ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Α Γ Ρ Ο Τ Ι Κ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ & Τ Ρ Ο Φ Ι Μ Ω Ν ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Μονάδα Β1 Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Αθηνών Ταχ. Κωδ.: (ΑΘΗΝΑ) Πληροφορίες: Κ. Πανοπούλου Τηλ: Fax: Αθήνα, Α.Π.: ΘΕΜΑ:«Έγκριση Φακέλου Υποψηφιότητας Νέου Γεωργού- Οδηγού Συμπλήρωσης Αξιολόγησης Φακέλου Υποψηφιότητας για τη 2 η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης έτους 2014 του καθεστώτος ενισχύσεων του Μέτρου «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Άξονα 1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας » ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Το Νόμο 3614/07 (ΦΕΚ 267/Α /2007) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο », και ειδικότερα το άρθρο 37 «Εφαρμογή κρατικών ενισχύσεων του Π.Α.Α. και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Τον Καν. (ΕΚ) αριθμ. 1698/2005 του Συμβουλίου για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης από το Ε.Γ.Τ.Α.Α., όπως τροποποιημένος ισχύει και ιδιαίτερα το άρθρο 24 και τους σχετικούς εφαρμοστικούς κανονισμούς, όπως τροποποιημένοι ισχύουν. 3. Τον Καν. (ΕΚ) αριθμ. 1974/2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1698/2005 του Συμβουλίου για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.), όπως τροποποιημένος ισχύει κι ιδιαίτερα το άρθρο Την αριθμ. Ε(2007) 6015/ Απόφαση της Επιτροπής Ε.Κ. για την έγκριση του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την περίοδο προγραμματισμού όπως αυτή ισχύει κάθε φορά καθώς και τις τροποποιήσεις του ΠΑΑ που δεν απαιτούν τροποποίηση της αριθ. Ε(2007) 6015/ Απόφασης της Επιτροπής. 5. Την υπ αριθ. 9828/ Υπουργική Απόφαση εκχώρησης αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας » (Ε.Υ.Δ. Π.Α.Α.) στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ε.Γ.Τ.Π.Ε.-Π που μετονομάστηκε σε Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ-Ανταγωνιστικότητα σύμφωνα με την παράγραφο 13 α του άρθρου 7 του Ν. 3840/2010 και αναδιαρθρώθηκε με την αριθμ / (ΦΕΚ 315 Β) Κοινή Υπουργική Απόφαση. 6. Tην υπ. αριθμ / (ΦΕΚ 2603/Β /2008) ΚΥΑ Εκχώρησης αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της

2 Ελλάδας » (Ε.Υ.Δ. Π.Α.Α.) στις Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές, της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 3614/ Την αριθμ. πρωτ /αριθμ. αποφ. 704/ Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2497/Β/2008) «Καθεστώς ενισχύσεων του Μέτρου 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Άξονα 1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας » όπως αυτή τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. 8. Το υπ. αριθμ. 5382/ έγγραφο έκφρασης του Σύμφωνου της Γνώμης της Ε.Υ.Δ. Π.Α.Α. 9. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Την έγκριση του συνημμένου Φακέλου Υποψηφιότητας- Οδηγού Συμπλήρωσης Αξιολόγησης Φακέλου Υποψηφιότητας που αφορά για τη 2 η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης έτους 2014 στο καθεστώς ενισχύσεων του Μέτρου «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Άξονα 1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΤΡΟ 112 «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ & ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2014 ΜΕΤΡΟ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» 1 / 54

4 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Τρόπος και Υπηρεσία Υποβολής Φακέλου Υποψηφιότητας Πληρότητα Φακέλου Υποψηφιότητας Τόπος Μόνιμης Κατοικίας Ηλικία κάτω των 40 ετών κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για τη λήψη ενίσχυσης στα πλαίσια του μέτρου Ηλικία άνω των 18 ετών και πλήρης δικαιοπρακτική ικανότητα και φερεγγυότητα Νόμιμη κατοχή γεωργικής εκμετάλλευσης Εγκατάσταση το αργότερο 14 μήνες πριν τη υποβολή της αίτησης για τη λήψη ενίσχυσης στα πλαίσια του Μέτρου Άνω όριο ατομικού εξωγεωργικού εισοδήματος Άνω όριο συνολικού οικογενειακού εισοδήματος Περιορισμοί εξωγεωργικής απασχόλησης ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Ανάληψη μακροχρονίων υποχρεώσεων για δέκα (10) έτη ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ / ΜΑΕ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ Ή ΚΕΦΑΛΗ ΖΩΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΩΡΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΨΟΥΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΙΣΟΒΑΘΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 45 7 ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΤΟΠ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ Κλάδος Παραγωγής / Καλλιέργειας ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» 2 / 54

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Γ.Τ.Α.Α) Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΥΑ 704 / 2008 ΕΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2014 ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ 112 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ Επώνυμο: Όνομα: Δήμος: * Δ/ΝΣΗ ΑΓΡ. ΟΙΚ. & ΚΤΗΝ. * Ημ/νια παραλαβής αίτησης: ΗΜΕΡΑ ΜΗΝΑΣ ΕΤΟΣ ΚΩΔ. ΠΕΡ/ΡΕΙΑΣ ΚΩΔ. ΠΕΡ.ΕΝΟΤ. ΚΩΔ. ΔΗΜΟΥ Α/Α ΑΙΤΗΣΗΣ * Κωδικός αίτησης: *Συμπληρώνεται από την υπηρεσία υποδοχής ΜΕΤΡΟ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» 3 / 54

6 ΠΟΡΕΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ Α. Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ: 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 2. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΗΜΕΡΑ ΜΗΝΑΣ ΕΤΟΣ Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ: 3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ (ΣΦΡΑΓΙΔΑ) 4. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΗΜΕΡΑ ΜΗΝΑΣ ΕΤΟΣ (ΣΦΡΑΓΙΔΑ) ΜΕΤΡΟ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» 4 / 54

7 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ Αριθμός Δικαιολογητικών Αύξων αριθμός δικαιολογητικών Από Έως Αποτέλεσμα ελέγχου Επικυρωμένο αντίγραφο (δύο όψεων) της Αστυνομικής Ταυτότητας ή επικυρωμένο αντίγραφο του Διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου που να αποδεικνύει την ηλικία. Επικυρωμένα αντίγραφα Ενιαίας Δήλωσης Εκμετάλλευσης (Δήλωση ΟΣΔΕ) του υποψήφιου και του/της συζύγου του για το σύνολο των ετών κατά τα οποία έχει υποβληθεί η σχετική δήλωση. Άδεια εισόδου ή αντίγραφα των καταστάσεων εισόδου σε κοινοτικούς βοσκοτόπους. Θεωρημένο αντίγραφο Μητρώου κτηνοτροφικής / πτηνοτροφικής εκμετάλλευσης. Απόφαση οριστικής ένταξης και προέγκριση στην περίπτωση δημιουργίας της εκμετάλλευσης από Πρόωρη Συνταξιοδότηση. Τιμολόγιο Πώλησης ή Δελτίο Αποστολής (περίπτωση ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ) για την αγορά των μελισσοσμηνών. Ιδιωτικό συμφωνητικό για την αγορά μελισσοσμηνών από άλλο μελισσοκόμο, θεωρημένο από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής. Αποδεικτικό δωρεάς εν ζωή μελισσοσμηνών, εφόσον η παραχώρηση έγινε από τους γονείς, θεωρημένο από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής. Επικυρωμένο αντίγραφο μελισσοκομικού βιβλιαρίου υποψηφίου. Αντίγραφα Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος Ε1 & Ε3 (εφ όσον υποβάλλονται) των τριών τελευταίων ετών (και του/της συζύγου, εφόσον δεν υπάρχει κοινή δήλωση των δύο συζύγων στην τριετία). Αντίγραφα Δηλώσεων Ε9 (Αρχικής και όλων των επόμενων μεταβολών και των δύο συζύγων). Εκκαθαριστικά φόρου εισοδήματος των τριών τελευταίων ετών και των δύο συζύγων. Υπεύθυνη δήλωση ότι το περιεχόμενο των αντιγράφων της φορολογικής δήλωσης είναι αληθές και ίδιο με το υποβληθέν στη Δ.Ο.Υ αντίγραφο, εφ όσον τα αντίγραφα που υποβάλλονται δεν είναι επικυρωμένα από τη Δ.Ο.Υ. Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν φορολογικές δηλώσεις: α) αντίγραφο βεβαίωσης της τελευταίας μεταβολής του μητρώου της ΔΟΥ και εφ όσον δεν υφίσταται μεταβολή, αντίγραφο της βεβαίωσης απόδοσης ΑΦΜ επικυρωμένα από οποιαδήποτε διοικητική αρχή. β) υπέυθυνη δήλωση του υποψήφιου νέου γεωργού προς την οικεία ΔΟΥ, με βεβαίωση παραλαβής προς έλεγχο από τη ΔΟΥ, ότι δεν ήταν υπόχρεος σε υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος την τελευταία τριετία. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης. Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών. Βεβαίωση Δημάρχου για το μόνιμο της κατοικίας του υποψηφίου με αριθμό πρωτοκόλλου και πρόσφατη ημερομηνία έκδοσης. Για τους αλλοδαπούς υποψηφίους: "Έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη της Ένωσης" ή "Δελτίο μόνιμης διαμονής μέλους οικογένειας πολίτη της Ένωσης", κατά περίπτωση. Δικαιολογητικά και παραστατικά που να αποδεικνύουν τη διακοπή προηγούμενου επαγγέλματος του υποψήφιου (Δ.Ο.Υ, Ο.Α.Ε.Δ, βεβαίωση εργοδότη επικυρωμένη, κλπ.) Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη διάρκεια και το χρονικό διάστημα απασχόλησης για εποχιακή ή με σύμβαση ορισμένου χρόνου ή με ημερομίσθιο αμειβόμενη εργασία του υποψηφίου (συμβάσεις ορισμένου χρόνου, αντίγραφο λογαριασμού ασφαλισμένου από το Ι.Κ.Α.). Αντίγραφο Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών του συντάκτη του επιχειρηματικού σχεδίου. Ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του υποψηφίου και του συντάκτη του επιχειρηματικού σχεδίου που αφορά στην εκπόνηση του επιχειρηματικού σχεδίου και την τεχνική στήριξη του δικαιούχου μέχρι την ολοκλήρωσή του. Άλλο (Περιγράψτε): ΜΕΤΡΟ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» 5 / 54

8 Τόπος Έδρας Εργασίας Τόπος Μόνιμης Κατοικίας Ατομικά Στοιχεία Υποψηφίου και Συζύγου ΑΔΑ: ΒΛΓΓΒ-3ΩΠ ΑΙΤΗΣΗ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΝΕΟΥ ΓΕΩΡΓΟΥ ΠΡΟΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Υποβάλλεται μέσω της Δ/νσης Αγροτ. Οικον. και Κτηνιατρικής ΘΕΜΑ: Κατάθεση αίτησης υποψηφιότητας για ένταξη στο Μέτρο 112 "Εγκατάσταση Νέων Γεωργών" του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΝΕΟΥ ΓΕΩΡΓΟΥ Φύλο Υποψηφίου 1 Αριθμός τέκνων Υποψηφίου 1 Επώνυμο (όπως στην ταυτότητα) 2 3 Όνομα 4 5 Όνομα Πατέρα 6 7 Όνομα Μητέρας 8 9 Επώνυμο Μητέρας Τόπος Γέννησης Ημερομηνία Γέννησης Α.Δ.Τ ή Διαβατηρίου Ημερομηνία Έκδοσης Δ.Τ ή Διαβατηρίου Άνδρας Αριθμός τέκνων Γυναίκα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΖΥΓΟΥ Αρχή Έκδοσης Δ.Τ ή Διαβατηρίου ΑΦΜ: ΔΟΥ: Διάδοχος γεωργού δικαιούχου πρόωρης συνταξιοδότησης Επίπεδο επαγγελματικής εκπαίδευσης Επάγγελμα/ιδιότητα πριν την εγκατάσταση Κύριο ταμείο ασφάλισης πριν την εγκατάσταση Νομός Δήμος Δημοτική/Τοπική Κοινότητα Οικισμός Οδός - Αριθμός - Τ.Κ Τηλέφωνο επικοινωνίας (Σταθερό) Τηλέφωνο επικοινωνίας (Κινητό) Μόνιμος κάτοικος από (ημερομηνία) Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης (Γεωργίας) Νομός Δήμος Δημοτική/Τοπική Κοινότητα Οικισμός ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 58 ΗΜΕΡΑ ΜΗΝΑΣ ΕΤΟΣ Ο ΔΗΛΩΝ /Η ΔΗΛΟΥΣΑ Υπογραφή:.. Θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής Ημερομηνία:..../.../... ΜΕΤΡΟ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» 6 / 54

9 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ ΝΕΟΥ /ΑΣ ΓΕΩΡΓΟΥ: ΜΕΤΡΟ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» 7 / 54

10 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ I ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ Α/Α Αγρ/χίου Χαρτογραφικό υπόβαθρο (ΟΣΔΕ) Αξιοποίηση Έκταση (στρέμματα) Κλάδος παραγωγής (Είδος καλλιέργειας) Αρδευόμενη Ξηρική Σύνολο Εισόδημα ( ) Εισόδημα Α.Π.Α*/στρ. (βάσει δεικτών) Συνολικό εισόδημα ΑΠΑ* Ανθρώπινη εργασία (ώρες/στρέμμα) (βάσει δεικτών) ΜΑΕ Συνολικές ώρες ανθρώπινης εργασίας Ώρες εργασίας/ ΜΑΕ Συνολικές ΜΑΕ α 4β 5 6 = 4β Χ = 4β Χ = 8 : 9 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ (Α) 1.750,00 ΜΙΣΘΩΜΕΝΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ * Α.Π.Α = Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία ΣΥΝΟΛΟ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ (Β) ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Γ = (Α + Β) 1.750,00 ΜΕΤΡΟ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» 8 / 54

11 II ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Θέση εγκατάστασης Αξιοποίηση Απόκτηση Εισόδημα ΜΑΕ Α/Α Δ.Κ. ή Τ.Κ/Τοποθεσία Είδος εκτροφής Αριθμός ζώων Ημ/νια Τρόπος Εισόδημα Α.Π.Α*/ζώο (βάσει δεικτών) Συνολικό εισόδημα ΑΠΑ* Ανθρώπινη εργασία (ώρες/ζώο) (βάσει δεικτών) Συνολικές ώρες ανθρώπινης εργασίας Ώρες εργασίας/ ΜΑΕ Συνολικές ΜΑΕ = 4 X = 4 Χ = 10 : 11 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (Δ) 1.750,00 III ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ Έδρα εκμετάλλευσης Απόκτηση Εισόδημα ΜΑΕ Α/Α Δ.Κ. ή Τ.Κ/Τοποθεσία Αριθμός Μελ/σμηνων Ημ/νια Τρόπος Εισόδημα Α.Π.Α*/μελ (βάσει δεικτών) Συνολικό εισόδημα ΑΠΑ* Ανθρώπινη εργασία (ώρες/μελ/σμηνος) (βάσει δεικτών) Συνολικές ώρες ανθρώπινης εργασίας Ώρες εργασίας/ ΜΑΕ Συνολικές ΜΑΕ = 3 Χ = 3 Χ = 9 : 10 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ (Ε) 1.750,00 * Α.Π.Α = Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία ΜΕΤΡΟ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» 9 / 54

12 IV ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΟΛΙΣΜΟΣ - ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α/Α ΕΙΔΟΣ Επιφάνεια κτίσματος (τ.μ.) Θέση εγκατάστασης Δ.Κ. ή Τ.Κ Τοποθεσία Τρόπος απόκτησης Έτος Α κατασκευής / αγοράς V ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ Ιδιοκτησιακό καθεστώς Χαρτογραφικό υπόβαθρο (ΟΣΔΕ) Έκταση (στρ) Κοινοτικοί βοσκότοποι Μισθωμένοι βοσκότοποι Ιδιόκτητοι βοσκότοποι ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ ΜΕΤΡΟ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» 10 / 54

13 I ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (όπως εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στα πλαίσια της στρατηγικής που θα επιλεγεί) Α/Α Αγρ/χίου Χαρτογραφικό υπόβαθρο (ΟΣΔΕ) Αξιοποίηση Κλάδος παραγωγής (Είδος καλλιέργειας) Έκταση (στρέμματα) Εισόδημα ( ) Αρδευόμενη Ξηρική Σύνολο Εισόδημα Α.Π.Α*/στρ. (βάσει δεικτών) Συνολικό εισόδημα ΑΠΑ* Ανθρώπινη εργασία (ώρες/στρέμμα) (βάσει δεικτών) Συνολικές ώρες ανθρώπινης εργασίας Ώρες εργασίας/ ΜΑΕ Συνολικές ΜΑΕ α 4β 5 6 = 4β Χ = 4β Χ = 8 : 9 ΜΑΕ ΣΥΝΟΛΟ (Α) 1.750,00 ΜΙΣΘΩΜΕΝΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ * Α.Π.Α = Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία ΣΥΝΟΛΟ (Β) ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Γ = (Α + Β) 1.750,00 ΜΕΤΡΟ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» 11 / 54

14 II ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Θέση εγκατάστασης Αξιοποίηση Απόκτηση Εισόδημα ΜΑΕ Α/Α Δ.Κ. ή Τ.Κ/Τοποθεσία Είδος εκτροφής Αριθμός ζώων Ημ/νια Τρόπος Εισόδημα Α.Π.Α*/ζώο (βάσει δεικτών) Συνολικό εισόδημα ΑΠΑ* Ανθρώπινη εργασία (ώρες/ζώο) (βάσει δεικτών) Συνολικές ώρες ανθρώπινης εργασίας Ώρες εργασίας/ ΜΑΕ Συνολικές ΜΑΕ = 4 X = 4 Χ = 10 : 11 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (Δ) 1.750,00 III ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ Α/Α Έδρα εκμετάλλευσης Δ.Κ. ή Τ.Κ/Τοποθεσία Αριθμός Μελ/σμηνων Ημ/νια Απόκτηση Τρόπος Εισόδημα Α.Π.Α*/μελ (βάσει δεικτών) Εισόδημα Συνολικό εισόδημα ΑΠΑ* Ανθρώπινη εργασία (ώρες/μελ/σμηνος) (βάσει δεικτών) ΜΑΕ Συνολικές ώρες ανθρώπινης εργασίας Ώρες εργασίας/ ΜΑΕ Συνολικές ΜΑΕ = 3 Χ = 3 Χ = 9 : 10 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ (Ε) * Α.Π.Α = Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία 1.750,00 ΜΕΤΡΟ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» 12 / 54

15 IV ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΟΛΙΣΜΟΣ - ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α/Α ΕΙΔΟΣ Επιφάνεια κτίσματος (τ.μ.) Θέση εγκατάστασης Δ.Κ. ή Τ.Κ Τοποθεσία Τρόπος απόκτησης Έτος Α κατασκευής / αγοράς V ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ Ιδιοκτησιακό καθεστώς Χαρτογραφικό υπόβαθρο (ΟΣΔΕ) Έκταση (στρ) Κοινοτικοί βοσκότοποι Μισθωμένοι βοσκότοποι Ιδιόκτητοι βοσκότοποι ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ ΜΕΤΡΟ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» 13 / 54

16 ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ), ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ 3.1 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Α.Π.Α) ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ/ΚΛΑΔΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Φυτική παραγωγή Ιδιόκτητες = Α (Πίνακες 1 & 2) Μισθωμένες = Β (Πίνακες 1 & 2) Ιδιόκτητες + Μισθωμένες Γ= Α + Β (Πίνακες 1 & 2) Ζωική παραγωγή Δ (Πίνακες 1 & 2) Μελισσοκομία Ε (Πίνακες 1 & 2) Εισόδημα γεωργικής εκμετάλλευσης από ιδιόκτητες εκτάσεις + ζωική παραγωγή Συνολικό εισόδημα γεωργικής εκμετάλλευσης Ζ = Α + Δ Η = Γ + Δ + Ε Εισόδημα από ιδιόκτητες εκτάσεις + ζωική παραγωγή ως ποσοστό (%) του συνολικού εισοδήματος της γεωργικής εκμετάλλευσης Θ = (Z : Η) * 100 Εισόδημα αναφοράς (Ι) Συνολικό εισόδημα εκμετάλλευσης ως ποσοστό % του εισοδήματος αναφοράς Κ = (Η : Ι) * ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΣΕ ΜΑΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΕ φυτικής παραγωγής Ιδιόκτητες = Α (Πίνακες 1 & 2) Μισθωμένες = Β (Πίνακες 1 & 2) Ιδιόκτητες + Μισθωμένες Γ= Α + Β (Πίνακες 1 & 2) ΜΑΕ ζωικής παραγωγής Δ (Πίνακες 1 & 2) ΜΑΕ μελισσοκομίας Ε (Πίνακες 1 & 2) Συνολικές ΜΑΕ γεωργικής εκματάλλευσης ΜΑΕ Φυτικής παραγωγής (%) του συνόλου των ΜΑΕ της γεωργικής εκμετάλλευσης ΜΑΕ ζωικής παραγωγής (%) του συνόλου των ΜΑΕ της γεωργικής εκμετάλλευσης ΜΑΕ μελισσοκομίας (%) του συνόλου των ΜΑΕ της γεωργικής εκμετάλλευσης Προσανατολισμός γεωργικής εκμετάλλευσης (βάσει ΜΑΕ) 3.3 ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΤΟΠ) Ζ = Γ + Δ + Ε Η = (Γ : Z) X 100 Θ = (Δ : Z) X 100 Ι = (Ε : Ζ) Χ 100 Κ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΟΠ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ / ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΑΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ / ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ (βάσει ΤΟΠ) ΜΕΤΡΟ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» 14 / 54

17 ΠΙΝΑΚΑΣ 4α: ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 1 Απόκτηση Επαρκούς Επαγγελματικής Ικανότητας 1. Υποχρέωση παρακολούθησης μαθημάτων θεωρητικής και πρακτικής άσκησης διάρκειας 150 ωρών τουλάχιστον, τα οποία οργανώνονται από πιστοποιημένους φορείς επαγγελματικής κατάρτισης Επιθυμητή κατεύθυνση μαθημάτων σύμφωνα με την κατεύθυνση της γεωργικής εκμετάλλευσης: 2. Υφιστάμενη επαρκής επαγγελματική ικανότητα κατά την ημερομηνία εξέτασης του φακέλου υποψηφιότητας Πτυχιούχοι γεωτεχνικοί και τεχνολόγοι γεωπονίας καθώς και απόφοιτοι των ΕΠΑΛ, ΤΕΕ, ΤΕΛ, ΤΕΣ, ΙΕΚ (Δημοσίου) και ΕΠΑΣ ειδικότητας ανάλογης με την κατεύθυνση της γεωργικής εκμετάλλευσης: Τίτλος Σπουδών Ειδικότητα Έτος απόκτησης τίτλου 2 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΕ ΜΑΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (1 ) ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (2 ) (1) Η γεωργική εκμετάλλευση στην υφιστάμενη κατάσταση οφείλει να είναι μεγέθους τουλάχιστον των 0,5 ΜΑΕ (2) Η γεωργική εκμετάλλευση στη μελλοντική κατάσταση οφείλει να είναι συνολικού µεγέθους μεγαλύτερου 1 ΜΑΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΜΟΝΑΔΕΣ 3 ΜΑΕ φυτικής παραγωγής #ΔΙΑΙΡ./0! ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΜΑΕ ζωικής παραγωγής #ΔΙΑΙΡ./0! ΠΟΣΟΣΤΟ (%) #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! ΜΑΕ μελισσοκομίας ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! 4 ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Α.Π.Α) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΩΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (%) ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (3 ) ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΩΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (%) (4 ) (3) Το εισόδημα της εκμετάλλευσης, στη μελλοντική κατάσταση, οφείλει να αυξηθεί κατά 10% τουλάχιστον, σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση (4) Το εισόδηµα της εκµετάλλευσης, στη μελλοντική κατάσταση, οφείλει να είναι µεγαλύτερο του 80% του εισοδήµατος αναφοράς (όπως αυτό ορίζεται κάθε φορά) 5 Πρόγραμμα Προσαρμογής Εκμετάλλευσης Προσαρμογή της εκμετάλλευσης στις ισχύουσες διατάξεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας, σύμφωνα με το ακόλουθο σχέδιο: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΚΤΗΣΗΣ Προσωρινή Άδεια Εγκατάστασης για όλες τις κατηγορίες των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων (5 ) Οριστική Άδεια Εγκατάστασης για όλες τις κατηγορίες των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων (5) (5) Η Προσωρινή Άδεια Εγκατάστασης θα πρέπει να έχει εκδοθεί εντός τριών ετών από την έκδοση της απόφασης έγκρισης του Υποψηφίου στο Πρόγραμμα. Η Οριστική Άδεια Εγκατάστασης ελέγχεται κατά την ολοκλήρωση του Επιχειρηματικού Σχεδίου. ΜΕΤΡΟ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» 15 / 54

18 ΠΙΝΑΚΑΣ 4β: ΒΑΣΙΚΑ ΠΟΣΟΤΙΚΑ & ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 1 Τόπος μόνιμης κατοικίας Δήμος Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα Πληθυσμός Κατηγορία περιοχής (Δ.Κ. ή Τ.Κ. ή οικισμού) Οικισμός Ορεινή Μειονεκτική Κανονική 2 Επαγγελματική εκπαίδευση στην υφιστάμενη κατάσταση Εάν ΝΑΙ Πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ γεωτεχνικής κατεύθυνσης Δημιουργία γεωργικής εκμετάλλευσης στην υφιστάμενη κατάσταση από διαδοχή πρόωρης συνταξιοδότησης με οριστική παραχώρηση τουλάχιστον του 40% της γεωργικής εκμετάλλευσης του παραχωρούντος Ποσοστό εισοδήματος που προέρχεται από ιδιόκτητη γεωργική γη και ζώα στην υφιστάμενη κατάσταση (Πίνακας 3.1, στοιχείο Θ) Μέγεθος της γεωργικής εκμετάλλευσης σε εργασία κατά την υφιστάμενη κατάσταση (Πίνακας 3.2, στοιχείο Ζ) Επίπεδο του εισοδήματος της γεωργικής εκμετάλλευσης στην υφιστάμενη κατάσταση, ως ποσοστό του εισοδήματος αναφοράς (Πίνακας 3.1, στοιχείο Κ) Επίπεδο του εισοδήματος της γεωργικής εκμετάλλευσης στη μελλοντική κατάσταση, ως ποσοστό του εισοδήματος αναφοράς (Πίνακας 3.1, στοιχείο Κ) Προβλεπόμενες επενδύσεις στη γεωργική εκμετάλλευση άνω των Προσανατολισμός παραγωγής της εκμετάλλευσης στη μελλοντική κατάσταση (Πίνακας 3.2, στοιχείο Κ) Υποψήφιος από Νομό βαμβακοκαλλιέργειας ή καπνοκαλλιέργειας Σημείωση: Στις απαντήσεις που υπάρχει η επιλογή ΝΑΙ ή ΌΧΙ, αναφέρετε αυτό που ισχύει Εάν ΝΑΙ Απολυτήριο ΕΠΑΛ, ΤΕΕ, ΤΕΣ, ΙΕΚ (Δημοσίου), ΕΠΑΣ, ΤΕΛ φυτικής / ζωικής κατεύθυνσης Ποσοστό (%): ΜΕΤΡΟ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» 16 / 54

19 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΕΟΥ ΓΕΩΡΓΟΥ 1. Σύντομη περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης της εκμετάλλευσης Δώστε μία σύντομη περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης της γεωργικής εκμετάλλευσης με στοιχεία πέραν αυτών που αναφέρονται στον Πίνακα 1 του παρόντος Φακέλου Υποψηφιότητας 1.1 Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Υποψηφίου: 1.2 Αναλυτική περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης: 1.3 Αιτιολόγηση επιχειρηματικού σχεδίου [Αιτιολόγηση της επιλογής της συγκεκριμένης παραγωγικής κατεύθυνσης, κλάδου παραγωγής / καλλιέργειας ή εκτροφής. Αναφορές σε επίπεδο υφιστάμενης και μελλοντικής κατάστασης σχετικά με την παραγωγική δυναμικότητα της εκμετάλλευσης, τη βιωσιμότητά της και τη δυνατότητα διάθεσης των προϊόντων της στην αγορά σε συνδυασμό με τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά (βιολογικά, ΠΟΠ, ΠΓΕ, ολοκληρωμένη διαχείριση κτλ).]: ΜΕΤΡΟ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» 17 / 54

20 2. Σύντομη περιγραφή της στρατηγικής για την επίτευξη των στόχων του Επιχειρηματικού Σχεδίου Α/Α Στρατηγική για την επίτευξη των στόχων του Επιχειρηματικού Σχεδίου Περιγραφή ενεργειών επίτευξης των στόχων του Επιχειρηματικού Σχεδίου 1 Μέγεθος απαιτήσεων σε εργασία (ΜΑΕ) 2 Εισόδημα εκμετάλλευσης ίσο με το 80% του εισοδήματος αναφοράς ή αύξηση του εισοδήματος της εκμετάλλευσης κατά 10% σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση. 3 Εφόσον ο/η νέος /α γεωργός υποβάλλει αίτηση ενίσχυσης για ένταξη στο Μέτρο 121 με σκοπό τη συμμόρφωση προς ισχύοντα κοινοτικά πρότυπα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Επιχειρηματικό του Σχέδιο, τήρηση των ισχυόντων κάθε φορά κοινοτικών προτύπων για το είδος της επένδυσης που πραγματοποιεί. Η επίτευξη της συμμόρφωσης θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός χρονικής περιόδου η οποία δεν υπερβαίνει τους 36 μήνες από την ημερομηνία εγκατάστασης. 4 Κατεύθυνση της γεωργικής εκμετάλλευσης. 5 Άλλος στόχος: ΜΕΤΡΟ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» 18 / 54

21 3. Στόχοι της γεωργικής εκμετάλλευσης στην ολοκλήρωση του Επιχειρηματικού Σχεδίου (μελλοντική κατάσταση) Α/Α Περιγραφή στόχου 1 Μέγεθος απαιτήσεων σε εργασία (ΜΑΕ) 2 3 Εισόδημα εκμετάλλευσης (Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία - Α.Π.Α.) ως ποσοστό % του εισοδήματος αναφοράς. Αύξηση εισοδήματος της εκμετάλλευσης ως ποσοστό % του εισοδήματος στην υφιστάμενη κατάσταση. Στόχος Προβλεπόμενη ημ/νια Καταληκτική ημερομηνία επίτευξης 4 Κατεύθυνση της γεωργικής εκμετάλλευσης. 5 Ημερομηνία ολοκλήρωσης του Επιχειρηματικού Σχεδίου. 3.1 Χρονοδιάγραμμα επίτευξης των κύριων στόχων του Επιχειρηματικού Σχεδίου Α/Α Περιγραφή στόχου Υφιστάμενη Κατάσταση 1ο έτος 2ο έτος 3ο έτος 4ο έτος 5ο έτος (Ολοκ/ρωση Επ. Σχεδίου) 1 ΜΑΕ (>1 ΜΑΕ) 2 Εισόδημα (>80% του εισοδήματος αναφοράς) σε 3 Κατεύθυνση της γεωργικής εκμετάλλευσης ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Μετά το τέλος του τρίτου έτους από την έκδοση της απόφασης έγκρισης γίνεται ενδιάμεση αξιολόγηση για την καταβολή της 2ης δόσης της ενίσχυσης Διαθέσιμοι οικονομικοί πόροι και τρόποι αξιοποίησής τους Διαθέσιμοι οικονομικοί πόροι (ποσό ενίσχυσης, ίδια κεφάλαια, τραπεζικά δάνεια) Α/Α Προέλευση οικονομικών πόρων Ποσό Ποσοστό % 1 Εκτιμώμενο ποσό ενίσχυσης από το Μέτρο Εκτιμώμενο ποσό ενίσχυσης από άλλα Μέτρα του Π.Α.Α. 3 Ίδια κεφάλαια 4 Τραπεζικά δάνεια Σύνολο διαθέσιμων οικονομικών πόρων 4.2 Δαπάνες Α/Α Περιγραφή Ποσό Ποσοστό % 1 Κτιριακά και λοιπές κατασκευές ζωικής παραγωγής 2 Κτιριακά και λοιπές κατασκευές μελισσοκομίας 3 Θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις φυτικής παραγωγής 4 Λοιπές επενδύσεις γεωργικών κτισμάτων & κατασκευών 5 Αυτοκινούμενα γεωργικά μηχανήματα 6 Παρελκόμενα γεωργικού ελκυστήρα 7 Εξοπλισμός σταυλικών εγκαταστάσεων 8 Αρδευτικά συστήματα 9 Εξοπλισμός θερμοκηπιακών εγκατάστασεων 10 Μελισσοκομικός εξοπλισμός 11 Λοιπές επενδύσεις σε μηχανολογικό και άλλο εξοπλισμό 12 Έγγειες βελτιώσεις 13 Εγκατάσταση πολυετών φυτειών 14 Δαπάνη για αγορά γεωργικής γης 15 Δαπάνη για αγορά ζωικού κεφαλαίου 16 Δαπάνη για αγορά μελισσοσμηνών 17 Δαπάνη για υποδομές (νερό ύδρευσης - ποτίσματος ζώων, ηλεκτροδότηση) 18 Δαπάνη προμήθειας Η/Υ και λογισμικού 19 Κυκλοφοριακό κεφάλαιο 20 Λοιπές χρήσεις (περιγράψτε) Σύνολο δαπανών ΜΕΤΡΟ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» 19 / 54

22 5. Εκδήλωση πρόθεσης πρόσβασης σε άλλα Μέτρα του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (Π.Α.Α.) Α/Α Μέτρο Μέτρο 114: Χρήση υπηρεσιών παροχής γεωργικών συμβουλών στην εκμετάλλευση και παροχή δασοκομικών συμβουλών Μέτρο 121: Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων Μέτρο 121: Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων (Μικρά Σχέδια Βελτίωσης) Μέτρο 132: Συμμετοχή γεωργών σε συστήματα για την ποιότητα των τροφίμων Μέτρο 133: Δραστηριότητες ενημέρωσης και προώθησης (εφόσον συμμετέχουν σε συστήματα για την ποιότητα με 70% του επιλέξιμου κόστους) Έως Έως Έως % του επιλέξιμου κόστους Προβλεπόμενο ύψος δαπάνης ( ) ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Για την πρόσβαση στα ανωτέρω Μέτρα του ΠΑΑ, θα πρέπει να υποβληθούν αιτήσεις στην πρώτη προκήρυξη που θα γίνει για τα μέτρα αυτά. Στην περίπτωση αυτή, στο παρόν Επιχειρηματικό Σχέδιο θα πρέπει να αναφέρονται αρκούντως λεπτομερή για την τεκμηρίωση της αίτησης στοιχεία για χορήγηση στήριξης στο πλαίσιο του κάθε μέτρου ξεχωριστά. 5.1 Προβλεπόμενες ενέργειες του υποψηφίου για επίτευξη των στόχων του Επιχειρηματικού Σχεδίου, εφόσον προβλέπεται πρόσβαση στο Μέτρο 114 ΠΑΑ Χρονοδιάγραμμα Α/Α Είδος Ενέργειας και σύντομη περιγραφή επενδύσεων Ύψος δαπάνης ( ) ενεργειών (μήνας / έτος) Σύνολο δαπάνης 5.2 Προβλεπόμενες ενέργειες του υποψηφίου για επίτευξη των στόχων του Επιχειρηματικού Σχεδίου, εφόσον προβλέπεται πρόσβαση στο Μέτρο 121 ΠΑΑ Α/Α 1 Είδος Ενέργειας και σύντομη περιγραφή επενδύσεων Κτιριακά και λοιπές κατασκευές ζωικής παραγωγής Ύψος δαπάνης ( ) Χρονοδιάγραμμα ενεργειών (μήνας / έτος) Κτιριακά και λοιπές κατασκευές μελισσοκομίας Θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις φυτικής παραγωγής Λοιπές επενδύσεις γεωργικών κτισμάτων & κατασκευών Αυτοκινούμενα γεωργικά μηχανήματα Παρελκόμενα γεωργικού ελκυστήρα Εξοπλισμός σταυλικών εγκαταστάσεων Αρδευτικά συστήματα Εξοπλισμός θερμοκηπιακών εγκατάστασεων Μελισσοκομικός εξοπλισμός 11 Λοιπές επενδύσεις σε μηχανολογικό και άλλο εξοπλισμό Έγγειες βελτιώσεις Εγκατάσταση πολυετών φυτειών Λοιπές επενδύσεις Σύνολο δαπάνης ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Εάν ο /η Νέος/α Γεωργός υποβάλλει αίτηση ενίσχυσης για ένταξη στο ανωτέρω Μέτρο 121 με σκοπό τη συμμόρφωση προς ισχύοντα κοινοτικά πρότυπα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Επιχειρηματικό του Σχέδιο θα πρέπει να τηρεί τα ισχύοντα κάθε φορά κοινοτικά πρότυπα τα αντίστοιχα για το είδος της επένδυσης που πραγματοποιεί. Η περίοδος χάριτος εντός της οποίας πρέπει να επιτυγχάνεται συμμόρφωση προς τα πρότυπα δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 36 μήνες από την ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης του Νέου Γεωργού. ΜΕΤΡΟ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» 20 / 54

23 5.3 Προβλεπόμενες ενέργειες του υποψηφίου για επίτευξη των στόχων του Επιχειρηματικού Σχεδίου, εφόσον προβλέπεται πρόσβαση στο Μέτρο 132 ΠΑΑ Α/Α 1 Είδος Ενέργειας και σύντομη περιγραφή επενδύσεων Ύψος δαπάνης ( ) Χρονοδιάγραμμα ενεργειών (μήνας / έτος) Σύνολο δαπάνης 5.4 Προβλεπόμενες ενέργειες του υποψηφίου για επίτευξη των στόχων του Επιχειρηματικού Σχεδίου, εφόσον προβλέπεται πρόσβαση στο Μέτρο 133 ΠΑΑ Α/Α 1 Είδος Ενέργειας και σύντομη περιγραφή επενδύσεων Ύψος δαπάνης ( ) Χρονοδιάγραμμα ενεργειών (μήνας / έτος) Σύνολο δαπάνης 6. Χρονοδιάγραμμα συμμόρφωσης προς υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τον Κανονισμό 1698/2005 και την εθνική νομοθεσία (Εκτίμηση) Α/Α Είδος υποχρέωσης Προσωρινή Άδεια Εγκατάστασης για όλες τις κατηγορίες των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων (εντός 36 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης στήριξης) Οριστική Άδεια Εγκατάστασης για όλες τις κατηγορίες των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων Εφόσον ο/η Νέος/α Γεωργός υποβάλλει αίτηση ενίσχυσης για ένταξη στο Μέτρο 121 με σκοπό τη συμμόρφωση προς ισχύοντα κοινοτικά πρότυπα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Επιχειρηματικό του Σχέδιο θα πρέπει να τηρεί τα ισχύοντα κάθε φορά κοινοτικά πρότυπα τα αντίστοιχα για το είδος της επένδυσης που πραγματοποιεί. Η επίτευξη της συμμόρφωση προς τα πρότυπα θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός 36 μηνών από την ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης. Παρακολούθηση προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης, τουλάχιστον 150 ωρών, σε συναφές με την κατεύθυνση της εκμετάλλευσης αντικείμενο από πιστοποιημένο φορέα επαγγελματικής κατάρτισης (εντός 36 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης στήριξης) Συμμόρφωση (μήνας / έτος) Αίτηση Έγκριση Εγγραφή στον κλάδο κύριας ασφάλισης ΟΓΑ ( εγγραφή εντός 36 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης στήριξης) Οριστική εγγραφή με την ιδιότητα του κατόχου γεωργικής εκμετάλλευσης στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (εντός 36 μηνών το πολύ από την απόφαση έγκρισης πράξης και με την ιδιότητα του κατά κύριο επάγγελμα γεωργού μέχρι τη λήξη του επιχειρηματικού σχεδίου) Απόκτηση της ιδιότητας του κατά κύρια απασχόληση γεωργού (ή αγρότη) σύμφωνα με το σημείο στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 8 της ΚΥΑ 704/2008. Ημερομηνία ολοκλήρωσης του Επιχειρηματικού Σχεδίου (εντός 5 ετών από την ημερομηνία λήψης της απόφασης στήριξης) ΜΕΤΡΟ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» 21 / 54

24 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1 Έχετε υποβάλει στο παρελθόν ή εκκρεμεί άλλη αίτηση για ένταξη στο παρόν ή άλλο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης που αφορά στη γεωργική εκμετάλλευσή σας ή του/της συζύγου σας; Εάν NAI συμπληρώστε τον ακόλουθο πίνακα Έτος Ενίσχυση / Πρόγραμμα ΑΙΤΩΝ(ΟΥΣΑ) ΣΥΖΥΓΟΣ 2 Έχετε εγγραφεί στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων; Εάν ΝΑΙ προσδιορίστε την ημερομηνία εγγραφής. ΗΜΕΡΑ/ΜΗΝΑΣ/ΕΤΟΣ (αιτών/ούσα) 3 ΗΜΕΡΑ/ΜΗΝΑΣ/ΕΤΟΣ (σύζυγο) Έχετε συμβόλαια αγοράς ή δωρεάς ή γονικής παροχής γεωργικών εκτάσεων που περιέχουν μόνιμες φυτείες; Εάν ΝΑΙ προσδιορίστε την ημερομηνία. ΗΜΕΡΑ/ΜΗΝΑΣ/ΕΤΟΣ (αιτών/ούσα) 4 ΗΜΕΡΑ/ΜΗΝΑΣ/ΕΤΟΣ (σύζυγος) Έχετε μισθώσει γεωργικές εκτάσεις που περιέχουν μόνιμες φυτείες; Εάν ΝΑΙ προσδιορίστε την ημερομηνία. ΗΜΕΡΑ/ΜΗΝΑΣ/ΕΤΟΣ (αιτών/ούσα) 5 ΗΜΕΡΑ/ΜΗΝΑΣ/ΕΤΟΣ (σύζυγος) Πότε καταθέσατε ενιαία δήλωση εκμετάλλευσης (δήλωση ΟΣΔΕ) για πρώτη φορά; ΗΜΕΡΑ/ΜΗΝΑΣ/ΕΤΟΣ ΗΜΕΡΑ/ΜΗΝΑΣ/ΕΤΟΣ (αιτών/ούσα) (σύζυγος) 6 Έχετε παραστατικά αγοράς ζωικού κεφαλαίου; Αν ΝΑΙ προσδιορίστε την ημερομηνία αγοράς (αιτών/ούσα) ΗΜΕΡΑ/ΜΗΝΑΣ/ΕΤΟΣ ΗΜΕΡΑ/ΜΗΝΑΣ/ΕΤΟΣ (σύζυγος) 7 Έχετε παραστατικά αγοράς μελισσοσμηνών; Αν ΝΑΙ προσδιορίστε την ημερομηνία αγοράς ΗΜΕΡΑ/ΜΗΝΑΣ/ΕΤΟΣ ΗΜΕΡΑ/ΜΗΝΑΣ/ΕΤΟΣ (αιτών/ούσα) (σύζυγος) 8 Έχετε λάβει οικονομικές ενισχύσεις την τελευταία πενταετία για τη γεωργική εκμετάλλευση; 9 10 Έχετε δηλώσει εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις που αφορά σε γεωργική εκμετάλλευση μεγέθους απαιτήσεων σε εργασία από 0,5 ΜΑΕ και άνω κατά την τελευταία πενταετία; Έχετε άλλα παραστατικά προσδιορισμού της ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης σε γεωργική εκμετάλλευση δυναμικότητας σε εργασία τουλάχιστον 0,5 ΜΑΕ; Αν ναι, προσδιορίστε το είδος του παραστατικού και την ημερομηνία: ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 11 ΗΜΕΡΑ/ΜΗΝΑΣ/ΕΤΟΣ Από τη συνεκτίμηση των ανωτέρω στοιχείων θεωρώ ότι η ημερομηνία που εγκαταστάθηκα για πρώτη φορά σε δική μου γεωργική εκμετάλλευση μεγέθους απαιτήσεων σε εργασία τουλάχιστον 0,5 ΜΑΕ και απέκτησα για πρώτη φορά την ιδιότητα του αρχηγού της, είναι η ακόλουθη: ΗΜΕΡΑ/ΜΗΝΑΣ/ΕΤΟΣ ΗΜΕΡΑ/ΜΗΝΑΣ/ΕΤΟΣ (αιτών/ούσα) (σύζυγος) Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ Υπογραφή Υπογραφή Ονοματεπώνυμο Ονοματεπώνυμο ΜΕΤΡΟ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» 22 / 54

25 Ο / Η (συμπληρώνεται όνομα και επώνυμο) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ ΝΕΟΥ/ΑΣ ΓΕΩΡΓΟΥ (Ν. 1599/1986)... του.. με αριθμό δελτίου ταυτότητας:.. και ΑΦΜ.... κάτοικος οδού:.. αριθμ.... Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας : Δήμου: Περιφερειακής Ενότητας : δηλώνω υπεύθυνα και σε γνώση των συνεπειών του νόμου 1599/1986 "περί ψευδούς δήλωσης", τα κάτωθι: Όλα τα στοιχεία στα συμπληρωμένα πεδία της αίτησης, του Επιχειρηματικού Σχεδίου και των παραρτημάτων είναι αληθή, και δύναμαι, εφόσον μου ζητηθεί, να προσκομίσω αποδεικτικά στοιχεία. Η έντυπη και η ηλεκτρονική μορφή του φακέλου υποψηφιότητας είναι πανομοιότυπες. Όλα τα ασυμπλήρωτα πεδία της αίτησης, του Επιχειρηματικού Σχεδίου και των πινάκων δεν έχουν εφαρμογή στο πρόσωπό μου και δύναμαι, εφόσον μου ζητηθεί, να το αποδείξω. Διαθέτω πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Είμαι κάτοχος γεωργικής εκμετάλλευσης, τα πλήρη και ακριβή στοιχεία της οποίας είναι αυτά που παρουσιάζονται στον Πίνακα 1 (Υφιστάμενη Κατάσταση). Στην εκμετάλλευση αυτή εγκαταστάθηκα για πρώτη φορά ως αρχηγός της την../../20 Δεν έχω ασκήσει γεωργική δραστηριότητα στο όνομά μου ή για λογαριασμό μου ως ιδιοκτήτης ή αρχηγός γεωργικής εκμεταλλεύσης, μεγέθους σε εργασία 0,5 ΜΑΕ και άνω, στο παρελθόν ούτε είχα τον έλεγχο καθ οιονδήποτε τρόπο (μέτοχος, εταίρος, διαχειριστής, μέλος του διοικητικού συμβουλίου, νόμιμος εκπρόσωπος, κ.λπ.) νομικού προσώπου που ασκούσε ή εξακολουθεί να ασκεί γεωργική δραστηριότητα κατά τα 5 έτη που προηγούνται της έναρξης της γεωργικής μου δραστηριότητας Δεν ασκώ μόνιμη εξωαγροτική απασχόληση, εξαρτημένη ή όχι, και δεν θα αφιερώνω, μετά την εγκατάστασή μου για δραστηριότητες εκτός γεωργικής εκμετάλλευσης, χρόνο μεγαλύτερο του 50% του συνολικού χρόνου απασχόλησης ετησίως. Κατά το εξεταζόμενο έτος 20, το ατομικό εξωαγροτικό μου εισόδημα δεν υπερβαίνει τα ,00 και το συνολικό οικογενειακό μου εισόδημα από όλες τις πηγές δεν υπερβαίνει τα ,00. Δεν έχω τύχει απόφασης ένταξης ή και λάβει ενισχύσεις πρώτης εγκατάστασης και επενδύσεων στις γεωργικές εκμετάλλευσεις οποτεδήποτε στο παρελθόν και δεν έχω υποβάλλει στο παρελθόν ούτε εκκρεμεί άλλη αίτηση για να ενισχυθώ από το ίδιο ή άλλο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης και ο / η σύζυγός μου δεν είναι κατά κύρια απασχόληση γεωργός, ούτε είναι αρχηγός γεωργικής εκμετάλλευσης την οποία λειτουργούσε, ούτε λάμβανε ενισχύσεις που χορηγούνται σε αρχηγούς γεωργικών εκμετάλλευσεων δυναμικότητας σε εργασία τουλάχιστον 0,5 ΜΑΕ κατά τα προηγούμενα έτη Δεν είμαι άμεσα συνταξιοδοτούμενος από οποιοδήποτε ταμείο του εσωτερικού ή εξωτερικού και δεν λαμβάνω επίδομα αναπηρίας με ποσοστό αναπηρίας ίσο ή μεγαλύτερο του 67%. Δεν είμαι σπουδαστής/σπουδάστρια, φοιτητής/φοιτήτρια που δεν έχει συμπληρώσει τα προβλεπόμενα για τη σχολή του έτη φοίτησης. Δεν εκτίω ποινή φυλάκισης και δεν εκκρεμεί σε βάρος μου δίωξη για καλλιέργεια, κατοχή, εμπορία, διάθεση ναρκωτικών ουσιών, ζωοκλοπή, καταστροφή του περιβάλλοντος και απάτη σε βάρος του δημοσίου, ή έχει παρέλθει τριετία από την έκτιση της οποιασδήποτε ποινής για τα αδικήματα αυτά. 12. Αποδέχομαι τη διασταύρωση των στοιχείων που έχω δηλώσει ή έχω αφήσει ασυμπλήρωτα με επίσημα στοιχεία του Κράτους και των λοιπών Δημόσιων Υπηρεσιών (Στοιχεία ΟΠΕΚΕΠΕ, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, του φορολογικού TAXIS, του ασφαλιστικού συστήματος της χώρας, του εθνικού δημοτολογίου, του εθνικού κτηματολογίου, των οργανισμών κοινής οφέλειας κλπ.). ΜΕΤΡΟ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» 23 / 54

26 Αναλαμβάνω την υποχρέωση σε χρονικό διάστημα έως 5 ετών από την έκδοση της απόφασης έγκρισης να επιτύχω τους ακόλουθους δεσμευτικούς στόχους: (γνωρίζω ότι εφ όσον εντός του χρονικού αυτού διαστήματος δεν επιτύχω έστω και ένα από τους στόχους αυτούς, αυτό αποτελεί αθέτηση των συμβατικών υποχρεώσεων και συνεπάγεται απένταξη μου από το μέτρο και επιστροφή ως αχρεωστήτως καταβληθέντων των ενισχύσεων που θα έχω λάβει) 13.1 Να εγγραφώ στον ΟΓΑ εντός 36 μηνών από την ημερομηνία λήψης της απόφασης έγκρισης Να αποκτήσω επαρκή επαγγελματική ικανότητα αναλόγου κατευθύνσεως με την κατεύθυνση της γεωργικής μου εκμετάλλευσης, εντός 36 μηνών από την ημερομηνία λήψης της απόφασης έγκρισης. Να αποκτήσω την ιδιότητα του κατά κύρια απασχόληση γεωργού ή του κατά κύρια απασχόληση αγρότη σύμφωνα με το σημείο στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 8 της ΚΥΑ 704/2008. Να επιτύχω τους ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους της γεωργικής εκμετάλλευσης του μεγέθους απαιτήσεων σε εργασία και του γεωργικού εισοδήματος, που προσδιορίζονται στο Επιχειρηματικό Σχέδιο. Εφόσον υποβάλλω αίτηση ενίσχυσης στο Μέτρο 121 του ΠΑΑ με σκοπό τη συμμόρφωση προς ισχύοντα κοινοτικά πρότυπα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Επιχειρηματικό μου Σχέδιο, να επιτύχω τη συμμόρφωση προς τα ισχύοντα κάθε φορά κοινοτικά πρότυπα, τα αντίστοιχα για το είδος της επένδυσης που πραγματοποιώ. Η επίτευξη θα πραγματοποιηθεί εντός χρονικής περιόδου η οποία δεν υπερβαίνει τους 36 μήνες από την ημερομηνία εγκατάστασης. Να υποβάλλω Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ ανελλιπώς καθ όλη τη διάρκεια του Επιχειρηματικού Σχεδίου και των μακροχρόνιων υποχρεώσεων μου, ανεξαρτήτως από τη λήψη ή μη ενιαίας ενίσχυσης. Να εγγραφώ στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την ιδιότητα του κατόχου γεωργικής εκμετάλλευσης εντός 36 μηνών το πολύ από την απόφαση έγκρισης και με την ιδιότητα του κατά κύριο επάγγελμα γεωργού μέχρι τη λήξη του επιχειρηματικού μου σχεδίου. Αναλαμβάνω για χρονικό διάστημα δέκα ετών από τη ημερομηνία ένταξής μου στο μέτρο, τις ακόλουθες μακροχρόνιες υποχρεώσεις: Να υποβάλλω κατ έτος στον ΟΠΕΚΕΠΕ Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης και να τηρώ τις λοιπές υποχρεώσεις των αρχηγών γεωργικών εκμεταλλεύσεων σε σχέση με το ΟΣΔΕ και τα Μητρώα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά. Να τηρώ απλοποιημένη λογιστική για την παρακολούθηση των παραγωγικών και οικονομικών στοιχείων της εκμετάλλευσής μου από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης. Να παραμείνω στον τόπο της μόνιμης κατοικίας που έχω δηλώσει. Να διατηρήσω την ιδιότητα του κατά κύρια απασχόληση αγρότη ή κατ' ελάχιστον αυτή του μερικής απασχόλησης γεωργού, δηλαδή να αντλώ το 25% του συνολικού μου εισοδήματος από γεωργικές δραστηριότητες που ασκούνται στα όρια της γεωργικής εκμετάλλευσής μου και να μην αφιερώνω για δραστηριότητες εκτός της εκμετάλλευσής μου χρόνο μεγαλύτερο του 50% της συνολικής μου απασχόλησης, από το πέρας της ανώτατης προθεσμίας ή της ανώτατης ημερομηνίας επίτευξης των δεσμευτικών στόχων. Να μην εμπλακώ σε ενέργειες που έχουν σχέση με την κατοχή, εμπορία, διάθεση ναρκωτικών ουσιών, ζωοκλοπή, καταστροφή του περιβάλλοντος και απάτη σε βάρος του Δημοσίου. Να δέχομαι και να διευκολύνω τους ελέγχους που πραγματοποιούν τα εθνικά και κοινοτικά όργανα και να συμμορφώνομαι με τις υποδείξεις τους. Να διατηρήσω την ασφάλιση του ΟΓΑ Να παραμείνω εγγεγραμμένος στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων με τουλάχιστον την ιδιότητα του κατόχου αγροτικής εκμετάλλευσης. Να υποβάλλω κατ έτος στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. φορολογική δήλωση από την ένταξή μου στο πρόγραμμα. Έχω λάβει γνώση και αποδέχομαι εφόσον κριθώ ως δικαιούχος ότι ο τίτλος της πράξης "οι δικαιούχοι και το ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης" θα αποτελέσουν αντικείμενο δημοσιοποίησης. Έχω λάβει γνώση των όρων και προϋποθέσεων καθώς και των επιπτώσεων που θα έχω στην περίπτωση αθέτησής τους και τους αποδέχομαι. Γνωρίζω ότι στις ενισχύσεις που θα λάβω, εφόσον κριθώ δικαιούχος, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) συμμετέχει απολογιστικά με ποσοστό 70,87%. Τα ακριβή στοιχεία παραλήπτη και ταχυδρομικής διεύθυνσης της μόνιμης κατοικίας μου (ΟΔΟΣ-ΑΡΙΘΜΟΣ-ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ-ΣΥΝΟΙΚΙΑ-ΠΟΛΗ ή ΔΗΜΟΤΙΚΗ / ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ), είναι τα ακόλουθα: Τα στοιχεία του ιδιοκτήτη ή εκμισθωτή της μόνιμης κατοικίας μου είναι τα ακόλουθα: Ονοματεπώνυμο....., Δ/νση......, ΑΦΜ Τα ακριβή στοιχεία του προσωπικού μου τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίον επιθυμώ να κατατίθενται, εφόσον κριθώ δικαιούχος, οι οικονομικές ενισχύσεις, είναι τα ακόλουθα: Ο ΔΗΛΩΝ /Η ΔΗΛΟΥΣΑ Να διατηρήσω από την ημερομηνία επίτευξης του δεσμευτικού στόχου το επίπεδο εισοδήματος της γεωργικής εκμετάλλευσης τουλάχιστον στο επίπεδο για το οποίο, εφόσον κριθώ δικαιούχος, θα ενισχυθώ. ΑΡΙΘΜΟΣ IBAN ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ THN TΡΑΠΕΖΑ Υπογραφή:.. Ημερομηνία:. /... /.. Θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής ΜΕΤΡΟ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» 24 / 54

27 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Τρόπος και Υπηρεσία Υποβολής Φακέλου Υποψηφιότητας Ο Φάκελος Υποψηφιότητας πρέπει να υποβάλλεται από τον υποψήφιο πλήρης και να κατατίθεται αποκλειστικά στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής του τόπου μόνιμης κατοικίας του. Η υποβολή του Φακέλου Υποψηφιότητας πρέπει να γίνεται, λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου ως αποδεικτικό υποβολής, εντός των χρονικών ορίων που αναφέρονται κατά περίοδο στην Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης στα πλαίσια του Μέτρου 112. Επισημαίνεται ότι ο Φάκελος Υποψηφιότητας κατατίθεται σε δύο αντίγραφα (ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο με όλα τα δικαιολογητικά) καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή σε πλήρη ταύτιση με το πρωτότυπο. Η υποβολή του Φακέλου Υποψηφιότητας και στις δύο μορφές είναι υποχρεωτική και σε αντίθετη περίπτωση ο υποψήφιος απορρίπτεται. Πληρότητα Φακέλου Υποψηφιότητας Για να αξιολογηθεί ένας Φάκελος Υποψηφιότητας θα πρέπει να είναι πλήρης. Με το όρο πλήρης χαρακτηρίζεται ο φάκελος όταν: Όλα τα πεδία της αίτησης, του επιχειρηματικού σχεδίου, της υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986 είναι συμπληρωμένα με ευκρίνεια. Επιπρόσθετα, το επιχειρηματικό σχέδιο θα πρέπει να συντάσσεται και να υπογράφεται από γεωτεχνικό ή τεχνολόγο γεωπονίας. Περιλαμβάνει το σύνολο των δικαιολογητικών που ορίζονται στην πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης και στο φάκελο υποψηφιότητας καθώς και όσα δικαιολογητικά απαιτούνται κατά περίπτωση. Επισημαίνεται η υποχρεωτική προσκόμιση των επικυρωμένων αντίγραφων της Ενιαίας Δήλωσης Εκμετάλλευσης του/της υποψηφίου και του/της συζύγου του για το σύνολο των ετών κατά τα οποία έχει αυτή υποβληθεί στο παρελθόν. Επίσης, επισημαίνεται ότι το σύνολο της γεωργικής εκμετάλλευσης του υποψηφίου πρέπει να έχει περιληφθεί για πρώτη φορά σε Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. κατά το έτος υποβολής της αίτησης ή και κατά το προηγούμενο έτος. Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν φορολογικές δηλώσεις, απαραίτητη είναι η υποβολή: α) αντίγραφου βεβαίωσης της τελευταίας μεταβολής του Μητρώου της ΔΟΥ και εφόσον δεν υφίσταται μεταβολή, αντίγραφου της βεβαίωσης απόδοσης ΑΦΜ, επικυρωμένων από οποιαδήποτε διοικητική αρχή. β) υπεύθυνης δήλωσης του υποψήφιου νέου γεωργού προς την οικεία ΔΟΥ, με βεβαίωση παραλαβής προς έλεγχο από τη ΔΟΥ, ότι δεν ήταν υπόχρεος σε υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος κατά την τελευταία τριετία. Περιλαμβάνει τα πρόσθετα δικαιολογητικά που ενδεχόμενα θα ζητήσουν οι Φορείς Εφαρμογής του Μέτρου (Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων και Δ/νσεις Αγροτικών Υποθέσεων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων). Τόπος Μόνιμης Κατοικίας Για να κριθεί κάποιος υποψήφιος δικαιούχος, πρέπει να είναι μόνιμος κάτοικος της ελληνικής επικράτειας σε περιοχή εφαρμογής του Μέτρου. Η γεωργική του εκμετάλλευση πρέπει να είναι εντός της ευρύτερης περιοχής του τόπου μόνιμης κατοικίας του. Πιο συγκεκριμένα ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι μόνιμος κάτοικος περιοχής: Ορεινής ή μειονεκτικής Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας και Οικισμού. Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας κανονικής περιοχής με πραγματικό πληθυσμό έως κατοίκους. Ειδικά για την Περιφέρεια Αττικής, οι περιοχές εφαρμογής του προγράμματος είναι αυτές της τέως επαρχίας Τροιζηνίας και των νήσων Κυθήρων, Αντικυθήρων, Αγκιστρίου, Αίγινας, Σαλαμίνας, Πόρου, Σπετσών και Ύδρας, καθώς και οι αναφερόμενες στον πιο κάτω πίνακα: ΜΕΤΡΟ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» 25 / 54

28 Ανατολική Αττική α/α ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ 1 ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ, ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΕΑΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 2 ΑΥΛΩΝΟΣ, ΚΑΛΑΜΟΥ, ΩΡΩΠΙΩΝ, ΩΡΩΠΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΩΡΩΠΟΥ& ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ 3 ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ &ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 6 ΒΑΡΝΑΒΑ, ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ& ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δυτική Αττική α/α ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ 1 ΒΙΛΙΩΝ, ΕΡΥΘΡΩΝ& ΟΙΝΟΗΣ ΜΑΝΔΡΑΣ- ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 2 ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΜΕΓΑΡΕΩΝ Κατά την εφαρμογή του Μέτρου, ο πραγματικός πληθυσμός λαμβάνεται υπόψη σε επίπεδο Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας και προσδιορίζεται από την τελευταία επικυρωμένη γενική απογραφή πληθυσμού της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος. Επισημαίνεται ότι κανένας υποψήφιος δεν μπορεί να έχει συγχρόνως περισσότερες από μία κατοικίες και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να ταυτίζονται οι έννοιες της μόνιμης κατοικίας και της διαμονής. Δικαιολογητικό προσδιορισμού της μόνιμης κατοικίας αποτελεί η σχετική βεβαίωση του Δημάρχου όπου κατοικεί μόνιμα ο υποψήφιος με αριθμό πρωτοκόλλου και πρόσφατη ημερομηνία έκδοσης. Η διεύθυνση κατοικίας του υποψηφίου που δηλώνεται στην αρχική φορολογική δήλωση πρέπει να ταυτίζεται με τη δηλούμενη στην αίτηση ενίσχυσης. Η ιδιοκατοίκηση αποδεικνύει το μόνιμο της κατοικίας ενώ η δήλωση του υποψηφίου ότι φιλοξενείται θα πρέπει να συνοδεύεται από λογαριασμό ΔΕΗ με στοιχεία κατανάλωσης στο όνομα του φιλοξενούντος. Σε περιπτώσεις αμφιβολιών ή καταγγελίας το μόνιμο της κατοικίας εξετάζεται και το βάρος της απόδειξης φέρει ο ενδιαφερόμενος (αποδείξεις ΔΕΗ με κατανάλωση, φοίτηση παιδιών, υποβολή φορολογικής δήλωσης κ.λπ.). Εάν δεν αποδεικνύεται το μόνιμο της κατοικίας του υποψηφίου στη Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα που δηλώνει, η αίτηση υποψηφιότητάς του απορρίπτεται. Στην περίπτωση που ο/η υποψήφιος δηλώνει διαφορετική κατοικία από αυτή του/της συζύγου, το μόνιμο της κατοικίας δε γίνεται αποδεκτό. Σημειώνεται ότι η ύπαρξη οικογενειακής μερίδας ή η εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους δεν αποτελούν αποδεικτικό στοιχείο και συνεκτιμάται με τα άλλα στοιχεία. H μειονεκτικότητα και το ορεινό της Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας ή οικισμού καθώς και ο πληθυσμός της Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας επηρεάζουν το ύψος της ενίσχυσης και τη βαθμολογία αντίστοιχα (Οι οικισμοί λαμβάνονται υπόψη μόνο ως προς την κατηγορία της περιοχής και όχι ως προς τον πληθυσμό τους). Ειδικότερα για αλλοδαπούς, πλην της ανωτέρω βεβαίωσης του Δημάρχου, απαιτείται κατά περίπτωση και ένα από τα ακόλουθα: 1. Έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη της Ένωσης. Οι πολίτες της Ε.Ε., δηλαδή τα φυσικά πρόσωπα που έχουν την ιθαγένεια άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. πληρούν την προϋπόθεση του μόνιμου κατοίκου της ελληνικής επικράτειας εφόσον τους έχει χορηγηθεί «Έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη της Ένωσης» από τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας για θέματα Αλλοδαπών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Π.Δ. 106/2007 (Άρθρο 19 της Οδηγίας 2004/38/ΕΚ). 2. Δελτίο μόνιμης διαμονής μέλους οικογένειας πολίτη τη Ένωσης. Τα μέλη οικογενειών πολιτών της Ε.Ε. που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών, δηλαδή τα φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν την ελληνική ιθαγένεια ούτε την ιθαγένεια άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. πληρούν την προϋπόθεση του μόνιμου κατοίκου της ελληνικής επικράτειας εφόσον του έχει χορηγηθεί «Δελτίο μόνιμης διαμονής μέλους οικογένειας πολίτη τη Ένωσης» από την αρμόδια Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της οικείας Περιφέρειας σύμφωνα με το άρθρο 17 του Π.Δ. 106/2007 (άρθρα 20, 21 και 36 της Οδηγίας 2004/38/ΕΚ). ΜΕΤΡΟ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» 26 / 54

29 Ηλικία κάτω των 40 ετών κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για τη λήψη ενίσχυσης στα πλαίσια του μέτρου 112 Για να κριθεί κάποιος υποψήφιος δικαιούχος θα πρέπει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για λήψη ενίσχυσης στα πλαίσια του Μέτρου 112 να μην έχει συμπληρώσει το 40 ο έτος της ηλικίας του. 1 ο Παράδειγμα Ημέρα Μήνας Έτος Ημερομηνία υποβολής της αίτησης για τη λήψη ενίσχυσης Ημερομηνία γέννησης Διαφορά Ο υποψήφιος δύναται να κριθεί δικαιούχος 2ο Παράδειγμα Ημέρα Μήνας Έτος Ημερομηνία υποβολής της αίτησης για τη λήψη ενίσχυσης Ημερομηνία γέννησης Διαφορά Ο υποψήφιος δεν δύναται να κριθεί δικαιούχος Ως δικαιολογητικό αποδεικτικό της ημερομηνίας γέννησης του υποψηφίου και συνεπώς της ηλικίας του, ορίζεται το επικυρωμένο φωτοαντίγραφο (δύο όψεων) της Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου του, ή άλλου επίσημου εγγράφου στο οποίο βεβαιώνεται η ηλικία. Ηλικία άνω των 18 ετών και πλήρης δικαιοπρακτική ικανότητα και φερεγγυότητα. Για να κριθεί κάποιος υποψήφιος δικαιούχος θα πρέπει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για λήψη ενίσχυσης στα πλαίσια του Μέτρου 112 να έχει συμπληρώσει το 18 ο έτος της ηλικίας του και να έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και φερεγγυότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 1 ο Παράδειγμα Ημέρα Μήνας Έτος Ημερομηνία υποβολής της αίτησης για τη λήψη ενίσχυσης Ημερομηνία γέννησης Διαφορά Ο υποψήφιος δύναται να κριθεί δικαιούχος. 2 ο Παράδειγμα Ημέρα Μήνας Έτος Ημερομηνία υποβολής της αίτησης για τη λήψη ενίσχυσης Ημερομηνία γέννησης Διαφορά Ο υποψήφιος δεν δύναται να κριθεί δικαιούχος. ΜΕΤΡΟ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» 27 / 54

30 Νόμιμη κατοχή γεωργικής εκμετάλλευσης. Για να κριθεί κάποιος δικαιούχος θα πρέπει να είναι νόμιμος κάτοχος γεωργικής εκμετάλλευσης η οποία: α) βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας. Η περιοχή αυτή δεν μπορεί να υπερβεί τα όρια των όμορων νομών και ορίζεται κατά περίπτωση από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων με βάση το είδος της καλλιέργειας ή του κλάδου παραγωγής, τη βατότητα του οδικού δικτύου, το οικονομικό αποτέλεσμα κλπ. β) έχει μέγεθος τυπικών απαιτήσεων σε εργασία τουλάχιστον μισή (0,5) ΜΑΕ (1 ΜΑΕ = 1750 ώρες απασχόλησης ανά έτος). Εκμεταλλεύσεις ή τμήματα εκμεταλλεύσεων που δεν βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου δεν γίνονται αποδεκτά για τους σκοπούς του προγράμματος. Α. Η κατοχή της γεωργικής εκμετάλλευσης θεωρείται νόμιμη όταν: Α.1 Τα αγροτεμάχιά της είναι: Ιδιόκτητα (με τίτλους κυριότητας νομίμως μετεγγεγραμμένους και προέρχονται από αγορά, γονική παροχή, αποδοχή κληρονομιάς κ.λπ.), ή / και μισθωμένα. Μεγαλύτερα ή ίσα της ελάχιστης έκτασης κατά τύπο αγροτεμαχίου που είναι επιλέξιμη στα καθεστώτα της ενιαίας ενίσχυσης και σε κάθε άλλη περίπτωση μεγαλύτερα ή ίσα των τετραγωνικών μέτρων (1 στρέμμα), με εξαίρεση τα νησιά του Αιγαίου Πελάγους (πλην των νήσων Κρήτης και Εύβοιας) στα οποία είναι δυνατόν να γίνουν αποδεκτά και μικρότερα αγροτεμάχια. Επίσης με τον όρο νόμιμη κατοχή νοείται: Η χρηματοδοτική μίσθωση αγροτικών εκτάσεων. Η μίσθωση ή αγροληψία εφόσον είναι στο όνομα του υποψηφίου. Η νόμιμη είσοδος σε δημοτικό ή κοινοτικό βοσκότοπο, η οποία αποδεικνύεται από τις ετήσιες καταστάσεις (Ν. 1080/80, όπως ισχύει κάθε φορά). Α.2 Το ζωικό και μελισσοκομικό κεφάλαιό της είναι ιδιόκτητο και καταγεγραμμένο στα μητρώα και βιβλιάρια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. H μελισσοκομία για να γίνει αποδεκτή θα πρέπει να συνοδεύεται και από τα αντίστοιχα παραστατικά (μελισσοκομικό βιβλιάριο υποψηφίου, αποδείξεις αγοράς κ.λπ.) και η έδρα της μελισσοκομικής εκμετάλλευσης να ευρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή της μόνιμης κατοικίας. Για τη μελισσοκομία δεν απαιτείται η ύπαρξη γης ενώ απαιτείται η ύπαρξη μελισσοκομικού εργαστηρίου. Α.3 Για τους σκοπούς της εφαρμογής του Μέτρου 112 ως προς την ιδιοκτησία και αρχηγία οικογενειακών εκμεταλλεύσεων ισχύουν επιπλέον τα ακόλουθα: Η ιδιοκτησία στα πλαίσια της οικογένειας θεωρείται ότι υφίσταται στο πρόσωπο και των δύο συζύγων, ανεξαρτήτως πραγματικού γεγονότος και ως εκ τούτου δεν απαιτούνται μισθώσεις μεταξύ των συζύγων. Δεν γίνονται αποδεκτές μισθώσεις από παιδί σε πατέρα. Μόνο ένας εκ των συζύγων μπορεί να θεωρηθεί ως αρχηγός της οικογενειακής εκμετάλλευσης. Μεταβίβαση της αρχηγίας γεωργικής εκμετάλλευσης, μεγέθους σε εργασία 0,5 ΜΑΕ και άνω, μεταξύ συζύγων δεν γίνεται αποδεκτή για την ένταξη στο Μέτρο «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών». Το σύνολο της εκμετάλλευσης του υποψηφίου πρέπει να έχει περιληφθεί στην Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης που έχει υποβάλει στον ΟΠΕΚΕΠΕ ο αρχηγός της και η/ο σύζυγός του/της. Α.4 Οι μόνιμες φυτείες (δενδρώδεις καλλιέργειες) δύνανται να εγκατασταθούν ή να επεκταθούν σε ιδιόκτητες εκτάσεις ή σε μισθωμένες με μισθωτήρια συμβόλαια ελάχιστης διάρκειας μίσθωσης όση και η παραγωγική ζωή της φυτείας. Επιτρέπεται η μίσθωση υφιστάμενων (πριν από τη μίσθωση) μόνιμων φυτειών, τόσο στην υφιστάμενη όσο και στη μελλοντική κατάσταση. Α.5 Στους βοσκότοπους που ανήκουν στην εκμετάλλευσή του, ο γεωργός πρέπει να φροντίζει ώστε να βόσκουν κατ ελάχιστο 0,2 ΜΜΖ (Μονάδες Μεγάλων Ζώων) ανά εκτάριο και κατά μέγιστο 3 ΜΜΖ ανά εκτάριο (1 εκτάριο= 10 στρέμματα). Η ρύθμιση αυτή αποσκοπεί στη προστασία και διατήρηση των βοσκοτόπων. ΜΕΤΡΟ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» 28 / 54

ΜΕΤΡΟ 1.1.2 «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ»

ΜΕΤΡΟ 1.1.2 «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η Στήριξη των Νέων Γεωργών στο Πρόγραµµα Αγροτικής. Ανάπτυξης. Στόχοι, απαιτήσεις, προϋποθέσεις ένταξης

Η Στήριξη των Νέων Γεωργών στο Πρόγραµµα Αγροτικής. Ανάπτυξης. Στόχοι, απαιτήσεις, προϋποθέσεις ένταξης Η Στήριξη των Νέων Γεωργών στο Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 Στόχοι, απαιτήσεις, προϋποθέσεις ένταξης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Η Στήριξη των Νέων Γεωργών στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ της αρ. 17371/20.11.2008 (ΦΕΚ 2497/Β ) Κοινής Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας & Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων περί του καθεστώτος ενισχύσεων του μέτρου 112 «Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο: 210 527 5206 Φαξ: 210 527 5270 Ηλ. Ταχυδρομείο: kmelas@mou.gr

Τηλέφωνο: 210 527 5206 Φαξ: 210 527 5270 Ηλ. Ταχυδρομείο: kmelas@mou.gr Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα 12-6 -2013 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.: 12710 ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣ: Π.Δ. ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Π.Α.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο υποψηφίου: (φωτογραφία) Άνεργος. 1. Κατηγορία ωφελούμενου. Ασφαλισμένος ΟΓΑ

Ονοματεπώνυμο υποψηφίου: (φωτογραφία) Άνεργος. 1. Κατηγορία ωφελούμενου. Ασφαλισμένος ΟΓΑ (φωτογραφία) «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ» Έργο ΤΟΠΣΑ: «Eχετλαίος» Συντονισμός Διαχείριση: ΠΡΟΟΨΙΣ Α.Ε. Τρεμπεσίνας 32, 12136 Περιστέρι Τηλ. 210 5244760,Fax:210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝΓΕΩΡΓΩΝ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝΓΕΩΡΓΩΝ Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 ΜΕΤΡΟ 1.1.2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝΓΕΩΡΓΩΝ Εισηγητής: ΚουτσουμπλήςΕλευθέριος ΔιευθυντήςΑγροτικώνΥποθέσεωνΑποκεντρωμένηςΔιοίκησηςΑττικής ΣΤΟΧΟΣΤΟΥΜΕΤΡΟΥ Ηπροσέλκυσηνέωνανθρώπωνστιςαγροτικές

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αριθ. ανακοίνωσης Τ O Π Σ Α... /... /... [συμπληρώνεται από τον υποψήφιο] Αριθ. πρωτ/λου αίτησης... [συμπληρώνεται από το δικαιούχο φορέα] ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (*) Υποψήφιου Ωφελούμενου στο πλαίσιο Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση συμμετοχής. στην Πράξη: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης»

Αίτηση συμμετοχής. στην Πράξη: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης» 1 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Αριθμ. Πρωτ. Αίτησης (συμπληρώνεται από το Φορέα) Αίτηση συμμετοχής στην Πράξη: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης» που υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης 7 «ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Για την εφαρμογή του προγράμματος οι ακόλουθοι όροι έχουν την αντίστοιχη προσδιοριζόμενη έννοια :

ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Για την εφαρμογή του προγράμματος οι ακόλουθοι όροι έχουν την αντίστοιχη προσδιοριζόμενη έννοια : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π1) ΟΡΙΣΜΟΙ Για την εφαρμογή του προγράμματος οι ακόλουθοι όροι έχουν την αντίστοιχη προσδιοριζόμενη έννοια : α) Γεωργία Είναι ο τομέας της οικονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ:

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2013 & ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ/ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΕΛΓΑ 2013 - ΜΗΤΡΩΟ ΑΓΡΟΤΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ (ΜΑΑΕ) Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: Στις περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης» 1 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης» www.topsa-synergasia.gr Η Πράξη: Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αριθ. ανακοίνωσης Τ O Π Σ Α... /... /... [συμπληρώνεται από τον υποψήφιο] Αριθ. πρωτ/λου αίτησης... [συμπληρώνεται από το δικαιούχο φορέα] ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (*) Υποψήφιου Ωφελούμενου στο πλαίσιο Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Περιοχή παρέμβασης της Πράξης είναι οι Δήμοι Αγίου Νικολάου και Οροπεδίου Λασιθίου.

Περιοχή παρέμβασης της Πράξης είναι οι Δήμοι Αγίου Νικολάου και Οροπεδίου Λασιθίου. Αγιος Νικόλαος, 24-1-2014 Αρ. πρωτ: 2 4 Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ - ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, ΨΥΧΙΚΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ www.topsagfp.gr Η Πράξη «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα

Διαβάστε περισσότερα

Γιολδάση 2 & Ρουμπέση, Αθήνα, T.K. 11744, Τ: 2109273118, F: 2109273119, E: asset@asset-tec.gr, Πληρ.: Α.Καντιδάκης ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ

Γιολδάση 2 & Ρουμπέση, Αθήνα, T.K. 11744, Τ: 2109273118, F: 2109273119, E: asset@asset-tec.gr, Πληρ.: Α.Καντιδάκης ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ Στην Πράξη: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας των Δήμων Μαρκοπούλου Μεσογαίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛΨ46ΨΧΞΧ-Ν ΑΔΑ:

ΑΔΑ: 4ΑΛΨ46ΨΧΞΧ-Ν ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ:ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Αθήνα, 01 /02/2011 & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.:8389 ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΡΟΣ: Ως Πίνακα Διανομής ΚΟΙΝ: Ως Πίνακα Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: «Οδηγίες εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Υποψήφιου ωφελούμενου στο πλαίσιο του έργου «Α(Γ)ΡΩΓΟΣ» που υλοποιείται στα πλαίσια των

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Υποψήφιου ωφελούμενου στο πλαίσιο του έργου «Α(Γ)ΡΩΓΟΣ» που υλοποιείται στα πλαίσια των ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Υποψήφιου ωφελούμενου στο πλαίσιο του έργου «Α(Γ)ΡΩΓΟΣ» που υλοποιείται στα πλαίσια των «Τοπικών Σχεδίων για την απασχόληση προσαρμοσμένων στις ανάγκες των τοπικών αγορών

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Υποβολή αιτήσεων συνταξιούχων για την ένταξή τους στο «Πρόγραμμα Κατ Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων»

Θέμα : «Υποβολή αιτήσεων συνταξιούχων για την ένταξή τους στο «Πρόγραμμα Κατ Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων» ΑΔΑ :Β4344691ΩΓ-ΖΗΨ Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2012 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝ/ΧΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας : 104 37 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1. ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ υπογεγραμμένη από τον δικαιούχο* (Το έντυπο δίνεται από τη Γραμματεία και υπάρχει και σε ηλεκτρονική μορφή). Σε περίπτωση υποβολής της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΑΓΡΟ ΣΕΡΒΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΑΓΡΟ ΣΕΡΒΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΑΓΡΟ ΣΕΡΒΙΑ» στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης: «Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την Ενίσχυση της Απασχόλησης στο Δήμο Σερβίων - Βελβεντού» στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση υποψήφιου για συμμετοχή στην πράξη : «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΝΔΟΧΩΡΑΣ Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ»

Αίτηση υποψήφιου για συμμετοχή στην πράξη : «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΝΔΟΧΩΡΑΣ Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ» Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Συν-Κοινωνία Απασχόλησης» - Αίτηση Υποψηφίου Σελίδα 1 από 8 «ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΤοπΣΑ)» Αίτηση υποψήφιου για

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αθήνα, 30 / 4 / 2015 Αρ. Πρωτ.: 7867 ΑΔΑ: ΠΡΟΣ: Πίνακας Διανομής

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αθήνα, 30 / 4 / 2015 Αρ. Πρωτ.: 7867 ΑΔΑ: ΠΡΟΣ: Πίνακας Διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΩΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΜΟΝΑΔΑ Β4 Αθήνα, 30

Διαβάστε περισσότερα

Στο Παράρτημα περιλαμβάνονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ανάλογα με το είδος της πρότασης και τη μορφή του υποψήφιου φορέα.

Στο Παράρτημα περιλαμβάνονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ανάλογα με το είδος της πρότασης και τη μορφή του υποψήφιου φορέα. Στο Παράρτημα περιλαμβάνονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ανάλογα με το είδος της πρότασης και τη μορφή του υποψήφιου φορέα.. 1.4: Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής (για πολύ μικρές επιχειρήσεις)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη, στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Voucher 29-64 ετών «ΕΠΙΤΑΓΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

Voucher 29-64 ετών «ΕΠΙΤΑΓΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» Voucher 29-64 ετών «ΕΠΙΤΑΓΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΗ ΓΗ» Διεύθυνση: Ν. Πλαστήρα 81, Τ.Κ. 593 00, Αλεξάνδρεια Ημαθίας Τηλ: (23330) 28010 Fax: (23330) 53060 www.alexandrinigi.gr, e-mail: alexandria@kaele.gr (Εταίροι: Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ Αναπτυξιακή Σύµπραξη «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013» / ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΤΟΠΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Α(Γ)ΡΩΓΟΣ Αναπτυξιακή»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Α(Γ)ΡΩΓΟΣ Αναπτυξιακή» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Α(Γ)ΡΩΓΟΣ» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Α(Γ)ΡΩΓΟΣ Αναπτυξιακή» ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ τους/τις ενδιαφερόμενους/ες που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ) Αρ. ΜΑΕ 49917/22/Β/01/34 Έδρα Πάτρα Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Δ/ΝΣΗ: Κτ. Υπηρεσιών Ν. Λιμένα Πατρών Τ.Κ. 26333 Πάτρα Τ.Θ: 3167 (Τ.Κ. 26005 Πάτρα) Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Α. Στοιχεία που συμπληρώνονται από τον αιτούντα Στοιχεία ταυτοποίησης

Α. Στοιχεία που συμπληρώνονται από τον αιτούντα Στοιχεία ταυτοποίησης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Πληροφοριακό έντυπο για οικογενειακή επανένωση πολίτη τρίτης χώρας που κατοικεί νομίμως στην Ελλάδα με σύζυγο και τέκνα Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αριθμός Πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού.

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Λ. Αθηνών 54-56 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 2/4/013 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Π: Φ10034/6263/186 ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ: Το Εθνικό Τυπογραφείο ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (για δημοσίευση) ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ή ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ή ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ή ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ν. 4036/2012 (ΦΕΚ 8 Α /2012) και Ν. 3919/2011, άρθρο 3 (ΦΕΚ 32 Α /2011) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση υποψήφιου για συμμετοχή στο Σχέδιο Δράσης: ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Αίτηση υποψήφιου για συμμετοχή στο Σχέδιο Δράσης: ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΤΑΙΡΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Α.Ε. ΟΤΑ, Συντονιστής Εταίρος Περιφέρεια Πελοποννήσου Πελοπόννησος ΚΣΣΑ Δήμος Βόρειας Κυνουρίας Δήμος Νότιας Κυνουρίας Δήμος Ευρώτα Δήμος Μονεμβασιάς

Διαβάστε περισσότερα

Α. Υποχρεωτικά Δικαιολογητικά (Μέτρων 123a, 311,312, 313-5, 313-6, 313-8):

Α. Υποχρεωτικά Δικαιολογητικά (Μέτρων 123a, 311,312, 313-5, 313-6, 313-8): Α. Υποχρεωτικά Δικαιολογητικά (Μέτρων 123a, 311,312, 313-5, 313-6, 313-8): Τα δικαιολογητικά της ομάδας αυτής αποτελούν τα υποχρεωτικά δικαιολογητικά και η έλλειψή τους από το φάκελο υποψηφιότητας αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΚΕΡΚΥΡΑ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» Η Πράξη «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση και κατάρτιση ανέργων στον τουριστικό τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί οι ενδιαφερόμενοι/ες να είναι κάτοικοι των Δήμων Αχαρνών, Διονύσου, Κηφισιάς και Μεταμόρφωσης.

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί οι ενδιαφερόμενοι/ες να είναι κάτοικοι των Δήμων Αχαρνών, Διονύσου, Κηφισιάς και Μεταμόρφωσης. Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Ι Α Κ Η Σ Υ Μ Π Ρ Α Ξ Η Κ Η Φ Ι Σ Ο Σ Β. Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 172, 15126 ΜΑΡΟΥΣΙ Τηλ. 210-6149780 ΜΑΡΟΥΣΙ, 14/2/2014 Α.Π. 8 Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Π Ρ Ο Σ Κ Λ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ Κοινωνικής Διοίκησης 2. ΔΕ Υποστηρικτικό προσωπικό 6. ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικό Λειτουργό 6. ΠΕ φαρμακοποιούς 2. ΠΕ ή ΤΕ Διοικητικού / Οικονομικού 4

ΠΕ Κοινωνικής Διοίκησης 2. ΔΕ Υποστηρικτικό προσωπικό 6. ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικό Λειτουργό 6. ΠΕ φαρμακοποιούς 2. ΠΕ ή ΤΕ Διοικητικού / Οικονομικού 4 Ειδικότητα Αριθμός ατόμων ΠΕ Κοινωνικής Διοίκησης 2 ΔΕ Υποστηρικτικό προσωπικό 6 ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικό Λειτουργό 6 ΠΕ φαρμακοποιούς 2 ΠΕ ή ΤΕ Διοικητικού / Οικονομικού 4 ΥΕ Γενικών Καθηκόντων 2 ΥΕ Βοηθός Μάγειρα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΤΑΓΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΤΑΓΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΤΑΓΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση των ανέργων, κυρίως με χαμηλά τυπικά προσόντα και δεξιότητες,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ. Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την εγγραφή του παιδιού μου σε έναν από τους πιο κάτω Παιδικούς Σταθμούς της επιλογής μου :

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ. Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την εγγραφή του παιδιού μου σε έναν από τους πιο κάτω Παιδικούς Σταθμούς της επιλογής μου : Ημερομηνία:.. Αρ. Πρωτοκόλλου:. ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την εγγραφή του παιδιού μου σε έναν από τους πιο κάτω Παιδικούς Σταθμούς της επιλογής μου : Α) Β) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ (όπως αναγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

Η «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΑΦΝΗ-ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ»

Η «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΑΦΝΗ-ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ» ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ & ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΔΗΜΩΝ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ ΚΑΙ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ έως τις 17 Οκτωβρίου 2014 Η «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να πληρούνται και οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις της 3 ης Προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος.

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να πληρούνται και οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις της 3 ης Προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος. ΕΡ: Σχετικά με την επιλεξιμότητα των κλάδων που αφορούν τις δράσεις L312-1, L312-2 και L312-3 έχετε αναρτήσει ενδεικτικό πίνακα επιλέξιμων κλάδων. Ήθελα να ρωτήσω αν αποτελεί επιλέξιμο ΚΑΔ το 20.59.59.01

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 1.1: βιολογική γεωργία ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013

Δράση 1.1: βιολογική γεωργία ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 Άξονας 2 : Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος διαχείριση των φυσικών πόρων Μέτρο 2.1.4 : Γεωργό-περιβαλλοντικές ενισχύσεις Δράση 1.1: βιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Aίτηση υποψήφιου για συμμετοχή στο Σχέδιο «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Ελευσίνας»

Aίτηση υποψήφιου για συμμετοχή στο Σχέδιο «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Ελευσίνας» Aίτηση υποψήφιου για συμμετοχή στο Σχέδιο ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΦΥΛΟ ΑΝΔΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ../../.. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ:../../.. ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

που υλοποιεί η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

που υλοποιεί η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑ» που υλοποιεί η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχεία διαδικασία χορήγησης Άδειας Μετανάστευσης σε υπηκόους τρίτων χωρών που επενδύουν στην Κύπρο

Ταχεία διαδικασία χορήγησης Άδειας Μετανάστευσης σε υπηκόους τρίτων χωρών που επενδύουν στην Κύπρο Ταχεία διαδικασία χορήγησης Άδειας Μετανάστευσης σε υπηκόους τρίτων χωρών που επενδύουν στην Κύπρο Απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών - 7 Μαΐου 2013 www.bakertillyklitou.com Αναθεώρηση κριτηρίων που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. «ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.» ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1 ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ».

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ». (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννινα, 03/03/2015. Αριθμός Πρωτοκόλλου: Φ9Ε/340

Ιωάννινα, 03/03/2015. Αριθμός Πρωτοκόλλου: Φ9Ε/340 Ιωάννινα, 03/03/2015 Αριθμός Πρωτοκόλλου: Φ9Ε/340 Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας - 6 ο Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου, εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» στο πλαίσιο υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Π.Ε. Ζακύνθου Δ/νση Ανάπτυξης Ζακύνθου Τμήμα Γραμματείας

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Π.Ε. Ζακύνθου Δ/νση Ανάπτυξης Ζακύνθου Τμήμα Γραμματείας ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Σ2 Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 2015 (Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015) ΦΕΚ Β' 393/21-02-2013 +

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 2015 (Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015) ΦΕΚ Β' 393/21-02-2013 + ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 2015 (Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015) ΦΕΚ Β' 393/21-02-2013 + 1. Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου (χορηγείται από την υπηρεσία). Σε περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΦΒ-ΒΥ3 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΦΒ-ΒΥ3 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ, 20/8/2013 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.: 16609 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα ΜΟΝΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ & ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ & ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ & ΕΠΙΛΟΓΗΣ Α/Α ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 1 1.1 Τίτλος ιδιοκτησίας : Ανάλογα µε την περίπτωση προσκοµίζονται κάποια από τα παραπάνω δικαιολογητικά. Τίτλοι κυριότητας : 1. συµβόλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ. Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ. Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα ΚΕΝΤΡΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα Μυτιλήνη 31.03.2015 Το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα καταβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΚΟΠΟΣ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΚΟΠΟΣ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ομάδες Στόχου Η Πράξη απευθύνεται στις ακόλουθες ομάδες στόχου: Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΡΑΞΗ: «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» από τη Δικαιούχο Α.Σ. «Δίκτυο για

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου σχολών αντίστοιχης ειδικότητας της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

(Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου σχολών αντίστοιχης ειδικότητας της ημεδαπής ή αλλοδαπής. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Δ2) ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 3

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 3 ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 3 Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήματος:

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική Προκήρυξη Προγράμματος Χορηγίας της Αμοιρίδης-Σαββίδης ΑΕ σε πρωτοετείς φοιτητές 2015

Αναλυτική Προκήρυξη Προγράμματος Χορηγίας της Αμοιρίδης-Σαββίδης ΑΕ σε πρωτοετείς φοιτητές 2015 Αναλυτική Προκήρυξη Προγράμματος Χορηγίας της Αμοιρίδης-Σαββίδης ΑΕ σε πρωτοετείς φοιτητές 2015 Η Αμοιρίδης-Σαββίδης ΑΕ, προκηρύσσει πενήντα (50) χορηγίες σε πρωτοετείς φοιτητές στην Ελλάδα για το ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ / ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ Ονοματεπώνυμο.. Δ/νση.. ΠΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Φ.Μ... Παρακαλώ να μου χορηγήσετε άδεια ΔΟΥ.. ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ Πράξη: Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την διασύνδεση με την αγορά εργασίας των αποφοίτων ΙΕΚ, ΕΠΑΣ και ΕΠΑΛ (κωδικός ΟΠΣ 491402) ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ Πράξη: Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την διασύνδεση με την αγορά εργασίας των αποφοίτων ΙΕΚ, ΕΠΑΣ και ΕΠΑΛ (κωδικός ΟΠΣ 491402) ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2 Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ως τις 19/07/2013

2 Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ως τις 19/07/2013 Θεσσαλονίκη, 30-05-2013 Α.Π.: 39 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΑΝΑΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΛΛΑ» ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ταχ. Διεύθυνση: ΣΑΚΕΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 14, ΕΔΕΣΣΑ Τ.Κ.: 58200 Τηλέφωνο: 2381024858 Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΑΜΑΡΥΣΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ»

Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΑΜΑΡΥΣΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ» ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΑΜΑΡΥΣΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ» Η πράξη Ολοκληρωμένη Τοπική Δράση για την Κοινωνική και Εργασιακή Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικά Ομάδων του Δήμου Αμαρουσίου υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δράσεις κατάρτισης & στήριξης ανέργων με κατεύθυνση στην προώθηση της καινοτομίας και της εξωστρέφειας των τοπικών επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΗΛΙΟΣ» προσκαλεί

1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΗΛΙΟΣ» προσκαλεί Πάτρα, 18/12/2013 1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη προσκαλεί τους-τις ενδιαφερόμενους-ες που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις (βλ. ενότητα 4) για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.1 Παράρτηµα II, του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006

Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.1 Παράρτηµα II, του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006 5.3.2.1.1. Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά µειονεκτήµατα ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά µειονεκτήµατα ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία :

Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία : Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία : ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20... κατά το άρθρο 2 του ν.3213 / 2003 Όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 223 του ν.4281/2014 (Φ.Ε.Κ. Α 160/8.8.2014)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις ως προς την ταξινόμηση - χορήγηση άδειας κυκλοφορίας σε ΦΙΧ αγροτικά αυτοκίνητα»

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις ως προς την ταξινόμηση - χορήγηση άδειας κυκλοφορίας σε ΦΙΧ αγροτικά αυτοκίνητα» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12 / 4 / 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμ. Πρωτ. : Β2 427/473 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΣ: 1. Περιφερειακές Yπηρεσίες Δ/ΝΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 1. Το έντυπο «ΜΗΤΡΩΟ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΟΑΕ ΛΑΕΚ» (εκτυπώνεται η σελίδα 11 του παρόντος αρχείου) 2. Έντυπη αίτηση (εκτυπώνεται η σελίδα 12 του παρόντος αρχείου) 3. Φωτοτυπία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ: Το επίδομα καταβάλλεται στους προπτυχιακούς φοιτητές των Ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, 22/10/2013

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, 22/10/2013 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, 22/10/2013 Αρ. Πρωτ: 112999 ΠΡΟΣ : ΩΣ Π. Δ. ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΙΙΙ, ΤΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση: Σαπφούς 12, Αθήνα, Αθήνα, 4-02-2012 Ταχ. Κώδικας: 105 53 Αρ. Πρωτ. 599 Τηλέφωνο: 210-3213150 Fax: 210-3213850

Ταχ. Διεύθυνση: Σαπφούς 12, Αθήνα, Αθήνα, 4-02-2012 Ταχ. Κώδικας: 105 53 Αρ. Πρωτ. 599 Τηλέφωνο: 210-3213150 Fax: 210-3213850 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ Γ Ι Α Τ Η Ν Π Ρ Ο Σ Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο Υ Το μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Γιατροί του Κόσμου Ελληνική Αντιπροσωπεία» στο πλαίσιο της Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Για την στελέχωση του Κοινωνικού Φαρμακείου καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι να υποβάλλουν αίτηση για τις εξής ειδικότητες:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Για την στελέχωση του Κοινωνικού Φαρμακείου καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι να υποβάλλουν αίτηση για τις εξής ειδικότητες: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ στο πλαίσιο της Απόφασης Πράξης με υπ αριθ: 2.17324/6.4112/31-07-2012 με τίτλο «ΠΟΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιούχος: Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας Μαρούσι, 25/06/2015

Δικαιούχος: Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας  Μαρούσι, 25/06/2015 Δικαιούχος: Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας Διεύθυνση: Παλαιολόγου 9, Μαρούσι, 15124 Τηλέφωνο: 2132031930-9 Fax: 2132031950, 2106146421 Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: info@eddyppy.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Αθήνα, 28/02/2014 Αρ.Αποφ. :60 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.) στο πλαίσιο της συμμετοχής του ως Συντονιστής- Εταίρος στην Αναπτυξιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ H ΚΛΙΜΑΚΑ στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Αθηναίων» (MIS 377099) η οποία υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο8ν.1599/1986)

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο8ν.1599/1986) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο8ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για Ανέργους έως 29 ετών»

Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για Ανέργους έως 29 ετών» Ποιος είναι ο τίτλος της δράσης Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για Ανέργους έως 29 ετών» Ποιο είναι το αντικείμενο του προγράμματος Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή σε άνεργους νέους ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α Ανακοινώνει

Η ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α Ανακοινώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ταχ. Δ/νση Κλεισόβης 12 Τ.Κ. 106 77, Αθήνα Τηλέφωνο: 210 3303060 e- mail: info@epeksa.gr Αθήνα, 11/03/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 79 Η ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Μ Ο Σ Τ Α Ν Α Γ Ρ Α Σ

Δ Η Μ Ο Σ Τ Α Ν Α Γ Ρ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Τ Α Ν Α Γ Ρ Α Σ Ξεκινούν στις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου οι αιτήσεις στον ΟΑΕΔ για την Κοινωφελή Εργασία στους δήμους και περιφέρειες, με σύμβαση 5 μηνων ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ, 2013 Α. Γενικά...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ. για συμμετοχή στην Πράξη:

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ. για συμμετοχή στην Πράξη: Α.Σ. ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ Τράιμπερ 4 και Σωνιέρου, Αθήνα Τ.Κ. 104 38 Πλ. Βάθης 210. 88.18.946 210.52.45.302 Ημερομηνία:./ /. Αρ. Αίτησης:./ 2013 horizonsline12@gmail.com ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ για συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 6 Απριλίου 2015 Αρ. Πρωτ. Ε.Ι.Π.:1026 Αρ. Πρωτ. Διαύγειας: 361 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΧΙΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΧΙΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΧΙΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Χατζηφραγκούλη Ανδρεάδη 67, ΤΚ 82200, Βροντάδος, Χίος ΤΗΛ: 22710 93364, ΦΑΞ: 22710 93760 e-mail: chios-eko@gmail.com Πληροφορίες: www.chios-eko.gr Αίτηση υποψήφιου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 13-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 4230/128327 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΦΕΚ: 2897/τ. Β / 29-10-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. Τμήμα: Δημοσίων & Ιδιωτικών Επενδύσεων Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20... κατά το άρθρο 2 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20... κατά το άρθρο 2 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία : ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20... κατά το άρθρο 2 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Παραλήπτης της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ3Β-ΒΔΡ. Τηλέφωνο : 210 5275230 Fax : 210 5275268

ΑΔΑ: ΒΙΗ3Β-ΒΔΡ. Τηλέφωνο : 210 5275230 Fax : 210 5275268 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία: 11-3-2014 Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Α Γ Ρ Ο Τ Ι Κ Η Σ Αριθ. πρωτ.: 5639 Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ & Τ Ρ Ο Φ Ι Μ Ω Ν ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 Α Ξ Ο Ν Α Σ 2 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 Α Ξ Ο Ν Α Σ 2 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013»

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013» ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013» ΑΘΗΝΑ 2013 ΜΕΡΟΣ Α : ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ A: ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΑΞΗΣ ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ (Ο.Π.Σ.A.Α.)* ΚΩΔ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ.Α.: ΩΥΣΒΒ-Χ9Λ Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ. Έχοντας υπόψη:

Α.Δ.Α.: ΩΥΣΒΒ-Χ9Λ Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ. Έχοντας υπόψη: Α.Δ.Α.: ΩΥΣΒΒ-Χ9Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 02 / 10 / 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π. : 19534 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Ν.ΡΕΘΥΜΝΟΥ «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ»

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Ν.ΡΕΘΥΜΝΟΥ «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» Αναπτυξιακή Σύμπραξη Ν. Ρεθύμνου «Δίκτυο Αλληλεγγύης» - Έντυπο αίτησης Σελίδα 1 από 7 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Ν.ΡΕΘΥΜΝΟΥ «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» Αίτηση υποψήφιου για συμμετοχή στο Τοπικό Σχέδιο Δράσης : ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΡΕΙΑ Α.Μ.Κ.Ε. στο πλαίσιο της Απόφασης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΘΕΜΑ: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ναύπλιο, 28-1-2014 Αριθμ.πρωτ:690 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uop.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ σε ΑΝΕΡΓΟΥΣ & ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ σε ΑΝΕΡΓΟΥΣ & ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ σε ΑΝΕΡΓΟΥΣ & ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ H ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ» στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης : Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Μετά την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δημοσιεύθηκε η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση στην εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

2. To Π.Δ. 402/88 (ΦΕΚ 187/Α/26.8.1988) «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας», όπως. Αθήνα, 8 Απριλίου 2009 Αριθ. πρωτ.: 2974 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

2. To Π.Δ. 402/88 (ΦΕΚ 187/Α/26.8.1988) «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας», όπως. Αθήνα, 8 Απριλίου 2009 Αριθ. πρωτ.: 2974 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 8 Απριλίου 2009 Αριθ. πρωτ.: 2974 Αρίθ. Απόφασης: 710 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα