Action 7 ACEPT-AIR LIFE+ 09 ENV/GR/ Deliverable D20. TITLE: Proposed measures for the. attainment of required PM concentration reductions

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Action 7 ACEPT-AIR LIFE+ 09 ENV/GR/000289. Deliverable D20. TITLE: Proposed measures for the. attainment of required PM concentration reductions"

Transcript

1 ACEPT-AIR LIFE+ 09 ENV/GR/ Action 7 Deliverable D20. TITLE: Proposed measures for the attainment of required PM concentration reductions August 2014 Coordinated by:

2 The main objective of LIFE09 ENV/GR/ project Development of A Cost Efficient Policy Tool for reduction of Particulate Matter in AIR (ACEPT-AIR) is to provide the National, Regional and Local Authorities in Greece with the means to reduce Particulate Matter (PM) concentration levels and achieve attainment of EU air quality standards. Focus has been given to three urban centres with significant air pollution problems over the last decades: Athens Metropolitan Area (AMA), Thessaloniki Metropolitan Area (TMA) and Volos Greater Area (VGA). Intensive measurement campaigns of PM 10 and PM 2.5, the two size fractions included in EC legislation, were carried out in order to characterize in detail particulate air pollution in these three cities. In addition, emission source strengths have been estimated by the application of receptor models and the compilation of emission inventories for natural and anthropogenic sources. All the concentration and emission strength data collected have been incorporated into ACEPT-AIR Policy Tool. The Policy Tool has been applied for testing the quantitative forecast of PM 10 and PM 2.5 concentrations based on emission reductions applied on prominent sources. Based on the comprehensive characterization of particulate air pollution in the three cities and the application of ACEPT-AIR Policy Tool, a set of measures has been proposed for effective air quality management. These measures form the core of the guidelines for Action Plan formulation, to be provided to key stakeholders of the project. The major stakeholder at the ACEPT-AIR project, the Ministry of Energy, Environment and Climate Change, has the competence and responsibility of air quality management and monitoring. The historical data of exceedances of PM 10 (and NO 2 ) limit values during the last decade shows in general a downward trend and is directly or indirectly linked to the development of measures targeting mainly the reduction of traffic emissions, reduction in fossil fuel use due to energy efficiency improvements or interventions in favour of alternative fuels and renewable energy sources in the urban areas. According to ACEPT-AIR outcome, new measures for PM 2.5 /PM 10 should be especially focused on the traffic and biomass combustion sectors because they represent major emission sources in the central areas. The present report provides a summary of mitigation measures targeted to each major emission source based on the general outcome and experience gained by ACEPT-AIR project. 2

3 Βαζηθόο ζηόρνο ηνπ έξγνπ LIFE09 ENV/GR/ Αλάπηπμε ελόο Δξγαιείνπ άζθεζεο απνηειεζκαηηθώλ πνιηηηθώλ γηα ηε κείσζε ησλ αησξνύκελσλ ζσκαηηδίσλ ζηνλ αέξα (ACEPT-AIR) είλαη λα παξέρεη ζηηο Δζληθέο, Πεξηθεξεηαθέο θαη Τνπηθέο Αξρέο ηα κέζα γηα ηελ κείσζε ησλ ζπγθεληξώζεσλ αησξνύκελσλ ζσκαηηδίσλ (PM) θαη ηελ επίηεπμε ησλ Δπξσπατθώλ πξνηύπσλ πνηόηεηαο ηεο αηκόζθαηξαο. Τξία αζηηθά θέληξα ζηελ Διιάδα επηιέρζεθαλ γηα κειέηε: ε Αζήλα, ε Θεζζαινλίθε θαη ν Βόινο. Σηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ εληαηηθέο κεηξήζεηο ησλ PM 10 θαη PM 2.5, ησλ δύν ζσκαηηδηαθώλ θιαζκάησλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ Δπξσπατθή λνκνζεζία, κε ζηόρν ηνλ ιεπηνκεξή ραξαθηεξηζκό ηεο ξύπαλζεο από αησξνύκελα ζσκαηίδηα ζηηο ηξεηο πόιεηο. Δπηπιένλ, ε ζπλεηζθνξά ησλ δηαθόξσλ πεγώλ εθπνκπήο ππνινγίζηεθε κε εθαξκνγή κνληέισλ απνδέθηε θαη κε αλάπηπμε κεηξώσλ εθπνκπώλ γηα ηηο θπζηθέο θαη αλζξσπνγελείο πεγέο. Τν ζύλνιν ησλ δεδνκέλσλ ζπγθέληξσζεο θαη εθπνκπώλ πνπ ζπιιέρζεθαλ ελζσκαηώζεθαλ ζην Δξγαιείν Άζθεζεο Πεξηβαιινληηθήο Πνιηηηθήο ACEPT-AIR. Πξαγκαηνπνηήζεθε επίζεο θαη εθαξκνγή ηνπ Δξγαιείνπ ACEPT-AIR γηα ηνλ έιεγρν ηεο δπλαηόηεηαο πνζνηηθνπνίεζεο ησλ ζπγθεληξώζεσλ ησλ PM 10 θαη PM 2.5 βάζεη ζελαξίσλ κείσζεο ησλ εθπνκπώλ βαζηθώλ πεγώλ ζσκαηηδίσλ. Ο νινθιεξσκέλνο ραξαθηεξηζκόο ηεο ξύπαλζεο από αησξνύκελα ζσκαηίδηα ζηηο ηξεηο πόιεηο θαη ε εθαξκνγή ηνπ Δξγαιείνπ Άζθεζεο Πεξηβαιινληηθήο Πνιηηηθήο νδήγεζαλ ζηελ αλάπηπμε κηαο νκάδαο κέηξσλ ειέγρνπ γηα απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηεο πνηόηεηαο ηεο αηκόζθαηξαο. Τα κέηξα απηά απνηεινύλ ηνλ ππξήλα ησλ νδεγηώλ γηα ηελ αλάπηπμε Σρεδίνπ Γξάζεο από ηηο ζρεηηθέο Αξρέο ηεο ρώξαο. Ο θύξηνο θνξέαο ρξήζηεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ έξγνπ, ην Υπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, έρεη ηελ αξκνδηόηεηα ηεο παξαθνινύζεζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο πνηόηεηαο ηνπ αέξα. Ιζηνξηθά δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηηο ππεξβάζεηο ησλ νξηαθώλ ηηκώλ γηα ηηο ζπγθεληξώζεηο ησλ PM 10 (θαη ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ αδώηνπ) θαηαδεηθλύνπλ κηα πησηηθή ηάζε ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, άκεζα ή έκκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηελ εθαξκνγή ζηνρεπκέλσλ κέηξσλ, θπξίσο γηα ηελ κείσζε ησλ εθπνκπώλ ηεο θπθινθνξίαο θαη ηε κείσζε ηεο ρξήζεο νξπθηώλ θαπζίκσλ. Τα απνηειέζκαηα ηνπ ACEPT-AIR ππνδεηθλύνπλ όηη ηα λέα κέηξα ειέγρνπ ζα πξέπεη λα ζηνρεύζνπλ ζηελ θπθινθνξία αιιά θαη ηελ θαύζε βηνκάδαο, δύν πεγέο πνπ απνηεινύλ κεγάιν πνζνζηό ησλ ζπλνιηθώλ εθπνκπώλ ζε θεληξηθέο αζηηθέο πεξηνρέο. Η παξνύζα κειέηε πεξηιακβάλεη κηα πεξίιεςε ησλ κέηξσλ ειέγρνπ πνπ πξνηείλνληαη γηα θάζε ζεκαληηθή πεγή εθπνκπήο, θαζώο θαη ηα γεληθά ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ από ηελ εθαξκνγή ηνπ έξγνπ ACEPT-AIR. 3

4 Table of Contents EXECUTIVE SUMMARY... 2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ INTRODUCTION METHODOLOGY DEVELOPMENT OF CONTROL MEASURES

5 The main objective of ACEPT-AIR project is to provide the National, Regional and Local Authorities in Greece with the means to reduce Particulate Matter (PM) concentration levels and achieve attainment of EU air quality standards. Focus has been given to three urban centers with significant air pollution problems over the last decades: Athens Metropolitan Area (AMA), Thessaloniki Metropolitan Area (TMA) and Volos Greater Area (VGA). The accumulation of population and commercial activities in Athens and Thessaloniki, the two largest urban centers in Greece, has resulted in intense traffic and urbanization conditions with considerable burden to local and regional air quality. Volos is a medium-sized city but presents several diverse pollution sources, such as a number of industries in and around the city and a busy harbor used both for commercial activities and tourism. In addition, its topography, with the foothills of Mount Pelion to the northeast and other hills to the northeast surrounding the city, restricts the transport and dispersion of pollutants and contributes to severe air pollution events. In line with EU legislation, the Greek Ministry for the Environment, Energy and Climate Change has been monitoring the concentration levels of PM 10 and PM 2.5, through the National air pollution monitoring network, which operates several fixed PM monitoring stations. A number of control measures have been also applied and their effect is evident by the decreasing trend in PM concentrations over the last decade. Nevertheless the annual limit values for PM 10 set by EU is still not attained in urban areas impacted by traffic and industrial activities, while exceedances of the respective daily limit value are observed even in urban background sites. The data collected during the project and the implementation of ACEPT-AIR Policy Tool has led to the development of a set of mitigation measures for the reduction of PM concentrations in the air. The present report summarizes these proposed control measures. Intensive measurement campaigns of PM 10 and PM 2.5, the two size fractions included in EC legislation, were carried out in order to characterize in detail particulate air pollution in these three cities. PM chemical components, such as major elements, metals and ionic species, as well as their carbon content, were quantified and related to specific sources. The obtained PM 10 and PM 2.5 databases were further utilized for the quantification of the relative contribution of each source to PM concentration levels, through receptor modeling. In addition, emission inventories for natural and anthropogenic sources have been compiled. All the concentration and emission 5

6 strength data collected have been incorporated into ACEPT-AIR Policy Tool. The Tool s calculation algorithm developed in the framework of the project allows for the estimation on PM concentration changes due to increases or decreases in specific emission source strengths. The Policy Tool has been applied for testing the quantitative forecast of PM 10 and PM 2.5 concentrations based on emission reductions applied on prominent sources. Based on the comprehensive characterization of particulate air pollution in the three cities and the application of ACEPT-AIR Policy Tool, a set of measures has been proposed for effective air quality management. These measures form the core of the guidelines for Action Plan formulation, to be provided to key stakeholders of the project. Long-term analysis of PM concentrations at the three studied areas has shown a decreasing trend. The threshold limits of both PM 2.5 and PM 10 are currently not exceeded in the suburban areas but this is not a result that should lead to complacency towards effective mitigation measures for the reduction of air pollution in large urban centres. The concentrations are much higher in traffic impacted central areas with fewer but yet emerging exceedances. The need for mitigation measures becomes evident if one considers that due to the economic crisis affecting Greece, gaseous precursors such as NOx and primary PM 10 emissions have been reduced by more than 50%, while for others like SO 2 the reduction is more than 90%. Although the latter appears to be a technology and regulation based reduction and may be permanent this is not the case for other pollutants. Their concentrations may rise again when the economy recovers. The application of source apportionment techniques has allowed also for the identification of the main factors contributing to increased PM levels. One interesting observation lies with the secondary aerosol component representing sulphate, nitrate and secondary organic species, which appears to constitute a major component of the PM mass not directly linked to a primary emission source but is the result of atmospheric chemistry by conversion of gaseous components to particulate matter at variable timescales and dependent on atmospheric conditions. More specifically the sulphate component, which is rather stable once formed as ammonium sulphate and has a large life time in the atmosphere, is observed at considerably higher concentrations in the Eastern Mediterranean area than existing measurements in Western and South Western Europe. Despite the reductions in emissions and some peaks in Volos and Thessaloniki possibly attributed to local sources, a background level for this component appears unaffected on an annual basis by local urban sources and can be attributed to long range transport. Mitigation 6

7 measures at a Regional and International level is therefore suggested for this component. The major stakeholder at the ACEPT-AIR project, the Ministry of Energy, Environment and Climate Change, has the competence and responsibility of air quality management and monitoring. The historical data of exceedances of PM 10 (and NO 2 ) limit values during the last decade shows in general a downward trend and is directly or indirectly linked to the development of measures targeting mainly the reduction of traffic emissions, reduction in fossil fuel use due to energy efficiency improvements or interventions in favour of alternative fuels and renewable energy sources in urban areas. According to ACEPT-AIR outcome, new measures for PM 2.5 /PM 10 should be especially focused on the traffic and biomass combustion sectors because they represent major emission sources in the central areas. Traffic emissions from vehicle exhaust and non-exhaust origins remain a constant source of PM 10 and PM 2.5 with equal share in the coarse and fine fraction at a level of 5-18% at Urban Background sites to 44% at the Thessaloniki traffic site. Especially the non-exhaust component mixed with mineral dust may represent a major fraction of the PM 10. Measures of traffic management and emission reductions from vehicles are already in place but must be intensified. These already included an age limit of 23 years, which has been implemented for all urban, semi-urban and long distance buses. Also the limit of 11 years was set as the higher permissible age for buses in public transport. Under the provisions of the same law, economic incentives were given in the owners for the replacement of vehicles with new or used vehicles of small age. Of the 5000 semi-urban and long distance buses licensed in Greece, 1846 buses have been replaced since 2004, of which 1746 with new and 100 with used of age lower than 5 years. Further reductions may provide small amount of PM concentration reductions but significant to attain compliance with limit values. On the other hand given the fact that traffic emissions do not change significantly during the year with the exception of the August holiday period, it is interesting to observe that more than half of the exceedances at central and traffic stations (after removing the African dust influence) occurred during the cold days of the winter period when intensive wood burning had (after 2010) become a major practice for residential heating in large areas of Greek cities due to the economic crisis. Based on ACEPT-AIR results, during the annual average relative contribution of wood burning for residential heating is between 17 to 35 % of PM 10 and 20 to 32% of PM 2.5 at the different urban areas considerably increased with respect to contribution during 2002 (7% in PM 10 and 11% in PM 2.5 ). Significant role also play distant or surrounding industrial emissions for energy or materials (cement, petrochemicals) production in terms of secondary organic, nitrate and sulphate aerosol leading to an average of 30 % of the PM 10 mass concentration. Heavy oil combustion is another source of minor contribution averaged over the whole of the year (generally below 10% for PM 2.5 ). 7

8 A summary of mitigation measures targeted to each major emission source and the respective current source contributions as quantified through the project are presented in Table 1 below: 8

9 Table 1 Summary of control measures targeting at specific emission sources. Source Measure Level of influence Description Low emission zones National and local (LEZ) Road traffic 5-44% of PM 10 : Exhaust 5-29% Non-exhaust 10-15% 4-38% of PM 2.5 : Exhaust 5-34% Non-exhaust 2-5% Expand and prioritize the recently (2012) implemented unlimited access for electric and hybrid low emission cars in the so called green ring, where regular vehicles are entering depending on odd/even days with respect to their number plate last digit. Parking Local Creation of large parking lots at main transport interfaces (train and metro stations) at the outskirts of the city (park and ride system) with incentives (low fares) in order to promote the combined use of car and public transport. Street cleaning Local Tandem use of sweeping and, more importantly, water washing, especially during dry periods of the year. It is evident that non exhaust traffic emissions lead to a major part of the coarse fraction of road dust that can be removed by street cleaning Promoting low-carbon and low-no x vehicles and new technology vehicles National and local Implement further Reductions in Road Tax and Import Tax for low emission vehicles (for NO 2 and PM). Incentives to withdraw aged private vehicles and replacement with modern (E5/E6) vehicles. Installation of particle filters in heavy duty commercial vehicles. Expand public transport Network Local Continuous expansion of Metro lines in Athens (currently only 3) and completion of the Metro in Thessaloniki. Improvement of Public Bus Network for an efficient, ecologic and faster public transportation (metro, train, and tram) 9

10 Road traffic 5-44% of PM 10 : Exhaust 5-29% Non-exhaust 10-15% 4-38% of PM 2.5 : Exhaust 5-34% Non-exhaust 2-5% Heavy oil combustion / Shipping <1-12% of PM 10 <1-33% of PM 2.5 Reducing road transportation for goods Renewal of car/taxi/motorcycle fleet. National and local National Creating a terminal outside the Athens Metropolitan Area serviced by rail line to the Piraeus harbour while currently trucks travel for 50 km within the central axis of the Athens Metropolitan Area. Subsidies for increasing the share of hybrid, natural gas and Liquefied Petroleum Gas (LPG) taxis. Promoting the replacement of 2-strokes motorcycles by 4 strokes. National and local Reduced fares of public transport Reduced fares for public transport during intensive Sahara dust intrusions or forecasted intense pollution episodes Improving public fleet Local Increase the share of natural gas buses (currently at 35%). Vehicle and road maintenance Combat the illegal trade of adulterated fuel Stricter legislation for industrial heavy fuel oil users National and local National and local Local Enforce the measure of withdrawal of old technology urban and regional buses Increase the frequency of inspection programmes to public vehicles to ensure that in-use engines continue to have functional controls and proper maintenance. Maintaining roads in good repair to reduce the contribution of PM from road surface wear Incidents of adulterated fuel circulation and use are still common in Greece. Continuous controls are needed to eliminate this phenomenon Monitor with inspection checks the fuel efficiency of burners, boilers and power generators of small and medium scale industries operating machinery using heavy fuel oil Industrial facilities Local Impose high standards for fuels and increase inspections to facilities 10

11 Precursors of secondary particles 13-49% of PM % of PM 2.5 Stricter legislation for harbour Large Industry using fossil fuel for power generation or other industries National and local Local Docking at the large commercial harbours is only permitted to vessel with engines operating with low sulphur content. These rules need to be enforced and monitored The introduction of natural gas in the national energy system is one of the largest investments ever carried out in Greece and it constitutes a major priority of the national energy policy. An important part of the infrastructure, mainly the high pressure transmission system and the medium pressure network, which is necessary for the transport of natural gas to the main regions of consumption, has been completed. Expansion projects of Greek natural gas system are under way in order to link more cities and industries to the system (e.g. Aliveri, Megalopolis, etc). Moreover, in the areas connected to the natural gas network, natural gas stations for feeding CNG (Compressed Natural Gas) vehicles have been created. The high levels observed across Athens and in the whole of the country may be partly due to long range transport of secondary pollutants or gaseous precursors from outside Greece. This is an area where policy makers must intensify efforts for resolving problems of trans boundary pollution in Europe. 11

12 Biomass burning 17-35% of PM % of PM 2.5 Environmental education and awareness raising Reduction of low efficiency wood burning for residential heating Local Local High price of diesel for residential heating during the economic crisis resulted in the use of wood in a large scale in the densely populated areas of Greek urban centres, leading to high pollution episodes during stagnation periods in winter. Information material and training to discourage citizens from this inefficient form of energy are needed. Introduction of natural gas and Renewable energy Sources Improvement of the thermal behaviour of residential buildings and promotion of energy efficiency appliances and heating equipment. News bulletins advising for reduction in wood burning during forecasted atmospheric stagnation periods. Communication campaigns through the media and dissemination of "best practices" should be favoured in order to sensitize population on the opportunity of the previous measures. 12

Action 2 ACEPT-AIR LIFE+ 09 ENV/GR/000289. Deliverable D6. TITLE: PM 10 and PM 2.5 Concentration. Databases for the three urban areas AMA, TMA and VGA

Action 2 ACEPT-AIR LIFE+ 09 ENV/GR/000289. Deliverable D6. TITLE: PM 10 and PM 2.5 Concentration. Databases for the three urban areas AMA, TMA and VGA ACEPT-AIR LIFE+ 09 ENV/GR/000289 Action 2 Deliverable D6. TITLE: PM 10 and PM 2.5 Concentration Databases for the three urban areas AMA, TMA and VGA April 12 Coordinated by: In the framework of the LIFE09

Διαβάστε περισσότερα

Regional ITS Action Plan

Regional ITS Action Plan Regions for Intelligent Transport Solutions Network This project is co-financed by the European Regional Development Fund and made possible by the INTERREG IVC programme Project Duration: 31.01.2012 31.12.2014

Διαβάστε περισσότερα

Integrated Municipal Solid Waste management through multicriteria optimisation encountering cost and GHG emissions: Model building and application

Integrated Municipal Solid Waste management through multicriteria optimisation encountering cost and GHG emissions: Model building and application Integrated Municipal Solid Waste management through multicriteria optimisation encountering cost and GHG emissions: Model building and application George MAVROTAS 1, Sotiria SKOULAXINOU 2, Nikos GAKIS

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΤΥΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Φ. ΖΙΩΓΟΥ Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρμογών Στερεών Καυσίμων

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρμογών Στερεών Καυσίμων ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Overview Δρ. Ν. Κούκουζας

Διαβάστε περισσότερα

Economic impact of Climate Change on the Cypriot agricultural sector

Economic impact of Climate Change on the Cypriot agricultural sector Economic impact of Climate Change on the Cypriot agricultural sector Working Paper Markou Marinos, Stylianou Andreas Agricultural Research Institute Adriana Bruggeman*, Christos Zoumides+, Stelios Pashiardis,

Διαβάστε περισσότερα

Measurement and Reduction of Administrative Burdens in 13 sectors in Greece Final Report Food Safety

Measurement and Reduction of Administrative Burdens in 13 sectors in Greece Final Report Food Safety Measurement and Reduction of Administrative Burdens in 13 sectors in Greece Final Report Food Safety Co-financed by Greece and the European Union 2 Table of Contents Acronyms and Abbreviations... 5 Executive

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 39(111) του 2004

Αριθμός 39(111) του 2004 Ε.Ε. Παρ. I(III) 3462 Ν. 39(III)/2004 Αρ. 3852, 30.4.2004 Ο περί του Πρωτοκόλλου της Σύμβασης του 1979 για τη Διαμεθοριακή Ρύπανση της Ατμόσφαιρας σε Μεγάλη Απόσταση που οφείλεται στους Έμμονους Οργανικούς

Διαβάστε περισσότερα

ATMOSPHERIC ORGANIC AEROSOL WATER INTERACTIONS. Dissertation. Submitted to the. Department of Chemical Engineering. University of Patras

ATMOSPHERIC ORGANIC AEROSOL WATER INTERACTIONS. Dissertation. Submitted to the. Department of Chemical Engineering. University of Patras ATMOSPHERIC ORGANIC AEROSOL WATER INTERACTIONS Dissertation Submitted to the Department of Chemical Engineering University of Patras by MAGDALINI PSICHOUDAKI In Partial Fulfillment of the Requirements

Διαβάστε περισσότερα

ICT Adoption and Digital Growth in Greece

ICT Adoption and Digital Growth in Greece ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 11 Tsami Karatassoυ Str., 117 42 Athens,

Διαβάστε περισσότερα

INSTITUTE OF NUCLEAR TECHNOLOGY RADIATION PROTECTION

INSTITUTE OF NUCLEAR TECHNOLOGY RADIATION PROTECTION INSTITUTE OF NUCLEAR TECHNOLOGY RADIATION PROTECTION ANNUAL REPORT 2008 ANNUAL REPORT 2008 CONTENTS I 1. PREFACE...1 2. ACTIVITY REPORT / PERSPECTIVE...3 2.1. ACTIVITY REPORT...3 2.2. SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS

Διαβάστε περισσότερα

Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model

Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model RURWOMBACK PROJECT Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model PROPOSALS FOR ADAPTATION OF PERMANENT TRAINING COMPILATION REPORT Authors:

Διαβάστε περισσότερα

[ STUDY (FEASIBILITY, PREDICTIONS ] [WP 3.1, Deliverable 3.1.1]

[ STUDY (FEASIBILITY, PREDICTIONS ] [WP 3.1, Deliverable 3.1.1] PROMOTE INDIGENOUS DEVELOPMENT BY ENHANCING LOCAL BRANDING THROUGH PRIMARY, SECONDARY AND TERTIARY ECONOMIC SECTOR CLUSTERS AND INNOVATION NODES BRANDINODE [ STUDY (FEASIBILITY, PREDICTIONS ] [WP 3.1,

Διαβάστε περισσότερα

Press Clippings (v 7) World Forum on Energy Regulation (WFER IV) (Status as of 5 th November 2009)

Press Clippings (v 7) World Forum on Energy Regulation (WFER IV) (Status as of 5 th November 2009) 1 Press Clippings (v 7) World Forum on Energy Regulation (WFER IV) (Status as of 5 th November 2009) 2 Table of contents 1. Overview of WFER IV Communications Strategy... 4 2. Press Clippings... 5 International

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF MANAGEMENT AND ECONOMICS. Dissertation ECONOMIES OF SCALE AND OPTIMAL SIZE SHIP IN LNG CARRIERS

CYPRUS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF MANAGEMENT AND ECONOMICS. Dissertation ECONOMIES OF SCALE AND OPTIMAL SIZE SHIP IN LNG CARRIERS CYPRUS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF MANAGEMENT AND ECONOMICS Dissertation ECONOMIES OF SCALE AND OPTIMAL SIZE SHIP IN LNG CARRIERS Prokopis Appios Limassol 2013 CYPRUS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Διαβάστε περισσότερα

REPUBLIC OF CYPRUS MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE

REPUBLIC OF CYPRUS MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE REPUBLIC OF CYPRUS MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE INTERIM REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF THE PROGRAMME EDUCATION AND TRAINNING 2010 MAY 2009 Table of Contents Page PREFACE 1 CHAPTER 1: Key Competences

Διαβάστε περισσότερα

INSTITUTE OF NUCLEAR TECHNOLOGY RADIATION PROTECTION ANNUAL REPORT 2007

INSTITUTE OF NUCLEAR TECHNOLOGY RADIATION PROTECTION ANNUAL REPORT 2007 INSTITUTE OF NUCLEAR TECHNOLOGY RADIATION PROTECTION ANNUAL REPORT 2007 ANNUAL REPORT 2007 CONTENTS 1. Organisational Chart page 1 Preface page 3 2. Activity Report/Perspective 2.1 Activity Report 2.2

Διαβάστε περισσότερα

NAUSIVIOS CHORA. A Journal in Naval Sciences and Technology ΝΑΥΣΙΒΙΟΣ ΧΩΡΑ. Περιοδική Έκδοση Ναυτικών Επιστημών. Ανθρωπιστικές και Πολιτικές Επιστήμες

NAUSIVIOS CHORA. A Journal in Naval Sciences and Technology ΝΑΥΣΙΒΙΟΣ ΧΩΡΑ. Περιοδική Έκδοση Ναυτικών Επιστημών. Ανθρωπιστικές και Πολιτικές Επιστήμες PART D: Humanities and Political Sciences NAUSIVIOS CHORA A Journal in Naval Sciences and Technology PART D: Humanities and Political Sciences ΝΑΥΣΙΒΙΟΣ ΧΩΡΑ Περιοδική Έκδοση Ναυτικών Επιστημών ΜΕΡΟΣ Δ:

Διαβάστε περισσότερα

3577 Ν. 40(ΙΙΙ)/2004

3577 Ν. 40(ΙΙΙ)/2004 Ε.Ε. Πρ. I(III) Αρ. 852, 0.4.2004 577 Ν. 40(ΙΙΙ)/2004 περί τυ Πρτκλλυ της Σύμβσης τυ 1979 γι τη Διμεθρική Ρύπνση της Ατμσφιρς σε Μεγάλη Απστση πυ φρά τν Έλεγχ τν Εκπμπών τυ Αζώτυ ή τν Διμεθρικών Ρών τυς

Διαβάστε περισσότερα

Quality in and Equality of Access to Healthcare Services

Quality in and Equality of Access to Healthcare Services Quality in and Equality of Access to Healthcare Services Country Report for Greece March 2008 Panagiotis Altanis, Charalambos Economou, Mary Geitona, Susan Gregory, Elizabeth Mestheneos, Judy Triantafillou,

Διαβάστε περισσότερα

ORGANISATIONAL CHART 2006

ORGANISATIONAL CHART 2006 INSTITUTE OF NUCLEAR TECHNOLOGY RADIATION PROTECTION ANNUAL REPORT 2005-2006 2 ANNUAL REPORT 2005-2006 CONTENTS 1. Organisational Chart page 4 Preface page 5 2. Activity Report/Perspective 2.1 Activity

Διαβάστε περισσότερα

Questionnaire forms for assessing living conditions in open spaces and public buildings

Questionnaire forms for assessing living conditions in open spaces and public buildings Questionnaire forms for assessing living conditions in open spaces and public buildings Deliverable. D4.2 Component.- 4 Development of MED retrofitting operational methodology Phase. - 1 Determination

Διαβάστε περισσότερα

Learning Community - Immigrants as educational facilitators pave the way for immigrants to access lifelong learning

Learning Community - Immigrants as educational facilitators pave the way for immigrants to access lifelong learning WP1 1 Ιανουαρίου 2010 [LEARNING COMMUNITY - IMMIGRANTS AS EDUCATIONAL FACILITATORS PAVE THE WAY FOR IMMIGRANTS TO ACCESS LIFELONG LEARNING] Learning Community - Immigrants as educational facilitators pave

Διαβάστε περισσότερα

D14+D15: RECOMMENDATIONS

D14+D15: RECOMMENDATIONS ura Contract no. 030145 Co-ordinating Regional Primary Sector Policies for Boosting Innovation CoRIn Co-ordination Action Support for the coherent development of policies Regions of Knowledge 2 D14+D15:

Διαβάστε περισσότερα

Contents. Page. The wood used to produce pulp for the paper of this document comes from Sustainable Management forests and plantations.

Contents. Page. The wood used to produce pulp for the paper of this document comes from Sustainable Management forests and plantations. Contents Page 1. Message from the Chairman of the Board of Directors 3 2. VIOHALCO S.A. 9 3. Steel Operations 21 4. Copper Operations 34 5. Aluminium Operations 47 6. Real Estate Development Operations

Διαβάστε περισσότερα

Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model

Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model R E F E R E N C E D O C U M E N T R U R W O M B A C K PROJECT Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model 2 0 0 9 - T R 1 - L E O 0 5-0

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα 56. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ. Θερμές Ευχές για Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα

Τα Νέα 56. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ. Θερμές Ευχές για Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα Τα Νέα 56 της Ε Ε Ε Ε Γ Μ Θερμές Ευχές για Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα Αρ. 56 AΠΡΙΛΙΟΣ 2013 Μιχάλης Μακρουλάκης «ΑΜΟΡΓΟΣ» Από την έκθεση του Ιδρύματος Β. και Μ. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Άρθρα 3

Διαβάστε περισσότερα

Training Modules Multilateral Project SHIVAA 502901 LLP-1-2009-1-FR- GRUNDTVIG -GMP

Training Modules Multilateral Project SHIVAA 502901 LLP-1-2009-1-FR- GRUNDTVIG -GMP Training Modules Multilateral Project SHIVAA 502901 LLP-1-2009-1-FR- GRUNDTVIG -GMP Successful Help for Inclusion by Valorised Actions for Adults in the field of environment SHIVAA 502901-LLP-1-2009-1-FR-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

LIFE07NAT/GR/000296 Progress Report Covering the project activities from 01/10/2009 to 31/12/2010

LIFE07NAT/GR/000296 Progress Report Covering the project activities from 01/10/2009 to 31/12/2010 LIFE Project Number LIFE07NAT/GR/000296 Progress Report Covering the project activities from 01/10/2009 to 31/12/2010 Reporting Date 31/01/2011 LIFE+ PROJECT NAME or Acronym Actions for the conservation

Διαβάστε περισσότερα

! # % % &!! ( ) +,.. / / / 0 1! 2 1)3+4 + 5 6 1. 1.! / 1!

! # % % &!! ( ) +,.. / / / 0 1! 2 1)3+4 + 5 6 1. 1.! / 1! ! # % % &!! ( ) +,.. / / / 1! 2 1)3+4 + 5 6 1. 1.! / 1! + 3 7 128 394 3 :+3 1! ) ; +3 +37499 < SAE TECHNICAL PAPER SERIES 1-1-3677 Effects of an on Line Bypass Oil Recycler on Emissions with Oil Age for

Διαβάστε περισσότερα