«Η Διδακτορική Έρευνα στο Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και Του Σχεδιασμού»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Η Διδακτορική Έρευνα στο Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και Του Σχεδιασμού»"

Transcript

1 «Η Διδακτορική Έρευνα στο Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και Του Σχεδιασμού» ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ - ΧΟΛΘ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΘΜΩΝ ΣΜΘΜΑ ΕΠΙΣΘΜΩΝ ΣΘ ΠΡΟΧΟΛΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ

2 Επιςτθμονικι Επιτροπι Καλαβάςθσ Φραγκίςκοσ, Κακθγθτισ Καΐλα Μαρία, Κακθγιτρια Πολεμικόσ Νικιτασ, Κακθγθτισ Κοντάκοσ Αναςτάςιοσ, Κακθγθτισ Χατηθγεωργίου Iωάννθσ, Κακθγθτισ Δθμθτρακοποφλου Αγγελικι, Κακθγιτρια Βιτςιλάκθ Χρυςι, Κακθγιτρια Αναγνωςτοποφλου Διαμάντθ, Κακθγιτρια Παπαδόπουλοσ Ιωάννθσ, Κακθγθτισ Ξανκάκου Ποτίτςα, Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια Καφοφςθ ουλτάνα, Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια Θεοδωροποφλου Ελζνθ, Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια Φϊκιαλθ Περςεφόνθ, Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια Παπαθλιοφ Χριςτίνα, Μόνιμθ Επίκουρθ Κακθγιτρια Γουβιάσ Διονφςιοσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ Κόνςολασ Εμμανουιλ, Επίκουροσ Κακθγθτισ κουμπουρδι Χρυςάνκθ, Επίκουρθ Κακθγιτρια Γκαςοφκα Μαρία, Επίκουρθ Κακθγιτρια Φεςάκθσ Γεϊργιοσ, Λζκτορασ Παπαδάτοσ Ιωάννθσ, Λζκτορασ ταμάτθσ Παναγιϊτθσ, Λζκτορασ Μπερηαμάνθ Θωμαι, Ε.Ε.ΔΙ.Π., Σ.Ε.Π.Α.Ε.. Αρβανίτθ Ευγενία, διδάςκ. βάςει του 407/80 Βαςιλειάδθσ Αναςτάςιοσ, -//- Γουλι Ευαγγελία, -//- Ευκυμίου Ηλίασ, -//- Μοφτςιοσ - Ρζντηοσ Ανδρζασ, -//- Παπαβαςιλείου Βαςίλειοσ, -//- Πολεμικοφ Άννα, -//- Ράπτθσ Νικόλαοσ, -//- τεφάνου Ελζνθ, -//-

3 υντονιςτικι Επιτροπι Θεοδωροποφλου Ελζνθ, Καΐλα Μαρία, Πολεμικόσ Νικιτασ, Παπαδόπουλοσ Ιωάννθσ, Καφοφςθ ουλτάνα, Φϊκιαλθ Περςεφόνθ, Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια, Πρόεδροσ T.E.Π.Α.Ε.. Κακθγιτρια Κακθγθτισ Κακθγθτισ Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια Οργανωτικι Τποςτιριξθ Κωνςταντίνου Μαρία, Προϊςταμζνθ Γραμματείασ Σ.Ε.Π.Α.Ε.. Καντίνου Αικατερίνθ, Τπάλλθλοσ Γραμματείασ Σ.Ε.Π.Α.Ε.. ζλλθνα Χριςτίνα, Τπάλλθλοσ Γραμματείασ Σ.Ε.Π.Α.Ε.. Κερπθνιϊτθ Θεϊνθ, Μζλοσ Ε.Σ.Ε.Π., Σ.Ε.Π.Α.Ε. Καμενίδου Αναςταςία, Μζλοσ Ε.Σ.Ε.Π., Σ.Ε.Π.Α.Ε. Αγγζλου Βαρβάρα, υμβαςιοφχοσ ζργου, Π.Μ..: «Φφλο και Νζα Εκπαιδευτικά και Εργαςιακά Περιβάλλοντα ςτθν Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ» Βιτςιλάκθ Γεωργία, υμβαςιοφχοσ ζργου, Π.Μ..: «Φφλο και Νζα Εκπαιδευτικά και Εργαςιακά Περιβάλλοντα ςτθν Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ» Θεοχάρθσ Νικόλαοσ, Ι.Δ.Ο.Χ., Π.Μ..: «Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό Τλικό» Καραγιϊργου Ξζνια, Ι.Δ.Ο.Χ., Π.Μ..: «Περιβαλλοντικι Εκπαίδευςθ» Καρίκθ Χρυςάνκθ, υμβαςιοφχοσ ζργου, Π.Μ..: «Μοντζλα χεδιαςμοφ και Ανάπτυξθσ Εκπαιδευτικϊν Μονάδων» Βαβάτςικου Διμθτρα Αποςπαςμζνθ εκπ/κόσ, Σ.Ε.Π.Α.Ε.. Κραςςοποφλου Αλεξάνδρα Αποςπαςμζνθ εκπ/κόσ, Σ.Ε.Π.Α.Ε.. Μαρκοφηθσ Δθμιτριοσ Αποςπαςμζνοσ εκπ/κόσ, Σ.Ε.Π.Α.Ε.. Παπαϊωάννου Τακίνκθ-ωτθρία Αποςπαςμζνθ εκπ/κόσ, Σ.Ε.Π.Α.Ε.. Πολυμζρου Ευαγγελία Αποςπαςμζνθ εκπ/κόσ, Σ.Ε.Π.Α.Ε.. κουμπουρδι Μάνια Αποςπαςμζνθ εκπ/κόσ, Σ.Ε.Π.Α.Ε.. 4

4 Σο Tμιμα Επιςτθμϊν τθσ Προςχολικισ Αγωγισ και του Εκπαιδευτικοφ χεδιαςμοφ διακζτει ζνα ςθμαντικό ερευνθτικό δυναμικό ςε επίπεδο διδακτόρων/ιςςϊν και υποψθφίων διδακτόρων/ιςςϊν, το οποίο και αποτυπϊνει το χάρτθ των ερευνθτικϊν προςπακειϊν και ενδιαφερόντων του. Ο χάρτθσ αυτόσ αφενόσ αναδεικνφει τθ δυναμικι τθσ αλλθλεπίδραςθσ και τθσ διάδραςθσ ανάμεςα ςτουσ τομείσ και τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Σμιματοσ, αφετζρου δε, αναπτφςςεται ςε ςυςχετιςμό με τθν εξζλιξθ των πεδίων ζρευνασ ςτο διεκνι και ελλθνικό χϊρο αλλά και με τθ διαμόρφωςθ των αναγκϊν των κοινωνιϊν, μζςα ςτισ οποίεσ και ςε ςχζςθ με τισ οποίεσ δραςτθριοποιείται το Σμιμα, ςυςτθματοποιϊντασ με αυτό τον τρόπο τθ κζςθ και τθν κίνθςι του ςτο χϊρο των επιςτθμϊν και τθσ εκπαιδευτικισ πραγματικότθτασ. Η προςπάκεια επομζνωσ, τθσ ανάδειξθσ τθσ ερευνθτικισ φυςιογνωμίασ του είναι δυνατόν από τθ μια να λειτουργιςει ωσ ζναυςμα ςυςτθματικισ καταγραφισ και ταξινόμθςθσ των επιμζρουσ ςτοιχείων που τθ διαμορφϊνουν, ενϊ, από τθν άλλθ να επιτρζψει τθν κριτικι αξιολόγθςθ των ιδθ ενεργϊν ερευνθτικϊν κατευκφνςεων, τθν επαναςυγκρότθςθ και επαναπλαιςίωςθ επιλογϊν, τθν κακαρότερθ αντίλθψθ κενϊν αλλά και προοπτικϊν ανεκμετάλλευτων ι αναδυόμενων, όπωσ και τθν κακαρότερθ εμφάνιςθ των πολλαπλϊν επιπζδων που εμπλζκονται ςτισ ποικίλεσ ερευνθτικζσ δραςτθριότθτεσ επιτρζποντασ ζτςι τον καλφτερο ςχεδιαςμό των ςπουδϊν. Η εγκαινίαςθ ενόσ τρόπου ςυνεχοφσ επικοινωνίασ, με ςτόχο τθν καλλιζργεια απόψεων και κζςεων αλλά και τθ δθμιουργία ςυνειδθτϊν πυρινων ερευνθτικοφ ενδιαφζροντοσ, όπωσ και ο επιςτθμονικόσ διάλογοσ μεταξφ των φορζων που οργανϊνουν το πεδίο των διδακτορικϊν ςπουδϊν ςε ζνα Σμιμα με ςκοπό τθ ςυνεχι εξζλιξι των ςπουδϊν αυτϊν ςυνεργοφν ςτθν απόκτθςθ και επίταςθ ςυνείδθςθσ τθσ ζνταξθσ ςε μια επιςτθμονικι και ερευνθτικι κοινότθτα με ςυγκεκριμζνα χαρακτθριςτικά, μια κοινότθτα ωςτόςο ανοιχτι που ςυνδιαλζγεται και αλλθλεπιδρά με το ευρφτερο ερευνθτικό περιβάλλον ςτθν Ελλάδα και ςτο εξωτερικό. Ζλενa Θεοδωροποφλου, αναπλ. κακθγιτρια, Πρόεδροσ Σ.Ε.Π.Α.Ε.. Le Département des Sciences de l Education Préscolaire et de l Ingénierie Educative possède un potentiel de recherche important au niveau de docteurs et de doctorants qui crée la carte de ses efforts et intérêts concernant la recherche. Cette carte d une part met en valeur la dynamique de l interaction entre les secteurs et des masters du Département tandis que d autre part elle s étend en fonction de l évolution des champs de recherche dans l espace grec et international mais aussi de la formation des besoins des sociétés au sein desquelles et par rapport auxquelles le Département déploie son activité en systématisant ainsi sa position et son mouvement dans l espace des sciences et de la réalité éducative. Par conséquent, l effort de mise en valeur de son profil peut en premier lieu fonctionner en tant que point de départ afin d inventorier et classifier systématiquement les éléments particuliers traçant ce profil, tandis qu en deuxième lieu permettre l évaluation critique des directions de recherche déjà actives, la reconstruction et le recadrage des choix, la conception plus claire des lacunes mais aussi des perspectives non exploitées ou émergeant qui s impliquent aux activités de recherche diverses et qui permettent ainsi le déploiement plus efficace de l ingénierie éducative. L inauguration d un mode de communication continue visant à la cultivation d opinions et de positions mais aussi à la création de noyaux conscients d intérêts de recherche, le dialogue scientifique entre les agents organisant le champ d études doctorales dans le but de leur évolution incessante au sein du Département, contribuent à l acquisition et le renforcement d une conscience d intégration dans une communauté scientifique aux caractéristiques particulières, une communauté pourtant ouverte conversant et interagissant avec l environnement de recherche plus large en Grèce et à l extérieur. Elena Théodoropoulou, Prof. 2ème cl., Présidente du T.E.P.A.E.S.

5 ΚΕΝΣΡΙΚΕ ΟΜΙΛΙΕ Jean Houssaye, Professeur, Université de Rouen Φιλοςοφία τθσ παραδοςιακισ παιδαγωγικισ 1. Θ παραδοςιακι παιδαγωγικι του ςιμερα Σο κυρίαρχο επερωτθματικό μοντζλο Μία αντανάκλαςθ τθσ διαδραςτικισ διδαςκαλίασ Θ διάςταςθ μεταξφ παιδαγωγικισ εμπειρίασ και κεωρθτικισ ζρευνασ Ο κυρίαρχοσ ωωελιμιςμόσ τθσ παροφςασ ςχολικισ πραγματικότθτασ Θ ςυντιρθςθ των παρεξθγιςεων μεταξφ εκπαιδευτικϊν και μακθτϊν 2. Οντολογία τθσ παραδοςιακισ παιδαγωγικισ Θ αρχικι αναωορά τθσ πλιρωςθσ Θ εκλαΐκευςθ τθσ μεγάλθσ μυςτικισ παράδοςθσ Θ μεταωορά του μυόσ προσ εξάςκθςθ Θ μυθτικι ςχζςθ ανάμεςα ςε ςυμμετρία και ιςότθτα Jean Houssaye, Professeur, Université de Rouen Philosophie de la pédagogie traditionnelle 1 La pédagogie traditionnelle d aujourd hui - le modèle interrogatif dominant - un reflet de l enseignement interactif - la disjonction de l expérience pédagogique et de la recherche théorique - l utilitarisme dominant des élèves actuels - l entretien des malentendus entre professeurs et élèves 2 Ontologie de la pédagogie traditionnelle - la métaphore initiale du remplissage - laïcisation de la grande tradition mystique - la métaphore du muscle à exercer - la relation initiatique entre asymétrie et égalité Βιογραφικό θμείωμα Κακθγθτισ των Επιςτθμϊν τθσ Εκπαίδευςθσ ςτο Πανεπιςτιμιο τθσ Rouen (Γαλλία). Τπιρξε υπεφκυνοσ για τθ βαςικι παιδαγωγικι κατάρτιςθ ςτο Ανϊτερο Λνςτιτοφτο Παιδαγωγικισ ( ) και ςυμμετείχε ςε πολυάρικμεσ δράςεισ αρχικισ κατάρτιςθσ και δια βίου επιμόρωωςθσ. Επιωορτιςμζνοσ με το μάκθμα των Παιδαγωγικϊν ςτο Πανεπιςτιμιο Paris VIII, τθσ Φιλοςοωίασ τθσ Παιδείασ ςτο Πανεπιςτιμιο Paris V και

6 ςε Εcoles Normales ( ). Δίδαξε Επιςτιμεσ τθσ Αγωγισ ςτα Πανεπιςτιμια τθσ Picardie και Louis Pasteur (τραςβοφργο). Διευκυντισ του εργαςτθρίου CIVIIC (Διεπιςτθμονικό Κζντρο για τισ Αξίεσ, τισ Λδζεσ, τισ Σαυτότθτεσ και τισ Δεξιότθτεσ ςτθν Εκπαίδευςθ και τθν Επιμόρωωςθ) του Πανεπιςτθμίου τθσ Rouen από το 1999 και μετά. Δθμιουργόσ και υπεφκυνοσ (από το 1997) του τίτλου Erasmus ςτο πλαίςιο του DEA/Επιςτιμεσ τθσ Αγωγισ (τραςβοφργο / Rouen με τθ ςυμμετοχι κακθγθτϊν/τριϊν και ωοιτθτϊν/τριϊν από όλεσ τισ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ ςτο πεδίο τθσ «ωιλοςοωίασ τθσ παιδείασ και τθσ ιςτορίασ των παιδαγωγικϊν ιδεϊν»). Διευκυντισ του περιοδικοφ «Penser l éducation». Bιβλία του ζχουν μεταωραςτεί ςε πολλζσ γλϊςςεσ. Curriculum Vitae Professor of Sciences of Education in the University of Rouen (France). He was responsible for the basic educational training in the Higher Pedagogical Institute ( ) and participated in numerous actions regarding basic training and lifelong learning. He taught the course of Education in the University Paris VIII, philosophy of education in the University of Paris V and in the Εcoles Νormales ( ). He taught sciences of education in the Universities of Picardie and Louis Pasteur (Strasbourg). Director of the Laboratory CIVIIC (Interdisciplinary Centre for the Values, Ideas, Identities and Competencies in Teaching and Learning) of the University of Rouen since Creator and responsible (since 1997) for the title Erasmus in the frame of DEA/Sciences of Education in Strasbourg and Rouen (with the participations of professors and students from all European countries in the field of Philosophy of Education and History of Educational Ideas ): Director of the review «Penser l éducation». Books of him have been translated in many languages. Ενδεικτικζσ δθμοςιεφςεισ: Indicative publications: Θοussaye J. (1988): Le triangle pédagogique, Berne, Editions Peter Lang. Pratiques pédagogiques, Berne, Editions Peter Lang. (1992). Les valeurs à l'école. L'éducation aux temps de la sécularisation, Paris, PUF. (1996). Autorité ou éducation? Entre savoir et socialisation, le sens de l éducation, Paris, ESF. ( 1998). Deligny, éducateur de l extrême, Toulouse, Editions Erès. (2000). Janusz Korczak. L'amour des droits de l'enfant, Paris, Hachette. Houssaye J., Soëtard Μ., Hameline D., Fabre M. (2002).Manifeste pour les pédagogues. Issy-les- Moulineaux: ESF. Θοussaye J. (dir.) : (1993). La pédagogie : une encyclopédie pour aujourd'hui, Paris, ESF. (1994).Quinze pédagogues : leur influence aujourd'hui, Paris, Armand Colin. (1995). Quinze pédagogues. Textes choisis, Paris, Armand Colin. (1996). Pédagogues contemporains, Paris, Armand Colin. (1999) : Education et philosophie. Approches contemporaines, Paris, ESF. Questions pédagogiques. Encyclopédie historique, Paris, Hachette, (2002) : Premiers pédagogues : de l Antiquité à la Renaissance, Issy-les-Moulineaux, ESF. Manifeste pour les pédagogues, Issy-les-Moulineaux, ESF. (2007) : Nouveaux pédagogues. Pédagogues de la modernité. Pédagogues de demain?, Paris, Editions Fabert,2 tomes. Savoirs et Histoires en éducation, Université de Rouen, Penser l éducation, avec J.-P. Astolfi. (2008/2009). Femmes pédagogues tome I : De l Antiquité au XXIè siècle, Paris, Editions Fabert,. (2009). tome 2 : Du XXè au XXIè siècle. Paris : Fabert. Houssaye J., Astolfi J.-P.

7 Christoph Wulf, Professeur, Freie Universität Berlin H Παιδεία μια αποςτολι και δια-πολιτιςμικι Αντιμζτωπθ με το ωαινόμενο τθσ παγκοςμιοποίθςθσ αλλά και τθσ «ευρωπαιο-ποίθςθσ», θ παιδεία αποτελεί, ςιμερα, περιςςότερο από ποτζ, μία διαπολιτιςμικι αποςτολι, που ξεπερνά τα όρια μιασ εκνικισ κουλτοφρασ. Πρόκειται εδϊ να ςυνδζςουμε τισ προοπτικζσ μιασ πολιτιςμικισ ποικιλότθτασ με αυτζσ που αωοροφν ςτθν κατάςταςθ τθσ ανκρωπότθτασ ςτο ςφνολό τθσ. Θ διαμεςολάβθςθ ωςτόςο ανάμεςα ςε αυτά τα δφο ςθμεία αναωοράσ δεν είναι απλι και ςυνιςτά μια ςθμαντικι πρόκλθςθ τόςο για τθν εκπαίδευςθ όςο και για τθν επιμόρωωςθ. Ανάμεςα ςτα μεγάλα, εςωτερικά αλλθλοςυνδεόμενα, παγκόςμια προβλιματα τα οποία αωοροφν τθν ανκρωπότθτα ςτο ςφνολό τθσ, ςυγκαταλζγονται θ διατιρθςθ τθσ ειρινθσ, θ πρακτικι τθσ πολιτιςμικισ ποικιλότθτασ και θ εκπαίδευςθ ςτθ βιωςιμότθτα. ιμερα, θ εκπαίδευςθ δεν μπορεί πλζον να γίνεται αντιλθπτι μόνο μζςα ςτα όρια του εκνικοφ χϊρου. όπωσ επίςθσ, δεν μπορεί να υπάγεται ςτισ ςτακερζσ ενόσ εκπαιδευτικοφ ςχεδιαςμοφ που λαμβάνει μετά βίασ υπόψθ τθν παγκόςμια πολιτιςμικι ποικιλότθτα. Μζςα ςε αυτι τθ διαδικαςία, θ ςυηιτθςθ για το Άλλο αποδεικνφεται ςθμαντικι. Με τθ βοικεια ενόσ ςχεδίου του υμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ ςχετικά με τισ εικόνεσ του Άλλου ςτο πλαίςιο τθσ διδαςκαλίασ τθσ ιςτορίασ, ζχουμε δείξει με ποιον τρόπο είναι δυνατό να πραγματοποιθκεί θ διδαςκαλία τθσ διαπολιτιςμικότθτασ. Σα ςχολεία ςτθν Ευρϊπθ είναι ηϊνεσ διαπολιτιςμικϊν επαωϊν, μζςα ςτισ οποίεσ τα παιδιά διαωορετικϊν καταγωγϊν μακαίνουν να ηουν και να μακαίνουν μαηί. Μζςα ςε αυτι τθ διαδικαςία, θ διαωορά, θ παράβαςθ και θ υβριδικότθτα διαδραματίηουν ιςχυρό ρόλο. La Formation - une mission inter- et transculturelle Face à la mondialisation et européisation, la formation est aujourd hui plus que jamais une mission interculturelle qui dépasse les limites d une culture nationale. Il s agit ici de lier des perspectives d une diversité culturelle aux perspectives qui concernent la situation de l humanité dans son ensemble. Une médiation entre ces deux points de référence n est pas simple et constitue un défit considérable pour l éducation et la formation. Parmi les grands problèmes globaux qui concernent l humanité dans son ensemble comptent le maintien de la paix (Wulf 2008b, 1974, 1973), la pratique d une diversité culturelle (Wulf 2006a), et la formation à la durabilité (Wulf/Newton 2006), qui sont intimement liées. De nos jours, la formation ne peut plus être conceptualisée dans le seul espace national; de même, elle ne peut être sous-intégrée aux standards d une étude de formation qui prend à peine en compte la diversité culturelle globale. Dans ce processus la discussion de l Autre joue un rôle important. À l aide d un projet du Conseil de l Europe sur les images de l Autre dans l enseignement de l histoire nous avons montré, comment l enseignement de l interculturalité peut être réalisé. Les écoles en Europe sont des zones de contacts interculturelles, dans lesquelles les enfants d origines différentes apprennent de vivre ensemble et d apprendre ensemble. Dans ce processus la différence, la transgression et l hybridité jouent un rôle important.

8 Βιογραφικό θμείωμα Ο Christoph Wulf, διδάκτορασ ςτθ Φιλοςοωία, είναι κακθγθτισ Ανκρωπολογίασ και Φιλοςοωίασ τθσ Παιδείασ του Ελεφκερου Πανεπιςτθμίου του Βερολίνου. το ίδιο Πανεπιςτιμιο, είναι ςυνιδρυτισ του Διαπολιτιςμικοφ Κζντρου Λςτορικισ Ανκρωπολογίασ, μζλοσ τθσ ερευνθτικισ ομάδασ «InterArts», του Κζντρου υνεργατικισ Ζρευνασ (SFB) «Culture de la Performance» και του Κζντρου Αριςτείασ «Langage de l émotion» ςτο Ελεφκερο Πανεπιςτιμιο του Βερολίνου. Σου απονεμικθκε ο τίτλοσ τουκακθγθτι Honoris Causa του Πανεπιςτθμίου του Βουκουρεςτίου για τισ εργαςίεσ του ςτθν Ανκρωπολογία και δραςτθριοποιείται ωσ αναπλθρωτισ διευκυντισ τθσ Εταιρείασ Λςτορικισ Ανκρωπολογίασ, ιδρυτισ τθσ επιτροπισ Ανκρωπολογίασ τθσ Εκπαίδευςθσ τθσ γερμανικισ Εταιρείασ για τισ επιςτιμεσ τθσ εκπαίδευςθσ, αναπλθρωτισ πρόεδροσ τθσ γερμανικισ επιτροπισ τθσ UNESCO και μζλοσ του υμβουλίου του Κζντρου Διεκνοφσ Ζρευνασ για τισ πολιτιςμικζσ επιςτιμεσ (Βιζννθ). Από το 1992 και μετά, είναι Διευκυντισ του Paragrana : Internationale Zeitschrift für Historische Anthropologie και μζλοσ τθσ επιςτθμονικισ επιτροπισ πολλϊν διεκνϊν περιοδικϊν. υν-διευκυντισ του Zeitschrift für Erziehungswissenschaft, και των ςειρϊν Historische Anthropologie (από το 1988 και μετά), European Studies in Education (από το 1995 και μετά) και Pädagogische Anthropologie (από το 1996 και μετά). Σα βιβλία του ζχουν μεταωραςτεί ςε περιςςότερεσ από 15 γλϊςςεσ. Curriculum vitae Christoph Wulf, Docteur en Philosophie, est professeur d anthropologie et de philosophie de l éducation ainsi que le cofondateur du Centre interdisciplinaire d Anthropologie historique de l Université libre de Berlin. Il est également membre du groupe de recherche «InterArts», du centre de recherche collaborative (SFB) «Culture de la Performance» et du Centre d excellence «Langage de l émotion» à l Université libre de Berlin. Il fut nommé Professeur Honoris Causa à l Université de Bucarest pour ses travaux en Anthropologie ; il est Vicedirecteur de la Société d Anthropologie historique, fondateur de la commission d anthropologie de l éducation de la société allemande pour les sciences de l éducation, vice-président de la commission allemande de l UNESCO, membre du Conseil du centre de recherche international pour les sciences culturelles (Vienne). Directeur de Paragrana : Internationale Zeitschrift für Historische Anthropologie (1992 et suivantes); Membre de rédaction de plusieurs périodiques internationaux. Co-éditeur du Zeitschrift für Erziehungswissenschaft (Journal des Sciences de l éducation) et de la série Historische Anthropologie (années 1988 et suivantes), European Studies in Education (1995 et suivantes), Pädagogische Anthropologie (1996 et suivantes). Ses livres sont traduits en plus de 15 langues. Επιςκζπτθσ Κακθγθτισ: Séjour en tant qu invité et professeur invité: Université de Stanford, Etats-Unis; Université d Amsterdam, Pays-Bas; Institut d éducation de l Université de Londres, Royaume-Uni ; Faculté d éducation et Institut d éducation de l Université de Stockholm, Suède ; Université européenne de la paix de Stadtschlaining, Autriche; Fondation San Carlo de Modène, Italie; Institut Universitaire de France; Université de Paris Nanterre, Université de Paris Saint-Denis, Université de Paris Diderot, Université de Paris Joussieu; Université de Lille, France; Université de Tokyo, Japon ; Université de Kyoto, Japon; Centre internationale de recherche pour les études culturelles (IFK), Vienne ; Université de San Petersburg ; The Anthropological Survey India (Mysore) ; JNU (New Delhi). Σομείσ ζρευνασ: Λςτορικι Ανκρωπολογία και Ανκρωπολογία τθσ Εκπαίδευςθσ, Μίμθςισ, Αιςκθτικι, Διαπολιτιςμικι Εκπαίδευςθ, Παραςτατικότθτα και Σελετουργία. Domaine de recherche : Anthropologie historique et anthropologie de l éducation, mimésis, esthétique, éducation interculturelle, performativité et rituel : Πρόςφατεσ δθμοςιεφςεισ (επιλογι):

9 Publications récentes (sélection): Mimesis. Culture, Art, Society (en collaboration avec Gunter Gebauer), University of California Press: 1995 (Edition française au Cerf, Paris 2005); Education in Europe. An Intercultural Task (ed.), Münster/New York: 1995; Education for the 21st Century. Commonalities and Diversities (ed.), Münster/New York: 1998; Spiel- Ritual-Geste (en collaboration avec Gunter Gebauer), Reinbek: 1998 (édition danoise, 2001; édition française, 2004); Ethnosociologie des échanges interculturels (en collaboration avec Pascal Dibie), Paris : 1998; Bild, Bilder, Bildung, (en collaboration avec Gerd Schäfer, eds.), Weinheim: 1999;Logik und Leidenschaft (en collaboration avec Dietmar Kamper, eds.), Berlin: 2002 ;Traité d anthropologie historique: Philosophies, cultures, histories (ed.), Paris : 2002 (édition allemande 1997; édition japonaise 2008; édition chinoise en préparation ; Corpo, cosmo, cultura. Enciclopedia antropologica (ed.), Milan : 2002; Anthropology of Education, Münster/New York : 2002 (édition française 1999; allemande 2001; espagnole 2004; portugaise 2005); Das Soziale als Ritual. Zur performativen Bildung von Gemeinschaften. Opladen : 2001 (édition française 2004 ; édition anglaise 2010);Anthropologie. Geschichte, Kultur, Philosophie, Reinbek: 2004 (édition russe et hongroise 2007, édition espagnole 2008; édition arabe et turque 2009; édition anglaise, italienne, française, japonaise et chinoise en préparation) ;Bildung im Ritual (ouvrage collectif), Wiesbaden: 2004.Die Kultur des Rituals (en collaboration avec Jörg Zifras, eds.), München : 2004; Revue Hermès n 43, 2005: Rituels ; Ikonologie des Performativen (en collaboration avec Jörg Zifras, eds.). München: 2005 ; Zur Genese des Sozialen, Bielefeld : 2005 (édition russe 2009); Dynamics and Performativity of Imagination. The Image between the Visible and the Invisible (en collaboration avec Bernd Hüppauf, eds.), New York: Routledge :2009 (edition allemande 2006); Tanz als Anthropologie (en collaboration avec Gabriele Brandstetter, eds.), München : 2007; Une anthropologie historique et culturelle. Rituels, mimésis sociale et performativité, Paris : 2007;Anthropologie kultureller Vielfalt, Bielefeld : 2006; Lernkulturen im Umbruch. Wiesbaden : Mythen des Bluts (en collaboration avec Christina von Braun, eds.), Frankfurt/M.: 2007 ;Pädagogik des Performativen(en collaboration avec Jörg Zifras, eds.), Beltz : 2007 ; Pädagogische Theorien des Lernens (en collaboration avec Michael Göhlich et Jörg Zifras, eds.), Weinheim: 2007 ; Children, Development and Education : Cultural Historical, Anthropological Perspectives (et al., eds.) New York et al. : Springer 2011 ; Images of the Body in India (with Miachaels, eds)london et al. : Routledge 2011 ; Emotions in Rituals (with Michaels, éds.) : London : Routledge 2011.

10 1θ ΤΝΕΔΡΙΑ Σομζασ Λογοτεχνίασ, Γλϊςςασ και Πολιτιςμοφ Επιβλζπουςα: Μαρία Γκαςοφκα, επίκ. Κακθγιτρια, Gkasouka Maria, Assistant Professor Οι λαογραφικζσ ςπουδζσ ςιμερα: Η ζρευνα ςτο Σμιμα Επιςτθμϊν τθσ Προςχολικισ Αγωγισ και του Εκπαιδευτικοφ χεδιαςμοφ του Πανεπιςτθμίου Αιγαίου. Θ λαογραωία γίνεται πλζον αντιλθπτι ωσ θ επιςτιμθ που μελετά τον πολιτιςμό ςε μια παγκόςμια διάςταςι του πάντοτε παροφςα και δυναμικι ζχοντασ τθν τάςθ να προχωριςει πζρα από τα προγενζςτερα όριά τθσ, ενδιαωερόμενθ να περιλαμβάνει όλουσ τουσ ανκρϊπουσ παντοφ διερευνϊντασ μια ποικιλία ανκρϊπινων ομάδων που μοιράηονται μια ςειρά κοινϊν ςτοιχείων, όπωσ ομάδεσ εκνικζσ, περιωερειακζσ κ.λπ., τθν οικογζνεια, το ωφλο, τθν θλικία, τθ κρθςκεία, τθν εργαςία (Briggs, & Shuman, 1993). Με δυο λόγια διερευνά ςφγχρονεσ εκωάνςεισ του λαϊκοφ πολιτιςμοφ ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αςτικισ ηωισ, τθσ δυναμικισ τθσ κοινωνικισ τάξθσ και του κοινωνικοφ ωφλου και τθσ επίδραςθσ τθσ μετανάςτευςθσ και τθσ αποδθμίασ ςτισ ςυντελοφμενεσ διαδικαςίεσ πολιτιςμικοφ μεταςχθματιςμοφ. Υςτερα από μακροχρόνιεσ ςυηθτιςεισ, αμωιςβθτιςεισ, ςυγκροφςεισ, θ Λαογραωία παραμζνει οριοκετθμζνθ επιςτιμθ, ενταγμζνθ ςϋαυτό που αποκαλοφμε «πολιτιςμικζσ ςπουδζσ» (cultural studies) και μζςω των επαναπροςδιοριςμϊν τθσ ςε επίπεδο εννοιολογικοφ πλαιςίου, ςτόχων και ζρευνασ ςυνδιαλζγεται με τισ υπόλοιπεσ επιςτιμεσ του πολιτιςμοφ, αλλά και με τθν τζχνθ. Θ εςτίαςι τθσ ειδικότερα και ςτθ μελζτθ των ςυμβολικϊν κόςμων που παρατθρείται τελευταία, θ εναςχόλθςθ με τθ ςθμαςιοδότθςθ τθσ κακθμερινότθτασ, παράλλθλα με τθ βιωμζνθ εμπειρία, ςυντελεί ςτο να γίνει κατανοθτι θ ςυμβολι των ανκρϊπων των διαωόρων κοινοτιτων και λαϊκϊν ομάδων ςτθν καταςκευι του κοινωνικοφ τουσ κόςμου, ο οποίοσ βρίςκεται ςε διαρκι ςυνδιαλλαγι με το ςυμβολικό τουσ ςφμπαν, που περικλείει με τθ ςειρά του το παρελκόν τουσ, αλλά και το παρόν και το μζλλον τουσ. Θ επιτόπια ζρευνα (fieldwork) είναι θ βαςικι ερευνθτικι μζκοδοσ όχι μόνο ςτθ λαογραωία, αλλά και ςτθν ανκρωπολογία και ςτθν προωορικι ιςτορία. Οι λαογράωοι μελετοφν, αναλφουν, καταγράωουν και ςυγκροτοφν τθ γενικι εικόνα του τρόπου ηωισ των διαωόρων λαϊκϊν ομάδων (folkgroups) και κοινοτιτων. Πρόκειται κατά κανόνα για εκνογραωικζσ αυςτθρά τεκμθριωμζνεσ μελζτεσ, κακϊσ αωοροφν ςτθ διερεφνθςθ μιασ ομάδασ/κοινότθτασ, βαςιςμζνθσ ςε ςτοιχεία που προζρχονται κυρίωσ από τθν επιτόπια ζρευνα και βαςίηονται ςτισ λεπτομερείσ περιγραωζσ των πολιτιςμικϊν ωαινομζνων ςτο πεδίο τθσ κοινωνικισ ηωισ. το ανωτζρω πλαίςιο εκπονοφνται ςτο ΣΕΠΑΕ τρεισ εξαιρετικά ενδιαωζρουςεσ διδακτορικζσ διατριβζσ που ςασ παρουςιάηουμε με κζματα: Introduction to the Modern Folklore Studies. Folklore is understood as the science that studies culture under a global perspective, always present and strong, having a tendency to move beyond its earlier adopted limitations and concerned to include people all around the world by exploring a variety of human groups, who share a common set of elements such as nationality, family, gender, age and religion (Briggs, & Shuman, 1993). In short, it explores the contemporary expressions of popular culture including urban life, the dynamic of the social classes and gender and the impact of immigration and emigration on the ongoing processes of cultural transformation. After long discussions, controversies, and conflicts Folklore remains a delimited science which is integrated into what we call cultural studies and through its

11 redefinition on the levels of its conceptual framework, its targets and research it interacts with the other sciences of culture and art. Its recently observed particular focus on the study of symbolic worlds, the preoccupation with the signification of everyday life alongside the lived experience, helps to understand the contribution of people of different communities and folk groups to build their social world, which is in constant interaction with their symbolic universe, which includes their past as well as their present and future. The fieldwork is the main research method not only in folklore, but also in anthropology and oral history. Folklorists study, analyze, record and set up the general picture of the lifestyles of various folk groups and communities. These are generally considered rigorously substantiated ethnographic studies, since they are concerned with the investigation of a group / community, based on data which are derived primarily from field research and are based on the detailed descriptions of cultural phenomena in the field of social life. Within the above context, three exceptionally interesting dissertations are being developed in TEPAES with the following scientific topics: 1. New Horizons in Greek Folklore Studies: Internet as a field of production, dissemination and education utilization of Popular Culture. 2. Narratives of women as a link between memory, oral history, learning and social structure. 3. Folklore Approaches of Fashion: Gender, Female Body, Dress and Culture Ηωι Αρβανιτίδου, υποψ. διδ/ςα Zoi Arvanitidou, doct. student Λαογραφικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Μόδασ: Φφλο, Θθλυκό ϊμα, Ζνδυμα και Πολιτιςμόσ. το πλαίςιο τθσ ανωτζρω ανάκεςθσ εκπόνθςθσ διδακτορικισ διατριβισ με επιβλζπουςα τθν επίκουρθ κακθγιτρια του ΣΕΠΑΕ κ. Μαρία Γκαςοφκα βρίςκεται ςε πλιρθ εξζλιξθ θ ςυγγραωι του κεωρθτικοφ πλαιςίου (όπου περιλαμβάνονται μεταξφ των άλλων- οι τάςεισ για τθ μελζτθ του ντυμζνου ςϊματοσ, οι χϊρεσ και οι περιοχζσ όπου δθμιουργείται θ μόδα, θ προςπάκεια δθμιουργίασ εκνικισ ενδυμαςίασ ςε χϊρεσ πριν και μετά τθν ανεξαρτθςία τουσ, οι επιδράςεισ τθσ κρθςκείασ, τθσ μετανάςτευςθσ, του καταναλωτιςμοφ, ενϊ παρουςιάηονται τα κλαςικά λαογραωικά κριτιρια των τίλπωνα Κυριακίδθ και Μιχάλθ Μερακλι, ςφμωωνα με τα οποία, υποςτθρίηουμε ότι θ μόδα και το ζνδυμα μπορεί και πρζπει να μελετθκοφν από τθν λαογραωία). Θ ερευνθτικι μζκοδοσ που κα ακολουκθκεί κα είναι θ ωεμινιςτικι εκνογραωικι, με επιτόπια ζρευνα ςε λαϊκζσ ομάδεσ υποκουλτοφρων του δρόμου, με ζμωαςθ ςτον τρόπο ντυςίματόσ τουσ. Κα γίνει προςπάκεια κατανόθςθσ των ζμωυλων διαωορϊν ςτθν χριςθ των ενδυμάτων. θμειϊνεται πωσ ςτουσ ςτόχουσ τθσ πρόταςθσ περιλαμβάνονται θ διαπολιτιςμικι μελζτθ του ενδφματοσ και του ντυμζνου γυναικείου ςϊματοσ, κακϊσ και θ ανίχνευςθ τθσ ςυμβολικισ και πολιτιςμικισ ςθμαςίασ τουσ. τουσ επιμζρουσ ςτόχουσ αναωζρεται θ μελζτθ τθσ ζμωυλθσ διάςταςθσ τθσ μόδασ και θ μελζτθ των ethnic επιρροϊν ςτθν ςφγχρονθ μόδα, όπου ανατρζχοντασ ςτισ ςυλλογζσ με τζτοιεσ αναωορζσ κα εξεταςτοφν τα ethnic ςτοιχεία τουσ, με εςτίαςθ ςτθν επιρεια από τθν ελλθνικι παραδοςιακι ενδυμαςία, αλλά και τθν κλαςςικι αρχαιοελλθνικι. Επίςθσ προτείνεται μία διερεφνθςθ τθσ ςφγχρονθσ ανδρικισ ωοφςτασ και μία αναηιτθςθ των ριηϊν τθσ μόδασ του δρόμου (Street Fashion), με επιτόπια παρατιρθςθ ςτα αςτικά κζντρα τθσ Ελλάδοσ, και με ςυνεντεφξεισ από μζλθ υποκουλτοφρων.

12 Folklore Approaches of Fashion: Gender, Female Body, Dress and Culture. In the framework of the dissertation of Ms. Arvanitidou under the consultation of Mrs. Gasouka Maria of the Department of Pre-school Education and Educational Design, the drafting effort of the theoretical part is under full development. The theoretical part, among other, it contains and analyzes the trends of the study of the dressed body, the countries and regions where fashion is created, the effort to create ethnic dressing in countries before and after their independence, the effects of religion, migration and consumerism. It also presents the classical criteria developed by Dr. Stilponas Kiriakidis and Dr. Mihalis Meraklis, based on which we support that fashion and dressing can and should be studied under the folklore perspective. The research method to be followed is the feministic ethnography supported by field research within folk groups of street subcultures emphasizing on their way of dressing. An effort to understand the gender differences in the use of garments and dressing will be undertaken. It is noted that within the objectives of the dissertation are also the transcultural study of dressing and the dressed, female body as well as the identification of their symbolic and cultural significance. The additional objectives refer to the study of the gendered dimension of fashion and the study of ethnic influences in contemporary fashion through collections that provide such references whereby examining the ethnic elements and focusing on the effects derived by the Greek, traditional dressing as well as the classical, ancient Greek one. In addition an investigation of the contemporary male skirt and a search for the roots of Street Fashion is proposed, supported by field research in the urban environment of Greek cities with interviews with members of subcultures. Ευαγγελία Ράπτου, υποψ. διδ/ςα Evangelia Raptou, doct. Student Αφθγιςεισ γυναικϊν ωσ ςφνδεςμοι μεταξφ μνιμθσ, προφορικισ ιςτορίασ, μάκθςθσ και κοινωνικισ δομισ. κοπόσ τθσ παροφςασ πρόταςθσ, με βάςθ τα ανωτζρω, αποτελεί θ ςυλλογι, θ επεξεργαςία και θ ανάδειξθ αωθγιςεων ηωισ γυναικϊν που εςτιάηουν ςτο μοναδικοφ ενδιαωζροντοσ πεδίο των κθλυκϊν αναπαραγωγικϊν δυνάμεων και των ιδεολογθμάτων που τισ περιβάλλουν, κακϊσ και ςτον τρόπο με τον οποίο οι γυναίκεσ βίωςαν τθν εμπειρία τθσ αναπαραγωγικισ διαδικαςίασ: τον κοινωνικό-κοινοτικό ζλεγχο που αυτι ςυνεπάγεται, τα κίνθτρα-πεπρωμζνο εκπλιρωςισ τθσ και τισ ςυνζπειζσ τθσ, τον τρόπο που αυτι επζδραςε ςτθ ςυνζχεια τθσ ηωισ τουσ, αλλά και ςτισ ςχζςεισ τουσ με τουσ ςυντρόωουσ τουσ, το ςτενό οικογενειακό τουσ περιβάλλον κακϊσ και το περιβάλλον τθσ κοινότθτασ. Μζςω των ςυμπεραςμάτων που κα προκφψουν επιδιϊκεται θ αποκάλυψθ τθσ οδυνθρισ κάποτε πραγματικότθτασ «εξωραϊςμζνων» γυναικείων κόςμων, ο εμπλουτιςμόσ τθσ ζρευνασ με τθ γυναικεία οπτικι και εμπειρία-άρα και ο εκδθμοκρατιςμόσ τθσ-και θ ςυμβολι ςτο μζτρο των δυνάμεων μιασ διδακτορικισ διατριβισ, ςτθν αποκάλυψθ και αναςφνκεςθ του παρελκόντοσ των Ελλθνίδων γυναικϊν, ζωσ και του μζςου του εικοςτοφ αιϊνα, γεγονόσ που επιχειρείται, όπωσ προκφπτει κι από τθ ςχετικι βιβλιογραωία, για πρϊτθ ωορά ςτθ χϊρα μασ, κι από τθν άποψθ αυτι γίνεται προωανζσ πωσ εμπλουτίηει τισ γυναικείεσ ςπουδζσ ευρφτερα και τισ ζμωυλεσ πολιτιςμικζσ ςπουδζσ ειδικότερα. Θ ςυγκεκριμζνθ γνϊςθ, μάλιςτα, κατάλλθλα προςαρμοςμζνθ ςτθ ςχολικι πραγματικότθτα ςυνειςωζρει ςτθν υλοποίθςθ του αιτιματοσ για τθν ειςαγωγι τθσ ιςτορίασ των γυναικϊν και τθσ ιςτορίασ των νοοτροπιϊν ςτθν ελλθνικι εκπαίδευςθ και είναι δυνατό να εμπλουτίςει το περιεχόμενο καινοτόμων διδακτικϊν παρεμβάςεων, αποτελϊντασ το αντίβαρο -κατά κάποιον τρόπο- ςτθν τόςο διαδεδομζνθ γνϊςθ που ςυνδζεται με τον, θρωϊκό ςυνικωσ, ανδρικό κάνατο ςτα πεδία του πολζμου, τθσ εξουςίασ και τθσ πολιτικισ, που κατακλφηει τα ςχολικά εγχειρίδια όλων των εκπαιδευτικϊν βακμίδων.

13 Επιμζρουσ ςτόχουσ αποτελοφν: 1.Θ διερεφνθςθ του ιδεολογικοφ περιεχομζνου τθσ μθτρότθτασ- πεπρωμζνου ςτο πλαίςιο παραδοςιακϊν κοινοτιτων και άλλων λαϊκϊν ομάδων (folk-groups). 2.Θ ανάκλθςθ τθσ ενιλικθσ κθλυκισ μνιμθσ και εμπειρίασ για τθ διερεφνθςθ μιασ «οριακισ ςτιγμισ» για τισ γυναίκεσ, τθ διακοπι μιασ ανεπικφμθτθσ εγκυμοςφνθσ 3.Θ άντλθςθ τθσ βιωματικισ εμπειρίασ τθσ κφθςθσ και του τοκετοφ. Θ αποκάλυψθ τθσ πατριαρχικισ «ωυςιολογίασ» τθσ απϊλειασ των γυναικϊν κατά τον τοκετό και τθ λοχεία και οι αδιευκρίνιςτοι «ςκοτεινοί» αρικμοί. 4.Μαμζσ/μαίεσ, θ ςυνζχεια τθσ «ιερισ γραμμισ» των αρχζγονων κεραπευτριϊν: Θ υποτιμθμζνθ προςωορά τουσ 5. Διερευνϊντασ τθ ςυγκρότθςθ ζμωυλων ταυτοτιτων ςτο κθλυκι μνιμθ και τον αωθγθματικό λόγο περί αναπαραγωγισ: από τθ μελζτθ τθσ κοινότθτασ ςτθ μελζτθ του κθλυκοφ ανκρϊπου μζςα ςτθν κοινότθτα. Για τθν παροφςα πρόταςθ ζχει επιλεγεί ωσ ερευνθτικι μζκοδο οι αωθγιςεισ ηωισ, οι οποίεσ ωσ γνωςτόν ανικουν ςτθ βιογραωία. Όςον αωορά ςτα κριτιρια επιλογισ του δείγματοσ, προτιμϊνται γυναίκεσ ςτο ςφνολο των ςυνεντεφξεων, γιατί το κζμα τθσ μθτρότθτασ, γφρω από το οποίο ςτρζωεται όλθ θ αναπαραγωγικι διαδικαςία, αωορά κυρίωσ αυτζσ, λαμβανομζνθσ υπόψθ τθσ κοινωνικισ κατάςταςθσ που υωίςταντο και τθσ κοινωνικισ νοοτροπίασ να κεωρεί και να εκχωρεί ςτισ γυναίκεσ το «προνόμιο» τθσ γζννθςθσ και τθσ ςχετικισ ωροντίδασ. Ωσ μζκοδοσ ανάλυςθσ των ςυνεντεφξεων κα χρθςιμοποιθκεί θ ανάλυςθ περιεχομζνου. Θ μζκοδοσ αυτι περιλαμβάνει τον εντοπιςμό, τθν κωδικοποίθςθ και τθν κατθγοριοποίθςθ των βαςικϊν κεμάτων που εμπεριζχονται ςτα δεδομζνα τθσ ζρευνασ. Θ χριςθ ανάλυςθσ περιεχομζνου υπαγορεφεται από το ίδιο το υλικό των ςυνεντεφξεων, που αποτελοφν απαντιςεισ ι αναλφςεισ κοινϊν ηθτθμάτων και ζτςι βοθκά ςτθν ευκολότερθ κατθγοριοποίθςι του. Σθ ςτιγμι αυτι αναπτφςςω το κεωρθτικό μζροσ. Ζχω ςχεδόν ολοκλθρϊςει τον 1ο ςτόχο, το περιεχόμενο του οποίου κα αποτελζςει και το πρϊτο κεωάλαιο του κεωρθτικοφ αυτοφ μζρουσ. υγχρόνωσ αναπτφςςω τθν ζρευνά μου με ςυνεντεφξεισ από τθ γφρω περιοχι τθσ επαρχίασ Ελαςςόνασ. The subject of the suggested dissertation is Narratives of women as a link between memory, oral history, learning and social structure. The purpose of this proposal is the collection, processing and the emergence of women's narratives about their lives focusing on the unique and very interesting field of female reproductive powers and ideologies surrounding them and the way in which women experienced the reproductive process, the social and community control that this entails, the fulfillment of destiny and its consequences, the way this impacted later life, but also in their relations with their partners, their immediate family and the community environment. Through the resulting findings the dissertation seeks to reveal the sometimes, painful reality of women's worlds, the enrichment of research on women's perspective and experience and thus the democratization of the contribution at the extent possible through a dissertation on the revelation and reconstruction of the past of Greek women, up to the middle of

14 the twentieth century, which is attempted, as indicated by the literature, for the first time in our country, and in this respect it is obvious that it enriches women's studies and gender cultural studies in particular. This knowledge, in fact, suitably adapted to school life, contributes to the request for the introduction of women s history and the history of mentalities in Greek education and it is possible to enrich the content of innovative teaching interventions, providing counterweight - somehow to the so prevalent knowledge associated with the often heroic, male death in the fields of war, power and politics, which overwhelms the textbooks of all educational levels. Specific Objectives 1. The investigation of the ideological content of motherhood which is a destiny in traditional communities and other popular groups (folk-groups). 2. The recall of adult female memory and experience for the investigation of a threshold moment for women, the interruption of an unwanted pregnancy 3. The raising of the personal experience of pregnancy and childbirth. The disclosure of the patriarchic normal loss of women during childbirth and the puerperium and the unclear dark numbers. 4. Midwives, the continuity of the "sacred line" of the primordial therapists: their undervalued offer. 5. Exploring the establishment of gender identities in female memory and narratives on reproduction: from the study of the community to the study of female beings in the community. For the present proposal the use of narratives of life, which is known to belong in the biography section has been selected as a research method. Regarding the selection of the sample, women were preferred in the majority of the interviews because the subject of motherhood, around which revolves the whole reproductive process, concerns mainly them taking into account the social situation that existed and the social mentality regarding and granting women the "privilege" of birth and relative care. Presently, I am developing the theoretical part of the dissertation. I have almost completed the 1stobjective, the content of which will provide the 1st Chapter of this part. In parallel I am executing my field research with interviews in the area of Elassona. Ξανκίππθ Φουλίδθ, υποψ. διδ/ςα Xanthippe Foulidi, doct. student Νζοι ορίηοντεσ ςτισ ελλθνικζσ Λαογραφικζσ πουδζσ: Σο διαδίκτυο ωσ πεδίο παραγωγισ, διάδοςθσ και εκπαιδευτικισ αξιοποίθςθσ του Λαϊκοφ Πολιτιςμοφ. τθ διδακτορικι διατριβι με κζμα: «Νζοι ορίηοντεσ ςτισ ελλθνικζσ Λαογραωικζσ πουδζσ: Σο διαδίκτυο ωσ πεδίο παραγωγισ, διάδοςθσ και εκπαιδευτικισ αξιοποίθςθσ του Λαϊκοφ Πολιτιςμοφ» το Διαδίκτυο αναγνωρίηεται ωσ πολιτιςτικό προϊόν, ωσ ερευνθτικόσ τομζασ, ωσ όργανο ςυλλογισ ςτοιχείων ςτθν ποιοτικι ζρευνα, αλλά και ωσ ςτοιχείο εκπαιδευτικισ και διδακτικισ αξιοποίθςθσ.

15 Εωαρμόηεται, λοιπόν, μια ςφγχρονθ μορωι τθσ ζρευνασ, που διευρφνει τθν παραδοςιακι και ςυμβατικι εκνογραωία, θ εικονικι εκνογραωία (online ethnography/virtual ethnography/ netography) που αξιοποιεί τισ δυνατότθτεσ τθσ ψθωιακισ τεχνολογίασ ςε νζουσ ερευνθτικοφσ τομείσ, ςτισ εικονικζσ κοινότθτεσ και τα on- line δίκτυα. Διερευνά τεράςτιο ςυνεχϊσ εξελιςςόμενο αρχείο πρωτόγνωρο και ευμετάβλθτο ανκρϊπινων δραςτθριοτιτων, τον κοινωνικό κόςμο του διαδικτφου και προςδιορίηει όςο το δυνατόν πλθρζςτερα ςφγχρονεσ μορωζσ λαϊκοφ πολιτιςμοφ. Θ μεκοδολογία υλοποίθςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ζρευνασ περιλαμβάνει τθ ςυμμετοχικι παρατιρθςθ τθσ ερευνιτριασ ςε διαδικτυακι κοινότθτα απευκείασ ςφνδεςθσ με τρόπο εμωανι, ι ςυγκεκαλυμμζνο για εκτεταμζνθ χρονικι περίοδο ςε διαδικτυακζσ κοινότθτεσ. τθ ςυνζχεια κακορίηονται ομάδεσ εςτίαςθσ και διευκρινίηονται οι περιπτϊςεισ εςτίαςθσ ςε ςυγκεκριμζνεσ κοινότθτεσ απευκείασ ςφνδεςθσ (on-line). Σζλοσ κάκε πολφτιμο ςτοιχείο, που προκφπτει από τθν παρατιρθςθ ςυμπλθρϊνεται ςτο ειδικά διαμορωωμζνο Θμερολόγιο καταγραωισ γεγονότων (research diary). Ακολουκοφν δομθμζνεσ και μθ δομθμζνεσ ςυνεντεφξεισ και παράλλθλα υλοποιείται βιβλιογραωικι επιςκόπθςθ. θμειϊνεται ότι κατά τθ διάρκεια τθσ ζρευνασ ακολουκοφνται οι αρχζσ δεοντολογίασ που κακορίηονται από τθν ελλθνικι και διεκνι βιβλιογραωία. (343 λζξεισ) Doctoral research at the Department of Pre-school Education and Educational Design. In this doctoral thesis, entitled "New horizons in Greek Folklore Studies: Internet as a place of production, diffusion and educational development of the Folklore Culture", Internet is recognized as a cultural product, a research area, an implement of data collection in qualitative research, furthermore as an educational and teaching development. It is applied therefore as a modern form of research, designated as virtual ethnography (online ethnography/ virtual ethnography/ netography), which expands traditional and conventional ethnography, developing capabilities of digital technology into new research areas in virtual communities and online networks. It explores a huge and continuously evolving archive of unprecedented and inconsistent human activities, the social world of Internet, identifying thoroughly modern forms of folklore culture, where possible. Methodology of implementation of this research includes researcher s participant observation in an online community, connecting directly to a visible or hidden way for an extended period of time. Focus groups are defined and focused cases are elucidated in specific online communities. Eventually, every valuable item resulting from the observation is recorded in a specially designed diary of events. Structured and unstructured interviews are ensued and literature review is carried out in parallel. It is remarked that ethical principles, established by the Greek and international literature, are applied during this research. (343 words)

16 Επιβλζπουςα: Kακθγιτρια Διαμάντθ Αναγνωςτοποφλου professor Diamanti Anagnostopoulou Ελπίδα Κόνια, υποψ. διδ/ςα Elpida Konia, doct. student Σρόποι αναπαράςταςθσ τθσ εφθβικισ ςυνείδθςθσ ςε ςφγχρονα ελλθνικά μυκιςτοριματα για εφιβουσ (από το 1990 και εξισ). Θ υπό εκπόνθςθ διδακτορικι διατριβι επιχειρεί τθν αωθγθματολογικι προςζγγιςθ μυκιςτορθμάτων που απευκφνονται ςε εωιβουσ και κζτει ωσ αντικείμενο ζρευνασ τθν αναπαράςταςθ τθσ εωθβικισ ςυνείδθςθσ ςτο ςφγχρονο ελλθνικό εωθβικό μυκιςτόρθμα. Θ ζρευνα καταρχιν αποςκοπεί να αποτυπϊςει ςε ποιο βακμό και με ποιεσ ςυγκεκριμζνεσ τεχνικζσ οι ςυγγραωείσ ςφγχρονων εωθβικϊν μυκιςτορθμάτων ζχουν επιλζξει να αναπαραςτιςουν τθ ςυνείδθςθ των εωιβων θρϊων τουσ. Ζπειτα, θ ανάλυςθ ςτοχεφει να παρουςιάςει τθν απιχθςθ των ςυγκεκριμζνων τεχνικϊν αναπαράςταςθσ τθσ εωθβικισ ςυνείδθςθσ ςτθ ςυνείδθςθ του αναγνϊςτθ, θ οποία ςχετίηεται από τθν μία πλευρά με το βακμό εμπλοκισ του αναγνϊςτθ ςτθν ιςτορία και, από τθν άλλθ, με τθ - ςυνειδθτι ι μθ- ιδεολογικι χειραγϊγθςθ που του αςκείται. Σο κεωρθτικό υπόβακρο τθσ ανάλυςθσ εντάςςεται ςτο ευρφτερο πεδίο τθσ αωθγθματολογίασ και, πιο ςυγκεκριμζνα, ςτο κεωρθτικό μοντζλο του Gérard Genette για τθν αωθγθματικι προοπτικι, ενϊ αξιοποιοφνται και ςτοιχεία από τθν εποικοδομθτικι ςυμβολι τθσ Mieke Βαl ςε ςθμεία όπου θ τυπολογία του Genette ζχει δθμιουργιςει προβλθματιςμό μεταξφ των ςφγχρονων αωθγθματολόγων. Παράλλθλα, ςτο ηιτθμα τθσ αποτφπωςθσ τθσ εςωτερικισ ηωισ του ζωθβου ιρωα θ ανάλυςθ ςτθρίηεται κυρίωσ ςτο κεωρθτικό ςχιμα που επεξεργάςτθκε θ Dorrit Cohn για τουσ τρόπουσ αναπαράςταςθσ τθσ ςυνείδθςθσ ςτθ μυκοπλαςία. υγκεκριμζνα, διερευνάται ςυςτθματικά θ παρουςία ι απουςία τθσ ςφνκετθσ τεχνικισ τθσ εςωτερικισ αναπαράςταςθσ ςτο ςφγχρονο ελλθνικό εωθβικό μυκιςτόρθμα και επιχειρείται θ ζνταξθ των επιλεγμζνων τεχνικϊν αναπαράςταςθσ τθσ εωθβικισ ςυνείδθςθσ ςτισ κατθγορίεσ που θ Dorrit Cohn ζχει ειςαγάγει ςτθ κεωρία τθσ αωιγθςθσ. Σζλοσ, θ μελζτθ τθσ αναπαράςταςθσ τθσ ςυνείδθςθσ του μυκιςτορθματικοφ ιρωα ςυνδζεται με τθν απιχθςθ των επιλεγμζνων αωθγθματικϊν τεχνικϊν ςτθ ςυνείδθςθ του ζωθβου αναγνϊςτθ. το ςθμείο αυτό θ ζρευνα αξιοποιεί τισ κζςεισ τθσ Andrea Schwenke-Wyile για τθ «δεςμευτικι αωιγθςθ» και το αντίςτοιχο ςχιμα για τουσ τφπουσ αωιγθςθσ που απαντϊνται ςτθν παιδικι λογοτεχνία, το οποίο διευρφνει ουςιαςτικά τισ κατθγορίεσ τθσ Cohn. Παράλλθλα, ενδιαωζρουν κζματα ιδεολογικοφ ελζγχου του αναγνϊςτθ ςε ςχζςθ με τουσ επιλεγμζνουσ από κάκε ςυγγραωζα τρόπουσ αναπαράςταςθσ τθσ ςυνείδθςθσ. Κακϊσ θ εςωτερικι ηωι ενόσ ζωθβου χαρακτιρα εξίςου μπορεί να απεικονίηεται είτε ςε πρωτοπρόςωπεσ αυτοδιθγθτικζσ αωθγιςεισ είτε ςε τριτοπρόςωπεσ αωθγιςεισ ςτακερά επικεντρωμζνεσ ςτο χαρακτιρα (τριτοπρόςωπθ αωιγθςθ με εςωτερικι εςτίαςθ), το υλικό τθσ ζρευνασ περιλαμβάνει πρωτοπρόςωπα και τριτοπρόςωπα μυκιςτοριματα. Μια ςυγκριτικι εξζταςθ των ςτρατθγικϊν αναπαράςταςθσ τθσ ςυνείδθςθσ που επιλζγονται ςε πρωτοπρόςωπα και τριτοπρόςωπα εωθβικά μυκιςτοριματα, κακϊσ και του βακμοφ που θ αναπαράςταςθ επιτυγχάνεται ςε τριτοπρόςωπα και πρωτοπρόςωπα ςυμωραηόμενα αποτελεί επίςθσ αντικείμενο ζρευνασ που εμπίπτει ςτουσ επιμζρουσ ςτόχουσ και τα ενδιαωζροντα τθσ παροφςασ μελζτθσ.

17 My thesis attempts a narrative approach of contemporary novels for young adults and puts under scrutiny the depiction of character s consciousness in greek young adult literature. First, this study is focused on the different narrative modes which the authors choose in order to convey their characters state of mind to the reader. Secondly, the analysis discuss the reader s level of engagement in the narration as a result of the means of reflection of the characters inner life. In terms of theoretical background my analysis draws on Gerard Genette s theoretical model about narrative perspective, as well as Mieke Bal s contribution to recent skepticism among narratologists about conflicting aspects of Genette s focalization theory. Furthermore, as regards the portrayal of internal life of the young adult character, my study applies categories proposed by Dorrit Cohn for representing human consciousness in literary fiction while adapting them to the variety of narrative forms occurring in children s fiction. Moreover, Andrea Schwenke Wyile s concept of engaging narration as well as her own typology of narrative modes found in children and young adult novels offer an additional analytical tool for the study of techniques of mental representation in association with the reader s engagement to the narration. Finally, the scope of this study also includes matters of manipulation of the reader that result through the depiction of literary character s consciousness. Given that mental representation of a protagonist in young adult fiction can occur in first-person as well as in third-person restricted narration the corpus of this study includes both first- and third-person novels. A comparative analysis of the value of transparency of literary characters in novels that represent different choices of narrative voice is also within the scope of this study.

18 2θ ΤΝΕΔΡΙΑ Σομζασ Ψυχολογίασ και Ειδικισ Αγωγισ Γιϊτα Ξανκάκου, αναπλ. Κακθγιτρια Δθμιτριοσ Ματηάνοσ, υποψ. διδ/ρασ Γιάννθσ Παπαδομαρκάκθσ, υποψ. διδ/ρασ Νεηάμ Σηαμπερισ, υποψ. διδ/ρασ(), Βαςίλειοσ Παπαβαςιλείου, διδάςκων 407/80 Yota Xanthakou, Associate Professor Dimitrios Matzanos, doct. Student John Papadomarkakis, doct. Student Nezam Jaberi, doct. Student Vasilios Papavasiliou, research associate 407/80 Διερεφνθςθ γνϊςεων και απόψεων των μακθτϊν δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ τθσ Ρόδου για τα τοπικά περιβαλλοντικά ηθτιματα. Θ παροφςα ζρευνα, θ οποία αποτελεί μζροσ ευρφτερθσ, ζχει ωσ ςκοπό να διερευνιςει τισ γνϊςεισ και τισ απόψεισ των μακθτϊν των λυκείων τθσ πόλθσ τθσ Ρόδου για τοπικά περιβαλλοντικά ηθτιματα ( McKinley, 2005 Reyes-Garcia, et al., 2005 Barratt Hacking, et al., 2007) ςτο πλαίςιο τθσ Εκπαίδευςθσ για τθν Αειωόρο Ανάπτυξθ (Winter, 2007 Scott, 2007 Huckle, 2009). Θ ζρευνα διενεργικθκε κατά το διάςτθμα Απριλίου Μαΐου 2011, ιταν επιτόπια και ωσ βαςικι μζκοδοσ επιλζχτθκε θ μελζτθ περίπτωςθσ ζχοντασ ωσ κφριο μεκοδολογικό εργαλείο το ερωτθματολόγιο, το οποίο περιελάμβανε 26 κφριεσ ερωτιςεισ, που κακορίηονται από τουσ τζςςερισ (4) ερευνθτικοφσ άξονεσ μελζτθσ οι οποίοι αναωζρονται ο πρϊτοσ ςε γνϊςεισ γενικζσ για κζματα Περιβάλλοντοσ και Αειωορίασ, ο δεφτεροσ ςε γνϊςεισ και απόψεισ για τοπικά κζματα, ο τρίτοσ ςε «αντιλιψεισ» και ο τζταρτοσ ςε «ςτάςεισ (Ajzen and Fishbein, 2000 Frick et al., 2004). Ο δεφτεροσ ερευνθτικόσ άξονασ μελζτθσ, ο οποίοσ παρουςιάηεται ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ ζρευνασ περιλαμβάνει ζξι (6) ερωτιςεισ που διερευνοφν τισ γνϊςεισ και τισ απόψεισ για τοπικά κζματα Περιβάλλοντοσ και Αειωορίασ. Ωσ πλθκυςμόσ αναωοράσ τθσ ζρευνασ κεωρικθκε το ςφνολο των μακθτϊν/-τριϊν τθσ δεφτερθσ τάξθσ λυκείου οι οποίοι ωοιτοφν ςε ςχολεία τθσ πόλθσ τθσ Ρόδου. Σο δείγμα ςυγκροτικθκε με τυχαία δειγματολθψία και αποτελείται από 208 μακθτζσ/-τριεσ, εκ των οποίων 112 κορίτςια και 96 αγόρια. Από τθν ανάλυςθ των ςτοιχείων που προκφπτουν από τισ απαντιςεισ, διαπιςτϊνεται ότι το μεγαλφτερο ποςοςτό των μακθτϊν/-τριϊν δεν παρατθρεί βελτίωςθ ςτθν εικόνα του περιβάλλοντοσ τθσ Ρόδου, αλλά αντίκετα κεωρεί ότι αυτι θ κατάςταςθ επιδεινϊνεται διαρκϊσ με αργό ρυκμό. Γενικά, ςε ςχζςθ με τα απειλοφμενα είδθ τθσ Ρόδου παρατθρείται ότι οι γνϊςεισ τουσ είναι ελλιπείσ, ενϊ ειδικότερα, πάρα πολφ μικρό είναι το ποςοςτό του δείγματοσ που γνωρίηει το είδοσ τθσ πεταλοφδασ που ηει ςτθν «Κοιλάδα με τισ πεταλοφδεσ» ςτθ Ρόδο. Δθλϊνουν ότι θ Πόλθ τθσ Ρόδου και οι περιοχζσ Φαλθράκι και ορωνι-κεολόγοσ επιβαρφνονται ςε ςχζςθ με τθν ρφπανςθ περιςςότερο από τισ άλλεσ και ωσ το κυριότερο περιβαλλοντικό πρόβλθμα που αντιμετωπίηει θ Ρόδοσ αναδεικνφουν τα ςκουπίδια. Σζλοσ, θ ςυντριπτικι πλειοψθωία του δείγματοσ ωαίνεται να ζχει πλιρθ άγνοια για τθν φπαρξθ περιβαλλοντικϊν ωορζων ι ςυλλόγων ςε τοπικό επίπεδο. Ακόμθ

19 και οι ελάχιςτοι από τουσ μακθτζσ/-τριεσ που δθλϊνουν ότι γνωρίηουν, ουςιαςτικά δεν αναωζρονται ςε ωορείσ που εναςχολοφνται με τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ. Survey of knowledge and opinions of secondary education students in Rhodes about local environmental issues. The present survey, which is part of a broader one, aims at researching the knowledge and opinions of senior high school students of the town of Rhodes (Greece) on environmental issues (McKinley, 2005 Reyes-Garcia, et al., Barratt Hacking, et al., 2007) in the framework of Education for Sustainable Development. The survey was conducted from April to May 2011 and it was on the spot. The case study was selected as the basic method in the research using the questionnaire as the main methodological tool which included 26 main questions defined by the four (4) research principles of study, the first of which refers to general knowledge of Environmental and sustainability issues, the second to knowledge and opinions on local issues, the third to perspectives and the forth one to attitudes (Ajzen and Fishbein, 2000 Frick et al., 2004). The second principle, which is currently presented, includes 6 questions that investigate knowledge and opinions on local Environmental and Sustainability issues. The inquiry body was considered to be all students of the second year of senior high schools of Rhodes. The sample was chosen at random and consists of 208 students, 112 of whom are girls and 96 boys. The analysis of the outcome of the survey shows that the biggest percentage of the students does not see any improvement in the environment of Rhodes; on the contrary it thinks that this situation is constantly and slowly deteriorating. Generally, with reference to the endangered species of Rhodes the students knowledge is inadequate, while, more particularly a very small percentage of them know the butterfly species which lives in the Valley of Butterflies in Rhodes. They state that the town of Rhodes and the regions of Faliraki and Soroni-Theologos are more polluted than other ones and that rubbish is considered to be Rhodes main environmental problem. Finally, the vast majority seems to be totally unaware of the existence of local environmental organizations or associations. Even those few students who claim that they know, in fact do not refer to organizations that are engaged in the protection of the environment. Γιϊτα Ξανκάκου, αναπλ. Κακθγιτρια Παναγιϊτθσ Χριςτοδουλάκθσ, υποψ. διδ/ρασ Yota Xanthakou, Associate Professor Panagiotis Christodoulakis, doct. Student Οι επιπτϊςεισ των δομικϊν υλικϊν ςτα ςχολικά κτιρια. Σο «φνδρομο των άρρωςτων ςχολικϊν κτθρίων». Θ ρφπανςθ τθσ ατμόςωαιρασ ςε ςυνδυαςμό με τθ χριςθ των δομικϊν υλικϊν και των λοιπϊν προϊόντων που χρθςιμοποιοφνται ςε κακθμερινι βάςθ, ζχουν ωσ αποτζλεςμα τθν επιβάρυνςθ του περιβάλλοντοσ και τθν αφξθςθ τθσ ςυγκζντρωςθσ χθμικϊν ρυπαντϊν, κακϊσ και βιολογικϊν παραμζτρων ςτο εςωτερικό του κτθρίου. Ακόμθ, θ αλλαγι ςτθ ωιλοςοωία ςχεδιαςμοφ και καταςκευισ των κτθρίων ςτο πλαίςιο τθσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ και θ χριςθ νζων υλικϊν ςυνζβαλλαν με κακοριςτικό τρόπο ςτθν ενίςχυςθ του προβλιματοσ τθσ κακισ ποιότθτασ του εςωτερικοφ αζρα ςτα κτιρια. Ο ςφγχρονοσ τρόποσ ηωισ ζχει επιβάλλει ςε πολλοφσ ανκρϊπουσ να περνοφν το μεγαλφτερο μζροσ του κακθμερινοφ τουσ χρόνου μζςα ςε ζνα κτιριο, ενϊ ταυτόχρονα εμωανίηουν ζντονα

20 ςυμπτϊματα κακισ υγείασ, όπωσ πονοκζωαλο, ναυτία και δυςκολία αυτοςυγκζντρωςθσ, που εξαωανίηονται με τθν απομάκρυνςθ τουσ απ αυτό. Ζνασ κακοριςτικόσ παράγοντασ που ςυμβάλει ς αυτά τα προβλιματα υγείασ είναι θ ωτωχι ποιότθτα του περιβάλλοντοσ ςτο εςωτερικό του κτθρίου. Θ EPA (Environmental Protection Agency) αναγνωρίηοντασ τθ ςπουδαιότθτα του προβλιματοσ, υποςτθρίηει ότι θ ποιότθτα του εςωτερικοφ αζρα ανικει ςτισ προτεραιότθτεσ του ςχεδιαςμοφ των κτθρίων προκειμζνου να προςτατευκεί θ ανκρϊπινθ υγεία. Οι πιο ςοβαρζσ αςκζνειεσ που μπορεί να προκλθκοφν είναι θ Αςκζνεια που προκαλοφν τα κτιρια, το φνδρομο των άρρωςτων κτθρίων, το φνδρομο πολλαπλισ χθμικισ ευαιςκθςίασ και αλλεργίεσ. Αξίηει να αναωερκεί, ότι ςτα εκπαιδευτικά κτιρια ωιλοξενοφνται παιδιά και εκπαιδευτικοί πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ για πολλζσ ϊρεσ κακθμερινά. Σα παιδιά ζχουν αυξθμζνεσ απαιτιςεισ ςυνκθκϊν υγιεινισ ςυγκριτικά με τουσ ενιλικεσ, με αποτζλεςμα να είναι πιο επιρρεπείσ ςτουσ χθμικοφσ ρφπουσ που εκπζμπουν οι ςχολικοί χϊροι και να εμωανίηουν, κυρίωσ, αναπνευςτικά προβλιματα. Όςον αωορά, τουσ παράγοντεσ που ενιςχφουν τθν κακι ποιότθτα του εςωτερικοφ περιβάλλοντοσ των ςχολικϊν κτθρίων είναι θ θλικία τουσ, θ ζλλειψθ χρθμάτων για τθν ανακαίνιςθ και ςυντιρθςθ τουσ, ο μεγάλοσ αρικμόσ παιδιϊν και εκπαιδευτικϊν που ειςζρχονται ς αυτά, κακϊσ και θ αλλαγι χριςθσ που ςυχνά δεν πλθροί τα απαραίτθτα κριτιρια. Θ εξάπλωςθ του γνωςτοφ ςυνδρόμου του άρρωςτου κτιρίου, θ παρουςία βλαβερϊν υλικϊν για τθν ανκρϊπινθ υγεία ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ και θ εμωάνιςθ πακολογικϊν καταςτάςεων ςτουσ χριςτεσ του, όπωσ για παράδειγμα ο αμίαντοσ που χρθςιμοποιικθκε ευρφτατα ςτισ καταςκευζσ, αλλά αποδείχκθκε ότι είναι καρκινογόνοσ, είναι ςτοιχεία που ςθματοδοτοφν τουσ κινδφνουσ που προκλικθκαν από τθν καταςκευαςτικι τεχνολογία του παρελκόντοσ που ςτόχευε ςτθν αφξθςθ των κερδϊν τθσ, ξεχνϊντασ τθν ανκρϊπινθ ευδαιμονία και άνεςθ. Θ αναγκαιότθτα για εξεφρεςθ λφςεων ςτον εςωτερικό χϊρο των ςχολικϊν κτθρίων οδιγθςε ςτθν ανάπτυξθ τθσ οικολογικισ δόμθςθσ για τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ καταςκευισ και κατά επζκταςθ τθσ ηωισ των χρθςτϊν τουσ. The impact of building materials in school buildings. The «Syndrome of sick school buildings». Air pollution in combination with the use of building materials and other products used on a daily basis, lead to environmental damage and an increase in the concentration of chemical contaminants and biological parameters inside buildings. Furthermore, the change in design philosophy and construction of buildings in the context of energy saving and the use of new materials contributed decisively to strengthening the problem of poor indoor air quality in buildings. Modern lifestyle has forced many people to spend most of their day inside a building, and at the same time showing strong symptoms of bad health, such as headaches, nausea and difficulty in concentration, which disappear by removing them from it. A key factor contributing to these health problems is the poor quality of the environment inside the building. EPA (Environmental Protection Agency) recognizing the importance of the problem, argues that indoor air quality is among the priorities of the design of buildings in order to protect human health. One of the most serious diseases is the illness caused by buildings, sick building syndrome, the syndrome of multiple chemical sensitivity and allergies.

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Θρησκευτική Ετερότητα: εθνικές και θρησκευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ»

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ» «Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ «ΠΑΙ ΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που εκπονήθηκε για τη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ CHAT ROOMS

Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ CHAT ROOMS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Ι Ο Ν Ι Ω Ν Ν Η Σ Ω Ν ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : ΑΤΕΙ Ιονίων Νήσων- Λεωφόρος Αντώνη Τρίτση Αργοστόλι Κεφαλληνίας, Ελλάδα 28100,+30

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους

Πτυχιακή Εργασία. Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους Εκπόνηση:

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΩ ΔΕΙΚΤΩΝ Επιβλέπων: Αθ.Δελαπάσχος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Διπλωματική εργασία στο μάθημα «ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Λέξεις κλειδιά: Υγεία και συμπεριφορές υγείας, χρήση, ψυχότροπες ουσίες, κοινωνικό κεφάλαιο.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Λέξεις κλειδιά: Υγεία και συμπεριφορές υγείας, χρήση, ψυχότροπες ουσίες, κοινωνικό κεφάλαιο. Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τίτλος: «Χρήση ψυχοτρόπων ουσιών από μαθητές Α Λυκείου της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Ηρακλείου και ο ρόλος του Κοινωνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΣΟΤ ΙΕΡΟΤ ΝΑΟΤ ΣΟΤ ΣΙΜΙΟΤ ΣΑΤΡΟΤ ΣΟ ΠΕΛΕΝΔΡΙ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΣΟΓΡΑΜΜΕΣΡΙΑ

ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΣΟΤ ΙΕΡΟΤ ΝΑΟΤ ΣΟΤ ΣΙΜΙΟΤ ΣΑΤΡΟΤ ΣΟ ΠΕΛΕΝΔΡΙ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΣΟΓΡΑΜΜΕΣΡΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ-ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΩΣΟΓΡΑΜΜΕΣΡΙΑ ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΣΟΤ ΙΕΡΟΤ ΝΑΟΤ ΣΟΤ ΣΙΜΙΟΤ ΣΑΤΡΟΤ ΣΟ ΠΕΛΕΝΔΡΙ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μάρκετινγκ Αθλητικών Τουριστικών Προορισμών 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μάρκετινγκ Αθλητικών Τουριστικών Προορισμών 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού» ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author.

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. 2012, Γεράσιμος Χρ. Σιάσος / Gerasimos Siasos, All rights reserved. Στοιχεία επικοινωνίας συγγραφέα / Author

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφή του Ανθρώπου» Κατεύθυνση: «Διατροφή, Δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης Α.Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η διαμόρφωση επικοινωνιακής στρατηγικής (και των τακτικών ενεργειών) για την ενδυνάμωση της εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα. Απαντιςεισ. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ.

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα. Απαντιςεισ. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ. Απαντιςεισ Α1. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ. Βαςικά ςθμεία: Λόγοι προςταςίασ: 1. Εκφραςτζσ δθμοκρατικοφ πνεφματοσ 2. Χϊροι ψυχαγωγίασ και πολιτιςμικισ

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

Μάκθμα 1 Ειςαγωγι ςτθν αναπθρία

Μάκθμα 1 Ειςαγωγι ςτθν αναπθρία Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ Παιδαγωγικό Τμιμα Προςχολικισ Εκπαίδευςθσ Ένταξθ και Αναπθρία: Εκπαιδευτικζσ Προςεγγίςεισ Μάκθμα 1 Ειςαγωγι ςτθν αναπθρία Διδάςκων: Βαςίλθσ Στρογγυλόσ Περιεχόμενο μακιματοσ Ειςαγωγι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Σπουδάστρια: Διαούρτη Ειρήνη Δήμητρα Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Σ. ΛΑΠΠΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ½»Åà Äɽ µ½½ ¹Î½ Ä Â þÿ±¾¹»ì³ à  º±¹ Ä Â þÿ±à ĵ»µÃ¼±Ä¹ºÌÄ Ä±Â

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΙΝΟ ΧΟΛΕΙΟ TΗΟΤΜΕΡΚΩΝ & Ν.Α. ΠΙΝΔΟΤ ΙΣΟΡΙΑ, ΠΟΛΙΣΙΜΟ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΡΙΝΟ ΧΟΛΕΙΟ TΗΟΤΜΕΡΚΩΝ & Ν.Α. ΠΙΝΔΟΤ ΙΣΟΡΙΑ, ΠΟΛΙΣΙΜΟ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΘΕΡΙΝΟ ΧΟΛΕΙΟ TΗΟΤΜΕΡΚΩΝ & Ν.Α. ΠΙΝΔΟΤ ΙΣΟΡΙΑ, ΠΟΛΙΣΙΜΟ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ 1 θ υνάντθςθ: «Θεωρία και Μεκοδολογία τθσ Ζρευνασ» Σμιμα Ιςτορίασ, Αρχαιολογίασ & Κοινωνικισ Ανκρωπολογίασ, Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ Ιςτορικι

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Διερεύνηση των απόψεων

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η προβολή επιστημονικών θεμάτων από τα ελληνικά ΜΜΕ : Η κάλυψή τους στον ελληνικό ημερήσιο τύπο Σαραλιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

3.4 Αζηίεξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ ζημ ζπμθείμ... 64 3.4.1 Πανάβμκηεξ πνμέθεοζδξ ηδξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ... 64 3.5 οιαμθή ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζηδκ

3.4 Αζηίεξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ ζημ ζπμθείμ... 64 3.4.1 Πανάβμκηεξ πνμέθεοζδξ ηδξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ... 64 3.5 οιαμθή ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζηδκ 2 Πεξηερόκελα Δονεηήνζμ πζκάηςκ... 4 Δονεηήνζμ δζαβναιιάηςκ... 5 Abstract... 6 Πενίθδρδ... 7 Δζζαβςβή... 8 ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ ΜΔΡΟ... 12 Κεθάθαζμ 1: Θεςνδηζηέξ πνμζεββίζεζξ βζα ηδκ ακζζυηδηα ζηδκ εηπαίδεοζδ...

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική τησ Πληροφορικήσ Ι Ο Στόχοσ του Μαθήματοσ. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 27/9/2011

Διδακτική τησ Πληροφορικήσ Ι Ο Στόχοσ του Μαθήματοσ. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 27/9/2011 Διδακτική τησ Πληροφορικήσ Ι Ο Στόχοσ του Μαθήματοσ Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 27/9/2011 Τι είναι η Διδακτική τησ Πληροφορικήσ; Η μελζτθ, ο προβλθματιςμόσ, και θ εξάςκθςθ τθσ μετάδοςθσ γνϊςθσ ςτα γνωςτικά αντικείμενα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ»

Διαβάστε περισσότερα

Αζεκίλα Α. Μπνπράγηεξ (Α.Μ. 261)

Αζεκίλα Α. Μπνπράγηεξ (Α.Μ. 261) ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΘΔΜΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ζ ΑΝΣΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΖ ΖΜΑΗΑ ΣΖ ΑΤΣΟΔΚΣΗΜΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα διπλωματικής εργασίας: «Από το «φρενοκομείο» στη Λέρο και την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση: νομικό πλαίσιο και ηθικοκοινωνικές διαστάσεις»

Θέμα διπλωματικής εργασίας: «Από το «φρενοκομείο» στη Λέρο και την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση: νομικό πλαίσιο και ηθικοκοινωνικές διαστάσεις» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ & ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ: ΔΙΚΑΙΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΗΘΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στην καθημερινή γλώσσα και την επιστημονική ορολογία: παράδειγμα από το πεδίο της Κοσμολογίας

Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στην καθημερινή γλώσσα και την επιστημονική ορολογία: παράδειγμα από το πεδίο της Κοσμολογίας Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στην καθημερινή γλώσσα και την επιστημονική ορολογία: παράδειγμα από το πεδίο της Κοσμολογίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αριστείδης Κοσιονίδης Η κατανόηση των εννοιών ενός επιστημονικού πεδίου απαιτεί

Διαβάστε περισσότερα

Δυσκολίες που συναντούν οι μαθητές της Στ Δημοτικού στην κατανόηση της λειτουργίας του Συγκεντρωτικού Φακού

Δυσκολίες που συναντούν οι μαθητές της Στ Δημοτικού στην κατανόηση της λειτουργίας του Συγκεντρωτικού Φακού ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Δυσκολίες που συναντούν οι μαθητές της Στ Δημοτικού στην κατανόηση της λειτουργίας του Συγκεντρωτικού Φακού Μεταπτυχιακή Εργασία Ειδίκευσης που υποβλήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ 7-8 Μαΐου Η διδακτορική έρευνα στο Σμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού χεδιασμού

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ 7-8 Μαΐου Η διδακτορική έρευνα στο Σμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού χεδιασμού ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ 7-8 Μαΐου 2012 Η διδακτορική έρευνα στο Σμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού χεδιασμού 1 Επιστημονική Επιτροπή Καλαβάσης Υραγκίσκος, Καθηγητής Καΐλα Μαρία, Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΣΤΡΕΥΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ-ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΑΦΝΗ

Η ΔΙΑΣΤΡΕΥΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ-ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΑΦΝΗ Η ΔΙΑΣΤΡΕΥΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ-ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΑΦΝΗ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ιονίων

Διαβάστε περισσότερα

Το κοινωνικό στίγμα της ψυχικής ασθένειας

Το κοινωνικό στίγμα της ψυχικής ασθένειας Διεπιζηημονική Φρονηίδα Υγείας(2015) Τόμος 7,Τεύχος 1, 8-18 ISSN 1791-9649 Το κοινωνικό στίγμα της ψυχικής ασθένειας Κνξδώζε Α 1, Σαξίδε Μ 2, Σνπιηώηεο Κ 3 1 Ννζειεύηξηα ΤΔ, MSc, Γεληθό Ννζνθνκείν Κνξίλζνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης:

Διαβάστε περισσότερα

«Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων. Η μεταξύ τους σχέση και εξέλιξη.»

«Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων. Η μεταξύ τους σχέση και εξέλιξη.» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων.

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση και Πολιτισμός: έρευνα προκαταρκτικής αξιολόγησης μίας εικονικής έκθεσης

Εκπαίδευση και Πολιτισμός: έρευνα προκαταρκτικής αξιολόγησης μίας εικονικής έκθεσης Εκπαίδευση και Πολιτισμός: έρευνα προκαταρκτικής αξιολόγησης μίας εικονικής έκθεσης Education and Culture: front-end evaluation of a virtual exhibition Σαπφώ Μορτάκη, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο & Ανοιχτό

Διαβάστε περισσότερα

Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων. Δημιουργία βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος και σύνδεση τριών κομβικών σημείων στην πόλη της Δράμας

Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων. Δημιουργία βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος και σύνδεση τριών κομβικών σημείων στην πόλη της Δράμας ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΤΟΠΙΟΥ Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων. Δημιουργία βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος και σύνδεση τριών κομβικών σημείων στην πόλη της Δράμας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η διερεύνηση των αξιών στα σχολικά

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Πτυχιακή Εργασία: Τοπογραφικό διάγραμμα σε ηλεκτρονική μορφή κεντρικού λιμένα Κέρκυρας και κτιρίου νέου επιβατικού σταθμού σε τρισδιάστατη μορφή και σχεδίαση με AutoCAD

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΘΑΛΙΑ ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΥΘΑΛΙΑ ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΥΘΑΛΙΑ ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ H επίδραση του «e-mentor» σε επιμορφούμενους

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη & Διαχείριση Αγροτικού Χώρου» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ «Η συμβολή των Τοπικών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ «Προωθώντασ την Ποιότητα και την Ιςότητα ςτην Εκπαίδευςη: Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Αξιολόγηςη Παρεμβατικοφ Προγράμματοσ για Παροχή Ίςων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών ςε όλουσ τουσ Μαθητζσ» Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3: 4 Πρόλογος Η παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «ιερεύνηση χωρικής κατανοµής µετεωρολογικών µεταβλητών. Εφαρµογή στον ελληνικό χώρο», ανατέθηκε από το ιεπιστηµονικό ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ þÿµºà±¹ µåä¹ºì ¹ ¹º ĹºÌ ÃÍÃÄ ¼± þÿãä ½ º±Ä±½µ¼

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

Η Διδακτική Ενότητα «Γνωρίζω τον Υπολογιστή», στα πλαίσια των Προγραμμάτων Σπουδών της Πληροφορικής: μια Μελέτη Περίπτωσης.

Η Διδακτική Ενότητα «Γνωρίζω τον Υπολογιστή», στα πλαίσια των Προγραμμάτων Σπουδών της Πληροφορικής: μια Μελέτη Περίπτωσης. 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Η Διδακτική Ενότητα «Γνωρίζω τον Υπολογιστή», στα πλαίσια των Προγραμμάτων Σπουδών της Πληροφορικής: μια Μελέτη Περίπτωσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΩΣ Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ Όνομα φοιτήτριας ΚΑΛΑΠΟΔΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μελέτη των υλικών των προετοιμασιών σε υφασμάτινο υπόστρωμα, φορητών έργων τέχνης (17ος-20ος αιώνας). Διερεύνηση της χρήσης της τεχνικής της Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας

Διαβάστε περισσότερα

Μόδα είναι και αλλάηει

Μόδα είναι και αλλάηει Μόδα είναι και αλλάηει Οριςμόσ μόδασ Παροδικι ςυνικεια που για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα γενικεφεται ςε μεγάλο φάςμα τθσ κοινωνίασ, ςε ότι αφορά τθν ενδυμαςία, τθν κόμμωςθ, τθ μουςικι. Κακρεφτίηει τισ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή Η παιδική παχυσαρκία έχει φτάσει σε επίπεδα επιδημίας στις μέρες μας. Μαστίζει παιδιά από μικρές ηλικίες μέχρι και σε εφήβους. Συντείνουν αρκετοί παράγοντες που ένα παιδί γίνεται παχύσαρκο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το franchising ( δικαιόχρηση ) ως µέθοδος ανάπτυξης των επιχειρήσεων λιανικού εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΓΗΑΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΚΑΗ ΜΔΧΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΔΑΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΔΑΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΔΑΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2013 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Η Γηνίθεζε Αιιαγώλ (Change Management) ζην Γεκόζην Σνκέα: Η πεξίπησζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ ύγρξνλνπ Γεκνζηνλνκηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 7α: Impact of the Internet on Economic Education. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 7α: Impact of the Internet on Economic Education. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ενότητα 7α: Impact of the Internet on Economic Education Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµετρική ιερεύνηση των Ελλειµµάτων της Ελληνικής Οικονοµίας

Οικονοµετρική ιερεύνηση των Ελλειµµάτων της Ελληνικής Οικονοµίας Οικονοµετρική ιερεύνηση των Ελλειµµάτων της Ελληνικής Οικονοµίας του Παντελίδη Παναγιώτη ιδακτορική ιατριβή η οποία υποβλήθηκε στο Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας Οικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Κατ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μοντέλα στρατηγικής διοίκησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Εκπαίδευση: Μέσο ανάπτυξης του ανθρώπινου παράγοντα και εργαλείο διοικητικής µεταρρύθµισης Επιβλέπουσα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2011-2013

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2011-2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2011-2013 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Αποτίμηση αφηγηματικών ικανοτήτων παιδιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ν. ΠΙΤΕΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ Λεμεσός, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΖΑΡΑΒΕΛΑ Δ. 1, και ΒΡΥΩΝΗΣ Δ. 1 1 4ο Τ.Ε.Ε. Καλαμάτας, Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκ/σης Μεσσηνίας e-mail: dzaravela@yahoo.qr ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Από τις κύριες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ και Εκπαίδευςθ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΤ ΔΙΔΑΚΟΤΝ ΣΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ

ΤΠΕ και Εκπαίδευςθ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΤ ΔΙΔΑΚΟΤΝ ΣΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΤ ΔΙΔΑΚΟΤΝ ΣΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ ΤΠΕ και Εκπαίδευςθ Τάςοσ Παπάσ Δάςκαλοσ, Επιμορφωτισ Βϋ Επιπζδου Οκτϊβριοσ 2010 Σο πλαίςιο ειςαγωγισ των ΣΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Εγκαταστάσεις Δρόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Εγκαταστάσεις Δρόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Εγκαταστάσεις Δρόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Νικηφόρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέµα:

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέµα: Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Πολιτιστική Επικοινωνία και Τοπική ηµοσιότητα: Η αξιοποίηση των Μέσων Ενηµέρωσης, ο ρόλος των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΖΑΝΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ

ΤΖΑΝΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΤΖΑΝΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 1. Προσωπικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Λεμεσός

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Λεμεσός ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ Η ΒΛΑΠΤΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑ ΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ονοματεπώνυμο Αγγελική Παπαπαύλου Αριθμός Φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0

Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0 Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2 η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαλέξεις θεωρίας, Εκπόνηση Εργασίας ΔΙΜΕΛΛΗ ΔΕΠΟΙΝΑ

Διαλέξεις θεωρίας, Εκπόνηση Εργασίας ΔΙΜΕΛΛΗ ΔΕΠΟΙΝΑ ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Έτος Εξάμηνο Κατηγορία Σομέας Προαπαιτούμενα Είδος Διδασκαλίας Διδάσκοντες: υντονιστής Μέλη: Γλώσσα διδασκαλίας ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΦΕΔΙΑΜΟ ΙΙ 4 ο Έτος - 8 ο Εξάμηνο Τποχρεωτικό ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣΑΞΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΧΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΓΚ ΑΛΕΧΑΝΔΡΕΙΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΧΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΓΚ ΑΛΕΧΑΝΔΡΕΙΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΧΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΓΚ ΑΛΕΧΑΝΔΡΕΙΟ \ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ θεμα: Μελέτη της γνώσης, στάσης, πρόθεσης και συμπεριφοράς των χρηστών

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές του δράματος και Διδακτική των ζωντανών γλωσσών. Η συμβολή τους στη διαμόρφωση διαπολιτισμικής συνείδησης

Τεχνικές του δράματος και Διδακτική των ζωντανών γλωσσών. Η συμβολή τους στη διαμόρφωση διαπολιτισμικής συνείδησης Αντώνης Χασάπης 839 Αντώνης Χασάπης Εκπαιδευτικός, Μεταπτυχιακός ΠΔΜ, Ελλάδα Résumé Dans le domaine de la didactique des langues vivantes l intérêt de la recherche scientifique se tourne vers le développement

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Φνηηεηή ηνπ ηκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Ζιεθηξνληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -.

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Θεωρείο 10 «-» 1 vasalap@otenet.gr 2 andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. Abstract In the survey we investigated the views of those who

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επίλυση Προβλήματος σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον από Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας

Επίλυση Προβλήματος σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον από Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας Επίλυση Προβλήματος σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον από Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας Γ. Φεσάκης, Ε. Γουλή, Ε. Μαυρουδή Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό.

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό. UΓενικές Επισημάνσεις 1. Παρακάτω θα βρείτε απαντήσεις του Υπουργείου, σχετικά με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας. Διευκρινίζεται ότι στα περισσότερα θέματα οι απαντήσεις ήταν προφορικές (τηλεφωνικά),

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ Νικόλας Χριστοδούλου Λευκωσία, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΠΗΛΙΟ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΚΕΔΑΣΤΩΝ

ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΠΗΛΙΟ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΚΕΔΑΣΤΩΝ EΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΕΙΟ Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΚΕΔΑΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κιτσάκη Μαρίνα

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα ιεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές της Νεολαίας

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα ιεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές της Νεολαίας Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα ιεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές της Νεολαίας Πρόγραµµα εργασίας «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020» της Ε.Ε: Στρατηγικές δια

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή εργασία : Μελέτη της εξέλιξης του προσφυγικού οικισμού της Νέας Φιλαδέλφειας με χρήση μεθόδων Γεωπληροφορικής.

Μεταπτυχιακή εργασία : Μελέτη της εξέλιξης του προσφυγικού οικισμού της Νέας Φιλαδέλφειας με χρήση μεθόδων Γεωπληροφορικής. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΩΠΛΗΡΡΟΦΟΡΡΙΙΚΗ Μεταπτυχιακή εργασία : Μελέτη της εξέλιξης του προσφυγικού οικισμού της Νέας Φιλαδέλφειας με

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων 1. Ηθτιςτε από τθν Κοςμθτεία τθσ χολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και Διοίκθςθσ (Κτιριο ΟΕΔ02, 0 όροφοσ, γραφείο 027Α) τθν λίςτα με τα μακιματα αντιςτοιχίασ που ιδθ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Αντ.Τρίτση, Αργοστόλι Κεφαλληνίας Τ.Κ. 28 100 τηλ. : 26710-27311 fax : 26710-27312

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ Λεμεσός 2012 i ii ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66)

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Διδάςκουςα: Αλεξάνδρα Οικονόμου Παρουςίαςη διαλζξεων: Πζτροσ Ροφςςοσ Διάλεξη 1 Ειςαγωγι Αντικείμενο και τρόποσ λειτουργίασ του μακιματοσ Τι είναι επιςτιμθ; Καλωςορίςατε ςτο

Διαβάστε περισσότερα