Η εξέταση των διαδίκων κατά το άρθρο 415 Κ.Πολ. ικ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η εξέταση των διαδίκων κατά το άρθρο 415 Κ.Πολ. ικ."

Transcript

1 1 Η εξέταση των διαδίκων κατά το άρθρο 415 Κ.Πολ. ικ. (ελάχιστες απλές απορίες λογικής και άλλα τινά) 1. Σύµφωνα µε το άρθρο 415 Κ.Πολ. ικ. Αν τα πραγµατικά γεγονότα δεν αποδείχτηκαν καθόλου ή αν δεν αποδείχθηκαν εντελώς από τα άλλα αποδεικτικά µέσα, το δικαστήριο µπορεί να εξετάσει ένα ή περισσότερους διαδίκους για την αλήθεια των πραγµατικών γεγονότων» Σύµφωνα µε το άρθρο 416 Κ.Πολ. ικ. «Η εξέταση των διαδίκων διατάσσεται ύστερα από αίτηση κάποιου από τους διαδίκους ή αυτεπαγγέλτως και διεξάγεται κατά τις διατάξεις για την εξέταση των µαρτύρων». 2. Οι διατάξεις των ως άνω άρθρων παρά την prima facie σαφήνεια και απλότητα της γραµµατικής διατύπωσης τους, δεν στερούνται «σκοτεινών» πλευρών, µε ότι αυτό συνεπάγεται για την καθ ηµέραν πρακτική-δικαστηριακή εφαρµογή τους. Ενδεικτικά ερωτήµατα : άλλη η ως άνω εξέταση διαδίκων και άλλη η ρύθµιση του άρθρου 245 του Κ.Πολ. ικ. περί αυτοπρόσωπης εµφάνισης των διαδίκων στο ακροατήριο για την υποβολή ερωτήσεων; Αφού το ισχύον αποδεικτικό σύστηµα προχωρά σε διακρίσεις σχετικά µε τον χρόνο κατάθεσης των αποδεικτικών µέσων, (προ-κατάθεση προτάσεων, κατάθεση επί της έδρας), πότε το δικαστήριο αποφασίζει περί της επάρκειας ή µη των αποδεικτικών µέσων, (υπό την έννοια της πλήρους απόδειξης των πραγµατικών περιστατικών), έτσι ώστε να είναι δυνατός ο σχηµατισµός ασφαλούς δικανικής πεποίθησης; 3. Στην περίπτωση της προ εικοσαηµέρου κατάθεσης των προτάσεων, το δικαστήριο έχει, (τουλάχιστον θεωρητικά), τη χρονική

2 2 δυνατότητα 1 γνώσης, µελέτης και προ-επεξεργασίας των αποδεικτικών µέσων. Στην υπό κρίση περίπτωση η ύπαρξη προηγούµενης, της επ ακροατηρίω συζήτησης, εισήγησης θα µπορούσε να δικαιολογήσει θέση του δικαστηρίου περί εξέτασης των διαδίκων, µε την αιτιολογία ότι εκ των εισκοµισθέντων αποδεικτικών µέσων κρίνεται ότι απαιτείται ενίσχυση του αποδεικτικού υλικού. 4. Και πάλι, όµως, παρεµβάλλεται η εξέταση των επ ακροατηρίω µαρτύρων, οπότε το δικαστήριο οφείλει να διασκεφθεί, να αξιολογήσει και να συνεκτιµήσει τη συµβολή των µαρτυρικών καταθέσεων στη διαµόρφωση του αποδεικτικού υλικού και αν το τελευταίο δεν εξαρκεί για έκδοση απόφασης, τότε να προσφύγει στην εξέταση διαδίκων. ια ποίου δικονοµικού τρόπου θα µπορούσε να συµβεί κάτι ανάλογο; Απαιτείται διακοπή για διάσκεψη, έκδοση αιτιολογηµένης προδικαστικής απόφασης, απαγγελία της και άµεση κλήση των διαδίκων προς κατάθεση. Πότε έλαβε χώρα κάτι ανάλογο; Στην δικαστηριακή πρακτική ότι ο εκάστοτε προεδρεύων, (συνήθως διαφορετικό πρόσωπο από αυτό του εισηγητού), αποφασίζει επί της έδρας, κατά το δοκούν, (ασχέτως αν έχει γνώση των προκατατεθέντων αποδεικτικών στοιχείων), χωρίς, άµεσα ορατά, αντικειµενικά κριτήρια σχηµατισµού και λήψης της απόφασης του. 5. Επειδή κάθε θεωρητική κατασκευή οφείλει να λαµβάνει υπόψη της την πρακτική διάσταση της εφαρµογής της, χρήσιµη είναι µια αναφορά στην καθ ηµέραν δικαστηριακή εµπειρία. Είναι συχνό 1 αν µόνον ο εισηγητής ή µόνον ο προεδρεύων συνιστά δικαστήριο, ή πως τα πολυµελή δικαστήρια στη χώρα έχουν µεταβληθεί σε τυποποιηµένες διαδικασίες επικύρωσης της απόφασης ενός και µόνον προσώπου άσχετα των ειδικότερων λόγων αυτής της ουσιαστικής και δικονοµικής εκτροπής, η οποία αναιρεί εν τοις πράγµασιν το δογµατικό πλαίσιο και υπονοµεύει την ασφάλεια του δικαίου- αποτελεί θέµα άλλης προσέγγισης

3 3 φαινόµενο στα ακροατήρια η εξέταση των διαδίκων να εξαρτάται από τη χρονική έκταση και τη σκληρότητα, (=ένταση), µιας αντιδικίας. Όσο δηλ. µεγαλύτερος χρόνος αναλώνεται στην εξέταση της υπόθεσης, (ασχέτως της ποιότητας και του βάθους των υποβληθησοµένων ερωτήσεων), τόσο µικρότερη είναι η πιθανότητα αποδοχής αιτήµατος εξέτασης ενός διαδίκου, µε το «καταλυτικό» επιχείρηµα ότι αποµένει σωρεία υποθέσεων προς εξέταση και οι διάδικοι, οι πληρεξούσιοι τους και οι λοιποί παράγοντες πιέζουν την έδρα να ακολουθήσει µια ταχύτερη διαδικασία. 6. Αν στα ως άνω συνυπολογισθούν αφενός µεν η γενικότερη διάκριση µεταξύ τακτικής και ειδικής διαδικασίας αφετέρου δε η ρύθµιση της διάταξης του άρθρου 417 Κ.Πολ. ικ. περί, (επιλεκτικής), ορκοδοσίας του διαδίκου, (η οποία, ουσιαστικά, εισάγει άλλες δογµατικές παραµέτρους στην αστική-δικονοµική διαδικασία), γίνεται φανερό ότι η εξέταση ή µη του διαδίκου αποτελεί κρίσιµο µέγεθος της αστικής δίκης. 7. Κατ αρχάς η αποδοχή εξέτασης ενός διαδίκου συνιστά ήδη από τον χρόνο θέσπισης της διάταξης- αποδοχή περί µη επάρκειας των αποδεικτικών στοιχείων της υπόθεσης, γεγονός το οποίο ρητά διαλαµβάνεται και στο κείµενο του νόµου. Ας επιχειρηθεί µε αφετηρία ένα καθηµερινής δικαστηριακής υφής παράδειγµα, µια πορεία προς τη διατύπωση ενός γενικού συµπεράσµατος. 8. Εισάγεται ενώπιον του πολυµελούς πρωτοδικείου αγωγή του Α κατά του Β, (=δηµοσιογράφου και συντάκτη ενός δηµοσιεύµατος), για συκοφαντική δυσφήµηση του πρώτου, (κατάθεση προτάσεων επί της έδρας). Σηµειώνεται ότι οι διαλαµβανόµενες στο δηµοσίευµα καταγγελίες περί δήθεν παράνοµης συµπεριφοράς του Α ούτε αποδεικνύονται, (στα πλαίσια του άρθρου), ούτε επιρρωνύονται εκ των υστέρων- από τις προτάσεις, (των οποίων το δικαστήριο δεν έχει ακόµη

4 4 γνώση, ήτοι προς του πέρατος της αποδεικτικής διαδικασίας), του εναγοµένου Β. Η υποβολή αιτήµατος εξέτασης του Β προς ενίσχυση του αποδεικτικού υλικού θα έχει ως συνέπεια : α. νέα προσβολή του Α ενώπιον άλλων τρίτων προσώπων, δεδοµένου ότι µέχρι εκείνου του χρονικού σηµείου ο Β ουδέν στοιχείο είχε προσκοµίσει και κατά συνέπεια η κατάθεση του θα κινείται στο πνεύµα της δηµοσίευσης. Τι νέο θα έχει να προσφέρει του οποίου δεν έκανε χρήση στα πλαίσια των δικονοµικών προβλέψεων; β. ο φερόµενος ως δράστης, (κατά το ποινικό δίκαιο), της συκοφαντικής δυσφήµησης µεταβάλλεται σε µάρτυρα, παραπέµποντας σε ρυθµίσεις Αγγλοσαξωνικών δικαίων. Αν, µάλιστα, κληθεί να ορκιστεί είναι πιθανή η εµφάνιση του εξής φαινοµένου : κατηγορούµενος στα πλαίσια της, τυχόν, παράλληλης ποινικής δίκης περί συκοφαντικής δυσφήµησης να είναι κατηγορούµενος και για ψευδορκία, (αν έχει προηγηθεί χρονικά το αστικό δικαστήριο, έχει καταθέσει ενόρκως και έχει δεχθεί έγκληση), εκ της µέλλουσας να δοθεί απολογίας του στην ποινική δίκη, (αφού τα κατατεθέντα στην αστική δίκη και στα πλαίσια της εκεί κατάθεσης-µαρτυρίας του θα τα επαναλάβει, κατά λογική αναµονή, και ενώπιον του ποινικού δικαστηρίου). Πλήρης διάρρηξη της αναγκαίας δογµατικής ενότητας του ικαίου. 9. Αλλά ας προσεγγίσουµε την εξέταση των διαδίκων µέσα από τη διάκριση του περιεχοµένου των δυο διατάξεων ήτοι του άρθρου 415, (σε συνδυασµό µε το άρθρο 416), και αυτή του άρθρου 245 Κ.Πολ. ικ. Στην µεν πρώτη περίπτωση η εξέταση των διαδίκων «διεξάγεται κατά τις διατάξεις για την εξέταση των µαρτύρων» ενώ στη δεύτερη οι διάδικοι καλούνται προς υποβολή ερωτήσεων, (νοείται µόνον υπό του δικαστηρίου), και παροχή διασαφήσεων. Αντικείµενο µιας µαρτυρικής κατάθεσης αποτελεί το πραγµατικό βιοτικό γεγονός. Και στις δυο ως άνω περιπτώσεις το περιεχόµενο της κατάθεσης είναι ταυτόσηµο. Η, µόνη

5 5 ουσιαστική, διαφορά έγκειται ότι στην πρώτη περίπτωση ο διάδικος υποβάλλεται σε ερωτήσεις και από τους πληρεξουσίους δικηγόρους, (υπαγόµενος σε κυρώσεις ανάλογες µε αυτές ενός τρίτου προσώπου- µάρτυρα), ενώ στη δεύτερη δικαίωµα εξέτασης του έχει µόνον το δικαστήριο. Να ψευσθεί, ως εικός, είναι δυνατόν να συµβεί και στις δυο περιπτώσεις. 10. Οι κατά καιρούς διατυπωθείσες απόψεις περί της διαφοράς των δύο ρυθµίσεων τόσο σε επίπεδο ουσίας και περιεχοµένου, (τι αφορά δηλ. κάθε µία), όσο και σε επίπεδο ακολουθητέας δικονοµικής τακτικής και αξιολόγησης, παραβλέπουν το προφανές : ο διάδικος και στις δυο περιπτώσεις θα αναφερθεί στο αυτό πραγµατικό γεγονός, στις αυτές παραµέτρους, (χωρίς φυσικά να γνωρίζει ή να µπορεί να κατανοήσει τη διαφορά ανάµεσα στην εξέταση του και στην αυτοπρόσωπη εµφάνιση του), και ότι η µετά ταύτα ψυχολογική (από)δέσµευση του κρίνοντος δεν θα κινηθεί στις διακρίσεις της θεωρίας αλλά στη βάση της πραγµατικότητας. Η παρουσία δηλ. του διαδίκου στην επ ακροατηρίω διαδικασία είτε θεωρηθεί εξέταση είτε εµφάνιση παράγει τα αυτά ουσιαστικά αποτελέσµατα, αφού ο διάδικος ερωτάται περί ενός και µόνον πράγµατος : περί του βιοτικού συµβάντος. 11. Πως, µετά ταύτα, είναι εφικτή η, (λογική και ψυχολογική), αποστασιοποίηση του κρίνοντος από «δηλώσεις», (στην µεν εµφάνιση αξιολογούµενες ως «παραδεκτές και βάσιµες» στη δε εξέταση ως «έγκυρες και πειστικές». Η τελευταία διάκριση αποτελεί δογµατική περιχαράκωση της θεωρίας, η οποία προβαίνει σε χαρακτηρισµούς, ουδεµία σχέση έχοντες µε την εµπειρική πραγµατικότητα), σε σχέση µε «πραγµατικούς ισχυρισµούς», από «γεγονότα στερώς συνδεδεµένα µε κρίσεις» σε σχέση µε «διευκρινήσεις» και «επεξηγήσεις», (όλες οι εντός εισαγωγικών εκφράσεις αποτελούν ακριβή µεταφορά θεωρητικών

6 6 προσεγγίσεων), αποτελεί ζήτηµα απόδειξης απτόµενο πολλών επιστηµονικών κλάδων και όχι µόνον της νοµικής επιστήµης. 12. Ας δούµε ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα, µε βάση την προσέγγιση γνωστού θεωρητικού, (το όνοµα του παραλείπεται διότι τα όσα ακολουθούν αφενός µεν δεν ενέχουν προσωπική µοµφή αφετέρου δε η θέση του εκφράζει και απηχεί µια γενικότερη µάλλον κρατούσαάποψη), : «η αυτοπρόσωπη εµφάνιση των διαδίκων αποστολή έχει τη διευκρίνιση, αποσαφήνιση και επεξήγηση του πραγµατικού υλικού, ενώ η εξέταση είναι αποδεικτικό µέσο». Στην περίπτωση της εξέτασης, (ανεξάρτητα της νοµικής υφής της. Παρακάµπτεται δε ότι κατ αρχάς η ύπαρξη του ουσία- συµπλεκτικού συνδέσµου «ενώ» απαιτεί ταυτόσηµη προσέγγιση. Κατά συνέπεια αν το δεύτερο εδάφιο περιέχει χαρακτηρισµό, όφειλε και το πρώτο να ενσωµατώνει κάτι ανάλογο), ο διάδικος δεν θα διευκρινίσει, δεν θα αποσαφηνίσει, δεν θα εξηγήσει σχετικά µε το πραγµατικό υλικό; Ποια η διαφορά από την κλήση του διαδίκου «προς παροχή εξηγήσεων»; Αν δεν θα καταθέσει µε βάση την ως άνω διαδικασία δια ποίου τρόπου θα καταθέσει-εκθέσει την άποψη του; Ή δια ποίου διαφορετικού τρόπου θα ερωτηθεί; Σε συζητήσεις να αναλωνόµεθα, παίγνια λέξεων ή απλώς ασκήσεις επί χάρτου; Ο διάδικος γνωρίζει µόνον τι πραγµατικά συνέβη, (ή ακόµη τι αυτός εκτιµά ότι συνέβη ή ότι ο ίδιος επιθυµεί να προβάλλει ως συµβάν), και αυτό καταθέτει. Η αξιολόγηση, µετά ταύτα, της κατάθεσης του συναρτάται πάντοτε και µόνον µε το πραγµατικό γεγονός και τίποτε άλλο. Κρίσεις, γνώµες, απόψεις, πεποιθήσεις, αξιολογήσεις και λοιπές αισθητηριακής µορφής εκδηλώσεις αφορούν την απονοµή δικαιοσύνης; 13. Με άλλα λόγια η θεωρητική- καταγραφή διαφορών αντλεί, (=«εκβιάζοντας», ουσιαστικά, τη δηµιουργία επιχειρηµάτων), τη βάση της από την τυπικότητα της αστικής δίκης και δεν ανταποκρίνεται σε προφανή λογική αναγκαιότητα και αναµονή. Ένα βήµα παραπέρα : η

7 7 θεωρητική διάκριση των δυο διατάξεων, (αφού παρακάµπτει το ερώτηµα : υφίσταται, τελικά, ανάγκη ύπαρξης των δυο ρυθµίσεων;), λαµβάνει αποκλειστικά υπόψη της ως ηθικά και νοµικά δίκαιη- την υφιστάµενη ρύθµιση και προσπαθεί να της προσδώσει κύρος, (υπό την έννοια δικαιολόγησης της θέσπισης της). Αγνοεί, όµως, βασικούς κανόνες απλής λογικής, (εκτός αν εκτιµάται ότι η νοµική λογική αποστασιοποιείται από την κοινή), και αυτό τούτο το αντικείµενο µιας αστικής διαφοράς. Της ερµηνείας του δικαίου, (µε τα γνωστά προβλήµατα του τρόπου παραγωγής του και εφαρµογής του στα πλαίσια της ελληνικής έννοµης τάξης 2 ), προηγείται η συζήτηση περί της ανάγκης σκοπιµότητας ύπαρξης κάθε µιας δικαικής ρύθµισης. 2 Ας µη διαφεύγει από την εκπόνηση θεωριών σε αποστειρωµένα νοµικά πλαίσια, µιας άλλης συχνά φανταστικής, πραγµατικότητας ότι : 1. ότι το, εκάστοτε ισχύον, ίκαιο, αντιστοιχεί στη θέληση της οικονοµικά κυρίαρχης κοινωνικής τάξης, της τάξης δηλ. που κατέχει, διαθέτει και ελέγχει τα µέσα παραγωγής και η οποία µε την κατοχή και τη χρήση και της κρατικής εξουσίας επιβάλλεται ως πολιτικά κυρίαρχη. 2. ότι οι διατάξεις των περισσοτέρων νοµοθετηµάτων είναι αποτέλεσµα µιας τυποποιηµένης µηχανιστικής, (στα όρια της βιοµηχανικής παραγωγής και αντίληψης), νοµοθετικής διαδικασίας, η οποία αδυνατεί να αξιολογήσει ουσιαστικά το περιεχόµενο τους. 3. ότι οι µεµονωµένες επεµβάσεις, οι αποσπασµατικές τροποποιήσεις, (και οι τροποποιήσεις των τροποποιήσεων), και οι διορθωτικές αναιρέσεις διασπούν τον, όποιο, ιδεολογικό προσανατολισµό του ικαίου, επιτρέπουν την εισδοχή διατάξεων σκόπιµων, αναχρονιστικών, αντικρουόµενων µε τις ήδη υπάρχουσες και συνεπώς διαχέουν αβεβαιότητα και κλονίζουν την αναγκαία ασφάλεια του ικαίου. 4. ότι η διαδικασία απονοµής της ικαιοσύνης αφενός µεν δεν εκφεύγει της γενικότερης κρίσης που µαστίζει το Ελληνικό σύστηµα αφετέρου δε υπόκειται και η ίδια στη λογική της βιοµηχανοποιηµένης, ισοπεδωτικής, λειτουργίας του ηµόσιου τοµέα και

8 8 14. Αλλά η υπέρβαση, (αν όχι βιασµός), των ορίων της λογικής αποκτά άλλες διαστάσεις στη γνωστή θέση της θεωρίας ότι µε την αυτοπρόσωπη εµφάνιση των διαδίκων σύµφωνα µε το άρθρο 245 Κ.Πολ. ικ. «δεν επιδιώκεται η απόδειξη της αλήθειας ή αµφισβητούµενων ουσιωδών πραγµατικών περιστατικών αλλά η πληρότητα της εξέτασης των προτεινοµένων πραγµατικών ισχυρισµών και δεν διατάζεται προς σχηµατισµό δικανικής πεποίθησης για την αλήθεια της αγωγής αλλά στην ορθή εκτίµηση των πραγµατικών περιστατικών». α. αντικείµενο της αστικής δίκης, όπως, άλλωστε, και κάθε δίκης είναι απόδειξη της αληθείας και µόνον. Ποιοι οι άλλοι «άγνωστοι» στόχοι µιας αποδεικτικής διαδικασίας; Ή µήπως ο σχηµατισµός ασφαλούς δικανικής πεποίθησης δεν αποτελεί το παγίως ζητούµενο; 5. ότι η εισδοχή εξωνοµικών σκοπιµοτήτων τόσο στη νοµοθετική λειτουργία όσο και στην απονοµή της δικαιοσύνης είναι συστηµατική,. 6. τέλος, ως ακροτελεύτια παρατήρηση, ότι το ίκαιο συνιστά τµήµα, (και όχι «όλον»), της κοινωνικής δυναµικής και των θεσµών µιας οργανωµένης κοινωνίας. Κατά συνέπεια δεν έχει ανατεθεί στο ίκαιο ο, (ή έστω κάποιος), µεταφυσικός ρόλος επιβολής, (πάση θυσία), της, απόλυτης, ηθικής και ειρήνης επί γης. 7.το ίκαιο αποτελεί το ultimum refugium, την τελευταία γραµµή άµυνας και όχι την πρωταρχική λειτουργία µιας κοινωνίας. Υπάρχουν πολλοί θεσµοί, που προηγούνται του δικαίου, στην προσπάθεια αλλαγής της κοινωνικής δοµής, αντίληψης και νοοτροπίας και της εµπέδωσης κλίµατος ικαιοσύνης. 8. µπορεί δηλ. ο δικαστής µε τις αποφάσεις του να αναπληρώσει τα κενά του θεσµού της παιδείας, να καλύψει τα µεγάλο φάσµα της ανεργίας, (ο άνεργος είτε θα απασχοληθεί παρανόµως είτε θα κλέψει. Νοµιµοποιείται κανείς δικαστής να τον τιµωρήσει;), να χαράξει δίκαιη κοινωνικά οικονοµική πολιτική, να επιλύσει όλα τα, προηγηθέντα της εµπλοκής µε τα ναρκωτικά, κοινωνικά προβλήµατα, να επιλύσει δηλ. τα αίτια εµφάνισης του φαινοµένου;

9 9 β. «η πληρότητα της εξέτασης των ουσιωδών πραγµατικών περιστατικών», δεν αφορά και δεν συνάπτεται ευθέως µε την αλήθεια και τελικά µε τον σχηµατισµό δικανικής πεποίθησης; Αν όχι, τι σηµαίνει, τότε, η λέξη «πληρότητα» και τι αφορά; Υπάρχει διαφορετική απάντηση λογικά αποδεκτή και νοµικά βάσιµη; Αν ναι, ας καταγραφεί να την πληροφορηθεί το ευρύ -νοµικό και όχι µόνον- κοινό. γ. προς τι διατάζεται δηλ., µετά ταύτα, η εµφάνιση του διαδίκου; Χάριν παιδειάς; Χάριν της αόριστης έννοιας περί πληρότητας; Η πληρότητα της εξέτασης των πραγµατικών περιστατικών δεν άγει ευθέως στον σχηµατισµό της δικανικής πεποίθησης και δεν συνδέεται άρρηκτα µε την αλήθεια της αγωγής; δ. ή µήπως «η ορθή εκτίµηση των πραγµατικών περιστατικών» δεν συνάπτεται ευθέως µε την απόδειξη της αληθείας και τον σχηµατισµό ασφαλούς δικανικής πεποίθησης; Στα πλαίσια ποιας διαδικασίας υφίσταται αυτονοµηµένη εκτίµηση πραγµατικών γεγονότων άσχετων µε το αντικείµενο της απόδειξης και την αναζήτηση της αληθείας; ε. και το συναφές, (επίσης γραφέν και υποστηριχθέν), ότι η αυτοπρόσωπη εµφάνιση των διαδίκων σκοπό έχει «την διευκρίνισιν τυχόν υφισταµένων κενών ή ασαφειών και ουχί εις την απόδειξιν της αληθείας», παραλλάσσει τι εκ των ως άνω επισηµάνσεων; Τα κενά και οι ασάφειες δεν αναφέρονται στην αλήθεια και στα πραγµατικά περιστατικά; Που αναφέρονται και σε τι αφορούν; Είτε ο γλωσσικός κώδικας δεν εξαρκεί για την επικοινωνία επί λογικής βάσης είτε κάποιοι τον παρακάµπτουν. υοίν θάτερον. 15. Ας υποτεθεί ότι στα πλαίσια µιας δίκης η πλευρά του ενάγοντος προτείνει µάρτυρα τρίτο άτοµο, ενώ η πλευρά του εναγοµένου προτείνει τον τελευταίο προς εξέταση. Ικανοποιείται η αρχή περί ισότητας των όπλων; Σε µια πρώτη προσέγγιση η απάντηση είναι καταφατική. Σε µια βαθύτερη, όµως, τίθεται το εξής ερώτηµα : η

10 10 προσωπική παρουσία του διαδίκου, (µέρος του προβλήµατος και του αντικειµένου της υπό κρίση αγωγής), δεν αποπνέει άλλη ένταση, δεν εισφέρει στο ακροατήριο τον υποκειµενισµό, (τον ανάλογο χρωµατισµό, το πάθος, κλπ.), της ψυχολογίας του, όπως αυτή διαµορφώνεται από τη θέση του στο πρόβληµα, δεν εκθέτει «από πρώτο χέρι» τις παραµέτρους της υπόθεσης σε αντίθεση µε τον µάρτυρα του ενάγοντος ο οποίος υπέχει θέση τρίτου προς το πρόβληµα; 16. Προς εξισορρόπηση της παραπάνω κατάστασης οφείλει το δικαστήριο να ζητήσει από τον ενάγοντα, (στα πλαίσια του άρθρου 245 Κ.Πολ. ικ.), να εκθέσει και τη δική του θέση, (αφού πλέον έχει εξαντλήσει το δικαίωµα του προς εξέταση ενός προσώπου ως µάρτυρος). Τότε µόνον το δικαστήριο θα έχει ισορροπηµένη, εκατέρωθεν, «γεύση» και εικόνα της υπόθεσης. Πλην, όµως, ο ενάγων, στο υποθετικό παράδειγµα, δεν θα υποβληθεί στη βάσανο µιας πλήρους µαρτυρικής κατάθεσης αφού, (κατά τα εκτεθέντα), θα ερωτηθεί µόνον εκ της έδρας, (ως εκ της προηγηθείσης εξετάσεως του προταθέντος υπ αυτού και ορκισθέντος µάρτυρος). Συνάµα, όµως, ο ενάγων δεν θα βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση έναντι του εναγοµένου αφού θα έχει την ευκαιρία διττής έκθεσης των απόψεων του επί δικαστηρίω; Τίποτε αυτονόητο. 17. Η πάγια νοµολογία του ΑΠ θεωρεί ότι η απόφαση του ικαστηρίου περί εξέτασης διαδίκου δεν υπάγεται σε αναιρετικό έλεγχο και αυτό διότι αξιολογείται ως ζήτηµα συµπλεκόµενο µε την ουσία της υπόθεσης, (ανήκει δηλ. στην ανέλεγκτη κρίση του). Αν, όµως, υφίστατο αντικειµενικοποιηµένο πλαίσιο κριτηρίων προσδιορισµένων εκ των προτέρων, (για το πότε εξετάζεται ο διάδικος και κάτω από ποιες προϋποθέσεις), η οικεία απόφαση του δικαστηρίου κάλλιστα θα µπορούσε να τύχει αναιρετικού ελέγχου. Είναι προφανές ότι χωρίς περιορισµό και συστηµατικό προσδιορισµό των διατάξεων σχετικά µε την εξέταση των διαδίκων, η κατ αυθαίρετη, (σχετική µε το θέµα),

11 11 κρίση του εκάστοτε δικάζοντος δικαστηρίου υπονοµεύει και αναιρεί, ευθέως, βασικά θεµέλια των αρχών της αστικής δίκης. Θα πρέπει, δηλ. να επαναδιατυπωθεί το περίγραµµα της συµµετοχής ενός φυσικού προσώπου στη δικονοµική εξέλιξη της πολιτικής διαδικασίας. 18. Και το πρόβληµα επιτείνεται από τη διάταξη του άρθρου 270 Κ.πολ. ικ. Κατ αρχάς η διατύπωση του δεν διεκδικεί ούτε βραβείο σαφήνειας ούτε βραβείο δογµατικής συνέπειας, (και ως εκ τούτου η δογµατική του στοίχιση µε τις προαναφερθείσες διατάξεις του Κ.Πολ. ικ. δεν είναι, άνευ ετέρου τινός, εφικτή. 19. Τι σηµαίνει π.χ. ότι «οι διάδικοι ή οι νόµιµοι αντιπρόσωποι τους οφείλουν να εµφανισθούν κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο αυτοπροσώπως Η µη εµφάνιση του διαδίκου ή του νόµιµου αντιπροσώπου του στο ακροατήριο αν είναι αδικαιολόγητη εκτιµάται ελεύθερα». Με άλλα λόγια δηλ. αν ο διάδικος εµφανισθεί κατά τη συζήτηση ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου είναι δυνατή η εξέλιξη, η πρόοδος της διαδικασίας µε τη νοµότυπη συµµετοχή του; Και αν εµφανισθεί ο πληρεξούσιος και δεν εµφανισθεί ο διάδικος τίθεται ζήτηµα; Η διατύπωση των νόµων δεν αποσκοπεί στη συντήρηση του νοµικού επαγγέλµατος, µέσω της αέναης συζήτησης περί της υποτιθέµενης νοµοθετικής βούλησης αλλά στην άµεση εξυπηρέτηση του πολίτη, µέσα σ ένα καθεστώς δικαϊκής ασφάλειας και αποτελεσµατικότητας, ευθυγραµµισµένης µε το κοινό περί δικαίου αίσθηµα. Η γνωστή σχετική ρήση του αείµνηστου Ν. Χωραφά περί της αδυναµίας σαφούς έκφρασης του νοµοθέτη και ανάλογης ασαφούς διατύπωσης των νοµοθετηµάτων ισχύει και σήµερα. 20. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 270 Κ.Πολ. ικ. σηµειώνεται ότι «το δικαστήριο ζητεί τις αναγκαίες πληροφορίες και διασαφήσεις από τους διαδίκους ή τους εκπροσώπους τους και τους εξετάζει κατά την κρίση του έστω και αν δεν συντρέχουν οι όροι του άρθρου 415». Κατά την κρίση

12 12 του η απόφαση εξέτασης των διαδίκων, κατά την κρίση του και το δικονοµικό πλαίσιο εξέτασης τους. Πλην, όµως, η κρίση του οφείλει να περιάπτεται µιας αντικειµενικής χροιάς. Πρέπει δηλ. να υφίσταται εκ προτέρων ένα πλαίσιο-σύστηµα αντικειµενικών κριτηρίων, έτσι ώστε να µπορεί κάθε ενδιαφερόµενος αφενός µεν να ελέγχει την ορθότητα λήψης της συγκεκριµένης απόφασης αφετέρου δε να προβάλλει επίσης µε αντικειµενικό τρόπο- τις αντιρρήσεις του. ιαφορετικά, η όλη συζήτηση, (=η επ ακροατηρίω νοείται), θα αναλώνεται σε αόριστες πολιτικής υφής αντεγκλήσεις, πέραν και εκτός του νοµικού πεδίου. Αν δεν είναι εφικτή η θέσπιση µιας αντικειµενικοποιηµένης διαδικασίας τότε ας ισχύσει και το ανακριτικό σύστηµα στην αστική διαδικασία, (µε παράλληλη εκτέλεση των αστικών αποφάσεων µερίµνη της Πολιτείας), έτσι ώστε να υφίσταται ένα αυστηρό και δεδοµένο πλαίσιο δράσης και κίνησης της διαδικασίας, του δικαστηρίου και των διαδίκων, (και παράλληλα να εµπεδωθεί το αίσθηµα δικαιοσύνης στα όµµατα των κοινωνών, στους οποίους αφορά και απευθύνεται κάθε έννοµη τάξη. Είναι αδιανόητο οι αστικές αποφάσεις πολύ συχνά να υποκαθιστούν σε καλαίσθητους ή µη τοίχουςτην έλλειψη πινάκων ζωγραφικής ένεκα της αδυναµίας εκτέλεσης τους. Αλλά αυτό αποτελεί άλλο µείζον ζήτηµα). 21. Τι εννοεί δηλ. ο νοµοθέτης, (σε «εργασία» να βρισκόµαστε ή πως ο διασυρµός της δικαιοσύνης ως θεσµού έχει αφετηρία τη νοµοθετική παραγωγή), όταν λέγει ότι είναι επιτρεπτή η εξέταση διαδίκου χωρίς να θεωρείται µάρτυρας; Ότι του επιτρέπει να εκφράσει δηµόσια τον υποκειµενισµό του, (ή ακόµη και την κακοπιστία του), χωρίς παράλληλα να δεσµεύεται το δικαστήριο να καταγράψει και τη φωνή του altera pars; Ότι ο οποιοσδήποτε µπορεί να σύρει στα δικαστήρια τον οποιονδήποτε, χωρίς προφανή αιτία ή ένεκα άλλης µη άµεσα ορατής- υποκειµένης αιτίας, όπως π.χ. εκ λόγων εκδίκησης, χωρίς κυρώσεις ή έστω χωρίς τον φόβο κυρώσεων; Παράλληλα η µη

13 13 υποχρεωτική εξέταση, (ανεξάρτητα τρόπου εξέτασης), και των δυο διαδίκων δεν εγείρει πλείστα όσα ζητήµατα δικαιοκρατικής υφής; Η τήρηση της Συνταγµατικής αρχής περί ισότητας πρέπει να εξειδικεύεται σε όλες τις επιµέρους δικαϊκές ρυθµίσεις, διαφορετικά παραµένει κενό γράµµα. 22. Και επειδή η διάταξη του άρθρου 270 αναφέρεται σε επικουρικά αποδεικτικά µέσα, τίθεται το εξής ερώτηµα : δεδοµένης της απόλυτης διατύπωσης της παραγράφου 1 περί ανάγκης αυτοπρόσωπης εµφάνισης των διαδίκων, οι τελευταίοι, (αυτοί δηλ. που τυπικά και ουσιαστικά έχουν την πρωτοβουλία έναρξης µιας αστικής δίκης), εκτιµώνται ως επικουρικό µέσο; Τότε προς τι η ανάγκη παρουσίας τους, η οποία, µάλιστα, αν δεν συντρέχει «εκτιµάται ελεύθερα από το δικαστήριο», (υπαινιγµός εµπεριέχων κρίση απειλής ή επιβαρυντικής αξιολόγησης για τον απουσιάζοντα); Η εσωτερική ποιοτική αντίφαση προφανής. Ανάλογα ζητήµατα-διαφωνίες είχαν εκφρασθεί ήδη από τον χρόνο της συζήτησης για τη σύνταξη, διατύπωση και θέσπιση της οικείας διάταξης. 23. Αν η µαρτυρία του διαδίκου θεωρείται επικουρική, ως εκ του γεγονότος ότι ενέχει υποκειµενισµό και, συνειδητή ή ανεπίγνωτη, προσπάθεια έκθεσης των γεγονότων κατά το δοκούν, το φερόµενο ως κύριο αποδεικτικό µέσον, π.χ. οι εκάστοτε προτεινόµενοι από τους διαδίκους- µάρτυρες είναι τρίτοι ως προς την υπόθεση; Εκφράζουν δικές τους απόψεις; Είναι αυτονόητο ότι κάθε µάρτυρας, (αφού καθοδηγηθεί δεόντως και καταλλήλως, εκτός αν είναι τρίτος ως προς το βιοτικό συµβάν, γεγονός σπάνιο, ως εκ του προβλεπόµενου τρόπου δικονοµικής εξέλιξης της αστικής δίκης. Κάτι ανάλογο θα µπορούσε να συµβεί, ίσως, στα πλαίσια µιας ποινικής αντιδικίας), απλά µεταφέρει τη θέση και τον υποκειµενισµό του διαδίκου. Αν είναι ικανός ή κατάλληλα εκπαιδευµένος πείθει, αν όχι, (αν π.χ. έχει πρόβληµα αγοραφοβίας ή

14 14 κοινωνικότητας ή δισταγµών να εκφράσει δηµόσια τη θέση του ή αισθάνεται απόλυτο δέος έναντι του δικαστηρίου ή αντιµετωπίζει άλλου είδους φοβίες κλπ.), θα αποτύχει. Η αυτοτελής ποινική ευθύνη του σε περίπτωση ψευδορκίας του κλπ. µάλλον ως θεωρητικές ενστάσεις ηχούν, αφού αν καταδικαστεί ο µάρτυρας θα καταδικαστεί, (τουλάχιστον σε εµπειρικό επίπεδο, άσχετα αν θα συντρέξει η αναγκαία απόδειξη), και ο διάδικος ως ηθικός αυτουργός. 24. Η αδυναµία ακριβούς διατύπωσης των νοµοθετηµάτων έχει ως συνέπεια την ανάπτυξη νέου πεδίου διάκρισης. Υποστηρίζεται ότι η επικουρικότητα της εξέτασης των διαδίκων αναφέρεται στον τρόπο της χρήσης αυτού, (πότε δηλ. θα γίνει προσφυγή στη χρήση του ως άνω αποδεικτικού µέσου), και όχι στην αποδεικτική αξία. Η επικουρικότητα της επιλογής δεν προσδιορίζει, (=υποβαθµίζει ουσιαστικά), ανάλογα και το περιεχόµενο του; (έστω και ανεπιγνώτως, στη λογική της πολιτικής επιστήµης όπου η φόρµα εκφοράς ενός µηνύµατος επηρεάζει καταλυτικά και καίρια και αυτό τούτο το περιεχόµενο του). Ότι δεν θεωρώ ως κύριο αποδεικτικό µέσο δεν καταγράφεται συνειδησιακά και ως µειωµένης αξίας; Όσο δε δεν προσφεύγω στη χρήση αυτού του µέσου τόσο το τελευταίο δεν µετακινείται, κατερχόµενο, στην κλίµακα αξιολόγησης µου και κατά περιεχόµενο; 25. Αλλά η ρευστότητα συνεχίζει ακάθεκτη. Κατά τη διατύπωση του άρθρου 415 Κ.Πολ. ικ., το δικαστήριο εξετάζει τους διαδίκους, (ας µη διαφεύγει σε όσους «εξ αβλεψίας» προφανώς διαφεύγει ότι ο λόγος εξέτασης τους είναι «για την αλήθεια των πραγµατικών γεγονότων»), σε περίπτωση κατά την οποία είτε τα επίδικα γεγονότα δεν αποδείχθηκαν καθόλου είτε δεν αποδείχθηκαν εντελώς. Ποιο είναι το ασφαλές, αντικειµενικό κριτήριο διάκρισης, (υφιστάµενο ή προτεινόµενο), µεταξύ των δυο αποδεικτικών καταστάσεων; Ιχνηλατώντας τις κατά καιρούς διατυπωθείσες απόψεις, κάλλιστα, θα µπορούσε να υποστηριχθεί ότι

15 15 πρόκειται περί δυο αυτοτελών περιπτώσεων, µιας αρνητικής, (=δεν αποδείχθηκαν καθόλου), και µιας θετικής, (=αποδείχθηκαν ατελώς). 26. Κατά λογική συνεπαγωγή η πρώτη, αρνητικής υφής, περίπτωση προϋποθέτει είτε ότι δεν υφίστανται καν αποδεικτικά µέσα είτε ότι δεν υπήρξε εισκόµιση, (δηλ. δεν προσήχθησαν καν), ανάλογων αποδεικτικών µέσων. Και στις δυο ως άνω εκδοχές το δικαστήριο µε την απόφαση περί εξέτασης των διαδίκων δεν παραβιάζει εµµέσως πλην σαφώς- τα βάρος απόδειξης, υποκαθιστώντας, (πιθανώς), είτε έναν αµελή είτε ένα κακόπιστο διάδικο; Αν δηλ. ο ενάγων εκ προοιµίου επιδιώκει, (σπάνια περίπτωση ), την άσκηση αγωγής κατά παράβαση κάθε εννοίας αληθείας και ηθικής, (στα πλαίσια µιας κακώς εννοούµενης δικονοµικής τακτικής, είτε άτυπου συµψηφισµού απαιτήσεων, δίκην «εκβίασης» είτε προς αποφυγή δικαστικής βεβαίωσης δικής του οφειλής είτε.), και γνωρίζοντας την ανυπαρξία αποδεικτικών µέσων, παρουσιάζεται στο δικαστήριο ζητά την εξέταση του, και το τελευταίο την αποδέχεται, (στη βάση του κανόνα του άρθρου 415 Κ.Πολ. ικ.), δεν εµφανίζεται ο θεσµός της δικαιοσύνης εξυπηρετών σκοπιµότητες και αθέµιτες πρακτικές, αφού τότε δεν θα συντρέχει η έννοια της επικουρικότητας; 27. Αν δηλ. η εξέταση των διαδίκων αποτελεί το µοναδικό, (τελικά), αποδεικτικό µέσον, δεν παραβιάζεται, (εν τοις πράγµασιν), η νοµοθετική βούληση, (κατά γράµµα και σκοπό), περί επικουρικότητας του εν λόγου µέσου; Τι θα πράξει τότε το δικαστήριο ή ο αντίδικος, (του εξετασθέντος, σε περίπτωση κατά την οποία εξετάστηκε ένας, κατά την πρόβλεψη του νόµου και την ανάλογη δυνατότητα του δικαστηρίου), διάδικος; Αλλά τα προβλήµατα από την εφαρµογή της οικείας διάταξης δεν σταµατούν εδώ. Η αρχή της επικουρικότητας της χρήσης του εν λόγω αποδεικτικού µέσου διέπει τις ειδικές διαδικασίες; Αλλά και η εφαρµογή της διάταξης του άρθρου 415 Κ.Πολ. ικ. σε ειδικές διαδικασίες εγείρει

16 16 νέα ζητήµατα, (π.χ. ένορκη εξέταση του διαδίκου στην εκουσία διαδικασία είναι δυνατή;). 28. Αλλά και στη δεύτερη περίπτωση της θετικής διάστασης, (ήτοι της ατελούς απόδειξης, όταν εκ της προσκόµισης και της µετά ταύτα αξιολόγησης των αποδεικτικών µέσων, κρίθηκε αναγκαία η προσφυγή στις οικείες διατάξεις), µε την απόφαση περί εξέτασης των διαδίκων δεν εµφανίζεται το δικαστήριο αγωνιών για την απόδειξη ιδιωτικών απαιτήσεων, καθόν χρόνον το βάρος απόδειξης επαφίεται στους ώµους των ιδιωτών; Αν στόχος της αστικής διαδικασίας αποτελεί πράγµατι η απονοµή δικαιοσύνης, τότε ας εγκαταλειφθούν ανάλογες υβριδικής υφής και πολλαπλής «δικαιολόγησης», (µε προφανή την αδυναµία δογµατικής στοίχισης τους), πρακτικές και ας ισχύσει και εδώ το ανακριτικό σύστηµα, (µε υποχρεωτική εξέταση όλων των διαδίκων), µε ορατά οφέλη τόσο σε επίπεδο δογµατικής όσο και σε επίπεδο ουσίας και αποτελεσµάτων. Η περαιτέρω εµβάθυνση προς την ως άνω κατεύθυνση, αναγκαστικά εκφεύγει των ορίων της παρούσας µικρής προσέγγισης. 29. Μια ακροτελεύτια, (όσον αφορά το ως άνω ειδικότερο θέµα), επισήµανση, (προς επίρρωση των δογµατικών και πραγµατικών αδιεξόδων από την εφαρµογή των υπό κρίση διατάξεων) : ναι µεν το δικαστήριο µπορεί να διατάζει και αυτεπαγγέλτως τη διεξαγωγή αποδείξεων µε οποιαδήποτε, κατάλληλα, αποδεικτικά µέσα ακόµη και αν δεν τα επικαλέστηκαν οι διάδικοι, (άρθρο 107 Κ.Πολ. ικ.), πλην, όµως, το δικαστήριο κρίνει µόνον επί της βάσει των πράγµατι προσαχθέντων και αποδειχθέντων υπό των διαδίκων, σύµφωνα µε το άρθρο 106 του Κ.Πολ. ικ. Ποτέ δεν είναι αργά για µια πραγµατικά δογµατικά συνεπή, (µε παράλληλο επαναπροσδιορισµό των βασικών στοχεύσεων), αναθεώρηση εκ βάθρων του µορφώµατος της πολιτικής δικονοµίας. 30. Ας ανατρέξουµε, και πάλι, στην καθ ηµέραν δικαστηριακή εµπειρική πραγµατικότητα : η εξέταση των διαδίκων αν δεν είναι

17 17 σπανιότατη, είναι, τουλάχιστον, περιορισµένη. Σε όλες τις ως άνω περιπτώσεις κρίθηκε ότι ήταν επαρκή τα εισφερθέντα αποδεικτικά µέσα για τον σχηµατισµό ασφαλούς δικανικής πεποίθησης και δεν απαιτούνταν η συνεπικουρία άλλων ή µήπως το όλο σύστηµα της πολιτικής δίκης στερείται αξιοπιστίας; Με άλλα λόγια στη συντριπτική πλειοψηφία των αστικών αποφάσεων οι διάδικοι, (όντες, συνάµα απόλυτα τυπικοί), προνόησαν ενόψει της πιθανολογούµενης προσφυγής τους στο δικαστήριο, (ως εάν όλες οι συνεργασίες, οι συµβάσεις, κλπ. συνάπτονται µε τη λογική της βέβαιης δικαστηριακής κατάληξης τους), και είχαν συλλέξει και δοµήσει το αναγκαίο αποδεικτικό υλικό και έτσι δεν χρειάστηκε η προφορική, επ ακροατηρίω, κατάθεση της άποψης τους; Ή µήπως τα αστικά δικαστήρια έχοντας µεταφυσικές ιδιότητες, µετέρχονται άλλων τρόπων ανάδειξης της εκάστοτε αληθείας, (πέραν και πάνω της αποδεικτικής πενίας), οι οποίοι τρόποι- παραπέµπουν στην τακτική της Πυθίας; 31. Και πότε κατέστη δυνατό, (=πρόλαβε), το δικαστήριο, στις υποθέσεις επί των οποίων η κατάθεση προτάσεων λαµβάνει χώρα επί της έδρας, (άρα δεν έχει λάβει γνώση του συνόλου των αποδείξεων), να διαγνώσει επάρκεια ή ανεπάρκεια του αποδεικτικού υλικού και να προσφύγει επικουρικά στην εξέταση του διαδίκου ή να απορρίψει ανάλογο αίτηµα; 32. Και αν σωρεύονται αποδεικτικά µέσα, τα οποία, (θεωρητικά και in abstarcto), έχουν πλήρη αποδεικτική δύναµη, (π.χ. δικαστική οµολογία, έγγραφα), υφίσταται περιθώρια προσφυγής στην αξία επικουρικού µέσου, όπως η εξέταση του διαδίκου; Και αν το δικαστήριο την αποφασίσει, ποιο το άµεσο δικονοµικό βήµα αντίδρασης του αντιδίκου του; Με ποιο δηλ. άµεσο τρόπο και µέσο θα εκφράσει τη διαφωνία του; Αναµένοντας την οριστική απόφαση προς άσκηση εφέσεως επί του συνόλου της δίκης; Στα πλαίσια µιας άτυπης σύγκρισης

18 18 της αστικής µε την ποινική δίκη η δεύτερη παρά την prima facie δικονοµική της «χαλαρότητα», (υπό την έννοια του δικαστηρίου ουσίας, της ύπαρξης της αρχής της ηθικής απόδειξης σε συνδυασµό µε την ανυπαρξία numerus clausus αποδεικτικών µέσων, την αναζήτηση της πραγµατικής αλήθειας, το ανακριτικό σύστηµα, το βάρος απόδειξης κλπ.,), παρέχει πλείστα όσα δικονοµικά βήµατα αντίδρασης του όποιου θιγόµενου διαδίκου ανάλογα του σταδίου προόδου της δίκης. Η επίκληση της λογικής της διάταξης του άρθρου 336 Κ.Πολ. ικ. καλύπτει πλήρως και την υπό κρίση περίπτωση. 33. Προσωρινό συµπέρασµα : α. η, κατά τα λοιπά, δικονοµική αυστηρότητα της, (κατά την ανάπτυξη), αστικής δίκης, (πάντοτε σε σχέση µε την ποινική δίκη και το βάρος απόδειξης), εµφανίζει σοβαρές ρωγµές ήδη πριν καν ενεργοποιηθεί το δικονοµικό σύστηµα της Πολιτικής ικονοµίας. β. ο διάδικος πρέπει να είναι κατά πάσα περίπτωση παρών και στη διάθεση του δικαστηρίου, το οποίο και θα επιλέξει αν, πότε και πως θα τον εξετάσει. γ. η αστική δίκη ως είναι διαµορφωµένη εκφράζει κατά τον πλέον κραυγαλέο τρόπο την αβυσσαλέα υποκρισία αλλά και την ταξικότητα του συστήµατος της δικαιοσύνης και όσων συµπλέκονται µαζί του. Η φύση της δικονοµικής τυπικότητας, το βάρος απόδειξης και οι λοιπές ρυθµίσεις της αστικής δίκης αντιστοιχούν σε µια βαθειά και ουσιαστικά προϋφιστάµενη- ταξική διάκριση. δ. αντελήφθη ο διάδικος ή ο πληρεξούσιος δικηγόρος του, (υπενθυµίζεται ότι το ισχύον σύστηµα είναι συζητητικό), την ουσία της αγωγής και το βάρος απόδειξης που φέρει; ε. (και αν το αντελήφθη), ανταποκρίνεται ο διάδικος στο συγκεκριµένο βάρος απόδειξης, (υποβάλλοντας τις ανάλογες εντάσεις, προτάσεις, κλπ.), µε δόκιµο δικονοµικό τρόπο ή επιλέγει άλλη οδό

19 19 προσέγγισης; Με άλλα λόγια τόσο βιολογικά όσο οικονοµικά µπορεί να ανταποκριθεί ο διάδικος στον ρόλο που εκ των προτέρων του επιφυλάσσεται; Ο πλούσιος ή ο ικανός διάδικος είναι ισότιµος του πτωχού ή του, (εν γένει), περιορισµένων δυνατοτήτων διαδίκου; 34. Κατά συνέπεια κάθε λύση σχετικά µε τις προϋποθέσεις εξέτασης του διαδίκου οφείλει να περιαφθεί τον τύπο του αντικειµενικού. Είναι, όµως, εφικτή µια ανάλογη καταγραφή ενός πλαισίου προϋφισταµένων προϋποθέσεων και κριτηρίων αντικειµενικώς προσδιορισµένων; Σαφώς και όχι ως εκ του απείρου αριθµού των βιοτικών σχέσεων και των ανάλογων προβληµάτων απόδειξης. Ειρήσθω εν παρόδω ότι η αύξηση της περιγραφικής διαδικασίας µε ανάλογη µείωση της αξιολογικής παρέµβασης του κρίνοντος, αυξάνει τον βαθµό ασφαλείας ενός συστήµατος απονοµής δικαίου. Συνεπώς, η λύση πρέπει να αναζητηθεί σε άλλο επίπεδο, µε δεδοµένη αφενός µεν την ανάγκη υλοποίησης της Συνταγµατικής επιταγής περί ισότητας και ισονοµίας αφετέρου δε την αναζήτηση της «πραγµατικής» αλήθειας. 35. Πόσο εφικτή, όµως, θα είναι η επιλογή µιας λύσης σε ένα σύστηµα τυπικής αληθείας, όπως αυτό της αστικής διαδικασίας; Είναι προφανές ότι διαµόρφωση πρότασης, (υπό το κράτος των προαναφερθεισών αρχών), περί της εξέτασης του διαδίκου απαιτεί ριζική αναµόρφωση των αρχών απόδειξης της αστικής δίκης. Επειδή το τελευταίο δεν φαίνεται πιθανό να λάβει χώρα στους επόµενους αιώνες, κάθε πρόταση, (παρότι οριζόµενη ως µεταβατική), πρέπει να είναι συµβατή µε το ισχύον καθεστώς. 36. Προ πάσης διατύπωσης πρότασης επισηµαίνεται, (στα πλαίσια του υφισταµένου του συστήµατος της ελεύθερης αγοράς, το οποίο προσδιορίζει κατ ανάγκη και τους πρωτεύοντες στόχους ενός ατόµου), ότι το κρίσιµο µέγεθος της αστικής δίκης, (εν τέλει, κατά βάση, οικονοµικής υφής), δεν υπολείπεται της αξίας του ποινικού δικαίου, που

20 20 είναι η στέρηση της προσωπικής ελευθερίας, (αν ληφθούν υπόψη οι παράγοντες και οι δυνατότητες περιορισµού του, π.χ. αναστολές, µη ύπαρξη υποτροπής, ελαφρυντικά, δυνατότητα εξαγορά ποινής, τεκµήριο αθωότητας, δυο βαθµοί δικαιοδοσίας σε συνδυασµό µε την αρχή της απαγόρευσης της reformation in peius, κλπ). Υπ αυτή την έννοια η ιδιότητα του διάδικου της αστικής δίκης αντιστοιχεί, (στη βάση µεν µιας απλούστευσης αλλά όχι σχηµατικά και µόνον), στη διάκριση µεταξύ πολιτικώς ενάγοντος, (=ενάγων) και κατηγορουµένου, (=εναγόµενος), της ποινικής δίκης. 37. Ο πολιτικώς ενάγων επειδή αναζητά χρήµατα και προς προστασία του, δεν καλείται να ορκισθεί στα πλαίσια της ποινικής διαδικασίας. Ο ενάγων διάδικος στην αστική δίκη ορθώς µπορεί να κληθεί να ορκιστεί; Αλλάζουν τα κίνητρα του ανάλογα µε τη δικαστική αίθουσα και τη διαδικασία; Η φύση µιας υπόθεσης, (το πραγµατικό ιστορικό γεγονός), είναι η αυτή ανεξάρτητα πεδίου ανάπτυξης της, (αστικό ή ποινικό). Μπορεί µια διαδικαστική πρόβλεψη, (περί αυτού πρόκειται όταν η αναφορά συναρτάται µε την έννοια της δικονοµίας), να παραλλάσσει τη βάση του συµβάντος τα συµφέροντα, τα κίνητρα και τις απόψεις των εµπλεκοµένων; Σαφώς όχι. Άλλωστε ο µέσος διάδικος όχι µόνον αγνοεί τη διάκριση ανάµεσα σε αστική και ποινική δίκη αλλά τις θεωρεί, (δογµατικά και ηθικά), ως ενιαία, ταυτόσηµη διαδικασία. 38. Προς άρση αδιεξόδων σχετικά µε το πότε και το πώς εξετάζονται οι διάδικοι ορθότερο είναι να γίνουν δεκτά τα εξής : α. να είναι αναγκαία η φυσική παρουσία των διαδίκων στην επ ακρατηρίω διαδικασία, (στη λογική µιας άµεσης εκτίµησης του προσώπου του, της ειλικρίνειας του, των κινήτρων του, κλπ., σε υλοποίηση και της ρήσης «οία η µοφή τοιάδε και η ψυχή». Αν οι κρίνοντες έχουν τα προσόντα και τις ικανότητες και µιας ανάλογης λογικής και ψυχολογικής εν ταυτώ προσέγγισης-αξιολόγησης, αυτό

21 21 αφορά το σύστηµα επιλογής και εκπαίδευσης τους). Η µη δια ζώσης εµφάνιση ενός διαδίκου στο δικαστήριο δεν θα κωλύει την πρόοδο της δίκης αν δικονοµικά παρίσταται, (δια πληρεξουσίου δικηγόρου). β. να προβλεφθεί η υποχρεωτική ακόµη και κατ αντιπαράστασηεξέταση τους, (εννοείται όλων των διαδίκων), χωρίς όρκο, (ούτε ο πολιτικώς ενάγων ορκίζεται ούτε ο κατηγορούµενος). Ο δικαστής πρέπει να έχει άµεση, γνήσια πρόσβαση, κατά πάσα περίπτωση, και στην πηγή της αλήθειας, (ή του ψεύδους), ήτοι στον διάδικο. Άλλωστε ποια η αξία της µετά και άνευ όρκου εξέτασης ενός διαδίκου όταν και στη δεύτερη περίπτωση ο τελευταίος υπέχει υποχρέωση καθήκοντος αληθείας σύµφωνα µε το άρθρο 205 του Κ.Πολ. ικ.; Η µήπως η εξέταση του διαδίκου χωρίς όρκο, (και η τυχόν µη τήρηση του καθήκοντος αληθείας), αποκλείει και την ενεργοποίηση των οικείων διατάξεων του ΠΚ; γ. και φυσικά, (άµεσα και µέχρι της σχετικής τροποποίησης), η εξέταση, (τα περί εµφάνισης δεν συνέχονται µε την κατάθεση), ενός εκ των διαδίκων, για λόγους ισότητας, θα απαιτεί και την εξέταση του άλλου. 39. Οι ως άνω προβλέψεις αφενός µεν παρέχουν στον κρίνοντα τη δυνατότητα άµεσης άντλησης εικόνας για το επίδικο συµβάν, (χωρίς την παρεµβολή «τακτοποιηµένων», ψυχρών δικογράφων), αφετέρου συµβάλλουν στην άµβλυνση της προφανούς ταξικότητας της αστικής δίκης, αφού θα παρέχεται και στους δυο διαδίκους δικαίωµα άµεσης έκθεσης των απόψεων τους, (και αποµένει στη φύση η διάκριση µεταξύ των βιολογικών δυνατοτήτων ενός εκάστου των ανθρώπων). 40. Η διάκριση ανάµεσα στην πληροφοριακή εξέταση και στην αποδεικτική εξέταση του διαδίκου δεν ανταποκρίνεται σε ανάλογη λογική ή νοµική διάκριση, (αν θεωρήσουµε ότι η νοµική επιστήµη ερείδεται επί λογικών βάσεων). Κοινό περιεχόµενο και στόχος κάθε αποδεικτικής διαδικαστικής πράξης είναι η αναζήτηση της αληθείας και

22 22 ο σχηµατισµός ασφαλούς δικανικής πεποίθησης. Ο διάδικος είτε διασαφηνίζει είτε παρέχει διευκρινήσεις είτε προχωρά σε έκθεση των απόψεων του, (πράξη ουσιαστικά αδιάφορη για το δικαστήριο), είτε ορκίζεται είτε όχι, αναφέρεται στο πραγµατικό συµβάν και µόνον. 41. Με την προτεινόµενη λύση προβλήµατα επικουρικότητας και άλλων συναφών επινοήσεων τίθενται εκποδών και δεν επιστρατεύονται ούτε προβάλλονται επ ακροτηρίω επιχειρήµατα υπέρ της µίας ή της άλλης πλευράς, συχνά απτόµενα της γελοιότητας. Ας µη διαφεύγει ότι πάντων µέτρον εκτίµησης αποτελεί η απλή λογική του, (έστω και εν πλάσµατι υπάρχοντος), µέσου µετρίως συνετού ανθρώπου. Συνάµα η εδώ προτεινόµενη λύση είναι πλησίστια και προς την αρχή της ισότητας. Αυτά τα ολίγα προς το παρόν. Θρασύβουλος Θ. Κονταξής ικηγόρος, ιδάκτωρ Νοµικής

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 371 ΠΚ παρ. 1)

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 371 ΠΚ παρ. 1) 1 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 371 ΠΚ παρ. 1) 1.Πολύ συχνά άγονται ενώπιον των δικαστηρίων υποθέσεις, κυρίως οικογενειακής υφής, στις οποίες ένα εκ των εµπλεκοµένων µερών, παρουσιάζει σοβαρά προβλήµατα υγείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 1 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ (άρθρο 141 παρ. 2 Κ.Ποιν. ικ.) Ο συνήγορος του κατηγορουµένου ικηγόρος Αθηνών, ιδάκτωρ Νοµικής Πανεπιστηµίου Αθηνών, Θρασύβουλος Θ. Κονταξής, αφού ανέπτυξε προφορικά και περιληπτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μαρία Καρ. Μάρκου, Δικηγόρος ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΕΩΝ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μαρία Καρ. Μάρκου, Δικηγόρος ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΕΩΝ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μαρία Καρ. Μάρκου, Δικηγόρος ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΕΩΝ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Από τις αρκετές εκατοντάδες S.O.S ερωτήσεων που διαθέτουμε Όλες οι ερωτήσεις απαντούνται αναλυτικά από

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδικός Επιστήμονας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής από δασική έκταση και δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης του διοικουμένου: παρατηρήσεις επί της απόφασης 27/2012 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου Administrative eviction act

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Ασημένια Παλιαρούτη, Πρωτοδίκη - Αναπληρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας Κανονισμός Λειτουργίας Υπηρεσίας Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΡΑ!» Α. ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 1. Υπηρεσία Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς 1.1. Το Σωματείο

Διαβάστε περισσότερα

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4430, 21.2.2014 Ν. 18(Ι)/2014 18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L. 280, 26.10.2010,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η :

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η : ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η : ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 4 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σχέδιο Νόμου Για την ενσωμάτωση της οδηγίας «2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 20 ης Οκτώβριου 2010 σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΜΕΛΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΜΕΛΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΜΕΛΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Όπως είναι γνωστό η χώρα μας βιώνει από πενταετίας πρωτόγνωρες συνθήκες οικονομικής πίεσης και εξαθλίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ;...7 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...7 ΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 25/06/2002 ΑΠ: 1143Α Ταχ. /νση: ΟΜΗΡΟΥ 8 105 64 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 33.52.604-605 FAX: 33.52.617 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002 Η Αρχή Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Υπάρχει νοµική λογική;

Υπάρχει νοµική λογική; 1 Υπάρχει νοµική λογική; 1. Προ πάσης αναφοράς πρέπει να επισηµανθούν τα εξής : α. παραφράζοντας τον σκιτσογράφο-γελοιογράφο Κ. Μητρόπουλο, (από την εισαγωγή του βιβλίου του «Ελλάδα-Ελλαδάρα µας», εκδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 6 η : ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΜΗ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ... 2 1. Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου και αορίστου χρόνου... 2 1.1 Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου... 3

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 α ό 4 Αριθµός Απόφασης 272/2009 Αριθµός κατάθεσης αίτησης../2008 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΙΚΑΣΤΗΣ: Κλεόβουλος - ηµήτριος Κοκκορός, Πρόεδρος Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας Τ.Ε.Ι. Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ειδικά θέματα Δικαίου Δρ. Μυλωνόπουλος Δ. Αν. Καθηγητής δίκαιο άδικο ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το

Διαβάστε περισσότερα

Τρόποι προσφυγής ενώπιον του ειρηνοδίκη

Τρόποι προσφυγής ενώπιον του ειρηνοδίκη Το να υπερασπίζεται κανείς τον εαυτό του ενώπιον της δικαιοσύνης είναι µια γενική αρχή που αναγνωρίζεται από την ιταλική έννοµη τάξη µε το άρθρο 24 του συντάγµατος. Κατά γενικό κανόνα, είναι απαραίτητο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4315, 27/1/2012 ΟΙ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1988 ΜΕΧΡΙ 2011 1(I)/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4315, 27/1/2012 ΟΙ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1988 ΜΕΧΡΙ 2011 1(I)/2012 ΟΙ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1988 ΜΕΧΡΙ 2011 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 214 του 1988 131 του 1991 154(Ι) του 2003 217(Ι) του 2004 249(Ι) του 2004

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ. Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4.

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ. Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4. Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4.2000 Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Χειριστής: Γιώργος Καµίνης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ Αριθμός 1117864/2297/Α0012 (ΦΕΚ Β 2422/24.12.2007) Προσδιορισμός των ελάχιστων αμοιβών των Δικηγόρων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Εχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις σχετικά με το ωράριο των εκπαιδευτικών»

ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις σχετικά με το ωράριο των εκπαιδευτικών» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΟΕ ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις σχετικά με το ωράριο των εκπαιδευτικών» Σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν.1566/1985 και συγκεκριμένα με την παράγραφο 7 (όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Η απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

Η απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: Η απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. Δ/νση: ΟΜΗΡΟΥ 8 105 64 ΑΘΗΝΑ ΊΉΛ.: 33 52 604-605 ΑΘΗΝΑ 08-02-2002

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΙΙ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΙΙ ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΕΦΕΡΑΝ ΟΙ ΝΟΜΟΙ 2915 / 2001 ΚΑΙ 3043 / 2002 ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Βασίλειος Σταματόπουλος, Δικηγόρος, υ. Δ.Ν. Ο νόμος 2915/2001, όπως αυτός

Διαβάστε περισσότερα

1.ΟΡΙΣΜΟΣ, ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

1.ΟΡΙΣΜΟΣ, ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΦΑΜ Στις καταστατικές αρχές και τους στόχους της ΕΕΦΑΜ η οριοθέτηση των ηθικών κανόνων και πρακτικών στην άσκηση του Φαρµακευτικού Marketing, αποτελεί πρώτιστο δεδοµένο και ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Α) Το νοµοθετικό έργο ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η παλαιότερη ιστορικά, αλλά και σηµαντικότερη αρµοδιότητα της Βουλής είναι η νοµοθετική, δηλαδή η θέσπιση γενικών και απρόσωπων κανόνων δικαίου. Τη νοµοθετική

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

1093475 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

1093475 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Ιουλίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ..Ε.. Β1 1093475 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ: Ως Π.. ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα. ΓνωίΛοδόιηση. Α' Εοώτηαα

ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα. ΓνωίΛοδόιηση. Α' Εοώτηαα ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα ΓνωίΛοδόιηση Α' Εοώτηαα Το Σωματείο Εργαζομένων του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (εφεξής ΚΑΠΕ) μου ζήτησε

Διαβάστε περισσότερα

Η ποινική νομοθεσία για τα ναρκωτικά και η εφαρμογή της στην δικαστηριακή πρακτική.

Η ποινική νομοθεσία για τα ναρκωτικά και η εφαρμογή της στην δικαστηριακή πρακτική. Η ποινική νομοθεσία για τα ναρκωτικά και η εφαρμογή της στην δικαστηριακή πρακτική. Κώστας Κοσμάτος Δ.Ν., Δικηγόρος Ειδικός Επιστήμονας Νομικής Δ.Π.Θ. kkosmato@law.duth.gr Τα τελευταία χρόνια σε διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

Ενώπιον: Τ. Ψαρά Μιλτιάδου, Π.Ε.Δ Αρ. αγωγής 2419/2004

Ενώπιον: Τ. Ψαρά Μιλτιάδου, Π.Ε.Δ Αρ. αγωγής 2419/2004 ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ Ενώπιον: Τ. Ψαρά Μιλτιάδου, Π.Ε.Δ Αρ. αγωγής 2419/2004 Μεταξύ: 1. ITS-RAISEN ZWEIGNIEDERLASSUNG DER REWE ZENTRALFINANZ E.G. εκ Γερμανίας 2. LTU TOURISTIK GESELLSCHAFT mbh,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Παυλόπουλος, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Η αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ.ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 20 Ταχ. Κωδ. :

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου

Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου 2523/1997. 1. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται περιοριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 1321/2004 ΤΟ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. ` Πολιτικό Τµήµα

Αριθµός 1321/2004 ΤΟ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. ` Πολιτικό Τµήµα Αριθµός 1321/2004 ΤΟ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ` Πολιτικό Τµήµα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους ικαστές: Στυλιανό Πατεράκη, Αντιπρόεδρο, Ανάργυρο Πλατή, Γεώργιο Βούλγαρη, ηµήτριο Κυριτσάκη και Αχιλλέα Νταφούλη,

Διαβάστε περισσότερα

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ( ιά ιεραρχία ΓΕΕΘΑ) ΓΕΕΘΑ/Γραφείο Νοµικού Συµβούλου Αθήνα, 15 Φεβ 2007

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ( ιά ιεραρχία ΓΕΕΘΑ) ΓΕΕΘΑ/Γραφείο Νοµικού Συµβούλου Αθήνα, 15 Φεβ 2007 Ρυµούλκηση στο Αιγαίο Κανονισµός 3577/92 της ΕΕ ιαφορά σε σχέση µε το SAR Λοιπές συναφείς επισηµάνσεις * Βασιλείου Γ. Μακρή, Στρατιωτικού ικαστή, Νοµικού Συµβούλου Γ.Ε.ΕΘ.Α * Το κείµενο που ακολουθεί συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 1 Πολίτευμα...19 Θεωρία... 19 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 19 Το κράτος... 20 Το πολίτευμα... 21 Το συνταγματικό δίκαιο... 21 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

βιβλίου. ββ ικηγόρος-επιστημονική συνεργάτης ΟΠΙ

βιβλίου. ββ ικηγόρος-επιστημονική συνεργάτης ΟΠΙ Τεχνολογική προστασία & ψηφιακή διαχείριση του βιβλίου. ββ Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2011, EKEBI Ευαγγελία Βαγενά, ΔΝ, DEA ικηγόρος-επιστημονική συνεργάτης ΟΠΙ vagena@dsa.gr Από τον Γουτεμβέργιο ως τον Bill

Διαβάστε περισσότερα

αναφορικά με τους ειδικούς συνεργάτες των νέων Περιφερειαρχών, δεν προβλέφθηκε αντίστοιχη αρμοδιότητα εξαίρεσης από την αναστολή.

αναφορικά με τους ειδικούς συνεργάτες των νέων Περιφερειαρχών, δεν προβλέφθηκε αντίστοιχη αρμοδιότητα εξαίρεσης από την αναστολή. ικηγορικό Γραφείο Γιούλης Αποστολοπούλου Στέφανου Ζαφ. Βαzάκα Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η Μου ετέθη το εξής θέμα: Δημοτική αρχή (δήμαρχος) προτίθεται να προσλάβει ένα νομικό - δικηγόρο σε θέση ειδικού συνεργάτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΘΕΜΑ: 95 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Παραίτηση από το ένδικο μέσο της αναίρεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ Η ΙΚΗ ΤΗΣ 17Ν

ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ Η ΙΚΗ ΤΗΣ 17Ν 1 ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ Η ΙΚΗ ΤΗΣ 17Ν Με αφορµή την δίκη των µελών της 17Ν, έχει ανοιχτεί µια ευρύτατη συζήτηση για τον αν τα διαπραχθέντα, [υπό την αίρεση φυσικά τυχόν καταδίκης των κατηγορουµένων],

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Κα ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΝΝΑ ΑΚΗ ΠΡΟΕ ΡΟ ΕΦΕΤΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Κα ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΝΝΑ ΑΚΗ ΠΡΟΕ ΡΟ ΕΦΕΤΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Κα ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΝΝΑ ΑΚΗ ΠΡΟΕ ΡΟ ΕΦΕΤΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ Του.Σ. της Οµοσπονδίας ικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος (Ο..Υ.Ε.), όπως νόµιµα εκπροσωπείται.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης Αρ. Πρωτ. 1290 Αθήνα 26/11/2014 Προς Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έχει τονίσει

Διαβάστε περισσότερα

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν T.Θ. 222 84100 Σύρος - τηλ. 6908 699550 6985 786604 / fax : 2281087046-2281082422 Email : symmhk@gmail.com http://www.architects-eng-cyclades.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ LEGAL INSIGHT ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Βασιλική Ζαροκανέλλου Στις φορολογικές διαφορές σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4322/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4322/2015 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Βέροια 05 Μαΐου 2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4322/2015 *************************** Τροποποιήσεις στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Ταχύτητα και ποιότητα κατά την απονομή της Δικαιοσύνης. 1. Λειτουργία Δικαιοσύνης. (γενικές προϋποθέσεις)

Ταχύτητα και ποιότητα κατά την απονομή της Δικαιοσύνης. 1. Λειτουργία Δικαιοσύνης. (γενικές προϋποθέσεις) Ταχύτητα και ποιότητα κατά την απονομή της Δικαιοσύνης 1. Λειτουργία Δικαιοσύνης (γενικές προϋποθέσεις) Επίλυση διαφορών, όχι νομοθεσία ούτε εκτέλεση νόμων. Υπάρχει ιδεατός ρυθμός λειτουργίας (ταχύτητα)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΕΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ - ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο

Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο Α. ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ποιοι υπάγονται στο νόµο 3869/2010: Αίτηση για ρύθµιση οφειλών και απαλλαγή έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών»

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών» Αρ. πρωτ.: Δ.Ε.Δ. Β1 1018278 ΕΞ 2015/5.2.2015 Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Εργασιακά Θέματα Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Ιούλιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Διαβάστε περισσότερα

LEGAL INSIGHTS ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑ ΙΟ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ

LEGAL INSIGHTS ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑ ΙΟ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ LEGAL INSIGHTS ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑ ΙΟ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κυριακή Παππά Η συμμετοχή σε ένα δημόσιο διαγωνισμό είναι πιθανό να αποφέρει σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης Άρθρο 23 του 94/14.04.2014) ν. 4258/2014 Ακίνητα του Δημοσίου Περιφερειακών Πάρκων προστασίας και αξιοποίησης (ΦΕΚ Α Δημιουργία περιβαλλοντικής 1. Ακίνητα που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ)

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Σύμφωνα με το άρθρο 19 του ελληνικού Συντάγματος: "1. Το απόρρητο των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Άρθρο 1801 : Γενικές διατάξεις περί υποβολής παραπόνων. 1. Κάθε στρατιωτικός του Π.Ν. έχει το δικαίωµα να υποβάλει παράπονο σύµφωνα µε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

... ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ *****

... ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ***** ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΝΣΤΑΣΗ Της/του., µονίµου υπαλλήλου µε βαθµό Α κλάδου., υπηρετούσας-ντος στο ως άνω Ίδρυµα, κατοίκου., οδός αριθµός ΚΑΤΑ Των καταρτισθέντων βάσει του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Κοινωνική Παθητικότητα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Κοινωνική Παθητικότητα ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Κοινωνική Παθητικότητα Ο άνθρωπος στην πορεία της μετεξέλιξής του από βιολογικό σε κοινωνικό ον, πέρα από την εκμάθηση κάποιων ρόλων, ωθείται, πότε συνειδητά και πότε ασυνείδητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: Σχολιασµός της υπ αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

* Συνδέεται άμεσα η αξιολόγηση με τη μισθολογική προαγωγή στον επόμενο βαθμό.

* Συνδέεται άμεσα η αξιολόγηση με τη μισθολογική προαγωγή στον επόμενο βαθμό. Ανακοίνωση της ΔΑΚΕ Καθηγητών Δ.Ε, για το σχέδιο Π.Δ για την Αξιολόγηση Κατατέθηκε από το Υπουργείο Παιδείας προς διαβούλευση το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Μία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Άρθρο 1. Γενικές Αρχές 1.1 Ο Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικός Κανονισμός (εφεξής Κώδικας Δεοντολογίας) περιέχει τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ: ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΊΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ: Πρόγραμμα διευκόλυνσης

Διαβάστε περισσότερα

Ατελώς (Άρθρο 30 του ν. 40: ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ατελώς (Άρθρο 30 του ν. 40: ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ατελώς (Άρθρο 30 του ν. 40: ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ (Κατ άρθρο 632 Κ.Πολ.Δικ) Του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Η Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ

Η Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Η Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Στο κείµενο αυτό αποτυπώνονται βασικές αρχές οι οποίες αφορούν τόσο τους προσανατολισµούς της διδασκαλίας των σπουδαστών-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΗ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΙΑ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΠΡΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ. (περίληψη σχετικής γνωµοδοτήσεως)

Ι ΙΩΤΙΚΗ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΙΑ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΠΡΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ. (περίληψη σχετικής γνωµοδοτήσεως) Ι ΙΩΤΙΚΗ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΙΑ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΠΡΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ. (περίληψη σχετικής γνωµοδοτήσεως) Α. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 1.Ο.Π. κατέστη ολικά ανάπηρος συνεπεία βαριάς ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Ιούλιος 2010 Άρθρο 1 ΣΤΟΧΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος διέπεται από τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 9 του

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης 135/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ Ε ΕΣΣΑΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Αριθµός απόφασης 135/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ Ε ΕΣΣΑΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Σελίδα 1 από 6 Αριθµός απόφασης 135/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ Ε ΕΣΣΑΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Αποτελούµενο από την ικαστή, Μαγδαληνή Καραγιάννη, Πρόεδρο Πρωτοδικών Έδεσσας. Συνεδρίασε δηµόσια

Διαβάστε περισσότερα

Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και

Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και LEGAL INSIGHT ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΝΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΜΕΝΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Γιώργος Ψαράκης Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Επιμέλεια: Μαρία Καρ. Μάρκου Ασ. Δικηγόρος Αθηνών 2 η Συνάντηση- Σημειώσεις Δικαιοδοσία τακτικών πολιτικών δικαστηρίων (άρθ. 1): 1) ιδιωτικές διαφορές (ύπαρξη ή ανυπαρξία έννομων σχέσεων και δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ (Meta-Analysis)

ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ (Meta-Analysis) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ (Meta-Analysis) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Έχοντας παρουσιάσει τις βασικές έννοιες των ελέγχων υποθέσεων, θα ήταν, ίσως, χρήσιμο να αναφερθούμε σε μια άλλη περιοχή στατιστικής συμπερασματολογίας

Διαβάστε περισσότερα

www.inlaw.gr Newsletter 4/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-67 [ 2 ]

www.inlaw.gr Newsletter 4/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-67 [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 4/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-67 [ 2 ] ΜΕΛΕΤΕΣ - ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΙΣ Πρωτοψάλτης Νικόλαος: Η αναγκαστική εκτέλεση και η λήψη ασφαλιστικών µέτρων εις βάρος αλλοδαπού ηµοσίου κατά

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4154, 31/12/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4154, 31/12/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΟΒΑΡΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 14/2013/Β. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς: 1) Κύριο *** *** Κοινοποίηση:

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 14/2013/Β. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς: 1) Κύριο *** *** Κοινοποίηση: Διαμεσολάβηση 14/2013/Β Σελίδα 1 Ι. Εξελίξεις σχετικές με την καταγγγελία ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 14/2013/Β (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς: 1) Κύριο *** *** 2) Διεύθυνση Aστικής Κατάστασης Κυρία Π.Ρούμπου, Διευθύντρια

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 1349/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Α1' Πολιτικό Τμήμα

Αριθμός 1349/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Α1' Πολιτικό Τμήμα Αριθμός 1349/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Α1' Πολιτικό Τμήμα Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Βασίλειο Λυκούδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Ιωάννη Σίδερη, Νικόλαο Λεοντή, Γεώργιο Γεωργέλλη και Δημήτριο

Διαβάστε περισσότερα

Η βαθµολόγηση των γραπτών στα Μαθηµατικά

Η βαθµολόγηση των γραπτών στα Μαθηµατικά 1 Η βαθµολόγηση των γραπτών στα Μαθηµατικά Παναγιώτης Λ. Θεοδωρόπουλος Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ03 www.p-theodoropoulos.gr Εισαγωγή Όπως γνωρίζουµε η αξιολόγηση των µαθητών είναι µέρος της διδακτικής διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ) για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς στο Τμήμα Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 1. Ίδρυση, αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

Ευθύνες και ποινές στην άσκηση της Επίβλεψης. Η Νοµολογία των Ελληνικών ικαστηρίων.

Ευθύνες και ποινές στην άσκηση της Επίβλεψης. Η Νοµολογία των Ελληνικών ικαστηρίων. Ειρήνη Τσιάντη, ικηγόρος. Ευθύνες και ποινές στην άσκηση της Επίβλεψης. Η Νοµολογία των Ελληνικών ικαστηρίων. Εισαγωγή Έχει επανειληµµένως αποδειχτεί ότι η ποιότητα του οµηµένου Περιβάλλοντος καθρεπτίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 8(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών»

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» «Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» Μέλος του «Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών» Η προστασία των επενδυτών και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΚΑΤΛΙΔHΣ - ΚΟΝΤΙΑΔΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΟΚΑΤΛΙΔHΣ - ΚΟΝΤΙΑΔΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΚΑΤΛΙΔHΣ - ΚΟΝΤΙΑΔΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 77 79 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 104 34 ΤΗΛ..: (+ 30) 210 8814601 / 7211130 FAX: (+ 30) 210 8813847 / 7211643 Υπόθεση ανταλλαγής ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ CENTRE FOR EUROPEAN CONSTITUTIONAL LAW THEMISTOKLES AND DIMITRIS TSATSOS FOUNDATION Victims Protection eu Protecting Victims Rights in the EU: The theory and practice of diversity of treatment during the

Διαβάστε περισσότερα

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ικανότητα δικαίου έχει κάθε πρόσωπο, φυσικό και νομικό. Η φράση αυτή σημαίνει ότι όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα

Διαβάστε περισσότερα

όσον αφορά τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άρχισε ευρεία διαβούλευση με τα κράτη μέλη και τους

όσον αφορά τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άρχισε ευρεία διαβούλευση με τα κράτη μέλη και τους ΟΔΗΓΙΑ 2008 52 ΕΚ Οδηγία 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Συντάκτης: Κοντάκος Ηλίας, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Ιδ. Δικαίου Παν/μίου Αθηνών

Συντάκτης: Κοντάκος Ηλίας, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Ιδ. Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Συντάκτης: Κοντάκος Ηλίας, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Ιδ. Δικαίου Παν/μίου Αθηνών 1. Έννοια και διακρίσεις των νομικών προσώπων Νομικό πρόσωπο είναι ένωση προσώπων ή σύνολο περιουσίας που επιδιώκει ή εξυπηρετεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΡΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΣΔΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΡΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΣΔΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 196 115 21 ΑΘΗΝΑ Δ/ΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΛ. 2132010136-110 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Δημήτριο Πατινίδη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου,

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Δημήτριο Πατινίδη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Απόφαση 1059 / 2013 (Β2, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) Αριθμός 1059/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Β2' Πολιτικό Τμήμα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Δημήτριο Πατινίδη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Αντώνιο Αθηναίο,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX: 2105230046 e-mail : diefpar@ika.gr ΠΡΟΣ: ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX: 2105230046 e-mail : diefpar@ika.gr ΠΡΟΣ: ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 23. 11.2009 ΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Ταχ. /νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Σ56/ 37 Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ν. 2523/1997

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ν. 2523/1997 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ν. 2523/1997 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ Αρθρο 17 -Αδίκημα φοροδιαφυγής για την παράλειψη υποβολής ή την υποβολή ανακριβούς

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωτής ημερίδας: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ. Η νομική διάσταση των σπάνιων νοσημάτων.

Οργανωτής ημερίδας: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ. Η νομική διάσταση των σπάνιων νοσημάτων. 1 Οργανωτής ημερίδας: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ Θέμα ημερίδας: Χρόνος ημερίδας: Σπάνια νοσήματα και Ε.Σ.Υ. 21-6-09, ώρα 09:30 π.μ. 13:30 μ.μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 293/2013 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 293/2013 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 293/2013 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Λαυρίου ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΒΑΡΑ, με την παρουσία της Γραμματέα ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΟΥΜΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΑΚΥΡΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟ

ΔΡΟΥΜΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΑΚΥΡΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Προπυλαίων 7, 11742 Αθήνα Τηλ/fax: 210 9239913 - email:pesa@pesa.com.gr, - http:www.pesa.gr Αθήνα 3 7 2014 Αριθμ. Πρωτ.:2140 Προς: Όλα τα μέλη ΔΡΟΥΜΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΑΚΥΡΩΝΟΥΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

segm@segm.gr, www.segm.gr

segm@segm.gr, www.segm.gr ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Μακεδόνων 2, 115 21 Αθήνα, τηλ. 210 6452 232, fax 210 6444 685 segm@segm.gr, www.segm.gr ΘΕΣΕΙΣ ΣΕΓΜ για τη Δημόσια διαβούλευση που διοργανώνει η ΕΕΚΕ Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Γνώμη. Κολέγιο CDA ΔΗΣ 110 Κομμωτική Καρολίνα Κυπριανού 11/02/2015

Κοινή Γνώμη. Κολέγιο CDA ΔΗΣ 110 Κομμωτική Καρολίνα Κυπριανού 11/02/2015 Κοινή Γνώμη Κολέγιο CDA ΔΗΣ 110 Κομμωτική Καρολίνα Κυπριανού 11/02/2015 Έννοια, ορισμός και ανάλυση Κοινής Γνώμης Κοινή γνώμη είναι η γνώμη της πλειοψηφίας των πολιτών, πάνω σε ένα ζήτημα που αφορά την

Διαβάστε περισσότερα