APPLICATION FOR DEMATERIALIZED SECURITIES SYSTEM (S.A.T.) ACCOUNT WITH THE ATHENS EXCHANGE ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΫΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (Σ.Α.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "APPLICATION FOR DEMATERIALIZED SECURITIES SYSTEM (S.A.T.) ACCOUNT WITH THE ATHENS EXCHANGE ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΫΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (Σ.Α."

Transcript

1 APPLICATION FOR DEMATERIALIZED SECURITIES SYSTEM (S.A.T.) ACCOUNT WITH THE ATHENS EXCHANGE ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΫΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (Σ.Α.Τ.) ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ INSTRUCTIONS FOR COMPLETION (ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ) Please fillin the form by typing Latin characters. Handwritten form is not accepted. (Παρακαλούμε συμπληρώστε ηλεκτρονικά την αίτηση, χρησιμοποιώντας λατινικούς χαρακτήρες, και έπειτα εκτυπώστε την για υπογραφή. Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις συμπληρωμένες χειρόγραφα.) Saxo Bank Client ID (Αναγνωριστικό Πελάτη στη Saxo Bank): Full Name (Ονοματεπώνυμο): IF YOU ALREADY HAVE A S.A.T. ACCOUNT (ΕΑΝ ΕΧΕΤΕ ΗΔΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΤΟ Σ.Α.Τ.) Registered name of the SAT account (Όνομα Δικαιούχου του λογαριασμoύ στο Σ.Α.Τ.): SAT Account Number (Λογαριασμός Αξιών Σ.Α.Τ.): * SAT Code (Μερίδα Σ.Α.Τ.): * * the first ten digits of the SAT account number and SAT code must be provided. (* Παρακαλούμε συμπληρώστε τουλάχιστον τα 10 από τα 11 ψηφία του λογαριασμού και της μερίδας στο Σ.Α.Τ.) The current operator of your SAT account (optional) (Ο τρέχων χειρίστης του λογαριασμού σας στο Σ.Α.Τ. [προαιρετικό]): Please be advised that your current contact details at the Central Depositary System will be changed to our custodian s contact information. (Σημειώνεται ότι τα στοιχεία επικοινωνίας σας στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών θα ανανεωθούν με τα στοιχεία επικοινωνίας του θεματοφύλακά μας.) IF YOU DO NOT HAVE A SAT ACCOUNT (ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΤΟ Σ.Α.Τ.) Father s Full Name (Ονοματεπώνυμο πατρός): Date of Birth (Ημερομηνία γέννησης): ID number (or) Αριθμός ταυτότητας (ή) Passport number (or) Αριθμός διαβατηρίου (ή) Driver s License number Αριθμός άδειας οδήγησης Issue Date (Ημερομηνία έκδοσης του παραπάνω εγγράφου): 1 / 8

2 Issue Authority (Αρχή έκδοσης του παραπάνω εγγράφου): Address (Διεύθυνση): Nationality (Εθνικότητα): Country of Tax Residency (Χώρα φορολόγησης): Incorporation Status (only legal entities) Νομική υπόσταση (μόνο για νομικά πρόσωπα): IF YOU ARE SUBJECT TO GREEK TAX (ΕΑΝ ΕΙΣΤΕ ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ) Tax Identification Number (AFM) (Αριθμός Φορολογικού Μητρώου/ ΑΦΜ): Competent Tax Office (DOY) (Αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία/ ΔΟΥ): ONLY COMPANIES (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ) Company s Registration Number (ARMAE) (Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών/ ΑΡΜΑΕ): Issue Authority (Αρχή έκδοσης του παραπάνω εγγράφου): Issue Date (Ημερομηνία έκδοσης του παραπάνω εγγράφου): Country (Χώρα): 2 / 8

3 CLIENT CONSENT (ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΠΕΛΑΤΗ) I / We declare by my/our signature(s): To apply for a SAT account (the Account ) with the Hellenic Exchange in order to trade securities registered on the Hellenic Exchange. To accept and acknowledge that the Account is subject to the rules of the Hellenic Exchange. To accept and acknowledge that Saxo Bank facilitates the Account via its local custodian Citibank, Greece and therefore will share the required client information with Citibank International plc., Greece Branch, 8 Othonos Street, Athens, Greece, who will also have to share some of the client information with the Hellenic Exchange, 110 Athinon Avenue, Athens, Greece. All other terms for the Account are regulated by Saxo Bank s prevailing General Business Terms and Business Terms for Securities Trading. Εγώ/Εμείς με την υπογραφή μου/μας παρακάτω δηλώνω/ δηλώνουμε ότι: Αιτούμαι/αιτούμαστε τη δημιουργία λογαριασμού στο ΣΑΤ (ο Λογαριασμός ) με το Ελληνικό Χρηματιστήριο με σκοπό τη διαπραγμάτευση αξιογράφων που είναι καταχωρημένα στο Ελληνικό Χρηματιστήριο. Αποδέχομαι/αποδεχόμαστε και αναγνωρίζω/αναγνωρίζουμε ότι ο Λογαριασμός υπόκειται στους κανόνες του Ελληνικού Χρηματιστηρίου. Αποδέχομαι/αποδεχόμαστε και αναγνωρίζω/αναγνωρίζουμε ότι η Saxo Bank διαχειρίζεται τον Λογαριασμό μέσω του τοπικού θεματοφύλακά της, τη Citibank Ελλάδος, και συνεπώς θα μοιράζεται τις απαραίτητες πληροφορίες των πελατών με τη Citigroup International plc. (Υποκατάστημα Ελλάδος, Όθωνος 8, Αθήνα, Ελλάδα), η οποία θα πρέπει με τη σειρά της να μοιράζεται ορισμένες από τις πληροφορίες των πελατών με το Ελληνικό Χρηματιστήριο (Λεωφόρος Αθηνών 110, Αθήνα, Ελλάδα). Οι λοιποί όροι του Λογαριασμού καθορίζονται σύμφωνα με τους ισχύοντες Γενικούς Επιχειρηματικούς Όρους και τους Επιχειρηματικούς Όρους Χρήσης για τη Διαπραγμάτευση Αξιόγραφων της Saxo Bank. INDICATION OF GENERAL AND SPECIAL STATISTICAL CATEGORY (ΕΝΔΕΙΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ) Indicate the Code and Description of Special (see following Appendix) (Συμπληρώστε τον κωδικό και την περιγραφή της Ειδικής, όπως εμφανίζονται στον Πίνακα που ακολουθεί.) (Example: Natural Person) (Παράδειγμα: Φυσικό Πρόσωπο) CLIENT SIGNATURE (ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΕΛΑΤΗ) By signing this document the Client declares to have read, understood and agreed to all information herein. (Υπογράφοντας αυτό το έγγραφο, ο Πελάτης δηλώνει ότι έχει διαβάσει, έχει κατανοήσει και συμφωνεί με όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτό.) Date (Ημερομηνία): Signature (Υπογραφή): 3 / 8

4 APPENDIX INDICATIONS OF GENERAL AND SPECIAL STATISTICAL CATEGORY ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕΡΙΔΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (Σ.Α.Τ.) Α/Α Περιγραφή Γενικής Περιγραφή Ειδικής Description of Special 1 S_121 Κεντρική Τράπεζα Central Bank 2 S_122 Πιστωτικά Ιδρύματα & Πολυμερείς Αναπτυξιακές Τράπεζες Deposittaking corporations except the central bank (1) Κεντρική Τράπεζα Central Bank Εμπορικές τράπεζες Commercial banks, universal banks, allpurpose banks Συνεταιριστικές Τράπεζες Savings banks (including trustee savings banks and savings banks and loan associations) & Cooperative Banks Υποκαταστήματα στην Ελλάδα ξένων πιστωτικών ιδρυμάτων Foreign Credit Institutions Branches in Greece Εξειδικευμένες Τράπεζες Specialized banks (e.g. merchant banks, issuing houses, private banks) Ιδρύματα Ηλεκτρονικού Χρήματος Electronic money institutions principally engaged in financial intermediation Δημόσια Πιστωτικά Ιδρύματα Public Credit Institutions (e.g. Deposit & Loans Fund) Λοιπές περιπτώσεις S_122 Other cases S_122 3 S_125 Λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (συμπεριλαμβανομένων και των Εταιρειών Ειδικού Σκοπού) Other financial intermediaries, except insurance corporations and pension funds Χρηματοοικονομικές εταιρείες ειδικού σκοπού Financial vehicle corporations engaged in securitisation transactions (FVC) Διαμεσολαβητές χρεογράφων και παραγώγων Χρηματιστηριακές Εταιρείες (Μέλη Χρηματιστηρίου Αθηνών) Security and derivative dealers (ATHEX Members) 4 / 8

5 Α/Α Περιγραφή Γενικής Περιγραφή Ειδικής Description of Special Διαμεσολαβητές χρεογράφων και παραγώγων Χρηματιστηριακές Εταιρείες (μη Μέλη Χρηματιστηρίου Αθηνών) Security and derivative dealers (non ATHEX Members) Χρηματοοικονομικές εταιρείες που ασχολούνται με τη χορήγηση δανείων Financial corporations engaged in lending Λοιπές περιπτώσεις S_125 Other cases S_125 4 S_123 Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς Money market funds (MMFs) Αμοιβαία Κεφάλαια Mutual Funds (ΟΣΕΚΑ) Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων επί Κινητών Αξιών (UCITS) Investment funds including investment trusts, unit trusts and other collective investment schemes whose shares or units are close substitutes for deposits Δημόσιοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων Public investment funds Λοιπές περιπτώσεις S_123 Other cases S_123 5 S_1311 Κεντρική Κυβέρνηση Central Government Φορείς Γενικής Κυβέρνησης (Υπουργεία) Entities of General Government (Ministries) Νομικά Πρόσωπα Κεντρικής Κυβέρνησης και Δημόσιες Επιχειρήσεις (Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ.) Central Government Legal Entities & Public Corporations Λοιπές περιπτώσεις S_1311 Other cases S_ S_1313 Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Local Government Organizations (1) Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και Εποπτευόμενοι Φορείς τους (Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ.) Local Government Organizations and Related Supervised Bodies 5 / 8

6 Α/Α Περιγραφή Γενικής Περιγραφή Ειδικής Description of Special 7 S_1314 Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης Social security funds Ασφαλιστικά Ταμεία Social security funds Λοιπές Περιπτώσεις S_1314 Other Cases S_ S_124 Εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, Εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, Λοιπά (πλην χρηματαγοράς) αμοιβαία κεφάλαια NonMMF investment funds Ανοικτού τύπου επενδυτικά κεφάλαια των οποίων τα μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, μετά από αίτηση των κομιστών, εξαγοράζονται ή εξοφλούνται άμεσα ή έμμεσα, από τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης Openended investment funds whose investment fund shares or units are, at the request of the holders, repurchased or redeemed directly or indirectly out of the undertaking s assets Κλειστού τύπου επενδυτικά κεφάλαια με σταθερό μετοχικό κεφάλαιο Closedended investment funds with a fixed share capital, where investors entering or leaving the fund must buy or sell existing shares Κεφάλαια που επενδύουν σε ακίνητα Real estate investment funds Επενδυτικά κεφάλαια που επενδύουν σε άλλα αμοιβαία κεφάλαια Investment funds investing in other funds ( funds of funds ) Κεφάλαια Αντιστάθμισης Κινδύνου Hedge funds covering a range of collective investment schemes, involving high minimum investments, light regulation, and a range of investment strategies Λοιπές Περιπτώσεις S_124 Other cases S_124 9 S_128 Ασφαλιστικές Εταιρείες Insurance Corporations Γενικές Ασφάλειες Nonlife insurance corporations Ασφάλειες Ζωής Life and nonlife insurance to individual units or groups of units 6 / 8

7 Α/Α Περιγραφή Γενικής Περιγραφή Ειδικής Description of Special Συνταξιοδοτικά, Επικουρικά Κεφάλαια Pension & Subsidiary Funds Αντασφαλιστική επιχείρηση Reinsurance to other insurance corporations Πρακτορεύσεις Ασφαλειών Insurance Brokerage Λοιπές Περιπτώσεις S_128 Other cases S_ S_129 Επαγγελματικά ταμεία ιδιωτικής ασφάλισης Pension funds 11 S_11 Μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις NonFinancial corporations (1) Επαγγελματικά ταμεία ιδιωτικής ασφάλισης Pension funds Ιδιωτικές Εταιρείες με κύρια δραστηριότητα την παραγωγή αγαθών και μη χρηματοοικονομικών υπηρεσιών National private nonfinancial corporations Δημόσιες Εταιρείες με κύρια δραστηριότητα την παραγωγή αγαθών και μη χρηματοοικονομικών υπηρεσιών Public Corporations Mainly Active in Goods Production and NonFinancial Services Ιδιωτικές Εταιρείες Αλλοδαπές με κύρια δραστηριότητα την παραγωγή αγαθών και μη χρηματοοικονομικών υπηρεσιών Foreign controlled nonfinancial corporations Λοιπές Περιπτώσεις S_11 Other Cases S_11 12 S_14 Ιδιώτες, ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις Households Φυσικά Πρόσωπα Natural Persons Ατομικές Επιχειρήσεις Individual Enterprises 7 / 8

8 Α/Α Περιγραφή Γενικής Περιγραφή Ειδικής Description of Special Κοινή Επενδυτική Μερίδα (ΚΕΜ) ή Μερίδα Συγκυρίων Joint Investors Shares (JISs) or Coowners Investors Shares Λοιπές Περιπτώσεις S_14 Other Cases S_14 13 S_15 Ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα NonProfit Institutions serving Households Εργατικά Σωματεία Trade Unions Ιδιωτικοί Φιλανθρωπικοί Οργανισμοί, Εκκλησία Charity Organizations, Church Σύλλογοι Associations Λοιπές Περιπτώσεις S_15 Other Cases S_15 14 S_22 Διεθνείς Οργανισμοί εκτός ΕΕ Nonmember countries and international organisations nonresident of EU 15 S_212 Οργανισμοί ΕΕ Institutions and bodies of the European Union (1) Διεθνείς Οργανισμοί εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης International Organizations outside of European Union (1) Οργανισμοί εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης (π.χ. Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων) Organizations inside European Union (e.g. European Investment Bank) 1 In these cases, since there is no other possible option in the economy subsector, the Operator does not require the indication of the special statistical category. 1 Στις περιπτώσεις αυτές, λόγω μη ύπαρξης άλλων δυνατών επιλογών υποτομέα οικονομίας, δεν απαιτείται από τον Χειριστή η καταχώριση ένδειξης ειδικής στατιστικής κατηγορίας. 8 / 8

Passport number (or) διαβατηρίου (ή)

Passport number (or) διαβατηρίου (ή) APPLICATION FOR DEMATERIALIZED SECURITIES SYSTEM (S.A.T.) ACCOUNT WITH THE ATHENS EXCHANGE ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (Σ.Α.Τ.) ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Please type Latin Characters.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡ. : 13 Φεβρουαρίου 2015 ΑΡ. ΕΓΚ. : 01-2015, 01-2015 Κύριοι,

ΗΜΕΡ. : 13 Φεβρουαρίου 2015 ΑΡ. ΕΓΚ. : 01-2015, 01-2015 Κύριοι, ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Ενδείξεις στατιστικής κατηγοριοποίησης Μερίδων Επενδυτή και αναγκαία συμπλήρωση τους

Διαβάστε περισσότερα

Notes for claiming Australian Age Pension Social Security Agreement between Australia and the Hellenic Republic

Notes for claiming Australian Age Pension Social Security Agreement between Australia and the Hellenic Republic tes for claiming Australian Age Pension Social Security Agreement between Australia and the Hellenic Republic Σημειώσεις για την υποβολή αίτησης για Αυστραλιανή Σύνταξη Γήρατος Συμφωνια Κοινωνικης Ασφαλισης

Διαβάστε περισσότερα

Notes for claiming Australian Age Pension Social Security Agreement between Australia and the Hellenic Republic

Notes for claiming Australian Age Pension Social Security Agreement between Australia and the Hellenic Republic tes for claiming Australian Age Pension Social Security Agreement between Australia and the Hellenic Republic Σημειώσεις για την υποβολή αίτησης για Αυστραλιανή Σύνταξη Γήρατος Συμφωνια Κοινωνικης Ασφαλισης

Διαβάστε περισσότερα

Law Firm 26 Filellinon Street 105 58 Athens, Greece

Law Firm 26 Filellinon Street 105 58 Athens, Greece Law Firm 26 Filellinon Street 105 58 Athens, Greece Τel.: 210 3318.170 (24 lines) - Fax: 210 3318.171 (2 lines), E-mail: law-firm@bahagram.com - website: www. bahagram.com NEWSLETTER TAX LAW FEBRUARY 2013

Διαβάστε περισσότερα

Notes for claiming Australian Age Pension Social Security Agreement between Australia and the Hellenic Republic

Notes for claiming Australian Age Pension Social Security Agreement between Australia and the Hellenic Republic tes for claiming Australian Age Pension Social Security Agreement between Australia and the Hellenic Republic Σημειώσεις για την υποβολή αίτησης για Αυστραλιανή Σύνταξη Γήρατος Συμφωνια Κοινωνικης Ασφαλισης

Διαβάστε περισσότερα

www.bankofgreece.gr Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Επιτρέπεται η αναπαραγωγή για εκπαιδευτικούς και μη εμπορικούς σκοπούς εφόσον αναφέρεται η πηγή.

www.bankofgreece.gr Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Επιτρέπεται η αναπαραγωγή για εκπαιδευτικούς και μη εμπορικούς σκοπούς εφόσον αναφέρεται η πηγή. Τεύχος 16 Ιανουάριος-Φεβρουάριος 215 Number 16 January-February 215 Τεύχος 16 Ιανουάριος-Φεβρουάριος 215 Number 16 January-February 215 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης & Μελετών - Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Εφαρμογή της Αμερικανικής Νομοθεσίας Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Εφαρμογή της Αμερικανικής Νομοθεσίας Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Προς Όλο το Παραγωγικό Δίκτυο της Εταιρίας Αθήνα, 30/ 06/ 2014 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Εφαρμογή της Αμερικανικής Νομοθεσίας Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

Διαβάστε περισσότερα

MOD. Income and Assets Eισόδημα και περιουσιακά στοιχεία. Purpose of this form Σκοπός αυτού του εντύπου. If you have a partner Εάν έχετε σύντροφο

MOD. Income and Assets Eισόδημα και περιουσιακά στοιχεία. Purpose of this form Σκοπός αυτού του εντύπου. If you have a partner Εάν έχετε σύντροφο Income and Assets Eισόδημα και περιουσιακά στοιχεία MOD IA Purpose of this form Σκοπός αυτού του εντύπου This form is part of your claim for an Australian Age Pension. Αυτό το έντυπο είναι μέρος της αίτησής

Διαβάστε περισσότερα

MOD. Income and Assets Eισόδημα και περιουσιακά στοιχεία. Purpose of this form Σκοπός αυτού του εντύπου. If you have a partner Εάν έχετε σύντροφο

MOD. Income and Assets Eισόδημα και περιουσιακά στοιχεία. Purpose of this form Σκοπός αυτού του εντύπου. If you have a partner Εάν έχετε σύντροφο Income and Assets Eισόδημα και περιουσιακά στοιχεία MOD IA Purpose of this form Σκοπός αυτού του εντύπου This form is part of your claim for an Australian Age Pension. Αυτό το έντυπο είναι μέρος της αίτησής

Διαβάστε περισσότερα

ADDITIONAL TERMS AND CONDITIONS OF THE BANK OF GREECE WHEN ACTING AS CCB AND AS ASSISTING NCB FOR CREDIT CLAIMS

ADDITIONAL TERMS AND CONDITIONS OF THE BANK OF GREECE WHEN ACTING AS CCB AND AS ASSISTING NCB FOR CREDIT CLAIMS ADDITIONAL TERMS AND CONDITIONS OF THE BANK OF GREECE WHEN ACTING AS CCB AND AS ASSISTING NCB FOR CREDIT CLAIMS The current terms and conditions as described below consist of a summary description of the

Διαβάστε περισσότερα

Partner details Στοιχεία συντρόφου

Partner details Στοιχεία συντρόφου Partner details Στοιχεία συντρόφου This form is part of your partner s claim or ongoing entitlement for payment. The information requested on this form is needed so the Australian Government Department

Διαβάστε περισσότερα

Notes for claiming Australian Age pension SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND THE HELLENIC REPUBLIC

Notes for claiming Australian Age pension SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND THE HELLENIC REPUBLIC AUS140-GR(1).0807 (Page 1 of 31/Σελίδα 1 από 31) tes for claiming Australian Age pension SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND THE HELLENIC REPUBLIC Σημειώσεις για την υποβολή αίτησης για Αυστραλιανή

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Μεταβολές στη φορολογία εισοδήματος. V. Νέοι Κανόνες Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών. VI. Κοινοτικό Δίκαιο Πρόσφατες Εξελίξεις

Ι. Μεταβολές στη φορολογία εισοδήματος. V. Νέοι Κανόνες Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών. VI. Κοινοτικό Δίκαιο Πρόσφατες Εξελίξεις Περιεχόμενα Εισαγωγή Ι. Μεταβολές στη φορολογία εισοδήματος ΙΙ. Φορολογία ακινήτων ΙΙΙ. ΦΠΑ ΙV. Λοιπές διατάξεις V. Νέοι Κανόνες Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών VI. Κοινοτικό Δίκαιο Πρόσφατες Εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

Notes for claiming Australian Pension

Notes for claiming Australian Pension tes for claiming Australian Pension Social Security Agreement between Australia and Cyprus Σημειώσεις για την υποβολή αίτησης για Αυστραλιανή Σύνταξη Συμφωνια Κοινωνικης Ασφαλισης Μεταξυ Αυστραλιας Και

Διαβάστε περισσότερα

Accountants & business advisers

Accountants & business advisers 1 Accountants & business advisers Αυτό το βιβλιάριο είναι βασισμένο στη φορολογική νομοθεσία και την πρακτική σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2014. Προορίζεται ως ένας γενικός οδηγός μόνο σχετικά με το περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

KPMG ACADEMY. Grasp knowledge into your hands

KPMG ACADEMY. Grasp knowledge into your hands KPMG ACADEMY Grasp knowledge into your hands Foreword The Academy collaborates with experts from the KPMG s network, professionals from other successful companies and academics from both Cyprus and abroad.

Διαβάστε περισσότερα

Notes for claiming Australian Pension Social Security Agreement between Australia and Cyprus

Notes for claiming Australian Pension Social Security Agreement between Australia and Cyprus tes for claiming Australian Pension Social Security Agreement between Australia and Cyprus Σημειώσεις για την υποβολή αίτησης για Αυστραλιανή Σύνταξη Συμφωνία Κοινωνικής Ασφάλισης Μεταξύ Αυστραλίας Και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ FINANCIAL IMMIGRANTS

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ FINANCIAL IMMIGRANTS ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΟΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ (Ε.Ο.Ν.Ν.) NON - GOVERNMENTAL ORGANISATION SCIENTIFIC ASSOCIATION OF YOUNG JURISTS www.eonn.gr ΠΑΤΟΥΣΑ 3, Τηλ.: 210 82.59.322, e-mail: info@eonn.org

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΓΟΡΑΙΑ ΤΙΜΗ (Market price): Η αγοραία τιμή είναι το ποσό το οποίο οι αγοραστές είναι διατεθειμένοι να καταβάλουν για να αποκτήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ. GOLDMAN SACHS FUNDS Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου (Societe d'investissement a Capital Variable) Έδρα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ. GOLDMAN SACHS FUNDS Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου (Societe d'investissement a Capital Variable) Έδρα ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Το παρόν έγγραφο είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν δεν είστε βέβαιοι για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, συμβουλευτείτε τον χρηματιστή, το διευθυντή τράπεζας,

Διαβάστε περισσότερα

Final Terms dated 28 February 2014. Citigroup Inc.

Final Terms dated 28 February 2014. Citigroup Inc. Final Terms dated 28 February 2014 Citigroup Inc. Issue of up to USD30,000,000 Fixed to Capped Floating Rate Notes due April 2020 Under the U.S.$30,000,000,000 Global Medium Term Note Programme Any person

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Contents. Ο άνθρωπος στο κέντρο των δραστηριοτήτων μας People, in the center of our business activities

Περιεχόμενα Contents. Ο άνθρωπος στο κέντρο των δραστηριοτήτων μας People, in the center of our business activities ANNUAL REPORT 2013 Περιεχόμενα Contents 2 Ο άνθρωπος στο κέντρο των δραστηριοτήτων μας People, in the center of our business activities 12 Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Board of Directors 14 Έκθεση του

Διαβάστε περισσότερα

Law Firm 26 Filellinon Street 105 58 Athens, Greece

Law Firm 26 Filellinon Street 105 58 Athens, Greece TAX LAW JUNE 6, 2013 Law Firm 26 Filellinon Street 105 58 Athens, Greece Τel.: 210 3318.170 (24 lines) - Fax: 210 3318.171 (2 lines), E-mail: law-firm@bahagram.com - website: www. bahagram.com This newsletter

Διαβάστε περισσότερα

Change of environment!

Change of environment! www.nextdeal.gr H No 1 ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΩΡΟ Νο 323 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ 2 ΕΥΡΩ - ΚΩΔΙΚΟΣ: 5590 Change of environment! Αλλαγή κλίματος!

Διαβάστε περισσότερα

MOURGELAS GREEK LAW UPDATE

MOURGELAS GREEK LAW UPDATE MOURGELAS GREEK LAW UPDATE July 2013 Φορολογικά Νέος Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος Την 17η Ιουλίου 2013, ανακοινώθηκε η μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση από 23% σε 13% και ψηφίσθηκε από την Βουλή ο νέος Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Proposal Form / Πρόταση Ασφάλισης

Proposal Form / Πρόταση Ασφάλισης Proposal Form / Πρόταση Ασφάλισης Proposal Form for the Insurance of Public and Professional Liability of Private Security Companies Πρόταση για την ασφάλιση της Γενικής και Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

Draft Law for Improvement of Business Environment New corporate regulations

Draft Law for Improvement of Business Environment New corporate regulations March 2012 Draft Law for Improvement of Business Environment New corporate regulations Οn 23 March 2012 a new draft law of law was filed for vote with the Greek Parliament, which on the one hand introduces

Διαβάστε περισσότερα

The tax bill on combating tax evasion and the staffing of the tax auditing department was submitted to the Parliament on 21 February 2011.

The tax bill on combating tax evasion and the staffing of the tax auditing department was submitted to the Parliament on 21 February 2011. 3 March 2011 Tax bill The tax bill on combating tax evasion and the staffing of the tax auditing department was submitted to the Parliament on 21 February 2011. Below are the most important changes between

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2014 Εγγραφή νέων ψηφοφόρων και κοινοτικών εκλογέων Υποβολή δηλώσεων για τα εκλογικά κέντρα του εξωτερικού

ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2014 Εγγραφή νέων ψηφοφόρων και κοινοτικών εκλογέων Υποβολή δηλώσεων για τα εκλογικά κέντρα του εξωτερικού 07 Μαρτίου 2014 ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2014 Εγγραφή νέων ψηφοφόρων και κοινοτικών εκλογέων Υποβολή δηλώσεων για τα εκλογικά κέντρα του εξωτερικού 1. Υπενθυμίζουμε ενόψει των Ευρωεκλογών της 25 ης Μαΐου 2014 ότι η

Διαβάστε περισσότερα