Στοιχειώδεις Κανόνες δια την Μεταχείρισιν των Κρατουμένων 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Στοιχειώδεις Κανόνες δια την Μεταχείρισιν των Κρατουμένων 1"

Transcript

1 Στοιχειώδεις Κανόνες δια την Μεταχείρισιν των Κρατουμένων 1 Υιοθετήθηκαν στις από το Πρώτο Συνέδριο των Ηνωμένων Εθνών για την Πρόληψη του Εγκλήματος και τη Μεταχείριση των Εγκληματιών (Γενεύη) και εγκρίθηκαν από το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο των Ηνωμένων Εθνών με την απόφασή του 663 C (XX(V) της Το 1ον Συνέδριον των Ηνωμένων Εθνών δια την Πρόληψιν του Εγκλήματος και την Μεταχείρισιν των Εγκληματιών, υιοθετήσαν το σύνολον Στοιχειωδών Κανόνων δια την Μεταχείρισιν των Κρατουμένων, επισυναπτόμενον εις την παρούσαν Απόφασιν: 1. Παρακαλεί τον Γενικό Γραμματέα, συμφώνως προς την διάταξιν της παραγράφου δ' του, εις την υπ' αριθμ. 415 (V) Απόφασιν της Γενικής Συνελεύσεως των Ηνωμένων Εθνών, προσηρτημένου Παραρτήματος, όπως υποβάλη το παρόν σύνολον κανόνων εις την Επιτροπήν των Κοινωνικών Υποθέσεων του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου προς επικύρωσιν. 2. Εκφράζει την ελπίδα ότι το παρόν σύνολον κανόνων θα επικυρωθή υπό του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου, εφ' όσον δε το Συμβούλιον ήθελε κρίνει σκόπιμον, και υπό της Γενικής Συνελεύσεως, διαβιβασθή δε εις τας κυβερνήσεις με την σύστασιν όπως αύται: α) Εξετάσωσι ευμενώς την δυνατότητα υιοθετήσεως και εφαρμογής του συνόλου των κανόνων εν τη διοικήσει των σωφρονιστικών αυτών καταστημάτων, β) Πληροφορώσι ανά τριετίαν τον Γενικό Γραμματέα περί των πραγματοποιουμένων προόδων εν σχέσει προς την εφαρμογήν του. Εκφράζει την ευχήν όπως παρακληθεί ο Γενικός Γραμματέας ίνα προς ενημέρωσιν των κυβερνήσεων επί πραγματοποιουμένων προόδων, εν προκειμένω, δημοσιεύη εις την διεθνή επιθεώρησιν εγκληματολογικής πολιτικής τας υπό των κυβερνήσεων υποβαλομένας αυτών πληροφορίας, συμφώνως προς την προηγουμένην παράγραφον και εξουσιοδοτηθή ούτος όπως αιτήται εν ανάγκη και συμπληρωματικάς πληροφορίας. Εκφράζει τέλος την ευχήν, όπως παρακληθή ο Γενικός Γραμματεύης και διασφαλίση την, όσον τον δυνατόν, ευρυτέραν δημοσιότητα του εν λόγω συνόλου κανόνων. Παράρτημα Στοιχειώδεις Κανόνες δια την Μεταχείρισιν των Κρατουμένων Προεισαγωγικαί παρατηρήσεις 1. Οι ακόλουθοι κανόνες δεν αποσκοπούσι εις την εν λεπτομερεία περιγραφήν ενός προτύπου σωφρονιστικού συστήματος. Αποβλέπουσιν απλώς, εμπνευσμένοι από τα γενικώς παραδεδεγμένας σήμερον αντιλήψεις και τα βασικά στοιχεία των πλέον προσφόρων συστημάτων, όπως καθορίσωσι γενικούς κανόνας και αρχάς μιας δεούσης σωφρονιστικής οργανώσεως και εφαρμογής τούτων εν τη μεταχειρίσι των κρατουμένων. 2. Είναι προφανές, ότι άπαντες οι κανόνες δεν δύνανται να τύχωσιν εφαρμογής εν παντί τόπω και χρόνω, δοθείσης της μεγάλης ποικιλίας των νομικών, κοινωνικών και γεωγραφικών συνθηκών αίτινες συναντώνται ανά τον κόσμον. Θα έδει εν τούτοις να χρησιμεύσουν προς υποκίνησιν της συνεχούς προσπαθείας ήτις αποβλέπει εις την υπερπήδησιν των εν τη πράξει δυσχερειών, αίτινες αντιτίθενται εις την εφαρμογήν των, εν τη πεποιθήσει ότι ούτοι αντιπροσωπεύουν εν τω συνόλω των, τους υπό των Ηνωμένων Εθνών γενομένους αποδεκτούς στοιχειώδεις όρους διαβιώσεως. 3. Εξ άλλου, οι εν λόγω κανόνες αναφέρονται εις τομείς εις τους οποίους η σκέψις ευρίσκεται εν συνεχή εξελίξει. Δεν αποκλείουν την δυνατότητα πειραματισμών και εμπειρισμών, αρκεί 1 Απόδοση στην ελληνική γλώσσα: Υπουργείο Δικαιοσύνης της Ελληνικής Δημοκρατίας. 1

2 ούτοι να είναι σύμφωνοι προς τα αρχάς και τους αντικειμενικούς σκοπούς οίτινες εκπορεύονται εκ του κειμένου των κανόνων. Εν τω πλαισίω των άνω αρχών η Κεντρική Σωφρονιστική Διοίκησις θα δύναται να προβαίνη εις εξαιρέσεις εκ των κανόνων. 4. (1) Το πρώτον μέρος περιλαμβάνει κανόνας αφορώντας εις την Γενικήν Διοίκησιν των Σωφρονιστικών Καταστημάτων, εφαρμόζεται δε εις άπασας τα κατηγορίας κρατουμένων εγκληματιών ή κρατουμένων δια χρέη, υποδίκων ή καταδίκων, περιλαμβανομένων και των κρατουμένων των υποκειμένων εις μέτρον ασφαλείας ή αναμορφωτικόν τοιούτον διαταχθέν υπό δικαστηρίου. (2) Το δεύτερον μέρος περιλαμβάνει κανόνας οίτινες έχουν εφαρμογήν εις κατηγορίας κρατουμένων, προβλεπομένας κατά τμήματα του παρόντος. Εν τούτοις, οι κανόνες του τμήματος α' εφαρμόσιμοι εις καταδίκους, θα εφαρμόζωνται επίσης και εις κατηγορίας κρατουμένων των τμημάτων β', γ' και δ', αρκεί να μην αντιτίθενται προς τους ειδικούς κανόνας οίτινες διέπουσιν αυτούς και υπό τον όρον ότι θα είναι, δια τους κρατουμένους τούτους, ευμενέστεροι. 5. (1) Οι κανόνες ούτοι δεν αποβλέπουσιν εις τον καθορισμόν της οργανώσεως καταστημάτων δια νεαρούς εγκληματίας (καταστήματα Μπόρσταλ, αναμορφωτικά καταστήματα κλπ). Εν τούτοις, κατά γενικόν τρόπον, το πρώτον μέρος του συνόλου των κανόνων δύναται να θεωρηθή ως δυνάμενον να εφαρμοσθή επίσης και εις τα καταστήματα ταύτα. (2) Η κατηγορία των νεαρών κρατουμένων, δέον, εν πάση περιπτώσει, να περιλαμβάνη τους ανηλίκους τους υπαγόμενους εις την δικαιοδοσίαν των δικαστηρίων ανηλίκων. Κατά γενικόν κανόνα, οι νεαροί ούτοι εγκληματίαι δεν θα έπρεπε να καταδικάζωνται εις ποινάς φυλακίσεως. Θεμελιώδης αρχή Πρώτον Μέρος: Κανόνες Γενικής Εφαρμογής 6. (1) Οι κατωτέρω κανόνες δέον να εφαρμόζωνται αμερολήπτως. Δεν πρέπει να υπάρχωσι διακρίσεις μεταχειρίσεως, βασιζόμεναι εις προκαταλήψεις, ιδία όσον αφορά την φυλήν, το χρώμα, το φύλον, την γλώσσαν, την θρησκείαν, τας πολιτικάς πεποιθήσεις ή άλλας αντιλήψεις εθνικής ή κοινωνικής μορφής, οικονομικής καταστάσεως, γεννήσεως ή πάσης ετέρας καταστάσεως. (2) Τουναντίον, πρέπει να είναι απολύτως σεβασταί αι θρησκευτικαί πεποιθήσεις και αι ηθικαί παραδόσεις της τάξεως εις την οποίαν ανήκει ο κρατούμενος. Μητρώον 7. (1) Εις πάντα χώρον κρατήσεως ατόμων, δέον όπως τηρήται μητρώον ενημερωμένον, βιβλιοδετημένον και ηριθμημένον, εμφαίνον δι' έκαστον κρατούμενον: α) την ταυτότητά του, β) τας αιτίας της κρατήσεώς του και την αρμοδίαν αρχήν ήτις απεφάσισεν ταύτην, γ) την ημέρα και ώραν εγκλεισμού και εξόδου. (2) Ουδέν άτομον δύναται να εγκλεισθή εν καταστήματι άνευ εγκύρου τίτλου κρατήσεως, του οποίου τα στοιχεία ήθελον καταχωρισθή προηγουμένως εις το βιβλίον μητρώου. Διαχωρισμός κατηγοριών 8. Αι διάφοραι κατηγορίαι κρατουμένων πρέπει να τοποθετώνται εις ίδια καταστήματα ή εις πτέρυγας καταστημάτων κεχωρισμένως, λαμβανομένων υπ' όψιν του φύλου, της ηλικίας, του παρελθόντος, των αιτίων της κρατήσεως και των απαιτήσεων της μεταχειρίσεώς των. Ούτω: α) Οι άνδρες και αι γυναίκες δέον όπως κρατώνται εν τω μέτρω του δυνατού, εις διάφορα καταστήματα. Εις κατάστημα δεχόμενον και άνδρας και γυναίκας, το σύνολον των διαμερισμάτων των προοριζομένων δια τας γυναίκας δέον να είναι τελείως κεχωρισμένον, β) Οι εν προφυλακίσει κρατούμενοι δέον να είναι κεχωρισμένοι των καταδίκων, 2

3 γ) Άτομα φυλακιζόμενα δια χρέη ή καταδικαζόμενα εις προσωποκράτησιν, δέον να διάγουν καχωρισμένως των κρατουμένων δια ποινικόν αδίκημα, δ) Οι νεαροί κρατούμενοι δέον να είναι διακεχωρισμένοι των ενηλίκων. Χώροι κρατήσεως 9. (1) Τα κελλία νυκτερινής μονώσεως πρέπει να προορίζωνται δι' ένα μόνον κρατούμενον. Εάν δι' ειδικούς λόγους, ως λ.χ. λόγω προσκαίρου συνωστισμού, καθίσταται αναγκαίον εις την Κεντρικήν Σωφρονιστικήν Διοίκησιν, όπως προβή εις εξαιρέσεις εκ του κανόνος τούτου, πρέπει να αποφεύγηται η κράτησις δύο κρατουμένων εις το αυτό κελλίον ή ατομικόν δωμάτιον. (2) Όταν γίνεται χρήσις υπνοθαλάμων, ούτοι δέον να καταλαμβάνωνται υπό κρατουμένων επιμελώς επιλεγομένων και θεωρουμένων καταλλήλων να στεγασθώσιν υπό τοιαύτας συνθήκας. Κατά την νύκτα θα υπόκεινται εις κανονικήν επίβλεψιν, προσαρμοζομένην εις τον τύπον του καταστήματος εις ό κρατούνται. 10. Οι χώροι κρατήσεως, ιδία δε οι προοριζόμενοι δια την διαμονήν των κρατουμένων κατά την διάρκειαν της νυκτός, δέον όπως ανταποκρίνωνται εις τας απαιτήσεις της υγιεινής, λαμβανομένου υπ' όψιν του κλίματος, κυρίως όσον αφορά την χωρητικότητα κατ' όγκον άερος, το ελάχιστον όριον επιφανείας, τον φωτισμόν, την θέρμανσιν και τον αερισμόν. 11. Εις πάντα χώρον ένθα οι κρατούμενοι υποχρεούνται να διαβιώσιν ή να εργάζωνται: α) τα παράθυρα δέον να είναι επαρκώς μεγάλα, ίνα ο κρατούμενος δύναται ν' αναγιγνώσκη ή να εργάζηται υπό φυσικόν φωτισμόν. Η διαμόρφωσις των παραθύρων αυτών δέον όπως επιτρέπη την είσοδον καθαρού αέρος και τούτο ασχέτως της υπάρξεως ή μη τεχνητού αερισμού, β) ο τεχνητός φωτισμός δέον να είναι επαρκής, ίνα επιτρέπη εις τον κρατούμενον όπως αναγιγνώσκη και εργάζηται άνευ βλάβης της οράσεως. 12. Αι εγκαταστάσεις υγιεινής πρέπει να επιτρέπουν εις τον κρατούμενον όπως ικανοποιή τας φυσικάς αυτού ανάγκας, ανά πάσαν στιγμήν και κατά τρόπον καθαρόν και ευπρεπή. 13. Αι εγκαταστάσεις λουτρού και καταιονητήρος δέον να είναι επαρκείς, ίνα έκαστος κρατούμενος δύναται να τας χρησιμοποιή ανέτως εις θερμοκρασίαν, προσαρμοζόμενην εις το κλίμα και κατά διαστήματα, συμφώνως προς τας απαιτήσεις της γενικής υγιεινής, αναλόγως της εποχής και της γεωγραφικής θέσεως, τουλάχιστον όμως άπαξ της εβδομάδος, υπό εύκρατον κλίμα. 14. Πάντες οι χώροι ένθα τακτικώς συχνάζουσιν οι κρατούμενοι, δέον να τηρώνται εις αρίστην κατάστασιν εξ απόψεως συντηρήσως και καθαριότητος. Ατομική υγιεινή 15. Δέον όπως απαιτήται από τους κρατούμενους ατομική καθαριότης. Προς τούτο, δέον όπως διατίθεται ύδωρ και αντικείμενα ευπρεπισμού αναγκαία δια την υγείαν και καθαριότητά των. 16. Ίνα καταστή δυνατόν όπως οι κρατούμενοι έχουν ευπρεπή εμφάνισιν και διατηρούν τον αυτοσεβασμόν των, ευκολίαι πρέπει να προβλέπωνται δια την καλήν περιποίησιν της κόμης και το ξύρισμα. Οι άνδρες πρέπει να δύνανται να ξυρίζωνται τακτικώς. Ιματισμός και κλινοστρωμνή 17. (1) Πας κρατούμενος όστις δεν δικαιούται να φέρη τα ίδια αυτού ενδύματα, δέον όπως λαμβάνη ιματισμόν ανάλογον προς το κλίμα και επαρκή δια την διατήρησιν της υγείας του. Τα ενδύματα ταύτα επ' ουδενί λόγω πρέπει να είναι μειωτικά ή ταπεινωτικά. (2) Άπας ιματισμός πρέπει να είναι καθαρός και να διατηρήται πάντοτε εν καλή καταστάσει. Τα εσώρρουχα δέον να εναλλάσσωνται και να πλύνωνται τόσον συχνά, όσον είναι απαραίτητον δια την διατήρησιν της υγιενής. 3

4 (3) Εις εξαιρετικάς περιπτώσεις, όταν ο κρατούμενος απομακρύνηται του καταστήματος εις εγκεκριμένας περιπτώσεις, πρέπει να επιτρέπηται εις αυτόν όπως φέρη τα ατομικά αυτού ενδύματα ή ενδύματα μη προσελκύοντα την προσοχήν. 18. Όταν οι κρατούμενοι τύχωσιν αδείας όπως φέρωσι τα ατομικά των ενδύματα, πρέπει κατά την στιγμήν της εισόδου των εις το κατάστημα, να ληφθώσιν τα κατάλληλα μέτρα δια την διασφάλισιν ότι ταύτα είναι καθαρά και χρησιμοποιήσιμα. 19. Έκαστος κρατούμενος δέον όπως διαθέτη, συμφώνως προς τας εθνικάς ή τοπικάς συνήθειας, ατομικήν κλίνην και επαρκή ατομικήν κλινοστρωμνήν, καλώς συντηρούμενην και ανανεουμένην κατά τρόπον διασφαλίζοντα την καθαριότητα. Τροφοδοσία 20. (1) Πας κρατούμενος δέον όπως λαμβάνη παρά της διοικήσεως κατά τας κεκανονισμένας ώρας, τροφήν καλής ποιότητος, καλώς παρασκευασμένην και καλώς διανεμομένην, έχουσαν επαρκή θρεπτικήν αξίαν δια την διατήρησιν της υγείας του και των δυνάμεων του. (2) Έκαστος κρατούμενος δέον όπως έχη την ευχέρειαν να προμηθεύηται πρόσιμον ύδωρ οσάκις έχει ανάγκην. Φυσική αγωγή 21. (1) Πας κρατούμενος μη ασχολούμενος εις εργασίαν εν υπαίθρω δέον όπως, καιρού επιτρέποντος, ασχολήται τουλάχιστον επί μίαν ώραν καθ' εκάστην εις την δέουσαν σωματικήν άσκησιν, εν υπαίθρω. (2) Νεαροί κρατούμενοι, ως και έτεροι, ων η ηλικία και η σωματική κατάστασις επιτρέπουσι τούτο, δέον όπως κατά τας ώρας της ασκήσεως ασχολώνται εις σωματικήν αγωγήν και ψυχαγωγίαν. Προς τούτο, το γήπεδον, αι εγκαταστάσεις και διάφορα όργανα αθλοπαιδιών, δέον όπως τίθενται εις την διάθεσιν των. Υγειονομικαί υπηρεσίαι 22. (1) Έκαστον σωφρονιστικόν κατάστημα δέον όπως διαθέτη τουλάχιστον τας υπηρεσίας ενός ειδικευμένου ιατρού, όστις θα έδει να έχη και γνώσεις ψυχιατρικής. Αι υγειονομικαί υπηρεσίαι δέον όπως οργανώνωνται εν στενή συσχετισμώ μετά της γενικής διευθύνσεως των τοπικών υγειονομικών υπηρεσιών του Δήμου ή του κράτους. Δέον όπως παριλαμβάνωσι ψυχιατρικήν υπηρεσίαν δια την διάγνωσιν και ενδεχομένως δια την θεραπείαν περιπτώσεων ψυχικών ανωμαλιών. (2) Δια τους έχοντας ανάγκην ειδικών φροντίδων ασθενείς, δέον όπως προβλέπηται η μεταγωγή των εις ειδικά σωφρονιστικά καταστήματα ή λαϊκά νοσοκομεία. Εν ή περιπτώσει έχει οργανωθή εντός του καταστήματος νοσοκομειακή περίθαλψις, το νοσοκομείον πρέπει να είναι εφωδιασμένον με υλικόν, εργαλεία και φαρμακευτικά προϊόντα, επιτρέποντα την περίθαλψιν και την κατάλληλον νοσηλείαν των ασθενών κρατουμένων, το δε προσωπικόν δέον όπως κέκτηται επαρκή επαγγελματικήν κατάρτισιν. (3) Πας κρατούμενος δέον όπως έχη την δυνατότητα θεραπείας υπό ειδικευμένου οδοντιάτρου. 23. (1) Εις τα καταστήματα δια γυναίκας δέον όπως υπάρχωσιν ειδικαί εγκαταστάσεις δια την νοσηλείαν εγκύων γυναικών, εν λοχεία και αναρρωνυουσών. Δέον να ληφθώσι κατά το δυνατόν τα κατάλληλα μέτρα ίνα ο τοκετός λαμβάνη χώραν εις πολιτικόν νοσοκομείον. Εάν το βρέφος εγεννήθη εντός της φυλακής, επιβάλλεται όπως η πράξις γεννήσεως του μη αναγράφη, τούτο. (2) Εφ' όσον επιτρέπεται εις τας κρατουμένας μητέρας όπως έχωσι τα βρέφη των μεθ' εαυτών, πρέπει να λαμβάνηται πρόνοια δια την οργάνωσιν βρεφοκομείου, διαθέτοντος κατάλληλον προσωπικόν, ένθα τα βρέφη θα παραμένωσι, καθ' ας ώρας δεν δύνανται να 4

5 παραμένωσι πλησίον της μητρός των. 24. Ο ιατρός οφείλει να εξετάζη πάντα κρατούμενον άμα τη εισόδω του εις το κατάστημα, μεταγενεστέρως δε, οσάκις τούτο είναι απαραίτητον, ιδία προκειμένου να διαπιστώση την πιθανήν ύπαρξιν σωματικής ή ψυχικής ασθενείας, λαμβάνων πάντα τα αναγκαία μέτρα. Οφείλει να διασφαλίση τον διαχωρισμόν κρατουμένων υπόπτων δια μεταδοτικόν ή μολυσματικόν νόσημα. Να διακριβώνη σωματικάς ή ψυχικάς αναπηρίας, αίτινες δυνατόν να παρεμποδίσωσι την αναπροσαρμογήν του και να καθορίση την σωματικήν ικανότητα εκάστου προς εργασίαν. 25. (1) Ο ιατρός οφείλει να παρακολουθή την σωματικήν και ψυχικήν υγείαν των κρατουμένων. Υποχρεούται να εξετάζη καθ' εκάστην άπαντας τους ασθενείς κρατουμένους, αιτιωμένους ασθένειαν, ως και πάντας τους κρατουμένους εφ' ών ήθελεν επιστηθή ιδιαιτέρως η προσοχή του. (2) Ο ιατρός οφείλει να αναφέρη εις τον διευθυντήν οσάκις ήθελε κρίνει, ότι η παράτασις της κρατήσεως ή ο τρόπος αυτής επέφερεν ή ήθελεν επιφέρει βλάβην εις την σωματικήν ή ψυχικήν υγιεινήν κατάστασιν κρατουμένου τινός. 26. (1) Ο ιατρός οφείλει να ενεργή τακτικάς επιθεωρήσεις και να εισηγήται εις τον διευθυντήν, επί: α) της ποσότητος, ποιότητος, παρασκευής και διανομής των τροφίμων, β) της υγιεινής και καθαριότητος του καταστήματος και των κρατουμένων, γ) των εγκαταστάσεων υγιεινής, θερμάνσεως, φωτισμού και εξαερισμού του καταστήματος, δ) της ποιότητος και καθαριότητος του ιματισμού και κλινοστρωμνής των κρατουμένων, ε) της τηρήσεως των κανόνων των αφορώντων εις την σωματικήν και αθλητικήν αγωγήν των κρατουμένων, εφ' όσον αύτη οργανούται υπό μη εξειδικευμένου προσωπικού. (2) Ο διευθυντής οφείλει να λαμβάνη υπ' όψιν τας αναφοράς και εισηγήσεις του ιατρού κατά τα άρθρα 25 παράγραφος 2 και 26 του παρόντος, εφ' όσον δε συμφωνεί προς αυτάς, να λάβη αμελλητί τα πρέποντα μέτρα δια την εφαρμογήν των. Εν περιπτώσει διαφωνίας ή εάν η πραγματοποίησίς των εκφεύγη της αρμοδιότητός του, διαβιβάζει πάραυτα την ιατρικήν γνωμάτευσιν, μετά της επ' αυτής γνώμης του, εις την προϊσταμένην του αρχήν. Πειθαρχία και ποιναί 27. Η τάξις και η πειθαρχία δέον να τηρώνται μετά σταθερότητας χωρίς όμως να συνεπάγωνται μεγαλυτέρους περιορισμούς των απαραιτήτων δια την διατήρησιν της ασφαλείας και της καλώς ωργανωμένης εν κοινώ διαβιώσεως. 28. (1) Ουδείς κρατούμενος δύναται να ασκή εν τω καταστήματι υπηρεσίαν συνεπαγομένην πειθαρχικήν εξουσίαν. (2) Εν τούτοις, ο κανών ούτος δεν δύναται να παρεμποδίση την πρέπουσαν λειτουργίαν συστημάτων βασιζομένων επί της «αυτοδιοικήσεως». Πράγματι, τα συστήματα ταύτα επιβάλλουσιν όπως ωρισμέναι δραστηριότητες ή ευθύναι κοινωνικής, παιδαγωγικής ή αθλητικής φύσεως ανατίθενται υπό έλεγχον, εις κρατουμένους οργανωμένους εις ομάδας, εν τω πλαισίω της μεταχειρίσεως αυτών. 29. Τα κάτωθι σημεία δέον να καθορίζωνται πάντοτε είτε δια νόμου, είτε δια κανονισμού αρμοδίας διοικητικής αρχής: α) η αποτελούσα πειθαρχικόν παράπτωμα συμπεριφορά, β) το είδος και η διάρκεια των δυναμένων να επιβληθώσιν πειθαρχικών ποινών, γ) η αρμοδία δια την επιβολήν πειθαρχικών ποινών αρχή. 30. (1) Ουδείς κρατούμενος δύναται να τιμωρηθή ει μη συμφώνως προς τας διατάξεις του κατά τ' ανωτέρω νόμου ή κανονισμού, ουδέποτε δε δις δια το αυτό παράπτωμα. (2) Ουδείς κρατούμενος δύναται να τιμωρηθή χωρίς να λάβη γνώσιν της αποδιδομένης εις αυτόν κατηγορίας και χωρίς να έχη την ευχέρειαν υπερασπίσεώς του. Η αρμοδία αρχή δέον όπως 5

6 προβαίνη εις πλήρη εξέτασιν εκάστης περιπτώσεως. (3) Καθ' ό μέτρον είναι τούτο απαραίτητον και εφικτόν, δέον όπως παρέχηται η ευχέρεια εις τον κρατούμενον να υπερασπίση εαυτόν, μέσω διερμηνέως. 31. Σωματικαί ποιναί, κράτησις εν σκοτεινώ κελλίω, ως και πάσα ετέρα βάναυσος, απάνθρωπος ή εξευτελιστική ποινή, δέον όπως απαγορεύωνται απολύτως ως πειθαρχικαί κυρώσεις. 32. (1) Αι ποιναί της απομονώσεως και της ελαττώσεως της τροφής, ουδέποται δύνανται να επιβληθώσι πριν ή ο ιατρός εξετάση τον κρατούμενον και πιστοποιήση εγγράφως ότι ούτος δύναται να υποστή ταύτας. (2) Το αυτό δέον ν' ακολουθήται και δια παν έτερον πειθαρχικόν μέτρον, όπερ θα ηδύνατο να διαταράξη την σωματικήν ή ψυχικήν υγείαν των κρατουμένων. Εν πάση περιπτώσει τα πειθαρχικά μέτρα ουδέποτε πρέπει να αντιτίθενται ή να παρεκκλίνουν των αρχών των τιθεμένων υπό του άρθρου 31 του παρόντος. (3) Ο ιατρός οφείλει να επισκέπτηται καθημερινώς τους κρατουμένους τους εκτίοντας τοιαύτης φύσεως πειθαρχικάς ποινάς και ν' αναφέρη εις τον διευθυντήν εάν κρίνη επάναγκες την άρσιν ή τροποποίησιν της ποινής δια λόγους υγείας σωματικής ή ψυχικής. Μέσα εξαναγκασμού 33. Τα μέσα εξαναγκασμού, ως χειροπέδαι, αλύσεις, δεσμά ή μανδύαι ακινητοποιήσεως, ουδέποτε δύνανται να επιβληθώσιν ως ποιναί. Έτι πλέον, δεν δύνανται να χρησιμοποιηθώσιν ως μέσα εξαναγκασμού αι αλύσεις και τα δεσμά. Τα λοιπά μέσα εξαναγκασμού δύνανται να χρησιμοποιηθώσι μόνον εις τας κάτωθι περιπτώσεις: α) ως μέσα προλήψεως κατ' αποδράσεως κατά την διάρκειαν μεταγωγής, αφαιρουμένων όμως πάντοτε ευθύς ως ο κρατούμενος εμφανισθή ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, β) δι' ιατρικούς λόγους, τη παραγγελία ιατρού, γ) κατόπιν διαταγής του διευθυντού, εφ' όσον έτερα μέτρα υποταγής κρατουμένου τινός ήθελον αποτύχει και τούτο, ίνα προληφθή βλάβη αυτού τούτου του κρατουμένου, ή τρίτου προσώπου ή πρόκλησις ζημιών. Εν τοιαύτη περιπτώσει ο διευθυντής οφείλει να συμβουλευθή επειγόντως τον ιατρόν και ν' αναφερθή εις την προϊσταμένην του διοικητικήν αρχήν. 34. Ο τύπος και ο τρόπος χρήσεως των μέσων εξαναγκασμού δέον να καθορίζωνται υπό της Κεντρικής Σωφρονιστικής Διοικήσεως. Η επιβολή των δεν πρέπει να παρατείνηται πέρα του αυστηρώς αναγκαίου χρόνου. Παροχή πληφοροριών και δικαίωμα παραπόντων των κρατουμένων 35. (1) Άμα τη εισόδω του, έκαστος κρατούμενος δέον όπως λαμβάνη γραπτάς οδηγίας εν σχέσει προ το σύστημα μεταχειρίσεως των κρατουμένων της κατηγορίας του, περί των πειθαρχικών κανόνων του καταστήματος, των επιτετραμμένων μέσων προς λήψιν πληροφοριών και υποβολήν παραπόνων, ως και οιουδήποτε ετέρου στοιχείου, όπερ θα επέτρεπεν εις αυτόν να λάβη γνώσιν των δικαιωμάτων του και των υποχρεώσεών του, επί τω τέλει όπως προσαρμοσθή εις την ζωήν του καταστήματος. (2) Έαν ο κρατούμενος είναι αγράμματος, αι ανωτέρω πληροφορίαι παρέχονται εις αυτόν προφορικώς. 36. (1) Πας κρατούμενος δέον όπως έχη ανά πάσαν εργάσιμον ημέραν, την ευχέρειαν όπως υποβάλει αιτήσεις και αναφοράς παραπόνων εις τον διευθυντήν του καταστήματος ή τον αναπληρωτήν του. (2) Αιτήσεις και αναφοραί παραπόνων δύνανται να υποβάλλωνται εις τον επιθεωρητήν των φυλακών κατά την διάρκειαν επιθεωρήσεως. Ο κρατούμενος δύναται να συνομιλήση μετά του επιθεωρητού ή παντός ετέρου υπαλλήλου ενεργούντος επιθεώρησιν, άνευ της παρουσίας του 6

7 διευθυντού ή άλλων μελών του προσωπικού του καταστήματος. (3) Πας κρατούμενος δέον όπως έχη την ευχέρειαν ν' απευθύνηται άνευ λογοκρισίας ως προς την ουσίαν του περιεχομένου, αλλ' υπό έλεγχον ως προς τον τύπον της διατυπώσεως, εις την Κεντρικήν Σωφρονιστικήν Διοίκησιν, εις την δικαστικήν αρχήν ή ετέρας αρμοδίας αρχάς μέσω της υπηρεσίας του καταστήματος. (4) Εφ' όσον η αίτησις ή αναφορά παραπόνων δεν είναι εμφανώς αυθάδης ή αβάσιμος, δέον όπως αύτη εξετάζηται άνευ αναβολής διδομένης εγκαίρως απαντήσεως εις τον κρατούμενον. Επικοινωνία μετά του έξω κόσμου 37. Εις τους κρατούμενους δέον όπως παρέχηται η άδεια όπως επικοινωνώσι κατά συχνά διαστήματα, υπό την δέουσαν επιτήρησιν, μετά της οικογενείας και φίλων των οίτινες εμπνέουσιν εμπιστοσύνην, τόσο δι' αλληλογραφίας, όσον και δι' επισκέψεων. 38. (1) Λογικαί διευκολύνσεις δέον όπως παρέχονται εις κρατουμένους υπηκόους ξένου κράτους, ίνα επικοινωνώσι μετά των διπλωματικών και προξενικών αντιπροσώπων των. (2) Όσον αφορά κρατουμένους υπηκόους κρατών μη διατηρούντων διπλωματικούς ή προξενικούς αντιπροσώπους εν τη χώρα, καθώς και πρόσφυγας ή απάτριδας, δέον να παρέχωνται αι αυταί διευκολύνσεις εις τον διπλωματικόν αντιπρόσωπον της χώρας ήτις έχει επιφορτισθή με τα συμφέροντά των ή πάσαν εθνικήν ή διεθνή αρχήν ήτις έχει αναλάβει την προστασίν των. 39. Οι κρατούμενοι δέον όπως ενημερώνονται τακτικώς επί των σοβαρωτέρων γεγονότων είτε δια της αναγνώσεως ημερησίων εφημερίδων, περιοδικών ή ειδικών σωφρονιστικών εκδόσεων, είτε δια ραδιοφωνικών εκπομπών, διαλέξεων ή παντός αναλόγου μέσου, εγκεκριμένων ή ελεγχομένων υπό της διοικήσεως. Βιβλιοθήκη 40. Έκαστον κατάστημα δέον όπως διαθέτη βιβλιοθήκην προς χρήσιν πασών των κατηγοριών των κρατουμένων, επαρκώς εφωδιασμένην δια διδακτικών και ψυχαγωγικών βιβλίων. Οι κρατούμενοι δέον όπως ενθαρρύνωνται δια την κατά το δυνατόν ευρυτέραν χρησιμοποίησίν της. Θρησκεία 41. (1) Εάν το κατάστημα περιλαμβάνη ικανόν αριθμόν κρατουμένων ανηκόντων εις την αυτήν θρησκείαν αρμόδιος εκπρόσωπος της αυτής θρησκείας πρέπει να διορίζηται ή να καλήται. Εφ' όσον ο αριθμός των κρατουμένων δικαιολογεί τούτο, και αι περιστάσεις το επιτρέπουν, δέον όπως διορίζηται μόνιμος ιερεύς. (2) Ο κατά την ανωτέρω υπ' αριθμ. 1 παράγραφον διοριζόμενος ή καλούμενος ιερεύς δέον όπως έχη την ευχέρειαν της κατά περιόδους οργανώσεων θρησκευτικών λειτουργιών και όπως ενεργή, οσάκις τούτο ενδείκνυται, ποιμαντορικάς επισκέψεις, κατ' ιδίαν, εις τους κρατουμένους της θρησκείας του. (3) Ουδέποτε πρέπει ν' αποκλείηται εις οιονδήποτε κρατούμενον το δικαίωμα επαφής με λειτουργόν θρησκείας τινός. Αντιθέτως, εάν κρατούμενος τις εναντιούται εις την επίσκεψιν αντιπροσώπου θρησκείας τινός, η στάσις του αύτη πρέπει να τύχη απολύτου σεβασμού. 42. Έκαστος κρατούμενος δέον όπως έχη την ευχέρειαν, εν τω μέτρω του δυνατού, να ικανοποιή τας απαιτήσεις της θρησκείας του, μετέχων εις τας εν τω καταστήματι οργανουμένας θρησκευτικάς τελετάς, έχη δε εις την διάθεσίν του βιβλία θρησκευτικά και διδακτικά του δόγματός του. 7

8 Κατάθεσις αντικειμένων ανηκόντων εις κρατουμένους 43. (1) Εάν ο κανονισμός απαγορεύη εις τον κρατούμενον όπως έχη μεθ' εαυτού χρήματα, είδη αξίας, ενδύματα και έτερα αντικείμενα ανήκοντα εις αυτόν, ταύτα δέον, άμα τη εισόδω του εις το κατάστημα, να φυλάσσωνται εις ασφαλές μέρος. Δέον όπως συντάσσηται πίναξ των εν λόγω αντικειμένων και να υπογράφηται υπό του κρατουμένου. Κατάλληλα μέτρα δέον να λαμβάνονται δια την διατήρησιν των εν λόγω αντικειμένων εις καλήν κατάστασιν. (2) Τα αντικείμενα και τα χρήματα δέον όπως αποδίδωνται κατά την αποφυλάκισιν, εξαιρέσει των χρημάτων άτινα επετράπη εις τον κρατούμενον να δαπανήση, των αντικειμένων άτινα ηδυνήθη ν' αποστείλη έξω της φυλακής ή των ενδυμάτων, ων επεβάλλετο η καταστροφή δια λόγους υγιεινής. Ο κρατούμενος οφείλει να δώση απόδειξιν δια τα αποδοθέντα εις αυτόν αντικείμενα και χρήματα. (3) Αξίαι ή αντικείμενα αποσταλέντα έξωθεν εις τον κρατούμενον υπόκεινται εις τους αυτούς κανόνας. (4) Εάν ο κρατούμενος κατά την είσοδόν του φέρη μεθ' εαυτού φάρμακα ή ναρκωτικά, ο ιατρός θέλει αποφασίσει περί της χρησιμοποιήσεώς των. Γνωστοποίησις θανάτου, ασθενείας, μεταγωγής κλπ 44. (1) Εν περιπτώσει θανάτου, βαρείας ασθενείας, σοβαρού ατυχήματος ή τοποθετήσεως του κρατουμένου εις κατάστημα δια ψυχικώς πάσχοντας, ο διευθυντής υποχρεούται να ειδοποιήση αμέσως τον σύζυγον, εάν ο κρατούμενος είναι έγγαμος ή τον πλησιέστερον συγγενή αυτού, εν πάση δεν περιπτώσει παν έτερον πρόσωπον όπερ έδει να ειδοποιηθή κατόπιν επιθυμίας του κρατουμένου. (2) Πας κρατούμενος δέον όπως πληροφορήται αμέσως περί του θανάτου ή σοβαράς ασθενείας στενού συγγενούς του. Εν περιπτώσει βαρείας ασθενείας τοιούτου προσώπου, εφ' όσον αι περιστάσεις επιτρέπουσι τούτο, ο κρατούμενος δύναται να τύχη αδείας όπως μεταβή πλησίον του, είτε υπό συνοδείαν, είτε άνευ ταύτης. (3) Πας κρατούμενος θα έχη το δικαίωμα όπως ειδοποιή αμέσως την οικογένειάν του περί της κρατήσεώς του ή της μεταγωγής του εις έτερον κατάστημα. Μεταγωγαί κρατουμένων 45. (1) Κρατούμενοι οδηγούμενοι εις το κατάστημα ή εξερχόμενοι αυτού, δέον όπως εκτίθενται κατά τον δυνατόν ολιγώτερον, εις την θέαν του κοινού, λαμβάνωνται δε μέτρα προστασίας των εξ ύβρεων, περιεργείας του κοινού και πάσης ετέρας εκθέσεως. (2) Δέον όπως απαγορεύηται η μεταγωγή κρατουμένων υπό δυσμενείς συνθήκας αερισμού ή φωτισμού ή δια παντός μέσου επιβάλλοντος σωματικόν άλγος. (3) Αι μεταγωγαί των κρατουμένων δέον όπως ενεργώνται δαπάναις της διοικήσεως και επί ίσοις όροις δια πάντας. Σωφρονιστικόν προσωπικόν 46. (1) Η σωφρονιστική διοίκησις δέον όπως επιλέγη μετά προσοχής το παντός βαθμού προσωπικόν, δοθέντος ότι η καλή διοίκησις των σωφρονιστικών καταστημάτων εξαρτάται εκ της ακεραιότητος, του ανθρωπισμού, της προσωπικής δεξιότητος και των επαγγελματικών ικανοτήτων του προσωπικού. (2) Προς τούτοις, η σωφρονιστική διοίκησις δέον συνεχώς να καταβάλη προσπάθειαν προς διέγερσιν και διατήρησιν εις το πνεύμα του προσωπικού και της κοινής γνώμης της πεποιθήσεως ότι η αποστολή αύτη είναι κοινωνική υπηρεσία μεγάλης σπουδαιότητος. Προς τούτο, θα έδει να χρησιμοποιηθώσι τα κατάλληλα μέσα δια την διαφώτισιν του κοινού. 8

9 (3) Ίνα καταστή δυνατή η πραγματοποίησις των προρρηθέντων σκοπών, τα μέλη του προσωπικού δέον όπως έχωσι, κατ' επάγγελμα, την ιδιότητα των σωφρονιστικών λειτουργών, όπως διέπωνται υπό του οργανισμού των δημοσίων υπαλλήλων και συνεπώς να είναι διησφαλισμένοι ότι η μονιμότης της θέσεώς των εξαρτάται μόνον εκ της καλής διαγωγής, της αποδοτικότητος της εργασίας των και της σωματικής των ικανότητος. Η αμοιβή του προσωπικού δέον να είναι επαρκής ίνα καταστή δυνατή η πρόσληψις και η διατήρησις εν τη υπηρεσία καταλλήλων ανδρών και γυναικών. Τα πλεονεκτήματα της σταδιοδρομίας και οι όροι της υπηρεσίας δέον να καθορίζωνται εν συσχετισμώ προς την κοπιώδη φύσιν της εργασίας. 47. (1) Το προσωπικόν δέον να είναι επαρκούς πνευματικού επιπέδου. (2) Δέον όπως ακολουθή, προ της εισόδου του εις την υπηρεσίαν, μαθήματα γενικής και ειδικής καταρτίσεως και επιτύχη εις θεωρητικάς και πρακτικάς εξετάσεις. (3) Μετά την είσοδόν του και κατά την διάρκειαν της σταδιοδρομίας του, το προσωπικόν θα πρέπει να διατηρήση και βελτιώση τας γνώσεις του και την επαγγελματικήν του ικανότητα, δια της παρακολουθήσεως φροντιστηρίων επιμορφώσεως, άτινα θα οργανώνται περιοδικώς. 48. Άπαντα τα μέλη του προσωπικού δέον όπως, ανά πάσαν περίπτωσιν, συμπεριφέρωνται και εκπληρώσι το καθήκον των κατά τρόπον ώστε το παράδειγμά των ν' ασκή ευνοϊκήν επίδρασιν επί των κρατουμένων και προκαλή τον σεβασμόν των. 49. (1) Δέον όπως περιληφθή εις το προσωπικόν, εν τω μέτρω του δυνατού, επαρκής αριθμός ειδικών, ως ψυχιάτρων, ψυχολόγων, κοινωνικών βοηθών, διδασκάλων, τεχνικών διδασκάλων. (2) Οι κοινωνικοί βοηθοί, διδάσκαλοι και οι τεχνικοί διδάσκαλοι, δέον όπως προσλαμβάνωνται ως μόνιμοι, χωρίς όμως ν' αποκλείωνται και αι υπηρεσίαι βοηθητικού προσωπικού προσκαίρως ή εθελοντικώς εργαζομένου. 50. (1) Ο διευθυντής ενός καταστήματος δέον να είναι αρκούντως ικανός δια το έργον του, ως εκ του χαρακτήρος του, της διοικητικής του ικανότητος, της τεχνικής και επαγγελματικής καταρτίσεώς του και της επί του τομέως τούτου πείρας του. (2) Δέον όπως διαθέτη άπαντα τον χρόνον του εις το κύριον έργον του, όπερ εν ουδεμία περιπτώσει δύναται να ασκήται παρέργως. (3) Δέον όπως κατοική εντός του καταστήματος ή εγγύτατα τούτου. (4) Όταν δύο η περισσότερα καταστήματα υπάγωνται εις την δικαιοδοσίαν ενός και του αυτού διευθυντού, ούτος οφείλει να επισκέπτηται έκαστον εξ αυτών κατά συχνά διαστήματα. Εν τοιαύτη περιπτώσει έκαστον κατάστημα δέον να τελή υπό υπεύθυνον υπάλληλον διαμένοντα εν αυτώ. 51. (1) Ο διευθυντής, ο υποδιευθυντής και το πλείστον των λοιπών μελών του προσωπικού, δέον όπως ομιλώσι την γλώσσαν της πλειονότητος των κρατουμένων ή μίαν γλώσσαν αντιληπτήν υπό του μεγαλυτέρου αριθμού αυτών. (2) Δέον όπως χρησιμοποιήται διερμηνεύς οσάκις τούτο κρίνηται απαραίτητον. 52. (1) Εις ικανώς μεγάλα καταστήματα εις ά υπηρετούσιν εις ή περισσότεροι μόνιμοι ιατροί, τουλάχιστον ο εις εξ αυτών δέον όπως διαμένη εντός του καταστήματος ή εγγύτατα τούτου. (2) Εις τα λοιπά καταστήματα, ο ιατρός οφείλει να ενεργή καθημερινάς επισκέψεις και να κατοική εγγύς του καταστήματος, ίνα δύναται να επεμβαίνη άνευ αναβολής επί επειγουσών περιπτώσεων. 53. (1) Εις μικτόν κατάστημα, η πτέρυξ των γυναικών δέον να τίθεται υπό την διεύθυνσιν γυναικός υπαλλήλου, υπευθύνου δια την φύλαξιν των κλειδών της πτέρυγος ταύτης του καταστήματος. (2) Ουδείς άρρην υπάλληλος πρέπει να εισέρχηται εις την πτέρυγα των γυναικών, χωρίς να συνοδεύηται υπό θήλεος μέλους του προσωπικού. 9

10 (3) Μόνον εις θήλεις υπαλλήλους δέον να ανατίθεται η επίβλεψις των κρατουμένων γυναικών. Τούτο δεν αποκλείει εν τούτοις, όπως δι' επαγγελματικούς λόγους, άρρενες υπάλληλοι, κυρίως ιατροί και διδάσκαλοι ασκούν τα καθήκοντά των εις καταστήματα γυναικών ή πτέρυγας δι' αυτάς. 54. (1) Οι υπάλληλοι των καταστημάτων δεν πρέπει, εις τας σχέσεις των μετά των κρατουμένων, να χρησιμοποιώσι βίαν ή μόνον εν περιπτώσει νομίμου αμύνης, αποπείρας αποδράσεως, βιαίας ή παθητικής αντιστάσεως εις διαταγήν βασιζομένην εις τον νόμον ή τους κανονισμούς. Οι προσφεύγοντες εις την βίαν υπάλληλοι οφείλουσι να μην υπερβαίνουν τα όρια ταύτης, πέραν του απολύτως αναγκαίου, αναφέροντες αμέσως το συμβάν εις τον διευθυντήν του καταστήματος. (2) Οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι δέον όπως υποβάλλωνται εις ειδικήν σωματικήν άσκησιν ήτις θα επιτρέπη εις αυτούς όπως επιβάλλωνται επί βιαίων κρατουμένων. (3) Πλην ειδικών περιπτώσεων, οι υπάλληλοι οι εκτελούντες υπηρεσίαν θέτουσαν αυτούς εις άμεσον επικοινωνίαν μετά των κρατουμένων, δεν πρέπει να οπλοφορώσιν. Εξ άλλου συνιστάται όπως εν ουδεμιά περιπτώσει παραδίδεται όπλον εις μέλος του προσωπικού, άνευ προηγυομένης εκγυμνάσεως αυτού εις την χρήσιν του. Επιθεώρησις 55. Κατάλληλοι και έμπειροι επιθεωρηταί, διοριζόμενοι παρά της αρμοδίας αρχής, δέον όπως προβαίνωσιν εις τακτικάς επιθεωρήσεις των σωφρονιστικών καταστημάτων και υπηρεσιών. Ούτοι θα μεριμνώσιν ιδιαιτέρως ίνα τα καταστήματα ταύτα διοικώνται συμφώνως προς τους εν ισχύϊ νόμους και κανονισμούς, επί τω τέλει της πραγματοποιήσεως των αντικειμενικών επιδιώξεων των σωφρονιστικών και αναμορφωτικών υπηρεσιών. Δεύτερον Μέρος: Κανόνες Εφαρμοζόμενοι εις Ειδικάς Κατηγορίας Κατευθυντήριαι αρχαί Α. Κρατούμενοι κατάδικοι 56. Αι ακόλουθαι κατευθυντήριαι αρχαί αποσκοπούν εις τον καθορισμόν του πνεύματος όπερ πρέπει να διέπη τα σωφρονιστικά συστήματα και τους αντικειμενικούς σκοπούς τους οποίους δέον να πραγματοποιώσι ταύτα, συμφώνως προς την προεισαγωγικήν παρατήρησιν 1 του παρόντος κειμένου. 57. Η φυλάκισις και τα έτερα μέτρα άτινα έχουσιν ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμόν του εγκληματίου από του εξωτερικού κόσμου είναι αυτά καθ' εαυτά καταθλιπτικά, εκ μόνου του γεγονότος ότι το άτομον απόλλυσι το δικαίωμα διαθέσεως εαυτού δια της αποστερήσεως της ελευθερίας του. Υπό την επιφύλαξιν δεδικαιολογημένων μέτρων διαχωρισμού ή διατηρήσεως της πειθαρχίας, το σωφρονιστικόν σύστημα δεν πρέπει να επιτείνη τας συνυφασμένας προς μίαν τοιαύτην κατάστασιν καταθλίψεις. 58. Ο σκοπός και η δικαιολογία των ποινών και στερητικών της ελευθερίας μέτρων, είναι εν τελική αναλύσει η προστασία της κοινωνίας κατά του εγκλήματος. Ο τοιούτος σκοπός θα πραγματοποιηθή μόνον εάν η περίοδος της στερήσεως της ελευθερίας χρησιμοποιηθή εν τω μέτρω του δυνατού, όπως ο εγκληματίας, μετά την απόλυσίν του, ου μόνον επιθυμή αλλά και έχη την ικανότητα όπως διαβιοί σεβόμενος τον νόμον και εξαρκών εις τα προς το ζην. 59. Προς τούτο, το σωφρονιστικόν σύστημα πρέπει να προσφεύγη εις όλα τα θεραπευτικά, παιδαγωγικά, ηθικά, πνευματικά και άλλα μέσα, ως και εις πάσης μορφής βοήθειαν, ην δύναται να διαθέση επιδώκον την εφαρμογήν των συμφώνως προς τας ανάγκας μιας εξατομικευμένης μεταχειρίσεως των εγκληματιών. 10

11 60. (1) Το σύστημα του καταστήματος πρέπει να επιζητή μείωσιν των τυχόν υφισταμένων διαφορών μεταξύ της εν τη φυλακή διαβιώσεως και της ελευθέρας τοιαύτης, καθ' ό μέτρον αι διαφοραί αύται τείνουσιν εις την μείωσιν του αισθήματος της ευθύνης του κρατουμένου ή του σεβασμού της αξιοπρεπείας του. (2) Προ του πέρατος της εκτελέσεως της ποινής ή του μέτρου, ευκταίον είναι όπως λαμβάνωνται τα αναγκαία μέτρα δια την διασφάλισιν της προοδευτικής επανόδου του κρατουμένου εις τον κοινωνικόν βίον. Ο σκοπός ούτος δύναται να επιτευχθή, αναλόγως των περιπτώσεων, δια προπαρασκευαστικού προς την ελευθερίαν συστήματος, οργανουμένου εν αυτώ τούτω τω καταστήματι ή εις έτερον κατάλληλον κατάστημα ή δια δοκιμαστικής απολύσεως, υπό έλεγχον, μη ανατιθέμενον εις την αστυνομίαν, παρέχοντα όμως αποτελεσματικήν κοινωνικήν βοήθειαν. 61. Η μεταχείρισις δεν πρέπει να υπογραμμίζη τον αποκλεισμόν των κρατουμένων εκ της κοινωνίας αλλά αντιθέτως να τονίζη το γεγονός ότι ούτοι εξακολουθούσι να αποτελώσι μέλη αυτής. Προς επίτευξιν τούτου, δέον να προσφεύγη, εν τω μέτρω του δυνατού, εις την συνεργασίαν των κοινωνικών οργανώσεων δια την υποβοήθησιν του προσωπικού του καταστήματος εις το έργον της αναπροσαρμογής των κρατουμένων. Κοινωνικοί βοηθοί συνεργαζόμενοι εις έκαστον κατάστημα δέον να έχωσι ως έργον την διατήρησιν και βελτίωσιν των σχέσεων του κρατουμένου μετά της οικογενείας του και των κοινωνικών οργανώσεων αίτινες δύνανται ν' αποβώσι χρήσιμοι εις αυτόν. Πρέπει να πραγματοποιούνται διαβήματα αποβλέποντα εις την διαφύλαξιν των αστικής φύσεως δικαιωμάτων, των ευεργετημάτων κοινωνικής ασφαλίσεως και άλλων κοινωνικών δικαιωμάτων των κρατουμένων, καθ' ό μέτρον η προσπάθεια αύτη είναι σύμφωνος προς τον νόμον και την εκτιομένην ποινήν. 62. Αι υγειονομικαί υπηρεσίαι του καταστήματος υποχρεούνται όπως διακριβώσουν και νοσηλεύσουν πάσης μορφής αναπηρίαν ή σωματικήν ή ψυχικήν νόσον, αίτινες δύνανται να παρεμποδίσουν την αναπροσαρμογήν του κρατουμένου. Προς τον σκοπόν τούτον, δέον να εφαρμόζηται η δέουσα ιατρική, χειρουργική και ψυχιατρική θεραπεία. 63. (1) Η πραγματοποίησις των ανωτέρω αρχών απαιτεί την εξατομίκευσιν της μεταχειρίσεως, προς τούτο δε και ευέλικτον σύστημα κατατάξεως των κρατουμένων καθ' ομάδας. Όθεν, ευκταίον είναι όπως αι εν λόγω ομάδες τοποθετώνται εις ίδια καταστήματα ένθα θα δύναται να εφαρμοσθή η απαιτουμένη δι' εκάστην ομάδα μεταχείρισις. (2) Τα καταστήματα ταύτα δεν πρέπει να διαθέτωσι τον αυτόν βαθμόν ασφαλείας δι' εκάστην ομάδα. Χρήσιμος θα ήτο η πρόβλεψις κλιμακώσεως ασφαλείας, αναλόγως των απαιτήσεων των διαφόρων ομάδων. Τα ανοικτά καταστήματα εξ αυτού τούτου του γεγονότος ότι δεν προβλέπουσιν υλικά μέτρα ασφαλείας κατά των αποδράσεων, αλλ' επαφίενται επί του ζητήματος τούτου εις την αυτοπειθαρχίαν των κρατουμένων, παρέχουσιν εις κρατουμένους, επιλεγέντας μετά προσοχής, τους ευνοϊκώτερους όρους δια την αναπροσαρμογήν των. (3) Ευκταίον είναι όπως εις τα κλειστά καταστήματα η εξατομίκευσις της μεταχειρίσεως μη παρεμποδίζηται υπό του μεγάλου αριθμού των κρατουμένων. Εις τίνας χώρας εγένετο αποδεκτόν ότι ο αριθμός κρατουμένων εις τοιαύτα καταστήματα δεν πρέπει να υπερβαίνη τους 500. Εις τα ανοικτά καταστήματα ο πληθυσμός τούτων πρέπει να είναι όσον το δυνατόν περιωρισμένος. (4) Τουναντίον, δεν κρίνεται επιθυμητή η διατήρησις πολύ μικρών καταστημάτων, ίνα καταστή δυνατή η οργάνωσις μιας δεούσης μεταχειρίσεως. 64. Το καθήκον της κοινωνίας δεν τερματίζεται με την αποφυλάκισιν ενός κρατουμένου. Δέον συνεπώς να υφίστανται κρατικαί ή ιδιωτικαί οργανώσεις, δυνάμεναι να παρέχωσιν εις τον αποφυλακιζόμενον μετασωφρονιστικήν βοήθειαν αποτελεσματικήν, τείνουσαν εις την μείωσιν των εις βάρος του προκαταλήψεων και επιτρέπουσαν την αποκατάστασιν αυτού εις την κοινωνίαν. 11

12 Μεταχείρισις 65. Η μεταχείρισις ατόμων καταδικαζομένων εις ποινήν ή άλλο μέτρον στερητικόν της ελευθερίας οφείλει ν' αποσκοπή, εν ώ μέτρω η διάρκεια της καταδίκης επιτρέπει τούτο, εις την ανάπτυξιν εις αυτούς της βουλήσεως και των ικανοτήτων αίτινες θα επιτρέψωσιν, μετά την αποφυλάκισίν των, όπως ούτοι διαβιώσι σεβόμενοι τον νόμον και ανταποκρινόμενοι εις τας ανάγκας των. Η μεταχείρισις αύτη πρέπει να είναι τοιαύτη ώστε να δύναται να ενθαρρύνη τον αυτοσεβασμόν των και ν' αναπτύσση το συναίσθημα της ευθύνης των. 66. (1) Προς τούτο, δέον να χρησιμοποιήται κυρίως η θρησκευτική επίδρασις εις ας χώρας τούτο καθίσταται δυνατόν, η εκπαίδευσις, ο επαγγελματικός προσανατολισμός και κατάρτισις, αι μέθοδοι ατομικής κοινωνικής αντιλήψεως, παροτρύνσεις αναφορικώς προς το επάγγελμα, ως και η σωματική ανάπτυξις και η αγωγή ηθικού χαρακτήρος συμφώνως προς τας ατομικάς ανάγκας εκάστου κρατουμένου. Δέον όπως λαμβάνωνται υπ' όψιν το κοινωνικόν και εγκληματικόν παρελθόν του καταδίκου, αι σωματικαί και διανοητικαί ικανότητες και κλίσεις αυτού, αι ατομικαί διαθέσεις, η διάρκεια της ποινής του και η προοπτική αποκαταστάσεως. (2) Δι' έκαστον κρατούμενον καταδικασθέντα εις ποινήν ή έτερον μέτρον σχετικής διαρκείας, ο διευθυντής του καταστήματος δέον να λαμβάνη όσον το δυνατόν ταχύτερον μετά την είσοδον τούτου εις το κατάστημα, πλήρεις εκθέσεις επί των αναφερομένων εις την προηγουμένην παράγραφον διαφόρων σημείων. Αι εκθέσεις αύται πρέπει να περιλαμβάνωσι πάντοτε και εκθέσεις ιατρού ειδικευμένου, ει δυνατόν, εις την ψυχιατρικήν, περί της σωματικής και διανοητικής καταστάσεως του κρατουμένου. (3) Αι εκθέσεις, ως και έτερα σχετικά έγγραφα, τίθενται εις ατομικόν φάκελλον. Ο φάκελλος ούτος ενημερούται και ταξινομείται κατά τρόπον ώστε το υπεύθυνον προσωπικόν να δύναται να συμβουλεύηται αυτόν, οσάκις παρίσταται ανάγκη. Κατάταξις και εξατομίκευσις 67. Οι σκοποί της κατατάξεως πρέπει να είναι: α) περιορισμός των κρατουμένων οίτινες λόγω του εγκληματικού αυτών παρελθόντος ή των κακών αυτών παρορμήσεων, θα ήσκουν δυσμενή επίδρασιν επί των συγκρατούμενών των, β) κατανομή των κρατουμένων εις ομάδας προς διευκόλυνσιν της μεταχειρίσεώς των, εν όψει της κοινωνικής αυτών αναπροσαρμογής. 68. Δέον όπως διατίθενται, εν τω μέτρω του δυνατού, κεχωρισμένα καταστήματα ή κεχωρισμέναι πτέρυγες ενός καταστήματος, δια την μεταχείρισιν των διαφόρων ομάδων κρατουμένων. 69. Ευθέως μετά την είσοδον εις το κατάστημα και την μελέτην της προσωπικότητος εκάστου κρατουμένου καταδικασθέντος εις ποινήν ή μέτρον ποιάς τινός διαρκείας, δέον όπως διαγραφή δι' αυτόν πρόγραμμα μεταχειρίσεως, βάσει των δεδομένων άτινα συγκεντρώθησαν περί των ατομικών του αναγκών, των ικανοτήτων και της πνευματικής αυτού καταστάσεως. Ευεργετήματα 70. Εις έκαστον κατάστημα, πρέπει να θεσπισθή εν σύστημα ευεργετημάτων προσαρμοζόμενον εις τας διαφόρους ομάδας κρατουμένων και εις διαφόρους μεθόδους μεταχειρίσεως, προς ενθάρρυνσιν της καλής διαγωγής, ανάπτυξιν του συναισθήματος της ευθύνης και διέγερσιν του ενδιαφέροντος και της συνεργασίας των κρατουμένων εις την αναμόρφωσίν των. Εργασία 71. (1) Η σωφρονιστική εργασία δεν πρέπει να έχη καταθλιπτικόν χαρακτήρα. (2) Άπαντες οι κατάδικοι υπόκεινται εις την υποχρέωσιν προς εργασίαν, λαμβανομένης υπ' όψιν της σωματικής και νοητικής ικανότητός των, ως αύται ήθελον καθορισθή υπό του ιατρού. 12

13 (3) Δέον όπως παρέχηται εις τους κρατουμένους αποδοτική εργασία καλύπτουσα απασχόλησιν κανονικής ημέρας εργασίας. (4) Η εργασία αύτη δέον να είναι, εν τω μέτρω του δυνατού, φύσεως δυναμένης να διατηρήση ή να επαυξήση την ικανότητα αυτών όπως αποκερδαίνωσιν εντίμως τον βίον των μετά την αποφυλάκισίν των. (5) Δέον όπως παρέχηται χρήσιμος επαγγελματική κατάρτισις εις τους δυναμένους να επωφεληθώσι ταύτης κρατουμένους, ιδία δε εις τους νέους. (6) Οι κρατούμενοι δέον όπως έχωσι την ευχέρειαν επιλογής του είδους εργασίας ην επιθυμούν να ασκήσουν, εντός των ορίων μιας αποτελεσματικής επαγγελματικής καταρτίσεως, συμβιβαζομένης πάντως προς τας απαιτήσεις της διοικήσεως και της σωφρονιστικής πειθαρχίας. 72. (1) Η οργάνωσις και αι μέθοδοι της σωφρονιστικής εργασίας δέον, κατά το δυνατόν, να είναι παραπλήσιοι προς τας διεπούσας παρεμφερή εργασίαν έξω του καταστήματος, ίνα προετοιμασθώσιν οι κρατούμενοι εις ομαλούς όρους ελευθέρας εργασίας. (2) Εν τούτοις η διάθεσις πραγματοποιήσεως κέρδους μέσω της σωφρονιστικής εργασίας δεν πρέπει να παραβλάπτη το συμφέρον των κρατουμένων εις την επαγγελματικήν αυτών κατάρτισιν. 73. (1) Αι σωφρονιστικαί βιομηχανίαι και αγροκτήματα, πρέπει κατά προτίμησιν να διευθύνωνται παρά της διοικήσεως και ουχί παρ' ιδιωτών εργολάβων. (2) Όταν οι κρατούμενοι χρησιμοποιώνται εις εργασίας μη ελεγχομένας υπό της διοικήσεως, πρέπει πάντοτε να τίθενται υπό την επίβλεψιν σωφρονιστικού προσωπικού. Εξαιρουμένης της περιπτώσεως εκτελέσεως εργασίας δι' ετέρας κρατικάς υπηρεσίας, τα άτομα εις ά διατίθεται η εργασία αύτη, οφείλουσι να καταβάλωσιν εις την διοίκησιν κανονικόν ημερομίσθιον ανάλογον προς την παρεχομένην εργασίαν, λαμβανομένης πάντοτε υπ' όψιν της αποδόσεως των κρατουμένων. 74. (1) Τα προβλεπόμενα μέτρα προνοίας δια την προστασίαν της ασφαλείας και της υγείας των ελευθέρων εργατών, δέον όπως εφαρμόζωνται επίσης και εντός των σωφρονιστικών καταστημάτων. (2) Δέον να ληφθή πρόνοια προς αποζημίωσιν των κρατουμένων δι' εργατικά ατυχήματα και επαγγελματικάς ασθενείας, επί όροις ίσοις προς τους υπό του νόμου παρεχομένους εις τους ελευθέρους εργάτας. 75. (1) Το ανώτατον όριον των ωρών εργασίας των κρατουμένων καθ' ημέραν και εβδομάδα, δέον όπως καθορίζηται υπό του νόμου ή υπό διοικητικού κανονισμού, λαμβανομένων υπ' όψιν των αφορώντων την εργασίαν των ελευθέρων εργατών διατάξεων και τοπικών εθίμων. (2) Το ούτω καθοριζόμενον ωράριον δέον όπως καταλείπη μίαν ημέραν αναπαύσεως καθ' εβδομάδα και ικανόν χρόνον δια την εκπαίδευσιν αυτών και την εκτέλεσιν και άλλων δραστηριοτήτων, προβλεπομένων δια την αναμόρφωσιν και την αναπροσαρμογήν των κρατουμένων. 76. (1) Η εργασία των κρατουμένων δέον όπως αμείβηται κατά δίκαιον τρόπον. (2) Ο κανονισμός δέον όπως επιτρέπη εις τους κρατουμένους, να χρησιμοποιώσι μέρος τουλάχιστον της αμοιβής των προς αγοράν εγκεκριμένων ειδών, προοριζομένων δι' ατομικήν των χρήσιν και όπως αποστέλλωσιν μέρος αυτής εις την οικογένειάν των. (3) Επίσης δέον να προβλέπηται υπό του κανονισμού όπως μέρος της αμοιβής παρακρατήται παρά της διοικήσεως προς σύστασιν χρηματίου, όπερ θα αποδίδεται εις τον κρατούμενον κατά την στιγμήν της απολύσεώς του. Εκπαίδευσις και αναψυχή 77. (1) Δέον όπως λαμβάνηται μέριμνα δια την ανάπτυξιν της εκπαιδεύσεως πάντων των ικανών να επωφεληθώσι ταύτης κρατουμένων, συμπεριλαμβανομένης και της θρησκευτικής δι- 13

14 δασκαλίας εις ας χώρας τούτο είναι δυνατόν. Η εκπαίδευσις των αναλφαβήτων και των νεαρών κρατουμένων δέον να είναι υποχρεωτική, η δε διοίκησις οφείλει να μεριμνά ιδιαιτέρως προς τούτο. (2) Εν τω μέτρω του δυνατού, η εκπαίδευσις των κρατουμένων δέον να συντονίζηται προς το σύστημα της δημοσίας εκπαιδεύσεως, ίνα ούτοι δύνανται, μετά την αποφυλάκισίν των, να εξακολουθήσωσι την κατάρτισίν των, άνευ δυσχερειών. 78. Δια την σωματικήν και ψυχικήν ευεξίαν των κρατουμένων, δέον όπως οργανούνται εις άπαντα τα καταστήματα μορφωτικαί και ψυχαγωγικαί εκδηλώσεις. Κοινωνικαί σχέσεις, μετασωφρονιστική προστασία 79. Ιδιαιτέρα προσοχή δέον όπως αποδίδεται εις την διατήρησιν και την βελτίωσιν των μεταξύ του κρατουμένου και της οικογενείας του σχέσεων, εφ' όσον αύται υφίστανται επ' ωφελεία και προς το συμφέρον αμφοτέρων. 80. Από της ενάρξεως της ποινής, δέον να ληφθή υπ' όψιν το μέλλον του κρατουμένου μετά την αποφυλάκισίν του. Ούτος δέον όπως ενθαρρύνηται δια την διατήρησιν ή δημιουργίαν σχέσεων μετά προσώπων ή οργανισμών έξω του καταστήματος, οίτινες δυνατόν να ευνοήσωσι τα συμφέροντα της οικογενείας του, ως κα ιτην ιδίαν αυτού κοινωνικήν αναπροσαρμογήν. 81. (1) Αι υπηρεσίαι και οργανισμοί επίσημοι ή ανεπίσημοι, οίτινες βοηθούσι τους αποφυλακιζομένους, όπως ανακαταλάβωσι την θέσιν των εις την κοινωνίαν οφείλουσιν, εν τω μέτρω του δυνατού, να παρέχωσιν εις τους αποφυλακιζομένους τ' απαιτούμενα έγγραφα και στοιχεία ταυτότητος, να εξασφαλίζωσιν εις αυτούς στέγην, εργασίαν ευπρεπή και κατάλληλα προς το κλίμα και την εποχήν ενδύματα, ως και τ' απαιτούμενα μέσα δια την μετάβασιν αυτών εις τον προορισμόν των και την συντήρησίν των καθ' όλην την περίοδον ήτις ακολουθεί την αποφυλάκισίν των. (2) Οι εντεταλμένοι εκπρόσωποι των εν λόγω οργανισμών δέον όπων έχωσιν ελεύθερον είσοδον εις το κατάστημα και επαφήν μετά των κρατουμένων. Ευθύς άμα τη ενάρξει της ποινής δέον όπως ζητήται η γνώμη των περί της προοπτικής αποκαταστάσεως του κρατουμένου. (3) Ευκταίον είναι όπως η δραστηριότης των εν λόγω οργανισμών είναι όσο το δυνατόν συγκεντρωτική και συντονισμένη, επί τω σκοπώ διασφαλίσεως μιας καλυτέρας αξιοποιήσεως των προσπαθειών του. Β. Φρενοβλαβείς και ψυχικώς ανώμαλοι 82. (1) Οι ψυχοπαθείς δεν πρέπει να κρατώνται εις τας φυλακάς και δέον να λαμβάνηται μέριμνα δια την, κατά το ταχύτερον, μεταγωγήν των εις καταστήματα δια ψυχικώς πάσχοντας. (2) Κρατούμενοι πάσχοντες εξ άλλων διανοητικών νοσημάτων ή ανωμαλιών, δέον όπως παρακολουθώνται και νοσηλεύωνται εις ειδικευμένα ιδρύματα τελούντα υπό ιατρικήν διεύθυνσιν. (3) Κατά την διάρκειαν της παραμονής των εις την φυλακήν τα άτομα ταύτα δέον να τίθενται υπό ειδικήν επίβλεψιν ιατρού. (4) Η ιατρική ή ψυχιατρική υπηρεσία των σωφρονιστικών καταστημάτων δέον όπως εξασφαλίζη ψυχιατρικήν θεραπείαν και των εχόντων ανάγκην τοιαύτης θεραπείας λοιπών καταδίκων. 83. Ευκταίον είναι όπως ληφθή μέριμνα, από συμφώνου μετά των αρμοδίων οργανισμών, δια την συνέχισιν της ψυχιατρικής θεραπείας, εάν αύτη είναι αναγκαία και μετά την αποφυλάκισιν, ως και δια την εξασφάλισιν κοινωνικής μετασωφρονιστικής προστασίας ψυχιατρικού χαρακτήρα. 14

15 Γ. Άτομα συλληφθέντα ή εν προφυλακίσει 84. (1) Παν άτομον συλληφθέν ή φυλακισθέν λόγω παραβάσεως του Ποινικού Νόμου κρατούμενον δε είτε εις τα αστυνομικά καταστήματα, είτε εις δικαστικήν φυλακήν αλλά μη καταδικασθέν εισέτι, χαρακτηρίζεται ως «υπόδικος» συμφώνως προς τας κατωτέρω διατάξεις. (2) Ο υπόδικος χαίρει τεκμηρίου αθωότητος και δέον όπως τυγχάνη αναλόγου μεταχειρίσεως. (3) Διαφυλαττομένων των διατάξεων του νόμου, σχετικώς προς την προστασίαν της ατομικής ελευθερίας ή της ακολουθητέας διαδικασίας έναντι των υποδίκων, ούτοι δέον όπως τυγχάνωσιν ειδικής μεταχειρίσεως της οποίας οι κάτωθι στοιχειώδεις κανόνες, περιορίζονται όπως καθορίσωσι τα ουσιώδη σημεία: 85. (1) Οι υπόδικοι δέον όπως είναι διακεχωρισμένοι των καταδίκων. (2) Οι ανήλικοι υπόδικοι δέον όπως είναι διακεχωρισμένοι των ενηλίκων. Κατ' αρχήν δέον όπως κρατώνται εις ίδια καταστήματα. 86. Οι υπόδικοι δέον όπως κρατώνται εις ατομικά δωμάτια, υπό την επιφύλαξιν διαφόρων τοπικών εθίμων ή λόγω του κλίματος. 87. Εντός των επιτρεπομένων ορίων υπό του Κανονισμού του καταστήματος, οι υπόδικοι δύνανται, εφ' όσον επιθυμούσι τούτο, να σιτίζωνται δαπάναις αυτών, προμηθευόμενοι τρόφιμα έξωθεν, τη μεσολαβήσει της υπηρεσίας του καταστήματος, της οικογενείας των ή των φίλων των. Εν εναντία περιπτώσει, η διοίκησις δέον όπως αναλαμβάνη την τροφοδοσίαν των. 88. (1) Δέον να επιτρέπηται εις τον υπόδικον όπως φέρη τα ατομικά αυτού ενδύματα, εφ' όσον ταύτα είναι καθαρά και ευπρεπή. (2) Εάν φέρη την στολήν του καταστήματος, αύτη δέον να είναι διάφορος της στολής των καταδίκων. 89. Πρέπει πάντοτε να παρέχηται εις τον υπόδικον η δυνατότης εργασίας, αλλ' ουχί κατ' επιταγήν. Εάν εργάζηται, δέον όπως αμείβηται. 90. Πας υπόδικος δέον όπως έχη την ευχέρειαν να προμηθεύηται, δαπάναις αυτού ή δαπάναις τρίτων βιβλία, εφημερίδας, την αναγκαίαν γραφικήν ύλην, ως και έτερα μέσα απασχολήσεώς του, εντός ορίων συμβιβαζομένων με το συμφέρον της διοικήσεως της δικαιοσύνης, της ασφαλείας και της τάξης του καταστήματος. 91. Ο υπόδικος δέον όπως έχη την ευχέρειαν να δέχηται την επίσκεψιν και περίθαλψιν του ιδίου αυτού ιατρού ή οδοντιάτρου, εφ' όσον η αίτησίς του είναι ευλογοφανής και είναι εις θέσιν ν' αντιμετωπίση την σχετικήν δαπάνην. 92. Πας υπόδικος δέον όπως δύναται να ειδοποιή αμέσως περί της φυλακίσεώς του την οικογένειάν του, να απολαύη πασών των λογικών διευκολύνσεων δια την επικοινωνίαν μετ' αυτής και των φίλων του, ως και να δέχηται επισκέψεις των εν λόγω προσώπων, υπό μόνην την επιφύλαξιν της επαγρυπνήσεως και των περιορισμών οίτινες είναι αναγκαίοι προς το συμφέρον διοικήσεως της δικαιοσύνης, της ασφαλείας και της τάξεως του καταστήματος. 93. Ο υπόδικος δέον να έχη την ευχέρειαν όπως ζητήση τον αυτεπάγγελτον διορισμόν συνηγόρου, εφ' όσον προβλέπεται η παροχή τοιαύτης προστασίας και να δέχηται επισκέψεις του συνηγόρου του, εν όψει της υπερασπίσεώς του. Δέον να δύναται να προετοιμάζη και να παραδίδη εις αυτόν εμπιστευτικάς οδηγίας. Προς τούτο δέον όπως παρέχηται εις τον υπόδικον, τη αιτήσει του, γραφική ύλη. Αι συναντήσεις υποδίκου και συνηγόρου του δύνανται να παρακολουθώνται οπτικώς, αλλ ουχί και ακουστικώς, υπό υπαλλήλου της αστυνομίας ή του καταστήματος. 15

16 Δ. Κρατούμενοι δια χρέη ή δι' αστικάς απαιτήσεις 94. Εις άς χώρας η νομοθεσία προβλέπει φυλάκισιν δια χρέη ή άλλην μορφήν φυλακίσεως επιβαλλομένην δια δικαστικής αποφάσεως, άνευ ποινικής διαδικασίας, οι τοιούτοι κρατούμενοι δεν πρέπει να υποβάλλωνται εις περισσοτέρους περιορισμούς των απαραιτήτων δια την τήρησιν της ασφαλείας και της τάξεως, ουδέ να τυγχάνωσιν αυστηροτέρας μεταχειρίσεως. Η μεταχείρισίς των δεν πρέπει να είναι ολιγώτερον ευμενής της των υποδίκων, με πάσαν επιφύλαξιν της ενδεχομένης υποχρεώσεως προς εργασίαν. Ε. Άτομα συλληφθέντα ή κρατούμενα χωρίς κατηγορίας * 95. Διαφυλαττομένων των διατάξεων του άρθρου 9 της Διεθνούς Συμβάσεως των Αστικών και Πολιτικών Δικαιωμάτων, άτομα συλληφθέντα ή φυλακισθέντα χωρίς κατηγορία δέον να τυγχάνουν της αυτής προστασίας με εκείνην η οποία προβλέπεται στο Πρώτο και Δεύτερο (Γ' Τμήμα) Μέρος. Αι σχετικαί διατάξεις του Δεύτερου Μέρους (Α' Τμήματος) δύνανται ομοίως να εφαρμοσθούν εις τας περιπτώσεις όπου η εφαρμογή τους θα απέβαινεν προς όφελος αυτής της ειδικής ομάδος, υπό τον όρον ότι δεν θα ληφθώσι μέτρα άτινα θα έτεινον προς την αναμόρφωσιν ή (κοινωνικήν) αναπροσαρμογήν ατόμων μη καταδικασθέντων δι' οιανδήποτε εγκληματικήν πράξιν. * Ο κανόνας 95 συμπεριελήφθη στους Στοιχειώδεις Κανόνες για τη Μεταχείριση των Κρατουμένων με την από υπ' αριθμ (LXII) απόφαση του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου των Ηνωμένων Εθνών που υιοθέτησε σχετική σύσταση της Επιτροπής για την Πρόληψη και τον Έλεγχο του Εγκλήματος. 16

Σύμβαση για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας *

Σύμβαση για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας * Σύμβαση για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας * Εγκρίθηκε και παρέμεινε ανοιχτή για υπογραφή, επικύρωση ή προσχώρηση με την από 9 Δεκεμβρίου 1948 Νο. 260 Α (ΙΙΙ) απόφαση της Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Ψηφισάµενοι οµοφώνως µετά της Γ εν Αθήναις Εθνικής Συνελεύσεως, απεφασίσαµεν και διατάσσοµεν: Άρθρον πρώτον

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Ψηφισάµενοι οµοφώνως µετά της Γ εν Αθήναις Εθνικής Συνελεύσεως, απεφασίσαµεν και διατάσσοµεν: Άρθρον πρώτον ΝΟΜΟΣ: 2994/1922 Περί κυρώσεως της ιεθνούς Συµβάσεως της Γ' ιεθνούς Συνδιασκέψεως Εργασίας της Γενεύης, της κανονιζούσης την χρήσιν του ανθρακικού µολύβδου (στουπετσίου) εν τοις χρωµατισµοίς. (ΦΕΚ 162/Α/31-8-22)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4188, 31/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ -----------------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4188, 31/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ ----------------------------------- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ ----------------------------------- H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 62(Ι) του 1996 12(Ι) του 1997 96(Ι) του 2005. 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως. (ΦΕΚ 46/Α/10.3.79)

Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως. (ΦΕΚ 46/Α/10.3.79) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 180/1979 Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως. (ΦΕΚ 46/Α/10.3.79) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντες υπ όψει τας

Διαβάστε περισσότερα

γ) «Φυλακισμένος» είναι καθένας που στερείται την προσωπική του ελευθερία λόγω καταδίκης

γ) «Φυλακισμένος» είναι καθένας που στερείται την προσωπική του ελευθερία λόγω καταδίκης Κώδικας Αρχών για την Προστασία όλων των Ατόμων που στερούνται την προσωπική τους ελευθερία με οιαδήποτε μορφή κράτησης ή φυλάκιση 1 Υιοθετήθηκε με την από 9.12.1988 υπ' αριθμ. 43/173 Απόφαση της Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σχέδιο Νόμου Για την ενσωμάτωση της οδηγίας «2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 20 ης Οκτώβριου 2010 σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία»

Διαβάστε περισσότερα

Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίων µηχανών και ατµολεβητών. (ΦΕΚ 37/Α/30-1-37).

Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίων µηχανών και ατµολεβητών. (ΦΕΚ 37/Α/30-1-37). ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 30 Ιανουαρίου / 5 Φεβρουαρίου 1937. Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίων µηχανών και ατµολεβητών. (ΦΕΚ 37/Α/30-1-37). Χαρακτηρισµός και διαίρεσις των εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού με απλά λόγια Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα που προβλέπονται από νόμους και διεθνείς συμβάσεις. Το σημαντικότερο κείμενο για τα δικαιώματα των παιδιών,

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου (Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμος του 1961 (Ν. 11/1961) [Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ.

Ο περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου (Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμος του 1961 (Ν. 11/1961) [Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ. This document was reproduced from http://www.cylaw.org/nomoi/indexes/1961_11.html (accessed 14 August 2013) Ο περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου (Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμος του 1961 (Ν. 11/1961)

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικός Χάρτης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας 1

Καταστατικός Χάρτης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας 1 Καταστατικός Χάρτης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας 1 [όπως κυρώθηκε με το Ν.Δ. 399/1947 «Περί κυρώσεως πράξεως τροποποιήσεως του Καταστατικού Χάρτου (Συντάγματος) της Διεθνούς Οργανώσεως της Εργασίας»

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΓπΝ / 4.12.1911. «Περί της εκ των αυτοκινήτων ποινικής και αστικής ευθύνης» 'Αρθρον 1

ΝΟΜΟΣ ΓπΝ / 4.12.1911. «Περί της εκ των αυτοκινήτων ποινικής και αστικής ευθύνης» 'Αρθρον 1 ΝΟΜΟΣ ΓπΝ / 4.12.1911 «Περί της εκ των αυτοκινήτων ποινικής και αστικής ευθύνης» 'Αρθρον 1 Εν περιπτώσει θανατώσεως ή σωµατικής βλάβης προσώπου τινός δι αυτοκινήτου εφαρµόζονται αι διατάξεις του ποινικού

Διαβάστε περισσότερα

Μέγεθος Γραµµάτων ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (I TRACOM IT SERVICES) Ν 4220/1961: Σύµβαση περί εκτέλεσης αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων (28418)

Μέγεθος Γραµµάτων ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (I TRACOM IT SERVICES) Ν 4220/1961: Σύµβαση περί εκτέλεσης αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων (28418) Μέγεθος Γραµµά ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (I TRACOM IT SERVICES) Ν 4220/1961: Σύµβαση περί εκτέλεσης αλλοδαπών αποφάσεων (28418) Αρθρο :ΠΡΩΤΟΝ Αρθρον πρώτον. Κυρούται και έχει πλήρη ισχύν νόµου

Διαβάστε περισσότερα

Περί μέτρων τινών αφορώντων εις τους υπηρετούντας εις παραμεθορίους περιοχάς δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους. (Α' 78)

Περί μέτρων τινών αφορώντων εις τους υπηρετούντας εις παραμεθορίους περιοχάς δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους. (Α' 78) Νόμος 287 της 1/6.4.1976: Περί μέτρων τινών αφορώντων εις τους υπηρετούντας εις παραμεθορίους περιοχάς δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους. (Α' 78) Αρθρον 1. Παραμεθόριοι Περιοχαί. Παραμεθόριαι περιοχαί, δια

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3741/1929. "Περί της ιδιοκτησίας κατ' ορόφους"

ΝΟΜΟΣ 3741/1929. Περί της ιδιοκτησίας κατ' ορόφους ΝΟΜΟΣ 3741/1929 "Περί της ιδιοκτησίας κατ' ορόφους" ΑΡΘΡΟ 1 (Γενικά) (Όπως αντικαταστάθηκε με το άρ. 1 του Α.Ν. 625/1968, και με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν.Δ. 1003/1971 «περί ενεργού Πολεοδομίας»).

Διαβάστε περισσότερα

Ευθύνες των Μελετητών και των Επιβλεπόντων Μηχανικών

Ευθύνες των Μελετητών και των Επιβλεπόντων Μηχανικών Ευθύνες των Μελετητών και των Επιβλεπόντων Μηχανικών Ν. 1337/83 Αρθρο 17 [Αρχή Τροποποίησης] 8. Οι ιδιοκτήτες ή εντολείς κατασκευής αυθαιρέτων και οι εργολάβοι κατασκευής του τιµωρούνται µε ποινή φυλάκισης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. Ευαγγελία Ανδρουλάκη Χριστίνα Κατάκη Χρήστος Παπαδόπουλος. Επιστημονικά Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Χριστίνα Ζαραφωνίτου

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. Ευαγγελία Ανδρουλάκη Χριστίνα Κατάκη Χρήστος Παπαδόπουλος. Επιστημονικά Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Χριστίνα Ζαραφωνίτου ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ευαγγελία Ανδρουλάκη Χριστίνα Κατάκη Χρήστος Παπαδόπουλος ΠΜΣ «Η σύγχρονη εγκληματικότητα και η αντιμετώπισή της» Πάντειο Πανεπιστήμιο Επιστημονικά Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Χριστίνα Ζαραφωνίτου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 14.9.2011 Α. Π. 25/14.9.11 Τηλ. επικοινωνίας: 210-7289703

Αθήνα, 14.9.2011 Α. Π. 25/14.9.11 Τηλ. επικοινωνίας: 210-7289703 Αθήνα, 14.9.2011 Α. Π. 25/14.9.11 Τηλ. επικοινωνίας: 210-7289703 Προς κο Μαρίνο Σκανδάµη Ειδικό Γραµµατέα Υπουργείου ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωµάτων Θέµα: Επίσκεψη Συνηγόρου του Πολίτη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ν. 2520 της 27 Αυγ./4 Σεπτ. 1940 (ΦΕΚ Α' /273). Περί υγειονομικών διατάξεων.

Α. Ν. 2520 της 27 Αυγ./4 Σεπτ. 1940 (ΦΕΚ Α' /273). Περί υγειονομικών διατάξεων. Α. Ν. 2520 της 27 Αυγ./4 Σεπτ. 1940 (ΦΕΚ Α' /273). Περί υγειονομικών διατάξεων. Αντικείμενον Αρθρο 1. 1. Προς προστασίαν της δημοσίας υγείας εν γένει επιτρέπεται η έκδοσις υγειονομικών διατάξεων, ων η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 1. ΑΝΩΝΥΜΕΣ (Ν. 2190/1920)

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 1. ΑΝΩΝΥΜΕΣ (Ν. 2190/1920) ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 1. ΑΝΩΝΥΜΕΣ (Ν. 2190/1920) Κεφάλαιον 9 ον Αρ. 54 - Ποινικαί Διατάξεις 1. Τιμωρείται δια φυλακίσεως και χρηματικής ποινής μέχρις χιλίων (1.000)ευρώ, πας, όστις συναλλάσσεται ως εκπροσωπών ημεδαπήν

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4433, 7.3 2014 30(Ι)/2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4433, 7.3 2014 30(Ι)/2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4433, 7.3 2014 Ν. 30(Ι)/2014 30(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΚΑΙ TΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΚΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2043 της 29ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1985 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2043 της 29ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1985 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 22/85 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2043 της 29ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1985 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμος του 1985 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 70, 14.3.2009, σ. 11. «Οδηγία 2009/12/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ (ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1977 ΚΑΙ 2005

ΟΙ ΠΕΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ (ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1977 ΚΑΙ 2005 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Επίσημη Εφημερίδα, Παράρτημα Τρίτο (Ι): 15.7.77 23.12.2005. ΟΙ ΠΕΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ (ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1977 ΚΑΙ 2005 (Ενοποίηση) Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4322/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4322/2015 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Βέροια 05 Μαΐου 2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4322/2015 *************************** Τροποποιήσεις στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ("Αρθρον 9)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Αρθρον 9) 509 19. Ουδέν των έν τω παρόντι Νόμω διαλαμβανομένων τυγχάνει Έπιφύλαξις. εφαρμογής έφ* οιασδήποτε έπισκοπήσεως ειδικώς προβλεπομένης ύπό των διατάξεων οίουδήποτε έτερου, εκάστοτε έν ίσχύϊ, Νόμου. 20.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Άρθρο 1801 : Γενικές διατάξεις περί υποβολής παραπόνων. 1. Κάθε στρατιωτικός του Π.Ν. έχει το δικαίωµα να υποβάλει παράπονο σύµφωνα µε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 132 του 1988 ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αριθµός 132 του 1988 ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Ε.E., Παρ. Ι, Αρ. 2338, 22.7.88 Ν. 132/88 Ο περί Εγγραφής και Λειτουργίας Κλινικών Εργαστηρίων Νόµος του 1988 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην επίσηµη εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. Ειβ 221/65 Περί διαθέσεως λυµάτων και βιοµηχανικών αποβλήτων. (ΦΕΚ 138/Β/24-2-65) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Έχοντες υπ όψιν τας διατάξεις: α) Του Ν.. 4372/1964 «περί

Διαβάστε περισσότερα

Συµβούλιο της Επικρατείας: 1768/1993 (Τµ. Α') Πηγή: Ε..Κ.Α. ΛΣΤ' 1994, σ. 400

Συµβούλιο της Επικρατείας: 1768/1993 (Τµ. Α') Πηγή: Ε..Κ.Α. ΛΣΤ' 1994, σ. 400 Συµβούλιο της Επικρατείας: 1768/1993 (Τµ. Α') Πηγή: Ε..Κ.Α. ΛΣΤ' 1994, σ. 400 Περίληψη: Ο ασφαλισµένος στο ΙΚΑ δικαιούται σύνταξης αναπηρίας λόγω εργατικού ατυχήµατος και όταν το ατύχηµα επέφερε συντάξιµο

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3198/55 (ΦΕΚ - 98 Α') :

Ν. 3198/55 (ΦΕΚ - 98 Α') : Ν. 3198/55 (ΦΕΚ - 98 Α') : Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των περί καταγγελίας της σχέσεως εργασίας διατάξεων Άρθρο 1 : Επαναφέρονται εν ισχύι αι διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 118/45, αίτινες τροποποιούµεναι

Διαβάστε περισσότερα

3557 Ν. 214/88. E.E., Παρ. I, Αρ. 2368, 2.12.88

3557 Ν. 214/88. E.E., Παρ. I, Αρ. 2368, 2.12.88 E.E., Παρ. I, Αρ. 2368, 2.12.88 3557 Ν. 214/88 Ο περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμος του 1988 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ EJEKT FESTIVAL. 1. Ο διαγωνισµός EJEKT FESTIVAL διοργανώνεται από την εταιρεία,

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ EJEKT FESTIVAL. 1. Ο διαγωνισµός EJEKT FESTIVAL διοργανώνεται από την εταιρεία, ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ EJEKT FESTIVAL 1. Ο διαγωνισµός EJEKT FESTIVAL διοργανώνεται από την εταιρεία, Rise Entertainment A.E., Αποστόλου Παύλου 4, Μαρούσι, καλούµενη στο εξής «Rise» ή η Διοργανώτρια. 2. Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. Ειβ 221/65 Περί διαθέσεως λυµάτων και βιοµηχανικών αποβλήτων. (ΦΕΚ 138/Β/24-2-65) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Έχοντες υπ όψιν τας διατάξεις: α) Του Ν.. 4372/1964 «περί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ)

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 1 ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Όλοι έχουν δικαιώματα. Επιπλέον, σαν αγόρι ή κορίτσι ηλικίας κάτω των 18 ετών, έχεις ορισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘ.: 197/78 Είδος Εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΦΕΚ: 43Α

ΑΡΙΘ.: 197/78 Είδος Εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΦΕΚ: 43Α ΑΡΙΘ.: 197/78 Είδος Εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΦΕΚ: 43Α Π.Δ. 197/78 (ΦΕΚ Α' 43) : Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί τοπικών ενώσεων και κεντρικής ενώσεως των

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 1. Ταυτότητα, Παιδική Ηλικία, Ελευθερία Έκφρασης. Άρθρο 1 : Ορισμός του Παιδιού Άρθρο 7 : Όνομα και εθνικότητα Άρθρο 8 : Κατοχύρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ. Αρ. 1. Αρ. 2

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ. Αρ. 1. Αρ. 2 ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ν. 6422/1934, Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ως και του Ναυπηγού. Αρ. 1 Η ελευθέρα άσκησις του επαγγέλματος του

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 2005 Ν. 222/91 Ο περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 ««««««««««««2009 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 13.6.2007 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με τη διπλωματική και προξενική προστασία των πολιτών

Διαβάστε περισσότερα

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4430, 21.2.2014 Ν. 18(Ι)/2014 18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L. 280, 26.10.2010,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΨΥΧΟΔΡΑΜΑΤΙΣΤΗ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΨΥΧΟΔΡΑΜΑΤΙΣΤΗ ΨΥΧΟΔΡΑΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΨΥΚΑΠ) Μιχαλακολούλου 173 115 27 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 2106462797 Δικτυακός Τόπος: http://www.psychodrama.gr Ηλεκτρονική Διεύθυνση: kostas.letsios@psychodrama.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Άρθρο : 1201. Ανάθεση καθηκόντων ιοικητού ή ιευθυντού. 1. Σε κάθε Ναυτική Υπηρεσία ξηράς ανεξάρτητη ή υποτεταγµένη και ανάλογα µε την αρµοδιότητα της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2230 της 22ας ΜΑΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2230 της 22ας ΜΑΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 97/87 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2230 της 22ας ΜΑΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί Αφαιρέσεων και Μεταμοσχεύσεων Βιολογικών Ουσιών Ανθρωπινής Προελεύσεως Νόμος του 1987 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

υπ οβολή σε τεχνικό έλεγχο αυτοκινήτων ( ΚΤΕΟ)

υπ οβολή σε τεχνικό έλεγχο αυτοκινήτων ( ΚΤΕΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 22 ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής την 6 η Οκτωβρίου 2011 Δήμου Κεφαλλονιάς. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 158/ 2011 ΘΕΜΑ : Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ BΑΣΙΛΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 890/68 Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των υπ αριθ. 37/1966 και 310/67 Βασιλικών ιαταγµάτων «περί κατασκευής και λειτουργίας ηλεκτροκινήτων ανελκυστήρων». (ΦΕΚ 311/Α/31-12-68) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Σύμβασις Αφορώσα εις την Μείωσιν του Αριθμού των Περιπτώσεων Ανιθαγένειας

Διεθνής Σύμβασις Αφορώσα εις την Μείωσιν του Αριθμού των Περιπτώσεων Ανιθαγένειας Σύμβαση του 1954 για το Καθεστώς των Ανιθαγενών Σύμβαση για την Εξάλειψη της Ανιθαγένειας Διεθνής Σύμβασις Αφορώσα εις την Μείωσιν του Αριθμού των Περιπτώσεων Ανιθαγένειας Ειδικό Πρωτόκολλο για την Ανιθαγένεια

Διαβάστε περισσότερα

Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο

Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - EDITORIAL Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο Ο όρος υγεία και ασφάλεια στην εργασία αφορά τις συνθήκες και τους παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

2065/1992 (ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ -ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΛΠ) - ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

2065/1992 (ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ -ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΛΠ) - ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ως προς τους λιμενεργάτες αρχιεργάτες και σημειωτές που εργάζονταν στον ΟΛΘ το άρθρο δωδέκατο, παρ. 4 του Ν.2688/99 προβλέπει ότι οι αποδοχές τους δε δύνανται σε καμία περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ Α.Ν. 86/67, Περί επιβολής κυρώσεων κατά των καθυστερούντων την καταβολήν και την απόδοσιν εισφορών εις Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφαλίσεως. Αρ. 1 1. Οστις υπέχων νόμιμον υποχρέωσιν

Διαβάστε περισσότερα

ηλεκτρολόγου µηχανικού" ή "διπλωµατούχου µηχανολόγου-ηλεκτρολόγου µηχανικού" ή "διπλωµατούχου ναυπηγού":

ηλεκτρολόγου µηχανικού ή διπλωµατούχου µηχανολόγου-ηλεκτρολόγου µηχανικού ή διπλωµατούχου ναυπηγού: ΝΟΜΟΣ 6422 της 26/28 Νοεµβρίου 1934 Περί ασκήσεως του επαγγέλµατος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ως και του Ναυπηγού (Φ.Ε.Κ. 412/Α/1934) Άρθρο 1 Η ελευθέρα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης

O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας, ο Διευθυντής του σχολείου έχει τη γενική ευθύνη για την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. Γ1/9900/74 Περί υποχρεωτικής κατασκευής αποχωρητηρίων. (ΦΕΚ 1266/Β/3-12-74) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έχοντες υπ' όψει: α) Τον Α.Ν. 2520/49 "περί Υγειονοµικών ιατάξεων".

Διαβάστε περισσότερα

Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες,

Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες, Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες, διέπεται από τις αρχές του προτύπου Beveridge. «το κόστος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4207, 29/5/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4207, 29/5/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ --------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 125(Ι) του 2007. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών 1. Γενικά 1.1. Η Plus500CY Ltd (εφεξής, η Εταιρεία ) είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (Investor Compensation Fund,

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικές έρευνες-έγκαιρη παρέμβαση-γνωμοδοτικός ρόλος της ΥΕΑ 17

Κοινωνικές έρευνες-έγκαιρη παρέμβαση-γνωμοδοτικός ρόλος της ΥΕΑ 17 Κοινωνικές έρευνες-έγκαιρη παρέμβαση-γνωμοδοτικός ρόλος της ΥΕΑ Προληπτική παρέμβαση Η ποινική δικαιοσύνη ασχολείται με τον ανήλικο παραβάτη κυρίως εφόσον έχει προβεί σε παράβαση του ποινικού κώδικα ή

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Βοηθός Φαρμακείου Ημ/νια: 19/11/2013 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Μάθημα: Ασφάλεια και Υγιεινή Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Ενότητα: Εισαγωγή ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ κλπ.)

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ κλπ.) ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ κλπ.) Η ποινική δίωξη επαγγελματιών κάθε ειδικότητας για τη μη καταβολή των εισφορών ασφάλισης των ιδίων ασκείται απαραδέκτως,

Διαβάστε περισσότερα

BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση»

BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση» BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση» 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 1.1. Αυτοί οι όροι και κανονισμοί εφαρμόζονται στο σύστημα διάθεσης των ποδηλάτων «ποδήλατο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ. Ν. 456/1976, Περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων. Αρ. 1 Έννοια όρων

ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ. Ν. 456/1976, Περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων. Αρ. 1 Έννοια όρων ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ Ν. 456/1976, Περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων. Αρ. 1 Έννοια όρων Διά την εφαρμογήν του παρόντος νόμου: 1. «Φωτοβολίδες» νοούνται μείγματα ευφλέκτων υλών εκτοξευόμενα εν αναφλέξει διά καταλλήλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ στην Αναγκαστική Είσπραξη

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ στην Αναγκαστική Είσπραξη ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ στην Αναγκαστική Είσπραξη Τι προσέχουμε Λαζαρέτου Θεοδώρας Δρ Νομ., DEA de Droit Μόνιμη εκπαιδεύτρια των νέων ελεγκτών βεβαίωσης-είσπραξης Στις εργασίες της αναγκαστικής είσπραξης, όλα τα έγγραφα

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232)

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Συνοπτικός τίτλος 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος. Διατυπώσεις αναγκαίες για την εκτέλεση σύµβασης 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Μέλος της Π.Ο.ΑΣ.Υ & EYROCOP ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Πρόεδρος: Ακίδης Ηλίας τηλ. 6945828100 Γ. Γραμματέας : Τζιαμπαζάκης Βασίλειος τηλ. 6932583211 Τηλ & Fax :25520-28141 Δικτυακός

Διαβάστε περισσότερα

Είδος: ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ Αριθµός: 1137 Έτος: 1946 ΦΕΚ: Α 113 19460326 Τέθηκε σε ισχύ: 26.03.1946 Ηµ.Υπογραφής: 24.03.2046

Είδος: ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ Αριθµός: 1137 Έτος: 1946 ΦΕΚ: Α 113 19460326 Τέθηκε σε ισχύ: 26.03.1946 Ηµ.Υπογραφής: 24.03.2046 Είδος: ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ Αριθµός: 1137 Έτος: 1946 ΦΕΚ: Α 113 19460326 Τέθηκε σε ισχύ: 26.03.1946 Ηµ.Υπογραφής: 24.03.2046 Τίτλος Περί κυρώσεως και κωδικοποιήσεως των διατάξεων των αφορωσών το Νοσηλευτικόν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΜ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Xussfs^sasslsc^ εις χσν ΤΠ. -TCS 32SS4 g^lml&btoa. last 11DG8J

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΜ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Xussfs^sasslsc^ εις χσν ΤΠ. -TCS 32SS4 g^lml&btoa. last 11DG8J *L J8/74 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΜ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Xussfs^sasslsc^ εις χσν ΤΠ -TCS 32SS4 g^lml&btoa. last (ζ 11DG8J Μ13^3ΑΜ32 fifp% JgF>&33&Z &M 'THE ι JEB? φάρος ^vjiatioe a. 3 έί ΐ &,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ: οικ. 130406/17-8-95

Αριθ. Πρωτ: οικ. 130406/17-8-95 Αριθ. Πρωτ: οικ. 130406/17-8-95 ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος εφαρμογής Π.Δ. 399/94 «Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4154, 31/12/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4154, 31/12/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΟΒΑΡΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΣΗ ΙΑ

2. ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΣΗ ΙΑ ΟΡΟΙ ΦΡΗΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ Oι παρόντες Όροι Χρήσης επέχουν θέση συμφωνίας μεταξύ αφενός της ατομικής επιχείρησης του Θεοδώρου Μπένου (καλουμένης εφεξής στο παρόν χάριν συντομίας Πάροχος Τπηρεσιών ), η οποία -

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΣ: 559/77 Περί κυρώσεως της εν Γενεύη την 19ην Μαΐου 1956 υπογραφείσης συμβάσεως επί του Συμβολαίου δια την διεθνή μεταφοράν εμπορευμάτων οδικώς (C.M.R.) και του Πρωτοκόλλου υπογραφής (ΦΕΚ 78/Α/12-03-77)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος του 2011. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

ενεργούντος (ούσας) με την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου του μαθητού η των μαθητών. όνομα.γεννηθείς (θείσα)., την

ενεργούντος (ούσας) με την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου του μαθητού η των μαθητών. όνομα.γεννηθείς (θείσα)., την ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ : - Του Σωματείου μή κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ", του οποίου η έδρα είναι στο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.)

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Δρ. Σταύρος Α. Ευαγγελάτος Γενικός Επιθεωρητής ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ. Ελλάδος ή και Κύπρου άνω των 18 ετών β) το τέκνο τους ή οι τελούντες υπό

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ. Ελλάδος ή και Κύπρου άνω των 18 ετών β) το τέκνο τους ή οι τελούντες υπό ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ 1. Ο διαγωνισµός ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ διοργανώνεται από την εταιρεία, ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Αποστόλου Παύλου 4, Μαρούσι,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 25/06/2002 ΑΠ: 1143Α Ταχ. /νση: ΟΜΗΡΟΥ 8 105 64 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 33.52.604-605 FAX: 33.52.617 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002 Η Αρχή Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4342, 29.6.2012 Ν. 83(Ι)/2012 83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Ιατρική Ένωση

Παγκόσμια Ιατρική Ένωση Δράση: «Κατάρτιση δημοσίων λειτουργών (ιατρικών λειτουργών, ψυχολόγων κτλ) για διαπίστωση βασανιστηρίων και ανίχνευση ειδικών αναγκών σε θύματα βασανιστηρίων» Εκπαιδευτής: Dr. Thomas Wenzel Medical University

Διαβάστε περισσότερα

ΝΔ 3348/1955: Τροποποίηση της περί ΤΣΑΥ νομοθεσίας (27410)

ΝΔ 3348/1955: Τροποποίηση της περί ΤΣΑΥ νομοθεσίας (27410) ΝΔ 3348/1955: Τροποποίηση της περί ΤΣΑΥ νομοθεσίας (27410) Αρθρο 0 Ν.Δ. 3348 της 2/5-9-55 (Α 242). Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της Τ.Σ.Α.Υ. Νομοθεσίας. Αρθρο 6 Σύνδεση με Νομολογία και Αρθογραφία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση της θέσης του Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Κοιν.Σ.Επ.) ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Κοιν.Σ.Επ.) ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Κοιν.Σ.Επ.) ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Λευκάδα, Μάιος 2013 Τι είναι η Κοινωνική Οικονομία; ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΗ 1 ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) Οκτώβριος 2010 Η 17χρονη σήμερα Α, δημοσιεύει,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1948 ΠΡΟΟΙΜΙΟ Επειδή η αναγνώριση της αξιοπρέπειας, που είναι σύμφυτη σε όλα τα μέλη της ανθρώπινης οικογένειας, καθώς και των ίσων και αναπαλλοτρίωτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Στ.. σήμερα την 20 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία.. που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ ΕΝΣΤΑΣΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΗΨΗΣ DNA

Π Ρ Ο Σ ΕΝΣΤΑΣΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΗΨΗΣ DNA 1 ΚΩΣΤΑΣ ΑΛ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Σ ΚΑΝΙΓΓΟΣ 23-3ος ΟΡ. - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 38 34 545, 33 00 690 FAX 33 00 690 Π Ρ Ο Σ Τον 33 ο Ανακριτή του Πρωτοδικείου Αθηνών ΕΝΣΤΑΣΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΗΨΗΣ DNA ΑΙΤΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη και αντιμετώπιση της εγκληματικότητας

Πρόληψη και αντιμετώπιση της εγκληματικότητας Πρόληψη και αντιμετώπιση της εγκληματικότητας Ειδικότερα η Γενική Διεύθυνση Σωφρονιστικής Πολιτικής χαράσσει τις γραμμές της σωφρονιστικής πολιτικής του Υπουργείου στον τομέα της πρόληψης και της καταστολής

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Β )

Εργασιακά Θέματα. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Β ) Εργασιακά Θέματα Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Β ) Μάρτιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Υποχρέωση διατήρησης συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας (Μέρος Β ) Συνοπτική παρουσίαση. 2 2. Υποχρέωση απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 28/30.8.2013 Θέμα: Κανονισμός Εργασιών της Επιτροπής Ειδικών Εκκαθαρίσεων (άρθρο 68Α του ν.3601/2007) Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (Ν. 4019/2011)

ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (Ν. 4019/2011) (Ν. 4019/2011) ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» Α.Σ. «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ»» Γιώργος Μπιθυμήτρης Σύμβουλος συγχρηματοδοτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητές: 1. Νικόλαος Ι. Μάντης, Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου. 2. Κωνσταντία Α. Ζγαντζούρη, Γενική Γραµµατέας τού ιοικητικού Συµβουλίου τού Πανελληνίου Ψυχολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Α. Στοιχεία που συμπληρώνονται από τον αιτούντα Στοιχεία ταυτοποίησης

Α. Στοιχεία που συμπληρώνονται από τον αιτούντα Στοιχεία ταυτοποίησης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Πληροφοριακό έντυπο για οικογενειακή επανένωση πολίτη τρίτης χώρας που κατοικεί νομίμως στην Ελλάδα με σύζυγο και τέκνα Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αριθμός Πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 17-02-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/702-1/17-02-2014 Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 1/2014

Αθήνα, 17-02-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/702-1/17-02-2014 Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 1/2014 Αθήνα, 17-02-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/702-1/17-02-2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 1/2014 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε µετά από πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4315, 27/1/2012 ΟΙ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1988 ΜΕΧΡΙ 2011 1(I)/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4315, 27/1/2012 ΟΙ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1988 ΜΕΧΡΙ 2011 1(I)/2012 ΟΙ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1988 ΜΕΧΡΙ 2011 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 214 του 1988 131 του 1991 154(Ι) του 2003 217(Ι) του 2004 249(Ι) του 2004

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Αριθ.Γ1 / 9900 της 27 Νοεµβρίου / 3 εκεµβρίου 1974. Περί υποχρεωτικής κατασκευής αποχωρητηρίων

ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Αριθ.Γ1 / 9900 της 27 Νοεµβρίου / 3 εκεµβρίου 1974. Περί υποχρεωτικής κατασκευής αποχωρητηρίων Έχοντες υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ.Γ1 / 9900 της 27 Νοεµβρίου / 3 εκεµβρίου 1974 Περί υποχρεωτικής κατασκευής αποχωρητηρίων (Φ.Ε.Κ. 1266/B/1974) α) Τον Α.Ν. 2520/40 "περί Υγειονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΥΚΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 1 ο Μάθημα Προγραμματισμένα μαθήματα 2/10, 9/10, 16/10, 23/10, 30/10, 6/11, 13/11, 20/11, 27/11, 4/12, 11/12,

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά Δικαιώματα 1

Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά Δικαιώματα 1 Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά Δικαιώματα 1 Υιοθετήθηκε και παρέμεινε ανοιχτό για υπογραφή, επικύρωση και προσχώρηση από την Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών με την από 16

Διαβάστε περισσότερα