Έρχεται ο Ενιαίος Φόρος Ακινήτων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έρχεται ο Ενιαίος Φόρος Ακινήτων"

Transcript

1 Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας ÔÅÕ ÏÓ ÊõâåñíçôéêÝò «áñýò êáé ðáíçãýñéá» ãéá äçìïóéïíïìéêü ðëåüíáóìá, ìå ôçí áëþèåéá, üìùò, íá åßíáé êüðùò äéáöïñåôéêþ: ðëåüíáóìá óôéò êéíçôïðïéþóåéò (äüóêáëïé, êáèçãçôýò, åñãáæüìåíïé óôçí áìõíôéêþ âéïìç áíßá, ãéáôñïß), óôçí áíåñãßá (ïé åñãáæüìåíïé óôïí ÏÁÅÄ êáôáããýëëïõí ìåãáëýôåñá ðïóïóôü áð áõôü ðïõ åðéóþìùò áíáêïéíþíïíôáé), óôéò áõôïêôïíßåò (ìßá êüèå 18 þñåò, ìå ôï 75% áõôþí ãéá ïéêïíïìéêïýò ëüãïõò) êáé Ýëëåéììá óôïí Ãéá ôï äéáöïñåôéêü äéüâáóìá ôùí äåäïìýíùí, ùóôüóï, êáíåßò äåí ìðïñåß íá éó õñéóôåß üôé öôáßíå ïé áíþôáôåò ó ïëýò ìáò, ðáñüëï ðïõ âüëëïíôáé áíçëåþò êáé ðïéêéëïôñüðùò ôï ôåëåõôáßï äéüóôçìá áðü ôçí êõâýñíçóç (ìå ëüãéá êáé ðñüîåéò). îé åëëçíéêü ðáíåðéóôþìéá öéãïõñüñïõí áíüìåóá óôá 800 êáëýôåñá éäñýìáôá ðáãêïóìßùò, ôá ïðïßá êáôáãñüöïíôáé óôï ÄéåèíÞ Ðßíáêá ÊáôÜôáîçò Ðáíåðéóôçìßùí ôçò QS, ãéá ôï Êáëýôåñï åëëçíéêü ðáíåðéóôþìéï, ãéá äåýôåñç óõíå Þ ñïíéü, ôï ÁñéóôïôÝëåéï ÐáíåðéóôÞìéï Èåóóáëïíßêçò, ôï ïðïßï, ìüëéóôá, âåëôßùóå ôç èýóç ôïõ óôçí êáôüôáîç (áðü ôçí èýóç ôï 2012, óôç èýóç ãéá ôï 2013). Áêïëïõèïýí ôï ÐáíåðéóôÞìéï ôçò ÊñÞôçò (èýóç ), ôï Êáðïäéóôñéáêü ÐáíåðéóôÞìéï Áèçíþí êáé ôï Åèíéêü Ìåôóüâéï Ðïëõôå íåßï (èýóåéò ), ôï ÐáíåðéóôÞìéï Ðáôñþí (èýóç ) êáé ôï Ïéêïíïìéêü ÐáíåðéóôÞìéï Áèçíþí (èýóç +701). ÌÝóá óôéò åîáéñåôéêü áíôßîïåò óõíèþêåò ðïõ äéáìïñöþíåé ç êõâåñíçôéêþ åíäïôéêüôçôá óôçí «ôñüéêá», ç åëëçíéêþ ðáéäåßá åðéâéþíåé, ðáñüãåé åðéóôçìïíéêü äõíáìéêü, ðïõ óõíéóôü ðñïûðüèåóç ãéá ôçí áíüðôõîç, ðëçí, üìùò, ïé äéá åéñéóôýò ôçò åîïõóßáò ïõäåìßá áíáðôõîéáêþ ðñïïðôéêþ áíïßãïõí, ðéóôåýïíôáò ðùò ìå ôéò ðåñéêïðýò áìïéâþí êáé óõíôüîåùí, êáèþò êáé ôá «áñüôóéá» èá äçìéïõñãïýí ΣΕΛ. 2 áôæýíôá èåìüôùí ìç áíéêþí ΣΕΛ. 3 èýìáôá ìç áíéêþí ΣΕΛ. 4 äéåèíþ èýìáôá ΣΕΛ. 5 åëëçíéêþ ðñáãìáôéêüôçôá ΣΕΛ. 6 ðñùôïóýëéäá åöçìåñßäùí ΣΕΛ. 7-8 áðïêüììáôá åöçìåñßäùí Áðåñãßá ÓÅÔÅÅ êáé ÐÏÓÅÕÐÅ ÙÄÅ Ο Σύλλογος Εργαζομένων ΤΕΕ (ΣΕΤΕΕ) ανακοίνωσε ότι συμμετέχει αγωνιστικά στην 24ωρη Πανελλαδική απεργία που κήρυξε η Ομοσπονδία (ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ) την Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2013, καταγγέλλοντας ότι «η κυβέρνηση της διάλυσης, της εκχώρησης και των απολύσεων δίνει τις εξετάσεις της στους δανειστές, στους τραπεζίτες και στους κάθε λογής τοκογλύφους». Αναλυτικά στη σελ. 3 ΧΩΡΙΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ Mόνο η κύρια και ιδιοκατοικούμενη κατοικία που ανήκει κατά κυριότητα ή επικαρπία σε μακροχρόνια άνεργο ή σε άνεργο που επιδοτείται για περισσότερους από έξι μήνες και έχει οικογενειακό εισόδημα έως ευρώ θα εξαιρείται από την καταβολή του Ενιαίου Φόρου Ακινήτου. Παράλληλα όμως απαραίτητη προϋπόθεση είναι η τιμή ζώνης του ακινήτου να μην υπερβαίνει τις ευρώ, το εμβαδόν να μην ξεπερνά τα 120 τ.μ. και η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας του δικαιούχου να μην υπερβαίνει τις ευρώ. Αυτά προβλέπει σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες του Τύπου το σχέδιο νόμου για τον Ενιαίο Φόρο Ακινήτων, που αναμένεται να δώσει σε δημόσια Έρχεται ο Ενιαίος Φόρος Ακινήτων διαβούλευση το υπουργείο Οικονομικών στο τέλος της εβδομάδας, Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι άνεργοι που διαθέτουν εξοχική κατοικία, οικόπεδα ή αγροτεμάχια θα καταβάλλουν κανονικά τον Ενιαίο Φόρο Ακινήτων για καθένα από αυτά. Το ίδιο ισχύει και για ανέργους με κύρια κατοικία μεγάλης αξίας ή πολλών τετραγωνικών μέτρων. Στο μεταξύ την τελευταία κυριολεκτικά στιγμή θα αποφασίσει το υπουργείο Οικονομικών για το εάν τα φτωχά νοικοκυριά και οι ευπαθείς κοινωνικές ομάδες του πληθυσμού θα πληρώσουν μειωμένο Ενιαίο Φόρο Ακινήτων το 2014 ή θα λάβουν διευκολύνσεις για την καταβολή του φόρου. Από το φόρο ακινήτων θα εξαιρείται µόνον η κύρια και ιδιοκατοικούµενη κατοικία που ανήκει κατά κυριότητα ή επικαρπία σε µακροχρόνια άνεργο ή σε άνεργο που επιδοτείται για περισσότερους από έξι µήνες και έχει οικογενειακό εισόδηµα έως ευρώ. 1

2 ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ Εορτασµός της Ηµέρας Ευρωπαϊκής Συνεργασίας 4-6 Οκτωβρίου 2013 Σηµειωτικής: «Κόσµοι που αλλάζουν & Σηµεία των καιρών» ΒΟΛΟΣ Ελληνική Σηµειωτική Εταιρεία, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Οκτωβρίου ο Πανελλήνιο Συνέδριο για το Παθητικό Κτίριο ΑΘΗΝΑ Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου 9 Νοεµβρίου 2013 «Energy in Buildings 2013» ΑΘΗΝΑ Ελληνικό Παράρτηµα της ASHRAE Με σειρά εκδηλώσεων στην Ηγουµενίτσα και την Κέρκυρα θα τιµηθεί η Ηµέρα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας (European Cooperation Day), που γιορτάζεται υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Πρόγραµµα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Ιταλία » και το ΙΡΑ ιασυνοριακό Πρόγραµµα «Ελλάδα-Αλβανία ». Ειδικότερα, την Παρασκευή 13 Σεπτεµβρίου 2013 και ώρα 17:00, θα διοργανωθεί στην Ηγουµενίτσα η πρώτη από τις τρεις συνολικά εκδηλώσεις µε το γενικό τίτλο «Η θάλασσα που µας ενώνει». Νέοι κωπηλάτες του ηµοτικού Ναυταθλητικού Οµίλου Ηγουµενίτσας θα κληθούν να κατασκευάσουν χάρτινες βέρκες, θα τις «διακοσµήσουν» µε τα χρώµατα της Ελλάδας, της Ιταλίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και µε µηνύµατα συνεργασίας και θα τις αφήσουν να πλεύσουν συµβολικά στη γραµµή πλεύσης των επιβατηγών πλοίων, που συνδέουν την Ελλάδα µε την Ιταλία. Το Σάββατο 14 Σεπτεµβρίου, ώρα 17:00, αντίστοιχη εκδήλωση θα οργανωθεί και στην Κέρκυρα, µε τη συµµετοχή νέων από το «Χαµόγελο του Παιδιού Κέρκυρας», καθώς και ιστιοπλόων optimist και ναυτοπροσκόπων στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Αθλητικού Οµίλου Κέρκυρας. Οι παιδικές κατασκευές θα αφεθούν από τα ιστιοπλοϊκά σκάφη στη θαλάσσια περιοχή µεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας. Πληροφορίες: ιασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα-Αλβανία » διοργανώνεται στις 14/09/2013 διασυνοριακή ιστιοπλοϊκή ρεγκάτα από την Κέρκυρα στους Αγ. Σαράντα µε επιστροφή. Αναµένεται να συµµετάσχουν περισσότεροι από 50 ιστιοπλόοι µε δέκα σκάφη. Η αναχώρηση των σκαφών θα γίνει στις 10:00 από το λιµάνι της Κέρκυρας. Πληροφορίες: www. greece-albania.eu Καρδίτσα: ΕπιΣκέπτοµαι την Πόλη µου 2014 Ο Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελµατιών ιπλω- µατούχων Μηχανικών Νοµού Καρδίτσας, υπό την αιγίδα του ήµου Καρδίτσας και του Τµήµατος Κεντρικής και υτικής Θεσσαλίας του ΤΕΕ, διοργανώνει -για 2η συνεχή χρονιά- επταήµερο δράσεων και εκδηλώσεων για την πόλη της Καρδίτσας µε τίτλο «ΕπιΣκέπτοµαι την πόλη µου 2014». Οι εκδηλώσεις θα πραγµατοποιηθούν από 15 ως 22 Φεβρουαρίου 2014 και θα διεξαχθούν σε επιλεγµένους χώρους της πόλης. Το πρόγραµµα δράσεων χωρίζεται σε τρεις θεµατικές ενότητες, που σχετίζονται µε το Παρελθόν, το Παρόν και το Μέλλον της Καρδίτσας, αλλά και κάθε ελληνικής επαρχιακής πόλης µε αντίστοιχα χαρακτηριστικά. Σε ο, τι αφορά την ηµερίδα «ΕπιΣκέπτοµαι την πόλη µου 2014» θα αναφέρεται στην ανάπτυξη της πόλης από την ιστορική της εµφάνιση έως σήµερα, µε έµφαση στον αγροτικό και οικονοµικό τοµέα, τα κτίρια και τις εγκαταστάσεις συνδεδεµένα µε αυτή την ανάπτυξη, την κοινωνική εξέλιξη της πόλης και τους επιφανείς κάτοικους µε κοινωνικό αποτύπωµα. Ως ενδεικτικές της ηµερίδας µπορούν να αναφερθούν οι παρακάτω θεµατικές: - Ιστορική εξέλιξη της Καρδίτσας (πολιτική, οικονο- µία, πολιτισµός) - Οικονοµικά µοντέλα αγροτικής ανάπτυξης - Κτίσµατα της αγροτικής κληρονοµιάς - Εγκαταλειµµένοι χώροι µε ιστορικό παρελθόν - Προσωπικότητες της πόλης µε εξέχουσα δράση. - Επανάχρηση αποκατάσταση κτιρίων - ράσεις προώθησης της οικονοµίας - Εκµετάλλευση του αγροτικού δυναµικού - Παραδείγµατα πόλεων µε αντίστοιχα χαρακτηριστικά και εφαρµογή τους στην περίπτωση της Καρδίτσας. Παράλληλα, µε τις εκδηλώσεις επιδιώκεται η διοργάνωση εκθέσεων µε σχετικό υλικό µε τη συµµετοχή φορέων και ιδιωτών. Οι ενδιαφερόµενοι να µετάσχουν στις δράσεις ή/και στην έκθεση µπορούν να αποστείλουν περίληψη της προτεινόµενης ανακοίνωσής τους ή/και της συµµετοχής τους στην έκθεση σε ηλεκτρονική µορφή ως τις 25 Οκτωβρίου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου της διοργάνωσης: Οι περιλήψεις που θα υποβληθούν για την ηµερίδα θα περιλαµβάνουν τίτλο της εργασίας, όνοµα και ιδιότητα του συγγραφέα, διεύθυνση επικοινωνίας, τηλέφωνο και ηλεκτρονικό ταχυδροµείο και θα αποσταλούν σε ηλεκτρονική µορφή (αρχείο MS Word). Σηµαντικές ηµεροµηνίες: Αποστολή περιλήψεων: ως 25/10/2013 Αποδοχή περιλήψεων: 15/11/2013 Αποστολή πλήρους κειµένου/έργων 16/11/ /1/2014 Πληροφορίες: gmail.com ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Γεώργιος Π. Καραλής Αργύρης Δεμερτζής Φρόσω Καβαλάρη ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Χριστίνα Τσιχριντζή ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2

3 ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΕ Απεργία ΠΟΣΕΥΠΕΧΩ Ε την Παρασκευή Ο ΣΕΤΕΕ σε ανακοίνωση του (υπογράφει ο πρόεδρος Π. Ρήγας και η γενική γραµµατέας Σ. Καπελλάκου) ενηµερώνει τους εργαζόµενους µέλη του, στις κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες του ΤΕΕ ότι: «Συµµετέχουµε αγωνιστικά στην 24ωρη Πανελλαδική απεργία που κήρυξε η Οµοσπονδία µας (ΠΟΣΕΥΠΕΧΩ Ε) την Παρασκευή 13 Σεπτεµβρίου Η κυβέρνηση της διάλυσης, της εκχώρησης και των απολύσεων δίνει τις εξετάσεις της στους δανειστές, στους τραπεζίτες και στους κάθε λογής τοκογλύφους. Ήδη προχωρά µε Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις σε διαθεσιµότητες-απολύσεις συναδέλφων µας στη Γ.Γ..Ε. και στο ΥΠΕΚΑ. Ο ατοµικός εφησυχασµός είναι ο καλύτερος σύµµαχος της κυβέρνησης και των επιλογών της ώστε να προχωρήσει σε επόµενους στόχους που µπορεί να είµαστε εµείς. Απέναντι σε αυτές τις κυβερνητικές πολιτικές που διαλύουν τις ζωές µας αντιτάσσουµε συναδελφικότητα, αλληλεγγύη, ενωτική αγωνιστική δράση για ανατροπή αυτών των πολιτικών που υποθηκεύουν τη χώρα και το λαό µας. Όλοι στην 24ωρη απεργία της Παρασκευής. Όλοι στη συγκέντρωση 07: 30 πµ. στη Γ.Γ..Ε. (Χαριλάου Τρικούπη 182)» Η ανακοίνωση καταλήγει αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «ε θα σταµατήσουν αν δεν τους σταµατήσουµε». ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΙ Η, Κ. ΧΑΤΖΗ ΑΚΗ Αισιόδοξες ανακοινώσεις για τα µεγάλα οδικά έργα Κατάργηση του Σώµατος Ορκωτών Εκτιµητών Στην τελική φάση βρίσκεται το θέµα της επανεκκίνησης των οδικών έργων, σηµείωσε ο επικεφαλής της Task Force Χορστ Ράιχενµπαχ, ο οποίος εκτίµησε ότι τον Οκτώβριο οι συµβάσεις θα φτάσουν στη Βουλή προς κύρωση.σύµφωνα µε δηµοσίευµα της «Ηµερησίας» ο κ. Ράιχενµπαχ έστειλε αισιόδοξο µήνυµα για τους αυτοκινητόδρο- µους πλέκοντας το εγκώµιο των υπουργών Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη και Υποδοµών Μιχάλη Χρυσοχοΐδη για τη δουλειά και τον συντονισµό που έχουν πετύχει στο θέµα. Ο επικεφαλής της Task Force, που συναντήθηκε µε τον κ. Χατζηδάκη, σηµείωσε την πρόοδο που έχει σηµειωθεί στο θέµα των έργων των οδικών αξόνων. Τόνισε πως η επανεκκίνηση θα προσθέσει µία µε δύο µονάδες στο ΑΕΠ ετησίως. Αλλά και από τις επαφές που είχε στις Βρυξέλλες ο κ. Χρυσοχοΐδης τονίζεται η σηµαντική πρόοδος που έχει σηµειωθεί. Μετά τις συναντήσεις µε τους επιτρόπους περιφερειακής πολιτικής Γιοχάνες Χαν και Ανταγωνισµού Χοακίν Αλµούνια, πηγές της Επιτροπής υπογράµµιζαν ότι σηµειώθηκε πρόοδος στις συζητήσεις και ότι οι ελληνικές αρχές εργάζονται εντατικά για την ολοκλήρωσή τους. Η πρόοδος αυτή δεν ήταν όµως αρκετή για να υπάρξει κατ αρχήν συµφωνία. Οι κοινοτικοί επίτροποι, αφού αναγνώρισαν τη σηµασία των έργων για την ανάπτυξη, τη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης και την οδική ασφάλεια, δεσµεύτηκαν ότι θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια προκειµένου να ολοκληρωθούν οι συζητήσεις. Ωστόσο, αγκάθι παραµένει η εξεύρεση κονδυλίων για την κοινοτική χρηµατοδότηση µέσα από τη διαδικασία αναθεώρησης των προγραµµάτων. Τα περίπου 2 δισ. ευρώ αναζητούνται τόσο από τοµεακά όσο και από περιφερειακά προγράµµατα, ενώ ο κ. Χρυσοχοΐδης φέρεται ότι δεσµεύθηκε να κοινοποιήσει µέσα στις επόµενες µέρες τις πηγές εξεύρεσης των κονδυλίων. «Λεφτά υπάρχουν, το ζητούµενο είναι η σωστή µεταφορά τους», σχολίαζαν πηγές της Επιτροπής, οι οποίες επισήµαναν ακόµη ότι η «µπάλα βρίσκεται στο γήπεδο της Ελλάδας». Πάντως, οι ίδιες πηγές σηµείωναν ότι ο στόχος να υπάρξει συµφωνία εντός του Οκτωβρίου παραµένει «εφικτός», εφόσον το δεύτερο ζήτηµα που βρίσκεται σε εκκρεµότητα αφορά τον τοµέα του ανταγωνισµού και τη συµβατότητα των κρατικών ενισχύσεων, όπου η εκτίµηση είναι ότι τα προβλήµατα θα ξεπεραστούν µέσα στις επό- µενες µέρες. Στις Βρυξέλλες επιση- µαίνουν ότι εάν τελικά επιτευχθεί συµφωνία µέσα στον Οκτώβριο τότε θα καταστεί δυνατή η επανεκκίνηση των έργων το αργότερο µέχρι το τέλος του έτους και αφού προηγουµένως επικυρωθεί η συµφωνία από τη Βουλή. Τα έργα θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο έως το Το τέλος του Σώµατος Ορκωτών Εκτιµητών σήµανε η απόφαση του υπουργείου Οικονοµικών που δηµοσιεύτηκε χθες. Οι αρµοδιότητες του ΣΟΕ περνούν σε πιστοποιηµένους εκτιµητές του υπουργείου. Σύµφωνα µε την απόφαση: «Με τις διατάξεις της παρ. γ' «Ρυθµίσεις για την παροχή εκτιµητικών υπηρεσιών» του νόµου 4152/2013 καταργείται το Σώµα Ορκωτών Εκτιµητών (ΣΟΕ) και το έργο τους πλέον εκτελείται από πιστοποιηµένους εκτιµητές εγγεγραµµένους στο µητρώο του Υπουργείου Οικονοµικών. Το µητρώο είναι αναρτηµένο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονοµικών στη διεύθυνση από το οποίο ηµόσιες Υπηρεσίες, φυσικά και νοµικά πρόσωπα µπορούν να επιλέγουν εκτιµητή για τη διενέργεια εκτιµήσεων και η αµοιβή τους αποτελεί προϊόν ελεύθερης συµφωνίας, χωρίς προκαθορισµένα ποσοστά ή κατώτατες αµοιβές». 3

4 ΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ Στο λιµάνι Victoria του Χονγκ Κονγκ θα κτιστεί ένα νέο µουσείο, αφιερωµένο στη σύγχρονη «οπτική κουλτούρα», όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι εµπνευστές της πρότασης που κέρδισε τον διαγωνισµό, το διεθνές αρχιτεκτονικό γραφείο Herzog & de Meuron 's. Το + M, όπως ονοµάζεται, δεν θα είναι απλώς άλλο ένα µουσείο, αλλά ως στόχο έχει να εξελιχθεί σ ένα πολιτιστικό κέντρο του 20ου και 21ου αιώνα, για την τέχνη, τον σχεδιασµό, την αρχιτεκτονική και την κινούµενη εικόνα. Οι µουσειακοί χώροι του, θα διαµορφωθούν από συµβατικές λευκές ορθογώνιες αίθουσες, έως επαναδια- µορφώσιµους χώρους πολλαπλών χρήσεων και αίθουσες για προβολές, καθώς και έναν «βιοµηχανικό» χώρο µε τις αντίστοιχες εγκαταστάσεις του, ο οποίος ήταν προαπαιτού- µενο του διαγωνισµού. Το µουσείο θα κτιστεί στην έκταση όπου άλλοτε βρισκόταν το αεροδρόµιο της πόλης και θα αξιοποιήσει την υπόγεια σήραγγα του Airport Express. Η δέσµευση αυτή θεωρήθηκε, αρχικά, από τους µελετητές ως εµπόδιο στην ανάπτυξη των ιδεών, αλλά τελικά, µε την ενσωµάτωση στο σχεδιασµό του κτιρίου, αποδεικνύεται ως ένας χώρος-πρόκληση για καλλιτέχνες και επιµελητές εκθέσεων, µε τις δυνατότητες που δίνει. Η διάταξη των γκαλερί βασίζεται σε ένα ορθογώνιο πλέγµα, όπως σε µια πόλη, µε «κεντρική πλατεία» που εξασφαλίζει άµεση πρόσβαση στο εκθεσιακό χώρο. Μια σειρά από πολυώροφους εσωτερικούς χώρους, διαµορφωµένους σε «αυλές» και ζώνες συνάντησης, διαµορφώνουν και καθορίζουν ποικίλες συνδέσεις σε στυλ front-of-house και back-of-house. Στους τελευταίους ορόφους τοποθετούνται εστιατόρια, µπαρ και ένας «κήπος του ουρανού", χάρη στη γυάλινη στέγη. Μέσα από την ιδιαιτερότητά του, ο χώρος του µουσείου γίνεται ένα ξεχωριστό/µοναδικό κτίριο του Χονγκ Κονγκ και το +M ένα δηµόσιο φόρουµ και µια πλατφόρµα για τη συνάντηση, ανταλλαγή ιδεών και απόψεων, και γενικότερα για τη δραστηριότητα των ανθρώπων της τέχνης. iphone 5s KAI 5c Η πολυσυζητηµένη (ελέω µάρκετινγκ) παρουσιάση των νέων iphone s, του 5s και 5c, έγινε την ηµέρα και ώρα που είχε αναγγελθεί, αλλά δεν έφερε την επανάσταση. Είναι ενδεικτικό ότι η µετοχή της Apple, τόσο κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, όσο και µετά, υποχώρησε, από τα δυσθεώρητα ύψη της (περίπου 500 δολάρια!). Η πώληση του 5s θα ξεκινήσει στις 20 Σεπτεµβρίου σε ΗΠΑ, Καναδά, Κίνα, Γαλλία, Γερµανία, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη, Αυστραλία και Μ.Βρετανία και θα κυκλοφορεί σε εκδόσεις των 16, 32 και 64 GB, αντίστοιχα στα 199, 299 και 399 δολάρια για διετή συµβόλαια µε τους παρόχους κινητής τηλεφωνίας (ΗΠΑ), ενώ ως τον εκέµβριο η Apple σκοπεύει να το πουλά σε 100 χώρες. ιαθέτει ένα νέο τσιπ, το A7, το οποίο, σύµφωνα µε τις εργαστηριακές δοκιµές, έχει τη διπλάσια ταχύτητα από τους µικροεπεξεργαστές της προηγούµενης γενιάς. Η κάµερα είναι εξελιγµένη: µπορεί να συλλάβει 10 κάδρα το δευτερόλεπτο και συνδυάζοντάς τα να παράξει το καλύτερο αποτέλεσµα, όπως, επίσης, να παράγει βίντεο υψηλής ευκρίνειας σε αργή κίνηση µε 120 κάδρα το δευτερόλεπτο. Ο µεγάλος νεοτερισµός του είναι ο ανιχνευτής δακτυλικού αποτυπώµατος, το Touch ID, που εκτός από κουµπί εκκίνησης θα χρησιµοποιείται και για εγγραφή στο itunes! Το 5c είναι η φθηνότερη, έως σήµερα, έκδοση, διατηρεί τον διπύρηνο επεξεργαστή Α6, υποστηρίζει τα ταχύτερα δίκτυα LTE, και έχει οθόνη Retina 4 ιντσών, η κάµερα παραµένει στα 8Mpixel έχει όµως νέο φακό (crystal sapphire), χωρίς την δυνατότητα διαδοχικών λήψεων σε burst mode και αυτόµατη επιλογή της καλύτερης λήψης. Θα διατίθεται προς 99 (16GB) και 199 δολάρια (32GB) µε διετές συµβόλαιο στις ΗΠΑ). 4

5 ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης Απέστειλε στους φορείς ο ΥΠΕΚΑ, Γ. Μανιάτης Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλι- µατικής Αλλαγής, Γιάννης Μανιάτης, απέστειλε το Σχέδιο Νόµου µε την πρόταση για το νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης στον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολο Τζιτζικώστα, στον Πρόεδρο της ΠΕ Κεν. Μακεδονίας Σίµο ανιηλίδη και τον ήµαρχο Θεσσαλονίκης Γιάννη Μπουτάρη. Το αµέσως προσεχές διάστηµα θα πραγµατοποιηθεί η δηµόσια παρουσίαση του νέου Ρυθµιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης µε περαιτέρω εξειδίκευση των θεµάτων και διαβούλευση µε τους φορείς, σύµφωνα µε τις ανάγκες του κεντρικού ήµου και των ήµων του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος, στο πλαίσιο ενός οµικού Σχεδίου, ώστε να προωθεί η κατάθεση του Σχεδίου Νόµου στη Βουλή. Το νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο επαναπροσδιορίζει την Μητροπολιτική Περιοχή της Θεσσαλονίκης µε τα σηµερινά δεδοµένα και επαναδιατυπώνει σύµφωνα µε τις αναπτυξιακές κατευθύνσεις αυτή την Μητροπολιτική Ενότητα της χώρας, στο πλαίσιο ενός ρεαλιστικού Επιχειρησιακού Σχεδίου υλοποίησης που προωθεί άµεσα το ΥΠΕΚΑ, µε συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα, χρηµατοδότηση και διαθεσιµότητα ανθρώπινου δυναµικού. Με βάση την πρόταση του Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης (ΟΡΘΕ) δίνεται έµφαση: Στην ενδυνάµωση του Μητροπολιτικού Κέντρου για τη δηµιουργία ισχυρού κέντρου αναφοράς ως προς την ευρύτερη περιοχή και τη χώρα γενικότερα. Την υποστήριξη ενός πολυκεντρικού συστήµατος που θα λειτουργεί στον ευρύτερο χώρο για τη σωστή µετάβαση από το κέντρο στην Περιφέρεια και την ανάπτυξη και δυναµική αλληλεπίδρασή τους. Στην αξιολόγηση περιβαλλοντικών ζητηµάτων της πρότασης µε όλα τα σύνθετα δεδοµένα του σχεδιασµού στο πλαίσιο ενιαίας διαχείρισης ευαίσθητων οικοσυστηµάτων. Η µελέτη στην οποία στηρίζεται η πρόταση εκπονήθηκε µετά από διεθνή διαγωνισµό, σύµφωνα µε τις διαδικασίες του ν.3316/05 και χρηµατοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ) του ΥΠΕΚΑ και εν µέρει από ίδιους πόρους του ΟΡΘΕ. Σχετικά µε το θέµα, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Γιάννης Μανιάτης, έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Το Νοµοσχέδιο του Ρυθµιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης αποτελεί προσπάθεια ετών του Υπουργείου και του Οργανισµού Θεσσαλονίκης. Επιταχύνουµε τις επόµενες κινήσεις µας, προκειµένου να το καταθέσουµε στη Βουλή των Ελλήνων. Ο σχεδιασµός που προβλέπεται ενισχύει την εξωστρέφεια της Θεσσαλονίκης, διατηρεί, προστατεύει και να αναδεικνύει τα συγκριτικά της πλεονεκτήµατα και την κάνει διεθνή πόλο. Μέσα από την επίλυση των εκκρεµοτήτων του χώρου, µπορεί γίνει και πάλι ισχυρή, να αναπτύξει την κεντρικότητά της ως προς τα περιµετρικά αστικά κέντρα και τους αναπτυξιακούς-παραγωγικούς-επιχειρηµατικούς πόλους και άξονες και να διαµορφώσει σαφείς προϋποθέσεις ανάπτυξης, επιτρέποντας να γίνει ελκυστική τόσο για πολίτες, όσο και για επενδυτές. Το νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης, δεν αποτελεί µια αποσπασµατική «τακτοποίηση» εκκρεµοτήτων, αλλά εντάσσεται στο πλαίσιο της Επιχείρησης Εθνικής Χωρικής Ανασυγκρότησης του συνόλου της χώρας. Μια ολοκληρωµένη πολιτική µε ρεαλιστικό Επιχειρησιακό Σχέδιο υλοποίησης, µε βάση το οποίο διασυνδέουµε οργανικά τη χωρική ανασυγκρότηση µε την ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και την αειφόρο διαχείριση του φυσικού µας πλούτου». Ðáñïõóßáóç ôïõ ÔÁÑ óôçí ôïðéêþ êïéíùíßá ôçò Áí. Ìáêåäïíßáò - ÈñÜêçò Η δυνατότητα πρόσβασης της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας - Θράκης στις παροχές φυσικού αερίου, οι διαδικασίες απαλλοτριώσεων, η απασχόληση τοπικού εργατικού και τεχνικού δυναµικού αλλά και τα ενδεχόµενα ανταποδοτικά οφέλη στην τοπική κοινωνία, συζητήθηκαν σε συνάντηση που είχε στην Κοµοτηνή ο περιφερειάρχης Άρης Γιαννακίδης µε στελέχη της ιοίκησης του Ελληνικού Τµήµατος του Αγωγού ΤΑΡ. «Θεωρούµε ότι αποτελεί εθνική αναγκαιότητα η µεταφορά του φυσικού αερίου από το Αζερµπαϊτζάν. Από εκεί και πέρα όµως θα πρέπει να δούµε και τις ιδιαιτερότητες της Περιφέρειάς µας, τους προβλη- µατισµούς της τοπικής κοινωνίας σχετικά µε τις αποζηµιώσεις, καθώς και την ανταποδοτικότητα που θα έχουµε. Πιστεύω πως θα υπάρξει ένας καλός δίαυλος επικοινωνίας και συνεργασίας για να φτάσουµε σ' ένα αποτέλεσµα που να δηµιουργεί κοινωνική συναίνεση», ανέφερε σε δηλώσεις του ο κ. Γιαννακίδης. Από πλευράς των στελεχών της ιοίκησης του Ελληνικού Τµήµατος του ΤΑΡ παραβρέθηκαν, οι Στάθης Θεοδωρόπουλος, Κώστας Τσιρίκης και Γιώργος Χατζηδάκης οι οποίοι έκαναν συνολική παρουσίαση του έργου µε έµφαση στην σκοπιµότητα κατασκευής, στη γεωστρατηγική σηµασία για τη χώρα, στα οφέλη και στις προοπτικές που ανοίγονται για την Περιφέρεια ΑΜ-Θ, στο χρονοδιάγραµµα υλοποίησης αλλά και στα βασικά χαρακτηριστικά του αγωγού. Όπως τονίσθηκε η κατασκευή του αγωγού θα ξεκινήσει το 2015 και η µεταφορά φυσικού αερίου από το Αζερµπαϊτζάν θα αρχίσει το Συγχρόνως βρίσκεται σε εξέλιξη από τις αρχές Αυγούστου δηµόσια διαβούλευση, που θα ολοκληρωθεί στα τέλη Οκτωβρίου 2013, ενώ παράλληλα έχει κατατεθεί πλήρης µελέτη περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων στο ΥΠΕΚΑ. 5

6 Ο ΤΥΠΟΣ ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ π ρ ω τ ο σ έ λ ι δ α ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΑΚΡΑΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟ ΤΣΙΠΡΑ- Κάλεσε τους µαθητές σε κινητοποιήσεις για «ένα µεγάλο κύµα ανατροπής»- ΤΑ ΑΕΙ ΟΜΗΡΟΙ ΡΟΥΣΦΕΤΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ υπαλλήλων. ΤΑ ΝΕΑ: «ΕΓΚΛΗΜΑ» ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΙΑ ΠΗΡΕ «ΞΑΝΑ» ΤΗ ΣΚΟΥΠΑ Ο «ΞΕΝΙΟΣ ΙΑΣ» Η ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΜΙΖΑΣ. Η ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: ΠΑΙ ΕΙΑ ΑΝΕΥ Ι ΑΣΚΑΛΩΝ ΕΦΟΡΙΑ: ΠΡΟΣΤΙΜΑ «ΦΩΤΙΑ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟ ΕΙΞΕΙΣ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Τι προβλέπει το ποινολόγιο που θα ισχύσει από ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ «Η ΕΛΛΑ Α ΙΕΨΕΥΣΕ ΟΣΟΥΣ ΕΛΕΓΑΝ ΠΩΣ ΘΑ ΒΓΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩ»- θυσίες αποδίδουν» «Ο ΑΚΗΣ ΕΠΑΙΡΝΕ ΜΙΖΕΣ, Η ΒΙΚΥ ΓΝΩΡΙΖΕ». ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Public Issue και Pulse σκιαγραφούν νέο πολιτικό σκηνικό- ΥΟ ΓΚΑΛΟΠ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ του Μνηµονίου- +2% η Χρυσή Αυγή ΕΦΟΡΙΕΣ- ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΓΙΑ ΑΠΟ ΕΙΞΕΙΣ, ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ, ΑΣΚΑΛΟΙ: ΙΑΛΟΓΟ κ. ΥΠΟΥΡΓΕ. ΕΘΝΟΣ: ταµεία- ΤΕΛΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΕΤΗ ΠΥΡΓΟΙ ΑΠΟ ΦΩΣ- Για την 11η Σεπτεµβρίου ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΣΕ ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΕΠΟΥΣΗ. ΚΑΙ ΕΞΙΑ «ΦΑΛΤΣΑ» ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ. ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Ο ανεπαρκής υφυπ. Ανάπτυξης στρέφεται κατά της δηµοκρατίας µε αστήρικτα «σενάρια»- ΧΥ ΑΙΑ ΕΠΙΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΤΗ ΥΠΕΓΡΑΨΕ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΜΑΞΙΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΕΝ ΗΘΕΛΕ Η ΤΡΟΪΚΑ σκληρό χαράτσι- ΜΟΝΟ Η ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΘΑ ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ! ΚΑΝΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΠΟΤΑ ΑΛΛΟ. ΕΣΤΙΑ: ΣΟΒΑΡΟ ΛΑΘΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ- Η διάλυσις της Η ΑΥΓΗ: ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΚΛΕΙΝΕΙ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ- Χιλιάδες διδακτικά κενά παραδέχεται η κυβέρνηση και ο υπουργός στέλνει εγκύκλιο στο ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: ΚΑΛΗ- ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙ ΕΙΑ ΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Ο Ησαΐας Κωνσταντινίδης µιλάει για τους ΓΥΝΑΙΚΑ ΘΑ ΣΩΣΕΙ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ! ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΕΣΟ Α- Μείωση προστίµων για υποθέσεις φοροδιαφυγής άνω των ευρώ- Το νέο ποινολόγιο της εφορίας ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΤΩΣΗ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΙΕΘΝΩΣ ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΑΜΗΛΗ ΕΠΙ ΟΣΗ ΣΤΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΑΜΠΛΟΥΤΟΙ ΜΕ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 28 ΤΡΙΣ.- Χρονιά ρεκόρ το 2013 για τους πολυεκατοµµυριούχους- Ο πλούτος τους αυξήθηκε κατά 2 τρισ. ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2017 ΘΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ- Αναδιάρθρωση δικτύων στην Ελλάδα. ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Αυστηρότερες χρηµατικές ποινές για φορολογικές παραβάσεις- ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΥΡΩ- Νέο «τιµολόγιο» από την ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΜΠΑΡΟΖΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ, ΕΓΚΩΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α η φλόγα στο οικόπεδο 12 - Θετικό το πρώτο τεστ- ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΑΕΡΙΟ ΙΑΚΟΠΤΟΥΝ ΤΟΝ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ-ΚΑΚΟΠΛΗΡΩΤΕΣ. Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Σε οκτώ κοµβικά σηµεία θα εστιάσουν τα τεχνικά κλιµάκια- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΘΑ ΕΛΕΓΞΕΙ ΑΜΕΣΑ Η ΤΡΟΪΚΑ- Επιδιώκεται η αναβολή οριστικοποίησης των στις ενισχυµένες ποινικές κυρώσεις- ΠΛΑΣΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΜΙΚΡΟΤΕΡΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ- Από τον Ιανουάριο του 2014 η είσπραξη ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΑΛΑ MADE IN BULGARIA ΣΕ ΝΕΟ ΥΨΗΛΟ ΕΤΟΥΣ Ο ΕΙΚΤΗΣ ΤΗΣ ΝΑΥΛΑΓΟΡΑΣ. 6

7 ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙ ΩΝ ΕΦΟΡΙΑ: ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ TO ΝΕΟ ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ ΤΑ ΝΕΑ Σελίδες /09/2013 Τέλος στα εξοντωτικά πρόστιµα για ανακριβή, πλαστά και εικονικά φορολογικά στοιχεία βάζει το νέο ποινολόγιο της Εφορίας που ισχύει ήδη από τις 26 Ιουλίου Με το νέο ποινολόγιο τα ελάχιστα πρόστιµα ξεκινούν από 100 ευρώ για τη µη υποβολή ή την εκπρόθεσµη υποβολή φορολογικής δήλωσης και ανέρχονται έως και τις ευρώ για την ανακριβή έκδοση φορολογικών στοιχείων αποκρυβείσης αξίας άνω των ευρώ. Μαζί µε τις χαµηλότερες ποινές το υπουργείο Οικονοµικών θεσµοθέτησε και την «εξάλειψη» από την 1η Ιανουαρίου 2014 της δυνατότητας συµβιβασµού φορολογούµενου - φορολογικής διοίκησης, πρακτική που οδηγούσε σε µείωση των προστίµων έως και 50%. Ερµηνευτική εγκύκλιος του γενικού γραµµατέα που δόθηκε χθες στη δηµοσιότητα αναφέρει πως όταν η φορολογική παράβαση αφορά µη έκδοση ή ανακριβή έκδοση παραστατικού στοιχείου και έχει ως αποτέλεσµα την απόκρυψη της συναλλαγής και η αποκρυβείσα αξία είναι µεγαλύτερη των ευρώ επιβάλλεται πρόστιµο για κάθε παράβαση ίσο µε το 40% της αξίας της συναλλαγής. Σε σχέση µε όσα ίσχυαν πριν από τις 26 Ιουλίου, µε τις νέες διατάξεις έχει αυξηθεί το όριο της αποκρυβείσης αξίας από ευρώ σε ευρώ, ενώ µειώθηκε το ποσοστό της αξίας της συναλλαγής για την οποία επιβάλλεται το πρόστιµο από το 100% στο 40%. Για την έκδοση πλαστών φορολογικών στοιχείων το νέο ποινολόγιο της Εφορίας προβλέπει ότι όταν το φορολογικό στοιχείο έχει διατρηθεί ή σφραγιστεί µε οποιονδήποτε µη νόµιµο τρόπο ή όταν οι αξίες που αναγράφονται στο πρωτότυπο και στο αντίτυπο αυτού δεν συµφωνούν, επιβάλλεται πρόστιµο για κάθε παράβαση ίσο µε το 100% της αξίας του στοιχείου. Σηµειώνεται ότι, σε σχέση µε τις παλαιές διατάξεις, δεν λαµβάνεται υπόψη το όριο της αποκρυβείσης στοιχείων ως προς την αξία της συναλλαγής επιβάλλεται πρόστιµο για κάθε παράβαση ίσο µε το 50% της αξίας του στοιχείου. Αν η αξία του στοιχείου είναι µερικώς εικονική, το ως άνω πρόστιµο επιβάλλεται για το µέρος της εικονικής αξίας. Όταν δεν είναι δυνατός o προσδιορισµός της µερικώς εικονικής αξίας επιβάλλεται πρόστιµο για κάθε παράβαση ίσο µε 25% της αξίας του στοιχείου. αποδειχθεί ότι o φορολογούµενος έλαβε επιστροφή φόρου ή ως εκδότης δεν απέδωσε φόρο µε βάση πλαστά, εικονικά ή νοθευµένα φορολογικά στοιχεία, τότε του επιβάλλεται ειδικό πρόστιµο ισόποσο µε το 50% του φόρου που εξέπεσε ή που επιστράφηκε ή δεν απέδωσε. Μέχρι και τις 26 Ιουλίου ο φορολογούµενος αυτός θα έπρεπε να καταβάλει το τριπλάσιο του φόρου που επιστράφηκε. Τέλος, µε τον που επιβάλλεται στον εκδότη εικονικών φορολογικών στοιχείων κλιµακώνεται ανάλογα µε το εάν αυτός που έλαβε του εικονικό στοιχείο τελούσε ή µη σε καλή πίστη. Εάν η εικονικότητα ανάγεται αποκλειστικά στο πρόσωπο του εκδότη, στον λήπτη του εικονικού στοιχείου επιβάλλεται πρόστιµο για κάθε παράβαση ίσο µε 25% της αξίας του στοιχείου. Στην περίπτωση αυτή, εάν ο λήπτης του στοιχείου έχει εξοφλήσει πλήρως την αξία του τιµολογίου και και καταθέσει στην Εφορία τα σχετικά παραστατικά τότε τεκµαίρεται ότι τελούσε σε καλή πίστη και δεν τους επιβάλλεται πρόστιµο. Σε αυτή την περίπτωση το πρόστιµο που επιβάλλεται στον εκδότη είναι διπλάσιο. ανοικτούς λογαριασµούς µε την Εφορία. Το νέο ποινολόγιο προβλέπει πως η δυνατότητα συµβιβασµού φορολογούµενου - φορολογικής διοίκησης θα ισχύσει έως το τέλος του 2013, καθώς από την 1η Ιανουαρίου 2014 οι παραβάτες θα πρέπει να προχωρούν στην εφάπαξ καταβολή του προστίµου. µετά την αποπεράτωση του ελέγχου της Εφορίας και την κοινοποίηση των καταλογιστικών - πράξεων να υποβάλουν στον προϊστάµενο της αρµόδιας ελεγκτικής Αρχής αίτηση για διοικητική επίλυση της διαφοράς. Με πρακτικό αποδοχής της διαφοράς ή δικαστικό συµβιβασµό τα πρόστιµα θα περιορίζονται στο 1/3, υπό την προϋπόθεση πως θα καταβληθεί το Το υπόλοιπο 80% θα βεβαιώνεται εφάπαξ µέχρι την τελευταία εργάσιµη του εποµένου µήνα. Σε κάθε περίπτωση βαρύνοντα λόγο για την αποδοχή ή την απόρριψη του αιτήµατος έχει ο προϊστάµενος της αρµόδιας ελεγκτικής Αρχής. ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 12/09/2013 Την ταχύτερη πτώση τιµών των κατοικιών παγκοσµίως εµφανίζει η ελληνική αγορά κατοικίας, σύµφωνα 7

8 ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙ ΩΝ µε σχετική έρευνα της διεθνούς εταιρείας παροχής υπηρεσιών ακινήτων Knigh Frank για το δεύτερο τρίµηνο. Κατά τη συγκεκριµένη περίοδο, η πτώση στην ελληνική αγορά άγγιξε το 11,5% σε σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα του 2012, µε αποτέλεσµα η Ελλάδα να κατατάσσεται πλέον στην τελευταία θέση της σχετικής κατάταξης, που αριθµεί 55 χώρες. Μάλιστα, σύµφωνα µε την ανάλυση της εταιρείας, η συνολική πτώση των τιµών στην ελληνική αγορά έχει αγγίξει πλέον το 31%, συγκριτικά µε το υψηλότερο σηµείο που είχαν βρεθεί οι τιµές κατά το τέλος του τρίτου τριµήνου του Σηµειωτέον ότι η αντίστοιχη πτώση στην Ισπανία είναι πλέον της τάξεως του 29%, ενώ στην Ιταλία διαµορφώνεται σε 15%. Η πτώση του δευτέρου Ωστόσο, όπως όλα δείχνουν, η ελληνική αγορά κατοικίας θα παραµείνει στη θέση αυτή τουλάχιστον για µερικά τρίµηνα ακόµα, δεδοµένου ότι όλες οι ενδείξεις συνηγορούν υπέρ της διατήρησης της πτωτικής πορείας των τιµών, χωρίς µάλιστα να αποκλείεται και περαιτέρω επιτάχυνση του ρυθµού της µείωσης. Η επικείµενη άρση της απαγόρευσης των πλειστηριασµών πρώτης κατοικίας, η διατήρηση της ανεργίας σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, η απουσία των τραπεζών από την αγορά στεγαστικής πίστης και το υψηλό απόθεµα απούλητων κατοικιών, συνθέτουν το προφίλ µιας αγοράς που µόνο προς τα κάτω µπορεί να κινηθεί στο άµεσο µέλλον. επιπτώσεις, καθώς µπορεί να διευκολύνει τις επίρρωση της άποψης αυτής, έκθεση του δικτυακού τόπου ακινήτων TheMoveChannel.com, κατέδειξε ότι οι αναζητήσεις κατοικιών στην Ελλάδα από ενδιαφερόµενους αγοραστές αυξήθηκαν κατακόρυφα κατά τους καλοκαιρινούς µήνες, δηλαδή στο απόγειο της τουριστικής περιόδου. Έτσι, η χώρα κέρδισε 10 θέσεις στη σχετική κατάταξη και βρέθηκε στη 10η θέση διεθνώς, κάτι που είχε να συµβεί από τον Σεπτέµβριο του θέσεις της λίστας καταλαµβάνονται από ευρωπαϊκές ανοµοιόµορφης ανάκαµψης της ευρωπαϊκής οικονοµίας καθώς την ίδια στιγµή, συνολικά στη Γηραιά Ήπειρο, καταγράφηκε η πρώτη αύξηση τιµών από το 2010, έστω κι αν η άνοδος ήταν οριακή, µιας µεταξύ των ευρωπαϊκών αγορών κατοικίας, βρίσκεται πλέον η Τουρκία, όπου η άνοδος των τιµών ήταν της τάξεως του 12,2%, γεγονός που κατέταξε τη γειτονική χώρα στην έκτη θέση της παγκόσµιας λίστας. θέση µε αύξηση τιµών κατά 8,5%. µείωση των τιµών είναι δεδοµένη τα τελευταία χρόνια, ξεχωρίζει η αρνητική πορεία της ολλανδικής αγοράς, η οποία έχει τη δεύτερη χειρότερη θέση µετά την Ελλάδα, καταγράφοντας πτώση κατά 8,5% σε σχέση µε το περσινό δεύτερο τρίµηνο. Ωστόσο, σε παγκόσµια βάση, οι τιµές των κατοικιών αυξήθηκαν κατά 2,4%, δείγµα ότι οι συνθήκες στην αγορά κατοικίας συνεχίζουν να βελτιώνονται. Είναι καλύπτει η έρευνα της Knight Frank σηµειώθηκε αύξηση τιµών. Στην κορυφή βρέθηκε το Ντουµπάι Χονγκ Κονγκ, όπου οι τιµές αυξήθηκαν κατά 19,1%. ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΑΕΡΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 12/09/2013 Το φυσικό αέριο από το οικόπεδο 12 της κυπριακής ότι άναψε η φλόγα, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της µετρήσεις για τη ροή του φυσικού αερίου, διαδικασία η οποία θα ολοκληρωθεί σε µερικές ηµέρες, ενώ ελήφθησαν δείγµατα για να µετρηθούν η πίεση και η όλες οι µετρήσεις και ολοκληρωθεί η δοκιµαστική παραγωγή, στα τέλη ή τις αρχές του ερχόµενου µήνα, θα γίνουν γνωστά και τα αποτελέσµατα της επιβεβαιωτικής γεώτρησης. δεύτερης επιβεβαιωτικής γεώτρησης, ο κ. 'Έλληνας υπενθύµισε πως όταν ο εκτελεστικός πρόεδρος της Noble Τσαρλς Ντέιβιντσον είχε ανακοινώσει τη διενέργεια της επιβεβαιωτικής γεώτρησης στο οικόπεδο 12 είχε πει πως υπάρχει 25% πιθανότητα να απαιτηθεί και δεύτερη επιβεβαιωτική γεώτρηση. Όπως εξήγησε ο κ. Έλληνας, οι λόγοι που υπάρχει πιθανότητα δεύτερης γεώτρησης είναι τεχνικοί. Ειδικότερα, πρόκειται για την πολύ µεγάλη έκταση του κοιτάσµατος, το οποίο είναι εµβαδού 40 τετραγωνικών λόγω της ύπαρξης ρηγµάτων που διαχωρίζουν το κοίτασµα. και στα όσα λέγονται περί της ποσότητας του κοιτάσµατος, υπενθυµίζοντας πως η ανακοίνωση των αποτελεσµάτων µετά το πέρας της ερευνητικής γεώτρησης στα τέλη του 2011 µιλούσε για 25% πιθανότητα η ποσότητα του κοιτάσµατος να είναι 8 tcf, 8

Έρχεται ο Ενιαίος Φόρος Ακινήτων

Έρχεται ο Ενιαίος Φόρος Ακινήτων Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 487 12 09 2013 ΣΗΜΕΡΑ Κυβερνητικές «χαρές και πανηγύρια» για δημοσιονομικό πλεόνασμα, με την αλήθεια, όμως, να είναι κάπως διαφορετική:

Διαβάστε περισσότερα

Επικαιρότητα 14-16/9/2013. Παραθέτουμε πιο κάτω τις σύντομες ειδήσεις από την επικαιρότητα.

Επικαιρότητα 14-16/9/2013. Παραθέτουμε πιο κάτω τις σύντομες ειδήσεις από την επικαιρότητα. Αθήνα 16-9-2013 Επικαιρότητα 14-16/9/2013 Παραθέτουμε πιο κάτω τις σύντομες ειδήσεις από την επικαιρότητα. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό τύπο ή στο Τμήμα Τύπου - Εκδόσεων & Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Είδος παράβασης Πρόστιμο Τόκος 1, 2 ιαδικαστικές παραβάσεις (άρθ. 54) Μη υπόχρεος τήρησης βιβλίων. Απλογραφικά βιβλία

Είδος παράβασης Πρόστιμο Τόκος 1, 2 ιαδικαστικές παραβάσεις (άρθ. 54) Μη υπόχρεος τήρησης βιβλίων. Απλογραφικά βιβλία LEGAL INSIGHTS ΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ Βασιλική Ζαροκανέλλου Οι τόκοι και τα πρόστιμα που συναρτώνται με φορολογικές παραβάσεις προβλέπονται στα άρθρα 53-62 του ν. 4174/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α 85/7-4-2014)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α 85/7-4-2014) LEGAL INSIGHT ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α 85/7-4-2014) Βασιλική Ζαροκανέλλου Οι τόκοι και τα πρόστιμα που συναρτώνται με φορολογικές παραβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» Πειραιάς, 22 Ιουλίου 2010 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς σας ενημερώνει ότι, υπογράφηκε στις 20 Ιουλίου, από την Υπουργό Οικονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 1. Τι είναι το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο; Η Πολιτεία με την υπ αριθ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.10 Απόφαση του Υπουργείου Ενέργειας και Κλιματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής ρ Μαρία Κωστοπούλου Προϊσταμένη Μονάδας Α Στρατηγικής και παρακολούθησης πολιτικών Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Επικαιρότητα 7-9/9/2013. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό τύπο ή στο

Επικαιρότητα 7-9/9/2013. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό τύπο ή στο Αθήνα 9-9-2013 Επικαιρότητα 7-9/9/2013 Παραθέτουμε πιο κάτω τις σύντομες ειδήσεις από την επικαιρότητα. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό τύπο ή στο Τμήμα Τύπου - Εκδόσεων & Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Επικαιρότητα 2-4/11/2013. της ημέρας. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό

Επικαιρότητα 2-4/11/2013. της ημέρας. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό Αθήνα 4-11-2013 Επικαιρότητα 2-4/11/2013 Παραθέτουμε πιο κάτω τις σύντομες ειδήσεις από την επικαιρότητα της ημέρας. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό τύπο ή στο Τμήμα Τύπου - Εκδόσεων

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσιάζουμε σήμερα το πρόγραμμα για την ενεργειακή αναβάθμιση των ιδιωτικών κατοικιών στη χώρα μας.

Παρουσιάζουμε σήμερα το πρόγραμμα για την ενεργειακή αναβάθμιση των ιδιωτικών κατοικιών στη χώρα μας. Δελτίο Τύπου Αθήνα, 28 Ιουλίου 2009 Εισαγωγική Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη κατά την παρουσίαση του προγράμματος Ενεργειακής Αναβάθμισης Κατοικιών «Εξοικονόμηση κατ οίκον» Παρουσιάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 1. Τι είναι το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο; Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο θεσπίστηκε από την Πολιτεία, με την υπ αριθ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.10

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 1. Τι είναι το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο; Η Πολιτεία με την υπ αριθ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.10 Απόφαση του Υπουργείου Ενέργειας και Κλιματικής

Διαβάστε περισσότερα

Επικαιρότητα. της ημέρας. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό. τύπο ή στο Τμήμα Τύπου - Εκδόσεων & Δημοσίων Σχέσεων του ΒΕΑ,

Επικαιρότητα. της ημέρας. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό. τύπο ή στο Τμήμα Τύπου - Εκδόσεων & Δημοσίων Σχέσεων του ΒΕΑ, Επικαιρότητα Αθήνα 30-10-2013 Παραθέτουμε πιο κάτω τις σύντομες ειδήσεις από την επικαιρότητα της ημέρας. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό τύπο ή στο Τμήμα Τύπου - Εκδόσεων & Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. /νση: Θεµιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα Μονάδα Α2 Πληροφορίες:. Παπαδόπουλος, Λ.

Διαβάστε περισσότερα

Λάρισα 10-04-09 ΘΕΜΑ: ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΙΧΕ Η ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Λάρισα 10-04-09 ΘΕΜΑ: ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΙΧΕ Η ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Λάρισα 10-04-09 ΘΕΜΑ: ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΙΧΕ Η ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Με µεγάλη επιτυχία πραγµατοποιήθηκε την Πέµπτη 9 Απριλίου 2009 η εκδήλωση για

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΠΑΡΗΣ Γεν. Γραµµατέας Ε ΤΕΕ/ΤΚΜ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ

ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΠΑΡΗΣ Γεν. Γραµµατέας Ε ΤΕΕ/ΤΚΜ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΠΑΡΗΣ Γεν. Γραµµατέας Ε ΤΕΕ/ΤΚΜ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ Είναι γνωστό σε όλους ότι τα ιδιωτικά έργα αποτελούν για χρόνια στη χώρα µας, την ατµοµηχανή της Ελληνικής οικονοµίας. H άνοδος της

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΝΤΙΜΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΟΕΔΡΩ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΕΤΡΙΔΗ

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΝΤΙΜΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΟΕΔΡΩ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΕΤΡΙΔΗ Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΝΤΙΜΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΟΕΔΡΩ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΕΤΡΙΔΗ Προτεινόμενα Μέτρα για Επίλυση Προβλημάτων στην Ανάκαμψη του Κατασκευαστικού Τομέα Ευθύς ως οι συνέπειες της Παγκόσμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΕΝ.ΠΕ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΕΝ.ΠΕ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΕΝ.ΠΕ. ΚΥΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΓΟΥΡΟΥ ΣΤΗ ΙΑΡΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΜΕ Ι «ΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο Μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας

Ενημερωτικό Δελτίο Μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας Ενημερωτικό Δελτίο Μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας ευτέρα 21 Νοεµβρίου 2011 Εκλογές Επιµελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας: Υπενθύµιση υπόδειξης εκπροσώπων για την άσκηση εκλογικού δικαιώµατος. Το Επιµελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων.

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Οι εγκύκλιοι για τη ρύθμιση των χρεών & εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων. Δεύτερη ευκαιρία σε επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και οφειλέτες του

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΜΑΤΟΠIΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠTΙΚΕΣ ΤΟΥ REAL ESTATE. του ΙΩΑΝΝΗ Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προέδρου ΣΟΕ

Η ΧΡΗΜΑΤΟΠIΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠTΙΚΕΣ ΤΟΥ REAL ESTATE. του ΙΩΑΝΝΗ Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προέδρου ΣΟΕ Η ΧΡΗΜΑΤΟΠIΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠTΙΚΕΣ ΤΟΥ REAL ESTATE του ΙΩΑΝΝΗ Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προέδρου ΣΟΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Έχουν ήδη περάσει δύο χρόνια από την έναρξη της παγκόσμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιϊας.

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιϊας. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. Αρ.Πρωτ. 17α/10/22/ΦΝ 437 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ /ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ι ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΠΕ /ΑΜΘ

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ι ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΠΕ /ΑΜΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοµοτηνή -2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Αρ.Πρωτ : ΗΜΩΝ Προτεραιότητα: ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΠΕ ΑΜΘ)... Ταχ. /νση: Στίλπωνος Κυριακίδη 17 Κοµοτηνή 69 100 Πληροφορίες: Χ. Καλιντζόγλου,Φ.Καραλίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ Η ΠΡΩΤΗ ΑΡΠΑΧΤΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ! ΜΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ Η ΠΡΩΤΗ ΑΡΠΑΧΤΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ!

ΜΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ Η ΠΡΩΤΗ ΑΡΠΑΧΤΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ! ΜΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ Η ΠΡΩΤΗ ΑΡΠΑΧΤΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ! ΜΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ Η ΠΡΩΤΗ ΑΡΠΑΧΤΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ! 1 / 6 ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ (19/12) ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ Με την απαράδεκτη διαδικασία του κατεπείγοντος και ως αυτοτελές νομοσχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Economics Weekly Alert

Economics Weekly Alert Economics Weekly Alert 14 Αυγούστου 2014 Δημοσιονομικό Έλλειμμα - Πληθωρισμός - Εξωτερικό Εμπόριο Σύμφωνα με στοιχεία του ΥΠΕΜΠ, τα οποία δημοσιεύτηκαν μετά την απόφαση για επιβολή εμπάργκο από τη Ρωσία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 10 Απριλίου 2014

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 10 Απριλίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 10 Απριλίου 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2014 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία Ελλάδα φιλική στις Επιχειρήσεις

Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία Ελλάδα φιλική στις Επιχειρήσεις Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία φιλική στις Επιχειρήσεις 1. Η Πρωτοβουλία για την Άρση των Εμποδίων στην Επιχειρηματική Δραστηριότητα Η αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 4 ΔΙΣ ΣΕ 9 ΤΟΜΕΙΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 4 ΔΙΣ ΣΕ 9 ΤΟΜΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 4 ΔΙΣ ΣΕ 9 ΤΟΜΕΙΣ Μέσο:.......... ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ Ημ. Έκδοσης:.... 4/4/2014 Ημ. Αποδελτίωσης:... 5/4/2014 Σελίδα:......... 17 ΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΣΠΑ Μέσο:.......... ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή κρίση στην Ελλάδα: Επιστημονική ανάλυση της κρίσης υπό το πρίσμα των οικονομικών στοιχείων & του μάρκετινγκ.

Ευρωπαϊκή κρίση στην Ελλάδα: Επιστημονική ανάλυση της κρίσης υπό το πρίσμα των οικονομικών στοιχείων & του μάρκετινγκ. Ευρωπαϊκή κρίση στην Ελλάδα: Επιστημονική ανάλυση της κρίσης υπό το πρίσμα των οικονομικών στοιχείων & του μάρκετινγκ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΡΗΣ Αντικείμενα αναφοράς Ανασκόπηση της κρίσης και εφαρμογή «μνημονιακών»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Μάρτιο 2015.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Μάρτιο 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 4 Ιουνίου 20 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Μάρτιος 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Μάρτιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελλάδα μετά από 4 χρόνια απομόνωσης, βγαίνει ξανά στις αγορές.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελλάδα μετά από 4 χρόνια απομόνωσης, βγαίνει ξανά στις αγορές. Πέμπτη, 10 Απριλίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ. Κωστή Χατζηδάκη στο συνέδριο για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Ανταγωνισμού στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας «Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ

ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ Dr. Antonis Metaxas, Managing Partner, M & A Law Firm Lecturer of EU Law, University of Athens Εισαγωγή Δομή Παρουσίασης I. Η

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1 Περίοδος υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ για την περίοδο προγραµµατισµού 2014-2020 Αγαπητοί προσκεκληµένοι, Βρισκόµαστε στον µέσον µιας πολύ σηµαντικής διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

Πόσο θα κοστίζουν οι άδειες φορτηγών

Πόσο θα κοστίζουν οι άδειες φορτηγών 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 > Ναύλοι Η Οµοσπονδία Φορτηγών AuTOKwmicnxjv Ελλάδος σε ανακοίνωση της επισηµαίνει ότι παραµένουν «σε αδικαιολόγητα υψηλά επίπεδα» ra ναύλοι στις ακτοπλοϊκές εταιρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΦΟΡΑ ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΛΟΘΙ ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑΝ ΕΛΛΗΝΑ ΝΑ Α ΡΑΝΕΙ!!

ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΦΟΡΑ ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΛΟΘΙ ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑΝ ΕΛΛΗΝΑ ΝΑ Α ΡΑΝΕΙ!! 1 ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΣΚΑΝ ΑΛΟ ΜΕ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ! ΕΛΛΗΝΑ ΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΕΙΣ ΕΣΥ ΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ! ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΦΟΡΑ ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΛΟΘΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονοµία Βασικά µεγέθη & συγκριτικοί δείκτες

Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονοµία Βασικά µεγέθη & συγκριτικοί δείκτες ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ιοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονοµία

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα Πλήρης οδηγός για την υποβολή του Ε9 - Πως θα δηλωθούν τα αυθαίρετα και οι ηµιυπαίθριοι στο Ε9

Άρθρα Πλήρης οδηγός για την υποβολή του Ε9 - Πως θα δηλωθούν τα αυθαίρετα και οι ηµιυπαίθριοι στο Ε9 Άρθρα Πλήρης οδηγός για την υποβολή του Ε9 - Πως θα δηλωθούν τα αυθαίρετα και οι ηµιυπαίθριοι στο Ε9 Επιµέλεια Επιστηµονική οµάδα TaxHeaven Ηµεροµηνία πρώτης ανάρτησης: 2.9.2013 Στον παρόντα οδηγό θα βρείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e.gr Εισήγηση του Προέδρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ, ΩΣ Ι ΙΩΤΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ΣΤΙΣ ΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΡΕΥΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. ΛΑ ΙΑΣ

ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. ΛΑ ΙΑΣ ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. ΛΑ ΙΑΣ ISBN 978-960-02-3056-7, Σχήµα 17x24, Σελίδες 350, Τιµή: 25,00 (δεν συµπερ. 6,5% ΦΠΑ), Έκδοση Αθήνα, εκέµβριος 2014, Κωδικός στον Εύδοξο: 41986851

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Θέμα: «Η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό στο

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013 Συνέντευξη Τύπου Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Ο ελληνικός τουρισμός παραμένει διεθνώς ανταγωνιστικός και είναι σε

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές στον Κ.Β.Σ. που έγιναν μέσα στο 2011

Αλλαγές στον Κ.Β.Σ. που έγιναν μέσα στο 2011 Ο φοροτεχνικός του Επιμελητηρίου σας ενημερώνει σχετικά με τον Κ.Β.Σ. Ο Κ.Β.Σ. δεν καταργείται από 1.1.2012 Πράξη Νομοθετικού περιεχομένου από 16.12.2011 (άρ. 5 παρ. 3) ΠΟΛ.1256/23.12.2011. Σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΟΔΥΣΣΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΟΜΙΛΙΑ ΟΔΥΣΣΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΜΙΛΙΑ ΟΔΥΣΣΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ 1 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2020 Αξιότιµε κύριε

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση της εµπειρίας της Κοινότητας του Αγκιστρίου Επιχειρηµατική Ανταλλαγή

Παρουσίαση της εµπειρίας της Κοινότητας του Αγκιστρίου Επιχειρηµατική Ανταλλαγή ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ Παρουσίαση της εµπειρίας της Κοινότητας του Αγκιστρίου Επιχειρηµατική Ανταλλαγή Το έργο Η Αναπτυξιακή Σύµπραξη "Κοινωνικός Στρυµώνας"

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Επιβολή τέλους καθαριότητας και φωτισµού στις εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις

ΘΕΜΑ : Επιβολή τέλους καθαριότητας και φωτισµού στις εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 Αθήνα Υπεύθ. Ενηµέρωσης : Α. Κωστοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.

Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Χ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ «ΤΟΠΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Φορολογικών Αλλαγών 2014 Αυτά που πρέπει να γνωρίζεις για να μην εκτεθείς.

Συνοπτικός Οδηγός Φορολογικών Αλλαγών 2014 Αυτά που πρέπει να γνωρίζεις για να μην εκτεθείς. Συνοπτικός Οδηγός Φορολογικών Αλλαγών 2014 Αυτά που πρέπει να γνωρίζεις για να μην εκτεθείς. Από τον Γιώργο Κάλφα Managing Director Atlas Consulting Certified Tax Consultant- Business Strategist Πολλές

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002706577 2015-04-15

15PROC002706577 2015-04-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.04.15 10:56:27 EEST Reason: Location: Athens

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1: Εισηγήσεις Μείωσης ΔΦ που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή. Αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος TAXISNET

Πίνακας 1: Εισηγήσεις Μείωσης ΔΦ που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή. Αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος TAXISNET ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Πίνακας 1: Εισηγήσεις Μείωσης ΔΦ που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή Εθνικός Τομέας Αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος TAXISNET Ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση του συστήματος TAXISNET: Οι εγγραφές/εξουσιοδοτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Ιπποκράτους 196-198 ΠΡΟΣ : Τους αποδέκτες του πίνακα διανοµής Τ.Κ. : 11471 Τηλ. : 210.64.11.155 210.64.42.900 210.64.19.

Ταχ. /νση : Ιπποκράτους 196-198 ΠΡΟΣ : Τους αποδέκτες του πίνακα διανοµής Τ.Κ. : 11471 Τηλ. : 210.64.11.155 210.64.42.900 210.64.19. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 23 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΟΙΟΤ. ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ 12/06/2013 /ΝΣΗ 15 ΜΗΤΡΩΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Την Τετάρτη 3 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες πραγµατοποιήθηκε η ανάληψη της Προεδρίας της ELARD (European LEADER Association for Rural Development) από το Ελληνικό ίκτυο LEADER για την περίοδο που

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...3 ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ...4 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ...8

ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...3 ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ...4 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ...8 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Α Ρ Χ Ι Α Κ Ο Ζ Α Ν Η Σ Η Μ Ο Σ Π Τ Ο Λ Ε Μ Α Ϊ Α Σ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ

Διαβάστε περισσότερα

Β τάξη. ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Κεφάλαιο 10: Νέες Τεχνολογίες και Επάγγελμα

Β τάξη. ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Κεφάλαιο 10: Νέες Τεχνολογίες και Επάγγελμα Η Αργυρώ και ο Βασίλης μετά το τέλος της σχολικής χρονιάς αποφάσισαν να επισκεφτούν το θείο Αριστείδη, που διαμένει τα τελευταία χρόνια στην Τήνο, το όμορφο νησί των Κυκλάδων. Βασίλης: «Πρέπει σύντομα

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ FESTIVAL FACTORY

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ FESTIVAL FACTORY ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ FESTIVAL FACTORY Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Αναπτυξιακή Σύμπραξη για τη Δημιουργία επιχειρήσεων στον τομέα του πολιτισμού», στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ως Π.. κοινοποιούµε τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.4002/2011

ΠΡΟΣ: Ως Π.. κοινοποιούµε τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.4002/2011 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β, Αθήνα, 21 Σεπτεµβρίου 2011 ΠΟΛ. 1198

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.)

1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.) Αθήνα, 30 Ιουνίου 2010. ΘΕΜΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 3) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΩΡΕΩΝ -------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ Απρίλιος 2015 Νο 5 Είναι αλήθεια ότι οι Έλληνες υπερφορολογούνται; της Γεωργίας Καπλάνογλου Επίκου ρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑ A Β ταχ. δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ Το Νέο ΕΣΠΑ εντάσσεται στο αναπτυξιακό όραμα για την Ελλάδα του 2020 Να περιοριστούν οι συνέπειες της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014. ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία..συντηρησεισ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2014

Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014. ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία..συντηρησεισ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ: ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. ιεύθυνση:.π ΒΙΖΥΗΝΟΥ1... Πληροφορίες:.Γ.ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ... Τηλέφωνο:...2531352428... Fax:...2531082705... Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014 ιακήρυξη Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 4976 Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας 1, ιοικητήριο Ταχ.Κωδ: 85100,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων Η συμβολή του ΕΚΤ στην επιτυχή εφαρμογή της Σύστασης «ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΣΤΑ ΠΑΙ ΙΑ: ΣΠΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΤΗΣ ΜΕΙΟΝΕΞΙΑΣ» Σταματία Παπούλια Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού & Παρακολούθησης ράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ)

Διαβάστε περισσότερα

HΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με θέμα «Δείκτες επαγγελματικών ακινήτων και στρατηγικές διαχείρισης των χαρτοφυλακίων ακινήτων στην Ελλάδα»

HΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με θέμα «Δείκτες επαγγελματικών ακινήτων και στρατηγικές διαχείρισης των χαρτοφυλακίων ακινήτων στην Ελλάδα» HΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με θέμα «Δείκτες επαγγελματικών ακινήτων και στρατηγικές διαχείρισης των χαρτοφυλακίων ακινήτων στην Ελλάδα» Κυρίες και κύριοι, Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2015 Χαιρετισμός από

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Σηµείο Επαφήσ «Ευρώπη για τουσ Πολίτεσ» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείασ και Πολιτισµού τησ Κυπριακήσ ηµοκρατίασ (50%) και από την Ευρωπα)κή Επιτροπή (50%) 27 χώρες 495 εκατοµµύρια

Διαβάστε περισσότερα

«20 χρόνια συνεισφοράς των Κινητών Επικοινωνιών στην οικονομία και κοινωνία» Συμβολή στην ανάπτυξη με παρόν και μέλλον

«20 χρόνια συνεισφοράς των Κινητών Επικοινωνιών στην οικονομία και κοινωνία» Συμβολή στην ανάπτυξη με παρόν και μέλλον «20 χρόνια συνεισφοράς των Κινητών Επικοινωνιών στην οικονομία και κοινωνία» Συμβολή στην ανάπτυξη με παρόν και μέλλον 1 H εξέλιξη των Κινητών Επικοινωνιών 1993-2013 2 Κινητή Τηλεφωνία: 20 χρόνια κοντά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Θέµα: «Περί βεβαίωσης και είσπραξης λιµενικών τελών»

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Θέµα: «Περί βεβαίωσης και είσπραξης λιµενικών τελών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 13/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 126/2014 Θέµα: «Περί βεβαίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ FESTIVAL FACTORY. www.festivalfactory.

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ FESTIVAL FACTORY. www.festivalfactory. ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ FESTIVAL FACTORY www.festivalfactory.gr Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Αναπτυξιακή Σύμπραξη για τη Δημιουργία επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΕΚΟ «ΓΙΝΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ» ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ & ΚΙΛΕΛΕΡ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΕΚΟ «ΓΙΝΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ» ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ & ΚΙΛΕΛΕΡ Α.Σ. ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΝΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ www.gineparagogos.gr Συντονισμός A.Σ.: ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΕΕ ΑΕ Παλαιολόγου 19, 41223 Λάρισα Τηλ. 2410 554026 contact@dimitra.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΕΚΟ «ΓΙΝΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ» ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Χερσονήσου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Χερσονήσου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ήµος Χερσονήσου, 16/09/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ενημερώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο Στοχευµένων Μέτρων Φοιτητικής Μέριµνας

Πακέτο Στοχευµένων Μέτρων Φοιτητικής Μέριµνας ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πακέτο Στοχευµένων Μέτρων Φοιτητικής Μέριµνας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργικό Συµβούλιο αναγνωρίζοντας ότι η δηµιουργία ή/ και η ενίσχυση υποδοµών και θεσµών

Διαβάστε περισσότερα

Μanpower Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα Q3 2008. Μία Έρευνα της Manpower

Μanpower Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα Q3 2008. Μία Έρευνα της Manpower Μanpower Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα Q3 28 Μία Έρευνα της Manpower Manpower - Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα Περιεχόµενα Q3/8 Οι Προοπτικές Απασχόλησης στην Ελλάδα Συγκρίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Ε..Α. Μεταφορών) Αθήνα, 28 / 11 / 2014 Αρ. Πρωτ: 2031 / Φ.97 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Ταχ. /νση Αγ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερωτικό δελτίο. Αύγουστος 2008. ΟΛΥΜΠΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. Ριζαρείου 4, Χαλάνδρι 152 33 Tηλ. +30 210 68 43 041 Fax +30 210 68 43 049

Ενηµερωτικό δελτίο. Αύγουστος 2008. ΟΛΥΜΠΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. Ριζαρείου 4, Χαλάνδρι 152 33 Tηλ. +30 210 68 43 041 Fax +30 210 68 43 049 Ενηµερωτικό δελτίο Αύγουστος 2008 Επισκόπηση του Έργου Η ΟΛΥΜΠΙΑ Ο ΟΣ είναι το µεγαλύτερο και δυσκολότερο έργο του φιλόδοξου προγράµµατος ανάπτυξης υποδοµών «ρόµοι Ανάπτυξης» που το Ελληνικό ηµόσιο έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΧΡΗΣΗ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ. Επωνυμία Ταμείου (Σημ. 2):... Αρ. Εγγραφής Ταμείου (Σημ. 3):.

ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΧΡΗΣΗ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ. Επωνυμία Ταμείου (Σημ. 2):... Αρ. Εγγραφής Ταμείου (Σημ. 3):. ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1441 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΧΡΗΣΗ Α/Α: ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ/ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΝΤΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 26 Η ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ κ. ΣΙΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΙΠΝΟ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΟ 24 ου ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΝ 3-12-2013 Κύριε Πρόεδρε της Κυβέρνησης Ολοκληρώθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 16-01-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ταχ..νση: Λ. Μεσογείων 156 Αρ. Πρωτ. Γ..Μ.Ε. οικ. 11509 Τ.Κ. 155 10, Χολαργός

Διαβάστε περισσότερα

3. Επειδή η διαδικασία επικύρωσης αντιγράφων 1 και η διαδικασία απόδειξης γεγονότων ή στοιχείων που δεν αποδεικνύονται από την ταυτότητα,

3. Επειδή η διαδικασία επικύρωσης αντιγράφων 1 και η διαδικασία απόδειξης γεγονότων ή στοιχείων που δεν αποδεικνύονται από την ταυτότητα, ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ - ΠΟΛΙΤΗ Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( Ε.Τ.Α.Α. ) ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ E-LEARNING ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020 5 η Προγραμματική Περίοδος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020 Το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας, στις 26 Ιουνίου, κατέληξε σε πολιτικές αποφάσεις για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, με βάση τις προτάσεις που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1231/20.10.2014. ιαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων. Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε φυσικά πρόσωπα, έτους 2014.

ΠΟΛ.1231/20.10.2014. ιαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων. Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε φυσικά πρόσωπα, έτους 2014. ΠΟΛ.1231/20.10.2014 ιαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε φυσικά πρόσωπα, έτους 2014. Aριθµ. ΠΟΛ.1231/20.10.2014 ιαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 Θέµα: Κρατικές ενισχύσεις/ελλάδα Ενίσχυση αριθ. N 132/04 Πρόγραµµα ενισχύσεων FROST (δυσµενείς καιρικές συνθήκες κατά την περίοδο από 12 έως 15 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα