Γνθίκηα Οηθνλνκηθήο Αλάιπζεο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γνθίκηα Οηθνλνκηθήο Αλάιπζεο"

Transcript

1 Γνθίκηα Οηθνλνκηθήο Αλάιπζεο Δλνπνηεκέλε Βάζε Γεδνκέλσλ ησλ Δξεπλώλ Οηθνγελεηαθνύ Πξνϋπνινγηζκνύ 1984/85, 1990/91, 1996/97, 2003 θαη 2009 νθία N. Αλδξένπ Κέντρο Οικονομικών Ερευνών Χξήζηνο Κνπηζακπέιαο Κέντρο Οικονομικών Ερευνών Αιέμαλδξνο Πνιπθάξπνπ Κέντρο Οικονομικών Ερευνών Αξ Μάξηηνο 2012 Δπηκέιεηα έθδνζεο: νθία N. Αλδξένπ

2 Χνξεγνί ΚOE (θαηά αιθαβεηηθή ζεηξά) Γξαθείν Πξνγξακκαηηζκνχ Κεληξηθή Σξάπεδα Κχπξνπ Κππξηαθφο Οξγαληζκφο Σνπξηζκνχ Παλεπηζηήκην Κχπξνπ χλδεζκνο Δκπνξηθψλ Σξαπεδψλ Σκήκα Οηθνλνκηθψλ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ Οη απόςεηο πνπ εθθξάδνληαη ζηα δεκνζηεύκαηα ηνπ ΚΟΔ είλαη ησλ ζπγγξαθέσλ κόλν θαη δελ αληηπξνζσπεύνπλ αλαγθαζηηθά ην ΚΟΔ θαη ηνπο ρνξεγνύο ηνπ. ii

3 Δλνπνηεκέλε Βάζε Γεδνκέλσλ ησλ Δξεπλώλ Οηθνγελεηαθνύ Πξνϋπνινγηζκνύ 1984/85, 1990/91, 1996/97, 2003 θαη 2009 νθία N. Αλδξένπ, Χξήζηνο Κνπηζακπέιαο θαη Αιέμαλδξνο Πνιπθάξπνπ Περίληψη ηφρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο είλαη ε ελνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ απφ ηηο πέληε Έξεπλεο Οηθνγελεηαθνχ Πξνυπνινγηζκνχ πνπ έρεη δηεμαγάγεη ε ηαηηζηηθή Τπεξεζία Κχπξνπ θαηά ηελ πεξίνδν ζε κηα εληαία βάζε δεδνκέλσλ. Η ελνπνηεκέλε απηή βάζε πεξηέρεη πιεξνθνξίεο ζε αηνκηθφ επίπεδν γηα ηα δεκνγξαθηθά, εηζνδεκαηηθά θαη άιια ραξαθηεξηζηηθά ησλ εξσηεζέλησλ θαζψο θαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο δαπάλεο θαη άιια ραξαθηεξηζηηθά ζε επίπεδν λνηθνθπξηνχ. Οη ΔΟΠ πνπ ελνπνηήζεθαλ είλαη απηέο ησλ 1984/85, 1990/91, 1996/97, 2003 θαη iii

4 iv

5 ΠΔΡΙΔΧΟΜΔΝΑ EXECUTIVE SUMMARY... VII 1. ΔΙΑΓΩΓΗ ALLPERSONS ALLINCOME ALLINCOMEΗ ALLEXPENDITURE ALLHHOLDS ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ v

6 vi

7 The Unified Database of Household Budget Surveys 1984/85, 1990/91, 1996/97, 2003 and 2009 Sofia N. Andreou, Christos Koutsampelas and Alexandros Polycarpou EXECUTIVE SUMMARY The objective of this paper is the unification of the figures contained in the five most recent Household Budget Surveys (HBS) into one common database. The Surveys are conducted by the Statistical Service of Cyprus (CYSTAT) and were carried out during the years 1984/85, 1990/91, 1996/97, 2003 and These five Surveys are more comprehensive in comparison with the ones conducted in previous years with respect both to the coverage and the objective. This was due to the increased demand of the policy makers for more detailed information concerning the socio-economic conditions on the island. The 1984/85 HBS was conducted on 3759 household residing in the Government controlled areas which represent 2.52 per cent of the total household population. Σhis survey exhibits some deficiencies concerning both the collection and the processing of the figures. The second Survey, the 1990/91 Survey, contains 2708 households representing the 1.6 per cent of the total household population. This survey is more comprehensive than the previous one and exhibits a number of similarities with the 1996/97 Survey. This is in fact the first time data was compiled on ownership of immovable property such as housing, non-residential buildings, household indebtedness as well as commuting to urban areas for work. In some cases the figures were collected on a household and not on an individual level; the value of shares or bonds is an example of figures collected on a household level. Moreover the 1996/97 HBS was based on a sample of 2644 households that is 1.3 per cent of the total household population residing in the Government controlled areas. Undoubtedly this is a more comprehensive Survey than the previous two since it was carried out in accordance with the procedures and recommendations of the European Statistical Office (Eurostat) with respect to content, methodology, and concepts. The 2003 HBS was based on a sample of 2990 households that is 1.25 per cent of the total household population residing in the Government controlled areas. Even though it exhibits a lot of similarities with the 1996/97 survey, it can be vii

8 characterized as the most complete and comprehensive survey with data on more specific items than the previous three ones. The figures which are given as totals in the 1996/97 survey are further broken down allowing for a better description of the household income and expenditure. Finally the 2009 HBS contains a sample of 2707 households which represents 1.00 per cent of the total household population residing in the Government controlled areas. The information collected in this survey is the same with the ones contained in the 2003 HBS with only a very few minor improvements. The unified database consists of five different datasets each one containing different qualitative and quantitative variables. The dataset named ALLPERSONS contains variables concerning personal characteristics of the individuals of the household. These variables include among others age, sex, marital status, economic activity, and area of residence. The ALLINCOME dataset includes variables relating to the income of the household members from employment and other sources such as property, non-salaried activities, and benefits. The ALLINCOMEH dataset contains income variables which are available only on household level. The dataset with the name ALLEXPENDITURE contains variables concerning the expenditure of the household on groups of durable and non-durable goods and services. Finally the ALLHHOLDS dataset includes variables relating to some specific characteristics of the household premises. viii

9 ix

10 1. ΔΙΑΓΩΓΗ Ο ζηφρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο ηνπ Κέληξνπ Οηθνλνκηθψλ Δξεπλψλ (ΚΟΔ) είλαη ε ελνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ απφ ηηο Έξεπλεο Οηθνγελεηαθνχ Πξνυπνινγηζκνχ (ΔΟΠ) πνπ δηεμήρζεθαλ ηελ πεξίνδν , ζε κηα εληαία βάζε δεδνκέλσλ πνπ ζα είλαη πξνζβάζηκε απφ φινπο ηνπο άκεζα ελδηαθεξφκελνπο θνξείο. ηε δηάζεζε ηνπ Κέληξνπ βξίζθνληαη ηα ζηνηρεία απφ ηηο έξεπλεο πνπ έρεη δηεμάγεη ε ηαηηζηηθή Τπεξεζία Κχπξνπ ην 1984/85, 1990/91, 1996/97, 2003 θαη ην Οη πέληε απηέο έξεπλεο είλαη δηεπξπκέλεο ζε ζρέζε κε ηηο έξεπλεο πξνεγνχκελσλ δεθαεηηψλ σο πξνο ηνπο ζηφρνπο θαη ην πεξηερφκελν ηνπο. Απηφ νθείιεηαη θπξίσο ζηελ αλάγθε ησλ δηακνξθσηψλ θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο θαζψο θαη άιισλ εξεπλεηψλ γηα πην ιεπηνκεξή θαη πνηνηηθή πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηηο θνηλσληθφνηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζην λεζί. Η Έξεπλα Οηθνγελεηαθνχ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 1984/85 πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 3759 λνηθνθπξηά πνπ αληηζηνηρνχλ ζε 2.52 ηνηο εθαηφ ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ησλ λνηθνθπξηψλ. H ζπγθεθξηκέλε έξεπλα παξνπζηάδεη αξθεηέο αδπλακίεο ηφζν ζηε ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ φζν θαη ζηε κεραλνγξάθεζε ηνπο. Σα πεξηζζφηεξα ζηνηρεία πνπ ζπιιέρηεθαλ είλαη ζε επίπεδν λνηθνθπξηνχ ελψ ηα ζηνηρεία πνπ είλαη ζε αηνκηθφ επίπεδν αθνξνχλ κφλν ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αηφκσλ (θχιν, ειηθία, επάγγεικα θαη ινηπά). Δπηπιένλ, παξφιν πνπ ζηελ έξεπλα ζπιιέρηεθαλ ζηνηρεία γηα ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ησλ αηφκσλ απηά ηα ζηνηρεία δελ είλαη δηαζέζηκα. Η ηαηηζηηθή Τπεξεζία δελ έρεη ζήκεξα δηαζέζηκα ηα ζηνηρεία απηά ζηελ αλεπεμέξγαζηή ηνπο κνξθή κεραλνγξαθεκέλα. Δίλαη αδχλαηνλ, επνκέλσο, λα ζπκπιεξσζνχλ κεηαβιεηέο πνπ ιείπνπλ. Λεπηνκεξήο αλαθνξά γίλεηαη ζηηο επηκέξνπο ελφηεηεο ηνπ θεηκέλνπ. Η Έξεπλα Οηθνγελεηαθνχ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 1990/91 πεξηιακβάλεη 2708 λνηθνθπξηά πνζνζηφ πνπ αληηζηνηρεί ζην 1.6 ηνηο εθαηφ ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ. Η έξεπλα απηή είλαη ζαθέζηαηα πην νινθιεξσκέλε απφ απηή ηνπ 1984/85 θαη παξνπζηάδεη νκνηφηεηεο σο πξνο ηα ζηνηρεία πνπ ζπιιέρζεθαλ θαη ηε ζρεηηθή θαηεγνξηνπνίεζε, κε απηή ηνπ 1996/97. Γηα πξψηε θνξά ζπιιέρζεθαλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ηδηνθηεζία αθίλεηεο πεξηνπζίαο, ην ρξένο ησλ λνηθνθπξηψλ θαζψο θαη ηε κεηαθίλεζε ζηελ πφιε γηα εξγαζία. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο φκσο ηα ζρεηηθά ζηνηρεία ζπιιέρηεθαλ ζε επίπεδν λνηθνθπξηνχ θαη φρη ζε αηνκηθφ φπσο έγηλε ζε κεηαγελέζηεξα ρξφληα. Γηα παξάδεηγκα ε αμία ησλ κεηνρψλ ή νκνιφγσλ ζπιιέρηεθαλ ζηελ έξεπλα ηνπ 1990/91 ζε επίπεδν λνηθνθπξηνχ ελψ ζηελ έξεπλα ηνπ 1996/97 ζπγθεληξψζεθαλ γηα ην θάζε κέινο ηνπ λνηθνθπξηνχ μερσξηζηά. 1

