Γεκήηξεο Σζνπκπάξεο 1, Κσζηαληίλα Σακνπηζέιε 2

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γεκήηξεο Σζνπκπάξεο 1, Κσζηαληίλα Σακνπηζέιε 2"

Transcript

1 Αξιοποιώνηαρ ηην Πεπιβαλλονηική Δκπαίδεςζη για ηην ανάπηςξη ηηρ ικανόηηηαρ ηων παιδιών να αναλύοςν κπιηικά ηην πεπιβαλλονηική και κοινωνική ηοςρ καηάζηαζη: η πεπίπηωζη ηος 3 ος Γιαπολιηιζμικού Γημοηικού σολείος Μενεμένηρ Γεκήηξεο Σζνπκπάξεο 1, Κσζηαληίλα Σακνπηζέιε Γεκήηξεο Σζνπκπάξεο, Πεξηβαιινληνιόγνο / Δθπαηδεπηηθόο ΜA, ζπλεξγάηεο ησλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε ζην πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ Ρνκα, ζηηο Πεξηθέξεηεο Κεληξηθήο, Γπηηθήο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο» 2. Δπίθνπξε Καζεγήηξηα ΠΔ Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ΑΠΘ, Δπηζηεκνληθή ππεύζπλε ησλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε ζην πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ Ρνκά, ζηηο Πεξηθέξεηεο Κεληξηθήο, Γπηηθήο, Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο» ΠΔΡΙΛΗΦΗ ην άξζξν πεξηγξάθεηαη θαη αλαιύεηαη θξηηηθά έλα πξόγξακκα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (ΠΔ) ην νπνίν πινπνηήζεθε ζην 3 ν Γηαπνιηηηζκηθό Γεκνηηθό ρνιείν Μελεκέλεο ηε ζρνιηθή ρξνληά Σν πξόγξακκα πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην ησλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ ΠΔ ηνπ πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ Ρνκά ζηηο πεξηθέξεηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο». πκκεηείραλ νη 24 καζεηέο/ηξηεο ηεο Δ ηάμεο θαη ζπλεξγάζηεθαλ νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ ζρνιείνπ. Μέζα από ηελ θξηηηθή αλάιπζε ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο γεηηνληάο πνπ θαηαγξάθεθαλ από ηα ίδηα ηα παηδηά σο πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα πνπ επεξεάδνπλ ηελ πνηόηεηα ηεο δσήο ηνπο, επηρεηξήζεθε ε θαηαλόεζε ηεο αιιειεμάξηεζεο ηεο πεξηβαιινληηθήο κε ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθόηεηα. ηόρνο ήηαλ ε ελεξγνπνίεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ παηδηώλ λα πξνηείλνπλ ζρέδηα ζπλεξγαηηθώλ δξάζεσλ θαη ζπκκεηνρή ζε κηθξέο θνηλέο δξάζεηο νη νπνίεο ζα κπνξνύζαλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ βειηίσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο ηνπο θαηάζηαζεο. Οη δηδαθηηθέο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ην ζθνπό απηό ήηαλ ν ζρνιηαζκόο εηθόλαο, ε επηλόεζε ηίηισλ, νη λνεηηθέο ζρεδηαζηηθέο αλαπαξαζηάζεηο, ε ραξηνγξάθεζε θαη ε βηληενζθόπεζε, νη ράξηεο ελλνηώλ, νη θνηλσληθέο ππξακίδεο. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Σχολικά προγράμματα Π.Ε. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Παηδηθή ζπκκεηνρή, πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα, γεηηνληά, θνηλσληθά δεηήκαηα, θξηηηθή ζθέςε. ΔΙΑΓΧΓΗ Ο πην ζεκαληηθόο δξόκνο γηα έλαλ πην δεκνθξαηηθό θαη αεηθόξν θόζκν δελ είλαη ε εμαίξεζε ηεο πνιηηηθήο από ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε (ΠΔ), αιιά ε ζηήξημε 1

2 ησλ λέσλ λα απνθηήζνπλ δεμηόηεηεο θξηηηθήο αλάιπζεο ηεο θνηλσληθήο θαη πεξηβαιινληηθήο ηνπο θαηάζηαζεο θαη ν εθνδηαζκόο ηνπο κε δεκνθξαηηθέο αξρέο θαη εξγαιεία γηα λα πξνζεγγίζνπλ ηέηνηα δεηήκαηα (Ζayward, 2012). Ζ θνηλσληθή αθύπληζε ησλ λέσλ ζε παγθόζκην επίπεδν δελ αθήλεη πιένλ πεξηζώξην ζε θνηλσληθνύο θαη πνιηηηθνύο ζρνιηαζηέο λα ακθηζβεηνύλ θαη λα ππνηηκνύλ ηελ αμία ηεο ζπκκεηνρήο ησλ λέσλ ζηηο δξάζεηο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ ηνπηθώλ αιιά θαη ησλ παγθόζκησλ πεξηβαιινληηθώλ πξνθιήζεσλ. Ο ζθνπόο ηεο αλάδεημεο ησλ θνηλσληθώλ, νηθνλνκηθώλ, πεξηβαιινληηθώλ παξαγόλησλ σο κέξνο ηεο εθπαηδεπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο απνξξέεη από ηελ πξνζέγγηζε ηνπ ζρνιείνπ όρη κόλν σο ρώξνπ δηδαζθαιίαο αιιά θαη σο πνιηηηζκηθνύ πεδίνπ δπκώζεσλ, όπνπ εμειίζζνληαη θαη πνιύ ζπρλά ζπγθξνύνληαη έλα πιήζνο ηδενινγηθώλ θαη θνηλσληθώλ κνξθώλ (ΜcLaren, 2010) Ζ επαθή ησλ παηδηώλ κε δηαθνξεηηθέο αληηιήςεηο, ζηα πιαίζηα ηεο θνηλόηεηάο, ηνπο απνηειεί απαξαίηεην ζπζηαηηθό γηα ηελ δηακόξθσζε απηόλνκσλ θαη θξηηηθά ζθεπηόκελσλ ππνθεηκέλσλ, πξάγκα πνπ βξίζθεηαη ζηνλ ππξήλα ηεο έλλνηαο ηεο δεκνθξαηίαο (Ζart, 1997). Ζ ΠΔ απνηειεί έλα πξόζθνξν πεδίν γηα ηε ζύλδεζε όισλ απηώλ ησλ δηαθνξεηηθώλ παξαγόλησλ, θαζώο, ζηα πιαίζηα ηεο ζεκεξηλήο γεληθόηεξεο πεξηβαιινληηθήο θξίζεο, καο θαιεί λα επαλαμηνινγήζνπκε ηηο θπξίαξρεο αμίεο θαη αληηιήςεηο, θαη λα επαλαδηνκνξθώζνπκε θαζηεξσκέλεο ζηάζεηο θαη θνζκνζεσξίεο (Robottom & Hart, 1993). Παξόηη είλαη γεληθά απνδεθηό όηη αιιαγέο ζην θνηλσληθό θαη πεξηβαιινληηθό πεδίν δελ κπνξνύλ λα πξνέιζνπλ από ην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ, δελ ακθηζβεηείηαη όηη ην ζρνιείν απνηειεί παγθόζκηα ηνλ θαηεμνρήλ ρώξν εκπινθήο ησλ παηδηώλ ζε δεηήκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο. Πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα όκσο, ηα νπνία ηα παηδηά ζα αλαγλσξίζνπλ σο ζεκαληηθά ζηελ θνηλόηεηά ηνπο, θαη όρη δεηήκαηα πνπ ζα πξνηείλνπλ νη «εηδήκνλεο» δάζθαινί ηνπο (Ζayward, 2012). Όπσο δηαπηζηώλεη ε Hayward (2012), ε ελίζρπζε ηεο εκπινθήο ησλ παηδηώλ ζηελ επίιπζε ηνπηθώλ πεξηβαιινληηθώλ δεηεκάησλ θαη ε εθπαίδεπζή ηνπο ζε ελεξγνύο πνιίηεο θαηέρεη ζήκεξα θεληξηθή ζέζε ζην κνληέιν ΠΔ πνπ ππνζηεξίδεηαη από πνιινύο δηαθεθξηκέλνπο επηζηήκνλεο από ην ρώξν ηεο ΠΔ, ηεο ςπρνινγίαο, ηεο πνιηηηθήο ζεσξίαο, ηεο γεσγξαθίαο, κεηαμύ ησλ νπνίσλ oη Chawla, Flanagan, Hart, Katz, Orr, Scott, Uzell. Δπηζηήκνλεο πνπ έρνπλ ππνθηλήζεη ηελ επαλεμέηαζε ηεο αληίιεςήο καο γηα ηα παηδηά θαη ην πεξηβάιινλ ηνπο (Dobson & Bell 2005, Bohman, 2011). Λακβάλνληαο ππόςε ηε ζεκαζία πνπ απνδίδεηαη ζήκεξα ζην ξόιν ηεο παηδηθήο ζπκκεηνρήο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ πξνβιεκάησλ θαη ηεο νηθνινγηθήο αδηθίαο, πινπνηήζεθε ε παξέκβαζε πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ εξγαζία απηή. ηελ παξέκβαζε ζπκκεηείραλ 24 καζεηέο/ηξηεο, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ νπνίσλ απηνπξνζδηνξίδεηαη σο Ρνκά, από ηελ Δ ηάμε ηνπ 3 νπ Γηαπνιηηηζκηθνύ Γ.. Μελεκέλεο. Σν πξόγξακκα ηεο παξέκβαζεο πινπνηήζεθε ζε εβδνκαδηαίεο δίσξεο ή/θαη σξηαίεο ζπλαληήζεηο κε ηα παηδηά, ζπλνιηθήο δηάξθεηαο 30 σξώλ, θαη ζπκπιεξώζεθε κε δξαζηεξηόηεηεο νη νπνίεο έγηλαλ από ηηο εθπαηδεπηηθνύο ζηηο ώξεο ησλ καζεκάησλ ηνπο. Σν ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηβαιινληηθήο παξέκβαζεο έγθεηηαη ζην γεγνλόο όηη, ε αλάπηπμε δεμηνηήησλ θξηηηθήο αλάιπζεο ηνπηθώλ 2

3 πεξηβαιινληηθώλ θαη θνηλσληθώλ δεηεκάησλ, πνπ ήηαλ θεληξηθόο ζηόρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο, έπξεπε λα απνηειέζεη θνηλό ζηόρν θαηά πξνηεξαηόηεηα κε ηελ βειηίσζε δεμηνηήησλ γξαπηνύ θαη πξνθνξηθνύ ιόγνπ θαη δεπηεξεπόλησο δεμηνηήησλ ζηηο λέεο ηερλνινγίεο, ζηα καζεκαηηθά, θαη δεμηνηήησλ ζπλεξγαζίαο. Ζ ζύλδεζε απηή, ζπλαθήο κε ηελ κεζνδνινγία ηεο ΠΔ, είρε ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ηδηαίηεξε βαξύηεηα, ιόγσ ησλ εηδηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζρνιηθνύ πεξηβάιινληνο, πνπ εληάζζεηαη ζην θνηλσληθό πιαίζην ηεο πεξηνρήο ηνπ Γελδξνπνηάκνπ Θεζζαινλίθεο. Μηα ζπλνηθία πνπ θαηνηθείηαη θπξίσο από πιεζπζκό Ρνκά, κε πςειό επίπεδν αλαιθαβεηηζκνύ θαη ζρνιηθήο δηαξξνήο, θνηλσληθνύο δηαρσξηζκνύο θαη δηαθξίζεηο, θηώρηα, πεξηζσξηνπνίεζε θαη πεξηβαιινληηθή ππνβάζκηζε. Μέζα από ηελ δηακόξθσζε ελόο θιίκαηνο απηελέξγεηαο θαη ζπκκεηνρηθόηεηαο, πνπ βαζίζηεθε ζηα βηώκαηα θαη αλάγθεο ησλ παηδηώλ, θαζώο επίζεο θαη ζηελ άςνγε ζπλεξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθώλ, πξνσζήζεθε ε ζπλεξγαζία θαη νη νκαδηθέο ζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, ε δηαζεκαηηθόηεηα, ε έξεπλα θαη ν αλαζηνραζκόο, ε θξηηηθή ζθέςε θαη ε ελδπλάκσζε. Δλδπλάκσζε, ε νπνία ζπλδέεηαη κε έκθαζε ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, εληζρύεη ηε ζπκκεηνρή θαη ηε ζπλεξγαζία, θαη εμνπιίδεη ηα παηδηά κε δεμηόηεηεο γηα ηελ πξνώζεζε ηεο βησζηκόηεηαο, ζε αηνκηθό επίπεδν, ζε επίπεδν ζρνιείνπ θαη γεηηνληάο, θαη θιείλεη ην ράζκα αλάκεζα ζηε γλώζε, ηε ζηάζε θαη ηε δξάζε ζηελ Πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε/δθπαίδεπζε γηα ηε Βηώζηκε Αλάπηπμε (Shallcross at all, 2007). Ζ δύλακε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ απνηειέζκαηνο, ην νπνίν πήξε ηελ κνξθή κίαο εθεκεξίδαο ηεο ηάμεο, έγθεηηαη ζην όηη παξνπζηάδεη ηηο θνζκναληηιήςεηο ησλ ίδησλ ησλ παηδηώλ, κέζα ζηελ πξννπηηθή ζύλδεζεο κε ην ππόινηπν ζρνιείν θαη ηελ επξύηεξε θνηλόηεηα. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ κοπόρ ηεο παξέκβαζεο ήηαλ λα απνθηήζνπλ ηα παηδηά δεμηόηεηεο αλαγλώξηζεο, θαηαγξαθήο θαη θξηηηθήο αλάιπζεο ησλ πεξηβαιινληηθώλ πξνβιεκάησλ ηεο γεηηνληάο ηνπο, λα θαηαλνήζνπλ ηελ αιιειεμάξηεζή ηνπο κε ηελ θνηλσληθή ηνπο θαηάζηαζε, θαη λα ελεξγνπνηεζεί ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα αλαδήηεζε θαη δηακόξθσζε πξνηάζεσλ γηα ζπκκεηνρηθή αληηκεηώπηζή ηνπο. Όπσο πξνηείλνπλ, ζηεξηδόκελνη ζηηο έξεπλέο ηνπο, νη Chawla & Cushing (2007), Uzzell (1999) θαη άιινη εξεπλεηέο, ε θηινπεξηβαιινληηθή ζηάζε ησλ παηδηώλ ππνζηεξίδεηαη θαιύηεξα ζε ζπλζήθεο δεκνθξαηηθήο κάζεζεο, όπνπ αηζζάλνληαη όηη έρνπλ αμία θαη αζθνύληαη ζε δεμηόηεηεο αθξόαζεο ησλ απόςεσλ ησλ άιισλ θαη δηαπξαγκάηεπζεο ηνπηθώλ δεηεκάησλ πνπ ηα αθνξνύλ άκεζα.. ηόσοι: Ζ θξηηηθή ζεώξεζε ησλ ηνπηθώλ πεξηβαιινληηθώλ πξνβιεκάησλ Ζ θαηαλόεζε ηεο θνηλσληθήο δηάζηαζεο ησλ πεξηβαιινληηθώλ πξνβιεκάησλ Ζ άζθεζε ζε ζπλεξγαηηθέο δηαδηθαζίεο Ζ άζθεζε ζηελ παξαγσγή γξαπηνύ θαη πξνθνξηθνύ ιόγνπ Ζ αλάπηπμε θξηηηθήο ζθέςεο Ζ αλάπηπμε δεμηνηήησλ, αλαδήηεζεο θαη αμηνπνίεζεο πιεξνθνξηώλ, αλάιεςεο επζύλεο, ρξνληθνύ πξνγξακκαηηζκνύ, αλάιεςεο πξσηνβνπιίαο, αλαιπηηθήο θαη ζπλζεηηθήο ζθέςεο, ρξήζεο πνηθίισλ πεγώλ γλώζεο, ε θαιιηέξγεηα ηεο θαληαζίαο - δεκηνπξγηθόηεηαο Ζ ζύλδεζε κε πξαθηηθέο καζεκαηηθέο δεμηόηεηεο 3

4 Ζ αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζηελ αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ Ζ αλάπηπμε δεμηνηήησλ αλαζηνραζκνύ θαη απηναμηνιόγεζεο Ζ αλάπηπμε δεμηνηήησλ ελεξγνύ πνιίηε. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ Δπιλογή ηος θέμαηορ Ζ επηινγή ηνπ ζέκαηνο ηεο παξέκβαζεο έγηλε από ηα ίδηα ηα παηδηά θαη πξνέθπςε σο απνηέιεζκα κηαο ζεηξάο δξαζηεξηνηήησλ απηνέθθξαζεο, θαηαηγηζκνύ ηδεώλ θαη ζρεδηαζηηθώλ αλαπαξαζηάζεσλ. Αξρηθά δηεξεπλήζεθαλ νη αληηιήςεηο ησλ παηδηώλ γηα ηελ έλλνηα ηνπ πεξηβάιινληνο θαη αλαδείρζεθαλ νη δηαθνξεηηθέο δηαζηάζεηο ηνπ. Υξεζηκνπνηήζεθε ε δηδαθηηθή ηερληθή ηνπ ζσολιαζμού ηηρ εικόναρ (Thomson& Fielding, 2006). Ζ εηθόλα ήηαλ κηα αθίζα-έξγν ηέρλεο θαη δηαηππώζεθαλ ζηαδηαθέο εξσηήζεηο νη νπνίεο μεθηλώληαο από ην εηδηθό (δειαδή ηηο ιεπηνκέξεηεο ηνπ έξγνπ) γεληθεύνπλ ζην ζπλνιηθό (δειαδή ζην λόεκά ηνπ): Παξαηεξείζηε μερσξηζηά ηα αληηθείκελα ηνπ πίλαθα. Ση βιέπεηε; Ση ρξώκαηα ππάξρνπλ; Ση ζρήκαηα; Ση ζπλαηζζήκαηα ζαο δεκηνπξγεί ην έξγν; Ση ζθέθηεηαη ν ραξαθηήξαο; Γηαηί; Πνηόο/α ζα κπνξνύζε λα είλαη ν ραξαθηήξαο ηνπ έξγνπ; Γηαηί αηζζάλεηαη όπσο αηζζάλεηαη; Φηηάμηε κία δηθηά ζαο ηζηνξία πνπ λα εκπεξηέρεη ηελ εηθόλα πνπ βιέπεηε θαη παξνπζηάζηε ηελ. Εικόνα 1. Ζ αθίζα πνπ ζρνιηάζηεθε γηα δηεξεύλεζε αληηιήςεσλ/απόςεσλ γηα ην πεξηβάιινλ Με απηό ηνλ ηξόπν, πξαγκαηνπνηήζεθε ε αλάιπζε ηεο έλλνηαο ηνπ πεξηβάιινληνο, ζπδεηήζεθε ν δηαρσξηζκόο κεηαμύ θπζηθνύ θαη αλζξσπνγελνύο πεξηβάιινληνο, αλαδύζεθαλ πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα πνπ γλσξίδνπλ νη καζεηέο/ηξηεο θαη ηνπο/ηηο απαζρνινύλ, ζπδεηήζεθε ε αμία ηεο θύζεο σο πεγή δσήο, θ.α. Παξάιιεια, έγηλε θαη κία πξώηε ζύλδεζε κε ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθόηεηα ησλ παηδηώλ. Σα παηδηά ζπρλά αλαθέξζεθαλ ζε κία γπλαίθα πνπ είλαη ιππεκέλε επεηδή: «είλαη κόλε θαη απξνζηάηεπηε, ηελ παξάηεζε ν άληξαο ηεο, είλαη άζρεκε, δελ κπνξεί λα παληξεπηεί». Ζ ζέζε ηεο γπλαίθαο ζηηο θνηλόηεηεο ησλ Ρνκά, ε θνηλσληθή απαίηεζε 4

5 ηνπ γάκνπ, ηα πξόηππα ηεο γπλαηθείαο νκνξθηάο, ήηαλ αλάκεζα ζηα δεηήκαηα πνπ αλαδείρζεθαλ. ηε ζπλέρεηα, αμηνπνηήζεθε ε ηερληθή ηεο ζσεδιαζηικήρ αναπαπάζηαζηρ θαη ε επινόηζη ηίηλων και σαπακηηπιζμών, ηερληθέο θαηάιιειεο γηα ηελ αλάδεημε ηνπ ηξόπνπ κε ηνλ νπνίν αληηιακβάλνληαη ηα παηδηά ην πεξηβάιινλ ηνπο (Tamoutseli & Polyzou, 2010). πγθεθξηκέλα, δεηήζεθε από ηα παηδηά λα αλαπαξαζηήζνπλ έλα ζέκα ζρεηηθά κε ην πεξηβάιινλ, θάπνην ζηνηρείν ηνπ πνπ αγαπάλε, έλα πεξηβαιινληηθό πξόβιεκα πνπ ηνπο απαζρνιεί ή/θαη πνπ απεηιεί λα θαηαζηξέςεη απηό πνπ αγαπάλε, λα παξνπζηάζνπλ ηηο δσγξαθηέο ηνπο ζηελ ηάμε θαη λα εθεύξνπλ ηίηινπο γηα απηέο. ηελ επινόηζη ηων ηίηλων ζπκκεηείρε όιε ε ηάμε, ε ηειηθή όκσο επηινγή ήηαλ ηνπ/ηεο δεκηνπξγνύ ηνπ ζρεδίνπ. Αθνινύζεζε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ζρεδηαζηηθώλ αλαπαξαζηάζεσλ από ηα παηδηά κε βάζε ηνπο ηίηινπο ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: 1) θύζε, 2) νηθνγέλεηα, 3) γεηηνληά. Οη δσγξαθηέο θνιιήζεθαλ ζε έλα κεγάιν ζηξαηζόραξην θαη ζπλνδεύηεθαλ κε ζρόιηα ησλ παηδηώλ. Μέζα από ηελ όιε δηαδηθαζία, θαη θπξίσο από ηα ζρόιηα ησλ παηδηώλ, αλαδείρζεθε σο γόληκν πεδίν γηα δηεξεύλεζε ην ζέκα ηεο γεηηνληάο. Εικόνα 2. Ζ θαηεγνξνηνπνίεζε ησλ δσγξαθηώλ ησλ παηδηώλ Ποπεία ηος ππογπάμμαηορ Οη πξώηεο δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο είραλ ζηόρν ηελ θαηαγξαθή ηεο πεξηβαιινληηθήο πξαγκαηηθόηεηαο ηεο γεηηνληάο θαη ηελ αλαγλώξηζεο ησλ αηηίσλ απηήο ηεο πξαγκαηηθόηεηαο. Σα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα ηεο γεηηνληάο ηα νπνία αλαδείρζεθαλ κέζα από ηηο δσγξαθηέο θαη κέζα από ζπδήηεζε πνπ αθνινύζεζε ήηαλ ε ξύπαλζε, ηα απνξξίκκαηα, ε πινηνκία, ηα θαπζαέξηα θαη ε έιιεηςε πξαζίλνπ. Γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεηεκάησλ, ηα παηδηά ρσξίζηεθαλ ζε νκάδεο, αλάινγα κε ην δήηεκα γηα ην νπνίν εμέθξαζαλ ελδηαθέξνλ, θαη ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ησλ εννοιολογικών σαπηών, ζύκθσλα κε ηελ νπνία ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα αλαιύζεθαλ ζε αηηίεο, ζπλέπεηεο, αηνκηθέο θαη ζπιινγηθέο ιύζεηο. 5

6 Εικόνα 3. Οη πξώηνη ελλνηνινγηθνί ράξηεο Κάζε νκάδα παξνπζίαζε ηε δνπιεηά ηεο ζηελ ηάμε. Αθνινύζεζε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ πξνβιεκάησλ κε βάζε ηηο αηηίεο θαη κε ζπζηεκαηηθή αλαθνξά θαη ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηέζζεξηο δηαζηάζεηο ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθόηεηαο ησλ παηδηώλ: 1) ηεο ηνπηθήο εμνπζίαο (αλαγλσξίζηεθε ν ξόινο ηνπ Γήκνπ σο βαζηθνύ παξάγνληα ζηελ δηαρείξηζε ησλ δεηεκάησλ πνπ αλαδείρζεθαλ, 2) ησλ θαηνίθσλ (έγηλε αλαθνξά ζηηο επζύλεο ησλ θαηνίθσλ ζπλνιηθά) 3) ησλ δηαθνξεηηθώλ θνηλσληθώλ νκάδσλ (αλαδείρζεθε ν δηαρσξηζκόο ησλ θαηνίθσλ πνπ δνπλ ζηνλ Γελδξνπόηακν (Ρνκά) από ηα θηηζίξηα (λνκαδηθνί θαη εκηλνκαδηθνί πιεζπζκνί Ρνκά), 4) ηεο θνηλσληθήο δηαζηξσκάησζεο κέζα ζηε θνηλόηεηα (αλαδείρζεθε ν ξόινο ησλ θησρώλ θαη ηνλ αζηέγσλ). Εικόνα 4. Καηεγνξηνπνίεζε ησλ αηηηώλ πεξηβαιινληηθώλ πξνβιεκάησλ Με ηελ ζρεηηθή ζπδήηεζε πνπ αθνινύζεζε νινθιεξώζεθε ην πξώην ζηάδην ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαηά ην νπνίν έιαβε ρώξα κία πξώηε γεληθή πξνζέγγηζε ηεο πεξηβαιινληηθήο θαηάζηαζεο ησλ παηδηώλ, θαη παξάιιεια κία εμνηθείσζε κε ηελ εξγαζία ζε νκάδεο, ηελ έθθξαζε κπξνζηά ζηελ ηάμε, ηε ζπκκεηνρή ζε ζπδήηεζε. Αθνινύζεζαλ δξαζηεξηόηεηεο γηα ηελ αλάδεημε ησλ δεηεκάησλ ηεο γεηηνληάο κέζα από σαπηογπάθηζη ησλ πεξηβαιινληηθώλ πξνβιεκάησλ, ηερληθή πνπ εληζρύεη ηηο ζπλεξγαηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ηνλ δηάινγν αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθέο πνιηηηζκηθέο 6

7 νκάδεο (Μitakidou & Tamoutseli, 2011). Γηα ηελ εμνηθείσζε ησλ παηδηώλ κε ην ράξηε ηεο πεξηνρήο πξνβιήζεθαλ θσηνγξαθίεο κε ηελ θάηνςε ηνπ Γελδξνπνηάκνπ από ην δηαδίθηπν, ζηηο νπνίεο ηα παηδηά αλαγλώξηζαλ βαζηθά θαη γλσζηά ηνπο ζεκεία, όπσο ηελ αιάλα, ην ζρνιείν, ην ΚΑΠΖ, ηηο δηθέο ηνπο θαηνηθίεο. ηελ πξνβνιή ηεο θσηνγξαθηθήο θάηνςεο ηεο γεηηνληάο ηνπ Γελδξνπνηάκνπ πάλσ ζε έλα κεγάιν ραξηί, ηα παηδηά ζεκείσζαλ ηνπο βαζηθνύο δξόκνπο θαη εληόπηζαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ζεκεία ηεο γεηηνληάο. Απνθαζίζηεθε ε δεκηνπξγία νκάδσλ έξεπλαο γηα σαπηογπάθηζη ζπγθεθξηκέλσλ δηαδξνκώλ ζηελ γεηηνληά, κε θαηαγξαθή ησλ πξνβιεκάησλ ζε θαξηέιεο αμηνιόγεζεο θαη ε ηνπνζέηεζε ησλ θαξηειώλ ζην ράξηε. Πξνηάζεθε κάιηζηα από ηα παηδηά ε βηληενζθόπεζε δηαδξνκώλ κε ηα θηλεηά ηνπο ηειέθσλα. Εικόνα 5. Υαξαθηεξηζηηθά ζεκεία ηνπ Γελδξνπνηάκνπ πνπ αλαγλσξίζηεθαλ από ηνπο καζεηέο Εικόνα 6. Ο ράξηεο ηνπ Γελδξνπνηάκνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ραξηνγξάθεζε Κεληξηθό δήηεκα πνπ αλαδείρζεθε ηόζν από ηηο θαξηέιεο αμηνιόγεζεο όζν θαη από ηηο βηληενζθνπήζεηο ήηαλ ηα ζθνππίδηα. 7

8 Εικόνα 7. Ο ράξηεο ηεο γεηηνληάο καο κε ηηο θαξηέιεο αμηνιόγεζεο Πξνηάζεθε από ηα παηδηά λα αζρνιεζνύλ θαη κε ην ζέκα ησλ ζθνππηδηώλ θαη πινπνηήζεθαλ ζρεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο. Οη δξαζηεξηόηεηεο απηέο πεξηιάκβαλαλ πξνβνιή ζρεηηθώλ εηθόλσλ από πνιιέο ρώξεο ηνπ θόζκνπ (π.ρ. Μεμηθό, Νέα Τόξθε, Παξίζη, Αζήλα, Θεζζαινλίθε, θιπ.) θαη ζπδήηεζε γηα ηηο αηηίεο ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ απνξξηκκάησλ. Αλαιύζεθε ην δήηεκα ησλ ρξήζηκσλ άρξεζησλ ζπζθεπαζηώλ, έγηλε ζύλδεζε ηνπ δεηήκαηνο κε ηνλ θαηαλαισηηθό ηξόπν δσήο, ζπδεηήζεθαλ ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ, νη νπνίεο πηνζεηήζεθαλ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ ηεο ηάμεο. Εικόνα 8. Τπνινγηζκόο ηεο πνζνζηηαίαο αλαινγίαο ησλ δηαθόξσλ εηδώλ απνξξηκκάησλ πνπ παξάγνπκε θαη πξνηάζεηο γηα ηε δηαρείξηζή ηνπο Γηα ηελ θαηαλόεζε θαη αλάιπζε ηεο ζρέζεο κεηαμύ θνηλσληθήο θαη πεξηβαιινληηθήο πξαγκαηηθόηεηαο, έγηλε κηα ζεηξά από δξαζηεξηόηεηεο κε ρξήζε ησλ κοινωνικών πςπαμίδων. Υξεζηκνπνηήζεθαλ νξηδόληηα θνκκάηηα θνηλσληθήο δνκήο ηνπ 20 νπ αηώλα, πνπ απεηθνλίδνληαη ζηελ ηζηνξηθή αθίζα ηεο ακεξηθάληθεο εξγαηηθήο ζπιινγηθόηεηαο ησλ Βηνκεραληθώλ Δξγαηώλ ηνπ Κόζκνπ (IWW, Wobblies). 8

9 Εικόνα 9. ρνιηαζκόο ηεο αθίζαο θνηλσληθήο δηαζηξσκάησζεο ηνπ 20 νπ αηώλα «Χσξίζακε ηελ ππξακίδα καο ζε 8 κέξε. ηε βάζε ηεο βάιακε ηνπο θησρνύο, γηαηί δελ έρνπλε ιεθηά θαη δύλακε, ελώ ζηελ θνξπθή ηεο ηνπνζεηήζακε ηνπο βαζηιηάδεο, επεηδή είλαη πην πινύζηνη από όινπο. Ακέζσο κεηά βάιακε ηνπο εθαηνκκπξηνύρνπο, γηαηί είλαη θη απηνί πινύζηνη αιιά όρη πεξηζζόηεξν από ηνπο βαζηιηάδεο. ηε κέζε βάιακε ην ζηξαηό, γηαηί λνκίδνπκε όηη πξνζηαηεύεη όιεο ηηο παξαπάλσ θαη ηηο παξαθάησ θνηλσληθέο ηάμεηο. Παξαθάησ βάιακε ηνπο κεζαίνπο δειαδή εκάο ηνπο θαλνληθνύο, γηαηί δελ είκαζηε νύηε θησρνί αιιά νύηε θαη πινύζηνη». Εεηήζεθε από ηα παηδηά λα ηνπνζεηήζνπλ ηα θνκκάηηα ην έλα πάλσ ζην άιιν ζε έλα κεγάιν ραξηί ζε ζρήκα ππξακίδαο, ελέξγεηα πνπ αλέδεημε πξνβιεκαηηζκνύο όπσο: «ηη πεγαίλεη θάησ; Ση πεγαίλεη πάλσ; Γηαηί; Ση ήζειε λα πεη απηή ε αθίζα». Μεηά από ζρεηηθή ζπδήηεζε γηα ηελ επνρή ζηελ νπνία αληαπνθξίλνληαλ ε θνηλσληθή δνκή πνπ παξνπζίαδε ε αθίζα, δεηήζεθε από ηα παηδηά θηηάμνπλ ζηελ νκάδα ηνπο κηα αλάινγε ππξακίδα γηα ηε ζύγρξνλε επνρή. Να ζθεθηνύλ ζα πνηα δώλε ηεο ππξακίδαο ζα ηνπνζεηνύζαλ ην πξόβιεκα ησλ ζθνππηδηώλ, αλ ζα επεξέαδε ην πξόβιεκα όινπο ην ίδην; ή ζα άγγηδε θάπνηνπο πεξηζζόηεξν θαη θάπνηνπο ιηγόηεξν. Έγηλε αληαιιαγή ησλ ππξακίδσλ κεηαμύ ησλ νκάδσλ θαη δηαηππώζεθαλ ζρόιηα, ηα νπνία ζπδεηήζεθαλ ζηε ζπλέρεηα ζηελ ηάμε. Σόζν νη παξνπζηάζεηο όζν θαη ηα ζρόιηα απνηππώζεθαλ ζε γξαπηά θείκελα, έιαβαλ ειεθηξνληθή κνξθή από ηα ίδηα ηα παηδηά ζην ππνινγηζηηθό θέληξν ηνπ ζρνιείνπ θαη απνηέιεζαλ ηελ εθεκεξίδα ηεο ηάμεο ε νπνία πήξε ηνλ ηίηιν: «Οη καζεηέο ηεο Δ1+Δ2 ηάμεο ηνπ 3 νπ Γηαπνιηηηζκηθνύ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Μελεκέλεο κειεηνύλ ην πεξηβάιινλ ζηνλ Γελδξνπόηακν». H εθεκεξίδα ηππώζεθε θαη κνηξάζηεθε ζηηο ππόινηπεο ηάμεηο ηνπ ζρνιείνπ ζην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο. 9

10 1η πςπαμίδα 2η πςπαμίδα 3η πςπαμίδα 4η πςπαμίδα 5η πςπαμίδα 6 η πςπαμίδα Εικόνα 10: Οη θνηλσληθέο ππξακίδεο ησλ νκάδσλ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ Γηα αλαζηνραζκό θαη απηναμηνιόγεζε, νη καζεηέο ζε δεύγε θιήζεθαλ λα δηαηππώζνπλ ν έλαο ζηνλ άιιν ηηο αθόινπζεο εξσηήζεηο, νη νπνίεο πεξηιακβάλνληαλ ζε ζρεηηθό εξσηεκαηνιόγην: νπ άξεζε πνπ πήξεο κέξνο ζην πεξηβαιινληηθό πξόγξακκα; Γηαηί; Πώο έλνησζεο; Έκαζεο θαηλνύξγηα πξάγκαηα; Ση θαηλνύξγην έκαζεο; ε έθαλε λα ζέιεηο λα αλαθαιύςεηο θαηλνύξηα πξάγκαηα γηα ην ζέκα; Γηα πνηα ζέκαηα ζα ήζειεο λα κάζεηο πεξηζζόηεξα πξάγκαηα; πλεξγάζηεθεο κε ηνπο ζπκκαζεηέο ζνπ; Ti θέξδηζεο από ηελ ζπλεξγαζία; Ση πξνβιήκαηα ππήξραλ; ε έθαλε λα ζθεθηείο πεξηζζόηεξν θάπνηα πξάγκαηα ζρεηηθά κε ην πεξηβάιινλ; Γξάςε ή δσγξάθηζε κία θαηλνύξγηα ζθέςε πνπ ζνπ δεκηνπξγήζεθε. Οη απαληήζεηο ησλ παηδηώλ ήηαλ ηδηαίηεξα ζεηηθέο ηόζν σο πξνο ηηο γλώζεηο πνπ απέθηεζαλ, όζν θαη σο πξνο ηηο δεμηόηεηεο, κε έκθαζε απηέο ηεο ζπλεξγαζίαο. Μέζα 10

11 από ηηο απαληήζεηο ηνπο θαίλεηαη όηη νη δξαζηεξηόηεηεο ιεηηνύξγεζαλ ζεηηθά ζηε γεληθόηεξε ζηάζε ηνπο απέλαληη ζην ζρνιείν. «Θα ήζεια λα ζπκκεηέρνπλ όινη. «Έλησζα επηπρία γηαηί βνεζήζακε ην πεξηβάιινλ θαη θαηάιαβα όηη καο ρξεηάδεηαη. Δπίζεο βειηηώζεθα ζηελ νκαδηθή δνπιεηά.» «Με βνήζεζε ε νκαδηθή δνπιεηά θαη έλησζα θαιά. Δπίζεο ζα ήζεια λα κε ζηακαηήζεη ην κάζεκα». «Κέξδηζα γλώζεηο γηα ην πεξηβάιινλ» «Έκαζα λα ζπλεξγάδνκαη. Βειηηώζεθα ζην λα εθθξάδσ ηηο απόςεηο κνπ». «Έκαζα λα αθνύσ ηε γλώκε ησλ ζπκκαζεηώλ κνπ. Βειηηώζεθα ζην λα γξάθσ πεξηζζόηεξν». «Έλησζα ραξά. Μνπ άξεζε λα ζπδεηώ γηα ην πεξηβάιινλ θαη βειηηώζεθα ζην λα θξαηώ θαζαξό ην πεξηβάιινλ». «Βειηηώζεθα ζηελ νκαδηθή δνπιεηά. Θα ζεια λα πήγαηλε όιε ε ηάμε ζ όιν ην Γελδξνπόηακν θαη λα βξίζθεη ηη πξνβιήκαηα έρεη». «Μνπ άξεζε όηαλ ζεθσλόκαζηαλ πάλσ θαη παξνπζηάδακε ηελ εξγαζία καο». ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ-ΥΟΛΙΑ Μέζα από ηε ραξηνγξάθεζε ηεο γεηηνληάο, νη καζεηέο αζθήζεθαλ ζηελ παξαηήξεζε ηνπ πεξηβάιινληνο, ζπλεηδεηνπνίεζαλ δεηήκαηα πεξηβαιινληηθά, εληόπηζαλ αηηίεο θαη επζύλεο ζε επίπεδν αηνκηθό, θνηλσλίαο, εμνπζίαο θαη αλαδήηεζαλ ζπκκεηνρηθέο ιύζεηο, δηαδηθαζίεο πνπ ζπκβάινπλ ζηελ εμέιημε ηνπ ελεξγνύ πνιίηε. Αλέπηπμαλ ζπλεξγαηηθέο δεμηόηεηεο, δεμηόηεηεο αθξόαζεο, γεσγξαθηθέο θαη καζεκαηηθέο δεμηόηεηεο, θξηηηθή ζθέςε, θαη δεμηόηεηεο πξνθνξηθνύ θαη γξαπηνύ ιόγνπ θαη λέσλ ηερλνινγηώλ, νη νπνίεο αμηνπνηήζεθαλ ζηε ζύληαμε ηεο εθεκεξίδαο ηεο ηάμεο. Ο ζρνιηαζκόο ησλ ππξακίδσλ έδεημε όηη, νη καζεηέο κπόξεζαλ λα αληηιεθζνύλ ηηο δηαθνξνπνηεκέλεο ζέζεηο θαη επζύλεο ησλ θνηλσληθώλ ηάμεσλ απέλαληη ζηε πξόθιεζε θαη αληηκεηώπηζε πεξηβαιινληηθώλ δεηεκάησλ, πνπ θαηέγξαςαλ σο θαίξηα θαη λα δηαπηζηώζνπλ ηε ζρέζε ηεο θνηλσληθήο κε ηελ πεξηβαιινληηθή ηνπο πξαγκαηηθόηεηα. Ζ έκθαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε κηα δηδαθηηθή πξνζέγγηζε πνπ ελίζρπε ηε ζπκκεηνρή ηνπο, ηνπο έδηλε ιόγν θαη αμία, ζπλδένληαλ κε ηελ θαζεκεξηλή ηνπο πξαγκαηηθόηεηα, κε ζέκα ηεο επηινγήο θαη ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπο, ελίζρπζε εθηόο ησλ άιισλ θαη κηα ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζην ζρνιείν θαη ηε κάζεζε γεληθόηεξα. Ζ αλάιπζε ηνπ ξόινπ ησλ δηαθνξεηηθώλ θνηλσληθώλ νκάδσλ ηνπο βνήζεζε λα ηνπνζεηεζνύλ θξηηηθά σο πξνο ηελ θαηεύζπλζε ελόο επξύηεξνπ θαηακεξηζκνύ επζπλώλ ζηνπο ζεζκνύο, ζηηο «αλώηεξεο» θνηλσληθέο νκάδεο, ζηηο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηόηεηεο όπσο δηαπηζηώλεηαη θαη από ζρόιηα ησλ νκάδσλ: «Ο ζηξαηόο, εκείο, νη κεζαίνη θαη νη θησρνί λα θξνληίζνπκε λα κελ πεηάκε ζθνππίδηα», «Οη πινύζηνη, νη βαζηιηάδεο, νη εθθιεζίεο θαη νη εθαηνκκπξηνύρνη, πξέπεη λα βνεζήζνπλ ηνπο άιινπο κε ην πξόβιεκα ησλ ζθνππηδηώλ». «Σα ζθνππίδηα κνιύλνπλ ην πεξηβάιινλ θαη θαηαζηξέθνπλ ηε θύζε θαη δε εηζπλένπκε θαζαξό αέξα. Από όια απηά ζηελ ππξακίδα πηζηεύνπκε όηη πην πνιιά ζθνππίδηα θαηαλαιώλνπλ ηα εξγνζηάζηα. Θα ζέιακε πην πνιύ πξάζηλν θαη ζηελ ππξακίδα ζα ζέιακε λα κηιάλε πην πνιύ γηα ην πεξηβάιινλ. Οη εξγάηεο ηνπ Γήκνπ, πεξλάλε θάζε κέξα θαη λα παίξλνπλ ηα ζθνππίδηα. Να ππάξρνπλ πεξηζζόηεξα πάξθα ζηελ πεξηνρή κνπ θαη πεξηζζόηεξα δέληξα γηα λα ππάξρεη θαζαξό νμπγόλν». 11

12 Γελ παξέιεηςαλ όκσο λα δνπλ ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα θαη σο κέξνο ηεο αηνκηθήο θαη θνηλσληθήο επζύλεο ζπλνιηθά, θαη επίζεο λα αληηκεησπίζνπλ θξηηηθά ηνλ ραξαθηεξηζκό κηαο ζπγθεθξηκέλεο θπιήο Ρνκά, ηα θηηζίξηα, σο αηηία ηνπ πξνβιήκαηνο ηνπ ζθνππηδηώλ ζηελ θνηλόηεηά ηνπο. «Σν πξόβιεκα ησλ ζθνππηδηώλ επεξεάδεηαη από ηνπο αλζξώπνπο πνπ αγνξάδνπλ άζθνπα πξάγκαηα» «πκθσλνύκε θη εκείο καδί ζαο γηαηί θαη εκείο πηζηεύνπκε όηη ρξεηαδόκαζηε πεξηζζόηεξα ιεθηά ζηελ Διιάδα. Γελ θηαίλε κόλν νη θησρνί αιιά θη εκείο, νη πινύζηνη, ν δήκνο, νη κεξηθνί πνιίηεο θ.η.ι. Ννκίδνπκε όηη ν Γήκνο, ην θξάηνο θαη νη βαζηιηάδεο είλαη ππεύζπλνη γηα ηα ζθνππίδηα. Δκείο ζα πξνηείλακε λα αιιάμνπλ ηα ζθνππίδηα π.ρ. λα θάλνπκε όινη αλαθύθισζε. Πξνηείλνπκε νη άλζξσπνη λα κελ πεηάλε ηα ζθνππίδηα θάησ ζηνπο δξόκνπο αιιά ζηνπο θάδνπο». Ζ αλαγλώξηζε θαη ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ θνηλσληθώλ δηαρσξηζκώλ θαηαλνήζεθε σο πξνϋπόζεζε γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ πξνβιεκάησλ. Ο ζρνιηαζκόο από ην ζύλνιν ηεο ηάμεο ηεο ππξακίδαο ηεο νκάδαο, πνπ ηνπνζέηεζε ηνπο Ρνκά ζηε βάζε ηεο ππξακίδαο, θάησ από ηελ έλλνηα ηνπ πνιίηε, πξνθάιεζε έληνλεο δηαθσλίεο, αληηκεησπίζηεθε θξηηηθά, θαη ζπλέβαιε νπζηαζηηθά ζηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο ησλ παηδηώλ αλαθνξηθά κε ηνπο θνηλσληθνύο δηαρσξηζκνύο. πλέβαιε επίζεο ζηελ αλαβάζκηζε ηεο εκπηζηνζύλεο ζην ξόιν ηνπο σο κειώλ ηεο ηνπηθήο θνηλόηεηαο θαη σο καζεηώλ ηνπ ζρνιείνπ. «πκθσλώ κε ηελ ππξακίδα ησλ ζπκκαζεηώλ κνπ, γηαηί νη θησρνί δελ έρνπλ ιεθηά λα πιεξώλνπλ νηηδήπνηε ρξεηάδνληαη, ελώ νη πινύζηνη κπνξνύλ λα πιεξώζνπλ ηα πάληα. Πηζηεύσ όηη ζθνππίδηα θαηαλαιώλνπλ πεξηζζόηεξν νη πινύζηνη, γηαηί έρνπλ θαη πεηάλε πεξηζζόηεξα πξάγκαηα, ελώ νη θησρνί δελ έρνπλ ηξνθή, λεξό θ.η.ι. θαη δελ έρνπλ έηζη λα πεηάμνπλ ηίπνηα. Θα πξόηεηλα νη θησρνί λα έρνπλ ζηέγε, ηξνθή θαη λεξό θαη πεξηζζόηεξν πξάζηλν γύξσ από ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν δνπλ». «Πηζηεύσ όηη «εκείο» ζα έπξεπε λα είκαζηε πάλσ από όινπο, δειαδή ζηελ θνξπθή ηεο ππξακίδαο, γηαηί απνηεινύκε ην κέιινλ θάζε θνηλσλίαο. Σα ρξήκαηα, πνπ έρνπλ νη πινύζηνη θάπνηα ζηηγκή ηειεηώλνπλ θαη έηζη δελ κπνξνύλ λα πξνζθέξνπλ βνήζεηα ζηνπο θησρνύο. Αληίζεηα, εκείο ηα παηδηά έρνπκε ην κέιινλ ζηα ρέξηα καο θαη όινη βαζίδνληαη ζε καο». Οη δηαπηζηώζεηο από ην ζπγθεθξηκέλν πξόγξακκα εληζρύνπλ ηελ άπνςε πνπ έρεη δηαηππσζεί από πνιινύο εξεπλεηέο, όηη νη δηαζεκαηηθέο παξεκβάζεηο ζηελ ΠΔ, κε ηε κειέηε «ηνπνζεηεκέλσλ» ζεκάησλ, ζεκάησλ δειαδή ηα νπνία άπηνληαη ηνπ άκεζνπ ελδηαθέξνληνο θαη ηεο θαζεκεξηλόηεηαο ησλ παηδηώλ, κπνξνύλ λα ζπκβάινπλ ζηελ αηνκηθή θαη θνηλσληθή ελδπλάκσζή ηνπο. Απηό θαίλεηαη λα ηζρύεη θαη γηα νκάδεο παηδηώλ πνπ βηώλνπλ έληνλα ηνλ θνηλσληθό απνθιεηζκό, όπσο ηα παηδηά Ρνκά. Μία ΠΔ κε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πεξηγξάθεθαλ έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα εληζρύζεη ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπο, ην ελδηαθέξνληνο ηνπο γηα ην ζρνιείν, θαη θαηά ζπλέπεηα ηνλ πεξηνξηζκό ηεο ζρνιηθήο δηαξξνήο θαη ηελ αλάιεςε ελεξγνύ ξόινπ ζηελ αληηκεηώπηζε ηεο πεξηβαιινληηθήο ηνπο θαηάζηαζεο, πνπ απνηειεί θαη ην βαζηθό δεηνύκελν κηαο βηώζηκεο θνηλσλίαο. ΕΥΦΑΡΙΣΤΙΕΣ Δπραξηζηνύκε ηηο εθπαηδεπηηθνύο ηνπ ζρνιείνπ, θεο Γειεγηάλλε Δπγελία θαη Γθνπδίλα νθία, πνπ ζπλεξγάζηεθαλ κε πξνζπκία θαη ελδηαθέξνλ ζηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαζώο επίζεο θαη ηελ δηεπζύληξηα ηνπ ζρνιείνπ θα Βιαράθε Μαξία γηα ηελ ππνζηήξημε θαη ηελ εκπηζηνζύλε κε ηελ νπνία καο πεξηέιαβε. 12

13 BΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Bohman J. (2011). Children and the rights of citizens: Nondomination and intergenerational justice. The ANNALS of the American Academy of Politicsal and Social Science, Vol. 633, No. 1, Chawla &Cushing (2007). Educaion for strategic environmental behaviour. Environmental Education Research 13(4): Dobson, A & Bell, D. (eds) (2005). Environmental Citizenship. Cambridge MA: MIT Press. Hart, A. R. (1997). Children s Participation, The theory and practice of involving young citizens in communty development and environmental care, ην Σακνπηζέιε Κ. (Δπηκ) Tα Παηδηά πκκεηέρνπλ: Θεσξία θαη πξαθηηθή ηεο εκπινθήο παηδηώλ ζηελ αλάπηπμε ηεο θνηλόηεηαο θαη ηε θξνληίδα ηνπ πεξηβάιινληνο, (2011). Αζήλα: Δπηθεληξν. Hayward, B. (2012). Children, Citizenship and Environment. London & N.York: Routledge. McLaren, P. (2010). Kξηηηθή Παηδαγσγηθή: Mία επηζθόπεζε. ην Π. Γνύλαξε / Γ. Γξόιιηνο (Δπηκ.), Κξηηηθή Παηδαγσγηθή: Mία ζπιινγή θεηκέλσλ. Αζήλα: GUTENBERG Παηδαγσγηθή εηξά. Mitakidou S and Tamoutseli K. (2011)/ Engaging 4 th graders in cooperative learning through environmental and cross-cultural activities. Journal of Teacher Education for Sustainability, vol. 13, no. 1, Robottom, I & Hart, P. (1993). Research In Environmental Education: Engaging The Debate. Australia: Deakin University Press. Robottom, I. (2005). Critical Environmental Education Research: Re-engaging the Debate, Canadian Journal of Environmental Education, Vol. 10. Shallcross T. Robinson J. Pace P. Tamoutseli K. (2007). The Role of Students' Voices and Their Influence on Adults in Creating More Sustainable Environments in Three Schools, Improving Schools, Vol. 10, Tamoutseli K. Polyzou E. (2010). Using Drawings to Assess Children s Perceptions of Schoolyard Environment, In the Proceedings of International conference on Education and Educational Technologies, Thomson, P. & Fielding, M. Δd. (2006). Visual research with children and young people, Routledge. Uzzell,D, (1999). Education for Environmental Action in the Community:New Roles and Relationships. Cambridge Journal of Education,29: Pyramid of the Capitalist System Poster ΗWW, αλαζύξζεθε από ην ζηηο

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ανηιλήψειρ Νηπίων και Παιδιών Γ Γημοηικού για ηη Μείωζη ηων Αποππιμμάηων και ηην Πποζωπική ηοςρ ςμβολή

Οι Ανηιλήψειρ Νηπίων και Παιδιών Γ Γημοηικού για ηη Μείωζη ηων Αποππιμμάηων και ηην Πποζωπική ηοςρ ςμβολή Οι Ανηιλήψειρ Νηπίων και Παιδιών Γ Γημοηικού για ηη Μείωζη ηων Αποππιμμάηων και ηην Πποζωπική ηοςρ ςμβολή Ηιηνπνύινπ Ιθηγέλεηα Νεπηαγσγόο - MPhill, PhD ζηελ Π.Δ - Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο ifigeniailiopoulou@yahoo.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Αναδετώντας τε βιώσιμε πόλε τοσ μέλλοντος: μία προσέγγισε για το Νεπιαγωγείο μέσω τες τέτνες

Αναδετώντας τε βιώσιμε πόλε τοσ μέλλοντος: μία προσέγγισε για το Νεπιαγωγείο μέσω τες τέτνες Αναδετώντας τε βιώσιμε πόλε τοσ μέλλοντος: μία προσέγγισε για το Νεπιαγωγείο μέσω τες τέτνες Κσλζηαληία Βατξηλνύ 1, Θσκάο Τζνύιεο 2 1. ρνιηθή ύκβνπινο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο vairinou@sch.gr 2. Δθπαηδεπηηθόο

Διαβάστε περισσότερα

Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο

Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο Αγάπε Παπαγεσξγίνπ 1, Αλησλία Κσηνύια 2, Διέλε Σηλάθνπ 3, Σηέιια

Διαβάστε περισσότερα

Μπορούν οι ζύγτρονες ηετνολογίες να τρηζιμοποιηθούν αποηελεζμαηικά ζε ζσνδσαζμό με ηη μελέηη πεδίοσ ζηην ΠΔ μαθηηών Γημοηικού τολείοσ;

Μπορούν οι ζύγτρονες ηετνολογίες να τρηζιμοποιηθούν αποηελεζμαηικά ζε ζσνδσαζμό με ηη μελέηη πεδίοσ ζηην ΠΔ μαθηηών Γημοηικού τολείοσ; Μπορούν οι ζύγτρονες ηετνολογίες να τρηζιμοποιηθούν αποηελεζμαηικά ζε ζσνδσαζμό με ηη μελέηη πεδίοσ ζηην ΠΔ μαθηηών Γημοηικού τολείοσ; Μαξία Τδνπξά 1, Αηθαηεξίλε Κισλάξε 2, Γηώξγνο Τζηξηζήο 3 1. Γαζθάια,

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

Π. Αγαπιάδος 1, K. Οικονομίδηρ 2. Μαθεδνλίαο agalina@sch.gr 2 Φνηηεηήο Δθαξκνγώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔΗ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, kostantinos_gs@hotmail.

Π. Αγαπιάδος 1, K. Οικονομίδηρ 2. Μαθεδνλίαο agalina@sch.gr 2 Φνηηεηήο Δθαξκνγώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔΗ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, kostantinos_gs@hotmail. 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1023 Η παιδαγυγική αξιοποίηζη ηος μαθήμαηορ ηηρ Πληποθοπικήρ ζηην Ειδική Αγυγή - Εςαιζθηηοποίηζη ηυν μαθηηών σάπιν ηος πεπιβάλλονηορ. Μία διδακηική πποζέγγιζη

Διαβάστε περισσότερα

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη WikiSkills Καιιηεξγώληαο θαη εληζρύνληαο θνηλσληθέο, επαγγεικαηηθέο, πνιηηηζηηθέο δεμηόηεηεο θαη δεμηόηεηεο ηνπ πνιίηε κέζσ ηεο παηδαγσγηθήο ρξήζηε ησλ ηερλνινγηώλ θαη ησλ κεζνδνινγηώλ Wiki. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ Γεληθή Δπηκέιεηα θαη πγγξαθή: νύια Ησάλλνπ (PhD Πξναγσγή Τγείαο) πλεξγάζηεθαλ: Φσηεηλή Μαζζνύ Άληξε Λνηδίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Fifth grade pupils perform Brecht s play The life of Galileo. Learning Science and Nature of Science through Drama

Fifth grade pupils perform Brecht s play The life of Galileo. Learning Science and Nature of Science through Drama Μαζεηέο ηεο Δ Γεκνηηθνύ παξνπζηάδνπλ ην έξγν ηνπ Brecht «Η δσή ηνπ Γαιηιαίνπ». Μαζαίλνληαο γηα ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο θαη ηε Φύζε ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ κέζσ Δθπαηδεπηηθνύ Γξάκαηνο Fifth grade pupils perform

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ

Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ E-portfolio as tool implementation supplementary school distance learning Γεώπγιορ-Απιζηείδηρ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΟΚΘΙΗ ΛΑΘΗΗ ΣΟΜ ΑΘΩΜΑ ΣΗ ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΙΗ

Η ΧΟΚΘΙΗ ΛΑΘΗΗ ΣΟΜ ΑΘΩΜΑ ΣΗ ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΙΗ Η ΧΟΚΘΙΗ ΛΑΘΗΗ ΣΟΜ ΑΘΩΜΑ ΣΗ ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΙΗ Αμδρέα Μ. Ζεργιώηη, πσρίδωμα Κάηηα Δημοζιεσμέμο ζηο: Η τολική μάθηζη ζηομ αιώμα ηης πληροθορικής. ύγτρομοι Προζαμαηολιζμοί ζηημ Εκπαίδεσζη, ηεύτος 2, 2005. Η ηθαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ:

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ: 1 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ Σχολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΔ ΜΑΘΗΣΩΝ Γ' ΓΤΜΝΑΙΟΤ Δ ΑΠΟΓΔΙΞΔΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ ΓΔΩΜΔΣΡΙΑ ΜΔ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GEOGEBRA. Πεπίλητη. Ειζαγυγή

ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΔ ΜΑΘΗΣΩΝ Γ' ΓΤΜΝΑΙΟΤ Δ ΑΠΟΓΔΙΞΔΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ ΓΔΩΜΔΣΡΙΑ ΜΔ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GEOGEBRA. Πεπίλητη. Ειζαγυγή Χ. Λεμονίδηρ, Χ., Αποζηόλος (2011). Σςμπεπιθοπέρ μαθηηών Γ Γςμναζίος ζε αποδείξειρ πποβλημάηων γεωμεηπίαρ με ηο ππόγπαμμα Geogebra. Εςκλείδηρ Γ, ηεύσορ 74, ζελ. 179-195, 2011. ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΔ ΜΑΘΗΣΩΝ Γ' ΓΤΜΝΑΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγική αξιοποίηζη ηηρ θεωπίαρ ηηρ πολλαπλήρ νοημοζύνηρ ζηα ππογπάμμαηα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ - Σο παπάδειγμα ηος νεπού

Παιδαγωγική αξιοποίηζη ηηρ θεωπίαρ ηηρ πολλαπλήρ νοημοζύνηρ ζηα ππογπάμμαηα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ - Σο παπάδειγμα ηος νεπού Παιδαγωγική αξιοποίηζη ηηρ θεωπίαρ ηηρ πολλαπλήρ νοημοζύνηρ ζηα ππογπάμμαηα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ - Σο παπάδειγμα ηος νεπού Αιίθε Καδηαξίδνπ ρνιηθή ύκβνπινο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Ν. Καζηνξηάο

Διαβάστε περισσότερα

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν κεγάιν βήκα Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ

Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ Πανζεληνάρ Γιώπγορ Σρνιηθόο Σύκβνπινο Πιεξνθνξηθήο N.Ηξαθιείνπ, Ν. Λαζηζίνπ panselin@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθνξία ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε αηόκσλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε

Η Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθνξία ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε αηόκσλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε Η Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθνξία ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε αηόκσλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε Καιακαξηδήο Ιάθωβνο 1, Καιακαξηδή Καηεξίλα 2 1.Γεσπόλνο - Δθπαηδεπηηθόο Μsc «Δθπαίδεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Ο κύκλορ ηος νεπού: Καλλιέπγεια δεξιοηήηων επιζηημονικήρ μεθόδος

Ο κύκλορ ηος νεπού: Καλλιέπγεια δεξιοηήηων επιζηημονικήρ μεθόδος Ο κύκλορ ηος νεπού: Καλλιέπγεια δεξιοηήηων επιζηημονικήρ μεθόδος Διηζάβεη Βιαδίθα Νεπηαγσγόο, 3 ν Νεπηαγσγείν Έδεζζαο, απόθνηηνο Γηδαζθαιείνπ ΤΔΠΑΔ, vladeli@yahoo.gr, ΠΔΡΗΛΖΦΖ Η θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ

Διαβάστε περισσότερα

Γιδάζκονηας μαζί... Η ζσνδιδαζκαλία ζηις Δρεσνηηικές Δργαζίες

Γιδάζκονηας μαζί... Η ζσνδιδαζκαλία ζηις Δρεσνηηικές Δργαζίες Γιδάζκονηας μαζί... Η ζσνδιδαζκαλία ζηις Δρεσνηηικές Δργαζίες Δξ Καηεξίλα Μπαδίγνπ Υπεύζπλε ηνπ ΚΠΕ Δξαπεηζώλαο katbazigou@hotmail.com ΠΔΡΙΛΗΨΗ Η πξαθηηθή ηεο ζπλδηδαζθαιίαο θαζηεξώλεηαη ζε γεληθεπκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή

Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή Αθαναζία Γ. Μπαλάζογλος Δθπαηδεπηηθόο-αλαπιεξώηξηα λεπηαγσγόο, Μεηαπηπρηαθό δίπισκα εηδίθεπζεο ζηε Γηδαθηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

Αςηοαξιολόγηζη ηηρ Σσολικήρ Μονάδαρ. Πποηάζειρ και πποοπηικέρ.

Αςηοαξιολόγηζη ηηρ Σσολικήρ Μονάδαρ. Πποηάζειρ και πποοπηικέρ. Αςηοαξιολόγηζη ηηρ Σσολικήρ Μονάδαρ. Πποηάζειρ και πποοπηικέρ. Κυνζηανηίνορ Καπλήρ, MSc 1, Δπ. Θεόδυπορ Αναγνυζηόποςλορ 2 1 1ν Γπκλάζην Γαιαηζίνπ konkar@sch.gr 2 Πξόηππν Πεηξακαηηθό Γπκλάζην Αγ. Αλαξγύξσλ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού

Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού Ξανθή Γ. Αλμπανάκη- Δκπαιδεςηικόρ Θεολόγορ, MSc Νομικήρ Σσολήρ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

Η ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Η ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Υπιζηοδοςλοπούλος Κωνζηανηίνα Πεξηβαιινληνιόγνο, κε κεηαπηπρηαθό ζην Πεξηβάιινλ θαη ηηο λέεο ηερλνινγίεο, Δθπαηδεύηξηα ελειίθσλ ζηελ Πεξηβαιινληηθή

Διαβάστε περισσότερα

http://diagonismos2011.com

http://diagonismos2011.com http://diagonismos2011.com http://synedrio8.com ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «I TEACHER.GR» ISSN 1792 4146 ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ: Είλαη ην ειεθηξνληθό πεξηνδηθό γηα ηηο Τ.Π.Ε. θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε. Σπλέρεηα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ

Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ ΥΑΝΙΑ, Ινύληνο 2010 εκεηώζεηο Αζιεηηθήο Φπρνινγίαο Γξ. Κάθθνο Βαζίιεο Αζιεηηθόο Φπρνιόγνο η. επηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ΣΔΦΑΑ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ η. Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus. Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ. ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09

ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus. Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ. ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09 CY ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09 Prgramme 2009 2011 Εταίροι: AHAPUNKT, CARDET, IDIS, INTEGRA, LPKKY, L4L, SCIENTER Σσμφωνία2009-3419 / 001 001

Διαβάστε περισσότερα