Ο νέο ορισµό των ΜΜΕ Οδηγό χρήστη και υπόδειγµα δήλωση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο νέο ορισµό των ΜΜΕ Οδηγό χρήστη και υπόδειγµα δήλωση"

Transcript

1 956778_CV_GR :48 Pagina 1 Στα 25 κράτη µέλη τη ΕΕ υπάρχουν: 23 εκατ. περίπου ΜΜΕ αντιπροσωπεύουν το 99 % του συνόλου των επιχειρήσεων απασχολούν 75 εκατ. άτοµα περίπου Πολύ µικρή Όρια ΜΜΕ Μικρή Προσωπικό: < 50 επιχείρηση Κύκλο εργασιών: 10 εκατ. EUR Μεσαία επιχείρηση Προσωπικό: < 10 Κύκλο εργασιών: 2 εκατ. EUR Ισολογισµό : 2 εκατ. EUR Ισολογισµό : 10 εκατ. EUR Προσωπικό: < 250 Κύκλο εργασιών: 50 εκατ. EUR Ισολογισµό : 43 εκατ. EUR Ανεξάρτητε επιχειρήσει Συνεργαζόµενε επιχειρήσει Συνδεδεµένε επιχειρήσει GR NB GR-C ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ο νέο ορισµό των ΜΜΕ Οδηγό χρήστη και υπόδειγµα δήλωση Ο οδηγό αυτό περιέχει: Λεπτοµέρειε και εξηγήσει σχετικά µε τον νέο ορισµό των ΜΜΕ ο οποίο ισχύει από την 1η Ιανουαρίου Ένα υπόδειγµα δήλωση το οποίο µπορούν να συµπληρώσουν οι επιχειρήσει που επιθυµούν να υποβάλουν αίτηση συµµετοχή στα προγράµµατα υποστήριξη των ΜΜΕ προκειµένου να αποδείξουν την ιδιότητά του ω ΜΜΕ. Συνήθει συντοµογραφίε ΕΤΕπ: Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ΕΤΕ: Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων ΕΕ: Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΜΕ: Ετήσια Μονάδα Εργασία Ε & Τ: Έρευνα και τεχνολογία ΜΜΕ: Μικρού και µεσαίου µεγέθου επιχείρηση Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2 956778_CV_GR :48 Pagina 2 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Eξώφυλλο: istockphoto ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ Ο παρών Οδηγό χρήστη προσφέρει γενικέ κατευθύνσει στου επιχειρηµατίε για την εφαρµογή του νέου ορισµού των ΜΜΕ. εν έχει καµία νοµική αξία και δεν δεσµεύει την Επιτροπή κατά κανέναν τρόπο. Η σύσταση 2003/361/ΕΚ τη Επιτροπή όπω έχει δηµοσιευτεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα τη Ευρωπαϊκή Ένωση L 124 τη 20ή Μαΐου 2003, σ. 36, αποτελεί τη µόνη αυθεντική βάση για τον καθορισµό των προϋποθέσεων που αφορούν το χαρακτηρισµό µια επιχείρηση ω ΜΜΕ.

3 956778_BW_GR :31 Pagina 3 Photos.com «Οι πολύ µικρέ, οι µικρέ και οι µεσαίε επιχειρήσει αποτελούν την κινητήρια δύναµη τη ευρωπαϊκή οικονοµία. Προσφέρουν µια σηµαντική πηγή θέσεων απασχόληση, καλλιεργούν το επιχειρηµατικό πνεύµα και την καινοτοµία στην ΕΕ και κατά συνέπεια διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση τη ανταγωνιστικότητα και τη απασχόληση. Ο νέο ορισµό των ΜΜΕ, ο οποίο ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2005, αποτελεί ένα σηµαντικό βήµα προ την κατεύθυνση τη δηµιουργία ενό καλύτερου επιχειρηµατικού περιβάλλοντο για τι ΜΜΕ και αποσκοπεί στην προώθηση του επιχειρηµατικού πνεύµατο, των επενδύσεων και τη ανάπτυξη. Ο ορισµό αυτό διαµορφώθηκε ύστερα από ευρείε διαβουλεύσει µε τα ενδιαφερόµενα µέρη, γεγονό που αποδεικνύει ότι η γνώµη των ΜΜΕ είναι πολύ σηµαντική για την εφαρµογή των στόχων τη Λισσαβόνα.» Günter Verheugen, Μέλο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αρµόδιο για θέµατα επιχειρήσεων και βιοµηχανία

4 956778_BW_GR :31 Pagina 4 Πίνακα περιεχοµένων Εισαγωγή 5 Η σηµασία ενό ευρωπαϊκού ορισµού των ΜΜΕ 6 Οι στόχοι του παρόντο οδηγού 6 1. Για ποιο λόγο χρειάζεται ένα νέο ορισµό ; 8 Για την αναπροσαρµογή των ανώτατων ορίων 8 Για την προώθηση των πολύ µικρών επιχειρήσεων 9 Για την καλύτερη πρόσβαση σε κεφάλαια 9 Για την προώθηση τη καινοτοµία και την καλύτερη πρόσβαση στην έρευνα και την τεχνολογία (Ε & Τ) 10 Για τη συνεκτίµηση των διαφορετικών σχέσεων που υπάρχουν µεταξύ των επιχειρήσεων Η εφαρµογή του νέου ορισµού των ΜΜΕ Είµαι επιχείρηση; Ποια είναι τα νέα ανώτατα όρια; Αριθµό απασχολουµένων Ετήσιο κύκλο εργασιών και σύνολο ετήσιου ισολογισµού Τι άλλο πρέπει να λάβω υπόψη µου κατά τον υπολογισµό των στοιχείων µου; Είµαι ανεξάρτητη επιχείρηση; Είµαι συνεργαζόµενη επιχείρηση; Είµαι συνδεδεµένη επιχείρηση; 23 Συµπέρασµα 26 Παραρτήµατα 27 I. Παραδείγµατα 28 II. Κείµενο τη σύσταση 32 III. Υπόδειγµα δήλωση 40 IV. Μέτρα για να αποτραπεί η κατάχρηση του ορισµού 50

5 956778_BW_GR :31 Pagina 5 5 Εισαγωγή «Η κατηγορία των πολύ µικρών, µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) αποτελείται από επιχειρήσει που απασχολούν λιγότερου από 250 εργαζοµένου και των οποίων ο ετήσιο κύκλο εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. EUR ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. EUR.» Απόσπασµα από το άρθρο 2 του παραρτήµατο τη σύσταση 2003/361/ΕΚ Οι πολύ µικρέ, µικρέ και µεσαίε επιχειρήσει διαδραµατίζουν πολύ σηµαντικό ρόλο στην ευρωπαϊκή οικονοµία. Είναι µεγάλη πηγή επιχειρηµατικών δεξιοτήτων, καινοτοµία και απασχόληση. Στη διευρυµένη Ευρωπαϊκή Ένωση των 25 χωρών, 23 εκατ. περίπου ΜΜΕ προσφέρουν γύρω στι 75 εκατ. θέσει απασχόληση και αντιπροσωπεύουν το 99 % του συνόλου των επιχειρήσεων. Ωστόσο, πολλέ φορέ έρχονται αντιµέτωπε µε ατέλειε τη αγορά. Οι ΜΜΕ έχουν συχνά δυσκολίε στην εξεύρεση κεφαλαίων ή πίστωση, ιδιαίτερα όταν βρίσκονται στο στάδιο τη εκκίνηση. Επίση, λόγω των περιορισµένων πόρων που διαθέτουν έχουν µικρότερη πρόσβαση στι νέε τεχνολογίε ή στην καινοτοµία. Για όλου αυτού του λόγου, η υποστήριξη των ΜΜΕ αποτελεί µία από τι προτεραιότητε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την οικονοµική ανάπτυξη, τη δηµιουργία θέσεων απασχόληση, καθώ και την οικονοµική και κοινωνική συνοχή. Photos.com

6 956778_BW_GR :31 Pagina 6 6 Εισαγωγή Ποιου τρόπου υποστήριξη διαθέτει η ΕΕ για τι ΜΜΕ; Για να πάρετε µια γενική ιδέα των κυριότερων δυνατοτήτων χρηµατοδότηση που προσφέρονται στι ευρωπαϊκέ ΜΜΕ επισκεφθείτε την ακόλουθη ιστοσελίδα: europa.eu.int/comm/ enterprise/entrepreneur ship/sme_envoy/ index.htm Η σηµασία ενό ευρωπαϊκού ορισµού των ΜΜΕ Σε µια ενιαία αγορά χωρί εσωτερικά σύνορα, είναι σηµαντικό τα µέτρα που λαµβάνονται υπέρ των ΜΜΕ να βασίζονται σ έναν κοινό ορισµό ώστε να υπάρχει µεγαλύτερη συνέπεια και αποτελεσµατικότητα και να περιορίζονται οι στρεβλώσει του ανταγωνισµού. Η ανάγκη αυτή γίνεται διαρκώ µεγαλύτερη λόγω τη εκτεταµένη αλληλεπίδραση των εθνικών µέτρων και των µέτρων τη ΕΕ που σκοπό έχουν να βοηθήσουν τι ΜΜΕ σε τοµεί όπω η περιφερειακή ανάπτυξη και η χρηµατοδότηση τη έρευνα. Το 1996 η Επιτροπή εξέδωσε σύσταση µε την οποία διατυπώθηκε ο πρώτο κοινό ορισµό των ΜΜΕ ( 1 ). Ο ορισµό αυτό εφαρµόστηκε ευρέω σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στι 6 Μαΐου 2003 η Επιτροπή ενέκρινε µια νέα σύσταση ( 2 ) ώστε να ληφθούν υπόψη οι οικονοµικέ εξελίξει από το 1996 και έπειτα (για το πλήρε κείµενο, βλ. παράρτηµα ΙΙ, σ. 32, του παρόντο οδηγού). Ο ορισµό αυτό τέθηκε σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2005 και εφαρµόζεται σε όλε τι πολιτικέ, τα προγράµµατα και τα µέτρα τη Επιτροπή για τι ΜΜΕ. Photos.com Η χρήση του ορισµού αυτού από τα κράτη µέλη δεν είναι υποχρεωτική, αλλά η Επιτροπή συνιστά τόσο σε αυτά όσο και στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και στο Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων (ΕΤΕ) να τον εφαρµόζουν στον µεγαλύτερο δυνατό βαθµό. Οι στόχοι του παρόντο οδηγού Photos.com Στον οδηγό αυτόν παρουσιάζονται οι αλλαγέ που οφείλονται στον νέο ορισµό και οι λόγοι για του οποίου έγιναν (βλ. κεφάλαιο 1, σ. 8). Στη συνέχεια εξηγείται, µε µια βήµα προ βήµα προσέγγιση, ο τρόπο µε τον οποίο καθορίζεται το εάν µια επιχείρηση µπορεί να χαρακτηριστεί ΜΜΕ (βλ. κεφάλαιο 2, σ. 11). ( 1 ) Σύσταση 96/280/ΕΚ τη Επιτροπή, τη 3η Απριλίου 1996, σχετικά µε τον ορισµό των µικροµεσαίων επιχειρήσεων (κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ), ΕΕ L 107 τη , σ ( 2 ) Σύσταση 2003/361/ΕΚ τη Επιτροπή, τη 6η Μαΐου 2003, σχετικά µε τον ορισµό των πολύ µικρών, των µικρών και των µεσαίων επιχειρήσεων (κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ), ΕΕ L 124 τη , σ

7 956778_BW_GR :31 Pagina 7 7 Photos.com Photos.com Εφόσον η µέση ευρωπαϊκή επιχείρηση δεν απασχολεί περισσότερου από έξι απασχολουµένου, οι περισσότερε επιχειρήσει θα µπορούσαν να θεωρηθούν ΜΜΕ. Ωστόσο, στον νέο ορισµό λαµβάνονται υπόψη οι πιθανέ σχέσει µε άλλε επιχειρήσει και σε ορισµένε περιπτώσει οι σχέσει αυτέ, ιδίω όταν δηµιουργούν σηµαντικού χρηµατοοικονοµικού δεσµού, µπορεί να σηµαίνουν ότι µια επιχείρηση δεν είναι ΜΜΕ. Ο παρών οδηγό απευθύνεται κατά πρώτο λόγο σε δύο κατηγορίε κοινού. Η πρώτη είναι οι επιχειρηµατίε που διευθύνουν πολύ µικρέ, µικρέ ή µεσαίε επιχειρήσει και ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση για επιδοτήσει ή δάνεια που χορηγούνται σε ΜΜΕ. Οι επιχειρηµατίε αυτοί ίσω επιθυµούν επίση να µάθουν εάν πληρούν τα κριτήρια που θα του επιτρέψουν να επωφεληθούν από τι ειδικέ νοµοθετικέ διατάξει που αφορούν τι ΜΜΕ. Η δεύτερη κατηγορία κοινού είναι οι ευρωυπάλληλοι και οι δηµόσιοι υπάλληλοι των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών διοικητικών αρχών που καταρτίζουν και διαχειρίζονται τα διάφορα προγράµµατα, διεκπεραιώνουν τι αιτήσει και εξετάζουν εάν οι εταιρείε πληρούν τα κριτήρια επιλεξιµότητα για υποστήριξη. Καταβάλλονται επίση προσπάθειε για να γίνει πιο εύκολη η επεξεργασία των αιτήσεων που υποβάλλουν οι ΜΜΕ µε σκοπό τη χορήγηση χρηµατοοικονοµική βοήθεια ή τη συµµετοχή σε ειδικά προγράµµατα. Αυτό επιτυγχάνεται µε το υπόδειγµα δήλωση αυτοαξιολόγηση ( 3 ) που µπορούν να συµπληρώσουν οι ίδιε οι επιχειρήσει (αντίγραφο του υποδείγµατο περιλαµβάνεται στο παράρτηµα ΙΙΙ, σ. 40). Στη συνέχεια η δήλωση αυτή µπορεί να σταλεί στην αντίστοιχη διοικητική αρχή για να διαπιστωθεί η ιδιότητα ΜΜΕ τη εταιρεία κατά την υποβολή µια αίτηση. Τόσο οι επιχειρήσει όσο και οι διοικητικέ αρχέ των κρατών µελών δεν είναι υποχρεωµένε να χρησιµοποιούν τη δήλωση αυτή, το περιεχόµενο τη οποία µπορεί να προσαρµοστεί ανάλογα µε τι εθνικέ ανάγκε. ( 3 ) Ανακοίνωση τη Επιτροπή Υπόδειγµα δήλωση σχετικά µε τα στοιχεία που αφορούν την ιδιότητα ΜΜΕ µια επιχείρηση, ΕΕ C 118 τη , σ

8 956778_BW_GR :31 Pagina 8 8 Κεφάλαιο 1 Για ποιο λόγο χρειάζεται ένα νέο ορισµό ; 1. Για ποιο λόγο χρειάζεται ένα νέο ορισµό ; Ο νέο ορισµό είναι το αποτέλεσµα συζητήσεων ευρέο φάσµατο στι οποίε συµµετείχαν η Επιτροπή, τα κράτη µέλη, οργανώσει επιχειρήσεων και εµπειρογνώµονε, καθώ και δύο ανοικτών διαβουλεύσεων στο ιαδίκτυο. istockphoto Οι αλλαγέ αντικατοπτρίζουν τι γενικέ οικονοµικέ εξελίξει από το 1996 και έπειτα και τη µεγαλύτερη συνειδητοποίηση των συγκεκριµένων εµποδίων που αντιµετωπίζουν οι ΜΜΕ. Ο νέο ορισµό προσαρµόζεται καλύτερα στι διάφορε κατηγορίε των ΜΜΕ και συνεκτιµά καλύτερα του διαφορετικού τύπου σχέσεων που υπάρχουν µεταξύ των επιχειρήσεων. Συµβάλλει στην προώθηση τη καινοτοµία και διαµορφώνει εταιρικέ σχέσει, ενώ παράλληλα εξασφαλίζει ότι µόνο εκείνε οι επιχειρήσει οι οποίε χρειάζονται πραγµατικά υποστήριξη καλύπτονται από τα δηµόσια προγράµµατα. Για την αναπροσαρµογή των ανώτατων ορίων Οι εξελίξει στι τιµέ και στην παραγωγικότητα έκαναν αναγκαία την προσαρµογή των χρηµατοοικονοµικών ορίων ( 4 ). Η σηµαντική αύξησή του θα επιτρέψει σε µεγάλο αριθµό επιχειρήσεων να διατηρήσουν την ιδιότητα τη ΜΜΕ και να εξασφαλίσουν την επιλεξιµότητά του για τα µέτρα υποστήριξη. Τα όρια για ( 4 ) Τα όρια που αφορούν τον αριθµό των απασχολουµένων και τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση που εισάγει ο νέο ορισµό είναι τα ανώτατα. Τα κράτη µέλη, η ΕΤΕπ και το ΕΤΕ µπορούν να καθορίσουν χαµηλότερα όρια εάν επιθυµούν τα µέτρα να απευθύνονται προ µια ειδική κατηγορία ΜΜΕ.

9 956778_BW_GR :31 Pagina 9 9 τον αριθµό των απασχολουµένων παραµένουν στα προηγούµενα επίπεδά του, αφού η αύξησή του θα έθιγε τα µέτρα που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τι ΜΜΕ. Για την προώθηση των πολύ µικρών επιχειρήσεων Photos.com Σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση δηµιουργούνται όλο και περισσότερε πολύ µικρέ επιχειρήσει. Στον νέο ορισµό η εξέλιξη αυτή συνεκτιµάται και καθορίζονται χρηµατοοικονοµικά όρια για τι επιχειρήσει αυτέ. Η ειδική αυτή ρύθµιση σκοπό έχει να ενθαρρύνει την υιοθέτηση µέτρων για την επίλυση των ειδικών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι πολύ µικρέ επιχειρήσει, ιδιαίτερα κατά το στάδιο τη εκκίνηση. Για την καλύτερη πρόσβαση σε κεφάλαια Η πρόσβαση σε κεφάλαια είναι ένα χρόνιο πρόβληµα των ΜΜΕ, κυρίω γιατί πολλέ φορέ δεν είναι σε θέση να παρέχουν τι εγγυήσει που απαιτούν οι παραδοσιακοί δανειστέ. Για να βοηθήσει στην αντιµετώπιση του προβλήµατο αυτού, ο νέο ορισµό διευκολύνει τη χρηµατοδότηση των ΜΜΕ µε ίδια κεφάλαια προσφέροντα ευνοϊκή µεταχείριση σε ορισµένου επενδυτέ, όπω τα περιφερειακά ταµεία, οι εταιρείε επιχειρηµατικού κεφαλαίου και οι business angels ( 5 ), χωρί η επιχείρηση να χάνει την ιδιότητα τη ΜΜΕ (βλ. σ. 18 και 19 για περισσότερε λεπτοµέρειε ). Το ίδιο ισχύει για τι µικρέ αυτόνοµε τοπικέ αρχέ µε ετήσιο προϋπολογισµό µικρότερο των 10 εκατ. EUR και λιγότερου από κατοίκου. Μπορούν να επενδύσουν σε µια ΜΜΕ έω ένα ποσοστό, χωρί η συγκεκριµένη επιχείρηση να βρεθεί σε µειονεκτική θέση όταν υποβάλει αίτηση για επιδότηση. ( 5 ) Οι business angels είναι φυσικά πρόσωπα ή οµάδε φυσικών προσώπων που ασκούν συστηµατικά δραστηριότητε επενδύσεων επιχειρηµατικού κινδύνου και επενδύουν ίδια κεφάλαια σε µη εισηγµένε στο χρηµατιστήριο επιχειρήσει [βλ. άρθρο 3 παράγραφο 2 στοιχείο α) τη σύσταση 2003/361/ΕΚ σχετικά µε τον ορισµό των πολύ µικρών, των µικρών και των µεσαίων επιχειρήσεων, που περιλαµβάνεται στο τέλο του παρόντο οδηγού].

10 956778_BW_GR :31 Pagina Κεφάλαιο 1 Για ποιο λόγο χρειάζεται ένα νέο ορισµό ; Για την προώθηση τη καινοτοµία και την καλύτερη πρόσβαση στην έρευνα και στην τεχνολογία (Ε & Τ) Photos.com Για τα πανεπιστήµια και τα µη κερδοσκοπικά ερευνητικά κέντρα ισχύουν πλέον νέε διατάξει που του δίνουν τη δυνατότητα να έχουν χρηµατοδοτική συµµετοχή σε µια ΜΜΕ. Η συνεργασία αυτή είναι προ όφελο και των δύο πλευρών. Ισχυροποιεί µια επιχείρηση προσφέροντά τη έναν αξιόπιστο οικονοµικό εταίρο και πρόσβαση στην Ε & Τ. Προσφέρει επίση στα πανεπιστήµια και στα ερευνητικά κέντρα µια διέξοδο για την πρακτική εφαρµογή του καινοτόµου έργου του. Τι γίνεται µε τι συµφωνίε που έγιναν πριν την 1η Ιανουαρίου 2005 και αφορούν την υποστήριξη ΜΜΕ; Κατά τη διάρκεια µια µεταβατική περιόδου, τα τρέχοντα κοινοτικά προγράµµατα που χρησιµοποιούν τον ορισµό του 1996 για τι ΜΜΕ θα εξακολουθήσουν να παράγουν τα αποτελέσµατά του και τα ευεργετήµατα υπέρ των επιχειρήσεων, οι οποίε θεωρούντο ω ΜΜΕ κατά την κατάρτιση των προγραµµάτων αυτών. εν θίγονται οι νοµικέ δεσµεύσει που ανέλαβε η Επιτροπή βάσει αυτών των προγραµµάτων (βλ. άρθρο 8 παράγραφο 2 του ορισµού, σ. 37). Για τη συνεκτίµηση των διαφορετικών σχέσεων που υπάρχουν µεταξύ των επιχειρήσεων Ένα από του κυριότερου στόχου του νέου ορισµού είναι να εξασφαλιστεί ότι τα µέτρα υποστήριξη παρέχονται µόνο στι επιχειρήσει εκείνε που τα έχουν πραγµατικά ανάγκη. Για το λόγο αυτό, εισάγει µεθόδου για τον υπολογισµό των ορίων του αριθµού των απασχολουµένων και των χρηµατοοικονοµικών ορίων ώστε να προκύπτει µια περισσότερο ρεαλιστική εικόνα τη οικονοµική κατάσταση µια επιχείρηση. Για το σκοπό αυτό, διακρίνονται πλέον διαφορετικοί τύποι επιχειρήσεων: ανεξάρτητε, συνεργαζόµενε και συνδεδεµένε (βλ. κεφάλαιο 2 στην επόµενη σελίδα). Ο νέο ορισµό περιέχει επίση διασφαλίσει για την αποτροπή τη κατάχρηση τη ιδιότητα τη ΜΜΕ (βλ. παράρτηµα IV, σ. 50). ίνονται σαφεί οδηγίε σχετικά µε τον τρόπο που πρέπει να αντιµετωπίζονται οι ειδικέ σχέσει µια ΜΜΕ µε άλλε επιχειρήσει ή επενδυτέ κατά τον υπολογισµό των στοιχείων που αφορούν τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση ή το προσωπικό τη επιχείρηση. Ουσιαστικά, στον νέο ορισµό λαµβάνεται υπόψη η δυνατότητα µια ΜΜΕ να ζητήσει εξωτερική χρηµατοδότηση. Για παράδειγµα, επιχειρήσει οι οποίε είναι συνδεδεµένε µε άλλε µε µεγάλου χρηµατοοικονοµικού πόρου µπορεί να ξεπερνούν τα όρια και να µην µπορούν να χαρακτηριστούν ΜΜΕ.

11 956778_BW_GR :31 Pagina Η εφαρµογή του νέου ορισµού των ΜΜΕ Ο νέο ορισµό καθιερώνει τρει διαφορετικέ κατηγορίε επιχειρήσεων. Καθεµιά από αυτέ αντιστοιχεί στο είδο των σχέσεων που µπορεί να έχει µία επιχείρηση µε άλλε επιχειρήσει. Η διάκριση αυτή είναι αναγκαία για να σχηµατίζεται µε σαφήνεια η εικόνα τη οικονοµική κατάσταση µια επιχείρηση και να αποκλείονται εκείνε οι οποίε δεν είναι πραγµατικά ΜΜΕ. Photodisc Γενικά, οι περισσότερε ΜΜΕ είναι ανεξάρτητε, αφού είτε είναι εντελώ αυτόνοµε είτε έχουν µία ή περισσότερε µικρή σηµασία εταιρικέ σχέσει (καθεµιά από τι οποίε αντιστοιχεί σε ποσοστό µικρότερο του 25 %) µε άλλε επιχειρήσει (βλ , σ. 16). Εάν αυτό το ποσοστό συµµετοχή φτάνει έω και το 50 %, τότε θεωρείται ότι πρόκειται για συνεργαζόµενε επιχειρήσει (βλ , σ. 20). Πάνω από το όριο αυτό πρόκειται για συνδεδεµένε επιχειρήσει (βλ , σ. 23). Ανάλογα µε την κατηγορία στην οποία ανήκει η δική σα επιχείρηση, είναι πιθανόν να χρειαστεί να συµπεριλάβετε στοιχεία από µία ή περισσότερε άλλε επιχειρήσει κατά τον υπολογισµό των δικών σα στοιχείων. Από το αποτέλεσµα του υπολογισµού αυτού θα διαπιστώσετε εάν η επιχείρησή σα ανταποκρίνεται στο όριο του αριθµού των απασχολουµένων και στα χρηµατοοικονοµικά όρια που θέτει ο ορισµό (βλ. 2.3, σ. 16). Οι επιχειρήσει που υπερβαίνουν τα όρια αυτά χάνουν την ιδιότητα τη ΜΜΕ.

12 956778_BW_GR :31 Pagina Κεφάλαιο 2 Η εφαρµογή του νέου ορισµού των ΜΜΕ 2.1. Είµαι επιχείρηση; (άρθρο 1) (*) Το πρώτο βήµα για να αποκτήσει µια επιχείρηση την ιδιότητα τη ΜΜΕ είναι να θεωρείται πράγµατι επιχείρηση. Σύµφωνα µε τον νέο ορισµό, επιχείρηση «θεωρείται κάθε µονάδα, ανεξάρτητα από τη νοµική τη µορφή, που ασκεί οικονοµική δραστηριότητα». Photodisc Η διατύπωση δεν είναι νέα. Βασίζεται στη φρασεολογία που χρησιµοποιεί το Ευρωπαϊκό ικαστήριο στι αποφάσει του. Με την επίσηµη ενσωµάτωσή του στη σύσταση, το πεδίο εφαρµογή του νέου ορισµού των ΜΜΕ διαγράφεται πλέον µε σαφήνεια. Εποµένω, οι αυτοαπασχολούµενοι, οι οικογενειακέ επιχειρήσει, οι προσωπικέ εταιρείε ή οι ενώσει προσώπων που ασκούν τακτικά µια οικονοµική δραστηριότητα µπορούν να θεωρηθούν επιχειρήσει. Καθοριστικό παράγων είναι η οικονοµική δραστηριότητα και όχι η νοµική µορφή Ποια είναι τα νέα ανώτατα όρια; (άρθρο 2) Αφού βεβαιωθείτε ότι είστε επιχείρηση, πρέπει να καθορίσετε τα στοιχεία τη επιχείρησή σα σύµφωνα µε τα ακόλουθα κριτήρια: αριθµό απασχολουµένων ετήσιο κύκλο εργασιών ετήσιο ισολογισµό. Συγκρίνοντα τα στοιχεία σα µε τα όρια που έχουν θεσπιστεί για τα τρία αυτά κριτήρια θα µπορέσετε να διαπιστώσετε εάν είστε πολύ µικρή, µικρή ή µεσαία επιχείρηση. (*) Οι αριθµοί των άρθρων παραπέµπουν στα άρθρα του παραρτήµατο τη σύσταση τη 6η Μαΐου 2003 τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή (βλ. παράρτηµα ΙΙ, σ. 32).

13 956778_BW_GR :31 Pagina Ποια στοιχεία να χρησιµοποιήσω; Για τον υπολογισµό του αριθµού των απασχολουµένων και των χρηµατοοικονοµικών ποσών πρέπει να χρησιµοποιήσετε τα στοιχεία τη τελευταία κλεισµένη διαχειριστική χρήση. Εάν πρόκειται για νεοσύστατη επιχείρηση οι λογαριασµοί τη οποία δεν έχουν κλείσει ακόµη, πρέπει να κάνετε µια καλή τη πίστει ρεαλιστική εκτίµηση των σχετικών στοιχείων κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτου (βλ. άρθρο 4, σ. 36). Πρέπει να τονιστεί ότι ενώ είναι υποχρεωτικό να τηρείται το όριο του αριθµού των απασχολουµένων, µια ΜΜΕ µπορεί να διαλέξει είτε το ανώτατο όριο για τον κύκλο εργασιών είτε το ανώτατο όριο για τον ισολογισµό. εν είναι υποχρεωµένη να πληροί και τα δύο κριτήρια αντίθετα εάν υπερβαίνει µόνο το ένα από τα δύο όρια δεν χάνει την ιδιότητα τη ΜΜΕ. Ο νέο ορισµό προσφέρει την επιλογή αυτή διότι οι επιχειρήσει του τοµέα του εµπορίου και τη διανοµή έχουν, από τη φύση του, µεγαλύτερο κύκλο εργασιών από τι επιχειρήσει του µεταποιητικού τοµέα. Προσφέροντα την επιλογή µεταξύ αυτού του κριτηρίου και του κριτηρίου του συνολικού ισολογισµού, το οποίο αντικατοπτρίζει τον συνολικό πλούτο µια επιχείρηση, ο νέο ορισµό εξασφαλίζει την ισότιµη µεταχείριση των ΜΜΕ που ασκούν διαφορετικέ οικονοµικέ δραστηριότητε. Όπω φαίνεται και στον πίνακα τη σελίδα 14, η κατηγορία των πολύ µικρών, των µικρών και των µεσαίων επιχειρήσεων περιλαµβάνει επιχειρήσει που απασχολούν λιγότερα από 250 άτοµα και έχουν είτε ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. EUR είτε ετήσιο ισολογισµό που δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. EUR. ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΜΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ +/- ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

14 956778_BW_GR :31 Pagina Κεφάλαιο 2 Η εφαρµογή του νέου ορισµού των ΜΜΕ Μέσα στην κατηγορία αυτή: Μικρέ επιχειρήσει θεωρούνται οι επιχειρήσει που απασχολούν λιγότερα από 50 άτοµα και των οποίων ο ετήσιο κύκλο εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. EUR. Πολύ µικρέ επιχειρήσει θεωρούνται οι επιχειρήσει που απασχολούν λιγότερα από 10 άτοµα και των οποίων ο ετήσιο κύκλο εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατ. EUR. ΤΑ ΝΕΑ ΟΡΙΑ (άρθρο 2) Κατηγορία επιχείρηση Αριθµό απασχολου- µένων: ετήσια µονάδα εργασία (ΕΜΕ) Ετήσιο κύκλο εργασιών ή Σύνολο ετήσιου ισολογισµού Μεσαία < εκατ. EUR (το 1996 ήταν 40 εκατ. EUR) ή 43 εκατ. EUR (το 1996 ήταν 27 εκατ. EUR) Μικρή < εκατ. EUR (το 1996 ήταν 7 εκατ. EUR) ή 10 εκατ. EUR (το 1996 ήταν 5 εκατ. EUR) Πολύ µικρή < 10 2 εκατ. EUR (δεν καθοριζόταν παλαιότερα) ή 2 εκατ. EUR (δεν καθοριζόταν παλαιότερα)

15 956778_BW_GR :31 Pagina Ποιο είναι ο ορισµό του µισθωτού; Ισχύουν οι διατάξει τη εθνική νοµοθεσία. Οι διατάξει αυτέ διαφέρουν από χώρα σε χώρα, όπω π.χ. για του έκτακτου υπαλλήλου που εργάζονται ω ανεξάρτητοι υπεργολάβοι ή έχουν προσληφθεί µέσω γραφείου εύρεση προσωρινή απασχόληση. Πρέπει να επικοινωνήσετε µε τι αρχέ τη χώρα σα για να µάθετε πώ ορίζεται από την εθνική σα νοµοθεσία ο όρο «µισθωτό». Μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνία τη εθνική σα αρχή στην ιστοσελίδα: europa.eu.int/comm/ employment_social/esf2000/ contacts-en.htm Αριθµό απασχολουµένων (άρθρο 5) Ο αριθµό των απασχολουµένων αποτελεί σηµαντικό πρωταρχικό κριτήριο για τον καθορισµό τη κατηγορία στην οποία ανήκει µια ΜΜΕ. Καλύπτει το προσωπικό πλήρου, µερική και εποχική απασχόληση και περιλαµβάνει: του µισθωτού, τα άτοµα που εργάζονται για την επιχείρηση, έχουν σχέση εξάρτηση προ αυτήν και εξοµοιούνται µε µισθωτού µε βάση το εθνικό δίκαιο, του ιδιοκτήτε επιχειρηµατίε, του εταίρου που ασκούν τακτική δραστηριότητα εντό τη επιχείρηση και προσπορίζονται οικονοµικά πλεονεκτήµατα από την επιχείρηση. Οι µαθητευόµενοι ή οι σπουδαστέ που βρίσκονται σε επαγγελµατική εκπαίδευση στο πλαίσιο σύµβαση µαθητεία ή επαγγελµατική κατάρτιση δεν συνυπολογίζονται στον αριθµό απασχολουµένων. Επίση, δεν συµπεριλαµβάνονται στον υπολογισµό οι άδειε µητρότητα ή οι γονικέ άδειε. Ο αριθµό των απασχολουµένων εκφράζεται σε ετήσιε µονάδε εργασία (ΕΜΕ). Οποιοσδήποτε εργάστηκε µε πλήρε ωράριο µέσα στην επιχείρησή σα, ή για λογαριασµό τη, κατά τη διάρκεια όλου του έτου αναφορά υπολογίζεται ω µία µονάδα. Τα άτοµα που δεν εργάστηκαν ολόκληρο το έτο, οι εργαζόµενοι µερική απασχόληση και οι εργαζόµενοι σε εποχική βάση αντιστοιχούν σε κλάσµατα µια ΕΜΕ Ετήσιο κύκλο εργασιών και σύνολο ετήσιου ισολογισµού (άρθρο 4) Ο ετήσιο κύκλο εργασιών είναι το εισόδηµα που εισέπραξε η επιχείρησή σα κατά τη διάρκεια του εν λόγω έτου από την πώληση προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών µετά την αφαίρεση των εκπτώσεων επί των πωλήσεων. Ο κύκλο εργασιών δεν πρέπει να περιλαµβάνει το φόρο προστιθέµενη αξία (ΦΠΑ) ή άλλου έµµεσου φόρου ( 6 ). Το σύνολο ετήσιου ισολογισµού αναφέρεται στην αξία των κύριων στοιχείων του ενεργητικού τη επιχείρησή σα ( 7 ). ( 6 ) Βλ. το άρθρο 28 τη οδηγία 78/660/ΕΟΚ του Συµβουλίου, τη 25η Ιουλίου 1978, βασιζοµένη στο άρθρο 54 παράγραφο 3 περίπτωση ζ) τη συνθήκη περί των ετησίων λογαριασµών εταιρειών ορισµένων µορφών, ΕΕ L 222 τη , σ ( 7 ) Για περισσότερε λεπτοµέρειε, βλ. άρθρο 12 παράγραφο 3 τη οδηγία 78/660/ΕΟΚ του Συµβουλίου, τη 25η Ιουλίου 1978, βασιζοµένη στο άρθρο 54 παράγραφο 3 περίπτωση ζ) τη συνθήκη περί των ετησίων λογαριασµών εταιρειών ορισµένων µορφών, ΕΕ L 222 τη , σ

16 956778_BW_GR :31 Pagina Κεφάλαιο 2 Η εφαρµογή του νέου ορισµού των ΜΜΕ Τι γίνεται εάν υπερβαίνω ένα όριο; Εάν η επιχείρησή σα υπερβαίνει τα όρια του αριθµού των απασχολουµένων ή των χρηµατοοικονοµικών ποσών κατά τη διάρκεια του έτου αναφορά, δεν επηρεάζεται η κατάστασή σα. ιατηρείτε την ιδιότητα τη ΜΜΕ µε την οποία ξεκινήσατε το έτο αυτό. Ωστόσο, θα χάσετε την ιδιότητα αυτή εάν η επιχείρησή σα υπερβεί τα όρια αυτά επί δύο διαδοχικά οικονοµικά έτη. Αντίστοιχα, αποκτάτε την ιδιότητα τη ΜΜΕ εάν η επιχείρησή σα ήταν προηγουµένω µεγάλη επιχείρηση αλλά επί δύο διαδοχικά οικονοµικά έτη βρίσκεται κάτω από τα όρια αυτά ( 8 ) (βλ. άρθρο 4 παράγραφο 2, σ. 36) Τι άλλο πρέπει να λάβω υπόψη µου κατά τον υπολογισµό των στοιχείων µου; Για να υπολογίσετε τα στοιχεία σα, θα πρέπει πρώτα να διαπιστώσετε εάν η επιχείρησή σα είναι ανεξάρτητη η πιο κοινή κατηγορία από όλε συνεργαζόµενη ή συνδεδεµένη. Για το σκοπό αυτό πρέπει να λάβετε υπόψη σα τι τυχόν σχέσει που διατηρεί η επιχείρησή σα µε άλλε επιχειρήσει. Ανάλογα µε την κατηγορία στην οποία ανήκει η επιχείρησή σα µπορεί να χρειαστεί στη συνέχεια να προσθέσετε ορισµένα ή και όλα τα στοιχεία των επιχειρήσεων αυτών στα δικά σα. Οι υπολογισµοί διαφέρουν για καθεµιά από τι τρει κατηγορίε και τελικά καθορίζουν εάν βρίσκεστε εντό των ορίων που έχουν τεθεί από τον ορισµό των ΜΜΕ. Οι επιχειρήσει οι οποίε καταρτίζουν ενοποιηµένου λογαριασµού ή οι οποίε περιλαµβάνονται στου λογαριασµού τέτοιων επιχειρήσεων θεωρούνται συνήθω συνδεδεµένε Είµαι ανεξάρτητη επιχείρηση; (άρθρο 3 παράγραφο 1) Ορισµό Είστε ανεξάρτητη επιχείρηση εάν: είστε εντελώ αυτόνοµο, δηλ. δεν συµµετέχετε σε άλλε επιχειρήσει και καµία άλλη επιχείρηση δεν συµµετέχει στη δική σα έχετε το 25 % ή λιγότερο του κεφαλαίου ή των δικαιωµάτων ψήφου (όποιο από τα δύο είναι υψηλότερο) σε µία ή περισσότερε άλλε επιχειρήσει και/ή άλλε επιχειρήσει δεν έχουν ποσοστό 25 % ή µεγαλύτερο του κεφαλαίου ή των δικαιωµάτων ψήφου (όποιο από τα δύο είναι υψηλότερο) στη δική σα επιχείρηση. Εάν η επιχείρησή σα είναι ανεξάρτητη, σηµαίνει ότι δεν είναι συνεργαζόµενη ή συνδεδεµένη µε άλλη επιχείρηση (βλ. άρθρο 3 παράγραφο 1, σ. 35). ( 8 ) Κατά τη συµπλήρωση του υποδείγµατο δήλωση πρέπει να αναφέρετε εάν έχουν γίνει τροποποιήσει στα στοιχεία σα σε σχέση µε το προηγούµενο οικονοµικό έτο, οι οποίε θα µπορούσαν να οδηγήσουν σε αλλαγή κατηγορία για την επιχείρησή σα (πολύ µικρή, µικρή, µεσαία ή µεγάλη) (βλ. υπόδειγµα δήλωση στο τέλο του παρόντο οδηγού).

17 956778_BW_GR :31 Pagina ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η δική µου επιχείρηση συµµετέχει µε ποσοστό λιγότερο του 25 % (του κεφαλαίου ή των δικαιωµάτων ψήφου) σε άλλη επιχείρηση και/ή άλλη επιχείρηση συµµετέχει µε ποσοστό λιγότερο του 25 % στη δική µου. Η δική µου επιχείρηση < 25% < 25% Άλλη επιχείρηση Σηµείωση: Είναι δυνατόν να έχετε πολλού επενδυτέ ο καθένα από του οποίου να έχει µερίδιο µικρότερο του 25 % στην επιχείρησή σα και να παραµένετε ανεξάρτητη επιχείρηση, µε την προϋπόθεση ότι οι επενδυτέ αυτοί δεν συνδέονται µεταξύ του κατά την έννοια τη παραγράφου («συνδεδεµένε επιχειρήσει»). Εάν οι επενδυτέ συνδέονται µεταξύ του, µπορεί να θεωρείστε συνεργαζόµενη ή συνδεδεµένη επιχείρηση, ανάλογα µε την κατάσταση τη δική σα επιχείρηση (βλ. το γράφηµα τη σελίδα 30). Καθορισµό των στοιχείων τη επιχείρησή µου (άρθρο 6 παράγραφο 1) Εάν είστε ανεξάρτητη επιχείρηση, θα χρησιµοποιήσετε µόνο τον αριθµό των απασχολουµένων και τα χρηµατοοικονοµικά ποσά που περιέχονται στου ετήσιου λογαριασµού σα για να ελέγξετε εάν βρίσκεστε εντό των ορίων που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2, σ. 12.

18 956778_BW_GR :31 Pagina Κεφάλαιο 2 Η εφαρµογή του νέου ορισµού των ΜΜΕ Τι σηµαίνει θεσµικό επενδυτή ; εν υπάρχει επίσηµο ορισµό τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την έννοια του «θεσµικού επενδυτή». Συνήθω πρόκειται για επενδυτέ οι οποίε διαχειρίζονται µεγάλο όγκο χρεωγράφων για λογαριασµό µεγάλου αριθµού µεµονωµένων µικρών επενδυτών και οι οποίοι δεν έχουν άµεση ανάµειξη στη διαχείριση των εταιρειών στι οποίε επενδύουν. Τα αµοιβαία κεφάλαια ή τα συνταξιοδοτικά ταµεία, για παράδειγµα, µπορούν να θεωρηθούν θεσµικοί επενδυτέ. Εξαιρέσει [άρθρο 3 παράγραφο 2 στοιχεία α) έω δ)] Μπορεί και πάλι να θεωρείστε ανεξάρτητη επιχείρηση και άρα σαν να µην έχετε συνεργαζόµενε επιχειρήσει, εάν οι επενδυτέ σα που υπερβαίνουν το όριο του 25 % ανήκουν στι ακόλουθε κατηγορίε : δηµόσιε εταιρείε συµµετοχών, εταιρείε επιχειρηµατικού κεφαλαίου και business angels ( 9 ) πανεπιστήµια ή µη κερδοσκοπικά ερευνητικά κέντρα θεσµικοί επενδυτέ, συµπεριλαµβανοµένων των ταµείων περιφερειακή ανάπτυξη αυτόνοµε τοπικέ αρχέ µε ετήσιο προϋπολογισµό µικρότερο των 10 εκατ. EUR και λιγότερου από κατοίκου. Είναι δυνατόν να παραµείνετε ανεξάρτητη επιχείρηση ακόµη και µε έναν ή περισσότερου επενδυτέ από τι προαναφερθείσε κατηγορίε. Καθένα από αυτού µπορεί να έχει συµµετοχή που δεν θα υπερβαίνει το 50 % στην επιχείρησή σα, µε την προϋπόθεση ότι δεν είναι συνδεδεµένοι µεταξύ του (βλ , σ. 23 σχετικά µε την έννοια τη συνδεδεµένη επιχείρηση ). Φυσικά, κάθε επενδυτή έχει τα δικαιώµατά του ω µέτοχο, αλλά δεν µπορεί να τα υπερβαίνει και να επηρεάζει τη διαχείριση τη επιχείρηση, κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφο 3 του ορισµού («συνδεδεµένε επιχειρήσει»). ( 9 ) Βλ. υποσηµείωση 5 στη σελίδα 9 για τον ορισµό των business angels. Η χρηµατοοικονοµική συµµετοχή των business angels σε µια επιχείρηση πρέπει να είναι µικρότερη του EUR.

19 956778_BW_GR :31 Pagina Εταιρεία επιχειρη- µατικού κεφαλαίου % Πανεπιστήµιο % Θεσµικό επενδυτή % Μικρή αυτόνοµη τοπική αρχή %

20 956778_BW_GR :31 Pagina Κεφάλαιο 2 Η εφαρµογή του νέου ορισµού των ΜΜΕ Είµαι συνεργαζόµενη επιχείρηση; (άρθρο 3 παράγραφο 2) Αυτό το είδο σχέση χαρακτηρίζει τι επιχειρήσει οι οποίε συνάπτουν σηµαντικέ χρηµατοοικονοµικέ εταιρικέ σχέσει µε άλλε επιχειρήσει, χωρί η µία να ασκεί πραγµατικό άµεσο ή έµµεσο έλεγχο στην άλλη. Συνεργαζόµενε είναι οι επιχειρήσει οι οποίε δεν είναι ούτε ανεξάρτητε ούτε συνδεδεµένε η µία µε την άλλη. Ορισµό Είστε συνεργαζόµενη επιχείρηση εάν: συµµετέχετε µε ποσοστό ίσο ή µεγαλύτερο του 25 %, στο κεφάλαιο ή στα δικαιώµατα ψήφου, σε άλλη επιχείρηση και/ή κάποια άλλη επιχείρηση συµµετέχει µε ποσοστό ίσο ή µεγαλύτερο του 25 % στη δική σα επιχείρηση η επιχείρησή σα δεν συνδέεται µε άλλη επιχείρηση (βλ , σ. 23). Αυτό σηµαίνει, µεταξύ άλλων, ότι τα δικαιώµατα ψήφου που έχετε σε µια άλλη επιχείρηση (ή το αντίστροφο) δεν υπερβαίνουν το 50 %. ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η δική µου επιχείρηση συµµετέχει µε ποσοστό τουλάχιστον 25 % αλλά όχι πάνω από 50 % σε άλλη επιχείρηση και/ή µια άλλη επιχείρηση συµµετέχει µε ποσοστό τουλάχιστον 25 % αλλά όχι πάνω από 50 % στη δική µου επιχείρηση Η δική µου επιχείρηση % % Άλλη επιχείρηση

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΠΙΤΡΟΠΗ (2003/361/ΕΚ) (3) Πρέπει να διευκρινιστείότι σύµφωνα µε τα άρθρα 48, 81

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΠΙΤΡΟΠΗ (2003/361/ΕΚ) (3) Πρέπει να διευκρινιστείότι σύµφωνα µε τα άρθρα 48, 81 L 124/36 20.5.2003 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Μαΐου 2003 σχετικά µε τον ορισµό των πολύ µικρών, των µικρών και των µεσαίων επιχειρήσεων [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2003) 1422] (Κείµενο

Διαβάστε περισσότερα

Ο νέος ορισμός των ΜΜΕ Οδηγός χρήστη και υπόδειγμα δήλωσης Ανεξάρτητες επιχειρήσεις

Ο νέος ορισμός των ΜΜΕ Οδηγός χρήστη και υπόδειγμα δήλωσης Ανεξάρτητες επιχειρήσεις 956778_CV_GR 06-06-2006 14:48 Pagina 1 23 εκατ. περίπου ΜΜΕ αντιπροσωπεύουν το 99 % του συνόλου των επιχειρήσεων απασχολούν 75 εκατ. άτομα περίπου Όρια ΜΜΕ Πολύ μικρή GR NB-60-04-773-GR-C Στα 25 κράτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II. Ορισμός ΜΜΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II. Ορισμός ΜΜΕ EL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Ορισμός ΜΜΕ Άρθρο 1 Επιχείρηση Επιχείρηση θεωρείται κάθε μονάδα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα. Ως τέτοιες νοούνται ιδίως οι μονάδες που ασκούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΜΕ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΝ. (ΕΚ) 800/2008) ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΜΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΜΕ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΝ. (ΕΚ) 800/2008) ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΜΕ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΝ. (ΕΚ) 800/2008) ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΜΕ Άρθρο 1 Επιχείρηση Επιχείρηση θεωρείται κάθε μονάδα, ανεξάρτητα από τη νομική της

Διαβάστε περισσότερα

20.5.2003 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 118/5. Ανακοίνωση της Επιτροπής (2003/C 118/03)

20.5.2003 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 118/5. Ανακοίνωση της Επιτροπής (2003/C 118/03) 20.5.2003 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 118/5 Ανακοίνωση της Επιτροπής Υπόδειγµα δήλωσης σχετικά µε τα στοιχεία που αφορούν την ιδιότητα ΜΜΕ µιας επιχείρισης (2003/C 118/03) Η παρούσα ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.07.2001 COM(2001) 418 τελικό 2001/0166 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε το δείκτη κόστους εργασίας (υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 63/22 28.2.2004 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 364/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Φεβρουαρίου 2004 για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 70/2001 όσον αφορά την επέκταση του πεδίου εφαρ- µογής του ώστε να

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.9.2014 SWD(2014) 274 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη έκδοση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη έκδοση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.5.2009 COM(2009) 235 τελικό 2006/0250 (CNS) C7-0045/09 Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2015 C(2015) 4157 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.6.2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η Δράση αποσκοπεί στη διευκόλυνση των νησιωτικών τουριστικών επιχειρήσεων στη λήψη δανείων επενδυτικού σκοπού ή /και επιχειρηματικής ανάπτυξης με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους. Η Δράση χρηματοδοτεί με δάνειο

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

Η µεγαλύτερη και υγιέστερη πρωτοβάθµια Συνεταιριστική Οργάνωση της χώρας µε πάνω από 81.000 ενεργούς συνεταίρους.

Η µεγαλύτερη και υγιέστερη πρωτοβάθµια Συνεταιριστική Οργάνωση της χώρας µε πάνω από 81.000 ενεργούς συνεταίρους. 1 Η µεγαλύτερη και υγιέστερη πρωτοβάθµια Συνεταιριστική Οργάνωση της χώρας µε πάνω από 81.000 ενεργούς συνεταίρους. Η Τράπεζα που εξυπηρετεί γρήγορα και αποτελεσµατικά, τους Οργανισµούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006

ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006 ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006 Ενσωµάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2003/ 51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 18ης Ιουνίου 2003 "για την τροποποίηση των Οδηγιών του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0917 EL 19.07.2007 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 917/2004 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2004 για λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η Επιχείρηση Με τον όρο επιχείρηση ως μια οικονομική μονάδα, εννοούμε τους κάθε φύσεως συστηματικούς συνδυασμούς των παραγωγικών συντελεστών, όπως είναι το έδαφος, το κεφάλαιο,

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R1405 EL 07.02.2009 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1405/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» 1

«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» 1 «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΔΟΤΗΘΟΥΝ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Το Πρόγραμμα «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές στους ελέγχους των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων επιχειρήσεων. Νοµοθεσία: Τροποποιείται από την 1η Ιανουαρίου 2016 το πλαίσιο

Αλλαγές στους ελέγχους των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων επιχειρήσεων. Νοµοθεσία: Τροποποιείται από την 1η Ιανουαρίου 2016 το πλαίσιο Αλλαγές στους ελέγχους των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων επιχειρήσεων Νοµοθεσία: Τροποποιείται από την 1η Ιανουαρίου 2016 το πλαίσιο Τετάρτη, 30 Σεπτεµβρίου 2015 ραστικές αλλαγές στο πλαίσιο ελέγχων όλων

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Κεφάλαιο 7: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 171 Κεφάλαιο 7ο Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 07_MHXANOGRAFIKH ORG EPIXEIR.indd 171 11/8/2015 1:17:34 μμ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 Ι. Σκοπός Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση Συνέπειες νομοθετικό πλαίσιο, (Εθνικό Κοινοτικό) Το ΕΘΝΙΚΟ και ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ νοµοθετικό πλαίσιο. I. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α. Ο Ν. 2859/2000, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4336/2015 και

Διαβάστε περισσότερα

1) Σε ολόκληρο το κείμενο, ο όρος «η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών ( 1 ) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2012 (δεν έχει

1) Σε ολόκληρο το κείμενο, ο όρος «η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών ( 1 ) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2012 (δεν έχει L 149/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.6.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 465/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Μαΐου 2012 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2014 C(2014) 1446 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11.3.2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προχώρησε την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισµού σχετικά µε τις συµφωνίες ήσσονος σηµασίας οι οποίες δεν περιορίζουν σηµαντικά τον ανταγωνισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΜΕ Ακριβή στοιχεία της επιχείρησης

ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΜΕ Ακριβή στοιχεία της επιχείρησης ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΜΕ Ακριβή στοιχεία της επιχείρησης Επωνυμία ή εταιρική επωνυμία:... Διεύθυνση της εταιρικής έδρας:... μητρώου ή ΦΠΑ( 1 ):... Ονομ/μο και τίτλος του/των κύριων διευθυντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωµατικές ύλες που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση νέων γεωργών

Εγκατάσταση νέων γεωργών 5.3.1.1.2. Εγκατάσταση νέων γεωργών ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Εγκατάσταση νέων γεωργών ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 20 (α) (ii) και 22 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005. Άρθρα 13 και 14, και σηµείο 5.3.1.1.2 Παράρτηµα II του Κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 16.V.2007 E(2007)2201. Ενίσχυση αριθ. Ν 133/2007 Ελλάδα TANEO Τέταρτη τροποποίηση. Κύριε Υπουργέ, 1.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 16.V.2007 E(2007)2201. Ενίσχυση αριθ. Ν 133/2007 Ελλάδα TANEO Τέταρτη τροποποίηση. Κύριε Υπουργέ, 1. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.V.2007 E(2007)2201 Θέμα: Ενίσχυση αριθ. Ν 133/2007 Ελλάδα TANEO Τέταρτη τροποποίηση Κύριε Υπουργέ, 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Με συστημένη επιστολή της 13ης Μαρτίου 2007, η οποία πρωτοκολλήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. 1.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 314/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1164/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Νοεμβρίου 2009 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 περί της υιοθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.9.2011 COM(2011) 577 τελικό 2011/0248 (CNS) C7-0311/11 EL Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2007/659/ΕΚ όσον αφορά την περίοδο εφαρµογής και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.5.2014 COM(2014) 283 final 2014/0148 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 539/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 3ης Ιουνίου 2010.

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 539/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 3ης Ιουνίου 2010. 24.6.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 158/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 539/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Ιουνίου 2010 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.3.2014 COM(2014) 117 final 2014/0064 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στην Πορτογαλία η εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)» Α/Α 1 2 Στόχος προγράμματος Δικαιούχοι προγράμματος 3 Προϋποθέσεις www.motive-consulting.gr ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η ενίσχυση της εξωστρεφούς

Διαβάστε περισσότερα

ΙI. ΕΠΙΠΕ Ο ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΙI. ΕΠΙΠΕ Ο ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΙI. ΕΠΙΠΕ Ο ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Υποχρέωση σε ατοµική βάση. 12. (1) Οι τράπεζες πρέπει να συµµορφώνονται µε τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παραγράφους 66 αναφορικά µε την εσωτερική διακυβέρνηση, και 19 αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ Αρχή Ελέγχου ΑΕΠ (Αναλυτικές Εκθέσεις Προόδου) ΑμεΑ Ανάκτηση ΑΠΙΣ ΑΠ Αχρεωστήτως Καταβληθέν Ποσό ΔΑ Δημόσια Δαπάνη Δημοσιονομική

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. της 4ης Μαρτίου 2004.

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. της 4ης Μαρτίου 2004. 6.4.2004 L 100/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 631/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2004 για τροποποίηση του κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 247/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.9.2013 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Ιουλίου 2013 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2011/23

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 330/20 16.12.2015 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) 2015/2343 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2015 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

CES, UNICE, CEEP Συµφωνία πλαίσιο για την εργασία ορισµένου χρόνου Προοίµιο Γενικές παρατηρήσεις

CES, UNICE, CEEP Συµφωνία πλαίσιο για την εργασία ορισµένου χρόνου Προοίµιο Γενικές παρατηρήσεις 10. 7. 1999 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 175/43 Ο ΗΓΙΑ 1999/70/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Ιουνίου 1999 σχετικά µε τη συµφωνία πλαίσιο για την εργασία ορισµένου χρόνου που συνήφθη από

Διαβάστε περισσότερα

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. 23.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 191/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 636/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2009 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ Αρχή Ελέγχου ΑΕΠ (Αναλυτικές Εκθέσεις Προόδου) ΑμεΑ Ανάκτηση ΑΠΙΣ ΑΠ Αχρεωστήτως Καταβληθέν Ποσό ΔΑ Δημόσια Δαπάνη Δημοσιονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ Αρχή Ελέγχου Αρχή Ελέγχου: Εθνική, περιφερειακή ή τοπική δημόσια αρχή ή οντότητα, λειτουργικά ανεξάρτητη από τη διαχειριστική αρχή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 334/36 Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης εκεµβρίου 1999 για τηνπροσαρµογή στηντεχνική πρόοδο της οδηγίας 80/1268/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε το εκπεµπόµενο διοξείδιο του άνθρακα και την κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 31.VIII.2006 E(2006) 3867 τελικό. Κρατική ενίσχυση N 408/2006 - Ελλάδα Χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων, 2007-2013

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 31.VIII.2006 E(2006) 3867 τελικό. Κρατική ενίσχυση N 408/2006 - Ελλάδα Χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων, 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.VIII.2006 E(2006) 3867 τελικό Θέμα: Κρατική ενίσχυση N 408/2006 - Ελλάδα Χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων, 2007-2013 Κύριε Υπουργέ, 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 1. Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 18.7.2001 COM(2001) 411 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ περί του καθεστώτος καιτων γενικών όρων άσκησης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.6.2014 L 175/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 634/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

α) µια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωµάτων ψήφου των µετόχων ή των εταίρων άλλης επιχείρησης

α) µια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωµάτων ψήφου των µετόχων ή των εταίρων άλλης επιχείρησης Α) Η έννοια των Συνδεδεµένων Επιχειρήσεων Η υπαγωγή στις υποχρεώσεις περί ενδοοµιλικών συναλλαγών και τεκµηρίωσης των τιµών τους ( άρθρα 39 έως 39Γ του Ν.2238/1994, Κ.Φ.Ε ) προϋποθέτει πρωτίστως την ύπαρξη

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 9.9.2015

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 9.9.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.9.2015 C(2015) 6283 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9.9.2015 έγκριση ορισμένων στοιχείων του προγράμματος συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα- Βουλγαρία για υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 4 Μαρτίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.04.2001 COM(2001)216 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2000/532/ΕΚ της Επιτροπής όσον αφορά τον κατάλογο αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 10138 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος "Μεταρρύθμιση Δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ AF/CE/LB/el 1 Οι πληρεξούσιοι: ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10179 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» για στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Σε περιφερειακό επίπεδο, αποτελεί κρίσιµης σηµασίας ζήτηµα η στήριξη, µε τη µορφή της άµεσης κεφαλαιουχικής ενίσχυσης, των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 13-XI-2008 C (2008)6927 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13-XI-2008 για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. Ε (2001) 817 της 28 ης Μαρτίου 2001 (όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών»

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών» ΕΣΠΑ 2014-2020 Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών» ΕΠΑνΕΚ Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 168/62 7.6.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 612/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 8 9-2004. Αριθ. Πρωτ. 4439

Αθήνα 8 9-2004. Αριθ. Πρωτ. 4439 Αθήνα 8 9-2004 Αριθ. Πρωτ. 4439 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ /ΝΣΗ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ταχ. /νση :Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας : 101

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 20.11.2012 COM(2012) 697 τελικό 2012/0328 (COD) C7-0385/12 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για προσωρινή παρέκκλιση από την οδηγία 2003/87/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

«ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΤΕΠΙΧ «ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2 Σελ. ΣΤΟΧΟΙ & ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ο Νόμος Φορολογίας Εισοδήματος (Τροποποίηση) του 2005 Ο Νόμος Ειδικής Εισφοράς για την Άμυνα (Τροποποίηση) του 2004 Ο

Διαβάστε περισσότερα

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 2 Ο ΑΔΜΗΕ είναι θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ που δημιουργήθηκε μετά τη συγχώνευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΣΥΝΟΧΉΣ 2014-2020 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.10.2015

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.10.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.10.2015 C(2015) 7417 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.10.2015 για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ 2014-2020:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις παίζουν σημαντικό ρόλο στον ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κλάδο που δραστηριοποιούνται και η δράση

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R2023 EL 17.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ Αρχή Ελέγχου ΑΕΠ (Αναλυτικές Εκθέσεις Προόδου) ΑμεΑ Ανάκτηση ΑΠΙΣ ΑΠ Αχρεωστήτως Καταβληθέν Ποσό ΔΑ Δημόσια Δαπάνη Δημοσιονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σύγχρονο Λογιστήριο Οργάνωση με κατανομή ρόλων και αρμοδιοτήτων Μηχανογράφηση ERP MIS Έμπειρα στελέχη με πολύπλευρες γνώσεις (ΕΓΛΣ-ΔΛΠ- ΔΠΧΠ - φορολογία)

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013)

Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013) 1. Κοινή Γεωργική Πολιτική 1.1. Μεταρρύθµιση της ΚΓΠ Τον Ιούνιο 2003 εγκρίθηκε µια εκ θεµελίων µεταρρύθµιση της Κοινής Γεωργικής

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων EIOPA-BoS-15/113 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327

Διαβάστε περισσότερα

- ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ

- ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ Λ. Συγγρού 310 & Σπάρτης 1, 17673 Καλλιθέα τηλ.: 210 4838714 & 706 // fax: 210 4822091 e-mail: info@excellence-lean.gr // www.excellence-lean.gr - ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

11256/12 IKS/nm DG G1A

11256/12 IKS/nm DG G1A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2012 (OR. en) 11256/12 UEM 211 ECOFIN 585 SOC 562 COMPET 430 ENV 526 EDUC 203 RECH 266 ENER 295 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 102/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 330/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Απριλίου 2010 για την εφαρμογή του άρθρου 101 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

5.3.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 61/1

5.3.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 61/1 5.3.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 61/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 169/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

H Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με μια ματιά

H Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με μια ματιά H Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με μια ματιά Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), ως η τράπεζα της ΕΕ, παρέχει χρηματοδότηση και τεχνογνωσία για την υλοποίηση υγιών και βιώσιμων επενδύσεων στην Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Ενίσχυση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 1 Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ε&A: τα δικαιωµατα των ασθενων στη διασυνοριακη υγειονοµικη περιθαλψη

Ε&A: τα δικαιωµατα των ασθενων στη διασυνοριακη υγειονοµικη περιθαλψη MEMO/11/32 Βρυξέλλες, 19 Ιανουαρίου 2011 Ε&A: τα δικαιωµατα των ασθενων στη διασυνοριακη υγειονοµικη περιθαλψη Ένας ηλικιωµένος Γερµανός µε διαβήτη έχει µαζί του πρόσθετες ιατρικές συνταγές σε ένα ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΡΑΕ Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 1179 B /2010

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΡΑΕ Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 1179 B /2010 Πειραιώς 132 11854 Αθήνα Τηλ.:210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η ΡΑΕ Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 1179 B /2010 Αξιολόγηση των κριτηρίων ζ και θ της παρ. 1 του άρθρου 3 του

Διαβάστε περισσότερα

H ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. της Βικτωρίας Πέκκα Οικονόµου

H ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. της Βικτωρίας Πέκκα Οικονόµου 1 H ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ της Βικτωρίας Πέκκα Οικονόµου 2 «Επιχειρηµατικότητα... είναι η διαδικασία δηµιουργίας κάτι καινούργιου που έχει αξία (για την αγορά, την

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτηµα 5 Έντυπο Αίτησης για Μεταβίβαση Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Παράρτηµα 5 Έντυπο Αίτησης για Μεταβίβαση Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Παράρτηµα 5 Έντυπο Αίτησης για Μεταβίβαση Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Με το αίτηµα για µεταβίβαση της άδειας υποβάλλονται : α) Συνοδευτικό έγγραφο/δήλωση από τον κάτοχο της Άδειας µε το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ Αρχή Ελέγχου Αρχή Ελέγχου: Εθνική, περιφερειακή ή τοπική δημόσια αρχή ή οντότητα, λειτουργικά ανεξάρτητη από τη διαχειριστική αρχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 Θέµα: Κρατικές ενισχύσεις/ελλάδα Ενίσχυση αριθ. N 132/04 Πρόγραµµα ενισχύσεων FROST (δυσµενείς καιρικές συνθήκες κατά την περίοδο από 12 έως 15 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 24.12.2003 L 339/73 Ο ΗΓΙΑ 2003/125/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας εκεµβρίου 2003 για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά τη θεµιτή παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 392/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.5.2008 COM(2008) 314 τελικό 2008/0097 (CNS) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 για τη βιολογική

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ/ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1 ο ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ/ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΠ Αττικής, ΠΕΠ Κρήτης & Νήσων Αιγαίου, ΠΕΠ Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου, ΠΕΠ Μακεδονίας Θράκης 1 ο ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ/ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 24.01.2013 Ι. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΩΝ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.9.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.9.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 C(2015) 6257 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.9.2015 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων για τον τομέα του γάλακτος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019. Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. σχετικά με τις οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ευρώπη (2014/2210(INI))

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019. Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. σχετικά με τις οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ευρώπη (2014/2210(INI)) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 18.3.2015 2014/2210(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ευρώπη (2014/2210(INI)) Επιτροπή Βιομηχανίας,

Διαβάστε περισσότερα