ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΓΔΝΗΚΖ ΘΑΛΑΗΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ & ΓΔΧΓΤΝΑΜΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΓΔΝΗΚΖ ΘΑΛΑΗΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ & ΓΔΧΓΤΝΑΜΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ"

Transcript

1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΓΔΝΗΚΖ ΘΑΛΑΗΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ & ΓΔΧΓΤΝΑΜΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΣΑΔΩΝ ΣΩΝ ΡΖΓΜΑΣΩΝ ΣΖΝ ΛΔΚΑΝΖ ΞΑΝΘΖ-ΚΟΜΟΣΖΝΖ ΜΔ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ WIN-TENSOR ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΗΧΑΝΝΖ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΟΚΚΑΛΑ ΧΣΖΡΖ ΔΠΗΚΟΤΡΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΠΑΣΡΑ 2010

2 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ηκήκα Γεσινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ ελ έηε ηφρνο ηεο ελ ιφγσ εξγαζίαο είλαη λα αλαιπζεί ε ηεθηνληθή θαη ηα πεδία ηάζεσλ πνπ ήηαλ ππεχζπλα γηα ηελ δεκηνπξγία ησλ ξεγκάησλ ζηελ ιεθάλε Ξάλζεο-Κνκνηελήο κε ηελ ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Win-Tensor. Καζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ εθπφλεζε ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο έπαημε ην πξναλαθεξζέλ πξφγξακκα θαη ε εμέιημε απηνχ θαηά ηελ δηάξθεηα ζπγγξαθή ο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο. Θέισ κέζσ ηνπ πξνιφγνπ απηνχ λα επραξηζηήζσ ηδηαηηέξσο ηνλ επηβιέπσλ θαζεγεηή ηεο πηπρηαθήο κνπ εξγαζίαο θ.κνθθάια σηήξε γηα ηελ θαζνδήγεζε, ζηήξημε θαζψο επίζεο θαη γηα ηελ παξνρή επηζηεκνληθνχ πιηθνχ θαηά ηελ δηάξθεηα θαη κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο. Δπίζεο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ θαζεγεηή θ.κνπθνπβέια Ησάλλε κηαο θαη ε δηδαθηνξηθή ηνπ δηαηξηβή ρξεζηκνπνηήζεθε σο βάζε γηα ηελ εθπφλεζε-ζπγγξαθή ηεο δηθήο κνπ πηπρηαθήο. Δπίζεο επραξηζηίεο ζα ήζεια λα δψζσ ζηνπο δηάθνξνπο ζπκθνηηεηέο θαη θίινπο κνπ πνπ θαη απηνί έβαιαλ ην δηθφ ηνπο ιηζαξάθη ψζηε λα πξαγκαηνπνηεζεί ε παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία, κε ζπκβνπιέο, νδεγίεο θαη πξνηάζεηο βειηίσζεο. εβαζκφ θαη ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο ζηνλ Dr.Damien Delvaux δεκηνπξγφ ηνπ πξνγξάκκαηνο Win-Tensor πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ πηπρηαθή εξγαζία, ν νπνίνο βξηζθφηαλ ζε άκεζε επαθή καδί κνπ φηαλ ρξεηαδφκνπλ θάπνηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πξφγξακκα. Σέινο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ εθ βαζέσλ ηα ηνπ νίθνπ κνπ πνπ κε ζηήξηδαλ ζπλερψο θπξίσο εζηθά ψζηε λα επηηχρσ ηελ εθπφλεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο. Δεμεηπίος Ιωάννερ «Ή γπάψε κάηι πος αξίδει να διαβαζηεί ή κάνε κάηι πος αξίδει να γπαθηεί» Benjamin Franklin

3 ΠΔΡΗΟΥΟΜΔΝΑ ΔΗΑΓΩΓΖ...1 ΚΔΦΑΛΑΗΟ Ζ ΜΑΕΑ ΣΖ ΡΟΓΟΠΖ ΡΖΓΜΑ ΚΑΒΑΛΑ-ΞΑΝΘΖ-ΚΟΜΟΣΖΝΖ ΓΔΧΦΤΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΖ ΜΑΕΑ ΣΖ ΡΟΓΟΠΖ Ο ΜΑΓΜΑΣΗΜΟ ΣΖ ΜΑΕΑ ΣΖ ΡΟΓΟΠΖ... 7 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΤΣΖΜΑ ΛΔΚΑΝΧΝ ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ. ΓΔΧΛΟΓΗΚΖ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΗΕΖΜΑΣΟΓΔΝΖ ΔΞΔΛΗΞΖ ΠΡΟΜΔΗΟΚΑΗΝΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ - ΗΕΖΜΑΣΟΓΔΝΖ ΔΞΔΛΗΞΖ ΖΦΑΗΣΔΗΑΚΑ ΚΑΗ ΠΛΟΤΣΧΝΔΗΑ ΠΔΣΡΧΜΑΣΑ ΣΖ ΛΔΚΑΝΖ ΞΑΝΘΖ- ΚΟΜΟΣΖΝΖ ΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΖ ΛΔΚΑΝΖ ΞΑΝΘΖ-ΚΟΜΟΣΖΝΖ ΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΔΞΔΛΗΞΖ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΖΦΑΗΣΔΗΟΣΖΣΑ ΜΔΣΑΜΔΗΟΚΑΗΝΗΚΖ ΗΕΖΜΑΣΟΓΔΝΖ ΚΑΗ ΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΖ ΛΔΚΑΝΖ ΞΑΝΘΖ-ΚΟΜΟΣΖΝΖ ΡΖΞΗΓΔΝΖ ΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΖ ΛΔΚΑΝΖ ΞΑΝΘΖ ΚΟΜΟΣΖΝΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟ ΣΧΝ ΡΖΓΜΑΣΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΜΔΘΟΓΟΗ ΚΑΘΟΡΗΜΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ ΣΧΝ ΣΔΚΣΟΝΗΚΧΝ ΦΑΔΧΝ ΑΠΛΖ ΓΡΑΦΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΓΤΟ ΤΕΤΓΧΝ ΡΖΓΜΑΣΧΝ ΑΠΛΖ ΓΡΑΦΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟ ΟΣΑΝ ΓΗΝΟΝΣΑΗ ΔΝΑ ΡΖΓΜΑ ΚΑΗ Ζ ΑΝΣΗΣΟΗΥΖ ΓΡΑΜΜΧΖ ΟΛΗΘΖΖ Ζ ΓΡΑΦΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟ ΣΟΤ ARTHAUD ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΛΤΖ ΜΗΑ ΟΜΑΓΑ ΡΖΓΜΑΣΧΝ Ζ ΜΔΘΟΓΟ ΣΧΝ ΟΡΘΧΝ ΓΗΔΓΡΧΝ ΓΧΝΗΧΝ Ζ ΜΔΘΟΓΟ ΣΟΤ ΜΔΟΤ ΣΑΝΤΣΖ ΣΑΖ ΣΟ ΤΠΟΛΟΓΗΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WIN TENSOR ΓΔΝΗΚΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WIN-TENSOR ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ...28 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΝΗΚΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ WIN-TENSOR ΘΔΖ Α ΘΔΖ Β ΘΔΖ Γ ΘΔΖ Γ ΘΔΖ Δ ΘΔΖ Ε ΘΔΖ Ζ ΘΔΖ Θ ΘΔΖ Κ...47 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ ΠΑΡΑΠΟΜΠΔ... 50

4 ΔΗΑΓΩΓΖ Με ηελ ηεθηνληθή αλάιπζε κειεηάκε ηηο κνξθέο ησλ ηεθηνληθψλ δνκψλ ζηνπο γεσινγηθνχο ζρεκαηηζκνχο, ηνλ ηξφπν πνπ δηαηάζζνληαη απηέο ζηνλ ρψξν, αιιά θαη ηηο αηηίεο πνπ δεκηνχξγεζαλ ηηο παξακνξθψζεηο απηέο. Ξεθηλψληαο ινηπφλ απφ ηελ απιή παξαηήξεζε θαη ηε ιεπηνκεξή πεξηγξαθή κηαο ηεθηνληθήο δνκήο (π.ρ. πηπρή, ξήγκα θιπ), κπνξνχκε λα θαηαιήμνπκε ζην κεραληζκφ γέλεζεο (θηλήζεηο πνπ έιαβαλ ρψξα) θαη ηέινο ζηελ αηηία (π.ρ ζηε δχλακε), πνπ δεκηνχξγεζε ηε δνκή απηή. Με ην ηξφπν απηφ, κειεηψληαο δειαδή ηα ζεκάδηα πνπ αθήλεη ε δξάζε ησλ εμσγελψλ θαη ελδνγελψλ παξαγφλησλ, κπνξνχκε λα εξκελεχνπκε ηα γεγνλφηα θαη ηηο δηεξγαζίεο έρνπλ ζπκβεί θαηά ην παξειζφλ αιιά θαη λα θάλνπκε εθηηκήζεηο γηα ηελ κειινληηθή εμέιημε κηαο πεξηνρήο. Γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ πεδίνπ ηάζεσλ βαζηδφκαζηε θπξίσο ζηνπο κεραληζκνχο γέλεζεο ησλ κεγάισλ ζεηζκψλ. Απηφ κπνξεί λα βξεζεί επίζεο απφ ηελ κειέηε ζχγρξνλσλ ελεξγψλ ξεγκάησλ θαη γξακκψζεσλ νιίζζεζεο (θπξίσο Σεηαξηνγελψλ ζρεκαηηζκψλ) κηαο πεξηνρήο θαη απφ ηελ αλάιπζε ηέηνησλ δεδνκέλσλ θαζψο θαη απφ ηζηνξηθά ζηνηρεία θαη παιαηφηεξεο κειέηεο ηεο πεξηνρήο. Ζ ζεκαληηθφηεηα ηνπ πεδίνπ ηάζεσλ είλαη ζην γεγνλφο φηη καο δείρλεη αλ κηα πεξηνρή παξακνξθψλεηαη ζε έλα θαζεζηψο εθειθπζκνχ, ζπκπίεζεο ή νξηδφληηαο κεηαηφπηζεο. ε θάζε ζεκείν ελφο ζψκαηνο πνπ ππφθεηηαη ζε ηάζε ππάξρνπλ ηξία θάζεηα κεηαμχ ηνπο επίπεδα επί ησλ νπνίσλ νη δηαηκεηηθέο ηάζεηο κεδελίδνληαη. Κάζεηνη ζε απηά ηα επίπεδα είλαη νη θχξηνη άμνλεο ηεο ηάζεο. Οη άμνλεο απηνί ζηελ γεληθή πεξίπησζε πνπ είλαη άληζνη κεηαμχ (ζ 1 <ζ 2 <ζ 3 ) ηνπο θαζνξίδνπλ ην ειιεηςνεηδέο ηεο ηάζεο (εηθ.1). Ο κηθξφηεξνο άμνλαο δείρλεη ηελ δηεχζπλζε ειαρίζηεο ζπκπίεζεο (ζ 3 ), ν κεγαιχηεξνο ηελ κέγηζηε ζπκπίεζεο (ζ 1 ) θαη ν ελδηάκεζνο ηελ ελδηάκεζν ζπκπηεζηηθή ηάζε (ζ 2 ). Γηα ην πξφγξακκα Win-Tensor πνπ ρξεζηκνπνηήζακε ζηελ παξνχζα πηπρηαθή κειέηε, εθηελέζηεξε αλαθνξά ζα γίλεη ζε πην θάησ θεθάιαην. ην πην θάησ ζχγγξακκα ινηπφλ ζα γίλεη ηεθηνληθή αλάιπζε αιιά θαη εθηίκεζε ηνπ πεδίν ηάζεσλ πνπ επηθξαηεί ζηελ πεξηνρή κειέηεο (ηκήκα ιεθάλεο Ξάλζεο Κνκνηελήο) βάζε επηπέδσλ ξεγκάησλ θαη γξακκψζεσλ νιίζζεζεο επ απηψλ κε ηελ ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Win-Tensor. Δηθ. 1 Σν ειιεηςνεηδέο ηεο ηάζεο 1

5 ΚΔΦΑΛΑΗΟ Ζ ΜΑΕΑ ΣΖ ΡΟΓΟΠΖ Ζ κάδα απηή θαηαιακβάλεη ηελ πεξηνρή κεηαμχ ησλ πνηακψλ ηξπκψλα θαη Έβξνπ, ηε Θάζν θαη έλα κεγάιν κέξνο ηεο Νφηηαο Βνπιγαξίαο (εηθ. 1.1.). ήκεξα ε κάδα ηεο Ρνδφπεο, καδί κε ηελ εξβνκαθεδνληθή κάδα ζεσξνχληαη ηκήκαηα ηεο Δπξαζηαηηθήο ιηζνζθαηξηθήο πιάθαο, πνπ θαηέρνπλ ηελ εζσηεξηθή δψλε ησλ Διιελίδσλ νξνζεηξψλ θαη απνηεινχλ ηελ ειιεληθή ελδνρψξα. Παιαηφηεξα απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 80 ζεσξείην φηη ε κάδα ηεο Ρνδφπεο, φπσο θαη ε εξβνκαθεδνληθή, είλαη ζηαζεξνπνηεκέλνη πξναιπηθνί (παιαηνδσηθνί ή παιαηφηεξνη) ππξήλεο πνπ κφλν παζεηηθά θαη ζε κηθξφ βαζκφ επεξεάζηεθαλ απφ αιπηθά γεγνλφηα θαηά ην Μεζνδσηθφ θαη ην Σξηηνγελέο. ήκεξα είλαη παξαδεθηέο αληηιήςεηο πνπ ζεσξνχλ φηη ε Ρνδφπε, καδί κε ηελ εξβνκαθεδνληθή κάδα, απνηεινχλ ελεξγά ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηνπ Αιπηθνχ Οξνγελνχο, κε εθδήισζε έληνλσλ ηεθηνληθψλ, καγκαηηθψλ θαη κεηακνξθηθψλ ζπκβάλησλ θαηά ην Μεζνδσηθφ θαη ην Σξηηνγελέο. Δμάιινπ, ζηε Ρνδνπηθή θαη εξβνκαθεδνληθή κάδα θαηαγξάθνληαη κέρξη θαη ζήκεξα ηεθηνληθά γεγνλφηα πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ην πθηζηάκελν πεδίν παξακνξθψζεσλ ζηνλ Αηγηαθφ ρψξν. ε φηη αθνξά ην Διιεληθφ κέξνο ηεο Ρνδφπεο, κε βάζε ηεθηνληθά θαη κεηακνξθηθά ραξαθηεξηζηηθά έρεη γίλεη κηα αξρηθή δηάθξηζε δχν ελνηήησλ: ηεο αλψηεξεο θαη ηεο θαηψηεξεο ηεθηνληθήο ελφηεηαο (Papanikolaou & Panagopoulos, 1981; Mposkos, 1987; Kilias & Mountrakis, 1990). Ζ αλψηεξε ηεθηνληθή ελφηεηα ζπγθξνηείηαη απφ δηάθνξνπο ηχπνπο πεηξσκάησλ (νθζαικνγλεχζηνπο, καξκαξπγηαθνχο ζρηζηφιηζνπο θαη ακθηβνιίηεο, κε ιεπηέο ελζηξψζεηο καξκάξσλ) κεηακνξθσκέλσλ ζηελ ακθηβνιηηηθή θάζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη κηγκαηηηψλ, ελψ ε θαηψηεξε ηεθηνληθή ελφηεηα ζπγθξνηείηαη απφ πεηξψκαηα (νξζνγλεχζηνπο, ζρηζηφιηζνπο θαη νξίδνληεο καξκάξσλ) κεηακνξθσκέλα ζηελ αλψηεξε πξαζηλνζρηζηνιηζηθή θαηψηεξε ακθηβνιηηηθή θάζε, αλ θαη έρνπλ βξεζεί θαη ζε απηή ηελ ελφηεηα ελδείμεηο πςειφηεξνπ βαζκνχ κεηακφξθσζεο αιιά κφλν ζε ηνπηθφ επίπεδν (πηλ. 1.1.). Καη ζηηο δχν απηέο ελφηεηεο θαηαγξάθεηαη κηα ηειηθή θάζε αλάδξνκεο κεηακφξθσζεο. Απφ άπνςε ιηζνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ε αλψηεξε ηεθηνληθή ελφηεηα ηεο Ρνδφπεο παξνπζηάδεη νκνηφηεηεο κε ηελ εξβνκαθεδνληθή κάδα. Σφζν ζηελ αλψηεξε, φζν θαη ζηε θαηψηεξε ηεθηνληθή ελφηεηα ηεο Ρνδφπεο, αιιά θαη ζηε εξβνκαθεδνληθή κάδα, έρνπλ βξεζεί ππνιείκκαηα κεηακφξθσζεο πςειψλ πηέζεσλ (ακθηβνιηηηνκέλνη εθινγίηεο) ε νπνία θαίλεηαη φηη έδξαζε ζε πξψηκν ζηάδην θαηά ηε κεηακνξθηθή εμέιημε θάζε κηαο ελφηεηαο. Ζ ειηθία ηεο κεηακφξθσζεο πςειήο πίεζεο είλαη αβέβαηε, νπσζδήπνηε φκσο είλαη πξν-εσθαηληθή. Οη κεηακνξθψζεηο πνπ αθνινχζεζαλ ζηελ ακθηβνιηηηθή θαη πξαζηλνζρηζηνιηζηθή θάζε ζεσξνχληαη φηη απνηππψζεθαλ, φζνλ αθνξά ηηο Ρνδνπηθέο ελφηεηεο, θαηά ην Σξηηνγελέο, ελψ ε πξψηε απνηππψζεθε πηζαλφηαηα θαηά ην Ζψθαηλν. Ζ αλψηεξε ηεθηνληθή ελφηεηα ζεσξείηαη επσζεκέλε πξνο ηα ΝΓ επί ηεο θαηψηεξεο ελφηεηαο, θαηά κήθνο κηαο ζχλζεηεο ηεθηνληθήο γξακκήο δηεχζπλζεο ΒΑ-ΝΓ. 2

6 Πίλαθαο 1.1. ηξσκαηνγξαθηθή αθνινπζία αλώηεξεο θαη θαηώηεξεο ηεθηνληθήο ελόηεηαο ηεο κάδαο ηεο Ρνδόπεο. ΔΗΡΑ ΛΗΘΟΛΟΓΗΚΟΗ ΥΖΜΑΣΗΜΟΗ ΠΔΡΗΟΥΖ εηξά Ζ: ησλ ζρηζηνιίζσλ θαη καξκάξσλ Δλαιιαγέο ακθηβνιηηψλ, καξκαξπγηαθψλ ζρηζηνιίζσλ θαη καξκάξσλ. Νέζηνπ εηξά G: ησλ καξκαξπγηαθψλ ζρηζηφιηζσλ εηξά F: ησλ καξκάξσλ εηξά E: ησλ γλεπζίσλ ηεο βάζεο Μαξκαξπγηαθνί ζρηζηφιηζνη θαη ακθηβνιίηεο, πνπ κεηαπίπηνπλ ζε γλεχζηνπο Βνξεηναλαηνιηθή φρζε ηνπ πνηακνχ Νέζηνπ (Νενρψξην) Μάξκαξα κε ελζηξψζεηο ζηπνιίλσλ θαη καξκαξπγηαθψλ ζρηζηφιηζσλ. Μεηαμχ ηξπκψλα θαη Νέζηνπ. Mu-, Bi-, Mu & Bi-γλεχζηνη (θαηψηεξε βαζκίδα), καξκαξπγηαθνί ζρηζηφιηζνη (κέζε βαζκίδα), ακθηβνιίηεο, ακθηβνιηηηθνί ζρηζηφιηζνη, θεξνζηηιβηθνί ζρηζηφιηζνη, ρισξηηηθνί γλεχζηνη θαη κάξκαξα (αλψηεξε βαζκίδα). Γπηηθή Ρνδφπε (Αλαηνιηθά ηνπ πνηακνχ ηξπκψλα) Δηθ Γεσγξαθηθόο Υάξηεο ηεο Διιάδαο(Google Earth) θαη ε κάδα ηεο Ρνδόπεο. Σα ηειεπηαία ρξφληα αξθεηνί κειεηεηέο ζεσξνχλ φηη ε Ρνδφπε, θαη εηδηθφηεξα ην δπηηθφ κέξνο απηήο, απνηειεί ηππηθή πεξίπησζε ελφο ζπκπιέγκαηνο κεηακνξθηθνχ ππξήλα (core complex), φπσο απηά πνπ έρνπλ πεξηγξαθεί ζην Basin and Range Province ησλ λνηηνδπηηθψλ Ζ.Π.Α.. Με βάζε ηε ζεψξεζε απηή, ε θαηψηεξε ηεθηνληθή ελφηεηα ζηε Ρνδφπε απνθαιχπηεηαη ζηελ επηθάλεηα εμαηηίαο ηεο ηεθηνληθήο απνκάθξπλζεο ηνπ θαιχκκαηνο ηεο κε ηελ βνήζεηα θαλνληθψλ ξεγκάησλ ρακειήο θιίζεο ή ξεγκάησλ απνθφιιεζεο (detachment faults). Ζ 3

7 ηεθηνληθή απηή απνθάιπςε έγηλε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ κεηά-νξνγελεηηθψλ εθηαηηθψλ θηλήζεσλ δηεχζπλζεο ΒΑ-ΝΓ πνπ ίζσο ελεξγνχζαλ ήδε απφ ην κέζν Οιηγφθαηλν, ή κεηά ην Καηψηεξν Μεηφθαηλν. Αο ζεκεησζεί φηη κε ηελ ζεψξεζε απηή ε εξβνκαθεδνληθή καδα απφ ελφηεηα αλεμάξηεηε πξνο ηε Ρνδφπε, φπσο γεληθά ζεσξείηαη, ζα πξέπεη κάιινλ λα εληαρζεί ζε απηή, κεηά ηελ αλαγλψξηζε ηεο "γξακκήο ηνπ ηξπκψλα" σο ίρλνο κάιινλ ελφο θαλνληθνχ-ρακειήο θιίζεο ξήγκαηνο απνθφιιεζεο, παξά σο ίρλνπο κηαο επψζεζεο. Ζ εξβνκαθεδνληθή ινηπφλ κάδα θαηά απηή ηελ ζεψξεζε απνηειεί ηκήκα ηνπ αξρηθνχ θαιχκκαηνο ηεο ελφηεηαο ηνπ Παγγαίνπ. Σν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ησλ core complexes είλαη ε παξνπζία ελφο ξήγκαηνο απνθφιιεζεο (detachment fault), ελφο δειαδή θαλνληθνχ, ρακειήο θιίζεο (ζπλήζσο κηθξφηεξεο απν 30 ), ξήγκαηνο, πνπ δηαρσξίδεη ηηο πάλσ απφ απηφ θηλνχκελεο εχζξαπζηεο (brittle) κάδεο πεηξσκάησλ, απφ ηα θάησ εθηεηλφκελα θαη παξακνξθσκέλα πιαζηηθά (ductile) κεηακνξθσκέλα θαη ππξηγελή πεηξψκαηα. ηε πεξίπησζε ηνπ Ρνδνπηθνχ ζπκπιέγκαηνο κεηακνξθηθνχ ππξήλα ην ξήγκα απνθφιιεζεο είλαη απηφ ηνπ ηξπκψλα, ηνπ νπνίνπ ην ίρλνο έρεη ραξαθηεξηζηεί παιαηφηεξα σο "γξακκή ηνπ ηξπκψλα". Σν ππεξθείκελν ηνπ ξήγκαηνο απηνχ είλαη ε εξβνκαθεδνληθή κάδα, ελψ ην ππνθείκελν είλαη ε ελφηεηα Παγγαίνπ, πνπ αλ ηα δηαρσξίζνπκε ζε πιάθεο ηφηε ε εξβνκαθεδνληθε είλαη ε "αλψηεξε πιάθα" (upper plate), ελψ ε ελφηεηα Παγγαίνπ ε "θαηψηεξε πιαθα" (lower plate) ηνπ Ρνδνπηθνχ core complex. Ζ δεκηνπξγία θαη ε θίλεζε ζην ξήγκα απνθφιιεζεο ηνπ ηξπκψλα άξρηζε πηζαλά ζην Μέζν Μεηφθαηλν θαη ζπλερίζηεθε κέρξη ην Πιεηφθαηλν. Σν ξήγκα απηφ ηέκλεη παιαηφηεξεο ηεθηνληθέο δνκέο. ηελ ελνηεηα Παγγαίνπ ζπγθεθξηκέλα ηέκλεη ηελ πξψηκν-κεηνθαηληθήο ειηθίαο δψλε νιηζζηζεο ηνπ πκβφινπ, ε νπνία παξακνξθψλεη ηνλ ειηθίαο πεξίπνπ 22Μa γξαλνδηνξίηε ηνπ πκβφινπ. ε απηή ηε δψλε νιίζζεζεο θπξηαξρεί ε ζπληζηψζα ηεο νκναμνληθήο πιάηπλζεο. Σελ Ρνδνπηθή κάδα δηαηξέρνπλ δπν θπξίσο ζπζηήκαηα ξεγκάησλ έλα δηεχζπλζεο ΒΑ-ΝΓ (π.ρ. ην ξήγκα Καβάιαο-Ξάλζεο-Κνκνηελήο) θαη έλα δηεχζπλζεο ΒΓ-ΝΑ. Σν ηειεπηαίν ζχζηεκα ζρεηίδεηαη κε ηε δηάλνημε ησλ θχξησλ ιεθαλψλ ζην Μαθεδνληθφ ρψξν (ιεθάλεο ηξπκψλα, Γξάκαο, Πξίλνπ θ.ι.π.). Ζ δξάζε ησλ ξεγκάησλ απηψλ θαίλεηαη φηη έπαημε θάπνην ξφιν ζηε ηνπνζέηεζε ησλ ηξηηνγελψλ πινπηψλησλ ζσκάησλ (π.ρ. Ξάλζεο, πκβφινπ θ.ι.π.) ΡΖΓΜΑ ΚΑΒΑΛΑ-ΞΑΝΘΖ-ΚΟΜΟΣΖΝΖ Έλα απφ ηα κεγαιχηεξα ξήγκαηα ζηελ πεξηνρή ηνπ Β.Αηγαίνπ είλαη ην ξήγκα Καβάιαο- Ξάλζεο-Κνκνηελήο. Απηφ εθηείλεηαη απφ ηε θνηιάδα ηνπ ηξπκψλα (ζηα ΝΓ) κέρξη ηνλ Έβξν θαη ηηο Νενγελείο ιεθάλεο ηεο Α.Θξάθεο (πξνο ηα ΒΑ). Σν ξήγκα Καβάιαο-Ξάλζεο-Κνκνηελήο εθηείλεηαη πξνο Γπηηθά ηνπιάρηζηνλ 25km Γπηηθά ηεο Καβάιαο θαη πξνο Αλαηνιάο κέρξη ηα Διιελνβνπιγαξηθά ζχλνξα (εηθ. 1.2.). Ζ κεηανξνγελεηηθή εμέιημε ηεο κάδαο ηεο Ρνδφπεο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ χπαξμε κηαο δψλεο ξήγκαηνο κήθνπο 120km (ξήγκα Καβάιαο Ξάλζεο-Κνκνηελήο) πνπ ηελ ηέκλεη ζρεδφλ φιε θαηά κήθνο. Ζ δψλε ησλ ξεγκάησλ έρεη πιάηνο m θαη εκθαλίδεηαη ηκεκαηνπνηεκέλα πεξηιακβάλνληαο κηθξφηεξα θαλνληθά ξήγκαηα κέζνπ κήθνπο πεξίπνπ 5km. 4

8 Δηθ Γεσινγηθόο Υάξηεο ηεο Ρνδνπηθήο δώλεο κε γεσινγηθέο ηνκέο επί ησλ ξεγκάησλ(ηγμδ, Γεσινγηθόο Υάξηεο Διιάδνο 1: , Lalechos & Savoyat, 1977; Martin, 1987 and Abem, 1967) Ζ επζχγξακκε απηή δψλε απνηππψλεη έλα ξήγκα νξηδφληηαο κεηαηφπηζεο ηνπ Κ.Κξεηηδηθνχ ή ηεο αξρήο ηνπ Σξηηνγελνχο πνπ ρψξηδε ηε κάδα ηεο Ρνδφπεο απφ ηε πεξηξνδνπηθή δψλε θαη ζπλφξεπε κε ην θιχζρε ησλ εσθαηληθψλ ιεθαλψλ. Ο πινπησλίηεο ηεο Καβάιαο κάιινλ δηείζδπζε θαη κεηακνξθψζεθε ζ απηή ηε δψλε ησλ ξεγκάησλ. Οη Maltezou & Brooks (1989) θαη νη Tsokas et al (1995) απέδεημαλ κε γεσθπζηθά δεδνκέλα νηη ππάξρνπλ πνιινί πινπησληθνί ιαθθφιηζνη θάησ απφ ηηο ηεηαξηνγελείο ιεθάλεο εθειθπζκνχ θαη φηη πξέπεη λα ππάξρεη γελεηηθή ζχλδεζε αλάκεζα ζηε ηεθηνληθή ηεο έθηαζεο θαη ηεο ηνπνζέηεζεο ησλ πινπησληηψλ. Οη επηθαλεηαθέο εκθαλίζεηο ησλ πινπησληηψλ ζε ηέηνηεο πεξηνρέο έθηαζεο κπνξεί λα είλαη ζπλέπεηα κηαο ηνπηθήο αλχςσζεο. Μηθξφηεξα ξήγκαηα πνπ θαίλνληαη ζηελ χπαηζξν έρνπλ δηεπζχλζεηο ζρεδφλ παξάιιειεο κε απηέο ησλ θχξησλ ξεγκάησλ ηεο πεξηνρήο. 5

9 1.3. ΓΔΩΦΤΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ Ο Boccaletti ήηαλ ν πξψηνο πνπ εξκήλεπζε ηελ αζβεζηναιθαιηθή εθαηζηεηφηεηα ηεο Ρνδνπηθήο Μαδαο θαη ηελ ζπλέδεζε κε έλα παιηφ θαη ελεξγφ επεηξσηηθφ πεξηζψξην πνπ πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε πνιιψλ παξάιιεισλ δσλψλ θαηαβχζηζεο. Καηά ηνλ Παπαδάρν (1976) ζηελ πεξηνρή ηνπ Β.Αηγαίνπ βξίζθεηαη απφ ην Σξηηνγελέο ζε εμέιημε κηα ιηζνζθαηξηθή βχζηζε. Ο Spakman, κε βάζε δεδνκέλα ζεηζκηθήο ηνκνγξαθίαο, ζπδεηά ηελ βχζηζε θάησ απφ ηελ Eπξαζία, ζε ζρέζε κε ηελ Μεζνδσηθή Σεζχ, θαη θαηαιήγεη φηη νη πςειέο ζεηζκηθέο ηαρχηεηεο νθείινληαη ζε ππνιείκκαηα κηαο παιαηνβχζηζεο θάησ απφ ηελ Βαιθαληθή ρεξζφλεζν. Ο Παπαδάρνο(1994) πξνζδηφξηζε κία ρακειήο ηαρχηεηαο πεξηνρή ζην εζσηεξηθφ ηκήκα ηνπ Διιαδηθνχ ρψξνπ πάλσ απφ ηελ ππνβπζηζκέλε ιηζφζθαηξα ηνπ Β.Αηγαίνπ. Ζ πεξηνρή απηή επεθηείλεηαη πεξηζζφηεξν πξνο ηα βνξεηαλαηνιηθά απ φηη ε ζεκεξηλή βχζηζε, φπσο απηφ θαίλεηαη απφ ηνπο ζεηζκνχο ελδηάκεζνπ βάζνπο. Απηφ πηζαλφλ λα δείρλεη φηη ε βχζηζε κεηαλαζηεχεη βαζκηαία απφ ην Β.Αηγαίν ζηελ ζεκεξηλή ηνπ ζέζε, πηζαλφλ απφ ην Ζψθαηλν, θαη φηη νη αλσκαιίεο πνπ θαίλνληαη ζηηο ηαρχηεηεο απνηεινχλ «ζεκάδηα» απηήο ηεο κεηαλάζηεπζεο. Οη παξαηεξήζεηο απηέο ζε ζπλδπαζκφ κε άιιεο γεσθπζηθέο εξγαζίεο δείρλνπ φηη είλαη πηζαλή ε χπαξμε κηαο παιηάο ππνβχζηζεο πνπ έιαβε ρψξα ζην Β.Αηγαίν. Ζ πεξηνρή φπνπ νη ηαρχηεηεο ησλ ζεηζκηθψλ θπκάησλ είλαη κηθξεο βξίζθεηαη παξάιιεια κε ηελ ηάθξν ηνπ Β.Αηγαίνπ. Σν πξνηεηλφκελν γεσθπζηθφ κνληέιν ηεο πεξηνρήο ηνπ Β.Αηγαίνπ κνηάδεη κε απηφ ηνπ Ν.Αηγαίνπ φπνπ ν θινηφο είλαη ιεπηφο (<25km) θαη ε ξνή ζεξκφηεηαο έρεη ηνπηθφ κέγηζην mW/m². Κάπνηεο άιιεο γεσθπζηθέο εξγαζίεο αλαθέξνπλ ηελ χπαξμε κηαο δνκήο κε πςειέο ηαρχηεηεο θάησ απφ ηελ δπηηθή Ρνδφπε θαη αλαθέξνπλ ραξαθηεξηζηηθά φηη ν καλδχαο, πνπ παξνπζηάδεη πςειέο ηαρχηεηεο, πξέπεη λα έρεη ξίδεο ζε βάζνο κεγαιχηεξν απφ 250km. Ζ κάδα ηεο Ρνδφπεο ζεσξείηαη φηη δελ απνηειεί ζηαζεξή κηθξνήπεηξν αιιά είλαη θηλεηφ ηκήκα ηνπ Αιπηθνχ νξνγελνχο. Ο ρψξνο ηνπ Β.Αηγαίνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ Νενγελείο ηδεκαηνγελείο ιεθάλεο (Κνκνηελήο-Ξάλζεο, Φηιίππσλ-Νέζηνπ θ.ά.) φπνπ ην ξήγκα Καβάιαο- Ξάλζεο-Κνκνηελήο ή ηα παξάιιεια κε απηφ ξήγκαηα ειέγρνπλ ηελ γεσκεηξία απηψλ ησλ ιεθαλψλ θαη βνήζεζαλ ζηελ άλνδν ησλ καγκάησλ. Απηέο νη ιεθάλεο δεκηνπξγήζεθαλ απφ εθειθπζηηθφ πεδίν ηάζεσλ πνπ επηθξαηεί απφ ην Μεηφθαηλν κέρξη θαη ζήκεξα ΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΖ ΜΑΕΑ ΣΖ ΡΟΓΟΠΖ Με βάζε ηηο εξγαζίεο δηαθφξσλ κειεηεηψλ (Καηζηθάηζνπ, 1992) πνπ έγηλαλ ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο κάδαο ηεο Ρνδφπεο γηα ηελ ηεθηνληθή ηεο εμέιημε πξνέθπςε ην ζπκπέξαζκα φηη ζ απηελ έιαβαλ ρψξα ηέζζεξηο ηεθηνληθέο θάζεηο: i) Ζ πξψηε θάζε έρεη πξνθαιέζεη ηζνθιηλείο, ζπλκεηακνξθηθέο πηπρέο, κε δηεχζπλζε αμφλσλ Β-Ν. Ζ ειηθία ηεο θάζεο απηήο είλαη κάιινλ παιαηνδσηθή θαη έρεη πξνθαιέζεη ηελ πξψηε θχξηα κεηακφξθσζε ησλ πεηξσκάησλ ηεο κάδαο απηήο. ii) Ζ δεχηεξε θάζε έρεη δψζεη πηπρέο, κε δηεχζπλζε αμφλσλ ΒΑ-ΝΓ εψο ΑΒΑ-ΓΝΓ, πνπ ζπλνδεχνληαη απφ κηα πνιχ εκθαλή γξάκκσζε, ε νπνία έρεη πξνέιζεη απφ ηελ ηνκή ηεο θχιισζεο ησλ πεηξσκάησλ ηεο πξψηεο θάζεο κε ηελ ζρηζηφηεηα πνπ έρεη πξνθαιέζεη ε θάζε απηή. Οη δνκέο ηεο θάζεο απηήο θπξηαξρνχλ ζηα πεηξψκαηα ηεο Ρνδφπεο θαη νη πεξηζζφηεξνη πινπησλίηεο είλαη πξνζαλαηνιηζκέλνη κε ηελ δηεχζπλζε ησλ αμφλσλ ησλ δνκψλ πνπ απηή έρεη πξνθαιέζεη. Ζ ειηθία ηεο θάζεο απηήο είλαη κάιινλ Ζσθαηληθή-Οιηγνθαηληθή ή αλαθέξεηαη θαη σο Ηνπξαζηθή-Κ.Κξεηηδηθή. iii) Ζ ηξίηε θάζε έρεη δψζεη πηπρέο αλνηθηέο κε δηεχζπλζε αμφλσλ ΒΓ-ΝΑ θαη πηζηεχεηαη φηη είλαη ειηθίαο ηνπ Σξηηνγελνχο, ίζσο θαη ηνπ Οιηγνθαίλνπ. Πνιιέο εθηππεχζεηο θαη κηθξήο έθηαζεο επσζήζεηο πνπ παξαηεξνχληαη ζηελ κάδα ηεο Ρνδφπεο νθείινληαη ζηελ θαζε απηή. 6

10 Δπίζεο, ζηελ θάζε απηή νθείιεηαη, κάιινλ, ε κεγαιχηεξε εθίππεπζε πνπ εκθαλίδεηαη ζην ειιεληθφ ηκήκα ηεο Ρνδφπεο. iv) Ζ ηέηαξηε θάζε ραξαθηεξίδεηαη απφ αλνηθηά αληίθιηλα θαη ζχγθιηλα (κε κήθνο θχκαηνο πεξίπνπ 500m.). Ζ θάζε απηή αλαπηχζζεηαη θπξίσο ζηα ηδεκαηνγελή πεηξψκαηα ηεο ιεθάλεο Ξάλζεο-Κνκνηελήο Ο ΜΑΓΜΑΣΗΜΟ ΣΖ ΜΑΕΑ ΣΖ ΡΟΓΟΠΖ ηελ κάδα ηεο Ρνδφπεο θαη γεληθφηεξα ζην επξχηεξν ρψξν ηνπ Βνξείνπ Αηγαίνπ έρεη εθδήισζεί έληνλνο καγκαηηζκφο, ηφζν κε κνξθή εθαηζηηηψλ φζν θαη κε κνξθή πινπησληηψλ.(εηθ. 1.4.) Α) Ζθαηζηίηεο: Ζ εθαηζηεηαθή δξαζηεξηφηεηα ζηε κάδα ηεο Ρνδφπεο εθδειψζεθε θπξίσο θαηά ην Σξηηνγελέο θαη είλαη αζβεζηναιθαιηθνχ ραξαθηήξα. Απφ κειέηεο ησλ εθαηζηηηψλ ηεο πεξηνρήο απηήο, κε βάζε γεσρεκηθά θαη νξπθηνινγηθά θξηηήξηα, δηαππζηψζεθε ε χπαξμε κηαο πιήξνπο αζβεζηναιθαιηθήο ζεηξάο. Β) Πινπησλίηεο: Ο πινπησληζκφο ηεο κάδαο ηεο Ρνδφπεο είλαη αξθεηά έληνλνο θαη παξνπζηάδεη φια ηα ηππηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πεξηνρψλ ελεξγψλ επεηξσηηθψλ πεξηζσξίσλ θαηά ηελ ζχγθξνπζε επεηξσηηθψλ ιηζνζθαηξηθψλ πιαθψλ. Οη γξαληηηθέο δηεηζδχζεηο έρνπλ ρσξηζηεί ζε πξν-, ζπλ- θαη κεηα- ηεθηνληθέο, ζε ζρέζε κε ηελ Αιπηθή Οξνγέλεζε. Ζ πην γλσζηή ζηελ πεξηνρή γξαλνδηνξηηηθή δηείζδπζε ηεο Ξάλζεο αλήθεη ζηηο κεηαηεθηνληθέο δηεηζδχζεηο (Meyer, 1968). Γεσρξνλνινγήζεηο κε ηελ κέζνδν K-Ar έδσζαλ Οιηγνθαηληθέο ειηθίεο δηείζδπζεο (30 my, Kronberg, 1971) Δηθ Γεσινγηθόο Υάξηεο ηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Γπηηθήο Θξάθεο. (Καηα Γ.Μπίηζην θ.ά. 1981, κε νξηζκέλεο ηξνπνπνηήζεεηο ηνπ Κ.Κπξηαθνπνύινπ,1987) 7

11 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΤΣΖΜΑ ΛΔΚΑΝΩΝ ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ. ΓΔΩΛΟΓΗΚΖ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΗΕΖΜΑΣΟΓΔΝΖ ΔΞΔΛΗΞΖ Σα ηδεκαηνγελή πεηξψκαηα ηεο ππφ κειέηε πεξηνρήο αλήθνπλ ζε έλα επξχηεξν ζχζηεκα ιεθαλψλ πνπ αλαπηχζεηαη ζηε πεξηνρή ηνπ Β.Αηγαίνπ, απν ηελ Μεζνειιεληθή αχιαθα έσο ηελ ιεθάλε Πξίλνπ-Καβάιαο. Σν ζχζηεκα απηψλ ησλ ιεθαλψλ δηαζρίδεη ην θνξκφ ησλ Διιελίδσλ νξνζεηξψλ απφ ηελ Τπνπειαγνληθή δψλε έσο ηελ δψλε Ρνδφπεο θαη εμαπιψλεηαη αθφκα αλαηνιηθφηεξα θαη απφ ην Δπξσπατθν ηκήκα ηεο Σνπξθία. Ζ πεξηνρή εξγαζίαο βξίζθεηαη ζην κέζν κηαο επξχηεξεο ιεθάλεο, ε νπνία αλαπηχζζεηαη ηφζν ζε μεξά φζν θαη ζηε ζάιαζζα θαη ζα νλνκάδεηαη ζηελ ζπλέρεηα ιεθάλε Πξίλνπ-Καβάιαο- Κνκνηελήο (ιπκκ). Πξνο Βνξξά ε ιεθάλε ΠΚΚ πεξηνξίδεηαη απφ ην ξήγκα Καβάιαο-Ξάλζεο-Κνκνηελεο. Ζ ιεθάλε απηή αλαπηχζζεηαη λφηηα ηνπ ξήγκαηνο θαη ρσξίδεηαη ζε ηξεηο επηκέξνπο ιεθάλεο κε ξήγκαηα εγθάξζηα ζηνλ επηκήθε άμνλα απηήο. Οη ιεθάλεο απηέο θαίλνληαη ζηελ Δηθ θαη είλαη νη εμήο : α) Λεθάλε Πξίλνπ-Καβάιαο, β) Λεθάλε Αλ.Θάζνπ-Νέζηνπ θαη γ) Λεθάλε Ξάλζεο-Κνκνηελήο ε νπνία ζα ζπκβνιίδεηαη ζηε ζπλέρεηα σο ΞΚ. Δηθ Ζ ιεθάλε Πξίλνπ-Καβάιαο-Κνκνηελήο κε ηηο ππνδηαηξέζεηο ηεο ζε επηκέξνπο ιεθάλεο. Οη κεγάιεο καύξεο βνύιεο δείρλνπλ ζέζεηο βαζεηώλ γεσηξήζεσλ (Pollak, 1979). 8

12 Σν φξην κεηαμχ ησλ ιεθαλψλ Πξίλνπ-Καβάιαο θαη Αλ.Θάζνπ-Νέζηνπ είλαη έλα ΒΓ-ΝΑ δηεπζχλζεσο ξήγκα ελψ ην δπηηθφ φξην ηεο ιεθάλεο Πξίλνπ-Καβάιαο είλαη ην θέξαο Νφηηα ηεο Καβάιαο. (South Kavala Ridge). Σν φξην κεηαμχ ησλ ιεθαλσλ Αλ.Θάζνπ-Νέζηνπ θαη Ξάλζεο-Κνκνηελήο είλαη ην θέξαο Αβδήξσλ. Ζ πεξηνρή εξγαζίαο εθηείλεηαη λφηηα απφ ην ξήγκα Ξάλζεο-Κνκνηελεο θαη αλαηνιηθά θαη δπηηθά ηνπ θέξαηνο ησλ Αβδήξσλ. ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ε ιεθάλε ΠΚΚ πεξηνξίδεηαη απφ ΒΑ θαη ΒΓ πεξηζψξηα ζχκθσλα κε ηηο γεληθέο δηεπζχλζεηο αλάπηπμεο ησλ ιεθαλψλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή (Doutsos & Ferentinos, 1984). ηελ επξχηεξε ιεθάλε ΠΚΚ ην παιαηφηεξν ηκήκα είλαη απηφ ηεο ιεθάλεο ΞΚ κε ηδήκαηα ηνπ Ζσθαίλνπ-Οιηγνθαίλνπ (ζε επηθαλεηαθέο εκθαλίζεηο) αιιά θαη Μεηνθαίλνπ (ρσξίο επηθαλεηαθέο εκθαλίζεηο, ζηνηρεία γεσηξήζεσλ). Πξνο ηα ΝΓ ζηηο ιεθάλεο Πξίλνπ-Καβάιαο θαη Αλ.Θάζνπ-Νεζηνπ απνπζηάδνπλ ηα ηδήκαηα ηνπ Ζσθαίλνπ-Οιηγνθαίλνπ γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη ηελ λεφηεξε ειηθία ηνπ ηκήκαηνο απηνχ (Pollak 1979, Proedrou 1979). ηηο ιεθάλεο Πξίλνπ-Καβάιαο θαη Αλ.Θάζνπ-Νεζηνπ ην Μεηφθαηλν απνθηά πνιχ κεγάιν πάρνο, ππεξβαίλνληαο θαηά πνιχ ην πάρνο ηνπ Μεηνθαίλνπ πνπ δηαηξήζεθε θαηά ηελ γεψηξεζε Κνκνηελή 1 ζηε ιεθάλε ΞΚ. Αλάινγα εμειίζζνληαη θαη ηα πάρε ησλ ηδεκάησλ ηνπ Πιεηνθαίλνπ θαη ηνπ Πιεηζηνθαίλνπ. (Πίλαθαο 2.1.) Ζιηθία Λεθάλεο Πίλαθαο 2.1. Πξίλνπ- Καβάιαο Αλ. Θάζνπ- Νέζηνπ Ξάλζεο- Κνκνηελήο Πιεηφθαηλν- 2700m 953m 368m Πιεηζηφθαηλν Μεηφθαηλν 2900m 2983m 788m Κ. Οιηγνθαίλν 364m Αλ. Ζψθαηλν 183m Οη ζπζρεηηζκνί ησλ επηκέξνπο ιεθαλψλ δείρλνπλ φηη ε ηδεκαηνγέλεζε είλαη ηαρχηεξε ζηα ΝΓ ηκήκαηα ηεο ιεθάλεο απφ ηελ πεξίνδν ηνπ Μεηφθαηλνπ εψο ζήκεξα. χκθσλα κε ηηο εξγαζίεο δηαθφξσλ κειεηεηψλ ηα πεξηβάιινληα απφζεζεο ζηελ ιεθάλε Πξίλνπ-Καβάιαο έρνπλ ψο εμήο: ηα θεληξηθά ηκήκαηα θαηά ην Πιεην-Πιεηζηφθαηλν απνηίζνληαη ηδήκαηα ζε ιηκλνζαιάζζηα πεξηβάιινληα ή ζε πεξηβάιινληα ξερήο ζάιαζζαο. ηα λφηηα ηκήκαηα ηεο ιεθάλεο θαηά ην Αλ.Πιεηφθαηλν θαη ην Μεηφθαηλν απνηίζνληαη ηδήκαηα βαζείαο ζάιαζζαο ελψ ηελ ίδηα πεξίνδν ζην βφξεην ηκήκα επηθξαηνχλ δειηατθέο απνζέζεηο. ην φξην Μεηνθαίλνπ-Πιεηνθαίλνπ ε θξίζε ηνπ Μεζζελίνπ πνπ έιαβε ρψξα ζε εθηεηακέλεο πεξηνρέο ηεο Μεζνγείνπ επεξεάδεη θαη ηελ ιεθάλε Πξίλνπ-Καβάιαο κε απνηέιεζκα λα απνηεζνχλ εβαπνξίηεο. ηελ ιεθάλε Αλ.Θάζνπ-Νέζηνπ ε ηδεκαηνγέλεζε παξνπζηάδεη κηα ζπλερή αιιαγή πεξηβαιιφλησλ απφζεζεο απφ ιηκλαίν θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ Μεηνθαίλνπ ζε δειηατθφ ηελ πεξίνδν ηνπ Πιεηνθαίλνπ θαη ζε ζαιάζζην ηελ πεξίνδν ηνπ Πιεηζηνθαίλνπ. ηελ ιεθάλε Ξάλζεο-Κνκνηελήο αλαπηχζνληαη ζαιάζζηεο απνζέζεηο θαζψο θαη πθαινγφλνη αζβεζηφιηζνη ζηα ΝΓ θαη ΒΓ πεξηζψξηα ηεο ιεθάλεο. 9

13 Ζ γεληθή παιαηνγεσγξαθηθή εμέιημε ησλ ιεθαλψλ ηνπ Β.Αηγαίνπ ηελ πεξίνδν ηνπ Ζσθαίλνπ- Οιηγνθαίλνπ θαη ηνπ Μεηνθαίλνπ θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 2.2. Δηθ Παιαηνγεσγξαθηθή εμέιημε ησλ ιεθαλώλ ηνπ βνξείνπ Αηγαίνπ θαηά ην Α) Ζώθαηλν θαη Β) θαηά ην Μεηόθαηλν. Οη απνζέζεηο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη ζαιάζζηεο. Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζηελ πεξηνρή εξγαζίαο έρεη ην γεγνλφο φηη έρνπκε εθηεηακέλεο εκθαλίζεηο Ζσθαηληθψλ πεηξσκάησλ. Ζ ηεθηνληθή εμέιημε ηεο ιεθάλεο Ξάλζεο-Καβάιαο πεξηγξάθεηαη κε βάζε ηελ ζπιινγή ξεγκάησλ ηα νπνία αλαιχζεθαλ θηλεκαηηθά παξάιιεια κε ηελ κειέηε ηεο πηχρσζεο πνπ παξαηεξήζεθε ζηελ πεξηνρή. Δπίζεο έγηλε ζπζρεηηζκφο κεηαμχ πηπρψλ θαη ξεγκάησλ. Ζ εμέιημε ηεο ιεθάλεο Ξάλζεο-Καβάιαο ρψξηδεηαη ζηελ ζπλέρεηα ζε Μεηνθαηληθή θαη κεηα- Μεηνθαηληθή. Ο δηαρσξηζκφο απηφο βαζίδεηαη ζηελ εθαηζηεηφηεηα πνπ δηαξθεί 10my απφ ηελ πεξίνδν ηνπ Κ.Οιηγνθαίλνπ κέρξη ηα φξηα ηνπ Οιηγνθαίλνπ-Μεηνθαίλνπ. ηελ δηάξθεηα ηεο πξν-μεηνθαηληθήο εμέιημεο ε πεξηνρή ρσξίδεηαη απφ άπνςεο ηδεκαηνγέλεζεο ζε δχν ππνπεξηνρέο, ηελ βφξεηα θαη ηελ λφηηα. Ζ βφξεηα ππνπεξηνρή εθηείλεηαη βφξεηα ηεο λνεηήο γξακκήο Ξάλζεο-νπλίνπ θαη ε λφηηα ππνπεξηνρή ζηα λφηηα ηεο λνεηήο απηήο γξακκήο. Ο δηαρσξηζκφο απηφο παχεη λα ηζρχεη θαηα ηελ δηάξθεηα ηεο κέηα-μεηνθαηληθεο εμέιημεο. ηελ πεξίνδν απηή ηα ηδήκαηα πνπ απνηίζνληαη ζπλαληηψληαη κφλν ζηελ λφηηα ππνπεξηνρή φπσο απηή νξίζζεθε πξνεγνπκέλσο ΠΡΟΜΔΗΟΚΑΗΝΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ - ΗΕΖΜΑΣΟΓΔΝΖ ΔΞΔΛΗΞΖ Ζ ηδεκαηνγέλεζε ζηελ πεξηνρή εξγαζίαο αξρίδεη θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ Αλ.Ζσθαίλνπ. Απφ ηελ πεξίνδν απηή ε ιεθάλε δέρεηαη θιαζηηθά ηδήκαηα (θξνθαινπαγή, ςακκίηεο, αξθφδεο θαη πειίηεο) αιιά θαη ρεκηθά ηδήκαηα (βηνγελείο αζβεζηφιηζνπο).(εηθ. 2.3.) ηελ βφξεηα ππνπεξηνρή επηθξαηνπλ πειίηεο θαη ςακκίηεο κε κηθξέο παξεκβνιέο θξνθαινπαγψλ θαη πάγθσλ αζβεζηνιίζσλ. Ζ ειηθία απηψλ ησλ ηδεκάησλ ζεσξείηαη απφ ην Αλ. Παιαηνγελέο (Κνπθνπβέιαο, 1989). ηα θαηψηεξα κέιε ηεο ζεηξάο επηθξαηνχλ νη ςακκίηεο ζε ελαιιαγή κε πειίηεο. Σα πάρε ησλ ζηξσκάησλ ησλ ςακκηηψλ θπκαίλνληαη απφ 10cm εψο 5m ελψ ηα πάρε ησλ πειηηψλ απφ 10-20cm. ηα αλψηεξα κέιε ηεο ζεηξάο επηθξαηνχλ νη ςακκίηεο ελψ νη πειίηεο παξεκβάινληαη ζαλ ιεπηά ζηξψκαηα. Σα πάρε ησλ ζηξσκάησλ ησλ ςακκηηψλ θπκαίλνληαη απφ 1-2m ελψ ην πάρνο ησλ ζηξσκάησλ ησλ πειηηψλ δελ ππεξβαίλεη ηα 10cm. χκθσλα κε απηά πνπ πεξηγξάθεθαλ πην πάλσ ε αλψηεξε ζεηξά κπνξεί λα ραξαθηεξηζζεί ζαλ θιχζρεο ν νπνηφο παξνπζηάδεη κία πξνο ηα πάλσ αχμεζε ηνπ θνθθνκεηξηθνχ κεγέζνπο. Μέζα 10

14 ζηνλ θιχζρε απηφ παξαηεξήζεθαλ πηπρέο ιφγσ βαξχηεηαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηδεκαηνγέλεζεο πνπ ππνδεηθλχνπλ έλα δηαηαξαγκέλν πεξηβάιινλ ηδεκαηνγέλεζεο. ην ράξηε θαίλεηαη φηη νη απνζέζεηο ηνπ θιχζρε πεξηνξίδνληαη ζε επηθαλεηαθή εκθάληζε κφλν βφξεηα ηνπ ρσξηνχ νχλην. Οη απνζέζεηο απηέο ηνπ θιχζρε λφηηα ηνπ ρσξηνχ νχλην εληνπίδνληαη κφλν ζε ζε πδξνγεσηξήζεηο ιφγσ ηεο κεηαηφπηζεο ηνπο απφ ην ξήγκα Ξάλζεο Κνκνηελήο. Ζ κεηαηφπηζε ηνπ θιχζρε ζην ζεκείν απηφ πνπ είλαη ν ξεμηγελήο πξφπνδαο ησλ βνπλψλ είλαη ηνπιάρηζην 375m. (γεσινγηθή ηνκή ΒΒ ) πγθεθξηκέλα ε γεψηξεζε θνληά ζην νχλην δηαπέξαζε ζηξψκαηα θιχζρε γηα 275m ρσξίο λα ζπλαληήζεη ην ππφβαζξν. Βφξεηα ηνπ ξήγκαηνο ζηελ ίδηα πεξηνρή εκθαλίδεηαη ην ππφβαζξν ζε πςφκεηξν 100m γεγνλφο πνπ πξνυπνζέηεη έλα ειάρηζην άικα 375m. ηελ λφηηα ππνπεξηνρή επηθξαηνχλ νη αδξνκεξείο απνζέζεηο θξνθαινπαγψλ, αξθνδηθψλ άκκσλ θαη ςακκηηψλ ελψ παξαηεξνχληαη ιεπθνί πθαινγφλνη αζβεζηφιηζνη κε λνπκνπιίηεο θαη ππνιείκκαηα θνξαιιηψλ. Οη πθαινγφλνη απηνί αζβεζηφιηζνη ζπλαληψληαη θαη ζην Αλ.Ζψθαηλν -Κ.Οιηγφθαηλν. ηηο δχν απηέο δηαθξηηέο ζηξσκαηνγξαθηθέο κνλάδεο παξαηεξείηαη κηα πξνο ηα πάλσ κείσζε ηνπ θνθθνκεηξηθνχ κεγέζνπο ησλ ηδεκάησλ. ηηο απνζέζεηο απηέο παξαηεξνχληαη κηθξνί ή κεγάινη θαθνί θξνθαινπαγψλ. Οη παιαηνξεπκαηηθέο ελδείμεηο απφ ηέηνηνπο θαθνχο δείρλνπλ κηα πηζαλή ηξνθνδνζία ησλ θξνθαινπαγψλ απφ ΝΓ-ΒΑ. πληδεκαηνγελείο πηπρέο παξαηεξήζεθαλ θαη ζηα ηδήκαηα ηεο πεξηνρήο απηήο. Δηθ.2.3. Γεσινγηθόο ράξηεο πεξηνρήο Ξάλζεο(από Eldgen, 1971; Υξηζηνθίδεο 1977) 1 Γλεπζηνη ακθηβνιηηηθνί θαη ζρηζηνιηζηθνί, 2. Μάξκαξα, 3. Γξαλνδηνξίηεο α)άγλσζηεο ειηθίαο β)οιηγνθαηληθνί, 4. Φιπζρηθέο απνζέζεηο, 5. α)κξνθαινπαγή, ςακκίηεο θαη βηνγελείο αζβεζηόιηζνη ηνπ Αλ.Ζσθαίλνπ θαη β)ςακκίηεο κε ελζηξώζεηο θξνθάισλ, βηνγελείο αζβεζηόιηζνη ηνπ Κ.Οιηγνθαίλνπ, 6. Αλδεζίηεο θαη 7. Νενγελεί ηδήκαηα.(eldgen, 1971; Υξηζηνθίδεο, 1977 θαη ζπκπιεξώζεηο) 11

15 2.3. ΖΦΑΗΣΔΗΑΚΑ ΚΑΗ ΠΛΟΤΣΩΝΔΗΑ ΠΔΣΡΩΜΑΣΑ ΣΖ ΛΔΚΑΝΖ ΞΑΝΘΖ- ΚΟΜΟΣΖΝΖ Ζ εθαηζηεηφηεηα ζηελ πεξηνρή ηεο ιεθάλεο Ξάλζεο-Κνκνηελήο εθδειψλεηαη θπξίσο ζηελ βφξεηα πεξηνρή εξγαζίαο φπνπ παξαηεξνχληαη εκθαλίζεηο απφ θνίηεο θαη θιέβεο αλδεζηηψλ θαη βαζαιηψλ ελψ ε πινπηψλεηα δξάζε εθδειψλεηαη κε ηελ γξαλνδηνξηηηθή δηείζδπζε ηεο Ξάλζεο. Ζ εθαηζηεηφηεηα εθδειψλεηαη ζηε πεξηνρή εξγαζίαο θαηά ην Κ.Οιηγφθαηλν (πξηλ 34 my). Σα πξντφληα απηήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ήηαλ βαζαιηηθνί αλδεζίηεο θαη βαζάιηεο ηεο αζβεζηναιθαιηθήο ζεηξάο κε πςειφ πνζνζηφ θαιίνπ. Γεληθφηεξα ε εθαηζηεηφηεηα απηή ζηελ πεξηνρή ηεο Ρνδφπεο εκθαλίδεηαη ζε κηα επξεία δψλε. απηή ηελ δψλε παξαηεξνχληαη πεηξψκαηα εθαηζηεηαθά ηα νπνία παξνπζηάδνπλ έλα εχξνο ειηθηψλ απφ my, ελψ ε ζχζηαζε κεηαβάιεηαη απφ βαζαιηηθνχο αλδεζίηεο ζε αλδεζίηεο. Ζ πξνέιεπζε ηνπ κάγκαηνο πνπ έδσζε ηα εθαηζηεηαθά πεηξψκαηα ηεο πεξηνρήο θαηά Eleftheriadis et al (1984) είλαη ν άλσ καλδχαο. Ο γξαλίηεο ηεο Ξάλζεο απνηειεί ηελ καγκαηηθή δξάζε ηεο ίδηαο πεξηφδνπ θαη είλαη Η-ηχπνπ ν νπνίνο πξνέξρεηαη απφ ηελ ηήμε ηνπ θάησ θινηνχ ή ηνπ αλψηεξνπ καλδχα. πζρεηίδεηαη κε ζχγθιηζε θαη θαηαβχζηζε ηεο πιάθαο θάησ απφ ην Δπξαζηαηηθφ πεξηζψξην ΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΖ ΛΔΚΑΝΖ ΞΑΝΘΖ-ΚΟΜΟΣΖΝΖ Σφζν ηα εθαηζηεηθά φζν θαη ηα γξαλνδηνξηηηθά πεηξψκαηα ηεο βφξεηαο πεξηνρήο δηεηζδχνπλ κέζα ζε παιαηνγελή ηδεκάηα. Οη θιέβεο απηψλ ζηελ πεξηνρή ηνπ νπλίνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ παξνχζα αλάιπζε ζαλ θαζνδεγεηηθή νξίδνληεο. Με βάζε ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπο θαη ηνλ ηξφπν δηείζδπζεο ηνπο πεξηγξάθεηαη ε εμέιημε ηεο ιεθάλεο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ Αλ.Ζσθαίλνπ-Κ.Οιηγνθαίλνπ. Οη ππαίζξηεο παξαηεξήζεηο ζηελ πεξηνρή ηνπ ρσξηνχ νχλην έδεημαλ φηη ηα εθαηζηεηαθά πεηξψκαηα δηείζδπζαλ ζε θαλνληθά ξήγκαηα. Σα ξήγκαηα απηά δεκηνπξγήζεθαλ είηε ζχγρξνλα κε εθαηζηεηαθή δξάζε είηε πξηλ απφ απηή έηζη πνπ λα απνηέιεζαλ ηηο νδνχο κέζα απφ ηηο νπνίεο θηλήζεθε ην κάγκα. Ζ δηαπίζησζε φηη θαη κεηά ηελ δηείζδπζε ησλ εθαηζηεηαθψλ θιεβψλ ζηελ πεξηνρή ππήξρε ελεξγφο ηεθηνληθή δείρλεη φηη ε ζεκεξηλή ζέζε ησλ θιεβψλ έρεη ηξνπνπνηεζεί ζε ζρέζε κε ηελ ζέζε θαηά ηελ δηείζδπζε. Γηα ην ιφγν απηφ έγηλε ζηξνθή ησλ πφισλ ησλ δηεηζδχζεσλ έηζη ψζηε λα νξηδνληησζνχλ νη ζηξψζεηο ησλ ηδεκάησλ κέζα ζηα νπνία βξίζθνληαη νη εθαηζηεηαθέο θιέβεο. Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ ζηξακκέλσλ αλδεζηηηθψλ δηεηζδχζεσλ έδεημε ηα εμήο: Οη πεξηζζφηεξνη πφινη ησλ δηεηζδχζεσλ ζπγθεληξψλνληαη θπξίσο ζην ΑΒΑ-ΓΝΓ θαη ζην ΒΑ-ΝΓ ηκήκα ηνπ δηθηχνπ ηεο (εηθ. 2.4.) θαζψο θαη ζην ΒΓ-ΝΑ ηκήκα απηνχ. Ζ θαηαλνκή απηή ησλ πφισλ επί δηθηχνπ ηνπ Schmidt δείρλεη φηη νη εθαηζηεηαθέο απηέο δηεηζδχζεηο έιαβαλ ρψξα κέζα απφ έλα νξζνξνκβηθφ ζχζηεκα ξεγκάησλ κε δηεπζχλζεηο ΒΑ-ΝΓ θαη ΒΒΓ-ΝΝΑ. Έλα κηθξφ πνζνζηφ θιεβψλ δηεηζδχεη ζε ΒΑ-ΝΓ ή ΒΒΓ-ΝΝΑ ξήγκαηα. Οη θιίζεηο απηψλ ησλ θιεβψλ θπκαίλνληαη απν Ζ παξνπζηαδφκελε θαηαλνκή ησλ πφισλ ησλ θιεβψλ ηαπηίδεηαη κε ηελ θαηαλνκή ησλ πεηξακαηηθψλ αιιά θαη ησλ ππαίζξησλ παξαηεξήζεσλ ησλ Audin and Reches (1982) θάησ απφ ηξηαμνληθή δηαζηνιή. 12

16 Δηθ Πξνβνιή ησλ πόισλ ησλ εθαηζηεηαθώλ δηεηζδύζεσλ ζηελ πεξηνρή βόξεηα ηνπ ρσξηνύ νύλην (20 ηηκέο). Ηζνπιεζείο αλά 5.5 θαη 16.5%.(Κνπθνπβέιαο, 1989) Τπαίζξηεο παξαηεξήζεηο έδεημαλ φηη ηα ξήγκαηα κέζα ζηα νπνία δηείζδπζαλ νη θιέβεο ήηαλ θαλνληθνχ ραξαθηήξα, νη δε κεηαηνπίζεηο απηψλ θπκαίλνληαη απφ κεξηθά εθαηνζηά εψο κεξηθά κέηξα. Ζ εληνλφηεξε παξνπζία ησλ εθαηζηεηαθψλ θιεβψλ παξαηεξήζεθε ζηα θαηψηεξα κέξε ηεο αθνινπζίαο ηνπ θιχζρε ελψ ζηα αλψηεξα κέξε ε παξνπζία απηψλ ζπαλίδεη. Οη δηεπζχλζεηο ησλ ξεγκάησλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ειηθία ησλ εθαηζηεηαθψλ δηεηζδχζεσλ, ηελ πεηξνγξαθία θαη ηελ ειηθία ησλ ηδεκάησλ ππνδειψλεη ηα εμήο: Ζ δεκηνπξγία ηεο ιεθάλεο θαηά ην Ζψθαηλν αιιά θαη ε πεξαηηέξσ εμέιημε ηεο ιεθάλεο εψο ην Αλ.Οιηγφθαηλν ιακβάλεη ρψξα κε δηαζηνιή. Καηά ηελ δηάξθεηα απηήο ηεο δηαζηνιήο δεκηνπξγνχληαη ζηελ ιεθάλε ηα ΒΑ-ΝΓ θαη ΒΓ-ΝΑ πεξηζψξηα. χκθσλα κε ηα αλσηέξσ ζ απηή ηελ πεξίνδν ν κέγηζηνο άμνλαο ηεο ηάζεσο (ζ 1 ) ήηαλ θαηαθφξπθνο ν ελδηάκεζνο άμνλαο ηεο ηάζεσο (ζ 2 ) είρε δηεχζπλζε ΒΓ-ΝΑ θαη ν άμνλαο ηεο ειάρηζηεο ηάζεο (ζ 3 ) δηεπζπλφηαλ ΒΑ-ΝΓ ΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΔΞΔΛΗΞΖ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΖΦΑΗΣΔΗΟΣΖΣΑ Σα πξναλαθεξζέληα πεξί ηδεκαηνγέλεζεσο θαη ηεθηνληθήο ραξαθηεξίδνπλ ηελ πεξίνδν ηεο εμέιημεο ηεο ιεθάλεο απφ ην Αλ.Ζψθαηλν εψο ην Κ.Οιηγφθαηλν. Απφ ην ηέινο απηήο ηεο πεξηφδνπ ε εμέιημε ηεο ιεθάλεο ηδεκαηνγέλεζεο δηαθνξνπνηείηαη ζε ζρέζε κε απηή πνπ πεξηγξάθεθε ζην πξνεγνχκελν ππνθεθάιαην. Σν πξψην θαηλφκελν πνπ πηζηνπνηεί απηή ηελ δηαθνξνπνίεζε είλαη ε παχζε ηεο ηδεκαηνγέλεζεο θαζψο επίζεο θαη ε παχζε ηεο εθαηζηεηφηεηαο. Σελ πεξίνδν απηή παξαηεξνχληαη ζηα ηδήκαηα ηεο πεξηνρήο εξγαζίαο πηχρσζεηο, ζρηζκφο θαζψο θαη ξήγκαηα νξηδφληηαο κεηαηφπηζεο. Σα θαηλφκελα απηά παξαηεξήζεθαλ εληνλφηεξα ζηα βφξεηα ηεο πεξηνρήο εξγαζίαο (βφξεηα ηνπ νπλίνπ). Αλαιπηηθά ζηελ βφξεηα πεξηνρή ζρεκαηίδεηαη έλαο ηζρπξφο ξεμηζρηζκφο ν νπνίνο είλαη θαηαθφξπθνο κε δηεχζπλζε Β-Ν. Ο ζρηζκφο απηφο ζηελ βφξεηα πεξηνρή ζρεκαηίδεηαη νκναμνληθά κε ηνλ άμνλα ηεο πηχρσζεο. Πάλσ δε ζηηο επηθάλεηεο ηνπ ζρηζκνχ απηνχ παξαηεξείηαη κεξηθέο θνξέο γξάκκσζε παξάιιειε κε ηελ θιίζε ηνπ ζρηζκνχ. Ζ γξάκκσζε απηή κε ηελ θαηαθφξπθε ζρεδφλ βχζηζε πξνέξρεηαη είηε ζαλ απνηέιεζκα ρακεινχ βαζκνχ κεηακφξθσζεο είηε ζαλ απφηέιεζκα πιάηπλζεο θαηά ηελ παξακφξθσζε είηε ζαλ ζπλδπαζκφο θαη ησλ δχν απηψλ παξαγφλησλ. Ο ξεμηζρηζκφο πνπ πεξηγξάθεθε θαζψο θαη ε αξρφκελε πηχρσζε απνηεινχλ θαηλφκελα πνπ πξνέξρνληαη απφ ζπζηνιή. ηελ πεξηνρή εξγαζίαο ε παξαηήξεζε φηη δελ παξνπζηάδνληαη θακππιψζεηο ρσξίο ηελ ζχγρξνλε παξνπζία ζρηζκνχ νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη νη 13

17 θακππιψζεηο ζπλδένληαη γελεηηθά κε ην ζρηζκφ. Ζ παξαηήξεζε απηή βνήζεζε ζην λα ππνινγηζζεί ην πνζφ ηεο ζπζηνιήο ζηελ πεξηνρή βφξεηα ηνπ νπλίνπ (Κνπθνπβέιαο, 1989). Γηα ηνλ ππνινγηζκφ απηφ ρξεζηκνπνηήζεθε ε εξγαζία ησλ Alvarez et al (1978), ε νπνία ζπζρεηίδεη ηνλ ζρηζκφ κε ηελ ζπζηνιή. Ζ ηαμηλφκεζε θαηά Alvarez δείρλεη φηη ε ζπζηνιή ζηελ πεξηνρή εξγαζίαο είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 25-35%. Ζ κέζε δε ηηκή ηεο πξναλαθεξζείζαο ζπζηνιήο αληηπξνζσπεχεη γηα ηελ πεξηνρή εξγαζίαο ην πνζφ ηεο ζπζηνιήο. ηελ λφηηα πεξηνρή εξγαζίαο παξαηεξνχληαη ηα ίδηα θαηλφκελα ζπζηνιήο φπσο θαη ζηελ βφξεηα, ζε δηαθνξεηηθή φκσο έληαζε. Ο ξεμηζρηζκφο ζηελ πεξηνρή απηή πνπ εθηείλεηαη λφηηα ηεο λνεηήο γξακκήο Ξάλζεο-νπλίνπ είλαη ήπηνο. Ο ξεμηζρηζκφο απηφο ζηελ λφηηα πεξηνρή εξγαζίαο είλαη ζπλήζσο θησρά εθθξαζκέλνο θαη ραξαθηεξίδεηαη ζαλ ζηπινιηζηθφο. Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ παξνπζηάδεη δηαθπκάλζεηο ζηελ δηεχζπλζε ηνπ. πλήζσο δε παξαηεξνχληαη κηθξέο γσλίεο κεηαμχ ηνπ άμνλα ηεο πηχρσζεο θαη ηνπ ζρηζκνχ γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη φηη πηζαλά ν ζρηζκφο ζηελ πεξηνρή απηή ζρεκαηίδηαη θαηά ηα ηειεπηαία ζηάδηα ηεο πηχρσζεο. ηελ ίδηα επίζεο πεξηνρή παξαηεξνχληαη θαη παξακνξθσκέλεο θξνθάιεο ιφγσ ζπζηνιήο πάλσ ζηηο νπνίεο παξαηεξνχληαη θαη ζηπιφιηζνη. Οη παξαηεξνχκελεο αλνηθηέο πηπρέο ζηελ πεξηνρή είλαη κεγάινπ κήθνπο θχκκαηνο πνπ θζάλεη εψο θαη 500m ζηελ πεξηνρή ηνπ ρσξηνχ Άβδεξα ζε ελαιιαγέο θξνθαινπαγψλ θαη ςακκηηψλ. Μηθξνχ κήθνπο θχκκαηνο θακππιψζεηο πνπ παξαηεξνχληαη πάλσ ζηελ ζηξψζε ζηελ ίδηα πεξηνρή είλαη πηζαλφλ λα νθείινληαη ζε κε ηεθηνληθά αίηηα. ε αληίζεζε κε ηελ βφξεηα πεξηνρή ππαίζξηεο παξαηεξήζεηο ζηελ λφηηα πεξηνρή έδεημαλ φηη ε ζπζηνιή νθείιεηαη θπξίσο ζηελ πηχρσζε. Ζ χπαξμε ηνπ ζρηζκνχ είλαη δεπηεξεπνχζεο ζεκαζίαο θαη αλαπηχζζεηαη εηεξναμνληθά ζε ζρέζε κε ηνλ άμνλα ηεο πηχρσζεο. Αλαιπηηθέο κειέηεο ζην πνζφ ηεο ζπζηνιήο ιφγσ θακπχισζεο έρνπλ γίλεη απφ ηνλ Groshong (1975). ηελ εξγαζία ηνπ ν εξεπλεηήο απηφο ιακβάλνληαο ππφςε ηνπ φια ηα ζπλνδά θαηλφκελα ηεο πηχρσζεο (θιέβεο αζβεζηίηε, ζηπιφιηζνπο θ.ι.π.) δηαηχπσζε ζε πίλαθα ηα απνηειέζκαηά ηνπ πνζνηηθά. Ζ κειέηε απηή έγηλε ζε ζρεκαηηζκνχο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ελαιιαγέο αζβεζηνιίζσλ θαη ζρηζηψλ ζηελ πεξηνρή Valley and Ridge ησλ Απαιάρησλ Όξεσλ. χκθσλα κε ηελ εξγαζία απηή ε ζπζηνιή ιφγσ πηχρσζεο ζηελ λφηηα πεξηνρή είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 21% ΜΔΣΑΜΔΗΟΚΑΗΝΗΚΖ ΗΕΖΜΑΣΟΓΔΝΖ ΚΑΗ ΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΖ ΛΔΚΑΝΖ ΞΑΝΘΖ-ΚΟΜΟΣΖΝΖ ηελ δηάξθεηα απηήο ηεο γεσρξνλνινγηθήο πεξηφδνπ επηθξαηεί δηαζηνιή ε νπνία παξαηεξείηαη αθφκε θαη ζήκεξα (Doutsos & Ferentinos, 1984; Lymperis, 1984). Ζ εθηεηακέλε δηαζηνιή ζηελ πεξηνρή ηνπ βνξείνπ Αηγαίνπ ζπλνδεχεηαη απφ ην ζρεκαηηζκφ λέσλ ιεθαλψλ, φπσο ε ιεθάλε Πξίλνπ-Καβάιαο θαη ε ιεθάλε Αλ.Θάζνπ-Νέζηνπ. ηελ πεξηνρή εξγαζίαο νη απνζέζεηο απηήο ηεο πεξηφδνπ, Μεηφθαηλν, απνηίζνληαη αζχκθσλα πάλσ ζηηο Αλ.Οιηγνθαηληθεο απνζέζεηο (ζηνηρεία απφ γεψηξεζε Κνκνηελή 1). Οη απνζέζεηο ηνπ Μεηφθαηλνπ δνκνχληαη θπξίσο απφ άκκνπο θαη αξγίινπο ζχκθσλα κε ηελ ιηζνινγηθή πεξηγξαθή πδξνγεσηξεζεσλ θαζψο θαη ηεο γεψηξεζεο ζηελ Κνκνηελή. Οη άκκνη είλαη ρνλδξφθνθθνη ή ιεπηφθνθθνη, νη δε άξγηινη είλαη πξάζηλνη εψο γθξηδνπξάζηλνη ή θαθέ. χκθσλα δε κε ηα ζηνηρεία ησλ γεσηξήζεσλ ηα αλψηεξα ζηξσκαηνγξαθηθά ηκήκαηα ηεο ζεηξάο απνηεινχληαη θπξίσο απφ θαθέ αξγίινπο ζηνπο νπνίνπο ππάξρνπλ παξελζηξψζεηο άκκσλ. Σα Μεηνθαηληθά απηά ηδήκαηα ζηελ ιεθάλε Ξαλζεο-Κνκνηελήο αλαπηχζζνληαη λφηηα ηνπ ξήγκαηνο Ξάλζεο-Κνκνηελήο θαη απνθηνχλ ην κεγαιχηεξν ηνπο πάρνο ζηελ πεξηνρή θνληά ζηελ γεψηξεζε ηεο Κνκνηελήο. 14

18 Σα Πιεην-Πιεηζηνθαηληθά ηδήκαηα ηεο πεξηνρήο απνηεινχληαη θπξίσο απφ ελαιιαγέο θξνθαιψλ θαη άκκσλ θαη εκθαλίδνληαη ζηελ πεξηνρή δπηηθά θαη λφηηα ηεο Ξάλζεο. ηηο πδξνγεσηξήζεηο ηεο πεξηνρήο ηα ηδήκαηα απηά παξνπζηάδνληαη κε πάρε πνπ θζάλνπλ ζην κέγηζην ηνπο ηα 110m ζηελ πεξηνρή αλαηνιηθά ηνπ ρσξηνχ Μάλδξα. Σν κέγηζην πάρνο απηψλ ησλ ηδεκάησλ θζάλεη ηα 370m ζηελ γεψηξεζε ηεο Κνκνηελήο. Γεληθά ην πάρνο απηψλ ησλ ηδεκάησλ παξνπζηάδεη έληνλε δηαθχκαλζε. Όζνλ αθνξά ην άικα ηνπ ξήγκαηνο Ξάλζεο-Κνκνηελήο απηφ ππνινγίζζεθε κε βάζε ηα δεδνκέλα πνπ πήξακε απφ ηελ γεψηξεζε ηεο Κνκνηελήο. ηελ γεψηξεζε απηή ηα ζηξψκαηα ηνπ θιχζρε ηνπ Αλ.Οιηγνθαίλνπ ζπλαληνχληαη ζηα 1156m απφ ηελ επηθάλεηα. ηελ πεξηνρή βφξεηα ηνπ νπλίνπ ηα θιπζρηθά ζηξψκαηα ζπλαληνχληαη ζε πςφκεηξν κέρξη 700m. Απφ ηα δεδνκέλα απηά ππνινγίδεηαη φηη ην άικα ηνπ ξήγκαηνο ζε 1860m πεξίπνπ. 2.7.ΡΖΞΗΓΔΝΖ ΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΖ ΛΔΚΑΝΖ ΞΑΝΘΖ ΚΟΜΟΣΖΝΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟ ΣΩΝ ΡΖΓΜΑΣΩΝ Σα πεξηζζφηεξα ξήγκαηα πνπ κεηξήζεθαλ αλήθνπλ ζην κεζνζθνπηθφ πεδίν έρνπλ δε κήθνο κεξηθά κέηξα εψο κεξηθέο δεθάδεο κέηξα. Σν άικα απηψλ θπκαίλεηαη απφ κεξηθά εθαηνζηά εψο κεξηθά κέηξα. Μεηξήζεηο επίζεο έγηλαλ θαη ζην κεγαιχηεξν ξήγκα ηεο πεξηνρήο εξγαζίαο, ην ξήγκα Ξάλζεο- Κνκνηελήο ζε ηξεηο δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο, βφξεηα απφ ην ρσξηφ Σχκπαλν, ζηελ πεξηνρή Κηκκεξίσλ θαζψο θαη θνληά ζην ρσξην νπλην. ηηο πεξηνρέο απηέο παξαηεξήζεθε κηα δψλε ξεγκάησλ παξάιιεια κε ην κεγάιν ξήγκα ηεο νπνίαο ην πιάηνο είλαη m. Μέζα ζηελ δψλε απηή ησλ ξεγκάησλ βφξεηα απφ ην ρσξηφ Σχκπαλν δηαπηζηψζεθαλ θαη νξηδφληηεο επηθάλεηεο άκεζα ζπλδεδεκέλεο κε ηελ θχξηα επηθάλεηα ηνπ ξήγκαηνο, ε νπνία ζέζε απηή είλαη ζρεδφλ 90. Δηθ.2.5. Υάξηεο ησλ ζηαζκώλ πνπ έγηλαλ νη κεηξήζεηο θαζώο θαη ηα όξηα ησλ πεξηνρώλ Α, Β, Γ, Γ ηεο εηθόλαο 2.3 (Κνπθνπβέιαο, 1989). 15

19 Ζ παξαηεξνχκελε ζπλζεηφηαηε ηεο θαηαλνκήο ησλ ξεγκάησλ, πνπ απνηειεί έλα βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ξεγκάησλ πνπ αλαιχνληαη, ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηνλ ηξφπν δεκηνπξγίαο ησλ ξεγκάησλ. Οη θαιχηεξεο επηθαλεηαθέο εκθαλίζεηο ζηελ πεξηνρή εξγαζίαο ζπλαληήζεθαλ ζηελ πεξηνρή βφξεηα ηνπ ρσξηνχ νχλην θαη αλαηνιηθά ηνπ ρσξηνχ Άβδεξα εψο ην ρσξην Μάλδξα. Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ ξεγκάησλ απηψλ έδεημε κηα δηαζπνξά ησλ ξεγκάησλ ζε φιε ηελ έθηαζε ηνπ δηθηχνπ.(εηθ. 2.6.) Παξά ηελ δηαζπνξά δηαθξίλνληαη δχν νκάδεο πφισλ λα ζπγθεληξψλνληαη ζην ΑΒΑ-ΓΝΓ ηκήκα ηνπ δηθηχνπ. Σα ξήγκαηα απηά παξνπζηάδνπλ θιίζεηο πνπ θπκαίλνληαη απφ Οη κεηξήζεηο ησλ ξεγκάησλ ζηελ πεξηνρή εξγαζίαο έγηλαλ ζε 15 ζηαζκνχο. ηνπο ζηαζκνχο απηνχο έγηλαλ νη εμήο κεηξήζεηο: άικα ξήγκαηνο, δηεχζπλζε θαη θιίζε ξήγκαηνο, γξακκψζεηο νιίζζεζεο θαη ζηξψζεηο ησλ πεηξσκάησλ. ε ππνπεξηνρέο κεηξήζεθαλ νη ζηξψζεηο θαη θαηαζθεπάζζεθαλ δίθηπα κεγάισλ θχθισλ γηα λα θαζνξηζζνχλ νη άμνλεο ησλ πηπρψλ. Οη κεηξήζεηο έγηλαλ έηζη πνπ λα θαιχπηνπλ ηφζν ηηο δηάθνξεο ζηξσκαηνγξαθηθέο κνλάδεο φζν θαη ηηο δηαθνξέο ηεο δηεχζπλζεο ηνπ άμνλα ησλ πηπρψλ. Δηθ πγθεληξσηηθό δίθηπν ησλ πόισλ ησλ ξεγκάησλ ηεο πεξηνρήο εξγαζίαο (160 ηηκέο). Ηζνπιεζείο αλά 0.8, 2.4, 4, 5.7, 7.3 θαη 9% Οη πφινη ησλ ξεγκάησλ πνπ πξνβάινληαη ζηελ εηθφλα 2.6. φπσο αλαιχζεθε ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο ηνπ ίδηνπ θεθαιαίνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζηηο εμήο πεξηφδνπο: Α) Πξν-Μεηνθαηληθή πεξίνδνο κε ζχγρξνλε εθαηζηεηφηεηα. ηελ πεξίνδν απηή δεκηνπξγνχληαη ηα ξήγκαηα θαη δηαθιάζεηο δηαζηνιήο. Β) Πξν-Μεηνθαηληθή πεξίνδνο ρσξίο εθαηζηεηφηεηα. ηελ πεξίνδν απηή παξαηεξείηαη πηχρσζε θαη ζρηζκφο ηα δε ξήγκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη νθείινληαη ζε δηαζηνιή θαη ζπλδένληαη γεσκεηξηθά κε ηνπο άμνλεο ηεο πηπρψζεσο, θαζσο θαη ξήγκαηα νξηδφληηαο κεηαηνπίζεο. Γ) Μεηα-Μεηνθαηληθή πεξίνδνο. Γεκηνπξγία θαλνληθψλ ξεγκάησλ ιφγσ δηαζηνιήο. Ζ δηαζηνιή πξνέξρεηαη ηφζν απφ ηελ κεηανξνγελεηηθή αλχςσζε φζν θαη απφ ηελ δηαζηνιή πνπ επηθξαηεί ζηνλ Αηγηαθφ ρψξν ιφγσ ηεο ελεξγνχ ζπγθιίζεσο. ε θάζεκηα απφ ηηο πεξηφδνπο απηέο φπσο αλακέλεηαη ηα πξνυπάξρνληα ξήγκαηα (εηθ. 2.7.) ελεξγνπνηνχληαη κε δηαθνξεηηθφ ραξαθηήξα. ηελ πεξηνρή εξγαζίαο παξαηεξήζεθαλ ξήγκαηα ησλ νπνίσλ ν θηλεκαηηθφο ηνπο ραξαθηήξαο κεηαβάιιεηαη ιφγσ επαλαδξαζηεξηνπνίεζεο ησλ ίδησλ ξεγκάησλ απφ δεμηφζηξνθα ζε αξηζηεξφζηξνθα. 16

20 Δηθ Ρήγκαηα κεηαβαιιόκελνπ θηλεκαηηθνύ ραξαθηήξα ζηελ πεξηνρή εξγαζίαο. ηελ επαλελεξγνπνίεζε νθείιεηαη επίζεο θαη ε πιάγηα θαη νξηδφληηα ζπληζηψζα θίλεζεο πνπ παξαηεξείηαη ζε ξήγκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη θαηά ηα ηειεπηαία ζηάδηα ηεο πηχρσζεο ιφγσ δηαζηνιήο. (ac θαη bc) (εηθ. 2.8.) Ο παξαηεξνχκελνο θηλεκαηηθφο ραξαθηήξαο ησλ ξεγκάησλ νθείιεηαη ζε δχν ιφγνπο: α. Γεκηνπξγία ησλ (ac) θαη (bc) απφ επαλάδξαζε παιαηνηέξσλ ξεγκάησλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πηχρσζεο, β. Δπαλάδξαζε ησλ ξεγκάησλ (ac) θαη (bc) θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο Μεηα- Μεηνθαηληθήο εμέιημεο ηεο ιεθάλεο. Έλαο δεχηεξνο παξάγνληαο πνπ δεκηνπξγεί ηελ δηαζπνξά είλαη νη ζηξνθέο ησλ παιαηνηέξσλ ξεγκάησλ ζηελ δηάξθεηα ησλ λεσηέξσλ θάζεσλ ή θαηά ηελ αχμεζε ηεο παξακφξθσζεο. Σέηνηεο ζηξνθέο έρνπλ απνδεηρζεί ηφζν πεηξακαηηθά φζν θαη απφ παξαηεξήζεηο ππαίζξνπ ζε ζπλδηαζκφ κε παιηνκαγλεηηθά δεδνκέλα. Οη πεηξακαηηθέο εξγαζίεο (Closs 1955, Dubby 1980) έδεημαλ φηη φηαλ παξακνξθψλνληαη άξγηινη ηφηε έρνπκε ηα εμήο θαηλφκελα, φζν πξνρσξά ε παξακφξθσζε, ηα δεμηφζηξνθα ξήγκαηα ζηξέθνληαη αληίζεηα απφ ηελ θνξά ησλ δεηθηψλ ηνπ ξνινγηνχ ελψ ηα αξηζηεξφζηξνθα ξήγκαηα ζχκθσλα κε ηελ θνξά ησλ δεηθηψλ ηνπ ξνινγηνχ. Οη ππαίζξηεο παξαηεξήζεηο ζε ζπλδηαζκφ κε παιαηνκαγλεηηθέο έξεπλεο (Pavlides et al, 1988) δείρλνπλ κηα αιιαγή ηεο δηεπζχλζεσο ησλ ξεγκάησλ θάησ απφ ζηαζεξφ ηαζηθφ πεδίν. Γηα λα ζπζρεηηζζνχλ ηα ξήγκαηα θαη νη πηπρέο ζηελ πεξηνρή εξγαζίαο ρσξίζζεθαλ ζε ηέζζεξηο πεξηνρέο. (εηθ Α, Β, Γ, Γ) Οη πεξηνρέο Α, Β θαη Γ αλήθνπλ ζηελ λφηηα πεξηνρή φπνπ ε βξάρπλζε είλαη 21%, ελψ ε πεξηνρή Γ αληηζηνηρεί ζηελ βφξεηα πεξηνρή φπνπ ε βξάρπλζε είλαη 30%. Ζ ηαμηλφκεζε θαη ε ζπζρέηηζε ησλ ξεγκάησλ θαη ησλ αμφλσλ ησλ πηπρψλ έγηλε κε βάζε ηελ ηαμηλφκεζε θαηά Hancock et al (1982).(εηθ. 2.8.) ηελ εηθφλα 2.8. παξαηεξνχληαη δχν νκάδεο αμφλσλ απηνί πνπ αλαθέξνληαη ζην ζθέινο ηεο πηπρήο πνπ παξνπζηάδεη ήπηεο θιίζεηο θαη απηνί πνπ αλαθέξνληαη ζην ζθέινο ηεο πηπρήο πνπ παξνπζηάδεη κεγάιε θιίζε. ηηο ηαμηλνκήζεηο πνπ αθνινπζνχλ ξεζηκνπνηφληαη νη άμνλεο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζθέινο ηεο πηπρήο πνπ έρεη ήπηεο θιίζεηο. Απηή ε ηαμηλφκεζε γίλεηαη γηα ην ιφγν φηη νη πηπρέο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ πεξηνρή εξγαζίαο είλαη ζπκκεηξηθέο θαη ακθφηεξα ηα ζθέιε έρνπλ ήπηα γσλία θιίζεο. 17

21 Δηθ Σαμηλόκεζε θαηά Hancock ξεγκάησλ θαη πηπρώλ. 1) Μπινθ δηάγξακκα ησλ αμόλσλ ζπκκεηξίαο. 2) Γηαθιάζεηο θαη ξήγκαηα δηαζηνιήο ac. 3) Γηαζηνιή ζε bc. 4) hk0 ξήγκαηα δηάηκεζεο πνπ ζρεκαηίδνπλ νμεία γσλία ε νπνία δηρνηνκείηαη από ηνλ άμνλα a. 5) hk0 ξήγκαηα δηάηκεζεο πνπ ζρεκαηίδνπλ νμεία γσλία κε ηνλ άμνλα b. Ζ πξνβνιή δεδνκέλσλ θαηά πεξηνρέο (εηθ. 2.9.) έδεημε φηη ηα πεξηζζφηεξα ξήγκαηα ζπλδένληαη γεσκεηξηθά κε ηνλ άμνλα ηεο πηπρήο ζηελ εθάζηνηε ζέζε. Αλαιπηηθά ζηελ πεξηνρή Α παξαηεξψληαη ac θαη bc ξήγκαηα ηα νπνία δηεπζχλνληαη θάζεηα θαη παξάιιεια ζηνλ άμνλα ηεο πηπρήο. Μέζα δε ζηα ξήγκαηα απηά πνπ πξνέξρνληαη απφ δηαζηνιή αλαπηχζζνληαη ζπρλά θιέβεο αζβεζηίηε. Ζ θηλεκαηηθή αλάιπζε (εηθ , δίθηπα ι, κ, λ) ησλ ξεγκάησλ απηψλ δείρλεη ηελ χπαξμε κηαο έληνλεο νξηδφληηαο ζπληζηψζαο πνπ νθείιεηαη ζηελ επαλαδξαζηεξηνπνίεζε ησλ ξεγκάησλ απηψλ. Ζ έληνλε νξηδφληηα ζπληζηψζα παξαηεξήζεθε επίζεο θαη ζηα ξήγκαηα πνπ βξίζθνληαη ζηα ζθέιε θαη ζηηο αμνληθέο πεξηνρέο ησλ πηπρψλ. Έηζη παξαηεξήζεθαλ ξήγκαηα ac θαη bc ζηα νπνία εκθαλίδεηαη κηα έληνλε νξηδφληηα ζπληζηψζα ζην δπηηθφ ζθέινο ησλ κεγάινπ κήθνπο θχκαηνο πηπρψλ αιιά θαη ζηελ αμνληθή πεξηνρή απηψλ. Ο ζρηζκφο ζηελ πεξηνρή απηή δελ ζρεκαηίδεηαη καδί κε ηελ πηχρσζε κε απνηέιεζκα λα ζρεκαηίδεη γσλία κε ηνλ άμνλα ηεο πηπρψζεσο. Γηα ηελ πεξηνρή Β παξαηεξήζεθαλ δχν θαιά εθθξαζκέλα κέγηζηα πνπ πξνέξρνληαη απφ ac θαη bc ξήγκαηα. ηελ πεξηνρή απηή ν ζρηζκφο είλαη ήπηνο θαη παξνπζηάδεηαη νκναμνληθά κε ην άμνλα ηεο πηχρσζεο. Ζ θηλεκαηηθή αλάιπζε ησλ ξεγκάησλ ηεο πεξηνρήο Β (εηθ , δίθηπα η, θ) είλαη ζπγθξίζηκε κε απηήλ ηεο πεξηνρήο Α. ηελ πεξηνρή Γ ππάξρνπλ επίζεο ac θαη bc ξήγκαηα δηαζηνιήο θαζψο θαη ξήγκαηα e 1 πνπ νθείινληαη ζηελ Μεηα-Μεηνθαηληθή εμέιημε ηεο ιεθάλεο. Ζ θηλεκαηηθή αλάιπζε ησλ ξεγκάησλ απηψλ (εηθ , δίθηπν ζ) δείρλεη κηα νξηδφληηα ζπληζηψζα γηα ηα ξήγκαηα απηά. Ο ζρηζκφο ζηελ πεξηνρή απηή είλαη ήπηνο θαη αλαπηχζζεηαη νκναμνληθά κε ηνλ άμνλα ηεο πηχρσζεο. ηελ πεξηνρή Γ ηα ξήγκαηα πνπ παξαηεξνχληαη αλήθνπλ ζηα hk0 ξήγκαηα δηάηκεζεο πνπ ζρεκαηίδνπλ νμεία γσλία εθαηέξσζελ ηνπ άμνλα ηεο πηπρψζεσο b (εηθ θαη εηθ , δίθηπν γ). Παξαηεξνχληαη φκσο θαη ξήγκαηα hk0 (εηθ , δίθηπν β) πνπ ζρεκαηίδνπλ νμεία γσλία εθαηέξσζελ ηνπ άμνλα c. ηελ πεξηνρή εκθαλίδνληαη επίζεο θαη bc ξήγκαηα. Ζ θηλεκαηηθή αλάιπζε ησλ ξεγκάησλ απηψλ παξνπζηαδεηαη ζηα δίθηπα ηεο εηθφλαο α, β θαη γ. Ο ζρηζκφο ζηελ πεξηνρή απηή είλαη έληνλνο θαη αλαπηχζζεηαη νκναμνληθά κε ηνλ άμνλα ηεο πηπρψζεσο. 18

22 Δηθ Πξνβνιέο ζε δίθηπα Schmidt πόισλ ησλ ξεγκάησλ θαη ζρηζκώλ (πξώηε ζεηξά δηθηύσλ) θαη κεγάισλ θύθισλ επηπέδσλ ζηξώζεσλ (δεύηεξε ζεηξά δηθηύσλ). Α) Πεξηνρή αλαηνιηθά Αβδήξσλ (96 ηηκέο), Β) Πεξηνρή βόξεηα ησλ Αβδήξσλ (66 ηηκέο), Γ) Πεξηνρή λνηηνδπηηθά ηεο Ξάλζεο (49 ηηκέο) θαη Γ) Πεξηνρή βόξεηα ηνπ νπλίνπ (91 ηηκέο) Σα ac, bc, hk0 θαη e1 είλαηνη θαηεγνξίεο ησλ ξεγκάησλ. Σα καύξα ηξίγσλα δείρλνπλ ηνπο πόινπο ησλ ζρηζκώλ θαηά πεξηνρή. 19

23 Δηθ Κηλεκαηηθή αλάιπζε ησλ ξεγκάησλ ζηηο πεξηνρέο Α, Β, Γ, Γ. Σα δίθηπα α, β, γ, δ αλήθνπλ ζηελ πεξηνρή Γ. Αλαιπηηθά: (α) Υσξηό Άζθπξα, (β) Πεξηνρή κεηαμπ Αζθύξσλ-νπλίνπ, (γ) Υσξηό νύλην, (δ) Υσξηό Φηιηά, (ε) Κνληά ζηελ Ξάλζε, (δ) Βόξεηα ησλ Κηκκεξίσλ θαη (ε) Υσξηό Αλζεξό. Δηθ Σν δίθηπν (ζ) Υσξηό Σύκπαλν αληηζηνηρεί ζηελ πεξηνρή Γ. ηελ πεξηνρή Β αληηζηνηρνύλ ηα δίθηπα (η) Υσξηό Γθηώλα θαη (θ) Πεξηνρή Πεδνύιαο. ηελ πεξηνρή Α αληηζηνηρνύλ ηα δίθηπα (ι) Πεξηνρή Αβδήξσλ, (κ) Υσξηό Μάλδξα θαη (λ) Λαηνκείν λόηηα ηεο Μάλδξαο (Κνπθνπβέιαο, 1989). 20

24 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΜΔΘΟΓΟΗ ΚΑΘΟΡΗΜΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ ΣΩΝ ΣΔΚΣΟΝΗΚΩΝ ΦΑΔΩΝ Πην θάησ πεξηγξάθνληαη νη ζεκαληηθφηεξεο αξρέο κεζφδσλ ηεθηνληθήο αλάιπζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο ηεθηνληθέο κειέηεο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ (δηεχζπλζε θαη θιίζε) ησλ θχξησλ αμφλσλ ηεο ηάζεο (ζ 1, ζ 2, ζ 3 ) ΑΠΛΖ ΓΡΑΦΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΓΤΟ ΤΕΤΓΩΝ ΡΖΓΜΑΣΩΝ Πξφθεηηαη γηα ηνλ απινχζηεξν ηξφπν θαζνξηζκνχ ησλ δηεπζχλζεσλ ησλ θχξησλ αμφλσλ ηάζεο θαη εθαξκφδεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ ζπδπγψλ ξεγκάησλ. πδπγή είλαη ηα ξήγκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη ηαπηφρξνλα απφ ηελ επίδξαζε ηνπ ίδηνπ πεδίνπ ηεθηνληθψλ ηάζεσλ κε ίδηεο πεξίπνπ παξαηάμεηο θαη γσλίεο θιίζεο αιιά αληίζεηεο δηεχζπλζεο θιίζεο θαη πνπ παξάιιεια ζηηο ξεμηγελείο ηνπο επηθάλεηεο πξαγκαηνπνηνχληαη αληίζεηεο θηλήζεηο.(εηθ. 3.1.) Αλ ηα ξήγκαηα πξνβιεζνχλ ζε ζηεξενγξαθηθή πξνβνιή ζην δίθηπν Schmidt, ηφηε σο πξνβνιή ηνπ άμνλα ζ 2 (ελδηάκεζε ηάζε) ζεσξείηαη ην ζεκείν ηνκήο ησλ δχν επηπέδσλ ησλ ξεγάησλ. Ζ πξνβνιή ηνπ άμνλα ζ 1 (κέγηζηε ηάζε) ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη ζηε δηρνηφκν ηεο κηθξφηεξεο γσλίαο ησλ δχν ξεγκάησλ, ν νπνίνο είλαη θάζεηνο ζηνλ ζ 2 θαη έρεη γσληαθή απφζηαζε 90 απφ ηνλ ζ 2. Ο ζ 3 είλαη θάζεηνο ζηνπο δχν πξνεγνχκελνπο άμνλεο θαη νξίδεηαη σο ν πφινο ηνπ κεγίζηνπ θχθινπ πνπ νξίδνπλ νη ζ 1 θαη ζ 2. Δηθ Καζνξηζκόο ηνπ πξνζαλαηνιηζκνύ ησλ ηάζεσλ γηα ηελ πεξίπησζε δεύγνπο ζπδπγώλ ξεγκάησλ (Α) θαη γηα ηελ πεξίπησζε ελόο ξήγκαηνο κε ηελ αληίζηνηρε γξάκκσζε νιίζζεζεο (Β), θ: γσλία εζσηεξηθήο ηξηβήο πιηθνύ, S: πξνβνιέο ησλ γξακκώζεσλ νιίζζεζεο, π: πόινο γξάκκσζεο νιίζζεζεο. Αλ ζηα παξαπάλσ ζπδπγή ξήγκαηα έρνπλ κεηξεζεί θαη νη γξακκψζεηο ηεθηνληθήο νιίζζεζεο, ηφηε ζα πξέπεη ζεσξεηηθά νη άμνλεο ζ 1 θαη ζ 3 θαη νη πξνβνιέο ησλ γξακκψζεσλ λα βξίζθνληαη πάλσ ζ έλα κέγηζην θχθιν (επίπεδν θίλεζεο) ηνπ δηθηχνπ, ν νπνίνο ζα αληηπξνζσπεχεη ην θάζεην ζηνλ ζ 2 επίπεδν. 21

25 ΑΠΛΖ ΓΡΑΦΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟ ΟΣΑΝ ΓΗΝΟΝΣΑΗ ΔΝΑ ΡΖΓΜΑ ΚΑΗ Ζ ΑΝΣΗΣΟΗΥΖ ΓΡΑΜΜΩΖ ΟΛΗΘΖΖ ηελ πεξίπησζε εθαξκνγήο απηήο ηεο κεζφδνπ βαζηθή πξνυπφζεζε είλαη λα δηαπηζησζεί εάλ ε αξρηθή δεκηνπξγία ηνπ ξήγκαηνο θαη ε ηεθηνληθή γξάκκσζε νιίζζεζεο πνπ κεηξήζεθε πάλσ ζηελ επηθάλεηα ηνπ νθείινληαη ζην ίδην πεδίν ηάζεσλ. Θα πξέπεη δειαδή λα δηαπηζησζεί αλ ε νιίζζεζε ζπλέβε ακέζσο κεηά ηελ αξρηθή ζξαχζε ηνπ πεηξψκαηνο θαη φρη απφ θάπνηα κεηαγελέζηεξε επαλαδξαζηεξηνπνίεζε. Ζ αθνινπζνχκελε πνξεία ζηελ πεξίπησζε απηή είλαη ε εμήο : Πξνβάιινληαη θαηά ηα γλσζηά ην ξήγκα ζε ζηεξενγξαθηθή πξνβνιή θαη σο πφινο (π) κέγηζηνο θχθινο θαη ε αληίζηνηρε γξάκκσζε σο πφινο (s). Ο ραξαθηήξαο ηνπ ξήγκαηνο (θαλνληθφ ή αλάζηξνθν) δείρλεηαη κε κηθξφ βέινο. Ζ πξνβνιή ηνπ άμνλα ζ 2 βξίζθεηαη επί ηνπ επηπέδνπ ηνπ ξήγκαηνο (κέγηζηνο θχθινο) θαη ζε γσληαθή απφζηαζε 90 απφ ην πφιν ηεο γξάκκσζεο νιίζζεζεο. Οη άιιεο δχν θχξηεο δηεπζχλζεηο ησλ ηάζεσλ (ζ 1 θαη ζ 3 ) βξίζθνληαη επί κεγάινπ θχθινπ ν νπνίνο νξίδεηαη απφ ηνλ πφιν ηεο γξάκκσζεο (s) θαη ηνλ πφιν ηνπ επηπέδνπ ηνπ ξήγκαηνο (π). Οη άμνλεο ζ 1 θαη ζ 3 νξίδνληαη αθξηβψο φηαλ είλαη γλσζηή ε εζσηεξηθή ηξηβή (θ) ησλ πεηξσκάησλ. Απηή ε γσλία θπκαίλεηαη κεηαμχ απφ ηνλ πφιν ηεο γξάκκσζεο θαη ζε θνξά αληίζεηε πξνο ηελ θιίζε ηνπ ξήγκαηνο φηαλ πξφθεηηαη γηα θαλνληθφ ξήγκα θαη αληίζηξνθα φηαλ πξφθεηηαη γηα αλάζηξνθν ξήγκα. Ο άμνλαο ζ 3 βξίζθεηαη πάλσ ζηνλ ίδην κέγηζην θχθιν θαη ζε απφζηαζε 90 απφ ηνλ ζ 1. ηελ πεξίπησζε φπνπ ε γσλία εζσηεξηθήο ηξηβήο ησλ πιηθψλ ζηα νπνία έγηλε ε δηάξξεμε δελ είλαη γλσζηή ηφηε ρξεζηκνπνηνχκε ην ζεσξεηηθφ κνληέιν δηάηκεζεο ηνπ Anderson. Ο ζ 1 κπνξεί λα νξηζηεί ζε γσληαθή απφζηαζε 45 (Σmax ζηελ εηθφλα 3.1.) απφ ηνλ πφιν ηεο γξάκκσζεο s, θαη αληίζηνηρα νξίδεηαη ν πφινο ηνπ άμνλα ζ Ζ ΓΡΑΦΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟ ΣΟΤ ARTHAUD ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΛΤΖ ΜΗΑ ΟΜΑΓΑ ΡΖΓΜΑΣΩΝ Ζ κέζνδνο απηή πξνηάζεθε γηα ηε κειέηε κηαο νκάδαο ξεγκάησλ, ηα νπνία έδξαζαλ ζηελ ίδηα ηεθηνληθή θάζε. Πξφθεηηαη κάιινλ γηα κηα εκπεηξηθή κέζνδν, ρσξίο γελεηηθή ππφζεζε φζνλ αθνξά ηελ δεκηνπξγία ξεγκάησλ θαη ρσξίο ζπγθεθξηκέλε αλαθνξά ζην πεδίν ησλ ηάζεσλ. Με ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ απηήο βξίζθνπκε ηνπ ηξεηο θχξηνπο άμνλεο παξακφξθσζεο, δειαδή ηε γεληθή δηεχζπλζε ηεο επηκήθπλζεο (Υ), ηε δηεχζπλζε ηεο βξάρπλζεο (Ε) θαη κηα ηξίηε ελδηάκεζε (Τ) (εηθ. 3.2.) Γχν βαζηθέο αξρέο πάλσ ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη απηή ε κέζνδνο είλαη νη εμήο: 1.Ζ παξακφξθσζε ελφο φγθνπ πεηξψκαηνο εμαξηάηαη απφ ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηε δηεχζπλζε ησλ θηλήζεσλ ησλ ξεγκάησλ πνπ ζπκβαίλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ηεθηνληθήο θάζεο. Γίλεηαη δειαδή ε παξαδνρή φηη ηα παξαηεξνχκελα ξήγκαηα είλαη πξνγελέζηεξα ησλ παξαηεξνχκελσλ ηεθηνληθψλ θηλήζεσλ. 2.Οη ηεθηνληθέο γξακκψζεηο πνπ είλαη απνηππσκέλεο πάλσ ζηηο ξεμηγελείο επηθάλεηεο αληηζηνηρνχλ ζε κηα θχξηα θαηεχζπλζε παξακφξθσζεο. 22

26 Δηθόλα 3.2. Ζ κέζνδνο ηνπ Arthaud: Α: απινπνηεκέλν ζρήκα πνπ δείρλεη κηα κάδα πεηξώκαηνο ζε παξακνξθώζε θαη δηάξξεμε θαη πεξηγξάθεη ηελ βαζηθή πξνϋπόζεζε ηεο κεζόδνπ. Όπνπ Υ, Τ, Ε είλαη νη ηξεηο θύξηνη άμνλεο παξακόξθσζεο, ε ζέζε ησλ νπνίσλ δεηείηαη λα βξεζεί, Β: ηεξενγξαθηθή πξνβνιή ησλ επηπέδσλ ησλ ξεγκάησλ (F1, F2, F3, θαη F4) ππό κνξθή πόισλ (πf1, πf2, πf3 θαη πf4), ησλ αληίζηνηρσλ γξακκώζεσλ (S1, S2, S3 θαη S4) γηα ηα νπνία αληηζηνηρνύλ 4 επίπεδα θίλεζεο (Μ1,Μ2,Μ3 θαη Μ4) πνπ ζεκεηώλνληαη σο πόινη ζην δίθηπν (πμ1, πμ2, πμ3 θαη πμ4). Γ: Γηαζπνξά ησλ πόισλ (πμ) ησλ επηπέδσλ θίλεζεο γηα κηα νκάδα ξεγκάησλ. Γ: Τπνινγηζκόο ησλ πεξηνρώλ εκπηζηνζύλεο ζην δίθηπν πξνβνιήο πνπ πεξηέρνπλ ηνπο θύξηνπο άμνλεο παξακόξθσζεο.(arthaud, 1969) ηελ πξάμε ρξεζηκνπνηείηαη έλα δίθηπν ζηεξενγξαθηθήο πξνβνιήο (Wolf ή Schmidt) πάλσ ζην νπνίν γίλνληαη νη αθφινπζεο εξγαζίεο: α) Πξνβάιινληαη ππφ κνξθή πφισλ ηφζν ηα κεηξεζέληα επίπεδα ησλ ξεγκάησλ (πf) φζν θαη νη αληίζηνηρεο ηεθηνληθέο γξακκψζεηο νιίζζηζεο πνπ παξαηεξήζεθαλ πάλσ ζ απηά (s). β) Σα πf θαη πs έρνπλ πξνθχςεη απφ κηα πεξηζηξνθή πάλσ ζ έλα επίπεδν πνπ παξηζηάλεηαη ζην δίθηπν σο κέγηζηνο θχθινο θαη νλνκάδεηαη επίπεδν θίλεζεο Μ, ηνπ νπνίνπ ν πφινο (πμ) ζεκεηψλεηαη ζην δίθηπν. (εηθ. 3.2.Β) γ) Απηή ε εξγαζία επαλαιακβάλεηαη γηα θαζέλα απφ ηα κεηξεζέληα ξήγκαηα θαη θαηφπηλ αμηνινγείηαη ε δηαζπνξά ησλ πφισλ (πμ). (εηθ. 3.2.Γ) δ) Όια απηά ηα επίπεδα θίλεζεο (Μ) έρνπλ κηα θχξηα δηεχζπλζε ηάζεο δνζκέλε, ε νπνία νξίδεηαη απφ ηελ θνηλή δηαηνκή ησλ κεγίζησλ θχθισλ ηνπο. Έρνπλ επίζεο ηνλ πφιν ηνπο ζην επίπεδν πνπ είλαη θάζεην ζ απηή ηελ θαηεχζπλζε. Οη πφινη πμ θαηαλέκνληαη αθνινπζψληαο κέγηζηνπο θχθινπο. Οη πφινη ελφο ηέηνηνπ κέγηζηνπ θχθινπ αληηζηνηρνχλ κε ηε ζεηξά ηνπο ζε κηα θχξηα δηεχζπλζε παξακφξθσζεο (εηθ. 3.2.Γ). 23

27 Ζ ΜΔΘΟΓΟ ΣΩΝ ΟΡΘΩΝ ΓΗΔΓΡΩΝ ΓΩΝΗΩΝ Ζ κέζνδνο απηή ζηεξίδεηαη ζην θιαζζηθφ κνληέιν ηεο δπλακηθήο ησλ ξεγκάησλ ηνπ Anderson (1942) (εηθ. 3.3.), ζχκθσλα κε ην νπνίν κπνξεί λα θαζνξηζηεί ν πξνζαλαηνιηζκφο ησλ δηαξξήμεσλ ζε ζρέζε κε ηνπο θχξηνπο άμνλεο ηνπ ηξηαμνληθνχ ειιεηςνεηδνχο ησλ ηάζεσλ. Δίλαη αλάινγε κε ηε κέζνδν ηνπ κεραληζκνχ γέλεζεο ησλ ζεηζκψλ. Δηθ Γπλακηθή ηαμηλόκεζε ησλ ξεγκάησλ (θιαζζηθό κνληέιν ηνπ Anderson 1942). Α: Καλνληθό ξήγκα (ζ 1 θάζεηνο), Β: Ρήγκα νξηδόληηαο κεηαηόπηζεο ή δηεύζπλζεο νιίζζεζεο (ζ 2 θάζεηνο). Γ: Αλάζηξνθν ξήγκα (ζ 3 θάζεηνο). χκθσλα κε ηελ κέζνδν ησλ νξζψλ δίεδξσλ γσληψλ φηαλ γλσξίδνπκε ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ελφο ξήγκαηνο θαζψο θαη ηελ δηεχζπλζε, ηε θνξά θαη ην είδνο ηεο ζρεηηθήο νιίζζεζεο ησλ ηεκαρψλ ηνπ ξήγκαηνο, ζεσξνχκε έλα δεχηεξν βνεζεηηθφ επίπεδν θάζεην ζην επίπεδν ηνπ ξήγκαηνο θαη ζηε δηεχζπλζε ηεο ηεθηνληθήο γξάκκσζεο. (εηθ. 3.4.) Απφ πξαθηηθήο πιεπξάο πάλσ ζε έλα δίθηπν Wulf ή Schmidt πξνβάιιεηαη ην επίπεδν ηνπ ξήγκαηνο (ΔΡ) θαηά ηα γλσζηά θαη ε γξάκκσζε νιίζζεζεο (s ή Α) σο πφινο, θαηφπηλ πξνζδηνξίδεηαη επί ηεο πξνβνιήο ηνπ επηπέδνπ ηνπ ξήγκαηνο ζεκείν Β πνπ απέρεη απφ ηνλ πφιν ηεο γξάκκσζεο (Α) γσληαθή απφζηαζε 90. Σν βνεζεηηθφ επίπεδν (ΒΔ) νξίδεηαη απφ ην κεζεκβξηλφ (κέγηζηνο θχθινο δηθηχνπ) πνπ δηέξρεηαη απφ ην πφιν ηνπ επηπέδνπ ηνπ ξήγκαηνο θαη ην ζεκείν Β, είλαη δειαδή θάζεην ζην επίπεδν ηνπ ξήγκαηνο. Σα δχν επίπεδα ηνπ ξήγκαηνο (ηνπ ξήγκαηνο θαη ην βνεζεηηθφ) νξίδνπλ ηέζζεξηο νξζέο δίεδξεο γσλίεο. (εηθ. 3.4.) Με ηελ κέζνδν ησλ νξζψλ δίεδξσλ γσληψλ νξίδνληαη νη ρψξνη πάλσ ζην δίθηπν ηεο ζηεξενγξαθηθήο πξνβνιήο κέζα ζηνπο νπνίνπο βξίζθνληαη νη πξνβνιέο ησλ θχξησλ αμφλσλ ηάζεο. ηελ εηθφλα 3.4. γθξίδνο είλαη ν ρψξνο πνπ πεξηέρεη ηελ πξνβνιή ηνπ άμνλα ζπκπίεζεο θαη ιεπθφο ν αληίζηνηρνο ρψξνο γηα ηνλ άμνλα εθειθπζκνχ. Ζ αληηζηνηρία κεηαμχ ησλ αμφλσλ ηάζεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ γεσινγηθά δεδνκέλα θαη απφ ηνπο κεραληζκνχο γέλεζεο ησλ ζεηζκψλ είλαη: ζ 1 -P, ζ 2 -B, ζ 3 -Σ. 24

28 Δηθ Παξνπζίαζε ηεο βαζηθήο αξρήο ηεο κεζόδνπ ησλ νξζώλ δίεδξσλ γσληώλ. ην ζρήκα (Α) δίλεηαη ε αληηζηνηρία ηεο νξνινγίαο ησλ κεραληζκώλ γέλεζεο θαη ηεο κεζόδνπ ησλ νξζώλ δίεδξσλ γσληώλ. ΔΡ, Δπίπεδν ξήγκαηνο, ΒΔ, Βνεζεηηθό επίπεδν, ΔΚ, Δπίπεδν θίλεζεο ή επίπεδν δξάζεο, C ή v, πόινο ηνπ αληίζηνηρνπ θηλεκαηηθνύ άμνλα πνπ είλαη θάζεηνο ζην επίπεδν ηνπ ξήγκαηνο. Α ή s πόινο ηνπ αληίζηνηρνπ θηλεκαηηθνύ άμνλα, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζην επίπεδν ξήγκαηνο, είλαη θάζεηνο ζην βνεζεηηθό θαη ζηελ δηεύζπλζε ηνπ βξίζθεηαη ην δηάλπζκα ηεο θίλεζεο. Β ή u, ν κεδεληθόο ή ελδηάκεζνο άμνλαο, ν νπνίνο είλαη θάζεηνο ζηνπο Α θαη C. P ή N 1, ν άμνλαο ζπκπίεζεο ή άμνλαο κέγηζηεο ηάζεο. Σ ή Ν 3, ν άμνλαο εθειθπζκνύ ή άμνλαο ειαρίζηεο ηάζεο. Ο, ην θέληξν ηεο ζηεξενγξαθηθήο πξνβνιήο, β, Βνξξάο. ην (Β) δίλεηαη ε γξαθηθή απεηθόληζε ηεο ζύλζεζεο δύν πεξηπηώζεσλ ξεγκάησλ (Η θαη ΗΗ) θαη ηνπ απνηειέζκαηνο (ΗΗΗ) όπνπ κε καύξν παξνπζηάδνληαη νη πεξηνρέο πνπ πεξηέρνπλ ηνπο άμνλεο ζπκπίεζεο κε πηζαλόηεηα 100%, νη αληίζηνηρεο ιεπθέο είηε ηνπο άμνλεο ζπκπίεζεο, είηε ηνπ εθειθπζκνύ κε πηζαλόηεηα 50% αληίζηνηρα θαη νη γθξίδεο εθείλεο πνπ πεξηέρνπλ ηνπο άμνλεο εθειθπζκνύ κε πηζαλόηεηα 100% (Καηά Angelier & Merchler, 1977) Ζ ΜΔΘΟΓΟ ΣΟΤ ΜΔΟΤ ΣΑΝΤΣΖ ΣΑΖ Ζ κέζνδνο απηή επηηξέπεη λα ππνινγηζηεί πνζνηηθά ν πξνζαλαηνιηζκφο ησλ θχξησλ αμφλσλ ηνπ πεδίνπ ησλ ηάζεσλ ζε ηνπηθφ επίπεδν κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεθηνληθψλ δεδνκέλσλ ππαίζξνπ. Γειαδή, απφ ηα πξναλαθεξζέληα γεσκεηξηθά ζηνηρεία ησλ ξεγκάησλ θαη ησλ ηεθηνληθψλ γξακκψζεσλ νιίζζεζεο, γηα κηα νκάδα ξεγκάησλ πνπ ιεηηνχξγεζαλ ζηελ ίδηα ηεθηνληθή θάζε, ππνινγίδεηαη έλαο κέζνο ηαλπζηήο ηάζεο πνπ αληαπνθξίλεηαη κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν γηα ηελ θίλεζε θάζε κεκνλσκέλνπ ξήγκαηνο ηεο νκάδαο. Ζ κέζνδνο απηή είλαη ζπλέρεηα ηεο γξαθηθήο κεζφδνπ ηνπ Arthaud, γηα ηελ νπνία ηζρχνπλ νη εμήο πεξηνξηζκνί : 1.Ο φγθνο ηνπ πεηξψκαηνο πνπ πεξηέρεη ηα κειεηνχκελα ξήγκαηα ζεσξείηαη ζην ζχλνιν ηνπ νκνγελήο, νη κηθξέο αλνκνηνγέλεηεο (αζπλέρεηεο) είλαη εληνπηζκέλεο απνθιεηζηηθά θαη κφλν γχξσ απφ ηα επίπεδα ησλ ξεγκάησλ, δειαδή κέζα ζε έλα ζρεηηθά κηθξφ ρψξν ζε ζρέζε κε ην κειεηνχκελν φγθν ηνπ πεηξψκαηνο. 2.Ο ζεσξνχκελνο ηαλπζηήο ηάζεο παξηζηάλεη ηελ παξαηεξνχκελε παξακφξθσζε. 25

29 3.Σα ξήγκαηα ιεηηνχξγεζαλ ηαπηφρξνλα, δειαδή ζηελ ίδηα ηεθηνληθή θάζε. 4.Ο πξνζαλαηνιηζκφο ησλ επηπέδσλ ησλ ξεγκάησλ θαη νη αλαπηπζζφκελεο ηάζεηο είλαη αλεμάξηεηα. 5.Ζ θίλεζε ζε θάζε ξήγκα ζπκβαίλεη θαηά ηε δηεχζπλζε ηεο εθαπηνκεληθήο ζπληζηψζαο ηεο ηάζεο. 6.Σν κέζν δελ παξνπζηάδεη πιαζηηθέο παξακνξθψζεηο. Σν ζεκαληηθφηεξν ζεκείν ηεο κεζφδνπ είλαη φηη ζεσξεί αλεμάξηεηεο ηηο ηάζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη ζ έλα φγθν πεηξψκαηνο θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ επηπέδσλ ησλ ξεγκάησλ θαη ιακβάλεη ππφςε γηα ηνπο ππνινγηζκνχο κφλν ηα δηαλχζκαηα ησλ ζρεηηθψλ θηλήζεσλ. (δηεχζπλζε θαη θνξά γξακκψζεσλ ηεθηνληθήο νιίζζεζεο). ηηο λενηεθηνληθέο έξεπλεο, φπσο ηνλίζηεθε θαη πξνεγνχκελα, ζπλήζσο κειεηνχληαη ηεθηνληθέο θηλήζεηο πάλσ απφ πξνυπάξρνπζεο δνκέο (θπξίσο ξήγκαηα, αιιά θαη ζε ζηξσκαηνγξαθηθέο αζπλέρεηεο, ζε δηαθιάζεηο θ.η.ι.), ε γεσκεηξία ησλ επηπέδσλ ησλ νπνίσλ δελ ζπλδέεηαη κε ην απνηέιεζκα ησλ ηάζεσλ πνπ δεκηνχξγεζαλ ηηο ηεθηνληθέο γξακκψζεηο ΣΟ ΤΠΟΛΟΓΗΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WIN TENSOR ΓΔΝΗΚΑ ήκεξα, ππάξρεη ζηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα έλα επξχ θάζκα κεζφδσλ θαη ππνινγηζηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηελ απεηθφληζε ηεο θηλεκαηηθήο ησλ ξεγκάησλ θαη ησλ κεραληζκψλ γέλεζεο ησλ ζεηζκψλ. ηελ παξνχζα εξγαζία ρξεζηκνπνηήζεθε ην πξφγξακκα Win-Tensor (version ) ηνπ Damien Delvaux, ε πεξηγξαθή ηνπ νπνίνπ ζα γίλεη ζηελ ζπλέρεηα. Ζ αλάιπζε ηεο θηλεκαηηθήο ησλ ξεγκάησλ θαη ηα δεδνκέλα κεραληζκνχ γέλεζεο ησλ ζεηζκψλ γηα ηελ κειέηε ησλ παιαηφ θαη λεφ ηεθηνληθψλ ηάζεσλ ρξεζηκνπνηείηαη αξθεηά ζπρλά ζηηο κέξεο καο γηα λενηεθηνληθέο θαη ζεηζκνηεθηνληθέο έξεπλεο. Γεσινγηθά δεδνκέλα ησλ ηάζεσλ ηνπ Σεηαξηνγελνχο είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλα κε ην Παγθφζκην Υάξηε Σάζεσλ (World Stress Map). Μέξνο ηνπ Παγθφζκηνπ Υάξηε Σάζεσλ θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 3.5. γηα ηελ πεξηνρή ηεο Διιάδαο θαη ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ησλ Βαιθαλίσλ. 26

30 Δηθ Υάξηεο Σάζεσλ ηεο Διιάδνο ζύκθσλα κε ην World Stress Map (2008). 27

31 ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WIN-TENSOR Σν πξφγξακκα Win-Tensor είλαη έλα δηαδξαζηηθφ ινγηζκηθφ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεθηνληθψλ ηάζεσλ απφ ξήγκαηα θαη δεδνκέλα κεραληζκψλ γέλεζεο ησλ ζεηζκψλ ζηελ Σεθηνληθή Γεσινγία, θαζψο θαη γηα λενηεθηνληθέο θαη ζεηζκνηεθηνληθέο έξεπλεο. Πξφθεηηαη γηα έλα πξφγξακκα ην νπνίν δεκηνπξγήζεθε ην 2001 απφ ηνλ Damien Delvaux θαη ην νπνίν ζπλερψο δέρεηαη βειηηψζεηο. Δθηφο απφ ηελ ηθαλφηεηα απνζεθεχζεο θαη δηαρεηξίζεο, επηηξέπεη ηελ αλαθαηαζθεπή ηεο ηάζεο (πξνζαλαηνιηζκφ ησλ ηξηψλ θχξησλ αμφλσλ ηεο ηάζεο θαη ην ζρήκα ηνπ ηξηαμνληθνχ ειιεηςνεηδνχο) ρξεζηκνπνηψληαο κηα εμειηγκέλε κέζνδν ηνπ Right Dihedron θαη κηαο δηαδηθαζίαο πνπ νλνκάδεηαη Rotational Optimisation. Δπηηξέπεη ην θηλεκαηηθφ δηαρσξηζκφ ηεο νιίζζεζεο ησλ ξεγκάησλ θαη ησλ δεδνκέλσλ εζηηαθψλ κεραληζκψλ ζε ζπλδηαζκφ κε κηα πξννδεπηηθή βειηίσζε ηνπ ηαλπζηή ηεο ηάζεο. Έκθαζε δίλεηαη ζηελ δηαδξαζηηθφηεηα ησλ ρξεζηψλ γηα ηελ ειεγρφκελε ζπιινγή δεδνκέλσλ, ηελ επηινγή ησλ δεδνκέλσλ, ηελ εθηίκεζε θαη βειηηζηνπνίεζε ηνπ ηαλπζηή, ηελ γξαθηθή αλαπαξάζηαζε θαη ηελ πνηφηεηα θαηάηαμεο αλάινγα κε ην Παγθφζκην Υάξηε Σάζεσλ (World Stress Map). Κχξηεο Λεηηνπξγίεο ηνπ πξνγξάκκαηνο Win-Tensor: Φχιιν Δξγαζίαο Γεδνκέλσλ (Data Worksheet) φπνπ βάδεηο ηα δεδνκέλα ζνπ π.ρ. γηα δηεχζπλζε-θιίζε ηνπ επηπέδνπ, γξακκή νιίζζεζεο θ.η.ι. Φχιιν Φεθηνπνίεζεο (Digitizing Sheet) Φχιιν Δπεμεξγαζίαο Right Dihedron (Processing Sheet) Φχιιν Δπεμεξγαζίαο Rotational Optimisation (Processing Sheet) ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ Όια μεθηλνχλ απφ ηελ χπαηζξν φπνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε ιήςε ησλ δεδνκέλσλ. Αθνινχζσο ηα δεδνκέλα πνπ πήξακε απφ ηελ πεξηνρή κειέηεο εηζάγνληαη ζην θχιιν εξγαζίαο δεδνκέλσλ (Data Worksheet) (εηθ. 3.6.). Σν θχιιν απηφ δίλεη ηελ δπλαηφηεηα εηζαγσγήο ησλ δεδνκέλσλ πνπ ιήθζεζαλ ζηελ χπαηζξν. Γηα παξάδεηγκα εθεί ηνπνζεηείηαη ε θιίζε, ε δηεχζπλζε θιίζεο, ε γξάκκσζε, ν ζρηζκφο θ.ν.θ. ηελ ζπλέρεηα ζα πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί εάλ ην ξήγκα είλαη θαλνληθφ, αλάζηξνθν θ.η.ι. ή εάλ είλαη επαλαελεξγνπνηεκέλν, λενζρεκαηηδφκελν ή άγλσζηεο πξνέιεπζεο θ.η.ι.. Όηαλ ηειεηψζεη ε εηζαγσγή ησλ δεδνκέλσλ πξνρσξάκε ζην επφκελν βήκα πνπ είλαη ην θχιιν επεμεξγαζίαο (Processing Sheet). ην θχιιν επεμεξγαζίαο (Processing Sheet) πξαγκαηνπνηείηαη ε κεηαηξνπή ησλ δεδνκέλσλ πνπ εηζήρζεζαλ ζην θχιιν εξγαζίαο. Γεκηνπξγείηαη έηζη ην Γίθηπν (Stereonet), ην Ρνδφγξακκα (Rose Diagram), ε κέζνδνο βειηηζηνπνίεζε (Rotational Optimization), ηα ζηαηηζηηθά ησλ δεδνκέλσλ ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ(statistics of Orientation Data), ε αλάιπζε ησλ P B T θηλεκαηηθψλ αμφλσλ (Analysis of P B T Kinematic Axes), νη θακπχιεο θαλνληθφηεηαο (Regular Curves) θαη ην δηάγξακκα Mohr. Σα πξναλαθεξζφληα δελ ζα καο απαζρνιήζνπλ ηφζν ζηελ παξνχζα εξγαζία φζν ε κέζνδνο ησλ νξζψλ δίεδξσλ γσληψλ (Right Dihedron). 28

32 Δηθ Σν θύιιν εξγαζίαο δεδνκέλσλ (Data Worksheet) Ζ κέζνδνο ηνπ Right Dihedron αξρηθά αλαπηχρζεθε απφ ηνπο Angelier & Mechler (1977) ζαλ κηα γξαθηθή κέζνδνο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ εχξνπο ησλ πηζαλψλ πξνζαλαηνιηζκψλ ησλ ζ 1 θαη ζ 3 αμφλσλ ζηελ αλάιπζε ελφο ξήγκαηνο. Ζ κέζνδνο απηή είλαη θαηάιιειε γηα ηελ αλάιπζε ηεο ηάζεο ζηνπο κεραληζκνχο γέλεζεο ησλ ζεηζκψλ. Γηα ηελ θηλεκαηηθή ησλ ξεγκάησλ δίλεη κφλν έλα πξσηαξρηθφ απνηέιεζκα, πνπ δελ αληαπνθξίλεηαη ζηα θξηηήξηα ηνπ Coulomb (ζρέζε κεηαμχ θαλνληθήο θαη δηαηκεηηθήο ηάζεο). Ζ κέζνδνο απηή καο δείλεη κηα πξψηε εθηίκεζε ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ησλ θπξίσλ αμφλσλ ηεο ηάζεο θαη ηνλ ιφγν ηεο ηάζεο R, θαζψο θαη έλα πξψην θηιηξάξηζκα ηεο ζπκβαηφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ ηεο θηλεκαηηθήο ηνπ ξήγκαηνο.(εηθ. 3.7.) Ο επηιεγκέλνο πιεζπζκφο δεδνκέλσλ θαη ηάζεσλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ ζεκείν εθθίλεζεο γηα κεζφδνπο φπσο ε κέζνδνο ηνπ Rotational Optimisation, ηεο νπνία ε πεξηγξαθή αθνινπζεί πην θάησ. Ζ κέζνδνο Rotational Optimisation είλαη κηα λέα δηαδηθαζία επαλαιεπηηθήο κεηαηξνπήο πνπ βαζίδεηαη ζηνλ έιεγρν ησλ αξηζκψλ δηαθφξσλ ηαλπζηψλ ηεο ηάζεο κε ζηφρν ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ αηειεηψλ. αλ αξρή ρξεζηκνπνηεί φιν ην εχξνο ησλ πξνζαλαηνιηζκψλ γηα ηνπο ηξεηο θχξηνπο άμνλεο θαη ηνλ ιφγν ηάζεο R έηζη ψζηε λα βξεζεί ε κηθξφηεξε ηηκή ιεηηνπξγηθήο αηέιεηα. ηελ κέζνδν απηή ν δηαρσξηζκφο ησλ δεδνκέλσλ γίλεηαη πξννδεπηηθά θαηά ηελ κεηαηξνπή ηνπο.(εηθ. 3.8.) 29

33 Δηθ Φύιιν επεμεξγαζίαο ηεο κεζόδνπ ηνπ Right Dihedron. Δηθ Φύιιν επεμεξγαζίαο ηεο κεζόδνπ Rotational Optimisation. Γηα λα επηηεπρζεί έλαο απνηειεζκαηηθφο δηαρσξηζκφο ησλ ξεγκάησλ, ε δηαδηθαζία βειηίσζεο ηνπ ηαλπζηή θαη ηνπ δηαρσξηζκνχ ησλ ξεγκάησλ εθηειείηαη κε ηελ δηαδνρηθή κείσζε ησλ ηηκψλ ηεο κέγηζηεο απφθιηζεο ηεο νιίζζεζεο. ηελ εηθφλα 3.9. βιέπνπκε έλα παξάδεηγκα βειηίσζεο ηνπ ηαλπζηή ηεο ηάζεο θαη δηαρσξηζκφ ησλ ξεγκάησλ ρξεζηκνπνηψληαο ηηο κεζφδνπο ηνπ Right Dihedron θαη ηνπ Rotational Optimisation ζε έλα θαλνληθφ ξήγκα. 30

34 Δηθ ηελ αξηζηεξε κεξηά ε κέζνδνο Rotational Optimisation θαη ζηελ δεμηά ε κέζνδνο Right Dihedron θαη πσο αιιάδνπλ κε ηελ βειηηώζε ηνπ ηαλπζηή, πσο δειαδή ην πξόγξακκα επηιέγεη ηηο ηηκέο κε ηελ ειάρηζηε απόθιηζε. Πξέπεη λα ζεκεησζνπκε ζην ζεκείν απηό όηη ζεκαληηθό γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία πξέπεη λα ππάξρνπλ νξζά θαη αξθεηά ζηνηρεία από ην πίλαθα δεδνκέλσλ πνπ ηνπνζεηνύκε ζην θύιιν δεδνκέλσλ. Σα δεδνκέλα πνπ πήξακε πεξηέρνπλ θαη ηηκέο απφ αλάζηξνθα ξήγκαηα θαζψο θαη ξήγκαηα νξηδφληηαο κεηαηφπηζεο. Με ηνλ απηφκαην δηαρσξηζκφ ηα «άζρεηα δεδνκέλα» απνξξίπηνληαη απφ ην πξφγξακκα, δίλνληαο καο έηζη ηα πξαγκαηηθά ζηνηρεία (θηλεκαηηθή, πεδίν ηάζεο, θ.η.ι.) ηνπ πιεζπζκνχ ησλ ξεγκάησλ. Γηα ην πεδίν ηάζεο πνπ επηθξαηεί ππάξρεη πίλαθαο (εηθ.3.10) φπνπ κπνξνχκε λα πάξνπκε ηα ζηνηρεία καο θαη λα ηα αληηζηνηρίζνπκε έηζη ψζηε λα βξνχκε ην πεδίν ηάζεο ηεο θάζε πεξηνρήο. 31

35 Δηθ Πίλαθαο πεδίσλ ηάζεσλ 32

36 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΝΗΚΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΜΔΛΔΣΖ Οη κεηξήζεηο πνπ ειήθζεζαλ ζην χπαηζξν έγηλαλ ζε ελλέα ζέζεηο θαηά κήθνο ηνπ ξήγκαηνο Ξάλζεο Κνκνηελήο. Σηο ζέζεηο απηέο γηα ιφγνπο ζπληνκίαο ζα νλνκάζνπκε ζέζεηο α, β, γ, δ, ε, δ, ε, ζ θαη θ αληίζηνηρα. Απφ ηηο ζέζεηο απηέο ιήθζεζαλ ηα αθφινπζα δεδνκέλα: δηεχζπλζε θιίζεο θαη ηηκή θιίζεο ηνπ επηπέδνπ (Ρ) ηνπ ξήγκαηνο θαη δηεχζπλζε-βχζηζε ηεο γξάκκσζεο (ΓΡ) φπσο δίλνληαη ζην πίλαθα πην θάησ: Πίλαθαο 4.1. Οη ελλέα ζέζεηο πνπ πήξακε κεηξήζεηο αληηζηνηρνχλ ζε πεξηνρέο πνπ αλαιχζεθαλ ζην θεθάιαην 2. Δπηθεληξσζήθακε ζηελ πεξηνρή Γ ε νπνία είλαη πάλσ ζην ξήγκα Ξάλζεο- Κνκνηελήο πιεζίνλ ηεο πφιεο ηεο Ξάλζεο. 33

37 ηελ εηθφλα 4.1. πνπ αθνινπζεί δίλεηαη ε θηλεκαηηθή αλάιπζε ησλ ξεγκάησλ ζηηο επηκέξνπο πεξηνρέο κε έκθαζε ζηελ πεξηνρή Γ, φπνπ αληηζηνηρνχλ ηα επηά (7) απφ ηα ελλέα (9) δίθηπα. Σα απνηειέζκαηα ησλ δηθηχσλ απηψλ πξνέξρνληαη απφ ην πξφγξακκα Win-Tensor ρσξίο λα δερζνχλ θακία επεμεξγαζία απφ ηα αξρηθά δεδνκέλα πνπ ιήθζεζαλ ζηελ χπαηζξν. Δηθόλα 4.1. Κηλεκαηηθή αλάιπζε ησλ ξεγκάησλ ζηηο πεξηνρέο Α, Β, Γ θαη Γ. Σξνπνπνηεκέλνο ράξηεο από Κνπθνπβέιαο, ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ WIN-TENSOR Σα δεδνκέλα ηνπ πίλαθα 4.1. ηνπνζεηνχληαη ζην πξφγξακκα Win-Tensor θαη αθνινχζσο ηπγράλνπλ επεμεξγαζίαο ψζηε λα καο δψζνπλ κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα γηα ηελ θηλεκαηηθή ηεο πεξηνρήο θαη ηα πεδία ηάζεσλ πνπ επηθξαηνχλ. ηνλ πην θάησ πίλαθα (πίλαθαο 4.2.) θαίλνληαη ηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ. ηα επφκελα ππνθεθάιαηα ζα πεξηγξαθνχλ αλαιπηηθφηεξα νη ελλέα ζέζεηο πνπ επηιέρζεθαλ γηα ηελ κειέηε ηεο πεξηνρήο. 34

38 Πίλαθαο 4.2. Απηόο ν πίλαθαο ρσξίδεηαη ζε ηξεηο θύξηεο ζηήιεο. Από αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά έρνπκε ηηο γεληθέο πιεξνθνξίεο από ηελ πεξηνρή πνπ πήξακε ηα δεδνκέλα, ηα απνηειέζκαηα ησλ ππνινγηζκώλ κεηά ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ πνηόηεηα ηνπ εληαηηθνύ πεδίνπ (Tensor). ηελ πξώηε ζηήιε ην Ν αληηπξνζσπεύεη ηνλ αξηζκό ησλ κεηξήζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ από ην πξόγξακκα θαη ην Ννι ηνλ ζπλνιηθό αξηζκό ησλ κεηξήζεσλ. ηελ ζηήιε κε ηα απνηειέζκαηα ησλ ππνινγηζκώλ δίλεηαη ν πξνζαλαηνιηζκόο ησλ ηξηώλ θπξίσλ αμόλσλ ηεο ηάζεο (ζ 1, ζ 2, ζ 3 ) καδί κε ηελ παξάκεηξν R ηεο ηάζεο, ηε γσλία α θαη κηα έλδεημε γηα ηνθαζεζηώο πνπ επηθξαηεί (SS νξηδόληηαο νιίζζεζεο (Strike-Slip), OB δηαγώληαο (Oblique), P θαζαξήο, Ext δηαζηνιήο). ηελ ηξίηε ζηήιε έρνπκε ηελ κέζε απόθιηζε ησλ ηηκώλ θαη ηελ ηαμηλόκεζε-θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ W-Tensor. Γίθηπν Ν Ννι ζ 1 ζ 2 ζ 3 R Regime Mean CD Καηεγνξία ± sd Α /067 45/223 12/ OB-Ext 9.5 ± 1 E Β /149 77/352 03/ SS-Ext 19.1 ± 2.7 D Γ /319 66/148 02/ SS-Ext 18.7 ± 4.6 D Γ /171 23/029 16/ P-Ext 20.7 ± 5.2 E Δ /328 55/123 10/ P-SS 8,9 ± 1.5 D Ε /217 27/058 09/ P-Ext 20 ± 4.3 D Ζ /246 10/129 20/ P-Ext 20.9 ± 4.6 D Θ /127 37/273 19/ OB-Ext 21 ± 7,5 E Κ /169 63/348 02/ SS-Ext 24.1 ± 2.7 D ΘΔΖ Α Δηθ Γίθηπν Schmidt γηα ηελ ζέζε α ηελ εηθφλα βιέπνπκε ηελ πξνβνιή ησλ δεδνκέλσλ κε επίπεδα ξήγκάησλ θαη γξακκψζεηο νιίζζεζεο ζε δίθηπν Schmidt. Σα δεδνκέλα είλαη νξηαθά ζε αξηζκφ γηα λα καο δψζνπλ έλα αμηφπηζην θαη αληηπξνζσπεπηηθφ απνηέιεζκα. Παξφια απηά θαίλεηαη φηη ε γεληθή δηεχζπλζε ησλ επηπέδσλ είλαη ΒΑ-ΝΓ. Απηφ θαίλεηαη θαη απφ ην ξνδφγξακκα ηεο εηθφλαο

39 Δηθ Ρνδόγξακκα γηα ηελ ζέζε α Μεηά ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ, ηελ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ κεηξήζεσλ θαη κε βάζε ηελ κέζνδν ησλ νξζψλ δηέδξσλ γσληψλ (Right Dihedron) παίξλνπκε έλα πεδίν ηάζεο ην νπνίν ζπλνςίδεηαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα (εηθ ). Υξεζηκνπνηήζεθαλ νη ηξεηο (3) θαιχηεξα πξνζαξκνζκέλεο κεηξήζεηο γηα ην ππνινγηζκέλν πεδίν ηαζεο. Δηθ Γηάγξακκα κεηά ηελ επεμεξγαζία ζην Win-Tensor(κέζνδνο νξζώλ δίεδξσλ γσληώλ) Οη δηεπζχλζεηο ησλ θπξίσλ αμφλσλ ηεο ηάζεο είλαη: ζ 1 41/067, ζ 2 45/223 θαη ζ 3 12/326. Ο ιφγνο R είλαη 0.67 θαη ην CD 9.5±1. Σν ηαζηθφ θαζεζηψο πνπ επηθξαηεί ζηελ ζέζε α ινηπφλ, ζχκθσλα κε ηα δεδνκέλα πνπ πήξακε απφ ην πξφγξακκα, αλήθεη πεξηζζφηεξν ζην δηαγψλην εθειθπζκφ κηαο θαη θαλέλαο απφ ην ζ 1 θαη ζ 2 δελ είλαη θαηαθφξπθνο αιιά θαη νη δχν θιίλνπλ θνληά ζηηο

40 ΘΔΖ Β Δηθ Γίθηπν Schmidt γηα ηελ ζέζε β ην δίθηπν Schmidt ηεο εηθ , πνπ αθνξά κεηξήζεηο πνπ έγηλαλ ζηελ ζέζε β (εηθ.4.1), βιέπνπκε ηελ πξνβνιή ησλ δεδνκέλσλ (επίπεδα ξήγκάησλ θαη γξακκψζεηο νιίζζεζεο). Οη κεηξήζεηο πνπ ειήθζεζαλ, δεθαηέζζεξηο (14) ζην ζχλνιν, θαίλεηαη λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθέο κε εμαίξεζε θάπνηεο κεηξήζεηο πνπ πηζαλφλ λα αλήθνπλ ζε παιαηφηεξε θηλεκαηηθή ηεο πεξηνρήο. ην δίθηπν ηεο ζέζεο β θαίλεηαη θαζαξά φηη νη θχξηεο δηεπζχλζεηο ησλ επηπέδσλ ησλ ξεγκάησλ είλαη Α-Γ θαη ΑΒΑ-ΝΓΝ. Απηφ θαίλεηαη θαη ζην ξνδφγξακκα ηεο εηθ Δηθ Ρνδόγξακκα γηα ηελ ζέζε β(14 κεηξήζεηο) Με ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ, ηελ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ κεηξήζεσλ θαη κε βάζε ηελ κέζνδν ησλ νξζψλ δηέδξσλ γσληψλ (Right Dihedron) παίξλνπκε έλα πεδίν ηάζεο ην νπνίν ζπλνςίδεηαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα (εηθ.4.2.6). Υξεζηκνπνηήζεθαλ έμη (6) κεηξήζεηο πνπ απνδίδνπλ θαιχηεξα ην πεδίν ηάζεο γηα ηελ ζέζε β. 37

41 Δηθ Γηάγξακκα κεηά ηελ επεμεξγαζία ζην Win-Tensor(κέζνδνο νξζώλ δίεδξσλ γσληώλ) Οη δηεπζχλζεηο ησλ θπξίσλ αμφλσλ ηεο ηάζεο ζηελ ζέζε β είλαη: ζ 1 11/149, ζ 2 77/352 θαη ζ 3 03/244. Ο ιφγνο R είλαη 0.92 θαη ην CD είλαη 19.1±2.7. Σν ηαζηθφ πεδίν πνπ επηθξαηεί ζηελ ζέζε β είλαη δηαγψληνο εθειθπζκφο ΘΔΖ Γ Δηθ Schmidt γηα ηελ ζέζε γ Σν δίθηπν Schmidt ηεο εηθ αθνξά κεηξήζεηο πνπ ιήθζεζαλ ζηελ ζέζε γ θαη απνηππψλεη ηα επίπεδα θαζψο θαη ηηο γξακκψζεηο ησλ ξεγκάησλ ηεο πεξηνρήο Γ (εηθ.4.1.). ηελ ζέζε γ ιήθζεζαλ 19 κεηξήζεηο θαη βιέπνπκε φηη απφηππψλνπλ κηα γεληθή δηεχζπλζε ησλ επηπέδσλ, ε νπνία είλαη Β-Ν θαη ΒΒΓ-ΝΝΑ. Απηφ θαίλεηαη θαη απφ ην ξνδφγξακκα ηεο εηθ

42 Δηθ Ρνδόγξακκα ζέζεο γ(19 κεηξήζεηο) Γηα λα πάξνπκε έλα πεδίν ηάζεο γηα ηελ ζέζε γ φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθ , ηα δεδνκέλα έηπραλ επεμεξγαζίαο κε ηελ κέζνδν ησλ νξζψλ δίεδξσλ γσληψλ (Right Dihedron) ηνπ ινγηζκηθνχ πξνγξάκκαηνο Win-Tensor. Δθεί επηιέρζεζαλ νη 9 πην αληηπξνζσπεπηηθέο κεηξήζεηο. Τπάξρνπλ ζηνλ πιπζπζκφ αξθεηέο επηθάλεηεο ξεγκάησλ αζχκβαηεο κε ην πξνζδηνξηζκέλν πεδίν ηάζεο. Απηέο πηζαλφηεξα απνηεινχλ ξήγκαηα παιαηφηεξεο θάζεο ηα νπνία επαλαδξαζηεξηνπνηνχληαη ζε λεφηεξε θάζε ή δελ έγηλε θαιφο δηαρσξηζκφο ησλ δεδνκέλσλ ζην χπαηζξν. Σν απνηέιεζκα ηεο επεμεξγαζίαο απηήο θαίλεηαη πην θάησ. Δηθ Γηάγξακκα κεηά ηελ επεμεξγαζία ζην Win-Tensor(κέζνδνο νξζώλ δίεδξσλ γσληώλ) Οη δηεπζχλζεηο ησλ θχξησλ αμφλσλ ηεο ηάζεο είλαη: ζ 1-23/319, ζ 2-66/148 θαη ζ 3-03/051. Ο ιφγνο R έρεη ηηκή 0.78 θαη ην C.D. είλαη 18.7±4.6. Σν ηαζηθφ πεδίν πνπ επηθξαηεί ζηελ ζέζε γ ζχκθσλα κε ηα δεδνκέλα πνπ πήξακε κεηά ηελ επεμεξγαζία ησλ αξρηθψλ δεδνκέλσλ, είλαη απηφ ηνπ δηαγψληνπ εθειθπζκνχ. 39

43 ΘΔΖ Γ Δηθ Γίθηπν Schmidt γηα ηελ ζέζε δ Σν δίθηπν Schmidt ηεο εηθ αθνξά κεηξήζεηο πνπ ιήθζεζαλ ζηελ ζέζε δ θαη απνηππψλεη ηα επίπεδα θαζψο θαη ηηο γξακκψζεηο ησλ ξεγκάησλ ηεο πεξηνρήο Γ (εηθ.4.1.). Δδψ αληηζέησο κε ηα πξνεγνχκελα δίθηπα δελ έρνπκε κηα θαζαξή γεληθή εηθφλα ησλ δηεπζχλζεσλ ησλ ξεγκάησλ, θπξίσο ιφγσ ηνπ κηθξνχ αξηζκνχ ησλ δεδνκέλσλ. Οχηε απφ ην ξνδφγξακκα (εηθ ) κπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε κηα επηθξαηνχζα δηεχζπλζε. Δηθ Ρνδόγξακκα ζέζεο δ(6 κεηξήζεηο) Παξφια απηά κε ηελ επεμεξγαζία ησλ ειάρηζησλ δεδνκέλσλ πνπ ιήθζεζαλ ζηελ ζέζε δ επηιέρζεζαλ νη 5 κεηξήζεηο γηα λα βξνχκε ην πεδίν ηάζεο θαη ιάβακε ην πην θάησ απνηέιεζκα (εηθ ) ρξεζηκνπνηψληαο ηελ κέζνδν νξζψλ δίεδξσλ γσληψλ (Right Dihedron) ηνπ πξνγξάκκαηνο. 40

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ΖΜΔΗΟ Α Τν νκνίσκα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ θαζίζκαηνο ζπκκεηξηθά ζην ελδηάκεζν επίπεδν κε ηέηνην ηξόπν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΔΡΓΟ ΣΔΚΣΟΝΙΚΗ ΣΗ ΘΔΑΛΙΑ ΚΑΙ ΔΙΜΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΑΡΓΙΣΑ

ΔΝΔΡΓΟ ΣΔΚΣΟΝΙΚΗ ΣΗ ΘΔΑΛΙΑ ΚΑΙ ΔΙΜΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΑΡΓΙΣΑ ΔΝΔΡΓΟ ΣΔΚΣΟΝΙΚΗ ΣΗ ΘΔΑΛΙΑ ΚΑΙ ΔΙΜΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΑΡΓΙΣΑ Γεκήηξηνο Γ. Παλαγησηόπνπινο Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Σκήκα Γεσινγίαο, Σνκέαο Γεσθπζηθήο, email: panagiot@geo.auth.gr Kσλζηαληίλνο Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

«Μνξθνηεθηνληθή- Σεηζκνηεθηνληθή αλάιπζε κε ρξήζε Γεσγξαθηθώλ Σπζηεκάησλ Πιεξνθνξηώλ, Εθαξκνγή ζην Θξηάζην πεδίν»

«Μνξθνηεθηνληθή- Σεηζκνηεθηνληθή αλάιπζε κε ρξήζε Γεσγξαθηθώλ Σπζηεκάησλ Πιεξνθνξηώλ, Εθαξκνγή ζην Θξηάζην πεδίν» «Μνξθνηεθηνληθή- Σεηζκνηεθηνληθή αλάιπζε κε ρξήζε Γεσγξαθηθώλ Σπζηεκάησλ Πιεξνθνξηώλ, Εθαξκνγή ζην Θξηάζην πεδίν» Ηιηόπνπινο Γ. Βαζίιεηνο - Γεσιόγνο,Γεωλογίας Γεωπεριβάλλοντος Ε.Κ.Π.Α. Καξαθσλζηαληήο Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Εξγαζηήξην 9 ν. Μηθξνζθνπηθή παξαηήξεζε. αζβεζηόιηζωλ

Εξγαζηήξην 9 ν. Μηθξνζθνπηθή παξαηήξεζε. αζβεζηόιηζωλ Εξγαζηήξην 9 ν Μηθξνζθνπηθή παξαηήξεζε αζβεζηόιηζωλ Γεληθά ζηνηρεία Τα ηδεκαηνγελή πεηξώκαηα απνηεινύλ ην 7,9% ηνπ ζπλνιηθνύ όγθνπ ησλ πεηξσκάησλ ηνπ θινηνύ ηεο γεο (64,7% ππξηγελή θαη 27,4% κεηακνξθσκέλα),

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τα δηάθνξα πιηθά, αλάινγα κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο εληόο καγλεηηθνύ πεδίνπ δηαθξίλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων. 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο:

Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων. 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο: Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο: x = 8ημ(πt+π/6) 1. Να ππνινγίζεηε ηε ζηαζεξά επαλαθνξάο ηνπ. 2. Να παξαζηήζεηε γξαθηθά ηελ απνκάθξπλζή ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Αργσρώ Ιωάννοσ Λεμεσός 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΦΑΗ

ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΦΑΗ ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΦΑΗ Αρχική θάζε Οη ζρέζεηο x= Aεκσt π = π max ζπλσt α = - α max εκσt ηζρύνπλ, όηαλ ηε ρξνληθή ζηηγκή t=0 ην ζώκα δηέξρεηαη από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο (x=0) θαη θηλείηαη θαηά

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ηροθική ηαλάνηωζη-μέηρηζη μέηροσ διάημηζης

ηροθική ηαλάνηωζη-μέηρηζη μέηροσ διάημηζης Μ ηροθική ηαλάνηωζη-μέηρηζη μέηροσ διάημηζης 1. κοπός ηελ άζθεζε γίλεηαη κέηξεζε ηνπ κέηξνπ δηάηκεζεο ελόο κεηαιιηθνύ ζύξκαηνο από ηελ πεηξακαηηθά κεηξεκέλε πεξίνδν ηαιάλησζεο ελόο ζηξνθηθνύ ηαιαλησηή.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ. Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν.

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ. Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΗΣ ΗΜΔΡΑΣ ΣΤΙΣ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 Σήκερα, ποσ ηο βόρεηο εκηζθαίρηο γηορηάδεη ηελ κεγαιύηερε εκέρα

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1.

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1. ΘΕΜΑ. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f : IR IR ηζρύεη + f() f(- ) = γηα θάζε IR. Να δείμεηε όηη f() =, ΙR. Να βξείηε ηελ εθαπηόκελε (ε) ηεο C f πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν (-,-) 3. Να βξείηε ην εκβαδόλ Δ(α) ηνπ ρωξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ΘΕΜ 1 ο (2.5 κνλάδεο) ΠΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΚΕΔΟΝΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜ ΕΦΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ Σελικέρ εξετάσειρ Σετάπτη 21 Ιανοςαπίος 2009 13:00-16:00 Έζησ ν θόζκνο ηεο ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα