ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 322 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 322 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 322 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΤΗΣ FEEDUS A.E.B.E. ΑΠΟ ΤΗ ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε. 18 Απριλίου

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ : 1. Πληροφορίες για την Συναλλαγή και την σύνταξη της Έκθεσης Μέθοδοι Αποτίµησης Συνοπτική Παρουσίαση Αποτελεσµάτων Έκθεσης Συνοπτική Παρουσίαση Εταιριών ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε FEEDUS A.E.B.E Ιστορικά Οικονοµικά Μεγέθη Εταιριών ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε FEEDUS Α.Ε.Β.Ε Περιγραφή Κλάδων ραστηριοποίησης Εταιριών Ο κλάδος των ιχθυοκαλλιεργειών Ο κλάδος των ιχθυοτροφών Ο κλάδος των παραδοσιακών γλυκών Αναλυτική παρουσίαση εκτίµησης εύλογης Σχέσης Ανταλλαγής Προεξόφληση Μελλοντικών Ταµειακών Ροών Συγκριτική ανάλυση εισηγµένων εταιριών µέσω χρήσης δεικτών κεφαλαιαγοράς Χρηµατιστηριακή Αξία

3 1. Πληροφορίες για την Συναλλαγή και την σύνταξη της Έκθεσης Τα ιοικητικά Συµβούλια των εταιριών ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε. και FEEDUS A.E.B.E. (εφεξής οι «Εταιρίες») σύµφωνα µε τις αποφάσεις που έλαβαν αµφότερα, κατά τις συνεδριάσεις τους της 29/12/2004, προτίθενται να προχωρήσουν στην διαδικασία συγχώνευσης των Εταιριών, µε απορρόφηση της FEEDUS A.E.Β.Ε. από την ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε. (εφεξής η «Συναλλαγή»). Η συγχώνευση θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων του Κ.Ν. 2190/20 και των άρθρων 1-5 του Ν.2166/93. Ως ηµεροµηνία ισολογισµού µετασχηµατισµού καθορίστηκε η 31/12/2004. Η συγχώνευση των Εταιριών αποσκοπεί στην περαιτέρω καθετοποίηση της παραγωγικής τους διαδικασίας, δεδοµένου ότι οι δραστηριότητες τους είναι απολύτως συµπληρωµατικές, στην εκµετάλλευση συνεργιών και οικονοµιών κλίµακας, στον περαιτέρω εξορθολογισµό της δοµής του Οµίλου ΝΗΡΕΥΣ και στην αναµόρφωση της κεφαλαιακής δοµής του κατά τρόπο που να διασφαλίζει καλύτερα τις προοπτικές ανάπτυξης του. Η υλοποίηση της συγχώνευσης τελεί υπό την αίρεση των κατά το Νόµο οριζόµενων αδειών και εγκρίσεων των Γενικών Συνελεύσεων των Εταιριών και των αρµοδίων αρχών. Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, το ιοικητικό Συµβούλιο της ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε., σε συνέχεια της από 29/12/2004 απόφασης του, ανέθεσε στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (εφεξής ο «Σύµβουλος»), δυνάµει της από µεταξύ τους σύµβασης, την σύνταξη Έκθεσης, για την αποτίµηση της ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε. (ως Απορροφώσας) και της FEEDUS A.E.B.E. (ως Απορροφώµενης) και την γνωµοδότηση επί της σχέσης ανταλλαγής των µετοχών (εφεξής «Σχέση Ανταλλαγής»), όπως προβλέπεται από τον ισχύοντα Κανονισµό του Χρηµατιστηρίου Αθηνών για την περίπτωση αύξησης µετοχικού κεφαλαίου εισηγµένης εταιρίας µε απορρόφηση άλλης εισηγµένης εταιρίας. Υπεύθυνος για πληροφορίες επί της Έκθεσης από την πλευρά του Συµβούλου είναι ο κ. Ιωσήφ Μιχαηλίδης, (ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., ιεύθυνση Κεφαλαιαγοράς και Επενδυτικών Υπηρεσιών, Αµαλίας 20 και Σουρή 5, τηλ ) Σχετικά µε την εκπόνηση της Έκθεσης, ο Σύµβουλος επισηµαίνει τα ακόλουθα: 1. Για τον προσδιορισµό της εύλογης Σχέσης Ανταλλαγής διενεργήσαµε αποτίµηση των δύο Εταιριών µε ηµεροµηνία τέλος Μαρτίου 2005, υποθέτοντας, για τους σκοπούς της εργασίας µας, ότι θα διατηρούσαν µελλοντικά το υφιστάµενο αντικείµενο 3

4 δραστηριότητας τους, σε αυτόνοµη βάση, ως διακριτά νοµικά πρόσωπα. Θεωρήσαµε επίσης ότι οι µελλοντικές µεταξύ τους εµπορικές συναλλαγές και εταιρικές σχέσεις δεν θα µεταβάλλονταν ουσιωδώς σε σχέση µε την υφιστάµενη, κατά την ηµεροµηνία της αποτίµησης, κατάσταση. 2. Προκειµένου να καταλήξουµε στις απόψεις µας, που περιλαµβάνονται στην παρούσα Έκθεση, µελετήσαµε δηµόσια διαθέσιµες επιχειρηµατικές και οικονοµικές πληροφορίες που σχετίζονται µε τις Εταιρίες. Μελετήσαµε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά µε τα επενδυτικά σχέδια των Εταιριών και τα εκτιµώµενα µελλοντικά οικονοµικά µεγέθη τους, τα οποία µας παρασχέθηκαν από τις διοικήσεις τους και πραγµατοποιήσαµε συναντήσεις µε τα ανώτατα στελέχη τους για να συζητήσουµε την παρούσα κατάσταση και τις προοπτικές των εργασιών τους. 3. Συγκρίναµε τις Εταιρίες µε εισηγµένες εταιρίες µε παρόµοιες δραστηριότητες και λάβαµε επίσης υπόψη µας χρηµατοοικονοµικές µελέτες, οικονοµικά κριτήρια και κριτήρια αγοράς καθώς και άλλες πληροφορίες, που κρίναµε σχετικές. 4. Υποθέσαµε, για τους σκοπούς της Έκθεσής µας, ότι όλες οι πληροφορίες που µας παρασχέθηκαν είναι πλήρεις και ακριβείς ως προς τα ουσιώδη στοιχεία τους και δεν έχουµε προβεί σε ανεξάρτητη επιβεβαίωση των πληροφοριών αυτών. Σε σχέση µε ιστορικές, επιχειρηµατικές και οικονοµικές, πληροφορίες, υποθέσαµε ότι οι πληροφορίες αυτές έχουν συγκεντρωθεί κατά εύλογο τρόπο σύµφωνα µε αδιαλείπτως εφαρµοζόµενα πρότυπα και απεικονίζουν µε ακρίβεια την πραγµατική επιχειρηµατική και οικονοµική θέση της Εταιρίας κατά την ηµεροµηνία στην οποία αναφέρονται. Σχετικά µε πληροφορίες που αναφέρονται στο µέλλον, υποθέσαµε ότι αυτές έχουν συγκεντρωθεί κατά εύλογο τρόπο επί τη βάσει των καλύτερων διαθέσιµων εκτιµήσεων και κρίσεων των υφιστάµενων διοικήσεων των Εταιριών κατά την σηµερινή ηµεροµηνία. 5. εν προχωρήσαµε σε επιτόπια επιθεώρηση περιουσιακών στοιχείων ή εγκαταστάσεων των Εταιριών ή των συνδεδεµένων εταιριών στο πλαίσιο της προετοιµασίας της παρούσας. εν είχαµε οποιαδήποτε επαφή µε προµηθευτές ή πελάτες των Εταιριών. εν έχουµε ερευνήσει ούτε αναλαµβάνουµε οποιαδήποτε ευθύνη σε σχέση µε την κυριότητα επί ή µε οποιαδήποτε απαίτηση κατά των περιουσιακών στοιχείων της Εταιριών. Αν και έχουµε κατά περίπτωση χρησιµοποιήσει διάφορες υποθέσεις, κρίσεις και εκτιµήσεις προκειµένου να εκφράσουµε την γνώµη µας αναφορικά µε την Σχέση Ανταλλαγής στο πλαίσιο της Συναλλαγής, τις οποίες θεωρούµε εύλογες και δέουσες, δεν είναι δυνατό να βεβαιωθεί η ακρίβεια ή η δυνατότητα επίτευξης των υποθέσεων, κρίσεων και εκτιµήσεων αυτών. Η Έκθεση µας δεν λαµβάνει υπόψη το συναλλακτικό κόστος. Οι υποθέσεις, εκτιµήσεις και κρίσεις αυτές έχουν συζητηθεί µε την διοίκηση των Εταιριών πριν την σύνταξη της παρούσας Έκθεσης. 4

5 6. Η Έκθεση µας βασίζεται, εξ ανάγκης, στις χρηµατοοικονοµικές, οικονοµικές και πολιτικές συνθήκες και στις συνθήκες αγοράς, όπως υφίστανται και µπορούν να εκτιµηθούν κατά την ηµεροµηνία της παρούσας και δεν εκφράζουµε γνώµη για το αν οι συνθήκες αυτές θα συνεχίσουν να υφίστανται ή για το ποια τυχόν επίδραση θα είχε κάποια αλλαγή στις συνθήκες αυτές επί των απόψεων που εκφράζονται στην παρούσα. Οι απόψεις που εκφράζονται στην παρούσα τελούν επίσης υπό την επιφύλαξη αβεβαιοτήτων που σχετίζονται µε σηµαντικούς παράγοντες, όπως µελλοντικές εξελίξεις στο εποπτικό και νοµοθετικό πλαίσιο και την ένταση του ανταγωνισµού στους κλάδους που δραστηριοποιούνται οι Εταιρίες. 7. Συνοπτική παρουσίαση των αποτιµήσεων, όπως αυτές παρουσιάζονται στην παρούσα Έκθεση, θα πρέπει να τεθεί υπόψη των Γενικών Συνελεύσεων των υπό συγχώνευση Εταιριών. 5

6 2. Μέθοδοι Αποτίµησης Προκειµένου να προσδιοριστεί ένα δίκαιο και εύλογο εύρος για την Σχέση Ανταλλαγής, χρησιµοποιήθηκαν οι ακόλουθες, ευρέως διαδεδοµένες και κοινά αποδεκτές, µέθοδοι αποτίµησης εταιριών, οι οποίες θεωρήθηκαν από τον Σύµβουλο ως οι πλέον ενδεδειγµένες σε σχέση µε τα χαρακτηριστικά των Εταιριών και της Συναλλαγής : I. Προεξόφληση των Μελλοντικών Ταµειακών Ροών (Discounted Cash Flow Method) II. Συγκριτική Ανάλυση Εισηγµένων Εταιριών µέσω χρήσης εικτών Κεφαλαιαγοράς (Comparable Trading Multiples) III. Ανάλυση Χρηµατιστηριακής Αξίας (Historical Share Price Performance) 6

7 3. Συνοπτική Παρουσίαση Αποτελεσµάτων Έκθεσης Με την εφαρµογή των επιλεχθέντων µεθόδων αποτίµησης εκτιµήθηκαν τα ακόλουθα εύρη αξιών αποτίµησης ανά εταιρία και ανά µέθοδο αποτίµησης : Πίνακας 1 : Αξίες αποτίµησης ανά εταιρία και ανά µέθοδο (σε χιλ.) ΝΗΡΕΑΣ FEEDUS Μέθοδος Ελάχιστο Μέγιστο Ελάχιστο Μέγιστο Προεξόφληση Μελλοντικών Ταµειακών Ροών είκτες Κεφαλαιαγοράς Ανάλυση Χρηµατιστηριακής Αξίας ιάγραµµα 1 : Αξίες αποτίµησης ανά εταιρία και ανά µέθοδο ( σε χιλ. ) DCF ΝΗΡΕΑΣ Trading Multiples Historical Price Perf/nce DCF FEEDUS Trading Multiples Historical Price Perf/nce Προκειµένου να καταλήξουµε στο εύλογο εύρος για την Σχέση Ανταλλαγής σταθµίσαµε τα αποτελέσµατα των τριών µεθόδων αποτίµησης που χρησιµοποιήσαµε µε τους ακόλουθους συντελεστές στάθµισης : Πίνακας 2 : Συντελεστές στάθµισης µεθόδων αποτίµησης Μέθοδος Συντελεστής Στάθµισης Προεξόφληση Μελλοντικών Ταµειακών Ροών 50% είκτες Κεφαλαιαγοράς 25% Ανάλυση Χρηµατιστηριακής Αξίας 25% 7

8 Βάσει των ανωτέρω εκτιµούµε ότι το εύλογο εύρος της Σχέσης Ανταλλαγής για την Συναλλαγή διαµορφώνεται σε : 0,88 έως 1,21 µετοχές ΝΗΡΕΑ ανά 1 µετοχή FEEDUS το οποίο αντιστοιχεί σε εύλογο εύρος σχέσεων αξιών των δύο Εταιριών 2,90 έως 2,11 αξία ΝΗΡΕΑ προς αξία FEEDUS µετά την απαλοιφή της συµµετοχής του ΝΗΡΕΑ στην FEEDUS ή σε 1,26 έως 0,92 αξία ΝΗΡΕΑ προς αξία FEEDUS πριν την απαλοιφή της συµµετοχής του ΝΗΡΕΑ στην FEEDUS Ειδικότερα τα εύρη της Σχέσης Ανταλλαγής ανά µέθοδο αποτίµησης και το εύλογο εύρος της Σχέσης Ανταλλαγής, βάσει της σταθµισµένης (µε τους προαναφερθέντες συντελεστές στάθµισης) αποτίµησης είναι τα ακόλουθα : Πίνακας 3 : Εύρη Σχέσης Ανταλλαγής (µετοχές ΝΗΡΕΑ ανά 1 µετοχή FEEDUS) Μέθοδος Από Έως Προεξόφληση Μελλοντικών Ταµειακών Ροών 0,95 1,31 είκτες Κεφαλαιαγοράς 0,64 1,09 Ανάλυση Χρηµατιστηριακής Αξίας 0,99 1,13 Σταθµισµένη Αποτίµηση 0,88 1,21 ιάγραµµα 2 : Εύρη Σχέσης Ανταλλαγής (µετοχές ΝΗΡΕΑ ανά 1 µετοχή FEEDUS) 0,88-1,21 DCF 0,95 1,31 Trading Multiples 0,64 1,09 Historical Price Performance 0,99 1,13 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 8

9 4. Συνοπτική Παρουσίαση Εταιριών 4.1 ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε. Η «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε.» ιδρύθηκε το 1988 και έχει εξελιχθεί σήµερα σε µια από τις µεγαλύτερες επιχειρήσεις ιχθυοκαλλιέργειας µεσογειακών ψαριών διεθνώς, επεκτείνοντας διαρκώς την δραστηριότητα της και υλοποιώντας, παράλληλα, σειρά εξαγορών και στρατηγικών συνεργασιών. Η εταιρία δραστηριοποιείται στην παραγωγή γόνου και ιχθύων, καθώς και στην εµπορία και διάθεση των προϊόντων της, αλλά και των προϊόντων των λοιπών εταιριών του Οµίλου της, στην εσωτερική και διεθνή αγορά. Η παραγωγική διαδικασία είναι καθετοποιηµένη, καθώς η εταιρία διαθέτει τόσο µονάδες πάχυνσης, όσο και ιχθυογεννητικούς σταθµούς. Ειδικότερα, ο Όµιλος ΝΗΡΕΥΣ διαθέτει ή συνεργάζεται µε 47 µονάδες πάχυνσης, 7 ιχθυογεννητικούς σταθµούς και 9 συσκευαστήρια. Επιπλέον, ο Όµιλος διαθέτει τµήµατα έρευνας και ανάπτυξης. Ο ΝΗΡΕΥΣ κατέχει το 56,53% του µετοχικού κεφαλαίου της FEEDUS. Το µεγαλύτερο ποσοστό των κύκλου εργασιών της εταιρίας, περίπου 80%, πραγµατοποιείται διεθνώς, κυρίως στην Ιταλία, τις χώρες της Ιβηρικής Χερσονήσου και τις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης. Οι µετοχές της εταιρίας είναι εισηγµένες στην Κύρια Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. 4.2 FEEDUS A.E.B.E. H «FEEDUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» προέρχεται από την συγχώνευση δια απορροφήσεως της FEEDUS A.E.B.E. ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΩΝ και ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ από την ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε.Β.Ε. και την αλλαγή επωνυµίας της απορροφώσας σε FEEDUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, η οποία ολοκληρώθηκε εντός του Η FEEDUS A.E.B.E. ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΩΝ και ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ είχε ιδρυθεί το 1988 και δραστηριοποιούταν αποκλειστικά στην παραγωγή και εµπορία ιχθυοτροφών. Η ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε.Β.Ε. συστάθηκε το 1990, από την µετατροπή σε ανώνυµη της προϋπάρχουσας, οµώνυµης, οµόρρυθµης εταιρίας και δραστηριοποιούταν στην παραγωγή και εµπορία γλυκών κουταλιού, καθώς και συναφών ζαχαρωδών προϊόντων. Η «νέα» εταιρία, µετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, διατηρεί δραστηριότητα και στα δύο ξεχωριστά αντικείµενα των συγχωνευθέντων εταιριών (ιχθυοτροφές και ζαχαρώδη 9

10 γλυκά). ιαθέτει εργοστάσιο παραγωγής ιχθυοτροφών στην ΒΙ.ΠΕ. Πάτρας, εµβαδού τ.µ. µε δυνατότητα παραγωγής τόνων ιχθυοτροφών ετησίως και παραγωγική µονάδα ζαχαρωδών προϊόντων εµβαδού τ.µ. στον ήµο Καµποχωρίων Χίου. Στις 6/12/2004 υπεγράφη συµφωνία συνεργασίας µεταξύ της εταιρίας και της εισηγµένης εταιρίας ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑBEΕ, τριετούς διάρκειας, µε αντικείµενο την παραγωγή από την ΠΕΡΣΕΥΣ για λογαριασµό της FEEDUS, ιχθυοτροφών σε ποσότητες χιλ. τόνων για το πρώτο έτος και 30 χιλ. τόνων για κάθε ένα από τα επόµενα έτη συνεργασίας. Τα προϊόντα θα φέρουν το σήµα FEEDUS, θα παράγονται µε τις συνταγές της FEEDUS και θα διατίθενται στις εταιρίες του Οµίλου NHΡΕΥΣ, καθώς και στο εξωτερικό. Η συµφωνία προβλέπει δυνατότητα παράτασής της για δύο ακόµα χρόνια. Παράλληλα, ήδη από τα τέλη του 2004, η εταιρία, έχει διευρύνει την δραστηριότητα της στην εµπορία τροφών για κατοικίδια ζώα (pet food) µε το εµπορικό σήµα FORPALS. Επίσης, εντός του 2005 αναµένεται να ολοκληρωθεί η επένδυση για την κατασκευή νέου εργοστασίου στην Χίο για την παραγωγή τσίχλας, συνολικού ύψους 3 εκατ. ευρώ περίπου. Οι µετοχές της εταιρίας είναι εισηγµένες στην Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών 10

11 5. Ιστορικά Οικονοµικά Μεγέθη Εταιριών 5.1 ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε. Πίνακας 4 : Συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσµάτων ΝΗΡΕΑ της περιόδου 1/1/ - 31/12/04 Ποσά σε χιλ. ΜΕΓΕΘΗ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΜΕΓΕΘΗ ΟΜΙΛΟΥ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μείον : Κόστος Πωληθέντων Πλέον : Άλλα Έσοδα Εκµετάλλευσης ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Μείον : Έξοδα διοικητικής λειτουργίας Έξοδα λειτουργίας ερευνών & ανάπτυξης Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως Χρηµατοοικονοµικά αποτ/τα ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Πλέον : Ανόργανα έσοδα - κέρδη Μείον : Ανόργανα έξοδα - ζηµιές ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ Σύνολο Αποσβέσεων πάγιων στοιχείων Μείον : Οι από αυτές ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

12 Πίνακας 5 : Συνοπτικές Λογιστικές Καταστάσεις ΝΗΡΕΑ ( ) Ποσά σε χιλ. ΜΕΓΕΘΗ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΜΕΓΕΘΗ ΟΜΙΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΑΠΑΝΕΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ (αναπόσβεστο υπόλοιπό) ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μείον : Αποσβέσεις Τίτλοι µε χαρακτήρα ακινητοποιήσεων Συµ/χές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις Μείον : Οφειλόµενες όσεις Προβλέψεις για υποτιµήσεις Τίτλοι µε χαρακτήρα ακινητοποιήσεων Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αποθέµατα Πελάτες Λοιπές Απαιτήσεις Χρεώγραφα ιαθέσιµα ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Καταβληµένο Μετοχικό Κεφάλαιο Αποθ/κά & λοιποί λογ/σµοί ιδίων κεφαλαίων Αποτελέσµατα περιόδου Μη ενσωµατωµένοι στο λειτ. κόστος φόροι 0-28 Αποτελέσµατα προηγ. Χρήσεων ιαφορές Ενοποίησης ικαιώµατα Μειοψηφίας Συνολο Ιδίων Κεφαλαίων ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσµες ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

13 5.2 FEEDUS Α.Ε.Β.Ε. 1 Πίνακας 6 : Συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσµάτων FEEDUS της περιόδου 1/1/ - 31/12/04 Ποσά σε χιλ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μείον : Κόστος Πωληθέντων Πλέον : Άλλα Έσοδα Εκµετάλλευσης ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤ/ ΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Μείον : Έξοδα διοικητικής λειτουργίας Έξοδα λειτουργίας ερευνών & 0 40 ανάπτυξης Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως Χρηµατοοικονοµικά αποτ/τα ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Πλέον : Ανόργανα έσοδα - κέρδη Μείον : Ανόργανα έξοδα - ζηµιές ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων Μείον : Οι από αυτές ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ Τα µεγέθη των χρήσεων δεν είναι συγκρίσιµα, µε δεδοµένη την απορρόφηση της FEEDUS A.E.B.E. ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΩΝ και ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ από την ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε.Β.Ε. εντός της χρήσης Επιπλέον, τα µεγέθη της χρήσης του 2004 δεν συµπεριλαµβάνουν τα αποτελέσµατα του Α τριµήνου 2004 της FEEDUS A.E.B.E. ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΩΝ και ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ 13

14 Πίνακας 7 : Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση FEEDUS ( ) Ποσά σε χιλ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΑΠΑΝΕΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ (αναπόσβεστο υπόλοιπό) ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μείον : Αποσβέσεις Συµ/χές και άλλες µακρ/σµες απαιτήσεις 5 22 ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αποθέµατα Πελάτες Λοιπές Απαιτήσεις Χρεώγραφα ιαθέσιµα ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Καταβληµένο Μετοχικό Κεφάλαιο Αποθ/κά & λοιποί λογ/σµοί ιδίων κεφαλαίων Αποτελέσµατα προηγ. Χρήσεων ιαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούµενων χρήσεων Αποτελέσµατα περιόδου Συνολο Ιδίων Κεφαλαίων ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσµες ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

15 6. Περιγραφή Κλάδων ραστηριοποίησης Εταιριών Ο κλάδος των ιχθυοκαλλιεργειών Εισαγωγή Η ελληνική παραγωγή ιχθυοκαλλιέργειας περιλαµβάνει κατά κύριο λόγο, την παραγωγή τσιπούρας και λαβρακίου και εποµένως η αναφορά στον κλάδο των ιχθυοκαλλιεργειών θα περιοριστεί στην κατηγορία των συγκεκριµένων αυτών ειδών. Η ιχθυοκαλλιέργεια τσιπούρας και λαβρακίου ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετία του 1970 στην Γαλλία και την Ιταλία και στην συνέχεια επεκτάθηκε στις περισσότερες µεσογειακές χώρες. Η παραγωγή παρέµεινε σε χαµηλά επίπεδα µέχρι τα µέσα της δεκαετίας του 1980, ωστόσο, σύντοµα, η ανάπτυξη της τεχνογνωσίας για την παραγωγή των απαραιτήτων ποσοτήτων γόνου, σε συνδυασµό µε τις µεγαλύτερες διευκολύνσεις στην απόκτηση αδειών παραγωγής και της οικονοµικές ενισχύσεις σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο, οδήγησαν στην ραγδαία ανάπτυξη του κλάδου. Οι ελληνικές εταιρίες ιχθυοκαλλιέργειας αποτέλεσαν κατά την διάρκεια αυτής της περιόδου τον βασικό άξονα ανάπτυξης του κλάδου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι ευνοϊκές συνθήκες που επικράτησαν στον κλάδο των ιχθυοκαλλιεργειών κατά την δεκαετία του 90 (ανάπτυξη αγοράς, σταθερές τιµές, επιχορηγήσεις, µείωση µοναδιαίου κόστους) οδήγησαν, ωστόσο, στην υπερβολική ανάπτυξη της παραγωγικής δυναµικότητας στον κλάδο και την εµφάνιση εκτεταµένων συνθηκών υπερπαραγωγής. Ως αποτέλεσµα, αρκετές επιχειρήσεις του κλάδου περιήλθαν σε σοβαρή κρίση, η οποία χαρακτηρίστηκε από την µεγάλη πτώση των εσόδων, την µείωση της λειτουργικής αποδοτικότητας και την εµφάνιση προβληµάτων ρευστότητας και αδυναµίας εξυπηρέτησης δανείων. Ωστόσο, τα τελευταία δύο χρόνια οι συνθήκες της αγοράς εµφανίζονται σχετικά βελτιωµένες, µε περιορισµό της υπερβάλλουσας παραγωγής, σταθεροποίηση των τιµών και ανάληψη επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών οι οποίες αναµένεται να συµβάλλουν στον εξορθολογισµό και την περαιτέρω εξυγίανση του κλάδου. 2 Τα στοιχεία για την συγκεκριµένη ενότητα αντλήθηκαν από τις ακόλουθες πηγές : - Federation of European Aquaculture Producers (FEAP) - Study of the market for aquaculture produced seabass and seabream species, Report to the European Commission, DG Fisheries, Aπρίλιος ΙCAP, Κλαδική Μελέτη Ιχθυοκαλλιεργειών, Εθνική Στατιστική Υπηρεσία 15

16 6.1.2 Η παραγωγή τσιπούρας και λαβρακίου Η συνολική παραγωγή τσιπούρας και λαβρακίου στην Ευρώπη έχει παρουσιάσει κατά την περίοδο µέσο ετήσιο ρυθµό µεταβολής 15,4%, ενώ η συνολική εγχώρια παραγωγή, κατά το ίδιο χρονικό διάστηµα, αυξήθηκε µε ελαφρά υψηλότερο ρυθµό, κατά 17,4%. Οι συνθήκες υπερπροσφοράς, οι οποίες διαµορφώθηκαν στην αγορά µετά το 2000, ανέκοψαν τους ισχυρούς ρυθµούς αύξησης της παραγωγής και, παράλληλα, οδήγησαν σε σηµαντική πτώση των τιµών. Τα τελευταία δύο χρόνια η αγορά φαίνεται να επανακτά την ισορροπία της, µε τις τιµές να επανέρχονται περίπου στα επίπεδα του ιάγραµµα 3 : Εγχώρια και ευρωπαϊκή παραγωγή τσιπούρας και λαβρακίου, (σε χιλ. τόνους) % ,4% ,4% % 20% % Ελλάδα Ευρώπη % µερίδιο αγοράς Πίνακας 8 : Εξέλιξη ετήσιου ρυθµού µεταβολής παραγωγής (τσιπούρα και λαβράκι) Ετήσιος Ρυθµός Μεταβολής Παραγωγή (CAGR %) Ελλάδα 29,5% 6,5% 17,4% Ευρώπη (πλην Ελλάδας) 22,7% 5,6% 13,9% 16

17 ιάγραµµα 4 : Εξέλιξη τιµών τσιπούρας λαβρακίου ( σε / kg) ,29 6,01 6,08 4, Τσιπούρα Λαβράκι Η ζήτηση προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας Η ζήτηση προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας εξαρτάται κατά κύριο λόγο από τους ακόλουθους παράγοντες : Τιµή. Η κατανάλωση προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας θεωρείται ελαστική ως προς την τιµή ιαθέσιµο εισόδηµα. Η κατανάλωση προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας θεωρείται επίσης ελαστική ως προς το διαθέσιµο καταναλωτικό εισόδηµα Συνθήκες στην αγορά συλλεκτικής αλιείας. Τα ψάρια συλλεκτικής αλιείας αποτελούν άµεσα υποκατάστατα των ψαριών ιχθυοκαλλιέργειας Στις θαλάσσιες περιοχές της Ε.Ε. παρατηρείται τα τελευταία χρόνια µείωση των αποθεµάτων των αλιευµάτων, ως αποτέλεσµα της υπεραλιείας. Παράλληλα, η νέα Κοινή Αλιευτική Πολιτική στοχεύει στη µείωση της αλιευτικής δραστηριότητας στα πλαίσια της ευρύτερης πολιτικής προστασίας του περιβάλλοντος. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασµό µε την πτώση των τιµών των ψαριών ιχθυοκαλλιέργειας, αλλά και τη διαθεσιµότητά τους καθόλη τη διάρκεια του χρόνου, ενισχύει τις θετικές προοπτικές για τη ζήτηση ψαριών ιχθυοκαλλιέργειας. Ζήτηση κατεψυγµένων αλιευµάτων. Τα κατεψυγµένα ψάρια αποτελούν επίσης ευθέως ανταγωνιστικό προϊόν για τα ψάρια ιχθυοκαλλιέργειας και η εξέλιξη στις τιµές και την διαθεσιµότητα τους επηρεάζει την υπό εξέταση αγορά. ιατροφικές καταναλωτικές συνήθειες. Η µεγαλύτερη έµφαση η οποία αποδίδεται τα τελευταία χρόνια στην υγιεινή διατροφή ενισχύει την κατανάλωση ψαριών. Από την άλλη πλευρά, η αύξηση της ζήτησης για έτοιµα φαγητά, τα οποία απαιτούν ελάχιστο χρόνο προετοιµασίας, συµβάλλει αρνητικά στη ζήτηση για νωπά ψάρια. 17

18 ιάγραµµα 5 : Παραγωγή, Εµπόριο και Φαινόµενη Κατανάλωση στην Ελλάδα, 2002 (σε χιλ. τόνους) 60 59, ,739 39,971 43, , ,218 0,45 0,9 Τσιπούρα Λαβράκι Παραγωγή Εισαγωγές Εξαγωγές Φαινόµενη Κατανάλωση ιάγραµµα 6 : Φαινόµενη κατανάλωση τσιπούρας λαβρακίου στην Ευρώπη, 2002 (σε χιλ. τόνους) 60 66, ,684 39, ,114 21,607 13,36 0 Ιταλία Ισπανία Ελλάδα Τουρκία Πορτογαλία Λοιποί Η διάρθρωση της ελληνικής αγοράς Στον κλάδο των ιχθυοκαλλιεργειών στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται αφενός καθετοποιηµένες επιχειρήσεις, οι οποίες ασχολούνται τόσο µε την παραγωγή γόνου όσο και µε την πάχυνση ψαριών και αφετέρου µη καθετοποιηµένες εταιρίες οι οποίες ασχολούνται µόνο µε την µία δραστηριότητα. Το σηµαντικότερο δίκτυο διάθεσης των προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας αποτελούν οι ιχθυαγορές και τα ιχθυοπωλεία. Σταθερή, ωστόσο, είναι η επέκταση της σηµασίας των super markets, τα οποία αναµένεται να διευρύνουν περαιτέρω το ποσοστό συµµετοχής τους στην αγορά στο άµεσο µέλλον, ακολουθώντας τις συνθήκες και τάσεις που επικρατούν στην ευρωπαϊκή αγορά, όπου η διάθεση των ψαριών ιχθυοκαλλιέργειας πραγµατοποιείται, στην πλειοψηφία της, µέσω των super-markets. Οι µεγαλύτερες εταιρίες του ιχθυοκαλλιεργητικού 18

19 κλάδου διαθέτουν θυγατρικές εταιρίες εµπορικού χαρακτήρα για την προώθηση των προϊόντων τους Συγκριτική ανάλυση ανταγωνισµού Στην συνέχεια παρατίθενται τα κυριότερα µεγέθη των µεγαλύτερων ελληνικών εταιριών ιχθυοκαλλιέργειας : Πίνακας 9 : Βασικά ενοποιηµένα µεγέθη εισηγµένων εταιριών κλάδου (χρήση 2004) ΝΗΡΕΑΣ ΝΗΡΕΑΣ Ποσά σε χιλ. (µεγέθη (µεγέθη ΕΛΛ. µητρικής) Οµίλου) ΣΕΛΟΝΤΑ ΙΧΘ/ΓΕΙΑΙ INTERFISH ΓΑΛΑΞΙ Ι ΙΑΣ Κύκλος Εργασιών % µετ. 04/03 17,0% 6,6% 19,5% 25,8% 51,1% 33,7% 36,9% Μικτό Κέρδος % περιθώριο 24,7% 30,1% 28,5% 13,9% 17,8% 17,5% 22,9% EBITDA na % περιθώριο 13,1% 16,6% 13,8% na 18,8% 12,9% 21,2% Χρηµ/κά 154 (2.537) (1.322) (1.615) (930) (347) (614) Αποτελέσµατα Κέρδη προ Φόρων µετά δικ. µειοψ. % περιθώριο 7,4% 6,0% 5,7% 4,7% 7,2% 8,0% 10,2% Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεµάτων (µέρες) Ίδια Κεφάλαια Ενεργητικό Ίδια Κεφάλαια / Ενεργητικό 54,9% 48,6% 51,2% 41,1% 21,4% 38,4% 33,7% RoaE 5,8% 6,9% 3,9% 8,3% 16,7% 17,4% 13,4% 6.2 Ο κλάδος των ιχθυοτροφών Ο κλάδος ιχθυοτροφών θα πρέπει να αναλυθεί σε συνδυασµό µε τον κλάδο ιχθυοκαλλιεργειών, δεδοµένου ότι, η ζήτηση ιχθυοτροφών είναι παράγωγη της ζήτησης γόνων ιχθυδίων και ψαριών ιχθυοτροφείου. Κατά συνέπεια οι προσδιοριστικοί παράγοντες της ζήτησης είναι κοινοί και έχουν ήδη αναλυθεί στην προηγούµενη ενότητα. 19

20 Γενικότερα, οι κλάδοι των ιχθυοκαλλιεργειών ιχθυοτροφών τείνουν προς την περαιτέρω καθετοποίηση και εκµετάλλευση συνεργιών, είτε µέσω συγχωνεύσεων, είτε µέσω στρατηγικών συνεργασιών, εξαγορών ή αυτόνοµης ανάπτυξης θυγατρικών. Πίνακας 10 : Βασικά ενοποιηµένα µεγέθη εισηγµένων εταιριών κλάδου (χρήση 2004) Ποσά σε χιλ. FEEDUS 3 ΠΕΡΣΕΥΣ KEGO Κύκλος Εργασιών % µετ. 04/03 nm 10,2% -0,1% Μικτό Κέρδος % περιθώριο 26,0% 20,1% 23,9% EBITDA % περιθώριο 20,6% 14,6% 18,1% Χρηµ/κά (762) (2.540) (652) Αποτελέσµατα Κέρδη προ Φόρων µετά δικ. µειοψ. % περιθώριο 15,0% 1,5% 10,6% Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεµάτων (µέρες) Ίδια Κεφάλαια Ενεργητικό Ίδια Κεφάλαια / Ενεργητικό 36,3% 29,7% 31,6% RoaE 4 26,0% 2,6% 22,7% 3 Μεγέθη βάσει δηµοσιευµένης λογιστικής κατάστασης 31/12/2004. εν συµπεριλαµβάνονται τα µεγέθη του Α τριµήνου 2004 της FEEDUS A.E.B.E. ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΩΝ και ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ 4 Για την FEEDUS παρατίθεται η αποδοτικότητα επί των ιδίων κεφαλαίων τέλους χρήσης

21 ιάγραµµα 7 : Πωλήσεις και µέσες τιµές εγχώριων παραγωγών ιχθυοτροφών 40,0 34,4 35,5 0, ,0 31,0 30,7 0,8 εκατ 20,0 0,67 15,0 18,1 0,6 0,4 / Κg 10,0 5,3 0,2 0, Αξία Πωλήσεων Μέση τιµή πώλησης Στον εγχώριο κλάδο των ιχθυοτροφών δραστηριοποιούνται περίπου 25 εταιρίες. Σηµαντικότεροι ανταγωνιστές της FEEDUS A.E.B.E. είναι οι εταιρίες : ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε., ΚΕGΟ Α.Ε., BIOMAR ΗΕLLAS Α.Ε. και PROVIMI ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Β.Ε.Ε. 6.3 Ο κλάδος των παραδοσιακών γλυκών Ο κλάδος των παραδοσιακών γλυκών χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη πολυάριθµων, µικρού µεγέθους οικοτεχνιών, οι οποίες πουλούν ανώνυµα προϊόντα µε τοπική εµβέλεια αγοράς. Τα τελευταία χρόνια ωστόσο, ορισµένες εταιρίες αναπτύχθηκαν ιδιαίτερα, ξεπερνώντας τον τοπικό χαρακτήρα, οργανώνοντας το δίκτυο διανοµής τους και απευθυνόµενες στο ευρύ καταναλωτικό κοινό, µε την προώθηση επώνυµων προϊόντων. Εκτιµάται ότι το 50% του όγκου της αγοράς των παραδοσιακών ζαχαρωδών διατίθεται σε χύµα συσκευασίες και ανώνυµα προϊόντα, ενώ το υπόλοιπο 50% σε συσκευασµένα και επώνυµα προϊόντα. Γενικότερα, η αγορά εµφανίζει στασιµότητα, µε τα επώνυµα προϊόντα να κερδίζουν σταδιακά µερίδιο αγοράς σε βάρος των ανωνύµων προϊόντων. Οι σηµαντικότεροι ανταγωνιστές στην αγορά των επώνυµων παραδοσιακών ζαχαρωδών προϊόντων (εκτός της FEEDUS A.E.B.E.) είναι οι εταιρίες ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ ΑΒΕΕ, ΜΕΖΑΠ ΑΒΕΕ, ΛΑΖ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε.. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του κλάδου είναι η δραστηριοποίηση των εταιριών σε µια µεγάλη γκάµα διαφοροποιηµένων προϊόντων, στηρίζοντας, ωστόσο, η κάθε µία το µεγαλύτερο ποσοστό του κύκλου εργασιών της σε ένα προϊόν. 21

22 7. Αναλυτική παρουσίαση εκτίµησης εύλογης Σχέσης Ανταλλαγής 7.1 Προεξόφληση Μελλοντικών Ταµειακών Ροών Γενικά Η µέθοδος της προεξόφλησης των µελλοντικών ταµειακών ροών στηρίζεται στην θεωρία ότι η αξία µιας επένδυσης / εταιρίας ισούται µε την καθαρή αξία των ελεύθερων µελλοντικών ταµειακών ροών της, προεξοφληµένων µε ένα κατάλληλο επιτόκιο αναγωγής (συντελεστή προεξόφλησης), που αντιστοιχεί στο κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων για επενδύσεις ανάλογου επιχειρηµατικού και χρηµατοοικονοµικού κινδύνου. Για την εφαρµογή της µεθόδου απαιτείται ο σαφής, ανά έτος, υπολογισµός των ελεύθερων ταµειακών ροών της επένδυσης / εταιρίας για ένα συγκεκριµένο χρονικό ορίζοντα στο µέλλον, συνήθως 7-10 χρόνια και στην συνέχεια ο υπολογισµός της υπολειµµατικής αξίας (terminal value). H υπολειµµατική αξία αντικατοπτρίζει την αξία που εκτιµάται ότι θα δηµιουργήσει η επένδυση / εταιρία στο διηνεκές, µετά την ολοκλήρωση της περιόδου αναλυτικής πρόβλεψης ταµειακών ροών, µε βάση «οµαλοποιηµένες» ταµειακές ροές. Η ικανοποιητική εφαρµογή της συγκεκριµένης µεθόδου της συγκεκριµένης µεθόδου στηρίζεται στην ύπαρξη πλήρους και αξιόπιστου επιχειρησιακού σχεδίου κάθε εταιρίας. Επιπλέον, τα αποτελέσµατα της µεθόδου είναι ευαίσθητα στην επιλογή του επιτοκίου προεξόφλησης και του ρυθµού µεταβολής των ταµειακών ροών στο διηνεκές Εφαρµογή της µεθόδου στις Εταιρίες Προβήκαµε στην κατάρτιση αναλυτικών προβλεπόµενων οικονοµικών καταστάσεων των Εταιριών και στον υπολογισµό των ελεύθερων ταµειακών ροών των Εταιριών, ανά έτος, για την περίοδο (περίοδος αναλυτικών προβλέψεων). Για την κατάρτιση των προβλεπόµενων οικονοµικών καταστάσεων λήφθηκαν υπόψη οι προβλέψεις και οι παραδοχές που µας παρασχέθηκαν από τις ιοικήσεις των Εταιριών, καθώς και οι διαθέσιµες πληροφορίες που υπήρχαν για τις Εταιρίες, αλλά και για την αγορά που δραστηριοποιούνται, υπό το ισχύον λειτουργικό περιβάλλον. Εκτιµήσαµε επίσης την υπολειµµατική αξία (terminal value) των Εταιριών, βάσει «οµαλοποιηµένων» ταµειακών ροών, από την χρήση του 2013 στο διηνεκές. 22

23 Οι κυριότερες παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν για την κατάρτιση των προβλεπόµενων οικονοµικών καταστάσεων και την αποτίµηση των Εταιριών παρατίθενται στον ακόλουθο Πίνακα : Πίνακας 11 : Κύριες παραδοχές και αποτελέσµατα προβλεπόµενων οικονοµικών καταστάσεων ΝΗΡΕΑ - FEEDUS Μέγεθος NΗΡΕΑΣ FEEDUS Μεταβολή Πωλήσεων (% CAGR 2012/2004) 9,4% 8,8% Μεταβολή Κερδών προ Φόρων (% CAGR 2012/2004) 9,8% 9,4% Εύρος WACC (%) 9,4% - 9,9% 8,9% - 9,7% Εύρος ρυθµού µεταβολής στο διηνεκές (%) 1,0% - 2,0% 1,0% - 2,0% Αποτελέσµατα εφαρµογής µεθόδου Το εύρος της Σχέσης Ανταλλαγής, το οποίο προκύπτει βάσει της συγκεκριµένης µεθοδολογίας διαµορφώνεται σε : 0,95 έως 1,31 µετοχές ΝΗΡΕΑ ανά 1 µετοχή FEEDUS 7.2 Συγκριτική ανάλυση εισηγµένων εταιριών µέσω χρήσης δεικτών κεφαλαιαγοράς Γενικά Η µέθοδος των δεικτών κεφαλαιαγοράς στηρίζεται στην παραδοχή ότι η αξία µιας εταιρίας δύναται να προσεγγιστεί µέσω της χρήσης συγκεκριµένων χρηµατοοικονοµικών δεικτών που προκύπτουν από την αξία που αποδίδουν καλά πληροφορηµένοι και ορθολογικοί επενδυτές σε µετοχές άλλων οµοειδών και άµεσα συγκρίσιµων εταιριών. Με τον υπολογισµό των δεικτών αυτών για κάθε εταιρία ενός συγκριτικού δείγµατος εταιριών και την εφαρµογή τους στα οικονοµικά µεγέθη της αποτιµώµενης εταιρίας δύναται να εκτιµηθεί η αξία της εταιρίας. Η µέθοδος αυτή εφαρµόζεται στο πλαίσιο καθηµερινών χρηµατιστηριακών πράξεων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών και όχι στο πλαίσιο απόκτησης του ελέγχου πλειοψηφίας µιας εταιρίας. Ιδιαίτερα σηµαντική παράµετρος για την αξιοπιστία της µεθόδου είναι η εξεύρεση ενός δείγµατος οµοειδών και άµεσα συγκρίσιµων εταιριών. 23

24 7.2.2 Εφαρµογή της µεθόδου στις Εταιρίες Το δείγµα συγκρίσιµων εταιριών για την εφαρµογή της µεθόδου στην ΝΗΡΕΑΣ συνίσταται από τις εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών εταιρίες ιχθυοκαλλιεργειών (ΕΛΛΗΝΙΚAI ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ Α.Β.Ε.Ε., ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε., ΙΝΤERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ A.E., ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε., ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ A.E.). Εξαιρέθηκαν οι µετοχές των εταιριών SEAFARM IONIAN και ΞΙΦΙΑΣ ΙΧΘΥΗΡΑ ΚΑΒΑΛΑΣ, οι οποίες βρίσκονται σε αναστολή διαπραγµάτευσης. To δείγµα συγκρίσιµων εταιριών για την εφαρµογή της µεθόδου στην FEEDUS συνίσταται από τις εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών εταιρίες του κλάδου ζωοτροφών (ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ, KEGO Α.Ε.), οι οποίες αναπτύσσουν δραστηριότητα στον τοµέα των ιχθυοτροφών. Χρησιµοποιήθηκαν οι δείκτες Αξία Επιχείρησης / Κέρδη πρό Τόκων, Φόρων, Αποσβέσεων (EV/EBITDA) και Κεφαλαιοποίηση / Κέρδη προ Φόρων (P/EBT). Για την εφαρµογή του δείκτη P/EBT λήφθησαν υπόψη τα αναµορφωµένα Κέρδη προ Φόρων µετά την αφαίρεση τυχόν δικαιωµάτων µειοψηφίας Αποτελέσµατα εφαρµογής µεθόδου Το εύρος της Σχέσης Ανταλλαγής, το οποίο προκύπτει βάσει της συγκεκριµένης µεθοδολογίας διαµορφώνεται σε : 0,64 έως 1,09 µετοχές ΝΗΡΕΑ ανά 1 µετοχή FEEDUS 7.3 Χρηµατιστηριακή Αξία Γενικά Για την αποτίµηση εταιριών εισηγµένων σε χρηµατιστήρια αξιών, λαµβάνεται υπόψη η χρηµατιστηριακή αξία τους. Προκειµένου να απαλειφθούν οι επιδράσεις στην χρηµατιστηριακή αξία διακυµάνσεων που οφείλονται σε συγκυριακές περιστάσεις (όπως π.χ. κερδοσκοπικές επιδράσεις λόγω διαρροής φηµών) χρησιµοποιείται η µέση χρηµατιστηριακή αξία, συνήθως για περίοδο µερικών µηνών πριν την ηµεροµηνία αποτίµησης. Η συσχέτιση µεταξύ χρηµατιστηριακής και «εύλογης» αξίας µιας εταιρίας εξαρτάται γενικότερα από τον βαθµό αποτελεσµατικότητας της αγοράς (market efficiency) στην οποία διαπραγµατεύεται η µετοχή, δηλαδή την διαθεσιµότητα πληροφόρησης για την συγκεκριµένη µετοχή και την ταχύτητα µε την οποία αυτή αντανακλάται στην τιµή της. 24

25 Ειδικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την αξιοπιστία της συγκεκριµένης µεθόδου περιλαµβάνουν, ενδεικτικά : - επαρκές ποσοστό ελεύθερα διαπραγµατεύσιµων µετοχών (free float) - ύπαρξη σχετικά µεγάλης περιόδου διαπραγµάτευσης - αξιόλογα επίπεδα εµπορευσιµότητας - τακτική και ικανοποιητική πληροφόρηση της αγοράς για τα τεκταινόµενα σε κάθε εταιρία Εφαρµογή της µεθόδου στις Εταιρίες Για την εφαρµογή της µεθόδου στις Εταιρίες υπολογίστηκαν οι µέσες τιµές τους σταθµισµένες µε τον όγκο συναλλαγών για περιόδους 1, 3 και 6 µηνών πριν την ηµεροµηνία αποτίµησης Αποτελέσµατα εφαρµογής µεθόδου Το εύρος της Σχέσης Ανταλλαγής, το οποίο προκύπτει βάσει της συγκεκριµένης µεθοδολογίας διαµορφώνεται σε : 0,99 έως 1,13 µετοχές ΝΗΡΕΑ ανά 1 µετοχή FEEDUS 25

Έκθεση Αποτίμησης και Γνωμοδότηση επί του Εύλογου και Λογικού των Προτεινόμενων Σχέσεων Ανταλλαγής των Μετοχών των Συγχωνευόμενων εταιριών

Έκθεση Αποτίμησης και Γνωμοδότηση επί του Εύλογου και Λογικού των Προτεινόμενων Σχέσεων Ανταλλαγής των Μετοχών των Συγχωνευόμενων εταιριών Έκθεση Αποτίμησης και Γνωμοδότηση επί του Εύλογου και Λογικού των Προτεινόμενων Σχέσεων Ανταλλαγής των Μετοχών των Συγχωνευόμενων εταιριών ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε ΚΕGΟ Κτηνοπτηνοτροφικά Είδη & Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΤΕΡΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΤΕΡΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΤΕΡΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 3.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 3.2. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ...5 3.3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.

ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. Γνωµοδότηση σχετικά µε την προτεινόµενη σχέση ανταλλαγής των µετοχών στα πλαίσια της συγχώνευσης διά απορρόφησης της ΕΤΕΜ ΑΕ από την ΕΛΒΑΛ ΑΕ 2 Οκτωβρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ. Ακολούθως, µετά την ως άνω απόφαση, συντάχθηκαν και τέθηκαν υπόψη του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας :

ΕΚΘΕΣΗ. Ακολούθως, µετά την ως άνω απόφαση, συντάχθηκαν και τέθηκαν υπόψη του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας : ΕΚΘΕΣΗ κατ άρθρο 4.1.4.1.3. του ισχύοντος Κανονισµού του Χρηµατιστηρίου Αθηνών (X.A.) του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ)

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) Πρώτη εφαρµογή των.π.x.π Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) ΕΛΠ.Π.X.Π Πωλήσεις 127,7 100,8 EBITDA 22,2 19,1 % πωλήσεων 17,4% 19,0% Καθαρά Κέρδη µετά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ. Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη για το 1o τρίµηνο του 2007

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ. Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη για το 1o τρίµηνο του 2007 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη για το 1o τρίµηνο του 2007 1. Ισχυρή ανάπτυξη πωλήσεων και καθαρής κερδοφορίας 2. Οι πρόσφατες εξαγορές δίνουν ώθηση στις πωλήσεις γόνου και ψαριών

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. Accountants & Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ BLUE STAR

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Εταιρία: ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ KLEEMANN HELLAS ΑΒΕΕ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2004 Έτος Τρίµηνο Εξάµηνο V Εννιάµηνο Υπερδωδεκάµηνο (Σηµειώνεται µε ν την περίοδο αρχής και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡ. 289 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Χ.Α. ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡ. 289 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Χ.Α. ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡ. 289 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Χ.Α. ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε» ΚΑΙ «KAZINO & ΞΕΝΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γνωμοδότηση. κατ άρθρο 4.1.4.1.3 του Κανονισμού. του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Σχετικά με την. Προτεινόμενη Συγχώνευση με Απορρόφηση

Γνωμοδότηση. κατ άρθρο 4.1.4.1.3 του Κανονισμού. του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Σχετικά με την. Προτεινόμενη Συγχώνευση με Απορρόφηση Γνωμοδότηση κατ άρθρο 4.1.4.1.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Σχετικά με την Προτεινόμενη Συγχώνευση με Απορρόφηση της ΕΤΕΜ Α.Ε. από την ΕΛΒΑΛ Α.Ε. 2 Οκτωβρίου 2014 2 Οκτωβρίου 2014 Προς τo

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα:

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα: Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη συγχώνευση µε απορρόφηση των «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

============================================================

============================================================ ============================================================ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ.» AΡ. Μ.Α.Ε. 25316/06/B/91/24 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε:

Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε: Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε: ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ... 2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ... 3 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Μ.Ρ. Α.Ε.... 4 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 289 ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 289 ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 289 ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ.4 Ν.

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ.4 Ν. ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΕΤΕΜ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 69 ΠΑΡ.4 Ν. 2190/1920. Ο Πρόεδρος του. Συµβουλίου υποβάλλει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ. Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ. Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS) και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS) Σημαντικές Εξελίξεις & Επισημάνσεις

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΡΙΑΣ 1/1-30/06/2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Επενδύτριας είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Ισόρροπη και σταθερή ανάπτυξη των οικονοµικών µεγεθών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κέρδους

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ Περιεχόµενα Μήνυµα του ιοικητικού Συµβουλίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη 1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

στους όρους και διατυπώσεις των οποίων υπάγεται η συγκεκριμένη συναλλαγή, προβήκαμε στις παρακάτω ενέργειες:

στους όρους και διατυπώσεις των οποίων υπάγεται η συγκεκριμένη συναλλαγή, προβήκαμε στις παρακάτω ενέργειες: Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές & Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι 20 Σεπτεμβρίου 2011 Φραγκοκκλησιάς 3 α & Γρανικού 151 25 Μαρούσι, Αθήνα Τηλ.: +30 (210) 6781.100 Fax.: +30 (210) 6776.221

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΛΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Α.Ε. Έκθεση κατ άρθρο 289 του Κανονισµού του Χ.Α. Έκθεση κατ άρθρο του Κανονισµού του Χ.Α. του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ: ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ : ΖΟΥΡΙ ΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ: ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ : ΖΟΥΡΙ ΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ: ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ : ΖΟΥΡΙ ΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αθήνα, 18 Ιουνίου 2004 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Για το σκοπό της συγχώνευσης µε απορρόφηση της ανωνύµου εταιρείας µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ δ.τ. «ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ»

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ δ.τ. «ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ» ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ δ.τ. «ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ» ΘΕΣΗ ΤΡΥΠΙΟ ΛΙΘΑΡΙ 1ο χλµ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο ΟΥ 19600 ΜΑΝ ΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ.Μ.ΑΕ.: 27160/06/Β/92/5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα. Προς την Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ και ΕΤΑΙΡΙΩΝ

ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ και ΕΤΑΙΡΙΩΝ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ και ΕΤΑΙΡΙΩΝ Οι ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ ΣΧΕΣΗ ΜΗΤΡΙΚΗΣ &ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Με την ευγενική χορηγία Οι Τρεις Κυριότερες Μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους Μετόχους της Εταιρείας για τα ακόλουθα ζητήματα:

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους Μετόχους της Εταιρείας για τα ακόλουθα ζητήματα: «ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 13 10 του κ.ν. 2190/1920 Δυνάμει

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 Της Τακτικής Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Στην Μενεµένη σήµερα την 5 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκοντες: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ε Ω Σ

Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ε Ω Σ Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ε Ω Σ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΜΥΡΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31η

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εγκύκλιος αρ. 34 Θέμα: Διευκρινήσεις σχετικά με τις αποφάσεις 6/448/11.10.2007 και 7/448/11.10.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στην παρούσα εγκύκλιο (εφεξής «Εγκύκλιος»), παρατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 5 Μαρτίου 2015 ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Αναφορικά με τις επιδόσεις των ελληνικών επιχειρήσεων για το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ)

ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ) ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ) ΚΛΑ ΟΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙ ΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝ ΥΑΣΜΕΝΗ ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕ ΕΛΛΑ Α - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ : 10 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2002 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝ ΥΑΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ* Υφιστάµενος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Η επιλογή της κατάλληλης εκτιμητικής μεθόδου ακινήτων αποτελεί μία «λεπτή» διαδικασία που εξαρτάται κυρίως από τη φύση και τις προοπτικές του κάθε ακινήτου.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΊΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΑΕ». ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 69 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/20

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 69 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/20 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 69 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/20 Κύριοι Μέτοχοι, Η απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου να συγχωνευθούν οι ανώνυµες εταιρείες «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙ ΩΝ Α.Ε» («Απορροφώσα»)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ στην ΕΠΟΧΗ της «ΝΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ»

ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ στην ΕΠΟΧΗ της «ΝΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ στην ΕΠΟΧΗ της «ΝΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» Με την ευγενική χορηγία Παλαιές & Νέες Μέθοδοι Αποτίµησης Πλεονεκτήµατα & Μειονεκτήµατα 1 Χορηγοί Ακαδηµαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σύγχρονο Λογιστήριο Οργάνωση με κατανομή ρόλων και αρμοδιοτήτων Μηχανογράφηση ERP MIS Έμπειρα στελέχη με πολύπλευρες γνώσεις (ΕΓΛΣ-ΔΛΠ- ΔΠΧΠ - φορολογία)

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου Θετικά αποτελέσματα Γ Τριμήνου λόγω αριστοποίησης λειτουργίας Διυλιστηρίου Ελευσίνας, αυξημένων εξαγωγών και βελτιωμένης λειτουργικής επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. Α.Φ.Μ. 09412967 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10415/32/Β/86/73 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ 050678744000

Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. Α.Φ.Μ. 09412967 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10415/32/Β/86/73 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ 050678744000 Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. Α.Φ.Μ. 09412967 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10415/32/Β/86/73 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ 050678744000 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ================== ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

«QWISE TECHNOLOGIES P.C >>

«QWISE TECHNOLOGIES P.C >> Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «QWISE TECHNOLOGIES P.C >> ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

IT IS ALL ABOUT CASH! ΟΛΗ Η ΑΞΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΜΕΤΡΗΤΑ!

IT IS ALL ABOUT CASH! ΟΛΗ Η ΑΞΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΜΕΤΡΗΤΑ! INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL IT IS ALL ABOUT CASH! ΟΛΗ Η ΑΞΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΜΕΤΡΗΤΑ! Με την ευγενική χορηγία Η ικανότητα και δυνατότητα να παράγει ρευστότητα καθορίζει την αξία της επιχείρησης 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α Της έκτακτης συνεδριάσεως του ΔΣ της ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ Βιομηχανία Πλεκτικής Ν. Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη σήμερα 23 Απριλίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πρωινή συνήλθε σε έκτακτη

Διαβάστε περισσότερα

2 ΜΟΡΦΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΝΤΕRPESCA ΕΜΠΟΡΙΑ,ΕΙΣΑΓΩΓΗ,ΕΞΑΓΩΓΗ,ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΙΧΘΥΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΝΤΕRPESCA A.Ε.

2 ΜΟΡΦΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΝΤΕRPESCA ΕΜΠΟΡΙΑ,ΕΙΣΑΓΩΓΗ,ΕΞΑΓΩΓΗ,ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΙΧΘΥΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΝΤΕRPESCA A.Ε. ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 1)ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΩΚΙ ΑΣ 2)ΙΝΤΕRPESCA ΕΜΠΟΡΙΑ,ΕΙΣΑΓΩΓΗ,ΕΞΑΓΩΓΗ,ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΙΧΘΥΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 3)ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΥΛΟΚΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ENOΠΟΙΗΜΕΝH ΛΟΓΙΣΤΙΚ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ENOΠΟΙΗΜΕΝH ΛΟΓΙΣΤΙΚ ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε. EΜΠΟΡΙΑΣ Η/Υ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ENOΠΟΙΗΜΕΝH ΛΟΓΙΣΤΙΚ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Δαπάνες πολυετούς απόσβεσης Μείον: αποσβέσεις Αναπόσβεστη άξια Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ενόψει των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την παραπάνω συνεδρίαση του διαμόρφωσε την ακόλουθη γνώμη:

Ενόψει των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την παραπάνω συνεδρίαση του διαμόρφωσε την ακόλουθη γνώμη: Γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ («η Εταιρεία») σχετικά με την υποχρεωτική δημόσια πρόταση της εταιρίας MIG SHIPPING S.A. Το Διοικητικό Συμβούλιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν.985 Της συνεδριάσεως του Δ.Σ της «ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ» Βιομηχανία Πλεκτικής. Αριθ. ΓΕΜΗ 057302304000 Στην Θεσσαλονίκη σήμερα, 25/05/2014 και ώρα 19:00, συνήλθε σε συνεδρίαση το ΔΣ της εταιρείας στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση (ΔΛΠ 34) Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση κατά Τομέα (ΔΛΠ 14, ΔΠΧΠ 8) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Μ.Α.Ε 24473/06/Β/91/47

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Μ.Α.Ε 24473/06/Β/91/47 ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Μ.Α.Ε 24473/06/Β/91/47 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (1/1-30/9/2003) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1/1-30/9/2003 1/1-30/9/2002 ΠΑΘΗΤΙΚΟ 1/1-30/9/2003 1/1-30/9/2002

Διαβάστε περισσότερα

75ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.» ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

75ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.» ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 75ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.» ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 Στην Κομοτηνή σήμερα την 30 του μήνα Απριλίου, ημέρα Τρίτη, του έτους 2013 και ώρα 11.00 συνήλθαν

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με την επωνυμία «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» κατ άρθρο 4.1.4.1.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με την επωνυμία «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» κατ άρθρο 4.1.4.1.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με την επωνυμία «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» κατ άρθρο 4.1.4.1.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Προς Τη Γενική Συνέλευση των μετόχων αναφορικά με την αποτίμηση

Διαβάστε περισσότερα

ON LINE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

ON LINE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΕΚΘΕΣΗ κατ άρθρο 289 παρ. 5 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών (X.A.) του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΪΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Παραγωγής Λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 21 Νοεμβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 Αύξηση 86% στα συγκρίσιμα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 73,9εκ έναντι 39,7εκ το Εννεάμηνο 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Εισαγωγή Η παρούσα μελέτη έχει ως αντικείμενο την διερεύνηση του κλάδου των ιχθυοκαλλιεργειών. Στον κλάδο δραστηριοποιούνται αφενός εταιρίες καθετοποιημένες, οι οποίες ασχολούνται τόσο με

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 Η ΟΠΑΠ ανακοινώνει ενισχυμένα έσοδα σε συνδυασμό με σημαντική αύξηση της λειτουργική κερδοφορίας Αθήνα 27 Μαΐου 2014 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστικές Εγγραφές τέλους χρήσης

Λογιστικές Εγγραφές τέλους χρήσης Λογιστικές Εγγραφές τέλους χρήσης Εγγραφές προσαρµογής ή τακτοποίησης και αποσβέσεων Εγγραφές προσδιορισµού αποτελέσµατος εκµετάλλευσης Εγγραφές προσδιορισµού αποτελέσµατος χρήσεως Εγγραφές διαθέσεως κερδών

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα 1ο (µov. 0.1X10=1)

Θέµα 1ο (µov. 0.1X10=1) A ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2004 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΡΗΜ/ΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ II ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ: ΑΝΝΙΤΑ ΦΛΩΡΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10.2.2004 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ: Α/Α ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ουδέν γραπτό θα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 26/5/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 26/5/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 814,06 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 3,11%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 30,02 εκατ. εκ των οποίων 0,70 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.

ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «INTERFISH ΑΕ», Προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 10ης Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 4/3/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 4/3/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Μικρά κέρδη στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 861,24 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 0,27%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 71,04 εκατ. εκ των οποίων 2,58 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 29 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Επάνοδος στην κερδοφορία στο επίπεδο των ενοποιημένων λειτουργικών αποτελεσμάτων EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Τρίμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με την επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.» κατ άρθρο 4.1.4.1.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με την επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.» κατ άρθρο 4.1.4.1.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με την επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.» κατ άρθρο 4.1.4.1.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Προς Τη Γενική Συνέλευση των μετόχων αναφορικά με την

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλοι Επιχειρήσεων (1)

Όμιλοι Επιχειρήσεων (1) Όμιλοι Επιχειρήσεων (1) ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Νίκος Συκιανάκης Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Πειραιά Συνδεδεμένες Ανώνυμες Εταιρείες Διαμέσου Εξαγορών και Συγχωνεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12 Κύριοι Μέτοχοι, 1 ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Εικοστή Τακτική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας «ΜΠΟΝΦΙΛΙΟΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΜ ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε. με δ.τ B.E.S.T ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Specisoft. www.specisoft.gr. Άρθρο: Ο Ισολογισμός της Επιχείρησης & Η Ερμηνεία των Στοιχείων του

Specisoft. www.specisoft.gr. Άρθρο: Ο Ισολογισμός της Επιχείρησης & Η Ερμηνεία των Στοιχείων του Specisoft www.specisoft.gr Άρθρο: Ο Ισολογισμός της Επιχείρησης & Η Ερμηνεία των Στοιχείων του Ο Ισολογισμός και οι Συνοδευτικές Καταστάσεις Α.Ισολογισμός Ο Ισολογισμός είναι η κύρια οικονομική κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σύµφωνα µε τις διατάξεις του πρόσφατα ψηφισθέντος νόµου καθιερώνονται στην Ελλάδα νέα Λογιστικά Πρότυπα τα οποία ονοµάζονται «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 Πωλήσεις: 1.151,3 εκ. ευρώ έναντι 1.044,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2006 (αύξηση 10,3%). Κέρδη προ τόκων, φόρων

Διαβάστε περισσότερα

Παρ. 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.

Παρ. 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 30ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του Κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) VETO ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚ ΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ.Τ VETO ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΕ «ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Η/Υ V A L U E

Πρόγραμμα Η/Υ V A L U E Specisoft www.specisoft.gr Πρόγραμμα Η/Υ V A L U E Κα θοριστ ική Εκτ ίμηση = 21.053.036.373,04 Πιθα νοτ ική Εκτ ίμηση : Μέ ση Τιμή = 22.613.527.622,83 Tυπική Απόκλιση = 2.857.506.545,62 11 10 9 Σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10 Αθήνα, 21/6/2001 Θέµα: ιευκρινίσεις επί της Aποφάσεως 5/204/14.11.2000 (Φ.Ε.Κ. 1487Β / 6.12.2000) του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών

Διαβάστε περισσότερα

εν έγινε. εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

εν έγινε. εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση ΝΤΙ.ΕΜ.ΕΝ. (D.M.N.) ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Μ.Α.Ε. 57774/062/Β/04/0213 ΓΕΜΗ: 038794205000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης εκεµβρίου 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2014-31.12.2014

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 7/1/2008, σύµφωνα µε το

Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 7/1/2008, σύµφωνα µε το Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 7/1/2008, σύµφωνα µε το άρθρο 289 του Κανονισµού του Χρηµατιστηρίου Αθηνών Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες της Τράπεζας για το

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης («ΔΠΧΠ»)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης («ΔΠΧΠ») Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης («ΔΠΧΠ») ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01/01/2007 ΕΩΣ 30/06/2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν την περίοδο 1/1/2007-30/06/2007

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα