Φορολογικά Νέα Νέος Φορολογικός Νόμος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φορολογικά Νέα Νέος Φορολογικός Νόμος"

Transcript

1 Greece, EMEA Deloitte Hadjipavlou Sofianos & Cambanis ΑΕ Tax Services Σε αυτό το τεύχος: Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων Παρακρατούμενοι φόροι Φορολογία υπεραξίας Φορολογία εισοδήματος - λοιπά θέματα Φορολογία πλοίων Ενδο-ομιλικές συναλλαγές Φόρος Προστιθέμενης Αξίας Φόρος πολυτελούς διαβίωσης Κώδικας φορολογικής απεικόνισης συναλλαγών Επικοινωνία: Μαρία Τρακάδη Tax Partner Tηλ.: Φορολογικά Νέα Νέος Φορολογικός Νόμος 21 Ιανουαρίου 2013 Ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή νέος φορολογικός νόμος με τον οποίο επέρχονται σημαντικότατες αλλαγές στη φορολογία των φυσικών και νομικών προσώπων. Οι αλλαγές αφορούν τους φορολογικούς συντελεστές, τις εκπιπτόμενες δαπάνες, τον υπολογισμό των αποσβέσεων, τις ενδοομιλικές συναλλαγές, τη φορολογία πλοίων κλπ.: Ειδικότερα, οι κυριότερες ρυθμίσεις του νέου νόμου αφορούν τα ακόλουθα: Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων Φορολογικοί συντελεστές Νίκος Σούρδης Tax Partner Τηλ.: Ο συντελεστής φορολογίας για τα νομικά πρόσωπα αυξάνεται από 20% σε 26%: Νομικός τύπος Φορολογικός συντελεστής (%) Ημεδαπές ΑΕ ΕΠΕ ΙΚΕ Υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών Δημόσιες επιχειρήσεις κερδοσκοπικού χαρακτήρα Συνεταιρισμοί Νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Ομόρρυθμες & Ετερόρρυθμες εταιρείες με διπλογραφικά βιβλία 26% Σημειώνεται ότι σε περίπτωση διανομής κερδών από ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, συνεταιρισμούς και υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών επιβάλλεται και παρακράτηση φόρου με συντελεστή 10%. Ο νέος συντελεστής εφαρμόζεται για διανεμόμενα κέρδη που εγκρίνονται από γενικές συνελεύσεις από 1/1/2014 και μετά. Για ΟΕ και ΕΕ, που τηρούν απλογραφικά βιβλία (Εσόδων Εξόδων), ο συντελεστής φόρου προσδιορίζεται πλέον με προοδευτική κλίμακα ως εξής: Φορολογητέα κέρδη Φορολογικός συντελεστής (%) Φόρος κλιμακίου % %

2 Στην περίπτωση αυτή δεν προβλέπεται παρακράτηση φόρου κατά την ανάληψη κερδών. Οι νέοι συντελεστές ισχύουν για τα εισοδήματα που αποκτώνται από το οικονομικό έτος 2014 και μετά. Συνεπώς για το οικονομικό 2013 (χρήση 2012) εφαρμόζονται οι ισχύοντες συντελεστές φορολογίας εισοδήματος για όλες τις μορφές εταιρειών. Φορολόγηση Τραπεζών & Ασφαλιστικών Εταιρειών Καταργείται το ειδικό φορολογικό καθεστώς για τις τραπεζικές και ασφαλιστικές εταιρείες. Επίσης, καταργείται ο ειδικός τρόπος προσδιορισμού των φορολογητέων κερδών των υποκαταστημάτων αλλοδαπών τραπεζών και ασφαλιστικών επιχειρήσεων που λειτουργούν στην Ελλάδα. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικοί οργανισμοί θα φορολογούνται πλέον για τα εισοδήματά τους από τόκους με τις γενικές διατάξεις. Η ρύθμιση ισχύει από το οικονομικό έτος 2014 και μετά. Καταργείται η επιπλέον έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των ασφαλιστικών ανωνύμων εταιρειών για τα ποσά που καταβάλλουν σε άλλη ασφαλιστική εταιρεία, στην οποία μεταβιβάζεται το σύνολο των περιουσιακών τους στοιχείων. Καθιερώνεται ενιαίο ποσοστό 1% για όλες τις Τράπεζες, προκειμένου για το σχηματισμό προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις. Παρατείνεται ο ειδικός τρόπος φορολόγησης (αυτοτελής φορολόγηση) που προβλέπεται για τα bonus των στελεχών πιστωτικών ιδρυμάτων. Φορολόγηση μερισμάτων αλλοδαπής προέλευσης Τροποποιείται σημαντικά ο τρόπος φορολόγησης των μερισμάτων αλλοδαπής προέλευσης και περιορίζεται αντίστοιχα η επιστροφή φόρου, ανάλογα εάν η θυγατρική εταιρεία βρίσκεται ή όχι σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε χώρα με την οποία έχει συναφθεί Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (ΣΑΔΦ). Στον παρακάτω πίνακα συνοψίζονται οι νέες διατάξεις για τα μερίσματα αλλοδαπής προέλευσης: Θυγατρική εντός ΕΕ >10% συμμετοχή >2 έτη Απαλλαγή 100% του εσόδου με την προϋπόθεση απεικόνισης σε αφορολόγητο αποθεματικό Κατά τη διανομή του αποθεματικού, από τον φόρο που προκύπτει αφαιρείται ο φόρος εισοδήματος του αλλοδαπού νομικού προσώπου τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο δεν επιστρέφεται Θυγατρική εντός ΕΕ <10% ή συμμετοχή <2 έτη Φορολογία με τις γενικές διατάξεις και έκπτωση από τον Ελληνικό φόρο εισοδήματος του φόρου εισοδήματος του αλλοδαπού νομικού προσώπου και του τυχόν παρακρατούμενου (μέχρι του ποσού του Ελληνικού κύριου φόρου) Θυγατρική εκτός ΕΕ με ΣΑΔΦ Φορολογία με τις γενικές διατάξεις και έκπτωση από τον Ελληνικό φόρο εισοδήματος μόνο του τυχόν παρακρατούμενου φόρου (μέχρι του ποσού του Ελληνικού κύριου φόρου) Θυγατρική εκτός ΕΕ χωρίς ΣΑΔΦ Φορολογία με τις γενικές διατάξεις και καμία έκπτωση από τον Ελληνικό φόρο εισοδήματος Οι ως άνω διατάξεις ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσης του Νόμου στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Έκπτωση δαπανών από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων Οι σημαντικότερες τροποποιήσεις στις εκπιπτόμενες δαπάνες συνοψίζονται στα ακόλουθα σημεία: Εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα των νομικών προσώπων σε 30 ισόποσες ετήσιες δόσεις η χρεωστική διαφορά που προκύπτει σε βάρος τους από την ανταλλαγή

3 ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου ή εταιρικών ομολόγων με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, κατ εφαρμογή προγράμματος συμμετοχής στην αναδιάταξη του ελληνικού χρέους, αρχής γενομένης από τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης μέσα στην οποία πραγματοποιείται η συναλλαγή των τίτλων και ανεξάρτητα από το χρόνο διακράτησης των ομολόγων. Δεν εκπίπτει πλέον η πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία που πληροί τις προϋποθέσεις για το επόμενο έτος. Για την έκπτωση των εξόδων μισθοδοσίας και αμοιβής του προσωπικού οι ασφαλιστικές εισφορές πρέπει να έχουν καταβληθεί / βεβαιωθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης. Προβλέπεται, πλέον, η άμεση εφαρμογή της διάταξης αναφορικά με την εξόφληση των δαπανών μισθοδοσίας μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Προβλέπεται η έκπτωση των υποχρεωτικών ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα. Αναγνωρίζονται ρητά προς έκπτωση οι φόροι που επαναχρεώνονται σε αντισυμβαλλόμενη επιχείρηση εφόσον έχουν αποτελέσει έσοδο φορολογητέο γι αυτή. Ειδικά, η έκτακτη ειδική εισφορά αλληλεγγύης του Νόμου 4093/2012 για τα φωτοβολταϊκά πάρκα εκπίπτει ισόποσα μέσα σε μια πενταετία. Τα ποσά που καταβάλλονται λόγω δωρεών αναγνωρίζονται μόνο εφόσον έχουν κατατεθεί σε λογαριασμό που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα. Δίνεται η δυνατότητα στους ελεύθερους επαγγελματίες να διενεργούν φορολογικά εκπιπτόμενη πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων με ποσοστό μισό τοις εκατό (0,5%) επί των ακαθαρίστων εσόδων τους. Τροποποιείται το ποσοστό έκπτωσης των δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας σε 130% (από 150%). Ειδικά οι δαπάνες που αφορούν πάγιο εξοπλισμό, προκειμένου να προσαυξηθούν ανάλογα, κατανέμονται ισόποσα στα επόμενα τρία (3) έτη. Με την υποβολή της φορολογικής δήλωσης, η επιχείρηση υποβάλλει στο Υπουργείο Ανάπτυξης τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις πραγματοποιημένες δαπάνες. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης προθεσμίας έξι (6) μηνών από την υποβολή, θεωρείται ότι οι σχετικές δαπάνες έχουν εγκριθεί. Προστίθεται στο νόμο ως προϋπόθεση έκπτωσης των ποσών που καταβάλλει η επιχείρηση σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, η αναγραφή στα παραστατικά του ονόματος της επιχείρησης και των στοιχείων του τέκνου στην αιτιολογία. Για την έκπτωση των παροχών σε χρήμα ή σε είδος προς τους εργαζομένους για επιβράβευση της απόδοσής τους, οι ασφαλιστικές εισφορές πρέπει να έχουν καταβληθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης και το σχετικό ποσό να φορολογείται ως εισόδημα και στο όνομα του μισθωτού. Αναγνωρίζεται προς έκπτωση σε ποσοστό 50% το ποσό που καταβάλλει η επιχείρηση για έξοδα πρόσβασης στο διαδίκτυο. Προβλέπεται η έκπτωση δαπανών οργάνωσης ενημερωτικών ημερίδων και συναντήσεων για τους εργαζομένους ή πελάτες ακόμα και όταν πραγματοποιούνται εκτός του νομού που εδρεύει η επιχείρηση ή λειτουργεί υποκατάστημά της. Στην περίπτωση αυτή οι δαπάνες αυτές εκπίπτουν μέχρι του ποσού των τριακοσίων ( 300) ευρώ ανά συμμετέχοντα στην εκδήλωση. Καταργείται η διαδικασία έκδοσης Υπουργικής Απόφασης με τις εκπιπτόμενες και μη δαπάνες. Οι Υπουργικές Αποφάσεις που έχουν ήδη εκδοθεί εξακολουθούν να ισχύουν μόνο εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις του άρθρου 31. Αποσβέσεις Μεταβάλλεται ριζικά ο τρόπος υπολογισμού των αποσβέσεων για πάγια που αποκτώνται από 1 η Ιανουαρίου Προβλέπεται πλέον μόνο η χρήση της σταθερής μεθόδου απόσβεσης καθώς και η διενέργεια αποσβέσεων ανεξάρτητα από το εάν το πάγιο χρησιμοποιείται από την επιχείρηση. Απαιτείται διευκρίνιση εάν στο νόμο νοείται ότι οι αποσβέσεις ξεκινούν το μήνα της χρησιμοποίησης αλλά δεν σταματούν με την αδράνεια του παγίου ενδεχόμενη αλληλεπίδραση της διάταξης αυτής με τον διακανονισμό των παγίων για σκοπούς ΦΠΑ.

4 Δίνεται δυνατότητα εξ ολοκλήρου απόσβεσης σε μία χρήση για πάγια με αξία κτήσης Η δυνατότητα μη διενέργειας αποσβέσεων στις νέες επιχειρήσεις αφορά πλέον για τις 3 πρώτες διαχειριστικές περιόδους τους. Η διάταξη αυτή ισχύει και για τη δαπάνη που καταβάλλει επιχείρηση για την κατασκευή μη ιδιόκτητου δικτύου σύνδεσης του σταθμού παραγωγής με το δίκτυο του ηλεκτρικού ρεύματος. Επιχειρήσεις που εκμισθώνουν κτίριο που έχει ανεγερθεί σε γήπεδό τους με δαπάνες του μισθωτή εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά τους τις αποσβέσεις που προβλέπονται. Προβλέπονται ειδικές μεταβατικές διατάξεις για τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούσαν μέχρι την την φθίνουσα μέθοδο απόσβεσης και είχαν αποσβέσει περισσότερο ή λιγότερο από το 50% της αξίας κτήσης του παγίου μέχρι την πιο πάνω ημερομηνία. Τροποποιείται ο τρόπος διενέργειας αποσβέσεων του κόστους υλοποίησης των συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). Σε σχέση με τους συντελεστές, καταργείται το ΠΔ 299/2003 και εφαρμόζονται οι ακόλουθοι συντελεστές απόσβεσης: Είδος Παγίου Κτιριακές εγκαταστάσεις γραφεία οικίες βιομηχανοστάσια αποθήκες Συντελεστής απόσβεσης 4% Μηχανήματα 10% Εξοπλισμός (πλην Η/Υ και λογισμικών) 10% Η/Υ, λογισμικά 20% Μέσα μεταφοράς ατόμων 10% Μέσα μεταφοράς φορτίων 12% Άυλα στοιχεία και δικαιώματα 10% Λοιπά πάγια στοιχεία 10% Για τις παρακάτω κατηγορίες επιχειρήσεων και παγίων ισχύουν διαφορετικοί συντελεστές ως ακολούθως: Κατηγορία επιχείρησης Κατηγορία παγίου Συντελεστής απόσβεσης Ορυχεία Λατομεία πλην του τομέα «υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης» Ενοικίαση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων μέσων Εκπαίδευση οδήγησης Ενοικίαση και εκμίσθωση φορτηγών Σιδηροδρομικές, πλωτές και αεροπορικές μεταφορές Δημιουργικές δραστηριότητες τέχνες και διασκέδαση Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων Ενοικίαση ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης και μόνο για τα εκμισθούμενα είδη Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων μηχανημάτων, ειδών εξοπλισμού και υλικών αγαθών μόνο για τα εκμισθούμενα είδη Εδαφικές εκτάσεις 5% Μέσα μεταφοράς ατόμων Μέσα μεταφοράς φορτίων Τρένα, πλοία και αεροσκάφη Άυλα στοιχεία και δικαιώματα Άυλα στοιχεία και δικαιώματα Λοιπά πάγια στοιχεία 12% 16% 5% 100% 50% 50% Λοιπά πάγια στοιχεία 30%

5 Αφορολόγητα αποθεματικά Ορίζεται πλέον ρητά ότι για τα αποθεματικά που κεφαλαιοποιούνται κατ εφαρμογή των διατάξεων των Νόμων 1473/1984 και 1892/1990 δεν ισχύουν οι γενικότερες διατάξεις αλλά εφαρμόζεται ειδικός χαμηλός φορολογικός συντελεστής 10% ή 5% αντίστοιχα. Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) Εναρμονίζεται ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος με την Κοινοτική Οδηγία για τους ΟΣΕΚΑ, όπως αυτοί ορίζονται από το Νόμο 4099/2012. Υπολογισμός προκαταβολής φόρου εισοδήματος Από το ποσό της προκαταβολής του φόρου που βεβαιώνεται εκπίπτει μόνο ο φόρος που παρακρατείται από πηγή Ελλάδος και ο φόρος υπεραξίας που καταβάλλεται για μεταβίβαση μετοχών ή μεριδίων προσωπικών εταιρειών ή ΕΠΕ. Φορολογικό πιστοποιητικό Επεκτείνεται η υποχρέωση για έκδοση έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης από νομίμους ελεγκτές/ορκωτούς και στα υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων. Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων Νέες φορολογικές κλίμακες Με τις νέες διατάξεις, διαμορφώνεται η κλίμακα φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για τα εισοδήματα που αποκτώνται από το ημερολογιακό έτος 2013, ανάλογα με την κατηγορία του εισοδήματος, ως εξής: Το εισόδημα από μισθούς, συντάξεις και, υπό προϋποθέσεις, το εισόδημα από μισθούς με έκδοση τιμολογίου ή απόδειξης παροχής υπηρεσιών, φορολογείται με την ακόλουθη κλίμακα: Κλιμάκιο εισοδήματος Κλίμακα Μισθωτών Συνταξιούχων Φορολογικός συντελεστής (%) Φόρος κλιμακίου Σύνολο Εισοδήματος Σύνολο Φόρου % Άνω 32% Άνω 42% Το εισόδημα από ατομική επιχείρηση και από ελευθέριο επάγγελμα φορολογείται με την ακόλουθη κλίμακα: Κλιμάκιο εισοδήματος Φορολογικός συντελεστής (%) Κλίμακα Μη Μισθωτών Φόρος κλιμακίου Σύνολο Εισοδήματος Σύνολο Φόρου % Άνω 33% Για τις νέες ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις ή τους νέους ελεύθερους επαγγελματίες, με έναρξη επιτηδεύματος μετά την 1η Ιανουαρίου 2013 και για τα τρία πρώτα έτη άσκησης της δραστηριότητάς τους, ο φορολογικός συντελεστής του πρώτου κλιμακίου της παραπάνω κλίμακας μειώνεται κατά 50% για μέχρι εισόδημα. Τα εισοδήματα από μισθώσεις ακινήτων και από κινητές αξίες που φορολογούνται

6 με τις γενικές διατάξεις (εκτός από περιπτώσεις που με την παρακράτηση εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση) υποβάλλονται στο εξής σε αυτοτελή φορολόγηση με βάση την ακόλουθη κλίμακα: Κλιμάκιο εισοδήματος Φορολογικός συντελεστής (%) Φόρος κλιμακίου Σύνολο Εισοδήματος Σύνολο Φόρου % Άνω 33% Όσοι δεν αποκτούν εισόδημα από μισθούς και συντάξεις δε θα δικαιούνται στο εξής καμία έκπτωση φόρου. Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, θα θεωρείται πλέον και το εισόδημα από ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελμα εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι εξής δύο προϋποθέσεις: Έχουν σύμβαση με τα φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα στα οποία παρέχουν τις υπηρεσίες τους, και Τα φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα τα οποία λαμβάνουν τις υπηρεσίες δεν υπερβαίνουν τα 3 ή εφόσον υπερβαίνουν τον αριθμό αυτό, ποσοστό 75% των ακαθαρίστων εσόδων προέρχεται μόνο από ένα από τα πρόσωπα αυτά. Ο νέος νόμος εισάγει σημαντική αλλαγή στον χαρακτηρισμό του εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες, διευρύνοντάς τον ώστε να καταλάβει και περιπτώσεις ελεύθερων επαγγελματιών ή ατομικών επιχειρήσεων. Διευκρινήσεις αναμένονται για την έννοια της έγγραφης σύμβασης που ο νόμος θέτει ως προϋπόθεση. Εκπτώσεις φόρου Στη θέση του αφορολόγητου ορίου της κλίμακας των Μισθωτών και Συνταξιούχων, θα παρέχεται έκπτωση φόρου, ως ακολούθως: Για εισόδημα μέχρι και , έκπτωση φόρου Αν ο φόρος που προκύπτει είναι μικρότερος, θα περιορίζεται ανάλογα και η έκπτωση του φόρου. Για εισόδημα πάνω από , η ως άνω έκπτωση περιορίζεται κατά 100 ανά εισοδήματος και μέχρι εξαντλήσεως του ποσού των Ο φόρος που προκύπτει από την κλίμακα των Μισθωτών και Συνταξιούχων μετά την ως άνω έκπτωση φόρου, μειώνεται κατά ποσοστό 10% για κάθε μία από τις ακόλουθες δαπάνες: Έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, με την προϋπόθεση ότι υπερβαίνουν το 5% του φορολογούμενου εισοδήματος. Το ποσό της διατροφής που καταβάλλεται από τον ένα σύζυγο στον άλλο, (εφόσον έχει επιδικαστεί και δεν καταβάλλεται βάσει συμβολαιογραφικής πράξης). Οι χρηματικές δωρεές που καταβάλλονται και η αξία των ιατρικών μηχανημάτων των ασθενοφόρων που μεταβιβάζονται από των φορολογούμενο σε συγκεκριμένους φορείς, οργανισμούς και κοινωφελή ιδρύματα εφόσον τα ποσά υπερβαίνουν συνολικά τα 100. Το συνολικό ποσό των δωρεών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5% του δηλούμενου εισοδήματος. Τέλος, εξακολουθεί να ισχύει η διάταξη που προβλέπει ότι οι κάτοικοι εξωτερικού που αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα δεν δικαιούνται καμία έκπτωση φόρου εκτός από τους κατοίκους της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι αποκτούν στην Ελλάδα πάνω από το 90% του συνολικού τους εισοδήματος. Με τις νέες διατάξεις καταργούνται οι εκπτώσεις φόρου για το ενοίκιο κύριακατοικίας, για την παράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων ή φροντιστηρίων, για τους τόκους στεγαστικών δανείων, για τα ασφάλιστρα ζωής ή υγείας και για την ενεργειακή αναβάθμιση των ακινήτων. Συλλογή αποδείξεων

7 Με βάση τις διατάξεις του νόμου, οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι θα πρέπει να συνεχίσουν να συλλέγουν αποδείξεις για το 25% του εισοδήματος τους με ανώτατο όριο ποσού συλλογής αποδείξεων τις Στην περίπτωση διαφοράς μεταξύ του ποσού των αποδείξεων θα πρέπει να συγκεντρώνουν και των αποδείξεων που συγκεντρώθηκαν, θα επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 22%. Παράλληλα, αναγνωρίζονται δαπάνες και για δίδακτρα φροντιστηρίων καθώς και για ανταλλακτικά αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, επισκευή και συντήρηση οχημάτων, αποδείξεις από ταξί αλλά και δαπάνες καυσίμων Ε.Ι.Χ. Ασφαλιστικές εισφορές ελευθέρων επαγγελματιών Προβλέπεται πλέον ότι το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών των ελεύθερων επαγγελματιών στα ταμεία υποχρεωτικής ασφάλισης και στα επαγγελματικά ταμεία θα εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημά τους. Με βάση τις τροποποιούμενες διατάξεις, μόνο ποσοστό 10% των ασφαλιστικών εισφορών εξέπιπτε από το φόρο που υπολογιζόταν με βάση την κλίμακα του άρθρου 9 του ΚΦΕ. Παρακρατούμενοι φόροι Μερίσματα Φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή 10% από το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013) και μετά, το έσοδο από μερίσματα από αλλοδαπή ΑΕ ή κέρδη από αλλοδαπή ΕΠΕ που εισπράττει ημεδαπό φυσικό πρόσωπο. Υπόκειται σε παρακράτηση φόρου με συντελεστή 10% το ποσό που καταβάλλεται στους μετόχους σε περίπτωση εξαγοράς ή με οποιονδήποτε τρόπο απόκτησης από ημεδαπή Α.Ε. ιδίων αυτής μετοχών με σκοπό την απόσβεση ή μείωση του κεφαλαίου της. Προβλέπεται ρητά στο νόμο η επιστροφή στις επιχειρήσεις τυχόν παρακρατούμενου φόρου κατά το μέρος που αναλογεί σε μερίσματα που διανέμονται στο Ελληνικό Δημόσιο. Ομαδικά ασφάλιστρα συμβολαίων ζωής Διενεργείται πλέον, με ισχύ από τη δημοσίευση του Νόμου στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, παρακράτηση φόρου, με εξάντληση της σχετικής φορολογικής υποχρέωσης στα ποσά που καταβάλλονται από τις ασφαλιστικές εταιρείες στους δικαιούχους και κατά το μέρος που αντιστοιχεί στα ασφάλιστρα που έχει καταβάλλει η επιχείρηση στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων συμβολαίων ζωής του προσωπικού της ως εξής: Εφάπαξ καταβαλλόμενο ποσό Συντελεστής φόρου % % Περιοδικά καταβαλλόμενες παροχές 15% Οι παραπάνω συντελεστές διπλασιάζονται σε περίπτωση είσπραξης από τον δικαιούχο ποσού πρόωρης εξαγοράς. Τόκοι Οι νέοι συντελεστές παρακράτησης φόρου έχουν ανά περίπτωση ως ακολούθως: Είδος εισοδήματος Νέοι συντελεστές Παλαιοί συντελεστές Εισοδήματα από κινητές αξίες εκτός από μερίσματα (όπως τόκοι) που εισπράττουν αλλοδαπές επιχειρήσεις χωρίς μόνιμη 33% 40%

8 εγκατάσταση στην Ελλάδα Τόκοι καταθέσεων 15% 10% Τόκοι εταιρικών ομολόγων 15% 10% Τόκοι ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου Τόκοι τίτλων εθνικών δανείων (ΕΓΕΔ) Τόκοι δανείων που λαμβάνουν αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα από ημεδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα 15% 15% 10% 10% 20% 40% Στο εισόδημα από τόκους αλλοδαπής που δικαιούχος είναι φυσικό πρόσωπο, φορολογικός κάτοικος Ελλάδας προβλέπεται πίστωση του φόρου που τυχόν έχει παρακρατηθεί στην αλλοδαπή, αλλά μόνο για χώρα με την οποία η Ελλάδα έχει θέσει σε ισχύ Σ.Α.Δ.Φ. και μέχρι του ποσού του φόρου που αναλογεί για το εισόδημα αυτό στην Ελλάδα. Επίσης προβλέπεται πλέον ρητά στο νόμο ότι στην περίπτωση αυτή, εφόσον το ποσό των τόκων παραμένει στην αλλοδαπή, η παρακράτηση διενεργείται από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο μέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από την καταβολή ή παρακράτηση τόκων. Εισόδημα από παράγωγα Αυξάνεται ο συντελεστής παρακράτησης φόρου από 15% σε 20% για το εισόδημα από αποδόσεις συμβάσεων ή πράξεων παραγώγων, ανεξάρτητα πλέον της κατηγορίας βιβλίων που τηρούν οι δικαιούχοι, με την εξαίρεση των πιστωτικών ή χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, των εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου και των ΟΣΕΚΑ. Με την παρακράτηση δεν εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των νομικών προσώπων, ενώ εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των φυσικών προσώπων και των προσωπικών εταιρειών. Αμοιβές μελών Δ.Σ. Αυξάνεται από 35% σε 40% ο συντελεστής παρακράτησης φόρου: για τις αμοιβές μελών Δ.Σ., που χαρακτηρίζονται ως εισόδημα από κινητές αξίες (έξοδα παράστασης), στις αμοιβές μελών Δ.Σ., οι οποίες προέρχονται από τα κέρδη της επιχείρησης στις αμοιβές, εκτός μισθού, στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό. στις αμοιβές μελών Δ.Σ., που χαρακτηρίζονται ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις. Φορολογία υπεραξίας Μεταβίβαση μετοχών μη εισηγμένων στο ΧΑΑ Καταργείται ο φόρος 5% κατά την μεταβίβαση μη εισηγμένων μετοχών και φορολογείται πλέον με συντελεστή 20% η προκύπτουσα υπεραξία. Η διάταξη αυτή ισχύει για κέρδη από πώληση μετοχών που θα αποκτηθούν από 1 η Ιουλίου 2013 και μετά. Για τον υπολογισμό της υπεραξίας θα αφαιρείται το κόστος απόκτησης από την κατώτατη πραγματική αξία των μετοχών κατά τον χρόνο μεταβίβασης, ο τρόπος υπολογισμού της οποίας δεν αλλάζει. Μεταβίβαση μετοχών εισηγμένων στο ΧΑΑ Φορολογούνται με συντελεστή 20% τα κέρδη που θα προκύψουν από μεταβίβαση μετοχών εισηγμένων στο ΧΑΑ οι οποίες αποκτώνται μετά την 1 η Ιουλίου Σημειώνεται ότι και μετά την ανωτέρω ημερομηνία θα εξακολουθεί να επιβάλλεται ο

9 φόρος 0.2% επί της συναλλαγής. Υπεραξία από την πώληση ακινήτου σε εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης Η υπεραξία που προκύπτει από την πώληση ακινήτου επιχείρησης σε εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης, για το οποίο στη συνέχεια θα συναφθεί σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης μεταξύ εταιρείας χρηματοδοτικής μίσθωσης και της πωλήτριας επιχείρησης (sale & lease back), απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος, με την προϋπόθεση ότι θα εμφανισθεί σε ιδιαίτερο λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού, το οποίο φορολογείται: σε περίπτωση διανομής ή διάλυσης της επιχείρησης, καθώς και λόγω λύσης της σύμβασης ή υποκατάστασης του μισθωτή από νέο πρόσωπο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Για τον προσδιορισμό της υπεραξίας, ως τιμή πώλησης λαμβάνεται αυτή που ορίζεται στη σύμβαση πώλησης. Σε περίπτωση που ο αντισυμβαλλόμενος είναι κάτοικος ή έχει την καταστατική ή πραγματική έδρα ή είναι εγκατεστημένος σε κράτος με προνομιακό φορολογικό καθεστώς, πρέπει επιπλέον να αποδεικνύεται ότι πρόκειται για συνήθεις συναλλαγές που δεν έχουν ως αποτέλεσμα τη μεταφορά κερδών ή εισοδημάτων ή κεφαλαίου με σκοπό τη φοροαποφυγή ή φοροδιαφυγή. Αντίθετα, οι διατάξεις αυτές δεν εφαρμόζονται για συμβάσεις αγοράς ακινήτων στις οποίες ο αντισυμβαλλόμενος είναι κάτοικος ή έχει την καταστατική ή πραγματική έδρα ή είναι εγκατεστημένος σε κράτος μη συνεργάσιμο. Υπεραξία από την πώληση ακινήτου Η υπεραξία που προκύπτει από τη μεταβίβαση ακινήτου ή ιδανικού μεριδίου επί αυτού ή εμπράγματου δικαιώματος επί ακινήτου ή ιδανικού μεριδίου επί αυτού, το οποίο αποκτάται με οποιονδήποτε τρόπο μετά την 1 Ιανουαρίου 2013 φορολογείται με συντελεστή 20%, με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης. Ως τιμή κτήσης και τιμή πώλησης του ακινήτου ή του εμπράγματου επ αυτού δικαιώματος, λαμβάνεται η αξία του κατά το χρόνο απόκτησης ή μεταβίβασής του αντίστοιχα, όπως προσδιορίζεται με βάση τον αντικειμενικό προσδιορισμό ή η αξία που αναγράφεται στο μεταβιβαστικό συμβόλαιο εφόσον αυτή είναι μεγαλύτερη. Η διαφορά μεταξύ της τιμής κτήσης και της τιμής πώλησης του ακινήτου, η οποία υποβάλλεται σε φόρο, λαμβάνεται αποπληθωρισμένη με την εφαρμογή των ακόλουθων συντελεστών παλαιότητας: Έτη διακράτησης Συντελεστής παλαιότητας Από 1 έως 5 0,90 Πάνω από 5 έως 10 0,80 Πάνω από 10 έως 15 0,75 Πάνω από 15 έως 20 0,70 Πάνω από 20 έως 25 0,65 Πάνω από 25 0,60 Στη φορολογία αυτή δεν υπόκειται: Το κέρδος που πραγματοποιείται από εμπορική δραστηριότητα αγοραπωλησίας ακινήτων. Το κέρδος που πραγματοποιείται από την πώληση ακινήτου που αποτελεί πάγιο περιουσιακό στοιχείο νομικού προσώπου το οποίο φορολογείται με τις γενικές διατάξεις. Το κέρδος που πραγματοποιείται από μεταβίβαση ακινήτου μέχρι του ποσού των

10 25.000, εφόσον το ακίνητο έχει διακρατηθεί για διάστημα τουλάχιστον 5 ετών εκτός αν το φυσικό πρόσωπο έχει μεταβιβάσει περισσότερα του ενός ακίνητα εντός της περιόδου αυτής. Mεταβιβάσεις ακινήτων από μη επαχθή αιτία οι οποίες εξακολουθούν να φορολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών και Γονικών Παροχών. Φορολογία εισοδήματος - λοιπά θέματα Πωλήσεις σε προνομιακά φορολογικά καθεστώτα Καταργείται το αμάχητο τεκμήριο της διάταξης του άρθρου 30 παρ.5 και προβλέπεται πλέον η δυνατότητα απόδειξης ότι πρόκειται για πραγματική και συνήθη συναλλαγή που δεν έχει ως αποτέλεσμα τη φοροδιαφυγή ή φοροαποφυγή. Η δυνατότητα αυτή καταλαμβάνει και συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν εντός της χρήσης 2012 (οικονομικό έτος 2013). Προσοχή: Η δυνατότητα αυτή εξακολουθεί να μην παρέχεται σε επιχειρήσεις που πραγματοποιούν πωλήσεις προς μη συνεργάσιμες χώρες. Χρόνος κτήσης του εισοδήματος από εμπορικές επιχειρήσεις (κέρδη από συμμετοχή σε προσωπική εταιρεία, ΕΠΕ, ΙΚΕ ή Κοινοπραξία) Ο χρόνος κτήσης του εισοδήματος από τη διανομή κερδών προσωπικών εταιρειών ή ΕΠΕ/ΙΚΕ για τον κάθε εταίρο προβλέπεται ρητά από τη νέα διάταξη του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και συνδέεται τόσο με τη νομική μορφή της εταιρείας, όσο και με τον τρόπο τήρησης των φορολογικών της βιβλίων. Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τις νέες διατάξεις: Νομική μορφή ΟΕ - ΕΕ- Κοινοπραξία ΕΠΕ - ΙΚΕ Χρόνος κτήσης εισοδήματος Τρόπος τήρησης βιβλίων Απλογραφικός Διπλογραφικός Ημερομηνία λήξης της διαχειριστικής περιόδου Πίστωση ή καταβολή στον δικαιούχο* Χρόνος έγκρισης από τη συνέλευση των εταίρων *Σημειώνεται ότι η διάταξη αυτή εφαρμόζεται για κέρδη που καταβάλλονται ή πιστώνονται από Προσδιορισμός του εισοδήματος με αντικειμενικό τρόπο Προβλέπεται η διενέργεια εξωλογιστικού προσδιορισμού του εισοδήματος στις ακόλουθες περιπτώσεις : Όταν δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα βιβλία ή τηρούνται βιβλία απλογραφικά αντί διπλογραφικά, δεν τηρούνται τα φορολογικά στοιχεία και τα λοιπά προβλεπόμενα δικαιολογητικά έγγραφα καθώς και τα συνοδευτικά στοιχεία συναλλαγών και καθίστανται αδύνατες οι ελεγκτικές επαληθεύσεις. Όταν δεν διαφυλάσσονται ή δεν προσκομίζονται μετά από δύο τουλάχιστον προσκλήσεις τακτικού φορολογικού ελέγχου τα τηρούμενα βιβλία, τα φορολογικά στοιχεία και τα λοιπά προβλεπόμενα δικαιολογητικά έγγραφα καθώς και τα συνοδευτικά στοιχεία συναλλαγών, εκτός εάν υπάρχει η δυνατότητα αναπαραγωγής αυτών με αξιόπιστο τρόπο, από τον ίδιο τον υπόχρεο ή/και από τις διασταυρώσεις του ελέγχου. Στις περιπτώσεις αυτές το ακαθάριστο εισόδημα προσδιορίζεται με βάση τα στοιχεία και τις πληροφορίες που διαθέτει η ελεγκτική αρχή. Το καθαρό εισόδημα προσδιορίζεται με πολλαπλασιασμό του ακαθαρίστου εισοδήματος, με τον μοναδικό συντελεστή καθαρού κέρδους που περιλαμβάνεται σε ειδικό πίνακα, προσαυξημένο κατά 50%. Στην περίπτωση που για κάποια δραστηριότητα δεν έχει προβλεφθεί μοναδικός συντελεστής καθαρού κέρδους στον ανωτέρω πίνακα, θα έχει

11 εφαρμογή ο μέσος όρος των συντελεστών της κατηγορίας του πίνακα στην οποία θα εντασσόταν η δραστηριότητα αυτή προσαυξημένος κατά 50%. Τέλος επιτηδεύματος Αυξάνεται το τέλος επιτηδεύματος για όλες τις κατηγορίες υπόχρεων. Ειδικότερα: Κατηγορία υπόχρεων Νομικά πρόσωπα που έχουν την έδρα τους σε τουριστικούς τόπους και σε πόλεις ή χωριά με πληθυσμό έως κατοίκους Νομικά πρόσωπα που έχουν την έδρα τους σε πόλεις με πληθυσμό πάνω από κατοίκους Ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες Υποκαταστήματα Ποσό τέλους επιτηδεύματος /έτος 650/έτος 600/έτος έκαστο Φορολογία πλοίων Επιβολή φόρου χωρητικότητας σε πλοία υπό ξένη σημαία Επιβάλλεται «φόρος χωρητικότητας» («tonnage tax») στους πλοιοκτήτες πλοίων με ξένη σημαία, η διαχείριση των οποίων γίνεται από γραφεία του άρθρου 25 του Ν.27/1975. Ο φόρος υπολογίζεται και καταβάλλεται με τα ίδια κριτήρια, συντελεστές, και κλιμάκια που ισχύουν για τα πλοία που νηολογήθηκαν υπό ελληνική σημαία κατά το έτος 2012, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ΚΦΕ αναφορικά με την υπαγωγή σε φόρο εισοδήματος των κερδών που προκύπτουν στην Ελλάδα από την εκμετάλλευση πλοίων υπό ξένη σημαία καθώς και των σχετικών διατάξεων των ΣΑΔΦ και των Διμερών Ναυτιλιακών Συμβάσεων που έχει συνάψει η Ελλάδα με άλλα κράτη. Ο φόρος βαρύνει τους αλλοδαπούς πλοιοκτήτες ή πλοιοκτήτριες εταιρείες, ενώ αλληλεγγύως υπόχρεη για την καταβολή του φόρου είναι και η εγκατεστημένη στην Ελλάδα διαχειρίστρια εταιρεία. Από το ποσό του φόρου εκπίπτει ο φόρος χωρητικότητας ή οποιαδήποτε παρόμοια επιβάρυνση που αποδεδειγμένα καταβλήθηκε στην αλλοδαπή και μέχρι του ποσού του φόρου που οφείλεται στην Ελλάδα. Η δήλωση και η καταβολή του φόρου διενεργείται από τη διαχειρίστρια εταιρεία. Η τελευταία υποβάλει, επίσης, εντός του Ιανουαρίου κάθε έτους συγκεντρωτική δήλωση στη Δ.Ο.Υ. Πλοίων με κοινοποίηση στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, όπου αναφέρεται για κάθε πλοίο το όνομα, η σημαία, το διεθνές διακριτικό σήμα, ο αριθμός ΙΜΟ, η ολική χωρητικότητα και η ηλικία του. Τα ανωτέρω ισχύουν από 1 Ιανουαρίου 2013 για πλοία υπό ξένη σημαία, των οποίων κατά την ημερομηνία αυτή η διαχείριση γίνεται από γραφεία του άρθρου 25 του νόμου 27/1975. Απαλλαγή φορολόγησης, διανομής κερδών και μεταβίβασης μετοχών Ο πιο πάνω φόρος εξαντλεί κάθε υποχρέωση της αλλοδαπής πλοιοκτήτριας εταιρείας έναντι οποιοδήποτε φόρου, τέλους, εισφοράς ή κράτησης για το εισόδημα που αποκτάται στο εξωτερικό από την εκμετάλλευση του εν λόγω πλοίου. Η ίδια απαλλαγή ισχύει και για τους μετόχους ή εταίρους των ως άνω εταιρειών μέχρι φυσικού προσώπου για διανεμηθέντα κέρδη ή μερίσματα. Επιπλέον, προβλέπεται απαλλαγή από κάθε φόρο της μεταβίβασης από οποιαδήποτε αιτία των μετοχών ή μεριδίων ημεδαπών ή αλλοδαπών πλοιοκτητριών εταιρειών υπό

12 ελληνική ή ξένη σημαία καθώς και εταιρειών Holding που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα μετοχές ή μερίδια στις ανωτέρω πλοιοκτήτριες εταιρείες. Επίσης, για τις ημεδαπές ναυτικές εταιρείες του ν.959/1979 που έχουν υπαχθεί στο άρθρο 25 του νόμου 27/1975 και εκμεταλλεύονται ή διαχειρίζονται πλοίο με ελληνική ή ξένη σημαία προβλέπεται απαλλαγή από κάθε φόρο, τέλος ή εισφορά για τα διανεμηθέντα κέρδη ή μερίσματα Τα ανωτέρω ισχύουν από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Ετήσια εισφορά στα γραφεία αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων Επιβάλλεται ετήσια εισφορά στα γραφεία ή υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων που έχουν συσταθεί στην Ελλάδα με βάση το αρ. 25 του ν.27/1975 και ασχολούνται με την ναύλωση, ασφάλιση, μεσιτεία πλοίων με ελληνική ή ξένη σημαία πάνω από 500 κόρους ολικής χωρητικότητας, καθώς και με την αντιπροσώπευση πλοιοκτητριών εταιρειών. Η εισφορά επιβάλλεται για τα ημερολογιακά έτη Εξαιρούνται από την επιβολή της εισφοράς οι ημεδαπές και αλλοδαπές εταιρείες του ν.27/1975 που απασχολούνται με τη διαχείριση ή εκμετάλλευση πλοίων με ελληνική ή ξένη σημαία καθώς και με τις λοιπές εργασίες που προβλέπονται από την εγκριτική πράξη εγκατάστασης τους. Η εισφορά αυτή επιβάλλεται επί του συνολικού ετήσιου ποσού εισαγόμενου συναλλάγματος, με κατώτατο όριο το ποσό των δολαρίων ΗΠΑ και υπολογίζεται με την παρακάτω κλίμακα: Κλιμάκιο ετήσιου συνολικού εισαγόμενου συναλλάγματος (σε δολάρια) Συντελεστής Φόρος κλιμακίου Σύνολο εισαγόμενου συναλλάγματος (σε δολάρια ΗΠΑ) Υπερβάλλον 6 Ενδο-ομιλικές συναλλαγές Με τις νέες διατάξεις ενοποιείται το μέχρι σήμερα παράλληλο διπλό νομοθετικό πλαίσιο για τους κανόνες τεκμηρίωσης των τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών και επιχειρείται εξορθολογισμός και εκσυγχρονισμός του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου για τις ενδοομιλικές συναλλαγές. Παράλληλα, αντιμετωπίζεται και το φαινόμενο της αλληλοκάλυψης διατάξεων του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος με ρητή αναφορά σε διατάξεις γενικότερης εφαρμογής ότι δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση συναλλαγών μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων. Τέλος, εισάγεται η δυνατότητα προέγκρισης της μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης από τις φορολογικές αρχές. Ειδικότερα, οι κυριότερες τροποποιήσεις στις διατάξεις των ενδοομιλικών συναλλαγών έχουν ως εξής: Υποχρέωση τήρησης της αρχής των ίσων αποστάσεων πεδίο εφαρμογής Διευρύνεται η έννοια του όρου «συνδεδεμένες επιχειρήσεις», χωρίς να διατηρείται η παραπομπή του Ν.3728/2008 στις διατάξεις του ΚΝ 2190/1920 που ορίζουν πότε υπάρχει σχέση μητρικής θυγατρικής Η υποχρέωση τήρησης της αρχής των ίσων αποστάσεων δεν περιορίζεται μόνο σε πωλήσεις αγαθών ή παροχή υπηρεσιών αλλά αφορά κάθε είδους συναλλαγή, συμπεριλαμβανομένων των δανείων, των μεταβιβάσεων μετοχών, μεριδίων, ακινήτων κλπ. Ειδικά για τα δάνεια που έχουν ληφθεί από συνδεδεμένες εταιρείες, η τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων περιλαμβάνει την τήρηση της αναλογίας δανείων προς ίδια κεφάλαια (3:1).

13 Επίσης, συναλλαγές που αφορούν: Δάνεια προς συνδεδεμένες εταιρείες Μεταβίβαση ακινήτων μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών Μεταβίβαση εταιρικών μερίδων, μεριδίων, ποσοστών συμμετοχής και μετοχών μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών Συναλλαγές με συνδεδεμένες εταιρείες με έδρα σε προνομιακά ή μη συνεργάσιμα καθεστώτα (του άρθρου 51Β του ΚΦΕ) εμπίπτουν πλέον στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων περί ενδοομιλικών συναλλαγών και ελέγχονται βάσει αυτών. Διατάξεις που καθορίζουν τεκμαρτό εισόδημα ή ελάχιστη αξία μεταβίβασης δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση ενδοομιλικών συναλλαγών. Δεν προβλέπεται πλέον αυτοτελές πρόστιμο 20%, σε περίπτωση που διαπιστωθεί υπερτιμολόγηση ή υποτιμολόγηση, στο ποσό της προκύπτουσας διαφοράς. Εάν μετά την προσθήκη της διαφοράς στο φορολογικό αποτέλεσμα της επιχείρησης προκύπτουν κέρδη, επιβάλλεται μόνο ο αναλογούν κύριος φόρος συν πρόσθετος φόρος για υποβολή ανακριβούς δήλωσης. Κανόνες τεκμηρίωσης τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών Καταργούνται οι διατάξεις του Ν.3728/2008, με την υποχρέωση τεκμηρίωσης των ενδοομιλικών συναλλαγών να εντάσσεται πλέον μόνο στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Η σχετική διάταξη δεν έχει αναδρομικό χαρακτήρα. Η Κατάσταση Ενδοομιλικών Συναλλαγών του Υπουργείου Ανάπτυξης αντικαθίσταται από «Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών» ο οποίος υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη ΓΓΠΣ το αργότερο 50 ημέρες από την ημερομηνία λήξης της κάθε διαχειριστικής περιόδου και ειδικά για τη χρήση 2012 μέχρι Καθίσταται υποχρεωτική η τήρηση Φακέλου Τεκμηρίωσης Τιμών Ενδοομιλικών Συναλλαγών για συναλλαγές τόσο με ημεδαπές όσο και με αλλοδαπές συνδεδεμένες. Ο Φάκελος πρέπει να καταρτίζεται πριν από την έκδοση της Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης και σε κάθε περίπτωση εντός 50 ημερών από την ημερομηνία λήξης της διαχειριστικής περιόδου. Ειδικά για τη χρήση 2012, ο Φάκελος καταρτίζεται μέχρι τις 10 Μαΐου Ο Φάκελος τεκμηρίωσης πρέπει να τίθεται στη διάθεση της αρμόδιας ελεγκτικής αρχής, στο πλαίσιο ελέγχου, εντός 30 ημερών. Εξαιρούνται από την υποχρέωση τεκμηρίωσης συναλλαγές με μία ή περισσότερες συνδεδεμένες επιχειρήσεις η αξία των οποίων δεν υπερβαίνει τις αθροιστικά όταν τα ακαθάριστα έσοδα της διαχειριστικής χρήσης για το σύνολο των συνδεδεμένων δεν υπερβαίνουν τα ή συναλλαγές η αξία των οποίων δεν υπερβαίνει τις όταν τα ακαθάριστα έσοδα για το σύνολο των συνδεδεμένων υπερβαίνουν τα Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία θα εκδοθεί εντός μηνός από την έναρξη ισχύος του Νόμου, καθορίζεται το περιεχόμενο του φακέλου τεκμηρίωσης και του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών καθώς και άλλες σχετικές λεπτομέρειες. Οι νέες διατάξεις εφαρμόζονται για συναλλαγές που πραγματοποιούνται σε διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από 1/1/2012 και μετά. Για την τεκμηρίωση συναλλαγών που έλαβαν χώρα στις χρήσεις 2010 και 2011, λαμβάνεται υπόψη ο Φάκελος που προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν.3728/2008. Πρόστιμα για μη συμμόρφωση με την υποχρέωση τεκμηρίωσης Εξορθολογίζονται τα πρόστιμα που επιβάλλονται σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ως εξής: Εκπρόθεσμη υποβολή Συνοπτικού Πίνακα Εκπρόθεσμη υποβολή Φακέλου Τεκμηρίωσης στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές Μη υποβολή Συνοπτικού Πίνακα ή μη διάθεση Φακέλου Τεκμηρίωσης 0,1% των ακαθαρίστων εσόδων (και από έως ) 0,1% των ακαθαρίστων εσόδων (και από έως ) 1% των ακαθαρίστων εσόδων (και από έως )

14 Προέγκριση μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης Εισάγεται η δυνατότητα προέγκρισης της μεθοδολογίας τιμολόγησης συγκεκριμένων μελλοντικών συναλλαγών με συνδεδεμένες επιχειρήσεις. Αντικείμενο της προέγκρισης αποτελεί το σύνολο των κριτηρίων που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό των τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών, όπως μέθοδος τεκμηρίωσης, στοιχεία σύγκρισης, προσαρμογές και κρίσιμες παραδοχές, αλλά όχι μια ορισμένη τιμή ή περιθώριο κέρδους. Η διάρκεια ισχύος της προέγκρισης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2 έτη, ενώ δίνεται η δυνατότητα ανανεώσεις μέχρι 2 φορές χωρίς αλλαγή των όρων της εάν αποδειχθεί ότι δεν επήλθε ουσιώδης μεταβολή των στοιχείων στα οποία βασίστηκε η απόφαση. Ο φορολογικός έλεγχος σε περιπτώσεις προέγκρισης ενδοομιλικών συναλλαγών περιορίζεται στην επαλήθευση ότι τηρήθηκαν τα οριζόμενα στην απόφαση και εξακολουθούν να ισχύουν οι κρίσιμες παραδοχές στις οποίες βασίστηκε. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας Εκμίσθωση χώρων για άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας Παρέχεται δικαίωμα επιλογής φορολόγησης της εκμίσθωσης χώρων για άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας, αυτοτελώς ή στα πλαίσια μικτών συμβάσεων, ως παροχή υπηρεσιών υπαγόμενη στο ΦΠΑ, εφόσον ο μισθωτής είναι υποκείμενος στο φόρο. Μέχρι σήμερα αντίστοιχη επιλογή υπήρχε μόνο για τη μίσθωση εμπορικών και εμπορευματικών κέντρων υπό προϋποθέσεις. Η επιλογή μπορεί να αφορά το σύνολο ή μέρος του οικοδομικού συγκροτήματος και ενεργοποιείται με σχετική αίτηση του εκμισθωτή στην αρμόδια ΔΟΥ εντός συγκεκριμένων προθεσμιών, με απώτατο όριο την 30/6/2013 ειδικά για την πρώτη υπαγωγή. Επιχειρήσεις εκμετάλλευσης εμπορικών κέντρων που έχουν λάβει βεβαίωση υπαγωγής στο ΦΠΑ μέχρι 31/12/2012, εμπίπτουν στις εν λόγω διατάξεις, χωρίς εξέταση εκπλήρωσης των προϋποθέσεων που είχαν τεθεί με τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις και χωρίς υποχρέωση υποβολής νέας αίτησης επιλογής φορολόγησης. Επιχειρήσεις που έχουν επιβάλλει ΦΠΑ σε μισθώσεις για άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας πριν την 1/1/2013, υπάγονται επίσης στη σχετική διάταξη υπό προϋποθέσεις, εφόσον υποβληθεί αίτηση επιλογής φορολόγησης ως 30/6/2013. Η περίπτωση αυτή απαιτεί περαιτέρω ερμηνεία ως προς την εφαρμογή της. Οι λοιπές προϋποθέσεις, διαδικασία και λεπτομέρειες εφαρμογής των νέων διατάξεων θα καθοριστούν με Υπουργικές Αποφάσεις. Διακανονισμός ΦΠΑ επενδυτικών αγαθών Μεταβάλλεται το διάστημα μετά την παρέλευση του οποίου οι επιχειρήσεις οφείλουν να προβούν σε εφάπαξ διακανονισμό του ΦΠΑ των επενδυτικών αγαθών των οποίων δεν έχει γίνει έναρξη χρησιμοποίησης. Συγκεκριμένα η υποχρέωση εφάπαξ διακανονισμού δεν προκύπτει πλέον υποχρεωτικά εντός παρέλευσης πενταετίας από την πραγματοποίηση της δαπάνης σε κάθε περίπτωση, αλλά συμβαδίζει με το χρονικό διάστημα διακανονισμού που ισχύει και στην περίπτωση έναρξης χρήσης του αγαθού, δηλαδή πενταετία γενικά, αλλά δεκαετία σε περίπτωση ακινήτων η μίσθωση των οποίων υπάγεται σε ΦΠΑ κατόπιν της σχετικής αίτησης επιλογής φορολόγησης. Εφιστάται η προσοχή των εταιρειών στις ακριβείς προθεσμίες για την εφαρμογή των ανωτέρω. Όλες οι ανωτέρω αλλαγές ισχύουν για πράξεις που πραγματοποιούνται από Φόρος πολυτελούς διαβίωσης Επανέρχεται από το ημερολογιακό έτος 2013 ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης ο οποίος υπολογίζεται με βάση τα ποσά της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης που προκύπτουν από την κυριότητα ή κατοχή επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης πάνω από κυβικά εκατοστά, αεροσκαφών, ελικοπτέρων και ανεμοπτέρων, καθώς και δεξαμενών

15 κολύμβησης, όπως αυτά προκύπτουν από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος. Ο φόρος υπολογίζεται ως ποσοστό επί της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης, με τους ακόλουθους συντελεστές: Περιουσιακό στοιχείο επιβατικά αυτοκίνητα από κ.ε. έως κ.ε. επιβατικά αυτοκίνητα από κ.ε. και άνω αεροσκάφη, ελικόπτερα και ανεμόπτερα δεξαμενές κολύμβησης, εσωτερικές και εξωτερικές Ποσό φόρου πολυτελούς διαβίωσης (%) Με βάση τα ανωτέρω, ένα αυτοκίνητο κ.ε. θα επιβαρύνεται ετησίως με φόρο 440, ένα αυτοκίνητο κ.ε. με και τέλος ο ιδιοκτήτης μίας πισίνας 50τ.μ. θα καλείται να καταβάλει 800. Κώδικας φορολογικής απεικόνισης συναλλαγών Με τις νέες διατάξεις επέρχονται οι ακόλουθες αλλαγές στον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) Μειώνεται το όριο ακαθαρίστων εσόδων για τη μη τήρηση βιβλίων και τη μη έκδοση στοιχείων από επιτηδευματίες από σε Η διάταξη αυτή δεν ισχύει για συγκεκριμένες κατηγορίες επιτηδευματιών, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες συντήρησης και εγκατάστασης τεχνικών έργων (π.χ. υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι κλπ). Η διάταξη ισχύει αναδρομικά από 1 Ιανουαρίου Εάν επιθυμείτε να ενημερωθείτε για προηγούμενα Φορολογικά Νέα, παρακαλώ όπως επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας Deloitte.com/gr.

Επιµέλεια: Κωνσταντίνος Γ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός.

Επιµέλεια: Κωνσταντίνος Γ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός. Πρακτικός οδηγός No 1. Με σηµειώσεις από την επίκαιρη εκδήλωση -σεµινάριο της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. και της Ε.Φ.Ε.Ε.Α. στις 4-12-2013 2 η Θεµατική ενότητα: Φορολογία εισοδήµατος το τοπίο µε τον νέο ΚΦΕ-Ν. 4171/2013-

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΥΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΚΑ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΥΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΥΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΚΑ - Υποβολή ΑΠΔ και πληρωμή εισφορών μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα. - Καταληκτική ημερομηνία ς ΑΠΔ Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4110/13 (ΦΕΚ 17 Α/23-1-2013) : Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θε μάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατάξεις.

Ν. 4110/13 (ΦΕΚ 17 Α/23-1-2013) : Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θε μάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατάξεις. 1st February Ν. 4110/13 (ΦΕΚ 17 Α/23-1-2013) : Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θε μάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατάξεις. Ν. 4110/13 (ΦΕΚ 17 Α/23-1-2013) : Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Tax Bulletin. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος. Σεπτέμβριος 2013

Tax Bulletin. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος. Σεπτέμβριος 2013 www.pwc.gr Tax Bulletin Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Σεπτέμβριος 2013 Στις 23.07.2013 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο υπ αριθμ. 4172/2013 νόμος (ΦΕΚ Α 167/2013) με τον οποίο θεσπίζεται ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013 ΚΑΙ Ο ΝΕΟΣ Ν.4172/2013

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013 ΚΑΙ Ο ΝΕΟΣ Ν.4172/2013 2013 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013 ΚΑΙ Ο ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ και ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ Συνδιοργανώνουν ενηµερωτική ηµερίδα για τα Μέλη τους µε θέµα: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 2012 2013 Το Σάββατο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 Βλ. Δ. Καράγιωργα, Δημόσια Οικονομική 2, Οι δημοσιονομικοί θεσμοί, Αθήνα 1981, Εκδόσεις

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 Βλ. Δ. Καράγιωργα, Δημόσια Οικονομική 2, Οι δημοσιονομικοί θεσμοί, Αθήνα 1981, Εκδόσεις 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι. Για την κάλυψη των δαπανών της λειτουργίας του το Κράτος χρησιμοποιεί κυρίως τα έσοδα που συγκεντρώνει με την επιβολή φόρων. Από οικονομική άποψη ο φόρος συνιστά ένα αναγκαστικό μέσο μετάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. Σηµειώσεις Σεµιναρίων

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. Σηµειώσεις Σεµιναρίων ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Σηµειώσεις Σεµιναρίων Ανάλυση των διατάξεων του Ν. 2238/1994 όπως ισχύουν µετά τις αλλαγές των Ν. 3522/2006, 3610/2007 και Ν. 3634/2008 Πρακτικά παραδείγµατα

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρο 12 Κ.Φ.Ε.)Αυτοτελής φορολόγηση εισοδήματος από κινητές αξίες

(Άρθρο 12 Κ.Φ.Ε.)Αυτοτελής φορολόγηση εισοδήματος από κινητές αξίες -ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ (Άρθρο 12 Κ.Φ.Ε.)Αυτοτελής φορολόγηση εισοδήματος από κινητές αξίες «8. Ομοίως, επιβάλλεται φόρος εισοδήματος στους τόκους, οι οποίοι αποκτώνται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων για το οικονοµικό έτος 2014 Αναλυτικός οδηγός Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 02 Απριλίου 2014 Σελ.

Φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων για το οικονοµικό έτος 2014 Αναλυτικός οδηγός Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 02 Απριλίου 2014 Σελ. Φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων για το οικονοµικό έτος 2014 Αναλυτικός οδηγός Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 02 Απριλίου 2014 Σελ. 27 1. Κλίµακα φορολογίας εισοδήµατος 1.1. Κλίµακες οικονοµικού έτους 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2457 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 167 23 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4172 Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟ ΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» Μέρος Α Αλλαγές στη φορολογία εισοδήµατος φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΦΕΚ: 763 Β 30.4.2015 ΑΔΑ:7Ρ8ΩΗ-Δ4Ζ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΔΟΔΩΝ Ι.ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 1 ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1088/17.4.2015. αποφασίζουμε:

ΠΟΛ.1088/17.4.2015. αποφασίζουμε: ΠΟΛ.1088/17.4.2015 Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2014, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου και καταβολή του φόρου. Τύπος και περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ Επιµέλεια: Ευθύµιος Χρ. Αναγνώστου Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Μέλος της Ε.Σ.Υ.Ο.Ε.Λ. ιδάσκων στο Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ. ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Ν. 2238/1994 (Φ.Ε.Κ. 151/Α /16.9.1994) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.) Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) (κωδικοποιημένο μέχρι και τον ν. 3301/2004 (ΦΕΚ 263 Α /23.12.2004) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή του εναλλακτικού τρόπου υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας εισοδήματος (άρθρα 30-34 Ν.

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή του εναλλακτικού τρόπου υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας εισοδήματος (άρθρα 30-34 Ν. ΑΔΑ:Ω8ΡΟΗ-8ΦΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝ ΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 Μαρτίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜ ΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΦ3Η-ΖΡΘ ΠΟΛ: 1004 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2013

ΑΔΑ: ΒΕΦ3Η-ΖΡΘ ΠΟΛ: 1004 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4093/2012 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε

Ν. 4093/2012 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε Ν. 4093/2012 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟΔΑ, ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.1. ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΑΠΟ 01.01.2014

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΑΠΟ 01.01.2014 ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΑΠΟ 01.01.2014 Ο νέος Κώδικας Φορολογίας εισοδήματος (Ν.4172/2013) και οι τροποποιήσεις που επήλθαν με το Ν.4223/2013, ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (Ν.4174/2013) και οι τροποποιήσεις του

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

Αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Μαρτίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνευτική ΚΦΑΣ ΠΟΛ 1004/2013

Ερμηνευτική ΚΦΑΣ ΠΟΛ 1004/2013 2013 Ερμηνευτική ΚΦΑΣ ΠΟΛ 1004/2013 Εμμανουήλ Πετράκης Senior Partner Head of Tax TMS AUDITORS SA Λουκιανού 6 106 75 Αθήνα Τηλ.: 210 7253580-1 Fax: 210 7253582 1 Εισαγωγή Σκοπός της παρουσίασης αυτής είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Άρθρο 1 Δόσεις και απαλλαγές ρύθμισης 1. Βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Π.Δ. Άρθρο 59 του ν.3842 Ενσωμάτωση Οδηγίας 2008/117/ΕΚ.

ΠΡΟΣ: Π.Δ. Άρθρο 59 του ν.3842 Ενσωμάτωση Οδηγίας 2008/117/ΕΚ. Αθήνα, 24.06.2010 ΠΟΛ: 1100 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β ΠΡΟΣ: Π.Δ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικές Υπηρεσίες. Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2015

Φορολογικές Υπηρεσίες. Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2015 Φορολογικές Υπηρεσίες Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η Deloitte στην Κύπρο... 1 Φόρος Εισοδήματος - Φυσικά Πρόσωπα... 2-7 Φόρος Εισοδήματος - Εταιρείες... 8-16 Έκτακτη Αμυντική Εισφορά...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ, Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ

ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ, Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ, Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΑΡΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ, Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ

ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ, Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ, Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ: ΜΑΥΡΟΥΣΟΥΔΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΕΜ 7361 ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΑΕΜ 7929 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα