Μεηπήζειρ. Κινήζειρ. Β Γυμνασίου 22/6/2015. Δείκηερ Επιηςσίαρ (Γνώζειρ και ςπό έμθαζη ικανόηηηερ) Πεπίοδοι διδαζκαλίαρ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μεηπήζειρ. Κινήζειρ. Β Γυμνασίου 22/6/2015. Δείκηερ Επιηςσίαρ (Γνώζειρ και ςπό έμθαζη ικανόηηηερ) Πεπίοδοι διδαζκαλίαρ"

Transcript

1 Β Γυμνασίου /6/05 Δείκηερ Επιηςσίαρ (Γνώζειρ και ςπό έμθαζη ικανόηηηερ) Παπεμθεπείρ Ικανόηηηερ (πποϋπάπσοςζερ ικανόηηηερ) Δείκηερ Επάπκειαρ (Γνώζειρ και ςπό έμθαζη ικανόηηηερ) Πεπίοδοι διδαζκαλίαρ Οι μαθηηέρ/ηπιερ να: Γλσξίδνπλ ηη κειεηά ε Φπζηθή Γλσξίδνπλ ηη είλαη κέηξεζε, λα ρξεζηκνπνηνύλ ηα θαηάιιεια όξγαλα κέηξεζεο, λα εθηηκνύλ ηελ ηάμε κεγέζνπο θαη λα γλσξίδνπλ ηα ζηάδηα ηεο επηζηεκνληθήο κεζόδνπ πνπ εθαξκόδνληαη ζηε Φπζηθή. α3 Μεηπήζειρ Φξεζηκόηεηα ηεο Φπζηθήο. Τα ηξία βαζηθά κεγέζε (κάδα, κήθνο, ρξόλνο). Τη είλαη κέηξεζε: κέηξεζε ηεο ηηκήο ελόο κεγέζνπο, ρξήζε θαηάιιεισλ νξγάλσλ γηα θάζε κέηξεζε, ρξήζε θαηάιιειεο κνλάδαο κέηξεζεο. Μνλάδεο κέηξεζεο βαζηθώλ κεγεζώλ, ππνδηαηξέζεηο θαη πνιιαπιάζηά ηνπο. Όξγαλα κέηξεζεο βαζηθώλ κεγεζώλ (ράξαθαο, δπγαξηά, ρξνλόκεηξν). Δπηζηεκνληθή κέζνδνο: ζηάδηα δηεξεύλεζεο (παξαηήξεζε, ππόζεζε, δηεξεπλήζηκα εξσηήκαηα, ζρεδηαζκόο πεηξάκαηνο, κέηξεζε, νξγάλσζε θαη αλάιπζε δεδνκέλσλ, εξκελεία δεδνκέλσλ, εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ). Γλσξίδνπλ ηα κεγέζε πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο θίλεζεο ελόο ζώκαηνο θαη λα ηα δηαθξίλνπλ ζε κνλόκεηξα θαη δηαλπζκαηηθά. α6, β4, δ Κινήζειρ Αλαπαξηζηάλνπλ γξαθηθά ην δηάλπζκα ηεο κεηαηόπηζεο. δ5 Γηαθξίλνπλ ηα είδε θίλεζεο αλάινγα κε ην β3 Τξνρηά (νξηζκόο) (α) Δπζύγξακκεο Τα βαζηθά κεγέζε πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο θίλεζεο ελόο ζώκαηνο: (α) ε ρξνληθή ζηηγκή (β) ε ζέζε (ζεκείν/ ζύζηεκα αλαθνξάο) (γ) ην ρξνληθό δηάζηεκα (δ) ε κεηαηόπηζε. Μνλόκεηξα θαη δηαλπζκαηηθά κεγέζε. Σηνηρεία δηαθνξνπνίεζεο ησλ δύν κεγεζώλ κέζσ παξαδεηγκάησλ. Γξαθηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ κέηξνπ, ηεο δηεύζπλζεο θαη ηεο θνξάο ηνπ δηαλύζκαηνο ηεο κεηαηόπηζεο. 5

2 Β Γυμνασίου /6/05 είδνο ηεο ηξνρηάο. Οξίδνπλ ηε κέζε δηαλπζκαηηθή ηαρύηεηα, λα εθαξκόδνπλ ηε ζρέζε ηεο κέζεο δηαλπζκαηηθήο ηαρύηεηαο θαη λα αλαγλσξίδνπλ ην κέηξν, ηε δηεύζπλζε θαη ηε θνξά ηεο. Οξίδνπλ ηε κέζε αξηζκεηηθή ηαρύηεηα θαη λα εθαξκόδνπλ ηε ζρέζε ππνινγηζκνύ ηεο., δ5 (β) Κακππιόγξακκεο θηλήζεηο (απιή αλαθνξά). Μέζε δηαλπζκαηηθή ηαρύηεηα: Δθαξκνγέο ζηελ επζύγξακκε θίλεζε. Γηαλπόκελε απόζηαζε θαη νξηζκόο κέζεο αξηζκεηηθήο ηαρύηεηαο: Γλσξίδνπλ ηηο κνλάδεο κέηξεζεο ηεο ηαρύηεηαο. Πεξηγξάθνπλ θαη λα πξνζδηνξίδνπλ εκπεηξηθά ηε κέζε αξηζκεηηθή ηαρύηεηα ελόο ζώκαηνο. Γηαθξίλνπλ ηε κέζε δηαλπζκαηηθή ηαρύηεηα από ηε ζηηγκηαία ηαρύηεηα θαη λα αλαθέξνπλ παξαδείγκαηα από ηελ θαζεκεξηλή δσή πνπ ππνζηεξίδνπλ απηή ηε δηάθξηζε. Γλσξίδνπλ πόηε κηα θίλεζε ραξαθηεξίδεηαη σο επζύγξακκε νκαιή. Δθαξκνγέο ζηελ επζύγξακκε θίλεζε. Σπλήζεηο κνλάδεο κέηξεζεο ηεο ηαρύηεηαο: m/s, km/h, cm/s θ.ιπ. θαη κεηαηξνπέο κεηαμύ ηνπο. α3, α6, β4 Δπηινγή θαη ρξήζε θαηάιιεισλ νξγάλσλ γηα κέηξεζε (α) ηεο δηαλπόκελεο απόζηαζεο θαη (β) ηνπ αληίζηνηρνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο ηεο θίλεζεο ελόο ζώκαηνο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο κέζεο αξηζκεηηθήο ηαρύηεηαο ηνπ ζώκαηνο. β3, δ4 Ταρύηεηα ελόο ζώκαηνο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή: νξηζκόο ζηηγκηαίαο ηαρύηεηαο. δ4 Γηαθνξέο ζηηγκηαίαο θαη κέζεο δηαλπζκαηηθήο ηαρύηεηαο. Κίλεζε κε ζηαζεξή ηαρύηεηα. Οξηζκόο επζύγξακκεο νκαιήο θίλεζεο. Πεξηγξάθνπλ θαη εθηεινύλ πεηξάκαηα πνπ αλαδεηθλύνπλ ηε ζρέζε κεηαηόπηζεο ρξόλνπ ζηελ πεξίπησζε ηεο επζύγξακκεο νκαιήο θίλεζεο. α3, α6, β4, ε, α4 Σρέζε ηαρύηεηαο, κεηαηόπηζεο θαη ρξόλνπ ζηελ επζύγξακκε νκαιή θίλεζε. Μεηαβιεηέο ζηε Φπζηθή: Αλαγλώξηζε κεηαβιεηώλ, αλεμάξηεηε θαη εμαξηεκέλε κεηαβιεηή, έιεγρνο κεηαβιεηώλ. Υπόζεζε: δηαηύπσζε ζρέζεο κεηαμύ κηαο εμαξηεκέλεο θαη κηαο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο. Σρεδηαζκόο πεηξάκαηνο κε δνζκέλεο ππνζέζεηο - Παξαηήξεζε θαη εξκελεία παξαηήξεζεο. Να πξνζδηνξίδνπλ ηε κεηαηόπηζε ελόο ζώκαηνο ζε νξηζκέλν ρξνληθό δηάζηεκα θαη Δθαξκνγέο ηεο ζρέζεο ηαρύηεηαο, κεηαηόπηζεο θαη ρξόλνπ ζε πνζνηηθά πξνβιήκαηα θίλεζεο κε ζηαζεξή ηαρύηεηα.

3 Β Γυμνασίου /6/05 αληίζηξνθα, δεδνκέλεο ηεο ζηαζεξήο ηαρύηεηαο ηνπ ζώκαηνο. Καηαζθεπάδνπλ γξαθηθέο παξαζηάζεηο από πίλαθεο ηηκώλ (α) ζέζεο ρξόλνπ θαη (β) ηαρύηεηαο ρξόλνπ. Δξκελεύνπλ γξαθηθέο παξαζηάζεηο (α) ζέζεο ρξόλνπ θαη (β) ηαρύηεηαο ρξόλνπ. Αλαγλσξίδνπλ θηλήζεηο κε κεηαβαιιόκελε ηαρύηεηα. Αλαγλσξίζνπλ ηελ αλάγθε εηζαγσγήο κηαο έλλνηαο ζε θηλήζεηο όπνπ ε ηαρύηεηα ελόο ζώκαηνο κεηαβάιιεηαη. Βξίζθνπλ, από δηαθεκηζηηθά έληππα εηαηξεηώλ εκπνξίαο απηνθηλήησλ, ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηηάρπλζε ελόο απηνθηλήηνπ. Γλσξίδνπλ όηη ε επηηάρπλζε ελόο ζώκαηνο εθθξάδεη ην πόζν γξήγνξα ή πόζν αξγά αιιάδεη ε ηαρύηεηα ηνπ ζώκαηνο. Γλσξίδνπλ θαη λα εθαξκόδνπλ ηε ζρέζε κεηαμύ επηηάρπλζεο, ηαρύηεηαο θαη ρξόλνπ. δ5 δ5 α6 β4 Οξγάλσζε δεδνκέλσλ πίλαθεο ηηκώλ. Φάξαμε γξαθηθήο παξάζηαζεο: άμνλεο, βαζκνλόκεζε αμόλσλ, κνλάδεο κέηξεζεο, πξνζζήθε δεδνκέλσλ, ράξαμε. Γξαθηθή παξάζηαζε: (α) ζέζεο ρξόλνπ θαη (β) ηαρύηεηαο ρξόλνπ. Υπνινγηζκόο θαη εξκελεία θιίζεο επζείαο ζε γξαθηθή παξάζηαζε. Υπνινγηζκόο θιίζεο ηεο επζείαο ζηε γξαθηθή παξάζηαζε ζέζεο ρξόλνπ. Φπζηθή ζεκαζία ηεο θιίζεο ηεο επζείαο ζηε γξαθηθή παξάζηαζε ζέζεο ρξόλνπ. Φπζηθή ζεκαζία ηνπ εκβαδνύ ζηε γξαθηθή παξάζηαζε ηαρύηεηαο ρξόλνπ. Παξαδείγκαηα από ηελ θαζεκεξηλή δσή θίλεζεο κε κεηαβαιιόκελε ηαρύηεηα θαηά κέηξν δηεύζπλζε θαη θνξά. Η έλλνηα ηεο επηηάρπλζεο. β3, π3 Δπζύγξακκε επηηαρπλόκελε θίλεζε. α, δ, β3 Σύγθξηζε ηεο ζηηγκηαίαο ηαρύηεηαο ελόο ζώκαηνο ζε δπν ρξνληθέο ζηηγκέο Η ζρέζε ππνινγηζκνύ ηεο κέζεο δηαλπζκαηηθήο επηηάρπλζεο ελόο ζώκαηνο είλαη: Γλσξίδνπλ ηε κνλάδα κέηξεζεο ηεο επηηάρπλζεο. Μνλάδα κέηξεζεο ηεο επηηάρπλζεο ζην S.I. είλαη ην. 3

4 Β Γυμνασίου /6/05 Σρεδηάδνπλ ηηο γξαθηθέο παξαζηάζεηο (α) ηαρύηεηαο - ρξόλνπ θαη (β) ζέζεο ρξόλνπ από πίλαθα ηηκώλ. Δπηρεηξεκαηνινγνύλ, αληιώληαο δεδνκέλα από ηε γξαθηθή παξάζηαζε δηαλπόκελεο απόζηαζεο- ηαρύηεηαο ή από ηνλ αληίζηνηρν πίλαθα ηηκώλ, γηαηί ε θίλεζε κε κεγάιε ηαρύηεηα είλαη επηθίλδπλε θαηά ην θξελάξηζκα ελόο απηνθηλήηνπ. Γηεξεπλνύλ θαη λα αμηνινγνύλ πείξακα γηα ηελ θαηαθόξπθε θίλεζε ελόο ζώκαηνο ζην πεδίν βαξύηεηαο ηεο Γεο σο παξάδεηγκα κεηαβαιιόκελεο θίλεζεο. Αλαδεηνύλ, θαηαγξάθνπλ θαη παξνπζηάδνπλ πιεξνθνξίεο, γηα ηηο απόςεηο ησλ αλζξώπσλ (π.ρ. Αξηζηνηέιε θαη Γαιηιαίνπ) πνπ αλαθέξζεθαλ ζηελ πηώζε ησλ ζσκάησλ. (Επγαζία για ηο ζπίηι) Σύνολο διδακηικών πεπιόδυν Επανάλητη Αξιολόγηζη δ5 Κίλεζε κε ζηαζεξή επηηάρπλζε: νκαιά επηηαρπλόκελε θίλεζε. Γξαθηθή παξάζηαζε ηαρύηεηαο ρξόλνπ θαη ζέζεο ρξόλνπ. δ5, β4, π4 Γνκή επηρεηξήκαηνο: (α) ηζρπξηζκόο, (β) δεδνκέλα ή ηεθκήξηα πνπ ππνζηεξίδνπλ ηνλ ηζρπξηζκό θαη (γ) επεμήγεζε πνπ λα δείρλεη ηε ζρέζε αλάκεζα ζηνλ ηζρπξηζκό θαη ηα δεδνκέλα. Παξαδείγκαηα επηρεηξεκάησλ από ηε Φπζηθή. β4, δ5, β3 Απόζηαζε αθηλεηνπνίεζεο ελόο νρήκαηνο θαη νδηθή αζθάιεηα. Διεύζεξε πηώζε. Η ειεύζεξε πηώζε είλαη επζύγξακκε νκαιά κεηαβαιιόκελε θίλεζε. ε3, ε3, δ5 Ιζηνξηθή κειέηε ηεο ειεύζεξεο πηώζεο. Γπλακηθόο ραξαθηήξαο ηεο επηζηήκεο. Γεγνλόηα θαη ζπλζήθεο πνπ δηακόξθσζαλ ηελ εμέιημε ηεο επηζηήκεο. Η ζεκαζία ηνπ πεηξάκαηνο ζηε Φπζηθή. Αηνκηθή αλαηξνθνδόηε ζε Πεξηγξάθνπλ ηε δύλακε σο δξάζε ελόο ζώκαηνο ζε άιιν θαη λα αλαγλσξίδνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο άζθεζεο δπλάκεσλ. Γλσξίδνπλ ηε κνλάδα κέηξεζεο ηεο δύλακεο. Δπηρεηξεκαηνινγνύλ όηη ε δύλακε είλαη δηαλπζκαηηθό κέγεζνο θαη λα ηελ αλαπαξηζηνύλ κε έλα δηάλπζκα. Δςνάμειρ α6, ε, γ, δ5 Έλλνηα ηεο δύλακεο. Αιιειεπίδξαζε ζσκάησλ. Απνηειέζκαηα άζθεζεο δύλακεο Μεηαβνιή ηαρύηεηαο, παξακόξθσζε. Η κνλάδα κέηξεζεο ηεο δύλακεο είλαη ην Newton (Ν). ζη8 Η δύλακε σο δηάλπζκα. Μέηξεζε δύλακεο ρξήζε δπλακνκέηξνπ. Σύλζεζε δύν δπλάκεσλ ίδηαο/δηαθνξεηηθήο δηεύζπλζεο ζπληζηακέλε δύλακε. Αλάιπζε δύλακεο (θάζεηεο ζπληζηώζεο). δ5,β7 3 4

5 Β Γυμνασίου /6/05 Αλαγλσξίδνπλ, κέζα από παξαδείγκαηα, δπλάκεηο πνπ αζθνύληαη κεηαμύ ζσκάησλ πνπ βξίζθνληαη ζε επαθή θαη από απόζηαζε. Πξνζδηνξίδνπλ ην ζώκα πνπ αζθεί ηε δύλακε πάλσ ζε έλα δεύηεξν ζώκα θαη λα επηρεηξεκαηνινγνύλ, κε ρξήζε παξαδεηγκάησλ, όηη θαη ην δεύηεξν ζώκα αζθεί δύλακε ζην πξώην. Δπηρεηξεκαηνινγνύλ όηη ην βάξνο είλαη κηα δύλακε πνπ αζθείηαη πάλσ ζε έλα ζώκα από ηε Γε. Γηαπηζηώλνπλ πεηξακαηηθά όηη έλα ζώκα παξακέλεη αθίλεην ή θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα όηαλ ε ζπληζηακέλε ησλ δπλάκεσλ πνπ αζθνύληαη ζε απηό είλαη ίζε κε κεδέλ. Σρεδηάδνπλ δίθαηα πεηξάκαηα γηα λα δηεξεπλήζνπλ ηνπο παξάγνληεο από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε επηηάρπλζε ελόο ζώκαηνο: Πξνζδηνξίδνπλ πεηξακαηηθά πώο ε ζπληζηακέλε δύλακε θαη ε κάδα θαζνξίδνπλ ηελ επηηάρπλζε ελόο ζώκαηνο. Γλσξίδνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηνύλ ηε ζρέζε αλάκεζα ζηε ζπληζηακέλε δύλακε πνπ αζθείηαη ζε έλα ζώκα, ηε κάδα θαη ηελ επηηάρπλζε ηνπ ζώκαηνο. Δθηεινύλ πεηξάκαηα γηα λα κειεηήζνπλ ηελ επίδξαζε ηεο αληίζηαζεο ηνπ αέξα θαη ηεο Τν κέηξν ησλ θάζεησλ ζπληζησζώλ κηαο δύλακεο είλαη πάληα κηθξόηεξν από ην κέηξν ηεο δύλακεο. Πνζνηηθέο εθαξκνγέο. π4, α6 Γπλάκεηο από επαθή ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο αληίζηαζεο ηνπ αέξα θαη ηεο ηξηβήο θαη δπλάκεηο από απόζηαζε (π.ρ. βαξπηηθή, καγλεηηθή). δ5, ζη8, ε3 Αιιειεπίδξαζε ζσκάησλ. Δκθάληζε ή άζθεζε δπλάκεσλ αλά δεύγε κεηαμύ ζσκάησλ πνπ αιιειεπηδξνύλ. ζη8, γ Η δύλακε ηνπ βάξνπο - αιιειεπίδξαζε ζσκάησλ κε ηε Γε. Τν βάξνο δελ απνηειεί ηδηόηεηα ελόο ζώκαηνο. γ3, δ, α4, δ4 Πξώηνο λόκνο ηνπ Νεύησλα. Τξάβεγκα ή ζπξώμηκν ελόο αληηθεηκέλνπ από δύν αληίζεηεο δπλάκεηο. ε, β, β, δ3, β3, β4 Γηαηύπσζε δηεξεπλήζηκσλ εξσηεκάησλ ζρέζε εμαξηεκέλεο/αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο. Σρεδηαζκόο δίθαηνπ πεηξάκαηνο έιεγρνο κεηαβιεηώλ. Απνηέιεζκα δξάζεο δηαθνξεηηθώλ δπλάκεσλ ζην ίδην ζώκα. Η επηηάρπλζε είλαη αλάινγε ηεο ζπληζηακέλεο δύλακεο. Απνηέιεζκα δξάζεο ίδηαο δύλακεο ζε ζώκαηα δηαθνξεηηθήο κάδαο. Η επηηάρπλζε είλαη αληηζηξόθσο αλάινγε ηεο κάδαο ελόο ζώκαηνο. Γεύηεξνο λόκνο ηνπ Νεύησλα. Η επηηάρπλζε ελόο ζώκαηνο ππνινγίδεηαη από ηε ζρέζε: Πνζνηηθέο εθαξκνγέο ηνπ νπ λόκνπ ηνπ Νεύησλα. Δκπεηξηθή αλαγλώξηζε δπλάκεσλ πνπ αληηηίζεληαη ζηελ θίλεζε ελόο ζώκαηνο: ηξηβή, αληίζηαζε ηνπ αέξα, αληίζηαζε λεξνύ. 5

6 Β Γυμνασίου /6/05 ηξηβήο ζε θηλνύκελα ζώκαηα δηαθνξεηηθνύ ζρήκαηνο ή είδνπο επηθάλεηαο (π.ρ. ιεία, ηξαρηά), αληίζηνηρα. Δξκελεύνπλ θαη λα παξνπζηάδνπλ ηνλ ξόιν ηνπ αεξνδπλακηθνύ ζρήκαηνο ησλ ζσκάησλ. Γλσξίδνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηνύλ ηε ζρέζε αλάκεζα ζην βάξνο, ηε κάδα θαη ηελ επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο θαη όηη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο ζηε Γε είλαη ζηαζεξή. γ, δ5, ζη3 Γηα παξάδεηγκα κπνξνύλ λα εθηειεζηνύλ ηα αθόινπζα πεηξάκαηα: (α) πηώζε ηζαιαθσκέλεο θαη κε ηζαιαθσκέλεο θόιιαο ραξηηνύ από ην ίδην ύςνο (β) θίλεζε όκνησλ αληηθεηκέλσλ ζε θεθιηκέλν επίπεδν κε ιεία θαη ηξαρηά επηθάλεηα. β4, ε3, π4, ζη Η ζεκαζία ηνπ αεξνδπλακηθνύ ζρήκαηνο ησλ απηνθηλήησλ, ςαξηώλ, ηξέλσλ θ.ιπ. Δθαξκνγέο ζηελ θαζεκεξηλή δσή. Γηάθξηζε κάδαο θαη βάξνπο. Όια ηα ζώκαηα πνπ αθήλνληαη λα πέζνπλ πξνο ην έδαθνο θηλνύληαη κε ηελ ίδηα επηηάρπλζε αλ αγλνεζεί ε αληίζηαζε ηνπ αέξα. Η επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο, g, ηζνύηαη κε 9.8m/s. Δθηεινύλ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία γηα λα επηβεβαηώζνπλ ηνλ ηξίην λόκν ηνπ Νεύησλα. Σρεδηάδνπλ ηηο δπλάκεηο πνπ αζθνύληαη ζε ζώκαηα πνπ αιιειεπηδξνύλ κεηαμύ ηνπο. Αλαγλσξίδνπλ ηε δύλακε σο αηηία παξακόξθσζεο ελόο ζώκαηνο. Πεξηγξάθνπλ θαη εθηεινύλ δξαζηεξηόηεηεο γηα λα κειεηήζνπλ ηελ παξακόξθσζε ελόο ειαηεξίνπ από ζηαζκά πνπ αλαξηώληαη ζε απηό. ε, δ3, α, δ7 δ5 α4, β, δ,δ3, Ταπηόρξνλε πηώζε ζσκάησλ ζε ζσιήλα θελνύ. Τξίηνο λόκνο ηνπ Νεύησλα: Όηαλ έλα ζώκα Α αζθεί δύλακε ζε έλα ζώκα Β, ηόηε ην ζώκα Β αζθεί ζην ζώκα Α κηα ίζε ζε κέηξν θαη αληίζεηε δύλακε. Οη δπλάκεηο εκθαλίδνληαη θαηά δεύγε, ελεξγνύλ ζε δηαθνξεηηθά ζώκαηα θαη είλαη ίζεο κε αληίζεηε θνξά. Φξήζε δπλακνκέηξσλ ή αηζζεηήξσλ δύλακεο γηα ηελ επηβεβαίσζε ηνπ 3 νπ λόκνπ ηνπ Νεύησλα. Αλαγλώξηζε ησλ ζσκάησλ πνπ αιιειεπηδξνύλ κεηαμύ ηνπο, ζρεδηαζκόο ησλ δπλάκεσλ πνπ δξνπλ ζε απηά θαη εληνπηζκόο ηνπ δεύγνπο δπλάκεσλ δξάζεο αληίδξαζεο. Έκθαζε ζην δεύγνο δπλάκεσλ ηνπ βάξνπο πνπ αζθείηαη ζε έλα ζώκα θαη ζηε δύλακε πνπ αζθείηαη από ην ζώκα ζηε Γε. Απνηειέζκαηα ηεο άζθεζεο δπλάκεσλ ζηα ζώκαηα: κόληκε θαη κε κόληκε παξακόξθσζε ζσκάησλ όηαλ αζθεζεί δύλακε ζε απηά. Παξακόξθσζε ειαηεξίνπ. Νόκνο ηνπ Hooke. Γξαθηθή παξάζηαζε δύλακεο-επηκήθπλζεο. Δξκελεία ηεο θιίζεο ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο. Αλαδεηνύλ θαη παξνπζηάδνπλ πιεξνθνξίεο γηα π6 Η ηζηνξηθή εμέιημε ησλ ελλνηώλ ζηε Φπζηθή. 6

7 Β Γυμνασίου /6/05 ην πώο εξκήλεπαλ νη επηζηήκνλεο πξηλ από ηνλ Νεύησλα (Αξηζηνηέιεο, Buridan) ην γεγνλόο όηη έλα θηλνύκελν ζώκα ζηακαηά. (Δξγαζία γηα ην ζπίηη) Σύνολο διδακηικών πεπιόδυν Επανάλητη - Αξιολόγηζη Ο ξόινο ηνπ πεηξάκαηνο ζηηο Φπζηθέο επηζηήκεο. Μπνξεί λα δνζεί σο εξγαζία ζηνπο/ζηηο καζεηέο/ηξηεο. 5 Πξνζδηνξίδνπλ ηηο πξνϋπνζέζεηο θάησ από ηηο νπνίεο κηα δύλακε παξάγεη ή θαηαλαιώλεη έξγν. Υπνινγίδνπλ ην έξγν πνπ παξάγεηαη ή θαηαλαιώλεηαη από ζηαζεξή δύλακε. Αλαγλσξίδνπλ όηη ην έξγν κηαο δύλακεο κε δηαθνξεηηθή θαηεύζπλζε από ηε κεηαηόπηζε ηνπ ζώκαηνο νθείιεηαη ζηε ζπληζηώζα ηεο πνπ είλαη παξάιιειε κε ηε κεηαηόπηζε. Σπζρεηίδνπλ ην παξαγόκελν ή θαηαλαιηζθόκελν έξγν κε ηε κεηαβνιή ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηνπ ζώκαηνο. δ5 Ενέπγεια Οξηζκόο έξγνπ ζηαζεξήο δύλακεο, ε δηεύζπλζε θαη ε θνξά ηεο νπνίαο είλαη ίδηεο κε απηέο ηεο κεηαηόπηζεο ηνπ ζώκαηνο. W = F Γs Θεηηθό θαη αξλεηηθό έξγν δύλακεο. Όηαλ ε δύλακε έρεη ηελ ίδηα θαηεύζπλζε κε ηε κεηαηόπηζε ηόηε παξάγεη έξγν (ζεηηθό), ελώ όηαλ είλαη αληίζεηεο θαηεύζπλζεο κε ηε κεηαηόπηζε ηόηε θαηαλαιώλεη έξγν (αξλεηηθό). Γπλάκεηο κε δηεύζπλζε θάζεηε ζηε δηεύζπλζε ηεο κεηαηόπηζεο δελ παξάγνπλ ή θαηαλαιώλνπλ έξγν W = 0. Μνλάδεο έξγνπ (Joule). Δθαξκνγή ζρέζεο ππνινγηζκνύ έξγνπ δύλακεο ζε απιά πξνβιήκαηα. Αλάιπζε δύλακεο κε δηαθνξεηηθή δηεύζπλζε από απηή ηεο κεηαηόπηζεο ηνπ ζώκαηνο ζε δηεύζπλζε παξάιιειε θαη θάζεηε ζηε κεηαηόπηζε. Οξηζκόο ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο Δθηλ = mu /. Η άζθεζε δύλακεο κπνξεί λα κεηαβάιεη ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ελόο ζώκαηνο θαη επνκέλσο ηελ θηλεηηθή ηνπ ελέξγεηα. Τν έξγν πνπ παξάγεη ε ζπληζηακέλε ζηαζεξή δύλακε F θαζώο κεηαηνπίδεηαη έλα ζώκα ηζνύηαη κε ηε κεηαβνιή ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηνπ ζώκαηνο. Υπνινγίδνπλ ην έξγν ηνπ βάξνπο ελόο ζώκαηνο Έξγν βάξνπο ζώκαηνο: W = -BΓh 7

8 Β Γυμνασίου /6/05 ζε απιέο πεξηπηώζεηο. Αλύςσζε ζώκαηνο κε ζηαζεξή ηαρύηεηα (κεδεληθή ζπληζηακέλε δύλακε). Διεύζεξε πηώζε ζώκαηνο ζηελ απνπζία αληηζηάζεσλ. Γηαπηζηώλνπλ όηη ην έξγν ηνπ βάξνπο εμαξηάηαη κόλν από ηελ αξρηθή θαη ηειηθή ζέζε ηνπ ζώκαηνο θαη όρη από ηε δηαδξνκή πνπ αθνινύζεζε ην ζώκα. Υπνινγίδνπλ ηε δπλακηθή ελέξγεηα ιόγσ βάξνπο ηνπ ζώκαηνο. Δμεγνύλ πώο κεηαηξέπεηαη ε θηλεηηθή ελέξγεηα ζε δπλακηθή θαη αληίζηξνθα, ώζηε ε νιηθή κεραληθή ελέξγεηα λα δηαηεξείηαη ζηαζεξή, λα δηαηππώλνπλ ην ζεώξεκα δηαηήξεζεο ηεο κεραληθήο ελέξγεηαο θαη λα αλαγλσξίδνπλ ηηο ζπλζήθεο θάησ από ηηο νπνίεο ηζρύεη. δ4, ζη8 Κίλεζε ζώκαηνο ζε θεθιηκέλν επίπεδν γηα δηάθνξεο γσλίεο θιίζεο θαη ζηαζεξνύ ύςνπο. Τν έξγν ηνπ βάξνπο εμαξηάηαη κόλν από ηελ αξρηθή θαη ηειηθή ζέζε ηνπ ζώκαηνο θαη όρη από ηε δηαδξνκή πνπ αθνινύζεζε ην ζώκα. Πξαθηηθέο εθαξκνγέο. α6 Οξηζκόο ηεο βαξπηηθήο δπλακηθήο ελέξγεηαο: Δ δπλ = Βh =mgh Η βαξπηηθή δπλακηθή ελέξγεηα ζρεηίδεηαη κε ηε ζέζε ηνπ ζώκαηνο σο πξνο ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο. Τν έξγν ηνπ βάξνπο εμαξηάηαη κόλν από ηε κεηαβνιή ηεο δπλακηθήο ελέξγεηαο: W B = -ΓΔ δπλ =-BΓh Η βαξπηηθή δπλακηθή ελέξγεηα κπνξεί λα ζεσξεζεί όηη είλαη απνζεθεπκέλε ελέξγεηα, ε νπνία κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε θηλεηηθή ελέξγεηα. Μεηαηξνπέο κεηαμύ δπλακηθήο θαη θηλεηηθήο ελέξγεηαο θαη αληίζηξνθα. 3 στ9 W Β = ΓΔ θηλ = -ΓE δπλ => Γ(Δ θηλ +Δ δπλ ) = 0 Οξηζκόο κεραληθήο ελέξγεηαο. Γηαηήξεζε κεραληθήο ελέξγεηαο. Δθαξκόδνπλ ην ζεώξεκα δηαηήξεζεο ηεο κεραληθήο ελέξγεηαο ζηελ επίιπζε απιώλ πξνβιεκάησλ. Παξαδείγκαηα κεηαηξνπήο κεηαμύ θηλεηηθήο θαη δπλακηθήο ελέξγεηαο: Διεύζεξε πηώζε ζσκάησλ, θαηαθόξπθε θίλεζε πξνο ηα πάλσ. Αλαγλσξίδνπλ άιιεο κνξθέο δπλακηθήο ελέξγεηαο. γ Γπλακηθή ελέξγεηα ειαηεξίνπ Πνηνηηθή αλαθνξά. Σύνολο διδακηικών πεπιόδυν 0 8

9 Β Γυμνασίου /6/05 Επανάλητη Αξιολόγηζη Αλαγλσξίδνπλ ηελ αλάγθε εηζαγσγήο ηεο έλλνηαο ηεο πίεζεο κέζα από παξαδείγκαηα από ηελ θαζεκεξηλή δσή. ζη4, δ Πίεζη Παξνπζίαζε παξαδεηγκάησλ πνπ αλαδεηθλύνπλ ηελ αλάγθε εηζαγσγήο ηεο έλλνηαο ηε πίεζεο (π.ρ. ηα βαξηά νρήκαηα δελ βνπιηάδνπλ ζε καιαθά θαη ιαζπώδε εδάθε. Απηό ζπκβαίλεη γηαηί δηαζέηνπλ εξπύζηξηεο πνπ απνηεινύληαη από κεγάιεο κεηαιιηθέο επηθάλεηεο). Γλσξίδνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηνύλ ηε ζρέζε ππνινγηζκνύ ηεο πίεζεο. Πίεζε. Γηαθνξνπνίεζε πίεζεο από δύλακε. Τα κεγέζε πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο πίεζεο είλαη: (α) ε δύλακε πνπ αζθείηαη θάζεηα ζηελ επηθάλεηα (β) ην εκβαδόλ επηθάλεηαο. Η πίεζε ππνινγίδεηαη από ηε ζρέζε: Γλσξίδνπλ ηηο κνλάδεο κέηξεζεο ηεο πίεζεο. Γηαηππώλνπλ ππνζέζεηο ζε ζρέζε κε ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πδξνζηαηηθή πίεζε. Σρεδηάδνπλ θαη λα εθηεινύλ δίθαηα πεηξάκαηα γηα λα δηεξεπλήζνπλ ηνπο παξάγνληεο από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε πδξνζηαηηθή πίεζε. Γλσξίδνπλ ην όξγαλν κέηξεζεο ηεο πδξνζηαηηθήο πίεζεο. Γλσξίδνπλ ηα κεγέζε πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο πδξνζηαηηθήο πίεζεο. Οη κνλάδεο κέηξεζεο ηεο πίεζεο είλαη ην Pa (Pascal), atm (αηκόζθαηξα) θαη mmhg. γ3 Υδξνζηαηηθή πίεζε. Γηαηύπσζε ππόζεζεο: ε ππόζεζε είλαη ε δηαηύπσζε κηαο πηζαλήο εμήγεζεο ή ζεσξίαο γηα έλα γεγνλόο ή θαηλόκελν κε ηξόπν πνπ απηή λα κπνξεί λα δηεξεπλεζεί αξγόηεξα. δ4, β, δ3, α4 Σρεδηαζκόο θαη εθηέιεζε πεηξακάησλ γηα ηε δηεξεύλεζε πηζαλώλ κεηαβιεηώλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε πδξνζηαηηθή πίεζε. α3 Τν όξγαλν κέηξεζεο ηεο πδξνζηαηηθήο πίεζεο είλαη ην καλόκεηξν. Όγθνο θαη νξηζκόο ππθλόηεηαο. Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο πδξνζηαηηθήο πίεζεο ρξεηάδεηαη λα γλσξίδνπκε: (α) ηελ ππθλόηεηα ηνπ πγξνύ, 9

10 Β Γυμνασίου /6/05 Γλσξίδνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηνύλ ηε ζρέζε ππνινγηζκνύ ηεο πδξνζηαηηθήο πίεζεο. (β) ην βάζνο από ηελ ειεύζεξε επηθάλεηα ηνπ πγξνύ, (γ) ηελ επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο Η πδξνζηαηηθή πίεζε ππνινγίδεηαη από ηε ζρέζε: Πεξηγξάθνπλ θαη λα εμεγνύλ εθαξκνγέο ηεο πδξνζηαηηθήο πίεζεο. Πξνβιέπνπλ ηελ επίδξαζε ηεο εθαξκνγήο εμσηεξηθήο πίεζεο ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ ξεπζηώλ. Πεξηγξάθνπλ θαη λα εμεγνύλ εθαξκνγέο ηεο αξρήο ηνπ Παζθάι. Πεξηγξάθνπλ θαη λα εθηεινύλ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία πνπ λα δείρλεη όηη ν αέξαο δεκηνπξγεί πίεζε ζηα ζώκαηα πνπ πεξηβάιιεη. α6 α6 Πνζνηηθέο εθαξκνγέο. Να εξκελεύνπλ γηαηί νη δύηεο ιακβάλνπλ κέηξα πξνζηαζίαο όηαλ θάλνπλ θαηάδπζε ζε κεγάια βάζε. Μεηάδνζε ησλ πηέζεσλ ζε κε ζπκπηεζηά ξεπζηά. Αξρή ηνπ Παζθάι. Η κεηαβνιή ηεο πίεζεο ζηελ επηθάλεηα ελόο πεξηνξηζκέλνπ κε ζπκπηεζηνύ ξεπζηνύ δηαδίδεηαη νκνηόκνξθα ζε όια ηα ζεκεία ηνπ. Δξκελεία ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ θξέλσλ ελόο απηνθηλήηνπ. Αηκνζθαηξηθή πίεζε. Παξνπζίαζε παξαδεηγκάησλ πνπ δείρλνπλ ηελ ύπαξμε αηκνζθαηξηθήο πίεζεο. Μεηξνύλ θαη λα θαηαγξάθνπλ ηελ α3 Τν όξγαλν κέηξεζεο ηεο αηκνζθαηξηθήο πίεζεο είλαη ην αηκνζθαηξηθή πίεζε κε ην θαηάιιειν όξγαλν. βαξόκεηξν. Αλαδεηνύλ θαη λα παξνπζηάδνπλ πιεξνθνξίεο ζε ζρέζε κε ηα ηζηνξηθά πεηξάκαηα πνπ θαηέδεημαλ ηελ ύπαξμε ηεο αηκνζθαηξηθήο πίεζεο. Πείξακα ηνπ Τνξηθέιη. Τα εκηζθαίξηα ηνπ Μαγδεκβνύξγνπ. Δξκελεία ηεο ζηάζκεο ελόο πγξνύ ζε κηα ζπζθεπή ζπγθνηλσλνύλησλ δνρείσλ. Γλσξίδνπλ ηελ αξρή ηνπ Αξρηκήδε. Άλσζε. Αξρή ηνπ Αξρηκήδε. Σύνολο διδακηικών πεπιόδυν Επανάλητη Αξιολόγηζη 7 Σύνολο υπών ππογπάμμαηορ με αξιολογήζειρ και επαναλήτειρ 6 0

11 Γ Γυμνασίου /6/05 Δείκηερ Επιηςσίαρ (Γνώζειρ και ςπό έμθαζη ικανόηηηερ) Παπεμθεπείρ Ικανόηηηερ (πποϋπάπσοςζερ ικανόηηηερ) Δείκηερ Επάπκειαρ (Γνώζειρ και ςπό έμθαζη ικανόηηηερ) Πεπίοδοι διδαζκαλίαρ Οι μαθηηέρ/ηπιερ να: Πεξηγξάθνπλ θαη λα εθηεινύλ δξαζηεξηόηεηεο ζηηο νπνίεο αζθνύληαη δπλάκεηο κεηαμύ ειεθηξηζκέλσλ ζσκάησλ. Πεξηγξάθνπλ ηελ έιμε θαη ηελ άπσζε κεηαμύ ειεθηξηζκέλσλ ζσκάησλ ρξεζηκνπνηώληαο ηελ έλλνηα ηνπ ειεθηξηθνύ θνξηίνπ. Γλσξίδνπλ όηη ε ύιε απνηειείηαη από άηνκα ή κόξηα. Γηεξεπλνύλ κε ηε ρξήζε πνιπκέζσλ ηηο πεξηνρέο ηνπ αηόκνπ θαη ηα ζσκαηίδηα πνπ βξίζθνληαη ζε θάζε πεξηνρή. Γλσξίδνπλ ην θνξηίν πνπ έρνπλ ηα ζσκαηίδηα πνπ απνηεινύλ ηα άηνκα. Να γλσξίδνπλ όηη ην ειεθηξηθό θνξηίν είλαη αθέξαην πνιιαπιάζην ηνπ θνξηίνπ ηνπ ειεθηξνλίνπ. Δμεγνύλ πόηε έλα άηνκν είλαη ειεθηξηθά νπδέηεξν θαη πόηε ειεθηξηθά θνξηηζκέλν. ζη8 Σηαηικόρ Ηλεκηπιζμόρ Έιμε θαη άπσζε κεηαμύ ειεθηξηζκέλσλ ζσκάησλ. Οη ειεθηξνζηαηηθέο δπλάκεηο είλαη δπλάκεηο από απόζηαζε. Δξκελεία ησλ θαηλνκέλσλ έιμεο θαη άπσζεο ειεθηξηζκέλσλ ζσκάησλ κε ηελ εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηνπ ειεθηξηθνύ θνξηίνπ. Γνκή ηεο ύιεο: έλα ζώκα απνηειείηαη από άηνκα ή κόξηα ίδηνπ ή δηαθνξεηηθνύ ηύπνπ δνκηθνί ιίζνη. δ3, δ Γνκή αηόκνπ - Τν άηνκν απνηειείηαη από: (α) ηνλ ππξήλα πνπ πεξηέρεη ηα πξσηόληα θαη ηα λεηξόληα. (β) ην λέθνο ησλ ειεθηξνλίσλ. Φνξηίν ησλ ζσκαηηδίσλ πνπ απνηεινύλ ηα άηνκα: Τα πξσηόληα είλαη ζεηηθά θνξηηζκέλα ζσκαηίδηα. Τα λεηξόληα είλαη ειεθηξηθά νπδέηεξα ζσκαηίδηα. Τα ειεθηξόληα είλαη αξλεηηθά θνξηηζκέλα ζσκαηίδηα. Τν ειεθηξόλην έρεη ίζν θαη αληίζεην θνξηίν από ην πξσηόλην. To θνξηίν είλαη αθέξαην πνιιαπιάζην ηνπ θνξηίνπ ηνπ ειεθηξνλίνπ Κβάλησζε θνξηίνπ. Ηιεθηξηθά νπδέηεξν άηνκν: Όηαλ ν αξηζκόο ησλ ειεθηξνλίσλ ζε έλα άηνκν είλαη ίζνο κε ηνλ αξηζκό ησλ πξσηνλίσλ, ηόηε ην άηνκν είλαη ειεθηξηθά νπδέηεξν. Ηιεθηξηθά θνξηηζκέλν άηνκν: Όηαλ ν αξηζκόο ησλ ειεθηξνλίσλ ζε έλα άηνκν είλαη δηαθνξεηηθόο από ηνλ αξηζκό ησλ πξσηνλίσλ, ηόηε ην άηνκν είλαη ειεθηξηθά θνξηηζκέλν θαη νλνκάδεηαη ηόλ. 3

12 Γ Γυμνασίου /6/05 Γλσξίδνπλ όηη κόλν ειεθηξόληα κπνξνύλ λα κεηαθηλεζνύλ πξνο ή από έλα άηνκν. Δθηεινύλ δξαζηεξηόηεηεο κέζα από ηηο νπνίεο λα θαηαιήγνπλ ζε ζπκπέξαζκα ζε ζρέζε κε ηελ έιμε θαη ηελ άπσζε κεηαμύ θνξηηζκέλσλ ζσκάησλ. Δμεγνύλ, ζε κηθξνζθνπηθό επίπεδν, ηε θόξηηζε ελόο ζώκαηνο κε ηξηβή. Δμεγνύλ, ζε κηθξνζθνπηθό επίπεδν, ηε θόξηηζε ελόο ζώκαηνο κε επαθή. Πεξηγξάθνπλ ηηο δηαθνξέο κεηαμύ αγσγώλ θαη κνλσηώλ. Να γλσξίδνπλ θαη λα εθαξκόδνπλ ηνλ λόκν ηνπ Coulomb. Γλσξίδνπλ ηελ έλλνηα ηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ. δ, ζη8, β5 Δξκελεία ειεθηξηθήο θόξηηζεο αηόκνπ: έλα άηνκν θνξηίδεηαη ζεηηθά αλ ράζεη έλα ή πεξηζζόηεξα ειεθηξόληα θαη θνξηίδεηαη αξλεηηθά αλ πάξεη έλα ή πεξηζζόηεξα ειεθηξόληα. Έιμε θαη άπσζε κεηαμύ θνξηηζκέλσλ ζσκάησλ: κεηαμύ εηεξώζεκσλ θνξηηζκέλσλ ζσκάησλ αζθνύληαη ειθηηθέο δπλάκεηο θαη κεηαμύ νκόζεκσλ θνξηηζκέλσλ ζσκάησλ αζθνύληαη απσζηηθέο δπλάκεηο. α, ζη8, ε3 Φόξηηζε κε ηξηβή: θαηά ηελ ηξηβή δύν ζσκάησλ, κεηαθέξνληαη ειεθηξόληα από ην έλα ζώκα ζην δεύηεξν ζώκα. Με απηό ηνλ ηξόπν ην έλα ζώκα θνξηίδεηαη ζεηηθά θαη ην δεύηεξν αξλεηηθά. Με ηελ ηξηβή δελ παξάγνληαη ειεθηξηθά θνξηία, αιιά κεηαθηλνύληαη ειεθηξηθά θνξηία. Αξρή δηαηήξεζεο ειεθηξηθνύ θνξηίνπ. β5, ζη8, ε3 Φόξηηζε κε επαθή: όηαλ έλα ειεθηξηθά θνξηηζκέλν ζώκα έξζεη ζε επαθή κε έλα ειεθηξηθά νπδέηεξν ζώκα, κεηαθέξνληαη ειεθηξόληα πξνο ή από ην αξρηθά νπδέηεξν ζώκα από ή πξνο ην ειεθηξηθά θνξηηζκέλν ζώκα. Οξηζκόο αγσγνύ. Οξηζκόο κνλσηή. Οξηζκόο εκηαγσγνύ. Παξαδείγκαηα αγσγώλ θαη κνλσηώλ. Νόκνο ηνπ Coulomb: F = k Q Q /d Μέηξν, δηεύζπλζε θαη θνξά. Δμάξηεζε ηεο δύλακεο από ηελ απόζηαζε κεηαμύ δύν ζεκεηαθώλ ειεθηξηθώλ θνξηίσλ. Μνλάδα κέηξεζεο ηνπ ειεθηξηθνύ θνξηίνπ ην Coulomb. Τν ζηνηρεηώδεο θνξηίν είλαη ίζν κε.6x0-9 C. C αληηζηνηρεί ζε 5x0 8 ειεθηξόληα. Παξνπζίαζε ηεο ηάμεο κεγέζνπο ηεο δύλακεο Coulomb (δπν θνξηία C ζε απόζηαζε m αζθνύλ δύλακε 9x0 9 Ν!) Ηιεθηξνζθόπην. Γξαζηεξηόηεηεο. Ηιεθηξηθό πεδίν: αλάδεημε ησλ δπλακηθώλ γξακκώλ κε εθηέιεζε θαηάιιεινπ πεηξάκαηνο. Πνηνηηθή πεξηγξαθή ειεθηξηθνύ πεδίνπ δπλακηθέο γξακκέο. 3

13 Γ Γυμνασίου /6/05 Πεξηγξάθνπλ θαη λα εμεγνύλ πξαθηηθέο εθαξκνγέο ηνπ ζηαηηθνύ ειεθηξηζκνύ ζηελ θαζεκεξηλή δσή. Σύνολο διδακηικών πεπιόδυν Επανάλητη Αξιολόγηζη Σηαηηθόο ειεθηξηζκόο θαη θαζεκεξηλή δσή: Τξόπνο ιεηηνπξγίαο ησλ ειεθηξνζηαηηθώλ θίιηξσλ. Ηιεθηξνζηαηηθόο ςεθαζηήξαο ρξσκάησλ. Λεηηνπξγία θσηνηππηθήο κεραλήο. Τξόπνο κεηαθνξάο πγξώλ θαπζίκσλ. Αηκνζθαηξηθόο ειεθηξηζκόο: θεξαπλόο. Φξήζε αιεμηθέξαπλνπ. 0 Γηεξεπλνύλ κε ηε ρξήζε πνιπκέζσλ ην εζσηεξηθό ελόο πιηθνύ ζε κηθξνζθνπηθό επίπεδν θαη λα θαηαλννύλ ηελ αηηία ηεο αγσγηκόηεηαο ησλ ζηεξεώλ. Γλσξίδνπλ ηνλ νξηζκό ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο. Γλσξίδνπλ ην όξγαλν κέηξεζεο ηεο έληαζεο ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο θαη ηηο κνλάδεο κέηξεζήο ηεο. Γλσξίδνπλ ηη είλαη ειεθηξηθό θύθισκα, πόηε είλαη αλνηθηό ή θιεηζηό θαη πνηεο είλαη νη ζπλήζεηο ζπληζηώζεο ηνπ. Μεηαθξάδνπλ ην ζπκβνιηθό δηάγξακκα ελόο ειεθηξηθνύ θπθιώκαηνο. Καηαζθεπάδνπλ ειεθηξηθά θπθιώκαηα κε βάζε δνζέληα ειεθηξηθά θπθιώκαηα. Σρεδηάδνπλ ην δηάγξακκα ελόο ειεθηξηθνύ θπθιώκαηνο. Γλσξίδνπλ ηε ιεηηνπξγία θαη ηνλ ξόιν κηαο κπαηαξίαο. δ α3 δ5 δ5 δ Δςναμικόρ ηλεκηπιζμόρ Η ειεθηξηθή αγσγηκόηεηα ησλ ζηεξεώλ νθείιεηαη ζηελ ύπαξμε ειεύζεξσλ ειεθηξνλίσλ ζε απηά (ειεθηξόληα αγσγηκόηεηαο). Ηιεθηξηθό ξεύκα είλαη ε πξνζαλαηνιηζκέλε θίλεζε ησλ ειεθηξηθώλ θνξηίσλ. Έληαζε ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο ζε ξεπκαηνθόξν αγσγό: Ι = Q/t Φνξά ξεύκαηνο ζπκβαηηθή/πξαγκαηηθή. Μνλάδα κέηξεζεο ξεύκαηνο Ampere. Όξγαλν κέηξεζεο ξεύκαηνο Ακπεξόκεηξν. Σπλδεζκνινγία ακπεξνκέηξνπ ζε θύθισκα. Οξηζκόο θπθιώκαηνο. Κιεηζηά θαη αλνηθηά θπθιώκαηα. Σπληζηώζεο ελόο ειεθηξηθνύ θπθιώκαηνο θαη ζπκβνιηζκόο ηνπο (αγσγνί, κπαηαξίεο, ιακπηήξεο, δηαθόπηεο). Αλαγλώξηζε ησλ ζπληζησζώλ από δηάγξακκα ειεθηξηθνύ θπθιώκαηνο. Καηαζθεπή ειεθηξηθνύ θπθιώκαηνο από δνζέλ δηάγξακκα. Σρεδηαζκόο ηνπ δηαγξάκκαηνο ελόο θπθιώκαηνο. Η ιεηηνπξγία ηεο κπαηαξίαο κε βάζε έλα κεραληθό αλάινγν (θίλεζε ηκάληα αλάκεζα ζηνπο δπν πόινπο) θαη ν ξόινο ηεο ζε 3

14 Γ Γυμνασίου /6/05 Δπηρεηξεκαηνινγνύλ, ρξεζηκνπνηώληαο ην πδξαπιηθό αλάινγν, όηη ην ειεθηξηθό ξεύκα ππάξρεη ζε θάζε ζεκείν ηνπ θπθιώκαηνο. δ6 έλα ειεθηξηθό θύθισκα. Υδξαπιηθό αλάινγν ηνπ ειεθηξηθνύ θπθιώκαηνο. Δξκελεία ηεο άκεζεο θσηνβνιίαο ελόο ιακπηήξα κε ην θιείζηκν ελόο θπθιώκαηνο. Δπηρεηξεκαηνινγνύλ γηα ηε ζεκαζία ρξήζεο κνληέισλ ζηε Φπζηθή θαη λα αλαγλσξίδνπλ ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ησλ δηαθόξσλ κνληέισλ. Γλσξίδνπλ ηε θπζηθή ζεκαζία ηεο ηάζεο ζηνπο πόινπο κηαο κπαηαξίαο ή ηξνθνδνηηθνύ. Γλσξίδνπλ ην όξγαλν κέηξεζεο ηεο ηάζεο θαη ηηο κνλάδεο κέηξεζήο ηεο. Φεηξίδνληαη ηα όξγαλ;;;;; κέηξεζεο ηεο ηάζεο θαη λα γλσξίδνπλ πώο ζπλδένληαη απηά ζε έλα ειεθηξηθό θύθισκα. Γλσξίδνπλ θαη ρξεζηκνπνηνύλ ην πνιύκεηξν γηα ηελ κέηξεζε ηεο ηάζεο θαη ηεο έληαζεο ξεύκαηνο. Γλσξίδνπλ πόηε δύν ή πεξηζζόηεξεο κπαηαξίεο είλαη ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά θαη παξάιιεια. Σρεδηάδνπλ θαη λα πξαγκαηνπνηνύλ πεηξάκαηα δηεξεύλεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ζύλδεζεο κπαηαξηώλ ζε ζεηξά. Γλσξίδνπλ, λα επαιεζεύνπλ πεηξακαηηθά θαη λα εθαξκόδνπλ ηνλ λόκν ηνπ Ohm. α3 Σπζρεηηζκόο ησλ κεξώλ θαη ησλ ιεηηνπξγηώλ ηνπ πδξαπιηθνύ κνληέινπ κε ηα κέξε ελόο ειεθηξηθνύ θπθιώκαηνο. Υπόδεημε ησλ δπλαηνηήησλ θαη ησλ αδπλακηώλ ηνπ κνληέινπ ζηε κειέηε ελόο ειεθηξηθνύ θπθιώκαηνο. Η ηάζε ζηνπο πόινπο κηαο κπαηαξίαο ή ηξνθνδνηηθνύ είλαη αλάινγε ηνπ έξγνπ πνπ πξνζθέξεη ε κπαηαξία ή ην ηξνθνδνηηθό ζε έλα ειεθηξόλην αγσγηκόηεηαο γηα λα θηλεζεί από ηνλ έλαλ πόιν ζηνλ άιιν. Τν όξγαλν κέηξεζεο ηεο ηάζεο είλαη ην βνιηόκεηξν. Η κνλάδα κέηξεζεο ηεο ηάζεο είλαη ην Volt. Οξζόο ηξόπνο ζύλδεζεο ηνπ βνιηνκέηξνπ ζην θύθισκα. Δπηινγή θαηάιιειεο θιίκαθαο. Τξόπνο ζύλδεζεο αθξνδεθηώλ ζην πνιύκεηξν. Σύλδεζε κπαηαξηώλ ζε ζεηξά: Όηαλ ν ζεηηθόο πόινο ηεο θάζε κπαηαξίαο είλαη ζπλδεδεκέλνο κε ηνλ αξλεηηθό πόιν ηεο επόκελεο κπαηαξίαο. Απιή αλαθνξά ζε παξάιιειε ζύλδεζε όμοιυν κπαηαξηώλ (π.ρ. Jump start [ςπρξή εθθίλεζε] απηνθηλήηνπ). Όηαλ ζπλδένπκε κπαηαξίεο ζε ζεηξά παίξλνπκε κεγαιύηεξε ηάζε. δ5, β4 Σρέζε ηάζεο θαη έληαζεο ξεύκαηνο ζε θύθισκα θαη νξηζκόο αληίζηαζεο αγσγνύ: R = V/I. Μνλάδεο κέηξεζεο αληίζηαζεο (Ω). Νόκνο ηνπ Ohm, πεηξακαηηθή επαιήζεπζε θαη θαηαζθεπή γξαθηθήο παξάζηαζεο ησλ κεηξήζεσλ ηάζεο έληαζεο 4

15 Γ Γυμνασίου /6/05 Δμεγνύλ ηελ πξνέιεπζε ηεο αληίζηαζεο αγσγνύ κε βάζε έλα κνληέιν ζρεηηδόκελν κε ηνλ κηθξόθνζκν. Αλαγλσξίδνπλ πόηε αληηζηάζεηο είλαη ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά θαη πόηε παξάιιεια. Γηαπηζηώλνπλ πεηξακαηηθά όηη ην ειεθηξηθό ξεύκα πνπ δηαξξέεη έλα θύθισκα θαζνξίδεηαη από ην είδνο ηεο ζπλδεζκνινγίαο θαη ηνλ αξηζκό ησλ αληηζηάζεσλ πνπ απνηεινύλ ην θύθισκα. Γηαπηζηώλνπλ πεηξακαηηθά ηνπο θαλόλεο πνπ δηέπνπλ ηελ ηάζε ζε θπθιώκαηα κε ζπλδεζκνινγία αληηζηάζεσλ ζε ζεηξά θαη ζε θπθιώκαηα παξάιιειεο ζπλδεζκνινγίαο αληηζηάζεσλ. Αλαγλσξίδνπλ ηηο ζπλζήθεο πνπ νδεγνύλ ζε βξαρπθύθισκα. Γλσξίδνπλ ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο ζύλδεζεο ζε ζεηξά θαη ηεο παξάιιειεο ζύλδεζεο ειεθηξηθώλ ζπληζησζώλ. δ6 ξεύκαηνο. Σύλδεζε ηεο έλλνηαο ηεο αληίζηαζεο κε ηνλ κηθξόθνζκν. Σπλδεζκνινγία αληηζηάζεσλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια. Μεηξήζεηο ηεο έληαζεο ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο ζε δηαθνξεηηθά ζεκεία ελόο θπθιώκαηνο κε αληηζηάζεηο ζε ζεηξά θαη παξάιιεια. Σε θύθισκα κε ζπλδεζκνινγία αληηζηάζεσλ ζε ζεηξά, ε έληαζε ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηελ θάζε αληίζηαζε είλαη ίδηα, ελώ ζε παξάιιειε ζπλδεζκνινγία αληηζηάζεσλ, ην άζξνηζκα ηεο έληαζεο ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ θάζε θιάδν ηζνύηαη κε ην ξεύκα πνπ δηαξξέεη ηελ κπαηαξία Μεηξήζεηο ηεο ηάζεο ζηα άθξα αληηζηάζεσλ πνπ είλαη ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά θαη παξάιιεια. Τάζε ζε θπθιώκαηα ζύλδεζεο ζε ζεηξά: ην άζξνηζκα ησλ ηάζεσλ ζηα άθξα θάζε αληίζηαζεο ηζνύηαη κε ηελ ηάζε ζηα άθξα ηεο κπαηαξίαο Τάζε ζε θπθιώκαηα παξάιιειεο ζύλδεζεο: ε ηάζε ζηα άθξα ηνπ θάζε θιάδνπ είλαη ίδηα θαη ηζνύηαη κε ηελ ηάζε ζηα άθξα ηεο κπαηαξίαο π, α7, στ8 Βξαρπθύθισκα θαη πώο πξνθαιείηαη ζηα δπν είδε ζπλδεζκνινγίαο αληηζηάζεσλ. Παξαδείγκαηα πιενλεθηεκάησλ θαη κεηνλεθηεκάησλ ησλ δύν ζπλδεζκνινγηώλ: Σε έλα θύθισκα παξάιιειεο ζπλδεζκνινγίαο, αλ θαηαζηξαθεί κηα ειεθηξηθή ζπληζηώζα ζε έλα από ηνπο θιάδνπο ηνπ θπθιώκαηνο, νη ειεθηξηθέο ζπληζηώζεο ζηνπο ππόινηπνπο θιάδνπο ζπλερίδνπλ λα δηαξξένληαη από ξεύκα. Σε έλα θύθισκα ζπλδεζκνινγίαο ζε ζεηξά, αλ θαηαζηξαθεί κηα ειεθηξηθή ζπληζηώζα ηόηε όιεο νη ππόινηπεο ειεθηξηθέο ζπληζηώζεο ζηακαηνύλ λα δηαξξένληαη από ξεύκα. Η ιεηηνπξγία ησλ ζπληζησζώλ ζε έλαλ θιάδν ελόο θπθιώκαηνο παξάιιειεο ζπλδεζκνινγίαο κπνξεί λα ειέγρεηαη μερσξηζηά από ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπληζησζώλ ζηνπο άιινπο θιάδνπο. Απηό δελ 5

16 Γ Γυμνασίου /6/05 Παξνπζηάδνπλ πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ ζε ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο αζθάιεηαο ζε ζρέζε κε ηνλ ρεηξηζκό ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ ζηελ θαζεκεξηλή δσή. Γλσξίδνπλ ηα ελεξγεηαθά απνηειέζκαηα ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο ζε έλα θύθισκα. Σύνολο διδακηικών πεπιόδυν Επανάλητη Αξιολόγηζη Σπγθξίλνπλ ηηο θηλήζεηο ησλ κνξίσλ ζε ζηεξεά, πγξά θαη αέξηα κε ηε ρξήζε πξνζνκνηώζεσλ. Αλαγλσξίδνπλ ηε ζεκαζία θαη ηε ρξεζηκόηεηα ησλ κνληέισλ θαη ησλ πξνζνκνηώζεσλ γηα ηελ εξκελεία θπζηθώλ θαηλνκέλσλ. Δξκελεύνπλ κε βάζε ηε κνξηαθή δνκή ηεο ύιεο: (α) δηαθνξέο ησλ θπζηθώλ ηδηνηήησλ ησλ ηξηώλ θαηαζηάζεσλ ηεο ύιεο (ξεπζηόηεηα, ζπκπηεζηόηεηα θαη δηαηήξεζε ζρήκαηνο). (β) ηε δηαηήξεζε ηεο κάδαο θαηά ηε κεηαβνιή κπνξεί λα επηηεπρζεί ζε έλα θύθισκα κε ζπλδεζκνινγία ζε ζεηξά. Σηελ παξάιιειε ζπλδεζκνινγία δελ ρξεηάδεηαη λα αιιάμνπκε ηελ ηάζε γηα λα έρνπκε ην ίδην απνηέιεζκα κε ηελ πξνζζήθε επηπιένλ όκνησλ θιάδσλ. Σηε ζπλδεζκνινγία ζε ζεηξά κε ηελ πξνζζήθε επηπιένλ ζπληζησζώλ, ρξεηάδεηαη λα απμήζνπκε ηελ ηάζε πνπ παξέρεη ε πεγή, ώζηε ε ηάζε ζηα άθξα ηεο θάζε ειεθηξηθήο ζπληζηώζαο λα παξακέλεη ίδηα κε πξηλ. ε3, π4, π Ηιεθηξνπιεμία θαη πώο πξνθαιείηαη. Θέκαηα αζθάιεηαο ζην ζπίηη θαη ζην εξγαζηήξην. Μεηαθνξά ελέξγεηαο από ηελ κπαηαξία ζην θύθισκα κέζσ ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο. Θεξκηθά απνηειέζκαηα ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο. Πεξηγξαθή ελεξγεηαθώλ κεηαηξνπώλ ζε έλα θύθισκα ρεκηθή ελέξγεηα από ηελ κπαηαξία ζε ζεξκηθή ελέξγεηα ζηελ αληίζηαζε θαζώο απηή δηαξξέεηαη από ξεύκα. Μοπιακή δομή ηηρ ύληρ Κίλεζε ησλ κνξίσλ ζηα ζηεξεά, ζηα πγξά θαη ζηα αέξηα κέζσ ηεο ρξήζεο πξνζνκνίσζεο. δ, δ6 Τη είλαη κνληέιν θαη ηη πξνζνκνίσζε. Η ρξεζηκόηεηα κνληέισλ θαη πξνζνκνηώζεσλ ζηελ εξκελεία ησλ θπζηθώλ θαηλνκέλσλ. Πεξηνξηζκνί θαη δπλαηόηεηεο. δ, δ6 Η ύιε απνηειείηαη από κεγάιν αξηζκό δνκηθώλ ιίζσλ, κόξηα ή άηνκα. Οη ηξεηο θαηαζηάζεηο ηεο ύιεο, αέξηα, πγξά θαη ζηεξεά, θαη ε εξκελεία ηνπο κε βάζε ηε κνξηαθή ζεώξεζε. Κίλεζε, ζέζεηο θαη απνζηάζεηο ησλ δνκηθώλ ιίζσλ, δπλάκεηο κεηαμύ ησλ κνξίσλ ζηηο ηξεηο θαηαζηάζεηο ηεο ύιεο

17 Γ Γυμνασίου /6/05 κηαο θαηάζηαζεο ύιεο ζε κηα άιιε. Δξκελεύνπλ, ρξεζηκνπνηώληαο ην κνξηαθό κνληέιν, ηε δηάρπζε κηαο νπζίαο ζηα αέξηα θαη ζηα πγξά. Φξεζηκνπνηνύλ ην κνξηαθό κνληέιν γηα λα εξκελεύζνπλ ηελ πίεζε ησλ αεξίσλ ζε θιεηζηό δνρείν. Να εξκελεύνπλ θαηλόκελα από ηελ θαζεκεξηλή δσή πνπ εκπιέθνπλ ηελ αηκνζθαηξηθή πίεζε. Αλαγλσξίδνπλ όηη νη καθξνζθνπηθέο ηδηόηεηεο ησλ ζσκάησλ δελ ηαπηίδνληαη κε ηηο ηδηόηεηεο ησλ κνξίσλ πνπ ηα απνηεινύλ. Φαξαθηεξηζηηθά ησλ κνξίσλ ζηα αέξηα: ηα κόξηα ελόο αεξίνπ θηλνύληαη ζπλερώο θαη ζε ηπραίεο δηεπζύλζεηο (άηαθηα). Δπεηδή νη απνζηάζεηο κεηαμύ ηνπο είλαη κεγάιεο, δελ αζθνύλ δπλάκεηο ην έλα ζην άιιν (εθηόο θαη αλ ζπγθξνπζηνύλ). Φαξαθηεξηζηηθά ησλ κνξίσλ ζηα πγξά: ζηα πγξά, νη απνζηάζεηο κεηαμύ ησλ κνξίσλ είλαη κηθξόηεξεο θαη ηα κόξηα αιιειεπηδξνύλ κεηαμύ ηνπο κε απνηέιεζκα λα ζπγθξαηνύληαη κεηαμύ ηνπο θαη λα δεκηνπξγνύλ ζηαγόλεο. Φαξαθηεξηζηηθά ησλ κνξίσλ ζηα ζηεξεά: ζηα ζηεξεά νη δνκηθνί ιίζνη βξίζθνληαη ζε αθόκε κηθξόηεξε απόζηαζε κε απνηέιεζκα λα αιιειεπηδξνύλ ηζρπξόηεξα θαη λα ζπγθξαηνύληαη γύξσ από θαζνξηζκέλεο ζέζεηο, ζπλζέηνληαο έλα ζώκα κε ζηαζεξό όγθν θαη ζπγθεθξηκέλν ζρήκα. Δλέξγεηα ζηα πγξά θαη ζηα ζηεξεά: ζηα πγξά θαη ζηα ζηεξεά θάζε δνκηθόο ιίζνο εθηόο από θηλεηηθή ελέξγεηα έρεη επίζεο θαη δπλακηθή ελέξγεηα. Πνηνηηθά λα παξαιιειηζηεί ε θίλεζε ησλ δνκηθώλ ιίζσλ ζηα ζηεξεά ζαλ ζώκαηα ζηα άθξα ελόο ειαηεξίνπ. Σπκπηεζηόηεηα ησλ πγξώλ, ησλ ζηεξεώλ θαη ησλ αεξίσλ: ηα πγξά θαη ηα ζηεξεά είλαη αζπκπίεζηα. Τα πγξά δηαηεξνύλ ηνλ όγθν ηνπο αιιά όρη ην ζρήκα ηνπο, ελώ ηα αέξηα είλαη ζπκπηεζηά θαη δελ δηαηεξνύλ νύηε ηνλ όγθν νύηε ην ζρήκα ηνπο. Γηάρπζε θαη παξαδείγκαηα ηνπ θαηλνκέλνπ. Τν κνξηαθό κνληέιν ηεο πίεζεο ησλ αεξίσλ. Τα κόξηα ηνπ αεξίνπ βξίζθνληαη ζε ζπλερή θίλεζε πξνο όιεο ηηο θαηεπζύλζεηο θαη ζπγθξνύνληαη κε ηα ηνηρώκαηα ηνπ δνρείνπ πνπ ηα πεξηέρεη, αζθνύληαη δπλάκεηο θαη δεκηνπξγείηαη πίεζε. α6, α7 Γξαζηεξηόηεηεο, εκηζθαίξηα ηνπ Μαγδεκβνύξγνπ, βεληνύδα, αλαξξόθεζε πγξνύ, αλαπλνή. Τα κόξηα ελόο ζώκαηνο δελ αιιάδνπλ όηαλ ην ζώκα κεηαβαίλεη από ηε κηα κνξθή ηεο ύιεο ζε θάπνηα άιιε. Αιιάδεη ν ηξόπνο θίλεζεο ησλ κνξίσλ, νη κεηαμύ ηνπο απνζηάζεηο θ.ιπ. θαη νη καθξνζθνπηθέο ηδηόηεηεο ηνπ ζώκαηνο. 3 7

18 Γ Γυμνασίου /6/05 Σύνολο διδακηικών πεπιόδυν Αξιολόγηζη θα γίνει μαζί με ηην ενόηηηα ηηρ θεπμόηηηαρ 6 Σπλδένπλ ηε ζεξκνθξαζία ελόο ζώκαηνο κε ηε κέζε θηλεηηθή ελέξγεηα ησλ δνκηθώλ ιίζσλ ηνπ. Φξεζηκνπνηνύλ ζεξκόκεηξα γηα ηε κέηξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ελόο ζώκαηνο. Να γλσξίδνπλ ηηο κνλάδεο κέηξεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο. Γηαθξίλνπλ ηε ζεξκηθή επαθή θαη ηε ζεξκηθή ηζνξξνπία. Γηαπηζηώλνπλ πεηξακαηηθά όηη όηαλ δύν ζώκαηα δηαθνξεηηθήο ζεξκνθξαζίαο έξζνπλ ζε ζεξκηθή επαθή αιιάδεη ε ζεξκνθξαζίαο ηνπο. Γλσξίδνπλ ηηο κνλάδεο κέηξεζεο ηεο ζεξκόηεηαο. Γλσξίδνπλ ηελ έλλνηα ηεο εζσηεξηθήο ελέξγεηαο ελόο ζώκαηνο, ηε ζρέζε ηεο κε ηε ζεξκνθξαζία θαη ηε δηάθξηζή ηεο από ηε ζεξκόηεηα. Θεπμόηηηα- Θεπμοκπαζία Φξήζε πξνζνκνίσζεο γηα αλάδεημε ηεο άηαθηεο θίλεζεο ησλ κνξίσλ ελόο αεξίνπ ζε ζπγθεθξηκέλε ζεξκνθξαζία. Μνξηαθή εξκελεία ηεο ζεξκνθξαζίαο: ε ζεξκνθξαζία ελόο ζώκαηνο είλαη αλάινγε ηεο κέζεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο αλά δνκηθό ιίζν ιόγσ ηεο άηαθηεο θίλεζεο ησλ δνκηθώλ ιίζσλ. Μέηξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζσκάησλ ρξεζηκνπνηώληαο ζεξκόκεηξα. Γηάθνξνη ηύπνη ζεξκνκέηξσλ. Μνλάδεο κέηξεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο είλαη νη βαζκνί Κειζίνπ ( ), βαζκνί Φαξελάηη ( ) θαη ην Κέιβηλ (K). Φαξαθηεξηζηηθέο ζεξκνθξαζίεο θαη ηζηνξηθή αλαδξνκή. Θεξκηθή επαθή: Όηαλ κεηαθέξεηαη ζεξκόηεηα κεηαμύ δπν ζσκάησλ ηόηε απηά βξίζθνληαη ζε ζεξκηθή επαθή. Θεξκηθή ηζνξξνπία: Όηαλ ηα ζώκαηα απνθηήζνπλ ηελ ίδηα ζεξκνθξαζία ηόηε ζηακαηά ε κεηαθνξά ζεξκόηεηαο από ην έλα ζην άιιν θαη ηα ζώκαηα βξίζθνληαη ζε ζεξκηθή ηζνξξνπία. Θεξκόηεηα: όηαλ δπν ζώκαηα κε δηαθνξεηηθέο ζεξκνθξαζίεο έιζνπλ ζε επαθή, ηόηε κεηαθέξεηαη ελέξγεηα από ην ζώκα ηεο κεγαιύηεξεο ζεξκνθξαζίαο ζην ζώκα κε ηε κηθξόηεξε. Η ελέξγεηα πνπ κεηαθέξεηαη ιόγσ ηεο δηαθνξάο ζεξκνθξαζίαο κεηαμύ δύν ζσκάησλ νλνκάδεηαη ζεξκόηεηα. Μνλάδεο κέηξεζεο ηεο ζεξκόηεηαο είλαη ην Joule θαη ην calorie (cal = 4.Joule). Δζσηεξηθή ελέξγεηα: Η ζπλνιηθή ελέξγεηα πνπ έρνπλ νη δνκηθνί ιίζνη ελόο ζώκαηνο, θηλεηηθή ιόγσ ηεο θίλεζήο ηνπο θαη ηεο δπλακηθήο ιόγσ ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμύ ηνπο. Η εζσηεξηθή ελέξγεηα εμαξηάηαη από ηνλ αξηζκό ησλ δνκηθώλ ιίζσλ θαη ηε ζεξκνθξαζία ηνπ ζώκαηνο. 8

19 Γ Γυμνασίου /6/05 Αλαγλσξίδνπλ, κε βάζε ηε κνξηαθή θίλεζε, ηελ αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ελόο ζώκαηνο θαηά ηε ζέξκαλζή ηνπ. Γηαπηζηώλνπλ πεηξακαηηθά ηελ εμάξηεζε ηεο κεηαβνιήο ηεο ζεξκνθξαζίαο ελόο ζώκαηνο από ηε κάδα ηνπ ζώκαηνο, ηελ πνζόηεηα ηεο ζεξκόηεηαο πνπ κεηαθέξεηαη από ή πξνο ην ζώκα θαη από ην είδνο ηνπ πιηθνύ ηνπ ζώκαηνο. Γηάθξηζε ζεξκόηεηαο θαη εζσηεξηθήο ελέξγεηαο: Η ζεξκόηεηα δελ απνζεθεύεηαη ζην ζώκα ζε αληίζεζε κε ηελ εζσηεξηθή ελέξγεηα ηνπ ζώκαηνο. Δξκελεία κε βάζε ηε ζσκαηηδηαθή θίλεζε ηεο αύμεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ελόο ζώκαηνο θαηά ηε ζέξκαλζή ηνπ. γ3, δ3, α4, Πεηξακαηηθή δηεξεύλεζε ηεο εμάξηεζεο ηεο κεηαβνιήο ηεο ζεξκνθξαζίαο ελόο ζώκαηνο από ηε κάδα ηνπ ζώκαηνο, ηελ πνζόηεηα ηεο ζεξκόηεηαο πνπ κεηαθέξεηαη από ή πξνο ην ζώκα θαη από ην είδνο ηνπ πιηθνύ ηνπ ζώκαηνο. Σρέζε ππνινγηζκνύ ηεο ζεξκόηεηαο πνπ κεηαθέξεηαη από ή πξνο ην ζώκα είλαη: ΓQ = m c ΓΤ Οξηζκόο ηεο εηδηθήο ζεξκνρσξεηηθόηεηαο c. Δθαξκόδνπλ ηε ζεξκηδνκεηξηθή ζρέζε Πνζνηηθέο εθαξκνγέο ηεο ζρέζεο ΓQ = m c ΓΤ Γλσξίδνπλ ηε ζεκαζία ηεο ζη, π4 ζεξκνρσξεηηθόηεηαο ηνπ λεξνύ ζηελ θαζεκεξηλή δσή. Αλαγλσξίδνπλ όηη ε ζεξκνθξαζία ελόο ζώκαηνο κπνξεί λα αιιάμεη κε ηελ πξνζθνξά κεραληθνύ έξγνπ ζην ζώκα θαη όηη ε ζπλνιηθή ελέξγεηα δηαηεξείηαη αιιά κπνξεί λα κεηαηξαπεί από ηε κηα κνξθή ελέξγεηαο ζε άιιε. Σύνολο διδακηικών πεπιόδυν Επανάλητη Αξιολόγηζη Σπδήηεζε ηεο επίδξαζεο ηεο κεγάιεο ζεξκνρσξεηηθόηεηαο ηνπ λεξνύ ζηελ θαζεκεξηλή δσή π.ρ. ζηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο. Δπίδξαζε ηεο ηξηβήο κεηαμύ δύν ζσκάησλ ζηελ αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ησλ ζσκάησλ. Μεραληθό ηζνδύλακν ηεο ζεξκόηεηαο. Σπδήηεζε ηεο δηαηήξεζεο ηεο ελέξγεηαο θαη κεηαηξνπέο ηεο ζε δηαθνξεηηθέο κνξθέο. 8 Διάδοζη θεπμόηηηαρ Θεπμική μόνυζη και αγυγιμόηηηα Γηαπηζηώλνπλ πεηξακαηηθά όηη ζε θάπνηα ζηεξεά κεηαθέξεηαη ε ζεξκόηεηα δηά κέζνπ ηνπο πην γξήγνξα ζε ζρέζε κε θάπνηα άιια. β3 Γηάδνζε ζεξκόηεηαο κε αγσγή. Αγσγνί κνλσηέο. 9

20 Γ Γυμνασίου /6/05 Αλαθέξνπλ παξαδείγκαηα από ηελ θαζεκεξηλή δσή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αγσγή ηεο ζεξκόηεηαο ζηα ζηεξεά ζώκαηα. Γηεξεπλνύλ κε ηε ρξήζε θαηάιιειεο πξνζνκνίσζεο γηαηί θάπνηα πιηθά άγνπλ πην γξήγνξα ηε ζεξκόηεηα ζε ζρέζε κε θάπνηα άιια. Δμεγνύλ γηαηί ν αέξαο είλαη κνλσηήο, θαη παξνπζηάδνπλ εθαξκνγέο ηνπ αέξα σο κνλσηή. Γηαπηζηώλνπλ πεηξακαηηθά όηη ε δηάδνζε ηεο ελέξγεηαο ζηα ξεπζηά (πγξά θαη αέξηα) γίλεηαη ζε πνιύ κηθξό βαζκό κε αγσγή. Γηαπηζηώλνπλ πεηξακαηηθά όηη ε δηάδνζε ηεο ελέξγεηαο ζηα πγξά θαη ζηα αέξηα γίλεηαη κε ηε κεηαθνξά ύιεο. Να αμηνπνηνύλ ηηο επηζηεκνληθέο γλώζεηο θαη ηηο δεμηόηεηεο έξεπλαο γηα λα εμεγνύλ θαζεκεξηλέο θαηαζηάζεηο. Γηαπηζηώλνπλ πεηξακαηηθά ηε δηάδνζε ηεο ζεξκόηεηαο κε αθηηλνβνιία. Δμεηάδνπλ ηελ εμάξηεζε ηεο απνξξόθεζεο θαη ηεο αλάθιαζεο ηεο αθηηλνβνιίαο από ην ρξώκα ελόο αληηθεηκέλνπ. Αλαδεηνύλ ηξόπνπο γηα νηθνλνκηθή ζέξκαλζε ςύμε θαη ζεξκηθή κόλσζε κηαο θαηνηθίαο αμηνπνηώληαο κνλσηηθά ή αγώγηκα πιηθά θαη ζεξκαληηθέο ζπζθεπέο πνπ αμηνπνηνύλ ηνπο ηξεηο ηξόπνπο δηάδνζεο ελέξγεηαο. Σύνολο διδακηικών πεπιόδυν Επανάλητη Αξιολόγηζη μαζί με ηην δ β, δ, Παξαδείγκαηα από ηελ θαζεκεξηλή δσή. Σύλδεζε ηνπ δηαθνξεηηθνύ ξπζκνύ δηάδνζεο ηεο ζεξκόηεηαο ζηα δηαθνξεηηθά πιηθά κε ηνλ ηξόπν θίλεζεο ησλ ζσκαηηδίσλ πνπ ηα απνηεινύλ θαη κε ηελ ύπαξμε ή κε ειεύζεξσλ ειεθηξνλίσλ ζε απηά. Τα αέξηα δελ κεηαθέξνπλ ζεξκόηεηα κε αγσγή θαη είλαη κνλσηέο γηαηί ηα κόξηα πνπ ηα απνηεινύλ βξίζθνληαη καθξηά ην έλα από ην άιιν θαη αιιειεπηδξνύλ ζπάληα κεηαμύ ηνπο. Παξαδείγκαηα από ηελ θαζεκεξηλή δσή (π.ρ. ξνύρα, δηπιά ηδάκηα, βαξηέο θνπξηίλεο, κνλσηηθά πιηθά θ.ιπ.). Πεηξακαηηθή δηεξεύλεζε ηεο δηάδνζεο ζεξκόηεηαο ζηα ξεπζηά κε αγσγή. Πεηξακαηηθή δηαπίζησζε ηεο δηάδνζεο ζεξκόηεηαο ζηα ξεπζηά κέζσ ξεπκάησλ κεηαθνξάο (κεηαθνξά ύιεο). α6, α7 Γεκηνπξγία ηεο ζαιάζζηαο θαη απόγεηαο αύξαο θαη ε ζεκαζία ησλ ξεπκάησλ κεηαθνξάο ζηε δηακόξθσζε ηνπ θιίκαηνο κηαο παξαζαιάζζηαο πεξηνρήο. Δξκελεία ηεο ζέξκαλζεο ελόο ζπηηηνύ κε θαινξηθέξ. Πεηξακαηηθή δηαπίζησζε ηεο δηάδνζεο ζεξκόηεηαο κε αθηηλνβνιία. Οη ζθνπξόρξσκεο επηθάλεηεο απνξξνθνύλ ζεξκόηεηα πνπ κεηαθέξεηαη κέζσ αθηηλνβνιίαο κε κεγαιύηεξν ξπζκό ζε ζρέζε κε ηηο αλνηρηόρξσκεο επηθάλεηεο. Θέξκαλζε ςύμε θαη ζεξκηθή κόλσζε θαηνηθίαο. 6 0

21 Γ Γυμνασίου /6/05 επόμενη ενόηηηα Γλσξίδνπλ ηηο έλλνηεο πνπ πεξηγξάθνπλ ηηο αιιαγέο ησλ ηξηώλ θαηαζηάζεσλ ηνπ λεξνύ. Δπηβεβαηώλνπλ πεηξακαηηθά όηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηήμεο - πήμεο θαη ηνπ βξαζκνύ ηνπ λεξνύ ε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνύ δηαηεξείηαη ζηαζεξή, αλ θαη κεηαθέξεηαη ελέξγεηα πξνο ή από απηό. Καηαζθεπάδνπλ ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζπλαξηήζεη ηνπ ρξόλνπ θαη λα ζπζρεηίδνπλ ηα δηάθνξα ηκήκαηα ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο κε ηηο αιιαγέο ησλ θαηαζηάζεσλ ηνπ λεξνύ. Αλαγλσξίδνπλ όηη δηαθνξεηηθά πιηθά έρνπλ δηαθνξεηηθέο ζεξκνθξαζίεο ηήμεο πήμεο, βξαζκνύ πγξνπνίεζεο. Δθηεινύλ πεηξάκαηα κε ηα νπνία κειεηνύλ ηελ επίδξαζε δηαιπκέλσλ νπζηώλ ζηε ζεξκνθξαζία πήμεο θαη βξαζκνύ ηνπ λεξνύ. Αλαθέξνπλ παξαδείγκαηα αληηπεθηηθήο πξνζηαζίαο. Γηαπηζηώλνπλ πεηξακαηηθά όηη γηα λα εμαηκηζηεί έλα πγξό απαηηείηαη ε κεηαθνξά ζεξκόηεηαο πξνο απηό. Σύνολο διδακηικών πεπιόδυν Επανάλητη και αξιολόγηζη θα γίνει μαζί με ηην επόμενη και ηην πποηγούμενη ενόηηηα. Αλλαγέρ καηάζηαζηρ ηηρ ύληρ Αιιαγέο θαηάζηαζεο ηνπ λεξνύ: ηήμε πήμε, βξαζκόο πγξνπνίεζε. Δκπεηξηθή δηαπίζησζε όηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηήμεο - πήμεο θαη ηνπ βξαζκνύ, παξόιν πνπ κεηαθέξεηαη ελέξγεηα από ή πξνο ην λεξό, ε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνύ παξακέλεη ζηαζεξή. δ5, δ Καηαζθεπή γξαθηθήο παξάζηαζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ ρξόλν, κηαο πνζόηεηαο λεξνύ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ςύμεο θαη ηεο ζέξκαλζήο ηεο. δ3 Γελίθεπζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ ζε όιεο ηηο θαζαξέο νπζίεο θαη παξαδείγκαηα από ηελ θαζεκεξηλή δσή. Δκπεηξηθή δηεξεύλεζε ηεο εμάξηεζεο ηεο ζεξκνθξαζία πήμεο θαη βξαζκνύ ηνπ λεξνύ κε ηελ πξνζζήθε αιαηηνύ ή άιισλ νπζηώλ ζε απηό. π4 Δθαξκνγέο ζηελ θαζεκεξηλή δσή (δξόκνη, κεραλέο απηνθηλήησλ θ.ιπ.). π4, ζη8 Δμάηκηζε ηνπ λεξνύ. Παξαδείγκαηα από ηελ θαζεκεξηλή δσή (ηδξώηαο, ζηέγλσκα ξνύρσλ). 4 Θεπμική διαζηολή/ζςζηολή ηυν ζυμάηυν*

22 Γ Γυμνασίου /6/05 *Τα επόκελα λα γίλνπλ ζε παξάιιειεο δξαζηεξηόηεηεο Γηαπηζηώλνπλ πεηξακαηηθά όηη ην κήθνο ελόο ζηεξενύ απμάλεηαη ή κεηώλεηαη κε ηελ αύμεζε ή ηε κείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ. β4 Θεξκηθή δηαζηνιή θαη ζπζηνιή ζηεξεώλ. Γηαηππώλνπλ ππνζέζεηο ζρεηηθά κε δ3 παξάγνληεο πνπ πηζαλόλ επηδξνύλ ζηελ αιιαγή ησλ δηαζηάζεσλ ησλ ζηεξεώλ ζσκάησλ κε ηελ αιιαγή ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπο. Σρεδηάδνπλ θαη λα πξαγκαηνπνηνύλ πεηξάκαηα γηα λα επηβεβαηώζνπλ ή λα δηαςεύζνπλ ηηο ππνζέζεηο ηνπο θαη παξνπζηάδνπλ ζηελ ηάμε ηα απνηειέζκαηα ηεο δηεξεύλεζήο ηνπο. Γλσξίδνπλ θαη λα εθαξκόδνπλ ηε ζρέζε ππνινγηζκνύ ηεο αιιαγήο ηνπ κήθνπο κηαο ξάβδνπ κε ηελ αιιαγή ηεο ζεξκνθξαζίαο ηεο. Αλαθέξνπλ παξαδείγκαηα από ηελ θαζεκεξηλή δσή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζεξκηθή δηαζηνιή ή ζπζηνιή ησλ ζηεξεώλ. Δξκελεύνπλ κε βάζε ην κνξηαθό κνληέιν ηε ζεξκηθή δηαζηνιή θαη ζπζηνιή ησλ ζηεξεώλ. Γηαπηζηώλνπλ πεηξακαηηθά όηη ν όγθνο ελόο πγξνύ απμάλεηαη ή κεηώλεηαη κε ηελ αύμεζε ή ηε κείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ. π4 δ Δληνπηζκόο παξαγόλησλ πνπ πηζαλόλ λα επεξεάδνπλ ηε ζεξκηθή δηαζηνιή / ζπζηνιή ησλ ζηεξεώλ. Η αιιαγή ζην κήθνο κηαο ξάβδνπ εμαξηάηαη από: (α) ηελ αιιαγή ζηε ζεξκνθξαζία ηεο, (β) ην αξρηθό κήθνο ηεο ξάβδνπ θαη (γ) ην είδνο ηνπ πιηθνύ από ην νπνίν είλαη θηηαγκέλε κηα ξάβδνο. Σρέζε αιιαγήο ηνπ κήθνπο κηαο ξάβδνπ: ΓL = α x L 0 x ΓT Πνζνηηθέο εθαξκνγέο. Παξαδείγκαηα από ηελ θαζεκεξηλή δσή όπσο: ηα θαιώδηα κεηαθνξάο ειεθηξηζκνύ, ηα κεηαιιηθά θαπάθηα ησλ γπάιηλσλ κπνπθαιηώλ, νη ξσγκέο πνπ παξαηεξνύληαη ζηνπο ηνίρνπο ησλ ζπηηηώλ, δηάθελα ζηηο θαηαζθεπέο θηηξίσλ, πεδνδξνκίσλ, ζηδεξνηξνρηώλ θ.ιπ. Μνξηαθό κνληέιν ζεξκηθήο δηαζηνιήο θαη ζπζηνιήο ησλ ζηεξεώλ: κε ηελ αιιαγή ζηε ζεξκνθξαζία ησλ δνκηθώλ ιίζσλ πνπ απνηεινύλ έλα ζηεξεό ζώκα, απηνί θηλνύληαη γύξσ από ζέζεηο πνπ απέρνπλ κεγαιύηεξε απόζηαζε ε κηα από ηελ άιιε. Καηά ηε ζεξκηθή δηαζηνιή ή ζπζηνιή ησλ ζηεξεώλ δελ κεηαβάιιεηαη ην κέγεζνο ησλ δνκηθώλ ιίζσλ πνπ απνηεινύλ ην ζηεξεό. Θεξκηθή δηαζηνιή πγξώλ. 3

23 Γ Γυμνασίου /6/05 Γηαηππώλνπλ ππνζέζεηο πνπ αθνξνύλ ζηνπο παξάγνληεο πνπ επηδξνύλ ζηελ αιιαγή ηνπ όγθνπ ησλ πγξώλ κε ηελ αιιαγή ζηε ζεξκνθξαζία ηνπο. δ3 Δληνπηζκόο παξαγόλησλ πνπ πηζαλόλ λα επεξεάδνπλ ηε ζεξκηθή δηαζηνιή / ζπζηνιή ησλ πγξώλ. Πξαγκαηνπνηνύλ πεηξάκαηα γηα λα επηβεβαηώζνπλ ή λα δηαςεύζνπλ ηηο ππνζέζεηο ηνπο. Η αιιαγή ζηνλ όγθν κηαο πνζόηεηαο πγξνύ εμαξηάηαη από: (α) ηελ αιιαγή ζηε ζεξκνθξαζία ηνπ πγξνύ, (β) ηνλ αξρηθό όγθν ηνπ πγξνύ θαη (γ) ην είδνο ηνπ πγξνύ. Γλσξίδνπλ θαη λα εθαξκόδνπλ ηε ζρέζε ππνινγηζκνύ ηεο αιιαγήο ηνπ όγθνπ ελόο πγξνύ κε ηελ αιιαγή ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ. Δληνπίδνπλ θαη παξνπζηάδνπλ παξαδείγκαηα από ηελ θαζεκεξηλή δσή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζεξκηθή δηαζηνιή ή ζπζηνιή ησλ πγξώλ. Γηαπηζηώζνπλ πεηξακαηηθά όηη ν όγθνο ελόο αεξίνπ απμάλεηαη ή κεηώλεηαη κε ηελ αύμεζε ή ηε κείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ. Γηαηππώλνπλ ππνζέζεηο πνπ αθνξνύλ ζηνπο παξάγνληεο πνπ επηδξνύλ ζηελ αιιαγή ηνπ όγθνπ ησλ αεξίσλ κε ηελ αιιαγή ζηε ζεξκνθξαζία ηνπο. Πξαγκαηνπνηνύλ πεηξάκαηα γηα λα επηβεβαηώζνπλ ή λα δηαςεύζνπλ ηηο ππνζέζεηο ηνπο. Σύνολο διδακηικών πεπιόδυν Επανάλητη Αξιολόγηζη π4 δ3 Σρέζε αιιαγήο ηνπ όγθνπ ελόο πγξνύ: ΓV = β x V 0 x ΓT Πνζνηηθέο εθαξκνγέο. Παξνπζηάδνπλ ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ησλ ζεξκνκέηξσλ πγξνύ. Καηαζθεπή ζεξκνκέηξνπ πγξνύ. Σπδήηεζε ηεο αλώκαιεο δηαζηνιήο ηνπ λεξνύ. Θεξκηθή δηαζηνιή θαη ζπζηνιή αεξίσλ. Δληνπηζκόο παξαγόλησλ πνπ πηζαλόλ λα επεξεάδνπλ ηε ζεξκηθή δηαζηνιή / ζπζηνιή ησλ αεξίσλ. Η αιιαγή ζηνλ όγθν κηαο πνζόηεηαο αεξίνπ εμαξηάηαη από: (α) ηελ αιιαγή ζηε ζεξκνθξαζία ηνπ αεξίνπ, (β) ηνλ αξρηθό όγθν ηνπ αεξίνπ θαη δελ εμαξηάηαη από ην είδνο ηνπ αεξίνπ. 3 Σύνολο διδακτικϊν περιόδων: 53 Σύνολο περιόδων για επανάληψη: 4 3

24 Γ Γυμνασίου /6/05 Σύνολο περιόδων για αξιολόγηςη: 4 Σύνολο περιόδων: 6 4

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α Γενικού Λυκείου

Φυσική Α Γενικού Λυκείου Φυσική Α Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Άρης Ασλανίδης ΘΕΜΑΤΑ (9654-10108) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την πλοήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ ΠΔΡΗΟΓΗΚΑ ΦΑΗΝΟΜΔΝΑ Πεξηνδηθά θαηλόκελα, ιέγνληαη ηα θαηλόκελα πνπ επαλαιακβάλνληαη κε ηνλ ίδην ηξόπν ζε ίζα ρξνληθά δηαζηήκαηα. Υαξαθηεξηζηηθά κεγέζε πεξηνδηθώλ θαηλνκέλωλ Πεξίνδνο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ (10111-10793)

ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ (10111-10793) ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ (10111-10793) Συγγραφή λύσεων: Άρης Ασλανίδης Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α Γενικού Λυκείου

Φυσική Α Γενικού Λυκείου Φυσική Α Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Αντώνης Σαρηγιάννης ΘΕΜΑΤΑ (5052-5216) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ

ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ 1. 10077, 10793 Β 2. Έλα απηνθίλεην θηλείηαη επζύγξακκα νκαιά. Έλα αθίλεην πεξηπνιηθό, κόιηο πεξλά ην απηνθίλεην από κπξνζηά ηνπ, αξρίδεη λα ην θαηαδηώθεη κε ζηαζεξή επηηάρπλζε. Α)

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α Γενικού Λυκείου

Φυσική Α Γενικού Λυκείου Φυσική Α Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Άρης Ασλανίδης ΘΕΜΑΤΑ (10850-10969) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ. Οξκή

ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ. Οξκή ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ Οξκή 2 Περιεχόμενα Νξκή πιηθνύ ζεκείνπ.... 3 Ζ δύλακε θαη ε κεηαβνιή ηεο νξκήο... 8 Ρν ζύζηεκα ζσκάησλ... 9 Νξκή ζπζηήκαηνο.... 9 Δζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο δπλάκεηο.... 10 Κνλσκέλν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 5: Μέηξεζε ηνπ ζπληειεζηή εζσηεξηθήο ηξηβήο (ημώδνπο) πγξνύ κε ηε κέζνδν ηεο πηώζεο κηθξώλ ζθαηξώλ Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 4/3/005 ΕΙΑΓΩΓΗ: Μηα από ηηο ζεκαληηθόηεξεο ηδηόηεηεο ησλ ξεπζηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Το φαινόμενο Doppler

Το φαινόμενο Doppler - Τη είλαη ην θαηλόκελν Doppler; Το φαινόμενο Doppler Δίλαη ε αιιαγή ζηελ παξαηεξνύκελε ζπρλόηεηα ελόο θύκαηνο, ιόγσ ηεο ζρεηηθήο θίλεζεο παξαηεξεηή πεγήο. Τν θαηλόκελν κειέηεζε θαη εμήγεζε ν Απζηξηαθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Γεπηέξα 14/3/2011 Δηδάζθσλ: Γηώξγνο Χαηδεησάλλνπ Τειέθσλν: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α Γενικού Λυκείου

Φυσική Α Γενικού Λυκείου Φυσική Α Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Αντώνης Σαρηγιάννης ΘΕΜΑΤΑ (3761-5050) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Δέζπνηλα Μηραήι Τπ. Δξ. Πιεξνθνξηθήο Εξεπλεηηθό Εξγαζηήξην: Γξαθηθώλ Τπνινγηζηώλ & Εηθνληθήο Πξαγκαηηθόηεηαο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο - Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Χωπικά μονηέλα για ηην εκηίμηζη ηηρ διείζδςζηρ ηων Ανανεώζιμων Πηγών Δνέπγειαρ ζηο δίκηςο Ηλεκηπικήρ Δνέπγειαρ»

«Χωπικά μονηέλα για ηην εκηίμηζη ηηρ διείζδςζηρ ηων Ανανεώζιμων Πηγών Δνέπγειαρ ζηο δίκηςο Ηλεκηπικήρ Δνέπγειαρ» «Χωπικά μονηέλα για ηην εκηίμηζη ηηρ διείζδςζηρ ηων Ανανεώζιμων Πηγών Δνέπγειαρ ζηο δίκηςο Ηλεκηπικήρ Δνέπγειαρ» N. ακελλαπίδηρ, A. Ρηγόποςλορ, Π. ηπαηήρ, Ι. Μάνηζαπηρ, Β. Κίλιαρ, Κ. Σίγκαρ Κένηπο Ανανεώζιμων

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΜΑΣΑ ΚΔΦ. 2 Ο ΣΤΠΟΛΟΓΙΟ - ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ - ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ. ΜΗΥΑΝΙΚΟ ή ΔΛΑΣΙΚΟ ΚΤΜΑ Θεκειηώδεο ηύπνο ηεο θπκαηηθήο Δμίζσζε αξκνληθνύ θύκαηνο.

ΚΤΜΑΣΑ ΚΔΦ. 2 Ο ΣΤΠΟΛΟΓΙΟ - ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ - ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ. ΜΗΥΑΝΙΚΟ ή ΔΛΑΣΙΚΟ ΚΤΜΑ Θεκειηώδεο ηύπνο ηεο θπκαηηθήο Δμίζσζε αξκνληθνύ θύκαηνο. ΚΥΜΑΤΑ 1 ΚΔΦ. 2 Ο ΚΤΜΑΣΑ ΔΡΩΣΗΔΙ ΘΔΩΡΙΑ 1. Να δνζεί ν νξηζκόο ηνπ θύκαηνο. Πνην θύκα νλνκάδεηαη αξκνληθό; Πνηεο είλαη νη δπν βαζηθέο θαηεγνξίεο θπκάησλ; 2. ε πνηεο θαηεγνξίεο δηαθξίλνπκε ηα ειαζηηθά θύκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Η επζεία πνπ πξνζαξκόζηεθε είλαη ηεο κνξθήο y=ax+b, (1) κε a=(-0.0072±0.0004)cm 2 /mg θαη b=8.61±0.25 δειαδή y=-0.0072x+8.61

Η επζεία πνπ πξνζαξκόζηεθε είλαη ηεο κνξθήο y=ax+b, (1) κε a=(-0.0072±0.0004)cm 2 /mg θαη b=8.61±0.25 δειαδή y=-0.0072x+8.61 Εξγαζηεξηαθή άζθεζε ζηελ Ππξεληθή Φπζηθή: 3 Απνξξόθεζε ζσκαηηδίσλ β Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 3/1/01 ΕΙΑΓΩΓΗ Σθνπόο ηεο άζθεζεο είλαη ε κειέηε ηεο εκβέιεηαο ησλ ζσκαηηδίσλ β, δειαδή ησλ ειεθηξνλίσλ πνπ εθπέκπνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε

Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε 1 ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΑ ΑΕΡΙΑ.1 ΓΔΝΗΚΑ Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε P = RT (γηα έλα ol) Από ηε ζρέζε απηή παίξλνπκε Ζ = P / RT = 1 Γειαδή ν ιόγνο Ζ, πνπ νλνκάδεηαη παπάγονηαρ ζςμπιεζηόηηηαρ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Δξγαζηεξηαθό Κέληξν Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ Αγίωλ Αλαξγύξωλ 2/4/08 Τπεύζπλνο Δξγ. Κέληξνπ: Καιιίληθνο Υαξαθόπνπινο Δπηκέιεηα Παξνπζίαζε : Λακπξηλή ηαθάθα ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Γ ΛΤΚΔΗΟΤ (ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ) Α. Δπίδξαζε

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Δλεύθεπη πηώζη ζωμάηων ζε βαπςηικό πεδίο

Δλεύθεπη πηώζη ζωμάηων ζε βαπςηικό πεδίο ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ Ι ΡΤΜΑ (Σ,Δ,Ι,) ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σµήµα Μεραλνινγίαο ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Δλεύθεπη πηώζη ζωμάηων ζε βαπςηικό πεδίο MA: ΣΑΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ ΑΜ:4498 ΔΠΙΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΠΑΝΑΓΙΧΣΙΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Υδπαςλικό Πλήγμα. 1.1 Ειζαγυγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Υδπαςλικό Πλήγμα. 1.1 Ειζαγυγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Ειζαγυγή Τν πδξαπιηθό πιήγκα ή πιήγκα θξηνύ είλαη έλα κε-κόληκν θαηλόκελν Υδξαπιηθήο πνπ δεκηνπξγείηαη από απόηνκεο κεηαβνιέο ηεο ηαρύηεηαο ή ηεο πίεζεο ζηνπο θιεηζηνύο αγσγνύο. Τέηνηεο

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΕΙΑΓΩΓΗ Οη αθηίλεο γ αλαθαιύθζεθαλ ζην ηέινο ηνπ 1900 από ηνλ Vllard. Πξόθεηηαη γηα πνιύ δηεηζδπηηθή αθηηλνβνιία,

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦAΛΑΗΟ 4 ΣΟ ΓΗΠΟΛΗΚΟ ΣΡΑΝΕΗΣΟΡ (BJT) 4.1. Σο Σρανδίζηορ

ΚΔΦAΛΑΗΟ 4 ΣΟ ΓΗΠΟΛΗΚΟ ΣΡΑΝΕΗΣΟΡ (BJT) 4.1. Σο Σρανδίζηορ ΚΔΦAΛΑΗΟ 4 ΣΟ ΓΗΠΟΛΗΚΟ ΣΡΑΝΕΗΣΟΡ (BJT) 4.1. Σο Σρανδίζηορ Η εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο ειεθηξνληθήο κέρξη ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1940, αθνινπζνύζε ηνπο ξπζκνύο αλάπηπμεο όισλ ησλ άιισλ θιάδσλ ηεο βηνκεραλίαο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Βαζίιεο Μνύγηνο Καζεγεηήο βηνρεκείαο ηεο άζθεζεο ΤΔΦΑΑ ΑΠΘ http://users.auth.gr/mougios Η άζθεζε κεηώλεη ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΟΙ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΙ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΑ ΣΑ ΣΡΟΥΑΙΑ ΑΣΤΥΗΜΑΣΑ

ΒΑΙΚΟΙ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΙ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΑ ΣΑ ΣΡΟΥΑΙΑ ΑΣΤΥΗΜΑΣΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΒΑΙΚΟΙ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΙ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΑ ΣΑ ΣΡΟΥΑΙΑ ΑΣΤΥΗΜΑΣΑ ΦΟΙΣΗΣΔ : ΜΗΣΗ ΟΛΤΜΠΙΑ ΑΔΜ 4471 ΣΙΡΙΚΑ ΘΩΜΑ ΑΔΜ

Διαβάστε περισσότερα

Λπρλία παξαγσγήο αθηίλσλ Υ. Λαβδάς Ελεσθέριος Τετνολόγος Ακηινολόγος ΜSc Ιαηρική Φσζική Dr Υπολογιζηική Τομογραθία

Λπρλία παξαγσγήο αθηίλσλ Υ. Λαβδάς Ελεσθέριος Τετνολόγος Ακηινολόγος ΜSc Ιαηρική Φσζική Dr Υπολογιζηική Τομογραθία Λπρλία παξαγσγήο αθηίλσλ Υ Λαβδάς Ελεσθέριος Τετνολόγος Ακηινολόγος ΜSc Ιαηρική Φσζική Dr Υπολογιζηική Τομογραθία o ηελ αθηηλνινγία παξάγνπκε εηθόλεο. o Δίκαζηε θσηνγξάθνη??? o Ζ θσηνγξαθία δεκηνπξγείηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε ΑΚΗΗ 2 σνέτεια ζηη γνωριμία με ηα όργανα και ηην διαδικαζία καηαζκεσής ηων κσκλωμάηων ηοσ εργαζηηρίοσ 2.. Πείξακα: ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ ΓΔΝΝΗΣΡΙΑ ΚΤΜΑΣΟΜΟΡΦΩΝ 2... Έλλνηεο απαξαίηεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Πεηξάκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Σερληθή Ηκεξίδα. Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ

Σερληθή Ηκεξίδα. Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ Σερληθή Ηκεξίδα Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ 1 πζηήκαηα δηαρείξηζεο θαη εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο KERS -Kinetic Energy Recovery System Σπζηήκαηα αλάθηεζεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο. Απηή ε ηερλνινγία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τν κηθξνζθόπην ειεθηξνληθήο ζάξσζεο είλαη έλα είδνο ειεθηξνληθνύ κηθξνζθνπίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Φωηομεηρίας Απόδοζη λαμπηήρα πσράκηωζης

Νόμος Φωηομεηρίας Απόδοζη λαμπηήρα πσράκηωζης Νόμος Φωηομεηρίας Απόδοζη λαμπηήρα πσράκηωζης 1. θνπόο θνπόο ηεο παξνύζαο άζθεζεο είλαη ε εμνηθείσζε ηνπ ζπνπδαζηή κε ηα βαζηθά θσηνκεηξηθά κεγέζε, ε θαηαλόεζε ηνπ λόκνπ ηεο θσηνκεηξίαο κέζα από ηελ πεηξακαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΥΑΝΙΜΟΙ. Αιέμαλδξνο Μέηηαο

ΜΗΥΑΝΙΜΟΙ. Αιέμαλδξνο Μέηηαο ΜΗΥΑΝΙΜΟΙ Αιέμαλδξνο Μέηηαο Πεξηερόκελν Πξνγξάκκαηνο Παξαζθεπή 4/2/2011- Δηζαγσγή ζηελ ελόηεηα ησλ κεραληζκώλ, κεραληζκνί Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ Σξίηε 8/2/2011 Γλσξηκία κε ην βηβιίν ηεο Β γπκλαζίνπ, κεραληζκνί

Διαβάστε περισσότερα

Μέηξεζε ηνπ ιόγνπ c p /c v ησλ αεξίσλ

Μέηξεζε ηνπ ιόγνπ c p /c v ησλ αεξίσλ Άζθεζε 1 Μέηξεζε ηνπ ιόγνπ c p /c v ησλ αεξίσλ 1.1. θνπόο θνπφο ηεο άζθεζεο είλαη ε κέηξεζε ηνπ ιφγνπ c p /c v ησλ εηδηθψλ ζεξκνηήησλ ηνπ αηκνζθαηξηθνχ αέξα θαη ε θαηάηαμή ηνπ ζε κηα απφ ηηο θαηεγνξίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis TAXI Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis Taxi Τν ζύζηεκα Telenoisis TAXI απνηειεί ην πην εμειηγκέλν, νινθιεξωκέλν θαη αμηόπηζην

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΔΒΡΑ ΚΑΙ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΙΘΑΝΟΣΗΣΩΝ Α ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ. Γιδακηέα ύλη. Από ην βηβιίν «Άλγεβρα και Στοιχεία Πιθανοτήτων Α Γεληθνύ Λπθείνπ»

ΑΛΓΔΒΡΑ ΚΑΙ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΙΘΑΝΟΣΗΣΩΝ Α ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ. Γιδακηέα ύλη. Από ην βηβιίν «Άλγεβρα και Στοιχεία Πιθανοτήτων Α Γεληθνύ Λπθείνπ» ΑΛΓΔΒΡΑ ΚΑΙ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΙΘΑΝΟΣΗΣΩΝ Α ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ Γιδακηέα ύλη Από ην βηβιίν «Άλγεβρα και Στοιχεία Πιθανοτήτων Α Γεληθνύ Λπθείνπ» Διζαγωγικό κεθάλαιο E.2. ύλνια Κεθ.1 ο : Πιθανόηηηερ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ)

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ) Μιτάλης Λάμπροσ Νίκος Κ. Σπαοσδάκης Θέμαηα Καγκοσρό 009 Δπίπεδο: (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίπ) Δξσηήζεηο βαζκώλ: ) Πηο από ηπο παξαθάησ αξηζκύο είλαη δπγόο (δειαδή άξηηο); 009 9 Β) 008 009

Διαβάστε περισσότερα

ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Διπλ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τηλ Fax: 25410-26494 Κιν: 6937204580 Τν ζπγθεθξηκέλν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

AND NUMERICAL MAGNITUDE COMPARISON.

AND NUMERICAL MAGNITUDE COMPARISON. CHILD DEVELOPMENT,NOVEMBER/DECEMBER 2007, VOLUME 78, NUMBER 6, PAGES 1723-1743 IS 27 A BIG NUMBER? CORRELATIONAL AND CAUSAL CONNECTIONS AMONG NUMERICAL CATEGORIZATION, NUMBER LINE ESTIMATION, AND NUMERICAL

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγμαηα Νέας έκδοζης με διαζηαζιολόγηζη καηαζκεσών από οπλιζμένο Σκσρόδεμα, Χάλσβα ή Ξύλο, ζύμθωνα με Εσρωκώδικες 2, 3 και 5

Παραδείγμαηα Νέας έκδοζης με διαζηαζιολόγηζη καηαζκεσών από οπλιζμένο Σκσρόδεμα, Χάλσβα ή Ξύλο, ζύμθωνα με Εσρωκώδικες 2, 3 και 5 Παραδείγμαηα Νέας έκδοζης με διαζηαζιολόγηζη καηαζκεσών από οπλιζμένο Σκσρόδεμα, Χάλσβα ή Ξύλο, ζύμθωνα με Εσρωκώδικες 2, 3 και 5 Copyright RUNET Software www.runet.gr 1 1. Παραδείγματα 1.1 Παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ RICHARD FEYNMAN Nobel Prize in Physics 1965 ΘΕΜΑ Α Στις ημιτελείς προτάσεις Α1-Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία συμπληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ.

Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ. Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΗ 2005 ΚΟΠΟ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ Δπέθηαζε ησλ ρεξζαίσλ ρώξσλ απνζήθεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ 1. Να μεηαηνέρεηε ηηξ αθόιμοζεξ ζενμμθναζίεξ από βαζμμύξ Κειζίμο ζε βαζμμύξ Κέιβηκ ή ακηίζηνμθα. i. 25 C = 25+273=298K ii. iii. iv. 274 K =274-273=1 C 33 C = 33+273=306 K 300

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Δ Δ1) Μονάδες 6 Δ2) Μονάδες 6 Δ3) Μονάδες 6 Δ4) Μονάδες 7

ΘΕΜΑ Δ Δ1) Μονάδες 6 Δ2) Μονάδες 6 Δ3) Μονάδες 6 Δ4) Μονάδες 7 15967 Τε ρξνληθή ζηηγκή t o = 0 ζώκα κάδαο 1 = 0,4 kg βάιιεηαη νξηδόληηα κε ηαρύηεηα κέηξνπ υ 1 = 30 /s από ύςνο 160 από ην έδαθνο. Ταπηόρξνλα από ην έδαθνο βάιιεηαη θαηαθόξπθα πξνο ηα επάλσ έλα δεύηεξν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα