ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ"

Transcript

1 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ Μάρτιος 2010

2 1. ΓΕΝΙΚΑ Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας ΣΥΝ.Π.Ε., είναι ένα διαρκώς αναπτυσσόμενο πιστωτικό ίδρυμα, που έχει έδρα τα Τρίκαλα και δραστηριοποιείται στους Νομούς Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων. Η Τράπεζα, εκτός του σημαντικού ρόλου που παίζει στην οικονομική ανάπτυξη της Θεσσαλίας, συμβάλλει αποτελεσματικά και σε κοινωνικά ζητήματα της περιοχής. Αναγνωρίζοντας τις υποχρεώσεις της απέναντι στην τοπική κοινωνία της Θεσσαλίας, έχει περιλάβει στο καταστατικό της άρθρο, το οποίο προβλέπει τη διάθεση ποσοστού 2% από τα ετήσια καθαρά κέρδη της μετά φόρων για σκοπούς που συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας. Με βάση τα πιο πάνω, η Τράπεζα καλεί Φορείς που δραστηριοποιούνται στο θεματικό πεδίο «Ανθρωπος» να υποβάλλουν υποψηφιότητα για το σχεδιασμό και υλοποίηση δράσης/εων που επικεντρώνεται/ονται σε αυτό το θεματικό πεδίο. Στόχος είναι η υλοποίηση προτάσεων/σχεδίων δράσης, οι οποίες απαντούν σε συγκεκριμένες προκλήσεις και προτεραιότητες που απασχολούν το Νομό Τρικάλων και που ενδεικτικά αναφέρονται: στην καταπολέμηση της φτώχειας στην πρόσβαση όλων σε αξιοπρεπή απασχόληση, ιδιαίτερα ατόμων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες (π.χ. ΑΜΕΑ, μετανάστες κ.λπ.) καθώς και στην επιστροφή στην αγορά εργασίας ατόμων που έχουν δυσκολίες επανένταξης. στην εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων και πολιτικών προώθησης της απασχόλησης στην περιοχή του Νομού Τρικάλων. στην ανάπτυξη προγραμμάτων εκπαίδευσης-κατάρτισης ( π.χ. μαθήματα ελληνικής γλώσσας σε μετανάστες, σεμινάρια ηλεκτρονικών υπολογιστών κ.λπ.). στην ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης και την απρόσκοπτη πρόσβαση όλων σε ποιοτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης-κατάρτισης, με έμφαση στις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες. στη δημιουργία κέντρων υποστήριξης και συμβουλευτικής ευπαθών ομάδων (π.χ. υπερηλίκων, μεταναστών, ΑΜΕΑ, μονογονεϊκών οικογενειών κ.λπ.). στην προώθηση της ισότητας των δυο φύλων. στην υγεία και παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. άλλες Το συνολικό ποσό που διατίθεται ανέρχεται στις , ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 2.1 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ Επιλέξιμες είναι οι υποψηφιότητες Φορέων που εδρεύουν στο Νομό Τρικάλων και είναι: (i) Οργανισμοί της Τοπικής και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και Επιχειρήσεις των ΟΤΑ των άρθρων 254 επ. του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. (ii) Φορείς του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ που τελούν υπό την εποπτεία του Δημοσίου. (iii) Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις του κοινωνικού τομέα.

3 (iv) Οργανώσεις Σύλλογοι, επαγγελματικά σωματεία, επαγγελματικές οργανώσεις. (v) Άλλα νομικά πρόσωπα. Οι παραπάνω Φορείς, για να υποβάλουν μεμονωμένα πρόταση/σχέδιο, πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον 3ετή εμπειρία στην υλοποίηση παρόμοιων με την πρόταση σχεδίων δράσης. Η εμπειρία αυτή αποδεικνύεται με τα δικαιολογητικά που περιγράφονται στην παράγραφο 5.1 της παρούσας. 2.2 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ Σε περίπτωση υποβολής πρότασης/σχεδίου δράσης από περισσότερους συνεργαζόμενους Φορείς, η 3ετής εμπειρία απαιτείται μόνο για το Φορέαεπικεφαλής της συνεργασίας. Επίσης, απαιτείται συμφωνητικό συνεργασίας μεταξύ των ενδιαφερομένων Φορέων, στο οποίο πρέπει να περιέχεται ο ορισμός του επικεφαλής Φορέα, σύντομη περιγραφή της προτεινόμενης πρότασης/σχεδίου δράσης και κατανομή των δράσεων αυτής ανά Φορέα. 3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 3.1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Η αξιολόγηση-βαθμολόγηση των προτάσεων θα γίνει με βάση τα Κριτήρια που αναγράφονται στους Πίνακες Α, Β, Γ σε συνδυασμό με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας για καθένα από αυτά. Η κλίμακα βαθμολόγησης εκτείνεται από 0 έως 100. Ο Τελικός Βαθμός (T) μιας Πρότασης/Σχεδίου Δράσης υπολογίζεται από το άθροισμα των συνολικών βαθμών ΤΑ, ΤΒ και ΤΓ, όπως αυτοί προκύπτουν από τους Πίνακες Α, Β, Γ, πολλαπλασιασμένος ο καθένας με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας: Τελική Βαθμολογία Πρότασης/Σχεδίου Δράσης T = [ ( ΤΑ x 0.20 ) + (ΤΒ x 0.20 ) + ( ΤΓ x 0.60) ] Υποψηφιότητα που θα αξιολογηθεί με βαθμολογία κάτω του 50% σε έναν από τους Πίνακες Α,Β ή Γ θα απορρίπτεται ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ Α Συντελεστής Βαρύτητας (20%) Προηγούμενη εμπειρία σχετική με την προτεινόμενη 50 πρόταση/σχέδιο δράσης. Προτεινόμενες συνεργασίες με Φορείς που επικεντρώνονται στο 30 συγκεκριμένο θεματικό πεδίο. Ανθρώπινο δυναμικό, προσωπικό που μπορεί να υλοποιήσει την 20 πρόταση/σχέδιο δράσης (αριθμητικά και ποιοτικά στοιχεία). Μέγιστη συνολική βαθμολογία ΤΑ 100

4 3.1.2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ/ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ Β ΠΙΝΑΚΑΣ Β Συντελεστής Βαρύτητας (20%) 1. Συνάφεια με την προκήρυξη 40 Περιλαμβάνει η πρόταση/σχέδιο δράσης ένα ευρύ και 20 ισορροπημένο φάσμα ενδιαφερόμενων μερών; Παρέχει η πρόταση/σχέδιο δράσης αποδεικτικά στοιχεία ότι οι 20 δράσεις είναι προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες και συνθήκες της περιοχής; (π.χ. βασίζεται σε προηγούμενη μελέτη ή εμπειρία;) 2. Προϋπολογισμός και σχέση Κόστους-Αποτελεσματικότητας 60 Σε ποιο βαθμό είναι ο προϋπολογισμός σαφής και λεπτομερής; 30 Έχουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα λογική σχέση με το ποσό 30 της χρηματοδότησης; Μέγιστη συνολική βαθμολογία ΤΒ 100 ΚΡΙΤΗΡΙΑ Γ ΠΙΝΑΚΑΣ Γ Συντελεστής Βαρύτητας (60%) 1. Δημοσιοποίηση 10 Υπάρχουν δράσεις που θα συμβάλλουν στην προβολή του 10 συνολικού σχεδίου δράσης και τη συμμετοχή της Τράπεζας Θεσσαλίας; 2. Επίδραση 25 Ποια η επίδραση της πρότασης/σχεδίου δράσης σε συγκεκριμένες 12.5 ομάδες στόχο; Ποια η επίδραση της πρότασης/σχεδίου δράσης στην τοπική 12.5 κοινωνία του Νομού Τρικάλων; 3. Ποιότητα 15 Σε ποιο βαθμό είναι η πρόταση καλά τεκμηριωμένη; Υπάρχει 7.5 λογική συνοχή ανάμεσα στην αιτιολόγηση, τις προτεινόμενες δράσεις και τα αναμενόμενα αποτελέσματα; Περιλαμβάνει η πρόταση αντικειμενικά επαληθεύσιμους δείκτες 7.5 για τα αποτελέσματα της; 4. Καινοτομία 30 Περιέχει η πρόταση/σχέδιο δράσης στοιχεία 20 καινοτομίας/πρωτοτυπίας όσον αφορά το αντικείμενο της παρέμβασης; (π.χ. δημιουργία νέων υπηρεσιών, νέων δομών κ.λπ.) Περιέχει η μεθοδολογία υλοποίησης της πρότασης/σχεδίου 10 δράσης καινοτόμες προσεγγίσεις; (π.χ. εφαρμογή καινούριων διαδικασιών, μεθόδων και μορφών οργάνωσης, αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών κ.λπ.) 5. Βιωσιμότητα 20 Υπάρχουν μηχανισμοί που να εξασφαλίζουν τη συνέχεια της 20 πρότασης/σχεδίου δράσης μετά το τέλος της χρηματοδότησης; Μέγιστη συνολική βαθμολογία ΤΓ 100

5 3.2 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Η διαδικασία επιλογής/αξιολόγησης θα γίνει σε δυο στάδια και θα διενεργηθεί αντίστοιχα από μια Επιτροπή αξιολόγησης, η οποία θα συγκροτηθεί από τρία μέλη που εκπροσωπούν το Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και δύο μέλη που εκπροσωπούν τη Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας. Έργο της θα είναι ο έλεγχος και η αξιολόγηση των προτάσεων/σχεδίων δράσης καθώς και η έκδοση των αποτελεσμάτων. Στο πρώτο στάδιο, η Επιτροπή θα ελέγξει: την εμπρόθεσμη υποβολή της πρότασης/σχεδίου δράσης την πληρότητα του φακέλου κι εφόσον δεν υπάρχουν τυπικά κωλύματα θα προχωρήσει: στην αξιολόγηση των υποβληθεισών προτάσεων/σχεδίων δράσης, σύμφωνα με τα κριτήρια της παραγράφου 3.1 στην κατάταξη αυτών, ανάλογα με το σύνολο της αξιολόγησης και σε φθίνουσα σειρά - στην αιτιολόγηση των λόγων της απόρριψης των τυχόν απορριφθησομένων προτάσεων - στην επιλογή του Φορέα που τελικά θα αναλάβει την υλοποίηση της πρότασης/σχεδίου δράσης. Τα μέλη της Επιτροπής είναι αρμόδια για οποιαδήποτε άλλη ενέργεια απαιτείται για την προετοιμασία, έναρξη και ολοκλήρωση του έργου της. Η τελική απόφαση της Επιτροπής είναι οριστική και δεν επιδέχεται ενστάσεις. 4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Οι προτάσεις/σχέδια δράσης που θα υποβληθούν πρέπει να ακολουθούν την ακόλουθη δομή: 4.1. Στόχοι (ανώτατο όριο 1 σελίδα) Περιγραφή των στόχων της πρότασης/σχεδίου δράσης. 4.2 Αιτιολόγηση (ανώτατο όριο 3 σελίδες) Ζητούνται οι ακόλουθες πληροφορίες: (i) προσδιορισμός των παρατηρούμενων αναγκών και των ομάδων στόχου που εμπίπτουν στις ανάγκες αυτές (target groups) (ii) κατάλογος των ομάδων στόχου (target groups) με εκτίμηση του αριθμού των προβλεπόμενων άμεσων και έμμεσων οφελουμένων (iii) Συνάφεια της πρότασης/σχεδίου δράσης με τις ομάδες στόχου (target groups) 4.3 Αναλυτική περιγραφή των προτάσεων/σχεδίων δράσης Λεπτομερής περιγραφή της πρότασης/σχεδίου δράσης. Η περιγραφή της πρότασης/σχεδίου δράσης πρέπει να παρουσιάζεται με σαφήνεια και λογική, ώστε ο Φορέας Υλοποίησης να μπορεί στη συνέχεια να υποβάλει έκθεση για την πρόοδο με διαφανή και εύκολα κατανοητό τρόπο.

6 4.4 Μεθοδολογία (ανώτατο όριο 4 σελίδες) Λεπτομερής περιγραφή : (i) των μεθόδων εφαρμογής (ii) των λόγων για την προτεινόμενη μεθοδολογία (iii) του τρόπου με τον οποίο η πρόταση/σχέδιο δράσης σκοπεύει να στηριχθεί σε ένα προηγούμενο έργο ή δράσεις (iv) των διαδικασιών για την εσωτερική αξιολόγηση 4.5 Διάρκεια και σχέδιο δράσης Αναφορά της διάρκειας της πρότασης/σχεδίου δράσης σε μήνες. Η ενδεικτική πρόταση/σχέδιο δράσης δεν πρέπει να αναφέρει πραγματικές ημερομηνίες, αλλά πρέπει να αρχίζει με την ένδειξη "Μήνας 1", "Μήνας 2" κ.λπ. Συνιστάται στους υποψήφιους να προβλέψουν στην προτεινόμενη πρόταση/σχέδιο δράσης ένα περιθώριο ασφαλείας. Το χρονοδιάγραμμα δεν πρέπει να περιέχει λεπτομερείς περιγραφές των δραστηριοτήτων, αλλά μόνο τους τίτλους τους. 4.6 Eκτιμώμενη επίδραση στις ομάδες στόχου (target groups) (ανώτατο όριο 2 σελίδες) Πληροφορίες σχετικά με το πώς η πρόταση/σχέδιο δράσης θα συμβάλει στην αντιμετώπιση κάποιου ή κάποιων από τους στόχους που περιγράφονται στην παράγραφο 1 της παρούσας. Οι προτάσεις/σχέδια δράσης πρέπει επίσης να αναφέρουν τους τρόπους με τους οποίους θα μετρηθούν τα αποτελέσματα στις ομάδες στόχους. 4.7 Εκδόσεις και παραγόμενο έργο (ανώτατο όριο 1 σελίδα) Όσο το δυνατόν καλύτερη συγκεκριμενοποίηση και ποσοτικοποίηση των παραγόμενων αποτελεσμάτων. 4.8 Πολλαπλασιαστικές επιδράσεις (ανώτατο όριο 1 σελίδα) Περιγραφή των δυνατοτήτων για αναπαραγωγή και επέκταση της πρότασης/σχεδίου δράσης στο μέλλον. 4.9 Βιωσιμότητα (ανώτατο όριο 3 σελίδες) Αναφορά στην: (i) οικονομική βιωσιμότητα ( Ποια η οικονομική βιωσιμότητα της πρότασης/σχεδίου δράσης μετά τη λήξη της χρηματοδότησης εκ μέρους της Τράπεζας Θεσσαλίας;) (ii) θεσμική βιωσιμότητα (Θα είναι οι δομές που υποστηρίζουν τις δράσεις σε θέση να συνεχιστούν μετά το τέλος της πρότασης/σχεδίου δράσης; Θα υπάρχει τοπική «ιδιοκτησία» των αποτελεσμάτων της πρότασης/σχεδίου δράσης;) 4.10 Προβλεπόμενος προϋπολογισμός Όλες οι υποψηφιότητες πρέπει να υποστηρίζονται από προϋπολογισμό δαπανών, στον οποίο θα παρουσιάζονται όλα τα έξοδα που ο υποψήφιος θεωρεί αναγκαία για

7 την εκτέλεση της πρότασης/σχεδίου δράσης. Ο προβλεπόμενος προϋπολογισμός πρέπει να υποβληθεί σύμφωνα με το Υπόδειγμα Α του εντύπου υποβολής. Μια πρόταση/σχέδιο δράσης μπορεί να αποτελείται από μια σειρά σχετικών υποδράσεων (μελέτη, οργάνωση εργαστηρίων/workshops, δημοσιεύσεις κ.λπ.). Για κάθε υποδράση της πρότασης/σχεδίου δράσης θα χρησιμοποιηθεί ξεχωριστή κατάσταση εξόδων. Στη συνέχεια θα γίνει ομαδοποίηση (όπως στο υπόδειγμα Α) όπου θα εμφανίζεται ο συνολικός προϋπολογισμός της πρότασης/σχεδίου δράσης. Ο προβλεπόμενος προϋπολογισμός πρέπει: (i) να παρέχει στοιχεία σχετικά με τις διάφορες ειδικότητες ανθρώπινου δυναμικού που θα χρησιμοποιηθεί και των συναφών δαπανών (τεχνικοί, διοικητικοί κ.λπ.). (ii) να είναι επαρκώς λεπτομερής, ώστε να επιτρέπεται η ταυτοποίηση, η παρακολούθηση και ο έλεγχος των προτεινόμενων υποδράσεων. (iii) να εκφράζεται σε ευρώ. (iv) να συνοδεύεται από τους υπολογισμούς και τις προδιαγραφές που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη του ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Άμεσες επιλέξιμες δαπάνες Οι άμεσες επιλέξιμες δαπάνες της πρότασης/σχεδίου δράσης είναι εκείνες, οι οποίες μπορούν να χαρακτηριστούν ως ειδικές δαπάνες της πρότασης/σχεδίου δράσης συνδεόμενες άμεσα με την υλοποίησή της. Άμεσες επιλέξιμες δαπάνες είναι, κυρίως οι ακόλουθες: Δαπάνες Προσωπικού Το κόστος για το προσωπικό της δράσης, δηλαδή μισθοί και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και οι λοιπές νόμιμες δαπάνες είναι επιλέξιμες εφόσον δεν υπερβαίνουν τις μέσες τιμές που εφαρμόζει συνήθως ο Φορέας Υλοποίησης για τις αποδοχές. Το κόστος αυτό πρέπει να αντιστοιχεί στις πραγματικές δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από το Φορέα Υλοποίησης και τους εταίρους. Το ποσό ανά ημέρα υπολογίζεται διαιρώντας τον ετήσιο μισθό δια των 220 εργάσιμων ημερών. Έτσι, για λογιστικούς σκοπούς υπολογίζεται, πως το προσωπικό πλήρους απασχόλησης εργάζεται 220 ημέρες το χρόνο, ενώ το προσωπικό ημιαπασχόλησης 110 ημέρες το χρόνο. Οι δαπάνες προσωπικού δημόσιων Φορέων θεωρούνται άμεσα επιλέξιμες, στο βαθμό που αυτές σχετίζονται με το κόστος δράσεων που ο αρμόδιος δημόσιος Φορέας δεν θα είχε εάν η συγκεκριμένη πρόταση/σχέδιο δράσης δεν είχε αναληφθεί. Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπεριλάβουν στην αίτησή τους δήλωση, ότι το μόνιμο προσωπικό τους θα αναλάβει την υλοποίηση δράσεων πέραν από τις συνήθεις τους.

8 Οδοιπορικά και ημερήσια αποζημίωση (εφόσον υπάρχουν) Τα οδοιπορικά και η ημερήσια αποζημίωση του προσωπικού, που συμμετέχει στη δράση, είναι επιλέξιμα υπό την προϋπόθεση ότι αυτά συνάδουν με τις συνήθεις πρακτικές του Φορέα Υλοποίησης για τα έξοδα ταξιδίου. Τα οδοιπορικά είναι επιλέξιμα υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: το ταξίδι γίνεται με την πιο σύντομη και την πιο οικονομική διαδρομή ταξίδι με τρένο: δεύτερη θέση ταξίδι με αεροπλάνο: οικονομική θέση ταξίδι με αυτοκίνητο: η επιστροφή των εν λόγω εξόδων γίνεται με βάση τον αντίστοιχο ναύλο σιδηροδρομικού εισιτηρίου δεύτερης θέσης. Η ημερήσια αποζημίωση καλύπτει όλες τις δαπάνες διαμονής, συμπεριλαμβανομένων των ξενοδοχείων, των εστιατορίων και των τοπικών μέσων μεταφοράς (ταξί ή / και δημόσιων μέσων μεταφοράς). Είναι επιλέξιμη για διαμονή σε τόπο που απέχει τουλάχιστον 100km από το συνήθη τόπο εργασίας Εξοπλισμός Οι δαπάνες απόκτησης εξοπλισμού είναι επιλέξιμες μόνο εφόσον είναι αναγκαίες για την υλοποίηση της πρότασης/σχεδίου δράσης. Οι δαπάνες αυτές πρέπει ν αντιστοιχούν στο σύνηθες κόστος της αγοράς και η αξία των σχετικών αντικειμένων καταχωρείται ως αποσβεσθείσα σύμφωνα με τους φορολογικούς και λογιστικούς κανόνες που ισχύουν για το Φορέα Υλοποίησης. Επιπλέον, επιλέξιμο είναι μόνο το τμήμα της απόσβεσης του εξοπλισμού που αντιστοιχεί στη διάρκεια της χρησιμοποίησής του για τη δράση και στο ποσοστό πραγματικής χρησιμοποίησης για τη δράση. Εξοπλισμός που αγοράστηκε πριν από τη δράση, ακόμα κι αν χρησιμοποιήθηκε για την υλοποίηση της δράσης, δεν είναι άμεσα επιλέξιμος Υπεργολαβίες Δαπάνες οι οποίες απορρέουν από άλλες συμβάσεις που έχει συνάψει ο δικαιούχος ή οι συνεργαζόμενοι Φορείς για τη διεξαγωγής της δράσης είναι επιλέξιμες, μόνο εφόσον πληρούνται οι πιο κάτω προϋποθέσεις. Οι δαπάνες αυτές είναι οι εξής: δαπάνες που προκύπτουν άμεσα από απαιτήσεις που συνδέονται με την εκτέλεση της δράσης (π.χ. διάδοση πληροφοριών, ειδική αξιολόγηση της δράσης, έλεγχοι, μεταφράσεις, αναπαραγωγή, κ.λπ.). δαπάνες που προκύπτουν από συμβάσεις υπεργολαβίας και παροχές υπηρεσιών, ως μέρος της δράσης. Σ αυτές συμπεριλαμβάνονται όλες οι συμβάσεις που ο Φορέας Υλοποίησης πρέπει να συνάψει, προκειμένου να υλοποιηθεί η δράση. Η ανάθεση υπεργολαβίας δεν πρέπει να υπερβαίνει το 75% των άμεσων επιλέξιμων δαπανών της πρότασης/σχεδίου δράσης. Ο Φορέας Υλοποίησης οφείλει να αναθέσει τη σύμβαση στην πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, δηλαδή στην προσφορά που παρουσιάζει την καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής, μεριμνώντας παράλληλα για την αποφυγή οποιασδήποτε σύγκρουσης συμφερόντων. Οι συμβάσεις υπεργολαβίας δεν περιορίζουν τις ευθύνες του Φορέα Υλοποίησης.

9 Έμμεσες επιλέξιμες δαπάνες (διοικητικές δαπάνες) Έμμεσες επιλέξιμες δαπάνες είναι ένα πάγιο ποσοστό των γενικών εξόδων, το πολύ μέχρι 7% του συνολικού ποσού των άμεσων επιλέξιμων δαπανών, το οποίο αντιπροσωπεύει τις διοικητικές και διαχειριστικές δαπάνες του Φορέα Υλοποίησης. Οι έμμεσες δαπάνες αφορούν κατηγορίες δαπανών που δεν είναι αναγνωρίσιμες ως ειδικές δαπάνες άμεσα συνδεόμενες με τη δράση, περιλαμβάνονται, όμως στον προβλεπόμενο προϋπολογισμό της δράσης. Καμία άμεση επιλέξιμη δαπάνη δε μπορεί να θεωρηθεί ως έμμεση. Έξοδα που συνδέονται με την υποδομή και τη γενική λειτουργία του φορέα, θεωρούνται έμμεσες επιλέξιμες δαπάνες, όπως για παράδειγμα, οι δαπάνες ενοικίασης ή απόσβεσης ακινήτων, τα έξοδα καθημερινής διαχείρισης και συντήρησης, τα έξοδα ασφάλισης, ο βοηθητικός εξοπλισμός γραφείου, τα ταχυδρομικά τέλη, οι τηλεπικοινωνίες καθώς και έξοδα που συνδέονται με τη διοικητική και οικονομική διαχείριση, το ανθρώπινο δυναμικό, την εκπαίδευση προσωπικού, την παροχή νομικών συμβουλών κ.λπ. Οι έμμεσες δαπάνες δεν περιλαμβάνουν δαπάνες που αφορούν άλλον τομέα του προϋπολογισμού για την πρόταση/σχέδιο δράσης Μη επιλέξιμες δαπάνες Δεν είναι επιλέξιμες οι ακόλουθες δαπάνες: α) ο ΦΠΑ, εκτός αν ο τελικός δικαιούχος μπορεί να αποδείξει ότι δεν είναι σε θέση να τον ανακτήσει. β) η απόδοση του κεφαλαίου γ) οι προβλέψεις ζημιών ή οι ενδεχόμενες μελλοντικές υποχρεώσεις δ) οι οφειλόμενοι τόκοι ε) οι επισφαλείς απαιτήσεις στ)οι χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές ζ) οι υπέρμετρες ή αλόγιστες δαπάνες η) οι δαπάνες προσωπικού για δημόσιους υπαλλήλους που συμβάλλουν στην εκτέλεση της δράσης με δραστηριότητες που αποτελούν μέρος των κανονικών καθηκόντων τους 5. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 5.1 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Τα δικαιολογητικά συμμετοχής είναι τα ακόλουθα και αφορούν τις μεμονωμένες υποψηφιότητες. Σε περίπτωση συνεργασιών αφορούν τον επικεφαλής Φορέα. (i) Επίσημα έγγραφα που αποδεικνύουν 3ετή εμπειρία του υποψήφιου Φορέα. Τα εν λόγω αποδεικτικά μπορεί να είναι: εγκριτικές αποφάσεις, σχετικές επιστολές από επίσημες αρχές, συμβάσεις, κλπ. (ii) Για το διοικητικό προσωπικό (ανά άτομο), απαιτούνται τα κάτωθι αποδεικτικά: Αντίγραφο μηχανογραφημένων ενσήμων τελευταίου τριμήνου ή σχετική βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα. Αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψης.

10 Συμβάσεις μίσθωσης έργου θεωρημένες από την αρμόδια ΔΟΥ, στις περιπτώσεις που προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία. Βιογραφικό σημείωμα. (iii) Υπεύθυνη Δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του νόμου 1599/1986, με θεώρηση γνησίου υπογραφής στην οποία: θα αναγράφονται τα στοιχεία της προκήρυξης θα δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της υποψηφιότητας τους οι συμμετέχοντες δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. (iv) Τα ακόλουθα πιστοποιητικά: Μη Λύσης (μόνο σε πρωτότυπο). Μη Πτώχευσης Περί Μη Κατάθεσης αιτήσεως για διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστή ή συνεκκαθαριστή Περί Μη Καταθέσεως αιτήσεως για πτώχευση-πτωχευτικό συμβιβασμό Περί Μη Θέσεως σε αναγκαστική Διαχείριση και Μη Καταθέσεως αιτήσεως για αναγκαστική διαχείριση Περί μη Αμφισβήτησης αρχαιρεσιών (Περί μη Προσβολής του κύρους αρχαιρεσιών σωματείων ή συλλόγων) Φορολογική ενημερότητα Ασφαλιστική ενημερότητα (v) Καταστατικό ίδρυσης και τυχόν μεταβολές του (σε περίπτωση εταιρειών που τα στοιχεία αυτά είναι δημοσιευμένα στο ΦΕΚ, προσκομίζονται τα αντίστοιχα ΦΕΚ). (vi) Αποφάσεις των νομίμων κατά περίπτωση οργάνων, με τις οποίες ορίζονται αυτοί που εκπροσωπούν το Φορέα και τον δεσμεύουν (ΔΣ, Διαχειριστές, κλπ). (vii) Υπεύθυνη Δήλωση με συνημμένο κατάλογο τόσο του διαθέσιμου εξοπλισμού, όσο και εκείνου που πρόκειται να διατεθεί για την εκτέλεση της πρότασης/σχεδίου δράσης. (viii) Σε περίπτωση υποβολής πρότασης από συνεργαζόμενους Φορείς, συμφωνητικό συνεργασίας μεταξύ των ενδιαφερομένων Φορέων, στο οποίο πρέπει τουλάχιστον να περιέχονται: ότι όλοι οι Φορείς ευθύνονται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον, ο ορισμός του επικεφαλής Φορέα και σύντομη περιγραφή της προτεινόμενης πρότασης/σχεδίου δράσης και κατανομή των δράσεων ανά Φορέα.

11 5.2 ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ Κάθε υποψηφιότητα πρέπει να συνοδεύεται από ένα διαβιβαστικό έγγραφο στο οποίο θα αναγράφεται ο τίτλος της πρότασης/σχεδίου δράσης και θα περιλαμβάνει σε ενιαίο φάκελο τα ακόλουθα: (i) συμπληρωμένο έγγραφο καταγραφής στοιχείων του Φορέα (ii) δικαιολογητικά συμμετοχής, όπως περιγράφονται στην παράγραφο 5.1 (iii) προϋπολογισμό της πρότασης/σχεδίου δράσης σε ευρώ ( ) (iv) περιγραφή της πρότασης/σχεδίου δράσης, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 4 Κάθε ενδιαφερόμενος φορέας πρέπει να συντάξει την πρόταση/σχέδιο δράσης του στην ελληνική γλώσσα και να την υποβάλει σε ενιαίο φάκελο στην ακόλουθη διεύθυνση: ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Μιαούλη 3 Τ.Κ Τρίκαλα με την ένδειξη: Υπόψη κας Κάβουρα Φυλιώς. Η τελική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων είναι η 21 η Μαΐου ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Για περισσότερες πληροφορίες, διευκρινίσεις καθώς και για τα έντυπα υποβολής των προτάσεων/σχεδίων δράσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην: Κάβουρα Φυλιώ Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας Μιαούλη 3, Τρίκαλα (1ος όροφος, γραφείο Γενικής Διεύθυνσης) τηλ Oι ενδιαφερόμενοι, επίσης, μπορούν να λάβουν όλα τα απαραίτητα έντυπα σε ψηφιακή μορφή μέσω της ιστοσελίδας της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας, στη διεύθυνση

12 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α : ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Α/Α ΕΞΟΔΑ / ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΟΣΤΟΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ATOMO 1 ATOMO 2 ATOMO 3.. ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΛΑ - ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ & ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΛΛΑ ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΞΟΔΑ ΕΝΤΥΠΑ - ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ - ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΛΛΑ ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΟΛΟ

13 ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Α.Φ.Μ.: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τ.Κ. ΠΟΛΗ: ΝΟΜΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ: FAX: Ιστοσελίδα: ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ: ΤΡΑΠΕΖΑ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΦΟΡΕΑ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΝΑΙ 2. Πρότερη εμπειρία στο θεματικό πεδίο Ανθρωπος Προηγούμενη συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά ή Εθνικά Προγράμματα ΟΧΙ 3. Πρότερη δραστηριότητα στο προτεινόμενο θεματικό πεδίο ΝΑΙ ΟΧΙ * Επισυνάπτονται σχετικά δικαιολογητικά για τις ανωτέρω ενότητες 2 και 3 ΝΑΙ ΟΧΙ 4. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ/ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ* ΑΦΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ * Ο παραπάνω πίνακας αφορά ανθρώπινο δυναμικό με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, το οποίο θα απασχοληθεί από το Φορέα στο πλαίσιο της προτεινόμενης Πρότασης/ Σχεδίου Δράσης. 5. Στοιχεία συνολικού προϋπολογισμού του/των προτεινόμενου/ων Σχεδίου/ων Δράσης Συνολικός προϋπολογισμός:.

14 Β. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΕ ΣΥΝΑΦΗ ΕΘΝΙΚΑ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Καταγράψτε συνοπτικά την εμπειρία του Φορέα ή του επικεφαλής της συνεργασίας σε συναφή με την Πρόταση/Σχέδιο δράσης χρηματοδοτηθέντα Εθνικά ή Ευρωπαϊκά Προγράμματα. Παρακαλούμε, αναφέρατε μόνο τα προγράμματα που υλοποιήθηκαν την τελευταία τριετία και ακολουθείστε χρονολογική σειρά ξεκινώντας από το πλέον πρόσφατο. Τίτλος της Πρότασης/Σχεδίου Δράσης Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή Κοινοτική Πρωτοβουλία Φορέας χρηματοδότησης Απόφαση Έγκρισης Προϋπολογισμός Πρότασης/Σχεδίου Δράσης Ομάδες Στόχοι Ημερομηνία έναρξης Διάρκεια σε μήνες Σύντομη Περιγραφή (ενέργειες-ρόλος του φορέα κλπ.) (όχι πάνω από 5 γραμμές)

15 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΣΕ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Καταγράψτε συνοπτικά την εμπειρία του φορέα ή του επικεφαλής της συνεργασίας σε ενέργειες συναφείς με αυτές που περιλαμβάνει η Πρόταση/Σχέδιο δράσης, που να μην έχουν χρηματοδοτηθεί από Εθνικό ή Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα, αλλά από άλλες πηγές χρηματοδότησης ή να αποτελούν πρωτοβουλία του Φορέα. Παρακαλούμε αναφέρατε μόνο τις ενέργειες που υλοποιήθηκαν την τελευταία τριετία και ακολουθείστε χρονολογική σειρά, ξεκινώντας από την πλέον πρόσφατη. Τίτλος της Πρότασης/Σχεδίου Δράσης Φορέας χρηματοδότησης Απόφαση Έγκρισης Προϋπολογισμός Πρότασης/Σχεδίου Δράσης Ομάδες Στόχοι Ημερομηνία έναρξης Διάρκεια σε μήνες Σύντομη Περιγραφή (ενέργειες-ρόλος του φορέα κλπ.) (όχι πάνω από 5 γραμμές)

16 Γ. ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ* Παρακαλούμε να δοθεί η ακριβής διεύθυνση του κάθε χρησιμοποιούμενου γραφείου του Φορέα Υλοποίησης και του Υπευθύνου για τη λειτουργία του Α/Α Διεύθυνση Πόλη Τ.Κ. Νομός Υπεύθυνος (Παρακαλώ σημειώσατε με Χ το αντίστοιχο τετράγωνο) Χρήση ιδιόκτητου χώρου Χρήση ενοικιαζόμενου χώρου Χρήση παραχωρημένου χώρου ΝΑΙ ΟΧΙ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ Περιγράψτε τα μέσα και τον εξοπλισμό που θεωρούνται απαραίτητα για την υλοποίηση της Πρότασης /Σχεδίου Δράσης. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ Νοέμβριος 2013 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας ΣΥΝ.Π.Ε., είναι ένα διαρκώς αναπτυσσόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ 2013» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ανοιχτή Πρόσκληση Υποβολής Αίτησης συμμετοχής στην Θερμοκοιτίδα Υποστήριξης Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων του Ν. 4019/2011.

Ανοιχτή Πρόσκληση Υποβολής Αίτησης συμμετοχής στην Θερμοκοιτίδα Υποστήριξης Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων του Ν. 4019/2011. Ανοιχτή Πρόσκληση Υποβολής Αίτησης συμμετοχής στην Θερμοκοιτίδα Υποστήριξης Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων του Ν. 4019/2011. Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Υπεύθυνος για την Θερμοκοιτίδα

Διαβάστε περισσότερα

1. Επιχείρηση Δήμου κατά τα άρθρα 103 και 107 του Ν.3852/2010 (Α 87)

1. Επιχείρηση Δήμου κατά τα άρθρα 103 και 107 του Ν.3852/2010 (Α 87) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ» ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ Τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής έργων θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των προτάσεων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (75% ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ 25% ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Με την συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με την συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Με την συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ με αντικείμενο «Παρακολούθηση των αποτελεσμάτων του έργου ForestLife» για τις ανάγκες του έργου LIFE - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ με τον αριθμό LIFE14/GIE/GR/000304,

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνος υλοποίησης Έως και την ολοκλήρωση του παραδοτέου Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 11 Σεπτεμβρίου 2015 ώρα 15:00

Χρόνος υλοποίησης Έως και την ολοκλήρωση του παραδοτέου Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 11 Σεπτεμβρίου 2015 ώρα 15:00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Καστοριά, 04 Σεπτεμβρίου 2015 Μητροπόλεως 60, 52100 Αρ.Πρωτ. 2170 Καστοριά Τηλ:2467028981 URL:www.kastoriachamber.gr Email:kastcham@otenet.gr ΘΕΜΑ: Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

E-mail: info@gnosianaptixiaki.gr

E-mail: info@gnosianaptixiaki.gr Ζ. ΒΑΔΡΑΤΣΙΚΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Καραολή & Δημητρίου 20, ΤΚ 55131 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη Τηλ-Φαξ: 2310 403371 E-mail: info@gnosianaptixiaki.gr Θεσσαλονίκη, 27/3/2015 Ανακοίνωση για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Το Αρχείο Ταυτότητας της ομάδας μελέτης β σταδίου του Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

«Περί τις 1100 επιχειρήσεις μέλη του Επιμελητηρίου που θα αποκτήσουν ολοκληρωμένες υποδομές αξιοποίησης του η-επιχειρείν».

«Περί τις 1100 επιχειρήσεις μέλη του Επιμελητηρίου που θα αποκτήσουν ολοκληρωμένες υποδομές αξιοποίησης του η-επιχειρείν». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 1 42100 ΤΡΙΚΑΛΑ Αρ. Πρωτ. 5346 Τρίκαλα, 12/05/2011 ΠΡΟΣ: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις υποβάλλονται από υποψηφίους που πληρούν τις κάτωθι

Προτάσεις υποβάλλονται από υποψηφίους που πληρούν τις κάτωθι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 29.12. 2014 Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 47243

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 11/09/2014 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ -ΛΟΥΔΙΑ - ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ 06/11/2014 Αρ. πρωτ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 21/2014

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ -ΛΟΥΔΙΑ - ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ 06/11/2014 Αρ. πρωτ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 21/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ -ΛΟΥΔΙΑ - ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ 06/11/2014 Αρ. πρωτ. 1544 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 7.100,00 ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 21/2014 Ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΤΕΥΧΟΣ 1 : ΤΕΥΧΟΣ 2 : ΤΕΥΧΟΣ 3 : ΤΕΥΧΟΣ 4 : ΤΕΥΧΟΣ 5 : ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Ανάπτυξη Συστημάτων Επιστημονικής Τεχνοοικονομικής Οργάνωσης Υπηρεσιών» ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ(ΦΚ/MIS): E.274

ΕΡΓΟ: «Ανάπτυξη Συστημάτων Επιστημονικής Τεχνοοικονομικής Οργάνωσης Υπηρεσιών» ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ(ΦΚ/MIS): E.274 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 14/12/2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Δ46Ψ8ΧΒ-2ΘΠ. 1 Άτομο- Διοικητική Υποστήριξη

ΑΔΑ: ΒΛ1Δ46Ψ8ΧΒ-2ΘΠ. 1 Άτομο- Διοικητική Υποστήριξη Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ.: Φαξ: e-mail: Αρ. Φακέλου: Μον. Διασφάλισης Ποιότητας & Ανθρώπινων Πόρων ΕΛΚΕ ΑΠΘ Καραστογιάννης Δημοσθένης 2310-994082 2310-200392 Prosk@rc.auth.gr 88974 Θεσσαλονίκη, 28/11/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα,29.12. 2014 Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 47244

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Πρόγραμμα LIFE + ΦΥΣΗ 2013+

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Πρόγραμμα LIFE + ΦΥΣΗ 2013+ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 16/11/2016 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Έρευνα Καταγραφή & Μελέτες Ανάπτυξης Ν. Πιερίας

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Έρευνα Καταγραφή & Μελέτες Ανάπτυξης Ν. Πιερίας ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Έρευνα Καταγραφή & Μελέτες Ανάπτυξης Ν. Πιερίας ΠΑΑ 2007-2013 Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι προδημοσιεύτηκε το πρόγραμμα «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος Ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 261/99666 FAX: 261/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 24.12.214 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

«Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 1. /2013

«Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 1. /2013 «Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 1. /2013 Για την ανάθεση του έργου «Πρόγραμμα στέγασης Ε.Τ.Ε.Α. με Ι. Αξιολόγηση προτεινόμενων ακινήτων ιδιοκτησίας του Ταμείου, προκειμένου να διερευνηθεί η δυνατότητα χρήσης τους από

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ

ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ Καραολή & Δημητρίου 20, ΤΚ 55131 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη Τηλ-Φαξ: 2310 410121 E-mail: info@gnossi-ngo.org Θεσσαλονίκη, 10/03/2014 Ανακοίνωση για τη σύναψη συμβάσεων έργου ορισμένου

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη: Διεύθυνση : N. Μενεμένη Τ.Κ : Τηλ. : (Εσωτ. 16) Φαξ :

Θεσσαλονίκη: Διεύθυνση : N. Μενεμένη Τ.Κ : Τηλ. : (Εσωτ. 16) Φαξ : Θεσσαλονίκη: 15-1-2016 Διεύθυνση : N. Μενεμένη Τ.Κ : 546 28 Τηλ. : 2310764023 (Εσωτ. 16) Φαξ : 2310703015-2310706016 Η Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε. προτίθεται να υποβάλει πρόταση χρηματοδότησης στο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Πτυχίο Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Πτυχίο Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης. Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ.: Φαξ: e-mail: Αρ. Φακέλου: Μον. Διασφάλισης Ποιότητας & Ανθρώπινων Πόρων ΕΛΚΕ ΑΠΘ Καραστογιάννης Δημοσθένης 2310-994082 2310-200392 Prosk@rc.auth.gr 85829 Θεσσαλονίκη, 07/02/2014

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε όλη την Ελλάδα.

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε όλη την Ελλάδα. Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την δημιουργία ανοικτού μητρώου συνεργατών για θέσεις συμβούλων για την υποστήριξη απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας αποφοίτων Ι.Ε.Κ., ΕΠΑ.Σ. και ΕΠΑ.Λ. Το

Διαβάστε περισσότερα

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ Ανακοινώνει

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ Ανακοινώνει Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση προγράμματος «ΝΟΣΤΟΣ_ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ»,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ46Ψ8ΧΒ-ΡΑ0. Γραφείο:

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ46Ψ8ΧΒ-ΡΑ0. Γραφείο: Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ.: Φαξ: e-mail: Αρ. Φακέλου: Μον. Διασφάλισης Ποιότητας & Ανθρώπινων Πόρων ΕΛΚΕ ΑΠΘ Καραστογιάννης Δημοσθένης 2310-994082 2310-200392 Prosk@rc.auth.gr 90814 Θεσσαλονίκη, 05/05/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΜΕΡΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΔΙΜΕΡΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Μέτρο (β)

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΜΕΡΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΔΙΜΕΡΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Μέτρο (β) Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2016 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΜΕΡΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΔΙΜΕΡΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Μέτρο (β) Το Ίδρυμα Μποδοσάκη, ως Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος του

Διαβάστε περισσότερα

(Α) Υποψήφιος Διδάκτορας / Συνολική Αμοιβή έως 2430 (2 άτομα)

(Α) Υποψήφιος Διδάκτορας / Συνολική Αμοιβή έως 2430 (2 άτομα) Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ.: Φαξ: e-mail: Αρ. Φακέλου: Μ.Προμηθειών Ε.Ε. Α.Π.Θ. Γούλιου Ελένη 2310-994082 2310-200392 Prosk@rc.auth.gr 87375 Θεσσαλονίκη, 4/5/2015 Αρ.Πρωτ: 50700/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΙΝΕΒ) 6 ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης Θέρμη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πληροφορίες: κ. Δημήτρης Μαργαρίτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΤ46Ψ8ΧΒ-ΜΩ1. 1 Άτομο-τεχνικός εργαστηρίου

ΑΔΑ: ΒΛΛΤ46Ψ8ΧΒ-ΜΩ1. 1 Άτομο-τεχνικός εργαστηρίου Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ.: Φαξ: e-mail: Αρ. Φακέλου: Μον. Διασφάλισης Ποιότητας & Ανθρώπινων Πόρων ΕΛΚΕ ΑΠΘ Καραστογιάννης Δημοσθένης 2310-994082 2310-200392 Prosk@rc.auth.gr 88585 Θεσσαλονίκη, 24/10/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ. Αριθμ. Πρωτ /

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ. Αριθμ. Πρωτ / ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 9000 / 03.03.2011 Προσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 13.01.2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία: 13-4-2009 Α.Π.: 4181/ A2 / 172 Κωδικός Πρόσκλησης:11

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία: 13-4-2009 Α.Π.: 4181/ A2 / 172 Κωδικός Πρόσκλησης:11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Δ/νση Οργάνωσης Προγραμματισμού και Μελετών Τμήμα : Προγραμμάτων Ε.Ε. Μαρούσι, 01/ 0 /201 Ταχ. Διεύθυνση : Α. Παπανδρέου 37 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(Ι.Ε.ΤΕ.Θ.) ΤΟΜΕΑΣ ΑΓΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Δημητριάδος 95 & Π. Μελά 3 ος όροφος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 44, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 10679, ΤΗΛ: 210 3600520 ΑΦΜ: 997422860 ΔΟΥ: Α ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 3/7/2013 Αριθ. Πρωτ. 132 28 η Ανακοίνωση ΘΕΜΑ: «ΕΣΠΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη 28-11-2013. ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Αρ. πρωτ: 73664

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη 28-11-2013. ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Αρ. πρωτ: 73664 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη 28-11-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Αρ. πρωτ: 73664 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα,

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Ανάθεση της Καθαριότητας των δοµών του ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς ΑΕ σε εταιρεία καθαρισµού για το έτος 2016 Το ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς προτίθεται να αναθέσει δι απευθείας αναθέσεως σε ανάδοχο Εταιρεία καθαρισµού µε

Διαβάστε περισσότερα

Ι.Κ.Υ Εθνική Μονάδα για το πρόγραμμα Δια βίου Μάθηση Τομεακό πρόγραμμα Leonardo da Vinci

Ι.Κ.Υ Εθνική Μονάδα για το πρόγραμμα Δια βίου Μάθηση Τομεακό πρόγραμμα Leonardo da Vinci Ι.Κ.Υ Εθνική Μονάδα για το πρόγραμμα Δια βίου Μάθηση Τομεακό πρόγραμμα Leonardo da Vinci Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2009 1. Δαπάνες προσωπικού (πίν.j3) 2. Δαπάνες ταξιδίων & διαβίωσης (πίν.j4) 3. Δαπάνες εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ FORA ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ FORA ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ FORA ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ» "Κωδικός MIS 464674" Έχοντας υπόψη: 1. Τον υπ αρ. Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοτική Πρωτοβουλία. Leader +

Κοινοτική Πρωτοβουλία. Leader + Κοινοτική Πρωτοβουλία Leader + ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ Τ.Π. Κ.Π. LEADER+ Η Ανώνυµη Αναπτυξιακή Εταιρία ΟΤΑ «ηµοσυνεταιριστική

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Αρ. πρόσκλησης: 471710- (13) Αθήνα, 23/03/2015

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Αρ. πρόσκλησης: 471710- (13) Αθήνα, 23/03/2015 Αρ. πρόσκλησης: 471710- (13) Αθήνα, 23/03/2015 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ0Ω46Ψ8ΧΒ-ΖΝ5. Γραφείο:

ΑΔΑ: ΒΙ0Ω46Ψ8ΧΒ-ΖΝ5. Γραφείο: Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ.: Φαξ: e-mail: Αρ. Φακέλου: Μον. Διασφάλισης Ποιότητας & Ανθρώπινων Πόρων ΕΛΚΕ ΑΠΘ Καραστογιάννης Δημοσθένης 2310-994082 2310-200392 Prosk@rc.auth.gr 90923 Θεσσαλονίκη, 25/04/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΣ: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πληροφορίες: πληρ.: τηλ.: fax: e-mail: Στέλλα Αικατερινιάδου 231 33 217 36 231 33 217 01-02 saikateriniadou@mou.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Θεσσαλονίκη, 4/9/2009

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Ημερομηνία: 4/3/2013 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ταχ. Δ/νση : Θεμιστοκλέους 42, Ταχ. Κώδικας : 10678, Αθήνα Τηλ.: 210-3303060 Fax: 210-3801777 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41411

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41411 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41411 ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΥΧΟΣ 3 ΤΕΥΧΟΣ 4 ΤΕΥΧΟΣ 5 ΤΕΥΧΟΣ 6 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚEΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41411

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 17/09/2014 Αριθμ.Πρωτοκόλλου:32401

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων. Επιλογή Τοπικών Προγραμμάτων

ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων. Επιλογή Τοπικών Προγραμμάτων ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων Επιλογή Τοπικών Προγραμμάτων Μονάδα Προγραμματισμού & Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΡΑΣΗ 1

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΡΑΣΗ 1 ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΡΑΣΗ 1 Υπό σύσταση επιχειρήσεις (ίδρυση µετά την 12/10/2011 µέχρι και 60 ηµερολογιακές ηµέρες µετά

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Προσωπικό / Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Διοίκησης Επιχειρήσεων

Τεχνικό Προσωπικό / Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Διοίκησης Επιχειρήσεων Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ.: Φαξ: e-mail: Αρ. Φακέλου: Μον. Διασφάλισης Ποιότητας & Ανθρώπινων Πόρων ΕΛΚΕ ΑΠΘ Παπαβασιλείου Βασίλειος 2310-994026 2310-200392 Prosk@rc.auth.gr 90747 Θεσσαλονίκη, 02/04/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ46Ψ8ΧΒ-0Λ6. Μον. Διασφάλισης Ποιότητας & Ανθρώπινων Πόρων ΕΛΚΕ ΑΠΘ Καραστογιάννης Δημοσθένης

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ46Ψ8ΧΒ-0Λ6. Μον. Διασφάλισης Ποιότητας & Ανθρώπινων Πόρων ΕΛΚΕ ΑΠΘ Καραστογιάννης Δημοσθένης Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ.: Φαξ: e-mail: Αρ. Φακέλου: Μον. Διασφάλισης Ποιότητας & Ανθρώπινων Πόρων ΕΛΚΕ ΑΠΘ Καραστογιάννης Δημοσθένης 2310-994082 2310-200392 Prosk@rc.auth.gr 90885 Θεσσαλονίκη, 09/05/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ :

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ 41402 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 30.09.2014 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ANAΡTHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ν. ΕΒΡΟΥ Γραφεία : Λεωφ. Δημοκρατίας 307, 68100 Αλεξανδρούπολη. Τηλ : 2551038366 Fax : 2551038366 Web Page : www.sbbevros.gr e-mail: info@sbbevros.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Ανάπτυξη Συστημάτων Επιστημονικής Τεχνοοικονομικής Οργάνωσης Υπηρεσιών» ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ(ΦΚ/MIS): E.274

ΕΡΓΟ: «Ανάπτυξη Συστημάτων Επιστημονικής Τεχνοοικονομικής Οργάνωσης Υπηρεσιών» ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ(ΦΚ/MIS): E.274 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/8 ΤΗΛ: 260/996660 FAX: 260/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 05/2/204 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

1 Δ3 05 Ε 01 Έκδοση: 02 14/11/2016 Σελίδα 1 από 1

1 Δ3 05 Ε 01 Έκδοση: 02 14/11/2016 Σελίδα 1 από 1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 18.01.2017 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου) Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ.: Φαξ: e-mail: Αρ. Φακέλου: Μον. Διασφάλισης Ποιότητας & Ανθρώπινων Πόρων ΕΛΚΕ ΑΠΘ Καραστογιάννης Δημοσθένης 2310-994082 2310-200392 Prosk@rc.auth.gr 88663 Θεσσαλονίκη, 02/01/2015

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Ανάθεση Λογιστικής υποστήριξης του ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς ΑΕ για το οικονοµικό έτος 2016 σε εταιρεία Λογιστικών Υπηρεσιών Το ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς προτίθεται να αναθέσει δι απευθείας αναθέσεως σε ανάδοχο Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ Αριθμ. Πρωτ.:71112/22-6-2012 ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Κοραή 4, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 5271400 Fax : 52 71420 e-mail: eysekt@mou.gr Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Προς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΥΠΟΔΟΜΗ-ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ(ΦΚ/MIS): 0207

ΕΡΓΟ: «ΥΠΟΔΟΜΗ-ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ(ΦΚ/MIS): 0207 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 09.03.2016 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «GR02 - Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων του ΧΜ ΕΟΧ »

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «GR02 - Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων του ΧΜ ΕΟΧ » Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 16/11/2016 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΧ46Ψ8ΧΒ-ΔΤ0. Γραφείο:

ΑΔΑ: ΒΙΡΧ46Ψ8ΧΒ-ΔΤ0. Γραφείο: Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ.: Φαξ: e-mail: Αρ. Φακέλου: Μον. Διασφάλισης Ποιότητας & Ανθρώπινων Πόρων ΕΛΚΕ Α.Π.Θ. Παπαβασιλείου Βασίλειος 2310-994026 2310-200392 prosk@rc.auth.gr 86976 Θεσσαλονίκη, 13/02/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 06/04/2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ (Δράση θεματικό εργαστήρι με Α/Α 27 και 28)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ (Δράση θεματικό εργαστήρι με Α/Α 27 και 28) Θεσσαλονίκη, 28/08/2014 Αρ. πρωτ.2581 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ (Δράση θεματικό εργαστήρι με Α/Α 27 και 28) Έχοντας υπόψη: 1. Τον υπ αρ. Νόμο 4019/2011(216/Α) «Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ Ανακοινώνει

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ Ανακοινώνει Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι τεσσάρων (24) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος «Κοινωνικές δομές αντιμετώπισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου) Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ.: Φαξ: e-mail: Αρ. Φακέλου: Μον. Διασφάλισης Ποιότητας & Ανθρώπινων Πόρων ΕΛΚΕ Α.Π.Θ. Παπαβασιλείου Βασίλειος 2310-994026 2310-200392 prosk@rc.auth.gr 86976 Θεσσαλονίκη, 23/06/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Horizon 2020»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Horizon 2020» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 14.07.2016 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς : Ώπως Π.Δ

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς : Ώπως Π.Δ ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ Αθήνα 20-01-2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Αρ. Πρωτ : 10895 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τ. ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ Προς : Ώπως Π.Δ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύµβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύµβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου) ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΙΠΤΗΛ) 6 ο χλµ. Χαριλάου-Θέρµης Θέρµη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πληροφορίες: Ιορδάνης Κουτσόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΜΕ 1/2016. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΜΕ 1/2016. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Ταχ. Διεύθυνση : Λυκούργου 5 Ταχ. Κώδικας : 22 00, Τρίπολη Τηλέφωνο : 270 23490 Fax : 270 2349 e-mail : ptapeloponnisou@gmail.com Πληροφορίες : Γεώργιος Ρουμελιώτης ΤΡΙΠΟΛΗ..206 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 635 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ H ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Ε.Π.Α.Ψ.Υ στο πλαίσιο της Απόφασης Πράξης με υπ αριθ: 2.17324/6.4112/31-07-2012 με τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Mεσογείων 14-18,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Για την στελέχωση του Κοινωνικού Φαρμακείου καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι να υποβάλλουν αίτηση για τις εξής ειδικότητες:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Για την στελέχωση του Κοινωνικού Φαρμακείου καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι να υποβάλλουν αίτηση για τις εξής ειδικότητες: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ στο πλαίσιο της Απόφασης Πράξης με υπ αριθ: 2.17324/6.4112/31-07-2012 με τίτλο «ΠΟΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ.: Φαξ: e-mail: Αρ. Φακέλου: Μον. Διασφάλισης Ποιότητας & Ανθρώπινων Πόρων ΕΛΚΕ ΑΠΘ Γούλιου Ελένη 2310-994082 2310-200392 Prosk@rc.auth.gr 85829 Θεσσαλονίκη 26/5/2015 Αρ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

11 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

11 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 11 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Α/Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1 Έντυπο υποβολής - αίτηση συμμετοχής (επενδυτικό σχέδιο) με υπογραφή από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο της επιχείρησης και σφραγίδα αυτής. 2 Ισολογισμοί-αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 15/11/2016 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου) Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ.: Φαξ: e-mail: Αρ. Φακέλου: Μον. Διασφάλισης Ποιότητας & Ανθρώπινων Πόρων ΕΛΚΕ ΑΠΘ Παπαβασιλείου Βασίλειος 2310-994026 2310-200392 Prosk@rc.auth.gr 90345 Θεσσαλονίκη, 28/08/2015

Διαβάστε περισσότερα

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ Ανακοινώνει

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ Ανακοινώνει Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος «ΝΟΣΤΟΣ_ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ»,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Το Ελληνικό Κέντρο Προαγωγής Κοινωνικής και Ψυχικής Υγείας ΠΟΡΕΙΑ Α.Μ.Κ.Ε. στο πλαίσιο της Απόφασης Πράξης με υπ αριθ: 2.17324/6.4112/31-07-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου) Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ.: Φαξ: e-mail: Αρ. Φακέλου: Μον. Διασφάλισης Ποιότητας & Ανθρώπινων Πόρων ΕΛΚΕ ΑΠΘ Καραστογιάννης Δημοσθένης 2310-994082 2310-200392 Prosk@rc.auth.gr 91071 Θεσσαλονίκη, 03/12/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9Ρ46Ψ8ΧΒ-Ο4Ψ. Γραφείο:

ΑΔΑ: ΒΛ9Ρ46Ψ8ΧΒ-Ο4Ψ. Γραφείο: Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ.: Φαξ: e-mail: Αρ. Φακέλου: Μον. Διασφάλισης Ποιότητας & Ανθρώπινων Πόρων ΕΛΚΕ ΑΠΘ Καραστογιάννης Δημοσθένης 2310-994082 2310-200392 Prosk@rc.auth.gr 88191 Θεσσαλονίκη, 09/09/2013

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ε. ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ Π.Ε.1: Δικτύωση με τους φορείς προώθησης της απασχόλησης

Π.Ε. ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ Π.Ε.1: Δικτύωση με τους φορείς προώθησης της απασχόλησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 26/996660 FAX: 26/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 13//2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Μιας (1) Σύµβασης Έργου Ιδιωτικού ικαίου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Μιας (1) Σύµβασης Έργου Ιδιωτικού ικαίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ Περιφερειακή Οδός Λάρισας Τρικάλων, Τ.Κ. 41110, Λάρισα Λάρισα 27-02-2015 Αρ. πρωτ. 640 Πληροφορίες: B. Κυριατζής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ Πράξη «Πρόσβαση στην αγορά εργασίας: απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας αποφοίτων ΙΕΚ, ΕΠΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΛ» (κωδικός ΟΠΣ 491402) Αριθ. Πρωτ.: 396 / 04-05-2015 Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 19/02/2016 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «INTERREG EUROPE»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «INTERREG EUROPE» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 25.04.2016 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου) Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ.: Φαξ: e-mail: Αρ. Φακέλου: Μον. Διασφάλισης Ποιότητας & Ανθρώπινων Πόρων ΕΛΚΕ Α.Π.Θ. Παπαβασιλείου Βασίλειος 2310-994026 2310-200392 prosk@rc.auth.gr 88969 Θεσσαλονίκη, 06/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΔΕ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΔΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΔΕ Κάθε πρόταση ΕΤΑΚ θα πρέπει να αφορά εφαρμοσμένη έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, πιλοτικές δοκιμές και επιδεικτικά έργα, αλλά όχι βασική έρευνα. Για τη συμπλήρωση του ΤΔΕ θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα