Δλδεηθηηθέο απαληήζεηο ζηε Λνγνηερλία Θεσξεηηθήο ΚΑΤΔΎΘΥΝΣΗο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δλδεηθηηθέο απαληήζεηο ζηε Λνγνηερλία Θεσξεηηθήο ΚΑΤΔΎΘΥΝΣΗο"

Transcript

1 Δλδεηθηηθέο απαληήζεηο ζηε Λνγνηερλία Θεσξεηηθήο ΚΑΤΔΎΘΥΝΣΗο Α1. Σεκαληηθή επηξξνή από ην δεκνηηθό ηξαγνύδη απνηειεί ν ηακβηθόο δεθαπεληαζύιιαβνο ζηίρνο ηνπ πνηήκαηνο κε ην νινθιεξσκέλν λόεκα, δειαδή «απεξηηζκέλνο», κε ηνκή ζηελ 8ε ζπιιαβή πνπ ηνλ ρωξίδεη ζε δύν εκηζηίρηα (ην β εκηζηίρην πνπ επαλαιακβάλεη ή ζπκπιεξώλεη ην λόεκα ηνπ α ). Αθόκε, ε δεπγαξσηή νκνηνθαηαιεμία θαηαδεηθλύεη ηε ζηελή ζρέζε ηνπ ζνισκηθνύ δεθαπεληαζύιιαβνπ κε ηνλ όκνην ζηίρν ηεο ιατθήο πξνθνξηθήο ινγνηερλίαο (π.ρ ζηίρνη 9-10). Παξάιιεια, ζην απόζπαζκα 4, ζηίρνο 7 («Τόηε από θσο κεζεκεξλό ε λύρηα πιεκκπξίδεη») απαληάηαη ην ζρήκα ηνπ αδηαλόεηνπ θαζ ππεξβνιήλ, βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό ηεο δεκώδνπο παξάδνζήο καο, όπσο άιισζηε θαη ε ηξηπιή επαλάιεςε ηνπ θαλ ζηνπο ζηίρνπο παξαπέκπεη ζηε ζύλζεζε αλά ηξία, πνπ επίζεο ραξαθηεξίδεη ηε δεκνηηθή καο πνίεζε. Τνλ 19 ν αηώλα νη ξνκαληηθνί είραλ γνεηεπζεί από ηε δεκνηηθή πνίεζε πνπ έδεηρλε λα πεξηθξνλεί ηνπο λενθιαζηθνύο ηύπνπο θαη ήηαλ κέξνο κηαο αληίδξαζεο ελάληηα ζηνλ θαζσζπξεπηζκό ηνπ 18 νπ αηώλα. Ο Σνισκόο κέζα ζε απηό ην θιίκα είρε ζε κεγάιε εθηίκεζε ην ειιεληθό δεκνηηθό ηξαγνύδη, γηαηί απηό έδεηρλε πσο ε γιώζζα πνπ κηινύζαλ νη απινί άλζξσπνη κπνξνύζε λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα κηα δπλαηή, εθθξαζηηθή πνίεζε. Έηζη, ήηαλ θπζηθό λα επεξεαζηεί από ηε δεκνηηθή πνίεζε. Σηνλ Κξεηηθό νη επηξξνέο απηέο είλαη εκθαλείο: - Ο δεθαπεληαζύιιαβνο είλαη απεξηηζκέλνο, δει. θάζε ζηίρνο έρεη νιάθεξν λόεκα πνπ ηειεηώλεη κε ην ζηίρν. Τν β εκηζηίρην (ηνκή ζηελ 8 ε ζπιιαβή) ή επαλαιακβάλεη ή ζπκπιεξώλεη ή πξνεθηείλεη ην λόεκα ηνπ α, ή θάλεη κηα αληίζεζε. Βιέπνπκε ινηπόλ πόζν ε ζπγγέλεηα ηνπ ζνισκηθνύ δεθαπεληαζύιιαβνπ κε ηνλ όκνην ζηίρν ηεο ιατθήο πξνθνξηθήο ινγνηερλίαο είλαη ζηελή. Κη αθόκα πην ζηελή είλαη κε ην δεθαπεληαζύιιαβν ηεο γξαθηήο -θξεηηθήο- ινγνηερλίαο θαη θπξίσο κε ηνλ Δξσηόθξηην. (ζει , ζρνιηθνύ βηβιίνπ). - Ο Δ. Γ. Καςσκέλνο επηζεκαίλεη επηξξνέο θαη ζηελ έθθξαζε: Σην επίπεδν ηεο έθθξαζεο θαη ηνπ ιεμηινγίνπ δηαπηζηώλνπκε δηπιή απήρεζε: αθελόο ζπγθεθξηκέλα εθθξαζηηθά (αιιά θαη ζεκαηηθά) δάλεηα από ηε κεηαβπδαληηλή ιαϊθή πνίεζε, ηελ Κξεηηθή Λνγνηερλία θαη ην δεκνηηθό ηξαγνύδη, αθεηέξνπ εθθξάζεηο πνπ ζπκίδνπλ ην θιίκα ηεο ηεξήο γιώζζαο. - Τέινο, ε κνξθή ηεο θεγγαξνληπκέλεο είλαη αληίζηνηρε κε ηηο λεξάηδεο πνπ ζπλαληάκε ζηα δεκνηηθά ηξαγνύδηα.

2 Β1. Σπρλά ζηε ζνισκηθή πνίεζε, ελώ ε δηάηαμε ησλ ζηνηρείσλ νδεγεί πξνο ηε ζύλζεζε ελόο θπζηθνύ ηνπίνπ, μαθληθά παξεκβαίλεη ην θσο θαη θαηαιύεη ην ηνπίν απηό γηα λα ην αλαζπλζέζεη ζε κε θπζηθό κεηαθπζηθό, ιόγσ απηήο θαζ απηήο ηεο ζετθήο θύζεο θαη πξνέιεπζήο ηνπ. Άιιεο θνξέο πάιη ππάξρεη παξάιιεια θαη ην θσο ηεο πεγήο όξαζεο αιιά θαη ην θσο ηεο ελόξαζεο. Τν θσο ζηελ πνίεζε ηνπ Σνισκνύ εθπνξεύεηαη από δύν πεγέο: από ηα θπζηθά ζηνηρεία (ήιηνο, θεγγάξη, αζηέξηα) ή από ππεξθπζηθά ζηνηρεία (Θεόο, αηζέξηα πιάζκαηα). Η θύζε ηνπ θσηόο, δειαδή, ζην Σνισκό κπνξεί λα είλαη θαη ε ζετθή: «ην θσο ζην πνηεηηθό ηνπίν ηνπ Σνισκνύ είλαη ην ζείν θσο», ή αιιηώο ην θσο κπνξεί λα είλαη θνξέαο ηνπ ζείνπ. Τν θπζηθό θωο πξνβάιιεη ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ ζπληζηνύλ έλα θπζηθό ηνπίν (ηε ζάιαζζα, ηα βνπλά, ηα νπξάληα ζώκαηα, ηε γε ) έηζη όπσο έρνπκε ζπλεζίζεη λα ηα βιέπνπκε. Πξνβάιιεη δειαδή κηα εηθόλα πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πξαγκαηηθόηεηα πνπ ζπλεζίζακε λα αληηιακβαλόκαζηε κε ηηο αηζζήζεηο καο, ε νπνία δηέπεηαη από ηνπο γλσζηνύο θπζηθνύο λόκνπο. Τν ζετθό θσο όκσο καο απνθαιύπηεη έλα ηνπίν πνπ απνθιίλεη από ην ζπλεζηζκέλν, έλα ηνπίν ζην νπνίν θαηαξγνύληαη νη θπζηθνί λόκνη. Μ άιια ιόγηα, κεηακνξθώλεη ην ηνπίν, ην θάλεη κεηαθπζηθό. Όκσο απηή ε αξρηθή εληύπσζε αλαηξέπεηαη, όηαλ παξά ηε λελεκία ζείεηαη ην είδσιν ηνπ θεγγαξηνύ ζηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο θαη ζην ζεκείν εθείλν αλαδύεηαη κηα Φεγγαξνληπκέλε. Κάησ από ηελ επίδξαζή ηεο ην ηνπίν απνθηά δηαζηάζεηο κεηαθπζηθέο: «Κάηη θξπθό κπζηήξην εζηέλεςε ηε θύζε Κάζε νκνξθηά λα ζηνιηζηεί θαη ην ζπκό λ αθήζεη. Γελ είλ πλνή ζηνλ νπξαλό, ζηε ζάιαζζα, θπζώληαο Ούηε όζν θάλεη ζηνλ αλζό ε κέιηζζα πεξλώληαο, Όκσο θνληά ζηελ θνξαζηά, πνπ κ έζθημε θη εράξε, Δζεηόηνπλ η νινζηξόγγπιν θαη ιαγαξό θεγγάξη» (ζη ) Απηή ε κεηακνξθσηηθή δύλακε πνπ αζθεί ζην ηνπίν έρεη λα θάλεη κε ηελ ίδηα ηε θύζε ηεο, ηελ νπζία ηεο: Απ ό,ηη θαίλεηαη ε Φεγγαξνληπκέλε είλαη έλα πιάζκα πνπ ζπλαηξεί ηξία ζηνηρεία: ην θπζηθό, ην αλζξώπηλν θαη ην ζετθό. Τν ηειεπηαίν ζηνηρείν, ην ζετθό, πινπνηείηαη κε ην θσο. Γη απηό θαη ην θσο πνπ εθπέκπεη ε Φεγγαξνληπκέλε έρεη κεηακνξθωηηθή δύλακε, γηαηί είλαη ζείν θσο. Σηα ζπγθεθξηκέλα απνζπάζκαηα νη ζηίρνη ηνπ 3[20] θαη 1-8 ηνπ 4[21] ζπληζηνύλ κηα εηθόλα θσηνρπζίαο (κνηίβν θσηόο) πνπ γίλεηαη κε αληνύζα θιηκάθσζε κε ηε ζπλδξνκή ηνπ πνιπζύλδεηνπ ζρήκαηνο. Η εηθόλα μεθηλά από ην ήπην θσο ηνπ θεγγαξηνύ (δξνζάην θσο),

3 θιηκαθώλεηαη ζην αθηηλνβόιεκα ησλ αζηεξηώλ, γηα λα θνξπθσζεί ζηνπο ζηίρνπο 7-8 όπνπ ε ιάκςε ηνπ θσηόο γεληθεύεηαη θαη δηαρέεηαη ζε όιε ηελ πιάζε θαηαιύνληαο ηε θπζηθή ηεο ππόζηαζε, θαζώο ε λύρηα γίλεηαη θαηακεζήκεξν θαη ην θσο κνηάδεη κε εθείλν ηνπ πάκθσηνπ κεζεκεξηάηηθνπ ήιηνπ, γηα λα ην αλαζπλζέζεη ηειηθά από θάηη πιηθόθπζηθό ζε ρώξν κεηαθπζηθό, όπνπ ε ςπρή κπνξεί λα ιαηξέςεη ηνλ Θεό ζαλ ζε λαό. Τν θσο έξρεηαη από ςειά θαη θαίλεηαη λα ηαπηίδεηαη κε ηνλ Θεό, όπσο δείρλνπλ νη ιέμεηο «ζετθή ζσξηά» θαη «λαόο», ελώ ε ζετθή ππόζηαζε ηεο θεγγαξνληπκέλεο απνδεηθλύεηαη ηόζν από ηα ραξαθηεξηζηηθά όζν θαη από ηελ επίδξαζή ηεο ζηε θύζε γηα παξάδεηγκα, ην θπζηθό θσο ησλ αζηεξηώλ δελ εμαθαλίδεη ηε Φεγγαξνληπκέλε γηαηί ε ίδηα είλαη πεγή θσηόο, ελώ ε ηαπεηλνζύλε θαη «ε πάζα θαινζύλε» πνπ επηδεηθλύεη απερνύλ ην ρξηζηηαληθό ήζνο. Τέινο, ν ζηίρνο 8 απερεί ηνλ ρξηζηηαληθό αληκηζκό πνπ ζπλαληάηαη θαη αιινύ ζηνλ Σνισκό. Τν θσο ηνπ Θενύ, ινηπόλ, ε όξαζε θαη ε ελέξγεηά ηνπ κέζσ ηεο ζετθήο κνξθήο ηεο Φεγγαξνληπκέλεο κεηακνξθώλεη θαη κεηνπζηώλεη ηε θύζε θαη όζα ελππάξρνπλ ζε απηήλ, ελεξγνπνηώληαο παξάιιεια ηα «κάηηα ηεο ςπρήο». Τν θπζηθό ηνπίν, θσηηζκέλν από ην ζείν θσο πνπ εθπέκπεη ε Φεγγαξνληπκέλε, απνθαιύπηεη ηε ζετθή νπζία ηνπ, κεηακνξθώλεηαη ζε λαό όπνπ ιαηξεύεηαη ν Θεόο, γίλεηαη ρώξνο πλεπκαηηθόο, ρώξνο ππεξθπζηθόο: «Κππαξηζζέλην αλάεξα η αλάζηεκα ζεθώλεη, Κη αλεί ηηο αγθάιεο κ έξσηα θαη κε ηαπεηλνζύλε, Τν θσο ην «κεζεκεξλό» πνπ θαηαθιύδεη ηελ πιάζε απνθαιύπηεη ηελ αζέαηε πιεπξά ηνπ θόζκνπ, απηή πνπ δελ αληηιακβαλόκαζηε κε ηηο αηζζήζεηο καο, θαη θαζηζηά ηνλ άλζξσπν θνηλσλό ηνπ ζετθνύ, ηνπ Απόιπηνπ. Κη έδεημε πάζαλ νκνξθηά θαη πάζαλ θαινζύλε. Τόηε από ην θσο κεζεκεξλό ε λύρηα πιεκκπξίδεη, Κη ε ρηίζηο έγηλε λαόο πνπ νινύζε ιακππξίδεη». (ζη ) Β2. α. Μέζα από ηελ αθήγεζε ηνπ θεληξηθνύ επεηζνδίνπ, ν πνηεηήο θξνληίδεη κε αλαιήςεηο θαη πξνιήςεηο λα πθάλεη ηαπηόρξνλα όιε ηελ ηζηνξία ηνπ λαπαγίνπ θαη ηεο ζαπκαζηήο εκπεηξίαο ηνπ ήξσα. Έηζη, ν κύζνο, ζύκθσλα κε ηνλ Δ. Καςσκέλν, αλαπηύζζεηαη παξάιιεια ζε ηέζζεξα ρξνληθά επίπεδα. Σπγθεθξηκέλα, ζηελ ελόηεηα 5 [22] νη ζηίρνη 1-4 αληηζηνηρνύλ ζην πξώην ρξνληθό επίπεδν ηνπ λαπαγίνπ, θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε ζθελή εμαθάληζεο ηεο Φεγγαξνληπκέλεο, ε νπνία εγθαηαιείπεη ηνλ Κξεηηθό, πξνο απόγλσζή ηνπ, «δσξίδνληάο» ηνπ όκσο ην δάθξπ ηεο. Ο ζηίρνο 5, όπσο πξνεηνηκάδεη θαη ε ρξήζε ηεο παύιαο πξνεγνπκέλσο (ζη. 4), παξαθνινπζεί ηε κεηάβαζε ζην ηξίην ρξνληθό επίπεδν ηνπ κύζνπ, πνπ είλαη ε δσή ηνπ πξόζθπγα πηα Κξεηηθνύ κεηά ην λαπάγην, κεηάβαζε πνπ

4 ζεκαηνδνηεί θαη ηε κεηαζηξνθή ηνπ ήζνπο ηνπ. Η κεηαζηξνθή απηή ζεκαηνδνηείηαη κέζσ ηεο ζύγθξηζεο ηεο δσήο ηνπ πξηλ θαη κεηά ην λαπάγην, ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη κε ελαιιαγή αλάδξνκσλ θαη πξόδξνκσλ αθεγήζεσλ ζηνπο επόκελνπο ζηίρνπο. Σπγθεθξηκέλα, ζηνλ ζη. 6 ην ρξνληθό επίπεδν αληηζηνηρεί ζηελ πξντζηνξία ηνπ ήξσα ζηελ Κξήηε θαη ζηνπο αγώλεο ησλ Κξεηηθώλ ελαληίνλ ησλ Τνύξθσλ ( ), ηνλίδνληαο ην παηξησηηθό όζν θαη θηινπόιεκν ήζνο ηνπ ήξσα κέζσ ηεο βαξύλνπζαο πξνζσπνπνίεζεο ηνπ ρεξηνύ ηνπ Κξεηηθνύ, ελώ ζηνλ ζη. 7, κέζσ ηεο πξόδξνκεο αθήγεζεο, ε ζθελή ηνπνζεηείηαη ζην ηξίην ρξνληθό επίπεδν, παξνπζηάδνληαο ηνλ πξόζθπγα-επαίηε. Σην ίδην ρξνληθό επίπεδν εληάζζνληαη θαη νη ζηίρνη 9-10, όπνπ ν Κξεηηθόο εμαληιεκέλνο αλαβηώλεη ηνλ εθηάιηε ηνπ λαπαγίνπ. Σην κεηαίρκην ησλ ζηίρσλ 10 θαη 11 θαη κέρξη ηνλ ζηίρν 12, ε αλαδξνκή ζηε ζθελή ηνπ λαπαγίνπ αληηζηνηρεί ζην πξώην ρξνληθό επίπεδν ηνπ πνηήκαηνο, κέζσ ηνπ ινγνηερληθνύ επξήκαηνο ηνπ «νλείξνπ» πνπ πξννηθνλνκεί θαη ηνλ ζάλαην ηεο θόξεο. Σηνπο ζηίρνπο πξαγκαηνπνηείηαη επάλνδνο ζηελ πξόδξνκε αθήγεζε ηνπ πξόζθπγα Κξεηηθνύ (γ ρξνληθό επίπεδν), ελώ ζηνλ ζηίρν 15 επαλέξρεηαη ζην πξώην. Γηα λα ζπγθξίλεη ηε δύλακε κε ηελ νπνία πξνζπαζνύζε λα ζώζεη ηελ θόξε κε ηε δύλακε κε ηελ νπνία θνιπκπνύζε, θαηαθεύγεη κέζσ ηεο αλάιεςεο ζηελ πξντζηνξία ηνπ ήξσα ζηελ Κξήηε, ζην δεύηεξν ρξνληθό επίπεδν. Σπγθεθξηκέλα, ν ζηίρνο 16 αληηζηνηρεί ζηα παηδηθά ρξόληα ηνπ ήξσα, ελώ νη ζηίρνη ζην εξσηθό παξειζόλ ηνπ (κάρε ηεο Λαβπξίλζνπ). Τέινο, ζηνπο ζηίρνπο ε αθήγεζε επαλέξρεηαη ζην πξώην ρξνληθό επίπεδν ηνπ λαπαγίνπ, όπνπ πεξηγξάθεηαη ε εληαηηθή πξνζπάζεηα ηνπ Κξεηηθνύ λα ζώζεη ηελ θνξαζηά. Β2β. Η εμαηξεηηθήο νκνξθηά κνξθή ηεο Φεγγαξνληπκέλεο ζηξάθεθε θαη ζηνλ ίδην ηνλ Κξεηηθό, πνπ βξηζθόηαλ κπξνζηά ηεο κεο ζηε ζάιαζζα. Η επίκνλε θιίζε ηνπ θεθαιηνύ θαη ηνπ βιέκκαηόο ηεο πξνο εθείλνλ παξνκνηάδεηαη από ηνλ αθεγεηή ζαλ ηε καγλεηηθή θιίζε ηεο ππμίδαο πξνο ην Βνξξά (Kαηαπὼο ζηέθεη ζηὸ Βνξηὰ ἡ πεηξνθαιακίζξα). Σύκθσλα κε κηα άιιε εξκελεία, ε πεηξνθαιακίζξα ζηα Δπηάλεζα ρξεζηκνπνηείηαη σο αιεμηθέξαπλν. Η Φεγγαξνληπκέλε έξρεηαη λα εμνπδεηεξώζεη ηελ νξγή ηνπ θεξαπλνύ πνπ πέθηεη θνληά ζηελ θνξαζηά. Με ην ζρήκα ηεο άξζεο- ζέζεο ( όρη ζηελ θόξε, αιιά ζ εκέ) ε έιμε απηή ίζσο λα μελίδεη ηνλ Κξεηηθό, γηαηί πεξίκελε όηη ε Φεγγαξνληπκέλε ζα θνίηαγε ηελ θαιή ηνπ θαη όρη ηνλ ίδην. Δμάιινπ, θάηη ηνλ καγλεηίδεη ζην βιέκκα ηεο, θαη ηελ θνηηάδεη θη εθείλνο ζπλερώο, απηναπνθαιείηαη κάιηζηα «βνξηόκνηξνο», γηαηί είρε δηαηζζαλζεί όηη ε ζπλάληεζε απηή ζήκαηλε θάηη πνιύ βαζύ γηα ηνλ ίδηνλ κηα έιμε πλεπκάησλ θαη ςπρώλ, πνπ ίζσο ζα θαζόξηδε από εθεί θαη πέξα ηε κνίξα ηνπ. Μάιηζηα ν Κξεηηθόο ραξαθηεξίδεη έηζη ηνλ εαπηό ηνπ, γηα λα ζπκππθλώζεη ηηο δπζηπρίεο ηεο δσήο ηνπ.

5 Με ην επίζεην απηό αλαθέξεηαη: ζηηο ζθιεξέο δνθηκαζίεο πνπ είρε πεξάζεη (αγώλεο ζηελ Κξήηε, απώιεηα νηθνγελεηαθώλ πξνζώπσλ, πξνζθπγηά), ζηε δύζθνιε ζέζε πνπ βξίζθεηαη ν ίδηνο εθείλε ηελ ζηηγκή, όληαο λαπαγόο θαη επηθνξηηζκέλνο κε ηελ επζύλε ηεο δηάζσζεο ηεο αγαπεκέλεο ηνπ θαη ζηηο νιέζξηεο ζπλέπεηεο πνπ ζα έρεη γη απηόλ ε νινθιεξσηηθή αθνζίσζε ζην βιέκκα ηεο Φεγγαξνληπκέλεο (ζάλαηνο αγαπεκέλεο, δεηηαληά, εθηάιηεο). Τέλορ, ο λειηοςπγικόρ πόλορ ηηρ παπομοίωζηρ είναι πωρ η Φεγγαπονηςμένη αναζηέλλει ηη δπάζη ηος Κπηηικού, εξοςδεηεπώνει ηο αγωνιζηικό ηος πνεύμα, με αποηέλεζμα να ηον αποπποζαναηολίζει από ηον απσικό ζηόσο, δηλαδή ηη διάζωζη ηηρ αγαπημένηρ ηος Γ1. α) Σηνπο ζηίρνπο απηνύο αληρλεύνληαη απερήζεηο πιαησληθώλ θαη αξηζηνηειηθώλ απόςεσλ γηα ηελ αλαγλώξηζε, ζηα πξάγκαηα ηνπ θόζκνπ ηνύηνπ, ηδεώλ πνπ ε ςπρή καο έρεη αληηθξίζεη ζ έλα πξνζσκαηηθό ηεο ζηάδην, (εξκελεπηηθό ζρόιην 33, ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 22). Έηζη, ν Κξεηηθόο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα αλαθαιέζεη ζηε κλήκε ηνπ ηη ηνπ ζπκίδεη ε ζετθή νπηαζία, δίλεη ηξεηο εθδνρέο( ηξία πξόηππα). Η πξώηε ηνπ ζθέςε είλαη όηη θάπνηε, πνιύ παιηά, ηελ είρε ζπλαληήζεη, ίζσο ζαλ κηα θηγνύξα αγηνγξαθίαο, ή ζαλ έλα δεκηνύξγεκα ηεο θαληαζίαο ηνπ πνπ ν ίδηνο είρε πιάζεη κε εξωηηθή δηάζεζε. Σπιινγίδεηαη αθόκε όηη ίζσο λα ηελ είρε νλεηξεπηεί όηαλ ήηαλ αθόκε πνιύ κηθξόο, όηαλ δελ είρε άιιεο κλήκεο θαη εκπεηξίεο, ή ίζσο θαη κε κία από ηηο πην αγαπεκέλεο κνξθέο θαη κλήκεο πνπ ν θαζέλαο έρεη, ηε κεηέξα ηνπ. Τέινο, ηε ληώζεη ζαλ κηα παιηά γιπθηά αλάκλεζε, ίζσο θαη ζαλ κηα ηδέα πνπ έκεηλε μεραζκέλε θάπνπ ζην βαζύηεξν ππόζηξσκα ηεο κλήκεο ηνπ θαη ηώξα πξνβάιιεη κπξνζηά ηνπ δπλακηθά. Δίλαη αμηνπξόζεθην όηη εληνπίδεηαη θαη ζ απηό ην ρσξίν ε ζύλζεζε αλά ηξία κε ηελ ηξηπιή ππόζεζε ηνπ ήξσα θαη ηελ ηξηπιή επαλάιεςε ηνπ θαλ. (Δπηξξνή από δεκνηηθά ηξαγνύδηα). Τέινο, ζε απηό ην απόζπαζκα εκθαλίδεηαη κηα εξκελεία πνπ έρεη δνζεί ζηελ Φεγγαξνληπκέλε, ε ςπραλαιπηηθή. Σπγθεθξηκέλα ε Φεγγαξνληπκέλε είλαη έλα ζύκβνιν ηδαληθήο νκνξθηάο θαη εζηθήο ηειείσζεο, πνπ ιεηηνπξγεί όπσο κηα αξρέγνλε εκπεηξία ησλ παηδηθώλ ρξόλσλ, πνπ βηώζεθε έληνλα, έγηλε αλάκλεζε θη έκεηλε βαζηά ραξαγκέλε ζηε κλήκε. β) Σην ζπγθεθξηκέλν απόζπαζκα εκθαλίδεηαη ε εζηθή δνθηκαζία ηνπ Κξεηηθνύ όπσο θαίλεηαη ζηελ αληίζηαζε ηνπ ήξσα ζηα εκπόδηα πνπ ζπλαληά θαη ζηε κεηαζηξνθή ηνπ ςπρηζκνύ ηνπ ζην αθεγεκαηηθό παξόλ. Ο Κξεηηθόο, ζπγρέεη ηελ ππλνθαληαζία κε ηα πάζε θαη ηα παζήκαηα κηαο πξαγκαηηθήο δσήο. Δθείλε, αθνύ «δηάβαζε» ζηα ζσζηθά ηνπ Κξεηηθνύ ηνλ «πόλν» ηεο ςπρήο ηνπ αληέδξαζε κε δηηηό ηξόπν, εθδειώλνληαο αληίζηνηρα ζπλαηζζήκαηα: πξώηα Δρακνγέιαζε γιπθά θαη ζηε ζπλέρεηα εδάθξπζαλ ηα κάηηα ηεο, πξνθαλώο επεηδή ζπγθηλήζεθε

6 ληώζνληαο ζιίςε γηα ηηο ζπκθνξέο ηνπ, όπσο ζα δάθξπδε Μαΐνπ έλαο άλζξσπνο πνπ ζα άθνπγε απηή ηε ζθιεξή ηζηνξία. Όκσο, εμαθαλίζηεθε μαθληθά ε ζετθή νπηαζία θαη ρσξίο λα κηιήζεη - όπσο αθξηβώο είρε εκθαληζηεί. Δθείλε ηε ζηηγκή πνπ ε Φεγγαξνληπκέλε, ράλεηαη, ν Κξεηηθόο νηθηίξεη ηνλ εαπηό ηνπ, ληώζνληαο αθόκα κηα θνξά έξεκνο. Όκσο ηνλ ραξνπνηεί ηνπιάρηζηνλ ην όηη έλησζε κηα ζηαγόλα από ηα δάθξπα ηεο λα θπιά πάλσ ζην ρέξη ηνπ, πνπ είρε απιώζεη πξνο ην κέξνο ηεο κόιηο ηελ είδε, ίζσο ζε κηα θίλεζε ππνδνρήο, αληίζηνηρεο. Ο Κξεηηθόο ζπλερίδεη ηελ αθήγεζε ηνπ, καο κεηαθέξεη ζπλεηξκηθά ζην αθεγεκαηηθό παξόλ (από ην ρξόλν ηεο ηζηνξίαο έξρεηαη ζην ρξόλν ηεο αθήγεζεο). Νηώζεη όηη από εθείλε ζηηγκή, κεηά απ' απηό ην δάθξπ ηεο, ην ρέξη ηνπ δελ είλαη πηα ην ίδην. Γελ έρεη ηίπνηα από εθείλε ηε ξώκε πνπ ην ελδπλάκσλε κόιηο έβιεπε ηνπο Τνύξθνπο. Μνηάδεη ζαλ λα απνδπλακώζεθε κεηά απ' απηό ην δάθξπ, κε ηέηνην ηξόπν θαη ζε ηέηνην βαζκό πνπ δε ραίξεηαη πηα ηνλ πόιεκν. Θπκίδεη ην αδύλακν ρέξη ηνπ Σνπιηώηε ησλ «Διεύζεξσλ Πν- ιηνξθεκέλσλ», πνπ θάζεηαη παξάκεξα θαη θιαίεη (γηαηί δελ έρεη ηε δύλακε λα ζεθώζεη ην ληνπθέθη ηνπ. Δίλαη ελδηαθέξνλ όηη αθόκα θαη ε ζύληαμε ηνπ ζηίρνπ ζπκίδεη ηνπο «Διεύζεξνπο Πνιηνξθεκέλνπο», πξβ. «Γελ ηνπο βαξαίλ' ν πόιεκνο αιι' έγηλε πλνή ηνπο»). Η εμαθάληζε ηεο Φεγγαξνληπκέλεο ζεκαζηνδνηεί ηελ αιιαγή ηεο δσήο ηνπ. Δμνκνινγείηαη όηη έρεη μεπέζεη: έρεη ράζεη πηα ηελ επηζεηηθόηεηα, ην ζζέλνο, ηελ νξκή θαη ηελ αληξεηνζύλε ηνπ πνιεκηζηή θαη έρεη θαηαληήζεη έλαο δπζηπρηζκέλνο δεηηάλνο, πνπ απιώλεη ην ρέξη ζηνπο πεξαζηηθνύο γηα λα δεηήζεη ιίγν ςσκί, δώληαο κηα ηαπεηλσηηθή θαη εμεπηε- ιηζηηθή δσή, πνπ ηνλ θάλεη λα θιαίεη (κε δαθξπζκέλν κάηη), κε θαηαξξαθσκέλε ηελ αμηνπξέπεηα θαη ηελ πεξεθάληα ηνπ, ελώ ε δπζηπρία ηνπ αληηθαηνπηξίδεηαη ζηα θνπξαζκέλα κάηηα ηνπ, όηαλ ηα βξάδηα πέθηεη λα θνηκεζεί. Αθεγεκαηηθό παξόλ Τν ηώξα ηνπ αθεγεηή Αλάδξνκε αθήγεζε Αλάδξνκε αθήγεζε Η εμαθάληζε ηεο θεγγαξνληπκέλεο Η κεηακόξθσζε ηνπ Κξεηηθνύ (παξέθβαζε: ην ηώξα ηνπ αθεγεηή): Τν πνιεκηθό θξόλεκα ηνπ ήξσα ζην παξειζόλ Οη αγώλεο ελαληίνλ ησλ Τνύξθσλ ζηελ Κξήηε 4 [21] 37 5 [22] 4 5 [22] [22] 6 5 [22] 15-20

7 Γ1. Καη ζηα δύν θείκελα ηνπ Γ. Σνισκνύ θαη ηνπ Κ. Καξπσηάθε εληνπίδνληαη αξθεηέο νκνηόηεηεο θαη δηαθνξέο σο πξνο ην πεξηερόκελν. Με θνηλό ζεκαηηθό άμνλα ηελ εκθάληζε κίαο αλαδπνκέλεο νπηαζίαο πεξηγξάθνπλ ηελ πεξηπέηεηα ησλ αληίζηνηρσλ εξώσλ κεηά ηελ επαθή πνπ είραλ κε απηήλ. Σηνλ Κξεηηθό ν ήξσαο κόιηο αληηθξίδεη ηελ «ζετθή ζσξηά» ηεο Φεγγαξνληπκέλεο κέλεη έθπαγινο θαη δε δύλαηαη λα ζηξέςεη ην βιέκκα ηνπ αιινύ (ηελ θνίηαδα ν βαξηόκνηξνο κε θνίηαδε θαη εθείλε). Δθζηαζηαζκέλνο θαη ζαζηηζκέλνο ζαγελεύεηαη θαη παξαδίδεηαη νινθιεξσηηθά ζηε καγεία ηεο. Αληίζηνηρα θαη ν ήξσαο ζηνλ Καξπσηάθε ζέιγεηαη θαη απηνθαιείηαη ζεόηξεινο, δύζηπρνο θαζώο αληηθξίδεη κηα λεξάηδα, ε νπνία ράλεηαη θαη απηή ζηε ζάιαζζα. Καη ηα δύν έξγα ιακβάλνπλ ρώξα ζε έλα δνθεξό, ζαιαζζηλό ηνπίν κε ηε δηαθνξά όηη ζηνλ Κξεηηθό ην ηνπίν πεξηβάιιεηαη από ην πέπιν ηεο λύρηαο, ελώ ζηνλ Καξπσηάθε ν ήιηνο ινύεη ηα θάιιε ηα απνιιώληα θαη ηα θσηνινπζκέλα ηεο λεξάηδαο. Δπηπξνζζέησο, όπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν Μάθξηηδο γηα ηνλ Σνισκό πσο δελ είλαη ηπραίν πσο νη πεξηζζόηεξνη ήξσεο ησλ πνηεκάησλ ηνπ Σνισκνύ βξίζθνπλ ηνλ ζάλαην ζηε ζάιαζζα. Έηζη, ε ζάιαζζα αλνίθεηα από ηελ θύζε ηεο γίλεηαη ην ηέιεην ζθεληθό γηα ηνλ αγώλα δσήο θαη ζαλάηνπ πνπ δίλνπλ νη δύν ήξσεο. Με αθνξκή ην παξαπάλσ αηζζεηνπνηείηαη κία δηαθνξά ζηηο ζπλζήθεο εκθάληζεο ηεο ζετθήο νπηαζίαο. Σηνλ Κξεηηθό γαιελεύεη ε θύζε θαη κεηακνξθώλεη θαη αγηάδεη ηα πάληα πξηλ από ηελ ζεία επηθάλεηα (ην κνηίβν ηεο ζηγήο ηνπ θόζκνπ). Απηό αλαπαξίζηαηαη κε δύν απνθαηηθέο παξνκνηώζεηο, θαζώο δελ αθνύγεηαη νύηε ν ήρνο από ην αεξάθη ηεο ζάιαζζαο, νύηε θαλ ν βόκβνο ηεο κέιηζζαο (απόζπαζκα 3, ζηίρνη 7-8), ελώ ζην πνίεκα ηνπ Καξπσηάθε, ε λεξάηδα «απιώλεηαη εδνληθά ζε θύκαηα αθξηζκέλα». Καη ζηα δύν απνζπάζκαηα νη νπηαζίεο εθπέκπνπλ έλαλ εξσηηζκό εμαηηίαο ηεο πάλαγλεο νκνξθηάο ηνπο, αιιά ζηνλ Κξεηηθό μερσξίδεη ε ζεόηεηα θαη γηα ηηο εζσηεξηθέο αξεηέο ηεο (απόζπαζκα 4, ζηίρνο 5 θη ἀλεῖ ηο ἀγθάιεο κ ἔξσηα θαὶ κὲ ηαπεηλνζύλε. Τέινο, ν ήξσαο ζηνλ Κξεηηθό θαηαβάιιεη κία ππεξάλζξσπε πξνζπάζεηα γηα λα βγεη απηόο θαη ε αξξαβσληαζηηθηά ηνπ δσληαλνί ζηελ ζηεξηά. Τνλ παξαθνινπζνύκε «λα παξαιύεη ε εζηθή ηνπ αληίζηαζε θαη λα θπξηεύεηαη ε ύπαξμή ηνπ κε ηε καγεπηηθή αθηηλνβνιία ησλ αμηώλ ησλ νπνίσλ είλαη θνξέαο» (Δ.Γ.Καςσκέλνο), ελώ ν ήξσαο ζην δνζέλ πνίεκα βξίζθεηαη θξπκκέλνο ζην αθξνγηάιη θαη ζεάηαη ηελ ειθπζηηθή λεξάηδα, ε νπνία έρεη θαηαβιεζεί από θόβν. Σεκ..Καη έηζη θιείλεη ε απιαία ηωλ εηζαγωγηθώλ εμεηάζεωλ γηα ηε Λνγνηερλία κ έλα εμαηξεηηθό, αιιά πνιιαπιά εμεηαδόκελν θείκελν. Απαηηεηηθά θαη αξθεηά ζέκαηα. Κ. Γξαγώγηα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Σχήματα λόγου στον Κρητικό του Σολωμού

Σχήματα λόγου στον Κρητικό του Σολωμού Σχήματα λόγου στον Κρητικό του Σολωμού Έθνίηαα, θη ήηαλε καθξηά αθόκε ηα αθξνγηάιη Παξήρεζε ηνπ «α» «Αζηξνπειέθη κνπ θαιό, γηα μαλαθέμε πάιη!» Πξνζσπνπνίεζε ηνπ αζηξνπειεθηνύ. Απνζηξνθή ζην Αζηξνπειέθη

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Απο-οικειοποίηση: Γλώσσα και Ππάξη Έβεισλ Γαβρήιοσ, Φοίβε Γηαλλίζε, Κωζηής Παλεγύρες

Απο-οικειοποίηση: Γλώσσα και Ππάξη Έβεισλ Γαβρήιοσ, Φοίβε Γηαλλίζε, Κωζηής Παλεγύρες Απο-οικειοποίηση: Γλώσσα και Ππάξη Έβεισλ Γαβρήιοσ, Φοίβε Γηαλλίζε, Κωζηής Παλεγύρες Ναηαιία Μσιωλάθε Αιίλα Ορθαλού Άρηεκης Νηθοιοπούιοσ Γηώργος Ρσκελίδες Πξνζεγγίδσ ην νηθόπεδν ζθεπηόκελε κηα θαηνηθία.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Δίλαη κηα ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ Β ηεηξακήλνπ ηνπ Πρνι. Έηνπο 2011-2012 από ηνπο καζεηέο ηνπ Α3 ηκήκαηνο ηνπ 3νπ ΔΞΑΙ Ιάξηζαο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηωλ θαζεγεηώλ Δπαγγειάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Κεφαλληνού Λουκία Το ποτάμι- Αντώνης Σαμαράκης [ I N T E R N A T I O N A L S C H O O L O F A T H E N S ] Αληώλεο Σακαξάθεο Αζήλα 1919- Πύινο Μεζζελίαο 2003 Τν πνηάκη Γραμματολογικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ 1 Ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 εως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1.

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1. ΘΕΜΑ. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f : IR IR ηζρύεη + f() f(- ) = γηα θάζε IR. Να δείμεηε όηη f() =, ΙR. Να βξείηε ηελ εθαπηόκελε (ε) ηεο C f πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν (-,-) 3. Να βξείηε ην εκβαδόλ Δ(α) ηνπ ρωξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

A1. Η πνηεηηθή έθθξαζε ησλ πνηεηώλ ηεο Επηαλεζηαθήο Σρνιήο θαη ηνπ Σνισκνύ έρεη θάπνηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά πεξηερόκελνπ, ηα νπνία αλαθέξνληαη ζηελ

A1. Η πνηεηηθή έθθξαζε ησλ πνηεηώλ ηεο Επηαλεζηαθήο Σρνιήο θαη ηνπ Σνισκνύ έρεη θάπνηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά πεξηερόκελνπ, ηα νπνία αλαθέξνληαη ζηελ A1. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕ ΕΞΕΣΑΕΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β') ΔΕΤΣΕΡΑ 16 ΜΑΪΟΤ 2011 ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΕΦΝΙΑ ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ Ε Ν Δ Ε Ι Κ Σ Ι Κ Ε Α Π Α Ν Σ Η Ε Ι Θ Ε Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ : ERIC CARTMAN

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ : ERIC CARTMAN ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ : ERIC CARTMAN ΒΔΡΥΚΟΚΙΓΗ ΔΛΔΝΗ ΑΓΓΔΛΑ ηόρνο είλαη ε δεκηνπξγία κηαο νινθιεξωκέλεο πξνζωπηθόηεηαο ηνπ Eric Cartman από ην South Park ζην ΑΙΒΟ. Σν South Park είλαη κηα ζεηξά επεηζνδίωλ

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Το φαινόμενο Doppler

Το φαινόμενο Doppler - Τη είλαη ην θαηλόκελν Doppler; Το φαινόμενο Doppler Δίλαη ε αιιαγή ζηελ παξαηεξνύκελε ζπρλόηεηα ελόο θύκαηνο, ιόγσ ηεο ζρεηηθήο θίλεζεο παξαηεξεηή πεγήο. Τν θαηλόκελν κειέηεζε θαη εμήγεζε ν Απζηξηαθόο

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

(Αλάκεζα ζε έλαλ Ιάπσλα θαη έλαλ Δξσηώληα)

(Αλάκεζα ζε έλαλ Ιάπσλα θαη έλαλ Δξσηώληα) Δηξήλε Γαξνύθε MARTIN HEIDEGGER: ΑΠΟ ΜΙΑ ΤΝΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΛΩΑ (Αλάκεζα ζε έλαλ Ιάπσλα θαη έλαλ Δξσηώληα) Η ζπλνκηιία εθηπιίζζεηαη αλάκεζα ζηνλ Ιάπσλα Tomio Tezuka θαη ζηνλ Heidegger. Ο Tomio Tezuka ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Βασικά Εργαλεία και Μέθοδοι για τον Έλεγχο της Ποιότητας [ΔΙΠ 50] ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Προσοχή: Οι απαντήσεις των ασκήσεων πρέπει να φθάσουν στον

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ΘΕΜ 1 ο (2.5 κνλάδεο) ΠΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΚΕΔΟΝΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜ ΕΦΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ Σελικέρ εξετάσειρ Σετάπτη 21 Ιανοςαπίος 2009 13:00-16:00 Έζησ ν θόζκνο ηεο ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τα δηάθνξα πιηθά, αλάινγα κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο εληόο καγλεηηθνύ πεδίνπ δηαθξίλνληαη

Διαβάστε περισσότερα