ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ /NΣΕΙΣ: Αθήνα 7 Μαΐου Αριθµ.Πρωτ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ /NΣΕΙΣ: Αθήνα 7 Μαΐου 2009. Αριθµ.Πρωτ."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ /NΣΕΙΣ: -ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΠΟΤΩΝ -ΤΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡ/ΝΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ - ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 7 Μαΐου 2009 Αριθµ.Πρωτ. Α Ταχ. /νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ Πληροφ.: Τηλ.: , ΘΕΜΑ: «Ερµηνευτική εγκύκλιος σχετικά µε την επιβολή Κανόνων Τεκµηρίωσης Τιµών Ενδοοµιλικών Συναλλαγών σύµφωνα µε το Άρθρο 26 του Ν.3728/2008 και την Απόφαση Α2-8092/ (ΦΕΚ 2709 Β ) του Υπουργού Ανάπτυξης» Με αφορµή την υποβολή πολλών ερωτηµάτων στο Υπουργείο µας και προς διευκρίνιση ζητηµάτων που ανέκυψαν εν όψει της πρώτης εφαρµογής του παραπάνω νοµοθετικού πλαισίου, κρίνουµε σκόπιµο να διευκρινίσουµε τα ακόλουθα: 1. Κατά το άρθρο 26 παρ. 4 του ν. 3728/2008 και το άρθρο 8 της Υ.Α. Α2-8092/ , η βασική αρχική υποχρέωση των υπόχρεων εταιρειών για τεκµηρίωση τιµών ενδοοµιλικών συναλλαγών είναι να υποβάλλουν, εντός 4 µηνών και 15 ηµερών από τη λήξη της διαχειριστικής τους χρήσης, κατάσταση µε τις συναλλαγές αυτές, για την οποία κατάσταση χρησιµοποιείται το υπόδειγµα που παρατίθεται στο Παράρτηµα ΙΙ της ανωτέρω απόφασης. Τα απαιτούµενα στοιχεία που πρέπει να αναφέρονται στις καταστάσεις προσδιορίζονται επίσης στο άρθρο 8 της προαναφερθείσας απόφασης. 2. εν υπάρχει υποχρέωση υποβολής φακέλου τεκµηρίωσης (Βασικού ή και Ελληνικού) στις ελέγχουσες υπηρεσίες, εάν δεν ζητηθεί τέτοιος φάκελος από τις ελέγχουσες υπηρεσίες. Σε περίπτωση που ζητηθεί, τότε αυτός πρέπει να είναι διαθέσιµος εντός 30 ηµερών, σύµφωνα µε το άρθρο 26 παρ. 3 του ν. 3728/

2 3. Ελέγχουσες Υπηρεσίες είναι οι αρµόδιες ιευθύνσεις της Υπηρεσίας Εποπτείας της Αγοράς του Υπουργείου Ανάπτυξης. Σύµφωνα µε το άρθρο 12 της Υ.Α. Α2-8092/ , µέχρι την έναρξη λειτουργίας της Υπηρεσίας Εποπτείας της Αγοράς, η υποβολή των καταστάσεων και εν συνεχεία, εφόσον ζητηθούν, των φακέλων τεκµηρίωσης, γίνεται στις υφιστάµενες ιευθύνσεις της Γενικής ιεύθυνσης Εσωτερικού Εµπορίου της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, ( ιεύθυνση Τιµών Τροφίµων και Ποτών, ιεύθυνση Τιµών Βιοµηχανικών Προϊόντων και Φαρµάκων, ιεύθυνση Τιµών Παροχής Υπηρεσιών) κατά περίπτωση. Η υποβολή των ως άνω στοιχείων που γίνεται µε διαβιβαστικό έγγραφο της εταιρείας, θα πρωτοκολλείται κατά περίπτωση, στις υπηρεσίες του Υπουργείου που αναφέρονται ανωτέρω, είτε ιδιοχείρως, είτε µε συστηµένη και µόνο επιστολή, εντός των χρονικών ορίων που ορίζει ο νόµος 4. Σχετικά µε το ερώτηµα ποιες είναι οι υπόχρεες εταιρείες για τεκµηρίωση τιµών συναλλαγών και την έννοια των συνδεδεµένων µε αυτές επιχειρήσεων σύµφωνα µε τις διατάξεις του Άρθρου 42ε του ΚΝ.2190/1920, πέρα από τα αναφερόµενα στο άρθρο 1 της Υ.Α. Α2-8092/ , επισηµαίνουµε τα εξής (βλ. και την 393/V/2008 Απόφαση του Τµήµατος Α της Επιτροπής Ανταγωνισµού): Ο ορισµός των συνδεδεµένων επιχειρήσεων δίνεται από την παράγραφο 5 του άρθρου 42ε του Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύµων Εταιρειών» σε συνδυασµό µε το άρθρο 96 παρ. 1 του ίδιου νόµου. Επισηµαίνεται ότι στο πλαίσιο του Ν. 2190/1920 οι ρυθµίσεις που αφορούν σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις αφορούν κυρίως σε θέµατα κατάρτισης εταιρικών ετήσιων λογαριασµών και ενοποιηµένων λογαριασµών, καθώς αποτελούν προσαρµογή του ελληνικού δικαίου προς τις κοινοτικές οδηγίες περί ενοποιηµένων λογαριασµών. Ειδικότερα, στο άρθρο 42ε παρ. 5 ορίζεται η σχέση µητρικής προς θυγατρικής ως η κύρια σχέση σύνδεσης επιχειρήσεων, ενώ στο άρθρο 96 παρ. 1 προβλέπονται δυο επιπλέον τρόποι σύνδεσης, οι οποίοι αν και δεν δηµιουργούν σχέση µεταξύ µητρικής προς θυγατρική, είναι κρίσιµοι για την ύπαρξη υποχρέωσης ενοποίησης. Όπως προαναφέρθηκε, σύµφωνα µε το άρθρο 42ε υπό α συνδεδεµένες είναι οι επιχειρήσεις εκείνες µεταξύ των οποίων υπάρχει σχέση µητρικής προς θυγατρική. Σχέση µητρικής προς θυγατρική τεκµαίρεται αµάχητα ότι υπάρχει στις ακόλουθες εξαντλητικά απαριθµούµενες περιπτώσεις: Πλειοψηφική συµµετοχή (άρ. 42 ε α υπό αα): Σχέση µητρικής προς θυγατρική υφίσταται όταν µια επιχείρηση (µητρική) έχει την πλειοψηφία του κεφαλαίου ή εναλλακτικά των δικαιωµάτων ψήφου µιας άλλης επιχείρησης θυγατρικής. Η πλήρωση ενός από τα δύο περιστατικά (πλειοψηφία κεφαλαίου ή ψήφων) αρκεί για να θεωρηθούν οι δυο επιχειρήσεις συνδεδεµένες. 2

3 Συµβατικός έλεγχος της πλειοψηφίας των δικαιωµάτων ψήφου (άρ. 42 ε α υπό ββ): Πρόκειται για την περίπτωση ύπαρξης συµφωνιών µετόχων ή εταίρων, που δίνουν τη δυνατότητα στη µητρική επιχείρηση να ελέγχει τα δικαιώµατα ψήφου άλλων µετόχων ή εταίρων. ιορισµός των µελών της διοίκησης (άρ. 42 ε α υπό γγ): Συνδεδεµένες θεωρούνται δυο επιχειρήσεις και όταν µια επιχείρηση (η µητρική) συµµετέχει στο κεφάλαιο µιας άλλης επιχείρησης θυγατρικής) και έχει το δικαίωµα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των µελών των οργάνων διοίκησης της τελευταίας αυτής επιχείρησης. Η δυνατότητα de facto επιρροής κατά την εκλογή της διοίκησης δεν αρκεί: απαιτείται νοµικά διασφαλισµένη δυνατότητα επηρεασµού του διορισµού της πλειοψηφίας των µελών του διοικητικού οργάνου. Κυριαρχική επιρροή ή έλεγχος ή ενιαία διεύθυνση (άρ. 42 ε α υπό δδ): Προϋπόθεση της διάταξης είναι η δυνατότητα άσκησης ή η πραγµατική άσκηση είτε κυριαρχικής επιρροής είτε ελέγχου σε άλλη επιχείρηση ή η υπαγωγή σε ενιαία διεύθυνση. Ως κυριαρχική επιρροή θα πρέπει να χαρακτηρισθεί εκείνη η νοµική κατάσταση, από την οποία απορρέουν για την «κυρίαρχη» επιχείρηση οι ίδιες δυνατότητες επιρροής πάνω στην εξαρτηµένη επιχείρηση όπως στις παραπάνω περιπτώσεις. Η άσκηση ή η δυνατότητα άσκησης κυριαρχικής επιρροής θα πρέπει να αφορά σε ορισµένους βασικούς τοµείς στη λειτουργία της θυγατρικής, όπως εκείνους των επενδύσεων, της χρηµατοδότησης, των προµηθειών, των πωλήσεων και του προσωπικού. Η κυριαρχική επιρροή ασκείται κυρίως µέσω του ελέγχου των µελών της διοίκησης της θυγατρικής. Κρίσιµος είναι ο πραγµατικός έλεγχος των αποφάσεων του διαχειριστικού οργάνου της θυγατρικής, ανεξάρτητα του αν αυτός προκύπτει π.χ. από τη σύµπτωση της πλειοψηφίας των προσώπων που απαρτίζουν τα διαχειριστικά όργανα των δύο εταιρειών. Ως κυριαρχική επιρροή θα µπορούσε επίσης να θεωρηθεί και η οικονοµική εξάρτηση της θυγατρικής από τη µητρική. Γίνεται δεκτό ότι το κριτήριο της κυριαρχικής επιρροής αποκτά ιδιαίτερη σηµασία στις περιπτώσεις µειοψηφικής συµµετοχής σε άλλη επιχείρηση. Ως έλεγχος εν προκειµένω θα πρέπει να θεωρηθεί η κατάσταση, από την οποία απορρέουν για την «κυρίαρχη» επιχείρηση οι ίδιες δυνατότητες επιρροής πάνω στην εξαρτηµένη επιχείρηση όπως στις παραπάνω περιπτώσεις. Η ενιαία διεύθυνση αποτελεί έννοια οικονοµική και προϋποθέτει τον ενιαίο σχεδιασµό της επιχειρηµατικής πολιτικής των συνδεδεµένων επιχειρήσεων, καθώς και την εφαρµογή αυτού του σχεδιασµού. Βασικό εννοιολογικό χαρακτηριστικό του όρου «ενιαία διεύθυνση» συνιστά το προβάδισµα των συµφερόντων του οµίλου. Η βάση πάνω στην οποία µπορεί να στηριχθεί η άσκηση ενιαίας διοίκησης µπορεί να είναι είτε συµβατική είτε de facto. 3

4 Σύµφωνα µε το άρθρο 42ε υπό β, γ και δ συνδεδεµένες επιχειρήσεις είναι και οι θυγατρικές ή οι θυγατρικές των θυγατρικών των ανωτέρω επιχειρήσεων, ακόµα και αν δεν υφίστανται µεταξύ τους απευθείας δεσµοί συµµετοχής, καθώς και κάθε άλλη επιχείρηση που συνδέεται µε τις ανωτέρω προσδιορισθείσες επιχειρήσεις µε τις σχέσεις που περιγράφονται στο άρθρο 96 παρ ιευκρινίζεται ωστόσο, ότι για τους σκοπούς του Ν.3728/2008 η σχέση franchisor (δικαιοπάροχου) franchisee (δικαιοδόχου) ή αποκλειστικού διανοµέα δεν δηµιουργεί κυριαρχική επιρροή ή έλεγχο ή ενιαία διεύθυνση µεταξύ των µερών κατά την έννοια του άρθρου 42ε (α)(δδ) του Ν. 2190/1920, και συνεπώς δε δηµιουργεί από µόνη της υποχρέωση τεκµηρίωσης τιµών, εφ όσον δε συντρέχουν οι άλλες προϋποθέσεις του Άρθρου 42ε. 6. Οι κοινοπρακτικά συνδεόµενες εταιρείες δε νοούνται ότι µετέχουν σε ενδοοµιλική συναλλαγή στα πλαίσια της σύµβασης της κοινοπραξίας. 7. εν εµπίπτει στην έννοια των ενδοοµιλικών συναλλαγών, κατά τις διατάξεις του παρόντος νόµου, η προικοδότηση υποκαταστήµατος από το κεντρικό του. 8. Σχετικά µε την υποχρέωση υποβολής κατάστασης στην οποία εµφανίζονται τα στοιχεία κάθε µίας από τις ενδοοµιλικές συναλλαγές, τις οποίες πραγµατοποίησαν µέσα στη ελεγχόµενη διαχειριστική χρήση, εντός 4 µηνών και 15 ηµερών από τη λήξη αυτής, σηµειώνουµε ότι οι υπόχρεες εταιρείες θα πρέπει να περιλαµβάνουν στις υποβαλλόµενες καταστάσεις, κάθε µία από τις πραγµατοποιηθείσες συναλλαγές, ανεξαρτήτως ποσού, ανά αντισυµβαλλόµενο και κατηγορία συναλλαγής, ενώ το όριο των ετησίως, ισχύει µόνο για την υποχρέωση τεκµηρίωσης των τιµών των ενδοοµιλικών συναλλαγών. 9. Ειδικά σε ότι αφορά τις δανειακές συµβάσεις (συµπεριλαµβανοµένων των οµολογιακών δανείων), στην αναφερόµενη στην προηγούµενη παράγραφο κατάσταση περιλαµβάνεται διακεκριµένα τόσο το χορηγηθέν ποσό (κεφάλαιο), όσο και το ποσό των δεδουλευµένων τόκων κατά τη διάρκεια του κρινόµενου έτους. Αυτονόητο είναι ότι κριτήριο για την υποχρέωση τεκµηρίωσης ή όχι αποτελεί το ύψος του χορηγηθέντος ποσού πλέον των δεδουλευµένων τόκων κατά τη διάρκεια του κρινόµενου έτους. 10. Ως προς τα παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα µεταξύ συνδεδεµένων εταιρειών (συµπεριλαµβανοµένων χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων και άλλων) στις καταστάσεις θα περιλαµβάνονται τόσο οι ανταλλασσόµενες απαιτήσεις/ υποχρεώσεις όσο και τα κέρδη/ζηµίες και οι σχετικές αµοιβές που προκύπτουν από τις συµβάσεις αυτές. 11. Σχετικά µε τον τρόπο συµπλήρωσης και τα περιλαµβανόµενα στοιχεία στις καταστάσεις ενδοοµιλικών συναλλαγών, διευκρινίζεται ότι οι 4

5 συναλλαγές θα αναγράφονται ανά αντισυµβαλλόµενο και κατηγορία συναλλαγής, δηλαδή αγορά ή πώληση αγαθών (εµπορευµάτων, προϊόντων, πρώτων και βοηθητικών υλών, κλπ), λήψη ή παροχή υπηρεσιών (συµπεριλαµβανοµένων των µισθωµάτων κινητών και ακινήτων), λήψη ή παροχή δικαιωµάτων ή άλλων άυλων περιουσιακών στοιχείων και χρηµατοοικονοµικών συναλλαγών (δάνεια, αλληλόχρεοι δοσοληπτικοί λογαριασµοί, προθεσµιακές καταθέσεις, κλπ). 12. Σχετικά µε το όριο του Ευρώ του ετήσιου κύκλου εργασιών, διευκρινίζονται τα εξής: Ειδικά για την πρώτη χρήση που κλείνουν οι εταιρείες µετά την ψήφιση του Ν. 3728/2008 η υποχρέωση υποβολής της κατάστασης ενδοοµιλικών συναλλαγών και τεκµηρίωσης των τιµών των συναλλαγών που υπερβαίνουν τις δηµιουργείται, εφόσον ο κύκλος εργασιών τους υπερβαίνει το , όπως προκύπτει από τα επίσηµα βιβλία των εταιρειών. Το ίδιο όριο ισχύει και για τις υπερδωδεκάµηνες ή υποδωδεκάµηνες χρήσεις. Σε συνέχεια, κάθε εταιρεία που απαλλάσσεται σύµφωνα µε τον κύκλο εργασιών της πρώτης κλειόµενης χρήσης µετά την ψήφιση του νόµου, υποχρεούται να υποβάλει κατάσταση µε τις ενδοοµιλικές συναλλαγές της χρήσης αυτής, καθώς και να τεκµηριώσει αυτές που υπερβαίνουν τις εντός της χρήσης εκείνης, κατά την οποία για δεύτερη συνεχόµενη φορά υπερβαίνει το όριο του Εταιρεία που για δεύτερη συνεχόµενη χρονιά έχει κύκλο εργασιών κάτω του , δεν έχει υποχρέωση υποβολής της κατάστασης ενδοοµιλικών συναλλαγών και απαλλάσσεται κάθε άλλης υποχρέωσης. Παραδείγµατα: Α. Εστω ότι εταιρεία Α κλείνει την 1 η χρήση µετά την πρώτη εφαρµογή του νόµου στις 31/12/2008. Αυτή η εταιρεία έχει µε βάση τα επίσηµα βιβλία της ετήσιο κύκλο εργασιών Την χρήση που κλείνει στις 31/12/2009 ο κύκλος εργασιών µε βάση τα επίσηµα βιβλία της είναι Την χρήση που κλείνει στις 31/12/2010 ο κύκλος εργασιών της µε βάση τα επίσηµα βιβλία της είναι Για την τελευταία χρήση αυτή µόνο απαιτείται η υποβολή της κατάστασης ενδοοµιλικών συναλλαγών και η προσκόµιση φακέλου τεκµηρίωσης τιµών για τις συναλλαγές που ξεπερνούν τις Εστω ότι εταιρεία Β κλείνει την 1 η χρήση µετά την πρώτη εφαρµογή του νόµου στις 30/06/2009. Αυτή η εταιρεία έχει µε βάση τα επίσηµα βιβλία της ετήσιο κύκλο εργασιών Για αυτή τη χρήση η εταιρεία έχει υποχρέωση να υποβάλλει κατάσταση ενδοοµιλικών συναλλαγών εντός της προθεσµίας που τάσσεται από τον νόµο και να τεκµηριώσει τις τιµές για τις συναλλαγές που ξεπερνούν τις Την χρήση που κλείνει στις 30/06/2010 ο κύκλος εργασιών µε βάση τα επίσηµα βιβλία της είναι Και για αυτή τη χρήση η εταιρεία έχει υποχρέωση να υποβάλλει κατάσταση ενδοοµιλικών συναλλαγών εντός της 5

6 προθεσµίας που τάσσεται από τον νόµο και να τεκµηριώσει τις τιµές για τις συναλλαγές που ξεπερνούν τις Την χρήση που κλείνει στις 30/06/2011 ο κύκλος εργασιών της µε βάση τα επίσηµα βιβλία της είναι Για την τελευταία χρήση η εταιρεία απαλλάσσεται από την υποχρέωση υποβολής κατάστασης ενδοοµιλικών συναλλαγών και τεκµηρίωσης τιµών. Σηµειωτέον ότι η εταιρεία αυτή υπάγεται εκ νέου στις υποχρεώσεις του νόµου κατά τη χρήση που υπερβαίνει για δεύτερη συνεχή χρονιά το όριο του Ως προς το «Βασικό» και τον «Ελληνικό» φάκελο τεκµηρίωσης και τους υπόχρεους σύνταξής τους, διευκρινίζονται τα ακόλουθα: Όµιλος µε ελληνική µητρική και ελληνική/ές ή/και αλλοδαπή/ές συνδεδεµένες εταιρείες: Η ελληνική µητρική συντάσσει «Βασικό φάκελο τεκµηρίωσης» για το σύνολο των ενδοοµιλικών συναλλαγών και τεκµηριώνει τις συναλλαγές της ίδιας και τις συναλλαγές των συνδεδεµένων µε αυτήν εταιρειών µεταξύ τους όταν µία από αυτές είναι ηµεδαπή και υπερβαίνουν το όριο των ετησίως. Για σκοπούς διευκόλυνσης του ελέγχου των ενδοοµιλικών συναλλαγών µίας από τις θυγατρικές ελληνικού Οµίλου, δύναται να προσκοµίζονται µόνο οι ενότητες του Βασικού Φακέλου που αφορούν τις υπό εξέταση συναλλαγές της εν λόγω θυγατρικής. Αλλοδαπός όµιλος µε ελληνικές θυγατρικές και όλες τις συνδεδεµένες σύµφωνα µε το αρ. 42ε, (β), (γ) και (δ) του Ν. 2190/1920: Οι ελληνικές θυγατρικές συντάσσουν η κάθε µία ξεχωριστό «Ελληνικό φάκελο τεκµηρίωσης» για τις ενδοοµιλικές συναλλαγές και τεκµηριώνουν αυτές που υπερβαίνουν το όριο των ετησίως. Το ίδιο ισχύει και για όλες τις ελληνικές συνδεδεµένες του αλλοδαπού οµίλου µε βάση το Αρ.42 (ε) (β), (γ) και (δ) του Ν. 2190/1920 (δηλαδή εγγονές, δισέγγονες, τρισέγγονες κ.λ.π.) για όλες τις συναλλαγές που έχουν µε τις συνδεδεµένες µε αυτές εταιρείες ηµεδαπές και αλλοδαπές, έστω και αν δεν υφίστανται µεταξύ τους απευθείας δεσµοί συµµετοχής. 14. Αναφορικά µε την εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων σε περιπτώσεις αλλαγών στη µετοχική σύνθεση εταιρειών, υποβάλλονται τόσες καταστάσεις και τεκµηριώνονται τόσες φορές οι ενδοοµιλικές συναλλαγές, όσες απαιτούνται ώστε να καλύπτονται πλήρως οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το Ν.3728/2008. ηλαδή υποβάλλονται οι καταστάσεις και τεκµηριώνονται οι τιµές από τον ηµεδαπό ή αλλοδαπό Όµιλο στον οποίο ανήκαν µέχρι την στιγµή της µεταβολής και από εκεί και πέρα από τον καινούριο ηµεδαπό ή αλλοδαπό όµιλο στον οποίο περιέρχονται. 15. Τέλος, µε αφορµή την υποβολή πολλών σχετικών ερωτηµάτων, επισηµαίνεται ότι επικαιροποίηση της µελέτης τεκµηρίωσης των τιµών 6

7 των ενδοοµιλικών συναλλαγών απαιτείται όταν υπάρχουν σηµαντικές αλλαγές στο είδος και στον τρόπο διενέργειας των ενδοοµιλικών συναλλαγών ή στα διαθέσιµα συγκριτικά στοιχεία της αγοράς. Σηµειώνεται ωστόσο, ότι µε βάση τη διεθνή εµπειρία, επικαιροποίηση των φακέλων τεκµηρίωσης, αναµένεται ότι θα απαιτείται τουλάχιστον κάθε τρία (3) χρόνια. 16. Η παρούσα θα αναρτηθεί στο σύνολό της στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΣΙΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΙΑΝΟΜΗ -Γραφ. κ. Υφυπουργού - Γραφ. κ. Γεν. Γραµµατέα - Γραφ. κ.γεν. /ντού Εσωτερικού Εµπορίου - /νσεις: Α) Τιµών Τροφίµων & Ποτών Β) Τιµών Βιοµηχανικών Πρ/ντων & Φαρµάκων Γ) Τιµών Παροχής Υπηρεσιων 7

Κ Ω Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

Κ Ω Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Κ Ω Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 400/1970 (Φ.Ε.Κ. 10/Α/17.1.1970) «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως» ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Αθήνα 2009 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 10-105 57 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1003 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2014. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

ΠΟΛ. 1003 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2014. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ Κ.Φ.Α.Σ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 400/1970 (Φ.Ε.Κ. 10/Α/17.1.1970) «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως» ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα 2013 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 10-105 57 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία 1.1 ΓΕΝΙΚΑ Η εξέλιξη του οικονοµικού βίου, η οποία επέφερε τη διεύρυνση των συναλλαγών και την ανάπτυξη των αγορών, καθώς επίσης και η τεχνολογική πρόοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΦ-ΡΔΩ. Αθήνα, 26-07 - 2013. Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 5117. Ως πίνακας αποδεκτών

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΦ-ΡΔΩ. Αθήνα, 26-07 - 2013. Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 5117. Ως πίνακας αποδεκτών Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Α & Γ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ. : 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΠΡΟΣ: : Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Η ερμηνευτική Εγκύκλιος για τα ΕΛΠ με όλες τις παραπομπές στα επιμέρους άρθρα του νόμου 4308/2014

Η ερμηνευτική Εγκύκλιος για τα ΕΛΠ με όλες τις παραπομπές στα επιμέρους άρθρα του νόμου 4308/2014 Τεύχος #2 Ιανουάριος 2015 Η ερμηνευτική Εγκύκλιος για τα ΕΛΠ με όλες τις παραπομπές στα επιμέρους άρθρα του νόμου 4308/2014 Editorial Η εφαρμογή των Ε.Λ.Π. σε ότι αφορά κυρίως τα κεφάλαια 1 και 2 έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. Για την οµοιόµορφη εφαρµογή των διατάξεων της ανωτέρω απόφασης, παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες και διευκρινίσεις:

ΠΟΛ. Για την οµοιόµορφη εφαρµογή των διατάξεων της ανωτέρω απόφασης, παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες και διευκρινίσεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α -Β 2. 14 η /ΝΣΗ Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Β 3. /ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Tax Bulletin. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος. Σεπτέμβριος 2013

Tax Bulletin. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος. Σεπτέμβριος 2013 www.pwc.gr Tax Bulletin Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Σεπτέμβριος 2013 Στις 23.07.2013 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο υπ αριθμ. 4172/2013 νόμος (ΦΕΚ Α 167/2013) με τον οποίο θεσπίζεται ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΦ3Η-ΖΡΘ ΠΟΛ: 1004 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2013

ΑΔΑ: ΒΕΦ3Η-ΖΡΘ ΠΟΛ: 1004 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ EUROBANK NTT ΔΟΛΑΡΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (USD) ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1/434/3.7.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου. Θέµα : Εξειδίκευση υποχρεώσεων περιοδικής και διαρκούς πληροφόρησης του ν. 3556/2007.

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1/434/3.7.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου. Θέµα : Εξειδίκευση υποχρεώσεων περιοδικής και διαρκούς πληροφόρησης του ν. 3556/2007. ΑΠΟΦΑΣΗ 1/434/3.7.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα : Εξειδίκευση υποχρεώσεων περιοδικής και διαρκούς πληροφόρησης του ν. 3556/2007. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαµβάνοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 3 Β. Διοικητικό Συμβούλιο 4 Γ. Επιτροπή Ελέγχου & Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου 7 Δ.

Διαβάστε περισσότερα

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα ήλωση συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 43 α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920) 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ * ΕΙΣΑΓΩΓΗ * 1. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης 1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς

Διαβάστε περισσότερα

ιευκρινίσεις επί των κριτηρίων επιλεξιμότητας και επιλογής Γενικά: 1. Οι ΟΤ μπορούν να προσθέτουν επιπλέον κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής

ιευκρινίσεις επί των κριτηρίων επιλεξιμότητας και επιλογής Γενικά: 1. Οι ΟΤ μπορούν να προσθέτουν επιπλέον κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής ιευκρινίσεις επί των κριτηρίων επιλεξιμότητας και επιλογής Γενικά: 1. Οι ΟΤ μπορούν να προσθέτουν επιπλέον κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής σύμφωνα με τη Στρατηγική Τοπική Ανάπτυξης μετά από έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1 Γενικά: 1. Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά µπορούν να είναι πρωτότυπα, ακριβή αντίγραφα ή νοµίµως επικυρωµένα. Σε περίπτωση υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

CANDY HOOVER HELLAS A.E.

CANDY HOOVER HELLAS A.E. CANDY HOOVER HELLAS A.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεµβρίου 2011 σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Διεύθυνση έδρας: Παραδείσου 29, 151

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)»

Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστικά αρχεία και παραστατικά πωλήσεων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Λογιστικά αρχεία και παραστατικά πωλήσεων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Λογιστικά αρχεία και παραστατικά πωλήσεων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Άρθρο Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Ψηφίστηκε στις 20 Νοεµβρίου το νοµοσχέδιο για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, το οποίο επιχειρεί αφενός

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤIΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΤΡ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜ. ΟΡΓΑΝΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ, ΓΡΑΦΕΙΟ 314

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια: Κωνσταντίνος Γ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός.

Επιµέλεια: Κωνσταντίνος Γ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός. Πρακτικός οδηγός No 1. Με σηµειώσεις από την επίκαιρη εκδήλωση -σεµινάριο της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. και της Ε.Φ.Ε.Ε.Α. στις 4-12-2013 2 η Θεµατική ενότητα: Φορολογία εισοδήµατος το τοπίο µε τον νέο ΚΦΕ-Ν. 4171/2013-

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΚΟΠΟΣ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 Σκοπός Με τις διατάξεις του παρόντος νόμου

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 24.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 352/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 7 ης Νοεμβρίου 2014

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 7 ης Νοεμβρίου 2014 ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 7 ης Νοεμβρίου 2014 Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης 1. Λήψη απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 267/7 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για την ανάληψη, άσκηση και προληπτική εποπτεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45621-ΠΓΞ. Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011. Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940. Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. ιεύθυνση

ΑΔΑ: 45621-ΠΓΞ. Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011. Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940. Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. ιεύθυνση ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Προοίμιο... 4 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας.... 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 7 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Διευκρινήσεις

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Διευκρινήσεις Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Διευκρινήσεις 1 ΕΡΩΤΗΜΑ 1: Αριθ. γεν. Πρωτ. 1338/14.10.2013 ΕΑΤΑ ΑΕ Στον πίνακα όπου αναγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1/1-31/12/2012 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Δηλώσεις Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 4 -Ετήσια Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ AE ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της εννιάµηνης περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2007 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 1 Περιεχόμενα Διάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το ΔΣ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα