέσμευση του εκδότη να προβεί σε μία ή περισσότερες πληρωμές προς τον κάτοχο του τίτλου σε καθορισμένη ή καθορισμένες ημερομηνίες στο μέλλον. Αποδίδουν τόκους συνήθως με τη μορφή κουπονιών ή πωλούνται σε τιμή κατώτερης της ονομαστικής και εξοφλούνται στη λήξη τους στην ονομαστική τιμή. Εκδίδονται με μία αρχική λήξη πάνω από ένα χρόνο και ταξινομούνται στα μακροπρόθεσμα χρεόγραφα. Οι χρεωστικοί τίτλοι καλύπτουν: 1. Μακροπρόθεσμα χρεόγραφα, πχ ομόλογα, έντοκα γραμμάτια, ομολογίες, κλπ 2. Βραχυπρόθεσμα χρεόγραφα, πχ χρεόγραφα της αγοράς χρήματος, ή διαπραγματεύσιμα χρεωστικά προϊόντα 3. Προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου (1) Μακροπρόθεσμα χρεόγραφα ομολογίες και ομόλογα (Bonds and Notes): Τα μακροπρόθεσμα χρεόγραφα περιλαμβάνουν ομόλογα (bonds), έντοκα γραμμάτια (debentures), ομολογίες (notes) κλπ, τα οποία συνήθως δίδουν στον κάτοχο το μη δεσμευτικό δικαίωμα να λαμβάνει ένα σταθερό ή προκαθορισμένο μεταβαλλόμενο εισόδημα και έχουν αρχική διάρκεια μεγαλύτερη του ενός έτους. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται: Έντοκα γραμμάτια (debentures) Μη συμμετέχουσες προνομιούχες μετοχές (non participating preference shares) Ομόλογα μετατρέψιμα μετά από την πάροδο ορισμένου χρονικού διαστήματος σε άλλες εκδόσεις ομολόγων ή σε μετοχές (Convertible bonds) Ομόλογα με δικαίωμα επιλογής της ημερομηνίας λήξης, η τελευταία από τις οποίες υπερβαίνει το ένα έτος μετά την έκδοση (Bonds with optional maturity dates) Διαπραγματεύσιμα πιστοποιητικά καταθέσεων με ημερομηνία λήξης πέραν του ενός έτους (Negotiable certificates of deposit with maturity of more than one year) Ομόλογα διπλού νομίσματος (Dual currency bonds) Ομόλογα μηδενικού επιτοκίου ή χωρίς τοκομερίδιο (zero coupon or other deep discounted bonds ) Ομόλογα που συνδέονται με δείκτες τιμών (index-linked bonds) Ομόλογα κυμαινόμενου επιτοκίου (floating-rate bonds) Εγγυημένα ομόλογα των οποίων το κεφάλαιο και οι τόκοι εξασφαλίζονται με ταμειακές ροές που προέρχονται από άλλο περιουσιακό στοιχείο (asset-backed securities (ABS), mortgage backed securities (MBS) κλπ ). Μακροπρόθεσμα (διάρκειας πέραν του ενός έτους) χρεόγραφα τα οποία έχουν πωληθεί στα πλαίσια συμφωνιών επαναγοράς (Debt securities that have been sold under repurchase agreements) Μακροπρόθεσμα (διάρκειας πέραν του ενός έτους) χρεόγραφα τα οποία έχουν παραχωρηθεί στα πλαίσια συμφωνίας δανεισμού αξιόγραφων (Debt securities that have been lent under securities lending arrangement) Στην κατηγορία αυτή δεν περιλαμβάνονται: Παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα (Derivative instruments) Δάνεια (Loans) Εμπορικές πιστωτικές διευκολύνσεις (Trade credits ) και λογαριασμοί εισπρακτέοι (accounts receivable) Μακροπρόθεσμα χρεόγραφα τα οποία έχουν αγορασθεί μέσω συμφωνιών επαναγοράς (Long-term debt securities that have been bought under repurchase agreements) Μακροπρόθεσμα χρεόγραφα τα οποία έχουν αποκτηθεί στα πλαίσια διευθέτησης δανεισμού αξιόγραφων (Long-term debt securities that have been acquired under securities lending arrangement) (2) Βραχυπρόθεσμα χρεόγραφα - χρεόγραφα της αγοράς χρήματος (Money Market Instruments): Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει χρεόγραφα της αγοράς χρήματος εξαιρουμένων των μετοχών. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα γραμμάτια (bills), εμπορικά ομόλογα (commercial paper), γραμμάτια τραπεζικής αποδοχής (banker s acceptances) κλπ, τα οποία συνήθως δίδουν στον κάτοχο το μη δεσμευτικό δικαίωμα να λαμβάνει ένα προκαθορισμένο, σταθερό ποσό χρημάτων σε μια προκαθορισμένη ημερομηνία και έχουν αρχική διάρκεια μικρότερη ή ίση του ενός έτους. Σε οργανωμένες αγορές τα μέσα χρηματαγοράς εκδίδονται συνήθως με έκπτωση. Αυτά τα χρεόγραφα είναι εμπορεύσιμα στις κεφαλαιαγορές και χαρακτηρίζονται από επαρκή ρευστότητα. Μεγαλύτερης διάρκειας χρεόγραφα κατατάσσονται στην κατηγορία «μακροπρόθεσμα χρεόγραφα». 7

8 Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται: Γραμμάτια δημοσίου (Treasury bills and other short term tradable Government debt securities) Εμπορικά και οικονομικά ομόλογα (Commercial and financial paper) Γραμμάτια τραπεζικής αποδοχής (Bankers acceptances) Πιστοποιητικά καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια ίση ή μικρότερη του ενός έτους (Negotiable certificates of deposit (with original maturity of one year or less)) Βραχυπρόθεσμα ομόλογα τα οποία εκδόθηκαν (Short-term notes issued under note issuance facilities) Βραχυπρόθεσμα (διάρκειας μικρότερης του ενός έτους) χρεόγραφα τα οποία έχουν πωληθεί στα πλαίσια συμφωνιών επαναγοράς (Debt securities that have been sold under repurchase agreements) Βραχυπρόθεσμα (διάρκειας μικρότερης του ενός έτους) χρεόγραφα τα οποία έχουν παραχωρηθεί στα πλαίσια συμφωνίας δανεισμού αξιόγραφων (Debt securities that have been lent under securities lending arrangement) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ (Financial leases): Η χρηματοδοτική μίσθωση είναι μια εναλλακτική μορφή απόκτησης στοιχείων πάγιου ενεργητικού αντί της συνήθους αγοράς. Με τη χρηματοδοτική μίσθωση, ο αγοραστής (lessee) αποκτά το στοιχείο πάγιου ενεργητικού και ταυτόχρονα δημιουργείται η χρηματοδοτική μίσθωση (δάνειο). Για να χαρακτηριστεί μια μίσθωση ως χρηματοδοτική πρέπει ο αγοραστής να αναλαμβάνει όλα τα ρίσκα και οφέλη από το στοιχείο πάγιου ενεργητικού, να αφορά όλη ή το μεγαλύτερο τμήμα της χρήσιμης οικονομικής ζωής του και να παρέχεται στον αγοραστή το δικαίωμα να το αγοράσει με τη λήξη της μίσθωσης πληρώνοντας ένα (τυπικό και μικρό) ποσό. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ (Financial derivatives): Τα χρηματοοικονομικά παράγωγα αποτελούν χρηματοδοτικά μέσα συνδεδεμένα με ορισμένο χρηματοδοτικό μέσο, δείκτη ή εμπόρευμα. Μέσω των παράγωγων αυτών προϊόντων συγκεκριμένοι χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι γίνονται καθ εαυτούς αντικείμενο διαπραγμάτευσης στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Οι συναλλαγές επί χρηματοοικονομικών παραγώγων αντιμετωπίζονται ως χωριστή κατηγορία συναλλαγών του υποκείμενου μέσου, με τις οποίες μπορεί να συνδέονται. ΧΩΡΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (Country of residence): 1. Στην περίπτωση της ακίνητης περιουσίας, αυτή είναι η χώρα στην οποία βρίσκεται το περιουσιακό στοιχείο. 2. Στην περίπτωση μη κατοίκων επενδυτών, η χώρα του μη κατοίκου είναι η χώρα διαμονής του, δηλ. η χώρα που εδρεύει ο αντισυμβαλλόμενος. Σαν γενικός κανόνας, η χώρα διαμονής μιας επιχείρησης μπορεί να θεωρηθεί η χώρα που έχει συσταθεί η επιχείρηση η στην περίπτωση φυσικού προσώπου, η χώρα στην οποία έχει το επίκεντρο του οικονομικού του ενδιαφέροντος ή που είναι νομικά εγκατεστημένος. 3. Αξιόγραφα τα οποία θεωρούνται περιουσιακό στοιχείο, θα πρέπει να ταξινομούνται γεωγραφικά κατά τη χώρα διαμονής του εκδότη. Παρακαλώ σημειώστε ότι, η χώρα διαμονής του εκδότη μπορεί να διαφέρει από το νόμισμα έκδοσης, τη χώρα έκδοσης ή τη χώρα του εγγυητή του ομολόγου. 4. Αξιόγραφα τα οποία θεωρούνται υποχρεώσεις, θα πρέπει να ταξινομούνται γεωγραφικά κατά τη χώρα διαμονής του ευεργετικού ιδιοκτήτη (beneficial owner). Αν έχετε δυσκολία στη γεωγραφική κατανομή ενός αξιόγραφου σύμφωνα με την χώρα διαμονής του εκδότη, μπορείτε να ανατρέξετε στα δύο πρώτα ψηφία του κωδικού ISIN, τουλάχιστο όσο αφορά τις επενδύσεις σε μετοχές. 8

ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΑΜΕΣΩΝ ΞΕΝΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΑΜΕΣΩΝ ΞΕΝΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΑΜΕΣΩΝ ΞΕΝΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Οδηγίες συµπλήρωσης στατιστικής δήλωσης αναφορικά µε τις επενδύσεις κατοίκων σε αξιόγραφα που εκδόθηκαν από µη-κατοίκους 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ / ΤΑΜΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΚΑΙ ΤΗΣ «ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΓΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ Η «Λογιστική Κατάσταση για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2007 138(Ι)/2002, 166(Ι)/2003 και 34(I)/2007 Οδηγία δυνάμει των άρθρων 20(3)(β) και 64 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ Οδηγίες συµπλήρωσης εντύπων αναφορικά µε το δανεισµό και των καταθέσεων κατοίκων Κύπρου (1) από / σε µη-κατοίκους. 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νέα ορολογία Παλαιά ορολογία Λόγος αλλαγής. Επεξεργασία (εμπορευμάτων και υπηρεσιών)

Νέα ορολογία Παλαιά ορολογία Λόγος αλλαγής. Επεξεργασία (εμπορευμάτων και υπηρεσιών) Περίληψη νέων όρων Νέα ορολογία Παλαιά ορολογία Λόγος αλλαγής Υπηρεσίες μεταποίησης Επεξεργασία (εμπορευμάτων και υπηρεσιών) Η νέα ορολογία περιγράφει αυτή την κατηγορία με μεγαλύτερη ακρίβεια Πρωτογενές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 247/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.9.2013 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Ιουλίου 2013 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2011/23

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ο Νόμος Φορολογίας Εισοδήματος (Τροποποίηση) του 2005 Ο Νόμος Ειδικής Εισφοράς για την Άμυνα (Τροποποίηση) του 2004 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ, 1999 Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @Κωδικός ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1012 ALPHA EQUITY FUND @ΠΙΝΑΚΑΣ : ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ @ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ALPHA BANK 31.12.2005 @ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς. Κυριάκος Φιλίνης

Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς. Κυριάκος Φιλίνης Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς Κυριάκος Φιλίνης Οργανισμοί που δέχονται καταθέσεις Εμπορικές τράπεζες ΣυνεταιριστικέςτράπεζεςΣ έ ά ζ Πιστωτικές ενώσεις Οργανισμοί αποταμιεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ Εισαγωγή Η Alpha Finance, στα πλαίσια προσαρμογής της στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων

5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων 5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων 1. Περιγραφή Επενδυτικών Κινδύνων Προειδοποίηση Γενικών Κινδύνων Η κάθε επένδυση σε χρηματοοικονομικά μέσα ενέχει κινδύνους, ο βαθμός των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας.

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. 3 η ΟΜΑΔΑ Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις είναι αυτές που κατά το κλείσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων Τι είναι η οικονομική μονάδα? Οικονομική μονάδα αποτελεί κάθε οργανωμένη προσπάθεια για συγκρότηση περιουσίας για την παραγωγή και διάθεση οικονομικών αγαθών και υπηρεσιών με βάση τις βασικές αποδεκτές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ MULTIPLE CHOISE ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Μόνο μία απάντηση είναι σωστή Συντάκτης: Ρηγούτσος Παναγιώτης 1. Ποιο από τα ακόλουθα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Τόκοι εισπρακτέοι 364.350 Τόκοι πληρωτέοι (160.877) Καθαρά έσοδα από τόκους 203.473 Έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες 16.244

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2006

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2006 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, Σημειώσεις '000 '000 Έσοδα Τόκων 2 107.714 81.410 Έξοδα Τόκων 3 71.942 58.264 Καθαρά Έσοδα Τόκων 35.772 23.146

Διαβάστε περισσότερα

Investment Banking Διάλεξη 2 Αρχές Τραπεζικής Διοικητικής

Investment Banking Διάλεξη 2 Αρχές Τραπεζικής Διοικητικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής Διοικητικής Investment Banking Διάλεξη 2 Αρχές Τραπεζικής Διοικητικής Μιχάλης Ανθρωπέλος anthropel@unipi.gr 1 Βασικά στοιχεία της τραπεζικής

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική IV (Μηχανογραφημένη Λογιστική) Εργασίες προετοιμασίας τέλους χρήσης

Λογιστική IV (Μηχανογραφημένη Λογιστική) Εργασίες προετοιμασίας τέλους χρήσης Λογιστική IV (Μηχανογραφημένη Λογιστική) Εργασίες προετοιμασίας τέλους χρήσης Εργασίες Προετοιμασίας Τέλους Χρήσης Οι απαραίτητες εργασίες που απαιτούνται να γίνουν από το λογιστήριο της επιχείρησης για

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Χρηματοοικονομικές έννοιες

Βασικές Χρηματοοικονομικές έννοιες Βασικές Χρηματοοικονομικές έννοιες 1 Περιεχόμενα Χρηματοπιστωτικό σύστημα Αγορές Χρήματος Χρηματοοικονομική Διοίκηση Μακροπρόθεσμο χρέος 2 Το χρηματοπιστωτικό σύστημα Οι μονάδες οι οποίες έχουν τρέχουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/06/2009

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/06/2009 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 30/06/2009 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Η01: Στοιχεία Ενεργητικού Κωδικός A. Στοιχεία Ενεργητικού Αναφορές σε ΔΛΠ - ΔΠΧΠ 1 Ταμείο και διαθέσιμα σε κεντρικές τράπεζες (1) 2 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για εμπορική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ξέρετε ότι ; Athens Exchange Φεβρουάριος 2014 τα πρώτα ομόλογα διαπραγματεύθηκαν στο ΧΑ πριν από 134 χρόνια Στο πρώτο Δελτίο Τιμών που δημοσιεύθηκε στις 12 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00. Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00. Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 534.335,97. Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 4.603.929,34

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 534.335,97. Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 4.603.929,34 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. Ανακοίνωση ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ- ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (Tier 2 Capital) Λευκωσία, 30 Απριλίου 2008 Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.5.2015 L 116/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/730 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 16ης Απριλίου 2015 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1011/2012 σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία για τις διακρατήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκοντες: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα.

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα. Γενικά Η Εταιρία λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο, ώστε να επιτυγχάνει είτε κατά τη λήψη και διαβίβαση των εντολών σε τρίτους είτε κατά την εκτέλεση των εντολών επί για λογαριασμό των πελατών της το βέλτιστο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΜΗ-ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΜΗ-ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Διοικητική Λογιστική Λογιστική Εταιρειών Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης & Δημήτριος Μπάλιος Σημειώσεις με θέμα την 3 η ομάδα του

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλασφαλιστικού Συνεταιρισμού Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δ.Χ. Β.Ελλάδος & Θεσσαλίας ΣΥΝ.Π.Ε.

Αλληλασφαλιστικού Συνεταιρισμού Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δ.Χ. Β.Ελλάδος & Θεσσαλίας ΣΥΝ.Π.Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 89.234,93 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 89.234,93 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

1,325,729.21 Στοιχεία Μείον: Αποσβέσεις 929,895.12 Γ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 96,133,023.84

1,325,729.21 Στοιχεία Μείον: Αποσβέσεις 929,895.12 Γ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 96,133,023.84 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α. & Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12891/05/Β/86/71 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-31/12/2008 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 31/12/2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Η Έννοια της αγοράς Οι αγορές αποτελούν τους μηχανισμούς ανταλλαγής πραγματικών περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

Η περιουσία της επιχείρησης, από λογιστική άποψη, έχει τρεις διακρίσεις, δηλαδή: α. Το Ενεργητικό. β. Το Παθητικό. γ. Την Καθαρή Περιουσία.

Η περιουσία της επιχείρησης, από λογιστική άποψη, έχει τρεις διακρίσεις, δηλαδή: α. Το Ενεργητικό. β. Το Παθητικό. γ. Την Καθαρή Περιουσία. Ενεργητικό Παθητικό Καθαρή Περιουσία Η Λογιστική ασχολείται με την περιουσία κάθε επιχείρησης. Αυτό σημαίνει ότι παρακολουθεί από την έναρξη μέχρι και τη λήξη της λειτουργίας της το σύνολο των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

προηγούμενη ανάλυση. 1 Στην περίπτωση που το ποσό των ακινήτων διαφοροποιείται σημαντικά από την προηγούμενη περίοδο, θα εξηγείται

προηγούμενη ανάλυση. 1 Στην περίπτωση που το ποσό των ακινήτων διαφοροποιείται σημαντικά από την προηγούμενη περίοδο, θα εξηγείται ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α. & Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12891/05/Β/86/71 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-31/12/2006 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 31/12/2006 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδικό Αλληλασφαλιστικό Συνεταιρισμό Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δημοσίας Χρήσεως ΣΥΝ.Π.Ε.

Πανελλαδικό Αλληλασφαλιστικό Συνεταιρισμό Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δημοσίας Χρήσεως ΣΥΝ.Π.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: 31/12/2014 Επωνυμία Ασφαλιστικής Επιχείρησης : Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ): Πανελλαδικό Αλληλασφαλιστικό Συνεταιρισμό Ιδιοκτητών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος α' έκδοσης... 20. Πρόλογος β' έκδοσης... 22. 1. Επενδύσεις... 24. 1.1. Επένδυση... 24. 1.2. Επενδυτικός Κίνδυνος... 24

Πρόλογος α' έκδοσης... 20. Πρόλογος β' έκδοσης... 22. 1. Επενδύσεις... 24. 1.1. Επένδυση... 24. 1.2. Επενδυτικός Κίνδυνος... 24 Περιεχόμενα Πρόλογος α' έκδοσης... 20 Πρόλογος β' έκδοσης.... 22 1. Επενδύσεις... 24 1.1. Επένδυση... 24 1.2. Επενδυτικός Κίνδυνος... 24 1.2.1. Κίνδυνος λόγω του πληθωρισμού (Inflation risk)... 25 1.2.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: 30/6/2015. Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: 9 Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ):

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: 30/6/2015. Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: 9 Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ): ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: Επωνυμία Ασφαλιστικής Επιχείρησης : GENERALI HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: 9 Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ): 25081/B/05/1991/22

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: 31/12/2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: 31/12/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: Επωνυμία Ασφαλιστικής Επιχείρησης : ERGO ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΗΜΙΩΝ Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: 30 Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ): 20264/B/05/1989/8 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση (ΔΛΠ 34) Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση κατά Τομέα (ΔΛΠ 14, ΔΠΧΠ 8) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Σχέδιο: Βασικά στοιχεία λογιστικής ανάλυσης

Επιχειρηματικό Σχέδιο: Βασικά στοιχεία λογιστικής ανάλυσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2ο ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Επιχειρηματικό Σχέδιο: Βασικά στοιχεία λογιστικής ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα

Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα Κεφάλαιο 25 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Το χρηματοπιστωτικό σύστημα Το χρηματοπιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 7: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 7: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 7: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

12,949,840.52 δημοσίων ή δημοτικών επιχειρήσεων της Ε.Ε 2 Ομόλογα, ομολογίες επιχειρήσεων, τα οποία έχουν εκδοθεί στην Ε.Ε και

12,949,840.52 δημοσίων ή δημοτικών επιχειρήσεων της Ε.Ε 2 Ομόλογα, ομολογίες επιχειρήσεων, τα οποία έχουν εκδοθεί στην Ε.Ε και ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α. & Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12891/05/Β/86/71 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/6/2006 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 30/6/2006 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

241,601.04 144,903.19 Γ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 20,165,603.81

241,601.04 144,903.19 Γ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 20,165,603.81 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12877/05/Β/86/57 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2012-31/12/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Δ21 Δ28, Δ31-Δ35 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Δ21 Δ28, Δ31-Δ35 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Δ21 Δ28, Δ31-Δ35 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 1. Αντικαθίσταται ο πίνακας Δ26 με τον Δ26Α και προστίθενται οι πίνακες Δ31-Δ35. 2. Τα στοιχεία συμπληρώνονται τόσο σε ατομική βάση

Διαβάστε περισσότερα

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών Παρουσίαση στο πλαίσιο του Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Θεσσαλονίκη, 11/3/2015 Γνωστοποίηση Αποποίηση ευθύνης Η HellasFin ΑΕΠΕΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 2013 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ : ΜΑΚΡΑΚΗ ΕΛΠΙΣ (αρ. μητρώου 13610)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12877/05/Β/86/57

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12877/05/Β/86/57 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12877/05/Β/86/57 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2015-30/06/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Γενικά ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Οι υπηρεσίες οι οποίες προσφέρoνται από τη Atlantic Securities Ltd καλύπτουν µεγάλο φάσµα Χρηµατοοικονοµικών Μέσων. Κάθε τύπος χρηµατοοικονοµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV. Υποδείγματα εκθέσεων: ΔΟΕΕ [άρθρο 3 παράγραφος 3 στοιχείο δ) και άρθρο 24 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV. Υποδείγματα εκθέσεων: ΔΟΕΕ [άρθρο 3 παράγραφος 3 στοιχείο δ) και άρθρο 24 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ] 1 Βασικές αγορές στις οποίες πραγματοποιεί εμπορικές συναλλαγές για λογαριασμό των ΟΕΕ που διαχειρίζεται 2 Βασικά μέσα στα οποία πραγματοποιεί εμπορικές συναλλαγές για λογαριασμό των ΟΕΕ που διαχειρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Σημ. Κύκλος εργασιών 456.801.297 468.872.216 Κόστος πωλήσεων (332.956.466) (344.899.280) Μεικτά κέρδη 123.844.831 123.972.936 Άλλα εισοδήματα από εργασίες 8 17.390.125

Διαβάστε περισσότερα

0180/00014209/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund

0180/00014209/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund 0180/00014209/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund Ενημερωτικό Δελτίο/Κανονισμός & Βασικές Πληροφορίες για τους επενδυτές Επισυνάπτεται Ενημερωτικό Δελτίο/Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις:

Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις: Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις: Ισολογισμό ή κατάσταση χρηματοικονομικής θέσης Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης ή κατάσταση εισοδήματος Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Credit Agricole A.A.E.Z. AΡ. ΜΑΕ 49891/05/Β/01/8 30/6/2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00

Credit Agricole A.A.E.Z. AΡ. ΜΑΕ 49891/05/Β/01/8 30/6/2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 689.843,26. Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 1.164.983,52

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 689.843,26. Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 1.164.983,52 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες της Τράπεζας για το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31ης Δεκεμβρίου 2010 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2010-31/12/2010 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΙΜΠΕΡΙΑΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12859/05/Β/86/39

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΙΜΠΕΡΙΑΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12859/05/Β/86/39 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΙΜΠΕΡΙΑΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12859/05/Β/86/39 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/6/08 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 30/6/08 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : UNIVERSAL LIFE ( ΕΛΛΑΣ) Α.Α.Ε.Ζ. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12845/05/Β/86/25

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : UNIVERSAL LIFE ( ΕΛΛΑΣ) Α.Α.Ε.Ζ. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12845/05/Β/86/25 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : UNIVERSAL LIFE ( ΕΛΛΑΣ) Α.Α.Ε.Ζ. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12845/05/Β/86/25 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/6/2008 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2008-30/6/2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 10.591,00. Μείον: Αποσβέσεις 10.237,96. Κτίρια 375.491,83. Μείον: Αποσβέσεις 59.718,97

Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 10.591,00. Μείον: Αποσβέσεις 10.237,96. Κτίρια 375.491,83. Μείον: Αποσβέσεις 59.718,97 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 7/9/2010

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 7/9/2010 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/06/2010 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: 01/01-30/06/2010 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: 01/01-30/06/2015 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΓΙΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΡ.Μ.Α.Ε : ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΑΕΓΑ 25088/05/Β/91/23

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΓΙΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΡ.Μ.Α.Ε : ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΑΕΓΑ 25088/05/Β/91/23 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΡ.Μ.Α.Ε : ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΑΕΓΑ 25088/05/Β/91/23 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/06/2006 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ASTRA SELF DRIVE CARS LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006

ASTRA SELF DRIVE CARS LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 0 ASTRA SELF DRIVE CARS LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Συνοπτικός µη ελεγµένος ενοποιηµένος λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτικός µη ελεγµένος ενοποιηµένος ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), εφαρµόζοντας την Π /ΤΕ 2496/28.5.2002, άρχισε από το Σεπτέµβριο του 2002 να συγκεντρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2012 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: 01/01-31/12/2012 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγμένες Μετοχές σε Χρηματιστήριο της Ε.Ε και του Ε.Ο.Χ 589.897,89

Εισηγμένες Μετοχές σε Χρηματιστήριο της Ε.Ε και του Ε.Ο.Χ 589.897,89 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 3: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Οικονομικών παρουσίασε στη

Διαβάστε περισσότερα

Economics Alert. 10 ο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές. 25 Απριλίου 2013

Economics Alert. 10 ο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές. 25 Απριλίου 2013 Economics Alert 25 Απριλίου 2013 10 ο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές 1.To παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί της Επιβολής Προσωρινών Περιοριστικών Μέτρων στις Συναλλαγές σε Περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Β01: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Δ.Κ.Ε. 1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.1.1 Κεφάλαια (εποπτικά

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο Ενότητα 10: Μηχανισμοί και διαδικασία Τιτλοποίησης Κυριαζόπουλος Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

31,136,660.23 δημοσίων ή δημοτικών επιχειρήσεων της Ε.Ε 2 Ομόλογα, ομολογίες επιχειρήσεων, τα οποία έχουν εκδοθεί στην Ε.Ε και

31,136,660.23 δημοσίων ή δημοτικών επιχειρήσεων της Ε.Ε 2 Ομόλογα, ομολογίες επιχειρήσεων, τα οποία έχουν εκδοθεί στην Ε.Ε και A ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α. & Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12891/05/Β/86/71 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 30/06/2010 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο Ενότητα 14: ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Κυριαζόπουλος Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σημαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12883/05/Β/86/063

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12883/05/Β/86/063 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12883/05/Β/86/063 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/09/2006 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/09/2006 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Χρονική αξία του χρήματος

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Χρονική αξία του χρήματος «Ο χρόνος είναι χρήμα» Βενιαμίν Φραγκλίνος, 1706-1790, Αμερικανός πολιτικός και συγγραφέας ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Χρονική αξία του χρήματος ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εργαλεία χρηματοοικονομικών αγορών 1.1 Βασικές έννοιες και ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ 1 Max κέρδος = Έσοδα Έξοδα Έσοδα i. Πωλήσεις εμπορευμάτων ii. Παροχή υπηρεσιών iii. PxQ (όπου Ρ = τιμή και όπου Q = ποσότητα) Έξοδα i. Προμήθειες ii. Λειτουργικά έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009. Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009. Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009 Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 1 Κατάσταση εσόδων και εξόδων 2 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 3

Διαβάστε περισσότερα