ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 30607 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Οκτωβρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ /23320 Δημοσίευση του Οδηγού Κατάρτισης της ειδικότητας «Υποκριτική Θεάτρου Κινηματογράφου». ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ο.Ε.Ε.Κ. Έχοντας υπόψη: 1. Τα άρθρα 5 και 10 του νόμου 2009/1992 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτι σης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 18, τ. Α / ), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. 2. Την υπ αριθμ. 121/1992 (ΦΕΚ 371, τ. Β / ) «Κα νονισμός Λειτουργίας του Οργανισμού Επαγγελματικής και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.)» Απόφαση του Υπουργού Εθνι κής Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει. 3. Την με αριθμό Ζ/3378/1993 (ΦΕΚ 356/τ.Β ) Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει με το ΦΕΚ 722/ Tην υπ αριθμ. 16/1998 Απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. περί έγκρισης της μορφής του Οδηγού Κατάρτισης. 5. Τη με αριθμό Δ/8555/ Πράξη Προέδρου του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. με θέμα «Έγκριση Προγραμμά των Ειδικοτήτων που υποβλήθηκαν από το ΙΔ. Ι.Ε.Κ. ΑΚΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΦΕΚ 613/ τ.β / ). 6. Την απόφαση επί του θέματος 4β της με αριθμό 36/ συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ., απο φασίζει: Τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του συνημμένου στην παρούσα Οδηγού Κατάρτισης της ειδικότητας «Υποκριτική Θεάτρου Κινηματογρά φου», του Τομέα «Πολιτισμού Αθλητισμού», Ομάδα «Πολιτισμού». Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2008 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α) ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Υποκριτική Θεάτρου Κινηματογράφου Β) ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Πολιτισμού Αθλητισμού Γ) ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Απολυτήριο Λυκείου (Ενιαίου ή Γενικού ή Τεχνικού ή Πολ/κού) ή Πτυχίο (ΤΕΛ ή ΕΠΛ ή ΤΕΕ Β κύκλου) Δ) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Τέσσερα (4) εξάμηνα κατάρτισης Ε) ΠΑΡΕΜΦΕΡΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ανώτερες Σχολές Δραματικής Τέχνης Α) Κρατικού Θεάτρου Β.Ελλάδος Β) Εθνικού Θεάτρου Αθηνών ΣΤ) ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (JOB PROFILE) Ο Κάτοχος Διπλώματος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Υποκρι τική Θεάτρου Κινηματογράφου» έχει πιστοποιημένη κατάρτιση θεωρητική και τεχνική, που τον καθιστούν ικανό και υπεύθυνο να αναλάβει, να δημιουργήσει αλλά και να υπηρετήσει ρόλους διαφόρων ειδών στο χώρο του θεάματος (θέατρο, κινηματογράφο, τηλεόραση, ραδιόφωνο κτλ.) ΛΥΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙ ΔΙΚΟΤΗΤΑΣ «Υποκριτική Θεάτρου Κινηματογράφου» Για να είναι ικανός να ανταποκρίνεται σε ρόλους υποκριτικής θα πρέπει να γνωρίζει: 1. Υποκριτική (τις αρχές που διέπουν την υποκριτική τέχνη με απώ τερο σκοπό την καλύτερη δυνατή ερμηνεία σε διάφο ρους ρόλους που θα του ανατεθούν σε οποιοδήποτε ρεπερτόριο και σε οποιοδήποτε χώρο του θεάματος π.χ. θέατρο, κινηματογράφο, τηλεόραση κλπ). 2. Αρχές αγωγής προφορικού λόγου ορθοφωνίας (τις αρχές που διέπουν τη σωστή εκφορά του προφο ρικού λόγου καθώς και τη σωστή χρήση της αναπνοής,

2 30608 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ώστε να χρησιμοποιεί σωστά τα βασικά μέσα της υπο κριτικής τέχνης). 3. Χορός Κινησιολογία (τις βασικές αρχές κινησιολογίας και χορού, ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει στις ανάγκες κίνησης και χορού σε ρόλους που θα του ανατεθούν). 4. Μουσική Τραγούδι (τις βασικές αρχές της μουσικής παιδείας έτσι, ώστε να ανταπεξέλθει στις μουσικές ανάγκες ενός ρόλου που θα του ανατεθεί) 5. Αυτοσχεδιασμός (τις αρχές εκείνες που να του δίνουν τη δυνατότητα να ελέγχει και τα υπόλοιπα μέσα έκφρασης εκτός από το λόγο και, κυρίως, να βρίσκει τρόπους να εξωτερικεύει συναισθήματα με τη χρήση μόνο του σώματος) 6. Σκηνογραφία Ενδυματολογία (τη χρήση των σκηνικών και των κουστουμιών έτσι, ώστε να αποκτά άμεση γνώση για το τι είναι αυτό που τον περιβάλλει σε μία θεατρική παράσταση, και όχι μόνο, αλλά ακόμη και πώς να το κατασκευάσει). 7. Δραματολογία (πώς να αναλύει ένα θεατρικό κείμενο, ώστε να εν σαρκώνει σωστά και να εμπλουτίζει τον χαρακτήρα τον οποίο καλείται να ερμηνεύσει) 8. Ιστορία Θεάτρου (προκειμένου να αποκτήσει γενικότερες γνώσεις, οι οποίες θα τον βοηθήσουν στο επάγγελμά του) 9. Κινηματογράφος (τις βασικές αρχές που διέπουν την κινηματογραφική τέχνη, να μπορεί να αντιλαμβάνεται την κινηματογρα φική δράση και τους όρους που τη διέπουν) 10. Σκηνοθεσία (βασικές έννοιες της σκηνοθεσίας που θα του επιτρέ ψουν να ανταποκρίνεται στις σκηνοθετικές απαιτήσεις των ρόλων που θα υποδυθεί) 11. Αρχαίο Δράμα (γνώσεις του ύφους, της δημιουργίας και των δημιουργών του Αρχαίου Δράματος για εμπλουτισμό της δραματολογικής του παιδείας.) ΤΟΜΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ «ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ» Εάν λάβουμε υπόψη το πλήθος των Μ.Μ.Ε., την αύξηση των θεάτρων καθώς και την εξέλιξη του κινηματογρά φου, ο Διπλωματούχος της ειδικότητας «Υποκριτική Θε άτρου Κινηματογράφου» έχει ευρύ φάσμα επιλογής απασχόλησης στους ανωτέρω τομείς. ΤΟΜΕΑΣ: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑ ΦΟΥ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟ Α Β Γ Δ Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ Θ Ε Σ Θ Ε Σ Θ Ε Σ Θ Ε Σ 1. Υποκριτική Αγωγή Προφορικού Λόγου Ορθοφωνία 3. Χορός Κινησιολογία Μουσική Τραγούδι Αυτοσχεδιασμός Σκηνογραφία Ενδυματολογία Δραματολογία Ιστορία Θεάτρου Ιστορία Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Ιστορία και Πρακτική Κινηματογράφου 11. Στοιχεία Σκηνοθεσίας Αρχαίο Δράμα Μακιγιάζ Αγγλικά Χρήση Η/Υ Τεχνική της Επικοινωνίας 1 1 Επιχειρηματικότητα Θ = ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ε = ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ Σ = ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΜΕΑΣ: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΜΑΘΗΜΑ : Υποκριτική : Α :8 (2 θεωρία + 6 εργαστήριο) Β :8 (2 θεωρία + 6 εργαστήριο) Γ :8 (2 θεωρία + 6 εργαστήριο) Δ :10 (2 θεωρία + 8 εργαστήριο) ΣΤΟΧΟΣ: Στόχος του μαθήματος είναι να γνωρίζει ο καταρτιζόμενος τις βασικές αρχές που διέπουν την υποκριτική τέχνη, με απώτερο σκοπό την καλύτερη δυ νατή ερμηνεία διαφόρων ρόλων, που θα του ανατεθούν σε οποιοδήποτε ρεπερτόριο και σε οποιοδήποτε είδος του θεάματος. o Η πρώτη δοκιμασία o Πότε η υποκριτική είναι τέχνη o Η χαλάρωση των μυών o Η δράση o Η φαντασία o Ο χώρος της σκηνής ως φυσικός χώρος του αποφοίτου της ειδικότητας υποκριτικής θεάτρου-κινηματογράφου (προσκήνιο, κέντρο σκηνής, είσοδοι, έξοδοι) o Έλεγχος αντανακλαστικών o Ποίηση (αναλόγιο) o Μύθοι Παραμύθια o Ανάγνωση λογοτεχνικών κειμένων (μυθιστόρημα, διήγημα, χρονογράφημα, ιερά κείμενα, ιστορικά κείμενα κλπ.) o Οι ενότητες και οι αντικειμενικοί σκοποί o Η Πίεση και η Αίσθηση της Αλήθειας o Χαρακτήρας o Κατάσταση o Τύπος o Ρόλος (σύνθεση) o Επικοινωνία (ραδιόφωνο) o Εσωτερικός χώρος (βλέμμα-κίνηση-λόγος) o Εξωτερικός χώρος (βλέμμα-κίνηση-λόγος) o Ενδιάμεσος χώρος (βλέμμα-κίνηση-λόγος) Ι. Ανάλυση Σκηνών Ατομικές Ομαδικές α. Ψυχολογικό Θέατρο (Τσέχωφ, Ίψεν, Στρίνμπεργκ, Τενν, Ουίλλιαμς, κ.α.) β. Επικό Θέατρο Ι (Αρχαία Τραγωδία, Αττική Κωμωδία)

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) γ. Επικό Θέατρο ΙΙ (Μπρέχτ, Σύγχρονο Γερμανικό Θέατρο) ΙΙ. Σύνθεση Σκηνών Mise eu place στο χώρο Ερμηνεία Ι. Διαδρομή ρόλων Δομή και εξέλιξη ρόλων μέσα στην ιστορία του έρ γου Βack Round ρόλων ΙΙ. Ρεπερτόριο Είδη θεάτρου ειδίκευση Ηθογραφία Ρεαλισμός Μιούζικαλ Ο χορός στην Αρχαία Τραγωδία Σαίξπηρ Μολιέρος Κρητικό και Επτανησιακό Θέατρο. ΜΑΘΗΜΑ : Αγωγή Προφορικού Λόγου Ορθοφωνία : Α :4 (2 θεωρία + 2 εργαστήριο) Β :2 (2 εργαστήριο) Γ :1 (1 εργαστήριο) Δ :1 (1 εργαστήριο) ΣΤΟΧΟΣ: Η ορθή προφορά της ελληνικής γλώσσας, η ενσυνείδητη εκφορά του λόγου και η απάλειψη των ατομικών φωνητικών ατελειών (η απαλλαγή από τα εγ γενή ή επίκτητα φωνητικά ελαττώματα). Επιχειρείται η προσέγγιση του αντικειμένου σε δύο στάδια o Μηχανισμοί παραγωγής φωνής έναρθρου λόγου o Έλεγχος αναπνοής o Εκφορά συμπλεγματικών συμφώνων o Η σημασία και η ανάγνωση της στίξης o Κανόνες προφοράς ελληνικής γλώσσας o Τονισμός κειμένου. Ρυθμός και παύση ως στοιχεία εκφοράς o Τρόποι εξάλειψης εγγενών και επίκτητων ιδιωμάτων o Δημοτικό Τραγούδι o Ευαγγέλιο o Νεοέλληνες πεζογράφοι o Πολιτική αρθρογραφία o Ευθυμογραφήματα χρονογραφήματα o Ειδήσεις ραδιοτηλεοπτικών σταθμών o Εκφορά ξενικών λέξεων Παρατήρηση: Σε όλες τις ενότητες θα πραγματοποι είται πρακτική άσκηση των καταρτιζομένων. ΜΑΘΗΜΑ : Χορός Κινησιολογία ΕΞΑΜΗΝΟ : Α, Β, Γ Α :2 (2 εργαστήριο) : Β :2 (2 εργαστήριο) Γ :2 (2 εργαστήριο) ΣΤΟΧΟΣ: Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη ρυθμική κυ ρίως άσκηση των καταρτιζομένων αλλά και στην εκ μάθηση χορών. Η ευπλασία του σώματος στην κίνηση είναι σημαντική για τη δουλειά του αποφοίτου της ει δικότητας υποκριτικής θεάτρου κινηματογράφου και η γνώση τόσο των κλασικών ασκήσεων χορού όσο και των χορών καθ αυτών διευκολύνουν στην προετοιμασία των ρόλων με σχετικές απαιτήσεις. o Πρόγραμμα κινησιολογίας o Παραδοσιακοί χοροί o Πρόγραμμα κινησιολογίας o Κλασικοί χοροί o Πρόγραμμα κινησιολογίας o Μοντέρνοι χοροί ΜΑΘΗΜΑ : Μουσική Τραγούδι ΕΞΑΜΗΝΟ : Γ, Δ : Γ :2 (2 εργαστήριο) Δ :2 (2 εργαστήριο) ΣΤΟΧΟΣ: Στόχος του μαθήματος είναι να αποκτήσει ο καταρτιζόμενος τις βασικές αρχές μουσικής ώστε να ανταπεξέλθει στις μουσικές ανάγκες ενός ρόλου. o Οι νότες o Το πεντάγραμμο o Τα κλειδιά o Τα μέτρα o Οι ρυθμοί o Μέτρηση ρυθμών o Παύσεις o Κλιματικές χρωματικές o Μείζονες κλίμακες o Οι τόνοι o Ασκήσεις για τους διάφορους τόνους o Τα διαστήματα o Τρίηχο o Συγκοπή o Δίεση o Ύφεση Παρατήρηση Τα μαθήματα θεωρητικής συνδυάζονται με πρακτική και παρουσίαση τραγουδιών. ΜΑΘΗΜΑ : Αυτοσχεδιασμός ΕΞΑΜΗΝΟ : Α, Β : Α :2 (2 εργαστήριο) Β :2 (2 εργαστήριο) ΣΤΟΧΟΣ: Στόχος του μαθήματος είναι να γνωρίσει ο καταρτιζόμενος τις βασικές αρχές που δίνουν τη δυ νατότητα να ελέγχει και τα υπόλοιπα μέσα έκφρασης εκτός από το λόγο και κυρίως να βρίσκει τρόπους να εξωτερικεύει συναίσθημα με τη χρήση του σώματος. o Γνωριμία ομάδα εμπιστοσύνη o Κέντρο βάρους

4 30610 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) o Χαλάρωση οραματισμός επικοινωνία o Δημιουργία ομάδας Κύκλος o Κύκλος Ρυθμός o Το εσωτερικό παιδί o Το φανταστικό αντικείμενο o Ο φανταστικός χώρος o Η φανταστική δύναμη o Το φανταστικό πρόσωπο o Αναπαράσταση ανάμνησης o Αυτοσχεδιασμοί κινησιολογικοί o Αυτοσχεδιασμοί φωνητικοί o Αυτοσχεδιασμοί κινησιολογικοί & φωνητικοί o Ο ρόλος της παύσης o Αυτοσχεδιασμοί λόγου Παρατήρηση: Το μάθημα λόγω της ιδιομορφίας που παρουσιάζει θα γίνεται με τη μορφή πρακτικής άσκησης. ΜΑΘΗΜΑ : Σκηνογραφία Ενδυματολογία ΕΞΑΜΗΝΟ : Γ, Δ : Γ :1 (1 θεωρία) Δ :1 (1 θεωρία) ΣΤΟΧΟΣ: Στόχος του μαθήματος είναι να γνωρίσει ο καταρτιζόμενος τη χρήση των σκηνικών και των κου στουμιών, ώστε να αποκτά άμεση γνώση για το τι είναι αυτό που τον περιορίζει σε μία θεατρική παράσταση και ακόμη πώς να τα κατασκευάσει. o Το πνεύμα του αέρα o Το σκηνικό και ο χώρος o Βρίσκω σχεδιάζοντας o Το πλαίσιο και το βλέμμα o Το σκηνικό και το έργο o Η τεκμηρίωση o Το έργο που μοιράζεται o Μετατροπές o Προοπτική o Ο πολιτισμός και πώς τον χρησιμοποιούμε o Η σωστή αναλογία (για τη χρήση της αρχιτεκτονι κής, της φύσης, τα υλικά) o Η Γραμματική των χρωμάτων o Η ακτινωτή διάταξη και η σκηνογραφική αφήγηση o Το σκηνικό στην όπερα o Το κουστούμι, ο ηθοποιός και το θεατρικό πρόσωπο o Σκηνογραφία και σκηνοθεσία ΜΑΘΗΜΑ : Δραματολογία Α :2 (2 θεωρία) : Β :2 (2 θεωρία) Γ :2 (2 θεωρία) Δ :2 (2 θεωρία) ΣΤΟΧΟΣ: Στόχος του μαθήματος είναι να γνωρίσει ο καταρτιζόμενος πώς να αναλύει ένα θεατρικό κείμενο με απώτερο σκοπό να αντλήσει στοιχεία με τα οποία θα εμπλουτίσει τον χαρακτήρα τον οποίο καλείται να ερμηνεύσει. o Γενικές τοποθετήσεις o Χαρακτηρισμός κειμένου o Η πλοκή o Δόμηση συγκρούσεων o Χαρακτήρες o Ιδεολογική ανάλυση o Αισθητική αποτίμηση o Συγχρονική διαχρονική ανάγνωση o Μεθοδολογία ανάλυσης κειμένου o Σημειολογία κειμένων o Συγκριτική Ανάλυση κειμένων ΜΑΘΗΜΑ : Ιστορία Θεάτρου ΕΞΑΜΗΝΟ : Α, Β, Γ, : Α :1 (1 θεωρία) Β :1 (1 θεωρία) Γ :1 (1 θεωρία) ΣΤΟΧΟΣ: Στόχος του μαθήματος είναι ο καταρτιζό μενος να αποκτήσει γνώσεις γύρω από την ιστορία του θεάτρου οι οποίες θα τον βοηθήσουν στο επάγγελμα που πρόκειται να ασκήσει. o Το αρχαίο ελληνικό και ρωμαϊκό Θέατρο o Το μεσαιωνικό Θέατρο o Το Θέατρο της Ιταλικής Αναγέννησης o Το Ελισαβετιανό Θέατρο o Ο Χρυσούς Αιώνας της Ισπανίας και της Γαλλίας o Το Αγγλικό Θέατρο της Παλινόρθωσης o Το Θέατρο στη Γερμανία του 18ου αιώνα o Η Γαλλία πριν την Επανάσταση o Το Θέατρο του 19ου αιώνα o Ίψεν, Τσέχωφ και το θέατρο των ιδεών o Το Σύγχρονο Θέατρο o Το Μοντέρνο Θέατρο έως τις μέρες μας ΜΑΘΗΜΑ : Ιστορία Νεοελληνικής Λογοτεχνίας ΕΞΑΜΗΝΟ : Γ, Δ : Γ :2 (2 θεωρία) Δ :1 (1 θεωρία) ΣΤΟΧΟΣ: Στόχος του μαθήματος είναι ο καταρτιζό μενος να αποκτήσει γνώσεις που θα τον βοηθήσουν στην καλύτερη οργάνωση του εαυτού του και στους επαγγελματικούς στόχους του. 1. Από τις πρώτες αρχές ως τον Δέκατο Όγδοο Αι ώνα 1.1. Η λογοτεχνία πριν την Άλωση (11ος 15ος αι.) 1.2. Η λογοτεχνία μετά την Άλωση (15ος 17ος αι.) 1.3. Η λογοτεχνική ακμή στην Κρήτη ( ) 1.4. Ο 18ος αιώνας. Νεοελληνικός διαφωτισμός 1.5. Το δημοτικό τραγούδι 2. Δέκατος Ένατος και Εικοστός Αιώνας

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Οι δεκαετίες πριν από την Επανάσταση. Ρήγας, Χριστόπουλος, Βηλαράς 2.2. Ο Σολωμός 2.3. Ο Κάλβος. Η Επτανησιώτικη Σχολή και ο Βαλα ωρίτης 2.4. Το Ελληνικό κράτος. Οι Φαναριώτες και η Αθηναϊκή Σχολή. Ελληνικός Ρομαντισμός 2.5. Η γενιά του Νέα Αθηναϊκή Σχολή. Ο Κωστής Παλαμάς 2.6. Η πεζογραφία μετά το Το ηθογραφικό διή γημα. Το γλωσσικό ζήτημα και ο Ψυχάρης Μεταπαλαμική ποίηση 2.8. Ο Καβάφης και ο Σικελιανός. Η ποίηση ως τα Η πεζογραφία μετά τον Ψυχάρη. Ο Καζαντζάκης Η γενιά του Ποίηση Η γενιά του Πεζογραφία Μεταπολεμική ποίηση και πεζογραφία ΜΑΘΗΜΑ : Ιστορία και Πρακτική Κινηματογράφου : Α :1 (1 θεωρία) Β :1 (1 θεωρία) Γ :2 (2 θεωρία) Δ :2 (2 θεωρία) ΣΤΟΧΟΣ: Στόχος του μαθήματος είναι ο καταρτιζό μενος να γνωρίσει τις βασικές αρχές που διέπουν την κινηματογραφική τέχνη ώστε να μπορεί να αντιλαμβά νεται την κινηματογραφική δράση και τους όρους που τη διέπουν. o Τα πρώτα χρόνια: Μέχρι το 1918 o Ο Ευρωπαϊκός κινηματογράφος: Από το 1918 έως το 1927 o Ο Αμερικάνικος κινηματογράφος: Από το 1918 έως το 1927 o Ο Ευρωπαϊκός κινηματογράφος: Από το 1927 έως το 1939 o Ο Αμερικάνικος κινηματογράφος: Από το 1927 έως το 1939 o Τα χρόνια του πολέμου o Χόλιγουντ 1945 έως 1955: Παράνοια και Παρακμή o Τα χρόνια του «Νεορεαλισμού»: Ο Ευρωπαϊκός Κι νηματογράφος τη δεκαετία o Το Big Movie Χόλιγουντ ( ) o Το νέο κύμα: Η Ευρώπη από το 1955 έως το 1965 o Κινηματογράφος της Ανατολής: Η Ινδία και η Ιαπω νία μέχρι το 1965 o Τα τελευταία χρόνια o Ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου o Εξοπλισμός o Φως ήχος o Μοντάζ o Μιξάζ o Άξονας κ.λ.π. o Φωτογραφία ΜΑΘΗΜΑ : Στοιχεία Σκηνοθεσίας ΕΞΑΜΗΝΟ : Δ : Δ :2 (2 θεωρία) ΣΤΟΧΟΣ: Το μάθημα αποσκοπεί στη μετάδοση των βασικών εννοιών της σκηνοθεσίας. o Η ιστορία της σκηνοθεσίας o Η επιρροή του κινηματογράφου στο Θέατρο o Ο ρόλος του σκηνοθέτη στο σύγχρονο Θέατρο o Η θεατρική αφήγηση o Βασικές Έννοιες σκηνοθεσίας o Θεατρικός χώρος και χρόνος o Κινηματογραφικός χώρος και χρόνος o Ο Ηθοποιός στο Θέατρο o Ο Ηθοποιός στον Κινηματογράφο ΜΑΘΗΜΑ : Αρχαίο Δράμα ΕΞΑΜΗΝΟ : Β : Β :2 (2 θεωρία) ΣΤΟΧΟΣ: Οι γνώσεις που προσφέρονται αποτελούν υπόβαθρο για την προετοιμασία των καταρτιζομένων σε ρόλους αρχαίου δράματος, αλλά και γενικότερα δί νουν στοιχεία που είναι απαραίτητα για την καλλιέργεια υποκριτικής. o Ανάλυση αρχαίων κειμένων o Η ανακάλυψη του μέτρου και του ρυθμού στα Αρ χαία Κείμενα o Η εκφορά του λόγου o Το μέγεθος, η έκταση και η ένταση του αρχαίου λόγου o Σοφοκλής, Αισχύλος, Ευριπίδης o Αριστοφάνης ΜΑΘΗΜΑ : Μακιγιάζ ΕΞΑΜΗΝΟ : Δ : Δ :1 (1 εργαστήριο) ΣΤΟΧΟΣ: Στόχος του μαθήματος είναι ο καταρτιζό μενος να γνωρίσει τις βασικές αρχές προκειμένου να μακιγιάρει τον εαυτό του χωρίς να είναι απαραίτητη η παρουσία ειδικευμένου επαγγελματία. 1. Μακιγιάζ Θεάτρου 2. Μακιγιάζ Κινηματογράφου 2.1. Έγχρωμου φιλμ 2.2. Ασπρόμαυρου φιλμ 3. Μακιγιάζ μπαλέτου 3.1. Κλασικό 3.2. Μοντέρνο 4. Μακιγιάζ φωτογραφίας 4.1. Έγχρωμης 4.2. Ασπρόμαυρης

6 30612 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5. Ειδικές κατασκευές 5.1. Μαυρισμένα μάτια 5.2. Εγκαύματα 5.3. Μώλωπες 5.4. Ελιές 6. Σουρεαλιστικό μακιγιάζ φανταστικό 6.1. Κλόουν 6.2. Νεράιδα 7. Φυλετικό μακιγιάζ 7.1. Ινδής 7.2. Νέγρου 7.3. Αιγυπτίου Παρατήρηση: Τα μαθήματα μπορεί να γίνονται σε εργαστήριο Αισθητικής ή και σε αίθουσα διδασκαλίας εφόσον υπάρχουν τα κατάλληλα υλικά. ΜΑΘΗΜΑ : Αγγλικά : Α :3 (3 θεωρία) Β :3 (3 θεωρία) Γ :3 (3 θεωρία) Δ :3 (3 θεωρία) Γενικά Αγγλικά: Προφορικός και γραπτός λόγος o Θεατρική ορολογία o Ορολογία αναγκαίων τεχνικών όρων παραγωγής o Ορολογία Studio, πλατώ. ΜΑΘΗΜΑ : Χρήση Η/Υ ΕΞΑΜΗΝΟ : Α, Β : Α :2 (2 εργαστήριο) Β :2 (2 εργαστήριο) Η προβλεπόμενη ύλη που ισχύει για όλες τις ειδικό τητες των ΙΕΚ. ΜΑΘΗΜΑ : Τεχνική της Επικοινωνίας Επιχειρηματικότητα ΕΞΑΜΗΝΟ : Γ : Γ :1 (1 θεωρία) ΣΤΟΧΟΣ: Στόχος του μαθήματος είναι ο καταρτιζόμε νος να αποκτήσει βασικές γνώσεις θεωρίας επικοινωνί ας και τις αρχές της επιχειρηματικότητας Α ΜΕΡΟΣ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Η έννοια της επικοινωνίας Επικοινωνία και λήψη αποφάσεων Μοντέλα επικοινωνίας Μέθοδοι και τεχνικές επικοινωνίας Ατομική, διαπροσωπική, ομαδική, μαζική επικοινωνία Εμπόδια στην αποτελεσματική επικοινωνία και τρόποι αντιμετώπισής τους. Βασικές αρχές της ψυχολογίας του ατόμου και της ομάδας Δεξιότητες ομαδικής εργασίας: συμπεριφορά, συνερ γασία, συγκρούσεις, συντονισμός. Προσωπικές δεξιότητες: χαρακτηριστικά προσωπικό τητας επαγγελματικές ικανότητες επιλογή, ανάπτυξη, οργάνωση και παρουσίαση μηνύματος. Προφορικός λόγος (ζωντανός λόγος μηχανικός λό γος) Γραπτός λόγος (τύπος, έννοια, διακρίσεις, σημασία, λειτουργίες, εξέλιξη, προβλήματα, προστασία από το κράτος, νομοθεσία κτλ.) Οπτικοακουστικά (ραδιοφωνία, τηλεόραση, κινημα τογράφος, φιλμ, στριπς, κοινωνιολογική θεώρηση των μέσων, νομικό καθεστώς) Άλλα μέσα (σύνθημα, σύμβολα, τέχνη, εικόνα, φωτο γραφία, αφίσα) Β ΜΕΡΟΣ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Γνωρίσματα της επιχείρησης Κατηγορίες και μέγεθος επιχειρήσεων Επιχειρηματικός προγραμματισμός (Business Planning) Σύγχρονα και μελλοντικά προβλήματα της επιχείρη σης: παραγωγή, παραγωγικότητα, ανταγωνιστικότητα. Case studies θεατρικών επιχειρήσεων. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙ ΣΜΟΣ Για την αρτιότερη υλοποίηση του εκπαιδευτικού αυτού προγράμματος απαιτείται ο παρακάτω εργαστηριακός εξοπλισμός: 1. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ένα πλήρες εξοπλισμένο εργαστήριο πληροφορικής (101) που θα περιλαμβάνει απαραίτητα: Α. Έναν υπολογιστή με Κεντρική μονάδα επεξεργασίας (CPU) διπλού πυρήνα ή τετραπλού ανά δύο καταρτιζό μενους Β. Έναν εκτυπωτή (κατά προτίμηση εκτυπωτής ψεκα σμού) ανά τρεις καταρτιζόμενους Γ. Λειτουργικό σύστημα με παραθυρικό περιβάλλον Δ. Λογισμικό εφαρμογών γραφείου: i. επεξεργαστή κειμένου ii. Λογιστικά φύλλα 2. ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 1. Τηλεόραση Video ή DVD 3. Οθόνη Προβολής 4. Διασκόπιο σλάιντς 5. Κασετόφωνο CD 6. Video κάμερα 3. ΑΙΘΟΥΣΑ ΧΟΡΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ α. Κτιριολογικές προδιαγραφές εργαστηρίων Ελάχιστη επιφάνεια ανά καταρτιζόμενο: 2,5 τ.μ. Ελάχιστη επιφάνεια κάτοψης χώρου: 60 τ.μ. Αερισμός φυσικός ή τεχνητός Εξαερισμός φυσικός ή τεχνητός Ελάχιστο πλάτος θύρας 0,90 μ. και ελάχιστο ύψος 2 μ. Ως αίθουσα πρακτικής της κινησιολογίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο ίδιος χώρος του εργαστηρίου της Υποκριτικής, με την κατάλληλη διαμόρφωση του εξο πλισμού, που προβλέπεται παρακάτω. β. Εξοπλισμός εργαστηρίου Μπάρα Ασκήσεων Γυμναστικής Κασετόφωνο ή CD Player (1 ανά εργαστήριο) Στεφάνια Γυμναστικής (10 ανά εργαστήριο) Κασέτες ή CD με μουσική χορού

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Στρώματα Γυμναστικής (10 ανά εργαστήριο) 4. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗΣ α. Κτιριολογικές προδιαγραφές εργαστηρίου: Ελάχιστη επιφάνεια ανά καταρτιζόμενο: 2,5 τ.μ. Ελάχιστη επιφάνεια κάτοψης χώρου: 60 τ.μ. Αερισμός φυσικός ή τεχνητός Εξαερισμός φυσικός ή τεχνητός Ελάχιστο πλάτος θύρας 1,20 μ. και ελάχιστο ύψος 2,20 μ. β. Εξοπλισμός εργαστηρίου Εξέδρα ξύλινη (1 ανά εργαστήριο) Μικροφωνική εγκατάσταση (1 ανά εργαστήριο) Κασετόφωνο (1 ανά εργαστήριο) Πιάνο ή Αρμόνιο (1 ανά εργαστήριο) Σημείωση: Ο ίδιος χώρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως αίθουσα κίνησης χορού εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, καθώς επίσης και για τα εργαστηριακά μαθήματα: Μουσική Τραγούδι και Αυτοσχεδιασμός. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ Στα μαθήματα που χαρακτηρίζονται εργαστηριακά όσο και σ εκείνα με το χαρακτηρισμό Μικτά, ο εκπαιδευ τής πρέπει να διαθέτει και διαπιστωμένη εμπειρία στο πρακτικό μέρος. Το ίδιο σε μικρότερο ποσοστό αλλά πάντα πιστοποιήσιμη και για τα θεωρητικά μαθήματα. 2. Για τα μαθήματα: Υποκριτική Αυτοσχεδιασμός Δραματολογία Ο εκπαιδευτής να είναι πτυχιούχος Δραματικής Σχο λής ή μέλος του Σωματείου Ηθοποιών. 3. Αγωγή προφορικού λόγου ορθοφωνία Ο εκπαιδευτής να είναι πτυχιούχος Δραματικής Σχο λής ή μέλος του Σωματείου Ηθοποιών. 4. Χορός Κινησιολογία Ο εκπαιδευτής να είναι επαγγελματίας δάσκαλος χο ρού ή πτυχιούχος ΤΕΦΑΑ. 5. Μουσική Τραγούδι Ο εκπαιδευτής πρέπει να είναι πτυχιούχος Μουσικών Τμημάτων (ΑΕΙ ή ΤΕΙ). 6. Σκηνογραφία Ενδυματολογία Ο εκπαιδευτής να είναι πτυχιούχος της Σχολής Καλών Τεχνών ή απόφοιτος αντίστοιχης σχολής. 6. Ιστορία θεάτρου και Ιστορία Νεοελληνικής Λογο τεχνίας Ο εκπαιδευτής να είναι πτυχιούχος Φιλοσοφικής Σχο λής ή του τμήματος Θεατρικών Σπουδών. 7. Ιστορία και Πρακτική Κινηματογράφου Ο εκπαιδευτής να είναι πτυχιούχος Δραματικής Σχο λής ή επαγγελματίας σκηνοθέτης ή θεωρητικός κινη ματογράφου ή να έχει 5ετή επαγγελματική εμπειρία στον κινηματογράφο. 8. Μακιγιάζ Ο εκπαιδευτής να είναι πτυχιούχος Αισθητικής ΤΕΙ ή επαγγελματίας μακιγιέρ θεάματος με 5ετή επαγγελ ματική εμπειρία. 9. Αγγλικά Ο εκπαιδευτής να είναι πτυχιούχος Αγγλικής Φιλο λογίας. 10. Χρήση Η/Υ Ο εκπαιδευτής να είναι πτυχιούχος ΑΕΙ ή ΤΕΙ τμημά των Πληροφορικής.

8 30614 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ. Όλγας ΛΑΡΙΣΑ Διοικητήριο ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ευριπίδου ΚΕΡΚΥΡΑ Σαμαρά ΠΑΤΡΑ Κορίνθου ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ Διοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ Πλ. Κωνσταντινουπόλεως ΚΟΜΟΤΗΝΗ Δημοκρατίας Σε έντυπη μορφή ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1, προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. 100 Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Α Α.Ε.Δ. 10 Δωρεάν Β Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ Γ 65 Δωρεάν Δ.Δ.Σ Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70 Δωρεάν Δ Ο.Π.Κ. Δωρεάν Α.Α.Π Α + Β + Δ + Α.Α.Π. 450 Ε.Β.Ι Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται, πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 ανά έτος παλαιότητας. * Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). * Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. * Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα). * Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. * Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: , , Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr). Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1396 16 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89406/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ρωσικής Γλώσσας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1113 11 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89884/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29305 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2051 3 Οκτωβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση στον Υπουργό Πολιτισμού της αρμοδιό τητας καθορισμού του ωραρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1296 3 Ιουλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 39 6 Φεβρουαρίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 1763 (1) Ανακατασκευή του διατηρητέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35051 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2455 2 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19271 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1507 23 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 85224/Ε5 Αντιστοιχίες Τμημάτων ΤΕΙ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30223 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2122 14 Οκτωβρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ /23319 Αντιστοίχηση ειδικοτήτων ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. του ΥΠΕΠΘ με ειδικότητες Ι.Ε.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27797 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1923 18 Σεπτεμβρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 113321/Γ7 Οργάνωση και Λειτουργία της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20137 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1375 3 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικών θέσεων ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού στα ΚΔΑΥ και στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 139 11 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3676 Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμ φωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1049 12 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιχορήγηση των Ειδικών Λογαριασμών των Πανεπι στημίων για τη λειτουργία του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22737 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1921 8 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου δών με τίτλο «Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10351 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 543 18 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 37353/2375 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/553/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26497 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2100 31 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 592 π.έ/β7 (ΦΕΚ 159/ τ.β /13.02.2002) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31681 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2261 11 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναστολή Εφαρμογής Αποφάσεων Συγχωνεύσεων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25837 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2082 28 Σεπτεμβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 125494 Καθορισμός διαδικασιών και λεπτομερειών για την εφαρμογή του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15669 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1449 10 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση της λειτουργίας Προγράμματος Μεταπτυ χιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στο Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29099 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2359 20 Νοεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση άδειας λειτουργίας.... 1 Χρηματοδότηση Ειδικών Λογαριασμών Ιδρυμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28973 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2319 28 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 43149/Β7/09.02.2004 (ΦΕΚ 324/τ.B ) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 545 18 Απριλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας 2006/20/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14805 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 17 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ ΣΟΝΙΑ O.E.» με δ.τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1904 15 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4205 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 347 21 Ιουλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Γεvικoύ Πoλεoδoμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9031 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 814 7 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της με αριθμ. Φ.151/20049/Β6/2007 (Φ.Ε.Κ. 272/τ.Β /1 3 2007) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1750 3 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Κοινού Ελληνογαλλικού Προγράμματος Με ταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 279 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2208 12 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2405 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 195 21 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 10124/Β7 (ΦΕΚ 2054/ 0 10 2008, τ. Β ) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα