GILLES DELEUZE "/'" ' Λογοτεχνια και ~ωηl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "GILLES DELEUZE "/'" ' Λογοτεχνια και ~ωηl"

Transcript

1 .ι GIIl..ES DELEUZE Λογοτεχνία καί ζωή 225 GILLES DELEUZE "/" Λογοτεχνια και ~ωηl ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΘΟΔΩΡΗΣ ΧΙΩΤΗΣ Τ 6 γράψιμο Μν ε!να~ σίγουρα ~ έπ~βoλ~ μ~α.ς μορφ9)ς (~κφρα;σt)ς) crt μιά 1::11 Ι t Ι Ι Ι! 1 β~ωθε~σα εμπεφ~α. Η λογοτεχνια γε~τv~αζει περ~σσoτερo με το κακοσχt) " Ι < λ" Γ β 2" λλ!: 11 ματ~σμενo t) με το t)μ~τε ες οπως ο κομπρο ~τς ε~πε α α κα~ επρα"ε. 1 ο γράψιμο αποτελεί μιά ύπ6θεσt) τοσ γίγνεσθαι ές αει ~μ~τελtς αει έν μtσω απ6κτt)σt)ς μορφ9)ς και τ6 όποτο mιγαινε~ πtρα α.π6 τό ζ~τt)μα ΟLασδ1ptοτε β~ώσιμt)ς ~ βιωθεισας έμπεφιας. Ε!ναι μ~ά διεργασια δ1)λαδ~: ~ μετάβασt) της Ζω9)ς ποό διαπερνα. και αύτ6 τ6 όποίο μπορεί νά βιωθετ α.λλά και αότ6 τό όποίο " "<> β θ ~ ψ εχει t)ot) ~ω ει. ψ <> ~ <> ~ ι θ Ι 1 ο γρα ιμο οεν μπορει να oιαχωριστε~ απο το γ γνεσ α~: κατα οιαρκεια <> Ι του κανεις ι γ~νετα~-γuναικα "ζ~"" γινεται- ωο t) φυτο γινεται-μορω Ι μtχρις ότου νά γίνει-ανεπαισθψος. Αότά τά γιγνεσθαι μποροuν νά συνδεθοuν μεταξό τους α.κολουθώντας μ~ά συγκεκριμtvt) γραμμ~ όπως στά μυθιστορ-ήματα τοῡ Α ε Κλ ε ζ ιο " μπορεῑ να Ι συνυπαρχουν σε "θ κα ε επ~πεoo <> ακολου " θ ωvτας 3 t) ης πu λ ες τα κατωφ λ ~α κα~ ι τ~ς ζ~ ων ες οι. οποιες - φτ~αχνoυν ο λ... ON\t)po το " συμπαν όπως συμβαίνει στ6 Ιδ~αΙτερt)ς δυναμ~κ9)ς ~ργo του Λάβκραφτ.4 Τ6 γιγνεσθαι 1. Gilles Deleuze «La litterature et la vie» Η-Π στό Critique et CΙinique Les Editions de Minuit Παρίσι (Σ.τ.μ.) 2. Witold Gombrowicz ( ). Πολων6ς μυθιστοριογρά.φος Τά. εργα του χαρακτηρίζονται &πό μι&. βαθι&. αίσth}ση τοίί παρ&.30ξου και μιoc χροιoc.!\-υριότερα εργα του: Ferdydιuke (μυθιστόρ-ημcι 1937) Trαns-Atlα:ntyk 1953) Sluh (θεατρικό εργο [WOT/n ksψniczkα Bιugundii (θεατρικό εργο 1958) grαfiα (μυθιστόρ-ημcι 19(0) HΊStoriα (θεατρικό εργο 1962)Kosmos (μυθιστόρrιμα 19(7). (Σ.τ.μ.) 3. Jean-Maήe Gustave Le Clezio (1940- ). ΓOCλλος συγγραφ~ας. Κυριότερα εργα του: Prucesverbαl Desert Deluge Ια πιαterielk Teπα Amαtα Teπα Amαtα Le [ίυπ! desfuites Ια Gueπe Voyages de lαuίπ! cote Hαi MQndQ et αutres hίstσires L[nronnu sur lα Τeπe Le Reve mexicαin ou lα peπsoo inteπorrψue (Σ. τ.μ.) 4. Howard Phillips Lovec:raft ( ). Αμερικανός συγγραφέας της λογοτεχνίας τοίί φcινταστικoίί. Τό έπανcιλαμβανόμενo μοτίβο στά. κείμεν&. του έπικεντρώνεται στ~ν &νακά.λυψ-η των πρωταγωνιστων του 8τι τό γενετικό τους ίιλικό εχει μπολιαστεί μέ γενετικό δλικό τερά.των. Τά. κείμενα τοίί Λά.βκραφτ χαpακτηpίζovrcιι &πό τ~ν πρόσμιζ-η μιας μακ&.βριας αrσth}σrις του χωυμορ μέ εναν Ι3ιότυπο όντολογικό τρόμο. (Σ.τ.μ.) <>1 - ι" θ θ Ι <>1 Ι "Α <> θ" οεν κινειτα~ προς την GXVΤL ετt) κατευ uvcrt) και οεν γ νεται νορας κα ως ο &νδρας αύτοπαρουσlάζετα~ ώς μlά xupigxpxt) μoρφ~ ~κφρασt)ς ~ όποια προτιι βλλ ι t Ι Ι Ι! t Ι ζ-" θεται να επl α ει τον εαυτο τt)ς στα παντα ενοσω t) γυναικα ωο t) το έμπεριtχουν ένα συστατικ6 φuγ9)ς τό όποί:ο απεκδόεται της rδιας τους της μορφοποιφt)ς. Ή ντροm1 του νά ε!ναι κανεις &νδρας ύπάρχει καλύτερος λ6γος ι ι Ι ι Α ι ri Ι Ι Ι Ι" για να γραφει κανεις; κομt) ΚL οταν προκειται για μια γυνα κα t) οποια μετατρεπεται (d )" εκειvt) πρεπει " να γινει-γυναικα και"" αυτο το γ~γνεσ θ α~ ev1ent ~/" Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι C Ι θ οεν εχει σε καμια περιπτωσt) να κανει με μια κατασταση την οποια α μπο - 1<> <> <> Τ" θ <>... Ι ρουσε να οιεκοικt)σει ως οικt) τt)ς. ο γιγνεσ αι οεν ε~ναι το να αποκτt)σε~ς μια μoρφ~ (ταuτοποίφt) πλαστογραφια μίμt)σt)) αλλά νά έντoπ~στεί ~ ζώvt) της - Α.. " - <> " <> - λ Ι γειτvιασt)ς του ανεπα~σvιjτου t) του αοιαφορου οπου κανεlς οεν μπορεl π εον να γινε~ (»ιακριτός α.πό μιά γυναικα!!να ζωο ~!!να μ6ριο: ουτε αόριστος oihε λλ" βλε ".. <> " γενlκος α α απρο πτος και χωρις να προυπαρχεl οιακριτος αναμεσα στο πλ9)θος &.λλά χωρις καθορισμtvt) μoρφ~. Μπορεί κανεις νά καθορισει μιά ζώvt) έγγύτψας μt τό ότιδ1ptοτε μέ τ~ν προuπόθεσt) ότι 8t)μωυργεί τά λογοτεχνlκά μtσα γιά νά πραγματοποl~σει κάτι τέτοιο όπως κάνει ό Avτpt Ντοτέλ μt τόν Ι 5 Α "λ "~ β λ 6 Γ αστερα. ναμεσα στα φυ α στα ειοt) t) στα ασι εια κατι περναεl. ο θ ~ ι ~ ι ι t Ι Ι Ι Ι " γιγνεσ αι ειναι παvτα «μετα"ω) t) «αναμεσα)): γυναικα αναμεσα σε γυναικες 1 ζ- Ι::λλ Αλλ" -1 " ~ t) ενα ωο μετα"υ α ων. α t) ισχυς του αοριστου υποκειμενου ενεργοποιεlι fl (f! (C... Ι Ι Ι Ι ι ται μονο οταν ο ορος ο οποως μετατρεπεται απογυμνωνεται απο τα επ~σt)μα ι ι (... Ι Ι Ι λ ( ζ_ Ι ) χαρακτt)ριστικα τα oπo~α τον κανουν να εε~ ο η «το ωο μπροστα σας...» Όταν ό At ΚλεζLό γινεται-iνδ~άνoς ε!να~ ένας πάντα ~μlτελ~ς Tνδ~άνoς δ - <> ζ " λλ λ " ΟΠΟLος οεν γνωρ~ ει «ουτε να κα ~ερύtjσε~ κα αμποκι OuτΕ να κατασκευασει ι ι Ι Ι Ι Ι Ι μια ΠιΡογα)): αvτι να αποκτt)σει επ~σt)μα χαρακτt)ριστικα εισερχεται μ~α ζ ωvt) γειτvιασt)ς. 7 ι" ο "<> ΙοΙΟ συμ β α Ι νει κα~ "Κ στον αφκα με " τον πρωτα θ"" Λt)τη κολόμβt)σt)ς δ όποίος δtν ~ερε νά κολυ~σεl. Κάθε εrδους γραφ~ έμπεριtχεl " θ""! λλ" ι λ Ι λ Ι"" Ι Ι εναν α Λψισμο α α αvτι να συμφι ιωνεl τt) ογοτεχνια με τα σπορ t) με να μετατρtπει τ~ γραφ~ crt όλυμπlακ6 &θλt)μα αότός ό α.θλψισμός έζασκετταl στη Ι Ι - - Ι θ"" Ι! β "λε και στψ καταρρευσt) του οργανισμου: ενας α Λt)τt)ς στο κρε ατl ε γε Ο Μισώ. 8 ΓΙνεται κανεις α.κόμt) περισσότερο ζωο οταν πεθαινει τό ζωο και 5. ΕΙ30ς λουλου3ωυ σέ σχημα &:στεριοίί. (Σ.τ.μ.) 6. Πρβλ Andre Dhδtel Teπe.! de memσire (Delarge Παρ1σι 1978) σχετικά. μέ τό γ1γνεσθα.ι &:στέρας πρβλ. Ια Chronique FahuLeuse (Mercure de France Ilαρ1σι 1960) σ J.-M. Le CΙezio Ηαϊ (F1ιimmaήοn Ilαρ1σι 1971) σ. 5. Στό πρωτο του μυθιστόprιμcι Le proces-verbαl (Folio-Gallirnard Παρ1σι 19(7) ό Λέ Κλεζιό παρουσίαζε μέ σχεδόν ίιπo3ειγμcιτικ6 τρόπο εναν χαρακτηρα &πoρpoφrιμένo στ~ 3ια3ικασΙα το\) γίγνεσθαι-γυναίκιi Ε:πειτ:α. στό γίγνε σθαι-ποντικός ε:πειτα στό γιγνεσθcιι-&:3ιόρατoς 8που καί έξαλείφει τ6ν έα.υτ6 του. 8. Henri Michaux ( ). Βέλγος ποι-ητης συγγρα.φέας και ζωγρά.φος ό δποϊος στά. γcιλλικά. μιoc σεφά. &πό εργα ί3ια.(τερ-ης αίσθ-ητικ1jς και τεχνικijς. Σ-ημαντικ6τερα εργα. του: Mes propriέte. (1929) υπ bαrbare enasie (1932) Lα nuii remue (1935) Lahyιinthes (1944) AiJleurs

2 226 ΠΟΙΗΣΗ 27 GΠLES DΕΙΕUΙΕ Λογοτεχνία και ζωή 22 ά.ντωετα μέ τ~ν προκατάληψη των 1t\Iευματ~στων τό ζωο είνα~ ποό ξέρε~ πως νά πεθάνε~ τ6 όποίο εχεl τ~ν αίσθφυ) ~ τ~ν προαίσθφυ) τοϊι θανάτου του. λ γ ~" θ ~.Y Λ- " ογοτεχνlα ζεκ~να με τον ανατο του σκαν."οχοφου συμφωνα με τον ωρενς Υ) μέ τόν θάνατο του τυφλoπ6ντ~κα σόμφωνα μέ τ6ν Κάφκα: ((τά καυ)μένα κ6κκινα πο()αράκlα μας τεντωμένα σέ μ~ά τρuφερ~ XLVYjcrY) OrXTOU». Γράφει κανείς γιά θ ι "λ Μ 9 ΙΙ λ " θ τα μοσχαρια που πε (XLVOUV ε εγε ο οριτς.. γ ωσσα πρεπει να αφιερω ει - θ " Ι θ..) ζ Ψ στο πως α πρoσεγγισε~ αυτες τ~ς ι"υκες ω~κες μoρ~ακες παρακαμ εις και 1.Ω ψ" Ι θ A-~ Δ " θ Ι κα.νε παρακαμ Υ) ειναι ενα γιγνεσ (XL-VVlj v. εν υπαρχει ευ ε~α γραμμυ) ουτε " " λ ΙΙ!; Τ "λ - στα πραγματα ουτε στυ) γ ωσσα. συνταcυ) ειναι το συνο ο των απαραιτυ)των παρακάμψεων ο[ όποίες ()Υ)μιουργουνται κάθε φορά γιά νά αποκαλόψουν τ~ ζω~ στά πράγματα.. Τ6 γράψψο aέν είναι -ή ά.φ~γy)σy) των αναμ~σεων των ταξιοιων των έρ~των καί της ομνυ)ς των ονειρων και των φαντασι~σεων. Είναι τ6 r()lo πράγμα νά άμαρτάνει κανείς μέσα ά.π6 μιά δπερβoλ~ της πραγματικ6τυ)τας και μέσα ι ( β λ " Ι Ι f ~I Ι Ι Ι ι απο μια υπερ ο Υ) της φαντασιας: και στις ουο περιπτωσεις προκειται για τον Ι " Ι- Ι- Ι- ι " αιωνω μπαμπα-μαμα μια οιοιποοεια οομυ) Τψ οποια προ β α λ"\ Λουμε στο πραγ ".. 1- β λλ Ι Σ ι Ι Ι- ι Ιματικο Υ) ΤΥ)ν οποια ενοοπρο α ουμε στο φαντασιακο. ε αuτη ΤΥ)ν παιοαριωου) ά.ντιλυ)ψυ) γιά τ~ λογοτεχνία αίιτ6 τ6 όποίο αναζυ)τουμε στό τέλος τοϊι ταξι()ιου ι ~/... Ι Ύ ri Ι Γ ι Ι Ι Ι Ι στψ καροια του ονεφου ειναι ενας πατερας. ραφουμε για τον πατερα-μυ)τερα Η ΜΙ τ)!; "Ι " λ Ι- " μας. αρτ. ομπερ εσπρωcε στα ορια αυτο τον πα ψπα~oισμo αυτυ) ΨυχοπρωκτανάλυσΥ) (psychanalisation) της λογοτεχνίας μ~ν αφψοντας στ6ν -- λ Ι Ι Νθ " Ι /Ε θ 1-10 μυ Α θιστορωγραφο αλλυ) επι ογυ) απο το ο ο Υ) το κ ετο παιοι. κομυ) Ι θ ζ- ι- Ι!; - Ι και το γιγνεσ αι- ωο οεν εcαφειται απο μια οιοιποοεια αναγωγυ) του τυπου «-ή γάτα μου ό σκόλος μου». "Οπως ειπε ό Λωρενς «&ν είμαι μιά καμυ)λοπάρ()αλυ) και &ν ot ιχπλοι "Αγγλοι OL όποίοι γράφουν γιά μένα είναι καλά ειναι δπάκouα. σκυλιά όριστε τά ζωα είναι οιαφορετικά [...] Μισείτε ένστικτωοως τ6 ζωο τ6 όποίο ειμαω. 1Ι Γενικά τά φαντάσματα ά.ντψετωπίζουν τ6 α6ριστο ( Ι! Ι / Ι ~ Ι Ι Ι ( Ι (f ~I ως τη μασκα για μια προσωπικυ) Υ) μια ΚΤΥ)ΤΙΚΥ) αντωνυμια: Υ) φρασυ) Ηενα παιοι εχει χτυπυ)θεί» μεταμopφ~νεται γp~γoρα στ~ φράσυ) «ό πατέρας μου μέ χτύ ΠΥ)σε». 11 λ ογοτεχνια "Ι ομως ακο λ ου θ ει - ΤΥ)ν αντιστροφυ) " και οεν 1- υφισταται 1 Ι rl λ ι Ι Ι Ι Ι Ι ~I ( Ι παρα μονο οταν αποκα υπτει κατω απο τα προφαvyj προσωπα ΤΎJ ουναμυ) ενος ι ι (... \ ι r ι Ι Ι f Ι λλ Ι απροσωπου το ΟΠΟLo οεν ειναι σε καμια πεpιπτωσύj μια γενικοτυ)τα α α μια Ι- 1 λ Ι- - β θ 11- " " Ι- " μοναοικοτυ)τα υψύj οτερυ)ς ουνατης α μισας: ενας ανορας μια γυναικα ενα..." Ι f/ \1 Δ Ι ~ Ι "" Ι / ~ Ι Ι κτηνος ενα στομαχι ενα παιοι... εν ειναι το πρωτο και το οευτερο προσωπο Miserαble Mirαcle (1956) Ραίχ dαns les brisements (]959) F:mergeru:es et Resurgences (1972) Chemins cherches chemins perdzιs (1982). (Σ.τ.μ.) 9. Πρβλ. J.-C. Bailly Ια ligende disper.~ee. ArιtJwwgie du romαrιtίsme allemαnd σ Marthe Robert Romαn des orί.gi:n.e.~ et orί.gi:n.e.~ du τomαπ Grasset. ll. Lawrence Lettres clwίsies ΡΙοη Π σ τά όποία AELΤOuprOUV ώς -ή πpoϋπ6θεσύj γιά τη λoγoτεχν~κή εκφρασ"υ) -ή λογοτεχνια Οέν ξεκινα παρά μόνο οταν γεννατα~ μέσα μας ~να τρίτο πρ6σωπο όποτο μας στερεί τή MναμΎJ νά ποuμε «Έγ~» (τ6 «ουοέτερο» του Μπλανσ6).12 Φυσαά οι λογοτεχνικοι χαρακτηρες είναι τέλεια ()ιαμορφωμένοι και Οέν ειναι )/ Ι ti Ι ι "λ ι ι ~ Ι t:. Ψ ουτε αοριστοι ουτε γεν~κo~ αλλα ο α τους τα ατομικα ιοιωματα τους ECu ωνουν σέ ενα οραμα όποίο τούς μετlχφέpε~ σέ ενα α6ριστο σάν ενlχ γίγνεσθαι τ6 όποι:ο είναι πολό Ισχυρ6 γιά έκείνους: οπως ό Έιχαμπ και τό OplΧμα Tou Μόμπυ Ν 1 Ι Ο Τ Ι 1- " λ" ι "\; Ι θ "Ι- τικ. σιγκουvyjς οεν ε~ναι απ α ενας τυπος αλλα ιχντι ετως τα ΙOΙlΧιτεpα Ι (" Ι Ι λ)" Ι- ~ χαpακτy)ρ~στικα το\) ΎJ αγαπύj γ~α μια νεαρυ) γυνα~κα κτ. τον κανουν να οεχτει f/ 11 βλ Ι ι Ι Ι fi Ι Ι Ι Ι ι ενα OplΧμα επει τον χρυσο με τετοloν τροπο ωστε να τρεπεται σε φuyη στη Ι... Ι (Ι ~/ζ γραμμυ) της μαγισσας οπου κεροι Ι ~ Ι... Ι Ν Ι ει ΤΥ) ουναμυ) του αοριστου - ενας τσιγκου VYjς... μια " ποσοτ"υ)τα χρυσου - κ~ J.Λ!!."λ ος χρυσος... Ι Δ" εν υπαρχει ι λ ογοτεχνια χωρις μυ θ οπ λ ασιlχ α λλ α οπως " ο Μ περcoν!;ι μπορεσε να "λ αντι ΎJψ θ ει ~ ΎJ μυ θ οπ λ ιχσια "Υ) μυθoπλαστικ~ λειτουργία οέν εγκειται ouτε στ6 νά φαντάζεται ουτε στ6 νά προ β α λλ ει ενα " εγω. Ι Π ερισσοτερο τεινει προς "" αυτα τα οραματα Ι ανυ ψ ωνεται πρ6ς αυτά τά γιγνεσθαι και αυτές ()υνάμεις. Δέν γράφουμε μέ τις νευp~σεις μας. Η νεύρωσ"υ) -ή ψύχωσύj οέν ε!ναι περάσματα ζωύjς αλλά καταστάσεις στις όποιες δποκύπτουμε οταν -ή ()ια()ικασια Ι- Ι Ι-ζ Ι- βλ Η" 1-" ΙoιακOΠτετlΧ~ εμπoo~ εται o~αστρε ωνεται.. αρρωστια οεν ειναι μια οια Ι- Ι "l Ι - Ι- Ι- " β Ι Ι Ι οικασια αλλα ΎJ αρσυ) της οιαοικασιας οπως συμ αινει «στψ περ~πτωσy) τσε». ΈπίσΥ)ς ό συγγραφέας Οέν ε!ναι ό ϊοιος &ρρωστος μά περισσ6τερο γιατρ6ς γιiχτρ6ς του έαuτoυ του καί Tou κ6σμου. Ό κ6σμος εινlχι τό σόνολο των συμπτωμάτων των όποιων -ή ά.ρρώστια έ~νεται μέ τ6ν &νθρωπο. Η λογοτεχνία ζ λ ( fi Ι ( Ι! \} Ι ( ι παρουσια εται οιπον ως ενα εγχεφυ)μα υγειας: oχ~ επεlo"υ) ο συγγραφεας μπορεί νά εχει φοβερά καλ~ δγειiχ (θά ίιπύjρχε έ()ω -ή Ίοια ά.σάφεια οπως και μέ τ6ν ά.θλύ)τισμ6) αλλά έπε~()~ οιαθέτει μιά ακαταμάχυ)τα ευθραυστύj ίιγεια -ή όποια ΠY)γάζε~ ά.πό αυτά τά όποτα εχει οεί και ά:κoύσε~ πράγματα πολό μεγάλα ι "" "1.1 Ι Ι...!... ( Ι " ι για EXELVOV ΠΟΛtΙ ισχυρα για εκεινον <XΠ01t\lLXTLxa των οποιων το περασμα τον!; θ ι " ;; λ f θ "- Ι ECOU ενωνει παρεχοντας του παραλλύj α τα γιγνεσ αι τα oπo~α μια γεpύj υπε ι θ θ "" ~ ι 13 (ο Ι!! Ι ρεχουσα υγεια α κα ιστουσε αουνατα. συγγραφεας επιστρεφει απο α\)τα 12. Maurice Blanchot Ια pαrt du.ftu Gallimard σ και Lerιtretien irιjini σ : «Quelque chose amve (aux personages) qui!s ne peuvent ressaisίr quen se desaisissant de leur pouvoir de clire Je)) ((Κocτι σuμβαίνει [σroός χαρακτηρες} τό όποϊο μποροuν νoc τό αιχμαλωτίσουν ξανoc μόνο α.ν παραιτψοuν από τ~ δύναμή τους νoc λένε Εγώ»). Ή λογοτεχνία μοιocζει έδω νoc ανατρέπει τη γλωσσικ~ σύλληψη τήν όποία βρίσκει σroύς μύjχανικoύς άλλαυης τοίί θεατρικου σκί]vικoϋ καί ιδιαίτερα στιχ δύο πρωτα πρόσωπα την καθεαuηj συνθήκύ] της εκφρασ-ης. 13. ΣχετικιΧ μέ τη λογοτεχνία ώς δπόθεσύ] δγείας α.λλ&: έκείνους πο:. δέν τ~ν εχουν f εχουν μιoc εuθραuστύ] δγεία βλ. Heuri Michaux έπιλογος aτό ((Mcs proprieres» στό Ια nuit remue Gallimard Le Clezio Ηαϊ σ. 7: «υη jour οη saura peut-&tre qui! ny avait pas dart mais seulement de la medecine» «((Μι): μέρα ίσως θoc γνωρίζουμε /)ΤΙ Μν δπyjρξε ποτέ τέχνη παριχ lατρικ~»).

3 Τ ι 228 ι 229 ΠΟΙΗΣΗ 27 GΠLES DELEU7..E Λaγoτεχνία καί ζωή τά: όποτα. ~χει όετ κα.ί ά.κοόσει μέ κα.τα.κόκκινα. μά:τια. κα.ί::rρυπyjμένα. τόμπα.να.. Ι ι θ Ι - ι ι λ θ ι ι ζ ι ι ι β ι Π οια. υγεια. α. επα.ρκουσε για. να. α.πε ευ ερωσει ΤΎ) ωύ) οπου κι α.ν ρισκετα.ι ι Ι Ι Ι θ f! ι Ι Ι ι φυλα.κισμεvη α.πο κα.ι μεσα. στον α.ν ρωπο α.πο κα.~ μεσα. στους οργα.νισμους κα.ι ι "" Ε" Ι"θ ι - Σ Ιζ " 1. "ι στα. εloύ); ινα.ι σα.ν ΤΎ)V ευ ρα.υστύ) υγεια. του πινο α. για. οσο κρα.τησε Ύ) οποια. ~τα.ν μέχρι τό τέλος μά:ρτυρα.ς ένός κα.ινοόριου όρά:μα.τος στό πέρα.σμα. το\) (Ι ι ι οποιου πα.ρεμεινε α.νοιχτύ). Ή UΓεΙα. ώς λογοτεχνία. ώς γρα.φ~ συνιστα.τα.ι στ~ν έπινόύ)σύ) ένός πλ~θoυς τό όποτο ά.γνοεϊ:τα.ι. Σκοπός της μuθoπλα.στικ1jς λειτουργία.ς εινα.ι ~ έπινόύ)σύ) ένός πλ~θoυς. Δέν γρά:φουμε μέ τις ά.να.μ~σεις μα.ς πα.ρά: μ6νο άν πρ6κειτα.ι νά: τις μετα.τρέψουμε στην κα.τα.γωυή ~ στόν συλλογικ6 προορισμ6 έν6ς πλ~θoυς τ6 (:... Ι "... Ι /t.... Ύ Ι 1 Ι Ι οποιο προκειτα.ι να. εμφα.νιστει κα.ι το οποιο εινα.ι α.κομύ) τρυπωμενο μεσα. στις προόοσίες κα.ι στις ά.πα.ρ~σεις του. Ή ά.μερικα.νικ~ λογοτεχνία. όια.θέτει α.ότη τ~ν εξα.ιρετικ~ όόνα.μύ) νά: πα.ρά:γει συγγρα.φετς OL όποτοι μπορο\)ν νά: ά.φύ)γο\)ντα.ι ι ι 1 Ι Ι... d Ι ι! Ι τις προσωπικες τους α.να.μvησεις σα.ν να. α.vηκα.ν ομως σε ενα. συμπα.ντικο πλυιθος ά.πα.ρτιζόμενο ά.π6 μετα.νά:στες ά.πό ολες τις χωρες. Ό Τόμα.ς Γούλφ «έγχα.ρά:σσει μέ τ~ γρα.φ~ όλόκλύ)ρύ) τ~ν Άμερικ~ στόν βα.θμ6 πού μπορετ νά: βρεθετ στην έμπειρία. ένός κα.ί μόνο ά.νθρώποω).14 AUτ6ς όέν εινα.ι ά.κριβως ενα.ς λα.ός ό όποτος ~ει κλύ)θετ νά: κυρια.ρχ~σει στ6ν κόσμο πρόκειτα.ι γιά: ένα.ν ήσσονα. λα.6 α.ιώνια. ήσσονα. ά.πορροφύ)μένο σέ ένα. γιγνεσθα.ι-επα.να.στα.τικ6ς. Ίσως νά: μ~ν ύπά:ρχει πα.ρά: μ6νο στά: εξ ι:1ν συνετέθύ) το\) συγγρα.φέα. ένα. Ι " λ-θ λ β Ι λ μπα.στα.ροο π Ύ) ος κα.τωτερο σκ α. ωμενο α.ενα.α. γεν~ψενo α.ενα.α. Ύ)μιτε ες. Ό όρος «μπά:στα.ρόος» όέν υποόεικνύει πλέον μιά: oικoγενεια.κ~ κα.τά:στα.σύ) ά.λλά: τ~ν πορεία. ~ τ~ μετα.κίvησύ) των φυλων. ΕΙμα.ι ένα. κτηνος ένα.ς νέγρος μιας κα.τώτερύ)ς ρά:τσα.ς στόν α.ιώνα. τ6ν ι:χπα.ντα.. Αότό εινα.ι τό γίγνεσθαι τού συγγρα.φέα.. Ό Κά:φκα. (γιά: τ~ν κεντρικ~ EόρώΠYj) ό Μέλβιλ (γιά: την Άμερικ~) ζ λ ι ι λλ ι "" Ι ti λ Ι πα.ρουσια. ουν ΤΎ) oγoτεχν~α. ως τη συ ογικύ) οια.τυπωσύ) ενος Ύ)σσονος π Ύ) θους ~ όλων των φσ6νων πλύ)θων τά: όπουα. όέν βρίσκουν την εκφρα.σ~ τους πα.ρά: μόνο μέσα. στ6ν κα.ι ά.π6 τόν συγγρα.φέα.. 15 Μολον6τι ~ λογοτεχνία. ά.να.φέρετα.ι πά:ντα. σέ ίόι6μορφους πα.ρά:γοντες (agents singuliers) πρ6κειτα.ι γιά: μιά: συλλoγι~ συνα.ρμουή εκφρα.σύ)ς (agencement collectif denonciation).16 Ή λογοτεχνία. εινα.ι πα.ρα.λ~ρύ)μα. μά: τ6 πα.ρα.λ~ρύ)μα. όέν εινα.ι μιά: υπόθεσύ) το\) "- " Ι ι Ι "" Ι _.ι Ι Ι Ι λ θ πα.τερα.-μύ)τερα.: οεν υπα.ρχει πα.ρ<μ\ύ)ρύ)μα. το ΟΠΟΙΟ οεν περνα.ει α.πο τα. π Ύ) Ύ) 14. Andre Bay εlσα.γωyιj στό De lα πwπ au mαtίπ του Thornas Wolfe έκο. Stock. 15. Πρβλ. τοός στοχα.σμοός του Κά.φκα. στις λεγόμενες.ησσονες λογοτεχνίες στό Joumαl Livre de Poche σ (έλλ-ηνικ7) μετάφρα.σ-η: Φράντς Κάφκιχ Τά ήμερολ6για μτφρ. Α. Βε:ρυκοκάκ-η Έξάντα.ς A&/rια 1998 σ. 156 κ.ι) καί τούς &ντιστοιχouς στοχασμοός του Μέλβιλ γιά τή-j &μερικα.νικ~ λογοτεχν(α. ΩΌα υίerιs-αι HαMhoπιe? Gallirnard σ Άκολουθω έοω την &ντίστοιχ-η μετάφρα.σ-η του όρου ά:πό τόν Κωστη Για.παγιώΡΥη στό Ζόλ Ντελέζ Ι Φελίξ Γκουα.ττα.ρί Κάφκα: Γιά μιά ελάσσονα λaγoτεχνία Καστα.νιώτ-ης Άθή.Jα (Σ. τ.μ.) τίς ρά:τσες κα.ι τις φυλές κα.ι τό όποτο όέν στοιχειώνει την πα.γκ6σμια. l.στορια.. Κά:θε πα.ρα.λ~ρύ)μα. εινα.ι κoσμo~στoρικ6 «μιά: μετα.τ6πισύ) των φυλων κα.ι των ηπείρων». Ή λογοτεχνία. εινα.ι πα.ρα.λ~ρύ)μα. κα.ι α.uτη cκα.θα.υτ~ ~ μοιρα. ΤΎ)ς πα.ιζετα.ι ά.νά:μεσα. σέ όόο π6λους το\) πα.ρα.λύ)ρ~μα.τoς. Τό πα.ρα.λ~ρύ)μα. είνα.ι μιά: ά.ρρώστια. ~ κα.τεξoχ~ν ά.ρρώστια. ~ όποια. κά:θε φορά: πού ά.νεγείρει μιά: φυλ~ τ~ ά.να.κύ)ρύσσει ώς σ.μ κα.ι κυρία.ρχύ). Αλλά: εινα.ι τό bpyocvo μέτρύ)σύ)ζ της UΓεία.ς ότα.ν έπικα.λεττα.ι α.ότ~ τη ν6θα. κα.τα.πιεσμέvη φυλ~ ~ άποια. όέν πα.υει νά: λ - ξ 11 " Ι Ι(\)/ προκα. ει α.να.τα.ρα. εις ΚOCτω α.πο τις κυρια.ρχ ιες α.ντιστεκoμεvη σε ΟΤΙΟΎ)Ποτε νθλ β λ /ζ / λ ι "Ι λ λ συ ι ει κα.ι φυ α.κι ει μια. φυ Ύ) Ύ) οποια. περιγρα.φετα.ι α.να.γ υφα. στύ) ογοτεχνία. ώς όιεργα.σια.. Κα.Ι έόω πά:λι υπά:ρχει πά:ντα. ~ πιθα.ν6τψα. ότι ένα. άρρωστο κρά:τος θά: όια.κ6ψει τη όιεργα.σία. ~ τ6 γίγνεσθα.ι ~ υγεία. κα.ι ό θλ " ζ ξ Ι lι\) Ι Ι Ι 1 f/" α. Ύ)τισμος α.ντιμετωπι ουν α.να. ΤΎ)ν ιοια. α.σα.φεια. το συνεχες ρισκο οτι ενα. πα.ρα.λ~ρύ)μα. κυρια.ρχια.ς θά: ά.να.κα.τευτε! μέ ενα. ν6θο πα.ρα.λ~ρύ)μα. έξωθώντα.ς τ~ λογοτεχνία. σέ ένα.ν έμβρυ~κ6 φα.σισμό (fascisme larve) την ά.ρρώστια. ένά: ντια. στ~ν όποια. ά.γωνιζετα.ι ά.κ6μύ) κι αν α.ότό σύ)μα.ίνει τ~ όιά:γνωσύ) το\) φα. σισμο\) μέσα. ΤΎ)ς κα.ι τη μά:χύ) ένά:ντια. στόν Ιόιο της τόν έα.υτό. Ο ϋστα.τος σκοπός της λογοτεχνια.ς εινα.ι ~ ά.πελευθέρωσύ) μέσα. στό πα.ρα.λ~ρύ)μα. α.ότη ~ όύ)μιουργια. μιας υγεία.ς ~ α.ότ~ ~ όύ)μιουργια. έν6ς πλ~oυς όύ)λα.ό~ ~ πιθα.ν6 τητα. ζωijς. Τό νά: γρά:ψεις γι α.ότό τ6 πλυιθος τ6 άποτο ά.γνοεττα.ι... (τό «γιά:» υποού) " λ ωνει ι λ ιγοτερο / «στύ) θ εσύ) του» πα.ρα. / «προς οφε "λ ος του» ). Η έπιόρα.σύ) της λογοτεχνια.ς στη γλώσσα. γινετα.ι περισσότερο άρα.τη: όπως λέει ό Προύστ ~ λογοτεχνία. όια.γρά:φει ένα. ειόος ξέvης γλώσσα.ς μέσα. στ~ γλώσσα. ~ όποια. όέν εινα.ι οuτε μιά: αλλύ) γλώσσα. ouτε μιά: ντοπιολα.λιά: πού λ Α.. λλ Ι" θ "λλ - λ Ι 1. α.να.κα. υφνικε εκ νεου α. α. ενα. γιγνεσ α.ι-α. ο της γ ωσσα.ς μια; μειονοποι Ύ)σΎ) (minoration) α.ύτης της κύρια.ς γλώσσα.ς ένα. πα.ρα.λ~ρύ)μα. τ6 όποτο τ~ν ά.πά:γει μιά: γρα.μμ~ της μά:γισσα.ς ~ όποια. όια.φεύγει τοϊ) κυρια.ρχου συστ~μα. τος. Ό Κά:φκα. κά:νει τόν πρωτα.θλψ~ κολόμβύ)σύ)ς νά: πετ: μιλω τ~ν Ιόια. γλώσσα. / - / Ι "" λ β / λ ξ /" λ ι Η " ι με εσα.ς κα.ι εντουtοις οεν κα.τα. α. α.ινω ε Ύ) α.πο οσα. ετε. ΟΎ)μιουργια. στύ) συντα. Ι ξ Ύ) το " υφος - α.υτο ι εινα.ι Τ το Ι γιγνεσ θ α.ι της - γ λ ωσσα.ς: Ύ) ΟΎ)μιουργια. " λε Ιξεων "λ 1 ~I ti Ι ξι "ξ Ι Ι / κα.ι οι νεο oγισμo~ οεν εχουν κα.μια. α. ια. ε ω α.πο τις συντα.κτικες εφα.ρμογες Ι ( euets ι:r d e syntaxe ) μεσα. Ι στις οποιες α.να.πτυσσοντα.ι. Ι "- / Η λογοτεχνια.λοιπον πα. ρουσιά:ζει ~όύ) Μο πλευρές μέσα. ά.π6 τις όποτες έφα.ρμόζει μέσω της όύ)μιουργία.ς της σύντα.ξύ)ς μιά: ά.ποσύνθεσύ) η μιά: κα.τά:λυσύ) της μψρικύις γλώσσα.ς ά.λλά: ι.j. ι - λ Ι λ ι Ο Ι κα.ιτι ν επινoύ)~ μια.ς κα.ινουρια.ς γ ωσσα-ς μεσα. στύ)γ ωσσα.. «μονος τροπος γιά: νά: Uπερα.σπιστοUμε τη γλώσσα. εινα.ι νά: της επιτεθοσμε [...] Κά:θε συγγρα. ι τ Ι Ι / λ ι 17 Θ Ι. λ Ι ". φεα.ς εινα.ι υποχρεωμενος να. επινού)σει τη ΟΙΚΎ) του γ ωσσα.». "α. εγα.με οτι Ύ) 17. Pmust Cοπespοndance avec Mαdame Strαuss Γράμμα 47 Livre de poche σ. 110-] 15 ((il ny a pas de certitudes rnerne gmmrnaticales...jj [«οέν Uπ&.ρχοuν βεβαιότητες ο(\τε κάν γραμματικές... ))J).

4 230 ΠΟΙΗΣΗ 27 γλώσσα: είνα:ι συνεπα:ρμένη άπό gνα: πα:pα:λ~pύjflα: τό όποτο τ~ βγάζει άπό τά rδια: λ "Ο )... Ι λ 1_ ι ζ Ι ft ι Ι Ι Τ1)ς τα: α:υ α:κια:. σον α:φορα: τψ τριτ1) π ευρα; α:υτ1j Π1jγα: ει α:πο το οτι μια: ι: λ ~ ~" Ψ λ Ι λ ~ ~εν1) γ ωσσα: οεν μπορει να: σκα: ει α:γουμι μεσα: σε μια: γ ωσσα: οιχως να: -~ ~λ" λ "θ..a~" α:να:πuoογuριστει 1) γ ωσσα: ως συνο ο να: μ1)ν ω ι"ει με Τ1) σειρα: Τ1)ς στα: ορια: ι fl "t:: " Ι rl Ι Ι t ""! Ι (ο Ι Τ1)ς σε ενα: ε~ω 1) σε ενα: α:ντιστροφο το οποιο συνιστα:τα:ι σε ρα:μα:τα: κα:ι "Η I~ λ ι λ Α ι "Ι ~.. χους που οεν α:ν1)κουν π εον κα:μια: γ ωσσα:. υτα: τα: ορα:μα:τα: οεν εινα:ι ι λλ "0 θ "I~ "- βλ" ι φα:ντα:σιωσεις α: α: α:λ1) ινες οεες τις οποιες ο συγγρα:φεα:ς επει κα:ι α:κουει στίς ρωγμές της γλώσσα:ς στά διάκενα: της γλώσσα:ς. Δέν πρόκειτα:ι γιά δια: κοπές της δια:δικα:σία:ς ocaλιx γιά πα:ύσεις οί όποτες άποτελουν μέρος Τ1)ς σάν μιά α:ίωνιότψα: ~ όποία: δέν πρόκειτα:ι νά άποκα:λυφθεϊ πα:ρά μόνο εν τω γίγνεσθα:ι! J (... ~) ζ! Δ β σα:ν ενα: τοπιο το οποιο οεν εμφα:νι ετα:ι πα:ρα: μονο εν ΚΙν1)σει. εν ρισκοντα:ι "Ι: Ι λ λλ ι λ - "ι: - λ Ο " ε~ω α:πο Τ1) γ ωσσα: α: α: α:ποτε ουν το ε~ω της γ ωσσα:ς. συγγρα:φεα:ς ως όpα:μα:τιστ~ς κα:ί άκρoα:τ~ς ό σκοπός της λογοτεχνία:ς: τό πέρα:σμα: της ζω1jς στη γλώσσα: εινα:ι α:ύτό τό όποτο συγκροτετ τις Ιδέες. Αύτές οί τρεις πλευρές μ.πορουν νά ίδωθουν άένα:α: εν κιν~σει στόν Αρτώ: ~ πτώσ1) των γρα:μμάτων στ~ν άποσόνθεσ1) της μψρικ1jς γλώσσα:ς (Ρ ΊΌ.. ) ~ Ι Ι Ι Ι ι t::" Ι Ι Ι Ι ενσωμα:τωσ1) τους σε μια: κα:ινουρια: συντα:~1) 1) σε νεα: ονομα:τα: με συντα:κτικ1) σ1)μα:σια: Ο1)μιουργοι ~ μια:ς ~ γ λ ωσσα:ς (TR «e e Τ) e» οιλι: ε~εις-α:να:σες " τε λ ος το όριο του άσύντα:κτου πρός τό όποιο τείνει όλόκλ1)ρ1) ~ γλώσσα: Κα:ί στόν Σελίν δέν γίνετα:ι νά μ~ν τό OCνα:φέΡουμ.ε τόσο εντονα: τό α:ισθα:νόμα:στε: τόle Voyage ~ ~ άποσύνθεσ1) της μψρικ1jς γλώσσα:ς τό Μοπ α credit μέ τ~ χp~σ1) της κα:ινού ι: ι λ ι Ι λ G l Β nd ι ρια:ς συντα:~1)ς ως γ ωσσα: μεσα: στ1) γ ωσσα: το uιgno s α με τις α:ιωρουμενες κρα:υγές ώς δρω της γλώσσα:ς ώς εκρ1)κτικά όρά.μα:τα: κα:ι εκpύjκτικές ι Γ Ι Ι Ψ 1)/! 1"... Ι ι QJ 1)Χ1)ΡΟΤ1)τες. ια: να: γρα: ει κα:νεις ισως να: εινα:ι α:να:γκα:ω να: γινει α:πεχ "ς 1) ι λ λλ" Ι J ~ ι μ1)τρικ1) γ ωσσα: α: α: με τετοιον τροπο ωστε μια: συντα:κτικ" Ο1)μιουργια: να: "..~ ι: λ Ι λ Ι.. σκια:γρα:φ1)σει ενα: ειοος ~εν1)ς γ ωσσα:ς κα:ι 1) γ ωσσα: στο συνολο Τ1)ς να: α:πο Ψ Ι ι: J " θ ι: Φ Ι Ι κα:λυ ει το ε~ω α:πο α:υτiν περα: α:πο κα: ε συντα:~1). τα:νουμε στο να: συγχα:ιι/ Ι Ι... Ιζ λ" β Ι Ι Ι ι ρουμε ενα:ν συγγρα:φεα: μα: εκεινος γνωρι ει κα: α: οη ρισκετα:ι μα:κρια: α:πο το να: εκπλ1)ρώσει τό γίγνεσθα:ί του μα:κριά. άπό τό νά. φθά.σει τ6 δριο τό όποτο εχει ό rδιος θέσει gνα: δρω τό όποτο του δια:φεύγει συνεχ<;)ς. Μέ τό νά γράφει κα:νεις t ι Ι ι )λλ ) ι Ι f Ι Ι... ι εινα:ι να: γινετα:l κα:τι α: ο εκτος α:πο συγγρα:φεα:ς. εκεινους που Τ1) ρωτουν τι εινα:ι λογοτεχνία: ~ Βιρτζίνια: Γοόλφ άπα:ντα: Σέ ποιόν μιλατε περί γρα:φ1jς; Ό ι ~ Ι Ι ζ " ) λ ι Ι! t/λa συγγρα:φεα:ς οεν το συ 1)τα:ει οντα:ς α:πα:σχο 1)μενος με κα:τι α: ο. "Α "" ι t f_ ι f βλ ι tl) Ι Ι ν σκεφτουμε συμφωνα: με α:υτα; τα: ΚΡΙΤ1)ρια: επουμε οτι α:να:μεσα: σε " Ι β βλ.. "θ ι ι εκεινους που γρα:φουν ι ια: με Λογοτεχνικ1) προ εσ1) α:κομ1) κα:ι α:να:μεσα: στούς τρελοός πολύ λι γοι εινα:ι εκείνοι οί όποτοι μπορουν νά άποκα:λουν τούς έα:υτούς τους συγγρα:φεις.

5

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ τ... μαθητ...... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος Çëßáò Ã. ÊáñêáíéÜò - Έφη Ι. Σουλιώτου Τετράδιο Πρώτης Γραφής Α Δημοτικού Β ΤΕΥΧΟΣ Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 1 9 η Ο κ τ ω β ρ ί ο υ 1 9 9 6 Π ρ ό λ ο γ ο ς Τ ο π ρ ώ τ ο α ι ρ ε

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

(.: EGF/2014/009 EL/Sprider Stores)

(.: EGF/2014/009 EL/Sprider Stores) INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ Α ΚΤΥΟ Date: 2015.08.04 15:53:37 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΛ0Π465Θ1Ω-ΣΓΛ Ε Η Η Η Α Α ΓΕ Ε ΓΑ Α,

Διαβάστε περισσότερα

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ Φ Γ Θ ΓΓ Γ ON Β Γ Θ Γ Ω Γ φ α α (..) Θ α ία ί α α ί α (φ μα α Ο αμ υ π φα α ) π υ α α α μ αφ απ υ υ υ υ υ (φ μα υ α α α αμ υ α υ Ο υ φυ υ). Β α ί α ί α υ α ί α α α Θ α ία, α α ία μ μ α ί π GR 16 α GR 17.

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν Ε ρ μ ο ύ π ο λ η, 0 9 Μ α ρ τ ί ο υ 2 0 1 2 Π ρ ο ς : Π ε ρ ιφ ε ρ ε ι ά ρ χ η Ν ο τ ίο υ Α ιγ α ί ο υ Α ρ ι θ. Π ρ ω τ. 3 4 2 2 κ. Ι ω ά ν ν η Μ α χ α ι ρ ί δ η F a x : 2 1 0 4 1 0 4 4 4 3 2, 2 2 8 1

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Α Α. Σ Υ Σ Τ Α Σ Η - Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α - Ε Δ Ρ Α - Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α Β. Μ Ε Λ Η Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Υ Γ. Ο Ρ Γ Α Ν Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Δ. Π Ο Ρ Ο Ι Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 05 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Φεβρουα ριος 05 99 / 0 Χρωματισμο ς Ακμω ν k-χρωματισμός ακμών: Η ανα

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΟΡΕ ΤΙΑ Α 1 3 3 ΤΡΙΓ Ο Ι ΑΙΑ 1 1 ΑΓΓΑΙΟ. Page 1 of 28

1 ΟΡΕ ΤΙΑ Α 1 3 3 ΤΡΙΓ Ο Ι ΑΙΑ 1 1 ΑΓΓΑΙΟ. Page 1 of 28 Ι Ο Α ΡΑ Α ΡΑ Α Ο ΑΤΟ. Ε ΡΟ Ο ΙΟ ΑΡΑ Ε ΤΙΟ ΡΟ Ο ΤΑ Η 1 ΡΑ Α 2 5 1 Ο ΑΤΟ 1 2 2 Α AM Α ΙΟ 1 1 1 ΑΤ Ε ΡΟ Ο ΙΟ 1 2 1 ΑΡΑ Ε ΤΙΟ 1 1 2 Ι Η ΟΡΟ 1 1 1 ΡΟ Ο ΤΑ Η 1 2 2 ΙΤΑΓΡ 1 1 9 15 Ε ΡΟ Α Ε Α ΡΟ Ο Η Ο ΙΟ Ι ΟΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

'. ΕΜΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟ,ΚΡΑΤ1ΑΣ 'Η" ά.7jυ..εττ,~~ άπο Τι(j'~ς π.f'ο i,τ.~lμli ;'ο-~,; των 'Δ~~\u~s.t~'i'σrε!~}ν ~ Γ.ρl:χ:φεί.ων. σχο.

'. ΕΜΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟ,ΚΡΑΤ1ΑΣ 'Η ά.7jυ..εττ,~~ άπο Τι(j'~ς π.f'ο i,τ.~lμli ;'ο-~,; των 'Δ~~\u~s.t~'i'σrε!~}ν ~ Γ.ρl:χ:φεί.ων. σχο. 1227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗ,Σ ΤΗΣΚΥΟΕΡΝΗΣΕΟΣ '. ΕΜΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟ,ΚΡΑΤ1ΑΣ ΑθΗΝΑ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1982 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ APIQi\10J; 144 ΦΥιιΛΟΥ ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1304 Για 11)1' επιστημονικi) - 7ιαιδαγωγι.ΚI] κα{)οδήγηση και 1'1]

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 11η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 11η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 11η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 11η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 211 / 228 απεικόνιση γραφήματος στο επίπεδο (Embedding):

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Νέα Έκδοση

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Νέα Έκδοση ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ τ... μαθητ...... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Νέα Έκδοση Çëßáò Ã. ÊáñêáíéÜò - Έφη Ι. Σουλιώτου Τετράδιο Πρώτης Γραφής Α Δημοτικού A ΤΕΥΧΟΣ 1 Νέα Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ τ. Ε. I. Ν-λ ε λ λ λ ς : ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ; MIX. ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α Η Η ΗΜ ΑΤ Α Γ ΜΩ Μ ΤΑΦ Ω Τ Τ Ω 2 0 1 5 α α α Μητ ω ο ηπτ ατα ευα τ Με ετητ Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 Χ Γ Α Α Χ Μ «Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω» Χ ΓΑ Α Χ Μ Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω Ά ο

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 143 / 167 Hamiltonian γραφη ματα κύκλος Hamilton:

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκτε εστικής Επιτροπής

Κανονισμός Εκτε εστικής Επιτροπής Κανονισμός Εκτε εστικής Επιτροπής Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Ιονίων Νήσων Περιφερειακή Έν ση Δήμ ν (Π.Ε.Δ.) Ιονί ν Νήσ ν ΠΕΔ ΙΝ Ιανουάριος 2012 2 Περιε όμενα 1 Αντικείμενο 4 2 Σύν εση εκτε εστικής

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια.

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια. ΟΠΟ Η ΙΑΒΟ Η Α ιο ό σ ς α ο σ α ι ό ας ια ά ς Ο ίας / / ια ις ια ι ασί ς οσφ ής σ ο ο έα ς σύ α ς οσί σ βάσ Η σ ή σ ί * ί ο ι ή. α ό η α ερω ηθέν ων * Α αφέ α ο ά ος έ ος σας: * Π οσ ιο ίσ ι ιό ά σας:

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

Απλές ασκήσεις για αρχάριους μαθητές 5

Απλές ασκήσεις για αρχάριους μαθητές 5 Περιεχόμενα Το ελληνικό αλφάβητο... 9 Ενεστώτας (το βοηθητικό ρήμα είμαι) Γραμματική...10 Ενεστώτας (ενεργητική φωνή, α συζυγία) Γραμματική...10 Ενεστώτας (ενεργητική φωνή, α συζυγία και βοηθητικό ρήμα

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς 9. 3. 2 0 1 6 A t h e n a e u m I n t e r C o Ο μ ι λ ί α κ υ ρ ί ο υ Τ ά σ ο υ Τ ζ ή κ α, Π ρ ο έ δ ρ ο υ Δ Σ Σ Ε Π Ε σ τ ο ε π ί σ η μ η δ ε ί π ν ο τ ο υ d i g i t a l e c o n o m y f o r u m 2 0 1

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &...

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %& (! ) /01 2#,,( 0 3 1 456 7!! +, # (! () 83, 9: 1, ;;1 ? 2 + /. )).Α.7% %&&!!!.)# )& Β&Χ:Χ& 1& ). ! +!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))>

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ H π ι κ ρ ή α λ ή θ ε ι α ε ί ν α ι ό τ ι κ α ι σ τ ο π α ρ ε λ θ ό ν κ α ι σ τ ο π α ρ ό ν κ α ι σ τ ο μ έ λ λ ο ν π ο λ ύ λ ί γ ο ι α ν α κ ά λ υ ψ α ν, α ν α

Διαβάστε περισσότερα

Όταν φεύγουν τα σύννεφα μένει το καθαρό

Όταν φεύγουν τα σύννεφα μένει το καθαρό Ημερομηνία 9/6/2016 Μέσο Συντάκτης Link http://plusmag.gr/ Αλεξάνδρα Παναγοπούλου http://plusmag.gr/article/%cf%84%ce%b1%ce%bd_%cf%86%ce%b5%ce%b3%ce%bf%cf %85%CE%BD_%CF%84%CE%B1_%CF%83%CE%BD%CE%BD%CE%B5%CF%86%CE%B1_%CE%B

Διαβάστε περισσότερα

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6!

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6! ! # %!! #!#%& ()! +,.! + /!#012!!# )3 # #4 +!#567 8%+#%/!,917#,.! + 9: %# ;:/%&. + # 9/ = 2>3/!#012!!# )3 #? +.:;/7/&7 + Α./&Β# 7. +;# 2/># 7 ΧΧ67< %#+ΧΧ #+.#17/+/ #

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Η σύνταξη μιας πρότασης

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Η σύνταξη μιας πρότασης ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Η σύνταξη μιας πρότασης Τα δύο πιο βασικά στοιχεία σε κάθε πρόταση είναι το ρήμα και το ουσιαστικό. Το κομμάτι της πρότασης που αναφέρεται στο ρήμα το λέμε ρηματικό σύνολο (ΡΣ) ή ρηματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΑ

ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΙΟΥ ΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟ ΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ ΚΗΣ ΚΑΤΕΥ ΘΥΝΣΗΣ ( ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦ ΟΡΙ ΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ): ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟ ΓΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡΟ ΑΣ ΔΙΞΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΑΣΙΑΣ Αλ Α

ΓΕΝΙκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡΟ ΑΣ ΔΙΞΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΑΣΙΑΣ Αλ Α Λ ε Ν ΛΛ Ν Η Δ ΡΑΑ γπ Γ ΓΑΣ Σ ΝΩ ΗΣ ΣΦ Λ ΣΗΣ ΠΡ Ν ΑΣ ΓΕΝκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡ ΑΣ ΔΥΘΥΝΣΗ ΠΡΣ ΑΣΑΣ Αλ Α λ Η Α α Δ ν η Πε ρ ωδκα Πληρφ ρ ε Γηλ φων Λ πρ υ Ε η υ ρ πρλ λ α Φ Γ θ Π Σ ΠΝΑ ΑΣ Α Δ Ω Θ Α Νε κα ντκδ λα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ τεύχος Β

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ τεύχος Β ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ τεύχος Β Ελένη ΚΑΜΠΕΡΗ - ΤΖΟΥΡΙΑΔΟΥ Σχολική Σύμβουλος Προσχολικής Αγωγής Σταυρούλα ΠΑΝΤΑΖΗ Νηπιαγωγός ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2004 1 λίγα λόγια για τις δραστηριότητες Στο τεύχος αυτό περιλαμβάνονται:

Διαβάστε περισσότερα

http://vimeo.com/19145956

http://vimeo.com/19145956 I ο Επ χ η α Επ υχ α η Πα αγωγ Ε α ό α ου ΗΜΕΡ/ΙΑ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ιχ ι η α ι ή ια ί αι α σ οι ία ο α α έ α ι ές ; ι χία ι ι αι ό ί α http//vimeo.com/114556 FAX 26230 22413 2 ιχ ι η α ι ή ασ ό σ ι ο

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ Υ Χ 1 A κ Η. ΘΕΜΑ; Πως επ η ρ ε ά ζο υ ν ο ι π ρ ο τ ιμ ή σ ε ις (σ υ μ π ε ρ ιφ ο ρ ά ) TJ I. Κ ΑΒ Α Λ. Εισηγητής

Π Τ Υ Χ 1 A κ Η. ΘΕΜΑ; Πως επ η ρ ε ά ζο υ ν ο ι π ρ ο τ ιμ ή σ ε ις (σ υ μ π ε ρ ιφ ο ρ ά ) TJ I. Κ ΑΒ Α Λ. Εισηγητής ΤΕ Χ Ν Ο Λ Ο Γ ΙΚ Ο Ε Κ Π Α ΙΔ Ε Υ Τ ΙΚ Ο ΙΔ Ρ Υ Μ Α Σ Χ Ο Λ Η Δ ΙΟ ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΙΚΟ Ν Ο Μ ΙΑΣ ΤΜ Η Μ Α Λ Ο Γ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ TJ I. Κ ΑΒ Α Λ 4ρ)0. Ποκη. Μο«ρ. Π Τ Υ Χ 1 A κ Η ΘΕΜΑ; Πως επ η ρ ε ά ζο υ ν ο

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 14 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 76 /2012 Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Χ Ρ ΗΜ ΑΤ ΙΣ Τ ΗΡ ΙΑ CISCO EXPO 2009 G. V a s s i l i o u - E. K o n t a k i s g.vassiliou@helex.gr - e.k on t ak is@helex.gr 29 Α π ρ ι λ ί ο υ 20 0 9 Financial Services H E L E X N O C A g e

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλική Σαμπάνη 2013. Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας

Βασιλική Σαμπάνη 2013. Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας Βασιλική Σαμπάνη 2013 Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας 200 Διαγλωσσικές Θεωρήσεις μεταφρασεολογικός η-τόμος Interlingual Perspectives translation e-volume ΜΑΝΤΑΜ ΜΠΟΒΑΡΥ: ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Π ρ ο µ ο ί ω Μ η χ α ν ο ί Ε λ έ γ χ ο υ τ ο υ Χ ρ ό ν ο υ Φάσεις σο ση ς ισµ ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Φάσεις τ η ς π ρ ο σο µ ο ί ω ση ς i. Κατασκευή το υ µ ο ν τέ λ ο υ π ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

Πτερυγιοφόροι σωλήνες

Πτερυγιοφόροι σωλήνες ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΤΜΟΥ Πτερυγιοφόροι σωλήνε ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ Εύκολη λειτουργία και συντήρηση Για όλου του τύπου καυήρων και καυσίµων Ο οπίσθιο θάλαµο αναροφή καυσαερίων είναι λυόµενο, γεγονό που επιτρέπει τον πλήρη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΠΠ ΕΠΙΛΟΓΕΣ Κατασκευα στε υποπρο γραμμα το οποί ο να ελε γχεί αν ε νας πί νακας εί ναί ταξίνομημε νος σε αυ ξουσα σείρα.

ΑΕΠΠ ΕΠΙΛΟΓΕΣ Κατασκευα στε υποπρο γραμμα το οποί ο να ελε γχεί αν ε νας πί νακας εί ναί ταξίνομημε νος σε αυ ξουσα σείρα. ΑΕΠΠ ΕΠΙΛΟΓΕΣ Κατασκευα στε υποπρο γραμμα το οποί ο να ελε γχεί αν ε νας πί νακας εί ναί ταξίνομημε νος σε αυ ξουσα σείρα. ΔΣ6. Δίνονταί οί πίνακες Σ1(Κ, Κ) καί Π1(Κ, Κ) που περίέχουν τα αποτελέσματα των

Διαβάστε περισσότερα

! # %& # () & +( (!,+!,. / #! (!

! # %& # () & +( (!,+!,. / #! (! ! # %& # () & +( (!,+!,. / #! (! 0 1 12!, ( #& 34!5 6( )+(, 7889 / # 4 & #! # %& , & ( () & :;( 4#! /! # # +! % # #!& ( &6& +!, ( %4,!! ( 4!!! #& /

Διαβάστε περισσότερα

Γραμματική και Συντακτικό Γ Δημοτικού ανά ενότητα - Παρασκευή Αντωνίου

Γραμματική και Συντακτικό Γ Δημοτικού ανά ενότητα - Παρασκευή Αντωνίου Ενότητα 1η: «Πάλι μαζί!» Σημεία στίξης: τελεία ερωτηματικό...4 Η δομή της πρότασης: ρήμα υποκείμενο αντικείμενο...5 Ουσιαστικά: αριθμοί γένη...6 Ονομαστική πτώση ουσιαστικών...6 Οριστικό άρθρο...7 Ερωτηματικές

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : «Το ξεκίνημα»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : «Το ξεκίνημα» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : «Το ξεκίνημα» ΜΑΘΗΜΑ 1: «Τα πρώτα βήματα» ( σ ε λ. 8-10) 1. Πώς μοιάζ ε ι η ζ ω ή το υ ανθ ρ ώπο υ; Α ΠΑΝΤΗ ΣΗ: σε λ. 8, 1, «Η ζ ωή μοι άζ ε ι...βήματα» 2. Τι σ υναντά ο ά νθ ρωπ ος σ ε κ

Διαβάστε περισσότερα

Ν ε ο ε λ λ η ν ι κ ή ς Λ ο γ ο τ ε χ ν ί α ς. Θεματική ενότητα: «Οικουμενικές αξίες και Λογοτεχνία» ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ν ε ο ε λ λ η ν ι κ ή ς Λ ο γ ο τ ε χ ν ί α ς. Θεματική ενότητα: «Οικουμενικές αξίες και Λογοτεχνία» ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Σχολική Χρονιά 2012-2013 Κ ε ί μ ε ν α Ν ε ο ε λ λ η ν ι κ ή ς Λ ο γ ο τ ε χ ν ί α ς Θεματική ενότητα: «Οικουμενικές αξίες και Λογοτεχνία» ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κείμενα προς συνανάγνωση συνεξέταση Έριχ Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης 1[α ]:1 και το οριστικό άρθρο «ο» --- Θεός ή κάποιος θεός;

Ιωάννης 1[α ]:1 και το οριστικό άρθρο «ο» --- Θεός ή κάποιος θεός; Ιωάννης 1[α ]:1 --- Θεός ή «κάποιος θεός»; 1 Ιωάννης 1[α ]:1 και το οριστικό άρθρο «ο» --- Θεός ή κάποιος θεός; Εδώ θα εξετάσουμε το εδάφιο Ιωάννης 1[α ]:1 το οποίο, σύμφωνα με το κείμενο λέει, «Εν αῤχη

Διαβάστε περισσότερα

3ο Νηπ/γείο Κορδελιού Τμήμα Ένταξης

3ο Νηπ/γείο Κορδελιού Τμήμα Ένταξης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ Περιεχόμενα Α ΕΠΙΠΕΔΟ (λεξιλόγιο) 1 ο ΣΤΑΔΙΟ : Ονοματοποίηση αντικειμένων και προσώπων 2 Ο ΣΤΑΔΙΟ: Ονοματοποίηση πράξεων 3 ο ΣΤΑΔΙΟ : Καθημερινές εκφράσεις και χαιρετισμοί

Διαβάστε περισσότερα

* * } t. / f. i ^ . «-'. -*.. ;> * ' ί ' ,ΐ:-- ΙΣ Τ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Τ Α ΣΥΣΤΗ Μ Α ΤΑ ΟΡΓΑΝΟΝ. Ο.Β.Κ δτο ΥΛΑΣ

* * } t. / f. i ^ . «-'. -*.. ;> * ' ί ' ,ΐ:-- ΙΣ Τ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Τ Α ΣΥΣΤΗ Μ Α ΤΑ ΟΡΓΑΝΟΝ. Ο.Β.Κ δτο ΥΛΑΣ % r,r,»v: ' $ & '"- -.,.. -., * *» # t -..* ' T. < - 'ί" : ', *».- 7 Λ CV';y * ' f y \ '. :.-ή ; / ' w, * * } t ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΠΑΝΝΙΝΠΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ V* ι Λ-Α..;. «* '. ft A 1^>>,- 7 - ^Λ' :.-.. ν -»V-

Διαβάστε περισσότερα

Οι σημειώσεις του Ντόμινο & οι σημειώσεις για τους γονείς

Οι σημειώσεις του Ντόμινο & οι σημειώσεις για τους γονείς Οι σημειώσεις του Ντόμινο & οι σημειώσεις για τους γονείς Καλώς ήρθατε στο littlebridge.com HomeBook 1. Εναρμονισμένο με τα 12 κεφάλαια του online υλικού, αυτό το βιβλίο συμπληρώνει με τον καλύτερο τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 3η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 3η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 3η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 3η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 48 / 71 Μονοπα τια-κυ κλοι και Αποστα σεις Έστω ε

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1: Διάλεξε τη σωστή απάντηση, α,β ή γ! 1. Η Πέππα το γουρουνάκι είναι: α. Ταινία β. Σειρά κινουμένων σχεδίων γ. Παιχνίδι στον υπολογιστή

Άσκηση 1: Διάλεξε τη σωστή απάντηση, α,β ή γ! 1. Η Πέππα το γουρουνάκι είναι: α. Ταινία β. Σειρά κινουμένων σχεδίων γ. Παιχνίδι στον υπολογιστή Αλεξίου Θωμαή ΕΠΙΠΕΔΟ: Α1 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΖΩΑ) ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ Θα διαβάσουμε ένα κείμενο για την αγαπημένη παιδική σειρά «Πέππα το γουρουνάκι». Διάβασε προσεκτικά το κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ ΚAΖΝΚΙ 2 ΤΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΡΥΒ Τ ΖΝΚΙ THΣ ΕΠΝΗΣ 20/ΕΤΙΣ 5 ΛΙΤΡ Τ ΙΚΝΜΙΚΤΕΡ ΙΠΛΣ ΤΗΣ ΓΡΣ ΜΗΧΝΙΣΜΣ 10 GUARANTEE XΡONIA Ε Γ Γ Υ Η Σ H 8 ΛΙΤΡ NEW ΙΠΛ ΜΗΧΝΙΣΜ ΓΙ ΙΚΝΜΙ ΝΕΡΥ ΠΡΤ ΗΓΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΡΥΒΗ ΛΕΙΤΥΡΓΙ ΛΓΩ

Διαβάστε περισσότερα

! # % &! ( )! % +,.! / 0 1 )2 3

! # % &! ( )! % +,.! / 0 1 )2 3 ! !! # % &! ( )! % +,.! / 0 1 )2 3 ) 4 5! 5 ) 6 2 2 ) 2 3 #! 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333337 83 % ) 1

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. --------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. -------------- ΕΚΘΕΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ ΗΝ Τ Α ΚΤ Ι ΚΗ Γ ΕΝ Ι ΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ Τ Ω Ν Μ ΕΤ Ο Χ Ω Ν Kύριοι Μ έ τ οχοι, Σ ύµ φ ω ν α µ ε τ ο Ν όµ ο κ α ι τ ο Κα τ α σ τ α τ ικ ό τ ης ε

Διαβάστε περισσότερα

ιάβασ A[i] ιάβασ key done α θής

ιάβασ A[i] ιάβασ key done α θής ιώσ ις ια Α ( ό ι αι ια ο ίσ ο ι ό ο ια ήθ α ό ο ο ίο αι ίας ο έ β ιο 5, α ά α ο ο οι έ ο ώσ α ο ί α οθ ί σ ο ς αθ ές) Α Α Α Μ α ο ή Α XΗ Α Α Η Η Ι _Ο Ο σ Ο Ο... Ο _ Α Α Η Η αι α ισ όφως 1. Ό ι

Διαβάστε περισσότερα

8 9 Θ ] :! : ; Θ < + ###( ] < ( < ( 8: Β ( < ( < ( 8 : 5 6! 5 < 6 5 : ! 6 58< 6 Ψ 5 ; 6 5! < 6 5 & = Κ Ο Β ϑ Β > Χ 2 Β ϑβ Ι? ϑ = Α 7

8 9 Θ ] :! : ; Θ < + ###( ] < ( < ( 8: Β ( < ( < ( 8 : 5 6! 5 < 6 5 : ! 6 58< 6 Ψ 5 ; 6 5! < 6 5 & = Κ Ο Β ϑ Β > Χ 2 Β ϑβ Ι? ϑ = Α 7 ! # % & ( # ) ( +,,. # ( # / 0 1 2 4 5! 6 7 8 9 9 8 : ; 5 ? Α Β Χ 2Δ Β Β Φ Γ Β Η Ι? ϑ = Α? Χ Χ Ι? ϑ Β Χ Κ Χ 2 Λ Κ >? Λ Μ Λ Χ Φ Κ?Χ Φ 5+Χ Α2?2= 2 Β Η Ν Γ > ϑβ Ο?Β Β Φ Γ Π Λ > Κ? Λ Α? Χ?ΠΛ

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο γραπτός λόγος είναι μια βασική μορφή επικοινωνίας του ανθρώπου που τον βοηθά να αντλήσει, αλλά και να μεταδώσει γνώσεις και πληροφορίες. Απαραίτητη για το σκοπό αυτό είναι η κατάκτηση των δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά Πρώϊος Μιλτιάδης Αθαναηλίδης Γιάννης Ηθική στα Σπορ Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004 1 ΗΘΙΚΗ ΣΤΑ ΣΠΟΡ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

Παγκύπριο Κίνημα Εδονόπουλων 3

Παγκύπριο Κίνημα Εδονόπουλων 3 Εισαγωγή Η δράση του Παγκύπριου Κινήματος Εδονόπουλων επικεντρώνεται σε θέματα που σχετίζονται άμεσα με την καθημερινότητα των παιδιών, καθώς επίσης με την προώθηση της συμμετοχής των παιδιών στην κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ

ΙΑ ΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ 1η Σελίδα Η Γιώτα θα πάει για πρώτη φορά κατασκήνωση. Φαντάζεται πως θα περάσει πολύ άσχημα μακριά από τους γονείς και τα παιχνίδια της για μια ολόκληρη εβδομάδα. Αγχώνεσαι ή νοιώθεις άβολα όταν είσαι

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 3 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Α ΜΕΡΟΣ Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις................ 7 Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου.............. 17 Μαθαίνω να µεγαλώνω τις προτάσεις µου............... 25 Μαθαίνω

Διαβάστε περισσότερα

α, 04-12 - 2015 φ : 210-6454595, 210-6457402 210-6430589 Fax: 210-6463886 ostratigaki@dmeo.gr ilimnioti@dmeo.gr Σ λί α 1 από 9

α, 04-12 - 2015 φ : 210-6454595, 210-6457402 210-6430589 Fax: 210-6463886 ostratigaki@dmeo.gr ilimnioti@dmeo.gr Σ λί α 1 από 9 Γ Φ & Γ Γ / α, 04-12 - 2015..: / /5776 α. / :. α 19 Φ.. φ 114 73 α. α,. α,. φ : 210-6454595, 210-6457402 210-6430589 Fax: 210-6463886 e-mail: ostratigaki@dmeo.gr ilimnioti@dmeo.gr ΔΧα α α υ Ε Γ Φ & Έ α

Διαβάστε περισσότερα

L = 10 34 cm -2 sec -1.

L = 10 34 cm -2 sec -1. Μελέτη της επίδρασης της ευθυγράµµισης τω ν αν ιχ ν ευτώ ν µιο ν ίω ν, το υ πειράµατο ς A T L A S, στην αν ακ άλυψ η το υ σω µατιδίο υ H 4µ Ροή Ο µ ι λ ί α ς 1. Ο α ν ι χ ν ε υ τ ή ς ATLAS: Γ ε ν ι κ ά.

Διαβάστε περισσότερα

Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη ς Ενω ση ς Κ εντρώω ν:

Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη ς Ενω ση ς Κ εντρώω ν: Με πρόσωπα από το Ελληνικό Κοινωνικό Κίνημα και τον Θεσμό (πολιτικό κόμμα), κατεβαίνει στις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου η Ένωση Κεντρώων του Βασίλη Λεβέντη. Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη

Διαβάστε περισσότερα

w w w. p e r i e x o m e n a n e t. g r

w w w. p e r i e x o m e n a n e t. g r w w w. p e r i e x o m e n a n e t. g r Ο Iliaz Bobaj γράφει για την Παναγιώτα Ζαλώνη Ο Νίκος Μπατσικανής, ο Χάρης Μελιτάς, η Παναγιώτα Ζαλώνη και η Αλεξάνδρα ΒαΐτσηΒάκρου. (Απόσπασμα) Η Ελληνίδα Ποιήτρια

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23 Β ιλίο 23 Γράφω το Β, : Β ιλίο...... Β Β Β 1B2 3... 1 2............... Β Β.............................. 24 Χρωματίζω ό,τι αρχίζει από : 25 Χρωματίζω μόνο τα κομμάτια της εικόνας που έχουν. Τι λέπω; Βρίσκω

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΥΣΣΕΙΑ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΟΔΥΣΣΕΙΑ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Â Αφηγηματική τεχνική είναι η προοικονομία. Με όσα αναφέρει ο ποιητής σε κάποιους στίχ ους, μας προϊδεάζει (μας δίνει μια ιδέα) τα γεγονότα που θα ακολουθήσουν, ώστε να είμαστε λίγο πολύ προετοιμασμένοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 32. Μέτρια 18.9% Καλή 40.2% Πολύ καλή 40.8% ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 31. 10 Αττική. Φαίνεται πως οι μαθητές στην Αττική έχουν καλύτερες γνώσεις Αγγλικών.

ΠΙΝΑΚΑΣ 32. Μέτρια 18.9% Καλή 40.2% Πολύ καλή 40.8% ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 31. 10 Αττική. Φαίνεται πως οι μαθητές στην Αττική έχουν καλύτερες γνώσεις Αγγλικών. Β. Ενδιαφέροντα κι εξωσχολικές δραστηριότητες. Γνώση Αγγλικών Ένα εξαιρετικά μεγάλο ποσοστό της τάξεως του 97.9% των ερωτηθέντων μαθητών γνωρίζει Αγγλικά. Το επίπεδο γνώσεών τους εκτιμάται απ τους ίδιους

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΑ. ερωτήσεις. στο χώρο. απαντήσεις με. θέματα. αρουραίος. του και να. εκλεπτυσμένο. και. κάποια στιγμή. ο Σπίριτ. ελευθερία ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ

Ι ΙΩΤΙΚΑ. ερωτήσεις. στο χώρο. απαντήσεις με. θέματα. αρουραίος. του και να. εκλεπτυσμένο. και. κάποια στιγμή. ο Σπίριτ. ελευθερία ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 2012-201 Ι ΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΡΙΑ «ΡΟ ΙΩΝ ΠΑΙ ΕΙΑ» ΓΡΑΠΤΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-201 ΒΑΘΜΙ Α: ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΑΞΗ:ΣΤ ΡΟ ΟΣ 20 ΜΑΪΟΥ 2012 ιάβασε προσεκτικά τις ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝ Ι ΧΡ Ο ΡΙ ΩΝΟ κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ Β ί Ο Ά α (2) Ο Φα π υ ί Ο μπ α Ο α π (2) Ο Φ Άμπ Ο Β ί (2) Πλκκλδ ηόμ ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ ΜΫλ μ Αθαχωλά δμ Δέεζδθκ Μκθόεζδθκ

Διαβάστε περισσότερα

Ε αναλη τικό ιαγώνισµα στο 1ο κεφάλαιο

Ε αναλη τικό ιαγώνισµα στο 1ο κεφάλαιο Ε αναη τικό ιαγώνισµα στ κεφάαι Θέµα. Πια α ό τις αρακάτω ρτάσεις είναι σωστή; Μνχρωµατική ακτίνα, υ διαδίδεται στ κενό, ρσ ί τει άγια σε γυάινη άκα. Τότε: Α. Τ µήκς κύµατς της αυξάνεται. Β. Η διαθώµενη

Διαβάστε περισσότερα

13PROC Α /

13PROC Α / Α Α Α / : Α: 13PROC001709766 2013-11-11 Α Α.. 20135639/04 11 2013 Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α 1 Α Α : Α: α αο ή & ίο 80 18534, ι αιάς.: 210 2104142239 Fax: 210 4142469 Email: procurements@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

THE G C SCHOOL OF CAREERS ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Ε ΤΑΞΗ

THE G C SCHOOL OF CAREERS ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Ε ΤΑΞΗ THE G C SCHOOL OF CAREERS ΔΕΙΓΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Ε ΤΑΞΗ Χρόνος: 1 ώρα Αυτό το γραπτό αποτελείται από 7 σελίδες, συμπεριλαμβανομένης και αυτής. Να απαντήσεις σε ΟΛΕΣ τις ερωτήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ (γραμμικός προγραμματισμός) Μια εταιρεία χρησιμοποιεί δύο διαφορετικούς τύπους ζωοτροφών (τον τύπο Ι και τον τύπο ΙΙ), ως πρώτες ύλες, τις οποίες αναμιγνύει για την εκτροφή γαλοπούλων ώστε να πετύχει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΩΝΤΜΙΕ Είναι κλιτές λέξεις που αντικαθιστούν ονοματικές φράσεις και κάνουν την ίδια «δουλειά» με αυτές.

ΑΝΣΩΝΤΜΙΕ Είναι κλιτές λέξεις που αντικαθιστούν ονοματικές φράσεις και κάνουν την ίδια «δουλειά» με αυτές. ΑΝΣΩΝΤΜΙΕ Είναι κλιτές λέξεις που αντικαθιστούν ονοματικές φράσεις και κάνουν την ίδια «δουλειά» με αυτές. Οι αντωνυμίες δίνουν στον λόγο μας συντομία και σαφήνεια. Μας βοηθούν να μιλάμε πιο εύκολα για

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Τοµέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Εργων Ερευνητικό Εργο: Εκσυγχρονισµός της εποπτείας και διαχείρισης του συστή µατος τω ν υδατικώ ν πόρω

Διαβάστε περισσότερα

Η Ε Β ΕΘΕ 20 α υα ί υ 2014 Ε ΗΓΗ Η «Ε Γ Ω ΧΕ Ω : πα χ μ π π π αμ χ α α απ υ α π χ α μα ;» Φ : μ Β.. ΕΘΕ, φ α μ υ Θ α ία, π μ α ί α, f.alexakos@yahoo.gr Γ μα α : π π ΓΕΩ ΕΕ. Ε, μ Β μ α ΕΕ/.Β. Θ α ία, goumas.kostas@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨ69-ΥΘΙ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ. . : : /15. υ »

ΑΔΑ: ΒΙΨ69-ΥΘΙ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ. . : : /15. υ » Α Α Α Α Α Α / /. &. / / / Α / Α α. / σ : Α α σίας 146 Α ό : ά ι α. : 45444 Email: kainotomes@sch.gr οφο ί ς: ά ς. : 26510 65021 6977 641678 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ ά ι α 20/01/2014 Α ιθ..:.../552 Α Ο Α Η

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Κωνσταντινοπούλου Ψυχολόγος - ειδική παιδαγωγός

Μαρία Κωνσταντινοπούλου Ψυχολόγος - ειδική παιδαγωγός ΠΑΡΑΞΕΝΑ ΟΜΟΡΦΟ Ένα παραμύθι για τη διαφορετικότητα, για μικρούς αλλά και για μεγάλους (αυτισμός) Τα παιδιά είναι ελεύθερα να ζωγραφίσουν τις παρακάτω σελίδες όπως αυτά αισθάνονται... Μαρία Κωνσταντινοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

αντονυμ ίες ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΈΣ Α Ό Ρ Ι Σ Τ Ε Σ Κανίναζ Se* μ* αχαη&ω. Κανένας ε^ ρου

αντονυμ ίες ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΈΣ Α Ό Ρ Ι Σ Τ Ε Σ Κανίναζ Se* μ* αχαη&ω. Κανένας ε^ ρου αντονυμ ίες ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΈΣ Α Ό Ρ Ι Σ Τ Ε Σ Κανίναζ Se* μ* αχαη&ω. Κανένας ε^ ρου r $fr m - Ποιος είσαι; - Ποιοι είστε; - Ο Πέτρος. - Ο Αλέξανδρος και ο Τάσος. - Ποιον θέλεις; - Ποιους θέλετε; A - Τον Αλέξανδρο.

Διαβάστε περισσότερα