ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ νειρο στό κ µα (απόσπασµα)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006. νειρο στό κ µα (απόσπασµα)"

Transcript

1 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΚΕΙΜΕΝΟ λέξανδρος Παπαδιαµάντης νειρο στό κ µα (απόσπασµα) «[...] έν ξεύρω ν κόρη λουοµένη ε ς τήν θάλασσαν κουσε τήν φωνήν τ ς γίδας µου. λλά καί ν τήν ε χεν κούσει, τί τό παράδοξον; Πο ος φόβος τον; Τό ν κού τις φωνήν ζ ου κε πού κολυµβ, φο δέν πέχει ε µή λίγας ργυιάς πό τήν ξηράν, δέν ε ναι τίποτε κτακτον. λλ µως, στιγµή κείνη, πού ε χα πατήσει ε ς τήν κορυφήν το βράχου, ρκεσεν. νεαρά κόρη, ε τε κουσεν ε τε χι τήν φωνήν τ ς κατσίκας µ λλον φαίνεται τι τήν κουσε, διότι στρεψε τήν κεφαλήν πρός τό µέρος τ ς ξηρ ς ε δε τόν µα ρον σκιον µου, τόν διακαµόν 1 µου, πάνω ε ς τόν βράχον, νάµεσα ε ς τούς θάµνους, καί φ κε µισοπνιγµένην κραυγήν φόβου Τότε µέ κατέλαβε τρόµος, συγκίνησις, λύπη περίγραπτος. Τά γόνατά µου κάµφθησαν. ξαλλος κ τρόµου, δυνήθην ν ρθρώσω φωνήν, κ κραξα: Μή φοβ σαι!... δέν ε ναι τίποτε δέν σο θέλω κακόν! Καί σκεπτόµην λίαν τεταραγµένος ν πρεπε νά ριφθ ε ς τήν θάλασσαν, µ λλον, διά νά λθω ε ς βοήθειαν τ ς κόρης, νά τρέξω καί νά φύγω ρκει φωνή µου νά τ ς διδε µεγαλύτερον θάρρος σον παραµονή µου καί τό τρέξιµόν µου ε ς βοήθειαν. Συγχρόνως τότε, κατά συγκυρίαν χι παράδοξον, καθότι λοι ο α γιαλοί καί α θάλασσαι κε ναι συχνάζοντο πό τούς λιε ς, µία βάρκα φάνη νά προβάλλ ντικρύ, πρός τό νατολικοµεσηµβρινόν µέρος, πό τόν πέρα κάβον, τόν σχηµατίζοντα τό δεξιόν ο ονεί κέρας το κολπίσκου. φάνη πλέουσα ργά, ρχοµένη πρός τά δ, µέ τάς κώπας πλήν µφάνισίς της, ντί νά δώσ θάρρος ε ς τήν κόρην, πέτεινε τόν τρόµον της. φ κε δευτέραν κραυγήν µεγαλυτέρας γωνίας. ν καρε 2 τήν ε δα νά γίνεται φαντη ε ς τό κ µα. έν πρεπε τότε νά διστάσω. βάρκα κείνη πε χεν πέρ τάς ε κοσιν ργυιάς, πό τό µέρος που γωνία κόρη, γώ πε χα µόνον πέντε ξ Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 1

2 ργυιάς. Πάραυτα, πως µην, ρρίφθην ε ς τήν θάλασσαν, πηδήσας µέ τήν κεφαλήν κάτω, πό τό ψος το βράχου. Τό βύθος το νερο τον πέρ τά δύο ναστήµατα. φθασα σχεδόν ε ς τόν πυθµένα, πο ος το µµόστρωτος, λεύθερος βράχων καί πετρ ν, καί δέν το φόβος νά κτυπήσω. Πάραυτα νέδυν καί ν λθον ε ς τόν φρόν το κύµατος. πε χον τώρα λιγότερον πέντε ργυιάς πό τό µέρος το πόντου, που σχηµατίζοντο δ ναι καί κύκλοι συστρεφόµενοι ε ς τόν φρόν τ ς θαλάσσης, ο πο οι θά σαν ς µν µα γρόν καί καρια ον διά τήν τυχ παιδίσκην τά µόνα χνη τά πο α φήνει ποτέ ε ς τήν θάλασσαν γωνι ν νθρώπινον πλάσµα!... Μέ τρία στιβαρά πηδήµατα καί πλευσίµατα, ντός λίγων στιγµ ν, φθασα πλησίον της Ε δα τό ε µορφον σ µα νά παραδέρν κάτω, πλησιέστερον ε ς τόν βυθόν το πόντου ε ς τόν φρόν το κύµατος, γγύτερον το θανάτου τ ς ζω ς βυθίσθην, ρπασα τήν κόρην ε ς τάς γκάλας µου, καί ν λθον. Καθώς τήν ε χα περιβάλει µέ τόν ριστερόν βραχίονα, µο φάνη τι σθάνθην σθεν τήν χλιαράν πνοήν της ε ς τήν παρειάν µου. Ε χα φθάσει γκαίρως, δόξα τ Θε!... ντούτοις δέν παρε χε σηµε α ζω ς λοφάνερα Τήν τίναξα µέ σφοδρόν κίνηµα, α θορµήτως, διά νά δυνηθ ν ναπνεύσ, τήν καµα νά στηριχθ πί τ ς πλάτης µου, καί πλευσα, µέ τήν χε ρα τήν δεξιάν καί µέ τούς πόδας, πλευσα σχυρ ς πρός τήν ξηράν. Α δυνάµεις µου πολλαπλασιάζοντο θαυµασίως. σθάνθην τι προσεκολλ το τό πλάσµα πάνω µου θελε τήν ζωήν της! ς ζη, καί ς τον ε τυχής. Κανείς διοτελής λογισµός δέν π ρχε τήν στιγµήν κείνην ε ς τό πνε µά µου. καρδία µου το πλήρης α τοθυσίας καί φιλοκερδείας. Ποτέ δέν θά ζήτουν µοιβήν! πί πόσον κόµη θά τό νθυµο µαι κε νο τό βρόν, τό παλόν σ µα τ ς γν ς κόρης, τό πο ον σθάνθην ποτέ πάνω µου π λίγα λεπτά τ ς λλως νωφελο ς ζω ς µου! τον νειρον, πλάνη, γοητεία. Καί πόσον διέφερεν πό λας τάς διοτελε ς περιπτύξεις, πό λας τάς λυκοφιλίας καί τούς κυνέρωτας 3 το κόσµου κλεκτή, α θέριος κείνη παφή! έν το βάρος κε νο, τό φορτίον τό ε άγκαλον 4, λλ το νακούφισις καί ναψυχή. Ποτέ δέν σθάνθην τόν αυτόν µου λαφρότερον φ σον βάσταζον τό βάρος κε νο µην νθρωπος, στις κατώρθωσε νά συλλάβ µέ τάς χε ράς του πρός στιγµήν ν νειρον, τό διον νειρόν του *** Μοσχούλα ζησε, δέν πέθανε. Σπανίως τήν ε δα κτοτε, καί δέν ξεύρω τί γίνεται τώρα, πότε ε ναι πλ θυγάτηρ τ ς Ε ας, πως λαι. Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 2

3 λλ γώ πλήρωσα τά λύτρα διά τήν ζωήν της. ταλαίπωρος µικρή µου κατσίκα, τήν ποίαν ε χα λησµονήσει πρός χάριν της, πράγµατι «σχοινιάσθη» περιεπλάκη κακά ε ς τό σχοινίον, µέ τό πο ον τήν ε χα δεµένην, καί πνίγη!... Μετρίως λυπήθην, καί τήν καµα θυσίαν πρός χάριν της. Κ γώ µαθα γράµµατα, ξ ε νοίας καί λέους τ ν καλογήρων, κ γινα δικηγόρος φο πέρασα πό δύο ερατικάς σχολάς, τον πόµενον! Τάχα µοναδική κείνη περίστασις, νειρώδης κείνη νάµνησις τ ς λουοµένης κόρης, µ καµε νά µή γίνω κληρικός; Φε! κριβ ς νάµνησις κείνη πρεπε νά µέ κάµ νά γίνω µοναχός. ρθ ς λεγεν γηραιός Σισώης τι «ν θελαν νά µέ κάµουν καλόγερον, δέν πρεπε νά µέ στείλουν ξω πό τό µοναστήρι». ιά τήν σωτηρίαν τ ς ψυχ ς µου ρκουν τά λίγα κε να κολλυβογράµµατα, τά πο α α τός µέ ε χε διδάξει, καί µάλιστα σαν καί πολλά!... Καί τώρα, ταν νθυµο µαι τό κοντόν κε νο σχοινίον, πό τό πο ον σχοινιάσθη κ πνίγη Μοσχούλα, κατσίκα µου, καί ναλογίζοµαι τό λλο σχοινίον τ ς παραβολ ς, µέ τό πο ον ε ναι δεµένος σκύλος ε ς τήν α λήν το φέντη του,διαπορ µέσα µου ν τά δύο δέν ε χαν µεγάλην συγγένειαν, καί ν δέν σαν ς «σχοίνισµα κληρονοµίας» 5 δι µέ, πως Γραφή λέγει.! ς µην κόµη βοσκός ε ς τά ρη!...» ( ιά τήν ντιγραφήν) Α. ΠΑΠΑ ΙΑΜΑΝΤΗΣ 1. Τον ίσκιο, τη σιλουέτα, το περίγραµµα της φευγαλέας µορφής. 2. Ακαριαία, µονοµιάς. 3. Αγοραίους έρωτες. 4. Εύκολα µεταφερόµενο στην αγκαλιά, ευχάριστο στο αγκάλιασµα. 5. Μερίδιο, κλήρος. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Α. Έχει υποστηριχθεί η άποψη ότι ο Παπαδιαµάντης είναι κατεξοχήν «βιωµατικός» συγγραφέας. Τεκµηριώστε τη θέση αυτή µε πέντε βιωµατικού χαρακτήρα αναφορές στο κείµενο που σας δόθηκε. Μονάδες 15 Β1. Να επισηµάνετε και να σχολιάσετε τέσσερις αφηγηµατικές τεχνικές που χρησιµοποιεί ο συγγραφέας στο συγκεκριµένο απόσπασµα. Μονάδες 20 Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 3

4 Β2. «[...] βάρκα κείνη πε χεν... ε ς τάς γκάλας µου, καί ν λθον». Να εξετάσετε τη λειτουργία της περιγραφής στο συγκεκριµένο χωρίο. Μονάδες 20 Γ. «ρθ ς λεγεν γηραιός Σισώης τι ν θελαν νά µέ κάµουν καλόγερον, δέν πρεπε νά µέ στείλουν ξω πό τό µοναστήρι. ιά τήν σωτηρίαν τ ς ψυχ ς µου ρκουν τά λίγα κε να κολλυβογράµµατα, τά πο α α τός µέ ε χε διδάξει, καί µάλιστα σαν καί πολλά!...». Να σχολιάσετε το πιο πάνω χωρίο µε λέξεις. Μονάδες 25. Να συγκρίνετε ως προς το περιεχόµενο το απόσπασµα που σας δόθηκε από το «Όνειρο στο κύµα» µε το παρακάτω ποίηµα του Κλείτου Κύρου, «Οπτική απάτη»: Μονάδες 20 Κατατρύχονταν 1 από µια µορφή γυναίκας Την έβλεπε στον ύπνο του µ υψωµένα Χέρια να παραληρεί µε θέρµη Την έβλεπε κάθε πρωί να γνέφει Στο απέναντι παράθυρο να χαµογελά Μ αστραπές στα µάτια και στα δόντια Μες στο µισοσκότεινο δωµάτιο Σύµβολο της άυλης παντοτινά γυναίκας Έτσι νόµιζε τουλάχιστο δεν είχε διδαχθεί Τους παράγοντες της οφθαλµαπάτης. Όταν πια κατάλαβε είχε ξηµερώσει Σα να κύλησε µια ατελείωτη νύχτα Κι ήταν µόνος πάλι και ξεφύλλιζε Παλιές πολύ παλιές φωτογραφίες. (Αλέξανδρος Αργυρίου (επιµ.), Η ελληνική ποίηση. Ανθολογία Γραµµατολογία, τόµος ΣΤ, [Αθήνα:] Εκδόσεις Σοκόλη [1985], σ. 288.) 1. Βασανιζόταν, υπέφερε, ταλαιπωρείτο. Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 4

5 Α. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Η βαθιά θρησκευτική του πίστη π.χ. ε χα φθ σει γκα ρως δ ξα, τ θε! σχοιν ον τ ς παραβολ ς Η εγκατάλειψη του φυσικού περιβάλλοντος και η εγκατάσταση στο αστικό περιβάλλον. π.χ. κ γ µαθα γράµµατα... τον πόµενον. Η δεινή ψυχολογική κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο αφηγητής, αποτέλεσµα της εγκατάστασής του στον αστικό χώρο και της απώλειας της ελευθερίας που του παρείχε η ζωή στη φύση. π.χ. "Και τώρα...! ς µην κόµη βοσκός ε ς τά ρη!..." Ο αδιαπραγµάτευτος ιδανισµός ηθικής διάστασης π.χ. π πόσον κόµη... τό διον νειρον του. Το βιωµατικό χαρακτήρα του αφηγήµατος τεκµηριώνει επίσης και η ύπαρξη της πρωτοπρόσωπης οµοδιηγηµατικής αφήγησης. π.χ. " έν ξεύρω". B 1. Ο εσωτερικός µονόλογος που αποκαλύπτει την αθωότητα και την αγωνία του αφηγητή, ο οποίος αντιλαµβάνεται το ανάρµοστο της παρουσίας του στο σηµείο όπου «ελούζετο» η Μοσχούλα και επιχειρεί να δικαιολογήσει και να απενοχοποιήσει τον εαυτό του. Ο αφηγητής παράλληλα παρουσιάζει µε την τεχνική του εσωτερικού µονολόγου το δίληµµα, το οποίο τον κυριεύει. Αναρωτιέται, λοιπόν, αν πρέπει να πέσει στη θάλασσα προς βοήθεια της κόρης που κινδύνευε να πνιγεί λόγω του φόβου που γεννήθηκε στην ψυχή της ή εναλλακτικά να φύγει, πιστεύοντας ότι µ αυτή του την ενέργεια θα αποκαταστήσει την ηρεµία της κoπέλας. «εν ηξεύρω δεν είναι τίποτε έκτακτον». «Τότε µε κατέλαβε τρόµος ν αρθρώσω φωνήν». Ο διάλογος, έστω και ανολοκλήρωτος στο συγκεκριµένο απόσπασµα, που αφήνει να διαφανούν τα συναισθήµατα και οι σκέψεις του αφηγητή και Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 5

