Γεκήηξεο Σζνπκπάξεο 1, Κσζηαληίλα Σακνπηζέιε 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γεκήηξεο Σζνπκπάξεο 1, Κσζηαληίλα Σακνπηζέιε 2"

Transcript

1 Αξιοποιώνηαρ ηην Πεπιβαλλονηική Δκπαίδεςζη για ηην ανάπηςξη ηηρ ικανόηηηαρ ηων παιδιών να αναλύοςν κπιηικά ηην πεπιβαλλονηική και κοινωνική ηοςρ καηάζηαζη: η πεπίπηωζη ηος 3 ος Γιαπολιηιζμικού Γημοηικού σολείος Μενεμένηρ Γεκήηξεο Σζνπκπάξεο 1, Κσζηαληίλα Σακνπηζέιε Γεκήηξεο Σζνπκπάξεο, Πεξηβαιινληνιόγνο / Δθπαηδεπηηθόο ΜA, ζπλεξγάηεο ησλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε ζην πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ Ρνκα, ζηηο Πεξηθέξεηεο Κεληξηθήο, Γπηηθήο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο» 2. Δπίθνπξε Καζεγήηξηα ΠΔ Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ΑΠΘ, Δπηζηεκνληθή ππεύζπλε ησλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε ζην πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ Ρνκά, ζηηο Πεξηθέξεηεο Κεληξηθήο, Γπηηθήο, Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο» ΠΔΡΙΛΗΦΗ ην άξζξν πεξηγξάθεηαη θαη αλαιύεηαη θξηηηθά έλα πξόγξακκα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (ΠΔ) ην νπνίν πινπνηήζεθε ζην 3 ν Γηαπνιηηηζκηθό Γεκνηηθό ρνιείν Μελεκέλεο ηε ζρνιηθή ρξνληά Σν πξόγξακκα πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην ησλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ ΠΔ ηνπ πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ Ρνκά ζηηο πεξηθέξεηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο». πκκεηείραλ νη 24 καζεηέο/ηξηεο ηεο Δ ηάμεο θαη ζπλεξγάζηεθαλ νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ ζρνιείνπ. Μέζα από ηελ θξηηηθή αλάιπζε ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο γεηηνληάο πνπ θαηαγξάθεθαλ από ηα ίδηα ηα παηδηά σο πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα πνπ επεξεάδνπλ ηελ πνηόηεηα ηεο δσήο ηνπο, επηρεηξήζεθε ε θαηαλόεζε ηεο αιιειεμάξηεζεο ηεο πεξηβαιινληηθήο κε ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθόηεηα. ηόρνο ήηαλ ε ελεξγνπνίεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ παηδηώλ λα πξνηείλνπλ ζρέδηα ζπλεξγαηηθώλ δξάζεσλ θαη ζπκκεηνρή ζε κηθξέο θνηλέο δξάζεηο νη νπνίεο ζα κπνξνύζαλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ βειηίσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο ηνπο θαηάζηαζεο. Οη δηδαθηηθέο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ην ζθνπό απηό ήηαλ ν ζρνιηαζκόο εηθόλαο, ε επηλόεζε ηίηισλ, νη λνεηηθέο ζρεδηαζηηθέο αλαπαξαζηάζεηο, ε ραξηνγξάθεζε θαη ε βηληενζθόπεζε, νη ράξηεο ελλνηώλ, νη θνηλσληθέο ππξακίδεο. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Σχολικά προγράμματα Π.Ε. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Παηδηθή ζπκκεηνρή, πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα, γεηηνληά, θνηλσληθά δεηήκαηα, θξηηηθή ζθέςε. ΔΙΑΓΧΓΗ Ο πην ζεκαληηθόο δξόκνο γηα έλαλ πην δεκνθξαηηθό θαη αεηθόξν θόζκν δελ είλαη ε εμαίξεζε ηεο πνιηηηθήο από ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε (ΠΔ), αιιά ε ζηήξημε 1

2 ησλ λέσλ λα απνθηήζνπλ δεμηόηεηεο θξηηηθήο αλάιπζεο ηεο θνηλσληθήο θαη πεξηβαιινληηθήο ηνπο θαηάζηαζεο θαη ν εθνδηαζκόο ηνπο κε δεκνθξαηηθέο αξρέο θαη εξγαιεία γηα λα πξνζεγγίζνπλ ηέηνηα δεηήκαηα (Ζayward, 2012). Ζ θνηλσληθή αθύπληζε ησλ λέσλ ζε παγθόζκην επίπεδν δελ αθήλεη πιένλ πεξηζώξην ζε θνηλσληθνύο θαη πνιηηηθνύο ζρνιηαζηέο λα ακθηζβεηνύλ θαη λα ππνηηκνύλ ηελ αμία ηεο ζπκκεηνρήο ησλ λέσλ ζηηο δξάζεηο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ ηνπηθώλ αιιά θαη ησλ παγθόζκησλ πεξηβαιινληηθώλ πξνθιήζεσλ. Ο ζθνπόο ηεο αλάδεημεο ησλ θνηλσληθώλ, νηθνλνκηθώλ, πεξηβαιινληηθώλ παξαγόλησλ σο κέξνο ηεο εθπαηδεπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο απνξξέεη από ηελ πξνζέγγηζε ηνπ ζρνιείνπ όρη κόλν σο ρώξνπ δηδαζθαιίαο αιιά θαη σο πνιηηηζκηθνύ πεδίνπ δπκώζεσλ, όπνπ εμειίζζνληαη θαη πνιύ ζπρλά ζπγθξνύνληαη έλα πιήζνο ηδενινγηθώλ θαη θνηλσληθώλ κνξθώλ (ΜcLaren, 2010) Ζ επαθή ησλ παηδηώλ κε δηαθνξεηηθέο αληηιήςεηο, ζηα πιαίζηα ηεο θνηλόηεηάο, ηνπο απνηειεί απαξαίηεην ζπζηαηηθό γηα ηελ δηακόξθσζε απηόλνκσλ θαη θξηηηθά ζθεπηόκελσλ ππνθεηκέλσλ, πξάγκα πνπ βξίζθεηαη ζηνλ ππξήλα ηεο έλλνηαο ηεο δεκνθξαηίαο (Ζart, 1997). Ζ ΠΔ απνηειεί έλα πξόζθνξν πεδίν γηα ηε ζύλδεζε όισλ απηώλ ησλ δηαθνξεηηθώλ παξαγόλησλ, θαζώο, ζηα πιαίζηα ηεο ζεκεξηλήο γεληθόηεξεο πεξηβαιινληηθήο θξίζεο, καο θαιεί λα επαλαμηνινγήζνπκε ηηο θπξίαξρεο αμίεο θαη αληηιήςεηο, θαη λα επαλαδηνκνξθώζνπκε θαζηεξσκέλεο ζηάζεηο θαη θνζκνζεσξίεο (Robottom & Hart, 1993). Παξόηη είλαη γεληθά απνδεθηό όηη αιιαγέο ζην θνηλσληθό θαη πεξηβαιινληηθό πεδίν δελ κπνξνύλ λα πξνέιζνπλ από ην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ, δελ ακθηζβεηείηαη όηη ην ζρνιείν απνηειεί παγθόζκηα ηνλ θαηεμνρήλ ρώξν εκπινθήο ησλ παηδηώλ ζε δεηήκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο. Πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα όκσο, ηα νπνία ηα παηδηά ζα αλαγλσξίζνπλ σο ζεκαληηθά ζηελ θνηλόηεηά ηνπο, θαη όρη δεηήκαηα πνπ ζα πξνηείλνπλ νη «εηδήκνλεο» δάζθαινί ηνπο (Ζayward, 2012). Όπσο δηαπηζηώλεη ε Hayward (2012), ε ελίζρπζε ηεο εκπινθήο ησλ παηδηώλ ζηελ επίιπζε ηνπηθώλ πεξηβαιινληηθώλ δεηεκάησλ θαη ε εθπαίδεπζή ηνπο ζε ελεξγνύο πνιίηεο θαηέρεη ζήκεξα θεληξηθή ζέζε ζην κνληέιν ΠΔ πνπ ππνζηεξίδεηαη από πνιινύο δηαθεθξηκέλνπο επηζηήκνλεο από ην ρώξν ηεο ΠΔ, ηεο ςπρνινγίαο, ηεο πνιηηηθήο ζεσξίαο, ηεο γεσγξαθίαο, κεηαμύ ησλ νπνίσλ oη Chawla, Flanagan, Hart, Katz, Orr, Scott, Uzell. Δπηζηήκνλεο πνπ έρνπλ ππνθηλήζεη ηελ επαλεμέηαζε ηεο αληίιεςήο καο γηα ηα παηδηά θαη ην πεξηβάιινλ ηνπο (Dobson & Bell 2005, Bohman, 2011). Λακβάλνληαο ππόςε ηε ζεκαζία πνπ απνδίδεηαη ζήκεξα ζην ξόιν ηεο παηδηθήο ζπκκεηνρήο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ πξνβιεκάησλ θαη ηεο νηθνινγηθήο αδηθίαο, πινπνηήζεθε ε παξέκβαζε πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ εξγαζία απηή. ηελ παξέκβαζε ζπκκεηείραλ 24 καζεηέο/ηξηεο, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ νπνίσλ απηνπξνζδηνξίδεηαη σο Ρνκά, από ηελ Δ ηάμε ηνπ 3 νπ Γηαπνιηηηζκηθνύ Γ.. Μελεκέλεο. Σν πξόγξακκα ηεο παξέκβαζεο πινπνηήζεθε ζε εβδνκαδηαίεο δίσξεο ή/θαη σξηαίεο ζπλαληήζεηο κε ηα παηδηά, ζπλνιηθήο δηάξθεηαο 30 σξώλ, θαη ζπκπιεξώζεθε κε δξαζηεξηόηεηεο νη νπνίεο έγηλαλ από ηηο εθπαηδεπηηθνύο ζηηο ώξεο ησλ καζεκάησλ ηνπο. Σν ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηβαιινληηθήο παξέκβαζεο έγθεηηαη ζην γεγνλόο όηη, ε αλάπηπμε δεμηνηήησλ θξηηηθήο αλάιπζεο ηνπηθώλ 2

3 πεξηβαιινληηθώλ θαη θνηλσληθώλ δεηεκάησλ, πνπ ήηαλ θεληξηθόο ζηόρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο, έπξεπε λα απνηειέζεη θνηλό ζηόρν θαηά πξνηεξαηόηεηα κε ηελ βειηίσζε δεμηνηήησλ γξαπηνύ θαη πξνθνξηθνύ ιόγνπ θαη δεπηεξεπόλησο δεμηνηήησλ ζηηο λέεο ηερλνινγίεο, ζηα καζεκαηηθά, θαη δεμηνηήησλ ζπλεξγαζίαο. Ζ ζύλδεζε απηή, ζπλαθήο κε ηελ κεζνδνινγία ηεο ΠΔ, είρε ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ηδηαίηεξε βαξύηεηα, ιόγσ ησλ εηδηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζρνιηθνύ πεξηβάιινληνο, πνπ εληάζζεηαη ζην θνηλσληθό πιαίζην ηεο πεξηνρήο ηνπ Γελδξνπνηάκνπ Θεζζαινλίθεο. Μηα ζπλνηθία πνπ θαηνηθείηαη θπξίσο από πιεζπζκό Ρνκά, κε πςειό επίπεδν αλαιθαβεηηζκνύ θαη ζρνιηθήο δηαξξνήο, θνηλσληθνύο δηαρσξηζκνύο θαη δηαθξίζεηο, θηώρηα, πεξηζσξηνπνίεζε θαη πεξηβαιινληηθή ππνβάζκηζε. Μέζα από ηελ δηακόξθσζε ελόο θιίκαηνο απηελέξγεηαο θαη ζπκκεηνρηθόηεηαο, πνπ βαζίζηεθε ζηα βηώκαηα θαη αλάγθεο ησλ παηδηώλ, θαζώο επίζεο θαη ζηελ άςνγε ζπλεξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθώλ, πξνσζήζεθε ε ζπλεξγαζία θαη νη νκαδηθέο ζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, ε δηαζεκαηηθόηεηα, ε έξεπλα θαη ν αλαζηνραζκόο, ε θξηηηθή ζθέςε θαη ε ελδπλάκσζε. Δλδπλάκσζε, ε νπνία ζπλδέεηαη κε έκθαζε ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, εληζρύεη ηε ζπκκεηνρή θαη ηε ζπλεξγαζία, θαη εμνπιίδεη ηα παηδηά κε δεμηόηεηεο γηα ηελ πξνώζεζε ηεο βησζηκόηεηαο, ζε αηνκηθό επίπεδν, ζε επίπεδν ζρνιείνπ θαη γεηηνληάο, θαη θιείλεη ην ράζκα αλάκεζα ζηε γλώζε, ηε ζηάζε θαη ηε δξάζε ζηελ Πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε/δθπαίδεπζε γηα ηε Βηώζηκε Αλάπηπμε (Shallcross at all, 2007). Ζ δύλακε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ απνηειέζκαηνο, ην νπνίν πήξε ηελ κνξθή κίαο εθεκεξίδαο ηεο ηάμεο, έγθεηηαη ζην όηη παξνπζηάδεη ηηο θνζκναληηιήςεηο ησλ ίδησλ ησλ παηδηώλ, κέζα ζηελ πξννπηηθή ζύλδεζεο κε ην ππόινηπν ζρνιείν θαη ηελ επξύηεξε θνηλόηεηα. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ κοπόρ ηεο παξέκβαζεο ήηαλ λα απνθηήζνπλ ηα παηδηά δεμηόηεηεο αλαγλώξηζεο, θαηαγξαθήο θαη θξηηηθήο αλάιπζεο ησλ πεξηβαιινληηθώλ πξνβιεκάησλ ηεο γεηηνληάο ηνπο, λα θαηαλνήζνπλ ηελ αιιειεμάξηεζή ηνπο κε ηελ θνηλσληθή ηνπο θαηάζηαζε, θαη λα ελεξγνπνηεζεί ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα αλαδήηεζε θαη δηακόξθσζε πξνηάζεσλ γηα ζπκκεηνρηθή αληηκεηώπηζή ηνπο. Όπσο πξνηείλνπλ, ζηεξηδόκελνη ζηηο έξεπλέο ηνπο, νη Chawla & Cushing (2007), Uzzell (1999) θαη άιινη εξεπλεηέο, ε θηινπεξηβαιινληηθή ζηάζε ησλ παηδηώλ ππνζηεξίδεηαη θαιύηεξα ζε ζπλζήθεο δεκνθξαηηθήο κάζεζεο, όπνπ αηζζάλνληαη όηη έρνπλ αμία θαη αζθνύληαη ζε δεμηόηεηεο αθξόαζεο ησλ απόςεσλ ησλ άιισλ θαη δηαπξαγκάηεπζεο ηνπηθώλ δεηεκάησλ πνπ ηα αθνξνύλ άκεζα.. ηόσοι: Ζ θξηηηθή ζεώξεζε ησλ ηνπηθώλ πεξηβαιινληηθώλ πξνβιεκάησλ Ζ θαηαλόεζε ηεο θνηλσληθήο δηάζηαζεο ησλ πεξηβαιινληηθώλ πξνβιεκάησλ Ζ άζθεζε ζε ζπλεξγαηηθέο δηαδηθαζίεο Ζ άζθεζε ζηελ παξαγσγή γξαπηνύ θαη πξνθνξηθνύ ιόγνπ Ζ αλάπηπμε θξηηηθήο ζθέςεο Ζ αλάπηπμε δεμηνηήησλ, αλαδήηεζεο θαη αμηνπνίεζεο πιεξνθνξηώλ, αλάιεςεο επζύλεο, ρξνληθνύ πξνγξακκαηηζκνύ, αλάιεςεο πξσηνβνπιίαο, αλαιπηηθήο θαη ζπλζεηηθήο ζθέςεο, ρξήζεο πνηθίισλ πεγώλ γλώζεο, ε θαιιηέξγεηα ηεο θαληαζίαο - δεκηνπξγηθόηεηαο Ζ ζύλδεζε κε πξαθηηθέο καζεκαηηθέο δεμηόηεηεο 3

4 Ζ αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζηελ αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ Ζ αλάπηπμε δεμηνηήησλ αλαζηνραζκνύ θαη απηναμηνιόγεζεο Ζ αλάπηπμε δεμηνηήησλ ελεξγνύ πνιίηε. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ Δπιλογή ηος θέμαηορ Ζ επηινγή ηνπ ζέκαηνο ηεο παξέκβαζεο έγηλε από ηα ίδηα ηα παηδηά θαη πξνέθπςε σο απνηέιεζκα κηαο ζεηξάο δξαζηεξηνηήησλ απηνέθθξαζεο, θαηαηγηζκνύ ηδεώλ θαη ζρεδηαζηηθώλ αλαπαξαζηάζεσλ. Αξρηθά δηεξεπλήζεθαλ νη αληηιήςεηο ησλ παηδηώλ γηα ηελ έλλνηα ηνπ πεξηβάιινληνο θαη αλαδείρζεθαλ νη δηαθνξεηηθέο δηαζηάζεηο ηνπ. Υξεζηκνπνηήζεθε ε δηδαθηηθή ηερληθή ηνπ ζσολιαζμού ηηρ εικόναρ (Thomson& Fielding, 2006). Ζ εηθόλα ήηαλ κηα αθίζα-έξγν ηέρλεο θαη δηαηππώζεθαλ ζηαδηαθέο εξσηήζεηο νη νπνίεο μεθηλώληαο από ην εηδηθό (δειαδή ηηο ιεπηνκέξεηεο ηνπ έξγνπ) γεληθεύνπλ ζην ζπλνιηθό (δειαδή ζην λόεκά ηνπ): Παξαηεξείζηε μερσξηζηά ηα αληηθείκελα ηνπ πίλαθα. Ση βιέπεηε; Ση ρξώκαηα ππάξρνπλ; Ση ζρήκαηα; Ση ζπλαηζζήκαηα ζαο δεκηνπξγεί ην έξγν; Ση ζθέθηεηαη ν ραξαθηήξαο; Γηαηί; Πνηόο/α ζα κπνξνύζε λα είλαη ν ραξαθηήξαο ηνπ έξγνπ; Γηαηί αηζζάλεηαη όπσο αηζζάλεηαη; Φηηάμηε κία δηθηά ζαο ηζηνξία πνπ λα εκπεξηέρεη ηελ εηθόλα πνπ βιέπεηε θαη παξνπζηάζηε ηελ. Εικόνα 1. Ζ αθίζα πνπ ζρνιηάζηεθε γηα δηεξεύλεζε αληηιήςεσλ/απόςεσλ γηα ην πεξηβάιινλ Με απηό ηνλ ηξόπν, πξαγκαηνπνηήζεθε ε αλάιπζε ηεο έλλνηαο ηνπ πεξηβάιινληνο, ζπδεηήζεθε ν δηαρσξηζκόο κεηαμύ θπζηθνύ θαη αλζξσπνγελνύο πεξηβάιινληνο, αλαδύζεθαλ πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα πνπ γλσξίδνπλ νη καζεηέο/ηξηεο θαη ηνπο/ηηο απαζρνινύλ, ζπδεηήζεθε ε αμία ηεο θύζεο σο πεγή δσήο, θ.α. Παξάιιεια, έγηλε θαη κία πξώηε ζύλδεζε κε ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθόηεηα ησλ παηδηώλ. Σα παηδηά ζπρλά αλαθέξζεθαλ ζε κία γπλαίθα πνπ είλαη ιππεκέλε επεηδή: «είλαη κόλε θαη απξνζηάηεπηε, ηελ παξάηεζε ν άληξαο ηεο, είλαη άζρεκε, δελ κπνξεί λα παληξεπηεί». Ζ ζέζε ηεο γπλαίθαο ζηηο θνηλόηεηεο ησλ Ρνκά, ε θνηλσληθή απαίηεζε 4

5 ηνπ γάκνπ, ηα πξόηππα ηεο γπλαηθείαο νκνξθηάο, ήηαλ αλάκεζα ζηα δεηήκαηα πνπ αλαδείρζεθαλ. ηε ζπλέρεηα, αμηνπνηήζεθε ε ηερληθή ηεο ζσεδιαζηικήρ αναπαπάζηαζηρ θαη ε επινόηζη ηίηλων και σαπακηηπιζμών, ηερληθέο θαηάιιειεο γηα ηελ αλάδεημε ηνπ ηξόπνπ κε ηνλ νπνίν αληηιακβάλνληαη ηα παηδηά ην πεξηβάιινλ ηνπο (Tamoutseli & Polyzou, 2010). πγθεθξηκέλα, δεηήζεθε από ηα παηδηά λα αλαπαξαζηήζνπλ έλα ζέκα ζρεηηθά κε ην πεξηβάιινλ, θάπνην ζηνηρείν ηνπ πνπ αγαπάλε, έλα πεξηβαιινληηθό πξόβιεκα πνπ ηνπο απαζρνιεί ή/θαη πνπ απεηιεί λα θαηαζηξέςεη απηό πνπ αγαπάλε, λα παξνπζηάζνπλ ηηο δσγξαθηέο ηνπο ζηελ ηάμε θαη λα εθεύξνπλ ηίηινπο γηα απηέο. ηελ επινόηζη ηων ηίηλων ζπκκεηείρε όιε ε ηάμε, ε ηειηθή όκσο επηινγή ήηαλ ηνπ/ηεο δεκηνπξγνύ ηνπ ζρεδίνπ. Αθνινύζεζε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ζρεδηαζηηθώλ αλαπαξαζηάζεσλ από ηα παηδηά κε βάζε ηνπο ηίηινπο ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: 1) θύζε, 2) νηθνγέλεηα, 3) γεηηνληά. Οη δσγξαθηέο θνιιήζεθαλ ζε έλα κεγάιν ζηξαηζόραξην θαη ζπλνδεύηεθαλ κε ζρόιηα ησλ παηδηώλ. Μέζα από ηελ όιε δηαδηθαζία, θαη θπξίσο από ηα ζρόιηα ησλ παηδηώλ, αλαδείρζεθε σο γόληκν πεδίν γηα δηεξεύλεζε ην ζέκα ηεο γεηηνληάο. Εικόνα 2. Ζ θαηεγνξνηνπνίεζε ησλ δσγξαθηώλ ησλ παηδηώλ Ποπεία ηος ππογπάμμαηορ Οη πξώηεο δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο είραλ ζηόρν ηελ θαηαγξαθή ηεο πεξηβαιινληηθήο πξαγκαηηθόηεηαο ηεο γεηηνληάο θαη ηελ αλαγλώξηζεο ησλ αηηίσλ απηήο ηεο πξαγκαηηθόηεηαο. Σα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα ηεο γεηηνληάο ηα νπνία αλαδείρζεθαλ κέζα από ηηο δσγξαθηέο θαη κέζα από ζπδήηεζε πνπ αθνινύζεζε ήηαλ ε ξύπαλζε, ηα απνξξίκκαηα, ε πινηνκία, ηα θαπζαέξηα θαη ε έιιεηςε πξαζίλνπ. Γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεηεκάησλ, ηα παηδηά ρσξίζηεθαλ ζε νκάδεο, αλάινγα κε ην δήηεκα γηα ην νπνίν εμέθξαζαλ ελδηαθέξνλ, θαη ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ησλ εννοιολογικών σαπηών, ζύκθσλα κε ηελ νπνία ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα αλαιύζεθαλ ζε αηηίεο, ζπλέπεηεο, αηνκηθέο θαη ζπιινγηθέο ιύζεηο. 5

6 Εικόνα 3. Οη πξώηνη ελλνηνινγηθνί ράξηεο Κάζε νκάδα παξνπζίαζε ηε δνπιεηά ηεο ζηελ ηάμε. Αθνινύζεζε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ πξνβιεκάησλ κε βάζε ηηο αηηίεο θαη κε ζπζηεκαηηθή αλαθνξά θαη ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηέζζεξηο δηαζηάζεηο ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθόηεηαο ησλ παηδηώλ: 1) ηεο ηνπηθήο εμνπζίαο (αλαγλσξίζηεθε ν ξόινο ηνπ Γήκνπ σο βαζηθνύ παξάγνληα ζηελ δηαρείξηζε ησλ δεηεκάησλ πνπ αλαδείρζεθαλ, 2) ησλ θαηνίθσλ (έγηλε αλαθνξά ζηηο επζύλεο ησλ θαηνίθσλ ζπλνιηθά) 3) ησλ δηαθνξεηηθώλ θνηλσληθώλ νκάδσλ (αλαδείρζεθε ν δηαρσξηζκόο ησλ θαηνίθσλ πνπ δνπλ ζηνλ Γελδξνπόηακν (Ρνκά) από ηα θηηζίξηα (λνκαδηθνί θαη εκηλνκαδηθνί πιεζπζκνί Ρνκά), 4) ηεο θνηλσληθήο δηαζηξσκάησζεο κέζα ζηε θνηλόηεηα (αλαδείρζεθε ν ξόινο ησλ θησρώλ θαη ηνλ αζηέγσλ). Εικόνα 4. Καηεγνξηνπνίεζε ησλ αηηηώλ πεξηβαιινληηθώλ πξνβιεκάησλ Με ηελ ζρεηηθή ζπδήηεζε πνπ αθνινύζεζε νινθιεξώζεθε ην πξώην ζηάδην ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαηά ην νπνίν έιαβε ρώξα κία πξώηε γεληθή πξνζέγγηζε ηεο πεξηβαιινληηθήο θαηάζηαζεο ησλ παηδηώλ, θαη παξάιιεια κία εμνηθείσζε κε ηελ εξγαζία ζε νκάδεο, ηελ έθθξαζε κπξνζηά ζηελ ηάμε, ηε ζπκκεηνρή ζε ζπδήηεζε. Αθνινύζεζαλ δξαζηεξηόηεηεο γηα ηελ αλάδεημε ησλ δεηεκάησλ ηεο γεηηνληάο κέζα από σαπηογπάθηζη ησλ πεξηβαιινληηθώλ πξνβιεκάησλ, ηερληθή πνπ εληζρύεη ηηο ζπλεξγαηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ηνλ δηάινγν αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθέο πνιηηηζκηθέο 6

7 νκάδεο (Μitakidou & Tamoutseli, 2011). Γηα ηελ εμνηθείσζε ησλ παηδηώλ κε ην ράξηε ηεο πεξηνρήο πξνβιήζεθαλ θσηνγξαθίεο κε ηελ θάηνςε ηνπ Γελδξνπνηάκνπ από ην δηαδίθηπν, ζηηο νπνίεο ηα παηδηά αλαγλώξηζαλ βαζηθά θαη γλσζηά ηνπο ζεκεία, όπσο ηελ αιάλα, ην ζρνιείν, ην ΚΑΠΖ, ηηο δηθέο ηνπο θαηνηθίεο. ηελ πξνβνιή ηεο θσηνγξαθηθήο θάηνςεο ηεο γεηηνληάο ηνπ Γελδξνπνηάκνπ πάλσ ζε έλα κεγάιν ραξηί, ηα παηδηά ζεκείσζαλ ηνπο βαζηθνύο δξόκνπο θαη εληόπηζαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ζεκεία ηεο γεηηνληάο. Απνθαζίζηεθε ε δεκηνπξγία νκάδσλ έξεπλαο γηα σαπηογπάθηζη ζπγθεθξηκέλσλ δηαδξνκώλ ζηελ γεηηνληά, κε θαηαγξαθή ησλ πξνβιεκάησλ ζε θαξηέιεο αμηνιόγεζεο θαη ε ηνπνζέηεζε ησλ θαξηειώλ ζην ράξηε. Πξνηάζεθε κάιηζηα από ηα παηδηά ε βηληενζθόπεζε δηαδξνκώλ κε ηα θηλεηά ηνπο ηειέθσλα. Εικόνα 5. Υαξαθηεξηζηηθά ζεκεία ηνπ Γελδξνπνηάκνπ πνπ αλαγλσξίζηεθαλ από ηνπο καζεηέο Εικόνα 6. Ο ράξηεο ηνπ Γελδξνπνηάκνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ραξηνγξάθεζε Κεληξηθό δήηεκα πνπ αλαδείρζεθε ηόζν από ηηο θαξηέιεο αμηνιόγεζεο όζν θαη από ηηο βηληενζθνπήζεηο ήηαλ ηα ζθνππίδηα. 7

8 Εικόνα 7. Ο ράξηεο ηεο γεηηνληάο καο κε ηηο θαξηέιεο αμηνιόγεζεο Πξνηάζεθε από ηα παηδηά λα αζρνιεζνύλ θαη κε ην ζέκα ησλ ζθνππηδηώλ θαη πινπνηήζεθαλ ζρεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο. Οη δξαζηεξηόηεηεο απηέο πεξηιάκβαλαλ πξνβνιή ζρεηηθώλ εηθόλσλ από πνιιέο ρώξεο ηνπ θόζκνπ (π.ρ. Μεμηθό, Νέα Τόξθε, Παξίζη, Αζήλα, Θεζζαινλίθε, θιπ.) θαη ζπδήηεζε γηα ηηο αηηίεο ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ απνξξηκκάησλ. Αλαιύζεθε ην δήηεκα ησλ ρξήζηκσλ άρξεζησλ ζπζθεπαζηώλ, έγηλε ζύλδεζε ηνπ δεηήκαηνο κε ηνλ θαηαλαισηηθό ηξόπν δσήο, ζπδεηήζεθαλ ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ, νη νπνίεο πηνζεηήζεθαλ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ ηεο ηάμεο. Εικόνα 8. Τπνινγηζκόο ηεο πνζνζηηαίαο αλαινγίαο ησλ δηαθόξσλ εηδώλ απνξξηκκάησλ πνπ παξάγνπκε θαη πξνηάζεηο γηα ηε δηαρείξηζή ηνπο Γηα ηελ θαηαλόεζε θαη αλάιπζε ηεο ζρέζεο κεηαμύ θνηλσληθήο θαη πεξηβαιινληηθήο πξαγκαηηθόηεηαο, έγηλε κηα ζεηξά από δξαζηεξηόηεηεο κε ρξήζε ησλ κοινωνικών πςπαμίδων. Υξεζηκνπνηήζεθαλ νξηδόληηα θνκκάηηα θνηλσληθήο δνκήο ηνπ 20 νπ αηώλα, πνπ απεηθνλίδνληαη ζηελ ηζηνξηθή αθίζα ηεο ακεξηθάληθεο εξγαηηθήο ζπιινγηθόηεηαο ησλ Βηνκεραληθώλ Δξγαηώλ ηνπ Κόζκνπ (IWW, Wobblies). 8

9 Εικόνα 9. ρνιηαζκόο ηεο αθίζαο θνηλσληθήο δηαζηξσκάησζεο ηνπ 20 νπ αηώλα «Χσξίζακε ηελ ππξακίδα καο ζε 8 κέξε. ηε βάζε ηεο βάιακε ηνπο θησρνύο, γηαηί δελ έρνπλε ιεθηά θαη δύλακε, ελώ ζηελ θνξπθή ηεο ηνπνζεηήζακε ηνπο βαζηιηάδεο, επεηδή είλαη πην πινύζηνη από όινπο. Ακέζσο κεηά βάιακε ηνπο εθαηνκκπξηνύρνπο, γηαηί είλαη θη απηνί πινύζηνη αιιά όρη πεξηζζόηεξν από ηνπο βαζηιηάδεο. ηε κέζε βάιακε ην ζηξαηό, γηαηί λνκίδνπκε όηη πξνζηαηεύεη όιεο ηηο παξαπάλσ θαη ηηο παξαθάησ θνηλσληθέο ηάμεηο. Παξαθάησ βάιακε ηνπο κεζαίνπο δειαδή εκάο ηνπο θαλνληθνύο, γηαηί δελ είκαζηε νύηε θησρνί αιιά νύηε θαη πινύζηνη». Εεηήζεθε από ηα παηδηά λα ηνπνζεηήζνπλ ηα θνκκάηηα ην έλα πάλσ ζην άιιν ζε έλα κεγάιν ραξηί ζε ζρήκα ππξακίδαο, ελέξγεηα πνπ αλέδεημε πξνβιεκαηηζκνύο όπσο: «ηη πεγαίλεη θάησ; Ση πεγαίλεη πάλσ; Γηαηί; Ση ήζειε λα πεη απηή ε αθίζα». Μεηά από ζρεηηθή ζπδήηεζε γηα ηελ επνρή ζηελ νπνία αληαπνθξίλνληαλ ε θνηλσληθή δνκή πνπ παξνπζίαδε ε αθίζα, δεηήζεθε από ηα παηδηά θηηάμνπλ ζηελ νκάδα ηνπο κηα αλάινγε ππξακίδα γηα ηε ζύγρξνλε επνρή. Να ζθεθηνύλ ζα πνηα δώλε ηεο ππξακίδαο ζα ηνπνζεηνύζαλ ην πξόβιεκα ησλ ζθνππηδηώλ, αλ ζα επεξέαδε ην πξόβιεκα όινπο ην ίδην; ή ζα άγγηδε θάπνηνπο πεξηζζόηεξν θαη θάπνηνπο ιηγόηεξν. Έγηλε αληαιιαγή ησλ ππξακίδσλ κεηαμύ ησλ νκάδσλ θαη δηαηππώζεθαλ ζρόιηα, ηα νπνία ζπδεηήζεθαλ ζηε ζπλέρεηα ζηελ ηάμε. Σόζν νη παξνπζηάζεηο όζν θαη ηα ζρόιηα απνηππώζεθαλ ζε γξαπηά θείκελα, έιαβαλ ειεθηξνληθή κνξθή από ηα ίδηα ηα παηδηά ζην ππνινγηζηηθό θέληξν ηνπ ζρνιείνπ θαη απνηέιεζαλ ηελ εθεκεξίδα ηεο ηάμεο ε νπνία πήξε ηνλ ηίηιν: «Οη καζεηέο ηεο Δ1+Δ2 ηάμεο ηνπ 3 νπ Γηαπνιηηηζκηθνύ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Μελεκέλεο κειεηνύλ ην πεξηβάιινλ ζηνλ Γελδξνπόηακν». H εθεκεξίδα ηππώζεθε θαη κνηξάζηεθε ζηηο ππόινηπεο ηάμεηο ηνπ ζρνιείνπ ζην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο. 9

10 1η πςπαμίδα 2η πςπαμίδα 3η πςπαμίδα 4η πςπαμίδα 5η πςπαμίδα 6 η πςπαμίδα Εικόνα 10: Οη θνηλσληθέο ππξακίδεο ησλ νκάδσλ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ Γηα αλαζηνραζκό θαη απηναμηνιόγεζε, νη καζεηέο ζε δεύγε θιήζεθαλ λα δηαηππώζνπλ ν έλαο ζηνλ άιιν ηηο αθόινπζεο εξσηήζεηο, νη νπνίεο πεξηιακβάλνληαλ ζε ζρεηηθό εξσηεκαηνιόγην: νπ άξεζε πνπ πήξεο κέξνο ζην πεξηβαιινληηθό πξόγξακκα; Γηαηί; Πώο έλνησζεο; Έκαζεο θαηλνύξγηα πξάγκαηα; Ση θαηλνύξγην έκαζεο; ε έθαλε λα ζέιεηο λα αλαθαιύςεηο θαηλνύξηα πξάγκαηα γηα ην ζέκα; Γηα πνηα ζέκαηα ζα ήζειεο λα κάζεηο πεξηζζόηεξα πξάγκαηα; πλεξγάζηεθεο κε ηνπο ζπκκαζεηέο ζνπ; Ti θέξδηζεο από ηελ ζπλεξγαζία; Ση πξνβιήκαηα ππήξραλ; ε έθαλε λα ζθεθηείο πεξηζζόηεξν θάπνηα πξάγκαηα ζρεηηθά κε ην πεξηβάιινλ; Γξάςε ή δσγξάθηζε κία θαηλνύξγηα ζθέςε πνπ ζνπ δεκηνπξγήζεθε. Οη απαληήζεηο ησλ παηδηώλ ήηαλ ηδηαίηεξα ζεηηθέο ηόζν σο πξνο ηηο γλώζεηο πνπ απέθηεζαλ, όζν θαη σο πξνο ηηο δεμηόηεηεο, κε έκθαζε απηέο ηεο ζπλεξγαζίαο. Μέζα 10

11 από ηηο απαληήζεηο ηνπο θαίλεηαη όηη νη δξαζηεξηόηεηεο ιεηηνύξγεζαλ ζεηηθά ζηε γεληθόηεξε ζηάζε ηνπο απέλαληη ζην ζρνιείν. «Θα ήζεια λα ζπκκεηέρνπλ όινη. «Έλησζα επηπρία γηαηί βνεζήζακε ην πεξηβάιινλ θαη θαηάιαβα όηη καο ρξεηάδεηαη. Δπίζεο βειηηώζεθα ζηελ νκαδηθή δνπιεηά.» «Με βνήζεζε ε νκαδηθή δνπιεηά θαη έλησζα θαιά. Δπίζεο ζα ήζεια λα κε ζηακαηήζεη ην κάζεκα». «Κέξδηζα γλώζεηο γηα ην πεξηβάιινλ» «Έκαζα λα ζπλεξγάδνκαη. Βειηηώζεθα ζην λα εθθξάδσ ηηο απόςεηο κνπ». «Έκαζα λα αθνύσ ηε γλώκε ησλ ζπκκαζεηώλ κνπ. Βειηηώζεθα ζην λα γξάθσ πεξηζζόηεξν». «Έλησζα ραξά. Μνπ άξεζε λα ζπδεηώ γηα ην πεξηβάιινλ θαη βειηηώζεθα ζην λα θξαηώ θαζαξό ην πεξηβάιινλ». «Βειηηώζεθα ζηελ νκαδηθή δνπιεηά. Θα ζεια λα πήγαηλε όιε ε ηάμε ζ όιν ην Γελδξνπόηακν θαη λα βξίζθεη ηη πξνβιήκαηα έρεη». «Μνπ άξεζε όηαλ ζεθσλόκαζηαλ πάλσ θαη παξνπζηάδακε ηελ εξγαζία καο». ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ-ΥΟΛΙΑ Μέζα από ηε ραξηνγξάθεζε ηεο γεηηνληάο, νη καζεηέο αζθήζεθαλ ζηελ παξαηήξεζε ηνπ πεξηβάιινληνο, ζπλεηδεηνπνίεζαλ δεηήκαηα πεξηβαιινληηθά, εληόπηζαλ αηηίεο θαη επζύλεο ζε επίπεδν αηνκηθό, θνηλσλίαο, εμνπζίαο θαη αλαδήηεζαλ ζπκκεηνρηθέο ιύζεηο, δηαδηθαζίεο πνπ ζπκβάινπλ ζηελ εμέιημε ηνπ ελεξγνύ πνιίηε. Αλέπηπμαλ ζπλεξγαηηθέο δεμηόηεηεο, δεμηόηεηεο αθξόαζεο, γεσγξαθηθέο θαη καζεκαηηθέο δεμηόηεηεο, θξηηηθή ζθέςε, θαη δεμηόηεηεο πξνθνξηθνύ θαη γξαπηνύ ιόγνπ θαη λέσλ ηερλνινγηώλ, νη νπνίεο αμηνπνηήζεθαλ ζηε ζύληαμε ηεο εθεκεξίδαο ηεο ηάμεο. Ο ζρνιηαζκόο ησλ ππξακίδσλ έδεημε όηη, νη καζεηέο κπόξεζαλ λα αληηιεθζνύλ ηηο δηαθνξνπνηεκέλεο ζέζεηο θαη επζύλεο ησλ θνηλσληθώλ ηάμεσλ απέλαληη ζηε πξόθιεζε θαη αληηκεηώπηζε πεξηβαιινληηθώλ δεηεκάησλ, πνπ θαηέγξαςαλ σο θαίξηα θαη λα δηαπηζηώζνπλ ηε ζρέζε ηεο θνηλσληθήο κε ηελ πεξηβαιινληηθή ηνπο πξαγκαηηθόηεηα. Ζ έκθαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε κηα δηδαθηηθή πξνζέγγηζε πνπ ελίζρπε ηε ζπκκεηνρή ηνπο, ηνπο έδηλε ιόγν θαη αμία, ζπλδένληαλ κε ηελ θαζεκεξηλή ηνπο πξαγκαηηθόηεηα, κε ζέκα ηεο επηινγήο θαη ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπο, ελίζρπζε εθηόο ησλ άιισλ θαη κηα ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζην ζρνιείν θαη ηε κάζεζε γεληθόηεξα. Ζ αλάιπζε ηνπ ξόινπ ησλ δηαθνξεηηθώλ θνηλσληθώλ νκάδσλ ηνπο βνήζεζε λα ηνπνζεηεζνύλ θξηηηθά σο πξνο ηελ θαηεύζπλζε ελόο επξύηεξνπ θαηακεξηζκνύ επζπλώλ ζηνπο ζεζκνύο, ζηηο «αλώηεξεο» θνηλσληθέο νκάδεο, ζηηο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηόηεηεο όπσο δηαπηζηώλεηαη θαη από ζρόιηα ησλ νκάδσλ: «Ο ζηξαηόο, εκείο, νη κεζαίνη θαη νη θησρνί λα θξνληίζνπκε λα κελ πεηάκε ζθνππίδηα», «Οη πινύζηνη, νη βαζηιηάδεο, νη εθθιεζίεο θαη νη εθαηνκκπξηνύρνη, πξέπεη λα βνεζήζνπλ ηνπο άιινπο κε ην πξόβιεκα ησλ ζθνππηδηώλ». «Σα ζθνππίδηα κνιύλνπλ ην πεξηβάιινλ θαη θαηαζηξέθνπλ ηε θύζε θαη δε εηζπλένπκε θαζαξό αέξα. Από όια απηά ζηελ ππξακίδα πηζηεύνπκε όηη πην πνιιά ζθνππίδηα θαηαλαιώλνπλ ηα εξγνζηάζηα. Θα ζέιακε πην πνιύ πξάζηλν θαη ζηελ ππξακίδα ζα ζέιακε λα κηιάλε πην πνιύ γηα ην πεξηβάιινλ. Οη εξγάηεο ηνπ Γήκνπ, πεξλάλε θάζε κέξα θαη λα παίξλνπλ ηα ζθνππίδηα. Να ππάξρνπλ πεξηζζόηεξα πάξθα ζηελ πεξηνρή κνπ θαη πεξηζζόηεξα δέληξα γηα λα ππάξρεη θαζαξό νμπγόλν». 11

12 Γελ παξέιεηςαλ όκσο λα δνπλ ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα θαη σο κέξνο ηεο αηνκηθήο θαη θνηλσληθήο επζύλεο ζπλνιηθά, θαη επίζεο λα αληηκεησπίζνπλ θξηηηθά ηνλ ραξαθηεξηζκό κηαο ζπγθεθξηκέλεο θπιήο Ρνκά, ηα θηηζίξηα, σο αηηία ηνπ πξνβιήκαηνο ηνπ ζθνππηδηώλ ζηελ θνηλόηεηά ηνπο. «Σν πξόβιεκα ησλ ζθνππηδηώλ επεξεάδεηαη από ηνπο αλζξώπνπο πνπ αγνξάδνπλ άζθνπα πξάγκαηα» «πκθσλνύκε θη εκείο καδί ζαο γηαηί θαη εκείο πηζηεύνπκε όηη ρξεηαδόκαζηε πεξηζζόηεξα ιεθηά ζηελ Διιάδα. Γελ θηαίλε κόλν νη θησρνί αιιά θη εκείο, νη πινύζηνη, ν δήκνο, νη κεξηθνί πνιίηεο θ.η.ι. Ννκίδνπκε όηη ν Γήκνο, ην θξάηνο θαη νη βαζηιηάδεο είλαη ππεύζπλνη γηα ηα ζθνππίδηα. Δκείο ζα πξνηείλακε λα αιιάμνπλ ηα ζθνππίδηα π.ρ. λα θάλνπκε όινη αλαθύθισζε. Πξνηείλνπκε νη άλζξσπνη λα κελ πεηάλε ηα ζθνππίδηα θάησ ζηνπο δξόκνπο αιιά ζηνπο θάδνπο». Ζ αλαγλώξηζε θαη ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ θνηλσληθώλ δηαρσξηζκώλ θαηαλνήζεθε σο πξνϋπόζεζε γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ πξνβιεκάησλ. Ο ζρνιηαζκόο από ην ζύλνιν ηεο ηάμεο ηεο ππξακίδαο ηεο νκάδαο, πνπ ηνπνζέηεζε ηνπο Ρνκά ζηε βάζε ηεο ππξακίδαο, θάησ από ηελ έλλνηα ηνπ πνιίηε, πξνθάιεζε έληνλεο δηαθσλίεο, αληηκεησπίζηεθε θξηηηθά, θαη ζπλέβαιε νπζηαζηηθά ζηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο ησλ παηδηώλ αλαθνξηθά κε ηνπο θνηλσληθνύο δηαρσξηζκνύο. πλέβαιε επίζεο ζηελ αλαβάζκηζε ηεο εκπηζηνζύλεο ζην ξόιν ηνπο σο κειώλ ηεο ηνπηθήο θνηλόηεηαο θαη σο καζεηώλ ηνπ ζρνιείνπ. «πκθσλώ κε ηελ ππξακίδα ησλ ζπκκαζεηώλ κνπ, γηαηί νη θησρνί δελ έρνπλ ιεθηά λα πιεξώλνπλ νηηδήπνηε ρξεηάδνληαη, ελώ νη πινύζηνη κπνξνύλ λα πιεξώζνπλ ηα πάληα. Πηζηεύσ όηη ζθνππίδηα θαηαλαιώλνπλ πεξηζζόηεξν νη πινύζηνη, γηαηί έρνπλ θαη πεηάλε πεξηζζόηεξα πξάγκαηα, ελώ νη θησρνί δελ έρνπλ ηξνθή, λεξό θ.η.ι. θαη δελ έρνπλ έηζη λα πεηάμνπλ ηίπνηα. Θα πξόηεηλα νη θησρνί λα έρνπλ ζηέγε, ηξνθή θαη λεξό θαη πεξηζζόηεξν πξάζηλν γύξσ από ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν δνπλ». «Πηζηεύσ όηη «εκείο» ζα έπξεπε λα είκαζηε πάλσ από όινπο, δειαδή ζηελ θνξπθή ηεο ππξακίδαο, γηαηί απνηεινύκε ην κέιινλ θάζε θνηλσλίαο. Σα ρξήκαηα, πνπ έρνπλ νη πινύζηνη θάπνηα ζηηγκή ηειεηώλνπλ θαη έηζη δελ κπνξνύλ λα πξνζθέξνπλ βνήζεηα ζηνπο θησρνύο. Αληίζεηα, εκείο ηα παηδηά έρνπκε ην κέιινλ ζηα ρέξηα καο θαη όινη βαζίδνληαη ζε καο». Οη δηαπηζηώζεηο από ην ζπγθεθξηκέλν πξόγξακκα εληζρύνπλ ηελ άπνςε πνπ έρεη δηαηππσζεί από πνιινύο εξεπλεηέο, όηη νη δηαζεκαηηθέο παξεκβάζεηο ζηελ ΠΔ, κε ηε κειέηε «ηνπνζεηεκέλσλ» ζεκάησλ, ζεκάησλ δειαδή ηα νπνία άπηνληαη ηνπ άκεζνπ ελδηαθέξνληνο θαη ηεο θαζεκεξηλόηεηαο ησλ παηδηώλ, κπνξνύλ λα ζπκβάινπλ ζηελ αηνκηθή θαη θνηλσληθή ελδπλάκσζή ηνπο. Απηό θαίλεηαη λα ηζρύεη θαη γηα νκάδεο παηδηώλ πνπ βηώλνπλ έληνλα ηνλ θνηλσληθό απνθιεηζκό, όπσο ηα παηδηά Ρνκά. Μία ΠΔ κε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πεξηγξάθεθαλ έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα εληζρύζεη ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπο, ην ελδηαθέξνληνο ηνπο γηα ην ζρνιείν, θαη θαηά ζπλέπεηα ηνλ πεξηνξηζκό ηεο ζρνιηθήο δηαξξνήο θαη ηελ αλάιεςε ελεξγνύ ξόινπ ζηελ αληηκεηώπηζε ηεο πεξηβαιινληηθήο ηνπο θαηάζηαζεο, πνπ απνηειεί θαη ην βαζηθό δεηνύκελν κηαο βηώζηκεο θνηλσλίαο. ΕΥΦΑΡΙΣΤΙΕΣ Δπραξηζηνύκε ηηο εθπαηδεπηηθνύο ηνπ ζρνιείνπ, θεο Γειεγηάλλε Δπγελία θαη Γθνπδίλα νθία, πνπ ζπλεξγάζηεθαλ κε πξνζπκία θαη ελδηαθέξνλ ζηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαζώο επίζεο θαη ηελ δηεπζύληξηα ηνπ ζρνιείνπ θα Βιαράθε Μαξία γηα ηελ ππνζηήξημε θαη ηελ εκπηζηνζύλε κε ηελ νπνία καο πεξηέιαβε. 12

13 BΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Bohman J. (2011). Children and the rights of citizens: Nondomination and intergenerational justice. The ANNALS of the American Academy of Politicsal and Social Science, Vol. 633, No. 1, Chawla &Cushing (2007). Educaion for strategic environmental behaviour. Environmental Education Research 13(4): Dobson, A & Bell, D. (eds) (2005). Environmental Citizenship. Cambridge MA: MIT Press. Hart, A. R. (1997). Children s Participation, The theory and practice of involving young citizens in communty development and environmental care, ην Σακνπηζέιε Κ. (Δπηκ) Tα Παηδηά πκκεηέρνπλ: Θεσξία θαη πξαθηηθή ηεο εκπινθήο παηδηώλ ζηελ αλάπηπμε ηεο θνηλόηεηαο θαη ηε θξνληίδα ηνπ πεξηβάιινληνο, (2011). Αζήλα: Δπηθεληξν. Hayward, B. (2012). Children, Citizenship and Environment. London & N.York: Routledge. McLaren, P. (2010). Kξηηηθή Παηδαγσγηθή: Mία επηζθόπεζε. ην Π. Γνύλαξε / Γ. Γξόιιηνο (Δπηκ.), Κξηηηθή Παηδαγσγηθή: Mία ζπιινγή θεηκέλσλ. Αζήλα: GUTENBERG Παηδαγσγηθή εηξά. Mitakidou S and Tamoutseli K. (2011)/ Engaging 4 th graders in cooperative learning through environmental and cross-cultural activities. Journal of Teacher Education for Sustainability, vol. 13, no. 1, Robottom, I & Hart, P. (1993). Research In Environmental Education: Engaging The Debate. Australia: Deakin University Press. Robottom, I. (2005). Critical Environmental Education Research: Re-engaging the Debate, Canadian Journal of Environmental Education, Vol. 10. Shallcross T. Robinson J. Pace P. Tamoutseli K. (2007). The Role of Students' Voices and Their Influence on Adults in Creating More Sustainable Environments in Three Schools, Improving Schools, Vol. 10, Tamoutseli K. Polyzou E. (2010). Using Drawings to Assess Children s Perceptions of Schoolyard Environment, In the Proceedings of International conference on Education and Educational Technologies, Thomson, P. & Fielding, M. Δd. (2006). Visual research with children and young people, Routledge. Uzzell,D, (1999). Education for Environmental Action in the Community:New Roles and Relationships. Cambridge Journal of Education,29: Pyramid of the Capitalist System Poster ΗWW, αλαζύξζεθε από ην ζηηο

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 1 Ο πίλαθαο ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο είλαη ηκήκα ηεο έθζεζεο πνπ δεκνζηεύηεθε από ηελ PLAN Ιnternational, κηα δηεζλή αλζξσπηζηηθή νξγάλσζε. Γίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξεκβάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Γηαηί νη γνλείο; Η νηθνγέλεηα είλαη ε βαζηθή κνλάδα κέζα από ηελ νπνία ην παηδί εηζάγεηαη ζηελ θνηλσληθή δσή θαη θαη επέθηαζε ζηε ζρνιηθή δσή.

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund)

Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund) Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund) Δεθέκβξηνο 2011 Έθδνζε 1 Απηέο νη πιεξνθνξίεο είλαη γξακκέλεο κε επαλάγλσζην ηξόπν. Έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί εηθόλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σι είναι εθελονηιζμός Σι είναι εθελονηική εργαζία

Σι είναι εθελονηιζμός Σι είναι εθελονηική εργαζία Διαχείριςη του ανθρώπινου δυναμικού και των εθελοντών ςτισ ΜΚΟ Στο πλαίςιο του Σεμιναρίου «ΜΚΟ: Οργάνωςη, ςυμμετοχικότητα, παρέμβαςη» Σπύρος Ψύχας Σι είναι εθελονηιζμός Σι είναι εθελονηική εργαζία Εθελονηική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ΘΕΜ 1 ο (2.5 κνλάδεο) ΠΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΚΕΔΟΝΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜ ΕΦΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ Σελικέρ εξετάσειρ Σετάπτη 21 Ιανοςαπίος 2009 13:00-16:00 Έζησ ν θόζκνο ηεο ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ. Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν.

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ. Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΗΣ ΗΜΔΡΑΣ ΣΤΙΣ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 Σήκερα, ποσ ηο βόρεηο εκηζθαίρηο γηορηάδεη ηελ κεγαιύηερε εκέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα