ΠΡΟΣ: CITIBANK International plc ΚΟΙΝ.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣ: CITIBANK International plc ΚΟΙΝ.:"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδιοι: 1. ηµήτρης Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή 2. ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτριες: 1.Ελένη Αθανασίου Ειδική Επιστήµονας Νοµικός 2. ρ. Ζέτα Θεοχαροπούλου Ειδική Επιστήµονας Νοµικός ΠΡΟΣ: CITIBANK International plc Όθωνος Αθήνα Αθήνα, 28 εκεµβρίου 2009 Αριθ. Πρωτ. : 4084 ΚΟΙΝ.: 1.Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Εµπορικής Ναυτιλίας Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή ιεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή Τµήµα Β Πλατεία Κάνιγγος Αθήνα 2. Τράπεζα της Ελλάδος ιεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήµατος Αµερικής Αθήνα 3. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου Αθήνα ΘΕΜΑ: Έγγραφη Σύσταση Πόρισµα. 1

2 Ο «Συνήγορος του Καταναλωτή», Ανεξάρτητη Αρχή επιφορτισµένη από το ν. 3297/2004 (ΦΕΚ Α 259/ ) µε τη συναινετική επίλυση καταναλωτικών διαφορών, δέχθηκε αναφορές καταναλωτών κατά της Τράπεζας «CITIBANK International plc» µε αίτηµα την αποζηµίωσή τους για τα ποσά κεφαλαίου που αυτoί επένδυσαν σε τίτλους της Lehman Brothers. Με σχετικά έγγραφα διαβιβάσαµε τις σχετικές αναφορές στην CITIBANK και ζητήσαµε να µας εκθέσει τις απόψεις της. Από τις και εντεύθεν λάβαµε επιστολές της CITIBANK µε τις απόψεις της. Με τα υπ αριθµ. πρωτ. Β/2247/ και Β/4804/ έγγραφα του «Συνηγόρου του Καταναλωτή», εκλήθησαν τα εµπλεκόµενα µέρη για την επίτευξη συµβιβασµού στα γραφεία της Αρχής στις , χωρίς ωστόσο να επιτευχθεί η συµβιβαστική επίλυση της διαφοράς. Ενόψει των παραπάνω, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων µας, κατ άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004 (ΦΕΚ 259 Α ) και κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου των φακέλων των υπό κρίση διαφορών, διαπιστώνουµε τα ακόλουθα: 1. Οι καταγγέλλοντες έλαβαν από την Τράπεζα CITIBANK επενδυτικούς τίτλους έκδοσης της Lehman Brothers Treasury Co. B. V. και εγγύησης της Lehman Brothers Holding Inc. Τα ποσά που είχαν επενδύσει προέρχονταν επί το πλείστον από προθεσµιακές καταθέσεις ή από εκποίηση της προσωπικής τους ακίνητης περιουσίας και ήταν ποσά που ήθελαν να χρησιµοποιήσουν άµεσα και σε καµία περίπτωση δεν είχαν σκοπό να ρισκάρουν την απώλεια µέρους του κεφαλαίου τους. Απέβλεπαν απλώς σε µία καλύτερη απόδοση του κεφαλαίου τους από αυτήν που τους προσέφεραν τα προϊόντα των απλών προθεσµιακών καταθέσεων. Η Τράπεζα CITIBANK, όπως αναφέρει στο από έγγραφό της (αρ.πρωτ.εισερχ. Β/9000/ ), ενήργησε ως διανοµέας των Τίτλων όχι µόνο στην εγχώρια αγορά αλλά και σε πολλές άλλες χώρες. Υπό την ιδιότητα αυτή, η Τράπεζα ελάµβανε και διαβίβαζε τις εντολές αγοράς των Τίτλων στον εκδότη τους, δηλαδή εκτελούσε λήψη και διαβίβαση εντολών κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ.1 στοιχ.(α) του Ν.3606/2007. Παράλληλα, η Τράπεζα προέβαινε και σε παροχή επενδυτικών συµβουλών (αποκλειστικά και µόνο για τη συγκεκριµένη αγορά), εκτός εάν ο πελάτης ζητούσε την αγορά των Τίτλων µε δική του ευθύνη και πρωτοβουλία. Τον Σεπτέµβριο του 2008 η Lehman Brothers Holding Inc πτώχευσε και κατά συνέπεια, οι τίτλοι στους οποίους είχαν επενδυθεί τα σχετικά ποσά κεφαλαίου των καταγγελλόντων έχασαν την αξία τους. Έκτοτε, στην περιοδική ενηµέρωση που οι καταγγέλλοντες ελάµβαναν από την Τράπεζα CITIBANK, η αξία των επενδυτικών τους τίτλων έκδοσης της Lehman Brothers παρουσίαζε µηδενική αποτίµηση. 2. Η πρώτη συναλλακτική επαφή των καταναλωτών µε την Τράπεζα ανάγεται στο προσυµβατικό στάδιο και εφαρµόζονται επ αυτής οι διατάξεις για την ευθύνη από διαπραγµατεύσεις ( ΑΚ). Σύµφωνα µε το άρθρο 197 ΑΚ «Κατά τις διαπραγµατεύσεις για τη σύναψη σύµβασης τα µέρη οφείλουν αµοιβαία να συµπεριφέρονται σύµφωνα µε την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη», ενώ κατά τη διάταξη του άρθρου 198 παρ. 1 ΑΚ «Όποιος κατά τις διαπραγµατεύσεις για τη σύναψη σύµβασης προξενήσει υπαίτια στον άλλο ζηµία είναι υποχρεωµένος να την ανορθώσει ( )». Η απόκτηση επαφής του καταναλωτή µε την Τράπεζα, που έχει ως αντικείµενο την παροχή πληροφοριών και συµβουλών, προκειµένου αυτός να αποφασίσει την 2

3 αγορά κάποιων τίτλων, σηµαίνει έναρξη διαπραγµατεύσεων για σύναψη σύµβασης και δηµιουργεί µία σχέση που οµοιάζει µε σύµβαση. Από τη σχέση αυτή απορρέουν υποχρεώσεις επιµέλειας, οι οποίες συγκεκριµενοποιούνται µεταξύ άλλων στην υποχρέωση διαφώτισης και παροχής συµβουλών. (βλ. Γ.. Τριανταφυλλάκη, Η ευθύνη των ΕΠΕΥ έναντι των επενδυτών για παράλειψη πληροφόρησης ή παροχή εσφαλµένων συµβουλών, ΧρΙ Α/2001, σελ. 17). Κατά το στάδιο των διαπραγµατεύσεων προς κατάρτιση συµβάσεως δηµιουργείται µια «συναλλακτική επαφή», η οποία είναι γενεσιουργός ενός χαλαρού ενοχικού δεσµού, από τον οποίο δεν απορρέει υποχρέωση του ενός ή του άλλου µέρους για συγκεκριµένη παροχή, αλλά υποχρέωση των µερών να τηρήσουν αµοιβαία «την εκ της καλής πίστεως και των συναλλακτικών ηθών υπαγορευόµενη συµπεριφορά». Στις υπαγορευόµενες από την καλή πίστη υποχρεώσεις ανήκουν πρωτίστως οι υποχρεώσεις διαφώτισης και προστασίας. Η πρώτη έχει ως αντικείµενο την παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων σχετικά µε το περιεχόµενο µιας συµβάσεως, ώστε να διαφυλάσσεται η συµβατική ελευθερία, δηλαδή να µην επηρεάζεται από άγνοια η βούληση του άλλου µέρους κατά τη σύναψη και διαµόρφωση του περιεχοµένου της υπό κατάρτιση σύµβασης. Η δεύτερη αφορά στη λήψη µέτρων προστατευτικών των απολύτων εννόµων αγαθών, αλλά και της περιουσίας του άλλου µέρους. Ενδεικτικές εξειδικεύσεις των γενικών αυτών υποχρεώσεων προέβλεπαν ρητά και οι διατάξεις του Κώδικα εοντολογίας ΕΠΕΥ, όπως την υποχρέωση ενηµέρωσης για τους κινδύνους µιας συναλλαγής και την υποχρέωση της µη δηµιουργίας εντυπώσεως περί εγγυηµένης αποδόσεως της σκοπούµενης επένδυσης. (βλ. Σπ. Ψυχοµάνη, (γνωµ.), Περί των τραπεζικών δανείων για απόκτηση µετοχών, ΑΡΜ 2003, σελ. 1872). Από τη διάταξη του άρθρου 919 ΑΚ, στην οποία ορίζεται ότι «Όποιος µε πρόθεση ζηµίωσε άλλον κατά τρόπο αντίθετο προς τα χρηστά ήθη έχει υποχρέωση να τον αποζηµιώσει», προκύπτει ότι κύριο γνώρισµα της προβλεπόµενης από αυτήν αδικοπραξίας είναι η προσβολή των χρηστών ηθών από την πράξη του υπαιτίου, η οποία από πρόθεση επιχειρήθηκε, ή και από παράλειψη αυτού, η δε αντίθεση προς τα χρηστά ήθη εξετάζεται αντικειµενικά και σύµφωνα µε την αντίληψη του υγιούς κατά το δίκαιο σκεπτόµενου µέσου κοινωνικού ανθρώπου. Στα πλαίσια της αντίθεσης αυτής περιλαµβάνεται και η συµπεριφορά που, κατά το στάδιο των διαπραγµατεύσεων για σύναψη συµβάσεως, επιδεικνύει ο συµβαλλόµενος, αποκρύπτοντας από τον αντισυµβαλλόµενό του περιστατικά, τα οποία, αν γνώριζε ο τελευταίος, θα µπορούσαν να επηρεάσουν την απόφασή του να προβεί στην κατάρτιση της σύµβασης (βλ. ΟλΑΠ 10/1991, /ΝΗ/1992, σελ. 69). 3. Περαιτέρω, το άρθρο 8 παρ. 1 έως 5 του ν. 2251/1994 «Προστασία Καταναλωτών», ορίζει ότι «Ο παρέχων υπηρεσίες ευθύνεται για κάθε περιουσιακή ζηµία ή ηθική βλάβη που προκάλεσε παράνοµα και υπαίτια, µε πράξη ή παράλειψή του, κατά την παροχή αυτών στον καταναλωτή. Ως παρέχων υπηρεσίες νοείται όποιος, στο πλαίσιο άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας, παρέχει υπηρεσία κατά τρόπο ανεξάρτητο. Ο ζηµιωθείς υποχρεούται να αποδείξει τη ζηµία και την αιτιώδη συνάφεια µεταξύ της παροχής της υπηρεσίας και της ζηµίας. Ο παρέχων υπηρεσίες φέρει το βάρος της απόδειξης για την έλλειψη παρανοµίας και υπαιτιότητάς του. Για την έλλειψη υπαιτιότητας λαµβάνονται υπόψη η ευλόγως προσδοκώµενη ασφάλεια και το σύνολο των ειδικών συνθηκών και ιδίως (...)» α) η φύση και το αντικείµενο της υπηρεσίας, ιδίως σε σχέση µε το βαθµό επικινδυνότητάς της, ( β) η παρουσίαση και ο τρόπος παροχής της) 3

4 δ) η αξία της παρεχόµενης υπηρεσίας, ε) η ελευθερία δράσης που καταλείπεται στον ζηµιωθέντα στο πλαίσιο της υπηρεσίας, ( ) Η ευθύνη του παρέχοντος υπηρεσίες µπορεί να είναι είτε ενδοσυµβατική είτε αδικοπρακτική, ανεξάρτητα από την προϋφιστάµενη ενοχική σχέση µεταξύ του παρέχοντος τις υπηρεσίες και του ζηµιωθέντος καταναλωτή. Προϋποθέσεις για τη θεµελίωση ευθύνης σε βάρος του παρέχοντος υπηρεσίες είναι: 1) παροχή ανεξαρτήτων υπηρεσιών στα πλαίσια άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας, 2) παράνοµη πράξη ή παράλειψη και υπαιτιότητα του παρέχοντος υπηρεσίες κατά την παροχή υπηρεσίας, η οποία υπαιτιότητα τεκµαίρεται, διότι εισάγεται νόθος αντικειµενική ευθύνη και ο παρέχων έχει το βάρος της απόδειξης της έλλειψής της. Η παράνοµη συµπεριφορά του παρέχοντος δεν συναρτάται µε το πραγµατικό περιεχόµενο της υποχρέωσής του προς αποφυγή των κινδύνων, αλλά µε την έλλειψη ασφάλειας των υπηρεσιών που θεµιτά δικαιούται να αναµένει ο καταναλωτής, καθώς και µε την οικοδόµηση της εµπιστοσύνης του στη συγκεκριµένη αγορά υπηρεσιών, ήτοι µε την παραβίαση της υποχρέωσης πρόνοιας και ασφάλειας που όφειλε κατά το νόµο ή τη σύµβαση ή την καλή πίστη κατά τις κρατούσες κοινωνικές αντιλήψεις και µπορούσε να λάβει µέσα στη σφαίρα επιρροής του κάτω από οµαλές προβλέψιµες συνθήκες, σε τρόπο ώστε οι παρεχόµενες από αυτόν υπηρεσίες, χρησιµοποιούµενες από τον καταναλωτή, να µην θέτουν σε κίνδυνο τα συµφέροντα του τελευταίου και ιδίως την ακεραιότητα της πίστης και της ασφαλούς παροχής υπηρεσιών, που τελικά είναι το προστατεύσιµο δικαίωµα. (βλ. ΠολΠρΘεσσαλ. 4481/2009, ΝΟΜΟΣ). Ως ευλόγως προσδοκώµενη ασφάλεια θα πρέπει να εννοηθεί εκείνη, την οποία αναµένει θεµιτώς ο µέσος καταναλωτής από εκπρόσωπο του συγκεκριµένου κλάδου υπηρεσιών, ο οποίος τηρεί τις συναλλακτικές υποχρεώσεις που ισχύουν για την επιστήµη και την τέχνη του. Υποχρεώσεις, η µη τήρηση των οποίων θα µπορούσε να συνιστά αποτυχία παροχής της εύλογα προσδοκώµενης ασφάλειας και εποµένως, παράνοµη και υπαίτια παροχή υπηρεσιών (εδώ εντάσσεται και η παράλειψη κατά την παροχή υπηρεσιών, που καθιστά την παροχή της υπηρεσίας ελαττωµατική), είναι και εκείνες που υπαγορεύονται κυρίως από τη γενική διάταξη του άρθρου 288 ΑΚ (που επιτάσσει την τήρηση των επιταγών της καλής πίστης µε την έννοια της ευθύτητας και της εντιµότητας, που απαιτούνται στις συναλλαγές κατά τη λειτουργία της ενοχικής σχέσης) και απορρέουν από τις γενικότερες συναλλακτικές υποχρεώσεις πρόνοιας και ασφάλειας των συµφερόντων τρίτων, κυρίως εκείνων που τελούν σε «γνωσιολογικό και οργανωτικό έλλειµµα σε σχέση µε το εξειδικευµένο επάγγελµα του παρέχοντος» (βλ. έλλιο, Το τεκµήριο υπαιτιότητας του παρέχοντος υπηρεσίες, ΑΡΜ 2004, σελ. 189, Γ.. Τριανταφυλλάκη, Η ευθύνη των ΕΠΕΥ έναντι των επενδυτών για παράλειψη πληροφόρησης ή παροχή εσφαλµένων συµβουλών, ΧρΙ 2001, σελ. 17). Βασική υποχρέωση της Τράπεζας ως ΕΠΕΥ είναι η παροχή πληροφοριών στους αντισυµβαλλοµένους πριν την κατάρτιση της σύµβασης, αλλά και καθόλη την εξελικτική πορεία της, έτσι ώστε αυτοί να αποκτούν σαφή γνώση του αντικειµένου αυτής, στο πλαίσιο των γενικών αρχών της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Εκτός των ανωτέρω υποχρεώσεων πληροφόρησης, η Τράπεζα έχει και την υποχρέωση έρευνας και ανάλυσης των αναγκών των πελατών και πρότασης των κατάλληλων προϊόντων, την υποχρέωση ενηµέρωσής τους, την υποχρέωση 4

5 επεξήγησης των όρων της προτεινόµενης σύµβασης, καθώς και την υποχρέωση αποφυγής παραπλανητικής προβολής και διαφήµισης τραπεζικών προϊόντων. Εξάλλου, η υποχρέωση πληροφόρησης προβλεπόταν και στον Κώδικα εοντολογίας των ΕΠΕΥ. Με τον εν λόγω Κώδικα, µεταξύ των βασικών αρχών δεοντολογίας των ΕΠΕΥ, που τέθηκαν, είναι και η αρχή, σύµφωνα µε την οποία οι εταιρίες και τα απασχολούµενα από αυτές φυσικά και νοµικά πρόσωπα γνωστοποιούν στους πελάτες τους όλες τις απαραίτητες και χρήσιµες πληροφορίες στα πλαίσια των διαπραγµατεύσεων τους µε αυτούς (Κεφ. Α, παρ. 3.2 Κώδικα). Ο εν λόγω Κώδικας εοντολογίας αποτελούσε νόµο, κανονιστικό κείµενο που ίσχυε βάσει ρητής νοµοθετικής εξουσιοδότησης και η αποδοχή του περιεχοµένου του δεν εξαρτάτο από τη συναίνεση των προσώπων, τα οποία αφορούσε (άρθρο 7 του Ν. 2396/1996, µε το οποίο παρασχέθηκε εξουσιοδότηση στον Υπουργό Εθνικής Οικονοµίας για την κύρωση σχεδίου κώδικα που θα συντάσσετο από επιτροπή αποτελούµενη από εκπροσώπους των αρµοδίων φορέων). Εποµένως, η παράβαση των εν λόγω κανόνων δεοντολογίας στοιχειοθετεί αδικοπρακτική ευθύνη, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 914 ΑΚ, καθόσον πρόκειται για παραβίαση ενός τιθέµενου κανόνα ουσιαστικού δικαίου, ταγµένου στην προστασία της περιουσίας τρίτων (βλ. ΠολΠρΘεσσαλ. 4481/2009, ΝΟΜΟΣ). 4. Σύµφωνα µε την υπ αριθµ /2009 απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (ΕφΑ 7/2009, σελ.803 επ.), η πρόκληση βλάβης στην περιουσία ορισµένου προσώπου, η οποία συνδέεται προς τις παρεχόµενες από την τράπεζα επενδυτικές υπηρεσίες, συνιστά όρο θεµελιώσεως της αστικής ευθύνης της τελευταίας σε καταβολή αποζηµιώσεως λόγω αδικοπραξίας, εφόσον επιπλέον υφίστανται και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις υπαγωγής της συγκεκριµένης βιοτικής σχέσεως στους κανόνες των άρθρων 298, 330, 914 ΑΚ. Οι προϋποθέσεις θεµελιώσεως της ανωτέρω µορφής ευθύνης αναλύονται ειδικότερα στην απαιτούµενη σχέση αιτιώδους συνάφειας µεταξύ των παρεχοµένων υπηρεσιών µε το επελθόν ζηµιογόνο αποτέλεσµα, καθώς και στην υπαίτια εκδήλωση παράνοµης συµπεριφοράς, µέσω της οποίας εκ µέρους της τράπεζας που παρέχει τις υπηρεσίες παραβιάζονται οι συναλλακτικές της υποχρεώσεις, όπως το ειδικότερο περιεχόµενο αυτών στην συγκεκριµένη περίπτωση, προσδιορίζεται σύµφωνα µε τους κανόνες των άρθρων 281, 288 ΑΚ (βλ. Μ. Σταθόπουλο, Γενικό Ενοχικό ίκαιο, έκδ.2004, σελ , Απ. Γεωργιάδη, Ενοχικό ίκαιο, Γενικό Μέρος, έκδ. 1999, σελ ). Ειδικότερη µορφή παραβιάσεως των κανόνων αυτών αποτελεί η εκ µέρους της τράπεζας παράλειψη εκπληρώσεως των υποχρεώσεων εκτιµήσεως των συµφερόντων του πελάτη, διαφωτίσεως, παροχής συµβουλευτικής καθοδηγήσεως και προειδοποιήσεως αυτού (βλ. Σπ. Ψυχοµάνη, Τραπεζικό ίκαιο Ι, έκδ.2001, σελ.93-94, ). Υπό την έννοια αυτή οι συγκεκριµένες συναλλακτικές υποχρεώσεις παραβιάζονται µεταξύ άλλων και στις περιπτώσεις που παραλείπεται η παροχή όσων πληροφοριών είναι απαραίτητες στον συγκεκριµένο αποδέκτη των επενδυτικών υπηρεσιών, προκειµένου αυτός να είναι σε θέση να αντιληφθεί την µορφή της προτεινόµενης σε αυτόν τοποθετήσεως των κεφαλαίων του και κυρίως να κατανοήσει όσους κινδύνους συνδέονται µε την ζηµιογόνο για τον ίδιο εξέλιξη αυτής, ώστε έχοντας ενηµερωθεί σχετικώς, ακολούθως να αξιολογήσει ιδίως τις επιβλαβείς συνέπειες της συγκεκριµένης επενδυτικής επιλογής και ο ίδιος να αποφασίσει εάν θα την επιχειρήσει, παρέχοντας την σχετική εντολή στην αντισυµβαλλοµένη αυτού τράπεζα. 5

6 Οι ως άνω προϋποθέσεις, στις οποίες θεµελιώνεται αστική ευθύνη σε αποζηµίωση λόγω αδικοπραξίας, δεν διαφέρουν από εκείνες, η συνδροµή των οποίων επάγεται την εφαρµογή της διατάξεως του άρθρου 8 του Ν.2251/1994, που µεταξύ άλλων ρυθµίζει και τις περιπτώσεις ευθύνης λόγω παροχής τραπεζικών επενδυτικών υπηρεσιών, εφόσον ο αντισυµβαλλόµενος της τράπεζας χαρακτηρίζεται ως καταναλωτής, σύµφωνα µε την ρύθµιση του άρθρου 1 παρ.4 του Ν.2251/1994, όπως δεν αµφισβητείται ότι συµβαίνει, µε το πρόσωπο που µετέχει στην συγκεκριµένη σχέση ως αποδέκτης των υπηρεσιών, χωρίς να διαθέτει οποιουδήποτε είδους εξειδίκευση, επιχειρώντας να καλύψει προεχόντως ανάγκες ασφαλούς τοποθετήσεως του κεφαλαίου του (βλ. Σπ.Ψυχοµάνη, ό.π., σελ.15-16, Ι.Καράκωστα, Ο αποδέκτης τραπεζικών υπηρεσιών ως καταναλωτής, ΧρΙ 2003, σελ. 97 επ., Βασιλόπουλο σε ίκαιο προστασίας καταναλωτών Ι, έκδ.2008, σελ.39 επ., Χριστιανό, Η προστασία του επενδυτή ως καταναλωτή στο κοινοτικό δίκαιο, Ελλ νη 43, σελ επ., Αυγητίδη, Ο αποδέκτης των επενδυτικών υπηρεσιών ως καταναλωτής, ΕπισκΕ 2001, σελ. 286). Η διάταξη του άρθρου 8 του Ν.2251/1994 περιέχει ειδικότερο κανόνα, ο οποίος εντασσόµενος στο γενικότερο σύστηµα θεµελιώσεως αστικής ευθύνης, διαµορφώνει την ενοχή που καταλαµβάνεται από αυτόν κατά τρόπο, ώστε κύριο χαρακτηριστικό της να είναι η αποµάκρυνση από την αρχή της υποκειµενικής ευθύνης µέσω της αντιστροφής του σχετικού βάρους αποδείξεως. Σύµφωνα µε το άρθρο 8 παρ.4 Ν.2251/1994, όπως ισχύει µετά την αντικατάστασή του µε το άρθρο 10 παρ.3 Ν.3587/2007, η αντιστροφή αυτή του αποδεικτικού βάρους επεκτείνεται αναγκαίως και στο µέγεθος της παρανοµίας, διότι παραλλήλως των εννοιολογικών διακρίσεων µεταξύ αυτής και του πταίσµατος που δεν αµφισβητούνται και εξακολουθούν να υφίστανται, η προσέγγιση των σχετικών όρων θεµελιώσεως της ευθύνης από την οπτική της αµέλειας επιδρά στην συγκρότηση του περιεχοµένου της τελευταίας κατά τρόπο, ώστε µέσω της χρήσεως της συγκεκριµένης έννοιας να αποτυπώνεται και η εκδήλωση µιας µορφής παράνοµης συµπεριφοράς (βλ. ΑΠ 1227/2007, Απ. Γεωργιάδη, ό.π. Γενικό Μέρος, σελ , Ι.Καράκωστα σηµ. σε ΕφΑθ 4495/2002, ΕΕ 2004, σελ ). Εξαιτίας της διαλαµβανόµενης στον προαναφερόµενο κανόνα κατανοµής βάρους αποδείξεως, στην περίπτωση που η ευθύνη του υποχρέου αποζηµιώσεως θεµελιώνεται στην συγκεκριµένη ρύθµιση, ο δικαιούχος επιβάλλεται να αποδεικνύει τη ζηµία, την παροχή των υπηρεσιών προς τον ίδιο και τον υφιστάµενο µεταξύ τους αιτιώδη σύνδεσµο, ενώ ο οφειλέτης την εκ µέρους του έλλειψη εκδηλώσεως παράνοµης και υπαίτιας συµπεριφοράς, την έλλειψη συνδροµής αιτιώδους συνδέσµου µεταξύ της τελευταίας και της ζηµίας ή την εµφάνιση κάποιου λόγου άρσεως ή µειώσεως της ευθύνης του (βλ. Ι.Καράκωστα, Προστασία του καταναλωτή, έκδ.1997, σελ.137 επ., Θ.Κατσά, σε ίκαιο προστασίας καταναλωτών ΙΙ, έκδ.2008, σελ.1358 επ.). 5. Εξάλλου, η Τράπεζα της Ελλάδος, κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεµάτων, µε την υπ αριθµ. 290/ απόφασή της, επέβαλε κυρώσεις ύψους στη CITIBANK αναφορικά µε τη διάθεση επενδυτικών τίτλων εκδόσεως της εταιρείας Lehman Brothers Co BV από το 2004 έως και , ήτοι µέχρι την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του αυστηρότερου πλαισίου που θεσπίστηκε µε τον ν. 3606/2007, µετά την οποία αρµόδια Εποπτική Αρχή για την παροχή των εν λόγω επενδυτικών υπηρεσιών ορίσθηκε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Βάσει του πορίσµατος της Τράπεζας της Ελλάδος, διαπιστώθηκαν παραβάσεις της Π /ΤΕ 2501/2002, όπως ισχύει, για τους κανόνες διαφάνειας, της Π /ΤΕ 2577/2006, 6

7 όπως ισχύει, για την επάρκεια των Συστηµάτων Εσωτερικού Ελέγχου και της Υπουργικής Απόφασης 122/1997/Β-340 (Κώδικας εοντολογίας Ε.Π.Ε.Υ.), όπως ίσχυε. Οι παραβάσεις αυτές αφορούν: α) Τη µη παροχή, κατά το προσυµβατικό στάδιο, σαφούς ενηµέρωσης των συναλλασσόµενων των καλυπτόµενων επενδυτικών υπηρεσιών από το Σύστηµα Αποζηµίωσης Επενδυτικών Υπηρεσιών του Ηνωµένου Βασιλείου αλλά και µε την αναφορά σε παρελθούσες αποδόσεις των τίτλων χωρίς την επισήµανση ότι αυτές δεν διασφαλίζουν τις µελλοντικές, β) τη µη επάρκεια των διαδικασιών για την τήρηση των κανόνων διαφάνειας αναφορικά µε τη χορήγηση αντιγράφου µετά την υπογραφή της σύµβασης, δηλαδή δεν υπήρχε ένα σύστηµα διαδικασία που να πιστοποιεί ότι όντως χορηγήθηκε στους επενδυτές η σύµβαση µε όλους τους σχετικούς όρους µετά την υπογραφή της και γ) τη µη επαρκή αξιολόγηση των προβλεπόµενων στον Κώδικα εοντολογίας κριτηρίων για την παροχή κατάλληλης επενδυτικής συµβουλής. Πράγµατι, σύµφωνα µε την Υπουργική Απόφαση 12263/Β.500/ (Κώδικας εοντολογίας Ε.Π.Ε.Υ., ΦΕΚ Β 340/ ) που διασφαλίζει µεταξύ άλλων την ασφάλεια και διαφάνεια των συναλλαγών των Ε.Π.Ε.Υ. και βάσει της τρίτης αρχής δεοντολογίας (παρ.3.2.γ), oι εταιρίες που κατά το νόµο παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες και τα απασχολούµενα από αυτές φυσικά και νοµικά πρόσωπα οφείλουν να ενηµερώνονται σχετικά µε την οικονοµική κατάσταση, τους στόχους και την εµπειρία των πελατών τους στον τοµέα των επενδύσεων, ούτως ώστε να παρέχουν τις κατάλληλες επενδυτικές συµβουλές. Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την τρίτη αρχή και τα ενδεικνυόµενα µέτρα που πρέπει να λαµβάνονται για την εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων των εταιριών, εξειδικεύονται στην παρ.6 του Κώδικα, βάσει της οποίας: 1. Όταν µία εταιρία παρέχει αµέσως ή εµµέσως επενδυτική συµβουλή σε πελάτες ευθύνεται, σύµφωνα µε την τρίτη αρχή, για την καταλληλότητα της παρεχόµενης συµβουλής ως προς τον πελάτη. Η καταλληλότητα της συµβουλής συναρτάται τόσο προς τον πελάτη όσο και προς τον επενδυτικό του στόχο για κάθε συγκεκριµένη περίπτωση. Η εταιρία ευθύνεται για την ενηµέρωση του πελάτη, µε τρόπο εύλογο καταληπτό, ως προς τα ειδικά χαρακτηριστικά των επενδυτικών του επιλογών, εφιστώντας σε κάθε περίπτωση την προσοχή του στους αναλαµβανόµενους κινδύνους, το κόστος και τη ρευστότητα της επένδυσης, την επίπτωσή της στη διάρθρωση του χαρτοφυλακίου επενδύσεών του, τα χαρακτηριστικά που την διαφοροποιούν από άλλες επενδύσεις τις οποίες έχει κάνει ο πελάτης προηγουµένως καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που θα ήταν απαραίτητο σε επενδυτή µε τα χαρακτηριστικά του συγκεκριµένου πελάτη για τη διαµόρφωση της επενδυτικής του απόφασης. 2. ( ) Συνιστάται, ενδεικτικά, ότι κάθε εταιρία οφείλει: α) να κατατάσσει τους πελάτες ανά κατηγορία οικονοµικής επιφάνειας και επενδυτικής εµπειρίας και να υιοθετεί διαδικασίες για την παρακολούθηση της παρεχοµένης πληροφόρησης ανά κατηγορία, β) να λαµβάνει µε τη συµπλήρωση ερωτηµατολογίου ή µε άλλο έγγραφο µέσο, πριν από την παροχή της συµβουλής και σε περιοδική βάση µε συχνότητα όχι µικρότερη του έτους, τα απαραίτητα στοιχεία για την κατηγοριοποίησή τους και τη διαµόρφωση των παρεχοµένων προς αυτούς πληροφοριών και συµβουλών, γ) να λαµβάνει µε τη συµπλήρωση ερωτηµατολογίου ή µε άλλο πρόσφορο έγγραφο µέσο, πριν από την παροχή της συµβουλής και σε περιοδική βάση µε συχνότητα όχι µικρότερη του έτους, λεπτοµερή ενηµέρωση για τους επενδυτικούς τους στόχους, (δ) να προσφέρει στους πελάτες της κατά την παροχή της συµβουλής έγγραφη αναλυτική παρουσίαση των επενδυτικών κινδύνων, τουλάχιστον ως προς τις επενδύσεις που επιλέγουν να υλοποιήσουν µέσω αυτής. 7

8 Περαιτέρω, το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά τη συνεδρίαση του στις (529 η ) επέβαλε στη CITIBANK πρόστιµο για παράβαση των κανόνων συµπεριφοράς κατά την παροχή επενδυτικών συµβουλών αναφορικά µε επενδυτικά προϊόντα που είχαν εκδοθεί από τον επενδυτικό οίκο Lehman Brothers, από κι έπειτα, ήτοι µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του αυστηρότερου πλαισίου που θεσπίστηκε µε το ν. 3606/2007. Βάσει του σχετικού πορίσµατος, διαπιστώθηκαν ελλείψεις που αφορούσαν: α) στο ερωτηµατολόγιο για την αξιολόγηση καταλληλότητας των παρεχόµενων συµβουλών σε επενδυτές και β) στο γεγονός ότι η αναφορά στην κάλυψη των παρεχόµενων επενδυτικών υπηρεσιών από το Σύστηµα Ασφάλισης Χρηµατοοικονοµικών Υπηρεσιών του Ηνωµένου Βασιλείου έγινε µε τρόπο που θα µπορούσε να οδηγήσει σε παρανόηση ως προς το ακριβές περιεχόµενό της. 6. Με τη διάταξη του άρθρου 9γ του ν. 2251/1994, σύµφωνα µε την οποία «Μία εµπορική πρακτική είναι αθέµιτη, όταν είναι αντίθετη προς τις απαιτήσεις επαγγελµατικής ευσυνειδησίας και στρεβλώνει ουσιωδώς ή ενδέχεται να στρεβλώσει ουσιωδώς την οικονοµική συµπεριφορά του µέσου καταναλωτή, στον οποίο φθάνει ή στον οποίο απευθύνεται το προϊόν( )», εισάγεται γενική ρήτρα, µε την οποία θεσπίζεται η γενική απαγόρευση της αθέµιτης εµπορικής πρακτικής. Ως εµπορική πρακτική νοείται κάθε πράξη ή παράλειψη, τρόπος συµπεριφοράς ενός προµηθευτή, η οποία συνδέεται άµεσα µε την προώθηση, πώληση ή προµήθεια ενός προϊόντος σε καταναλωτές. Οι προϋποθέσεις για την εφαρµογή του άρθρου 9γ είναι οι εξής: (α) Πρέπει να πρόκειται για εµπορική πρακτική, η οποία είναι αντίθετη προς τις απαιτήσεις της επαγγελµατικής ευσυνειδησίας. Ο όρος «επαγγελµατική ευσυνειδησία» υποδηλώνει το πρότυπο της ιδιαίτερης ικανότητας και επιµέλειας, που δικαιολογηµένα µπορεί να αναµένει κανείς ότι θα επιδείξει ένας έµπορος απέναντι στους καταναλωτές στον τοµέα δραστηριότητάς του κατά τις επιταγές της καλής πίστης και τις έντιµες πρακτικές του εµπορίου. (β) Η παραπάνω εµπορική πρακτική πρέπει να έχει ως αποτέλεσµα να στρεβλώνει ουσιωδώς ή να ενδέχεται να στρεβλώσει ουσιωδώς την οικονοµική συµπεριφορά του µέσου καταναλωτή, τον οποίο προσεγγίζει ή προς τον οποίο απευθύνεται. Η ουσιώδης στρέβλωση της οικονοµικής συµπεριφοράς του καταναλωτή ορίζεται από το άρθρο 9 α περ. ε ως «η χρήση εµπορικής πρακτικής µε σκοπό τη σηµαντική µείωση της ικανότητας του καταναλωτή να λάβει τεκµηριωµένη απόφαση, µε επακόλουθο ο καταναλωτής να λάβει µία απόφαση συναλλαγής που διαφορετικά δεν θα ελάµβανε». Μία από τις δύο κατηγορίες εµπορικών πρακτικών, που αποτέλεσαν αντικείµενο ειδικής επεξεργασίας, είναι οι παραπλανητικές εµπορικές πρακτικές. Κάθε πρακτική που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 9δ ως παραπλανητική, θεωρείται αυτόµατα αθέµιτη χωρίς να χρειάζεται να διερευνηθεί, αν συντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις του άρθρου 9γ. Κατά το άρθρο 9δ «Μία εµπορική πρακτική θεωρείται παραπλανητική όταν περιλαµβάνει εσφαλµένες πληροφορίες και είναι, συνεπώς, αναληθής ή, όταν, µε οποιονδήποτε τρόπο, συµπεριλαµβανοµένης της συνολικής παρουσίασής της, παραπλανά ή ενδέχεται να παραπλανήσει τον µέσο καταναλωτή, ακόµα και εάν οι πληροφορίες είναι, αντικειµενικά, ορθές, όσον αφορά ένα ή περισσότερα από τα στοιχεία, τα οποία παρατίθενται κατωτέρω και, ούτως ή άλλως, τον οδηγεί ή ενδέχεται να τον οδηγήσει να λάβει απόφαση συναλλαγής, την οποία διαφορετικά δεν θα ελάµβανε». 8

9 Μεταξύ των στοιχείων αυτών είναι και τα κύρια χαρακτηριστικά του προϊόντος, όπως είναι τα οφέλη, οι κίνδυνοι (άρθρο 9δ παρ. 1 στοιχ.β). Κατά το άρθρο 9 ε «1.Μια εµπορική πρακτική θεωρείται παραπλανητική όταν, στο πραγµατικό της πλαίσιο, λαµβανοµένων υπόψη όλων των χαρακτηριστικών της και των περιστάσεων, καθώς και των περιορισµών του συγκεκριµένου µέσου επικοινωνίας, παραλείπει ουσιώδεις πληροφορίες που χρειάζεται ο µέσος καταναλωτής, ανάλογα µε το συγκεκριµένο πλαίσιο, για να λάβει τεκµηριωµένη απόφαση συναλλαγής και ως εκ τούτου τον οδηγεί ή ενδέχεται να τον οδηγήσει να λάβει απόφαση συναλλαγής την οποία διαφορετικά δεν θα ελάµβανε. 2. «Παραπλανητική παράλειψη τεκµαίρεται και όταν ο προµηθευτής αποκρύπτει ουσιώδεις πληροφορίες ή τις παρέχει κατά τρόπο ασαφή, ακατάληπτο, διφορούµενο ή εκτός χρόνου κατά τα αναφερόµενα στην παρ. 1, ή όταν δεν προσδιορίζει την εµπορική επιδίωξη της εµπορικής πρακτικής, εφόσον αυτή δεν είναι ήδη προφανής από το συγκεκριµένο πλαίσιο και όταν, και στις δύο αυτές περιπτώσεις, τούτο έχει ή ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσµα να λάβει ο µέσος καταναλωτής απόφαση για συναλλαγή την οποία, διαφορετικά, δεν θα είχε λάβει. 3. ( ) 4. Στην περίπτωση της πρόσκλησης για αγορά, θεωρούνται ουσιώδεις οι ακόλουθες πληροφορίες, αν δεν είναι ήδη προφανείς από το συγκεκριµένο πλαίσιο: α) τα κύρια χαρακτηριστικά του προϊόντος, στο βαθµό που ενδείκνυνται σε σχέση µε το µέσο και το προϊόν ( )». Για να θεωρηθεί ως παραπλανητική µια εµπορική πρακτική που συνίσταται σε παράλειψη παροχής πληροφοριών πρέπει να συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις. Πρώτον, η παράλειψη πρέπει να αφορά στην παροχή πληροφοριών που έπρεπε να έχουν δοθεί, λαµβανοµένων υπόψη υπό τις συγκεκριµένε συνθήκες όλων των περιστάσεων, αλλά και των περιορισµών που συνεπάγεται το χρησιµοποιούµενο εκάστοτε µέσο επικοινωνίας. Οι πληροφορίες που παραλείφθηκαν πρέπει, αφενός να είναι ουσιώδεις και αφετέρου απαραίτητες για να µπορέσει ο µέσος καταναλωτής να λάβει τεκµηριωµένη απόφαση για την πραγµατοποίηση µιας συναλλαγής. εύτερον, η παράλειψη παροχής των παραπάνω πληροφοριών πρέπει να αποτέλεσε ή να ενδέχεται να αποτελέσει για τον µέσο καταναλωτή την αιτία λήψης απόφασης για συναλλαγή, την οποία διαφορετικά δεν θα είχε λάβει. Παραπλανητική τεκµαίρεται µια παράλειψη και όταν ο έµπορος αποκρύπτει ουσιώδεις πληροφορίες ή δίνει πληροφορίες ουσιώδους σηµασίας κατά τρόπο ασαφή, ακατάληπτο ή διφορούµενο. (βλ. Ι Καράκωστα, ίκαιο Προστασίας Καταναλωτή, εκδ. ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 2008, σελ. 373 επ.). Το σηµαντικό δεν είναι η φύση της απόφασης αυτή καθεαυτή, αλλά η ικανότητα του καταναλωτή να λάβει απόφαση, για παράδειγµα εάν θα προχωρήσει ή όχι σε κάποια συναλλαγή, πληροφορηµένος. Η προϋπόθεση αυτή έχει σχέση µε την επίδραση που ασκεί αυτή στην ικανότητα του µέσου καταναλωτή να επιλέξει ελεύθερα (τεκµηριωµένα) και αποτελεσµατικά τον τρόπο µε τον οποίο θεωρεί ότι θα µεγιστοποιήσει την ωφέλειά του στην αγορά. Κρίσιµο χρονικό σηµείο για την παροχή των πληροφοριών είναι το στάδιο κατά το οποίο πρόκειται ο καταναλωτής να λάβει την απόφασή του για την πραγµατοποίηση της συναλλαγής. (βλ. Γ. Άργυρο, Η προστασία των καταναλωτών από τις αθέµιτες εµπορικές πρακτικές στην ευρωπαϊκή αγορά σύµφωνα µε την Οδηγία 2005/29/ΕΚ, ΕΕ 2006, σελ. 873 επ). 9

10 7. Στις υπό κρίση περιπτώσεις, οι καταγγέλλοντες ήταν επί το πλείστον καταθέτες της CITIBANK. Βάσει της υφιστάµενης σχέσης εµπιστοσύνης µε την εν λόγω Τράπεζα, αναφέρουν ότι πείσθηκαν από τα στελέχη κάθε υποκαταστήµατος της Τράπεζας µε παραπλανητικές µεθόδους να υπογράψουν επιτόπου ασαφείς και εξαιρετικά δυσνόητες Αιτήσεις Αγοράς Τίτλων, µε παρεµβολή πολλαπλών νοµικών προσώπων (εκδότης, διαχειριστής έκδοσης, εγγυητής έκδοσης) χωρίς να έχουν αντιληφθεί το σαφή ρόλο του καθενός, µε επίκληση πολλών οικονοµικών παραµέτρων και διαφόρου τύπου κινδύνων, χωρίς όµως αυτοί οι κίνδυνοι να τους εξηγηθούν και χωρίς οι Αιτήσεις να τους δοθούν εκ των προτέρων προς µελέτη και διάσκεψη, ώστε να κατανοήσουν τους όρους που τις διέπουν. Επίσης, οι περισσότεροι εξ αυτών βρίσκονταν σε αδυναµία να αντιληφθούν τόσο το περιεχόµενο όσων διαλαµβάνονταν στα ενηµερωτικά κείµενα που συνόδευαν τις αιτήσεις που υπέγραφαν, λόγω του επιπέδου της εκπαίδευσής τους και των εµπειριών τους, όσο και ότι συναλλάσσονταν µε την Lehman Brothers και όχι µε την Τράπεζα CITIBANK. Η Τράπεζα, υπέχουσα ιδιαίτερη υποχρέωση διαφώτισης έναντι των πελατών της όφειλε να έχει προβεί σε εκτίµηση της εξέλιξης του συγκεκριµένου προϊόντος, σύµφωνα µε αντικειµενικά οικονοµικά µεγέθη, προκειµένου να διαπιστώσει, αν η εξέλιξή του µπορεί να ενέχει σηµαντικούς κινδύνους για τους πελάτες της, µε την ιδιότητά της ως διαµεσολαβητή παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, µε σκοπό να προστατεύσει τους καταναλωτές που δεν διαθέτουν την εξειδικευµένη πληροφόρηση και ούτε έχουν πρόσβαση σε αυτήν. εν προέκυψε ότι η Τράπεζα παρείχε ατοµικά σε κάθε καταγγέλλοντα την ανωτέρω πληροφόρηση, ως όφειλε, εκ του ειδικού συναλλακτικού της ρόλου και της ιδιαίτερης σχέσης εµπιστοσύνης που τη συνδέει µε τους πελάτες της. (βλ. Γ. Τριανταφυλλάκη, Η ευθύνη των ΕΠΕΥ έναντι των επενδυτών για παράλειψη πληροφόρησης ή παροχή εσφαλµένων συµβουλών, ΧρΙ Α/2001, σελ. 17 επ.). Επιπρόσθετα, στις Αιτήσεις Αγοράς Τίτλων η Τράπεζα ανέφερε ότι επρόκειτο για εξασφαλισµένη συναλλαγή ενδεχόµενης υψηλής απόδοσης αλλά µηδενικού επενδυτικού κινδύνου για το αρχικό κεφάλαιο, ότι η επένδυση τελεί, υπό την πρόσθετη εγγύηση της ίδιας της Lehman Brothers Holding Inc. και υπό την προστασία που παρέχει το Σύστηµα Εγγύησης Επενδυτικών Υπηρεσιών του Ηνωµένου Βασιλείου (Financial Services Authority-FSCA), η οποία προβλέπει 100% αποζηµίωση του επενδυτή για τα κεφάλαιά του. Παράλληλα, σε άλλες Αιτήσεις Αγοράς Τίτλων της Lehman Brothers, η Τράπεζα ανέφερε ότι η επένδυση στους τίτλους υπόκειται στο Σύστηµα Αποζηµιώσεως Επενδυτικών Υπηρεσιών του Ηνωµένου Βασιλείου. Ωστόσο, όταν ζητήθηκε από τη CITIBANK µε επιστολή καταναλωτή να ενεργοποιηθεί η προστασία αυτή, ώστε να αποζηµιωθεί για την περιουσιακή βλάβη που υπέστη από την πτώχευση του εκδότη των τίτλων και των θυγατρικών του, η Τράπεζα απάντησε εγγράφως ότι δεν ισχύει η σχετική προστασία, διότι δεν διαθέτει σχετική άδεια από την Αγγλική Αρχή ο εκδότης των τίτλων Lehman Brothers (βλ. Μηνυτήρια Αναφορά του Συνηγόρου του Καταναλωτή, αρ. πρωτ. 169/ και τα σε αυτή αναφερόµενα έγγραφα). Περαιτέρω, την ανωτέρω σύγχυση διαπίστωσαν τόσο η Τράπεζα της Ελλάδος όσο και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στις αποφάσεις τους επιβολής προστίµου στην Τράπεζα CITIBANK αναφορικά µε τη διάθεση επενδυτικών τίτλων της εταιρίας Lehman Brothers (βλ. απόφαση Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεµάτων υπ αριθµ. 290/ και απόφαση ιοικητικού Συµβουλίου Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις (529 η ). Συνεπώς, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, εάν οι υπάλληλοι της Τράπεζας είχαν επιχειρήσει προφορικά να αναπτύξουν στους εν λόγω επενδυτές και να τους εξηγήσουν το 10

11 περιεχόµενο της συναλλακτικής σχέσεως που περιγράφεται στα ενηµερωτικά κείµενα που συνοδεύουν τις αιτήσεις, είναι βέβαιο ότι οι τελευταίοι θα είχαν αρνηθεί να επιχειρήσουν την προτεινόµενη σε αυτούς τοποθέτηση των κεφαλαίων τους, διότι δεν θα ήταν σε θέση να κατανοήσουν, ώστε να ελέγξουν την µορφή και το περιεχόµενο της συγκεκριµένης πολύπλοκης συναλλακτικής σχέσης. Κατά µείζονα λόγο, όµως, οι καταγγέλλοντες θα είχαν απορρίψει την επένδυση αυτή, σε περίπτωση που είχαν πληροφορηθεί ότι η Τράπεζα CITIBANK δεν αναλάµβανε οποιαδήποτε ευθύνη έναντι αυτών σε σχέση µε το επενδυόµενο κεφάλαιό τους, διότι στην συγκεκριµένη συµβατική σχέση µετέχουν οι καταγγέλλοντες µε αντισυµβαλλόµενο µέρος κάποια εδρεύουσα στην Ολλανδία εταιρία, η οποία είναι θυγατρική της εγγυήτριας εταιρίας που έχει την έδρα της στην Αµερική (βλ. και το σκεπτικό της απόφασης 19932/2009 του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης). Επιπρόσθετα, σε κάθε περίπτωση οι καταγγέλλοντες δεν θα είχαν συµφωνήσει σε µία τέτοιας µορφής επένδυση, εάν οι υπάλληλοι της Τράπεζας που τους υπέβαλαν τη σχετική πρόταση τους είχαν εξηγήσει ότι δεν αποκλείεται να υποστούν καθολική απώλεια του κεφαλαίου τους, µεταξύ άλλων και εξαιτίας πτωχεύσεως της εταιρίας της οποίας η θυγατρική ήταν η εκδότρια των τίτλων (βλ. απόφαση 19932/2009 του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης). 8. Μετά την αγορά και κατά τη διάρκεια της επένδυσης, οι καταγγέλλοντες ελάµβαναν ταχυδροµικά σε µηνιαία βάση έντυπο ενηµέρωσης µε την παρουσίαση της τραπεζικής σχέσης τους µε την Τράπεζα CITIBANK, µεταξύ άλλων και για τους τίτλους που κατείχαν της Lehman Brothers. Από την εν λόγω πρακτική προκύπτει ευθέως η υποχρέωση της Τράπεζας να ενηµερώνει τους καταγγέλλοντες για την πορεία της επένδυσής τους. Όπως προέκυψε από δηµοσιεύµατα εφηµερίδων, η εκτίµηση για την πιστοληπτική ικανότητα της Lehman Brothers είχε µεταβληθεί ήδη από τον Μάρτιο και τον Ιούνιο του 2008, χωρίς να ενηµερωθούν σχετικά από τα ενηµερωτικά statements που ελάµβαναν από την Τράπεζα για τη µεταβολή ουσιώδους όρου των συµβάσεων αγοράς των τίτλων τους. Ειδικότερα, όταν οι καταγγέλλοντες αγόρασαν τους τίτλους τους πριν από το Μάρτιο του 2008 από την Τράπεζα, αναγραφόταν στις σχετικές συµβάσεις αγοράς (όρος 14) µε έντονα γράµµατα ότι η έκδοση των Τίτλων τελεί υπό την πρόσθετη εγγύηση της εταιρίας Lehman Brothers Holdings Inc. (της οποίας η πιστοληπτική ικανότητα έχει εκτιµηθεί σε Α+ από τον οίκο Standard & Poor s και Α1 σύµφωνα µε τον οίκο Moody s). Το ίδιο αναγραφόταν και στο εξώφυλλο των ενηµερωτικών φυλλαδίων για τα σχετικά προϊόντα: Με την εγγύηση της Lehman Brothers Holdings Inc. (A+/A1). Ήδη από 17 Μαρτίου 2008 η αξιολόγηση για τη Lehman Brothers του οίκου Moody s είχε µεταβληθεί σε Α2 negative outlook και από 2 Ιουνίου 2008 είχε µεταβληθεί και η αξιολόγηση του οίκου Standard & Poor s σε Α. Για την εν λόγω µεταβολή ουδέποτε ενηµερώθηκαν οι καταγγέλλοντες από την Τράπεζα, η οποία όφειλε να τους ενηµερώσει, καθώς αποτελούσε µεταβολή όρου των συµβάσεών τους. Εάν είχαν ενηµερωθεί εγκαίρως οι καταγγέλλοντες για την εν λόγω µεταβολή, πολλοί εξ αυτών θα είχαν προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, προκειµένου να αποσύρουν την επένδυσή τους. Η σχετική ενηµέρωση έπρεπε να πραγµατοποιηθεί και από τους ίδιους τους υπαλλήλους της Τράπεζας σε καταναλωτές που είχαν µεταβεί την άνοιξη του 2008 σε καταστήµατα της Τράπεζας και εκφράζοντας την επιθυµία τους να αποσύρουν την επένδυσή τους, για να χρησιµοποιήσουν το σχετικό κεφάλαιο, απετράπησαν από τους υπαλλήλους της Τράπεζας, οι οποίοι τους πρότειναν να τους χορηγήσουν µέχρι και δάνειο, για να καλύψουν τις ανάγκες τους, διότι η εν λόγω επένδυση θα τους ήταν ιδιαίτερα αποδοτική. 11

12 Η Τράπεζα, εποµένως, κατά παράβαση των συναλλακτικών ηθών, της τραπεζικής πίστης και της σχέσης εµπιστοσύνης που τη συνδέει µε τους πελάτες της, απέκρυψε τα γεγονότα αυτά από τους καταγγέλλοντες, δεν ενηµέρωσε, ως όφειλε τους καταγγέλλοντες για τη σταδιακή υποβάθµιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Lehman Brothers από έγκυρους διεθνείς εκτιµητικούς οίκους, ούτως ώστε να τους είχε δοθεί η ευκαιρία να εκτιµήσουν τον κίνδυνο και να ρευστοποιήσουν εγκαίρως τους τίτλους τους, εάν το επιθυµούσαν, προκειµένου να µην αποσύρουν αυτοί τα κεφάλαιά τους από τα εν λόγω προϊόντα (βλ. Μηνυτήρια Αναφορά του Συνηγόρου του Καταναλωτή, αρ.πρωτ.169/ ). 9. Περαιτέρω, τον µήνα Σεπτέµβριο ανακοινώθηκε η πτώχευση της Lehman Brothers Holding Inc και κατά συνέπεια, οι τίτλοι στους οποίους είχαν επενδυθεί τα σχετικά ποσά κεφαλαίων των επενδυτών, είχαν χάσει την αξία τους. Ακολούθησε η αποστολή µε επιµέλεια της καταγγελλόµενης Τράπεζας επιστολών στους επενδυτές στην οποία ανέφερε ότι αυτή τη στιγµή δεν υπάρχει αγορά για τα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα που έχουν εκδοθεί από θυγατρική εταιρία της Lehman Brothers Holding Inc και στα οποία έχετε επενδύσει. Κατά συνέπεια, χωρίς την ύπαρξη αγοράς, δεν παρέχεται στην Τράπεζα αποτίµηση γι αυτά τα προϊόντα. Ως εκ τούτου, στη συνηµµένη αναλυτική κατάσταση των λογαριασµών σας, η αποτίµηση των προϊόντων αυτών θα εµφανίζεται στην παρούσα φάση µηδενική. Ως εκ τούτου, λόγω της πτώχευσης της εταιρίας µε την επωνυµία Lehman Brothers Inc δεν υφίσταται η σχέση αντιστοιχίας µεταξύ του ποσού του κεφαλαίου που έχει επενδυθεί εκ µέρους των καταγγελλόντων και της αξίας όσων τίτλων περιλαµβάνονται στην περιουσία τους, η οποία είναι µηδενική. Λόγω της µηδενικής αυτής αποτιµήσεως του συγκεκριµένου τµήµατος της περιουσίας των καταγγελλόντων, το οποίο διαµορφώθηκε µέσω της υποβολής των τελευταίων σε δαπάνη ύψους ευρώ (επενδυθέν κεφάλαιο), οι καταγγέλλοντες, εξαιτίας της απώλειας της ως άνω περιγραφόµενης σχέσεως αντιστοιχίας, έχουν υποστεί ισόποση ζηµία, η οποία εφόσον έχει συντελεστεί, δεν είναι µέλλουσα αλλά παρούσα (Πολυµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης 19932/2009). 10. Συνεπώς, η Τράπεζα CITIBANK παρέλειψε, ενώ είχε υποχρέωση, να ενηµερώσει τους καταγγέλλοντες σχετικά µε τα ανωτέρω προαναφερθέντα (υπ αριθµ. 7 και 8) χαρακτηριστικά της επένδυσής τους, την οποία τους υπέδειξε να επιχειρήσουν και τα οποία θα ήταν απαραίτητα, ώστε να αποφασίσουν, εάν θα αποδεχτούν ή θα απορρίψουν την προτεινόµενη σε αυτούς επένδυση του κεφαλαίου τους, µε συνέπεια οι καταγγέλλοντες να µην έχουν κατανοήσει τουλάχιστον τους κινδύνους να υποστούν απώλεια του κεφαλαίου τους, οι οποίοι, όπως αποδεικνύονται εκ των υστέρων και εκ των πραγµατικών γεγονότων, συνδέονταν µε αυτής της µορφής επιλογή εκ µέρους τους. Για τους ανωτέρω λόγους και ειδικότερα για παραβίαση των άρθρων 9γ, 9δ και 9 ε του ν. 2251/1994, η Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή, µε την από απόφασή της, προέβη στην επιβολή χρηµατικού προστίµου στην εν λόγω Τράπεζα. Η συµπεριφορά της Τράπεζας έναντι των καταγγελλόντων, εξεταζόµενη υπό το πρίσµα των κανόνων των άρθρων 281 και 288 ΑΚ θεωρείται συνεπώς παράνοµη. Η εν λόγω παράνοµη συµπεριφορά συνδέεται αιτιωδώς προς την επελθούσα ζηµία της περιουσίας των καταγγελλόντων, αφού αυτή προκλήθηκε διότι οι σχετικές επενδύσεις επιχειρήθηκαν, µε τη δηµιουργία από την πλευρά της Τράπεζας της πεποίθησης στους 12

13 πελάτες της ότι δεν υφίσταται κανένας κίνδυνος και χωρίς να έχει προηγηθεί η παροχή προς τους καταγγέλλοντες της αναγκαίας ενηµέρωσης προς κατανόηση της µορφής και του περιεχοµένου της επιλογής τους, παραβιάζοντας θεµελιώδη αρχή της δραστηριότητάς της και σε κάθε περίπτωση οι καταγγέλλοντες θα είχαν απορρίψει την επένδυση αυτή, σε περίπτωση που είχαν πληροφορηθεί ότι η Τράπεζα δεν αναλαµβάνει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι των ιδίων σε σχέση µε το επενδυόµενο κεφάλαιό τους. Ενώ, παράλληλα η Τράπεζα απείχε από την οφειλόµενη, κατά τα άρθρα 197, 288 ΑΚ και 4.2 Κώδικα εοντολογίας ΕΠΕΥ, «διαρκή και τακτική ενηµέρωση» των πελατών για την πορεία της επένδυσης, αφού δεν ενηµέρωσε τους πελάτες της για τη µεταβολή της εκτίµησης για την πιστοληπτική ικανότητα της Lehman Brothers. Συνεπώς, η Τράπεζα CITIBANK ευθύνεται βάσει των άρθρων 197, 198, 914, 919 ΑΚ και 8 παρ.1, 9γ, 9δ και 9ε του Ν.2251/1994 για την περιουσιακή ζηµία που προκάλεσε παράνοµα και υπαίτια κατά την παροχή των υπηρεσιών της έναντι των συγκεκριµένων καταγγελλόντων, η οποία ισούται µε τα ποσά των κεφαλαίων που αυτοί επένδυσαν. Ενόψει των ανωτέρω, µε σκοπό τη συµβιβαστική επίλυση της υπό κρίση διαφοράς, ο «Συνήγορος του Καταναλωτή»: Ι) Απευθύνει σύσταση προς την Τράπεζα CITIBANK International plc να προβεί σε αποκατάσταση των ζηµιωθέντων καταγγελλόντων - πελατών της στην προ της συνάψεως των συµβάσεων κατάσταση καταβάλλοντας σε αυτούς τα ποσά κεφαλαίου που αυτοί επένδυσαν σε τίτλους της Lehman Brothers, ως αποζηµίωσή τους βάσει των άρθρων 914, 919 ΑΚ και 8 παρ.1 Ν.2251/1994. ΙΙ. Καλεί την Τράπεζα CITIBANK International plc να του γνωστοποιήσει εγγράφως εντός δέκα (10) ηµερών, εάν αποδέχεται τα διαλαµβανόµενα στην παρούσα έγγραφη σύσταση. ΙΙΙ. Αποφασίζει ότι σε περίπτωση που η Τράπεζα CITIBANK International plc δεν αποδεχθεί τα διαλαµβανόµενα στην παρούσα σύσταση, τότε ο «Συνήγορος του Καταναλωτή» θα ενεργήσει σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην παρ.5 του άρθρου 4 του Ν. 3297/2004 (ΦΕΚ Α 259/ ). Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Ευάγγελος Ζερβέας 13

Εισηγητής: Διονύσιος Ραυτόπουλος, Ειδικός Επιστήμονας -Οικονομολόγος

Εισηγητής: Διονύσιος Ραυτόπουλος, Ειδικός Επιστήμονας -Οικονομολόγος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρμόδια: Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγητής: Διονύσιος Ραυτόπουλος, Ειδικός Επιστήμονας -Οικονομολόγος Αθήνα 21 Νοεμβρίου 2011 Αριθ. Πρωτ. :10329 ΠΡΟΣ: 1. HSBC

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Διονύσιος Ραυτόπουλος Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 27 Δεκεμβρίου 2012 e-mail: draftopoul@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ.

Πληροφορίες: Διονύσιος Ραυτόπουλος Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 27 Δεκεμβρίου 2012 e-mail: draftopoul@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Πληροφορίες: Διονύσιος Ραυτόπουλος Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 27 Δεκεμβρίου 2012 e-mail: draftopoul@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. :11394 Δρ. Βασιλική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 4 παρ. 5 Ν. 3297/2004)

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 4 παρ. 5 Ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Αθήνα 11 Φεβρουαρίου 2013 Αριθ. Πρωτ. :3700 ΠΡΟΣ: 1. E.F.G. EUROBANK- ERGASIAS Δ/νση Σχέσεων με τους Πελάτες Όθωνος 8 105 57 Αθήνα 2. ****** ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Δρ. Ζέτα Θεοχαροπούλου Ειδική Επιστήμονας, Νομικός ΠΡΟΣ: EUROBANK Όθωνος 8 10557

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μαρία Αρχοντάκη Ειδική Επιστήμονας Αθήνα 5 Δεκεμβρίου 2012 Ηλεκτρον. Δ/νση:marchontaki@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ.

Πληροφορίες: Μαρία Αρχοντάκη Ειδική Επιστήμονας Αθήνα 5 Δεκεμβρίου 2012 Ηλεκτρον. Δ/νση:marchontaki@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Πληροφορίες: Μαρία Αρχοντάκη Ειδική Επιστήμονας Αθήνα 5 Δεκεμβρίου 2012 Ηλεκτρον. Δ/νση:marchontaki@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. :10793 ΠΡΟΣ:... ΚΟΙΝ.:...

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγγραφη Σύσταση Πόρισμα. ΣΧΕΤ. : Αρ. πρωτ. B/5976/31.07.08, Β/8293/10.11.2008 έγγραφά μας.

ΘΕΜΑ: Έγγραφη Σύσταση Πόρισμα. ΣΧΕΤ. : Αρ. πρωτ. B/5976/31.07.08, Β/8293/10.11.2008 έγγραφά μας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χειρίστρια: Δρ. Ζέτα Θεοχαροπούλου Ειδική Επιστήμονας Ηλεκτρον. Δ/νση: gtheocha@synigoroskatanaloti.gr ΠΡΟΣ: 1. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Τομέα Εξυπηρέτησης Πελατείας Ακαδημίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγητές: 1. ρ. Ζέτα Θεοχαροπούλου Ειδική Επιστήµονας, Νοµικός 2. ιονύσιος Ραυτόπουλος Ειδικός Επιστήµονας, Οικονοµολόγος

Διαβάστε περισσότερα

e-mail: grammateia@synigoroskatanaloti.gr

e-mail: grammateia@synigoroskatanaloti.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εισηγήτρια: ρ. Ζέτα Θεοχαροπούλου Ειδική Επιστήµονας Ηλεκτρον. /νση: gtheocha@synigoroskatanaloti.gr ΠΡΟΣ: 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Σοφοκλέους 11 105 59 Αθήνα 2. Χ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Αθήνα 13 Μαρτίου 2013 Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Αριθ. Πρωτ. :6787

Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Αθήνα 13 Μαρτίου 2013 Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Αριθ. Πρωτ. :6787 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Αθήνα 13 Μαρτίου 2013 Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Αριθ. Πρωτ. :6787 Πληροφορίες: Διονύσιος Ραυτόπουλος Ειδικός Επιστήμονας

Διαβάστε περισσότερα

Λ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΣ 144, 114 71 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ.:210 6460284, 210 6460734, ΦΑΞ:

Λ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΣ 144, 114 71 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ.:210 6460284, 210 6460734, ΦΑΞ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Ανδρέας Μαντζουράνης Ειδικός Επιστήµονας Ηλεκτρον. /νση: amantzouranis@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 13 Ιουλίου 2010 Αριθ. Πρωτ. : 1580 ΠΡΟΣ:... 2. ΕΥ ΑΠ Α.Ε. Ωρωπού 156

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδιος: Δημήτρης Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή Αθήνα 12 Ιουλίου 2012 Αριθ. Πρωτ. :6693

Αρμόδιος: Δημήτρης Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή Αθήνα 12 Ιουλίου 2012 Αριθ. Πρωτ. :6693 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Αρμόδιος: Δημήτρης Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή Αθήνα 12 Ιουλίου 2012 Αριθ. Πρωτ. :6693 ΠΡΟΣ: 1. HSBC Bank plc. Λ. Μεσογείων 109-111 115 26

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 3 1&2 Ν.3297/2004)

ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 3 1&2 Ν.3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Εισηγήτρια: Θεοδώρα Παπαδηµητρίου Ειδική Επιστήµονας-Νοµικός Αθήνα, 09 εκεµβρίου 2010 Αρ. πρωτ.: 2853 ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 3 1&2 Ν.3297/2004) ΘΕΜΑ: «Καθυστερήσεις από

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδική Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 Ηλεκτρον. /νση: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αρµόδιος: ηµήτριος Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή

Αρµόδιος: ηµήτριος Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδιος: ηµήτριος Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Φωτεινή Μιστριώτη Ειδική Επιστήµονας Ηλεκτρον. /νση: fmistrioti@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 03 Μαΐου 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 1. Εισαγωγή Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών εφαρµόζεται στις εταιρείες του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς, οι οποίες παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες κατά την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών ισχύει για το σύνολο του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 3 Ιουνίου 2008 Αριθ. Πρωτ. : 661. Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

Αθήνα, 3 Ιουνίου 2008 Αριθ. Πρωτ. : 661. Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Ανδρέας Μαντζουράνης Ειδικός Επιστήμονας Ηλεκτρον. Δ/νση: amantzouranis@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 3 Ιουνίου 2008 Αριθ. Πρωτ. : 661 ΠΡΟΣ: 1 κ. Στέφανο Ντάλλα Ίριδος

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: 2. κ. ********* ******** ********** ********** ΚΟΙΝ.:

ΠΡΟΣ: 2. κ. ********* ******** ********** ********** ΚΟΙΝ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδιος: ηµήτρης Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Mαρία Χατζηγεωργίου Βοηθός Ειδικός Επιστήµονας Ηλεκτρον. /νση: maryhajigh@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 18 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Σύσταση-πόρισμα Συνηγόρου του Καταναλωτή, κατ άρθρο 4, παρ. 5 του ν. 3297/2004.

Θέμα: Σύσταση-πόρισμα Συνηγόρου του Καταναλωτή, κατ άρθρο 4, παρ. 5 του ν. 3297/2004. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρμόδιος: Δημήτρης Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγητής: Αριστοτέλης Σταμούλας Ειδικός Επιστήμονας Τηλ.: 210-6460814 Fax: 210-6460414 E-mail: astamoulas@synigoroskatanaloti.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / 17.5.2001 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέµα: Ειδικός ιαπραγµατευτής στην Κύρια και Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε.

Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε. Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε. Οι διατάξεις περί ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εφαρμόζονται και σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Αθήνα 25 Φεβρουαρίου 2013 Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Αριθ. Πρωτ. :4995

Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Αθήνα 25 Φεβρουαρίου 2013 Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Αριθ. Πρωτ. :4995 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Αθήνα 25 Φεβρουαρίου 2013 Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Αριθ. Πρωτ. :4995 Πληροφορίες: Διονύσιος Ραυτόπουλος Ειδικός Επιστήμονας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 26/2004

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 26/2004 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 26-04-2004 ΑΠ: 877 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 26/2004 ΘΕΜΑ: Όροι για την νόµιµη επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθµ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6410-3/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 180/2012

Αθήνα, Αριθµ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6410-3/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 180/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 07-12-2012 Αριθµ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6410-3/07-12-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 180/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Δημόσια Διαβούλευση Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας».

Θέμα: «Δημόσια Διαβούλευση Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7 Απριλίου 2009 Αριθ. Πρωτ.: 734 Προς: κ Νίκο Βασιλάκο. Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) Πανεπιστημίου 69 και Αιόλου, 105 64, Αθήνα. Θέμα: «Δημόσια Διαβούλευση Κώδικα Προμήθειας

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα EIRO Περιεχόμενα Άρθρο 1. Ορισμοί... 3 Άρθρο 2. Συμβατική Σχέση... 3 Άρθρο 3. Καταχώρηση Πιστώσεων... 4 Άρθρο 4. Χρεωστικό Υπόλοιπο σε Χρήματα... 4 Άρθρο 5. Απλή Εκτέλεση...

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 15 Ιουλίου 2014 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ.

Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 15 Ιουλίου 2014 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος Καταναλωτή Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 15 Ιουλίου 2014 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 8 Iανουαρίου 2008 Αριθ. πρωτ. : 13

Αθήνα, 8 Iανουαρίου 2008 Αριθ. πρωτ. : 13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Mαρία Χατζηγεωργίου Βοηθός Ειδικός Επιστήμονας Ηλεκτρον. Δ/νση: maryhajigh@synigoroskatanaloti. gr Αθήνα, 8 Iανουαρίου 2008 Αριθ. πρωτ. : 13 ΠΡΟΣ: 1. Κέντρα Αδυνατίσματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Λαμβανομένων υπόψη της φύσεως, της κλίμακας και τωv επιχειρηματικών της

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών

Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Οι δικαιολογητικές βάσεις της ρυθμιστικής παρέμβασης για την προστασία του καταναλωτή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και το ισχύον ευρωπαϊκό και ελληνικό δίκαιο Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 50/2014

Α Π Ο Φ Α Σ Η 50/2014 Αθήνα, 09-05-2014 ΑΠ: Γ/ΕΞ/2025-1/09-05-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η 50/2014

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών 1. Γενικά 1.1. Η Plus500CY Ltd (εφεξής, η Εταιρεία ) είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (Investor Compensation Fund,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 1.9.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 0586/2005, του Ιωάννη Βουτινόπουλου, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενες παράνομες χρηματιστηριακές συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών»

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» «Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» Μέλος του «Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών» Η προστασία των επενδυτών και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ H ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΩΣ ΚΡΑΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ H ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΩΣ ΚΡΑΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...xiii ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ H ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΩΣ ΚΡΑΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ 1. Το περιεχόμενο και η έκταση της κρατικής υποχρέωσης για την προστασία του καταναλωτή...

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 92/2015

Α Π Ο Φ Α Σ Η 92/2015 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 03-08-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4271/03-08-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η 92/2015 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε στην έδρα της την Τρίτη 28.07.2015

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 145/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 145/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 11-11-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7490/11-11-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 145/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 59 /2015

Α Π Ο Φ Α Σ Η 59 /2015 Αθήνα, 03-06-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2959-1/03-06-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7233/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 162/2012

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7233/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 162/2012 Αθήνα, 12-11-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7233/12-11-2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 162/2012 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε, µετά από πρόσκληση του

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 7.6.2016 EP-PE_TC1-COD(2016)0033 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 7 Ιουνίου 2016 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διαδικασία γνωστοποίησης μεταβολών σημαντικών συμμετοχών από τα υπόχρεα

Διαβάστε περισσότερα

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 849 Ν. 105(Ι)/95 Ο περί Ελαττωματικών Προϊόντων (Αστική Ευθύνη) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 23/1/16 REV 1 EL

PE-CONS 23/1/16 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 23 Ιουνίου 2016 (OR. en) 2016/0033 (COD) LEX 1681 PE-CONS 23/1/16 REV 1 EF 117 ECOFIN 395 CODEC 651 ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/347/12.7.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου. ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις των Προσώπων που Εκπονούν ή ιαδίδουν Αναλύσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/347/12.7.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου. ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις των Προσώπων που Εκπονούν ή ιαδίδουν Αναλύσεις ΑΠΟΦΑΣΗ 4/347/12.7.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις των Προσώπων που Εκπονούν ή ιαδίδουν Αναλύσεις ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1. Την περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: 2... ΚΟΙΝ.: Λ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΣ 144, 114 71 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ.:210 6460284, 210 6460734, ΦΑΞ: 210 6460784 e-mail: anaplirotis@synigoroskatanaloti.

ΠΡΟΣ: 2... ΚΟΙΝ.: Λ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΣ 144, 114 71 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ.:210 6460284, 210 6460734, ΦΑΞ: 210 6460784 e-mail: anaplirotis@synigoroskatanaloti. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Mαρία Χατζηγεωργίου Βοηθός Ειδικός Επιστήµονας Ηλεκτρον. /νση: maryhajigh@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 13 Ioυνίου 2008 Αριθ. πρωτ. : 727 ΠΡΟΣ: 1. ΝΙΟΥΤΟΝ ΕΠΕ Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ETAIPEIAΣ «FAST FINANCE ΑΕΠΕΥ» ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ Ν.3606/2007 ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/452/1.11.2007

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016 ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016 Ευθύνη του Δημοσίου Έννοια ευθύνης του Δημοσίου υποχρέωση του Δημοσίου, των ΟΤΑ, των ΝΠΔΔ, να αποζημιώσουν τρίτα πρόσωπα για ζημίες που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Λ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΣ 144, 114 71 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ.:210 6460284, 210 6460734, ΦΑΞ:

Λ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΣ 144, 114 71 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ.:210 6460284, 210 6460734, ΦΑΞ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδιος: ηµήτρης Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Mαρία Χατζηγεωργίου Βοηθός Ειδικός Επιστήµονας Ηλεκτρον. /νση: maryhajigh@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 5 Αυγούστου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2007 Αριθ. Πρωτ. : 1549

Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2007 Αριθ. Πρωτ. : 1549 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Γ. Δίελλας Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή Χειρίστρια: Mαρία Χατζηγεωργίου Βοηθός Ειδικός Επιστήμονας Τηλ: 210-6460734 Ηλεκτρον. Δ/νση: maryhajigh@synigoroskatanaloti.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ Ο Κώδικας αυτός Δεοντολογίας έχει συνταχθεί από την Επιτροπή Δεοντολογίας της Ενωσης με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2721, Ν. 5ί(Ι)/92

E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2721, Ν. 5ί(Ι)/92 E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2721, 3.7.92 799 Ν. 5ί(Ι)/92 Ο περί Ρύθμισης των Σχέσεων Εμπορικού Αντιπροσώπου και Αντιπροσωπεύαμε νου Νόμος του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 1. Γενικές πληροφορίες για την Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών Η Κοινοτική Οδηγία για τις Αγορές Χρηµατοπιστωτικών Μέσων (εφεξής «MiFID» - Markets in Financial

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. Έκταση εφαρµογής της πολιτικής 3 2. Εντοπισµός περιπτώσεων πιθανής συγκρούσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΑΞΗ ΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2604/

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΑΞΗ ΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2604/ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΠΡΑΞΗ ΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2604/4.2.2008 Θέµα: Απόκτηση από τα πιστωτικά ιδρύµατα «ειδικών συµµετοχών» στο µετοχικό κεφάλαιο επιχειρήσεων του χρηµατοπιστωτικού τοµέα. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια:: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 28 Ιανουαρίου 2013 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ.

Εισηγήτρια:: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 28 Ιανουαρίου 2013 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος Καταναλωτή Εισηγήτρια:: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 28 Ιανουαρίου 2013 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμος του 2012

ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμος του 2012 ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμος του 2012 Οδηγία ΟΔ78-2012-18 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τους ΟΣΕΚΑ εγγυημένου κεφαλαίου ή εγγυημένης απόδοσης ή τους ΟΣΕΚΑ με προστασία

Διαβάστε περισσότερα

(2015) 1 PRO JUSTITIA. «Αρχή Υπεύθυνου Δανεισμού» Άννα Οβσεπιάν, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια

(2015) 1 PRO JUSTITIA. «Αρχή Υπεύθυνου Δανεισμού» Άννα Οβσεπιάν, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Τόμος 1, 2015 «Αρχή Υπεύθυνου Δανεισμού» Άννα Οβσεπιάν, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο υπεύθυνος δανεισμός ορίζεται ως το σύνολο των καλών πρακτικών διαφάνειας και υπευθυνότητας, πληροφόρησης και προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Version 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Page 1 of 11 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα 1. Γενικά. 3 2. Ορισμοί.... 4 3. Γενικές Οργανωτικές Ρυθμίσεις..... 5 4. Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- εδοµένου ότι η Υπηρεσία µας δέχεται επανειληµµένα ερωτήµατα σχετικά µε το εν θέµατι αντικείµενο, σας ενηµερώνουµε ότι:

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- εδοµένου ότι η Υπηρεσία µας δέχεται επανειληµµένα ερωτήµατα σχετικά µε το εν θέµατι αντικείµενο, σας ενηµερώνουµε ότι: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Γ Tαχ. /νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο : 213 15 14 303 Fax : 210 38 42 509 : 210-38 38

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 9 / 2009

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 9 / 2009 ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 120/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 18-02-2009 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1076/18-02-2009 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 9 / 2009 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Αρχοντάκη Ειδική Επιστήµονας marchontaki@synigoroskatanaloti.gr. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 4 παρ. 5 Ν. 3297/2004)

Μ. Αρχοντάκη Ειδική Επιστήµονας marchontaki@synigoroskatanaloti.gr. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 4 παρ. 5 Ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Ηλεκτρον. /νση: Μ. Αρχοντάκη Ειδική Επιστήµονας marchontaki@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 9 Μαΐου 2011 Αριθ. Πρωτ. : 4947 ΠΡΟΣ: 1. ΟΛΥΜΠΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. Ριζαρείου 4 152 33 Χαλάνδρι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επενδύσεων. Τι είναι η ΕΑΚΑΑ; Γιατί η ΕΑΚΑΑ εκδίδει τον παρόντα οδηγό;

Οδηγός επενδύσεων. Τι είναι η ΕΑΚΑΑ; Γιατί η ΕΑΚΑΑ εκδίδει τον παρόντα οδηγό; 19 Οκτωβρίου 2012 Οδηγός επενδύσεων Τι είναι η ΕΑΚΑΑ; ΕΑΚΑΑ σημαίνει Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών. Πρόκειται για ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η έδρα της οποίας βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει)

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Πληροφορίες: Διονύσης Ραυτόπουλος Ειδικός Επιστήμονας Ανεξάρτητη Αρχή Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας Αθήνα 26 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

(δ) η ΑΕΠΕΥ ή το πιστωτικό ίδρυµα που αιτείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΠΜ διαθέτουν ανεξάρτητη και αυτοτελή υπηρεσία λειτουργίας ΠΜ, το πρόσωπο

(δ) η ΑΕΠΕΥ ή το πιστωτικό ίδρυµα που αιτείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΠΜ διαθέτουν ανεξάρτητη και αυτοτελή υπηρεσία λειτουργίας ΠΜ, το πρόσωπο Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/477/1.7.2008 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα : Χορήγηση άδειας λειτουργίας πολυµερούς µηχανισµού διαπραγµάτευσης (ΠΜ ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 7 του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ /νση Περιφ. Πελοποννήσου - Ηπείρου Περιοχή Ζακύνθου Οπτική Επιθεώρηση Εναερίων ικτύων και Εγκαταστάσεων ιανοµής Μέσης & Χαµηλής Τάσης όλων των γραµµών των Υ/Σ, (R-23, R-24, R-25, R-26, R-27, R-28, R-29,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ ΑΘΗΝΑ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Εισαγωγικό Σημείωμα Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) είναι μη κερδοσκοπικό Σωματείο, που ως σκοπό έχει τη «διάδοση των αρχών και της σωστής

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2180/ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 42/2013

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2180/ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 42/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 27-03-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2180/27-03-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 42/2013 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε µετά

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 75/2016

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 75/2016 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 05-08-2016 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5003/05-08-2016 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 75/2016 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε στην έδρα της την Τρίτη

Διαβάστε περισσότερα

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. Διδάκτορoς Παν/μίου Αθηνών

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. Διδάκτορoς Παν/μίου Αθηνών Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. Διδάκτορoς Παν/μίου Αθηνών ΕΝΟΧΗ Α. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΧΗΣ Έννοια. Ενοχή είναι η νομική σχέση μεταξύ δύο προσώπων, του οφειλέτη αφ ενός και του δανειστή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές 21.4.93 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 95/29 ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ Παράρτηµα 6 ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ «ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΥΠΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 12 ΚΑΙ 13 ΤΟΥ Ν. 3606/2007 Α. Για τους σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνος δανεισµός: άµυνα στην υπερχρέωση των καταναλωτών

Υπεύθυνος δανεισµός: άµυνα στην υπερχρέωση των καταναλωτών Χρήστος Γκόρτσος Γενικός Γραµµατέας Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Υπεύθυνος δανεισµός: άµυνα στην υπερχρέωση των καταναλωτών 1. Η πρόληψη και καταπολέµηση της υπερχρέωσης ως δικαιολογητική βάση ρυθµιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2: κατανοητοί και γνωστοί όροι συναλλαγών και συμβάσεων

Άρθρο 2: κατανοητοί και γνωστοί όροι συναλλαγών και συμβάσεων Επιλογή άρθρων από το νόμο 3587/2007 «Τροποποίηση και συμπλήρωση του ν. 2251/1994 «Προστασία των καταναλωτών», όπως ισχύει Ενσωμάτωση της οδηγίας 2005/29 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Η AXIA Ventures Group Ltd (η Εταιρία ) παρέχει με το παρόν έντυπο πληροφόρηση στους πελάτες της σχετικά με τις ρυθμίσεις που έχει θεσπίσει και εφαρμόζει, προκειμένου να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις 1. Ο παρών νόµος ρυθµίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των χρηµατιστηρίων εµπορευµάτων και των χρηµατιστηριακών αγορών εµπορευµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3111 Α Π Ο Φ Α Σ Η 49/2011

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3111 Α Π Ο Φ Α Σ Η 49/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 04-05-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3111 Α Π Ο Φ Α Σ Η 49/2011 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε µετά από πρόσκληση του Προέδρου της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π... Οδηγός για τους επενδυτές

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π... Οδηγός για τους επενδυτές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π... Οδηγός για τους επενδυτές Ο νόµος 3606/2007 για τις αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων, ο οποίος έχει ενσωµατώσει την οδηγία MiFID Μάιος 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΕΠΕΥ / Α.Ε.Ε.

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΕΠΕΥ / Α.Ε.Ε. ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΕΠΕΥ / Α.Ε.Ε. Ι. Εταιρικά 1. ΦΕΚ στο οποίο δηµοσιεύθηκε η Ανακοίνωση της καταχώρισης στο ΜΑΕ της απόφασης της αρµόδιας Νοµαρχίας για την παροχή άδειας σύστασης και την έγκριση του

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή: ρ. Βασιλική Μπώλου Εισηγήτριες: Ελένη Αθανασίου, Ειδική Επιστήµονας-Νοµικός Θεοδώρα Παπαδηµητρίου, Ειδική Επιστήµονας-Νοµικός Θεοδώρα Ρούµπου, Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) Η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») προσφέρει στον Πελάτη κάτοχο (εφεξής «Πελάτης») των καρτών που

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID)

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Μάρτιος 2007 1 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απλή Ετερόρρυθμη Εταιρεία

Απλή Ετερόρρυθμη Εταιρεία Απλή Ετερόρρυθμη Εταιρεία Έννοια της ετερόρρυθμης εταιρείας κατά τον Ε.Ν.(Εμπορικό Νόμο) Σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 26 του Εμπορικού Νόμου ετερόρρυθμη εταιρεία είναι η συσταινόμενη μεταξύ ενός ή πολλών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 Ερµούπολη, 25 Ιουνίου 2015 Σύγκληση Επιτροπής Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

Αστική Ευθύνη Προϊόντων Ελίνα Παπασπυροπούλου HDI Global SE. Money Show 2016, Θεσσαλονίκη

Αστική Ευθύνη Προϊόντων Ελίνα Παπασπυροπούλου HDI Global SE. Money Show 2016, Θεσσαλονίκη Αστική Ευθύνη Προϊόντων Ελίνα Παπασπυροπούλου HDI Global SE Money Show 2016, Θεσσαλονίκη Το 2012 καταβλήθηκαν από τις ασφαλιστικές εταιρίες στην Ε.Ε. αποζημιώσεις αστικής ευθύνης 14 δισ. EUR (Insurance

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 86ης/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 86ης/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 86ης/8.10.96 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Διαδικασία και δικαιολογητικά παροχής άδειας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για έκδοση Ελληνικών Πιστοποιητικών (ΕΛ.ΠΙΣ.) από τις Τράπεζες ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου xna Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΘΕΣΗΣ Δελτίο διαμονής πολίτη τρίτης χώρας που είναι σύζυγος πολίτη χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Χειριστές:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2814-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 88/2015

Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2814-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 88/2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αθήνα, 29-07-2015 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2814-1/29-07-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η 88/2015 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ (υποβάλλεται ατελώς)

ΑΝΑΦΟΡΑ (υποβάλλεται ατελώς) ΑΝΑΦΟΡΑ (υποβάλλεται ατελώς) Προς τον Συνήγορο του Καταναλωτή Λ. Αλεξάνδρας 144 114 71 Αθήνα FAX: 210-6460414 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΔΡΑ: ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ ΠΟΛΗ:ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ 4 «Όροι και προϋποθέσεις πρόσβασης Μέλους στο σύστημα για τη συμμετοχή του στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α.» Όπως τροποποιήθηκε με την 15-6-9-2010 απόφαση του ΔΣ του Χ.Α ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών

Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών Allianz A.E..A.K. Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών Ημερομηνία: 15/1/2016 ν. 4099/2012 & ν. 3606/2007 1. Εισαγωγή Η Allianz ΑΕ ΑΚ, (η Εταιρία), συμμορφούμενη με το υφιστάμενο νομοθετικό και κανονιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Θέμα: Ο Α, μόνιμος κάτοικος Σουηδίας, είναι κύριος ενός οικοπέδου που βρίσκεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική ταχυδρομική αγορά: Προβλήματα καταναλωτών και αρμοδιότητες Συνηγόρου του Καταναλωτή

Ελληνική ταχυδρομική αγορά: Προβλήματα καταναλωτών και αρμοδιότητες Συνηγόρου του Καταναλωτή Ελληνική ταχυδρομική αγορά: Προβλήματα καταναλωτών και αρμοδιότητες Συνηγόρου του Καταναλωτή Ομιλία Αναπληρωτή Συνηγόρου του Καταναλωτή, κ. Δημήτρη Μάρκου, στην ημερίδα της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗ: ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗ: ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗ: ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ Τ.Ε.Ι. Εισαγωγή Ο Κώδικας Δεοντολογίας απευθύνεται στους

Διαβάστε περισσότερα