6 κατ επέκταση καθιστούν δυνατή τη σύλληψη του ψυχολογικού πορτραίτου του αφηγητή εκ µέρους των αναγνωστών. «-Μη φοβάσαι!...δεν είναι τίποτε δεν σου θέλω κακόν». Η χρήση της περιγραφής, κυρίαρχο χαρακτηριστικό της περιγραφικής δεξιοτεχνίας του Παπαδιαµάντη, που λειτουργεί επιβραδυντικά καθυστερώντας την εξέλιξη της πλοκής και τη λύση του µύθου και παράλληλα εντείνει την αγωνία και το ενδιαφέρον των αναγνωστών. «Απείχον τώρα δια την ατυχή παιδίσκη». «Έφθασα σχεδόν εις τον πυθµένα βράχων και πετρών». Το δραµατικό απρόοπτο που ανατρέπει την πορεία της εξέλιξης της πλοκής και θα φέρει σε απτική επαφή πλέον τον αφηγητή βοσκό µε τη λουόµενη κόρη. Συγκεκριµένα, η απρόοπτη εµφάνιση της βάρκας εντείνει το φόβο της Μοσχούλας, η οποία µετά το άκουσµα της φωνής της κατσίκας νιώθει ευάλωτη, συναίσθηµα που ενισχύεται στη θέα της βάρκας. Η όλη ψυχολογική της κατάσταση την οδηγεί στο βυθό της θάλασσας και κινητοποιεί τον αφηγητή βγάζοντάς τον από το αδιέξοδο στο οποίο είχε περιέλθει και κατά συνέπεια από την αδράνεια. B 2. Η εµφάνιση της βάρκας είναι ένα δραµατικό απρόοπτο που επιτείνει τον τρόµο της Μοσχούλας και κάνει το βοσκόπουλο να παραµερίσει όλους τους δισταγµούς που εµπόδιζαν τη δράση του µέχρι τότε (Πάραυτα εις την θάλασσαν). Η δράση του βοσκόπουλου δίνεται στη συνέχεια µέσα από µια λεπτοµερέστατη περιγραφή τόσο των πράξεών του (Πάραυτα ανέδυν κύµατος), όσο και της φύσης ( εις τον πυθµένα βράχων και πετρών). Οι λεπτοµέρειες αυτές συντελούν στην επιβράδυνση της πλοκής, καθώς ο αναγνώστης αργεί να πληροφορηθεί το αποτέλεσµα της επιχείρησης του βοσκόπουλου. Ακόµη καθιστούν πιο ενδιαφέρουσα τη δράση. Πληροφορούµενοι µε κάθε λεπτοµέρεια τις ενέργειες του βοσκού, συνειδητοποιούµε τη δυσκολία του εγχειρήµατός του και το µέγεθος του επιτεύγµατός του. Η περιγραφή αυτή δίνει την εικόνα µιας θάλασσας φοβερής και επικίνδυνης (ως µνήµα υγρόν και ακαριαίον), η οποία δεν έχει καµιά σχέση µε την ειδυλλιακή της εικόνα που προηγήθηκε. Η επικινδυνότητα της θάλασσας προκαλεί στον αφηγητή αγωνία που µεταδίδεται και στον αναγνώστη, ο οποίος βλέπει τις δυσκολίες της επιχείρησης (εσχηµατίζοντο δίναι και κύκλοι συστρεφόµενοι) και περιµένει την αναγγελία της επιτυχίας της (ήρπασα την κόρη και ανήλθον) για να Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 6

7 ηρεµήσει. Τέλος, θα µπορούσαµε να πούµε ότι συντελείται η δραµατική κορύφωση σ αυτό το χωρίο, καθώς η ένταση φτάνει στο κατακόρυφο και η δράση ολοκληρώνεται. Γ. Σ αυτό το σηµείο διαφαίνεται η αντινοµία πάνω στην οποία στηρίζεται όλο το κείµενο, η αντίθεση δηλαδή ανάµεσα στη φύση και την απλότητα της ζωής σ αυτή, που οδηγεί τον άνθρωπο στην ευτυχία, και στον αστικό πολιτισµό, που τον οδηγεί στη δυστυχία. Χαρακτηριστικό παράδειγµα ο αφηγητής, που όταν ζούσε ελεύθερος και αναλφάβητος µέσα στη φύση, ήταν αθώος, ένιωθε ευτυχής, ενώ τώρα που ζει σε αστικό περιβάλλον και έχει µορφωθεί, νιώθει καταπιεσµένος, ανελεύθερος και δυστυχής. Στο συγκεκριµένο χωρίο γίνεται σαφές πως ο αφηγητής υποτιµά την κοσµική µόρφωση και τη θεωρεί ως ένα βασικό παράγοντα εξαιτίας του οποίου ο άνθρωπος χάνει την ψυχική του αθωότητα. Ενδεικτική είναι η φράση «δια τη σωτηρία της ψυχής µου ήρκουν τα ολίγα εκείνα κολυβογράµµατα και ήταν και πολλά». Στο σηµείο αυτό έγκειται και η βασική διαφορά της πορείας του αφηγητή σε σύγκριση µε την κυκλική πορεία ζωής που διέγραψε ο Σισώης, ο οποίος µπόρεσε να ξαναβρεί τη γαλήνη της ψυχής του επιστρέφοντας στη µοναστική ζωή. Από το προσωπικό αυτό βίωµα του πατέρα Σισώη πηγάζουν και οι συµβουλές του προς το νεαρό βοσκό, ο οποίος όµως ποτέ δε τις ακολούθησε, πράγµα για το οποίο µετανιώνει.. Αντιπαραβάλλοντας το απόσπασµα από το «Όνειρο στο κύµα» µε το ποίηµα του Κ. Κύρου «Οπτική Απάτη» µπορούν να εντοπιστούν αρκετές κοινές αναφορές. Κατ αρχάς και στα δυο κείµενα µια γυναικεία εξιδανικευµένη µορφή κυριαρχεί στη σκέψη και στην καρδιά των προσώπων για τα οποία γίνεται λόγος (βοσκός, αλλά και ώριµος αφηγητής στο «Όνειρο στο κύµα» - απροσδιόριστο τρίτο ανδρικό πρόσωπο στην «Οπτική απάτη»). Η µορφή αυτής της γυναίκας αποκτά σαφείς συµβολικές διαστάσεις ενός ιδανικού προσώπου που στοιχειώνει τον εσωτερικό κόσµο των πρωταγωνιστών, χωρίς να είναι σε θέση να απαλλαγούν από αυτή. Χαρακτηριστική και εµφατική ως προς τη θέση της είναι η χρήση του ρήµατος «κατατρύχονταν» στο ποίηµα, που προβάλλει τη βασανιστική διάσταση της γυναικείας αυτής παρουσίας απουσίας, διάσταση που σαφώς αποκτά και η ονειρική µορφή της Μοσχούλας για τον ήρωα του Αλ. Παπαδιαµάντη, καθώς δεν είναι σε Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 7

8 θέση να την ξεπεράσει (Επί πόσον ακόµη θα το ενθυµούµαι). Παράλληλα και στα δύο προς εξέταση κείµενα είναι έκδηλη η παρουσία ερωτισµού που πηγάζει στο µεν ποίηµα από τους στιχ. 3-6, στο δε διήγηµα από την αναφορά στην «αιθέρια επαφή» που βίωσε ο αφηγτής κρατώντας στα χέρια του τη µισοπνιγµένη Μοσχούλα. Κοινός τόπος και στα δυο κείµενα είναι η παραδοχή της αδυναµίας των κεντρικών προσώπων ως προς τη συνεχή επαλήθευση του ονείρου και στην απτή πραγµατικότητα. Στο ποίηµα του Κ. Κύρου αυτό γίνεται φανερό τόσο από τον τίτλο «Οπτική απάτη», όσο και στους στίχους 9 10, όπου και γίνεται λόγος για µια οφθαλµαπάτη, η οποία παραπλανά το ανώνυµο αντρικό πρόσωπο. Ανάλογη παραπλανητική διάσταση έχει και η παρουσία της Μοσχούλας στο «Όνειρο στο κύµα», όπου κατά την άποψη του ίδιου του αφηγητή τον παραπλάνησε και τον οδήγησε σε µια ζωή, για την οποία τώρα µετανιώνει. Αυτό φαίνεται τόσο από υποτιµητικό χαρακτηρισµό της Μοσχούλας ως απλής θυγατέρας της Εύας, όσο και από την αναφώνηση οµολογία του πως η ανάµνησή της έπρεπε να τον οδηγήσει µόνο στη µοναστική ζωή. Άλλη οµοιότητα των δυο κειµένων είναι πως και τα δυο πρόσωπα µένουν στο παρόν τους µόνα φέρνοντας µαζί τους τις αναµνήσεις της ονειρικής γυναικείας παρουσίας (στο ποίηµα στιχ , ενώ στο «Όνειρο στο κύµα» γίνεται φανερό από την αναφορά του αφηγητή στην «άλλως ανωφελή ζωή του»). Κλείνοντας και στα δυο κείµενα η αναφορά στη γυναίκα έχει σαφώς ονειρική εξιδανικευµένη διάσταση, όπως έχει ήδη αναφερθεί («Οπτική απάτη» στιχ. 2 7, ενώ στο «Όνειρο στο κύµα» αυτό φαίνεται καθαρά στην παράγραφο «Επίπόσον ακόµη όνειρό του). Ως προς το σηµείο όµως αυτό υπάρχει η εξής βασική διαφορά: Στο ποίηµα του Κ. Κύρου η αναφορά στον όρο «όνειρο» έχει σαφώς κυριολεκτική διάσταση, καθώς το κεντρικό ανώνυµο πρόσωπο κατατρύχεται «από µια µορφή γυναίκας» στον ύπνο του. Αντίθετα, ο ήρωας του διηγήµατος του Παπαδιαµάντη χρησιµοποιεί µεταφορικά τον όρο «όνειρο», µε σκοπό να αποδώσει τη συγκλονιστική εµπειρία που βίωσε, όταν ήρθε σε οπτική επαφή µε τη Μοσχούλα (Ήµην ο άνθρωπος το ίδιον όνειρό του). Τέλος εµφανής είναι και η διαφορά του χώρου στον οποίο τα 2 πρόσωπα βιώνουν το όνειρό τους: Στο ποίηµα το όνειρο του ανώνυµου άντρα τοποθετείται µέσα σε ένα κλειστό και µισοσκότεινο δωµάτιο, ενώ στο κείµενο του Παπαδιαµάντη ο ήρωας έρχεται σε επαφή µε το πρόσωπο που ποθεί στο ανοιχτό ονειρικό φυσικό περιβάλλον. Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 8

Θέµατα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000

Θέµατα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000 Θέµατα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Κείµενο Γιάννης Ρίτσος, Η Σονάτα του Σεληνόφωτος (απόσπασµα) [Ανοιξιάτικο βράδι. Μεγάλο δωµάτιο παλιού σπιτιού. Μια ηλικιωµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Στρατής Δούκας, Ιστορία ενός αιχμαλώτου (απόσπασμα) Από την κούραση πείνα δε νιώθαμε, μονάχα η δίψα μας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟ Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης ΟΝΕΙΡΟ ΣΤΟ ΚΥΜΑ (απόσπασμα) Δέν ἠξεύρω ἄν ἡ κόρη λουομένη εἰς τήν θάλασσαν ἤκουσε τήν φωνήν τῆς γίδας μου. Ἀλλά καί ἄν τήν εἶχεν ἀκούσει, τί τό παράδοξον;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΤΚΕΙΟΤ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ

Γ ΛΤΚΕΙΟΤ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ Γ ΛΤΚΕΙΟΤ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ Α. Παπαδιαµάντης: Όνειρο στο κύµα ΑΠΟΠΑΜΑ Α Η τελευταία χρονιά που ήμην ακόμη φυσικός άνθρωπος ήτον το θέρος εκείνο του έτους 187... Ήμην ωραίος έφηβος, καστανόμαλλος βοσκός,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 2000-2011

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 2000-2011 ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 2000-2011 Πανελλήνιες Εξετάσεις 2000 ΚΕΙΜΕΝΟ: Γιάννης Ρίτσος, Η Σονάτα του Σεληνόφωτος(απόσπασμα) [Ανοιξιάτικο βράδι. Μεγάλο δωμάτιο παλιού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 26 MAΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΠΤΑ (7) Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ < Μάρτιος-Απρίλιος 2013 >

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ < Μάρτιος-Απρίλιος 2013 > ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ < Μάρτιος-Απρίλιος 2013 > Σχεδιασμός σεναρίου: Βασιλική Σελιώτη, Φιλόλογος, Λειτουργός Γραφείου Α.Π. Εποπτεία:

Διαβάστε περισσότερα

Αλέξανδρος Παπαδιαµάντης: Όνειρο στο κύµα (Νεοελληνική Λογοτεχνία Κατευθύνσεων Γ Λυκείου)

Αλέξανδρος Παπαδιαµάντης: Όνειρο στο κύµα (Νεοελληνική Λογοτεχνία Κατευθύνσεων Γ Λυκείου) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ Αλέξανδρος Παπαδιαµάντης: Όνειρο στο κύµα (Νεοελληνική Λογοτεχνία Κατευθύνσεων Γ Λυκείου) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ Στοιχεία που αφορούν στο συγγραφέα, λογοτεχνικό περιβάλλον και λοιπά γραµ-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ, ΟΝΕΙΡΟ ΣΤΟ ΚΥΜΑ: σ η μ ε ι ώ σ ε ι ς

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ, ΟΝΕΙΡΟ ΣΤΟ ΚΥΜΑ: σ η μ ε ι ώ σ ε ι ς ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ, ΟΝΕΙΡΟ ΣΤΟ ΚΥΜΑ: σ η μ ε ι ώ σ ε ι ς Ηθογραφία: Ρεαλιστική απεικόνιση της ζωής των απλών και ταπεινών ανθρώπων της Σκιάθου. Τρόπος ζωής και συνήθειες των απλών ανθρώπων της νησιώτικης

Διαβάστε περισσότερα

Αλ. Παπαδιαμάντης, Όνειρο στο κύμα

Αλ. Παπαδιαμάντης, Όνειρο στο κύμα Αλ. Παπαδιαμάντης, Όνειρο στο κύμα Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης μαζί με το Γεώργιο Βιζυηνό θεωρούνται οι κατεξοχήν πατέρες του διηγήματος, κυρίως του ηθογραφικού. Βάση λοιπόν των διηγημάτων του Παπαδιαμάντη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΕΙΡΟ ΣΤΟ ΚΥΜΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ)

ΟΝΕΙΡΟ ΣΤΟ ΚΥΜΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ) ΟΝΕΙΡΟ ΣΤΟ ΚΥΜΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ) Γενικά Γνωρίσματα-Αξιολόγηση Ο Παπαδιαμάντης στην αρχή δημοσίευσε τρία ιστορικά μυθιστορήματα, περιπετειώδη και ρομαντικά, όμως χωρίς μεγάλη επιτυχία, και γρήγορα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Θεώρηση Νικόλαος Μαυροκορδάτος «Στο περιβόλι περπατεί...» - -

Γενική Θεώρηση Νικόλαος Μαυροκορδάτος «Στο περιβόλι περπατεί...» - - Σολωμού, ο Κρητικός παράλληλα κείμενα Δήμος Χλωπτσιούδης Νεοελληνική Λογοτεχνία κατεύθυνσης Σολωμού, ο Κρητικός παράλληλα κείμενα Δήμος Χλωπτσιούδης Νεοελληνική Λογοτεχνία κατεύθυνσης Σολωμού, ο Κρητικός

Διαβάστε περισσότερα

γραπτή εξέταση στo μάθημα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης Όνειρο στο κύμα

γραπτή εξέταση στo μάθημα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης Όνειρο στο κύμα 2η εξεταστική περίοδος από 21/12/14 έως 07/01/15 γραπτή εξέταση στo μάθημα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Τάξη: Γ Λυκείου Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητές: Α Απόσπασμα Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδες του Γιώργου Ιωάννου (Νεοελληνική Λογοτεχνία Κατευθύνσεων Γ Λυκείου, σσ. 241-275)

Σελίδες του Γιώργου Ιωάννου (Νεοελληνική Λογοτεχνία Κατευθύνσεων Γ Λυκείου, σσ. 241-275) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ Σελίδες του Γιώργου Ιωάννου (Νεοελληνική Λογοτεχνία Κατευθύνσεων Γ Λυκείου, σσ. 241-275) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ Στοιχεία που αφορούν στο συγγραφέα, λογοτεχνικό περιβάλλον και λοιπά γραµµατολογικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α. Η φύση στο παπαδιαμαντικό έργο δεν αποτελεί απλά ένα σκηνικό, αλλά έχει ηθική και συμβολική διάσταση. Να αναφερθείτε στη λειτουργία της φύσης με τη βοήθεια των ακόλουθων ερωτημάτων: πώς η

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Π Α Υ Λ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ, Τ Α Α Ν Τ Ι Κ Λ Ε Ι Δ Ι Α

Γ. Π Α Υ Λ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ, Τ Α Α Ν Τ Ι Κ Λ Ε Ι Δ Ι Α Γ. Π Α Υ Λ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ, Τ Α Α Ν Τ Ι Κ Λ Ε Ι Δ Ι Α : σ η μ ε ι ώ σ ε ι ς Ο Γιώργης Παυλόπουλος γεννήθηκε στον Πύργο Ηλείας το 1924, όπου τελείωσε το γυμνάσιο. Ήρθε στην Αθήνα, στη Νομική σχολή, αλλά ποτέ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΑΡΟΔΟΣ - Β' ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ: Από την αναγνώριση στο σχέδιο απόδρασης

ΕΠΙΠΑΡΟΔΟΣ - Β' ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ: Από την αναγνώριση στο σχέδιο απόδρασης ΕΠΙΠΑΡΟΔΟΣ - Β' ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ: Από την αναγνώριση στο σχέδιο απόδρασης Ευριπίδη Ελένη Γ Γυμνασίου Απαντήσεις ερωτήσεων σχολικού βιβλίου σχ. βιβλίο (σ.σ. 64-86) Γυμνάσιο: 9.000 μαθήματα με βίντεο-διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Β ι ζ υ η ν ό ς, Τ ο α μ ά ρ τ η μ α τ η ς μ η τ ρ ό ς μ ο υ : Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ

Γ. Β ι ζ υ η ν ό ς, Τ ο α μ ά ρ τ η μ α τ η ς μ η τ ρ ό ς μ ο υ : Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ Γ. Β ι ζ υ η ν ό ς, Τ ο α μ ά ρ τ η μ α τ η ς μ η τ ρ ό ς μ ο υ : Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΗΘΟΓΡΑΦΙ Α: η ελληνική εκδοχή του ρεαλισμού Στην Ευρώπη στα μέσα του 19ου αιώνα, λόγω της κυριαρχίας του επιστημονισμού

Διαβάστε περισσότερα

2. Να εντοπίσετε και να σχολιάσετε την αφηγηματική τεχνική της εστίασης στο πεζογράφημα του Ιωάννου. Μονάδες 20

2. Να εντοπίσετε και να σχολιάσετε την αφηγηματική τεχνική της εστίασης στο πεζογράφημα του Ιωάννου. Μονάδες 20 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: Μες στους Προσφυγικούς Συνοικισμούς Στέκομαι καί κοιτάζω τά παιδιά παίζουνε μπάλα. Κάθομαι στό ὁρισμένο καφενεῖο σε λίγο θα σχολάσουν καί θ ἀρχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2013

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2013 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2013 ΚΕΙΜΕΝΟ Διονύσιος Σολωμός Ο ΚΡΗΤΙΚΟΣ 5 [22.] Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Α1. Τρία χαρακτηριστικά του Ευρωπαϊκού Ρομαντισμού, από τον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α Σ Θ Ε Ω Ρ Η Τ Ι Κ Η Σ Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Γ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ

Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α Σ Θ Ε Ω Ρ Η Τ Ι Κ Η Σ Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Γ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α Σ Θ Ε Ω Ρ Η Τ Ι Κ Η Σ Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Γ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Αλ. Παπαδιαμάντης «Όνειρο στο Κύμα» «Ἡ τελευταία χρονιά πού ἤμην ἀκόμη φυσικός ἄνθρωπος ἦτον το θέρος ἐκεῖνο τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Σολωμού, ο Κρητικός ερμηνευτικά σχόλια 1 Δήμος Χλωπτσιούδης Νεοελληνική Λογοτεχνία κατεύθυνσης 2 Σολωμού, ο Κρητικός ερμηνευτικά σχόλια 3 Δήμος Χλωπτσιούδης Νεοελληνική Λογοτεχνία κατεύθυνσης 4 Σολωμού,

Διαβάστε περισσότερα

Ιωαννίδης Άρης «Ο Κρητικός», Δ. ολωμός

Ιωαννίδης Άρης «Ο Κρητικός», Δ. ολωμός 1 Άρης Ιωαννίδης Σχεδιασμός εξωφύλλου: schooltime.gr 2 3 4 «Ο ΚΡΗΣΙΚΟ» ΔΙΟΝΤΙΟ ΟΛΨΜΟ ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΨΜΑ. Ο Διονύσιος ολωμός γεννήθηκε το 1798 στη Ζάκυνθο και ήταν παιδί μιας απλής γυναίκας του λαού και

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ο Λύκειο Καισαριανής

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ο Λύκειο Καισαριανής ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ο Λύκειο Καισαριανής ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩ ΑΝΝΟΥ, Σελίδες: Σ η μ ε ι ώ σ ε ι ς Οι επιδράσεις στο έργο του: Ο Ιωάννου επηρεάζεται στο έργο του από τον Ν. Πεντζίκη, τον Φ. Κόντογλου, τον Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ο Λύκειο Καισαριανής

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ο Λύκειο Καισαριανής ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ο Λύκειο Καισαριανής ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩ ΑΝΝΟΥ Οι επιδράσεις στο έργο του: Ο Ιωάννου επηρεάζεται στο έργο του από τον Ν. Πεντζίκη, τον Φ. Κόντογλου, τον Κ. Π. Καβάφη, τον Α. Παπαδιαμάντη

Διαβάστε περισσότερα

Σκιές, αντικατοπτρισμοί και αναδίπλωση: Η μυθοπλαστική περιπέτεια του Στέλιου Ξεφλούδα

Σκιές, αντικατοπτρισμοί και αναδίπλωση: Η μυθοπλαστική περιπέτεια του Στέλιου Ξεφλούδα Η ΜΥΘΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΤΟΥ ΣΤΕΛΙΟΥ ΞΕΦΛΟΥΔΑ Σκιές, αντικατοπτρισμοί και αναδίπλωση: Η μυθοπλαστική περιπέτεια του Στέλιου Ξεφλούδα Μαρία Παλακτσόγλου Να γράψω ένα μυθιστόρημα. Αν δεν υπήρχε η υπόθεση.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΟΜΩΝ. Αντί προλόγου Σ αυτό το τεύχος. τεύχος 13 Ιούνιος 2008

ΔΡΟΜΩΝ. Αντί προλόγου Σ αυτό το τεύχος. τεύχος 13 Ιούνιος 2008 τεύχος 13 Ιούνιος 2008 ΔΡΟΜΩΝ Γραµµή επικοινωνίας των ΡΟΜΩΝ ΖΩΗΣ, Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Αντί προλόγου Σ αυτό το τεύχος Ακόμα κι όταν ήμουν παιδί οι ανηφόρες με κούραζαν. Τα καλοκαίρια, όταν αποφασιζόταν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α ΤΟΜΟΣ: ΠΟΙΗΣΗ. Κική Δημουλά. 1. «Σκόνη» 2. «Κονιάκ Μηδέν Αστέρων»

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α ΤΟΜΟΣ: ΠΟΙΗΣΗ. Κική Δημουλά. 1. «Σκόνη» 2. «Κονιάκ Μηδέν Αστέρων» ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α ΤΟΜΟΣ: ΠΟΙΗΣΗ Κική Δημουλά 1. «Σκόνη» 2. «Κονιάκ Μηδέν Αστέρων» ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ: ΣΤΕΛΛΑ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ-ΣΑΒΒΑΝΗ Το παρόν ένθετο αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα