Τρέχουσες ρυθμιστικές εξελίξεις στο χρηματοπιστωτικό σύστημα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τρέχουσες ρυθμιστικές εξελίξεις στο χρηματοπιστωτικό σύστημα"

Transcript

1 Τρέχουσες ρυθμιστικές εξελίξεις στο χρηματοπιστωτικό σύστημα Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών 30 Οκτωβρίου

2 Πίνακας περιεχομένων Ι. Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση Α. Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός Β. CRD IV / CRR Γ. Ενιαίος Μηχανισμός Διευθέτησης Δ. Ενιαίο Ταμείο Διευθέτησης Ε. Πρόταση Οδηγίας για την ανάκαμψη και διευθέτηση χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ΣΤ. Πρόταση Οδηγίας για την αντικατάσταση της Οδηγίας 94/19/ΕΚ για την εγγύηση καταθέσεων Z. Απευθείας ανακεφαλαιοποίηση πιστωτικών ιδρυμάτων από τον ESM 2

3 Πίνακας περιεχομένων ΙΙ. Ευρωπαϊκό Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς Α. MiFID2 / MiFIR Β. Packaged Retail Investment Products (PRIPs) Γ. Κεντρικά αποθετήρια τίτλων (CSDR) Δ. Φόρος χρηματοπιστωτικών συναλλαγών (FTT) Ε. Market Abuse Directive 2 / Market Abuse Regulation ΣΤ. Money Market Funds (MMFs) Ζ. Δείκτες αναφοράς (Benchmarks) Η. Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες Θ. Αποζημίωση επενδυτών (ICSD) 3

4 Πίνακας περιεχομένων ΙΙΙ. Συστήματα και Μέσα Πληρωμών μικρής αξίας Α. Πρόταση Οδηγίας για τις υπηρεσίες πληρωμών («PSD2») Β. Πρόταση Κανονισμού για τις διατραπεζικές προμήθειες σε συναλλαγές με κάρτες πληρωμών ΙV. Δίκαιο προστασίας καταναλωτή Α. Πρόταση Οδηγίας για τους λογαριασμούς πληρωμών Β. Οδηγία για την ενυπόθηκη πίστη Γ. Anti-trust damages directive (proposal) 4

5 Πίνακας περιεχομένων V. Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας Α. Πρόταση Οδηγίας σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας Β. Πρόταση Κανονισμού περί των πληροφοριών που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών 5

6 Ι. Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση Στις 29 Ιουνίου 2012, οι αρχηγοί των κρατών μελών της Ευρωζώνης ανέθεσαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την υποβολή συγκεκριμένων νομοθετικών προτάσεων αναφορικά με τη σύσταση ενός ενιαίου εποπτικού μηχανισμού στο πλαίσιο μίας ευρύτερης πολιτικής πρωτοβουλίας για τη διαμόρφωση μίας Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ένωσης ( European Banking Union ) 6

7 Ι. Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση Συστατικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ένωσης είναι: ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός (Single Supervision Mechanism), ο Ενιαίος Μηχανισμός Διευθέτησης ( Single Resolution Mechanism ), το Ενιαίο Ταμείο Διευθέτησης ( Single Resolution Fund ), το Ενιαίο Εγχειρίδιο Κανόνων ( Single Rulebook ), η απευθείας ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων από τον ESM, και το Ενιαίο Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων ( Single Deposit Guarantee Scheme ). 7

8 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Η πορεία προς την ευρωπαϊκή τραπεζική ένωση: τα στοιχεία αλλαγής (σε italics) Μέσο Υλοποίησης Αδειοδότηση τραπεζών και μικροπροληπτική εποπτεία τραπεζών Μικρο-προληπτική και μακροπροληπτική ρυθμιστική παρέμβαση Μακρο-προληπτική επίβλεψη τραπεζικού συστήματος Εξυγίανση και εκκαθάριση τραπεζών Διευθέτηση τραπεζών Εγγύηση τραπεζικών καταθέσεων Τελικός αναχρηματοδοτικός δανεισμός Φορέας Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός Single Rulebook Single Rulebook Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικής Ευστάθειας Εθνικές αρχές και αμοιβαία αναγνώριση Ενιαία Αρχή Διευθέτησης Ενιαίο Ταμείο Διευθέτησης Single Rulebook Ενιαίο Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων Single Rulebook Emergency Liquidity Assistance (ELA): εθνικές κεντρικές τράπεζες ήη ΕΚΤ; Παροχή κρατικών ενισχύσεων Πιθανόν το ESM 8

9 Α. Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός Στις 29 Οκτωβρίου 2013, δημοσιεύτηκαν: ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων, και ο Κανονισμός (EE) αριθ. 1022/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών) όσον αφορά την αλληλεπίδρασή του με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όσον αφορά τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων. 9

10 Α. Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός Βασικά χαρακτηριστικά Δύο Πυλώνες Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (εφεξής «ΕΚΤ»), και εθνικές εποπτικές αρχές Ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός θα λειτουργεί σε αποκεντρωμένη βάση Η ΕΚΤ θα εποπτεύει απευθείας τα συστημικά σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα που εδρεύουν σε κράτος μέλος της Ευρωζώνης (περίπου 130, τα οποία αντιπροσωπεύουν το 85% των στοιχείων του ενεργητικού του τραπεζικού συστήματος της Ευρωζώνης), καθώς και τα πιστωτικά ιδρύματα των κρατών μελών με παρέκκλιση που θα αποφασίσουν την καθιέρωση στενής συνεργασίας μεταξύ της ΕΚΤ και της εθνικής εποπτικής αρχής (βλέπε αναλυτικά κατωτέρω, Πίνακα 3) 10

11 Α. Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός Βασικά χαρακτηριστικά Μέτρα για τον διαχωρισμό των εποπτικών καθηκόντων της ΕΚΤ από τα καθήκοντά της σε ό,τι αφορά την άσκηση νομισματικής πολιτικής ( Chinese walls ) Η ΕΚΤ κατά την άσκηση της εποπτείας θα εφαρμόζει την οικεία νομοθεσία: αν το σχετικό ενωσιακό δίκαιο αποτελείται από Οδηγίες, θα εφαρμόζει την εθνική νομοθεσία μεταφοράς των Οδηγιών στην εσωτερική έννομη τάξη. Αν η σχετική ενωσιακή νομοθεσία αποτελείται από Κανονισμούς και αυτοί οι Κανονισμοί παρέχουν ρητώς επιλογές στα κράτη μέλη, η ΕΚΤ θα εφαρμόζει επίσης την εθνική νομοθεσία δια της οποίας ασκούνται αυτές οι επιλογές Ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός θα τεθεί σε λειτουργία 12 μήνες μετά την ημερομηνία θέσης σε ισχύ του Κανονισμού του Συμβουλίου 11

12 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Τα καθήκοντα της ΕΚΤ μετά την υιοθέτηση του (υπό έκδοση) Κανονισμού του Συμβουλίου Κατηγορία Καθηκόντων της ΕΚΤ Νομική Βάση Εφαρμογή στα κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ Εφαρμογή στα κράτη μέλη με παρέκκλιση 1. Βασικά καθήκοντα ΣΛΕΕ, άρθρο 127, παρ. 2 ναι όχι 2. Λοιπά καθήκοντα διάφοραάρθρατης ΣΛΕΕ ναι κατά κανόνα όχι 3. Ειδικά καθήκοντα για την μακρο-προληπτική επίβλεψη του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού συστήματος Κανονισμός 1096/2010 του Συμβουλίου (βάσει του άρθρου 127, παρ. 6, ΣΛΕΕ) ναι ναι 4. Ειδικά καθήκοντα για την μικρο-προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων (νέο) Κανονισμός 1024/2013 του Συμβουλίου (βάσει του άρθρου 127, παρ. 6, της ΣΛΕΕ) ναι Υπό τις προϋποθέσεις της διαδικασίας της «στενής συνεργασίας» 12

13 Α. Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός Ειδικά Καθήκοντα της ΕΚΤ Χορήγηση άδειας λειτουργίας σε πιστωτικά ιδρύματα και ανάκλησή της Εκτέλεση των καθηκόντων των εθνικών εποπτικών αρχών κατ εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου αναφορικά με την ελεύθερη εγκατάσταση και την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών από πιστωτικά ιδρύματα Αξιολόγηση γνωστοποιήσεων για την απόκτηση και διάθεση ειδικών συμμετοχών σε πιστωτικά ιδρύματα Άσκηση μικρο-προληπτικής εποπτείας Συμμετοχή στα σώματα εποπτών ( supervisory colleges ) Διενέργεια ασκήσεων προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων ( stress-tests ) Επιβολή στα πιστωτικά ιδρύματα ειδικών απαιτήσεων πρόσθετων ιδίων κεφαλαίων, δημοσίευσης, ρευστότητας («Πυλώνας ΙΙ») Συμμετοχή στη συμπληρωματική εποπτεία των ΟΕΧΔ Εκτέλεση εποπτικών καθηκόντων όσον αφορά τα σχέδια ανάκαμψης και την έγκαιρη παρέμβαση σε πιστωτικά ιδρύματα που δεν πληρούν τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας 13

14 Α. Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός Εποπτικό Συμβούλιο Προβλέπεται η σύσταση και λειτουργία, στο πλαίσιο της ΕΚΤ, ενός «εσωτερικού φορέα» ( internal body ), του Εποπτικού Συμβουλίου ( Supervisory Board ), το έργο του οποίου συνίσταται στον σχεδιασμό καιστηνεκτέλεσητωνειδικώνκαθηκόντωντηςεκτ, καθώς και στην υποβολή ολοκληρωμένων σχεδίων αποφάσεων που θα εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ Στο Εποπτικό Συμβούλιο θα συμμετέχουν: ο Πρόεδρός του, ο οποίος θα εκλέγεται από τα μέλη του ΔΣ της ΕΚΤ, και δενθαείναιμέλοςτουδστηςεκτ, ο Αντιπρόεδρός του, ο οποίος θα εκλέγεται, επίσης, από τα μέλη του ΔΣ της ΕΚΤ, και θα είναι μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ, τέσσερις (4) εκπρόσωποι της ΕΚΤ, οι οποίοι θα διορίζονται από την Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΚΤ, και ένας εκπρόσωπος ανά εθνική εποπτική αρχή (συνεπώς, με την ένταξη της Λετονίας από την στην Ευρωζώνη, το Εποπτικό Συμβούλιο θα αποτελείται από είκοσι τέσσερα (24) μέλη) 14

15 ΠΙΝΑΚΑΣ 3 Η περίμετρος σε σχέση με τα ειδικά καθήκοντα που ανατίθενται στην ΕΚΤ A. Η περίμετρος σε σχέση με διάφορες κατηγορίες φορέων παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών πιστωτικά ιδρύματα Εντασσόμενες financial holding companies, στο πλαίσιο της άσκησης εποπτείας σε τραπεζικούς ομίλους, mixed financial holding companies, στο πλαίσιο της άσκησης συμπληρωματικής εποπτείας σε financial conglomerates Αποκλειόμενες χρηματοδοτικά ιδρύματα επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, ΑΕΔΑΚ, εναλλακτικά επενδυτικά κεφάλαια ( hedge funds ), ιδρύματα πληρωμών κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις B. Η περίμετροςσεσχέσημετακράτημέλη Κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ Ναι Κράτη μέλη με παρέκκλιση Ειδικοί κανόνες αναφορικά με: υποκαταστήματα στα κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ πιστωτικών ιδρυμάτων με έδρα κράτη εκτός της Ευρωζώνης, πιστωτικά ιδρύματα με έδρα κράτη μέλη με παρέκκλιση (κατ' επιλογή των εν λόγω κρατών μελών) 15

16 ΠΙΝΑΚΑΣ 3 (συνέχεια) Η περίμετρος σε σχέση με τα ειδικά καθήκοντα που ανατίθενται στην ΕΚΤ Γ. Η περίμετρος σε σχέση με συγκεκριμένα πιστωτικά ιδρύματα 1. Κατά κανόνα: τα πιστωτικά ιδρύματα που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις η συνολική αξία του ενεργητικού τους υπερβαίνει τα 30 δις ο λόγος των συνολικών στοιχείων του ενεργητικού τους σε σχέση με το ΑΕΠ του κράτους υπερβαίνει το 20%, εκτός αν η συνολική αξία στοιχείων του ενεργητικού τους υπολείπεται των 5 δις 2. Τα πιστωτικά ιδρύματα που ζήτησαν ή έλαβαν άμεσα χρηματοδοτική ενίσχυση από το EFSF ήτοesm 3. Σε κάθε περίπτωση, τα τρία πιο σημαντικά συστημικά πιστωτικά ιδρύματα σε κάθε κράτος μέλος, εκτός αν συντρέχουν ειδικές συνθήκες 4. Η ΕΚΤ έχει, επίσης, την εξουσία να αξιολογήσει αν ένα πιστωτικό ίδρυμα είναι συστημικά σημαντικό, εφόσον έχει αποδείξει ότι η διεθνής παρουσία του είναι σημαντική 16

17 Α. Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός Καθήκοντα εθνικών εποπτικών αρχών Μακρο-προληπτική ρυθμιστική παρέμβαση στη λειτουργία των πιστωτικών ιδρυμάτων Προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών Πρόληψη της χρήσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για σκοπούς νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και για χρηματοδότηση της τρομοκρατίας Μικρο-προληπτική εποπτεία υποκαταστημάτων πιστωτικών ιδρυμάτων τρίτων χωρών, καθώς και φορέων που δεν καλύπτονται από τον ορισμό των πιστωτικών ιδρυμάτων βάσει του ενωσιακού δικαίου, αλλά υπόκεινται σε εποπτεία ως πιστωτικά ιδρύματα βάσει του εθνικού δικαίου Εποπτεία υπηρεσιών πληρωμών Άσκηση καθηκόντων αρμοδίων αρχών έναντι των πιστωτικών ιδρυμάτων όσον αφορά τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων 17

18 Α. Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός Λοιπές διατάξεις Στον Κανονισμό 1024/2013 θεσπίζονται ειδικές διατάξεις αναφορικά με: την κατοχύρωση της θεσμικής ανεξαρτησίας της ΕΚΤ κατά την άσκηση των ειδικών καθηκόντων που της ανατίθενται, την υποχρέωση λογοδοσίας της ΕΚΤ προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, το επαγγελματικό-υπηρεσιακό απόρρητο των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου και του προσωπικού της ΕΚΤ, την υποχρέωση της ΕΚΤ να διαθέτει τους αναγκαίους πόρους για την άσκηση των ειδικών καθηκόντων που της ανατίθενται, τον προϋπολογισμό της, την εξουσία της να μετακυλύει το κόστος της μικρο-προληπτικής εποπτείας που θα ασκεί στα εποπτευόμενα πιστωτικά ιδρύματα, και την ανταλλαγή προσωπικού και την πραγματοποίηση αποσπάσεων, με ευθύνη της ΕΚΤ, από τις εθνικές εποπτικές αρχές 18

19 Α. Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός Comprehensive Assessment Η ΕΚΤ θα διενεργήσει σε συνεργασία με τις εθνικές εποπτικές αρχές και την Oliver Wyman μια άσκηση συνολικής αξιολόγησης των πιστωτικών ιδρυμάτων που θα εποπτεύει άμεσα, η οποία θα αποτελείται από τρία (3) μέρη: Αξιολόγηση κινδύνων για σκοπούς εποπτείας ( Supervisory Risk Assessment ) στο πλαίσιο της οποίας θα εξεταστούν από ποιοτική και ποσοτική άποψη βασικοί κίνδυνοι που αφορούν, μεταξύ άλλων, τη ρευστότητα, τη μόχλευση και τη χρηματοδότηση των πιστωτικών ιδρυμάτων Έλεγχος της ποιότητας των στοιχείων του ενεργητικού ( Asset Quality Review ) με τον οποίο επιδιώκεται η ενίσχυση της διαφάνειας όσον αφορά τα χρηματοδοτικά ανοίγματα των πιστωτικών ιδρυμάτων μέσω της αξιολόγησης της ποιότητας των στοιχείων του ενεργητικού τους, περιλαμβανομένης της καταλληλότητας της αποτίμησης των εν λόγω στοιχείων, των εξασφαλίσεων ( collaterals ), καθώς και των σχετικών προβλέψεων που έχουν σχηματισθεί Άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων ( stress-test ) με την οποία επιδιώκεται η εξέταση της ανθεκτικότητας των ισολογισμών των πιστωτικών ιδρυμάτων σε σενάρια ακραίων καταστάσεων και η οποία θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την ΕΒΑ 19

20 Α. Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός Χρονοδιάγραμμα 4 Νοεμβρίου 2013: Θέση σε ισχύ του Κανονισμού για τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό Νοέμβριος 2013: Έναρξη της αξιολόγησης ( Comprehensive Assessment ) των πιστωτικών ιδρυμάτων Νοέμβριος Δεκέμβριος 2013: Διορισμός μελών Εποπτικού Συμβουλίου και θέση σε διαβούλευση του κανονιστικού πλαισίου για τη λειτουργία του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού ( Supervisory Manual ) Απρίλιος 2014: Υιοθέτηση του κανονιστικού πλαισίου για τη λειτουργία του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού Μάιος Ιούνιος 2014: Διενέργεια άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων ( stress-test ) για όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την EBA Οκτώβριος 2014: Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Comprehensive Assessment Νοέμβριος 2014: Έναρξη λειτουργίας του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού 20

21 Β. CRD IV / CRR Στις 26 Ιουνίου 2013 δημοσιεύτηκαν: η Οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ», γνωστή ως CRD IV, και ο Κανονισμός (ΕΕ) 575/2013 τουευρωπαϊκούκοινοβουλίουκαιτου Συμβουλίου «σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012», γνωστός ως CRR 21

22 Β. CRD IV / CRR Με τον Κανονισμό και την Οδηγία ενσωματώνονται στο ευρωπαϊκό δίκαιο οι κανόνες της «Βασιλείας ΙΙΙ» Στον Κανονισμό και την Οδηγία συναντώνται 125 διατάξεις που παρέχουν διακριτική ευχέρεια στις εποπτικές αρχές Προβλέπεται η έκδοση ρυθμιστικών και εκτελεστικών τεχνικών προτύπων, τα οποία εκτός αν απορριφθούν- θα εγκριθούν με Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Από τα πρότυπα αυτά: 35 θα εγκριθούν εντός του 2013, και 67 εντός του

23 Β. CRD IV / CRR CRR Στον Κανονισμό 575/2013 περιλαμβάνονται διατάξεις αναφορικά με τη μικροπροληπτική ρυθμιστική παρέμβαση στη λειτουργία των πιστωτικών ιδρυμάτων με τις οποίες επιδιώκεται: η ενίσχυση της ποιότητας και της ποσότητας της κεφαλαιακής βάσης των τραπεζών η καθιέρωση παρέμβασης καινοτόμων εργαλείων προληπτικής ρυθμιστικής Συντελεστής κάλυψης ρευστότητας ( Liquidity Coverage Ratio ) Συντελεστής καθαρής Funding Ratio ) σταθερής χρηματοδότησης ( Net Stable Συντελεστής μόχλευσης ( Leverage Ratio ) η παροχή κινήτρων για τη διαπραγμάτευση εξω-χρηματιστηριακών παραγώγων μέσω κεντρικών αντισυμβαλλομένων η ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της καθιέρωσης πρόσθετων απαιτήσεων δημοσιοποίησης στοιχείων από τα πιστωτικά ιδρύματα Ο Κανονισμός 575/2013 εφαρμόζεται, σταδιακά, από την 1η Ιανουαρίου

24 Β. CRD IV / CRR CRD IV Στην Οδηγία 2013/36/ΕΕ περιλαμβάνονται διατάξεις σχετικά με : την ελεύθερη εγκατάσταση και την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών απόταπιστωτικάιδρύματα, την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων από τις αρμόδιες αρχές την εταιρική διακυβέρνηση, τις πολιτικές αποδοχών, και την καθιέρωση κεφαλαιακών αποθεμάτων ασφαλείας Η Οδηγία 2013/36/ΕΕ εφαρμόζεται, σταδιακά, από την 1η Ιανουαρίου

25 Β. CRD IV / CRR Εποπτικά ίδια κεφάλαια Βασικά ίδια κεφάλαια ( Tier 1 capital ) (α) Κύρια στοιχεία των βασικών ιδίων κεφαλαίων ( Common Equity Tier 1 capital ) κοινές μετοχές διαφορά από την έκδοση κοινών μετοχών υπέρ το άρτιο κέρδη εις νέον συσσωρευμένα λοιπά συνολικά έσοδα λοιπό συνολικό συσσωρευμένο εισόδημα λοιπά αποθεματικά κεφάλαια για γενικούς τραπεζικούς κινδύνους (β) Πρόσθετα στοιχεία των βασικών ιδίων κεφαλαίων ( Additional Tier 1 capital ) προνομιούχες μετοχές και ομολογιακοί τίτλοι που πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις διαφορά από την έκδοση των ανωτέρω τίτλων υπέρ το άρτιο 25

26 Εποπτικά ίδια κεφάλαια Β. CRD IV / CRR Συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια ( Tier 2 capital ) προνομιούχες μετοχές και ομολογιακοί τίτλοι που πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις διαφοράαπότηνέκδοσητωνπρονομιούχωνμετοχώνυπέρτοάρτιο γενικές προσαρμογές πιστωτικού κινδύνου, με τις επιπτώσεις του φόρου ύψους έως 1,25% των σταθμισμένων έναντι κινδύνων στοιχείων του ενεργητικού (τυποποιημένη προσέγγιση) όταν οι αναμενόμενες ζημιές υπολείπονται των σχηματισθεισών προβλέψεων, τα πιστωτικά ιδρύματα μπορούν να αναγνωρίζουν τη διαφορά στα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια μέχρι το 0,6% των σταθμισμένων έναντι κινδύνων στοιχείων του ενεργητικού (προσέγγιση IRB ) 26

27 27

28 20,0% CRD IV - Κεφαλαιακές απαιτήσεις 18,0% Core Tier 1 Additional Tier 1 16,0% Tier 2 Απόθεμα ασφαλείας διατήρησης κεφαλαίου 3%-5% 14,0% Αντικυκλικό απόθεμα Απόθεμα ασφαλείας συστημικού κινδύνου 3%-5% 3%-5% 12,0% 3%-5% 0%-2,5% 10,0% 8,0% 1%-3% 3%-5% 0%-0,625% 0,625% 0%-1,25% 1,25% 0%-1,875% 1,875% 2,5% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 6,0% 1,5% -2% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 4,0% 2,0% 4% - 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 0,0%

29 29

30 Γ. Ενιαίος Μηχανισμός Διευθέτησης Πρόταση Κανονισμού σχετικά με τη θέσπιση ενός Ενιαίου Μηχανισμού Διευθέτησης και ενός Ενιαίου Ταμείου Διευθέτησης Ο Ενιαίος Μηχανισμός Διευθέτησης θα εφαρμόζει τις ουσιαστικές διατάξεις της Οδηγίας για την ανάκαμψη και διευθέτηση πιστωτικών ιδρυμάτων Σύσταση ενός Συμβουλίου Διευθέτησης, το οποίο θα είναι οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα διαθέτει νομική προσωπικότητα και θα απαρτίζεται από: τον εκτελεστικό διευθυντή, τον αναπληρωτή εκτελεστικό διευθυντή, ένα μέλος που διορίζεται από την Επιτροπή, ένα μέλος που διορίζεται από την ΕΚΤ, και ένα μέλος που διορίζεται από κάθε συμμετέχον κράτος μέλος και εκπροσωπεί την εθνική αρχή διευθέτησης 30

31 Γ. Ενιαίος Μηχανισμός Διευθέτησης Το Συμβούλιο Διευθέτησης θα συνεδριάζει σε: 1. Σύνοδο ολομέλειας: τουλάχιστον δύο τακτικές συνεδριάσεις ετησίως 2. Εκτελεστική σύνοδο: θα λαμβάνει τις αποφάσεις σχετικά με την διευθέτηση ενός πιστωτικού ιδρύματος. Στην εκτελεστική σύνοδο θα συμμετέχουν: ο εκτελεστικός διευθυντής (1 ψήφος), ο αναπληρωτής εκτελεστικός διευθυντής (1 ψήφος), το μέλος που διορίζεται από την Επιτροπή (1 ψήφος), το μέλος που διορίζεται από την ΕΚΤ (1 ψήφος), τομέλοςπουδιορίζεταιαπότοκράτοςμέλοςστοοποίοέχειτηνέδρατηςηαρχή διευθέτησης σε επίπεδου ομίλου (1 ψήφος), και τα μέλη που διορίζονται από τα κράτη μέλη στα οποία είναι εγκατεστημένη μία θυγατρικήήμίαοντότηταπουκαλύπτεταιαπόενοποιημένηεποπτεία(δικαίωμα ψήφου ίσο με κλάσμα μιας ψήφου διαιρούμενης με τον αριθμό των εθνικών αρχών διευθέτησης των κρατών μελών στα οποία είναι εγκατεστημένη θυγατρική ή οντότητα του ομίλου) 31

32 Γ. Ενιαίος Μηχανισμός Διευθέτησης Πεδίο εφαρμογής πιστωτικά ιδρύματα και μητρικές επιχειρήσεις με εγκατάσταση σε συμμετέχοντα κράτη μέλη, δηλαδή τα κράτη μέλη με εθνικό νόμισμα το ευρώ, αλλά και όσα κράτη με παρέκκλιση έχουν καθιερώσει στενή συνεργασία σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κανονισμού 1024/2013 χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών και μικτές χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών, εφόσον υπόκεινται σε ενοποιημένη εποπτεία που διενεργείται από την ΕΚΤ, και εταιρείες επενδύσεων και χρηματοδοτικά ιδρύματα με εγκατάσταση σε συμμετέχοντα κράτη μέλη, εφόσον καλύπτονται από την ενοποιημένη εποπτεία της μητρικής επιχείρησης που διενεργείται από την ΕΚΤ 32

33 Γ. Ενιαίος Μηχανισμός Διευθέτησης Λειτουργία Ενιαίου Μηχανισμού Διευθέτησης: η ΕΚΤ, ως εποπτική αρχή, θα επισημαίνει πότε ένα πιστωτικό ίδρυμα αντιμετωπίζει σοβαρές οικονομικές δυσκολίες και πρέπει να διευθετηθεί, το Συμβούλιο Διευθέτησης, σε εκτελεστική σύνοδο, θα προετοιμάζει τη διευθέτηση του πιστωτικού ιδρύματος (το Συμβούλιο θα είναι αρμόδιο για τον σχεδιασμό της διαδικασίας διευθέτησης, την επιλογή των εργαλείων διευθέτησης και τον προσδιορισμό της συμμετοχής του Ενιαίου Ταμείου Διευθέτησης) με βάση σύσταση του Συμβουλίου Διευθέτησης ή με δική της πρωτοβουλία, η Επιτροπή θα αποφασίζει κατά πόσον και πότε πρέπει να τεθεί το πιστωτικό ίδρυμα υπό καθεστώς διευθέτησης, και οι εθνικές αρχές διευθέτησης θα αναλαμβάνουν την εκτέλεση του σχεδίου διευθέτησης, ενώ το Συμβούλιο Διευθέτησης θα παρακολουθεί την εκτέλεση σε εθνικό επίπεδο από τις εθνικές αρχές διευθέτησης και, σε περίπτωση που μια εθνική αρχή δεν συμμορφώνεται με την απόφασή του, θα μπορεί να απευθύνει άμεσα εκτελεστικές εντολές στα προβληματικά πιστωτικά ιδρύματα 33

34 Δ. Ενιαίο Ταμείο Διευθέτησης Βασικά χαρακτηριστικά Το Ενιαίο Ταμείο Διευθέτησης θα βρίσκεται υπό τον έλεγχο του Συμβουλίου Διευθέτησης και θα χρηματοδοτείται από συνεισφορές του τραπεζικού τομέα τουλάχιστον μία φορά ετησίως, αλλά και εκτάκτως εκ των υστέρων, εφόσον τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα του Ταμείου δεν επαρκούν για την κάλυψη των ζημιών, δαπανών ή άλλων εξόδων που συνεπάγεται η χρήση του Ταμείου Εντός 10 ετών το αποθεματικό του ταμείου πρέπει να έχει ανέλθει τουλάχιστον στο 1% των καλυπτόμενων καταθέσεων όλων των πιστωτικών ιδρυμάτων με άδεια λειτουργίας στα συμμετέχοντα κράτη μέλη 34

35 Ε. Πρόταση Οδηγίας για την ανάκαμψη και διευθέτηση χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων Με την πρόταση Οδηγίας καθιερώνεται ένα κοινό πλαίσιο κανόνων και εξουσιών σε σχέση με το χειρισμό προβληματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων Σκοπός των διατάξεων είναι η συντεταγμένη διευθέτηση των προβληματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, διαφυλάσσοντας τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και ελαχιστοποιώντας τις δημόσιες δαπάνες 35

36 Ε. Πρόταση Οδηγίας για την ανάκαμψη και διευθέτηση χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων Η πρόληψη και διαχείριση κρίσεων περιλαμβάνει μέτρα που εντάσσονται στα ακόλουθα τρία (3) στάδια: (α) Το στάδιο της πρόληψης, το οποίο περιλαμβάνει: την κατάρτιση σχεδίων ανάκαμψης και διευθέτησης, τόσο σε επίπεδο ιδρύματος όσο και σε επίπεδο ομίλου, τη λήψη μέτρων από τις αρμόδιες εθνικές αρχές για την άρση των εμποδίων στη δυνατότητα διευθέτησης, και διατάξεις σχετικά με την παροχή οικονομικής στήριξης ενδοομιλικά 36

37 Ε. Πρόταση Οδηγίας για την ανάκαμψη και διευθέτηση χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (β) Το στάδιο της έγκαιρης παρέμβασης, στο οποίο προβλέπεται η λήψη μέτρων εποπτικού χαρακτήρα, και μεταξύ άλλων, ο διορισμός επιτρόπου που αντικαθιστά τη διοίκηση του ιδρύματος (γ) Το στάδιο της διευθέτησης, το οποίο περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με: τα χαρακτηριστικά και τις προϋποθέσεις εφαρμογής των εργαλείων διευθέτησης: πώληση δραστηριοτήτων, μεταβατικό ίδρυμα bridge bank, διαχωρισμός περιουσιακών στοιχείων-asset separation, και διάσωση με ίδια μέσα- bail-in, τις ελάχιστες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων, και την εφαρμογή και το εύρος της διάσωσης με ίδια μέσα 37

38 Ε. Πρόταση Οδηγίας για την ανάκαμψη και διευθέτηση χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων Λοιπές διατάξεις, οι οποίες αφορούν, μεταξύ άλλων: την αρμοδιότητα των εθνικών αρχών να λαμβάνουν μέτρα όπως η μεταβίβαση μετοχικού κεφαλαίου και χρεωστικών τίτλων, ή η ρύθμιση ή διαγραφή ορισμένων χρεών και περιουσιακών στοιχείων, το δικαίωμα αποζημίωσης των θιγόμενων προσώπων από την απόφαση να τεθεί το ίδρυμα σε διαδικασία διευθέτησης ( no creditor worse-off principle ), τη δημιουργία σωμάτων διευθέτησης (resolution colleges) για την προώθηση μέτρων διευθέτησης σε επίπεδο ομίλου με διασυνοριακή παρουσία, και το Ευρωπαϊκό σύστημα χρηματοδοτικών ρυθμίσεων, το οποίο προβλέπει τη δυνατότητα δανεισμού μεταξύ των εθνικών ταμείων διευθέτησης, την αμοιβαία συμμετοχή σε περίπτωση διευθέτησης ομίλου με παρουσία σε περισσότερα κράτη μέλη και τη συμμετοχή των ταμείων εγγύησης καταθέσεων στο κόστος της διευθέτησης με ανώτατο όριο το ύψος της αξίας των καλυπτόμενων καταθέσεων 38

39 ΣΤ. Πρόταση Οδηγίας για την αντικατάσταση της Οδηγίας 94/19/ΕΚ για την εγγύηση καταθέσεων Στις 12 Ιουλίου 2010, η Επιτροπή δημοσιοποίησε την πρόταση Οδηγίας για την αντικατάσταση της Οδηγίας 94/19/ΕΚ στην οποία περιλαμβάνονται διατάξεις σε σχέση, ιδίως, με τις ακόλουθες θεματικές: αύξηση του ορίου κάλυψης των καταθέσεων ανά καταθέτη σε , υποχρέωση καταβολής των αποζημιώσεων, χωρίς να απαιτείται η υποβολή αίτησης του καταθέτη εντός, το αργότερο, επτά (7) ημερών από την ημερομηνία που οι καταθέσεις καθίστανται μη διαθέσιμες δυνατότητα για ένα σύστημα εγγύησης καταθέσεων κράτους μέλους να μπορεί να λαμβάνει δάνειο από τα λοιπά συστήματα εγγύησης καταθέσεων, υπολογισμός των εισφορών βάσει του κινδύνου στον οποίο είναι εκτεθειμένα τα καλυπτόμενα πιστωτικά ιδρύματα ( risk-based approach ) 39

40 Ζ. Απευθείας ανακεφαλαιοποίηση πιστωτικών ιδρυμάτων από τον ESM Στις 20 Ιουνίου 2013, οι Υπουργοί Οικονομικών των κρατών μελών της Ευρωζώνης αποφάσισαν την καθιέρωση του εργαλείου της απευθείας ανακεφαλαιοποίησης από τον ESM ενός πιστωτικού ιδρύματος που εδρεύει σε κράτος μέλος της Ευρωζώνης, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: το κράτος μέλος αδυνατεί να χορηγήσει τα απαιτούμενα κεφάλαια στο πιστωτικό ίδρυμα, η παροχή χρηματοπιστωτικής βοήθειας είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στο κράτος μέλος και στην Ευρωζώνη συνολικά, το πιστωτικό ίδρυμα δεν πληροί ή ενδέχεται να παραβιάσει τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις και δεν δύναται να αντλήσει κεφάλαια από τις αγορές, και το πιστωτικό ίδρυμα έχει συστημική σημασία ή αποτελεί απειλή για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα του κράτους μέλους και της Ευρωζώνης 40

41 Ζ. Απευθείας ανακεφαλαιοποίηση πιστωτικών ιδρυμάτων από τον ESM Το μέγιστο ποσό που θα μπορεί να διατεθεί για την ανακεφαλαιοποίηση πιστωτικών ιδρυμάτων δεν θα υπερβεί τα 60 δις Αναφορικά με την αναδρομική εφαρμογή του εργαλείου της απευθείας ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων από τον ESM, αυτό θα κρίνεται κατά περίπτωση και θα απαιτείται ομόφωνη απόφαση των μελών τουσυμβουλίουδιοικητώντουesm 41

42 ΙΙ. Ευρωπαϊκό Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς Α. MiFID2 / MiFIR (α) Πρόταση Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την κατάργηση της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (MiFID2) (β) Πρόταση Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 [EMIR] για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών (MiFIR) Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας: 15/1/2014 Στάδιο επεξεργασίας: Τριμερής επικοινωνία Ελληνική Προεδρία: Πιθανότατα όχι 42

43 Α. MiFID2 / MiFIR Βασικά σημεία: Διεύρυνση της εφαρμογής των οργανωτικών απαιτήσεων και του πλαισίου προ-συναλλακτικής και μετα-συναλλακτικής διαφάνειας σε μια νέα κατηγορία αγορών οργανωμένης διαπραγμάτευσης (Organised Trading Facilities-OTFs) Διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής των ρυθμίσεων προ-συναλλακτικής και μετα-συναλλακτικής διαφάνειας σε ομόλογα, δομημένα χρηματοπιστωτικά προϊόντα, δικαιώματα εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα Καθιέρωση υποχρέωσης διαπραγμάτευσης επιλέξιμων παραγώγων σε ρυθμιζόμενες αγορές, πολυμερείς μηχανισμούς διαπραγμάτευσης και οργανωμένους μηχανισμούς διαπραγμάτευσης (OTFs) Καθιέρωση ενός νέου πλαισίου για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών από επιχειρήσεις και διαχειριστές αγορών εγκατεστημένων σε τρίτες χώρες Ενίσχυση των απαιτήσεων εταιρικής διακυβέρνησης 43

44 Β. Packaged Retail Investment Products (PRIPs) Πρόταση Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα βασικά έγγραφα πληροφοριών για επενδυτικά προϊόντα Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας: 11/3/2014 Στάδιο επεξεργασίας: Υπό επεξεργασία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Το Συμβούλιο έχει καταλήξει σε συμφωνία (General Approach) Ελληνική Προεδρία: Ναι 44

45 Βασικά σημεία: Β. Packaged Retail Investment Products (PRIPs) Βελτίωση της ποιότητας της ενημέρωσης που παρέχεται στους ιδιώτες επενδυτές μέσω της παροχής ενός «εγγράφου βασικής πληροφόρησης»- προκειμένου να είναι σε θέση να συγκρίνουν διάφορα επενδυτικά προϊόντα και να επιλέγουν το προϊόν που ανταποκρίνεται περισσότερο στις ανάγκες τους Το «έγγραφο βασικής πληροφόρησης» θα βασίζεται σε ένα ενιαίο πρότυπο ενημέρωσης όσον αφορά τη δομή, το περιεχόμενο και την παρουσίαση για όλες τις κατηγορίες επενδυτικών προϊόντων Το πεδίο εφαρμογής καταλαμβάνει την ανάπτυξη και πώληση επενδυτικών προϊόντων, των οποίων η απόδοση εκτίθεται στις διακυμάνσεις των αποδόσεων υποκείμενων στοιχείων ή τιμών αναφοράς εκτός των επιτοκίων (π.χ. επενδυτικά κεφάλαια, δομημένα προϊόντα, ασφαλιστικά προϊόντα, παράγωγα προϊόντα). 45

46 Γ. Κεντρικά αποθετήρια τίτλων (CSDR) Πρόταση Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη βελτίωση του διακανονισμού αξιογράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων (ΚΑΤ) και για την τροποποίηση της Οδηγίας 98/26/ΕΚ Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας: 15/1/2014 Στάδιο επεξεργασίας: Τριμερής επικοινωνία Ελληνική Προεδρία: Πιθανότατα όχι 46

47 Βασικά σημεία: Γ. Κεντρικά αποθετήρια τίτλων (CSDR) Δυνατότητα παροχής από τα αποθετήρια τραπεζικών υπηρεσιών επικουρικών προς τον διακανονισμό υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν μια σειρά αυστηρών εποπτικών απαιτήσεων Μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2015 εναρμόνιση του κύκλου διακανονισμού σε όλα τα κράτη μέλη σε δύο (2) ημέρες μετά την ημερομηνία κατά την οποία λαμβάνει χώρα η συναλλαγή σε οργανωμένες αγορές (Τ+2) Εναρμόνιση των κανόνων που διέπουν την ολοκλήρωση του διακανονισμού στα κράτη μέλη μέσω της λήψης κοινών μέτρων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση περιπτώσεων αποτυχίας κατά τον διακανονισμό (π.χ. διαδικασία buy-in ) 47

48 Δ. Φόρος χρηματοπιστωτικών συναλλαγών (FTT) Πρόταση Οδηγίας του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα της φορολόγησης των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας: Εκκρεμεί η συμφωνία σε επίπεδο Συμβουλίου των 11 κρατών μελών που συμμετέχουν στην ενισχυμένη συνεργασία (Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Σλοβακία και Σλοβενία) Στάδιο επεξεργασίας: Υπό επεξεργασία στο Συμβούλιο Ελληνική Προεδρία: Ναι Έναρξη εφαρμογής: Εντός του 2014, με την προϋπόθεση της επίτευξης συμφωνίας σε επίπεδο Συμβουλίου 48

49 Δ. Φόρος χρηματοπιστωτικών συναλλαγών (FTT) Βασικά σημεία: Στο πεδίο εφαρμογής της πρότασης εντάσσονται τα χρηματοπιστωτικά μέσα που είναι διαπραγματεύσιμα στις αγορές κεφαλαίου, τα μέσα χρηματαγοράς (με εξαίρεση τα μέσα πληρωμών), τα μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων και τα παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα, αλλά και οι OTC συναλλαγές. Ο φόρος χρηματοπιστωτικών συναλλαγών θα επιβάλλεται στις εξής περιπτώσεις: σε κάθε συναλλαγή υπό την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη είναι εγκατεστημένο σε συμμετέχον κράτος μέλος, και στις συναλλαγές που πραγματοποιούνται επί χρηματοπιστωτικών μέσων που έχουν εκδοθεί στα 11 κράτη μέλη που συμμετέχουν στην ενισχυμένη συνεργασία, ακόμα και αν οι αντισυμβαλλόμενοι που διαπραγματεύονται τα μέσα αυτά δεν είναι εγκατεστημένοι στα εν λόγω κράτη μέλη. Ο προτεινόμενος φόρος δεν μπορεί να είναι μικρότερος από: 0,1% για συναλλαγές επί χρηματοπιστωτικών μέσων (μετοχές, ομόλογα κ.λπ.), και 0,01% για συναλλαγές επί παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων. 49

50 Ε. Market Abuse Directive 2 / Market Abuse Regulation (α) Πρόταση Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ποινικές κυρώσεις για τις πράξεις προσώπων που κατέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες και τις πράξεις χειραγώγησης της αγοράς (β) Πρόταση Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις πράξεις προσώπων που κατέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες και τις πράξεις χειραγώγησης της αγοράς (κατάχρηση αγοράς) Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας: Στάδιο επεξεργασίας: Επί της πρότασης Κανονισμού έχει επιτευχθεί τριμερής συμφωνία, ωστόσο εκκρεμεί η οριστικοποίηση ορισμένων σημείων τα οποία σχετίζονται με τις προτεινόμενες διατάξεις των MiFID2/MiFIR Επί της πρότασης Οδηγίας συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις σε επίπεδο τριμερούς Ελληνική Προεδρία: Ναι 50

51 Ε. Market Abuse Directive 2 / Market Abuse Regulation Βασικά σημεία: Καθιέρωση ελάχιστων κανόνων για την επιβολή ποινικών κυρώσεων για τις πλέον σοβαρές παραβάσεις Διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του κανονιστικού πλαισίου για την κατάχρηση αγοράς σε όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα που γίνονται δεκτά προς διαπραγμάτευση σε πολυμερείς μηχανισμούς διαπραγμάτευσης και σε αγορές οργανωμένης διαπραγμάτευσης (OTFs), καθώς και σε οποιοδήποτε παράγωγο χρηματοπιστωτικό μέσο που αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης εξωχρηματιστηριακά και μπορεί να επηρεάσει τη διαπραγμάτευση του υποκείμενου μέσου Καθιέρωση υποχρέωσης επιβολής κυρώσεων και σε περιπτώσεις απόπειρας (attempt) χειραγώγησης της αγοράς Απαγόρευση της χειραγώγησης των στοιχείων αναφοράς (benchmarks), συμπεριλαμβανομένων των LIBOR και EURIBOR και πρόβλεψη ότι κάθε παρεμφερής χειραγώγηση θα συνιστά ποινικό αδίκημα 51

52 ΣΤ. Money Market Funds (MMFs) Πρόταση Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας: Στάδιο επεξεργασίας: Υπό επεξεργασία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο Ελληνική Προεδρία: Ναι 52

53 ΣΤ. Money Market Funds (MMFs) Βασικά σημεία: Το 10% του χαρτοφυλακίου των αμοιβαίων κεφαλαίων χρηματαγοράς (ΑΚΧΑ) θα πρέπει να αποτελείται από περιουσιακά στοιχεία με λήξη μιας ημέρας, ενώ το 20% θα πρέπει να αποτελείται από περιουσιακά στοιχεία με λήξη μιας εβδομάδας, προκειμένου να είναι δυνατή η αποπληρωμή επενδυτών που επιθυμούν να αποσύρουν κεφάλαια σε σύντομο χρονικό διάστημα Η έκθεση ενός μεμονωμένου εκδότη δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το 5% της αξίας του χαρτοφυλακίου του ΑΚΧΑ Υποχρέωση τήρησης κεφαλαιακού αποθέματος της τάξης του 3% για τα ΑΚΧΑ σταθερής καθαρής αξίας ενεργητικού Υποχρεωτική εσωτερική διαδικασία πιστοληπτικών αξιολογήσεων ώστε να μην εξαρτώνται τα ΑΚΧΑ αποκλειστικά από τις αξιολογήσεις των ΟΑΠΙ Υποχρεωτική δημιουργία προφίλ επενδυτών ώστε να είναι δυνατή η έγκαιρη πρόβλεψη για ενδεχόμενη μαζική απόσυρση κεφαλαίων 53

54 Ζ. Δείκτες αναφοράς (Benchmarks) Πρόταση Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους δείκτες αναφοράς σε χρηματοπιστωτικά μέσα και χρηματοπιστωτικές συμβάσεις Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας: 12/3/2014 Στάδιο επεξεργασίας: Υπό επεξεργασία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο Ελληνική Προεδρία: Ναι 54

55 Ζ. Δείκτες αναφοράς (Benchmarks) Βασικά σημεία: Ενίσχυση τη διακυβέρνησης και του ελέγχου της διαδικασίας καθορισμού δεικτών αναφοράς Βελτίωση της ποιότητας των βασικών στοιχείων και των μεθόδων που χρησιμοποιούνται από τους διαχειριστές δεικτών αναφοράς Διασφάλιση ότι οι φορείς που συνεισφέρουν στον καθορισμό των δεικτών αναφοράς παρέχουν επαρκή δεδομένα και υπόκεινται σε κατάλληλους ελέγχους Διασφάλιση επαρκούς προστασίας για τους καταναλωτές και τους επενδυτές που χρησιμοποιούν δείκτες αναφοράς Διασφάλιση της εποπτείας και της βιωσιμότητας «κρίσιμων» δεικτών αναφοράς 55

56 Η. Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες Πρόταση Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) όσον αφορά τις λειτουργίες θεματοφύλακα, τις πολιτικές αποδοχών και τις κυρώσεις Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας: Μη διαθέσιμη Στάδιο επεξεργασίας: Υπό επεξεργασία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Το Κοινοβούλιο έχει εκδώσει την έκθεσή του. Ελληνική Προεδρία: Ναι 56

57 Η. Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες Βασικά σημεία: Ακριβής προσδιορισμός των καθηκόντων και υποχρεώσεων των θεματοφυλάκων που ενεργούν για λογαριασμό ενός ΟΣΕΚΑ Θέσπιση κανόνων σχετικά με την πολιτική αποδοχών των διαχειριστών ΟΣΕΚΑ με γνώμονα τη μη ενθάρρυνση της ανάληψης υπερβολικών κινδύνων Καθιέρωση ενιαίων κανόνων σε ό,τι αφορά την επιβολή διοικητικών προστίμων, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα πρόστιμα αυτά θα υπερβαίνουν τα δυνητικά οφέλη από την παραβίαση διατάξεων 57

58 Θ. Αποζημίωση επενδυτών (ICSD) Πρόταση Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της Οδηγίας 97/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα συστήματα αποζημιώσεως των επενδυτών Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας: Ηενλόγω πρόταση Οδηγίας εξαρτάται άμεσα από την πρόοδο των συζητήσεων σε ό,τι αφορά την πρόταση Οδηγίας για τα συστήματα εγγύησης των καταθέσεων Στάδιο επεξεργασίας: Υπό επεξεργασία στο Συμβούλιο. Το Κοινοβούλιο έχει εκδώσει την έκθεσή του Ελληνική Προεδρία: Υπό προϋποθέσεις 58

59 Θ. Αποζημίωση επενδυτών (ICSD) Βασικά σημεία: Αύξηση του ύψους αποζημίωσης ανά επενδυτή από είκοσι χιλιάδες (20.000) σε πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ Παροχή κάλυψης και σε κατόχους μεριδίων ΟΣΕΚΑ Αποζημίωση των επενδυτών το αργότερο εντός εννέα (9) μηνών Καθιέρωση κανόνων που αφορούν τη χρηματοδότηση των συστημάτων αποζημίωσης επενδύσεων Παροχή σαφέστερης και εκτενέστερης πληροφόρησης προς τους επενδυτές αναφορικά με το βαθμό κάλυψης των περιουσιακών τους στοιχείων Καθιέρωση δυνατότητας για ένα σύστημα αποζημίωσης επενδυτών κράτους μέλους να μπορεί να λαμβάνει δάνειο από τα λοιπά συστήματα αποζημίωσης επενδυτών που λειτουργούν στα κράτη μέλη της ΕΕ, εφόσον τα κεφάλαιά του δεν επαρκούν για την κάλυψη των αποζημιώσεων («αμοιβαίος δανεισμός») 59

60 ΙΙΙ. Συστήματα και Μέσα Πληρωμών μικρής αξίας Α. Πρόταση Οδηγίας για τις υπηρεσίες πληρωμών («PSD2») Τροποποιεί και καταργεί την Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών («PSD1») η οποία ενσωματώθηκε με τα άρθρα 1 έως 83 του ν. 3862/2010 (ΦΕΚ Α 113) Ως καταληκτική ημερομηνία ψήφισής της έχει οριστεί η 11 η Απριλίου 2014 Βασικά σημεία: ενίσχυση της προστασίας καταναλωτών υπηρεσιών πληρωμών διεύρυνση των υπηρεσιών πληρωμών που δύνανται να παρέχουν οι φορείς παροχής υπηρεσιών πληρωμών (πληροφόρηση ή/και πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών από τρίτα μέρη), ενίσχυση της ασφάλειας κατά τη διενέργεια πληρωμών σε πραγματικό χρόνο ή μέσω φορητών συσκευών 60

61 Β. Πρόταση Κανονισμού για τις διατραπεζικές προμήθειες σε συναλλαγές με κάρτες πληρωμών Μαζί με την PSD2 συνιστούν το «Payments legislative package» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ως καταληκτική ημερομηνία ψήφισής της έχει οριστεί η 11 η Απριλίου 2014 Βασικά σημεία: Καθιερώνονται μέγιστα επίπεδα διατραπεζικών προμηθειών για συναλλαγές στις χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες των καταναλωτών και απαγορεύονται τυχόν προσαυξήσεις σε συναλλαγές με αυτούς τους τύπους καρτών Δυο μήνες μετά τη δημοσίευση του Κανονισμού, τα ανώτατα όρια διατραπεζικών προμηθειών για χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες θα εφαρμόζονται στις διασυνοριακές συναλλαγές, δηλαδή όταν ένας καταναλωτής χρησιμοποιεί την κάρτα πληρωμής του σε άλλη χώρα. Δυο έτη μετά τη δημοσίευση του Κανονισμού, τα εν λόγω ανώτατα όρια θα εφαρμόζονται και στις εγχώριες συναλλαγές 61

62 Β. Πρόταση Κανονισμού για τις διατραπεζικές προμήθειες σε συναλλαγές με κάρτες πληρωμών Βασικά σημεία: Τα ανώτατα όρια διατραπεζικών προμηθειών καθορίζονται στο 0,2 % της αξίας της συναλλαγής για τις χρεωστικές κάρτες και στο 0,3 % για τις πιστωτικές κάρτες Για τις κάρτες που δεν υπόκεινται σε αυτά τα ανώτατα όρια (κυρίως εμπορικές κάρτες που παρέχονται σε επιχειρήσεις και πιστωτικές κάρτες των τριμερών συστημάτων καρτών, όπως η American Express ή ηdiners), οι έμποροι λιανικής πώλησης θα μπορούν να εφαρμόζουν προσαυξήσεις ή να μην τις αποδέχονται 62

63 ΙV. Δίκαιο προστασίας καταναλωτή Α. Πρόταση Οδηγίας για τους λογαριασμούς πληρωμών Πρόταση Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή λογαριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης διαδικασίας: Στάδιο επεξεργασίας: Επεξεργασία από τις αρμόδιες επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ελληνική Προεδρία: Ναι 63

64 Α. Πρόταση Οδηγίας για τους λογαριασμούς πληρωμών Βασικά σημεία: ενίσχυση της συγκρισιμότητας των τελών και χρεώσεων που επιβάλλονται σε λογαριασμούς πληρωμών, μεταξύ άλλων, μέσω της εκπόνησης τυποποιημένου πίνακα με τις χρεώσεις των συνηθέστερων υπηρεσιών και τυποποιημένης ορολογίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία θα είναι κοινή για όλα τα κράτη μέλη, καθιέρωση τυποποιημένης διαδικασίας μεταφοράς λογαριασμών πληρωμών σε διαφορετικό πιστωτικό ίδρυμα από εκείνο στο οποίο ήδη τηρούνται, και διασφάλιση της πρόσβασης των καταναλωτών που διαμένουν νόμιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε ένα τουλάχιστον λογαριασμό πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας 64

65 Β. Οδηγία για την ενυπόθηκη πίστη Οδηγία 2013/ /ΕΕ σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για ακίνητα κατοικίας και την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/48/ΕΚ Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας: Οι διατάξεις της Οδηγίας ψηφίστηκαν επί της ουσίας κατά τη σύνοδο της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 10/09/2013. Η υιοθέτηση της Οδηγίας σε πρώτη ανάγνωση αναμένεται να ολοκληρωθεί στις Ελληνική Προεδρία: Όχι 65

66 Β. Οδηγία για την ενυπόθηκη πίστη Βασικά σημεία: ειδικές διατάξεις για τις πληροφορίες και πρακτικές που προηγούνται της σύναψης τηςσύμβασηςπίστωσης, μεταξύ άλλων, για τη διαφήμιση, την παροχή προσυμβατικής πληροφόρησης και την παροχή εξατομικευμένων επαρκών εξηγήσεων στον καταναλωτή, συγκεκριμένη διαδικασία για τον υπολογισμό του Συνολικού Ετησίου Πραγματικού Ποσοστού Επιβάρυνσης και το Συνολικό Κόστος της πίστωσης, υποχρέωση αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας του καταναλωτή πριν από τη σύναψη της σύμβασης εκ μέρους του πιστωτικού ιδρύματος και συναφής υποχρέωση του καταναλωτή να παρέχει πλήρεις και ορθές πληροφορίες αναφορικά με την προσωπική και οικονομική του κατάσταση, ειδικές διατάξεις σχετικά με: την άσκηση του δικαιώματος πρόωρης εξόφλησης της πίστωσης, την επαγγελματική εκπαίδευση του προσωπικού των πιστωτικών ιδρυμάτων, τον δανεισμό σε συνάλλαγμα, τον χειρισμό των καθυστερήσεων πληρωμών και της επιβολής κατάσχεσης, και πλαίσιο άσκησης δραστηριότητας από τους μεσίτες πιστώσεων 66

67 Γ. Anti-trust damages directive (proposal) Πρόταση Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένους κανόνες που διέπουν τις αγωγές αποζημίωσης βάσει του εθνικού δικαίου για παραβιάσεις των διατάξεων της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας: Στάδιο επεξεργασίας: Επεξεργασία από τις αρμόδιες επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ελληνική Προεδρία: Ναι 67

68 Γ. Anti-trust damages directive (proposal) Βασικά σημεία: Η πρόταση Οδηγίας καθιερώνει κανόνες για τη διευκόλυνση της άσκησης από φυσικά και νομικά πρόσωπα αγωγών αποζημίωσης, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες υπέστησαν ζημία από παραβίαση των κανόνων περί ανταγωνισμού. Μεταξύ άλλων: για το δικαίωμα πλήρους αποκατάστασης της ζημίας που υπέστησαν φυσικά και νομικά πρόσωπα από παραβιάσεις της σχετικής εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, το οποίο καλύπτει και τα διαφυγόντα κέρδη, τη διευκόλυνση της πρόσβασης των εναγόντων σε αποδεικτικό υλικό για τη θεμελίωση των αξιώσεών τους, την εις ολόκληρον ευθύνη των επιχειρήσεων που παρανομούν και την αντιμετώπιση των αξιώσεων εκ μέρους αιτούντων οι οποίοι δεν ήταν άμεσοι αντισυμβαλλόμενοι αυτών, και τον ποσοτικό προσδιορισμό της ζημίας σε περιπτώσεις που έλαβε χώρα απαγορευμένη σύμπραξη μεταξύ επιχειρήσεων 68

69 V. Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας Α. Πρόταση Οδηγίας σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας Τροποποιεί και καταργεί την Οδηγία 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την Οδηγία 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής, οι οποίες ενσωματώθηκαν με τα άρθρα 1 έως 55 του ν. 3691/2008 Η ψήφισή της αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του πρώτου τριμήνου του 2014 (Ελληνική Προεδρεία) 69

70 Α. Πρόταση Οδηγίας σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας Βασικά σημεία: Μηχανισμός για την ταυτοποίηση των πραγματικών δικαιούχων Υποχρέωση των νομικών προσώπων να τηρούν αρχεία σχετικά με την ταυτότητα των πραγματικών δικαιούχων Περιορισμός των περιπτώσεων απλουστευμένης δέουσας επιμέλειας Συμπερίληψη στον ορισμό των πολιτικώς εκτεθειμένων προσώπων ( ΠΕΠ ) και αυτών που είναι εγκατεστημένα σε κράτος μέλος λειτουργίας του υπόχρεου προσώπου, καθώς και των ΠΕΠ που εργάζονται σε διεθνείς οργανισμούς Ευρύτερη κάλυψη του τομέα των τυχερών παιγνίων και ρητή αναφορά στα φορολογικά αδικήματα, ως βασικά αδικήματα Ένταξη στο προσωπικό πεδίο εφαρμογής όλων των προσώπων που ασκούν συναλλαγές σε αγαθά που αποτελούν αντικείμενο πληρωμής σε μετρητά ποσού ίσου ή μεγαλύτερο των ευρώ (από ευρώ που ισχύει σήμερα) 70

71 Β. Πρόταση Κανονισμού περί των πληροφοριών που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών Τροποποιεί και καταργεί τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1781/2006 Η ψήφισή της αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του πρώτου τριμήνου του 2014 (Ελληνική Προεδρεία) Βασικά σημεία: Επεκτείνει τις πληροφορίες που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών και στους δικαιούχους πίστωσης των εν λόγω χρηματικών ποσών (εκτός των πληρωτών που σήμερα ισχύει) Προβλέπει συγκεκριμένα κριτήρια καθορισμού του είδους των διοικητικών κυρώσεων και του ύψους των διοικητικών χρηματικών προστίμων και επιβάλει τη δημοσιοποίησή τους χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με το είδος και τη φύση της παράβασης και την ταυτότητα των προσώπων που ευθύνονται για αυτήν 71

Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ (CRD IV) στο ελληνικό δίκαιο. Εφαρμογή του Κανονισμού 575/2013 (CRR)

Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ (CRD IV) στο ελληνικό δίκαιο. Εφαρμογή του Κανονισμού 575/2013 (CRR) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ (CRD IV) στο ελληνικό δίκαιο Εφαρμογή του Κανονισμού 575/2013 (CRR) στις ΑΕΠΕΥ Καθηγητής Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Νοέμβριος 2013 1 Ι. Γενικά Στις 26

Διαβάστε περισσότερα

Η διαχρονική διαμόρφωση του ευρωπαϊκού τραπεζικού δικαίου

Η διαχρονική διαμόρφωση του ευρωπαϊκού τραπεζικού δικαίου Η διαχρονική διαμόρφωση του ευρωπαϊκού τραπεζικού δικαίου Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Επισκέπτης Καθηγητής, Europa Institut, Universität

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ CRD IV ΣΤΙΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ CRD IV ΣΤΙΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ HELLENIC CAPITAL MARKET COMMISSION ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ CRD IV ΣΤΙΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Εισηγητής: ΗΛΙΑΝΑ ΛΑΝΗ Προϊστάμενη Τμήματος Αδειοδότησης Παροχών Επενδυτικών Υπηρεσιών CRD IV -

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/20 03/06/2016 Κατευθυντήριες γραμμές Όρια για τα ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού συστήματος που εκτελούν τραπεζικές δραστηριότητες εκτός ρυθμιζόμενου πλαισίου σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

H Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως εποπτική αρχή στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα: Μια μείζονος σημασίας θεσμική τομή

H Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως εποπτική αρχή στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα: Μια μείζονος σημασίας θεσμική τομή H Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως εποπτική αρχή στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα: Μια μείζονος σημασίας θεσμική τομή Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ 4 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

H Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως εποπτική αρχή στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα: Μια μείζονος σημασίας θεσμική τομή

H Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως εποπτική αρχή στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα: Μια μείζονος σημασίας θεσμική τομή H Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως εποπτική αρχή στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα: Μια μείζονος σημασίας θεσμική τομή Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ 18 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID)

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Μάρτιος 2007 1 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ)

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) Από την 1η Ιανουαρίου 1999, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) αποτελεί το κεντρικό θεσμικό όργανο της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και είναι επιφορτισμένη με τη

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC. 1 ΕΕ L 189 της , σ. 42.

ECB-PUBLIC. 1 ΕΕ L 189 της , σ. 42. EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 26ης Νοεμβρίου 2013 σχετικά με την αδειοδότηση, τη ρύθμιση και την εποπτεία των συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/81) Εισαγωγή και νομική

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 19.9.2015 L 244/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1555 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Μαΐου 2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

H Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως εποπτική αρχή στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστηµα: Μια µείζονος σηµασίας θεσµική τοµή

H Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως εποπτική αρχή στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστηµα: Μια µείζονος σηµασίας θεσµική τοµή H Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως εποπτική αρχή στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστηµα: Μια µείζονος σηµασίας θεσµική τοµή Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Καθηγητής ιεθνούς Οικονοµικού ικαίου Γενικός Γραµµατέας ΕΕΤ 4 Νοεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΓΟΡΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΓΟΡΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΓΟΡΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας] 2016

ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας] 2016 EL ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της [ημέρα Μήνας] 2016 σχετικά με την άσκηση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ: MiFID II/ MiFIR ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ

ΤΟ ΝΕΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ: MiFID II/ MiFIR ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΟ ΝΕΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ: MiFID II/ MiFIR ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ Μανώλης Αρβανίτης ΑΘΗΝΑ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Αποσαφήνιση πρωτοεμφανιζόμενων όρων και υποχρεώσεων Ανάδειξη στόχων και

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 114/4.8.2014

Συνεδρίαση 114/4.8.2014 Συνεδρίαση 114/4.8.2014 ΘΕΜΑ: 1 Μεταβατικές διατάξεις για τον υπολογισμό των Ιδίων Κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα βάσει του Κανονισμού 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών

Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Οι δικαιολογητικές βάσεις της ρυθμιστικής παρέμβασης για την προστασία του καταναλωτή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και το ισχύον ευρωπαϊκό και ελληνικό δίκαιο Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 7.6.2016 EP-PE_TC1-COD(2016)0033 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 7 Ιουνίου 2016 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.7.2014 L 198/7 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 31ης Ιανουαρίου 2004 σχετικά με τη στενή συνεργασία με τις εθνικές αρμόδιες αρχές των συμμετεχόντων κρατών μελών που δεν έχουν ως νόμισμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Μάϊος 2007 ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Σε νέο νομοθετικό περιβάλλον καλούνται να λειτουργήσουν τα πιστωτικά ιδρύματα, η προσαρμογή στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 23/1/16 REV 1 EL

PE-CONS 23/1/16 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 23 Ιουνίου 2016 (OR. en) 2016/0033 (COD) LEX 1681 PE-CONS 23/1/16 REV 1 EF 117 ECOFIN 395 CODEC 651 ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 19.6.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 175/11 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, της 25ης Απριλίου 2012 αναφορικά με πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις Δημόσια διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο οδηγού της ΕΚΤ για την αξιολόγηση της ικανότητας και καταλληλότητας των μελών των διοικητικών οργάνων των πιστωτικών ιδρυμάτων Ερωτήσεις και απαντήσεις 1 Ποιος

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιημένη πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τροποποιημένη πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.7.2012 COM(2012) 421 final 2011/0295 (COD) Τροποποιημένη πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τις πράξεις προσώπων που κατέχουν εμπιστευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΜΙΛΟΥ EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις προϋποθέσεις για τη χρηματοπιστωτική στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 1.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 60/1 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, της 27ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με διάφορα σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας της ειδικής δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων του stress test. Συνολικά Βασικά Ίδια Κεφάλαια (Tier 1) Συνολικά Εποπτικά Κεφάλαια 6.

Πίνακας της ειδικής δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων του stress test. Συνολικά Βασικά Ίδια Κεφάλαια (Tier 1) Συνολικά Εποπτικά Κεφάλαια 6. Παράρτημα 1 Πίνακας της ειδικής δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων του stress test ALPHA BANK AE - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ Στις 31 Δεκεμβρίου 2009 Συνολικά Βασικά Ίδια Κεφάλαια (Tier 1) 5.920 Συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.11.2014 COM(2014) 710 final 2014/0336 (NLE) Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό των ενιαίων όρων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 306/32 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/1993 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Νοεμβρίου 2016 για τον καθορισμό των αρχών που πρέπει να διέπουν τον συντονισμό της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 28ης Φεβρουαρίου 2012

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 28ης Φεβρουαρίου 2012 EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 28ης Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα (CON/2012/14) Εισαγωγή και νομική βάση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4347, 13/7/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4347, 13/7/2012 Αρ. 4347, 13.7.2012 107(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2011 Προοίμιο. Για σκοπούς - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 331, 15.12.2010, σ. 120. Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, /07/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π.:Γ.Δ.Ο.Π.000 ΕΞ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /Χ.Π. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Φ.Ε.Κ.: Α.Δ.Α.: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 17.2.2011 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 27 Ιουνίου 2014 EBA/GL/2014/03 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη δημοσιοποίηση βεβαρημένων και

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720. Ημερομηνία: 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 29.2.2012 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαμβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ξενοφών Αυλωνίτης ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, Αντιπρόεδρος 26 ΜΑΙΟΥ 2016

Ξενοφών Αυλωνίτης ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, Αντιπρόεδρος 26 ΜΑΙΟΥ 2016 5 ο Συνέδριο για την Εταιρική Διακυβέρνηση Ελληνο- Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο Ξενοφών Αυλωνίτης ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, Αντιπρόεδρος 26 ΜΑΙΟΥ 2016 Ορθή εταιρική διακυβέρνηση Ορθή εταιρική διακυβέρνηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.10.2016 L 295/11 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1904 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιουλίου 2016 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1286/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 4209/2013. Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ (AIFMD) για τους Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΔΟΕΕ) στην Ελληνική Νομοθεσία

Νόμος 4209/2013. Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ (AIFMD) για τους Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΔΟΕΕ) στην Ελληνική Νομοθεσία Νόμος 4209/2013 Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ (AIFMD) για τους Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΔΟΕΕ) στην Ελληνική Νομοθεσία Ηλίας Πολυζωγόπουλος Προϊστάμενος Τμήματος Αδειοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Οι εποπτικές αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος στο νέο χρηματοοικονομικό περιβάλλον

Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Οι εποπτικές αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος στο νέο χρηματοοικονομικό περιβάλλον Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Οι εποπτικές αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος στο νέο χρηματοοικονομικό περιβάλλον Με βάση το άρθρο 55Α του Καταστατικού της, η Τράπεζα της Ελλάδος ασκεί την εποπτεία στα πιστωτικά ιδρύματα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ 1 ΠΟΤΕ ΘΑ ΑΡΧΙΣΕΙ Η ΕΚΤ ΝΑ ΕΠΟΠΤΕΥΕΙ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ; Η ΕΚΤ θα αναλάβει την εποπτική

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Κινδύνου. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Τομέας Οικονομικής των Επιχειρήσεων & Χρηματοοικονομικής. «Οι Εισηγητής: Δημήτρης Παππάς

Διαχείριση Κινδύνου. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Τομέας Οικονομικής των Επιχειρήσεων & Χρηματοοικονομικής. «Οι Εισηγητής: Δημήτρης Παππάς Διαχείριση Κινδύνου ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Τομέας Οικονομικής των Επιχειρήσεων & Χρηματοοικονομικής «Οι εξελίξεις στο κανονιστικό πλαίσιο παροχής τραπεζικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ειδικά Θέματα Κρατικών Ενισχύσεων

ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ειδικά Θέματα Κρατικών Ενισχύσεων ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ειδικά Θέματα Κρατικών Ενισχύσεων Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) Αθήνα 16.6.2010 Κρατικές ενισχύσεις στον χρηματοπιστωτικό τομέα Καθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Β01: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Δ.Κ.Ε. 1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.1.1 Κεφάλαια (εποπτικά

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων. (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων. (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 Κανονισμός Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2648/19.1.2012 Θέμα: Σχέδια ανάκαμψης κατά την έννοια της παρ. 7 του άρθρου 62 του ν. 3601/2007 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α) το άρθρο 55Α του Καταστατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 97/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 97/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 97/16.06.2016 Θέμα: Καθορισμός του ποσοστού αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας για το τρίτο (3ο) τρίμηνο έτους 2016 Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 157/28 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/948 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 1ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος αγοράς ομολόγων του επιχειρηματικού τομέα (EKT/2016/16) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εργασίας της ΕΑΤ για το 2015

Πρόγραμμα εργασίας της ΕΑΤ για το 2015 30 Σεπτεμβρίου 2014 Πρόγραμμα εργασίας της ΕΑΤ για το 2015 1. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος.

ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος. ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος Οκτώβριος 2013 Τί είναι η ΑΕΕΑΠ; Εταιρία ειδικού σκοπού Επενδύει τα κεφάλαιά της αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις Δημόσια διαβούλευση όσον αφορά σχέδιο κατευθυντήριας γραμμής και σχέδιο σύστασης σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που παρέχει το ενωσιακό δίκαιο όσον αφορά λιγότερο σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 4 Μαρτίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος 2. Περίληψη 3. ΕΣΣΚ Ετήσια Έκθεση Περιεχόμενα 1

Περιεχόμενα. Πρόλογος 2. Περίληψη 3. ΕΣΣΚ Ετήσια Έκθεση Περιεχόμενα 1 Ετήσια Έκθεση 2015 Περιεχόμενα Πρόλογος 2 Περίληψη 3 Περιεχόμενα 1 Πρόλογος Mario Draghi, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου Στη διάρκεια του 2015, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ: MiFID II/MiFIR. Παρουσίαση Βίκυ Κουλαρμάνη/Μανώλης Αρβανίτης ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΤΟ ΝΕΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ: MiFID II/MiFIR. Παρουσίαση Βίκυ Κουλαρμάνη/Μανώλης Αρβανίτης ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΤΟ ΝΕΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ: MiFID II/MiFIR Παρουσίαση Βίκυ Κουλαρμάνη/Μανώλης Αρβανίτης ΟΔΗΓΙΑ 2014/65/EK (MiFID II) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 600/2014 (MiFIR) Επίπεδο 1 Αναθεώρηση της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ (ΜiFID

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιημένη πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τροποποιημένη πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.7.2012 COM(2012) 420 final 2011/0297 (COD) Τροποποιημένη πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τις ποινικές κυρώσεις για τις πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων EIOPA-BoS-15/108 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1)

Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1) Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: 3-6 Οκτωβρίου 2016 Γραπτή εξέταση: 8 Οκτωβρίου 2016 Σύμφωνα με Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ]

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ] Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [26.4.2016] Κύριες εξελίξεις - Ισχυρή Κεφαλαιακή Θέση με δείκτη κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας Ι (CET Ι) 17,5% την 31.12.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ της από (ΦΕΚ Β 2452/ ) Κοινής Απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ της από (ΦΕΚ Β 2452/ ) Κοινής Απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ της από 26.10.2015 (ΦΕΚ Β 2452/13.11.2015) Κοινής Απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέμα: Ύλη εξετάσεων για την πιστοποίηση καταλληλότητας

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέμα: Ύλη εξετάσεων για την πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14

Διαβάστε περισσότερα

"Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα

Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα "Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα 1. α) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (στο εξής: "υποψήφιος αγοραστής"), το οποίο μεμονωμένα ή μέσω κοινής δράσης με άλλα πρόσωπα, υπό την έννοια του

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.11.2016 L 306/37 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/1994 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την προσέγγιση όσον αφορά την αναγνώριση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές των θεσμικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 144/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2014 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Σύσταση για κανονισμό του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2532/98

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.7.2012 SWD(2012) 186 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα EIRO Περιεχόμενα Άρθρο 1. Ορισμοί... 3 Άρθρο 2. Συμβατική Σχέση... 3 Άρθρο 3. Καταχώρηση Πιστώσεων... 4 Άρθρο 4. Χρεωστικό Υπόλοιπο σε Χρήματα... 4 Άρθρο 5. Απλή Εκτέλεση...

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA-BoS-14/170 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ Με το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρικά Αποθετήρια, ένας νέος θεσμός: CSDR. Αναστασία Μαλτούδη Δικηγόρος, LLM ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΝΠΔΔ

Κεντρικά Αποθετήρια, ένας νέος θεσμός: CSDR. Αναστασία Μαλτούδη Δικηγόρος, LLM ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΝΠΔΔ Κεντρικά Αποθετήρια, ένας νέος θεσμός: CSDR Αναστασία Μαλτούδη Δικηγόρος, LLM ΝΠΔΔ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αναγκαιότητα της CSDR Αλλαγές που επιφέρει Επόμενα βήματα 2 Αναγκαιότητα CSDR Πριν την ψήφιση της CSDR : Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010. Εισήγηση του Προέδρου στη Γενική Συνέλευση της ΕΕΤ. Ιύ Ιούνιος 2010

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010. Εισήγηση του Προέδρου στη Γενική Συνέλευση της ΕΕΤ. Ιύ Ιούνιος 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΕΤ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 Εισήγηση του Προέδρου στη Γενική Συνέλευση της ΕΕΤ Ιύ Ιούνιος 2010 1 Πίνακας Περιεχομένων Α. Ρυθμιστικές εξελίξεις Β. Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονική τραπεζική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 22.2.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 51/3 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 19ης Νοεμβρίου 2013 επί της πρότασης οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 26.2.2009 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ (στο εξής η Εταιρία)

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.3.2015 EL L 84/67 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/530 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 11ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με τη μεθοδολογία και τις διαδικασίες καθορισμού και συλλογής δεδομένων όσον αφορά τους συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διαδικασία γνωστοποίησης μεταβολών σημαντικών συμμετοχών από τα υπόχρεα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4289, 29/7/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4289, 29/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2003 ΚΑΙ 2006 Επίσημη Εφημερίδα της EE: L 146, 10.06.2009, σ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ.ΙΙΙ(Ι) Αρ.4608, Κ.Δ.Π. 483/2012

Ε.Ε. Παρ.ΙΙΙ(Ι) Αρ.4608, Κ.Δ.Π. 483/2012 Ε.Ε. Παρ.ΙΙΙ(Ι) Αρ.4608, 26.11.2012 Κ.Δ.Π. 483/2012 ΟΔΗΓΙΑ ΟΔ 144-2007-11 του 2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.9.2016 L 257/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1703 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Σεπτεμβρίου 2016 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Αμοιβαία Κεφάλαια

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Αμοιβαία Κεφάλαια ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Αμοιβαία Κεφάλαια Γενικά Tα Αμοιβαία Κεφάλαια εδώ και δεκαετίες θεωρούνται διεθνώς ώς μια από τις πιο αποτελεσματικές μορφές επένδυσης. Αποτελούν συλλογικά επενδυτικά σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, αποτελεσματικότερης εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο -

Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, αποτελεσματικότερης εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο - Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4444, 23.5.2014 Ν. 65(Ι)/2014 65(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2009 ΚΑΙ 2012 Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, αποτελεσματικότερης εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: «Εποπτεία και έλεγχος των Μεγάλων Χρηµατοδοτικών Ανοιγµάτων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις.

Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις. Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α` ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4289, 29/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4289, 29/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2004 Εφημερίδα της ΕΕ: L 146, 10.06.2009. σ. 37. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, εναρμόνισης με το Άρθρο 2 της πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.5.2016 COM(2016) 319 final ANNEX 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΥΤΟ

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΥΤΟ Καθηγητής Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Γενικός Γραµµατέας ΕΕΤ εκέµβριος 2005 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα Στοιχεία της δημοσίευσης Για διαδικασίες σύναψης

Διαβάστε περισσότερα

Ηυλοποίηση του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA)

Ηυλοποίηση του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA) Ηυλοποίηση του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA) Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών 29 Ιανουαρίου 2008 1 Α. ΓΙΑΤΙ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ΑΦΟΡΑ Ο SEPA 1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Eurobank Asset Management Α.Ε..Α.Κ. (εφεξής: Εταιρεία ) έχει θεσπίσει και εφαρµόζει την παρούσα πολιτική που της επιτρέπει να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συµφέροντα των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 6ης Νοεμβρίου σχετικά με κυβερνητικές εγγυήσεις για τα πιστωτικά ιδρύματα (CON/2012/85)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 6ης Νοεμβρίου σχετικά με κυβερνητικές εγγυήσεις για τα πιστωτικά ιδρύματα (CON/2012/85) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με κυβερνητικές εγγυήσεις για τα πιστωτικά ιδρύματα (CON/2012/85) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 17 Οκτωβρίου 2012 η

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 24/1/16 REV 1 EL

PE-CONS 24/1/16 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 23 Ιουνίου 2016 (OR. en) 2016/0034 (COD) LEX 1682 PE-CONS 24/1/16 REV 1 EF 118 ECOFIN 396 CODEC 652 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 314/66 1.12.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/2218 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 20ής Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τη διαδικασία εξαίρεσης μελών του προσωπικού εποπτευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων από την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 «Εκδότες» νοούνται τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, συμπεριλαμβανομένων. 2 Ως «χρηματοπιστωτικά μέσα» νοούνται

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 «Εκδότες» νοούνται τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, συμπεριλαμβανομένων. 2 Ως «χρηματοπιστωτικά μέσα» νοούνται ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ/ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ και ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ Ή ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος έκτης έκδοσης... ΧVΙΙ Aπό τον πρόλογο της πρώτης έκδοσης... XVIΙ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων (άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα