ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΓΔΝΗΚΖ ΘΑΛΑΗΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ & ΓΔΧΓΤΝΑΜΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΓΔΝΗΚΖ ΘΑΛΑΗΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ & ΓΔΧΓΤΝΑΜΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ"

Transcript

1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΓΔΝΗΚΖ ΘΑΛΑΗΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ & ΓΔΧΓΤΝΑΜΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΣΑΔΩΝ ΣΩΝ ΡΖΓΜΑΣΩΝ ΣΖΝ ΛΔΚΑΝΖ ΞΑΝΘΖ-ΚΟΜΟΣΖΝΖ ΜΔ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ WIN-TENSOR ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΗΧΑΝΝΖ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΟΚΚΑΛΑ ΧΣΖΡΖ ΔΠΗΚΟΤΡΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΠΑΣΡΑ 2010

2 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ηκήκα Γεσινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ ελ έηε ηφρνο ηεο ελ ιφγσ εξγαζίαο είλαη λα αλαιπζεί ε ηεθηνληθή θαη ηα πεδία ηάζεσλ πνπ ήηαλ ππεχζπλα γηα ηελ δεκηνπξγία ησλ ξεγκάησλ ζηελ ιεθάλε Ξάλζεο-Κνκνηελήο κε ηελ ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Win-Tensor. Καζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ εθπφλεζε ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο έπαημε ην πξναλαθεξζέλ πξφγξακκα θαη ε εμέιημε απηνχ θαηά ηελ δηάξθεηα ζπγγξαθή ο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο. Θέισ κέζσ ηνπ πξνιφγνπ απηνχ λα επραξηζηήζσ ηδηαηηέξσο ηνλ επηβιέπσλ θαζεγεηή ηεο πηπρηαθήο κνπ εξγαζίαο θ.κνθθάια σηήξε γηα ηελ θαζνδήγεζε, ζηήξημε θαζψο επίζεο θαη γηα ηελ παξνρή επηζηεκνληθνχ πιηθνχ θαηά ηελ δηάξθεηα θαη κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο. Δπίζεο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ θαζεγεηή θ.κνπθνπβέια Ησάλλε κηαο θαη ε δηδαθηνξηθή ηνπ δηαηξηβή ρξεζηκνπνηήζεθε σο βάζε γηα ηελ εθπφλεζε-ζπγγξαθή ηεο δηθήο κνπ πηπρηαθήο. Δπίζεο επραξηζηίεο ζα ήζεια λα δψζσ ζηνπο δηάθνξνπο ζπκθνηηεηέο θαη θίινπο κνπ πνπ θαη απηνί έβαιαλ ην δηθφ ηνπο ιηζαξάθη ψζηε λα πξαγκαηνπνηεζεί ε παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία, κε ζπκβνπιέο, νδεγίεο θαη πξνηάζεηο βειηίσζεο. εβαζκφ θαη ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο ζηνλ Dr.Damien Delvaux δεκηνπξγφ ηνπ πξνγξάκκαηνο Win-Tensor πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ πηπρηαθή εξγαζία, ν νπνίνο βξηζθφηαλ ζε άκεζε επαθή καδί κνπ φηαλ ρξεηαδφκνπλ θάπνηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πξφγξακκα. Σέινο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ εθ βαζέσλ ηα ηνπ νίθνπ κνπ πνπ κε ζηήξηδαλ ζπλερψο θπξίσο εζηθά ψζηε λα επηηχρσ ηελ εθπφλεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο. Δεμεηπίος Ιωάννερ «Ή γπάψε κάηι πος αξίδει να διαβαζηεί ή κάνε κάηι πος αξίδει να γπαθηεί» Benjamin Franklin

3 ΠΔΡΗΟΥΟΜΔΝΑ ΔΗΑΓΩΓΖ...1 ΚΔΦΑΛΑΗΟ Ζ ΜΑΕΑ ΣΖ ΡΟΓΟΠΖ ΡΖΓΜΑ ΚΑΒΑΛΑ-ΞΑΝΘΖ-ΚΟΜΟΣΖΝΖ ΓΔΧΦΤΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΖ ΜΑΕΑ ΣΖ ΡΟΓΟΠΖ Ο ΜΑΓΜΑΣΗΜΟ ΣΖ ΜΑΕΑ ΣΖ ΡΟΓΟΠΖ... 7 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΤΣΖΜΑ ΛΔΚΑΝΧΝ ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ. ΓΔΧΛΟΓΗΚΖ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΗΕΖΜΑΣΟΓΔΝΖ ΔΞΔΛΗΞΖ ΠΡΟΜΔΗΟΚΑΗΝΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ - ΗΕΖΜΑΣΟΓΔΝΖ ΔΞΔΛΗΞΖ ΖΦΑΗΣΔΗΑΚΑ ΚΑΗ ΠΛΟΤΣΧΝΔΗΑ ΠΔΣΡΧΜΑΣΑ ΣΖ ΛΔΚΑΝΖ ΞΑΝΘΖ- ΚΟΜΟΣΖΝΖ ΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΖ ΛΔΚΑΝΖ ΞΑΝΘΖ-ΚΟΜΟΣΖΝΖ ΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΔΞΔΛΗΞΖ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΖΦΑΗΣΔΗΟΣΖΣΑ ΜΔΣΑΜΔΗΟΚΑΗΝΗΚΖ ΗΕΖΜΑΣΟΓΔΝΖ ΚΑΗ ΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΖ ΛΔΚΑΝΖ ΞΑΝΘΖ-ΚΟΜΟΣΖΝΖ ΡΖΞΗΓΔΝΖ ΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΖ ΛΔΚΑΝΖ ΞΑΝΘΖ ΚΟΜΟΣΖΝΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟ ΣΧΝ ΡΖΓΜΑΣΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΜΔΘΟΓΟΗ ΚΑΘΟΡΗΜΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ ΣΧΝ ΣΔΚΣΟΝΗΚΧΝ ΦΑΔΧΝ ΑΠΛΖ ΓΡΑΦΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΓΤΟ ΤΕΤΓΧΝ ΡΖΓΜΑΣΧΝ ΑΠΛΖ ΓΡΑΦΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟ ΟΣΑΝ ΓΗΝΟΝΣΑΗ ΔΝΑ ΡΖΓΜΑ ΚΑΗ Ζ ΑΝΣΗΣΟΗΥΖ ΓΡΑΜΜΧΖ ΟΛΗΘΖΖ Ζ ΓΡΑΦΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟ ΣΟΤ ARTHAUD ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΛΤΖ ΜΗΑ ΟΜΑΓΑ ΡΖΓΜΑΣΧΝ Ζ ΜΔΘΟΓΟ ΣΧΝ ΟΡΘΧΝ ΓΗΔΓΡΧΝ ΓΧΝΗΧΝ Ζ ΜΔΘΟΓΟ ΣΟΤ ΜΔΟΤ ΣΑΝΤΣΖ ΣΑΖ ΣΟ ΤΠΟΛΟΓΗΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WIN TENSOR ΓΔΝΗΚΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WIN-TENSOR ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ...28 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΝΗΚΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ WIN-TENSOR ΘΔΖ Α ΘΔΖ Β ΘΔΖ Γ ΘΔΖ Γ ΘΔΖ Δ ΘΔΖ Ε ΘΔΖ Ζ ΘΔΖ Θ ΘΔΖ Κ...47 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ ΠΑΡΑΠΟΜΠΔ... 50

4 ΔΗΑΓΩΓΖ Με ηελ ηεθηνληθή αλάιπζε κειεηάκε ηηο κνξθέο ησλ ηεθηνληθψλ δνκψλ ζηνπο γεσινγηθνχο ζρεκαηηζκνχο, ηνλ ηξφπν πνπ δηαηάζζνληαη απηέο ζηνλ ρψξν, αιιά θαη ηηο αηηίεο πνπ δεκηνχξγεζαλ ηηο παξακνξθψζεηο απηέο. Ξεθηλψληαο ινηπφλ απφ ηελ απιή παξαηήξεζε θαη ηε ιεπηνκεξή πεξηγξαθή κηαο ηεθηνληθήο δνκήο (π.ρ. πηπρή, ξήγκα θιπ), κπνξνχκε λα θαηαιήμνπκε ζην κεραληζκφ γέλεζεο (θηλήζεηο πνπ έιαβαλ ρψξα) θαη ηέινο ζηελ αηηία (π.ρ ζηε δχλακε), πνπ δεκηνχξγεζε ηε δνκή απηή. Με ην ηξφπν απηφ, κειεηψληαο δειαδή ηα ζεκάδηα πνπ αθήλεη ε δξάζε ησλ εμσγελψλ θαη ελδνγελψλ παξαγφλησλ, κπνξνχκε λα εξκελεχνπκε ηα γεγνλφηα θαη ηηο δηεξγαζίεο έρνπλ ζπκβεί θαηά ην παξειζφλ αιιά θαη λα θάλνπκε εθηηκήζεηο γηα ηελ κειινληηθή εμέιημε κηαο πεξηνρήο. Γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ πεδίνπ ηάζεσλ βαζηδφκαζηε θπξίσο ζηνπο κεραληζκνχο γέλεζεο ησλ κεγάισλ ζεηζκψλ. Απηφ κπνξεί λα βξεζεί επίζεο απφ ηελ κειέηε ζχγρξνλσλ ελεξγψλ ξεγκάησλ θαη γξακκψζεσλ νιίζζεζεο (θπξίσο Σεηαξηνγελψλ ζρεκαηηζκψλ) κηαο πεξηνρήο θαη απφ ηελ αλάιπζε ηέηνησλ δεδνκέλσλ θαζψο θαη απφ ηζηνξηθά ζηνηρεία θαη παιαηφηεξεο κειέηεο ηεο πεξηνρήο. Ζ ζεκαληηθφηεηα ηνπ πεδίνπ ηάζεσλ είλαη ζην γεγνλφο φηη καο δείρλεη αλ κηα πεξηνρή παξακνξθψλεηαη ζε έλα θαζεζηψο εθειθπζκνχ, ζπκπίεζεο ή νξηδφληηαο κεηαηφπηζεο. ε θάζε ζεκείν ελφο ζψκαηνο πνπ ππφθεηηαη ζε ηάζε ππάξρνπλ ηξία θάζεηα κεηαμχ ηνπο επίπεδα επί ησλ νπνίσλ νη δηαηκεηηθέο ηάζεηο κεδελίδνληαη. Κάζεηνη ζε απηά ηα επίπεδα είλαη νη θχξηνη άμνλεο ηεο ηάζεο. Οη άμνλεο απηνί ζηελ γεληθή πεξίπησζε πνπ είλαη άληζνη κεηαμχ (ζ 1 <ζ 2 <ζ 3 ) ηνπο θαζνξίδνπλ ην ειιεηςνεηδέο ηεο ηάζεο (εηθ.1). Ο κηθξφηεξνο άμνλαο δείρλεη ηελ δηεχζπλζε ειαρίζηεο ζπκπίεζεο (ζ 3 ), ν κεγαιχηεξνο ηελ κέγηζηε ζπκπίεζεο (ζ 1 ) θαη ν ελδηάκεζνο ηελ ελδηάκεζν ζπκπηεζηηθή ηάζε (ζ 2 ). Γηα ην πξφγξακκα Win-Tensor πνπ ρξεζηκνπνηήζακε ζηελ παξνχζα πηπρηαθή κειέηε, εθηελέζηεξε αλαθνξά ζα γίλεη ζε πην θάησ θεθάιαην. ην πην θάησ ζχγγξακκα ινηπφλ ζα γίλεη ηεθηνληθή αλάιπζε αιιά θαη εθηίκεζε ηνπ πεδίν ηάζεσλ πνπ επηθξαηεί ζηελ πεξηνρή κειέηεο (ηκήκα ιεθάλεο Ξάλζεο Κνκνηελήο) βάζε επηπέδσλ ξεγκάησλ θαη γξακκψζεσλ νιίζζεζεο επ απηψλ κε ηελ ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Win-Tensor. Δηθ. 1 Σν ειιεηςνεηδέο ηεο ηάζεο 1

5 ΚΔΦΑΛΑΗΟ Ζ ΜΑΕΑ ΣΖ ΡΟΓΟΠΖ Ζ κάδα απηή θαηαιακβάλεη ηελ πεξηνρή κεηαμχ ησλ πνηακψλ ηξπκψλα θαη Έβξνπ, ηε Θάζν θαη έλα κεγάιν κέξνο ηεο Νφηηαο Βνπιγαξίαο (εηθ. 1.1.). ήκεξα ε κάδα ηεο Ρνδφπεο, καδί κε ηελ εξβνκαθεδνληθή κάδα ζεσξνχληαη ηκήκαηα ηεο Δπξαζηαηηθήο ιηζνζθαηξηθήο πιάθαο, πνπ θαηέρνπλ ηελ εζσηεξηθή δψλε ησλ Διιελίδσλ νξνζεηξψλ θαη απνηεινχλ ηελ ειιεληθή ελδνρψξα. Παιαηφηεξα απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 80 ζεσξείην φηη ε κάδα ηεο Ρνδφπεο, φπσο θαη ε εξβνκαθεδνληθή, είλαη ζηαζεξνπνηεκέλνη πξναιπηθνί (παιαηνδσηθνί ή παιαηφηεξνη) ππξήλεο πνπ κφλν παζεηηθά θαη ζε κηθξφ βαζκφ επεξεάζηεθαλ απφ αιπηθά γεγνλφηα θαηά ην Μεζνδσηθφ θαη ην Σξηηνγελέο. ήκεξα είλαη παξαδεθηέο αληηιήςεηο πνπ ζεσξνχλ φηη ε Ρνδφπε, καδί κε ηελ εξβνκαθεδνληθή κάδα, απνηεινχλ ελεξγά ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηνπ Αιπηθνχ Οξνγελνχο, κε εθδήισζε έληνλσλ ηεθηνληθψλ, καγκαηηθψλ θαη κεηακνξθηθψλ ζπκβάλησλ θαηά ην Μεζνδσηθφ θαη ην Σξηηνγελέο. Δμάιινπ, ζηε Ρνδνπηθή θαη εξβνκαθεδνληθή κάδα θαηαγξάθνληαη κέρξη θαη ζήκεξα ηεθηνληθά γεγνλφηα πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ην πθηζηάκελν πεδίν παξακνξθψζεσλ ζηνλ Αηγηαθφ ρψξν. ε φηη αθνξά ην Διιεληθφ κέξνο ηεο Ρνδφπεο, κε βάζε ηεθηνληθά θαη κεηακνξθηθά ραξαθηεξηζηηθά έρεη γίλεη κηα αξρηθή δηάθξηζε δχν ελνηήησλ: ηεο αλψηεξεο θαη ηεο θαηψηεξεο ηεθηνληθήο ελφηεηαο (Papanikolaou & Panagopoulos, 1981; Mposkos, 1987; Kilias & Mountrakis, 1990). Ζ αλψηεξε ηεθηνληθή ελφηεηα ζπγθξνηείηαη απφ δηάθνξνπο ηχπνπο πεηξσκάησλ (νθζαικνγλεχζηνπο, καξκαξπγηαθνχο ζρηζηφιηζνπο θαη ακθηβνιίηεο, κε ιεπηέο ελζηξψζεηο καξκάξσλ) κεηακνξθσκέλσλ ζηελ ακθηβνιηηηθή θάζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη κηγκαηηηψλ, ελψ ε θαηψηεξε ηεθηνληθή ελφηεηα ζπγθξνηείηαη απφ πεηξψκαηα (νξζνγλεχζηνπο, ζρηζηφιηζνπο θαη νξίδνληεο καξκάξσλ) κεηακνξθσκέλα ζηελ αλψηεξε πξαζηλνζρηζηνιηζηθή θαηψηεξε ακθηβνιηηηθή θάζε, αλ θαη έρνπλ βξεζεί θαη ζε απηή ηελ ελφηεηα ελδείμεηο πςειφηεξνπ βαζκνχ κεηακφξθσζεο αιιά κφλν ζε ηνπηθφ επίπεδν (πηλ. 1.1.). Καη ζηηο δχν απηέο ελφηεηεο θαηαγξάθεηαη κηα ηειηθή θάζε αλάδξνκεο κεηακφξθσζεο. Απφ άπνςε ιηζνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ε αλψηεξε ηεθηνληθή ελφηεηα ηεο Ρνδφπεο παξνπζηάδεη νκνηφηεηεο κε ηελ εξβνκαθεδνληθή κάδα. Σφζν ζηελ αλψηεξε, φζν θαη ζηε θαηψηεξε ηεθηνληθή ελφηεηα ηεο Ρνδφπεο, αιιά θαη ζηε εξβνκαθεδνληθή κάδα, έρνπλ βξεζεί ππνιείκκαηα κεηακφξθσζεο πςειψλ πηέζεσλ (ακθηβνιηηηνκέλνη εθινγίηεο) ε νπνία θαίλεηαη φηη έδξαζε ζε πξψηκν ζηάδην θαηά ηε κεηακνξθηθή εμέιημε θάζε κηαο ελφηεηαο. Ζ ειηθία ηεο κεηακφξθσζεο πςειήο πίεζεο είλαη αβέβαηε, νπσζδήπνηε φκσο είλαη πξν-εσθαηληθή. Οη κεηακνξθψζεηο πνπ αθνινχζεζαλ ζηελ ακθηβνιηηηθή θαη πξαζηλνζρηζηνιηζηθή θάζε ζεσξνχληαη φηη απνηππψζεθαλ, φζνλ αθνξά ηηο Ρνδνπηθέο ελφηεηεο, θαηά ην Σξηηνγελέο, ελψ ε πξψηε απνηππψζεθε πηζαλφηαηα θαηά ην Ζψθαηλν. Ζ αλψηεξε ηεθηνληθή ελφηεηα ζεσξείηαη επσζεκέλε πξνο ηα ΝΓ επί ηεο θαηψηεξεο ελφηεηαο, θαηά κήθνο κηαο ζχλζεηεο ηεθηνληθήο γξακκήο δηεχζπλζεο ΒΑ-ΝΓ. 2

6 Πίλαθαο 1.1. ηξσκαηνγξαθηθή αθνινπζία αλώηεξεο θαη θαηώηεξεο ηεθηνληθήο ελόηεηαο ηεο κάδαο ηεο Ρνδόπεο. ΔΗΡΑ ΛΗΘΟΛΟΓΗΚΟΗ ΥΖΜΑΣΗΜΟΗ ΠΔΡΗΟΥΖ εηξά Ζ: ησλ ζρηζηνιίζσλ θαη καξκάξσλ Δλαιιαγέο ακθηβνιηηψλ, καξκαξπγηαθψλ ζρηζηνιίζσλ θαη καξκάξσλ. Νέζηνπ εηξά G: ησλ καξκαξπγηαθψλ ζρηζηφιηζσλ εηξά F: ησλ καξκάξσλ εηξά E: ησλ γλεπζίσλ ηεο βάζεο Μαξκαξπγηαθνί ζρηζηφιηζνη θαη ακθηβνιίηεο, πνπ κεηαπίπηνπλ ζε γλεχζηνπο Βνξεηναλαηνιηθή φρζε ηνπ πνηακνχ Νέζηνπ (Νενρψξην) Μάξκαξα κε ελζηξψζεηο ζηπνιίλσλ θαη καξκαξπγηαθψλ ζρηζηφιηζσλ. Μεηαμχ ηξπκψλα θαη Νέζηνπ. Mu-, Bi-, Mu & Bi-γλεχζηνη (θαηψηεξε βαζκίδα), καξκαξπγηαθνί ζρηζηφιηζνη (κέζε βαζκίδα), ακθηβνιίηεο, ακθηβνιηηηθνί ζρηζηφιηζνη, θεξνζηηιβηθνί ζρηζηφιηζνη, ρισξηηηθνί γλεχζηνη θαη κάξκαξα (αλψηεξε βαζκίδα). Γπηηθή Ρνδφπε (Αλαηνιηθά ηνπ πνηακνχ ηξπκψλα) Δηθ Γεσγξαθηθόο Υάξηεο ηεο Διιάδαο(Google Earth) θαη ε κάδα ηεο Ρνδόπεο. Σα ηειεπηαία ρξφληα αξθεηνί κειεηεηέο ζεσξνχλ φηη ε Ρνδφπε, θαη εηδηθφηεξα ην δπηηθφ κέξνο απηήο, απνηειεί ηππηθή πεξίπησζε ελφο ζπκπιέγκαηνο κεηακνξθηθνχ ππξήλα (core complex), φπσο απηά πνπ έρνπλ πεξηγξαθεί ζην Basin and Range Province ησλ λνηηνδπηηθψλ Ζ.Π.Α.. Με βάζε ηε ζεψξεζε απηή, ε θαηψηεξε ηεθηνληθή ελφηεηα ζηε Ρνδφπε απνθαιχπηεηαη ζηελ επηθάλεηα εμαηηίαο ηεο ηεθηνληθήο απνκάθξπλζεο ηνπ θαιχκκαηνο ηεο κε ηελ βνήζεηα θαλνληθψλ ξεγκάησλ ρακειήο θιίζεο ή ξεγκάησλ απνθφιιεζεο (detachment faults). Ζ 3

7 ηεθηνληθή απηή απνθάιπςε έγηλε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ κεηά-νξνγελεηηθψλ εθηαηηθψλ θηλήζεσλ δηεχζπλζεο ΒΑ-ΝΓ πνπ ίζσο ελεξγνχζαλ ήδε απφ ην κέζν Οιηγφθαηλν, ή κεηά ην Καηψηεξν Μεηφθαηλν. Αο ζεκεησζεί φηη κε ηελ ζεψξεζε απηή ε εξβνκαθεδνληθή καδα απφ ελφηεηα αλεμάξηεηε πξνο ηε Ρνδφπε, φπσο γεληθά ζεσξείηαη, ζα πξέπεη κάιινλ λα εληαρζεί ζε απηή, κεηά ηελ αλαγλψξηζε ηεο "γξακκήο ηνπ ηξπκψλα" σο ίρλνο κάιινλ ελφο θαλνληθνχ-ρακειήο θιίζεο ξήγκαηνο απνθφιιεζεο, παξά σο ίρλνπο κηαο επψζεζεο. Ζ εξβνκαθεδνληθή ινηπφλ κάδα θαηά απηή ηελ ζεψξεζε απνηειεί ηκήκα ηνπ αξρηθνχ θαιχκκαηνο ηεο ελφηεηαο ηνπ Παγγαίνπ. Σν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ησλ core complexes είλαη ε παξνπζία ελφο ξήγκαηνο απνθφιιεζεο (detachment fault), ελφο δειαδή θαλνληθνχ, ρακειήο θιίζεο (ζπλήζσο κηθξφηεξεο απν 30 ), ξήγκαηνο, πνπ δηαρσξίδεη ηηο πάλσ απφ απηφ θηλνχκελεο εχζξαπζηεο (brittle) κάδεο πεηξσκάησλ, απφ ηα θάησ εθηεηλφκελα θαη παξακνξθσκέλα πιαζηηθά (ductile) κεηακνξθσκέλα θαη ππξηγελή πεηξψκαηα. ηε πεξίπησζε ηνπ Ρνδνπηθνχ ζπκπιέγκαηνο κεηακνξθηθνχ ππξήλα ην ξήγκα απνθφιιεζεο είλαη απηφ ηνπ ηξπκψλα, ηνπ νπνίνπ ην ίρλνο έρεη ραξαθηεξηζηεί παιαηφηεξα σο "γξακκή ηνπ ηξπκψλα". Σν ππεξθείκελν ηνπ ξήγκαηνο απηνχ είλαη ε εξβνκαθεδνληθή κάδα, ελψ ην ππνθείκελν είλαη ε ελφηεηα Παγγαίνπ, πνπ αλ ηα δηαρσξίζνπκε ζε πιάθεο ηφηε ε εξβνκαθεδνληθε είλαη ε "αλψηεξε πιάθα" (upper plate), ελψ ε ελφηεηα Παγγαίνπ ε "θαηψηεξε πιαθα" (lower plate) ηνπ Ρνδνπηθνχ core complex. Ζ δεκηνπξγία θαη ε θίλεζε ζην ξήγκα απνθφιιεζεο ηνπ ηξπκψλα άξρηζε πηζαλά ζην Μέζν Μεηφθαηλν θαη ζπλερίζηεθε κέρξη ην Πιεηφθαηλν. Σν ξήγκα απηφ ηέκλεη παιαηφηεξεο ηεθηνληθέο δνκέο. ηελ ελνηεηα Παγγαίνπ ζπγθεθξηκέλα ηέκλεη ηελ πξψηκν-κεηνθαηληθήο ειηθίαο δψλε νιηζζηζεο ηνπ πκβφινπ, ε νπνία παξακνξθψλεη ηνλ ειηθίαο πεξίπνπ 22Μa γξαλνδηνξίηε ηνπ πκβφινπ. ε απηή ηε δψλε νιίζζεζεο θπξηαξρεί ε ζπληζηψζα ηεο νκναμνληθήο πιάηπλζεο. Σελ Ρνδνπηθή κάδα δηαηξέρνπλ δπν θπξίσο ζπζηήκαηα ξεγκάησλ έλα δηεχζπλζεο ΒΑ-ΝΓ (π.ρ. ην ξήγκα Καβάιαο-Ξάλζεο-Κνκνηελήο) θαη έλα δηεχζπλζεο ΒΓ-ΝΑ. Σν ηειεπηαίν ζχζηεκα ζρεηίδεηαη κε ηε δηάλνημε ησλ θχξησλ ιεθαλψλ ζην Μαθεδνληθφ ρψξν (ιεθάλεο ηξπκψλα, Γξάκαο, Πξίλνπ θ.ι.π.). Ζ δξάζε ησλ ξεγκάησλ απηψλ θαίλεηαη φηη έπαημε θάπνην ξφιν ζηε ηνπνζέηεζε ησλ ηξηηνγελψλ πινπηψλησλ ζσκάησλ (π.ρ. Ξάλζεο, πκβφινπ θ.ι.π.) ΡΖΓΜΑ ΚΑΒΑΛΑ-ΞΑΝΘΖ-ΚΟΜΟΣΖΝΖ Έλα απφ ηα κεγαιχηεξα ξήγκαηα ζηελ πεξηνρή ηνπ Β.Αηγαίνπ είλαη ην ξήγκα Καβάιαο- Ξάλζεο-Κνκνηελήο. Απηφ εθηείλεηαη απφ ηε θνηιάδα ηνπ ηξπκψλα (ζηα ΝΓ) κέρξη ηνλ Έβξν θαη ηηο Νενγελείο ιεθάλεο ηεο Α.Θξάθεο (πξνο ηα ΒΑ). Σν ξήγκα Καβάιαο-Ξάλζεο-Κνκνηελήο εθηείλεηαη πξνο Γπηηθά ηνπιάρηζηνλ 25km Γπηηθά ηεο Καβάιαο θαη πξνο Αλαηνιάο κέρξη ηα Διιελνβνπιγαξηθά ζχλνξα (εηθ. 1.2.). Ζ κεηανξνγελεηηθή εμέιημε ηεο κάδαο ηεο Ρνδφπεο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ χπαξμε κηαο δψλεο ξήγκαηνο κήθνπο 120km (ξήγκα Καβάιαο Ξάλζεο-Κνκνηελήο) πνπ ηελ ηέκλεη ζρεδφλ φιε θαηά κήθνο. Ζ δψλε ησλ ξεγκάησλ έρεη πιάηνο m θαη εκθαλίδεηαη ηκεκαηνπνηεκέλα πεξηιακβάλνληαο κηθξφηεξα θαλνληθά ξήγκαηα κέζνπ κήθνπο πεξίπνπ 5km. 4

8 Δηθ Γεσινγηθόο Υάξηεο ηεο Ρνδνπηθήο δώλεο κε γεσινγηθέο ηνκέο επί ησλ ξεγκάησλ(ηγμδ, Γεσινγηθόο Υάξηεο Διιάδνο 1: , Lalechos & Savoyat, 1977; Martin, 1987 and Abem, 1967) Ζ επζχγξακκε απηή δψλε απνηππψλεη έλα ξήγκα νξηδφληηαο κεηαηφπηζεο ηνπ Κ.Κξεηηδηθνχ ή ηεο αξρήο ηνπ Σξηηνγελνχο πνπ ρψξηδε ηε κάδα ηεο Ρνδφπεο απφ ηε πεξηξνδνπηθή δψλε θαη ζπλφξεπε κε ην θιχζρε ησλ εσθαηληθψλ ιεθαλψλ. Ο πινπησλίηεο ηεο Καβάιαο κάιινλ δηείζδπζε θαη κεηακνξθψζεθε ζ απηή ηε δψλε ησλ ξεγκάησλ. Οη Maltezou & Brooks (1989) θαη νη Tsokas et al (1995) απέδεημαλ κε γεσθπζηθά δεδνκέλα νηη ππάξρνπλ πνιινί πινπησληθνί ιαθθφιηζνη θάησ απφ ηηο ηεηαξηνγελείο ιεθάλεο εθειθπζκνχ θαη φηη πξέπεη λα ππάξρεη γελεηηθή ζχλδεζε αλάκεζα ζηε ηεθηνληθή ηεο έθηαζεο θαη ηεο ηνπνζέηεζεο ησλ πινπησληηψλ. Οη επηθαλεηαθέο εκθαλίζεηο ησλ πινπησληηψλ ζε ηέηνηεο πεξηνρέο έθηαζεο κπνξεί λα είλαη ζπλέπεηα κηαο ηνπηθήο αλχςσζεο. Μηθξφηεξα ξήγκαηα πνπ θαίλνληαη ζηελ χπαηζξν έρνπλ δηεπζχλζεηο ζρεδφλ παξάιιειεο κε απηέο ησλ θχξησλ ξεγκάησλ ηεο πεξηνρήο. 5

9 1.3. ΓΔΩΦΤΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ Ο Boccaletti ήηαλ ν πξψηνο πνπ εξκήλεπζε ηελ αζβεζηναιθαιηθή εθαηζηεηφηεηα ηεο Ρνδνπηθήο Μαδαο θαη ηελ ζπλέδεζε κε έλα παιηφ θαη ελεξγφ επεηξσηηθφ πεξηζψξην πνπ πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε πνιιψλ παξάιιεισλ δσλψλ θαηαβχζηζεο. Καηά ηνλ Παπαδάρν (1976) ζηελ πεξηνρή ηνπ Β.Αηγαίνπ βξίζθεηαη απφ ην Σξηηνγελέο ζε εμέιημε κηα ιηζνζθαηξηθή βχζηζε. Ο Spakman, κε βάζε δεδνκέλα ζεηζκηθήο ηνκνγξαθίαο, ζπδεηά ηελ βχζηζε θάησ απφ ηελ Eπξαζία, ζε ζρέζε κε ηελ Μεζνδσηθή Σεζχ, θαη θαηαιήγεη φηη νη πςειέο ζεηζκηθέο ηαρχηεηεο νθείινληαη ζε ππνιείκκαηα κηαο παιαηνβχζηζεο θάησ απφ ηελ Βαιθαληθή ρεξζφλεζν. Ο Παπαδάρνο(1994) πξνζδηφξηζε κία ρακειήο ηαρχηεηαο πεξηνρή ζην εζσηεξηθφ ηκήκα ηνπ Διιαδηθνχ ρψξνπ πάλσ απφ ηελ ππνβπζηζκέλε ιηζφζθαηξα ηνπ Β.Αηγαίνπ. Ζ πεξηνρή απηή επεθηείλεηαη πεξηζζφηεξν πξνο ηα βνξεηαλαηνιηθά απ φηη ε ζεκεξηλή βχζηζε, φπσο απηφ θαίλεηαη απφ ηνπο ζεηζκνχο ελδηάκεζνπ βάζνπο. Απηφ πηζαλφλ λα δείρλεη φηη ε βχζηζε κεηαλαζηεχεη βαζκηαία απφ ην Β.Αηγαίν ζηελ ζεκεξηλή ηνπ ζέζε, πηζαλφλ απφ ην Ζψθαηλν, θαη φηη νη αλσκαιίεο πνπ θαίλνληαη ζηηο ηαρχηεηεο απνηεινχλ «ζεκάδηα» απηήο ηεο κεηαλάζηεπζεο. Οη παξαηεξήζεηο απηέο ζε ζπλδπαζκφ κε άιιεο γεσθπζηθέο εξγαζίεο δείρλνπ φηη είλαη πηζαλή ε χπαξμε κηαο παιηάο ππνβχζηζεο πνπ έιαβε ρψξα ζην Β.Αηγαίν. Ζ πεξηνρή φπνπ νη ηαρχηεηεο ησλ ζεηζκηθψλ θπκάησλ είλαη κηθξεο βξίζθεηαη παξάιιεια κε ηελ ηάθξν ηνπ Β.Αηγαίνπ. Σν πξνηεηλφκελν γεσθπζηθφ κνληέιν ηεο πεξηνρήο ηνπ Β.Αηγαίνπ κνηάδεη κε απηφ ηνπ Ν.Αηγαίνπ φπνπ ν θινηφο είλαη ιεπηφο (<25km) θαη ε ξνή ζεξκφηεηαο έρεη ηνπηθφ κέγηζην mW/m². Κάπνηεο άιιεο γεσθπζηθέο εξγαζίεο αλαθέξνπλ ηελ χπαξμε κηαο δνκήο κε πςειέο ηαρχηεηεο θάησ απφ ηελ δπηηθή Ρνδφπε θαη αλαθέξνπλ ραξαθηεξηζηηθά φηη ν καλδχαο, πνπ παξνπζηάδεη πςειέο ηαρχηεηεο, πξέπεη λα έρεη ξίδεο ζε βάζνο κεγαιχηεξν απφ 250km. Ζ κάδα ηεο Ρνδφπεο ζεσξείηαη φηη δελ απνηειεί ζηαζεξή κηθξνήπεηξν αιιά είλαη θηλεηφ ηκήκα ηνπ Αιπηθνχ νξνγελνχο. Ο ρψξνο ηνπ Β.Αηγαίνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ Νενγελείο ηδεκαηνγελείο ιεθάλεο (Κνκνηελήο-Ξάλζεο, Φηιίππσλ-Νέζηνπ θ.ά.) φπνπ ην ξήγκα Καβάιαο- Ξάλζεο-Κνκνηελήο ή ηα παξάιιεια κε απηφ ξήγκαηα ειέγρνπλ ηελ γεσκεηξία απηψλ ησλ ιεθαλψλ θαη βνήζεζαλ ζηελ άλνδν ησλ καγκάησλ. Απηέο νη ιεθάλεο δεκηνπξγήζεθαλ απφ εθειθπζηηθφ πεδίν ηάζεσλ πνπ επηθξαηεί απφ ην Μεηφθαηλν κέρξη θαη ζήκεξα ΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΖ ΜΑΕΑ ΣΖ ΡΟΓΟΠΖ Με βάζε ηηο εξγαζίεο δηαθφξσλ κειεηεηψλ (Καηζηθάηζνπ, 1992) πνπ έγηλαλ ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο κάδαο ηεο Ρνδφπεο γηα ηελ ηεθηνληθή ηεο εμέιημε πξνέθπςε ην ζπκπέξαζκα φηη ζ απηελ έιαβαλ ρψξα ηέζζεξηο ηεθηνληθέο θάζεηο: i) Ζ πξψηε θάζε έρεη πξνθαιέζεη ηζνθιηλείο, ζπλκεηακνξθηθέο πηπρέο, κε δηεχζπλζε αμφλσλ Β-Ν. Ζ ειηθία ηεο θάζεο απηήο είλαη κάιινλ παιαηνδσηθή θαη έρεη πξνθαιέζεη ηελ πξψηε θχξηα κεηακφξθσζε ησλ πεηξσκάησλ ηεο κάδαο απηήο. ii) Ζ δεχηεξε θάζε έρεη δψζεη πηπρέο, κε δηεχζπλζε αμφλσλ ΒΑ-ΝΓ εψο ΑΒΑ-ΓΝΓ, πνπ ζπλνδεχνληαη απφ κηα πνιχ εκθαλή γξάκκσζε, ε νπνία έρεη πξνέιζεη απφ ηελ ηνκή ηεο θχιισζεο ησλ πεηξσκάησλ ηεο πξψηεο θάζεο κε ηελ ζρηζηφηεηα πνπ έρεη πξνθαιέζεη ε θάζε απηή. Οη δνκέο ηεο θάζεο απηήο θπξηαξρνχλ ζηα πεηξψκαηα ηεο Ρνδφπεο θαη νη πεξηζζφηεξνη πινπησλίηεο είλαη πξνζαλαηνιηζκέλνη κε ηελ δηεχζπλζε ησλ αμφλσλ ησλ δνκψλ πνπ απηή έρεη πξνθαιέζεη. Ζ ειηθία ηεο θάζεο απηήο είλαη κάιινλ Ζσθαηληθή-Οιηγνθαηληθή ή αλαθέξεηαη θαη σο Ηνπξαζηθή-Κ.Κξεηηδηθή. iii) Ζ ηξίηε θάζε έρεη δψζεη πηπρέο αλνηθηέο κε δηεχζπλζε αμφλσλ ΒΓ-ΝΑ θαη πηζηεχεηαη φηη είλαη ειηθίαο ηνπ Σξηηνγελνχο, ίζσο θαη ηνπ Οιηγνθαίλνπ. Πνιιέο εθηππεχζεηο θαη κηθξήο έθηαζεο επσζήζεηο πνπ παξαηεξνχληαη ζηελ κάδα ηεο Ρνδφπεο νθείινληαη ζηελ θαζε απηή. 6

10 Δπίζεο, ζηελ θάζε απηή νθείιεηαη, κάιινλ, ε κεγαιχηεξε εθίππεπζε πνπ εκθαλίδεηαη ζην ειιεληθφ ηκήκα ηεο Ρνδφπεο. iv) Ζ ηέηαξηε θάζε ραξαθηεξίδεηαη απφ αλνηθηά αληίθιηλα θαη ζχγθιηλα (κε κήθνο θχκαηνο πεξίπνπ 500m.). Ζ θάζε απηή αλαπηχζζεηαη θπξίσο ζηα ηδεκαηνγελή πεηξψκαηα ηεο ιεθάλεο Ξάλζεο-Κνκνηελήο Ο ΜΑΓΜΑΣΗΜΟ ΣΖ ΜΑΕΑ ΣΖ ΡΟΓΟΠΖ ηελ κάδα ηεο Ρνδφπεο θαη γεληθφηεξα ζην επξχηεξν ρψξν ηνπ Βνξείνπ Αηγαίνπ έρεη εθδήισζεί έληνλνο καγκαηηζκφο, ηφζν κε κνξθή εθαηζηηηψλ φζν θαη κε κνξθή πινπησληηψλ.(εηθ. 1.4.) Α) Ζθαηζηίηεο: Ζ εθαηζηεηαθή δξαζηεξηφηεηα ζηε κάδα ηεο Ρνδφπεο εθδειψζεθε θπξίσο θαηά ην Σξηηνγελέο θαη είλαη αζβεζηναιθαιηθνχ ραξαθηήξα. Απφ κειέηεο ησλ εθαηζηηηψλ ηεο πεξηνρήο απηήο, κε βάζε γεσρεκηθά θαη νξπθηνινγηθά θξηηήξηα, δηαππζηψζεθε ε χπαξμε κηαο πιήξνπο αζβεζηναιθαιηθήο ζεηξάο. Β) Πινπησλίηεο: Ο πινπησληζκφο ηεο κάδαο ηεο Ρνδφπεο είλαη αξθεηά έληνλνο θαη παξνπζηάδεη φια ηα ηππηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πεξηνρψλ ελεξγψλ επεηξσηηθψλ πεξηζσξίσλ θαηά ηελ ζχγθξνπζε επεηξσηηθψλ ιηζνζθαηξηθψλ πιαθψλ. Οη γξαληηηθέο δηεηζδχζεηο έρνπλ ρσξηζηεί ζε πξν-, ζπλ- θαη κεηα- ηεθηνληθέο, ζε ζρέζε κε ηελ Αιπηθή Οξνγέλεζε. Ζ πην γλσζηή ζηελ πεξηνρή γξαλνδηνξηηηθή δηείζδπζε ηεο Ξάλζεο αλήθεη ζηηο κεηαηεθηνληθέο δηεηζδχζεηο (Meyer, 1968). Γεσρξνλνινγήζεηο κε ηελ κέζνδν K-Ar έδσζαλ Οιηγνθαηληθέο ειηθίεο δηείζδπζεο (30 my, Kronberg, 1971) Δηθ Γεσινγηθόο Υάξηεο ηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Γπηηθήο Θξάθεο. (Καηα Γ.Μπίηζην θ.ά. 1981, κε νξηζκέλεο ηξνπνπνηήζεεηο ηνπ Κ.Κπξηαθνπνύινπ,1987) 7

11 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΤΣΖΜΑ ΛΔΚΑΝΩΝ ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ. ΓΔΩΛΟΓΗΚΖ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΗΕΖΜΑΣΟΓΔΝΖ ΔΞΔΛΗΞΖ Σα ηδεκαηνγελή πεηξψκαηα ηεο ππφ κειέηε πεξηνρήο αλήθνπλ ζε έλα επξχηεξν ζχζηεκα ιεθαλψλ πνπ αλαπηχζεηαη ζηε πεξηνρή ηνπ Β.Αηγαίνπ, απν ηελ Μεζνειιεληθή αχιαθα έσο ηελ ιεθάλε Πξίλνπ-Καβάιαο. Σν ζχζηεκα απηψλ ησλ ιεθαλψλ δηαζρίδεη ην θνξκφ ησλ Διιελίδσλ νξνζεηξψλ απφ ηελ Τπνπειαγνληθή δψλε έσο ηελ δψλε Ρνδφπεο θαη εμαπιψλεηαη αθφκα αλαηνιηθφηεξα θαη απφ ην Δπξσπατθν ηκήκα ηεο Σνπξθία. Ζ πεξηνρή εξγαζίαο βξίζθεηαη ζην κέζν κηαο επξχηεξεο ιεθάλεο, ε νπνία αλαπηχζζεηαη ηφζν ζε μεξά φζν θαη ζηε ζάιαζζα θαη ζα νλνκάδεηαη ζηελ ζπλέρεηα ιεθάλε Πξίλνπ-Καβάιαο- Κνκνηελήο (ιπκκ). Πξνο Βνξξά ε ιεθάλε ΠΚΚ πεξηνξίδεηαη απφ ην ξήγκα Καβάιαο-Ξάλζεο-Κνκνηελεο. Ζ ιεθάλε απηή αλαπηχζζεηαη λφηηα ηνπ ξήγκαηνο θαη ρσξίδεηαη ζε ηξεηο επηκέξνπο ιεθάλεο κε ξήγκαηα εγθάξζηα ζηνλ επηκήθε άμνλα απηήο. Οη ιεθάλεο απηέο θαίλνληαη ζηελ Δηθ θαη είλαη νη εμήο : α) Λεθάλε Πξίλνπ-Καβάιαο, β) Λεθάλε Αλ.Θάζνπ-Νέζηνπ θαη γ) Λεθάλε Ξάλζεο-Κνκνηελήο ε νπνία ζα ζπκβνιίδεηαη ζηε ζπλέρεηα σο ΞΚ. Δηθ Ζ ιεθάλε Πξίλνπ-Καβάιαο-Κνκνηελήο κε ηηο ππνδηαηξέζεηο ηεο ζε επηκέξνπο ιεθάλεο. Οη κεγάιεο καύξεο βνύιεο δείρλνπλ ζέζεηο βαζεηώλ γεσηξήζεσλ (Pollak, 1979). 8

12 Σν φξην κεηαμχ ησλ ιεθαλψλ Πξίλνπ-Καβάιαο θαη Αλ.Θάζνπ-Νέζηνπ είλαη έλα ΒΓ-ΝΑ δηεπζχλζεσο ξήγκα ελψ ην δπηηθφ φξην ηεο ιεθάλεο Πξίλνπ-Καβάιαο είλαη ην θέξαο Νφηηα ηεο Καβάιαο. (South Kavala Ridge). Σν φξην κεηαμχ ησλ ιεθαλσλ Αλ.Θάζνπ-Νέζηνπ θαη Ξάλζεο-Κνκνηελήο είλαη ην θέξαο Αβδήξσλ. Ζ πεξηνρή εξγαζίαο εθηείλεηαη λφηηα απφ ην ξήγκα Ξάλζεο-Κνκνηελεο θαη αλαηνιηθά θαη δπηηθά ηνπ θέξαηνο ησλ Αβδήξσλ. ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ε ιεθάλε ΠΚΚ πεξηνξίδεηαη απφ ΒΑ θαη ΒΓ πεξηζψξηα ζχκθσλα κε ηηο γεληθέο δηεπζχλζεηο αλάπηπμεο ησλ ιεθαλψλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή (Doutsos & Ferentinos, 1984). ηελ επξχηεξε ιεθάλε ΠΚΚ ην παιαηφηεξν ηκήκα είλαη απηφ ηεο ιεθάλεο ΞΚ κε ηδήκαηα ηνπ Ζσθαίλνπ-Οιηγνθαίλνπ (ζε επηθαλεηαθέο εκθαλίζεηο) αιιά θαη Μεηνθαίλνπ (ρσξίο επηθαλεηαθέο εκθαλίζεηο, ζηνηρεία γεσηξήζεσλ). Πξνο ηα ΝΓ ζηηο ιεθάλεο Πξίλνπ-Καβάιαο θαη Αλ.Θάζνπ-Νεζηνπ απνπζηάδνπλ ηα ηδήκαηα ηνπ Ζσθαίλνπ-Οιηγνθαίλνπ γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη ηελ λεφηεξε ειηθία ηνπ ηκήκαηνο απηνχ (Pollak 1979, Proedrou 1979). ηηο ιεθάλεο Πξίλνπ-Καβάιαο θαη Αλ.Θάζνπ-Νεζηνπ ην Μεηφθαηλν απνθηά πνιχ κεγάιν πάρνο, ππεξβαίλνληαο θαηά πνιχ ην πάρνο ηνπ Μεηνθαίλνπ πνπ δηαηξήζεθε θαηά ηελ γεψηξεζε Κνκνηελή 1 ζηε ιεθάλε ΞΚ. Αλάινγα εμειίζζνληαη θαη ηα πάρε ησλ ηδεκάησλ ηνπ Πιεηνθαίλνπ θαη ηνπ Πιεηζηνθαίλνπ. (Πίλαθαο 2.1.) Ζιηθία Λεθάλεο Πίλαθαο 2.1. Πξίλνπ- Καβάιαο Αλ. Θάζνπ- Νέζηνπ Ξάλζεο- Κνκνηελήο Πιεηφθαηλν- 2700m 953m 368m Πιεηζηφθαηλν Μεηφθαηλν 2900m 2983m 788m Κ. Οιηγνθαίλν 364m Αλ. Ζψθαηλν 183m Οη ζπζρεηηζκνί ησλ επηκέξνπο ιεθαλψλ δείρλνπλ φηη ε ηδεκαηνγέλεζε είλαη ηαρχηεξε ζηα ΝΓ ηκήκαηα ηεο ιεθάλεο απφ ηελ πεξίνδν ηνπ Μεηφθαηλνπ εψο ζήκεξα. χκθσλα κε ηηο εξγαζίεο δηαθφξσλ κειεηεηψλ ηα πεξηβάιινληα απφζεζεο ζηελ ιεθάλε Πξίλνπ-Καβάιαο έρνπλ ψο εμήο: ηα θεληξηθά ηκήκαηα θαηά ην Πιεην-Πιεηζηφθαηλν απνηίζνληαη ηδήκαηα ζε ιηκλνζαιάζζηα πεξηβάιινληα ή ζε πεξηβάιινληα ξερήο ζάιαζζαο. ηα λφηηα ηκήκαηα ηεο ιεθάλεο θαηά ην Αλ.Πιεηφθαηλν θαη ην Μεηφθαηλν απνηίζνληαη ηδήκαηα βαζείαο ζάιαζζαο ελψ ηελ ίδηα πεξίνδν ζην βφξεην ηκήκα επηθξαηνχλ δειηατθέο απνζέζεηο. ην φξην Μεηνθαίλνπ-Πιεηνθαίλνπ ε θξίζε ηνπ Μεζζελίνπ πνπ έιαβε ρψξα ζε εθηεηακέλεο πεξηνρέο ηεο Μεζνγείνπ επεξεάδεη θαη ηελ ιεθάλε Πξίλνπ-Καβάιαο κε απνηέιεζκα λα απνηεζνχλ εβαπνξίηεο. ηελ ιεθάλε Αλ.Θάζνπ-Νέζηνπ ε ηδεκαηνγέλεζε παξνπζηάδεη κηα ζπλερή αιιαγή πεξηβαιιφλησλ απφζεζεο απφ ιηκλαίν θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ Μεηνθαίλνπ ζε δειηατθφ ηελ πεξίνδν ηνπ Πιεηνθαίλνπ θαη ζε ζαιάζζην ηελ πεξίνδν ηνπ Πιεηζηνθαίλνπ. ηελ ιεθάλε Ξάλζεο-Κνκνηελήο αλαπηχζνληαη ζαιάζζηεο απνζέζεηο θαζψο θαη πθαινγφλνη αζβεζηφιηζνη ζηα ΝΓ θαη ΒΓ πεξηζψξηα ηεο ιεθάλεο. 9

13 Ζ γεληθή παιαηνγεσγξαθηθή εμέιημε ησλ ιεθαλψλ ηνπ Β.Αηγαίνπ ηελ πεξίνδν ηνπ Ζσθαίλνπ- Οιηγνθαίλνπ θαη ηνπ Μεηνθαίλνπ θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 2.2. Δηθ Παιαηνγεσγξαθηθή εμέιημε ησλ ιεθαλώλ ηνπ βνξείνπ Αηγαίνπ θαηά ην Α) Ζώθαηλν θαη Β) θαηά ην Μεηόθαηλν. Οη απνζέζεηο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη ζαιάζζηεο. Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζηελ πεξηνρή εξγαζίαο έρεη ην γεγνλφο φηη έρνπκε εθηεηακέλεο εκθαλίζεηο Ζσθαηληθψλ πεηξσκάησλ. Ζ ηεθηνληθή εμέιημε ηεο ιεθάλεο Ξάλζεο-Καβάιαο πεξηγξάθεηαη κε βάζε ηελ ζπιινγή ξεγκάησλ ηα νπνία αλαιχζεθαλ θηλεκαηηθά παξάιιεια κε ηελ κειέηε ηεο πηχρσζεο πνπ παξαηεξήζεθε ζηελ πεξηνρή. Δπίζεο έγηλε ζπζρεηηζκφο κεηαμχ πηπρψλ θαη ξεγκάησλ. Ζ εμέιημε ηεο ιεθάλεο Ξάλζεο-Καβάιαο ρψξηδεηαη ζηελ ζπλέρεηα ζε Μεηνθαηληθή θαη κεηα- Μεηνθαηληθή. Ο δηαρσξηζκφο απηφο βαζίδεηαη ζηελ εθαηζηεηφηεηα πνπ δηαξθεί 10my απφ ηελ πεξίνδν ηνπ Κ.Οιηγνθαίλνπ κέρξη ηα φξηα ηνπ Οιηγνθαίλνπ-Μεηνθαίλνπ. ηελ δηάξθεηα ηεο πξν-μεηνθαηληθήο εμέιημεο ε πεξηνρή ρσξίδεηαη απφ άπνςεο ηδεκαηνγέλεζεο ζε δχν ππνπεξηνρέο, ηελ βφξεηα θαη ηελ λφηηα. Ζ βφξεηα ππνπεξηνρή εθηείλεηαη βφξεηα ηεο λνεηήο γξακκήο Ξάλζεο-νπλίνπ θαη ε λφηηα ππνπεξηνρή ζηα λφηηα ηεο λνεηήο απηήο γξακκήο. Ο δηαρσξηζκφο απηφο παχεη λα ηζρχεη θαηα ηελ δηάξθεηα ηεο κέηα-μεηνθαηληθεο εμέιημεο. ηελ πεξίνδν απηή ηα ηδήκαηα πνπ απνηίζνληαη ζπλαληηψληαη κφλν ζηελ λφηηα ππνπεξηνρή φπσο απηή νξίζζεθε πξνεγνπκέλσο ΠΡΟΜΔΗΟΚΑΗΝΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ - ΗΕΖΜΑΣΟΓΔΝΖ ΔΞΔΛΗΞΖ Ζ ηδεκαηνγέλεζε ζηελ πεξηνρή εξγαζίαο αξρίδεη θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ Αλ.Ζσθαίλνπ. Απφ ηελ πεξίνδν απηή ε ιεθάλε δέρεηαη θιαζηηθά ηδήκαηα (θξνθαινπαγή, ςακκίηεο, αξθφδεο θαη πειίηεο) αιιά θαη ρεκηθά ηδήκαηα (βηνγελείο αζβεζηφιηζνπο).(εηθ. 2.3.) ηελ βφξεηα ππνπεξηνρή επηθξαηνπλ πειίηεο θαη ςακκίηεο κε κηθξέο παξεκβνιέο θξνθαινπαγψλ θαη πάγθσλ αζβεζηνιίζσλ. Ζ ειηθία απηψλ ησλ ηδεκάησλ ζεσξείηαη απφ ην Αλ. Παιαηνγελέο (Κνπθνπβέιαο, 1989). ηα θαηψηεξα κέιε ηεο ζεηξάο επηθξαηνχλ νη ςακκίηεο ζε ελαιιαγή κε πειίηεο. Σα πάρε ησλ ζηξσκάησλ ησλ ςακκηηψλ θπκαίλνληαη απφ 10cm εψο 5m ελψ ηα πάρε ησλ πειηηψλ απφ 10-20cm. ηα αλψηεξα κέιε ηεο ζεηξάο επηθξαηνχλ νη ςακκίηεο ελψ νη πειίηεο παξεκβάινληαη ζαλ ιεπηά ζηξψκαηα. Σα πάρε ησλ ζηξσκάησλ ησλ ςακκηηψλ θπκαίλνληαη απφ 1-2m ελψ ην πάρνο ησλ ζηξσκάησλ ησλ πειηηψλ δελ ππεξβαίλεη ηα 10cm. χκθσλα κε απηά πνπ πεξηγξάθεθαλ πην πάλσ ε αλψηεξε ζεηξά κπνξεί λα ραξαθηεξηζζεί ζαλ θιχζρεο ν νπνηφο παξνπζηάδεη κία πξνο ηα πάλσ αχμεζε ηνπ θνθθνκεηξηθνχ κεγέζνπο. Μέζα 10

14 ζηνλ θιχζρε απηφ παξαηεξήζεθαλ πηπρέο ιφγσ βαξχηεηαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηδεκαηνγέλεζεο πνπ ππνδεηθλχνπλ έλα δηαηαξαγκέλν πεξηβάιινλ ηδεκαηνγέλεζεο. ην ράξηε θαίλεηαη φηη νη απνζέζεηο ηνπ θιχζρε πεξηνξίδνληαη ζε επηθαλεηαθή εκθάληζε κφλν βφξεηα ηνπ ρσξηνχ νχλην. Οη απνζέζεηο απηέο ηνπ θιχζρε λφηηα ηνπ ρσξηνχ νχλην εληνπίδνληαη κφλν ζε ζε πδξνγεσηξήζεηο ιφγσ ηεο κεηαηφπηζεο ηνπο απφ ην ξήγκα Ξάλζεο Κνκνηελήο. Ζ κεηαηφπηζε ηνπ θιχζρε ζην ζεκείν απηφ πνπ είλαη ν ξεμηγελήο πξφπνδαο ησλ βνπλψλ είλαη ηνπιάρηζην 375m. (γεσινγηθή ηνκή ΒΒ ) πγθεθξηκέλα ε γεψηξεζε θνληά ζην νχλην δηαπέξαζε ζηξψκαηα θιχζρε γηα 275m ρσξίο λα ζπλαληήζεη ην ππφβαζξν. Βφξεηα ηνπ ξήγκαηνο ζηελ ίδηα πεξηνρή εκθαλίδεηαη ην ππφβαζξν ζε πςφκεηξν 100m γεγνλφο πνπ πξνυπνζέηεη έλα ειάρηζην άικα 375m. ηελ λφηηα ππνπεξηνρή επηθξαηνχλ νη αδξνκεξείο απνζέζεηο θξνθαινπαγψλ, αξθνδηθψλ άκκσλ θαη ςακκηηψλ ελψ παξαηεξνχληαη ιεπθνί πθαινγφλνη αζβεζηφιηζνη κε λνπκνπιίηεο θαη ππνιείκκαηα θνξαιιηψλ. Οη πθαινγφλνη απηνί αζβεζηφιηζνη ζπλαληψληαη θαη ζην Αλ.Ζψθαηλν -Κ.Οιηγφθαηλν. ηηο δχν απηέο δηαθξηηέο ζηξσκαηνγξαθηθέο κνλάδεο παξαηεξείηαη κηα πξνο ηα πάλσ κείσζε ηνπ θνθθνκεηξηθνχ κεγέζνπο ησλ ηδεκάησλ. ηηο απνζέζεηο απηέο παξαηεξνχληαη κηθξνί ή κεγάινη θαθνί θξνθαινπαγψλ. Οη παιαηνξεπκαηηθέο ελδείμεηο απφ ηέηνηνπο θαθνχο δείρλνπλ κηα πηζαλή ηξνθνδνζία ησλ θξνθαινπαγψλ απφ ΝΓ-ΒΑ. πληδεκαηνγελείο πηπρέο παξαηεξήζεθαλ θαη ζηα ηδήκαηα ηεο πεξηνρήο απηήο. Δηθ.2.3. Γεσινγηθόο ράξηεο πεξηνρήο Ξάλζεο(από Eldgen, 1971; Υξηζηνθίδεο 1977) 1 Γλεπζηνη ακθηβνιηηηθνί θαη ζρηζηνιηζηθνί, 2. Μάξκαξα, 3. Γξαλνδηνξίηεο α)άγλσζηεο ειηθίαο β)οιηγνθαηληθνί, 4. Φιπζρηθέο απνζέζεηο, 5. α)κξνθαινπαγή, ςακκίηεο θαη βηνγελείο αζβεζηόιηζνη ηνπ Αλ.Ζσθαίλνπ θαη β)ςακκίηεο κε ελζηξώζεηο θξνθάισλ, βηνγελείο αζβεζηόιηζνη ηνπ Κ.Οιηγνθαίλνπ, 6. Αλδεζίηεο θαη 7. Νενγελεί ηδήκαηα.(eldgen, 1971; Υξηζηνθίδεο, 1977 θαη ζπκπιεξώζεηο) 11

15 2.3. ΖΦΑΗΣΔΗΑΚΑ ΚΑΗ ΠΛΟΤΣΩΝΔΗΑ ΠΔΣΡΩΜΑΣΑ ΣΖ ΛΔΚΑΝΖ ΞΑΝΘΖ- ΚΟΜΟΣΖΝΖ Ζ εθαηζηεηφηεηα ζηελ πεξηνρή ηεο ιεθάλεο Ξάλζεο-Κνκνηελήο εθδειψλεηαη θπξίσο ζηελ βφξεηα πεξηνρή εξγαζίαο φπνπ παξαηεξνχληαη εκθαλίζεηο απφ θνίηεο θαη θιέβεο αλδεζηηψλ θαη βαζαιηψλ ελψ ε πινπηψλεηα δξάζε εθδειψλεηαη κε ηελ γξαλνδηνξηηηθή δηείζδπζε ηεο Ξάλζεο. Ζ εθαηζηεηφηεηα εθδειψλεηαη ζηε πεξηνρή εξγαζίαο θαηά ην Κ.Οιηγφθαηλν (πξηλ 34 my). Σα πξντφληα απηήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ήηαλ βαζαιηηθνί αλδεζίηεο θαη βαζάιηεο ηεο αζβεζηναιθαιηθήο ζεηξάο κε πςειφ πνζνζηφ θαιίνπ. Γεληθφηεξα ε εθαηζηεηφηεηα απηή ζηελ πεξηνρή ηεο Ρνδφπεο εκθαλίδεηαη ζε κηα επξεία δψλε. απηή ηελ δψλε παξαηεξνχληαη πεηξψκαηα εθαηζηεηαθά ηα νπνία παξνπζηάδνπλ έλα εχξνο ειηθηψλ απφ my, ελψ ε ζχζηαζε κεηαβάιεηαη απφ βαζαιηηθνχο αλδεζίηεο ζε αλδεζίηεο. Ζ πξνέιεπζε ηνπ κάγκαηνο πνπ έδσζε ηα εθαηζηεηαθά πεηξψκαηα ηεο πεξηνρήο θαηά Eleftheriadis et al (1984) είλαη ν άλσ καλδχαο. Ο γξαλίηεο ηεο Ξάλζεο απνηειεί ηελ καγκαηηθή δξάζε ηεο ίδηαο πεξηφδνπ θαη είλαη Η-ηχπνπ ν νπνίνο πξνέξρεηαη απφ ηελ ηήμε ηνπ θάησ θινηνχ ή ηνπ αλψηεξνπ καλδχα. πζρεηίδεηαη κε ζχγθιηζε θαη θαηαβχζηζε ηεο πιάθαο θάησ απφ ην Δπξαζηαηηθφ πεξηζψξην ΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΖ ΛΔΚΑΝΖ ΞΑΝΘΖ-ΚΟΜΟΣΖΝΖ Σφζν ηα εθαηζηεηθά φζν θαη ηα γξαλνδηνξηηηθά πεηξψκαηα ηεο βφξεηαο πεξηνρήο δηεηζδχνπλ κέζα ζε παιαηνγελή ηδεκάηα. Οη θιέβεο απηψλ ζηελ πεξηνρή ηνπ νπλίνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ παξνχζα αλάιπζε ζαλ θαζνδεγεηηθή νξίδνληεο. Με βάζε ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπο θαη ηνλ ηξφπν δηείζδπζεο ηνπο πεξηγξάθεηαη ε εμέιημε ηεο ιεθάλεο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ Αλ.Ζσθαίλνπ-Κ.Οιηγνθαίλνπ. Οη ππαίζξηεο παξαηεξήζεηο ζηελ πεξηνρή ηνπ ρσξηνχ νχλην έδεημαλ φηη ηα εθαηζηεηαθά πεηξψκαηα δηείζδπζαλ ζε θαλνληθά ξήγκαηα. Σα ξήγκαηα απηά δεκηνπξγήζεθαλ είηε ζχγρξνλα κε εθαηζηεηαθή δξάζε είηε πξηλ απφ απηή έηζη πνπ λα απνηέιεζαλ ηηο νδνχο κέζα απφ ηηο νπνίεο θηλήζεθε ην κάγκα. Ζ δηαπίζησζε φηη θαη κεηά ηελ δηείζδπζε ησλ εθαηζηεηαθψλ θιεβψλ ζηελ πεξηνρή ππήξρε ελεξγφο ηεθηνληθή δείρλεη φηη ε ζεκεξηλή ζέζε ησλ θιεβψλ έρεη ηξνπνπνηεζεί ζε ζρέζε κε ηελ ζέζε θαηά ηελ δηείζδπζε. Γηα ην ιφγν απηφ έγηλε ζηξνθή ησλ πφισλ ησλ δηεηζδχζεσλ έηζη ψζηε λα νξηδνληησζνχλ νη ζηξψζεηο ησλ ηδεκάησλ κέζα ζηα νπνία βξίζθνληαη νη εθαηζηεηαθέο θιέβεο. Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ ζηξακκέλσλ αλδεζηηηθψλ δηεηζδχζεσλ έδεημε ηα εμήο: Οη πεξηζζφηεξνη πφινη ησλ δηεηζδχζεσλ ζπγθεληξψλνληαη θπξίσο ζην ΑΒΑ-ΓΝΓ θαη ζην ΒΑ-ΝΓ ηκήκα ηνπ δηθηχνπ ηεο (εηθ. 2.4.) θαζψο θαη ζην ΒΓ-ΝΑ ηκήκα απηνχ. Ζ θαηαλνκή απηή ησλ πφισλ επί δηθηχνπ ηνπ Schmidt δείρλεη φηη νη εθαηζηεηαθέο απηέο δηεηζδχζεηο έιαβαλ ρψξα κέζα απφ έλα νξζνξνκβηθφ ζχζηεκα ξεγκάησλ κε δηεπζχλζεηο ΒΑ-ΝΓ θαη ΒΒΓ-ΝΝΑ. Έλα κηθξφ πνζνζηφ θιεβψλ δηεηζδχεη ζε ΒΑ-ΝΓ ή ΒΒΓ-ΝΝΑ ξήγκαηα. Οη θιίζεηο απηψλ ησλ θιεβψλ θπκαίλνληαη απν Ζ παξνπζηαδφκελε θαηαλνκή ησλ πφισλ ησλ θιεβψλ ηαπηίδεηαη κε ηελ θαηαλνκή ησλ πεηξακαηηθψλ αιιά θαη ησλ ππαίζξησλ παξαηεξήζεσλ ησλ Audin and Reches (1982) θάησ απφ ηξηαμνληθή δηαζηνιή. 12

16 Δηθ Πξνβνιή ησλ πόισλ ησλ εθαηζηεηαθώλ δηεηζδύζεσλ ζηελ πεξηνρή βόξεηα ηνπ ρσξηνύ νύλην (20 ηηκέο). Ηζνπιεζείο αλά 5.5 θαη 16.5%.(Κνπθνπβέιαο, 1989) Τπαίζξηεο παξαηεξήζεηο έδεημαλ φηη ηα ξήγκαηα κέζα ζηα νπνία δηείζδπζαλ νη θιέβεο ήηαλ θαλνληθνχ ραξαθηήξα, νη δε κεηαηνπίζεηο απηψλ θπκαίλνληαη απφ κεξηθά εθαηνζηά εψο κεξηθά κέηξα. Ζ εληνλφηεξε παξνπζία ησλ εθαηζηεηαθψλ θιεβψλ παξαηεξήζεθε ζηα θαηψηεξα κέξε ηεο αθνινπζίαο ηνπ θιχζρε ελψ ζηα αλψηεξα κέξε ε παξνπζία απηψλ ζπαλίδεη. Οη δηεπζχλζεηο ησλ ξεγκάησλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ειηθία ησλ εθαηζηεηαθψλ δηεηζδχζεσλ, ηελ πεηξνγξαθία θαη ηελ ειηθία ησλ ηδεκάησλ ππνδειψλεη ηα εμήο: Ζ δεκηνπξγία ηεο ιεθάλεο θαηά ην Ζψθαηλν αιιά θαη ε πεξαηηέξσ εμέιημε ηεο ιεθάλεο εψο ην Αλ.Οιηγφθαηλν ιακβάλεη ρψξα κε δηαζηνιή. Καηά ηελ δηάξθεηα απηήο ηεο δηαζηνιήο δεκηνπξγνχληαη ζηελ ιεθάλε ηα ΒΑ-ΝΓ θαη ΒΓ-ΝΑ πεξηζψξηα. χκθσλα κε ηα αλσηέξσ ζ απηή ηελ πεξίνδν ν κέγηζηνο άμνλαο ηεο ηάζεσο (ζ 1 ) ήηαλ θαηαθφξπθνο ν ελδηάκεζνο άμνλαο ηεο ηάζεσο (ζ 2 ) είρε δηεχζπλζε ΒΓ-ΝΑ θαη ν άμνλαο ηεο ειάρηζηεο ηάζεο (ζ 3 ) δηεπζπλφηαλ ΒΑ-ΝΓ ΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΔΞΔΛΗΞΖ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΖΦΑΗΣΔΗΟΣΖΣΑ Σα πξναλαθεξζέληα πεξί ηδεκαηνγέλεζεσο θαη ηεθηνληθήο ραξαθηεξίδνπλ ηελ πεξίνδν ηεο εμέιημεο ηεο ιεθάλεο απφ ην Αλ.Ζψθαηλν εψο ην Κ.Οιηγφθαηλν. Απφ ην ηέινο απηήο ηεο πεξηφδνπ ε εμέιημε ηεο ιεθάλεο ηδεκαηνγέλεζεο δηαθνξνπνηείηαη ζε ζρέζε κε απηή πνπ πεξηγξάθεθε ζην πξνεγνχκελν ππνθεθάιαην. Σν πξψην θαηλφκελν πνπ πηζηνπνηεί απηή ηελ δηαθνξνπνίεζε είλαη ε παχζε ηεο ηδεκαηνγέλεζεο θαζψο επίζεο θαη ε παχζε ηεο εθαηζηεηφηεηαο. Σελ πεξίνδν απηή παξαηεξνχληαη ζηα ηδήκαηα ηεο πεξηνρήο εξγαζίαο πηχρσζεηο, ζρηζκφο θαζψο θαη ξήγκαηα νξηδφληηαο κεηαηφπηζεο. Σα θαηλφκελα απηά παξαηεξήζεθαλ εληνλφηεξα ζηα βφξεηα ηεο πεξηνρήο εξγαζίαο (βφξεηα ηνπ νπλίνπ). Αλαιπηηθά ζηελ βφξεηα πεξηνρή ζρεκαηίδεηαη έλαο ηζρπξφο ξεμηζρηζκφο ν νπνίνο είλαη θαηαθφξπθνο κε δηεχζπλζε Β-Ν. Ο ζρηζκφο απηφο ζηελ βφξεηα πεξηνρή ζρεκαηίδεηαη νκναμνληθά κε ηνλ άμνλα ηεο πηχρσζεο. Πάλσ δε ζηηο επηθάλεηεο ηνπ ζρηζκνχ απηνχ παξαηεξείηαη κεξηθέο θνξέο γξάκκσζε παξάιιειε κε ηελ θιίζε ηνπ ζρηζκνχ. Ζ γξάκκσζε απηή κε ηελ θαηαθφξπθε ζρεδφλ βχζηζε πξνέξρεηαη είηε ζαλ απνηέιεζκα ρακεινχ βαζκνχ κεηακφξθσζεο είηε ζαλ απφηέιεζκα πιάηπλζεο θαηά ηελ παξακφξθσζε είηε ζαλ ζπλδπαζκφο θαη ησλ δχν απηψλ παξαγφλησλ. Ο ξεμηζρηζκφο πνπ πεξηγξάθεθε θαζψο θαη ε αξρφκελε πηχρσζε απνηεινχλ θαηλφκελα πνπ πξνέξρνληαη απφ ζπζηνιή. ηελ πεξηνρή εξγαζίαο ε παξαηήξεζε φηη δελ παξνπζηάδνληαη θακππιψζεηο ρσξίο ηελ ζχγρξνλε παξνπζία ζρηζκνχ νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη νη 13

17 θακππιψζεηο ζπλδένληαη γελεηηθά κε ην ζρηζκφ. Ζ παξαηήξεζε απηή βνήζεζε ζην λα ππνινγηζζεί ην πνζφ ηεο ζπζηνιήο ζηελ πεξηνρή βφξεηα ηνπ νπλίνπ (Κνπθνπβέιαο, 1989). Γηα ηνλ ππνινγηζκφ απηφ ρξεζηκνπνηήζεθε ε εξγαζία ησλ Alvarez et al (1978), ε νπνία ζπζρεηίδεη ηνλ ζρηζκφ κε ηελ ζπζηνιή. Ζ ηαμηλφκεζε θαηά Alvarez δείρλεη φηη ε ζπζηνιή ζηελ πεξηνρή εξγαζίαο είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 25-35%. Ζ κέζε δε ηηκή ηεο πξναλαθεξζείζαο ζπζηνιήο αληηπξνζσπεχεη γηα ηελ πεξηνρή εξγαζίαο ην πνζφ ηεο ζπζηνιήο. ηελ λφηηα πεξηνρή εξγαζίαο παξαηεξνχληαη ηα ίδηα θαηλφκελα ζπζηνιήο φπσο θαη ζηελ βφξεηα, ζε δηαθνξεηηθή φκσο έληαζε. Ο ξεμηζρηζκφο ζηελ πεξηνρή απηή πνπ εθηείλεηαη λφηηα ηεο λνεηήο γξακκήο Ξάλζεο-νπλίνπ είλαη ήπηνο. Ο ξεμηζρηζκφο απηφο ζηελ λφηηα πεξηνρή εξγαζίαο είλαη ζπλήζσο θησρά εθθξαζκέλνο θαη ραξαθηεξίδεηαη ζαλ ζηπινιηζηθφο. Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ παξνπζηάδεη δηαθπκάλζεηο ζηελ δηεχζπλζε ηνπ. πλήζσο δε παξαηεξνχληαη κηθξέο γσλίεο κεηαμχ ηνπ άμνλα ηεο πηχρσζεο θαη ηνπ ζρηζκνχ γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη φηη πηζαλά ν ζρηζκφο ζηελ πεξηνρή απηή ζρεκαηίδηαη θαηά ηα ηειεπηαία ζηάδηα ηεο πηχρσζεο. ηελ ίδηα επίζεο πεξηνρή παξαηεξνχληαη θαη παξακνξθσκέλεο θξνθάιεο ιφγσ ζπζηνιήο πάλσ ζηηο νπνίεο παξαηεξνχληαη θαη ζηπιφιηζνη. Οη παξαηεξνχκελεο αλνηθηέο πηπρέο ζηελ πεξηνρή είλαη κεγάινπ κήθνπο θχκκαηνο πνπ θζάλεη εψο θαη 500m ζηελ πεξηνρή ηνπ ρσξηνχ Άβδεξα ζε ελαιιαγέο θξνθαινπαγψλ θαη ςακκηηψλ. Μηθξνχ κήθνπο θχκκαηνο θακππιψζεηο πνπ παξαηεξνχληαη πάλσ ζηελ ζηξψζε ζηελ ίδηα πεξηνρή είλαη πηζαλφλ λα νθείινληαη ζε κε ηεθηνληθά αίηηα. ε αληίζεζε κε ηελ βφξεηα πεξηνρή ππαίζξηεο παξαηεξήζεηο ζηελ λφηηα πεξηνρή έδεημαλ φηη ε ζπζηνιή νθείιεηαη θπξίσο ζηελ πηχρσζε. Ζ χπαξμε ηνπ ζρηζκνχ είλαη δεπηεξεπνχζεο ζεκαζίαο θαη αλαπηχζζεηαη εηεξναμνληθά ζε ζρέζε κε ηνλ άμνλα ηεο πηχρσζεο. Αλαιπηηθέο κειέηεο ζην πνζφ ηεο ζπζηνιήο ιφγσ θακπχισζεο έρνπλ γίλεη απφ ηνλ Groshong (1975). ηελ εξγαζία ηνπ ν εξεπλεηήο απηφο ιακβάλνληαο ππφςε ηνπ φια ηα ζπλνδά θαηλφκελα ηεο πηχρσζεο (θιέβεο αζβεζηίηε, ζηπιφιηζνπο θ.ι.π.) δηαηχπσζε ζε πίλαθα ηα απνηειέζκαηά ηνπ πνζνηηθά. Ζ κειέηε απηή έγηλε ζε ζρεκαηηζκνχο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ελαιιαγέο αζβεζηνιίζσλ θαη ζρηζηψλ ζηελ πεξηνρή Valley and Ridge ησλ Απαιάρησλ Όξεσλ. χκθσλα κε ηελ εξγαζία απηή ε ζπζηνιή ιφγσ πηχρσζεο ζηελ λφηηα πεξηνρή είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 21% ΜΔΣΑΜΔΗΟΚΑΗΝΗΚΖ ΗΕΖΜΑΣΟΓΔΝΖ ΚΑΗ ΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΖ ΛΔΚΑΝΖ ΞΑΝΘΖ-ΚΟΜΟΣΖΝΖ ηελ δηάξθεηα απηήο ηεο γεσρξνλνινγηθήο πεξηφδνπ επηθξαηεί δηαζηνιή ε νπνία παξαηεξείηαη αθφκε θαη ζήκεξα (Doutsos & Ferentinos, 1984; Lymperis, 1984). Ζ εθηεηακέλε δηαζηνιή ζηελ πεξηνρή ηνπ βνξείνπ Αηγαίνπ ζπλνδεχεηαη απφ ην ζρεκαηηζκφ λέσλ ιεθαλψλ, φπσο ε ιεθάλε Πξίλνπ-Καβάιαο θαη ε ιεθάλε Αλ.Θάζνπ-Νέζηνπ. ηελ πεξηνρή εξγαζίαο νη απνζέζεηο απηήο ηεο πεξηφδνπ, Μεηφθαηλν, απνηίζνληαη αζχκθσλα πάλσ ζηηο Αλ.Οιηγνθαηληθεο απνζέζεηο (ζηνηρεία απφ γεψηξεζε Κνκνηελή 1). Οη απνζέζεηο ηνπ Μεηφθαηλνπ δνκνχληαη θπξίσο απφ άκκνπο θαη αξγίινπο ζχκθσλα κε ηελ ιηζνινγηθή πεξηγξαθή πδξνγεσηξεζεσλ θαζψο θαη ηεο γεψηξεζεο ζηελ Κνκνηελή. Οη άκκνη είλαη ρνλδξφθνθθνη ή ιεπηφθνθθνη, νη δε άξγηινη είλαη πξάζηλνη εψο γθξηδνπξάζηλνη ή θαθέ. χκθσλα δε κε ηα ζηνηρεία ησλ γεσηξήζεσλ ηα αλψηεξα ζηξσκαηνγξαθηθά ηκήκαηα ηεο ζεηξάο απνηεινχληαη θπξίσο απφ θαθέ αξγίινπο ζηνπο νπνίνπο ππάξρνπλ παξελζηξψζεηο άκκσλ. Σα Μεηνθαηληθά απηά ηδήκαηα ζηελ ιεθάλε Ξαλζεο-Κνκνηελήο αλαπηχζζνληαη λφηηα ηνπ ξήγκαηνο Ξάλζεο-Κνκνηελήο θαη απνθηνχλ ην κεγαιχηεξν ηνπο πάρνο ζηελ πεξηνρή θνληά ζηελ γεψηξεζε ηεο Κνκνηελήο. 14

18 Σα Πιεην-Πιεηζηνθαηληθά ηδήκαηα ηεο πεξηνρήο απνηεινχληαη θπξίσο απφ ελαιιαγέο θξνθαιψλ θαη άκκσλ θαη εκθαλίδνληαη ζηελ πεξηνρή δπηηθά θαη λφηηα ηεο Ξάλζεο. ηηο πδξνγεσηξήζεηο ηεο πεξηνρήο ηα ηδήκαηα απηά παξνπζηάδνληαη κε πάρε πνπ θζάλνπλ ζην κέγηζην ηνπο ηα 110m ζηελ πεξηνρή αλαηνιηθά ηνπ ρσξηνχ Μάλδξα. Σν κέγηζην πάρνο απηψλ ησλ ηδεκάησλ θζάλεη ηα 370m ζηελ γεψηξεζε ηεο Κνκνηελήο. Γεληθά ην πάρνο απηψλ ησλ ηδεκάησλ παξνπζηάδεη έληνλε δηαθχκαλζε. Όζνλ αθνξά ην άικα ηνπ ξήγκαηνο Ξάλζεο-Κνκνηελήο απηφ ππνινγίζζεθε κε βάζε ηα δεδνκέλα πνπ πήξακε απφ ηελ γεψηξεζε ηεο Κνκνηελήο. ηελ γεψηξεζε απηή ηα ζηξψκαηα ηνπ θιχζρε ηνπ Αλ.Οιηγνθαίλνπ ζπλαληνχληαη ζηα 1156m απφ ηελ επηθάλεηα. ηελ πεξηνρή βφξεηα ηνπ νπλίνπ ηα θιπζρηθά ζηξψκαηα ζπλαληνχληαη ζε πςφκεηξν κέρξη 700m. Απφ ηα δεδνκέλα απηά ππνινγίδεηαη φηη ην άικα ηνπ ξήγκαηνο ζε 1860m πεξίπνπ. 2.7.ΡΖΞΗΓΔΝΖ ΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΖ ΛΔΚΑΝΖ ΞΑΝΘΖ ΚΟΜΟΣΖΝΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟ ΣΩΝ ΡΖΓΜΑΣΩΝ Σα πεξηζζφηεξα ξήγκαηα πνπ κεηξήζεθαλ αλήθνπλ ζην κεζνζθνπηθφ πεδίν έρνπλ δε κήθνο κεξηθά κέηξα εψο κεξηθέο δεθάδεο κέηξα. Σν άικα απηψλ θπκαίλεηαη απφ κεξηθά εθαηνζηά εψο κεξηθά κέηξα. Μεηξήζεηο επίζεο έγηλαλ θαη ζην κεγαιχηεξν ξήγκα ηεο πεξηνρήο εξγαζίαο, ην ξήγκα Ξάλζεο- Κνκνηελήο ζε ηξεηο δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο, βφξεηα απφ ην ρσξηφ Σχκπαλν, ζηελ πεξηνρή Κηκκεξίσλ θαζψο θαη θνληά ζην ρσξην νπλην. ηηο πεξηνρέο απηέο παξαηεξήζεθε κηα δψλε ξεγκάησλ παξάιιεια κε ην κεγάιν ξήγκα ηεο νπνίαο ην πιάηνο είλαη m. Μέζα ζηελ δψλε απηή ησλ ξεγκάησλ βφξεηα απφ ην ρσξηφ Σχκπαλν δηαπηζηψζεθαλ θαη νξηδφληηεο επηθάλεηεο άκεζα ζπλδεδεκέλεο κε ηελ θχξηα επηθάλεηα ηνπ ξήγκαηνο, ε νπνία ζέζε απηή είλαη ζρεδφλ 90. Δηθ.2.5. Υάξηεο ησλ ζηαζκώλ πνπ έγηλαλ νη κεηξήζεηο θαζώο θαη ηα όξηα ησλ πεξηνρώλ Α, Β, Γ, Γ ηεο εηθόλαο 2.3 (Κνπθνπβέιαο, 1989). 15

19 Ζ παξαηεξνχκελε ζπλζεηφηαηε ηεο θαηαλνκήο ησλ ξεγκάησλ, πνπ απνηειεί έλα βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ξεγκάησλ πνπ αλαιχνληαη, ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηνλ ηξφπν δεκηνπξγίαο ησλ ξεγκάησλ. Οη θαιχηεξεο επηθαλεηαθέο εκθαλίζεηο ζηελ πεξηνρή εξγαζίαο ζπλαληήζεθαλ ζηελ πεξηνρή βφξεηα ηνπ ρσξηνχ νχλην θαη αλαηνιηθά ηνπ ρσξηνχ Άβδεξα εψο ην ρσξην Μάλδξα. Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ ξεγκάησλ απηψλ έδεημε κηα δηαζπνξά ησλ ξεγκάησλ ζε φιε ηελ έθηαζε ηνπ δηθηχνπ.(εηθ. 2.6.) Παξά ηελ δηαζπνξά δηαθξίλνληαη δχν νκάδεο πφισλ λα ζπγθεληξψλνληαη ζην ΑΒΑ-ΓΝΓ ηκήκα ηνπ δηθηχνπ. Σα ξήγκαηα απηά παξνπζηάδνπλ θιίζεηο πνπ θπκαίλνληαη απφ Οη κεηξήζεηο ησλ ξεγκάησλ ζηελ πεξηνρή εξγαζίαο έγηλαλ ζε 15 ζηαζκνχο. ηνπο ζηαζκνχο απηνχο έγηλαλ νη εμήο κεηξήζεηο: άικα ξήγκαηνο, δηεχζπλζε θαη θιίζε ξήγκαηνο, γξακκψζεηο νιίζζεζεο θαη ζηξψζεηο ησλ πεηξσκάησλ. ε ππνπεξηνρέο κεηξήζεθαλ νη ζηξψζεηο θαη θαηαζθεπάζζεθαλ δίθηπα κεγάισλ θχθισλ γηα λα θαζνξηζζνχλ νη άμνλεο ησλ πηπρψλ. Οη κεηξήζεηο έγηλαλ έηζη πνπ λα θαιχπηνπλ ηφζν ηηο δηάθνξεο ζηξσκαηνγξαθηθέο κνλάδεο φζν θαη ηηο δηαθνξέο ηεο δηεχζπλζεο ηνπ άμνλα ησλ πηπρψλ. Δηθ πγθεληξσηηθό δίθηπν ησλ πόισλ ησλ ξεγκάησλ ηεο πεξηνρήο εξγαζίαο (160 ηηκέο). Ηζνπιεζείο αλά 0.8, 2.4, 4, 5.7, 7.3 θαη 9% Οη πφινη ησλ ξεγκάησλ πνπ πξνβάινληαη ζηελ εηθφλα 2.6. φπσο αλαιχζεθε ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο ηνπ ίδηνπ θεθαιαίνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζηηο εμήο πεξηφδνπο: Α) Πξν-Μεηνθαηληθή πεξίνδνο κε ζχγρξνλε εθαηζηεηφηεηα. ηελ πεξίνδν απηή δεκηνπξγνχληαη ηα ξήγκαηα θαη δηαθιάζεηο δηαζηνιήο. Β) Πξν-Μεηνθαηληθή πεξίνδνο ρσξίο εθαηζηεηφηεηα. ηελ πεξίνδν απηή παξαηεξείηαη πηχρσζε θαη ζρηζκφο ηα δε ξήγκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη νθείινληαη ζε δηαζηνιή θαη ζπλδένληαη γεσκεηξηθά κε ηνπο άμνλεο ηεο πηπρψζεσο, θαζσο θαη ξήγκαηα νξηδφληηαο κεηαηνπίζεο. Γ) Μεηα-Μεηνθαηληθή πεξίνδνο. Γεκηνπξγία θαλνληθψλ ξεγκάησλ ιφγσ δηαζηνιήο. Ζ δηαζηνιή πξνέξρεηαη ηφζν απφ ηελ κεηανξνγελεηηθή αλχςσζε φζν θαη απφ ηελ δηαζηνιή πνπ επηθξαηεί ζηνλ Αηγηαθφ ρψξν ιφγσ ηεο ελεξγνχ ζπγθιίζεσο. ε θάζεκηα απφ ηηο πεξηφδνπο απηέο φπσο αλακέλεηαη ηα πξνυπάξρνληα ξήγκαηα (εηθ. 2.7.) ελεξγνπνηνχληαη κε δηαθνξεηηθφ ραξαθηήξα. ηελ πεξηνρή εξγαζίαο παξαηεξήζεθαλ ξήγκαηα ησλ νπνίσλ ν θηλεκαηηθφο ηνπο ραξαθηήξαο κεηαβάιιεηαη ιφγσ επαλαδξαζηεξηνπνίεζεο ησλ ίδησλ ξεγκάησλ απφ δεμηφζηξνθα ζε αξηζηεξφζηξνθα. 16

20 Δηθ Ρήγκαηα κεηαβαιιόκελνπ θηλεκαηηθνύ ραξαθηήξα ζηελ πεξηνρή εξγαζίαο. ηελ επαλελεξγνπνίεζε νθείιεηαη επίζεο θαη ε πιάγηα θαη νξηδφληηα ζπληζηψζα θίλεζεο πνπ παξαηεξείηαη ζε ξήγκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη θαηά ηα ηειεπηαία ζηάδηα ηεο πηχρσζεο ιφγσ δηαζηνιήο. (ac θαη bc) (εηθ. 2.8.) Ο παξαηεξνχκελνο θηλεκαηηθφο ραξαθηήξαο ησλ ξεγκάησλ νθείιεηαη ζε δχν ιφγνπο: α. Γεκηνπξγία ησλ (ac) θαη (bc) απφ επαλάδξαζε παιαηνηέξσλ ξεγκάησλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πηχρσζεο, β. Δπαλάδξαζε ησλ ξεγκάησλ (ac) θαη (bc) θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο Μεηα- Μεηνθαηληθήο εμέιημεο ηεο ιεθάλεο. Έλαο δεχηεξνο παξάγνληαο πνπ δεκηνπξγεί ηελ δηαζπνξά είλαη νη ζηξνθέο ησλ παιαηνηέξσλ ξεγκάησλ ζηελ δηάξθεηα ησλ λεσηέξσλ θάζεσλ ή θαηά ηελ αχμεζε ηεο παξακφξθσζεο. Σέηνηεο ζηξνθέο έρνπλ απνδεηρζεί ηφζν πεηξακαηηθά φζν θαη απφ παξαηεξήζεηο ππαίζξνπ ζε ζπλδηαζκφ κε παιηνκαγλεηηθά δεδνκέλα. Οη πεηξακαηηθέο εξγαζίεο (Closs 1955, Dubby 1980) έδεημαλ φηη φηαλ παξακνξθψλνληαη άξγηινη ηφηε έρνπκε ηα εμήο θαηλφκελα, φζν πξνρσξά ε παξακφξθσζε, ηα δεμηφζηξνθα ξήγκαηα ζηξέθνληαη αληίζεηα απφ ηελ θνξά ησλ δεηθηψλ ηνπ ξνινγηνχ ελψ ηα αξηζηεξφζηξνθα ξήγκαηα ζχκθσλα κε ηελ θνξά ησλ δεηθηψλ ηνπ ξνινγηνχ. Οη ππαίζξηεο παξαηεξήζεηο ζε ζπλδηαζκφ κε παιαηνκαγλεηηθέο έξεπλεο (Pavlides et al, 1988) δείρλνπλ κηα αιιαγή ηεο δηεπζχλζεσο ησλ ξεγκάησλ θάησ απφ ζηαζεξφ ηαζηθφ πεδίν. Γηα λα ζπζρεηηζζνχλ ηα ξήγκαηα θαη νη πηπρέο ζηελ πεξηνρή εξγαζίαο ρσξίζζεθαλ ζε ηέζζεξηο πεξηνρέο. (εηθ Α, Β, Γ, Γ) Οη πεξηνρέο Α, Β θαη Γ αλήθνπλ ζηελ λφηηα πεξηνρή φπνπ ε βξάρπλζε είλαη 21%, ελψ ε πεξηνρή Γ αληηζηνηρεί ζηελ βφξεηα πεξηνρή φπνπ ε βξάρπλζε είλαη 30%. Ζ ηαμηλφκεζε θαη ε ζπζρέηηζε ησλ ξεγκάησλ θαη ησλ αμφλσλ ησλ πηπρψλ έγηλε κε βάζε ηελ ηαμηλφκεζε θαηά Hancock et al (1982).(εηθ. 2.8.) ηελ εηθφλα 2.8. παξαηεξνχληαη δχν νκάδεο αμφλσλ απηνί πνπ αλαθέξνληαη ζην ζθέινο ηεο πηπρήο πνπ παξνπζηάδεη ήπηεο θιίζεηο θαη απηνί πνπ αλαθέξνληαη ζην ζθέινο ηεο πηπρήο πνπ παξνπζηάδεη κεγάιε θιίζε. ηηο ηαμηλνκήζεηο πνπ αθνινπζνχλ ξεζηκνπνηφληαη νη άμνλεο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζθέινο ηεο πηπρήο πνπ έρεη ήπηεο θιίζεηο. Απηή ε ηαμηλφκεζε γίλεηαη γηα ην ιφγν φηη νη πηπρέο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ πεξηνρή εξγαζίαο είλαη ζπκκεηξηθέο θαη ακθφηεξα ηα ζθέιε έρνπλ ήπηα γσλία θιίζεο. 17

21 Δηθ Σαμηλόκεζε θαηά Hancock ξεγκάησλ θαη πηπρώλ. 1) Μπινθ δηάγξακκα ησλ αμόλσλ ζπκκεηξίαο. 2) Γηαθιάζεηο θαη ξήγκαηα δηαζηνιήο ac. 3) Γηαζηνιή ζε bc. 4) hk0 ξήγκαηα δηάηκεζεο πνπ ζρεκαηίδνπλ νμεία γσλία ε νπνία δηρνηνκείηαη από ηνλ άμνλα a. 5) hk0 ξήγκαηα δηάηκεζεο πνπ ζρεκαηίδνπλ νμεία γσλία κε ηνλ άμνλα b. Ζ πξνβνιή δεδνκέλσλ θαηά πεξηνρέο (εηθ. 2.9.) έδεημε φηη ηα πεξηζζφηεξα ξήγκαηα ζπλδένληαη γεσκεηξηθά κε ηνλ άμνλα ηεο πηπρήο ζηελ εθάζηνηε ζέζε. Αλαιπηηθά ζηελ πεξηνρή Α παξαηεξψληαη ac θαη bc ξήγκαηα ηα νπνία δηεπζχλνληαη θάζεηα θαη παξάιιεια ζηνλ άμνλα ηεο πηπρήο. Μέζα δε ζηα ξήγκαηα απηά πνπ πξνέξρνληαη απφ δηαζηνιή αλαπηχζζνληαη ζπρλά θιέβεο αζβεζηίηε. Ζ θηλεκαηηθή αλάιπζε (εηθ , δίθηπα ι, κ, λ) ησλ ξεγκάησλ απηψλ δείρλεη ηελ χπαξμε κηαο έληνλεο νξηδφληηαο ζπληζηψζαο πνπ νθείιεηαη ζηελ επαλαδξαζηεξηνπνίεζε ησλ ξεγκάησλ απηψλ. Ζ έληνλε νξηδφληηα ζπληζηψζα παξαηεξήζεθε επίζεο θαη ζηα ξήγκαηα πνπ βξίζθνληαη ζηα ζθέιε θαη ζηηο αμνληθέο πεξηνρέο ησλ πηπρψλ. Έηζη παξαηεξήζεθαλ ξήγκαηα ac θαη bc ζηα νπνία εκθαλίδεηαη κηα έληνλε νξηδφληηα ζπληζηψζα ζην δπηηθφ ζθέινο ησλ κεγάινπ κήθνπο θχκαηνο πηπρψλ αιιά θαη ζηελ αμνληθή πεξηνρή απηψλ. Ο ζρηζκφο ζηελ πεξηνρή απηή δελ ζρεκαηίδεηαη καδί κε ηελ πηχρσζε κε απνηέιεζκα λα ζρεκαηίδεη γσλία κε ηνλ άμνλα ηεο πηπρψζεσο. Γηα ηελ πεξηνρή Β παξαηεξήζεθαλ δχν θαιά εθθξαζκέλα κέγηζηα πνπ πξνέξρνληαη απφ ac θαη bc ξήγκαηα. ηελ πεξηνρή απηή ν ζρηζκφο είλαη ήπηνο θαη παξνπζηάδεηαη νκναμνληθά κε ην άμνλα ηεο πηχρσζεο. Ζ θηλεκαηηθή αλάιπζε ησλ ξεγκάησλ ηεο πεξηνρήο Β (εηθ , δίθηπα η, θ) είλαη ζπγθξίζηκε κε απηήλ ηεο πεξηνρήο Α. ηελ πεξηνρή Γ ππάξρνπλ επίζεο ac θαη bc ξήγκαηα δηαζηνιήο θαζψο θαη ξήγκαηα e 1 πνπ νθείινληαη ζηελ Μεηα-Μεηνθαηληθή εμέιημε ηεο ιεθάλεο. Ζ θηλεκαηηθή αλάιπζε ησλ ξεγκάησλ απηψλ (εηθ , δίθηπν ζ) δείρλεη κηα νξηδφληηα ζπληζηψζα γηα ηα ξήγκαηα απηά. Ο ζρηζκφο ζηελ πεξηνρή απηή είλαη ήπηνο θαη αλαπηχζζεηαη νκναμνληθά κε ηνλ άμνλα ηεο πηχρσζεο. ηελ πεξηνρή Γ ηα ξήγκαηα πνπ παξαηεξνχληαη αλήθνπλ ζηα hk0 ξήγκαηα δηάηκεζεο πνπ ζρεκαηίδνπλ νμεία γσλία εθαηέξσζελ ηνπ άμνλα ηεο πηπρψζεσο b (εηθ θαη εηθ , δίθηπν γ). Παξαηεξνχληαη φκσο θαη ξήγκαηα hk0 (εηθ , δίθηπν β) πνπ ζρεκαηίδνπλ νμεία γσλία εθαηέξσζελ ηνπ άμνλα c. ηελ πεξηνρή εκθαλίδνληαη επίζεο θαη bc ξήγκαηα. Ζ θηλεκαηηθή αλάιπζε ησλ ξεγκάησλ απηψλ παξνπζηαδεηαη ζηα δίθηπα ηεο εηθφλαο α, β θαη γ. Ο ζρηζκφο ζηελ πεξηνρή απηή είλαη έληνλνο θαη αλαπηχζζεηαη νκναμνληθά κε ηνλ άμνλα ηεο πηπρψζεσο. 18

22 Δηθ Πξνβνιέο ζε δίθηπα Schmidt πόισλ ησλ ξεγκάησλ θαη ζρηζκώλ (πξώηε ζεηξά δηθηύσλ) θαη κεγάισλ θύθισλ επηπέδσλ ζηξώζεσλ (δεύηεξε ζεηξά δηθηύσλ). Α) Πεξηνρή αλαηνιηθά Αβδήξσλ (96 ηηκέο), Β) Πεξηνρή βόξεηα ησλ Αβδήξσλ (66 ηηκέο), Γ) Πεξηνρή λνηηνδπηηθά ηεο Ξάλζεο (49 ηηκέο) θαη Γ) Πεξηνρή βόξεηα ηνπ νπλίνπ (91 ηηκέο) Σα ac, bc, hk0 θαη e1 είλαηνη θαηεγνξίεο ησλ ξεγκάησλ. Σα καύξα ηξίγσλα δείρλνπλ ηνπο πόινπο ησλ ζρηζκώλ θαηά πεξηνρή. 19

23 Δηθ Κηλεκαηηθή αλάιπζε ησλ ξεγκάησλ ζηηο πεξηνρέο Α, Β, Γ, Γ. Σα δίθηπα α, β, γ, δ αλήθνπλ ζηελ πεξηνρή Γ. Αλαιπηηθά: (α) Υσξηό Άζθπξα, (β) Πεξηνρή κεηαμπ Αζθύξσλ-νπλίνπ, (γ) Υσξηό νύλην, (δ) Υσξηό Φηιηά, (ε) Κνληά ζηελ Ξάλζε, (δ) Βόξεηα ησλ Κηκκεξίσλ θαη (ε) Υσξηό Αλζεξό. Δηθ Σν δίθηπν (ζ) Υσξηό Σύκπαλν αληηζηνηρεί ζηελ πεξηνρή Γ. ηελ πεξηνρή Β αληηζηνηρνύλ ηα δίθηπα (η) Υσξηό Γθηώλα θαη (θ) Πεξηνρή Πεδνύιαο. ηελ πεξηνρή Α αληηζηνηρνύλ ηα δίθηπα (ι) Πεξηνρή Αβδήξσλ, (κ) Υσξηό Μάλδξα θαη (λ) Λαηνκείν λόηηα ηεο Μάλδξαο (Κνπθνπβέιαο, 1989). 20

24 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΜΔΘΟΓΟΗ ΚΑΘΟΡΗΜΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ ΣΩΝ ΣΔΚΣΟΝΗΚΩΝ ΦΑΔΩΝ Πην θάησ πεξηγξάθνληαη νη ζεκαληηθφηεξεο αξρέο κεζφδσλ ηεθηνληθήο αλάιπζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο ηεθηνληθέο κειέηεο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ (δηεχζπλζε θαη θιίζε) ησλ θχξησλ αμφλσλ ηεο ηάζεο (ζ 1, ζ 2, ζ 3 ) ΑΠΛΖ ΓΡΑΦΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΓΤΟ ΤΕΤΓΩΝ ΡΖΓΜΑΣΩΝ Πξφθεηηαη γηα ηνλ απινχζηεξν ηξφπν θαζνξηζκνχ ησλ δηεπζχλζεσλ ησλ θχξησλ αμφλσλ ηάζεο θαη εθαξκφδεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ ζπδπγψλ ξεγκάησλ. πδπγή είλαη ηα ξήγκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη ηαπηφρξνλα απφ ηελ επίδξαζε ηνπ ίδηνπ πεδίνπ ηεθηνληθψλ ηάζεσλ κε ίδηεο πεξίπνπ παξαηάμεηο θαη γσλίεο θιίζεο αιιά αληίζεηεο δηεχζπλζεο θιίζεο θαη πνπ παξάιιεια ζηηο ξεμηγελείο ηνπο επηθάλεηεο πξαγκαηνπνηνχληαη αληίζεηεο θηλήζεηο.(εηθ. 3.1.) Αλ ηα ξήγκαηα πξνβιεζνχλ ζε ζηεξενγξαθηθή πξνβνιή ζην δίθηπν Schmidt, ηφηε σο πξνβνιή ηνπ άμνλα ζ 2 (ελδηάκεζε ηάζε) ζεσξείηαη ην ζεκείν ηνκήο ησλ δχν επηπέδσλ ησλ ξεγάησλ. Ζ πξνβνιή ηνπ άμνλα ζ 1 (κέγηζηε ηάζε) ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη ζηε δηρνηφκν ηεο κηθξφηεξεο γσλίαο ησλ δχν ξεγκάησλ, ν νπνίνο είλαη θάζεηνο ζηνλ ζ 2 θαη έρεη γσληαθή απφζηαζε 90 απφ ηνλ ζ 2. Ο ζ 3 είλαη θάζεηνο ζηνπο δχν πξνεγνχκελνπο άμνλεο θαη νξίδεηαη σο ν πφινο ηνπ κεγίζηνπ θχθινπ πνπ νξίδνπλ νη ζ 1 θαη ζ 2. Δηθ Καζνξηζκόο ηνπ πξνζαλαηνιηζκνύ ησλ ηάζεσλ γηα ηελ πεξίπησζε δεύγνπο ζπδπγώλ ξεγκάησλ (Α) θαη γηα ηελ πεξίπησζε ελόο ξήγκαηνο κε ηελ αληίζηνηρε γξάκκσζε νιίζζεζεο (Β), θ: γσλία εζσηεξηθήο ηξηβήο πιηθνύ, S: πξνβνιέο ησλ γξακκώζεσλ νιίζζεζεο, π: πόινο γξάκκσζεο νιίζζεζεο. Αλ ζηα παξαπάλσ ζπδπγή ξήγκαηα έρνπλ κεηξεζεί θαη νη γξακκψζεηο ηεθηνληθήο νιίζζεζεο, ηφηε ζα πξέπεη ζεσξεηηθά νη άμνλεο ζ 1 θαη ζ 3 θαη νη πξνβνιέο ησλ γξακκψζεσλ λα βξίζθνληαη πάλσ ζ έλα κέγηζην θχθιν (επίπεδν θίλεζεο) ηνπ δηθηχνπ, ν νπνίνο ζα αληηπξνζσπεχεη ην θάζεην ζηνλ ζ 2 επίπεδν. 21

25 ΑΠΛΖ ΓΡΑΦΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟ ΟΣΑΝ ΓΗΝΟΝΣΑΗ ΔΝΑ ΡΖΓΜΑ ΚΑΗ Ζ ΑΝΣΗΣΟΗΥΖ ΓΡΑΜΜΩΖ ΟΛΗΘΖΖ ηελ πεξίπησζε εθαξκνγήο απηήο ηεο κεζφδνπ βαζηθή πξνυπφζεζε είλαη λα δηαπηζησζεί εάλ ε αξρηθή δεκηνπξγία ηνπ ξήγκαηνο θαη ε ηεθηνληθή γξάκκσζε νιίζζεζεο πνπ κεηξήζεθε πάλσ ζηελ επηθάλεηα ηνπ νθείινληαη ζην ίδην πεδίν ηάζεσλ. Θα πξέπεη δειαδή λα δηαπηζησζεί αλ ε νιίζζεζε ζπλέβε ακέζσο κεηά ηελ αξρηθή ζξαχζε ηνπ πεηξψκαηνο θαη φρη απφ θάπνηα κεηαγελέζηεξε επαλαδξαζηεξηνπνίεζε. Ζ αθνινπζνχκελε πνξεία ζηελ πεξίπησζε απηή είλαη ε εμήο : Πξνβάιινληαη θαηά ηα γλσζηά ην ξήγκα ζε ζηεξενγξαθηθή πξνβνιή θαη σο πφινο (π) κέγηζηνο θχθινο θαη ε αληίζηνηρε γξάκκσζε σο πφινο (s). Ο ραξαθηήξαο ηνπ ξήγκαηνο (θαλνληθφ ή αλάζηξνθν) δείρλεηαη κε κηθξφ βέινο. Ζ πξνβνιή ηνπ άμνλα ζ 2 βξίζθεηαη επί ηνπ επηπέδνπ ηνπ ξήγκαηνο (κέγηζηνο θχθινο) θαη ζε γσληαθή απφζηαζε 90 απφ ην πφιν ηεο γξάκκσζεο νιίζζεζεο. Οη άιιεο δχν θχξηεο δηεπζχλζεηο ησλ ηάζεσλ (ζ 1 θαη ζ 3 ) βξίζθνληαη επί κεγάινπ θχθινπ ν νπνίνο νξίδεηαη απφ ηνλ πφιν ηεο γξάκκσζεο (s) θαη ηνλ πφιν ηνπ επηπέδνπ ηνπ ξήγκαηνο (π). Οη άμνλεο ζ 1 θαη ζ 3 νξίδνληαη αθξηβψο φηαλ είλαη γλσζηή ε εζσηεξηθή ηξηβή (θ) ησλ πεηξσκάησλ. Απηή ε γσλία θπκαίλεηαη κεηαμχ απφ ηνλ πφιν ηεο γξάκκσζεο θαη ζε θνξά αληίζεηε πξνο ηελ θιίζε ηνπ ξήγκαηνο φηαλ πξφθεηηαη γηα θαλνληθφ ξήγκα θαη αληίζηξνθα φηαλ πξφθεηηαη γηα αλάζηξνθν ξήγκα. Ο άμνλαο ζ 3 βξίζθεηαη πάλσ ζηνλ ίδην κέγηζην θχθιν θαη ζε απφζηαζε 90 απφ ηνλ ζ 1. ηελ πεξίπησζε φπνπ ε γσλία εζσηεξηθήο ηξηβήο ησλ πιηθψλ ζηα νπνία έγηλε ε δηάξξεμε δελ είλαη γλσζηή ηφηε ρξεζηκνπνηνχκε ην ζεσξεηηθφ κνληέιν δηάηκεζεο ηνπ Anderson. Ο ζ 1 κπνξεί λα νξηζηεί ζε γσληαθή απφζηαζε 45 (Σmax ζηελ εηθφλα 3.1.) απφ ηνλ πφιν ηεο γξάκκσζεο s, θαη αληίζηνηρα νξίδεηαη ν πφινο ηνπ άμνλα ζ Ζ ΓΡΑΦΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟ ΣΟΤ ARTHAUD ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΛΤΖ ΜΗΑ ΟΜΑΓΑ ΡΖΓΜΑΣΩΝ Ζ κέζνδνο απηή πξνηάζεθε γηα ηε κειέηε κηαο νκάδαο ξεγκάησλ, ηα νπνία έδξαζαλ ζηελ ίδηα ηεθηνληθή θάζε. Πξφθεηηαη κάιινλ γηα κηα εκπεηξηθή κέζνδν, ρσξίο γελεηηθή ππφζεζε φζνλ αθνξά ηελ δεκηνπξγία ξεγκάησλ θαη ρσξίο ζπγθεθξηκέλε αλαθνξά ζην πεδίν ησλ ηάζεσλ. Με ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ απηήο βξίζθνπκε ηνπ ηξεηο θχξηνπο άμνλεο παξακφξθσζεο, δειαδή ηε γεληθή δηεχζπλζε ηεο επηκήθπλζεο (Υ), ηε δηεχζπλζε ηεο βξάρπλζεο (Ε) θαη κηα ηξίηε ελδηάκεζε (Τ) (εηθ. 3.2.) Γχν βαζηθέο αξρέο πάλσ ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη απηή ε κέζνδνο είλαη νη εμήο: 1.Ζ παξακφξθσζε ελφο φγθνπ πεηξψκαηνο εμαξηάηαη απφ ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηε δηεχζπλζε ησλ θηλήζεσλ ησλ ξεγκάησλ πνπ ζπκβαίλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ηεθηνληθήο θάζεο. Γίλεηαη δειαδή ε παξαδνρή φηη ηα παξαηεξνχκελα ξήγκαηα είλαη πξνγελέζηεξα ησλ παξαηεξνχκελσλ ηεθηνληθψλ θηλήζεσλ. 2.Οη ηεθηνληθέο γξακκψζεηο πνπ είλαη απνηππσκέλεο πάλσ ζηηο ξεμηγελείο επηθάλεηεο αληηζηνηρνχλ ζε κηα θχξηα θαηεχζπλζε παξακφξθσζεο. 22

26 Δηθόλα 3.2. Ζ κέζνδνο ηνπ Arthaud: Α: απινπνηεκέλν ζρήκα πνπ δείρλεη κηα κάδα πεηξώκαηνο ζε παξακνξθώζε θαη δηάξξεμε θαη πεξηγξάθεη ηελ βαζηθή πξνϋπόζεζε ηεο κεζόδνπ. Όπνπ Υ, Τ, Ε είλαη νη ηξεηο θύξηνη άμνλεο παξακόξθσζεο, ε ζέζε ησλ νπνίσλ δεηείηαη λα βξεζεί, Β: ηεξενγξαθηθή πξνβνιή ησλ επηπέδσλ ησλ ξεγκάησλ (F1, F2, F3, θαη F4) ππό κνξθή πόισλ (πf1, πf2, πf3 θαη πf4), ησλ αληίζηνηρσλ γξακκώζεσλ (S1, S2, S3 θαη S4) γηα ηα νπνία αληηζηνηρνύλ 4 επίπεδα θίλεζεο (Μ1,Μ2,Μ3 θαη Μ4) πνπ ζεκεηώλνληαη σο πόινη ζην δίθηπν (πμ1, πμ2, πμ3 θαη πμ4). Γ: Γηαζπνξά ησλ πόισλ (πμ) ησλ επηπέδσλ θίλεζεο γηα κηα νκάδα ξεγκάησλ. Γ: Τπνινγηζκόο ησλ πεξηνρώλ εκπηζηνζύλεο ζην δίθηπν πξνβνιήο πνπ πεξηέρνπλ ηνπο θύξηνπο άμνλεο παξακόξθσζεο.(arthaud, 1969) ηελ πξάμε ρξεζηκνπνηείηαη έλα δίθηπν ζηεξενγξαθηθήο πξνβνιήο (Wolf ή Schmidt) πάλσ ζην νπνίν γίλνληαη νη αθφινπζεο εξγαζίεο: α) Πξνβάιινληαη ππφ κνξθή πφισλ ηφζν ηα κεηξεζέληα επίπεδα ησλ ξεγκάησλ (πf) φζν θαη νη αληίζηνηρεο ηεθηνληθέο γξακκψζεηο νιίζζηζεο πνπ παξαηεξήζεθαλ πάλσ ζ απηά (s). β) Σα πf θαη πs έρνπλ πξνθχςεη απφ κηα πεξηζηξνθή πάλσ ζ έλα επίπεδν πνπ παξηζηάλεηαη ζην δίθηπν σο κέγηζηνο θχθινο θαη νλνκάδεηαη επίπεδν θίλεζεο Μ, ηνπ νπνίνπ ν πφινο (πμ) ζεκεηψλεηαη ζην δίθηπν. (εηθ. 3.2.Β) γ) Απηή ε εξγαζία επαλαιακβάλεηαη γηα θαζέλα απφ ηα κεηξεζέληα ξήγκαηα θαη θαηφπηλ αμηνινγείηαη ε δηαζπνξά ησλ πφισλ (πμ). (εηθ. 3.2.Γ) δ) Όια απηά ηα επίπεδα θίλεζεο (Μ) έρνπλ κηα θχξηα δηεχζπλζε ηάζεο δνζκέλε, ε νπνία νξίδεηαη απφ ηελ θνηλή δηαηνκή ησλ κεγίζησλ θχθισλ ηνπο. Έρνπλ επίζεο ηνλ πφιν ηνπο ζην επίπεδν πνπ είλαη θάζεην ζ απηή ηελ θαηεχζπλζε. Οη πφινη πμ θαηαλέκνληαη αθνινπζψληαο κέγηζηνπο θχθινπο. Οη πφινη ελφο ηέηνηνπ κέγηζηνπ θχθινπ αληηζηνηρνχλ κε ηε ζεηξά ηνπο ζε κηα θχξηα δηεχζπλζε παξακφξθσζεο (εηθ. 3.2.Γ). 23

27 Ζ ΜΔΘΟΓΟ ΣΩΝ ΟΡΘΩΝ ΓΗΔΓΡΩΝ ΓΩΝΗΩΝ Ζ κέζνδνο απηή ζηεξίδεηαη ζην θιαζζηθφ κνληέιν ηεο δπλακηθήο ησλ ξεγκάησλ ηνπ Anderson (1942) (εηθ. 3.3.), ζχκθσλα κε ην νπνίν κπνξεί λα θαζνξηζηεί ν πξνζαλαηνιηζκφο ησλ δηαξξήμεσλ ζε ζρέζε κε ηνπο θχξηνπο άμνλεο ηνπ ηξηαμνληθνχ ειιεηςνεηδνχο ησλ ηάζεσλ. Δίλαη αλάινγε κε ηε κέζνδν ηνπ κεραληζκνχ γέλεζεο ησλ ζεηζκψλ. Δηθ Γπλακηθή ηαμηλόκεζε ησλ ξεγκάησλ (θιαζζηθό κνληέιν ηνπ Anderson 1942). Α: Καλνληθό ξήγκα (ζ 1 θάζεηνο), Β: Ρήγκα νξηδόληηαο κεηαηόπηζεο ή δηεύζπλζεο νιίζζεζεο (ζ 2 θάζεηνο). Γ: Αλάζηξνθν ξήγκα (ζ 3 θάζεηνο). χκθσλα κε ηελ κέζνδν ησλ νξζψλ δίεδξσλ γσληψλ φηαλ γλσξίδνπκε ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ελφο ξήγκαηνο θαζψο θαη ηελ δηεχζπλζε, ηε θνξά θαη ην είδνο ηεο ζρεηηθήο νιίζζεζεο ησλ ηεκαρψλ ηνπ ξήγκαηνο, ζεσξνχκε έλα δεχηεξν βνεζεηηθφ επίπεδν θάζεην ζην επίπεδν ηνπ ξήγκαηνο θαη ζηε δηεχζπλζε ηεο ηεθηνληθήο γξάκκσζεο. (εηθ. 3.4.) Απφ πξαθηηθήο πιεπξάο πάλσ ζε έλα δίθηπν Wulf ή Schmidt πξνβάιιεηαη ην επίπεδν ηνπ ξήγκαηνο (ΔΡ) θαηά ηα γλσζηά θαη ε γξάκκσζε νιίζζεζεο (s ή Α) σο πφινο, θαηφπηλ πξνζδηνξίδεηαη επί ηεο πξνβνιήο ηνπ επηπέδνπ ηνπ ξήγκαηνο ζεκείν Β πνπ απέρεη απφ ηνλ πφιν ηεο γξάκκσζεο (Α) γσληαθή απφζηαζε 90. Σν βνεζεηηθφ επίπεδν (ΒΔ) νξίδεηαη απφ ην κεζεκβξηλφ (κέγηζηνο θχθινο δηθηχνπ) πνπ δηέξρεηαη απφ ην πφιν ηνπ επηπέδνπ ηνπ ξήγκαηνο θαη ην ζεκείν Β, είλαη δειαδή θάζεην ζην επίπεδν ηνπ ξήγκαηνο. Σα δχν επίπεδα ηνπ ξήγκαηνο (ηνπ ξήγκαηνο θαη ην βνεζεηηθφ) νξίδνπλ ηέζζεξηο νξζέο δίεδξεο γσλίεο. (εηθ. 3.4.) Με ηελ κέζνδν ησλ νξζψλ δίεδξσλ γσληψλ νξίδνληαη νη ρψξνη πάλσ ζην δίθηπν ηεο ζηεξενγξαθηθήο πξνβνιήο κέζα ζηνπο νπνίνπο βξίζθνληαη νη πξνβνιέο ησλ θχξησλ αμφλσλ ηάζεο. ηελ εηθφλα 3.4. γθξίδνο είλαη ν ρψξνο πνπ πεξηέρεη ηελ πξνβνιή ηνπ άμνλα ζπκπίεζεο θαη ιεπθφο ν αληίζηνηρνο ρψξνο γηα ηνλ άμνλα εθειθπζκνχ. Ζ αληηζηνηρία κεηαμχ ησλ αμφλσλ ηάζεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ γεσινγηθά δεδνκέλα θαη απφ ηνπο κεραληζκνχο γέλεζεο ησλ ζεηζκψλ είλαη: ζ 1 -P, ζ 2 -B, ζ 3 -Σ. 24

28 Δηθ Παξνπζίαζε ηεο βαζηθήο αξρήο ηεο κεζόδνπ ησλ νξζώλ δίεδξσλ γσληώλ. ην ζρήκα (Α) δίλεηαη ε αληηζηνηρία ηεο νξνινγίαο ησλ κεραληζκώλ γέλεζεο θαη ηεο κεζόδνπ ησλ νξζώλ δίεδξσλ γσληώλ. ΔΡ, Δπίπεδν ξήγκαηνο, ΒΔ, Βνεζεηηθό επίπεδν, ΔΚ, Δπίπεδν θίλεζεο ή επίπεδν δξάζεο, C ή v, πόινο ηνπ αληίζηνηρνπ θηλεκαηηθνύ άμνλα πνπ είλαη θάζεηνο ζην επίπεδν ηνπ ξήγκαηνο. Α ή s πόινο ηνπ αληίζηνηρνπ θηλεκαηηθνύ άμνλα, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζην επίπεδν ξήγκαηνο, είλαη θάζεηνο ζην βνεζεηηθό θαη ζηελ δηεύζπλζε ηνπ βξίζθεηαη ην δηάλπζκα ηεο θίλεζεο. Β ή u, ν κεδεληθόο ή ελδηάκεζνο άμνλαο, ν νπνίνο είλαη θάζεηνο ζηνπο Α θαη C. P ή N 1, ν άμνλαο ζπκπίεζεο ή άμνλαο κέγηζηεο ηάζεο. Σ ή Ν 3, ν άμνλαο εθειθπζκνύ ή άμνλαο ειαρίζηεο ηάζεο. Ο, ην θέληξν ηεο ζηεξενγξαθηθήο πξνβνιήο, β, Βνξξάο. ην (Β) δίλεηαη ε γξαθηθή απεηθόληζε ηεο ζύλζεζεο δύν πεξηπηώζεσλ ξεγκάησλ (Η θαη ΗΗ) θαη ηνπ απνηειέζκαηνο (ΗΗΗ) όπνπ κε καύξν παξνπζηάδνληαη νη πεξηνρέο πνπ πεξηέρνπλ ηνπο άμνλεο ζπκπίεζεο κε πηζαλόηεηα 100%, νη αληίζηνηρεο ιεπθέο είηε ηνπο άμνλεο ζπκπίεζεο, είηε ηνπ εθειθπζκνύ κε πηζαλόηεηα 50% αληίζηνηρα θαη νη γθξίδεο εθείλεο πνπ πεξηέρνπλ ηνπο άμνλεο εθειθπζκνύ κε πηζαλόηεηα 100% (Καηά Angelier & Merchler, 1977) Ζ ΜΔΘΟΓΟ ΣΟΤ ΜΔΟΤ ΣΑΝΤΣΖ ΣΑΖ Ζ κέζνδνο απηή επηηξέπεη λα ππνινγηζηεί πνζνηηθά ν πξνζαλαηνιηζκφο ησλ θχξησλ αμφλσλ ηνπ πεδίνπ ησλ ηάζεσλ ζε ηνπηθφ επίπεδν κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεθηνληθψλ δεδνκέλσλ ππαίζξνπ. Γειαδή, απφ ηα πξναλαθεξζέληα γεσκεηξηθά ζηνηρεία ησλ ξεγκάησλ θαη ησλ ηεθηνληθψλ γξακκψζεσλ νιίζζεζεο, γηα κηα νκάδα ξεγκάησλ πνπ ιεηηνχξγεζαλ ζηελ ίδηα ηεθηνληθή θάζε, ππνινγίδεηαη έλαο κέζνο ηαλπζηήο ηάζεο πνπ αληαπνθξίλεηαη κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν γηα ηελ θίλεζε θάζε κεκνλσκέλνπ ξήγκαηνο ηεο νκάδαο. Ζ κέζνδνο απηή είλαη ζπλέρεηα ηεο γξαθηθήο κεζφδνπ ηνπ Arthaud, γηα ηελ νπνία ηζρχνπλ νη εμήο πεξηνξηζκνί : 1.Ο φγθνο ηνπ πεηξψκαηνο πνπ πεξηέρεη ηα κειεηνχκελα ξήγκαηα ζεσξείηαη ζην ζχλνιν ηνπ νκνγελήο, νη κηθξέο αλνκνηνγέλεηεο (αζπλέρεηεο) είλαη εληνπηζκέλεο απνθιεηζηηθά θαη κφλν γχξσ απφ ηα επίπεδα ησλ ξεγκάησλ, δειαδή κέζα ζε έλα ζρεηηθά κηθξφ ρψξν ζε ζρέζε κε ην κειεηνχκελν φγθν ηνπ πεηξψκαηνο. 2.Ο ζεσξνχκελνο ηαλπζηήο ηάζεο παξηζηάλεη ηελ παξαηεξνχκελε παξακφξθσζε. 25

29 3.Σα ξήγκαηα ιεηηνχξγεζαλ ηαπηφρξνλα, δειαδή ζηελ ίδηα ηεθηνληθή θάζε. 4.Ο πξνζαλαηνιηζκφο ησλ επηπέδσλ ησλ ξεγκάησλ θαη νη αλαπηπζζφκελεο ηάζεηο είλαη αλεμάξηεηα. 5.Ζ θίλεζε ζε θάζε ξήγκα ζπκβαίλεη θαηά ηε δηεχζπλζε ηεο εθαπηνκεληθήο ζπληζηψζαο ηεο ηάζεο. 6.Σν κέζν δελ παξνπζηάδεη πιαζηηθέο παξακνξθψζεηο. Σν ζεκαληηθφηεξν ζεκείν ηεο κεζφδνπ είλαη φηη ζεσξεί αλεμάξηεηεο ηηο ηάζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη ζ έλα φγθν πεηξψκαηνο θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ επηπέδσλ ησλ ξεγκάησλ θαη ιακβάλεη ππφςε γηα ηνπο ππνινγηζκνχο κφλν ηα δηαλχζκαηα ησλ ζρεηηθψλ θηλήζεσλ. (δηεχζπλζε θαη θνξά γξακκψζεσλ ηεθηνληθήο νιίζζεζεο). ηηο λενηεθηνληθέο έξεπλεο, φπσο ηνλίζηεθε θαη πξνεγνχκελα, ζπλήζσο κειεηνχληαη ηεθηνληθέο θηλήζεηο πάλσ απφ πξνυπάξρνπζεο δνκέο (θπξίσο ξήγκαηα, αιιά θαη ζε ζηξσκαηνγξαθηθέο αζπλέρεηεο, ζε δηαθιάζεηο θ.η.ι.), ε γεσκεηξία ησλ επηπέδσλ ησλ νπνίσλ δελ ζπλδέεηαη κε ην απνηέιεζκα ησλ ηάζεσλ πνπ δεκηνχξγεζαλ ηηο ηεθηνληθέο γξακκψζεηο ΣΟ ΤΠΟΛΟΓΗΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WIN TENSOR ΓΔΝΗΚΑ ήκεξα, ππάξρεη ζηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα έλα επξχ θάζκα κεζφδσλ θαη ππνινγηζηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηελ απεηθφληζε ηεο θηλεκαηηθήο ησλ ξεγκάησλ θαη ησλ κεραληζκψλ γέλεζεο ησλ ζεηζκψλ. ηελ παξνχζα εξγαζία ρξεζηκνπνηήζεθε ην πξφγξακκα Win-Tensor (version ) ηνπ Damien Delvaux, ε πεξηγξαθή ηνπ νπνίνπ ζα γίλεη ζηελ ζπλέρεηα. Ζ αλάιπζε ηεο θηλεκαηηθήο ησλ ξεγκάησλ θαη ηα δεδνκέλα κεραληζκνχ γέλεζεο ησλ ζεηζκψλ γηα ηελ κειέηε ησλ παιαηφ θαη λεφ ηεθηνληθψλ ηάζεσλ ρξεζηκνπνηείηαη αξθεηά ζπρλά ζηηο κέξεο καο γηα λενηεθηνληθέο θαη ζεηζκνηεθηνληθέο έξεπλεο. Γεσινγηθά δεδνκέλα ησλ ηάζεσλ ηνπ Σεηαξηνγελνχο είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλα κε ην Παγθφζκην Υάξηε Σάζεσλ (World Stress Map). Μέξνο ηνπ Παγθφζκηνπ Υάξηε Σάζεσλ θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 3.5. γηα ηελ πεξηνρή ηεο Διιάδαο θαη ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ησλ Βαιθαλίσλ. 26

30 Δηθ Υάξηεο Σάζεσλ ηεο Διιάδνο ζύκθσλα κε ην World Stress Map (2008). 27

31 ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WIN-TENSOR Σν πξφγξακκα Win-Tensor είλαη έλα δηαδξαζηηθφ ινγηζκηθφ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεθηνληθψλ ηάζεσλ απφ ξήγκαηα θαη δεδνκέλα κεραληζκψλ γέλεζεο ησλ ζεηζκψλ ζηελ Σεθηνληθή Γεσινγία, θαζψο θαη γηα λενηεθηνληθέο θαη ζεηζκνηεθηνληθέο έξεπλεο. Πξφθεηηαη γηα έλα πξφγξακκα ην νπνίν δεκηνπξγήζεθε ην 2001 απφ ηνλ Damien Delvaux θαη ην νπνίν ζπλερψο δέρεηαη βειηηψζεηο. Δθηφο απφ ηελ ηθαλφηεηα απνζεθεχζεο θαη δηαρεηξίζεο, επηηξέπεη ηελ αλαθαηαζθεπή ηεο ηάζεο (πξνζαλαηνιηζκφ ησλ ηξηψλ θχξησλ αμφλσλ ηεο ηάζεο θαη ην ζρήκα ηνπ ηξηαμνληθνχ ειιεηςνεηδνχο) ρξεζηκνπνηψληαο κηα εμειηγκέλε κέζνδν ηνπ Right Dihedron θαη κηαο δηαδηθαζίαο πνπ νλνκάδεηαη Rotational Optimisation. Δπηηξέπεη ην θηλεκαηηθφ δηαρσξηζκφ ηεο νιίζζεζεο ησλ ξεγκάησλ θαη ησλ δεδνκέλσλ εζηηαθψλ κεραληζκψλ ζε ζπλδηαζκφ κε κηα πξννδεπηηθή βειηίσζε ηνπ ηαλπζηή ηεο ηάζεο. Έκθαζε δίλεηαη ζηελ δηαδξαζηηθφηεηα ησλ ρξεζηψλ γηα ηελ ειεγρφκελε ζπιινγή δεδνκέλσλ, ηελ επηινγή ησλ δεδνκέλσλ, ηελ εθηίκεζε θαη βειηηζηνπνίεζε ηνπ ηαλπζηή, ηελ γξαθηθή αλαπαξάζηαζε θαη ηελ πνηφηεηα θαηάηαμεο αλάινγα κε ην Παγθφζκην Υάξηε Σάζεσλ (World Stress Map). Κχξηεο Λεηηνπξγίεο ηνπ πξνγξάκκαηνο Win-Tensor: Φχιιν Δξγαζίαο Γεδνκέλσλ (Data Worksheet) φπνπ βάδεηο ηα δεδνκέλα ζνπ π.ρ. γηα δηεχζπλζε-θιίζε ηνπ επηπέδνπ, γξακκή νιίζζεζεο θ.η.ι. Φχιιν Φεθηνπνίεζεο (Digitizing Sheet) Φχιιν Δπεμεξγαζίαο Right Dihedron (Processing Sheet) Φχιιν Δπεμεξγαζίαο Rotational Optimisation (Processing Sheet) ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ Όια μεθηλνχλ απφ ηελ χπαηζξν φπνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε ιήςε ησλ δεδνκέλσλ. Αθνινχζσο ηα δεδνκέλα πνπ πήξακε απφ ηελ πεξηνρή κειέηεο εηζάγνληαη ζην θχιιν εξγαζίαο δεδνκέλσλ (Data Worksheet) (εηθ. 3.6.). Σν θχιιν απηφ δίλεη ηελ δπλαηφηεηα εηζαγσγήο ησλ δεδνκέλσλ πνπ ιήθζεζαλ ζηελ χπαηζξν. Γηα παξάδεηγκα εθεί ηνπνζεηείηαη ε θιίζε, ε δηεχζπλζε θιίζεο, ε γξάκκσζε, ν ζρηζκφο θ.ν.θ. ηελ ζπλέρεηα ζα πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί εάλ ην ξήγκα είλαη θαλνληθφ, αλάζηξνθν θ.η.ι. ή εάλ είλαη επαλαελεξγνπνηεκέλν, λενζρεκαηηδφκελν ή άγλσζηεο πξνέιεπζεο θ.η.ι.. Όηαλ ηειεηψζεη ε εηζαγσγή ησλ δεδνκέλσλ πξνρσξάκε ζην επφκελν βήκα πνπ είλαη ην θχιιν επεμεξγαζίαο (Processing Sheet). ην θχιιν επεμεξγαζίαο (Processing Sheet) πξαγκαηνπνηείηαη ε κεηαηξνπή ησλ δεδνκέλσλ πνπ εηζήρζεζαλ ζην θχιιν εξγαζίαο. Γεκηνπξγείηαη έηζη ην Γίθηπν (Stereonet), ην Ρνδφγξακκα (Rose Diagram), ε κέζνδνο βειηηζηνπνίεζε (Rotational Optimization), ηα ζηαηηζηηθά ησλ δεδνκέλσλ ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ(statistics of Orientation Data), ε αλάιπζε ησλ P B T θηλεκαηηθψλ αμφλσλ (Analysis of P B T Kinematic Axes), νη θακπχιεο θαλνληθφηεηαο (Regular Curves) θαη ην δηάγξακκα Mohr. Σα πξναλαθεξζφληα δελ ζα καο απαζρνιήζνπλ ηφζν ζηελ παξνχζα εξγαζία φζν ε κέζνδνο ησλ νξζψλ δίεδξσλ γσληψλ (Right Dihedron). 28

32 Δηθ Σν θύιιν εξγαζίαο δεδνκέλσλ (Data Worksheet) Ζ κέζνδνο ηνπ Right Dihedron αξρηθά αλαπηχρζεθε απφ ηνπο Angelier & Mechler (1977) ζαλ κηα γξαθηθή κέζνδνο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ εχξνπο ησλ πηζαλψλ πξνζαλαηνιηζκψλ ησλ ζ 1 θαη ζ 3 αμφλσλ ζηελ αλάιπζε ελφο ξήγκαηνο. Ζ κέζνδνο απηή είλαη θαηάιιειε γηα ηελ αλάιπζε ηεο ηάζεο ζηνπο κεραληζκνχο γέλεζεο ησλ ζεηζκψλ. Γηα ηελ θηλεκαηηθή ησλ ξεγκάησλ δίλεη κφλν έλα πξσηαξρηθφ απνηέιεζκα, πνπ δελ αληαπνθξίλεηαη ζηα θξηηήξηα ηνπ Coulomb (ζρέζε κεηαμχ θαλνληθήο θαη δηαηκεηηθήο ηάζεο). Ζ κέζνδνο απηή καο δείλεη κηα πξψηε εθηίκεζε ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ησλ θπξίσλ αμφλσλ ηεο ηάζεο θαη ηνλ ιφγν ηεο ηάζεο R, θαζψο θαη έλα πξψην θηιηξάξηζκα ηεο ζπκβαηφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ ηεο θηλεκαηηθήο ηνπ ξήγκαηνο.(εηθ. 3.7.) Ο επηιεγκέλνο πιεζπζκφο δεδνκέλσλ θαη ηάζεσλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ ζεκείν εθθίλεζεο γηα κεζφδνπο φπσο ε κέζνδνο ηνπ Rotational Optimisation, ηεο νπνία ε πεξηγξαθή αθνινπζεί πην θάησ. Ζ κέζνδνο Rotational Optimisation είλαη κηα λέα δηαδηθαζία επαλαιεπηηθήο κεηαηξνπήο πνπ βαζίδεηαη ζηνλ έιεγρν ησλ αξηζκψλ δηαθφξσλ ηαλπζηψλ ηεο ηάζεο κε ζηφρν ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ αηειεηψλ. αλ αξρή ρξεζηκνπνηεί φιν ην εχξνο ησλ πξνζαλαηνιηζκψλ γηα ηνπο ηξεηο θχξηνπο άμνλεο θαη ηνλ ιφγν ηάζεο R έηζη ψζηε λα βξεζεί ε κηθξφηεξε ηηκή ιεηηνπξγηθήο αηέιεηα. ηελ κέζνδν απηή ν δηαρσξηζκφο ησλ δεδνκέλσλ γίλεηαη πξννδεπηηθά θαηά ηελ κεηαηξνπή ηνπο.(εηθ. 3.8.) 29

33 Δηθ Φύιιν επεμεξγαζίαο ηεο κεζόδνπ ηνπ Right Dihedron. Δηθ Φύιιν επεμεξγαζίαο ηεο κεζόδνπ Rotational Optimisation. Γηα λα επηηεπρζεί έλαο απνηειεζκαηηθφο δηαρσξηζκφο ησλ ξεγκάησλ, ε δηαδηθαζία βειηίσζεο ηνπ ηαλπζηή θαη ηνπ δηαρσξηζκνχ ησλ ξεγκάησλ εθηειείηαη κε ηελ δηαδνρηθή κείσζε ησλ ηηκψλ ηεο κέγηζηεο απφθιηζεο ηεο νιίζζεζεο. ηελ εηθφλα 3.9. βιέπνπκε έλα παξάδεηγκα βειηίσζεο ηνπ ηαλπζηή ηεο ηάζεο θαη δηαρσξηζκφ ησλ ξεγκάησλ ρξεζηκνπνηψληαο ηηο κεζφδνπο ηνπ Right Dihedron θαη ηνπ Rotational Optimisation ζε έλα θαλνληθφ ξήγκα. 30

34 Δηθ ηελ αξηζηεξε κεξηά ε κέζνδνο Rotational Optimisation θαη ζηελ δεμηά ε κέζνδνο Right Dihedron θαη πσο αιιάδνπλ κε ηελ βειηηώζε ηνπ ηαλπζηή, πσο δειαδή ην πξόγξακκα επηιέγεη ηηο ηηκέο κε ηελ ειάρηζηε απόθιηζε. Πξέπεη λα ζεκεησζνπκε ζην ζεκείν απηό όηη ζεκαληηθό γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία πξέπεη λα ππάξρνπλ νξζά θαη αξθεηά ζηνηρεία από ην πίλαθα δεδνκέλσλ πνπ ηνπνζεηνύκε ζην θύιιν δεδνκέλσλ. Σα δεδνκέλα πνπ πήξακε πεξηέρνπλ θαη ηηκέο απφ αλάζηξνθα ξήγκαηα θαζψο θαη ξήγκαηα νξηδφληηαο κεηαηφπηζεο. Με ηνλ απηφκαην δηαρσξηζκφ ηα «άζρεηα δεδνκέλα» απνξξίπηνληαη απφ ην πξφγξακκα, δίλνληαο καο έηζη ηα πξαγκαηηθά ζηνηρεία (θηλεκαηηθή, πεδίν ηάζεο, θ.η.ι.) ηνπ πιεζπζκνχ ησλ ξεγκάησλ. Γηα ην πεδίν ηάζεο πνπ επηθξαηεί ππάξρεη πίλαθαο (εηθ.3.10) φπνπ κπνξνχκε λα πάξνπκε ηα ζηνηρεία καο θαη λα ηα αληηζηνηρίζνπκε έηζη ψζηε λα βξνχκε ην πεδίν ηάζεο ηεο θάζε πεξηνρήο. 31

35 Δηθ Πίλαθαο πεδίσλ ηάζεσλ 32

36 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΝΗΚΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΜΔΛΔΣΖ Οη κεηξήζεηο πνπ ειήθζεζαλ ζην χπαηζξν έγηλαλ ζε ελλέα ζέζεηο θαηά κήθνο ηνπ ξήγκαηνο Ξάλζεο Κνκνηελήο. Σηο ζέζεηο απηέο γηα ιφγνπο ζπληνκίαο ζα νλνκάζνπκε ζέζεηο α, β, γ, δ, ε, δ, ε, ζ θαη θ αληίζηνηρα. Απφ ηηο ζέζεηο απηέο ιήθζεζαλ ηα αθφινπζα δεδνκέλα: δηεχζπλζε θιίζεο θαη ηηκή θιίζεο ηνπ επηπέδνπ (Ρ) ηνπ ξήγκαηνο θαη δηεχζπλζε-βχζηζε ηεο γξάκκσζεο (ΓΡ) φπσο δίλνληαη ζην πίλαθα πην θάησ: Πίλαθαο 4.1. Οη ελλέα ζέζεηο πνπ πήξακε κεηξήζεηο αληηζηνηρνχλ ζε πεξηνρέο πνπ αλαιχζεθαλ ζην θεθάιαην 2. Δπηθεληξσζήθακε ζηελ πεξηνρή Γ ε νπνία είλαη πάλσ ζην ξήγκα Ξάλζεο- Κνκνηελήο πιεζίνλ ηεο πφιεο ηεο Ξάλζεο. 33

37 ηελ εηθφλα 4.1. πνπ αθνινπζεί δίλεηαη ε θηλεκαηηθή αλάιπζε ησλ ξεγκάησλ ζηηο επηκέξνπο πεξηνρέο κε έκθαζε ζηελ πεξηνρή Γ, φπνπ αληηζηνηρνχλ ηα επηά (7) απφ ηα ελλέα (9) δίθηπα. Σα απνηειέζκαηα ησλ δηθηχσλ απηψλ πξνέξρνληαη απφ ην πξφγξακκα Win-Tensor ρσξίο λα δερζνχλ θακία επεμεξγαζία απφ ηα αξρηθά δεδνκέλα πνπ ιήθζεζαλ ζηελ χπαηζξν. Δηθόλα 4.1. Κηλεκαηηθή αλάιπζε ησλ ξεγκάησλ ζηηο πεξηνρέο Α, Β, Γ θαη Γ. Σξνπνπνηεκέλνο ράξηεο από Κνπθνπβέιαο, ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ WIN-TENSOR Σα δεδνκέλα ηνπ πίλαθα 4.1. ηνπνζεηνχληαη ζην πξφγξακκα Win-Tensor θαη αθνινχζσο ηπγράλνπλ επεμεξγαζίαο ψζηε λα καο δψζνπλ κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα γηα ηελ θηλεκαηηθή ηεο πεξηνρήο θαη ηα πεδία ηάζεσλ πνπ επηθξαηνχλ. ηνλ πην θάησ πίλαθα (πίλαθαο 4.2.) θαίλνληαη ηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ. ηα επφκελα ππνθεθάιαηα ζα πεξηγξαθνχλ αλαιπηηθφηεξα νη ελλέα ζέζεηο πνπ επηιέρζεθαλ γηα ηελ κειέηε ηεο πεξηνρήο. 34

38 Πίλαθαο 4.2. Απηόο ν πίλαθαο ρσξίδεηαη ζε ηξεηο θύξηεο ζηήιεο. Από αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά έρνπκε ηηο γεληθέο πιεξνθνξίεο από ηελ πεξηνρή πνπ πήξακε ηα δεδνκέλα, ηα απνηειέζκαηα ησλ ππνινγηζκώλ κεηά ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ πνηόηεηα ηνπ εληαηηθνύ πεδίνπ (Tensor). ηελ πξώηε ζηήιε ην Ν αληηπξνζσπεύεη ηνλ αξηζκό ησλ κεηξήζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ από ην πξόγξακκα θαη ην Ννι ηνλ ζπλνιηθό αξηζκό ησλ κεηξήζεσλ. ηελ ζηήιε κε ηα απνηειέζκαηα ησλ ππνινγηζκώλ δίλεηαη ν πξνζαλαηνιηζκόο ησλ ηξηώλ θπξίσλ αμόλσλ ηεο ηάζεο (ζ 1, ζ 2, ζ 3 ) καδί κε ηελ παξάκεηξν R ηεο ηάζεο, ηε γσλία α θαη κηα έλδεημε γηα ηνθαζεζηώο πνπ επηθξαηεί (SS νξηδόληηαο νιίζζεζεο (Strike-Slip), OB δηαγώληαο (Oblique), P θαζαξήο, Ext δηαζηνιήο). ηελ ηξίηε ζηήιε έρνπκε ηελ κέζε απόθιηζε ησλ ηηκώλ θαη ηελ ηαμηλόκεζε-θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ W-Tensor. Γίθηπν Ν Ννι ζ 1 ζ 2 ζ 3 R Regime Mean CD Καηεγνξία ± sd Α /067 45/223 12/ OB-Ext 9.5 ± 1 E Β /149 77/352 03/ SS-Ext 19.1 ± 2.7 D Γ /319 66/148 02/ SS-Ext 18.7 ± 4.6 D Γ /171 23/029 16/ P-Ext 20.7 ± 5.2 E Δ /328 55/123 10/ P-SS 8,9 ± 1.5 D Ε /217 27/058 09/ P-Ext 20 ± 4.3 D Ζ /246 10/129 20/ P-Ext 20.9 ± 4.6 D Θ /127 37/273 19/ OB-Ext 21 ± 7,5 E Κ /169 63/348 02/ SS-Ext 24.1 ± 2.7 D ΘΔΖ Α Δηθ Γίθηπν Schmidt γηα ηελ ζέζε α ηελ εηθφλα βιέπνπκε ηελ πξνβνιή ησλ δεδνκέλσλ κε επίπεδα ξήγκάησλ θαη γξακκψζεηο νιίζζεζεο ζε δίθηπν Schmidt. Σα δεδνκέλα είλαη νξηαθά ζε αξηζκφ γηα λα καο δψζνπλ έλα αμηφπηζην θαη αληηπξνζσπεπηηθφ απνηέιεζκα. Παξφια απηά θαίλεηαη φηη ε γεληθή δηεχζπλζε ησλ επηπέδσλ είλαη ΒΑ-ΝΓ. Απηφ θαίλεηαη θαη απφ ην ξνδφγξακκα ηεο εηθφλαο

39 Δηθ Ρνδόγξακκα γηα ηελ ζέζε α Μεηά ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ, ηελ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ κεηξήζεσλ θαη κε βάζε ηελ κέζνδν ησλ νξζψλ δηέδξσλ γσληψλ (Right Dihedron) παίξλνπκε έλα πεδίν ηάζεο ην νπνίν ζπλνςίδεηαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα (εηθ ). Υξεζηκνπνηήζεθαλ νη ηξεηο (3) θαιχηεξα πξνζαξκνζκέλεο κεηξήζεηο γηα ην ππνινγηζκέλν πεδίν ηαζεο. Δηθ Γηάγξακκα κεηά ηελ επεμεξγαζία ζην Win-Tensor(κέζνδνο νξζώλ δίεδξσλ γσληώλ) Οη δηεπζχλζεηο ησλ θπξίσλ αμφλσλ ηεο ηάζεο είλαη: ζ 1 41/067, ζ 2 45/223 θαη ζ 3 12/326. Ο ιφγνο R είλαη 0.67 θαη ην CD 9.5±1. Σν ηαζηθφ θαζεζηψο πνπ επηθξαηεί ζηελ ζέζε α ινηπφλ, ζχκθσλα κε ηα δεδνκέλα πνπ πήξακε απφ ην πξφγξακκα, αλήθεη πεξηζζφηεξν ζην δηαγψλην εθειθπζκφ κηαο θαη θαλέλαο απφ ην ζ 1 θαη ζ 2 δελ είλαη θαηαθφξπθνο αιιά θαη νη δχν θιίλνπλ θνληά ζηηο

40 ΘΔΖ Β Δηθ Γίθηπν Schmidt γηα ηελ ζέζε β ην δίθηπν Schmidt ηεο εηθ , πνπ αθνξά κεηξήζεηο πνπ έγηλαλ ζηελ ζέζε β (εηθ.4.1), βιέπνπκε ηελ πξνβνιή ησλ δεδνκέλσλ (επίπεδα ξήγκάησλ θαη γξακκψζεηο νιίζζεζεο). Οη κεηξήζεηο πνπ ειήθζεζαλ, δεθαηέζζεξηο (14) ζην ζχλνιν, θαίλεηαη λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθέο κε εμαίξεζε θάπνηεο κεηξήζεηο πνπ πηζαλφλ λα αλήθνπλ ζε παιαηφηεξε θηλεκαηηθή ηεο πεξηνρήο. ην δίθηπν ηεο ζέζεο β θαίλεηαη θαζαξά φηη νη θχξηεο δηεπζχλζεηο ησλ επηπέδσλ ησλ ξεγκάησλ είλαη Α-Γ θαη ΑΒΑ-ΝΓΝ. Απηφ θαίλεηαη θαη ζην ξνδφγξακκα ηεο εηθ Δηθ Ρνδόγξακκα γηα ηελ ζέζε β(14 κεηξήζεηο) Με ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ, ηελ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ κεηξήζεσλ θαη κε βάζε ηελ κέζνδν ησλ νξζψλ δηέδξσλ γσληψλ (Right Dihedron) παίξλνπκε έλα πεδίν ηάζεο ην νπνίν ζπλνςίδεηαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα (εηθ.4.2.6). Υξεζηκνπνηήζεθαλ έμη (6) κεηξήζεηο πνπ απνδίδνπλ θαιχηεξα ην πεδίν ηάζεο γηα ηελ ζέζε β. 37

41 Δηθ Γηάγξακκα κεηά ηελ επεμεξγαζία ζην Win-Tensor(κέζνδνο νξζώλ δίεδξσλ γσληώλ) Οη δηεπζχλζεηο ησλ θπξίσλ αμφλσλ ηεο ηάζεο ζηελ ζέζε β είλαη: ζ 1 11/149, ζ 2 77/352 θαη ζ 3 03/244. Ο ιφγνο R είλαη 0.92 θαη ην CD είλαη 19.1±2.7. Σν ηαζηθφ πεδίν πνπ επηθξαηεί ζηελ ζέζε β είλαη δηαγψληνο εθειθπζκφο ΘΔΖ Γ Δηθ Schmidt γηα ηελ ζέζε γ Σν δίθηπν Schmidt ηεο εηθ αθνξά κεηξήζεηο πνπ ιήθζεζαλ ζηελ ζέζε γ θαη απνηππψλεη ηα επίπεδα θαζψο θαη ηηο γξακκψζεηο ησλ ξεγκάησλ ηεο πεξηνρήο Γ (εηθ.4.1.). ηελ ζέζε γ ιήθζεζαλ 19 κεηξήζεηο θαη βιέπνπκε φηη απφηππψλνπλ κηα γεληθή δηεχζπλζε ησλ επηπέδσλ, ε νπνία είλαη Β-Ν θαη ΒΒΓ-ΝΝΑ. Απηφ θαίλεηαη θαη απφ ην ξνδφγξακκα ηεο εηθ

42 Δηθ Ρνδόγξακκα ζέζεο γ(19 κεηξήζεηο) Γηα λα πάξνπκε έλα πεδίν ηάζεο γηα ηελ ζέζε γ φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθ , ηα δεδνκέλα έηπραλ επεμεξγαζίαο κε ηελ κέζνδν ησλ νξζψλ δίεδξσλ γσληψλ (Right Dihedron) ηνπ ινγηζκηθνχ πξνγξάκκαηνο Win-Tensor. Δθεί επηιέρζεζαλ νη 9 πην αληηπξνζσπεπηηθέο κεηξήζεηο. Τπάξρνπλ ζηνλ πιπζπζκφ αξθεηέο επηθάλεηεο ξεγκάησλ αζχκβαηεο κε ην πξνζδηνξηζκέλν πεδίν ηάζεο. Απηέο πηζαλφηεξα απνηεινχλ ξήγκαηα παιαηφηεξεο θάζεο ηα νπνία επαλαδξαζηεξηνπνηνχληαη ζε λεφηεξε θάζε ή δελ έγηλε θαιφο δηαρσξηζκφο ησλ δεδνκέλσλ ζην χπαηζξν. Σν απνηέιεζκα ηεο επεμεξγαζίαο απηήο θαίλεηαη πην θάησ. Δηθ Γηάγξακκα κεηά ηελ επεμεξγαζία ζην Win-Tensor(κέζνδνο νξζώλ δίεδξσλ γσληώλ) Οη δηεπζχλζεηο ησλ θχξησλ αμφλσλ ηεο ηάζεο είλαη: ζ 1-23/319, ζ 2-66/148 θαη ζ 3-03/051. Ο ιφγνο R έρεη ηηκή 0.78 θαη ην C.D. είλαη 18.7±4.6. Σν ηαζηθφ πεδίν πνπ επηθξαηεί ζηελ ζέζε γ ζχκθσλα κε ηα δεδνκέλα πνπ πήξακε κεηά ηελ επεμεξγαζία ησλ αξρηθψλ δεδνκέλσλ, είλαη απηφ ηνπ δηαγψληνπ εθειθπζκνχ. 39

43 ΘΔΖ Γ Δηθ Γίθηπν Schmidt γηα ηελ ζέζε δ Σν δίθηπν Schmidt ηεο εηθ αθνξά κεηξήζεηο πνπ ιήθζεζαλ ζηελ ζέζε δ θαη απνηππψλεη ηα επίπεδα θαζψο θαη ηηο γξακκψζεηο ησλ ξεγκάησλ ηεο πεξηνρήο Γ (εηθ.4.1.). Δδψ αληηζέησο κε ηα πξνεγνχκελα δίθηπα δελ έρνπκε κηα θαζαξή γεληθή εηθφλα ησλ δηεπζχλζεσλ ησλ ξεγκάησλ, θπξίσο ιφγσ ηνπ κηθξνχ αξηζκνχ ησλ δεδνκέλσλ. Οχηε απφ ην ξνδφγξακκα (εηθ ) κπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε κηα επηθξαηνχζα δηεχζπλζε. Δηθ Ρνδόγξακκα ζέζεο δ(6 κεηξήζεηο) Παξφια απηά κε ηελ επεμεξγαζία ησλ ειάρηζησλ δεδνκέλσλ πνπ ιήθζεζαλ ζηελ ζέζε δ επηιέρζεζαλ νη 5 κεηξήζεηο γηα λα βξνχκε ην πεδίν ηάζεο θαη ιάβακε ην πην θάησ απνηέιεζκα (εηθ ) ρξεζηκνπνηψληαο ηελ κέζνδν νξζψλ δίεδξσλ γσληψλ (Right Dihedron) ηνπ πξνγξάκκαηνο. 40

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΔΡΓΟ ΣΔΚΣΟΝΙΚΗ ΣΗ ΘΔΑΛΙΑ ΚΑΙ ΔΙΜΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΑΡΓΙΣΑ

ΔΝΔΡΓΟ ΣΔΚΣΟΝΙΚΗ ΣΗ ΘΔΑΛΙΑ ΚΑΙ ΔΙΜΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΑΡΓΙΣΑ ΔΝΔΡΓΟ ΣΔΚΣΟΝΙΚΗ ΣΗ ΘΔΑΛΙΑ ΚΑΙ ΔΙΜΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΑΡΓΙΣΑ Γεκήηξηνο Γ. Παλαγησηόπνπινο Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Σκήκα Γεσινγίαο, Σνκέαο Γεσθπζηθήο, email: panagiot@geo.auth.gr Kσλζηαληίλνο Β.

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΣΕΚΣΟΝΙΚΗ, ΣΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΙΑ, ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΓΕΩΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΣΕΚΣΟΝΙΚΗ, ΣΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΙΑ, ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΓΕΩΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΤΚΣΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΣΕΚΣΟΝΙΚΗ, ΣΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΙΑ, ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΓΕΩΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΔΙΑΣΡΙΒΗ ΕΙΔΙΚΕΤΗ Καθοριςμόσ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΔΗΑΓΩΓΖ. 2 2. ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΖ ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΣΩΝ ΡΖΓΜΑΣΩΔΩΝ 3

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΔΗΑΓΩΓΖ. 2 2. ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΖ ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΣΩΝ ΡΖΓΜΑΣΩΔΩΝ 3 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΔΗΑΓΩΓΖ. 2 2. ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΖ ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΣΩΝ ΡΖΓΜΑΣΩΔΩΝ 3 3. ΑΗΣΗΑ ΣΟΤ ΦΑΗΝΟΜΔΝΟΤ.... 7 3.1. Ζ ζηεξενπνίεζε ηωλ αξγηιηθώλ πιηθώλ.... 7 3.2. Βηβιηνγξαθηθή αλαθνξά 8 3.3. Θέκαηα πξνο δηεξεύλεζε.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ

Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ Μελιάδης Μιληιάδης: Γεωγράθος, Μεηαπηστιακός θοιηηηής ΑΠΘ-ΣΧΟΛΗ ΓΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & Φ.Π. Δργαζηήριο Γαζικής Γιατειριζηικής και Τηλεπιζκόπηζης Μελιάδοσ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΚΑΗ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΚΑΗ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΚΑΗ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΓΑΣΧΝ ΣΟΝ ΝΟΜΟ ΚΟΡΗΝΘΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ ΟΡΘΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΠΔΓΗΧΝ ΤΓΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΧΝ ΣΑ ΝΟΣΗΑ ΠΑΡΑΛΗΑ ΣΖ ΚΤΠΡΟΤ

ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΠΔΓΗΧΝ ΤΓΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΧΝ ΣΑ ΝΟΣΗΑ ΠΑΡΑΛΗΑ ΣΖ ΚΤΠΡΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΠΔΓΗΧΝ ΤΓΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΧΝ ΣΑ ΝΟΣΗΑ ΠΑΡΑΛΗΑ ΣΖ ΚΤΠΡΟΤ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ: ΕΔΛΖΛΗΓΖ ΑΒΡΑΑΜ ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: ΤΜΔΟΤ ΒΑΗΛΖ Α.Μ. 05107 1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Πξόινγνο 4 1. Δηζαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα

4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα 4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα 4.5.1 Βαζηθά δεδνκέλα πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο Διεπζίλαο ην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο LIFE Environment, κε ηίηιν «Ζ Αλάπηπμε

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε ΑΚΗΗ 2 σνέτεια ζηη γνωριμία με ηα όργανα και ηην διαδικαζία καηαζκεσής ηων κσκλωμάηων ηοσ εργαζηηρίοσ 2.. Πείξακα: ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ ΓΔΝΝΗΣΡΙΑ ΚΤΜΑΣΟΜΟΡΦΩΝ 2... Έλλνηεο απαξαίηεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Πεηξάκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΛΟΓΙΚΕ ΚΑΙ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΕ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΗ ΝΗΟ ΠΑΡΟ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΗΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΦΩΣΟΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ GIS

ΓΕΩΛΟΓΙΚΕ ΚΑΙ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΕ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΗ ΝΗΟ ΠΑΡΟ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΗΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΦΩΣΟΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ GIS ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΓΔΩΛΟΓΙΑ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: ΓΔΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΕΩΛΟΓΙΚΕ ΚΑΙ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΕ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΗ ΝΗΟ ΠΑΡΟ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΗΗ ΜΕΘΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Δέζπνηλα Μηραήι Τπ. Δξ. Πιεξνθνξηθήο Εξεπλεηηθό Εξγαζηήξην: Γξαθηθώλ Τπνινγηζηώλ & Εηθνληθήο Πξαγκαηηθόηεηαο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο - Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ «Πξνεγκέλα Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Τίηινο Γηαηξηβήο Μοντελοποίηση Χρηστών και Στερεότυπα για Προσαρμοστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ.

Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ. Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΗ 2005 ΚΟΠΟ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ Δπέθηαζε ησλ ρεξζαίσλ ρώξσλ απνζήθεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / FOR ALUMINIUM FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ Δ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ Δ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (MBA) Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ Δ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ

ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ-ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΔΠΙΣΗΜΗ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΓΑΣΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΤΓΡΟΓΔΧΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΔΣΧ ΠΔΡΙΟΥΗ ΣΑΤΡΟΤ-ΦΑΡΑΛΧΝ ΓΤΣΙΚΗ ΘΔΑΛΙΑ ΜΔ ΔΜΦΑΗ ΣΙ ΔΓΑΦΙΚΔ ΤΠΟΥΧΡΗΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΚΑΒΑΛΑ 2010

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΚΑΒΑΛΑ 2010 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΚΑΒΑΛΑ 2010 ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΦΟΙΣΗΣΗ : Γπ. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΙΑ ΒΑΙΛΔΙΟΤ ΑΝΑΣΑΙΟ 1 Με εθηίκεζε ζηελ Κα Γξ. Μαξία Παπαδνπνχινπ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ - ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ AUTOMATION - TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS IN "SMART HOMES"

ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ - ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ AUTOMATION - TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS IN SMART HOMES ΣΔΗ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ : ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ - ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ AUTOMATION - TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS IN "SMART HOMES" ΠΟΤΓΑΣΖ: ΛΑΜΠΗΡΖ ΣΔΦΑΝΟ ΡΗΕΟΠΟΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα