ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της ΙΙης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1985 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2046 της ΙΙης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1985 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ"

Transcript

1 Ν. 33/as ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της ΙΙης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1985 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί Δημοοίων Υπαλλήλων (Αναδιάρθρωση Ορισμένων Θέσεων και Ρύθμισις Άλλων επί Μέρους Συναφών Θεμάτων) Νόμος του 1985 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας ουμφώνως τω άρθρω 52 του Συντάγματος. Αριθμός 33 του 1985 ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΩΡΙΣΜΕ ΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙ ΣΕΩΣ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ι. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Δημοσίων Υπαλ- Σ> ΐΌτπι Κ ός λήλων (Αναδιάρθρωσις Ωρισμένων θέσεων και Ρύθμισις Άλλων τίτλος επί Μέρους Συναφών θεμάτων) Νόμος του Εν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν εκ του κειμένου προκύπτη Ρμη νϊ,α. διάφορος έννοια «δημοσία υπηρεσία» έχει την εις τον όρον τούτον αποδιδομένην έννοιαν υπό του άρθρου 2 των περί Δημοσίας Υπηρεσίας 33 του Του m o Νόμων του 1967 έως 1983* ο, ^ ^,, Λ.. 78 του 1981 «δημόσιος υπάλληλος» σημαίνει τον κατέχοντα θεσιν μονίμως, ίο του προσωρινώς ή αναπληρωτικώς και περιλαμβάνει παν πρόσωπον απασχολούμενον επί πλήρους και συνεχούς βάσεως είτε επί εκτάκτου βάσεως είτε επί συμβάσει «θέσις» σημαίνει θέσιν εν τη δημοσία υπηρεσία" ^ορισθείσα ημερομηνία» σημαίνει την 1 ην Ιανουαρίου, (1) Αι εν τη πρώτη στήλη του Πίνακος Α εκτιθέμενοι θέσεις Ανακοπά αι έχουσαι τας εν τη δευτέρα στήλη αυτού εκτιθεμένας έναντι αυτών τα '^/ παλαιάς μισθοδοτικάς κλίμακας, εντάσσονται από της ορισθείσης θ* ' ρ ημερομηνίας εις τας εν τη τρίτη στήλη αυτού εκτιθεμένας έναντι ορισμένων αυτών νέας μισθοδοτικάς κλίμακας. θέο ων. ΠΙναξ Α. (2) Αι εν τη πρώτη στήλη του Πίνακος Β εκτιθέμεναι θέσεις αι πίναζ Β. έχουσαι τας εν τη δευτέρα στήλη αυτού εκτιθεμένας έναντι αυτών παλαιάς μισθοδοτικός κλίμακας, αντικαθίστανται από της ορισθείσης ημερομηνίας διά των έναντι αυτών εν τη τρίτη στήλη αυτού νέων θέσεων και εντάσσονται από της αυτής ημερομηνίας εις τας έναντι αυτών εν τη τετάρτη στήλη εκτιθεμένας νέας μισθοδοτικός κλίμακας. 4. Ανεξαρτήτως των διατάξεων του άρθρου 3 του παρόντος Προοωπικαΐ Νόμου, δημόσιος υπάλληλος ευρισκόμενος εν υπηρεσία κατά μισθοδοτικοί (>)(α) την ημερομηνίαν δημοσιεύσεως του παρόντος Νόμου εν τη ωριομί νων. επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας όστις κατείχεν ευθύς δημοσίων προ της ρηθείσης ημερομηνίας οιανδήποτε θέσιν εκ των υπαλλήλων. εκτιθεμένων εν τη πρώτη στήλη του Πίνακος Γ, ήτις αντί πίναζγ. καθίσταται διά της έναντι αυτής εν ττ^δευτέρα στήλη αυτού εκτιθέμενης θέσεως, τοποθετείται από της ορισθείσης ημερομηνίας ή από της ημερομηνίας διορισμού/προαγωγής του εις την πάλαιαν του θέσιν την εκτιθεμένην εν τη πρώτη στήλη του ρηθέντος Πίνακος, οιαδήποτε των τοιούτων ημερομηνιών είναι η μεταγενέστερα, επί της εν τη τρίτη στήλη εκτιθέμενης,ίναντι αυτής προσωπικής μισθοδοτικής κλί μ«κος" (Ρ) την 22αν Απριλίου 1981 όστις κατείχεν ευθύς προ της ρηθείσης ημερομηνίας οιανδήποτε θέσιν εκ των εκτιθεμένων εν τη πρώτη στήλη του Πίνακοο Δ, ήτιο εντάσσεται εις την έναντι αυτής εν τη δευτέρα στήλη αυτού νέσν μισθοδοτικήν κλίμακα, τοποθετείται από της ορισθείσης ημερομηνίας ή από της ημερομηνίας διορισμού/προαγωγής του εις την πίναί,δ.

2 911 ΠΙΝΑΞ A (Αρθρον 3(1» ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Πρώτη Στήλη Θ έ σ t ς Δευτέρα Στήλη Μισθοδοτική Κλίμαξ Τρίτη Στήλη Νέα Μισθοδοτική Κλίμαξ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ : Βοηθός Πρώτος Λειτουργός Αεροπορικών Κινήσεων Ανώτερος Λειτουργός Ελέγχου Εναερίου Κυκλοφορίας Επιθεωρητής Εναερίου Κυκλοφορίας.. Ελεγκτής Εναερίου Κυκλοφορίας Διευθυντής Αερολιμένος ΙΑΤΡΙΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΙ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ : Νοσοκομειακά Εργαστήρια: Βοηθός Νεκροτομείου Κατώτερος Βοηθός Νοσοκομειακού Εργαστηρίου Κλάδος Επισκεπτριών Αδελφών : Επισκέπτρια Αδελφής 1ης Τάξεως.. Υγειονομική Επισκέπτρια φυματιώσεως Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος: Αδελφή/Ανώτερος Νοσοκόμος.. Κλάδος Επισιτισμού και Γενικών Υπηρεσιών : Επόπτης Πλυντηρίου Α12 Α12 ΑΤΙ επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις Α8. Α10καιΑ11 Α12 Α2 και A3 Α2 και A3 Α8 και Α9 Α2 και Α4 Αβ και Α9 Α5 και Α7 ΑΙ2 επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις Α12 επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις All και ΑΙ2 Α8 και Α10 ΑΙ 2 επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις ΑΙ. A3 και Α4 ΑΙ. A3 και Α4 Α9 Α2 και Α5 Α9 Α5 και Α7 επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις ΓΕΝΙΚΟΝ ΧΗΜΕΙΟΝ : Κατώτερος Βοηθός Χημείου ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΙ: Νοσοκόμος Ψυχιατρείου Α2 και A3 Α8 και Α9 ΑΙ, A3 και Α4 Α9

3 912 ΠΙΝΑΞ Β (Αρθρον 3<2)) ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Πρώτη Στήλη Δευτέρα Στήλη Τρίτη Στήλη Τετάρτη Στήλη θεσις Μισθοδοτική ΚλΙμαξ Νία θεσις Μισθοδοτική ΚλΙμαξ ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ : Εκπαιδευτής** ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ : Λειτουργός Τηλεπικοινωνιών, Ι 1ηςΤαξ«ως Ι Λειτουργός Τηλεπικοινωνιών. Γ * 2ας Τάξεως Ι All A3 και ΑΙ2 Εκπαιδευτής. 1ης Τάξεως Εκπαιδευτής. 2ας Τάξεως Ανώτερος Λειτουργός Τηλεπικοινωνιών ι Α7 Α2 και Α4 ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ : Βιβλιοθηκάριος.. Βιβλιοθηκάριος. 1 ης Τάξεως Βιβλιοθηκάριος, 2σς Τάξεως Α7 Α2 και Α5 ΙΑΤΡΙΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΙ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕ ΣΙΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Νοσοκομειακά Εργαστήρια: Ανώτερος Τεχνολόγος Νοσοκομειακού Εργαστηρίου Τεχνολόγος Νοσοκομειακού Εργαστηρίου, 1ης Τάξεως.. Τεχνολόγος Νοσοκομειακού Εργαστηρίου. 2ας Τάξεως Μαθητευόμενος Τεχνικός Νοσοκομειακού Εργαστηρίου Παραλήπτης Νοσοκομειακού Εργαστηρίου, 1ης Τάξεως.. Παραλήπτης Νοσοκομειακού Εργαστηρίου, 2ας Τάξεως Εκπαιδευτικός Κλάδος: Εκπαιδευτής/Εκπαιδεύτρίϋ Νοσοκόμων Κλάδος Επισιτισμού και Γενικών Υπηρεσιών: Βοηθός Καταγροφεϋς Τεχνικός Ηλεκτροεγκεφαλογραφημάτων*** Στέγη Αγίου Χαραλάμπους: Εσωτερικός Διευθυντής Α9 Α7 Α4 Α2 και Α4 Α5 Α2 και Α4 Α11 Αθ και Α9 Ανώτερος Τεχνολόγος Νοοοκο μειακού Εργαστηρίου Β' Τεχνολόγος Νοσοκομειακού Εργαστηρίου. 1 ης Τάξεως Τεχνολόγος Νοσοκομειακού Εργα. οτηρίου. 2ας Τάξεως Μαθητευόμενος Τεχνικός Νοοοκο " μειακού Εργαστηρίου. 1 ης Τάξεως Μαθητευόμενος Τεχνικός Νοσοκομειακού Εργαστηρίου. 2ας Τάξεως Παραλήπτης Νοσοκομειακού Εργα ' οτηρίου. 1 ης Τάξεως Παραλήπτης Νοσοκομειακού Εργαστηρίου, 2σς Τάξεως Νοσοκό Εκπαιδευτής/Εκπαιδεύτρια μων Α' Βοηθός Κατσγραφεύς Τεχνικός Ηλεκτροεγκεφαλογραφημάτων, 1 ης Τάξεως Βοηθός Καταγραφεύς Τεχνικός Ηλεκτροεγκεφαλογραφημάτων, 2ας Τάξεως Διευθυντής Στέγης Αγίου Χαραλάμπους Α9 Α7 Α4 Α7 Α2 και Α5 Α7 Α2 και Α5 All Α7 Α2καιΑ5 Α8 και Α9 ΓΕΝΙΚΟΝ ΧΗΜΕΙΟΝ : Παραλήπτης Χημείου Α2 και Α4 Παραλήπτης Χημείου. 1 ης Τάξεως Παραλήπτης Χημείου. 2ας Τάξεως Α7 Α2καιΑ5 Συνδεόυασμεναι θεοεις. Λειτουργοί διορισθέντες εις την θεσιν Εκπσιδευτού μεταξύ της 10ης Μαρτίου 1984 και της ημερομηνίας δημοσιεύσεως του παρόντος Νόμου εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας εντάσσονται εις την νεαν θεσιν Εκπαιόευτού, 2ας Τάξεως. Λειτουργοί διορισθέντες εις την θεσιν Βοηθού Καταγραφεως Τεχνικού Ηλεκτροεγκεφαλογραφημάτων μεταξύ της 10ης Μαρτίου και της ημερομηνίας δημοσιεύσεως του παρόντος Νόμου εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας εντάσσονται εις την νεαν θεσιν Βοηθού Καταγραφεως Τεχνικού Ηλεκτροεγκεφαλογραφημάτων, 2ας Τάξεως.

4 913 ΠΙΝΑΞ Γ (Αρθρον <Μ.«α)) ΠΡΟΣΩΠΙΚΑΙ ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Πρώτη Στήλη Δίυτίρα Στήλη Τρίτη Στήλη θ*σις Μισθοδοτική ΚλΙμαξ Ν(α θέσις Μισθοδοτική Μισθοδοτική ΚλΙμαξ ΚλΙμαξ κατόχου της θσ<ως ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ: Ελ γκτής Evacpiou Κυκλοφορίας Α8. Α10 και ΑΙ 1 ΕλεγκτΛς Evacpiou Κυκλοφορίας Α8 και Α10 Α8. Α10καιΑ11 ΙΑΤΡΙΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΙ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕ ΣΙΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ: Στ«γη Αγίου Χαραλάμπους: Εσωτ ρικός Δκυθυντής Α8 και Α9 Δκυθυντής Στίγης Αγίου Χαραλάμπους Α9

5 914 ΠΙΝΑΞ Δ (Αρθρον 4<ί)(β> ΠΡΟΣΩΠΙΚΑΙ ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Πρώτη Στήλη Δευτέρα Στήλη Τρίτη Στήλη Νία Μισθοδοτική Μισθοδοτική Μισθοδοτική Κλίμαξ θ ο ι ς Κλίμαξ Κλίμαξ κατόχου της θέσεως ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ : Επιθεωρητής Evacpiou Κυκλοφορίας Α11 επεκτεινόμενη Α11 και ΑΙ 2 ΑΙ2 επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις κατά μίαν προσαύξηοιν Ελεγκτής Evacpiou Κυκλοφορίας Α8. ΑΙΟκαιΑΙΙ ΑθκαιΑΙΟ Α8, Α10καιΑ11 επεκτεινόμενη κατά τρεις προσαυξηθείς

6 915 _ 3 ο. e 2 "ΕΓ c i ο g «o «V ε _ > α ο κ c > 8 3 η s 8. g «> I < 6 * if f. 1? 11 l* lis 2 C Ο 3. < I * III ο * Ρ 2 «ϊ ο * ρ Ρ UJ :a ο Σ ι ο < Ζ... *" f c Η * c * 0*D? 5? g o* 1 ". 1 w. fill S 1 S i 8 8 c t Ζ 1 f ui X Χ*" c ir a Ε > > S u 3

7 916 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Αρθρον 5) ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΙΣΘΩΝ Ο μισθός δημοσίου υπαλλήλου, ως ούτος εκτίθεται εν τη πρώτη στήλη του Πίνακος Αναπροσαρμογής Μισθών (cv τοις εφεξής αναφερόμενος ως «ο παλαιός μισθός») αναπροσαρμόζεται, από της ορισθείσης ημερομηνίας, εις τον έναντι αυτού, αντιστοίχως, εν τη δευτέρα στήλη του ρηθέντος Πίνακος δεικνυόμενον μισθόν (εν τοις εφεξής αναφερόμενον ως «ο νέος μισθός»). 2. (α) Εάν ο νέος μισθός υπαλλήλου είναι χαμηλότερος του αρχικού μισθού της νέας κλίμακός του της εκτιθέμενης εν τη τρίτη στήλη του Πίνακος Αναπροσαρμογής Μισθών (εν τοις εφεξής αναφερομένης ως «η νέα κλίμαξ») αύτη λογίζεται ως επεκτεινόμενη προσωρινώς προς τα κάτω τόσας βαθμίδας, του αυτού ύψους εκάστης ως η προσαύξησις της νέας κλίμακός του, όσα ι απαιτούνται υπό των περιστάσεων, ο δε υπάλληλος αρχίζει κερδίζων προσαύξησιν ανά εξάμηνον περίοδον υπηρεσίας μέχρις ότου φθάση τον αρχικόν μισθόν της νέας κλίμακός του. (β) Η προς τα κάτω επέκτασις οιασδήποτε κλίμακος μειούται σταδιακώς δια της καταργήσεως της εκάστοτε χαμηλότατης βαθμίδος της τοιαύτης επεκτάσεως ευθύς ως παύση να ευρίσκεται επ' αυτής οιοσδήποτε υπάλληλος, η διαδικασία δε αύτη συνεχίζεται μέχρις ότου καταργηθή πλήρως η τοιαύτη επέκτασις. (γ) Εφ' όσον υπάρχει οιοσδήποτε υπάλληλος του οποίου ο μισθός επί της νέας κλίμακός του ευρίσκεται εφ' οιουδήποτε σημείου της προς τα κάτω επεκτάσεως της νέας κλίμακος της θέσεως του, ο μισθός οιουδήποτε διορισθησομένου εις την αυτήν θέσιν προσώπου καθορίζεται υπό του Υπουργού Οικονομικών εις τρόπον ώστε τούτο να μη τίθεται μισθολογικώς εις πλεονεκτικωτέραν θέσιν έναντι οιουδήποτε υπαλλήλου ήδη κατέχοντος την αυτήν θέσιν, το ούτω δε διοριζόμενον πρόσωπον αρχίζει κερδίζον προσαύξησιν ανά εξάμηνον περίοδον υπηρεσίας μέχρις ότου φθάση τον αρχικόν μισθόν της νέας κλίμακός του : Νοείται ότι εις περίπτωσιν καθ' ήν ο μισθός του υπαλλήλου του ευρισκομένου εφ' οιουδήποτε σημείου της προς τα κάτω επεκτάσεως της κλίμακός του έχει καθ' οιονδήποτε τρόπον καθηλωθή. ο μισθός του διορισθησομένου εις την αυτήν θέσιν προσώπου καθορίζεται υπό του Υπουργού Οικονομικών εις τρόπον ώστε τούτο να μη ζημιούται μισθολογικώς ως εκ της τοιαύτης καθηλώσεως. (δ) Η υποπαράγραφος (γ) της παρούσης παραγράφου εφαρμόζεται και εις τας περιπτώσεις προαγωγής ή αποσπάσεως δημοσίου υπαλλήλου εάν ο μισθός τον οποίον δικαιούται να λάβη ο υπάλληλος επί τη προαγωγή ή αποσπάσει αυτού είναι ίσος ή χαμηλότερος του σημείου επί της επεκτάσεως της κλίμακος εις το οποίον ευρίσκεται ο ήδη κατέχων την αυτήν θέσιν υπάλληλος. Εν εναντία περιπτώσει ούτος λαμβάνει επί τη προαγωγή ή αποσπάσει αυτού τον μισθόν τον οποίον δικαιούται επί τη τοιαύτη προαγωγή ή αποσπάσει. 3. (α) Ανεξαρτήτως του εάν ο νέος μισθός υπαλλήλου συμπίπτη ή όχι μεθ' οιασδήποτε βαθμίδος της νέας κλίμακός του ή μεθ' οιασδήποτε βαθμίδος της δυνάμει της παραγράφου 3 του παρόντος Παραρτήματος γενομένης προς τα κάτω επεκτάσεως αυτής, ο υπάλληλος διατηρεί τον νέον μισθόν του μέχρις ότου δι υπηρεσίας κερδίση την διαφοράν μεταξύ του τοιούτου μισθού του και της αμέσως υψηλότερος βαθμίδος της νέας κλίμακός του, περιλαμβανομένης και οιασδήποτε τυχόν επεκτάσεως αυτής, λαμβανομένου υπ' όψιν και οιουδήποτε ποσού προσαυξήσεως κερδηθέντος υπ' αυτού μέχρι της ορισθείσης ημερομηνίας. (β) Εάν μέχρι της ορισθείσης ημερομηνίας ο υπάλληλος έχη ήδη κερδίσει ποσόν προσαυξήσεως ίσον ή μεγαλύτερον της ρηθείσης διαφοράς ούτος τοποθετείται από της ρηθείσης ημερομηνίας εις την αμέσως υψηλοτέραν βαθμίδα της νέας κλίμακός του ή της τυχόν επεκτάσεως αυτής, οιονδήποτε δε ποσόν προσαυξήσεως παραμένον εις πίστιν του λαμβάνεται υπ' όψιν δια τον καθορισμόν της ημερομηνίας της επομένης προυαυξήσεώς του. 4. Υπάλληλος ευρισκόμενος επί της κορυφής της παλαιάς κλίμακός του διατηρεί τον νέον μισθόν του προχωρεί δε εις την βαθμίδα ήτις έπεται του τοιούτου μισθού επί της νέας κλίμακός του ευθύς ως δγ υπηρεσίας κερδίση την διαφοράν μεταξύ του τοιούτου μισθού του και της ρηθείσης βαθμίδος. 5. Υπάλληλος όστις τοποθετείται επί συνδεδυασμένων κλιμάκων προχωρεί εις την υψηλοτέραν κλίμακα των τοιούτων συνδεδυασμένων κλιμάκων του αφού πρώτον εξάντληση την χαμηλοτέραν κλίμακα του. Ούτος προχωρεί εις την πλησιεστέραν προς τα άνω βαθμίδα της υψηλότερος των συνδεδυασμένων κλιμάκων του ευθύς ως δι' υπηρεσίας κερδίση την διαφοράν μεταξύ της ανωτάτης βαθμίδος της χαμηλότερος κλίμακός του και της ρηθείσης βαθμίδος της υψηλοτέρας τοιαύτης. Εις ό,τι αφορά τις περιπτώσεις υπαλλήλων τοποθετηθέντων επί συνδεδυασμένων κλιμάκων, η αναπροσαρμογή του παλαιού μισθού των και η τοποθέτησίς των επί των τοιούτων νέων κλιμάκων των γίνονται, εφαρμοζομένων των διατάξεων του παρόντος Παραρτήματος, ως εκτίθεται εις τους αντιστοίχους πίνακας αναπροααρμογής. 6. Δια τους σκοπούς του παρόντος Παραρτήματος (α) ποσόν προσαυξήσεως κερδηθέν υπό υπαλλήλου μέχρι της ορισθείσης ημερομηνίας υπολογίζεται επί τη βάσει του ποσού της προσαυξήσεως επί της παλαιάς κλίμακός του (β) εν σχέσει προς μισθόν ή προσαύξησιν, ποσόν μέχρι 50σ αγνοείται, ποσόν δε μεγαλύτερον των 50σ λογίζεται ως μία λίρα' (γ) υπηρεσία μέχρι 15 ημερών αγνοείται, υπηρεσία δε υπερβαίνουσα τας 15 ημέρας λογίζεται ως συμπεπληρωμένος μην. 7. Εν τω Πίνακι Αναπροσαρμογής Μισθών <" βαθμίδες οιασδήποτε προς τα κάτω επεκτάσεως κλίμακος δεικνύονται δια τυπογραφικών αριθμών βαθέος μαύρου χρώματος.

8 917 ΠΙΝΑΞ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΜΙΣΘΩΝ Πρώτη Στήλη Δευτέρα Στήλη Τρίτη Στήλη Μισθοδοτική Κλίμαξ Α2 Μισθός Α2 Νέαι Μισθοδοτικοί Κλίμακες Α1 A3 Α4 (0) (0) 1072 (1) (1) 1126 (2) (2) 1180 (3) (3) 1234 (4) (4) 1288 (5) (5) 1342 (6) 1396 (7) 1450 (8) 1504 Ο) 1558 (10) 1612 (11) 1666 (12) (6) 1396 (7) 1450 (8) 1504 ( ) 1556 (Αι βαθμί δ ς(9) <12) (Η Κλίμαξ Α1 δεν εφαρμόζεται) (Αι βαθμί (12) 1556 δες(ο) (5) (6) 1580 (7) 1645 (8) 1710 (9) 1775 (10) 1840 (11) 1905 (12) 1970 (Αι βαθμίδες (0Η9) (10) 2040 (11) 2118 (12) 2196 Ι Ο παρών Πίναξ Αναπροσαρμογής αφόρετος ακολούθους θέσεις: ΙΑΤΡΙΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΙ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ: Νοσοκομειακά Εργαστήρια: Βοηθός Νεκροτομείου (Λειτουργοί επί Κλίμακος Α2). Κατώτερος Βοηθός Νοσοκομειακού Εργαστηρίου (Λειτουργοί επί Κλίμακος Α2). ΓΕΝΙΚΟΝ ΧΗΜΕΙΟΝ: Κατώτερος Βοηθός Χημείου (Λειτουργοί επί Κλίμακος Α2).

9 916 Πρώτη Στήλη Δευτέρα Στήλη Τ pi πι >!τή Μισθοδοτική Κλίμοξ Μισθός Α Νέοι Μισθοδοτικοί Κλίμακες Α2 Α5 (0) (0) 1072 (1) (1) 1126 (2) (2) 1180 (3) (3) 1234 (4) (4) 1288 (5) (5) 1342 (6) (6) 1396 (7) (7) 1450 (8) (8) 1504 (9) (9) 1558 (10) 1612 (11) 1666 (12) (10) 161? (11) 16Κ6 (12) 1720 (Αι βαθμί δες (0)- (3) δεν εφαμ μόζονται) (4) 1775 (5) 1865 (6) 1955 (7) 2045 (8) 2135 (9) 2225 (10) 2315 (11) 2405 (12) 2495 Ο παρών Πίναξ Αναπροσαρμογής αφορά τας ακολούθους θέοεις: ΙΑΤΡΙΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΙ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Νοσοκομειακά Εργαστήρια: Μαθητευόμενος Τεχνικός Νοσοκομειακού Εργαστηρίου, 2ας Τάξεως (προηγουμένως καλούμενη «Μαθητευόμενος Τεχνικός Νοσοκομειακού Εργαστηρίου (Κλίμακες Α2 και Α4)») (Λειτουργοί επί Κλίμπκος Α2). Κλάδος Επισκεπτριών Αδελφών: Παραλήπτης Νοσοκομειακού Εργαστηρίου, 2ας Τάξεως (Λειτουργοί επί Κλίμακος Α2) Υγειονομική Επισκέπτρια φυμαιιώσεως (Λειτουργοί επί ΚλΙμακος Α2) ΓΕΝΙΚΟΝ ΧΗΜΕΙΟΝ: Πομαλήπιης Χημείου. 2ος Τάξεως (προηγουμένως καλούμενη «Παραλήπτης Χημείου (Κλίμακας Α2 KUI Α4)>) (Λειτουργοί επί Κλίμακος Α2).

10 919 Πρώτη Στήλη Δευτέρα Στήλη Τρίτη Στήλη, Μισθοδοτική Κλίμαξ A3 Μισθός ΑΙ Νέαι Μισθοδοτικά! Κλίμακες A3 Α4 (0) 1190 (1) 1255 (2) (Η Κλίμαξ Α1 6cv εφαρμόζεται) (0) (1) (2) (3) (3) 1385 (4) (4) 1450 (5) (5) 1515 (6) (6) 1580 (7) (7) 1645 (8) (8) 1710 (9) (9) 1775 (10) 1840 (11) 1905 (12) (10) 1840 (11) 1905 <12) 1970 (Αι βαθμίδες (0Η (9) (10) 2040 (11) 2118 (12) 2196 Ο παρών Πίναξ Αναπροσαρμογής αφορά τας ακολούθους θέσεις: ΙΑΤΡΙΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣ1ΑΙ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Νοσοκομειακά Εργαστήρια: ΓΕΝΙΚΟΝ ΧΗΜΕΙΟΝ: Βοηθός Νεκροτομείου (Λειτουργοί επί Κλίμακος A3). Κατώτερος Βοηθός Νοσοκομειακού εργαστηρίου (Λειτουργοί επί Κλίμακος A3). Κατώτερος Βοηθός Χημείου (Λειτουργοί επί Κλίμακος A3).

11 920 Πρώτη Στήλη Δευτέρα Στήλη Τρίτη Στήλη Μισθοδοτική Κλίμαξ A3 Μισθός A3 Νέαι Μισθοδοτιι <αί Κλίμακες Α2 Α4 (0) (0) 1190 (1) (1) 1255 (2) (2) 1320 (3) (3) 1385 (4) (4) 1450 (5) (5) 1515 (6) 1580 (7) 1645 (8) (6) 1580 (7) 1645 (8) 1710 ( ) 1720 (Η Κλίμαξ Α2δεν εφαρμόζεται) (12) 1720 (Αι βαθμίδες (0Μ5) (9) 1775 (10) (Αι βαθμίδες (9) ( 12) δ ν εφαρμόζονται) (6) 1728 (7) 1806 (8) 1884 (11) (9) 1962 (12) (10) 2040 (11) 2118 (12) 2196 Ο παρών Πίναξ Αναπροσαρμογής αφορά τας ακολούθους θέσεις: ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ: Εκπαιδευτής, 2ας Τάξεως (προηγουμένως καλούμενη «Εκπαιδευτής (Κλίμαξ A3)»).

12 921 Πρώτη Στήλη Δευτέρα Στήλη Τρίτη Στήλη Μισθοδοτική Κλίμαξ A3 Μισθός A3 Νέαι Μισθοδοτικοί Κλίμακες Α2 Α5 (0) (0) 1190 (1) (1) 1255 (2) ?20 (2) (3) (3) 1385 (4) (4) 1450 (5) (5) 1515 (6) (6) 1580 (7) 1645 (8) (7) 1645 (8) 1710 ( ) 1720 (Η Κλίμαξ Α2δεν εφαρμόζεται) (12) 1720 (Αι βαθμίδες (0) (3) (9) (Αι βαθμίδες (9) ( 12) (4) 1775 (10) 1840 (11) 1905 (12) (5) 1865 (6) 1955 (7) 2045 (8) 2135 (9) 2225 (10) 2315 (11) 2405 (12) 2495 Ο Παρών Πίναξ Αναπροσαρμογής αφορά τας ακολούθους θέσεις: ΙΑΤΡΙΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΙ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ: Κλάδος Επισιτισμού και Γενικών Υπηρεσιών Βοηθός Καταγραφεύς Τεχνικός Ηλεκτροεγκεφαλογραφημάτων. 2ας Τάξεως (προηγουμένως καλούμενη «Βοηθός Καταγραφής Τεχνικός Ηλεκτροεγκεφαλογραφημάτων»). (Λειτουργοί επί Κλίμακος A3).

13 922 Πρώτη Στήλη Δευτέρα Στήλη Τρίτη Στήλη Μισθοδοτική Κλίμαξ Α4 Μισθός Α4 Neat Μισθοδοτικοί Κλίμακες Α2 Α5 (0) (0) 1260 (1) (1) 1338 (2) (2) 1416 (3) 1494 (4) 1572 (5) 1650 (6) 1728 (7) 1806 (8) 1884 (9) (3) 1494 (4) 1572 (5) 1650 ( ) 1720 (Αι βαθμίδ ς(6) <12) (Η Κλίμαξ Α2δεν εφαρμόζεται) (12) 1720 (Αι βαθμίδες (0> <3) (4) 1775 (5) 1865 (6) 1955 (10) 2040 (11) 2118 (12) (7) 2045 (8) 2135 (9) 2225 (10) 2315 (11) 2405 (12) 2495 Ο Παρών Πίναξ Αναπροσαρμογής αφορά τας ακολούθους θέσεις: ΙΑΤΡΙΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΙ ΚΑΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ: Νοσοκομειακά Εργαστήρια: Μαθητευόμενος Τεχνικός Νοσοκομειακού Εργαστηρίου, 2ας Τάξεως (προηγουμένως καλούμενη «Μαθητευόμενος Τεχνικός Νοσοκομειακού Εργαστηρίου (Κλίμακες Α2 και Α4)»). (Λειτουργοί επί Κλίμακος Α4). Παραλήπτης Νοσοκομειακού Εργαστηρίου, 2ας Τάξεως (Λειτουργοί επί Κλίμακος Α4). Κλάδος Επισκεπτριών Αδελφών: Υγειονομική Επισκέπτρια φυματιώσεως (Λειτουργοί επί Κλίμακος Α4). ΓΕΝΙΚΟΝ ΧΗΜΕΙΟΝ: Παραλήπτης Χημείου, 2ας Τάξεως (προηγουμένως καλούμενη «Παραλήπτης Χημείου (Κλίμακες Α2 και Α4)») (Λειτουργοί επί Κλίμακος Α4).

14 Πρώτη Στήλη Δευτίρα Στήλη Τρίτη Στήλη Ππλαιά Μισθοδοτική Κλίμαξ Μισθός Νέα Μισθοδοτική Κλίμαξ Α Α (0) (1) (2) (3) 1685 (4) (5) (6) (7) (Ο) 2100 (8) (1) 2205 (9) (2) 2310 (10) (11) (3) 2415 (12) (4) 2520 (5) 2625 (6) 2730 (7) 2835 (8) 2940 (9) 3045 (10) 3150 Ο παρών ΠΙναξ Αναπροσαρμογής αφορά τας ακολούθους θέσεις ΙΑΤΡΙΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΙ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ. Νοσοκομειακά Εργαστήρια: Παραλήπτης Νοσοκομειακού Εργαστηρίου, 1ης Τάξ ως.

15 Πρώτη Στήλη Δευτέρα Στήλη Τρίτη Στήλη Μισθοδοτική Κλίμαξ Α5 Μισθός Νέαι Μισθοδοτικοί Κλίμακες Α5 Α7 επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις (0) (0) 1415 (1) (1) 1505 (2) (2) 1595 (3) (3) 1685 (4) (4) 1775 (5) (5) 1865 (6) (6) 1955 (7) (7) 2045 (8) (8) 2135 (9) (9) 2225 (10) 2315 (11) 2405 (12) (10) 2315 (11) 2405 (12) 2495 (Αι βαθμίδες (0Η3) (4) 2520 (5) 2625 (6) 2730 (7) 2835 (8) 2940 (9) 3045 (10) 3150 ( ) 3255 ( ) 3360 Ο Παρών Πίναξ Αναπροσαρμογής αφορά τας ακολούθους θέσεις ΙΑΤΡΙΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΙ ΚΑΙ ΥΠΗ PFZIAI ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ: Κλάδος Επισιτισμού και Γενικών Υπηρεσιών: Επόπτης Πλυντηρίου (Λειτουργός Κλίμακος Α5). επί

16 925 Πρώτη Στήλη Δευτέρα Στήλη Τρίτη Στήλη Μισθοδοτική Κλίμαξ Μισθός Νέαι Μισθοδοτικοί Κλίμακες Α Α5 Α7 επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις (0) 2100 (1) 2205 (2) (Η κλίμαξ Α5 δεν εφαρμό-ζεται) (0) 2100 (1) 2205 (2) 2310 (3) (3) 2415 (4) (4) 2520 (5) (5) 2625 (6) (6) 2730 (7) (7) 2835 (8) (8) 2940 (9) (9) 3045 (10) (10) 3150 ( ) 3255 ( ) 3360 Ο παρών Πίναξ Αναπροσαρμογής αφορά τας ακολούθους θέσεις : ΙΑΤΡΙΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΙ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ : Κλάδος Επισιτισμού και Γενικών Υπηρεσιών: Επόπτης Πλυντηρίου (Λειτουργός επί Κλίμακος Α7).

17 Πρώτη Στήλη Δευτέρα Στήλη Τρίτη Στήλη Μισθοδοτική Κλίμαξ Μισθός Νέα Μισθοδοτική Κλίμαξ Α Α (Ο) (1) (2) (3) (4) (5) (Ο) 2821 (6) (1) 2957 (7) (2) 3093 (8) (3) 3229 (9) (4) 3365 (10) (11) (5) 3501 (6) 3637 (7) 3773 (8) 3909 Ο παρών ΠΙναξ Αναπροσαρμογής αφορά τας ακολούθους θέσεις: IATPIJCAI ΥΠΗΡΕΣΙΑΙ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ: Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος: Αδελφή/Ανώτερος Νοσοκόμος. (Λειτουργοί επί Κλίκος Α8). Κλάδος Επισκεπτριών Αδελφών: Επισκέπτρια Αδελφή. 1ης Τάξεως. (Λειτουργοί επί ΚλΙμακος Α8). Στέγη Αγίου Χαραλάμπους: Διευθυντής Στέγης Αγίου Χαραλάμπους (προηγουμένως καλούμενη «Εσωτερικός Διευθυντής (Κλίμακες Α8 και Α9Η

18 927 Πρώτη Στήλη Δευτέρα Στήλη Τρίτη Στήλη Μισθοδοτική Κλίμαξ Α8 Μισθός Α8 Νεαι Μισθοδοτικοί Κλίμακες Α10 Α11 επεκτεινόμενη κατά τρ*;ς προσαυξήσεις ε (0) (Ο) 2272 (1) <1) 2383 (2) (2) 2494 (3) (3) 2605 (4) (4) 2716 (5) (5) 2827 (6) (6) 2938 (7) (7) 3049 (8) (8) 3160 (9) 3271 (10) 3382 (11) (9) 3271 (10) 3382 (11) 3493 (Αι Βαθμίδες (Ο) (2) (3) 3636 (4) 3788 (5) 3940 (6) 4092 (7) 4244 (8) 4396 (Αι Βαθμίδες (Ο) (4) (5) 4519 (6) 4671 (7) 4823 (8) 4975 < ) 5127 ( ) 5279 ( ) 5431 Ο παρών Π (να ξ Αναπροσαρμογής αφορά τας ακολούθους θέσεις : ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ: Ελεγκτής Εναερίου Κυκλοφορίας (Λειτουργοί επί Κλίμακος Α8). (Άρθρον 4<ίΚβ) του παρόντος Νόμου).

19 928 Πρώτη Στήλη Δευτέρα Στήλη Τρίτη Στήλη Μισθοδοτική ΚλΙμαξ Α10 Μισθός Νέαι Μισθοδοτικά! Κλίμακες Α8 Α10 Α11 επεκτεινόμενη κατά τρεις προσαυξήσεις (0) 3180 (1) 3332 (2) (Η ΚλΙμαξ (0)3180 Α8δ ν εφαρμό (1) 3332 ζ ται) (2) 3484 (3) (3) 3636 (4) (4) 3788 (5) (5) 3940 (6) 4092 (7) 4244 (8) (6) 4092 (7) 4244 (8) 4396 (Αι Βαθμίδες (0Η4) (5) 4519 (6) 4671 (7) 4823 (8) 4975 ( ) 5127 ( ) 5279 ( ) 5431 Ο παρών ΠΙναξ Αναπροσαρμογής αφορά τας ακολούθους θέσεις: ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ : Ελεγκτής Εναερίου Κυκλοφορίας (Λειτουργοί επί Κλίμακας Α10). (Άρθρον 4(ϊχβ) του παρόντος Νόμου).

20 929 Πρώτη Στήλη Δευτέρα Στήλη Τρίτη Στήλη Μιοθοδοτική Κλίμαξ Μιυθός Α Νέαι Μισθοδοτικοί Κλίμακες A3 Α10 Α11 επεκτεινόμενη κατά τρεις προσαυξήσεις (0) 3759 <1) 3911 (2) (Η Κλίμαξ Α8 6εν εφαρμό ζεται) (Η Κλίμαξ ΑΙΟδεν εφαρμό-ζεται) (0) 3759 Π) 3911 (2) 4C63 (3) (3) 4215 (4) (4) 4367 (5) (5) 4519 (6) (6) 4671 (7) (7) 4823 (8) (8) 4975 (-) 5127 ( ) 5279 ( ) 5431 Ο παρών Πίναξ Αναπροσαρμογής αφορά τας ακολούθους θέσεις : ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ: Ελεγκτής Εναερίου Κυκλοφορίας (Λειτουργοί επί Κλίμακος ΑΠ). (Αρθρον 4(ϊχβ) του παρόντος Νόμου).

21 930 Πρώτη Στήλη Δευτέρα Στήλη Τρίτη Στήλη Μισθοδοτική Κλίμαξ Α11 επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις Μισθός Νέαι Μισθοδοτικοί Κλίμακες Α11 Α12 (Ο) (0) 3759 (1) (1) 3911 (2) <2) 4063 (3) (3) 4215 (4) (4) 4367 (5) (5) 4519 (6) (6) 4671 (7) 4823 (8) (7) 4823 (8) 4975 (Αι βαθμί δες(0) (4) (-) 5127 < ) (5) 5146 (6) 5341 (7) 5536 Ο Παρών ΠΙναξ Αναπροσαρμογής αφορά τας ακολούθους θέσεις : ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Επιθεωρητής Εναερίου Κυκλοφορίας. (Άρθρον 4(ϊχβ) του παρόντος Νόμου).

22 931 Πρώ<ΐ Στήλη Δευτέρα Στήλη Τρίτη Στήλη Μισθοδοτική Κλίμαξ Α11 επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις Μισθός Νέα Μισθοδοτική Κλίμαξ Α12 επεκτεινόμενη κατά μίαν προσαύξησιν (0) 3759 ;1) 3911 (2) 4063 (3) 4215 (4) 4367 (5) 4519 (6) 4671 (7) 4823 (8) 4975 < -) 5127 (-) (0) 4171 (1) 4366 (2) 4561 (3) 4756 (4) 4951 <5) 5146 (6) 5341 (7) 5536 (-) 5731 ϋ παρών Πίναξ Αναπροσαρμογής αφορά τας ακολούθους θέσεις ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ: Επιθεωρητής Εναερίου Κυκλοφορίας. (Άρθρον 4(ίχβ) του παρόντος Νόμου).

23 932 Πρώτη Στήλη Δευτέρα Στήλη Τρίτη Στήλη Μισθοδοτική Κλίμαξ Μισθός Α Νέα Μισθοδοτική Κλίμαξ Α12 επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις (0) 4171 (1) 4366 (2) 4561 (3) 4756 (4) 4951 (5) 5146 (6) 5341 (7) (0) 4171 (1) 4366 (2) 4561 (3) 4756 (4) 4951 (5) 5146 (6) 5341 (7) 5536 ( ) 5731 ( ) 5926 Ο παρών Πίναξ Αναπροσαρμογής αφορά τας ακολούθους θέσεις: ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ. Βοηθός Πρώτος Λειτουργός Αεροπορικών Κινήσεων. Ελεγχου Εναερίου Κυ Ανώτερος Λειτουργός κλοφορίας. Διευθυντής Αερολιμένος.

24 933 Πρώτη Στήλη Δευτέρα Στήλη Τρίτη Στήλη Μισθοδοτική Κλΐμαξ Μισθός Π Νέα Μισθοδοτική Κλίμαξ Α (Ο) (1) (2) (3) (Ο) 4939 (4) (1) 5134 (5) (2) 5329 (6) (3) 5524 (7) (4) 5719 (8) (5) 5914 (6) 6109 Ο παρών Πίναξ Αναπροσαρμογής αφορά τας ακολούθους θέσεις: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ Ανώτερος Λειτουργός Τηλεπικοινωνιών (προηγουμένως καλούμενη «Λειτουργός Τηλεπικοινωνιών, 1ης Τάξεως (Κλίμακες Α11 και Α12) και 2ας Τάξεως (Κλίμαξ Α9)»).(Λειτουργός επί Κλίμακος Π14).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ' Άρ. 1617 της 16ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1980 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ' Άρ. 1617 της 16ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1980 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 41/80 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ' Άρ. 1617 της 16ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1980 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο ΠΕΡΙ Κ01'ΜΩ'ΝΙιΚΩ'.Ν ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ 1980 ΚΑΤΑΤΑΞΙΣ ΑΡΘΡΩΝ Αρθρον 1. Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3207 της 19ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3207 της 19ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 97(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3207 της 19ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1997 Αρθρο ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1985 ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1985 ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Ν. 111/85 Άρθρον 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερµηνεία. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2082 της 18ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1985 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1985 ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΜΟΝΙΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΦΑΓΕΙΟΥ ΚΟΦΙΝΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΜΟΝΙΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΦΑΓΕΙΟΥ ΚΟΦΙΝΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ 82(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΜΟΝΙΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΦΑΓΕΙΟΥ ΚΟΦΙΝΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

3557 Ν. 214/88. E.E., Παρ. I, Αρ. 2368, 2.12.88

3557 Ν. 214/88. E.E., Παρ. I, Αρ. 2368, 2.12.88 E.E., Παρ. I, Αρ. 2368, 2.12.88 3557 Ν. 214/88 Ο περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμος του 1988 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1967 ΕΩΣ 2002. Μέρος Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1967 ΕΩΣ 2002. Μέρος Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1967 ΕΩΣ 2002 Μέρος Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 1.Ο παρών Νόµος θα αναφέρηται ως ο περί Τερµατισµού Απασχολήσεως Νόµος, του 1967 µέχρι 1994. 2. Εν τω παρόντι Νόµω,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ... i

Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ... i Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ... i Συνοπτικός τίτλος... 1 Ερµηνεία... 1 Επιβολή φόρου... 2 Υποχρέωσις ιδιοκτήτου... 4 Βεβαίωσις φόρου... 4 Αξία της ακινήτου ιδιοκτησίας...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2043 της 29ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1985 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2043 της 29ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1985 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 22/85 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2043 της 29ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1985 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμος του 1985 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝ 1846/1951: ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΠΕΡΙ ΙΚΑ ΝΟΜΟΣ. Βλ. και Ν.3518/2006,, (26191)

ΑΝ 1846/1951: ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΠΕΡΙ ΙΚΑ ΝΟΜΟΣ. Βλ. και Ν.3518/2006,, (26191) ΑΝ 1846/1951: ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΠΕΡΙ ΙΚΑ ΝΟΜΟΣ. Βλ. και Ν.3518/2006,, (26191) Αρθρο 0 Α.Ν. 1846 14/21 Ιουνίου 1951 (Α 179). Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων. ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΙΣ: Κατά το άρθρον 37 ΝΔ 2961/1954 (Α 197): "Καταργείται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1969 ΕΩΣ 2005

ΟΙ ΠΕΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1969 ΕΩΣ 2005 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 40 του 1969 52 του 1970 17 του 1973 34 του 1974 28 του 1985 42(Ι) του 1993 80(Ι) του 1995 16(Ι) του 1999 68(Ι) του 1999 91(Ι) του 2000 170(Ι) του 2000 152(Ι) του 2005. ΟΙ ΠΕΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι. Αριθμό 4291 Τετάρτη, 31 Αυγούστου 2011 1135

Χ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι. Αριθμό 4291 Τετάρτη, 31 Αυγούστου 2011 1135 Ν. 112(1)72011 Χ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμό 4291 Τετάρτη, 31 Αυγούστου 2011 1135 0 περί Έκτακτη Εισφορά Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 136(I)/2014 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4460 Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου 2014 939 Ο περί Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές Συμβάσεις (Τροποποιητικός)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γραφείο Γενικού ιευθυντή

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γραφείο Γενικού ιευθυντή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γραφείο Γενικού ιευθυντή Αρ. Φακ.: Υ.O. 10.04.001 17 Ιανουαρίου, 2014. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Γενική Ελέγκτρια Γενικούς ιευθυντές Υπουργείων, Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4248, 2/7/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4248, 2/7/2010 4 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1980 ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ 2009 ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

Αναγκαστικός Νόµος 1846/1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α 179/14-21.6.1951) Άρθρο 1. Άρθρο 2

Αναγκαστικός Νόµος 1846/1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α 179/14-21.6.1951) Άρθρο 1. Άρθρο 2 Αναγκαστικός Νόµος 1846/1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α 179/14-21.6.1951) Άρθρο 1 1. Ο παρών νόµος έχει ως σκοπόν την ασφάλισιν των εν τοις εποµένοις άρθροις 2-4 αναφεροµένων προσώπων εις περίπτωσιν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ *Αρ. 977 της 8ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1972 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ *Αρ. 977 της 8ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1972 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 90/72 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ *Αρ. 977 της 8ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1972 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1972 Αρθρον 1. Συνοπτικός τίτλος. ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΠΡΟΝΟΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Πρώτον Eισαγωγικαί διατάξεις

Μέρος Πρώτον Eισαγωγικαί διατάξεις Εκλογικός νόμος Μέρος Πρώτον o Eισαγωγικαί διατάξεις Συνοπτικός τίτλος Ερμηνεία Μέρος εύτερον o Eκλογικαί περιφέρειαι Μέρος Τρίτον o ικαίωμα του εκλέγειν Kτήσις δικαιώματος Στέρησις του δικαιώματος Άσκησις

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου (Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμος του 1961 (Ν. 11/1961) [Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ.

Ο περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου (Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμος του 1961 (Ν. 11/1961) [Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ. This document was reproduced from http://www.cylaw.org/nomoi/indexes/1961_11.html (accessed 14 August 2013) Ο περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου (Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμος του 1961 (Ν. 11/1961)

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 68(Ι) του 1996

Αριθµός 68(Ι) του 1996 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3057, 3.5.96 Ν. 68(Ι)/96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόµος του 1996 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρον 1. - Προστασία της ιδιοκτησίας.

Άρθρον 1. - Προστασία της ιδιοκτησίας. ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΣΔΑ Εις σύμβασιν περί προασπίσεως των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών (Κυρώθηκε με το ν.δ. 53/1974 ΦΕΚ 256/Α ) Αι Συμβαλλόμεναι Κυβερνήσεις, Μέλη του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) 796 Ν. 78(Ι)/95 Αρ. 2989,14.7.95

E.E. Παρ. 1(1) 796 Ν. 78(Ι)/95 Αρ. 2989,14.7.95 E.E. Παρ. 1(1) 796 Ν. 78(Ι)/95 Αρ. 2989,14.7.95 Ο περί Διενέργειας Προαγωγών και Διορισμών στη Δημοτική Εκπαίδευση (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2474 της 27ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2474 της 27ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 1/90 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2474 της 27ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Άρθρο Ο ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1990 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4445, 10.6.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4445, 10.6.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4445, 10.6.2014 Ν. 70(Ι)/2014 70(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5077 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 263 23 Νοεμβρίου 2007 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3613 Ρυθμίσεις θεμάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθε ωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Σώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ισχύουσες Διατάξεις (β.δ. 3/13-7-1936) Άρθρο 1ον Ίδρυσις - Έδρα - Σκοπός

ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ισχύουσες Διατάξεις (β.δ. 3/13-7-1936) Άρθρο 1ον Ίδρυσις - Έδρα - Σκοπός 1 ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ισχύουσες Διατάξεις (β.δ. 3/13-7-1936) Άρθρο 1ον Ίδρυσις - Έδρα - Σκοπός 1. Ιδρύεται Ταμείον Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων με έδραν τας Αθήνας. 2. Σκοπός του Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

5. Ό παρών Νόμος τίθεται έν ίσχύϊ τήν Ιην ήμέραν τοο 'Απριλίου Ί967. ΠΑΓΙΟΙ ΜΙΣΘΟΙ Δευτέρα στήλη Νέος Μισθός. Πρώτη στήλη. Δεύτερος Πι vat'..

5. Ό παρών Νόμος τίθεται έν ίσχύϊ τήν Ιην ήμέραν τοο 'Απριλίου Ί967. ΠΑΓΙΟΙ ΜΙΣΘΟΙ Δευτέρα στήλη Νέος Μισθός. Πρώτη στήλη. Δεύτερος Πι vat'.. 40 Ό περί Δημσίων Υπαλλήλων (Συγχώνευσις μετά των μισθών μέρυς τυ τιμαριθμικύ επιδόματς) Νόμς τυ 1967 εκδίδεται δια δημσιεύσεως είς την έπίσημν εφημερίδα της Κυπριακής Δημκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. υπ Αρ. 1357 της 10ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1977 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. υπ Αρ. 1357 της 10ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1977 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Αρ. 1357 της 10ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1977 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 29/77 Ο περί Ναρκωτικών Φαρµάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόµος του 1977 εκδίδεται διά δηµοσιεύσεως εις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4793 Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2014 275

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4793 Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2014 275 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A Αριθμός 4793 Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2014 275 Aριθμός 398 ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ Οι πιο κάτω μόνιμοι Βοηθοί Λειτουργοί Αεροπορικών Κινήσεων, Τμήμα Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1971 ΜΕΧΡΙ 2010

Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1971 ΜΕΧΡΙ 2010 Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1971 ΜΕΧΡΙ 2010 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ 24/72, 15/78, 88/87, 194/91, 16(Ι)/95, 94(Ι)/95, 100(Ι)/95, 5(Ι)/97, 139(Ι)/99, 10(Ι)/2000, 84(I)/2001, 108(I)/2004, 253(I)/2004,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Δ.Π. 103/2013 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4645 Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2013 Αριθμός 103 Ο ΠΕΡΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα