Σα φφλα ςτθ λογοτεχνία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σα φφλα ςτθ λογοτεχνία"

Transcript

1 ΕΡΓΑΛΑ Α' ΣΡΛΜΘΝΟΤ ΣΘ Ν. Ε. ΛΟΓΟΣΕΧΝΛΑ Α ΛΤΚΕΛΟΤ Σα φφλα ςτθ λογοτεχνία ΤΠΕΤΚΤΝΘ ΚΑΚΘΓΘΣΡΛΑ : κ. Ιρα Δοφρου ΤΝΣΟΝΛΜΟ ΕΡΓΑΛΑ: Λωάννα ταμοποφλου Δθμιτρθσ Κοκολιόσ Δθμιτρθσ Κοντογιάννθσ Κατερίνα Λζπουρθ Ευαγγελία Μαρτίνου Κοδωρισ Παντελζων ΜΑΚΘΣΕ: Άγγελοσ Αναγνωςτόπουλοσ Δθμιτρθσ Γερογιαννάκθσ Μαρία ελζςτε Γκονηάλεσ Κωνςταντάκθ Άρισ Παπαδιονυςίου Λωάννα ταμοποφλου Παναγιώτθσ Φαναριώτθσ Γιώργοσ Χατηθμαρινάκθσ Ακινα

2 ΕΛΑΓΩΓΘ τθν παροφςα εργαςία κα αςχολθκοφμε με τα φφλα ςτθ λογοτεχνία. Κα μελετιςουμε διάφορα λογοτεχνικά κείμενα και κα εντοπίςουμε τισ διαφορζσ ανάμεςα ςτο ανδρικό και το γυναικείο φφλο, κα προςπακιςουμε να αναδείξουμε τουσ ρόλουσ και τισ ςχζςεισ των δφο φφλων και να προβοφμε ςε αιτιολόγθςθ όλων των παραπάνω, εντάςςοντάσ τα ςτο κοινωνικό και ιςτορικό πλαίςιο τθσ εποχισ τισ ςυγγραφισ τουσ. Κατόπιν, κα προςπακιςουμε να αναηθτιςουμε και να ςυγκρίνουμε ζνα μθ λογοτεχνικό κείμενο με ζνα ομόκεμο λογοτεχνικό. τθ ςυνζχεια κα προβοφμε ςτθν επιςιμανςθ τθσ οπτικισ γωνίασ μζςω τθσ οποίασ καταςκευάηεται το ςτερεότυπο του φφλου, αντλϊντασ και πάλι υλικό απο τα κείμενά μασ. Κα ακολουκιςει, επίςθσ, ζρευνα των λόγων που πραγματοποιείται θ αλλαγι του αφθγθτι τισ ιςτορίασ και κα ςυγκρίνουμε ζνα λογοτεχνικό ζργο με τθ μεταφορά του ςτθ τθλεόραςθ ι τον κινθματογράφο. Ολοκλθρϊνοντασ τθν παροφςα εργαςία κρίναμε ςκόπιμο να ςυγγράψουμε ζνα κείμενο για το οπιςκόφυλλο, δομθμζνο με τζτοιο τρόπο ϊςτε να ελκφςει τουσ ζφθβουσ αναγνϊςτεσ. Κα ακολουκιςει ταφτιςθ με κάποιον απο τουσ ιρωεσ και θ ςυγγραφι ςελίδων τοφ θμερολογίου του ι των επιςτολϊν του. Σελευταίοσ ςτόχοσ μασ, να ςυνδζςουμε τθν ψυχολογία και τθν τζχνθ με τθ λογοτεχνία. 2

3 1.ΟΛ ΔΛΑΦΟΡΕ ΣΩΝ ΔΤΟ ΦΤΛΩΝ ΜΕΑ ΑΠΟ ΣΟ ΚΟΛΝΩΝΛΚΟ ΚΑΛ ΛΣΟΡΛΚΟ ΠΛΑΛΛΟ Ζχοντασ διαβάςει τα παρακάτω κείμενα: Του νεκροφ αδελφοφ, Η φόνιςςα, Πατζρα ςτο ςπίτι, Μονόλογοσ ευαιςκιτου,τα ρζςτα, αποςπάςαμε κάποια ςτοιχεία ςχετικά με τισ κοινωνικζσ διαφορζσ μεταξφ του ανδρικοφ και του γυναικείου φφλου ςτουσ νεότερουσ χρόνουσ. Κοινωνικό πλαίςιο: Αντρικό φφλο (ςφηυγοσ, πατζρασ, γιοσ ι αδελφόσ) Θ παλαιότερθ λογοτεχνία ζχει τθν τάςθ να παρουςιάηει το αντρικό φφλο ανϊτερο από το γυναικείο. Ζνασ άντρασ, εκείνθ τθν εποχι, ζπρεπε να είναι ςεβαςτόσ από όλουσ, θ άποψθ του δεν αμφιςβθτοφνταν από κανζναν και ιταν, κατά γενικι ομολογία, το ανϊτερο φφλο εκείνεσ τισ εποχζσ. Αρχικά, ςτο κείμενο του Εμμανουιλ Ροϊδθ, «Μονόλογοσ ευαιςκιτου», παρουςιάηεται ζνασ Ακθναίοσ, ςτα τζλθ του 19 ου αιϊνα, ουςιαςτικά αναίςκθτοσ, αδιάφοροσ, υποκριτισ, εγωιςτισ, ιδιοτελισ και άςπλαχνοσ, που πίςω από μία ευαιςκθςία κρφβει τα ελαττϊματά του. Όλεσ οι ενζργειεσ του ιρωα, ακόμα και ο γάμοσ, μετριοφνται με γνϊμονα το ςυμφζρον, κακϊσ ο εγωιςμόσ του «ευαίςκθτου» είναι τόςο μεγάλοσ, ϊςτε μπροςτά του τίποτε άλλο δεν φαίνεται ςθμαντικό. Ακόμα, ςτο κείμενο του Κωνςταντίνου Κεοτόκθ, «Θ τιμι και το χριμα» παρουςιάηεται ζνασ Κερκυραίοσ, ο Αντρζασ, που εκμεταλλεφεται όλεσ τισ δυνατότθτεσ που του παρζχει θ τότε κοινωνία, για να κερδίςει χριματα. Απϊτερόσ του ςκοπόσ φαίνεται να είναι θ αποκατάςταςθ τθσ οικονομικισ κατάςταςθσ και του ονόματοσ τθσ οικογζνειάσ του. Παρουςιάηεται να ζχει ςτακερά ςυναιςκιματα, αλλά θ ςυμπεριφορά του παρουςιάηει διακυμάνςεισ και πολλζσ φορζσ είναι αντίκετθ με αυτά. 3

4 το κείμενο «Σα ρζςτα»,του Κϊςτα Σαχτςι, θ μθτζρα μαλϊνει τον γιο τθσ επειδι, όταν τον ζςτελνε να παραλάβει κάποια πράγματα, εκείνοσ χάηευε κατά τθν επιςτροφι του και τα παιδιά τθσ γειτονιάσ τοφ ζκλεβαν τα ρζςτα. Πολλζσ φορζσ, μάλιςτα, τον μάλωνε για τον κάνει πιο δυνατό και να του «βάλει μυαλό». Ηθτοφμενό τθσ κατά τα λεγόμενά τθσ- ιταν να τον αποτρζψει από το να μοιάςει ςτον άντρα τθσ, ο οποίοσ τουσ είχε αφιςει όταν εκείνοσ ιταν ακόμα μικρόσ. Σζλοσ, ςτο κείμενο του Αλζξανδρου Παπαδιαμάντθ, «Θ Φόνιςςα» παρουςιάηεται μια γιαγιά, θ οποία δολοφονεί τισ εγγονζσ τθσ, αλλά και άλλα κοριτςάκια, προκειμζνου να μθν υποφζρουν από τθ μοίρα που τισ περιμζνει ωσ γυναίκεσ. Αυτό δεν ςθμαίνει πωσ δεν τισ αγαποφςε, απλά προτιμοφςε τα αγόρια λόγω του ότι κα είχαν ζνα πολφ καλφτερο μζλλον. Κοινωνικό πλαίςιο: Γυναικείο φφλο( ςφηυγοσ, αδελφι, κόρθ, μθτζρα) ε παλαιότερα χρόνια θ γυναίκα κατείχε κατϊτερθ κζςθ από τον άντρα. Αυτό ςυνζβαινε επειδι κεωροφνταν κοινωνικά κατϊτερθ, ςφμφωνα με τισ αντιλιψεισ τθσ εποχισ. Δθλαδι δεν είχε ίςεσ ευκαιρίεσ, ιταν κοινωνικά περικωριοποιθμζνθ και αυτό είχε ωσ αποτζλεςμα να τθσ φζρονται ανάλογα, αφινοντάσ τθσ ωσ ευκφνθ και «επιλογι» τθν ανατροφι των παιδιϊν τθσ και το νοικοκυριό. Για παράδειγμα, ςτθν παραλογι «Σου νεκροφ αδερφοφ» παρουςιάηεται μια ευτυχιςμζνθ οικογζνεια, οι οποία αποτελείται από τθ μάνα, τουσ εννιά αδερφοφσ και τθ μία κόρθ. H νεαρι κοπζλα εμφανίηεται να παραμζνει διαρκϊσ ςτο ςπίτι, δεχόμενθ τισ φροντίδεσ τθσ μθτζρασ, χωρίσ να τθν δει ποτζ ο ιλιοσ, ςτοιχείο που υποδθλϊνει τθν κοινωνικι τθσ κζςθ και τθν πεποίκθςθ τθσ εποχισ που ικελε τισ γυναίκεσ να μζνουν μακριά από βλζμματα τρίτων για να μθν κιχτεί θ τιμι τουσ. το κείμενο του Αλζξανδρου Παπαδιαμάντθ «Θ Φόνιςςα», θ γιαγιά με τθν εγκλθματικι τθσ ςτάςθ απζναντι ςτισ εγγονζσ τισ κζλει να δείξει 4

5 πωσ το γυναικείο φφλο είναι κατϊτερο, ανίςχυρο και, λόγω των τότε αντιλιψεων, μειονεκτικό. Σζλοσ, ςτο κείμενο του Αλζξανδρου Παπαδιαμάντθ, «Πατζρασ ςτο ςπίτι» θ Γιαννοφλα είναι μια αφοςιωμζνθ μθτζρα και ζνασ εργατικόσ άνκρωποσ που αγωνίηεται να ςυντθριςει τθν οικογζνειά τθσ, υπομζνοντασ τισ ταπεινϊςεισ και τα αρνθτικά ςχόλια. Γενικά, θ Γιαννοφλα αποτελεί χαρακτθριςτικό παράδειγμα γυναίκασ, που, αν και εργατικι και τίμια, αφοςιωμζνθ ςτθν οικογζνειά τθσ και ςτον άςωτο ςφηυγό τθσ, υφίςταται δριμεία κοινωνικι κριτικι. Λςτορικό πλαίςιο: Και ςτα δφο κείμενα του ο Παπαδιαμάντθσ αφθγείται ζνα κομμάτι τθσ ιςτορίασ δφο οικογενειϊν που χαρακτθρίηονται από ζντονθ οικονομικι ανζχεια και πείνα. Θ Ακινα εκείνθσ τθσ εποχισ δζχεται ζνα τεράςτιο μζροσ τοφ αγροτικοφ πλθκυςμοφ που αναηθτά καλφτερεσ ςυνκικεσ ηωισ. Παράλλθλα, Ζλλθνεσ τθσ διαςποράσ επιςτρζφουν ςτθν πρωτεφουςα. Θ κοινωνία χωρίηεται ςτθν πλοφςια και ςτθ λαϊκι τάξθ. το διιγθμα «Πατζρασ ςτο ςπίτι» τθ λαϊκι τάξθ εκπροςωπεί θ μάνα με τα παιδιά, που βρίςκεται ςτα όρια τθσ εξακλίωςθσ, ενϊ τθν πλοφςια ο άντρασ που βρίςκει τθν ευκαιρία να τουσ προςφζρει ελεθμοςφνθ. το νεότερο ιςτορικό πλαίςιο εντάςςεται το διιγθμα του Σαχτςι «Σα ρζςτα», το οποίο εξελίςςεται ςε μια φτωχογειτονιά τθσ Κεςςαλονίκθσ. Θ τότε Ελλάδα μαςτίηεται από μια γενικι υπανάπτυξθ, θ οποία επθρεάηει τισ διαφορζσ ανάμεςα ςτα δφο φφλα, ςτουσ ρόλουσ και τισ ςχζςεισ τουσ. Ο ιςχυρόσ ιταν, ςυνικωσ, ο άντρασ που ιταν πλοφςιοσ ι κοινωνικά ιςχυρόσ, ενϊ ο ανίςχυροσ ιταν είτε ο άντρασ είτε θ γυναίκα που ιταν φτωχόσ ι κοινωνικά αδφναμοσ. υνοψίηοντασ, οι κοινωνικζσ ανιςότθτεσ δεν κακορίηονταν μόνο από το φφλο αλλά και από τθν οικονομικι κατάςταςθ και τθ δφναμθ τθσ εξουςίασ. 5

6 2.ΑΝΑΗΘΣΘΘ ΚΑΛ ΤΓΚΡΛΘ ΜΘ ΛΟΓΟΣΕΧΝΛΚΟΤ (ΔΘΜΟΛΟΓΡΑΦΛΚΟΤ, ΕΠΛΣΘΜΟΝΛΚΟΤ) ΚΕΛΜΕΝΟΤ ΜΕ ΟΜΟΚΕΜΟ ΛΟΓΟΣΕΧΝΛΚΟ. ΛΟΓΟΣΕΧΝΛΚΟ ΚΕΛΜΕΝΟ:ΣΟ ΑΜΑΡΣΘΜΑ ΣΘ ΜΘΣΡΟ ΜΟΤ (διιγθμα του Γεωργίου Βιηυθνοφ) Θ ιςτορία είναι γραμμζνθ ςε πρϊτο πρόςωπο. Πρόκειται για αυτοβιογραφικό οικογενειακό δράμα και τα κφρια πρόςωπα είναι δφο, ο αφθγθτισ και θ μθτζρα του. Ο χϊροσ που εκτυλίςςεται είναι θ Βιηφθ τθσ Ανατολικισ Κράκθσ, ενϊ τα γεγονότα ςυνζβθςαν κατά τθν παιδικι θλικία του ςυγγραφζα. Θ γλϊςςα ανάμεικτθ, λόγια και δθμοτικι,διανκιςμζνθ με ιδιωματικζσ λζξεισ τθσ ιδιαίτερθσ πατρίδασ του. Επθρεαςμζνο από τα λογοτεχνικά ρεφματα τθσ Δυτικισ Ευρϊπθσ, είναι το πρϊτο νεοελλθνικό διιγθμα που αναφζρεται ςτο ψυχικό μαρτφριο και τθ βαριά ςυνείδθςθ, διειςδφοντασ ςε βάκοσ ςτθν ανκρϊπινθ ψυχι. Ο ςυγγραφζασ αφθγείται τθν ιςτορία με ηεςτά ςυναιςκιματα, ανκρωπιά και αμεςότθτα. Πλοκι : Αρχικά ο ςυγγραφζασ μάσ παρουςιάηει τα κφρια πρόςωπα του ζργου, τθν Αννιϊ, τθ μοναδικι αδελφι που ο ίδιοσ γνωρίηει, θ οποία είναι άρρωςτθ, και τθ χιρα μθτζρα τουσ, θ οποία είναι προςθλωμζνθ ς' αυτιν και παραμελεί τα τρία αγόρια τθσ. Θ αρρϊςτια τθσ Αννιϊσ επιδεινϊνεται και τελικά πεκαίνει και θ μθτζρα υιοκετεί μια ψυχοκόρθ, που τθ μεγαλϊνει με υπερβολικι ςτοργι και τθν παντρεφει, για να υιοκετιςει ςτθ ςυνζχεια ζνα άλλο, πολφ μικρό κοριτςάκι, κάτι που προξενεί τθν ζντονθ αντίδραςθ των αγοριϊν. τισ αντιδράςεισ των γιων τθσ, θ μθτζρα αποφαςίηει να τουσ αποκαλφψει το τρομερό μυςτικό τθσ: Θ εμμονι τθσ με τισ υιοκεςίεσ κοριτςιϊν οφείλεται ςε ζνα τραγικό γεγονόσ, για το οποίο νιϊκει τφψεισ εδϊ και χρόνια. Οι ενοχζσ που τθ βαςάνιηαν ιταν επειδι θ ίδια είχε καταπλακϊςει άκελά τθσ ςτον φπνο τθσ ζνα από τα παιδιά τθσ (το 6

7 μοναδικό τότε κοριτςάκι τθσ, που ιταν βρζφοσ) και οι υιοκεςίεσ είχαν ωσ ςτόχο τθν εξιλζωςι τθσ και τθν αναπλιρωςθ του τραγικοφ κενοφ. Οι τφψεισ τθσ δεν μπόρεςαν να απαλυνκοφν οφτε και μετά τθ ςυγχϊρεςθ του Πατριάρχθ ςτον οποίο και τθν οδιγθςε ο γιοσ τθσ για να εξομολογθκεί, με τθν ελπίδα να γαλθνζψει θ ψυχι τθσ, όπωσ χαρακτθριςτικά λζει ςτον γιο τθσ μετά τθ ςυγχϊρεςθ. Ψυχογραφικά Χαρακτθριςτικά Σο διιγθμα αποτελεί ψυχολογικι ανάλυςθ οικογενειακϊν ςχζςεων: ςχζςθ αφθγθτι μθτζρασ, ςχζςθ μθτζρασ με τα αρςενικά παιδιά τθσ, ςχζςθ μθτζρασ με τα κθλυκά παιδιά τθσ. Ζντονο το αυτοβιογραφικό και το βιωματικό ςτοιχείο. Θ επιμονι του ςυγγραφζα ςτον εςωτερικό κόςμο των κφριων προςϊπων, θ διείςδυςθ ςτο ψυχικό βάκοσ, οι αλθκινζσ ςχζςεισ των προςϊπων. Θ ςωςτι περιγραφι ςτθν απόδοςθ του δράματοσ τθσ μθτζρασ. Αποδίδει τα κίνθτρα τθσ ςυμπεριφοράσ των προςϊπων και τα ςυναιςκιματα τουσ. Κυριαρχία του μζτρου ςτθν απόδοςθ του δράματοσ, χωρίσ ακρότθτεσ και υπερβολζσ. Θ λεπτι ςυγκίνθςθ και θ ανκρωπιά Παιχνίδι ενοχισ και λφτρωςθσ. Θ αποκάλυψθ και θ κάκαρςθ του τζλουσ. Θ ψυχογραφικι διάςταςθ του κειμζνου εξυπθρετείται: με τθν προςεκτικι παρακολοφκθςθ των πράξεων των προςϊπων και του αντίκτυπου που ζχουν αυτζσ ςτα υπόλοιπα πρόςωπα. Οι πράξεισ και οι διακζςεισ τθσ μθτζρασ παρακολουκοφνται με αγωνία από τον αφθγθτι-παιδί που αποηθτά απεγνωςμζνα τθν αγάπθ και τθν προςοχι τθσ 7

8 με τθ χριςθ ςφντομων εςωτερικϊν μονολόγων, όπου οι ιρωεσ μάσ παρουςιάηουν τισ ςκζψεισ και τα ςυναιςκιματά τουσ (π.χ. οι ςκζψεισ του μικροφ παιδιοφ ζχοντασ ακοφςει τθν προςευχι τθσ μθτζρασ, οι ςκζψεισ τθσ μθτζρασ, ςτα πλαίςια τθσ δικισ τθσ αφιγθςθσ, όταν αντιλαμβάνεται ότι θ Αννιϊ κινδυνεφει να πεκάνει παρά τισ φροντίδεσ που τθσ παρζχει) με τθν περιγραφι των αντιδράςεων των προςϊπων ςτα πλαίςια των ςυγκροφςεϊν τουσ ι μπροςτά ςε ςθμαντικά γεγονότα (προςευχι τθσ μθτζρασ, αμάρτθμα τθσ μθτζρασ, εξομολόγθςθ ςτον αφθγθτι και ςτον πατριάρχθ) Θ επικυμία του αφθγθτι να παρουςιάςει τθ ςυναιςκθματικι κατάςταςθ των θρϊων, τισ ιδιαίτερεσ ψυχολογικζσ τουσ διακυμάνςεισ και φυςικά τθν επίδραςθ που αςκοφν ςτθν ψυχοςφνκεςι τουσ τα ςθμαντικά γεγονότα τθσ ιςτορίασ, διατρζχει όλο το κείμενο και αποτελεί τθν πρωταρχικι μζριμνά του. Είναι θ πρϊτθ φορά που για τθν ελλθνικι διθγθματογραφία ανοίγει ο δρόμοσ τθσ ψυχισ. Ζνασ νζοσ κόςμοσ αποκαλφπτεται εδϊ, ο κόςμοσ τθσ ςυνείδθςθσ, ο κόςμοσ του εςωτερικοφ προβλθματιςμοφ. ΜΘ ΛΟΓΟΣΕΧΝΛΚΟ : Προφυλακιςτζα θ μθτζρα που κατθγορείται ότι ςκότωςε το τριϊν μθνϊν μωρό τθσ / ΔΘΜΟΛΟΓΡΑΦΛΚΟ ΚΕΛΜΕΝΟ Δημοσιογραφικό Κείμενο : Προφυλακιςτζα κρίκθκε τθν Πζμπτθ, ζπειτα από τθν απολογία τθσ, θ 31χρονθ μθτζρα που κατθγορείται για το κάνατο του τριϊν μθνϊν βρζφουσ τθσ, ςτο Αλεποχϊρι Αχαΐασ. Από τθν πλευρά του, ο ςυνιγοροσ τθσ 31χρονοσ διλωςε, μετά τθν απολογία, ότι θ κατθγοροφμενθ μθτζρα δεν ικελε να ςκοτϊςει το παιδί τθσ, ςυμπλθρϊνοντασ πωσ κα ηθτιςει τθν ψυχιατρικι εξζταςθ 8

9 τθσ πελάτιςςασ του, με το αιτιολογικό ότι βρίςκεται ακόμα ςε επιλόχεια κατάκλιψθ. φμφωνα με τθν Αςτυνομία, θ 31χρονθ, αφοφ πρϊτα χτφπθςε το περαςμζνο άββατο το αγοράκι με τα χζρια τθσ, το πζταξε ςτο παρκοκρζβατο, ςτο οποίο δεν υπιρχε ςτρϊμα. Ζπειτα από κάποιεσ ϊρεσ, το βρζφοσ κατζλθξε, κακϊσ θ μθτζρα δεν ηιτθςε ιατρικι βοικεια. τθ ςυνζχεια, θ 31χρονθ τοποκζτθςε το βρζφοσ ςτο ψυγείο, που βρίςκεται ςτθν αποκικθ. Σο πτϊμα το παιδιοφ ανακαλφφκθκε από τον πατζρα του, ο οποίοσ και ειδοποίθςε και τθν Αςτυνομία. Θ κατθγοροφμενθ αναμζνεται να προφυλακιςτεί ςτο ςωφρονιςτικό κατάςτθμα τθσ Κιβασ. το Δθμοςιογραφικό κείμενο ζχουμε ςχετικά με τον φόνο του βρζφουσ : Ενθμζρωςθ ςχετικά με τθν θλικία τθσ μθτζρασ και του βρζφουσ Σοποκεςία όπου ζγινε ο φόνοσ Ενθμζρωςθ για τθν ψυχολογικι κατάςταςθ τθσ μθτζρασ Χϊροσ όπου βρζκθκε το νεκρό βρζφοσ Περιγραφι εγκλιματοσ Άρα ςτο Δθμοςιογραφικό κείμενο ζχουμε μια απλι περιγραφι γεγονότων. ε ςφγκριςθ με το Λογοτεχνικό κείμενο λείπει : H παρουςίαςθ των ςυναιςκθμάτων (φρίκθ, πανικόσ, τρόμοσ, παράπονο, πικρία κραυγζσ, κλάμα.) Θ κατανόθςθ για το τι ζχει κάνει θ μθτζρα και αν κα υποφζρει για όλθ τθσ τθ ηωι για το αμάρτθμά τθσ. Σθν ζνταςθ του πόνου όταν καταλαβαίνει ότι το παιδί είναι νεκρό. 9

10 Θ ςωςτι περιγραφι ςτθν απόδοςθ του δράματοσ τθσ μθτζρασ. ΤΜΠΕΡΑΜΑ Δυο κείμενα μποροφν να αναφζρονται ςτο ίδιο κζμα και παρόλα αυτά να το προςεγγίηουν με διαφορετικό τρόπο. Αυτό ζχει να κάνει με το ςκοπό και το είδοσ που καλείται να υπθρετιςει το κάκε κείμενο. Ζνα μθ λογοτεχνικό κείμενο, δθμοςιογραφικό ι επιςτθμονικό χρθςιμοποιεί καταρχιν διαφορετικι γλϊςςα, πολφ πιο απλι από ζνα λογοτεχνικό κείμενο. Απουςιάηει πλιρωσ ο λυριςμόσ, τα επίκετα, θ φανταςία και θ υπερβολι που ςυναντάμε ςτα λογοτεχνικά κείμενα. Αντίκετα, ο λόγοσ είναι απλόσ και λιτόσ, ςε γλϊςςα κακθμερινι, ϊςτε να γίνεται κατανοθτόσ από όλουσ. Λείπει κάκε είδουσ ςυμβολιςμόσ και οι ζννοιεσ και τα νοιματα δθλϊνονται ξεκάκαρα. Πολλζσ φορζσ γίνεται χριςθ ορολογίασ ςυναφοφσ με το κζμα που αναπτφςςεται. ε ζνα τζτοιο κείμενο ςκοπόσ του ςυγγραφζα δεν είναι να τρζψει τουσ αναγνϊςτεσ του οφτε να εκφράςει τα ςυναιςκιματα και τισ ςκζψεισ του. κοπόσ του είναι να κάνει γνωςτι ςτο ευρφ κοινό μια πλθροφορία ι μια ςθμαντικι επιςτθμονικι ανακάλυψθ. Για το λόγο αυτό επιςτρατεφει το είδοσ του φφουσ και τθσ γλϊςςασ που κα κάνουν το κείμενο κατανοθτό ςε όςο το δυνατόν μεγαλφτερο αρικμό αναγνωςτϊν. το αντίποδα,ζνα λογοτεχνικό κείμενο ζχει λυριςμό και διακρίνεται για τθ γλϊςςα και το φφοσ του, που είναι εμπλουτιςμζνα από ςτοιχεία που του προςδίδουν ηωντάνια και φανταςία. Είναι πλοφςιο ςε επίκετα και φράςεισ που το ςτολίηουν. Πολλζσ φορζσ οι ζννοιεσ και τα νοιματα δθλϊνονται μεταφορικά και ζτςι ο κάκε ζνασ αναγνϊςτθσ αντιλαμβάνεται με το δικό του τρόπο. Σα λογοτεχνικά κείμενα δεν είναι κείμενα αντικειμενικά. Ζνασ ςυγγραφζασ που αςχολείται με τθν λογοτεχνία ζχει ωσ ςκοπό να τρζψει τουσ αναγνϊςτεσ και να εκφράςει το εςωτερικό του κόςμο. Δεν απευκφνεται ςε πλθκϊρα αναγνωςτϊν, αλλά ςε αυτοφσ που το 10

11 κατανοοφν. Για το λόγο αυτό μπορεί να κάνει το κείμενο όςο δυςπρόςιτο επικυμεί με τθν χριςθ πιο περίπλοκθσ γλϊςςασ και αλλθγορικϊν εννοιϊν. 3. Θ οπτικι γωνία μζςω τθσ οποίασ καταςκευάηεται το ςτερεότυπο του φφλου τθ λογοτεχνία παρατθροφμε αλλαγι ςτθν οπτικι γωνία μζςω τθσ οποίασ καταςκευάηεται το ςτερεότυπο του φφλου, ανάλογα με το αν ο αφθγθτισ είναι άνδρασ ι γυναίκα. ε πολλά ζργα τθσ λογοτεχνίασ παρατθροφμε να αλλάηει το λεξιλόγιο, το φφοσ και θ οπτικι γωνία που χρθςιμοποιεί ο εκάςτοτε ιρωασ, όπωσ επίςθσ,ανάλογα με το φφλο, μεταβάλλεται και θ οπτικι γωνία με τθν οποία αντιλαμβάνεται, ερμθνεφει και επεξθγεί τα γεγονότα. 'Ολα τα παραπάνω ςχετίηονται με το φφλο και δθμιουργοφν τα ςτερεότυπα των δφο φφλων. Για παράδειγμα, θ γυναίκα είναι αδφναμθ, καταπιεςμζνθ κοινωνικά και λειτουργεί παραςκθνιακά, κακϊσ δεν είναι εκείνθ που αποφαςίηει, αλλά είναι εκείνθ που κρατά ενωμζνθ τθν οικογζνεια (ανδροκρατοφμενθ κοινωνία τθσ αγροτικισ Ελλάδασ που εντοπίηουμε ςε πλικοσ λογοτεχνικϊν κειμζνων). το ζργο «Φόνιςςα», του Παπαδιαμάντθ, θ θρωίδα βιϊνει τα γεγονότα από τθν πλευρά τθσ γυναικείασ φφςθσ τθσ και θ αφαίρεςθ τθσ ηωισ των νεαρϊν κοριτςιϊν είναι λειτοφργθμα, ενϊ ζνασ άνδρασ χωρίσ τα βιϊματά τθσ βλζπει μόνο το ειδεχκζσ ζγκλθμα και τίποτα πίςω από αυτό. Ο Παπαδιαμάντθσ αναδεικνφει το ςτερεότυπο του φφλου ειδικότερα ςτισ αγροτικζσ κοινωνίεσ με το κεςμό τθσ προίκασ, ζνα δυςβάςτακτο βάροσ για τθν οικογζνεια, το οποίο τα δφο φφλα βιϊνουν διαφορετικά. τθ «Φόνιςςα» παρουςιάηει τον αγϊνα και τισ κυςίεσ τθσ μθτζρασ για να προικίςει τα ανφπαντρα κορίτςια,ενϊ θ θρωίδα πιςτεφει ότι αυτι θ διαδικαςία αποκτθνϊνει και τθν ίδια και τισ κόρεσ τθσ (παντρεφει τθ μία αλλά χαίρεται κρυφά που θ δεφτερθ μζνει ανεξάρτθτθ, ωσ γεροντοκόρθ). Σαυτόχρονα, ςτο ίδιο ζργο,ο πατζρασ τθσ Χαδοφλασ,όταν ςυνζκετε το προικοςφμφωνο, αντιμετϊπιηε το κεςμό ωσ απαραίτθτθ και όχι ταπεινωτικι διαδικαςία για να νυμφευκεί θ κόρθ, θ οποία είναι φφρα, 11

12 τόςο για το πατρικό ςπίτι, όςο και για το μελλοντικό, κακϊσ για εκείνον είναι υποδεζςτερθ του ανδρόσ. Ακόμα ςτο «Σρίτο τεφάνι» του Σαχτςι παρατθροφμε ζντονθ αλλαγι τθσ οπτικισ γωνίασ ανάλογα με το εάν διθγείται τθ ηωι τθσ θ θρωίδα. Ζτςι, ο γάμοσ είναι πότε βαςιηόμενοσ ςτο ζρωτα, πότε ςτο ζνςτικτο τθσ επιβίωςθσ. Αλλά και ςτα «Ρζςτα» του ιδίου λογοτζχνθ εντοπίηουμε τον αφθγθτι να καταςκευάηει το ςτερεότυπο τθσ γυναίκασμάνασ εςτιαςμζνο ςτισ εναλλαγζσ τθσ διάκεςισ τθσ και ςτθ κυκλοκυμία τθσ,κακϊσ θ δικι τθσ διάκεςθ κακορίηει και τθν ευτυχία του παιδιοφ τθσ. Μεγαλϊνοντασ ο ιρωασ αλλάηει τθ γλϊςςα(αργκό) και το φφοσ του(αυςτθρό) αλλά θ τρυφερότθτα προσ τθ μθτζρα του είναι ζκδθλθ, παρά τθ δεςποτεία τθσ. 4.ΤΓΚΡΛΘ ΛΟΓΟΣΕΧΝΛΚΟΤ ΕΡΓΟΤ ΜΕ ΣΘ ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΣΟΤ ΣΟΝ ΚΛΝΘΜΑΣΟΓΡΑΦΟ Μεταφορά λογοτεχνικοφ ζργου ςτθ οκόνθ, υπζρ και κατά Θ μεταφορά ενόσ λογοτεχνικοφ ζργου ςτθν οκόνθ δίνει τθ ευκαιρία ςτο ζργο αυτό να γίνει γνωςτό ςτο ευρφτερο κοινό, ςυγχρόνωσ όμωσ, το αρχικό ζργο παίρνει μια μορφι νζα. Θ νζα αυτι μορφι κάνει πιο εφκολθ τθν πρόςβαςθ του κεατι ςτο ζργο αυτό, ιδίωσ ςτισ μζρεσ μασ που οι άνκρωποι προτιμοφν τθν εκδοχι ενόσ ζργου ςτθν οκόνθ από τθν γραπτι τθσ μορφι, είτε γιατί θ δεφτερθ απαιτεί περιςςότερο χρόνο είτε επειδι θ πρϊτθ είναι πιο εφκολθ να κατανοθκεί. «τισ μζρεσ μασ, τθν εποχι του ελάχιςτου χρόνου και τθσ ταχφτθτασ, είναι μάλλον αδφνατον να κατορκϊςει κανείσ να απολαφςει όλα τα ςθμαντικά, ογκϊδθ και απαιτθτικά κλαςικά ζργα. Δεν πρόκειται να διαβαςτοφν ςτον πεπεραςμζνο χρόνο μιασ ανκρϊπινθσ ηωισ, οπότε κινδυνεφουν να "πεκάνουν" από τθν ζλλειψθ αναγνωςτϊν, παραμζνοντασ ςτα ράφια ενϊ μζςα από τθ μεταφορά τουσ ςτθ γλϊςςα ενόσ άλλου, πιο προςιτοφ μζςου, αποκτοφν 12

13 μια δεφτερθ ηωι, κακϊσ κεντρικά νοιματα ςϊηονται και ςθμαντικζσ ζννοιεσ μεταφζρονται 1». Όταν μεταφζρεται ζνα ζργο ςτθν οκόνθ, το ςυγκρίνουμε με τθν γραπτι του μορφι και ςυνικωσ το βρίςκουμε λιγότερο καλό από το πρωτότυπο, γιατί θ ομορφιά τθσ γλϊςςασ δεν μπορεί εφκολα να αποδοκεί και τα πυκνά νοιματά του δεν μποροφν όλα να μεταφερκοφν. «Σα υλικά από τα οποία αποτελείται ζνα κλαςικό ζργο είναι δφςκολο να αποκωδικοποιθκοφν, και ίςωσ και αυτόσ να είναι ο λόγοσ που θ αγορά προτιμάει τθ διαςκευι» 2. Θ ταινία όμωσ μπορεί να δϊςει ςτο πρωτότυπο αυτό που θ φανταςία μασ ςυνικωσ πλάκει, όταν διαβάηουμε ζνα ζργο και οι ατζλειωτεσ ςελίδεσ με περιγραφζσ μποροφν εφκολα να φανερωκοφν με ζνα πλάνο ςτθν οκόνθ ςε μια μόνο ςτιγμι. Σο ζργο, λοιπόν, δεν είναι πια το ίδιο όταν μεταφζρεται ςτθ οκόνθ. Επειδι και το ίδιο το μζςο είναι διαφορετικό. Όμωσ με τθν μεταφορά δίνεται θ ευκαιρία ςε πολλοφσ κεατζσ «να πάρουν μια γεφςθ από το πνεφμα και τθ ςκζψθ των μεγάλων ςυγγραφζων» 3. Ομιρου Λλιάδα και Σροία του ςκθνοκζτθ Βολφγκανγκ Πιτερςεν (ςφγκριςθ) Θ μεταφορά τμθμάτων του ζπουσ τθσ Λλιάδασ του Ομιρου ςτο κινθματογραφικό ζργο «Τροία» του Βόλφγκανγκ Πιτερςεν δεν αποδίδει τθν ποιότθτα και τθν πυκνότθτα των νοθμάτων, τθν ηωντάνια των διαλόγων και τθν δφναμθ του πρωτότυπου, παραμορφϊνει δε το ζργο ςε αρκετά ςθμεία. Θ ταινία αποδίδει μόνο ς ζνα βακμό κάποιεσ βαςικζσ ζννοιεσ και τθν ατμόςφαιρα του ζργου του Ομιρου και εςτιάηει κυρίωσ ςτισ ςκθνζσ που ςχετίηονται είτε με τισ ςχζςεισ Αχιλλζα Βριςθίδοσ, Πάρθ Ελζνθσ και Ζκτορα Ανδρομάχθσ είτε με τισ πολεμικζσ ςκθνζσ. Χαρακτθριςτικό παράδειγμα είναι θ απόδοςθ τθσ ςκθνισ ςτισ καιζσ 1 Αργυρώ Μανηόγλου, Η δεύηερη ζωή μεγάλων λογοηεχνικών έργων και όζα χάνονηαι ζηη μεηαθορά, άρθρο ζηη Βιβλιοθήκη, 2 Απριλίου 2011, δημοζίευζη ζηην Ελευθεροηυπία 24 Νοεμβρίου Αργυρϊ Μαντόγλου, ό.π. 3 Αργυρϊ Μαντόγλου, ό.π. 13

14 Πφλεσ, που δεν μασ αγγίηει ςτο βακμό που μασ αγγίηουν οι ςτ τθσ Ηϋ Ραψωδίασ. Είναι πολφ πιο δραματικοί οι ςτίχοι του Ομιρου από τθν ςχεδόν επιφανειακι απόδοςθ του ζργου ςτθν οκόνθ, όπου θ Ανδρομάχθ δεν κάνει καν αναφορά ςτθν τραγικι ηωι τθσ και ςτο πϊσ ζχαςε τουσ δικοφσ τθσ όλουσ από το χζρι του Πθλείδθ, του ίδιου τρομεροφ Αχιλλζα που τϊρα απειλοφςε τον ζναν και μοναδικό τθσ ςφντροφο, πατζρα και μθτζρα και κόςμο όλο. «Έκτορ, ςυ είςαι δι εμζ πατζρασ και μθτζρα, ου αδελφόσ, ου ανκθρόσ τθσ κλίνθσ ςφντροφόσ μου. Αλλά λυπιςου μασ, και αυτοφ μείνε ςτον πφργον, μιπωσ ορφανό κάμεισ το παιδί και χιραν τθν γυναίκα» (ςτ ). τθν ταινία οφτε θ Ανδρομάχθ, οφτε ο Ζκτορασ ζχουν το ανάςτθμα που τουσ αρμόηει κι ο πόνοσ, που ξεχειλίηει κι απ τουσ δυο και ςχεδόν μασ πνίγει διαβάηοντασ τουσ ςτίχουσ,είναι ανφπαρκτοσ ςτθν ταινία: «Αλλά των Τρώων θ φκορά δεν με πλθγώνει τόςο και του πατρόσ μου, ο κάνατοσ και τθσ ςεμνισ μθτρόσ μου και των γλυκών μου αδελφών... ωσ ο καθμόσ ςου... ενώ ςυ κα οδφρεςαι, κα κλαίεισ,... Αυτά κα ειποφν και μζςα ςου κα ξαναηιςει ο πόνοσ του ανδρόσ εκείνου όπου δεν ηει δια να ςε ελευκερώςει. Αλλά παρά το κρινον ςου και τ όνειδοσ ν ακοφςω, βακιά ςτθν γθν καλφτερα να με ςκεπάςει ο τάφοσ» (ςτίχοι ). τθν ταινία ςτθ ίδια ςκθνι ο Ζκτορασ δίνει οδθγίεσ ςτθν Ανδρομάχθ για το πϊσ κα διαςωκοφν εκείνθ και άλλοι μζςω κάποιασ μυςτικισ ςιραγγασ,θ δε Ανδρομάχθ τοφ υπενκυμίηει ότι δεν είναι ανάγκθ να πάει να πολεμιςει τον Αχιλλζα. Θ όλθ αυτι ςκθνι είναι μάλλον ρθχι και λειτουργεί ςαν ζνα ςκαλοπάτι πριν το κάνατο του Ζκτορα και τθν πυρπόλθςθ τθσ Σροίασ ςτθν ταινία. Άλλα ςτοιχεία που προβάλλονται ζντονα ςτθν ταινία είναι παραποίθςθ του πρωτότυπου. Ζνα τζτοιο ςτοιχείο είναι θ ςχζςθ του Αχιλλζα με τθν Βριςθίδα. τθν ταινία θ ςχζςθ αυτι διατρζχει όλο το ζργο ςχεδόν ςαν ςχζςθ ρομαντικι, ενϊ ςτθ Λλιάδα γίνεται αναφορά ςτθν Βριςθίδα ωσ λάφυρο πολζμου, ωσ δϊρο (ςτθν Ραψωδία Αϋ) όταν ο Αγαμζμνονασ,αφοφ δζχκθκε να επιςτρζψει τθν Χρυςθίδα ςτουσ Σρϊεσ απείλθςε ότι κα αφαιροφςε το λάφυρο του Αχιλλζα, οπότε και ο Αχιλλζασ 14

15 παρζδωςε τθ Βριςθίδα και αποχϊρθςε από τθ μάχθ. Αργότερα ο Αγαμζμνονασ επιςτρζφει τθ Βριςθίδα και τζλοσ ςτθν Ραψωδία Ω, ςτίχοι , ο Αχιλλζασ κοιμάται με τθν «καλι του ομόκλινθ τθν κόρθ του Βριςζωσ». Παρόμοια ςτθν Λλιάδα θ ςχζςθ Πάρθ και Ελζνθσ, δεν αναπτφςςεται κακόλου, ενϊ ςτθν «Σροία» αποδίδεται ςαν άλλθ μία ερωτικι ςχζςθ που διατρζχει ολόκλθρο το ζργο. Ζνα μεγάλο μζροσ τθσ ειςαγωγισ τθσ ταινίασ διαδραματίηεται ςτθν πάρτθ, όπου βλζπουμε τον Πάρθ να φλερτάρει τθν Ελζνθ και μυςτικά να βλζπονται, ϊςπου τθν κλζβει και τθ φζρνει ςτθν Σροία και τθν παντρεφεται. Θ ειςαγωγι τθσ Λλιάδασ εςτιάηει ςτο κυμό του Αχιλλζα, ςτο ν αποδοκεί δικαιοςφνθ ςτο μάντθ Χρφςθ, που ηθτά πίςω τθν κόρθ του, ςτο λοιμό που ςτζλνει ο Απόλλωνασ ςτο αχαϊκό ςτρατόπεδο και ςτθ ςφγκρουςθ του Αχιλλζα με τον Αγαμζμνονα. Γίνεται μόνο μία αναφορά ςτον Μενζλαο, για τον οποίον ιρκαν οι Αχαιοί να εκδικθκοφν, από τον Αχιλλζα (ςτίχοι Ραψωδία Αϋ). Βλζπουμε μόνο τον Πάτροκλο μετά από προτροπι του Αχιλλζα να παραδίνει τθ Βριςθίδα ςτουσ κιρυκεσ του Αγαμζμνονα κι εκείνθ να βαδίηει λυπθμζνθ. τθν ταινία ζχει προκλθκεί ερωτικι ςχζςθ με τθ Βριςθίδα, ενϊ ςτθν Λλιάδα επιςτρζφεται ζνα λάφυρο πολφτιμο ςτο πρόςωπο τθσ Βριςθίδασ. Θ δε Ελζνθ ςτθν Λλιάδα εμφανίηεται για πρϊτθ φορά ςτθν Ραψωδία Γϋ ςτα τείχθ όπου πάει να δει τθν μονομαχία του Πάρθ (Αλεξάνδρου) και Μενελάου κι όπου τθν καυμάηουν όλοι για τθν τρομερι ομορφιά τθσ. τθν Λλιάδα ο Ζκτορασ κατθγορεί τον Πάρθ για τθ δειλία του, αλλά και για τθ αρπαγι τθσ Ελζνθσ που ιταν αιτία όλων των ςυμφορϊν. τθν ταινία ο Ζκτορασ παραδίνεται κυριολεκτικά ςτθν μοίρα του κι είναι ςαν να αποδζχεται όλα τα καμϊματα του αδελφοφ του. τθν Λλιάδα, ιρωεσ, θμίκεοι και κνθτοί ςζβονται τθ κζλθςθ των κεϊν και τουσ τιμοφν πάνω από κάκε τι. τθ δε ομθρικι μάχθ τραυματίηονται ακόμα και οι κεοί. Οι κεοί παρεμβαίνουν ςυνζχεια ςτα ανκρϊπινα κι επθρεάηουν τθν εξζλιξθ των καταςτάςεων. τθν Τροία όμωσ 15

16 ο Αχιλλζασ εμφανίηεται ιερόςυλοσ, αφοφ ςκοτϊνει ιερείσ και ιζρειεσ και καταςτρζφει το ναό του Απόλλωνα. Αυτι θ διαςτρζβλωςθ του ζργου πάει ενάντια ςτα ικθ και τα ζκιμα των αρχαίων Ελλινων και αςχθμαίνει το ζργο. τθν Λλιάδα, ο ίδιοσ ο Αχιλλζασ ηθτά να ςεβαςτοφν τον Χρφςθ ιερζα του Απόλλωνα και να του δϊςουν πίςω τθν κόρθ του. Οι υπζροχεσ λεπτομζρειεσ που ςε αγγίηουν τόςο ςτθν Λλιάδα, όπωσ ο κρινοσ των αλόγων (Ραψωδία Ρϋ, ςτίχοι ) «... με τα κεφάλια χαμθλωμζνα ςτθ γθ. Ζεςτά τα δάκρυα κυλοφςαν από τα βλζφαρά τουσ ςτο χώμα, κακώσ εμφρονταν αποηθτώντασ τον θνίοχο...», δεν υπάρχουν ςτθν ταινία θ Τροία. Σζλοσ, ο κάνατοσ του Αχιλλζα δεν περιγράφεται ςτθν Λλιάδα, ενϊ ςτθν Τροία βλζπουμε τον Αχιλλζα να πεκαίνει μζςα ςτα τείχθ τθσ Σροίασ από βζλοσ του Πάρθ,ενϊ θ Βριςθίδα ςπαράηει που χάνει τον αγαπθμζνο τθσ. Γενικά θ απόδοςθ τθσ Λλιάδασ ςτθν ταινία Τροία ςαφϊσ υςτερεί και άλλοτε παραποιεί ι διαςτρεβλϊνει ςτοιχεία τθσ και άλλοτε παραλείπει πολλά ςθμεία ςθμαντικά του πρωτοτφπου. Θ άνιςθ κατανομι των γυναικών ςτισ πατριαρχικζσ κοινωνίεσ τθ ςφγκριςθ που κάναμε πιο πάνω αναφζραμε τθν Ελζνθ και το Μενζλαο, τθ Χρυςθίδα και τον Αγαμζμνονα, τον Αχιλλζα και τθ Βριςθίδα, τον Ζκτορα και τθν Ανδρομάχθ. Μζςα από τθν ςχζςθ των ηευγαριϊν αυτϊν μπορεί κανείσ να ςχθματίςει γνϊμθ για το ρόλο και τθ κζςθ τθσ γυναίκασ ςτθν Λλιάδα. Θ Βριςθίδα και Χρυςθίδα παρουςιάηονται ςαν λάφυρα πολζμου, που μποροφν ν αλλάηουν εφκολα χζρια ςαν να ιταν αντικείμενο και όχι ξεχωριςτζσ προςωπικότθτεσ. Θ Ελζνθ παρουςιάηεται ςαν αντικείμενο που ποκοφν οι άντρεσ για τθ ομορφιά τθσ. Σόςο ο Πάρθσ όςο και ο Μενζλαοσ κζλουν τθν Ελζνθ για τθ εξωτερικι τθσ ομορφιά. Ο Αχιλλζασ οργίηεται όταν απειλεί ο Αγαμζμνονασ να του πάρει το λάφυρο, τθν Βριςθίδα όμωσ πουκενά δεν βλζπουμε, ν αναπτφςςεται θ προςωπικότθτά τθσ. Θ Ανδρομάχθ όςο κι αν παρακαλεί τον Ζκτορα δεν μπορεί να τον πείςει, γιατί ο Ζκτορασ είναι πρϊτα πολεμιςτισ ςτρατθλάτθσ κι φςτερα ςφηυγοσ. 16

17 Βλζπουμε όλεσ τισ γυναίκεσ να ηουν ςτθ ςκιά κάποιου ανδρόσ. Ακόμα και οι κεζσ υποτάςςονται εν τζλει ςτθ κζλθςθ του Δία. Πώσ οριοκετοφνται οι ανδρικζσ και γυναικείεσ υποχρεώςεισ Ανδρομάχθ και Ζκτορασ τθν Λλιάδα είναι ξεκάκαροι οι ρόλοι των δφο φφλων. Οι άνδρεσ υπεραςπίηονται τθν πατρίδα τουσ και τθν οικογζνειά τουσ και οι γυναίκεσ είναι ςφντροφοι «ομόκλινοι», μάνεσ και νοικοκυρζσ. Αςχολοφνται με τα παιδιά τουσ, το ςπίτι, τθ ρόκα, τθν θλακάτθ και τον αργαλειό και δίνουν εντολζσ ςτισ υπθρζτριζσ τουσ! Ο Ζκτορασ λζει ςτθν Ανδρομάχθ «Αλλά γφρνα ςτο ςπίτι ςου και κοίτα τθ δουλειά ςου ο αργαλειόσ και θ ρόκα να είναι θ μόνθ ςτου ζγνοια. Και πεσ ςτισ υπθρζτριεσ να κάνουν το ίδιο. Κι άςε τον πόλεμο ςτουσ άνδρεσ» (Ραψωδία Ηϋ, ). Σόςο θ Ανδρομάχθ όςο και θ Ελζνθ υφαίνουν ςτον αργαλειό. τθν Γϋ Ραψωδία (ςτ ) θ Ελζνθ υφαίνει ςτο πανί ςκθνζσ από τισ μάχεσ, που δόκθκαν για χάρθ τθσ ςτθν Σροία. Θ μεν Ανδρομάχθ φοβάται μθν γίνει λάφυρο πολζμου, όπωσ και θ μάνα τθσ, θ δε Ελζνθ είναι ουςιαςτικά ζνα λάφυρο κι εκείνθ, αφοφ πουκενά δεν περιγράφεται θ προςωπικότθτά τθσ, ενϊ φαίνεται να ζχει παραδοκεί ςτθ μοίρα τθσ. ΠΘΓΕ 1. Η Ιλιάδα του Ομιρου, Βϋ Γυμναςίου ΟΕΔΒ. 2. Θ ταινία «Σροία» του Βολφγκανγκ Πιτερςεν, Warner Brothers. 3. Γιϊργοσ Βαςιλείου Μιχαιλ, Ομιρου Ιλιάδα, εκδόςεισ Πατάκθ, ςελ Αργυρϊ Μαντόγλου, Η δεφτερθ ηωι μεγάλων λογοτεχνικών ζργων και δθμοςίευςθ ςτθν Ελευκεροτυπία 24 Νοεμβρίου

18 5. υγγραφι κειμζνου για το οπιςκόφυλλο βιβλίου, το οποίο να προςπακεί να ελκφςει ζφθβουσ αναγνώςτεσ Θ Φραγκογιαννοφ είναι μια θλικιωμζνθ χιρα, που ζχει ηιςει, ωσ ςφηυγοσ, ωσ μθτζρα κι ωσ γιαγιά, πολφ δφςκολα. Ζχει αντιμετωπίςει πολλά προβλιματα ςτθ ηωι τθσ. Όλα τα χρόνια ιταν δφςκολα. Από παιδί είχε μάκει να δουλεφει, διότι θ οικογζνειά τθσ ιταν πολφ φτωχι. Ζνα από τα βράδια που ξενυχτοφςε, προςζχοντασ τθν άρρωςτθ εγγονι τθσ, κυμικθκε τισ δυςκολίεσ που είχε περάςει ςτθ ηωι τθσ. τθ κφμθςι τουσ, κόλωςε το μυαλό τθσ και ςκότωςε το βρζφοσ, προκαλϊντασ του αςφυξία. Κανζνασ όμωσ δεν τθ κεϊρθςε φποπτθ για το φόνο του ανιλικου παιδιοφ. Δυςτυχϊσ, δεν ςταμάτθςε εκεί. υνζχιςε ςε επόμενα δφο ακϊα ανιλικα κοριτςάκια. τθν προςπάκειά τθσ να ξεφφγει από τουσ χωροφφλακεσ, όταν πια ζγινε αντιλθπτι θ φονικι τθσ δράςθ, θ πρϊτθ και μοναδικι ςκζψθ που τθσ ζρχεται ςτο μυαλό είναι να πάει ςτο ερθμθτιριο ενόσ αςκθτι, για να εξομολογθκεί τα εγκλιματα που ζχει διαπράξει. 6. Σαφτιςθ με κάποιον ιρωα κι αντιγραφι ςελίδων του θμερολογίου του ι επιςτολών του ΣΟ ΠΡΩΣΟ ΣΕΦΑΝΛ Είμαι πολφ χαροφμενθ, γιατί νιϊκω ότι εκπλθρϊνεται ό,τι ζχω ςκεφτεί και ό,τι ζχω ονειρευτεί. Ηω με τον άνκρωπο που αγαπϊ και είμαι πολφ ευτυχιςμζνθ. Πιςτεφω ότι με αυτόν τον άνκρωπο κα ηιςω όλθ τθ ηωι που ςκεφτόμουνα από τθν παιδικι μου θλικία. [... ] ιμερα το βράδυ τα ςυναιςκιματα που με κατακλφηουν είναι απαίςια, διότι βιάςτθκα να εμπιςτευτϊ αυτόν τον άνκρωπο. Αιςκάνομαι ότι δεν λογάριαςε οφτε το ςπίτι μασ οφτε τον πατζρα και τθ μθτζρα, μα 18

19 κυρίωσ εμζνα. Μα ειλικρινά ο άνκρωποσ που αγάπθςα και ερωτεφτθκα δεν ςεβάςτθκε τίποτα. ΔΕΤΣΕΡΟ ΣΕΦΑΝΛ Κζλω να ξαναερωτευτϊ, να ξανανιϊςω γυναίκα. Αρκετι πίκρα πιρα από τον πρϊτο μου γάμο. Ιταν θ πρϊτθ φορά που δόκθκα ολοκλθρωτικά ςε ζναν άνκρωπο, τον αγάπθςα και τον ερωτεφτθκα περιςςότερο από κάκε άλλον. Σο μόνο καλό ςε αυτόν τον γάμο ιταν θ γζννθςθ τθσ κόρθσ μου. Ιταν το τελευταίο δϊρο που μου άφθςε αυτόσ ο άνκρωποσ. Μου αςκοφνται πολλζσ πιζςεισ μζςα από τθν οικογζνειά μου. Όλοι όςοι με ξζρουν μου λζνε το ίδιο ακριβϊσ πράγμα, πωσ πρζπει να ξαναπαντρευτϊ και πωσ πρζπει να ξαναφτιάξω τθ ηωι μου. Όςο θ κόρθ μου μεγαλϊνει, ζτςι μεγαλϊνουν και τα ζξοδα. Δυςτυχϊσ τα δανεικά είχαν αρχίςει μζρα με τθ μζρα να λιγοςτεφουν. Σο ζνα προξενιό διαδζχεται το άλλο, ο Αντϊνθσ δεν μου ταιριάηει κακόλου. Είναι μεγάλοσ ςε θλικία και πολφ περίεργοσ ςαν χαρακτιρασ. Ασ μθν ιταν αυτι θ καταραμζνθ ανάγκθ και κα ςου ζλεγα εγϊ αν κα γυρνοφςα να τον κοιτάξω. ΣΟ ΣΡΛΣΟ ΣΕΦΑΝΛ Είμαι εξοργιςμζνθ. Θ καλφτερι μου φίλθ, θ κυρα-εκάβθ, μοφ προξενεφει το γιο τθσ, το Κόδωρο. Αν είναι δυνατόν! Νιϊκω απαίςια. Να κάνω εγϊ πεκερά τθν κυρα-εκάβθ! Οφτε να το ςκεφτϊ δεν κζλω. Δεν ξανακάνω αυτό το λάκοσ. Ζβαλα ςτο κεφάλι μου ιδθ δυο ςτεφάνια. Δεν κα τα ξανακάνω για τρίτθ φορά. Σϊρα πια, ζτςι όπωσ είμαι εγϊ τϊρα, και τον πρίγκθπα του παραμυκιοφ να μου φζρουν, πάλι όχι κα ζλεγα.*... + ιμερα ιρκε ςτο ςπίτι μου θ κόρθ τθσ κυρα-εκάβθσ και δειλά-δειλά μου προξζνευε τον αδερφό τθσ. Σϊρα πια που όλα ζχουν τελειϊςει με τον πόλεμο ζχω πιο κακαρό μυαλό. Ζχω καταλάβει πωσ κάτι κζλει να μου πει κι εκείνοσ, αλλά διςτάηει. Δεν μπορϊ πια να ακοφω άλλο τον κόςμο. Όλοι μου λζνε να κάτςω ςτα αβγά μου και να μθν ξαναπαντρευτϊ, αλλά αυτό 19

20 που νιϊκω με το Κόδωρο δεν το ζχω ξανανιϊςει με κανζναν άλλον άντρα ςτθ ηωι μου. 7. Σα φφλα ςτθν τζχνθ CHAGALL Mark Lovers with Daisies Μζςα ςτο κίτρινο τθσ χαράσ αγκαλιάηεται το ερωτευμζνο ηευγαράκι. Ο άνδρασ κρατά τθ γυναίκα με ςτοργι και ςεβαςμό. 20

21 RENOIR Pierre Auguste Dance at Bougival Θ όμορφθ γυναίκα χαμθλϊνει το βλζμμα κακϊσ ςκφβει να τθ φιλιςει ο καβαλιζροσ τθσ που τθν κρατά ςφιχτά ςτθν αγκαλιά. PICASSO Pablo Spanish Couple in front of an Inn 21

22 Θ μαγεία του μωβ του φορζματοσ τθσ κυρίασ δζνει με το χρϊμα του ουρανοφ και με το τρυφεροό τθσ φφοσ κακϊσ ςτρζφεται γλυκά να μιλιςει ςτον άνδρα που κάτι τθ ρωτά. VAN GOGH Vincent Morning with farmer and pitchfork Σο ηευγάρι γεωργϊν πάει για δουλειά. Θ γυναίκα καβάλα ςτ άλογο και ο άνδρασ με τα πόδια. AFREMOV Leonid Couple in the Rain Θ φκινοπωρινι βροχι, με τα μελιά χρϊματα, ωκεί τουσ δυο ερωτευμζνουσ να ςτριμωχτοφν κάτω από μια ομπρζλλα. 22

23 ΠΘΓΕ search?q=most famous paintings of couples romantic paintings of couples Chagall https://www.google.com/search?q=paintings+of+chagall&rls=com.microsoft:el:ie- Address&ie=UTF-8&oe=UTF-8&sourceid=ie7&rlz=1I7ADFA_enGR475 Picasso https://www.google.gr/search?q=paintings+of+picasso&tbm=isch&tbo=u&source=univ &sa=x&ei=vr6wusarlknv0gwf_odyag&ved=0ccwqsaq&biw=1280&bih=603 van Gogh https://www.google.com/search?q=paintings+of+van+gogh&tbm=isch&tbo=u&source= univ&sa=x&ei=cr-wuqyrhvcy1awpuidgag&ved=0cckqsaq&biw=1280&bih=603 Afremov https://www.google.com/search?q=paintings+of+leonid+afremov&rls=com.microsoft:el :IE-Address&rlz=1I7ADFA_enGR475&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=XrwUsOoMceb0wXcl4DgAg&ved=0CCkQsAQ&biw=1280&bih=603 23

24 ΕΠΛΛΟΓΟ υνοψίηοντασ, ςε αυτι τθν εργαςία είδαμε τισ διαφορζσ ανάμεςα ςτα δφο φφλα, τουσ ςτερεότυπουσ ρόλουσ, τουσ οποίουσ εντοπίςαμε ςε πλικοσ λογοτεχνικϊν ζργων, κακϊσ και τισ ςχζςεισ που βαςίηονταν ςε ςυγκεκριμζνο κοινωνικό και ιςτορικό πλαίςιο. Επίςθσ, πολφτιμεσ πλθροφορίεσ μασ παρείχε θ ςφγκριςθ μθ λογοτεχνικοφ κειμζνου με ομόκεμο λογοτεχνικό υλικό και επιπλζον διδακτικζσ ςθμειϊςεισ με τισ οποίεσ ςυνκζςαμε τα αντίςτοιχα αντρικά και γυναικεία πορτρζτα. Ακόμα, επιςθμάναμε τθν οπτικι γωνία μζςω τθσ οποίασ καταςκευάηεται το ςτερεότυπο του φφλου και προςδιορίςαμε τον απϊτερο ςκοπό του ςυγγραφζα, δθλαδι τθν προβολι αυτοβιογραφικοφ υλικοφ και βιωματικϊν εμπειριϊν, διατθρϊντασ ταυτόχρονα μια αποςταςιοποιθμζνθ ςτάςθ. τθ ςυνζχεια, ςθμαντικό ςτοιχείο ιταν και θ αλλαγι του αφθγθτι τθσ ιςτορίασ, δίνοντασ ζμφαςθ ςτθ ςθμαςία τθσ φωνισ. Αντλιςαμε υλικό και από τισ μεταφορζσ των ςυγκεκριμζνων λογοτεχνικϊν ζργων ςτθν τθλεόραςθ και ςτον κινθματογράφο και καταλιξαμε ςτο ςυμπζραςμα ότι θ ακριβισ πιςτότθτα με το λογοτεχνικό ζργο δεν ςυνοδεφεται πάντα και από ανάλογθ ποιότθτα τθσ διαςκευισ. Ακόμα, ταυτιςτικαμε με κάποιον ιρωα και μζςα από αυτιν τθν ταφτιςθ προχωριςαμε ςτθ ςυγγραφι ςελίδων του θμερολογίου του ι των επιςτολϊν του. Σζλοσ, αναλφςαμε το ρόλο τθσ ψυχολογίασ ςτθ λογοτεχνία και γενικότερα ςτθν τζχνθ. Ευελπιςτοφμε το οπιςκόφυλλο που ςυντάξαμε να είναι ελκυςτικό για τουσ ζφθβουσ αναγνϊςτεσ. 24

25 ΒΛΒΛΛΟΓΡΑΦΛΑ Βικιπαιδεία θμειϊςεισ από τθ φιλόλογο κ. Δοφρου Κείμενα Νεοελλθνικισ Λογοτεχνίασ α' τεφχοσ Α' λυκείου Κείμενα Νεοελλθνικισ Λογοτεχνίασ β' τεφχοσ Βϋ λυκείου Κείμενα Νεοελλθνικισ Λογοτεχνίασ γ' τεφχοσ Γ' λυκείου 25

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Περίοδοσ εξετάςεων Προςδοκία για αποτζλεςμα ανάλογο των προςπακειϊν μασ και του χρόνου που αφιερϊκθκε Τι είναι ο φόβοσ των εξετάςεων; Ο φόβοσ

Διαβάστε περισσότερα

Γεϊργιοσ Βιηυθνόσ, Το αμάρτθμα τθσ μθτρόσ μου (απόςπαςμα).

Γεϊργιοσ Βιηυθνόσ, Το αμάρτθμα τθσ μθτρόσ μου (απόςπαςμα). ΕΞΕΤΑΗΟΜΕΝΟ ΜΑΚΘΜΑ:ΛΟΓΟΤΕΧΝΛΑ ΚΕΩΘΤΛΚΘΣ ΚΑΤΕΥΚΥΝΣΘΣ ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ:.. ΕΛΣΘΓΘΤΘΣ:ΟΚΑΣ ΚΛΕΑΧΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ ΜΑΚΘΤΘ: Θζμα Α Αϋ. ΚΕΙΜΕΝΟ Γεϊργιοσ Βιηυθνόσ, Το αμάρτθμα τθσ μθτρόσ μου (απόςπαςμα). Πταν επανιλκον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Βαςικοί παράγοντεσ ςτθ δθμιουργία των φόβων μπορεί να είναι: Οι προθγοφμενεσ αρνθτικζσ εμπειρίεσ του παιδιοφ: π.χ. με ζνα ηϊο ι ζνα αντικείμενο.

Βαςικοί παράγοντεσ ςτθ δθμιουργία των φόβων μπορεί να είναι: Οι προθγοφμενεσ αρνθτικζσ εμπειρίεσ του παιδιοφ: π.χ. με ζνα ηϊο ι ζνα αντικείμενο. ΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΦΟΒΟΙ Ο φόβοσ είναι ζνα από τα πιο κοινά ςυναιςκιματα του ανκρϊπου και αποτελεί μια φυςιολογικι αντίδραςθ απζναντι ςε ζναν πραγματικό ι αναμενόμενο κίνδυνο. Στθν ουςία, είναι μια αντίδραςθ

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο

Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΟ ΔΘΜΟΤΛΚΟ ΣΧΟΛΕΛΟ ΜΑΩΝΛΟΥ- ΨΕΜΑΤΛΣΜΕΝΟΥ Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο Διαθεματική Εργαςία από τουσ μαθητέσ τησ Γ και Δ τάξησ. Δαςκάλα: Φρυςοβαλάντω Θουκυδίδου ΣΧΟΛΛΚΘ ΧΟΝΛΑ 2010 2011 ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Τα ψθφιακά λογικά κυκλϊματα που μελετιςαμε μζχρι τϊρα ιταν ςυνδυαςτικά κυκλϊματα. Στα ςυνδυαςτικά κυκλϊματα οι ζξοδοι ςε κάκε χρονικι ςτιγμι εξαρτϊνται αποκλειςτικά και μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ.

ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ. ΓΕΙΑ ΣΑΣ! ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ. ΕΡΕΙΔΘ ΞΕΩ ΚΑΙ ΒΛΕΡΩ, ΟΤΙ ΥΡΑΧΕΙ ΑΚΕΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΡΟΥ ΔΥΣΚΟΛΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΞΕΚΙΝΘΣΕΙ ΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΩΣΤΘΣ ΔΙΑΤΟΦΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι τησ ΕΠ (11-14) Ερμθνεία Ερώτηςη Θζμα Επαυξήςεισ - περιγραφή Εξήγηςη

Το παιχνίδι τησ ΕΠ (11-14) Ερμθνεία Ερώτηςη Θζμα Επαυξήςεισ - περιγραφή Εξήγηςη Το παιχνίδι τησ ΕΠ (11-14) Ερμθνεία Ερώτηςη Θζμα Επαυξήςεισ - περιγραφή Εξήγηςη 0 Χαρακτθριςτικά 1 Χαρακτθριςτικά 2 Χαρακτθριςτικά 3 Χαρακτθριςτικά Μια ταινία καταγραφισ κα παρουςιάηει τα δεδομζνα που

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Προγράμματα Management Trainees Ένα πεδίο ανηαγφνιζμού για ηα νέα ηαλένηα Οξφσ ανταγωνιςμόσ Σε

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντθςθ φιλίασ και γνωριμίασ. LUPUS CYPRUS - LUCY www.lupuscyprus.com

Συνάντθςθ φιλίασ και γνωριμίασ. LUPUS CYPRUS - LUCY www.lupuscyprus.com Συνάντθςθ φιλίασ και γνωριμίασ LUPUS CYPRUS - LUCY www. 19/02/2014 θ ηωι μασ με τον κ.σελ Όλουσ μασ ενϊνει κάτι πολφ δυνατό και ιδιαίτερο. Δεχτικαμε εντελϊσ ξαφνικά ζνα ανεπικφμθτο και μόνιμο ςφντροφο,

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέςματα αξιολόγηςησ των ςυμμετεχόντων

Αποτελέςματα αξιολόγηςησ των ςυμμετεχόντων Σεμινάριο μεικτήσ μάθηςησ του ΚΠΕ Βιςτωνίδασ: «Δημιουργία παρουςιάςεων για την περιβαλλοντική εκπαίδευςη με χωροταξική οργάνωςη τησ πληροφορίασ: το διαδικτυακό εργαλείο Prezi» Αποτελέςματα αξιολόγηςησ

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδώ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και

Διαβάστε περισσότερα

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ ROUGE PARIS είναι Μοντζρνα ροφχα, για όλεσ τισ ϊρεσ τθσ θμζρασ, για κάκε περίςταςθ από τα ψϊνια, τθ δουλειά ωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΜΜΕΝΟΣ ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ ΕΡΩΤΑΣ

ΚΛΕΜΜΕΝΟΣ ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ ΕΡΩΤΑΣ ΚΛΕΜΜΕΝΟΣ ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ ΕΡΩΤΑΣ Άνοιξθ. Θ νφχτα φωτίςτθκε απότομα τα ςκοτάδια τθσ διαλφκθκαν ςτον απζραντο ουρανό και το φωσ ξεχφκθκε ςε όλθ του τθν ζκταςθ. Το πρωί ιταν γλυκό και απάνεμο. Στα δζντρα ξεπρόβαλλαν

Διαβάστε περισσότερα

Ιςτορία: αφιγθςθ για το παρελκόν

Ιςτορία: αφιγθςθ για το παρελκόν Δθμιτριοσ Βλάχοσ φμβουλοσ Φιλολόγων Ροδόπθσ Επιμόρφωςθ ςτθν Ιςτορία Γϋ Γυμναςίου Ενότθτα 48: Κατοχι Αντίςταςθ Απελευκζρωςθ Ιςτορία: αφιγθςθ για το παρελκόν Παρελκόν: το όχι πια τώρα Μζλλον: το όχι ακόμθ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email 1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email Η υπθρεςία My Cosmos Email αναβακμίηεται λειτουργικά και αιςκθτικά από Σετάρτθ 05 Νοεμβρίου 2014. Αυτό ςθμαίνει ότι το My Cosmos Email κα λειτουργεί ολοκλθρωμζνα μζςα από ζνα

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

3Ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ

3Ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ 2010 ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΟΜ.Κ.Ε. 3Ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ Αγαπθτοί/εσ Νζοι/εεσ το Φκινόπωρο ζκανε τθν εμφάνιςθ του και όλοι επιςτρζψαμε από τισ διακοπζσ, εφοδιαςμζνοι με υπζροχεσ αναμνιςεισ, όρεξθ και ενεργεία.

Διαβάστε περισσότερα

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ Μάκετε περιςςότερα για τθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ. Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τουσ παρακάτω ςυνδζςμουσ για να μεταβείτε ςε ςυγκεκριμζνα κζματα ι να μετακινθκείτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά Είςοδοσ ςτο πρόγραμμα Ρυιμίςεισ ζυγοφ Αλλαγι IP διεφκυνςθσ ηυγοφ Ρυκμίςεισ επικοινωνίασ Αποκικευςθ Ρυιμίςεισ εφαρμογθσ DIGICOM

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Σθλεομοιότυπου (Fax Service) ςε Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠ ΕΔ/41 Αφγουςτοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΕΜΑ Α ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 Α1. - γ. ςφφιλθ Α2. - α. ερυκρόσ μυελόσ των οςτών Α3. - β. εντομοκτόνο Α4. - β. καταναλωτζσ 1θσ τάξθσ Α5. - δ. μία οικογζνεια ΘΕΜΑ Β Β1. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Γιατί να μάκετε για το φωτιςμό χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςτο ςπίτι ςασ; Ζχει εκτιμθκεί ότι περνάμε το 90% τθσ ηωισ μασ ςε εςωτερικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ασ προβλθματιςτοφμε Κάκε απόφαςθ που παίρνει κανείσ ςιμερα είναι κακοριςτικι για το μζλλον του Ασ προβλθματιςτοφμε Είναι όμωσ και άμεςα ςυνδεδεμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ HIV / AIDS Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ 2011 Σελίδα 0 από 12 HIV / AIDS Το AIDS είναι ζνα ςεξουαλικό μεταδοτικό νόςθμα και δεν αποτελεί πλζον μια κανατθφόρα αςκζνεια, αλλά μία χρόνια νόςο, για τθν

Διαβάστε περισσότερα

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport 1. Πλικτρο αφξθςθσ ιχου (+) / SRS πλικτρο 2. Ενδεικτικι Λυχνία 3. Πλικτρο Πολλαπλϊν Λειτουργιϊν (MFB) / Play/ Pause 4. Rewind 5. Fast Forward 6. Πλικτρο μείωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ 2014 Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ Για τθν Cineμάκεια Χίου Ζλενα Καλογρίδου, ςκθνοκζτθσ Ηκοποιόσ Αϋ: Ζτοιμθ. Ηκοποιόσ Βϋ: Ζτοιμοσ. Οπερατζρ: Ζτοιμοσ. κθνοκζτθσ: Να φφγει

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Εργαςίασ: Αποςτολάκθσ Αριςτείδθσ Δθμόκα Κωνςταντίνα Κονίνθ Φερενίκθ Πάρςαλθ Ζωι

Ομάδα Εργαςίασ: Αποςτολάκθσ Αριςτείδθσ Δθμόκα Κωνςταντίνα Κονίνθ Φερενίκθ Πάρςαλθ Ζωι Μάκθμα: E-Marketing Θζμα: Δθμιουργία ιςτοςελίδασ Τπ. Κακθγθτισ: Δθμθτριάδθσ. Ομάδα Εργαςίασ: Αποςτολάκθσ Αριςτείδθσ Δθμόκα Κωνςταντίνα Κονίνθ Φερενίκθ Πάρςαλθ Ζωι φνοψθ Η εποχι που ηοφμε ζχει χαρακτθριςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Σχζδιο Μακιματοσ Νο9 «SimSafety» Σενάριο Δραςτθριότθτασ: Κουίη

Σχζδιο Μακιματοσ Νο9 «SimSafety» Σενάριο Δραςτθριότθτασ: Κουίη Σχζδιο Μακιματοσ Νο9 «SimSafety» Σενάριο Δραςτθριότθτασ: Κουίη 1. Μάκθμα (κατά το οποίο μπορεί να διδαχτεί θ ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα): Αγγλικά, Πλθροφορικι, Ευζλικτθ ηϊνθ ςτθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ.

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ

Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ... - 4 - ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΧΡΗΗ... - 8 - ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΞΗ... - 8 - ΗΜΕΙΩΕΙ... - 8 - ΟΔΗΓΙΕ ΧΡΗΗ... - 10 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΝΕΑ... - 10 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες 1 Πρωτεΐνες Πρωτεΐνεσ : Οι πρωτεΐνεσ είναι ουςίεσ «πρώτθσ» γραμμισ για τουσ οργανιςμοφσ (άρα και για τον άνκρωπο). Σα κφτταρα και οι ιςτοί αποτελοφνται κατά κφριο λόγο από πρωτεΐνεσ. Ο ςθμαντικότεροσ όμωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ. Η Ελλθνικι κλάςθ Dragon ςε ςυνεργαςία με τον Ναυτικό Πμιλο Ελλάδοσ και υπό τθν αιγίδα τθσ Ελλθνικισ Ιςτιοπλοϊκισ Ομοςπονδίασ, κα διοργανώςει τουσ ακόλουκουσ αγώνεσ το 2011 1. ΚΤΠΕΛΛΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ - MARITIME

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση «Μισθός 2005»

Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Έκδοση 8.5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Βιμα 1 ο. Κάνουμε φφλαξθ των αρχείων από τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ του προγράμματοσ. Εργαλεία Φφλαξθ c:\msteuro\20111001 *Εντάξει+ Όποσ: 20111001

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη Εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη 1 Περιεχόμενα 1. Δθμιουργία λογαριαςμοφ... 3 2. Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα... 5 3. Υπενκφμιςθ κωδικοφ πρόςβαςθσ και Ονόματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ακλθτζσ τθσ Πίςτθσ

Οι Ακλθτζσ τθσ Πίςτθσ Σ Θ Μ Ε Λ Ω Σ Ε Λ Σ Γ Λ Α Μ Α Κ Θ Μ Α Τ Α Β Λ Β Λ Λ Κ Ω Ν Τ Α Ξ Ε Ω Ν ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ Οι Ακλθτζσ τθσ Πίςτθσ Καταςκινωςθ ουνίου 2014 Ε λ ε φ κ ε ρ ε σ Ε υ α γ γ ε λ ι κ ζ σ Ε κ κ λ θ ς ί ε σ Ε λ λ ά δ

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : Ανακαίνιςη κοςμηματοπωλείου ςε διατηρητζο κτίριο

Θζμα : Ανακαίνιςη κοςμηματοπωλείου ςε διατηρητζο κτίριο Θζμα : Ανακαίνιςη κοςμηματοπωλείου ςε διατηρητζο κτίριο Πτυχιακι εργαςία : Ζλενα Αλυφαντάρου Επιβλζπουςα κακθγιτρια : κα Χριςτίνα Πανουτςοποφλου [1] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ειςαγωγι. Ζρευνα για το διατθρθτζο Γεωγραφικι

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγέλματα. Εργασιακά στερεότυπα. Περιβάλλον Εργασίας. Εργασιακές Σχέσεις. Εξοπλισμός μέσα παραγωγής

Επαγγέλματα. Εργασιακά στερεότυπα. Περιβάλλον Εργασίας. Εργασιακές Σχέσεις. Εξοπλισμός μέσα παραγωγής Επαγγέλματα Εργασιακά στερεότυπα Περιβάλλον Εργασίας Εργασιακές Σχέσεις Εξοπλισμός μέσα παραγωγής Πταν δθμιουργείται μια κινθματογραφικι ταινία ενςωματϊνονται ς αυτιν και «απακανατίηονται» πολλά και διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΝΟΣΗΣΕ ΕΛ. ΣΥΛΛΟΓΘ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2 ΘΕΤΙΚΕΣ & ΕΦΑΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΡΙΣΤΘΜΕΣ 2

Διαβάστε περισσότερα

Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων

Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων Στο πλαίςιο του μακιματοσ Οικιακισ Οικονομίασ και Οικολογίασ τθσ Βϋ Γυμναςίου, και ςυνδυάηοντασ τισ ενότθτεσ τθσ Οικολογικισ

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ. Διδακτικι Ενότθτα: ΡΑΣΙΜΟ ΠΡΟ ΣΑ ΑΣΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕ ΑΝΑΓΚΕ

ΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ. Διδακτικι Ενότθτα: ΡΑΣΙΜΟ ΠΡΟ ΣΑ ΑΣΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕ ΑΝΑΓΚΕ ΜΑΘΗΜΑ: Νζα Ελλθνικι Γλϊςςα ΣΑΞΗ: ΒϋΛΤΚΕΙΟΤ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΩΡΕ: 1 (45 λεπτά) ΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Διδακτικι Ενότθτα: ΡΑΣΙΜΟ ΠΡΟ ΣΑ ΑΣΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕ ΑΝΑΓΚΕ Μορφι Διδαςκαλίασ: Διαλογικι ομαδικι ςυμμετοχικι Μζκοδοσ Διδαςκαλίασ:

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

ASSOCIATE PLATINUM V7+ USER MANUAL

ASSOCIATE PLATINUM V7+ USER MANUAL 1 1. Καταγραφι γενικϊν παραμζτρων του ςυςτιματοσ 2. Εξζταςθ αςκενι και διαχείριςθ αρχείου αςκενϊν 3. Εκτφπωςθ κλινικισ εξζταςθσ 4. Κατάλογοσ και επιλογι ορκωτικοφ 5. Διαχείριςθ και Αποςτολι παραγγελιϊν

Διαβάστε περισσότερα

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers.

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers. ESC CAMPS H HELLENIC ROWING κζλει να δθμιουργιςει Esc Camps, ζνα ςε κάκε περιοχι των Πρωτακλθτϊν. Στόχοσ του camp είναι θ φιλοξενία νζων και ομάδων από το εξωτερικό, με απϊτερο ςκοπό τθν ακλθτικι τουριςτικι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE Ζκδοςη 1.2 1 Ειςαγωγή ςτο ςφςτημα Μπαίνουμε ςτο www.datalabs.edu.gr και με κλικ ςτθν καρτζλα tube μεταφερόμαςτε ςτθ ςελίδα του. Κάτω δεξιά μασ ηθτάει να ειςάγουμε το

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone

Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone Ονοματεπώνυμο: Επιβλζπων: ιώπθσ πφροσ

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α Λυκείου Νίκοσ Αναςταςάκθσ Γενικό Λφκειο Βάμου 2008-2010

Φυσική Α Λυκείου Νίκοσ Αναςταςάκθσ Γενικό Λφκειο Βάμου 2008-2010 Φυσική Α Λυκείου Νίκοσ Αναςταςάκθσ Γενικό Λφκειο Βάμου 2008-2010 Περιεχόμενα Μεγζκθ Κίνθςθσ: ελίδεσ 1-4 Μετατόπιςθ, Σαχφτθτα, Μζςθ Σαχφτθτα Ευκφγραμμεσ Κινιςεισ: ελίδεσ 5-20 Ευκφγραμμθ Ομαλι Ευκ. Ομαλά

Διαβάστε περισσότερα

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES Ζνα ςυναρπαςτικό Luxury Boutique Hotel, το Zagori Suites, είναι ςκαρφαλωμζνο ςε υψόμετρο 1000 μζτρων, ςτθ Βίτςα Κεντρικοφ Ηαγορίου, δίπλα ςτο περίφθμο Φαράγγι του Βίκου και ςτα πζτρινα γεφφρια του Βοϊδομάτθ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ Κ. ΕΡΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΑΔΗ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ Κ. ΕΡΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΑΔΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ Κ. ΕΡΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΑΔΗ ουπιωνά Ιωάννα Σςαμίλθ Χριςτίνα 1 Περιεχόμενα Ειςαγωγι 3 To Social Shopping offline 3 Social Shopping ςτό διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρθματοδοτοφμενο από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΤΣΟΚΣΟΝΙΑ 1018

ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΤΣΟΚΣΟΝΙΑ 1018 ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΤΣΟΚΣΟΝΙΑ 1018 I. Η λειτουργία τησ Γραμμήσ Παρζμβαςησ για την Αυτοκτονία Η ΚΛΙΜΑΚΑ λειτουργεί από το 2007, τθ μοναδικι ςτθν Ελλάδα τθλεφωνικι Γραμμι Παρζμβαςθσ για τθν Αυτοκτονία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00 Οδηγίερ: ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00 1) Το εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από 7 ζελίδερ και πεπιλαμβάνει 25 θέμαηα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΗΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΗ ΤΓΕΙΑ. Δθμοςιογραφικι Εςτία, Λευκωςία. Παραςκευι, 11 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΕΔΡΙΟΤ

ΕΣΗΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΗ ΤΓΕΙΑ. Δθμοςιογραφικι Εςτία, Λευκωςία. Παραςκευι, 11 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΕΔΡΙΟΤ ΕΣΗΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΗ ΤΓΕΙΑ Δθμοςιογραφικι Εςτία, Λευκωςία Παραςκευι, 11 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΕΔΡΙΟΤ Οργανωτικι Επιτροπι υνεδρίου Υπουργείο Υγείασ o Δρ. Όλγα Καλακοφτα

Διαβάστε περισσότερα

κ. Υπουργζ, κ. Γενικζ,κ. πρόεδρε τθσ ΓΣΕΒΕΕ, κ. πρόεδρε τθσ ΕΣΕΕ, ςυνάδελφοι πρόεδροι των Επιμελθτθρίων.

κ. Υπουργζ, κ. Γενικζ,κ. πρόεδρε τθσ ΓΣΕΒΕΕ, κ. πρόεδρε τθσ ΕΣΕΕ, ςυνάδελφοι πρόεδροι των Επιμελθτθρίων. ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΠΡΟΕΔΡΟΤ Ε.Ε.Α. κ. Υπουργζ, κ. Γενικζ,κ. πρόεδρε τθσ ΓΣΕΒΕΕ, κ. πρόεδρε τθσ ΕΣΕΕ, ςυνάδελφοι πρόεδροι των Επιμελθτθρίων. Κυρίεσ και κφριοι, αγαπθτά μου παιδιά, καλθςπζρα ςασ Σε μια εποχι που

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΚΟΜΟ ΚΤΦΙΔΗ

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΚΟΜΟ ΚΤΦΙΔΗ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΚΟΜΟ ΚΤΦΙΔΗ 2014 ΠΡΟΘΕΕΙ 1 Πίλαθαο πεξηερνκέλωλ Πίνακας περιεχομένων... 1 Αθξωηεξηαζκόο... 3 Τη θάλεηε κεηά ηελ Εγρείξηζε... 4 Σε πεξίπηωζε Αθξωηεξηαζκνύ Κλήκεο... 4 Τη πξέπεη λα θάλεηε κεηά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ Η Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Συμμετοχισ ςε επιμορφωτικά Ρρογράμματα απευκφνεται ςε όλουσ τουσ Δθμοςίουσ Υπαλλιλουσ για ςυμμετοχι τουσ ςτα επιμορφωτικά προγράμματα που

Διαβάστε περισσότερα

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ υνδζςου με το μζλλον net-metering ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ net-metering ςτθ Ελλάδα Σο net-metering ι αλλιϊσ θ αυτοπαραγωγι επιτρζπει πλζον ςτον Ζλλθνα καταναλωτι να παράγει τθν θλεκτρικι ενζργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ!

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! από τθν ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0 Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! Μοχιανάκθσ Κωςτισ Διμοσ Ηρακλείου ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟΠΟ Σο φυςικό, το τεχνικό και ανκρϊπινο

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

109θ ςυνεδρίαςθ του προεδρείου του Euromil ςτθ Λιςαβόνα

109θ ςυνεδρίαςθ του προεδρείου του Euromil ςτθ Λιςαβόνα 109θ ςυνεδρίαςθ του προεδρείου του Euromil ςτθ Λιςαβόνα τθ ςκιά του κινιματοσ των Πορτογάλων λοχαγϊν, τθσ επανάςταςθσ των γαρυφάλλων, όπωσ παρζμεινε ςτθν παγκόςμια ιςτορία των λαϊκϊν επαναςτάςεων, πραγματοποιικθκε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST 1 1.1 Ειςαγωγό Για να λάβετε τα δεδομζνα του Τπ. Παιδείασ μζςω του επίγειου ψθφιακοφ ςιματοσ τθσ ΝΕΡΙΣ κα πρζπει, εάν δεν διακζτετε ιδθ, να προμθκευτείτε, να εγκαταςτιςετε

Διαβάστε περισσότερα

Φίλεσ και Φίλοι, Πειραιϊτιςςεσ και Πειραιϊτεσ, Καλϊσ ιρκατε, Καλϊσ ςασ βρικα. ασ ευχαριςτϊ. ασ ευχαριςτϊ απ τθν καρδιά μου

Φίλεσ και Φίλοι, Πειραιϊτιςςεσ και Πειραιϊτεσ, Καλϊσ ιρκατε, Καλϊσ ςασ βρικα. ασ ευχαριςτϊ. ασ ευχαριςτϊ απ τθν καρδιά μου Φίλεσ και Φίλοι, Πειραιϊτιςςεσ και Πειραιϊτεσ, Καλϊσ ιρκατε, Καλϊσ ςασ βρικα ασ ευχαριςτϊ ασ ευχαριςτϊ απ τθν καρδιά μου ασ ευχαριςτϊ για τθν παρουςία ςασ, Για τθν υποδοχι ςασ ασ ευχαριςτϊ γιατί αγκαλιάςατε

Διαβάστε περισσότερα

Θ ποιότθτα ηωισ ςτισ μεγάλεσ πόλεισ τθσ Ελλάδασ ςιμερα

Θ ποιότθτα ηωισ ςτισ μεγάλεσ πόλεισ τθσ Ελλάδασ ςιμερα Θ ποιότθτα ηωισ ςτισ μεγάλεσ πόλεισ τθσ Ελλάδασ ςιμερα Μάιοσ 2008 Διάγραμμα 1 Θ ΤΑΥΤΟΤΘΤΑ ΤΩΝ ΕΕΥΝΩΝ ΕΤΑΙΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΘ: ΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: PUBLIC ISSUE (Α.Μ. ΕΣ: 8). Μζλοσ ESOMAR, WAPOR, ΡΕΣΣ/ΣΕΔΕΑ ΚΑΘΘΜΕΙΝΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Εκνικι Ζρευνα για τα Μζςα Μαηικισ Ενθμζρωςθσ ςτθν Ελλάδα - 2007

Εκνικι Ζρευνα για τα Μζςα Μαηικισ Ενθμζρωςθσ ςτθν Ελλάδα - 2007 Εκνικι Ζρευνα για τα Μζςα Μαηικισ Ενθμζρωςθσ ςτθν Ελλάδα - 2007 Φεβρουάριοσ 2008 1452 / Διάγραμμα 1 Θ ΤΑΥΤΟΤΘΤΑ ΤΘΣ ΕΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΘ: ΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΡΛΘΘΥΣΜΟΣ: ΡΕΙΟΧΘ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΘΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΟΥΜΕ ΤΘΝ ΕΛΡΛΔΑ ΣΤΘΝ ΕΚΚΛΘΣΛΑ!

ΗΟΥΜΕ ΤΘΝ ΕΛΡΛΔΑ ΣΤΘΝ ΕΚΚΛΘΣΛΑ! 1 2 ΛΕΑ ΜΘΤΟΡΟΛΛΣ ΚΕΚΥΑΣ, ΡΑΞΩΝ & ΔΛΑΡΟΝΤΛΩΝ ΝΘΣΩΝ ΓΑΦΕΛΟ ΝΕΟΤΘΤΟΣ «ὑμῖν γάρ ἐςτιν ἡ ἐπαγγελία καί τοῖσ τζκνοισ ὑμῶν καί πᾶςι τοῖσ εἰσ μακράν, ὅςουσ ἄν προςκαλζςθται Κφριοσ ὁ Κεόσ ἡμῶν» (Πράξ. 2,39) ΗΟΥΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΩΝ : ΓΟΤΛΙΑΝΑ ΚΩΣΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΩΝ : ΓΟΤΛΙΑΝΑ ΚΩΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΩΝ : ΓΟΤΛΙΑΝΑ ΚΩΣΑ υνοπτικόσ Οδθγόσ για Γράψιμο Εκτζλεςθ Προγραμμάτων Java ςε Περιβάλλον DOS και NetBeans

Διαβάστε περισσότερα