Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα"

Transcript

1 2004R0854 EL Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B C1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) αριθ. 854/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο (EE L 139 της , σ. 206) Τροποποιείται από: M1 M2 M3 M4 M5 M6 κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2074/2005 της Επιτροπής της 5ης Δεκεμβρίου 2005 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2076/2005 της Επιτροπής της 5ης Δεκεμβρίου 2005 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1663/2006 της Επιτροπής της 6ης Νοεμβρίου 2006 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1791/2006 του Συμβουλίου της 20ής Νοεμβρίου 2006 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1021/2008 της Επιτροπής της 17ης Οκτωβρίου 2008 Επίσημη Εφημερίδα αριθ. σελίδα ημερομηνία L L L L L L M7 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 219/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου L του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2009 M8 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 505/2010 της Επιτροπής της 14ης Ιουνίου 2010 L M9 M10 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 151/2011 της Επιτροπής της 18ης Φεβρουαρίου 2011 Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 739/2011 της Επιτροπής της 27ης Ιουλίου 2011 L L Διορθώνεται από: C1 Διορθωτικό ΕΕ L 226 της , σ. 83 (854/2004)

2 2004R0854 EL B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) αριθ. 854/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪ ΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ιδίως το άρθρο 152 παράγραφος 4 στοιχείο β), την πρόταση της Επιτροπής ( 1 ), τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινωνικής Επιτροπής ( 2 ), Μετά από διαβούλευση της Επιτροπής των Περιφερειών, Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης ( 3 ), Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Συμβουλίου ( 4 ) ορίζει τους γενικούς κανόνες υγιεινής που εφαρμόζονται σε όλα τα τρόφιμα, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Συμβουλίου ( 5 ) ορίζει ειδικούς κανόνες υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης. (2) Ειδικοί κανόνες για τους επίσημους ελέγχους στα προϊόντα ζωικής προέλευσης είναι αναγκαίοι, ώστε να ληφθούν υπόψη ειδικά θέματα που συνδέονται με τα προϊόντα αυτά. (3) Το πεδίο εφαρμογής των ειδικών κανόνων ελέγχου θα πρέπει να αντικατοπτρίζει το πεδίο εφαρμογής των ειδικών υγειονομικών κανόνων που ισχύουν για τις επιχειρήσεις τροφίμων ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 853/2004. Εντούτοις, τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να διεξάγουν κατάλληλους επίσημους ελέγχους για την επιβολή των εθνικών κανόνων που θεσπίζονται δυνάμει του άρθρου 1 παράγραφος 4 του ανωτέρω κανονισμού. Μπορούν να το πράττουν επεκτείνοντας τις αρχές του παρόντος κανονισμού σε αυτούς τους εθνικούς κανόνες. (4) Οι επίσημοι έλεγχοι στα προϊόντα ζωικής προέλευσης θα πρέπει να καλύπτουν όλες τις πλευρές που είναι σημαντικές για την προστασία της δημόσιας υγείας, όπου κρίνεται απαραίτητο, της υγείας της ορθής μεταχείρισης των ζώων. Θα πρέπει να βασίζονται στις πιο πρόσφατες διαθέσιμες σχετικές πληροφορίες, ούτως ώστε να είναι δυνατή η ανάλογη προσαρμογή τους όταν προκύπτουν νέα στοιχεία. ( 1 ) ΕΕ C 262 E της , σ ( 2 ) ΕΕ C 95 της , σ. 22. ( 3 ) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Ιουνίου 2003 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα), κοινή θέση του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2003 (ΕΕ C 48 Ε της , σ. 82), θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 30ής Μαρτίου 2004 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) απόφαση του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου ( 4 ) Βλέπε σελιδα 3 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας. ( 5 ) Βλέπε σελιδα 22 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

3 2004R0854 EL (5) Η κοινοτική νομοθεσία για την ασφάλεια των τροφίμων θα πρέπει να έχει στέρεα επιστημονική βάση. Για τον σκοπό αυτόν, θα πρέπει να ζητείται η γνώμη της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων, όποτε χρειάζεται. (6) Η φύση το εύρος των επίσημων ελέγχων θα πρέπει να βασίζονται στην αξιολόγηση των κινδύνων για τη δημόσια υγεία, της υγείας των ζώων της ορθής μεταχείρισης των ζώων όταν χρειάζεται, του είδους της δυναμικότητας των εφαρμοζόμενων διαδικασιών της συγκεκριμένης επιχείρησης τροφίμων. (7) Είναι σκόπιμο χάριν ευελιξίας να προβλεφθεί η προσαρμογή ορισμένων ειδικών κανόνων ελέγχου, μέσω της διαφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 852/2004 στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 853/2004, ώστε να ληφθούν υπόψη οι ειδικές ανάγκες των εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούν παραδοσιακές μεθόδους έχουν χαμηλή παραγωγή ή βρίσκονται σε περιοχές υποκείμενες σε ειδικούς γεωγραφικούς περιορισμούς. Η διαδικασία θα πρέπει επίσης να επιτρέπει την πραγματοποίηση πιλοτικών σχεδίων, για να δοκιμαστούν νέες προσεγγίσεις στους ελέγχους υγιεινής του κρέατος. Ωστόσο, η ευελιξία αυτή δεν θα πρέπει να υπονομεύει τους στόχους υγιεινής των τροφίμων. (8) Οι επίσημοι έλεγχοι στην παραγωγή κρέατος είναι απαραίτητοι, προκειμένου να εξακριβωθεί αν οι επιχειρήσεις τροφίμων πληρούν τους κανόνες υγιεινής τηρούν τα κριτήρια τους στόχους της κοινοτικής νομοθεσίας. Οι επίσημοι έλεγχοι θα πρέπει να περιλαμβάνουν έλεγχο των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων τροφίμων επιθεωρήσεις, καθώς ελέγχους επί των ελέγχων που διενεργούν οι επιχειρήσεις τροφίμων. (9) Βάσει των ειδικών γνώσεών τους, είναι σκόπιμο οι επίσημοι κτηνίατροι να διενεργούν ελέγχους επιθεωρήσεις σφαγείων, εγκαταστάσεων χειρισμού θηραμάτων ορισμένων εργαστηρίων τεμαχισμού. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη διακριτική ευχέρεια να αποφασίζουν ποιο είναι το καταλληλότερο προσωπικό που θα διενεργεί τους ελέγχους τις επιθεωρήσεις άλλων τύπων εγκαταστάσεων. (10) Η διεξαγωγή επίσημων ελέγχων στην παραγωγή ζώντων δίθυρων μαλακίων στα αλιευτικά προϊόντα είναι απαραίτητη, για να ελέγχεται η συμμόρφωση προς τα κριτήρια τους στόχους που ορίζονται από την κοινοτική νομοθεσία. Οι επίσημοι έλεγχοι στην παραγωγή ζώντων δίθυρων μαλακίων θα πρέπει, ειδικότερα, να καλύπτουν τις περιοχές μετεγκατάστασης παραγωγής των δίθυρων μαλακίων το τελικό προϊόν. (11) Είναι απαραίτητη η διενέργεια επίσημων ελέγχων στην παραγωγή νωπού γάλακτος ώστε να ελέγχεται η συμμόρφωση προς τα κριτήρια τους στόχους της κοινοτικής νομοθεσίας. Οι επίσημοι αυτοί έλεγχοι θα πρέπει ειδικότερα να καλύπτουν τις επιχειρήσεις παραγωγής γάλακτος το νωπό γάλα κατά τη συλλογή. (12) Οι απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού δεν θα πρέπει να ισχύσουν έως ότου τεθούν σε εφαρμογή όλα τα μέρη της νέας νομοθεσίας για την υγιεινή των τροφίμων. Είναι επίσης σκόπιμο να προβλεφθεί η πάροδος 18 μηνών τουλάχιστον μεταξύ της έναρξης ισχύος της εφαρμογής των νέων κανόνων, προκειμένου να δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος προσαρμογής στις αρμόδιες αρχές τις θιγόμενες βιομηχανίες.

4 2004R0854 EL (13) Τα μέτρα που απαιτούνται για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να θεσπιστούν σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή ( 1 ), ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 1. Ο παρών κανονισμός ορίζει τους ειδικούς κανόνες για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης. M1 1α. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται μαζί με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών τροφίμων προς τους κανόνες για την υγεία την καλή διαβίωση των ζώων ( 2 ). 2. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται μόνον σε δραστηριότητες πρόσωπα έναντι των οποίων εφαρμόζεται ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 853/ Η διενέργεια επίσημων ελέγχων σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό δεν θίγει την πρωταρχική νομική ευθύνη των επιχειρήσεων τροφίμων για τη διασφάλιση της ασφάλειας των τροφίμων, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων ( 3 ), οποιαδήποτε αστική ή ποινική ευθύνη προκύπτει από την παράβαση των υποχρεώσεών τους. Άρθρο 2 Ορισμοί 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: M1 γ) «αρμόδια αρχή»: η κεντρική αρχή κράτους μέλους που είναι αρμόδια για τη διενέργεια κτηνιατρικών ελέγχων ή κάθε αρχή, στην οποία η πρώτη έχει μεταβιβάσει την αρμοδιότητα αυτήν ( 1 ) ΕΕ L 184 της , σ. 23. ( 2 ) ΕΕ L 165 της , σ. 1. ( 3 ) ΕΕ L 31 της , σ. 1 κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1642/2003 (ΕΕ L 245 της , σ. 4).

5 2004R0854 EL M1 M1 στ) «επίσημος κτηνίατρος»: κτηνίατρος ο οποίος, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, έχει εξουσιοδοτηθεί να ενεργεί υπό αυτή την ιδιότητα έχει διοριστεί από την αρμόδια αρχή ζ) «εγκεκριμένος κτηνίατρος»: κτηνίατρος διορισμένος από την αρμόδια αρχή για να διενεργεί εκ μέρους της ειδικούς επίσημους ελέγχους σε εγκαταστάσεις η) «επίσημος βοηθός»: πρόσωπο το οποίο, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, έχει εξουσιοδοτηθεί να ενεργεί υπό αυτή την ιδιότητα, έχει διοριστεί από την αρμόδια αρχή εργάζεται υπό τη διοδοσία την ευθύνη του επίσημου κτηνιάτρου θ) «σήμα καταλληλότητας»: σήμα η τοποθέτηση του οποίου καταδεικνύει ότι έχουν διενεργηθεί επίσημοι έλεγχοι σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. 2. Ισχύουν επίσης, κατά περίπτωση, οι ορισμοί που περιλαμβάνονται στους ακόλουθους κανονισμούς: α) στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 β) οι ορισμοί των «ζωικών υποπροϊόντων», των «μεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών» (ΜΣΕ) του «υλικού ειδικού κινδύνου» που περιέχονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Συμβουλίου, της 3ης Οκτωβρίου 2002, για τον καθορισμό υγειονομικών κανόνων σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο ( 1 ) β) α) στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 882/2004 γ) στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 852/2004, εκτός από τον ορισμό της «αρμόδιας αρχής» δ) στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 853/2004. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ M1 Άρθρο 3 Έγκριση εγκαταστάσεων 1. Οι αρμόδιες αρχές εγκρίνουν εγκαταστάσεις κατά τον χρόνο με τον τρόπο που ορίζεται στο άρθρο 31 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/ Οι μέγιστες περίοδοι των τριών των έξι μηνών για την υπό όρους έγκριση άλλων εγκαταστάσεων μπορούν να παραταθούν, εφόσον χρειάζεται, για τα πλοία-εργοστάσια τα πλοία-ψυγεία υπό σημαία κρατών μελών. Η υπό όρους έγκριση δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες συνολικά. Οι επιθεωρήσεις των πλοίων αυτών διενεργούνται όπως ορίζεται στο παράρτημα ΙΙΙ. ( 1 ) ΕΕ L 273 της , σ. 1 κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 813/2003 της Επιτροπής (EE L 117 της , σ. 22).

6 2004R0854 EL Η αρμόδια αρχή χορηγεί σε κάθε εγκεκριμένη εγκατάσταση, καθώς στις εγκαταστάσεις με υπό όρους έγκριση, αριθμό έγκρισης, στον οποίο δυνατόν να προστίθενται κωδικοί που δηλώνουν τους τύπους των παρασκευαζόμενων προϊόντων ζωικής προέλευσης. Για τις αγορές χονδρικής πώλησης, ο αριθμός έγκρισης είναι δυνατόν να συμπληρώνεται από δευτερεύοντες αριθμούς που δηλώνουν τις μονάδες ή ομίλους μονάδων πώλησης ή βιομηχανικής παραγωγής προϊόντων ζωικής προέλευσης. 4. M1 γ) Όσον αφορά τις αγορές χονδρικής πώλησης, η αρμόδια αρχή δύναται να αποσύρει ή να αναστείλει την έγκριση για ορισμένες μονάδες ή ομάδες μονάδων. 5. Οι παράγραφοι 1, 2 3 ισχύουν σε αμφότερες τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) σε εγκαταστάσεις οι οποίες αρχίζουν να διαθέτουν στην αγορά προϊόντα ζωικής προέλευσης κατά ή μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού β) σε εγκαταστάσεις οι οποίες διαθέτουν ήδη στην αγορά προϊόντα ζωικής προέλευσης, για τις οποίες όμως δεν υπήρχε προηγουμένως απαίτηση για έγκριση. Στη δεύτερη περίπτωση, η επιτόπια επίσκεψη της αρμόδιας αρχής, η οποία προβλέπεται στην παράγραφο 1, πραγματοποιείται το ταχύτερο δυνατόν. Η παράγραφος 4 ισχύει επίσης για εγκεκριμένες εγκαταστάσεις, οι οποίες έχουν διαθέσει προϊόντα ζωικής προέλευσης στην αγορά σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία αμέσως πριν από τη θέση σε εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. M1 Άρθρο 4 Γενικές αρχές για επίσημους ελέγχους όσον αφορά όλα τα προϊόντα ζωικής προέλευσης που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού 1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων παρέχουν κάθε αναγκαία υποστήριξη για την αποτελεσματική διενέργεια των επίσημων ελέγχων από την αρμόδια αρχή. Διασφαλίζουν κυρίως: την πρόσβαση στα κτίρια, στους χώρους εργασίας της επιχείρησης, στις εγκαταστάσεις τις λοιπές υποδομές, την πρόσβαση στα έγγραφα τα αρχεία που προβλέπονται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού ή που η αρμόδια αρχή κρίνει αναγκαία για την αξιολόγηση της κατάστασης. 2. Η αρμόδια αρχή διενεργεί επίσημους ελέγχους για να εξακριβώσει αν οι επιχειρήσεις τροφίμων συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις: α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004 β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002.

7 2004R0854 EL Οι επίσημοι έλεγχοι που αναφέρονται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνουν: α) ελέγχους ορθής υγιεινής πρακτικής διαδικασιών ανάλυσης κινδύνου κρισίμων σημείων ελέγχου HACCΡ β) τους επίσημους ελέγχους που ορίζονται στα άρθρα 5, 6, 7 8 γ) τυχόν ειδικά καθήκοντα ελέγχου τα οποία ορίζονται στα παραρτήματα. 4. Με τους ελέγχους ορθής υγιεινής πρακτικής εξακριβώνεται αν οι επιχειρήσεις τροφίμων εφαρμόζουν συνεχώς καταλλήλως τις διαδικασίες όσον αφορά τουλάχιστον: α) τους ελέγχους των πληροφοριών για την τροφική αλυσίδα β) τον σχεδιασμό τη συντήρηση των χώρων του εξοπλισμού γ) την υγιεινή πριν, κατά μετά τη λειτουργία δ) την προσωπική υγιεινή ε) την κατάρτιση στις διαδικασίες υγιεινής εργασίας στ) την καταπολέμηση των παρασίτων ζ) την ποιότητα του νερού η) τον έλεγχο της θερμοκρασίας θ) τους ελέγχους των τροφίμων που εισέρχονται στην εγκατάσταση εξέρχονται αυτής, καθώς της τυχόν τεκμηρίωσης που τα συνοδεύει. 5. Με τους ελέγχους βάσει διαδικασιών HACCP εξακριβώνεται αν οι επιχειρήσεις τροφίμων εφαρμόζουν συνεχώς καταλλήλως αυτές τις διαδικασίες, ιδίως δε διαπιστώνουν, αν οι διαδικασίες παρέχουν τα εχέγγυα που ορίζονται στο τμήμα ΙΙ του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004. Ειδικότερα, καθορίζουν, κατά πόσον οι διαδικασίες εγγυώνται, κατά το δυνατόν, ότι τα προϊόντα ζωικής προέλευσης: α) ανταποκρίνονται στα μικροβιολογικά κριτήρια που θεσπίζονται δυνάμει της κοινοτικής νομοθεσίας β) είναι σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία περί καταλοίπων, προσμείξεων απαγορευμένων ουσιών γ) δεν ενέχουν φυσικούς κινδύνους, όπως ξένα σώματα. Όταν, σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004, μια επιχείρηση τροφίμων χρησιμοποιεί διαδικασίες που ορίζονται σε οδηγούς για την εφαρμογή των αρχών HACCP όχι τις δικές του ειδικές διαδικασίες, ο επίσημος κτηνίατρος ελέγχει την ορθή εφαρμογή των οδηγών αυτών. 6. Η εξακρίβωση της συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 σε σχέση με την τοποθέτηση σημάτων αναγνώρισης πραγματοποιείται σε όλες τις εγκαταστάσεις που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό, επιπλέον της εξακρίβωσης της συμμόρφωσης προς άλλες απαιτήσεις ιχνηλασιμότητας. 7. Στην περίπτωση των σφαγείων, των εγκαταστάσεων χειρισμού θηραμάτων των εργαστηρίων τεμαχισμού που διαθέτουν νωπό κρέας στην αγορά, επίσημος κτηνίατρος ασκεί τα καθήκοντα ελέγχου που προβλέπονται στις παραγράφους 3 4.

8 2004R0854 EL Κατά τη διενέργεια καθηκόντων ελέγχου, η αρμόδια αρχή δίδει ιδιαίτερη προσοχή: α) στον προσδιορισμό του κατά πόσον το προσωπικό οι δραστηριότητες του προσωπικού της εγκατάστασης σε όλα τα στάδια της διαδικασίας παραγωγής ανταποκρίνονται στις σχετικές απαιτήσεις των κανονισμών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α) β). Προς ενίσχυση του ελέγχου η αρμόδια αρχή δύναται να διενεργεί ελέγχους επίδοσης, για να επιβεβαιώσει ότι οι επιδόσεις του προσωπικού πληρούν συγκεκριμένες παραμέτρους β) στον έλεγχο των σχετικών αρχείων της επιχείρησης τροφίμων γ) στη λήψη δειγμάτων για εργαστηριακή ανάλυση όταν είναι αναγκαίο δ) στην τεκμηρίωση των στοιχείων που λαμβάνονται υπόψη των πορισμάτων του ελέγχου. 9. Η φύση το εύρος των καθηκόντων ελέγχου όσον αφορά επιμέρους εγκαταστάσεις εξαρτώνται από τον αξιολογηθέντα κίνδυνο. Για τον σκοπό αυτόν, η αρμόδια αρχή αξιολογεί τακτικά: α) τους κινδύνους για τη δημόσια υγεία, όταν είναι απαραίτητο, για την υγεία των ζώων β) στην περίπτωση των σφαγείων, τα ζητήματα ορθής μεταχείρισης των ζώων γ) το είδος την ταχύτητα διεκπεραίωσης των διεξαγόμενων διαδικασιών δ) το παρελθόν της επιχείρησης τροφίμων όσον αφορά τη συμμόρφωση προς τη νομοθεσία περί τροφίμων. Άρθρο 5 Νωπό κρέας Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι διενεργούνται επίσημοι έλεγχοι του νωπού κρέατος σύμφωνα με το παράρτημα Ι. 1. Ο επίσημος κτηνίατρος διενεργεί ελέγχους σε σφαγεία, εγκαταστάσεις χειρισμού θηραμάτων εργαστήρια τεμαχισμού που διαθέτουν νωπό κρέας στην αγορά σύμφωνα με τις γενικές απαιτήσεις του τμήματος Ι κεφάλαιο ΙΙ παράρτημα Ι με τις ειδικές απαιτήσεις του τμήματος IV, ιδίως όσον αφορά: α) τις πληροφορίες για την τροφική αλυσίδα β) την επιθεώρηση προ της σφαγής γ) την ορθή μεταχείριση των ζώων δ) την επιθεώρηση μετά τη σφαγή ε) τα ειδικά υλικά κινδύνου άλλα ζωικά υποπροϊόντα στ) τους εργαστηριακούς ελέγχους.

9 2004R0854 EL Η σήμανση καταλληλότητας των σφαγίων των κατοικίδιων οπληφόρων, των εκτρεφόμενων θηλαστικών θηραμάτων πλην των λαγόμορφων, των μεγάλων αγρίων θηραμάτων, καθώς των ημιμορίων σφαγίου, των τεταρτημορίων των τεμαχίων που προέρχονται από τον τεμαχισμό ημιμορίων σφαγίου σε τρία τεμάχια χονδρικής πώλησης, πραγματοποιείται σε σφαγεία σε εγκαταστάσεις χειρισμού θηραμάτων κατά τα οριζόμενα στο τμήμα Ι κεφάλαιο ΙΙΙ του παραρτήματος Ι. Τα σήματα καταλληλότητας επιτίθενται από τον επίσημο κτηνίατρο ή υπό την ευθύνη του, όταν από επίσημους ελέγχους δεν προέκυψαν ελλείψεις οι οποίες καθιστούν το κρέας ακατάλληλο προς βρώση. 3. Μετά τη διενέργεια των ελέγχων που αναφέρονται στα σημεία 1 2, ο επίσημος κτηνίατρος λαμβάνει τα ενδεδειγμένα μέτρα, όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι τμήμα ΙΙ, ιδίως όσον αφορά: α) την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των επιθεωρήσεων β) τις αποφάσεις που αφορούν τις πληροφορίες για την τροφική αλυσίδα γ) τις αποφάσεις που αφορούν τα ζώντα ζώα δ) τις αποφάσεις σχετικά με την ορθή μεταχείριση των ζώων ε) τις αποφάσεις σχετικά με το κρέας. 4. Οι επίσημοι βοηθοί δύνανται να επικουρούν τον επίσημο κτηνίατρο στους επίσημους ελέγχους που διενεργούνται σύμφωνα με τα τμήματα Ι ΙΙ του παραρτήματος Ι, όπως ορίζεται στο τμήμα ΙΙΙ κεφάλαιο Ι. Στην περίπτωση αυτήν, οι βοηθοί αυτοί εργάζονται ως μέρος ανεξάρτητης ομάδας. 5. α) Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να υπάρχει επαρκές επίσημο προσωπικό ώστε οι επίσημοι έλεγχοι που απαιτούνται δυνάμει του παραρτήματος Ι να διενεργούνται με τη συχνότητα που ορίζεται στο τμήμα ΙΙΙ κεφάλαιο ΙΙ. β) Ακολουθείται προσέγγιση, η οποία βασίζεται στην αξιολόγηση κινδύνου για τον υπολογισμό του αριθμού του επίσημου προσωπικού που πρέπει να παρευρίσκεται στη γραμμή σφαγής ενός συγκεκριμένου σφαγείου. Ο αριθμός των μελών του επίσημου προσωπικού ορίζεται από την αρμόδια αρχή πρέπει να είναι τέτοιος, που να επιτρέπει την εφαρμογή όλων των απαιτήσεων του παρόντος κανονισμού. 6. α) Τα κράτη μέλη δύνανται να επιτρέπουν στο προσωπικό των σφαγείων να επικουρεί κατά τους επίσημους ελέγχους, εκτελώντας ορισμένα ειδικά καθήκοντα, υπό την επίβλεψη του επίσημου κτηνιάτρου σε σχέση με την παραγωγή κρέατος πουλερικών λαγομόρφων, σύμφωνα με το παράρτημα Ι τμήμα ΙΙΙ κεφάλαιο ΙΙΙ μέρος Α. Σε αυτή την περίπτωση, διασφαλίζουν ότι το προσωπικό που εκτελεί τα καθήκοντα αυτά: i) διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα καταρτίζεται σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις ii) ενεργεί ανεξάρτητα από το προσωπικό παραγωγής iii) αναφέρει τυχόν ελλείψεις στον επίσημο κτηνίατρο. β) Τα κράτη μέλη δύνανται επίσης να επιτρέπουν στα σφαγεία να εκτελούν ειδικές δειγματοληψίες ελέγχους σύμφωνα με το παράρτημα Ι τμήμα ΙΙΙ κεφάλαιο ΙΙΙ μέρος Β.

10 2004R0854 EL Τα κράτη μέλη μεριμνούν, ώστε οι επίσημοι κτηνίατροι οι επίσημοι βοηθοί να διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα καταρτίζονται σύμφωνα με το παράρτημα Ι τμήμα ΙΙΙ κεφάλαιο IV. Άρθρο 6 Ζώντα δίθυρα μαλάκια Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η παραγωγή η διάθεση στην αγορά ζώντων διθύρων μαλακίων, ζώντων εχινοδέρμων, ζώντων χιτωνοζώων ζώντων θαλασσίων γαστεροπόδων να υποβάλλεται σε επισήμους ελέγχους σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ. Άρθρο 7 Αλιευτικά προϊόντα Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι διενεργούνται επίσημοι έλεγχοι των αλιευτικών προϊόντων σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ. Άρθρο 8 Νωπό γάλα γαλακτοκομικά προϊόντα Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι διενεργούνται επίσημοι έλεγχοι του νωπού γάλακτος των γαλακτοκομικών προϊόντων σύμφωνα με το παράρτημα IV. M1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ M1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Άρθρο 10 Για να εξασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή των αρχών των προϋποθέσεων που ορίζονται στο άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 στον τίτλο VI κεφάλαιο II, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 εφαρμόζονται οι διαδικασίες του παρόντος κεφαλαίου. Άρθρο 11 Κατάλογοι τρίτων χωρών τμημάτων τρίτων χωρών από τις οποίες επιτρέπεται η εισαγωγή συγκεκριμένων προϊόντων ζωικής προέλευσης 1. Τα προϊόντα ζωικής προέλευσης πρέπει να εισάγονται μόνο από τρίτη χώρα ή τμήμα τρίτης χώρας που περιλαμβάνεται σε κατάλογο, ο οποίος καταρτίζεται ενημερώνεται με τη διαδικασία του άρθρου 19 παράγραφος 2. M1 2. Τρίτη χώρα αναγράφεται στους καταλόγους αυτούς μόνον εάν έχει πραγματοποιηθεί κοινοτικός έλεγχος σε αυτήν έχει αποδειχθεί ότι η αρμόδια αρχή παρέχει κατάλληλες εγγυήσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 48 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004. Ωστόσο, μια τρίτη χώρα μπορεί να περιληφθεί στους καταλόγους αυτούς χωρίς να έχει πραγματοποιηθεί κοινοτικός έλεγχος, εφόσον:

11 2004R0854 EL M1 α) ο κίνδυνος που προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 46 παράγραφος 3 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 δεν το διολογεί β) κατά τη λήψη της απόφασης να προστεθεί μια συγκεκριμένη τρίτη χώρα στον κατάλογο, σύμφωνα με την παράγραφο 1, έχει εκτιμηθεί ότι, βάσει άλλων πληροφοριών, η αρμόδια αρχή παρέχει τις αναγκαίες εγγυήσεις. M1 3. Οι κατάλογοι που καταρτίζονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο επιτρέπεται να συνδυάζονται με άλλους καταλόγους που καταρτίζονται για λόγους δημόσιας υγείας υγείας των ζώων. 4. Τρίτη χώρα αναγράφεται στους καταλόγους αυτούς μόνον εάν έχει πραγματοποιηθεί κοινοτικός έλεγχος σε αυτήν έχει αποδειχθεί ότι η αρμόδια αρχή παρέχει κατάλληλες εγγυήσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 48 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004. Ωστόσο, μια τρίτη χώρα μπορεί να περιληφθεί στους καταλόγους αυτούς χωρίς να έχει πραγματοποιηθεί κοινοτικός έλεγχος, εφόσον: α) η νομοθεσία της τρίτης χώρας σχετικά με τα ακόλουθα: i) τα προϊόντα ζωικής προέλευσης ii) τη χρήση κτηνιατρικών φαρμάκων, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων, βάσει των οποίων απαγορεύονται ή επιτρέπονται, τη διανομή τους, την εμπορία τους τους κανόνες χορήγησης επιθεώρησης iii) την παρασκευή τη χρήση ζωοτροφών, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών για τη χρήση προσθέτων την παρασκευή χρήση φαρμακούχων ζωοτροφών, καθώς την ποιότητα από άποψη υγιεινής, τόσο των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ζωοτροφών, όσο των τελικών προϊόντων M1 θ) οι συνθήκες υγιεινής για την παραγωγή, την παρασκευή, τον χειρισμό, την αποθήκευση την αποστολή, οι οποίες όντως εφαρμόζονται στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για την Κοινότητα ι) τυχόν πείρα εμπορίας του προϊόντος που προέρχεται από την τρίτη χώρα τα αποτελέσματα των τυχόν διενεργηθέντων ελέγχων εισαγωγής ια) τα αποτελέσματα των κοινοτικών ελέγχων που διενεργούνται στην τρίτη χώρα, ιδίως δε τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των αρμόδιων αρχών, καθώς τα μέτρα που έλαβαν οι αρμόδιες αρχές κατόπιν οιωνδήποτε συστάσεων που τους απευθύνθηκαν μετά από κοινοτικό έλεγχο ιβ) η ύπαρξη, η εφαρμογή η κοινοποίηση εγκεκριμένου προγράμματος ελέγχου των ζωονόσων ιγ) η ύπαρξη, η εφαρμογή η κοινοποίηση εγκεκριμένου προγράμματος ελέγχου των καταλοίπων.

12 2004R0854 EL Η Επιτροπή μεριμνά ώστε η ενημερωμένη μορφή όλων των καταλόγων που καταρτίζονται ή ενημερώνονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο να διατίθεται στο κοινό. Άρθρο 12 Κατάλογος εγκαταστάσεων από τις οποίες επιτρέπονται οι εισαγωγές συγκεκριμένων προϊόντων ζωικής προέλευσης 1. Τα προϊόντα ζωικής προέλευσης επιτρέπεται να εισαχθούν στην Κοινότητα μόνον αν έχουν αποσταλεί από προέρχονται από ή έχουν παρασκευαστεί σε εγκαταστάσεις που περιλαμβάνονται σε καταλόγους, οι οποίοι καταρτίζονται ενημερώνονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο, εκτός: α) εάν αποφασιστεί, κατά περίπτωση σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 19 παράγραφος 2, ότι οι εγγυήσεις που παρέχει μία συγκεκριμένη τρίτη χώρα όσον αφορά τις εισαγωγές συγκεκριμένων προϊόντων ζωικής προέλευσης είναι τέτοιες, που να καθιστούν περιττή τη διαδικασία που προβλέπεται στο παρόν άρθρο, προκειμένου να διασφαλισθεί η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της παραγράφου 2 β) από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο παράρτημα V. Επιπλέον, το νωπό κρέας, ο κιμάς, τα παρασκευάσματα κρέατος, τα προϊόντα με βάση το κρέας το μηχανικώς διαχωρισμένο κρέας επιτρέπεται να εισαχθούν στην Κοινότητα μόνον αν έχουν παρασκευαστεί από κρέας που λαμβάνεται σε σφαγεία ή εργαστήρια τεμαχισμού, τα οποία περιλαμβάνονται σε καταλόγους, οι οποίοι καταρτίζονται ενημερώνονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο ή σε εγκεκριμένες κοινοτικές εγκαταστάσεις. 2. Μια εγκατάσταση δύναται να καταχωρίζεται σε κάποιον από τους προαναφερθέντες καταλόγους μόνον, εάν η αρμόδια αρχή της τρίτης χώρας προέλευσης εγγυάται ότι: α) η εγκατάσταση, καθώς κάθε εγκατάσταση που χειρίζεται πρώτες ύλες ζωικής προέλευσης, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την παρασκευή των συγκεκριμένων προϊόντων ζωικής προέλευσης, πληροί τις οικείες κοινοτικές απαιτήσεις, ιδίως δε τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 ή απαιτήσεις, για τις οποίες έχει καθοριστεί ότι είναι ισοδύναμες προς αυτές, όταν αποφασίζεται η προσθήκη αυτής της τρίτης χώρας στον σχετικό κατάλογο σύμφωνα με το άρθρο 11 β) μια επίσημη υπηρεσία επιθεώρησης της τρίτης αυτής χώρας εποπτεύει τις εγκαταστάσεις κοινοποιεί στην Επιτροπή, εφόσον είναι απαραίτητο, όλες τις σχετικές πληροφορίες για τις εγκαταστάσεις που παρέχουν τις πρώτες ύλες γ) έχει πραγματική εξουσία να απαγορεύει στις εγκαταστάσεις να εξάγουν προς την Κοινότητα, στην περίπτωση που οι εγκαταστάσεις δεν πληρούν τις προδιαγραφές του στοιχείου α). 3. Οι αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών, οι οποίες περιλαμβάνονται σε καταλόγους που καταρτίζονται ενημερώνονται σύμφωνα με το άρθρο 11, εγγυώνται ότι οι κατάλογοι των εγκαταστάσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καταρτίζονται, ενημερώνονται κοινοποιούνται στην Επιτροπή.

13 2004R0854 EL α) Η Επιτροπή προβαίνει σε τακτικές κοινοποιήσεις στα σημεία επαφής που έχουν υποδείξει τα κράτη μέλη για το σκοπό αυτό, σχετικά με νέους ή ενημερωμένους καταλόγους, τους οποίους έχει λάβει από τις αρμόδιες αρχές ενδιαφερόμενων τρίτων χωρών, σύμφωνα με την παράγραφο 3. β) Εάν κανένα κράτος μέλος δεν διατυπώσει αντίρρηση για το νέο ή τον ενημερωμένο κατάλογο εντός είκοσι εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της Επιτροπής, οι εισαγωγές επιτρέπονται από τις εγκαταστάσεις που περιλαμβάνονται στον κατάλογο δέκα εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία της δημοσιοποίησής του από την Επιτροπή. γ) Εφόσον τουλάχιστον ένα κράτος μέλος προβεί σε γραπτά σχόλια ή εφόσον εκτιμά ότι η τροποποίηση ενός καταλόγου είναι αναγκαία βάσει σχετικών πληροφοριών, όπως εκθέσεις κοινοτικών επιθεωρήσεων ή κοινοποίηση στο πλαίσιο του συστήματος έγρης προειδοποίησης, η Επιτροπή ενημερώνει όλα τα κράτη μέλη περιλαμβάνει το σημείο στην ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης του σχετικού τμήματος της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα την υγεία των ζώων, προκειμένου να λάβει απόφαση, εφόσον ενδείκνυται, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 19 παράγραφος Η Επιτροπή μεριμνά ώστε όλοι οι κατάλογοι να διατίθενται στο κοινό σε ενημερωμένη μορφή. Άρθρο 13 Ζώντα δίθυρα μαλάκια, εχινόδερμα, χιτωνόζωα θαλάσσια γαστερόποδα 1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 12 παράγραφος 1 στοιχείο β), τα ζώντα δίθυρα μαλάκια, τα εχινόδερμα, τα χιτωνόζωα τα θαλάσσια γαστερόποδα προέρχονται από ζώνες παραγωγής σε τρίτες χώρες, οι οποίες περιλαμβάνονται σε καταλόγους που καταρτίζονται ενημερώνονται σύμφωνα με το άρθρο Η απαίτηση της παραγράφου 1 δεν ισχύει για τα χτένια που συλλέγονται εκτός των κατηγοριοποιημένων ζωνών παραγωγής. Εντούτοις, οι επίσημοι έλεγχοι για τα χτένια διενεργούνται σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ κεφάλαιο ΙΙΙ. 3. α) Πριν καταρτιστούν οι κατάλογοι που προβλέπονται στην παράγραφο 1, πρέπει να λαμβάνονται ιδιαίτερα υπόψη οι εγγυήσεις που δύναται να παράσχει η αρμόδια αρχή της τρίτης χώρας όσον αφορά την τήρηση των απαιτήσεων του παρόντος κανονισμού σχετικά με την ταξινόμηση τον έλεγχο των ζωνών παραγωγής. β) Πρέπει να διενεργείται επιτόπια κοινοτική επιθεώρηση, προτού καταρτισθούν οι κατάλογοι αυτοί, εκτός εάν: i) ο κίνδυνος που προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 18 σημείο 18 δεν το διολογεί ii) εκτιμάται ότι, τη στιγμή κατά την οποία αποφασίζεται να προστεθεί μια συγκεκριμένη ζώνη παραγωγής σε έναν κατάλογο σύμφωνα με την παράγραφο 1, βάσει άλλων πληροφοριών η αρμόδια αρχή παρέχει τις αναγκαίες εγγυήσεις.

14 2004R0854 EL Η Επιτροπή μεριμνά ώστε η ενημερωμένη μορφή όλων των καταλόγων που καταρτίζονται ή ενημερώνονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο να διατίθεται στο κοινό. Άρθρο 14 Έγγραφα 1. Κατά την εισαγωγή τους στην Κοινότητα, τα φορτία προϊόντων ζωικής προέλευσης συνοδεύονται από έγγραφο που πληροί τις απαιτήσεις του παραρτήματος VΙ. 2. Το έγγραφο πιστοποιεί ότι τα προϊόντα πληρούν: α) τις απαιτήσεις που θεσπίζονται για τα συγκεκριμένα προϊόντα δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004, ή διατάξεις ισοδύναμες με τις απαιτήσεις αυτές M1 β) τυχόν ειδικούς όρους εισαγωγής οι οποίοι έχουν θεσπισθεί δυνάμει του άρθρου 48 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/ Τα έγγραφα δύνανται να περιέχουν λεπτομέρειες που απαιτούνται δυνάμει άλλων κοινοτικών νομοθετικών διατάξεων για θέματα δημόσιας υγείας υγείας των ζώων. 4. Εξαιρέσεις από την παράγραφο 1 είναι δυνατόν να επιτραπούν με τη διαδικασία του άρθρου 19 παράγραφος 2, εάν είναι δυνατόν να ληφθούν με άλλον τρόπο οι εγγυήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Άρθρο 15 Ειδικές διατάξεις για τα αλιευτικά προϊόντα 1. Οι διαδικασίες που θεσπίζονται στο παρόν κεφάλαιο δεν εφαρμόζονται στα νωπά αλιευτικά προϊόντα που εκφορτώνονται στην Κοινότητα απευθείας από αλιευτικό σκάφος με σημαία τρίτης χώρας. Οι επίσημοι έλεγχοι των αλιευτικών αυτών προϊόντων διενεργούνται σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ. 2. α) Τα αλιευτικά προϊόντα που εισάγονται από πλοίο-εργοστάσιο ή πλοίο-ψυγείο με σημαία τρίτης χώρας πρέπει να προέρχονται από σκάφη αναγραφόμενα σε κατάλογο που καταρτίζεται ενημερώνεται με τη διαδικασία του άρθρου 12 παράγραφος 4. β) Ωστόσο, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχείο β), ένα σκάφος μπορεί επίσης να εγγραφεί στους καταλόγους αυτούς: i) βάσει κοινής ανακοίνωσης της αρμόδιας αρχής της τρίτης χώρας, την σημαία της οποίας φέρει το σκάφος, της αρμόδιας αρχής τρίτης χώρας, στην οποία η αρμόδια αρχή της πρώτης χώρας έχει αναθέσει την ευθύνη για την επιθεώρηση του συγκεκριμένου σκάφους, υπό τον όρον ότι: η εν λόγω τρίτη χώρα αναγράφεται στον κατάλογο τρίτων χωρών, που καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 11, από τις οποίες η εισαγωγή αλιευτικών προϊόντων επιτρέπεται,

15 2004R0854 EL όλα τα αλιευτικά προϊόντα επί του συγκεκριμένου σκάφους που προορίζονται να διατεθούν στην αγορά της Κοινότητας εκφορτώνονται απευθείας στην εν λόγω χώρα, η αρμόδια αρχή της εν λόγω τρίτης χώρας έχει επιθεωρήσει το σκάφος έχει δηλώσει ότι το σκάφος αυτό πληροί τις κοινοτικές απαιτήσεις η αρμόδια αρχή της εν λόγω τρίτης χώρας δηλώνει ότι θα επιθεωρεί τακτικά το σκάφος, ώστε να εξασφαλίζει ότι συνεχίζει να πληροί τις κοινοτικές απαιτήσεις, ή ii) βάσει κοινής ανακοίνωσης της αρμόδιας αρχής της τρίτης χώρας την σημαία της οποίας φέρει το σκάφος της αρμόδιας αρχής κράτους μέλους, στην οποία η αρμόδια αρχή της πρώτης χώρας έχει αναθέσει την ευθύνη για την επιθεώρηση του συγκεκριμένου σκάφους, υπό τον όρο ότι: όλα τα αλιευτικά προϊόντα επί του συγκεκριμένου σκάφους που προορίζονται να διατεθούν στην αγορά της Κοινότητας εκφορτώνονται απευθείας στο εν λόγω κράτος μέλος, η αρμόδια αρχή του εν λόγω κράτους μέλους έχει επιθεωρήσει το σκάφος δηλώνει ότι το σκάφος αυτό πληροί τις κοινοτικές απαιτήσεις η αρμόδια αρχή του εν λόγω κράτους μέλους δηλώνει ότι θα επιθεωρεί τακτικά το σκάφος, ώστε να εξασφαλίζει ότι συνεχίζει να πληροί τις κοινοτικές απαιτήσεις. γ) Η Επιτροπή μεριμνά ώστε η ενημερωμένη μορφή όλων των καταλόγων που καταρτίζονται ή ενημερώνονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο να διατίθεται στο κοινό. 3. Όταν τα αλιευτικά προϊόντα εισάγονται απευθείας από αλιευτικό σκάφος ή από πλοίο-ψυγείο, το έγγραφο που απαιτείται δυνάμει του άρθρου 14 επιτρέπεται να αντικατασταθεί από έγγραφο με την υπογραφή του πλοιάρχου. 4. Οι λεπτομερείς κανόνες για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου δύνανται να θεσπίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 19 παράγραφος 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV M7 ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 16 Τυχόν μεταβατικά μέτρα γενικής εμβέλειας που αποσκοπούν στην τροποποίηση μη ουσιωδών διατάξεων του παρόντος κανονισμού, μεταξύ άλλων διά συμπληρώσεώς του με νέα μη ουσιώδη στοιχεία, ιδίως περαιτέρω εξειδικεύσεις των απαιτήσεων που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, εγκρίνονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 3.

16 2004R0854 EL M7 Άλλα εκτελεστικά ή μεταβατικά μέτρα μπορούν να εγκρίνονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 19 παράγραφος 2. M7 Άρθρο 17 Τροποποίηση προσαρμογή των παραρτημάτων 1. Τα παραρτήματα I, II, III, IV, V VI δύνανται να τροποποιούνται ή να συμπληρώνονται από την Επιτροπή, ώστε να λαμβάνεται υπόψη η επιστημονική τεχνική πρόοδος. Τα μέτρα αυτά που αφορούν την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού με τη συμπλήρωσή του, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 19 παράγραφος Εξαιρέσεις από τις διατάξεις των παραρτημάτων Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV, V VI είναι δυνατόν να προβλέπονται από την Επιτροπή, υπό την προϋπόθεση ότι οι εξαιρέσεις αυτές δεν θίγουν την επίτευξη των στόχων του παρόντος κανονισμού. Τα μέτρα αυτά που αφορούν την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού με τη συμπλήρωσή του, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 19 παράγραφος Τα κράτη μέλη δύνανται, δίχως να τίθεται σε κίνδυνο η επίτευξη των στόχων του παρόντος κανονισμού, να θεσπίζουν εθνικά μέτρα για την προσαρμογή των απαιτήσεων που καθορίζονται στο παράρτημα Ι, σύμφωνα με τις παραγράφους 4 έως Τα εθνικά μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 3: α) έχουν ως στόχο: i) να καταστεί δυνατή η συνέχιση της χρήσης παραδοσιακών μεθόδων σε οποιοδήποτε στάδιο παραγωγής, μεταποίησης ή διανομής τροφίμων ii) να ικανοποιηθούν οι ανάγκες των επιχειρήσεων τροφίμων με χαμηλή απόδοση ή αυτών που βρίσκονται σε περιοχές υποκείμενες σε ειδικούς γεωγραφικούς περιορισμούς, ή iii) να επιτραπεί η πραγματοποίηση πιλοτικών σχεδίων με στόχο να δοκιμαστούν νέες προσεγγίσεις στους ελέγχους υγιεινής του κρέατος β) αφορούν ειδικότερα τα ακόλουθα στοιχεία του παραρτήματος Ι: i) τις πληροφορίες για την τροφική αλυσίδα ii) την παρουσία της αρμόδιας αρχής σε εγκαταστάσεις. 5. Όποιο κράτος μέλος επιθυμεί να θεσπίσει εθνικά μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 3, απευθύνει σχετική κοινοποίηση στην Επιτροπή στα λοιπά κράτη μέλη. Κάθε κοινοποίηση: α) παρέχει λεπτομερή περιγραφή των απαιτήσεων που χρειάζονται προσαρμογή κατά την κρίση του κράτους μέλους αυτού την φύση της επιδιωκόμενης προσαρμογής β) περιγράφει τις εγκαταστάσεις περί των οποίων πρόκειται

17 2004R0854 EL γ) εξηγεί τους λόγους της προσαρμογής επισυνάπτοντας, όπου χρειάζεται, περίληψη της ανάλυσης κινδύνου που έχει διενεργηθεί των τυχόν μέτρων που πρέπει να ληφθούν, ώστε να εξασφαλισθεί ότι η προσαρμογή δεν θα θέσει σε κίνδυνο τους στόχους του παρόντος κανονισμού δ) παρέχει κάθε άλλη σχετική πληροφορία. 6. Εντός τριών μηνών από την παραλαβή της κοινοποίησης που αναφέρεται στην παράγραφο 5, τα λοιπά κράτη μέλη δύνανται να διαβιβάσουν εγγράφως παρατηρήσεις στην Επιτροπή. Η Επιτροπή δύναται, όταν δε της διαβιβάζονται έγγραφες παρατηρήσεις ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών, υποχρεούται να προβεί σε διαβουλεύσεις με τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της επιτροπής του άρθρου 19 παράγραφος 1. Η Επιτροπή δύναται να αποφασίζει, με τη διαδικασία του άρθρου 19 παράγραφος 2, εάν επιτρέπεται να εφαρμοστούν τα προτεινόμενα μέτρα, ενδεχομένως με τις δέουσες τροποποιήσεις. Εφόσον ενδείκνυται, η Επιτροπή δύναται να προτείνει γενικά μέτρα σύμφωνα με τις παραγράφους 1 ή 2 του παρόντος άρθρου. 7. Ένα κράτος μέλος δύναται να θεσπίζει εθνικά μέτρα για την προσαρμογή των απαιτήσεων του παραρτήματος Ι μόνον: α) σε συμμόρφωση με την απόφαση που λαμβάνεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 β) εάν, ένα μήνα μετά τη λήξη της περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο 6, η Επιτροπή δεν έχει ενημερώσει τα κράτη μέλη ότι έχει λάβει γραπτά σχόλια ή ότι σκοπεύει να προτείνει την έκδοση απόφασης σύμφωνα με την παράγραφο Όταν ένα κράτος μέλος θεσπίζει εθνικά μέτρα, εφαρμόζοντας πιλοτικό σχέδιο για τη δοκιμή νέων προσεγγίσεων στους υγειονομικούς ελέγχους στο κρέας σύμφωνα με τις παραγράφους 3 έως 7, το κράτος μέλος γνωστοποιεί τα αποτελέσματα στην Επιτροπή, μόλις καταστούν διαθέσιμα. Η Επιτροπή εξετάζει τότε το ενδεχόμενο να προτείνει γενικά μέτρα σύμφωνα με την παράγραφο 1. Άρθρο 18 Ειδικές αποφάσεις M7 Με την επιφύλαξη της γενικής εφαρμογής του άρθρου 16 του άρθρου 17 παράγραφος 1, δύνανται να λαμβάνονται εκτελεστικά μέτρα με την κανονιστική διαδικασία του άρθρου 19 παράγραφος 2, να θεσπίζονται τροποποιήσεις των παραρτημάτων I, II, III, IV, V ή VI, ως μέτρα που αφορούν την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού, σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 19 παράγραφος 3, προκειμένου να καθοριστούν: 1. οι έλεγχοι για την αξιολόγηση των επιδόσεων των επιχειρήσεων τροφίμων του προσωπικού τους 2. η μέθοδος κοινοποίησης των πορισμάτων των επιθεωρήσεων 3. κριτήρια για να καθορίζεται πότε, βάσει ανάλυσης κινδύνου, ο επίσημος κτηνίατρος δεν χρειάζεται να είναι παρών στα σφαγεία τις εγκαταστάσεις χειρισμού θηραμάτων καθ όλη τη διάρκεια της προ της σφαγής της μετά τη σφαγή επιθεώρησης

18 2004R0854 EL κανόνες σχετικοί με το περιεχόμενο των ελέγχων για τους επισήμους κτηνιάτρους τους επισήμους βοηθούς 5. μικροβιολογικά κριτήρια για τον έλεγχο της διαδικασίας, όσον αφορά την υγιεινή στις εγκαταστάσεις 6. εναλλακτικές διαδικασίες, ορολογικοί ή άλλοι εργαστηριακοί έλεγχοι, οι οποίοι παρέχουν εχέγγυα τουλάχιστον ισοδύναμα προς τις ειδικές διαδικασίες επιθεώρησης μετά τη σφαγή που περιγράφονται στο παράρτημα Ι τμήμα IV οι οποίοι μπορούν ως εκ τούτου να τις αντικαθιστούν, εφόσον το αποφασίσει η αρμόδια αρχή 7. περιστάσεις, υπό τις οποίες ορισμένες από τις ειδικές διαδικασίες επιθεώρησης μετά τη σφαγή που περιγράφονται στο παράρτημα Ι τμήμα IV δεν είναι απαραίτητες, αναλόγως της εκμετάλλευσης, της περιοχής ή της χώρας καταγωγής βάσει των αρχών της ανάλυσης κινδύνου 8. κανόνες για τους εργαστηριακούς ελέγχους 9. η ψυκτική επεξεργασία που πρέπει να εφαρμόζεται στο κρέας προκειμένου για την κυστικέρκωση την τριχινίαση 10. οι συνθήκες υπό τις οποίες μπορεί να δοθεί στις εκμεταλλεύσεις στις περιφέρειες επίσημη πιστοποίηση απαλλαγής από κυστίκερκο ή τριχίνες 11. μέθοδοι που πρέπει να εφαρμόζονται κατά την εξέταση των προϋποθέσεων που αναφέρονται στο παράρτημα Ι τμήμα IV κεφάλαιο ΙΧ 12. όσον αφορά τους χοίρους πάχυνσης, κριτήρια για ελεγχόμενες συνθήκες στέγασης ολοκληρωμένα συστήματα παραγωγής 13. κριτήρια για την ταξινόμηση των ζωνών παραγωγής μετεγκατάστασης για τα ζώντα δίθυρα μαλάκια σε συνεργασία με το αρμόδιο κοινοτικό εργαστήριο αναφοράς, συμπεριλαμβανομένων: α) οριακών τιμών μεθόδων ανάλυσης για άλλες θαλάσσιες βιοτοξίνες β) διαδικασιών ανίχνευσης ιών ιολογικών προτύπων γ) σχεδίων δειγματοληψίας καθώς μεθόδων ορίων ανοχής αναλύσεων που πρέπει να εφαρμόζονται για να ελέγχεται η συμμόρφωση προς τα κριτήρια 14. οργανοληπτικά κριτήρια για την αξιολόγηση της φρεσκότητας των αλιευτικών προϊόντων 15. όρια των αναλύσεων, μέθοδοι ανάλυσης δειγματοληπτικά σχέδια για τους επισήμους ελέγχους αλιευτικών προϊόντων που απαιτούνται δυνάμει του παραρτήματος ΙΙΙ, καθώς για τα παράσιτα τους περιβαλλοντικούς ρύπους 16. η μέθοδος με την οποία η Επιτροπή θα καταστήσει καταλόγους τρίτων χωρών εγκαταστάσεων σε τρίτες χώρες διαθέσιμους στο κοινό σύμφωνα με τα άρθρα 11, 12, M1

19 2004R0854 EL Άρθρο 19 Μόνιμη επιτροπή 1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα την υγεία των ζώων, η οποία συνεστήθη δυνάμει του άρθρου 58 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/ Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης. Η περίοδος που θεσπίζει το άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις μήνες. M7 3. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζεται το άρθρο 5α παράγραφο ι1 έως 4 το άρθρο 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης. Άρθρο 20 Διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας των Τροφίμων Η Επιτροπή διαβουλεύεται με την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων για τα θέματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, όταν είναι απαραίτητο, ιδίως: 1. πριν προτείνει τροποποίηση των ειδικών απαιτήσεων σχετικά με τις διαδικασίες επιθεώρησης μετά τη σφαγή, οι οποίες προβλέπονται στο τμήμα IV του παραρτήματος Ι 2. πριν προτείνει τροποποίηση των κανόνων του παραρτήματος Ι τμήμα IV κεφάλαιο ΙΧ, όσον αφορά το κρέας των ζώων, στα οποία η επιθεώρηση μετά τη σφαγή απεκάλυψε αλλοιώσεις που δηλώνουν μόλυνση από βρουκέλωση ή φυματίωση 3. πριν προτείνει εκτελεστικά μέτρα επί των θεμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 18 σημεία 5 έως 15. Άρθρο 21 Έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το Συμβούλιο 1. Το αργότερο 20 Μαΐου 2009, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Συμβούλιο, έκθεση επισκόπησης της πείρας που αποκτήθηκε από την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. 2. Η Επιτροπή συνοδεύει, αν κρίνεται απαραίτητο, την έκθεση με κατάλληλες προτάσεις. Άρθρο 22 Έναρξη ισχύος Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφαρμόζεται δεκαοκτώ μήνες από την ημερομηνία κατά την οποία θα έχουν τεθεί σε ισχύ όλες οι ακόλουθες πράξεις:

20 2004R0854 EL α) κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 852/2004 β) κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 853/2004 γ) oδηγία 2004/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, για την κατάργηση ορισμένων οδηγιών σχετικών με την υγιεινή των τροφίμων τους υγειονομικούς όρους για την παραγωγή διάθεση στην αγορά ορισμένων προϊόντων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση ( 1 ). Ωστόσο, τίθεται σε εφαρμογή το νωρίτερο την 1η Ιανουαρίου Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. ( 1 ) ΕΕ L 157 της , σ. 33.

21 2004R0854 EL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΝΩΠΟ ΚΡΕΑΣ ΤΜΗΜΑ Ι: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 1. Πέραν των γενικών απαιτήσεων του άρθρου 4 παράγραφος 4 σχετικά με τους ελέγχους της ορθής πρακτικής υγιεινής, ο επίσημος κτηνίατρος εξακριβώνει τη διαρκή τήρηση από τις επιχειρήσεις τροφίμων των δικών τους διαδικασιών όσον αφορά οποιαδήποτε συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση, χειρισμό, μεταποίηση χρήση ή διάθεση των ζωικών υποπροϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών υλικών κινδύνου για τα οποία η επιχείρηση τροφίμων ευθύνεται. 2. Πέραν των γενικών απαιτήσεων του άρθρου 4 παράγραφος 5 σχετικά με τους ελέγχους των αρχών που βασίζονται στο σύστημα HACCP, ο επίσημος κτηνίατρος ελέγχει αν οι διαδικασίες της επιχείρησης τροφίμων εξασφαλίζουν, στο μέτρο του δυνατού, ότι το κρέας: α) δεν περιέχει παθοφυσιολογικές ανωμαλίες ή αλλοιώσεις β) δεν φέρει περιττωματική ή άλλη μόλυνση γ) δεν περιέχει ειδικά υλικά κινδύνου, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται δυνάμει της κοινοτικής νομοθεσίας, έχει παραχθεί σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία για τις ΜΣΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Κατά τη άσκηση των καθηκόντων επιθεώρησης σύμφωνα με το παρόν κεφάλαιο, ο επίσημος κτηνίατρος υποχρεούται να λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα των ελεγκτικών καθηκόντων που εκτελούνται σύμφωνα με το άρθρο 4 το κεφάλαιο Ι του παρόντος παραρτήματος. Όπου κρίνεται απαραίτητο, υποχρεούται να προσδιορίσει ανάλογα τα οικεία καθήκοντα επιθεώρησης. Α. Πληροφορίες για την τροφική αλυσίδα 1. Ο επίσημος κτηνίατρος υποχρεούται να ελέγχει να αναλύει τις σχετικές πληροφορίες που λαμβάνονται από τα αρχεία της εκμετάλλευσης προέλευσης των ζώων που προορίζονται για σφαγή να λάβει υπόψη τα τεκμηριωμένα αποτελέσματα του ελέγχου της ανάλυσης αυτής κατά την διενέργεια των επιθεωρήσεων προ μετά τη σφαγή. 2. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων επιθεώρησης, ο επίσημος κτηνίατρος υποχρεούται να λάβει υπόψη του τα επίσημα πιστοποιητικά που συνοδεύουν τα ζώα τυχόν δηλώσεις κτηνιάτρων που πραγματοποιούν ελέγχους σε επίπεδο πρωτογενούς παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων των επίσημων κτηνιάτρων των εγκεκριμένων κτηνιάτρων. 3. Όταν οι επιχειρήσεις τροφίμων που συμμετέχουν στην τροφική αλυσίδα λαμβάνουν πρόσθετα μέτρα για την εγγύηση της ασφάλειας των τροφίμων, εφαρμόζοντας ολοκληρωμένα συστήματα, ιδιωτικά συστήματα ελέγχου, πιστοποίηση ανεξάρτητων τρίτων οργανισμών ή άλλα μέσα, όταν τα μέτρα αυτά είναι τεκμηριωμένα τα ζώα που καλύπτονται από τα συστήματα αυτά ταυτοποιούνται σαφώς, ο επίσημος κτηνίατρος δύναται να λάβει υπόψη του τα στοιχεία αυτά κατά την άσκηση των καθηκόντων επιθεώρησης κατά την αναθεώρηση των διαδικασιών HACCP. B. Επιθεώρηση πριν από τη σφαγή 1. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 4 5: α) ο επίσημος κτηνίατρος οφείλει να διενεργεί επιθεώρηση πριν από τη σφαγή σε όλα τα ζώα προτού σφαγούν β) η επιθεώρηση αυτή πρέπει να διενεργείται εντός 24 ωρών από την άφιξη στο σφαγείο εντός 24 ωρών πριν τη σφαγή. Επιπλέον, ο επίσημος κτηνίατρος δύναται να ζητήσει τη διενέργεια επιθεώρησης ανά πάσα άλλη στιγμή.

22 2004R0854 EL Κατά την επιθεώρηση πριν από τη σφαγή πρέπει ιδίως να διαπιστώνεται, όσον αφορά τα συγκεκριμένα επιθεωρούμενα ζώα, εάν υπάρχουν ενδείξεις: α) ότι δεν έγινε η ορθή μεταχείριση των ζώων, ή M10 β) οποιασδήποτε πάθησης που θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την υγεία του ανθρώπου ή των ζώων, αποδιδομένης ιδιαίτερης προσοχής στον εντοπισμό ζωοανθρωπονόσων ζωονόσων για τις οποίες προβλέπονται υγειονομικοί κανόνες στη νομοθεσία της Ένωσης. 3. Πέραν της συνήθους επιθεώρησης πριν από τη σφαγή, ο επίσημος κτηνίατρος οφείλει να πραγματοποιεί κλινική επιθεώρηση όλων των ζώων, τα οποία έχουν θέσει κατά μέρος η επιχείρηση τροφίμων ή ένας επίσημος βοηθός. 4. Σε περίπτωση επείγουσας σφαγής εκτός του σφαγείου αγρίων θηραμάτων, ο επίσημος κτηνίατρος του σφαγείου ή της εγκατάστασης χειρισμού θηραμάτων υποχρεούται να εξετάζει τη δήλωση που συνοδεύει το σώμα του ζώου, η οποία εκδίδεται από τον κτηνίατρο ή το εκπαιδευμένο άτομο σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 853/ Εφόσον προβλέπεται από το τμήμα III κεφάλαιο II, ή από το τμήμα IV, η επιθεώρηση πριν από τη σφαγή επιτρέπεται να διενεργείται στην εκμετάλλευση προέλευσης. Στις περιπτώσεις αυτές, ο επίσημος κτηνίατρος του σφαγείου υποχρεούται να διενεργεί επιθεώρηση πριν από τη σφαγή μόνον όταν στο μέτρο που ορίζεται. Γ. Ορθή μεταχείριση των ζώων Ο επίσημος κτηνίατρος υποχρεούται να εξακριβώνει τη συμμόρφωση με τους σχετικούς κοινοτικούς εθνικούς κανόνες για την ορθή μεταχείριση των ζώων, όπως είναι οι κανόνες που αφορούν την προστασία των ζώων κατά τη σφαγή κατά την μεταφορά. M10 Δ. Επιθεώρηση μετά τη σφαγή 1. Τα σφάγια τα συναφή εντόσθια πρέπει να υποβάλλονται χωρίς καθυστέρηση σε επιθεώρηση μετά τη σφαγή. Πρέπει να εξετάζονται όλες οι εξωτερικές επιφάνειες. Για τον σκοπό αυτό, ενδέχεται να απαιτούνται στοιχειώδεις χειρισμοί των σφαγίων των εντοσθίων ή ειδικός τεχνικός εξοπλισμός. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στον εντοπισμό ζωοανθρωπονόσων ζωονόσων για τις οποίες προβλέπονται υγειονομικοί κανόνες στη νομοθεσία της Ένωσης. Η ταχύτητα της γραμμής σφαγής ο αριθμός του παριστάμενου προσωπικού επιθεώρησης πρέπει να επιτρέπουν την ορθή επιθεώρηση. 2. Πρέπει να πραγματοποιούνται πρόσθετες εξετάσεις, όπως ψηλάφηση τομή τμημάτων του σφαγίου των εντοσθίων, καθώς εργαστηριακοί έλεγχοι όταν κρίνεται αναγκαίο: α) για να επιτευχθεί σαφής διάγνωση, ή β) για να ανιχνευθεί: i) η παρουσία κάποιας νόσου των ζώων ii) η παρουσία καταλοίπων ή προσμείξεων που υπερβαίνουν τα επίπεδα που ορίζει η κοινοτική νομοθεσία iii) η μη συμμόρφωση με μικροβιολογικά κριτήρια, ή iv) άλλοι παράγοντες που ενδέχεται να επιβάλλουν το χαρακτηρισμό του κρέατος ως ακατάλληλου για κατανάλωση από τον άνθρωπο ή περιορισμούς της χρήσης του, ιδίως στην περίπτωση ζώων που έχουν υποβληθεί σε επείγουσα σφαγή.

23 2004R0854 EL Ο επίσημος κτηνίατρος απαιτεί τα σφάγια των κατοικίδιων μόνοπλων, των βοοειδών ηλικίας μεγαλύτερης των έξι μηνών των κατοικίδιων χοίρων ηλικίας μεγαλύτερης των τεσσάρων εβδομάδων, να υποβάλλονται για επιθεώρηση μετά τη σφαγή τεμαχισμένα σε δύο ημιμόρια κατά μήκος της σπονδυλικής στήλης. Εάν απαιτείται για την επιθεώρηση, ο επίσημος κτηνίατρος μπορεί επίσης να ζητήσει τον κατά μήκος τεμαχισμό της κεφαλής ή του σφαγίου. Ωστόσο, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαίτερων συνηθειών διατροφής, των τεχνολογικών εξελίξεων ή των ειδικών υγειονομικών συνθηκών, η αρμόδια αρχή δύναται να επιτρέψει την υποβολή για επιθεώρηση σφαγίων κατοικίδιων μόνοπλων, βοοειδών ηλικίας μεγαλύτερης των έξι μηνών κατοικίδιων χοίρων ηλικίας μεγαλύτερης των τεσσάρων εβδομάδων χωρίς να έχουν τεμαχιστεί σε δύο ημιμόρια. 4. Κατά την επιθεώρηση πρέπει να λαμβάνονται μέτρα προφύλαξης, ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα μόλυνσης του κρέατος από ενέργειες όπως η ψηλάφηση, ο τεμαχισμός ή η τομή. 5. Σε περίπτωση διενέργειας επείγουσας σφαγής, το σφάγιο υποβάλλεται το συντομότερο δυνατό σε έλεγχο μετά τη σφαγή σύμφωνα με τα σημεία 1 έως 4, προτού διατεθεί για ανθρώπινη κατανάλωση. Ε. Ειδικά υλικά κινδύνου άλλα ζωικά υποπροϊόντα Σύμφωνα με τους ειδικούς κοινοτικούς κανόνες για τα ειδικά υλικά κινδύνου τα άλλα ζωικά υποπροϊόντα, ο επίσημος κτηνίατρος υποχρεούται να ελέγχει την αφαίρεση, τον διαχωρισμό, όταν ενδείκνυται, τη σήμανση των προϊόντων αυτών. Ο επίσημος κτηνίατρος υποχρεούται να διασφαλίσει ότι η επιχείρηση τροφίμων λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για να αποφευχθεί η μόλυνση του κρέατος από ειδικά υλικά κινδύνου κατά τη σφαγή (συμπεριλαμβανομένης της αναισθητοποίησης) την αφαίρεση των ειδικών υλικών κινδύνου. ΣΤ. Εργαστηριακοί έλεγχοι 1. Ο επίσημος κτηνίατρος υποχρεούται να διασφαλίσει ότι διενεργούνται δειγματοληψίες τα δείγματα ταυτοποιούνται, διεκπεραιώνονται αποστέλλονται στο κατάλληλο εργαστήριο στα πλαίσια: α) της παρακολούθησης του ελέγχου των ζωονόσων των ζωονοσογόνων παραγόντων β) των ειδικών εργαστηριακών ελέγχων για τη διάγνωση ΜΣΕ σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 999/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Συμβουλίου ( 1 ) γ) της ανίχνευσης απαγορευμένων ουσιών ή προϊόντων του ελέγχου των ουσιών που υπόκεινται σε ρυθμίσεις, ιδίως στο πλαίσιο των εθνικών σχεδίων για την ανίχνευση καταλοίπων που αναφέρονται στην οδηγία 96/23/ΕΚ ( 2 ), M10 δ) της ανίχνευσης ζωονόσων για τις οποίες προβλέπονται υγειονομικοί κανόνες στη νομοθεσία της Ένωσης. 2. Ο επίσημος κτηνίατρος υποχρεούται να διασφαλίσει ότι διενεργούνται οι τυχόν άλλοι απαιτούμενοι εργαστηριακοί έλεγχοι. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ: ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ 1. Ο επίσημος κτηνίατρος υποχρεούται να επιβλέπει τη σήμανση καταλληλότητας τα χρησιμοποιούμενα σήματα. 2. Ο επίσημος κτηνίατρος υποχρεούται να διασφαλίσει, μεταξύ άλλων, ώστε: ( 1 ) ΕΕ L 147 της , σ. 1 κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2245/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L 333 της , σ. 28). ( 2 ) ΕΕ L 125 της , σ. 10 οδηγία όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 806/2003 (ΕΕ L 122 της , σ. 1).

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0854 EL 01.11.2009 005.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) αριθ. 854/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, της 29ης Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 854/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2004

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 854/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2004 L 139/206 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.4.2004 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 854/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2004 για τον καθορισµό ειδικών διατάξεων για

Διαβάστε περισσότερα

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 29-12-05 4245/Α ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων Εδώ και μερικά χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάνω στην εναρμόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγές, από τη Γροιλανδία αλιευτικών προϊόντων, ζώντων δίθυρων µαλακίων, εχινόδερµων, χιτωνόζωων και θαλάσσιων γαστερόποδων ***Ι

Εισαγωγές, από τη Γροιλανδία αλιευτικών προϊόντων, ζώντων δίθυρων µαλακίων, εχινόδερµων, χιτωνόζωων και θαλάσσιων γαστερόποδων ***Ι P7_TA(2011)0135 Εισαγωγές, από τη Γροιλανδία αλιευτικών προϊόντων, ζώντων δίθυρων µαλακίων, εχινόδερµων, χιτωνόζωων και θαλάσσιων γαστερόποδων ***Ι Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 21 Ιουνίου 2011 (OR. en) 11240/11 Διοργανικός φάκελος: 2010/0097 (CNS)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 21 Ιουνίου 2011 (OR. en) 11240/11 Διοργανικός φάκελος: 2010/0097 (CNS) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 21 Ιουνίου 2011 (OR. en) 11240/11 Διοργανικός φάκελος: 2010/0097 (CNS) AGRI 431 VETER 33 AGRILEG 76 AE 28 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Ιουλίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Ιουλίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Ιουλίου 2017 (OR. en) 11469/17 AGRILEG 144 DENLEG 60 VETER 67 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 19 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2011R0016 EL 31.01.2011 000.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 16/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Ιανουαρίου 2011 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

L 39/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 39/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 39/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.2.2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 119/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Φεβρουαρίου 2009 για την κατάρτιση καταλόγου τρίτων χωρών ή μερών αυτών από τις οποίες επιτρέπονται

Διαβάστε περισσότερα

11917/1/12 REV 1 IKS+ROD+GA/ag,alf DG C1

11917/1/12 REV 1 IKS+ROD+GA/ag,alf DG C1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2012 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2010/0197 (COD) 11917/1/12 REV 1 WTO 244 FDI 20 CODEC 1777 PARLNAT 324 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R1830 EL 11.12.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2008/47/ΕΚ) (4) Η έγκριση αυτή μπορεί να χορηγηθεί προς τρίτη χώρα μόνο

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2008/47/ΕΚ) (4) Η έγκριση αυτή μπορεί να χορηγηθεί προς τρίτη χώρα μόνο L 11/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.1.2008 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Δεκεμβρίου 2007 για την έγκριση ελέγχων πριν από την εξαγωγή που εκτελούνται από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 29/24 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/186 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Φεβρουαρίου 2017 για τον καθορισμό ειδικών όρων που πρέπει να εφαρμόζονται στις εισαγωγές στην Ένωση φορτίων από ορισμένες τρίτες χώρες

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων Κανονισμός 178/2002 Περιεχόμενο Γενικές Αρχές Ασφάλειας Τροφίμων και Ζωοτροφών Ίδρυση Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων Τι Αφορά Όλαταστάδιατηςπαραγωγής,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.2.2016 L 32/143 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) 2016/166 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Φεβρουαρίου 2016 για τον καθορισμό ειδικών όρων που εφαρμόζονται στις εισαγωγές τροφίμων που περιέχουν ή αποτελούνται από φύλλα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.4.2017 L 89/11 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/622 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 31ης Μαρτίου 2017 για την τροποποίηση του υποδείγματος πιστοποιητικού για τις εισαγωγές παρασκευασμάτων κρέατος, στο παράρτημα II της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 /04/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 /04/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 /04/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: 1104/44040 ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0853 EL 11.03.2011 009.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B C1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 853/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης

Διαβάστε περισσότερα

H Προϊσταµένη της ιεύθυνσης

H Προϊσταµένη της ιεύθυνσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Aθήνα, 1/11/2016 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:3464/121201 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R2023 EL 17.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 31 Αυγούστου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 31 Αυγούστου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 31 Αυγούστου 2015 (OR. en) 11584/15 AGRILEG 162 DENLEG 114 VETER 65 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 28 Αυγούστου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51 26.2.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 188/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Φεβρουαρίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 96/70/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΗΓΙΑ 96/70/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΗΓΙΑ 96/70/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 για τροποποίηση της οδηγίας 80/777/ΕΟΚ του Συµβουλίου περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 7.10.2009 COM(2009) 516 τελικό 2009/0146 (COD) C7-0211/09 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Για την κατάργηση της απόφασης 79/542/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

διαβίωση των ζώων στα υποδείγματα υγειονομικών πιστοποιητικών (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

διαβίωση των ζώων στα υποδείγματα υγειονομικών πιστοποιητικών (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/31 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 717/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011 όσον αφορά τις καταχωρίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.10.2016 L 280/13 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1832 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Οκτωβρίου 2016 για την τροποποίηση των υποδειγμάτων υγειονομικών πιστοποιητικών για τις εισαγωγές στην Ένωση παρασκευασμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της XXX

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της XXX ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX SANCO/10667/2012 (POOL/G4/2012/10667/10667-EN.doc) D023049/06 [ ](2013) XXX draft ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της XXX για την τροποποίηση των παραρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Σεπτεµβρίου 2003 σχετικά µε την ιχνηλασιµότητα και την επισήµανση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών και την ιχνηλασιµότητα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 23.10.2015 L 278/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1905 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Οκτωβρίου 2015 για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 183/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2012 (OR. en) 14571/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0280 (NLE)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2012 (OR. en) 14571/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0280 (NLE) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2012 (OR. en) 14571/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0280 (NLE) AGRI 646 VETER 65 SAN 217 DENLEG 97 ΠΡΟΤΑΣΗ Της : Ευρωπαϊκής Επιτροπής Με ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 24.2.2015 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/261 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Φεβρουαρίου 2015 για την τροποποίηση των αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R2336 EL 01.02.2010 002.002 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2336/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Δεκεμβρίου 2003 για καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

(3) Ως εκ τούτου, πρέπει να προβλεφθείμεταβατική περίοδος. (4) Ως σύνηθες μεταβατικό μέτρο, πρέπει να εξακολουθήσει να

(3) Ως εκ τούτου, πρέπει να προβλεφθείμεταβατική περίοδος. (4) Ως σύνηθες μεταβατικό μέτρο, πρέπει να εξακολουθήσει να 22.12.2005 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 338/83 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2076/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Δεκεμβρίου 2005 για τη θέσπιση μεταβατικών διατάξεων σχετικά με την εφαρμογή των κανονισμών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ. Χρυσούλα ηλέ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ. Χρυσούλα ηλέ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Aθήνα, 02/02/2017 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:398/12333 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1997R0258 EL 07.08.2009 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 258/97 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης

Διαβάστε περισσότερα

Η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται από την 1η Ιουλίου Σας αποστέλλονται συνηµµένα, για ενηµέρωση και εφαρµογή η Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής

Η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται από την 1η Ιουλίου Σας αποστέλλονται συνηµµένα, για ενηµέρωση και εφαρµογή η Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Aθήνα, 03-04-2017 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:1155/37697 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2011/874/ΕΕ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2011/874/ΕΕ) 23.12.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/65 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2011 για τον καθορισμό καταλόγου τρίτων χωρών και περιοχών τους από τις οποίες επιτρέπονται

Διαβάστε περισσότερα

27.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 228/5

27.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 228/5 27.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 228/5 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 807/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Αυγούστου 2013 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

H Προϊσταµένη της ιεύθυνσης Χρυσούλα ηλέ

H Προϊσταµένη της ιεύθυνσης Χρυσούλα ηλέ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Aθήνα, 12.06.2017 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 1871/63486 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1996R2232 EL 20.11.2003 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4083, 20/4/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4083, 20/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.6.2014 L 179/17 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 664//2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

A8-0231/1 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ * στην πρόταση της Επιτροπής

A8-0231/1 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ * στην πρόταση της Επιτροπής 9.11.2017 A8-0231/1 Τροπολογία 1 Iskra Mihaylova εξ ονόματος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης Έκθεση Iskra Mihaylova Εδαφικές τυπολογίες (Tercet) COM(2016)0788 C8-0516/2016 2016/0393(COD) A8-0231/2017

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1976L0756 EL 15.10.2008 009.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιουλίου 1976 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.3.2012 COM(2012) 150 final 2012/0075 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση των οδηγιών 1999/4/ΕΚ, 2000/36/ΕΚ, 2001/111/ΕΚ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 11.07.2002 COM(2002) 377 τελικό 2002/0141 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισµό ειδικών διατάξεων για την

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.1.2013 COM(2013) 15 final 2013/0010 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2173/2005 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.2.2016 COM(2016) 60 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση της εξουσιοδότησης που ανατέθηκε στην Επιτροπή σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.7.2016 COM(2016) 460 final 2016/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 225/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 48/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.2.2013 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Φεβρουαρίου 2013 για την εφαρμογή συντονισμένου προγράμματος με σκοπό να διαγνωστεί η συχνότητα δόλιων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας,

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουλίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουλίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουλίου 2017 (OR. en) 11463/17 AGRILEG 142 DENLEG 58 VETER 65 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 19 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 7.6.2016 EP-PE_TC1-COD(2016)0033 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 7 Ιουνίου 2016 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.8.2012 COM(2012) 432 final 2012/0208 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/98 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 156/2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/949 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Ιουνίου 2015 για την έγκριση των ελέγχων που διενεργούνται από τρίτες χώρες σε ορισμένα τρόφιμα, πριν από την εξαγωγή τους,

Διαβάστε περισσότερα

Тροποποιείται από: Еπίσημη Еφημερίδα αριθ. σελίδα ημερομηνία M1 Απόφαση του Συμβουλίου 2006/512/ΕΚ, της 17ης Ιουλίου 2006 L

Тροποποιείται από: Еπίσημη Еφημερίδα αριθ. σελίδα ημερομηνία M1 Απόφαση του Συμβουλίου 2006/512/ΕΚ, της 17ης Ιουλίου 2006 L 1999D0468 EL 23.07.2006 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Ιουνίου 1999 για τον καθορισμό των όρων άσκησης των

Διαβάστε περισσότερα

Χρυσούλα ηλέ H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝH ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Χρυσούλα ηλέ H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝH ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Aθήνα, 3-5-2017 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 1437/48073 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3-5-2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: 1435/48030 ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

739 Κ.Δ.Π. 117/2005 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ. Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 22(α) Για σκοπούς εναρμόνισης με τη πράξη της Ευρωπαϊκής

739 Κ.Δ.Π. 117/2005 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ. Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 22(α) Για σκοπούς εναρμόνισης με τη πράξη της Ευρωπαϊκής Ε.Ε. Παρ. ΙΠ(Ι) Αρ. 3963, 4.3.2005 739 Κ.Δ.Π. 117/2005 Αριθμός 117 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 22(α) Για σκοπούς εναρμόνισης με τη πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 261/26 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/1841 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Οκτωβρίου 2017 για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2017/247 για ορισμένα μέτρα προστασίας σχετικά με την εκδήλωση εστιών

Διαβάστε περισσότερα

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 284/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Μαρτίου 2011 για καθορισμό ειδικών όρων και λεπτομερών διαδικασιών για την εισαγωγή πλαστικών

Διαβάστε περισσότερα

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισµό εκτελεστικών κανόνων για τη πιστοποίηση αξιοπλοΐας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 242/20 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 885/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Αυγούστου 2014 για τον καθορισμό ειδικών όρων που εφαρμόζονται στις εισαγωγές μπαμιών και φύλλων κάρι από την Ινδία και την κατάργηση

Διαβάστε περισσότερα

Σας αποστέλλονται συνηµµένα, για ενηµέρωση και εφαρµογή: 1.το ενοποιηµένο κείµενο της απόφασης της Επιτροπής 2000/572/ΕΚ καθώς και.

Σας αποστέλλονται συνηµµένα, για ενηµέρωση και εφαρµογή: 1.το ενοποιηµένο κείµενο της απόφασης της Επιτροπής 2000/572/ΕΚ καθώς και. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Aθήνα, 24-10-2016 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 3390/118332 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2009R0124 EL 30.07.2012 001.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 124/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 123/16 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/752 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2015 για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 22.12.2006 COM(2006) 913 τελικό 2006/0301 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/6/ΕΚ για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π. Χρυσούλα ηλέ H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝH ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π. Χρυσούλα ηλέ H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝH ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Aθήνα, 17. 08. 2017 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 2549/87486 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ Πληροφορίες:Χρ. ηλέ/σ.ε.

Διαβάστε περισσότερα

6. Την µε αριθµό 1677/65137/ Κοινή Απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Οικονοµίας και Οικονοµικών «έγκριση προγράµµατος οι

6. Την µε αριθµό 1677/65137/ Κοινή Απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Οικονοµίας και Οικονοµικών «έγκριση προγράµµατος οι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύρινα, 14 Ιουνίου 2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 1358 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΛΗΜΝΟΥ Προς: Π.Α.. /νση: ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ Ταχ. Κώδ: 81400 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2015 (OR. en) 8991/15 ENV 314 SAN 145 CONSOM 84 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 12 Μαΐου 2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 641/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2004R0882 EL 01.01.2012 010.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B C1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 882/2004 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/63/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/63/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 3.6.2014 L 164/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/63/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Μαΐου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου για το μέλι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1 Ορισμοί 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) οι ορισμοί στο παράρτημα Α της συμφωνίας ΥΦΠ β) οι ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2005R0183 EL 20.04.2009 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 183/2005 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 329/5 ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4103, 22/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4103, 22/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς αποτελεσματικότερης εφαρμογής των Κανονισμών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στον τομέα των τροφίμων, και, γενικά, για να καταστεί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.6.2013 COM(2013) 417 final 2013/0191 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση ορισμένων κανονισμών στον τομέα της αλιείας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του Κανονισµού 2074/2005

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του Κανονισµού 2074/2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Aθήνα, 13-11-2017 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:3852/120197 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ & ΕΝ ΟΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΖΩΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής, για τη διαρκή αξιοπλοΐα αεροσκάφους και των αεροναυτικών προϊόντων, εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 31, 1.2.2002, σ. 1. ΕΕ: L 100, 8.4.2006,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.6.2013 COM(2013) 484 final 2013/0226 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1365/2006

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.2.2014 COM(2014) 4 final 2014/0033 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση των οδηγιών 89/608/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ και 91/496/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Περιβάλλοντος, ηµόσιας Υγείας και Πολιτικής των Καταναλωτών 13 Φεβρουαρίου 2004 PE 337.066/12-17 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 12-17 Σχέδιο σύστασης για τη δεύτερη ανάγνωση (PE 337.066)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 306/32 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/1993 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Νοεμβρίου 2016 για τον καθορισμό των αρχών που πρέπει να διέπουν τον συντονισμό της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 23/1/16 REV 1 EL

PE-CONS 23/1/16 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 23 Ιουνίου 2016 (OR. en) 2016/0033 (COD) LEX 1681 PE-CONS 23/1/16 REV 1 EF 117 ECOFIN 395 CODEC 651 ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 1.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2009 για την εναρμόνιση και την τακτική διαβίβαση των πληροφοριών και του ερωτηματολογίου που προβλέπονται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.1.2012 COM(2011) 938 τελικό 2011/0465 (COD)C7-0010/12 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της Συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1994D0778 EL 01.03.1996 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Νοεµβρίου 1994 για καθορισµό των ειδικών όρων εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί (EΚ) αριθ. 852/2004, (EΚ) αριθ.853/2004 και (EΚ) αριθ.854/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Κανονισμοί (EΚ) αριθ. 852/2004, (EΚ) αριθ.853/2004 και (EΚ) αριθ.854/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 3 Οκτωβρίου 2009 (6.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/Α» της: Ομάδας «Εμπειρογνώμονες στον κτηνιατρικό τομέα» (Δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.2.2003 L 31/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 223/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Φεβρουαρίου 2003 για τις απαιτήσεις στον τοµέα της επισήµανσης τις συναφείς µε τον βιολογικό τρόπο παραγωγής για τις ζωοτροφές, τις

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 330/50 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Νοεμβρίου 2014 για την τροποποίηση του παραρτήματος ΣΤ της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τη μορφή των υποδειγμάτων υγειονομικών πιστοποιητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 22.12.2006 COM(2006) 909 τελικό 2006/0282 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.6.2013 COM(2013) 427 final 2013/0198 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2368/2002 όσον

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 24.1.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 21/3 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 56/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιανουαρίου 2013 για την τροποποίηση των παραρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 7-12 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 4620/124230 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ.Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 13.1.2016 L 8/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/24 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιανουαρίου 2016 για την επιβολή ειδικών όρων που διέπουν την εισαγωγή αραχίδων από τη Βραζιλία,

Διαβάστε περισσότερα