Η εξέταση των διαδίκων κατά το άρθρο 415 Κ.Πολ. ικ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η εξέταση των διαδίκων κατά το άρθρο 415 Κ.Πολ. ικ."

Transcript

1 1 Η εξέταση των διαδίκων κατά το άρθρο 415 Κ.Πολ. ικ. (ελάχιστες απλές απορίες λογικής και άλλα τινά) 1. Σύµφωνα µε το άρθρο 415 Κ.Πολ. ικ. Αν τα πραγµατικά γεγονότα δεν αποδείχτηκαν καθόλου ή αν δεν αποδείχθηκαν εντελώς από τα άλλα αποδεικτικά µέσα, το δικαστήριο µπορεί να εξετάσει ένα ή περισσότερους διαδίκους για την αλήθεια των πραγµατικών γεγονότων» Σύµφωνα µε το άρθρο 416 Κ.Πολ. ικ. «Η εξέταση των διαδίκων διατάσσεται ύστερα από αίτηση κάποιου από τους διαδίκους ή αυτεπαγγέλτως και διεξάγεται κατά τις διατάξεις για την εξέταση των µαρτύρων». 2. Οι διατάξεις των ως άνω άρθρων παρά την prima facie σαφήνεια και απλότητα της γραµµατικής διατύπωσης τους, δεν στερούνται «σκοτεινών» πλευρών, µε ότι αυτό συνεπάγεται για την καθ ηµέραν πρακτική-δικαστηριακή εφαρµογή τους. Ενδεικτικά ερωτήµατα : άλλη η ως άνω εξέταση διαδίκων και άλλη η ρύθµιση του άρθρου 245 του Κ.Πολ. ικ. περί αυτοπρόσωπης εµφάνισης των διαδίκων στο ακροατήριο για την υποβολή ερωτήσεων; Αφού το ισχύον αποδεικτικό σύστηµα προχωρά σε διακρίσεις σχετικά µε τον χρόνο κατάθεσης των αποδεικτικών µέσων, (προ-κατάθεση προτάσεων, κατάθεση επί της έδρας), πότε το δικαστήριο αποφασίζει περί της επάρκειας ή µη των αποδεικτικών µέσων, (υπό την έννοια της πλήρους απόδειξης των πραγµατικών περιστατικών), έτσι ώστε να είναι δυνατός ο σχηµατισµός ασφαλούς δικανικής πεποίθησης; 3. Στην περίπτωση της προ εικοσαηµέρου κατάθεσης των προτάσεων, το δικαστήριο έχει, (τουλάχιστον θεωρητικά), τη χρονική

2 2 δυνατότητα 1 γνώσης, µελέτης και προ-επεξεργασίας των αποδεικτικών µέσων. Στην υπό κρίση περίπτωση η ύπαρξη προηγούµενης, της επ ακροατηρίω συζήτησης, εισήγησης θα µπορούσε να δικαιολογήσει θέση του δικαστηρίου περί εξέτασης των διαδίκων, µε την αιτιολογία ότι εκ των εισκοµισθέντων αποδεικτικών µέσων κρίνεται ότι απαιτείται ενίσχυση του αποδεικτικού υλικού. 4. Και πάλι, όµως, παρεµβάλλεται η εξέταση των επ ακροατηρίω µαρτύρων, οπότε το δικαστήριο οφείλει να διασκεφθεί, να αξιολογήσει και να συνεκτιµήσει τη συµβολή των µαρτυρικών καταθέσεων στη διαµόρφωση του αποδεικτικού υλικού και αν το τελευταίο δεν εξαρκεί για έκδοση απόφασης, τότε να προσφύγει στην εξέταση διαδίκων. ια ποίου δικονοµικού τρόπου θα µπορούσε να συµβεί κάτι ανάλογο; Απαιτείται διακοπή για διάσκεψη, έκδοση αιτιολογηµένης προδικαστικής απόφασης, απαγγελία της και άµεση κλήση των διαδίκων προς κατάθεση. Πότε έλαβε χώρα κάτι ανάλογο; Στην δικαστηριακή πρακτική ότι ο εκάστοτε προεδρεύων, (συνήθως διαφορετικό πρόσωπο από αυτό του εισηγητού), αποφασίζει επί της έδρας, κατά το δοκούν, (ασχέτως αν έχει γνώση των προκατατεθέντων αποδεικτικών στοιχείων), χωρίς, άµεσα ορατά, αντικειµενικά κριτήρια σχηµατισµού και λήψης της απόφασης του. 5. Επειδή κάθε θεωρητική κατασκευή οφείλει να λαµβάνει υπόψη της την πρακτική διάσταση της εφαρµογής της, χρήσιµη είναι µια αναφορά στην καθ ηµέραν δικαστηριακή εµπειρία. Είναι συχνό 1 αν µόνον ο εισηγητής ή µόνον ο προεδρεύων συνιστά δικαστήριο, ή πως τα πολυµελή δικαστήρια στη χώρα έχουν µεταβληθεί σε τυποποιηµένες διαδικασίες επικύρωσης της απόφασης ενός και µόνον προσώπου άσχετα των ειδικότερων λόγων αυτής της ουσιαστικής και δικονοµικής εκτροπής, η οποία αναιρεί εν τοις πράγµασιν το δογµατικό πλαίσιο και υπονοµεύει την ασφάλεια του δικαίου- αποτελεί θέµα άλλης προσέγγισης

3 3 φαινόµενο στα ακροατήρια η εξέταση των διαδίκων να εξαρτάται από τη χρονική έκταση και τη σκληρότητα, (=ένταση), µιας αντιδικίας. Όσο δηλ. µεγαλύτερος χρόνος αναλώνεται στην εξέταση της υπόθεσης, (ασχέτως της ποιότητας και του βάθους των υποβληθησοµένων ερωτήσεων), τόσο µικρότερη είναι η πιθανότητα αποδοχής αιτήµατος εξέτασης ενός διαδίκου, µε το «καταλυτικό» επιχείρηµα ότι αποµένει σωρεία υποθέσεων προς εξέταση και οι διάδικοι, οι πληρεξούσιοι τους και οι λοιποί παράγοντες πιέζουν την έδρα να ακολουθήσει µια ταχύτερη διαδικασία. 6. Αν στα ως άνω συνυπολογισθούν αφενός µεν η γενικότερη διάκριση µεταξύ τακτικής και ειδικής διαδικασίας αφετέρου δε η ρύθµιση της διάταξης του άρθρου 417 Κ.Πολ. ικ. περί, (επιλεκτικής), ορκοδοσίας του διαδίκου, (η οποία, ουσιαστικά, εισάγει άλλες δογµατικές παραµέτρους στην αστική-δικονοµική διαδικασία), γίνεται φανερό ότι η εξέταση ή µη του διαδίκου αποτελεί κρίσιµο µέγεθος της αστικής δίκης. 7. Κατ αρχάς η αποδοχή εξέτασης ενός διαδίκου συνιστά ήδη από τον χρόνο θέσπισης της διάταξης- αποδοχή περί µη επάρκειας των αποδεικτικών στοιχείων της υπόθεσης, γεγονός το οποίο ρητά διαλαµβάνεται και στο κείµενο του νόµου. Ας επιχειρηθεί µε αφετηρία ένα καθηµερινής δικαστηριακής υφής παράδειγµα, µια πορεία προς τη διατύπωση ενός γενικού συµπεράσµατος. 8. Εισάγεται ενώπιον του πολυµελούς πρωτοδικείου αγωγή του Α κατά του Β, (=δηµοσιογράφου και συντάκτη ενός δηµοσιεύµατος), για συκοφαντική δυσφήµηση του πρώτου, (κατάθεση προτάσεων επί της έδρας). Σηµειώνεται ότι οι διαλαµβανόµενες στο δηµοσίευµα καταγγελίες περί δήθεν παράνοµης συµπεριφοράς του Α ούτε αποδεικνύονται, (στα πλαίσια του άρθρου), ούτε επιρρωνύονται εκ των υστέρων- από τις προτάσεις, (των οποίων το δικαστήριο δεν έχει ακόµη

4 4 γνώση, ήτοι προς του πέρατος της αποδεικτικής διαδικασίας), του εναγοµένου Β. Η υποβολή αιτήµατος εξέτασης του Β προς ενίσχυση του αποδεικτικού υλικού θα έχει ως συνέπεια : α. νέα προσβολή του Α ενώπιον άλλων τρίτων προσώπων, δεδοµένου ότι µέχρι εκείνου του χρονικού σηµείου ο Β ουδέν στοιχείο είχε προσκοµίσει και κατά συνέπεια η κατάθεση του θα κινείται στο πνεύµα της δηµοσίευσης. Τι νέο θα έχει να προσφέρει του οποίου δεν έκανε χρήση στα πλαίσια των δικονοµικών προβλέψεων; β. ο φερόµενος ως δράστης, (κατά το ποινικό δίκαιο), της συκοφαντικής δυσφήµησης µεταβάλλεται σε µάρτυρα, παραπέµποντας σε ρυθµίσεις Αγγλοσαξωνικών δικαίων. Αν, µάλιστα, κληθεί να ορκιστεί είναι πιθανή η εµφάνιση του εξής φαινοµένου : κατηγορούµενος στα πλαίσια της, τυχόν, παράλληλης ποινικής δίκης περί συκοφαντικής δυσφήµησης να είναι κατηγορούµενος και για ψευδορκία, (αν έχει προηγηθεί χρονικά το αστικό δικαστήριο, έχει καταθέσει ενόρκως και έχει δεχθεί έγκληση), εκ της µέλλουσας να δοθεί απολογίας του στην ποινική δίκη, (αφού τα κατατεθέντα στην αστική δίκη και στα πλαίσια της εκεί κατάθεσης-µαρτυρίας του θα τα επαναλάβει, κατά λογική αναµονή, και ενώπιον του ποινικού δικαστηρίου). Πλήρης διάρρηξη της αναγκαίας δογµατικής ενότητας του ικαίου. 9. Αλλά ας προσεγγίσουµε την εξέταση των διαδίκων µέσα από τη διάκριση του περιεχοµένου των δυο διατάξεων ήτοι του άρθρου 415, (σε συνδυασµό µε το άρθρο 416), και αυτή του άρθρου 245 Κ.Πολ. ικ. Στην µεν πρώτη περίπτωση η εξέταση των διαδίκων «διεξάγεται κατά τις διατάξεις για την εξέταση των µαρτύρων» ενώ στη δεύτερη οι διάδικοι καλούνται προς υποβολή ερωτήσεων, (νοείται µόνον υπό του δικαστηρίου), και παροχή διασαφήσεων. Αντικείµενο µιας µαρτυρικής κατάθεσης αποτελεί το πραγµατικό βιοτικό γεγονός. Και στις δυο ως άνω περιπτώσεις το περιεχόµενο της κατάθεσης είναι ταυτόσηµο. Η, µόνη

5 5 ουσιαστική, διαφορά έγκειται ότι στην πρώτη περίπτωση ο διάδικος υποβάλλεται σε ερωτήσεις και από τους πληρεξουσίους δικηγόρους, (υπαγόµενος σε κυρώσεις ανάλογες µε αυτές ενός τρίτου προσώπου- µάρτυρα), ενώ στη δεύτερη δικαίωµα εξέτασης του έχει µόνον το δικαστήριο. Να ψευσθεί, ως εικός, είναι δυνατόν να συµβεί και στις δυο περιπτώσεις. 10. Οι κατά καιρούς διατυπωθείσες απόψεις περί της διαφοράς των δύο ρυθµίσεων τόσο σε επίπεδο ουσίας και περιεχοµένου, (τι αφορά δηλ. κάθε µία), όσο και σε επίπεδο ακολουθητέας δικονοµικής τακτικής και αξιολόγησης, παραβλέπουν το προφανές : ο διάδικος και στις δυο περιπτώσεις θα αναφερθεί στο αυτό πραγµατικό γεγονός, στις αυτές παραµέτρους, (χωρίς φυσικά να γνωρίζει ή να µπορεί να κατανοήσει τη διαφορά ανάµεσα στην εξέταση του και στην αυτοπρόσωπη εµφάνιση του), και ότι η µετά ταύτα ψυχολογική (από)δέσµευση του κρίνοντος δεν θα κινηθεί στις διακρίσεις της θεωρίας αλλά στη βάση της πραγµατικότητας. Η παρουσία δηλ. του διαδίκου στην επ ακροατηρίω διαδικασία είτε θεωρηθεί εξέταση είτε εµφάνιση παράγει τα αυτά ουσιαστικά αποτελέσµατα, αφού ο διάδικος ερωτάται περί ενός και µόνον πράγµατος : περί του βιοτικού συµβάντος. 11. Πως, µετά ταύτα, είναι εφικτή η, (λογική και ψυχολογική), αποστασιοποίηση του κρίνοντος από «δηλώσεις», (στην µεν εµφάνιση αξιολογούµενες ως «παραδεκτές και βάσιµες» στη δε εξέταση ως «έγκυρες και πειστικές». Η τελευταία διάκριση αποτελεί δογµατική περιχαράκωση της θεωρίας, η οποία προβαίνει σε χαρακτηρισµούς, ουδεµία σχέση έχοντες µε την εµπειρική πραγµατικότητα), σε σχέση µε «πραγµατικούς ισχυρισµούς», από «γεγονότα στερώς συνδεδεµένα µε κρίσεις» σε σχέση µε «διευκρινήσεις» και «επεξηγήσεις», (όλες οι εντός εισαγωγικών εκφράσεις αποτελούν ακριβή µεταφορά θεωρητικών

6 6 προσεγγίσεων), αποτελεί ζήτηµα απόδειξης απτόµενο πολλών επιστηµονικών κλάδων και όχι µόνον της νοµικής επιστήµης. 12. Ας δούµε ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα, µε βάση την προσέγγιση γνωστού θεωρητικού, (το όνοµα του παραλείπεται διότι τα όσα ακολουθούν αφενός µεν δεν ενέχουν προσωπική µοµφή αφετέρου δε η θέση του εκφράζει και απηχεί µια γενικότερη µάλλον κρατούσαάποψη), : «η αυτοπρόσωπη εµφάνιση των διαδίκων αποστολή έχει τη διευκρίνιση, αποσαφήνιση και επεξήγηση του πραγµατικού υλικού, ενώ η εξέταση είναι αποδεικτικό µέσο». Στην περίπτωση της εξέτασης, (ανεξάρτητα της νοµικής υφής της. Παρακάµπτεται δε ότι κατ αρχάς η ύπαρξη του ουσία- συµπλεκτικού συνδέσµου «ενώ» απαιτεί ταυτόσηµη προσέγγιση. Κατά συνέπεια αν το δεύτερο εδάφιο περιέχει χαρακτηρισµό, όφειλε και το πρώτο να ενσωµατώνει κάτι ανάλογο), ο διάδικος δεν θα διευκρινίσει, δεν θα αποσαφηνίσει, δεν θα εξηγήσει σχετικά µε το πραγµατικό υλικό; Ποια η διαφορά από την κλήση του διαδίκου «προς παροχή εξηγήσεων»; Αν δεν θα καταθέσει µε βάση την ως άνω διαδικασία δια ποίου τρόπου θα καταθέσει-εκθέσει την άποψη του; Ή δια ποίου διαφορετικού τρόπου θα ερωτηθεί; Σε συζητήσεις να αναλωνόµεθα, παίγνια λέξεων ή απλώς ασκήσεις επί χάρτου; Ο διάδικος γνωρίζει µόνον τι πραγµατικά συνέβη, (ή ακόµη τι αυτός εκτιµά ότι συνέβη ή ότι ο ίδιος επιθυµεί να προβάλλει ως συµβάν), και αυτό καταθέτει. Η αξιολόγηση, µετά ταύτα, της κατάθεσης του συναρτάται πάντοτε και µόνον µε το πραγµατικό γεγονός και τίποτε άλλο. Κρίσεις, γνώµες, απόψεις, πεποιθήσεις, αξιολογήσεις και λοιπές αισθητηριακής µορφής εκδηλώσεις αφορούν την απονοµή δικαιοσύνης; 13. Με άλλα λόγια η θεωρητική- καταγραφή διαφορών αντλεί, (=«εκβιάζοντας», ουσιαστικά, τη δηµιουργία επιχειρηµάτων), τη βάση της από την τυπικότητα της αστικής δίκης και δεν ανταποκρίνεται σε προφανή λογική αναγκαιότητα και αναµονή. Ένα βήµα παραπέρα : η

7 7 θεωρητική διάκριση των δυο διατάξεων, (αφού παρακάµπτει το ερώτηµα : υφίσταται, τελικά, ανάγκη ύπαρξης των δυο ρυθµίσεων;), λαµβάνει αποκλειστικά υπόψη της ως ηθικά και νοµικά δίκαιη- την υφιστάµενη ρύθµιση και προσπαθεί να της προσδώσει κύρος, (υπό την έννοια δικαιολόγησης της θέσπισης της). Αγνοεί, όµως, βασικούς κανόνες απλής λογικής, (εκτός αν εκτιµάται ότι η νοµική λογική αποστασιοποιείται από την κοινή), και αυτό τούτο το αντικείµενο µιας αστικής διαφοράς. Της ερµηνείας του δικαίου, (µε τα γνωστά προβλήµατα του τρόπου παραγωγής του και εφαρµογής του στα πλαίσια της ελληνικής έννοµης τάξης 2 ), προηγείται η συζήτηση περί της ανάγκης σκοπιµότητας ύπαρξης κάθε µιας δικαικής ρύθµισης. 2 Ας µη διαφεύγει από την εκπόνηση θεωριών σε αποστειρωµένα νοµικά πλαίσια, µιας άλλης συχνά φανταστικής, πραγµατικότητας ότι : 1. ότι το, εκάστοτε ισχύον, ίκαιο, αντιστοιχεί στη θέληση της οικονοµικά κυρίαρχης κοινωνικής τάξης, της τάξης δηλ. που κατέχει, διαθέτει και ελέγχει τα µέσα παραγωγής και η οποία µε την κατοχή και τη χρήση και της κρατικής εξουσίας επιβάλλεται ως πολιτικά κυρίαρχη. 2. ότι οι διατάξεις των περισσοτέρων νοµοθετηµάτων είναι αποτέλεσµα µιας τυποποιηµένης µηχανιστικής, (στα όρια της βιοµηχανικής παραγωγής και αντίληψης), νοµοθετικής διαδικασίας, η οποία αδυνατεί να αξιολογήσει ουσιαστικά το περιεχόµενο τους. 3. ότι οι µεµονωµένες επεµβάσεις, οι αποσπασµατικές τροποποιήσεις, (και οι τροποποιήσεις των τροποποιήσεων), και οι διορθωτικές αναιρέσεις διασπούν τον, όποιο, ιδεολογικό προσανατολισµό του ικαίου, επιτρέπουν την εισδοχή διατάξεων σκόπιµων, αναχρονιστικών, αντικρουόµενων µε τις ήδη υπάρχουσες και συνεπώς διαχέουν αβεβαιότητα και κλονίζουν την αναγκαία ασφάλεια του ικαίου. 4. ότι η διαδικασία απονοµής της ικαιοσύνης αφενός µεν δεν εκφεύγει της γενικότερης κρίσης που µαστίζει το Ελληνικό σύστηµα αφετέρου δε υπόκειται και η ίδια στη λογική της βιοµηχανοποιηµένης, ισοπεδωτικής, λειτουργίας του ηµόσιου τοµέα και

8 8 14. Αλλά η υπέρβαση, (αν όχι βιασµός), των ορίων της λογικής αποκτά άλλες διαστάσεις στη γνωστή θέση της θεωρίας ότι µε την αυτοπρόσωπη εµφάνιση των διαδίκων σύµφωνα µε το άρθρο 245 Κ.Πολ. ικ. «δεν επιδιώκεται η απόδειξη της αλήθειας ή αµφισβητούµενων ουσιωδών πραγµατικών περιστατικών αλλά η πληρότητα της εξέτασης των προτεινοµένων πραγµατικών ισχυρισµών και δεν διατάζεται προς σχηµατισµό δικανικής πεποίθησης για την αλήθεια της αγωγής αλλά στην ορθή εκτίµηση των πραγµατικών περιστατικών». α. αντικείµενο της αστικής δίκης, όπως, άλλωστε, και κάθε δίκης είναι απόδειξη της αληθείας και µόνον. Ποιοι οι άλλοι «άγνωστοι» στόχοι µιας αποδεικτικής διαδικασίας; Ή µήπως ο σχηµατισµός ασφαλούς δικανικής πεποίθησης δεν αποτελεί το παγίως ζητούµενο; 5. ότι η εισδοχή εξωνοµικών σκοπιµοτήτων τόσο στη νοµοθετική λειτουργία όσο και στην απονοµή της δικαιοσύνης είναι συστηµατική,. 6. τέλος, ως ακροτελεύτια παρατήρηση, ότι το ίκαιο συνιστά τµήµα, (και όχι «όλον»), της κοινωνικής δυναµικής και των θεσµών µιας οργανωµένης κοινωνίας. Κατά συνέπεια δεν έχει ανατεθεί στο ίκαιο ο, (ή έστω κάποιος), µεταφυσικός ρόλος επιβολής, (πάση θυσία), της, απόλυτης, ηθικής και ειρήνης επί γης. 7.το ίκαιο αποτελεί το ultimum refugium, την τελευταία γραµµή άµυνας και όχι την πρωταρχική λειτουργία µιας κοινωνίας. Υπάρχουν πολλοί θεσµοί, που προηγούνται του δικαίου, στην προσπάθεια αλλαγής της κοινωνικής δοµής, αντίληψης και νοοτροπίας και της εµπέδωσης κλίµατος ικαιοσύνης. 8. µπορεί δηλ. ο δικαστής µε τις αποφάσεις του να αναπληρώσει τα κενά του θεσµού της παιδείας, να καλύψει τα µεγάλο φάσµα της ανεργίας, (ο άνεργος είτε θα απασχοληθεί παρανόµως είτε θα κλέψει. Νοµιµοποιείται κανείς δικαστής να τον τιµωρήσει;), να χαράξει δίκαιη κοινωνικά οικονοµική πολιτική, να επιλύσει όλα τα, προηγηθέντα της εµπλοκής µε τα ναρκωτικά, κοινωνικά προβλήµατα, να επιλύσει δηλ. τα αίτια εµφάνισης του φαινοµένου;

