Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020"

Transcript

1 Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου Ένα από τα επτά Τομεακά/ Εθνικά Επιχειρησιακά Προγράμματα με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ). Η στρατηγική του εντάσσεται στη δεύτερη χρηματοδοτική προτεραιότητα του ΕΣΠΑ αναφορικά με την «ανάπτυξη και την αξιοποίηση ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και την ενεργό κοινωνική ενσωμάτωση», με γνώμονα την επίτευξη των στόχων της δεκαετούς Στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ευρώπη 2020», για μία έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. 1

2 Το Ε.Π. θα υλοποιηθεί σε εθνικό επίπεδο και καλύπτει το σύνολο των περιφερειών της χώρας, όπως αυτές κατηγοριοποιούνται: (α) Περισσότερο αναπτυγμένες (Αττική, Νότιο Αιγαίο) (β) Περιφέρειες σε μετάβαση (Δυτική Μακεδονία, Στερεά Ελλάδα, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη) (γ) Λιγότερο Ανεπτυγμένες (Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα) Το νέο Πρόγραμμα στοχεύει: στη μείωση της ανεργίας στη δημιουργία βιώσιμης απασχόλησης στη διαμόρφωση ποιοτικών δυνατοτήτων εκπαίδευσης στη σύνδεση των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και στην υποστήριξη της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας. 2

3 Στόχοι ευρωπαϊκής στρατηγικής για το 2020 Στόχοι «Ευρώπη 2020» Υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα Στόχοι της χώρας για το 2020 Ποσοστό 64% (2010) απασχόλησης 75% 59,9% (2011) (ηλικίες 20-64) 55,3% (2012) 70% Πρόωρη 13,7% (2010) εγκατάλειψη κάτω από 10% 13,1% (2011) 9,7% του σχολείου (%) 11,4% (2012) Ολοκλήρωση Τουλάχιστον 40% 28,4% (2010) τριτοβάθμιας των νέων ηλικίας 28,9% (2011) 32% εκπαίδευσης (%) ετών 30,9% (2012) Μείωση αριθμού (2008) ατόμων σε κατάσταση ή (2010) σε κίνδυνο φτώχειας ή αποκλεισμού 20 εκατομμύρια (2011) (2012) (Στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ ) Πηγή: Eurostat 3

4 Το Ε.Π. θα υλοποιηθεί μέσα από τους Άξονες Προτεραιότητας (Α.Π.): Α.Π.1: Βελτίωση Προοπτικών Απασχόλησης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού. Α.Π.2: Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση των Νέων έως 29 ετών. Α.Π.3: Βελτίωση της Ποιότητας και της Αποτελεσματικότητας του Εκπαιδευτικού Συστήματος και Ενίσχυση της Έρευνας και της Καινοτομίας. Α.Π.4: Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και Βελτίωση της Συνάφειας της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Αγορά Εργασίας. Α.Π.5: Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής Ε.Π. 4

5 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ε.Π. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΉ ΣΥΝΔΡΟΜΉ ( ) ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ( ) Α.Π ,00 ΕΚΤ ,00 Α.Π ,00 ΕΚΤ & ΠΑΝ ,00 Α.Π ,00 ΕΚΤ ,00 Α.Π ,00 ΕΚΤ ,00 Α.Π ,00 ΕΚΤ ,00 ΣΥΝΟΛΟ Ε.Π ,00 ΕΚΤ & ΠΑΝ ,00 Η Κοινοτική Συνδρομή Ε.Κ.Τ. ανέρχεται σε ,00 ( ) και το ειδικό κονδύλι της Π.Α.Ν. σε ,00 ( ). 5

6 Α.Π. ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Ο Α.Π.: 1 & 2 αφορά την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή και εξυπηρετεί τους Θεματικούς Στόχους (Θ.Σ.): 8: «Προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης υψηλής ποιότητας και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων». 9: «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας». Ο Α.Π.: 3 & 4 αφορά την εκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση και εξυπηρετεί τον Θ.Σ.: 10: «Επένδυση στην εκπαίδευση, κατάρτιση και επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση». 6

7 Α.Π./Θ.Σ. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ Α.Π.1 Θ.Σ. 8 και 9 Α.Π.2 Θ.Σ Πρόσβαση στην Απασχόληση για αναζητούντες θέση εργασίας και οικονομικά μη ενεργά άτομα, συμπεριλαμβανομένων και των μακροχρόνια ανέργων και των ατόμων που έχουν αποκοπεί επί μακρόν από την αγορά εργασίας, μέσω επίσης τοπικών πρωτοβουλιών για την απασχόληση και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών σε όλους τους τομείς, μεταξύ άλλων όσον αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση, την εξέλιξη της επαγγελματικής σταδιοδρομίας, τη συμφιλίωση της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής και την προώθηση της ίσης αμοιβής για ίση εργασία Εκσυγχρονισμός και ενίσχυση των θεσμών της αγοράς εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειών για τη βελτίωση της διακρατικής κινητικότητας των εργαζομένων Προώθηση της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας Βιώσιμη ένταξη στην αγορά εργασίας των νέων, ειδικότερα για αυτούς που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων των νέων που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού και των νέων από περιθωριοποιημένες κοινότητες, μεταξύ άλλων μέσω της εφαρμογής της «εγγύησης για τη νεολαία». 7

8 Α.Π.3 Θ.Σ Μείωση και αποτροπή της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και προαγωγή της ισότιμης πρόσβασης σε καλής ποιότητας προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένων δυνατοτήτων τυπικής, άτυπης, μη τυπικής μάθησης για την επανένταξη στην εκπαίδευση και κατάρτιση Βελτίωση της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και της πρόσβασης στην τριτοβάθμια και ισοδύναμη με αυτήν εκπαίδευση, με σκοπό την βελτίωση των επιπέδων φοίτησης και επιτυχίας, ειδικά για μειονεκτούντα άτομα Βελτίωση της ίσης πρόσβασης στη διά βίου μάθηση για όλες τις ηλικιακές ομάδες σε τυπική, άτυπη και μη τυπική μορφή, την αναβάθμιση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του εργατικού δυναμικού και την προώθηση ευέλικτων δυνατοτήτων μάθησης, μεταξύ άλλων μέσω του επαγγελματικού προσανατολισμού και της αναγνώρισης των αποκτώμενων ικανοτήτων. Α.Π.4 Θ.Σ Βελτίωση της συνάφειας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας, τη διευκόλυνση της μετάβασης από την εκπαίδευση στη εργασία και της βελτίωσης των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και της ποιότητάς τους, μεταξύ άλλων μέσω μηχανισμών πρόβλεψης των αναγκών σε δεξιότητες, την προσαρμογή των προγραμμάτων σπουδών και την καθιέρωση και ανάπτυξη συστημάτων μάθησης με βάση την εργασία, συμπεριλαμβανομένων διττών συστημάτων μάθησης και μαθητείας. 8

9 ΑΝΑΛΥΣΗ Α.Π. ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑ Θ.Σ. ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Α.Π.1 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Π.1- Ειδικός Στόχος 8.1 (i): «Αύξηση της απασχόλησης ανέργων, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων και των ατόμων που πλήττονται δυσμενέστερα από τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης, μέσω στοχευμένων προγραμμάτων προώθησης στην απασχόληση» Προγράμματα δημιουργίας Νέων Θέσεων Εργασίας στον ιδιωτικό τομέα για ανέργους και για ειδικές ομάδες ανέργων. Προγράμματα «Κοινωφελούς εργασίας» που αφορούν στην τοποθέτηση μακροχρόνια ανέργων, ανέργων μελών μονογονεϊκών οικογενειών, ανέργων-μελών οικογενειών ανέργων, σε Δήμους, Περιφέρειες ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες για την κάλυψη κοινωνικών αναγκών. 9

10 Α.Π.1 - Ειδικός Στόχος 8.1 (ii): «Αύξηση του αριθμού των ανέργων που συμμετέχουν σε πιστοποιημένα προγράμματα κατάρτισης, ιδίως σε τομείς Αιχμής» Στοχευμένα Προγράμματα κατάρτισης - σε κλάδους αιχμής της ελληνικής οικονομίας, που οδηγούν σε πιστοποίηση. Επιταγή κατάρτισης ανέργων σε τομείς οικονομικής δραστηριότητας με υποχρεωτική εγγυημένη απασχόληση. Βασικοί ωφελούμενοι (ομάδες στόχος) ενδεικτικά: Μακροχρόνια άνεργοι Άνεργοι με χαμηλά τυπικά προσόντα Άνεργοι που ανήκουν σε νοικοκυριά ανέργων Άνεργοι που ανήκουν σε ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού (π.χ. μονογονεϊκές οικογένειες, άτομα με αναπηρία κλπ.) 10

11 Α.Π.1 - Ειδικός Στόχος 8.4 (i): «Ενίσχυση της συμφιλίωσης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» Προγράμματα για την εναρμόνιση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Μητέρες με αυξημένες οικογενειακές υποχρεώσεις οι οποίες εργάζονται ως μισθωτές στον ιδιωτικό τομέα, ή αυτοαπασχολούμενες ή άνεργες. Άνδρες που έχουν την επιμέλεια των παιδιών τους. Α.Π.1 - Ειδικός Στόχος 8.4 (ii) :«Προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών στην απασχόληση και την εξέλιξη της επαγγελματικής σταδιοδρομίας» Προγράμματα για την προώθηση της ισότητας των φύλων στις επιχειρήσεις. Γυναίκες εργαζόμενες 11

12 Α.Π.1 - Ειδικός Στόχος 8.7 (i): «Ενδυνάμωση των θεσμών της αγοράς εργασίας» Συστημικές παρεμβάσεις που αφορούν στον ΟΑΕΔ. Παρεμβάσεις υποστήριξης της υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Υλοποίησης του Προγράμματος Εγγυήσεων για τη Νεολαία. Υποστήριξη της υπηρεσίας EURES του ΟΑΕΔ. Ανάγκες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας( ΣΕΠΕ), για την εφαρμογή προγραμμάτων και παρεμβάσεων σε επίπεδο δομών, λειτουργιών και διαδικασιών. Περαιτέρω Ανάπτυξη και Εφαρμογή Ολοκληρωμένου Συστήματος διάγνωσης για τον Καθορισμό των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας Πολιτικές κοινωνικής ένταξης. Συνέχιση της εκπόνησης και εφαρμογής του απαιτούμενου θεσμικού, κανονιστικού, διοικητικού και δημοσιονομικού πλαισίου για την προώθηση της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Παρεμβάσεις για την ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας των κοινωνικών εταιρών ή/και των φορέων της κοινωνίας των πολιτών. 12

13 Α.Π.1 - Ειδικός στόχος 9.5 (i): «Ενίσχυση της σύστασης και λειτουργίας βιώσιμων κοινωνικών επιχειρήσεων» Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για την ανάπτυξη Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Ε.Π.) - Λειτουργία Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης της ανάπτυξης και προώθησης των ΚΟιν.Σ.Ε.Π (αποτελεί εμπροσθοβαρή δράση). Ενίσχυση για την έναρξη δραστηριότητας και τη λειτουργία των Κοιν.Σ.Ε.Π, μέσω επιχορηγήσεων ή/και με την αξιοποίηση νέων χρηματοδοτικών εργαλείων. Ευπαθείς ομάδες πληθυσμού (ευάλωτες και ειδικές ομάδες πληθυσμού) 13

14 Α.Π.2 ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ Α.Π.2 - Ειδικός στόχος 8.2 (i): «Αύξηση της απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης και βελτίωση των δεξιοτήτων των νέων έως 29 ετών» Παροχής κατάρτισης, εκπαίδευσης, μαθητείας, για τη βελτίωση των προσόντων και δεξιοτήτων με στόχο την ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας. Απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ή και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας Επιχειρηματικότητας, κοινωνικής επιχειρηματικότητας, για την υποστήριξη νέων επιχειρηματιών και προώθηση της αυτοαπασχόλησης. Ολοκληρωμένης παρέμβασης κατάρτισης ή απασχόλησης (δημιουργία νέων θέσεων εργασίας) ή/και αυτό-απασχόλησης, έγκαιρη παρέμβαση για την πρόληψη της νεανικής ανεργίας, την είσοδο στην αγορά εργασίας για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας- οικονομική υποστήριξη των ωφελουμένων. Νέοι ετών 14

15 Α.Π.3 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Α.Π.3 - Ειδικός Στόχος 10.1 (i): «Μείωση της Πρόωρης Εγκατάλειψης του Σχολείου, ιδίως σε γεωγραφικές περιοχές με υψηλά ποσοστά» Διαπολιτισμική εκπαίδευση - Ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικής για την καταπολέμηση της σχολικής διαρροής και τη μείωση του ποσοστού πρόωρης εγκατάλειψης της σχολικής εκπαίδευσης. Ενίσχυση της πρόσβασης και ένταξης στην εκπαίδευση για τις Ευάλωτες Κοινωνικά Ομάδες (Μετανάστες, Ρομά, μονογονεϊκές, ΖΕΠ κλπ.) και για συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές. Βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης και της ισότιμης πρόσβασης σε καλής ποιότητας εκπαίδευση, κυρίως με τη συνέχιση της πρωτοβουλίας του «Νέου Σχολείου». Μαθητές α βάθμιας εκπαίδευσης Μαθητές β βάθμιας εκπαίδευσης Μαθητές από Ευάλωτες Κοινωνικά Ομάδες Μαθητές με αναπηρία 15

16 Α.Π.3 - Ειδικός Στόχος 10.1 (ii): «Ενίσχυση των δομών και της ποιότητας της α βάθμιας και β βάθμιας εκπαίδευσης Αύξηση των σχολικών μονάδων που λειτουργούν στο πλαίσιο του Νέου Σχολείου» «Νέο Σχολείο - Σχολείο του 21ου αιώνα» - συνέχιση και επέκταση της μεταρρύθμισης στα Γυμνάσια και αναβάθμιση του θεσμού του ολοήμερου σχολείου. Ανάπτυξη ή/και αναβάθμιση προγραμμάτων σπουδών - Προμήθεια / παραγωγή βιβλίων και εκπαιδευτικού υλικού. «Ψηφιακό Σχολείο» - Δημιουργία, διάθεση και αξιοποίηση ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων των ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων (ΑΕΠ). Ειδικής αγωγής Παράλληλη στήριξη ΑΜΕΑ. Αυτοαξιολόγηση σχολικών μονάδων ΑΔΙΠΔΕ. Εφαρμογή νέων αναμορφωμένων προγραμμάτων σπουδών και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε αντικείμενα που συνδέονται με τις αλλαγές στα Προγράμματα Σπουδών. Αξιοποίηση των ΤΠΕ και των ψηφιακών εργαλείων στο πλαίσιο του «Ψηφιακού Σχολείου», με τη δημιουργία, διάθεση και αξιοποίηση ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου συμπεριλαμβανομένων των ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων (ΑΕΠ). Μαθητές α βάθμιας εκπαίδευσης Μαθητές β βάθμιας εκπαίδευσης Μαθητές από Ευάλωτες Κοινωνικά Ομάδες Μαθητές με αναπηρία 16

17 Α.Π.3 - Ειδικός Στόχος 10.1 (iii): «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός των γνώσεων και των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών» Δράσεις επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στην χρήση και την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Δράσεις επιμόρφωσης ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού για ΑΜΕΑ. Ενίσχυσης της προσχολικής εκπαίδευσης των παιδιών 4-6 ετών. Εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Α.Π.3 - Ειδικός Στόχος 10.1 (iv): «Αύξηση της συμμετοχής των παιδιών 4-6 στην προσχολική εκπαίδευση» Ενίσχυση και διεύρυνση των δομών και της ποιότητας της προσχολικής εκπαίδευσης. Παιδιά προσχολικής ηλικίας (4-6 ετών) 17

18 Α.Π.3 - Ειδικός Στόχος 10.2 (i): «Αύξηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων για την έγκαιρη ολοκλήρωση των σπουδών και την ισότιμη συμμετοχή των ΑΜΕΑ και ατόμων από ΕΚΟ και χαμηλές εισοδηματικές τάξεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση» Ενίσχυση και διεύρυνση συστημάτων υποστήριξης των σπουδαστών και φοιτητών (υποτροφίες, επιδοτούμενα δάνεια, επιδότηση ενοικίου, κλπ) και χρήση πρόσθετων μη χρηματικών ευεργετημάτων για την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Υποστήριξη φοιτητών και σπουδαστών ΑΜΕΑ και ΕΚΟ. Αξιολόγηση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΜΟΔΙΠ / ΑΔΙΠ). Φοιτητές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φοιτητές με αναπηρία Φοιτητές από ΕΚΟ 18

19 Α.Π.3 - Ειδικός Στόχος 10.2 (ii): «Ενδυνάμωση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού» Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας και ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης προγραμμάτων μεταπτυχιακής, διδακτορικής και μεταδιδακτορικής έρευνας Δικτύωση. Γραφεία Μεταφοράς Τεχνολογίας. Ερευνητές Υποψήφιοι διδάκτορες Μεταδιδακτορικοί ερευνητές Α.Π.3 - Ειδικός Στόχος 10.2 (iii): «Αύξηση των συνεργασιών των Ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με τον επιχειρηματικό κόσμο» Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με αναμόρφωση προγραμμάτων. Δράσεις συμβουλευτικής και ενίσχυσης της σύνδεσης μεταξύ της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των επιχειρήσεων. Φοιτητές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεταπτυχιακοί και Διδακτορικοί Φοιτητές 19

20 Α.Π.4 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Π.4 - Ειδικός Στόχος 10.3 (i): «Αύξηση της ποιότητας και της ελκυστικότητας της δια βίου μάθησης και της συμμετοχής σε αυτή του πληθυσμού ( ετών), με πιστοποίηση προσόντων και διασύνδεση τυπικής, μη τυπικής και άτυπης μάθησης» Διεύρυνση του θεσμού των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας. Δράσεις Διά Βίου Μάθησης (Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Δήμοι). Περαιτέρω ανάπτυξη του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων. Περαιτέρω ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Πιστοποίησης Προσόντων μη τυπικής και άτυπης μάθησης. Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων για τη συσσώρευση και μεταφορά διδακτικών μονάδων (ECTS, ECVET). 20

21 Αναβάθμιση & Ανασχεδιασμός των Επαγγελματικών Περιγραμμάτων. Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης, αξιολόγηση, πιστοποίηση και αναγνώριση των μαθησιακών αποτελεσμάτων ΔΒΜ Ανάπτυξη πλαισίου κινήτρων για την αύξηση της συμμετοχής στην δια βίου εκπαίδευση. Εφαρμογή εθνικού συστήματος διασφάλισης ποιότητας και διαδικασιών αξιολόγησης στη δια βίου μάθηση και στη δια βίου ΣΥΕΠ. Γενικός πληθυσμός ετών Άνεργοι Άτομα από ΕΚΟ ΑμεΑ Μετανάστες 21

22 Α.Π.4 - Ειδικός Στόχος 10.4 (i): «Αναβάθμιση των προγραμμάτων σπουδών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Αύξηση των μαθητών / σπουδαστών / αποφοίτων που συμμετέχουν σε προγράμματα μαθητείας» Ανασχεδιασμός των Προγραμμάτων Μαθητείας για 150 ειδικότητες/επαγγέλματα. Εκπόνηση / Αναβάθμιση Προγραμμάτων σε όλες τις ειδικότητες των ΣΕΚ, των ΙΕΚ και αναβάθμιση της διδακτέας ύλης και των εγχειριδίων των ειδικοτήτων του ΕΠΑΛ. Εκστρατεία Ενημέρωσης & Ευαισθητοποίησης των Νέων για την Επαγγελματική Εκπαίδευση & Κατάρτιση. Πρακτική άσκηση Ναυτικών Ακαδημιών. 22

23 Ανάπτυξη & εφαρμογή προγραμμάτων Μαθητείας στους αποφοίτους ΕΠΑΛ. Ανάπτυξη & εφαρμογή προγραμμάτων Μαθητείας στους αποφοίτους ΙΕΚ. Λειτουργία των ΣΕΚ Ανάπτυξη & εφαρμογή Προγραμμάτων Μαθητείας σε όλους τους φοιτούντες σε ΣΕΚ. Σπουδαστές ΣΕΚ, Απόφοιτοι ΙΕΚ, Μαθητές/απόφοιτοι ΕΠΑΛ Φοιτητές Ναυτικών Ακαδημιών, Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων κλπ. 23

24 ΑΠ 5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ενδεικτικοί Τύποι Δράσεων: Ενέργειες για την προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Αξιολόγηση και Μελέτες, Εμπειρογνωμοσύνες, Τεχνικοί Σύμβουλοι. Ενέργειες Πληροφόρησης και Επικοινωνίας. Πηγή Πληροφόρησης : Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ), επίσημη υποβολή στην Ε.Ε. μέσω SFC (17/07/2014): 24

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL. 2014GR05M9OP001 Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL. 2014GR05M9OP001 Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση CCI Title OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL Version 1.1 First year 2014 Last year 2020 Eligible from Eligible until EC decision number EC decision date MS amending decision

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

αντιμετώπιση των υψηλών ποσοστών ανεργίας των νέων αποτελεί κεντρική προτεραιότητα των θεσμικών οργάνων και των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

αντιμετώπιση των υψηλών ποσοστών ανεργίας των νέων αποτελεί κεντρική προτεραιότητα των θεσμικών οργάνων και των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκή Ένωση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ αντιμετώπιση των υψηλών ποσοστών ανεργίας των νέων αποτελεί κεντρική προτεραιότητα των θεσμικών οργάνων και των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ

ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ Το Ελληνικό Σχέδιο Δράσης Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Διεύθυνση Απασχόλησης Μάιος 2014 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Ελλάδα, μετά από 6 συνεχόμενες χρονιές οικονομικής ύφεσης

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακή Στρατηγική Περιόδου

Αναπτυξιακή Στρατηγική Περιόδου ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Αναπτυξιακή Στρατηγική Περιόδου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Αναπτυξιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ (2007-2009)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ (2007-2009) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΠΣ 2000-2006 ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λεωφ. Κηφισίας 100 & Μαραθωνοδρόμου 83 151 25 Μαρούσι Τηλ.: 210 67 25 966, Fax: 210 67 25 972 e-mail: remaco@remaco.gr, Web: www.remaco.

Λεωφ. Κηφισίας 100 & Μαραθωνοδρόμου 83 151 25 Μαρούσι Τηλ.: 210 67 25 966, Fax: 210 67 25 972 e-mail: remaco@remaco.gr, Web: www.remaco. Λεωφ. Κηφισίας 100 & Μαραθωνοδρόμου 83 151 25 Μαρούσι Τηλ.: 210 67 25 966, Fax: 210 67 25 972 e-mail: remaco@remaco.gr, Web: www.remaco.gr ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ «Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014 2020

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014 2020 Περιφέρεια Θεσσαλίας ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014 2020 Λάρισα, 20 3 2014 Συνοπτικές κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Κύριοι άξονες 1. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ 2014 2020 ΔΕΚEMΒΡΙΟΣ 2014 v.1.2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ταυτότητα Επιχειρησιακού Προγράμματος...8 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...9

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2007-2013 ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΟΡΑΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΔΙΩΞΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Το κείμενο που παρουσιάζεται είναι μια συνοπτική περιγραφή των δράσεων του ΠΕΠ Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο 2: α. Περιφερειακό Στρατηγικό Σχέδιο Κοινωνικής Ένταξης. Ιούνιος 2015. Φαρμακίδου 10, 34100, Χαλκίδα Τηλ. 22210 86050 Fax.

Παραδοτέο 2: α. Περιφερειακό Στρατηγικό Σχέδιο Κοινωνικής Ένταξης. Ιούνιος 2015. Φαρμακίδου 10, 34100, Χαλκίδα Τηλ. 22210 86050 Fax. Ελληνική Δημοκρατία Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρωπαϊκή Επιτροπή Περιφερειακή Στρατηγική Προώθησης της Κοινωνικής Ένταξης, Καταπολέμησης της Φτώχειας & κάθε μορφής Διακρίσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. Στρατηγικός Στόχος του ΕΠΑνΕΚ:

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. Στρατηγικός Στόχος του ΕΠΑνΕΚ: ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 Στρατηγικός Στόχος του ΕΠΑνΕΚ: «η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, της μετάβασης στην ποιοτική επιχειρηματικότητα με αιχμή την καινοτομία και την

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Γ.1: Έκθεση Αξιολόγησης για την υποβολή πρότασης αναθεώρησης του Προγράμματος

Παραδοτέο Γ.1: Έκθεση Αξιολόγησης για την υποβολή πρότασης αναθεώρησης του Προγράμματος υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του έργου ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ON-GOING) ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΣ 3 Σεπτεμβρίου 2012 Πίνακας Περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων»

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» του Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. 2007-2013 (κωδ. ΟΠΣ 393311) Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων Η συμβολή του ΕΚΤ στην επιτυχή εφαρμογή της Σύστασης «ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΣΤΑ ΠΑΙ ΙΑ: ΣΠΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΤΗΣ ΜΕΙΟΝΕΞΙΑΣ» Σταματία Παπούλια Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού & Παρακολούθησης ράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2008 ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2011-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2011-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2011-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1. Οι γενικοί και ειδικοί στόχοι του προγράμματος διά βίου μάθησης...5 2. Γενικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Αλυκές Ποταμού (Kτίρια Μαρκεζίνη) 49100-Κέρκυρα

Αλυκές Ποταμού (Kτίρια Μαρκεζίνη) 49100-Κέρκυρα Λεωφ. Κηφισίας 100 & Μαραθωνοδρόμου 83 151 25 Μαρούσι Τηλ.: 210 67 25 966, Fax: 210 67 25 972 e-mail: remaco@remaco.gr, Web: www.remaco.gr ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αλυκές Ποταμού

Διαβάστε περισσότερα

1.4. Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΠ: AΞΟΝΕΣ

1.4. Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΠ: AΞΟΝΕΣ 1.4. Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΠ: AΞΟΝΕΣ Η εθνική στρατηγική ανάπτυξης της εκπαίδευσης, που περιγράφεται στο ΚΠΣ, αποτέλεσε τη βάση για το σχεδιασμό του παρόντος Επιχειρησιακού Προγράμματος. Επιχειρεί να αντιμετωπίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020 Ερµούπολη, 25 Ιουνίου 2015 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 Α. Σύντοµο ιστορικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 COM(2011) 607 final /2 2011/0268 (COD) CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 607 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 1 : Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης

ΑΞΟΝΑΣ 1 : Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης ΑΞΟΝΑΣ 1 : Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης 1β) προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην Ε&Κ, ανάπτυξης δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΜΟΡΦΗΣ ΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΜΟΡΦΗΣ ΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΜΟΡΦΗΣ ΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ιούνιος 2015 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα