Σα φφλα ςτθ λογοτεχνία

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σα φφλα ςτθ λογοτεχνία"

Transcript

1 ΕΡΓΑΛΑ Α' ΣΡΛΜΘΝΟΤ ΣΘ Ν. Ε. ΛΟΓΟΣΕΧΝΛΑ Α ΛΤΚΕΛΟΤ Σα φφλα ςτθ λογοτεχνία ΤΠΕΤΚΤΝΘ ΚΑΚΘΓΘΣΡΛΑ : κ. Ιρα Δοφρου ΤΝΣΟΝΛΜΟ ΕΡΓΑΛΑ: Λωάννα ταμοποφλου Δθμιτρθσ Κοκολιόσ Δθμιτρθσ Κοντογιάννθσ Κατερίνα Λζπουρθ Ευαγγελία Μαρτίνου Κοδωρισ Παντελζων ΜΑΚΘΣΕ: Άγγελοσ Αναγνωςτόπουλοσ Δθμιτρθσ Γερογιαννάκθσ Μαρία ελζςτε Γκονηάλεσ Κωνςταντάκθ Άρισ Παπαδιονυςίου Λωάννα ταμοποφλου Παναγιώτθσ Φαναριώτθσ Γιώργοσ Χατηθμαρινάκθσ Ακινα

2 ΕΛΑΓΩΓΘ τθν παροφςα εργαςία κα αςχολθκοφμε με τα φφλα ςτθ λογοτεχνία. Κα μελετιςουμε διάφορα λογοτεχνικά κείμενα και κα εντοπίςουμε τισ διαφορζσ ανάμεςα ςτο ανδρικό και το γυναικείο φφλο, κα προςπακιςουμε να αναδείξουμε τουσ ρόλουσ και τισ ςχζςεισ των δφο φφλων και να προβοφμε ςε αιτιολόγθςθ όλων των παραπάνω, εντάςςοντάσ τα ςτο κοινωνικό και ιςτορικό πλαίςιο τθσ εποχισ τισ ςυγγραφισ τουσ. Κατόπιν, κα προςπακιςουμε να αναηθτιςουμε και να ςυγκρίνουμε ζνα μθ λογοτεχνικό κείμενο με ζνα ομόκεμο λογοτεχνικό. τθ ςυνζχεια κα προβοφμε ςτθν επιςιμανςθ τθσ οπτικισ γωνίασ μζςω τθσ οποίασ καταςκευάηεται το ςτερεότυπο του φφλου, αντλϊντασ και πάλι υλικό απο τα κείμενά μασ. Κα ακολουκιςει, επίςθσ, ζρευνα των λόγων που πραγματοποιείται θ αλλαγι του αφθγθτι τισ ιςτορίασ και κα ςυγκρίνουμε ζνα λογοτεχνικό ζργο με τθ μεταφορά του ςτθ τθλεόραςθ ι τον κινθματογράφο. Ολοκλθρϊνοντασ τθν παροφςα εργαςία κρίναμε ςκόπιμο να ςυγγράψουμε ζνα κείμενο για το οπιςκόφυλλο, δομθμζνο με τζτοιο τρόπο ϊςτε να ελκφςει τουσ ζφθβουσ αναγνϊςτεσ. Κα ακολουκιςει ταφτιςθ με κάποιον απο τουσ ιρωεσ και θ ςυγγραφι ςελίδων τοφ θμερολογίου του ι των επιςτολϊν του. Σελευταίοσ ςτόχοσ μασ, να ςυνδζςουμε τθν ψυχολογία και τθν τζχνθ με τθ λογοτεχνία. 2

3 1.ΟΛ ΔΛΑΦΟΡΕ ΣΩΝ ΔΤΟ ΦΤΛΩΝ ΜΕΑ ΑΠΟ ΣΟ ΚΟΛΝΩΝΛΚΟ ΚΑΛ ΛΣΟΡΛΚΟ ΠΛΑΛΛΟ Ζχοντασ διαβάςει τα παρακάτω κείμενα: Του νεκροφ αδελφοφ, Η φόνιςςα, Πατζρα ςτο ςπίτι, Μονόλογοσ ευαιςκιτου,τα ρζςτα, αποςπάςαμε κάποια ςτοιχεία ςχετικά με τισ κοινωνικζσ διαφορζσ μεταξφ του ανδρικοφ και του γυναικείου φφλου ςτουσ νεότερουσ χρόνουσ. Κοινωνικό πλαίςιο: Αντρικό φφλο (ςφηυγοσ, πατζρασ, γιοσ ι αδελφόσ) Θ παλαιότερθ λογοτεχνία ζχει τθν τάςθ να παρουςιάηει το αντρικό φφλο ανϊτερο από το γυναικείο. Ζνασ άντρασ, εκείνθ τθν εποχι, ζπρεπε να είναι ςεβαςτόσ από όλουσ, θ άποψθ του δεν αμφιςβθτοφνταν από κανζναν και ιταν, κατά γενικι ομολογία, το ανϊτερο φφλο εκείνεσ τισ εποχζσ. Αρχικά, ςτο κείμενο του Εμμανουιλ Ροϊδθ, «Μονόλογοσ ευαιςκιτου», παρουςιάηεται ζνασ Ακθναίοσ, ςτα τζλθ του 19 ου αιϊνα, ουςιαςτικά αναίςκθτοσ, αδιάφοροσ, υποκριτισ, εγωιςτισ, ιδιοτελισ και άςπλαχνοσ, που πίςω από μία ευαιςκθςία κρφβει τα ελαττϊματά του. Όλεσ οι ενζργειεσ του ιρωα, ακόμα και ο γάμοσ, μετριοφνται με γνϊμονα το ςυμφζρον, κακϊσ ο εγωιςμόσ του «ευαίςκθτου» είναι τόςο μεγάλοσ, ϊςτε μπροςτά του τίποτε άλλο δεν φαίνεται ςθμαντικό. Ακόμα, ςτο κείμενο του Κωνςταντίνου Κεοτόκθ, «Θ τιμι και το χριμα» παρουςιάηεται ζνασ Κερκυραίοσ, ο Αντρζασ, που εκμεταλλεφεται όλεσ τισ δυνατότθτεσ που του παρζχει θ τότε κοινωνία, για να κερδίςει χριματα. Απϊτερόσ του ςκοπόσ φαίνεται να είναι θ αποκατάςταςθ τθσ οικονομικισ κατάςταςθσ και του ονόματοσ τθσ οικογζνειάσ του. Παρουςιάηεται να ζχει ςτακερά ςυναιςκιματα, αλλά θ ςυμπεριφορά του παρουςιάηει διακυμάνςεισ και πολλζσ φορζσ είναι αντίκετθ με αυτά. 3

4 το κείμενο «Σα ρζςτα»,του Κϊςτα Σαχτςι, θ μθτζρα μαλϊνει τον γιο τθσ επειδι, όταν τον ζςτελνε να παραλάβει κάποια πράγματα, εκείνοσ χάηευε κατά τθν επιςτροφι του και τα παιδιά τθσ γειτονιάσ τοφ ζκλεβαν τα ρζςτα. Πολλζσ φορζσ, μάλιςτα, τον μάλωνε για τον κάνει πιο δυνατό και να του «βάλει μυαλό». Ηθτοφμενό τθσ κατά τα λεγόμενά τθσ- ιταν να τον αποτρζψει από το να μοιάςει ςτον άντρα τθσ, ο οποίοσ τουσ είχε αφιςει όταν εκείνοσ ιταν ακόμα μικρόσ. Σζλοσ, ςτο κείμενο του Αλζξανδρου Παπαδιαμάντθ, «Θ Φόνιςςα» παρουςιάηεται μια γιαγιά, θ οποία δολοφονεί τισ εγγονζσ τθσ, αλλά και άλλα κοριτςάκια, προκειμζνου να μθν υποφζρουν από τθ μοίρα που τισ περιμζνει ωσ γυναίκεσ. Αυτό δεν ςθμαίνει πωσ δεν τισ αγαποφςε, απλά προτιμοφςε τα αγόρια λόγω του ότι κα είχαν ζνα πολφ καλφτερο μζλλον. Κοινωνικό πλαίςιο: Γυναικείο φφλο( ςφηυγοσ, αδελφι, κόρθ, μθτζρα) ε παλαιότερα χρόνια θ γυναίκα κατείχε κατϊτερθ κζςθ από τον άντρα. Αυτό ςυνζβαινε επειδι κεωροφνταν κοινωνικά κατϊτερθ, ςφμφωνα με τισ αντιλιψεισ τθσ εποχισ. Δθλαδι δεν είχε ίςεσ ευκαιρίεσ, ιταν κοινωνικά περικωριοποιθμζνθ και αυτό είχε ωσ αποτζλεςμα να τθσ φζρονται ανάλογα, αφινοντάσ τθσ ωσ ευκφνθ και «επιλογι» τθν ανατροφι των παιδιϊν τθσ και το νοικοκυριό. Για παράδειγμα, ςτθν παραλογι «Σου νεκροφ αδερφοφ» παρουςιάηεται μια ευτυχιςμζνθ οικογζνεια, οι οποία αποτελείται από τθ μάνα, τουσ εννιά αδερφοφσ και τθ μία κόρθ. H νεαρι κοπζλα εμφανίηεται να παραμζνει διαρκϊσ ςτο ςπίτι, δεχόμενθ τισ φροντίδεσ τθσ μθτζρασ, χωρίσ να τθν δει ποτζ ο ιλιοσ, ςτοιχείο που υποδθλϊνει τθν κοινωνικι τθσ κζςθ και τθν πεποίκθςθ τθσ εποχισ που ικελε τισ γυναίκεσ να μζνουν μακριά από βλζμματα τρίτων για να μθν κιχτεί θ τιμι τουσ. το κείμενο του Αλζξανδρου Παπαδιαμάντθ «Θ Φόνιςςα», θ γιαγιά με τθν εγκλθματικι τθσ ςτάςθ απζναντι ςτισ εγγονζσ τισ κζλει να δείξει 4

5 πωσ το γυναικείο φφλο είναι κατϊτερο, ανίςχυρο και, λόγω των τότε αντιλιψεων, μειονεκτικό. Σζλοσ, ςτο κείμενο του Αλζξανδρου Παπαδιαμάντθ, «Πατζρασ ςτο ςπίτι» θ Γιαννοφλα είναι μια αφοςιωμζνθ μθτζρα και ζνασ εργατικόσ άνκρωποσ που αγωνίηεται να ςυντθριςει τθν οικογζνειά τθσ, υπομζνοντασ τισ ταπεινϊςεισ και τα αρνθτικά ςχόλια. Γενικά, θ Γιαννοφλα αποτελεί χαρακτθριςτικό παράδειγμα γυναίκασ, που, αν και εργατικι και τίμια, αφοςιωμζνθ ςτθν οικογζνειά τθσ και ςτον άςωτο ςφηυγό τθσ, υφίςταται δριμεία κοινωνικι κριτικι. Λςτορικό πλαίςιο: Και ςτα δφο κείμενα του ο Παπαδιαμάντθσ αφθγείται ζνα κομμάτι τθσ ιςτορίασ δφο οικογενειϊν που χαρακτθρίηονται από ζντονθ οικονομικι ανζχεια και πείνα. Θ Ακινα εκείνθσ τθσ εποχισ δζχεται ζνα τεράςτιο μζροσ τοφ αγροτικοφ πλθκυςμοφ που αναηθτά καλφτερεσ ςυνκικεσ ηωισ. Παράλλθλα, Ζλλθνεσ τθσ διαςποράσ επιςτρζφουν ςτθν πρωτεφουςα. Θ κοινωνία χωρίηεται ςτθν πλοφςια και ςτθ λαϊκι τάξθ. το διιγθμα «Πατζρασ ςτο ςπίτι» τθ λαϊκι τάξθ εκπροςωπεί θ μάνα με τα παιδιά, που βρίςκεται ςτα όρια τθσ εξακλίωςθσ, ενϊ τθν πλοφςια ο άντρασ που βρίςκει τθν ευκαιρία να τουσ προςφζρει ελεθμοςφνθ. το νεότερο ιςτορικό πλαίςιο εντάςςεται το διιγθμα του Σαχτςι «Σα ρζςτα», το οποίο εξελίςςεται ςε μια φτωχογειτονιά τθσ Κεςςαλονίκθσ. Θ τότε Ελλάδα μαςτίηεται από μια γενικι υπανάπτυξθ, θ οποία επθρεάηει τισ διαφορζσ ανάμεςα ςτα δφο φφλα, ςτουσ ρόλουσ και τισ ςχζςεισ τουσ. Ο ιςχυρόσ ιταν, ςυνικωσ, ο άντρασ που ιταν πλοφςιοσ ι κοινωνικά ιςχυρόσ, ενϊ ο ανίςχυροσ ιταν είτε ο άντρασ είτε θ γυναίκα που ιταν φτωχόσ ι κοινωνικά αδφναμοσ. υνοψίηοντασ, οι κοινωνικζσ ανιςότθτεσ δεν κακορίηονταν μόνο από το φφλο αλλά και από τθν οικονομικι κατάςταςθ και τθ δφναμθ τθσ εξουςίασ. 5

6 2.ΑΝΑΗΘΣΘΘ ΚΑΛ ΤΓΚΡΛΘ ΜΘ ΛΟΓΟΣΕΧΝΛΚΟΤ (ΔΘΜΟΛΟΓΡΑΦΛΚΟΤ, ΕΠΛΣΘΜΟΝΛΚΟΤ) ΚΕΛΜΕΝΟΤ ΜΕ ΟΜΟΚΕΜΟ ΛΟΓΟΣΕΧΝΛΚΟ. ΛΟΓΟΣΕΧΝΛΚΟ ΚΕΛΜΕΝΟ:ΣΟ ΑΜΑΡΣΘΜΑ ΣΘ ΜΘΣΡΟ ΜΟΤ (διιγθμα του Γεωργίου Βιηυθνοφ) Θ ιςτορία είναι γραμμζνθ ςε πρϊτο πρόςωπο. Πρόκειται για αυτοβιογραφικό οικογενειακό δράμα και τα κφρια πρόςωπα είναι δφο, ο αφθγθτισ και θ μθτζρα του. Ο χϊροσ που εκτυλίςςεται είναι θ Βιηφθ τθσ Ανατολικισ Κράκθσ, ενϊ τα γεγονότα ςυνζβθςαν κατά τθν παιδικι θλικία του ςυγγραφζα. Θ γλϊςςα ανάμεικτθ, λόγια και δθμοτικι,διανκιςμζνθ με ιδιωματικζσ λζξεισ τθσ ιδιαίτερθσ πατρίδασ του. Επθρεαςμζνο από τα λογοτεχνικά ρεφματα τθσ Δυτικισ Ευρϊπθσ, είναι το πρϊτο νεοελλθνικό διιγθμα που αναφζρεται ςτο ψυχικό μαρτφριο και τθ βαριά ςυνείδθςθ, διειςδφοντασ ςε βάκοσ ςτθν ανκρϊπινθ ψυχι. Ο ςυγγραφζασ αφθγείται τθν ιςτορία με ηεςτά ςυναιςκιματα, ανκρωπιά και αμεςότθτα. Πλοκι : Αρχικά ο ςυγγραφζασ μάσ παρουςιάηει τα κφρια πρόςωπα του ζργου, τθν Αννιϊ, τθ μοναδικι αδελφι που ο ίδιοσ γνωρίηει, θ οποία είναι άρρωςτθ, και τθ χιρα μθτζρα τουσ, θ οποία είναι προςθλωμζνθ ς' αυτιν και παραμελεί τα τρία αγόρια τθσ. Θ αρρϊςτια τθσ Αννιϊσ επιδεινϊνεται και τελικά πεκαίνει και θ μθτζρα υιοκετεί μια ψυχοκόρθ, που τθ μεγαλϊνει με υπερβολικι ςτοργι και τθν παντρεφει, για να υιοκετιςει ςτθ ςυνζχεια ζνα άλλο, πολφ μικρό κοριτςάκι, κάτι που προξενεί τθν ζντονθ αντίδραςθ των αγοριϊν. τισ αντιδράςεισ των γιων τθσ, θ μθτζρα αποφαςίηει να τουσ αποκαλφψει το τρομερό μυςτικό τθσ: Θ εμμονι τθσ με τισ υιοκεςίεσ κοριτςιϊν οφείλεται ςε ζνα τραγικό γεγονόσ, για το οποίο νιϊκει τφψεισ εδϊ και χρόνια. Οι ενοχζσ που τθ βαςάνιηαν ιταν επειδι θ ίδια είχε καταπλακϊςει άκελά τθσ ςτον φπνο τθσ ζνα από τα παιδιά τθσ (το 6

7 μοναδικό τότε κοριτςάκι τθσ, που ιταν βρζφοσ) και οι υιοκεςίεσ είχαν ωσ ςτόχο τθν εξιλζωςι τθσ και τθν αναπλιρωςθ του τραγικοφ κενοφ. Οι τφψεισ τθσ δεν μπόρεςαν να απαλυνκοφν οφτε και μετά τθ ςυγχϊρεςθ του Πατριάρχθ ςτον οποίο και τθν οδιγθςε ο γιοσ τθσ για να εξομολογθκεί, με τθν ελπίδα να γαλθνζψει θ ψυχι τθσ, όπωσ χαρακτθριςτικά λζει ςτον γιο τθσ μετά τθ ςυγχϊρεςθ. Ψυχογραφικά Χαρακτθριςτικά Σο διιγθμα αποτελεί ψυχολογικι ανάλυςθ οικογενειακϊν ςχζςεων: ςχζςθ αφθγθτι μθτζρασ, ςχζςθ μθτζρασ με τα αρςενικά παιδιά τθσ, ςχζςθ μθτζρασ με τα κθλυκά παιδιά τθσ. Ζντονο το αυτοβιογραφικό και το βιωματικό ςτοιχείο. Θ επιμονι του ςυγγραφζα ςτον εςωτερικό κόςμο των κφριων προςϊπων, θ διείςδυςθ ςτο ψυχικό βάκοσ, οι αλθκινζσ ςχζςεισ των προςϊπων. Θ ςωςτι περιγραφι ςτθν απόδοςθ του δράματοσ τθσ μθτζρασ. Αποδίδει τα κίνθτρα τθσ ςυμπεριφοράσ των προςϊπων και τα ςυναιςκιματα τουσ. Κυριαρχία του μζτρου ςτθν απόδοςθ του δράματοσ, χωρίσ ακρότθτεσ και υπερβολζσ. Θ λεπτι ςυγκίνθςθ και θ ανκρωπιά Παιχνίδι ενοχισ και λφτρωςθσ. Θ αποκάλυψθ και θ κάκαρςθ του τζλουσ. Θ ψυχογραφικι διάςταςθ του κειμζνου εξυπθρετείται: με τθν προςεκτικι παρακολοφκθςθ των πράξεων των προςϊπων και του αντίκτυπου που ζχουν αυτζσ ςτα υπόλοιπα πρόςωπα. Οι πράξεισ και οι διακζςεισ τθσ μθτζρασ παρακολουκοφνται με αγωνία από τον αφθγθτι-παιδί που αποηθτά απεγνωςμζνα τθν αγάπθ και τθν προςοχι τθσ 7

8 με τθ χριςθ ςφντομων εςωτερικϊν μονολόγων, όπου οι ιρωεσ μάσ παρουςιάηουν τισ ςκζψεισ και τα ςυναιςκιματά τουσ (π.χ. οι ςκζψεισ του μικροφ παιδιοφ ζχοντασ ακοφςει τθν προςευχι τθσ μθτζρασ, οι ςκζψεισ τθσ μθτζρασ, ςτα πλαίςια τθσ δικισ τθσ αφιγθςθσ, όταν αντιλαμβάνεται ότι θ Αννιϊ κινδυνεφει να πεκάνει παρά τισ φροντίδεσ που τθσ παρζχει) με τθν περιγραφι των αντιδράςεων των προςϊπων ςτα πλαίςια των ςυγκροφςεϊν τουσ ι μπροςτά ςε ςθμαντικά γεγονότα (προςευχι τθσ μθτζρασ, αμάρτθμα τθσ μθτζρασ, εξομολόγθςθ ςτον αφθγθτι και ςτον πατριάρχθ) Θ επικυμία του αφθγθτι να παρουςιάςει τθ ςυναιςκθματικι κατάςταςθ των θρϊων, τισ ιδιαίτερεσ ψυχολογικζσ τουσ διακυμάνςεισ και φυςικά τθν επίδραςθ που αςκοφν ςτθν ψυχοςφνκεςι τουσ τα ςθμαντικά γεγονότα τθσ ιςτορίασ, διατρζχει όλο το κείμενο και αποτελεί τθν πρωταρχικι μζριμνά του. Είναι θ πρϊτθ φορά που για τθν ελλθνικι διθγθματογραφία ανοίγει ο δρόμοσ τθσ ψυχισ. Ζνασ νζοσ κόςμοσ αποκαλφπτεται εδϊ, ο κόςμοσ τθσ ςυνείδθςθσ, ο κόςμοσ του εςωτερικοφ προβλθματιςμοφ. ΜΘ ΛΟΓΟΣΕΧΝΛΚΟ : Προφυλακιςτζα θ μθτζρα που κατθγορείται ότι ςκότωςε το τριϊν μθνϊν μωρό τθσ / ΔΘΜΟΛΟΓΡΑΦΛΚΟ ΚΕΛΜΕΝΟ Δημοσιογραφικό Κείμενο : Προφυλακιςτζα κρίκθκε τθν Πζμπτθ, ζπειτα από τθν απολογία τθσ, θ 31χρονθ μθτζρα που κατθγορείται για το κάνατο του τριϊν μθνϊν βρζφουσ τθσ, ςτο Αλεποχϊρι Αχαΐασ. Από τθν πλευρά του, ο ςυνιγοροσ τθσ 31χρονοσ διλωςε, μετά τθν απολογία, ότι θ κατθγοροφμενθ μθτζρα δεν ικελε να ςκοτϊςει το παιδί τθσ, ςυμπλθρϊνοντασ πωσ κα ηθτιςει τθν ψυχιατρικι εξζταςθ 8

9 τθσ πελάτιςςασ του, με το αιτιολογικό ότι βρίςκεται ακόμα ςε επιλόχεια κατάκλιψθ. φμφωνα με τθν Αςτυνομία, θ 31χρονθ, αφοφ πρϊτα χτφπθςε το περαςμζνο άββατο το αγοράκι με τα χζρια τθσ, το πζταξε ςτο παρκοκρζβατο, ςτο οποίο δεν υπιρχε ςτρϊμα. Ζπειτα από κάποιεσ ϊρεσ, το βρζφοσ κατζλθξε, κακϊσ θ μθτζρα δεν ηιτθςε ιατρικι βοικεια. τθ ςυνζχεια, θ 31χρονθ τοποκζτθςε το βρζφοσ ςτο ψυγείο, που βρίςκεται ςτθν αποκικθ. Σο πτϊμα το παιδιοφ ανακαλφφκθκε από τον πατζρα του, ο οποίοσ και ειδοποίθςε και τθν Αςτυνομία. Θ κατθγοροφμενθ αναμζνεται να προφυλακιςτεί ςτο ςωφρονιςτικό κατάςτθμα τθσ Κιβασ. το Δθμοςιογραφικό κείμενο ζχουμε ςχετικά με τον φόνο του βρζφουσ : Ενθμζρωςθ ςχετικά με τθν θλικία τθσ μθτζρασ και του βρζφουσ Σοποκεςία όπου ζγινε ο φόνοσ Ενθμζρωςθ για τθν ψυχολογικι κατάςταςθ τθσ μθτζρασ Χϊροσ όπου βρζκθκε το νεκρό βρζφοσ Περιγραφι εγκλιματοσ Άρα ςτο Δθμοςιογραφικό κείμενο ζχουμε μια απλι περιγραφι γεγονότων. ε ςφγκριςθ με το Λογοτεχνικό κείμενο λείπει : H παρουςίαςθ των ςυναιςκθμάτων (φρίκθ, πανικόσ, τρόμοσ, παράπονο, πικρία κραυγζσ, κλάμα.) Θ κατανόθςθ για το τι ζχει κάνει θ μθτζρα και αν κα υποφζρει για όλθ τθσ τθ ηωι για το αμάρτθμά τθσ. Σθν ζνταςθ του πόνου όταν καταλαβαίνει ότι το παιδί είναι νεκρό. 9

10 Θ ςωςτι περιγραφι ςτθν απόδοςθ του δράματοσ τθσ μθτζρασ. ΤΜΠΕΡΑΜΑ Δυο κείμενα μποροφν να αναφζρονται ςτο ίδιο κζμα και παρόλα αυτά να το προςεγγίηουν με διαφορετικό τρόπο. Αυτό ζχει να κάνει με το ςκοπό και το είδοσ που καλείται να υπθρετιςει το κάκε κείμενο. Ζνα μθ λογοτεχνικό κείμενο, δθμοςιογραφικό ι επιςτθμονικό χρθςιμοποιεί καταρχιν διαφορετικι γλϊςςα, πολφ πιο απλι από ζνα λογοτεχνικό κείμενο. Απουςιάηει πλιρωσ ο λυριςμόσ, τα επίκετα, θ φανταςία και θ υπερβολι που ςυναντάμε ςτα λογοτεχνικά κείμενα. Αντίκετα, ο λόγοσ είναι απλόσ και λιτόσ, ςε γλϊςςα κακθμερινι, ϊςτε να γίνεται κατανοθτόσ από όλουσ. Λείπει κάκε είδουσ ςυμβολιςμόσ και οι ζννοιεσ και τα νοιματα δθλϊνονται ξεκάκαρα. Πολλζσ φορζσ γίνεται χριςθ ορολογίασ ςυναφοφσ με το κζμα που αναπτφςςεται. ε ζνα τζτοιο κείμενο ςκοπόσ του ςυγγραφζα δεν είναι να τρζψει τουσ αναγνϊςτεσ του οφτε να εκφράςει τα ςυναιςκιματα και τισ ςκζψεισ του. κοπόσ του είναι να κάνει γνωςτι ςτο ευρφ κοινό μια πλθροφορία ι μια ςθμαντικι επιςτθμονικι ανακάλυψθ. Για το λόγο αυτό επιςτρατεφει το είδοσ του φφουσ και τθσ γλϊςςασ που κα κάνουν το κείμενο κατανοθτό ςε όςο το δυνατόν μεγαλφτερο αρικμό αναγνωςτϊν. το αντίποδα,ζνα λογοτεχνικό κείμενο ζχει λυριςμό και διακρίνεται για τθ γλϊςςα και το φφοσ του, που είναι εμπλουτιςμζνα από ςτοιχεία που του προςδίδουν ηωντάνια και φανταςία. Είναι πλοφςιο ςε επίκετα και φράςεισ που το ςτολίηουν. Πολλζσ φορζσ οι ζννοιεσ και τα νοιματα δθλϊνονται μεταφορικά και ζτςι ο κάκε ζνασ αναγνϊςτθσ αντιλαμβάνεται με το δικό του τρόπο. Σα λογοτεχνικά κείμενα δεν είναι κείμενα αντικειμενικά. Ζνασ ςυγγραφζασ που αςχολείται με τθν λογοτεχνία ζχει ωσ ςκοπό να τρζψει τουσ αναγνϊςτεσ και να εκφράςει το εςωτερικό του κόςμο. Δεν απευκφνεται ςε πλθκϊρα αναγνωςτϊν, αλλά ςε αυτοφσ που το 10

11 κατανοοφν. Για το λόγο αυτό μπορεί να κάνει το κείμενο όςο δυςπρόςιτο επικυμεί με τθν χριςθ πιο περίπλοκθσ γλϊςςασ και αλλθγορικϊν εννοιϊν. 3. Θ οπτικι γωνία μζςω τθσ οποίασ καταςκευάηεται το ςτερεότυπο του φφλου τθ λογοτεχνία παρατθροφμε αλλαγι ςτθν οπτικι γωνία μζςω τθσ οποίασ καταςκευάηεται το ςτερεότυπο του φφλου, ανάλογα με το αν ο αφθγθτισ είναι άνδρασ ι γυναίκα. ε πολλά ζργα τθσ λογοτεχνίασ παρατθροφμε να αλλάηει το λεξιλόγιο, το φφοσ και θ οπτικι γωνία που χρθςιμοποιεί ο εκάςτοτε ιρωασ, όπωσ επίςθσ,ανάλογα με το φφλο, μεταβάλλεται και θ οπτικι γωνία με τθν οποία αντιλαμβάνεται, ερμθνεφει και επεξθγεί τα γεγονότα. 'Ολα τα παραπάνω ςχετίηονται με το φφλο και δθμιουργοφν τα ςτερεότυπα των δφο φφλων. Για παράδειγμα, θ γυναίκα είναι αδφναμθ, καταπιεςμζνθ κοινωνικά και λειτουργεί παραςκθνιακά, κακϊσ δεν είναι εκείνθ που αποφαςίηει, αλλά είναι εκείνθ που κρατά ενωμζνθ τθν οικογζνεια (ανδροκρατοφμενθ κοινωνία τθσ αγροτικισ Ελλάδασ που εντοπίηουμε ςε πλικοσ λογοτεχνικϊν κειμζνων). το ζργο «Φόνιςςα», του Παπαδιαμάντθ, θ θρωίδα βιϊνει τα γεγονότα από τθν πλευρά τθσ γυναικείασ φφςθσ τθσ και θ αφαίρεςθ τθσ ηωισ των νεαρϊν κοριτςιϊν είναι λειτοφργθμα, ενϊ ζνασ άνδρασ χωρίσ τα βιϊματά τθσ βλζπει μόνο το ειδεχκζσ ζγκλθμα και τίποτα πίςω από αυτό. Ο Παπαδιαμάντθσ αναδεικνφει το ςτερεότυπο του φφλου ειδικότερα ςτισ αγροτικζσ κοινωνίεσ με το κεςμό τθσ προίκασ, ζνα δυςβάςτακτο βάροσ για τθν οικογζνεια, το οποίο τα δφο φφλα βιϊνουν διαφορετικά. τθ «Φόνιςςα» παρουςιάηει τον αγϊνα και τισ κυςίεσ τθσ μθτζρασ για να προικίςει τα ανφπαντρα κορίτςια,ενϊ θ θρωίδα πιςτεφει ότι αυτι θ διαδικαςία αποκτθνϊνει και τθν ίδια και τισ κόρεσ τθσ (παντρεφει τθ μία αλλά χαίρεται κρυφά που θ δεφτερθ μζνει ανεξάρτθτθ, ωσ γεροντοκόρθ). Σαυτόχρονα, ςτο ίδιο ζργο,ο πατζρασ τθσ Χαδοφλασ,όταν ςυνζκετε το προικοςφμφωνο, αντιμετϊπιηε το κεςμό ωσ απαραίτθτθ και όχι ταπεινωτικι διαδικαςία για να νυμφευκεί θ κόρθ, θ οποία είναι φφρα, 11

12 τόςο για το πατρικό ςπίτι, όςο και για το μελλοντικό, κακϊσ για εκείνον είναι υποδεζςτερθ του ανδρόσ. Ακόμα ςτο «Σρίτο τεφάνι» του Σαχτςι παρατθροφμε ζντονθ αλλαγι τθσ οπτικισ γωνίασ ανάλογα με το εάν διθγείται τθ ηωι τθσ θ θρωίδα. Ζτςι, ο γάμοσ είναι πότε βαςιηόμενοσ ςτο ζρωτα, πότε ςτο ζνςτικτο τθσ επιβίωςθσ. Αλλά και ςτα «Ρζςτα» του ιδίου λογοτζχνθ εντοπίηουμε τον αφθγθτι να καταςκευάηει το ςτερεότυπο τθσ γυναίκασμάνασ εςτιαςμζνο ςτισ εναλλαγζσ τθσ διάκεςισ τθσ και ςτθ κυκλοκυμία τθσ,κακϊσ θ δικι τθσ διάκεςθ κακορίηει και τθν ευτυχία του παιδιοφ τθσ. Μεγαλϊνοντασ ο ιρωασ αλλάηει τθ γλϊςςα(αργκό) και το φφοσ του(αυςτθρό) αλλά θ τρυφερότθτα προσ τθ μθτζρα του είναι ζκδθλθ, παρά τθ δεςποτεία τθσ. 4.ΤΓΚΡΛΘ ΛΟΓΟΣΕΧΝΛΚΟΤ ΕΡΓΟΤ ΜΕ ΣΘ ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΣΟΤ ΣΟΝ ΚΛΝΘΜΑΣΟΓΡΑΦΟ Μεταφορά λογοτεχνικοφ ζργου ςτθ οκόνθ, υπζρ και κατά Θ μεταφορά ενόσ λογοτεχνικοφ ζργου ςτθν οκόνθ δίνει τθ ευκαιρία ςτο ζργο αυτό να γίνει γνωςτό ςτο ευρφτερο κοινό, ςυγχρόνωσ όμωσ, το αρχικό ζργο παίρνει μια μορφι νζα. Θ νζα αυτι μορφι κάνει πιο εφκολθ τθν πρόςβαςθ του κεατι ςτο ζργο αυτό, ιδίωσ ςτισ μζρεσ μασ που οι άνκρωποι προτιμοφν τθν εκδοχι ενόσ ζργου ςτθν οκόνθ από τθν γραπτι τθσ μορφι, είτε γιατί θ δεφτερθ απαιτεί περιςςότερο χρόνο είτε επειδι θ πρϊτθ είναι πιο εφκολθ να κατανοθκεί. «τισ μζρεσ μασ, τθν εποχι του ελάχιςτου χρόνου και τθσ ταχφτθτασ, είναι μάλλον αδφνατον να κατορκϊςει κανείσ να απολαφςει όλα τα ςθμαντικά, ογκϊδθ και απαιτθτικά κλαςικά ζργα. Δεν πρόκειται να διαβαςτοφν ςτον πεπεραςμζνο χρόνο μιασ ανκρϊπινθσ ηωισ, οπότε κινδυνεφουν να "πεκάνουν" από τθν ζλλειψθ αναγνωςτϊν, παραμζνοντασ ςτα ράφια ενϊ μζςα από τθ μεταφορά τουσ ςτθ γλϊςςα ενόσ άλλου, πιο προςιτοφ μζςου, αποκτοφν 12

13 μια δεφτερθ ηωι, κακϊσ κεντρικά νοιματα ςϊηονται και ςθμαντικζσ ζννοιεσ μεταφζρονται 1». Όταν μεταφζρεται ζνα ζργο ςτθν οκόνθ, το ςυγκρίνουμε με τθν γραπτι του μορφι και ςυνικωσ το βρίςκουμε λιγότερο καλό από το πρωτότυπο, γιατί θ ομορφιά τθσ γλϊςςασ δεν μπορεί εφκολα να αποδοκεί και τα πυκνά νοιματά του δεν μποροφν όλα να μεταφερκοφν. «Σα υλικά από τα οποία αποτελείται ζνα κλαςικό ζργο είναι δφςκολο να αποκωδικοποιθκοφν, και ίςωσ και αυτόσ να είναι ο λόγοσ που θ αγορά προτιμάει τθ διαςκευι» 2. Θ ταινία όμωσ μπορεί να δϊςει ςτο πρωτότυπο αυτό που θ φανταςία μασ ςυνικωσ πλάκει, όταν διαβάηουμε ζνα ζργο και οι ατζλειωτεσ ςελίδεσ με περιγραφζσ μποροφν εφκολα να φανερωκοφν με ζνα πλάνο ςτθν οκόνθ ςε μια μόνο ςτιγμι. Σο ζργο, λοιπόν, δεν είναι πια το ίδιο όταν μεταφζρεται ςτθ οκόνθ. Επειδι και το ίδιο το μζςο είναι διαφορετικό. Όμωσ με τθν μεταφορά δίνεται θ ευκαιρία ςε πολλοφσ κεατζσ «να πάρουν μια γεφςθ από το πνεφμα και τθ ςκζψθ των μεγάλων ςυγγραφζων» 3. Ομιρου Λλιάδα και Σροία του ςκθνοκζτθ Βολφγκανγκ Πιτερςεν (ςφγκριςθ) Θ μεταφορά τμθμάτων του ζπουσ τθσ Λλιάδασ του Ομιρου ςτο κινθματογραφικό ζργο «Τροία» του Βόλφγκανγκ Πιτερςεν δεν αποδίδει τθν ποιότθτα και τθν πυκνότθτα των νοθμάτων, τθν ηωντάνια των διαλόγων και τθν δφναμθ του πρωτότυπου, παραμορφϊνει δε το ζργο ςε αρκετά ςθμεία. Θ ταινία αποδίδει μόνο ς ζνα βακμό κάποιεσ βαςικζσ ζννοιεσ και τθν ατμόςφαιρα του ζργου του Ομιρου και εςτιάηει κυρίωσ ςτισ ςκθνζσ που ςχετίηονται είτε με τισ ςχζςεισ Αχιλλζα Βριςθίδοσ, Πάρθ Ελζνθσ και Ζκτορα Ανδρομάχθσ είτε με τισ πολεμικζσ ςκθνζσ. Χαρακτθριςτικό παράδειγμα είναι θ απόδοςθ τθσ ςκθνισ ςτισ καιζσ 1 Αργυρώ Μανηόγλου, Η δεύηερη ζωή μεγάλων λογοηεχνικών έργων και όζα χάνονηαι ζηη μεηαθορά, άρθρο ζηη Βιβλιοθήκη, 2 Απριλίου 2011, δημοζίευζη ζηην Ελευθεροηυπία 24 Νοεμβρίου Αργυρϊ Μαντόγλου, ό.π. 3 Αργυρϊ Μαντόγλου, ό.π. 13

14 Πφλεσ, που δεν μασ αγγίηει ςτο βακμό που μασ αγγίηουν οι ςτ τθσ Ηϋ Ραψωδίασ. Είναι πολφ πιο δραματικοί οι ςτίχοι του Ομιρου από τθν ςχεδόν επιφανειακι απόδοςθ του ζργου ςτθν οκόνθ, όπου θ Ανδρομάχθ δεν κάνει καν αναφορά ςτθν τραγικι ηωι τθσ και ςτο πϊσ ζχαςε τουσ δικοφσ τθσ όλουσ από το χζρι του Πθλείδθ, του ίδιου τρομεροφ Αχιλλζα που τϊρα απειλοφςε τον ζναν και μοναδικό τθσ ςφντροφο, πατζρα και μθτζρα και κόςμο όλο. «Έκτορ, ςυ είςαι δι εμζ πατζρασ και μθτζρα, ου αδελφόσ, ου ανκθρόσ τθσ κλίνθσ ςφντροφόσ μου. Αλλά λυπιςου μασ, και αυτοφ μείνε ςτον πφργον, μιπωσ ορφανό κάμεισ το παιδί και χιραν τθν γυναίκα» (ςτ ). τθν ταινία οφτε θ Ανδρομάχθ, οφτε ο Ζκτορασ ζχουν το ανάςτθμα που τουσ αρμόηει κι ο πόνοσ, που ξεχειλίηει κι απ τουσ δυο και ςχεδόν μασ πνίγει διαβάηοντασ τουσ ςτίχουσ,είναι ανφπαρκτοσ ςτθν ταινία: «Αλλά των Τρώων θ φκορά δεν με πλθγώνει τόςο και του πατρόσ μου, ο κάνατοσ και τθσ ςεμνισ μθτρόσ μου και των γλυκών μου αδελφών... ωσ ο καθμόσ ςου... ενώ ςυ κα οδφρεςαι, κα κλαίεισ,... Αυτά κα ειποφν και μζςα ςου κα ξαναηιςει ο πόνοσ του ανδρόσ εκείνου όπου δεν ηει δια να ςε ελευκερώςει. Αλλά παρά το κρινον ςου και τ όνειδοσ ν ακοφςω, βακιά ςτθν γθν καλφτερα να με ςκεπάςει ο τάφοσ» (ςτίχοι ). τθν ταινία ςτθ ίδια ςκθνι ο Ζκτορασ δίνει οδθγίεσ ςτθν Ανδρομάχθ για το πϊσ κα διαςωκοφν εκείνθ και άλλοι μζςω κάποιασ μυςτικισ ςιραγγασ,θ δε Ανδρομάχθ τοφ υπενκυμίηει ότι δεν είναι ανάγκθ να πάει να πολεμιςει τον Αχιλλζα. Θ όλθ αυτι ςκθνι είναι μάλλον ρθχι και λειτουργεί ςαν ζνα ςκαλοπάτι πριν το κάνατο του Ζκτορα και τθν πυρπόλθςθ τθσ Σροίασ ςτθν ταινία. Άλλα ςτοιχεία που προβάλλονται ζντονα ςτθν ταινία είναι παραποίθςθ του πρωτότυπου. Ζνα τζτοιο ςτοιχείο είναι θ ςχζςθ του Αχιλλζα με τθν Βριςθίδα. τθν ταινία θ ςχζςθ αυτι διατρζχει όλο το ζργο ςχεδόν ςαν ςχζςθ ρομαντικι, ενϊ ςτθ Λλιάδα γίνεται αναφορά ςτθν Βριςθίδα ωσ λάφυρο πολζμου, ωσ δϊρο (ςτθν Ραψωδία Αϋ) όταν ο Αγαμζμνονασ,αφοφ δζχκθκε να επιςτρζψει τθν Χρυςθίδα ςτουσ Σρϊεσ απείλθςε ότι κα αφαιροφςε το λάφυρο του Αχιλλζα, οπότε και ο Αχιλλζασ 14

15 παρζδωςε τθ Βριςθίδα και αποχϊρθςε από τθ μάχθ. Αργότερα ο Αγαμζμνονασ επιςτρζφει τθ Βριςθίδα και τζλοσ ςτθν Ραψωδία Ω, ςτίχοι , ο Αχιλλζασ κοιμάται με τθν «καλι του ομόκλινθ τθν κόρθ του Βριςζωσ». Παρόμοια ςτθν Λλιάδα θ ςχζςθ Πάρθ και Ελζνθσ, δεν αναπτφςςεται κακόλου, ενϊ ςτθν «Σροία» αποδίδεται ςαν άλλθ μία ερωτικι ςχζςθ που διατρζχει ολόκλθρο το ζργο. Ζνα μεγάλο μζροσ τθσ ειςαγωγισ τθσ ταινίασ διαδραματίηεται ςτθν πάρτθ, όπου βλζπουμε τον Πάρθ να φλερτάρει τθν Ελζνθ και μυςτικά να βλζπονται, ϊςπου τθν κλζβει και τθ φζρνει ςτθν Σροία και τθν παντρεφεται. Θ ειςαγωγι τθσ Λλιάδασ εςτιάηει ςτο κυμό του Αχιλλζα, ςτο ν αποδοκεί δικαιοςφνθ ςτο μάντθ Χρφςθ, που ηθτά πίςω τθν κόρθ του, ςτο λοιμό που ςτζλνει ο Απόλλωνασ ςτο αχαϊκό ςτρατόπεδο και ςτθ ςφγκρουςθ του Αχιλλζα με τον Αγαμζμνονα. Γίνεται μόνο μία αναφορά ςτον Μενζλαο, για τον οποίον ιρκαν οι Αχαιοί να εκδικθκοφν, από τον Αχιλλζα (ςτίχοι Ραψωδία Αϋ). Βλζπουμε μόνο τον Πάτροκλο μετά από προτροπι του Αχιλλζα να παραδίνει τθ Βριςθίδα ςτουσ κιρυκεσ του Αγαμζμνονα κι εκείνθ να βαδίηει λυπθμζνθ. τθν ταινία ζχει προκλθκεί ερωτικι ςχζςθ με τθ Βριςθίδα, ενϊ ςτθν Λλιάδα επιςτρζφεται ζνα λάφυρο πολφτιμο ςτο πρόςωπο τθσ Βριςθίδασ. Θ δε Ελζνθ ςτθν Λλιάδα εμφανίηεται για πρϊτθ φορά ςτθν Ραψωδία Γϋ ςτα τείχθ όπου πάει να δει τθν μονομαχία του Πάρθ (Αλεξάνδρου) και Μενελάου κι όπου τθν καυμάηουν όλοι για τθν τρομερι ομορφιά τθσ. τθν Λλιάδα ο Ζκτορασ κατθγορεί τον Πάρθ για τθ δειλία του, αλλά και για τθ αρπαγι τθσ Ελζνθσ που ιταν αιτία όλων των ςυμφορϊν. τθν ταινία ο Ζκτορασ παραδίνεται κυριολεκτικά ςτθν μοίρα του κι είναι ςαν να αποδζχεται όλα τα καμϊματα του αδελφοφ του. τθν Λλιάδα, ιρωεσ, θμίκεοι και κνθτοί ςζβονται τθ κζλθςθ των κεϊν και τουσ τιμοφν πάνω από κάκε τι. τθ δε ομθρικι μάχθ τραυματίηονται ακόμα και οι κεοί. Οι κεοί παρεμβαίνουν ςυνζχεια ςτα ανκρϊπινα κι επθρεάηουν τθν εξζλιξθ των καταςτάςεων. τθν Τροία όμωσ 15

16 ο Αχιλλζασ εμφανίηεται ιερόςυλοσ, αφοφ ςκοτϊνει ιερείσ και ιζρειεσ και καταςτρζφει το ναό του Απόλλωνα. Αυτι θ διαςτρζβλωςθ του ζργου πάει ενάντια ςτα ικθ και τα ζκιμα των αρχαίων Ελλινων και αςχθμαίνει το ζργο. τθν Λλιάδα, ο ίδιοσ ο Αχιλλζασ ηθτά να ςεβαςτοφν τον Χρφςθ ιερζα του Απόλλωνα και να του δϊςουν πίςω τθν κόρθ του. Οι υπζροχεσ λεπτομζρειεσ που ςε αγγίηουν τόςο ςτθν Λλιάδα, όπωσ ο κρινοσ των αλόγων (Ραψωδία Ρϋ, ςτίχοι ) «... με τα κεφάλια χαμθλωμζνα ςτθ γθ. Ζεςτά τα δάκρυα κυλοφςαν από τα βλζφαρά τουσ ςτο χώμα, κακώσ εμφρονταν αποηθτώντασ τον θνίοχο...», δεν υπάρχουν ςτθν ταινία θ Τροία. Σζλοσ, ο κάνατοσ του Αχιλλζα δεν περιγράφεται ςτθν Λλιάδα, ενϊ ςτθν Τροία βλζπουμε τον Αχιλλζα να πεκαίνει μζςα ςτα τείχθ τθσ Σροίασ από βζλοσ του Πάρθ,ενϊ θ Βριςθίδα ςπαράηει που χάνει τον αγαπθμζνο τθσ. Γενικά θ απόδοςθ τθσ Λλιάδασ ςτθν ταινία Τροία ςαφϊσ υςτερεί και άλλοτε παραποιεί ι διαςτρεβλϊνει ςτοιχεία τθσ και άλλοτε παραλείπει πολλά ςθμεία ςθμαντικά του πρωτοτφπου. Θ άνιςθ κατανομι των γυναικών ςτισ πατριαρχικζσ κοινωνίεσ τθ ςφγκριςθ που κάναμε πιο πάνω αναφζραμε τθν Ελζνθ και το Μενζλαο, τθ Χρυςθίδα και τον Αγαμζμνονα, τον Αχιλλζα και τθ Βριςθίδα, τον Ζκτορα και τθν Ανδρομάχθ. Μζςα από τθν ςχζςθ των ηευγαριϊν αυτϊν μπορεί κανείσ να ςχθματίςει γνϊμθ για το ρόλο και τθ κζςθ τθσ γυναίκασ ςτθν Λλιάδα. Θ Βριςθίδα και Χρυςθίδα παρουςιάηονται ςαν λάφυρα πολζμου, που μποροφν ν αλλάηουν εφκολα χζρια ςαν να ιταν αντικείμενο και όχι ξεχωριςτζσ προςωπικότθτεσ. Θ Ελζνθ παρουςιάηεται ςαν αντικείμενο που ποκοφν οι άντρεσ για τθ ομορφιά τθσ. Σόςο ο Πάρθσ όςο και ο Μενζλαοσ κζλουν τθν Ελζνθ για τθ εξωτερικι τθσ ομορφιά. Ο Αχιλλζασ οργίηεται όταν απειλεί ο Αγαμζμνονασ να του πάρει το λάφυρο, τθν Βριςθίδα όμωσ πουκενά δεν βλζπουμε, ν αναπτφςςεται θ προςωπικότθτά τθσ. Θ Ανδρομάχθ όςο κι αν παρακαλεί τον Ζκτορα δεν μπορεί να τον πείςει, γιατί ο Ζκτορασ είναι πρϊτα πολεμιςτισ ςτρατθλάτθσ κι φςτερα ςφηυγοσ. 16

17 Βλζπουμε όλεσ τισ γυναίκεσ να ηουν ςτθ ςκιά κάποιου ανδρόσ. Ακόμα και οι κεζσ υποτάςςονται εν τζλει ςτθ κζλθςθ του Δία. Πώσ οριοκετοφνται οι ανδρικζσ και γυναικείεσ υποχρεώςεισ Ανδρομάχθ και Ζκτορασ τθν Λλιάδα είναι ξεκάκαροι οι ρόλοι των δφο φφλων. Οι άνδρεσ υπεραςπίηονται τθν πατρίδα τουσ και τθν οικογζνειά τουσ και οι γυναίκεσ είναι ςφντροφοι «ομόκλινοι», μάνεσ και νοικοκυρζσ. Αςχολοφνται με τα παιδιά τουσ, το ςπίτι, τθ ρόκα, τθν θλακάτθ και τον αργαλειό και δίνουν εντολζσ ςτισ υπθρζτριζσ τουσ! Ο Ζκτορασ λζει ςτθν Ανδρομάχθ «Αλλά γφρνα ςτο ςπίτι ςου και κοίτα τθ δουλειά ςου ο αργαλειόσ και θ ρόκα να είναι θ μόνθ ςτου ζγνοια. Και πεσ ςτισ υπθρζτριεσ να κάνουν το ίδιο. Κι άςε τον πόλεμο ςτουσ άνδρεσ» (Ραψωδία Ηϋ, ). Σόςο θ Ανδρομάχθ όςο και θ Ελζνθ υφαίνουν ςτον αργαλειό. τθν Γϋ Ραψωδία (ςτ ) θ Ελζνθ υφαίνει ςτο πανί ςκθνζσ από τισ μάχεσ, που δόκθκαν για χάρθ τθσ ςτθν Σροία. Θ μεν Ανδρομάχθ φοβάται μθν γίνει λάφυρο πολζμου, όπωσ και θ μάνα τθσ, θ δε Ελζνθ είναι ουςιαςτικά ζνα λάφυρο κι εκείνθ, αφοφ πουκενά δεν περιγράφεται θ προςωπικότθτά τθσ, ενϊ φαίνεται να ζχει παραδοκεί ςτθ μοίρα τθσ. ΠΘΓΕ 1. Η Ιλιάδα του Ομιρου, Βϋ Γυμναςίου ΟΕΔΒ. 2. Θ ταινία «Σροία» του Βολφγκανγκ Πιτερςεν, Warner Brothers. 3. Γιϊργοσ Βαςιλείου Μιχαιλ, Ομιρου Ιλιάδα, εκδόςεισ Πατάκθ, ςελ Αργυρϊ Μαντόγλου, Η δεφτερθ ηωι μεγάλων λογοτεχνικών ζργων και δθμοςίευςθ ςτθν Ελευκεροτυπία 24 Νοεμβρίου

18 5. υγγραφι κειμζνου για το οπιςκόφυλλο βιβλίου, το οποίο να προςπακεί να ελκφςει ζφθβουσ αναγνώςτεσ Θ Φραγκογιαννοφ είναι μια θλικιωμζνθ χιρα, που ζχει ηιςει, ωσ ςφηυγοσ, ωσ μθτζρα κι ωσ γιαγιά, πολφ δφςκολα. Ζχει αντιμετωπίςει πολλά προβλιματα ςτθ ηωι τθσ. Όλα τα χρόνια ιταν δφςκολα. Από παιδί είχε μάκει να δουλεφει, διότι θ οικογζνειά τθσ ιταν πολφ φτωχι. Ζνα από τα βράδια που ξενυχτοφςε, προςζχοντασ τθν άρρωςτθ εγγονι τθσ, κυμικθκε τισ δυςκολίεσ που είχε περάςει ςτθ ηωι τθσ. τθ κφμθςι τουσ, κόλωςε το μυαλό τθσ και ςκότωςε το βρζφοσ, προκαλϊντασ του αςφυξία. Κανζνασ όμωσ δεν τθ κεϊρθςε φποπτθ για το φόνο του ανιλικου παιδιοφ. Δυςτυχϊσ, δεν ςταμάτθςε εκεί. υνζχιςε ςε επόμενα δφο ακϊα ανιλικα κοριτςάκια. τθν προςπάκειά τθσ να ξεφφγει από τουσ χωροφφλακεσ, όταν πια ζγινε αντιλθπτι θ φονικι τθσ δράςθ, θ πρϊτθ και μοναδικι ςκζψθ που τθσ ζρχεται ςτο μυαλό είναι να πάει ςτο ερθμθτιριο ενόσ αςκθτι, για να εξομολογθκεί τα εγκλιματα που ζχει διαπράξει. 6. Σαφτιςθ με κάποιον ιρωα κι αντιγραφι ςελίδων του θμερολογίου του ι επιςτολών του ΣΟ ΠΡΩΣΟ ΣΕΦΑΝΛ Είμαι πολφ χαροφμενθ, γιατί νιϊκω ότι εκπλθρϊνεται ό,τι ζχω ςκεφτεί και ό,τι ζχω ονειρευτεί. Ηω με τον άνκρωπο που αγαπϊ και είμαι πολφ ευτυχιςμζνθ. Πιςτεφω ότι με αυτόν τον άνκρωπο κα ηιςω όλθ τθ ηωι που ςκεφτόμουνα από τθν παιδικι μου θλικία. [... ] ιμερα το βράδυ τα ςυναιςκιματα που με κατακλφηουν είναι απαίςια, διότι βιάςτθκα να εμπιςτευτϊ αυτόν τον άνκρωπο. Αιςκάνομαι ότι δεν λογάριαςε οφτε το ςπίτι μασ οφτε τον πατζρα και τθ μθτζρα, μα 18

19 κυρίωσ εμζνα. Μα ειλικρινά ο άνκρωποσ που αγάπθςα και ερωτεφτθκα δεν ςεβάςτθκε τίποτα. ΔΕΤΣΕΡΟ ΣΕΦΑΝΛ Κζλω να ξαναερωτευτϊ, να ξανανιϊςω γυναίκα. Αρκετι πίκρα πιρα από τον πρϊτο μου γάμο. Ιταν θ πρϊτθ φορά που δόκθκα ολοκλθρωτικά ςε ζναν άνκρωπο, τον αγάπθςα και τον ερωτεφτθκα περιςςότερο από κάκε άλλον. Σο μόνο καλό ςε αυτόν τον γάμο ιταν θ γζννθςθ τθσ κόρθσ μου. Ιταν το τελευταίο δϊρο που μου άφθςε αυτόσ ο άνκρωποσ. Μου αςκοφνται πολλζσ πιζςεισ μζςα από τθν οικογζνειά μου. Όλοι όςοι με ξζρουν μου λζνε το ίδιο ακριβϊσ πράγμα, πωσ πρζπει να ξαναπαντρευτϊ και πωσ πρζπει να ξαναφτιάξω τθ ηωι μου. Όςο θ κόρθ μου μεγαλϊνει, ζτςι μεγαλϊνουν και τα ζξοδα. Δυςτυχϊσ τα δανεικά είχαν αρχίςει μζρα με τθ μζρα να λιγοςτεφουν. Σο ζνα προξενιό διαδζχεται το άλλο, ο Αντϊνθσ δεν μου ταιριάηει κακόλου. Είναι μεγάλοσ ςε θλικία και πολφ περίεργοσ ςαν χαρακτιρασ. Ασ μθν ιταν αυτι θ καταραμζνθ ανάγκθ και κα ςου ζλεγα εγϊ αν κα γυρνοφςα να τον κοιτάξω. ΣΟ ΣΡΛΣΟ ΣΕΦΑΝΛ Είμαι εξοργιςμζνθ. Θ καλφτερι μου φίλθ, θ κυρα-εκάβθ, μοφ προξενεφει το γιο τθσ, το Κόδωρο. Αν είναι δυνατόν! Νιϊκω απαίςια. Να κάνω εγϊ πεκερά τθν κυρα-εκάβθ! Οφτε να το ςκεφτϊ δεν κζλω. Δεν ξανακάνω αυτό το λάκοσ. Ζβαλα ςτο κεφάλι μου ιδθ δυο ςτεφάνια. Δεν κα τα ξανακάνω για τρίτθ φορά. Σϊρα πια, ζτςι όπωσ είμαι εγϊ τϊρα, και τον πρίγκθπα του παραμυκιοφ να μου φζρουν, πάλι όχι κα ζλεγα.*... + ιμερα ιρκε ςτο ςπίτι μου θ κόρθ τθσ κυρα-εκάβθσ και δειλά-δειλά μου προξζνευε τον αδερφό τθσ. Σϊρα πια που όλα ζχουν τελειϊςει με τον πόλεμο ζχω πιο κακαρό μυαλό. Ζχω καταλάβει πωσ κάτι κζλει να μου πει κι εκείνοσ, αλλά διςτάηει. Δεν μπορϊ πια να ακοφω άλλο τον κόςμο. Όλοι μου λζνε να κάτςω ςτα αβγά μου και να μθν ξαναπαντρευτϊ, αλλά αυτό 19

20 που νιϊκω με το Κόδωρο δεν το ζχω ξανανιϊςει με κανζναν άλλον άντρα ςτθ ηωι μου. 7. Σα φφλα ςτθν τζχνθ CHAGALL Mark Lovers with Daisies Μζςα ςτο κίτρινο τθσ χαράσ αγκαλιάηεται το ερωτευμζνο ηευγαράκι. Ο άνδρασ κρατά τθ γυναίκα με ςτοργι και ςεβαςμό. 20

21 RENOIR Pierre Auguste Dance at Bougival Θ όμορφθ γυναίκα χαμθλϊνει το βλζμμα κακϊσ ςκφβει να τθ φιλιςει ο καβαλιζροσ τθσ που τθν κρατά ςφιχτά ςτθν αγκαλιά. PICASSO Pablo Spanish Couple in front of an Inn 21

22 Θ μαγεία του μωβ του φορζματοσ τθσ κυρίασ δζνει με το χρϊμα του ουρανοφ και με το τρυφεροό τθσ φφοσ κακϊσ ςτρζφεται γλυκά να μιλιςει ςτον άνδρα που κάτι τθ ρωτά. VAN GOGH Vincent Morning with farmer and pitchfork Σο ηευγάρι γεωργϊν πάει για δουλειά. Θ γυναίκα καβάλα ςτ άλογο και ο άνδρασ με τα πόδια. AFREMOV Leonid Couple in the Rain Θ φκινοπωρινι βροχι, με τα μελιά χρϊματα, ωκεί τουσ δυο ερωτευμζνουσ να ςτριμωχτοφν κάτω από μια ομπρζλλα. 22

23 ΠΘΓΕ search?q=most famous paintings of couples romantic paintings of couples Chagall https://www.google.com/search?q=paintings+of+chagall&rls=com.microsoft:el:ie- Address&ie=UTF-8&oe=UTF-8&sourceid=ie7&rlz=1I7ADFA_enGR475 Picasso https://www.google.gr/search?q=paintings+of+picasso&tbm=isch&tbo=u&source=univ &sa=x&ei=vr6wusarlknv0gwf_odyag&ved=0ccwqsaq&biw=1280&bih=603 van Gogh https://www.google.com/search?q=paintings+of+van+gogh&tbm=isch&tbo=u&source= univ&sa=x&ei=cr-wuqyrhvcy1awpuidgag&ved=0cckqsaq&biw=1280&bih=603 Afremov https://www.google.com/search?q=paintings+of+leonid+afremov&rls=com.microsoft:el :IE-Address&rlz=1I7ADFA_enGR475&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=XrwUsOoMceb0wXcl4DgAg&ved=0CCkQsAQ&biw=1280&bih=603 23

24 ΕΠΛΛΟΓΟ υνοψίηοντασ, ςε αυτι τθν εργαςία είδαμε τισ διαφορζσ ανάμεςα ςτα δφο φφλα, τουσ ςτερεότυπουσ ρόλουσ, τουσ οποίουσ εντοπίςαμε ςε πλικοσ λογοτεχνικϊν ζργων, κακϊσ και τισ ςχζςεισ που βαςίηονταν ςε ςυγκεκριμζνο κοινωνικό και ιςτορικό πλαίςιο. Επίςθσ, πολφτιμεσ πλθροφορίεσ μασ παρείχε θ ςφγκριςθ μθ λογοτεχνικοφ κειμζνου με ομόκεμο λογοτεχνικό υλικό και επιπλζον διδακτικζσ ςθμειϊςεισ με τισ οποίεσ ςυνκζςαμε τα αντίςτοιχα αντρικά και γυναικεία πορτρζτα. Ακόμα, επιςθμάναμε τθν οπτικι γωνία μζςω τθσ οποίασ καταςκευάηεται το ςτερεότυπο του φφλου και προςδιορίςαμε τον απϊτερο ςκοπό του ςυγγραφζα, δθλαδι τθν προβολι αυτοβιογραφικοφ υλικοφ και βιωματικϊν εμπειριϊν, διατθρϊντασ ταυτόχρονα μια αποςταςιοποιθμζνθ ςτάςθ. τθ ςυνζχεια, ςθμαντικό ςτοιχείο ιταν και θ αλλαγι του αφθγθτι τθσ ιςτορίασ, δίνοντασ ζμφαςθ ςτθ ςθμαςία τθσ φωνισ. Αντλιςαμε υλικό και από τισ μεταφορζσ των ςυγκεκριμζνων λογοτεχνικϊν ζργων ςτθν τθλεόραςθ και ςτον κινθματογράφο και καταλιξαμε ςτο ςυμπζραςμα ότι θ ακριβισ πιςτότθτα με το λογοτεχνικό ζργο δεν ςυνοδεφεται πάντα και από ανάλογθ ποιότθτα τθσ διαςκευισ. Ακόμα, ταυτιςτικαμε με κάποιον ιρωα και μζςα από αυτιν τθν ταφτιςθ προχωριςαμε ςτθ ςυγγραφι ςελίδων του θμερολογίου του ι των επιςτολϊν του. Σζλοσ, αναλφςαμε το ρόλο τθσ ψυχολογίασ ςτθ λογοτεχνία και γενικότερα ςτθν τζχνθ. Ευελπιςτοφμε το οπιςκόφυλλο που ςυντάξαμε να είναι ελκυςτικό για τουσ ζφθβουσ αναγνϊςτεσ. 24

25 ΒΛΒΛΛΟΓΡΑΦΛΑ Βικιπαιδεία θμειϊςεισ από τθ φιλόλογο κ. Δοφρου Κείμενα Νεοελλθνικισ Λογοτεχνίασ α' τεφχοσ Α' λυκείου Κείμενα Νεοελλθνικισ Λογοτεχνίασ β' τεφχοσ Βϋ λυκείου Κείμενα Νεοελλθνικισ Λογοτεχνίασ γ' τεφχοσ Γ' λυκείου 25

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ

ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ Ένασ από τουσ πρϊτουσ ανκρϊπουσ που μίλθςε για τθν ικανότθτα των παιδιϊν να ςκζφτονται αφθρθμζνα ιταν ο ιδρυτισ τθσ Φιλοςοφίασ για παιδιά Matthew Lipman.

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Περίοδοσ εξετάςεων Προςδοκία για αποτζλεςμα ανάλογο των προςπακειϊν μασ και του χρόνου που αφιερϊκθκε Τι είναι ο φόβοσ των εξετάςεων; Ο φόβοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ.

Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ. Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ. Πρωτότυπο: The bullying prevention roll play Game. Πθγι : Social Skills Central. Μετάφραςθ: Μουρελάτου ταμοφλα - Εργοκεραπεφτρια Δφο ι περιςςότεροι

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά

Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά (Παραμφκι δθμιουργθμζνο από τα παιδιά του Παιδικοφ τακμοφ «Παιδικό Χαμόγελο», Εκπαιδευτικός: Αλζξανδρος Πανταηις, Ρζκυμνο 2013) -«Καλθμζρα αράχνθ!» Είπε λαχανιαςμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ.

Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ. Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ. Μια μζρα ςαν όλεσ τισ άλλεσ, ζνα ναυάγιο (Σιτανικόσ) τράβθξε τθν προςοχι μασ και μασ ζδωςε τροφι για ςκζψθ. Ζτςι καταλιξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Δρ. Παφλοσ Θεοδϊρου Ανϊτατθ Εκκλθςιαςτικι Ακαδθμία Ηρακλείου Κριτθσ Περιεχόμενα Ειςαγωγι Γιατί πρζπει να γίνει παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ μου Βαςικι προετοιμαςία Δομι παρουςίαςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Treasures of the Earth

Treasures of the Earth Treasures of the Earth www.oav.gr ΣΚΕΛΟΣ 3 -Λοιπόν Cap, ετοίμαςε τισ βαλίτςεσ ςου, ενθμζρωςε το πλιρωμα, ςε 3 ϊρεσ φεφγουμε για Δελχί. Εκεί κα κακίςετε ςτο ξενοδοχείο και κα περιμζνετε νζεσ οδθγίεσ. Captain;

Διαβάστε περισσότερα

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου!

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 4ο Δημοτικό Σχολείο Νζασ Ευκαρπίασ Αρχαιολογικό Μουςείο Θεςςαλονίκησ Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 1 Συμμετζχοντεσ Σχολείο: 4 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ευκαρπίασ Τάξη / Τμήμα: Β1 Αριθμόσ μαθητών: 19 Αριθμόσ παλιννοςτοφντων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μόδα είναι και αλλάηει

Μόδα είναι και αλλάηει Μόδα είναι και αλλάηει Οριςμόσ μόδασ Παροδικι ςυνικεια που για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα γενικεφεται ςε μεγάλο φάςμα τθσ κοινωνίασ, ςε ότι αφορά τθν ενδυμαςία, τθν κόμμωςθ, τθ μουςικι. Κακρεφτίηει τισ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία, ομιλία και γλώςςα: Πωσ μπορώ να βοηθήςω;

Επικοινωνία, ομιλία και γλώςςα: Πωσ μπορώ να βοηθήςω; Επικοινωνία, ομιλία και γλώςςα: Πωσ μπορώ να βοηθήςω; Μετάφραςθ: Φανι Καραμανϊλθ Εάν ζχετε ζνα μωρό με ςφνδρομο Down ίςωσ θ μζρα που κα μπορεί να μιλιςει να ςασ φαίνεται πολφ μακρινι. Στα πρϊτα ςτάδια

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Γεϊργιοσ Βιηυθνόσ, Το αμάρτθμα τθσ μθτρόσ μου (απόςπαςμα).

Γεϊργιοσ Βιηυθνόσ, Το αμάρτθμα τθσ μθτρόσ μου (απόςπαςμα). ΕΞΕΤΑΗΟΜΕΝΟ ΜΑΚΘΜΑ:ΛΟΓΟΤΕΧΝΛΑ ΚΕΩΘΤΛΚΘΣ ΚΑΤΕΥΚΥΝΣΘΣ ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ:.. ΕΛΣΘΓΘΤΘΣ:ΟΚΑΣ ΚΛΕΑΧΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ ΜΑΚΘΤΘ: Θζμα Α Αϋ. ΚΕΙΜΕΝΟ Γεϊργιοσ Βιηυθνόσ, Το αμάρτθμα τθσ μθτρόσ μου (απόςπαςμα). Πταν επανιλκον

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα. Απαντιςεισ. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ.

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα. Απαντιςεισ. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ. Απαντιςεισ Α1. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ. Βαςικά ςθμεία: Λόγοι προςταςίασ: 1. Εκφραςτζσ δθμοκρατικοφ πνεφματοσ 2. Χϊροι ψυχαγωγίασ και πολιτιςμικισ

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL)

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Αν θ αρχικι ςελίδα του προγράμματοσ δεν είναι θ ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΣ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΓΙΑ ΤΘΝ 28 θ ΟΚΤΩΒΙΟΥ Για τθν 28 θ Οκτωβρίου, αιςκάνεςτε ότι γνωρίηετε πολλά, αρκετά, λίγα, ι ςχεδόν τίποτα;

ΒΑΘΜΟΣ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΓΙΑ ΤΘΝ 28 θ ΟΚΤΩΒΙΟΥ Για τθν 28 θ Οκτωβρίου, αιςκάνεςτε ότι γνωρίηετε πολλά, αρκετά, λίγα, ι ςχεδόν τίποτα; ΒΑΘΜΟΣ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΓΙΑ ΤΘΝ 28 θ ΟΚΤΩΒΙΟΥ Για τθν 28 θ Οκτωβρίου, αιςκάνεςτε ότι γνωρίηετε πολλά, αρκετά, λίγα, ι ςχεδόν τίποτα; 49 29 19 2 Ρολλά Αρκετά Λίγα Σχεδόν τίποτα 0745 / Διάγραμμα 1 ΒΑΘΜΟΣ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΞΗ : Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ. ΘΕΜΑ: ΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΜΟ 3 ο ΣΡΙΜΗΝΟ

ΣΑΞΗ : Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ. ΘΕΜΑ: ΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΜΟ 3 ο ΣΡΙΜΗΝΟ ΣΑΞΗ : Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ ΘΕΜΑ: ΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΜΟ 3 ο ΣΡΙΜΗΝΟ ΟΙΣΜΟΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΘΣ ΒΙΑΣ Κατάςταςθ κατά τθν οποία αςκείται εςκεμμζνθ, απρόκλθτθ, ςυςτθματικι και επαναλαμβανόμενθ βία και επικετικι

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ

Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ Δίκτυο: ΝΕΤ MEGA ALTER SKAI σφνολο ειδήσεων: 6 15 1η Είδηση Διλωςθ του υπουργοφ Υγείασ, Ανδρζα Λοβζρδου "Δεν ζχω κζςθ ςε αντιφατικζσ

Διαβάστε περισσότερα

Βαςικοί παράγοντεσ ςτθ δθμιουργία των φόβων μπορεί να είναι: Οι προθγοφμενεσ αρνθτικζσ εμπειρίεσ του παιδιοφ: π.χ. με ζνα ηϊο ι ζνα αντικείμενο.

Βαςικοί παράγοντεσ ςτθ δθμιουργία των φόβων μπορεί να είναι: Οι προθγοφμενεσ αρνθτικζσ εμπειρίεσ του παιδιοφ: π.χ. με ζνα ηϊο ι ζνα αντικείμενο. ΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΦΟΒΟΙ Ο φόβοσ είναι ζνα από τα πιο κοινά ςυναιςκιματα του ανκρϊπου και αποτελεί μια φυςιολογικι αντίδραςθ απζναντι ςε ζναν πραγματικό ι αναμενόμενο κίνδυνο. Στθν ουςία, είναι μια αντίδραςθ

Διαβάστε περισσότερα

Μθχανι του Χρόνου: Το ςχίςμα των Μουςουλμάνων. Σουνίτεσ - Σιίτεσ, Ταλιμπάν και ISIS

Μθχανι του Χρόνου: Το ςχίςμα των Μουςουλμάνων. Σουνίτεσ - Σιίτεσ, Ταλιμπάν και ISIS Μθχανι του Χρόνου: Το ςχίςμα των Μουςουλμάνων. Σουνίτεσ - Σιίτεσ, Ταλιμπάν και ISIS Το ςχίςμα των Μουςουλμάνων και θ πολφνεκρθ διαμάχθ τουσ. Ποιοι είναι οι Σουνίτεσ και ποιοι οι Σιίτεσ. Ποιο δόγμα ακολουκοφν

Διαβάστε περισσότερα

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Το Άγιον Προσ είναι θ μεγαλφτερθ και ςθμαντικότερθ ορκόδοξθ κοινότθτα ςτθν Ελλάδα. Είναι θ πθγι τθσ πίςτεωσ, για εκατομμφρια πιςτϊν Ορκοδόξων Χριςτιανϊν, και είναι επίςθσ μζροσ

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Ελευθέρια Ιωαννίνων και Περιαστικό Δάσος Ιωαννίνων

Ελευθέρια Ιωαννίνων και Περιαστικό Δάσος Ιωαννίνων Ελευθέρια Ιωαννίνων και Περιαστικό Δάσος Ιωαννίνων Ξθμζρωνε μια μζρα ςαν όλεσ τισ άλλεσ και κανείσ δεν περίμενε να εξελιχκεί διαφορετικι. Τα ηϊα και οι άνκρωποι ςτο περιβάλλον του κάςτρου και τθσ λίμνθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ομοφοβία και Τραύμα. του Νίκου Βλαχάκθ

Ομοφοβία και Τραύμα. του Νίκου Βλαχάκθ Ομοφοβία και Τραύμα του Νίκου Βλαχάκθ Η Αλεξάνδρα Βαςιλείου είναι ψυχοκεραπεφτρια και ιδρυτικό μζλοσ του processwork.gr. Τθ γνωρίηω εδϊ και χρόνια, είχα τθ χαρά να ςυνεργαςτϊ μαηί τθσ και πάντοτε παρακολουκϊ

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

Μζρη διαςκζδαςησ παιδιών

Μζρη διαςκζδαςησ παιδιών ΚΙΜΩΛΟΣ Αξιοθζατα Εχει ωραία αξιοκζατα όπωσ το κάςτρο, ο βράχοσ μανιτάρι και ο μεγάλοσ βράχοσ ελζφαντασ, από όπου ςκαρφαλϊνουν και κάνουν πολλζσ βουτιζσ τα παιδιά το καλοκαίρι!! Φαγητό διαςκζδαςη Τα εςτιατόρια

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΤΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙΑ

ΤΑ ΤΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙΑ ΤΑ ΤΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙΑ 2ορ Πανελλήνιορ Διαγωνιζμόρ «Λέμε ΟΧΙ ζηο ζσολικό εκθοβιζμό» (Μια διαζκεςή παπαμςθιού από ηοςρ μαθηηέρ) Ομάδα : Αστυπάλαια ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΥΟΛΕΙΟ ΑΣΤΠΑΛΑΙΑ επτέμβπιορ- Νοέμβπιορ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912 ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912 Το 1912 ξζςπαςε ο Αϋ Βαλκανικόσ Πόλεμοσ, ςτον οποίο θ Βουλγαρία, θ Σερβία, θ Ελλάδα και το Μαυροβοφνιο ςυμμάχθςαν εναντίον τθσ Οκωμανικισ Αυτοκρατορίασ,

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΟΡΙΘΕΝΣΩΝ 2006-2007 34 2007-2008 40 2008-2009 38 2009-2010 25 2010-2011 13 ΤΝΟΛΟ: 150 ΔΙΟΡΙΜΟΙ ( ΜΕΟ ΟΡΟ 30 ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΑΝΑ ΕΣΟ) Με

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Ειςαγωγή Τπάρχουν τρία επίπεδα ςτα οποία καλείςτε να αξιολογιςετε το εργαςτιριο D-ID: Νζα κζματα Σεχνολογία Διδακτικι Νέα θέματα Σο εργαςτιριο κα ειςαγάγουν τουσ ςυμμετζχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v )

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v ) Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών (v.1. 0.7) 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ Εκτφπωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Στο ςχολείο και ςτο ςπίτι με αποκαλοφςαν ςυχνά «μαμοφνι». Μου άρεςε να. κάνω πολλά και διαφορετικά πράγματα πθγαίνοντασ κόντρα ςτθ γνϊμθ των

Στο ςχολείο και ςτο ςπίτι με αποκαλοφςαν ςυχνά «μαμοφνι». Μου άρεςε να. κάνω πολλά και διαφορετικά πράγματα πθγαίνοντασ κόντρα ςτθ γνϊμθ των Στο ςχολείο και ςτο ςπίτι με αποκαλοφςαν ςυχνά «μαμοφνι». Μου άρεςε να κάνω πολλά και διαφορετικά πράγματα πθγαίνοντασ κόντρα ςτθ γνϊμθ των γονιϊν μου και τθσ εποχισ εκείνθσ, που ζλεγαν ότι πρζπει κάποιοσ

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο

Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΟ ΔΘΜΟΤΛΚΟ ΣΧΟΛΕΛΟ ΜΑΩΝΛΟΥ- ΨΕΜΑΤΛΣΜΕΝΟΥ Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο Διαθεματική Εργαςία από τουσ μαθητέσ τησ Γ και Δ τάξησ. Δαςκάλα: Φρυςοβαλάντω Θουκυδίδου ΣΧΟΛΛΚΘ ΧΟΝΛΑ 2010 2011 ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Κυριακίδου, Ψυχολόγος σύμβουλος οικογένειας

Μαρία Κυριακίδου, Ψυχολόγος σύμβουλος οικογένειας Μαρία Κυριακίδου, Ψυχολόγος σύμβουλος οικογένειας Μορφές βίας Παραμζλθςθ(ζλλειψθ φροντίδασ, ςυναιςκθματικισ εγγφτθτασ) ωματικι (φυςικζσ πράξεισ βίασ) Ψυχολογικι (λεκτικι ι ςυναιςκθματικι) εξουαλικι κακοποίθςθ(επιβολι

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ:

ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ: ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ: 2008030075 ΕΙΑΓΩΓΗ Το Heartstone είναι ζνα ψθφιακό παιχνίδι καρτϊν που διεξάγιεται πάνω ςτο Battle.net, ζναν διακομιςτι τθσ εταιρίασ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτονομία, Ελευθερία, Αυτορρφθμιςη ςτην παιδική ηλικία. Η ςτάςη των ενηλίκων και το περιβάλλον. Μζςα από τθν ειςιγθςι μασ επιδιϊκουμε να μοιραςτοφμε

Αυτονομία, Ελευθερία, Αυτορρφθμιςη ςτην παιδική ηλικία. Η ςτάςη των ενηλίκων και το περιβάλλον. Μζςα από τθν ειςιγθςι μασ επιδιϊκουμε να μοιραςτοφμε Αυτονομία, Ελευθερία, Αυτορρφθμιςη ςτην παιδική ηλικία. Η ςτάςη των ενηλίκων και το περιβάλλον. Μζςα από τθν ειςιγθςι μασ επιδιϊκουμε να μοιραςτοφμε ζναν δρόμο ςκζψθσ για τθν αγωγι του παιδιοφ που περνά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ. Θζλω ςε αυτό το κομμάτι, να μιλιςουμε λίγο για τουσ φυςικοφσ νόμουσ που υπάρχουν ςτο ςϊμα μασ και πϊσ το επθρεάηουν

ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ. Θζλω ςε αυτό το κομμάτι, να μιλιςουμε λίγο για τουσ φυςικοφσ νόμουσ που υπάρχουν ςτο ςϊμα μασ και πϊσ το επθρεάηουν ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ Όςο κι αν με «τάραηε» το μάκθμα τθσ «φυςικισ» ςτο ςχολείο, όπου κι αν το ςυνάντθςα αυτό, (γυμνάςιο, λφκειο, ςχολι, διαιτολογία κλπ), το ίδιο και θ «βιολογία-βιοχθμεία», τόςο τα εκτίμθςα

Διαβάστε περισσότερα

Αλάγλωζε εηθαζηηθώλ έργωλ ως ηζηορηθώλ πεγώλ. Γεκήηρηος Βιάτος, Στοιηθός Σύκβοσιος Φηιοιόγωλ Ροδόπες

Αλάγλωζε εηθαζηηθώλ έργωλ ως ηζηορηθώλ πεγώλ. Γεκήηρηος Βιάτος, Στοιηθός Σύκβοσιος Φηιοιόγωλ Ροδόπες Αλάγλωζε εηθαζηηθώλ έργωλ ως ηζηορηθώλ πεγώλ Γεκήηρηος Βιάτος, Στοιηθός Σύκβοσιος Φηιοιόγωλ Ροδόπες Ανάγνωςθ εικαςτικϊν ζργων ωσ ιςτορικϊν πθγϊν Τρία επίπεδα ερμθνείασ που αντιςτοιχοφν, κατά τον Ζρβιν

Διαβάστε περισσότερα

6-PACK ΚΟΙΛΙΑΚΫΝ, ΣΨΙΩΤΟΙ ΓΛΟΥΤΟΙ, ΑΡΑΩΟ ΣΫΜΑ, ΕΥΕΞΙΑ, ΩΑΑ, ΥΓΕΙΑ. Αυτι είναι θ εικόνα του τομζα τθσ φυςικισ κατάςταςθσ που προβάλλεται και

6-PACK ΚΟΙΛΙΑΚΫΝ, ΣΨΙΩΤΟΙ ΓΛΟΥΤΟΙ, ΑΡΑΩΟ ΣΫΜΑ, ΕΥΕΞΙΑ, ΩΑΑ, ΥΓΕΙΑ. Αυτι είναι θ εικόνα του τομζα τθσ φυςικισ κατάςταςθσ που προβάλλεται και 6-PACK ΚΟΙΛΙΑΚΫΝ, ΣΨΙΩΤΟΙ ΓΛΟΥΤΟΙ, ΑΡΑΩΟ ΣΫΜΑ, ΕΥΕΞΙΑ, ΩΑΑ, ΥΓΕΙΑ. Αυτι είναι θ εικόνα του τομζα τθσ φυςικισ κατάςταςθσ που προβάλλεται και προωκείται από τθ βιομθχανία fitness ςιμερα Αλλά ζχετε ποτζ αναρωτθκεί

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά Τα νύλιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά τα ξφλινα! 1. Γιατί τα λζμε ξφλινα πνευςτά; Πνευςτά ονομάηονται τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται μζςα ςε ζνα ςωλινα απ όπου περνάει ο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μουτότο ςτθν Λωνίδειο Σχολι

Ο Μουτότο ςτθν Λωνίδειο Σχολι Ο Μουτότο ςτθν Λωνίδειο Σχολι Θ Σοφία Χατηι ςυγγραφζασ του Μουτότο παρουςίαςε το βιβλίο τθσ ςτα παιδιά των τμθμάτων Α1 και Α2 Γυμναςίου τθσ Λωνιδείου Σχολισ. ΓΡΑΦΩ ΓΙΑ ΣΗ ΜΕΡΑ ΠΟΤ ΗΡΘΕ ΣΟ ΧΟΛΕΙΟ ΜΑ Ο ΜΟΤΣΟΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ 2013

ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ 2013 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ 2013 ΘΕΜΑ Α Α1. γ Α2. β Α3. α Α4. δ Α5. α ΘΕΜΑ Β Β1. ελ. 123-124 «Η γονιδιακι κεραπεία εφαρμόςτθκε και ειςάγονται πάλι ς αυτόν.» Β2. ελ. 133 «Διαγονιδιακά ονομάηονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΓΟΝΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ - ΘΕΜΑΣΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 1 Η οικονομικι δραςτθριότθτα αποτελεί ζνα από τα ςυςτατικά ςτοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιότθτα ηωισ ςτα Χανιά ςιμερα

Η ποιότθτα ηωισ ςτα Χανιά ςιμερα Η ποιότθτα ηωισ ςτα Χανιά ςιμερα Μάιοσ 2008 PI0825 / Διάγραμμα 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΡΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΡΕΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΤΥΡΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΟΓΚΑ Atma Darshan Yoga Centre

ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΟΓΚΑ Atma Darshan Yoga Centre ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΟΓΚΑ Atma Darshan Yoga Centre ΑΓΑΠΗΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ Καλωςορίςατε ςτο ΔΕΛΣΙΟ του Atma Darshan Yoga Centre Κακϊσ πλθςιάηει το τζλοσ τθσ φετινισ περιόδου και λίγο πριν ο κακζνασ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΩΝ: ΕΡΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΘΕΤΕ ΣΕ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΣΕ 8-10 ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΙΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΩΝ: ΕΡΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΘΕΤΕ ΣΕ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΣΕ 8-10 ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΙΣ (ΔΕΙΤΕ ΡΩΤΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΡΟΥ ΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΑΚΙΒΩΣ ΑΡΟ ΚΑΤΩ, ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ -ΚΑΤΩ ΑΡΟ ΤΟΥΣ ΡΙΝΑΚΕΣ, ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΤΟΡΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ. ΑΡΟ ΚΑΤΩ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ, ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΧΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ).

Διαβάστε περισσότερα

4η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Γ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00

4η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Γ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00 ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ 4η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Γ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00 Οδηγίερ: 1) Το εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από 6 ζελίδερ και πεπιλαμβάνει 25 θέμαηα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΧΑΚΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ

ΣΙΧΑΚΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ ΣΙΧΑΚΙΑ ΕΤΧΕ ΓΙΑ ΣΑ ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ & ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΧΡΟΝΙΑ ΣΙΧΑΚΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ Χριςτουγεννιάτικεσ ευχζσ κα βγάλω και κα ςτείλω από τα βάκθ τςθ καρδιάσ όπου κι 'αν ζχω φίλο κι ασ γίνει κάκε μου ευχι ςτον

Διαβάστε περισσότερα

Αςφυξία και πνιγμονθ

Αςφυξία και πνιγμονθ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Ηλικιακθ ωριμότητα 0-3 ετϊν: τα περιςςότερα παιδιά κάτω των τριϊν ετϊν δεν μποροφν να αντιλθφκοφν τθν επικινδυνότθτα μιασ πράξθσ ι να κυμθκοφν μια ςυμβουλι για πρόλθψθ ατυχιματοσ. Γι

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα Δια-γενεακι κινθτικότθτα Κατά κανόνα οι τρζχουςεσ επιλογζσ των ατόμων ζχουν ςυνζπειεσ ςτο μζλλον (δυναμικι ςχζςθ). Σε ότι αφορά τισ επιλογζσ των ατόμων ςε ςχζςθ με τθν εκπαίδευςθ γνωρίηουμε ότι τα άτομα

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιότθτα ηωισ ςτο Βόλο ςιμερα

Η ποιότθτα ηωισ ςτο Βόλο ςιμερα Η ποιότθτα ηωισ ςτο Βόλο ςιμερα Μάιοσ 2008 PI0822 / Διάγραμμα Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΡΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΡΕΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΤΥΡΙΚΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου Ενότητα 1β: Ισότητα - Εξίσωση ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου Ενότητα 1β: Ισότητα - Εξίσωση Συγγραφή:

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

ΝΛΤΣΕ. Πρόςωπα: υγγραφζασ, υνθζτθσ, Ελζνθ, Ρόηα ΡΩΤΘ ΡΑΞΘ

ΝΛΤΣΕ. Πρόςωπα: υγγραφζασ, υνθζτθσ, Ελζνθ, Ρόηα ΡΩΤΘ ΡΑΞΘ Θεοδόςθσ Πελεγρίνθσ ΝΛΤΣΕ Πρόςωπα: υγγραφζασ, υνθζτθσ, Ελζνθ, Ρόηα ΡΩΤΘ ΡΑΞΘ (το ςαλόνι επαρχιακοφ ςπιτιοφ ο ςυγγραφζασ, γφρω ςτα 55, απολαμβάνει τθν μουςικι που παίηει ο νεαρόσ ςυνκζτθσ) ΣΤΥΓΓΑΦΕΑΣ: Υπζροχο!

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

«1 st ATHENS BAR THEATRE FESTIVAL»

«1 st ATHENS BAR THEATRE FESTIVAL» PHOTO RELEASE Θεατρική Ομάδα «1 st ATHENS BAR THEATRE FESTIVAL» Η θεατρική Ομάδα ΛΩΤΟΦΑΓΟΙ και ο Πολυχώροσ STAVLOS ςυν διοργανώνουν το πρώτο Bar Theatre Festival ςτην Αθήνα. 1,2 ΟΝΕΙΡΟΠΩΛΕΙΟ Θ ομάδα Ονειροφιλόφυλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Δημιοσργία μιας δική ζας ζελίδας ζηο διαδίκησο ή ζηα κοινωνικά δίκησα,ζτεδιαζμός και σλοποίηζη καμπάνιας για ηην προβολή ηης και ηην προζέλκσζη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web Το EndNote Web είναι εργαλείο διαχείριςθσ βιβλιογραφικϊν αναφορϊν, ενςωματωμζνο ςτθ βάςθ Web of Science. Απαιτείται εγγραφι και δθμιουργία password (Sign in / Register)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Ι Ν Σ Ι Σ Ο Τ Σ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Τ Σ Ι Κ Η Π Ο Λ Ι Σ Ι Κ Η ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΜΒΑΕΩΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TAMEIO Σαχ. Δ/νςη : Αν. Τςόχα 36 Σ. Κ. Πόλη : 115 21- Αμπελόκθποι,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ (ΑΕΕ)

ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ (ΑΕΕ) ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ (ΑΕΕ) Σα ΑΕΕ είναι θ ςυχνότερθ αιτία πρόκλθςθσ αναπθρίασ και θ τζταρτθ αιτία κανάτου 82-92% των ΑΕΕ είναι ιςχαιμικά και το 18-8% είναι αιμορραγικά. φμφωνα με τθν Παγκόςμια

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΙΩΕΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΕΙΗΓΗΣΗ: ΚΑΡΑΒΕΛΗ ΓΡΗΓΟΡΗ

ΗΜΕΙΩΕΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΕΙΗΓΗΣΗ: ΚΑΡΑΒΕΛΗ ΓΡΗΓΟΡΗ ΗΜΕΙΩΕΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΕΙΗΓΗΣΗ: ΚΑΡΑΒΕΛΗ ΓΡΗΓΟΡΗ 1 ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ 2 ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΧΩΡΙ ΜΠΑΛΑ ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρίλια Διόλα Ιωςθφίνα Πεαηίνου Στ τάξθ

Μαρίλια Διόλα Ιωςθφίνα Πεαηίνου Στ τάξθ Μαρίλια Διόλα Ιωςθφίνα Πεαηίνου Στ τάξθ Στθν Ιταλία θ περίοδοσ των Χριςτουγζννων ζχει τθ μεγαλφτερθ διάρκεια από όλεσ τισ άλλεσ των χριςτιανικών χωρών. Αρχίηει από τισ 8 Δεκεμβρίου και ολοκλθρώνεται ςτισ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΜΥΘΙΣΤΟ ΗΜΑΤΟΣ «Η ΚΥΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝΣ» «Τα Κατά συνθήκη.. ψεύδη» Της Ελένης Σεμερτζίδου. (Θεατρικό ζργο ςε τρεισ πράξεισ) θεσσαλονίκη

ΔΙΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΜΥΘΙΣΤΟ ΗΜΑΤΟΣ «Η ΚΥΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝΣ» «Τα Κατά συνθήκη.. ψεύδη» Της Ελένης Σεμερτζίδου. (Θεατρικό ζργο ςε τρεισ πράξεισ) θεσσαλονίκη ΔΙΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΜΥΘΙΣΤΟ ΗΜΑΤΟΣ «Η ΚΥΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝΣ» «Τα Κατά συνθήκη.. ψεύδη» Της Ελένης Σεμερτζίδου (Θεατρικό ζργο ςε τρεισ πράξεισ) θεσσαλονίκη 2014 Η Ελζνθ εμερτηίδου γεννικθκε ςτθ Θεςςαλονίκθ. Είναι Διδάκτωρ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Τα ψθφιακά λογικά κυκλϊματα που μελετιςαμε μζχρι τϊρα ιταν ςυνδυαςτικά κυκλϊματα. Στα ςυνδυαςτικά κυκλϊματα οι ζξοδοι ςε κάκε χρονικι ςτιγμι εξαρτϊνται αποκλειςτικά και μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ «Προωθώντασ την Ποιότητα και την Ιςότητα ςτην Εκπαίδευςη: Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Αξιολόγηςη Παρεμβατικοφ Προγράμματοσ για Παροχή Ίςων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών ςε όλουσ τουσ Μαθητζσ» Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προςέγγιςη ςυςτημάτων και μηχανική ςυςτημάτων. Αντώνησ Μαΰργιώτησ

Προςέγγιςη ςυςτημάτων και μηχανική ςυςτημάτων. Αντώνησ Μαΰργιώτησ Προςέγγιςη ςυςτημάτων και μηχανική ςυςτημάτων Αντώνησ Μαΰργιώτησ Το έργο ωσ ςύςτημα Ζνα ζργο (project), ωσ μία εναλλακτικι κεώρθςθ, είναι ζνα ςφςτθμα ανκρϊπων, ςυςκευϊν, υλικϊν και όλων εκείνων των ςυςτατικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Φφλλο Εργαςίασ Ονοματεπώνυμο. Παραγωγή και διάδοςη του ήχου Ήχοσ παράγεται όταν τα ςωματίδια κάποιου υλικοφ μζςου αναγκαςκοφν να εκτελζςουν ταλάντωςθ. Για να διαδοκεί ο ιχοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Μια κακιά ςφηυγοσ. Διονφςθσ Κυβρικοςαίοσ. Το κορίτςι και θ ευχι

Μια κακιά ςφηυγοσ. Διονφςθσ Κυβρικοςαίοσ. Το κορίτςι και θ ευχι Μια κακιά ςφηυγοσ Μια φορά κι ζναν καιρό ςε μια χϊρα, κάκε νφχτα ζβγαινε ζνασ ξζνοσ, που ιταν πραγματικά επικίνδυνοσ και ζκανε πολφ άςχθμα πράγματα. Ζκοβε πάρα πολλά ξφλα με τα οποία ζβαηε φωτιζσ ςε τυχαία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ.

ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ. ΓΕΙΑ ΣΑΣ! ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ. ΕΡΕΙΔΘ ΞΕΩ ΚΑΙ ΒΛΕΡΩ, ΟΤΙ ΥΡΑΧΕΙ ΑΚΕΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΡΟΥ ΔΥΣΚΟΛΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΞΕΚΙΝΘΣΕΙ ΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΩΣΤΘΣ ΔΙΑΤΟΦΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Μια Ενεργειακή και Πνευματική Θεραπεφτρια ςτη Παρζα του Astrocosmos!

Μια Ενεργειακή και Πνευματική Θεραπεφτρια ςτη Παρζα του Astrocosmos! Μια Ενεργειακή και Πνευματική Θεραπεφτρια ςτη Παρζα του Astrocosmos! Με χαρά το site Astrocosmos φζρνει κοντά ςασ μζςα από αυτι τθ ςυνζντευξθ τθν Ενεργειακι κεραπεφτρια Ελευκερία Γαβριθλίδου. Αφοφ γνωρίςαμε

Διαβάστε περισσότερα

Μετατροπή των ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. σε Τετνολογικό Λύκειο Σσνενώσεις Καταργήσεις

Μετατροπή των ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. σε Τετνολογικό Λύκειο Σσνενώσεις Καταργήσεις Μετατροπή των ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. σε Τετνολογικό Λύκειο Σσνενώσεις Καταργήσεις ΣΑΡΣΟΛΗ ΧΡΗΣΟ Δ/ντθσ ΕΠΑ.. Χαϊδαρίου Πρϊθν προϊςτάμενοσ τμιματοσ Βϋ τθσ Δ/νςθσ πουδϊν ΔΕ του ΤΠΔΒΜΘ Άλλθ μια αλλαγι ςτθν ΣΕΕ κα

Διαβάστε περισσότερα

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη. Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη. Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ Βάςεισ Δεδομζνων Ι Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης

Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης Η επαγγελματική επιτυχία στην πόρτα σας τώρα! Μέσα από το άρτια διαμορφωμένο επαγγελματικό πακέτο που προσφέρει το deliverit,

Διαβάστε περισσότερα