Ο νέο ορισµό των ΜΜΕ Οδηγό χρήστη και υπόδειγµα δήλωση

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο νέο ορισµό των ΜΜΕ Οδηγό χρήστη και υπόδειγµα δήλωση"

Transcript

1 956778_CV_GR :48 Pagina 1 Στα 25 κράτη µέλη τη ΕΕ υπάρχουν: 23 εκατ. περίπου ΜΜΕ αντιπροσωπεύουν το 99 % του συνόλου των επιχειρήσεων απασχολούν 75 εκατ. άτοµα περίπου Πολύ µικρή Όρια ΜΜΕ Μικρή Προσωπικό: < 50 επιχείρηση Κύκλο εργασιών: 10 εκατ. EUR Μεσαία επιχείρηση Προσωπικό: < 10 Κύκλο εργασιών: 2 εκατ. EUR Ισολογισµό : 2 εκατ. EUR Ισολογισµό : 10 εκατ. EUR Προσωπικό: < 250 Κύκλο εργασιών: 50 εκατ. EUR Ισολογισµό : 43 εκατ. EUR Ανεξάρτητε επιχειρήσει Συνεργαζόµενε επιχειρήσει Συνδεδεµένε επιχειρήσει GR NB GR-C ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ο νέο ορισµό των ΜΜΕ Οδηγό χρήστη και υπόδειγµα δήλωση Ο οδηγό αυτό περιέχει: Λεπτοµέρειε και εξηγήσει σχετικά µε τον νέο ορισµό των ΜΜΕ ο οποίο ισχύει από την 1η Ιανουαρίου Ένα υπόδειγµα δήλωση το οποίο µπορούν να συµπληρώσουν οι επιχειρήσει που επιθυµούν να υποβάλουν αίτηση συµµετοχή στα προγράµµατα υποστήριξη των ΜΜΕ προκειµένου να αποδείξουν την ιδιότητά του ω ΜΜΕ. Συνήθει συντοµογραφίε ΕΤΕπ: Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ΕΤΕ: Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων ΕΕ: Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΜΕ: Ετήσια Μονάδα Εργασία Ε & Τ: Έρευνα και τεχνολογία ΜΜΕ: Μικρού και µεσαίου µεγέθου επιχείρηση Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2 956778_CV_GR :48 Pagina 2 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Eξώφυλλο: istockphoto ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ Ο παρών Οδηγό χρήστη προσφέρει γενικέ κατευθύνσει στου επιχειρηµατίε για την εφαρµογή του νέου ορισµού των ΜΜΕ. εν έχει καµία νοµική αξία και δεν δεσµεύει την Επιτροπή κατά κανέναν τρόπο. Η σύσταση 2003/361/ΕΚ τη Επιτροπή όπω έχει δηµοσιευτεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα τη Ευρωπαϊκή Ένωση L 124 τη 20ή Μαΐου 2003, σ. 36, αποτελεί τη µόνη αυθεντική βάση για τον καθορισµό των προϋποθέσεων που αφορούν το χαρακτηρισµό µια επιχείρηση ω ΜΜΕ.

3 956778_BW_GR :31 Pagina 3 Photos.com «Οι πολύ µικρέ, οι µικρέ και οι µεσαίε επιχειρήσει αποτελούν την κινητήρια δύναµη τη ευρωπαϊκή οικονοµία. Προσφέρουν µια σηµαντική πηγή θέσεων απασχόληση, καλλιεργούν το επιχειρηµατικό πνεύµα και την καινοτοµία στην ΕΕ και κατά συνέπεια διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση τη ανταγωνιστικότητα και τη απασχόληση. Ο νέο ορισµό των ΜΜΕ, ο οποίο ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2005, αποτελεί ένα σηµαντικό βήµα προ την κατεύθυνση τη δηµιουργία ενό καλύτερου επιχειρηµατικού περιβάλλοντο για τι ΜΜΕ και αποσκοπεί στην προώθηση του επιχειρηµατικού πνεύµατο, των επενδύσεων και τη ανάπτυξη. Ο ορισµό αυτό διαµορφώθηκε ύστερα από ευρείε διαβουλεύσει µε τα ενδιαφερόµενα µέρη, γεγονό που αποδεικνύει ότι η γνώµη των ΜΜΕ είναι πολύ σηµαντική για την εφαρµογή των στόχων τη Λισσαβόνα.» Günter Verheugen, Μέλο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αρµόδιο για θέµατα επιχειρήσεων και βιοµηχανία

4 956778_BW_GR :31 Pagina 4 Πίνακα περιεχοµένων Εισαγωγή 5 Η σηµασία ενό ευρωπαϊκού ορισµού των ΜΜΕ 6 Οι στόχοι του παρόντο οδηγού 6 1. Για ποιο λόγο χρειάζεται ένα νέο ορισµό ; 8 Για την αναπροσαρµογή των ανώτατων ορίων 8 Για την προώθηση των πολύ µικρών επιχειρήσεων 9 Για την καλύτερη πρόσβαση σε κεφάλαια 9 Για την προώθηση τη καινοτοµία και την καλύτερη πρόσβαση στην έρευνα και την τεχνολογία (Ε & Τ) 10 Για τη συνεκτίµηση των διαφορετικών σχέσεων που υπάρχουν µεταξύ των επιχειρήσεων Η εφαρµογή του νέου ορισµού των ΜΜΕ Είµαι επιχείρηση; Ποια είναι τα νέα ανώτατα όρια; Αριθµό απασχολουµένων Ετήσιο κύκλο εργασιών και σύνολο ετήσιου ισολογισµού Τι άλλο πρέπει να λάβω υπόψη µου κατά τον υπολογισµό των στοιχείων µου; Είµαι ανεξάρτητη επιχείρηση; Είµαι συνεργαζόµενη επιχείρηση; Είµαι συνδεδεµένη επιχείρηση; 23 Συµπέρασµα 26 Παραρτήµατα 27 I. Παραδείγµατα 28 II. Κείµενο τη σύσταση 32 III. Υπόδειγµα δήλωση 40 IV. Μέτρα για να αποτραπεί η κατάχρηση του ορισµού 50

5 956778_BW_GR :31 Pagina 5 5 Εισαγωγή «Η κατηγορία των πολύ µικρών, µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) αποτελείται από επιχειρήσει που απασχολούν λιγότερου από 250 εργαζοµένου και των οποίων ο ετήσιο κύκλο εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. EUR ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. EUR.» Απόσπασµα από το άρθρο 2 του παραρτήµατο τη σύσταση 2003/361/ΕΚ Οι πολύ µικρέ, µικρέ και µεσαίε επιχειρήσει διαδραµατίζουν πολύ σηµαντικό ρόλο στην ευρωπαϊκή οικονοµία. Είναι µεγάλη πηγή επιχειρηµατικών δεξιοτήτων, καινοτοµία και απασχόληση. Στη διευρυµένη Ευρωπαϊκή Ένωση των 25 χωρών, 23 εκατ. περίπου ΜΜΕ προσφέρουν γύρω στι 75 εκατ. θέσει απασχόληση και αντιπροσωπεύουν το 99 % του συνόλου των επιχειρήσεων. Ωστόσο, πολλέ φορέ έρχονται αντιµέτωπε µε ατέλειε τη αγορά. Οι ΜΜΕ έχουν συχνά δυσκολίε στην εξεύρεση κεφαλαίων ή πίστωση, ιδιαίτερα όταν βρίσκονται στο στάδιο τη εκκίνηση. Επίση, λόγω των περιορισµένων πόρων που διαθέτουν έχουν µικρότερη πρόσβαση στι νέε τεχνολογίε ή στην καινοτοµία. Για όλου αυτού του λόγου, η υποστήριξη των ΜΜΕ αποτελεί µία από τι προτεραιότητε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την οικονοµική ανάπτυξη, τη δηµιουργία θέσεων απασχόληση, καθώ και την οικονοµική και κοινωνική συνοχή. Photos.com

6 956778_BW_GR :31 Pagina 6 6 Εισαγωγή Ποιου τρόπου υποστήριξη διαθέτει η ΕΕ για τι ΜΜΕ; Για να πάρετε µια γενική ιδέα των κυριότερων δυνατοτήτων χρηµατοδότηση που προσφέρονται στι ευρωπαϊκέ ΜΜΕ επισκεφθείτε την ακόλουθη ιστοσελίδα: europa.eu.int/comm/ enterprise/entrepreneur ship/sme_envoy/ index.htm Η σηµασία ενό ευρωπαϊκού ορισµού των ΜΜΕ Σε µια ενιαία αγορά χωρί εσωτερικά σύνορα, είναι σηµαντικό τα µέτρα που λαµβάνονται υπέρ των ΜΜΕ να βασίζονται σ έναν κοινό ορισµό ώστε να υπάρχει µεγαλύτερη συνέπεια και αποτελεσµατικότητα και να περιορίζονται οι στρεβλώσει του ανταγωνισµού. Η ανάγκη αυτή γίνεται διαρκώ µεγαλύτερη λόγω τη εκτεταµένη αλληλεπίδραση των εθνικών µέτρων και των µέτρων τη ΕΕ που σκοπό έχουν να βοηθήσουν τι ΜΜΕ σε τοµεί όπω η περιφερειακή ανάπτυξη και η χρηµατοδότηση τη έρευνα. Το 1996 η Επιτροπή εξέδωσε σύσταση µε την οποία διατυπώθηκε ο πρώτο κοινό ορισµό των ΜΜΕ ( 1 ). Ο ορισµό αυτό εφαρµόστηκε ευρέω σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στι 6 Μαΐου 2003 η Επιτροπή ενέκρινε µια νέα σύσταση ( 2 ) ώστε να ληφθούν υπόψη οι οικονοµικέ εξελίξει από το 1996 και έπειτα (για το πλήρε κείµενο, βλ. παράρτηµα ΙΙ, σ. 32, του παρόντο οδηγού). Ο ορισµό αυτό τέθηκε σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2005 και εφαρµόζεται σε όλε τι πολιτικέ, τα προγράµµατα και τα µέτρα τη Επιτροπή για τι ΜΜΕ. Photos.com Η χρήση του ορισµού αυτού από τα κράτη µέλη δεν είναι υποχρεωτική, αλλά η Επιτροπή συνιστά τόσο σε αυτά όσο και στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και στο Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων (ΕΤΕ) να τον εφαρµόζουν στον µεγαλύτερο δυνατό βαθµό. Οι στόχοι του παρόντο οδηγού Photos.com Στον οδηγό αυτόν παρουσιάζονται οι αλλαγέ που οφείλονται στον νέο ορισµό και οι λόγοι για του οποίου έγιναν (βλ. κεφάλαιο 1, σ. 8). Στη συνέχεια εξηγείται, µε µια βήµα προ βήµα προσέγγιση, ο τρόπο µε τον οποίο καθορίζεται το εάν µια επιχείρηση µπορεί να χαρακτηριστεί ΜΜΕ (βλ. κεφάλαιο 2, σ. 11). ( 1 ) Σύσταση 96/280/ΕΚ τη Επιτροπή, τη 3η Απριλίου 1996, σχετικά µε τον ορισµό των µικροµεσαίων επιχειρήσεων (κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ), ΕΕ L 107 τη , σ ( 2 ) Σύσταση 2003/361/ΕΚ τη Επιτροπή, τη 6η Μαΐου 2003, σχετικά µε τον ορισµό των πολύ µικρών, των µικρών και των µεσαίων επιχειρήσεων (κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ), ΕΕ L 124 τη , σ

7 956778_BW_GR :31 Pagina 7 7 Photos.com Photos.com Εφόσον η µέση ευρωπαϊκή επιχείρηση δεν απασχολεί περισσότερου από έξι απασχολουµένου, οι περισσότερε επιχειρήσει θα µπορούσαν να θεωρηθούν ΜΜΕ. Ωστόσο, στον νέο ορισµό λαµβάνονται υπόψη οι πιθανέ σχέσει µε άλλε επιχειρήσει και σε ορισµένε περιπτώσει οι σχέσει αυτέ, ιδίω όταν δηµιουργούν σηµαντικού χρηµατοοικονοµικού δεσµού, µπορεί να σηµαίνουν ότι µια επιχείρηση δεν είναι ΜΜΕ. Ο παρών οδηγό απευθύνεται κατά πρώτο λόγο σε δύο κατηγορίε κοινού. Η πρώτη είναι οι επιχειρηµατίε που διευθύνουν πολύ µικρέ, µικρέ ή µεσαίε επιχειρήσει και ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση για επιδοτήσει ή δάνεια που χορηγούνται σε ΜΜΕ. Οι επιχειρηµατίε αυτοί ίσω επιθυµούν επίση να µάθουν εάν πληρούν τα κριτήρια που θα του επιτρέψουν να επωφεληθούν από τι ειδικέ νοµοθετικέ διατάξει που αφορούν τι ΜΜΕ. Η δεύτερη κατηγορία κοινού είναι οι ευρωυπάλληλοι και οι δηµόσιοι υπάλληλοι των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών διοικητικών αρχών που καταρτίζουν και διαχειρίζονται τα διάφορα προγράµµατα, διεκπεραιώνουν τι αιτήσει και εξετάζουν εάν οι εταιρείε πληρούν τα κριτήρια επιλεξιµότητα για υποστήριξη. Καταβάλλονται επίση προσπάθειε για να γίνει πιο εύκολη η επεξεργασία των αιτήσεων που υποβάλλουν οι ΜΜΕ µε σκοπό τη χορήγηση χρηµατοοικονοµική βοήθεια ή τη συµµετοχή σε ειδικά προγράµµατα. Αυτό επιτυγχάνεται µε το υπόδειγµα δήλωση αυτοαξιολόγηση ( 3 ) που µπορούν να συµπληρώσουν οι ίδιε οι επιχειρήσει (αντίγραφο του υποδείγµατο περιλαµβάνεται στο παράρτηµα ΙΙΙ, σ. 40). Στη συνέχεια η δήλωση αυτή µπορεί να σταλεί στην αντίστοιχη διοικητική αρχή για να διαπιστωθεί η ιδιότητα ΜΜΕ τη εταιρεία κατά την υποβολή µια αίτηση. Τόσο οι επιχειρήσει όσο και οι διοικητικέ αρχέ των κρατών µελών δεν είναι υποχρεωµένε να χρησιµοποιούν τη δήλωση αυτή, το περιεχόµενο τη οποία µπορεί να προσαρµοστεί ανάλογα µε τι εθνικέ ανάγκε. ( 3 ) Ανακοίνωση τη Επιτροπή Υπόδειγµα δήλωση σχετικά µε τα στοιχεία που αφορούν την ιδιότητα ΜΜΕ µια επιχείρηση, ΕΕ C 118 τη , σ

8 956778_BW_GR :31 Pagina 8 8 Κεφάλαιο 1 Για ποιο λόγο χρειάζεται ένα νέο ορισµό ; 1. Για ποιο λόγο χρειάζεται ένα νέο ορισµό ; Ο νέο ορισµό είναι το αποτέλεσµα συζητήσεων ευρέο φάσµατο στι οποίε συµµετείχαν η Επιτροπή, τα κράτη µέλη, οργανώσει επιχειρήσεων και εµπειρογνώµονε, καθώ και δύο ανοικτών διαβουλεύσεων στο ιαδίκτυο. istockphoto Οι αλλαγέ αντικατοπτρίζουν τι γενικέ οικονοµικέ εξελίξει από το 1996 και έπειτα και τη µεγαλύτερη συνειδητοποίηση των συγκεκριµένων εµποδίων που αντιµετωπίζουν οι ΜΜΕ. Ο νέο ορισµό προσαρµόζεται καλύτερα στι διάφορε κατηγορίε των ΜΜΕ και συνεκτιµά καλύτερα του διαφορετικού τύπου σχέσεων που υπάρχουν µεταξύ των επιχειρήσεων. Συµβάλλει στην προώθηση τη καινοτοµία και διαµορφώνει εταιρικέ σχέσει, ενώ παράλληλα εξασφαλίζει ότι µόνο εκείνε οι επιχειρήσει οι οποίε χρειάζονται πραγµατικά υποστήριξη καλύπτονται από τα δηµόσια προγράµµατα. Για την αναπροσαρµογή των ανώτατων ορίων Οι εξελίξει στι τιµέ και στην παραγωγικότητα έκαναν αναγκαία την προσαρµογή των χρηµατοοικονοµικών ορίων ( 4 ). Η σηµαντική αύξησή του θα επιτρέψει σε µεγάλο αριθµό επιχειρήσεων να διατηρήσουν την ιδιότητα τη ΜΜΕ και να εξασφαλίσουν την επιλεξιµότητά του για τα µέτρα υποστήριξη. Τα όρια για ( 4 ) Τα όρια που αφορούν τον αριθµό των απασχολουµένων και τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση που εισάγει ο νέο ορισµό είναι τα ανώτατα. Τα κράτη µέλη, η ΕΤΕπ και το ΕΤΕ µπορούν να καθορίσουν χαµηλότερα όρια εάν επιθυµούν τα µέτρα να απευθύνονται προ µια ειδική κατηγορία ΜΜΕ.

9 956778_BW_GR :31 Pagina 9 9 τον αριθµό των απασχολουµένων παραµένουν στα προηγούµενα επίπεδά του, αφού η αύξησή του θα έθιγε τα µέτρα που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τι ΜΜΕ. Για την προώθηση των πολύ µικρών επιχειρήσεων Photos.com Σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση δηµιουργούνται όλο και περισσότερε πολύ µικρέ επιχειρήσει. Στον νέο ορισµό η εξέλιξη αυτή συνεκτιµάται και καθορίζονται χρηµατοοικονοµικά όρια για τι επιχειρήσει αυτέ. Η ειδική αυτή ρύθµιση σκοπό έχει να ενθαρρύνει την υιοθέτηση µέτρων για την επίλυση των ειδικών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι πολύ µικρέ επιχειρήσει, ιδιαίτερα κατά το στάδιο τη εκκίνηση. Για την καλύτερη πρόσβαση σε κεφάλαια Η πρόσβαση σε κεφάλαια είναι ένα χρόνιο πρόβληµα των ΜΜΕ, κυρίω γιατί πολλέ φορέ δεν είναι σε θέση να παρέχουν τι εγγυήσει που απαιτούν οι παραδοσιακοί δανειστέ. Για να βοηθήσει στην αντιµετώπιση του προβλήµατο αυτού, ο νέο ορισµό διευκολύνει τη χρηµατοδότηση των ΜΜΕ µε ίδια κεφάλαια προσφέροντα ευνοϊκή µεταχείριση σε ορισµένου επενδυτέ, όπω τα περιφερειακά ταµεία, οι εταιρείε επιχειρηµατικού κεφαλαίου και οι business angels ( 5 ), χωρί η επιχείρηση να χάνει την ιδιότητα τη ΜΜΕ (βλ. σ. 18 και 19 για περισσότερε λεπτοµέρειε ). Το ίδιο ισχύει για τι µικρέ αυτόνοµε τοπικέ αρχέ µε ετήσιο προϋπολογισµό µικρότερο των 10 εκατ. EUR και λιγότερου από κατοίκου. Μπορούν να επενδύσουν σε µια ΜΜΕ έω ένα ποσοστό, χωρί η συγκεκριµένη επιχείρηση να βρεθεί σε µειονεκτική θέση όταν υποβάλει αίτηση για επιδότηση. ( 5 ) Οι business angels είναι φυσικά πρόσωπα ή οµάδε φυσικών προσώπων που ασκούν συστηµατικά δραστηριότητε επενδύσεων επιχειρηµατικού κινδύνου και επενδύουν ίδια κεφάλαια σε µη εισηγµένε στο χρηµατιστήριο επιχειρήσει [βλ. άρθρο 3 παράγραφο 2 στοιχείο α) τη σύσταση 2003/361/ΕΚ σχετικά µε τον ορισµό των πολύ µικρών, των µικρών και των µεσαίων επιχειρήσεων, που περιλαµβάνεται στο τέλο του παρόντο οδηγού].

10 956778_BW_GR :31 Pagina Κεφάλαιο 1 Για ποιο λόγο χρειάζεται ένα νέο ορισµό ; Για την προώθηση τη καινοτοµία και την καλύτερη πρόσβαση στην έρευνα και στην τεχνολογία (Ε & Τ) Photos.com Για τα πανεπιστήµια και τα µη κερδοσκοπικά ερευνητικά κέντρα ισχύουν πλέον νέε διατάξει που του δίνουν τη δυνατότητα να έχουν χρηµατοδοτική συµµετοχή σε µια ΜΜΕ. Η συνεργασία αυτή είναι προ όφελο και των δύο πλευρών. Ισχυροποιεί µια επιχείρηση προσφέροντά τη έναν αξιόπιστο οικονοµικό εταίρο και πρόσβαση στην Ε & Τ. Προσφέρει επίση στα πανεπιστήµια και στα ερευνητικά κέντρα µια διέξοδο για την πρακτική εφαρµογή του καινοτόµου έργου του. Τι γίνεται µε τι συµφωνίε που έγιναν πριν την 1η Ιανουαρίου 2005 και αφορούν την υποστήριξη ΜΜΕ; Κατά τη διάρκεια µια µεταβατική περιόδου, τα τρέχοντα κοινοτικά προγράµµατα που χρησιµοποιούν τον ορισµό του 1996 για τι ΜΜΕ θα εξακολουθήσουν να παράγουν τα αποτελέσµατά του και τα ευεργετήµατα υπέρ των επιχειρήσεων, οι οποίε θεωρούντο ω ΜΜΕ κατά την κατάρτιση των προγραµµάτων αυτών. εν θίγονται οι νοµικέ δεσµεύσει που ανέλαβε η Επιτροπή βάσει αυτών των προγραµµάτων (βλ. άρθρο 8 παράγραφο 2 του ορισµού, σ. 37). Για τη συνεκτίµηση των διαφορετικών σχέσεων που υπάρχουν µεταξύ των επιχειρήσεων Ένα από του κυριότερου στόχου του νέου ορισµού είναι να εξασφαλιστεί ότι τα µέτρα υποστήριξη παρέχονται µόνο στι επιχειρήσει εκείνε που τα έχουν πραγµατικά ανάγκη. Για το λόγο αυτό, εισάγει µεθόδου για τον υπολογισµό των ορίων του αριθµού των απασχολουµένων και των χρηµατοοικονοµικών ορίων ώστε να προκύπτει µια περισσότερο ρεαλιστική εικόνα τη οικονοµική κατάσταση µια επιχείρηση. Για το σκοπό αυτό, διακρίνονται πλέον διαφορετικοί τύποι επιχειρήσεων: ανεξάρτητε, συνεργαζόµενε και συνδεδεµένε (βλ. κεφάλαιο 2 στην επόµενη σελίδα). Ο νέο ορισµό περιέχει επίση διασφαλίσει για την αποτροπή τη κατάχρηση τη ιδιότητα τη ΜΜΕ (βλ. παράρτηµα IV, σ. 50). ίνονται σαφεί οδηγίε σχετικά µε τον τρόπο που πρέπει να αντιµετωπίζονται οι ειδικέ σχέσει µια ΜΜΕ µε άλλε επιχειρήσει ή επενδυτέ κατά τον υπολογισµό των στοιχείων που αφορούν τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση ή το προσωπικό τη επιχείρηση. Ουσιαστικά, στον νέο ορισµό λαµβάνεται υπόψη η δυνατότητα µια ΜΜΕ να ζητήσει εξωτερική χρηµατοδότηση. Για παράδειγµα, επιχειρήσει οι οποίε είναι συνδεδεµένε µε άλλε µε µεγάλου χρηµατοοικονοµικού πόρου µπορεί να ξεπερνούν τα όρια και να µην µπορούν να χαρακτηριστούν ΜΜΕ.

11 956778_BW_GR :31 Pagina Η εφαρµογή του νέου ορισµού των ΜΜΕ Ο νέο ορισµό καθιερώνει τρει διαφορετικέ κατηγορίε επιχειρήσεων. Καθεµιά από αυτέ αντιστοιχεί στο είδο των σχέσεων που µπορεί να έχει µία επιχείρηση µε άλλε επιχειρήσει. Η διάκριση αυτή είναι αναγκαία για να σχηµατίζεται µε σαφήνεια η εικόνα τη οικονοµική κατάσταση µια επιχείρηση και να αποκλείονται εκείνε οι οποίε δεν είναι πραγµατικά ΜΜΕ. Photodisc Γενικά, οι περισσότερε ΜΜΕ είναι ανεξάρτητε, αφού είτε είναι εντελώ αυτόνοµε είτε έχουν µία ή περισσότερε µικρή σηµασία εταιρικέ σχέσει (καθεµιά από τι οποίε αντιστοιχεί σε ποσοστό µικρότερο του 25 %) µε άλλε επιχειρήσει (βλ , σ. 16). Εάν αυτό το ποσοστό συµµετοχή φτάνει έω και το 50 %, τότε θεωρείται ότι πρόκειται για συνεργαζόµενε επιχειρήσει (βλ , σ. 20). Πάνω από το όριο αυτό πρόκειται για συνδεδεµένε επιχειρήσει (βλ , σ. 23). Ανάλογα µε την κατηγορία στην οποία ανήκει η δική σα επιχείρηση, είναι πιθανόν να χρειαστεί να συµπεριλάβετε στοιχεία από µία ή περισσότερε άλλε επιχειρήσει κατά τον υπολογισµό των δικών σα στοιχείων. Από το αποτέλεσµα του υπολογισµού αυτού θα διαπιστώσετε εάν η επιχείρησή σα ανταποκρίνεται στο όριο του αριθµού των απασχολουµένων και στα χρηµατοοικονοµικά όρια που θέτει ο ορισµό (βλ. 2.3, σ. 16). Οι επιχειρήσει που υπερβαίνουν τα όρια αυτά χάνουν την ιδιότητα τη ΜΜΕ.

12 956778_BW_GR :31 Pagina Κεφάλαιο 2 Η εφαρµογή του νέου ορισµού των ΜΜΕ 2.1. Είµαι επιχείρηση; (άρθρο 1) (*) Το πρώτο βήµα για να αποκτήσει µια επιχείρηση την ιδιότητα τη ΜΜΕ είναι να θεωρείται πράγµατι επιχείρηση. Σύµφωνα µε τον νέο ορισµό, επιχείρηση «θεωρείται κάθε µονάδα, ανεξάρτητα από τη νοµική τη µορφή, που ασκεί οικονοµική δραστηριότητα». Photodisc Η διατύπωση δεν είναι νέα. Βασίζεται στη φρασεολογία που χρησιµοποιεί το Ευρωπαϊκό ικαστήριο στι αποφάσει του. Με την επίσηµη ενσωµάτωσή του στη σύσταση, το πεδίο εφαρµογή του νέου ορισµού των ΜΜΕ διαγράφεται πλέον µε σαφήνεια. Εποµένω, οι αυτοαπασχολούµενοι, οι οικογενειακέ επιχειρήσει, οι προσωπικέ εταιρείε ή οι ενώσει προσώπων που ασκούν τακτικά µια οικονοµική δραστηριότητα µπορούν να θεωρηθούν επιχειρήσει. Καθοριστικό παράγων είναι η οικονοµική δραστηριότητα και όχι η νοµική µορφή Ποια είναι τα νέα ανώτατα όρια; (άρθρο 2) Αφού βεβαιωθείτε ότι είστε επιχείρηση, πρέπει να καθορίσετε τα στοιχεία τη επιχείρησή σα σύµφωνα µε τα ακόλουθα κριτήρια: αριθµό απασχολουµένων ετήσιο κύκλο εργασιών ετήσιο ισολογισµό. Συγκρίνοντα τα στοιχεία σα µε τα όρια που έχουν θεσπιστεί για τα τρία αυτά κριτήρια θα µπορέσετε να διαπιστώσετε εάν είστε πολύ µικρή, µικρή ή µεσαία επιχείρηση. (*) Οι αριθµοί των άρθρων παραπέµπουν στα άρθρα του παραρτήµατο τη σύσταση τη 6η Μαΐου 2003 τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή (βλ. παράρτηµα ΙΙ, σ. 32).

13 956778_BW_GR :31 Pagina Ποια στοιχεία να χρησιµοποιήσω; Για τον υπολογισµό του αριθµού των απασχολουµένων και των χρηµατοοικονοµικών ποσών πρέπει να χρησιµοποιήσετε τα στοιχεία τη τελευταία κλεισµένη διαχειριστική χρήση. Εάν πρόκειται για νεοσύστατη επιχείρηση οι λογαριασµοί τη οποία δεν έχουν κλείσει ακόµη, πρέπει να κάνετε µια καλή τη πίστει ρεαλιστική εκτίµηση των σχετικών στοιχείων κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτου (βλ. άρθρο 4, σ. 36). Πρέπει να τονιστεί ότι ενώ είναι υποχρεωτικό να τηρείται το όριο του αριθµού των απασχολουµένων, µια ΜΜΕ µπορεί να διαλέξει είτε το ανώτατο όριο για τον κύκλο εργασιών είτε το ανώτατο όριο για τον ισολογισµό. εν είναι υποχρεωµένη να πληροί και τα δύο κριτήρια αντίθετα εάν υπερβαίνει µόνο το ένα από τα δύο όρια δεν χάνει την ιδιότητα τη ΜΜΕ. Ο νέο ορισµό προσφέρει την επιλογή αυτή διότι οι επιχειρήσει του τοµέα του εµπορίου και τη διανοµή έχουν, από τη φύση του, µεγαλύτερο κύκλο εργασιών από τι επιχειρήσει του µεταποιητικού τοµέα. Προσφέροντα την επιλογή µεταξύ αυτού του κριτηρίου και του κριτηρίου του συνολικού ισολογισµού, το οποίο αντικατοπτρίζει τον συνολικό πλούτο µια επιχείρηση, ο νέο ορισµό εξασφαλίζει την ισότιµη µεταχείριση των ΜΜΕ που ασκούν διαφορετικέ οικονοµικέ δραστηριότητε. Όπω φαίνεται και στον πίνακα τη σελίδα 14, η κατηγορία των πολύ µικρών, των µικρών και των µεσαίων επιχειρήσεων περιλαµβάνει επιχειρήσει που απασχολούν λιγότερα από 250 άτοµα και έχουν είτε ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. EUR είτε ετήσιο ισολογισµό που δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. EUR. ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΜΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ +/- ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

14 956778_BW_GR :31 Pagina Κεφάλαιο 2 Η εφαρµογή του νέου ορισµού των ΜΜΕ Μέσα στην κατηγορία αυτή: Μικρέ επιχειρήσει θεωρούνται οι επιχειρήσει που απασχολούν λιγότερα από 50 άτοµα και των οποίων ο ετήσιο κύκλο εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. EUR. Πολύ µικρέ επιχειρήσει θεωρούνται οι επιχειρήσει που απασχολούν λιγότερα από 10 άτοµα και των οποίων ο ετήσιο κύκλο εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατ. EUR. ΤΑ ΝΕΑ ΟΡΙΑ (άρθρο 2) Κατηγορία επιχείρηση Αριθµό απασχολου- µένων: ετήσια µονάδα εργασία (ΕΜΕ) Ετήσιο κύκλο εργασιών ή Σύνολο ετήσιου ισολογισµού Μεσαία < εκατ. EUR (το 1996 ήταν 40 εκατ. EUR) ή 43 εκατ. EUR (το 1996 ήταν 27 εκατ. EUR) Μικρή < εκατ. EUR (το 1996 ήταν 7 εκατ. EUR) ή 10 εκατ. EUR (το 1996 ήταν 5 εκατ. EUR) Πολύ µικρή < 10 2 εκατ. EUR (δεν καθοριζόταν παλαιότερα) ή 2 εκατ. EUR (δεν καθοριζόταν παλαιότερα)

15 956778_BW_GR :31 Pagina Ποιο είναι ο ορισµό του µισθωτού; Ισχύουν οι διατάξει τη εθνική νοµοθεσία. Οι διατάξει αυτέ διαφέρουν από χώρα σε χώρα, όπω π.χ. για του έκτακτου υπαλλήλου που εργάζονται ω ανεξάρτητοι υπεργολάβοι ή έχουν προσληφθεί µέσω γραφείου εύρεση προσωρινή απασχόληση. Πρέπει να επικοινωνήσετε µε τι αρχέ τη χώρα σα για να µάθετε πώ ορίζεται από την εθνική σα νοµοθεσία ο όρο «µισθωτό». Μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνία τη εθνική σα αρχή στην ιστοσελίδα: europa.eu.int/comm/ employment_social/esf2000/ contacts-en.htm Αριθµό απασχολουµένων (άρθρο 5) Ο αριθµό των απασχολουµένων αποτελεί σηµαντικό πρωταρχικό κριτήριο για τον καθορισµό τη κατηγορία στην οποία ανήκει µια ΜΜΕ. Καλύπτει το προσωπικό πλήρου, µερική και εποχική απασχόληση και περιλαµβάνει: του µισθωτού, τα άτοµα που εργάζονται για την επιχείρηση, έχουν σχέση εξάρτηση προ αυτήν και εξοµοιούνται µε µισθωτού µε βάση το εθνικό δίκαιο, του ιδιοκτήτε επιχειρηµατίε, του εταίρου που ασκούν τακτική δραστηριότητα εντό τη επιχείρηση και προσπορίζονται οικονοµικά πλεονεκτήµατα από την επιχείρηση. Οι µαθητευόµενοι ή οι σπουδαστέ που βρίσκονται σε επαγγελµατική εκπαίδευση στο πλαίσιο σύµβαση µαθητεία ή επαγγελµατική κατάρτιση δεν συνυπολογίζονται στον αριθµό απασχολουµένων. Επίση, δεν συµπεριλαµβάνονται στον υπολογισµό οι άδειε µητρότητα ή οι γονικέ άδειε. Ο αριθµό των απασχολουµένων εκφράζεται σε ετήσιε µονάδε εργασία (ΕΜΕ). Οποιοσδήποτε εργάστηκε µε πλήρε ωράριο µέσα στην επιχείρησή σα, ή για λογαριασµό τη, κατά τη διάρκεια όλου του έτου αναφορά υπολογίζεται ω µία µονάδα. Τα άτοµα που δεν εργάστηκαν ολόκληρο το έτο, οι εργαζόµενοι µερική απασχόληση και οι εργαζόµενοι σε εποχική βάση αντιστοιχούν σε κλάσµατα µια ΕΜΕ Ετήσιο κύκλο εργασιών και σύνολο ετήσιου ισολογισµού (άρθρο 4) Ο ετήσιο κύκλο εργασιών είναι το εισόδηµα που εισέπραξε η επιχείρησή σα κατά τη διάρκεια του εν λόγω έτου από την πώληση προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών µετά την αφαίρεση των εκπτώσεων επί των πωλήσεων. Ο κύκλο εργασιών δεν πρέπει να περιλαµβάνει το φόρο προστιθέµενη αξία (ΦΠΑ) ή άλλου έµµεσου φόρου ( 6 ). Το σύνολο ετήσιου ισολογισµού αναφέρεται στην αξία των κύριων στοιχείων του ενεργητικού τη επιχείρησή σα ( 7 ). ( 6 ) Βλ. το άρθρο 28 τη οδηγία 78/660/ΕΟΚ του Συµβουλίου, τη 25η Ιουλίου 1978, βασιζοµένη στο άρθρο 54 παράγραφο 3 περίπτωση ζ) τη συνθήκη περί των ετησίων λογαριασµών εταιρειών ορισµένων µορφών, ΕΕ L 222 τη , σ ( 7 ) Για περισσότερε λεπτοµέρειε, βλ. άρθρο 12 παράγραφο 3 τη οδηγία 78/660/ΕΟΚ του Συµβουλίου, τη 25η Ιουλίου 1978, βασιζοµένη στο άρθρο 54 παράγραφο 3 περίπτωση ζ) τη συνθήκη περί των ετησίων λογαριασµών εταιρειών ορισµένων µορφών, ΕΕ L 222 τη , σ

16 956778_BW_GR :31 Pagina Κεφάλαιο 2 Η εφαρµογή του νέου ορισµού των ΜΜΕ Τι γίνεται εάν υπερβαίνω ένα όριο; Εάν η επιχείρησή σα υπερβαίνει τα όρια του αριθµού των απασχολουµένων ή των χρηµατοοικονοµικών ποσών κατά τη διάρκεια του έτου αναφορά, δεν επηρεάζεται η κατάστασή σα. ιατηρείτε την ιδιότητα τη ΜΜΕ µε την οποία ξεκινήσατε το έτο αυτό. Ωστόσο, θα χάσετε την ιδιότητα αυτή εάν η επιχείρησή σα υπερβεί τα όρια αυτά επί δύο διαδοχικά οικονοµικά έτη. Αντίστοιχα, αποκτάτε την ιδιότητα τη ΜΜΕ εάν η επιχείρησή σα ήταν προηγουµένω µεγάλη επιχείρηση αλλά επί δύο διαδοχικά οικονοµικά έτη βρίσκεται κάτω από τα όρια αυτά ( 8 ) (βλ. άρθρο 4 παράγραφο 2, σ. 36) Τι άλλο πρέπει να λάβω υπόψη µου κατά τον υπολογισµό των στοιχείων µου; Για να υπολογίσετε τα στοιχεία σα, θα πρέπει πρώτα να διαπιστώσετε εάν η επιχείρησή σα είναι ανεξάρτητη η πιο κοινή κατηγορία από όλε συνεργαζόµενη ή συνδεδεµένη. Για το σκοπό αυτό πρέπει να λάβετε υπόψη σα τι τυχόν σχέσει που διατηρεί η επιχείρησή σα µε άλλε επιχειρήσει. Ανάλογα µε την κατηγορία στην οποία ανήκει η επιχείρησή σα µπορεί να χρειαστεί στη συνέχεια να προσθέσετε ορισµένα ή και όλα τα στοιχεία των επιχειρήσεων αυτών στα δικά σα. Οι υπολογισµοί διαφέρουν για καθεµιά από τι τρει κατηγορίε και τελικά καθορίζουν εάν βρίσκεστε εντό των ορίων που έχουν τεθεί από τον ορισµό των ΜΜΕ. Οι επιχειρήσει οι οποίε καταρτίζουν ενοποιηµένου λογαριασµού ή οι οποίε περιλαµβάνονται στου λογαριασµού τέτοιων επιχειρήσεων θεωρούνται συνήθω συνδεδεµένε Είµαι ανεξάρτητη επιχείρηση; (άρθρο 3 παράγραφο 1) Ορισµό Είστε ανεξάρτητη επιχείρηση εάν: είστε εντελώ αυτόνοµο, δηλ. δεν συµµετέχετε σε άλλε επιχειρήσει και καµία άλλη επιχείρηση δεν συµµετέχει στη δική σα έχετε το 25 % ή λιγότερο του κεφαλαίου ή των δικαιωµάτων ψήφου (όποιο από τα δύο είναι υψηλότερο) σε µία ή περισσότερε άλλε επιχειρήσει και/ή άλλε επιχειρήσει δεν έχουν ποσοστό 25 % ή µεγαλύτερο του κεφαλαίου ή των δικαιωµάτων ψήφου (όποιο από τα δύο είναι υψηλότερο) στη δική σα επιχείρηση. Εάν η επιχείρησή σα είναι ανεξάρτητη, σηµαίνει ότι δεν είναι συνεργαζόµενη ή συνδεδεµένη µε άλλη επιχείρηση (βλ. άρθρο 3 παράγραφο 1, σ. 35). ( 8 ) Κατά τη συµπλήρωση του υποδείγµατο δήλωση πρέπει να αναφέρετε εάν έχουν γίνει τροποποιήσει στα στοιχεία σα σε σχέση µε το προηγούµενο οικονοµικό έτο, οι οποίε θα µπορούσαν να οδηγήσουν σε αλλαγή κατηγορία για την επιχείρησή σα (πολύ µικρή, µικρή, µεσαία ή µεγάλη) (βλ. υπόδειγµα δήλωση στο τέλο του παρόντο οδηγού).

17 956778_BW_GR :31 Pagina ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η δική µου επιχείρηση συµµετέχει µε ποσοστό λιγότερο του 25 % (του κεφαλαίου ή των δικαιωµάτων ψήφου) σε άλλη επιχείρηση και/ή άλλη επιχείρηση συµµετέχει µε ποσοστό λιγότερο του 25 % στη δική µου. Η δική µου επιχείρηση < 25% < 25% Άλλη επιχείρηση Σηµείωση: Είναι δυνατόν να έχετε πολλού επενδυτέ ο καθένα από του οποίου να έχει µερίδιο µικρότερο του 25 % στην επιχείρησή σα και να παραµένετε ανεξάρτητη επιχείρηση, µε την προϋπόθεση ότι οι επενδυτέ αυτοί δεν συνδέονται µεταξύ του κατά την έννοια τη παραγράφου («συνδεδεµένε επιχειρήσει»). Εάν οι επενδυτέ συνδέονται µεταξύ του, µπορεί να θεωρείστε συνεργαζόµενη ή συνδεδεµένη επιχείρηση, ανάλογα µε την κατάσταση τη δική σα επιχείρηση (βλ. το γράφηµα τη σελίδα 30). Καθορισµό των στοιχείων τη επιχείρησή µου (άρθρο 6 παράγραφο 1) Εάν είστε ανεξάρτητη επιχείρηση, θα χρησιµοποιήσετε µόνο τον αριθµό των απασχολουµένων και τα χρηµατοοικονοµικά ποσά που περιέχονται στου ετήσιου λογαριασµού σα για να ελέγξετε εάν βρίσκεστε εντό των ορίων που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2, σ. 12.

18 956778_BW_GR :31 Pagina Κεφάλαιο 2 Η εφαρµογή του νέου ορισµού των ΜΜΕ Τι σηµαίνει θεσµικό επενδυτή ; εν υπάρχει επίσηµο ορισµό τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την έννοια του «θεσµικού επενδυτή». Συνήθω πρόκειται για επενδυτέ οι οποίε διαχειρίζονται µεγάλο όγκο χρεωγράφων για λογαριασµό µεγάλου αριθµού µεµονωµένων µικρών επενδυτών και οι οποίοι δεν έχουν άµεση ανάµειξη στη διαχείριση των εταιρειών στι οποίε επενδύουν. Τα αµοιβαία κεφάλαια ή τα συνταξιοδοτικά ταµεία, για παράδειγµα, µπορούν να θεωρηθούν θεσµικοί επενδυτέ. Εξαιρέσει [άρθρο 3 παράγραφο 2 στοιχεία α) έω δ)] Μπορεί και πάλι να θεωρείστε ανεξάρτητη επιχείρηση και άρα σαν να µην έχετε συνεργαζόµενε επιχειρήσει, εάν οι επενδυτέ σα που υπερβαίνουν το όριο του 25 % ανήκουν στι ακόλουθε κατηγορίε : δηµόσιε εταιρείε συµµετοχών, εταιρείε επιχειρηµατικού κεφαλαίου και business angels ( 9 ) πανεπιστήµια ή µη κερδοσκοπικά ερευνητικά κέντρα θεσµικοί επενδυτέ, συµπεριλαµβανοµένων των ταµείων περιφερειακή ανάπτυξη αυτόνοµε τοπικέ αρχέ µε ετήσιο προϋπολογισµό µικρότερο των 10 εκατ. EUR και λιγότερου από κατοίκου. Είναι δυνατόν να παραµείνετε ανεξάρτητη επιχείρηση ακόµη και µε έναν ή περισσότερου επενδυτέ από τι προαναφερθείσε κατηγορίε. Καθένα από αυτού µπορεί να έχει συµµετοχή που δεν θα υπερβαίνει το 50 % στην επιχείρησή σα, µε την προϋπόθεση ότι δεν είναι συνδεδεµένοι µεταξύ του (βλ , σ. 23 σχετικά µε την έννοια τη συνδεδεµένη επιχείρηση ). Φυσικά, κάθε επενδυτή έχει τα δικαιώµατά του ω µέτοχο, αλλά δεν µπορεί να τα υπερβαίνει και να επηρεάζει τη διαχείριση τη επιχείρηση, κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφο 3 του ορισµού («συνδεδεµένε επιχειρήσει»). ( 9 ) Βλ. υποσηµείωση 5 στη σελίδα 9 για τον ορισµό των business angels. Η χρηµατοοικονοµική συµµετοχή των business angels σε µια επιχείρηση πρέπει να είναι µικρότερη του EUR.

19 956778_BW_GR :31 Pagina Εταιρεία επιχειρη- µατικού κεφαλαίου % Πανεπιστήµιο % Θεσµικό επενδυτή % Μικρή αυτόνοµη τοπική αρχή %

20 956778_BW_GR :31 Pagina Κεφάλαιο 2 Η εφαρµογή του νέου ορισµού των ΜΜΕ Είµαι συνεργαζόµενη επιχείρηση; (άρθρο 3 παράγραφο 2) Αυτό το είδο σχέση χαρακτηρίζει τι επιχειρήσει οι οποίε συνάπτουν σηµαντικέ χρηµατοοικονοµικέ εταιρικέ σχέσει µε άλλε επιχειρήσει, χωρί η µία να ασκεί πραγµατικό άµεσο ή έµµεσο έλεγχο στην άλλη. Συνεργαζόµενε είναι οι επιχειρήσει οι οποίε δεν είναι ούτε ανεξάρτητε ούτε συνδεδεµένε η µία µε την άλλη. Ορισµό Είστε συνεργαζόµενη επιχείρηση εάν: συµµετέχετε µε ποσοστό ίσο ή µεγαλύτερο του 25 %, στο κεφάλαιο ή στα δικαιώµατα ψήφου, σε άλλη επιχείρηση και/ή κάποια άλλη επιχείρηση συµµετέχει µε ποσοστό ίσο ή µεγαλύτερο του 25 % στη δική σα επιχείρηση η επιχείρησή σα δεν συνδέεται µε άλλη επιχείρηση (βλ , σ. 23). Αυτό σηµαίνει, µεταξύ άλλων, ότι τα δικαιώµατα ψήφου που έχετε σε µια άλλη επιχείρηση (ή το αντίστροφο) δεν υπερβαίνουν το 50 %. ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η δική µου επιχείρηση συµµετέχει µε ποσοστό τουλάχιστον 25 % αλλά όχι πάνω από 50 % σε άλλη επιχείρηση και/ή µια άλλη επιχείρηση συµµετέχει µε ποσοστό τουλάχιστον 25 % αλλά όχι πάνω από 50 % στη δική µου επιχείρηση Η δική µου επιχείρηση % % Άλλη επιχείρηση

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΠΙΤΡΟΠΗ (2003/361/ΕΚ) (3) Πρέπει να διευκρινιστείότι σύµφωνα µε τα άρθρα 48, 81

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΠΙΤΡΟΠΗ (2003/361/ΕΚ) (3) Πρέπει να διευκρινιστείότι σύµφωνα µε τα άρθρα 48, 81 L 124/36 20.5.2003 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Μαΐου 2003 σχετικά µε τον ορισµό των πολύ µικρών, των µικρών και των µεσαίων επιχειρήσεων [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2003) 1422] (Κείµενο

Διαβάστε περισσότερα

Ο νέος ορισμός των ΜΜΕ Οδηγός χρήστη και υπόδειγμα δήλωσης Ανεξάρτητες επιχειρήσεις

Ο νέος ορισμός των ΜΜΕ Οδηγός χρήστη και υπόδειγμα δήλωσης Ανεξάρτητες επιχειρήσεις 956778_CV_GR 06-06-2006 14:48 Pagina 1 23 εκατ. περίπου ΜΜΕ αντιπροσωπεύουν το 99 % του συνόλου των επιχειρήσεων απασχολούν 75 εκατ. άτομα περίπου Όρια ΜΜΕ Πολύ μικρή GR NB-60-04-773-GR-C Στα 25 κράτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II. Ορισμός ΜΜΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II. Ορισμός ΜΜΕ EL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Ορισμός ΜΜΕ Άρθρο 1 Επιχείρηση Επιχείρηση θεωρείται κάθε μονάδα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα. Ως τέτοιες νοούνται ιδίως οι μονάδες που ασκούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΜΕ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΝ. (ΕΚ) 800/2008) ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΜΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΜΕ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΝ. (ΕΚ) 800/2008) ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΜΕ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΝ. (ΕΚ) 800/2008) ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΜΕ Άρθρο 1 Επιχείρηση Επιχείρηση θεωρείται κάθε μονάδα, ανεξάρτητα από τη νομική της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΩΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (ΜμΕ) (Δήλωση σύμφωνα με το υπόδειγμα 2003/C118/03 της Επιτροπής)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΩΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (ΜμΕ) (Δήλωση σύμφωνα με το υπόδειγμα 2003/C118/03 της Επιτροπής) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΩΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (ΜμΕ) (Δήλωση σύμφωνα με το υπόδειγμα 2003/C8/03 της Επιτροπής) ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ Α.Φ.Μ. Διεύθυνση εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Ακριβή στοιχεία της επιχείρησης. Επωνυμία ή εταιρική επωνυμία:... Διεύθυνση της εταιρικής έδρας: Αριθ. μητρώου ή ΦΠΑ (*):.

Ακριβή στοιχεία της επιχείρησης. Επωνυμία ή εταιρική επωνυμία:... Διεύθυνση της εταιρικής έδρας: Αριθ. μητρώου ή ΦΠΑ (*):. ΔΗΛΩΣΗ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ SME/Μidcap Ακριβή στοιχεία της επιχείρησης Επωνυμία ή εταιρική επωνυμία:..... Διεύθυνση της εταιρικής έδρας: Αριθ. μητρώου ή ΦΠΑ (*):. Ονοματεπώνυμο και τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός Μικρομεσαίας Επιχείρησης (ΜΜΕ) Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Ορισμός Μικρομεσαίας Επιχείρησης (ΜΜΕ) Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Ορισμός Μικρομεσαίας Επιχείρησης (ΜΜΕ) Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Μικρομεσαία Επιχείρηση Στη διευρυμένη Ε.Ε. 23 εκ. ΜΜΕ προσφέρουν γύρω στις 75 εκ. θέσεις απασχόλησης και

Διαβάστε περισσότερα

Ref. Ares(2016) /02/2016. Οδηγός χρήσης. του ορισμού των ΜΜΕ. Εσωτερική Αγορά, Βιοομηχανία, Επιχειρηματικότητα και ΜΜΕ

Ref. Ares(2016) /02/2016. Οδηγός χρήσης. του ορισμού των ΜΜΕ. Εσωτερική Αγορά, Βιοομηχανία, Επιχειρηματικότητα και ΜΜΕ Ref. Ares(2016)956541-24/02/2016 Οδηγός χρήσης του ορισμού των ΜΜΕ Εσωτερική Αγορά, Βιοομηχανία, Επιχειρηματικότητα και ΜΜΕ ΔΉΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΊΗΣΗΣ ΕΥΘΎΝΗΣ Ο παρών οδηγός χρήσης για τις ΜΜΕ προσφέρει γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1986L0378 EL 09.03.1997 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουλίου 1986 για την εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.9.2016 L 257/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1703 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Σεπτεμβρίου 2016 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΣΕΠΤΕΒΡΗΣ 2007 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ω Ν 1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Πρόγραμμα «Διακρατική Συνεργασία Κύπρου - Γαλλίας» (ΖΗΝΩΝ) KY-ΓΑ / 0907

Διαβάστε περισσότερα

I EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 118/5. Ανακοίνωση της Επιτροπής Υπόδειγµα δήλωσης σχετικά µε τα

I EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 118/5. Ανακοίνωση της Επιτροπής Υπόδειγµα δήλωσης σχετικά µε τα 20.5.2003 I EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 118/5 στοιχεία που αφορούν την ιδιότητα ΜΜΕ µιας επιχείρισης Ανακοίνωση της Επιτροπής Υπόδειγµα δήλωσης σχετικά µε τα (2003/C 118/03) Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

50. Τύποι επιχειρήσεων που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του αριθμού απασχολούμενων και των χρηματικών ποσών

50. Τύποι επιχειρήσεων που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του αριθμού απασχολούμενων και των χρηματικών ποσών 46. Ενισχύσεις για υποδομές ευζωνικών δικτύων 47. Καθεστώτα ενισχύσεων για οπτικοακουστικά έργα 48. Ενισχύσεις για τοπικές υποδομές - Επενδυτικές ενισχύσεις για τοπικές υποδομές 49. Ορισμός ΜΜΕ επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

20.5.2003 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 118/5. Ανακοίνωση της Επιτροπής (2003/C 118/03)

20.5.2003 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 118/5. Ανακοίνωση της Επιτροπής (2003/C 118/03) 20.5.2003 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 118/5 Ανακοίνωση της Επιτροπής Υπόδειγµα δήλωσης σχετικά µε τα στοιχεία που αφορούν την ιδιότητα ΜΜΕ µιας επιχείρισης (2003/C 118/03) Η παρούσα ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.07.2001 COM(2001) 418 τελικό 2001/0166 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε το δείκτη κόστους εργασίας (υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 63/22 28.2.2004 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 364/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Φεβρουαρίου 2004 για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 70/2001 όσον αφορά την επέκταση του πεδίου εφαρ- µογής του ώστε να

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 12. 5. 84 II (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΓΔΟΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 10ης Απριλίου 1984 βασιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΤΟΜΟΥ Ι Α. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Περιεχόμενα ΤΟΜΟΥ Ι Α. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Περιεχόμενα ΤΟΜΟΥ Ι Α. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 994/98 του Συμβουλίου της 7 ης Μαΐου 1998 για την εφαρμογή των άρθρων 92 και 93 της Συνθήκης για

Διαβάστε περισσότερα

Η µεγαλύτερη και υγιέστερη πρωτοβάθµια Συνεταιριστική Οργάνωση της χώρας µε πάνω από 81.000 ενεργούς συνεταίρους.

Η µεγαλύτερη και υγιέστερη πρωτοβάθµια Συνεταιριστική Οργάνωση της χώρας µε πάνω από 81.000 ενεργούς συνεταίρους. 1 Η µεγαλύτερη και υγιέστερη πρωτοβάθµια Συνεταιριστική Οργάνωση της χώρας µε πάνω από 81.000 ενεργούς συνεταίρους. Η Τράπεζα που εξυπηρετεί γρήγορα και αποτελεσµατικά, τους Οργανισµούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3 9.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 473/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Μαΐου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 για τη στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την αναστολή των αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου για ορισμένα γεωργικά και βιομηχανικά

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006

ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006 ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006 Ενσωµάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2003/ 51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 18ης Ιουνίου 2003 "για την τροποποίηση των Οδηγιών του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.3.2016 COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον καθορισμό του ποσοστού αναπροσαρμογής των άμεσων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17 10.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 482/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη έκδοση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη έκδοση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.5.2009 COM(2009) 235 τελικό 2006/0250 (CNS) C7-0045/09 Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η Δράση αποσκοπεί στη διευκόλυνση των νησιωτικών τουριστικών επιχειρήσεων στη λήψη δανείων επενδυτικού σκοπού ή /και επιχειρηματικής ανάπτυξης με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους. Η Δράση χρηματοδοτεί με δάνειο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.9.2014 SWD(2014) 274 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 641/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ΕΠΙΤΡΟΠΗ. (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2001/193/ΕΚ)

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ΕΠΙΤΡΟΠΗ. (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2001/193/ΕΚ) L 69/25 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Μαρτίου 2001 σχετικά µε τις προσυµβατικές πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στους καταναλωτές από πιστωτές που χορηγούν στεγαστικά δάνεια [κοινοποιηθείσα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2015 C(2015) 4157 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.6.2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA-BoS-14/170 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 1.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2009 για την εναρμόνιση και την τακτική διαβίβαση των πληροφοριών και του ερωτηματολογίου που προβλέπονται

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0917 EL 19.07.2007 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 917/2004 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2004 για λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή ενίσχυση στη Lamda Shipyard

Περιφερειακή ενίσχυση στη Lamda Shipyard ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.IX.2004 C(2004)3469fin Θέµα: Ενίσχυση αριθ N 617/2003 Ελλάδα Περιφερειακή ενίσχυση στη Lamda Shipyard Κύριε Υπουργέ (1) Η Επιτροπή πληροφορεί την Ελλάδα ότι αφού εξέτασε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.11.2014 COM(2014) 710 final 2014/0336 (NLE) Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό των ενιαίων όρων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2011R0016 EL 31.01.2011 000.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 16/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Ιανουαρίου 2011 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.11.2011 E(2011) 8228 τελικό ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.11.2011 για την τροποποίηση της απόφασης Ε(2007)5634 για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράµµατος "Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας. 11/2016 Θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Σε εφαρμογή τα τέσσερα (4) πρώτα καθεστώτα ενισχύσεων. Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 3834 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 3834 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Ιουνίου 2015 (OR. en) 9941/15 EF 116 ECOFIN 487 DELACT 69 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, Κυρίες και Κύριοι,

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, Κυρίες και Κύριοι, Ομιλία του κ. Philippe Μaystadt, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2008 Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, Κυρίες και Κύριοι, Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΕΚΚΟΛΑΠΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΕΚΚΟΛΑΠΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΕΚΚΟΛΑΠΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Το Πρόγραµµα δηµιουργίας νέων επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας και καινοτοµίας βρίσκεται υπό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η ράση αποσκοπεί στη διευκόλυνση των νησιωτικών τουριστικών επιχειρήσεων στη λήψη δανείων επενδυτικού σκοπού ή / και επιχειρηματικής ανάπτυξης με πολύ ελκυστικούς όρους μέσω του ΕΤΕΑΝ. Η ράση χρηματοδοτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωµατικές ύλες που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.9.2011 COM(2011) 577 τελικό 2011/0248 (CNS) C7-0311/11 EL Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2007/659/ΕΚ όσον αφορά την περίοδο εφαρµογής και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.5.2014 COM(2014) 283 final 2014/0148 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές 21.4.93 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 95/29 ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5 5.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 363/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Μαΐου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές στους ελέγχους των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων επιχειρήσεων. Νοµοθεσία: Τροποποιείται από την 1η Ιανουαρίου 2016 το πλαίσιο

Αλλαγές στους ελέγχους των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων επιχειρήσεων. Νοµοθεσία: Τροποποιείται από την 1η Ιανουαρίου 2016 το πλαίσιο Αλλαγές στους ελέγχους των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων επιχειρήσεων Νοµοθεσία: Τροποποιείται από την 1η Ιανουαρίου 2016 το πλαίσιο Τετάρτη, 30 Σεπτεµβρίου 2015 ραστικές αλλαγές στο πλαίσιο ελέγχων όλων

Διαβάστε περισσότερα

Θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας. 11/2016 Θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Σε εφαρμογή τα τέσσερα (4) πρώτα καθεστώτα ενισχύσεων. Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

8741/16 GA/ag,alf DGG 2B

8741/16 GA/ag,alf DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Ιουνίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2012/0102 (CNS) 8741/16 FISC 70 ECOFIN 378 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 374/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.12.2012 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R1405 EL 07.02.2009 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1405/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με βασικές έννοιες της οδηγίας ΔΟΕΕ 13.08.2013 ESMA/2013/611 Ημερομηνία: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Πίνακας περιεχομένων I. Πεδίο εφαρμογής 3 II. Ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισµού σχετικά µε τις συµφωνίες ήσσονος σηµασίας οι οποίες δεν περιορίζουν σηµαντικά τον ανταγωνισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Ιουνίου 1991 για τη συμπλήρωση των μέτρων που αποσκοπούν στο να προαγάγουν τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας κατά την εργασία των εργαζομένων με σχέση εργασίας ορισμένου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. της 4ης Μαρτίου 2004.

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. της 4ης Μαρτίου 2004. 6.4.2004 L 100/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 631/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2004 για τροποποίηση του κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» 1

«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» 1 «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΔΟΤΗΘΟΥΝ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Το Πρόγραμμα «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.3.2015 EL L 84/67 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/530 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 11ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με τη μεθοδολογία και τις διαδικασίες καθορισμού και συλλογής δεδομένων όσον αφορά τους συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Κεφάλαιο 7: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 171 Κεφάλαιο 7ο Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 07_MHXANOGRAFIKH ORG EPIXEIR.indd 171 11/8/2015 1:17:34 μμ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 10ης Οκτωβρίου 2005

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 10ης Οκτωβρίου 2005 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 10ης Οκτωβρίου 2005 κατόπιν αιτήµατος της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου σχετικά µε προσχέδιο οδηγίας για την τήρηση ελάχιστων αποθεµατικών στην Κεντρική Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 05-XI-2007

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 05-XI-2007 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 05-XI-2007 E(2007) 5439 ΜΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΙΜΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 05-XI-2007 για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράµµατος κοινοτικής ενίσχυσης από το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.3.2014 COM(2014) 117 final 2014/0064 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στην Πορτογαλία η εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 Ι. Σκοπός Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ Του/Της: Ευρωπαϊκής Επιτροπής Με ημερομηνία: 16 Ιουλίου 2004 Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την ίδρυση Ταμείου Συνοχής

ΠΡΟΤΑΣΗ Του/Της: Ευρωπαϊκής Επιτροπής Με ημερομηνία: 16 Ιουλίου 2004 Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την ίδρυση Ταμείου Συνοχής ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2004 (26.10) (OR. en) 11637/04 Διοργανικός φάκελος: 2004/0166 AVC FC 5 CADREFIN 23 ΠΡΟΤΑΣΗ Του/Της: Ευρωπαϊκής Επιτροπής Με ημερομηνία: 16 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: I. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 17.07.2002 C(2002) 2604fin. Ενίσχυση αριθ. Ν 349/2002 ΕΛΛΑ Α.

ΘΕΜΑ: I. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 17.07.2002 C(2002) 2604fin. Ενίσχυση αριθ. Ν 349/2002 ΕΛΛΑ Α. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.07.2002 C(2002) 2604fin ΘΕΜΑ: Ενίσχυση αριθ. Ν 349/2002 ΕΛΛΑ Α ΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΑΡΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (2000-2006) Κύριε Υπουργέ, I. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ 1. Με επιστολή

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 23.12.2015 L 336/49 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/2441 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2015 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 365/124 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1362/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με απλουστευμένη διαδικασία για την έγκριση ορισμένων τροποποιήσεων επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 185/57

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 185/57 15.7.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 185/57 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 679/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 3.12.2015 L 317/19 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/2231 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Δεκεμβρίου 2015 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.12.2011 COM(2011) 915 τελικό 2011/0450 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τη δήλωση αποδοχής από τα κράτη µέλη, προς το συµφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10170 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Αττική» για στήριξη από

Διαβάστε περισσότερα

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. 1.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 314/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1164/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Νοεμβρίου 2009 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 περί της υιοθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R2336 EL 01.02.2010 002.002 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2336/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Δεκεμβρίου 2003 για καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.7.2013 COM(2013) 521 final 2013/0247 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005

Διαβάστε περισσότερα

«Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» 1

«Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» 1 «Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» Προδηµοσίευση του Προγράµµατος ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙ ΟΤΗΘΟΥΝ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.1.2016 COM(2016) 33 final 2013/0016 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2011/874/ΕΕ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2011/874/ΕΕ) 23.12.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/65 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2011 για τον καθορισμό καταλόγου τρίτων χωρών και περιοχών τους από τις οποίες επιτρέπονται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 334/36 Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης εκεµβρίου 1999 για τηνπροσαρµογή στηντεχνική πρόοδο της οδηγίας 80/1268/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε το εκπεµπόµενο διοξείδιο του άνθρακα και την κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10179 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» για στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προχώρησε την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 2015/0009(COD) 3.3.2015 ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου προς την Επιτροπή Προϋπολογισµών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Μέρος I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Μέρος I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.10.2011 SEC(2011) 1290 τελικό ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Μέρος I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10162 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

1. Σε ποια υπηρεσία πρέπει να απευθυνθώ και με ποια διαδικασία για την έκδοση εγγυητικής επιστολής με την εγγύηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ;

1. Σε ποια υπηρεσία πρέπει να απευθυνθώ και με ποια διαδικασία για την έκδοση εγγυητικής επιστολής με την εγγύηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ; 1. Σε ποια υπηρεσία πρέπει να απευθυνθώ και με ποια διαδικασία για την έκδοση εγγυητικής επιστολής με την εγγύηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ; Απάντηση: Η επιχείρηση απευθύνεται σε τράπεζα που έχει συμβληθεί με την ΕΤΕΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 1.11.2000 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 279/33 Ο ΗΓΙΑ 2000/55/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Σεπτεµβρίου 2000 σχετικά µε τις απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 330/20 16.12.2015 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) 2015/2343 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2015 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.11.2003 L 286/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1943/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Νοεµβρίου 2003 για τον καθορισµό λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2200/96 του Συµβουλίου όσον αφορά τις ενισχύσεις

Διαβάστε περισσότερα

CES, UNICE, CEEP Συµφωνία πλαίσιο για την εργασία ορισµένου χρόνου Προοίµιο Γενικές παρατηρήσεις

CES, UNICE, CEEP Συµφωνία πλαίσιο για την εργασία ορισµένου χρόνου Προοίµιο Γενικές παρατηρήσεις 10. 7. 1999 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 175/43 Ο ΗΓΙΑ 1999/70/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Ιουνίου 1999 σχετικά µε τη συµφωνία πλαίσιο για την εργασία ορισµένου χρόνου που συνήφθη από

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η Επιχείρηση Με τον όρο επιχείρηση ως μια οικονομική μονάδα, εννοούμε τους κάθε φύσεως συστηματικούς συνδυασμούς των παραγωγικών συντελεστών, όπως είναι το έδαφος, το κεφάλαιο,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 19.9.2015 L 244/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1555 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Μαΐου 2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.12.2016 COM(2016) 758 final 2016/0374 (CNS) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ όσον αφορά τους συντελεστές του φόρου προστιθέμενης

Διαβάστε περισσότερα

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. 23.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 191/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 636/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2009 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Προσθήκη στο COM(2016) 456 final Αφορά την προσθήκη του Παραρτήματος 3 στην αρχική διαδικασία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

Προσθήκη στο COM(2016) 456 final Αφορά την προσθήκη του Παραρτήματος 3 στην αρχική διαδικασία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.7.2016 COM(2016) 456 final ANNEX 3 Προσθήκη στο COM(2016) 456 final Αφορά την προσθήκη του Παραρτήματος 3 στην αρχική διαδικασία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 7.6.2016 EP-PE_TC1-COD(2016)0033 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 7 Ιουνίου 2016 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα