ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ&ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΜΗΜΑ:ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ&ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΜΗΜΑ:ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ"

Transcript

1 ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ&ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΜΗΜΑ:ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:ΚΥΠΡΙΑΝΟΥΑΝΤΡΗ ΕΠΙΒΛ.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΓΚΙΟΥΡΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ

2 M1 is the narrowest measure of the U.S. money supply; includes currency in circulation plus demand deposits (checking account balances). -- M1 είναι µέτρο προσφοράς χρήµατος στις Η.Π.Α. µε τη στενή έννοια που περιλαµβάνει τη νοµισµατική κυκλοφορία συν τις καταθέσεις όψεως (τρεχούµενοι λογαριασµοί). M2 is a measure of the U.S. money supply that includes M1, plus savings and small time deposits, overnight repos at commercial banks, and non- institutional money market accounts. M2 is a key economic indicator used to forecast inflation. -- Μ2 είναι ένα µέτρο της προσφοράς χρήµατος στις Η.Π.Α. που περιλαµβάνει το Μ1, συν καταθέσεις ταµιευτηρίου και προθεσµιακές καταθέσεις, συµφωνίες επαναγοράς µιας νύχτας στις εµπορικές τράπεζες, και µη θεσµικούς λογαριασµούς της χρηµαταγοράς. Μ2 είναι ένας βασικός οικονοµικός δείκτης που χρησιµοποιείται στη πρόβλεψη του πληθωρισµού. M3 is the broadest measure of the U.S. money stock that consists of M2, time deposits of $100,000 or more at all depository institutions, term repurchase agreements in amounts of $100,000 or more, certain term Eurodollars and balances in money market mutual funds restricted to institutional investor. -- Μ3 είναι ο πιο ευρύς τρόπος µέτρησης της προσφοράς χρήµατος των Η.Π.Α. και αποτελείται από το Μ2, τις προθεσµιακές καταθέσεις των $100,000 και άνω σε όλους τους οργανισµούς που δέχονται καταθέσεις, προθεσµιακές συµφωνίες επαναγοράς για ποσά των $100,000 και άνω, προθεσµιακά ευρωδολάρια και υπόλοιπα σε αµοιβαία κεφάλαια χρηµαταγοράς περιορισµένα σε θεσµικό επενδυτή. MACRS is Modified Accelerated Cost Recovery System. -- MACRS είναι το Τροποποιηµένο Σύστηµα Επιταχυνόµενης Απόσβεσης (Κόστους). MAINTENANCE is the activity involved in maintaining something in good working order. May include replacement of significant portions of the item(s) being maintained. -- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ είναι η δραστηριότητα που σχετίζεται µε τη διατήρηση ενός είδους σε καλή λειτουργική κατάσταση. Μπορεί να περιλαµβάνει αλλαγή σηµαντικού αριθµού τµηµάτων των ειδών υπό συντήρηση. MAINTENANCE OF ACCOUNTS, in accounting, ensures that all transactions and accounting records are in accordance with generally accepted accounting principles and applicable laws, and shall be in sufficient detail to permit an annual audit. ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ στη λογιστική, εξασφαλίζει ότι όλες οι συναλλαγές και οι λογιστικές καταχωρίσεις είναι σύµφωνες µε τις γενικώς αποδεκτές λογιστικές αρχές και τους ισχύοντες νόµους και θα είναι επαρκώς λεπτοµερείς, ώστε να επιδέχονται ετήσιο έλεγχο. MAKER is a. the producer of a product, or, b. the person who signs a check or promissory note, which makes him/her responsible for payment. -- ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ είναι α) ο παραγωγός ενός προϊόντος ή β) το πρόσωπο που υπογράφει µία επιταγή ή ένα γραµµάτιο, που τον καθιστά υπεύθυνο για την πληρωµή.

3 MALPRACTICE INSURANCE see E&O INSURANCE. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Α ΙΚΗΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΖΗΜΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - - βλ. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ MANAGEMENT ACCOUNTING is the process of identification, measurement, accumulation, analysis, preparation, interpretation, and communication of financial information used by management to plan, evaluate, and control within an organization and to assure appropriate use of and accountability for its resources. Management accounting also comprises the preparation of financial reports for non-management groups such as shareholders, creditors, regulatory agencies, and tax authorities. -- ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ είναι η διαδικασία αναγνώρισης, µέτρησης, συσσώρευσης, ανάλυσης, προετοιµασίας, ερµηνείας, και επικοινωνίας οικονοµικών πληροφοριών που χρησιµοποιούνται από τη διοίκηση για το σχεδιασµό, την αξιολόγηση και τον έλεγχο ενός οργανισµού και για τη διασφάλιση της ορθής χρήσης και της απόδοσης ευθυνών σχετικά µε τους πόρους του. Η διοικητική λογιστική περιλαµβάνει επίσης την προετοιµασία οικονοµικών εκθέσεων για µη διοικητικές οµάδες, όπως µετόχους, πιστωτές, ρυθµιστικές και φορολογικές αρχές. MANAGERIAL ACCOUNTING is a system using financial accounting records as basic data to enable better business decisions in the areas of planning and control. ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ είναι ένα σύστηµα που χρησιµοποιεί τα αρχεία της χρηµατοοικονοµικής λογιστικής ως τα βασικά στοιχεία για να επιτρέψει καλύτερες επιχειρησιακές αποφάσεις στους τοµείς του προγραµµατισµού και του ελέγχου. MANAGEMENT BY OBJECTIVES (MBO) is a management theory that calls for managing people based on documented work statements mutually agreed to by manager and subordinate. Progress on these work statements is periodically reviewed, and in a proper implementation, compensation is usually tied to MBO performance. -- ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (MBO) είναι µια θεωρία διοίκησης που απαιτεί διοικητικά στελέχη βάσει τεκµηριωµένων εκθέσεων εργασίας κοινώς αποδεκτές από το διευθυντή και τον υφιστάµενο. Η πρόοδος αυτών των εκθέσεων εργασίας αναθεωρείται περιοδικά και µε τη σωστή εφαρµογή, η αποζηµίωση συνήθως σχετίζεται µε την απόδοση του ΜΒΟ (διοίκηση µε στόχους). MANAGEMENT CONTROL SYSTEM is essentially a strategic tool for holding managers accountable and responsible for their performance. Existence of such a system also provides feedback for managers to know how they perform, in which direction the organization is heading, and what type of course correction may be required to stay on course. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ είναι ουσιαστικά ένα στρατηγικό εργαλείο µε το οποίο θέτουµε τους διευθυντές υπόλογους και υπεύθυνους για τις επιδόσεις τους. Η ύπαρξη ενός τέτοιου συστήµατος

4 παρέχει επίσης ανάδραση στους διευθυντές προκειµένου να γνωρίζουν την απόδοση τους, προς τα πού κατευθύνεται ο οργανισµός και ποιος τύπος διόρθωσης πορείας µπορεί να χρειάζεται για τη διατήρηση της πορείας. MANAGEMENT EXPENSE is the management fee deducted from a fund's average net assets to pay an advisor or sub-advisor. This fee is normally on a sliding scale. As the net assets of the fund increase, the percentage deducted for management fees decreases. A fund can also have a fixed rate or flat fee to compensate the advisor. ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΞΟ Α είναι η διοικητική αµοιβή που αφαιρείται από τα µέσα καθαρά κέρδη ενός κεφαλαίου για την πληρωµή ενός συµβούλου ή υποσυµβούλου. Αυτή η αµοιβή είναι συνήθως υπό κλίµακα ολίσθησης δηλαδή καθώς τα καθαρά κέρδη του κεφαλαίου αυξάνονται, το ποσοστό που αφαιρείται για τη διοικητική αµοιβή µειώνεται. Ένα κεφάλαιο µπορεί επίσης να έχει σταθερό ποσοστό ή µια εφάπαξ και σταθερή αµοιβή για να αποζηµιώνει τον σύµβουλο. MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS) is a well-developed data management system that provides uniform organizational information from all areas of the entity within a database. Information within the database is manipulated to help management reach accurate and rapid organizational decisions. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ είναι ένα καλά ανεπτυγµένο σύστηµα διαχείρισης δεδοµένων που παρέχει ενιαίες οργανωτικές πληροφορίες από όλες τις περιοχές της οντότητας για την οποία µας ενηµερώνει µία βάση δεδοµένων. Οι πληροφορίες της βάσης δεδοµένων είναι διαχειρήσιµες µε τέτοιο τρόπο ώστε να βοηθούν τη διοίκηση να λάβει ακριβείς και γρήγορες οργανωτικές αποφάσεις. MANAGEMENT LETTER identifies issues not required to be disclosed in the Annual Financial Report but represent the auditor's concerns and suggestions noted during the audit. -- ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ προσδιορίζει θέµατα που δεν απαιτείται να γνωστοποιηθούν στην Ετήσια Οικονοµική Έκθεση αλλά αντιπροσωπεύουν τις ανησυχίες και τις προτάσεις του ελεγκτή που σηµειώθηκαν κατά τη διάρκεια του λογιστικού ελέγχου. MANDATORY TRANSFERS are transfers from the current (operating) fund group to other fund groups arising out of binding legal agreements related to the financing, e.g., in education: debt retirement, interest, and grant agreements with federal agencies and other organizations to match gifts and grants. Whereas non-mandatory transfers would be transfers from the current (operating) fund group to other fund groups made at the discretion of management to serve various objectives, e.g., additions to loan funds, endowment funds, plant additions, and voluntary renewal and replacement of plant. -- ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ είναι µεταφορές

5 από την παρούσα λειτουργική οµάδα κεφαλαίων σε άλλες οµάδες κεφαλαίων που προκύπτουν από τις δεσµευτικές νοµικές συµφωνίες σχετικές µε την χρηµατοδότηση, π.χ, στην εκπαίδευση: αποχώρηση χρέους, τόκοι και συµφωνίες επιχορήγησης µε τις οµοσπονδιακές υπηρεσίες και άλλες οργανώσεις για να ισοσταθµίσουν µε δώρα και επιχορηγήσεις. Ενώ οι µη-υποχρεωτικές µεταφορές θα ήταν µεταφορές από την παρούσα οµάδα κεφαλαίων σε άλλες οµάδες κεφαλαίων που γίνονται κατά τη κρίση της διοίκησης για να εξυπηρετήσουν διάφορους στόχους, π.χ., προσθήκες στα κεφάλαια δανείου, κεφάλαια χρηµατοδότησης, προσθήκες εγκαταστάσεων, και εθελοντική ανανέωση και αντικατάσταση των εγκαταστάσεων. MANUAL TAG SYSTEM is an inventory tracking system used in inventory management that tracks inventory using tags removed at the point of purchase. ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΤΙΚΕΤΩΝ είναι ένα σύστηµα παρακολούθησης καταλόγων απογραφής που χρησιµοποιείται στη διαχείριση καταλόγων απογραφής το οποίο παρακολουθεί τον κατάλογο αποθεµάτων χρησιµοποιώντας ετικέτες που αφαιρούνται στο σηµείο αγοράς. MANUFACTURING ACCOUNT is an accounting statement that is an integral part of the final accounts of a manufacturing organization. For any particular period, it indicates, among other things, prime cost of manufacturing, manufacturing overhead, the total manufacturing cost, and the manufacturing costs of finished goods. -- ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ είναι ένα λογιστικό έγγραφο που είναι αναπόσπαστο µέρος των τελικών λογαριασµών ενός βιοµηχανικού οργανισµού. Για οποιαδήποτε συγκεκριµένη περίοδο, δείχνει, µεταξύ άλλων, το βασικό κόστος παραγωγής, τα παραγωγικά έξοδα, το συνολικό κόστος παραγωγής και τα βιοµηχανικά κόστη τελικών προϊόντων. MANUFACTURING CONCERN is an entity that derives its products for sale, thereby revenue, through the direct manufacture of those products. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ είναι µια οντότητα που παράγει τα προς πώληση προϊόντα της, δηλαδή τα έσοδά της, µέσω της απευθείας παραγωγής αυτών των προϊόντων. MANUFACTURING STATEMENT see MANUFACTURING ACCOUNT. ΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ βλ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ. MAP can mean Manufacturing Application Protocol, Merchant Account Provider, Minimum Advertised Price, or Major Accounts Processing among many others. MAP µπορεί να σηµαίνει το πρωτόκολλο εφαρµογής µεταποίησης, τον εµπορικό προµηθευτή, την ελάχιστη διαφηµισµένη τιµή, ή την επεξεργασία σηµαντικών κυρίων λογαριασµών µεταξύ πολλών άλλων. MARGIN see GROSS MARGIN. - ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ βλ. ΜΙΚΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡ ΟΥΣ.

6 MARGIN (Stocks) allows investors to buy securities/assets by borrowing money from a broker/banker. The margin is the difference between the market value of a stock/asset and the loan a broker/banker makes. ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ (Μετοχές) επιτρέπει στους επενδυτές να αγοράσουν χρεόγραφα/περιουσιακά δανειζόµενοι χρήµατα από έναν χρηµατιστή/τραπεζίτη. Το περιθώριο είναι η διαφορά µεταξύ της τρέχουσας αξίας µιας µετοχής /περιουσιακού στοιχείου και του δανείου που δίνει ένας χρηµατιστής/τραπεζίτης. MARGIN ACCOUNT (Stocks) is a leverageable account in which stocks can be purchased for a combination of cash and a loan. The loan in the margin account is collateralized by the stock and, if the value of the stock drops sufficiently, the owner will be asked to either put in more cash, or sell a portion of the stock. Margin rules are federally regulated, but margin requirements and interest may vary among broker/dealers. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ (Μετοχές) είναι ένας πλεονεκτικός λογαριασµός στον οποίο οι µετοχές µπορούν να αγοραστούν µε ένα συνδυασµό µετρητών και δανείου. Το δάνειο στον λογαριασµό περιθωρίου είναι ασφαλισµένο µε υποθήκη από την µετοχή, και αν η αξία της µετοχής πέσει αρκετά, ο κάτοχος θα ζητηθεί είτε να εισάγει περισσότερα µετρητά, είτε να πουλήσει ένα τµήµα της µετοχής. Οι κανόνες περιθωρίου ρυθµίζονται από το οµοσπονδιακό δίκαιο, αλλά οι απαιτήσεις περιθωρίου και οι τόκοι µπορεί ποικίλουν µεταξύ χρηµατιστή/εµπόρων. MARGINAL is just barely adequate or within a lower limit. -- ΟΡΙΑΚΟΣ είναι ελάχιστα επαρκής ή εντός κατώτερου ορίου. MARGINAL COST is a calculation showing the change in total cost as a result of a change in volume, e.g. if one more item of output increases the total cost by $25, the marginal cost is $25. It is usually useful to determine marginal cost because it can aid in determining if the rate of production should be altered. ΟΡΙΑΚΟ ΚΟΣΤΟΣ είναι ένας υπολογισµός που δείχνει την αλλαγή στο συνολικό κόστος ως αποτέλεσµα µιας αλλαγής σε όγκο, π.χ., αν ένα ακόµα τεµάχιο παραγωγής αυξάνει το συνολικό κόστος κατά $25, το οριακό κόστος είναι $25. Είναι συνήθως χρήσιµο για να προσδιορίσουµε το οριακό κόστος επειδή µπορεί να βοηθήσει να καθορίσουµε εάν ο ρυθµός παραγωγής θα πρέπει να τροποποιηθεί. MARGINAL PROFIT is the change in the total profit that results from the sale of an additional unit. ΟΡΙΑΚΟ ΚΕΡ ΟΣ είναι η αλλαγή στο συνολικό κέρδος που προκύπτει από την πώληση µιας πρόσθετης µονάδας. MARGINAL REVENUE is the change in total revenue as a result of producing one additional unit of output. ΟΡΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ είναι η αλλαγή στα συνολικά έσοδα ως αποτέλεσµα παραγωγής µιας πρόσθετης µονάδας παραγωγής. MARGINAL TAX RATE is the top rate of income tax that is charged to individuals on their earnings. ΟΡΙΑΚΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ είναι ο ανώτατος συντελεστής φόρου εισοδήµατος που επιβάλλεται στο εισόδηµα των ατόµων.

7 MARGIN ANALYSIS see CONTRIBUTION MARGIN ANALYSIS or GROSS PROFIT MARGIN ANALYSIS. ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ βλ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΚΕΡ ΟΥΣ ή ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡ ΟΥΣ. MARGIN CALL (Stocks) is a demand for additional funds because of adverse price movement is a stock. ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ είναι η απαίτηση για πρόσθετα κεφάλαια εξαιτίας µιας δυσµενούς αλλαγής της τιµής της µετοχής. MARGIN LENDING, in securities, is where the lender, usually a bank, will lend you between approximately 40% and 70% of the value of approved shares and managed funds. For example, if you have $30,000 in cash, you could borrow up to $70,000 and buy a $100,000 portfolio (assuming a lending ratio of 70%). This portfolio then becomes the security for your margin lending facility. ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΑΝΕΙΣΜΟΥ, στα χρεόγραφα, είναι όταν ο δανειστής, συνήθως µια τράπεζα, δανείζει περίπου µεταξύ 40% και 70% της αξίας εγκενγκριµένων µετοχών και διαχειριζοµένων κεφαλαίων. Για παράδειγµα, αν έχετε $30,000 σε µετρητά, θα µπορούσατε να δανειστείτε µέχρι $70,000 και να αγοράσετε ένα χαρτοφυλάκιο $100,000 µε δανειακό δείκτη 70%. Αυτό το χαρτοφυλάκιο τότε γίνεται η εγγύηση που εξυπηρετεί το δανεισµό σας. MARINE INSURANCE is insurance coverage protecting against loss or damage of goods transported by sea. ΝΑΥΤΑΣΦΑΛΕΙΑ είναι η ασφαλιστική κάλυψη που προστατεύει έναντι απώλειας ή ζηµίας) αγαθών που µεταφέρονται δια θαλάσσης. MARK ENDORSEMENT, normally, it is when a signatory (payee) cannot endorse with their signature, due to illiteracy or an infirmary, the signatory is allowed to make a mark that identifies that the signatory has signed. Such mark endorsements are normally witnessed with the witness endorsing the mark endorsement. ΣΗΜΑ Ι ΟΠΙΣΘΟΓΡΑΦΗΣΗΣ, συνήθως, είναι όταν ο υπογράφων δικαιούχος δεν µπορεί να οπισθογραφήσει µε την υπογραφή του, εξαιτίας αναλφαβητισµού ή ανάρρωσης, ο υπογράφων επιτρέπεται να κάνει ένα σηµάδι που προσδιορίζει ότι ο υπογράφων έχει υπογράψει. Τέτοια σηµάδια οπισθογράφησης γίνονται παρουσία µάρτυρος που βεβαιώνει την οπισθογράφηση. MARKETABLE SECURITY is a readily tradable equity or debt security with quoted prices; to include commercial paper and Treasury bills. It is a "close to cash" asset which is classified as a current asset. ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟ είναι µια εύκολα εµπορεύσιµη καθαρή αξία περιουσίας ή ένα χρεωστικό οµόλογο µε επίσηµα αναφερθείσα χρηµατιστηριακή τιµή. Που µπορεί να περιλαµβάνει διαπραγµατεύσιµα αξιόγραφα και έντοκα γραµµάτια δηµοσίου. Είναι ένα «πολύ κοντά στα µετρητά» χρεόγραφο το οποίο κατατάσσεται ως ένα τρέχον στοιχείο του ενεργητικού. MARKET CAPITALIZATION is the total dollar value of all outstanding shares. It is calculated by multiplying the number of shares times the current market price. The term is commonly referred to as market cap. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ είναι η συνολική αξία σε δολάρια όλων των µετοχών (σε δηµόσια εγγραφή). Υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας τον αριθµό των µετοχών επί την τρέχουσα τιµή της αγοράς. Ο όρος αναφέρεται συνήθως ως market cap.

8 MARKET DISCOUNT is the stated redemption price of a bond at maturity minus your basis in the bond immediately after you acquire it. Market discount arises when the value of a debt obligation decreases after its issue date. ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ είναι η καθορισµένη τιµή εξαγοράς ενός οµόλογου στη λήξη του µείον τη βάση του οµολόγου αµέσως αφού αποκτηθεί. Η αγοραστική έκπτωση προκύπτει όταν η αξία µιας υποχρέωσης χρέους µειώνεται µετά την ηµεροµηνία έκδοσης. MARKET DISCOUNT BOND is any bond having market discount except: short-term obligations with fixed maturity dates of up to 1 year from the date of issue, tax-exempt obligations that you bought before May 1, 1993, U.S. savings bonds, and certain installment obligations. ΟΜΟΛΟΓΟ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ είναι κάθε οµόλογο το οποίο έχει αγοραστική έκπτωση εκτός από: βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις µε ορισµένη ηµεροµηνία λήξης µέχρι ένα χρόνο από την ηµεροµηνία έκδοσης, φόρο-απαλλαγµένες υποχρεώσεις οι οποίες έχουν αγοραστεί πριν την 1 Μαΐου του 1993, αποταµιευτικά οµόλογα Η.Π.Α., και ορισµένες υποχρεώσεις δόσεων. MARKETING LEVER is anything that provides positional advantage or power to act effectively: Potential levers may be price, brand name, corporate image, broad distribution, effective advertising, etc. ΜΟΧΛΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ είναι οτιδήποτε παρέχει πλεονέκτηµα θέσης ή δύναµης ώστε να δράσει κάποιος αποτελεσµατικά: Ενδεχόµενοι µοχλοί µπορεί να είναι τιµή, εµπορική επωνυµία, εταιρική εικόνα, ευρεία διανοµή, αποτελεσµατική διαφήµιση, κτλ. MARKET MULTIPLE see PRICE/EARNINGS RATIO. ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗΣ ΚΕΡ ΩΝ βλ. είκτης τιµής µετοχής ως προς τα κέρδη της εταιρίας MARKET POSITION, from a marketing context, is the strength of an entity or product within the target market. In investing, it is the amount and/or depth and breadth of holdings within identified sectors of the capital market. ΘΕΣΗ ΑΓΟΡΑΣ, στο πλαίσιο του µάρκετινγκ, είναι η δύναµη µιας οντότητας ή ενός προϊόντος µέσα στην αγορά στόχο. Στις επενδύσεις είναι η ποσότητα και/ή το βάθος και το πλάτος των τοποθετήσεων µέσα στους αναγνωρισµένους τοµείς της κεφαλαιαγοράς. MARKET SHARE is the percentage of sales a company captures for a particular product line, i.e., the percentage of total industry sales that a particular company controls within a given market. ΜΕΡΙ ΙΟ ΑΓΟΡΑΣ είναι το ποσοστό των πωλήσεων που αποκτά µια εταιρία για µία συγκεκριµένη σειρά προϊόντων, δηλαδή, το ποσοστό των συνολικών πωλήσεων του κλάδου που ελέγχει µία συγκεκριµένη εταιρία εντός µιας δεδοµένης αγοράς. MARKET TO BOOK VALUE is calculated by dividing the market value (MV) of a company, i.e., the total value of all its outstanding shares, by the value of its tangible assets (TA). Also known as TOBIN RATIO = MV/TA. MARKET TO BOOK VALUE (ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΡΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ) υπολογίζεται διαιρώντας την τρέχουσα αξία µιας εταιρίας, δηλαδή, την συνολική αξία όλων των µετοχών της (σε δηµόσια διαπραγµάτευσή της), δια την αξία των υλικών περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού. Επίσης γνωστό ως TOBIN RATIO = MV/TA.

9 MARKET VALUE, in general, is the price at which buyers and sellers trade similar items in an open marketplace. In the absence of a market price, it is the estimated highest price a buyer would be warranted in paying and a seller justified in accepting, provided both parties were fully informed and acted intelligently and voluntarily. See also OPEN MARKET VALUE (OMV). ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ, γενικά, είναι η τιµή στην οποία οι αγοραστές και οι πωλητές εµπορεύονται παρόµοια αντικείµενα σε µια ανοιχτή αγορά. Όταν δεν υπάρχει τιµή αγοράς, είναι η τεκµαρτή υψηλότερη τιµή που ένας αγοραστής δικαιούται να πληρώσει και που ένας πωλητής ορίζεται να δεχτεί εφόσον και οι δύο πλευρές ήταν πλήρως ενηµερωµένες και έδρασαν έξυπνα και εθελοντικά. Βλέπετε επίσης Αξία ελεύθερης αγοράς. MARKUP is the amount added to the cost of goods in order to produce the desired profit. ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΓΑΘΟΥ (Ή ΜΙΚΤΟ ΚΕΡ ΟΣ) είναι το ποσό που προστίθεται στο κόστος αγαθών έτσι ώστε να παραχθεί το επιθυµητό κέρδος. MARSHALLING is to make ready for action or use, e.g., marshal resources. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ είναι για να προετοιµάσει για ενέργεια ή χρήση, π.χ., ταξινόµηση πόρων. MASTER BUDGET formalizes the whole budget system into one single final document in which all the operational budgets flow; its goal is to draft the main economic and financial statements. However, dependent upon the individual or geographic location, is variously contains the cash budget only; or the income statement and the balance sheet combined; or the income statement and the balance sheet and the cash budget combined. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ διαµορφώνει το συνολικό σύστηµα του προϋπολογισµού σε ένα µοναδικό τελικό έγγραφο στο οποίο καταλήγουν όλοι οι λειτουργικοί προϋπολογισµοί. Ο σκοπός του είναι να συντάσσει τις κύριες οικονοµικές και δηµοσιονοµικές καταστάσεις. Ωστόσο, ανάλογα µε την ατοµική ή γεωγραφική θέση, µπορεί να περιέχει είτε τον ταµειακό προϋπολογισµό µόνο είτε την κατάσταση εσόδων και εξόδων και τον ισολογισµό συνδυασµένα είτε την κατάσταση εσόδων και εξόδων και τον ισολογισµό και ταµειακό προϋπολογισµό συνδυασµένα. MAT is Management, Administrative, and Technological. ΜΑΤ είναι ιεύθυνση, ιοικητικός, και Τεχνολογικός. MATCHING, in accounting, is the matching of invoices to purchase orders and delivery notes prior to payment. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ, στη λογιστική, είναι η αντιστοίχηση τιµολογίων µε για τις εντολές αγοράς και τα δελτία αποστολής πριν από την πληρωµή. MATCHING CONCEPT is the accounting principle that requires the recognition of all costs that are directly associated with the realization of the revenue reported within the income statement. ΕΝΝΟΙΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗΣ είναι η λογιστική αρχή που απαιτεί την αναγνώριση όλων των δαπανών που συνδέονται άµεσα µε την πραγµατοποίηση εσόδων που αναφέρονται µέσα στην κατάσταση εσόδων και εξόδων. MATCHING PRINCIPLE see MATCHING CONCEPT. ΑΡΧΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗΣ βλ. ΕΝΝΟΙΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗΣ.

10 MATERIALITY is the importance of information or an event that influences a company's price of stock. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ είναι η σηµασία µιας πληροφορίας ή ενός γεγονότος που επηρεάζει τη τιµή της µετοχής µιας εταιρίας. MATERIALITY PRINCIPLE requires accountants to use generally accepted accounting principles except when to do so would be expensive or difficult, and where it makes no real difference if the rules are ignored. If a rule is temporarily ignored, the net income of the company must not be significantly affected, nor should the reader's ability to judge the financial statements be impaired. Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ απαιτεί οι λογιστές να χρησιµοποιούν τις γενικά αποδεχθείσες λογιστικές αρχές, εκτός αν αυτό είναι δαπανηρό ή δύσκολο, και όπου δεν κάνει διαφορά αν οι κανόνες αγνοηθούν. Αν ένας κανόνας αγνοηθεί προσωρινά, αυτό δεν πρέπει να επηρεάζει σηµαντικά το καθαρό εισόδηµα της εταιρίας ούτε και να επιδρά αρνητικά στην ικανότητα του αναγνώστη να κρίνει τις οικονοµικές καταστάσεις. MATERIALS are physical goods (and their cost) used in the manufacture of a product, often separated into DIRECT MATERIAL (that which goes directly into the product such as cream into ice cream, or steel into cars) and INDIRECT MATERIAL (that which is used in maintaining the manufacturing environment such as cleaning fluids or oil for lubrication of manufacturing equipment). Indirect materials are usually part of the overhead component of cost. The term material, when used without the direct or indirect qualifier, usually refers to direct materials. ΥΛΙΚΑ είναι φυσικά αγαθά (και το κόστος τους) που χρησιµοποιούνται στη κατασκευή ενός προϊόντος, συχνά χωρισµένα σε ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ (αυτές που πηγαίνουν απευθείας στο προϊόν όπως η κρέµα στο παγωτό, ή το ατσάλι στα αυτοκίνητα και ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ αυτά που χρησιµοποιούνται στην συντήρηση του κατασκευαστικού περιβάλλοντος όπως καθαριστικά υγρά ή λάδια για τη λίπανση του κατασκευαστικού εξοπλισµού. Τα βοηθητικά υλικά είναι συνήθως µέρος των γενικών εξόδων (συστατικό κόστος). Ο όρος υλικά, όταν χρησιµοποιείται χωρίς τον προσδιορισµό πρώτα ή βοηθητικά, συνήθως αναφέρεται στις πρώτες ύλες. MATERIAL WEAKNESS is a condition that could potentially result in the material misstatement of the financial statements. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ Α ΥΝΑΜΙΑ είναι η κατάσταση που µπορεί ενδεχοµένως να καταλήξει στην ουσιαστική διαστρέβλωση των οικονοµικών καταστάσεων. MATRIX ORGANIZATION is where a company superimposes a group or interdisciplinary team of project specialists on a functional organizational design. In a matrix organization the members have dual allegiances, i.e., to that particular assignment or project as well as their normal organizational department. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ MATRIX είναι όταν µια εταιρία αναθέτει σε µια οµάδα ή µια διατοµεακή οµάδα ειδικών σε κάποιο έργο ένα λειτουργικό οργανωτικό σχέδιο. Σε µια οργάνωση τύπου matrix τα µέλη έχουν διπλό καθήκον, δηλαδή, στη συγκεκριµένη εργασία ή έργο καθώς και στο δικό τους κανονικό λειτουργικό τµήµα. MATURITY DATE of a financial asset is the date at which that asset is converted into a specified amount of money or physical assets, e.g. the date on which an issuer of a bond promises to repay the full amount borrowed. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ενός περιουσιακού στοιχείου είναι η ηµεροµηνία στην οποία το στοιχείο µετατρέπεται σε συγκεκριµένο ποσό

11 χρηµάτων ή σε φυσικό περιουσιακό στοιχείο, π.χ., η ηµεροµηνία στην οποία ένας εκδότης ενός οµολόγου υπόσχεται να εξοφλήσει πλήρως το δανειζόµενο ποσό. MATURITY VALUE, in securities, is the amount that will be received at the time a security is redeemed at its maturity. For most securities, maturity value equals par value; in insurance, it is the amount payable under a whole life insurance policy if the insured person lives to the last age on the mortality table on which the values of the contract were based. ΑΞΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ, στα χρεόγραφα, είναι το ποσό το οποίο θα εισπραχθεί κατά την εξόφληση ενός χρεογράφου την ηµεροµηνία λήξης του. Στα περισσότερα χρεόγραφα, η µέλλουσα αξία ισούται µε την ονοµαστική αξία ενώ στις ασφάλειες είναι το πληρωτέο ποσό βάσει ενός ασφαλιστηρίου συµβολαίου ζωής αν ο ασφαλισµένος ζήσει µέχρι το τελευταίο έτος του πίνακα θνησιµότητας στον οποίο βασίζεται η αξία του συµβολαίου. MBO see MANAGEMENT BY OBJECTIVES. ΜΒΟ βλ. ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΣΤΟΧΩΝ. MD&A is an acronym for Management Discussion and Analysis. MD&A usually refers to that section of a corporate annual or quarterly report that provides managerial comment on corporate performance for the time period in question. ΜD&A είναι ένα ακρωνύµιο για τη Συζήτηση και Ανάλυση της ιαχείρισης. Το MD&A συνήθως αναφέρεται σε εκείνο το τµήµα της εταιρικής ετήσιας ή τριµηνιαίας αναφοράς που παρουσιάζει τα σχόλια της διοίκησης σχετικά µε την εταιρική απόδοση για την εν λόγω χρονική περίοδο. MEAN is the measure of central tendency; also called the 'average'. It is calculated by the sum of the data points divided by the number of data points. ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ είναι η µέτρηση της κεντρικής τάσης, επίσης λέγεται και average. Υπολογίζεται από το άθροισµα των σηµείων δεδοµένων διαιρούµενο δια τον αριθµό των σηµείων δεδοµένων. MEASUREMENT THEORY involves the assignment of numerals to objects or events in order to represent certain attributes, or properties, of those objects and events. ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ σχετίζεται µε την απόδοση αριθµητικών στοιχείων σε αντικείµενα ή γεγονότα µε στόχο να αναπαρασταθούν συγκεκριµένα χαρακτηριστικά, ή ιδιότητες, αυτών των αντικειµένων και γεγονώτων. MEDIAN is the value of the midpoint variable when the data are arranged in ascending or descending order. ΙΑΜΕΣΟΣ είναι η αξία της µεσαίας µεταβλητής όταν τα δεδοµένα είναι ταξινοµηµένα σε αύξουσα ή φθίνουσα σειρά. MEDIA PLAN, in advertising, is the plan that details the usage of media in an advertising campaign including costs, running dates, markets, reach, frequency, rationales, and strategies. ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, στη διαφήµιση, είναι ο σχεδιασµός που περιγράφει λεπτοµερώς τη χρήση των µέσων µαζικής ενηµέρωσης σε µια διαφηµιστική εκστρατεία, ο οποίος περιλαµβάνει κόστος, τρέχουσες ηµεροµηνίες, εύρος, αγορές, συχνότητα, λογικές και στρατηγικές.

12 MEDIUM TERM usually encompasses a calendar of 2-3 years or less. ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΣ συνήθως περικλείει ένα χρονικό διάστηµα 2-3 χρόνων ή λιγότερο. MEDIUM TERM ASSETS, usually, are those assets that are expected of having a useful life of between six months and two years of the present. ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, συνήθως, είναι εκείνα τα περιουσιακά στοιχεία που αναµένεται να έχουν ωφέλιµη διάρκεια ζωής µεταξύ έξι µηνών και δύο χρόνων από την παρούσα ηµεροµηνία. MEMO ENTRY is supplemental or explanatory information on a reporting schedule. It is used for clarification of sometimes-complex entries. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ είναι η συµπληρωµατική ή επεξηγηµατική καταχώρηση πληροφοριών σε έναν πίνακα αναφοράς. Χρησιµοποιείται για τη διευκρίνιση καταχωρήσεων που είναι ορισµένες φορές περίπλοκες. MEMORANDUM ACCOUNT see SPECIAL MEMORANDUM ACCOUNT. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΑΞΕΩΣ βλ. ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΑΞΕΩΣ. MEMORANDUM FOR RECORD (MR) is an in-house memo covering information that would otherwise not be recorded in writing. ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ (MR) είναι ένα εσωτερικό σηµείωµα το οποίο αφορά σε πληροφορίες οι οποίες δε θα είχαν αλλιώς καταγραφεί γραπτώς. MER (Management Expense Ratio) is the percentage of the assets that were spent to run a mutual fund. It includes things like management and advisory fees, travel costs and 12b-1 fees. The expense ratio does not include brokerage costs for trading the portfolio. Also referred to as the Expense Ratio. MER ( είκτης Εξόδων ιαχείρισης) είναι το ποσοστό του ενεργητικού που ξοδεύτηκε για να συντηρήσει ένα αµοιβαίο κεφάλαιο. Περιλαµβάνει αµοιβές διευθυντών και συµβούλων, έξοδα ταξιδιού και αµοιβές 12b-1. Ο δείκτης εξόδων δεν περιλαµβάνει έξοδα µεσιτείας για τη διαχείριση χαρτοφυλακίου. Επίσης αναφέρεται και ως είκτης Εξόδων. MERCHANDISE is commodities offered for sale or to engage in the trade of commodities that are for sale. Ο παραπάνω όρος σηµαίνει είτε ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ τα οποία είναι αγαθά που διατίθενται προς πώληση είτε ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΑΙ αγαθά που είναι προς πώληση. MERGER is the union of two or more commercial interests or corporations. The distinction being that identity of the merged companies, product lines, etc., may or may not lose its individual identity. ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ είναι η ένωση δύο ή περισσοτέρων εµπορικών συµφερόντων ή εταιριών. Η διαφορά είναι ότι κατά τη συγχώνευση η ταυτότητα των συγχωνευµένων εταιριών, της σειράς των προϊόντων, κτλ., µπορεί είτε να χάνεται είτε να µη χάνεται. MEZZANINE FINANCING usually is a class of investment that is a stage intermediate between venture capital and an initial public offering; or, subordinated debt used in leveraged buyouts (LBOs). ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ συνήθως είναι µια κατηγορία επένδυσης που είναι ένα ενδιάµεσο στάδιο µεταξύ του κεφαλαίου επιχειρηµατικών συµµετοχών και της αρχικής δηµόσιας προσφοράς, ή δευτερεύουσας οφειλής που χρησιµοποιείται για εσωτερική εξαγορά.

13 MID-CAP is a stock with a capitalization, total equity value, between $500 million and $5 billion. MID-CAP είναι µετοχή µε κεφαλαιοποίηση, συνολική καθαρή αξία, µεταξύ 500 εκατοµµυρίων δολαρίων και 5 δισεκατοµµυρίων δολαρίων. MIDDLE MARKET COMPANY: see MID-CAP. ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ βλ. MID-CAP. MILLAGE is a rate (as of taxation) expressed in mills per dollar. MILLAGE είναι ποσοστό όπως της φορολογίας που είναι ίσο µε ένα στα χίλια. MINIMUM WAGE is the lowest compensation you are allowed to pay an employee for hourly work. It is defined by Federal, state, and sometimes local laws. State or local laws may be more restrictive than Federal law, and certainly may differ. ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ είναι η πιο χαµηλή αποζηµίωση που επιτρέπεται να πληρωθεί ένας υπάλληλος για ωριαία εργασία. Καθορίζεται µε βάση οµοσπονδιακούς, πολιτειακούς και µερικές φορές τοπικούς νόµους. Οι πολιτικοί ή τοπικοί νόµοι µπορεί να είναι πιο περιοριστικοί από τους οµοσπονδιακούς νόµους και σίγουρα µπορεί να διαφέρουν. MINORITY INTEREST is the interest or percentage ownership of a group of stockholders who, in total, own less than 50% of the shares in the corporation. ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ είναι το συµφέρον ή το ποσοστό κυριότητας µιας οµάδας µετόχων που στο σύνολο της κατέχει λιγότερο από το 50% των µετοχών στην εταιρία. MINOR MATTERS is a term used in accounting and legal reports to cover areas considered to be cosmetic or superficial; thereby deemed by the author to be of little consequence. ΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ είναι ένας όρος που χρησιµοποιείται στη λογιστική και στις νοµικές αναφορές για να καλύψει περιοχές που θεωρούνται επιφανειακές ή ασήµαντες. Ως εκ τούτου θεωρείται από τον συγγραφέα ήσσονος σηµασίας. MIS see MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM. MIS βλ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ. MISAPPROPRIATION is a nonviolent criminal taking of property. Includes embezzlement, theft, and fraud. Often applied to an employee s taking of an employer s property. ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ είναι µια µη-βίαια εγκληµατική ιδιοποίηση περιουσίας. Περιλαµβάνει υπεξαίρεση χρηµάτων, κλοπή και απάτη. Συχνά αφορά την ιδιοποίηση εκ µέρος ενός υπαλλήλου της περιουσίας του εργοδότη. MISCELLANEOUS is a grouping consisting of a haphazard assortment of different kinds. ΙΑΦΟΡΑ είναι µια οµάδα πραγµάτων που προέκυψε από τυχαία ταξινόµηση διαφορετικών ειδών. MISCELLANEOUS INCOME is that income realized that is not directly related to the sale of standard products and services. ΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟ Α είναι τα έσοδα που δεν απορρέουν άµεσα από την πώληση τυπικών προϊόντων και υπηρεσιών.

14 MMU is Maintained Mark-Up. MMU είναι ένα προστιθέµενο ποσό επί του κόστους του προϊόντος. MODIFIED ACCELERATED COST RECOVERY SYSTEM (MACRS) is a system used in accounting to define the rate and method under which a fixed asset will be depreciated for tax purposes. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ είναι ένα σύστηµα που χρησιµοποιείται στη λογιστική για να καθορίσει το ρυθµό και την µέθοδο βάσει της οποίας ένα πάγιο στοιχείο θα αποσβεστεί για φορολογικούς σκοπούς. MODIFIED ACCRUAL BASIS accounting is a mixture of the cash and accrual basis. The modified accrual basis should be used for governmental funds. To be recognized as a revenue or expenditure, the actual receipt or disbursal of cash must occur soon enough after a transaction or event has occurred to have an impact on current spendable resources. In other words, revenues must be both measurable and available to pay for the current period's liabilities. Revenues are considered available when collectible either during the current period or after the end of the current period but in time to pay year-end liabilities. Expenditures are recognized when a transaction or event is expected to draw upon current spendable resources rather than future resources. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ε ΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ ΕΣΟ ΩΝ-ΕΞΟ ΩΝ είναι ένας συγκερασµός της ταµειακής και της δεδουλευµένης βάσης. Η τροποποιηµένη λογιστική σε δεδουλευµένη βάση θα πρέπει να χρησιµοποιείται για τα κρατικά κεφάλαια. Για να αναγνωριστεί ως έσοδο ή έξοδο, η πραγµατική λήψη ή δαπάνη µετρητών πρέπει να λαµβάνει χώρα αµέσως µετά από µια συναλλαγή ή ένα γεγονός που έλαβε χώρα για να έχει επίπτωση στους τρέχοντες διαθέσιµους πόρους. Με άλλα λόγια, τα έσοδα πρέπει να είναι και µετρήσιµα και διαθέσιµα για την εξόφληση των τρεχουσών υποχρεώσεων της περιόδου. Τα έσοδα θεωρούνται διαθέσιµα όταν έχουν συλλεχθεί είτε κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου ή µετά το τέλος της τρέχουσας περιόδου αλλά εµπρόθεσµα ώστε να πληρωθούν οι υποχρεώσεις του τέλους χρήσης. Τα έξοδα αναγνωρίζονται όταν µια συναλλαγή ή ένα γεγονός αναµένεται να αντλήσει από τους τρέχοντες διαθέσιµους πόρους παρά από µελλοντικούς πόρους. MODIFIED INTERNAL RATE OF RETURN is the rate of return which equates the initial investment with the terminal value, where the terminal value is the future value of the cash inflows compounded at the required rate of return (the opportunity cost of capital). ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ είναι ο συντελεστής απόδοσης ο οποίος εξισώνει την αρχική επένδυση µε την τελική αξία, όπου τελική αξία είναι η µελλοντική αξία των ταµειακών εισροών ανατοκιζόµενος στο απαιτούµενο επιτόκιο το κόστος ευκαιρίας κεφαλαίων. MONETARY is anything pertaining to or having to do with money, money creation, money supply, and the government management of money. ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΣ είναι οτιδήποτε σχετίζεται ή έχει να κάνει µε χρήµατα, δηµιουργία χρήµατος, προσφορά χρήµατος και κυβερνητική διαχείριση του χρήµατος. MONETARY ASSETS are measured at their collectible amounts, while no monetary assets are measured at historical costs. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ υπολογίζονται στα

15 ρευστοποιήσιµα ποσά τους, ενώ τα µη χρηµατικά περιουσιακά στοιχεία υπολογίζονται στο ιστορικό τους κόστος. MONEY MEASUREMENT CONCEPT stipulates that all business transactions must be expressed in money terms, i.e., if something cannot be measured in money; it will not be included in accounting books. ΕΝΝΟΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ορίζει ότι όλες οι εµπορικές συναλλαγές πρέπει να εκφράζονται σε χρηµατικούς όρους, αν κάτι δε µπορεί να µετρηθεί σε χρήµατα, δε θα συµπεριλαµβάνεται στα λογιστικά βιβλία. MONEY MEASUREMENT PRINCIPLE see MONEY MEASUREMENT CONCEPT. ΑΡΧΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ βλ. ΕΝΝΟΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ. MONETARY UNIT is the unit used to measure economic activity (e.g., U.S. $). ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α είναι η µονάδα που χρησιµοποιείται για τη µέτρηση της οικονοµικής δραστηριότητας (π.χ. Η.Π.Α. $). MONITOR, generally, is to keep tabs on; keep an eye on; or, keep under surveillance. In business, it is a person or firm appointed to review and report on, without controlling or approving, the day-to-day transactions of a business. Particulars of the engagement are usually set out in an exchange of letters, an agreement or court order. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΩ, γενικά, είναι να κρατά κάποιος λογαριασµό, να προσέχει ή να επιτηρεί. Στις επιχειρήσεις, είναι ένα άτοµο ή µια εταιρία που έχει αναλάβει να επιθεωρεί και να αναφέρει, χωρίς να ελέγχει ή να εγκρίνει, τις καθηµερινές συναλλαγές µιας επιχείρησης. Οι λεπτοµέρειες της υποχρέωσης διατυπώνονται συνήθως σε µία αλληλογραφία, σε ένα συµβόλαιο ή µία δικαστική εντολή. MORTGAGE is a conditional conveyance of property as security for the repayment of a loan. ΥΠΟΘΗΚΗ είναι µια υπό όρους µεταβίβαση περιουσίας ως εγγύηση για την ξόφληση ενός δανείου. MORTGAGE BOND is a bond in which the issuer has granted the bondholders a lien against the pledged assets. ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΘΗΚΗΣ είναι ένας τίτλος µε τον οποίο ο εκδότης εκχωρεί στους οµολογιούχους εµπράγµατο δικαίωµα επί των δεσµευµένων στοιχείων ενεργητικού. MOU is Memorandum of Understanding. MOU είναι Μνηµόνιο Συµφωνίας. MR see Memorandum for Record. MR βλ. Υπόµνηµα για το αρχείο. MSCC is Material Supply Chain Cost. MSCC είναι Υλικό Κόστος Αλυσίδων Ανεφοδιασµού. MUD is Multi Unit Discount. MUD είναι Έκπτωση Πολλαπλών Μονάδων. MULTINATIONAL is involving or operating in several nations or nationalities (Example: Multinational corporations). ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΟΣ εµπεριέχει την έννοια των πολλών κρατών ή εθνικοτήτων καθώς και τη έννοια της δραστηριοποίησης σε πολλά κράτη ή µε πολλές εθνικότητες (παράδειγµα: πολυεθνικές εταιρίες).

16 MULTIPLE same as Price/Earnings Ratio. ΠΟΛΛΑΠΛΟΣ όπως είκτης τιµής µετοχής ως προς τα κέρδη της εταιρίας. MULTIPLIER is a. the investment multiplier that quantifies the overall effects of investment spending on total income; or, b. the deposit multiplier that shows the effects of a change in bank deposits on the total amount of outstanding credit and the money supply. ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗΣ είναι α. Ο πολλαπλασιαστής επενδύσεων που ποσοτικοποιεί τα συνολικά αποτελέσµατα της επενδυτικής δαπάνης στο συνολικό εισόδηµα. Ή β. ο πολλαπλασιαστής καταθέσεων που δείχνει τα αποτελέσµατα µιας αλλαγής στις τραπεζικές καταθέσεις (στο συνολικό ποσό των υφιστάµενων χορηγήσεων και της προσφοράς χρήµατος. MUTUAL AGENCY is the right of all partners in a partnership to act as agents for the normal business operations of the partnership, with the authority to bind it to business agreements. ΚΟΙΝΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ είναι το δικαίωµα όλων των εταίρων µία σύµπραξης να ενεργούν ως αντιπρόσωποι για τις κανονικές επιχειρησιακές λειτουργίες της σύµπραξης, µε την δικαιοδοσία να την δεσµεύουν σε εµπορικές συµφωνίες.

Note 2: The exam is part of the Business Certificate of ECDL Cyprus suite of exams. Σελίδα: 1/5

Note 2: The exam is part of the Business Certificate of ECDL Cyprus suite of exams. Σελίδα: 1/5 Module 1 Computerized Bookkeeping/Accounting The following is the Syllabus for Computerized Bookkeeping/Accounting, which provides the basis for the practical based test in this module domain. Module Goals

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: Παρασκευή 4 Ιουνίου 2010 07:30

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Quantifying the Financial Benefits of Chemical Inventory Management Using CISPro

Quantifying the Financial Benefits of Chemical Inventory Management Using CISPro of Chemical Inventory Management Using CISPro by Darryl Braaksma Sr. Business and Financial Consultant, ChemSW, Inc. of Chemical Inventory Management Using CISPro Table of Contents Introduction 3 About

Διαβάστε περισσότερα

Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα

Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα Κεφάλαιο 25 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Το χρηματοπιστωτικό σύστημα Το χρηματοπιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

For Immediate Release February 15, 2004 HATZIOANNOU ANNOUNCES

For Immediate Release February 15, 2004 HATZIOANNOU ANNOUNCES For Immediate Release February 15, 2004 HATZIOANNOU ANNOUNCES YEAR END RESULTS FOR 2003 Hatzioannou, the leading European group in the second skin manufacturing and retailing, announced its year-end 2003

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα επιχείρησης που, πότε και γιατί; Δημήτρης Κατσούρης

Έδρα επιχείρησης που, πότε και γιατί; Δημήτρης Κατσούρης Έδρα επιχείρησης που, πότε και γιατί; Δημήτρης Κατσούρης Private Company (Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία Ι.Κ.Ε.) capital: 1 one or more persons company s liability up to its property for company s obligations

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο X. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης

Κεφάλαιο X. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο X Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2005 ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

Passport number (or) διαβατηρίου (ή)

Passport number (or) διαβατηρίου (ή) APPLICATION FOR DEMATERIALIZED SECURITIES SYSTEM (S.A.T.) ACCOUNT WITH THE ATHENS EXCHANGE ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (Σ.Α.Τ.) ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Please type Latin Characters.

Διαβάστε περισσότερα

15 ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ Ενώ µια ανταγωνιστική επιχείρηση παίρνει ως δεδοµένες τις τιµές,δηλαδή είναι λήπτης τιµών, το µονοπώλιο αντίθετα είναι διαµορφωτής τιµών. ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ Μια επιχείρηση θεωρείται µονοπώλιο

Διαβάστε περισσότερα

Investment Banking Διάλεξη 2 Αρχές Τραπεζικής Διοικητικής

Investment Banking Διάλεξη 2 Αρχές Τραπεζικής Διοικητικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής Διοικητικής Investment Banking Διάλεξη 2 Αρχές Τραπεζικής Διοικητικής Μιχάλης Ανθρωπέλος anthropel@unipi.gr 1 Βασικά στοιχεία της τραπεζικής

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Αθήνα 1 η Απριλίου 2015 Και γιατί μας νοιάζει ή μας αφορά; Νέα Ευρωπαική νομοθεσία Τίνος είναι τα προσωπικά δεδομένα; Και λοιπόν; Τα περιστατικά

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάριο Χρηματοοικονομικών όρων

Γλωσσάριο Χρηματοοικονομικών όρων Γλωσσάριο Χρηματοοικονομικών όρων Αδυναμία αποπληρωμής χρέους (Default) Αδυναμία του δανειζόμενου να αποπληρώσει τόκους ή / και το κεφάλαιο κατά την ημερομηνία που αυτά γίνονται ληξηπρόθεσμα. Ανάθεση (Assign)

Διαβάστε περισσότερα

Kastro Ltd Income Statement Year 2013 Year 2012 Income Sales 251,778 Interests 92 1,750 251,870 1,750

Kastro Ltd Income Statement Year 2013 Year 2012 Income Sales 251,778 Interests 92 1,750 251,870 1,750 Kastro Ltd Income Statement Year 2013 Year 2012 Income Sales 251,778 Interests 92 1,750 251,870 1,750 Expenses Extra Solidarity Tax 87,156 Operating Expenses 33,637 15,300 Interests 39,777 Depreciation

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκοντες: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο Μέσο Σταθµισµένο Κόστος Κεφαλαίου (WACC), Ελεύθερες Ταµειακές Ροές (FCF) και Αποτίµηση (Valuation)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο Μέσο Σταθµισµένο Κόστος Κεφαλαίου (WACC), Ελεύθερες Ταµειακές Ροές (FCF) και Αποτίµηση (Valuation) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο Μέσο Σταθµισµένο Κόστος Κεφαλαίου (WACC), Ελεύθερες Ταµειακές Ροές (FCF) και Αποτίµηση (Valuation) 9.1. Εισαγωγή Μέχρι τώρα αναφερθήκαµε στο κόστος κεφαλαίου µε τη γενικότερη µορφή του και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στην Λογιστική...3 1.0 Στόχοι Κεφαλαίου... 3 1.1 Εισαγωγή... 4 1.2 Εξέλιξη της Λογιστικής...

Διαβάστε περισσότερα

ACCOUNTING LEVEL I ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΠΕ ΟΥ Ι

ACCOUNTING LEVEL I ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΠΕ ΟΥ Ι ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (Αριθµός Μητρώου Σωµατείου 2655) ACCOUNTING LEVEL I ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΠΕ ΟΥ Ι 1. Which of the following equations is correct? A. Assets + Capital = Liabilities

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Α. Χατζοπούλου Υπεύθυνη Τμήματος Επιθεωρήσεων Πληροφορικής TÜV AUSTRIA HELLAS Οκτώβριος 2014 CLOSE YOUR EYES & THINK OF RISK Μήπως κάποια

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 LEGISLATIVE FRAMEWORK Regulation 1083/2006 (general provisions for ERDF). Regulation 1080/2006 (ERDF) Regulation 1028/2006 (Implementing

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Σχέδιο: Βασικά στοιχεία λογιστικής ανάλυσης

Επιχειρηματικό Σχέδιο: Βασικά στοιχεία λογιστικής ανάλυσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2ο ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Επιχειρηματικό Σχέδιο: Βασικά στοιχεία λογιστικής ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Άκης Νικολαΐδης Κέντρο Παραγωγικότητας

Άκης Νικολαΐδης Κέντρο Παραγωγικότητας Προώθηση της μέτρησης της παραγωγικότητας και της συγκριτικής αξιολόγησης (benchmarking) επιχειρήσεων Άκης Νικολαΐδης Κέντρο Παραγωγικότητας Signpost to other providers Έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα Business Plan. -Στόχοι (Objectives) Επιγραµµατική περιγραφή οικονοµικών στόχων (µακροπρόθεσµων και

Περιεχόµενα Business Plan. -Στόχοι (Objectives) Επιγραµµατική περιγραφή οικονοµικών στόχων (µακροπρόθεσµων και Περιεχόµενα Business Plan Α. Περίληψη (Executive Summary) -Στόχοι (Objectives) Επιγραµµατική περιγραφή οικονοµικών στόχων (µακροπρόθεσµων και βραχυπρόθεσµων) της επιχείρησης -Αποστολή (Mission) Σύντοµη

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εισοδημάτων Παραπέμπεται από την υπηρεσία Προστασίας Παιδιών

Διαχείριση Εισοδημάτων Παραπέμπεται από την υπηρεσία Προστασίας Παιδιών Διαχείριση Εισοδημάτων Παραπέμπεται από την υπηρεσία Προστασίας Παιδιών Τι είναι η Διαχείριση Εισοδημάτων [Income Management]; Η Διαχείριση Εισοδημάτων [Income Management] είναι ένας τρόπος που σας βοηθάει

Διαβάστε περισσότερα

ιανοητικό Κεφάλαιο σε Πόλεις και Περιφέρειες

ιανοητικό Κεφάλαιο σε Πόλεις και Περιφέρειες ιανοητικό Κεφάλαιο σε Πόλεις και Περιφέρειες Intellectual Capital for Communities A. Bounfour & L. Edvinsson, Elsevier, 2005 Μεταπτυχιακό Σεµινάριο ιδακτορικών 23 Νοεµβρίου 2007 ιανοητικό κεφάλαιο για

Διαβάστε περισσότερα

Τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικών Πόρους των κρατών, που συμμετέχουν σε αυτά

Τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικών Πόρους των κρατών, που συμμετέχουν σε αυτά 6 th 6 th MONITORING COMMITTEE MEETING BANSKO, 26.5.2015 Priority Axis 4: TECHNICAL ASSISTANCE State of Play Aphrodite LIOLIOU Unit D Administration and Informatics T.A. contributes to the effective implementation

Διαβάστε περισσότερα

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service - S P E C I A L R E P O R T - UN EMPLOYMENT -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

Τα μέτρα εξυγίανσης στις κυπριακές τράπεζες: Τελευταίες εξελίξεις ως προς τη λήψη και εφαρμογή τους

Τα μέτρα εξυγίανσης στις κυπριακές τράπεζες: Τελευταίες εξελίξεις ως προς τη λήψη και εφαρμογή τους Τα μέτρα εξυγίανσης στις κυπριακές τράπεζες: Τελευταίες εξελίξεις ως προς τη λήψη και εφαρμογή τους 1 Θέματα Κυπριακό τραπεζικό σύστημα πριν την εξυγίανση Αίτηση ένταξης στο μηχανισμό στήριξης Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit How to run a Herdbook: Basics and Basics According to the pedigree scheme, you need to write down the ancestors of your animals. Breeders should be able easily to write down the necessary data It is better

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία, δραστηριοποιείται από το 1983, με αντικείμενο την μελέτη, το σχεδιασμό και την επίπλωση καταστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

CAPM. Το Μοντέλο Αποτίμησης Κεφαλαιουχικών Αγαθών (Capital Asset Pricing Model): ανάλυση ρίσκου και απόδοσης επενδύοντας στις παγκόσμιες χρηματαγορές

CAPM. Το Μοντέλο Αποτίμησης Κεφαλαιουχικών Αγαθών (Capital Asset Pricing Model): ανάλυση ρίσκου και απόδοσης επενδύοντας στις παγκόσμιες χρηματαγορές CAPM Το Μοντέλο Αποτίμησης Κεφαλαιουχικών Αγαθών (Capital Asset Pricing Model): ανάλυση ρίσκου και απόδοσης επενδύοντας στις παγκόσμιες χρηματαγορές 1 Το Capital Asset Pricing Model & Tο Κόστος Κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, 106 71, ΑΘΗΝΑ Τηλ : 210 3646 484-91 FAX : 210 3643 855 http://www.triton-am.com

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, 106 71, ΑΘΗΝΑ Τηλ : 210 3646 484-91 FAX : 210 3643 855 http://www.triton-am.com TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, 106 71, ΑΘΗΝΑ Τηλ : 210 3646 484-91 FAX : 210 3643 855 ΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 20/8/2015 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ : TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ISIN Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1. Η διαφήμιση της Τράπεζας για τα "Διπλά Προνόμια από την American Express" ισχύει για συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από κατόχους καρτών Sunmiles American Express, American

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Η µεθοδολογία αποτίµησης µιας Εταιρίας Ακίνητης Περιουσίας εφαρµόζεται στη βάση της εναλλακτικής µορφής επένδυσης. Ο αναλυτής ή ο εκτιµητής «αντιµετωπίζει» την Εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση Αθήνα, 7/6/2007 Κωνσταντίνος Δημητρίου Account manager, NBG

Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση Αθήνα, 7/6/2007 Κωνσταντίνος Δημητρίου Account manager, NBG Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση Αθήνα, 7/6/2007 Κωνσταντίνος Δημητρίου Account manager, NBG Οι Ναυτιλιακές Αγορές θεωρούνται υψηλού κινδύνου Λόγω των έντονων διακυμάνσεων (cyclicality) Λόγω των σημαντικών κεφαλαίων

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο)

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Καλωσήλθατε στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του epiheirimatikotita.gr. Εδώ μπορείτε να βρείτε άφθονο BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Seven Steps To A Successfull pdf Business Plan Writing an effective

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Δ21 Δ28, Δ31-Δ35 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Δ21 Δ28, Δ31-Δ35 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Δ21 Δ28, Δ31-Δ35 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 1. Αντικαθίσταται ο πίνακας Δ26 με τον Δ26Α και προστίθενται οι πίνακες Δ31-Δ35. 2. Τα στοιχεία συμπληρώνονται τόσο σε ατομική βάση

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (en) Επισυνάπτεται ανακοίνωση (en)

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (en) Επισυνάπτεται ανακοίνωση (en) ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (en) Επισυνάπτεται ανακοίνωση (en) 0072/00003193/en Interim Management Statement UNIGROWTH INVESTMENTS PUBLIC LTD UNI Attachments: 1. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2.

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύγχρονη Μεθοδολογία Δυναμικής Αύξησης Πωλήσεων σε Επιλεγμένους Πελάτες Target Sales

Η Σύγχρονη Μεθοδολογία Δυναμικής Αύξησης Πωλήσεων σε Επιλεγμένους Πελάτες Target Sales Πρόγραμμα Ανάπτυξης Το πρόγραμμα Ανάπτυξης αποτελείται από μια σειρά συμπυκνωμένων πρακτικών σεμιναρίων εργαστηρίων σχεδιασμένα να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα σε βασικές εργασίες - κλειδιά των σημερινών

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζοντας την ΕΚΕ από..μέσα προς τα έξω! 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.

Χτίζοντας την ΕΚΕ από..μέσα προς τα έξω! 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved. Χτίζοντας την ΕΚΕ από..μέσα προς τα έξω! 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved. 1. Σύντομη παρουσίαση της Grant Thornton 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.

Διαβάστε περισσότερα

Double marginalization Retailer competition Downstream production Investment externalities Indirect control Manufacturer competition

Double marginalization Retailer competition Downstream production Investment externalities Indirect control Manufacturer competition Κάθετες Σχέσεις Γιατίναασχοληθούµε; Οι Κατασκευαστές έχουν µικρότερο έλεγχο σε µεταβλητές που καθορίζουν την τελική ζήτηση των καταναλωτών. Τιµές (!), ποιότητα, διαφήµιση, πωλήσεις υπηρεσιών, κλπ. Οι πελάτες

Διαβάστε περισσότερα

Integration of Renewable Energy Sources in the electricity market in Greece, within the crisis environment

Integration of Renewable Energy Sources in the electricity market in Greece, within the crisis environment Integration of Renewable Energy Sources in the electricity market in Greece, within the crisis environment 2011 HWEA Wind Statistics Total installed MW per year 1626,5 1320,4 1154,6 996,0 748,9 849,5 602,5

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS Ονομα εταιρείας / Company name Περίοδος άδειας: Start End Τίτλος έργου / Project title Permit duration Αριθμός εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ Οδηγίες συµπλήρωσης εντύπων αναφορικά µε το δανεισµό και των καταθέσεων κατοίκων Κύπρου (1) από / σε µη-κατοίκους. 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

Παρατήρηση 2 από EFT Hellas A.E.

Παρατήρηση 2 από EFT Hellas A.E. Σχόλια του ΑΔΜΗΕ σχετικά με τις παρατηρήσεις των Συμμετεχόντων αναφορικά με την Δημόσια Διαβούλευση για την τροποποίηση του Εγχειριδίου Εκκαθάρισης της Αγοράς στις 19/9/2013 Παρατήρηση 1 από EFT Hellas

Διαβάστε περισσότερα

Investment Banking Διάλεξη 3 Μια εισαγωγή στην Επενδυτική Τραπεζική

Investment Banking Διάλεξη 3 Μια εισαγωγή στην Επενδυτική Τραπεζική Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής Διοικητικής Investment Banking Διάλεξη 3 Μια εισαγωγή στην Επενδυτική Τραπεζική Μιχάλης Ανθρωπέλος anthropel@unipi.gr 1 Investment Banking

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830 ΚΥΠΡΟΥ Α.Ε..Α.Κ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ 31/12/2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ν.3601/1.8.2007 ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Ντίνα Μπάγκα Γραφείο Διαμεσολάβησης Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων http://liaison.rc.uoi.gr Τηλ. 2651007976,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ GOLDMAN SACHS FUNDS, SICAV ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ GOLDMAN SACHS FUNDS, SICAV ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ GOLDMAN SACHS FUNDS, SICAV ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1. Η GOLDMAN SACHS FUNDS, SICAV (εφεξής η Εταιρεία ) είναι μια επενδυτική εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

26 Ιουνίου 2013. Συνέδριο Επιβίωσης των Κυπριακών Επιχειρήσεων Διαχείριση των προβλημάτων ρευστότητας και του χρέους των επιχειρήσεων

26 Ιουνίου 2013. Συνέδριο Επιβίωσης των Κυπριακών Επιχειρήσεων Διαχείριση των προβλημάτων ρευστότητας και του χρέους των επιχειρήσεων Συνέδριο Επιβίωσης των Κυπριακών Επιχειρήσεων Διαχείριση των προβλημάτων ρευστότητας και του χρέους των επιχειρήσεων Θεματολογία Page 1 Εισαγωγή 1 2 Διαχείριση προβλημάτων ρευστότητας 4 3 Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Μάθημα 6 Χρήμα και Τράπεζες Ορισμός χρήματος! Χρήμα είναι το σύνολο των οικονομικών αξιών που οι άνθρωποι χρησιμοποιούν σε καθημερινή βάση για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

12o Συνέδριο Αριστοτέλης ReBuilding Sucess. Νοέμβριος 2014

12o Συνέδριο Αριστοτέλης ReBuilding Sucess. Νοέμβριος 2014 12o Συνέδριο Αριστοτέλης ReBuilding Sucess Νοέμβριος 2014 Κεφαλαιακή επάρκεια Η σημασία των «κόκκινων» δανείων Μια ένδειξη του μέτρου της σημασίας στην επιτυχή διαχείριση των κόκκινων δανείων.. Πρωταρχικό

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Περιγραφή Λογαριασμού Υπόλοιπο χρεωστικό Υπόλοιπο πιστωτικό Αγορές εμπορευμάτων 170.000 Αμοιβές προσωπικού 13.500

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά

Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά στοιχεία χρηματο-οικονομικής οικονομικής ανάλυσης 1 ο θερινό σχολείο νεανικής επιχειρηματικότητας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μ. Μπεκιάρης Ποια ζητήματα θα μας απασχολήσουν; Πώς

Διαβάστε περισσότερα

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας.

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. 3 η ΟΜΑΔΑ Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις είναι αυτές που κατά το κλείσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One For Examination from 2015 SPECIMEN ROLE PLAY Approx.

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Ακαδημαϊκό Έτος 2014 2015 Εξάμηνο 8 ο 4 η Διάλεξη: Χρηματοοικονομική ανάλυση & αριθμοδείκτες

Διαβάστε περισσότερα

Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε:

Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε: Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε: ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ... 2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ... 3 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Μ.Ρ. Α.Ε.... 4 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τύποι Κοστολόγησης. Εφαρμοσμένη Κοστολόγηση. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής

Τύποι Κοστολόγησης. Εφαρμοσμένη Κοστολόγηση. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής Τύποι Κοστολόγησης Εφαρμοσμένη Κοστολόγηση Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής Εφαρμοσμένη Κοστολόγηση Βασικές Έννοιες Χρησιμότητα της Κοστολόγησης Τύποι Κοστολόγησης Τυπολογία Κοστολόγησης Είδη Κοστολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ: Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - τόμος Α' (2013)

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ: Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - τόμος Α' (2013) a/a ΚΔ. ΜΑΘΗΜΑ / COURSE YEAR ΙΛΙA / BOOKS ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ / NOTES ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & 1 Α1 ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (Λογιστική 1) / Α ACCOUNTING 1 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ: Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ IR ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Nick Demos

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ IR ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Nick Demos Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ IR ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Nick Demos Novus Finance IR Conference Αθήνα, Σεπτ. 2002 Περιεχόμενα της Παρουσίασης ΤιΤι είναι το IR (prescriptive and descriptive) Γνώμη (Perception) για το IR Οργανική θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ / ΤΑΜΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΚΑΙ ΤΗΣ «ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΓΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ Η «Λογιστική Κατάσταση για

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιωτική χρηματοδότηση υψηλού ρίσκου

Ιδιωτική χρηματοδότηση υψηλού ρίσκου Ιδιωτική χρηματοδότηση υψηλού ρίσκου Βασικές έννοιες συμφωνητικού επενδυτών και επιχειρηματιών Τύποι, πηγές και χρήσεις κεφαλαίων υψηλού κινδύνου σε διαφορετικές περιοχές/αγορές/περιόδους Καθ. Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

SELF DIAGNOSIS METHOD

SELF DIAGNOSIS METHOD SELF DIAGNOSIS METHOD Benefits from adopting an EMS Cost saving and improved management control, Compliance with legislation and good relations with stakeholders, Meeting customer expectations, Demonstration

Διαβάστε περισσότερα

Risk! " #$%&'() *!'+,'''## -. / # $

Risk!  #$%&'() *!'+,'''## -. / # $ Risk! " #$%&'(!'+,'''## -. / 0! " # $ +/ #%&''&(+(( &'',$ #-&''&$ #(./0&'',$( ( (! #( &''/$ #$ 3 #4&'',$ #- &'',$ #5&''6(&''&7&'',$ / ( /8 9 :&' " 4; < # $ 3 " ( #$ = = #$ #$ ( 3 - > # $ 3 = = " 3 3, 6?3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Νίκος Καρακαπιλίδης Industrial Management & Information Systems Lab MEAD, University of Patras, Greece nikos@mech.upatras.gr Βασικές έννοιες ιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου Εισαγωγή Ρόλος της εικόνας και της φήµης των τουριστικών προορισµών, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

PRODUCT CERTIFICATION CODE: 100414017

PRODUCT CERTIFICATION CODE: 100414017 GRC-Δ6.3-ΒΙΟ/02/00 To ALGI S.A., INPECTION AND CERTIFICATION ORGANIZATION OF ORGANIC AGRICULTURE PRODUCTS GREEN CONTROL 10 ο klm. Veroia Skydra, P. C. 59035, P. O. B. 50, Tel. 0030-2332043508, Fax 0030-2332043509,

Διαβάστε περισσότερα

February 2012 Source: Cyprus Statistical Service

February 2012 Source: Cyprus Statistical Service S P E C I A L R E P O R T UN February 2012 Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο Επιβίωσης των Κυπριακών Επιχειρήσεων. Επανεξετάζοντας την στρατηγική της επιχείρησης

Συνέδριο Επιβίωσης των Κυπριακών Επιχειρήσεων. Επανεξετάζοντας την στρατηγική της επιχείρησης www.pwc.com Συνέδριο Επιβίωσης των Κυπριακών Επιχειρήσεων Επανεξετάζοντας την στρατηγική της επιχείρησης 2 Στρατηγική Οικονομική διαχείριση Επιβιώνοντας στην κρίση Αναδιοργάνωση / αναδόμηση Ανθρώπινο Δυναμικό

Διαβάστε περισσότερα

7 Καταναλωτές, παραγωγοί και αποτελεσµατικότητα των αγορών Επανεξετάζοντας την Ισορροπία Η τιµή ισορροπίας και η ποσότητα ισορροπίας µεγιστοποιούν την συνολική ευηµερία των αγοραστών και πωλητών; Η ισορροπία

Διαβάστε περισσότερα

The evolution of traffic and its impact on the sustainability of Concession Projects

The evolution of traffic and its impact on the sustainability of Concession Projects The evolution of traffic and its impact on the sustainability of Concession Projects Dimitrios S. Gatsonis CEO, Aegean Motorway S.A. 3 June 2013 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Διημερίδα Έργα Μεταφορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009 Εταιρεία ιαχειρίσεως : Κύπρου Asset Management Α.Ε..Α.Κ. Θεµατοφύλακας : Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιωτικότητα και ασφάλεια στο νέο δικτυακό περιβάλλον Ηλίας Χάντζος

Ιδιωτικότητα και ασφάλεια στο νέο δικτυακό περιβάλλον Ηλίας Χάντζος Ιδιωτικότητα και ασφάλεια στο νέο δικτυακό περιβάλλον Ηλίας Χάντζος Senior Director EMEA&APJ Government Affairs 1 Η πέντε μεγάλες τάσεις στην τεχνολογία 2 The Big Numbers for 2011 5.5B Attacks blocked

Διαβάστε περισσότερα

Slide 8.1. ΤΕΙ Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Λογιστική και Χρηματοοικονομική. Δευτέρα 27 Ιανουαρίου & Τετάρτη 29 Ιανουαρίου

Slide 8.1. ΤΕΙ Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Λογιστική και Χρηματοοικονομική. Δευτέρα 27 Ιανουαρίου & Τετάρτη 29 Ιανουαρίου Slide 8.1 ΤΕΙ Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Λογιστική και Χρηματοοικονομική Δευτέρα 27 Ιανουαρίου & Τετάρτη 29 Ιανουαρίου Slide 8.2 Η μέθοδος λήψης αποφάσεων για αξιολόγηση επενδυτικών πλάνων Μετά το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΓΟΡΑΙΑ ΤΙΜΗ (Market price): Η αγοραία τιμή είναι το ποσό το οποίο οι αγοραστές είναι διατεθειμένοι να καταβάλουν για να αποκτήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ MULTIPLE CHOISE ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Μόνο μία απάντηση είναι σωστή Συντάκτης: Ρηγούτσος Παναγιώτης 1. Ποιο από τα ακόλουθα

Διαβάστε περισσότερα

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες:

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες: Business Plan Το επιχειρηµατικό πλάνο αποτελεί το πρώτο και µερικές φορές το µοναδικό έγγαφο κείµενο που παρουσιάζει ολοκληρωµένα την επενδυτική πρόταση, γι' αυτό πρέπει να είναι ρεαλιστικό και εφικτό,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ στη Γερμανία (Βερολίνο, Ντίσελντορφ, Μόναχο) 16-18 Ιουνίου 2015

Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ στη Γερμανία (Βερολίνο, Ντίσελντορφ, Μόναχο) 16-18 Ιουνίου 2015 30 Μαρτίου 2015 ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη του ΚΕΒΕ και Μέλη Διμερών Επιχειρηματικών Συνδέσμων Κυρίες, κύριοι, Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ στη Γερμανία (Βερολίνο, Ντίσελντορφ, Μόναχο) 16-18 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

PwC. Νομοθετικό πλαίσιο και βέλτιστες πρακτικές Εσωτερικού Ελέγχου σε Ασφαλιστικές Εταιρείες

PwC. Νομοθετικό πλαίσιο και βέλτιστες πρακτικές Εσωτερικού Ελέγχου σε Ασφαλιστικές Εταιρείες Νομοθετικό πλαίσιο και βέλτιστες πρακτικές Εσωτερικού Ελέγχου σε Ασφαλιστικές Εταιρείες Ανδρέας Γ. Κουτούπης MIIA, PIIA, CIA, CCSA Senior Manager, Internal Audit Services PwC Εισαγωγή Η Εταιρική ιακυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Η διαφορά μεταξύ της μέσης τιμής ενός πλειστηριασμού του δημοσίου και της χαμηλότερης τιμής σε μετρητά που θα κάνει δεκτή το Δημόσιο.

1. Η διαφορά μεταξύ της μέσης τιμής ενός πλειστηριασμού του δημοσίου και της χαμηλότερης τιμής σε μετρητά που θα κάνει δεκτή το Δημόσιο. T Tail 1. Η διαφορά μεταξύ της μέσης τιμής ενός πλειστηριασμού του δημοσίου και της χαμηλότερης τιμής σε μετρητά που θα κάνει δεκτή το Δημόσιο. 2. Συναλλαγή προθεσμιακής σύμβασης η οποία δημιουργείται

Διαβάστε περισσότερα

Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη

Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Οικονοµικά του Περιβάλλοντος και των Υδατικών Πόρων Αξιολόγηση επενδύσεων Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη Πόσα χρήµατα θα επενδύσω; Πότε

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Ανάπτυξης

Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Ανάπτυξης Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Ανάπτυξης Αλέξανδρος Τζαδήμας Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού Δεκέμβριος 2012 Εμπορικό Και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών People

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Εκτίμηση Ακινήτων με τη Μέθοδο Εισοδήματος με Ανάλυση Προεξοφλημένων Ταμειακών Ροών. Θεσσαλονίκη 2010

Εισαγωγή στην Εκτίμηση Ακινήτων με τη Μέθοδο Εισοδήματος με Ανάλυση Προεξοφλημένων Ταμειακών Ροών. Θεσσαλονίκη 2010 Εισαγωγή στην Εκτίμηση Ακινήτων με τη Μέθοδο Εισοδήματος με Ανάλυση Προεξοφλημένων Ταμειακών Ροών Θεσσαλονίκη 2010 Σπύρος Ράπτης Μηχανικός Χωροταξίας Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης ΜSc Real Estate

Διαβάστε περισσότερα