GILLES DELEUZE "/'" ' Λογοτεχνια και ~ωηl

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "GILLES DELEUZE "/'" ' Λογοτεχνια και ~ωηl"

Transcript

1 .ι GIIl..ES DELEUZE Λογοτεχνία καί ζωή 225 GILLES DELEUZE "/" Λογοτεχνια και ~ωηl ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΘΟΔΩΡΗΣ ΧΙΩΤΗΣ Τ 6 γράψιμο Μν ε!να~ σίγουρα ~ έπ~βoλ~ μ~α.ς μορφ9)ς (~κφρα;σt)ς) crt μιά 1::11 Ι t Ι Ι Ι! 1 β~ωθε~σα εμπεφ~α. Η λογοτεχνια γε~τv~αζει περ~σσoτερo με το κακοσχt) " Ι < λ" Γ β 2" λλ!: 11 ματ~σμενo t) με το t)μ~τε ες οπως ο κομπρο ~τς ε~πε α α κα~ επρα"ε. 1 ο γράψιμο αποτελεί μιά ύπ6θεσt) τοσ γίγνεσθαι ές αει ~μ~τελtς αει έν μtσω απ6κτt)σt)ς μορφ9)ς και τ6 όποτο mιγαινε~ πtρα α.π6 τό ζ~τt)μα ΟLασδ1ptοτε β~ώσιμt)ς ~ βιωθεισας έμπεφιας. Ε!ναι μ~ά διεργασια δ1)λαδ~: ~ μετάβασt) της Ζω9)ς ποό διαπερνα. και αύτ6 τ6 όποίο μπορεί νά βιωθετ α.λλά και αότ6 τό όποίο " "<> β θ ~ ψ εχει t)ot) ~ω ει. ψ <> ~ <> ~ ι θ Ι 1 ο γρα ιμο οεν μπορει να oιαχωριστε~ απο το γ γνεσ α~: κατα οιαρκεια <> Ι του κανεις ι γ~νετα~-γuναικα "ζ~"" γινεται- ωο t) φυτο γινεται-μορω Ι μtχρις ότου νά γίνει-ανεπαισθψος. Αότά τά γιγνεσθαι μποροuν νά συνδεθοuν μεταξό τους α.κολουθώντας μ~ά συγκεκριμtvt) γραμμ~ όπως στά μυθιστορ-ήματα τοῡ Α ε Κλ ε ζ ιο " μπορεῑ να Ι συνυπαρχουν σε "θ κα ε επ~πεoo <> ακολου " θ ωvτας 3 t) ης πu λ ες τα κατωφ λ ~α κα~ ι τ~ς ζ~ ων ες οι. οποιες - φτ~αχνoυν ο λ... ON\t)po το " συμπαν όπως συμβαίνει στ6 Ιδ~αΙτερt)ς δυναμ~κ9)ς ~ργo του Λάβκραφτ.4 Τ6 γιγνεσθαι 1. Gilles Deleuze «La litterature et la vie» Η-Π στό Critique et CΙinique Les Editions de Minuit Παρίσι (Σ.τ.μ.) 2. Witold Gombrowicz ( ). Πολων6ς μυθιστοριογρά.φος Τά. εργα του χαρακτηρίζονται &πό μι&. βαθι&. αίσth}ση τοίί παρ&.30ξου και μιoc χροιoc.!\-υριότερα εργα του: Ferdydιuke (μυθιστόρ-ημcι 1937) Trαns-Atlα:ntyk 1953) Sluh (θεατρικό εργο [WOT/n ksψniczkα Bιugundii (θεατρικό εργο 1958) grαfiα (μυθιστόρ-ημcι 19(0) HΊStoriα (θεατρικό εργο 1962)Kosmos (μυθιστόρrιμα 19(7). (Σ.τ.μ.) 3. Jean-Maήe Gustave Le Clezio (1940- ). ΓOCλλος συγγραφ~ας. Κυριότερα εργα του: Prucesverbαl Desert Deluge Ια πιαterielk Teπα Amαtα Teπα Amαtα Le [ίυπ! desfuites Ια Gueπe Voyages de lαuίπ! cote Hαi MQndQ et αutres hίstσires L[nronnu sur lα Τeπe Le Reve mexicαin ou lα peπsoo inteπorrψue (Σ. τ.μ.) 4. Howard Phillips Lovec:raft ( ). Αμερικανός συγγραφέας της λογοτεχνίας τοίί φcινταστικoίί. Τό έπανcιλαμβανόμενo μοτίβο στά. κείμεν&. του έπικεντρώνεται στ~ν &νακά.λυψ-η των πρωταγωνιστων του 8τι τό γενετικό τους ίιλικό εχει μπολιαστεί μέ γενετικό δλικό τερά.των. Τά. κείμενα τοίί Λά.βκραφτ χαpακτηpίζovrcιι &πό τ~ν πρόσμιζ-η μιας μακ&.βριας αrσth}σrις του χωυμορ μέ εναν Ι3ιότυπο όντολογικό τρόμο. (Σ.τ.μ.) <>1 - ι" θ θ Ι <>1 Ι "Α <> θ" οεν κινειτα~ προς την GXVΤL ετt) κατευ uvcrt) και οεν γ νεται νορας κα ως ο &νδρας αύτοπαρουσlάζετα~ ώς μlά xupigxpxt) μoρφ~ ~κφρασt)ς ~ όποια προτιι βλλ ι t Ι Ι Ι! t Ι ζ-" θεται να επl α ει τον εαυτο τt)ς στα παντα ενοσω t) γυναικα ωο t) το έμπεριtχουν ένα συστατικ6 φuγ9)ς τό όποί:ο απεκδόεται της rδιας τους της μορφοποιφt)ς. Ή ντροm1 του νά ε!ναι κανεις &νδρας ύπάρχει καλύτερος λ6γος ι ι Ι ι Α ι ri Ι Ι Ι Ι" για να γραφει κανεις; κομt) ΚL οταν προκειται για μια γυνα κα t) οποια μετατρεπεται (d )" εκειvt) πρεπει " να γινει-γυναικα και"" αυτο το γ~γνεσ θ α~ ev1ent ~/" Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι C Ι θ οεν εχει σε καμια περιπτωσt) να κανει με μια κατασταση την οποια α μπο - 1<> <> <> Τ" θ <>... Ι ρουσε να οιεκοικt)σει ως οικt) τt)ς. ο γιγνεσ αι οεν ε~ναι το να αποκτt)σε~ς μια μoρφ~ (ταuτοποίφt) πλαστογραφια μίμt)σt)) αλλά νά έντoπ~στεί ~ ζώvt) της - Α.. " - <> " <> - λ Ι γειτvιασt)ς του ανεπα~σvιjτου t) του αοιαφορου οπου κανεlς οεν μπορεl π εον να γινε~ (»ιακριτός α.πό μιά γυναικα!!να ζωο ~!!να μ6ριο: ουτε αόριστος oihε λλ" βλε ".. <> " γενlκος α α απρο πτος και χωρις να προυπαρχεl οιακριτος αναμεσα στο πλ9)θος &.λλά χωρις καθορισμtvt) μoρφ~. Μπορεί κανεις νά καθορισει μιά ζώvt) έγγύτψας μt τό ότιδ1ptοτε μέ τ~ν προuπόθεσt) ότι 8t)μωυργεί τά λογοτεχνlκά μtσα γιά νά πραγματοποl~σει κάτι τέτοιο όπως κάνει ό Avτpt Ντοτέλ μt τόν Ι 5 Α "λ "~ β λ 6 Γ αστερα. ναμεσα στα φυ α στα ειοt) t) στα ασι εια κατι περναεl. ο θ ~ ι ~ ι ι t Ι Ι Ι Ι " γιγνεσ αι ειναι παvτα «μετα"ω) t) «αναμεσα)): γυναικα αναμεσα σε γυναικες 1 ζ- Ι::λλ Αλλ" -1 " ~ t) ενα ωο μετα"υ α ων. α t) ισχυς του αοριστου υποκειμενου ενεργοποιεlι fl (f! (C... Ι Ι Ι Ι ι ται μονο οταν ο ορος ο οποως μετατρεπεται απογυμνωνεται απο τα επ~σt)μα ι ι (... Ι Ι Ι λ ( ζ_ Ι ) χαρακτt)ριστικα τα oπo~α τον κανουν να εε~ ο η «το ωο μπροστα σας...» Όταν ό At ΚλεζLό γινεται-iνδ~άνoς ε!να~ ένας πάντα ~μlτελ~ς Tνδ~άνoς δ - <> ζ " λλ λ " ΟΠΟLος οεν γνωρ~ ει «ουτε να κα ~ερύtjσε~ κα αμποκι OuτΕ να κατασκευασει ι ι Ι Ι Ι Ι Ι μια ΠιΡογα)): αvτι να αποκτt)σει επ~σt)μα χαρακτt)ριστικα εισερχεται μ~α ζ ωvt) γειτvιασt)ς. 7 ι" ο "<> ΙοΙΟ συμ β α Ι νει κα~ "Κ στον αφκα με " τον πρωτα θ"" Λt)τη κολόμβt)σt)ς δ όποίος δtν ~ερε νά κολυ~σεl. Κάθε εrδους γραφ~ έμπεριtχεl " θ""! λλ" ι λ Ι λ Ι"" Ι Ι εναν α Λψισμο α α αvτι να συμφι ιωνεl τt) ογοτεχνια με τα σπορ t) με να μετατρtπει τ~ γραφ~ crt όλυμπlακ6 &θλt)μα αότός ό α.θλψισμός έζασκετταl στη Ι Ι - - Ι θ"" Ι! β "λε και στψ καταρρευσt) του οργανισμου: ενας α Λt)τt)ς στο κρε ατl ε γε Ο Μισώ. 8 ΓΙνεται κανεις α.κόμt) περισσότερο ζωο οταν πεθαινει τό ζωο και 5. ΕΙ30ς λουλου3ωυ σέ σχημα &:στεριοίί. (Σ.τ.μ.) 6. Πρβλ Andre Dhδtel Teπe.! de memσire (Delarge Παρ1σι 1978) σχετικά. μέ τό γ1γνεσθα.ι &:στέρας πρβλ. Ια Chronique FahuLeuse (Mercure de France Ilαρ1σι 1960) σ J.-M. Le CΙezio Ηαϊ (F1ιimmaήοn Ilαρ1σι 1971) σ. 5. Στό πρωτο του μυθιστόprιμcι Le proces-verbαl (Folio-Gallirnard Παρ1σι 19(7) ό Λέ Κλεζιό παρουσίαζε μέ σχεδόν ίιπo3ειγμcιτικ6 τρόπο εναν χαρακτηρα &πoρpoφrιμένo στ~ 3ια3ικασΙα το\) γίγνεσθαι-γυναίκιi Ε:πειτ:α. στό γίγνε σθαι-ποντικός ε:πειτα στό γιγνεσθcιι-&:3ιόρατoς 8που καί έξαλείφει τ6ν έα.υτ6 του. 8. Henri Michaux ( ). Βέλγος ποι-ητης συγγρα.φέας και ζωγρά.φος ό δποϊος στά. γcιλλικά. μιoc σεφά. &πό εργα ί3ια.(τερ-ης αίσθ-ητικ1jς και τεχνικijς. Σ-ημαντικ6τερα εργα. του: Mes propriέte. (1929) υπ bαrbare enasie (1932) Lα nuii remue (1935) Lahyιinthes (1944) AiJleurs

