ΠΡΟΣ: CITIBANK International plc ΚΟΙΝ.:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣ: CITIBANK International plc ΚΟΙΝ.:"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδιοι: 1. ηµήτρης Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή 2. ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτριες: 1.Ελένη Αθανασίου Ειδική Επιστήµονας Νοµικός 2. ρ. Ζέτα Θεοχαροπούλου Ειδική Επιστήµονας Νοµικός ΠΡΟΣ: CITIBANK International plc Όθωνος Αθήνα Αθήνα, 28 εκεµβρίου 2009 Αριθ. Πρωτ. : 4084 ΚΟΙΝ.: 1.Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Εµπορικής Ναυτιλίας Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή ιεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή Τµήµα Β Πλατεία Κάνιγγος Αθήνα 2. Τράπεζα της Ελλάδος ιεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήµατος Αµερικής Αθήνα 3. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου Αθήνα ΘΕΜΑ: Έγγραφη Σύσταση Πόρισµα. 1

2 Ο «Συνήγορος του Καταναλωτή», Ανεξάρτητη Αρχή επιφορτισµένη από το ν. 3297/2004 (ΦΕΚ Α 259/ ) µε τη συναινετική επίλυση καταναλωτικών διαφορών, δέχθηκε αναφορές καταναλωτών κατά της Τράπεζας «CITIBANK International plc» µε αίτηµα την αποζηµίωσή τους για τα ποσά κεφαλαίου που αυτoί επένδυσαν σε τίτλους της Lehman Brothers. Με σχετικά έγγραφα διαβιβάσαµε τις σχετικές αναφορές στην CITIBANK και ζητήσαµε να µας εκθέσει τις απόψεις της. Από τις και εντεύθεν λάβαµε επιστολές της CITIBANK µε τις απόψεις της. Με τα υπ αριθµ. πρωτ. Β/2247/ και Β/4804/ έγγραφα του «Συνηγόρου του Καταναλωτή», εκλήθησαν τα εµπλεκόµενα µέρη για την επίτευξη συµβιβασµού στα γραφεία της Αρχής στις , χωρίς ωστόσο να επιτευχθεί η συµβιβαστική επίλυση της διαφοράς. Ενόψει των παραπάνω, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων µας, κατ άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004 (ΦΕΚ 259 Α ) και κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου των φακέλων των υπό κρίση διαφορών, διαπιστώνουµε τα ακόλουθα: 1. Οι καταγγέλλοντες έλαβαν από την Τράπεζα CITIBANK επενδυτικούς τίτλους έκδοσης της Lehman Brothers Treasury Co. B. V. και εγγύησης της Lehman Brothers Holding Inc. Τα ποσά που είχαν επενδύσει προέρχονταν επί το πλείστον από προθεσµιακές καταθέσεις ή από εκποίηση της προσωπικής τους ακίνητης περιουσίας και ήταν ποσά που ήθελαν να χρησιµοποιήσουν άµεσα και σε καµία περίπτωση δεν είχαν σκοπό να ρισκάρουν την απώλεια µέρους του κεφαλαίου τους. Απέβλεπαν απλώς σε µία καλύτερη απόδοση του κεφαλαίου τους από αυτήν που τους προσέφεραν τα προϊόντα των απλών προθεσµιακών καταθέσεων. Η Τράπεζα CITIBANK, όπως αναφέρει στο από έγγραφό της (αρ.πρωτ.εισερχ. Β/9000/ ), ενήργησε ως διανοµέας των Τίτλων όχι µόνο στην εγχώρια αγορά αλλά και σε πολλές άλλες χώρες. Υπό την ιδιότητα αυτή, η Τράπεζα ελάµβανε και διαβίβαζε τις εντολές αγοράς των Τίτλων στον εκδότη τους, δηλαδή εκτελούσε λήψη και διαβίβαση εντολών κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ.1 στοιχ.(α) του Ν.3606/2007. Παράλληλα, η Τράπεζα προέβαινε και σε παροχή επενδυτικών συµβουλών (αποκλειστικά και µόνο για τη συγκεκριµένη αγορά), εκτός εάν ο πελάτης ζητούσε την αγορά των Τίτλων µε δική του ευθύνη και πρωτοβουλία. Τον Σεπτέµβριο του 2008 η Lehman Brothers Holding Inc πτώχευσε και κατά συνέπεια, οι τίτλοι στους οποίους είχαν επενδυθεί τα σχετικά ποσά κεφαλαίου των καταγγελλόντων έχασαν την αξία τους. Έκτοτε, στην περιοδική ενηµέρωση που οι καταγγέλλοντες ελάµβαναν από την Τράπεζα CITIBANK, η αξία των επενδυτικών τους τίτλων έκδοσης της Lehman Brothers παρουσίαζε µηδενική αποτίµηση. 2. Η πρώτη συναλλακτική επαφή των καταναλωτών µε την Τράπεζα ανάγεται στο προσυµβατικό στάδιο και εφαρµόζονται επ αυτής οι διατάξεις για την ευθύνη από διαπραγµατεύσεις ( ΑΚ). Σύµφωνα µε το άρθρο 197 ΑΚ «Κατά τις διαπραγµατεύσεις για τη σύναψη σύµβασης τα µέρη οφείλουν αµοιβαία να συµπεριφέρονται σύµφωνα µε την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη», ενώ κατά τη διάταξη του άρθρου 198 παρ. 1 ΑΚ «Όποιος κατά τις διαπραγµατεύσεις για τη σύναψη σύµβασης προξενήσει υπαίτια στον άλλο ζηµία είναι υποχρεωµένος να την ανορθώσει ( )». Η απόκτηση επαφής του καταναλωτή µε την Τράπεζα, που έχει ως αντικείµενο την παροχή πληροφοριών και συµβουλών, προκειµένου αυτός να αποφασίσει την 2

3 αγορά κάποιων τίτλων, σηµαίνει έναρξη διαπραγµατεύσεων για σύναψη σύµβασης και δηµιουργεί µία σχέση που οµοιάζει µε σύµβαση. Από τη σχέση αυτή απορρέουν υποχρεώσεις επιµέλειας, οι οποίες συγκεκριµενοποιούνται µεταξύ άλλων στην υποχρέωση διαφώτισης και παροχής συµβουλών. (βλ. Γ.. Τριανταφυλλάκη, Η ευθύνη των ΕΠΕΥ έναντι των επενδυτών για παράλειψη πληροφόρησης ή παροχή εσφαλµένων συµβουλών, ΧρΙ Α/2001, σελ. 17). Κατά το στάδιο των διαπραγµατεύσεων προς κατάρτιση συµβάσεως δηµιουργείται µια «συναλλακτική επαφή», η οποία είναι γενεσιουργός ενός χαλαρού ενοχικού δεσµού, από τον οποίο δεν απορρέει υποχρέωση του ενός ή του άλλου µέρους για συγκεκριµένη παροχή, αλλά υποχρέωση των µερών να τηρήσουν αµοιβαία «την εκ της καλής πίστεως και των συναλλακτικών ηθών υπαγορευόµενη συµπεριφορά». Στις υπαγορευόµενες από την καλή πίστη υποχρεώσεις ανήκουν πρωτίστως οι υποχρεώσεις διαφώτισης και προστασίας. Η πρώτη έχει ως αντικείµενο την παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων σχετικά µε το περιεχόµενο µιας συµβάσεως, ώστε να διαφυλάσσεται η συµβατική ελευθερία, δηλαδή να µην επηρεάζεται από άγνοια η βούληση του άλλου µέρους κατά τη σύναψη και διαµόρφωση του περιεχοµένου της υπό κατάρτιση σύµβασης. Η δεύτερη αφορά στη λήψη µέτρων προστατευτικών των απολύτων εννόµων αγαθών, αλλά και της περιουσίας του άλλου µέρους. Ενδεικτικές εξειδικεύσεις των γενικών αυτών υποχρεώσεων προέβλεπαν ρητά και οι διατάξεις του Κώδικα εοντολογίας ΕΠΕΥ, όπως την υποχρέωση ενηµέρωσης για τους κινδύνους µιας συναλλαγής και την υποχρέωση της µη δηµιουργίας εντυπώσεως περί εγγυηµένης αποδόσεως της σκοπούµενης επένδυσης. (βλ. Σπ. Ψυχοµάνη, (γνωµ.), Περί των τραπεζικών δανείων για απόκτηση µετοχών, ΑΡΜ 2003, σελ. 1872). Από τη διάταξη του άρθρου 919 ΑΚ, στην οποία ορίζεται ότι «Όποιος µε πρόθεση ζηµίωσε άλλον κατά τρόπο αντίθετο προς τα χρηστά ήθη έχει υποχρέωση να τον αποζηµιώσει», προκύπτει ότι κύριο γνώρισµα της προβλεπόµενης από αυτήν αδικοπραξίας είναι η προσβολή των χρηστών ηθών από την πράξη του υπαιτίου, η οποία από πρόθεση επιχειρήθηκε, ή και από παράλειψη αυτού, η δε αντίθεση προς τα χρηστά ήθη εξετάζεται αντικειµενικά και σύµφωνα µε την αντίληψη του υγιούς κατά το δίκαιο σκεπτόµενου µέσου κοινωνικού ανθρώπου. Στα πλαίσια της αντίθεσης αυτής περιλαµβάνεται και η συµπεριφορά που, κατά το στάδιο των διαπραγµατεύσεων για σύναψη συµβάσεως, επιδεικνύει ο συµβαλλόµενος, αποκρύπτοντας από τον αντισυµβαλλόµενό του περιστατικά, τα οποία, αν γνώριζε ο τελευταίος, θα µπορούσαν να επηρεάσουν την απόφασή του να προβεί στην κατάρτιση της σύµβασης (βλ. ΟλΑΠ 10/1991, /ΝΗ/1992, σελ. 69). 3. Περαιτέρω, το άρθρο 8 παρ. 1 έως 5 του ν. 2251/1994 «Προστασία Καταναλωτών», ορίζει ότι «Ο παρέχων υπηρεσίες ευθύνεται για κάθε περιουσιακή ζηµία ή ηθική βλάβη που προκάλεσε παράνοµα και υπαίτια, µε πράξη ή παράλειψή του, κατά την παροχή αυτών στον καταναλωτή. Ως παρέχων υπηρεσίες νοείται όποιος, στο πλαίσιο άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας, παρέχει υπηρεσία κατά τρόπο ανεξάρτητο. Ο ζηµιωθείς υποχρεούται να αποδείξει τη ζηµία και την αιτιώδη συνάφεια µεταξύ της παροχής της υπηρεσίας και της ζηµίας. Ο παρέχων υπηρεσίες φέρει το βάρος της απόδειξης για την έλλειψη παρανοµίας και υπαιτιότητάς του. Για την έλλειψη υπαιτιότητας λαµβάνονται υπόψη η ευλόγως προσδοκώµενη ασφάλεια και το σύνολο των ειδικών συνθηκών και ιδίως (...)» α) η φύση και το αντικείµενο της υπηρεσίας, ιδίως σε σχέση µε το βαθµό επικινδυνότητάς της, ( β) η παρουσίαση και ο τρόπος παροχής της) 3

4 δ) η αξία της παρεχόµενης υπηρεσίας, ε) η ελευθερία δράσης που καταλείπεται στον ζηµιωθέντα στο πλαίσιο της υπηρεσίας, ( ) Η ευθύνη του παρέχοντος υπηρεσίες µπορεί να είναι είτε ενδοσυµβατική είτε αδικοπρακτική, ανεξάρτητα από την προϋφιστάµενη ενοχική σχέση µεταξύ του παρέχοντος τις υπηρεσίες και του ζηµιωθέντος καταναλωτή. Προϋποθέσεις για τη θεµελίωση ευθύνης σε βάρος του παρέχοντος υπηρεσίες είναι: 1) παροχή ανεξαρτήτων υπηρεσιών στα πλαίσια άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας, 2) παράνοµη πράξη ή παράλειψη και υπαιτιότητα του παρέχοντος υπηρεσίες κατά την παροχή υπηρεσίας, η οποία υπαιτιότητα τεκµαίρεται, διότι εισάγεται νόθος αντικειµενική ευθύνη και ο παρέχων έχει το βάρος της απόδειξης της έλλειψής της. Η παράνοµη συµπεριφορά του παρέχοντος δεν συναρτάται µε το πραγµατικό περιεχόµενο της υποχρέωσής του προς αποφυγή των κινδύνων, αλλά µε την έλλειψη ασφάλειας των υπηρεσιών που θεµιτά δικαιούται να αναµένει ο καταναλωτής, καθώς και µε την οικοδόµηση της εµπιστοσύνης του στη συγκεκριµένη αγορά υπηρεσιών, ήτοι µε την παραβίαση της υποχρέωσης πρόνοιας και ασφάλειας που όφειλε κατά το νόµο ή τη σύµβαση ή την καλή πίστη κατά τις κρατούσες κοινωνικές αντιλήψεις και µπορούσε να λάβει µέσα στη σφαίρα επιρροής του κάτω από οµαλές προβλέψιµες συνθήκες, σε τρόπο ώστε οι παρεχόµενες από αυτόν υπηρεσίες, χρησιµοποιούµενες από τον καταναλωτή, να µην θέτουν σε κίνδυνο τα συµφέροντα του τελευταίου και ιδίως την ακεραιότητα της πίστης και της ασφαλούς παροχής υπηρεσιών, που τελικά είναι το προστατεύσιµο δικαίωµα. (βλ. ΠολΠρΘεσσαλ. 4481/2009, ΝΟΜΟΣ). Ως ευλόγως προσδοκώµενη ασφάλεια θα πρέπει να εννοηθεί εκείνη, την οποία αναµένει θεµιτώς ο µέσος καταναλωτής από εκπρόσωπο του συγκεκριµένου κλάδου υπηρεσιών, ο οποίος τηρεί τις συναλλακτικές υποχρεώσεις που ισχύουν για την επιστήµη και την τέχνη του. Υποχρεώσεις, η µη τήρηση των οποίων θα µπορούσε να συνιστά αποτυχία παροχής της εύλογα προσδοκώµενης ασφάλειας και εποµένως, παράνοµη και υπαίτια παροχή υπηρεσιών (εδώ εντάσσεται και η παράλειψη κατά την παροχή υπηρεσιών, που καθιστά την παροχή της υπηρεσίας ελαττωµατική), είναι και εκείνες που υπαγορεύονται κυρίως από τη γενική διάταξη του άρθρου 288 ΑΚ (που επιτάσσει την τήρηση των επιταγών της καλής πίστης µε την έννοια της ευθύτητας και της εντιµότητας, που απαιτούνται στις συναλλαγές κατά τη λειτουργία της ενοχικής σχέσης) και απορρέουν από τις γενικότερες συναλλακτικές υποχρεώσεις πρόνοιας και ασφάλειας των συµφερόντων τρίτων, κυρίως εκείνων που τελούν σε «γνωσιολογικό και οργανωτικό έλλειµµα σε σχέση µε το εξειδικευµένο επάγγελµα του παρέχοντος» (βλ. έλλιο, Το τεκµήριο υπαιτιότητας του παρέχοντος υπηρεσίες, ΑΡΜ 2004, σελ. 189, Γ.. Τριανταφυλλάκη, Η ευθύνη των ΕΠΕΥ έναντι των επενδυτών για παράλειψη πληροφόρησης ή παροχή εσφαλµένων συµβουλών, ΧρΙ 2001, σελ. 17). Βασική υποχρέωση της Τράπεζας ως ΕΠΕΥ είναι η παροχή πληροφοριών στους αντισυµβαλλοµένους πριν την κατάρτιση της σύµβασης, αλλά και καθόλη την εξελικτική πορεία της, έτσι ώστε αυτοί να αποκτούν σαφή γνώση του αντικειµένου αυτής, στο πλαίσιο των γενικών αρχών της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Εκτός των ανωτέρω υποχρεώσεων πληροφόρησης, η Τράπεζα έχει και την υποχρέωση έρευνας και ανάλυσης των αναγκών των πελατών και πρότασης των κατάλληλων προϊόντων, την υποχρέωση ενηµέρωσής τους, την υποχρέωση 4

5 επεξήγησης των όρων της προτεινόµενης σύµβασης, καθώς και την υποχρέωση αποφυγής παραπλανητικής προβολής και διαφήµισης τραπεζικών προϊόντων. Εξάλλου, η υποχρέωση πληροφόρησης προβλεπόταν και στον Κώδικα εοντολογίας των ΕΠΕΥ. Με τον εν λόγω Κώδικα, µεταξύ των βασικών αρχών δεοντολογίας των ΕΠΕΥ, που τέθηκαν, είναι και η αρχή, σύµφωνα µε την οποία οι εταιρίες και τα απασχολούµενα από αυτές φυσικά και νοµικά πρόσωπα γνωστοποιούν στους πελάτες τους όλες τις απαραίτητες και χρήσιµες πληροφορίες στα πλαίσια των διαπραγµατεύσεων τους µε αυτούς (Κεφ. Α, παρ. 3.2 Κώδικα). Ο εν λόγω Κώδικας εοντολογίας αποτελούσε νόµο, κανονιστικό κείµενο που ίσχυε βάσει ρητής νοµοθετικής εξουσιοδότησης και η αποδοχή του περιεχοµένου του δεν εξαρτάτο από τη συναίνεση των προσώπων, τα οποία αφορούσε (άρθρο 7 του Ν. 2396/1996, µε το οποίο παρασχέθηκε εξουσιοδότηση στον Υπουργό Εθνικής Οικονοµίας για την κύρωση σχεδίου κώδικα που θα συντάσσετο από επιτροπή αποτελούµενη από εκπροσώπους των αρµοδίων φορέων). Εποµένως, η παράβαση των εν λόγω κανόνων δεοντολογίας στοιχειοθετεί αδικοπρακτική ευθύνη, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 914 ΑΚ, καθόσον πρόκειται για παραβίαση ενός τιθέµενου κανόνα ουσιαστικού δικαίου, ταγµένου στην προστασία της περιουσίας τρίτων (βλ. ΠολΠρΘεσσαλ. 4481/2009, ΝΟΜΟΣ). 4. Σύµφωνα µε την υπ αριθµ /2009 απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (ΕφΑ 7/2009, σελ.803 επ.), η πρόκληση βλάβης στην περιουσία ορισµένου προσώπου, η οποία συνδέεται προς τις παρεχόµενες από την τράπεζα επενδυτικές υπηρεσίες, συνιστά όρο θεµελιώσεως της αστικής ευθύνης της τελευταίας σε καταβολή αποζηµιώσεως λόγω αδικοπραξίας, εφόσον επιπλέον υφίστανται και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις υπαγωγής της συγκεκριµένης βιοτικής σχέσεως στους κανόνες των άρθρων 298, 330, 914 ΑΚ. Οι προϋποθέσεις θεµελιώσεως της ανωτέρω µορφής ευθύνης αναλύονται ειδικότερα στην απαιτούµενη σχέση αιτιώδους συνάφειας µεταξύ των παρεχοµένων υπηρεσιών µε το επελθόν ζηµιογόνο αποτέλεσµα, καθώς και στην υπαίτια εκδήλωση παράνοµης συµπεριφοράς, µέσω της οποίας εκ µέρους της τράπεζας που παρέχει τις υπηρεσίες παραβιάζονται οι συναλλακτικές της υποχρεώσεις, όπως το ειδικότερο περιεχόµενο αυτών στην συγκεκριµένη περίπτωση, προσδιορίζεται σύµφωνα µε τους κανόνες των άρθρων 281, 288 ΑΚ (βλ. Μ. Σταθόπουλο, Γενικό Ενοχικό ίκαιο, έκδ.2004, σελ , Απ. Γεωργιάδη, Ενοχικό ίκαιο, Γενικό Μέρος, έκδ. 1999, σελ ). Ειδικότερη µορφή παραβιάσεως των κανόνων αυτών αποτελεί η εκ µέρους της τράπεζας παράλειψη εκπληρώσεως των υποχρεώσεων εκτιµήσεως των συµφερόντων του πελάτη, διαφωτίσεως, παροχής συµβουλευτικής καθοδηγήσεως και προειδοποιήσεως αυτού (βλ. Σπ. Ψυχοµάνη, Τραπεζικό ίκαιο Ι, έκδ.2001, σελ.93-94, ). Υπό την έννοια αυτή οι συγκεκριµένες συναλλακτικές υποχρεώσεις παραβιάζονται µεταξύ άλλων και στις περιπτώσεις που παραλείπεται η παροχή όσων πληροφοριών είναι απαραίτητες στον συγκεκριµένο αποδέκτη των επενδυτικών υπηρεσιών, προκειµένου αυτός να είναι σε θέση να αντιληφθεί την µορφή της προτεινόµενης σε αυτόν τοποθετήσεως των κεφαλαίων του και κυρίως να κατανοήσει όσους κινδύνους συνδέονται µε την ζηµιογόνο για τον ίδιο εξέλιξη αυτής, ώστε έχοντας ενηµερωθεί σχετικώς, ακολούθως να αξιολογήσει ιδίως τις επιβλαβείς συνέπειες της συγκεκριµένης επενδυτικής επιλογής και ο ίδιος να αποφασίσει εάν θα την επιχειρήσει, παρέχοντας την σχετική εντολή στην αντισυµβαλλοµένη αυτού τράπεζα. 5