11 Η Έξεπλα Οηθνγελεηαθνχ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 1996/97 είλαη αθφκε πην νινθιεξσκέλε ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο δπν έξεπλεο θαζψο ε ηαηηζηηθή Τπεξεζία ελαξκνλίζζεθε πιήξσο ζε ζεηξά ηερληθψλ ζεκάησλ, κε ηηο δηαδηθαζίεο θαη εηζεγήζεηο ηεο Δπξσπατθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο (EUROSTAT). Η έξεπλα βαζίζηεθε ζε ηπραίν δείγκα θαη θάιπςε λνηθνθπξηά ζε αζηηθέο θαη αγξνηηθέο πεξηνρέο ηεο ειεχζεξεο Κχπξνπ. πλνιηθά εξσηήζεθαλ 2644 λνηθνθπξηά πνπ αληηζηνηρνχλ ζην 1.3 ηνηο εθαηφ ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ησλ λνηθνθπξηψλ. Δπηπιένλ, φπσο αλαθέξζεθε θαη πην πάλσ, ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ππάξρνπλ θάπνηεο δηαθνξέο ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο δπν έξεπλεο σο πξνο ην πεξηερφκελν, ηελ κέζνδν, θαη ηελ ζρεηηθή θαηεγνξηνπνίεζε. Πεξαηηέξσ αλάιπζε γίλεηαη ζηηο ελφηεηεο πνπ αθνινπζνχλ. Η Έξεπλα Οηθνγελεηαθνχ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2003 πεξηιακβάλεη 2990 λνηθνθπξηά πνζνζηφ πνπ αληηζηνηρεί ζην 1.25 ηνηο εθαηφ ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ. Η έξεπλα απηή είλαη αξθεηά ζπγθξίζηκε κε απηή ηνπ 1996/97 αθνχ έρεη πνιιέο νκνηφηεηεο σο πξνο ηα ζηνηρεία πνπ ζπιιέρζεθαλ θαη ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηνπο. Παξφια απηά, ζεσξείηαη πην νινθιεξσκέλε, ηδηαίηεξα ζηηο κεηαβιεηέο πνπ αθνξνχλ ζηα εηζνδήκαηα θαη δαπάλεο. Γηα παξάδεηγκα, παξέρεη ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο γηα ηηο ζπληάμεηο θαη ηα σθειήκαηα πνπ παίξλνπλ ηα άηνκα θαηά είδνο. Αληίζεηα, ζε πξνεγνχκελα ρξφληα ππάξρεη ε κεηαβιεηή «ζχληαμε» ρσξίο λα θαζνξίδεη ζε ηη είδνπο ζχληαμε αλαθέξεηαη. Έλα βαζηθφ κεηνλέθηεκα φκσο είλαη φηη νξηζκέλα άηνκα πνπ έδσζαλ πξνζσπηθά ζηνηρεία αξλήζεθαλ λα απαληήζνπλ ζε εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζην εηζφδεκα πξνθαιψληαο έηζη αλνκνηνκνξθία ζηηο ηέζζεξηο βάζεηο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ. Γειαδή, ηα άηνκα άλσ ησλ 15 εηψλ πνπ πεξηέρνληαη ζηε βάζε ALLINCOME είλαη ιηγφηεξα απφ απηά ζηε βάζε ALLPERSONS. Σέινο, ε Έξεπλα Οηθνγελεηαθνχ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2009 πεξηιακβάλεη 2707 λνηθνθπξηά πνζνζηφ πνπ αληηζηνηρεί ζην 1.00 ηνηο εθαηφ ηνπ ζπλφινπ ησλ λνηθνθπξηψλ. Η έξεπλα απηή πεξηέρεη αληίζηνηρα ζηνηρεία κε απηά ηεο έξεπλαο ηνπ 2003 κε ειάρηζηεο δηαθνξέο πνπ αθνξνχλ θπξίσο ζπιινγή πιεξνθνξηψλ ζε κεγαιχηεξε ιεπηνκέξεηα. Η ελνπνηεκέλε βάζε δεδνκέλσλ απνηειείηαη απφ πέληε μερσξηζηέο βάζεηο δεδνκέλσλ αλάινγα κε ην είδνο ησλ κεηαβιεηψλ πνπ πεξηέρνληαη ζηελ θάζε κηα. ηε βάζε δεδνκέλσλ κε ηελ νλνκαζία ALLPERSONS πεξηέρνληαη ζηνηρεία γηα ηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αηφκσλ πνπ απνηεινχλ θάζε λνηθνθπξηφ. Σέηνηα ζηνηρεία αθνξνχλ ην θχιν, ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ηελ εξγνδνηηθή ππφζηαζε, ην ηφπν δηακνλήο θαη κηα ζεηξά απφ άιιεο κεηαβιεηέο. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην εηζφδεκα ησλ αηφκσλ απφ ηελ εξγαζία θαη άιιεο πεγέο εηζνδήκαηνο φπσο 2

12 επηδφκαηα γίλεηαη ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ ALLINCOME θαη ALLINCOMEH φπνπ ε πξψηε πεξηέρεη πιεξνθνξίεο ζε πξνζσπηθφ επίπεδν ελψ ε άιιε πιεξνθνξίεο γηα εηζνδήκαηα πνπ είλαη δηαζέζηκεο κφλν ζε επίπεδν λνηθνθπξηνχ. Η δεκηνπξγία ηεο βάζεο ALLINCOMEH θξίζεθε αλαγθαία δηφηη ηε ρξνληά 1984/85 θαη 1990/91, αξθεηέο απφ ηηο κεηαβιεηέο γηα ηα εηζνδήκαηα δελ θαηαγξάθνληαη ζε αηνκηθφ επίπεδν, αιιά επίπεδν λνηθνθπξηνχ. Σν θαηλφκελν απηφ παξνπζηάδεηαη θαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ ησλ ρξνληψλ 2003 θαη 2009 γηα ηηο κεηαβιεηέο πνπ αθνξνχλ παξνρή βνήζεηαο ζε ηξίηνπο ή απφ ηξίηνπο. ηε βάζε δεδνκέλσλ ALLEXPENDITURE πεξηέρνληαη κεηαβιεηέο πνπ αθνξνχλ ζηηο δαπάλεο ησλ λνηθνθπξηψλ ζε δηαξθή ή κε αγαζά θαη άιιεο ππεξεζίεο. Σέινο, ζηε βάζε δεδνκέλσλ κε ην φλνκα ALLHHOLDS ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ην λνηθνθπξηφ φπσο γηα ηελ θαηνηθία θαη άιια πνηνηηθά θαη πνζνηηθά ραξαθηεξηζηηθά. ηε ζπλέρεηα ζα πεξηγξάςνπκε ηελ θάζε βάζε δεδνκέλσλ μερσξηζηά. 2. ALLPERSONS ηε βάζε δεδνκέλσλ κε ηελ νλνκαζία ALLPERSONS πεξηιακβάλεηαη κηα ζεηξά απφ κεηαβιεηέο ζρεηηθέο κε ηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αηφκσλ ζηα λνηθνθπξηά. πλνιηθά πεξηιακβάλνληαη παξαηεξήζεηο γηα 143 κεηαβιεηέο. Πην αλαιπηηθά ζηελ έξεπλα ηνπ 1984/85 εξσηήζεθαλ άηνκα, ηνπ 1990/ άηνκα, ηνπ 1996/ άηνκα, ηνπ άηνκα θαη ηνπ άηνκα. ύγθξηζε θαη δηαζεζηκόηεηα ζηνηρείσλ ζηηο πέληε Έξεπλεο Οηθνγελεηαθνύ Πξνϋπνινγηζκνύ ην επηκέξνπο απηφ θνκκάηη γίλεηαη ιεπηνκεξήο αλαθνξά ζηηο δηαθνξέο θαη ηξνπνπνηήζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο δηάθνξεο κεηαβιεηέο απφ έξεπλα ζε έξεπλα. Οη θπξηφηεξεο επηζεκάλζεηο ζηελ ελφηεηα απηή είλαη νη εμήο: Οη κεηαβιεηέο κε ηνλ θσδηθφ CHILDCR (0-5) πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηε θξνληίδα ησλ παηδηψλ θάησ ησλ 11 εηψλ ηνπ λνηθνθπξηνχ κφλν ζηηο έξεπλεο ησλ 1996/97 θαη Αληίζεηα ζηηο άιιεο ηξείο έξεπλεο δελ ππάξρεη ζρεηηθή πιεξνθφξεζε. Πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ζηε βαζκίδα εθπαίδεπζεο πνπ ηα άηνκα έρνπλ ηειεηψζεη ππάξρνπλ γηα φιεο ηηο ρξνληέο εθηφο απφ ην 1984/85 ιφγσ ηνπ φηη ελψ ζπιιέρηεθαλ ζηνηρεία γηα ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ησλ αηφκσλ απηά δελ είλαη δηαζέζηκα. Δπηπξφζζεηα, γηα ην 2003 θαη 2009 ππάξρεη κηα επηπξφζζεηε κεηαβιεηή, DOCTORAL, πνπ δείρλεη θαηά πφζν ην άηνκν έρεη (ή φρη) παξαθνινπζήζεη παλεπηζηήκην ζε δηδαθηνξηθφ επίπεδν. Δπηπιένλ, ην 2009 ζηηο 3

13 βαζκίδεο εθπαίδεπζεο έρεη πξνζηεζεί ε ηερληθή εθπαίδεπζε (TECHNICAL) φπνπ ζηηο πξνεγνχκελεο ρξνληέο πεξηιακβαλφηαλ ζηελ ιπθεηαθή, ε κεηαιπθεηαθή-κε ηξηηνβάζκηα (AFTLYCEUM) φπνπ ζηηο πξνεγνχκελεο ρξνληέο πεξηιακβαλφηαλ ζηελ θνιεγηαθή θαη ηέινο ε παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε έρεη ρσξηζηεί ζε πηπρηαθή (UNIFIRSTDEG), κεηαπηπρηαθή (UNIMASTERDEG) θαη δηδαθηνξηθφ ελψ ζηηο πξνεγνχκελεο ρξνληέο ε πηπρηαθή θαη κεηαπηπρηαθή εθπαίδεπζε παξνπζηαδφηαλ καδί. Δπηπιένλ πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ζηελ ηξέρνπζα βαζκίδα εθπαίδεπζεο πνπ παξαθνινπζνχλ ηα κέιε ηνπ λνηθνθπξηνχ (κεηαβιεηέο πνπ αξρίδνπλ κε ηνλ θσδηθφ CUR) είλαη δηαζέζηκεο ζηηο έξεπλεο ησλ 1996/97, 2003 θαη Σν 2003 θαη 2009, ζε αληίζεζε κε ην 1996/97, ππάξρνπλ θαη κεηαβιεηέο πνπ πεξηγξάθνπλ ηα άηνκα πνπ παξαθνινπζνχλ εθπαίδεπζε ζε δηδαθηνξηθφ επίπεδν (CURDOC) θαη άηνκα πνπ πεγαίλνπλ λεπηαγσγείν (CURKINDER). Δπίζεο ην 2009 ππάξρεη δηαρσξηζκφο κεηαμχ ηερληθήο θαη ιπθεηαθήο εθπαίδεπζεο, κεηαμχ κεηαιπθεηαθήοκε ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη θνιιεγίνπ θαη κεηαμχ πηπρίνπ θαη κεηαπηπρηαθνχ ζε παλεπηζηεκηαθφ επίπεδν. Γεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ζηελ απαζρφιεζε ησλ αηφκσλ (κε ηνλ θσδηθφ CURACTIV) είλαη δηαζέζηκεο θαη ζηηο πέληε έξεπλεο κε θάπνηεο δηαθνξέο. Οη έξεπλεο ησλ 1996/97, 2003 θαη 2009 αλαθέξνληαη ζε απαζρφιεζε ηεο ηειεπηαίαο εβδνκάδνο πνπ πξνεγήζεθε ηεο έξεπλαο ζε αληίζεζε κε ηηο άιιεο δπν έξεπλεο πνπ αλαθέξνληαη απιά ζηελ ηξέρνπζα απαζρφιεζε. Δπηπιένλ ε κεηαβιεηή CURACTIV2 θαζνξίδεη ην άηνκν πνπ εξγάδεηαη, αιιά έηπρε λα κελ έρεη εξγαζηεί ηελ πξνεγνχκελε εβδνκάδα. Η κεηαβιεηή απηή δελ είλαη δηαζέζηκε γηα ηηο έξεπλεο ηνπ 1984/85 θαη 1990/91 αιιά κφλν ζε απηέο ησλ 1996/97, 2003 θαη Σν ίδην πξφβιεκα ππάξρεη θαη κε ηνπο εηζνδεκαηίεο (CURACTIV9) νη νπνίνη δελ ππάξρνπλ ζαλ μερσξηζηή θαηεγνξία ην 1984/85 θαη 1990/91 θαη επίζεο, κε ηνπο ζηξαηηψηεο (CURACTIV6) ζηελ έξεπλα ηνπ 1984/85 κφλν. Η κεηαβιεηή CURACTIV4 πνπ αλαθέξεηαη ζε άηνκα πνπ δειψλνπλ ζπληαμηνχρνη παξνπζηάδεη θάπνηεο δηαθνξέο ζηηο ηξεηο ηειεπηαίεο έξεπλεο. ε απηέο ησλ 1996/97, 2003 θαη 2009 αθνξά άηνκα πνπ δήισζαλ ζπληαμηνχρνη ζαλ απαζρφιεζε πεξαζκέλεο εβδνκάδνο. ην 1984/85 θαη 1990/91 αθνξά κε εξγαδφκελα άηνκα πνπ δειψλνπλ ειηθησκέλνη. Η κεηαβιεηή CURACTIV8 ζηηο έξεπλεο ησλ 1996/97, 2003 θαη 2009 αλαθέξεηαη ζε άηνκα πνπ είλαη ρξφληα άξξσζηα ή αλάπεξα ελψ ζηηο αληίζηνηρεο ηνπ 1984/85 θαη 1990/91 αθνξά απνθιεηζηηθά ηα αλάπεξα άηνκα. 4

14 ηηο κεηαβιεηέο πνπ αθνξνχλ ζην επάγγεικα ηνπ αηφκνπ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ έξεπλα ηνπ 1984/85, εκθαλίδεηαη ην θαηλφκελν θάπνηα άηνκα ελψ δειψλνπλ φηη εξγάδνληαη λα κελ πεξηιακβάλνληαη ζε θακία επαγγεικαηηθή θαηεγνξία. Απηφ νθείιεηαη ζε ειιείςεηο ζηηο αξρηθέο βάζεηο δεδνκέλσλ ηεο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο θαζψο ζε απηέο δελ παξέρεηαη ν επαγγεικαηηθφο θψδηθαο. ηελ θαηεγνξία ησλ κεηαβιεηψλ πνπ αθνξνχλ ζηε ζέζε εξγαζίαο ησλ αηφκσλ, ζην 1996/97 ππάξρεη ε επηπξφζζεηε θαηεγνξία καζεηεπφκελνο, θαηεγνξία πνπ δελ ππάξρεη ζηηο δχν πξνεγνχκελεο έξεπλεο, ζπλεπψο ηα άηνκα πνπ ζπγθαηαιέγνληαλ ζηελ θαηεγνξία απηή δήισλαλ θάπνηα άιιε ζέζε. Η θαηεγνξία απηή ζπλερίδεη λα εκθαλίδεηαη θαη ζηελ βάζε δεδνκέλσλ ηνπ 2003 θαη Πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ζην θαηά πφζν ην άηνκν απαζρνιείηαη πιήξσο ή κεξηθψο ππάξρνπλ ζηηο έξεπλεο ησλ 1996/97, 2003 θαη 2009 κε ηηο κεηαβιεηέο FULLTIME θαη PARTTIME. Μεηαβιεηέο πνπ αθνξνχλ ζηελ ηαηξνθαξκαθεπηηθή θάιπςε ηνπ αηφκνπ (HEALTHCR0-5) ππάξρνπλ κφλν ζηηο έξεπλεο ησλ 1996/97, 2003 θαη Δπηπιένλ, ζηε βάζε ηνπ 2003 θαη 2009 πξνζηέζεθε ε κεηαβιεηή HEALTHCR6 ε νπνία αληηπξνζσπεχεη άηνκα πνπ ηνπο παξέρεηαη (ή φρη) ηαηξνθαξκαθεπηηθή θάιπςε απφ εξγνδφηε ηδησηηθνχ ηνκέα ή ζπληερλία εκηθξαηηθνχ νξγαληζκνχ θαη έρνπλ παξάιιεια θαη δηθή ηνπο πξνζσπηθή θάιπςε. Οη κεηαβιεηέο πνπ πεξηγξάθνπλ ηελ νηθνγελεηαθή ππφζηαζε παξνπζηάδνπλ θάπνηεο δηαθνξέο ζηηο πέληε έξεπλεο. πγθεθξηκέλα ζε απηέο ηνπ 1990/91 θαη 1996/97 ηα άηνκα πνπ είλαη δηαδεπγκέλα ή ζε δηάζηαζε πεξηιακβάλνληαη καδί ζε κηα θαηεγνξία, ελψ ζηηο έξεπλεο ησλ 1984/85, 2003 θαη 2009 ππάξρνπλ μερσξηζηέο θαηεγνξίεο. Δπηπιένλ ζηηο έξεπλεο ησλ 1996/97 θαη 2003 ππάξρεη πξφζζεηε θαηεγνξία γηα ηα άηνκα πνπ ζπδνχλ ζπλεπψο ηα άηνκα πνπ έπηπηαλ ζε πξνεγνχκελεο έξεπλεο ζηελ θαηεγνξία απηή δήισλαλ θάπνηα άιιε νηθνγελεηαθή ππφζηαζε. Σν 2009 ηα άηνκα πνπ ζπδνχλ έρνπλ δηαρσξηζηεί αλάινγα αλ είλαη άγακα, ρήξνο/α, δηαδεπγκέλα ή ζε δηάζηαζε. Σέινο, ζηελ έξεπλα ηνπ 1984/85 ππάξρεη ε θαηεγνξία ησλ ζπδχγσλ αγλννπκέλσλ, θάηη πνπ δελ πεξηιακβάλεηαη ζηηο επφκελεο έξεπλεο ζπλεπψο ηα αληίζηνηρα άηνκα δήισλαλ θάπνηα άιιε νηθνγελεηαθή ππφζηαζε. Οη κεηαβιεηέο πνπ δείρλνπλ ηε ζρέζε ησλ αηφκσλ ηνπ λνηθνθπξηνχ κε ηνλ αξρεγφ παξνπζηάδνπλ δηαθνξέο ζηηο πέληε έξεπλεο σο πξνο ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηνπο. ηηο έξεπλεο ηνπ 1984/85 θαη 1990/91 ππήξρε μερσξηζηή θαηεγνξία γηα γακπξφο ή λχκθε θαη εγγνλή ηνπ αξρεγνχ ζε αληίζεζε κε απηέο ησλ 1996/97, 5

15 2003 θαη 2009, ζπλεπψο ηα άηνκα απηά ζηηο ηειεπηαίεο έξεπλεο αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία άιινο ζπγγελήο. ηηο έξεπλεο ησλ 1996/97, 2003 θαη 2009, ζε αληίζεζε κε ηηο πξνεγνχκελεο έξεπλεο ππάξρεη ε θαηεγνξία γνλείο ή πεζεξηθά ηνπ αξρεγνχ ζπλεπψο ζηηο έξεπλεο ηνπ 1984/85 θαη 1990/91 νη γνλείο θαη ηα πεζεξηθά πεξηιακβάλνληαη ζηε θαηεγνξία ησλ άιισλ ζπγγελψλ. Σέινο ζηηο έξεπλεο ησλ 1996/97, 2003 θαη 2009 ππάξρεη μερσξηζηή θαηεγνξία γηα ηηο νηθηαθέο βνεζνχο ελψ ζε απηέο ηνπ 1984/85 θαη 1990/91 ε θαηεγνξία απηή πηζαλφλ λα εκπίπηεη ζηα άηνκα κε θακία ζπγγέλεηα κε ηνλ αξρεγφ. Πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ζηε δηακνλή ηνπ αηφκνπ παξέρνληαη κέζσ ησλ κεηαβιεηψλ RESIDENC1-4 γηα ην 1996/97, 2003 θαη Οη κεηαβιεηέο πνπ δείρλνπλ ηνλ ηνκέα απαζρφιεζεο ηνπ αηφκνπ (PRIVATE θαη PUBLIC) είλαη δηαζέζηκεο γηα φιεο ηηο ρξνληέο εθηφο απφ ην 1984/85. Η κεηαβιεηή LITER πνπ ππνδειψλεη εάλ ην άηνκν κπνξεί λα δηαβάζεη θαη/ή λα γξάςεη είλαη δηαζέζηκε κφλν γηα ην 1990/91. ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ ηνπ 1990/91, 1996/97, 2003 θαη 2009 ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηνλ θιάδν νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη κε ηελ χπαξμε 18 επηπιένλ κεηαβιεηψλ. ηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ 2009 ππάξρεη πιεξνθφξεζε γηα ηελ ρψξα γέλλεζεο θαη ηελ ρψξα ππεθνφηεηαο ησλ αηφκσλ. Οη ρψξεο έρνπλ νκαδνπνηεζεί ζε ηξείο θαηεγνξίεο, Κχπξνο, ρψξα ηεο ΔΔ-27 θαη ρψξα εθηφο ηεο ΔΔ-27. Σέινο, ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ 2003 ππάξρνπλ δχν αθφκα λέεο κεηαβιεηέο COMPLETE θαη PARTCOMPL πνπ δείρλνπλ εάλ ην εξσηεκαηνιφγην έρεη νινθιεξσζεί πιήξσο ή κεξηθψο ελψ ην 2009 ππάξρεη κφλν ε κεηαβιεηή COMPLETE. Οη κεηαβιεηέο απηέο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο ελδείμεηο θαηά πφζν φια ή νξηζκέλα άηνκα κπνξνχλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζην δείγκα γηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζία απφ ηνλ εξεπλεηή. 3. ALLINCOME Η βάζε δεδνκέλσλ ALLINCOME πεξηιακβάλεη δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ κεηαβιεηέο ζρεηηθέο κε ην πξνζσπηθφ εηζφδεκα ησλ κειψλ ηνπ λνηθνθπξηνχ. πλνιηθά ε βάζε απνηειείηαη απφ 311 κεηαβιεηέο θαη παξαηεξήζεηο πνπ θαιχπηνπλ ηηο έξεπλεο νηθνγελεηαθψλ πξνυπνινγηζκψλ ηνπ 1984/5, 1990/91, 1996/97, 2003 θαη Οη κεηαβιεηέο πεξηέρνπλ ιεπηνκεξή πιεξνθφξεζε αλαθνξηθά κε ηα εηζνδήκαηα απφ απαζρφιεζε ή απηναπαζρφιεζε, ζπληάμεηο, 6

16 θνηλσληθά επηδφκαηα θαη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Δπίζεο κηα ζεηξά κεηαβιεηψλ αθνξά ην δαλεηζκφ (πνζά θαη είδνο) ηνπ λνηθνθπξηνχ. Οη θπξηφηεξεο επηζεκάλζεηο ζηελ ελφηεηα απηή είλαη νη εμήο: Υξεκαηηθά πνζά ζηηο έξεπλεο 1984/85, 1990/91, 1996/97 θαη 2003 ήηαλ εθθξαζκέλα ζε ιίξεο Κχπξνπ ελψ ζηελ έξεπλα ηνπ 2009 ζε επξψ. Γηα ζθνπνχο ζπλέπεηαο φια ηα πνζά ζηελ βάζε δεδνκέλσλ είλαη εθθξαζκέλα ζε επξψ θαη ε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη 1 επξψ = ιίξεο Κχπξνπ. Σα ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ ελφηεηα θαη πνπ αθνξνχλ ην εηζφδεκα ησλ αηφκσλ αλαθέξνληαη ζε δηάθνξεο πεγέο εηζνδήκαηνο απφ εξγαζία, γεσξγία, απφ αθίλεηα θαη δηάθνξα άιια είδε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Πξέπεη λα γίλεη μεθάζαξν, εηδηθά φζνλ αθνξά ζηα εηζνδήκαηα απφ ηα δηάθνξα είδε εξγαζίαο, φηη ε χπαξμε κηαο ζπγθεθξηκέλεο πεγήο εηζνδήκαηνο γηα έλα άηνκν δελ πξνυπνζέηεη θαη αλάγθελ φηη ην άηνκν απηφ εκπίπηεη ζηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία εξγαδνκέλνπ. Γηα παξάδεηγκα, εάλ θάπνην άηνκν έρεη εηζφδεκα απφ γεσξγία απηφ δελ ζεκαίλεη φηη αλήθεη ζηελ επαγγεικαηηθή θαηεγνξία ησλ γεσξγψλ ή θηελνηξφθσλ. Αθφκα εάλ έλα άηνκν έρεη εηζφδεκα απφ απηνεξγνδφηεζε απηφ δελ ηνλ θαηεγνξηνπνηεί ζηνπο απηνεξγνδνηνχκελνπο ή εξγνδφηεο. Δπίζεο, είλαη ζπρλφ ην θαηλφκελν άηνκα λα έρνπλ δειψζεη ζηελ βάζε δεδνκέλσλ ALLPERSONS κηα ζπγθεθξηκέλε απαζρφιεζε (εξγαδφκελνη, άλεξγνη ζπληαμηνχρνη θαη ινηπά) θαη ζέζε ζηελ εξγαζία (εξγνδφηεο, απηνεξγνδνηνχκελνη, ππάιιεινη) αιιά λα έρνπλ εηζφδεκα απφ πεξηζζφηεξεο απφ κηα πεγέο πνπ λα κελ ζρεηίδνληαη άκεζα κε απηή πνπ πξνθχπηεη απφ ην ηη δήισζαλ αξρηθά. Γηα παξάδεηγκα, άηνκα πνπ δήισζαλ φηη εξγάδνληαη ζαλ ππάιιεινη ζπρλά έρνπλ εηζφδεκα απφ απηνεξγνδφηεζε ή απφ γεσξγία ή/θαη άιιεο πεγέο. Απηφ είλαη ινγηθφ θαζψο ηα άηνκα απηά έρνπλ ελδερνκέλσο δεχηεξε ή θαη ηξίηε αθφκα εξγαζία ή έρνπλ αλακηρζεί ζε θάπνηνπ είδνπο αδήισηε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. ηελ έξεπλα ηνπ 1990/91 ελψ ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηνπο απηνεξγνδνηνχκελνπο θαη ζηνπο εξγνδφηεο είλαη δηαζέζηκα ζε αηνκηθή βάζε, ζηηο αξρηθέο θάξηεο δεδνκέλσλ πνπ ζηάιζεθαλ απφ ηελ ηαηηζηηθή Τπεξεζία απνπζηάδεη ε κεηαβιεηή πνπ θαζνξίδεη ην ξφιν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αηφκνπ ζην λνηθνθπξηφ. Καηά ζπλέπεηα δελ κπνξεί λα γίλεη ζχλδεζε κε ηα ππφινηπα αηνκηθά ζηνηρεία θαη φιεο νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ζην εηζφδεκα απηψλ ησλ αηφκσλ απνπζηάδνπλ. Οη πιείζηεο κεηαβιεηέο γηα ην εηζφδεκα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο έξεπλεο ησλ 1996/ θαη 2009 είλαη ζε πξνζσπηθφ επίπεδν παξά ζε επίπεδν 7

17 λνηθνθπξηνχ (φπσο γίλεηαη ζηηο δχν πξνεγνχκελεο ρξνληέο). Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ζηηο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλεο νη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην εηζφδεκα ζπιιέρζεθαλ γηα φια ηα άηνκα ηνπ λνηθνθπξηνχ ειηθίαο κεγαιχηεξεο ησλ 15 εηψλ. Η κεηαβιεηή WORK εκθαλίδεηαη κφλν γηα ηηο έξεπλεο ησλ 1996/97, 2003 θαη 2009 θαζψο κφλν ζηηο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλεο ππήξρε εξψηεζε πξνο ηα κέιε ηνπ λνηθνθπξηνχ θαηά πφζν θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο είραλ εξγαζηεί έζησ θαη γηα κηα ψξα ζε νπνηαδήπνηε εξγαζία ή ζε νηθνγελεηαθή επηρείξεζε. Σέηνηνπ είδνπο εξψηεζε δελ ππάξρεη ζηηο πξνεγνχκελεο δχν ρξνληέο. Ο ρξήζηεο θαιείηαη λα κειεηήζεη ηνπο πίλαθεο ζηνπο νπνίνπο αλαιχεηαη ε ζπγθεθξηκέλε δηεπθξχλεζε ζηε ζηήιε «ηχπνο». Γηα παξάδεηγκα, εάλ ε κεηαβιεηή είλαη είδνπο D ηφηε απηφ δείρλεη φηη ε κεηαβιεηή απηή είλαη ςεπδνκεηαβιεηή δειαδή δείρλεη εάλ ην άηνκν παίξλεη έλα ζπγθεθξηκέλν πνζφ/επίδνκα/εηζφδεκα ή φρη. Απφ ηελ άιιε, εάλ ε κεηαβιεηή είλαη είδνπο C απηφ δείρλεη φηη είλαη πνζνηηθή κεηαβιεηή. Η πξψηε ζηήιε πνπ βξίζθεηαη θάησ απφ ηελ ίδηα θαηεγνξία «ηχπνο» εμεγεί ζηνλ ρξήζηε εάλ ε κεηαβιεηή απηή έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζηε κνξθή πνπ δφζεθε απφ ηε ηαηηζηηθή Τπεξεζία (R: raw) ή εάλ έρεη δεκηνπξγεζεί απφ ηνπο ζπγγξαθείο (DD: derived). ηηο έξεπλεο ππάξρνπλ δηαθνξέο ζηηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ επηπξφζζεηε απαζρφιεζε ησλ αηφκσλ. ηηο έξεπλεο ηνπ 1984/85 θαη 1990/91 ππάξρεη δηεπθξίληζε φηη ην εηζφδεκα απφ ηελ επηπξφζζεηε εξγαζία αθνξά ηελ πεξίνδν ηνπ ηειεπηαίνπ κελφο. Αληίζεηα ζηηο έξεπλεο ησλ 1996/97, 2003 θαη 2009 δελ είλαη θαζαξφ θαηά πφζν ηα ζηνηρεία γηα ην ζρεηηθφ εηζφδεκα είλαη γηα ηε δεπηεξεχνπζα ή ηελ επηπξφζζεηε εξγαζία θαζψο ε ζρεηηθή εξψηεζε αθνξνχζε νπνηαδήπνηε απφ ηα δπν, νπφηε ε κεηαβιεηή ADDWORK πεξηνξίδεηαη ζε ζηνηρεία κφλν απφ ηηο δχν πξψηεο έξεπλεο. ηελ έξεπλα ηνπ 1984/85 ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο, γηα ηα άηνκα πνπ δειψλνπλ γεσξγνί θαη θηελνηξφθνη, πνπ αθνξνχλ ζηελ αμία πξντφλησλ, δψσλ θαη πνπιεξηθψλ πνπ θαηαλαιψζεθαλ απφ ην λνηθνθπξηφ απφ ηελ ίδηα ηνπο ηελ παξαγσγή. Δπίζεο, ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηα έμνδα παξαγσγήο φπσο ην ξεχκα, ην λεξφ, ηα ιηπάζκαηα, θαη ηηο ηξνθέο. ηηο επφκελεο δχν έξεπλεο (1990/91 θαη 1996/97) ηέηνηα ζηνηρεία δελ είλαη δηαζέζηκα. ηηο έξεπλεο ηνπ 2003 θαη 2009 ηέηνηα πιεξνθνξία ππάξρεη κέζσ ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ALLEXPENDITURE. Σα έζνδα ησλ λνηθνθπξηψλ απφ άιιεο πεγέο εθηφο απφ ηελ εξγαζία δελ αλαιχνληαη ζε ηφζν κεγάιν βαζκφ ζηηο έξεπλεο ηνπ 1984/85 θαη 1990/91 ζε αληίζεζε κε ηηο έξεπλεο ηνπ 1996/97, 2003 θαη 2009 φπνπ ππάξρεη ζαθέζηαηα ιεπηνκεξέζηεξε πεξηγξαθή ησλ εηζνδεκάησλ. Γηα παξάδεηγκα, ζηηο έξεπλεο ηνπ 8

18 1984/85 θαη ηνπ 1990/91 πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο θνηλσληθέο παξνρέο παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ζε κηα κφλν κεηαβιεηή, ζε αληίζεζε κε απηήλ ησλ 1996/97, 2003 θαη 2009 φπνπ θαη ππάξρνπλ μερσξηζηέο πιεξνθνξίεο γηα ηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο φπσο αλεξγηαθφ επίδνκα, επίδνκα κεηξφηεηαο, επίδνκα ηέθλνπ, δεκφζην βνήζεκα θαη άιια. Δπηπιένλ, ζηηο έξεπλεο ηνπ 1990/91, 1996/ θαη 2009 ππάξρεη ιεπηνκεξήο αλαθνξά ζηα εηζνδήκαηα απφ άιιεο πεγέο φπσο απφ ελνίθηα, ηφθνπο, κεξίζκαηα θαη άιια. ηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ 2003 νη θνηλσληθέο παξνρέο ζπλνςίδνληαη ζε δχν ζηήιεο: ε κηα απνηειεί ην αθαζάξηζην πνζφ απφ θάπνην επίδνκα ή ρνξεγία θαη ε άιιε ην θαζαξφ πνζφ. Η δηαθνξά απηή θαίλεηαη απφ ηα πξψηα δχν γξάκκαηα κπξνζηά απφ ηε νλνκαζία ηεο κεηαβιεηήο. Σν GR ππνδεηθλχεη φηη ην πνζφ είλαη αθαζάξηζην ελψ ην NT ππνδεηθλχεη φηη ην πνζφ είλαη θαζαξφ. Απφ ηελ άιιε, ελψ ζηε βάζε ηνπ 1996/97 ππάξρεη ην πνζφ απφ θάπνηα παξνρή, δελ γίλεηαη δηαρσξηζκφο ζε αθαζάξηζην θαη θαζαξφ. Όζνλ αλαθνξά ζηα εηζνδήκαηα απφ ζπληάμεηο, ζηε βάζε ηνπ 1996/97 ππάξρνπλ ζπλνιηθέο θαη γεληθέο κεηαβιεηέο πνπ εθθξάδνπλ ην θαηά πφζν έλα άηνκν παίξλεη ζχληαμε θαη επίζεο ην δηάζηεκα πνπ παίξλεη ηε ζχληαμε θαη ην πνζφ ηεο ζχληαμεο απηήο ελψ ζηε βάζε ηνπ 2003 νη ζπληάμεηο ρσξίδνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: γήξαηνο, ρεξείαο θαη αληθαλφηεηαο/αλαπεξίαο. Η έξεπλα ηνπ 2009 επίζεο πεξηέρεη πην ιεπηνκεξή πιεξνθφξεζε αλαθνξηθά κε ηηο ζπληάμεηο ησλ κειψλ ησλ λνηθνθπξηψλ ζε ζρέζε κε ηηο πξνεγνχκελεο έξεπλεο. Δπίζεο ζηε βάζε ηνπ 2003 ην εηζφδεκα απφ εξγαζία αλαιχεηαη ζε πην κεγάιν βαζκφ απφ φηη ζηηο άιιεο βάζεηο θαη θπξίσο ηνπ 1996/97. Γηα παξάδεηγκα, ελψ ππάξρεη κφλν κηα κεηαβιεηή, MWDED, πνπ εθθξάδεη άιιεο απνθνπέο ζην εηζφδεκα απφ εξγαζία πέξαλ ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο, ζηε βάζε ηνπ 2003 ε κεηαβιεηή απηή δηαζπάηαη αθφκα πεξηζζφηεξν ζηηο κεηαβιεηέο, MWSINS θαη MWOTHDED, πνπ δειψλνπλ ηηο θνηλσληθέο αζθαιίζεηο θαη άιιεο απνθνπέο αληίζηνηρα. Παξάιιεια, νη κεηαβιεηέο απηέο έρνπλ πξνζηεζεί γηα ζθνπνχο ζχγθξηζεο κε ηηο άιιεο ρξνληέο θαη ην ζχλνιν ηνπο έρεη νλνκαζηεί MWDED φπσο εκθαλίδεηαη ζηηο άιιεο ρξνληέο. Σν κνηίβν απηφ ζπλερίδεηαη ζε νιφθιεξε ηε βάζε ηνπ 2003 ζηα ζεκεία φπνπ ππάξρεη εηζφδεκα απφ νπνηαδήπνηε πεγή. ηε βάζε ηνπ 2003 ππάξρνπλ πνζνηηθέο κεηαβιεηέο πνπ αλαθέξνληαη ζην ίδην σθέιεκα ή βνήζεκα απφ ηελ θπβέξλεζε. Ο ιφγνο γηα απηφ ην θαηλφκελν είλαη γηαηί ε ηαηηζηηθή Τπεξεζία ρξεηάζηεθε λα δηαρσξίζεη ηα εηζνδήκαηα απηά ζε δηάθνξεο άιιεο θαηεγνξίεο γηα ζθνπνχο πνπ απαηηνχζε ε Δπξσπατθή Έλσζε θαη απνηεινχλ αλαδξνκηθά εηζνδήκαηα. Οπφηε, ν ρξήζηεο πξέπεη λα πξνζζέηεη ηα δηάθνξα πνζά πνπ ππάξρνπλ γηα έλα ζπγθεθξηκέλν βνήζεκα ή ρνξεγία ή ζχληαμε 9

19 πξνηνχ πξνρσξήζεη ζηε επεμεξγαζία ηνπο θαη ηε δηεμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. Γηα παξάδεηγκα, εάλ ν ρξήζηεο ζέιεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ην εηήζην αθαζάξηζην εηζφδεκα απφ ζχληαμε γήξαηνο ηφηε ρξεηάδεηαη λα πξνζζέζεη ηξία πνζά: ην γηλφκελν κεηαμχ ησλ κελψλ πνπ πήξε ζχληαμε θαη ηνπ πνζνχ (κεηαβιεηέο LPENSION1 θαη MPENSION1), ηε κεηαβιεηή GRPEN θαη ηε κεηαβιεηή GRPEN1. ηελ έξεπλα ηνπ 2009 νη λέεο κεηαβιεηέο WEEK_NEW, MONTH_NEW, NOMONS_NEW, NOWEEKS_NEW, WEEK_OLD, MONTH_OLD, NOMONS_OLD, NOWEEKS_OLD επηηξέπνπλ ηνλ ππνινγηζκφ ησλ κηζζνινγηθψλ απνιαβψλ πξηλ θαη κεηά ηε κεηαβνιή αλ θαη εθφζνλ ζπλέβε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. ηελ έξεπλα ηνπ 2009 πεξηέρεηαη επηπιένλ πιεξνθφξεζε γηα σθειήκαηα απφ ηνλ εξγνδφηε: κεξίζκαηα απφ κεηνρέο θαη δψξα, επίδνκα παξαγσγηθφηεηαο, επίδνκα νδνηπνξηθψλ θαη άιια σθειήκαηα, (BONUSYN, BONUSAM, PRODUCTIVYN, PRODUCTIVAM, TRANSYN, TRANSAM, OTHERPAYYN, OTHERPAYAM). Δπίζεο, νη λέεο ςεπδνκεηαβιεηέο MEALYN, BILLYN, PRODYN, MWBONIN, UNREGEXP πξνζζέηνπλ επηπιένλ πιεξνθφξεζε αλαθνξηθά κε ηηο παξνρέο ζε είδνο απφ ηνλ εξγνδφηε. Σέινο, ε έξεπλα ηνπ 2009 παξέρεη πην ιεπηνκεξή πιεξνθφξεζε ζε ζρέζε κε ηα θνηλσληθά επηδφκαηα πνπ ιακβάλνπλ ηα κέιε ηνπ λνηθνθπξηνχ. Οη λέεο κεηαβιεηέο αθνξνχλ ην επίδνκα ζσκαηηθήο βιάβεο, επίδνκα κάλαο, επίδνκα θξνληίδαο αλαπήξσλ παηδηψλ, επίδνκα αγλννχκελνπ, επίδνκα θξνληίδαο ειηθησκέλσλ, ρνξεγία ζε ηπθινχο, ρνξεγία γηα ζέξκαλζε, ρνξεγία γηα ζπληήξεζε παηδηψλ ηνπνζεηεκέλα ζε νηθνγέλεηεο, βνήζεκα αλαπεξίαο, βνήζεκα ηνθεηνχ, βνήζεκα ζε πνιχηεθλεο νηθνγέλεηεο γηα απφθηεζε απηνθηλήηνπ θαη άιια επηδφκαηα. Σα επηδφκαηα απηά ζηηο πξνεγνχκελεο έξεπλεο πεξηιακβάλνληαλ ζε άιιεο γεληθέο κεηαβιεηέο (δειαδή ζε κεηαβιεηέο πνπ πεξηείραλ πέξαλ ηνπ ελφο επηδφκαηνο). Γηα παξάδεηγκα ην επίδνκα κάλαο ζηε βάζε ηνπ 2003 πεξηιακβάλεηαη ζηε κεηαβιεηή GRFMBN ελψ ζηελ έξεπλα ηνπ 2009 έρεη δεκηνπξγεζεί μερσξηζηή κεηαβιεηή MOTHERALLAM. Παξνκνίσο ε ρνξεγία ζε ηπθινχο πεξηιακβαλφηαλ ζηε κεηαβιεηή GRGOVBN ελψ ζηελ έξεπλα ηνπ 2009 έρεη δεκηνπξγεζεί ε κεηαβιεηή BLINDGRAM. To βνήζεκα φκσο ζε πνιχηεθλεο νηθνγέλεηεο δελ θαίλεηαη λα θαιππηφηαλ ζηηο πξνεγνχκελεο έξεπλεο θαη πξψηε θνξά θαιχπηεηαη ζηελ έξεπλα ηνπ 2009 κε ηε κεηαβιεηή CARASAM. 4. ALLINCOMEΗ ηελ βάζε δεδνκέλσλ ALLINCOMEH πεξηιακβάλνληαη κεηαβιεηέο γηα ηα εηζνδήκαηα πνπ είλαη δηαζέζηκα ζε επίπεδν λνηθνθπξηνχ θαη φρη ζε αηνκηθφ επίπεδν. ηηο έξεπλεο ηνπ 1984/85 θαη 1990/91 αξθεηέο απφ ηηο κεηαβιεηέο γηα ηα 10

20 εηζνδήκαηα ήηαλ ζε επίπεδν λνηθνθπξηνχ ελψ απφ ηελ έξεπλα ηνπ 1996/97 θαη κεηά ζρεδφλ φιεο νη κεηαβιεηέο γηα ηα εηζνδήκαηα είλαη ζε αηνκηθφ επίπεδν. Δπίζεο ζε απηή ηελ βάζε δεδνκέλσλ ππάξρνπλ κεηαβιεηέο πνπ αθνξνχλ ηελ παξνρή ρξεκαηηθήο βνήζεηαο απφ άιια ή ζε άιια λνηθνθπξηά. Απηέο νη κεηαβιεηέο είλαη δηαζέζηκεο γηα ηελ έξεπλα ηνπ 2003 θαη Σέινο ζηελ βάζε απηή πεξηιακβάλεηαη θαη κεηαβιεηή γηα ην ζπλνιηθφ θαζαξφ εηζφδεκα θάζε λνηθνθπξηνχ. ύγθξηζε θαη δηαζεζηκόηεηα ζηνηρείσλ ζηηο πέληε Έξεπλεο Οηθνγελεηαθνύ Πξνϋπνινγηζκνύ Υξεκαηηθά πνζά ζηηο έξεπλεο 1984/85, 1990/91, 1996/97 θαη 2003 ήηαλ εθθξαζκέλα ζε ιίξεο Κχπξνπ ελψ ζηελ έξεπλα ηνπ 2009 ζε επξψ. Γηα ζθνπνχο ζπλέπεηαο φια ηα πνζά ζηελ βάζε δεδνκέλσλ είλαη εθθξαζκέλα ζε επξψ θαη ε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη 1 επξψ = ιίξεο Κχπξνπ. Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ε πιεηνςεθία ησλ κεηαβιεηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηή ηελ βάζε δεδνκέλσλ είλαη απφ ηελ έξεπλα ηνπ 1984/85 θαη 1990/91 εθφζνλ αξθεηέο απφ ηηο κεηαβιεηέο γηα ην εηζφδεκα ζε απηέο ηηο ρξνληέο είλαη δηαζέζηκεο κφλν ζε επίπεδν λνηθνθπξηνχ. Απφ ηελ έξεπλα ηνπ 1996/97 θαη κεηά νη κεηαβιεηέο γηα ην εηζφδεκα είλαη ζε αηνκηθφ επίπεδν θαη πεξηιακβάλνληαη ζηελ βάζε ALLINCOME. Ο ππνινγηζκφο αληηζηνηρψλ κεηαβιεηψλ κε απηέο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ βάζε ALLINCOMEH γηα ηηο ρξνληέο 1996/97, 2003 θαη 2009 κπνξεί λα γίλεη ρξεζηκνπνηψληαο ηηο θαηάιιειεο κεηαβιεηέο ζε αηνκηθφ επίπεδν θαη αζξνίδνληαο ηηο γηα φια ηα κέιε ηνπ θάζε λνηθνθπξηνχ. Η κεηαβιεηή NETINCOME δείρλεη ην θαζαξφ εηζφδεκα ηνπ λνηθνθπξηνχ θαη πεξηιακβάλεη ην πξσηνγελέο εηζφδεκα θαη ην δεπηεξνγελέο εηζφδεκα ηνπ λνηθνθπξηνχ. ην πξσηνγελέο εηζφδεκα πεξηιακβάλεηαη ην θαζαξφ εηζφδεκα απφ κηζζνχο θαη εκεξνκίζζηα, ην θαζαξφ εηζφδεκα απηνεξγαδνκέλσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ σθειεκάησλ απφ δηθή ηνπο παξαγσγή, ην θαζαξφ εηζφδεκα απφ πεξηνπζία θαη ην θαζαξφ εηζφδεκα απφ ελνίθηα (ηεθκαξηφ ελνίθηα θαη ελνίθηα απφ πεξηνπζία). ην δεπηεξνγελέο εηζφδεκα πεξηιακβάλεηαη ην εηζφδεκα απφ ζπληάμεηο, εθάπαμ πνζφ πιενλαζκνχ/αλεξγηαθφ επίδνκα, ηα άιια επηδφκαηα θαη νη ηξέρνπζεο εηζξνέο/παξνρέο απφ/ζε άιια λνηθνθπξηά. Γηα ην 2003 θαη 2009 φιεο νη πην πάλσ θαηεγνξίεο εηζνδεκάησλ πεξηιακβάλνληαη ζην NETINCOME. Σν 1996/97 θαη 1984/85 ηα θαζαξά εηζνδήκαηα απηνεξγαδνκέλσλ απφ σθειήκαηα απφ δηθή ηνπο παξαγσγή δελ πεξηιακβάλνληαη ζην NETINCOME. Δπίζεο ζην 1984/85 δελ ππήξρε πιεξνθφξεζε γηα αξθεηά απφ ηα δεπηεξνγελή εηζνδήκαηα φπσο ην εθάπαμ πνζφ θαη άιια επηδφκαηα. 11

21 Σέινο, ζηε βάζε ALLINCOMEH γηα ην 2003 θαη 2009 ππάξρνπλ θαη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ζηελ παξνρή βνήζεηαο ζε ηξίηνπο ή απφ ηξίηνπο. Οη κεηαβιεηέο πνπ μεθηλνχλ κε ην γξάκκαηα OUT δείρλνπλ φηη παξέρεηαη βνήζεηα ζε ηξίηνπο (θπξίσο ζηα παηδηά ή γνλείο) ελψ απηέο πνπ μεθηλνχλ απφ IN δείρλνπλ φηη ιακβάλνπλ εηζφδεκα απφ ηξίηνπο (θπξίσο απφ γνλείο ή παηδηά). 5. ALLEXPENDITURE Η βάζε δεδνκέλσλ ALLEXPENDITURE πεξηιακβάλεη κεηαβιεηέο πνπ αθνξνχλ εηήζηα έμνδα ησλ λνηθνθπξηψλ ζε θαηαλαισηηθά θαη κε αγαζά θαη ππεξεζίεο γηα ηα έηε 1990/91, 1996/97, 2003 θαη πγθεθξηκέλα ππάξρνπλ 2708 παξαηεξήζεηο γηα ηελ έξεπλα ηνπ 1990/91, 2644 γηα ηελ έξεπλα ηνπ 1996/97, 2990 γηα ηελ έξεπλα ηνπ 2003 θαη 2707 γηα ηελ έξεπλα ηνπ Ο Πίλαθαο 4 ηνπ Παξαξηήκαηνο παξνπζηάδεη αλαιπηηθά φιεο ηηο κεηαβιεηέο πνπ πεξηέρνληαη ζηε Βάζε Γεδνκέλσλ ALLEXPENDITURE, δίλνληαο ηελ πεξηγξαθή, ηνλ αξηζκφ ησλ παξαηεξήζεσλ, θαζψο επίζεο θαη ηνλ κέζν φξν, ηππηθή απφθιηζε, ειάρηζηε θαη κέγηζηε ηηκή ηεο θάζε κεηαβιεηήο μερσξηζηά. Όιεο νη ηηκέο είλαη εθθξαζκέλεο ζε επξψ. ύγθξηζε θαη δηαζεζηκόηεηα ζηνηρείσλ ζηηο πέληε Έξεπλεο Οηθνγελεηαθνύ Πξνϋπνινγηζκνύ ηηο έξεπλεο ηνπ 1990/91, 1996/97, 2003 θαη 2009 δφζεθε ζηα λνηθνθπξηά εκεξνιφγην ζην νπνίν θαηέγξαθαλ γηα δηάζηεκα 14 εκεξψλ ηα εκεξήζηα έμνδα ηνπο πνπ αθνξνχζαλ δηαξθή θαη κε δηαξθή αγαζά θαη ππεξεζίεο γηα δηάθνξεο θαηεγνξίεο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ φπσο γηα παξάδεηγκα είδε δηαηξνθήο θαη κε νηλνπλεπκαηψδε πνηά, είδε έλδπζεο θαη ππφδεζεο, πγεία, παηδεία κεηαθνξέο θιπ. Αληίζεηα ζηελ έξεπλα ηνπ 1984/85 δελ δφζεθε ζρεηηθφ εκεξνιφγην. Αξρηθά, ζηελ ζπγθεθξηκέλε βάζε παξνπζηάδνληαη νη δψδεθα κεγάιεο θαηεγνξίεο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ (βιέπε 1 εο ηάμεσο θαηεγνξίεο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ζηνλ Πίλαθα 4 ηνπ Παξαξηήκαηνο). Απηέο πεξηιακβάλνπλ: (α) ηα είδε δηαηξνθήο θαη κε νηλνπλεπκαηψδε πνηά, (β) ηα αιθννινχρα πνηά, θαπλφ θαη λαξθσηηθά, (γ) ηα είδε έλδπζεο θαη ππφδεζεο, (δ) ε ζηέγαζε, χδξεπζε, ειεθηξηζκφο, θπζηθφ αέξην θαη άιια θαχζηκα, (ε) ε επίπισζε θαη δηαθφζκεζε, νηθηαθφο εμνπιηζκφο θαη ζπλήζεο ζπληήξεζε θαηνηθηψλ, (ζη) ε πγεία, (δ) νη κεηαθνξέο, (ε) νη επηθνηλσλίεο, (ζ) ε αλαςπρή θαη ν πνιηηηζκφο, (η) ε εθπαίδεπζε, (θ) ηα μελνδνρεία, θαθελεία θαη εζηηαηφξηα θαη (ι) άιια δηάθνξα αγαζά θαη ππεξεζίεο. Σν άζξνηζκα φισλ ησλ πην πάλσ θαηεγνξίσλ, παξνπζηάδεηαη κε ηελ κεηαβιεηή TOTALEXP, ε νπνία αθνξά ηα ζπλνιηθά εηήζηα έμνδα ησλ λνηθνθπξηψλ. ην ζεκείν απηφ λα αλαθεξζεί φηη ζηελ έξεπλα ηνπ 1990/91 δελ ππήξραλ δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαηεγνξία «Τγεία» θαη «Δπηθνηλσλίεο». Δπίζεο, ηα εκεξνιφγηα ηνπ 1990/91 θαη 1996/97, θαη 12

22 θπξίσο απηφ πνπ αθνξνχζε ην 1990/91, δελ πεξηείραλ ηφζν κεγάιν αξηζκφ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ φζν νη δχν ηειεπηαίεο έξεπλεο ηνπ 2003 θαη Η θαηεγνξία «κε-θαηαλαισηηθέο δαπάλεο» (NONCONSEXP), πεξηέρεη πιεξνθνξίεο γηα δφζεηο δαλείσλ, επελδχζεηο, απνηακηεχζεηο θαζψο επίζεο θαη πιεξνθνξίεο γηα ηέιε θπθινθνξίαο, θαη θφξνπ αθίλεηεο πεξηνπζίαο. Η θαηεγνξία απηή είλαη δηαζέζηκε θαη ζπγθξίζηκε κφλν ζηηο ηειεπηαίεο δχν έξεπλεο ηνπ 2003 θαη 2008/2009 αληίζηνηρα 1. Ο πην θάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη αλαιπηηθά φιεο ηηο θαηεγνξίεο κε-θαηαλαισηηθψλ δαπαλψλ 2. Πίλαθαο 1: Με-Καηαλαισηηθέο Γαπάλεο Φφξνο αθίλεηεο ηδηνθηεζίαο Δηήζηα ηέιε θπθινθνξίαο απηνθηλήηνπ Δηήζηα ηέιε θπθινθνξίαο κνηνπνδειάηνπ Δηήζηα ηέιε θπθινθνξίαο κνηνζηθιέηαο Πιεξσκή θφξνπ εηζνδήκαηνο πξνεγνχκελσλ ρξφλσλ Άιια ηέιε ( π.ρ. θνηλνηηθά ηέιε ) Αγνξέο δηαθφξσλ εηδψλ θαηά ηηο δηαθνπέο Γηακνλή ζε θηιηθφ/ζπγγεληθφ ζπίηη θαηά ηηο δηαθνπέο Γηακνλή ζε ηδηφθηεην/θηιηθφ ζθάθνο θαηά ηηο δηαθνπέο Γφζεηο ζηεγαζηθνχ δαλείνπ: Γφζε ζηεγαζηηθνχ δαλείνπ ( 1ν δάλεην ) Γφζε ζηεγαζηηθνχ δαλείνπ ( 2ν δάλεην ) Γφζε ζηεγαζηηθνχ δαλείνπ ( 3ν δάλεην ) Απνπιεξσκή δαλείσλ γηα: -Μεηαθνξηθά κέζα -Οηθηαθφ εμνπιηζκφ -πνπδέο -Αθίλεηε πεξηνπζία -Πηζησηηθή θάξηα -ηεγαζηηθφ δάλεην - Πξνζσπηθνχο ιφγνπο -πληήξεζε θαηνηθίαο - Άιινπο ιφγνπο -Απξνζδηφξηζηνπο ιφγνπο Δπελδχζεηο Αγνξά θαηνηθίαο Κηίζηκν θαηνηθίαο Αγνξά άιιεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο Αγνξά επηρείξεζεο Μεηαηξνπέο, βειηηψζεηο, πξνεθηάζεηο θαηνηθηψλ Μεηαηξνπέο, βειηηψζεηο, πξνεθηάζεηο άιισλ θηηξίσλ Μεηνρέο, ρξεψγξαθα, νκνινγίεο πνπ εθδφζεθαλ απφ: Κπβέξλεζε Ηκηθξαηηθφ νξγαληζκφ Ιδησηηθφ ηνκέα Γάλεηα ζε άιινπο Άιιεο επελδχζεηο Απνηακηεχζεηο 1 Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε θάπνηεο θαηεγνξίεο ησλ κε-θαηαλαισηηθψλ δαπαλψλ πνπ αθνξνχλ πξνεγνχκελεο έξεπλεο, κπνξείηε λα βξείηε ζην Α. Γεσξγίνπ, Γ. Κσκνδξφκνπ θαη Α. Πνιπθάξπνπ, "Δλνπνηεκέλε Βάζε Γεδνκέλσλ ησλ Δξεπλψλ Οηθνγελεηαθνχ Πξνυπνινγηζκνχ 1984/85, 1990/91, 1996/97 θαη 2002/03", Οθηψβξηνο Οη θαηεγνξίεο ηνπ Πίλαθα 1 είλαη δηαζέζηκεο ζην ΚΟΔ. 13

23 ηελ ζπλέρεηα, ν Πίλαθαο 4 ηνπ Παξαξηήκαηνο παξνπζηάδεη ηηο 2 εο ηάμεσο ππνθαηεγνξίεο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ γηα ηα έηε 2003 θαη 2009 φπνπ νη θσδηθνί εηδψλ θαη ππεξεζηψλ (COICOP-HBS) ήηαλ παλνκνηφηππνη. Γηα παξάδεηγκα ε 1 εο ηάμεσο θαηεγνξία «ηέγαζε, Ύδξεπζε, Ηιεθηξηζκφο, Φπζηθφ Αέξην θαη άιια Καχζηκα» πεξηιακβάλεη ηηο ππνθαηεγνξίεο (α) θαηαβαιιφκελν ελνίθην, (β) ηεθκαξηφ ελνίθην, (γ) ζπληήξεζε θαη επηζθεπέο θαηνηθίαο, (δ) παξνρή λεξνχ θαη άιιεο ππεξεζίεο ζε ζρεζε κε ηελ θαηνηθία θαη (ε) ειεθηξηζκφο, θπζηθφ αέξην θαη άιια θαχζηκα. πλνιηθά, παξνπζηάδνληαη 52 ππν-θαηεγνξίεο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ. Σέινο, ν ίδηνο Πίλαθαο παξνπζηάδεη κεξηθέο απφ ηηο 3 εο ηάμεσο ππν-θαηεγνξίεο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ. Γηα παξάδεηγκα απφ ηελ 2 ε ηάμε θαηεγνξία «είδε δηαηξνθήο» (FOOD), παξνπζηάδνληαη νη ππν-θαηεγνξίεο θξέαο (Μ), ςάξηα (F), θξνχηα (F2), ιαραληθά (V) θιπ. Ο αλαιπηηθφο πίλαθαο κε φιεο ηηο δηαβαζκίζεηο ησλ θαηεγνξηψλ είλαη δηαζέζηκνο ζην ΚΟΔ. 6. ALLHHOLDS Η βάζε δεδνκέλσλ ALLHHOLDS πεξηιακβάλεη κεηαβιεηέο ζρεηηθέο κε βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ λνηθνθπξηψλ φπσο ην είδνο ηεο νηθίαο, ηελ ειηθία ηεο, ηνπο ρψξνπο πνπ πεξηιακβάλεη, εάλ είλαη ηδηφθηεηε ή ελνηθηαδφκελε θαη άιια. Σέινο ππάξρνπλ κεηαβιεηέο πνπ αθνξνχλ ηα είδε δηαξθείαο πνπ έρνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο ηα λνηθνθπξηά. Τπάξρνπλ ζπλνιηθά παξαηεξήζεηο γηα 105 κεηαβιεηέο. ύγθξηζε θαη δηαζεζηκόηεηα ζηνηρείσλ ζηηο πέληε Έξεπλεο Οηθνγελεηαθνύ Πξνϋπνινγηζκνύ Οη θπξηφηεξεο επηζεκάλζεηο πνπ αθνξνχλ ηε βάζε δεδνκέλσλ ALLHHOLDS είλαη νη εμήο: ηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηα είδε δηαξθείαο ηνπ λνηθνθπξηνχ ππάξρνπλ θαη ζηηο πέληε έξεπλεο ελψ ζηηο έξεπλεο ηνπ 1996/97, 2003 θαη 2009 ππάξρνπλ θαη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ηξφπν απφθηεζεο ηνπο γηα παξάδεηγκα αγνξά κε δάλεην ή ρσξίο, δψξν θαη άιια. Αληίζεηα αλαιπηηθή πιεξνθφξεζε πνπ αθνξά ραξαθηεξηζηηθά ησλ λνηθνθπξηψλ ππάξρεη κφλν ζηηο ηξείο ηειεπηαίεο έξεπλεο θαζψο ζην εξσηεκαηνιφγην ππάξρεη εηδηθή ελφηεηα γηα ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο αλέζεηο ηεο θαηνηθίαο ησλ εξσηεζέλησλ. Γηα ην ιφγν απηφ νη πιείζηεο απφ ηηο κεηαβιεηέο ζηε ζπγθεθξηκέλε βάζε δεδνκέλσλ αλαθέξνληαη κφλν ζηηο έξεπλεο ηνπ 1996/97, 2003 θαη Η κεηαβιεηή USEDRM, πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ αξηζκφ δσκαηίσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα θαηνίθεζε, δελ ππάξρεη γηα ην 1990/91 ελψ παξνπζηάδεη 14

24 θάπνηεο δηαθνξέο ζηα έηε 1984/85, 1996/97, 2003 θαη πγθεθξηκέλα ελψ ζηα έηε 1996/97, 2003 θαη 2009 ζηελ εξψηεζε δηεπθξηληδφηαλ φηη δεηείηαη ν αθξηβήο αξηζκφο δσκαηίσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα ζθνπνχο θαηνίθεζεο, ζην 1984/85 ε ζρεηηθή εξψηεζε ζην εξσηεκαηνιφγην αθνξνχζε γεληθά ην ζπλνιηθφ αξηζκφ δσκαηίσλ πνπ ππάξρνπλ ζηελ νηθία δεηψληαο απιά απφ ηνπο εξσηεζέληεο λα κελ ζπκπεξηιάβνπλ ζε απηά απνρσξεηήξηα, κπάληα ε δηαδξφκνπο. ηελ έξεπλα ηνπ 2009 πεξηέρεηαη θαη πξφζζεηε πιεξνθφξεζε γηα ηελ χπαξμε LCD/Plasma ηειενξάζεσλ (TVLCD), δνξπθνξηθήο (SATDISH) θαη Home Cinema (HOMECIN), πιεξνθφξεζε πνπ δελ ππήξρε ζηηο πξνεγνχκελεο έξεπλεο. ηηο έξεπλεο 1990/91, 1996/97, 2003 θαη 2009 ππάξρεη κεηαβιεηή γηα ην ζπληειεζηή ζηάζκηζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δηνξζψζεη ηελ κε αληαπφθξηζε απφ κεξίδα ηνπ αξρηθνχ δείγκαηνο θαη λα βειηηψζεη ηελ αθξίβεηα ησλ εθηηκήζεσλ. Οη ζπληειεζηέο ζηάζκηζεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα ζηαζκίζνπλ ην δείγκα ζηνλ πιεζπζκφ, δει ην άζξνηζκα ησλ ζπληειεζηψλ ζηάζκηζεο ησλ λνηθνθπξηνχ γηα θάζε ρξνληά ηζνχηαη κε ηνλ αξηζκφ ησλ λνηθνθπξηψλ ζηνλ πιεζπζκφ. Γεληθά, νη βάζεηο δεδνκέλσλ ησλ 1996/97, 2003 θαη 2009 είλαη αξθεηά ζπγθξίζηκεο κε κφλν κηθξφ αξηζκφ δηαθνξψλ ή πξνζζεθψλ απφ ην 1996/97 ζην 2003 θαη απφ ην 2003 θαη

25 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Γεσξγίνπ Α., Γ. Κσκνδξφκνπ θαη Α. Πνιπθάξπνπ (2005), Δλνπνηεκέλε Βάζε Γεδνκέλσλ ησλ Δξεπλψλ Οηθνγελεηαθνχ Πξνυπνινγηζκνχ 1984/85, 1990/91, 1996/97 θαη 2002/03, Γνθίκην Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο, Αξ , Κέληξν Οηθνλνκηθψλ Δξεπλψλ, Παλεπηζηήκην Κχπξνπ. Έξεπλα Οηθνγελεηαθψλ Πξνυπνινγηζκψλ 1984/85, ηαηηζηηθή Τπεξεζία Κχπξνπ, Κππξηαθή Γεκνθξαηία. Έξεπλα Οηθνγελεηαθψλ Πξνυπνινγηζκψλ 1990/91, ηαηηζηηθή Τπεξεζία Κχπξνπ, Κππξηαθή Γεκνθξαηία. Έξεπλα Οηθνγελεηαθψλ Πξνυπνινγηζκψλ 1996/97, ηαηηζηηθή Τπεξεζία Κχπξνπ, Κππξηαθή Γεκνθξαηία. Έξεπλα Οηθνγελεηαθψλ Πξνυπνινγηζκψλ 2003, ηαηηζηηθή Τπεξεζία Κχπξνπ, Κππξηαθή Γεκνθξαηία. Έξεπλα Οηθνγελεηαθψλ Πξνυπνινγηζκψλ 2009, ηαηηζηηθή Τπεξεζία Κχπξνπ, Κππξηαθή Γεκνθξαηία. 16

26 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΕΝΤΕ ΒΑΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ALLPERSONS Ακρωνύμιο Περιγραφή Τύπος Αρ.Παρ. Μέσος Τυπ. Απόκλ. Ελάχιστο Μέγιστο YEAR Χρονιά DD C / / / / HSKEY Αριθμός νοικοκυριού; Σύνδεση του GEO με το QSNO DD C / / / / PERSONNO Προσωπικός αριθμός R C / / / / WEIGHT Συντελεστής Στάθμησης R C Χ COMPLETE Ερωτηματολόγιο ολοκληρωμένο DD D Χ Χ Χ PARTCOMPL Έρωτηματολόγιο μερικώς ολοκληρωμένο DD D Χ Χ Χ Χ MALE Άντρας DD D FEMALE Γυναίκα DD D AGE Ηλικία του ατόμου R C HEAD Αρχηγός DD D SPOUSE Σύζυγος του αρχηγού DD D CHILD Παιδί του αρχηγού DD D PARENTS Γονείς/πεθερικά του αρχηγού DD D Χ Χ WIFEAGNOOUMENOY Γυναίκα αγνοουμένου DD D Χ Χ Χ Χ CHILDINLAW Γαμπρός/νύφη του αρχηγού DD D Χ Χ Χ GRANDCHILD Εγγόνι του αρχηγού DD D Χ Χ Χ OTHERELATION Άτομο με άλλη συγγένεια με τον αρχηγό DD D NORELATION Άτομο με καμία συγγένεια με τον αρχηγό DD D HOUSEKEEPER Οικιακή βοηθός DD D Χ Χ NOMARRIED Άγαμο άτομο DD D MARRIED Παντρεμένο άτομο DD D WIDOWED Χήρο/α DD D DIVORCED Άτομο που είναι διαζευγμένο DD D Χ Χ SEPARATED Άτομο που είναι σε διάσταση DD D Χ Χ SEPDIVORCED Άτομο που είναι σε διάσταση/διαζευγμένο DD D Χ Χ NOMARCOUPLE Αγαμος με συμβίωση DD D Χ Χ Χ Χ WIDCOUPLE Χήρος με συμβίωση DD D Χ Χ Χ Χ DIVCOUPLE Διαζευγμένος με συμβίωση DD D Χ Χ Χ Χ SEPCOUPLE Σε διάσταση με συμβίωση DD D Χ Χ Χ Χ COUPLE Άτομο που συζεί DD D Χ Χ RESIDENC1 Άτομο που ζεί στο νοικοκυριό DD D Χ Χ RESIDENC2 Άτομο που είναι βοηθητικό προσωπικό DD D Χ Χ RESIDENC3 Άτομο που διαμένει εκτός νοικοκυριού στη Κύπρο DD D Χ Χ RESIDENC4 Διαμένει στο εξωτερικό DD D Χ Χ BIRTHCOUNTRY1 Χώρα γέννησης: Κύπρος DD D Χ Χ Χ Χ BIRTHCOUNTRY2 Χώρα γέννησης: Ευρωπαική Ενωση (ΕΕ-27) DD D Χ Χ Χ Χ BIRTHCOUNTRY3 Χώρα γέννησης: Άλλη χώρα DD D Χ Χ Χ Χ

27 NATCOUNTRY1 Χώρα Υπηκοότητας: Κύπρος DD D Χ Χ Χ Χ NATCOUNTRY2 Χώρα Υπηκοότητας: Ευρωπαική Ενωση (ΕΕ-27) DD D Χ Χ Χ Χ NATCOUNTRY3 Χώρα Υπηκοότητας: Άλλη χώρα DD D Χ Χ Χ Χ NOCUREDUC Άτομο που δεν πηγαίνει σχολείο DD D Χ Χ CURKINDER Άτομο που πηγαίνει νηπιαγωγείο DD D Χ Χ Χ CURELEM Άτομο που πάει δημοτικό DD D Χ Χ CURGYMN Άτομο που πηγαίνει γυμνάσιο DD D Χ Χ CURLYCEUM Άτομο που πηγαίνει λύκειο ή τεχνική DD D Χ Χ CURLYCEUM09 Άτομο που πηγαίνει λύκειο DD D Χ Χ Χ Χ CURTECHNICAL Άτομο που πηγαίνει τεχνική DD D Χ Χ Χ Χ CURCOLLEGE Άτομο που πηγαίνει μεταλυκειακή μη τριτοβάθμια σχολή ή κολέγιο DD D Χ Χ CURAFTLYCEUM Άτομο που πηγαίνει μεταλυκειακή μη τριτοβάθμια σχολή DD D Χ Χ Χ Χ CURCOLLEGE09 Άτομο που πηγαίνει κολέγιο DD D Χ Χ Χ Χ CURUNIVERSITY Άτομο που πηγαίνει πανεπιστήμιο (πτυχίο ή μεταπτυχιακό) DD D Χ Χ CURUNIFIRSTDEG Άτομο που πηγαίνει πανεπιστήμιο (πτυχίο) DD D Χ Χ Χ Χ CURUNIMASTERDEG Άτομο που πηγαίνει πανεπιστήμιο (μεταπτυχιακό) DD D Χ Χ Χ Χ CURDOC Άτομο που πηγαίνει πανεπιστήμιο(διδακτορικό) DD D Χ Χ Χ NOSCHOOL Άτομο που δεν έχει πάει σχολείο DD D Χ NOELEM Άτομο που δεν έχει τελειώσει δημοτικό DD D Χ ELEM Άτομο που έχει τελειώσει δημοτικό DD D Χ GYMNASIO Άτομο που εχει τελειώσει γυμνασιο DD D Χ LYCEUM Άτομο που έχει τελειώσει λύκειο ή τεχνική DD D Χ LYCEUM09 Άτομο που έχει τελειώσει λύκειο DD D Χ Χ Χ Χ TECHNICAL Άτομο που έχει τελειώσει τεχνική DD D Χ Χ Χ Χ COLLEGE Άτομο που έχει τελειώσει κολέγιο ή μεταλυκειακή σχολή DD D Χ AFTLYCEUM Άτομο που έχει τελειώσει μεταλυκειακή σχολή DD D Χ Χ Χ Χ COLLEGE09 Άτομο που έχει τελειώσει κολέγιο DD D Χ Χ Χ Χ UNIVERSITY Άτομο που έχει τελειώσει πανεπιστήμιο (πτυχίο ή μεταπτυχιακό) DD D Χ UNIFIRSTDEG Άτομο που έχει τελειώσει πανεπιστήμιο (πτυχίο) DD D Χ Χ Χ Χ UNIMASTERDEG Άτομο που έχει τελειώσει πανεπιστήμιο μεταπτυχιακό) DD D Χ Χ Χ Χ DOCTORAL Άτομο που έχει τελειώσει πανεπιστήμιο(διδακτορικό) DD D Χ Χ Χ LITER Άτομο άνω των 15 ετών που είναι ικανό να διαβάζει και να γράφει μια απλή πρόταση DD C Χ Χ Χ Χ HEALTHCR0 Άτομα που δεν έχουν ιατροφαρμακευτική κάλυψη DD D Χ Χ HEALTHCR1 Άτομα που έχουν κρατική ιατροφαρμακευτική κάλυψη DD D Χ Χ HEALTHCR2 Άτομα που έχουν προσωπική ιατροφαρμακευτική κάλυψη DD D Χ Χ HEALTHCR3 Άτομα που έχουν κρατική και προσωπική ιατροφαρμακευτική κάλυψη DD D Χ Χ Άτομα που έχουν ιατροφαρμακευτική HEALTHCR4 κάλυψη από εργοδότη ιδιωτικού τομέα ή συντεχνία ή ημικρατικό οργανισμό DD D Χ Χ HEALTHCR5 Άτομα που έχουν κρατική ή/και από εργοδότη συζύγου/γονέων ιατροφαρμακευτική κάλυψη DD D Χ Χ

28 HEALTHCR6 Άτομο που έχει ιατροφαρμακευτική κάλυψη από εργοδότη ιδιωτικού τομέα ή συντεχνία και προσωπική DD D Χ Χ Χ CHILDCR0 Φροντίδα παιδιών κάτω των 11 από μέλος του νοικοκυριού DD D Χ Χ Χ CHILDCR1 Φροντίδα παιδιών κάτω των 11 από συγγενή κλπ χωρίς πληρωμή DD D Χ Χ Χ CHILDCR2 Φροντίδα παιδιών κάτω των 11 από υπηρεσία στο σπίτι DD D Χ Χ Χ CHILDCR3 Φροντίδα παιδιών κάτω των 11 από παιδική λέσχη, νηπιαγωγείο, βρεφοκομικό σταθμό DD D Χ Χ Χ CHILDCR4 Καμία φροντίδα παιδιών κάτω των 11 DD D Χ Χ Χ CHILDCR5 Αλλη φροντίδα παιδιών κάτω των 11 DD D Χ Χ Χ CURACTIV1 Άτομο που εργάζεται DD D CURACTIV2 Άτομο που εργάζεται αλλά έτυχε να μη δουλεύει DD D Χ Χ CURACTIV3 Άτομο που είναι άνεργος DD D CURACTIV4 Άτομο που είναι συνταξιούχος DD D CURACTIV5 Άτομο που είναι μαθητής/φοιτητής DD D CURACTIV6 Άτομο που είναι στρατιώτης DD D Χ CURACTIV7 Άτομο που είναι οικοκυρά DD D CURACTIV8 Άτομο που είναι χρόνια άρρωστος/ανάπηρος DD D CURACTIV9 Άτομο που είναι εισοδηματίας DD D Χ Χ CURACTIVOTHER Άλλη τρέχουσα απασχόληση DD D Χ Χ Χ Χ CURACTIV10 Άτομο που είναι άνεργος και δεν έχει ξαναεργαστεί DD D Χ Χ Χ Χ NOWORKING Δεν εργάζεται DD D ARMY Άτομο που είναι στο στρατό (ΣΚΕ 0) DD D Χ MANAG Διευθυντές (ΣΚΕ 1) DD D PROF Προσοντούχοι και άλλοι ειδικοί,τεχνικοί,βοηθοί,ειδικοί γραφείς(σκε 2&3) DD D CLERK Γραφείς (ΣΚΕ 4) DD D SERVICES Υπηρεσίες (ΣΚΕ 0.1 και 5.1) DD D SALES Πωλητές (ΣΚΕ 5.2) DD D AGRICULTUREFORESTRY Γεωργoί Κτηνοτρόφοι (ΣΚΕ 6) DD D SKILLED Ειδικευμένους εργάτες (ΣΚΕ 7 και 8) DD D UNSKIL Ανειδίκευτους εργάτες (ΣΚΕ 9) DD D NOOCCUPLISTED Άτομο που δεν έχει δηλώσει επάγγελμα DD D Χ Χ Χ AGRIGULTURE Άτομο που εργάζεται στο τομέα της γεωργίας DD D Χ FISHING Άτομο που εργάζεται στο τομέα της αλιείας DD D Χ MINING Άτομο που εργάζεται στο τομέα των μεταλλείων DD D Χ MANUF Άτομο που εργάζεται στο τομέα της μεταποίησης DD D Χ ELECTRWATER Άτομο που εργάζεται στο τομέα ηλεκτρισμός, νερό DD D Χ CONTR Άτομο που εργάζεται στο τομέα των κατασκευών DD D Χ TRADE Άτομο που εργάζεται στο τομέα του εμπορίου DD D Χ TRANCOMM Άτομο που εργάζεται στο τομέα μεταφορές, επικοινωνίες DD D Χ TRAN Άτομο που εργάζεται στο τομέα μεταφορές DD D Χ Χ Χ Χ COMM Άτομο που εργάζεται στο τομέα επικοινωνίες DD D Χ Χ Χ Χ

29 HOTELREST Άτομο που εργάζεται στο τομέα ξενοδοχεία, εστιατόρια DD D Χ FINANCIAL Άτομο που εργάζεται στο τομέα των χρηματοοικονομικών DD D Χ RLESTBUSACT Άτομο που εργάζεται στο τομέα διαχείρισης ακίνητης περιουσίας και άλλων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων DD D Χ PUBLICADM Άτομο που εργάζεται στο τομέα της δημόσιας διοίκησης DD D Χ EDUCATION Άτομο που εργάζεται στο τομέα της εκπαίδευσης DD D Χ Χ HEALTH Άτομο που εργάζεται στο τομέα της υγείας DD D Χ Χ CSPSERVICES Άτομο που εργάζεται στο τομέα ψυχαγωγικές, πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες DD D Χ PRIVEMPLOM Άτομο που εργάζεται σε ιδιωτικά νοικοκυριά που απασχολούν οικιακό προσωπικό DD D Χ EXTRTERR Άτομο που εργάζεται σε ετερόδικους οργανισμούς και όργανα DD D Χ BSOVBASES Άτομο που εργάζεται στις Βρετανικές Βάσεις DD D Χ Χ Χ Χ NOECONLISTED Άτομο που δεν δήλωσε τον κλάδο οικονομικής δραστηριότητας DD D Χ Χ Χ EMPLOYM1 Εργοδότης DD D EMPLOYM2 Αυτοεργαζόμενος DD D EMPLOYM3 Υπάλληλος DD D EMPLOYM4 Οικογενειακή επιχείρηση χωρίς αμοιβή DD D EMPLOYM5 Μαθητευόμενος DD D Χ Χ PRIVATE Ιδιωτικός τομέας DD D Χ PUBLIC Δημόσιος τομέας DD D Χ PARTTIME Άτομα με μερική απασχόληση DD D Χ Χ FULLTIME Άτομα με πλήρη απασχόληση DD D Χ Χ ADDHRS Αριθμός ωρών στην επιπρόσθετη εργασία R C ADDWORK Aτομα που έχουν επιπρόσθετη εργασία R D NICOSIA Περιοχή Λευκωσίας DD D FAMAGUSTA Περιοχή Αμμοχώστου DD D LARNAKA Περιοχή Λάρνακος DD D LIMASSOL Περιοχή Λεμεσού DD D PAPHOS Περιοχή Πάφου DD D URBAN Αστική περιοχή DD D RURAL Αγροτική περιοχή DD D ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΤΥΠΟΣ: R: πρωτογενής, DD: επεξεργασμένα, C: ποσοτικά, D: ψευδομεταβλητή

Δοκίμια Οικονομικής Πολιτικής

Δοκίμια Οικονομικής Πολιτικής Δοκίμια Οικονομικής Πολιτικής Δηζνδεκαηηθή αληζόηεηα, θηώρεηα θαη ε επίδξαζε ηεο κεηαξξύζκηζεο ησλ ζπληάμεσλ Μαξία Αλδξένπ Κέληξν Οηθνλνκηθώλ Εξεπλώλ Πάλνο Παζηαξδήο Κέληξν Οηθνλνκηθώλ Εξεπλώλ & Τκήκα

Διαβάστε περισσότερα

Γ Δ Λ Σ Η Ο Σ Τ Π Ο Τ

Γ Δ Λ Σ Η Ο Σ Τ Π Ο Τ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΡΥΖ Πεηξαηάο, 9 / 7 / 2015 Γ Δ Λ Σ Η Ο Σ Τ Π Ο Τ ΔΡΔΤΝΑ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΩΝ 2014 Απφ ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛΣΑΣ) αλαθνηλψλνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΡΗΗ ΣΗ ΑΠΟΛΤΣΗ ΦΣΩΥΔΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ. Γιώπγορ Λαμππινίδηρ, Θανάζηρ Μανιάηηρ Σκήκα Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ, ΔΚΠΑ

ΜΔΣΡΗΗ ΣΗ ΑΠΟΛΤΣΗ ΦΣΩΥΔΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ. Γιώπγορ Λαμππινίδηρ, Θανάζηρ Μανιάηηρ Σκήκα Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ, ΔΚΠΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 4 Ο δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΖΜΔΡΑ: ΚΡΗΣΗΚΔ ΠΡΟΔΓΓΗΔΗ ΚΑΗ ΠΡΟΚΛΖΔΗ Αζήλα, 10-11 Ννεκβξίνπ 2011 ΜΔΣΡΗΗ ΣΗ ΑΠΟΛΤΣΗ ΦΣΩΥΔΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δπεξεπγαζία δεδομένυν εμπειπικήρ κοινυνικήρ έπεςναρ

Δπεξεπγαζία δεδομένυν εμπειπικήρ κοινυνικήρ έπεςναρ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΜΖΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Ζ/Τ&ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ «Μαζεκαηηθά ησλ Τπνινγηζηψλ θαη ησλ Απνθάζεσλ» Δπεξεπγαζία δεδομένυν εμπειπικήρ κοινυνικήρ έπεςναρ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜΠΔΙΡΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΣΗ ΑΠΟΛΤΣΗ ΦΣΩΥΔΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΟΙ ΑΝΑΓΚΔ ΓΙΑ ΚΑΣΟΙΚΙΑ, ΓΙΑΣΡΟΦΗ, ΚΑΙ ΔΝΓΤΗ- ΤΠΟΓΤΗ

ΔΜΠΔΙΡΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΣΗ ΑΠΟΛΤΣΗ ΦΣΩΥΔΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΟΙ ΑΝΑΓΚΔ ΓΙΑ ΚΑΣΟΙΚΙΑ, ΓΙΑΣΡΟΦΗ, ΚΑΙ ΔΝΓΤΗ- ΤΠΟΓΤΗ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 4ν δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΖΜΔΡΑ: ΚΡΗΣΗΚΔ ΠΡΟΔΓΓΗΔΗ ΚΑΗ ΠΡΟΚΛΖΔΗ Αζήλα, 10-11 Ννεκβξίνπ 2011 ΔΜΠΔΙΡΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΣΗ ΑΠΟΛΤΣΗ ΦΣΩΥΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Β.Σαθνχδεο *, Α. Οηθνλφκνπ** 1. Παραηερεηήρηο Ιλζηηηούηοσ Δργαζίας ΓΔΔ

Β.Σαθνχδεο *, Α. Οηθνλφκνπ** 1. Παραηερεηήρηο Ιλζηηηούηοσ Δργαζίας ΓΔΔ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 4 Ο δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΖΜΔΡΑ: ΚΡΗΣΗΚΔ ΠΡΟΔΓΓΗΔΗ ΚΑΗ ΠΡΟΚΛΖΔΗ Αζήλα, 10-11 Ννεκβξίνπ 2011 Ο θορκός ηφλ θοηλφληθώλ αλαγθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Η εξ αποστάσεως εργασία ως ευέλικτη μορφή. απασχόλησης στην Κοινωνία της. Πληροφορίας»

ΘΕΜΑ: «Η εξ αποστάσεως εργασία ως ευέλικτη μορφή. απασχόλησης στην Κοινωνία της. Πληροφορίας» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΕ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΕΜΑ: «Η εξ αποστάσεως εργασία ως ευέλικτη μορφή απασχόλησης στην

Διαβάστε περισσότερα

«Γείθηεο επίδνζεο ησλ απνθνίησλ ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα θαηά παλεπηζηεκηαθό ηκήκα: Δλδείμεηο από δηαζηξσκαηηθέο ρξνλνζεηξέο»

«Γείθηεο επίδνζεο ησλ απνθνίησλ ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα θαηά παλεπηζηεκηαθό ηκήκα: Δλδείμεηο από δηαζηξσκαηηθέο ρξνλνζεηξέο» «Γείθηεο επίδνζεο ησλ απνθνίησλ ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα θαηά παλεπηζηεκηαθό ηκήκα: Δλδείμεηο από δηαζηξσκαηηθέο ρξνλνζεηξέο» Δαοςλάπη Νικολίηζα-Εςγενία Α.Μ.: 0917 Παλεπηζηήκην Παηξώλ Τκήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ ΣΩΝ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΙΧΕΙΩΝ. Αζήλα

ΕΚΘΕΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ ΣΩΝ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΙΧΕΙΩΝ. Αζήλα ΕΚΘΕΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ ΣΩΝ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΙΧΕΙΩΝ Αζήλα Ιαλνπάξηνο 2010 Πεξηερόκελα 1 ΔΙΑΓΩΓΗ...4 2 ΟΙ ΓΙΑΥΡΟΝΙΚΔ ΑΓΤΝΑΜΙΔ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΙΥΔΙΩΝ...7 2.1 Σν ηζρχνλ πιαίζην δεκνζηνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ Κ.Γ.Ο.Κ.Π. ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Ζ ελεξγνπνίεζε ησλ αλέξγσλ ζην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Μνληέιν. Σα παξαδείγκαηα ζηελ Διιάδα θαη ηε Γεξκαλία.» Δπηβιέπσλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ- ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Σν επίπεδν πγείαο ηνπ γπλαηθείνπ πιεζπζκνύ ηνπ Ννκνύ Κπθιάδωλ Δπηβιέπνπζα: Γξ. ΑΝΓΡΗΧΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΚΑΙ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΘΔΝΩΝ ΠΑΝΙΩΝ ΠΑΘΗΔΩΝ ΣΗΝ ΔΤΡΩΠΗ: ΑΝΑΛΤΗ ΣΗ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΟΤ ΤΝΓΡΟΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΓΙΑΚΤΜΑΝΗ ΚΑΙ ΤΝΓΙΑΚΤΜΑΝΗ Δ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΑΠΟ ΔΡΔΤΝΑ ΑΓΟΡΑ

ΑΝΑΛΤΗ ΓΙΑΚΤΜΑΝΗ ΚΑΙ ΤΝΓΙΑΚΤΜΑΝΗ Δ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΑΠΟ ΔΡΔΤΝΑ ΑΓΟΡΑ Σ.Δ.Ι ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΝΑΛΤΗ ΓΙΑΚΤΜΑΝΗ ΚΑΙ ΤΝΓΙΑΚΤΜΑΝΗ Δ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΑΠΟ ΔΡΔΤΝΑ ΑΓΟΡΑ Μεξζίλα Υξηζηίλα ΑΠΡΙΛΙΟ 2015 ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ Γεξνληίδεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΔΝΣΑΞΗ Δ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΔΝΣΑΞΗ Δ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΔΝΣΑΞΗ Δ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ Άπηρ αποςνάκηρ, Γξ Αξρηηέθησλ Πνιενδφκνο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ΤΜΦΠΠΑ sapounakis@gmail.com ΠΔΡΙΛΗΨΗ Τα ζρεηηθά πςειά κεηαπνιεκηθά πνζνζηά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ 1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Παξνπζίαζε θαη Αλάιπζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ησλ Δπηρεηξήζεσλ Τπνβιεζείζα ζηελ θαζεγήηξηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΜΒΑ) ΣΑΣΗΡΗ Υ. ΗΡΑΚΛΔΙΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΜΒΑ) ΣΑΣΗΡΗ Υ. ΗΡΑΚΛΔΙΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΜΒΑ) ΣΑΣΗΡΗ Υ. ΗΡΑΚΛΔΙΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ κε ζέκα: Γηερεύνηζη ηων επιπηώζεων ηοσ ηοσριζμού ζε

Διαβάστε περισσότερα

Δοκίμιο Οικομομικής Πολιτικής

Δοκίμιο Οικομομικής Πολιτικής Δοκίμιο Οικομομικής Πολιτικής Άκεζεο Ξέλεο Δπελδύζεηο ζηελ Κύπξν Χρήζηος Σ. Σάββα Τμήμα Εμπορίοσ, Χρηματοοικονομικών και Ναστιλίας Τετνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπροσ και Κέντρο Οικονομικών Ερεσνών Αξ. 07-11

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙZ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Θέμα: Η φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων στην Ελλάδα

ΕΘΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙZ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Θέμα: Η φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων στην Ελλάδα Δ ΕΘΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙZ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέμα: Η φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων στην Ελλάδα Επιβλέπων: Θωμάς ακκάς πουδάστρια: Παναγιώτα Δ. Κουνούκλα

Διαβάστε περισσότερα

ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ

ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΓΗΜΟΣΙΑΣ ΓΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Ζ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΣΧΝ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Δπηβέπσλ: ΓΔΝΓΡΗΝΟ ΗΧΑΝΝΖ πνπδαζηήο: ΚΑΡΑΜΑΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Ο ξόινο ηεο ηδησηηθήο αζθάιηζεο πγείαο ζην ζύζηεκα πγείαο: Μηα ζπζηεκαηηθή ζπγθξηηηθή παξνπζίαζε νπεδίαο, Οιιαλδίαο

Διαβάστε περισσότερα

Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Κξήηεο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ

Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Κξήηεο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Κξήηεο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία «Ζ Δπίδξαζε ηνπ ήκαηνο ζηελ Αγνξαζηηθή πκπεξηθνξά. Ζ Μειέηε ησλ Ξελνδνρεηαθψλ Καηαιπκάησλ» ΟΝΟΜΑΣΕΠΧΝΤΜΟ ΑΓΔ ΝΗΚΟΛ

Διαβάστε περισσότερα

Σρεδίαζε θαη αλάπηπμε Πξνζσπηθνύ Ηαηξηθνύ Βνεζνύ βαζηζκέλνπ ζε πεξηβάιινληα θηλεηνύ ππνινγηζκνύ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Σρεδίαζε θαη αλάπηπμε Πξνζσπηθνύ Ηαηξηθνύ Βνεζνύ βαζηζκέλνπ ζε πεξηβάιινληα θηλεηνύ ππνινγηζκνύ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ, ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΚΑΗ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Σρεδίαζε θαη αλάπηπμε Πξνζσπηθνύ Ηαηξηθνύ Βνεζνύ βαζηζκέλνπ ζε πεξηβάιινληα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΜΔ ΣΗ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΠΑΚΔΣΟΤ ΙΒΜ SPSS 19

ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΜΔ ΣΗ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΠΑΚΔΣΟΤ ΙΒΜ SPSS 19 ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΜΔ ΣΗ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΠΑΚΔΣΟΤ ΙΒΜ SPSS 19 STATISTICAL PACKAGE for the SOCIAL SCIENCES ΣΑΓΡΗ ΜΙΥΑΗΛ MSc in Statistics Email: mtsagris@yahoo.gr ΑΘΗΝΑ θαη Nottingham 2011 2 Πεξηερόκελα Έλαο κηθξόο πξόινγνο...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Ζ ΣΑΖ ΣΧΝ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΑΠΔΝΑΝΣΗ ΣΗ ΔΠΗΖΜΔ ΔΛΗΓΔ ΣΧΝ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΣΟ FACEBOOK

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Ζ ΣΑΖ ΣΧΝ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΑΠΔΝΑΝΣΗ ΣΗ ΔΠΗΖΜΔ ΔΛΗΓΔ ΣΧΝ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΣΟ FACEBOOK ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΝΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ ΣΜΖΜΑ: ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Η. ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ

Σ.Δ.Η. ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Σ.Δ.Η. ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ ΚΑΗ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΣΗ ΠΔΡΗΟΥΔ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΚΑΣΔΡΗΝΖ ΠΟΤΓΑTΡΗΔ : ΑΜΠΑΣΕΗΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΣΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ & ΑμεΑ :ΠΡΟΒΑΙΜΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΑμεΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΦΑΛΙΣΙΚΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ

ΚΡΑΣΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ & ΑμεΑ :ΠΡΟΒΑΙΜΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΑμεΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΦΑΛΙΣΙΚΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΚΡΑΣΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ & ΑμεΑ :ΠΡΟΒΑΙΜΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΑμεΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΦΑΛΙΣΙΚΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ Σεο ΝΗΚΟΛΔΣΣΑ ΜΗΥΑΖΛΗΓΟΤ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΣΟΤ TOUR OPERATORS

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΣΟΤ TOUR OPERATORS ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΣΟΤ TOUR OPERATORS ΠΟΤΓΑΣΖ: ΓΗΑΚΟΤΜΑΚΖ ΗΩΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΑ ΓΗΔΘΝΔΗ ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΣΟΜΔΑ ΠΟΤΓΑΣΖ ΛΑΓΓΖ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΔΠΗΒΛΔΠΟΤΑ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ Κα. ΚΟΤΜΑΡΗΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΜ «ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ & ΣΩΝ ΑΠΟΦΑΕΩΝ» ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΑΘΑΝΑΙΑ

ΥΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΜ «ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ & ΣΩΝ ΑΠΟΦΑΕΩΝ» ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΑΘΑΝΑΙΑ ΥΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΜ «ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ & ΣΩΝ ΑΠΟΦΑΕΩΝ» ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΑΘΑΝΑΙΑ «ΜΕΛΕΣΗ ΜΟΝΣΕΛΩΝ ΑΕΙΦΟΡΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΠΡΑΙΝΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ TΗ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ TΗ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ πφ ηελ Δπνπηεία ηνπ πνπξγείνπ Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Ξξφλνηαο Άξζξα θαη Κειέηεο 5/2012 Ηνχιηνο 2012 ΣΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ TΗ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ EΝ MΔΧ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ Νιπκπία Θακηληψηε Γηεπζχληξηα ΔΗΔΑΓ, PhD

Διαβάστε περισσότερα