9 9 β. «η πληρότητα της εξέτασης των ουσιωδών πραγµατικών περιστατικών», δεν αφορά και δεν συνάπτεται ευθέως µε την αλήθεια και τελικά µε τον σχηµατισµό δικανικής πεποίθησης; Αν όχι, τι σηµαίνει, τότε, η λέξη «πληρότητα» και τι αφορά; Υπάρχει διαφορετική απάντηση λογικά αποδεκτή και νοµικά βάσιµη; Αν ναι, ας καταγραφεί να την πληροφορηθεί το ευρύ -νοµικό και όχι µόνον- κοινό. γ. προς τι διατάζεται δηλ., µετά ταύτα, η εµφάνιση του διαδίκου; Χάριν παιδειάς; Χάριν της αόριστης έννοιας περί πληρότητας; Η πληρότητα της εξέτασης των πραγµατικών περιστατικών δεν άγει ευθέως στον σχηµατισµό της δικανικής πεποίθησης και δεν συνδέεται άρρηκτα µε την αλήθεια της αγωγής; δ. ή µήπως «η ορθή εκτίµηση των πραγµατικών περιστατικών» δεν συνάπτεται ευθέως µε την απόδειξη της αληθείας και τον σχηµατισµό ασφαλούς δικανικής πεποίθησης; Στα πλαίσια ποιας διαδικασίας υφίσταται αυτονοµηµένη εκτίµηση πραγµατικών γεγονότων άσχετων µε το αντικείµενο της απόδειξης και την αναζήτηση της αληθείας; ε. και το συναφές, (επίσης γραφέν και υποστηριχθέν), ότι η αυτοπρόσωπη εµφάνιση των διαδίκων σκοπό έχει «την διευκρίνισιν τυχόν υφισταµένων κενών ή ασαφειών και ουχί εις την απόδειξιν της αληθείας», παραλλάσσει τι εκ των ως άνω επισηµάνσεων; Τα κενά και οι ασάφειες δεν αναφέρονται στην αλήθεια και στα πραγµατικά περιστατικά; Που αναφέρονται και σε τι αφορούν; Είτε ο γλωσσικός κώδικας δεν εξαρκεί για την επικοινωνία επί λογικής βάσης είτε κάποιοι τον παρακάµπτουν. υοίν θάτερον. 15. Ας υποτεθεί ότι στα πλαίσια µιας δίκης η πλευρά του ενάγοντος προτείνει µάρτυρα τρίτο άτοµο, ενώ η πλευρά του εναγοµένου προτείνει τον τελευταίο προς εξέταση. Ικανοποιείται η αρχή περί ισότητας των όπλων; Σε µια πρώτη προσέγγιση η απάντηση είναι καταφατική. Σε µια βαθύτερη, όµως, τίθεται το εξής ερώτηµα : η

10 10 προσωπική παρουσία του διαδίκου, (µέρος του προβλήµατος και του αντικειµένου της υπό κρίση αγωγής), δεν αποπνέει άλλη ένταση, δεν εισφέρει στο ακροατήριο τον υποκειµενισµό, (τον ανάλογο χρωµατισµό, το πάθος, κλπ.), της ψυχολογίας του, όπως αυτή διαµορφώνεται από τη θέση του στο πρόβληµα, δεν εκθέτει «από πρώτο χέρι» τις παραµέτρους της υπόθεσης σε αντίθεση µε τον µάρτυρα του ενάγοντος ο οποίος υπέχει θέση τρίτου προς το πρόβληµα; 16. Προς εξισορρόπηση της παραπάνω κατάστασης οφείλει το δικαστήριο να ζητήσει από τον ενάγοντα, (στα πλαίσια του άρθρου 245 Κ.Πολ. ικ.), να εκθέσει και τη δική του θέση, (αφού πλέον έχει εξαντλήσει το δικαίωµα του προς εξέταση ενός προσώπου ως µάρτυρος). Τότε µόνον το δικαστήριο θα έχει ισορροπηµένη, εκατέρωθεν, «γεύση» και εικόνα της υπόθεσης. Πλην, όµως, ο ενάγων, στο υποθετικό παράδειγµα, δεν θα υποβληθεί στη βάσανο µιας πλήρους µαρτυρικής κατάθεσης αφού, (κατά τα εκτεθέντα), θα ερωτηθεί µόνον εκ της έδρας, (ως εκ της προηγηθείσης εξετάσεως του προταθέντος υπ αυτού και ορκισθέντος µάρτυρος). Συνάµα, όµως, ο ενάγων δεν θα βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση έναντι του εναγοµένου αφού θα έχει την ευκαιρία διττής έκθεσης των απόψεων του επί δικαστηρίω; Τίποτε αυτονόητο. 17. Η πάγια νοµολογία του ΑΠ θεωρεί ότι η απόφαση του ικαστηρίου περί εξέτασης διαδίκου δεν υπάγεται σε αναιρετικό έλεγχο και αυτό διότι αξιολογείται ως ζήτηµα συµπλεκόµενο µε την ουσία της υπόθεσης, (ανήκει δηλ. στην ανέλεγκτη κρίση του). Αν, όµως, υφίστατο αντικειµενικοποιηµένο πλαίσιο κριτηρίων προσδιορισµένων εκ των προτέρων, (για το πότε εξετάζεται ο διάδικος και κάτω από ποιες προϋποθέσεις), η οικεία απόφαση του δικαστηρίου κάλλιστα θα µπορούσε να τύχει αναιρετικού ελέγχου. Είναι προφανές ότι χωρίς περιορισµό και συστηµατικό προσδιορισµό των διατάξεων σχετικά µε την εξέταση των διαδίκων, η κατ αυθαίρετη, (σχετική µε το θέµα),

11 11 κρίση του εκάστοτε δικάζοντος δικαστηρίου υπονοµεύει και αναιρεί, ευθέως, βασικά θεµέλια των αρχών της αστικής δίκης. Θα πρέπει, δηλ. να επαναδιατυπωθεί το περίγραµµα της συµµετοχής ενός φυσικού προσώπου στη δικονοµική εξέλιξη της πολιτικής διαδικασίας. 18. Και το πρόβληµα επιτείνεται από τη διάταξη του άρθρου 270 Κ.πολ. ικ. Κατ αρχάς η διατύπωση του δεν διεκδικεί ούτε βραβείο σαφήνειας ούτε βραβείο δογµατικής συνέπειας, (και ως εκ τούτου η δογµατική του στοίχιση µε τις προαναφερθείσες διατάξεις του Κ.Πολ. ικ. δεν είναι, άνευ ετέρου τινός, εφικτή. 19. Τι σηµαίνει π.χ. ότι «οι διάδικοι ή οι νόµιµοι αντιπρόσωποι τους οφείλουν να εµφανισθούν κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο αυτοπροσώπως Η µη εµφάνιση του διαδίκου ή του νόµιµου αντιπροσώπου του στο ακροατήριο αν είναι αδικαιολόγητη εκτιµάται ελεύθερα». Με άλλα λόγια δηλ. αν ο διάδικος εµφανισθεί κατά τη συζήτηση ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου είναι δυνατή η εξέλιξη, η πρόοδος της διαδικασίας µε τη νοµότυπη συµµετοχή του; Και αν εµφανισθεί ο πληρεξούσιος και δεν εµφανισθεί ο διάδικος τίθεται ζήτηµα; Η διατύπωση των νόµων δεν αποσκοπεί στη συντήρηση του νοµικού επαγγέλµατος, µέσω της αέναης συζήτησης περί της υποτιθέµενης νοµοθετικής βούλησης αλλά στην άµεση εξυπηρέτηση του πολίτη, µέσα σ ένα καθεστώς δικαϊκής ασφάλειας και αποτελεσµατικότητας, ευθυγραµµισµένης µε το κοινό περί δικαίου αίσθηµα. Η γνωστή σχετική ρήση του αείµνηστου Ν. Χωραφά περί της αδυναµίας σαφούς έκφρασης του νοµοθέτη και ανάλογης ασαφούς διατύπωσης των νοµοθετηµάτων ισχύει και σήµερα. 20. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 270 Κ.Πολ. ικ. σηµειώνεται ότι «το δικαστήριο ζητεί τις αναγκαίες πληροφορίες και διασαφήσεις από τους διαδίκους ή τους εκπροσώπους τους και τους εξετάζει κατά την κρίση του έστω και αν δεν συντρέχουν οι όροι του άρθρου 415». Κατά την κρίση

12 12 του η απόφαση εξέτασης των διαδίκων, κατά την κρίση του και το δικονοµικό πλαίσιο εξέτασης τους. Πλην, όµως, η κρίση του οφείλει να περιάπτεται µιας αντικειµενικής χροιάς. Πρέπει δηλ. να υφίσταται εκ προτέρων ένα πλαίσιο-σύστηµα αντικειµενικών κριτηρίων, έτσι ώστε να µπορεί κάθε ενδιαφερόµενος αφενός µεν να ελέγχει την ορθότητα λήψης της συγκεκριµένης απόφασης αφετέρου δε να προβάλλει επίσης µε αντικειµενικό τρόπο- τις αντιρρήσεις του. ιαφορετικά, η όλη συζήτηση, (=η επ ακροατηρίω νοείται), θα αναλώνεται σε αόριστες πολιτικής υφής αντεγκλήσεις, πέραν και εκτός του νοµικού πεδίου. Αν δεν είναι εφικτή η θέσπιση µιας αντικειµενικοποιηµένης διαδικασίας τότε ας ισχύσει και το ανακριτικό σύστηµα στην αστική διαδικασία, (µε παράλληλη εκτέλεση των αστικών αποφάσεων µερίµνη της Πολιτείας), έτσι ώστε να υφίσταται ένα αυστηρό και δεδοµένο πλαίσιο δράσης και κίνησης της διαδικασίας, του δικαστηρίου και των διαδίκων, (και παράλληλα να εµπεδωθεί το αίσθηµα δικαιοσύνης στα όµµατα των κοινωνών, στους οποίους αφορά και απευθύνεται κάθε έννοµη τάξη. Είναι αδιανόητο οι αστικές αποφάσεις πολύ συχνά να υποκαθιστούν σε καλαίσθητους ή µη τοίχουςτην έλλειψη πινάκων ζωγραφικής ένεκα της αδυναµίας εκτέλεσης τους. Αλλά αυτό αποτελεί άλλο µείζον ζήτηµα). 21. Τι εννοεί δηλ. ο νοµοθέτης, (σε «εργασία» να βρισκόµαστε ή πως ο διασυρµός της δικαιοσύνης ως θεσµού έχει αφετηρία τη νοµοθετική παραγωγή), όταν λέγει ότι είναι επιτρεπτή η εξέταση διαδίκου χωρίς να θεωρείται µάρτυρας; Ότι του επιτρέπει να εκφράσει δηµόσια τον υποκειµενισµό του, (ή ακόµη και την κακοπιστία του), χωρίς παράλληλα να δεσµεύεται το δικαστήριο να καταγράψει και τη φωνή του altera pars; Ότι ο οποιοσδήποτε µπορεί να σύρει στα δικαστήρια τον οποιονδήποτε, χωρίς προφανή αιτία ή ένεκα άλλης µη άµεσα ορατής- υποκειµένης αιτίας, όπως π.χ. εκ λόγων εκδίκησης, χωρίς κυρώσεις ή έστω χωρίς τον φόβο κυρώσεων; Παράλληλα η µη

13 13 υποχρεωτική εξέταση, (ανεξάρτητα τρόπου εξέτασης), και των δυο διαδίκων δεν εγείρει πλείστα όσα ζητήµατα δικαιοκρατικής υφής; Η τήρηση της Συνταγµατικής αρχής περί ισότητας πρέπει να εξειδικεύεται σε όλες τις επιµέρους δικαϊκές ρυθµίσεις, διαφορετικά παραµένει κενό γράµµα. 22. Και επειδή η διάταξη του άρθρου 270 αναφέρεται σε επικουρικά αποδεικτικά µέσα, τίθεται το εξής ερώτηµα : δεδοµένης της απόλυτης διατύπωσης της παραγράφου 1 περί ανάγκης αυτοπρόσωπης εµφάνισης των διαδίκων, οι τελευταίοι, (αυτοί δηλ. που τυπικά και ουσιαστικά έχουν την πρωτοβουλία έναρξης µιας αστικής δίκης), εκτιµώνται ως επικουρικό µέσο; Τότε προς τι η ανάγκη παρουσίας τους, η οποία, µάλιστα, αν δεν συντρέχει «εκτιµάται ελεύθερα από το δικαστήριο», (υπαινιγµός εµπεριέχων κρίση απειλής ή επιβαρυντικής αξιολόγησης για τον απουσιάζοντα); Η εσωτερική ποιοτική αντίφαση προφανής. Ανάλογα ζητήµατα-διαφωνίες είχαν εκφρασθεί ήδη από τον χρόνο της συζήτησης για τη σύνταξη, διατύπωση και θέσπιση της οικείας διάταξης. 23. Αν η µαρτυρία του διαδίκου θεωρείται επικουρική, ως εκ του γεγονότος ότι ενέχει υποκειµενισµό και, συνειδητή ή ανεπίγνωτη, προσπάθεια έκθεσης των γεγονότων κατά το δοκούν, το φερόµενο ως κύριο αποδεικτικό µέσον, π.χ. οι εκάστοτε προτεινόµενοι από τους διαδίκους- µάρτυρες είναι τρίτοι ως προς την υπόθεση; Εκφράζουν δικές τους απόψεις; Είναι αυτονόητο ότι κάθε µάρτυρας, (αφού καθοδηγηθεί δεόντως και καταλλήλως, εκτός αν είναι τρίτος ως προς το βιοτικό συµβάν, γεγονός σπάνιο, ως εκ του προβλεπόµενου τρόπου δικονοµικής εξέλιξης της αστικής δίκης. Κάτι ανάλογο θα µπορούσε να συµβεί, ίσως, στα πλαίσια µιας ποινικής αντιδικίας), απλά µεταφέρει τη θέση και τον υποκειµενισµό του διαδίκου. Αν είναι ικανός ή κατάλληλα εκπαιδευµένος πείθει, αν όχι, (αν π.χ. έχει πρόβληµα αγοραφοβίας ή

14 14 κοινωνικότητας ή δισταγµών να εκφράσει δηµόσια τη θέση του ή αισθάνεται απόλυτο δέος έναντι του δικαστηρίου ή αντιµετωπίζει άλλου είδους φοβίες κλπ.), θα αποτύχει. Η αυτοτελής ποινική ευθύνη του σε περίπτωση ψευδορκίας του κλπ. µάλλον ως θεωρητικές ενστάσεις ηχούν, αφού αν καταδικαστεί ο µάρτυρας θα καταδικαστεί, (τουλάχιστον σε εµπειρικό επίπεδο, άσχετα αν θα συντρέξει η αναγκαία απόδειξη), και ο διάδικος ως ηθικός αυτουργός. 24. Η αδυναµία ακριβούς διατύπωσης των νοµοθετηµάτων έχει ως συνέπεια την ανάπτυξη νέου πεδίου διάκρισης. Υποστηρίζεται ότι η επικουρικότητα της εξέτασης των διαδίκων αναφέρεται στον τρόπο της χρήσης αυτού, (πότε δηλ. θα γίνει προσφυγή στη χρήση του ως άνω αποδεικτικού µέσου), και όχι στην αποδεικτική αξία. Η επικουρικότητα της επιλογής δεν προσδιορίζει, (=υποβαθµίζει ουσιαστικά), ανάλογα και το περιεχόµενο του; (έστω και ανεπιγνώτως, στη λογική της πολιτικής επιστήµης όπου η φόρµα εκφοράς ενός µηνύµατος επηρεάζει καταλυτικά και καίρια και αυτό τούτο το περιεχόµενο του). Ότι δεν θεωρώ ως κύριο αποδεικτικό µέσο δεν καταγράφεται συνειδησιακά και ως µειωµένης αξίας; Όσο δε δεν προσφεύγω στη χρήση αυτού του µέσου τόσο το τελευταίο δεν µετακινείται, κατερχόµενο, στην κλίµακα αξιολόγησης µου και κατά περιεχόµενο; 25. Αλλά η ρευστότητα συνεχίζει ακάθεκτη. Κατά τη διατύπωση του άρθρου 415 Κ.Πολ. ικ., το δικαστήριο εξετάζει τους διαδίκους, (ας µη διαφεύγει σε όσους «εξ αβλεψίας» προφανώς διαφεύγει ότι ο λόγος εξέτασης τους είναι «για την αλήθεια των πραγµατικών γεγονότων»), σε περίπτωση κατά την οποία είτε τα επίδικα γεγονότα δεν αποδείχθηκαν καθόλου είτε δεν αποδείχθηκαν εντελώς. Ποιο είναι το ασφαλές, αντικειµενικό κριτήριο διάκρισης, (υφιστάµενο ή προτεινόµενο), µεταξύ των δυο αποδεικτικών καταστάσεων; Ιχνηλατώντας τις κατά καιρούς διατυπωθείσες απόψεις, κάλλιστα, θα µπορούσε να υποστηριχθεί ότι

15 15 πρόκειται περί δυο αυτοτελών περιπτώσεων, µιας αρνητικής, (=δεν αποδείχθηκαν καθόλου), και µιας θετικής, (=αποδείχθηκαν ατελώς). 26. Κατά λογική συνεπαγωγή η πρώτη, αρνητικής υφής, περίπτωση προϋποθέτει είτε ότι δεν υφίστανται καν αποδεικτικά µέσα είτε ότι δεν υπήρξε εισκόµιση, (δηλ. δεν προσήχθησαν καν), ανάλογων αποδεικτικών µέσων. Και στις δυο ως άνω εκδοχές το δικαστήριο µε την απόφαση περί εξέτασης των διαδίκων δεν παραβιάζει εµµέσως πλην σαφώς- τα βάρος απόδειξης, υποκαθιστώντας, (πιθανώς), είτε έναν αµελή είτε ένα κακόπιστο διάδικο; Αν δηλ. ο ενάγων εκ προοιµίου επιδιώκει, (σπάνια περίπτωση ), την άσκηση αγωγής κατά παράβαση κάθε εννοίας αληθείας και ηθικής, (στα πλαίσια µιας κακώς εννοούµενης δικονοµικής τακτικής, είτε άτυπου συµψηφισµού απαιτήσεων, δίκην «εκβίασης» είτε προς αποφυγή δικαστικής βεβαίωσης δικής του οφειλής είτε.), και γνωρίζοντας την ανυπαρξία αποδεικτικών µέσων, παρουσιάζεται στο δικαστήριο ζητά την εξέταση του, και το τελευταίο την αποδέχεται, (στη βάση του κανόνα του άρθρου 415 Κ.Πολ. ικ.), δεν εµφανίζεται ο θεσµός της δικαιοσύνης εξυπηρετών σκοπιµότητες και αθέµιτες πρακτικές, αφού τότε δεν θα συντρέχει η έννοια της επικουρικότητας; 27. Αν δηλ. η εξέταση των διαδίκων αποτελεί το µοναδικό, (τελικά), αποδεικτικό µέσον, δεν παραβιάζεται, (εν τοις πράγµασιν), η νοµοθετική βούληση, (κατά γράµµα και σκοπό), περί επικουρικότητας του εν λόγου µέσου; Τι θα πράξει τότε το δικαστήριο ή ο αντίδικος, (του εξετασθέντος, σε περίπτωση κατά την οποία εξετάστηκε ένας, κατά την πρόβλεψη του νόµου και την ανάλογη δυνατότητα του δικαστηρίου), διάδικος; Αλλά τα προβλήµατα από την εφαρµογή της οικείας διάταξης δεν σταµατούν εδώ. Η αρχή της επικουρικότητας της χρήσης του εν λόγω αποδεικτικού µέσου διέπει τις ειδικές διαδικασίες; Αλλά και η εφαρµογή της διάταξης του άρθρου 415 Κ.Πολ. ικ. σε ειδικές διαδικασίες εγείρει

16 16 νέα ζητήµατα, (π.χ. ένορκη εξέταση του διαδίκου στην εκουσία διαδικασία είναι δυνατή;). 28. Αλλά και στη δεύτερη περίπτωση της θετικής διάστασης, (ήτοι της ατελούς απόδειξης, όταν εκ της προσκόµισης και της µετά ταύτα αξιολόγησης των αποδεικτικών µέσων, κρίθηκε αναγκαία η προσφυγή στις οικείες διατάξεις), µε την απόφαση περί εξέτασης των διαδίκων δεν εµφανίζεται το δικαστήριο αγωνιών για την απόδειξη ιδιωτικών απαιτήσεων, καθόν χρόνον το βάρος απόδειξης επαφίεται στους ώµους των ιδιωτών; Αν στόχος της αστικής διαδικασίας αποτελεί πράγµατι η απονοµή δικαιοσύνης, τότε ας εγκαταλειφθούν ανάλογες υβριδικής υφής και πολλαπλής «δικαιολόγησης», (µε προφανή την αδυναµία δογµατικής στοίχισης τους), πρακτικές και ας ισχύσει και εδώ το ανακριτικό σύστηµα, (µε υποχρεωτική εξέταση όλων των διαδίκων), µε ορατά οφέλη τόσο σε επίπεδο δογµατικής όσο και σε επίπεδο ουσίας και αποτελεσµάτων. Η περαιτέρω εµβάθυνση προς την ως άνω κατεύθυνση, αναγκαστικά εκφεύγει των ορίων της παρούσας µικρής προσέγγισης. 29. Μια ακροτελεύτια, (όσον αφορά το ως άνω ειδικότερο θέµα), επισήµανση, (προς επίρρωση των δογµατικών και πραγµατικών αδιεξόδων από την εφαρµογή των υπό κρίση διατάξεων) : ναι µεν το δικαστήριο µπορεί να διατάζει και αυτεπαγγέλτως τη διεξαγωγή αποδείξεων µε οποιαδήποτε, κατάλληλα, αποδεικτικά µέσα ακόµη και αν δεν τα επικαλέστηκαν οι διάδικοι, (άρθρο 107 Κ.Πολ. ικ.), πλην, όµως, το δικαστήριο κρίνει µόνον επί της βάσει των πράγµατι προσαχθέντων και αποδειχθέντων υπό των διαδίκων, σύµφωνα µε το άρθρο 106 του Κ.Πολ. ικ. Ποτέ δεν είναι αργά για µια πραγµατικά δογµατικά συνεπή, (µε παράλληλο επαναπροσδιορισµό των βασικών στοχεύσεων), αναθεώρηση εκ βάθρων του µορφώµατος της πολιτικής δικονοµίας. 30. Ας ανατρέξουµε, και πάλι, στην καθ ηµέραν δικαστηριακή εµπειρική πραγµατικότητα : η εξέταση των διαδίκων αν δεν είναι

17 17 σπανιότατη, είναι, τουλάχιστον, περιορισµένη. Σε όλες τις ως άνω περιπτώσεις κρίθηκε ότι ήταν επαρκή τα εισφερθέντα αποδεικτικά µέσα για τον σχηµατισµό ασφαλούς δικανικής πεποίθησης και δεν απαιτούνταν η συνεπικουρία άλλων ή µήπως το όλο σύστηµα της πολιτικής δίκης στερείται αξιοπιστίας; Με άλλα λόγια στη συντριπτική πλειοψηφία των αστικών αποφάσεων οι διάδικοι, (όντες, συνάµα απόλυτα τυπικοί), προνόησαν ενόψει της πιθανολογούµενης προσφυγής τους στο δικαστήριο, (ως εάν όλες οι συνεργασίες, οι συµβάσεις, κλπ. συνάπτονται µε τη λογική της βέβαιης δικαστηριακής κατάληξης τους), και είχαν συλλέξει και δοµήσει το αναγκαίο αποδεικτικό υλικό και έτσι δεν χρειάστηκε η προφορική, επ ακροατηρίω, κατάθεση της άποψης τους; Ή µήπως τα αστικά δικαστήρια έχοντας µεταφυσικές ιδιότητες, µετέρχονται άλλων τρόπων ανάδειξης της εκάστοτε αληθείας, (πέραν και πάνω της αποδεικτικής πενίας), οι οποίοι τρόποι- παραπέµπουν στην τακτική της Πυθίας; 31. Και πότε κατέστη δυνατό, (=πρόλαβε), το δικαστήριο, στις υποθέσεις επί των οποίων η κατάθεση προτάσεων λαµβάνει χώρα επί της έδρας, (άρα δεν έχει λάβει γνώση του συνόλου των αποδείξεων), να διαγνώσει επάρκεια ή ανεπάρκεια του αποδεικτικού υλικού και να προσφύγει επικουρικά στην εξέταση του διαδίκου ή να απορρίψει ανάλογο αίτηµα; 32. Και αν σωρεύονται αποδεικτικά µέσα, τα οποία, (θεωρητικά και in abstarcto), έχουν πλήρη αποδεικτική δύναµη, (π.χ. δικαστική οµολογία, έγγραφα), υφίσταται περιθώρια προσφυγής στην αξία επικουρικού µέσου, όπως η εξέταση του διαδίκου; Και αν το δικαστήριο την αποφασίσει, ποιο το άµεσο δικονοµικό βήµα αντίδρασης του αντιδίκου του; Με ποιο δηλ. άµεσο τρόπο και µέσο θα εκφράσει τη διαφωνία του; Αναµένοντας την οριστική απόφαση προς άσκηση εφέσεως επί του συνόλου της δίκης; Στα πλαίσια µιας άτυπης σύγκρισης

18 18 της αστικής µε την ποινική δίκη η δεύτερη παρά την prima facie δικονοµική της «χαλαρότητα», (υπό την έννοια του δικαστηρίου ουσίας, της ύπαρξης της αρχής της ηθικής απόδειξης σε συνδυασµό µε την ανυπαρξία numerus clausus αποδεικτικών µέσων, την αναζήτηση της πραγµατικής αλήθειας, το ανακριτικό σύστηµα, το βάρος απόδειξης κλπ.,), παρέχει πλείστα όσα δικονοµικά βήµατα αντίδρασης του όποιου θιγόµενου διαδίκου ανάλογα του σταδίου προόδου της δίκης. Η επίκληση της λογικής της διάταξης του άρθρου 336 Κ.Πολ. ικ. καλύπτει πλήρως και την υπό κρίση περίπτωση. 33. Προσωρινό συµπέρασµα : α. η, κατά τα λοιπά, δικονοµική αυστηρότητα της, (κατά την ανάπτυξη), αστικής δίκης, (πάντοτε σε σχέση µε την ποινική δίκη και το βάρος απόδειξης), εµφανίζει σοβαρές ρωγµές ήδη πριν καν ενεργοποιηθεί το δικονοµικό σύστηµα της Πολιτικής ικονοµίας. β. ο διάδικος πρέπει να είναι κατά πάσα περίπτωση παρών και στη διάθεση του δικαστηρίου, το οποίο και θα επιλέξει αν, πότε και πως θα τον εξετάσει. γ. η αστική δίκη ως είναι διαµορφωµένη εκφράζει κατά τον πλέον κραυγαλέο τρόπο την αβυσσαλέα υποκρισία αλλά και την ταξικότητα του συστήµατος της δικαιοσύνης και όσων συµπλέκονται µαζί του. Η φύση της δικονοµικής τυπικότητας, το βάρος απόδειξης και οι λοιπές ρυθµίσεις της αστικής δίκης αντιστοιχούν σε µια βαθειά και ουσιαστικά προϋφιστάµενη- ταξική διάκριση. δ. αντελήφθη ο διάδικος ή ο πληρεξούσιος δικηγόρος του, (υπενθυµίζεται ότι το ισχύον σύστηµα είναι συζητητικό), την ουσία της αγωγής και το βάρος απόδειξης που φέρει; ε. (και αν το αντελήφθη), ανταποκρίνεται ο διάδικος στο συγκεκριµένο βάρος απόδειξης, (υποβάλλοντας τις ανάλογες εντάσεις, προτάσεις, κλπ.), µε δόκιµο δικονοµικό τρόπο ή επιλέγει άλλη οδό

19 19 προσέγγισης; Με άλλα λόγια τόσο βιολογικά όσο οικονοµικά µπορεί να ανταποκριθεί ο διάδικος στον ρόλο που εκ των προτέρων του επιφυλάσσεται; Ο πλούσιος ή ο ικανός διάδικος είναι ισότιµος του πτωχού ή του, (εν γένει), περιορισµένων δυνατοτήτων διαδίκου; 34. Κατά συνέπεια κάθε λύση σχετικά µε τις προϋποθέσεις εξέτασης του διαδίκου οφείλει να περιαφθεί τον τύπο του αντικειµενικού. Είναι, όµως, εφικτή µια ανάλογη καταγραφή ενός πλαισίου προϋφισταµένων προϋποθέσεων και κριτηρίων αντικειµενικώς προσδιορισµένων; Σαφώς και όχι ως εκ του απείρου αριθµού των βιοτικών σχέσεων και των ανάλογων προβληµάτων απόδειξης. Ειρήσθω εν παρόδω ότι η αύξηση της περιγραφικής διαδικασίας µε ανάλογη µείωση της αξιολογικής παρέµβασης του κρίνοντος, αυξάνει τον βαθµό ασφαλείας ενός συστήµατος απονοµής δικαίου. Συνεπώς, η λύση πρέπει να αναζητηθεί σε άλλο επίπεδο, µε δεδοµένη αφενός µεν την ανάγκη υλοποίησης της Συνταγµατικής επιταγής περί ισότητας και ισονοµίας αφετέρου δε την αναζήτηση της «πραγµατικής» αλήθειας. 35. Πόσο εφικτή, όµως, θα είναι η επιλογή µιας λύσης σε ένα σύστηµα τυπικής αληθείας, όπως αυτό της αστικής διαδικασίας; Είναι προφανές ότι διαµόρφωση πρότασης, (υπό το κράτος των προαναφερθεισών αρχών), περί της εξέτασης του διαδίκου απαιτεί ριζική αναµόρφωση των αρχών απόδειξης της αστικής δίκης. Επειδή το τελευταίο δεν φαίνεται πιθανό να λάβει χώρα στους επόµενους αιώνες, κάθε πρόταση, (παρότι οριζόµενη ως µεταβατική), πρέπει να είναι συµβατή µε το ισχύον καθεστώς. 36. Προ πάσης διατύπωσης πρότασης επισηµαίνεται, (στα πλαίσια του υφισταµένου του συστήµατος της ελεύθερης αγοράς, το οποίο προσδιορίζει κατ ανάγκη και τους πρωτεύοντες στόχους ενός ατόµου), ότι το κρίσιµο µέγεθος της αστικής δίκης, (εν τέλει, κατά βάση, οικονοµικής υφής), δεν υπολείπεται της αξίας του ποινικού δικαίου, που

20 20 είναι η στέρηση της προσωπικής ελευθερίας, (αν ληφθούν υπόψη οι παράγοντες και οι δυνατότητες περιορισµού του, π.χ. αναστολές, µη ύπαρξη υποτροπής, ελαφρυντικά, δυνατότητα εξαγορά ποινής, τεκµήριο αθωότητας, δυο βαθµοί δικαιοδοσίας σε συνδυασµό µε την αρχή της απαγόρευσης της reformation in peius, κλπ). Υπ αυτή την έννοια η ιδιότητα του διάδικου της αστικής δίκης αντιστοιχεί, (στη βάση µεν µιας απλούστευσης αλλά όχι σχηµατικά και µόνον), στη διάκριση µεταξύ πολιτικώς ενάγοντος, (=ενάγων) και κατηγορουµένου, (=εναγόµενος), της ποινικής δίκης. 37. Ο πολιτικώς ενάγων επειδή αναζητά χρήµατα και προς προστασία του, δεν καλείται να ορκισθεί στα πλαίσια της ποινικής διαδικασίας. Ο ενάγων διάδικος στην αστική δίκη ορθώς µπορεί να κληθεί να ορκιστεί; Αλλάζουν τα κίνητρα του ανάλογα µε τη δικαστική αίθουσα και τη διαδικασία; Η φύση µιας υπόθεσης, (το πραγµατικό ιστορικό γεγονός), είναι η αυτή ανεξάρτητα πεδίου ανάπτυξης της, (αστικό ή ποινικό). Μπορεί µια διαδικαστική πρόβλεψη, (περί αυτού πρόκειται όταν η αναφορά συναρτάται µε την έννοια της δικονοµίας), να παραλλάσσει τη βάση του συµβάντος τα συµφέροντα, τα κίνητρα και τις απόψεις των εµπλεκοµένων; Σαφώς όχι. Άλλωστε ο µέσος διάδικος όχι µόνον αγνοεί τη διάκριση ανάµεσα σε αστική και ποινική δίκη αλλά τις θεωρεί, (δογµατικά και ηθικά), ως ενιαία, ταυτόσηµη διαδικασία. 38. Προς άρση αδιεξόδων σχετικά µε το πότε και το πώς εξετάζονται οι διάδικοι ορθότερο είναι να γίνουν δεκτά τα εξής : α. να είναι αναγκαία η φυσική παρουσία των διαδίκων στην επ ακρατηρίω διαδικασία, (στη λογική µιας άµεσης εκτίµησης του προσώπου του, της ειλικρίνειας του, των κινήτρων του, κλπ., σε υλοποίηση και της ρήσης «οία η µοφή τοιάδε και η ψυχή». Αν οι κρίνοντες έχουν τα προσόντα και τις ικανότητες και µιας ανάλογης λογικής και ψυχολογικής εν ταυτώ προσέγγισης-αξιολόγησης, αυτό

21 21 αφορά το σύστηµα επιλογής και εκπαίδευσης τους). Η µη δια ζώσης εµφάνιση ενός διαδίκου στο δικαστήριο δεν θα κωλύει την πρόοδο της δίκης αν δικονοµικά παρίσταται, (δια πληρεξουσίου δικηγόρου). β. να προβλεφθεί η υποχρεωτική ακόµη και κατ αντιπαράστασηεξέταση τους, (εννοείται όλων των διαδίκων), χωρίς όρκο, (ούτε ο πολιτικώς ενάγων ορκίζεται ούτε ο κατηγορούµενος). Ο δικαστής πρέπει να έχει άµεση, γνήσια πρόσβαση, κατά πάσα περίπτωση, και στην πηγή της αλήθειας, (ή του ψεύδους), ήτοι στον διάδικο. Άλλωστε ποια η αξία της µετά και άνευ όρκου εξέτασης ενός διαδίκου όταν και στη δεύτερη περίπτωση ο τελευταίος υπέχει υποχρέωση καθήκοντος αληθείας σύµφωνα µε το άρθρο 205 του Κ.Πολ. ικ.; Η µήπως η εξέταση του διαδίκου χωρίς όρκο, (και η τυχόν µη τήρηση του καθήκοντος αληθείας), αποκλείει και την ενεργοποίηση των οικείων διατάξεων του ΠΚ; γ. και φυσικά, (άµεσα και µέχρι της σχετικής τροποποίησης), η εξέταση, (τα περί εµφάνισης δεν συνέχονται µε την κατάθεση), ενός εκ των διαδίκων, για λόγους ισότητας, θα απαιτεί και την εξέταση του άλλου. 39. Οι ως άνω προβλέψεις αφενός µεν παρέχουν στον κρίνοντα τη δυνατότητα άµεσης άντλησης εικόνας για το επίδικο συµβάν, (χωρίς την παρεµβολή «τακτοποιηµένων», ψυχρών δικογράφων), αφετέρου συµβάλλουν στην άµβλυνση της προφανούς ταξικότητας της αστικής δίκης, αφού θα παρέχεται και στους δυο διαδίκους δικαίωµα άµεσης έκθεσης των απόψεων τους, (και αποµένει στη φύση η διάκριση µεταξύ των βιολογικών δυνατοτήτων ενός εκάστου των ανθρώπων). 40. Η διάκριση ανάµεσα στην πληροφοριακή εξέταση και στην αποδεικτική εξέταση του διαδίκου δεν ανταποκρίνεται σε ανάλογη λογική ή νοµική διάκριση, (αν θεωρήσουµε ότι η νοµική επιστήµη ερείδεται επί λογικών βάσεων). Κοινό περιεχόµενο και στόχος κάθε αποδεικτικής διαδικαστικής πράξης είναι η αναζήτηση της αληθείας και

22 22 ο σχηµατισµός ασφαλούς δικανικής πεποίθησης. Ο διάδικος είτε διασαφηνίζει είτε παρέχει διευκρινήσεις είτε προχωρά σε έκθεση των απόψεων του, (πράξη ουσιαστικά αδιάφορη για το δικαστήριο), είτε ορκίζεται είτε όχι, αναφέρεται στο πραγµατικό συµβάν και µόνον. 41. Με την προτεινόµενη λύση προβλήµατα επικουρικότητας και άλλων συναφών επινοήσεων τίθενται εκποδών και δεν επιστρατεύονται ούτε προβάλλονται επ ακροτηρίω επιχειρήµατα υπέρ της µίας ή της άλλης πλευράς, συχνά απτόµενα της γελοιότητας. Ας µη διαφεύγει ότι πάντων µέτρον εκτίµησης αποτελεί η απλή λογική του, (έστω και εν πλάσµατι υπάρχοντος), µέσου µετρίως συνετού ανθρώπου. Συνάµα η εδώ προτεινόµενη λύση είναι πλησίστια και προς την αρχή της ισότητας. Αυτά τα ολίγα προς το παρόν. Θρασύβουλος Θ. Κονταξής ικηγόρος, ιδάκτωρ Νοµικής

ΑΝΑΙΤΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΕΣ ΕΦΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΘΩΩΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΝΑΙΤΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΕΣ ΕΦΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΘΩΩΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΑΙΤΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΕΣ ΕΦΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΘΩΩΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Στο υπ αριθµ. 5β-6 τεύχος του περιοδικού Πράξη και Λόγος Ποινικού ικαίου και στη σελίδα 595, δηµοσιεύτηκε κείµενο του εισαγγελέως κ. Ζύγουρα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 371 ΠΚ παρ. 1)

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 371 ΠΚ παρ. 1) 1 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 371 ΠΚ παρ. 1) 1.Πολύ συχνά άγονται ενώπιον των δικαστηρίων υποθέσεις, κυρίως οικογενειακής υφής, στις οποίες ένα εκ των εµπλεκοµένων µερών, παρουσιάζει σοβαρά προβλήµατα υγείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 1 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ (άρθρο 141 παρ. 2 Κ.Ποιν. ικ.) Ο συνήγορος του κατηγορουµένου ικηγόρος Αθηνών, ιδάκτωρ Νοµικής Πανεπιστηµίου Αθηνών, Θρασύβουλος Θ. Κονταξής, αφού ανέπτυξε προφορικά και περιληπτικά

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3818, 12/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3818, 12/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 9 42 του 1978 86 του 1986 54(Ι) του 1994 94(Ι) του 1994. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) 669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Δικαίωμα για παροχή έννομης προστασίας κατά το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ. Εννοια και περιεχόμενο. Θέσπιση από τον κοινό νομοθέτη περιορισμών και προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Nόµος 3994/2011. «Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της δικαιοσύνης»

Nόµος 3994/2011. «Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της δικαιοσύνης» Nόµος 3994/2011 «Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της δικαιοσύνης» 2 Αρµοδιότητα δικαστηρίων Ειρηνοδικείο: µέχρι 20.000 Ευρώ, Μισθώσεις µέχρι 600 Ευρώ Μικροδιαφορές: µέχρι 5.000 Ευρώ Μονοµελές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) Παραίτηση από Δικόγραφο και Δικαίωμα αγωγής 2 Περιεχόμενα (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) Περιεχόμενα Α. ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΠολΔ Άρθρα 294 - Παραίτηση από το δικόγραφο της αγωγής Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού

Εισήγηση στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς τις Οδηγίες 2001/84/ΕΚ και 2004/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 2001 και 29ης Απριλίου 2004 σχετικά με το δικαίωμα παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, 21.7.2015 Ν. 131(Ι)/2015 131(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Προοίμιο. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, εναρμόνισης με Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 24-12-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/24-12-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Η ιστορική μέθοδος ερμηνείας» Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Ανδρέας Δημητρόπουλος

Θέμα: «Η ιστορική μέθοδος ερμηνείας» Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Ανδρέας Δημητρόπουλος Θέμα: «Η ιστορική μέθοδος ερμηνείας» Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Ανδρέας Δημητρόπουλος Η Ιστορία, όπως τονίζει ο Μεγαλοπολίτης ιστορικός Πολύβιος σε μια ρήση του, μας διδάσκει ότι τίποτα δεν γίνεται στην τύχη

Διαβάστε περισσότερα

Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία

Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία ΕΝ ΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Οι δικαστικές αποφάσεις υπόκεινται σε αιτήσεις διόρθωσης ουσιαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.» ----------. ---------- Άρθρο 1 Δικαιούμενοι στην άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ. ΘΕΜΑ: Τρόποι δικαστικής διεκδίκησης αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών υπέρ ΤΣΜΕ Ε και λοιπών τρίτων.

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ. ΘΕΜΑ: Τρόποι δικαστικής διεκδίκησης αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών υπέρ ΤΣΜΕ Ε και λοιπών τρίτων. Νοµική Υπηρεσία ΣΑΤΕ Σταµάτης Σ. Σταµόπουλος, ικηγόρος, Νοµικός Σύµβουλος ΣΑΤΕ Αθήνα, 25.1.2016 ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΘΕΜΑ: Τρόποι δικαστικής διεκδίκησης αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών υπέρ ΤΣΜΕ Ε και λοιπών

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999 ΟλΑΠ 18/1999 Παροχή δικηγορικών υπηρεσιών. Ευθύνη δικηγόρου για ζημία πελάτη. - Η παροχή δικηγορικών υπηρεσιών δεν υπάγεται στο ν. 2251/1994. Η ευθύνη των δικηγόρων για ζημία που προκλήθηκε κατά την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠρΑθ 10689/2008 [Διαδικασία συνδιαλλαγής κατά τον ΠτΚ - Προληπτικά μέτρα*] (παρατ. Ι. Σπυριδάκης)

ΜΠρΑθ 10689/2008 [Διαδικασία συνδιαλλαγής κατά τον ΠτΚ - Προληπτικά μέτρα*] (παρατ. Ι. Σπυριδάκης) ΜΠρΑθ 10689/2008 [Διαδικασία συνδιαλλαγής κατά τον ΠτΚ - Προληπτικά μέτρα*] (παρατ. Ι. Σπυριδάκης) Πρόεδρος: Μ. Τατσέλου Δικηγόρος: Α. Αγγελίδης Το άνοιγμα της διαδικασίας συνδιαλλαγής ή η επικύρωση της

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

[όπως ισχύει μετά το ν. 2447/1996] ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Η Σ Υ Μ Π Α Ρ Α Σ Τ Α Σ Η

[όπως ισχύει μετά το ν. 2447/1996] ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Η Σ Υ Μ Π Α Ρ Α Σ Τ Α Σ Η Αστικός Κώδικας [όπως ισχύει μετά το ν. 2447/1996] ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Η Σ Υ Μ Π Α Ρ Α Σ Τ Α Σ Η Άρθρο 1666 - Ποιοί υποβάλλονται σε δικαστική συμπαράσταση "Σε δικαστική συμπαράσταση υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΤΥΠΗ ΔΙΚΗ ΩΣ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣτΕ

Η ΠΡΟΤΥΠΗ ΔΙΚΗ ΩΣ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣτΕ Η ΠΡΟΤΥΠΗ ΔΙΚΗ ΩΣ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣτΕ Μία πρώτη αποτίμηση της ως τώρα νομολογίας Δημήτρης Σ. Νικηφόρος ΜΔΕ Δημοσίου Δικαίου & Πολιτικής Επιστήμης (ΑΠΘ)

Διαβάστε περισσότερα

Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιού

Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιού Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιού Θεματική μονάδα 2 Διαδικασία εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως σε διαδικασίες οικογενειακού δικαίου περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Δικαστική συμπαράσταση. Ποιοι υποβάλλονται σε δικαστική συμπαράσταση:

Δικαστική συμπαράσταση. Ποιοι υποβάλλονται σε δικαστική συμπαράσταση: Δικαστική συμπαράσταση (Άρθρο 1666) Ποιοι υποβάλλονται σε δικαστική συμπαράσταση: Σε δικαστική συμπαράσταση υποβάλλεται ο ενήλικος όταν λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής ή λόγω σωματικής αναπηρίας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 20/2016

Α Π Ο Φ Α Σ Η 20/2016 ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 30-03-2016 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1998/30-03-2016 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 20/2016 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Π Ε - ΤΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ. Α. Έννοια Β. Πηγές.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Π Ε - ΤΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ. Α. Έννοια Β. Πηγές. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Π Ε - ΤΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Α. Έννοια Β. Πηγές. 2. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ Α. Έννοια και διακρίσεις Β. Διακρίσεις και σύνθεση πολιτικών δικαστηρίων Γ. Χρόνος απονομής της δικαιοσύνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Μ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Μ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Μ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Αυτό το παράρτηµα είναι µόνο συµβουλευτικό. Σε µερικές περιπτώσεις αυτές οι διαδικασίες προτείνεται να αλλάζουν. Απευθύνεται πρωτίστως στους προέδρους

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2522 ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεως δηµόσιων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών σύµφωνα µε την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης 7765/2010 www,dikigoros.gr

Αριθµός απόφασης 7765/2010 www,dikigoros.gr Σελίδα 1 από 5 Αριθµός απόφασης 7765/2010 Αριθµός κατάθεσης έφεσης /24.06.2008 Αριθµός κατάθεσης αγωγής /20.06.2007 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τακτική ιαδικασία Συγκροτήθηκε από τους ικαστές

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μαρία Καρ. Μάρκου, Δικηγόρος ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΕΩΝ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μαρία Καρ. Μάρκου, Δικηγόρος ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΕΩΝ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μαρία Καρ. Μάρκου, Δικηγόρος ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΕΩΝ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Από τις αρκετές εκατοντάδες S.O.S ερωτήσεων που διαθέτουμε Όλες οι ερωτήσεις απαντούνται αναλυτικά από

Διαβάστε περισσότερα

1.Δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση και εν γένει νομική υποστήριξη της ΑΑΔΕ

1.Δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση και εν γένει νομική υποστήριξη της ΑΑΔΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αθήνα, 23/12/2016 ΠΟΛ. 1195 Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...9 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α ΕΚ ΟΣΗΣ...11 ΠΕΡΙΛΗΨΗ...13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...9 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α ΕΚ ΟΣΗΣ...11 ΠΕΡΙΛΗΨΗ...13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...9 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α ΕΚ ΟΣΗΣ...11 ΠΕΡΙΛΗΨΗ...13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Eισαγωγή 1. Ορισµοί...23 2. Πηγές ποινικής δικονοµίας...24 3. Ποινική δίκη στάδια...26 4. Οι θεµελιώδεις

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΛΟΓΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ --------------------- Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµήµα 15ο Τριµελές Αποτελούµενο από τους: Νικόλαο Σοϊλεντάκη, Πρόεδρο Εφετών ιοικητικών ικαστηρίων, Αγάπη Γαλενιανού-Χαλκιαδάκη και Αθανασία Ζερβάκου-Γκλίνου (Εισηγήτρια), Εφέτες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης Άρθρο 1 Το άρθρο 1 του ν. 3938/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3126/2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3126/2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3126/2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ» Όπως αναφέρεται στην από 19 Οκτωβρίου 2010, προς την Βουλή των Ελλήνων, Έκθεση της Ειδικής Μόνιμης

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδικός Επιστήμονας:

Διαβάστε περισσότερα

λειτουργεί αποτρεπτικά και εξυπηρετεί την τακτική της καθυστέρησης της γενικευµένης χορήγησης του επιδόµατος σε όλους τους δικαιούχους, πάγια θέση και

λειτουργεί αποτρεπτικά και εξυπηρετεί την τακτική της καθυστέρησης της γενικευµένης χορήγησης του επιδόµατος σε όλους τους δικαιούχους, πάγια θέση και Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α της ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Α Ε Υ ΟΜΟ ΙΚΙΑ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ: ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ή ΑΡΝΗΣΙ ΙΚΙΑ Eίστε και εσείς µάρτυρες ως η κορυφαία συνδικαλισική οργάνωση των ηµοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Δικονομία, έννοια και κλάδοι, λειτουργική

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Δικονομία, έννοια και κλάδοι, λειτουργική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Δικονομία, έννοια και κλάδοι, λειτουργική αποστολή... 1 1.1. Έννοια 1 1.2. Κλάδοι 1 1.3. Έννοια Πολιτικής Δικονομίας 2 1.4. Λειτουργική αποστολή... 2 2. Οι κανόνες της Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ποινική ικονομία II. Υποχρεωτικό. Πτυχίο (1ος Κύκλος) Θα ανακοινωθεί

Ποινική ικονομία II. Υποχρεωτικό. Πτυχίο (1ος Κύκλος) Θα ανακοινωθεί Τίτλος Μαθήματος: Κωδικός Μαθήματος: Ποινική ικονομία II LLB407 Κατηγορία Μαθήματος: (Υποχρεωτικό/Επιλεγόμενο) Επίπεδο Μαθήματος: (Πρώτου, δεύτερου ή τρίτου κύκλου) Έτος Σπουδών: Τετράμηνο προσφοράς 6

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Η αρνητική αναθεώρηση ανατρέπει το δικαιοπρακτικό θεμέλιο των δημοσίων συμβάσεων στα έργα. Απαιτείται νομοθετική ρύθμιση.

Θέμα : Η αρνητική αναθεώρηση ανατρέπει το δικαιοπρακτικό θεμέλιο των δημοσίων συμβάσεων στα έργα. Απαιτείται νομοθετική ρύθμιση. Αθήνα, 04 Μαίου 2015 Αριθ. Πρωτ.1273 Προς Τον Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού κ. Γεώργιο Σταθάκη Τον Υπουργό Επικρατείας κ. Αλέξανδρο Φλαμπουράρη Τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου.

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου. Μεταπτυχιακό ίπλωµα ηµοσίου ικαίου Μάθηµα «Συνταγµατικό ίκαιο», 2003

Διαβάστε περισσότερα

811 Ν. 23/90. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δικαστήρια Δικαστές Γραμματεία

811 Ν. 23/90. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δικαστήρια Δικαστές Γραμματεία E.E., Παρ. I, Αρ. 2485, 2.3.90 811 Ν. 23/90 Ο περί Δικαστηρίων Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 23

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 31/2014 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι τροποποιήσεις του ν. 4335/2015 στις γενικές διατάξεις (άρθρ. 1-225 ΚΠολΔ) που αφορούν στα Πρωτοδικεία Η ενδιάμεση διαδικασία

Οι τροποποιήσεις του ν. 4335/2015 στις γενικές διατάξεις (άρθρ. 1-225 ΚΠολΔ) που αφορούν στα Πρωτοδικεία Η ενδιάμεση διαδικασία Οι τροποποιήσεις του ν. 4335/2015 στις γενικές διατάξεις (άρθρ. 1-225 ΚΠολΔ) που αφορούν στα Πρωτοδικεία Η ενδιάμεση διαδικασία Πέτρος Αλικάκος Πρωτοδίκης, Δρ.Ν. Άρθρο 17 Προσαρμόζεται ως προς τις οικογενειακές

Διαβάστε περισσότερα

05 Ευτυχία Γ. Αρµένη Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

05 Ευτυχία Γ. Αρµένη Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ 05 Ευτυχία Γ. Αρµένη Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ Η αρχή της ισότητας είναι άρρηκτα συνυφασµένη µε την πολιτική και την ατοµική ελευθερία, στις οποίες θεµελιώνεται η έννοια της ηµοκρατίας. Σε όλα τα δηµοκρατικά

Διαβάστε περισσότερα

23η ιδακτική Ενότητα ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΠΟΙΝΩΝ ΠΕΡΙ ΠΟΙΝΩΝ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

23η ιδακτική Ενότητα ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΠΟΙΝΩΝ ΠΕΡΙ ΠΟΙΝΩΝ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 23η ιδακτική Ενότητα ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΠΟΙΝΩΝ ΠΕΡΙ ΠΟΙΝΩΝ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Παρατηρήσεις - Σχόλια - Επεξηγήσεις Το σύστηµα της ποινικής µεταχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5. Τ

Σελίδα 1 από 5. Τ Σελίδα 1 από 5 ΔΕΟ 10 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟΙ Α & Α1 & Β ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ 1. Τι είναι κράτος; Κράτος: είναι η διαρκής σε νομικό πρόσωπο οργάνωση λαού

Διαβάστε περισσότερα

32η ιδακτική Ενότητα ΓΕΝΙΚΑ - ΑΣΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΙΚΑΙΟΥ (ΠΡΟΣΩΠΑ) ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ. Παρατηρήσεις, Σχόλια, Επεξηγήσεις

32η ιδακτική Ενότητα ΓΕΝΙΚΑ - ΑΣΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΙΚΑΙΟΥ (ΠΡΟΣΩΠΑ) ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ. Παρατηρήσεις, Σχόλια, Επεξηγήσεις 32η ιδακτική Ενότητα ΓΕΝΙΚΑ - ΑΣΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΙΚΑΙΟΥ (ΠΡΟΣΩΠΑ) ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Παρατηρήσεις, Σχόλια, Επεξηγήσεις Κατηγορίες προσώπων ανάλογα µε την ικανότητα για δικαιοπραξία Από πλευράς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ

ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ Ένας πρακτικός οδηγός Philip Rostant, ικαστής Εργατικών ιαφορών, ικαστήρια Εργατικών ιαφορών Αγγλίας και Ουαλίας Η Προέλευση της Οδηγίας Υπόθεση 109/88, Danfoss [1989] ΕΚ 3199 Υπόθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Λάρισα, 17 Οκτωβρίου 2014 T:#211#770#0#670! F:#211#770#0#671! E:!info@gmlaw.gr! W:!www.gmlaw.gr! Πινδάρου!7,!10671!Αθήνα! Δοµή Εισήγησης I. Άρση περιορισµών συµµετοχής εργοληπτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταίως παρατηρείται έξαρση του φαινομένου επιθέσεων, βιαιοπραγιών και διενέργειας ελέγχων σε αλλοδαπούς μετανάστες, σε σχέση με τη νομιμότητα της

Τελευταίως παρατηρείται έξαρση του φαινομένου επιθέσεων, βιαιοπραγιών και διενέργειας ελέγχων σε αλλοδαπούς μετανάστες, σε σχέση με τη νομιμότητα της Τελευταίως παρατηρείται έξαρση του φαινομένου επιθέσεων, βιαιοπραγιών και διενέργειας ελέγχων σε αλλοδαπούς μετανάστες, σε σχέση με τη νομιμότητα της εισόδου και διαμονής αυτών στη χώρα καθώς και της ασκήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Μ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Μ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Μ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Αυτό το παράρτημα είναι μόνο συμβουλευτικό. Σε μερικές περιπτώσεις αυτές οι διαδικασίες προτείνεται να αλλάζουν. Απευθύνεται πρωτίστως στους προέδρους

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.»

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» Από τη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» τέθηκαν υπόψη μου το εξής περιστατικά: Οκτώ (8) από τα είκοσι ένα (21) μέλη του Δ.Σ., το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ Η ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΤΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ. Ιωάννης Ελ. Κοϊμτζόγλου. Δικηγόρος, Δ.Ν.

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ Η ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΤΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ. Ιωάννης Ελ. Κοϊμτζόγλου. Δικηγόρος, Δ.Ν. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ Η ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΤΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ Ιωάννης Ελ. Κοϊμτζόγλου Δικηγόρος, Δ.Ν. Αθήνα Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών 24.2.2016 1. Η θεματική «ακυρωτική

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 Φορείς πιστοποίησης Άρθρο 5 Προσφυγή στη διαµεσολάβηση Άρθρο 6 Διαδικασία

Άρθρο 4 Φορείς πιστοποίησης Άρθρο 5 Προσφυγή στη διαµεσολάβηση Άρθρο 6 Διαδικασία ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2008/52/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 21

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, ο μεγαλύτερος. επιστημονικός σύλλογος της χώρας, με τους αγώνες. και τη μεγάλη δημοκρατική παράδοση, άρθρωσε

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, ο μεγαλύτερος. επιστημονικός σύλλογος της χώρας, με τους αγώνες. και τη μεγάλη δημοκρατική παράδοση, άρθρωσε Αθήνα, 30.6.2015 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημίας 60, 10679 Αθήνα Τηλ. 210-33.98.270, 71 Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, ο μεγαλύτερος επιστημονικός σύλλογος της χώρας, με τους αγώνες και τη μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας Κανονισμός Λειτουργίας Υπηρεσίας Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΡΑ!» Α. ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 1. Υπηρεσία Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς 1.1. Το Σωματείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΝΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

ΠΛΑΝΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΛΑΝΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Το Γραφείο μας εκπόνησε την παρακάτω νομική ανάλυση στρατηγική για την αντιμετώπιση των δυσμενών ρυθμίσεων του Ν. 4252/2014 σε βάρος των Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκούς

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 64 /2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 64 /2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 17.05.2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3413/17.05.2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 64 /2011 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε µετά από πρόσκληση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24-10-2006

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24-10-2006 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24-10-2006 ΕΠΙΣΤΟΛΗ Γ.Σ.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Σας κοινοποιούµε την επιστολή που έστειλε η Γ.Σ.Ε.Ε. στην Ένωση ικαστών και Εισαγγελέων και στον ικηγορικό Σύλλογο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ 30 Ιανουαρίου 2003 Αριθµ. Πρωτ. 19020.2/01 Ειδ. Επιστήµονας: Ευτ. Φυτράκης 210-72.89.708 Κύριο Χρήστο Νικολουτσόπουλο Πρόεδρο Ένωσης Ελλήνων Εργατολόγων Αβέρωφ 11 104

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ι Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Υ Ε - Γ Κ Α Ρ Υ Δ Η

Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ι Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Υ Ε - Γ Κ Α Ρ Υ Δ Η Προς: Υπόψη: Θέμα: Περιφέρεια Ιονίων Νήσων κ. Αικ. Λαγού Άσκηση ενδίκων μέσων Τέθηκαν υπόψη μου οι υπ αρ. 76/2013 και 161/2014 αποφάσεις του Πολυμελούς Πρωτοδικείου και του Εφετείου Κέρκυρας, επί των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ;...7 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...7 ΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011.

Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011. Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011. Α. Την 25/10/2012 περιήλθε στην Περιφερειακή Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Αττικής και έλαβε αριθμ. πρωτ. 157658/387 το ανωτέρω σχετικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: Πλήρωση θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ικαίου Αορίστου Χρόνου Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 16 Οκτωβρίου 2012 (23.10) (OR. en) 14826/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0036 (COD)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 16 Οκτωβρίου 2012 (23.10) (OR. en) 14826/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0036 (COD) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 16 Οκτωβρίου 2012 (23.10) (OR. en) 14826/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0036 (COD) DROIPEN 139 COPEN 223 CODEC 2357 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Προεδρίας προς: το Συμβούλιο αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Α) Το νοµοθετικό έργο ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η παλαιότερη ιστορικά, αλλά και σηµαντικότερη αρµοδιότητα της Βουλής είναι η νοµοθετική, δηλαδή η θέσπιση γενικών και απρόσωπων κανόνων δικαίου. Τη νοµοθετική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑ Ερωτάται αν αν είναι στα πλαίσια ή όχι του Συντάγματος η εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 139 του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών με την έκδοση της προβλεπόμενης Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 218/2016 Α2 Τμ.

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 218/2016 Α2 Τμ. ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Δεν είναι δυνατή η έκδοση διαταγής πληρωμής για απαίτηση, η οποία προέρχεται από διαφορά δημοσίου δικαίου, όπως είναι και οι διαφορές από την εξωσυμβατική ευθύνη του Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ TΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΤΡΑΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ TΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΤΡΑΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ Αριθµ. Απόφ.: 1768/2006 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ TΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΤΡΑΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ Το ικαστήριο που συγκροτήθηκε από τους ικαστές: 1. ΠΑΠΑ ΑΚΑΚΗ Νικόλαο, Στρατιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση του κράτους δικαίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση του κράτους δικαίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 11.3.2014 COM(2014) 158 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η :

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η : ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η : ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 4 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES Αριθ. Πρωτ.: 29112/ΣΜ/µβ Αθήνα, 29 Ιουλίου 2015 Π Ρ Ο Σ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος ΑΝΑΚ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α) Πηγες Διοικητικου Δικαιου Ως πηγή διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Αθήνα, 17-06-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4267/17-06-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 81/2011

ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Αθήνα, 17-06-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4267/17-06-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 81/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 17-06-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4267/17-06-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 81/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015)

ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015) ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015) 1 ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Τακτική διαδικασία όλων των πρωτοβάθµιων δικαστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΜΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΗΘΗ ΛΑΘΗ ΚΑΙ ΑΣΤΟΧΙΕΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΜΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΗΘΗ ΛΑΘΗ ΚΑΙ ΑΣΤΟΧΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΜΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΗΘΗ ΛΑΘΗ ΚΑΙ ΑΣΤΟΧΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΛΟΓΙΚΗ ΔΟΜΗ Καθαρότητα στη σκέψη Σαφήνεια στην έκφραση Η μία σκέψη να εισάγει την άλλη Η προηγούμενη σκέψη να τεκμηριώνει την επόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Αναστασοπούλου Ι. Βλαχοπούλου Μ. Γιαννακούλιας Απ. Γραβιάς Γ. Θανασούλη Θ.

Αναστασοπούλου Ι. Βλαχοπούλου Μ. Γιαννακούλιας Απ. Γραβιάς Γ. Θανασούλη Θ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Αναστασοπούλου Ι. Βλαχοπούλου Μ. Γιαννακούλιας Απ. Γραβιάς Γ. Θανασούλη Θ. Θεοχάρης Δημ. Κατσαούνη Αδ. Κατσιγιάννης Κ. Κωτσάκη Αικ. Μεϊδάνης Χαρ. Μπαλάδη Νικ.

Διαβάστε περισσότερα

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής από δασική έκταση και δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης του διοικουμένου: παρατηρήσεις επί της απόφασης 27/2012 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου Administrative eviction act

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 10ης Οκτωβρίου 2005

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 10ης Οκτωβρίου 2005 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 10ης Οκτωβρίου 2005 κατόπιν αιτήµατος της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου σχετικά µε προσχέδιο οδηγίας για την τήρηση ελάχιστων αποθεµατικών στην Κεντρική Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 α ό 4 Αριθµός Απόφασης 272/2009 Αριθµός κατάθεσης αίτησης../2008 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΙΚΑΣΤΗΣ: Κλεόβουλος - ηµήτριος Κοκκορός, Πρόεδρος Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

Το ύψος της εφέσιµης ποινής των εκδικαζοµένων, (από τα τριµελή Εφετεία κακουργηµάτων), πληµµεληµάτων, άρθρο 489 παρ.1, εδάφιο στ, του Κ.Ποιν. ικ.

Το ύψος της εφέσιµης ποινής των εκδικαζοµένων, (από τα τριµελή Εφετεία κακουργηµάτων), πληµµεληµάτων, άρθρο 489 παρ.1, εδάφιο στ, του Κ.Ποιν. ικ. Το ύψος της εφέσιµης ποινής των εκδικαζοµένων, (από τα τριµελή Εφετεία κακουργηµάτων), πληµµεληµάτων, άρθρο 489 παρ.1, εδάφιο στ, του Κ.Ποιν. ικ. Η διάκριση των αξιόποινων πράξεων ανάλογα µε την in abstracto

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: Η Αρχή της φορολογικής ισότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 5-7-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός Απόφασης: 171 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β1 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7500/

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7500/ Αθήνα, 11-11-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7500/11-11-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475601 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 25/06/2002 ΑΠ: 1143Α Ταχ. /νση: ΟΜΗΡΟΥ 8 105 64 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 33.52.604-605 FAX: 33.52.617 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002 Η Αρχή Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΔΑ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη 11-01-2016 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθμ. πρωτ. 1009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Ακτή Μιαούλη & Μ. Μπότσαρη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 207(Ι)/2012 207(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως

Διαβάστε περισσότερα

Τι προβλέπει ο νόμος για την Δικαστική συμπαράσταση (Μέρος Α )

Τι προβλέπει ο νόμος για την Δικαστική συμπαράσταση (Μέρος Α ) Τι προβλέπει ο νόμος για την Δικαστική συμπαράσταση (Μέρος Α ) Με τα άρθρα 1666 έως 1688 του ΑΚ, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 13 του ν. 2447/1996 και ισχύουν από 20.12.1996, εισάγεται ο θεσμός

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: H έννομη προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Περιεχόμενο: H έννομη προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση Περιεχόμενο: H έννομη προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση ΠΗΓΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. Η ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ Η έννομη προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ [ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ] 1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1

Ενότητα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ [ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ] 1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Ενότητα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1.1. ΓΕΝΙΚΑ Τις τελευταίες δεκαετίες, σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, καταγράφονται συστηματικές δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αποτελεσματική διαχείριση καταστροφών

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 03-04/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία [ 2 ]

Newsletter 03-04/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 03-04/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-136 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αγωγή - Περιορισµός αιτήµατος αγωγής Αριθµός απόφασης: 1670 - Περιορισµός καταψηφιστικού αιτήµατος σε αναγνωριστικό.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.4.2016 COM(2016) 172 final ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου για τον καθορισμό της θέσης που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ... 2 1. Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου και αορίστου χρόνου... 2 1.1 Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου... 3

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1566-2/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 91 /2016

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1566-2/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 91 /2016 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 29-09-2016 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1566-2/29-09-2016 Α Π Ο Φ Α Σ Η 91 /2016 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε, µετά από πρόσκληση του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 703/1977 "ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΟΝΟΠΩΛΙΩΝ ΚΑΙ ΟΛΙΓΟΠΩΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ" Με την ευκαιρία της δημοσίευσης

Διαβάστε περισσότερα