Κεφάλαιο 5: Ανάλυση πριν και µετά την επέµβαση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κεφάλαιο 5: Ανάλυση πριν και µετά την επέµβαση"

Transcript

1 ΗΜΕΡΙ Α ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) Αθήνα,, Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος Οργανισµός Αντισεισµικού Σχεδιασµού & Προστασίας Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας Κεφάλαιο 5: Ανάλυση πριν και µετά την επέµβαση Καθηγητής Α.Ι. Κάππος Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ

2 ΠεριεχόµεναΚΑΝΕΠΕ 1. Σκοπός Πεδίο εφαρµογής Υποχρεώσεις & ευθύνες (10) 2. Βασικές αρχές, κριτήρια και διαδικασίες (20) 3. ιερεύνηση, τεκµηρίωση φέροντος οργανισµού υφισταµένου δοµήµατος (23) 4. Βασικά δεδοµένα αποτίµησης και ανασχεδιασµού (40) 5. Ανάλυση πριν και µετά την επέµβαση (42) 6. Βασικά προσοµοιώµατα συµπεριφοράς (31) 7. Προσδιορισµός συµπεριφοράς δοµικών στοιχείων (56) 8. ιαστασιολόγηση επεµβάσεων (69) 9. Έλεγχοι ικανοποίησης κριτηρίων επιτελεστικότητας (17) 10. Απαιτούµενα περιεχόµενα µελέτης (6) 11. Κατασκευή-διασφάλιση ποιότητας-συντήρηση (12) (µε περιεχόµενα κλπ. περίπου 350 σελίδες!)

3 ΕΛΟΤ EN :2005 Ευρωκώδικας 8: Αντισεισµικός σχεδιασµός των κατασκευών Μέρος 3: Αποτίµηση της φέρουσας ικανότητας κτιρίων και επεµβάσεις

4 FEMA356: PRESTANDARD AND COMMENTARY FOR THE SEISMIC REHABILITATION OF BUILDINGS Κεφ. 7 ΚΑΝΕΠΕ Κεφ. 9 ΚΑΝΕΠΕ κανονισµός: ASCE Seismic Rehabilitation of Existing Buildings

5 Κεφ.. 5 Ανάλυση πριν και µετά την επέµβαση Σε σχέση µε τις µεθόδους ανάλυσης (όπως και για σειρά άλλων θεµάτων) «οι απαιτήσεις και προβλέψεις των κανονισµών για νέες κατασκευές δεν είναι πάντα εφικτό να ενσωµατώνονται στους κανονισµούς που αφορούν υφιστάµενες κατασκευές. Γι αυτό, προκειµένου περί υφισταµένων κατασκευών, είναι θεµιτό και σκόπιµο να εισάγονται και πρόσθετες έννοιες, απαιτήσεις και προβλέψεις, πάντοτε βεβαίως στο πλαίσιο των ίδιων βασικών αρχών» Επιτρεπόµενες µέθοδοι ανάλυσης ( 5.1): Ελαστική (ισοδύναµη) στατική µε καθολικό δείκτη συµπεριφοράς (q) ή τοπικό δείκτη πλαστιµότητας (m) Ελαστική δυναµική (µε δείκτη q ή m) Ανελαστική (ελαστοπλαστική) στατική Ανελαστική δυναµική (ανάλυση χρονοϊστορίας)

6 Επιτρέπεται η διάκριση «πρωτευόντων (κυρίων) δευτερευόντων» στοιχείων (βλ. και Ευρωκώδικα 8) πρωτεύοντα: κρίσιµα για την αντίσταση έναντι σεισµού δευτερεύοντα: συνεισφορά στα κατακόρυφα, βαθµός συνεισφοράς στα σεισµικά ασήµαντος ή αναξιόπιστος διαφορετικά κριτήρια επιτελεστικότητας Έλεγχος κριτηρίων επιτελεστικότητας σε όρους δυνάµεων (εντατικών µεγεθών) ή παραµορφώσεων, ανάλογα και µε τον τρόπο αστοχίας κάµψη: δυνάµεις ( ελαστική ανάλυση), παραµορφώσεις ( ανελαστική ανάλυση) διάτµηση: πάντα δυνάµεις (λόγω οιονεί ψαθυρότητας)

7 Σεισµικές δράσεις για την ανάλυση ( 5.2) φάσµατα ψευδοεπιταχύνσεων (Kεφ. 4 + EK8), ή επιταχυνσιογραφήµατα (κατάλληλη επιλογή, αναγωγή στην ένταση της σεισµικής δράσης αποτίµησης ή ανασχεδιασµού, βλ. και ΕΚ8, 3.2.3) Προσεγγιστική ανάλυση ( 5.3) για τους σκοπούς (µόνο) της αποτίµησης, και αν πρόκειται να ακολουθήσει επέµβαση (ενίσχυση) µη-λεπτοµερής ανάλυση τµηµάτων του κτιρίου π.χ. έλεγχος τέµνουσας κατακόρυφων στοιχείων ισογείου (V<0.35V Rdc ), κατανοµή τέµνουσας βάσης ανάλογα προς τη ροπή αδρανείας κάθε στοιχείου ή/και το εµβαδό του έχει έννοια όταν το αποτέλεσµα είναι σαφές

8 Γενικές απαιτήσεις προσοµοίωσης & ελέγχων ( ) Συνεκτίµηση στρέψης επιτρέπεται εφαρµογή απλοποιηµένης διαδικασίας βάσει η = δ max /δ avg (ευµενέστερη από το δ=1+0.6x/l e του Ευρωκώδικα 8-1 [ ] ) Ελαστική ανάλυση: Προσοµοίωση µόνο πρωτευόντων στοιχείων (αλλά πρέπει Κ δευτ <25%Κ πρωτ ) πρακτικά µε 2 διαδοχικές αναλύσεις, µία µε στερεά και µία µε αρθρωτή σύνδεση των δευτερευόντων στοιχείων µε τον υπόλοιπο φορέα, και έλεγχο ισχύος του κριτηρίου του 25% στις προκύπτουσες µετακινήσεις ορόφων Ανελαστική ανάλυση: Προσοµοίωση πρωτευόντων + δευτερευόντων + µείωση δυσκαµψίας και αντίστασης, ή προσοµοίωση µόνο πρωτευόντων Προσοµοίωση τοιχοπληρώσεων 5.9

9 Μορφολογία (ακανονικότητα) µέθοδοι ανάλυσης ιαφράγµατα: ευπαραµόρφωτα δυσπαραµόρφωτα κριτήρια παραµόρφωσης (ενσωµάτωση στο µοντέλο του φορέα ή αυτοτελές µοντέλο διαφράγµατος) κριτήρια γεωµετρίας πλάκας Ο/Σ Αλληλεπίδραση εδάφους-θεµελίωσης (ΑΕΘ) Υποχρεωτική αν: αύξηση Τ αύξηση S a Απλοποιηµένη διαδικασία ~ ζ = ζθ + ζ 0 ~ ( T / T ) [Veletsos-Meek, 1974] Λεπτοµερής προσοµοίωση (σύνθετης δυναµικής δυσκαµψίας-impedance), περιορισµοί αν ληφθεί ζ = ζ (ζ θ ζ ανωδ ) 3 ~ T h 2 k = o x ef T0 1 k x kφ k

10 Αύξηση περιόδου και (ισοδύναµης ιξώδους) απόσβεσης λόγω αλληλεπίδρασης εδάφους-θεµελίωσης Επιρροή στο δράση σχεδιασµού ΚΑΝΕΠΕ: Μείωση σεισµικών απαιτήσεων λόγω ΑΕΘ 25%!

11 Επιρροές 2ας τάξεως στατικές: κριτήριο θ ( ΕΚ 8-1) και για ανελαστική δυναµικές: επαύξηση βάσει C 3 (βλ. 5.7) Χωρική επαλληλία δράσεων ενγένει κατά ΕΚ8 (και Κεφ. 4) για ανελαστική στατική ανάλυση κανόνας 100:30 σε κτίρια χωρίς έντονη ασυµµετρία: κάθε διεύθυνση χωριστά, αλλά 30% αύξηση στοχευόµενης µετακίνησης Έλεγχος ανατροπής εν γένει για τα στοιχεία της θεµελίωσης ελαστική ανάλυση µέθοδος (καθολικού) q αν δεν ικανοποιείται ο έλεγχος, απαιτείται αξιόπιστη σύνδεση/αγκύρωση (στο έδαφος) ανελαστική ανάλυση: άµεση προσοµοίωση ανύψωσης/λικνισµού (µη-γραµµικοί DOF)

12 λ k n 1 = n 1 Ελαστική στατική ανάλυση ( 5.5) Προϋποθέσεις εφαρµογής: λ V i V Si Si ιδιοπερίοδοι Τ<4 T c ( s για έδαφος Α D, βλ. ΕΚ ), ή 2s δείκτες ανεπάρκειας στοιχείων λ=s el /R m < 2.5, ή λ>2.5 αλλά µορφολογικά κανονικό κτίριο (λ ρ του ΕΚ8-3) (λεπτοµερή κριτήρια κανονικότητας βάσει οµαλής ροής δυνάµεων και κατανοµής µέσου λ) το κτίριο διαθέτει σύστηµα ανάληψης σεισµικών δράσεων σε δύο κάθετες µεταξύ τους διευθύνσεις ο λόγος οριζόντιας διάστασης σε έναν όροφο προς την αντίστοιχη διάσταση σε έναν γειτονικό όροφο δεν υπερβαίνει το 1.5 απουσία έντονων ασυµµετριών δυσκαµψίας σε κάτοψη ή τοµή (σχετικό βέλος δ i <1.5δ j )

13 Παραδείγµατα ακανονικοτήτων καθύψος Φάτνωµα που δεν συµµετέχει στο σύστηµα ανάληψης σεισµικών δράσεων Φάτνωµα που συµµετέχει στο σύστηµα ανάληψης σεισµικών δράσεων διακοπή φορέα καθύψος Τοίχωµα στους ανώτερους ορόφους Τοίχωµα σε εσοχή στον πρώτο όροφο εκτός επιπέδου εσοχή

14 Προσοµοίωση φορέα µε EI ef (πρώτη διαρροή) Κεφ. 7 Tέµνουσα βάσης (ανάλογα µε τη µέθοδο) Για µέθοδο q: κατά ΕK8, µε q από Κεφ. 4 (συνιστάται για κανονικά κτίρια q οµοιόµορφο) Για µέθοδο m: ελαστική τέµνουσα βάσης V = C 1 C m S e W C 1 =δ inel /δ el (=1.0 για Τ>Τ 2, άλλως C 1 =[1.0+(R-1)T 2 / Τ 0 ]/R) C m : συντελεστής δρώσας µάζας ( 0.85) S e : φασµατική επιτάχυνση (βλ ΕΚ8) στόχος να προσεγγίζονται µε επαρκή ακρίβεια οι µετακινήσεις Κατανοµή V καθύψος βάσει ΕΑΚ ( 3.5.2) R S = V y e / g / W C m Αδρανειακές δυνάµεις διαφράγµατος n (όταν απαιτείται υπολογισµός) i = x F px = n F i w i = x x w i

15 entire sample µ=2.0 µ=3.5 µ=5.0 C µ T (sec) Μέσο C µ =C 1 =S d,in /S d,el για 75 ελληνικέςκαταγραφές µε a g 0.1g [Athanassiadou et al., 2008]

16 Ελαστικήδυναµική δυναµικήανάλυσηανάλυση ( 5.6) Προϋποθέσεις εφαρµογής: δείκτες ανεπάρκειας στοιχείων λ = S/R m < 2.5 ανεξαρτήτως λ, επιτρέπεται (µόνον) για την αποτίµηση αν δεν υπάρχουν ουσιώδεις βλάβες, αλλά γ Sd,ελ. = γ Sd Προσοµοίωση φορέα µε EI ef Φασµατική ιδιοµορφική ανάλυση (ΕΚ ) ή Μέθοδος χρονοϊστορίας της απόκρισης (ΕK ) τουλάχιστο 3 επιταχυνσιογραφήµατα για 7 επιταχυνσιογραφήµατα µέσες τιµές M, N κλπ. Όλα τα αποτελέσµατα επί C 1 (=δ inel /δ el ), για µέθοδο m

17 Ανελαστικήστατική στατικήανάλυσηανάλυση ( 5.7) Προϋποθέσεις εφαρµογής: µικρή επιρροή ανώτερων ιδιοµορφών (οι τέµνουσες ορόφων που προκύπτουν από ανάλυση για ιδιοµορφές που συνεισφέρουν 90% υπερβαίνουν το 130% εκείνων από ανάλυση για 1 η ιδιοµορφή µόνο) αλλιώς θέλει και δυναµική ανάλυση (ελαστική), µε αύξηση κατά 25 % των τιµών των παραµέτρων ελέγχου Συνιστάται ΣΑ «Ικανοποιητική» Άµεση προσοµοίωση µη-γραµµικών χαρακτηριστικών έντασης-παραµόρφωσης π.χ. F Οριακή αντοχή Παραµένουσα αντοχή Παραµόρφωση διαρροής δ Οριακή παραµόρφωση

18 Εφαρµογή σεισµικής δράσης στην ανελαστική στατική ανάλυση κατανοµή ( προφίλ ) σεισµικών φορτίων στο φορέα EΚ8 ( ): πρέπει να εφαρµόζονται τουλάχιστον δύο διαφορετικές κατανοµές: οµοιόµορφη κατανοµή: πλευρικά φορτία ανάλογα προς τη µάζα (σταθερή επιτάχυνση καθύψος) ιδιοµορφική κατανοµή: πλευρικά φορτία συµβατά µε τα δυναµικά φορτία (π.χ. 1 ης ιδιοµορφής) που προέκυψαν από ελαστική ιδιοµορφική ανάλυση

19 Πλεονεκτήµατα ΑΣΑ Η ΑΣΑ παρέχει πολύτιµες πληροφορίες που δεν µπορούν να δοθούν από τις ελαστικές µεθόδους, ήτοι: Ρεαλιστική εκτίµηση των δυνάµεων σε σχετικώς ψαθυρά στοιχεία, π.χ. αξονικές δυνάµεις σε υποστυλώµατα, ροπές και τέµνουσες κόµβων, κλπ. Το µέγεθος των πλαστικών παραµορφώσεων (θ p ) στα στοιχεία που διαρρέουν (σε υφιστάµενα κτίρια µπορεί να είναι και κατακόρυφα) Αναγνώριση των αδύνατων-κρίσιµων περιοχών καθύψος ή σε κάτοψη (ασυνέχειες αντοχής), όπου συγκεντρώνονται και οι απαιτήσεις θ p Αναγνώριση των συνεπειών της µείωσης της αντοχής ( αστοχία ) των πιο αδύνατων στοιχείων στην απόκριση του φορέα ως σύνολο υνατότητα ελέγχου της πληρότητας και επάρκειας του τρόπου ροής των δυνάµεων στο φορέα (load path), προσοµοιώνοντας όλα τα στοιχεία που την επηρεάζουν (και τις τοιχοποιίες, αν απαιτείται...)

20 Πρέπει να είναι σαφές ότι η ΑΣΑ είναι εκ φύσεως προσεγγιστική, µια και βασίζεται σε στατική φόρτιση. Ως τέτοια, δεν µπορεί να προσοµοιώσει επαρκώς τα δυναµικά φαινόµενα, συγκεκριµένα: Οι υπολογιζόµενες παραµορφώσεις µπορεί να είναι πολύ ανακριβείς όταν η επιρροή των ανώτερων ιδιοµορφών είναι σηµαντική (ψηλά κτίρια ή και κακές µορφολογίες) Χρήση πολλών κατανοµών δυνάµεων (συµπεριλαµβανοµένων των ιδιοµορφικών) περιορίζει, αλλά δεν εξαλείφει την ανακρίβεια Αδυναµία να αναγνωρίσει µηχανισµούς αστοχίας που δηµιουργούνται µετά τον αρχικό υσχερής εφαρµογή σε χωρικούς φορείς µε προβλήµατα κανονικότητας προβλήµατα όπως κατάλληλος ορισµός της εκκεντρότητας των φορτίων (µε συνεκτίµηση της δυναµικής επιρροής) κατάλληλο λογισµικό Περιορισµοί ΑΣΑ

21 min δύο κατανοµές σεισµικών φορτίων καθύψος «Ιδιοµορφική» (µία ή περισσότερες ιδιοµορφές, ανάλογα µε % συµµετοχής) «Οµοιόµορφη» ή «αναπροσαρµοζόµενη» ιγραµµική καµπύλη δύναµης-µετακίνησης (για υπολογισµό Κ e, V y κτιρίου) ρώσα θεµελιώδης ιδιοπερίοδος T = e T K K i e εκτιµάται από την εξιδανικευµένη διγραµµική καµπύλη αντίστασης (σχέση δύναµης-µετακίνησης) µε αρχική κλίση K e και κλίση δεύτερου κλάδου ίση µε αk e

22 Εξιδανίκευση της καµπύλης αντίστασης της κατασκευής µε διγραµµική καµπύλη ίσα (περίπου) εµβαδά πάνωκαικάτωαπό τις διακεκοµµένες Προτεινόµενη από ΚΑΝΕΠΕ διαδικασία Καµπύλη αντίστασης για διώροφο µικτό φορέα και εξιδανίκευση µε διγραµµική καµπύλη µε και χωρίς κράτυνση (λογισµικό BILIN / ΑΠΘ) RC4.1LL RC1HH bilin RC1HH el.plas

23 Τα εντατικά µεγέθη και οι παραµορφώσεις υπολογίζονται για δ = δ t (στοχευόµενη µετακίνηση, δηλ. η λόγω σεισµού µετακίνηση στο Κ.Μ. της οροφής) Στοχευόµενη µετακίνηση (µέθοδος διορθωτ. συντελεστών): δ t = C 0 C 1 C 2 C 3 (T e2 / 4π4 2 ) S e όπου C 0 : συντελεστής που συσχετίζει τη φασµατική µετακίνηση του ισοδύναµου ελαστικού φορέα µε δυσκαµψία Κ e (S d =[T e2 /4π 2 ] S e ), µε την πραγµατική µετακίνηση δ t της κορυφής του ελαστο-πλαστικά αποκρινόµενου φορέα. Οι τιµές του µπορεί να λαµβάνονται ίσες προς 1.0, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, για αριθµό ορόφων 1, 2, 3, 5, και 10, αντίστοιχα. C 1 : συντελεστής που ορίστηκε στην (=δ inel /δ el ) C 2 : βλ. επόµενη διαφάνεια C 3 : συντελεστής που λαµβάνει υπόψη την αύξηση των µετακινήσεων λόγω φαινοµένων 2 ας τάξεως (P- ). Μπορεί να ληφθεί ίσος προς 1+5(θ 0.1)/Τ, συνήθως θ<0.1 C 3 =1

24 C 2 : συντελεστής που λαµβάνει υπόψη την επιρροή του σχήµατος του βρόχου υστέρησης στη µέγιστη µετακίνηση. Οι τιµές του µπορεί να λαµβάνονται από τον πίνακα Σ5.1. Φορείς Τύπου 1: κατασκευές χαµηλής πλαστιµότητας, που αναµένεται να έχουν φτωχότερη υστερητική συµπεριφορά από εκείνες Τύπου 2 (υψηλής πλαστιµότητας). Στάθµη επιτελεστικότητας Άµεση χρήση (λειτουργικότητα) φορέας τύπου 1 Τ = 0.1s Τ Τ 2 φορέας τύπου 2 φορέας τύπου 1 φορέας τύπου Προστασία ζωής Αποφυγή κατάρρευσης

25 Επιτρέπονται και άλλες µέθοδοι, όπως του Ευρωκώδικα 8 (ΕΝ1998-1, 2004), ή η γενική µέθοδος του φάσµατος απαίτησης (capacity and demand spectra, Chopra 1999, Fajfar 1999): S a (g ) 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 FRM-EIg Vidic Miranda ATC-typeA ATC-type C ATC-ξ(EC8)-A ATC-ξ(EC8)-C 0 50 S d(mm) Kappos & Petranis 2001 Καλή εποπτεία, αλλά η διασπορά στην υπολογιζόµενη δ t είναι σηµαντική!

26 Ανελαστικήδυναµική δυναµικήανάλυσηανάλυση ( 5.8) Προϋποθέσεις εφαρµογής αξιόπιστη γνώση αντοχών υλικών (ΣΑ Ι) επαρκής εµπειρία και εξειδίκευση του µηχανικού Άµεση προσοµοίωση µη-γραµµικών χαρακτηριστικών (και υστερητικών) Μέθοδος χρονοϊστορίας της απόκρισης τουλάχιστο τρία επιταχυνσιογραφήµατα Μ.Ο. ή maxs όπως και στην ελαστική δυναµική Συνιστάται να γίνεται και µια στατική ανελαστική

27 Το εφικτόν της ανελαστικής δυναµικής Η ανελαστική δυναµική ανάλυση της χρονοϊστορίας είναι η «ακριβής» αναλυτική προσέγγιση, αλλά: Για την αξιοπιστία της είναι κρίσιµη η κατάλληλη επιλογή επαρκούς αριθµού (>3-7) επιταχυνσιογραφηµάτων, µε την οποία δεν είναι εξοικειωµένοι οι πολιτικοί µηχανικοί κριτήριο (Μ, R) ποιό (Μ, R) σε κάθε περιοχή;; κριτήριο οµοιότητας φασµάτων;; τα τεχνητά (συµβατά µε το φάσµα) έχουν µειονεκτήµατα! Το λογισµικό ανάλυσης χρονοϊστορίας 3D φορέων δεν είναι ενγένει κατάλληλο (πολύς χρόνος ή/και µικρή φιλικότητα...) Απαιτούνται κατάλληλα υστερητικά µοντέλα Μ θ p, και δεν διατίθενται τέτοια µε πτώση αντοχής (τύπου FEMA 356) H (µετ)επεξεργασία των (ογκωδέστατων) αποτελεσµάτων είναι πιο δυσχερής απ ό,τι στην ΑΣΑ

28 Προσοµοίωση τοιχοπληρώσεων σύµφωνα µε την Ενγένει υποχρεωτική όταν έχουν δυσµενείς συνέπειες. Εξαιρούνται: Τοιχοποιίες πλήρωσης ( ) κτίρια που έχουν µελετηθεί (και κατασκευαστεί) µε ΕΑΚ ή ΕΚ8 η πρόσθετη πλευρική δυσκαµψία λόγω των τοιχοπληρώσεων δεν υπερβαίνει το ¼ της συνολικής πλευρικής δυσκαµψίας του φέροντος οργανισµού (ενός τουλάχιστον ορόφου). Πρέπει να ελέγχεται πάντα το ότι αθέλητη, έστω, διάταξη τοιχοπληρώσεων δεν συνεπάγεται δυσµενή συµπεριφορά Κριτήρια δυσµενούς επιρροής: οι τοιχοποιίες δεν επιφέρουν αύξηση της σεισµικής τέµνουσας ενός τουλάχιστον πρωτεύοντος κατακόρυφου στοιχείου ή της σεισµικής µετακίνησης ενός ορόφου σε ποσοστό µεγαλύτερο του 15%, σε οποιαδήποτε στάθµη του κτιρίου για τον έλεγχο αυτόν µπορεί να εφαρµόζεται χωρίς προϋποθέσεις η ελαστική στατική ανάλυση ( 5.5)

29 Προσοµοίωση τοιχοπληρώσεων (βλ. και 7.4): µέσω ισοδύναµης διαγωνίου, ή µέσω διατµητικού φατνώµατος αντιστοίχηση δυστένειας (ΕΑ) διαγωνίου µε δυστµησία (GA) φατνώµατος E A s s G wa w = cos 2 α sin α Aw,Gw V h στη δυναµική ανάλυση µπορεί να δοθεί Ε s Α s /2 σε δύο διαγωνίους (θλιβόµενη και εφελκυόµενη) V As,Es l d τοιχοπληρώσεις µε ανοίγµατα: αγνοούνται αν το ποσοστό των ανοιγµάτων υπερβαίνει το 50% για ποσοστά µεταξύ 50% και 0, εξαρτάται από τη διάταξη l a h [βλ. σχόλια 7.4.1α(iv)]

30 Προσοµοίωση GA ef τοιχοποπληρώσεων στις ελαστικές µεθόδους Πρέπει να γίνονται δύο αναλύσεις (µέτρο ελαστικότητας τοιχοποιίας Ε 0 =Κ Ε f wc, όπου ο Κ Ε λαµβάνει τιµές 500 και 1000, απλοποιητικά µία µε Κ Ε =750) Σωστότερο είναι: µια µε επιβατικό GA ef στη µέγιστη τάση τ max µια µε επιβατικό GA ef σε σχετικό βέλος ορόφου συµβατό µε τις µετακινήσεις του φορέα, ή γ = 2 3γ(τ max ) Από τις δύο αναλύσεις λαµβάνεται το δυσµενέστερο (για κάθε στοιχείο) αποτέλεσµα. Slip surface τ = +τ sl τ (γ cr,τ cr ) 6 ( γ sl, τ sl ) (γ max,τ max ) γ 2

31 Παράδειγµα αποτίµησης σεισµικής συµπεριφοράς υφιστάµενης κατασκευής µε βάση ΚΑΝΕΠΕ (2007) Τριώροφο κτίριο Ο/Σ µε υπόγειο Κατασκευάστηκε πριν 75 χρόνια Φέρων Οργανισµός: Πλαισιακό σύστηµα Σηµαντικός αριθµός τοίχων και επενδύσεων από οπτοπλινθοδοµή Στάθµη Επιτελεστικότητας: Προστασία ζωής Πιθανότητα υπέρβασης της σεισµικής δράσης κατά τη διάρκεια ζωής του έργου κατά 10%. Κατασκευή πρίν το 1985, χωρίς ουσιώδεις βλάβες και ευµενή παρουσία τοιχοπληρώσεων q*=1.8

32 Ενδεικτικά συγκριτικά αποτελέσµατα όλων των µεθόδων ανάλυσης Ποσοστά ανεπάρκειας στύλων σε κάµψη Ποσοστό ανεπάρκειας(%) Όροφος 3 4 Στατική (q) Στατική µέθοδος (m) υναµική (q) υναµική (m) Ανελαστική-Τριγωνική Ανελαστική-Οµοιόµορφή

33 Ευχαριστώ για την προσοχή σας! website: ajkap.weebly.com/

Έλεγχος υφισταμένων κατασκευών σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.)

Έλεγχος υφισταμένων κατασκευών σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) Έλεγχος υφισταμένων κατασκευών σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) Παπαχρηστίδης Αριστείδης (Π.Μ. ΕΜΠ) Βαδαλούκας Γεώργιος (Π.Μ. ΠΣΠΠ) Μέλη της επιτροπής ελέγχου εφαρμοσιμότητας του ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ Π. Χρονόπουλος, Ν. Ζυγούρης, Τ. Παναγιωτάκος 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Φέρων Οργανισμός (ΦΟ) ενός κτιρίου, π.χ. από οπλισμένο σκυρόδεμα, είναι το σύνολο των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΜΑ Α ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ

ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΜΑ Α ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ Ο..Α..Σ..Π.. ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΜΑ Α ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1. Η µεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΜΑ Α ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ

ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΜΑ Α ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ Ο.Α.Σ.Π. ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΜΑ Α ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 1 η Αναθεώρηση Ιούλιος 2013

Διαβάστε περισσότερα

Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ

Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2013 Πτυχιακή εργασία Αποτίμηση και ενίσχυση υφιστάμενης κατασκευής και η επανεξέτασή της μετά την προσθήκη δεξαμενής νερού στην οροφή

Διαβάστε περισσότερα

RCsolver Εγχειρίδιο Θεωρίας. Εγχειρίδιο Θεωρίας

RCsolver Εγχειρίδιο Θεωρίας. Εγχειρίδιο Θεωρίας Εγχειρίδιο Θεωρίας Eurocode design software program (Version 2012) Version 1.1 Issued: 7-Sep-2012 Deep Excavation LLC www.deepexcavation.com www.rcsolver.com Σε συνεργασία μέσω ερευνητικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» Ανάπτυξη νομογραφημάτων, πινάκων και άλλων εργαλείων υποστήριξης μελετών ΚΑΝ.ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ-ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ p υπέρβασης σεισμ. δράσης εντός του συμβ. t ζωής Άμεση Χρήση μετά τον σεισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΕΦ. 1 ΚΑΙ 2 «ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ»

ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΕΦ. 1 ΚΑΙ 2 «ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ» ΤΕΕ ΟΑΣΠ -ΣΠΜΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.). ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΕΦ. 1 ΚΑΙ 2 «ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ» Κοσμάς Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ. ΑΘΗΝΑ 31.05.2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικός σχεδιασμός πλαισιακού κτιρίου Ο/Σ με βάση τις μετακινήσεις Displacement-based design of an R/C frame building

Αντισεισμικός σχεδιασμός πλαισιακού κτιρίου Ο/Σ με βάση τις μετακινήσεις Displacement-based design of an R/C frame building Αντισεισμικός σχεδιασμός πλαισιακού κτιρίου Ο/Σ με βάση τις μετακινήσεις Displacement-based design of an R/C frame building Ανδρέας Ι. ΚΑΠΠΟΣ 1, Σταυρούλα ΠΑΠΙΣΤΑ 2 Λέξεις κλειδιά: αντισεισμικός σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝΕΠΕ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝΕΠΕ) Ο..Α..Σ..Π.. ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝΕΠΕ) ΣΧΕ ΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2004 ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1. Η µεγάλη ανάγκη για ένα κανονιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1998-1: 2004 Ευρωκώδικας 8: «Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών Μέρος 1»

Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1998-1: 2004 Ευρωκώδικας 8: «Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών Μέρος 1» Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1998-1: 2004 Ευρωκώδικας 8: «Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών Μέρος 1» EN 1998 (Ευρωκώδικας 8): Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μέρος EK8 Τίτλος Δημοσίευση 3-γλωσσης Έκδοσης από CEN

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012 στο Πλαίσιο των Ευρωκωδίκων

Ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012 στο Πλαίσιο των Ευρωκωδίκων ΗΜΕΡΙ Α: «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.)» Ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012 στο Πλαίσιο των Ευρωκωδίκων Στέφανος ρίτσος Καθηγητής Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών Αθήνα, 31/5/2012 1 ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ Ευρωπαϊκά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 17α/08/32/Φ.Ν. 275/92. Νέος Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ 52/Α'/25.4.83).

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 17α/08/32/Φ.Ν. 275/92. Νέος Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ 52/Α'/25.4.83). ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 17α/08/32/Φ.Ν. 275/92 Νέος Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός (ΦΕΚ 613/Β/12-10-92) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ.1

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 1 Ευρωκώδικα 8 (EN1998-1:2004) Γενικοί Κανόνες, Σεισμικές Δράσεις, Κανόνες Για Κτίρια

Μέρος 1 Ευρωκώδικα 8 (EN1998-1:2004) Γενικοί Κανόνες, Σεισμικές Δράσεις, Κανόνες Για Κτίρια Ευρωκώδικες 2, 7, 8 Κατασκευή από Σκυρόδεμα Μέρος 1 Ευρωκώδικα 8 (EN1998-1:2004) Γενικοί Κανόνες, Σεισμικές Δράσεις, Κανόνες Για Κτίρια Επίκουρος Καθηγητής Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Υπουργείο Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Σχεδιασμός Κτηρίων Σκυροδέματος με βάση τους Ευρωκώδικες 2 & 8» στον Ευρωκώδικα 8. Αναστάσιος Σέξτος. Επίκουρος Καθηγητής

Ημερίδα «Σχεδιασμός Κτηρίων Σκυροδέματος με βάση τους Ευρωκώδικες 2 & 8» στον Ευρωκώδικα 8. Αναστάσιος Σέξτος. Επίκουρος Καθηγητής Η μετάβαση από τον EAK2000 στον Ευρωκώδικα 8 Αναστάσιος Σέξτος Επίκουρος Καθηγητής asextos@civil.auth.gr Αγρίνιο, 2 Απριλίου 2011 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Στόχοι παρουσίασης η συνοπτική παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΜΕ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΜΕ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΜΕ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ Ιούνιος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ. Αντώνης Κανελλόπουλος

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ. Αντώνης Κανελλόπουλος ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ Αντώνης Κανελλόπουλος Τίτλος πρωτότυπου : Αντισεισµικός σχεδιασµός και ενίσχυση κτιρίων από οπλισµένο σκυρόδεµα Copyright 007 by cubus

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Αρμοδίων Αρχών για εφαρμογή των Ευρωκωδίκων 2 και 8 στις μελέτες από Οπλισμένο Σκυρόδεμα. Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2011

Εκπαίδευση Αρμοδίων Αρχών για εφαρμογή των Ευρωκωδίκων 2 και 8 στις μελέτες από Οπλισμένο Σκυρόδεμα. Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2011 Εκπαίδευση Αρμοδίων Αρχών για εφαρμογή των Ευρωκωδίκων 2 και 8 στις μελέτες από Οπλισμένο Σκυρόδεμα Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2011 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 26 πχ Καταστροφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΜΠΤΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Η εργασία αποτελεί συµπύκνωση και κωδικοποίηση της Μελέτης Ελέγχου ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Χρίστος Θ. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ 1, Χρήστος Ε.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Η εργασία αποτελεί συµπύκνωση και κωδικοποίηση της Μελέτης Ελέγχου ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Χρίστος Θ. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ 1, Χρήστος Ε. 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισµικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισµολογίας 5 7 Νοεµβρίου, 2008 Άρθρο 1869 Αποτίµηση και ανασχεδιασµός υφιστάµενου επταωρόφου δοµήµατος σύµφωνα µε τον ΚΑΝΕΠΕ Assessment and

Διαβάστε περισσότερα

ΜetalCad. Εγχειρίδιο Χρήσεως. Μultisoft. Γ Σεπτεμβρίου 120 - Αθήνα 104 34. Τηλ. (210) 82 33 345 82 51 526. e-mail: info@multisoft.

ΜetalCad. Εγχειρίδιο Χρήσεως. Μultisoft. Γ Σεπτεμβρίου 120 - Αθήνα 104 34. Τηλ. (210) 82 33 345 82 51 526. e-mail: info@multisoft. ΜetalCad Εγχειρίδιο Χρήσεως Μultisoft Γ Σεπτεμβρίου 120 - Αθήνα 104 34 Τηλ. (210) 82 33 345 82 51 526 e-mail: info@multisoft.gr http://www.multisoft.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικές οδηγίες...1 2. Κεντρική οθόνη.3

Διαβάστε περισσότερα

ΜetalCad. Εγχειρίδιο Χρήσεως. Μultisoft. Γ Σεπτεμβρίου 120 - Αθήνα 104 34. Τηλ. (210) 82 33 345 82 51 526. e-mail: info@multisoft.

ΜetalCad. Εγχειρίδιο Χρήσεως. Μultisoft. Γ Σεπτεμβρίου 120 - Αθήνα 104 34. Τηλ. (210) 82 33 345 82 51 526. e-mail: info@multisoft. ΜetalCad Εγχειρίδιο Χρήσεως Μultisoft Γ Σεπτεμβρίου 120 - Αθήνα 104 34 Τηλ. (210) 82 33 345 82 51 526 e-mail: info@multisoft.gr http://www.multisoft.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικές οδηγίες...1 2. Κεντρική οθόνη.4

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Στατική Μελέτη

ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Στατική Μελέτη FESPA 5.6.0.14-2014 LH Λογισμική ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Στατική Μελέτη Αντισεισμικός Κανονισμός: ΕΑΚ 2003 Κανονισμός Σκυροδέματος: ΕΚΩΣ2000 + ΦΕΚ447β Ο

Διαβάστε περισσότερα

Method for the preseismic evaluation of pilotis columns

Method for the preseismic evaluation of pilotis columns 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισµικής Μηχανικής και Τεχνικής Σεισµολογίας, Θεσσαλονίκη 28-30 Νοεµβρίου 2001 Μέθοδος προσεισµικού ελέγχου στύλων pilotis Method for the preseismic evaluation of pilotis columns

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. Αποτίμηση στατικής επάρκειας ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012. For Windows. Υφιστάμενης κατασκευής σύμφωνα με τον. Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Version 1.0.

Fespa 10 EC. Αποτίμηση στατικής επάρκειας ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012. For Windows. Υφιστάμενης κατασκευής σύμφωνα με τον. Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Version 1.0. Fespa 10 EC For Windows Αποτίμηση στατικής επάρκειας Υφιστάμενης κατασκευής σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Version 1.0.43 Περιεχόμενα 3 Πίνακας περιεχομένων 1 Στατικό παράδειγμα αποτίμησης

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. Αποτίμηση σεισμόπληκτου κτιρίου & Μελέτη αποκατάστασης και ενίσχυσης. For Windows. Αθήνα, Απρίλιος 2014 Version 1.1.3

Fespa 10 EC. Αποτίμηση σεισμόπληκτου κτιρίου & Μελέτη αποκατάστασης και ενίσχυσης. For Windows. Αθήνα, Απρίλιος 2014 Version 1.1.3 Fespa 10 EC For Windows Αποτίμηση σεισμόπληκτου κτιρίου & Μελέτη αποκατάστασης και ενίσχυσης Αθήνα, Απρίλιος 2014 Version 1.1.3 2 Fespa 10 EC Ανελαστική Στατική Ανάλυση Πίνακας περιεχομένων 1 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα