Η Λογιστική Οργάνωση Μιας Επιχείρησης ΕΠΕ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Λογιστική Οργάνωση Μιας Επιχείρησης ΕΠΕ"

Transcript

1 ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέυα πτυχιακής εργασίας: Η Λογιστική Οργάνωση Μιας Επιχείρησης ΕΠΕ (Κλειδαράς ΕΠΕ) Υποβληθείσα στην Καθηγήτρια Τσισινού Αικατερίνη απο τον σπουδαστή Κωνσταντόπουλο Κων/νο Παράδοση: Καβάλα 2009

2 2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Πίνακας Συντμήσεων 6 Πρόλογος 7 Οργάνωση Λογιστηρίου 9 Εργασίες τυπικού λογιστηρίου 10 Νομική Μορφή 16 Βασικά Χαρακτηριστικά και Προϋποθέσεις Ύδρευσης 17 Διαδικασία Σύστασης Ε.Π.Ε. 19 Προέγκριση Επωνυμίας Σύνταξη Σχεδίου Καταστατικού Δικηγορικός Σύλλογος Συμβολαιογράφος Επιμελητήριο Δ.Ο.Υ. Έδρας Ταμείο Νομικών & Ταμείο Πρόνοιας Δικηγόρων Πρωτοδικείο Εθνικό Τυπογραφείου Επιμελητήριο Δ.Ο.Υ. Έδρας 1 Υποχρεώσεις και Δικαιώματα Εταίρων 24 1 Κλειδαράς Ε.Π.Ε. 24 3

4 1 Διοίκηση και Λειτουργία 25 1 Βιβλία Κλειδαράς Ε.Π.Ε. 29 Ισοζύγιο Γενικών και Αναλυτικών Καθολικών Βιβλία Απογραφών & Ισολογισμών Βιβλία Πρακτικών Συνελεύσεών Βιβλίο Διαχειριστών Ε.Π.Ε. Μητρώο Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων Βιβλίο Αποθήκης & Παραγωγής- Κοστολογίου Απογραφή Αποθεμάτων Χρόνος Σύνταξης Απογραφής Μέθοδος Αποτιμήσεων Εμπορευμάτων Στοιχεία Κλειδαράς Ε.Π.Ε. 37 Αντικείμενο - Αγοράς 41 Επιλογή Προμηθευτή & Προϊόντος 42 Φορολογητέα Αξία 43 Πραγματικό Κόστος Εισαγωγών 46 Πλαστική Αξία Μίας Εισαγωγείς 46 Λογιστική Αντιμετώπιση των Εισαγωγή 47 Παραδείγματα Εισαγωγών από Τρίτες Χώρες Ενδοκοινοτικές Αποκτήσεις 48 4

5 1 Αποσβέσεις 51 Επιλογή Συντελεστή Αποσβέσεων Επέκταση, Προσθήκη, Βελτίωση, Συντήρηση & Επισκευή Ενσώματων Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων Αποσβεστέα Αξία Υποχρεωτικότητα Αποσβέσεων Περιοδικές Δηλώσεις 56» Λοιπές Υποχρεώσεις και Μισθοδοτική Κατάσταση 56 I» Εργασίες Τέλος Περιόδου 71 Αριθμοδείκτες 99 Βιβλιογραφία 107 5

6 Πίνακας Συντμήσεων Α.Ε. - Ανώνυμη Εταιρεία Α.Φ.Μ. - Αριθμός Φορολογικού Μητρώο Δ.Ο.Υ. - Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Δ.Α. - Δελτίο Αποστολής Ε.Π.Ε. - Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης Ε.Γ.Λ.Σ. - Ελληνικό Γ ενικό Λογιστικό Σχέδιο Κ.Α.Δ. - Κωδικός Αντικειμένων Δραστηριότητας ΚΕ.Π.Υ.Ο. - Κέντρο Πληροφοριακών Υπηρεσιών Οικονομίας Κ.Φ.Ε. - Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Κ.Β.Σ. - Κώδικας Βιβλίων Στοιχείων Ο.Ε. - Ομόρρυθμη Εταιρεία Π.Δ. - Προεδρικό Διάταγμα Τ-Δ.Α. - Τιμολόγιο Δελτίο Αποστολής Φ.Ε.Κ. - Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης Φ.Σ.Κ. - Φόρος Συγκεντρωτικών Κεφαλαίων F.I.F.O -- First In First Out L.I.F.O. - Last In First Out 6

7 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στην παρούσα εργασία θα κάνουμε μια προσπάθεια να απεικονίσουμε το σύνολο των ενεργειών που πραγματοποιούνται σε μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης. Η εταιρεία που θα εξετάσουμε ονομάζεται «Κλειδαράς ΕΠΕ». Σαν πρώτο βήμα στην εργασία θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε το τι είναι οργάνωση και στο πως εφαρμόζεται στις λογιστικές εργασίες. Στη συνέχεια θα αναλύσουμε το σύνολο των ενεργειών που πραγματοποιούνται σε ένα τυπικό λογιστήριο και πως βελτιώνονται με την οργάνωση. Σημαντικό είναι να αναφερθούμε στην νομική μορφή της εταιρείας, τα βασικά χαρακτηριστικά της, τις προϋποθέσεις ίδρυσης της, καθώς επίσης και τα βήματα που χρειάζεται κανείς να κάνει για την δημιουργία της. Μετά αναγράφονται οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των εταίρων και στην συνέχεια τον τρόπο διοίκησης και λήψη αποφάσεων στην εταιρεία. Στη συνέχεια θα διατυπώσουμε τους φορολογικούς νόμους καθώς και τους νόμους της αγοράς γιατί έχουν σημαντικό ρόλο και άμεση σχέση στην διαμόρφωση του τρόπου λειτουργίας τόσο σε οργανωτικό όσο και σε λογιστικό επίπεδο, στο σύνολο των εργασιών ενός λογιστηρίου. Θα αναφερθούμε σε παραδείγματα συναλλαγών με αγορές εμπορευμάτων από τρίτες χώρες, εξαγωγές εμπορευμάτων προς τις χώρες αυτές και πως γίνετε η πραγματοποίηση ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων. Αφού έχουμε τελειώσει με όσο αφορά την διοίκηση και οργάνωση, σημαντικό κομμάτι θα είναι να συνεχίσουμε με τις λογιστικές εργασίες που πραγματοποιούνται στην συγκεκριμένη εταιρεία, όπως είναι η αναλυτική αναφορά στις μηνιαίες εργασίες του λογιστηρίου που έχουν σχέση με το Ισοζύγιο (που περιέχει το σύνολο των κινήσεων του μήνα καθώς και μεγάλη ποικιλία λογαριασμών), την Περιοδική Δήλωση του Φ.Π.Α., Ανακεφαλαιωτικούς πίνακες κ.ά.. Σαν τελικό κομμάτι τις εργασίας θα απεικονίσουμε έναν ισολογισμό της εταιρείας που θα εξετάσουμε και στη συνέχεια να προσπαθήσουμε να εξάγουμε κάποια συμπεράσματα, με την χρήση αριθμοδεικτών, για την δομή, αποδοτικότητα και σημαντικότερα την οικονομική πορεία της επιχείρησης. 7

8 8

9 Οργάνωση λογιστηρίου Σαν πρώτο βήμα, θέλω να εξηγήσω την έννοια της οργάνωσης λογιστηρίου. Η Οργάνωση λογιστηρίου είναι η διαδικασία που προσδιορίζει και ομαδοποιεί τη λογιστική εργασία, ώστε η εκτέλεση τους από τους ανθρώπους και τα μέσα που διαθέτει το λογιστήριο να γίνεται εύρυθμα, απρόσκοπτα και αποδοτικά και εντός των προθεσμιών που τίθεται από τη φορολογιστική νομοθεσία. Έτσι, προϋπόθεση για την αποτελεσματική λειτουργία του λογιστηρίου είναι η ορθή οργάνωση του, που στόχο έχει την καλύτερη και πληρέστερη αξιοποίηση του προσωπικού και των διαθέσιμων τεχνικών μέσων, την εξοικονόμηση χρόνου και την όσο το δυνατόν τελειότερη διεξαγωγή των λογιστικών εργασιών. Η αρμονική συνεργασία και ο συντονισμός των δραστηριοτήτων είναι απαραίτητος όρος για την ομαλή λειτουργία του λογιστηρίου. Η αρχή της μεγιστοποίησης του αποτελέσματος (ποσοτικά και ποιοτικά) με ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση της θυσίας (οικονομική αρχή) έχει απόλυτη εφαρμογή και στην περίπτωση του λογιστηρίου. 9

10 Εργασίε Λογιστηρίου Η υπηρεσία που υποχρεωτικά επιτελείται σε κάθε επιχείρηση, ανεξάρτητα από το αντικείμενο με το οποίο ασχολείται, είναι η υπηρεσία του λογιστηρίου. Οι λογιστικές εργασίες είναι απαραίτητες σε κάθε μορφής επιχειρήσεων όλων των τομέων της παραγωγής. Οι λογιστικές εργασίες χωρίζονται σε εργασίες που γίνονται στην αρχή της διαχειριστικής χρήσης, σε εργασίες που γίνονται κατά την διάρκεια της διαχειριστικής χρήσης και εργασίες που γίνονται στο τέλος αυτής. Ορισμένες λογιστικές εργασίες προηγούνται ακόμα και της έναρξης και λειτουργίας κάθε επιχείρησης και αφού ολοκληρωθούν υποχρεωτικά, τότε μόνο καθιστούν νόμιμη την επιχείρηση προκειμένου να λειτουργήσει. Οι εργασίες που επιτελούνται μέσα στο λογιστήριο είναι: Καταγραφή Περιουσίας Στα λογιστικά βιβλία, ύστερα από σχολιαστική ταξινόμηση, καταμέτρηση και αποτίμηση γίνεται η καταγραφή των περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων αναλυτικά (απογραφή) και συνοπτικά (ισολογισμός ), κυρίως στην αρχή και στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης. Παρακολούθηση των Λογαριασμών Κατά τη διάρκεια της διαχειριστικής χρήσης κάθε περιουσιακό στοιχείο και κάθε έξοδο και έσοδο παρακολουθείται ξεχωριστά και με ένα ειδικό τρόπο, μέσα από λογιστικά βιβλία, τα καθολικά. Έτσι έχουμε άμεση αντίληψη των μεταβολών των στοιχείων για περαιτέρω εκτιμήσεις. Έκδοση και Λήψη Παραστατικών Καθημερινά το λογιστήριο εκδίδει και λαμβάνει πολλά παραστατικά, έντυπα δηλαδή που πιστοποιούν τις συναλλαγές. Είναι μια εργασία ρουτίνας αλλά πρωταρχικής σπουδαιότητας. 10

11 Παρακολούθηση και Καταγραφή των Συναλλαγών Από τα παραστατικά γνωρίζουμε το είδος και τον αριθμό των συναλλαγών που έγιναν μέσα στη διαχειριστική χρήση. Οι συναλλαγές αυτές καταγράφονται σε λογιστικά βιβλία με ημερολογιακή σειρά και με ειδικό (λογιστικό) τρόπο. Σύνταξη Ισοζυγιών και λοιπόν Καταστάσεων Ελέγχου Σε τακτικά χρονικά διαστήματα, το πολύ ανά μήνα, συντάσσονται ισοζύγια και άλλες καταστάσεις ελέγχου και συμφωνίας: α) Της ορθής μεταφοράς των ποσών των λογαριασμών από ένα λογιστικό βιβλίο σε ένα άλλο και ^ των περιληπτικών λογαριασμών, με το σύνολο των λογαριασμών στους οποίους ο κάθε ένας έχει αναλυθεί. Μισθοδοσία Οι ενέργειες που έχουν σχέση με την μισθοδοσία απαιτούν ακρίβεια, ταχύτητα και συνεχή έλεγχο για σωστή διαχείριση του προσωπικού. Συνήθως κάθε βδομάδα, δεκαπενθήμερο ή μήνα (ανάλογα πάντα με την εργασία) συντάσσονται οι μισθολογικές καταστάσεις, συντάσσονται και υποβάλλονται τα έντυπα σχετικά με τις κύριες και επικουρικέ ασφαλίσεις των εργαζομένων (π.χ. Αναλυτική Περιοδική Δήλωση για το Ι.Κ.Α., Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Κ., Κατάσταση Ασφαλίστρων για Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων κ.ά.). Αν δεν υπάρχει τμήμα Προσωπικού, το Λογιστήριο επίσης φροντίζει για την προσκομιδή στο αρμόδιο υποκαταστημάτων του Οργανισμού Απασχολήσεως ως Εργατικού Δυναμικού εντύπου Αναγγελίας Πρόσληψης Προσωπικού και φροντίζει για την καταβολή στην Επιθεώρηση Εργασίας του Πίνακα προσωπικού. Τέλος, η μισθοδοσία και η εξόφληση της καταχωρείται στα λογιστικά βιβλία με βάση την μισθολογική κατάσταση και τις εξοφλητικές αποδείξεις της επιχείρησης, των ταμείων των Τραπεζών και των εναλλακτικών δικτύων αυτών, όπως τα Μηχανήματα Αυτόματης Ανάληψης / Κατάθεσης ή το διαδίκτυο. 11

12 Εργασίες διεκπεραίωσης των υποχρεώσεων προς το Δημόσιο Υπολογίζονται και αποδίδονται προς το Δημόσιο φόροι και εισφορές που επιβάλλονται από τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις, εντός τον χρονικών ορίων που ορίζουν αυτές. Συντάσσονται και υποβάλλονται δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και τα Δελτία Οικονομικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευματιών, προσωρινές και οριστικές δηλώσεις Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών, βεβαιώσεις αποδοχών, περιοδικές και εκκαθαριστικές δηλώσεις Φόρου Προστιθέμενης Αξίας κ.ά.. Τέλος, υποβάλλονται Συγκεντρωτικές του οικονομικού έτους Καταστάσεις Πελατών και Προμηθευτών. Κοστολόγηση Στα λογιστήρια των επιχειρήσεων κυρίως του δευτερογενούς τομέα της παραγωγής γίνονται λογιστικά και εξωλογιστικά οι προϋπολογισμοί και ο προσδιορισμός του κόστους, όταν δεν υπάρχει ειδικό τμήμα για το σκοπό αυτό. Χρηματοοικονομικές Εργασίες Παρακολουθούνται τα δάνεια που λαμβάνονται από την επιχείρηση ή χορηγούνται από αυτή, γίνεται ο υπολογισμός των τόκων, ο προσδιορισμός της αξίας των μεσιτειών, προμηθειών κ.λπ. Σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων Κατά την διάρκεια της διαχειριστικής χρήσης, σε ορισμένες επιχειρήσεις συντάσσονται συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις όπως ο Ισολογισμός και η Κατάσταση Ταμειακών Ροών (για τις εισηγμένες στο Χρηματιστήριο). Στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης συντάσσονται οι Οικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων, Κατάσταση Ταμειακών Ροών κ.λπ.) στις οποίες αποτυπώνονται κατάλληλα δομημένα και με σαφήνεια η οικονομική θέση, η οικονομική απόδοση, και οι Ταμειακές Ροές της επιχείρησης. Για τη σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων ακολουθούνται Χρηματοοικονομικές λογιστικές αρχές και κανόνες που δίνονται από λογιστικά πρότυπα (ελληνικά και διεθνή), ώστε τα στοιχεία που παρέχουν οι καταστάσεις αυτές να είναι αξιόπιστα και συγκρίσιμα. Η εργασία αυτή είναι από τις κυριότερες λογιστικές εργασίες και γίνεται από αρμόδια πρόσωπα-στελέχη του λογιστηρίου κατ εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης. 12

13 Εκτίμηση και Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων Στο τέλος το λογιστήριο εκτιμά και αξιολογεί την πορεία των παραπάνω εργασιών και των αποτελεσμάτων τους, αξιολογεί τις επενδυτικές ευκαιρίες και στη συνέχεια τα συμπεράσματα και οι προτάσεις του τμήματος αυτού κατατίθενται στη Γενική Διεύθυνση. Οργάνωση λογιστηρίου - Κλειδαράς Ε.Π.Ε. Στην επιχείρηση Κλειδαράς Ε.Π.Ε. στο κατάστημα με διεύθυνση Κυκλάδων 89, έχουμε την χρήση 4 Η/Υ, που συνδέουν τα τρία τμήματα του καταστήματος, το λογιστήριο, την αποθήκη και την αίθουσα που χρησιμοποιείτε για την παρουσίαση των προϊόντων. Έτσι επιτυχαίνεται καλύτερη επικοινωνία μεταξύ των τμημάτων, όσο αφορά μεταβολές στην αποθήκη, καινούριους πελάτες, ενημερώσεις κτλ.. Όλα τα σημαντικά αρχεία φυλάσσονται ανά κατηγορία στο τμήμα του λογιστηρίου, όπου προσφέρει άμεση πρόσβαση στους λογιστές εκεί οποιοδήποτε αρχείο ή έντυπο χρειαστούν, για οποιονδήποτε πελάτη ή εργασία. Οι μηνιαίες εργασίες που εκτελούν οι λογιστές για την ομαλότερη ροή του λογιστηρίου και της επιχείρησης είναι: Δειγματοληπτικός έλεγχος των λογιστικών καταχωρήσεων. Έλεγχος των μηνιαίων μισθοδοτικών καταστάσεων και προγραμμάτων εργασίας. Συμφωνία λογαριασμών Γενικής Λογιστικής και Εμπορικής Διαχείρισης. Έλεγχος και συμφωνία των μερίδων και θεωρημένων ισοζυγίων της αποθήκης. Σύνταξη των δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων και των δηλώσεων Φ.Π.Α. Καθοδήγηση για την μηνιαία έκδοση θεωρημένων βιβλίων. Έλεγχος των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου έτσι ώστε το περιεχόμενό τους να είναι εναρμονισμένο με τα προβλεπόμενα των διατάξεων της Φορολογικής και Εμπορικής νομοθεσίας. 13

14 Εκτός των προαναφερθέντων μηνιαίων εργασιών το λογιστήριο Κλειδαράς Ε.Π.Ε. αναλαμβάνει και τις ακόλουθες ετήσιες εργασίες: Καταχώρηση των εγγραφών τακτοποίησης και των προβλέψεων καθώς και κλείσιμο των λογιστικών βιβλίων στο τέλος της χρήσης. Καθοδήγηση για την σύνταξη των θεωρημένων βιβλίων απογραφής εντός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων. Σύνταξη του ισολογισμού, της κατάστασης αποτελεσμάτων και του πίνακα διάθεσης καθώς και του προσαρτήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/20. Προετοιμασία της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α., των οριστικών δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων από μισθωτές υπηρεσίες και των λοιπών ετήσιων δηλώσεων φόρου που απαιτούνται ανάλογα με την περίπτωση. Προετοιμασία των ετήσιων συγκεντρωτικών καταστάσεων ΚΕΠΥΟ που προβλέπονται από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. 14

15 ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Έκδοση και λήψη παραστατικών ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων, Εκτίμηση/ Αξιολόγηση αποτελεσμάτων Παρακολούθηση και καταγραφή των συναλλαγών 15

16 ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Μια επιχείρηση, εκτός από το να είναι ατομική, μπορεί να έχει σύμφωνα με τον Ελληνικό νόμο και τις εξής νομικές μορφές: Ομόρρυθμη εταιρεία (Ο.Ε.) Ετερόρρυθμη Εταιρεία (Ε.Ε.) Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.) Η νομική μορφή της εταιρείας που θα εξετάσουμε ονομάζεται Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.). Η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης είναι μια νομική μορφή η οποία συνδυάζει χαρακτηριστικά των Ο.Ε./Ε.Ε. και της Ανώνυμης Εταιρείας. Αποτελεί έτσι μία πλεονεκτική μορφή και για μικρές και για μεγάλες επιχειρήσεις. Σημαντική προϋπόθεση για την σύσταση της, είναι η σύναψη εταιρικής σύμβασης, καταβολή εισφορών και τήρηση ορισμένων διατυπώσεων δημοσιότητας. Η εταιρική σύμβαση συνάπτεται μεταξύ δυο τουλάχιστον φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που πρέπει να έχουν την ικανότητα για να διενεργούν πράξεις εμπορικές και τον έναν φυσικό η νομικό πρόσωπο δεν μπορεί να είναι ο μοναδικός μέτοχος σε περισσότερες από μια Ε.Π.Ε.. Η δομή και λειτουργία της καθορίζεται από το Καταστατικό το οποίο πρέπει να γίνει με συμβολαιογραφικό έγγραφο, το οποίο αποτελεί συστατικό στοιχείο. Τα ελάχιστα απαραίτητα στοιχειά που πρέπει να περιέχει ένα καταστατικό είναι: Το όνομα, το επώνυμο, το επάγγελμα, την κατοικία, και την ιθαγένεια των εταίρων. Την εταιρική επωνυμία. Την έδρα της εταιρίας ( που θα πρέπει είναι δήμος ή κοινότητα της ελληνικής επικράτειας ). Τον σκοπό της εταιρίας Το κεφάλαιο της εταιρείας (όπου θα απεικονίζονται τα εταιρικά μερίδια του κάθε εταίρου, καθώς και η βεβαίωση των ιδρυτών σχετικά με την καταβολή του κεφαλαίου ). 16

17 Το αντικείμενο των εισφορών σε είδος, ( την αποτίμηση τους και το όνομα του εταίρου που έκανε την εισφορά, καθώς επίσης και το σύνολο της αξίας των εισφορών σε είδος ). Την διάρκεια της εταιρείας. Η εταιρική σύμβαση είναι άκυρη αν δεν καταρτιστεί με συμβολαιογραφικό έγγραφο και αν δεν περιέχει τα παραπάνω απαιτούμενα στοιχεία. Η σύσταση της ΕΠΕ γίνεται με δημόσιο έγγραφο, καταστατικό σε συμβολαιογράφο, και αποκτά νομική προσωπικότητα με την καταχώρηση της στο Μητρώο ΕΠΕ του Πρωτοδικείου της έδρας της και τη δημοσίευση περίληψη του καταστατικού της στο ΦΕΚ (Εφημερίδα της Κυβέρνησης), τεύχος ΑΕ και Ε.Π.Ε.. Βασικά Χαρακτηριστικά και Προϋποθέσεις Ίδρυσης Μιας Εταιρείας Ε.Π.Ε. Η Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης είναι εμπορική, συμφωνά με το άρθρο 3 του Ν. 3190/1995, αν και ο σκοπός της δεν είναι εμπορική επιχείρηση. Ωστόσο, αν και θεωρείται εμπορική, απαγορεύεται η άσκηση ορισμένων δραστηριοτήτων από τη μεριά της, όπως τραπεζικές, ασφαλιστικές και χρηματιστηριακές δραστηριότητες, διαχείριση χαρτοφυλακίου αξιόγραφων, διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων, χρηματοδοτική μίσθωση, πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων, προώθηση και υλοποίηση επενδύσεων υψηλής τεχνολογίας κι αθλητικές δραστηριότητες. Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.1 του Ν. 3190/1995, που όμως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13, παρ.1 του Ν. 2842/2000 διατυπώνει ότι το ελάχιστο εταιρικό κεφάλαιο για την ίδρυση μιας Ε.Π.Ε. είναι , το οποίο το μισό τουλάχιστον πρέπει να καταβληθεί σε μετρητά,ενώ θα πρέπει να έχει καταβληθεί ολόκληρο κατά την υπογραφή του καταστατικού σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.1 του Ν.3190/1995 το οποίο επίσης αντικαταστήθηκε με το άρθρο 11 παρ. 3 Ν.2579/1998. Το κεφάλαιο της Ε.Π.Ε. αποτελείται μόνο από εισφορές των εταίρων και κατά συνέπεια, δεν είναι δυνατός ο σχηματισμός του με δημόσια εγγραφή. Δεν είναι απαραίτητο να είναι αποκλειστικά σε χρήμα, αλλά μπορεί να συνιστάται και σε είδος, εφόσον πρόκειται για περιουσιακά αγαθά που μπορούν να εμφανιστούν στον ισολογισμό. 17

18 Το κεφάλαιο της Ε.Π.Ε. διαιρείται σε ισότιμα μερίδια συμμετοχής τα οποία δεν μπορούν να ενσωματωθούν σε αξιόγραφα, τα οποία το καθένα δεν μπορεί να είναι, μικρότερο από 30 ευρώ. Επίσης δεν επιτρέπεται μερική καταβολή κεφαλαίου, οι εισφορές πρέπει να καταβληθούν από τους ιδρυτές και αυτό πρέπει να γίνει πριν από την σύναψη του καταστατικού. Οι όροι δημοσιότητας που διέπουν την ΕΠΕ κατά την ίδρυση της αλλά και καθ όλη την διάρκεια της ζωής είναι η παρακάτω: Η ορισμένη διάρκεια της (αν και η παράλειψη αναγραφής της δεν αποτελεί αίτιο ακυρότητας της εταιρίας). Η περιορισμένη ευθύνη των εταιριών, η λήψη αποφάσεων κατά πλειοψηφία πλέον του μισού του συνολικού αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν το μισό του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου. Η ύπαρξη δυο οργάνων, (Οπως η Γενικής Συνέλευσης των εταίρων και των Διαχειριστών). Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης μπορεί να συστήσει και ένα μόνο πρόσωπο η μια ήδη υπάρχουσα ΕΠΕ και στη συνέχεια να μετατραπεί σε μονοπρόσωπη, συμφωνά με το άρθρο 43α του Ν. 3190/1995 που τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Π.Δ. 279/

19 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕ Εφόσον έχουμε καλύψει και τηρούμε τις προϋποθέσεις για την σύσταση μιας Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, καλό θα ήταν στη συνέχεια να εξηγήσουμε αναλυτικά τα βήματα που χρειάζεται κανείς να ακολουθήσει προκειμένου να ολοκληρώσει την διαδικασία σύστασης της. Προέγκριση Επωνυμίας Σαν πρώτο βήμα πρέπει να επιλεχθεί η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της νέας εταιρίας και εφόσον γίνει γνωστός ο σκοπός κι ο τύπος της εταιρείας, στην συνέχεια πρέπει να γίνει μια επίσκεψη στο οικείο επιμελητήριο ώστε να βεβαιωθεί ότι η συγκεκριμένη επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος που έχει επιλεχθεί δεν έχει ήδη δοθεί σε κάποια άλλη ΕΠΕ. Εφόσον η επιλεγμένη επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος είναι αποδεκτά, θα δοθεί βεβαίωση για τον αύξοντα αριθμό κράτησης της επωνυμίας, ο οποίος ισχύει για δυο μήνες. Αν όμως η επωνυμία που έχει επιλεχθεί δεν είναι συμβατή με τις απαιτήσεις των παραπάνω αναφερόμενων νόμων ή αν η επωνυμία και διακριτικός τίτλος ήδη χρησιμοποιούνται από κάποια άλλη εταιρεία, τότε θα πρέπει να διαλέξει καινούργια επωνυμία και διακριτικό τίτλο και να τροποποιηθεί το καταστατικό σύμφωνα με τα καινούργια αλλαγμένα στοιχεία. Αν και αυτό το στάδιο της Προέγκρισης Επωνυμίας δεν είναι υποχρεωτική, αλλά για την αποφυγή μεταγενέστερων μεταβολών του καταστατικού, κρίνεται χρήσιμο βήμα αν γίνει πριν την σύνταξη και υπογραφή του καταστατικού. Σύνταξη Σγεδίου Καταστατικού Η Σύνταξη του Σχεδίου Καταστατικού της εταιρείας ουσιαστικά αποτελούν τις πρώτες διαδικασίες σύστασης μιας Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης. Το καταστατικό ονομάζεται το νομικό έγγραφο το οποίο αναγράφει όλα τα βασικά στοιχεία της εταιρείας, όπως θέματα που αφορούν τις σχέσεις των μετόχων, τη διοίκηση της εταιρίας, ζητήματα που αφορούν τη διάρκεια ζωής της, αλλά και τη διάλυσή της. Η ελάχιστες πληροφορίες που πρέπει να περιέχει ένα καταστατικό είναι η επωνυμία, η έδρα, η ιθαγένεια των εταίρων που προσδιορίζεται από την έδρα και ο σκοπός της, το οποίο προσδιορίζεται από το άρθρο 6 του Ν. 3190/1995. Το τυπικό 19

20 ενός καταστατικού μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με τις κατά περίπτωση ειδικές συνθήκες της εταιρίας. Δικηγορικός Σύλλογος Σαν δεύτερο βήμα πριν προχωρήσει η διαδικασία στην υπογραφή του καταστατικού, ενώπιον συμβολαιογράφου, πρέπει να καταβάλετε στο Δικηγορικό Σύλλογο γραμμάτιο προείσπραξης για τον δικηγόρο που θα είναι παρούσα στην υπογραφή του καταστατικού. Το ύψος του γραμματίου προείσπραξης ορίζεται από το άρθρο 42 του Ν.Δ. 3026/54, το οποίο αναγράφει ότι η αμοιβή του δικηγόρου είναι ίσον με το 1% για τα πρώτα πέντε εκατομμύρια του εταιρικού κεφαλαίου και 0,5% για όλο το υπόλοιπο ποσό. Η παρουσία του δικηγόρου είναι υποχρεωτική κατά την υπογραφή του καταστατικού ΕΠΕ σύμφωνα με τον νόμο (άρθρο 42, Ν.Π. 3026/54). Συμβολαιογράφος Το επόμενο βήμα είναι η υπογραφή του Καταστατικού Συστάσεως της ΕΠΕ ενώπιον συμβολαιογράφου (άρθρο 6, παρ /1955). Προκειμένου να γίνει η υπογραφή του καταστατικού θα πρέπει να συνοδεύονται μαζί με αυτό, τα Α.Φ.Μ. των μετόχων μαζί με τις ταυτότητες τους και το γραμμάτιο προείσπραξης από το Δικηγορικό Σύλλογο. Στη συνέχεια, εφόσον έχει γίνει εξακρίβωση των συνοδευτικών εντύπων, το καταστατικό υπογράφεται από τον δικηγόρο και τα ιδρυτικά μέλη της ΕΠΕ, κάτω από την εποπτεία του. Οι ιδρυτές μπορούν να παρίστανται και να υπογράψουν όλοι αυτοπροσώπως ή να αντιπροσωπευθούν με συμβολαιογράφο πληρεξούσιο από άλλα πρόσωπα (συνιδρυτές ή τρίτους) που θα υπογράψουν αντί για αυτούς. Όταν μεταξύ των συνιδρυτών υπάρχουν και νομικά πρόσωπα, αυτά εξουσιοδοτούν, μέσω των αρμοδίων οργάνων τους, τα κατάλληλα φυσικά πρόσωπα (που με βάση καταστατικών διατάξεων μπορούν να λάβουν τέτοια εξουσιοδότηση) για να παραστούν ενώπιον του συμβολαιογράφου και να υπογράψουν το καταστατικό. Το ύψος της αμοιβής του συμβολαιογράφου για την διαδικασία αυτή και την έκδοση του συμβόλαιο σε τέσσερα αντίτυπα ανέρχεται σε 293,50 ευρώ συν το 1,3% του εταιρικού κεφαλαίου. 20

21 Επιμελητήριο Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας στης υπογραφής του καταστατικού, πρέπει παραδώσουν δύο (2) αντίγραφα του υπογεγραμμένου καταστατικού της υπό σύστασης ΕΠΕ στο οικείο επιμελητήριο, μαζί με τον αύξοντα αριθμό κράτησης επωνυμίας και μια αίτηση. Το βήμα αυτό είναι απαραίτητη σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 2081/92. Η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος εφόσον ελεγχθούν από το επιμελητήριο, στη συνέχεια θεωρεί το καταστατικό για έλεγχο του δικαιώματος χρήση της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου. Δ.Ο.Υ. Έδρας Εφόσον υπογράφτηκε το καταστατικού μέσα σε δεκαπέντε μέρες πρέπει ένας από τους υπεύθυνους της Ε.Π.Ε. να καταβάλει στη ΔΟΥ έδρας του το Φόρο Συγκέντρωσης Κεφαλαίου (ΦΣΚ), ο όποιος ανέρχεται σε 1% επί του ύψους του μετοχικού κεφαλαίου (άρθρο 17-31, Ν. 1676/86). Για να μπορέσει να καταβάλει το Φ.Σ.Κ. θα πρέπει να έχει μαζί του δύο αντίτυπα του καταστατικού, το οποίο το ένα να είναι θεωρημένο από το επιμελητήριο, δύο δηλώσεις του Φ.Σ.Κ. συμπληρωμένα και τέλος μια επιταγή που να αναγράφει το προδιαγραμμένο ποσό. Παράλληλα με την πληρωμή του Φ.Σ.Κ., θα πρέπει να πληρώσει ένα παράβολο Δημοσίου και το ΤΑΠΕΤ. Το παράβολο αυτό έχει σχέση με μετέπειτα δημοσίευση της ανακοίνωσης της εταιρίας από το Εθνικό Τυπογραφείο. Στο βήμα αυτό θα θεωρηθεί το καταστατικό και στη συνέχεια θα σας επιστραφούν το διπλότυπο καταβολής και το ένα από τα δύο αντίγραφα της δήλωσης ΦΣΚ. Ταμείο Νομικών και Ταμείο Πρόνοιας Δικηγόρων Στη συνέχεια, πρέπει να θεωρήσετε το καταστατικό στο Ταμείο Νομικών και στο Ταμείο Πρόνοιας Δικηγόρων. 21

22 Πρωτοδικείο Άλλη μια υποχρέωση της νεοϊδρυθείσας εταιρείας Ε.Π.Ε. μετά από την υπογραφή του καταστατικού της (έχοντας περιθώριο ένα μήνα) είναι να καταθέσετε στο πρωτοδικείο έδρας την έγκριση της σύστασης της ΕΠΕ. Στο πρωτοδικείο πρέπει να έχει μαζί δύο αντίγραφα του καταστατικού θεωρημένα από την αρμόδιο ΔΟΥ του για την καταβολή του ΦΣΚ και το οικείο επιμελητήριο για την επωνυμία, παραβολή και ΤΑΠΕΤ και μια περίληψη του καταστατικού και μία αίτηση. Εθνικό Τυπογραφείο Η αρμόδια αρχή που εκδίδει την απόφαση έγκρισης της σύστασης της εταιρίας αποστέλλει στο Εθνικό Τυπογραφείο ανακοίνωση περί της συστάσεως της εταιρίας προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Επιμελητήριο Η εταιρία πρέπει να εγγραφεί στο οικείο επιμελητήριο εντός δύο μηνών μετά την σύσταση της. Για την εγγραφή της θα πρέπει να προσκομιστούν δικαιολογητικά για τα οποία μπορείτε να πληροφορηθείτε στα κατά τόπους επιμελητήρια. Δ.Ο.Υ. Έδρας Εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία έκδοσης από την αρμόδια αρχή της απόφασης της εταιρίας, πρέπει να κάνει έναρξη εργασιών στη Δ.Ο.Υ. έδρας. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά να μπορέσει να γίνει έναρξη εργασιών της εταιρείας είναι τα εξής: Το Καταστατικό της εταιρείας Το Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) ή το ΤΑΠΕΤ εάν δεν έχει τυπωθεί το ΦΕΚ και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 υπογεγραμμένη από τον εκπρόσωπο της εταιρίας ότι θα προσκομιστεί το ΦΕΚ σε δυο (2) αντίτυπα μετά την κυκλοφορία του. Τίτλος κυριότητας ή μισθωτήριο συμβόλαιο ή υπεύθυνη δήλωση ν. 1599/86 περί δωρεάν παραχώρηση χώρου για κάθε επαγγελματική εγκατάσταση. Βεβαίωση εγγραφής ή απαλλαγής των εταίρων από Ασφαλιστικό Φορέα (ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, ΙΚΑ κτλ). 22

23 Μια βεβαίωση της εγγραφής της σε Επιμελητήριο, το οποίο δεν πρέπει να παραλείπεται σύμφωνα με το νόμο. Εξουσιοδότηση του διαχειριστή, με θεωρημένο το γνήσιο της απογραφής του σε περίπτωση που οι δηλώσεις υποβάλλονται από τρίτο πρόσωπο. Τα παραπάνω δικαιολογητικά φυλάσσονται στην έδρα της επιχείρησης και επιδεικνύονται σε κάθε φορολογικό έλεγχο, δεν υποβάλλονται στη Δ.Ο.Υ.. Στην περίπτωση που οι διαχειριστές της Ε.Π.Ε. είναι αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα από χώρες εκτός της Ε.Ε. πρέπει να υποβάλλουν στη Δ.Ο.Υ. της έδρας τους άδεια παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους. Στην συνέχεια θα πρέπει να συμπληρώσει έντυπο Μ2 εφόσον έχει φέρει όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά. Στο έντυπο αυτό συμπληρώνεται και ο Κωδικός Αντικειμένου Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) όπου περιγράφει το αντικείμενο της πρωτεύουσας δραστηριότητας της επιχείρησης. Η επιχείρηση μπορεί να έχει μόνο μία κύρια δραστηριότητα αλλά έχει την δυνατότητα να έχει πολλούς δευτερεύοντες κωδικούς δραστηριότητες, αρκεί βέβαια να τα έχει δηλώσει στην Δ.Ο.Υ. σαν δευτερεύοντες δραστηριότητες. Απαραίτητη προϋπόθεση για όλα τα παραπάνω είναι να τα περιλαμβάνει αυτά στο σκοπό της επιχείρησης όπου έχουν διατυπωθεί στο καταστατικό της εταιρείας. 23

24 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤ ΛΤΚΑΤΩΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΩΝ Οι υποχρεώσεις των εταίρων είναι οι εξής: Να καταβάλουν την εισφορά τους. Να καταβάλουν παρεπόμενες παροχές που δεν αποτελούνται από εισφορές σε χρήμα ή σε είδος. Να μην μεταβιβάζουν τα εταιρικά τους μερίδια ή να τα μεταβιβάζουν υπό όρους. Τα δικαιώματα των εταίρων είναι τα εξής : Να συμμετοχή τους στα κέρδη της εταιρείας περιορίζονται στο ποσό της συνεισφοράς στους στο κεφάλαιο της εταιρείας. Να συμμετάσχουν στο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας ανάλογα με τα μερίδια συμμετοχής του καθενός. Στη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και στην εκπροσώπηση της εταιρείας. Δικαίωμα προτιμήσεις στην περίπτωση που εκδίδονται νέα εταιρικά μερίδια. Να προσβάλουν αποφάσεις της συνέλευσης που έχουν ληφθεί παραβιάζοντας το νόμο ή το καταστατικό. Να λαμβάνουν γνώση των εταιρικών υποθέσεων και τέλος, Δικαίωμα εξόδου από την εταιρεία. ΚΛΕΙΔΑΡΑΣ Ε.Π.Ε. Η Κλειδαράς ΕΠΕ είναι μια εταιρεία που δραστηριοποιείτε στην εμπορία ελαστικών αυτοκινήτων τα οποία προορίζονται κυρίως τόσο για δημόσιο ως για το ιδιωτικό τομέα, είτε για Ι.Χ. ή είτε για μοτοσικλέτες. Την εταιρεία μας μπορούμε να την κατατάξουμε στην κατηγορία των μικρομεσαίων εμπορικών επιχειρήσεων της Ελληνικής οικονομίας μιας που απασχολεί 11 άτομα. 24

25 ΛΤΟΤΚΗΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Κάθε επιχείρηση για να μπορέσει να δραστηριοποιηθεί στην αγορά και να διαγράψει μια οικονομική πορεία χρειάζεται να έχει μια οργανωμένη διοίκηση, η οποία αποτελείται από ένα ή περισσότερα άτομα που παίρνουν όλες τις σημαντικές αποφάσεις για την πορεία της εταιρείας. Αντιλαμβανόμαστε βέβαια ότι ο ρόλος αυτών των ανθρώπων είναι καθοριστικός γιατί από τις γνώσεις που έχουν για την αγορά και τις ικανότητες που έχουν στο να διοικήσουν και να πάρουν της κατάλληλες αποφάσεις στην κατάλληλη στιγμή εξαρτάται η οικονομική πορεία που θα διαγράψει μια επιχείρηση και σε πολλές περιπτώσεις ακόμα και η επιβίωση της. Στις μεγάλες επιχειρήσεις κατά κύριο λόγο ανώνυμες όπου τα κεφάλαια είναι πολύ μεγάλα όπως εξίσου μεγάλος είναι και ο αριθμός των μετόχων η διοίκηση ασκείται από άτομα τα οποία είναι τις περισσότερες φορές ανεξάρτητα από την εταιρεία και δεν συμμετέχουν σε αυτήν απλά είναι εξειδικευμένοι στο marketing. Η παρουσία αυτών των ανθρώπων στην διοίκηση κρίνετε τις περισσότερες φορές απαραίτητη έχοντας σαν δεδομένο ότι ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος στο σύνολο των κλάδων της οικονομίας και λαμβάνοντας υπ'όψιν τις λεπτές ισορροπίες που υπάρχουν στην αγορά. Τα παραπάνω εντοπίζονται σε εταιρείες οι οποίες είναι κατά κύριο λόγω εντάσεως κεφαλαίου, για να εφαρμοστούν όμως σε προσωπικές εταιρείες όπως ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ είναι δύσκολο και πολύ σπάνιο, αυτό οφείλετε τόσο στο ότι η παρουσία αυτών των ατόμων έχει σημαντικό κόστος για την εταιρεία όσο και στο γεγονός ότι οι παραπάνω εταιρείες είναι προσωπικές και στηρίζονται περισσότερο στην προσωπική εργασία και παρούσα των εταιρών παρά στην οικονομική τους εισφορά. Η εταιρεία που εξετάζουμε είναι προσωπική και αποτελείτε από τρείς εταίρους,οι δύο οποίοι κατέχουν 60% των εταιρικών μεριδίων 30% ο καθένας ξεχωριστά, και ο τρίτος κατέχει το υπόλοιπο 40% του εταιρικών μεριδίων. Πρόκειται για άτομα τα οποία δραστηριοποιούνται χρόνια στην αγορά είτε ατομικά είτε με συμμετοχή τους σε εταιρείες με διάφορες μορφές. Την εμπειρία που απέκτησαν από την αγορά την χρησιμοποιούν για να διοικήσουν και να κατευθύνουν την εταιρεία στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες στην αγορά σύμφωνα με τις εμπειρίες τους. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι η διοίκηση της εταιρείας που παρακολουθούμε είναι καθαρά προσωπική και ταυτίζετε απόλυτα με την ιδιοκτησία, και οι τρείς εταίροι είναι διαχειριστές και σύμφωνα με αυτά που ορίζει το καταστατικό μπορούν να 25

26 ενεργούν είτε από κοινού είτε μεμονωμένα και να δεσμεύουν την εταιρεία με την υπογραφή του όταν αυτή τίθεται πάνω από την σφραγίδα της εταιρείας. Έχοντας σαν δεδομένη την διοίκηση της εταιρείας στην συνέχεια θα ασχοληθούμε με τα υπόλοιπα τμήματα της εταιρείας τα οποία το καθένα από την πλευρά του και όλα μαζί έχουν σαν αντικείμενο το σύνολο των εργασιών οι οποίες είναι απαραίτητες προκειμένου η εταιρεία να πετύχει τον σκοπό της ο οποίος είναι όπως και σε κάθε κερδοσκοπική εταιρεία, η πραγματοποίηση του καλύτερου οικονομικού αποτελέσματος. Και εδώ πριν προχωρήσουμε σε μια μεγαλύτερη ανάλυση θα πρέπει να λάβουμε υπ'όψιν ότι εξετάζουμε μια μικρομεσαία επιχείρηση και κατά συνέπεια μια επιχείρηση η οποία εκ των πραγμάτων δεν έχει την δυνατότητα να συντηρεί ξεχωριστά τμήματα για κάθε αντικείμενο π.χ. τμήμα πωλήσεων, τμήμα προμηθειών, οικονομικό τμήμα κ.λπ. Για να ανταπεξέλθει η εταιρεία αυτή λοιπόν στις απαίτησης της αγοράς και να λειτουργήσει εύρυθμα θα δούμε ότι σαφώς και υπάρχει εξειδίκευση χωρίς όμως αυτό να σημαίνει πως κάθε άτομο έχει μία και μόνη δραστηριότητα. Στην Κλειδαράς ΕΠΕ μπορεί να ξεχωρίζουμε τα εξής τμήματα: 1. τμήμα λογιστηρίου 2. τμήμα εισαγωγών - κοστολόγησης εμπορευμάτων 3. τμήμα πωλήσεων 4. τμήμα αποθήκης Τμή μα Λογιστη ρίου Το πρώτο τμήμα που θα εξετάσουμε είναι του λογιστηρίου, το οποίο μπορεί να το διακρίνουμε σε δυο μέρη (ανάλογα με το αντικείμενο των εργασιών): το εμπορικό τμήμα και το λογιστικό τμήμα. Το εμπορικό κομμάτι απασχολεί δυο άτομα τα οποία ως αντικείμενο εργασιών έχουν την τηλεφωνική παραγγελιοληψία, την καταχώρηση και την έκδοση παραστατικών (είτε μηχανογραφικά, είτε χειρόγραφα), την ενημέρωση του ημερήσιου ταμείου, την καταχώρηση των ημερήσιων εισπράξεων και πληρωμών, την ταξινόμηση των παραστατικών και λοιπών, την έκδοση συγκριτικών στοιχείων τζίρου ή μικτού κέρδους μέσω των ειδών με την μέθοδο διαφορών στατιστικών στοιχείων 26

27 προκειμένου να γίνει σύγκριση με προηγούμενα έτη καθώς επίσης και με την καταγραφή των προσφορών και συμφωνιών με τους ήδη υπάρχοντες ή με νέους πελάτες. Το λογιστικό κομμάτι απασχολεί και αυτό δυο άτομα τα οποία στην ουσία έχουν σαν αντικείμενο την εκτέλεση του συνόλου των λογιστικών εργασιών συμπεριλαμβανομένου βέβαια και των εργασιακών και ασφαλιστικών αντικειμένων. Από το συγκεκριμένο τμήμα γίνετε μεταξύ άλλων ο έλεγχος των υπολοίπων των πελατών και συμφωνία μαζί τους, ο πιστωτικός έλεγχος των υπολοίπων των προμηθευτών και έκδοση επιταγών μια φορά το μήνα, καταχώρηση των δαπανών και των γενικών εξόδων, έλεγχος υπολοίπων τραπεζών, καταχώρηση πινακίων τραπεζών, εκτύπωση θεωρημένων βιβλίων καθώς επίσης και έλεγχο αδειών και μισθοδοσίας των εργαζομένων. Οι εργασίες του συγκεκριμένου τμήματος θα μας απασχολήσουν σε μεγάλο βαθμό στην συνεχεία της εργασίας μας, μια και το λογιστήριο θεωρείται και όχι άδικα η καρδιά της επιχείρησης και εύρυθμη λειτουργία του αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία του σκοπού της επιχείρησης. Τμήμα Εισαγωγών - Κοστολόγησης Εμπορευμάτων Στο τμήμα εισαγωγής - κοστολόγησης των ειδών καλύπτεται αποκλειστικά από ένα άτομα όπου γίνεται η καταχώρηση των παραστατικών αγοράς, είτε αυτά αφορούν το εσωτερικό είτε το εξωτερικό, ο έλεγχος των υπολοίπων των ειδών για τη σωστή προμήθεια των εμπορευμάτων ώστε να μην υπάρχει έλλειμμα, η επικοινωνία με τους προμηθευτές, τηλεφωνικός ή μέσω , η τελική κοστολόγηση των ειδών και τέλος ο έλεγχος των τιμών. Τμήμα Πωλήσεων σε συνεργασία με το Τμήμα Αποθήκης Το τμήμα πωλήσεως αποτελείται από τους παραγγελιοδόχους, τους αντιπροσώπους και τον υπεύθυνο των πωλήσεων. Οι παραγγελιοδόχοι ενεργούν για λογαριασμό της εταιρείας, εμπορικές πράξεις και συναλλαγές. Το τμήμα αυτό σε συνεργασία με την διοίκηση η οποία καθορίζει τους στόχους αλλά και τα πλαίσια που θα κινηθεί,αποτελεί το βασικό όπλο διείσδυσης αλλά και διάτρητης στην αγορά. Εδώ καθορίζετε πως θα δουλέψει η επιχείρηση στη αγορά, πως θα επιλέξει τους συνεργάτες της και πως θα γίνει η όλη επίβλεψη του παραπάνω συστήματος 27

28 συνάρτηση πάντα με το κόστος αυτής, με πρώτο και βασικότερο ερώτημα για την επιλογή πωλητών ή αντιπροσώπων. Βασικό κριτήριο για την επιλογή των αντιπροσώπων είναι οι συνολικές πωλήσεις του κάθε νομού. Για αυτό και έχουν οριστεί στους 5 καλύτερους νομούς σε σχέση με τις πωλήσεις,οι ανάλογοι αντιπρόσωποι που πραγματοποιούν συναλλαγές με μεγάλες αλυσίδες (coop) και με Αντιπροσωπίες. Στους υπόλοιπους νομούς που δεν έχει οριστεί από τη εταιρεία κάποιος αντιπρόσωπος, γίνεται η επιλογή ενός χονδρέμπορου προκειμένου να μπορέσει να εξυπηρετήσει οποιονδήποτε μικροπωλητή του ζητηθεί. Ως Εμπορικός Αντιπρόσωπος είναι εκείνος στο οποίο, υπό την ιδιότητα του ως ανεξάρτητου, μεσολαβητή, ανατίθεται σε μόνιμη βάση είτε να διαπραγματεύεται για λογαριασμό άλλου πρόσωπου, το οποίο καλείται στο εξής "αντιπροσωπευόμενος", την πώληση ή την αγορά εμπορευμάτων, είτε να διαπραγματεύεται και να συνάπτει τις πράξεις αυτές επ ονόματι και για λογαριασμό του αντιπροσωπευόμενου. Ο λόγος που έχει επιλεχθεί αντιπρόσωπος και όχι ένα έμμισθο προσωπικό προέκυψε ύστερα από έρευνα της εταιρείας που αφορούσε το κόστος ενός πωλητή και ενός αντιπροσώπου στην επίβλεψη πελατών εκτός νομού Αττικής. Ανάμεσα στην εταιρεία και σε κάθε αντιπρόσωπο της έχει συνταχθεί και ένα ιδιωτικό συμφωνητικό. Το ιδιωτικό συμφωνητικό περιέχει την σύμβαση μεταξύ του αντιπροσώπου και της εταιρείας, το ποσοστό επί των πωλήσεων που δικαιούται ο αντιπρόσωπος καθώς και την υποχρέωση του αντιπροσώπου να εκδίδει τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών ανά τρίμηνο. Η σύμβαση μεταξύ των συμβαλλόμενων είναι αόριστη. Άλλη μία υποχρέωση του αντιπροσώπου είναι η αποστολή μηνιαίας εκκαθάρισης των υπολοίπων των πελατών της. Ο κάθε αντιπρόσωπος είναι υποχρεωμένος στο τέλος κάθε μήνα να στέλνει μια κατάσταση στην οποία θα απεικονίζει τους πελάτες από τους οποίους έλαβε χρήματα καθώς και το ποσό που έλαβε αυτούς έτσι ώστε η εταιρεία να προβεί στην έκδοση των σχετικών αποδείξεων είσπραξης και να ενημερώσει το αρχείο της έτσι ώστε να έχει ανά πάσα στιγμή ακριβή εικόνα για τις απαιτήσεις που έχει από την αγορά τόσο στο σύνολο όσο και μεμονωμένα ανά πελάτη. 28

29 ΒΙΒΛΙΑ ΚΛΕΙΔΑΡΑΣ ΕΠΕ Οι ΕΠΕ ανεξάρτητα από το ύψος των εσόδων της είναι υποχρεωμένοι να τηρεί βιβλία Γ κατηγορίας. Οι επιτηδευματίες Γ κατηγορίας βιβλίων εφαρμόζουν υποχρεωτικά το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ.) μόνο ως προς τη δομή, την ονοματολογία και το περιεχόμενο των πρωτοβάθμιων, δευτεροβάθμιων και των υποχρεωτικών τριτοβάθμιων λογαριασμών του ΓΛΣ με εξαίρεση τους λογαριασμούς της ομάδας 9 οι οποίοι δεν τηρούνται. Η ΕΠΕ με την οποία θα ασχοληθούμε έχει σαν αντικείμενο την εμπορία ελαστικών αυτοκινήτων τα οποία προορίζονται κυρίως τόσο για δημόσιο ως για το ιδιωτικό τομέα, είτε για Ι.Χ. ή είτε για μοτοσικλέτες. Τα βιβλία που τηρεί η Κλειδαράς ΕΠΕ είναι τα εξής : Ισοζύγιο γενικών και αναλυτικών καθολικών: το οποίο εκτυπώνετε ια φορά το μήνα, η εκτύπωση θα πρέπει να γίνει το αργότερα μέχρι την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα τον οποίον αφορούν οι συναλλαγές που το παραπάνω ισοζύγιο απεικονίζει. Το ισοζύγιο θα πρέπει να περιέχει: 1. Τα προοδευτικά αθροίσματα χρέωσης και πίστωσης των λογαριασμών καθώς και των υπολοίπων μέχρι το τέλος του προηγούμενου μήνα. 2. Τα σύνολα τον κινήσεων του μήνα. 3. Τα συνολικά αθροίσματα χρέωσης και πίστωσης των λογαριασμών και τα υπόλοιπα τους ( χρεωστικά και πιστωτικά ) μέχρι το τέλος του μήνα που αφορούν. Τα υπόλοιπα ( προοδευτικά και συνολικά ) μπορεί να απεικονίζονται σε μια στήλη αντί δυο με αναγραφή του πρόσημου (-) στα πιστωτικά υπόλοιπα, και με άθροιση χριστή των χρεωστικών και των πιστωτικών υπολοίπων. Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 παράγραφος 3η περίπτωση. Ο επιτηδευματίας έχεις υποχρέωση να αθροίζει τα ποσά των στηλών του ισολογισμού και να μεταφέρει το άθροισμα από σελίδα σε σελίδα. Επειδή στο ισοζύγιο αυτό στην ίδια στήλη περιλαμβάνονται ποσά πρωτοβάθμιων, 29

30 δευτεροβάθμιων και λοιπών βαθμίδων (ανομοιογενή ποσά) είναι δυνατών να αθροίζονται μόνο τα ποσά πού αναφέρονται σε πρωτοβάθμιους λογαριασμούς. Το ανωτέρω ισοζύγιο περιλαμβάνει τους λογαριασμούς (Γενικής λογιστικής και της ομάδας 9) όλων των βαθμίδων (πρωτοβάθμιων, δευτεροβάθμιων, τριτοβάθμιων κ.λπ.). Λόγω όμως του μεγάλου αριθμού λογαριασμών της τελευταίας βαθμίδας ανάπτυξης του λογαριασμού 30 (Πελάτες) και του 50 (Προμηθευτές), μπορεί η ανάπτυξη των λογαριασμών αυτών στην τελευταία βαθμίδα να μην εκτυπώνεται στο ανωτέρω ισοζύγιο, με την προϋπόθεση ότι όταν ζητηθεί από τον φορολογικό έλεγχο να είναι δυνατή η εκτύπωση τους σε αθεώρητο έντυπο. Η θέση αυτή έχει γίνει δεκτή και με την Εγκύκλιο μας ΠΟΛ. 1009/2001. Βιβλίο Απογράφων και Ισολογισμού: χρησιμοποιείτε για την καταχώρηση στο τέλος του έτους, πρώτα από όλα για την ποσοτική καταγραφή των εμπορευσίμων στοιχείων που είχε στην κατοχή της η εταιρεία την τελευταία μέρα της Κλεομένης χρήσης που στην περίπτωση μας είναι 31/12 έκαστου έτος. Η παραπάνω καταγραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 20η μέρα του μεθεπόμενου μήνα από το τέλος της χρήσης και στην περίπτωση μας μέχρι την 20/02 έκαστου έτους. Στην συνέχεια στο ίδιο βιβλίο και μέχρι το κλείσιμο του ισολογισμού που για τις ΕΠΕ θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του τρίτου μήνα από το κλείσιμο της χρήσης, στην περίπτωση μας την 31/03 έκαστου έτους καταχωρούνται τα εμπορεύσιμα στοιχειά κατά αξία και ακλουθεί η απογραφή των υπολοίπων λογαριασμών της εταιρείας όπως αυτοί έχουν προκύψει μετά από τις διορθωτικές εγγραφές και τις εγγραφές του ισολογισμού. Ακολουθεί η καταγραφή του λογαριασμού της γενικής εκμετάλλευσης, ο πίνακας του ισολογισμού, των αποτελεσμάτων χρήσης καθώς και ο πινάκας διαμονής των κερδών μέχρι την παραπάνω ημερομηνία. Το παραπάνω βιβλίο είναι θεώρημα κι η θεώρηση του σε κάθε περίπτωση πρέπει να γίνει πριν από την χρησιμοποίηση του. Στην εταιρεία που εξετάζουμε το παραπάνω βιβλίο παρακολουθείτε ηλεκτρονικά και η εκτύπωση του γίνεται στις παραπάνω ημερομηνίες κατά περίπτωση. Από την διαχειριστική χρήση 2008 μπορούμε να αποθηκεύουμε το δεδομένα σε θεωρημένο ΟΌ. 30

31 Βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεων: καταχωρούνται όλες οι αποφάσεις που παίρνονται κατά τις Συνελεύσεις των εταίρων. Οι Ε.Π.Ε έχουν υποχρέωση να πραγματοποιούν τουλάχιστον μια γενική συνέλευση το χρόνο μέσα στα όρια που η παραπάνω εταιρία έχει για να κλείσει τον ισολογισμό της. Η παραπάνω συνέλευση έχει σαν κύριο θέμα την έγκριση των αποτελεσμάτων της χρήσης και την απαλλαγή των χειριστών από κάθε ευθύνη καλείται τακτική και υπεύθυνη για την σύγκληση της είναι οι διαχειριστές. Πέρα από την τακτική συνέλευση υπάρχουν και οι έκτακτες συνελεύσεις οι όποιες πραγματοποιούνται για την λήψη αποφάσεων πάνω σε σημαντικά θέματα και ένα από αυτά είναι η τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας. Η γενική συνέλευση εκτός από τους διαχειριστές μπορεί να συζητήσει και ένα ποσοστό των εταίρων. Για την λήψη μιας απόφασης στη Ε.Π.Ε απαιτείται διπλή πλειοψηφία δηλαδή πλειοψηφία εταιρικών μεριδίων και πλειοψηφία ατόμων που τα κατέχουν. Το βιβλίο πρακτικών γενικών συνελεύσεων δεν είναι θεωρημένο και ενημερώνεται κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης και υπογράφεται απ όλους τους παρευρισκόμενους κατά τη λήξη της στην εταιρία μας. Και αυτό το βιβλίο ενημερώνεται ηλεκτρονικά, εκτυπώνεται με την ολοκλήρωση της εξημέρωσης και υπογράφεται άμεσα. Βιβλίο διαχειριστών Ε.Π.Ε: στο οποίο καταγράφονται οι αποφάσεις των διαχειριστών που αφορούν επιλογές για την λειτουργία της εταιρίας. Δεν υπάρχει υποχρέωση να είναι θεωρημένο. Μητρώο παγίων περιουσιακών στοιχείων: καταγράφονται όλα τα πάγια περιουσιακά στοιχειά της εταιρίας, το καθένα ξεχωριστά, στο παραπάνω βιβλίο αναγράφονται τα εξής: Το είδος του παγίου, ο προμηθευτής, το παραστατικό και ημερομηνία αγοράς, η αξία κτίσης χωρίς Φ.Π.Α σε διακεκριμένες στήλες. Στη συνέχεια απεικονίζεται ο συντελεστής απόσβεσης, η απόσβεση της χρήσης, το σύνολο των αποσβέσεων. Με την ολοκλήρωση της τρέχουσας χρήσης καθώς και η αναπόσβεστη αξία, η αξία εκάστου παγίου προσαυξάνεται με τις προσθήκες και τις βελτιώσεις. Στην εταιρία μας και αυτό το βιβλίο ενημερώνεται μηχανογραφικά μέχρι την προθεσμία κλεισίματος του ισολογισμού. Η ενημέρωση του παραπάνω βιβλίου είναι απαραίτητη 31

32 προκειμένου να έχουμε πλήρη εικόνα τόσο για την αξία του κάθε παγίου περιουσιακού στοιχείου όπως αυτή έχει διαμορφωθεί ως εκείνη τη στιγμή όσο και να συμβάλει στον καταμερισμό της αξίας του παγίου σε όλη την διάρκεια της χρήσης του. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟ 3522/2006 Βιβλίο αποθήκης : άρθρο 8 Βιβλίο αποθήκης, παραγωγής-κοστολογίου, τεχνικών προδιαγραφών 1. Ο επιχειρηματίας που πωλεί αγαθά για δικό του λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων ή για ίδιο λογαριασμό και για λογαριασμό τρίτων, εφόσον κατά τις 2 προηγούμενες διαχειριστικές περιόδους τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα που υπερέβησαν το ποσό των ευρώ ή το ποσό των ευρώ για επιχειρηματία που πωλεί το αγαθό του εκτός της χώρας κατά ποσοστό άνω του 80%, τηρεί βιβλίο αποθήκης. Στο βιβλίο αποθήκης καταχωρούνται για κάθε αγαθό οι αγορές και οι πώλησης κατά είδος, ποσότητα και αξία και η ποσοτική διακίνηση κατά είδος και ποσότητας κατά την εισαγωγή και εξαγωγή. Τα αγαθά των τρίτων παρακολουθούνται ξεχωριστά τουλάχιστον κατά είδος και ποσότητα. 2. Ο επιχειρηματίας που ενεργεί επεξεργασία για δικό του λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων ή για ίδιο λογαριασμό και για λογαριασμό τρίτων, εφόσον κατά τις 2 προηγούμενες διαχειριστικές περιόδους τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα που υπερέβησαν το ποσό των ευρώ ή το ποσό των ευρώ για επιχειρηματία που πωλεί το αγαθό του εκτός της χώρας ή ενεργεί επεξεργασία για λογαριασμό κατοίκου άλλης χώρας κατά ποσοστό άνω του 80% του συνόλου των αιτήσεων ακαθάριστων εσόδων του κλάδου επεξεργασίας, τηρεί βιβλίο αποθήκης πρώτων υλών, βοηθητικών υλών, υλικών συσκευασίας, έτοιμων προϊόντων και υποπροϊόντων. Στο βιβλίο αποθήκης καταχωρούνται, για κάθε αγαθό οι αγορές και οι πωλήσεις κατά είδος, ποσότητα και αξία και η εντός και εκτός της επιχείρησης ποσοτική διακίνηση κατά είδος και ποσότητα. Όταν ο επιχειρηματίας ενεργεί 32

33 επεξεργασία για λογαριασμό τρίτων, στο βιβλίο αποθήκης παρακολουθούνται μόνο οι πρώτες ύλες, βοηθητικές ύλες, τα υλικά συσκευασίας και τα έτοιμα προϊόντα των τρίτων ξεχωριστά τουλάχιστον κατά είδος και ποσότητα. 3. Υποχρεωμένη για την τήρηση βιβλίου αποθήκης είναι οι επιχειρηματίες που πωλούν τα αγαθά για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων ή για ίδιο λογαριασμό και για λογαριασμό τρίτων, εφόσον κατά τις 2 προηγούμενες διαχειριστικές περιόδους τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα του υπέρβαιναν το πόσο των ευρώ ή το πόσο των ευρώ προκειμένου για επιχειρηματία που πωλεί τα αγαθά του εκτός της χώρας κατά ποσοστό άνω του 80%, τηρεί βιβλίο αποθήκης. Στο βιβλίο αποθήκης καταχωρούνται για κάθε αγαθό, οι αγορές και οι πωλήσεις κατά είδος, ποσότητα και άξια, και η ποσοτική διακίνηση κατά είδος και ποσότητα κατά την εισαγωγή και εξαγωγή. Τα αγαθά των τρίτων παρακολουθούνται ξεχωριστά τουλάχιστον κατά είδος και ποσότητα. Η Κλειδαράς Ε.Π.Ε. πραγματοποιεί μόνο χονδρικές πώλησης και μέχρι σήμερα σε καμία χρήση δεν έχει ξεπεράσει το όριο των και κατά συνέπεια δεν έχει την υποχρέωση τήρησης βιβλίου αποθήκης. Απογραφή αποθεμάτων: απογραφή είναι η λεπτομερής καταχώρηση, καταγραφή και αποτίμηση όλων των στοιχείων της επαγγελματικής περιουσίας της επιχείρησης, που υπάρχουν στην συγκεκριμένη χρονική στιγμή που διενεργείται η απογραφή. Η απογραφή βάση των κανόνων της λογιστικής, απαιτείται να είναι λεπτομερής και πραγματική και να απεικονίζει την πραγματική κατάσταση της επιχείρησης, διότι με αυτή επιτυγχάνεται η επαλήθευση των εγγράφων που έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία και ο πραγματικός προσδιορισμός του εξαγόμενου λογιστικού αποτελέσματος ( κέρδη η ζημία) της χρήσης. Χρόνος σύνταξης απογραφής: η ποσοτική απογραφή των αποθεμάτων,ίδιων ή τρίτων γίνεται στο βιβλίο απογραφών ή σε καταστάσεις μέχρι την εικοστή ημέρα του μεθεπόμενου από την λήξη της διαχειριστικής περιόδου μηνά, για τις επιχειρήσεις με Γ κατηγορίας βιβλίων, συμφωνά με το άρθρο 17 του Κ.Β.Σ.. Η κατάρτιση της απογραφής, επιβάλλεται, συμφωνά με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Κ.Β.Σ ως 33

34 βασική υποχρέωση των επιχειρήσεων που τηρούν υποχρεωτικώς η προαιρετικά βιβλία Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ και εξάγουν λογιστικό αποτέλεσμα. Η επιχείρηση που τηρεί βιβλία Γ κατηγορίας κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου και μέσα στις προθεσμίες που προβλέπονται προβαίνει σε καταμέτρηση, καταγραφή και αποτίμηση στο βιβλίο απογράφων όλων των στοιχείων της επαγγελματικής της περιουσίας. Μέγεθος αποτίμησης εμπορευμάτων Τα αποθέματα που προέρχονται από αγορές αποτιμώντων στο τέλος κάθε χρήσης στην κατ είδος χαμηλότερη τιμή μεταξύ τιμής κτίσεως και τρέχουσας τιμής αγοράς. Υπάρχουν αρκετοί μέθοδοι αποτίμησης, εμείς ενδεικτικά θα αναφερθούμε στους πιο διαδεδομένους που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις: α) Μέθοδος του μεσαίου σταθμικού κόστους. Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται στη πράξη, γιατί ένια εύκολη στους υπολογισμούς, προσδιορίζει την τιμή κτίσεως ή το ιστορικό κόστος σε μια αντικειμενική βάση και επειδή περιλαμβάνει όλες τις τιμές κτίσης ελαχιστοποιεί την επίδραση ακραίων τιμών στην αγορά. β) Μέθοδος του κυκλοφοριακού μέσου όρου ή των διαδοχικών υπολοίπων Η μέθοδος αυτή είναι αντικειμενική και δίνει μια μέση τιμή που πλησιάζει περισσότερο στην πραγματικότητα απ ότι η μέση σταθμική τιμή. Επιπλέον εξυπηρετεί τις επιχειρήσεις που τηρούν το σύστημα της διαρκούς απογραφής για τα εμπορεύματα τους διότι με κάθε αγορά μπορεί να υπολογίζει τη τιμή κτίσης πωλήσεων και του αποθέματος στην αποθήκη. γ) Μέθοδος πρώτης εισαγωγής - πρώτης εξαγωγής (FIFO) κατά τη μέθοδο αυτή θεωρείται ότι η πρώτη εισαγωγή (αγορά) εξάγεται πρώτα ( First IN- First Out) και ότι τα αποθέματα της απογραφής προέρχονται από τις τελευταίες αγορές της χρήσης και αποτιμώνται στις τιμές που αντίστοιχα αγοράστηκαν. Η αρχή του σχετικού υπολογισμού γίνεται από την τελευταία αγορά. Επειδή η αποτίμηση των πωληθέντων γίνεται σύμφωνα με τη σειρά εισαγωγής τους, η μέθοδος λέγεται και μέθοδος της σειράς εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Με την μέθοδο αυτήν τα 34

35 αποθέματα αποτιμώνται σε τιμές που πλησιάζουν τις τρέχουσες τιμές αγοράς. Έπεισες, εμφανίζεται η τιμή κτίσης ή το κόστος παλαιοτέρων αγορών και με αυτόν το τρόπο δεν υπάρχει σωστή σύγκριση με τα έσοδα των πωλήσεων. Η μέθοδος υπερτιμά τα κέρδη της επιχείρησης, όταν υπάρχει άνοδος τιμών και βέβαια αυξάνει το φόρο εισοδήματος. Κατά τα άλλα χρησιμοποιείται ευρύτατα για την αποτίμηση των αποθεμάτων, γιατί είναι εύκολη στην εφαρμογή της, δίνει τις ίδιες εκτιμήσεις, είναι αντικειμενική και η άξια των αποθεμάτων πλησιάζει προς τη τιμή ή το κόστος αντικατάστασης. δ) Μέθοδος τελευταίας εισαγωγής- πρώτης εξαγωγής (LIFO) κατά τη μέθοδο αυτή θεωρείται ότι η πρώτη εξαγωγή προέρχεται από την τελευταία εισαγωγή ( last in- first out) και ότι τα αποθέματα τέλους χρήσης προέρχονται από παλιότερες εισαγωγές. Η αρχή του υπολογισμού γίνεται από την πρώτη αγορά της χρήσης. Η μέθοδος αυτή είναι αντίθετη της μεθόδου F.I.F.O και επειδή οι εξαγωγές γίνονται αντίθετα από τη σειρά των εξαγωγών λέγεται και μέθοδος της αντίστροφης εξάντλησης των αποθεμάτων. Το πλεονέκτημα της είναι ότι η τιμή κτίσης καθώς και το κόστος πωληθέντων βασίζεται στις τρέχουσες τιμές της αγοράς και έτσι συγκρίνεται σωστότερα με τα έσοδα από πώλησης. Δείχνει λιγότερα κέρδη και συνεπώς μειώνει το φόρο εισοδήματος και ενδείκνυται σε περιόδους που υπάρχει μεγάλη άνοδος των τιμών. 35

36 Η μέθοδος που έχει προτιμήσει η Κλειδαράς ΕΠΕ για την αποτίμηση των αποθεμάτων της είναι η ΕΓΡΘ. Με την μέθοδο αυτή επιτυγχάνει να έχει τιμές αντίστοιχες με αυτών της αγοράς. 36

37 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΕΙΔΑΡΑΣ ΕΠΕ Σύμφωνα με το ΚΒΣ κάθε επιχείρηση έχει την δυνατότητα να εκδίδει τα στοιχειά της είτα χειρόγραφα είτε με την χρήση Η/Υ ( μηχανογραφικά) με την προϋπόθεση ότι έχει εγκαταστήσει έναν μηχανισμό σήμανσης τον αποκαλούμενο ΕΑΦΔΣΣ με το οποίο κάθε στοιχειό το οποίο εκδίδετε με την χρήση Η/Υ λαμβάνει μια σήμανση η οποία στην ουσία αποτελεί και την ταυτότητα του στοιχείου και προσδιορίζει σε ποιον και πότε αυτό εκδόθηκε. Όσον αφόρα λοιπόν την χρήση του παραπάνω μηχανισμού αυτή γίνετε με την προϋπόθεση ότι ο μηχανισμός αυτός είναι εγκεκριμένος από το υπουργείο οικονομικών και φυσικά γνωστοποιούμε στη ΔΟΥ την χρήση του και τα λοιπά στοιχεία που τον χαρακτηρίζουν με βασικότερο τον αριθμό μητρώο του. Η εταιρεία Κλειδαράς ΕΠΕ έχει επιλέξει την μηχανογραφική έκδοση των στοιχειών της, παράλληλα όμως έχει θεωρήσει και έχει στην κατοχή της έτοιμα προς χρήση στοιχειά χρεόγραφα τα οποία θα τα χρησιμοποιήσει σε περίπτωση που είναι αδύνατη η έκδοση μηχανογραφημένων, αδυναμία που μπορεί να οφείλεται σε μια διακοπεί ρεύματος, σε πρόβλημα του λογισμικού είτε για οποιοδήποτε άλλη αιτία. Τα στοιχειά που η εταιρεία έχει θεωρήσει συμφωνά με αυτό που ορίζει ο ΚΒΣ είναι και η ανάγκες είναι τα εξής : Τιμολόγια δελτίο αποστολής Δελτίο αποστολής Πιστωτικά Σημειώματα (τζίρου και επιστροφής ) Με δεδομένο ότι η συγκεκριμένη εταιρεία είναι αμιγώς εμπορική και δραστηριοποιείτε αποκλειστικά στο χονδρικό εμπόριο δεν έχει θεωρήσει παραστατικά που αφορούν τόσο την παροχή υπηρεσιών όσο και την πώληση λιανικής. 37

ΘΕΜΑ: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ.

ΘΕΜΑ: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ. AΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ. Υπό των φοιτητριών: ΓΚΙΚΑ ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ» Επιμέλεια Εργασίας: Νέγκας Δημήτριος (Α.Μ. 8079) Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ» Σαραντάρας Γ. Γεώργιος Τσατσαρώνη Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΖΩΗΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: 10362 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΔΡΙΤΣΑ ΜΑΡΙΝΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ο.Ε.- ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ»

ΘΕΜΑ : «ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ο.Ε.- ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ» ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΘΕΜΑ : «ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ο.Ε.- ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΤΣΙΤΣΗ ΕΛΕΝΗ ΒΑΓΕΝΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΣΕΡΡΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Σύσταση ΕΠΕ-Δραστηριότητες-Δημοσιεύσεις-Πρακτικά-Διανομή Κερδών-Υποβολή Δηλώσεων Υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Οργάνωση λογιστικών εργασιών επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία με την απλογραφική μέθοδο

ΣΧΟΛΗ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Οργάνωση λογιστικών εργασιών επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία με την απλογραφική μέθοδο ΣΧΟΛΗ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Οργάνωση λογιστικών εργασιών επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία με την απλογραφική μέθοδο Organization for the Operation of Accounting Businesses following

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση και Λειτουργία Ανώνυμης Εταιρείας

Σύσταση και Λειτουργία Ανώνυμης Εταιρείας Σύσταση και Λειτουργία Ανώνυμης Εταιρείας 1 Περιεχόμενα Περιεχόμενα. 2 Πρόλογος..4 Εισαγωγή..5 Κεφάλαιο 1 Ίδρυση Ανώνυμης Εταιρείας...6 1.1 Προϋποθέσεις Στάδια Σύστασης Α.Ε..7 1.1.1 Στάδια Σύστασης Α.Ε...7

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Η επιχειρηματική δραστηριότητα πραγματοποιείται από φυσικά πρόσωπα (ατομική επιχείρηση) ή από εταιρείες (νομικά πρόσωπα). Με τον όρο «εταιρεία»,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2003 ΔΟΜΗ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

[ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ]

[ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ] ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού [ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ] ΘΗΒΑ 2013 φορολογική λογιστική Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού 2 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων... 3 ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ε.Π.Ε

ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ε.Π.Ε ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. ΘΕΜΑ: ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ε.Π.Ε ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΓΚΟΤΣΗ ΜΑΡΙΑ ΑΜ: 7635 KOKKINAKH ΑΙΜΙΛΙΑ ΑΜ:7050

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

ΘΕΜΑ : ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΘΕΜΑ : ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο : ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ(ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ : ΑΓΑΠΗΤΟΥ ΧΡΥΣΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ : ΑΓΑΠΗΤΟΥ ΧΡΥΣΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ : ΑΓΑΠΗΤΟΥ ΧΡΥΣΑ Ιούνιος 2007 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΑ 2. ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ/ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ιδρυση (Ι.Κ.Ε) Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας- Λογιστική και Φορολογική αντιμετώπιση

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ιδρυση (Ι.Κ.Ε) Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας- Λογιστική και Φορολογική αντιμετώπιση ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ιδρυση (Ι.Κ.Ε) Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας- Λογιστική και Φορολογική αντιμετώπιση Εισηγητής: Ασκεπίδης Θωμάς Α.Μ. 252/07 Επιβλέπουσα: κα. Λέφα Σταυρούλα Νοέμβριος 2013 Ευχαριστίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΛΕΞΙΑ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ Α.Μ. 6960 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΚΩΣΤΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΙΔΑ 1 ης ΣΕΛΙΔΑΣ

ΚΕΦΑΛΙΔΑ 1 ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΚΕΦΑΛΙΔΑ 1 ης ΣΕΛΙΔΑΣ C:\ categories_process\_studies\_oeek_\_oeek_08_05_ans_taxacc_stel_\oeek_ans_08_05_p03_.doc ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μέσα στον λαβύρινθο της επαγγελματικής αποκατάστασης μετά από προσπάθειες καριέρας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «FYTORIO Ο.Ε.» ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «FYTORIO Ο.Ε.» ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «FYTORIO Ο.Ε.» ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΑΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Μηχανογραφική τήρηση βιβλίων Β' κατηγορίας. Η εργασία αυτή χωρίζεται σε δυο μέρη. Θεωρητικό και πρακτικό. Η ασχολία με το πρόγραμμα Έσοδα- Έξοδα της

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΕΣΟΔΩΝ- ΕΞΟΔΩΝ

ΒΙΒΛΙΟ ΕΣΟΔΩΝ- ΕΞΟΔΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Βασιλάκη Αικατερίνη ΒΙΒΛΙΟ ΕΣΟΔΩΝ- ΕΞΟΔΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Ιωάννης Ταβερναράκης Ηράκλειο Μάρτιος 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟΔΑ, ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ε. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟΔΑ, ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ε. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟΔΑ, ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ε.1. ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ KAI ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Ανάλυση δεδομένων Πληροφοριακού Συστήματος Λογιστικού Γραφείου Υποβληθείσα στον Καθηγητή

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4093/2012 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε

Ν. 4093/2012 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε Ν. 4093/2012 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟΔΑ, ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.1. ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών» Νόμος 4093 (ΦΕΚ 222 Α 12-11-2012)

«Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών» Νόμος 4093 (ΦΕΚ 222 Α 12-11-2012) «Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών» Νόμος 4093 (ΦΕΚ 222 Α 12-11-2012), Πρώην Δ/ντης (Κ.Υ.) Υπ. Οικ. 1 2 3 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.1. ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ KAI ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΣΑΡΙΔΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ, Α.Μ: 9418 ΠΑΡΘΕΝΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ, Α.Μ: 8858 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΖΩΙΤΣΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΕΡΡΕΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία ίδρυσης Ε.Π.Ε μέσω Γ.Ε.ΜΗ. Καθηγητής : Κωνσταντινούδης Κλεάνθης

Διαδικασία ίδρυσης Ε.Π.Ε μέσω Γ.Ε.ΜΗ. Καθηγητής : Κωνσταντινούδης Κλεάνθης 2013 Διαδικασία ίδρυσης Ε.Π.Ε μέσω Γ.Ε.ΜΗ. Καθηγητής : Κωνσταντινούδης Κλεάνθης Α.Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΡΔΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 13/11/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος..4

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΟΣ ERP ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ».

«Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΟΣ ERP ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ». Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΟΣ ERP ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ».

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Α.Ε.) ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (Ε.Π.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τµήµα Λογιστικής

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τµήµα Λογιστικής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τµήµα Λογιστικής Πτυχιακή Εργασία, Θέµα: Φορολογική και λογιστική παρακολούθηση βιβλίων Γ κατηγορίας. Εισηγήτρια: Αντωνόγλου Νεκταρία

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ν.4308/2014

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ν.4308/2014 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ν.4308/2014 Εμμανουήλ Πετράκης Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Μέλος της Επιτροπής για την εφαρμογή του ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π) Εισαγωγή Σκοπός της παρουσίασης αυτής είναι μια ουσιαστική

Διαβάστε περισσότερα