Έρχεται ο Ενιαίος Φόρος Ακινήτων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έρχεται ο Ενιαίος Φόρος Ακινήτων"

Transcript

1 Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας ÔÅÕ ÏÓ ÊõâåñíçôéêÝò «áñýò êáé ðáíçãýñéá» ãéá äçìïóéïíïìéêü ðëåüíáóìá, ìå ôçí áëþèåéá, üìùò, íá åßíáé êüðùò äéáöïñåôéêþ: ðëåüíáóìá óôéò êéíçôïðïéþóåéò (äüóêáëïé, êáèçãçôýò, åñãáæüìåíïé óôçí áìõíôéêþ âéïìç áíßá, ãéáôñïß), óôçí áíåñãßá (ïé åñãáæüìåíïé óôïí ÏÁÅÄ êáôáããýëëïõí ìåãáëýôåñá ðïóïóôü áð áõôü ðïõ åðéóþìùò áíáêïéíþíïíôáé), óôéò áõôïêôïíßåò (ìßá êüèå 18 þñåò, ìå ôï 75% áõôþí ãéá ïéêïíïìéêïýò ëüãïõò) êáé Ýëëåéììá óôïí Ãéá ôï äéáöïñåôéêü äéüâáóìá ôùí äåäïìýíùí, ùóôüóï, êáíåßò äåí ìðïñåß íá éó õñéóôåß üôé öôáßíå ïé áíþôáôåò ó ïëýò ìáò, ðáñüëï ðïõ âüëëïíôáé áíçëåþò êáé ðïéêéëïôñüðùò ôï ôåëåõôáßï äéüóôçìá áðü ôçí êõâýñíçóç (ìå ëüãéá êáé ðñüîåéò). îé åëëçíéêü ðáíåðéóôþìéá öéãïõñüñïõí áíüìåóá óôá 800 êáëýôåñá éäñýìáôá ðáãêïóìßùò, ôá ïðïßá êáôáãñüöïíôáé óôï ÄéåèíÞ Ðßíáêá ÊáôÜôáîçò Ðáíåðéóôçìßùí ôçò QS, ãéá ôï Êáëýôåñï åëëçíéêü ðáíåðéóôþìéï, ãéá äåýôåñç óõíå Þ ñïíéü, ôï ÁñéóôïôÝëåéï ÐáíåðéóôÞìéï Èåóóáëïíßêçò, ôï ïðïßï, ìüëéóôá, âåëôßùóå ôç èýóç ôïõ óôçí êáôüôáîç (áðü ôçí èýóç ôï 2012, óôç èýóç ãéá ôï 2013). Áêïëïõèïýí ôï ÐáíåðéóôÞìéï ôçò ÊñÞôçò (èýóç ), ôï Êáðïäéóôñéáêü ÐáíåðéóôÞìéï Áèçíþí êáé ôï Åèíéêü Ìåôóüâéï Ðïëõôå íåßï (èýóåéò ), ôï ÐáíåðéóôÞìéï Ðáôñþí (èýóç ) êáé ôï Ïéêïíïìéêü ÐáíåðéóôÞìéï Áèçíþí (èýóç +701). ÌÝóá óôéò åîáéñåôéêü áíôßîïåò óõíèþêåò ðïõ äéáìïñöþíåé ç êõâåñíçôéêþ åíäïôéêüôçôá óôçí «ôñüéêá», ç åëëçíéêþ ðáéäåßá åðéâéþíåé, ðáñüãåé åðéóôçìïíéêü äõíáìéêü, ðïõ óõíéóôü ðñïûðüèåóç ãéá ôçí áíüðôõîç, ðëçí, üìùò, ïé äéá åéñéóôýò ôçò åîïõóßáò ïõäåìßá áíáðôõîéáêþ ðñïïðôéêþ áíïßãïõí, ðéóôåýïíôáò ðùò ìå ôéò ðåñéêïðýò áìïéâþí êáé óõíôüîåùí, êáèþò êáé ôá «áñüôóéá» èá äçìéïõñãïýí ΣΕΛ. 2 áôæýíôá èåìüôùí ìç áíéêþí ΣΕΛ. 3 èýìáôá ìç áíéêþí ΣΕΛ. 4 äéåèíþ èýìáôá ΣΕΛ. 5 åëëçíéêþ ðñáãìáôéêüôçôá ΣΕΛ. 6 ðñùôïóýëéäá åöçìåñßäùí ΣΕΛ. 7-8 áðïêüììáôá åöçìåñßäùí Áðåñãßá ÓÅÔÅÅ êáé ÐÏÓÅÕÐÅ ÙÄÅ Ο Σύλλογος Εργαζομένων ΤΕΕ (ΣΕΤΕΕ) ανακοίνωσε ότι συμμετέχει αγωνιστικά στην 24ωρη Πανελλαδική απεργία που κήρυξε η Ομοσπονδία (ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ) την Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2013, καταγγέλλοντας ότι «η κυβέρνηση της διάλυσης, της εκχώρησης και των απολύσεων δίνει τις εξετάσεις της στους δανειστές, στους τραπεζίτες και στους κάθε λογής τοκογλύφους». Αναλυτικά στη σελ. 3 ΧΩΡΙΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ Mόνο η κύρια και ιδιοκατοικούμενη κατοικία που ανήκει κατά κυριότητα ή επικαρπία σε μακροχρόνια άνεργο ή σε άνεργο που επιδοτείται για περισσότερους από έξι μήνες και έχει οικογενειακό εισόδημα έως ευρώ θα εξαιρείται από την καταβολή του Ενιαίου Φόρου Ακινήτου. Παράλληλα όμως απαραίτητη προϋπόθεση είναι η τιμή ζώνης του ακινήτου να μην υπερβαίνει τις ευρώ, το εμβαδόν να μην ξεπερνά τα 120 τ.μ. και η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας του δικαιούχου να μην υπερβαίνει τις ευρώ. Αυτά προβλέπει σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες του Τύπου το σχέδιο νόμου για τον Ενιαίο Φόρο Ακινήτων, που αναμένεται να δώσει σε δημόσια Έρχεται ο Ενιαίος Φόρος Ακινήτων διαβούλευση το υπουργείο Οικονομικών στο τέλος της εβδομάδας, Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι άνεργοι που διαθέτουν εξοχική κατοικία, οικόπεδα ή αγροτεμάχια θα καταβάλλουν κανονικά τον Ενιαίο Φόρο Ακινήτων για καθένα από αυτά. Το ίδιο ισχύει και για ανέργους με κύρια κατοικία μεγάλης αξίας ή πολλών τετραγωνικών μέτρων. Στο μεταξύ την τελευταία κυριολεκτικά στιγμή θα αποφασίσει το υπουργείο Οικονομικών για το εάν τα φτωχά νοικοκυριά και οι ευπαθείς κοινωνικές ομάδες του πληθυσμού θα πληρώσουν μειωμένο Ενιαίο Φόρο Ακινήτων το 2014 ή θα λάβουν διευκολύνσεις για την καταβολή του φόρου. Από το φόρο ακινήτων θα εξαιρείται µόνον η κύρια και ιδιοκατοικούµενη κατοικία που ανήκει κατά κυριότητα ή επικαρπία σε µακροχρόνια άνεργο ή σε άνεργο που επιδοτείται για περισσότερους από έξι µήνες και έχει οικογενειακό εισόδηµα έως ευρώ. 1

2 ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ Εορτασµός της Ηµέρας Ευρωπαϊκής Συνεργασίας 4-6 Οκτωβρίου 2013 Σηµειωτικής: «Κόσµοι που αλλάζουν & Σηµεία των καιρών» ΒΟΛΟΣ Ελληνική Σηµειωτική Εταιρεία, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Οκτωβρίου ο Πανελλήνιο Συνέδριο για το Παθητικό Κτίριο ΑΘΗΝΑ Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου 9 Νοεµβρίου 2013 «Energy in Buildings 2013» ΑΘΗΝΑ Ελληνικό Παράρτηµα της ASHRAE Με σειρά εκδηλώσεων στην Ηγουµενίτσα και την Κέρκυρα θα τιµηθεί η Ηµέρα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας (European Cooperation Day), που γιορτάζεται υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Πρόγραµµα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Ιταλία » και το ΙΡΑ ιασυνοριακό Πρόγραµµα «Ελλάδα-Αλβανία ». Ειδικότερα, την Παρασκευή 13 Σεπτεµβρίου 2013 και ώρα 17:00, θα διοργανωθεί στην Ηγουµενίτσα η πρώτη από τις τρεις συνολικά εκδηλώσεις µε το γενικό τίτλο «Η θάλασσα που µας ενώνει». Νέοι κωπηλάτες του ηµοτικού Ναυταθλητικού Οµίλου Ηγουµενίτσας θα κληθούν να κατασκευάσουν χάρτινες βέρκες, θα τις «διακοσµήσουν» µε τα χρώµατα της Ελλάδας, της Ιταλίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και µε µηνύµατα συνεργασίας και θα τις αφήσουν να πλεύσουν συµβολικά στη γραµµή πλεύσης των επιβατηγών πλοίων, που συνδέουν την Ελλάδα µε την Ιταλία. Το Σάββατο 14 Σεπτεµβρίου, ώρα 17:00, αντίστοιχη εκδήλωση θα οργανωθεί και στην Κέρκυρα, µε τη συµµετοχή νέων από το «Χαµόγελο του Παιδιού Κέρκυρας», καθώς και ιστιοπλόων optimist και ναυτοπροσκόπων στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Αθλητικού Οµίλου Κέρκυρας. Οι παιδικές κατασκευές θα αφεθούν από τα ιστιοπλοϊκά σκάφη στη θαλάσσια περιοχή µεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας. Πληροφορίες: ιασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα-Αλβανία » διοργανώνεται στις 14/09/2013 διασυνοριακή ιστιοπλοϊκή ρεγκάτα από την Κέρκυρα στους Αγ. Σαράντα µε επιστροφή. Αναµένεται να συµµετάσχουν περισσότεροι από 50 ιστιοπλόοι µε δέκα σκάφη. Η αναχώρηση των σκαφών θα γίνει στις 10:00 από το λιµάνι της Κέρκυρας. Πληροφορίες: www. greece-albania.eu Καρδίτσα: ΕπιΣκέπτοµαι την Πόλη µου 2014 Ο Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελµατιών ιπλω- µατούχων Μηχανικών Νοµού Καρδίτσας, υπό την αιγίδα του ήµου Καρδίτσας και του Τµήµατος Κεντρικής και υτικής Θεσσαλίας του ΤΕΕ, διοργανώνει -για 2η συνεχή χρονιά- επταήµερο δράσεων και εκδηλώσεων για την πόλη της Καρδίτσας µε τίτλο «ΕπιΣκέπτοµαι την πόλη µου 2014». Οι εκδηλώσεις θα πραγµατοποιηθούν από 15 ως 22 Φεβρουαρίου 2014 και θα διεξαχθούν σε επιλεγµένους χώρους της πόλης. Το πρόγραµµα δράσεων χωρίζεται σε τρεις θεµατικές ενότητες, που σχετίζονται µε το Παρελθόν, το Παρόν και το Μέλλον της Καρδίτσας, αλλά και κάθε ελληνικής επαρχιακής πόλης µε αντίστοιχα χαρακτηριστικά. Σε ο, τι αφορά την ηµερίδα «ΕπιΣκέπτοµαι την πόλη µου 2014» θα αναφέρεται στην ανάπτυξη της πόλης από την ιστορική της εµφάνιση έως σήµερα, µε έµφαση στον αγροτικό και οικονοµικό τοµέα, τα κτίρια και τις εγκαταστάσεις συνδεδεµένα µε αυτή την ανάπτυξη, την κοινωνική εξέλιξη της πόλης και τους επιφανείς κάτοικους µε κοινωνικό αποτύπωµα. Ως ενδεικτικές της ηµερίδας µπορούν να αναφερθούν οι παρακάτω θεµατικές: - Ιστορική εξέλιξη της Καρδίτσας (πολιτική, οικονο- µία, πολιτισµός) - Οικονοµικά µοντέλα αγροτικής ανάπτυξης - Κτίσµατα της αγροτικής κληρονοµιάς - Εγκαταλειµµένοι χώροι µε ιστορικό παρελθόν - Προσωπικότητες της πόλης µε εξέχουσα δράση. - Επανάχρηση αποκατάσταση κτιρίων - ράσεις προώθησης της οικονοµίας - Εκµετάλλευση του αγροτικού δυναµικού - Παραδείγµατα πόλεων µε αντίστοιχα χαρακτηριστικά και εφαρµογή τους στην περίπτωση της Καρδίτσας. Παράλληλα, µε τις εκδηλώσεις επιδιώκεται η διοργάνωση εκθέσεων µε σχετικό υλικό µε τη συµµετοχή φορέων και ιδιωτών. Οι ενδιαφερόµενοι να µετάσχουν στις δράσεις ή/και στην έκθεση µπορούν να αποστείλουν περίληψη της προτεινόµενης ανακοίνωσής τους ή/και της συµµετοχής τους στην έκθεση σε ηλεκτρονική µορφή ως τις 25 Οκτωβρίου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου της διοργάνωσης: Οι περιλήψεις που θα υποβληθούν για την ηµερίδα θα περιλαµβάνουν τίτλο της εργασίας, όνοµα και ιδιότητα του συγγραφέα, διεύθυνση επικοινωνίας, τηλέφωνο και ηλεκτρονικό ταχυδροµείο και θα αποσταλούν σε ηλεκτρονική µορφή (αρχείο MS Word). Σηµαντικές ηµεροµηνίες: Αποστολή περιλήψεων: ως 25/10/2013 Αποδοχή περιλήψεων: 15/11/2013 Αποστολή πλήρους κειµένου/έργων 16/11/ /1/2014 Πληροφορίες: gmail.com ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Γεώργιος Π. Καραλής Αργύρης Δεμερτζής Φρόσω Καβαλάρη ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Χριστίνα Τσιχριντζή ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2

3 ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΕ Απεργία ΠΟΣΕΥΠΕΧΩ Ε την Παρασκευή Ο ΣΕΤΕΕ σε ανακοίνωση του (υπογράφει ο πρόεδρος Π. Ρήγας και η γενική γραµµατέας Σ. Καπελλάκου) ενηµερώνει τους εργαζόµενους µέλη του, στις κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες του ΤΕΕ ότι: «Συµµετέχουµε αγωνιστικά στην 24ωρη Πανελλαδική απεργία που κήρυξε η Οµοσπονδία µας (ΠΟΣΕΥΠΕΧΩ Ε) την Παρασκευή 13 Σεπτεµβρίου Η κυβέρνηση της διάλυσης, της εκχώρησης και των απολύσεων δίνει τις εξετάσεις της στους δανειστές, στους τραπεζίτες και στους κάθε λογής τοκογλύφους. Ήδη προχωρά µε Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις σε διαθεσιµότητες-απολύσεις συναδέλφων µας στη Γ.Γ..Ε. και στο ΥΠΕΚΑ. Ο ατοµικός εφησυχασµός είναι ο καλύτερος σύµµαχος της κυβέρνησης και των επιλογών της ώστε να προχωρήσει σε επόµενους στόχους που µπορεί να είµαστε εµείς. Απέναντι σε αυτές τις κυβερνητικές πολιτικές που διαλύουν τις ζωές µας αντιτάσσουµε συναδελφικότητα, αλληλεγγύη, ενωτική αγωνιστική δράση για ανατροπή αυτών των πολιτικών που υποθηκεύουν τη χώρα και το λαό µας. Όλοι στην 24ωρη απεργία της Παρασκευής. Όλοι στη συγκέντρωση 07: 30 πµ. στη Γ.Γ..Ε. (Χαριλάου Τρικούπη 182)» Η ανακοίνωση καταλήγει αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «ε θα σταµατήσουν αν δεν τους σταµατήσουµε». ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΙ Η, Κ. ΧΑΤΖΗ ΑΚΗ Αισιόδοξες ανακοινώσεις για τα µεγάλα οδικά έργα Κατάργηση του Σώµατος Ορκωτών Εκτιµητών Στην τελική φάση βρίσκεται το θέµα της επανεκκίνησης των οδικών έργων, σηµείωσε ο επικεφαλής της Task Force Χορστ Ράιχενµπαχ, ο οποίος εκτίµησε ότι τον Οκτώβριο οι συµβάσεις θα φτάσουν στη Βουλή προς κύρωση.σύµφωνα µε δηµοσίευµα της «Ηµερησίας» ο κ. Ράιχενµπαχ έστειλε αισιόδοξο µήνυµα για τους αυτοκινητόδρο- µους πλέκοντας το εγκώµιο των υπουργών Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη και Υποδοµών Μιχάλη Χρυσοχοΐδη για τη δουλειά και τον συντονισµό που έχουν πετύχει στο θέµα. Ο επικεφαλής της Task Force, που συναντήθηκε µε τον κ. Χατζηδάκη, σηµείωσε την πρόοδο που έχει σηµειωθεί στο θέµα των έργων των οδικών αξόνων. Τόνισε πως η επανεκκίνηση θα προσθέσει µία µε δύο µονάδες στο ΑΕΠ ετησίως. Αλλά και από τις επαφές που είχε στις Βρυξέλλες ο κ. Χρυσοχοΐδης τονίζεται η σηµαντική πρόοδος που έχει σηµειωθεί. Μετά τις συναντήσεις µε τους επιτρόπους περιφερειακής πολιτικής Γιοχάνες Χαν και Ανταγωνισµού Χοακίν Αλµούνια, πηγές της Επιτροπής υπογράµµιζαν ότι σηµειώθηκε πρόοδος στις συζητήσεις και ότι οι ελληνικές αρχές εργάζονται εντατικά για την ολοκλήρωσή τους. Η πρόοδος αυτή δεν ήταν όµως αρκετή για να υπάρξει κατ αρχήν συµφωνία. Οι κοινοτικοί επίτροποι, αφού αναγνώρισαν τη σηµασία των έργων για την ανάπτυξη, τη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης και την οδική ασφάλεια, δεσµεύτηκαν ότι θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια προκειµένου να ολοκληρωθούν οι συζητήσεις. Ωστόσο, αγκάθι παραµένει η εξεύρεση κονδυλίων για την κοινοτική χρηµατοδότηση µέσα από τη διαδικασία αναθεώρησης των προγραµµάτων. Τα περίπου 2 δισ. ευρώ αναζητούνται τόσο από τοµεακά όσο και από περιφερειακά προγράµµατα, ενώ ο κ. Χρυσοχοΐδης φέρεται ότι δεσµεύθηκε να κοινοποιήσει µέσα στις επόµενες µέρες τις πηγές εξεύρεσης των κονδυλίων. «Λεφτά υπάρχουν, το ζητούµενο είναι η σωστή µεταφορά τους», σχολίαζαν πηγές της Επιτροπής, οι οποίες επισήµαναν ακόµη ότι η «µπάλα βρίσκεται στο γήπεδο της Ελλάδας». Πάντως, οι ίδιες πηγές σηµείωναν ότι ο στόχος να υπάρξει συµφωνία εντός του Οκτωβρίου παραµένει «εφικτός», εφόσον το δεύτερο ζήτηµα που βρίσκεται σε εκκρεµότητα αφορά τον τοµέα του ανταγωνισµού και τη συµβατότητα των κρατικών ενισχύσεων, όπου η εκτίµηση είναι ότι τα προβλήµατα θα ξεπεραστούν µέσα στις επό- µενες µέρες. Στις Βρυξέλλες επιση- µαίνουν ότι εάν τελικά επιτευχθεί συµφωνία µέσα στον Οκτώβριο τότε θα καταστεί δυνατή η επανεκκίνηση των έργων το αργότερο µέχρι το τέλος του έτους και αφού προηγουµένως επικυρωθεί η συµφωνία από τη Βουλή. Τα έργα θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο έως το Το τέλος του Σώµατος Ορκωτών Εκτιµητών σήµανε η απόφαση του υπουργείου Οικονοµικών που δηµοσιεύτηκε χθες. Οι αρµοδιότητες του ΣΟΕ περνούν σε πιστοποιηµένους εκτιµητές του υπουργείου. Σύµφωνα µε την απόφαση: «Με τις διατάξεις της παρ. γ' «Ρυθµίσεις για την παροχή εκτιµητικών υπηρεσιών» του νόµου 4152/2013 καταργείται το Σώµα Ορκωτών Εκτιµητών (ΣΟΕ) και το έργο τους πλέον εκτελείται από πιστοποιηµένους εκτιµητές εγγεγραµµένους στο µητρώο του Υπουργείου Οικονοµικών. Το µητρώο είναι αναρτηµένο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονοµικών στη διεύθυνση από το οποίο ηµόσιες Υπηρεσίες, φυσικά και νοµικά πρόσωπα µπορούν να επιλέγουν εκτιµητή για τη διενέργεια εκτιµήσεων και η αµοιβή τους αποτελεί προϊόν ελεύθερης συµφωνίας, χωρίς προκαθορισµένα ποσοστά ή κατώτατες αµοιβές». 3

4 ΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ Στο λιµάνι Victoria του Χονγκ Κονγκ θα κτιστεί ένα νέο µουσείο, αφιερωµένο στη σύγχρονη «οπτική κουλτούρα», όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι εµπνευστές της πρότασης που κέρδισε τον διαγωνισµό, το διεθνές αρχιτεκτονικό γραφείο Herzog & de Meuron 's. Το + M, όπως ονοµάζεται, δεν θα είναι απλώς άλλο ένα µουσείο, αλλά ως στόχο έχει να εξελιχθεί σ ένα πολιτιστικό κέντρο του 20ου και 21ου αιώνα, για την τέχνη, τον σχεδιασµό, την αρχιτεκτονική και την κινούµενη εικόνα. Οι µουσειακοί χώροι του, θα διαµορφωθούν από συµβατικές λευκές ορθογώνιες αίθουσες, έως επαναδια- µορφώσιµους χώρους πολλαπλών χρήσεων και αίθουσες για προβολές, καθώς και έναν «βιοµηχανικό» χώρο µε τις αντίστοιχες εγκαταστάσεις του, ο οποίος ήταν προαπαιτού- µενο του διαγωνισµού. Το µουσείο θα κτιστεί στην έκταση όπου άλλοτε βρισκόταν το αεροδρόµιο της πόλης και θα αξιοποιήσει την υπόγεια σήραγγα του Airport Express. Η δέσµευση αυτή θεωρήθηκε, αρχικά, από τους µελετητές ως εµπόδιο στην ανάπτυξη των ιδεών, αλλά τελικά, µε την ενσωµάτωση στο σχεδιασµό του κτιρίου, αποδεικνύεται ως ένας χώρος-πρόκληση για καλλιτέχνες και επιµελητές εκθέσεων, µε τις δυνατότητες που δίνει. Η διάταξη των γκαλερί βασίζεται σε ένα ορθογώνιο πλέγµα, όπως σε µια πόλη, µε «κεντρική πλατεία» που εξασφαλίζει άµεση πρόσβαση στο εκθεσιακό χώρο. Μια σειρά από πολυώροφους εσωτερικούς χώρους, διαµορφωµένους σε «αυλές» και ζώνες συνάντησης, διαµορφώνουν και καθορίζουν ποικίλες συνδέσεις σε στυλ front-of-house και back-of-house. Στους τελευταίους ορόφους τοποθετούνται εστιατόρια, µπαρ και ένας «κήπος του ουρανού", χάρη στη γυάλινη στέγη. Μέσα από την ιδιαιτερότητά του, ο χώρος του µουσείου γίνεται ένα ξεχωριστό/µοναδικό κτίριο του Χονγκ Κονγκ και το +M ένα δηµόσιο φόρουµ και µια πλατφόρµα για τη συνάντηση, ανταλλαγή ιδεών και απόψεων, και γενικότερα για τη δραστηριότητα των ανθρώπων της τέχνης. iphone 5s KAI 5c Η πολυσυζητηµένη (ελέω µάρκετινγκ) παρουσιάση των νέων iphone s, του 5s και 5c, έγινε την ηµέρα και ώρα που είχε αναγγελθεί, αλλά δεν έφερε την επανάσταση. Είναι ενδεικτικό ότι η µετοχή της Apple, τόσο κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, όσο και µετά, υποχώρησε, από τα δυσθεώρητα ύψη της (περίπου 500 δολάρια!). Η πώληση του 5s θα ξεκινήσει στις 20 Σεπτεµβρίου σε ΗΠΑ, Καναδά, Κίνα, Γαλλία, Γερµανία, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη, Αυστραλία και Μ.Βρετανία και θα κυκλοφορεί σε εκδόσεις των 16, 32 και 64 GB, αντίστοιχα στα 199, 299 και 399 δολάρια για διετή συµβόλαια µε τους παρόχους κινητής τηλεφωνίας (ΗΠΑ), ενώ ως τον εκέµβριο η Apple σκοπεύει να το πουλά σε 100 χώρες. ιαθέτει ένα νέο τσιπ, το A7, το οποίο, σύµφωνα µε τις εργαστηριακές δοκιµές, έχει τη διπλάσια ταχύτητα από τους µικροεπεξεργαστές της προηγούµενης γενιάς. Η κάµερα είναι εξελιγµένη: µπορεί να συλλάβει 10 κάδρα το δευτερόλεπτο και συνδυάζοντάς τα να παράξει το καλύτερο αποτέλεσµα, όπως, επίσης, να παράγει βίντεο υψηλής ευκρίνειας σε αργή κίνηση µε 120 κάδρα το δευτερόλεπτο. Ο µεγάλος νεοτερισµός του είναι ο ανιχνευτής δακτυλικού αποτυπώµατος, το Touch ID, που εκτός από κουµπί εκκίνησης θα χρησιµοποιείται και για εγγραφή στο itunes! Το 5c είναι η φθηνότερη, έως σήµερα, έκδοση, διατηρεί τον διπύρηνο επεξεργαστή Α6, υποστηρίζει τα ταχύτερα δίκτυα LTE, και έχει οθόνη Retina 4 ιντσών, η κάµερα παραµένει στα 8Mpixel έχει όµως νέο φακό (crystal sapphire), χωρίς την δυνατότητα διαδοχικών λήψεων σε burst mode και αυτόµατη επιλογή της καλύτερης λήψης. Θα διατίθεται προς 99 (16GB) και 199 δολάρια (32GB) µε διετές συµβόλαιο στις ΗΠΑ). 4

5 ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης Απέστειλε στους φορείς ο ΥΠΕΚΑ, Γ. Μανιάτης Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλι- µατικής Αλλαγής, Γιάννης Μανιάτης, απέστειλε το Σχέδιο Νόµου µε την πρόταση για το νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης στον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολο Τζιτζικώστα, στον Πρόεδρο της ΠΕ Κεν. Μακεδονίας Σίµο ανιηλίδη και τον ήµαρχο Θεσσαλονίκης Γιάννη Μπουτάρη. Το αµέσως προσεχές διάστηµα θα πραγµατοποιηθεί η δηµόσια παρουσίαση του νέου Ρυθµιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης µε περαιτέρω εξειδίκευση των θεµάτων και διαβούλευση µε τους φορείς, σύµφωνα µε τις ανάγκες του κεντρικού ήµου και των ήµων του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος, στο πλαίσιο ενός οµικού Σχεδίου, ώστε να προωθεί η κατάθεση του Σχεδίου Νόµου στη Βουλή. Το νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο επαναπροσδιορίζει την Μητροπολιτική Περιοχή της Θεσσαλονίκης µε τα σηµερινά δεδοµένα και επαναδιατυπώνει σύµφωνα µε τις αναπτυξιακές κατευθύνσεις αυτή την Μητροπολιτική Ενότητα της χώρας, στο πλαίσιο ενός ρεαλιστικού Επιχειρησιακού Σχεδίου υλοποίησης που προωθεί άµεσα το ΥΠΕΚΑ, µε συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα, χρηµατοδότηση και διαθεσιµότητα ανθρώπινου δυναµικού. Με βάση την πρόταση του Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης (ΟΡΘΕ) δίνεται έµφαση: Στην ενδυνάµωση του Μητροπολιτικού Κέντρου για τη δηµιουργία ισχυρού κέντρου αναφοράς ως προς την ευρύτερη περιοχή και τη χώρα γενικότερα. Την υποστήριξη ενός πολυκεντρικού συστήµατος που θα λειτουργεί στον ευρύτερο χώρο για τη σωστή µετάβαση από το κέντρο στην Περιφέρεια και την ανάπτυξη και δυναµική αλληλεπίδρασή τους. Στην αξιολόγηση περιβαλλοντικών ζητηµάτων της πρότασης µε όλα τα σύνθετα δεδοµένα του σχεδιασµού στο πλαίσιο ενιαίας διαχείρισης ευαίσθητων οικοσυστηµάτων. Η µελέτη στην οποία στηρίζεται η πρόταση εκπονήθηκε µετά από διεθνή διαγωνισµό, σύµφωνα µε τις διαδικασίες του ν.3316/05 και χρηµατοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ) του ΥΠΕΚΑ και εν µέρει από ίδιους πόρους του ΟΡΘΕ. Σχετικά µε το θέµα, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Γιάννης Μανιάτης, έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Το Νοµοσχέδιο του Ρυθµιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης αποτελεί προσπάθεια ετών του Υπουργείου και του Οργανισµού Θεσσαλονίκης. Επιταχύνουµε τις επόµενες κινήσεις µας, προκειµένου να το καταθέσουµε στη Βουλή των Ελλήνων. Ο σχεδιασµός που προβλέπεται ενισχύει την εξωστρέφεια της Θεσσαλονίκης, διατηρεί, προστατεύει και να αναδεικνύει τα συγκριτικά της πλεονεκτήµατα και την κάνει διεθνή πόλο. Μέσα από την επίλυση των εκκρεµοτήτων του χώρου, µπορεί γίνει και πάλι ισχυρή, να αναπτύξει την κεντρικότητά της ως προς τα περιµετρικά αστικά κέντρα και τους αναπτυξιακούς-παραγωγικούς-επιχειρηµατικούς πόλους και άξονες και να διαµορφώσει σαφείς προϋποθέσεις ανάπτυξης, επιτρέποντας να γίνει ελκυστική τόσο για πολίτες, όσο και για επενδυτές. Το νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης, δεν αποτελεί µια αποσπασµατική «τακτοποίηση» εκκρεµοτήτων, αλλά εντάσσεται στο πλαίσιο της Επιχείρησης Εθνικής Χωρικής Ανασυγκρότησης του συνόλου της χώρας. Μια ολοκληρωµένη πολιτική µε ρεαλιστικό Επιχειρησιακό Σχέδιο υλοποίησης, µε βάση το οποίο διασυνδέουµε οργανικά τη χωρική ανασυγκρότηση µε την ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και την αειφόρο διαχείριση του φυσικού µας πλούτου». Ðáñïõóßáóç ôïõ ÔÁÑ óôçí ôïðéêþ êïéíùíßá ôçò Áí. Ìáêåäïíßáò - ÈñÜêçò Η δυνατότητα πρόσβασης της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας - Θράκης στις παροχές φυσικού αερίου, οι διαδικασίες απαλλοτριώσεων, η απασχόληση τοπικού εργατικού και τεχνικού δυναµικού αλλά και τα ενδεχόµενα ανταποδοτικά οφέλη στην τοπική κοινωνία, συζητήθηκαν σε συνάντηση που είχε στην Κοµοτηνή ο περιφερειάρχης Άρης Γιαννακίδης µε στελέχη της ιοίκησης του Ελληνικού Τµήµατος του Αγωγού ΤΑΡ. «Θεωρούµε ότι αποτελεί εθνική αναγκαιότητα η µεταφορά του φυσικού αερίου από το Αζερµπαϊτζάν. Από εκεί και πέρα όµως θα πρέπει να δούµε και τις ιδιαιτερότητες της Περιφέρειάς µας, τους προβλη- µατισµούς της τοπικής κοινωνίας σχετικά µε τις αποζηµιώσεις, καθώς και την ανταποδοτικότητα που θα έχουµε. Πιστεύω πως θα υπάρξει ένας καλός δίαυλος επικοινωνίας και συνεργασίας για να φτάσουµε σ' ένα αποτέλεσµα που να δηµιουργεί κοινωνική συναίνεση», ανέφερε σε δηλώσεις του ο κ. Γιαννακίδης. Από πλευράς των στελεχών της ιοίκησης του Ελληνικού Τµήµατος του ΤΑΡ παραβρέθηκαν, οι Στάθης Θεοδωρόπουλος, Κώστας Τσιρίκης και Γιώργος Χατζηδάκης οι οποίοι έκαναν συνολική παρουσίαση του έργου µε έµφαση στην σκοπιµότητα κατασκευής, στη γεωστρατηγική σηµασία για τη χώρα, στα οφέλη και στις προοπτικές που ανοίγονται για την Περιφέρεια ΑΜ-Θ, στο χρονοδιάγραµµα υλοποίησης αλλά και στα βασικά χαρακτηριστικά του αγωγού. Όπως τονίσθηκε η κατασκευή του αγωγού θα ξεκινήσει το 2015 και η µεταφορά φυσικού αερίου από το Αζερµπαϊτζάν θα αρχίσει το Συγχρόνως βρίσκεται σε εξέλιξη από τις αρχές Αυγούστου δηµόσια διαβούλευση, που θα ολοκληρωθεί στα τέλη Οκτωβρίου 2013, ενώ παράλληλα έχει κατατεθεί πλήρης µελέτη περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων στο ΥΠΕΚΑ. 5

6 Ο ΤΥΠΟΣ ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ π ρ ω τ ο σ έ λ ι δ α ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΑΚΡΑΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟ ΤΣΙΠΡΑ- Κάλεσε τους µαθητές σε κινητοποιήσεις για «ένα µεγάλο κύµα ανατροπής»- ΤΑ ΑΕΙ ΟΜΗΡΟΙ ΡΟΥΣΦΕΤΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ υπαλλήλων. ΤΑ ΝΕΑ: «ΕΓΚΛΗΜΑ» ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΙΑ ΠΗΡΕ «ΞΑΝΑ» ΤΗ ΣΚΟΥΠΑ Ο «ΞΕΝΙΟΣ ΙΑΣ» Η ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΜΙΖΑΣ. Η ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: ΠΑΙ ΕΙΑ ΑΝΕΥ Ι ΑΣΚΑΛΩΝ ΕΦΟΡΙΑ: ΠΡΟΣΤΙΜΑ «ΦΩΤΙΑ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟ ΕΙΞΕΙΣ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Τι προβλέπει το ποινολόγιο που θα ισχύσει από ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ «Η ΕΛΛΑ Α ΙΕΨΕΥΣΕ ΟΣΟΥΣ ΕΛΕΓΑΝ ΠΩΣ ΘΑ ΒΓΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩ»- θυσίες αποδίδουν» «Ο ΑΚΗΣ ΕΠΑΙΡΝΕ ΜΙΖΕΣ, Η ΒΙΚΥ ΓΝΩΡΙΖΕ». ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Public Issue και Pulse σκιαγραφούν νέο πολιτικό σκηνικό- ΥΟ ΓΚΑΛΟΠ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ του Μνηµονίου- +2% η Χρυσή Αυγή ΕΦΟΡΙΕΣ- ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΓΙΑ ΑΠΟ ΕΙΞΕΙΣ, ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ, ΑΣΚΑΛΟΙ: ΙΑΛΟΓΟ κ. ΥΠΟΥΡΓΕ. ΕΘΝΟΣ: ταµεία- ΤΕΛΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΕΤΗ ΠΥΡΓΟΙ ΑΠΟ ΦΩΣ- Για την 11η Σεπτεµβρίου ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΣΕ ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΕΠΟΥΣΗ. ΚΑΙ ΕΞΙΑ «ΦΑΛΤΣΑ» ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ. ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Ο ανεπαρκής υφυπ. Ανάπτυξης στρέφεται κατά της δηµοκρατίας µε αστήρικτα «σενάρια»- ΧΥ ΑΙΑ ΕΠΙΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΤΗ ΥΠΕΓΡΑΨΕ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΜΑΞΙΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΕΝ ΗΘΕΛΕ Η ΤΡΟΪΚΑ σκληρό χαράτσι- ΜΟΝΟ Η ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΘΑ ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ! ΚΑΝΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΠΟΤΑ ΑΛΛΟ. ΕΣΤΙΑ: ΣΟΒΑΡΟ ΛΑΘΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ- Η διάλυσις της Η ΑΥΓΗ: ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΚΛΕΙΝΕΙ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ- Χιλιάδες διδακτικά κενά παραδέχεται η κυβέρνηση και ο υπουργός στέλνει εγκύκλιο στο ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: ΚΑΛΗ- ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙ ΕΙΑ ΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Ο Ησαΐας Κωνσταντινίδης µιλάει για τους ΓΥΝΑΙΚΑ ΘΑ ΣΩΣΕΙ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ! ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΕΣΟ Α- Μείωση προστίµων για υποθέσεις φοροδιαφυγής άνω των ευρώ- Το νέο ποινολόγιο της εφορίας ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΤΩΣΗ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΙΕΘΝΩΣ ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΑΜΗΛΗ ΕΠΙ ΟΣΗ ΣΤΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΑΜΠΛΟΥΤΟΙ ΜΕ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 28 ΤΡΙΣ.- Χρονιά ρεκόρ το 2013 για τους πολυεκατοµµυριούχους- Ο πλούτος τους αυξήθηκε κατά 2 τρισ. ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2017 ΘΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ- Αναδιάρθρωση δικτύων στην Ελλάδα. ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Αυστηρότερες χρηµατικές ποινές για φορολογικές παραβάσεις- ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΥΡΩ- Νέο «τιµολόγιο» από την ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΜΠΑΡΟΖΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ, ΕΓΚΩΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α η φλόγα στο οικόπεδο 12 - Θετικό το πρώτο τεστ- ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΑΕΡΙΟ ΙΑΚΟΠΤΟΥΝ ΤΟΝ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ-ΚΑΚΟΠΛΗΡΩΤΕΣ. Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Σε οκτώ κοµβικά σηµεία θα εστιάσουν τα τεχνικά κλιµάκια- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΘΑ ΕΛΕΓΞΕΙ ΑΜΕΣΑ Η ΤΡΟΪΚΑ- Επιδιώκεται η αναβολή οριστικοποίησης των στις ενισχυµένες ποινικές κυρώσεις- ΠΛΑΣΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΜΙΚΡΟΤΕΡΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ- Από τον Ιανουάριο του 2014 η είσπραξη ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΑΛΑ MADE IN BULGARIA ΣΕ ΝΕΟ ΥΨΗΛΟ ΕΤΟΥΣ Ο ΕΙΚΤΗΣ ΤΗΣ ΝΑΥΛΑΓΟΡΑΣ. 6

7 ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙ ΩΝ ΕΦΟΡΙΑ: ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ TO ΝΕΟ ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ ΤΑ ΝΕΑ Σελίδες /09/2013 Τέλος στα εξοντωτικά πρόστιµα για ανακριβή, πλαστά και εικονικά φορολογικά στοιχεία βάζει το νέο ποινολόγιο της Εφορίας που ισχύει ήδη από τις 26 Ιουλίου Με το νέο ποινολόγιο τα ελάχιστα πρόστιµα ξεκινούν από 100 ευρώ για τη µη υποβολή ή την εκπρόθεσµη υποβολή φορολογικής δήλωσης και ανέρχονται έως και τις ευρώ για την ανακριβή έκδοση φορολογικών στοιχείων αποκρυβείσης αξίας άνω των ευρώ. Μαζί µε τις χαµηλότερες ποινές το υπουργείο Οικονοµικών θεσµοθέτησε και την «εξάλειψη» από την 1η Ιανουαρίου 2014 της δυνατότητας συµβιβασµού φορολογούµενου - φορολογικής διοίκησης, πρακτική που οδηγούσε σε µείωση των προστίµων έως και 50%. Ερµηνευτική εγκύκλιος του γενικού γραµµατέα που δόθηκε χθες στη δηµοσιότητα αναφέρει πως όταν η φορολογική παράβαση αφορά µη έκδοση ή ανακριβή έκδοση παραστατικού στοιχείου και έχει ως αποτέλεσµα την απόκρυψη της συναλλαγής και η αποκρυβείσα αξία είναι µεγαλύτερη των ευρώ επιβάλλεται πρόστιµο για κάθε παράβαση ίσο µε το 40% της αξίας της συναλλαγής. Σε σχέση µε όσα ίσχυαν πριν από τις 26 Ιουλίου, µε τις νέες διατάξεις έχει αυξηθεί το όριο της αποκρυβείσης αξίας από ευρώ σε ευρώ, ενώ µειώθηκε το ποσοστό της αξίας της συναλλαγής για την οποία επιβάλλεται το πρόστιµο από το 100% στο 40%. Για την έκδοση πλαστών φορολογικών στοιχείων το νέο ποινολόγιο της Εφορίας προβλέπει ότι όταν το φορολογικό στοιχείο έχει διατρηθεί ή σφραγιστεί µε οποιονδήποτε µη νόµιµο τρόπο ή όταν οι αξίες που αναγράφονται στο πρωτότυπο και στο αντίτυπο αυτού δεν συµφωνούν, επιβάλλεται πρόστιµο για κάθε παράβαση ίσο µε το 100% της αξίας του στοιχείου. Σηµειώνεται ότι, σε σχέση µε τις παλαιές διατάξεις, δεν λαµβάνεται υπόψη το όριο της αποκρυβείσης στοιχείων ως προς την αξία της συναλλαγής επιβάλλεται πρόστιµο για κάθε παράβαση ίσο µε το 50% της αξίας του στοιχείου. Αν η αξία του στοιχείου είναι µερικώς εικονική, το ως άνω πρόστιµο επιβάλλεται για το µέρος της εικονικής αξίας. Όταν δεν είναι δυνατός o προσδιορισµός της µερικώς εικονικής αξίας επιβάλλεται πρόστιµο για κάθε παράβαση ίσο µε 25% της αξίας του στοιχείου. αποδειχθεί ότι o φορολογούµενος έλαβε επιστροφή φόρου ή ως εκδότης δεν απέδωσε φόρο µε βάση πλαστά, εικονικά ή νοθευµένα φορολογικά στοιχεία, τότε του επιβάλλεται ειδικό πρόστιµο ισόποσο µε το 50% του φόρου που εξέπεσε ή που επιστράφηκε ή δεν απέδωσε. Μέχρι και τις 26 Ιουλίου ο φορολογούµενος αυτός θα έπρεπε να καταβάλει το τριπλάσιο του φόρου που επιστράφηκε. Τέλος, µε τον που επιβάλλεται στον εκδότη εικονικών φορολογικών στοιχείων κλιµακώνεται ανάλογα µε το εάν αυτός που έλαβε του εικονικό στοιχείο τελούσε ή µη σε καλή πίστη. Εάν η εικονικότητα ανάγεται αποκλειστικά στο πρόσωπο του εκδότη, στον λήπτη του εικονικού στοιχείου επιβάλλεται πρόστιµο για κάθε παράβαση ίσο µε 25% της αξίας του στοιχείου. Στην περίπτωση αυτή, εάν ο λήπτης του στοιχείου έχει εξοφλήσει πλήρως την αξία του τιµολογίου και και καταθέσει στην Εφορία τα σχετικά παραστατικά τότε τεκµαίρεται ότι τελούσε σε καλή πίστη και δεν τους επιβάλλεται πρόστιµο. Σε αυτή την περίπτωση το πρόστιµο που επιβάλλεται στον εκδότη είναι διπλάσιο. ανοικτούς λογαριασµούς µε την Εφορία. Το νέο ποινολόγιο προβλέπει πως η δυνατότητα συµβιβασµού φορολογούµενου - φορολογικής διοίκησης θα ισχύσει έως το τέλος του 2013, καθώς από την 1η Ιανουαρίου 2014 οι παραβάτες θα πρέπει να προχωρούν στην εφάπαξ καταβολή του προστίµου. µετά την αποπεράτωση του ελέγχου της Εφορίας και την κοινοποίηση των καταλογιστικών - πράξεων να υποβάλουν στον προϊστάµενο της αρµόδιας ελεγκτικής Αρχής αίτηση για διοικητική επίλυση της διαφοράς. Με πρακτικό αποδοχής της διαφοράς ή δικαστικό συµβιβασµό τα πρόστιµα θα περιορίζονται στο 1/3, υπό την προϋπόθεση πως θα καταβληθεί το Το υπόλοιπο 80% θα βεβαιώνεται εφάπαξ µέχρι την τελευταία εργάσιµη του εποµένου µήνα. Σε κάθε περίπτωση βαρύνοντα λόγο για την αποδοχή ή την απόρριψη του αιτήµατος έχει ο προϊστάµενος της αρµόδιας ελεγκτικής Αρχής. ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 12/09/2013 Την ταχύτερη πτώση τιµών των κατοικιών παγκοσµίως εµφανίζει η ελληνική αγορά κατοικίας, σύµφωνα 7

8 ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙ ΩΝ µε σχετική έρευνα της διεθνούς εταιρείας παροχής υπηρεσιών ακινήτων Knigh Frank για το δεύτερο τρίµηνο. Κατά τη συγκεκριµένη περίοδο, η πτώση στην ελληνική αγορά άγγιξε το 11,5% σε σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα του 2012, µε αποτέλεσµα η Ελλάδα να κατατάσσεται πλέον στην τελευταία θέση της σχετικής κατάταξης, που αριθµεί 55 χώρες. Μάλιστα, σύµφωνα µε την ανάλυση της εταιρείας, η συνολική πτώση των τιµών στην ελληνική αγορά έχει αγγίξει πλέον το 31%, συγκριτικά µε το υψηλότερο σηµείο που είχαν βρεθεί οι τιµές κατά το τέλος του τρίτου τριµήνου του Σηµειωτέον ότι η αντίστοιχη πτώση στην Ισπανία είναι πλέον της τάξεως του 29%, ενώ στην Ιταλία διαµορφώνεται σε 15%. Η πτώση του δευτέρου Ωστόσο, όπως όλα δείχνουν, η ελληνική αγορά κατοικίας θα παραµείνει στη θέση αυτή τουλάχιστον για µερικά τρίµηνα ακόµα, δεδοµένου ότι όλες οι ενδείξεις συνηγορούν υπέρ της διατήρησης της πτωτικής πορείας των τιµών, χωρίς µάλιστα να αποκλείεται και περαιτέρω επιτάχυνση του ρυθµού της µείωσης. Η επικείµενη άρση της απαγόρευσης των πλειστηριασµών πρώτης κατοικίας, η διατήρηση της ανεργίας σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, η απουσία των τραπεζών από την αγορά στεγαστικής πίστης και το υψηλό απόθεµα απούλητων κατοικιών, συνθέτουν το προφίλ µιας αγοράς που µόνο προς τα κάτω µπορεί να κινηθεί στο άµεσο µέλλον. επιπτώσεις, καθώς µπορεί να διευκολύνει τις επίρρωση της άποψης αυτής, έκθεση του δικτυακού τόπου ακινήτων TheMoveChannel.com, κατέδειξε ότι οι αναζητήσεις κατοικιών στην Ελλάδα από ενδιαφερόµενους αγοραστές αυξήθηκαν κατακόρυφα κατά τους καλοκαιρινούς µήνες, δηλαδή στο απόγειο της τουριστικής περιόδου. Έτσι, η χώρα κέρδισε 10 θέσεις στη σχετική κατάταξη και βρέθηκε στη 10η θέση διεθνώς, κάτι που είχε να συµβεί από τον Σεπτέµβριο του θέσεις της λίστας καταλαµβάνονται από ευρωπαϊκές ανοµοιόµορφης ανάκαµψης της ευρωπαϊκής οικονοµίας καθώς την ίδια στιγµή, συνολικά στη Γηραιά Ήπειρο, καταγράφηκε η πρώτη αύξηση τιµών από το 2010, έστω κι αν η άνοδος ήταν οριακή, µιας µεταξύ των ευρωπαϊκών αγορών κατοικίας, βρίσκεται πλέον η Τουρκία, όπου η άνοδος των τιµών ήταν της τάξεως του 12,2%, γεγονός που κατέταξε τη γειτονική χώρα στην έκτη θέση της παγκόσµιας λίστας. θέση µε αύξηση τιµών κατά 8,5%. µείωση των τιµών είναι δεδοµένη τα τελευταία χρόνια, ξεχωρίζει η αρνητική πορεία της ολλανδικής αγοράς, η οποία έχει τη δεύτερη χειρότερη θέση µετά την Ελλάδα, καταγράφοντας πτώση κατά 8,5% σε σχέση µε το περσινό δεύτερο τρίµηνο. Ωστόσο, σε παγκόσµια βάση, οι τιµές των κατοικιών αυξήθηκαν κατά 2,4%, δείγµα ότι οι συνθήκες στην αγορά κατοικίας συνεχίζουν να βελτιώνονται. Είναι καλύπτει η έρευνα της Knight Frank σηµειώθηκε αύξηση τιµών. Στην κορυφή βρέθηκε το Ντουµπάι Χονγκ Κονγκ, όπου οι τιµές αυξήθηκαν κατά 19,1%. ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΑΕΡΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 12/09/2013 Το φυσικό αέριο από το οικόπεδο 12 της κυπριακής ότι άναψε η φλόγα, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της µετρήσεις για τη ροή του φυσικού αερίου, διαδικασία η οποία θα ολοκληρωθεί σε µερικές ηµέρες, ενώ ελήφθησαν δείγµατα για να µετρηθούν η πίεση και η όλες οι µετρήσεις και ολοκληρωθεί η δοκιµαστική παραγωγή, στα τέλη ή τις αρχές του ερχόµενου µήνα, θα γίνουν γνωστά και τα αποτελέσµατα της επιβεβαιωτικής γεώτρησης. δεύτερης επιβεβαιωτικής γεώτρησης, ο κ. 'Έλληνας υπενθύµισε πως όταν ο εκτελεστικός πρόεδρος της Noble Τσαρλς Ντέιβιντσον είχε ανακοινώσει τη διενέργεια της επιβεβαιωτικής γεώτρησης στο οικόπεδο 12 είχε πει πως υπάρχει 25% πιθανότητα να απαιτηθεί και δεύτερη επιβεβαιωτική γεώτρηση. Όπως εξήγησε ο κ. Έλληνας, οι λόγοι που υπάρχει πιθανότητα δεύτερης γεώτρησης είναι τεχνικοί. Ειδικότερα, πρόκειται για την πολύ µεγάλη έκταση του κοιτάσµατος, το οποίο είναι εµβαδού 40 τετραγωνικών λόγω της ύπαρξης ρηγµάτων που διαχωρίζουν το κοίτασµα. και στα όσα λέγονται περί της ποσότητας του κοιτάσµατος, υπενθυµίζοντας πως η ανακοίνωση των αποτελεσµάτων µετά το πέρας της ερευνητικής γεώτρησης στα τέλη του 2011 µιλούσε για 25% πιθανότητα η ποσότητα του κοιτάσµατος να είναι 8 tcf, 8

Έρχεται ο Ενιαίος Φόρος Ακινήτων

Έρχεται ο Ενιαίος Φόρος Ακινήτων Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 487 12 09 2013 ΣΗΜΕΡΑ Κυβερνητικές «χαρές και πανηγύρια» για δημοσιονομικό πλεόνασμα, με την αλήθεια, όμως, να είναι κάπως διαφορετική:

Διαβάστε περισσότερα

Επικαιρότητα 14-16/9/2013. Παραθέτουμε πιο κάτω τις σύντομες ειδήσεις από την επικαιρότητα.

Επικαιρότητα 14-16/9/2013. Παραθέτουμε πιο κάτω τις σύντομες ειδήσεις από την επικαιρότητα. Αθήνα 16-9-2013 Επικαιρότητα 14-16/9/2013 Παραθέτουμε πιο κάτω τις σύντομες ειδήσεις από την επικαιρότητα. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό τύπο ή στο Τμήμα Τύπου - Εκδόσεων & Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Επιβολή προστίμων για τη μη έκδοση, την έκδοση ανακριβών, πλαστών, εικονικών και τη λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων

Επιβολή προστίμων για τη μη έκδοση, την έκδοση ανακριβών, πλαστών, εικονικών και τη λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων Το Αλφαβητικό Ευρετήριο της εργασίας μας, βρίσκεται προς διευκόλυνση σας, στο τέλος του κειμένου Επιβολή προστίμων για τη μη έκδοση, την έκδοση ανακριβών, πλαστών, εικονικών και τη λήψη εικονικών φορολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 6.9.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Α 2. 15 η Δ/ΝΣΗ ΚΦΑΣ Τμήμα Β Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Καταθέσαµε σήµερα το πρωί το Σχέδιο Νόµου για τις Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Καταθέσαµε σήµερα το πρωί το Σχέδιο Νόµου για τις Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Πέµπτη 4 Αυγούστου 2005 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Με αφορµή την κατάθεση σήµερα στη Βουλή του Σχεδίου Νόµου για τις Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Κατατέθηκε στη Βουλή ο νόμος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις

Κατατέθηκε στη Βουλή ο νόμος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις 22 Φεβρουαρίου 2013 Κατατέθηκε στη Βουλή ο νόμος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για τη «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσιάζουμε σήμερα το πρόγραμμα για την ενεργειακή αναβάθμιση των ιδιωτικών κατοικιών στη χώρα μας.

Παρουσιάζουμε σήμερα το πρόγραμμα για την ενεργειακή αναβάθμιση των ιδιωτικών κατοικιών στη χώρα μας. Δελτίο Τύπου Αθήνα, 28 Ιουλίου 2009 Εισαγωγική Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη κατά την παρουσίαση του προγράμματος Ενεργειακής Αναβάθμισης Κατοικιών «Εξοικονόμηση κατ οίκον» Παρουσιάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙA: ΠΛΑΣΤΑ - ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙA: ΠΛΑΣΤΑ - ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙA: ΠΛΑΣΤΑ - ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ του ΤΣΟΛΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής ρ Μαρία Κωστοπούλου Προϊσταμένη Μονάδας Α Στρατηγικής και παρακολούθησης πολιτικών Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακή Στρατηγική Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 2014 2020

Αναπτυξιακή Στρατηγική Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Αναπτυξιακή Στρατηγική Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 2014 2020 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΜΘ Ξενοδοχείο «Elisso», Ξάνθη, 12 Μαϊου 2015 periferiarxis@pamth.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Επικαιρότητα 7-9/9/2013. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό τύπο ή στο

Επικαιρότητα 7-9/9/2013. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό τύπο ή στο Αθήνα 9-9-2013 Επικαιρότητα 7-9/9/2013 Παραθέτουμε πιο κάτω τις σύντομες ειδήσεις από την επικαιρότητα. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό τύπο ή στο Τμήμα Τύπου - Εκδόσεων & Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Είδος παράβασης Πρόστιμο Τόκος 1, 2 ιαδικαστικές παραβάσεις (άρθ. 54) Μη υπόχρεος τήρησης βιβλίων. Απλογραφικά βιβλία

Είδος παράβασης Πρόστιμο Τόκος 1, 2 ιαδικαστικές παραβάσεις (άρθ. 54) Μη υπόχρεος τήρησης βιβλίων. Απλογραφικά βιβλία LEGAL INSIGHTS ΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ Βασιλική Ζαροκανέλλου Οι τόκοι και τα πρόστιμα που συναρτώνται με φορολογικές παραβάσεις προβλέπονται στα άρθρα 53-62 του ν. 4174/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΕΝ.ΠΕ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΕΝ.ΠΕ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΕΝ.ΠΕ. ΚΥΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΓΟΥΡΟΥ ΣΤΗ ΙΑΡΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΜΕ Ι «ΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ (ANKO) ΑΕ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΘΕΜΑ : Πρότυπο Καινοτόµο Σχέδιο Ανάπτυξης (Π.Κ.Σ.Α.) υτικής Μακεδονίας

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ (ANKO) ΑΕ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΘΕΜΑ : Πρότυπο Καινοτόµο Σχέδιο Ανάπτυξης (Π.Κ.Σ.Α.) υτικής Μακεδονίας ΠΡΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/01/2007 Μ.Μ.Ε. ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ : Πρότυπο Καινοτόµο Σχέδιο Ανάπτυξης (Π.Κ.Σ.Α.) υτικής Μακεδονίας Με την ηµερίδα που πραγµατοποιήθηκε στην Κοζάνη την Πέµπτη 18 Ιανουαρίου 2007, ολοκληρώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α 85/7-4-2014)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α 85/7-4-2014) LEGAL INSIGHT ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α 85/7-4-2014) Βασιλική Ζαροκανέλλου Οι τόκοι και τα πρόστιμα που συναρτώνται με φορολογικές παραβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 4ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 4ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 4ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π.

Διαβάστε περισσότερα

4η Συνεδρία. της Επιτροπής Παρακολούθησης των. Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των. Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής

4η Συνεδρία. της Επιτροπής Παρακολούθησης των. Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των. Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 4η Συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2007-2013 Εισαγωγική

Διαβάστε περισσότερα

Τι είπε ο Γιάννης Στουρνάρας στην Επιτροπή της Βουλής για Τράπεζες και οικονοµία

Τι είπε ο Γιάννης Στουρνάρας στην Επιτροπή της Βουλής για Τράπεζες και οικονοµία Τι είπε ο Γιάννης Στουρνάρας στην Επιτροπή της Βουλής για Τράπεζες και οικονοµία «Οι πρόσφατες εξελίξεις στην ελληνική οικονοµία ενισχύουν τις προβλέψεις για σταδιακή επάνοδο της οικονοµίας σε αναπτυξιακή

Διαβάστε περισσότερα

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, Κυρίες και Κύριοι,

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, Κυρίες και Κύριοι, Ομιλία του κ. Philippe Μaystadt, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2008 Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, Κυρίες και Κύριοι, Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» Πειραιάς, 22 Ιουλίου 2010 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς σας ενημερώνει ότι, υπογράφηκε στις 20 Ιουλίου, από την Υπουργό Οικονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Επιστηµονική και Οργανωτική Γραµµατεία Σχεδιασµού και Κατάρτισης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. /νση: Θεµιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα Μονάδα Α2 Πληροφορίες:. Παπαδόπουλος, Λ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: ευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011 Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 1. Τι είναι το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο; Η Πολιτεία με την υπ αριθ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.10 Απόφαση του Υπουργείου Ενέργειας και Κλιματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο εκέµβριος 2005 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από τη διενέργεια του Αναπτυξιακού Συνεδρίου της Περιφέρειας, αλλά και από τις επιµέρους συσκέψεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Λαµία ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Λαµία ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Λαµία 20-12-2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Συνεδρίασε στις 20 εκεµβρίου το Περιφερειακό Συµβούλιο Στερεάς Ελλάδας : ενηµέρωση για την µη απόδοση των ΚΑΠ από

Διαβάστε περισσότερα

Αστική αειφορία. ιαµόρφωση και εφαρµογή ολοκληρωµένων πιλοτικών προγραµµάτων βιώσιµης αστικής ανάπτυξης. Το πρόγραµµα URBAN Κερατσίνι - ραπετσώνα.

Αστική αειφορία. ιαµόρφωση και εφαρµογή ολοκληρωµένων πιλοτικών προγραµµάτων βιώσιµης αστικής ανάπτυξης. Το πρόγραµµα URBAN Κερατσίνι - ραπετσώνα. Ε.Μ.Π. ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Περίπτωσης Νέο Μουσείο Ακρόπολης

Μελέτη Περίπτωσης Νέο Μουσείο Ακρόπολης Μελέτη Περίπτωσης Νέο Μουσείο Ακρόπολης Μελέτη Περίπτωσης Νέο Μουσείο Ακρόπολης Χαρακτηριστικό Παράδειγµα της Πολιτιστικής Πολιτικής της Ελλάδας Γενικές Αρχές: Α. Η πολιτιστική πολιτική της χώρας µπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηµεροµηνία 16-7-2012 Α.Π.: 2601 Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού 98-100 Ταχ. Κώδικας: 11741

Διαβάστε περισσότερα

Q&As Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε) 1. Ποια ακίνητα χρεώνονται το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε;

Q&As Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε) 1. Ποια ακίνητα χρεώνονται το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε; Q&As Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε) 1. Ποια ακίνητα χρεώνονται το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε; Τα ηλεκτροδοτημένα ακίνητα που αφορούν οικιακή ή εμπορική χρήση και υπάγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΥΨΗΛΑΝΤΗ 1 35100 ΛΑΜΙΑ. Λαµία 2-10-2013 ΠΡΟΣ: Μ.Μ.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΥΨΗΛΑΝΤΗ 1 35100 ΛΑΜΙΑ. Λαµία 2-10-2013 ΠΡΟΣ: Μ.Μ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΥΨΗΛΑΝΤΗ 1 35100 ΛΑΜΙΑ Λαµία 2-10-2013 ΠΡΟΣ: Μ.Μ.Ε. ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Συµµετοχή και τοποθέτηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχου Περγαντά,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΠΑΡΗΣ Γεν. Γραµµατέας Ε ΤΕΕ/ΤΚΜ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ

ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΠΑΡΗΣ Γεν. Γραµµατέας Ε ΤΕΕ/ΤΚΜ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΠΑΡΗΣ Γεν. Γραµµατέας Ε ΤΕΕ/ΤΚΜ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ Είναι γνωστό σε όλους ότι τα ιδιωτικά έργα αποτελούν για χρόνια στη χώρα µας, την ατµοµηχανή της Ελληνικής οικονοµίας. H άνοδος της

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη»

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Δημαρχείο Θεσσαλονίκης 13 Μαρτίου 2014 Θέμα: «Η ανάγκη για οριζόντια τεχνική υποστήριξη των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ηµερίδα «Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας», Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006. ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέµα: Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Θεσσαλίας Ο Περιφερειάρχης.

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέµα: Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Θεσσαλίας Ο Περιφερειάρχης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ E.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ Λάρισα, 18-03-2015 α.π.: 1277

Διαβάστε περισσότερα

http://www.cyprusnet.gr/index.php?section=652&newsid510=372 (13/04/2011)

http://www.cyprusnet.gr/index.php?section=652&newsid510=372 (13/04/2011) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 12 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΤΗΣ Ο.Κ.Ο.Ε. Ι. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟ 12ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ: Στις 07/04/2011 ολοκληρώθηκε η διαδικασία διενέργειας αρχαιρεσιών για την εκλογή αντιπροσώπων. Τα στοιχεία έχουν αναρτηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Σε περιφερειακό επίπεδο, αποτελεί κρίσιµης σηµασίας ζήτηµα η στήριξη, µε τη µορφή της άµεσης κεφαλαιουχικής ενίσχυσης, των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΘΗΝΑ 1-8-2007 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο Μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας

Ενημερωτικό Δελτίο Μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας Ενημερωτικό Δελτίο Μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας Τετάρτη 11 Απριλίου 2012 Η ιοίκηση και το προσωπικό του Επιµελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας σας εύχονται Χρόνια Πολλά & Καλή Ανάσταση! ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«20 χρόνια συνεισφοράς των Κινητών Επικοινωνιών στην οικονομία και κοινωνία» Συμβολή στην ανάπτυξη με παρόν και μέλλον

«20 χρόνια συνεισφοράς των Κινητών Επικοινωνιών στην οικονομία και κοινωνία» Συμβολή στην ανάπτυξη με παρόν και μέλλον «20 χρόνια συνεισφοράς των Κινητών Επικοινωνιών στην οικονομία και κοινωνία» Συμβολή στην ανάπτυξη με παρόν και μέλλον 1 H εξέλιξη των Κινητών Επικοινωνιών 1993-2013 2 Κινητή Τηλεφωνία: 20 χρόνια κοντά

Διαβάστε περισσότερα

Η Προοπτική Ανάπτυξης του Κυπριακού Τουρισµού µέσω των PPPs Αντώνης Πασχαλίδης Υπουργός Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού 1 Τι είναι οι Συµπράξεις ηµοσίου Ιδιωτικού Τοµέα; PPP s: είναι ευρέως γνωστές,

Διαβάστε περισσότερα

25-34» 13,0 18,2 25,3 33,9 36,6 36, » 8,2 11,1 15,6 22,2 24,2 22, » 6,7 9,2 13,2 19,6 21,0 18, » 4,7 6,1 8,2 13,9 16,0 16,0

25-34» 13,0 18,2 25,3 33,9 36,6 36, » 8,2 11,1 15,6 22,2 24,2 22, » 6,7 9,2 13,2 19,6 21,0 18, » 4,7 6,1 8,2 13,9 16,0 16,0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 εκεµβρίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Σεπτέµβριος 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 9 Απριλίου 2015

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 9 Απριλίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 9 Απριλίου 2015 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2015 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της Manpower για το Γ Τρίμηνο 2015. Συγκρατημένα αισιόδοξες οι προβλέψεις προσλήψεων των εργοδοτών στην Ελλάδα

Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της Manpower για το Γ Τρίμηνο 2015. Συγκρατημένα αισιόδοξες οι προβλέψεις προσλήψεων των εργοδοτών στην Ελλάδα ManpowerGroup Λεωφόρος Μεσογείων 2-4 Πύργος Αθηνών, Κτίριο Β 115 27 Αθήνα T: 210 69 27 400 www.manpowergroup.gr MEDIA CONTACT: Τάνια Κωφίδου 210-6931216 tkofidou@manpowergroup.gr Βίκυ Μπουλούκου 210-6931204

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΟΔΥΣΣΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΟΜΙΛΙΑ ΟΔΥΣΣΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΜΙΛΙΑ ΟΔΥΣΣΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ 1 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2020 Αξιότιµε κύριε

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013 Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013 Από τις 25 Φεβρουαρίου έως τις 25 Απριλίου 2013 θα διαρκέσει η περίοδος υποβολής προτάσεων για ένταξη στο πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Πως διαμορφώνεται το νέο φορολογικό τοπίο στο νέο έτος του φοροτεχνικού Γιώργου Δ. Χριστόπουλου e-mail: g. Christopoulos@mental.gr

Πως διαμορφώνεται το νέο φορολογικό τοπίο στο νέο έτος του φοροτεχνικού Γιώργου Δ. Χριστόπουλου e-mail: g. Christopoulos@mental.gr Πως διαμορφώνεται το νέο φορολογικό τοπίο στο νέο έτος του φοροτεχνικού Γιώργου Δ. Χριστόπουλου e-mail: g. Christopoulos@mental.gr Τα «πάνω κάτω» έρχονται από τη νέα χρονιά, καθώς αλλάζει και πάλι ριζικά

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Θέμα: «Η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 4976 Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας 1, ιοικητήριο Ταχ.Κωδ: 85100,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2006

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2006 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2006 Πωλήσεις: 2,289.8 εκ. Ευρώ έναντι 1,709.0 εκ. Ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2005 (αύξηση 34.0%) Κέρδη προ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 10 Απριλίου 2014

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 10 Απριλίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 10 Απριλίου 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2014 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ Η ΠΡΩΤΗ ΑΡΠΑΧΤΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ! ΜΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ Η ΠΡΩΤΗ ΑΡΠΑΧΤΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ!

ΜΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ Η ΠΡΩΤΗ ΑΡΠΑΧΤΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ! ΜΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ Η ΠΡΩΤΗ ΑΡΠΑΧΤΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ! ΜΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ Η ΠΡΩΤΗ ΑΡΠΑΧΤΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ! 1 / 6 ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ (19/12) ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ Με την απαράδεκτη διαδικασία του κατεπείγοντος και ως αυτοτελές νομοσχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ.23/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης.

Από το πρακτικό της αριθ.23/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.23/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 288/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή στο δηµοτικό συµβούλιο της εισηγητικής έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 εκεµβρίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 εκεµβρίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 εκεµβρίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Σεπτέµβριος 20 29 27 25 23 21 19 17 15 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359 Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας 1, ιοικητήριο Ταχ.Κωδ: 85100, Ρόδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρρες, 3/7/2013 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Τηλ. : 23210-83634 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ/ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ THN ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΑ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΣΑΑ)»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ THN ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΑ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΣΑΑ)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (και Ταμείο Συνοχής) ή Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.& Fax:

Τηλ.& Fax: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου 2012 Τοπάλη 97/Γαλλίας Βόλος ΤΚ 38221 Αρ. Πρωτ: 411 Τηλ.& Fax: 24210 29576 Προς Πρόεδρο ηµοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Από τα πρακτικά της 21/01/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Από τα πρακτικά της 21/01/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Από τα πρακτικά της 21/01/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου Αριθµός Απόφασης 6 /2015

Διαβάστε περισσότερα

Πώς θα μειωθούν δραστικά οι φορολογικοί συντελεστές. Σε 20% κατ αρχήν και 15% στη συνέχεια η επιβάρυνση για νομικά πρόσωπα

Πώς θα μειωθούν δραστικά οι φορολογικοί συντελεστές. Σε 20% κατ αρχήν και 15% στη συνέχεια η επιβάρυνση για νομικά πρόσωπα Πώς θα μειωθούν δραστικά οι φορολογικοί συντελεστές Σε 20% κατ αρχήν και 15% στη συνέχεια η επιβάρυνση για νομικά πρόσωπα Δευτέρα, 28 Απριλίου 2014 10:26 UPD:10:27 Αναδημοσίευση από τη «Ναυτεμπορική».

Διαβάστε περισσότερα

Λάρισα 10-04-09 ΘΕΜΑ: ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΙΧΕ Η ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Λάρισα 10-04-09 ΘΕΜΑ: ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΙΧΕ Η ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Λάρισα 10-04-09 ΘΕΜΑ: ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΙΧΕ Η ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Με µεγάλη επιτυχία πραγµατοποιήθηκε την Πέµπτη 9 Απριλίου 2009 η εκδήλωση για

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι, Σήµερα η ανταγωνιστικότητα δεν είναι πλέον θέµα κόστους, αλλά θέµα ποιότητας και υψηλής προστιθέµενης αξίας.

Κυρίες και Κύριοι, Σήµερα η ανταγωνιστικότητα δεν είναι πλέον θέµα κόστους, αλλά θέµα ποιότητας και υψηλής προστιθέµενης αξίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Κυρίες και Κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά απευθύνοµαι σε ένα τόσο εκλεκτό ακροατήριο και θέλω να συγχαρώ τους διοργανωτές για την πρωτοβουλία τους. Είναι πράγµατι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2011-2012 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2011-2012 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2011-2012 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΕΑΠΑΠ) ΣΤΟ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Μηλιός, Συνέντευξη στα Επίκαιρα 28/07/2012

Γιάννης Μηλιός, Συνέντευξη στα Επίκαιρα 28/07/2012 Γιάννης Μηλιός, Συνέντευξη στα Επίκαιρα 28/07/2012 1. Κατά τα φαινόμενα, οι δανειστές θα τραβήξουν στα άκρα τον χρηματοδοτικό στραγγαλισμό της χώρας, με μη καταβολή της δανειακής δόσης. Δημιουργείται ένα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ Εισαγωγή Σκοπός του εντύπου είναι η παρουσίαση των βασικών προνοιών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αθήνα, 25 Ιουνίου 2013 Α.Π. 25841

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αθήνα, 25 Ιουνίου 2013 Α.Π. 25841 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα, 25 Ιουνίου 2013 Α.Π. 25841 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ι ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΠΕ /ΑΜΘ

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ι ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΠΕ /ΑΜΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοµοτηνή -2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Αρ.Πρωτ : ΗΜΩΝ Προτεραιότητα: ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΠΕ ΑΜΘ)... Ταχ. /νση: Στίλπωνος Κυριακίδη 17 Κοµοτηνή 69 100 Πληροφορίες: Χ. Καλιντζόγλου,Φ.Καραλίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ

ΕΣΠΑ Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ Βασικές αλλαγές νέας περιόδου Ο Κανονισμός δημιουργεί ένα πολύ στενό πλαίσιο διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 1 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 Μαρία Κασωτάκη Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κρήτης ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ, ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΣΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ- ΠανοζάχοςΔημήτριος Οικονομολόγος Φοροτεχνικός Msc Εφαρμοσμένης Λογιστικής & Ελεγκτικής Δ/νων Σύμβουλος της ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε.

ΦΟΡΟΣΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ- ΠανοζάχοςΔημήτριος Οικονομολόγος Φοροτεχνικός Msc Εφαρμοσμένης Λογιστικής & Ελεγκτικής Δ/νων Σύμβουλος της ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε. ΕΝ.Φ.Ι.Α. ΦΟΡΟΣΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ- ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΠανοζάχοςΔημήτριος Οικονομολόγος Φοροτεχνικός Msc Εφαρμοσμένης Λογιστικής & Ελεγκτικής Δ/νων Σύμβουλος της ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε. Τι είναι ο ΕΝ.Φ.Ι.Α.; Ν.4223/13 Άρθρο 1:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εξέλιξη του ποσοστού ανεργίας, κατά µήνα: Οκτώβριος 2010 Οκτώβριος 2012

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εξέλιξη του ποσοστού ανεργίας, κατά µήνα: Οκτώβριος 2010 Οκτώβριος 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: 20 Πειραιάς, 10 Ιανουαρίου 2013 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Οκτώβριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 7 Ιανουαρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 7 Ιανουαρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 7 Ιανουαρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Οκτώβριος 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 12 Μαΐου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 12 Μαΐου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 12 Μαΐου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Φεβρουάριος 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµέρωση για τις Νέες ράσεις Ενίσχυσης των Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων και Επιστηµόνων Ελευθέρων Επαγγελµατιών. Αθήνα, 20 Μαΐου 2009

Ενηµέρωση για τις Νέες ράσεις Ενίσχυσης των Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων και Επιστηµόνων Ελευθέρων Επαγγελµατιών. Αθήνα, 20 Μαΐου 2009 Ενηµέρωση για τις Νέες ράσεις Ενίσχυσης των Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων και Επιστηµόνων Ελευθέρων Επαγγελµατιών Καλό µεσηµέρι, Αθήνα, 20 Μαΐου 2009 Σας καλέσαµε σήµερα για να ανακοινώσουµε ένα νέο πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας.

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας. Οµιλία του Προέδρου του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας κ. Γ. Καραµπάτου στο Α.Τ.Ε.Ι. Καλαµάτας µε θέµα: «Η ανάγκη συνεργασίας µεταξύ Επιµελητηρίου και Πανεπιστηµίων µέσω των γραφείων διασύνδεσης» Τρίτη, 30 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Μάρτιο 2015.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Μάρτιο 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 4 Ιουνίου 20 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Μάρτιος 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Μάρτιο

Διαβάστε περισσότερα

Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής συνοχής και ένταξης των µεταναστών για µια βιώσιµη Ευρώπη

Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής συνοχής και ένταξης των µεταναστών για µια βιώσιµη Ευρώπη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Επιτροπή των Περιφερειών ιάσκεψη µε θέµα Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ 2 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ 2007-2013. (ΛΟΥΤΡΑΚΙ 20/03/2009) Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επικαιρότητα 2-4/11/2013. της ημέρας. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό

Επικαιρότητα 2-4/11/2013. της ημέρας. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό Αθήνα 4-11-2013 Επικαιρότητα 2-4/11/2013 Παραθέτουμε πιο κάτω τις σύντομες ειδήσεις από την επικαιρότητα της ημέρας. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό τύπο ή στο Τμήμα Τύπου - Εκδόσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ

Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ Κυρίες και κύριοι Αγαπητοί εργαζόμενοι Φίλες και φίλοι Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας σήμερα εδώ, στο

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών Περραιβού 20 και Καλλιρρόης 5, 11743 Αθήνα

Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών Περραιβού 20 και Καλλιρρόης 5, 11743 Αθήνα Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών Περραιβού 20 και Καλλιρρόης 5, 11743 Αθήνα Διακήρυξη : 1.2014/ΔΝΥ Αντικείμενο : Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για το έργο «Προπαρασκευαστικές ενέργειες για τη Χρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Λαµία ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Λαµία ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Λαµία 14-03-2012 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχος Περγαντάς στην Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Περιφερειών της Βουλής Στη Συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 Ιουλίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 Ιουλίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 Ιουλίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Απρίλιος 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Απρίλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 1. Τι είναι το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο; Η Πολιτεία με την υπ αριθ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.10 Απόφαση του Υπουργείου Ενέργειας και Κλιματικής

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση της εµπειρίας της Κοινότητας του Αγκιστρίου Επιχειρηµατική Ανταλλαγή

Παρουσίαση της εµπειρίας της Κοινότητας του Αγκιστρίου Επιχειρηµατική Ανταλλαγή ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ Παρουσίαση της εµπειρίας της Κοινότητας του Αγκιστρίου Επιχειρηµατική Ανταλλαγή Το έργο Η Αναπτυξιακή Σύµπραξη "Κοινωνικός Στρυµώνας"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΣΠΑ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΣΠΑ 3 η ιάσκεψη Προέδρων Επιτροπών Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ, ΕΠΑΑ, ΕΠΑΛ 2007-2013 2013 Πορεία Υλοποίησης ΕΣΠΑ 14.12.2011 1 Πορεία Υλοποίησης ΕΣΠΑ 2 Πορεία Υλοποίησης ΠΕΠ ΕΣΠΑ 2007-2013 3 Πορεία Υλοποίησης ΤΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 1. Τι είναι το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο; Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο θεσπίστηκε από την Πολιτεία, με την υπ αριθ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.10

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 28 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 28 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 28 ης /15-12-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Διαγωνισμού. «Προσβασιμότητα χωρίς όρια»

Ανακοίνωση Διαγωνισμού. «Προσβασιμότητα χωρίς όρια» Ανακοίνωση Διαγωνισμού «Προσβασιμότητα χωρίς όρια» Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Innovability - Καινοτόμες τεχνολογίες για άτομα με διαφορετικές ικανότητες που έχει ενταχθεί στον άξονα προτεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 12 Απριλίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 12 Απριλίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, Απριλίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά διορθωµένο δείκτη ανεργίας για τον Ιανουάριο 20. Στο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Πρόγραµµα Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας (ΠΕΒΕ 2) 1 2009-2010

Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Πρόγραµµα Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας (ΠΕΒΕ 2) 1 2009-2010 Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Πρόγραµµα Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας (ΠΕΒΕ 2) 1 2009-2010 1. Στόχοι Μέσα Βασικός στόχος του ΠΕΒΕ είναι η ενδυνάµωση της ερευνητικής δραστηριότητας και συνεισφοράς των µελών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Μάρτιος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 5 Ιουνίου 2014

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Μάρτιος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 5 Ιουνίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 5 Ιουνίου 20 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Μάρτιος 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Μάρτιο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η δράση χρηµατοδοτείται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα υτικής Μακεδονίας. Συγχρηµατοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας,

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, Παρέμβαση του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου της Τράπεζας Πειραιώς κ. Χριστόδουλου Αντωνιάδη, στο συνέδριο «Αριστοτέλης» της ΕΕΔΕ, στις 28 Νοεμβρίου 2014, στη Θεσσαλονίκη Χρηματοδοτικά Νέα Εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα