ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 18 Φεβρουαρίου 2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 18 Φεβρουαρίου 2015"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 18 Φεβρουαρίου 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ.οικ.621/29431 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ& ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Θεοδωράτου & Βέλλιου Ταχ.Κώδικας : Πληροφορίες : Βαργιανίτης Χρ. Τηλέφωνο : Fax : vargiach apdthest.gov.gr KOIN: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων Σταθμού Βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ., ο οποίος πρόκειται να εγκατασταθεί επί εδάφους σε Δημόσια δασική έκταση στη θέση «ΠΛΑΚΕΣ», της Τοπικής Κοινότητας Αρτοτίνας, Δήμου Δωρίδας, Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (κωδικός: ΑΡΤΟΤΙΝΑ ΦΩΚΙΔΟΣ). Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Το Ν.3852/2010(ΦΕΚ87Α) Νέα Αρχιτεκτονική Της Αυτοδιοίκησης (Πρόγραμμα Καλλικράτης) 2. Τον Π.Δ. 138/10 (ΦΕΚ231 Α Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας. 3. Το Ν.2503/97 (ΦΕΚ 107/Α/97) περί Διοίκησης, οργάνωσης, στελέχωσης της Περιφέρειας κλπ... και ειδικότερα η παρ. 6 του άρθρου Το Ν.1650/86 για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α) όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3010/ (ΦΕΚ 91/Α) που αναφέρεται στην εναρμόνιση του Ν.1650/86 με τις Οδηγίες 97 /11 Ε.Ε και 96/61 Ε.Ε,ι 5. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 69269/5387/ (ΦΕΚ 678/Β/90) ως ισχύει. 6. Την ΚΥΑ 37338/1807/2010 Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας σε συμμόρφωση με την οδηγία 79/409/ΕΟΚ 7. Το Ν.3017/02 (ΦΕΚ 117 Α) Για την Κύρωση του πρωτοκόλλου του Κιότο. 8. Το Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24/ , τ. Α'). Ποινική προστασία του περιβάλλοντος Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ.

2 9. Την αρ.ηπ37111/2021/ ΚΥΑ (ΦΕΚ 1391/Β/2003) Για τον καθορισμό τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων. 10. Την ΚΥΑ 8353/276/Ε103/2012 (ΦΕΚ Β'415) για τις περιοχές που έχουν χαρακτηρισθεί ως Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ). 11. To Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α) Περί περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων 12. Την αρ 1958/2012(φεκ21 Β 13/1-2012) Υπουργική Απόφαση περί κατάταξης έργων και δραστηριοτήτων 13. Την αρ. Η.Π.37111/2021/2003 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1391/Β) περί διαδικασίας δημοσιοποίησης Π.Π.Ε.Α. και Ε.Π.Ο. 14. Το Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ.) 117/2004 (ΦΕΚ 82/Α) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των Οδηγιών 2002/95 «σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού» και 2002/96 «Σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού» του Συμβουλίου της 27 ης Ιανουαρίου 2003». 15. Το Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ.) 15/2006 (ΦΕΚ 12/Α ) «Τροποποίηση του Π.Δ. 117/2004, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/108 «Για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/96 σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)» του Συμβουλίου της 8 ης Δεκεμβρίου 2003». 16. Την αρ /3839/2000 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1105/Β) «Μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στην ξηρά» (ΦΕΚ 1105/Β/2000). 17. Το Ν. 2801/2000 (ΦΕΚ 46/Α) περί Ρυθμίσεως θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις. 18. Το με αρ. πρ. οικ / έγγραφο της ΕΑΡΘ του ΥΠΕΚΑ, με τα συνημμένα αυτού, με θέμα: «Προϋφιστάμενοι της ισχύος του Ν. 3431/2006 σταθμοί βάσης» 19. Το Ν.4070/2012 ΦΕΚ 82/ «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις», άρθρο 30 ρυθμίσεις σχετικά με την εγκατάσταση κεραιών. 20. Το Ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 13/Α) «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις». 21. Την αρ. οικ / Εγκύκλιο του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. /Γ.Δ.Περ/ντος /Δ-νση Ε.Α.Ρ.Θ. /Τμ. Κατ. Θορύβων & Ακτινοβολιών περί Εφαρμογής του Ν. 3431/2006 για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες. 22. Την αρ. οικ / /Ε.Υ.ΠΕ./Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΦΕΚ 435/Β) Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Διαδικασία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης και Περιεχόμενο Περιβαλλοντικών Μελετών για τις εγκαταστάσεις Κεραιών Σταθμών στην Ξηρά, σύμφωνα με το αρ. 31 του Ν. 3431/2006 (ΦΕΚ Α 13)». 23. Την αρ. οικ /550/2008 ΚΥΑ (ΦΕΚ 437/Β) «Παράταση της προθεσμίας της παρ. 19 του άρθρου 31 του Ν. 3431/2006». 24. Την αρ. 4 Πράξη της του Υπουργικού Συμβουλίου «Αποδοχή παραιτήσεων των Γ.Γ.Α.Δ. της χώρας» (ΦΕΚ 24 Α). 25. Τις διατάξεις του αρ.56. του ν. 4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 93 Α). 26. Την από αίτηση της εταιρίας με τεύχη (Μ.Π.Ε.). 27. Το αρ.2193/82198/ έγγραφό μας με το οποίο διαβιβάσθηκε τεύχος Μ.Π.Ε. στο Περιφερειακό Συμβούλιο Π.ΣΤ.Ε., στην Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, στην Επιθ/ση Δασών ΑΔ.Θ.ΣΤ.Ε., στο Δασαρχείο Λιδωρικίου, στο ΥΠΕΚΑ τμ. Δαχ. Φυσ. Περιβάλλοντος, στο Δήμο Δωρίδας και ζητήθηκε η γνωμοδότησή τους επί του έργου του θέματος. 28. Την αρ. 3834/122415/ γνωμοδότηση της Επιθ Δασών Α.Δ.Θ.ΣΤ.Ε. (Θετική γνωμοδότηση). 29. Το αρ. Φ.30/6/5474/ έγγραφο της Ι Εφορείας Προισ/κών & Κλασικών Αρχαιοτήτων (θετική γνωμοδότηση). 30. Το αρ. 5851/ έγγραφο της 24 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (θετική γνωμοδότηση). 31. Το αρ. Φ11-ε/9042/ έγγραφο της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων Δυτ. Ελλάδας (θετική γνωμοδότηση). 32. Το αρ. Μ.ι./411/570/ έγγραφο της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας με τη σύμφωνη γνώμη της επί του έργου του θέματος. 33. Το αρ. 7 ο / πρακτικό της Επιτροπής Περιβάλλοντος Π.ΣΤ.Ε. θετική γνωμοδότηση με την αρ. 127 απόφασή της. 34. το αρ. 4035/166595/ έγγραφό μας προς ΥΠΕΚΑ (υπενθύμιση γνωμοδότησης). 35. Το γεγονός ότι δεν γνωμοδότησε το τμήμα διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ και δεδομένου ότι έχει παρέλθει ο χρόνος σύμφωνα με την παρ 3δ του άρθρου 4 του Ν. 4014/2011(ΦΕΚ 209/Α/ ). -2-

3 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Την έγκριση Περιβαλλοντικών όρων Σταθμού Βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ., ο οποίος πρόκειται να εγκατασταθεί επί εδάφους σε Δημόσια δασική έκταση στη θέση «ΠΛΑΚΕΣ», της Τοπικής Κοινότητας Αρτοτίνας, Δήμου Δωρίδας, Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (κωδικός: ΑΡΤΟΤΙΝΑ ΦΩΚΙΔΟΣ). Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Α.1 Είδος και μέγεθος Δραστηριότητας ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣ Σταθμός Βάσης κινητής τηλεφωνίας VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. «ΠΛΑΚΕΣ», της Τοπικής Κοινότητας Αρτοτίνας Δωρίδας, Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας Το έργο αφορά Σταθμό Βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ., ο οποίος θα εγκατασταθεί επί εδάφους σε Δημόσια Δασική έκταση εμβαδού 625 τ.μ. σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα κλ.1:200 του πολ. Μηχανικού Αντώνη Σουρέτη, στη θέση «ΠΛΑΚΕΣ», της Τοπικής Κοινότητας Αρτοτίνας, Δήμου Δωρίδας, Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (κωδικός: ΑΡΤΟΤΙΝΑ ΦΩΚΙΔΟΣ). Ο εν λόγω σταθμός θα περιλαμβάνει Μεταλλικό ιστό: Ύψος ιστού (μαζί με το αλεξικέραυνο) 31,50 m Περιγραφή Ιστού Ο ιστός θα είναι δικτυωτού τύπου, τετραγωνικής διατομής, με αντηρίδες, ο οποίος θα αποτελείται από προκατασκευασμένα μεταλλικά ελάσματα συγκεκριμένων διαστάσεων και υλικού. Ο ιστός θα τοποθετηθεί επί του οικίσκου (ύψους 2,85m). Η κατασκευή θα έχει συνολικό ύψος (συμπεριλαμβανομένου του αλεξικέραυνου) 31,50m. Ο ιστός θα συνδέεται με συστοιχία συρματόσχοινων (αντηρίδες), τα οποία θα καταλήγουν σε ενισχυμένα μεταλλικά ελάσματα που θα πακτώνονται σε τέσσερις βάσεις από σκυρόδεμα επί του εδάφους. Βάση έδρασης εξοπλισμού: Περιγραφή βάσης Για την τοποθέτηση του οικίσκου θα δημιουργηθεί μια ειδική επιφάνεια, από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα, επί της οποίας θα εδράζεται ο οικίσκος. Η βάση αυτή, από beton, θα έχει μεταβλητό πάχος από 0,20 m το ελάχιστο και θα φέρει έναν ελαφρύ οπλισμό με σχάρα Τ 188. Η έκταση της βάσης θα καταλαμβάνει όλη την πέρα από τη βάση του ιστού επιφάνεια του Σταθμού και θα ορίζεται από την περίφραξη. Οικίσκος μηχανημάτων: Ο οικίσκος θα είναι μεταλλικό Container μεταφοράς με διαστάσεις 6,00m x 2,50m, ύψος 2,85m και θα έχει τέτοια διαμερισματοποίηση ώστε να καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες του σταθμού. -3-

4 Περίφραξη: Περιγραφή Περίφραξης Ο χώρος των εγκαταστάσεων του Σταθμού (ιστός και οικίσκος) θα ορίζεται, περιμετρικά, από την περίφραξή του. Στοιχεία αυτής της περίφραξης θα αποτελούν η πύλη εισόδου του Σταθμού και η ειδική κατασκευή που θα δέχεται το μετρητή της Δ.Ε.Η. (pillar). Κεραίες: Περιγραφή κεραιών ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΡΑΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ιστός στήριξης 1 1 ΠΑΡΟΧΟΣ Vodafone Vodafone ΥΠΗΡΕΣΙΑ GSM GSM ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΖΙΜΟΥΘΙΟ (deg) ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ- ΜΗΧΑΝΙΚΗ 3 5 ΚΛΙΣΗ Ψ (deg) ΥΨΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠΟ 29,3 29 ΒΑΣΗ ΙΣΤΟΥ (m) ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ Power Wave KATHREIN ΜΟΝΤΕΛΟ/ΤΥΠΟΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΚΥΡΙΟΥ 17,4 16,5 ΛΟΒΟΥ Gm(dBi) ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 2,4 1,5 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΛΟΒΟΥ Gs (dbi) θ-3db (ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ 7 9,5 Θs (ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ φ-3db (ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ φ-10db (ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ φ-20db (ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΜΕΓΑ- -2,6-3,5 ΛΥΤΕΡΟΥ ΠΛΑΓΙΟΥ ΛΟ-ΒΟΥ Gr (dbi) ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΣΜΑΤΙΚΩΝ 4 4 ΚΑΝΑΛΙΩΝ (ΦΕΡΟΥΣΩΝ) ΙΣΧΥΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ 5 5 ΚΕΡΑΙΟ-ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΝΑ ΦΕΡΟΥΣΑ -4-

5 Ιστός στήριξης 1 1 ΠΑΡΟΧΟΣ Vodafone Vodafone ΥΠΗΡΕΣΙΑ GSM GSM ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΖΙΜΟΥΘΙΟ (deg) ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ- ΜΗΧΑΝΙΚΗ 3 7 ΚΛΙΣΗ Ψ (deg) ΥΨΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠΟ 29,3 29,3 ΒΑΣΗ ΙΣΤΟΥ (m) ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ POWERWAVE KATHREIN ΜΟΝΤΕΛΟ/ΤΥΠΟΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΚΥΡΙΟΥ 17,2 16 ΛΟΒΟΥ Gm(dBi) ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 2,2 0 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΛΟΒΟΥ Gs (dbi) θ-3db (ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ 7 9,3 Θs (ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ φ-3db (ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ φ-10db (ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ φ-20db (ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΜΕΓΑ- -2,8-4 ΛΥΤΕΡΟΥ ΠΛΑΓΙΟΥ ΛΟ-ΒΟΥ Gr (dbi) ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΣΜΑΤΙΚΩΝ 4 4 ΚΑΝΑΛΙΩΝ (ΦΕΡΟΥΣΩΝ) ΙΣΧΥΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ 5 5 ΚΕΡΑΙΟ-ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΝΑ ΦΕΡΟΥΣΑ -5-

6 Ιστός στήριξης 1 1 ΠΑΡΟΧΟΣ Vodafone Vodafone ΥΠΗΡΕΣΙΑ UMTS UMTS ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΖΙΜΟΥΘΙΟ (deg) ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ- ΜΗΧΑΝΙΚΗ 3 7 ΚΛΙΣΗ Ψ (deg) ΥΨΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠΟ 29,3 29 ΒΑΣΗ ΙΣΤΟΥ (m) ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ Power Wave KATHREIN ΜΟΝΤΕΛΟ/ΤΥΠΟΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΚΥΡΙΟΥ 17,5 16,5 ΛΟΒΟΥ Gm(dBi) ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 7,5 4,5 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΛΟΒΟΥ Gs (dbi) θ-3db (ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ 6 8,5 Θs (ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ φ-3db (ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ φ-10db (ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ φ-20db (ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΜΕΓΑ- -2,5-3,5 ΛΥΤΕΡΟΥ ΠΛΑΓΙΟΥ ΛΟ-ΒΟΥ Gr (dbi) ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΣΜΑΤΙΚΩΝ 2 2 ΚΑΝΑΛΙΩΝ (ΦΕΡΟΥΣΩΝ) ΙΣΧΥΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ ΚΕΡΑΙΟ-ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΝΑ ΦΕΡΟΥΣΑ -6-

