ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 36059 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Δεκεμβρίου 200 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή διαφυγόντων δασμοφορολογικών επιβαρύν σεων και προστίμων.... Έγκριση υπέρβασης ανωτάτου ορίου των εξήντα (60) ημερών κίνησης εκτός έδρας για κλάδους υπαλλήλων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λέ σβου Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.», στις δια τάξεις του Ν. 3299/ Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΖΙΓΚΑΣ ΚΩΝ ΣΤΑΝΤΙΝΟΣ», στις διατάξεις του Ν. 3299/ Υπαγωγή επένδυσης της υπό ίδρυση επιχείρησης «ΕΥΦΗΜΙΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.», στις διατάξεις του Ν. 3299/ Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ ΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», με δ.τ. «Ο Πύργος του Κωστή De Lux Hotel Spa», στις διατάξεις του Ν. 3299/ Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΤΣΑΡΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με δ.τ. «VERRIGO» στις διατάξεις του Ν. 3299/ Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΕΛΙΝΟΤΕΛ ΞΕ ΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΕΛΙΝΟΤΕΛ Α.Ε. HELLENIC HOSPITALITY» στις διατάξεις του Ν. 3299/ Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνι κού Λειτουργού στην ΤΣΙΟΥΚΛΗ Δήμητρα του Γε ωργίου Τροποποίηση της Α.Π. 566/06/ απόφασης της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Τα χυδρομείων (ΕΕΤΤ), όσον αφορά στη φορητότη τα σταθερών αριθμών Καθορισμός Δήλωσης Διαχειριστή για χρήση Διαδι κτυακής Εφαρμογής της Eθνικής Επιτροπής Τη λεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)... ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ () Επιβολή διαφυγόντων δασμοφορολογικών επιβαρύν σεων και προστίμων. Με την αρ. /0/ καταλογιστική πράξη του Δ/ ντή του Τελωνείου Αστακού από το ιστορικό της οποί ας προκύπτει ότι η εταιρεία INEXBILL Μ.Ε.Π.Ε., με ΑΦΜ , δ/νση Φίλωνος 55, Πειραιάς κατέθεσε στην υπηρεσία μας τις με αρ /08, 20355/08, 20362/08, 20363/08, 20364/08, 20365/08 & 20366/08 Δ/σεις ει σαγωγής κάνοντας χρήση του ευνοϊκού τελωνειακού καθεστώτος 42 αλλά όπως προέκυψε από τον εκ των υστέρων έλεγχο της ΕΛΥΤ Αττικής καταστρατήγησε το καθεστώς αυτό με αποτέλεσμα να απωλέσει το Δημόσιο συνολικά ποσό 24.64,96 συμπεριλαμβάνων και των προστίμων. Η πράξη αυτή συνιστά Τελωνειακή παράβαση με στοιχεία λαθρεμπορίας σύμφωνα με το άρθρο 55 του Ν. 2960/200 αλλά και παράβαση της Τ. 0440/923/ Α009/ Α.Υ.Ο. Γι αυτό καταλογίζουμε το ανωτέρω ποσό στον ΜΠΑ ΤΣΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ του Γεωργίου με ΑΦΜ και κηρύσσουμε αστικώς και αλληλεγγύως συνυπεύθυνους την εταιρεία INEXBILL Μ.Ε.Π.Ε., με ΑΦΜ και το νόμιμο εκπρόσωπο αυτής ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΠΑΥΛΟ του Μιχαήλ με ΑΦΜ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ /3949 (2) Έγκριση υπέρβασης ανωτάτου ορίου των εξήντα (60) ημερών κίνησης εκτός έδρας για κλάδους υπαλλή λων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λέσβου. Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Έχοντας υπόψη:. Τις διατάξεις του αρθρ.6 παρ. 0 υποπαρ. δ του Ν. 2503/97 «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περι φέρειας κ.λπ.». 2. Το Ν. 2647/998 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στην Περιφέρεια και την Αυτ/ση και άλλες διατάξεις».

2 36060 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 25 του Ν. 2738/99 «Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση κ.λπ.» σε συνδυασμό με τις όμοιες της παρ. 3 του αρθρ. 2 του Ν. 2685/99 «Κάλυψη δαπανών μετακι νουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός της Επικράτειας και άλλες διατάξεις». 4. Τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης 3736/ (ΦΕΚ 790/τ. Β / ) των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών. 5. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 30/996 «Κώ δικας Νομ/κής Αυτ/σης». 6. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Νόμου 3833/200 (ΦΕΚ 40/Α / ). 7. Την αριθμ. πρωτ. 834/66/ απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου «Ανώτατο όριο επιτρεπομένων ημερών, κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων υπηρετούντων στη Νομαρχιακή Αυ τοδιοίκηση Λέσβου». 8. Τα αριθμ. πρωτ. 590/3237/ και 4572/3966/ έγγραφα της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπη ρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λέσβου με τα οποία ζητείται η αύξηση του αριθμού ημερών κίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων των Διευθύνσεων Αγρο τικής Ανάπτυξης, Κτηνιατρικής και Ανάπτυξης πέραν του ανωτάτου ορίου. 9. Το αριθμ. πρωτ. 2273/ έγγραφο της Δι εύθυνσης Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λέσβου. 0. Τα αριθμ. πρωτ. 3970/ και 4/ έγ γραφα της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λέσβου.. Το αριθμ. πρωτ. 3479/ έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 2. Τα αριθμ. πρωτ. 630/ και 6903/ έγγραφα της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης της ΝΑ Λέσβου, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε για το έτος 200 την αύξηση πέραν του ανωτάτου ορίου των 60 επιτρεπομένων κατ έτος ημε ρών εκτός έδρας των κάτωθι Υπαλλήλων: Κλάδος / Ειδικότητα Αριθμός Υπαλλήλων ΠΕ Γεωπόνοι 9 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕ Γεωλόγοι ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας 6 ΔΕ Τεχνίτες Γεωργίας ΔΕ Βοηθών Κτηνιάτρων Ημέρες εκτός έδρας/ άτομο για την κάλυψη: ) Των αυξημένων αναγκών της Υπηρεσίας στην εφαρ μογή των υφιστάμενων και νέων Προγραμμάτων, που απαιτούν σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε. συγκεκριμένο και αυξημένο για το 200 αριθμό επιτόπιων ελέγχων με χρήση GPS από τριμελείς επιτροπές όπου συμμετέχει το σύνολο των υπηρετούντων υπαλλήλων της Υπηρε σίας και οι οποίοι έλεγχοι αποτελούν απαραίτητη προ ϋπόθεση για την καταβολή των ενισχύσεων. 2) Των εκτάκτων γεγονότων όπως ζημιές στη φυτική και ζωική παραγωγή από θεομηνίες χαλαζοπτώσεις πλημμύρες πυρκαγιές επιδημίες που πλήττουν το Νομό. Κλάδος / Ειδικότητα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ Κτηνιάτρων 4 ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Ημέρες Αριθμός εκτός έδρας/ Υπαλλήλων άτομο λόγω του καταρροϊκού πυρετού, καθώς επίσης της ανάγκης υλοποίησης προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (πρόγραμμα φυματίωσης, βρουκέλλωσης βο ειδών, μελιταίου πυρετού, επιζωοτιολογική έρευνα κ.λ.π) καθώς και της διενέργειας κρεοσκοπικών και αστυκτη νιατρικών ελέγχων, έλεγχο εκμεταλλεύσεων, εφαρμογή του προγράμματος ΟΣΔΕ. Κλάδος / Ειδικότητα ΠΕ Ηλεκτρο ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ λόγων ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Μηχανολόγων Μηχανικών ΠΕ Χημικών Μηχανικών Αριθμός Υπαλλήλων 2 Ημέρες εκτός έδρας/ άτομο Για τον επιτόπιο έλεγχο βιομηχανιών, βιοτεχνιών και επαγγελματικών εργαστηρίων του συνόλου του Νομού Λέσβου, προκειμένου να εγκριθούν οι μελέτες και να εκδοθούν οι αντίστοιχες αποφάσεις έγκρισης περι βαλλοντικών όρων, αδειών εγκατάστασης και αδειών λειτουργίας καθώς και η εξέταση των καταγγελιών για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων. Η παραπάνω έγκριση χορηγείται με την προϋπόθεση της ύπαρξης των απαιτούμενων πιστώσεων και καλύπτει τις τυχόν μετακινήσεις που πραγματοποιήθηκαν μετά την εξάντληση του ανωτάτου ορίου. Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λέσβου βεβαιώνει την ύπαρξη πίστωσης 9.00,00 στον ΚΑΕ 07 του Φορέα 29 και 3.750,00 στον ΚΑΕ 07 του Φορέα 292 για τις παραπάνω δαπά νες των Διευθύνσεων Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνι ατρικής της ΝΑ Λέσβου. Το Γραφείο του Αντινομάρχη Λέσβου βεβαιώνει ότι η δαπάνη ποσού 4.200,00, για την κάλυψη των εκτός έδρας μετακινήσεων των τριών (3) τεχνικών Υπαλλήλων της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της ΝΑ Λέσβου, καλύπτεται από πιστώσεις του έργου «ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟ ΣΩΠΙΚΟΥ» (ΑΕ 200 ΚΑΠ320006) του ΠΔΕ των ΚΑΠ. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Μυτιλήνη, 3 Δεκεμβρίου 200 Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας ΣΟΦΙΑ ΘΕΟΛΟΓΙΤΟΥ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3606 (3) Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.», στις διατάξεις του Ν. 3299/04. Με την 575/Π03/5/00480/Ε/Ν. 3299/2004/ από φαση της Γενικής Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρι κής Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με την από ομόφωνη γνωμοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 7 του Ν. 3299/04 όπως ισχύει, εγκρίθηκε η υπα γωγή στις διατάξεις του Νόμου αυτού επένδυσης της επιχείρησης «ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.», που αναφέρεται στην ίδρυση ξενοδοχειακής μο νάδας 4* δυναμικότητας 4 δωματίων (33 κλινών) στον Δήμο Παραλίας του Νομού Πιερίας, (περιοχή κινήτρων Β ), σύμφωνα με το Ν. 3299/04 όπως ισχύει, συνολι κού κόστους ενός εκατομμυρίου εξακοσίων χιλιάδων ( ,00) ευρώ, με ποσοστό επιχορήγησης 45% δη λαδή ποσό επιχορήγησης επτακοσίων είκοσι χιλιάδων ( ,00) ευρώ. Το τραπεζικό δάνειο ανέρχεται στο ποσό των τετρα κοσίων ογδόντα χιλιάδων ( ,00) ευρώ, δηλαδή ποσοστό 30% του ύψους της επένδυσης. (4) Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΖΙΓΚΑΣ ΚΩΝ ΣΤΑΝΤΙΝΟΣ», στις διατάξεις του Ν. 3299/04. Με την 562/Π03/5/00475/Ε/Ν. 3299/2004/ από φαση της Γενικής Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με την από ομόφωνη γνωμοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 7 του Ν. 3299/04 όπως ισχύει, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του Νόμου αυτού επένδυσης της επιχείρησης «ΖΙΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ», που αναφέρεται στην επέ κταση και εκσυγχρονισμό μονάδας εκτροφής αγελάδων γαλακτοπαραγωγής στον Δήμο Αγίου Αθανασίου του Νομού Θεσσαλονίκης, (περιοχή κινήτρων Α ), σύμφωνα με το Ν. 3299/04 όπως ισχύει, συνολικού κόστους εκατόν ογδόντα έξι χιλιάδων (86.000,00) ευρώ, με ποσοστό επιχορήγησης 35% δηλαδή ποσό επιχορήγησης εξήντα πέντε χιλιάδων εκατό (65.00,00) ευρώ. Δεν θα χρησιμοποιηθεί τραπεζικό δάνειο. (5) Υπαγωγή επένδυσης της υπό ίδρυση επιχείρησης «ΕΥ ΦΗΜΙΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.», στις δι ατάξεις του Ν. 3299/04. Με την 52/5/00458/Ν. 3299/04/ απόφαση της Γενικής Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με την από..200 ομόφω νη γνωμοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 7 του Ν. 3299/04 όπως ισχύει, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατά ξεις του Νόμου αυτού επένδυσης της υπό ίδρυση επιχεί ρησης «ΕΥΦΗΜΙΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.», που αναφέρεται στην ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας 5 δωματίων Β κατηγορίας (Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ 55.2), στο Δήμο Βέροιας του Νομού Ημαθίας (περιοχή κινήτρων Β ), σύμ φωνα με το Ν. 3299/04 όπως ισχύει, συνολικού κόστους διακοσίων πενήντα χιλιάδων ( ,00 ) ευρώ, με πο σοστό επιχορήγησης 44% δηλαδή ποσό επιχορήγησης εκατόν δέκα χιλιάδων (0.000,00 ) ευρώ. (6) Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», με δ.τ. «Ο Πύργος του Κωστή De Lux Hotel Spa», στις διατάξεις του Ν. 3299/04. Με την 377/ΠΟ3/5/00490/Ν. 3299/05/ απόφαση της Γενικής Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακε δονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με την από ομόφωνη γνωμοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 7 του Ν. 3299/04 όπως ισχύει, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του Νόμου αυτού επένδυσης της επιχείρησης «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με δ.τ. «Ο Πύρ γος του Κωστή De Lux Hotel Spa», που αναφέρεται στην ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας κλασσικού τύπου, με την προσθήκη κοινόχρηστων χώρων και SPA, κατηγορίας πέντε αστέρων (5*), δυναμικότητας 0 δωματίων και 29 κλινών (Κ.Α.ΣΤΑΚΟΔ 55.2), στη θέση «Άγιος Γεώργι ος» του Δ. Δ. Αγκίστρου του Νομού Σερρών, (περιοχή κινήτρων Β ), σύμφωνα με το Ν. 3299/04 όπως ισχύει, συνολικού κόστους δύο εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων ( ,00), με ποσοστό επιχορήγησης 45% δηλαδή ποσό επιχορήγησης εννιακοσίων σαράντα πέντε χιλι άδων ( ,00). Το τραπεζικό δάνειο ανέρχεται στο ποσό των εξακο σίων τριάντα χιλιάδων ( ,00), δηλαδή ποσοστό 30% του ύψους της επένδυσης. (7) Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΤΣΑΡΤΣΗΣ ΘΕ ΟΔΩΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με δ.τ. «VERRIGO» στις διατά ξεις του Ν. 3299/04. Με την 577/Π03/5/00482/Ε/Ν. 3299/2004/ από φαση της Γενικής Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρι κής Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με την από ομόφωνη γνωμοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 7 του Ν. 3299/04 όπως ισχύει, εγκρίθηκε η υπα γωγή στις διατάξεις του Νόμου αυτού επένδυσης της επιχείρησης «ΤΣΑΡΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με δ.τ. «VERRIGO» που αναφέρεται στην ίδρυση μονά

4 36062 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) δας κατασκευής ψυκτικών μηχανημάτων (Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ 2923) στον Δήμο Βέροιας, του Νομού Ημαθίας (περιοχή κινήτρων Β ), σύμφωνα με το Ν. 3299/04 όπως ισχύει, συνολικού κόστους επτακοσίων εβδομήντα χιλιάδων ( ,00) ευρώ με ποσοστό επιχορήγησης 39% δηλα δή ποσό επιχορήγησης τριακοσίων χιλιάδων τριακοσίων ( ,00) ευρώ. Δεν θα γίνει χρήση τραπεζικού δανεισμού. (8) Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΕΛΙΝΟΤΕΛ ΞΕ ΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΕΛΙΝΟΤΕΛ Α.Ε. HELLENIC HOSPITALITY» στις διατάξεις του Ν. 3299/04. Με την 559/Π03/5/00473/Ν. 3299/05/ απόφαση της Γενικής Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακε δονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με την από ομόφωνη γνωμοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 7 του Ν. 3299/04 όπως ισχύει, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του Νόμου αυτού επένδυσης της επι χείρησης «ΕΛΙΝΟΤΕΛ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΕΛΙΝΟΤΕΛ Α.Ε. HELLENIC HOSPITALITY», που αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακής μονάδας τριών αστέρων (3*),δυναμικότητας 36 δωματί ων και 64 κλινών (Κ.Α.ΣΤΑΚΟΔ 55.2), στο Δ.Δ.Χανιώτης του Δήμου Παλήνης του Νομού Χαλκιδικής, (περιοχή κινήτρων Β ), σύμφωνα με το Ν. 3299/04 όπως ισχύει, συνολικού κόστους τετρακοσίων εβδομήντα χιλιάδων ευρώ ( ,00), με ποσοστό επιχορήγησης 39% δηλαδή ποσό επιχορήγησης εκατόν ογδόντα τριών χι λιάδων τριακοσίων ευρώ (83.300,00). Η εταιρία δεν θα κάνει χρήση τραπεζικού δανείου. (9) Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού στην ΤΣΙΟΥΚΛΗ Δήμητρα του Γεωργί ου. Με την αρ. πρωτ. 26/ΤΔΟΜ/24759/200 Απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 23/992 άρθρο και του Ν. 2026/992 άρθρο σε συνδυασμό με το Π.Δ. 93/993 χορηγεί ται στην Τσιούκλη Δήμητρα του Γεωργίου, κατοίκου Ν. Θεσσαλονίκης, Κύμινα Δήμου Δέλτα, άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού. Ο Νομάρχης ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ. ΨΩΜΙΑΔΗΣ Αριθμ. 586/05 (0) Τροποποίηση της Α.Π. 566/06/ απόφασης της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρο μείων (ΕΕΤΤ), όσον αφορά στη φορητότητα σταθε ρών αριθμών. Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ) Έχοντας υπόψη: α. το Ν. 343/2006 «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 3/Α ), ιδίως το άρθρο 2, εδάφια ιβ, κβ και μα, και τα άρθρα 7 και 59 αυτού, β. το Ν. 347/2006 «Προστασία δεδομένων προσω πικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του Ν. 2472/997», (ΦΕΚ 33/Α /2006), γ. το Ν. 225/994 «Περί προστασίας καταναλω τών» (ΦΕΚ 9/Α /994), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3587/2007 «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 225/94 «Προστασία των καταναλωτών», όπως ισχύει Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2005/29 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EE Λ 49)» (ΦΕΚ 52/A /2007), δ. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ. 375/0/ , «Κα νονισμός Διαδικασίας Δημόσιας Διαβούλευσης» (ΦΕΚ 34/Β /2006), ε. την απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επι κοινωνιών αριθ. Οικ /924/ «Εθνικό Σχέδιο Αριθμοδότησης των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοι νωνιών» (ΦΕΚ 768/Β /2007), όπως ισχύει, στ. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ. 390/03/2006 «Κα νονισμός Γενικών Αδειών», (ΦΕΚ 748/Β /2006), όπως ισχύει τροποποιηθείσα με την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 442/068/ , (ΦΕΚ 279/Β /2007), ζ. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ. 44/2/ «Κα νονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθμοδοτι κών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης» (ΦΕΚ 260/Β /2007), όπως ισχύει, η. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ. 566/06/ «Τρο ποποίηση και Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο του Κανονισμού της Φορητότητας Αριθμών στην Ελληνική Αγορά» (ΦΕΚ 967/Β / ), θ. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ. 573/05/ «Έγκρι ση Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ 200 για την Αδεσμο ποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο και τις Συναφείς Ευκολίες, σε εφαρμογή της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ. 53/065/ » (ΦΕΚ 338/Β / ) όπως ισχύει τροποποιηθείσα, ι. το υπ αριθμ. πρωτ. ΕΕΤΤ 4677/ αίτημα της εταιρείας WIND για παράταση της προθεσμίας υλοποίησης των νέων διαδικασιών φορητότητας και ΑΠΤοΒ για τη σταθερή τηλεφωνία, εντός του ου τρι μήνου του 20 και με την επιφύλαξη ότι οι αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές των πληροφοριακών συστημά των ΕΒΔΑΦ και LLU W CRM θα έχουν δοθεί τουλάχι στον τρεις μήνες πριν τη νέα οριζόμενη ημερομηνία υλοποίησης, ια. το υπ αριθμ. πρωτ. ΕΕΤΤ 42727/ αίτημα της εταιρείας orthnet για παράταση της προθεσμίας υλοποίησης των νέων διαδικασιών φορητότητας και ΑΠΤοΒ για τη σταθερή τηλεφωνία σε τουλάχιστον τρεις μήνες από την ημερομηνία διάθεσης από τον ΟΤΕ των

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) απαιτούμενων τεχνικών προδιαγραφών για τη θέση σε λειτουργία των νέων εφαρμογών, ιβ. το εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα ως προς την τρο ποποίηση των πληροφοριακών συστημάτων των τηλε πικοινωνιακών παρόχων στη σταθερή τηλεφωνία, όπως αυτό στην παρούσα φάση διαμορφώνεται και το οποίο δεν δύναται να είναι μικρότερο των 6 εβδομάδων από την η Δεκεμβρίου. Το ως άνω χρονοδιάγραμμα αφορά:. τον προσδιορισμό διαδικασιών των παρόχων που να συνδυάζουν ό,τι προβλέπεται στις προπαρατεθεί σες αποφάσεις της ΕΕΤΤ ΑΠ. 566/06/ και ΑΠ. 573/05/ όπως ισχύει τροποποιηθείσα, 2. την υλοποίηση των ανωτέρω διαδικασιών στα πληροφοριακά τους συστήματα που απαιτεί (βλ. ι, ια) τουλάχιστον τρεις μήνες από τον προσδιορισμό των τεχνικών διαδικασιών, 3. την υλοποίηση των σχετικών αλλαγών στην Εθνι κή Βάση Δεδομένων Αναφοράς για τη Φορητότητα (ΕΒΔΑΦ), 4. τις σχετικές δοκιμές μεταξύ των συστημάτων των ανωτέρω παρόχων σταθερής τηλεφωνίας, ιγ. το γεγονός ότι υφίστανται αντικειμενικές δυσκολί ες υλοποίησης των αλλαγών στη φορητότητα αριθμών σταθερής τηλεφωνίας στην Ελλάδα εντός του τιθέμε νου χρονικού πλαισίου, όπως αυτό αποτυπώνεται στα ανωτέρω, ιδ. την Εισήγηση αριθ. 2302/Φ.600/ της αρ μόδιας υπηρεσίας της ΕΕΤΤ, ιε. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν επιβαρύνεται ούτε ο προϋπολογισμός της ΕΕΤΤ ούτε ο κρατικός προϋπολογισμός, αποφασίζει: A. Την τροποποίηση των άρθρων 5 και 6 της απόφα σης της ΕΕΤΤ ΑΠ. ΕΕΤΤ 566/06/ , ως εξής:. Στο Άρθρο 5 Μεταβατική Διάταξη προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: Εξαιρούνται τα πληροφοριακά συστήματα που αφο ρούν τη φορητότητα αριθμών σταθερής τηλεφωνίας και τα οποία οφείλουν να συμμορφωθούν μέχρι την η Απρι λίου 20 με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση. 2. Στο Άρθρο 6 Έναρξη ισχύος μετά το πρώτο εδά φιο προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: Στις περιπτώσεις αριθμών σταθερής τηλεφωνίας τα παραπάνω άρθρα τίθενται αντίστοιχα σε ισχύ την η Απριλίου 20, εκτός εάν άλλως ορίζεται σε επιμέρους διατάξεις αυτής. Β. Η απόφαση αυτή τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Μαρούσι, 30 Νοεμβρίου 200 Ο Πρόεδρος ΛΕΩΝΙΔΑΣ I. ΚΑΝΕΛΛΟΣ Αριθμ. 586/006 () Καθορισμός Δήλωσης Διαχειριστή για χρήση Διαδικτυ ακής Εφαρμογής της Eθνικής Επιτροπής Τηλεπικοι νωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ). H ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ) Έχοντας υπόψη: α) το άρθρο 2, παράγρ. 5 και 7 του Ν. 343/2006 «Περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 3/Α / ), β) την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 390/3/ «Κανο νισμός Γενικών Αδειών» (ΦΕΚ 748/Β / ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, με τις απoφά σεις της ΕΕΤΤ ΑΠ 442/68/ (ΦΕΚ 279/Β / ), ΑΠ 53/04/ (ΦΕΚ 492/Β /8 3 09) και ΑΠ 570/032/8 7 0 (ΦΕΚ 48/B / ) ιδίως το άρθρο 6 παρ., γ) την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 44/2/ «Κα νονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθμοδοτι κών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης» (ΦΕΚ 260/Β /2007), όπως εκάστοτε ισχύει, δ) την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 35/76/ «Κανο νισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη.gr» (ΦΕΚ 77/Β / ), όπως έχει τροπο ποιηθεί με την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 353/85/ (ΦΕΚ 25/Β / ), (διόρθωση, ΦΕΚ 545/9 2005), ε) την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 248/7/ «Κανο νισμός παροχής υπηρεσιών πιστοποίησης ηλεκτρονικής υπογραφής» (ΦΕΚ 603/Β / ), στ) το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν δη μιουργείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο λογισμού, ζ) την Εισήγηση αριθ. πρωτ. 234/Φ.600/ της αρμόδιας υπηρεσίας της ΕΕΤΤ, Επειδή:. η ΕΕΤΤ εισήγαγε στο πλαίσιο της αναβάθμισης των υπηρεσιών της νέο τρόπο επικοινωνίας ο οποί ος αξιοποιεί τις αρχές της ηλεκτρονικής διακυβέρνη σης μέσω κατάλληλης διαδικτυακής εφαρμογής (web application), 2. οι πάροχοι μπορούν, πλέον, να υποβάλλουν στην ΕΕΤΤ αιτήσεις που αφορούν υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτυακής εφαρ μογής η οποία παρέχεται από το δικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ, 3. για την χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής απαι τείται ο πάροχος να έχει προηγουμένως δηλώσει προς την ΕΕΤΤ το διαχειριστή της εφαρμογής, αποφασί ζει:

6 36064 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο Δήλωση Διαχειριστή Η Δήλωση Διαχειριστή, η οποία θα είναι ανηρτημένη στη διαδικτυακή εφαρμογή της ΕΕΤΤ, έχει το εξής περι εχόμενο: ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Νέος Πάροχος Νέος Πάροχος Κάτοχος Γενικής Άδειας Κάτοχος Γενικής Άδειας Καταχωρητής Κάτοχος Ειδικής Άδειας Πιστοποιητής Ηλ/κών Επικοινωνιών Φορέας PSA Αριθμός Μητρώου ΕΕΤΤ: (μόνο για ήδη εγγεγραμμένες επιχειρήσεις) ) ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Φυσικό πρόσωπο (ατομική επιχ/ση) Ο.Ε. Ε.Ε. Ε.Π.Ε. Α.Ε. Άλλη. 2) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ:.... ΕΔΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: (ΟΔΟΣ/ ΑΡΙΘΜΟΣ, Τ.Κ., ΠΟΛΗ, ΝΟΜΟΣ, ΧΩΡΑ)..... Α.Φ.Μ.:..... Δ.Ο.Υ.:.... ΤΗΛ.:..... AX:..... E mail:... 3) ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 2 Επώνυμο:..... Όνομα:... Αρ. ταυτότητας / Αρ. διαβατηρίου:..... Διεύθυνση (Οδός, Αριθμός, Τ.Κ., Πόλη, Νομός):... Εκδούσα αρχή:... ΤΗΛ:..... AX:..... E mail:.... 4) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ Επώνυμο:..... Όνομα:... Αρ. ταυτότητας / Αρ. διαβατηρίου: Διεύθυνση (Οδός, Αριθμός, Τ.Κ., Πόλη, Νομός):..... Εκδούσα αρχή:... ΤΗΛ:.... AX:.... E mail: , 2 Οι πίνακες και 2 συμπληρώνονται μόνο στην περίπτωση νέου παρόχου 5) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Φυσικό πρόσωπο Δια της παρούσας, δηλώνω υπεύθυνα ότι προτίθεμαι να εγγραφώ στη διαδικτυακή εφαρμογή ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών της ΕΕΤΤ. Δηλώνω, περαιτέρω, ότι ο διαχειριστής, τα στοιχεία του οποίου δηλώνονται με την παρούσα, έχει την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα να χρησιμοποιεί, να καταχωρεί και να αιτείται μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής, στο όνομα και για λογαριασμό μου κάθε δήλωση, στοιχείο, έγγραφο και πληροφορία τα οποία αναγνωρίζω, εκ των προτέρων, ως αληθή και ακριβή. Τέλος, αναγνωρίζεται κάθε γνωστοποίηση/πληροφορία από την ΕΕΤΤ προς το διαχειριστή μέσω της εφαρμογής ως κοινοποιηθείσα προς εμέ τον ίδιο. Τέλος, σημειώνω ότι τα νομιμοποιητικά έγγραφα τα οποία θα υποβάλλουμε ή τα οποία έχουμε στο παρελθόν υποβάλλει στην ΕΕΤΤ εξακολουθούν να τελούν σε ισχύ, είναι ακριβή και επικαιροποιημένα. Φορέας/Επιχείρηση (Νομικό πρόσωπο) Δια της παρούσας, δηλώνω υπεύθυνα, στο όνομα και για λογαριασμό του φορέα/επιχείρηση τον/ην οποίο/α εκπροσωπώ νόμιμα στην παρούσα υπό την ιδιότητα μου ως νόμιμος εκπρόσωπος ή νόμιμα εξουσιοδοτηθείς προς τον σκοπό αυτό, ότι ο φορέας/επιχείρηση προτίθεται να εγγραφεί στη διαδικτυακή εφαρμογή ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών της ΕΕΤΤ. Δηλώνω, περαιτέρω ότι ο διαχειριστής, τα στοιχεία του οποίου γνωστοποιούνται με την παρούσα, έχει την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα να χρησιμοποιεί, να καταχωρεί και να αιτείται μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής, στο όνομα και για λογαριασμό του ανωτέρω φορέα/επιχείρησης, κάθε δήλωση, στοιχείο, έγγραφο και πληροφορία, τα οποία αναγνωρίζονται, εκ των προτέρων, από τον/ην φορέα/επιχείρηση ως αληθή και ακριβή. Τέλος, αναγνωρίζεται κάθε γνωστοποίηση/ πληροφορία από την ΕΕΤΤ προς το διαχειριστή μέσω της εφαρμογής ως κοινοποιηθείσα προς τον/ην φορέα/ επιχείρηση. Τέλος, σημειώνουμε ότι τα νομιμοποιητικά έγγραφα τα οποία θα υποβάλλουμε ή τα οποία έχουμε στο παρελθόν υποβάλλει στην ΕΕΤΤ εξακολουθούν να τελούν σε ισχύ, είναι ακριβή και επικαιροποιημένα Τόπος, Ημερομηνία Υπογραφή νόμιμου εκπροσώπου & σφραγίδα επιχείρησης Άρθρο 2 Έναρξη ισχύος Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Μαρούσι, 30 Νοεμβρίου 200 Ο Πρόεδρος ΛΕΩΝΙΔΑΣ Ι. ΚΑΝΕΛΛΟΣ

8 36066 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ημοκρατίας ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευρυπίδου ΛΑΡΙΣΑ - ιοικητήριο ΠΑΤΡΑ - Πανεπιστημίου 254 -Κτήριο Β ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ιοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως Σε έντυπη μορφή: ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από έως 6 σελίδες σε προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,5 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. - Γ 50 Α.Ε.. - Υ.Ο Σ Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 00 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Α.Ε.. 0 Β 320 Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η Γ 65..Σ. 225 Υ.Ο Α.Σ.Ε.Π Ε.Β.Ι. 65 Α.Α.Π. 60 Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις ημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογρα φείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχί ας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαι ούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας ταχυδρομικής συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 352) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2024 27 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Όροι χρήσης της γεωγραφικής ένδειξης «ούζο Θρά κης».... 1 Αναγνώριση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9629 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της εταιρείας «ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» με διακριτικό τίτλο «MERCADO», στις διατάξεις του ν. 3299/2004 για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27943 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2002 11 Οκτωβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της επιχορήγησης του ΙΚΥ για την κάλυψη δαπανών λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22067 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1548 5 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης για το προ σωπικό που υπηρετεί στο Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29961 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1966 21 Δεκεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 309891 Διαδικασία υποβολής της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/ Εκτροφής του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1613 5 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσωρινή απαλλαγή των Ελλήνων του εξωτερικού (πλην των λιποτακτών) από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15585 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1243 24 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εκχώρηση συχνοτήτων για τη λειτουργία του ραδιο φώνου της Βουλής των Ελλήνων....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8155 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 625 11 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή έκτακτου ποσού στήριξης στους παρα γωγούς αγελαδινού γάλακτος κατ εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 24 20 Ιανουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 129/2534/2010 (ΦΕΚ 108 Β ) κοινής υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1840 3 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αριθμού προσώπων που θα απασχο ληθούν στη Βιβλιοθήκη της Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1918 10 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Όροι, προϋποθέσεις, όργανα και διαδικασία χορήγη σης αδειών σκοπιμότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23963 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1457 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιω τικού δικαίου αορίστου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15381 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 973 18 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή πολλαπλού τέλους και φορολογικών επιβα ρύνσεων για τελωνειακή παράβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25069 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2018 17 Σεπτεµβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της εταιρείας «ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΡΟ ΟΥ ΓΕΩΡ ΓΙΟΣ Β. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε.» µε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 950 27 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση και Λειτουργία Υποκαταστήματος του Στρα τιωτικού Φαρμακείου Αθηνών....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36271 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3061 13 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή προστίμου στον Νικηφοράκη Θεόδωρο του Νικηφόρου.... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25821 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1789 6 Σεπτεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΠΡΩΤΟ ΒΟΥΛΙΑ ΣΠΕΤΣΩΝ Α.Ε.» στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8207 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 48 5 Ιουλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3921 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 277 25 Φεβρουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός έγκρισης κατ αποκοπής χορηγήματος καθαριότητας Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15663 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1126 23 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναστολή λειτουργίας Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας. 1 Ανάκληση Προκήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1974 5 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση της προθεσμίας υποβολής της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25861 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1794 7 Σεπτεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ολοκλήρωση οριστικοποίηση και πιστοποίηση της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26491 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1837 12 Σεπτεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία για την απαλλαγή από το τέλος ταξινό μησης των επιβατικών αυτοκινήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26053 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2108 29 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μει ονεκτικών περιοχών με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1502 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδαπών υπό στοιχεία: ΜΠΟΥΡΝΤΕΝΗ ΑΝΘΗ ον. συζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18647 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1370 2 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, των δι καιούχων προς επιστροφή προσώπων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21451 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1389 3 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός τεχνικών και διαδικαστικών ζητημάτων, σχετικά με την οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2156 31 Δεκεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 16597 Όροι και προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας επι χειρήσεων εκμίσθωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25157 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1592 30 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύστημα Πιστοποίησης της Επιμόρφωσης.... 1 Τροποποίηση της αριθ. Δ2/5810/7.3.08

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15501 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 986 18 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Έγκριση ανάκλησης του, από 7.7.2005 Προεδρικού Διατάγματος (ΦΕΚ 1033

Διαβάστε περισσότερα