6 Οι ως άνω προϋποθέσεις, στις οποίες θεµελιώνεται αστική ευθύνη σε αποζηµίωση λόγω αδικοπραξίας, δεν διαφέρουν από εκείνες, η συνδροµή των οποίων επάγεται την εφαρµογή της διατάξεως του άρθρου 8 του Ν.2251/1994, που µεταξύ άλλων ρυθµίζει και τις περιπτώσεις ευθύνης λόγω παροχής τραπεζικών επενδυτικών υπηρεσιών, εφόσον ο αντισυµβαλλόµενος της τράπεζας χαρακτηρίζεται ως καταναλωτής, σύµφωνα µε την ρύθµιση του άρθρου 1 παρ.4 του Ν.2251/1994, όπως δεν αµφισβητείται ότι συµβαίνει, µε το πρόσωπο που µετέχει στην συγκεκριµένη σχέση ως αποδέκτης των υπηρεσιών, χωρίς να διαθέτει οποιουδήποτε είδους εξειδίκευση, επιχειρώντας να καλύψει προεχόντως ανάγκες ασφαλούς τοποθετήσεως του κεφαλαίου του (βλ. Σπ.Ψυχοµάνη, ό.π., σελ.15-16, Ι.Καράκωστα, Ο αποδέκτης τραπεζικών υπηρεσιών ως καταναλωτής, ΧρΙ 2003, σελ. 97 επ., Βασιλόπουλο σε ίκαιο προστασίας καταναλωτών Ι, έκδ.2008, σελ.39 επ., Χριστιανό, Η προστασία του επενδυτή ως καταναλωτή στο κοινοτικό δίκαιο, Ελλ νη 43, σελ επ., Αυγητίδη, Ο αποδέκτης των επενδυτικών υπηρεσιών ως καταναλωτής, ΕπισκΕ 2001, σελ. 286). Η διάταξη του άρθρου 8 του Ν.2251/1994 περιέχει ειδικότερο κανόνα, ο οποίος εντασσόµενος στο γενικότερο σύστηµα θεµελιώσεως αστικής ευθύνης, διαµορφώνει την ενοχή που καταλαµβάνεται από αυτόν κατά τρόπο, ώστε κύριο χαρακτηριστικό της να είναι η αποµάκρυνση από την αρχή της υποκειµενικής ευθύνης µέσω της αντιστροφής του σχετικού βάρους αποδείξεως. Σύµφωνα µε το άρθρο 8 παρ.4 Ν.2251/1994, όπως ισχύει µετά την αντικατάστασή του µε το άρθρο 10 παρ.3 Ν.3587/2007, η αντιστροφή αυτή του αποδεικτικού βάρους επεκτείνεται αναγκαίως και στο µέγεθος της παρανοµίας, διότι παραλλήλως των εννοιολογικών διακρίσεων µεταξύ αυτής και του πταίσµατος που δεν αµφισβητούνται και εξακολουθούν να υφίστανται, η προσέγγιση των σχετικών όρων θεµελιώσεως της ευθύνης από την οπτική της αµέλειας επιδρά στην συγκρότηση του περιεχοµένου της τελευταίας κατά τρόπο, ώστε µέσω της χρήσεως της συγκεκριµένης έννοιας να αποτυπώνεται και η εκδήλωση µιας µορφής παράνοµης συµπεριφοράς (βλ. ΑΠ 1227/2007, Απ. Γεωργιάδη, ό.π. Γενικό Μέρος, σελ , Ι.Καράκωστα σηµ. σε ΕφΑθ 4495/2002, ΕΕ 2004, σελ ). Εξαιτίας της διαλαµβανόµενης στον προαναφερόµενο κανόνα κατανοµής βάρους αποδείξεως, στην περίπτωση που η ευθύνη του υποχρέου αποζηµιώσεως θεµελιώνεται στην συγκεκριµένη ρύθµιση, ο δικαιούχος επιβάλλεται να αποδεικνύει τη ζηµία, την παροχή των υπηρεσιών προς τον ίδιο και τον υφιστάµενο µεταξύ τους αιτιώδη σύνδεσµο, ενώ ο οφειλέτης την εκ µέρους του έλλειψη εκδηλώσεως παράνοµης και υπαίτιας συµπεριφοράς, την έλλειψη συνδροµής αιτιώδους συνδέσµου µεταξύ της τελευταίας και της ζηµίας ή την εµφάνιση κάποιου λόγου άρσεως ή µειώσεως της ευθύνης του (βλ. Ι.Καράκωστα, Προστασία του καταναλωτή, έκδ.1997, σελ.137 επ., Θ.Κατσά, σε ίκαιο προστασίας καταναλωτών ΙΙ, έκδ.2008, σελ.1358 επ.). 5. Εξάλλου, η Τράπεζα της Ελλάδος, κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεµάτων, µε την υπ αριθµ. 290/ απόφασή της, επέβαλε κυρώσεις ύψους στη CITIBANK αναφορικά µε τη διάθεση επενδυτικών τίτλων εκδόσεως της εταιρείας Lehman Brothers Co BV από το 2004 έως και , ήτοι µέχρι την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του αυστηρότερου πλαισίου που θεσπίστηκε µε τον ν. 3606/2007, µετά την οποία αρµόδια Εποπτική Αρχή για την παροχή των εν λόγω επενδυτικών υπηρεσιών ορίσθηκε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Βάσει του πορίσµατος της Τράπεζας της Ελλάδος, διαπιστώθηκαν παραβάσεις της Π /ΤΕ 2501/2002, όπως ισχύει, για τους κανόνες διαφάνειας, της Π /ΤΕ 2577/2006, 6

7 όπως ισχύει, για την επάρκεια των Συστηµάτων Εσωτερικού Ελέγχου και της Υπουργικής Απόφασης 122/1997/Β-340 (Κώδικας εοντολογίας Ε.Π.Ε.Υ.), όπως ίσχυε. Οι παραβάσεις αυτές αφορούν: α) Τη µη παροχή, κατά το προσυµβατικό στάδιο, σαφούς ενηµέρωσης των συναλλασσόµενων των καλυπτόµενων επενδυτικών υπηρεσιών από το Σύστηµα Αποζηµίωσης Επενδυτικών Υπηρεσιών του Ηνωµένου Βασιλείου αλλά και µε την αναφορά σε παρελθούσες αποδόσεις των τίτλων χωρίς την επισήµανση ότι αυτές δεν διασφαλίζουν τις µελλοντικές, β) τη µη επάρκεια των διαδικασιών για την τήρηση των κανόνων διαφάνειας αναφορικά µε τη χορήγηση αντιγράφου µετά την υπογραφή της σύµβασης, δηλαδή δεν υπήρχε ένα σύστηµα διαδικασία που να πιστοποιεί ότι όντως χορηγήθηκε στους επενδυτές η σύµβαση µε όλους τους σχετικούς όρους µετά την υπογραφή της και γ) τη µη επαρκή αξιολόγηση των προβλεπόµενων στον Κώδικα εοντολογίας κριτηρίων για την παροχή κατάλληλης επενδυτικής συµβουλής. Πράγµατι, σύµφωνα µε την Υπουργική Απόφαση 12263/Β.500/ (Κώδικας εοντολογίας Ε.Π.Ε.Υ., ΦΕΚ Β 340/ ) που διασφαλίζει µεταξύ άλλων την ασφάλεια και διαφάνεια των συναλλαγών των Ε.Π.Ε.Υ. και βάσει της τρίτης αρχής δεοντολογίας (παρ.3.2.γ), oι εταιρίες που κατά το νόµο παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες και τα απασχολούµενα από αυτές φυσικά και νοµικά πρόσωπα οφείλουν να ενηµερώνονται σχετικά µε την οικονοµική κατάσταση, τους στόχους και την εµπειρία των πελατών τους στον τοµέα των επενδύσεων, ούτως ώστε να παρέχουν τις κατάλληλες επενδυτικές συµβουλές. Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την τρίτη αρχή και τα ενδεικνυόµενα µέτρα που πρέπει να λαµβάνονται για την εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων των εταιριών, εξειδικεύονται στην παρ.6 του Κώδικα, βάσει της οποίας: 1. Όταν µία εταιρία παρέχει αµέσως ή εµµέσως επενδυτική συµβουλή σε πελάτες ευθύνεται, σύµφωνα µε την τρίτη αρχή, για την καταλληλότητα της παρεχόµενης συµβουλής ως προς τον πελάτη. Η καταλληλότητα της συµβουλής συναρτάται τόσο προς τον πελάτη όσο και προς τον επενδυτικό του στόχο για κάθε συγκεκριµένη περίπτωση. Η εταιρία ευθύνεται για την ενηµέρωση του πελάτη, µε τρόπο εύλογο καταληπτό, ως προς τα ειδικά χαρακτηριστικά των επενδυτικών του επιλογών, εφιστώντας σε κάθε περίπτωση την προσοχή του στους αναλαµβανόµενους κινδύνους, το κόστος και τη ρευστότητα της επένδυσης, την επίπτωσή της στη διάρθρωση του χαρτοφυλακίου επενδύσεών του, τα χαρακτηριστικά που την διαφοροποιούν από άλλες επενδύσεις τις οποίες έχει κάνει ο πελάτης προηγουµένως καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που θα ήταν απαραίτητο σε επενδυτή µε τα χαρακτηριστικά του συγκεκριµένου πελάτη για τη διαµόρφωση της επενδυτικής του απόφασης. 2. ( ) Συνιστάται, ενδεικτικά, ότι κάθε εταιρία οφείλει: α) να κατατάσσει τους πελάτες ανά κατηγορία οικονοµικής επιφάνειας και επενδυτικής εµπειρίας και να υιοθετεί διαδικασίες για την παρακολούθηση της παρεχοµένης πληροφόρησης ανά κατηγορία, β) να λαµβάνει µε τη συµπλήρωση ερωτηµατολογίου ή µε άλλο έγγραφο µέσο, πριν από την παροχή της συµβουλής και σε περιοδική βάση µε συχνότητα όχι µικρότερη του έτους, τα απαραίτητα στοιχεία για την κατηγοριοποίησή τους και τη διαµόρφωση των παρεχοµένων προς αυτούς πληροφοριών και συµβουλών, γ) να λαµβάνει µε τη συµπλήρωση ερωτηµατολογίου ή µε άλλο πρόσφορο έγγραφο µέσο, πριν από την παροχή της συµβουλής και σε περιοδική βάση µε συχνότητα όχι µικρότερη του έτους, λεπτοµερή ενηµέρωση για τους επενδυτικούς τους στόχους, (δ) να προσφέρει στους πελάτες της κατά την παροχή της συµβουλής έγγραφη αναλυτική παρουσίαση των επενδυτικών κινδύνων, τουλάχιστον ως προς τις επενδύσεις που επιλέγουν να υλοποιήσουν µέσω αυτής. 7

8 Περαιτέρω, το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά τη συνεδρίαση του στις (529 η ) επέβαλε στη CITIBANK πρόστιµο για παράβαση των κανόνων συµπεριφοράς κατά την παροχή επενδυτικών συµβουλών αναφορικά µε επενδυτικά προϊόντα που είχαν εκδοθεί από τον επενδυτικό οίκο Lehman Brothers, από κι έπειτα, ήτοι µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του αυστηρότερου πλαισίου που θεσπίστηκε µε το ν. 3606/2007. Βάσει του σχετικού πορίσµατος, διαπιστώθηκαν ελλείψεις που αφορούσαν: α) στο ερωτηµατολόγιο για την αξιολόγηση καταλληλότητας των παρεχόµενων συµβουλών σε επενδυτές και β) στο γεγονός ότι η αναφορά στην κάλυψη των παρεχόµενων επενδυτικών υπηρεσιών από το Σύστηµα Ασφάλισης Χρηµατοοικονοµικών Υπηρεσιών του Ηνωµένου Βασιλείου έγινε µε τρόπο που θα µπορούσε να οδηγήσει σε παρανόηση ως προς το ακριβές περιεχόµενό της. 6. Με τη διάταξη του άρθρου 9γ του ν. 2251/1994, σύµφωνα µε την οποία «Μία εµπορική πρακτική είναι αθέµιτη, όταν είναι αντίθετη προς τις απαιτήσεις επαγγελµατικής ευσυνειδησίας και στρεβλώνει ουσιωδώς ή ενδέχεται να στρεβλώσει ουσιωδώς την οικονοµική συµπεριφορά του µέσου καταναλωτή, στον οποίο φθάνει ή στον οποίο απευθύνεται το προϊόν( )», εισάγεται γενική ρήτρα, µε την οποία θεσπίζεται η γενική απαγόρευση της αθέµιτης εµπορικής πρακτικής. Ως εµπορική πρακτική νοείται κάθε πράξη ή παράλειψη, τρόπος συµπεριφοράς ενός προµηθευτή, η οποία συνδέεται άµεσα µε την προώθηση, πώληση ή προµήθεια ενός προϊόντος σε καταναλωτές. Οι προϋποθέσεις για την εφαρµογή του άρθρου 9γ είναι οι εξής: (α) Πρέπει να πρόκειται για εµπορική πρακτική, η οποία είναι αντίθετη προς τις απαιτήσεις της επαγγελµατικής ευσυνειδησίας. Ο όρος «επαγγελµατική ευσυνειδησία» υποδηλώνει το πρότυπο της ιδιαίτερης ικανότητας και επιµέλειας, που δικαιολογηµένα µπορεί να αναµένει κανείς ότι θα επιδείξει ένας έµπορος απέναντι στους καταναλωτές στον τοµέα δραστηριότητάς του κατά τις επιταγές της καλής πίστης και τις έντιµες πρακτικές του εµπορίου. (β) Η παραπάνω εµπορική πρακτική πρέπει να έχει ως αποτέλεσµα να στρεβλώνει ουσιωδώς ή να ενδέχεται να στρεβλώσει ουσιωδώς την οικονοµική συµπεριφορά του µέσου καταναλωτή, τον οποίο προσεγγίζει ή προς τον οποίο απευθύνεται. Η ουσιώδης στρέβλωση της οικονοµικής συµπεριφοράς του καταναλωτή ορίζεται από το άρθρο 9 α περ. ε ως «η χρήση εµπορικής πρακτικής µε σκοπό τη σηµαντική µείωση της ικανότητας του καταναλωτή να λάβει τεκµηριωµένη απόφαση, µε επακόλουθο ο καταναλωτής να λάβει µία απόφαση συναλλαγής που διαφορετικά δεν θα ελάµβανε». Μία από τις δύο κατηγορίες εµπορικών πρακτικών, που αποτέλεσαν αντικείµενο ειδικής επεξεργασίας, είναι οι παραπλανητικές εµπορικές πρακτικές. Κάθε πρακτική που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 9δ ως παραπλανητική, θεωρείται αυτόµατα αθέµιτη χωρίς να χρειάζεται να διερευνηθεί, αν συντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις του άρθρου 9γ. Κατά το άρθρο 9δ «Μία εµπορική πρακτική θεωρείται παραπλανητική όταν περιλαµβάνει εσφαλµένες πληροφορίες και είναι, συνεπώς, αναληθής ή, όταν, µε οποιονδήποτε τρόπο, συµπεριλαµβανοµένης της συνολικής παρουσίασής της, παραπλανά ή ενδέχεται να παραπλανήσει τον µέσο καταναλωτή, ακόµα και εάν οι πληροφορίες είναι, αντικειµενικά, ορθές, όσον αφορά ένα ή περισσότερα από τα στοιχεία, τα οποία παρατίθενται κατωτέρω και, ούτως ή άλλως, τον οδηγεί ή ενδέχεται να τον οδηγήσει να λάβει απόφαση συναλλαγής, την οποία διαφορετικά δεν θα ελάµβανε». 8

9 Μεταξύ των στοιχείων αυτών είναι και τα κύρια χαρακτηριστικά του προϊόντος, όπως είναι τα οφέλη, οι κίνδυνοι (άρθρο 9δ παρ. 1 στοιχ.β). Κατά το άρθρο 9 ε «1.Μια εµπορική πρακτική θεωρείται παραπλανητική όταν, στο πραγµατικό της πλαίσιο, λαµβανοµένων υπόψη όλων των χαρακτηριστικών της και των περιστάσεων, καθώς και των περιορισµών του συγκεκριµένου µέσου επικοινωνίας, παραλείπει ουσιώδεις πληροφορίες που χρειάζεται ο µέσος καταναλωτής, ανάλογα µε το συγκεκριµένο πλαίσιο, για να λάβει τεκµηριωµένη απόφαση συναλλαγής και ως εκ τούτου τον οδηγεί ή ενδέχεται να τον οδηγήσει να λάβει απόφαση συναλλαγής την οποία διαφορετικά δεν θα ελάµβανε. 2. «Παραπλανητική παράλειψη τεκµαίρεται και όταν ο προµηθευτής αποκρύπτει ουσιώδεις πληροφορίες ή τις παρέχει κατά τρόπο ασαφή, ακατάληπτο, διφορούµενο ή εκτός χρόνου κατά τα αναφερόµενα στην παρ. 1, ή όταν δεν προσδιορίζει την εµπορική επιδίωξη της εµπορικής πρακτικής, εφόσον αυτή δεν είναι ήδη προφανής από το συγκεκριµένο πλαίσιο και όταν, και στις δύο αυτές περιπτώσεις, τούτο έχει ή ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσµα να λάβει ο µέσος καταναλωτής απόφαση για συναλλαγή την οποία, διαφορετικά, δεν θα είχε λάβει. 3. ( ) 4. Στην περίπτωση της πρόσκλησης για αγορά, θεωρούνται ουσιώδεις οι ακόλουθες πληροφορίες, αν δεν είναι ήδη προφανείς από το συγκεκριµένο πλαίσιο: α) τα κύρια χαρακτηριστικά του προϊόντος, στο βαθµό που ενδείκνυνται σε σχέση µε το µέσο και το προϊόν ( )». Για να θεωρηθεί ως παραπλανητική µια εµπορική πρακτική που συνίσταται σε παράλειψη παροχής πληροφοριών πρέπει να συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις. Πρώτον, η παράλειψη πρέπει να αφορά στην παροχή πληροφοριών που έπρεπε να έχουν δοθεί, λαµβανοµένων υπόψη υπό τις συγκεκριµένε συνθήκες όλων των περιστάσεων, αλλά και των περιορισµών που συνεπάγεται το χρησιµοποιούµενο εκάστοτε µέσο επικοινωνίας. Οι πληροφορίες που παραλείφθηκαν πρέπει, αφενός να είναι ουσιώδεις και αφετέρου απαραίτητες για να µπορέσει ο µέσος καταναλωτής να λάβει τεκµηριωµένη απόφαση για την πραγµατοποίηση µιας συναλλαγής. εύτερον, η παράλειψη παροχής των παραπάνω πληροφοριών πρέπει να αποτέλεσε ή να ενδέχεται να αποτελέσει για τον µέσο καταναλωτή την αιτία λήψης απόφασης για συναλλαγή, την οποία διαφορετικά δεν θα είχε λάβει. Παραπλανητική τεκµαίρεται µια παράλειψη και όταν ο έµπορος αποκρύπτει ουσιώδεις πληροφορίες ή δίνει πληροφορίες ουσιώδους σηµασίας κατά τρόπο ασαφή, ακατάληπτο ή διφορούµενο. (βλ. Ι Καράκωστα, ίκαιο Προστασίας Καταναλωτή, εκδ. ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 2008, σελ. 373 επ.). Το σηµαντικό δεν είναι η φύση της απόφασης αυτή καθεαυτή, αλλά η ικανότητα του καταναλωτή να λάβει απόφαση, για παράδειγµα εάν θα προχωρήσει ή όχι σε κάποια συναλλαγή, πληροφορηµένος. Η προϋπόθεση αυτή έχει σχέση µε την επίδραση που ασκεί αυτή στην ικανότητα του µέσου καταναλωτή να επιλέξει ελεύθερα (τεκµηριωµένα) και αποτελεσµατικά τον τρόπο µε τον οποίο θεωρεί ότι θα µεγιστοποιήσει την ωφέλειά του στην αγορά. Κρίσιµο χρονικό σηµείο για την παροχή των πληροφοριών είναι το στάδιο κατά το οποίο πρόκειται ο καταναλωτής να λάβει την απόφασή του για την πραγµατοποίηση της συναλλαγής. (βλ. Γ. Άργυρο, Η προστασία των καταναλωτών από τις αθέµιτες εµπορικές πρακτικές στην ευρωπαϊκή αγορά σύµφωνα µε την Οδηγία 2005/29/ΕΚ, ΕΕ 2006, σελ. 873 επ). 9

10 7. Στις υπό κρίση περιπτώσεις, οι καταγγέλλοντες ήταν επί το πλείστον καταθέτες της CITIBANK. Βάσει της υφιστάµενης σχέσης εµπιστοσύνης µε την εν λόγω Τράπεζα, αναφέρουν ότι πείσθηκαν από τα στελέχη κάθε υποκαταστήµατος της Τράπεζας µε παραπλανητικές µεθόδους να υπογράψουν επιτόπου ασαφείς και εξαιρετικά δυσνόητες Αιτήσεις Αγοράς Τίτλων, µε παρεµβολή πολλαπλών νοµικών προσώπων (εκδότης, διαχειριστής έκδοσης, εγγυητής έκδοσης) χωρίς να έχουν αντιληφθεί το σαφή ρόλο του καθενός, µε επίκληση πολλών οικονοµικών παραµέτρων και διαφόρου τύπου κινδύνων, χωρίς όµως αυτοί οι κίνδυνοι να τους εξηγηθούν και χωρίς οι Αιτήσεις να τους δοθούν εκ των προτέρων προς µελέτη και διάσκεψη, ώστε να κατανοήσουν τους όρους που τις διέπουν. Επίσης, οι περισσότεροι εξ αυτών βρίσκονταν σε αδυναµία να αντιληφθούν τόσο το περιεχόµενο όσων διαλαµβάνονταν στα ενηµερωτικά κείµενα που συνόδευαν τις αιτήσεις που υπέγραφαν, λόγω του επιπέδου της εκπαίδευσής τους και των εµπειριών τους, όσο και ότι συναλλάσσονταν µε την Lehman Brothers και όχι µε την Τράπεζα CITIBANK. Η Τράπεζα, υπέχουσα ιδιαίτερη υποχρέωση διαφώτισης έναντι των πελατών της όφειλε να έχει προβεί σε εκτίµηση της εξέλιξης του συγκεκριµένου προϊόντος, σύµφωνα µε αντικειµενικά οικονοµικά µεγέθη, προκειµένου να διαπιστώσει, αν η εξέλιξή του µπορεί να ενέχει σηµαντικούς κινδύνους για τους πελάτες της, µε την ιδιότητά της ως διαµεσολαβητή παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, µε σκοπό να προστατεύσει τους καταναλωτές που δεν διαθέτουν την εξειδικευµένη πληροφόρηση και ούτε έχουν πρόσβαση σε αυτήν. εν προέκυψε ότι η Τράπεζα παρείχε ατοµικά σε κάθε καταγγέλλοντα την ανωτέρω πληροφόρηση, ως όφειλε, εκ του ειδικού συναλλακτικού της ρόλου και της ιδιαίτερης σχέσης εµπιστοσύνης που τη συνδέει µε τους πελάτες της. (βλ. Γ. Τριανταφυλλάκη, Η ευθύνη των ΕΠΕΥ έναντι των επενδυτών για παράλειψη πληροφόρησης ή παροχή εσφαλµένων συµβουλών, ΧρΙ Α/2001, σελ. 17 επ.). Επιπρόσθετα, στις Αιτήσεις Αγοράς Τίτλων η Τράπεζα ανέφερε ότι επρόκειτο για εξασφαλισµένη συναλλαγή ενδεχόµενης υψηλής απόδοσης αλλά µηδενικού επενδυτικού κινδύνου για το αρχικό κεφάλαιο, ότι η επένδυση τελεί, υπό την πρόσθετη εγγύηση της ίδιας της Lehman Brothers Holding Inc. και υπό την προστασία που παρέχει το Σύστηµα Εγγύησης Επενδυτικών Υπηρεσιών του Ηνωµένου Βασιλείου (Financial Services Authority-FSCA), η οποία προβλέπει 100% αποζηµίωση του επενδυτή για τα κεφάλαιά του. Παράλληλα, σε άλλες Αιτήσεις Αγοράς Τίτλων της Lehman Brothers, η Τράπεζα ανέφερε ότι η επένδυση στους τίτλους υπόκειται στο Σύστηµα Αποζηµιώσεως Επενδυτικών Υπηρεσιών του Ηνωµένου Βασιλείου. Ωστόσο, όταν ζητήθηκε από τη CITIBANK µε επιστολή καταναλωτή να ενεργοποιηθεί η προστασία αυτή, ώστε να αποζηµιωθεί για την περιουσιακή βλάβη που υπέστη από την πτώχευση του εκδότη των τίτλων και των θυγατρικών του, η Τράπεζα απάντησε εγγράφως ότι δεν ισχύει η σχετική προστασία, διότι δεν διαθέτει σχετική άδεια από την Αγγλική Αρχή ο εκδότης των τίτλων Lehman Brothers (βλ. Μηνυτήρια Αναφορά του Συνηγόρου του Καταναλωτή, αρ. πρωτ. 169/ και τα σε αυτή αναφερόµενα έγγραφα). Περαιτέρω, την ανωτέρω σύγχυση διαπίστωσαν τόσο η Τράπεζα της Ελλάδος όσο και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στις αποφάσεις τους επιβολής προστίµου στην Τράπεζα CITIBANK αναφορικά µε τη διάθεση επενδυτικών τίτλων της εταιρίας Lehman Brothers (βλ. απόφαση Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεµάτων υπ αριθµ. 290/ και απόφαση ιοικητικού Συµβουλίου Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις (529 η ). Συνεπώς, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, εάν οι υπάλληλοι της Τράπεζας είχαν επιχειρήσει προφορικά να αναπτύξουν στους εν λόγω επενδυτές και να τους εξηγήσουν το 10

11 περιεχόµενο της συναλλακτικής σχέσεως που περιγράφεται στα ενηµερωτικά κείµενα που συνοδεύουν τις αιτήσεις, είναι βέβαιο ότι οι τελευταίοι θα είχαν αρνηθεί να επιχειρήσουν την προτεινόµενη σε αυτούς τοποθέτηση των κεφαλαίων τους, διότι δεν θα ήταν σε θέση να κατανοήσουν, ώστε να ελέγξουν την µορφή και το περιεχόµενο της συγκεκριµένης πολύπλοκης συναλλακτικής σχέσης. Κατά µείζονα λόγο, όµως, οι καταγγέλλοντες θα είχαν απορρίψει την επένδυση αυτή, σε περίπτωση που είχαν πληροφορηθεί ότι η Τράπεζα CITIBANK δεν αναλάµβανε οποιαδήποτε ευθύνη έναντι αυτών σε σχέση µε το επενδυόµενο κεφάλαιό τους, διότι στην συγκεκριµένη συµβατική σχέση µετέχουν οι καταγγέλλοντες µε αντισυµβαλλόµενο µέρος κάποια εδρεύουσα στην Ολλανδία εταιρία, η οποία είναι θυγατρική της εγγυήτριας εταιρίας που έχει την έδρα της στην Αµερική (βλ. και το σκεπτικό της απόφασης 19932/2009 του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης). Επιπρόσθετα, σε κάθε περίπτωση οι καταγγέλλοντες δεν θα είχαν συµφωνήσει σε µία τέτοιας µορφής επένδυση, εάν οι υπάλληλοι της Τράπεζας που τους υπέβαλαν τη σχετική πρόταση τους είχαν εξηγήσει ότι δεν αποκλείεται να υποστούν καθολική απώλεια του κεφαλαίου τους, µεταξύ άλλων και εξαιτίας πτωχεύσεως της εταιρίας της οποίας η θυγατρική ήταν η εκδότρια των τίτλων (βλ. απόφαση 19932/2009 του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης). 8. Μετά την αγορά και κατά τη διάρκεια της επένδυσης, οι καταγγέλλοντες ελάµβαναν ταχυδροµικά σε µηνιαία βάση έντυπο ενηµέρωσης µε την παρουσίαση της τραπεζικής σχέσης τους µε την Τράπεζα CITIBANK, µεταξύ άλλων και για τους τίτλους που κατείχαν της Lehman Brothers. Από την εν λόγω πρακτική προκύπτει ευθέως η υποχρέωση της Τράπεζας να ενηµερώνει τους καταγγέλλοντες για την πορεία της επένδυσής τους. Όπως προέκυψε από δηµοσιεύµατα εφηµερίδων, η εκτίµηση για την πιστοληπτική ικανότητα της Lehman Brothers είχε µεταβληθεί ήδη από τον Μάρτιο και τον Ιούνιο του 2008, χωρίς να ενηµερωθούν σχετικά από τα ενηµερωτικά statements που ελάµβαναν από την Τράπεζα για τη µεταβολή ουσιώδους όρου των συµβάσεων αγοράς των τίτλων τους. Ειδικότερα, όταν οι καταγγέλλοντες αγόρασαν τους τίτλους τους πριν από το Μάρτιο του 2008 από την Τράπεζα, αναγραφόταν στις σχετικές συµβάσεις αγοράς (όρος 14) µε έντονα γράµµατα ότι η έκδοση των Τίτλων τελεί υπό την πρόσθετη εγγύηση της εταιρίας Lehman Brothers Holdings Inc. (της οποίας η πιστοληπτική ικανότητα έχει εκτιµηθεί σε Α+ από τον οίκο Standard & Poor s και Α1 σύµφωνα µε τον οίκο Moody s). Το ίδιο αναγραφόταν και στο εξώφυλλο των ενηµερωτικών φυλλαδίων για τα σχετικά προϊόντα: Με την εγγύηση της Lehman Brothers Holdings Inc. (A+/A1). Ήδη από 17 Μαρτίου 2008 η αξιολόγηση για τη Lehman Brothers του οίκου Moody s είχε µεταβληθεί σε Α2 negative outlook και από 2 Ιουνίου 2008 είχε µεταβληθεί και η αξιολόγηση του οίκου Standard & Poor s σε Α. Για την εν λόγω µεταβολή ουδέποτε ενηµερώθηκαν οι καταγγέλλοντες από την Τράπεζα, η οποία όφειλε να τους ενηµερώσει, καθώς αποτελούσε µεταβολή όρου των συµβάσεών τους. Εάν είχαν ενηµερωθεί εγκαίρως οι καταγγέλλοντες για την εν λόγω µεταβολή, πολλοί εξ αυτών θα είχαν προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, προκειµένου να αποσύρουν την επένδυσή τους. Η σχετική ενηµέρωση έπρεπε να πραγµατοποιηθεί και από τους ίδιους τους υπαλλήλους της Τράπεζας σε καταναλωτές που είχαν µεταβεί την άνοιξη του 2008 σε καταστήµατα της Τράπεζας και εκφράζοντας την επιθυµία τους να αποσύρουν την επένδυσή τους, για να χρησιµοποιήσουν το σχετικό κεφάλαιο, απετράπησαν από τους υπαλλήλους της Τράπεζας, οι οποίοι τους πρότειναν να τους χορηγήσουν µέχρι και δάνειο, για να καλύψουν τις ανάγκες τους, διότι η εν λόγω επένδυση θα τους ήταν ιδιαίτερα αποδοτική. 11

12 Η Τράπεζα, εποµένως, κατά παράβαση των συναλλακτικών ηθών, της τραπεζικής πίστης και της σχέσης εµπιστοσύνης που τη συνδέει µε τους πελάτες της, απέκρυψε τα γεγονότα αυτά από τους καταγγέλλοντες, δεν ενηµέρωσε, ως όφειλε τους καταγγέλλοντες για τη σταδιακή υποβάθµιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Lehman Brothers από έγκυρους διεθνείς εκτιµητικούς οίκους, ούτως ώστε να τους είχε δοθεί η ευκαιρία να εκτιµήσουν τον κίνδυνο και να ρευστοποιήσουν εγκαίρως τους τίτλους τους, εάν το επιθυµούσαν, προκειµένου να µην αποσύρουν αυτοί τα κεφάλαιά τους από τα εν λόγω προϊόντα (βλ. Μηνυτήρια Αναφορά του Συνηγόρου του Καταναλωτή, αρ.πρωτ.169/ ). 9. Περαιτέρω, τον µήνα Σεπτέµβριο ανακοινώθηκε η πτώχευση της Lehman Brothers Holding Inc και κατά συνέπεια, οι τίτλοι στους οποίους είχαν επενδυθεί τα σχετικά ποσά κεφαλαίων των επενδυτών, είχαν χάσει την αξία τους. Ακολούθησε η αποστολή µε επιµέλεια της καταγγελλόµενης Τράπεζας επιστολών στους επενδυτές στην οποία ανέφερε ότι αυτή τη στιγµή δεν υπάρχει αγορά για τα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα που έχουν εκδοθεί από θυγατρική εταιρία της Lehman Brothers Holding Inc και στα οποία έχετε επενδύσει. Κατά συνέπεια, χωρίς την ύπαρξη αγοράς, δεν παρέχεται στην Τράπεζα αποτίµηση γι αυτά τα προϊόντα. Ως εκ τούτου, στη συνηµµένη αναλυτική κατάσταση των λογαριασµών σας, η αποτίµηση των προϊόντων αυτών θα εµφανίζεται στην παρούσα φάση µηδενική. Ως εκ τούτου, λόγω της πτώχευσης της εταιρίας µε την επωνυµία Lehman Brothers Inc δεν υφίσταται η σχέση αντιστοιχίας µεταξύ του ποσού του κεφαλαίου που έχει επενδυθεί εκ µέρους των καταγγελλόντων και της αξίας όσων τίτλων περιλαµβάνονται στην περιουσία τους, η οποία είναι µηδενική. Λόγω της µηδενικής αυτής αποτιµήσεως του συγκεκριµένου τµήµατος της περιουσίας των καταγγελλόντων, το οποίο διαµορφώθηκε µέσω της υποβολής των τελευταίων σε δαπάνη ύψους ευρώ (επενδυθέν κεφάλαιο), οι καταγγέλλοντες, εξαιτίας της απώλειας της ως άνω περιγραφόµενης σχέσεως αντιστοιχίας, έχουν υποστεί ισόποση ζηµία, η οποία εφόσον έχει συντελεστεί, δεν είναι µέλλουσα αλλά παρούσα (Πολυµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης 19932/2009). 10. Συνεπώς, η Τράπεζα CITIBANK παρέλειψε, ενώ είχε υποχρέωση, να ενηµερώσει τους καταγγέλλοντες σχετικά µε τα ανωτέρω προαναφερθέντα (υπ αριθµ. 7 και 8) χαρακτηριστικά της επένδυσής τους, την οποία τους υπέδειξε να επιχειρήσουν και τα οποία θα ήταν απαραίτητα, ώστε να αποφασίσουν, εάν θα αποδεχτούν ή θα απορρίψουν την προτεινόµενη σε αυτούς επένδυση του κεφαλαίου τους, µε συνέπεια οι καταγγέλλοντες να µην έχουν κατανοήσει τουλάχιστον τους κινδύνους να υποστούν απώλεια του κεφαλαίου τους, οι οποίοι, όπως αποδεικνύονται εκ των υστέρων και εκ των πραγµατικών γεγονότων, συνδέονταν µε αυτής της µορφής επιλογή εκ µέρους τους. Για τους ανωτέρω λόγους και ειδικότερα για παραβίαση των άρθρων 9γ, 9δ και 9 ε του ν. 2251/1994, η Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή, µε την από απόφασή της, προέβη στην επιβολή χρηµατικού προστίµου στην εν λόγω Τράπεζα. Η συµπεριφορά της Τράπεζας έναντι των καταγγελλόντων, εξεταζόµενη υπό το πρίσµα των κανόνων των άρθρων 281 και 288 ΑΚ θεωρείται συνεπώς παράνοµη. Η εν λόγω παράνοµη συµπεριφορά συνδέεται αιτιωδώς προς την επελθούσα ζηµία της περιουσίας των καταγγελλόντων, αφού αυτή προκλήθηκε διότι οι σχετικές επενδύσεις επιχειρήθηκαν, µε τη δηµιουργία από την πλευρά της Τράπεζας της πεποίθησης στους 12

13 πελάτες της ότι δεν υφίσταται κανένας κίνδυνος και χωρίς να έχει προηγηθεί η παροχή προς τους καταγγέλλοντες της αναγκαίας ενηµέρωσης προς κατανόηση της µορφής και του περιεχοµένου της επιλογής τους, παραβιάζοντας θεµελιώδη αρχή της δραστηριότητάς της και σε κάθε περίπτωση οι καταγγέλλοντες θα είχαν απορρίψει την επένδυση αυτή, σε περίπτωση που είχαν πληροφορηθεί ότι η Τράπεζα δεν αναλαµβάνει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι των ιδίων σε σχέση µε το επενδυόµενο κεφάλαιό τους. Ενώ, παράλληλα η Τράπεζα απείχε από την οφειλόµενη, κατά τα άρθρα 197, 288 ΑΚ και 4.2 Κώδικα εοντολογίας ΕΠΕΥ, «διαρκή και τακτική ενηµέρωση» των πελατών για την πορεία της επένδυσης, αφού δεν ενηµέρωσε τους πελάτες της για τη µεταβολή της εκτίµησης για την πιστοληπτική ικανότητα της Lehman Brothers. Συνεπώς, η Τράπεζα CITIBANK ευθύνεται βάσει των άρθρων 197, 198, 914, 919 ΑΚ και 8 παρ.1, 9γ, 9δ και 9ε του Ν.2251/1994 για την περιουσιακή ζηµία που προκάλεσε παράνοµα και υπαίτια κατά την παροχή των υπηρεσιών της έναντι των συγκεκριµένων καταγγελλόντων, η οποία ισούται µε τα ποσά των κεφαλαίων που αυτοί επένδυσαν. Ενόψει των ανωτέρω, µε σκοπό τη συµβιβαστική επίλυση της υπό κρίση διαφοράς, ο «Συνήγορος του Καταναλωτή»: Ι) Απευθύνει σύσταση προς την Τράπεζα CITIBANK International plc να προβεί σε αποκατάσταση των ζηµιωθέντων καταγγελλόντων - πελατών της στην προ της συνάψεως των συµβάσεων κατάσταση καταβάλλοντας σε αυτούς τα ποσά κεφαλαίου που αυτοί επένδυσαν σε τίτλους της Lehman Brothers, ως αποζηµίωσή τους βάσει των άρθρων 914, 919 ΑΚ και 8 παρ.1 Ν.2251/1994. ΙΙ. Καλεί την Τράπεζα CITIBANK International plc να του γνωστοποιήσει εγγράφως εντός δέκα (10) ηµερών, εάν αποδέχεται τα διαλαµβανόµενα στην παρούσα έγγραφη σύσταση. ΙΙΙ. Αποφασίζει ότι σε περίπτωση που η Τράπεζα CITIBANK International plc δεν αποδεχθεί τα διαλαµβανόµενα στην παρούσα σύσταση, τότε ο «Συνήγορος του Καταναλωτή» θα ενεργήσει σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην παρ.5 του άρθρου 4 του Ν. 3297/2004 (ΦΕΚ Α 259/ ). Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Ευάγγελος Ζερβέας 13

Πληροφορίες: Διονύσιος Ραυτόπουλος Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 27 Δεκεμβρίου 2012 e-mail: draftopoul@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ.

Πληροφορίες: Διονύσιος Ραυτόπουλος Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 27 Δεκεμβρίου 2012 e-mail: draftopoul@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Πληροφορίες: Διονύσιος Ραυτόπουλος Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 27 Δεκεμβρίου 2012 e-mail: draftopoul@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. :11394 Δρ. Βασιλική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγητές: 1. ρ. Ζέτα Θεοχαροπούλου Ειδική Επιστήµονας, Νοµικός 2. ιονύσιος Ραυτόπουλος Ειδικός Επιστήµονας, Οικονοµολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδική Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 Ηλεκτρον. /νση: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 3 1&2 Ν.3297/2004)

ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 3 1&2 Ν.3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Εισηγήτρια: Θεοδώρα Παπαδηµητρίου Ειδική Επιστήµονας-Νοµικός Αθήνα, 09 εκεµβρίου 2010 Αρ. πρωτ.: 2853 ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 3 1&2 Ν.3297/2004) ΘΕΜΑ: «Καθυστερήσεις από

Διαβάστε περισσότερα

Αρµόδιος: ηµήτριος Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή

Αρµόδιος: ηµήτριος Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδιος: ηµήτριος Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Φωτεινή Μιστριώτη Ειδική Επιστήµονας Ηλεκτρον. /νση: fmistrioti@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 03 Μαΐου 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: 2. κ. ********* ******** ********** ********** ΚΟΙΝ.:

ΠΡΟΣ: 2. κ. ********* ******** ********** ********** ΚΟΙΝ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδιος: ηµήτρης Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Mαρία Χατζηγεωργίου Βοηθός Ειδικός Επιστήµονας Ηλεκτρον. /νση: maryhajigh@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 18 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Αθήνα 25 Φεβρουαρίου 2013 Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Αριθ. Πρωτ. :4995

Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Αθήνα 25 Φεβρουαρίου 2013 Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Αριθ. Πρωτ. :4995 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Αθήνα 25 Φεβρουαρίου 2013 Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Αριθ. Πρωτ. :4995 Πληροφορίες: Διονύσιος Ραυτόπουλος Ειδικός Επιστήμονας

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 15 Ιουλίου 2014 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ.

Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 15 Ιουλίου 2014 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος Καταναλωτή Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 15 Ιουλίου 2014 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 3 Ιουνίου 2008 Αριθ. Πρωτ. : 661. Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

Αθήνα, 3 Ιουνίου 2008 Αριθ. Πρωτ. : 661. Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Ανδρέας Μαντζουράνης Ειδικός Επιστήμονας Ηλεκτρον. Δ/νση: amantzouranis@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 3 Ιουνίου 2008 Αριθ. Πρωτ. : 661 ΠΡΟΣ: 1 κ. Στέφανο Ντάλλα Ίριδος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών ισχύει για το σύνολο του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς,

Διαβάστε περισσότερα

Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε.

Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε. Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε. Οι διατάξεις περί ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εφαρμόζονται και σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. Διδάκτορoς Παν/μίου Αθηνών

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. Διδάκτορoς Παν/μίου Αθηνών Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. Διδάκτορoς Παν/μίου Αθηνών ΕΝΟΧΗ Α. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΧΗΣ Έννοια. Ενοχή είναι η νομική σχέση μεταξύ δύο προσώπων, του οφειλέτη αφ ενός και του δανειστή

Διαβάστε περισσότερα

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών»

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» «Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» Μέλος του «Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών» Η προστασία των επενδυτών και

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών 1. Γενικά 1.1. Η Plus500CY Ltd (εφεξής, η Εταιρεία ) είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (Investor Compensation Fund,

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια:: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 28 Ιανουαρίου 2013 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ.

Εισηγήτρια:: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 28 Ιανουαρίου 2013 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος Καταναλωτή Εισηγήτρια:: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 28 Ιανουαρίου 2013 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή: ρ. Βασιλική Μπώλου Εισηγήτριες: Ελένη Αθανασίου, Ειδική Επιστήµονας-Νοµικός Θεοδώρα Παπαδηµητρίου, Ειδική Επιστήµονας-Νοµικός Θεοδώρα Ρούµπου, Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις 1. Ο παρών νόµος ρυθµίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των χρηµατιστηρίων εµπορευµάτων και των χρηµατιστηριακών αγορών εµπορευµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 25 Φεβρουαρίου 2014 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ.

Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 25 Φεβρουαρίου 2014 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 25 Φεβρουαρίου 2014 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π... Οδηγός για τους επενδυτές

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π... Οδηγός για τους επενδυτές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π... Οδηγός για τους επενδυτές Ο νόµος 3606/2007 για τις αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων, ο οποίος έχει ενσωµατώσει την οδηγία MiFID Μάιος 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 24.12.2003 L 339/73 Ο ΗΓΙΑ 2003/125/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας εκεµβρίου 2003 για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά τη θεµιτή παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδιος : Μάρκου ηµήτριος Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδιος : Μάρκου ηµήτριος Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδιος : Μάρκου ηµήτριος Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια : Ελένη Παπαγεωργίου Ειδική Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460734, 210-6460284 Ηλεκτρον. /ση: el_pap@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. Έκταση εφαρµογής της πολιτικής 3 2. Εντοπισµός περιπτώσεων πιθανής συγκρούσεως

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος υπ αριθμ. 50

Εγκύκλιος υπ αριθμ. 50 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Εγκύκλιος υπ αριθμ. 50 Θέμα : Διευκρινήσεις αναφορικά με θέματα της διαδικασίας του ελέγχου καταλληλότητας με σκοπό την ενιαία και συνεπή εφαρμογή του άρθρου 25 παράγραφος 4 του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012 ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του ευρωσυστήματος και την

Διαβάστε περισσότερα

e-mail: anaplirotis@synigoroskatanaloti.gr

e-mail: anaplirotis@synigoroskatanaloti.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Ανδρέας Μαντζουράνης Ειδικός Επιστήµονας Ηλεκτρον. /νση: amantzouranis@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 1 Σεπτεµβρίου 2009 Αριθ. Πρωτ. : 3009 ΘΕΜΑ: «Αναφορές καταναλωτών σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδική Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 Ηλεκτρον. /νση: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Θέμα: Ο Α, μόνιμος κάτοικος Σουηδίας, είναι κύριος ενός οικοπέδου που βρίσκεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) Η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») προσφέρει στον Πελάτη κάτοχο (εφεξής «Πελάτης») των καρτών που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10 Αθήνα, 21/6/2001 Θέµα: ιευκρινίσεις επί της Aποφάσεως 5/204/14.11.2000 (Φ.Ε.Κ. 1487Β / 6.12.2000) του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 KOIN: e-mail: vsynigoros@synigoroskatanaloti.gr

Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 KOIN: e-mail: vsynigoros@synigoroskatanaloti.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδια: Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Χειρίστρια: Ελένη Αθανασίου Ειδική Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 Ηλεκτρον. /νση: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ - ΠΟΡΙΣΜΑ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ - ΠΟΡΙΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδιος: ηµήτρης Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγητής: Νεκτάριος Μακρυδάκης Ειδικός Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460814 Fax: 210-6460414 E-mail: nmakridakis@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ (υποβάλλεται ατελώς)

ΑΝΑΦΟΡΑ (υποβάλλεται ατελώς) ΑΝΑΦΟΡΑ (υποβάλλεται ατελώς) Προς τον Συνήγορο του Καταναλωτή Λ. Αλεξάνδρας 144 114 71 Αθήνα FAX: 210-6460414 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΔΡΑ: ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ:47

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 217550 (ΦΕΚ Β 1544)

YΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 217550 (ΦΕΚ Β 1544) YΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 217550 (ΦΕΚ Β 1544) Θέµα: 'Καθορισµός των όρων και προϋποθέσεων για τη συµµετοχή της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία "Ταµείο Ανάπτυξης Νέας Οικονοµίας Α.Ε." σε επενδυτικά σχήµατα

Διαβάστε περισσότερα

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 849 Ν. 105(Ι)/95 Ο περί Ελαττωματικών Προϊόντων (Αστική Ευθύνη) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ (υποβάλλεται ατελώς)

ΑΝΑΦΟΡΑ (υποβάλλεται ατελώς) ΑΝΑΦΟΡΑ (υποβάλλεται ατελώς) Προς τον Συνήγορο του Καταναλωτή Λ. Αλεξάνδρας 144 114 71 Αθήνα FAX: 210-6460414 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΔΡΑ: ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ ΠΟΛΗ:ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους της ΑΕΠΕΥ, καθώς και της φύσεως, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 29.2.2012 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθµ. 36258 (ΦΕΚ Β 1635) Θέµα: «Καθορισµός των όρων και προϋποθέσεων για τη συµµετοχή της

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθµ. 36258 (ΦΕΚ Β 1635) Θέµα: «Καθορισµός των όρων και προϋποθέσεων για τη συµµετοχή της ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθµ. 36258 (ΦΕΚ Β 1635) Θέµα: «Καθορισµός των όρων και προϋποθέσεων για τη συµµετοχή της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία Ταµείο Ανάπτυξης Νέας Οικονοµίας Α.Ε. σε επενδυτικά σχήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδιος: ηµήτρης Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδιος: ηµήτρης Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανεξάρτητη Αρχή Αρµόδιος: ηµήτρης Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος Εισηγητής: Αριστοτέλης Σταµούλας Ειδικός Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460814 Fax: 210-6460414 E-mail: astamoulas@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Χρέωση εξόδων µελέτης ή φακέλου ή προέγκρισης ή διαχείρισης καθώς και έξοδα µε συναφείς διατυπώσεις κατά τη χορήγηση τραπεζικών δανείων.

ΘΕΜΑ: Χρέωση εξόδων µελέτης ή φακέλου ή προέγκρισης ή διαχείρισης καθώς και έξοδα µε συναφείς διατυπώσεις κατά τη χορήγηση τραπεζικών δανείων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανεξάρτητη Αρχή Πληροφορίες: ιονύσιος Ραυτόπουλος Ειδικός Επιστήµονας Αθήνα 21 Νοεµβρίου 2012 e-mail: draftopoul @synigoroskatanaloti. gr Αριθ. Πρωτ. :10362 ΠΡΟΣ: Πινακα αποδεκτών ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία Καταναλωτών στον Ασφαλιστικό Τομέα. Μιλτιάδης Μιλτιάδου

Προστασία Καταναλωτών στον Ασφαλιστικό Τομέα. Μιλτιάδης Μιλτιάδου Προστασία Καταναλωτών στον Ασφαλιστικό Τομέα Μιλτιάδης Μιλτιάδου Καταχρηστικές Ρήτρες Κάθε ρήτρα: που δεν αποτέλεσε αντικείμενο ατομικής διαπραγμάτευσης, και δημιουργεί σημαντική ανισότητα ανάμεσα στα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδική Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 Ηλεκτρον. /νση: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 22/12.7.2013

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 22/12.7.2013 ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 22/12.7.2013 Θέμα: Διαδικασία α) για την παροχή άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα και β) για την απόκτηση συμμετοχής σε λειτουργούν πιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΈΓΓΡΑΦΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. Εισαγωγή Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου (που περιλαμβάνει την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, τις θυγατρικές της εταιρείες καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2501/31.10.2002. ΘΕΜΑ: Ενηµέρωση των συναλλασσοµένων µε τα πιστωτικά ιδρύµατα για τους όρους που διέπουν τις συναλλαγές τους.

ΠΡΑΞΗ ΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2501/31.10.2002. ΘΕΜΑ: Ενηµέρωση των συναλλασσοµένων µε τα πιστωτικά ιδρύµατα για τους όρους που διέπουν τις συναλλαγές τους. ΠΡΑΞΗ ΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2501/31.10.2002 ΘΕΜΑ: Ενηµέρωση των συναλλασσοµένων µε τα πιστωτικά ιδρύµατα για τους όρους που διέπουν τις συναλλαγές τους. Ο ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: Επιβολή τόκων υπερηµερίας και µη έγκαιρη άρση υποθήκης από το Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων σε δικαιούχους στεγαστικών δανείων Βοηθός Συνήγορος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ")

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ (ΣΥΜΦΩΝΙΑ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ") Τη συµφωνία διαπραγµατεύθηκαν και ενέκριναν οι ευρωπαϊκές ενώσεις καταναλωτών καθώς και οι ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 28 Ιουλίου 2014 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ.

Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 28 Ιουλίου 2014 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος Καταναλωτή Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 28 Ιουλίου 2014 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΣΦΗΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 1. Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «BIG SOLAR

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πόρισμα Σύσταση του Συνηγόρου του Καταναλωτή. Σχετ.: Η υπ αριθ. Πρωτ... αναφορά του Ψ αναφέροντα στον Συνήγορο του Καταναλωτή.

Θέμα: Πόρισμα Σύσταση του Συνηγόρου του Καταναλωτή. Σχετ.: Η υπ αριθ. Πρωτ... αναφορά του Ψ αναφέροντα στον Συνήγορο του Καταναλωτή. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Αρμόδιος: Δημήτρης Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος Εισηγητής: Αριστοτέλης Σταμούλας Ειδικός Επιστήμονας Τηλ.: 210-6460814 Fax: 210-6460414 E-mail: astamoulas@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458

Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδια : ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Χειρίστρια : Ελένη Παπαγεωργίου Ειδική Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 Ηλεκτρον. /ση: el_pap@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1)

Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1) Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: 2-5 Μαρτίου 2015 Γραπτή εξέταση: 14 Μαρτίου 2015 Με Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδική Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 Ηλεκτρον. /νση: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας.

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ι. Δέσμευση της Διοίκησης. 1. Αρχές. 2. Βασικοί άξονες. ΙΙ. Αρχές επαγγελματικής συμπεριφοράς. 1. Σύγκρουση συμφερόντων. 2. Προστασία περιουσιακών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου της Nestlé που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ή ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ (Ν.3556/2007)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ή ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ (Ν.3556/2007) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ή ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ (Ν.3556/2007) H «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.», µε σκοπό την ενηµέρωση και διευκόλυνση των µετόχων της και του επενδυτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) Δεκέμβριος 2011 ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) Έχοντας υπόψη αφενός ότι η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») έχει

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αρ. 44. Η Εγκύκλιος δεν περιορίζει, ούτε τροποποιεί με οποιονδήποτε τρόπο τις υποχρεώσεις που προβλέπει ο Νόμος και η Απόφαση.

Εγκύκλιος αρ. 44. Η Εγκύκλιος δεν περιορίζει, ούτε τροποποιεί με οποιονδήποτε τρόπο τις υποχρεώσεις που προβλέπει ο Νόμος και η Απόφαση. Εγκύκλιος αρ. 44 Θέμα: Διευκρινίσεις σχετικά με τις αντιπαροχές που προβλέπονται στο άρθρο 25 παρ. 1 του ν. 3606/2007 «Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις» και στο άρθρο 27 της απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Όροι Χρήσης Εάν επιθυμείτε να κάνετε χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου και του ηλεκτρονικού καταστήματος all-about-sneakers.com, οφείλετε να αποδεχτείτε τους όρους χρήσης και αγορών όπως αυτοί εκτίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Γενικοί Οροι Συτµβολαίου 1/6 Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Γ.Ο.Σ.) ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Εγκύκλιος επί του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004

Θέµα: Εγκύκλιος επί του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ Αθήνα, 01 Μαρτίου 2005 Αριθµ.Πρωτ:οίκ.3392 ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας ιανοµής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : α) της εταιρείας µε την επωνυµία TELESUITE LTD», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάµει του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 7/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 7/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 7/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Πρόσθετες πληροφορίες και στοιχεία της ετήσιας και εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης και της ετήσιας και εξαµηνιαίας έκθεσης του διοικητικού συµβουλίου.

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισμός ΕΝ.Α; 2. Πού απευθύνεται η ΕΝ.Α;

1. Ορισμός ΕΝ.Α; 2. Πού απευθύνεται η ΕΝ.Α; 1. Ορισμός ΕΝ.Α; Είναι Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης, λειτουργεί σύμφωνα με τους Κανόνες Λειτουργίας που ορίζει το ΧΑ με την ονομασία «Εναλλακτική Αγορά» (ΕΝ.Α) και χαρακτηρίζεται ως «μη οργανωμένη».

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Διακήρυξης 1/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Το Νοσοκομείο Αφροδισίων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων. 1.1.Χαρακτηριστικά του Δικαίου Ετερόνομοι κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ 1. Ρυθμιστικό Πλαίσιο 2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Μέσα στα πλαίσια του EU Markets in Financial Instruments Directive (MiFID), η Mega Equity Securities & Financial Services Public Ltd εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DATE. Γενικές πληροφορίες για χρήση της υπηρεσίας

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DATE. Γενικές πληροφορίες για χρήση της υπηρεσίας ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DATE Γενικές πληροφορίες για χρήση της υπηρεσίας Η Υπηρεσία Date by InternetQ (εφεξής καλούµενη η Υπηρεσία ) έχει δηµιουργηθεί από την εταιρία «ΙΝΤΕRNETQ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Εργασιακά Θέματα Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Ιούλιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ι. Βασικά έγγραφα νοµιµοποίησης 1. Φ.Ε.Κ. στο οποίο δηµοσιεύθηκε η Ανακοίνωση της καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών της απόφασης της εποπτεύουσας αρχής για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρμόδια: Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Δρ. Ζέτα Θεοχαροπούλου Ειδική Επιστήμονας Τηλ.: 210-6460276 E-mail: gtheocha@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ

Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ Ερωτηματολόγιο ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΠΕΛΑΤΗ Όνομα / Επωνυμία Πελάτη Κωδικός Χ.Α.Α. Ημερομηνία Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 5 (1ος ΟΡΟΦΟΣ) 105

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET) ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET) Στην Αθήνα σήµερα την µεταξύ : α) της εν Αθήναις εδρευούσης Ανωνύµου Εταιρείας υπό την επωνυµία «ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ» που εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (άρθρο 3 παρ.1 ν. 3297/2004)

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (άρθρο 3 παρ.1 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Mαρία Χατζηγεωργίου Βοηθός Ειδικός Επιστήμονας Ηλεκτρον. Δ/νση: maryhajigh@synigoroskatanaloti. gr Αθήνα, 8 Ιανουαρίου 2008 Αριθ. πρωτ. : 12 ΠΡΟΣ: 1. HOLMES PLACE Health

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 η ΕΚΔΟΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1. Εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις για τον Κώδικα εοντολογίας του Ν.4224/2013 1) Ποιός είναι ο σκοπός του Κώδικα εοντολογίας;... 2

Συχνές Ερωτήσεις για τον Κώδικα εοντολογίας του Ν.4224/2013 1) Ποιός είναι ο σκοπός του Κώδικα εοντολογίας;... 2 Συχνές Ερωτήσεις για τον Κώδικα εοντολογίας του Ν.4224/2013 1) Ποιός είναι ο σκοπός του Κώδικα εοντολογίας;... 2 2) Ποιοι υπάγονται στον Κώδικα εοντολογίας;... 2 3) Τι απαιτείται από τους δανειολήπτες

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 16-05-2014. Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1236-2/16-05-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 55/2014

Αθήνα, 16-05-2014. Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1236-2/16-05-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 55/2014 Αθήνα, 16-05-2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1236-2/16-05-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 55/2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ειδικότερο περιεχόµενο Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3.1 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013. Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013. Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013 Θέμα: Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α) τα άρθρα 28 και 55A του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος,

Διαβάστε περισσότερα

Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο

Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Πουλή (εισηγητή) και τους Παρέδρους Γεώργιο Παπαϊσιδώρου και Νικόλαο Βόγκα, που

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2008 Αριθ. Πρωτ. : 1531. Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2008 Αριθ. Πρωτ. : 1531. Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Ανδρέας Μαντζουράνης Ειδικός Επιστήμονας Ηλεκτρον. Δ/νση: amantzouranis@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2008 Αριθ. Πρωτ. : 1531 ΠΡΟΣ: 1. ΔΕΗ Α.Ε. Χαλκοκονδύλη

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Ημερ.: 22 / 07 / 2015 Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Τι αλλάζει με την νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, τι ισχύει με τις αναλήψεις μετρητών, μπορώ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/675/27.2.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Παροχή πίστωση από Ανώνυμε Εταιρίε Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/675/27.2.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Παροχή πίστωση από Ανώνυμε Εταιρίε Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών. Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/675/27.2.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Παροχή πίστωση από Ανώνυμε Εταιρίε Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαμβάνοντα υπόψη: 1. Το

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την γερμανική ΕΠΕ και ενεργεί επ'ονόματι αυτής κάθε πράξη διαχείρισης. Ποιος μπορεί να γίνει διαχειριστής σε μία γερμανική ΕΠΕ Διαχειριστής μίας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 29 Απριλίου 2009 Αρ. πρωτ.: 1629. Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

Αθήνα, 29 Απριλίου 2009 Αρ. πρωτ.: 1629. Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Χειρίστρια: Ελένη Αθανασίου Ειδική Επιστήμονας Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 Ηλεκτρον. Δ/νση: elathanasiou@synigoroskatanaloti.

Διαβάστε περισσότερα