2 226 ΠΟΙΗΣΗ 27 GΠLES DΕΙΕUΙΕ Λογοτεχνία και ζωή 22 ά.ντωετα μέ τ~ν προκατάληψη των 1t\Iευματ~στων τό ζωο είνα~ ποό ξέρε~ πως νά πεθάνε~ τ6 όποίο εχεl τ~ν αίσθφυ) ~ τ~ν προαίσθφυ) τοϊι θανάτου του. λ γ ~" θ ~.Y Λ- " ογοτεχνlα ζεκ~να με τον ανατο του σκαν."οχοφου συμφωνα με τον ωρενς Υ) μέ τόν θάνατο του τυφλoπ6ντ~κα σόμφωνα μέ τ6ν Κάφκα: ((τά καυ)μένα κ6κκινα πο()αράκlα μας τεντωμένα σέ μ~ά τρuφερ~ XLVYjcrY) OrXTOU». Γράφει κανείς γιά θ ι "λ Μ 9 ΙΙ λ " θ τα μοσχαρια που πε (XLVOUV ε εγε ο οριτς.. γ ωσσα πρεπει να αφιερω ει - θ " Ι θ..) ζ Ψ στο πως α πρoσεγγισε~ αυτες τ~ς ι"υκες ω~κες μoρ~ακες παρακαμ εις και 1.Ω ψ" Ι θ A-~ Δ " θ Ι κα.νε παρακαμ Υ) ειναι ενα γιγνεσ (XL-VVlj v. εν υπαρχει ευ ε~α γραμμυ) ουτε " " λ ΙΙ!; Τ "λ - στα πραγματα ουτε στυ) γ ωσσα. συνταcυ) ειναι το συνο ο των απαραιτυ)των παρακάμψεων ο[ όποίες ()Υ)μιουργουνται κάθε φορά γιά νά αποκαλόψουν τ~ ζω~ στά πράγματα.. Τ6 γράψψο aέν είναι -ή ά.φ~γy)σy) των αναμ~σεων των ταξιοιων των έρ~των καί της ομνυ)ς των ονειρων και των φαντασι~σεων. Είναι τ6 r()lo πράγμα νά άμαρτάνει κανείς μέσα ά.π6 μιά δπερβoλ~ της πραγματικ6τυ)τας και μέσα ι ( β λ " Ι Ι f ~I Ι Ι Ι ι απο μια υπερ ο Υ) της φαντασιας: και στις ουο περιπτωσεις προκειται για τον Ι " Ι- Ι- Ι- ι " αιωνω μπαμπα-μαμα μια οιοιποοεια οομυ) Τψ οποια προ β α λ"\ Λουμε στο πραγ ".. 1- β λλ Ι Σ ι Ι Ι- ι Ιματικο Υ) ΤΥ)ν οποια ενοοπρο α ουμε στο φαντασιακο. ε αuτη ΤΥ)ν παιοαριωου) ά.ντιλυ)ψυ) γιά τ~ λογοτεχνία αίιτ6 τ6 όποίο αναζυ)τουμε στό τέλος τοϊι ταξι()ιου ι ~/... Ι Ύ ri Ι Γ ι Ι Ι Ι Ι στψ καροια του ονεφου ειναι ενας πατερας. ραφουμε για τον πατερα-μυ)τερα Η ΜΙ τ)!; "Ι " λ Ι- " μας. αρτ. ομπερ εσπρωcε στα ορια αυτο τον πα ψπα~oισμo αυτυ) ΨυχοπρωκτανάλυσΥ) (psychanalisation) της λογοτεχνίας μ~ν αφψοντας στ6ν -- λ Ι Ι Νθ " Ι /Ε θ 1-10 μυ Α θιστορωγραφο αλλυ) επι ογυ) απο το ο ο Υ) το κ ετο παιοι. κομυ) Ι θ ζ- ι- Ι!; - Ι και το γιγνεσ αι- ωο οεν εcαφειται απο μια οιοιποοεια αναγωγυ) του τυπου «-ή γάτα μου ό σκόλος μου». "Οπως ειπε ό Λωρενς «&ν είμαι μιά καμυ)λοπάρ()αλυ) και &ν ot ιχπλοι "Αγγλοι OL όποίοι γράφουν γιά μένα είναι καλά ειναι δπάκouα. σκυλιά όριστε τά ζωα είναι οιαφορετικά [...] Μισείτε ένστικτωοως τ6 ζωο τ6 όποίο ειμαω. 1Ι Γενικά τά φαντάσματα ά.ντψετωπίζουν τ6 α6ριστο ( Ι! Ι / Ι ~ Ι Ι Ι ( Ι (f ~I ως τη μασκα για μια προσωπικυ) Υ) μια ΚΤΥ)ΤΙΚΥ) αντωνυμια: Υ) φρασυ) Ηενα παιοι εχει χτυπυ)θεί» μεταμopφ~νεται γp~γoρα στ~ φράσυ) «ό πατέρας μου μέ χτύ ΠΥ)σε». 11 λ ογοτεχνια "Ι ομως ακο λ ου θ ει - ΤΥ)ν αντιστροφυ) " και οεν 1- υφισταται 1 Ι rl λ ι Ι Ι Ι Ι Ι ~I ( Ι παρα μονο οταν αποκα υπτει κατω απο τα προφαvyj προσωπα ΤΎJ ουναμυ) ενος ι ι (... \ ι r ι Ι Ι f Ι λλ Ι απροσωπου το ΟΠΟLo οεν ειναι σε καμια πεpιπτωσύj μια γενικοτυ)τα α α μια Ι- 1 λ Ι- - β θ 11- " " Ι- " μοναοικοτυ)τα υψύj οτερυ)ς ουνατης α μισας: ενας ανορας μια γυναικα ενα..." Ι f/ \1 Δ Ι ~ Ι "" Ι / ~ Ι Ι κτηνος ενα στομαχι ενα παιοι... εν ειναι το πρωτο και το οευτερο προσωπο Miserαble Mirαcle (1956) Ραίχ dαns les brisements (]959) F:mergeru:es et Resurgences (1972) Chemins cherches chemins perdzιs (1982). (Σ.τ.μ.) 9. Πρβλ. J.-C. Bailly Ια ligende disper.~ee. ArιtJwwgie du romαrιtίsme allemαnd σ Marthe Robert Romαn des orί.gi:n.e.~ et orί.gi:n.e.~ du τomαπ Grasset. ll. Lawrence Lettres clwίsies ΡΙοη Π σ τά όποία AELΤOuprOUV ώς -ή πpoϋπ6θεσύj γιά τη λoγoτεχν~κή εκφρασ"υ) -ή λογοτεχνια Οέν ξεκινα παρά μόνο οταν γεννατα~ μέσα μας ~να τρίτο πρ6σωπο όποτο μας στερεί τή MναμΎJ νά ποuμε «Έγ~» (τ6 «ουοέτερο» του Μπλανσ6).12 Φυσαά οι λογοτεχνικοι χαρακτηρες είναι τέλεια ()ιαμορφωμένοι και Οέν ειναι )/ Ι ti Ι ι "λ ι ι ~ Ι t:. Ψ ουτε αοριστοι ουτε γεν~κo~ αλλα ο α τους τα ατομικα ιοιωματα τους ECu ωνουν σέ ενα οραμα όποίο τούς μετlχφέpε~ σέ ενα α6ριστο σάν ενlχ γίγνεσθαι τ6 όποι:ο είναι πολό Ισχυρ6 γιά έκείνους: οπως ό Έιχαμπ και τό OplΧμα Tou Μόμπυ Ν 1 Ι Ο Τ Ι 1- " λ" ι "\; Ι θ "Ι- τικ. σιγκουvyjς οεν ε~ναι απ α ενας τυπος αλλα ιχντι ετως τα ΙOΙlΧιτεpα Ι (" Ι Ι λ)" Ι- ~ χαpακτy)ρ~στικα το\) ΎJ αγαπύj γ~α μια νεαρυ) γυνα~κα κτ. τον κανουν να οεχτει f/ 11 βλ Ι ι Ι Ι fi Ι Ι Ι Ι ι ενα OplΧμα επει τον χρυσο με τετοloν τροπο ωστε να τρεπεται σε φuyη στη Ι... Ι (Ι ~/ζ γραμμυ) της μαγισσας οπου κεροι Ι ~ Ι... Ι Ν Ι ει ΤΥ) ουναμυ) του αοριστου - ενας τσιγκου VYjς... μια " ποσοτ"υ)τα χρυσου - κ~ J.Λ!!."λ ος χρυσος... Ι Δ" εν υπαρχει ι λ ογοτεχνια χωρις μυ θ οπ λ ασιlχ α λλ α οπως " ο Μ περcoν!;ι μπορεσε να "λ αντι ΎJψ θ ει ~ ΎJ μυ θ οπ λ ιχσια "Υ) μυθoπλαστικ~ λειτουργία οέν εγκειται ouτε στ6 νά φαντάζεται ουτε στ6 νά προ β α λλ ει ενα " εγω. Ι Π ερισσοτερο τεινει προς "" αυτα τα οραματα Ι ανυ ψ ωνεται πρ6ς αυτά τά γιγνεσθαι και αυτές ()υνάμεις. Δέν γράφουμε μέ τις νευp~σεις μας. Η νεύρωσ"υ) -ή ψύχωσύj οέν ε!ναι περάσματα ζωύjς αλλά καταστάσεις στις όποιες δποκύπτουμε οταν -ή ()ια()ικασια Ι- Ι Ι-ζ Ι- βλ Η" 1-" ΙoιακOΠτετlΧ~ εμπoo~ εται o~αστρε ωνεται.. αρρωστια οεν ειναι μια οια Ι- Ι "l Ι - Ι- Ι- " β Ι Ι Ι οικασια αλλα ΎJ αρσυ) της οιαοικασιας οπως συμ αινει «στψ περ~πτωσy) τσε». ΈπίσΥ)ς ό συγγραφέας Οέν ε!ναι ό ϊοιος &ρρωστος μά περισσ6τερο γιατρ6ς γιiχτρ6ς του έαuτoυ του καί Tou κ6σμου. Ό κ6σμος εινlχι τό σόνολο των συμπτωμάτων των όποιων -ή ά.ρρώστια έ~νεται μέ τ6ν &νθρωπο. Η λογοτεχνία ζ λ ( fi Ι ( Ι! \} Ι ( ι παρουσια εται οιπον ως ενα εγχεφυ)μα υγειας: oχ~ επεlo"υ) ο συγγραφεας μπορεί νά εχει φοβερά καλ~ δγειiχ (θά ίιπύjρχε έ()ω -ή Ίοια ά.σάφεια οπως και μέ τ6ν ά.θλύ)τισμ6) αλλά έπε~()~ οιαθέτει μιά ακαταμάχυ)τα ευθραυστύj ίιγεια -ή όποια ΠY)γάζε~ ά.πό αυτά τά όποτα εχει οεί και ά:κoύσε~ πράγματα πολό μεγάλα ι "" "1.1 Ι Ι...!... ( Ι " ι για EXELVOV ΠΟΛtΙ ισχυρα για εκεινον <XΠ01t\lLXTLxa των οποιων το περασμα τον!; θ ι " ;; λ f θ "- Ι ECOU ενωνει παρεχοντας του παραλλύj α τα γιγνεσ αι τα oπo~α μια γεpύj υπε ι θ θ "" ~ ι 13 (ο Ι!! Ι ρεχουσα υγεια α κα ιστουσε αουνατα. συγγραφεας επιστρεφει απο α\)τα 12. Maurice Blanchot Ια pαrt du.ftu Gallimard σ και Lerιtretien irιjini σ : «Quelque chose amve (aux personages) qui!s ne peuvent ressaisίr quen se desaisissant de leur pouvoir de clire Je)) ((Κocτι σuμβαίνει [σroός χαρακτηρες} τό όποϊο μποροuν νoc τό αιχμαλωτίσουν ξανoc μόνο α.ν παραιτψοuν από τ~ δύναμή τους νoc λένε Εγώ»). Ή λογοτεχνία μοιocζει έδω νoc ανατρέπει τη γλωσσικ~ σύλληψη τήν όποία βρίσκει σroύς μύjχανικoύς άλλαυης τοίί θεατρικου σκί]vικoϋ καί ιδιαίτερα στιχ δύο πρωτα πρόσωπα την καθεαuηj συνθήκύ] της εκφρασ-ης. 13. ΣχετικιΧ μέ τη λογοτεχνία ώς δπόθεσύ] δγείας α.λλ&: έκείνους πο:. δέν τ~ν εχουν f εχουν μιoc εuθραuστύ] δγεία βλ. Heuri Michaux έπιλογος aτό ((Mcs proprieres» στό Ια nuit remue Gallimard Le Clezio Ηαϊ σ. 7: «υη jour οη saura peut-&tre qui! ny avait pas dart mais seulement de la medecine» «((Μι): μέρα ίσως θoc γνωρίζουμε /)ΤΙ Μν δπyjρξε ποτέ τέχνη παριχ lατρικ~»).

3 Τ ι 228 ι 229 ΠΟΙΗΣΗ 27 GΠLES DELEU7..E Λaγoτεχνία καί ζωή τά: όποτα. ~χει όετ κα.ί ά.κοόσει μέ κα.τα.κόκκινα. μά:τια. κα.ί::rρυπyjμένα. τόμπα.να.. Ι ι θ Ι - ι ι λ θ ι ι ζ ι ι ι β ι Π οια. υγεια. α. επα.ρκουσε για. να. α.πε ευ ερωσει ΤΎ) ωύ) οπου κι α.ν ρισκετα.ι ι Ι Ι Ι θ f! ι Ι Ι ι φυλα.κισμεvη α.πο κα.ι μεσα. στον α.ν ρωπο α.πο κα.~ μεσα. στους οργα.νισμους κα.ι ι "" Ε" Ι"θ ι - Σ Ιζ " 1. "ι στα. εloύ); ινα.ι σα.ν ΤΎ)V ευ ρα.υστύ) υγεια. του πινο α. για. οσο κρα.τησε Ύ) οποια. ~τα.ν μέχρι τό τέλος μά:ρτυρα.ς ένός κα.ινοόριου όρά:μα.τος στό πέρα.σμα. το\) (Ι ι ι οποιου πα.ρεμεινε α.νοιχτύ). Ή UΓεΙα. ώς λογοτεχνία. ώς γρα.φ~ συνιστα.τα.ι στ~ν έπινόύ)σύ) ένός πλ~θoυς τό όποτο ά.γνοεϊ:τα.ι. Σκοπός της μuθoπλα.στικ1jς λειτουργία.ς εινα.ι ~ έπινόύ)σύ) ένός πλ~θoυς. Δέν γρά:φουμε μέ τις ά.να.μ~σεις μα.ς πα.ρά: μ6νο άν πρ6κειτα.ι νά: τις μετα.τρέψουμε στην κα.τα.γωυή ~ στόν συλλογικ6 προορισμ6 έν6ς πλ~θoυς τ6 (:... Ι "... Ι /t.... Ύ Ι 1 Ι Ι οποιο προκειτα.ι να. εμφα.νιστει κα.ι το οποιο εινα.ι α.κομύ) τρυπωμενο μεσα. στις προόοσίες κα.ι στις ά.πα.ρ~σεις του. Ή ά.μερικα.νικ~ λογοτεχνία. όια.θέτει α.ότη τ~ν εξα.ιρετικ~ όόνα.μύ) νά: πα.ρά:γει συγγρα.φετς OL όποτοι μπορο\)ν νά: ά.φύ)γο\)ντα.ι ι ι 1 Ι Ι... d Ι ι! Ι τις προσωπικες τους α.να.μvησεις σα.ν να. α.vηκα.ν ομως σε ενα. συμπα.ντικο πλυιθος ά.πα.ρτιζόμενο ά.π6 μετα.νά:στες ά.πό ολες τις χωρες. Ό Τόμα.ς Γούλφ «έγχα.ρά:σσει μέ τ~ γρα.φ~ όλόκλύ)ρύ) τ~ν Άμερικ~ στόν βα.θμ6 πού μπορετ νά: βρεθετ στην έμπειρία. ένός κα.ί μόνο ά.νθρώποω).14 AUτ6ς όέν εινα.ι ά.κριβως ενα.ς λα.ός ό όποτος ~ει κλύ)θετ νά: κυρια.ρχ~σει στ6ν κόσμο πρόκειτα.ι γιά: ένα.ν ήσσονα. λα.6 α.ιώνια. ήσσονα. ά.πορροφύ)μένο σέ ένα. γιγνεσθα.ι-επα.να.στα.τικ6ς. Ίσως νά: μ~ν ύπά:ρχει πα.ρά: μ6νο στά: εξ ι:1ν συνετέθύ) το\) συγγρα.φέα. ένα. Ι " λ-θ λ β Ι λ μπα.στα.ροο π Ύ) ος κα.τωτερο σκ α. ωμενο α.ενα.α. γεν~ψενo α.ενα.α. Ύ)μιτε ες. Ό όρος «μπά:στα.ρόος» όέν υποόεικνύει πλέον μιά: oικoγενεια.κ~ κα.τά:στα.σύ) ά.λλά: τ~ν πορεία. ~ τ~ μετα.κίvησύ) των φυλων. ΕΙμα.ι ένα. κτηνος ένα.ς νέγρος μιας κα.τώτερύ)ς ρά:τσα.ς στόν α.ιώνα. τ6ν ι:χπα.ντα.. Αότό εινα.ι τό γίγνεσθαι τού συγγρα.φέα.. Ό Κά:φκα. (γιά: τ~ν κεντρικ~ EόρώΠYj) ό Μέλβιλ (γιά: την Άμερικ~) ζ λ ι ι λλ ι "" Ι ti λ Ι πα.ρουσια. ουν ΤΎ) oγoτεχν~α. ως τη συ ογικύ) οια.τυπωσύ) ενος Ύ)σσονος π Ύ) θους ~ όλων των φσ6νων πλύ)θων τά: όπουα. όέν βρίσκουν την εκφρα.σ~ τους πα.ρά: μόνο μέσα. στ6ν κα.ι ά.π6 τόν συγγρα.φέα.. 15 Μολον6τι ~ λογοτεχνία. ά.να.φέρετα.ι πά:ντα. σέ ίόι6μορφους πα.ρά:γοντες (agents singuliers) πρ6κειτα.ι γιά: μιά: συλλoγι~ συνα.ρμουή εκφρα.σύ)ς (agencement collectif denonciation).16 Ή λογοτεχνία. εινα.ι πα.ρα.λ~ρύ)μα. μά: τ6 πα.ρα.λ~ρύ)μα. όέν εινα.ι μιά: υπόθεσύ) το\) "- " Ι ι Ι "" Ι _.ι Ι Ι Ι λ θ πα.τερα.-μύ)τερα.: οεν υπα.ρχει πα.ρ<μ\ύ)ρύ)μα. το ΟΠΟΙΟ οεν περνα.ει α.πο τα. π Ύ) Ύ) 14. Andre Bay εlσα.γωyιj στό De lα πwπ au mαtίπ του Thornas Wolfe έκο. Stock. 15. Πρβλ. τοός στοχα.σμοός του Κά.φκα. στις λεγόμενες.ησσονες λογοτεχνίες στό Joumαl Livre de Poche σ (έλλ-ηνικ7) μετάφρα.σ-η: Φράντς Κάφκιχ Τά ήμερολ6για μτφρ. Α. Βε:ρυκοκάκ-η Έξάντα.ς A&/rια 1998 σ. 156 κ.ι) καί τούς &ντιστοιχouς στοχασμοός του Μέλβιλ γιά τή-j &μερικα.νικ~ λογοτεχν(α. ΩΌα υίerιs-αι HαMhoπιe? Gallirnard σ Άκολουθω έοω την &ντίστοιχ-η μετάφρα.σ-η του όρου ά:πό τόν Κωστη Για.παγιώΡΥη στό Ζόλ Ντελέζ Ι Φελίξ Γκουα.ττα.ρί Κάφκα: Γιά μιά ελάσσονα λaγoτεχνία Καστα.νιώτ-ης Άθή.Jα (Σ. τ.μ.) τίς ρά:τσες κα.ι τις φυλές κα.ι τό όποτο όέν στοιχειώνει την πα.γκ6σμια. l.στορια.. Κά:θε πα.ρα.λ~ρύ)μα. εινα.ι κoσμo~στoρικ6 «μιά: μετα.τ6πισύ) των φυλων κα.ι των ηπείρων». Ή λογοτεχνία. εινα.ι πα.ρα.λ~ρύ)μα. κα.ι α.uτη cκα.θα.υτ~ ~ μοιρα. ΤΎ)ς πα.ιζετα.ι ά.νά:μεσα. σέ όόο π6λους το\) πα.ρα.λύ)ρ~μα.τoς. Τό πα.ρα.λ~ρύ)μα. είνα.ι μιά: ά.ρρώστια. ~ κα.τεξoχ~ν ά.ρρώστια. ~ όποια. κά:θε φορά: πού ά.νεγείρει μιά: φυλ~ τ~ ά.να.κύ)ρύσσει ώς σ.μ κα.ι κυρία.ρχύ). Αλλά: εινα.ι τό bpyocvo μέτρύ)σύ)ζ της UΓεία.ς ότα.ν έπικα.λεττα.ι α.ότ~ τη ν6θα. κα.τα.πιεσμέvη φυλ~ ~ άποια. όέν πα.υει νά: λ - ξ 11 " Ι Ι(\)/ προκα. ει α.να.τα.ρα. εις ΚOCτω α.πο τις κυρια.ρχ ιες α.ντιστεκoμεvη σε ΟΤΙΟΎ)Ποτε νθλ β λ /ζ / λ ι "Ι λ λ συ ι ει κα.ι φυ α.κι ει μια. φυ Ύ) Ύ) οποια. περιγρα.φετα.ι α.να.γ υφα. στύ) ογοτεχνία. ώς όιεργα.σια.. Κα.Ι έόω πά:λι υπά:ρχει πά:ντα. ~ πιθα.ν6τψα. ότι ένα. άρρωστο κρά:τος θά: όια.κ6ψει τη όιεργα.σία. ~ τ6 γίγνεσθα.ι ~ υγεία. κα.ι ό θλ " ζ ξ Ι lι\) Ι Ι Ι 1 f/" α. Ύ)τισμος α.ντιμετωπι ουν α.να. ΤΎ)ν ιοια. α.σα.φεια. το συνεχες ρισκο οτι ενα. πα.ρα.λ~ρύ)μα. κυρια.ρχια.ς θά: ά.να.κα.τευτε! μέ ενα. ν6θο πα.ρα.λ~ρύ)μα. έξωθώντα.ς τ~ λογοτεχνία. σέ ένα.ν έμβρυ~κ6 φα.σισμό (fascisme larve) την ά.ρρώστια. ένά: ντια. στ~ν όποια. ά.γωνιζετα.ι ά.κ6μύ) κι αν α.ότό σύ)μα.ίνει τ~ όιά:γνωσύ) το\) φα. σισμο\) μέσα. ΤΎ)ς κα.ι τη μά:χύ) ένά:ντια. στόν Ιόιο της τόν έα.υτό. Ο ϋστα.τος σκοπός της λογοτεχνια.ς εινα.ι ~ ά.πελευθέρωσύ) μέσα. στό πα.ρα.λ~ρύ)μα. α.ότη ~ όύ)μιουργια. μιας υγεία.ς ~ α.ότ~ ~ όύ)μιουργια. έν6ς πλ~oυς όύ)λα.ό~ ~ πιθα.ν6 τητα. ζωijς. Τό νά: γρά:ψεις γι α.ότό τ6 πλυιθος τ6 άποτο ά.γνοεττα.ι... (τό «γιά:» υποού) " λ ωνει ι λ ιγοτερο / «στύ) θ εσύ) του» πα.ρα. / «προς οφε "λ ος του» ). Η έπιόρα.σύ) της λογοτεχνια.ς στη γλώσσα. γινετα.ι περισσότερο άρα.τη: όπως λέει ό Προύστ ~ λογοτεχνία. όια.γρά:φει ένα. ειόος ξέvης γλώσσα.ς μέσα. στ~ γλώσσα. ~ όποια. όέν εινα.ι οuτε μιά: αλλύ) γλώσσα. ouτε μιά: ντοπιολα.λιά: πού λ Α.. λλ Ι" θ "λλ - λ Ι 1. α.να.κα. υφνικε εκ νεου α. α. ενα. γιγνεσ α.ι-α. ο της γ ωσσα.ς μια; μειονοποι Ύ)σΎ) (minoration) α.ύτης της κύρια.ς γλώσσα.ς ένα. πα.ρα.λ~ρύ)μα. τ6 όποτο τ~ν ά.πά:γει μιά: γρα.μμ~ της μά:γισσα.ς ~ όποια. όια.φεύγει τοϊ) κυρια.ρχου συστ~μα. τος. Ό Κά:φκα. κά:νει τόν πρωτα.θλψ~ κολόμβύ)σύ)ς νά: πετ: μιλω τ~ν Ιόια. γλώσσα. / - / Ι "" λ β / λ ξ /" λ ι Η " ι με εσα.ς κα.ι εντουtοις οεν κα.τα. α. α.ινω ε Ύ) α.πο οσα. ετε. ΟΎ)μιουργια. στύ) συντα. Ι ξ Ύ) το " υφος - α.υτο ι εινα.ι Τ το Ι γιγνεσ θ α.ι της - γ λ ωσσα.ς: Ύ) ΟΎ)μιουργια. " λε Ιξεων "λ 1 ~I ti Ι ξι "ξ Ι Ι / κα.ι οι νεο oγισμo~ οεν εχουν κα.μια. α. ια. ε ω α.πο τις συντα.κτικες εφα.ρμογες Ι ( euets ι:r d e syntaxe ) μεσα. Ι στις οποιες α.να.πτυσσοντα.ι. Ι "- / Η λογοτεχνια.λοιπον πα. ρουσιά:ζει ~όύ) Μο πλευρές μέσα. ά.π6 τις όποτες έφα.ρμόζει μέσω της όύ)μιουργία.ς της σύντα.ξύ)ς μιά: ά.ποσύνθεσύ) η μιά: κα.τά:λυσύ) της μψρικύις γλώσσα.ς ά.λλά: ι.j. ι - λ Ι λ ι Ο Ι κα.ιτι ν επινoύ)~ μια.ς κα.ινουρια.ς γ ωσσα-ς μεσα. στύ)γ ωσσα.. «μονος τροπος γιά: νά: Uπερα.σπιστοUμε τη γλώσσα. εινα.ι νά: της επιτεθοσμε [...] Κά:θε συγγρα. ι τ Ι Ι / λ ι 17 Θ Ι. λ Ι ". φεα.ς εινα.ι υποχρεωμενος να. επινού)σει τη ΟΙΚΎ) του γ ωσσα.». "α. εγα.με οτι Ύ) 17. Pmust Cοπespοndance avec Mαdame Strαuss Γράμμα 47 Livre de poche σ. 110-] 15 ((il ny a pas de certitudes rnerne gmmrnaticales...jj [«οέν Uπ&.ρχοuν βεβαιότητες ο(\τε κάν γραμματικές... ))J).

4 230 ΠΟΙΗΣΗ 27 γλώσσα: είνα:ι συνεπα:ρμένη άπό gνα: πα:pα:λ~pύjflα: τό όποτο τ~ βγάζει άπό τά rδια: λ "Ο )... Ι λ 1_ ι ζ Ι ft ι Ι Ι Τ1)ς τα: α:υ α:κια:. σον α:φορα: τψ τριτ1) π ευρα; α:υτ1j Π1jγα: ει α:πο το οτι μια: ι: λ ~ ~" Ψ λ Ι λ ~ ~εν1) γ ωσσα: οεν μπορει να: σκα: ει α:γουμι μεσα: σε μια: γ ωσσα: οιχως να: -~ ~λ" λ "θ..a~" α:να:πuoογuριστει 1) γ ωσσα: ως συνο ο να: μ1)ν ω ι"ει με Τ1) σειρα: Τ1)ς στα: ορια: ι fl "t:: " Ι rl Ι Ι t ""! Ι (ο Ι Τ1)ς σε ενα: ε~ω 1) σε ενα: α:ντιστροφο το οποιο συνιστα:τα:ι σε ρα:μα:τα: κα:ι "Η I~ λ ι λ Α ι "Ι ~.. χους που οεν α:ν1)κουν π εον κα:μια: γ ωσσα:. υτα: τα: ορα:μα:τα: οεν εινα:ι ι λλ "0 θ "I~ "- βλ" ι φα:ντα:σιωσεις α: α: α:λ1) ινες οεες τις οποιες ο συγγρα:φεα:ς επει κα:ι α:κουει στίς ρωγμές της γλώσσα:ς στά διάκενα: της γλώσσα:ς. Δέν πρόκειτα:ι γιά δια: κοπές της δια:δικα:σία:ς ocaλιx γιά πα:ύσεις οί όποτες άποτελουν μέρος Τ1)ς σάν μιά α:ίωνιότψα: ~ όποία: δέν πρόκειτα:ι νά άποκα:λυφθεϊ πα:ρά μόνο εν τω γίγνεσθα:ι! J (... ~) ζ! Δ β σα:ν ενα: τοπιο το οποιο οεν εμφα:νι ετα:ι πα:ρα: μονο εν ΚΙν1)σει. εν ρισκοντα:ι "Ι: Ι λ λλ ι λ - "ι: - λ Ο " ε~ω α:πο Τ1) γ ωσσα: α: α: α:ποτε ουν το ε~ω της γ ωσσα:ς. συγγρα:φεα:ς ως όpα:μα:τιστ~ς κα:ί άκρoα:τ~ς ό σκοπός της λογοτεχνία:ς: τό πέρα:σμα: της ζω1jς στη γλώσσα: εινα:ι α:ύτό τό όποτο συγκροτετ τις Ιδέες. Αύτές οί τρεις πλευρές μ.πορουν νά ίδωθουν άένα:α: εν κιν~σει στόν Αρτώ: ~ πτώσ1) των γρα:μμάτων στ~ν άποσόνθεσ1) της μψρικ1jς γλώσσα:ς (Ρ ΊΌ.. ) ~ Ι Ι Ι Ι ι t::" Ι Ι Ι Ι ενσωμα:τωσ1) τους σε μια: κα:ινουρια: συντα:~1) 1) σε νεα: ονομα:τα: με συντα:κτικ1) σ1)μα:σια: Ο1)μιουργοι ~ μια:ς ~ γ λ ωσσα:ς (TR «e e Τ) e» οιλι: ε~εις-α:να:σες " τε λ ος το όριο του άσύντα:κτου πρός τό όποιο τείνει όλόκλ1)ρ1) ~ γλώσσα: Κα:ί στόν Σελίν δέν γίνετα:ι νά μ~ν τό OCνα:φέΡουμ.ε τόσο εντονα: τό α:ισθα:νόμα:στε: τόle Voyage ~ ~ άποσύνθεσ1) της μψρικ1jς γλώσσα:ς τό Μοπ α credit μέ τ~ χp~σ1) της κα:ινού ι: ι λ ι Ι λ G l Β nd ι ρια:ς συντα:~1)ς ως γ ωσσα: μεσα: στ1) γ ωσσα: το uιgno s α με τις α:ιωρουμενες κρα:υγές ώς δρω της γλώσσα:ς ώς εκρ1)κτικά όρά.μα:τα: κα:ι εκpύjκτικές ι Γ Ι Ι Ψ 1)/! 1"... Ι ι QJ 1)Χ1)ΡΟΤ1)τες. ια: να: γρα: ει κα:νεις ισως να: εινα:ι α:να:γκα:ω να: γινει α:πεχ "ς 1) ι λ λλ" Ι J ~ ι μ1)τρικ1) γ ωσσα: α: α: με τετοιον τροπο ωστε μια: συντα:κτικ" Ο1)μιουργια: να: "..~ ι: λ Ι λ Ι.. σκια:γρα:φ1)σει ενα: ειοος ~εν1)ς γ ωσσα:ς κα:ι 1) γ ωσσα: στο συνολο Τ1)ς να: α:πο Ψ Ι ι: J " θ ι: Φ Ι Ι κα:λυ ει το ε~ω α:πο α:υτiν περα: α:πο κα: ε συντα:~1). τα:νουμε στο να: συγχα:ιι/ Ι Ι... Ιζ λ" β Ι Ι Ι ι ρουμε ενα:ν συγγρα:φεα: μα: εκεινος γνωρι ει κα: α: οη ρισκετα:ι μα:κρια: α:πο το να: εκπλ1)ρώσει τό γίγνεσθα:ί του μα:κριά. άπό τό νά. φθά.σει τ6 δριο τό όποτο εχει ό rδιος θέσει gνα: δρω τό όποτο του δια:φεύγει συνεχ<;)ς. Μέ τό νά γράφει κα:νεις t ι Ι ι )λλ ) ι Ι f Ι Ι... ι εινα:ι να: γινετα:l κα:τι α: ο εκτος α:πο συγγρα:φεα:ς. εκεινους που Τ1) ρωτουν τι εινα:ι λογοτεχνία: ~ Βιρτζίνια: Γοόλφ άπα:ντα: Σέ ποιόν μιλατε περί γρα:φ1jς; Ό ι ~ Ι Ι ζ " ) λ ι Ι! t/λa συγγρα:φεα:ς οεν το συ 1)τα:ει οντα:ς α:πα:σχο 1)μενος με κα:τι α: ο. "Α "" ι t f_ ι f βλ ι tl) Ι Ι ν σκεφτουμε συμφωνα: με α:υτα; τα: ΚΡΙΤ1)ρια: επουμε οτι α:να:μεσα: σε " Ι β βλ.. "θ ι ι εκεινους που γρα:φουν ι ια: με Λογοτεχνικ1) προ εσ1) α:κομ1) κα:ι α:να:μεσα: στούς τρελοός πολύ λι γοι εινα:ι εκείνοι οί όποτοι μπορουν νά άποκα:λουν τούς έα:υτούς τους συγγρα:φεις.

5

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6!

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6! ! # %!! #!#%& ()! +,.! + /!#012!!# )3 # #4 +!#567 8%+#%/!,917#,.! + 9: %# ;:/%&. + # 9/ = 2>3/!#012!!# )3 #? +.:;/7/&7 + Α./&Β# 7. +;# 2/># 7 ΧΧ67< %#+ΧΧ #+.#17/+/ #

Διαβάστε περισσότερα

http://vimeo.com/19145956

http://vimeo.com/19145956 I ο Επ χ η α Επ υχ α η Πα αγωγ Ε α ό α ου ΗΜΕΡ/ΙΑ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ιχ ι η α ι ή ια ί αι α σ οι ία ο α α έ α ι ές ; ι χία ι ι αι ό ί α http//vimeo.com/114556 FAX 26230 22413 2 ιχ ι η α ι ή ασ ό σ ι ο

Διαβάστε περισσότερα

Οι σημειώσεις του Ντόμινο & οι σημειώσεις για τους γονείς

Οι σημειώσεις του Ντόμινο & οι σημειώσεις για τους γονείς Οι σημειώσεις του Ντόμινο & οι σημειώσεις για τους γονείς Καλώς ήρθατε στο littlebridge.com HomeBook 1. Εναρμονισμένο με τα 12 κεφάλαια του online υλικού, αυτό το βιβλίο συμπληρώνει με τον καλύτερο τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

IFILIOS IFILIOS. στην οικονομική άνεση και ελευθερία ΝΑ ΚΤΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΣΑΣ ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΕ ΝΟΜΙΜΑ ΧΡΗΜΑΤΑ 50 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΤΗΝ 95% ΤΗΣ

IFILIOS IFILIOS. στην οικονομική άνεση και ελευθερία ΝΑ ΚΤΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΣΑΣ ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΕ ΝΟΜΙΜΑ ΧΡΗΜΑΤΑ 50 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΤΗΝ 95% ΤΗΣ IFILIOS IFILIOS Ακολουθήστε τα βήματα που οδηγούν στην οικονομική άνεση και ελευθερία ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ: ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΣΕ ΣΕ Ο ΗΓΕΙ Ο ΗΓΕΙ ΣΤΟ ΣΤΟ ΝΑ ΝΑ ΚΤΙΣΕΙΣ ΚΤΙΣΕΙΣ ΤΗΝ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΟΥ ΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Χ Ρ ΗΜ ΑΤ ΙΣ Τ ΗΡ ΙΑ CISCO EXPO 2009 G. V a s s i l i o u - E. K o n t a k i s g.vassiliou@helex.gr - e.k on t ak is@helex.gr 29 Α π ρ ι λ ί ο υ 20 0 9 Financial Services H E L E X N O C A g e

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ ΚAΖΝΚΙ 2 ΤΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΡΥΒ Τ ΖΝΚΙ THΣ ΕΠΝΗΣ 20/ΕΤΙΣ 5 ΛΙΤΡ Τ ΙΚΝΜΙΚΤΕΡ ΙΠΛΣ ΤΗΣ ΓΡΣ ΜΗΧΝΙΣΜΣ 10 GUARANTEE XΡONIA Ε Γ Γ Υ Η Σ H 8 ΛΙΤΡ NEW ΙΠΛ ΜΗΧΝΙΣΜ ΓΙ ΙΚΝΜΙ ΝΕΡΥ ΠΡΤ ΗΓΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΡΥΒΗ ΛΕΙΤΥΡΓΙ ΛΓΩ

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη ς Ενω ση ς Κ εντρώω ν:

Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη ς Ενω ση ς Κ εντρώω ν: Με πρόσωπα από το Ελληνικό Κοινωνικό Κίνημα και τον Θεσμό (πολιτικό κόμμα), κατεβαίνει στις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου η Ένωση Κεντρώων του Βασίλη Λεβέντη. Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη

Διαβάστε περισσότερα

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23 Β ιλίο 23 Γράφω το Β, : Β ιλίο...... Β Β Β 1B2 3... 1 2............... Β Β.............................. 24 Χρωματίζω ό,τι αρχίζει από : 25 Χρωματίζω μόνο τα κομμάτια της εικόνας που έχουν. Τι λέπω; Βρίσκω

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝ Ι ΧΡ Ο ΡΙ ΩΝΟ κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ Β ί Ο Ά α (2) Ο Φα π υ ί Ο μπ α Ο α π (2) Ο Φ Άμπ Ο Β ί (2) Πλκκλδ ηόμ ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ ΜΫλ μ Αθαχωλά δμ Δέεζδθκ Μκθόεζδθκ

Διαβάστε περισσότερα

Ό βαθμός της εκπλήξεως

Ό βαθμός της εκπλήξεως Ό βαθμός της εκπλήξεως ΤΑ ΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΡΓ Α ΊΌΥ ΙΔΙΟΥ Χωμα καί στάχτη, Άθ~να 1978 Παeαλήρημα του Νότου, Άθ~να 1979 'Από φυλακης πρω'tας, Άθ~να 1980 Elς (bτα ακουόντων, Άθ~να: 1981 Άπαeάκλητoι καιροί, Άθ~να

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Διοικητικού Συμ ου ίου

Κανονισμός Διοικητικού Συμ ου ίου Κανονισμός Διοικητικού Συμ ου ίου Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Ιονίων Νήσων Περιφερειακή Έν ση Δήμ ν (Π.Ε.Δ.) Ιονί ν Νήσ ν -3mm-3mm ΠΕΔ ΙΝ Ιανουάριος 2012 2 Περιε όμενα 1 Αντικείμενο του κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

Σοργενσ Καµµερ. ςερσε. Ε ςερσε. ςοχαλσ. Σιλενοζ/Σηαγρατη. Ναιµ Αρναυδ. 21 Μιν νε νεσ εκ κο στι λλερ τι

Σοργενσ Καµµερ. ςερσε. Ε ςερσε. ςοχαλσ. Σιλενοζ/Σηαγρατη. Ναιµ Αρναυδ. 21 Μιν νε νεσ εκ κο στι λλερ τι ςοχαλσ Σιλενοζ/Σηαγρατη Ναιµ Αρναυδ Α 16 Β Χ ςερσε 21 Μιν νε νεσ εκ κο στι λλερ τι µεν 23 Κνε βλετ ι τυν γσιννετσ λεν κερ φαλλερ ϕεγ φρα Ι κκε 25 λενγερ ϖιλ ϕεγϖαερε βολ τετ φαστ ι ϖε µο δι γηε τενσ αν

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

w w w. p e r i e x o m e n a n e t. g r

w w w. p e r i e x o m e n a n e t. g r w w w. p e r i e x o m e n a n e t. g r Ο Iliaz Bobaj γράφει για την Παναγιώτα Ζαλώνη Ο Νίκος Μπατσικανής, ο Χάρης Μελιτάς, η Παναγιώτα Ζαλώνη και η Αλεξάνδρα ΒαΐτσηΒάκρου. (Απόσπασμα) Η Ελληνίδα Ποιήτρια

Διαβάστε περισσότερα

1 Definite Article. 2 Nouns. 2.1 st Declension

1 Definite Article. 2 Nouns. 2.1 st Declension 1 Definite Article m. f. n. s. n. ὁ ἡ το a. τον την το g. του της του d. τῳ τῃ τῳ pl. n. οἱ αἱ τα a. τους τας τα g. των των των d. τοις ταις τοις 2 Nouns 2.1 st Declension f. s. n. τιμ η χωρ α θαλασσ α

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ε Λ Λ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π

Διαβάστε περισσότερα

αντονυμ ίες ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΈΣ Α Ό Ρ Ι Σ Τ Ε Σ Κανίναζ Se* μ* αχαη&ω. Κανένας ε^ ρου

αντονυμ ίες ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΈΣ Α Ό Ρ Ι Σ Τ Ε Σ Κανίναζ Se* μ* αχαη&ω. Κανένας ε^ ρου αντονυμ ίες ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΈΣ Α Ό Ρ Ι Σ Τ Ε Σ Κανίναζ Se* μ* αχαη&ω. Κανένας ε^ ρου r $fr m - Ποιος είσαι; - Ποιοι είστε; - Ο Πέτρος. - Ο Αλέξανδρος και ο Τάσος. - Ποιον θέλεις; - Ποιους θέλετε; A - Τον Αλέξανδρο.

Διαβάστε περισσότερα

ἔστω www.esto.gr Ο...πισινός μας! American Bar το καναμε για όλους μας. * * * www.esto.gr κι από τη Σκιά τους. σε κάθε νησί;

ἔστω www.esto.gr Ο...πισινός μας! American Bar το καναμε για όλους μας. * * * www.esto.gr κι από τη Σκιά τους. σε κάθε νησί; American Bar το καναμε * κι από τη Σκιά τους. * κι απο τις Συνιστώσες τους. * για όλους μας. * * * σε κάθε νησί; * σε κάθε υπουργείο. * έξω από το σπίτι του. * * * Ποιος είναι πίσω μας; * Ο...πισινός μας!

Διαβάστε περισσότερα

You & I. ΑΝΤΡΑΣ Γεια σου.

You & I. ΑΝΤΡΑΣ Γεια σου. You & I 1 η σκηνή Μια ερηµική στάση λεωφορείου στη µέση του πουθενά. Ένα αµάξι σταµατάει στη µέση ενός επαρχιακού δρόµου. Ένας άντρας (του οποίου το πρόσωπο δεν βλέπουµε) βγαίνει από το όχηµα και κάνει

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ Ν Α Δ Ε Σ Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν Κ Ε Ν Τ

Διαβάστε περισσότερα

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ 1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ ά η: Α - Α Ε Ε Ό ο α έσος α/α Ε ώ ο Ό ο α Πα έ α Ό ος 1 Α Α Α 20 2 Α Α Α Α Ω Α 19,8 3 Α Α Α Α 19,3 4 Α Ω Α Ω Α Α Α Α Α 19,2 5 Α Α Ω Α Α 19,2 6 Α Α ΩΑ 19,2 7 Α Α Α Ω Α 19,2 8 ΩΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ. Νέοι και Κοινωνικά Δίκτυα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ. Νέοι και Κοινωνικά Δίκτυα ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Νέοι και Κοινωνικά Δίκτυα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ Μίνγκα Τζεσίλντα Πετροπούλου Βαλεντίνα Τσολάκου Αρτέλα Τσελάι Ειρήνη Τζαφεράι Γκαμπριέλα Η σχέση των νέων με τα κοινωνικά δίκτυα. Ο Ευστράτιος

Διαβάστε περισσότερα

8. Πνευµατική ιδιοκτησία

8. Πνευµατική ιδιοκτησία 114 8. Πνευµατική ιδιοκτησία µε. Οποιαδήποτε χρησιµοποιείται κυρίως εταιρίες. Πνευµατική ιδιοκτησία σηµαίν ει εφευρέσεις, νέες τεχνολογίες ή τεχν ολογ ική αν άπτυξη, λογ ισµικό, προϊόν τα. Η πν ευµατική

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Γ Ε Ν Ι Ν Ε Υ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ω Ν Τ Α Ν Ω Ν Υ Μ Γ Ε Ν Ι Ε Τ Α Ι Α Τ Μ Ε Ν Τ Ω Ν ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΤ IKΗΣ ΚΗΣ ΣΥ ΛΕ ΣΗΣ ΟΧ ΗΣ ΟΥ ΚΗΣ ΡΙ Σ ΣΙ ΗΡΑ ΚΛΗΣ Σύµφωνα µε το Νό µο 2190/1920 και το άρ θ ρ ο 26 του Καταστατι

Διαβάστε περισσότερα

A. Morales Ortiz- C. Martínez Campillo, Καλώς ορίσατε στην Ελλάδα. Materiales para la enseñanza del Griego Moderno (Nivel inicial)

A. Morales Ortiz- C. Martínez Campillo, Καλώς ορίσατε στην Ελλάδα. Materiales para la enseñanza del Griego Moderno (Nivel inicial) 1. Συμπληρώστε με τη σωστή αντωνυμία 1....αρέσουν πολύ τα γλυκά (η μητέρα μου) 2. Δεν... αρέσει το ποδόσφαιρο (τα παιδιά) 3....αρέσει να ταξιδεύω (εγώ) 4.... αρέσει το διάβασμα (ο Κώστας) 5. Τι...αρέσει

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!»

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!» 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη «Το χάνουμε!» Σοφία Παράσχου Εικονογράφηση: Βαγγέλης Ελευθερίου Σελ. 52 Δραστηριότητες για Α & Β τάξη Συγγραφέας: Η Σοφία Παράσχου γεννήθηκε στην Κάρπαθο και ζει στην

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΥΡΙΚΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΤΩΡΑ!!!

ΝΕΥΡΙΚΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΤΩΡΑ!!! ΝΕΥΡΙΚΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΤΩΡΑ!!! Όταν το μυαλό αλλάζει τον καθρέφτη ζήτα βοήθεια! Η δράση μας σήμερα ο κόσμος μας ΑΥΡΙΟ! ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 2014-2015 Η δράση μας για την ανορεξία ΤΩΡΑ! της

Διαβάστε περισσότερα

Εμένα με νοιάζει. Επαναληπτικό μάθημα. Ήρθαν οι μπλε κάδοι. 1 Αντιστοίχισε τις πρώτες ύλες με τα παράγωγά τους:

Εμένα με νοιάζει. Επαναληπτικό μάθημα. Ήρθαν οι μπλε κάδοι. 1 Αντιστοίχισε τις πρώτες ύλες με τα παράγωγά τους: Z Επαναληπτικό μάθημα Ανακύκλωση τώρα Αν το σύνθημα αυτό είναι κάτι που είχαμε ξεχάσει τα τελευταία χρόνια, είναι καιρός να το θυμηθούμε και να ενεργοποιηθούμε. Όλοι. Και αυτό γιατί θα πρέπει να καταλάβουμε

Διαβάστε περισσότερα

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε!

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε! 20 Χειμώνας σε μια πλατεία. Χιονίζει σιωπηλά. Την ησυχία του τοπίου διαταράσσουν φωνές και γέλια παιδιών. Μπαίνουν στη σκηνή τρία παιδιά: τα δίδυμα, ο Θανούλης και ο Φανούλης, και η αδελφή τους η Μαριάννα.

Διαβάστε περισσότερα

Αστέρι, έντρα, Παιδιά

Αστέρι, έντρα, Παιδιά , έντρα, Παιδιά Άννα Σοφού Εκπαιδευτικός ΠΕ 5 - Π/θµια Εκπαίδευση Γαλλικής Φιλολογίας email: ann_sofou@hotmail.com ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στο εργαστήριο αυτό µε τίτλο «, δέντρα, παιδιά» η Άννα Σοφού θα παρουσιάσει µία

Διαβάστε περισσότερα

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )( ) ( ) ν περνά από σταθερό σημείο. ν περνά από το σταθερό μέσο του επίσης σταθερού ΚΛ. Το διανυσματικό άθροισμα f Μ γράφεται:

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )( ) ( ) ν περνά από σταθερό σημείο. ν περνά από το σταθερό μέσο του επίσης σταθερού ΚΛ. Το διανυσματικό άθροισμα f Μ γράφεται: Το διανυσματικό άθροισμα f Μ γράφεται: f Μ = x ΜΑ+ x ΜΑ+ΑΒ + x ΜΑ+ΑΓ = ΜΑ + ΜΑ + ΜΑ + ΑΒ + ΑΓ ( x) ( x) ( x ) ( x) ( x ) = ( x + x + x ) ΜΑ + ( x) ΑΒ + ( x ) ΑΓ = ( x 4x+ ) ΜΑ+ ( x) ΑΒ+ ( x ) Α Γ f Μ είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας φυσικές επιστήμες με την κεραμική τέχνη και τις ψηφιακές αφηγήσεις: Οι ιδιότητες του αέρα

Διδάσκοντας φυσικές επιστήμες με την κεραμική τέχνη και τις ψηφιακές αφηγήσεις: Οι ιδιότητες του αέρα ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 679 Διδάσκοντας φυσικές επιστήμες με την κεραμική τέχνη και τις ψηφιακές αφηγήσεις: Οι ιδιότητες του αέρα Άννα Λέτσι 1, Ξένια Αραπάκη 2 και Φανή Σέρογλου 3 letsianna@eled.auth.gr, parap@uth.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Πεζικό...9 Τεθωρακισμένα...11 Πυροβολικό...12 Μηχανικό...13 Διαβιβάσεις...14 Ειδικές Δυνάμεις...15 Στρατονομία...16

Διαβάστε περισσότερα

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω  α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η Ω & Η Ω ΓΩ. Η : 10/2015 Γ : 33.997,20 Ϊ Η Η Η: Ί ο π ο ο α ΔΗ ο ο υπο ογ α ο υγ ο α α α ογ Ε. Η Θ Η. Γ. Γ Η ΓΓ ΦΗ V. Η ΓΓ ΦΗ - Γ Φ Ε, ΦΕ Υ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ 9()1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑβΙΙΝΛ ΑΡ.8ΜδΧ ΨΥΑΑΟΥ 28 ΦΕΒΡΟΥΑριον 1987 Ι -ΤΕΥΧΟΣ ΑΕΥΤΕΡΟ Ι 99 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΥΙΙΓΙΚΕΣ ΑΠΟΙΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΔΣΕΙΣ ΚΑΙ εγκρισεiσ

Διαβάστε περισσότερα

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ιο χιλ. Αρτας -Ιωαννίνων 47100 Αρτα web: www.nfantis.gr em ail:tameio@nfantis.gr Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙΔΑ TROCAL 88+ ΛΕΥΚΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ 2-3 TROCAL

Διαβάστε περισσότερα

Το ψέμα είναι ένας εύκολος τρόπος να αποφύγεις την πραγματικότητα : συνέντευξη του Άγγελου Αγγέλου και της Έμης Σίνη στο elniplex

Το ψέμα είναι ένας εύκολος τρόπος να αποφύγεις την πραγματικότητα : συνέντευξη του Άγγελου Αγγέλου και της Έμης Σίνη στο elniplex Το ψέμα είναι ένας εύκολος τρόπος να αποφύγεις την πραγματικότητα : συνέντευξη του Άγγελου Αγγέλου και της Έμης Σίνη στο elniplex Η Έμη Σίνη μεγάλωσε στη Ρόδο, σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο Μετσόβιο

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα Ενότητα 1 Το ταξίδι των λέξεων στον χρόνο Η επιβίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ ΚΙΝΗΣΙΣ- ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΥΝ ΚΙΝΗΣΙΣ- ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Επικοινωνία ΣυνΚίνησις 2155304973, 6973933877 info@sinkinisis.com www.sinkinisis.com ΣΥΝ ΚΙΝΗΣΙΣ- ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2012-2013 ΡΟ ΟΣ 20 ΜΑΪΟΥ. έχεις. κενών ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! τονίσεις όπου. χρειάζεται. ρόλους. 1994 βραβεύτηκε. 2. Προσπάθησε ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

2012-2013 ΡΟ ΟΣ 20 ΜΑΪΟΥ. έχεις. κενών ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! τονίσεις όπου. χρειάζεται. ρόλους. 1994 βραβεύτηκε. 2. Προσπάθησε ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 01-013 Ι ΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΡΙΑ «ΡΟ ΙΩΝ ΠΑΙ ΕΙΑ» ΓΡΑΠΤΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 01-013 ΒΑΘΜΙ Α: ΗΜΟΤΙΚΟΟ ΤΑΞΗ: Ε ΡΟ ΟΣ 0 ΜΑΪΟΥ 01 ιάβασε προσεκτικά τις ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πολύ περισσότερα από ένα απλό φροντιστήριο! σ. 1

Πολύ περισσότερα από ένα απλό φροντιστήριο! σ. 1 ΚΕΙΜΕΝΟ Η Δημοκρατία στην εποχή της παγκόσμιας ανομίας Θα αρχίσω από μιαν αναδρομή. Οι έννοιες του «Λαού» και της «Κοινωνίας» δεν είναι ούτε διϊστορικές ούτε αυτονόητες. Αποκρυσταλλώθηκαν από τη νεωτερική

Διαβάστε περισσότερα

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη Ένα γεμάτο μέλια χεράκι Βούλα Μάστορη Εικονογράφηση: Σπύρος Γούσης Σελ. 91 Δραστηριότητες για Γ & Δ τάξη Συγγραφέας: Η Βούλα Μάστορη γεννήθηκε στο Αγρίνιο. Πέρασε τα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Μιλάς ελληνικά; Γεια σου Απόστολε! Μιλάς γαλλικά; Όχι, δεν μιλάω καθόλου γαλλικά. Μιλάω γερμανικά.

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Μιλάς ελληνικά; Γεια σου Απόστολε! Μιλάς γαλλικά; Όχι, δεν μιλάω καθόλου γαλλικά. Μιλάω γερμανικά. ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - Μιλάς ελληνικά; A ΜΕΡΟΣ Α. ΔΙΑΛΟΓΟΣ Ειρήνη: Αλέξανδρος: Ελένη: Σοφία: Βασιλική: Πολ: Κωνσταντίνος: Απόστολος: Βασιλική: Μπρους: ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ Μιλάς ελληνικά; Γεια σου Αλέξανδρε!

Διαβάστε περισσότερα

Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη»

Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη» Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη» Συνέντευξη στην Ελευθερία Καμπούρογλου Το «Μια συγνώμη για το τέλος» είναι η νέα συγγραφική δουλειά της Λένας Μαντά, που μόλις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ. Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις... 7. Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου... 17

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ. Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις... 7. Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου... 17 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις................ 7 Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου.............. 17 Μαθαίνω να µεγαλώνω τις προτάσεις µου............... 25 Μαθαίνω να γράφω

Διαβάστε περισσότερα

Από το 0 μέχρι τη συγγραφή ενός σεναρίου μυθοπλασίας. (βιωματικό εργαστήρι) Βασισμένο σε μια ιδέα του Γιώργου Αποστολίδη

Από το 0 μέχρι τη συγγραφή ενός σεναρίου μυθοπλασίας. (βιωματικό εργαστήρι) Βασισμένο σε μια ιδέα του Γιώργου Αποστολίδη Από το 0 μέχρι τη συγγραφή ενός σεναρίου μυθοπλασίας (βιωματικό εργαστήρι) Βασισμένο σε μια ιδέα του Γιώργου Αποστολίδη Περιγραφή εργαστηρίου Οι ιστορίες είναι γεγονότα ζωής ή του μυαλού ή μήπως απλώς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ ΤΗΣ Α

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ ΤΗΣ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ ΤΗΣ Α 1 1. α) Να γίνει γινόµενο το τριώνυµο λ -3λ+. β) Να βρεθεί το λ έτσι ώστε η εξίσωση λ(λχ-1)χ(3λ-)-λ i) να είναι αδύνατη ii) να είναι αόριστη iii) να έχει µία µόνο λύση

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικά, τα βήματα που ακολουθούμε γενικά είναι τα εξής:

Περιληπτικά, τα βήματα που ακολουθούμε γενικά είναι τα εξής: Αυτό που πρέπει να θυμόμαστε, για να μη στεναχωριόμαστε, είναι πως τόσο στις εξισώσεις, όσο και στις ανισώσεις 1ου βαθμού, που θέλουμε να λύσουμε, ακολουθούμε ακριβώς τα ίδια βήματα! Εκεί που πρεπει να

Διαβάστε περισσότερα

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr Α Α Α Α Α: 65Χ Η-Λ Φ Η Η Η Α Α Α Α : 5PROC002922680 Η Α Α Α Η Αθή α, 6-7-205 Η Η Α ιθ..: 30/002/000/4368 Η Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4034/26-6-205 Η Α, Η Η Α Η (A Α : Η- ) & Η Η Α Η Α A α. / σ : Α. σό α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧ Γ Ε ΒΕ Β (.Ε..) ΘΗ Χ ΓΓ Ω Γ & & ΒΗΓ Ε Γ Η ΓΓ ΦΗ Χ Ω Ε Γ Ω Ε Γ Φ, Ε ΤΗ Ε Ε Η Ε ΕΧ Ε. Ε Η Χ Ω Ε Γ Ω ΘΗ, 2015 1. Ε Ε Η Χ Η Ε Γ Σ π π υ α υ α α α α α α µ α απ α α µ π π µα α υπ α α µ π φα µ α α α υ υα µ

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο M2 Κίνηση σε μία διάσταση

Κεφάλαιο M2 Κίνηση σε μία διάσταση ά ίίά ή άίώςςάςύς άςέύήάί ςήίίά ύί ίόςώςίήςήςές Εισαγωγή ίίς ή άέίίό ή άήςςύόάάς ά άήίόςύς Εισαγωγή έί ήέί ίίέάώήέώέ έάάόές Εισαγωγή έ έόςώςίί ίέά έίάς ύίςήός ήςέ ςέή ίήό ύςί άέςό ίίή ίάέςό ήύίί έήύ ίέ

Διαβάστε περισσότερα

TAΞH B. 2ο Tετράδιο ασκήσεων

TAΞH B. 2ο Tετράδιο ασκήσεων 2B TET ASKISEON_XPress_Hamster_temp.qxp 27/04/2011 9:48 π.μ. Page 1 2ο Tετράδιο ασκήσεων TAΞH B Με απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης τα διδακτικά βιβλία του Δημοτικού, του Γυμνασίου και του Λυκείου τυπώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωριστούμε

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωριστούμε Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωριστούμε Ενότητα: Χαιρετισμοί, συστάσεις, γνωριμία (2 φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Α1, Α2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα:

Διαβάστε περισσότερα

«Τρόποι για να βελτιώσω την πόλη μου»

«Τρόποι για να βελτιώσω την πόλη μου» Γράψε ένα Τίτλο για την εφημερίδα εδώ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟ τα ΠΑΙΔΙΑ ΤΕΧΝΗ σελ. 4 γράψε την ημερομηνία εδώ «Τρόποι για να βελτιώσω την πόλη μου» Αφιέρωμα για την σχέση «Πόλη + Φύση» «Να μεγάλωναν ας πούμε οι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για εκπαιδευτές

Οδηγός για εκπαιδευτές 0. Παρουσίαση του οδηγού Ο παρών οδηγός χρήσης του µαθήµατος ελληνικής γλώσσας για ενήλικες αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράµµατος L-Pack το οποίο συντονίζει η ASEV (Agenzia per lo Sviluppo Empolese

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by THEODOROS MOUMOURIS Date: 2013.08.16 10:05:23 EEST Reason: Signed PD (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 28077 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Κείμενο 1 Τοποθέτηση πομπού σε έναν από τους τελευταίους Ασπροπάρηδες στα Βαλκάνια Οι άνθρωποι παγιδεύουν εδώ και χιλιάδες χρόνια τα πουλιά για τροφή, για το πολύχρωμο φτέρωμά

Διαβάστε περισσότερα

ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ

ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ 2.300 ἐ τῶν γρα νά ζι ἀ να κα λύ πτε ται στὴ Σαρ δη νί α Εἶ ναι πα λαι ό τε ρο τοῦ Ὑ πο λο γι στῆ τῶν Ἀν τι κυ θή ρων να μι κρὸ κομ μά τι ἑ νὸς μι κροῦ ὀ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ. ιάρκεια εξέτασης: πέντε (5) ώρες

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ. ιάρκεια εξέτασης: πέντε (5) ώρες ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΥΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ - ΑΡΜΟΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ιάρκεια εξέτασης: πέντε (5) ώρες (Α) ΑΡΜΟΝΙΑ ιάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες και τριάντα (30) λεπτά ίνονται στους

Διαβάστε περισσότερα

8.7. Σύστηµα υποστήριξης καινοτοµίας και Ε&Α

8.7. Σύστηµα υποστήριξης καινοτοµίας και Ε&Α 122 8.6. Άλλοι τρόποι προστασίας Ένας άλλος τρόπος γ ια ν α προστατευτεί µία εφεύρεση ή καινοτοµία είναι απλά ν α κρατηθεί µυστική. Η καιν οτοµία µπορεί ν α εν σωµατωθεί στο καινούργ ιο προϊόν ή στην παραγωγ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02 Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ

Διαβάστε περισσότερα

Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ. Ο Μικρός Πρίγκιπας. Μετάφραση: Μελίνα Καρακώστα. Διασκευή: Ανδρονίκη

Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ. Ο Μικρός Πρίγκιπας. Μετάφραση: Μελίνα Καρακώστα. Διασκευή: Ανδρονίκη Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ Ο Μικρός Πρίγκιπας Μετάφραση: Μελίνα Καρακώστα Διασκευή: Ανδρονίκη 2 Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα νεαρό αγόρι, που του άρεσε πολύ να ζωγραφίζει. Μια μέρα ζωγράφισε ένα βόα

Διαβάστε περισσότερα

5η Δραστηριότητα. Λύσε το γρίφο Η Θεωρία της Πληροφορίας. Περίληψη. Λπν τ φνντ π τν πρτσ. Ικανότητες. Ηλικία. Υλικά

5η Δραστηριότητα. Λύσε το γρίφο Η Θεωρία της Πληροφορίας. Περίληψη. Λπν τ φνντ π τν πρτσ. Ικανότητες. Ηλικία. Υλικά 5η Δραστηριότητα Λύσε το γρίφο Η Θεωρία της Πληροφορίας Περίληψη Πόση πληροφορία περιέχεται σε ένα βιβλίο των 1000 σελίδων; Υπάρχει περισσότερη πληροφορία σε έναν τηλεφωνικό κατάλογο των 1000 σελίδων ή

Διαβάστε περισσότερα

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ;

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ; ! # %& #( )%!) +,& % &#. &/%) 012& #1%)%& 30%1% &0%) ) 5.&0 + %.6.!7 %&81)71#.)&9 &:&#)% 0#!91% ; 0 ( ):1))4 &#&0.)%))! # %& #( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7

Διαβάστε περισσότερα

Η Γιαγιά δε με Γνωρίζει

Η Γιαγιά δε με Γνωρίζει Η Γιαγιά δε με Γνωρίζει < Η Γιαγιά δε με Γνωρίζει Συγγραφή παραμυθιού: Εύα Στεφανάτου, εκπ/κός, υπεύθυνη Αγωγής Υγείας της Π.Ε. Ν. Ηρακλείου Επιμέλεια εικονογράφησης & ηλεκτρονική επεξεργασία: Εύα Στεφανάτου

Διαβάστε περισσότερα

DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber

DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber 2012 Αειφόρος ΚΚ αα ττ αα σσ κκ ευ ήή Η ππ ροσ έέ γγ γγ ισ ήή ττ ηη ς Lafarge Αθήνα ΜΜ άά ρρ ττ ιι οο ςς 22 00 11 22 DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber Ποιοι ε ί µ α σ τ ε Ρόλος σ τ η δ ι α µ όρ φ ω

Διαβάστε περισσότερα

ηµήτριος Θεοδωρίδης, Φιλόλογος καθηγητής «Σ ταθ µο ί σ τη ν ελ αιο κ αλ λ ιέ ργ εια κ αι ο Ελ αιο υργ ικ ός Σ υνεταιρισ µός Π ρίνο υ «Η Μ Η ΤΡ Α»» Ο Ελ αιο υργ ικ ός Σ υνεταιρισ µός Π ρίνο υ «ή µη τρα»

Διαβάστε περισσότερα

κόσμου τους θυσαυρούς που δεν

κόσμου τους θυσαυρούς που δεν μες στο μουσείο, μες στο μουσείο μια μερα μπήκα με φόρα κι εγω, μη με τραβάτε μη μου κολλάτε, απ το μουσείο δεν θέλω Στο Μουσείο να βγω. Τρέχω Οδηγίες προς τους εκπαιδευτικούς τρέχω μές στα δωμάτια, μ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34301 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2400 27 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Νέας Προποντίδας, (Δημο τική Ενότητα Μουδανιών), Νομού

Διαβάστε περισσότερα

Μια τρελή οικογένεια. Γιαν Προχάτσκα. Συλλογή Χελιδόνια Εκδόσεις Πατάκη

Μια τρελή οικογένεια. Γιαν Προχάτσκα. Συλλογή Χελιδόνια Εκδόσεις Πατάκη Συλλογή Χελιδόνια Εκδόσεις Πατάκη Μια τρελή οικογένεια Γιαν Προχάτσκα Εικονογράφηση: Φίλιπ Βέχτερ Μετάφραση: Ριάνα Μιχαλάκη Σελ. 86 Δραστηριότητες για τις Γ, Δ & Ε τάξεις Ο συγγραφέας: Γεννήθηκε στην Τσεχοσλοβακία.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ Π ρ ώ τ ο μ έ ρ ο ς Πώς σας λένε; Από πού είστε; Πού μένετε; Τι δουλειά κάνετε; Πόσα μέλη έχει η οικογένειά σας; Γιατί μαθαίνετε ελληνικά; Ξέρετε άλλες ξένες γλώσσες; Γιατί τις

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος- Μάρτιος 2010 Τεύχος 36 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Άδηλο το μέλλον

Διαβάστε περισσότερα

*Μικροί Εκπαιδευτές. για το Διαδίκτυο. Δράση 3

*Μικροί Εκπαιδευτές. για το Διαδίκτυο. Δράση 3 *Μικροί Εκπαιδευτές για το Διαδίκτυο Δράση 3 * * Καλημέρα Σωτήρα * σου μιλάει η πέμπτη, * τάξη του δημοτικού σχολείου Σωτήρας. * πολύ μας υποτίμησες, εμείς μονάχα λίγο. * Σκεφτήκαμε Σωτήρα να σου πούμε

Διαβάστε περισσότερα

Κάπως έτσι ονειρεύτηκα την Γραμμική Αρμονική Ταλάντωση!!! Μπορεί όμως και να ήταν.

Κάπως έτσι ονειρεύτηκα την Γραμμική Αρμονική Ταλάντωση!!! Μπορεί όμως και να ήταν. Ένα όνειρο που ονειρεύεσαι μόνος είναι απλά ένα όνειρο. Ένα όνειρο που ονειρεύεσαι με άλλους μαζί είναι πραγματικότητα. John Lennon Κάπως έτσι ονειρεύτηκα την Γραμμική Αρμονική Ταλάντωση!!! Μπορεί όμως

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΜΠΛΕΣΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΜΠΛΕΣΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Oνοματεπώνυμο: Αθανάσιος Μπλέσιος Βαθμίδα: Επίκουρος καθηγητής ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΜΠΛΕΣΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γνωστικό αντικείμενο: Νεοελληνικό θέατρο σε σύνδεση με τη λογοτεχνία Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Νεοελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ Πρόταση λέγεται μια τέλεια, αλλά απλή κουβεντούλα με την οποία εκφράζουμε σύντομα, προφορικά ή γραπτά, μια μόνο σκέψη μας.

ΠΡΟΤΑΣΗ Πρόταση λέγεται μια τέλεια, αλλά απλή κουβεντούλα με την οποία εκφράζουμε σύντομα, προφορικά ή γραπτά, μια μόνο σκέψη μας. ΠΡΟΤΑΣΗ Πρόταση λέγεται μια τέλεια, αλλά απλή κουβεντούλα με την οποία εκφράζουμε σύντομα, προφορικά ή γραπτά, μια μόνο σκέψη μας. Η πρότα πρέπει να εκφράζει μια τέλεια σκέψη, για να είναι σωστή. Έτσι

Διαβάστε περισσότερα

Μόνα Κιτσοπούλου. [Μια συνέντευξη που μας παραχώρησε η σκηνοθέτις στις 23/01/1997 και δημοσιεύθηκε στο τεύχος 7.]

Μόνα Κιτσοπούλου. [Μια συνέντευξη που μας παραχώρησε η σκηνοθέτις στις 23/01/1997 και δημοσιεύθηκε στο τεύχος 7.] Μόνα Κιτσοπούλου θέατρο «Παράθλαση» και Άγγελοι στην Αμερική [Μια συνέντευξη που μας παραχώρησε η σκηνοθέτις στις 23/01/1997 και δημοσιεύθηκε στο τεύχος 7.] Οδυσσέας Αναστασόπουλος: Το έργο Άγγελοι στην

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Τι κάνεις στον ελεύθερο χρόνο σου;

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Τι κάνεις στον ελεύθερο χρόνο σου; Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Τι κάνεις στον ελεύθερο χρόνο σου; Ενότητα: Ελεύθερος χρόνος διασκέδαση (2 Φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Α1, Α2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ελευθέριος Πρωτοπαπάς ΑΛΓΕΒΡΑ Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ)

Ελευθέριος Πρωτοπαπάς ΑΛΓΕΒΡΑ Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ) Ελευθέρις Πρωταάς ΑΛΓΕΒΡΑ Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ) Να βρείτε την τιµή των αραστάσεων: o o συν 90 + ηµ 0 -σφ75 α) A =, ηµ o o 0 + συν 80

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΣ- ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΜΟΥΣΕΙΩΝ του ρ. Γεωργίου Φατσέα, Αρχιτέκτονος ΕΜΠ, Μsc, PhD, UNIVERSITY COLLEGE LONDON 㤷刷 ι 㬗剗 ε 㱗剷 ρ 㳗劗 τερ 㯷劷 㱗剷 ς 㯷劷 ι 㮧勗 㯷劷 λ 㯷劷 㬷勷 ι 㮧勗 㯷劷 㳗劗 ς λό 㬷勷

Διαβάστε περισσότερα

«Το δαμαλάκι με τα χρυσά πόδια»

«Το δαμαλάκι με τα χρυσά πόδια» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #39 «Το δαμαλάκι με τα χρυσά πόδια» (Ρόδος Δωδεκάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #39 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε

Διαβάστε περισσότερα