7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΩΝ ΖΕΥΞΕΩΝ Ο Σταθμός θα φέρει έως και 25 μικροκυματικές κεραίες εκπομπής και λήψης των παρακάτω τύπων : ΤΥΠΟΣ ΚΕΡΑΙΑΣ ΑΠΟΛΑΒΗ (dbi) ΕΥΡΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ (GHz) ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΕΡΑΙΑΣ (m) ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ (W) Andrew VHP1-370A 39,5 38 0,3 0,063 Andrew UHX10-37H 39,1 4 3,0 0,800 Gabriel SR1,5-380ASE 41,9 60 0,5 0,063 Andrew VHP2-370A 44,3 26 0,6 0,063 Andrew VHP2-370A 44,3 38 0,6 0,063 Andrew VHP ,6 23 0,8 0,063 Andrew VHP4A-220A 46,1 23 1,2 0,500 Andrew HP2-180G 38,9 18 0,6 0,160 Gabriel SR6-220ASE 49,4 23 1,8 0,500 Andrew VHP2, ,1 15 1,8 0,063 Andrew VHPX6-180A 47,9 18 1,8 0,160 Andrew VHP ,0 15 0,8 0,063 Andrew HP10-107F 48,3 11 3,0 0,063 Andrew HPX12-71E 46,1 8 3,7 0,500 Andrew HP6-71E 40,5 8 1,8 0,500 Andrew HSX12-36A 40,9 4 3,7 0,800 Andrew HSX12-64A 45,7 6 3,7 0,500 Andrew HPX12-71E 46,1 7 3,7 0,500 Andrew HPX6-130A 45,1 13 1,8 0,500 Andrew HPX6-107E 44,0 11 1,8 0,063 A.2 Γεωγραφική θέση Συντεταγμένες (ΕΓΣΑ 87) Υψόμετρο Εδάφους Γ. Πλάτος : 38 41' 13.43" Γ. Μήκος : 22 03' 33.20" : 1.428,80 m Θέση Έργου Δήμος Νομός Περιφέρεια : ΠΛΑΚΕΣ (Τ.Κ. ΑΡΤΟΤΙΝΑΣ) : ΔΩΡΙΔΑΣ (Δ.Ε. ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ) : ΦΩΚΙΔΑΣ : ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ -7-

8 Β. ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ Η εν λόγω δραστηριότητα θα εγκατασταθεί σε Δημόσια Δασική έκταση στη θέση «ΠΛΑΚΕΣ», της Τοπικής Κοινότητας Αρτοτίνας, Δήμου Δωρίδας, Π.Ε. Φωκίδας. Β.1 Χωρικός σχεδιασμός και Χρήσεις γης Θεσμικό πλαίσιο χρήσεων γης: Θα εγκατασταθεί εντός περιοχής του Δικτύου NATURA Β.2 Στοιχεία περιβαλλοντικής ευαισθησίας της περιοχής Θα εγκατασταθεί εντός της περιοχής του Δικτύου NATURA 2000 «ΟΡH ΒΑΡΔΟΥΣΙΑ» με κωδικό GR και εντός της περιοχής του Δικτύου NATURA 2000 «ΟΡΟΣ ΒΑΡΔΟΥΣΙΑ» με κωδικό GR Η περιοχή δεν εμπίπτει σε θεσμοθετημένες περιοχές ιστορικής, πολιτιστικής ή αρχαιολογικής σημασίας και είναι εκτός ΖΟΕ. Γ. ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΡΥΠΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ, ΣΤΑ ΥΔΑΤΑ, ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ, ΣΤΑΘΜΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ΔΟΝΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία Γ.1 Γενικά 1. Οι οριακές και κατευθυντήριες τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας αναφέρονται στις ακόλουθες διατάξεις: ΚΥΑ Η.Π /1075/Ε103/2007 (ΦΕΚ 920/Β/2007) «Καθορισμός τιμών στόχων και ορίων εκτίμησης των συγκεντρώσεων του αρσενικού, του καδμίου, του υδραργύρου, του νικελίου και των πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων στον ατμοσφαιρικό αέρα, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2004/107/ΕΚ "Σχετικά με το αρσενικό, το κάδμιο, τον υδράργυρο, το νικέλιο και τους πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες στον ατμοσφαιρικό αέρα" του Συμβουλίου της 15 ης Δεκεμβρίου 2004 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων». ΚΥΑ Η.Π /549/Ε. 103/2011 (ΦΕΚ 488/Β/ ) «Μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ "για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη" του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 21 ης Μαΐου 2008». 2. Για τις σημειακές εκπομπές στερεών σε αιώρηση (σκόνη) από εργοτάξια του έργου ισχύει το όριο των 100 mg/m 3, που καθορίζεται από το άρθρο 2 παράγ. δ' του Π.Δ. 1180/1981 (ΦΕΚ 293/Α/1981) «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών, πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτων διασφαλίσεως του περιβάλλοντος εν γένει». Γ.2 Υγρά Απόβλητα 1. Για τα υγρά απόβλητα ισχύουν: Η υπ αρ. Ε1β/221/1965 (Β 138) Υγειονομική Διάταξη περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων, όπως έχει τροποποιηθεί µε τις υπ. Αρ Γ1/17831/ (Β 986), Γ4/1305/ (Β 801) και Δ.ΥΓ2/Γ.Π. οικ / (Β 2089). -8-

9 Οι εκάστοτε ειδικές διατάξεις που ενδεχομένως ισχύουν για την περιοχή του έργου. 2. Η διαχείριση των λιπαντικών ελαίων θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 82/ (ΦΕΚ 64/Α/ ). Γ.3 Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 1. Ο θόρυβος κατά τη λειτουργία των εγκαταστάσεων θα πρέπει να συμμορφώνεται στα προβλεπόμενα στο ΠΔ 1180/1981(ΦΕΚ 293/Α/1981). 2. Για τις εκπομπές θορύβου του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται σε εξωτερικούς χώρους κατά την κατασκευή και λειτουργία του έργου ισχύουν τα προβλεπόμενα από την ΚΥΑ 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418/Β/2003) «Μέτρα και όροι για τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους». 3. Για τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια θορύβου εργοταξίων και εγκαταστάσεων του έργου ισχύουν τα προβλεπόμενα από το άρθρο 3 του Π.Δ. 1180/1981 (ΦΕΚ 293/Α/1981). 4. Για τις εργασίες κατασκευής, όσον αφορά τον θόρυβο, ισχύουν τα προβλεπόμενα στις Υπ. Αποφάσεις: Υπ. Απ. Α5/2375/78 (ΦΕΚ 689/Β/ ) Περί της χρήσης κατασιγασμένων αεροσφυρών. ΚΥΑ 56206/1613/86 (ΦΕΚ 570/Β/9-9-86) Προσδιορισμός της ηχητικής εκπομπής των μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 79/113/ΕΟΚ, 81/1051/ΕΟΚ και 85/405/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19 ης Δεκ. 1978, της 7 ης Δεκ και της 11 ης Ιουνίου ΚΥΑ 69001/1921/88 (ΦΕΚ 751/Β/ ) Έγκριση τύπου ΕΟΚ για την οριακή τιμή στάθμης θορύβου μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου και ειδικότερα των μηχανοκίνητων αεροσυμπιεστών, των πυργογερανών, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών συγκόλλησης, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών ισχύος και των φορητών συσκευών θραύσης σκυροδέματος και αεροσφυρών. Υπ. Απ. 765/1991 (ΦΕΚ 81/Β/ ) Καθορισμός των οριακών τιμών στάθμης θορύβου των υδραυλικών πτυών με καλώδια, των προωθητών γαιών, των φορτωτών και των φορτωτών - εκσκαφέων. Δ. ΟΡΟΙ, ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Δ.1 ΓΕΝΙΚΑ Ο φορέας του έργου καθώς και οποιοσδήποτε κατά νόμο υπόχρεος φέρει ακέραιη την ευθύνη για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και περιορισμών που επιβάλλονται με την παρούσα απόφαση (ΑΕΠΟ). Ο φορέας του έργου φέρει ακέραια την ευθύνη για την τήρηση των όρων της παρούσας έστω και εάν μέρος των εργασιών για την κατασκευή ή λειτουργία του έργου γίνει από οιονδήποτε τρίτο. Ο φορέας του έργου, υποχρεούται να ορίσει αρμόδιο πρόσωπο για την παρακολούθηση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και περιορισμών που τίθενται με την παρούσα απόφαση (ΑΕΠΟ), και να γνωστοποιεί το όνομα αυτού στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή. Ο φορέας του έργου δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση τήρησης διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ανεξαρτήτως από την ύπαρξη σχετικής ρητής αναφοράς στους συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους. Δ.2 ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 1. Γενικά Ο φορέας του έργου οφείλει, κατά τη διαδικασία κατασκευής να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να -9-

10 εξασφαλίζεται: Η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων από τον κατασκευαστή στο μέρος που τον αφορούν. Η δυνατότητα αντιμετώπισης και αποκατάστασης δυσάρεστων περιβαλλοντικά καταστάσεων οφειλομένων σε ενέργειες ή παραλείψεις του κατασκευαστή κατά παράβαση των περιβαλλοντικών όρων. 2. Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση απαραίτητη για την κατασκευή - λειτουργία του σταθμού, θα πρέπει προηγουμένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις, συμπεριλαμβανόμενων των εγκρίσεων περιβαλλοντικών όρων που απαιτούνται για τυχόν συνωδά έργα και επιμέρους δραστηριότητες ή εγκαταστάσεις (μονάδα παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος κ.λ.π.). 3. Η κατασκευή του σταθμού θα πρέπει να προσαρμοστεί κατάλληλα στα τοπολογικά στοιχεία του ευρύτερου περιβάλλοντος της περιοχής εγκατάστασης. 4. Κατά τη φάση κατασκευής να ληφθεί μέριμνα αντιπυρικής προστασίας από τη λειτουργία των μηχανημάτων, συνεργείων. 5. Εάν για ανάγκες του σταθμού απαιτείται εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους, για τις δεξαμενές καυσίμων θα πρέπει: Σε περίπτωση υπέργειας δεξαμενής εντός οικίσκου το δάπεδο να είναι στεγανό. Σε περίπτωση υπέργειας δεξαμενής εκτός οικίσκου θα πρέπει να είναι εγκατεστημένη εντός λεκάνης ασφαλείας, ο ενεργός όγκος της οποίας θα πρέπει να είναι ίσος με τον όγκο της δεξαμενής καυσίμου. Σε περίπτωση υπόγειας δεξαμενής αυτή θα πρέπει να τοποθετείται εντός στεγανού χώρου, ώστε σε περίπτωση σταδιακής ή ολικής διαρροής, τα περιεχόμενα καύσιμα να μην διαφύγουν στο περιβάλλον της περιοχής. 6. Απαιτούμενα για την κατασκευή του έργου υλικά, μπορούν να εξασφαλισθούν από νομίμως λειτουργούντα λατομεία της περιοχής τα οποία θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με την απαιτούμενη απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. Απαγορεύεται η δημιουργία δανειοθαλάμου ή η απόληψη υλικών από κοίτες ποταμών ή χειμάρρων για υλικά που πιθανά απαιτηθούν για την κατασκευή του έργου. 7. Τα προϊόντα εκσκαφών που δεν θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή επιχωμάτων και επανεπιχώσεων του έργου να διατεθούν μόνο σε νόμιμους προς τούτο χώρους διάθεσης και πάντα σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312 Β). Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η απόθεση των πλεοναζόντων ή ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφής σε θέσεις που: επηρεάζουν την επιφανειακή ροή των υδάτων, εμπίπτουν εντός περιοχών του Δικτύου NATURA 2000, έχουν έντονες κλίσεις, απέχουν μικρότερη απόσταση των 250μ από όρια οικισμών, κτίσματα, νεκροταφεία η δε -10-

11 διαμόρφωσή τους θα γίνει με τέτοιο τρόπο που να εναρμονίζεται με το περιβάλλον της περιοχής. Απαγορεύεται η ρίψη έστω και προσωρινά μπαζών και άλλων αδρανών στην κοίτη χειμάρρου. Η θέση απόθεσης των πλεοναζόντων υλικών εκσκαφής θα εγκριθεί από την υπηρεσία μας. 8. Η εγκατάσταση στην περιοχή του φορέα υλοποίησης του έργου (συμπεριλαμβανομένων και των συνοδών του έργων), εφόσον πρόκειται για έκταση υπαγόμενη στις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας, να γίνει υπό την εποπτεία και εντολές των αρμόδιων Δασικών Υπηρεσιών, λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα στην παρούσα απόφαση. 9. Ο φορέας διαχείρισης του έργου θα πρέπει να καταβάλει αντάλλαγμα χρήσης υπέρ του Πράσινου Ταμείου κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος στο αρμόδιο Δασαρχείο. 10. Κάθε είδους σκουπίδια, άχρηστα υλικά, παλιά ανταλλακτικά, λάδια, παντός είδους ενέματα κτλ θα συλλέγονται και θα απομακρύνονται από το χώρο του έργου η δε διάθεση τους θα γίνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τη διαχείριση των επικινδύνων και μη αποβλήτων. Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση υλικών (λάστιχα, λάδια κλπ) στην περιοχή του έργου. Η διαχείριση των χρησιμοποιουμένων ορυκτελαίων να γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Π.Δ 82 (ΦΕΚ 64/Α/2-3-04) Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων, συγκεντρούμενα προσωρινά σε δεξαμενή συνολικής χωρητικότητας 0.50 μ 3 τουλάχιστον. 11. Κάθε είδους εργοταξιακή εγκατάσταση (γραφεία, συνεργεία, αποθήκες κλπ) να απομακρυνθεί μετά το πέρας κάθε εργολαβίας και ο χώρος να αποκατασταθεί και τούτο ανεξαρτήτως του ιδιοκτησιακού καθεστώτος κάθε εργοταξιακού χώρου. Στα πλαίσια αποκατάστασης του χώρου να επισκευαστούν ή ανακατασκευαστούν τμήματα οδοστρωμάτων που τυχόν υπέστησαν ζημιές από την κατασκευή του έργου. 12. Απαγορεύεται η παραμονή στο χώρο του έργου και η χρησιμοποίηση μηχανημάτων χωρίς το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΟΚ περί θορύβου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο Γ.3 της παρούσας, έστω και αν είναι έξω από τα όρια του γηπέδου εγκατάστασης του σταθμού. 13. Κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών, απαγορεύονται οι επί τόπου του χώρου του έργου εργασίες συντήρησης-επιδιόρθωσης του μηχανολογικού εξοπλισμού (εργοταξιακά οχήματα και μηχανήματα) που χρησιμοποιείται κατά την κατασκευή του έργου και οι οποίες σχετίζονται με δραστηριότητες συντήρησης-επιδιόρθωσης που μπορούν να προκαλέσουν ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος. ΟΙ προαναφερόμενες εργασίες θα πρέπει να πραγματοποιούνται σε εγκαταστάσεις κατάλληλα αδειοδοτημένων επιχειρήσεων. 14. Κατά την διάρκεια των διατρήσεων να χρησιμοποιείται μηχανολογικός εξοπλισμός που θα εξασφαλίζει τη συγκράτηση της σκόνης. Επίσης για τον περιορισμό της σκόνης στους εργοταξιακούς χώρους και στην περιοχή άμεσης γειτονίας με το έργο επιβάλλεται: Διαβροχή των μη ασφαλτοστρωμένων διαδρόμων κίνησης και των χώρων εκτέλεσης εργασιών ειδικά σε περιόδους με ισχυρούς ανέμους. Διαβροχή ή κάλυψη των χωμάτινων σωρών και γενικώς των εκτεθειμένων επιφανειών. 15. Η εναπόθεση υλικών σε σωρούς θα πρέπει να γίνεται με το ελάχιστο δυνατό ύψος για την αποφυγή δημιουργίας πολύ μεγάλων όγκων. 16. Σε περίπτωση διαφοροποίησης του σχεδιασμού του περιβαλλοντικά αδειοδοτημένου έργου σε στάδια της τεχνικής μελέτης που έπονται της έκδοσης ΑΕΠΟ, ο φορέας του έργου θα πρέπει πριν από την έναρξη κατασκευής του να υποβάλει φάκελο συμμόρφωσης τελικού σχεδιασμού σύμφωνα με την παρ. 1 του αρ. 7 του Ν. 4014/ Κατά τη φάση κατασκευής να τοποθετηθούν προειδοποιητικές πινακίδες και φωτεινά σήματα (κατά τις βραδινές κυρίως ώρες) ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος ατυχημάτων. -11-

12 18. Δεν επιτρέπεται η διέλευση γεμάτων φορτηγών που μεταφέρουν υλικά για τις ανάγκες των έργων μέσα από τους οικισμούς. Εφόσον μεταφέρονται χύδην υλικά (άμμος, χαλίκι, μπάζα, κ.λπ.), οι καρότσες των φορτηγών θα είναι σκεπασμένες με ειδικό κάλυμμα. 19. Για τη διαχείριση των ομβρίων υδάτων του γηπέδου να τηρηθούν οι διατάξεις του κτιριοδομικού κανονισμού (ΥΑ 3046/89,ΦΕΚ 59Δ). 20. Τα λύματα προσωπικού να διατίθενται σε στεγανή δεξαμενή. Σε περίπτωση πλήρωσής της, τα λύματα να μεταφέρονται σε εγκεκριμένη μονάδα επεξεργασίας λυμάτων, σε καμία δε περίπτωση να μη διατίθενται ανεπεξέργαστα στο περιβάλλον. Γενικά να διαχειρίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της Ε1β/221/1965 Υγειονομικής Διάταξης. Η εκκένωση της ιλύος της στεγανής δεξαμενής να γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα και να μεταφέρεται με βυτιοφόρο όχημα σε εγκεκριμένο χώρο υποδοχής βοθρολυμάτων. 21. Τα απορρίμματα αστικής φύσης να συγκεντρώνονται σε κάδους απορριμμάτων και να διατίθενται σε εγκεκριμένο χώρο διάθεσης (ΧΥΤΑ). Γενικά η διαχείριση των στερεών αποβλήτων να γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 50910/2727/03 και του Ν. 4042/ Σχετικά με το θόρυβο, η ενδιαφερόμενη εταιρεία θα πρέπει να συμμορφωθεί προς όλες τις κείμενες διατάξεις της Κοινοτικής Νομοθεσίας. Θα πρέπει επίσης να ληφθούν όλα τα κατάλληλα μέτρα για την μείωση στο ελάχιστο των μεγάλων ηχητικών εκπομπών και να εξασφαλισθεί ότι ο θόρυβος και οι δονήσεις θα βρίσκονται εντός των αποδεκτών ορίων κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου όπως ορίζονται στο Π.Δ. 1180/81(Α293) όπως εκάστοτε ισχύει. Μέση ενεργειακή στάθμη θορύβου κατά την λειτουργία των εργοταξίων ορίζονται τα 65dB. Να γίνει εφαρμογή τεχνικών λύσεων με κατασκευή ηχοπετασμάτων περί τον χώρο του εργοταξίου και χρήση κινητών αντιθορυβικών πετασμάτων στις σημειακές πηγές υψηλής στάθμης θορύβου. 23. Τα προσωρινώς συσσωρευμένα υλικά στον χώρο του εργοταξίου να διαταχθούν έτσι ώστε να μειώνεται η εκπομπή θορύβου. 24. Τα απόβλητα συσκευασιών να συλλέγονται και να παραδίδονται σε αδειοδοτημένο συλλέκτη για εναλλακτική διαχείριση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2939/2001 για ανακύκλωση 25. Τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) να διαχωρίζονται σε επικίνδυνα και μη επικίνδυνα. Η διαχείριση μη επικινδύνων Αποβλήτων Ηλεκτρικού Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 117/04 (Α 82) όπως εκάστοτε ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 2939/2001 (Α 179) και της ΚΥΑ 50910/2727/2003 (Β 1909), όπως εκάστοτε ισχύουν.τα μη επικίνδυνα ΑΗΗΕ να αποθηκεύονται χωριστά σε ειδικούς κάδους ανά είδος και να βρίσκονται σε κατάλληλα διαμορφωμένο και επισημασμένο χώρο, υπό κατάλληλες υγειονομικές συνθήκες, ή να απομακρύνονται άμεσα με το πέρας της εργασίας και να παραδίδονται σε εξουσιοδοτημένα σημεία συλλογής συνεργαζόμενα με τα αρμόδια εγκεκριμένα συστήματα διαχείρισης. Η διαχείριση των επικινδύνων ΑΗΗΕ να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 117/04 (Α 82), όπως εκάστοτε ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 2939/2001 (Α 179) και της ΚΥΑ 13588/2006 (Β 383), όπως εκάστοτε ισχύουν. Η διαχείριση ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των Σταθμών Βάσης σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης, να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/2010 (Β 1625), ΚΥΑ 13588/2006 (Β 383), όπως εκάστοτε ισχύουν. Κατά τα λοιπά, η διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων πλην ΑΗΕΕ να γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ΚΥΑ ΗΠ 13588/725/2006, ΚΥΑ 24944/2006 (Β 791) και ΚΥΑ 8668/2007 (Β 287), όπως εκάστοτε ισχύουν ή σε εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2939/2001 (Α 179), όπως εκάστοτε ισχύουν. 26. Να εγκατασταθεί σύστημα αντικεραυνικής προστασίας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία του ιστού των κεραιών καθώς και των μηχανημάτων του σταθμού. -12-

13 27. Να ληφθεί μέριμνα αντιπυρικής προστασίας κατά την κατασκευή και τη λειτουργία του σταθμού για την αντιμετώπιση τυχόν εκδηλώσεων πυρκαγιάς. 28. Πριν από την έναρξη κατασκευής του έργου, να ειδοποιηθούν εγγράφως από την εταιρεία οι αρμόδιες Αρχαιολογικές Υπηρεσίες (Ι ΕΠ & ΚΑ και 24η Ε.Β.Α.) προκειμένου οι εργασίες να γίνουν με την επίβλεψή τους στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους και σύμφωνα με τα οριζόμενα στα (29) και (30) σχετικά. Δ.3 ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1. Να υπάρχει εγκατάσταση δικτύου πυρόσβεσης με έγκριση από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία. 2. Σε περίπτωση ατυχήματος ή τυχαίου συμβάντος να γίνει επέμβαση εντός 24 ωρών για την αποκατάσταση της βλάβης. 3. Μετά το πέρας λειτουργίας του σταθμού ο φορέας λειτουργίας των εγκαταστάσεων με δική του δαπάνη και ευθύνη να αποκαταστήσει το χώρο και μέσω αδειοδοτημένου συλλέκτη να απομακρύνει τον εξοπλισμό σύμφωνα με την ΚΥΑ 50910/2727/2003, την ΚΥΑ 13588/2006, το Ν. 2939/2001 και το Ν. 4042/2012 όπως εκάστοτε ισχύουν. 4. Να υπάρχει πλήρες σύστημα αντικεραυνικής προστασίας που θα διαθέτει όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά και προδιαγραφές. 5. Να τηρούνται τα αναφερόμενα στην (32) σχετική γνωμοδότηση της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.) και ειδικότερα Να τηρούνται όλες οι τεχνικές προδιαγραφές του σταθμού που αναφέρονται, τόσο στην εγκεκριμένη Περιβαλλοντική Μελέτη (Μ.Π.Ε.) όσο και στην Μελέτη ραδιοεκπομπών. Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται τα προβλεπόμενα όρια ασφαλούς έκθεσης του κοινού στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, σύμφωνα με το αρ. 30 παρ. 9 του Ν. 4070/2012 (Α 82) όπως εκάστοτε ισχύουν. Ο σταθμός βάσης να λειτουργεί βάσει των εγκεκριμένων σχεδίων που συνοδεύουν την Μ.Π.Ε. και τη Μελέτη Ραδιοεκπομπών. Με μέριμνα της VODAFONE. να αποκλειστεί η δυνατότητα αναρρίχησης του κοινού στον ιστό στήριξης των κεραιοδιατάξεων. 6. Η εταιρία υποχρεούται να έχει διαρκώς αναρτημένη, κοντά στη βάση εγκατάστασης του σταθμού, ευανάγνωστη ανεξίτηλη πινακίδα, στην οποία να αναγράφονται η επωνυμία του κατόχου και ο αριθμός εγγραφής της κατασκευής της κεραίας. 7. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση στερεών αποβλήτων στο περιβάλλον, καθώς και η καύση υλικών (π.χ. πλαστικά, λάστιχα, λάδια, κ.λπ.) σε ανοικτούς ή κλειστούς χώρους. 8. Τυχόν στερεά απόβλητα που παρήχθησαν κατά τη διάρκεια κατασκευής της κεραίας, και δεν απομακρύνθηκαν, να απομακρυνθούν άμεσα με ευθύνη του κυρίου του έργου σε εγκεκριμένο από τις αρμόδιες αρχές χώρο, σύμφωνα με τις διατάξεις της αρ. Η.Π /2727/2003 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1909/Β). 9. Τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) που προκύπτουν μετά από επισκευές βλαβών, αντικαταστάσεις, μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους, κ.λ.π. να διαχειρίζονται σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ.) 117/2004 (ΦΕΚ 82/Α) και συγκεκριμένα να δίνονται σε συλλέκτη αποβλήτων, ο οποίος να διαθέτει την ανάλογη άδεια συλλογής και μεταφοράς ΑΗΗΕ για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και να τηρούνται τα σχετικά παραστατικά στοιχεία. -13-

14 10. Να πραγματοποιείται τακτικός καθαρισμός του γηπέδου όπου βρίσκεται το κεραιοσύστημα για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς και να ληφθούν από την εταιρία όλα τα απαραίτητα μέτρα πυροπροστασίας (πρόληψη, κατάσβεση, αντικεραυνική προστασία), για την περίπτωση πυρκαγιάς και για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου μετάδοσής της σε παρακείμενες περιοχές. Ο τρόπος οργάνωσης της αντιπυρικής προστασίας να ελεγχθεί και να εγκριθεί από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία σύμφωνα με τις προβλεπόμενες οδηγίες και κανονισμούς. 11. Να τηρούνται τα μέτρα περί ημερήσιας και νυκτερινής σήμανσης της κατασκευής που έχουν ή πρόκειται να επιβληθούν από την Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.). 12. Να εφαρμόζονται όσα αναφέρονται στο Ν. 2801/2000 (ΦΕΚ 46/Α) περί Ρυθμίσεως θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις, όπως επίσης και όσα αναφέρονται στην αρ /3839/2000 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1105/Β) «Μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στην ξηρά». Ε. ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΙΣΧΥΕΙ Η ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ 1. Οι ανωτέρω αναφερόμενοι περιβαλλοντικοί όροι και περιορισμοί ισχύουν για δέκα (10) έτη από την έκδοση της παρούσας Απόφασης και με την προϋπόθεση ότι αυτοί θα τηρούνται με ακρίβεια. Ο φορέας του έργου εγκαίρως πριν τη λήξη προθεσμίας της ΑΕΠΟ θα πρέπει να εφοδιαστεί με Απόφαση ανανέωσης (ή παράτασης) της χρονικής ισχύος των περιβαλλοντικών όρων του έργου, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 2. Η ΑΕΠΟ εξακολουθεί να ισχύει προσωρινά και μετά τη λήξη της, μέχρι την έκδοση νέας ανανεωμένης ή τροποποιημένης απόφασης, εφόσον ο υπόχρεος φορέας αιτηθεί εγκαίρως την ανανέωση ή τροποποίησή της τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν από τη λήξη της, υποβάλλοντας προς τούτο τα εκάστοτε απαιτούμενα δικαιολογητικά. 3. Για τον εκσυγχρονισμό, βελτίωση, επέκταση ή τροποποίηση του έργου απαιτείται η τήρηση του άρθρου 6 του Ν. 4014/ Η παρούσα απόφαση αναφέρεται μόνο στις ενδεχόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη λειτουργία του συνόλου της δραστηριότητας, δεν αφορά θέματα ασφάλειας των εγκαταστάσεων έναντι ατυχημάτων ή ασφάλειας και υγιεινής του προσωπικού και δεν απαλλάσσει τον φορέα λειτουργίας από την υποχρέωση εφοδιασμού του με άλλες άδειες που τυχόν προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. 5. Η εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων της παρούσας απόφασης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την λειτουργία της δραστηριότητας και βαρύνει το φορέα λειτουργίας. 6. Κάθε όρος της παρούσας απόφασης δύναται να τροποποιηθεί εφόσον κατά τη λειτουργία της δραστηριότητας προκύπτει ότι δεν προστατεύεται επαρκώς το περιβάλλον. 7. Η παρούσα απόφαση και η εγκεκριμένη ΜΠΕ που τη συνοδεύει, θα πρέπει σε κάθε έλεγχο να βρίσκονται στα γραφεία του φορέα εγκατάστασης και λειτουργίας του έργου και να επιδεικνύονται σε κάθε αρμόδιο ελεγκτικό όργανο που διενεργεί έλεγχο στη δραστηριότητα αυτή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. -14-

15 8. Σε περίπτωση που από τις τακτικές και έκτακτες περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις διαπιστωθούν σοβαρά προβλήματα υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή αν παρατηρηθούν επιπτώσεις στο περιβάλλον που δεν είχαν προβλεφθεί στη ΜΠΕ και την ΑΕΠΟ, επιβάλλονται πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι ή τροποποιούνται οι όροι της ΑΕΠΟ, όπως προβλέπεται στην παρ. 9 του άρθρου 2 σε συνδυασμό με το άρθρο 6 του Ν. 4014/2011, μη εξαιρουμένων και τυχόν αντισταθμιστικών μέτρων ή τελών κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 17 του Ν. 4014/2011 ΣΤ. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Η ΑΕΠΟ δεν καλύπτει θέματα ασφάλειας έναντι ατυχημάτων μεγάλης έκτασης ή ασφάλειας και υγιεινής των εργαζομένων, ούτε απαλλάσσει τον υπόχρεο φορέα από την υποχρέωση εφοδιασμού του με άλλες άδειες, που τυχόν προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. Επίσης εκδίδεται χωρίς να εξεταστεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς του χώρου υλοποίησης του έργου, καθώς και οι όροι και περιορισμοί δόμησης του γηπέδου και δεν συνεπάγεται νομιμοποίηση οποιονδήποτε τυχόν αυθαιρέτων υφιστάμενων κατασκευών για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί αυθαιρέτων κατασκευών. Τα ανωτέρω στοιχεία εξετάστηκαν και παραιτέθεικαν στην Μ.Π.Ε. με ευθύνη του φορέα του έργου. 2. Η παρούσα ΑΕΠΟ εγκρίνεται χωρίς το Δημόσιο να φέρει ευθύνη σε περίπτωση διεκδίκησης δικαιωμάτων τρίτων επί του συνόλου της έκτασης του έργου και των συνοδών έργων ή μέρος αυτής. 3. Η ΑΕΠΟ ισχύει με την επιφύλαξη ότι δεν αντίκειται σε πολεοδομικές και άλλες ειδικές διατάξεις που τυχόν κατισχύουν αυτής. 4. Σε κάθε περίπτωση οι όροι αδειοδότησης επανεξετάζονται και αναπροσαρμόζονται τουλάχιστον στις ακόλουθες περιπτώσεις: Όταν η ρύπανση από την δραστηριότητα είναι τέτοια ώστε να πρέπει να αναθεωρηθούν οι ισχύουσες οριακές τιμές εκπομπών της άδειας ή να περιληφθούν σε αυτή νέες οριακές τιμές εκπομπών. Όταν η ασφάλεια εκμετάλλευσης του χώρου απαιτεί την εφαρμογή άλλων τεχνικών. Όπου απαιτείται να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με νέο ή ποιοτικό πρότυπο περιβάλλοντος με βάση νεότερη κανονιστική διάταξη. 5. Σε περίπτωση συμβάντος ή ατυχήματος που επηρεάζει σημαντικά το περιβάλλον (και με την επιφύλαξη του Π.Δ. 148/2009, όπως ισχύει, σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη όσον αφορά την πρόληψη και την αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημίας) ο φορέας του έργου: Ενημερώνει αμέσως τις αρμόδιες αρχές (Δ/νση ΠΕΧΩΣ της Α.Δ.Θ.Σ.Ε. και Δ/νση ΠΕΧΩΣ Π.Σ.Ε.) λαμβάνει αμέσως τα αναγκαία μέτρα για τον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την αποφυγή άλλων συμβάντων ή ατυχημάτων. Υποχρεούται να λάβει όλα τα κατάλληλα συμπληρωματικά μέτρα, τα οποία η αρμόδια αρχή θεωρεί αναγκαία για τον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την αποφυγή άλλων συμβάντων ή ατυχημάτων. -15-

16 6. Σε περίπτωση παράβασης των όρων της ΑΕΠΟ ο φορέας του έργου : Ενημερώνει αμέσως τις αρμόδιες αρχές (Δ/νση ΠΕΧΩΣ Αποκ. Διοίκησης Θ.Σ.Ε. και Δ/νση ΠΕΧΩΣ Π.Σ.Ε.) λαμβάνει αμέσως τα απαιτούμενα μέτρα για την αποκατάσταση της συμμόρφωσης με την ΑΕΠΟ το συντομότερο δυνατό, ή υποχρεούται να λάβει όλα τα κατάλληλα συμπληρωματικά μέτρα, τα οποία οι αρμόδιες αρχές θεωρούν αναγκαία για την αποκατάσταση της συμμόρφωσης. Εάν η παράβαση των όρων της ΑΕΠΟ προκαλεί άμεσο κίνδυνο για την υγεία των ανθρώπων ή απειλεί να έχει άμεση αρνητική επίπτωση στο περιβάλλον, και μέχρις ότου αποκατασταθεί η συμμόρφωση σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, αναστέλλεται η λειτουργία της εγκατάστασης κατά τις κείμενες διατάξεις. 7. Η ΑΕΠΟ αποτελεί και έγκριση επέμβασης κατά την έννοια του έκτου κεφαλαίου του Ν.998/1979 σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο αρ. 12 του Ν.4014/2011 και το αρ. 3(παρ2 και 3) της 15277/2012 Υπουργικής Απόφασης. Ζ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 1. Η παρούσα Απόφαση και η θεωρημένη ΜΠΕ που τη συνοδεύει θα πρέπει σε κάθε έλεγχο να ευρίσκονται στο χώρο του έργου και στην έδρα του φορέα κατασκευής και λειτουργίας του έργου και να επιδεικνύονται σε κάθε αρμόδιο για το έργο φορέα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.ελέγχους για την τήρηση ή μη των περιβαλλοντικών όρων που τίθενται για το έργο δύναται να διενεργούν οι, κατά την κείμενη νομοθεσία, αρμόδιες Υπηρεσίες. 2. Ο φορέας του έργου έχει την υποχρέωση: Να τηρεί στοιχεία (τιμολόγια, συμβάσεις, μετρήσεις, αναλύσεις, διάφορα παραστατικά έγγραφα, μητρώα καταγραφής στοιχείων, κ.λπ.), βάσει των οποίων θα αποδεικνύεται η συμμόρφωσή του με τους περιβαλλοντικούς όρους της ΑΕΠΟ. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο του έργου: Να επιτρέπει την είσοδο σε κάθε αρμόδιο ελεγκτικό όργανο. Να παρέχει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες. Να διευκολύνει τον έλεγχο και να συμμορφώνεται στις συστάσεις - υποδείξεις των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων τήρησης των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας. 3. Τυχόν θέματα που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της ΑΕΠΟ και δεν καλύπτονται από τους όρους αυτής, επιλύονται βάσει της κείμενης νομοθεσίας -16-

17 (εθνικής και κοινοτικής) και, όπου αυτό δεν είναι δυνατό, βάσει της θεωρημένης ΜΠΕ και του φακέλου που τη συνοδεύει. 4. Σε περίπτωση πρόκλησης οποιασδήποτε ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης του περιβάλλοντος, ή παράβασης των όρων της ΑΕΠΟ επιβάλλονται στους υπεύθυνους του έργου οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 28,29 και 30 του Ν. 1650/86, όπως τροποποιήθηκε με τους Ν. 3010/2002, Ν. 4014/2011 και Ν. 4042/2012 ως ισχύουν. Η. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΕΠΟ Η δημοσιοποίηση της παρούσας Απόφασης πραγματοποιείται με την ανάρτησή της στον δικτυακό τόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», καθώς και στον ειδικό δικτυακό τόπο, στη δικτυακή διεύθυνση (σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 19α του Ν. 4014/2011, καθώς και την 21398/2012 ΚΥΑ). Κατά της παρούσας Απόφασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή για Παράβαση Νόμου στον Υπουργό Π.Ε.Κ.Α. μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ 8 Ν.3200/55 (ΦΕΚ 97Α), Ν.2503/1997 (ΦΕΚ 107Α), αρ.1 παρ. 2, καθώς και άσκηση ένδικης προστασίας που προβλέπονται στο αρ.3 της ΚΥΑ 9269/470/2007 (ΦΕΚ 286Β). Ε.Δ. 1. Χρον. Αρχείο Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 2.Φ. Π11.4/189 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΣΕΛΙΓΚΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 1. Υ.Π.Ε.Κ.Α. Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ) Τομέας Νοτίου Ελλάδας Κηφισίας 1-3, Αθήνα 2. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας 60, Μαρούσι 3. Vodafone A.E.Ε.Τ. Τζαβέλλα 1-3, Χαλάνδρι (Συν. Τεύχος ΜΠΕ) -17-

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΟΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΟΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 14 Νοέμβριου 2014 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ. 4898/216787 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Δ.Π.Δ.Ε.& Ι.

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Δ.Π.Δ.Ε.& Ι. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα 13-3-2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αρ. Πρωτ.: 2401/1311 ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ- ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ- ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

: Μ. Παρλαμά 2 & Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 417 : 71304 Ηράκλειο : 2051 : Μακρυγιάννης Χαρίτος Μηχανικός ΤΕ : 2810-529268 : 2810-529256

: Μ. Παρλαμά 2 & Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 417 : 71304 Ηράκλειο : 2051 : Μακρυγιάννης Χαρίτος Μηχανικός ΤΕ : 2810-529268 : 2810-529256 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Λάρισα, 2 12 2014 Αριθ. πρωτ.

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Λάρισα, 2 12 2014 Αριθ. πρωτ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Θεοδωράτου & Βέλλιου Ταχ. Κώδικας : 351 00 Πληροφορίες : Μ. Τζήκα Τηλέφωνο : 22310-43191 Fax : 22310-42502 ΚΟΙΝ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Θεοδωράτου & Βέλλιου Ταχ. Κώδικας : 351 00 Πληροφορίες : Μ. Τζήκα Τηλέφωνο : 22310-43191 Fax : 22310-42502 ΚΟΙΝ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 10 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ. 5470/234263 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΠΡΟΣ.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 03-06-2013 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΥΤ. ΕΛΛΑ ΟΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 1921/50472 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ Σχετικά: 4270/111879, 121756/4471, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας «Λειτουργία υφιστάμενης Μονάδας

ΘΕΜΑ: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας «Λειτουργία υφιστάμενης Μονάδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ- ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κέρκυρα 17/02/2015 Αρ. Πρωτ. 22709/11588ΠΕ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου

AΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τμήμα Περιβαλλοντικού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού Ταχ. Δ/νση: Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ.Α.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Πειραιάς, 12 03-2015 Αρ. πρωτ.: οικ. 17079

Α.Δ.Α.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Πειραιάς, 12 03-2015 Αρ. πρωτ.: οικ. 17079 Α.Δ.Α.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 2-12- 2014 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ. 4962/220871 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προς ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Προς ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /15.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 61

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /15.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 61 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Κ. : 114 73. F.A.X. : 210 6430625 E-mail : a.antoniadis@prv.ypeka.gr 209/Α/2011). 162/Α/2006).

Τ.Κ. : 114 73. F.A.X. : 210 6430625 E-mail : a.antoniadis@prv.ypeka.gr 209/Α/2011). 162/Α/2006). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ( ΙΠΑ) ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. /νση : Λ. Αλεξάνδρας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 2 Αριθμ. Συνεδρίασης 2 η /28.01.2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 2 Αριθμ. Συνεδρίασης 2 η /28.01.2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΠΟΊΗΣΗ: ΠΊΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΏΝ

ΚΟΙΝΟΠΟΊΗΣΗ: ΠΊΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΏΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒ/ΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒ/ΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου Τμήμα Περιβαλλοντικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤΠΟΡ1Φ-ΛΜΤ. Τρίπολη, 15-2-2013

ΑΔΑ: ΒΕΤΠΟΡ1Φ-ΛΜΤ. Τρίπολη, 15-2-2013 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου Τμήμα Περιβαλλοντικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49Φ7ΛΗ-ΜΒ1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 09 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αρ. πρωτ: 1650

ΑΔΑ: Β49Φ7ΛΗ-ΜΒ1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 09 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αρ. πρωτ: 1650 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 09 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αρ. πρωτ: 1650 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) ΤΜΗΜΑ Δ Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 14 Αριθμ. Συνεδρίασης 14 η /25.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 103

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 14 Αριθμ. Συνεδρίασης 14 η /25.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 103 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ.

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρoς: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ. Κοιν.: ΑΠΟΦΑΣΗ

Πρoς: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ. Κοιν.: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /12.06.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 74

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /12.06.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 74 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα