ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ"

Transcript

1 EL EL EL

2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, COM(2010) 429 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ για την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1889/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε τους ελέγχους ρευστών διαθεσίµων που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Κοινότητα δυνάµει του άρθρου 10 του εν λόγω κανονισµού EL EL

3 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ για την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1889/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε τους ελέγχους ρευστών διαθεσίµων που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Κοινότητα δυνάµει του άρθρου 10 του εν λόγω κανονισµού 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1889/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε τους ελέγχους ρευστών διαθεσίµων που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Κοινότητα 1, εφεξής «κανονισµός σχετικά µε τους ελέγχους ρευστών διαθεσίµων», τέθηκε σε ισχύ στις 15 εκεµβρίου Το άρθρο 10 του κανονισµού σχετικά µε τους ελέγχους ρευστών διαθεσίµων ορίζει ότι η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει έκθεση για την εφαρµογή του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο 4 χρόνια µετά την έναρξη ισχύος του. Ο κανονισµός σχετικά µε τους ελέγχους ρευστών διαθεσίµων ισχύει από την 15η Ιουνίου 2007 και δεδοµένης της πρόσφατης εφαρµογής του, τόσο τα κράτη µέλη όσο και η Επιτροπή έχουν εστιάσει στη δηµιουργία των κατάλληλων δοµών και στην ανάπτυξη επαρκών διαδικασιών για την εναρµονισµένη εφαρµογή του κανονισµού σχετικά µε τους ελέγχους ρευστών διαθεσίµων. Για να αρχίσει η διαδικασία αξιολόγησης, τον Ιούλιο του 2008 η Επιτροπή απέστειλε ερωτηµατολόγια στα κράτη µέλη. Οι απαντήσεις των κρατών µελών στα εν λόγω ερωτηµατολόγια 2 και η επακόλουθη συζήτηση σε διάφορες συνεδριάσεις µε τα κράτη µέλη στο πλαίσιο της «οµάδας εργασίας για τον έλεγχο ρευστών διαθεσίµων» παρείχαν στην Επιτροπή επαρκείς πληροφορίες για την κατάρτιση της παρούσας έκθεσης. 2. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 2.1. Περιεχόµενο Η νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) Το νοµικό πλαίσιο της ΕΕ για την πρόληψη της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες αποτελείται από την οδηγία 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη 1 2 ΕΕ L 309 της , σ Όλα τα κράτη µέλη απέστειλαν απαντήσεις στα ερωτηµατολόγια έως τις 25 Φεβρουαρίου 2009, µε εξαίρεση το Βέλγιο που δεν απάντησε. Κατά συνέπεια, οι πληροφορίες της έκθεσης βασίζονται σε πληροφορίες που υποβλήθηκαν από 26 κράτη µέλη. Στα στατιστικά στοιχεία για τα ρευστά διαθέσιµα περιλαµβάνονται όλα τα κράτη µέλη. EL 2 EL

4 νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, 3 όπως τροποποιήθηκε µε τις οδηγίες 2007/64/ΕΚ, 2008/20/ΕΚ και 2009/110/ΕΚ και τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1781/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 15ης Νοεµβρίου 2006, περί των πληροφοριών για τον πληρωτή που συνοδεύουν τις µεταφορές χρηµατικών ποσών 4. Η απόφαση 2000/642/ ΕΥ του Συµβουλίου σχετικά µε τη θέσπιση ρυθµίσεων για τη συνεργασία µεταξύ των µονάδων χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών των κρατών µελών όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών και η απόφαση-πλαίσιο 2001/500/ ΕΥ του Συµβουλίου για το ξέπλυµα χρήµατος, τον προσδιορισµό, τον εντοπισµό, τη δέσµευση, την κατάσχεση και τη δήµευση των οργάνων και των προϊόντων του εγκλήµατος είναι εξίσου οικείες. Το εν λόγω πλαίσιο συµπληρώνει η στρατηγική της ΕΕ για την καταπολέµηση της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας, η οποία καλεί σε µέτρα που αποσκοπούν στη βελτίωση των αποτελεσµάτων που αφορούν την καταπολέµηση της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας. Η οδηγία 2005/60/ΕΚ, η οποία αντικατέστησε την οδηγία 1991/308/ΕΟΚ, περιέχει έναν µηχανισµό της ΕΕ για την πρόληψη της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες µε την παρακολούθηση των συναλλαγών µέσω των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων και ορισµένων τύπων επαγγελµάτων. Ο κίνδυνος καταστρατήγησης του εν λόγω µηχανισµού από την κίνηση ρευστών διαθεσίµων για παράνοµους σκοπούς ή για τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας οδήγησε στην ανάγκη να συµπληρωθεί το εν λόγω µέτρο µε απαίτηση διενέργειας ελέγχων των ρευστών διαθεσίµων που εισέρχονται ή εξέρχονται από την ΕΕ. Γι αυτόν τον σκοπό εκδόθηκε ο κανονισµός σχετικά µε τους ελέγχους ρευστών διαθεσίµων, ο οποίος επιδιώκει να εναρµονίσει τη θεµελιώδη αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας εµπορευµάτων, προσώπων, υπηρεσιών και κεφαλαίων µε την πρόληψη της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς και µιας οικονοµικής και νοµισµατικής ένωσης ιεθνείς πτυχές Ο βασικός εταίρος στη διασφάλιση της αποτελεσµατικότητας του κανονισµού σχετικά µε τους ελέγχους ρευστών διαθεσίµων είναι η Οµάδα χρηµατοοικονοµικής δράσης (FATF) και o συνδεόµενος µε αυτήν περιφερειακός φορέας Moneyval (Επιτροπή εµπειρογνωµόνων για την αξιολόγηση των µέτρων κατά της νοµιµοποίησης προσόδων από παράνοµες δραστηριότητες). Πρόκειται για έναν διακυβερνητικό φορέα που ιδρύθηκε από τη σύνοδο κορυφής της Οµάδας των Επτά στο Παρίσι το 1989, ο οποίος στηρίζει κυβερνητικές πολιτικές για την καταπολέµηση της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας. Για την επίτευξη αυτού του στόχου εκδίδει συστάσεις και κατευθυντήριες οδηγίες και ελέγχει τη συµµόρφωση προς τις συστάσεις του µέσω συστήµατος αµοιβαίας αξιολόγησης µε σκοπό να ασκεί διαρκώς πιέσεις στα µέλη του ώστε να εξασφαλίζουν αποτελεσµατικά µέτρα για την καταπολέµηση της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας. 3 4 ΕΕ L 309 της , σ ΕΕ L 345 της , σ EL 3 EL

5 Η ειδική σύσταση ΙΧ της FATF για τους µεταφορείς ρευστών διαθεσίµων µεταφέρεται στην ΕΕ µέσω του κανονισµού σχετικά µε τους ελέγχους ρευστών διαθεσίµων. Η συζήτηση σχετικά µε τις διαδικασίες της ειδικής σύστασης IX και οι εκθέσεις αξιολόγησης και προόδου από τους εκτιµητές της FATF έχουν κατ επανάληψη επιταχύνει περαιτέρω βελτιώσεις στους ελέγχους ρευστών διαθεσίµων στα κράτη µέλη. Η FATF πρόσφατα αναγνώρισε ότι η εφαρµογή της ειδικής σύστασης IX για τους µεταφορείς ρευστών διαθεσίµων ανήκει στην υπερεθνική δικαιοδοσία της ΕΕ, γεγονός που συνεπάγεται συµµόρφωση µε ειδικά κριτήρια, όπως κατάλληλη ανταλλαγή σχετικών πληροφοριών σε υπερεθνικό επίπεδο και συγκρίσιµα προγράµµατα εκπαίδευσης, συλλογής δεδοµένων, επιβολής και ειδικών στόχων, τα οποία έχουν αναπτυχθεί και υλοποιούνται σε υπερεθνικό επίπεδο Βασικά στοιχεία του κανονισµού σχετικά µε τους ελέγχους ρευστών διαθεσίµων Υποχρέωση δήλωσης Ο κανονισµός σχετικά µε τους ελέγχους ρευστών διαθεσίµων καθιερώνει µια ενιαία προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά τους ελέγχους ρευστών διαθεσίµων βάσει συστήµατος υποχρεωτικής δήλωσης για ποσά ρευστών διαθεσίµων αξίας ίσης ή µεγαλύτερης των ευρώ που εισέρχονται ή εξέρχονται από την ΕΕ. Οι κοµιστές οφείλουν να υποβάλλουν δήλωση στην ορισθείσα αρµόδια αρχή µε πληροφορίες σχετικά µε τον δηλούντα, τον κύριο και τον αποδέκτη, καθώς επίσης και το ποσό, το είδος, την προέλευση, τη σκοπούµενη χρήση και τη µεταφορά των ρευστών διαθεσίµων. Ο κανονισµός σχετικά µε τους ελέγχους ρευστών διαθεσίµων δεν καθορίζει τον τρόπο, δηλαδή προφορικώς, γραπτώς ή ηλεκτρονικώς, ούτε τη µορφή της δήλωσης Ανάθεση εξουσιών στις αρµόδιες αρχές Για να διασφαλιστεί η τήρηση της υποχρέωσης δήλωσης, πρέπει να εκχωρηθεί η εξουσία στις εθνικές αρµόδιες αρχές να υποβάλλουν σε έλεγχο τα φυσικά πρόσωπα, τις αποσκευές τους και τα µεταφορικά τους µέσα. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης προς την υποχρέωση δήλωσης, τα ρευστά διαθέσιµα είναι δυνατό να δεσµεύονται και να επιβάλλονται κυρώσεις Καταχώριση και επεξεργασία πληροφοριών Ο κανονισµός σχετικά µε τους ελέγχους ρευστών διαθεσίµων υποχρεώνει τα κράτη µέλη να καταχωρίζουν και να υποβάλλουν σε επεξεργασία όλες τις πληροφορίες που λαµβάνονται µέσω των δηλώσεων και/ή των ελέγχων που διενεργούν και να κοινοποιούν τις εν λόγω πληροφορίες στην εθνική µονάδα χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών (ΜΧΠ) του κράτους µέλους διαµέσου του οποίου οι κοµιστές εισέρχονται ή εξέρχονται από την ΕΕ Ανταλλαγή πληροφοριών Όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι τα ποσά των ρευστών διαθεσίµων αφορούν παράνοµες δραστηριότητες, συνδεόµενες µε κίνηση ρευστών διαθεσίµων, ενδέχεται να πραγµατοποιηθεί ανταλλαγή πληροφοριών µε αρχές άλλων κρατών µελών και εάν EL 4 EL

