ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2012"

Transcript

1 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΟΛΧΝ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Μάθημα: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΠΙΙΣΙΣΙΚΩΝ ΣΔΥΝΩΝ (264) Ημεπομηνία και ώπα εξέτασηρ: Παπασκεςή, 25 Μαΐος :00 13:30 ΛΤΔΙ ΜΔΡΟ Α 1. Να απαληήζεηε ζηηο πην θάησ δειώζεηο κε ΟΡΘΟ ή ΛΑΘΟ. α) ΟΡΘΟ β) ΛΑΘΟ γ) ΟΡΘΟ δ) ΛΑΘΟ 2. Να νλνκάζεηε δύν (2) ζπζηήκαηα επηζηηηζκνύ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ εηνηκαζία θαη παξάζεζε γεπκάησλ θαη λα εμεγήζεηε ην έλα (1) από απηά. Φήζηκν θαη ειαθξά ςύμε Cook Chill Δίλαη ην ζύζηεκα επηζηηηζκνύ ην νπνίν βαζίδεηαη ζην νινθιεξσκέλν καγείξεκα θαη αθνινπζεί απνζήθεπζή ηνπ κε γξήγνξε ειαθξά ςύμε κε ειεγρόκελε ζεξκνθξαζία ζηνπο 0 κε 3 Κειζίνπ. Φήζηκν θαη Καηάςπμε Cook Freeze Δίλαη ην ζύζηεκα επηζηηηζκνύ ην νπνίν βαζίδεηαη ζην νινθιεξσκέλν καγείξεκα θαη αθνινπζεί απνζήθεπζή ηνπ κε γξήγνξε θαηάςπμε κε ειεγρόκελε ζεξκνθξαζία ζηνπο -18 Κειζίνπ.

2 Φήζηκν ζε Κελό Αέξνο Sous Vide Vaccum Δίλαη ην ζύζηεκα επηζηηηζκνύ ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηελ εηνηκαζία σκνύ θαγεηνύ ην νπνίν θιείλεηαη αεξνζηεγώο ζε εηδηθέο πιαζηηθέο ζαθνύιεο θαη αθνινύζσο καγεηξεύεηαη. 3. Δίζηε ν ππεύζπλνο γηα ηελ αγνξά εμνπιηζκνύ ζε κηα επηζηηηζηηθή κνλάδα. Να γξάςεηε ηέζζεξα (4) θξηηήξηα πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε γηα ηελ αγνξά θαηλνύξγησλ επίπισλ ηνπ εζηηαηνξίνπ. Σν θόζηνο, όρη κόλν γηα ηελ αξρηθή αγνξά, αιιά θαη γηα ηε ζπληήξεζε θαη αλαπιήξσζε ηνπ εμνπιηζκνύ. Ο ηύπνο ησλ επίπισλ, ν νπνίνο πξέπεη λα ηαηξηάδεη κε ην ραξαθηήξα ηνπ εζηηαηνξίνπ θαη ην γεληθό δηάθνζκν. Σν ζρέδην ησλ επίπισλ ζε ζρέζε κε ηελ αλζεθηηθόηεηά ηνπο, ηελ επθνιία θαζαξηόηεηαο, ηελ επθνιία ζηελ απνζήθεπζε θαη ην ρξώκα ηνπο. Η επθνιία ζηε ρξήζε ηνπο, όπσο γηα παξάδεηγκα ηξαπέδηα ηα νπνία κπνξνύλ λα ζπλδπάδνληαη ζε πνηθηιία ζρεκαηηζκώλ. Η εγγύεζε ηνπ πξνκεζεπηή. 4. ηελ θνπδίλα ηνπ μελνδνρείνπ όπνπ εξγάδεζηε πξνγξακκαηίδεηαη ε εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο HACCP γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ απαξαίηεησλ ζπλζεθώλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο. Να γξάςεηε ηέζζεξηο (4) αξρέο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην ζύζηεκα απηό. Πξνζδηνξηζκόο ησλ πηζαλώλ θηλδύλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξαγσγή ησλ ηξνθίκσλ ζε όια ηα ζηάδηα. Αμηνιόγεζε ηεο πηζαλόηεηαο εκθάληζεο θαη ηεο ζνβαξόηεηαο ησλ θηλδύλσλ θαη πξνζδηνξηζκόο ησλ πξνιεπηηθώλ κέηξσλ γηα ησλ έιεγρν απηώλ. Πξνζδηνξηζκόο ησλ θξίζηκσλ ζεκείσλ ειέγρνπ (CCPs), πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε εθαξκνγή ηνπ δηαγξάκκαηνο απνθάζεσλ. Καζνξηζκόο ησλ θξίζηκσλ νξίσλ, ηα νπνία πξέπεη λα ηεξνύληαη, έηζη ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη όηη θάζε CCP βξίζθεηαη ππό έιεγρν. Δγθαηάζηαζε ελόο ζπζηήκαηνο παξαθνινύζεζεο ησλ CCPs θαη ησλ θξίζηκσλ νξίσλ ηνπο. Καζηέξσζε ησλ δηαδηθαζηώλ επεμεξγαζίαο ησλ 2

3 απνηειεζκάησλ ηεο παξαθνινύζεζεο, κε ζθνπό ηε ξύζκηζε ηεο παξαγσγήο θαη δηαηήξεζε απηήο ππό έιεγρν. Καζνξηζκόο δηνξζσηηθώλ ελεξγεηώλ, νη νπνίεο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνύληαη όπνηε ην ζύζηεκα παξαθνινύζεζεο δείρλεη έλα ζπγθεθξηκέλν CCP λα βξίζθεηαη εθηόο ειέγρνπ. Δγθαηάζηαζε ελόο απνηειεζκαηηθνύ ζπζηήκαηνο αξρεηνζέηεζεο θαη θαηαγξαθήο ηνπ ζρεδίνπ HACCP. Πξνζδηνξηζκόο ησλ δηαδηθαζηώλ επαιήζεπζεο, πνπ επηβεβαηώλνπλ όηη ην ζύζηεκα HACCP ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθά. 5. α) Να νλνκάζεηε ηξία (3) είδε κελνύ πνπ γλσξίδεηε. Πξνθαζνξηζκέλν κελνύ Table d hôte Καη επηινγή κελνύ à la Carte Δηδηθά κελνύ Special menu β) Να επηιέμεηε έλα (1) από απηά θαη λα δώζεηε πέληε (5) ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα πνπ ην δηαθξίλνπλ. Πξνθαζνξηζκέλν Μελνύ: Έλαο θαηάινγνο θαγεηώλ γηα πιήξεο γεύκα ή δείπλν κε θαζνξηζκέλεο ζεηξέο θαγεηώλ. Έρεη θαζνξηζκέλε ηηκή γηα ην ζύλνιν ησλ θαγεηώλ θαη όρη γηα ην θαζέλα μερσξηζηά. Σα θαγεηά ζπλήζσο είλαη έηνηκα ζε θαζνξηζκέλν ρξόλν. Πεξηνξηζκέλε επηινγή ζηελ θάζε ζεηξά θαγεηώλ. Γελ ππάξρεη δπλαηόηεηα επηινγήο θαγεηνύ. Ο πειάηεο ζα πιεξώζεη ηε ζπλνιηθή ηηκή έζησ θαη αλ δελ θαηαλαιώζεη θάπνηα θαγεηά. Καη επηινγή Μελνύ: Καηάινγνο πνπ πεξηιακβάλεη όια ηα θαγεηά πνπ πξνζθέξεη έλα εζηηαηόξην. Ο πειάηεο κπνξεί λα επηιέμεη ην θαγεηό πνπ ζα θαηαλαιώζεη. Κάζε θαγεηό έρεη μερσξηζηή ηηκή. Ο πειάηεο πιεξώλεη κόλν ό,ηη παξαγγείιεη. Ο πειάηεο ζπλζέηεη ην δηθό ηνπ κελνύ. 3

4 Σα θαγεηά ςήλνληαη θαηά παξαγγειία. Ο πειάηεο πξέπεη λα είλαη πξνεηνηκαζκέλνο λα πεξηκέλεη. Δηδηθά Μελνύ: Καηάινγνο πνπ πεξηιακβάλεη θαγεηά πνπ ζα ζεξβηξηζηνύλ ζε θάπνηα εθδήισζε. Οη πειάηεο δελ έρνπλ δηθαίσκα επηινγήο. Σν κελνύ έρεη ζπκθσλεζεί από πξνεγνπκέλσο. Γηα θάζε δεμίσζε ππάξρνπλ εηδηθά κελνύ. Η ηηκή είλαη πξνζπκθσλεκέλε θαη πιεξώλεη ν νξγαλσηήο. Σν κελνύ εηνηκάδεηαη γηα εηδηθέο εθδειώζεηο (γάκνπο, βαπηίζεηο, ρνξνύο). 6. Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. δ) όια ηα πην πάλσ 7. Να αλαθέξεηε ηέζζεξηο (4) παξάγνληεο πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε θαηά ηελ ζύλζεζε ελόο εδεζκαηνινγίνπ. Ο ηύπνο ηεο επηρείξεζεο. Σν πξνζσπηθό ηεο θνπδίλαο. Ο εμνπιηζκόο ηεο θνπδίλαο. Σν πξνζσπηθό ηεο ηξαπεδαξίαο. Ο εμνπιηζκόο ηεο ηξαπεδαξίαο. Η ηηκή ηνπ κελνύ. Σν είδνο ηεο πειαηείαο. Η επνρή ηνπ ρξόλνπ. Η δηαζεζηκόηεηα ησλ πξντόλησλ. 8. Να απαξηζκήζεηε ηέζζεξηο (4) παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ θαιύηεξε εκθάληζε ηνπ εδεζκαηνινγίνπ (κελνύ). Σν κέγεζνο ηνπ εδεζκαηνινγίνπ. Η εθηύπσζε ηνπ εδεζκαηνινγίνπ. Η γξακκαηνζεηξά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί. Σν ρξώκα, ηα γξαθηθά. Σν είδνο θαη ε πνηόηεηα ηνπ ραξηηνύ. 4

5 9. Ση είλαη ε επαγγεικαηηθή εζηθή θαη ζε ηη δηαθέξεη από ην λόκν; Δπαγγεικαηηθή εζηθή είλαη ην ζύλνιν ησλ εζηθώλ θαλόλσλ, ζπλεζεηώλ θαη αληηδξάζεσλ πνπ ζπλζέηνπλ ηε ζπλείδεζε θαη ηελ πξνζσπηθόηεηά καο ζην ρώξν εξγαζίαο καο. Οη εζηθνί λόκνη είλαη άγξαθνη θαη έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ πξνζσπηθόηεηα θαη ηε ζπκπεξηθνξά ελόο αλζξώπνπ. Νόκνο είλαη θάζε ππνρξεσηηθόο γξαπηόο θαλόλαο από ηνλ νπνίν απνξξένπλ ηα δηθαηώκαηα θαη νη ππνρξεώζεηο. Η κε ζπκκόξθσζε πξνο απηόλ εμππαθνύεη πνηληθή δίσμε. Η εζηθή ζπκπεξηθνξά είλαη έκθπηε ζηνλ άλζξσπν, αιιά εμαξηάηαη θαη από ην πεξηβάιινλ πνπ κεγάισζε θαη δεη θαη από ηα γεγνλόηα πνπ ζεκάδεςαλ ηε δσή ηνπ. Πνιιέο θνξέο ε εζηθή παξαβιέπεηαη γηα ράξε ηνπ λόκνπ θαη ζε άιιεο πεξηπηώζεηο, ν λόκνο γηα ράξε ηεο εζηθήο. 10. Να δώζεηε ηέζζεξηο (4) νδεγίεο γηα ηε ζσζηή δηαρείξηζε παξαπόλσλ ησλ πειαηώλ ζην εζηηαηόξην όπνπ εξγάδεζηε. ε θακηά πεξίπησζε δελ πξέπεη λα ηζαθώλεζηε κε ηνλ πειάηε. Να ζπκάζηε: «θεξδίδεηο έλα θαπγά, ράλεηο έλα θίιν», θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ράλεηο έλα πειάηε. Αθνύζηε ηνλ πειάηε κε ηδηαίηεξε πξνζνρή θαη λα κελ μερλάηε όηη ληώζεη θαιύηεξα όηαλ ζαο ιέεη ην παξάπνλό ηνπ. Μελ ηνλ δηαθόπηεηε, όηαλ κηιά θαη θαηαλνείζηε αθξηβώο ηη ζέιεη λα πεη. Δπγέλεηα κε ηνλ πειάηε. Να είζηε επγεληθνί κε ηνλ πειάηε, έζησ θαη αλ ην πξόβιεκα ηνπ δελ έρεη λα θάλεη κε ην μελνδνρείν, αιιά νθείιεηαη ζε άιινπο ιόγνπο. Όηαλ είκαζηε επγεληθνί, πξνιαβαίλνπκε παξεμεγήζεηο. Δμήγεζε ζηνλ πειάηε κε ηνλ θαιύηεξν ηξόπν θαη όζν πην απιά γίλεηαη ηη έρεη πξνθαιέζεη ην πξόβιεκα, ρσξίο όκσο λα ηνπ δεηάηε ζπλερώο ζπγγλώκε. Πάξε ζεκεηώζεηο ζε έλα ραξηί, θάλε θάηη θαη θξόληηζε ακέζσο λα ηνλ εμππεξεηήζεηο. Δπραξίζηεζε ηνλ πειάηε πνπ έθαλε γλσζηό ην παξάπνλό ηνπ ζηελ επηρείξεζε. 5

6 Δμππεξέηεζέ ηνλ. Δάλ δελ κπνξείο εζύ λα ην θάλεηο, κεηάθεξε ην πξόβιεκά ηνπ ζηνλ πξντζηάκελό ζνπ. Μελ αλαιακβάλεηο επζύλεο, αλ δελ κπνξείο λα θάλεηο θάηη γηα ην πξόβιεκα. Έιεγρνο. Διέγμηε αλ ν πειάηεο έκεηλε επραξηζηεκέλνο θαη αλ όρη, βξείηε γηαηί θαη πξνζπαζήζηε μαλά λα ιύζεηε ην πξόβιεκά ηνπ. 11. Να αλαθέξεηε ηέζζεξα (4) ζεκεία ζσζηήο επαγγεικαηηθήο αγσγήο/ζπκπεξηθνξάο πνπ δηέπνπλ ηε ζρέζε ελόο ππαιιήινπ πξνο ηελ μελνδνρεηαθή επηρείξεζε όπνπ εξγάδεηαη. Να απνθεύγεη λα δπζθεκεί ηε δηεύζπλζε ή ην μελνδνρείν ζην νπνίν εξγάδεηαη. Να εθηειεί ζην αθέξαην ηα θαζήθνληά ηνπ, όπσο απηά νξίδνληαη ζην ζρέδην ππεξεζίαο ηεο ζέζεο ηελ νπνία θαηέρεη. Να δέρεηαη νδεγίεο γηα ηα θαζήθνληά ηνπ πξνζεθηηθά, ζεηηθά θαη ρσξίο παξάπνλα. Να ζέβεηαη ην ρξόλν ησλ πξντζηάκελσλ θαη ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπ. Να αθήλεη ηα πξνζσπηθά ηνπ ζπκθέξνληα θαη πξνβιήκαηα καθξηά από ην ρώξν εξγαζίαο. Να απνηξέπεη ηνπο θίινπο θαη ζπγγελείο ηνπ λα ηειεθσλνύλ ζηελ εξγαζία ηνπ, παξά κόλν γηα ζνβαξνύο ιόγνπο. Να ηεξεί ζρνιαζηηθά ην σξάξην εξγαζίαο. Να ηεξεί ηνπο εζσηεξηθνύο θαλνληζκνύο ηεο κνλάδαο πνπ ηνλ εξγνδνηεί. Να είλαη επγεληθόο κε όινπο θαη λα ζέβεηαη ηδηαίηεξα ηνπο πξντζηακέλνπο ηνπ. Να ππνζηεξίδεη πάληνηε ηα ζπκθέξνληα θαη ηελ πνιηηηθή ηεο επηρείξεζεο πνπ ηνλ εξγνδνηεί. 12. Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. γ) Η ειαρηζηνπνίεζε ησλ ιαζώλ 6

7 ΜΔΡΟ Β 13. Καηά ηνλ ζρεδηαζκό κηαο επαγγεικαηηθήο θνπδίλαο, ε νκάδα εξγαζίαο είλαη ππνρξεσκέλε λα ιακβάλεη ππόςε όιεο ηηο πξόλνηεο ηεο λνκνζεζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο αζθάιεηαο. Να πεξηγξάςεηε ηέζζεξα (4) από απηά ηα κέηξα (αζθάιεηαο) πνπ απαηηνύληαη από ηελ λνκνζεζία. Να δηαζέηεη ηνπο θαηάιιεινπο ππξνζβεζηήξεο θαη θνπβέξηεο ππξόζβεζεο. Να δηαζέηεη εθεδξηθό θσηηζκό πνπ ζα ιεηηνπξγεί ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο. Να δηαζέηεη εμόδνπο δηαθπγήο π.ρ. ε θσηεηλή έλδεημε «ΔΞΟΓΟ ΚΙΝΓΤΝΟΤ» θαη νη πόξηεο ησλ εμόδσλ θηλδύλνπ λα είλαη εθνδηαζκέλεο κε κνρινύο πνπ λα αλνίγνπλ πξνο ηα έμσ. Να δηαζέηεη εμνπιηζκέλα θνπηηά πξώησλ βνεζεηώλ. Σν πξνζσπηθό ηεο θνπδίλαο λα ηπγράλεη ηεο θαηάιιειεο εθπαίδεπζεο γηα πξώηεο βνήζεηεο. Να ηνπνζεηνύληαη ζηελ θνπδίλα νδεγίεο γηα ηε ζσζηή ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνύ πνπ θξίλεηαη επηθίλδπλνο. Να ππάξρνπλ ζρέδηα έθηαηεο αλάγθεο ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο ή θαη ζεηζκνύ. 14. Δίζηε ν ππεύζπλνο πξνζσπηθνύ ηνπ μελνδνρείνπ όπνπ εξγάδεζηε. Να απαξηζκήζεηε νθηώ (8) βαζηθέο αξρέο πνπ πξέπεη λα ραξαθηεξίδνπλ ηε ζρέζε ησλ πξντζηακέλσλ πξνο ηνπο πθηζηάκελνύο ηνπο. Οη πξντζηάκελνη πξέπεη λα είλαη δίθαηνη. Πξέπεη λα ππάξρεη ζεβαζκόο πξνο ηνπο πθηζηάκελνπο. Γελ πξέπεη λα δεηάλε εθδνπιεύζεηο. Να κελ πξνζβάιινπλ ηνπο πθηζηακέλνπο. Να δηαζέηνπλ ρξόλν γηα λα αθνύλε θαη λα ιύλνπλ ηα πξνβιήκαηα. Να είλαη επγεληθνί. Να είλαη θηιηθνί, ηππηθνί θαη ζνβαξνί. Να δηνηθνύλ δίλνληαο πάληνηε ην θαιό παξάδεηγκα. 7

8 15. Να πεξηγξάςεηε ηέζζεξηο (4) επηδξάζεηο πνπ επηθέξεη ην καγείξεκα ζηηο πξσηεΐλεο θαη λα δώζεηε έλα (1) παξάδεηγκα ζπγθεθξηκέλεο ηξνθήο γηα ηελ θάζε πεξίπησζε μερσξηζηά. Οη πξσηεΐλεο πήδνπλ (από πγξέο γίλνληαη ζηεξεέο) θαη γίλνληαη επθνινρώλεπηεο. Οη πεξηζζόηεξεο πξσηεΐλεο πήδνπλ ζε ζεξκνθξαζίεο 71 κε 85 C (απγά, γάια). Σν θνιιαγόλν ζηνπο ζπλδεηηθνύο ηζηνύο είλαη πξσηεΐλε πνπ βξίζθεηαη ζε θξέαηα ρακειήο πνηόηεηαο. Με ηε βνήζεηα ησλ πγξώλ κεζόδσλ καγεηξέκαηνο (βξάζηκν, ζηνπ, κπξεδέ), ην θνιιαγόλν κεηαηξέπεηαη ζε δειαηίλε, κέξνο ηεο νπνίαο δηαιύεηαη ζην πγξό, κε απνηέιεζκα λα γίλνληαη καιαθά θαη επθνινρώλεπηα (θξέαηα ρακειήο πνηόηεηαο). Η αληίδξαζε ηνπ Μέηιιαξη παξαηεξείηαη ζηηο μεξέο κεζόδνπο καγεηξέκαηνο (ζράξα, θνύξλν) όπνπ επηθέξεη ζεηηθέο επηπηώζεηο ζηηο ηξνθέο, γηαηί βειηηώλεη ηελ εκθάληζε, ηε γεύζε θαη ην άξσκά ηνπο (ξόζηα, θηιέηα ζηε ζράξα, θξπγαληέο). Η πξσηεΐλεο ζην αζπξάδη ηνπ απγνύ πνπ κε ην ρηύπεκα (θαη παξνρή ειάρηζηεο ζεξκόηεηαο) ηεληώλνπλ θαη ζπγθξαηνύλ αέξα θάλνληαο αθξό (αζπξάδη ηνπ απγνύ). 16. α) Οη οθόνερ αυήρ (touch screens) είλαη έλα απηόκαην ζύζηεκα παξαγγειηώλ πνπ εθαξκόδεηαη ζηα εζηηαηόξηα. Να γξάςεηε ηέζζεξηο (4) εξγαζίεο πνπ κπνξνύλ λα δηεθπεξαηώζνπλ νη ηξαπεδνθόκνη κε ηε ρξήζε ηεο νζόλεο αθήο (touch screen). Δύθνιε ιήςε παξαγγειίαο. Έιεγρνο θαη δηαρείξηζε ηεο παξαγγειίαο. ηαδηαθή παξάδνζε ηεο παξαγγειίαο. Αθύξσζε παξαγγειίαο. Γηαρείξηζε ηξαπεδηώλ. Έθδνζε ινγαξηαζκνύ. Άκεζε θαη ακθίδξνκε επηθνηλσλία κε ην θεληξηθό ζύζηεκα. 8

9 β) Πνηα είλαη ε ζεκαζία ησλ ηλεκτπονικών πωλήσεων (on-line sales) γηα ηε ζύγρξνλε μελνδνρεηαθή επηρείξεζε; Σα ηειεπηαία ρξόληα παξαηεξείηαη κεγάιε αύμεζε ηεο ρξήζεο ησλ ειεθηξνληθώλ πσιήζεσλ. Όιν θαη πεξηζζόηεξεο επηρεηξήζεηο παξέρνπλ ζηνπο επηζθέπηεο ησλ ηζηνζειίδσλ ηνπο ηε δπλαηόηεηα ππνβνιήο παξαγγειηώλ θαη πξαγκαηνπνίεζεο αγνξώλ πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ. Απηό έρεη σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνύ θόζηνπο ησλ επηρεηξήζεσλ κε ζεηηθό αληίθηππν θαη ζηνλ θαηαλαισηή πνπ ηνπ παξέρεηαη κεγαιύηεξν εύξνο επηινγώλ, θαιύηεξε εμππεξέηεζε θαη θαιύηεξεο ηηκέο. Άκεζε επαθή ηνπ πειάηε κε ηελ επηρείξεζε. ΜΔΡΟ Γ 17. Έρεηε αλαιάβεη θαζήθνληα Αξρηκάγεηξα ζε έλα μελνδνρείν πνιπηειείαο. Έλα από ηα θαζήθνληά ζαο είλαη θαη ν ζσζηόο πξνγξακκαηηζκόο παξαγσγήο θαγεηώλ. α) Πνηα είλαη ε ρξεζηκόηεηα ηνπ ζσζηνύ πξνγξακκαηηζκνύ παξαγσγήο θαγεηώλ; Απνηειεζκαηηθή κέζνδνο γηα ηελ απνθπγή ζπαηάιεο. Παξαγσγή θαγεηώλ ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα επίπεδα ησλ πσιήζεσλ. Πξνζαξκνγή ηεο παξαγσγήο αλάινγα κε ηε δήηεζε. Διαρηζηνπνίεζε ηεο ππεξπαξαγσγήο θαγεηώλ. Αμηνπνίεζε όισλ ησλ πιεξνθνξηώλ ζε όια ηα ζηάδηα ηεο παξαγσγήο θαγεηώλ. β) Να αλαθέξεηε ηα ηξία (3) βαζηθά ζηάδηα πνπ πεξηιακβάλεη ε δηαδηθαζία παξαγσγήο θαγεηώλ. Πξνεηνηκαζία θαη πξνπαξαζθεπή ησλ ηξνθίκσλ. Σεκαρηζκόο ζε κεξίδεο. Μαγείξεκα ησλ θαγεηώλ. 9

10 γ) Να εμεγήζεηε ηέζζεξα (4) βαζηθά ζηνηρεία/παξάγνληεο πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε γηα ην ζσζηό πξνγξακκαηηζκό παξαγσγήο θαγεηώλ. Ιζηνξηθό ησλ πσιήζεσλ: πγθέληξσζε, αλάιπζε δεδνκέλσλ θαη ζύγθξηζε κε πξνεγνύκελεο πσιήζεηο (έληππν ηζηνξηθώλ ησλ πσιήζεσλ). Πιεξόηεηα ηεο κνλάδαο: Απαξαίηεηε ε θαζηέξσζε ηνπ δειηίνπ πιεξόηεηαο. Η θνπδίλα λα κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεί ζσζηά ηελ παξαγσγή ηεο. Πξνθξαηήζεηο Δζηηαηνξίνπ: Να ιακβάλνληαη ππόςε νη πξνθξαηήζεηο ηνπ εζηηαηνξίνπ, εηδηθά γηα κεγάιεο εθδειώζεηο νύησο ώζηε ν πξνγξακκαηηζκόο ηνπ εζηηαηνξίνπ θαη ηεο θνπδίλαο λα γίλεηαη επθνιόηεξα. Σν Μελνύ: Σν κελνύ πξέπεη λα είλαη πξνγξακκαηηζκέλν γηα κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν (επνρηαθό). Να ππάξρεη ε δπλαηόηεηα αλαπξνζαξκνγήο ηνπ κελνύ νύησο ώζηε λα ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηζζεύκαηα πιηθώλ. Ο Αξρηκάγεηξαο λα κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη ηηο παξαγγειίεο πιηθώλ έγθαηξα. Ο Αξρηκάγεηξαο λα εηνηκάζεη ην πξόγξακκα εξγαζίαο θαη ηελ θαηαλνκή θαζεθόλησλ ζην πξνζσπηθό ηεο θνπδίλαο. Αλάγθεο ζε πξώηεο ύιεο: Η πξόβιεςε γηα θάζε θαγεηό ζύκθσλα κε ην ηζηνξηθό ησλ πσιήζεσλ. Ο θαζνξηζκόο ηεο πνζόηεηαο ησλ πιηθώλ πνπ ζπλζέηνπλ ηα δηάθνξα θαγεηά. Η πνζόηεηα ησλ πιηθώλ βαζίδεηαη ζηνπο εμήο παξάγνληεο: α) ζην κέγεζνο ησλ κεξίδσλ. β) ζηα πξόηππα αγνξώλ ησλ ηξνθίκσλ. γ) ζηελ απόδνζε ησλ πιηθώλ κεηά ηελ παξαζθεπή ηνπο ζε καγεηξεκέλα θαγεηά. Καζνξηζκόο πξνηύπσλ: Σα πξόηππα είλαη θαλόλεο πνπ πξέπεη λα αθνινπζνύληαη θαη θαιύπηνπλ ηξεηο βαζηθνύο ηνκείο: α) πξόηππεο κεξίδεο, β) πξόηππεο ζπληαγέο, γ) πξόηππα αγνξώλ ηξνθίκσλ 10

11 18. Καζνξηζηηθόο παξάγνληαο γηα ηελ επηηπρία ελόο εδεζκαηνινγίνπ (κελνύ) είλαη ν ισοζςγισμόρ. α) Να εμεγήζεηε ηε ζεκαίλεη ισοζςγισμένο κελνύ. Ο ηζνδπγηζκόο ηνπ κελνύ έρεη σο ζηόρν λα πξνθαιέζεη ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ απνθπγή ηεο κνλνηνλίαο. Απηό επηηπγράλεηαη κε ηηο αληηζέζεηο: 1) κεηαμύ ησλ ηξνθίκσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη, 2) κεηαμύ ησλ κεζόδσλ καγεηξέκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη, 3) κεηαμύ ησλ ρξσκάησλ, ηεο πθήο θαη ησλ γεύζεσλ. Κάζε θαγεηό ή ζεηξά θαγεηώλ ιακβάλεηαη ππόςε σο κνλάδα, ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνύκελα θαη ηα επόκελα θαγεηά θαη κε ην κελνύ σο ζύλνιν, γηα λα δώζεη ηε κεγαιύηεξε δπλαηή ειθπζηηθόηεηα κέζσ ησλ αληηζέζεσλ ή ησλ ελαξκνληζκέλσλ ζπλδπαζκώλ. β) Σν πην θάησ κελνύ δελ είλαη ηζνδπγηζκέλν θαη θαιείζηε λα εληνπίζεηε ηέζζεξα (4) ιάζε. Καλειόλη Φινξεληίλ κε άιηζα Μνξλέ ********* Αλάκεηθηα Φύιια Μαξνπιηώλ κε ηήζνο Κνηόπνπινπ ζηε ράξα ********* Υνηξηλή Μπξηδόια ζηε ράξα κε άιηζα Μήινπ Παηάηεο Νηνθηλνπάδ παλάθη νηέ Καξόηα Γιαζέ ********* Μειόπηηα κε άιηζα Βαλίιηαο Δπαλάιεςε πιηθώλ (ζπαλάθη, κήια, γάια, θξέκα) Δπαλάιεςε ρξσκάησλ (πξάζηλν, άζπξν) Δπαλάιεςε ιέμεσλ θαη κεζόδνπ καγεηξέκαηνο (ζράξα, θνύξλνο) Δπαλάιεςε πθήο (ζάιηζα κνξλέ, ζάιηζα κήινπ, ζάιηζα βαλίιηαο) Λαλζαζκέλε ζεηξά παξνπζίαζεο ησλ θαγεηώλ 11

12 γ) Να ζπλζέζεηε έλα ηζνδπγηζκέλν κελνύ κε ηέζζεξηο (4) ζεηξέο. Σν θπξίσο θαγεηό πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη ηξία (3) ζπλνδεπηηθά ΣΔΛΟ ΓΟΚΙΜΙΟΤ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΔΣΗΑΣΟΡΗΚΖ ΣΔΥΝΖ Β ΔΣΟ. εκεηώζεηο, θύιια εξγαζίαο

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΔΣΗΑΣΟΡΗΚΖ ΣΔΥΝΖ Β ΔΣΟ. εκεηώζεηο, θύιια εξγαζίαο ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΔΣΗΑΣΟΡΗΚΖ ΣΔΥΝΖ Β ΔΣΟ εκεηώζεηο, θύιια εξγαζίαο 2 Δλόηεηα 1 ΔΗΑΓΧΓΖ, ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΓΗΔΗΝΖ ΔΣΗΑΣΟΡΗΟΤ 1. Μελ ηξώηε θαηά ηε παξάζεζε. 2. Μελ θαπλίδεηε θαηά ηε παξάζεζε. 3. Μελ βήρεηε,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11 ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11 ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΠΡΟΟΥΖ! Ζ απξόζθνπηε δηαθίλεζε ηνπ παξόληνο ππνδείγκαηνο ζηνπο ππόινηπνπο ζπκθνηηεηέο ζαο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS 3.1. ρεδηαζκόο Γηαλνκήο Σν ζύζηεκα δηαλνκήο, κε αιιειεμαξηώκελεο ζπληζηώζεο δηαδηθαζίεο, ηηο κεηαθνξέο, ηηο πξνκήζεηεο, ην κάξθεηηλγθ θηι, έρεη ζθνπό ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ E-Learning ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Δηζαγσγή... 3 Γηδαθηηθή Δλόηεηα. 3.1 Σηξαηεγηθέο Μάξθεηηλγθ βηνινγηθώλ πξντόλησλ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

V2G: Σα ηλεκτρικά οχήματα ςτην αγορά ενζργειασ

V2G: Σα ηλεκτρικά οχήματα ςτην αγορά ενζργειασ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ V2G: Σα ηλεκτρικά οχήματα ςτην αγορά ενζργειασ ΒΕΛΙΣΙΚΑΚΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΑΠΑΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο»

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ - ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΝΔΟΣΔΡΖ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΖ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ «Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα πνπδώλ: Οξγάλσζε & Γηνίθεζε Βηνκεραληθώλ πζηεκάησλ Καηεύζπλζε: Logistics Πηπρηαθή Δξγαζία Μνληεινπνίεζε Γηθηύσλ Δθνδηαζκνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΦΟΙΣΗΣΔ: Πάηαο Διεπζέξηνο Σζηαθαξάθεο Θωκάο ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η ΠΡΟΟΥΖ! Ζ δηαθίλεζε ηνπ παξόληνο ππνδείγκαηνο ζηνπο ππόινηπνπο ζπκθνηηεηέο ζαο κεηώλεη αηζζεηά ηε ρξεζηκόηεηα πνπ αληιείηε

Διαβάστε περισσότερα

Η Γεκηνπξγία κηαο Ιζηνζειίδαο

Η Γεκηνπξγία κηαο Ιζηνζειίδαο Ενόηηηα 5 Επγαλεία Πποϊόνηορ Κεθάλαιο 2 Η Γεκηνπξγία κηαο Ιζηνζειίδαο Jürgen Undeutsch, B.A. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ πγγξαθέαο: Jürgen Undeutsch, B.A. A. Δηζαγσγή... 3 B. Βαζηθέο αξρέο θαη Οξηζκνί... 3 Γ. Πξηλ μεθηλήζεηε...

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΜΠΗΡΖ ΚΛΑΗΡΖ Δπηβιέπσλ: Αλαπι. Καζεγεηήο Γεσξγηάδεο Μηραήι

ΛΑΜΠΗΡΖ ΚΛΑΗΡΖ Δπηβιέπσλ: Αλαπι. Καζεγεηήο Γεσξγηάδεο Μηραήι ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΝΟΜΗΚΩΝ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ ΓΗΟΗΚΖΖ LOGISTICS,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΡΟΝΟΔΙΡΧΝ ΜΔ ΟΙΚΟΝΟΜΔΣΡΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΤ ΚΑΙ ΝΔΤΡΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ

ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΡΟΝΟΔΙΡΧΝ ΜΔ ΟΙΚΟΝΟΜΔΣΡΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΤ ΚΑΙ ΝΔΤΡΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Φεθηαθώλ πζηεκάησλ ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΡΟΝΟΔΙΡΧΝ ΜΔ ΟΙΚΟΝΟΜΔΣΡΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΤ ΚΑΙ ΝΔΤΡΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΣΔΛΧΝ Δ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΑ PORTAL Καρξηκάλε Διεπζεξία Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ : ΦΗΦΙΑΚΔ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΔ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΓΙΠΛΧΜΑ ΔΙΓΙΚΔΤΗ ρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ

Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ ΥΑΝΙΑ, Ινύληνο 2010 εκεηώζεηο Αζιεηηθήο Φπρνινγίαο Γξ. Κάθθνο Βαζίιεο Αζιεηηθόο Φπρνιόγνο η. επηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ΣΔΦΑΑ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ η. Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΔΤΦΡΑΙΜΙΓΟΤ ΟΦΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ (Μ 10/12) ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 2013 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ

ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ 1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΦΟΡΔΑ - Κσδηθόο θνξέα :0085 - Ολνκαζία θνξέα :ΑΡΥ. ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟΤ ΩΜΑΣΟ - Αξκόδηνο : Μόξδνο Μσπζήο - Σειέθσλν : 2132157762 2. ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΗΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο:

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: 3ν Λχθεην Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: Γηαλλίθνπ Ραθαέια Α2 Καινλφκνπ Έξε Α2 Καιιηηζνπλάθε Μαξηάλλα Α2 Μηραιηνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόο απηνπξνζηαζίαο από ηνλ Μεγάιν Γάζθαιν

Οδεγόο απηνπξνζηαζίαο από ηνλ Μεγάιν Γάζθαιν ΒΙΑΣΜΟΣ Evαο Πιήξεο Οδεγόο απηνπξνζηαζίαο από ηνλ Μεγάιν Γάζθαιν Γνπίιηακ Σζαλγθ Φσηνγξαθίεο: Γηώξγνο Πειέθεο Ο βηαζκόο είλαη έλα έγθιεκα ελαληίνλ ησλ γπλαηθώλ πνπ νινέλα απμάλεηαη ζηε ζύγρξνλε θνηλσλία.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ. Άρθρο 1 Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ. Άρθρο 1 Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ Άρθρο 1 Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού Ο παξώλ Θαλνληζκόο Πηζηνπνίεζεο πεξηγξάθεη ηηο δηαδηθαζίεο αμηνιόγεζεο θαη πηζηνπνίεζεο ζην πιαίζην ηεο θείκελεο επξσπατθήο θαη εζληθήο λνκνζεζίαο

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη Γηπισκαηηθή εξγαζία ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαηκεκαηηθνύ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ (ΜΒΑ) 2009 Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Διαβάστε περισσότερα

Σίηινο: Τιηθό ηωλ πξνζωπηθώλ Τπνινγηζηώλ (Hardware)

Σίηινο: Τιηθό ηωλ πξνζωπηθώλ Τπνινγηζηώλ (Hardware) ΔΙΓΙΚΗ ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΓΡΑΠΣΗ ΔΡΓΑΙΑ Σίηινο: Τιηθό ηωλ πξνζωπηθώλ Τπνινγηζηώλ (Hardware) Ομάδα 1 Ομάδα 2 Ομάδα 3 Ομάδα 4 Μαθητές τμήματος Ζηβάλοβηης Μάρθος Μηταιοζηάκος Ηιίας Μερηδάλες Γεώργηος Κοληοζαλάζες

Διαβάστε περισσότερα

RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO

RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤΠΟΛΔΩ 77-79 ΑΘΖΝΑ Σ.Κ. 11855 ΣΖΛ.: 210 3411080, FAX 210 3413573 Σν παξόλ εγρεηξίδην

Διαβάστε περισσότερα

«Σρεδίαζε Μεραληζκώλ Υπνζηήξημεο Σπλεξγαζίαο ζε Ad-Hoc Networks»

«Σρεδίαζε Μεραληζκώλ Υπνζηήξημεο Σπλεξγαζίαο ζε Ad-Hoc Networks» ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία «Σρεδίαζε Μεραληζκώλ Υπνζηήξημεο Σπλεξγαζίαο ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΑΛΕΘΑ ΣΩΝ ΚΡΕΑΣΩΝ. Ρακψλ Παπαδφπνπινο Κηεληαηξηθφο Λεηηνπξγφο Α Σνκέαο Κηεληαηξηθήο Δεκφζηαο Τγείαο

ΑΦΑΛΕΘΑ ΣΩΝ ΚΡΕΑΣΩΝ. Ρακψλ Παπαδφπνπινο Κηεληαηξηθφο Λεηηνπξγφο Α Σνκέαο Κηεληαηξηθήο Δεκφζηαο Τγείαο ΑΦΑΛΕΘΑ ΣΩΝ ΚΡΕΑΣΩΝ Ρακψλ Παπαδφπνπινο Κηεληαηξηθφο Λεηηνπξγφο Α Σνκέαο Κηεληαηξηθήο Δεκφζηαο Τγείαο Θεκαηνινγία (1) Πνιηηηθή ηεο ΕΕ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ θξεάησλ εκαζία ηεο θαηαλάισζεο θξέαηνο Παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG πνπδαζηήο: Μαξίλνο Αλδξένπ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Μαηδηλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus. Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ. ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09

ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus. Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ. ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09 CY ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09 Prgramme 2009 2011 Εταίροι: AHAPUNKT, CARDET, IDIS, INTEGRA, LPKKY, L4L, SCIENTER Σσμφωνία2009-3419 / 001 001

Διαβάστε περισσότερα

UDP. Δξγαζία γηα ην κάζεκα. Γίκηςα Γημόζιαρ Υπήζηρ και Γιαζύνδεζη Γικηύυν. Γιδάζκυν: Μπνύξαο Υξήζηνο

UDP. Δξγαζία γηα ην κάζεκα. Γίκηςα Γημόζιαρ Υπήζηρ και Γιαζύνδεζη Γικηύυν. Γιδάζκυν: Μπνύξαο Υξήζηνο 1 Παλεπηζηήκην Παηξώλ Πνιπηερληθή ρνιή Σκήκα Μεραληθώλ Η/Τ θαη Πιεξνθνξηθήο UDP Δξγαζία γηα ην κάζεκα Γίκηςα Γημόζιαρ Υπήζηρ και Γιαζύνδεζη Γικηύυν Γιδάζκυν: Μπνύξαο Υξήζηνο Ομάδα: Αξγπξνπνύινπ Δπαγγειία,

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΜΕΛΕΤΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 4 ων ΖΩΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα