Αντικείµενο της εργασίας αυτής είναι οι πρωτοβουλίες για τη δηµιουργία clusters ως µέσο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αντικείµενο της εργασίας αυτής είναι οι πρωτοβουλίες για τη δηµιουργία clusters ως µέσο"

Transcript

1 86 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH ΣTPATHΓIKEΣ ΓIA TH HMIOYPΓIA IKTYΩN (CLUSTERS) EΠIXEIPHΣEΩN: H EΛΛHNIKH KAI H IEΘNHΣ EMΠEIPIA Tου ρ. Ιωάννη Χατζηκιάν 1. Εισαγωγή Αντικείµενο της εργασίας αυτής είναι οι πρωτοβουλίες για τη δηµιουργία clusters ως µέσο ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και ιδιαίτερα των ΜΜΕ και στο πλαίσιο αυτό, εξετάζουµε το θεωρητικό πλαίσιο, τους στόχους των πρωτοβουλιών για την δηµιουργία clusters, τον κύκλο ζωής της δηµιουργίας των clusters, τους φορείς και την οργάνωση των σχετικών πρωτοβουλιών, τη διεθνή και ελληνική εµπειρία και καταλήγουµε σε κύρια συµπεράσµατα σχετικά µε τους παράγοντες επιτυχίας ή αποτυχίας παρόµοιων εγχειρηµάτων που αφορούν τη δηµιουργία των clusters. Στον Ευρωπαϊκό Χάρτη των Μικρών Επιχειρήσεων, που υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στις Ιουνίου 2000, επισηµαίνεται ό- τι Θα καλλιεργήσουµε τη συµµετοχή των µικρών επιχειρήσεων στη συνεργασία µεταξύ των ε- πιχειρήσεων σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο καθώς και τη συνεργασία µεταξύ µικρών επιχειρήσεων και ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης και ερευνητικών ιδρυµάτων. Συνεπώς, θα πρέπει να υποστηριχθούν οι δράσεις σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο που α- ποσκοπούν στην ανάπτυξη οµίλων και δικτύων µεταξύ των επιχειρήσεων. Η αυξανόµενη πολυπλοκότητα, η αύξηση του κόστους αλλά και η ανάληψη του κινδύνου που συνεπάγονται οι καινοτοµικές δραστηριότητες, καθώς και ο αυξανόµενος ανταγωνισµός σε διεθνές επίπεδο, καθιστούν τις δικτυώσεις (clustering and networking) µε άλλες επιχειρήσεις και οργανισµούς, µε συµπληρωµατικές προς την εταιρεία δραστηριότητες, αναγκαίες. Οι δικτυώσεις περιλαµβάνουν ένα µεγάλο πλήθος οργανισµών που εµπλέκονται στην καινοτοµική διαδικασία, όπως τα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, ερευνητικά κέντρα, ενδιάµεσοι φορείς, εταιρείες συµβούλων, κυβερνητικές υπηρεσίες, κλπ. O ρ Iωάννης Xατζηκιάν είναι Επιστηµονικός Συνεργάτης του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων, Σ Ο του ΤΕΙ Αθήνας.

2 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH Το θεωρητικό πλαίσιο Γεωγραφικά ένα cluster µπορεί να εκτείνεται σε µία πόλη, µία περιφέρεια ή χώρα, αλλά α- κόµα και να περιλαµβάνει ένα δίκτυο από χώρες. Ιδιαίτερα, τα business clusters µπορούν να χαρακτηριστούν ως δίκτυα παραγωγής που αποτελούνται από στενά συνδεδεµένες και αλληλοεξαρτώµενες επιχειρήσεις (συµπεριλαµβανοµένων των προµηθευτών) σε µία αλυσίδα παραγωγής. Ένα τέτοιο cluster καταρχήν µπορεί να αναγνωριστεί από την ύπαρξη ενός µεγάλου αριθ- µού παρόµοιων επιχειρήσεων. Το επόµενο βήµα είναι η αναγνώριση άλλων κλάδων που χρησι- µοποιούν κοινά κανάλια ή που παράγουν συµπληρωµατικά προϊόντα και υπηρεσίες. Άλλες διασυνδέσεις µπορούν να αναγνωριστούν από τη χρησιµοποίηση παρόµοιων εξειδικευµένων υλικών, ή τεχνολογιών ή άλλου είδους διασυνδέσεις µέσω των προµηθευτών. Τα clusters περιλαµβάνουν και στρατηγικές συµµαχίες µε πανεπιστήµια, ερευνητικά κέντρα, υπηρεσίες έντασης γνώσης, ενδιάµεσους φορείς (σύµβουλους, brokers, κα) και πελάτες. Οι οργανισµοί αυτοί παρέχουν εξειδικευµένο προσωπικό και δεξιότητες, τεχνογνωσία, επενδυτικά κεφάλαια, πληροφόρηση και υποδοµές. Σε τελικό στάδιο τα clusters µπορεί να συµπεριλαµβάνουν κυβερνητικές υπηρεσίες και νοµοθετικά σώµατα που επηρεάζουν σηµαντικά τους συµµετέχοντες σε αυτά. Σηµαντικό για τον καθορισµό ενός cluster είναι η ύπαρξη ισχυρών διασυνδέσεων µεταξύ ε- ταιρειών, κλάδων και θεσµών είτε αυτές είναι οριζόντιες, είτε κάθετες, είτε θεσµικές. Η επικράτηση των clusters στις εθνικές και περιφερειακές οικονοµίες δίνει έµφαση στη σηµασία της τοποθεσίας για την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος. Τα χαρακτηριστικά ενός τέτοιου, συνολικού συστήµατος καινοτοµίας συνδέονται άµεσα µε τοπικά χαρακτηριστικά όπως πολιτισµικά ζητήµατα, κανονισµοί, νοµοθεσία κ.α., που ως ένα βαθµό ερµηνεύουν και τον περιορισµένο βαθµό διεθνοποίησης των καινοτοµικών διεργασιών σε σύγκριση µε τις υπόλοιπες δραστηριότητες των επιχειρήσεων. Από την δεκαετία του 90, η έννοια των οµάδων επιχειρήσεων ή σχηµατισµών (clusters) και των δικτύων (networks) αποτελεί µία κεντρική ιδέα στο πλαίσιο της ανταγωνιστικότητας και της οικονοµικής ανάπτυξης. Οι λόγοι για τους οποίους δηµιουργούνται και σχηµατίζονται τα clusters και τα οφέλη, σε όρους παραγωγικότητας και καινοτοµικής απόδοσης, έχουν µελετηθεί σηµαντικά (Porter, M.E.,1998). Στις αναπτυγµένες χώρες η γεωγραφική συγκέντρωση συγκεκριµένων επιχειρήσεων, οι διασυνδέσεις και οι οµαδοποιήσεις είναι συχνό φαινόµενο και έ- χει ενταθεί µετά από µια σειρά σχετικά πρόσφατων αναλύσεων, που προτείνουν µεθοδολογίες εντοπισµού και υποστήριξης τέτοιων σχηµατισµών. Οι µεθοδολογίες των clusters αναπτύχθηκαν από τους Dahmen (1950, 1991a, 1991b, 1991c), Perroux (1950, 1964, 1970, 1979, 1988a, 1988b) και Porter (1990, 1998, 2000). Η έννοια των ο- µάδων επιχειρήσεων ή σχηµατισµών (clusters) και των δικτύων (networks) αποκτά κεντρική σηµασία στη σύγχρονη βιοµηχανική και τεχνολογική πολιτική. Μετά την δηµοσίευση του βιβλίου του Michael Porter, το 1990, ο σχηµατισµός και η δηµιουργία clusters πρόσθεσε µια νέα διάσταση στις παραδοσιακές πολιτικές, όπως τοπικές, περιφερειακές, βιοµηχανικές, επιχειρη- µατικές, επενδυτικές, επιστηµονικές και τεχνολογικές-καινοτοµικές πολιτικές. Η νέα αυτή διάσταση αφορά στην αναζήτηση και τον πειραµατισµό µε νέους τύπους συνεργασίας στο πλαίσιο των οποίων συνδέονται τα κλαδικά clusters µε την κυβέρνηση, το κράτος, τα πανεπιστήµια και τα ερευνητικά ινστιτούτα και πραγµατοποιείται τόσο στις αναπτυγµένες όσο και στις αναπτυσσόµενες ή/και στις υπό µετάβαση χώρες σ όλο τον κόσµο. Το περιεχόµενο των όρων αυτών δεν είναι αυστηρά καθορισµένο, αφού πρόκειται για σχήµατα που διαµορφώθηκαν σύµφωνα µε τις συνθήκες και τις ανάγκες, που δηµιουργήθηκαν σε κάθε περίπτωση. Ο Porter, σε πρόσφατη εργασία του για τα clusters, ορίζει ότι τα clusters είναι µια οµάδα διασυνδεδεµένων επιχειρήσεων και συνεργαζόµενων ιδρυµάτων και ινστιτούτων που δραστηριο-

3 88 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH ποιούνται σε ένα ορισµένο τοµέα και δρουν από κοινού και συµπληρωµατικά µεταξύ τους και προσδίδει σ αυτά χωρική διάσταση, αναφέροντας ότι το γεωγραφικό εύρος των clusters είναι δυνατόν να αφορά µία απλή πόλη, µία περιφέρεια, µία χώρα ή, επίσης, µία οµάδα χωρών που γειτνιάζουν (Porter 2000, σελ. 254). Όλοι, όµως, οι διαφορετικοί ορισµοί µοιράζονται τις εξής βασικές ιδέες : α) γεωγραφική εγγύτητα, β) δικτύωση και γ) εξειδίκευση. 3. Στόχοι των πρωτοβουλιών για την δηµιουργία clusters : Η διεθνής εµπειρία Στο πλαίσιο της έρευνας που πραγµατοποιήθηκε για την επισήµανση συναφών πρωτοβουλιών (Solvell, Lindqvist, Ketels, 2003), οι στόχοι των πρωτοβουλιών για την οικονοµική ανάπτυξη και την προώθηση της καινοτοµίας σε τοπικό επίπεδο, κατηγοριοποιούνται σε έξι τοµείς, που είναι οι εξής : α) Έρευνα και δικτύωση, β) δράση πολιτικής, γ) εµπορική συνεργασία, δ) εκπαίδευση και κατάρτιση, ε) καινοτοµία και τεχνολογία, και στ) επέκταση των επιχειρήσεων. Ο τοµέας έρευνα και δικτύωση περιλαµβάνει τη δικτύωση µεταξύ των επιχειρήσεων και την πραγµατοποίηση έρευνας για αποτύπωση της κατάστασης και της εξέλιξης της πρωτοβουλίας και του σχηµατισµού των επιχειρήσεων και των οργανισµών που µετέχουν σ αυτήν. Για παράδειγµα, η περίπτωση της πρωτοβουλίας Vlaams software platform στο Flanders, Βέλγιο (ιδρύθηκε το 1999), στόχος ήταν η πραγµατοποίηση σεµιναρίων και η λειτουργία ενός extranet για την ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ περιορισµένου αριθµού επιχειρήσεων. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας, η δηµιουργία δικτυώσεων µεταξύ επιχειρήσεων και µεταξύ ατόµων αποτελεί τον πλέον κοινό στόχο των πρωτοβουλιών (96% του συνόλου των απαντήσεων). Αντίθετα, οι µελέτες δεν είναι πολύ δηµοφιλείς (56%) και οι εκθέσεις δεν αποτελούν σηµαντικό στόχο (36%). Ο τοµέας δράση πολιτικής περιλαµβάνει το lobbing και την προώθηση του διαλόγου µεταξύ των επιχειρήσεων, της επιστηµονικής κοινότητας και των κρατικών φορέων. Για παράδειγµα, η πρωτοβουλία Oresund IT Academy στη ανία (καλύπτει την περιοχή Oresund που βρίσκεται µεταξύ Copenhagen, Denmark and Malmo-Lund, Sweden), αρχικά ιδρύθηκε για την µείωση των διοικητικών εµποδίων προκειµένου να διευκολυνθεί η οµάδα των ΙΤ επιχειρήσεων στην Oresund Strait. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας, το lobbing, ως στόχος, για την βελτίωση της υποδοµής (68%), της νοµοθεσίας και των σχετικών κρατικών πολιτικών (64%) και χρηµατοδότηση (59%) αποτελεί τον πλέον κοινό στόχο µεταξύ των πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη της καινοτοµίας σε τοπικό επίπεδο. Ο τοµέας εµπορική συνεργασία περιλαµβάνει τις από κοινού αγορές, την συµβουλευτική υποστήριξη, την πληροφόρηση για τις αγορές, και την προώθηση των εξαγωγών. Για παράδειγµα, το 1998, η αυστριακή κυβέρνηση, ξεκίνησε µία προσπάθεια για την βελτίωση των εξαγωγών της χώρας αξιοποιώντας παρόµοιες πρωτοβουλίες. Το πρόγραµµα οργανώθηκε από τα Υπουργεία Οικονοµικών και Οικονοµίας, τα οποία πρόσφεραν τα κεφάλαια στο κρατικό Εµπορικό Επιµελητήριο, το οποίο διαχειρίσθηκε τη σχετική πρωτοβουλία. Ένα από τα αρκετά clusters που ιδρύθηκαν µ αυτόν τον τρόπο ήταν και το Austrian Food Cluster για την υποστήριξη και προώθηση των εξαγωγών. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας, ο πλέον κοινός στόχος στο πλαίσιο της εµπορικής συνεργασίας ήταν η προώθηση των εξαγωγών (84%) και η συµβουλευτική υποστήριξη (85%) και η πληροφόρηση για τις αγορές (81%). Ο τοµέας έρευνα και κατάρτιση περιλαµβάνει την τεχνική κατάρτιση του προσωπικού και εκπαίδευση στο µάνατζµεντ. Για παράδειγµα, η πρωτοβουλία Aerospace Components Manufacturers στο Connecticut ξεκίνησε µε την κατάρτιση του προσωπικού και σε υστερότερο χρόνο προχώρησε σε συνεργασίες από κοινού αγορών και προµηθειών και διεθνούς µάρκετινγκ. Επίσης, στη βόρεια Ιταλία, παραδοσιακά, τα clusters των ΜΜΕ ανέπτυξαν σχετικές πρωτοβουλίες µε επίκεντρο την τεχνική κατάρτιση και υποστήριξη. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας, τόσο η τεχνική κατάρτιση του προσωπικού και εκπαίδευση στο µάνατζµεντ αποτελούν σηµαντικούς στόχους (76%).

4 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 89 Ο τοµέας καινοτοµία και τεχνολογία περιλαµβάνει την διευκόλυνση της καινοτοµικής διαδικασίας, την προώθηση νέων τεχνολογιών, την ανάλυση των τεχνικών τάσεων, την διάδοση των νέων τεχνολογιών, την βελτίωση των παραγωγικών διαδικασιών και την υιοθέτηση τεχνικών προτύπων. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας, η προώθηση της καινοτοµίας βρίσκεται στην καρδιά κάθε πρωτοβουλίας σε τοπικό επίπεδο σ ολόκληρο τον κόσµο (91%). Σηµαντικοί στόχοι είναι, επίσης, η προώθηση νέων τεχνολογιών (85%), η ανάλυση των τεχνικών τάσεων (77%), η διάδοση των νέων τεχνολογιών (72%), και η βελτίωση των παραγωγικών διαδικασιών (69%). Η υιοθέτηση τεχνικών προτύπων δεν αποτελεί σηµαντικό στόχο (44%). Ο τοµέας επέκταση των επιχειρήσεων περιλαµβάνει την επέκταση των επιχειρήσεων που µετέχουν στην πρωτοβουλία, την ενίσχυση της φήµης της πρωτοβουλίας, την προσέλκυση νέων επιχειρήσεων, την δηµιουργία τεχνοβλαστών και την προσφορά υπηρεσιών θερµοκοιτίδων και την προσέλκυση επενδύσεων. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας, η επέκταση των επιχειρήσεων που µετέχουν στην πρωτοβουλία αποτελεί πολύ σηµαντικό στόχο (94%), επίσης, η προσέλκυση νέων επιχειρήσεων (86%), ακολουθεί η ενίσχυση της φήµης της πρωτοβουλίας (83%), η δηµιουργία τεχνοβλαστών (73%) και υπηρεσίες θερµοκοιτίδων (63%). Επίσης, σηµαντικό ποσοστό έχει και ο στόχος για την προσέλκυση επενδύσεων (60%). Οι πρωτοβουλίες για την προώθηση της καινοτοµίας σε τοπικό επίπεδο περιλαµβάνουν µεγάλο εύρος δραστηριοτήτων και ενεργειών. Σύµφωνα µε έρευνα που πραγµατοποιήθηκε για την επισή- µανση συναφών πρωτοβουλιών, αποτυπώθηκαν περισσότερες από 250 προσπάθειες παγκοσµίως (Solvell, Lindqvist, Ketels, 2003) εκ των οποίων σχεδόν τα 2/3 των πρωτοβουλιών αναπτύχθηκαν σχεδόν σ όλο το φάσµα των δραστηριοτήτων που ερευνήθηκε, όπως έρευνα/δικτύωση, lobbying, ε- µπορική συνεργασία, εκπαίδευση/κατάρτιση, καινοτοµία/τεχνολογία και προσέλκυση επενδύσεων και δεν περιορίσθηκαν µόνο στη δικτύωση. Παρά την µεγάλη ετερογένειά τους, εν τούτοις οι πρωτοβουλίες αυτές παρουσιάζουν ορισµένα κοινά σηµεία σχετικά µε την οργανωτική τους δοµή. Η πρωτοβουλία για τη δηµιουργία clusters προέρχεται από το κράτος ή από τον ιδιωτικό τοµέα ή από τον συνδυασµό κράτους και ιδιωτικού τοµέα. Στις περισσότερες των περιπτώσεων ο ρόλος του κράτους, ως φορέας της πρωτοβουλίας, φαίνεται ότι είναι σηµαντικός, κατά κύριο λόγο, για την χρηµατοδότηση της πρωτοβουλίας και την οργανωτική υποστήριξή της. Τα αποτελέσµατα της παραπάνω έρευνας έδειξαν ότι η ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την προώθηση της καινοτοµίας σε τοπικό επίπεδο ακολουθεί όλα τα στάδια του κύκλου ζωής της πρωτοβουλίας. Από την πλευρά της οργάνωσής τους, έχουν επισηµανθεί τέσσερα στάδια ή τέσσερις φάσεις ανάπτυξης σχετικών πρωτοβουλιών. Η πρώτη φάση αφορά την περίοδο πριν την έναρξη της πρωτοβουλίας κατά την οποία συζητιούνται και αναλύονται τα ζητήµατα ανταγωνιστικότητας του εγχειρήµατος. Η δεύτερη φάση αφορά την εκκίνηση του εγχειρήµατος, η οποία περιλαµβάνει την ανάλυση της πρωτοβουλίας για την επισήµανση και εξειδίκευση των τοµέων δράσης και των επιµέρους δραστηριοτήτων. Με βάση την παραπάνω ανάλυση, αναπτύσσεται το σχέδιο δράσης της πρωτοβουλίας για την προώθηση του εγχειρήµατος µέσω ειδικών εκδηλώσεων και την παρουσίασή του στους ενδιαφερόµενους να συµµετάσχουν και να ενταχθούν στο εγχείρηµα. Η τρίτη φάση αφορά την υλοποίηση της πρωτοβουλίας µε στόχο την διεύρυνση του κύκλου των ενδιαφεροµένων να ενταχθούν στο εγχείρηµα. Η τέταρτη φάση, κατά την οποία, η πρωτοβουλία αποκτά µια πιο τυπική και µόνιµη οργανωτική δοµή. 4. Πρωτοβουλίες για την δηµιουργία clusters : Η διεθνής εµπειρία Οι πρωτοβουλίες για την οικονοµική ανάπτυξη και την προώθηση της καινοτοµίας σε τοπικό επίπεδο διαφοροποιούνται σηµαντικά. Μερικά βασικά κριτήρια κατηγοριοποίησης των πρωτοβουλιών αυτών είναι (Ketels, 2003) : α) τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που παράγονται στο πλαίσιο των ζωνών καινοτοµίας, β) η δυναµική του γεωγραφικού χώρου όπου ανα-

5 90 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH πτύσσονται οι ζώνες καινοτοµίας ή την τοπική δυναµική, γ) το στάδιο ανάπτυξης των ζωνών καινοτοµίας, δ) το επιχειρηµατικό περιβάλλον των ζωνών καινοτοµίας, κλπ. Με κριτήριο τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, οι πρωτοβουλίες αναπτύσσονται µε εξειδίκευση στις χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες, στην αυτοκινητοβιοµηχανία, στον τουρισµό, κλπ. Παραδείγµατα τέτοιων πρωτοβουλιών είναι η ζώνη των χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών στη Νέα Υόρκη και το Λονδίνο, η ζώνη των µέσων µαζικής επικοινωνίας στο Hollywood, οι τεχνολογίες πληροφορικής στη Silicon Valley, οι ζώνες της αυτοκινητοβιοµηχανίας στη Νότια Γερµανία και το Detroit, οι ζώνες τηλεπικοινωνιών στη Stockholm και στη Finland και οι ζώνες ένδυσης στη βόρεια Ιταλία. Οι οικονοµικές και καινοτοµικές επιδόσεις των παραπάνω παραδειγµάτων είναι πολύ υψηλές και µπορεί να αποθαρρύνουν πολλές περιφέρειες για την υιοθέτησή τους. Εν τούτοις, υπάρχουν δυνατότητες και να δηµιουργηθούν ζώνες καινοτοµίας, εστιάζοντας σε ειδικές γεωγραφικές περιοχές ή στοχεύοντας σε επιλεγµένες ανάγκες των καταναλωτών ή των τµηµάτων αγοράς. Παράδειγµα αποτελεί η υπόδηση στη Βόρεια Ιταλία, που αποτελεί µία πολύ επιτυχηµένη ζώνη µε υψηλές αµοιβές, εξυπηρετώντας την παγκόσµια αγορά και εστιάζοντας στη σχεδίαση, την επωνυµία των προϊόντων και την υψηλής αξίας παραγωγή. Η Πορτογαλία αποτελεί ένα άλλο παράδειγµα ζώνης καινοτοµίας στην υπόδηση που εξυπηρετεί τις αγορές της Ευρώπης που ακολουθούν την µόδα στην υπόδηση. Στη Timisoara στη Ρουµανία, αναπτύσσεται µία νέα ζώνη, που λειτουργεί σαν offspring της ζώνης της Βόρειας Ιταλίας στην υπόδηση και εστιάζει στην παραγωγή χαµηλής και µέσης αξίας του εύρους των προϊόντων υπόδησης. Επίσης, υφίστανται οι µεγάλες ζώνες στην Ασία, στη Κίνα-Βιετνάµ ιδιαίτερα, που εστιάζουν στα συµβόλαια παραγωγής τεραστίων ποσοτήτων υποδηµάτων σε χαµηλή τιµή για τις αγορές των ΗΠΑ και της Ευρώπης αντίστοιχα. Επίσης, στο New Jersey των ΗΠΑ, υφίστανται ζώνες των επιστηµών της ζωής και έχουν την έδρα τους οι περισσότερες φαρµακευτικές βιοµηχανίες. Η Minneapolis/St. Paul και η Boston εξειδικεύονται στις ιατρικές υπηρεσίες. Στο Los Angeles and San Francisco είναι συγκεντρωµένες οι επιχειρήσεις παραγωγής βιολογικών προϊόντων. Τα παραπάνω παραδείγµατα δείχνουν ότι υπάρχουν πολλοί και διαφορετικοί τρόποι και δρόµοι για την επιτυχή οικονοµική ανάπτυξη και την προώθηση της καινοτοµίας σε τοπικό επίπεδο. Με κριτήριο την τοπική δυναµική, οι πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται µπορεί να περιλαµβάνουν επιχειρηµατικές δραστηριότητες που εξυπηρετούν κυρίως έως αποκλειστικά την τοπική αγορά, επιχειρηµατικές δραστηριότητες που έχουν επιλέξει τη συγκεκριµένη περιοχή λόγων των φυσικών πόρων και εξυπηρετούν την εθνική αλλά και την παγκόσµια αγορά και επιχειρηµατικές δραστηριότητες ( traded industries) που έχουν επιλέξει τη συγκεκριµένη περιοχή λόγω της ελκυστικότητας του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος της δεδοµένης γεωγραφικής περιοχής. Με κριτήριο το στάδιο ανάπτυξης των πρωτοβουλιών για την προώθηση της καινοτοµίας σε τοπικό επίπεδο, η επιτυχία των πρωτοβουλιών αυτών εξαρτάται από δύο παράγοντες : α) την ποιότητα του εξωτερικού επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, και β) τη δυνατότητα κινητοποίησης και υποκίνησης του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος µέσω της ενεργούς συνεργασίας και άλλων δραστηριοτήτων δικτύωσης. Ένα τυπικό, απλό cluster ακολουθεί µία συγκεκριµένη τροχιά ανάπτυξης. Αρχικά, µια κρίσιµη µάζα επιχειρήσεων δηµιουργεί µια αυτοτροφοδοτούµενη διαδικασία καθώς εξειδικευµένοι προµηθευτές εξοπλισµού εµφανίζονται στο προσκήνιο για να καλύψουν τις ανάγκες τους και συσσωρεύεται πληροφόρηση και γνώση. Με το πέρασµα του χρόνου και την περαιτέρω α- νάπτυξη του cluster, οι τοπικοί οργανισµοί δηµιουργούν εξειδικευµένα εκπαιδευτικά προγράµµατα ώστε να αυξήσουν την διαθεσιµότητα του εκπαιδευµένου προσωπικού, δηµιουργούνται ερευνητικές και άλλες υποδοµές και δηµιουργείται επίσης και το κατάλληλο νοµοθετικό πλαίσιο που εξασφαλίζει τη λειτουργική και αποτελεσµατική ανάπτυξή του. Οι περισσότερες µελέτες έχουν καταδείξει ότι ένα cluster χρειάζεται µία δεκαετία να αναπτυχθεί σε βάθος, να αποκτήσει πυκνότητα και, µε τη συµµετοχή κι άλλων φορέων ή εταίρων να αγκαλιάσει ευρύτερα την περιφέρεια που ανήκει και να µετατραπεί σε περιφερειακό cluster, αποκτώντας διεθνές ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. Μία ιδιαίτερη περίπτωση στην ανάπτυξη των clusters εί-

6 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 91 ναι εκείνα που δηµιουργούνται από την τοµή άλλων. Σε αυτές τις περιπτώσεις εµφανίζονται ι- διαίτερα δυναµικά, καθώς υπάρχουν πολλές δεξιότητες και τεχνολογίες διαθέσιµες. Η παρουσία πολλών διατεµνόµενων clusters µειώνει τα εµπόδια εισόδου και νέες επιχειρήσεις και spinoffs µπορούν να εισέλθουν στην αγορά, προερχόµενες από διαφορετικές περιοχές. Το γράφηµα που ακολουθεί παρουσιάζει ένα τέτοιο παράδειγµα στην περιοχή της Μασαχουσέτης. Γράφηµα 1: Παράδειγµα cluster στη Μασαχουσέτη Yγεία Tεχνολογίες Πληροφορικής Tριτοβάθµιες υπηρεσίες σε Nοσοκοµεία Iατρικές Συσκευές Bιοφαρµακευτικά Προϊόντα Iατρική Έρευνα Iατρικές Σχολές Eπεξεργασία Iατρικών εδοµένων Iατρικό Λογισµικό Tηλειατρική Σύµβουλοι Mέτρηση Iατρικών Aποτελεσµάτων ικτύωση Tηλεπικοινωνίες Yπολογιστές Yψηλής Aνάλυσης Λογισµικά ηµιουργία Γνώσης Σύµβουλοι Eπιχειρήσεων Think Tanks Eρευνητικοί Oργανισµοί Πανεπιστήµια Πηγή: Michael E. Porter, On Competition, A HBR Book, Οι ζώνες καινοτοµίας εντάσσονται στην έννοια των clusters και η δηµιουργία τους είναι α- ποτέλεσµα κρατικών και δηµόσιων πρωτοβουλιών. Ελάχιστες ζώνες καινοτοµίας έχουν αναπτυχθεί σ ολόκληρο τον κόσµο και οι πρωτοβουλίες αυτές συναντώνται στις ΗΠΑ. Για παράδειγµα, στο New Jersey των ΗΠΑ, η Economic Development Authority (EDA) ίδρυσε ζώνες καινοτοµίας προκειµένου να προσελκύσει σ αυτές τις ζώνες υψηλής τεχνολογίας επιχειρήσεις, οι οποίες είναι συγκεντρωµένες γύρω από τα ερευνητικά ινστιτούτα και τα πανεπιστήµια του New Jersey. Σκοπός της EDA του New Jersey είναι η προώθηση των καινοτοµιών περισσότερο γρήγορα από το ερευνητικό εργαστήριο στην αγορά.h EDA, µέσα σ αυτές τις ζώνες, θα οικοδοµήσει Κέντρα Εµπορικής Αξιοποίησης (στις εγκαταστάσεις τους θα περιλαµβάνονται χώροι για ερευνητικά εργαστήρια) για τις επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας που θα είναι εγκατεστη- µένες στις ζώνες καινοτοµίας. Η Πολιτεία του New Jersey θα εγγυηθεί για την πραγµατοποίηση έρευνας από τα πανεπιστήµια προς όφελος των επιχειρήσεων που θα εγκατασταθούν (Πη-

7 92 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH γή:http://www.state.nj.us/cgibin/ governor/njnewsline/view_article_archives.pl?id=1794). Στο πλαίσιο της παραπάνω πρωτοβουλίας, η Ζώνη Καινοτοµίας ορίζεται ως µία γεωγραφική περιοχή που βρίσκεται πλησίον σε πανεπιστήµια και νοσοκοµεία και οι επιχειρήσεις που θα βρίσκονται µέσα στη Ζώνη Καινοτοµίας θα είναι επιλέξιµες για επιδοτήσεις και χρηµατοδοτήσεις και παροχή προς αυτές εξειδικευµένων, υποστηρικτικών συµβουλευτικών υπηρεσιών. Η έµφαση που δίδεται από την Πολιτεία του New Jersey στα Νοσοκοµεία εξηγείται από το γεγονός ότι στην Πολιτεία αυτή έχουν την έδρα τους οι περισσότερες φαρµακευτικές βιοµηχανίες και οι εργοστασιακές τους εγκαταστάσεις (Christian Ketels, 2003 : 4) Μ αυτόν τον τρόπο, η Πολιτεία του New Jersey, θεωρεί ότι οι Ζώνες Καινοτοµίας στο θα προκαλέσουν την συνεργασία µεταξύ πανεπιστηµίων, υποδοµών υψηλής τεχνολογίας, κράτους και επιχειρήσεων. (Πηγή : Επίσης, η Πολιτεία της Pennsylvania προωθεί παρόµοια πρωτοβουλία, στο πλαίσιο της ο- ποίας, οι Ζώνες Καινοτοµίας ορίζονται ως ζώνες µε καθορισµένα όρια στις οποίες µπορούν να δηµιουργηθούν σε κοινότητες-περιοχές στις οποίες υπάρχουν πανεπιστήµια και τεχνικές σχολές διαφόρων γνωστικών αντικειµένων. Οι ζώνες αυτές σχεδιάσθηκαν µε σκοπό την ενίσχυση της καινοτοµίας και την δηµιουργία επιχειρηµατικών ευκαιριών. Ο σκοπός αυτός εξυπηρετείται µέσω της συγκέντρωσης στις Ζώνες Καινοτοµίας και του συντονισµού των ιδιωτικών επιχειρήσεων, των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, των συµβουλευτικών επιχειρήσεων, των τραπεζικών ιδρυµάτων και των δικτύων venture capital. Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία µπορεί να δηµιουργηθεί συνεργατική σχέση µεταξύ φορέων όπως παραπάνω σε µία συγκεκριµένη περιοχή µε καθορισµένα όρια, τότε υπάρχει η δυνατότητα να δηµιουργηθεί και µία Ζώνη Καινοτο- µίας (Πηγή : 5. Πρωτοβουλίες για την δηµιουργία clusters: Η ελληνική εµπειρία Σε ότι αφορά τις σηµαντικές προτεραιότητες πολιτικής για την καινοτοµία της χώρας, πρωτεύουσα είναι η χρηµατοδότηση της καινοτοµίας, η δηµιουργία εταιρειών τεχνολογικής βάσης, ένα εθνικό στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της Ε&ΤΑ και η εντατικοποίηση της συνεργασίας των επιχειρήσεων µε τον ακαδηµαϊκό κόσµο. Τέλος προωθούνται ενέργειες στον χώρο της προστασίας των πνευµατικών δικαιωµάτων. Σε ότι αφορά στα clusters, στο πλαίσιο του Β ΚΠΣ δηµιουργήθηκαν κάποια mini-clusters από τα οποία ελάχιστα είχαν τεχνολογική κατεύθυνση. Από τα clusters που χρηµατοδοτήθηκαν, ελάχιστα γνωρίζουµε για την πορεία τους µετά την λήξη της επιχορήγησης. Στο Γ ΚΠΣ προβλέπεται δράση για τη δηµιουργία clusters, ενταγµένη στον άξονα 2 ( ράση του ΕΠΑΝ) και ενισχύονται ίκτυα ΜΜΕ (clusters) για την επίτευξη συγκεκριµένων στόχων, µε τους οποίους θα συνδέονται όλες οι επιχειρήσεις και θα οδηγούν σε συγκεκριµένο επιχειρηµατικό αποτέλεσµα που θα ελέγχεται µε την ολοκλήρωση του έργου. Τα clusters µπορούν να αναφέρονται σε εκτέλεση συγκεκρι- µένου κοινού έργου, είτε στη δηµιουργία µόνιµων επιχειρηµατικών συνεργασιών. Στον Άξονα 4 του ΕΠΑΝ, που αναφέρεται ειδικά σε θέµατα καινοτοµίας και Ε&ΤΑ, δεν υπάρχει ειδική δράση για δηµιουργία clusters καινοτοµίας. Σε ότι αφορά τα τεχνολογικά και επιστηµονικά πάρκα, υπήρξε έντονη υποστήριξη από την κυβέρνηση στα µέσα του 90 για την δηµιουργία ε- πιστηµονικών πάρκων µε αποτέλεσµα να δηµιουργηθούν 4 γύρω από πανεπιστήµια και ερευνητικά κέντρα. Επίσης η δράση ΕΛΕΥΘΩ έδωσε περαιτέρω ενίσχυση στη δηµιουργία θερµοκοιτίδων. Η κυβερνητική πολιτική που υποστήριξε τη δηµιουργία clusters είχε σαν στόχο την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας µέσω των οικονοµιών συγκέντρωσης (agglomeration economies). Σε περιφερειακό επίπεδο, τα RIS/RITTS προγράµµατα που υλοποιήθηκαν, υιοθέτησαν κάποιες προτάσεις για clustering αλλά µόνο σε επίπεδο στρατηγικού σχεδίου και δεν προχώρησαν σε ουσιαστικές δράσεις. Από τα σχέδια αυτά, µερικά ενσωµατώθηκαν στα ΠΕΠ

8 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH , µε ειδικές δράσεις για την ενίσχυση της καινοτοµίας, όπως είχαν περιγραφεί στα προγράµµατα αυτά. Σε ότι αφορά την αξιολόγηση και αποτίµηση των µέχρι τώρα ενεργειών και των πόρων που έχουν δοθεί γι αυτές, η χώρα δεν έχει κάνει κάτι ουσιαστικό µε αποτέλεσµα να µην υπάρχουν συγκεντρωτικά συµπεράσµατα. Αναµένεται το εθνικό συµβούλιο για την α- νταγωνιστικότητα να αναλάβει αυτό το έργο. Σηµαντικό βήµα πάντως πρέπει να θεωρηθεί η υιοθέτηση των νέων νόµων, του Ν. 2919/2001 που αναφέρεται σε θέµατα πνευµατικών δικαιω- µάτων και του Ν.2992/2002 που αναφέρεται σε θέµατα ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας. Το θεσµικό πλαίσιο βέβαια χρειάζεται και περαιτέρω ενίσχυση. Μέσα στο πλαίσιο που περιγράφηκε ανωτέρω γίνεται φανερό ότι η ανάπτυξη clusters καινοτοµίας και δραστηριοτήτων έντασης γνώσης, µπορεί να αποτελέσει για την Ελλάδα σηµαντική αναπτυξιακή προτεραιότητα. Από την συγκριτική µελέτη της ελληνικής εµπειρίας, προκύπτει ότι: α) σε επίπεδο ερευνητικών υποδοµών των περιφερειών πράγµατι δηµιουργούνται νησίδες αριστείας και συγκέντρωση τεχνολογικών υπηρεσιών σε ορισµένες τεχνολογικές περιοχές, β) υπάρχει µια σαφής διαφοροποίηση ανάµεσα στις Περιφέρειες ως προς το βαθµό καινοτοµικότητας των επιχειρήσεων τους µε σηµαντικότερες τις Περιφέρειες της υτικής Μακεδονίας, της Κρήτης, της Κεντρικής Μακεδονίας, της υτικής Ελλάδας και της Ηπείρου, και γ) τα δίκτυα συνεργασίας των επιχειρήσεων µε άλλες επιχειρήσεις, πανεπιστήµια, ερευνητικούς φορείς και άλλους τεχνολογικούς οργανισµούς, για την ανάπτυξη καινοτοµιών είναι αδύναµα, ιδιαίτερα στην περιφέρεια. 6. Kύρια συµπεράσµατα από τους παράγοντες επιτυχίας ή αποτυχίας παρόµοιων εγχειρηµάτων Ηένταξη µίας επιχείρησης σε ένα cluster µπορεί να αποφέρει σηµαντικά πλεονεκτήµατα σε σύγκριση µε τις άλλες εναλλακτικές επιλογές που έχει αυτή η επιχείρηση, όπως είναι οι ε- πίσηµες συµµαχίες, η κάθετη ολοκλήρωσή της, ή η εισαγωγή υλικών και εξοπλισµού. Όπως φαίνεται από την διεθνή εµπειρία, οι διάφορες µορφές των πόλων ανάπτυξης έχουν µια σειρά από κοινά χαρακτηριστικά και, ταυτόχρονα, προϋποθέσεις επιτυχίας. Έχουν επισηµανθεί οι ε- ξής παράγοντες επιτυχίας των πρωτοβουλιών για την δηµιουργία των clusters µε στόχο την προώθηση της καινοτοµίας (Solvell, Lindqvist, Ketels, 2003) : α) Εστίαση σε ισχυρή υφιστάµενη δραστηριότητα, π.χ. εκπαιδευτική, ερευνητική, τεχνολογική, κλπ, σε γεωγραφική περιοχή µε ευνοϊκό επιχειρηµατικό περιβάλλον, β) Ύπαρξη ευρύτερης στρατηγικής για την βελτίωση του επιχειρηµατικού εξωτερικού περιβάλλοντος σε δεδοµένη γεωγραφική περιοχή, γ) Ύπαρξη συνολικής συµφωνίας και αντίληψης και από κοινού δέσµευση για τους σκοπούς, τους στόχους και τις κατευθυντήριες δυνάµεις της πρωτοβουλίας για την ανάπτυξη και την προώθηση της καινοτοµίας, δ) Αποτελεσµατική διαχείριση και συντονισµός των αναγκών και των συµφερόντων των διαφόρων µελών της πρωτοβουλίας για την ανάπτυξη και την προώθηση της καινοτοµίας, ε) ιαχείριση των συγκρούσεων και των κρίσεων που µπορεί να προκύψουν από τις διαφορές στον προσανατολισµό µεταξύ του κράτους, που ενδιαφέρεται, µεταξύ άλλων, για την δηµιουργία απασχόλησης και των επιχειρήσεων, που ενδιαφέρονται, κατά κύριο λόγο, για την ανάπτυξη της παραγωγικότητας και της καινοτοµικής δραστηριότητας, εντός των πλαισίων του εγχειρήµατος, στ) Η αποκλειστική διαθεσιµότητα χρηµατοδότησης του λειτουργικού κόστους του εγχειρήµατος για την υποστήριξη της διοίκησης και οργάνωσής του, ιδιαίτερα στην αρχική φάση της πρωτοβουλίας, ζ) Η εξασφάλιση της ευρύτερης δυνατής συµµετοχής των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τοµέα. Οι διάφορες στρατηγικές ενίσχυσης των χαρακτηριστικών αυτών, στηρίζονται στις εξής τρεις µορφές παρέµβασης: α) Στην καθαρά ιδιωτική πρωτοβουλία, β) Σε κυβερνητικές παρεµβάσεις, γ) Στη στενή συνεργασία ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα. Το ελληνικό κράτος περισσότερο χρηµατοδοτεί ενέργειες για το προϊόν (εκθέσεις, προβολές, κ.λπ) παρά για τη δηµιουργία δικτύων διανοµής. Επίσης, οι προσπάθειες φορέων όπως ο ΟΠΕ κ.λπ. περισσότερο εστιάζουν σε συνέργιες marketing (π.χ. συµµετοχή σε εκθέσεις, προβολή στα

9 94 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH media, κ.λπ) παρά σε συνέργιες στις πωλήσεις (όπως ανάπτυξη κοινών δικτύων διανοµής). Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας (επιχειρηµατικής και εθνικής), εκτός από διαρθρωτικές αλλαγές στην παραγωγική δοµή και ενίσχυση του εξαγωγικού προσανατολισµού της οικονοµίας, απαιτεί, επίσης, υποστήριξη εσωτερικών δικτύων και συνεργασιών και ενίσχυση της διασύνδεσής τους µε διεθνή δίκτυα. Από την άποψη της πολιτικής, θα πρέπει η προσπάθεια της χώρας µας να επικεντρωθεί, κατ αρχάς, σε ορισµένα βασικά χαρακτηριστικά της ελληνικής περίπτωσης, που αφορούν στα επίπεδα καινοτοµικότητας και νέας οικονοµίας και τεχνολογικής α- νάπτυξης, ώστε να προσδιοριστεί, σχετικά, το σηµείο εκκίνησης της ελληνικής οικονοµίας, να προσδιοριστούν οι αδυναµίες του και να προταθούν οι κατάλληλες πολιτικές όσον αφορά στη δηµιουργία ή την ενδυνάµωση των υπαρχουσών δοµών. Βιβλιογραφία Dahmen, E, 1991a. Development Blocks in Industrial Economics. In Carlsson, B. and Henriksson, R. G. H. (eds.) Development Blocks and Industrial Transformation. The Dahmenian Approach to Economic Development. Almquist and Wiksell, Stockholm. Dahmen, E. 1991b. Notes on the Concept Development Block and Industrial Transformation. In Carlsson, B. and Henriksson, R. G. H. (eds.) Development Blocks and Industrial Transformation. The Dahmenian Approach to Economic Development. Almquist and Wiksell, Stockholm. Dahmen, E. 1991c. Schumpeterian Dynamics. In Carlsson, B. and Henriksson, R. G. H. (eds.) Development Blocks and Industrial Transformation. The Dahmenian Approach to Economic Development. Almquist and Wiksell, Stockholm. European Commission, (2003), Final Report of the Expert Group on Enterprise Clusters and Networks, European Commission: Brussels. Ketels Christian, (2003), The Development of the cluster concept present experiences and further developments, Harvard Business School, Prepared for NRW conference on clusters, Duisburg, Germany, 5 Dec Perroux, F The Domination Effect and Modern Economic Theory. Social Research, vol. 17, no. 2, Perroux, F Economic Space: Theory and Application. In Friedman, J. and Alonso, W. (eds.) Regional Development and Planning: a Reader. Harvard University Press, Cambridge, Mass.. Perroux, F Note on the Concept of Growth Poles. In McKee, L.D. et al. (eds.) Regional Economics: Theory and Practice. The Free Press, New York. Perroux, F An Outline of a Theory of the Dominant Economy. In Modelski, G. (ed.) Transnational Corporation and World Order. Readings in International Political Economy. W. H. Freeman and Company, San Fransisco. Perroux, F. 1988a. Peregrinations of an economist and toe choice of his route. In Higgens, B. and Savoie, DJ. (eds.) Regional Economic Development. Essays in Honour of Francois Perroux. Unwin Hyman Ltd., London. Perroux, F. 1988b. The pole of development s new place in a general theory of economic activity. In Higgens, B. and Savoie, DJ. (eds.) Regional Economic Development. Essays in Honour of Francois Perroux. Unwin Hyman Ltd., London. Porter, M The Competitive Advantages of Nations. The Macmillan Press Ltd., London. Porter, M Clusters and the new economics of competition. Harvard Business Review, November - December: Michael Porter On competition, HBR publication. Porter, M Locations, Clusters, and Company Strategy. In Clark, G.L, M. P. Feldman & M. S. Gertler (eds) The Oxford Handbook of Economic Geography. Oxford University Press, Oxford. Solvell, O., G. Lindqvist, and C. Ketels, 2003, The Cluster Initiative Greenbook, The Competitiveness Institute (TCI)/Vinnova: Gothenburg. Stuart A. Rosenfeld, (2003), Creating Smart Systems. A guide to cluster strategies in less favoured regions, European Union-Regional Innovation Strategies, Regional Technology Strategies Carrboro, North Carolina, USA.

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. :

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. : «Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Καινοτοµίας. ικτύωση της έρευνας µε την παραγωγή» ρ. Ιωάννης Χατζηκιάν Οκτώβριος 2006 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Πρόλογος 3 1. Εισαγωγή 4

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό σύστημα καινοτομίας και δικτύωση (clusters) επιχειρήσεων και οργανισμών

Εθνικό σύστημα καινοτομίας και δικτύωση (clusters) επιχειρήσεων και οργανισμών Εθνικό σύστημα καινοτομίας και δικτύωση (clusters) επιχειρήσεων και οργανισμών Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ, ΤΕΙ Αθηνών, Εισήγηση στην ημερίδα του

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ημιουργία Σχεδίου Συστάδων Επιχειρήσεων (CLUSTERS) ημόσια ιαβούλευση

ημιουργία Σχεδίου Συστάδων Επιχειρήσεων (CLUSTERS) ημόσια ιαβούλευση Λευκωσία, 24 Μαρτίου 2014 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Όλα τα Μέλη ημιουργία Σχεδίου Συστάδων Επιχειρήσεων (CLUSTERS) ημόσια ιαβούλευση Κυρία/ε, Επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι μετά από εισήγηση του ΚΕΒΕ το Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Η καινοτομία προτάσσεται ως κορυφαία προτεραιότητα και θεωρείται πλέον «μονόδρομος για την ανάπτυξη».

Η καινοτομία προτάσσεται ως κορυφαία προτεραιότητα και θεωρείται πλέον «μονόδρομος για την ανάπτυξη». Συνεργατικοί Σχηματισμοί και Επιχειρηματικότητα Καλές Πρακτικές για τους γουνοποιούς/ εκτροφείς Δρ. Ελπίδα Σαμαρά Ερευνήτρια Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Η καινοτομία προτάσσεται ως κορυφαία προτεραιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι, Σήµερα η ανταγωνιστικότητα δεν είναι πλέον θέµα κόστους, αλλά θέµα ποιότητας και υψηλής προστιθέµενης αξίας.

Κυρίες και Κύριοι, Σήµερα η ανταγωνιστικότητα δεν είναι πλέον θέµα κόστους, αλλά θέµα ποιότητας και υψηλής προστιθέµενης αξίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Κυρίες και Κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά απευθύνοµαι σε ένα τόσο εκλεκτό ακροατήριο και θέλω να συγχαρώ τους διοργανωτές για την πρωτοβουλία τους. Είναι πράγµατι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ PACMAN ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ PACMAN ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ PACMAN ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Ηµερίδα για τον Αγροδιατροφικό Τοµέα Παρουσίαση Τοπικών Προϊόντων µε Γευσιγνωσία» ιοργάνωση: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Κιλκίς, 31 Αυγούστου

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση προόδου και επόμενα βήματα ανάπτυξης. Δρ. Jorge-A. Sanchez-P., Δρ. Νίκος Βογιατζής

Αποτίμηση προόδου και επόμενα βήματα ανάπτυξης. Δρ. Jorge-A. Sanchez-P., Δρ. Νίκος Βογιατζής Αποτίμηση προόδου και επόμενα βήματα ανάπτυξης Δρ. Jorge-A. Sanchez-P., Δρ. Νίκος Βογιατζής Τα Clusters ως Καταλύτης Καινοτομίας Συνεργατικοί Σχηματισμοί / Συμπλέγματα Φορέων Καινοτομίας /Cl Clusters:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ Γενική ιεύθυνση Στήριξης της Βιοµηχανίας ΑΝΥΝΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΗΝΑ, 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 κ. Τσαγκρής ιονύσης, Προϊστάµενος ιεύθυνσης Μικρών & Μεσαίων Επιχειρήσεων ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης

Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Α.Μ.Θ. : καθορισμός προτεραιοτήτων και πιλοτικές προσκλήσεις χρηματοδότησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Α.Μ.Θ. 2014 2020 Καβάλα, 23

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση (βασισμένη στο μοντέλο στρατηγικής που αναπτύχθηκε για το έργο SEED REG) Ε.Κ.Ε.Τ.Α. Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Συνεργασίας

Πρωτόκολλα Συνεργασίας Πρωτόκολλα Συνεργασίας της ΔΑΣΤΑ του ΤΕΙ Αθήνας Η ΔΑΣΤΑ και οι Δοµές του ΤΕΙ Αθήνας για την αποτελεσµατικότερη σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήµατος µε την αγορά εργασίας έχουν συνάψει συνεργασίες µε διάφορους

Διαβάστε περισσότερα

Η μεταφορά τεχνολογίας στην ΠΡΑΞΗ

Η μεταφορά τεχνολογίας στην ΠΡΑΞΗ Δίκτυο ΠΡΑΞΗ είναι μονάδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας προσφέρει υπηρεσίες μεταφοράς τεχνολογίας προς τις μμε και ερευνητικούς φορείς (πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα) ιδρύθηκε το 1991 ως πρωτοβουλία

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτύσσοντας ευκαιρίες για τη νεολαία/ Δημιουργώ- Επιχειρώ- Καινοτομώ 18.11.2010, Ινστιτούτο Νεολαίας, Αθήνα

Αναπτύσσοντας ευκαιρίες για τη νεολαία/ Δημιουργώ- Επιχειρώ- Καινοτομώ 18.11.2010, Ινστιτούτο Νεολαίας, Αθήνα Περιεχόμενα Υφιστάμενη Κατάσταση Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας (Α.Ζ.Κ.) Α.Ε. Συσσωρευμένη Κρίσιμη Μάζα Φορέων Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας (Ζ.ΚΑΙ.Θ.) Χωροταξική Ανάπτυξη Βραχυπρόθεσμος και Μεσοπρόθεσμος

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ, ΤΕΙ Αθηνών, Εισήγηση στην ημερίδα του Γραφείου Διαμεσολάβησης

Διαβάστε περισσότερα

Συµπεράσµατα Συνεδρίου «Βιοµηχανία 2020 ΣΒΒΕ Eurobank: Περιφερειακή Ανάπτυξη Καινοτοµία Εξωστρέφεια»

Συµπεράσµατα Συνεδρίου «Βιοµηχανία 2020 ΣΒΒΕ Eurobank: Περιφερειακή Ανάπτυξη Καινοτοµία Εξωστρέφεια» Συµπεράσµατα Συνεδρίου «Βιοµηχανία 2020 ΣΒΒΕ Eurobank: Περιφερειακή Ανάπτυξη Καινοτοµία Εξωστρέφεια» ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες δικτύωσης & συνεργασίας: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ & Enterprise Europe Network

Ευκαιρίες δικτύωσης & συνεργασίας: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ & Enterprise Europe Network Ευκαιρίες δικτύωσης & συνεργασίας: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ & Enterprise Europe Network Χημεία & Βιομηχανία της Κρήτης Ηράκλειο, 14 Μαΐου 2010 Dr Απόστολος Δημητριάδης Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας Αναπληρωματικό

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις και οι Ανάγκες τους σε Επαγγέλματα και Δεξιότητες

Επιχειρήσεις και οι Ανάγκες τους σε Επαγγέλματα και Δεξιότητες Επιχειρήσεις και οι Ανάγκες τους σε Επαγγέλματα και Δεξιότητες Μάρτιος 2015 Η α Φορέας lobbying μεταξύ επιχειρήσεων και πολιτείας ΕΕ/κοινωνικών εταίρων Ηγετικός οργανισμός γνώσης υπέρ μιας ανοιχτής, εξωστρεφούς,

Διαβάστε περισσότερα

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας.

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας. Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας Ιωάννινα, 27 Μαρτίου 2015, Ενημερωτικό Τεχνικό Σεμινάριο ECOFUNDING 1 Το Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

Η Προσέγγιση της Εξυπνης Εξειδίκευσης στον Αναπτυξιακό Σχεδιασμό 2014-2020. Δρ Γιάννης Τόλιας

Η Προσέγγιση της Εξυπνης Εξειδίκευσης στον Αναπτυξιακό Σχεδιασμό 2014-2020. Δρ Γιάννης Τόλιας Η Προσέγγιση της Εξυπνης Εξειδίκευσης στον Αναπτυξιακό Σχεδιασμό 2014-2020 Δρ Γιάννης Τόλιας Διάρθρωση της παρουσίασης: 1. Τα πανευρωπαϊκά διδάγματα από 4 προγραμματικές περιόδους (ή Πακέτα ή ΚΠΣ ή ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

INRES. Συνεργασία νησιωτικών περιφερειών για τη μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών και οικονομικών ωφελειών από την έρευνα στις ΑΠΕ

INRES. Συνεργασία νησιωτικών περιφερειών για τη μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών και οικονομικών ωφελειών από την έρευνα στις ΑΠΕ Regions of Knowledge FP7 229947 INRES Συνεργασία νησιωτικών περιφερειών για τη μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών και οικονομικών ωφελειών από την έρευνα στις ΑΠΕ Αρτέμης Σαϊτάκης Διευθυντής Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.5 Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων και Επιχειρηματικότητα Διεθνοποίηση μέσω του Ευρωπαϊκού Κέντρου Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου

Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων και Επιχειρηματικότητα Διεθνοποίηση μέσω του Ευρωπαϊκού Κέντρου Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου Ευρωπαϊκές Ημέρες Εργασίας Νεολαία σε Κίνηση 2013 Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία 22 Νοεμβρίου 2013 Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων και Επιχειρηματικότητα Διεθνοποίηση μέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΥΦΥΟΥΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ?

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΥΦΥΟΥΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ? ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΥΦΥΟΥΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ? ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΤΕΠ-ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 5 ΝΟΕ. 2012 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΥΦΥΟΥΣ (ΕΞΥΠΝΗΣ) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Οι Εθνικές/Περιφερειακές στρατηγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ: Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική / εμπορική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

Title. Enterprise Europe Network Hellas. Sub-title. Στην υπηρεσία της επιχειρηµατικής και της ακαδηµαϊκής κοινότητας

Title. Enterprise Europe Network Hellas. Sub-title. Στην υπηρεσία της επιχειρηµατικής και της ακαδηµαϊκής κοινότητας Enterprise Europe Network Hellas Title Στην υπηρεσία της επιχειρηµατικής και της ακαδηµαϊκής κοινότητας Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Στέλλα Commission Βαϊνά Υπεύθυνη Enterprise and ΣΒΘΚΕ/ΕΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION)

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Kokkinoplitis Konstantinos is Expert to DG Regio, European Commission in Innovation

Διαβάστε περισσότερα

Title. Συνέργειες για την εξωστρέφεια και την καινοτομία των επιχειρήσεων. Sub-title. 5 Μαρτίου 2015 Ημερίδα εξωστρέφειας

Title. Συνέργειες για την εξωστρέφεια και την καινοτομία των επιχειρήσεων. Sub-title. 5 Μαρτίου 2015 Ημερίδα εξωστρέφειας Συνέργειες για την εξωστρέφεια και την καινοτομία των επιχειρήσεων Title 5 Μαρτίου 2015 Ημερίδα εξωστρέφειας Sub-title Χριστιάνα Σιαμπέκου Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης(EKT) Enterprise Europe Network - Hellas

Διαβάστε περισσότερα

K N O W L E D G E C L U S T E R S ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & CLUSTERS

K N O W L E D G E C L U S T E R S ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & CLUSTERS K N O W L E D G E C L U S T E R S ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & CLUSTERS ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΕΤΠΑ 2000-2006 Σ Τ Ο Χ Ο Σ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 2014-2020 Άξονας Προτεραιότητας 1 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας» Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2015 Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά αναπτυξιακά ερωτήµατα Σε τοµεακό και περιφερειακό επίπεδο: Μακροπρόθεσµοι αναπτυξιακοί στόχοι, πέραν των «παραδοσιακών» αναπτυξιακών επιλογών κ

Βασικά αναπτυξιακά ερωτήµατα Σε τοµεακό και περιφερειακό επίπεδο: Μακροπρόθεσµοι αναπτυξιακοί στόχοι, πέραν των «παραδοσιακών» αναπτυξιακών επιλογών κ 1 η Εγκύκλιος Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Στόχοι: Ενηµέρωση των αρµόδιων φορέων σχεδιασµού για το υπό διαπραγµάτευση προτεινόµενο νέο πλαίσιο της Προγραµµατικής Περιόδου 2014-2020 Έναρξη προετοιµασίας

Διαβάστε περισσότερα

Το Corallia ως καταλύτης Καινοτομία Επιχειρηματικότητα Εξωστρέφεια

Το Corallia ως καταλύτης Καινοτομία Επιχειρηματικότητα Εξωστρέφεια Το Corallia ως καταλύτης Καινοτομία Επιχειρηματικότητα Εξωστρέφεια Εισαγωγική τοποθέτηση καθ. Β. Μακιού στο panel με θέμα Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα Οι θέσειςτωνφορέων 4 ο Συνέδριο Καινοτομίας και

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες: Τηλέφωνο : Fax : Email : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ,

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα. Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων

Επιχειρηματικότητα. Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων Επιχειρηματικότητα Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων Γραφείο Επιχειρηματικής Υποστήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ΟΡΙΣΜΟΣ Επιχειρηματικότητα είναι η ιδιότητα ενός ατόμου

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικές ευκαιρίες στον τοµέα της υψηλής τεχνολογίας και ιδιαίτερα της

Σηµαντικές ευκαιρίες στον τοµέα της υψηλής τεχνολογίας και ιδιαίτερα της ελτίο Τύπου Αθήνα, 6 Μαΐου 2009 Συµπεράσµατα του συνεδρίου «Bridging the Gap - High Tech Entrepreneurship in Greece and Synergies With Silicon Valley» µε κεντρικό οµιλητή τον Ειδικό Γραµµατέα για την Ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Η Συµβολή των Επιστηµονικών & Τεχνολογικών Πάρκων στην Περιφερειακή Ανάπτυξη

Η Συµβολή των Επιστηµονικών & Τεχνολογικών Πάρκων στην Περιφερειακή Ανάπτυξη Η Συµβολή των Επιστηµονικών & Τεχνολογικών Πάρκων στην Περιφερειακή Ανάπτυξη Πέτρος Π. Γρουµπός Πρόεδρος.Σ. και ιευθύνων Σύµβουλος Επιστηµονικό Πάρκο Πατρών Α.Ε. http:// - e-mail: groumpos@psp.org.gr 11/5/2006

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Μεταφοράς Τεχνολογίας & Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο Κρήτης Σεπτέμβριος 2010

Κέντρο Μεταφοράς Τεχνολογίας & Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο Κρήτης Σεπτέμβριος 2010 Κέντρο Μεταφοράς Τεχνολογίας & Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο Κρήτης Σεπτέμβριος 2010 Μονάδες Παραγωγής Γνώσης Χρηματοδότηση Ομάδα Εργασίας Υπηρεσίες Μεταφοράς Τεχνολογίας Εκκόλαψη: Υποδομές-Διαδικασίες Αναδιανο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων»

Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» Ανθέων 34-36 - 111 43 Αθήνα Τ 210 2512701 F 210 2512701 U www.kontokolias.gr email info@kontokolias.gr Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι προκηρύχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (PROJECT DEVELOPMENT LAB) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ

2ο ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (PROJECT DEVELOPMENT LAB) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΑΜΘ 2ο ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (PROJECT DEVELOPMENT LAB) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 Πρόσκληση στο Μέτρο 4.7 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Clusters Καινοτομίας: Μοχλός αριστείας και ανάπτυξης για τεχνολογίες διάδρασης, πολυμέσων και δημιουργικού περιεχομένου.

Clusters Καινοτομίας: Μοχλός αριστείας και ανάπτυξης για τεχνολογίες διάδρασης, πολυμέσων και δημιουργικού περιεχομένου. Clusters Καινοτομίας: Μοχλός αριστείας και ανάπτυξης για τεχνολογίες διάδρασης, πολυμέσων και δημιουργικού περιεχομένου. The gi-cluster paradigm Ημερίδα Καινοτόμες Επιχειρηματικές Πρωτοβουλίες Κέρκυρα.

Διαβάστε περισσότερα

This project is co-financed by the ERDF and made possible by the MED Programme

This project is co-financed by the ERDF and made possible by the MED Programme This project is co-financed by the ERDF and made possible by the MED Programme Πρόγραμμα MED έργο WIDE growing of SMEs: organizational innovation and Development in med area Αντώνης Μπούμπουλας Προϊστάμενος

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικές ευκαιρίες από το Περιφερειακό ΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας

Χρηματοδοτικές ευκαιρίες από το Περιφερειακό ΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας Εργαλεία χρηματοδότησης της καινοτομίας Θεσσαλονίκη, 12 Νοεμβρίου 2015 Χρηματοδοτικές ευκαιρίες από το Περιφερειακό ΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας Κωστάρας Γεώργιος Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

Enterprise Europe Network: Στην υπηρεσία της εξωστρέφειας, της καινοτομίας & της επιχειρηματικότητας

Enterprise Europe Network: Στην υπηρεσία της εξωστρέφειας, της καινοτομίας & της επιχειρηματικότητας Enterprise Europe Network: Στην υπηρεσία της εξωστρέφειας, της καινοτομίας & της επιχειρηματικότητας Δρ. Ηρακλής Αγιοβλασίτης, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Enterprise Title Europe of the Network presentation

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ»

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα και Στρατηγικές Κατευθύνσεις ΕΤΑ στον Τομέα της Υγείας

Έρευνα και Στρατηγικές Κατευθύνσεις ΕΤΑ στον Τομέα της Υγείας Έρευνα και Στρατηγικές Κατευθύνσεις ΕΤΑ στον Τομέα της Υγείας Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν 2 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο «Εκπαίδευση, Αγορά Εργασίας και Συστήματα Υγείας», ΤΕΙ Αθήνας και Καλαμάτας, Τμήματα Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προχώρησε την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Eπιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία ΕΠΑνΕΚ κίνηση

Eπιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία ΕΠΑνΕΚ κίνηση Eπιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία ΕΠΑνΕΚ κίνηση Προτάσεις για τον Τομέα Δημιουργικών Βιομηχανιών Πρόγραμμα ΜΕDNETA 1 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Υποστηρίζουμε τη μικρή επιχείρηση, Ενισχύουμε την

Διαβάστε περισσότερα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Νίκος Κομνηνός Ερευνητική Μονάδα URENIO, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη Ημερίδα «Ο Ρόλος των Συνεργατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενότητα 3: Ανάλυση Εξωτερικού Περιβάλλοντος ΙΙ Αντωνιάδης Ιωάννης Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις και καινοτομία. Λευκωσία, 4 Δεκεμβρίου 2013 Γιώργος Κ Γεωργίου (Μέλος Δ.Σ ΚΣΕΕΚ, Δ/ντής NOVATEX SOLUTIONS LTD

Επιχειρήσεις και καινοτομία. Λευκωσία, 4 Δεκεμβρίου 2013 Γιώργος Κ Γεωργίου (Μέλος Δ.Σ ΚΣΕΕΚ, Δ/ντής NOVATEX SOLUTIONS LTD Επιχειρήσεις και καινοτομία Λευκωσία, 4 Δεκεμβρίου 2013 Γιώργος Κ Γεωργίου (Μέλος Δ.Σ ΚΣΕΕΚ, Δ/ντής NOVATEX SOLUTIONS LTD Βασικός στόχος Η2014 2020 Ανάπτυξη βασισμένη στην καινοτομία ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύοντας τις καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες

Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύοντας τις καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες 2 η Διακρατική Συνάντηση INNOVA NET Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύοντας τις καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2013 Επιμελητήριο Άρτας Δρ. Χρυσόστομος Στύλιος Αν. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων

Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων Μελέτη Προσδιορισμού Αγορών Στόχων για την Προσέλκυση Επενδυτών Ποιο είναι το επενδυτικό προφίλ της πρωτεύουσας και ποια τα στρατηγικά της πλεονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Η Προοπτική Ανάπτυξης του Κυπριακού Τουρισµού µέσω των PPPs Αντώνης Πασχαλίδης Υπουργός Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού 1 Τι είναι οι Συµπράξεις ηµοσίου Ιδιωτικού Τοµέα; PPP s: είναι ευρέως γνωστές,

Διαβάστε περισσότερα

Θεοδόσιος Παλάσκας, Πάντειο Πανεπιστήμιο Μαρία Τσάμπρα, Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας Χρυσόστομος Στοφόρος, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Θεοδόσιος Παλάσκας, Πάντειο Πανεπιστήμιο Μαρία Τσάμπρα, Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας Χρυσόστομος Στοφόρος, Πάντειο Πανεπιστήμιο Θεοδόσιος Παλάσκας, Πάντειο Πανεπιστήμιο Μαρία Τσάμπρα, Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας Χρυσόστομος Στοφόρος, Πάντειο Πανεπιστήμιο Οικονομική κρίση και πολιτικές ανάπτυξης και συνοχής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιμελητήριο Σερρών Πέμπτη 18.06.2015. Γιώργος Εμμανουηλίδης Τμήμα Μελετών και Έρευνας ΕΒΕΘ

Επιμελητήριο Σερρών Πέμπτη 18.06.2015. Γιώργος Εμμανουηλίδης Τμήμα Μελετών και Έρευνας ΕΒΕΘ Παρουσίαση της Δράσης Συμβουλευτικής υποστήριξης επιχειρήσεων του ΕΒΕΘ, έργο Smart Specialization, Πρόγραμμα «Ελλάδα - Βουλγαρία 2007-2013», στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακός Πόλος Καινοτοµίας Κεντρικής Μακεδονίας: Αποτίµηση Αποτελεσµάτων, Στρατηγική και Προοπτικές για το Μέλλον

Περιφερειακός Πόλος Καινοτοµίας Κεντρικής Μακεδονίας: Αποτίµηση Αποτελεσµάτων, Στρατηγική και Προοπτικές για το Μέλλον ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Περιφερειακός Πόλος Καινοτοµίας Κεντρικής Μακεδονίας:

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Τηλεργασία: : Κατάσταση και Προοπτικές στην Ελλάδα

Νέες Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Τηλεργασία: : Κατάσταση και Προοπτικές στην Ελλάδα Νέες Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Τηλεργασία: : Κατάσταση και Προοπτικές στην Ελλάδα Οµάδα Εργασίας Γ2 Συντονιστές: Νατάσα Κωνσταντέλου, Ερευνήτρια ' ΕΠΙΣΕΥ- ΕΜΠ Αγγελική Πουλυµενάκου, Επικ. Καθηγήτρια,

Διαβάστε περισσότερα

EAEC-EOC TASK FORCE. Η κινητήρια δύναµη για εξασφάλιση χρηµατοδότησης από Ευρωπαϊκά Προγράµµατα ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 1

EAEC-EOC TASK FORCE. Η κινητήρια δύναµη για εξασφάλιση χρηµατοδότησης από Ευρωπαϊκά Προγράµµατα ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 1 EAEC-EOC TASK FORCE Η κινητήρια δύναµη για εξασφάλιση χρηµατοδότησης από Ευρωπαϊκά Προγράµµατα 1 Οφέλη από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου μέχρι σήμερα ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Στοχευµένη, έγκαιρη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. «Νέες συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. «Νέες συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Νέες συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» ΘΕΜΑ: Η συμβολή της υλοποίησης Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης της Υπαίθρου στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης

Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Περιφέρεια Ηπείρου Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Η Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης ως βασική προτεραιότητα της νέας προγραμματικής περιόδου 2014 2020. Ιωάννινα 25 Απριλίου 2013 Σχέδιο > Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Ευρωπαϊκό Κέντρο

Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Ευρωπαϊκό Κέντρο Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Μαριλένα Παρασκευά Λειτουργός Α Περιεχόµενα Enterprise Europe Network Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το τεύχος. Τα ΤΟΠΣΑ σελ. 02. Σεμινάρια Κατάρτισης σελ. 03. Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων σελ. 04

Σε αυτό το τεύχος. Τα ΤΟΠΣΑ σελ. 02. Σεμινάρια Κατάρτισης σελ. 03. Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων σελ. 04 Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ Α. Σ. «Σ Υ Ν - Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ» Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 3 - Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 4, Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 Α.Σ. «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια ΑΜΘ Β. ΠΙΤΣΙΝΙΓΚΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ ΞΑΝΘΗ 21.10.2015

Η Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια ΑΜΘ Β. ΠΙΤΣΙΝΙΓΚΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ ΞΑΝΘΗ 21.10.2015 Η Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια ΑΜΘ Β. ΠΙΤΣΙΝΙΓΚΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ ΞΑΝΘΗ 21.10.2015 Το όραμα της Περιφέρειας για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 Η ανασυγκρότηση του παραγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

Εϖιδίωξη του Πόλου. Εϖίτευξη µέσω:

Εϖιδίωξη του Πόλου. Εϖίτευξη µέσω: Περιφερειακός Πόλος Καινοτοµίας Κρήτης ηµιουργικότητα, Καινοτοµία, Ανάϖτυξη ΕΒΕΡ 2008-05-29 1 Όραµα Εϖιδίωξη του Πόλου Η ενίσχυση της έρευνας, της ϖαραγωγής και διάχυσης τεχνολογίας, της καινοτοµίας, της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙMP3ROVE

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙMP3ROVE Value thrugh Research and Innvatin ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙMP3ROVE ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΙMP3ROVE Αθήνα Ιανουάριος 2014 Ο Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος είναι Πιστοποιημένος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Η αλματώδης εξέλιξη της τεχνολογίας και η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας διαμορφώνουν νέα δεδομένα σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

Σαραφίδου Μελίνα Ε.Υ.. Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας

Σαραφίδου Μελίνα Ε.Υ.. Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας Σαραφίδου Μελίνα Ε.Υ.. Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας Τρίκαλα, 19 Νοεμβρίου 2015 Έξυπνης Εξειδίκευσης Τι είναι; Τι Περιλαμβάνει; Στρατηγική προσέγγιση για την οικονομική ανάπτυξη, μέσω στοχοθετημένης υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 3.1: Ενθάρρυνση Επιχειρηματικής Δράσης (Ενέργεια 3.1.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ελληνική εκπαίδευση δεν έχει δώσει, μέχρι σήμερα την απαιτούμενη βαρύτητα στα θέματα απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Υφιστάμενη και επιθυμητή κατάσταση του οικονομικού δυναμικού σε περιοχές εκτός της περιοχής της ελληνικής πρωτεύουσας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτή η προπαρασκευαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 2013 Η Στρατηγική για την 4 η Προγραµµατική Περίοδο Ιωάννης Φίρµπας Προϊστάµενος Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ GREEK INNOVATION EXPO 2013, ΑΘΗΝΑ 16-19 ΜΑΪΟΥ 2013 ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ www.forth.gr 7 Ινστιτούτα στην Περιφέρεια Δημιούργησε

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ανάπτυξης ενός Στρατηγικού Σχεδίου Προώθησης της ικτύωσης ΜΜΕ

Μελέτη Ανάπτυξης ενός Στρατηγικού Σχεδίου Προώθησης της ικτύωσης ΜΜΕ Μελέτη Ανάπτυξης ενός Στρατηγικού Σχεδίου Προώθησης της ικτύωσης ΜΜΕ Το έργο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (75%) και από Εθνικούς Πόρους (25%) στο πλαίσιο του προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 ΦΕΚ 117/Α/

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 ΦΕΚ 117/Α/ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 ΦΕΚ 117/Α/22-6-2016 Ο ΝΟΜΟΣ Ο Αναπτυξιακός Νόμος αποτελεί ένα θεσμικό πλαίσιο καθεστώτων ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων, τα οποία υποβάλλονται από μεμονωμένες επιχειρήσεις ή

Διαβάστε περισσότερα

- ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ

- ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ Λ. Συγγρού 310 & Σπάρτης 1, 17673 Καλλιθέα τηλ.: 210 4838714 & 706 // fax: 210 4822091 e-mail: info@excellence-lean.gr // www.excellence-lean.gr - ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Συστάσεις για πολιτικές για την ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη Σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΑΝΑΚΑΜΠΤΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συµβούλων Μάνατζµεντ (FEACO-European Federation of Management Consultancies

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορά Τεχνολογίας

Μεταφορά Τεχνολογίας Μεταφορά Τεχνολογίας Μπέστα Χριστίνα Προϊσταµένη Γραµµατείας Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ 1 Περιεχόµενα Ερευνητική ραστηριότητα ΑΠΘ Μεταφορά Τεχνολογίας Ορισµοί ιαδικασίες Οδηγός Γραφείο ιαµεσολάβησης Απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας.

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας. Οµιλία του Προέδρου του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας κ. Γ. Καραµπάτου στο Α.Τ.Ε.Ι. Καλαµάτας µε θέµα: «Η ανάγκη συνεργασίας µεταξύ Επιµελητηρίου και Πανεπιστηµίων µέσω των γραφείων διασύνδεσης» Τρίτη, 30 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΡΑΣΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Περιγραφή της Δράσης - Σύνδεση με τους στόχους και τις προτεραιότητες του ΕΠΑΝΕΚ

1. ΔΡΑΣΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Περιγραφή της Δράσης - Σύνδεση με τους στόχους και τις προτεραιότητες του ΕΠΑΝΕΚ 1. ΔΡΑΣΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Περιγραφή της Δράσης - Σύνδεση με τους στόχους και τις προτεραιότητες του ΕΠΑΝΕΚ2014-20 Η Δράση απευθύνεται σε υφιστάμενες μικρομεσαίες κυρίως επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΚΟΡΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ^ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Ε.Υ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ICT

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ICT ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ / ICT Η στροφή προς τις υψηλές τεχνολογίες, κυρίως στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής (2006-2013) έχει οδηγήσει στην βελτίωση των περισσότερων δεικτών Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Υποστήριξης της Καινοτομίας: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΔΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Innovation Clusters)

Προγράμματα Υποστήριξης της Καινοτομίας: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΔΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Innovation Clusters) Προγράμματα Υποστήριξης της Καινοτομίας: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΔΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Innovation Clusters) Δρ Αγνή ΣΠΗΛΙΩΤΗ Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Υποστήριξης Ερευνητικών Προγραμμάτων ΓΓΕΤ Υπουργείο Παιδείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2. ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητές φίλες και φίλοι,

Αγαπητές φίλες και φίλοι, Αγαπητές φίλες και φίλοι, Θα ήθελα πρώτα απ όλα να σας ευχαριστήσω θερμά που μας τιμάτε με την παρουσία σας στη σημερινή ενημερωτική εκδήλωση-ημερίδα, για την παρουσίαση των νέων διαδικτυακών υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα της κρίσης: Το έργο MESUP

Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα της κρίσης: Το έργο MESUP Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα της κρίσης: Το έργο MESUP ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Ευρωπαϊκές Ημέρες Εργασίας Νεολαία σε κίνηση 2013 22-23 Νοεμβρίου, Λευκωσία,

Διαβάστε περισσότερα