6 θίγονται τα χρηµατοοικονοµικά συµφέροντα της ΕΕ, οι πληροφορίες διαβιβάζονται στην Επιτροπή. Στο πλαίσιο των υφιστάµενων συµφωνιών για την αµοιβαία διοικητική συνδροµή, οι πληροφορίες που λαµβάνονται βάσει του κανονισµού σχετικά µε τους ελέγχους ρευστών διαθεσίµων µπορούν να γνωστοποιηθούν σε τρίτη χώρα, εφόσον συνάδουν µε τις αντίστοιχες εθνικές διατάξεις και τις διατάξεις της ΕΕ για τη διαβίβαση δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα προς τρίτες χώρες Θέµατα εµπιστευτικότητας Όλες οι πληροφορίες που λαµβάνονται µέσω του κανονισµού σχετικά µε τους ελέγχους ρευστών διαθεσίµων είναι εµπιστευτικές. Η επεξεργασία όλων των πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις για την προστασία των δεδοµένων. Εφόσον κρίνεται αναγκαίο, εφαρµόζονται κανόνες για τη διαβάθµιση των πληροφοριών προκειµένου να εγγυηθεί η ασφάλεια των δεδοµένων Έλεγχος της κίνησης ρευστών διαθεσίµων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ο κανονισµός σχετικά µε τους ελέγχους ρευστών διαθεσίµων δεν θίγει τα εθνικά µέτρα ελέγχου των κινήσεων ρευστών διαθεσίµων εντός της ΕΕ. Ωστόσο, τα εν λόγω εθνικά µέτρα πρέπει να συµµορφώνονται µε το άρθρο 65 της συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ, η οποία αναθέτει στα κράτη µέλη την εξουσία να προβλέπουν διαδικασίες δήλωσης των κινήσεων κεφαλαίων για λόγους διοικητικής ή στατιστικής ενηµέρωσης ή να λαµβάνουν µέτρα υπαγορευµένα από λόγους δηµόσιας τάξης ή δηµόσιας ασφάλειας, υπό τον όρο ότι τα εφαρµοζόµενα µέτρα και διατάξεις, δεν µπορούν να αποτελούν ούτε µέσο αυθαίρετων διακρίσεων ούτε συγκεκαλυµµένο περιορισµό της ελεύθερης κίνησης των κεφαλαίων. Τα ακόλουθα κράτη µέλη 5 εφαρµόζουν τέτοιους ενδοενωσιακούς ελέγχους ρευστών διαθεσίµων στα σύνορα µε άλλα κράτη µέλη: BE, BG, CY, DE, DK, ES, FR, IT, MT, PL και PT. Για τον λόγο αυτό χρησιµοποιούν σύστηµα υποχρεωτικής δήλωσης µε εξαίρεση την Πορτογαλία όπου η δήλωση είναι προαιρετική εκτός εάν το φυσικό πρόσωπο είναι υπό έλεγχο µε κατώτατο όριο τα ευρώ. Η AT δεν περιορίζει τους ελέγχους των ρευστών διαθεσίµων στα σύνορά της αλλά διενεργεί ελέγχους σε ολόκληρη την επικράτειά της. Η ES έχει καθιερώσει εθνικούς ελέγχους, παρόµοιους µε της AT, αλλά για ποσά και πλέον ευρώ. Το UK δεν καθιέρωσε τακτικούς ενδοενωσιακούς ελέγχους ρευστών διαθεσίµων ωστόσο οι αρµόδιοι υπάλληλοι διενεργούν (τυχαίους) ελέγχους για µεταφερόµενα ρευστά διαθέσιµα σε ολόκληρη την επικράτεια του Ηνωµένου Βασιλείου τόσο στους επιβάτες όσο και στις αποσκευές τους. Η IE εφαρµόζει παρεµφερείς διαδικασίες µε το UK αλλά µε κατώτατο όριο ρευστών διαθεσίµων τα ευρώ. Τα κράτη µέλη CZ, EE, EL, FI, HU, LV, LT, LU, NL, RO, SL, SK, SE δεν διενεργούν ενδοενωσιακούς ελέγχους ρευστών διαθεσίµων. 5 Οι πληροφορίες της παρούσας έκθεσης για τους ενδοενωσιακούς ελέγχους ρευστών διαθεσίµων δεν προδικάζουν καµία θέση της Επιτροπής όσον αφορά τη συµβατότητα των εν λόγω εθνικών µέτρων µε το άρθρο 65 της συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ. EL 5 EL

7 3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΡΕΥΣΤΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 3.1. Περιεχόµενο Αρµόδιες αρχές Ο κανονισµός σχετικά µε τους ελέγχους ρευστών διαθεσίµων δεν προβλέπει την αρχή που πρέπει να καθορίζουν τα κράτη µέλη ως αρµόδια. Στην πράξη, 23 κράτη µέλη όρισαν τα τελωνεία ως κύριες αρχές. Η DK και η EE όρισαν τις εφοριακές και τελωνειακές αρχές, ενώ δύο άλλα κράτη µέλη, η PL και το UK, όρισαν τα τελωνεία και το σώµα συνοριοφυλάκων. Οι ειδικές εθνικές διαφορές αντανακλώνται επίσης στην έντονη ανοµοιογένεια πρόσθετων εµπλεκόµενων αρχών: Οµοσπονδιακή αστυνοµία δίωξης του εγκλήµατος, µονάδες χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών (ΜΧΠ), υπηρεσία για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας, σώµατα συνοριοφυλάκων, τοπικές κυβερνήσεις, δηµόσια ταµεία, υπηρεσίες για την καταπολέµηση της απάτης ή υπηρεσίες ερευνών και δικαστικές αρχές. Οι αστυνοµικές αρχές και οι ΜΧΠ είναι οι συχνότεροι εταίροι στην επιβολή ελέγχων ρευστών διαθεσίµων. Σε 16 κράτη µέλη η συνεργασία µεταξύ των αρχών καθορίζεται µε έγγραφες συµφωνίες συνεργασίας. Το ένα τρίτο των κρατών µελών έχει προβεί σε σύσταση πυρήνων πληροφοριών ή οµάδων εργασίας µεταξύ των αρµόδιων αρχών Ο ορισµός των ρευστών διαθεσίµων Στον κανονισµό σχετικά µε τους ελέγχους ρευστών διαθεσίµων µεταφέρεται ο ορισµός που χρησιµοποιεί η FATF στην ειδική σύσταση ΙΧ και καλύπτει διαπραγµατεύσιµους τίτλους στον κοµιστή ή µετρητά. Έως τώρα, τα κράτη µέλη δεν έχουν αναφέρει µείζονα προβλήµατα κατά την εφαρµογή του συγκεκριµένου ορισµού. Ο ορισµός δεν περιλαµβάνει χρυσό, πολύτιµα µέταλλα ή πολύτιµους λίθους. Ορισµένα κράτη µέλη αναφέρουν εθνικές διατάξεις παρόµοιες µε την υποχρέωση δήλωσης ρευστών διαθεσίµων για χρυσό και/ή πολύτιµα µέταλλα και λίθους (BG, DE, AT (εντός της επικράτειας της AT) CY, CZ και PL). Ο ορισµός δεν περιλαµβάνει ούτε τραπεζικές κάρτες πολλαπλών χρήσεων. Ένα κράτος µέλος (DE) αναφέρει εθνικές διατάξεις για τη δήλωση ηλεκτρονικού χρήµατος Υποχρέωση δήλωσης Κάθε φυσικό πρόσωπο που εισέρχεται ή εξέρχεται από έδαφος της ΕΕ υποχρεούται διά νόµου να δηλώνει µεταφερόµενα ποσά ύψους και πλέον ευρώ στις αρµόδιες αρχές των κρατών µελών διαµέσου των οποίων εισέρχεται ή εξέρχεται από την ΕΕ, δηλαδή στο πρώτο σηµείο εισόδου στην ΕΕ και στο τελευταίο σηµείο εξόδου από την ΕΕ Ευαισθητοποίηση όσον αφορά την υποχρέωση δήλωσης Για να διασφαλιστεί ότι οι κοµιστές έχουν επίγνωση της υποχρέωσης δήλωσης, διοργανώθηκαν εκστρατείες επικοινωνίας οι οποίες ανανεώνονται διαρκώς τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ΕΕ. Σε επίπεδο ΕΕ έχουν αναπτυχθεί και κυκλοφορήσει µια αφίσα ( αντίγραφα σε 22 γλώσσες), πολυγλωσσικά έντυπα ( αντίγραφα που εκτυπώθηκαν το 2007 και αναθεωρηµένη ανατύπωση EL 6 EL

8 αντιγράφων τον Ιούλιο του 2009), έµµεσες διαφηµίσεις υπό µορφή άρθρου (advertorial) σε περιοδικά που διανέµονται κατά τη διάρκεια της πτήσης (στα περιοδικά των 10 µεγαλύτερων αερογραµµών τον Σεπτέµβριο του 2009), ιστοσελίδες (2007, αναθεώρηση τον Αύγουστο του 2009) και ένα βίντεο κινούµενων σχεδίων (το 2007, το οποίο αναθεωρήθηκε τον Νοέµβριο του 2009, σε 7 γλώσσες). Σε εθνικό επίπεδο κυκλοφόρησαν παρόµοια εργαλεία, όπως αφίσες, ιστοσελίδες, πληροφορίες στα ενδιαφερόµενα µέρη ή δελτία τύπου σχετικά µε περιπτώσεις εξιχνίασης. Η γενική εντύπωση είναι ότι οι επικοινωνιακές δράσεις για τους ελέγχους ρευστών διαθεσίµων έχουν συµβάλει σηµαντικά στην ευαισθητοποίηση των κοµιστών ως προς την υποχρέωση δήλωσης των ρευστών διαθεσίµων, παρά το γεγονός ότι µόνο 4 κράτη µέλη παρακολούθησαν τα αποτελέσµατα της εκστρατείας επικοινωνίας και σε καµία από τις περιπτώσεις δεν χρησιµοποιήθηκαν εργαλεία παρακολούθησης για τη µέτρηση της αποτελεσµατικότητας ή της απόδοσης των εκστρατειών επικοινωνίας. Ο κανονισµός σχετικά µε τους ελέγχους ρευστών διαθεσίµων δεν περιέχει ρητή υποχρέωση διοργάνωσης εκστρατειών επικοινωνίας, αλλά ωστόσο όλα σχεδόν τα κράτη µέλη αναγνώρισαν την αναγκαιότητα ανάληψης επικοινωνιακών δράσεων. 17 κράτη µέλη δηλώνουν ότι χρησιµοποιούν µόνιµη εκστρατεία επικοινωνίας για τους ελέγχους ρευστών διαθεσίµων προκειµένου να διασφαλίσουν διαρκή ευαισθητοποίηση. Ορισµένα κράτη µέλη αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα να συµπεριληφθεί υποχρέωση ευαισθητοποίησης για τους ελέγχους ρευστών διαθεσίµων στον κανονισµό διότι αυτό θα διευκόλυνε τις επαφές µε τις αερολιµενικές αρχές, οι οποίες θα παρουσιάζουν δηµοσίως το υλικό ευαισθητοποίησης Τόπος δήλωσης Ο κανονισµός σχετικά µε τους ελέγχους ρευστών διαθεσίµων προβλέπει ότι τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να δηλώνουν τα ρευστά διαθέσιµα στις αρµόδιες αρχές των κρατών µελών διαµέσου των οποίων εισέρχονται ή εξέρχονται από την ΕΕ. Γενικά η εν λόγω απαίτηση δεν δηµιουργεί προβλήµατα στα κράτη µέλη. ιέλευση Για τους διερχόµενους επιβάτες (τράνζιτ) αερολιµένα η συµµόρφωση µε την υποχρέωση δήλωσης ρευστών διαθεσίµων στο πρώτο σηµείο εισόδου ή στο τελευταίο σηµείο εξόδου από την ΕΕ είναι δυσχερής εξαιτίας της ανοµοιογένειας στην υποδοµή διέλευσης των αερολιµένων. Οι παρεχόµενες εγκαταστάσεις για δήλωση ρευστών διαθεσίµων στη ζώνη διέλευσης των αερολιµένων είναι ελάχιστες ή ανοµοιογενείς ενώ δεν µεσολαβεί επαρκές χρονικό διάστηµα µεταξύ των πτήσεων. Είναι δύσκολο να διασφαλιστεί ότι οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών διενεργούν εναρµονισµένους ελέγχους στους διερχόµενους επιβάτες. Ο ανεπαρκής χρόνος, η έλλειψη κατάλληλων εγκαταστάσεων ελέγχου εξαιτίας της ανοµοιογένειας στην υποδοµή διέλευσης των αερολιµένων και οι ξεχωριστοί δίοδοι για αποσκευές και χειραποσκευές παρακωλύουν τους εν λόγω ελέγχους. Μια ειδική οµάδα εµπειρογνωµόνων σε ελέγχους ρευστών διαθεσίµων εξέτασε το συγκεκριµένο ζήτηµα και κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η αναθεώρηση του άρθρου 3 του κανονισµού σχετικά µε τους ελέγχους ρευστών διαθεσίµων φαίνεται EL 7 EL

9 απαραίτητη για την εναρµόνιση των διαδικασιών ελέγχου ρευστών διαθεσίµων µε εκείνες που καθιερώθηκαν για τους ελέγχους αποσκευών επιβατών, όπως ορίζονται στα άρθρα 192 έως 194 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 1993, για τον καθορισµό ορισµένων διατάξεων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συµβουλίου περί θεσπίσεως του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα Τρόποι δήλωσης Ο κανονισµός σχετικά µε τους ελέγχους ρευστών διαθεσίµων προβλέπει ότι οι πληροφορίες της δήλωσης ρευστών διαθεσίµων παρέχονται γραπτώς, προφορικώς ή ηλεκτρονικώς. Τα περισσότερα κράτη µέλη επέλεξαν τις έγγραφες δηλώσεις, µε εξαίρεση τα DK, AT και ES, που προβλέπουν προφορικές δηλώσεις, οι οποίες µεταφέρονται σε έγγραφα από τις τελωνειακές αρχές. Η AT (αποκλειστικά για τους επαγγελµατίες µεταφορείς ρευστών διαθεσίµων), η ES και η PL προβλέπουν την υποβολή ηλεκτρονικών δηλώσεων. Κατά το δεύτερο τρίµηνο του 2009, το 90 % των δηλώσεων ρευστών διαθεσίµων υποβλήθηκε γραπτώς, το 9,7 % ηλεκτρονικώς και το 0,3 % προφορικώς. Όλα τα κράτη µέλη έχουν καταρτίσει πρότυπα δήλωσης που προβλέπουν την υποβολή όλων των ελάχιστων στοιχείων δεδοµένων που απαιτούνται δυνάµει του άρθρου 3.2 του κανονισµού σχετικά µε τους ελέγχους ρευστών διαθεσίµων. Μετά την αρχική φάση εφαρµογής διαπιστώνεται ότι η χρήση κοινού προτύπου δήλωσης θα συνέβαλε σηµαντικά στη βελτίωση της (ηλεκτρονικής) ανταλλαγής πληροφοριών για τις δηλώσεις ρευστών διαθεσίµων. Επιπρόσθετα, θα διευκόλυνε τους διεθνείς κοµιστές να κατανοήσουν καλύτερα το τι προσδοκάται από αυτούς, βελτιώνοντας έτσι τη συµµόρφωσή τους µε τις απαιτήσεις. Για τον σκοπό αυτό καταρτίστηκε ένα κοινό ευρωπαϊκό πρότυπο δήλωσης (CDF), το οποίο χρησιµοποιούν 16 κράτη µέλη: AT, CY, DK, EE, EL, FI, HU, IE, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE και SI. Άλλα κράτη µέλη εξετάζουν το ενδεχόµενο χρήσης του CDF στο µέλλον (BG, DE, LV, SK) ή χρησιµοποιούν ήδη πρότυπα που παρουσιάζουν έντονη οµοιότητα µε το CDF: ES, FR, LT. Σχεδόν σε όλα τα κράτη µέλη οι δηλώσεις ρευστών διαθεσίµων γίνονται δεκτές και είναι εφικτό να συµπληρωθούν στην επίσηµη γλώσσα της χώρας όπου πρέπει να υποβληθεί η δήλωση, και επιπλέον στην αγγλική. Σε ορισµένα κράτη µέλη οι δηλώσεις γίνονται δεκτές και µπορούν να συµπληρωθούν και σε άλλες διαδεδοµένες γλώσσες της ΕΕ Στατιστικά στοιχεία σχετικά µε τις δηλώσεις ρευστών διαθεσίµων εν υπάρχει ρητή απαίτηση στον κανονισµό σχετικά µε τους ελέγχους ρευστών διαθεσίµων που να προβλέπει την υποβολή στατιστικών στοιχείων. Ωστόσο, τα κράτη µέλη έχουν συναινέσει να αποστέλλουν στην Επιτροπή στατιστικά στοιχεία σχετικά µε τις υποβληθείσες δηλώσεις ρευστών διαθεσίµων και τα αποτελέσµατα των διενεργηθέντων ελέγχων 7. Ανακριβείς δηλώσεις ρευστών διαθεσίµων ή 6 7 ΕΕ L 253 της , σ Η εν λόγω συµφωνία προβλέπει ότι τα στατιστικά στοιχεία για τα ρευστά διαθέσιµα που αποστέλλουν τα κράτη µέλη δεν περιλαµβάνουν δεδοµένα σχετικά µε τις ενδοενωσιακές δηλώσεις και τους ελέγχους ρευστών διαθεσίµων. EL 8 EL

10 ευρήµατα κατόπιν ελέγχων δηλώνονται ως «καταχωρίσεις» στα στατιστικά στοιχεία (βλέπε λεπτοµέρειες στην ενότητα ). Στο παράρτηµα 1 παρουσιάζονται στατιστικά στοιχεία για δηλώσεις ρευστών διαθεσίµων και καταχωρίσεις που συγκεντρώθηκαν από όλα τα κράτη µέλη στο διάστηµα µεταξύ της 15ης Ιουνίου 2007 και της 30ής Ιουνίου Στο εν λόγω διάστηµα τα κράτη µέλη έλαβαν δηλώσεις ρευστών διαθεσίµων που ισοδυναµούσαν µε συνολικό ποσό εκατοµµυρίων ευρώ. Οι δηλώσεις ρευστών διαθεσίµων που συγκεντρώθηκαν κατά την είσοδο ήταν ενώ κατά την έξοδο Το παράρτηµα 2 παραθέτει µια γραφική παράσταση των εκθέσεων των κρατών µελών σχετικά µε τον αριθµό των δηλώσεων ρευστών διαθεσίµων που συγκεντρώθηκαν και καταδεικνύει σηµαντικές διαφορές. Κατά την περίοδο της έκθεσης, τα κράτη µέλη DE, IT και FR συγκέντρωσαν το 25 %, 22,5 % και 13 %, αντίστοιχα, του συνολικού αριθµού των δηλώσεων ρευστών διαθεσίµων, και ακολουθούν η ES (9 %), η LT (4,5 %), η PL (4 %), το UK (3,5 %) και η BG (3 %). Για µια πιο εναρµονισµένη εφαρµογή των ελέγχων ρευστών διαθεσίµων που διενεργούνται στα κράτη µέλη, απαιτείται διαρκής παρακολούθηση των εν λόγω στατιστικών στοιχείων. Το παράρτηµα 3 δείχνει ότι ο αριθµός των δηλώσεων ρευστών διαθεσίµων που υποβλήθηκαν στα κράτη µέλη παρουσίασε ταχεία αύξηση έως το τέλος του 2008 (από δηλώσεις ρευστών διαθεσίµων στο τρίτο τρίµηνο του 2007 σε δηλώσεις ρευστών διαθεσίµων στο τελευταίο τρίµηνο του 2008). Οι αριθµοί µειώθηκαν σε δηλώσεις ρευστών διαθεσίµων στο δεύτερο τρίµηνο του Παρόµοια τάση παρατηρείται στο παράρτηµα 4 για το ισοδύναµο ποσό των συγκεκριµένων δηλώσεων ρευστών διαθεσίµων σε ευρώ (5 432 εκατοµµύρια ευρώ στο τρίτο τρίµηνο του 2007, εκατοµµύρια ευρώ στο τελευταίο τρίµηνο του 2008, εκατοµµύρια ευρώ στο δεύτερο τρίµηνο του 2009). Ο αριθµός των δηλώσεων ρευστών διαθεσίµων και το ισοδύναµο ποσό τους σε ευρώ είναι πολύ πιθανόν να ακολούθησαν τη γενική µείωση της οικονοµικής δραστηριότητας το 2009, η οποία σχετίζεται µε την τραπεζική κρίση. Κατά το δεύτερο τρίµηνο του 2009, το 63 % και πλέον των δηλώσεων ρευστών διαθεσίµων υποβλήθηκαν σε αερολιµένες, το 30 % σε οδικά σύνορα, το 5 % σε λιµάνια και το 2 % σε σιδηροδροµικά δίκτυα. Το 86,2 % των δηλώσεων ρευστών διαθεσίµων υποβλήθηκαν από ιδιώτες µεταφορείς ρευστών διαθεσίµων και το 13,8 % από επαγγελµατίες µεταφορείς ρευστών διαθεσίµων Πληροφορίες σχετικά µε την εξουσιοδότηση των εθνικών αρχών να διενεργούν ελέγχους Αρµοδιότητες ελέγχου στα κράτη µέλη Οι έλεγχοι στα κράτη µέλη επικεντρώνονται κυρίως στις υποβληθείσες δηλώσεις, στους επιβάτες, στις αποσκευές και στα µέσα µεταφοράς. Όλα τα κράτη µέλη δηλώνουν ότι διενεργούν φυσικούς ελέγχους. Σχεδόν όλα τα κράτη µέλη EL 9 EL

11 χρησιµοποιούν εξοπλισµό σάρωσης. 4 κράτη µέλη δηλώνουν ότι χρησιµοποιούν εκπαιδευµένους σκύλους για τη διενέργεια ελέγχων ρευστών διαθεσίµων. Κρίσιµο στοιχείο για τη διασφάλιση αποτελεσµατικών και αποδοτικών ελέγχων είναι η χρήση κατάλληλης στρατηγικής διαχείρισης κινδύνου. 12 κράτη µέλη δηλώνουν ότι ακολουθούν συγκεκριµένη εθνική στρατηγική για τους ελέγχους ρευστών διαθεσίµων. Άλλα κράτη µέλη αναφέρουν τη χρήση κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου για τον έλεγχο ρευστών διαθεσίµων στα κύρια σηµεία εισόδου και εξόδου. 17 κράτη µέλη δηλώνουν ότι εφαρµόζουν σύστηµα χαρακτηρισµού κινδύνου για τους ελέγχους ρευστών διαθεσίµων και 18 κράτη µέλη χρησιµοποιούν σύστηµα σηµάτων προειδοποίησης κατά τους ελέγχους ρευστών διαθεσίµων µε παραλαβή και/ή αποστολή σχετικών σηµάτων προειδοποίησης. 4 κράτη µέλη δηλώνουν ότι οργανώνουν ειδικές εθνικές δράσεις από κοινού µε άλλες αρµόδιες αρχές Αποτελέσµατα των ελέγχων Οι καταχωρίσεις των κρατών µελών (βλέπε παράρτηµα 1) είναι και το ισοδύναµο ποσό τους ανέρχεται σε εκατοµµύρια ευρώ. Τα ακόλουθα κράτη µέλη έχουν πραγµατοποιήσει την πλειονότητα των καταχωρίσεων: DE (40 %), FR (20 %), IT (12 %), UK (10 %), NL(6 %), PT (4 %), ES (4 %). Η γραφική απεικόνιση του παραρτήµατος 5 σχετικά µε τον αριθµό των καταχωρίσεων καταδεικνύει τις εν λόγω σηµαντικές διαφορές. Πολλά κράτη µέλη δεν αναφέρουν καθόλου ή αναφέρουν λίγες µόνο καταχωρίσεις. Σε ορισµένες περιπτώσεις αυτό αντανακλά κυρίως την αδυναµία των κρατών µελών να συγκεντρώνουν δεδοµένα κεντρικά και όχι την πραγµατική έλλειψη των διενεργούµενων ελέγχων (βλέπε πληροφορίες στην ενότητα 3.4.2). Άλλα κράτη µέλη αναφέρουν υψηλό ποσοστό καταχωρίσεων συγκριτικά µε τον αριθµό των αυτόµατων δηλώσεων ρευστών διαθεσίµων (βλέπε παράρτηµα 6). Η προσεκτική παρακολούθηση των αποτελεσµάτων των ελέγχων θα επιτρέψει τον εντοπισµό και την παρακολούθηση ενδεχόµενων ανοµοιογενειών στις προσεγγίσεις των κρατών µελών ως προς τους ελέγχους, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα πιθανών προσαρµογών ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης εναρµόνιση των προσεγγίσεων των κρατών µελών στο θέµα των ελέγχων. Ο αριθµός των καταχωρίσεων αυξήθηκε σταθερά, από 552 κατά το τρίτο τρίµηνο του 2007 σε κατά το δεύτερο τρίµηνο του 2009 (βλέπε παράρτηµα 7). Όπως παρουσιάζεται λεπτοµερώς στο παράρτηµα 8, το ισοδύναµο ποσό των καταχωρίσεων σε ευρώ παρέµεινε αρκετά σταθερό κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου µε εξαίρεση τις καταχωρίσεις που πραγµατοποιήθηκαν κατά το τελευταίο τρίµηνο του 2008 εξαιτίας εντοπισµού µη δηλωθέντος διαπραγµατεύσιµου τίτλου στον κοµιστή µε υψηλή αξία στη Γερµανία (33 εκατοµµύρια ευρώ στο τρίτο τρίµηνο του 2007, εκατοµµύρια ευρώ στο τελευταίο τρίµηνο του 2008 και 72,5 εκατοµµύρια ευρώ στο δεύτερο τρίµηνο του 2009) Πληροφορίες σχετικά µε την καταχώριση και την επεξεργασία Καταχώριση και επεξεργασία των δηλώσεων ρευστών διαθεσίµων Όλα τα κράτη µέλη δηλώνουν ότι καταχωρίζουν πληροφορίες σχετικά µε τις δηλώσεις ρευστών διαθεσίµων. 14 κράτη µέλη καταχωρίζουν τις πληροφορίες σε αυτοµατοποιηµένη βάση δεδοµένων. Πρόκειται συνήθως για αυτόνοµη βάση EL 10 EL

12 δεδοµένων σε κεντρικό επίπεδο, η οποία σε ορισµένες περιπτώσεις είναι απευθείας προσβάσιµη από την εθνική ΜΧΠ (σε 2 κράτη µέλη η κεντρική βάση δεδοµένων ανήκει στις εθνικές ΜΧΠ). Ωστόσο, στις περισσότερες περιπτώσεις οι καταχωρισµένες πληροφορίες δεν είναι ακόµα απευθείας διαθέσιµες σε άλλες αρµόδιες αρχές, όπως οι εθνικές ΜΧΠ. Τα κράτη µέλη που δηλώνουν ότι δεν έχουν αυτοµατοποιήσει την καταχώριση δηλώσεων ρευστών διαθεσίµων, συνήθως αναφέρουν ότι χρησιµοποιούν αρχεία excel ή µια τοπική βάση δεδοµένων Καταχώριση και επεξεργασία µη προαιρετικών δηλώσεων ρευστών διαθεσίµων και πληροφοριών που συγκεντρώθηκαν από τους ελέγχους 25 κράτη µέλη δηλώνουν ότι καταχωρίζουν και υποβάλλουν σε επεξεργασία τις πληροφορίες που συγκεντρώνουν από τους διενεργούµενους ελέγχους ρευστών διαθεσίµων. 1 κράτος µέλος δηλώνει ότι δεν αρχειοθετεί τέτοιου είδους πληροφορίες παρά τη ρητή απαίτηση του άρθρου 5 του κανονισµού σχετικά µε τους ελέγχους ρευστών διαθεσίµων. 12 κράτη µέλη καταχωρίζουν τις πληροφορίες σε αυτοµατοποιηµένη βάση δεδοµένων. Τα υπόλοιπα κράτη µέλη καταχωρίζουν τις πληροφορίες σε βάσεις δεδοµένων στα σηµεία ελέγχου τοπικών τελωνείων. 1 κράτος µέλος δηλώνει ότι καταχωρίζει µόνο τις ανωµαλίες που εντοπίζονται και ένα άλλο ότι καταχωρίζει µόνο τα αποτελέσµατα διεξοδικών ελέγχων Καταχώριση και επεξεργασία πληροφοριών για δεσµεύσεις ρευστών διαθεσίµων Οι διαδικασίες για τη δέσµευση ρευστών διαθεσίµων δεν είναι υποχρεωτικές, καθώς το άρθρο 4 του κανονισµού σχετικά µε τους ελέγχους ρευστών διαθεσίµων ορίζει ότι τα ρευστά διαθέσιµα ΕΙΝΑΙ ΥΝΑΤΟ να δεσµεύονται µε διοικητική απόφαση. 23 κράτη µέλη αναφέρουν ότι καταχωρίζουν και υποβάλλουν σε επεξεργασία πληροφορίες που αφορούν δεσµεύσεις ρευστών διαθεσίµων. Η SE και η FR δηλώνουν ότι δεν καταχωρίζουν πληροφορίες τέτοιου τύπου. εν υπάρχουν διαθέσιµες πληροφορίες για την PL και το BE. 15 κράτη µέλη (AT, BG, CY, DE, EE, ES, FI, IE, IT, LV, LT, NL, PT, SL και UK) καταχωρίζουν στοιχεία σχετικά µε δεσµεύσεις ρευστών διαθεσίµων σε κεντρική βάση δεδοµένων. 7 κράτη µέλη (DK, EL, LU, HU, RO, SK και SE) ενηµερώνουν σχετική βάση δεδοµένων στα τοπικά τελωνεία ενώ η CZ µεταβιβάζει τέτοιες πληροφορίες απευθείας στην εθνική ΜΧΠ. Τα κράτη µέλη επί του παρόντος δεν παρέχουν στην Επιτροπή στατιστικά στοιχεία για τις δεσµεύσεις ρευστών διαθεσίµων. Στο άµεσο µέλλον µια νέα λειτουργική µονάδα του τελωνειακού συστήµατος πληροφοριών (ΤΣΠ) της OLAF (Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας καταπολέµησης της απάτης) θα δίνει τη δυνατότητα στα κράτη µέλη να καταχωρίζουν όλες τις πληροφορίες για τις δεσµεύσεις ρευστών διαθεσίµων Πληροφορίες που κοινοποιούνται στις µονάδες χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών 21 κράτη µέλη υποβάλλουν αυτόµατα τις δηλώσεις ρευστών διαθεσίµων στις εθνικές ΜΧΠ. Μόνο η FI, η IT και το UK αναφέρουν ότι υπέβαλαν τις εν λόγω πληροφορίες κατόπιν αίτησης, ενώ η CY και η HU κοινοποιούν στις εθνικές ΜΧΠ µόνο πληροφορίες για ύποπτες υποθέσεις. Οι πληροφορίες κοινοποιούνται στη ΜΧΠ µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, ταχυδροµείου, επίσηµης επιστολής ή άµεσης EL 11 EL

13 πρόσβασης σε βάσεις δεδοµένων µε δηλώσεις ρευστών διαθεσίµων. Η περιοδικότητα στην παροχή πληροφοριών ποικίλλει και κυµαίνεται από άµεση µετάδοση µέσω απευθείας πρόσβασης προς βάσεις δεδοµένων σε καθηµερινή, εβδοµαδιαία ή µηνιαία βάση έως τριµηνιαία ή τετραµηνιαία βάση κατά το µέγιστο (2 κράτη µέλη). Ορισµένα κράτη µέλη αναφέρουν ταχύτερες διαδικασίες ενηµέρωσης των εθνικών ΜΧΠ όταν οι πληροφορίες συνδέονται µε τον εντοπισµό ύποπτων κινήσεων ρευστών διαθεσίµων. Τα περισσότερα κράτη µέλη (AT, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, FI, HU, IE, IT, LU, MT, NL, RO, SK, SL, SE και UK) αναφέρουν ότι κοινοποίησαν πληροφορίες σχετικά µε ύποπτες δηλώσεις ρευστών διαθεσίµων στις εθνικές ΜΧΠ (δεν υπάρχουν πληροφορίες για τα ακόλουθα κράτη µέλη: BE, FR, PL και PT). Ορισµένα κράτη µέλη (LV, DE, LT) κοινοποιούν τις πληροφορίες στις εθνικές ΜΧΠ παρέχοντάς τους απευθείας πρόσβασης στη βάση δεδοµένων µε όλες τις πληροφορίες που αφορούν δηλώσεις ρευστών διαθεσίµων. Η ES και οι NL διατηρούν ήδη κεντρική βάση δεδοµένων µε πληροφορίες ρευστών διαθεσίµων στο πλαίσιο των εθνικών ΜΧΠ. Οι εθνικές διαφορές στην οργάνωση των ΜΧΠ και οι σχέσεις µε τις υπόλοιπες αρµόδιες αρχές δυσχεραίνουν την καθιέρωση εναρµονισµένων διαδικασιών για την ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των τελωνείων και των ΜΧΠ. EL 12 EL

14 Συχνές µετακινήσεις κοµιστών που µεταφέρουν ποσά µικρότερα από το κατώτατο όριο («smurfing») 16 κράτη µέλη δηλώνουν ότι διενεργούν ειδικούς ελέγχους στις κινήσεις ρευστών διαθεσίµων για ποσά κάτω του κατώτατου ορίου των ευρώ ενώ υπάρχουν ενδείξεις παράνοµων δραστηριοτήτων συνδεόµενων µε κινήσεις ρευστών διαθεσίµων, γνωστών ως «smurfing». Αυτή η πιθανότητα προβλέπεται στο άρθρο 5.2. του κανονισµού σχετικά µε τους ελέγχους ρευστών διαθεσίµων. Τα περισσότερα κράτη µέλη διαβιβάζουν τις εν λόγω πληροφορίες στις εθνικές ΜΧΠ Ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των κρατών µελών και µε την Επιτροπή Λόγω της απουσίας επιτροπής που βοηθά την Επιτροπή στη διαχείριση του κανονισµού σχετικά µε τους ελέγχους ρευστών διαθεσίµων, η Επιτροπή προέβη σε σύσταση µόνιµης οµάδας εργασίας µε όλα τα κράτη µέλη η οποία συνέρχεται 3 φορές ετησίως και χρηµατοδοτείται βάσει του προγράµµατος-πλαισίου «Τελωνεία 2013», το οποίο χρηµατοδοτεί δραστηριότητες συνεργασίας µεταξύ των κρατών µελών και της Επιτροπής. Η οµάδα εργασίας επικεντρώνεται στην ενίσχυση της ανταλλαγής πληροφοριών, στις διαδικασίες εναρµόνισης, στην καθιέρωση βέλτιστων πρακτικών και στη δηµιουργία κατάλληλου περιβάλλοντος για τις αρχές των κρατών µελών ώστε να µπορούν να ανταλλάσσουν απόψεις επί της εφαρµογής του κανονισµού σχετικά µε τους ελέγχους ρευστών διαθεσίµων. Το εγχειρίδιο κατευθυντήριων οδηγιών για τους ελέγχους ρευστών διαθεσίµων, το οποίο πρόσφατα εγκρίθηκε από την οµάδα εργασίας, εξυπηρετεί αυτόν τον σκοπό. Τα κράτη µέλη και η Επιτροπή θα µπορούσαν να επωφεληθούν από τη λειτουργία επιτροπής για τη διασφάλιση υψηλότερου επιπέδου εναρµόνισης. Επιπλέον, συστάθηκε ειδική εικονική οµάδα συµφερόντων σε ασφαλές εξωδίκτυο, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στις δηµόσιες διοικήσεις να ανταλλάσσουν πληροφορίες και να συµµετέχουν σε φόρουµ συζητήσεων. Περιέχει επίσης πληροφορίες για τα κεντρικά σηµεία επαφής στα κράτη µέλη καθώς και για τα σηµεία επαφής που λειτουργούν 24 ώρες το 24ωρο διευκολύνοντας την ταχεία ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των αρµόδιων αρχών. Υπεύθυνα για την επικαιροποίηση των εν λόγω πληροφοριών είναι τα κράτη µέλη Ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των κρατών µελών Τα κράτη µέλη δηλώνουν ότι χρησιµοποιούν διάφορους τρόπους για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε τους ελέγχους ρευστών διαθεσίµων, όπως το Σύστηµα πληροφοριών για την καταπολέµηση της απάτης (AFIS) της OLAF, το οποίο καθιερώθηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 515/97 του Συµβουλίου, της 13ης Μαρτίου 1997, περί της αµοιβαίας συνδροµής µεταξύ των διοικητικών αρχών των κρατών µελών και της συνεργασίας των αρχών αυτών µε την Επιτροπή µε σκοπό τη διασφάλιση της ορθής εφαρµογής των τελωνειακών και γεωργικών ρυθµίσεων 8. Επίσης, τα κράτη µέλη ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά µε τους κινδύνους µέσω του συστήµατος RIF (έντυπο πληροφοριών στα τελωνεία σχετικά µε τους κινδύνους) στο πλαίσιο του κοινοτικού τελωνειακού συστήµατος διαχείρισης κινδύνου που καθιερώθηκε βάσει του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συµβουλίου, της 12ης 8 ΕΕ L 82 της , σ EL 13 EL

15 Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα 9. Αναφέρονται επίσης άµεσες επαφές µέσω των κεντρικών σηµείων επαφής για τους ελέγχους ρευστών διαθεσίµων, µεταξύ των υπό λειτουργία τελωνείων, µέσω υπηρεσιών πληροφοριών, σηµείων επαφής για την επιβολή του νόµου ή µέσω του δικτύου υπαλλήλων επαφών για την καταπολέµηση του φορολογικού εγκλήµατος καθώς και η χρήση ειδικών εφαρµογών της τεχνολογίας των πληροφοριών της Ευρωπόλ. Στο πλαίσιο της οµάδας τελωνειακής συνεργασίας του Συµβουλίου τα κράτη µέλη διοργανώνουν τακτικά ειδικές κοινές δράσεις. Κατά τη διάρκεια της γαλλικής προεδρίας, διοργανώθηκε µια κοινή τελωνειακή επιχείρηση για τους ελέγχους σε µεταφορείς ρευστών διαθεσίµων, µε την ονοµασία «Athena» Ανταλλαγή πληροφοριών µε την Επιτροπή Όλα τα κράτη µέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή στατιστικά στοιχεία για την εφαρµογή του κανονισµού σχετικά µε τους ελέγχους ρευστών διαθεσίµων σε τετραµηνιαία βάση, τα οποία υποβάλλονται σε επεξεργασία και κοινοποιούνται σε όλα τα κράτη µέλη. Τα κράτη µέλη µέσω του AFIS υποβάλλουν στην Επιτροπή πληροφορίες σχετικά µε τις περιπτώσεις που αποτελούν ενδείξεις ότι τα ποσά των ρευστών διαθεσίµων υποδηλώνουν προϊόντα εγκλήµατος ή άλλες παράνοµες δραστηριότητες που έχουν αρνητικό αντίκτυπο στα χρηµατοοικονοµικά συµφέροντα της ΕΕ. Η λειτουργική µονάδα CIS, τµήµα του συστήµατος AFIS δίνει τη δυνατότητα στα κράτη µέλη να περιλαµβάνουν πληροφορίες σχετικά µε δεσµεύσεις, κατασχέσεις ή δηµεύσεις ρευστών διαθεσίµων. Στο Αρχείο φακέλων τελωνειακών ερευνών (ΑΦΤΕ) του συστήµατος AFIS πρέπει να συµπεριληφθούν πληροφορίες σχετικά µε τις έρευνες των τελωνειακών αρχών οι οποίες θα επιτρέπουν επαληθεύσεις ως προς το εάν ένα άτοµο (ή επιχείρηση) έχει αποτελέσει αντικείµενο εγκληµατικών ερευνών σε κάποιο από τα κράτη µέλη. Στο FIDE έχουν αναφορτωθεί ελάχιστες περιπτώσεις ενώ η λειτουργική µονάδα CIS (τελωνειακό σύστηµα πληροφοριών) δεν έχει καταστεί ακόµα λειτουργική Στατιστικά στοιχεία σχετικά µε την ανταλλαγή πληροφοριών Για περιπτώσεις όπου υπάρχουν ενδείξεις ότι τα ποσά των ρευστών διαθεσίµων που δηλώνονται ή εντοπίζονται αφορούν παράνοµες δραστηριότητες συνδεόµενες µε κινήσεις ρευστών διαθεσίµων, τα κράτη µέλη µπορούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες σύµφωνα µε το άρθρο 6 του κανονισµού σχετικά µε τους ελέγχους ρευστών διαθεσίµων. Τα κράτη µέλη έχουν κοινοποιήσει ορισµένες περιπτώσεις αλλά επισηµαίνουν ότι ο ποσοτικός προσδιορισµός τους είναι δύσκολος διότι οι πληροφορίες ανταλλάσσονται εν γένει ad hoc µέσω απευθείας επαφών µεταξύ των αρµόδιων υπαλλήλων, για τις οποίες δεν ενηµερώνονται οι κεντρικές υπηρεσίες. Η Επιτροπή, αναγνωρίζοντας τη σηµασία της επαρκούς ανταλλαγής πληροφοριών έχει προβεί σε σύσταση οµάδας σχεδίου µε τα κράτη µέλη µε στόχο τη βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών. 9 ΕΕ L 302 της , σ EL 14 EL

16 3.7. Ανταλλαγή πληροφοριών µε τρίτες χώρες Ο κανονισµός σχετικά µε τους ελέγχους ρευστών διαθεσίµων δεν επιβάλλει την ανταλλαγή πληροφοριών µε τρίτες χώρες, η οποία ωστόσο διεξάγεται µέσω διεθνών συµφωνιών αµοιβαίας συνδροµής, διµερών συµφωνιών, απευθείας επαφών µε τα κεντρικά σηµεία επαφής τρίτων χωρών, δικτύου για την επιβολή τελωνειακών συστηµάτων καθώς και µέσω του δικτύου υπαλλήλων επαφών για την καταπολέµηση του φορολογικού εγκλήµατος. Αναφέρεται επίσης η ανταλλαγή πληροφοριών µέσω των εθνικών ΜΧΠ. Η Επιτροπή, στο πλαίσιο της FATF, κοινοποίησε γενικές πληροφορίες σχετικά µε τα διαθέσιµα συστήµατα. Οι βέλτιστες πρακτικές και εµπειρίες συζητήθηκαν µε τις ΗΠΑ σε ειδική συνεδρίαση ΕΕ/ΗΠΑ της οµάδας εργασίας για τον έλεγχο των ρευστών διαθεσίµων τον Απρίλιο του Ζητήµατα εµπιστευτικότητας/προστασίας δεδοµένων / ζητήµατα ασφάλειας Σε όλα τα κράτη µέλη ισχύει η ακόλουθη νοµοθεσία: η οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών 10 και η απόφαση της Επιτροπής, της 29ης Νοεµβρίου 2001 (2001/844/ΕΚ, ΕΚΑΧ, Ευρατόµ). Η εν λόγω απόφαση ορίζει τους κανόνες για τη διαβάθµιση των πληροφοριών προκειµένου να εγγυάται η ασφάλεια των πληροφοριών 11. Γενικές διατάξεις εµπιστευτικότητας/ ιατάξεις επαγγελµατικού απορρήτου Τα περισσότερα κράτη µέλη (AT, BG, CY, CZ, DE, EL, ES, FI, FR, EE, HU, IE, IT, LV, MT, PL, RO, SE, SL και UK) αναφέρουν συγκεκριµένα µέτρα προστασίας δεδοµένων για την ανταλλαγή δεδοµένων που αφορούν τους ελέγχους ρευστών διαθεσίµων. εν υπάρχουν διαθέσιµες πληροφορίες για το BE, το LU και την PT. Στην πραγµατικότητα, τα περισσότερα κράτη µέλη εφαρµόζουν γενικά µέτρα για την προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Επιπρόσθετα, πολύ λίγα κράτη µέλη αναφέρουν µέτρα για τη διαβάθµιση των δεδοµένων προκειµένου να εγγυηθεί η ασφάλεια των πληροφοριών. Τέσσερα κράτη µέλη (DK, LT, NL και SK) επισηµαίνουν ότι τα µέτρα για την προστασία των γενικών δεδοµένων, την ασφάλεια των δεδοµένων και την εµπιστευτικότητα ισχύουν επίσης και για τα δεδοµένα που αφορούν τους ελέγχους ρευστών διαθεσίµων. Μπορεί να συναχθεί το συµπέρασµα ότι τα περισσότερα κράτη µέλη διασφαλίζουν ένα γενικό ελάχιστο επίπεδο εµπιστευτικότητας ή προστασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα όσον αφορά τις πληροφορίες για τους ελέγχους ρευστών διαθεσίµων. Ορισµένα κράτη µέλη έχουν εγκρίνει ειδικά µέτρα για τον έλεγχο των ΕΕ L 281 της , σ ΕΕ L 317 της , σ. 1. EL 15 EL

17 ρευστών διαθεσίµων προκειµένου να διασφαλίσουν την προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα ή έχουν διαβαθµίσει τις πληροφορίες σχετικά µε τον έλεγχο ρευστών διαθεσίµων προκειµένου να εγγυώνται την ασφάλεια των πληροφοριών Κυρώσεις Σε όλα τα κράτη µέλη ισχύουν απαιτήσεις που καθιερώνουν κυρώσεις σε περίπτωση µη συµµόρφωσης µε την υποχρέωση δήλωσης. Στα περισσότερα κράτη µέλη οι επιβληθείσες κυρώσεις κρίνονται αναλογικές, αποτρεπτικές και αποτελεσµατικές, µε εξαίρεση ορισµένα κράτη µέλη όπου το ποσό της διοικητικής κύρωσης φαίνεται πολύ χαµηλό για να είναι αποτρεπτικό. Η Επιτροπή ζήτησε από τα συγκεκριµένα κράτη µέλη να διορθώσουν την κατάσταση γρήγορα. 18 κράτη µέλη µπορούν πέρα από τις αυστηρές διοικητικές κυρώσεις να εφαρµόζουν περαιτέρω κυρώσεις, όπως µνηµονεύεται στο άρθρο 9 του κανονισµού σχετικά µε τους ελέγχους ρευστών διαθεσίµων. Οι εν λόγω κυρώσεις περιλαµβάνουν κατάσχεση ή δέσµευση των ρευστών διαθεσίµων σε περίπτωση υπόνοιας παράνοµης δραστηριότητας, (υψηλότερα) πρόστιµα, φυλάκιση ή δήµευση των ρευστών διαθεσίµων. εν απαιτείται από τα κράτη µέλη να προσκοµίζουν στην Επιτροπή στατιστικά στοιχεία σχετικά µε τις επιβληθείσες κυρώσεις. Ωστόσο, οι διαθέσιµες ad hoc πληροφορίες επιβεβαιώνουν ότι τα περισσότερα κράτη µέλη έχουν πράγµατι επιβάλλει κυρώσεις. 4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Οι εισηγήσεις των κρατών µελών καταδεικνύουν ότι η πρόσφατη εφαρµογή του κανονισµού σχετικά µε τους ελέγχους ρευστών διαθεσίµων είναι εν γένει ικανοποιητική. Τα κράτη µέλη έχουν οργανώσει αρµόδιες αρχές για να διασφαλίσουν ότι οι κοµιστές συµµορφώνονται µε την υποχρέωση δήλωσης, ότι οι δηλώσεις ρευστών διαθεσίµων υποβάλλονται σε επεξεργασία και ότι διενεργούνται έλεγχοι στους επιβάτες, στις αποσκευές και στα µέσα µεταφοράς τους. Εφαρµόζουν επίσης σύστηµα κυρώσεων και/ή σύστηµα δέσµευσης των ρευστών διαθεσίµων σε περιπτώσεις µη συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις δήλωσης των ρευστών διαθεσίµων. Τα κράτη µέλη οργανώθηκαν ούτως ώστε να διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες από το σύστηµα δήλωσης ρευστών διαθεσίµων κοινοποιούνται στις εθνικές ΜΧΠ. Κατά περίπτωση, ανταλλάσσουν πληροφορίες µε άλλα κράτη µέλη, την Επιτροπή και τρίτες χώρες ενώ συµµορφώνονται µε τα πρότυπα εµπιστευτικότητας και προστασίας δεδοµένων. Λόγω της ανοµοιογένειας στις δηλώσεις ρευστών διαθεσίµων και στους διενεργούµενους ελέγχους µεταξύ των κρατών µελών, προκειµένου να ενισχυθεί η εναρµόνιση της εφαρµογής του κανονισµού σχετικά µε τους ελέγχους ρευστών διαθεσίµων από τα κράτη µέλη απαιτείται προσεκτική παρακολούθηση. Εφόσον χρειαστεί, απαιτείται από τα κράτη µέλη να αναλάβουν διορθωτικά µέτρα. Σε ορισµένα κράτη µέλη έχουν εντοπιστεί αδυναµίες ως προς την καταχώριση, την επεξεργασία και την κοινοποίηση των πληροφοριών ελέγχου καθώς και ως προς την καθιέρωση εθνικών κυρώσεων. Η Επιτροπή αναλαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα για να διασφαλίζει ότι η νοµοθεσία της ΕΕ σχετικά µε τους ελέγχους ρευστών διαθεσίµων εφαρµόζεται ορθά σε όλα τα κράτη µέλη. EL 16 EL

18 5. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η εµπειρία που αποκοµίστηκε από την πρακτική εφαρµογή του κανονισµού σχετικά µε τους ελέγχους ρευστών διαθεσίµων οδήγησε στο συµπέρασµα ότι ΕΝ απαιτείται διεξοδική αναθεώρηση του κανονισµού. Ωστόσο, υποδεικνύει ότι είναι σκόπιµο να εξεταστούν ορισµένες προσαρµογές στο κανονιστικό πλαίσιο του ελέγχου των ρευστών διαθεσίµων: αναθεώρηση του άρθρου 3 του κανονισµού σχετικά µε τους ελέγχους ρευστών διαθεσίµων για τη διευθέτηση πρακτικών δυσκολιών που προκύπτουν κατά τους ελέγχους στα κράτη µέλη και αφορούν τους διερχόµενους επιβάτες καθιέρωση κοινού ευρωπαϊκού εντύπου δήλωσης ρευστών διαθεσίµων µε βάση το κοινό έντυπο δήλωσης που χρησιµοποιείται επί του παρόντος από την πλειονότητα των κρατών µελών, το οποίο θα επιτρέψει την περαιτέρω εναρµόνιση των συλλεχθέντων δεδοµένων, την ενηµέρωση των κοµιστών και την ενδεχόµενη αυτοµατοποίηση καθιέρωση υποχρεωτικής (τρίµηνης) απαίτησης υποβολής έκθεσης στην Επιτροπή µε στατιστικά στοιχεία από τα κράτη µέλη για να διασφαλιστεί η παρακολούθηση της αποτελεσµατικότητας του κανονισµού σχετικά µε τους ελέγχους ρευστών διαθεσίµων. Οι εν λόγω απαιτήσεις υποβολής έκθεσης βασίζονται επί του παρόντος σε προαιρετικές συµφωνίες καθιέρωση υποχρεωτικής απαίτησης ευαισθητοποίησης σχετικά µε την υποχρέωση δήλωσης ρευστών διαθεσίµων. Επί του παρόντος όλες οι επικοινωνιακές δράσεις αναλαµβάνονται προαιρετικά καθιέρωση λειτουργίας επιτροπής για τη θεσµοθέτηση συζητήσεων µε τα κράτη µέλη ως προς τη διαχείριση του κανονισµού σχετικά µε τους ελέγχους ρευστών διαθεσίµων πρόβλεψη εκτελεστικού κανονισµού της Επιτροπής για τα τεχνικά στοιχεία, όπως τη µορφή του κοινού εντύπου δήλωσης ή τις απαιτήσεις για το περιεχόµενο της αναφοράς. Μεγαλύτερη εναρµόνιση θα µπορούσε να έχει επιτευχθεί ήδη µε την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και την ενίσχυση της εναρµόνισης των διαδικασιών µέσω ελαστικής νοµοθεσίας, όπως κατευθυντήριων οδηγιών ή τεχνικών συµφωνιών µεταξύ των κρατών µελών διαµέσου της οµάδας εργασίας για τον έλεγχο των ρευστών διαθεσίµων. Για την επίτευξη πλήρους εναρµόνισης των ελέγχων ρευστών διαθεσίµων που εισέρχονται και εξέρχονται από την ΕΕ κρίνεται απαραίτητη η τροποποίηση του κανονισµού σχετικά µε τους ελέγχους ρευστών διαθεσίµων. EL 17 EL

19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: Συνοπτικά στατιστικά στοιχεία για τις δηλώσεις ρευστών διαθεσίµων και τις καταχωρίσεις ρευστών διαθεσίµων - όλα τα κράτη µέλη - Τρίτο τρίµηνο του 2007 δεύτερο τρίµηνο του 2009 Προαιρετικές δηλώσεις ρευστών διαθεσίµων Καταχωρίσεις Χώρα Αρ. δηλώσεων Είσοδος Έξοδος Σύνολο σε ευρώ Είσοδος Έξοδος Σύνολο Σύνολο σε ευρώ AT BE DE DK EE FI LU MT PT RO SE SI SK LT BG IE CS CY UK FR NL LV HU EL IT PL ES ΣΥΝΟΛΟ Η IT, η PL και η GR δεν υπέβαλαν δεδοµένα σχετικά µε τους ελέγχους ρευστών διαθεσίµων για το τρίτο και τέταρτο τρίµηνο του Το BE δεν υπέβαλε δεδοµένα για το τρίτο τρίµηνο του 2007 EL 18 EL

20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: Αριθµός δηλώσεων ρευστών διαθεσίµων όλα τα κράτη µέλη - Τρίτο τρίµηνο του 2007 έως δεύτερο τρίµηνο του Κατά την είσοδο Κατά την έξοδο AT BE DE DK EE FI LU MT PT RO SE SI SK LT BG IE CS CY UK FR NL LV HU GR IT PL ES Η IT, η PL και η GR δεν υπέβαλαν δεδοµένα σχετικά µε τους ελέγχους ρευστών διαθεσίµων για το τρίτο και τέταρτο τρίµηνο του Το BE δεν υπέβαλε δεδοµένα για το τρίτο τρίµηνο του EL 19 EL

21 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: Η εξέλιξη στον αριθµό των δηλώσεων ρευστών διαθεσίµων σύνολα Τρίτο τρίµηνο του 2007 έως δεύτερο τρίµηνο του Ιουν Σεπτ Οκτ εκ Ιαν Μαρ Απρ Ιουν Ιουλ Σεπτ Οκτ εκ Ιαν Μαρ Απρ Ιουν Αρ. δηλώσεων Κατά την είσοδο Κατά την έξοδο Η IT, η PL και η GR δεν υπέβαλαν δεδοµένα σχετικά µε τους ελέγχους ρευστών διαθεσίµων για το τρίτο και τέταρτο τρίµηνο του Το BE δεν υπέβαλε δεδοµένα για το τρίτο τρίµηνο του 2007 EL 20 EL

22 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: Η εξέλιξη των δηλώσεων ρευστών διαθεσίµων σε σύνολα Τρίτο τρίµηνο του 2007 έως δεύτερο τρίµηνο του Συνολικό ποσό σε Ιουν Σεπτ Οκτ εκ Ιαν Μαρ Απρ Ιουν Ιουλ Σεπτ Οκτ εκ Ιαν Μαρ Απρ Ιουν Η IT, η PL και η GR δεν υπέβαλαν δεδοµένα σχετικά µε τους ελέγχους ρευστών διαθεσίµων για το τρίτο και τέταρτο τρίµηνο του Το BE δεν υπέβαλε δεδοµένα για το τρίτο τρίµηνο του EL 21 EL

23 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: Αριθµός καταχωρίσεων ρευστών διαθεσίµων όλα τα κράτη µέλη Τρίτο τρίµηνο του 2007 έως δεύτερο τρίµηνο του Κατά την είσοδο Κατά την έξοδο AT BE DE DK EE FI LU MT PT RO SE SI SK LT BG IE CS CY UK FR NL LV HU GR IT PL ES Η IT, η PL και η GR δεν υπέβαλαν δεδοµένα σχετικά µε τους ελέγχους ρευστών διαθεσίµων για το τρίτο και τέταρτο τρίµηνο του Το BE δεν υπέβαλε δεδοµένα για το τρίτο τρίµηνο του EL 22 EL

24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6: Ποσοστό των καταχωρίσεων ρευστών διαθεσίµων επί του συνολικού αριθµού δηλώσεων ρευστών διαθεσίµων όλα τα κράτη µέλη Τρίτο τρίµηνο του 2007 έως δεύτερο τρίµηνο του ,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% AT BE DE DK EE FI LU MT PT RO SE SI SK LT BG IE CS CY UK FR NL LV HU GR IT PL ES Η IT, η PL και η GR δεν υπέβαλαν δεδοµένα σχετικά µε τους ελέγχους ρευστών διαθεσίµων για το τρίτο και τέταρτο τρίµηνο του Το BE δεν υπέβαλε δεδοµένα για το τρίτο τρίµηνο του EL 23 EL

25 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7: Η εξέλιξη στο αριθµό των καταχωρίσεων ρευστών διαθεσίµων σύνολα Τρίτο τρίµηνο του 2007 δεύτερο τρίµηνο του Ιουν Σεπτ Οκτ εκ Ιαν Μαρ Απρ Ιουν Ιουλ Σεπτ Οκτ εκ Ιαν Μαρ Απρ Ιουν Κατά την είσοδο Κατά την έξοδο Σύνολο Η IT, η PL και η GR δεν υπέβαλαν δεδοµένα σχετικά µε τους ελέγχους ρευστών διαθεσίµων για το τρίτο και τέταρτο τρίµηνο του Το BE δεν υπέβαλε δεδοµένα για το τρίτο τρίµηνο του EL 24 EL

26 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8: Η εξέλιξη των καταχωρίσεων ρευστών διαθεσίµων σε σύνολα Τρίτο τρίµηνο του 2007 δεύτερο τρίµηνο του Συνολικό ποσό σε Ιουν Σεπτ Οκτ εκ Ιαν Μαρ Απρ Ιουν Ιουλ Σεπτ Οκτ εκ Ιαν Απρ Μαρ Ιουν Η IT, η PL και η GR δεν υπέβαλαν δεδοµένα σχετικά µε τους ελέγχους ρευστών διαθεσίµων για το τρίτο και τέταρτο τρίµηνο του Το BE δεν υπέβαλε δεδοµένα για το τρίτο τρίµηνο του EL 25 EL

Γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού χρονών - σύνολο

Γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού χρονών - σύνολο 15-64 χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Ο γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15-64 χρονών υπολογίζεται με τη διαίρεση της ετήσιας αύξησης του οικονομικά ενεργού πληθυσμού

Διαβάστε περισσότερα

Μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή / και προσωρινή απασχόληση στον εργοδοτούμενο πληθυσμό 15+ χρονών - σύνολο

Μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή / και προσωρινή απασχόληση στον εργοδοτούμενο πληθυσμό 15+ χρονών - σύνολο Μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή / και προσωρινή απασχόληση στον εργοδοτούμενο πληθυσμό 15+ χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Το μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή/και προσωρινή απασχόληση

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0917 EL 19.07.2007 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 917/2004 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2004 για λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

L 119/70 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 119/70 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL L 119/70 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.5.2011 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2011 για την εκκαθάριση των λογαριασμών των οργανισμών πληρωμών των κρατών μελών στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2011 COM(2011) 382 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ που αφορά την εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 27.4.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 115/27 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Απριλίου 2012 σχετικά με τη δεύτερη δέσμη κοινών στόχων ασφαλείας για το σιδηροδρομικό σύστημα [κοινοποιηθείσα

Διαβάστε περισσότερα

Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 2 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πακέτο που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα για την Ευρώπη των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Παρουσίαση του J.M. Barroso, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 4ης Φεβρουαρίου 2011 Περιεχόμενα 1 I. Η Ευρώπη κινδυνεύει να χάσει έδαφος

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας EL Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την περίοδο Ιανουαρίου 2001 - Φεβρουαρίου 2002 14 Μαρτίου 2002 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή......3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 22.7.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 189/19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Ιουλίου 2010 σχετικά με τους κοινούς στόχους ασφάλειας που αναφέρονται στο άρθρο 7 της οδηγίας 2004/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 2 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πακέτο που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα για την Ευρώπη των

Διαβάστε περισσότερα

LEGAL INSIGHT. Γιώργος Ψαράκης ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

LEGAL INSIGHT. Γιώργος Ψαράκης ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 LEGAL INSIGHT ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΕΥΣΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΜΕΤΡΗΤΩΝ) ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ Ή ΕΞΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Γιώργος Ψαράκης Βάσει κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας κάθε εξερχόμενο ή εισερχόμενο στην Ε.Ε. φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

Α. Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Α. Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ Πασχάλης Χαριζάνης Α. Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1. Κερί Σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος η παραγωγή κεριού για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ, ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ, ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Κοινή Ανακοίνωση σχετικά με την εφαρμογή του «IP Translator» v1.2, 20 Φεβρουαρίου 2014 1 Στις 19/06/2012 το Δικαστήριο εξέδωσε την απόφασή του για την υπόθεση C-307/10 «IP Translator», δίδοντας τις ακόλουθες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.9.2014 COM(2014) 592 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικ με την εφαρμογή, κατ την περίοδο από τις 4

Διαβάστε περισσότερα

MEMO/08/

MEMO/08/ MEMO/08/740 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2008 Ο δρόµος προς την ανάκαµψη: το πακέτο συνοχής - Ερωτήσεις και απαντήσεις για τη συµβολή της πολιτικής για τη συνοχή στο σχέδιο για την ανάκαµψη της οικονοµίας Ποιος

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002L0004 EL 01.01.2007 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2002/4/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιανουαρίου 2002 περί της εγγραφής σε μητρώα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ. ΦΑΣΗ 1η

ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ. ΦΑΣΗ 1η ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ Το σύστηµα της ηλεκτρονικής υποβολής υποστηρίζει την εισαγωγή στοιχείων από εξωτερικό αρχείο. Ο σκοπός της εισαγωγής στοιχείων από αρχείο είναι η αποφυγή πολλαπλών πληκτρολογήσεων αν τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 72 ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 72 ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Standard Eurobarometer European Commission ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 72 ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2009 Standard Eurobarometer 72 / Φθινόπωρο 2009 TNS Opinion & Social ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ GREECE Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2016 COM(2016) 421 final 2016/0194 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών 1 2 Παράρτημα Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών που αποσκοπούν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 27.10.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 299/13 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 994/2012/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση μηχανισμού ανταλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

Στις 19/06/2012 το ικαστήριο εξέδωσε την απόφασή του για την υπόθεση C-307/10 «IP Translator», δίδοντας τις ακόλουθες απαντήσεις στα υποβληθέντα ερωτή

Στις 19/06/2012 το ικαστήριο εξέδωσε την απόφασή του για την υπόθεση C-307/10 «IP Translator», δίδοντας τις ακόλουθες απαντήσεις στα υποβληθέντα ερωτή Κοινή ανακοίνωση σχετικά µε την κοινή πρακτική όσον αφορά τις γενικές ενδείξεις των επικεφαλίδων των κλάσεων της ταξινόµησης της 1 Νίκαιας v1.2, 28 Οκτωβρίου 2015 Στις 19/06/2012 το ικαστήριο εξέδωσε την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.9.2014 COM(2014) 551 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1210/2010 του

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)?

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? MEMO/11/406 Βρυξέλλες, 16 Ιουνίου 2011 Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? Στις διακοπές να περιµένετε το απροσδόκητο. Σχεδιάζετε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.7.2016 COM(2016) 477 final 2016/0229 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 για

Διαβάστε περισσότερα

(EU-SILC): Συγκρισιμότητα και Αξιοπιστία

(EU-SILC): Συγκρισιμότητα και Αξιοπιστία Διακρατική Εναρμόνιση των δεδομένων της Έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών (EU-SILC): Συγκρισιμότητα και Αξιοπιστία Ειρήνη Σαράντου, Τµήµα Μεθοδολογίας, Ανάλυσης και Μελετών 1 EU-SILC

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2016 COM(2016) 459 final 2016/0219 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης 2014/170/ΕΕ, ώστε να αφαιρεθεί η Δημοκρατία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ. ασοπονία και αγορά προϊόντων ξύλου

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ. ασοπονία και αγορά προϊόντων ξύλου LOGO ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ασοπονία και αγορά προϊόντων ξύλου ρ. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Λάρισας E-mail: papad@teilar.gr

Διαβάστε περισσότερα

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 374/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.12.2012 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΗΡΥΞΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΗΡΥΞΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΓΕΕΑ) Τελευταία ενημέρωση: 07/2013 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΗΡΥΞΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ Αριθμός σελίδων (συμπεριλαμβανομένης αυτής) Στοιχεία αιτούντος/αντιπροσώπου

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα θα παρουσιαστούν στις 6 Οκτωβρίου 2010, στις Βρυξέλλες, στη διάρκεια της 8 ης εκδήλωσης Open Days (www.opendays.europa.eu).

Τα αποτελέσµατα θα παρουσιαστούν στις 6 Οκτωβρίου 2010, στις Βρυξέλλες, στη διάρκεια της 8 ης εκδήλωσης Open Days (www.opendays.europa.eu). European Commission ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Αναθεώρηση του κανονισµού ΕΟΕΣ (Ευρωπαϊκός Όµιλος Εδαφικής Συνεργασίας) Με τη συµµετοχή σας στη διαβούλευση αυτή, θα συµβάλετε στην κατάρτιση της γνωµοδότησης πρωτοβουλίας

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική

Η νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική Η νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Καλαμάτα, 2 Φεβρουαρίου 2014 Τάσος Χανιώτης Διευθυντής Οικονομικών αναλύσεων, προοπτικών και αξιολογήσεων ΓΔ Γεωργίας και Ανάπτυξης Υπαίθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 82/56 2.6.204 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

L 325/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 325/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 325/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.10.2004 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1860/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Οκτωβρίου 2004 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.8.2016 COM(2016) 506 final 2013/0297 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.7.2015 COM(2015) 362 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση της εξουσίας έκδοσης κατ εξουσιοδότηση πράξεων που

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 2004

Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 2004 ελτίο Τύπου Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 24 Η ανάπτυξη της δυναµικής της τεχνολογίας των πολυµέσων και του ιαδικτύου για εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

9549/13 ΣΠΚ/μκ 1 DG G II

9549/13 ΣΠΚ/μκ 1 DG G II ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 14 Μαΐου 2013 (21.05) (OR. en) 9549/13 FISC 94 ΕCOFIN 353 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: τις αντιπροσωπίες Θέμα: Συμπεράσματα του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 14 Ιανουαρίου 2013 (OR. en) 16977/12 ιοργανικός φάκελος: 2012/0298 (APP) FISC 183 ECOFIN 1000 OC 699

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 14 Ιανουαρίου 2013 (OR. en) 16977/12 ιοργανικός φάκελος: 2012/0298 (APP) FISC 183 ECOFIN 1000 OC 699 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 14 Ιανουαρίου 2013 (OR. en) 16977/12 ιοργανικός φάκελος: 2012/0298 (APP) FISC 183 ECOFIN 1000 OC 699 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: Σχέδιο ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η απόφαση-πλαίσιο του Συμβουλίου σχετικά με την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος: Με ποιον τρόπο μπορεί να ενισχυθεί η νομοθεσία στον τομέα;

Η απόφαση-πλαίσιο του Συμβουλίου σχετικά με την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος: Με ποιον τρόπο μπορεί να ενισχυθεί η νομοθεσία στον τομέα; ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Η απόφαση-πλαίσιο του Συμβουλίου σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2011R0016 EL 31.01.2011 000.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 16/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Ιανουαρίου 2011 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 584/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.4.2016 COM(2016) 225 final 2016/0117 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του καταλόγου μη συνεργαζόμενων τρίτων χωρών στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.6.2014 L 179/17 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 664//2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 17.4.2015 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 123/1 II (Ανακοινώσεις) ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΕΥΡΩΠΟΛ) ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 1.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2009 για την εναρμόνιση και την τακτική διαβίβαση των πληροφοριών και του ερωτηματολογίου που προβλέπονται

Διαβάστε περισσότερα

Η απόφαση θα εφαρµοστεί* εντός τριών µηνών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της παρούσας κοινής ανακοίνωσης.

Η απόφαση θα εφαρµοστεί* εντός τριών µηνών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της παρούσας κοινής ανακοίνωσης. Κοινή ανακοίνωση σχετικά µε την κοινή πρακτική όσον αφορά τις γενικές ενδείξεις των επικεφαλίδων των κλάσεων της ταξινόµησης της Νίκαιας v1.0, 20 Νοεµβρίου 2013 Στις 19/06/2012 το ικαστήριο εξέδωσε την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2110(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2110(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 11.4.2016 2015/2110(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την καταπολέμηση της διαφθοράς και τη συνέχεια που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 4.8.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 229/1 II (Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισµού

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισµού s ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισµού 2013/0237(NLE) 29.11.2013 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-11 Σχέδιο γνωµοδότησης Antonio Cancian (PE522.993v01-00) του Συµβουλίου σχετικά µε την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ΕΓΚΡΙΝΕΙ

ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 16ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΩΝ ΔΔΙ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2009 ΕΩΣ 2012 (2009/C 71/01) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ. Πρόληψη και Καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ. Πρόληψη και Καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Πρόληψη και Καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες Από τον Φεβρουάριο του 2006, που ιδρύθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η Ειδική Υπηρεσιακή Μονάδα για

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.6.2015 COM(2015) 292 final 2015/0131 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Αυγούστου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Αυγούστου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Αυγούστου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2013/0297 (COD) 11702/16 STATIS 57 TRANS 322 CODEC 1162 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής:

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης καινοτομίας για το 2014

Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης καινοτομίας για το 2014 Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης καινοτομίας για το 2014 Πίνακας επιδόσεων Ένωση Καινοτομίας για την έρευνα και την καινοτομία Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Enterprise Enterprise and and Industry Industry Σύνοψη

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 7.6.2016 EP-PE_TC1-COD(2016)0033 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 7 Ιουνίου 2016 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.4.2015 COM(2015) 144 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ όσον αφορά την εφαρμογή του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 15 εκεµβρίου 1999 1999 /0022(COD) PE1 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 15 εκεµβρίου 1999 εν όψει της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.6.2014 COM(2014) 363 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Συγκεφαλαιωτική έκθεση σχετικά με την ποιότητα του πόσιμου νερού στην ΕΕ στην οποία εξετάζονται οι εκθέσεις των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 23/1/16 REV 1 EL

PE-CONS 23/1/16 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 23 Ιουνίου 2016 (OR. en) 2016/0033 (COD) LEX 1681 PE-CONS 23/1/16 REV 1 EF 117 ECOFIN 395 CODEC 651 ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEONARDO DA VINCI ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΑ ΘΑΛΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ LdV Αθήνα, 6/7/2012

ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEONARDO DA VINCI ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΑ ΘΑΛΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ LdV Αθήνα, 6/7/2012 Εκπαίδευση και Πολιτισμός Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEONARDO DA VINCI ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2012 ΔΗΜΗΤΡΑΚΑ ΘΑΛΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ LdV Αθήνα, 6/7/2012 1 ΚΥΚΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 18.7.2001 COM(2001) 411 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ περί του καθεστώτος καιτων γενικών όρων άσκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2005 (OR. en) AA 5/2/05 REV 2 ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ : ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2012/25/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2012/25/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 10.10.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 275/27 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2012/25/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή, μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Αυγούστου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Αυγούστου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Αυγούστου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2013/0226 (COD) 11703/16 STATIS 58 TRANS 323 CODEC 1163 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής:

Διαβάστε περισσότερα

Γίνεται αναφορά στις πρωτοβουλίες της ΕΕΤΤ για να συμβάλλει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την ευρυζωνικότητα.

Γίνεται αναφορά στις πρωτοβουλίες της ΕΕΤΤ για να συμβάλλει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την ευρυζωνικότητα. Η 14 η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πορεία της Αγοράς Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στην Ευρώπη Συμπεράσματα για την Ελληνική Αγορά και το έργο της ΕΕΤΤ Σύνοψη Δόθηκε στη δημοσιότητα η 14 η Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.7.2013 SWD(2013) 275 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.2.2014 COM(2014) 106 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη θέση που θα υιοθετηθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.8.2014 COM(2014) 527 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ σχετικά με τη στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ L 230/56 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.6.2004 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 3ης Ιουνίου 2004 σχετικά με τους όρους και τις λεπτομέρειες διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

18475/11 ΔΠ/νκ 1 DG H 2A

18475/11 ΔΠ/νκ 1 DG H 2A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2011 (13.12) (OR. en) 18475/11 Διοργανικός φάκελος : 2009/0157 (COD) JUSTCIV 356 CODEC 2397 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Προεδρίας προς : το Συμβούλιο αριθ. προηγ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.07.2001 COM(2001) 418 τελικό 2001/0166 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε το δείκτη κόστους εργασίας (υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.3.2013 COM(2013) 152 final 2013/0085 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 13.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 73/5 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 19ης Οκτωβρίου 2012 αναφορικά με πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 314/66 1.12.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/2218 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 20ής Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τη διαδικασία εξαίρεσης μελών του προσωπικού εποπτευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων από την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0278(COD)

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0278(COD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 11.10.2016 2015/0278(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων προς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Σκοπός Oι παρούσες οδηγίες αφορούν τη διαδικασία προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης ( APA")

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1 Ορισμοί 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) οι ορισμοί στο παράρτημα Α της συμφωνίας ΥΦΠ β) οι ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

LIFE το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον

LIFE το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον LIFE το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον 1 Το πρόγραμμα LIFE έτρεξε σε 4 περιόδους: LIFE I (1992-1995) LIFE ΙI (1996-1999) LIFE ΙIΙ (2000-2006) LIFE III Extension (2005-2006)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην πρόταση για. Απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην πρόταση για. Απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.9.2016 COM(2016) 621 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου για τη θέση που πρέπει να λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη μεικτή επιτροπή ΕΕ-ΔΟΠΑ όσον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ERASMUS. Κινητικότητα Προσωπικού

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ERASMUS. Κινητικότητα Προσωπικού ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ERASMUS Κινητικότητα Προσωπικού Μπορούν να συμμετάσχουν μέλη του προσωπικού που είναι: Υπήκοοι χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης(LLP). Υπήκοοι

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) 6307/16 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 17 Φεβρουαρίου 2016 Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Προσάρτημα. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Προσάρτημα. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.5.2016 COM(2016) 262 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Προσάρτημα στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 26.1.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 23/21 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 70/2008/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) L 181/6 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1338/2001 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Ιουνίου 2001 σχετικά µε τον καθορισµό των αναγκαίων µέτρων για την προστασία του

Διαβάστε περισσότερα

15516/14 ΔΠ/γπ 1 DG D 1C

15516/14 ΔΠ/γπ 1 DG D 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) 15516/14 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: αριθ. προηγ. εγγρ.: 14633/14 Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου ENFOPOL

Διαβάστε περισσότερα

Η γεωργία στην ΕΕ απαντώντας στην πρόκληση των κλιματικών αλλαγών

Η γεωργία στην ΕΕ απαντώντας στην πρόκληση των κλιματικών αλλαγών Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γε ν ι κ ή Δ ι ε ύ θ υ ν σ η Γε ω ρ γ ί α ς κ α ι Αγ ρ ο τ ι κ ή ς Α ν ά π τ υ ξ η ς Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη Για περισσότερες πληροφορίες 200 Rue de la Loi,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 2.6.2015 L 135/23 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/855 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2015 για τον καθορισμό των αρχών πλαισίου δεοντολογίας του Ευρωσυστήματος

Διαβάστε περισσότερα

10007/16 ΘΚ/ακι 1 DG D 2B

10007/16 ΘΚ/ακι 1 DG D 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10007/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 9 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος

Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος Μισσός Βλάσης Ερευνητής του Παρατηρητηρίου Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ, phd student Χαρακτηριστικά των σχημάτων ΕΕΕ στις χώρες τις Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.12.2011 COM(2011) 915 τελικό 2011/0450 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τη δήλωση αποδοχής από τα κράτη µέλη, προς το συµφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ: * Φ.Π.Α. * Νο. 18

ΠΟΛ: * Φ.Π.Α. * Νο. 18 - 599 - * Φ.Π.Α. * Νο. 18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14η Δ/νση (ΦΠΑ) Τμήμα Ε' «Σχέσεων με την Ε.Ε & Νομ. Προσαρμογής» Αθήνα, 27 Μαρτίου 2001 Αρ. Πρωτ.: 1032894/1565/308/Ε0014

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων του

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2020 ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2020 ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ EL Η ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Μετά τη Λισσαβόνα: προς μια κοινωνία της γνώσης Η δομή των επαγγελματικών προσόντων αλλάζει Από τη μεσοπρόθεσμη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.1.2016 COM(2016) 33 final 2013/0016 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.6.2013 COM(2013) 482 final 2013/0225 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία εξουσιοδοτούνται τα κράτη μέλη να επικυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Διαβάστε περισσότερα