Γεκήηξεο Σζνπκπάξεο 1, Κσζηαληίλα Σακνπηζέιε 2

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γεκήηξεο Σζνπκπάξεο 1, Κσζηαληίλα Σακνπηζέιε 2"

Transcript

1 Αξιοποιώνηαρ ηην Πεπιβαλλονηική Δκπαίδεςζη για ηην ανάπηςξη ηηρ ικανόηηηαρ ηων παιδιών να αναλύοςν κπιηικά ηην πεπιβαλλονηική και κοινωνική ηοςρ καηάζηαζη: η πεπίπηωζη ηος 3 ος Γιαπολιηιζμικού Γημοηικού σολείος Μενεμένηρ Γεκήηξεο Σζνπκπάξεο 1, Κσζηαληίλα Σακνπηζέιε Γεκήηξεο Σζνπκπάξεο, Πεξηβαιινληνιόγνο / Δθπαηδεπηηθόο ΜA, ζπλεξγάηεο ησλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε ζην πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ Ρνκα, ζηηο Πεξηθέξεηεο Κεληξηθήο, Γπηηθήο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο» 2. Δπίθνπξε Καζεγήηξηα ΠΔ Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ΑΠΘ, Δπηζηεκνληθή ππεύζπλε ησλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε ζην πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ Ρνκά, ζηηο Πεξηθέξεηεο Κεληξηθήο, Γπηηθήο, Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο» ΠΔΡΙΛΗΦΗ ην άξζξν πεξηγξάθεηαη θαη αλαιύεηαη θξηηηθά έλα πξόγξακκα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (ΠΔ) ην νπνίν πινπνηήζεθε ζην 3 ν Γηαπνιηηηζκηθό Γεκνηηθό ρνιείν Μελεκέλεο ηε ζρνιηθή ρξνληά Σν πξόγξακκα πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην ησλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ ΠΔ ηνπ πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ Ρνκά ζηηο πεξηθέξεηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο». πκκεηείραλ νη 24 καζεηέο/ηξηεο ηεο Δ ηάμεο θαη ζπλεξγάζηεθαλ νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ ζρνιείνπ. Μέζα από ηελ θξηηηθή αλάιπζε ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο γεηηνληάο πνπ θαηαγξάθεθαλ από ηα ίδηα ηα παηδηά σο πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα πνπ επεξεάδνπλ ηελ πνηόηεηα ηεο δσήο ηνπο, επηρεηξήζεθε ε θαηαλόεζε ηεο αιιειεμάξηεζεο ηεο πεξηβαιινληηθήο κε ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθόηεηα. ηόρνο ήηαλ ε ελεξγνπνίεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ παηδηώλ λα πξνηείλνπλ ζρέδηα ζπλεξγαηηθώλ δξάζεσλ θαη ζπκκεηνρή ζε κηθξέο θνηλέο δξάζεηο νη νπνίεο ζα κπνξνύζαλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ βειηίσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο ηνπο θαηάζηαζεο. Οη δηδαθηηθέο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ην ζθνπό απηό ήηαλ ν ζρνιηαζκόο εηθόλαο, ε επηλόεζε ηίηισλ, νη λνεηηθέο ζρεδηαζηηθέο αλαπαξαζηάζεηο, ε ραξηνγξάθεζε θαη ε βηληενζθόπεζε, νη ράξηεο ελλνηώλ, νη θνηλσληθέο ππξακίδεο. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Σχολικά προγράμματα Π.Ε. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Παηδηθή ζπκκεηνρή, πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα, γεηηνληά, θνηλσληθά δεηήκαηα, θξηηηθή ζθέςε. ΔΙΑΓΧΓΗ Ο πην ζεκαληηθόο δξόκνο γηα έλαλ πην δεκνθξαηηθό θαη αεηθόξν θόζκν δελ είλαη ε εμαίξεζε ηεο πνιηηηθήο από ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε (ΠΔ), αιιά ε ζηήξημε 1

2 ησλ λέσλ λα απνθηήζνπλ δεμηόηεηεο θξηηηθήο αλάιπζεο ηεο θνηλσληθήο θαη πεξηβαιινληηθήο ηνπο θαηάζηαζεο θαη ν εθνδηαζκόο ηνπο κε δεκνθξαηηθέο αξρέο θαη εξγαιεία γηα λα πξνζεγγίζνπλ ηέηνηα δεηήκαηα (Ζayward, 2012). Ζ θνηλσληθή αθύπληζε ησλ λέσλ ζε παγθόζκην επίπεδν δελ αθήλεη πιένλ πεξηζώξην ζε θνηλσληθνύο θαη πνιηηηθνύο ζρνιηαζηέο λα ακθηζβεηνύλ θαη λα ππνηηκνύλ ηελ αμία ηεο ζπκκεηνρήο ησλ λέσλ ζηηο δξάζεηο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ ηνπηθώλ αιιά θαη ησλ παγθόζκησλ πεξηβαιινληηθώλ πξνθιήζεσλ. Ο ζθνπόο ηεο αλάδεημεο ησλ θνηλσληθώλ, νηθνλνκηθώλ, πεξηβαιινληηθώλ παξαγόλησλ σο κέξνο ηεο εθπαηδεπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο απνξξέεη από ηελ πξνζέγγηζε ηνπ ζρνιείνπ όρη κόλν σο ρώξνπ δηδαζθαιίαο αιιά θαη σο πνιηηηζκηθνύ πεδίνπ δπκώζεσλ, όπνπ εμειίζζνληαη θαη πνιύ ζπρλά ζπγθξνύνληαη έλα πιήζνο ηδενινγηθώλ θαη θνηλσληθώλ κνξθώλ (ΜcLaren, 2010) Ζ επαθή ησλ παηδηώλ κε δηαθνξεηηθέο αληηιήςεηο, ζηα πιαίζηα ηεο θνηλόηεηάο, ηνπο απνηειεί απαξαίηεην ζπζηαηηθό γηα ηελ δηακόξθσζε απηόλνκσλ θαη θξηηηθά ζθεπηόκελσλ ππνθεηκέλσλ, πξάγκα πνπ βξίζθεηαη ζηνλ ππξήλα ηεο έλλνηαο ηεο δεκνθξαηίαο (Ζart, 1997). Ζ ΠΔ απνηειεί έλα πξόζθνξν πεδίν γηα ηε ζύλδεζε όισλ απηώλ ησλ δηαθνξεηηθώλ παξαγόλησλ, θαζώο, ζηα πιαίζηα ηεο ζεκεξηλήο γεληθόηεξεο πεξηβαιινληηθήο θξίζεο, καο θαιεί λα επαλαμηνινγήζνπκε ηηο θπξίαξρεο αμίεο θαη αληηιήςεηο, θαη λα επαλαδηνκνξθώζνπκε θαζηεξσκέλεο ζηάζεηο θαη θνζκνζεσξίεο (Robottom & Hart, 1993). Παξόηη είλαη γεληθά απνδεθηό όηη αιιαγέο ζην θνηλσληθό θαη πεξηβαιινληηθό πεδίν δελ κπνξνύλ λα πξνέιζνπλ από ην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ, δελ ακθηζβεηείηαη όηη ην ζρνιείν απνηειεί παγθόζκηα ηνλ θαηεμνρήλ ρώξν εκπινθήο ησλ παηδηώλ ζε δεηήκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο. Πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα όκσο, ηα νπνία ηα παηδηά ζα αλαγλσξίζνπλ σο ζεκαληηθά ζηελ θνηλόηεηά ηνπο, θαη όρη δεηήκαηα πνπ ζα πξνηείλνπλ νη «εηδήκνλεο» δάζθαινί ηνπο (Ζayward, 2012). Όπσο δηαπηζηώλεη ε Hayward (2012), ε ελίζρπζε ηεο εκπινθήο ησλ παηδηώλ ζηελ επίιπζε ηνπηθώλ πεξηβαιινληηθώλ δεηεκάησλ θαη ε εθπαίδεπζή ηνπο ζε ελεξγνύο πνιίηεο θαηέρεη ζήκεξα θεληξηθή ζέζε ζην κνληέιν ΠΔ πνπ ππνζηεξίδεηαη από πνιινύο δηαθεθξηκέλνπο επηζηήκνλεο από ην ρώξν ηεο ΠΔ, ηεο ςπρνινγίαο, ηεο πνιηηηθήο ζεσξίαο, ηεο γεσγξαθίαο, κεηαμύ ησλ νπνίσλ oη Chawla, Flanagan, Hart, Katz, Orr, Scott, Uzell. Δπηζηήκνλεο πνπ έρνπλ ππνθηλήζεη ηελ επαλεμέηαζε ηεο αληίιεςήο καο γηα ηα παηδηά θαη ην πεξηβάιινλ ηνπο (Dobson & Bell 2005, Bohman, 2011). Λακβάλνληαο ππόςε ηε ζεκαζία πνπ απνδίδεηαη ζήκεξα ζην ξόιν ηεο παηδηθήο ζπκκεηνρήο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ πξνβιεκάησλ θαη ηεο νηθνινγηθήο αδηθίαο, πινπνηήζεθε ε παξέκβαζε πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ εξγαζία απηή. ηελ παξέκβαζε ζπκκεηείραλ 24 καζεηέο/ηξηεο, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ νπνίσλ απηνπξνζδηνξίδεηαη σο Ρνκά, από ηελ Δ ηάμε ηνπ 3 νπ Γηαπνιηηηζκηθνύ Γ.. Μελεκέλεο. Σν πξόγξακκα ηεο παξέκβαζεο πινπνηήζεθε ζε εβδνκαδηαίεο δίσξεο ή/θαη σξηαίεο ζπλαληήζεηο κε ηα παηδηά, ζπλνιηθήο δηάξθεηαο 30 σξώλ, θαη ζπκπιεξώζεθε κε δξαζηεξηόηεηεο νη νπνίεο έγηλαλ από ηηο εθπαηδεπηηθνύο ζηηο ώξεο ησλ καζεκάησλ ηνπο. Σν ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηβαιινληηθήο παξέκβαζεο έγθεηηαη ζην γεγνλόο όηη, ε αλάπηπμε δεμηνηήησλ θξηηηθήο αλάιπζεο ηνπηθώλ 2

3 πεξηβαιινληηθώλ θαη θνηλσληθώλ δεηεκάησλ, πνπ ήηαλ θεληξηθόο ζηόρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο, έπξεπε λα απνηειέζεη θνηλό ζηόρν θαηά πξνηεξαηόηεηα κε ηελ βειηίσζε δεμηνηήησλ γξαπηνύ θαη πξνθνξηθνύ ιόγνπ θαη δεπηεξεπόλησο δεμηνηήησλ ζηηο λέεο ηερλνινγίεο, ζηα καζεκαηηθά, θαη δεμηνηήησλ ζπλεξγαζίαο. Ζ ζύλδεζε απηή, ζπλαθήο κε ηελ κεζνδνινγία ηεο ΠΔ, είρε ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ηδηαίηεξε βαξύηεηα, ιόγσ ησλ εηδηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζρνιηθνύ πεξηβάιινληνο, πνπ εληάζζεηαη ζην θνηλσληθό πιαίζην ηεο πεξηνρήο ηνπ Γελδξνπνηάκνπ Θεζζαινλίθεο. Μηα ζπλνηθία πνπ θαηνηθείηαη θπξίσο από πιεζπζκό Ρνκά, κε πςειό επίπεδν αλαιθαβεηηζκνύ θαη ζρνιηθήο δηαξξνήο, θνηλσληθνύο δηαρσξηζκνύο θαη δηαθξίζεηο, θηώρηα, πεξηζσξηνπνίεζε θαη πεξηβαιινληηθή ππνβάζκηζε. Μέζα από ηελ δηακόξθσζε ελόο θιίκαηνο απηελέξγεηαο θαη ζπκκεηνρηθόηεηαο, πνπ βαζίζηεθε ζηα βηώκαηα θαη αλάγθεο ησλ παηδηώλ, θαζώο επίζεο θαη ζηελ άςνγε ζπλεξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθώλ, πξνσζήζεθε ε ζπλεξγαζία θαη νη νκαδηθέο ζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, ε δηαζεκαηηθόηεηα, ε έξεπλα θαη ν αλαζηνραζκόο, ε θξηηηθή ζθέςε θαη ε ελδπλάκσζε. Δλδπλάκσζε, ε νπνία ζπλδέεηαη κε έκθαζε ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, εληζρύεη ηε ζπκκεηνρή θαη ηε ζπλεξγαζία, θαη εμνπιίδεη ηα παηδηά κε δεμηόηεηεο γηα ηελ πξνώζεζε ηεο βησζηκόηεηαο, ζε αηνκηθό επίπεδν, ζε επίπεδν ζρνιείνπ θαη γεηηνληάο, θαη θιείλεη ην ράζκα αλάκεζα ζηε γλώζε, ηε ζηάζε θαη ηε δξάζε ζηελ Πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε/δθπαίδεπζε γηα ηε Βηώζηκε Αλάπηπμε (Shallcross at all, 2007). Ζ δύλακε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ απνηειέζκαηνο, ην νπνίν πήξε ηελ κνξθή κίαο εθεκεξίδαο ηεο ηάμεο, έγθεηηαη ζην όηη παξνπζηάδεη ηηο θνζκναληηιήςεηο ησλ ίδησλ ησλ παηδηώλ, κέζα ζηελ πξννπηηθή ζύλδεζεο κε ην ππόινηπν ζρνιείν θαη ηελ επξύηεξε θνηλόηεηα. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ κοπόρ ηεο παξέκβαζεο ήηαλ λα απνθηήζνπλ ηα παηδηά δεμηόηεηεο αλαγλώξηζεο, θαηαγξαθήο θαη θξηηηθήο αλάιπζεο ησλ πεξηβαιινληηθώλ πξνβιεκάησλ ηεο γεηηνληάο ηνπο, λα θαηαλνήζνπλ ηελ αιιειεμάξηεζή ηνπο κε ηελ θνηλσληθή ηνπο θαηάζηαζε, θαη λα ελεξγνπνηεζεί ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα αλαδήηεζε θαη δηακόξθσζε πξνηάζεσλ γηα ζπκκεηνρηθή αληηκεηώπηζή ηνπο. Όπσο πξνηείλνπλ, ζηεξηδόκελνη ζηηο έξεπλέο ηνπο, νη Chawla & Cushing (2007), Uzzell (1999) θαη άιινη εξεπλεηέο, ε θηινπεξηβαιινληηθή ζηάζε ησλ παηδηώλ ππνζηεξίδεηαη θαιύηεξα ζε ζπλζήθεο δεκνθξαηηθήο κάζεζεο, όπνπ αηζζάλνληαη όηη έρνπλ αμία θαη αζθνύληαη ζε δεμηόηεηεο αθξόαζεο ησλ απόςεσλ ησλ άιισλ θαη δηαπξαγκάηεπζεο ηνπηθώλ δεηεκάησλ πνπ ηα αθνξνύλ άκεζα.. ηόσοι: Ζ θξηηηθή ζεώξεζε ησλ ηνπηθώλ πεξηβαιινληηθώλ πξνβιεκάησλ Ζ θαηαλόεζε ηεο θνηλσληθήο δηάζηαζεο ησλ πεξηβαιινληηθώλ πξνβιεκάησλ Ζ άζθεζε ζε ζπλεξγαηηθέο δηαδηθαζίεο Ζ άζθεζε ζηελ παξαγσγή γξαπηνύ θαη πξνθνξηθνύ ιόγνπ Ζ αλάπηπμε θξηηηθήο ζθέςεο Ζ αλάπηπμε δεμηνηήησλ, αλαδήηεζεο θαη αμηνπνίεζεο πιεξνθνξηώλ, αλάιεςεο επζύλεο, ρξνληθνύ πξνγξακκαηηζκνύ, αλάιεςεο πξσηνβνπιίαο, αλαιπηηθήο θαη ζπλζεηηθήο ζθέςεο, ρξήζεο πνηθίισλ πεγώλ γλώζεο, ε θαιιηέξγεηα ηεο θαληαζίαο - δεκηνπξγηθόηεηαο Ζ ζύλδεζε κε πξαθηηθέο καζεκαηηθέο δεμηόηεηεο 3

4 Ζ αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζηελ αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ Ζ αλάπηπμε δεμηνηήησλ αλαζηνραζκνύ θαη απηναμηνιόγεζεο Ζ αλάπηπμε δεμηνηήησλ ελεξγνύ πνιίηε. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ Δπιλογή ηος θέμαηορ Ζ επηινγή ηνπ ζέκαηνο ηεο παξέκβαζεο έγηλε από ηα ίδηα ηα παηδηά θαη πξνέθπςε σο απνηέιεζκα κηαο ζεηξάο δξαζηεξηνηήησλ απηνέθθξαζεο, θαηαηγηζκνύ ηδεώλ θαη ζρεδηαζηηθώλ αλαπαξαζηάζεσλ. Αξρηθά δηεξεπλήζεθαλ νη αληηιήςεηο ησλ παηδηώλ γηα ηελ έλλνηα ηνπ πεξηβάιινληνο θαη αλαδείρζεθαλ νη δηαθνξεηηθέο δηαζηάζεηο ηνπ. Υξεζηκνπνηήζεθε ε δηδαθηηθή ηερληθή ηνπ ζσολιαζμού ηηρ εικόναρ (Thomson& Fielding, 2006). Ζ εηθόλα ήηαλ κηα αθίζα-έξγν ηέρλεο θαη δηαηππώζεθαλ ζηαδηαθέο εξσηήζεηο νη νπνίεο μεθηλώληαο από ην εηδηθό (δειαδή ηηο ιεπηνκέξεηεο ηνπ έξγνπ) γεληθεύνπλ ζην ζπλνιηθό (δειαδή ζην λόεκά ηνπ): Παξαηεξείζηε μερσξηζηά ηα αληηθείκελα ηνπ πίλαθα. Ση βιέπεηε; Ση ρξώκαηα ππάξρνπλ; Ση ζρήκαηα; Ση ζπλαηζζήκαηα ζαο δεκηνπξγεί ην έξγν; Ση ζθέθηεηαη ν ραξαθηήξαο; Γηαηί; Πνηόο/α ζα κπνξνύζε λα είλαη ν ραξαθηήξαο ηνπ έξγνπ; Γηαηί αηζζάλεηαη όπσο αηζζάλεηαη; Φηηάμηε κία δηθηά ζαο ηζηνξία πνπ λα εκπεξηέρεη ηελ εηθόλα πνπ βιέπεηε θαη παξνπζηάζηε ηελ. Εικόνα 1. Ζ αθίζα πνπ ζρνιηάζηεθε γηα δηεξεύλεζε αληηιήςεσλ/απόςεσλ γηα ην πεξηβάιινλ Με απηό ηνλ ηξόπν, πξαγκαηνπνηήζεθε ε αλάιπζε ηεο έλλνηαο ηνπ πεξηβάιινληνο, ζπδεηήζεθε ν δηαρσξηζκόο κεηαμύ θπζηθνύ θαη αλζξσπνγελνύο πεξηβάιινληνο, αλαδύζεθαλ πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα πνπ γλσξίδνπλ νη καζεηέο/ηξηεο θαη ηνπο/ηηο απαζρνινύλ, ζπδεηήζεθε ε αμία ηεο θύζεο σο πεγή δσήο, θ.α. Παξάιιεια, έγηλε θαη κία πξώηε ζύλδεζε κε ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθόηεηα ησλ παηδηώλ. Σα παηδηά ζπρλά αλαθέξζεθαλ ζε κία γπλαίθα πνπ είλαη ιππεκέλε επεηδή: «είλαη κόλε θαη απξνζηάηεπηε, ηελ παξάηεζε ν άληξαο ηεο, είλαη άζρεκε, δελ κπνξεί λα παληξεπηεί». Ζ ζέζε ηεο γπλαίθαο ζηηο θνηλόηεηεο ησλ Ρνκά, ε θνηλσληθή απαίηεζε 4

5 ηνπ γάκνπ, ηα πξόηππα ηεο γπλαηθείαο νκνξθηάο, ήηαλ αλάκεζα ζηα δεηήκαηα πνπ αλαδείρζεθαλ. ηε ζπλέρεηα, αμηνπνηήζεθε ε ηερληθή ηεο ζσεδιαζηικήρ αναπαπάζηαζηρ θαη ε επινόηζη ηίηλων και σαπακηηπιζμών, ηερληθέο θαηάιιειεο γηα ηελ αλάδεημε ηνπ ηξόπνπ κε ηνλ νπνίν αληηιακβάλνληαη ηα παηδηά ην πεξηβάιινλ ηνπο (Tamoutseli & Polyzou, 2010). πγθεθξηκέλα, δεηήζεθε από ηα παηδηά λα αλαπαξαζηήζνπλ έλα ζέκα ζρεηηθά κε ην πεξηβάιινλ, θάπνην ζηνηρείν ηνπ πνπ αγαπάλε, έλα πεξηβαιινληηθό πξόβιεκα πνπ ηνπο απαζρνιεί ή/θαη πνπ απεηιεί λα θαηαζηξέςεη απηό πνπ αγαπάλε, λα παξνπζηάζνπλ ηηο δσγξαθηέο ηνπο ζηελ ηάμε θαη λα εθεύξνπλ ηίηινπο γηα απηέο. ηελ επινόηζη ηων ηίηλων ζπκκεηείρε όιε ε ηάμε, ε ηειηθή όκσο επηινγή ήηαλ ηνπ/ηεο δεκηνπξγνύ ηνπ ζρεδίνπ. Αθνινύζεζε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ζρεδηαζηηθώλ αλαπαξαζηάζεσλ από ηα παηδηά κε βάζε ηνπο ηίηινπο ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: 1) θύζε, 2) νηθνγέλεηα, 3) γεηηνληά. Οη δσγξαθηέο θνιιήζεθαλ ζε έλα κεγάιν ζηξαηζόραξην θαη ζπλνδεύηεθαλ κε ζρόιηα ησλ παηδηώλ. Μέζα από ηελ όιε δηαδηθαζία, θαη θπξίσο από ηα ζρόιηα ησλ παηδηώλ, αλαδείρζεθε σο γόληκν πεδίν γηα δηεξεύλεζε ην ζέκα ηεο γεηηνληάο. Εικόνα 2. Ζ θαηεγνξνηνπνίεζε ησλ δσγξαθηώλ ησλ παηδηώλ Ποπεία ηος ππογπάμμαηορ Οη πξώηεο δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο είραλ ζηόρν ηελ θαηαγξαθή ηεο πεξηβαιινληηθήο πξαγκαηηθόηεηαο ηεο γεηηνληάο θαη ηελ αλαγλώξηζεο ησλ αηηίσλ απηήο ηεο πξαγκαηηθόηεηαο. Σα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα ηεο γεηηνληάο ηα νπνία αλαδείρζεθαλ κέζα από ηηο δσγξαθηέο θαη κέζα από ζπδήηεζε πνπ αθνινύζεζε ήηαλ ε ξύπαλζε, ηα απνξξίκκαηα, ε πινηνκία, ηα θαπζαέξηα θαη ε έιιεηςε πξαζίλνπ. Γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεηεκάησλ, ηα παηδηά ρσξίζηεθαλ ζε νκάδεο, αλάινγα κε ην δήηεκα γηα ην νπνίν εμέθξαζαλ ελδηαθέξνλ, θαη ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ησλ εννοιολογικών σαπηών, ζύκθσλα κε ηελ νπνία ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα αλαιύζεθαλ ζε αηηίεο, ζπλέπεηεο, αηνκηθέο θαη ζπιινγηθέο ιύζεηο. 5

6 Εικόνα 3. Οη πξώηνη ελλνηνινγηθνί ράξηεο Κάζε νκάδα παξνπζίαζε ηε δνπιεηά ηεο ζηελ ηάμε. Αθνινύζεζε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ πξνβιεκάησλ κε βάζε ηηο αηηίεο θαη κε ζπζηεκαηηθή αλαθνξά θαη ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηέζζεξηο δηαζηάζεηο ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθόηεηαο ησλ παηδηώλ: 1) ηεο ηνπηθήο εμνπζίαο (αλαγλσξίζηεθε ν ξόινο ηνπ Γήκνπ σο βαζηθνύ παξάγνληα ζηελ δηαρείξηζε ησλ δεηεκάησλ πνπ αλαδείρζεθαλ, 2) ησλ θαηνίθσλ (έγηλε αλαθνξά ζηηο επζύλεο ησλ θαηνίθσλ ζπλνιηθά) 3) ησλ δηαθνξεηηθώλ θνηλσληθώλ νκάδσλ (αλαδείρζεθε ν δηαρσξηζκόο ησλ θαηνίθσλ πνπ δνπλ ζηνλ Γελδξνπόηακν (Ρνκά) από ηα θηηζίξηα (λνκαδηθνί θαη εκηλνκαδηθνί πιεζπζκνί Ρνκά), 4) ηεο θνηλσληθήο δηαζηξσκάησζεο κέζα ζηε θνηλόηεηα (αλαδείρζεθε ν ξόινο ησλ θησρώλ θαη ηνλ αζηέγσλ). Εικόνα 4. Καηεγνξηνπνίεζε ησλ αηηηώλ πεξηβαιινληηθώλ πξνβιεκάησλ Με ηελ ζρεηηθή ζπδήηεζε πνπ αθνινύζεζε νινθιεξώζεθε ην πξώην ζηάδην ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαηά ην νπνίν έιαβε ρώξα κία πξώηε γεληθή πξνζέγγηζε ηεο πεξηβαιινληηθήο θαηάζηαζεο ησλ παηδηώλ, θαη παξάιιεια κία εμνηθείσζε κε ηελ εξγαζία ζε νκάδεο, ηελ έθθξαζε κπξνζηά ζηελ ηάμε, ηε ζπκκεηνρή ζε ζπδήηεζε. Αθνινύζεζαλ δξαζηεξηόηεηεο γηα ηελ αλάδεημε ησλ δεηεκάησλ ηεο γεηηνληάο κέζα από σαπηογπάθηζη ησλ πεξηβαιινληηθώλ πξνβιεκάησλ, ηερληθή πνπ εληζρύεη ηηο ζπλεξγαηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ηνλ δηάινγν αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθέο πνιηηηζκηθέο 6

7 νκάδεο (Μitakidou & Tamoutseli, 2011). Γηα ηελ εμνηθείσζε ησλ παηδηώλ κε ην ράξηε ηεο πεξηνρήο πξνβιήζεθαλ θσηνγξαθίεο κε ηελ θάηνςε ηνπ Γελδξνπνηάκνπ από ην δηαδίθηπν, ζηηο νπνίεο ηα παηδηά αλαγλώξηζαλ βαζηθά θαη γλσζηά ηνπο ζεκεία, όπσο ηελ αιάλα, ην ζρνιείν, ην ΚΑΠΖ, ηηο δηθέο ηνπο θαηνηθίεο. ηελ πξνβνιή ηεο θσηνγξαθηθήο θάηνςεο ηεο γεηηνληάο ηνπ Γελδξνπνηάκνπ πάλσ ζε έλα κεγάιν ραξηί, ηα παηδηά ζεκείσζαλ ηνπο βαζηθνύο δξόκνπο θαη εληόπηζαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ζεκεία ηεο γεηηνληάο. Απνθαζίζηεθε ε δεκηνπξγία νκάδσλ έξεπλαο γηα σαπηογπάθηζη ζπγθεθξηκέλσλ δηαδξνκώλ ζηελ γεηηνληά, κε θαηαγξαθή ησλ πξνβιεκάησλ ζε θαξηέιεο αμηνιόγεζεο θαη ε ηνπνζέηεζε ησλ θαξηειώλ ζην ράξηε. Πξνηάζεθε κάιηζηα από ηα παηδηά ε βηληενζθόπεζε δηαδξνκώλ κε ηα θηλεηά ηνπο ηειέθσλα. Εικόνα 5. Υαξαθηεξηζηηθά ζεκεία ηνπ Γελδξνπνηάκνπ πνπ αλαγλσξίζηεθαλ από ηνπο καζεηέο Εικόνα 6. Ο ράξηεο ηνπ Γελδξνπνηάκνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ραξηνγξάθεζε Κεληξηθό δήηεκα πνπ αλαδείρζεθε ηόζν από ηηο θαξηέιεο αμηνιόγεζεο όζν θαη από ηηο βηληενζθνπήζεηο ήηαλ ηα ζθνππίδηα. 7

8 Εικόνα 7. Ο ράξηεο ηεο γεηηνληάο καο κε ηηο θαξηέιεο αμηνιόγεζεο Πξνηάζεθε από ηα παηδηά λα αζρνιεζνύλ θαη κε ην ζέκα ησλ ζθνππηδηώλ θαη πινπνηήζεθαλ ζρεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο. Οη δξαζηεξηόηεηεο απηέο πεξηιάκβαλαλ πξνβνιή ζρεηηθώλ εηθόλσλ από πνιιέο ρώξεο ηνπ θόζκνπ (π.ρ. Μεμηθό, Νέα Τόξθε, Παξίζη, Αζήλα, Θεζζαινλίθε, θιπ.) θαη ζπδήηεζε γηα ηηο αηηίεο ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ απνξξηκκάησλ. Αλαιύζεθε ην δήηεκα ησλ ρξήζηκσλ άρξεζησλ ζπζθεπαζηώλ, έγηλε ζύλδεζε ηνπ δεηήκαηνο κε ηνλ θαηαλαισηηθό ηξόπν δσήο, ζπδεηήζεθαλ ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ, νη νπνίεο πηνζεηήζεθαλ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ ηεο ηάμεο. Εικόνα 8. Τπνινγηζκόο ηεο πνζνζηηαίαο αλαινγίαο ησλ δηαθόξσλ εηδώλ απνξξηκκάησλ πνπ παξάγνπκε θαη πξνηάζεηο γηα ηε δηαρείξηζή ηνπο Γηα ηελ θαηαλόεζε θαη αλάιπζε ηεο ζρέζεο κεηαμύ θνηλσληθήο θαη πεξηβαιινληηθήο πξαγκαηηθόηεηαο, έγηλε κηα ζεηξά από δξαζηεξηόηεηεο κε ρξήζε ησλ κοινωνικών πςπαμίδων. Υξεζηκνπνηήζεθαλ νξηδόληηα θνκκάηηα θνηλσληθήο δνκήο ηνπ 20 νπ αηώλα, πνπ απεηθνλίδνληαη ζηελ ηζηνξηθή αθίζα ηεο ακεξηθάληθεο εξγαηηθήο ζπιινγηθόηεηαο ησλ Βηνκεραληθώλ Δξγαηώλ ηνπ Κόζκνπ (IWW, Wobblies). 8

9 Εικόνα 9. ρνιηαζκόο ηεο αθίζαο θνηλσληθήο δηαζηξσκάησζεο ηνπ 20 νπ αηώλα «Χσξίζακε ηελ ππξακίδα καο ζε 8 κέξε. ηε βάζε ηεο βάιακε ηνπο θησρνύο, γηαηί δελ έρνπλε ιεθηά θαη δύλακε, ελώ ζηελ θνξπθή ηεο ηνπνζεηήζακε ηνπο βαζηιηάδεο, επεηδή είλαη πην πινύζηνη από όινπο. Ακέζσο κεηά βάιακε ηνπο εθαηνκκπξηνύρνπο, γηαηί είλαη θη απηνί πινύζηνη αιιά όρη πεξηζζόηεξν από ηνπο βαζηιηάδεο. ηε κέζε βάιακε ην ζηξαηό, γηαηί λνκίδνπκε όηη πξνζηαηεύεη όιεο ηηο παξαπάλσ θαη ηηο παξαθάησ θνηλσληθέο ηάμεηο. Παξαθάησ βάιακε ηνπο κεζαίνπο δειαδή εκάο ηνπο θαλνληθνύο, γηαηί δελ είκαζηε νύηε θησρνί αιιά νύηε θαη πινύζηνη». Εεηήζεθε από ηα παηδηά λα ηνπνζεηήζνπλ ηα θνκκάηηα ην έλα πάλσ ζην άιιν ζε έλα κεγάιν ραξηί ζε ζρήκα ππξακίδαο, ελέξγεηα πνπ αλέδεημε πξνβιεκαηηζκνύο όπσο: «ηη πεγαίλεη θάησ; Ση πεγαίλεη πάλσ; Γηαηί; Ση ήζειε λα πεη απηή ε αθίζα». Μεηά από ζρεηηθή ζπδήηεζε γηα ηελ επνρή ζηελ νπνία αληαπνθξίλνληαλ ε θνηλσληθή δνκή πνπ παξνπζίαδε ε αθίζα, δεηήζεθε από ηα παηδηά θηηάμνπλ ζηελ νκάδα ηνπο κηα αλάινγε ππξακίδα γηα ηε ζύγρξνλε επνρή. Να ζθεθηνύλ ζα πνηα δώλε ηεο ππξακίδαο ζα ηνπνζεηνύζαλ ην πξόβιεκα ησλ ζθνππηδηώλ, αλ ζα επεξέαδε ην πξόβιεκα όινπο ην ίδην; ή ζα άγγηδε θάπνηνπο πεξηζζόηεξν θαη θάπνηνπο ιηγόηεξν. Έγηλε αληαιιαγή ησλ ππξακίδσλ κεηαμύ ησλ νκάδσλ θαη δηαηππώζεθαλ ζρόιηα, ηα νπνία ζπδεηήζεθαλ ζηε ζπλέρεηα ζηελ ηάμε. Σόζν νη παξνπζηάζεηο όζν θαη ηα ζρόιηα απνηππώζεθαλ ζε γξαπηά θείκελα, έιαβαλ ειεθηξνληθή κνξθή από ηα ίδηα ηα παηδηά ζην ππνινγηζηηθό θέληξν ηνπ ζρνιείνπ θαη απνηέιεζαλ ηελ εθεκεξίδα ηεο ηάμεο ε νπνία πήξε ηνλ ηίηιν: «Οη καζεηέο ηεο Δ1+Δ2 ηάμεο ηνπ 3 νπ Γηαπνιηηηζκηθνύ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Μελεκέλεο κειεηνύλ ην πεξηβάιινλ ζηνλ Γελδξνπόηακν». H εθεκεξίδα ηππώζεθε θαη κνηξάζηεθε ζηηο ππόινηπεο ηάμεηο ηνπ ζρνιείνπ ζην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο. 9

10 1η πςπαμίδα 2η πςπαμίδα 3η πςπαμίδα 4η πςπαμίδα 5η πςπαμίδα 6 η πςπαμίδα Εικόνα 10: Οη θνηλσληθέο ππξακίδεο ησλ νκάδσλ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ Γηα αλαζηνραζκό θαη απηναμηνιόγεζε, νη καζεηέο ζε δεύγε θιήζεθαλ λα δηαηππώζνπλ ν έλαο ζηνλ άιιν ηηο αθόινπζεο εξσηήζεηο, νη νπνίεο πεξηιακβάλνληαλ ζε ζρεηηθό εξσηεκαηνιόγην: νπ άξεζε πνπ πήξεο κέξνο ζην πεξηβαιινληηθό πξόγξακκα; Γηαηί; Πώο έλνησζεο; Έκαζεο θαηλνύξγηα πξάγκαηα; Ση θαηλνύξγην έκαζεο; ε έθαλε λα ζέιεηο λα αλαθαιύςεηο θαηλνύξηα πξάγκαηα γηα ην ζέκα; Γηα πνηα ζέκαηα ζα ήζειεο λα κάζεηο πεξηζζόηεξα πξάγκαηα; πλεξγάζηεθεο κε ηνπο ζπκκαζεηέο ζνπ; Ti θέξδηζεο από ηελ ζπλεξγαζία; Ση πξνβιήκαηα ππήξραλ; ε έθαλε λα ζθεθηείο πεξηζζόηεξν θάπνηα πξάγκαηα ζρεηηθά κε ην πεξηβάιινλ; Γξάςε ή δσγξάθηζε κία θαηλνύξγηα ζθέςε πνπ ζνπ δεκηνπξγήζεθε. Οη απαληήζεηο ησλ παηδηώλ ήηαλ ηδηαίηεξα ζεηηθέο ηόζν σο πξνο ηηο γλώζεηο πνπ απέθηεζαλ, όζν θαη σο πξνο ηηο δεμηόηεηεο, κε έκθαζε απηέο ηεο ζπλεξγαζίαο. Μέζα 10

11 από ηηο απαληήζεηο ηνπο θαίλεηαη όηη νη δξαζηεξηόηεηεο ιεηηνύξγεζαλ ζεηηθά ζηε γεληθόηεξε ζηάζε ηνπο απέλαληη ζην ζρνιείν. «Θα ήζεια λα ζπκκεηέρνπλ όινη. «Έλησζα επηπρία γηαηί βνεζήζακε ην πεξηβάιινλ θαη θαηάιαβα όηη καο ρξεηάδεηαη. Δπίζεο βειηηώζεθα ζηελ νκαδηθή δνπιεηά.» «Με βνήζεζε ε νκαδηθή δνπιεηά θαη έλησζα θαιά. Δπίζεο ζα ήζεια λα κε ζηακαηήζεη ην κάζεκα». «Κέξδηζα γλώζεηο γηα ην πεξηβάιινλ» «Έκαζα λα ζπλεξγάδνκαη. Βειηηώζεθα ζην λα εθθξάδσ ηηο απόςεηο κνπ». «Έκαζα λα αθνύσ ηε γλώκε ησλ ζπκκαζεηώλ κνπ. Βειηηώζεθα ζην λα γξάθσ πεξηζζόηεξν». «Έλησζα ραξά. Μνπ άξεζε λα ζπδεηώ γηα ην πεξηβάιινλ θαη βειηηώζεθα ζην λα θξαηώ θαζαξό ην πεξηβάιινλ». «Βειηηώζεθα ζηελ νκαδηθή δνπιεηά. Θα ζεια λα πήγαηλε όιε ε ηάμε ζ όιν ην Γελδξνπόηακν θαη λα βξίζθεη ηη πξνβιήκαηα έρεη». «Μνπ άξεζε όηαλ ζεθσλόκαζηαλ πάλσ θαη παξνπζηάδακε ηελ εξγαζία καο». ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ-ΥΟΛΙΑ Μέζα από ηε ραξηνγξάθεζε ηεο γεηηνληάο, νη καζεηέο αζθήζεθαλ ζηελ παξαηήξεζε ηνπ πεξηβάιινληνο, ζπλεηδεηνπνίεζαλ δεηήκαηα πεξηβαιινληηθά, εληόπηζαλ αηηίεο θαη επζύλεο ζε επίπεδν αηνκηθό, θνηλσλίαο, εμνπζίαο θαη αλαδήηεζαλ ζπκκεηνρηθέο ιύζεηο, δηαδηθαζίεο πνπ ζπκβάινπλ ζηελ εμέιημε ηνπ ελεξγνύ πνιίηε. Αλέπηπμαλ ζπλεξγαηηθέο δεμηόηεηεο, δεμηόηεηεο αθξόαζεο, γεσγξαθηθέο θαη καζεκαηηθέο δεμηόηεηεο, θξηηηθή ζθέςε, θαη δεμηόηεηεο πξνθνξηθνύ θαη γξαπηνύ ιόγνπ θαη λέσλ ηερλνινγηώλ, νη νπνίεο αμηνπνηήζεθαλ ζηε ζύληαμε ηεο εθεκεξίδαο ηεο ηάμεο. Ο ζρνιηαζκόο ησλ ππξακίδσλ έδεημε όηη, νη καζεηέο κπόξεζαλ λα αληηιεθζνύλ ηηο δηαθνξνπνηεκέλεο ζέζεηο θαη επζύλεο ησλ θνηλσληθώλ ηάμεσλ απέλαληη ζηε πξόθιεζε θαη αληηκεηώπηζε πεξηβαιινληηθώλ δεηεκάησλ, πνπ θαηέγξαςαλ σο θαίξηα θαη λα δηαπηζηώζνπλ ηε ζρέζε ηεο θνηλσληθήο κε ηελ πεξηβαιινληηθή ηνπο πξαγκαηηθόηεηα. Ζ έκθαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε κηα δηδαθηηθή πξνζέγγηζε πνπ ελίζρπε ηε ζπκκεηνρή ηνπο, ηνπο έδηλε ιόγν θαη αμία, ζπλδένληαλ κε ηελ θαζεκεξηλή ηνπο πξαγκαηηθόηεηα, κε ζέκα ηεο επηινγήο θαη ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπο, ελίζρπζε εθηόο ησλ άιισλ θαη κηα ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζην ζρνιείν θαη ηε κάζεζε γεληθόηεξα. Ζ αλάιπζε ηνπ ξόινπ ησλ δηαθνξεηηθώλ θνηλσληθώλ νκάδσλ ηνπο βνήζεζε λα ηνπνζεηεζνύλ θξηηηθά σο πξνο ηελ θαηεύζπλζε ελόο επξύηεξνπ θαηακεξηζκνύ επζπλώλ ζηνπο ζεζκνύο, ζηηο «αλώηεξεο» θνηλσληθέο νκάδεο, ζηηο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηόηεηεο όπσο δηαπηζηώλεηαη θαη από ζρόιηα ησλ νκάδσλ: «Ο ζηξαηόο, εκείο, νη κεζαίνη θαη νη θησρνί λα θξνληίζνπκε λα κελ πεηάκε ζθνππίδηα», «Οη πινύζηνη, νη βαζηιηάδεο, νη εθθιεζίεο θαη νη εθαηνκκπξηνύρνη, πξέπεη λα βνεζήζνπλ ηνπο άιινπο κε ην πξόβιεκα ησλ ζθνππηδηώλ». «Σα ζθνππίδηα κνιύλνπλ ην πεξηβάιινλ θαη θαηαζηξέθνπλ ηε θύζε θαη δε εηζπλένπκε θαζαξό αέξα. Από όια απηά ζηελ ππξακίδα πηζηεύνπκε όηη πην πνιιά ζθνππίδηα θαηαλαιώλνπλ ηα εξγνζηάζηα. Θα ζέιακε πην πνιύ πξάζηλν θαη ζηελ ππξακίδα ζα ζέιακε λα κηιάλε πην πνιύ γηα ην πεξηβάιινλ. Οη εξγάηεο ηνπ Γήκνπ, πεξλάλε θάζε κέξα θαη λα παίξλνπλ ηα ζθνππίδηα. Να ππάξρνπλ πεξηζζόηεξα πάξθα ζηελ πεξηνρή κνπ θαη πεξηζζόηεξα δέληξα γηα λα ππάξρεη θαζαξό νμπγόλν». 11

12 Γελ παξέιεηςαλ όκσο λα δνπλ ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα θαη σο κέξνο ηεο αηνκηθήο θαη θνηλσληθήο επζύλεο ζπλνιηθά, θαη επίζεο λα αληηκεησπίζνπλ θξηηηθά ηνλ ραξαθηεξηζκό κηαο ζπγθεθξηκέλεο θπιήο Ρνκά, ηα θηηζίξηα, σο αηηία ηνπ πξνβιήκαηνο ηνπ ζθνππηδηώλ ζηελ θνηλόηεηά ηνπο. «Σν πξόβιεκα ησλ ζθνππηδηώλ επεξεάδεηαη από ηνπο αλζξώπνπο πνπ αγνξάδνπλ άζθνπα πξάγκαηα» «πκθσλνύκε θη εκείο καδί ζαο γηαηί θαη εκείο πηζηεύνπκε όηη ρξεηαδόκαζηε πεξηζζόηεξα ιεθηά ζηελ Διιάδα. Γελ θηαίλε κόλν νη θησρνί αιιά θη εκείο, νη πινύζηνη, ν δήκνο, νη κεξηθνί πνιίηεο θ.η.ι. Ννκίδνπκε όηη ν Γήκνο, ην θξάηνο θαη νη βαζηιηάδεο είλαη ππεύζπλνη γηα ηα ζθνππίδηα. Δκείο ζα πξνηείλακε λα αιιάμνπλ ηα ζθνππίδηα π.ρ. λα θάλνπκε όινη αλαθύθισζε. Πξνηείλνπκε νη άλζξσπνη λα κελ πεηάλε ηα ζθνππίδηα θάησ ζηνπο δξόκνπο αιιά ζηνπο θάδνπο». Ζ αλαγλώξηζε θαη ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ θνηλσληθώλ δηαρσξηζκώλ θαηαλνήζεθε σο πξνϋπόζεζε γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ πξνβιεκάησλ. Ο ζρνιηαζκόο από ην ζύλνιν ηεο ηάμεο ηεο ππξακίδαο ηεο νκάδαο, πνπ ηνπνζέηεζε ηνπο Ρνκά ζηε βάζε ηεο ππξακίδαο, θάησ από ηελ έλλνηα ηνπ πνιίηε, πξνθάιεζε έληνλεο δηαθσλίεο, αληηκεησπίζηεθε θξηηηθά, θαη ζπλέβαιε νπζηαζηηθά ζηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο ησλ παηδηώλ αλαθνξηθά κε ηνπο θνηλσληθνύο δηαρσξηζκνύο. πλέβαιε επίζεο ζηελ αλαβάζκηζε ηεο εκπηζηνζύλεο ζην ξόιν ηνπο σο κειώλ ηεο ηνπηθήο θνηλόηεηαο θαη σο καζεηώλ ηνπ ζρνιείνπ. «πκθσλώ κε ηελ ππξακίδα ησλ ζπκκαζεηώλ κνπ, γηαηί νη θησρνί δελ έρνπλ ιεθηά λα πιεξώλνπλ νηηδήπνηε ρξεηάδνληαη, ελώ νη πινύζηνη κπνξνύλ λα πιεξώζνπλ ηα πάληα. Πηζηεύσ όηη ζθνππίδηα θαηαλαιώλνπλ πεξηζζόηεξν νη πινύζηνη, γηαηί έρνπλ θαη πεηάλε πεξηζζόηεξα πξάγκαηα, ελώ νη θησρνί δελ έρνπλ ηξνθή, λεξό θ.η.ι. θαη δελ έρνπλ έηζη λα πεηάμνπλ ηίπνηα. Θα πξόηεηλα νη θησρνί λα έρνπλ ζηέγε, ηξνθή θαη λεξό θαη πεξηζζόηεξν πξάζηλν γύξσ από ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν δνπλ». «Πηζηεύσ όηη «εκείο» ζα έπξεπε λα είκαζηε πάλσ από όινπο, δειαδή ζηελ θνξπθή ηεο ππξακίδαο, γηαηί απνηεινύκε ην κέιινλ θάζε θνηλσλίαο. Σα ρξήκαηα, πνπ έρνπλ νη πινύζηνη θάπνηα ζηηγκή ηειεηώλνπλ θαη έηζη δελ κπνξνύλ λα πξνζθέξνπλ βνήζεηα ζηνπο θησρνύο. Αληίζεηα, εκείο ηα παηδηά έρνπκε ην κέιινλ ζηα ρέξηα καο θαη όινη βαζίδνληαη ζε καο». Οη δηαπηζηώζεηο από ην ζπγθεθξηκέλν πξόγξακκα εληζρύνπλ ηελ άπνςε πνπ έρεη δηαηππσζεί από πνιινύο εξεπλεηέο, όηη νη δηαζεκαηηθέο παξεκβάζεηο ζηελ ΠΔ, κε ηε κειέηε «ηνπνζεηεκέλσλ» ζεκάησλ, ζεκάησλ δειαδή ηα νπνία άπηνληαη ηνπ άκεζνπ ελδηαθέξνληνο θαη ηεο θαζεκεξηλόηεηαο ησλ παηδηώλ, κπνξνύλ λα ζπκβάινπλ ζηελ αηνκηθή θαη θνηλσληθή ελδπλάκσζή ηνπο. Απηό θαίλεηαη λα ηζρύεη θαη γηα νκάδεο παηδηώλ πνπ βηώλνπλ έληνλα ηνλ θνηλσληθό απνθιεηζκό, όπσο ηα παηδηά Ρνκά. Μία ΠΔ κε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πεξηγξάθεθαλ έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα εληζρύζεη ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπο, ην ελδηαθέξνληνο ηνπο γηα ην ζρνιείν, θαη θαηά ζπλέπεηα ηνλ πεξηνξηζκό ηεο ζρνιηθήο δηαξξνήο θαη ηελ αλάιεςε ελεξγνύ ξόινπ ζηελ αληηκεηώπηζε ηεο πεξηβαιινληηθήο ηνπο θαηάζηαζεο, πνπ απνηειεί θαη ην βαζηθό δεηνύκελν κηαο βηώζηκεο θνηλσλίαο. ΕΥΦΑΡΙΣΤΙΕΣ Δπραξηζηνύκε ηηο εθπαηδεπηηθνύο ηνπ ζρνιείνπ, θεο Γειεγηάλλε Δπγελία θαη Γθνπδίλα νθία, πνπ ζπλεξγάζηεθαλ κε πξνζπκία θαη ελδηαθέξνλ ζηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαζώο επίζεο θαη ηελ δηεπζύληξηα ηνπ ζρνιείνπ θα Βιαράθε Μαξία γηα ηελ ππνζηήξημε θαη ηελ εκπηζηνζύλε κε ηελ νπνία καο πεξηέιαβε. 12

13 BΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Bohman J. (2011). Children and the rights of citizens: Nondomination and intergenerational justice. The ANNALS of the American Academy of Politicsal and Social Science, Vol. 633, No. 1, Chawla &Cushing (2007). Educaion for strategic environmental behaviour. Environmental Education Research 13(4): Dobson, A & Bell, D. (eds) (2005). Environmental Citizenship. Cambridge MA: MIT Press. Hart, A. R. (1997). Children s Participation, The theory and practice of involving young citizens in communty development and environmental care, ην Σακνπηζέιε Κ. (Δπηκ) Tα Παηδηά πκκεηέρνπλ: Θεσξία θαη πξαθηηθή ηεο εκπινθήο παηδηώλ ζηελ αλάπηπμε ηεο θνηλόηεηαο θαη ηε θξνληίδα ηνπ πεξηβάιινληνο, (2011). Αζήλα: Δπηθεληξν. Hayward, B. (2012). Children, Citizenship and Environment. London & N.York: Routledge. McLaren, P. (2010). Kξηηηθή Παηδαγσγηθή: Mία επηζθόπεζε. ην Π. Γνύλαξε / Γ. Γξόιιηνο (Δπηκ.), Κξηηηθή Παηδαγσγηθή: Mία ζπιινγή θεηκέλσλ. Αζήλα: GUTENBERG Παηδαγσγηθή εηξά. Mitakidou S and Tamoutseli K. (2011)/ Engaging 4 th graders in cooperative learning through environmental and cross-cultural activities. Journal of Teacher Education for Sustainability, vol. 13, no. 1, Robottom, I & Hart, P. (1993). Research In Environmental Education: Engaging The Debate. Australia: Deakin University Press. Robottom, I. (2005). Critical Environmental Education Research: Re-engaging the Debate, Canadian Journal of Environmental Education, Vol. 10. Shallcross T. Robinson J. Pace P. Tamoutseli K. (2007). The Role of Students' Voices and Their Influence on Adults in Creating More Sustainable Environments in Three Schools, Improving Schools, Vol. 10, Tamoutseli K. Polyzou E. (2010). Using Drawings to Assess Children s Perceptions of Schoolyard Environment, In the Proceedings of International conference on Education and Educational Technologies, Thomson, P. & Fielding, M. Δd. (2006). Visual research with children and young people, Routledge. Uzzell,D, (1999). Education for Environmental Action in the Community:New Roles and Relationships. Cambridge Journal of Education,29: Pyramid of the Capitalist System Poster ΗWW, αλαζύξζεθε από ην ζηηο

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Learning. Education is no longer bound by a specific location

Mobile Learning. Education is no longer bound by a specific location Mobile Learning Μαθηζιακοί πειραμαηιζμοί και δημιοσργικόηηηα ζηην υηθιακή εποτή: Ψηθιακές πλαηθόρμες και θορηηές ζσζκεσές, κοινφνικά παιτνίδια και διαδραζηικές εθαρμογές Μπέηησ Τζακαρέζηοσ Επίκοσρη Καθηγήηρια,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ Ανάδοχοσ Υλοποίηςησ Προγράμματοσ (Φ08): Κοινοπραξία: Edex, Cyprus Computer Society, White City Education, Ακμή, Κζντρο Ευρωπαϊκοφ Συνταγματικοφ Δικαίου Βαςικοί Άξονεσ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αιανή, 1-3/06/2009 Σίηλορ Διζήγηζηρ: Καηλνηόκεο πξνζεγγίζεηο ζηα πιαίζηα ηεο LEADER Επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα γηα ηελ αμηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη Οη επαγγεικαηίεο εηδηθνί παηδαγσγνί θαζνδεγνύληαη από ηηο επαγγεικαηηθέο δενληνινγηθέο αξρέο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης

Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης ηνπ Οιύκπηνπ Γαθέξκνπ Μεηά ηελ εμαγγειία ηεο Κπβέξλεζεο γηα ηε κεηαξξύζκηζε ζηελ ΤΔΔ αλαπηύζζεηαη έλαο γόληκνο πξνβιεκαηηζκόο γηα ηελ νξγάλσζή ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ανηιλήψειρ Νηπίων και Παιδιών Γ Γημοηικού για ηη Μείωζη ηων Αποππιμμάηων και ηην Πποζωπική ηοςρ ςμβολή

Οι Ανηιλήψειρ Νηπίων και Παιδιών Γ Γημοηικού για ηη Μείωζη ηων Αποππιμμάηων και ηην Πποζωπική ηοςρ ςμβολή Οι Ανηιλήψειρ Νηπίων και Παιδιών Γ Γημοηικού για ηη Μείωζη ηων Αποππιμμάηων και ηην Πποζωπική ηοςρ ςμβολή Ηιηνπνύινπ Ιθηγέλεηα Νεπηαγσγόο - MPhill, PhD ζηελ Π.Δ - Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο ifigeniailiopoulou@yahoo.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ «Αληαιιαγή Καιώλ Πξαθηηθώλ Γήκνπ Τξηθθαίσλ κέζα από ηελ δηαβνύιεπζε ησλ εηαίξσλ ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαπεξηθεξεηαθνύ Πξνγξάκκαηνο INTERREG IVC Digital Cities 1 Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ DIGITAL

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Κινηηικόηηηες και Σποσδές Επιζηήμης και Τετνολογίας Το παράδειγμα ηης ασηοκίνηζης ζηην Ελλάδα ηις πρώηες μεηαπολεμικές δεκαεηίες

Κινηηικόηηηες και Σποσδές Επιζηήμης και Τετνολογίας Το παράδειγμα ηης ασηοκίνηζης ζηην Ελλάδα ηις πρώηες μεηαπολεμικές δεκαεηίες Αλεξία Σοθία Παπαζαθειποπούλος, ΕΜΠ Κινηηικόηηηες και Σποσδές Επιζηήμης και Τετνολογίας Το παράδειγμα ηης ασηοκίνηζης ζηην Ελλάδα Διάπθπωζη παποςζίαζηρ 1. Θεσξεηηθνί άμνλεο i. Σπνπδέο Επηζηήκεο θαη Τερλνινγίαο

Διαβάστε περισσότερα

DIPLOMA IN LIFE COACHING. Accredited training program by Association for Coaching

DIPLOMA IN LIFE COACHING. Accredited training program by Association for Coaching DIPLOMA IN LIFE COACHING Accredited training program by Association for Coaching Εθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα : Diploma in Life Coaching Σηόρνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Τν πξόγξακκα γηα ην Life Coaching (πξνπόλεζε δσήο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αρχαίων Ελληνικών Γ Γυμναςίου Ενότητεσ: 8-9 Ονοματεπώνυμο:.. Έλα παξάδεηγκα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο Α. Κείκελν Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζωδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι ἁξκόζεη

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Μπορούν οι ζύγτρονες ηετνολογίες να τρηζιμοποιηθούν αποηελεζμαηικά ζε ζσνδσαζμό με ηη μελέηη πεδίοσ ζηην ΠΔ μαθηηών Γημοηικού τολείοσ;

Μπορούν οι ζύγτρονες ηετνολογίες να τρηζιμοποιηθούν αποηελεζμαηικά ζε ζσνδσαζμό με ηη μελέηη πεδίοσ ζηην ΠΔ μαθηηών Γημοηικού τολείοσ; Μπορούν οι ζύγτρονες ηετνολογίες να τρηζιμοποιηθούν αποηελεζμαηικά ζε ζσνδσαζμό με ηη μελέηη πεδίοσ ζηην ΠΔ μαθηηών Γημοηικού τολείοσ; Μαξία Τδνπξά 1, Αηθαηεξίλε Κισλάξε 2, Γηώξγνο Τζηξηζήο 3 1. Γαζθάια,

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Athens Headquarters 40 Klitaimnistras, Athens 131 22 GREECE Tel: +30 2102693760 Fax: +30 2102693760 Brussels Office

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΚΣΙΚΑ, ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΣΙ ΕΡΧΣΙΚΕ ΥΕΕΙ: Διαπολιηιζμική ζύγκπιζη μεηαξύ Γεπμανίαρ, Ελλάδαρ & Χονγκ Κονγκ (Κίνα)

ΛΕΚΣΙΚΑ, ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΣΙ ΕΡΧΣΙΚΕ ΥΕΕΙ: Διαπολιηιζμική ζύγκπιζη μεηαξύ Γεπμανίαρ, Ελλάδαρ & Χονγκ Κονγκ (Κίνα) ΛΕΚΣΙΚΑ, ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΣΙ ΕΡΧΣΙΚΕ ΥΕΕΙ: Διαπολιηιζμική ζύγκπιζη μεηαξύ Γεπμανίαρ, Ελλάδαρ & Χονγκ Κονγκ (Κίνα) Μαξία-Ισάλλα Αξγπξνπνύινπ 1, Βαζίιεο Παπιόπνπινο 1, Lau Grace 2, Manfred

Διαβάστε περισσότερα

Μαξηάλλα Υαηδνπνύινπ (2009), Παξνπζίαζε Δθπ. Λνγηζκηθνύ: Μαζαίλσ ηα Ννήκαηα

Μαξηάλλα Υαηδνπνύινπ (2009), Παξνπζίαζε Δθπ. Λνγηζκηθνύ: Μαζαίλσ ηα Ννήκαηα Λογισμικό: Μαζαίλσ ηα Ππομηθεςτήρ: Η.Δ.Λ. Κατηγοπία αναπηπίαρ: Κώθσζε-Βαξεθνΐα Μάθημα: Βαζηθό Λεμηιόγην Διιεληθήο Ννεκαηηθήο Γιώζζαο Τάξη/ειρ: Νεπηαγσγείν, Α, Β, Γ Γεκνηηθνύ. Πποσβασιμότητα Σν παξόλ εθπαηδεπηηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ Μονηέλα ειζαγυγήρ ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη Πποζεγγίζειρ ειζαγυγήρ ηυν ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη 1 Θεμελιώδη Δπυηήμαηα Τη ελλννύκε κε ηνλ όξν «ε Πιεξνθνξηθή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΟΚΘΙΗ ΛΑΘΗΗ ΣΟΜ ΑΘΩΜΑ ΣΗ ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΙΗ

Η ΧΟΚΘΙΗ ΛΑΘΗΗ ΣΟΜ ΑΘΩΜΑ ΣΗ ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΙΗ Η ΧΟΚΘΙΗ ΛΑΘΗΗ ΣΟΜ ΑΘΩΜΑ ΣΗ ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΙΗ Αμδρέα Μ. Ζεργιώηη, πσρίδωμα Κάηηα Δημοζιεσμέμο ζηο: Η τολική μάθηζη ζηομ αιώμα ηης πληροθορικής. ύγτρομοι Προζαμαηολιζμοί ζηημ Εκπαίδεσζη, ηεύτος 2, 2005. Η ηθαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθνξία ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε αηόκσλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε

Η Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθνξία ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε αηόκσλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε Η Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθνξία ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε αηόκσλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε Καιακαξηδήο Ιάθωβνο 1, Καιακαξηδή Καηεξίλα 2 1.Γεσπόλνο - Δθπαηδεπηηθόο Μsc «Δθπαίδεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε).

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Κείμενο 1 ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ηλίας Μασροειδής Α. Πλαίζιο: Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Β. Μαθηζιακοί ζηόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

Γιδάζκονηας μαζί... Η ζσνδιδαζκαλία ζηις Δρεσνηηικές Δργαζίες

Γιδάζκονηας μαζί... Η ζσνδιδαζκαλία ζηις Δρεσνηηικές Δργαζίες Γιδάζκονηας μαζί... Η ζσνδιδαζκαλία ζηις Δρεσνηηικές Δργαζίες Δξ Καηεξίλα Μπαδίγνπ Υπεύζπλε ηνπ ΚΠΕ Δξαπεηζώλαο katbazigou@hotmail.com ΠΔΡΙΛΗΨΗ Η πξαθηηθή ηεο ζπλδηδαζθαιίαο θαζηεξώλεηαη ζε γεληθεπκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΘΞΘΙΗ ΕΠΕΣΜΑ ΓΘΑ ΗΜ ΕΘΙΞΜΑ ΙΑΘ ΗΜ ΟΠΞΩΘΗΡΗ ΗΡ ΙΞΣΛΑΜΑΠΘΑΡ. Εηνηκάζηεθε από NOVERNA CONSULTING AND RESEARCH

ΟΞΘΞΘΙΗ ΕΠΕΣΜΑ ΓΘΑ ΗΜ ΕΘΙΞΜΑ ΙΑΘ ΗΜ ΟΠΞΩΘΗΡΗ ΗΡ ΙΞΣΛΑΜΑΠΘΑΡ. Εηνηκάζηεθε από NOVERNA CONSULTING AND RESEARCH ΟΞΘΞΘΙΗ ΕΠΕΣΜΑ ΓΘΑ ΗΜ ΕΘΙΞΜΑ ΙΑΘ ΗΜ ΟΠΞΩΘΗΡΗ ΗΡ ΙΞΣΛΑΜΑΠΘΑΡ Εηνηκάζηεθε από NOVERNA CONSULTING AND RESEARCH ΡΞΤΞΘ ΕΠΕΣΜΑΡ ΙΑΘ ΛΕΘΞΔΞΚΞΓΘΑ ΡΞΤΞΘ ΕΠΕΣΜΑΡ o Η πνηνηηθή έξεπλα έρεη δηεμαρζεί κε ηε κνξθή 5

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων Ι

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων Ι ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων Ι Ζκθεςη

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 5 ο. Κπιηικόρ Εγγπαμμαηιζμόρ

Μάθημα 5 ο. Κπιηικόρ Εγγπαμμαηιζμόρ Μάθημα 5 ο Κπιηικόρ Εγγπαμμαηιζμόρ Παπαδοσή: Όζε ζρέζε έρεη ν γξαπηόο ιόγνο κε ζύκβνια θαη θώδηθεο, άιιε ηόζε έρεη κε αμίεο, ηδενινγίεο, ππνθεηκεληθόηεηεο, εξκελείεο, θξίζεηο, ελδηαθέξνληα, ζπκθέξνληα

Διαβάστε περισσότερα

Κσλζηαληίλνο Φξπδάθεο. Δεπηέξα 13 Δεθεκβξίνπ 2010

Κσλζηαληίλνο Φξπδάθεο. Δεπηέξα 13 Δεθεκβξίνπ 2010 Κσλζηαληίλνο Φξπδάθεο Δεπηέξα 13 Δεθεκβξίνπ 2010 Οκάδα Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο, Δηεύζπλζε Ηιεθηξνληθήο Σξαπεδηθήο ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηώο Η 3 ε πξόηαζή καο ζηα πιαίζηα ηεο πξσηνβνπιίαο labs.pengv.gr 1

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Μέλη:... ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ. Εργαζόµαστε όλοι

Μέλη:... ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ. Εργαζόµαστε όλοι Φύλλο εργασίας : 9 Όνοµα οµάδας: Μέλη:... ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ Εργαζόµαστε όλοι Επάγγελµα: η κύρια και συνεχής εργασία που κάνει κάποιος για να εξοικονοµήσει τα απαραίτητα αγαθά για τη ζωή του. Ο εργαζόµενος, µε

Διαβάστε περισσότερα

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ)

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ) Μιτάλης Λάμπροσ Νίκος Κ. Σπαοσδάκης Θέμαηα Καγκοσρό 009 Δπίπεδο: (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίπ) Δξσηήζεηο βαζκώλ: ) Πηο από ηπο παξαθάησ αξηζκύο είλαη δπγόο (δειαδή άξηηο); 009 9 Β) 008 009

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα