Η Ελεγκτική των Επιχειρήσεων που Συντάσσουν Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Ελεγκτική των Επιχειρήσεων που Συντάσσουν Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Π.Μ.Σ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Η Ελεγκτική των Επιχειρήσεων που Συντάσσουν Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις Επιβλέπων Καθηγητής: Ταχυνάκης Παναγιώτης Επιμέλεια: Σταμούδης Δημήτριος Θεσσαλονίκη 2006

2 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Εισαγωγικές Έννοιες περί των Ομίλων Εταιριών 1.1 Εισαγωγικά...σελ Ιστορική Αναδρομή...σελ Εισαγωγικές Έννοιες...σελ Συμμετοχή...σελ Μητρική...σελ Θυγατρική...σελ Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις...σελ Συγγενής...σελ Όμιλος Επιχειρήσεων...σελ Δικαιώματα Μειοψηφίας...σελ Έλεγχος...σελ Διάκριση των Συμμετοχών...σελ Μέθοδοι Λογιστικής Απεικόνισης των Συμμετοχών...σελ Εισαγωγικά...σελ Μέθοδος του κόστους (Cost Method)...σελ Μέθοδος της Καθαρής Θέσης (Equity method)...σελ Μέθοδος της Τρέχουσας Αξίας (Market value method)...σελ Η Επιβαλλόμενη Μέθοδος από την Ελληνική Νομοθεσία...σελ Όμιλοι Επιχειρήσεων...σελ Σκοπός Δημιουργίας ενός Ομίλου Επιχειρήσεων...σελ Διακρίσεις των Ομίλων...σελ Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα του Ομίλου Επιχειρήσεων...σελ Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις...σελ Η Ανάγκη Κατάρτισης Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων.σελ Σκοπός των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων...σελ Περιεχόμενο των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων...σελ Σημασία-Κριτική των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων...σελ.7 Κεφάλαιο 2-2 -

3 Η Ελληνική Νομοθεσία για τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 2.1 Εισαγωγικά...σελ Επιχειρήσεις Υποκείμενες σε Ενοποίηση...σελ Υποχρέωση Κατάρτισης Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων...σελ Συνδρομή Κριτηρίων για την Κατάρτιση των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων...σελ Επιχειρήσεις Απαλλασσόμενες από την Ενοποίηση...σελ Επιχειρήσεις μη Υποκείμενες σε Ενοποίηση...σελ Προαιρετικές Εξαιρέσεις...σελ Υποχρεωτικές Εξαιρέσεις...σελ Πληροφορίες στο Ενοποιημένο Προσάρτημα...σελ Αποτίμηση των Συμμετοχών που Εξαιρέθηκαν από την Ενοποίηση.σελ Έλεγχος των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων...σελ Χρόνος Κατάρτισης και Δημοσιότητας των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων...σελ.15 Κεφάλαιο 3 Η Τεχνική Καταρτίσεως των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 3.1 Εισαγωγικά...σελ Αρχές που διέπουν την Ενοποίηση των Οικονομικών Καταστάσεων...σελ Αρχές που διέπουν την Τεχνική Καταρτίσεως των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων...σελ Αρχές, Μέθοδοι και Κανόνες Αποτίμησης των Στοιχείων που Περιλαμβάνονται στην Ενοποίηση...σελ Μέθοδοι Ενοποιήσεως...σελ Μέθοδος της Αγοράς (Purchase method)...σελ Μέθοδος της Κ/Ξ Συμφερόντων (Pooling of interests method)...σελ Σύγκριση των Μεθόδων Ενοποιήσεως...σελ Η Μέθοδος που Επιβάλλεται από την Ελληνική Νομοθεσία...σελ Ολική και Αναλογική Ενοποίηση...σελ Ολική ή Πλήρης Ενοποίηση (Full consolidation)...σελ Αναλογική ή Μερική Ενοποίηση (Proportional consolidation)...σελ.8-3 -

4 3.6.3 Σύγκριση των Μεθόδων...σελ Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις...σελ Προϋποθέσεις Έναρξης Διαδικασιών Ενοποίησης...σελ Προσδιορισμός των Ενοποιούμενων Επιχειρήσεων...σελ Άνοιγμα Βιβλίων Ενοποίησης...σελ Απάλειψη Ενδοεταιρικών Συναλλαγών...σελ Προσδιορισμός και Απόσβεση των «Διαφορών ενοποίησης»...σελ Διαχωρισμός των Ιδίων Κεφαλαίων και του Αποτελέσματος της Θυγατρικής στα Ανήκοντα στον Όμιλο και σε Τρίτους...σελ Ομοιομορφοποίηση των Μεθόδων Αποτίμησης...σελ Αντιλογισμός Πρόσθετων Αποσβέσεων και Προβλέψεων...σελ Αποτίμηση Συμμετοχών σε Συγγενείς Επιχειρήσεις...σελ Διόρθωση Ορισμένων Στοιχείων των Ετήσιων Καταστάσεων...σελ Κατάρτιση Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων...σελ Αρχικός Συμψηφισμός και Διαφορές Ενοποίησης...σελ Έννοια Αρχικού Συμψηφισμού...σελ Διαφορά Συμψηφισμού και Διαφορές Ενοποίησης...σελ.8 Κεφάλαιο 4 Λογιστικά Προβλήματα των Ομίλων Εταιριών 4.1 Εισαγωγικά...σελ Προβλήματα Θυγατρικών Επιχειρήσεων...σελ Προβλήματα Απεικονίσεως της Περιουσίας και των Αποτελεσμάτων του Ομίλου...σελ Ανακύπτοντα Θέματα Διεταιρικών Συναλλαγών...σελ Εισαγωγικά...σελ Διαιτερικές Απαιτήσεις και Υποχρεώσεις...σελ Διεταιρικά Έσοδα και Έξοδα...σελ Διεταιρικά Μερίσματα...σελ Διεταιρικά Κέρδη και Ζημίες...σελ Διεταιρικές Πωλήσεις Αποθεμάτων...σελ Διεταιρικές Πωλήσεις Πάγιων Στοιχείων...σελ Έλλειψη Ομοιόμορφα Εφαρμοζόμενων Λογιστικών Αρχών, Μεθόδων και Κανόνων από τις Ενοποιούμενες Επιχειρήσεις...σελ

5 4.6 Αμοιβαίες Συμμετοχές...σελ Έννοια των Αμοιβαίων Συμμετοχών...σελ Συμμετοχή Θυγατρικής στη Μητρική...σελ Αμοιβαίες Συμμετοχές μεταξύ Θυγατρικών...σελ Έμμεσες Συμμετοχές και Ενοποίηση Κάθετου Ομίλου...σελ Έμμεση Ιδιοκτησία Εταιριών και Αμοιβαίες Συμμετοχές...σελ Ενοποίηση Θυγατρικής Εξωτερικού...σελ Κτήση Συμμετοχής κατά τη Διάρκεια της Χρήσης...σελ Τμηματικές Αποκτήσεις της Συμμετοχής και Διαφορές Ενοποίησης...σελ Έκτακτες Μεταβολές στα Ίδια Κεφάλαια της Θυγατρικής...σελ Ορισμένες Ιδιομορφίες της Ενοποιήσεως...σελ Ειδικά Προβλήματα που Προκύπτουν κατά την Ενοποίηση...σελ.10 Κεφάλαιο 5 Οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π. 5.1 Εισαγωγικά...σελ Κύρια Σημεία Ύπαρξης Συμφωνίας...σελ Κύρια Σημεία Διαφοροποίησης...σελ Εισαγωγικά...σελ Αντιμετώπιση Διαφορών Ενοποίησης...σελ Παρουσίαση Δικαιωμάτων Μειοψηφίας...σελ Αποτίμηση Συμμετοχών...σελ Μη Κατάρτιση Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων...σελ Θέματα Συγγενών Επιχειρήσεων...σελ Ενοποίηση Οικονομικών Μονάδων Ειδικού Σκοπού...σελ.11 Κεφάλαιο 6 Συνοπτική Ανακεφαλαίωση και Συμπεράσματα 6.1 Συνοπτική Ανακεφαλαίωση...σελ Συμπεράσματα...σελ.36 Βιβλιογραφία...σελ

6 Συντομογραφίες Α.Ε. = Ανώνυμη Εταιρία A.A.S.B. = Australian Accounting Standards Board A.R.B. = American Research Bulletin Γ.Σ. = Γενική Συνέλευση Δ.Λ.Π. = Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο Δ.Π.Χ.Π. = Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Δ.Σ. = Διοικητικό Συμβούλιο Ε.Γ.Λ.Σ. = Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο Ε.Ε. = Ευρωπαϊκή Ένωση Ε.Λ.Τ.Ε. = Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων Ε.Π.Ε. = Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης Ε.ΣΥ.Λ. = Εθνικό Συμβούλιο Λογιστικής F.A.S.B. = Financial Accounting Standards Board I.A.S.C. = International Accounting Standards Committee Κ.Β.Σ. = Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων Π.Δ. = Προεδρικό Διάταγμα S.F.A.S. = Statement of Financial Accounting Standards S.S.A.P. = Statement of Standard Accounting Practice Χ.Α. = Χρηματιστήριο Αξιών - 6 -

7 Κεφάλαιο 1 ο Εισαγωγικές Έννοιες περί των Ομίλων Εταιριών 1.1 Εισαγωγικά Βασικά χαρακτηριστικά του εικοστού αιώνα αποτελούν η ταχύτατη τεχνολογική ανάπτυξη, οι κοινωνικές αλλαγές, η αυξανόμενη πολυπλοκότητα στην οργάνωση των επιχειρήσεων, καθώς και ο έντονος ανταγωνισμός που επικρατεί μεταξύ τους. Οι μεγάλες εταιρίες για την αντιμετώπιση του ανταγωνισμού και την καλύτερη λειτουργία τους, καταβάλλουν προσπάθειες να ισχυροποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότερο έτσι ώστε να μπορέσουν καταρχήν να επιβιώσουν και στη συνέχεια να κυριαρχήσουν στον κλάδο ή κλάδους που δραστηριοποιούνται. Έτσι, οι εταιρίες αυτές σήμερα δραστηριοποιούνται σε πολλούς και διαφορετικούς τομείς της οικονομίας, προσφέροντας ένα εκτεταμένο εύρος προϊόντων και υπηρεσιών για την παραγωγή και παροχή των οποίων χρησιμοποιείται πλήθος τεχνολογιών. Ένας άλλος τρόπος για να γίνουν όσο το δυνατόν ισχυρότερες οι επιχειρήσεις, ο οποίος κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος, είναι μέσω της συνένωσης τους με άλλες. Έτσι, δημιουργούνται ολοένα και περισσότεροι όμιλοι επιχειρήσεων, πραγματοποιούνται ολοένα και περισσότερες εξαγορές και συγχωνεύσεις με απώτερο στόχο την απόκτηση συγκριτικού πλεονεκτήματος έναντι των άλλων επιχειρήσεων 1. Η τάση, λοιπόν, που υπάρχει σήμερα στην αγορά, όσον αφορά την οργάνωση μεγάλων και διαφοροποιημένων επιχειρήσεων προσανατολίζεται προς τη δημιουργία ομίλων εταιριών που εποπτεύονται από μία μητρική, η οποία ασκεί τον έλεγχο επί των θυγατρικών της μέσω, κυρίως, της πλειοψηφίας των δικαιωμάτων ψήφου που διαθέτει. Η παραπάνω τάση συγκέντρωσης των επιχειρήσεων παρουσιάζεται στο οικονομικό κύκλωμα με τρεις κύριες μορφές, οι οποίες είναι η κάθετη ολοκλήρωση, η οριζόντια ολοκλήρωση και η συμπληρωματική ή διαγώνια ολοκλήρωση 2. Κατά την κάθετη ολοκλήρωση, επιχειρήσεις που ανήκουν σε διαδοχικά στάδια της παραγωγής, του όλου κυκλώματος παραγωγής και κυκλοφορίας αγαθών και υπηρεσιών, 1 Στο μάρκετινγκ αναφέρεται ότι η απόκτηση συγκριτικού πλεονεκτήματος από μία επιχείρηση επιτυγχάνεται με τρεις τρόπους, οι οποίοι είναι η ηγεσία κόστους, η διαφοροποίηση και η εστίαση σε ένα μικρό τμήμα (niche) της αγοράς. 2 Σακέλλης Ε., «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις», 1991, σελ

8 συγχωνεύονται ή συνταυτίζονται για να εξουδετερώσουν μερικά από τα σοβαρά μειονεκτήματα του καταμερισμού των έργων. Αντίθετα, στην περίπτωση της οριζόντιας ολοκλήρωσης, ομοειδείς επιχειρήσεις ή συγγενούς αντικειμένου απασχολήσεως συνασπίζονται κατά διάφορους τρόπους, για να εξουδετερώσουν τα μειονεκτήματα του μεταξύ τους ανταγωνισμού και να επικρατήσουν στην αγορά ως μονοπώλια ή ολιγοπώλια. Τέλος, στην περίπτωση της συμπληρωματικής ολοκλήρωσης υπάρχει ένας συνασπισμός επιχειρήσεων, που δεν παρουσιάζουν καμία ομοιότητα ή παραγωγική εξάρτηση, αλλά των οποίων η δραστηριότητα αλληλοσυμπληρώνεται. Στη διαγώνια ολοκλήρωση έχουμε συνασπισμό επιχειρήσεων με διαφορετικά προϊόντα, τεχνολογία και πελάτες, που σκοπεύει σε επέκτασή του στο χώρο της αγοράς. Η συγκέντρωση των επιχειρήσεων ευνοήθηκε από τα διάφορα κράτη με θέσπιση ευεργετικών, φορολογικών κυρίως, μέτρων, ώστε να δημιουργηθούν αξιόλογα οικονομικά συγκροτήματα προς όφελος της εθνικής οικονομίας τους. Πράγματι, με τη δημιουργία μεγάλων επιχειρήσεων απαλλάσσεται μία οικονομία από παρασιτικές και αντιοικονομικός λειτουργείσες μικρές επιχειρήσεις, επιτυγχάνεται αξιόλογος ορθολογισμός του όλου παραγωγικού κυκλώματος και τελικώς οι επιχειρήσεις καθίστανται όχι μόνο βιώσιμες, αλλά και διεθνώς ανταγωνιστικές 1. Μία συνήθης μορφή συνασπισμού επιχειρήσεων είναι αυτή που επιτυγχάνεται με κεφαλαιακή δέσμευση. Η κεφαλαιακή δέσμευση δημιουργείται με την απόκτηση από μία επιχείρηση της πλειοψηφικής συμμετοχής σε μία άλλη ή σε περισσότερες επιχειρήσεις, είτε μέσω του χρηματιστηρίου, είτε με άλλη εξαγορά των μετοχών της. Με τον τρόπο αυτό, οι συνασπισμένες επιχειρήσεις θέτονται κάτω από τον έλεγχο αυτής που απέκτησε την πλειοψηφική συμμετοχή. Πέρα όμως από την προαναφερόμενη περίπτωση, ο έλεγχος σε μία επιχείρηση από μία άλλη μπορεί να ασκείται με την απόκτηση μειοψηφικής συμμετοχής, βάσει συμβάσεως του καταστατικού ή με τη συνεργασία άλλων μετόχων. Το κάτω από κοινό έλεγχο σχηματιζόμενο πλέγμα νομικά αυτοτελών επιχειρήσεων, το αποκαλούμενο όμιλος, είναι λοιπόν στην ουσία μία ενιαία οικονομική οντότητα, η οποία έχει περιουσία και αποτελέσματα που δεν συμπίπτουν ούτε με αυτά που εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις της μητρικής, αλλά ούτε και με αυτά που μπορεί να προκύψουν από έναν απλό συσχετισμό των λογιστικών καταστάσεων κάθε 1 Σακέλλης Ε., «Λογιστικά Προβλήματα των Ομίλων Εταιριών», 1978, σελ

9 επιχείρησης του ομίλου. Παράλληλα, στο πλαίσιο λειτουργίας κάθε ενός ομίλου διενεργούνται διάφορες πράξεις μεταξύ των εταιριών του, οι οποίες επηρεάζουν τους λογαριασμούς αποτελεσμάτων και τους ισολογισμούς των επιχειρήσεων που συμμετέχουν σ αυτόν. Οι πράξεις αυτές συνίστανται σε έναν οικονομικότερο καταμερισμό των δραστηριοτήτων, σε μεταβιβάσεις αγαθών και υπηρεσιών, σε χρηματοοικονομική αλληλοβοήθεια, σε αμοιβαίες εκχωρήσεις αγαθών κ.α.. Γίνεται επομένως σαφές ότι η απλή δημοσίευση του ισολογισμού και του λογαριασμού αποτελεσμάτων κάθε μίας διακεκριμένης εταιρίας κατά μεμονωμένο τρόπο δεν επαρκεί πλέον για να πληροφορήσει επαρκώς τους ενδιαφερόμενους τρίτους και ιδιαίτερα τους μετόχους των εταιριών που συγκροτούν τον όμιλο. Έτσι, ο βασικός στόχος των οικονομικών καταστάσεων, που είναι η κατά το δυνατόν αρτιότερη ενημέρωση, τόσο των διοικήσεων και των μετόχων των επιχειρήσεων, όσο και κάθε ενδιαφερόμενου τρίτου, σε σχέση με την πραγματική περιουσιακή διάρθρωση, τη χρηματοοικονομική θέση και τα αποτελέσματα των επιχειρήσεων αυτών, στην περίπτωση των ομίλων εταιρών δεν ικανοποιείται. Για το λόγο αυτό, πέρα από τις ατομικές οικονομικές καταστάσεις κάθε εταιρίας του ομίλου, καθίσταται αναγκαία η κατάρτιση και δημοσίευση ενός ενιαίου ισολογισμού και μίας ενιαίας κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης, οι οποίες θα παρουσιάζουν την περιουσιακή κατάσταση και τα αποτελέσματα του ομίλου ως μίας ενιαίας επιχείρησης. Η ανάγκη αυτή ικανοποιείται με τη σύνταξη των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του ομίλου, οι οποίες αποτελούν ένα λογιστικό τέχνασμα, με την βοήθεια του οποίου επιτυγχάνεται η παρουσίαση σε μια απλή έκθεση του συνόλου της χρηματοοικονομικής θέσης και των λειτουργικών αποτελεσμάτων μιας ομάδας συνδεδεμένων επιχειρήσεων. Η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας με την 7 η κοινοτική οδηγία έχει εισαγάγει στη χώρα μας, μεταξύ άλλων, τόσο τη νομική έννοια της μητρικής και της θυγατρικής επιχείρησης, όσο και την υποχρέωση κατάρτισης ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων από τους ομίλους επιχειρήσεων. Η υποχρέωση αυτή είναι θεσμοθετημένη από τις αρχές του εικοστού αιώνα στις περισσότερες ιδιωτικοοικονομικά αναπτυγμένες χώρες, όπου η λογιστική θεωρία και πρακτική έχει προχωρήσει σε πολύ μεγάλο βάθος έρευνας και λύσεων σε ότι αφορά την ορθή απεικόνιση ποικίλων οικονομικών πράξεων και των διαφόρων επιχειρηματικών αποφάσεων

10 Η μεγάλη πρακτική του θεσμού των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων φαίνεται ολοένα και περισσότερο, όσο οι αναλυτές και οι χρήστες των καταστάσεων των καταστάσεων αυτών διαπιστώνουν ότι τα οικονομικά μεγέθη και η εν γένει εικόνα που παρέχουν είναι πολύ πιο κοντά στην πραγματικότητα από όσο τα μεγέθη και η εικόνα που εμφανίζουν οι επιμέρους οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων του ομίλου. Βέβαια, οι καταστάσεις αυτές πρέπει να έχουν καταρτισθεί σωστά με βάση τις διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος νόμου και κυρίως με την εφαρμογή των κατάλληλων μεθόδων και τεχνικών. Η παρουσίαση των βασικών εννοιών και της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας σχετικά με το θέμα αυτό, των μεθόδων και τεχνικών που εφαρμόζονται κατά την κατάρτιση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων όπως επίσης και των διατάξεων που προβλέπονται από τα Δ.Λ.Π. αποτελεί βασικό στόχο της παρούσης εργασίας. Κύριος όμως στόχος είναι η παρουσίαση των πολύπλοκων λογιστικών ζητημάτων, τα οποία ανακύπτουν κατά την κατάρτιση, κυρίως, των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και η παράθεση κάποιων τρόπων ορθής αντιμετώπισης των ζητημάτων αυτών. Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύονται οι διάφορες έννοιες που σχετίζονται με το θέμα αυτό, παρουσιάζονται τα σημαντικότερα θέματα που αφορούν τις συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων, όπως η διάκριση και η μέθοδοι αποτίμησης των συμμετοχών και γίνεται μία πρώτη αναφορά στο σκοπό και τη σημασία των ομίλων εταιριών και της κατάρτισης των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Οι βασικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας 1 που διέπουν τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις αναφέρονται στο επόμενο κεφάλαιο. Πιο συγκεκριμένα, το κύριο μέρος του κεφαλαίου αυτού αναλώνεται στην εξέταση των επιχειρήσεων, οι οποίες σύμφωνα με το νόμο, υπόκεινται σε ενοποίηση και έχουν την υποχρέωση κατάρτισης των καταστάσεων αυτών όπως επίσης και στην αναφορά των περιπτώσεων απαλλαγής και εξαίρεσης μίας επιχείρησης από την ενοποίηση. Το κεφάλαιο αυτό κλείνει με μία αναφορά στις διατάξεις του νόμου που σχετίζονται με τον έλεγχο και τη δημοσιότητα των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι αρχές, μέθοδοι και κανόνες που διέπουν την ενοποίηση και την τεχνική κατάρτισης των καταστάσεων αυτών. Στη συνέχεια, αναφέρονται αναλυτικότερα οι βασικές μέθοδοι ενοποιήσεως που εφαρμόζονται στη 1 Ν. 2190/1920 άρθρα

11 διεθνή πρακτική, ενώ τέλος γίνεται λόγος στις λογιστικές διαδικασίες και στα στάδια που ακολουθούνται κατά την ενοποίηση. Στο τέταρτο κεφάλαιο, το οποίο αποτελεί το κύριο μέρος της εργασίας αυτής, εξετάζονται ιδιομορφίες που παρουσιάζονται από τις συμμετοχές των ανωνύμων εταιριών στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων και τα λογιστικά προβλήματα που ανακύπτουν κατά την ενοποίηση και κατάρτιση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, ενώ αναπτύσσονται και τα υπό της λογιστικής επιστήμης υποδεικνυόμενα για τη σωστή αντιμετώπιση των θεμάτων αυτών. Μια συνοπτική αναφορά στην αντιμετώπιση των θεμάτων που σχετίζονται με τις καταστάσεις αυτές σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π. και κυρίως στα βασικότερα σημεία ύπαρξης συμφωνίας και διαφοροποίησης της ελληνικής νομοθεσίας με τα Δ.Λ.Π., πραγματοποιείται στο πέμπτο κεφάλαιο. Τέλος, το τελευταίο κεφάλαιο της παρούσης εργασίας αναλώνεται σε μία συνοπτική ανακεφαλαίωση των προηγούμενων κεφαλαίων και παρουσίαση των βασικών συμπερασμάτων, τα οποία ανέκυψαν από την εργασία αυτή. 1.2 Ιστορική Αναδρομή Ο πρώτος όμιλος εταιριών δημιουργήθηκε στις Η.Π.Α. το Η εμφάνιση και η ραγδαία ανάπτυξη των ομίλων εταιριών στη χώρα αυτή δημιούργησε το πρώτο ενδιαφέρον για την κατάρτιση ενοποιημένων ισολογισμών και λογαριασμών αποτελεσμάτων με αποτέλεσμα τη δεκαετία του 1890 να πραγματοποιηθεί η πρώτη δημοσίευση ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων από πολλές εταιρίες όπως η General Electric (1894) και η Southern Pacific (1888). Η εταιρία, η οποία έθεσε τις προδιαγραφές κατάρτισης των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων αθροίζοντας το ενεργητικό και τις υποχρεώσεις της μητρικής και των θυγατρικών της, ήταν η U.S. Steel το Το διεθνές συνέδριο λογιστών που έγινε στο Saint Louis το 1904 κηρύχθηκε υπέρ της καθιέρωσης των ενοποιημένων ετήσιων λογαριασμών. Έτσι, το 1917 έγινε στις Η.Π.Α. το πρώτο νομοθέτημα προς τη θεσμοθέτηση ενοποιημένων ετήσιων λογαριασμών. Τη δεκαετία του 1920, η ενοποίηση των οικονομικών καταστάσεων ήταν ευρέως διαδεδομένη πρακτική στις Η.Π.Α. και οι καταστάσεις αυτές αντιμετωπίζονταν ως υποκατάστατες των οικονομικών καταστάσεων των μητρικών εταιριών. Το λογιστικό πρότυπο σχετικό με τους ομίλους εταιριών και την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεών τους, το λεγόμενο A.R.B. No. 51 Consolidated Financial Statements, θεσπίστηκε το

12 O Kanamori (2005) 1 αναφέρει το πρώτο παράδειγμα ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο αφορά την εταιρία Pearson & Knowles Coal and Iron το Το 1923 δημοσιεύθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο το πρώτο βιβλίο για ενοποιημένους ισολογισμούς από τον Gilbert Garnsey. Η διάδοση όμως των ενοποιημένων καταστάσεων στη χώρα αυτή έγινε με αργούς σχετικά ρυθμούς λόγω της συντηρητικότητας που διακατείχε το λογιστικό επάγγελμα, της έλλειψης εξειδίκευσης στο θέμα αυτό αλλά και λόγω του εμπορικού νόμου, ο οποίος απαιτούσε την αποκάλυψη πληροφοριών μόνο σε ατομικό επίπεδο. Εξαιτίας, λοιπόν, της εμπορικής νομοθεσίας, οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις αντιμετωπίζονταν ως συμπληρωματικές των οικονομικών καταστάσεων της μητρικής και όχι ως υποκατάστατές τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι το χρηματιστήριο του Λονδίνου επέβαλε στις διοικήσεις των ομίλων εταιριών που ήθελαν να εισαχθούν σε αυτό να συντάσσουν ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις από το Η υποχρέωση σύνταξης αυτών των καταστάσεων θεσμοθετήθηκε για πρώτη φορά στο Ηνωμένο Βασίλειο 2 το 1948 με το Companies Act of 1948, το οποίο εισήγαγε τις πρώτες διατάξεις σχετικά με τους ενοποιημένους λογαριασμούς. Με την έκδοση του λογιστικού προτύπου S.S.A.P. 14 Group Accounts το 1978 οριστικοποιήθηκε η μορφή ενοποίησης των λογαριασμών και διατυπώθηκαν οι βασικές αρχές κατάρτισης των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. H υιοθέτηση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στην Αυστραλία 3 καθυστέρησε 10 με 20 χρόνια περίπου σε σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο και 30 με 40 χρόνια σε σχέση με τις Η.Π.Α.. Η πρώτη δημοσίευση ενοποιημένων ισολογισμών από αυστραλιανή εταιρία έγινε μόλις το Εντούτοις, νομοθετική ρύθμιση σχετική με το θέμα αυτό θεσπίστηκε, όπως και στις περισσότερες χώρες, λίγα χρόνια αργότερα 1938 με το λεγόμενο Victorian Companies Act. Οι διατάξεις που περιλαμβάνονταν στο νομοθέτημα αυτό βασίζονταν κατά κύριο λόγο στις διατάξεις των αμερικάνικων και βρετανικών νομοθετημάτων και λογιστικών προτύπων. Το 1 The Development of Group Accounting in the U.K.: Setting the Scene, The Ritsumeikan Business Review, pp Bircher (1988), The Adoption of Consolidated Accounting in Great Britain, Accounting and Business Research, pp. 3 3 Whittred, G., (1986), The Evolution of Consolidated Financial Reporting in Australia, Abacus, pp

13 πρότυπο της Αυστραλίας που σχετίζεται με τις καταστάσεις αυτές είναι το A.A.S.B. No Consolidated Accounts. Στην Ιαπωνία 1, η πρώτη δημοσίευση ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων πραγματοποιήθηκε από τον όμιλο εταιριών Hitachi το 1960 και ακολούθησαν οι εταιρίες Sony και Toshiba το επόμενο έτος. Στη δεκαετία αυτή, η επιτροπή λογιστικών και επιχειρησιακών θεμάτων της Ιαπωνίας (Business Accounting Deliberation Committee in Japan) διέκρινε την ανάγκη κατάρτισης ενοποιημένων λογαριασμών, σαν αποτέλεσμα της ραγδαίας ανάπτυξης των ομίλων εταιριών στη χώρα αυτή. Το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο, όμως, το οποίο υποχρέωνε τις εισηγμένες εταιρίες που έχουν θυγατρικές να καταρτίζουν ενοποιημένες καταστάσεις για τα οικονομικά έτη που θα ακολουθούσαν αυτό του 1977, θεσμοθετήθηκε τον Ιούνιο του Όσον αφορά την υπόλοιπη Ευρώπη, οι εξελίξεις ήταν ακόμα βραδύτερες. Οι γερμανικές εταιρίες υποχρεώθηκαν στη σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων μετά το 1965, ενώ πολύ λίγες γαλλικές εταιρίες δημοσίευαν, μέχρι το 1967, ενοποιημένους ισολογισμούς. Επίσης, στην Ισπανία 2, η κατάρτιση ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων αποτελούσε μία σπάνια τακτική πριν την υιοθέτηση της 7 ης κοινοτικής οδηγίας και κατέστη υποχρεωτική για τους ομίλους εταιριών μόλις το Ένα μεγάλο βήμα, λοιπόν, προς τη λογιστική ομοιομορφία για τα κράτη μέλη, σχετικά με τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, υπήρξε η υιοθέτηση στις 13 Ιουνίου 1983 της 7 ης κοινοτικής οδηγίας. Η παραπάνω οδηγία ήταν αυτή που έθεσε τις γενικές γραμμές για τη σύνταξη οικονομικών καταστάσεων των ομίλων εταιριών και η ενσωμάτωση της στους εθνικούς νόμους των κρατών μελών καθόρισε για πρώτη φορά το νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με τους ομίλους εταιριών και την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων τους. Έτσι, και στην Ελλάδα, ο σχετικός νόμος 3 ευθυγραμμίστηκε με τις διατάξεις της 7 ης κοινοτικής οδηγίας. Τέλος, σε διεθνές επίπεδο, η Διεθνής Επιτροπή Λογιστικών Προτύπων (I.A.S.C.), η οποία ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 1973 ως αποτέλεσμα μιας συμφωνίας των λογιστικών σωμάτων δέκα χωρών, εξέδωσε το 1976 το Δ.Λ.Π. Νο. 3 «Ενοποιημένες Οικονομικές 1 Kawamoto (2001), The Development of the Group Accounts Disclosure System in Japan, Accounting, Business and Financial History, pp Mora, Rees, (1998), The Early Adoption of Consolidated Accounting in Spain, The European Accounting Review, pp Ν. 2190/1920 άρθρα

14 Καταστάσεις» 1. Το πρότυπο αυτό αργότερα αναθεωρήθηκε σε πολλά σημεία του, μέχρις ότου αντικατασταθεί από τα νέα, σχετικά με το θέμα αυτό, Δ.Λ.Π. και Δ.Π.Χ.Π., για τα οποία θα γίνει εκτενής αναφορά στη συνέχεια. 1.3 Εισαγωγικές Έννοιες Συμμετοχή Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 42ε του Ν. 2190/1920 ως συμμετοχές ορίζονται τα δικαιώματα συμμετοχής στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων, οποιασδήποτε νομικής μορφής, τα οποία αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 10% του κεφαλαίου των επιχειρήσεων αυτών και αποκτούνται με σκοπό διαρκούς κατοχής τους. Οι συμμετοχές περιλαμβάνουν τις κατεχόμενες από μια επιχείρηση μετοχές ανωνύμων εταιριών, τα εταιρικά μερίδια Ε.Π.Ε. καθώς και τις εταιρικές μερίδες σε εταιρίες άλλων νομικών μορφών και καταχωρούνται στο λογαριασμό 18 «Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις». Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη γνωμάτευση 1021/ του Ε.ΣΥ.Λ., οι λογαριασμοί στους οποίους χρεώνεται το ποσό της συμμετοχής είναι οι εξής: Κωδικός Λογαριασμός 18 Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις Σε κάθε άλλη περίπτωση, που τα δικαιώματα συμμετοχής στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων δεν καλύπτουν σωρευτικά τις παραπάνω δύο προϋποθέσεις (ποσοστό τουλάχιστον 10% του κεφαλαίου των επιχειρήσεων που αποκτούνται και σκοπό διαρκούς κατοχής τους), χαρακτηρίζονται είτε ως τίτλοι με χαρακτήρα ακινητοποιήσεων που παρακολουθούνται στο πάγιο ενεργητικό και συγκεκριμένα στους λογαριασμούς και «Τίτλοι με χαρακτήρα ακινητοποιήσεων σε ευρώ» και «Τίτλοι με χαρακτήρα ακινητοποιήσεων σε Ξ.Ν.» αντίστοιχα του Ε.Γ.Λ.Σ., είτε ως χρεόγραφα που παρακολουθούνται στο κυκλοφορούν ενεργητικό και συγκεκριμένα στο λογαριασμό 34 «Χρεόγραφα». 1 Το πρότυπο αυτό εγκρίθηκε τον Μάρτιο του 1976 και οι διατάξεις του ίσχυσαν για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες καλύπτουν τις περιόδους που αρχίζουν από ή μετά την 1 η Ιανουαρίου

15 1.3.2 Μητρική Μητρική (parent) είναι η επιχείρηση που έχει μία ή περισσότερες θυγατρικές επιχειρήσεις, με την έννοια των διατάξεων της παρ. 5α του άρθρου 42ε του Ν. 2190/1920. Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, μητρική είναι η επιχείρηση που καλύπτει μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες προϋποθέσεις 1 : Έχει την πλειοψηφία του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου μιας άλλης (θυγατρικής) επιχείρησης, έστω και αν η πλειοψηφία αυτή σχηματίζεται ύστερα από συνυπολογισμό των τίτλων και δικαιωμάτων που κατέχονται από τρίτους για λογαριασμό της μητρικής επιχείρησης. Ελέγχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου μιας άλλης (θυγατρικής) επιχείρησης ύστερα από συμφωνία με άλλους εταίρους ή μετόχους της επιχείρησης αυτής. Συμμετέχει στο κεφάλαιο μιας άλλης επιχείρησης και έχει το δικαίωμα, είτε άμεσα, είτε μέσω τρίτων, να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών των οργάνων διοίκησης της επιχείρησης αυτής (θυγατρικής). Ασκεί δεσπόζουσα επιρροή σε μια άλλη επιχείρηση (θυγατρική). Δεσπόζουσα επιρροή υπάρχει όταν η μητρική επιχείρηση διαθέτει, άμεσα ή έμμεσα, δηλαδή μέσω τρίτων που ενεργούν για λογαριασμό της επιχειρήσεως αυτής, τουλάχιστον το 20% του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου της θυγατρικής και, ταυτόχρονα, ασκεί κυριαρχική επιρροή (significant influence) στη διοίκηση ή τη λειτουργία της τελευταίας. Από το νόμο δεν ορίζεται η έννοια της κυριαρχικής επιρροής και ο ορισμός που αναφέρεται στο άρθρο 59 της 7 ης οδηγίας της Ε.Ο.Κ. συμφωνά με τον οποίο μια επιχείρηση ασκεί κυριαρχική επιρροή σε μια άλλη όταν η πρώτη κατέχει το 20% των δικαιωμάτων ψήφου των μετοχών ή εταίρων της δεύτερης είναι προφανώς ασαφής και ελλιπής. Σύμφωνα με τον ορκωτό λογιστή κ. Αισιόπουλο 2, κυριαρχική επιρροή μιας επιχείρησης (μητρικής) στη διοίκηση μιας άλλης (θυγατρικής) υπάρχει όταν η πλειονότητα των μελών της διοίκησης ή των διευθυντικών οργάνων της άλλης επιχείρησης προέρχεται από διορισμούς που έχουν γίνει από την πρώτη επιχείρηση (μητρική), είτε με άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου της, είτε απευθείας δυνάμει όρου του καταστατικού ή του εταιρικού της θυγατρικής. 1 Ν. 2190/1920 άρθρο 42ε παρ. 5α 2 Αισιόπουλος Κ., «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις», 1993, σελ

16 Tέλος, αναφέρεται ότι το λογιστικό πρότυπο της Αυστραλίας A.A.S.B. No Consolidated Accounts ορίζει τη μητρική επιχείρηση σαν μία επιχείρηση, η οποία έχει τη δυνατότητα να ελέγχει τις λειτουργικές και χρηματοοικονομικές αποφάσεις μίας άλλης επιχείρησης Θυγατρική Θυγατρική (subsidiary) 1 είναι η επιχείρηση που ελέγχεται άμεσα μ έναν τουλάχιστον από τους παραπάνω τρόπους από μία ή περισσότερες μητρικές. Άλλοι χρησιμοποιούμενοι όροι είναι: εξαρτημένη, υποτελής, ελεγχόμενη, παραφυάδα, εκδότρια επιχείρηση. Δεν είναι σπάνια η περίπτωση όπου μια θυγατρική είναι ταυτόχρονα και μητρική, όταν και η ίδια έχει τη δική της θυγατρική ή θυγατρικές επιχειρήσεις. Σ αυτήν την περίπτωση οι τελευταίες θεωρούνται και θυγατρικές της κορυφαίας μητρικής και χαρακτηρίζονται ως έμμεσες θυγατρικές, ή υποθυγατρικές, ή θυγατρικές δεύτερης βαθμίδας. Σύμφωνα με την ορκωτή ελέγκτρια κ. Θεοδωρίδου 2, θυγατρική θεωρείται η εταιρία στην οποία το ποσοστό της άμεσης συμμετοχής είναι τουλάχιστον 51%, ενώ υποθυγατρική θεωρείται η εταιρία στην οποία το ποσοστό της έμμεσης συμμετοχής της μητρικής είναι 51% ή το ποσοστό αυτό είναι μικρότερο του 51% άλλα η υποθυγατρική εταιρία ελέγχεται από τη μητρική, μέσω κάποιας άλλης θυγατρικής. Τέλος, σύμφωνα με το βρετανικό πρότυπο S.S.A.P. No. 14 Group Accounts, μία επιχείρηση θεωρείται θυγατρική μίας άλλης μόνο στις περιπτώσεις που: αυτή η άλλη επιχείρηση ελέγχει τη σύνθεση και τις αποφάσεις του Δ.Σ. ή αυτή η άλλη επιχείρηση κατέχει πάνω από το μισό της ονομαστικής αξίας των εκδιδόμενων μετοχών ή εταιρικών μεριδίων της ή η πρώτη αναφερθείσα επιχείρηση είναι θυγατρική μίας επιχείρησης, η οποία με τη σειρά της είναι θυγατρική μίας άλλης. 1 Αισιόπουλος Κ., «Οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις», Οικονομικός Ταχυδρόμος, Ιανουάριος 1992, σελ «Υποχρέωση Κατάρτισης Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων», Λογιστής, Σεπτέμβριος 2000, σελ

17 1.3.4 Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις Η έννοια των συνδεδεμένων επιχειρήσεων καθορίζεται στην παρ. 5 του άρθρου 42ε του Ν. 2190/1920 καθώς επίσης και στην περ. 10 της παρ του Ε.Γ.Λ.Σ.. Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία 1 συνδεδεμένες επιχειρήσεις είναι: Οι επιχειρήσεις εκείνες μεταξύ των οποίων υπάρχει σχέση μητρικής προς θυγατρική. Για τη σχέση αυτή έγινε λεπτομερής αναφορά στην υποπαράγραφο (περιπτώσεις 1-4). Οι συνδεμένες επιχειρήσεις της προηγούμενης περίπτωσης και κάθε μία από τις θυγατρικές ή τις θυγατρικές των θυγατρικών των συνδεμένων αυτών επιχειρήσεων. Οι θυγατρικές επιχειρήσεις των προηγούμενων περιπτώσεων 1 και 2, άσχετα αν μεταξύ των θυγατρικών αυτών δεν υπάρχει απευθείας δεσμός συμμετοχής. Οι συνδεδεμένες επιχειρήσεις των προηγούμενων περιπτώσεων 1, 2, και 3 και κάθε άλλη επιχείρηση που συνδέεται με αυτές τις σχέσεις των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 96. Πιο συγκεκριμένα στο άρθρο αυτό αναφέρεται ότι συνδεδεμένες είναι και οι επιχειρήσεις που: - Έχουν τεθεί υπό ενιαία διεύθυνση κατόπιν συμβάσεων που έχουν συναφθεί μεταξύ των επιχειρήσεων ή σύμφωνα με τους όρους του καταστατικού τους. - Τα διοικητικά, διαχειριστικά ή εποπτικά όργανα των άνω επιχειρήσεων αποτελούνται κατά πλειοψηφία από τα ίδια πρόσωπα Συγγενής Συγγενής (associated undertaking) 2 χαρακτηρίζεται η επιχείρηση στης οποίας το κεφάλαιο συμμετέχει με ποσοστό τουλάχιστον 10% μια άλλη επιχείρηση (συμμετέχουσα), η οποία ταυτόχρονα ασκεί ουσιώδη επιρροή (dominant influence) στη διαχείριση και την οικονομική ζωή της πρώτης. Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία 3, τεκμαίρεται ότι μία επιχείρηση ασκεί ουσιώδη επιρροή σε μία άλλη επιχείρηση, όταν η παραπάνω συμμετοχή είναι ίση ή μεγαλύτερη από το 20% του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων, ή 1 Ν. 2190/1920 άρθρο 42ε παρ. 5 2 Θεοδωρίδου Ι., «Μετατροπή Εταιρίας από Θυγατρική σε Συγγενή», Έψιλον 7, Φεβρουάριος 2005, σελ Ν. 2190/1920 άρθρο 106 παρ

18 των εταίρων της άλλης επιχείρησης. Παρόμοιο ορισμό δίνει και η 7 η κοινοτική οδηγία με την οποία ευθυγραμμίστηκε ο παραπάνω νόμος. Το Δ.Λ.Π. Νο. 28 «Λογιστική Επενδύσεων σε Συγγενείς Επιχειρήσεις» αναφέρει την ουσιώδη επιρροή ως το δικαίωμα συμμετοχής στις αποφάσεις της οικονομικής και επιχειρηματικής πολιτικής της εκδότριας, χωρίς όμως να ασκείται έλεγχος πάνω σε αυτές τις πολιτικές. Τούτο τεκμαίρεται, αν ο επενδυτής κατέχει άμεσα ή έμμεσα, μέσω θυγατρικών, τουλάχιστον το 20% των δικαιωμάτων ψήφου μιας εκδότριας. Αν δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα το 20% τεκμαίρεται ότι αυτός δεν ασκεί ουσιώδη επιρροή, εκτός αν αυτό μπορεί να αποδειχθεί καθαρά. Η ύπαρξη ουσιώδους επιρροής καθίσταται πρόδηλη συνήθως με έναν ή περισσότερους από τους εξής τρόπους 1 : Εκπροσώπηση στο διοικητικό συμβούλιο ή άλλο παρόμοιο όργανο μιας επιχείρησης. Συμμετοχή στις διαδικασίες χάραξης της πολιτικής. Σημαντικές συναλλαγές μεταξύ των δύο επιχειρήσεων. Ανταλλαγή διοικητικού και διευθυντικού προσωπικού. Παροχή ουσιαστικής τεχνικής πληροφόρησης. Παρατηρείται λοιπόν ότι μια επιχείρηση εμπίπτει στον ορισμό της συγγενούς όταν ο επενδυτής κατέχει: Άμεσα ή έμμεσα, μέσω θυγατρικών, τουλάχιστον το 20% των δικαιωμάτων ψήφου μιας εκδότριας. Λιγότερο από το 20% των δικαιωμάτων ψήφου, ασκεί όμως ουσιώδη επιρροή. Βέβαια, το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να είναι κατώτερο του 10% καθώς σε μια τέτοια περίπτωση δεν θα εμπίπτει στην έννοια της συμμετοχής κατά την παρ. 5 του άρθρου 42ε του Ν. 2190/ Στο σημείο αυτό πρέπει να διευκρινιστεί ότι η έννοια της ουσιώδους επιρροής διαφέρει από την κυριαρχική επιρροή καθώς παρατηρείται πως υπάρχει μια σύγχυση σχετικά με τις δύο παραπάνω έννοιες. Για παράδειγμα, στα άρθρα 33 και 59 της 7 ης κοινοτικής οδηγίας οι δύο παραπάνω όροι ταυτίζονται. Η κυριαρχική επιρροή αποτελεί όρο ο οποίος σχετίζεται με την έννοια των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, ενώ 1 Θεοδωρίδου Ι., «Υποχρέωση Κατάρτισης Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων», Λογιστής, Σεπτέμβριος 2000, σελ Στη παράγραφο αυτή αναφέρεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για το χαρακτηρισμό μιας επένδυσης στο κεφάλαιο άλλης επιχείρησης ως συμμετοχή είναι η επένδυση αυτή να αντιπροσωπεύει ποσοστό τουλάχιστον 10% (δέκα τοις εκατό) του κεφαλαίου της επιχείρησης αυτής

19 η ουσιώδης επιρροή αποτελεί βασική προϋπόθεση της έννοιας των συγγενών επιχειρήσεων. Κατά τα Δ.Λ.Π. 1, μια επένδυση σε συγγενή επιχείρηση πρέπει να απεικονίζεται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τη μέθοδο της καθαρής θέσης, εκτός αν: η επένδυση αποκτάται και κατέχεται αποκλειστικά εν όψει της διαθέσεώς της στο άμεσο μέλλον, ή η συγγενής λειτουργεί κάτω από σοβαρούς μακροπρόθεσμους περιορισμούς που μειώνουν σημαντικά τη δυνατότητά της να μεταφέρει κεφάλαια στον επενδυτή. Σε περίπτωση που συντρέχει μία από τις άνω περιπτώσεις η επένδυση θα πρέπει να απεικονίζεται σύμφωνα με τη μέθοδο του κόστους κτήσεως. Παρομοίως, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 106 του Ν. 2190/1920, οι συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις εμφανίζονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις στην εσωτερική λογιστική τους αξία, δηλαδή σύμφωνα με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Ωστόσο, στις διατάξεις του συγκεκριμένου άρθρου δεν αναφέρονται περιπτώσεις όπου ακολουθείται η μέθοδος του κόστος. Λεπτομερής αναφορά, τόσο των παραπάνω δύο μεθόδων όσο και των σημαντικότερων πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων της καθεμιάς, ακολουθεί σε επόμενη παράγραφο. Τέλος, αναφέρεται πως σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία 2, η συμμετοχή σε συγγενή επιχείρηση περιλαμβάνεται σε ιδιαίτερο κονδύλι με τίτλο «Συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις», το οποίο περιλαμβάνεται στην κατηγορία «Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις» του ενοποιημένου ισολογισμού Όμιλος Επιχειρήσεων Στο ελληνικό δίκαιο δεν υπάρχει ορισμός του ομίλου, για το λόγο κυρίως ότι ο ορισμός αυτός δεν δίνεται ούτε από την 7 η κοινοτική οδηγία με την οποία προσαρμόστηκε ο Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιριών». Σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. Νο. 27 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και Λογιστική Επενδύσεων σε Θυγατρικές» όμιλος επιχειρήσεων είναι μία μητρική και όλες οι θυγατρικές της. 1 Δ.Λ.Π. Νο. 28 «Λογιστική Επενδύσεων σε Συγγενείς Επιχειρήσεις» 2 Ν. 2190/1920 άρθρο 106 παρ

20 Στη διεθνή βιβλιογραφία ως όμιλος επιχειρήσεων αναφέρεται η επικεφαλής μητρική και όλες οι άμεσες και έμμεσες θυγατρικές της (κάθετος όμιλος). Επίσης, οι επιχειρήσεις που μολονότι δεν συνδέονται μεταξύ τους με σχέση μητρικής - θυγατρικής, έχουν τεθεί κάτω από ενιαία διοίκηση ή τα διοικητικά, διαχειριστικά ή εποπτικά όργανα τους αποτελούνται κατά πλειοψηφία από τα ίδια όργανα (οριζόντιος όμιλος). Τέλος, σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι όλες οι επιχειρήσεις ενός ομίλου διατηρούν τη νομική τους υπόσταση και συνεχίζουν να λειτουργούν, ως ανεξάρτητες οικονομικές μονάδες, παρά το γεγονός ότι από οικονομικής απόψεως αποτελούν ένα χρηματοοικονομικό σύνολο, έναν οργανισμό Δικαιώματα Μειοψηφίας Στην περίπτωση που η μητρική επιχείρηση συμμετέχει στο κεφάλαιο ή στα δικαιώματα ψήφου της θυγατρικής επιχείρησης με ποσοστό μικρότερο του 100%, τότε ένα μέρος των ιδίων κεφαλαίων αναλογεί στη μητρική (βάσει του ποσοστού συμμετοχής της) και το υπόλοιπο σε εκτός ομίλου τρίτους. Δικαιώματα μειοψηφίας (minority interests) 1 είναι το μέρος της λογιστικής καθαρής θέσης και των καθαρών αποτελεσμάτων των θυγατρικών που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση, το οποίο αναλογεί στους εκτός ομίλου μετόχους ή εταίρους των επιχειρήσεων αυτών. Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία (άρθρο 103, παρ. 6) τα ποσά των ιδίων κεφαλαίων που αναλογούν στις μετοχές ή τα μερίδια στο κεφάλαιο των ενοποιούμενων θυγατρικών επιχειρήσεων, που κατέχονται από πρόσωπα ξένα προς τις επιχειρήσεις οι οποίες περιλαμβάνονται στην ενοποίηση, εμφανίζονται στον ενοποιημένο ισολογισμό, σε ιδιαίτερο κονδύλι, με τον τίτλο «Δικαιώματα μειοψηφίας» στην κατηγορία «Ίδια κεφάλαια». Αντίθετα, τα Δ.Λ.Π. 2 αναφέρουν ότι τα δικαιώματα μειοψηφίας πρέπει να παρουσιάζονται στον ενοποιημένο ισολογισμό ξεχωριστά, τόσο από τις ενοποιούμενες υποχρεώσεις όσο και από τα ενοποιούμενα ίδια κεφάλαια. Επίσης, σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο του ίδιου άρθρου 3, τα κέρδη ή οι ζημιές που αναλογούν στις μετοχές ή τα μερίδια στο κεφάλαιο των ενοποιούμενων θυγατρικών επιχειρήσεων, που κατέχονται από πρόσωπα ξένα προς 1 Αισιόπουλος Κ., «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις», 1993, σελ Δ.Λ.Π. Νο. 27 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και Λογιστική Επενδύσεων σε Θυγατρικές» 3 Ν. 2190/1920 άρθρο 103 παρ

Όμιλοι Επιχειρήσεων (1)

Όμιλοι Επιχειρήσεων (1) Όμιλοι Επιχειρήσεων (1) ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Νίκος Συκιανάκης Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Πειραιά Συνδεδεμένες Ανώνυμες Εταιρείες Διαμέσου Εξαγορών και Συγχωνεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σύγχρονο Λογιστήριο Οργάνωση με κατανομή ρόλων και αρμοδιοτήτων Μηχανογράφηση ERP MIS Έμπειρα στελέχη με πολύπλευρες γνώσεις (ΕΓΛΣ-ΔΛΠ- ΔΠΧΠ - φορολογία)

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις των Εισηγμένων σε Οργανωμένες Χρηματιστηριακές Αγορές Ομίλων Επιχειρήσεων η περίπτωση του

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Θέμα 1 ο ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η επιτροπή διεθνών λογιστικών προτύπων ( IASC) συστήθηκε στις 29 Ιουνίου 1973 ως αποτέλεσμα συμφωνίας των Λογιστικών Σωμάτων της Αυστραλίας, του Καναδά, της Γαλλίας, της Ιαπωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις Επιβλέποντες Καθηγητές : Κουσενίδης Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 4.1 ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΤΙΣ ΔΙΕΠΟΥΝ Σύμφωνα με τον νόμο οι ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές στους ελέγχους των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων επιχειρήσεων. Νοµοθεσία: Τροποποιείται από την 1η Ιανουαρίου 2016 το πλαίσιο

Αλλαγές στους ελέγχους των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων επιχειρήσεων. Νοµοθεσία: Τροποποιείται από την 1η Ιανουαρίου 2016 το πλαίσιο Αλλαγές στους ελέγχους των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων επιχειρήσεων Νοµοθεσία: Τροποποιείται από την 1η Ιανουαρίου 2016 το πλαίσιο Τετάρτη, 30 Σεπτεµβρίου 2015 ραστικές αλλαγές στο πλαίσιο ελέγχων όλων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Κεφάλαιο 7: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 171 Κεφάλαιο 7ο Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 07_MHXANOGRAFIKH ORG EPIXEIR.indd 171 11/8/2015 1:17:34 μμ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (βάσει των διατάξεων του άρθρ. 107 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει με ενημέρωση μέχρι και το Ν. 3873/2010) της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Δ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2004-31.12.2004

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ και ΕΤΑΙΡΙΩΝ

ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ και ΕΤΑΙΡΙΩΝ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ και ΕΤΑΙΡΙΩΝ Οι ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ ΣΧΕΣΗ ΜΗΤΡΙΚΗΣ &ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Με την ευγενική χορηγία Οι Τρεις Κυριότερες Μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση (ΔΛΠ 34) Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση κατά Τομέα (ΔΛΠ 14, ΔΠΧΠ 8) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ. Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) & Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) Δρ. Μαρία Ροδοσθένους

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ. Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) & Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) Δρ. Μαρία Ροδοσθένους ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) & Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) Δρ. Μαρία Ροδοσθένους ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Έννοια λογιστικής τυποποίησης Λογιστική Τυποποίηση είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Διοικητική Λογιστική Λογιστική Εταιρειών Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης & Δημήτριος Μπάλιος Σημειώσεις με θέμα την 1 η ομάδα του

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014 ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΗΦΙΣΟΥ 41, Τ.Κ. 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000281801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2172/01ΔΤ/Β/86/35(2011) - ΕΔΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 29/12/2010 www.sate.gr. Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 29/12/2010 www.sate.gr. Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων Οι ανώνυµες εταιρείες, οι ΕΠΕ, οι συνεταιρισµοί, καθώς και οι οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρείες πρέπει µέχρι 31.12.2010

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά & Χρηματοοικονομικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά & Χρηματοοικονομικά Πρότυπα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Διεθνή Λογιστικά & Χρηματοοικονομικά Πρότυπα Ενότητα # 1:Παρουσίαση ΔΛΠ-ΤΕΙ Μαρία Ροδοσθένους Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

2. Άρθρο 42β παρ. 1 : Παρέκκλιση από την αρχή που διέπει την εµφάνιση του ισολογισµού και του λογαριασµού Αποτελέσµατα Χρήσεως. Απάντηση: Δεν έγινε.

2. Άρθρο 42β παρ. 1 : Παρέκκλιση από την αρχή που διέπει την εµφάνιση του ισολογισµού και του λογαριασµού Αποτελέσµατα Χρήσεως. Απάντηση: Δεν έγινε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Βάσει της παρ. 2 του άρθρου 22 του Ν. 3190/1955 και Της παρ. 2 του άρθρου 43α του κωδ. Ν. 2190/1920) Της Εταιρείας Περιορισµένης

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικές καταστάσεις

Οικονοµικές καταστάσεις Οικονοµικές καταστάσεις Θ έ µ α τ α κ ε φ α λ α ί ο υ Σκοπός οικονοµικών καταστάσεων. Η κατάσταση του ισολογισµού τέλους χρήσης. Η κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσης. Ο πίνακας διάθεσης αποτελεσµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006

ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006 ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006 Ενσωµάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2003/ 51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 18ης Ιουνίου 2003 "για την τροποποίηση των Οδηγιών του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

α) µια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωµάτων ψήφου των µετόχων ή των εταίρων άλλης επιχείρησης

α) µια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωµάτων ψήφου των µετόχων ή των εταίρων άλλης επιχείρησης Α) Η έννοια των Συνδεδεµένων Επιχειρήσεων Η υπαγωγή στις υποχρεώσεις περί ενδοοµιλικών συναλλαγών και τεκµηρίωσης των τιµών τους ( άρθρα 39 έως 39Γ του Ν.2238/1994, Κ.Φ.Ε ) προϋποθέτει πρωτίστως την ύπαρξη

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σύµφωνα µε τις διατάξεις του πρόσφατα ψηφισθέντος νόµου καθιερώνονται στην Ελλάδα νέα Λογιστικά Πρότυπα τα οποία ονοµάζονται «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας με την επωνυμία

Της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας με την επωνυμία ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Βάσει του άρθρου 96 του Ν. 4072/2012 και των διατάξεων των άρθρων 42,42α, 42β, 42γ, 42δ, 42 ε, 43, 43α και 43γ του Κ.Ν. 2190/1920) Της

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Δεν έγινε. Δεν έγινε. Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. Δεν έγινε. Δεν έγιναν. 2 Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων

Δεν έγινε. Δεν έγινε. Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. Δεν έγινε. Δεν έγιναν. 2 Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων ΔΩΔΕΚΑ ΕΛΙΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αριθ. ΓΕΜΗ 7964001000 ( πρώην Α.Ρ.Μ.Α.Ε 64988/01/β/07/815 ) Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ (βάσει των διατάξεων του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 30 Ιουνίου 2008 Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Λ.Π. 34) Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

2. Άρθρο 42β παρ. 1 : Παρέκκλιση από την αρχή που διέπει την εμφάνιση του ισολογισμού και του λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσεως. Απάντηση: Δεν έγινε.

2. Άρθρο 42β παρ. 1 : Παρέκκλιση από την αρχή που διέπει την εμφάνιση του ισολογισμού και του λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσεως. Απάντηση: Δεν έγινε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Βάσει της παρ. 2 του άρθρου 22 του Ν. 3190/1955 και Της παρ. 2 του άρθρου 43α του κωδ. Ν. 2190/1920) Της Εταιρείας Περιορισμένης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα. Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα. Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2009 σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34 Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 31.12.2012 Της εταιρείας «ΔΟΥΝΑΒΗΣ ΓΕΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, με

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση Υπόδειγμα 1Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΛΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ποσά εκφρασμένα σε Χιλιάδες ΕΥΡΩ ΛΟ.ΕΤ. Μητρική Επωνυμία Ομίλου Εταιρίας: ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. 172 ΑΡΜΑΕ 3954/6/Β/86/13

Διαβάστε περισσότερα

Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. Α.Φ.Μ. 09412967 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10415/32/Β/86/73 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ 050678744000

Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. Α.Φ.Μ. 09412967 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10415/32/Β/86/73 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ 050678744000 Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. Α.Φ.Μ. 09412967 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10415/32/Β/86/73 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ 050678744000 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ================== ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π.Δ. 205/15-7-1998) ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ 1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΕΘΡΟΝ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΡΙΠΟΛΟΥ 11, Τ.Κ. 106 82 ΑΘΗΝΑ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10 Αθήνα, 21/6/2001 Θέµα: ιευκρινίσεις επί της Aποφάσεως 5/204/14.11.2000 (Φ.Ε.Κ. 1487Β / 6.12.2000) του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών

Διαβάστε περισσότερα

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Έδρα: Λήµνου 7 Ν. Ιωνία Αττικής Αριθµός Μητρώου Α.Ε 27671/06/Β/92/21 MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1.1 Γενικά για τις εταιρικές επιχειρήσεις... 15 1.2 Διάκριση των οικονομικών μονάδων... 17 1.2.1

Διαβάστε περισσότερα

2014 «ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 29563/72/Β/93/9 - Α.ΓΕΜΗ:122865799000

2014 «ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 29563/72/Β/93/9 - Α.ΓΕΜΗ:122865799000 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 «ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 29563/72/Β/93/9 - Α.ΓΕΜΗ:122865799000 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις & Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Ακινήτων:

Επενδύσεις & Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Ακινήτων: 6 ο Συνταξιοδοτικό Φόρουμ Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2015 Επενδύσεις & Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Ακινήτων: Τα οφέλη των έμμεσων επενδυτικών οχημάτων όπως REITs/ AIFs για τα Ταμεία Προνοίας Δρ. Γεώργιος Μούντης

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E.

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E. (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Διάταξη και περίληψη της Απάντηση 1. Σύννομη κατάρτιση και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΛΠ ΔΠΧΠ 22,27,28,31&3» ΥΠΟ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.12-31.12.13) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1878/01/Β/86/1877 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Χρήση 2013

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π.. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..315/29-12-1999) ΤΟΥ «ΗΜΟΥ ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ» 1.ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ο Νόμος Φορολογίας Εισοδήματος (Τροποποίηση) του 2005 Ο Νόμος Ειδικής Εισφοράς για την Άμυνα (Τροποποίηση) του 2004 Ο

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΡΜΗΝΕΙΑ του ΔΕΙΚΤΗ P/BV

H ΕΡΜΗΝΕΙΑ του ΔΕΙΚΤΗ P/BV INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL H ΕΡΜΗΝΕΙΑ του ΔΕΙΚΤΗ P/BV βάσει των ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ των ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ Ο Πραγματικός Βαθμός Χρησιμότητας του Δείκτη στη Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΔΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67199/59/Β/08/12 - Γ.Ε.Μ.Η. 113976252000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΒΛΑΔΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67199/59/Β/08/12 - Γ.Ε.Μ.Η. 113976252000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΒΛΑΔΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67199/59/Β/08/12 - Γ.Ε.Μ.Η. 113976252000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/20, όπως ισχύει) Σύμφωνα με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ «ΕCOMED ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Α.Ε.» 27ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ 1/1/2014 ΕΩΣ 31/12/2014

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ «ΕCOMED ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Α.Ε.» 27ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ 1/1/2014 ΕΩΣ 31/12/2014 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ «ΕCOMED ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Α.Ε.» 27ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ 1/1/2014 ΕΩΣ 31/12/2014 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων-παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστικά Βιβλία Δικαιολογητικά Έγγραφα Βασικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

Λογιστικά Βιβλία Δικαιολογητικά Έγγραφα Βασικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις Λογιστικά Βιβλία Δικαιολογητικά Έγγραφα Βασικές ρηματοοικονομικές Καταστάσεις Λογιστικά Βιβλία Κάθε επιτηδευματίας ανεξαρτήτως εάν είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί οποιαδήποτε μορφή επιχειρηματικής

Διαβάστε περισσότερα

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

NERIA ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62748/01/Β/07/189

NERIA ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62748/01/Β/07/189 NERIA ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62748/01/Β/07/189 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.12 31.12.2012 (βάσει των

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

2. Άρθρο 42β παρ. 1 : Παρέκκλιση από την αρχή που διέπει την εμφάνιση του ισολογισμού και του λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσεως. Απάντηση: Δεν έγινε.

2. Άρθρο 42β παρ. 1 : Παρέκκλιση από την αρχή που διέπει την εμφάνιση του ισολογισμού και του λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσεως. Απάντηση: Δεν έγινε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Της Εταιρείας «PARAPHERNALIA ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ δ.τ. «PARAPHERNALIA IKE.» Έδρα Ι ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ 15 ΑΘΗΝΑ Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. Δεν έγινε. Δεν έγινε.

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. Δεν έγινε. Δεν έγινε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοποιημένου Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΟΔΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» ΜΕ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67658 / 62 / Β / 09

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. σε ενοποιημένη & ατομική βάση για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2008 Σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) της Ανώνυμης Τεχνικής Εταιρείας ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Τ.Ε. ΑΡ.Μ.ΑΕ: 170/78/62/B/88/88

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε.8196/06/Β/86/03 Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 η Μαρτίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΦΕΚ 319/08.03.2007) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΆ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2009-31.12.2009) Αρθρ.28 Ν.3283/2004 (ΦΕΚ 210Α / 02.11.04) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εγκύκλιος αρ. 34 Θέμα: Διευκρινήσεις σχετικά με τις αποφάσεις 6/448/11.10.2007 και 7/448/11.10.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στην παρούσα εγκύκλιο (εφεξής «Εγκύκλιος»), παρατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΡΙΑΣ 1/1-30/06/2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Επενδύτριας είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 16 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 16 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 16 Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε. με την επωνυμία «ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΑΒΕΕ.» Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΑΒΕΕ.» συνήλθε σε συνεδρίαση, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, Π.Δ. 80/97.

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, Π.Δ. 80/97. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Τ.Ε.Α.Ε.Ε.Κ.Ε.) 2014 ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

KRONOS PARKING A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 49329/01/Β/01/400 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

KRONOS PARKING A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 49329/01/Β/01/400 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ KRONOS PARKING A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 49329/01/Β/01/400 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.-31.12. (Βάσει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Λογαριασμοί - Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο

Λογαριασμοί - Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο Λογαριασμοί - Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο Κάθε οικονομικό γεγονός επηρεάζει άμεσα την χρηματοοικονομική κατάσταση της οικονομικής μονάδας, δηλαδή τα στοιχεία του παθητικού, του ενεργητικού και της Καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA TechnOL Flisvos Holding Ανώνυµη Εταιρεία Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Τουριστικών Λιµένων, Παροχής Υπηρεσιών, Εµπορίας και Αντιπροσωπειών Α.Μ.Α.Ε. 50045/01/Β/01/602 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Β Αθήνα 23-4 - 2007 Αριθμ. πρωτ. : Κ2-6132 ΑΠΟΦΑΣΗ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση 2 η : Ποια είναι η αξία του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων (ή καθαρής θέσης της επιχείρησης ) 31.12.2011 ; Απάντηση :

Ερώτηση 2 η : Ποια είναι η αξία του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων (ή καθαρής θέσης της επιχείρησης ) 31.12.2011 ; Απάντηση : 1 Πανεπιστήμιο Πειραιώς Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης Μάθημα: Εισαγωγή στη Λογιστική Καθηγητής : Κωνσταντίνος Ελευθερίου Διδάσκων: Γεώργιος Στ. Αληφαντής

Διαβάστε περισσότερα

Α Φ Ο Ι Κ Ο Υ Ν Τ Ο Υ Ρ Η Α Β Ε Ε

Α Φ Ο Ι Κ Ο Υ Ν Τ Ο Υ Ρ Η Α Β Ε Ε Α Φ Ο Ι Κ Ο Υ Ν Τ Ο Υ Ρ Η Α Β Ε Ε Α Ρ. Μ Α Ε : 1 9 0 8 5 / 6 2 / Β / 8 9 / 8 6 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει,

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «η Εταιρεία») κατ άρθρο 13 παρ. 10 του Κ.Ν. 2190/1920 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ενόψει

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ. Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ. Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS) και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS) Σημαντικές Εξελίξεις & Επισημάνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2008 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

2014 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΥΛΟΣ ΚΡΟΥΣΤΑΛΕΛΗΣ & ΥΙΟΣ ΕΠΕ..» ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 2ΧΙΛ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΑΦΜ

2014 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΥΛΟΣ ΚΡΟΥΣΤΑΛΕΛΗΣ & ΥΙΟΣ ΕΠΕ..» ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 2ΧΙΛ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΑΦΜ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΥΛΟΣ ΚΡΟΥΣΤΑΛΕΛΗΣ & ΥΙΟΣ ΕΠΕ..» ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 2ΧΙΛ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΑΦΜ 9986984770 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν.2190/1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Εταιρία: ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ KLEEMANN HELLAS ΑΒΕΕ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2004 Έτος Τρίµηνο Εξάµηνο V Εννιάµηνο Υπερδωδεκάµηνο (Σηµειώνεται µε ν την περίοδο αρχής και

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103638389, 2103627090

Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103638389, 2103627090 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/2/2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1017162/109/0015 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ 1025 ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ TMHMA A: Προς:Ως Π.. Ταχ. /νση : Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. Δεν έγινε.

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. Δεν έγινε. 1 η εταιρική χρήση (24.7.2013-31.12.2014) (α) Άρθρο 42α 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση, με απόλυτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 της εταιρείας «Μεταλλικές κατασκευές Ροδόπης Α.Ε.»

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 της εταιρείας «Μεταλλικές κατασκευές Ροδόπης Α.Ε.» ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 της εταιρείας «Μεταλλικές κατασκευές Ροδόπης Α.Ε.» (Βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. 397. Θέμα Α: Έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. 397. Θέμα Α: Έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. 397 Στην Αθήνα σήμερα την 29η Απριλίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 στα γραφεία και έδρα της Εταιρείας με την επωνυμία ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/2/2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1017162/109/0015 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ 1025 ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ TMHMA A: Προς:Ως Π.. Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Σύντομη ιστορική αναδρομή

Εισαγωγή. Σύντομη ιστορική αναδρομή ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Δ.Α.Κ. Τα Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Δ.Α.Κ.) είναι μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων τα οποία εκδίδονται από Ανώνυμες Εταιρίες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ενσώματα Πάγια Μεταγενέστερη Αποτίμηση (ΔΛΠ 16), Ζημίες Απομείωσης (ΔΛΠ 36) και Επιχορηγήσεις (ΔΛΠ 20) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Αποτίμηση Παγίων μετά την Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος 4172/2013 Ισχύει από 1/1/2014. Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών Ν.4174/2013 Ισχύει από 1/1/2014

Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος 4172/2013 Ισχύει από 1/1/2014. Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών Ν.4174/2013 Ισχύει από 1/1/2014 ΠΑΝΟΖΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Οικονομολόγος Φοροτεχνικός Msc Εφαρμοσμένης Λογιστικής & Ελεγκτικής Επιστημονικός Υπεύθυνος της ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΕ Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος 4172/2013 Ισχύει από 1/1/2014 Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες της Τράπεζας για το

Διαβάστε περισσότερα

Παρ. 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.

Παρ. 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 30ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του Κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) VETO ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚ ΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ.Τ VETO ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΕ «ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΦΜ 095598408

ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΦΜ 095598408 ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΦΜ 095598408 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων των κωδικοπ. Ν. 2190/1920 και Ν. 3190/1955 όπως ισχύουν) Διάταξη και

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική IV (Μηχανογραφημένη Λογιστική) Εργασίες προετοιμασίας τέλους χρήσης

Λογιστική IV (Μηχανογραφημένη Λογιστική) Εργασίες προετοιμασίας τέλους χρήσης Λογιστική IV (Μηχανογραφημένη Λογιστική) Εργασίες προετοιμασίας τέλους χρήσης Εργασίες Προετοιμασίας Τέλους Χρήσης Οι απαραίτητες εργασίες που απαιτούνται να γίνουν από το λογιστήριο της επιχείρησης για

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Νέα Tax Flash

Φορολογικά Νέα Tax Flash GLOBAL ACCOUNTING SOLUTIONS Α.Ε. Φορολογικά Νέα Tax Flash Επικοινωνία: Παπαδημητρίου Δημήτρης Senior Tax Partner dpapadimitriou@pdaudit.gr Μαλιάγκα Ασπασία Head of Tax amaliagka@pdaudit.gr Η εγκύκλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα