ارزیابی ريش ای مختلف برآيرد تبخیر بر مبىای تابص در ایستگا سیى پتیک سمىان

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ارزیابی ريش ای مختلف برآيرد تبخیر بر مبىای تابص در ایستگا سیى پتیک سمىان"

Transcript

1 ارزیابی ريش ای مختلف برآيرد تبخیر بر مبىای تابص در ایستگا سیى پتیک سمىان 3 1 مسع د سمیعی حاتم حیاتی میالد میرزائی -1 - واسض اس اسضذ آتخيضداسي اداس ول ه لاتغ يثيؼل آتخيلضداسي ا ل اى دا ص آه خ واسض ا اسضذ آتياسي ص ىط دا طگا صات 3- دا ص آه خ آتخيضداسي هشوض آه صش ػال ج ادوطا سصي چکیذ ضص هؼادل تش هث اي تاتص تشاي تشآ سد تثخيش دس ایس گا ي پ يه و اى همایس اسصیات گشدیذ. همایس ات ذا تا ا فاد اص همادیش ثاتت دس هؼادل ه سد ا فاد لشاس گشفت پس دس همات تط ه تثخيش واليثش ضذ. ایج طاى داد و گاه همادیش ثاتت ا لي ه سد ا فاد لشاس ه گيشد اسیة صیادي تشاي تيط ش هؼادالت ج د داسد. گاه همادیش ثاتت واليثش ه گشدد هؼادالت ت ث د ه یاتذ. تا ا فاد اص همادیش واليثش ضذ دس ضص س ش تخ ت همادیش تثخيش ها ا تشآ سد ه گشدد. تشاي تشآ سد همادیش تثخيش ها ا س ش هه گ ی ض دلت تيط شیذاسد. س ش اي آت هاوي گ اصالح ضذ اسیة هؼ داسي داسد. تا همادیش واليثش ضذ س ش هه گ ی ض تشاي تشآ سد تثخيش دس ه طم ه سد هطالؼ ت صي ه ض د. كلیذ ياش ا: تثخيش س ش اي تش هث اي تاتص واليثشا ي ى اػ ثاس ج ایس گا ي پ يه و اى تشآ سد تثخيش تشاي هطالؼات تشاص آب آتياسي وطا سصي ه اتغ آب پيص تي جشیاى تش اه سیضي ه اتغ آب صیشصهي ضش سي ت د مص وليذي سا دس وطا سصي هذیشیت ه اتغ آب ایفا ه و ذ )چا گ وىاساى 010(. يشاح هذیشیت يس ن اي ه اتغ آب ياص ت آگا اص ضذت تغييشات تلفات تثخيش داسد. تسياسي اص هؼادالت تشاي ا فاد دس هطالؼات خاظ ه تاض ذ تيط ش تشاي ا فاد دس الليو و اسائ ضذ ا ذ ه ا ة س ذ. هؼادالت و تشاي تؼييي تثخيش تؼشق پ ا سي اص پ ضص اي گيا اسائ ضذ ا ذ يض ه ت ا ذ تشاي تؼييي تثخيش اص آب آصاد ا فاد ض ذ) ی ش وىاساى 1555(. لاتليت د ش ت تسياسي اص هؼادالت تشاي تخويي تثخيش هس لضم داض ي ييف گس شد اي اص ايالػات تجشت واف تشاي ا فاد صحيح اص هؼادالت هخ لف ه تاضذ و ایي ا خاب ه ا ة- تشیي س ش تخويي تثخيش سا اص تيي یه گش اص س ش اي روش ضذ سا دض اس اخ ا ت. س ش اي تشآ سد تثخيش ت ط هحمميي تسياسي تشس ضذ ا ت) ;Morton,,1990.)Brutsaert, ;198 Singh, Panu and )1554(Nguyen چ اس س ش سا تشاي تشآ سد ه ط تثخيش دس احذ طح دس ضوال غشیة آ اسی وا ادا اسصیات 11 هؼادل سا تشاي تؼييي تثخيش دس دسیاچ و چه دس ضوال هشوضي ایاالت ه حذ وشد ذ. )1555(.Winter et al همایس وشد. )1550(Morton ا مادي سا اص س ش اي ا ذاص گيشي تثخيش اسائ داد ا ت. س ش اي تؼييي تثخيش ه ت ا ذ ت د اي ه ؼذدي تمسين گشدد: 3- ه اص 1 -تجشت 1955( al., -)Kohler et ه اص آب) 198 )Guitjens, ) -6 ا ذاص گيشي) Young, -4 ا مال جشم) 196 )Harbeck, -5 تشويث 1948( Penman, ا شطي) 1966 )Fritschen,.)1947 دس ایي تحميك ضص س ش تشآ سد تثخيش تشاي ایس گا ي پ يه و اى هحا ث گشدیذ. ایي س ش ا ضاه 1

2 هؼادالت ج سي يض هه گ ی ض ت سن اسگشی ص هاوي گ آت ا ت. ذف اص ایي تحميك همایس همادیش تثخيشها ا هحا ث ضذ اص س ش اي هخ لف تا س ش تط ه تثخيش واليثشا ي ى ضشایة دس ایس گا ي پ يه و اى ه تاضذ. 35 دسج 33 دليم تلا 53 دسج 3 دليم ػشض جغشافيائ - م اد ي ريش ا 1-- مىطق م رد مطالع ایس گا ي پ يه و اى دس ي ل جغشافيائ لاال آى دس يل ل د س آهلاسي تشاتلش تلا استفاع 1171 ه ش اص طح دسیا الغ ضذ ا ت. ه ط تاس ذگ 134 هيل ه ش ه تاضذ. - -ريش ای برآيرد تبخیر بر مبىای دما دسایي تحميك اصهؼادل اي روش ضذ دس جذ ل صیش ا فاد گشدیذ: s ريش جىسه یس ت رک ماكیىگ ارگری ز مک گ یىس ي ب ردن جذيل 1 : ريش ای برپای دما برای محاسب تبخیر معادل ET C ( T T ) R T ET ( Rs 50) RH 50 T 50 RH ET ( Rs 50) 1 RH 50 T 15 T ET t R R s s ET ET ET ( T 17.8) R S ( 0.008T 0.19)( Rs /1500). 54 ET ( 0.008T 0.19)( Rs /1500). 54 x 0/05 Tx تشاتش تا 3- گاه T دسج R ET K s Ct ثاتت دسج حشاست تشاتش تا ET تثخيش تؼشق ت هيليو ش دس س ص λ گشهاي اى ت والشي تش گشم آبت لسي س ا ت Rs تاتص خ سضيذي ت والشي تش ا ه ش هشتغ دس س ص ه تاضذ Rh سي تت سث ت دسصذ T دسج حشاست ت دسج ا گشاد ضية ه ح فطاس تخاس اضثاع ت هيل تاس ت دسج ا گشاد ه تاضذ. 3-- ارزیابی ريش ای برآيرد تبخیر دسایلي تحميلك تلشاي اسصیلات س ش لاي تلشآ سد تثخيلش اص هؼيلاس هجلز س هيلا گيي هشتلغ خطا لا MBEا فاد گشدیذ. ون ت دى همادیشRMSE MBE طا ذ ذ خطاي وو ش دلت هذل ا ت. )RMSE(

3 1 RMSE n 1 MBE n n i1 n i1 ( ET e ET o ) ( ET e ET o ) 1/ دس س اتط ف ق ETe ت شتية همادیش تثخيش تط ه ایش س ش اي تشآ سد تثخيش ه تاضذ. ETo 3- وتایج 1-3- برآيرد تبخیر با استفاد از ضرایب اصلی در ایستگا سمىان دس هشحل ا ل تثخيش هحا ث ضذ ت يل ضص هؼادل تا ضشایة ثاتت اصل دس همات همادیش تثخيش اص تطل ه ه سد همایس لشاس گشفت. هيا گيي همادیش ها ا تثخيش هحا ث ضذ ت ط س ش اي هخ لف دس هماتل هملادیش تثخيلش تط ه هطا ذ ضذ دس ضى )1( طاى داد ضذ ا ت. ػال تش ایلي دس جلذ ل )( ضلية ػلشض اص هثلذاض ضلشیة تثييي هيا گيي هجز س هشتغ خطا MBE يض آ سد ضذ ا ت. تشاي ضشایة ثاتت اصل تىاس تشد ضلذ س ش تل سن ج سي يض وو شیي هيا گيي هشتغ هجز س خطا MBE تاالتشیي ضشیة تثييي سا داسد ل تا ت ج ت ای ىل هملذاس ضية هؼادل وو ش اص 1 ه تاضذ همادیش تشآ سدي وو ش اص هطا ذات ه تاضذ ه جش ت وو تشآ سد تثخيش هل گلشدد. گاه ضية ػشض اص هثذأ همایس گشدد دس تيط ش ه اسد اسیة صیادي ج د داسد یا ضية تط س هؼ داسي ه فلا ت اص یه ا ت یا ػشض اص هثذأ تط س هؼ داسي ه فا ت اص صفش ا ت یا ش د. تا ا فاد اص همادیش ثاتت ا ليل فشهل ل- اي تجشت ه ت اسیة صیادي دس تشآ سد اي تثخيش ها ا ه گشدد. جذيل : رابط رگرسی وی بیه تبخیر تطتک ي تبخیر محاسباتی تابطی با ضرایب ثابت اصلی R RMSE MBE عرض از مبذأ ضیب ريش ا جىسه یس مک گ یىس ت رک ارگری ز ماكیىگ آبت -3- برآيرد تبخیر با استفاد از ضرایب كالیبر ضذ در ایستگا سمىان 3

4 ػو ها پزیشف ضذ ا ت و فشه ل اي تجشت تشاي اح دس د س ای و تشاي آى ت ؼ یاف ا ذ الؼ تاض ذ اها گاه آ ا تشاي ایش اح الليو تذ ى واليثشا ي ى هجذد ص ست گيشد اض ثا ات تضسگ شي ا ظاس ه - س د ) Hounam,1971 (.واستشد یه هذل ضاه اخ صاظ ع هذل تؼييي پاساه ش ا اػ ثاس ج هذل ه تاضذ. تشاي تشآ سد پاساه ش ا س ش ت ي اصي ات هاتيه ه سد ا فاد لشاس گشفت. هؼياس ت ي اض ثا حذال هشتؼات تيي تثخيش طح آصاد آب ا ذاص گيشي هحا ثات ا ت و تاتغ ذف ER حذال تاضذ. ER ( Et, obs Et, comp ) min imumssq ایج هشت ط ت هؼادالت تا ضشایة ا ج ضذ ت ث د صیادي دس هؼادالت حاصل ) وا ص هيضاى هيا گيي هشتغ هجلز س خطا MBE افضایص ضشیة تثييي( ت جض دس س ش آت داضت.س ش هه گ ی ض ت شیي يج سا داد هيضاى تثخيلش تؼشق ها ا سا ت خ ت تشآ سد ه و ذ. 4

5 ضکل 1 : مقایس تبخیر محاسباتی با ضرایب اصلی با تبخیر تطتک جذيل 3 :رابط رگرسی وی بیه تبخیر تطتک ي تبخیر محاسباتی با ضرایب ثابت ياسىجی ضذ ريش ا R RMSE MBE عرض از مبذأ ضیب ت رک ماكیىگ جىسه یس ارگری ز مک گ یىس آبت ضکل :مقایس تبخیر محاسباتی با ضرایب ياسىجی با تبخیر تطتک اعتبار سىجی ريش ای برآيرد تبخیر 5

6 تشاي آصه ى لاتليت پيطگ ئ هؼادالت حاصل اص هشحل واليثشا ي ى یه د س هس م اص داد ا تشاي اػ ثاس ج دس ظش گشف ضذ. ایج دس ضى ) 3 (آهذ ا ت. ایج هشت ط ت هؼادالت تا ضشایة ا ج ضذ دس هشحل اػ ثاس ج طاى داد و و هؼادالت ت جض س ش آت ایج سضایت تخط سا تا ت ج ت همادیش هطا ذات ه د ذ ت ػثاست ایج اػ ثاس ج طاى داد و ای جا دسج تاالئ اص پایای دس همادیش پاساه ش تشاي د س اي هخ لف واليثشا ي ى ج د داسد)واسائ هذل تشاي د س اي هس م لات لث ل ا ت(. ایي تذاى هؼ ا ت و ل پاساه ش ا تا ا فاد اص ايالػات تاسیخ تشاي یه ایس گا تؼييي ه ض د ایي هؼاالت ػو ها تا ايوي اى واف تشاي تشآ سد تثخيش دس آی ذ تشاي واى ایس گا ایس گا هطات ه سد ا فاد لشاس ه گيشد. جذيل 4 :رابط بیه تبخیر تطتک ي تبخیر محاسباتی با ضرایب ثابت ياسىجی ضذ )اعتبار سىجی( ريش ا R RMSE MBE عرض از مبذأ ضیب ت رک ماكیىگ جىسه یس ارگری ز مک گ یىس آبت 6

7 -4 بحث ي وتیج گیری ضکل 3 : مقایس اعتبار سىجی تبخیر محاسباتی با ضرای ياسىجی با تبخیر تطتک دس ایي هطالؼ ضص هؼادل تش پای دسج حشاست دس ایس گا ي پ يه و اى تشاي هحا ث تثخيش ه سد اسصیات لشاس گشف ذ. اسصیات همایس تش پای ش د همادیش ضشایة ثاتت اصل ا ج ضذ هؼادالت ا جام گشف ذ. دس ص ست ا فاد اص همادیش ثاتت اصل اص ضص هؼادل اسصیات ضذ هؼادل هه گ ی ضتشاي همادیش تثخيش ها ا تيط شیي وثس گ سا تا همادیش تثخيش اص تط ه داسد. تيط شیي خطا تشاي س ش اي آت هاوي گ ه تاضذ. همایس جذا ل) 4 3 ( )3 1( اي ضى طاى ه د ذ و تغييشات هؼ داسي تشاي همذاس R تا ا فاد اص ضشایة ا ج ضذ دس هؼادالت ت ج د آهذ ا ت. همادیش ضية) m ( ػشض اص هثذأ) c ( هؼادالت سگش ي ى ت ث د صیادي دس هؼادالتذاضت. تا ا فاد اص همادیش ضشایة ثاتت ا ج ضذ چ اس تا اص ضص هؼادل تشاي ایس گا واسای خ ت سا طاى داد تشآ سد ه ا ث اص همادیش ها ا اسائ داد ذ. س شآت هاوي گ تشاي تخويي تثخيش دس ایي ه طم ه سد هطالؼ ت صي و ض ذ. -5 پیطى ادات 1- تىاسگيشي ایي هؼادالت تشاي ایش ایس گا ا همایس ایج آى ا تا ایج ایي تحميك - تشس تشآ سد تثخيش سثت ت ه غيش اي الليو ت يل آ اليضحسا يت 3- ا فاد اص يس ن ضثى اي ػصث هيضاى حسا يت تشاي تشآ سد تثخيش همایس تا ایج ایي تحميك ا فاد اص ایش س ش اي تشآ سد تثخيش تشاي ه طم ه سد هطالؼ همایس تا ایج ایي تحميك مىابع 6-1- Brutsaert, W. H.( 198)." Evaporation into the Atmosphere: Theory, History, and Applications." D. Reidel Publishing Company, Boston,Massachusetts. 7

8 - Fritschen, L. J.(1966). "Energy balance method', Proceedings, American Society of Agricultural Engineers Conference on Evapotranspiration and its role in Water Resources Management", December 5-6, Chicago, IL. St. Joseph, MI. pp Guitjens, J. C., (198). "Models of alfalfa yield and evapotranspiration", J. Irrig. Drain. Div. Proc. Am. Soc. Civ. Eng., 108(IR3), Harbeck, G. E., (196). "A practical Field technique for measuring reservoir evaporation utilizing mass-transfer theory", Geological Survey Professional Paper 7-E. US Government Printing Office, Washington, D.C. pp Kohler, M. A., Nordenson, T. J. and Fox, W. E.,(1955). "Evaporation from pans and lakes", Weather Bureau Research Paper 38. USDepartment of Commerce, Washington, D.C. 6- Morton, F. I., (1990). "Studies in evaporation and their lessons for the environmental sciences", Can. Wat. Resour. J. 15(3), Morton, F. I., (1994). Evaporation research, "A critical review and its lessons for the environmental sciences", Crit. Rev. Environ. Sci.Tech., 4(3), Panu, U. S. and Nguyen, T., Estimation of mean areal evaporation in Northwestern Ontario, Can. Wat. Resour. J., 19(1), Penman, H. L. (1948). "Natural evaporation from open water, bare soil and grass", Proc. R. Soc. Lond., 193, Singh, V. P. (1989). "Hydrologic Systems", Vol. II, Watershed Modelling. Prentice-Hall, Inc. 11- Winter, T. C., Rosenberry, D. O. and Sturrock, A. M "Evaluation of 11 equations for determining evaporation for a small lake in the north central United States", Wat. Resour. Res., 31(4), Young, A. A. (1947). "Evaporation from water surface in California: summary of pan records and coefficients", 1881±1946', Bulletin 54.Public Works Department, Sacramento, CA. 8

ر ک ش ل ن س ح ن د م ح م ب ن ی ز ن. ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی ر ک ش ل &

ر ک ش ل ن س ح ن د م ح م ب ن ی ز ن. ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی ر ک ش ل & ن- س ح ی ژ ر ن ا ل ا ق ت ن ا ر د ر ا و ی د ي ر ي گ ت ه ج و د ی ش ر و خ ش ب ا ت ه ی و ا ز و ت ه ج ه ط ب ا ر ل ی ل ح ت ) ر ال ر ه ش ي د ر و م ه ع ل ا ط م ( ي ر ي س م ر گ ي ا ه ر ه ش ر د ن ا م ت خ ا س ل خ

Διαβάστε περισσότερα

ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ ن ق و ش ه ی ض ر م ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ 1-

ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ ن ق و ش ه ی ض ر م ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ 1- ر د ی ا ه ل ی ب ق ی م و ق ب ص ع ت ای ه ی ر ی گ ت ه ج و ی ل ح م ت ا ح ی ج ر ت ر ی ث أ ت ل ی ل ح ت و ن ی ی ب ت زابل) ن ا ت س ر ه ش ب آ ت ش پ ش خ ب و ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م ه ع ل ا ط م ( ن ا ر ا ی ه

Διαβάστε περισσότερα

ج ن: روحا خل ل ب وج یم ع س ن

ج ن: روحا خل ل ب وج یم ع س ن ک ت ک ج ک ک ره ب ب وس ت ج ن: روحا خل ل ب وج یم ع س ن فهرست ر و و وش 20 21 22 23 24 رت ر د داری! ر ر ر آ ل 25 26 27 28 28 29 ای ع 30 ا ارد ط دی ن وش 34 36 37 38 39 ذوب ن ر گ آ گ ۀ آب اران ع م و د ل 40 41

Διαβάστε περισσότερα

ی ا ک ل ا ه م ی ل ح ر

ی ا ک ل ا ه م ی ل ح ر ل- ال ج ه) ن و م ن م د ر م ت ک ر ا ش م د ر ک و ر ا ب ر ه ش ه د و س ر ف ا ه ت ف ا ب ز ا س و ن ) س و ل ا چ ر ه ش 6 ه ل ح م : د ر و م 1 ل م آ م ظ ع ل ال ج ر و ن د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ه

Διαβάστε περισσότερα

ن ا ر ا ن چ 1 ا ی ر و ا د ی ل ع د م ح م ر ی ا ف و ی د ه م ی

ن ا ر ا ن چ 1 ا ی ر و ا د ی ل ع د م ح م ر ی ا ف و ی د ه م ی ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ ی-پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 1396 بهار 2 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 111 132- ص: ص ي ر گ ش د ر گ ي ت م ا ق ا ز ك ا ر م د ا ج ي ا ی ا ر

Διαβάστε περισσότερα

نانوالیه. Investigation of Structural and Electronic Properties of Chalcopyrite Semiconductors in Bulk and its Nanolayers: Ab initio Study

نانوالیه. Investigation of Structural and Electronic Properties of Chalcopyrite Semiconductors in Bulk and its Nanolayers: Ab initio Study علوم و مهنذسی سطح 69-80)1396(31 بزرسی خواص الکتزونی و ساختاری تزکیبهای کلکوپزیت در حالت انبوهه و نانوالیه حمذاله صالحی الهام گزدانیان گش ف ض ل دا طگا ض ذ چوشاى ا اص ( دریافت مقاله: 95/03/09- پذیزش مقاله:

Διαβάστε περισσότερα

ت خ ی م آ ر ص ا ن ع ز ا ن ا گ د ن ن ک د ی د ز ا ب ی د ن م ت ی ا ض ر ی س ر ر ب د

ت خ ی م آ ر ص ا ن ع ز ا ن ا گ د ن ن ک د ی د ز ا ب ی د ن م ت ی ا ض ر ی س ر ر ب د ه ت خ م آ ر ص ا ع ز ا ا گ د ک د د ز ا ب د م ت ا ض ر س ر ر ب د ال م ج ر ب ر گ ش د ر گ ب ا ر ا ز ا ب خالر امر ا ر ا ا ر ه ت ا ر ه ت ه ا گ ش ا د ت ر د م ه د ک ش ا د ا گ ر ز ا ب ت ر د م ه و ر گ ر ا د ا ت س

Διαβάστε περισσότερα

Tarbiat Modares University

Tarbiat Modares University Tarbiat Modares University From the SelectedWorks of Dr Alireza Zolfaghari December 25, 2012 تحليل تأثيرات استفاده از عايقهاي تغيير فاز دهنده بر - 25 ميزان مصرف ساالنه انرژي ساختمان در اقليم تهران Alireza

Διαβάστε περισσότερα

ی ن ا م ز ا س ی ر ت ر ا ت ی و ه ر ی ظ ن ( ن ا ر ظ ن ب ح ا ص و

ی ن ا م ز ا س ی ر ت ر ا ت ی و ه ر ی ظ ن ( ن ا ر ظ ن ب ح ا ص و ف ص ل ن ا م ه ر ه ب ر ی و م د ي ر ي ت آ م و ز ش ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د گ ر م س ا ر س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 3 پاییز 3931 ص ص -9 9 7 9 ر ا ب ط ه ب ی ن ر ا ه ب ر د ه ا ی م د ی ر ی ت ت

Διαβάστε περισσότερα

ه ش ر ا د ی ا پ ت ال ح م د ر ک ی و ر ر ب د ی ک ا ت ا ب ی ر ه ش ت ال ح م ی ر ا د ی ا پ ش ج ن س )

ه ش ر ا د ی ا پ ت ال ح م د ر ک ی و ر ر ب د ی ک ا ت ا ب ی ر ه ش ت ال ح م ی ر ا د ی ا پ ش ج ن س ) ه) د ن س ی و ن د) ر و م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج تابستان ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س - : ص ص ری ه ش ر ا د ی ا پ ت ال ح م د ر ک ی و ر ر ب د ی ک

Διαβάστε περισσότερα

ا و ن ع ه ب ن آ ز ا ه ک ت س ا ی ی ا ه ی ن و گ ر گ د ه ب ط و ب ر م ر ص ا ح م ی م ل ع ث ح ا ب م ی ا ه ه ی ا م ن و ر د ز ا ی ک ی ی

ا و ن ع ه ب ن آ ز ا ه ک ت س ا ی ی ا ه ی ن و گ ر گ د ه ب ط و ب ر م ر ص ا ح م ی م ل ع ث ح ا ب م ی ا ه ه ی ا م ن و ر د ز ا ی ک ی ی ه) ع ل ا ط م 5 9 ن ا ت س م ز / چهارم شماره / دهم سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological Researches, 2016 (Winter), Vol.10, No.4 ن د ب مدیریت و ن د ش نی ا ه ج بین ه ط ب ا ر تی خ ا ن ش ه ع م ا

Διαβάστε περισσότερα

2

2 م ط ا ل ع ه) ف ص ل ن ا م ه ر ه ب ر ی و م د ر ت آ م و ز ش د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م و ا ح د گ ر م س ا ر س ا ل ه ف ت م ش م ا ر ه ب ه ا ر 9 3 ص ص -8 3 7 ح س ن ع ل ب ر ر س ر ا ب ط ه م ا ن ر ه ب ر ت ح

Διαβάστε περισσότερα

Website:http://journals.iau-garmsar.ac.ir

Website:http://journals.iau-garmsar.ac.ir ه ب د ن و ا د خ م ا ن ه د ن ش خ ب ن ا ب ر ه م ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی - پ ژ و ه ش ی ر ه ب ر ی و م د ير ي ت آ م و ز ش ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د گ ر م س ا ر ب ه ا س ت ن ا د م ص و ب ا ت ک

Διαβάστε περισσότερα

ل ی ل خ د و و ا د ه ا ر ج ا ه م ز ا ن ه ب 3 د ن ک م ی ل س ی ف ر ش ا د ی ش ر ف : ه د ی ک چ.

ل ی ل خ د و و ا د ه ا ر ج ا ه م ز ا ن ه ب 3 د ن ک م ی ل س ی ف ر ش ا د ی ش ر ف : ه د ی ک چ. شی ز و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 5931 پاییز 3 ه ر ا م ش م ه د ل ا س 5 1 1-12 3 ص ص ی ل ی ل خ د و و ا د ه ب ی ل غ ش ت ی ا ض ر ی ر گ ی ج ن

Διαβάστε περισσότερα

2 - Robbins 3 - Al Arkoubi 4 - fry

2 - Robbins 3 - Al Arkoubi 4 - fry ف ص ل ن ا م ه ر ه ب ر ی و م د ي ر ي ت آ م و ز ش ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د گ ر م س ا ر س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 3 پاییز 3931 ص ص -6 4 1 1 1 2 ح م ی د ب ر ر س ی ر ا ب ط ه ب ی ن ر ه ب ر ی

Διαβάστε περισσότερα

ر ی د م ی د ه م ن ر ی د م ن ا س ح ا ن

ر ی د م ی د ه م ن ر ی د م ن ا س ح ا ن ز ا س م ه ی ر ا م ع م ی ح ا ر ط و ی م ی ل ق ا ش ی ا س آ ی ا ه ص خ ا ش ی س ر ر ب ن ا ج ن ز ر ه ش م ی ل ق ا ا ب ی ر ی د م ی د ه م ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ر ت ش ا ک ل ا م ی ت ع ن ص ه ا گ ش ن ا د ی ر ه ش ی ز ی

Διαβάστε περισσότερα

ن ا ب ر ق د ا و ج د م ح م ن

ن ا ب ر ق د ا و ج د م ح م ن ه ک ب ش ت ی ض و و ی ژ و ل و ف م و ئ ژ ا ب ن آ ه ط ب ا و ی ن و ک س م ی ا ه ز ا س و ت خ ا س ه س و ت ل ی ل ح ت ی ل ز ن ا ن ب ه ش ج ن پ ه ی ح ا ن : ی و م ه ل ا ط م ی ه ش ن و ت ا ف ا ص ت و ل ق ن و ل م ح 1 ه

Διαβάστε περισσότερα

: ک ی ن و ر ت ک ل ا ت س پ

: ک ی ن و ر ت ک ل ا ت س پ 5 7 0-9 : 5 2 ی پ ا ی پ 1 9 3 1 م و د ه ا م ش م ت ش ه ه و د / ی ک ش ز پ م ا د ی ژ و ل و ی ب ک ی م ه ی ش ن م و ی د ی و پ س و ت پ ی ک ی ا ه ت س ی س و و ا ی ز ا س ا د ج ت ه ج ب س ا ن م ی ش و ی ف ع م ه د و

Διαβάστε περισσότερα

ر ا د م ن ا ر ی د م ب ا خ ت ن ا د ن ی آ ر ف و د ا د ع ت س ا ت ی ر ی د م ه ط ب ا ر ی س ر ر ب ز ر ب ل ا ن ا ت س ا ن ا ش و ه ز ی ت 2

ر ا د م ن ا ر ی د م ب ا خ ت ن ا د ن ی آ ر ف و د ا د ع ت س ا ت ی ر ی د م ه ط ب ا ر ی س ر ر ب ز ر ب ل ا ن ا ت س ا ن ا ش و ه ز ی ت 2 ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3931 پاییز 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 9-29 ص ص 1 ی م ی ر ک ر و پ د ا و ج ا ر ا س س ر ا د م ن ا ر ی

Διαβάστε περισσότερα

ص ا د ق ف ص ل ن ا م ه ر ه ب ر ی و م د ي ر ي ت آ م و ز ش ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د گ ر م س ا ر س ا ل ه ش ت م. ش م ا ر ه 1 ب ه ا ر 3 9 3 1 ص ص -2 8 5 9 م ق ا ی س ه م ی ز ا ن ک ا ر ب س ت

Διαβάστε περισσότερα

م ح ق ق س ا خ ت ه () ک ا ر ش ن ا س- ف ص ل ن ا م ه ر ه ب ر ی و م د ي ر ي ت آ م و ز ش ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د گ ر م س ا ر س ا ل ه ش ت م. ش م ا ر ه 1 ب ه ا ر 3 9 3 1 ص ص -8 6 1 1 3 4 1

Διαβάστε περισσότερα

1 2 Marsick & Watkins 3. Saw, Wilday & Harte 4 -Chen & Kuo 5. Liao,Chang & Wu 6 -Garvin

1 2 Marsick & Watkins 3. Saw, Wilday & Harte 4 -Chen & Kuo 5. Liao,Chang & Wu 6 -Garvin ي ش ز و م آ ت ي ي د م و ی ب ه ه م ا ن ل ص ف ا س م گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3931 زمستان 4 ه ا م ش م ت ش ه ل ا س 1 1 1-10 3 ص ص ه د ن ی گ د ا ی ن ا م ز ا س ای ه ه ف ل ؤ م ت س ب ا ک ا ب

Διαβάστε περισσότερα

Website:http://journals.iau-garmsar.ac.ir

Website:http://journals.iau-garmsar.ac.ir ه ب د ن و ا د خ م ا ن ه د ن ش خ ب ن ا ب ر ه م ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی - پ ژ و ه ش ی ر ه ب ر ی و م د ير ي ت آ م و ز ش ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د گ ر م س ا ر ب ه ا س ت ن ا د م ص و ب ا ت ک

Διαβάστε περισσότερα

ا ر ب د. ر ا د د و ج و ط ا ب ت ر ا ی گ د ن ز ر س ن ا ز ی م و ی د ب ل ا ک و ش

ا ر ب د. ر ا د د و ج و ط ا ب ت ر ا ی گ د ن ز ر س ن ا ز ی م و ی د ب ل ا ک و ش ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 6931 تابستان 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 9 6 2-24 8 : ص ص ت ال ح م و ص ا ص ت خ ا ا ه ه ل ح م ر د ر ه ش گ د ن ز ر س

Διαβάστε περισσότερα

ر ه ش ت ی ر ی د م ه ب ن ا د ن و ر ه ش د ا م ت ع ا ن ا ز ی م ی ب ا ی ز ر ا )

ر ه ش ت ی ر ی د م ه ب ن ا د ن و ر ه ش د ا م ت ع ا ن ا ز ی م ی ب ا ی ز ر ا ) ه) ن و م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 بهار م و د ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ر ه ش ت ی ر ی د م ه ب ن ا د ن و ر ه ش د ا م ت ع ا ن ا ز ی م ی ب ا

Διαβάστε περισσότερα

ر ه ش ت ی ر ی د م ه ز و ح ر د ی ر و آ و ن ی ل م م ا ظ ن ی ب ا ی ز ر ا ب س ا ن م ل د م ه ئ ا ر ا و ن ا ر ه ت ر ه ش ن ال ک ر د ی

ر ه ش ت ی ر ی د م ه ز و ح ر د ی ر و آ و ن ی ل م م ا ظ ن ی ب ا ی ز ر ا ب س ا ن م ل د م ه ئ ا ر ا و ن ا ر ه ت ر ه ش ن ال ک ر د ی ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ر ه ش ت ی ر ی د م ه ز و ح ر د ی ر و آ و ن ی ل م م ا ظ ن ی ب ا ی ز ر

Διαβάστε περισσότερα

ا د ی بن ت و ی ولا ی ذ ار گ د ف ه ما ن ت

ا د ی بن ت و ی ولا ی ذ ار گ د ف ه ما ن ت ي ش ز و م آ ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 1 ن ا س م ز 4 ه ر ا م ش م ف ه ل ا س 1 4-55 ص ص ه ط س و م ع ط ق م ر خ د ن ا ز و م آ ش ن ا د س ر

Διαβάστε περισσότερα

م ش د ی ج م ن گ ر ب ه م ط ا ف ن ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی گ ر ز ب

م ش د ی ج م ن گ ر ب ه م ط ا ف ن ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی گ ر ز ب ش) خ ب ر 4 ف ن ر ا د ی ا پ ه ع س و ت د ر ک ی و ر ا ب ی ر ه ش ل ق ن لو م ح ی ط ی ح م ت س ی ز ت ا ر ث ا ی ب ا ی ز ر ا ) ر ی ال م ر ه ش ی ز ک ر م س م ش د ی ج م ن ا ر ی ا ر ی ال م ر ی ال م د ح ا و ی م ال س

Διαβάστε περισσότερα

Οι 5 πυλώνες της πίστης: Μέρος 2 Πίστη στους αγγέλους

Οι 5 πυλώνες της πίστης: Μέρος 2 Πίστη στους αγγέλους Οι 5 πυλώνες της πίστης: Μέρος 2 Πίστη στους αγγέλους أركان اإلميان - الركن الثاين : اإلميان ابملالئكة Άχμαντ Μ. Ελντίν Διπλωματούχος Ισλαμικής Θεολογίας www.islamforgreeks.org - Τζαμί «Σάλαφ ους Σαάλιχ»

Διαβάστε περισσότερα

ا ر ه ت ت ا ق ی ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د زنان مطالعات د ش ر ا ی س ا ن ش ر ا ک ی و ج ش ن ا د

ا ر ه ت ت ا ق ی ق ح ت و م و ل ع د ح ا و ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د زنان مطالعات د ش ر ا ی س ا ن ش ر ا ک ی و ج ش ن ا د :) ه ع ل ا ط م د ر و م 39 تابستان / م و د ه ر ا م ش / م ت ش ه سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological researches, 2014(summer), Vol.8, No.2 ا ه ن آ ن ا ر د ا م و ن ا ر ت خ د ن ا ی م ر د ا ه ش

Διαβάστε περισσότερα

ش ز و م آ ت ی ر ی د م د ش ر ا س ا ن ش ر ا ک. 4

ش ز و م آ ت ی ر ی د م د ش ر ا س ا ن ش ر ا ک. 4 ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3931 تابستان 2 ه ر ا م ش. م ت ش ه ل ا س 9 4-5 6 ص ص ه ل خ ا د م م د ع و ی ل د ا ب ت ن ی ر ف آ ل و

Διαβάστε περισσότερα

ATLAS green. AfWA /AAE

ATLAS green. AfWA /AAE مج م و ع ة ا لم ن ت ج ا ت K S A ا إل ص د ا ر ا ل د و ل ي ٠ ١ مج م و ع ة ا لم ن ت ج ا ت ٠ ٣ ج و ھ ر ة( ع د ت خ ص ص ة م TENVIRONMENTALLY FRIENDLY PRODUC ح د د ة م ا ل ھ و ي ة و ا ال ب ت ك ا ر و ا ل ط م و

Διαβάστε περισσότερα

Website:http://journals.iau-garmsar.ac.ir

Website:http://journals.iau-garmsar.ac.ir ه ب د ن و ا د خ م ا ن ه د ن ش خ ب ن ا ب ر ه م ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی - پ ژ و ه ش ی ر ه ب ر ی و م د ير ي ت آ م و ز ش ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د گ ر م س ا ر ب ه ا س ت ن ا د م ص و ب ا ت ک

Διαβάστε περισσότερα

ا ب ی م ا ر گ ن ا گ ت خ ی ه ر ف ر ب

ا ب ی م ا ر گ ن ا گ ت خ ی ه ر ف ر ب ه ب د ن و ا د خ م ا ن ه د ن ش خ ب ن ا ب ر ه م ی ن ا ر ی ا ه ی ا م ر س و ر ا ک ز ا ت ی ا م ح ی ل م د ی ل و ت ل ا س د ا ب ی م ا ر گ ن ا گ ت خ ی ه ر ف ر ب ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی - پ ژ و ه ش ی ر ه ب ر ی و م

Διαβάστε περισσότερα

ش ز و م آ ت در م و ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 6931 پاز 3 ه ر ا م ش م ه د ز ا ل ا س 7 1-3 4 1 : ص ص ن ا م ل ع م نن ن ا م ز ا س د د د ن و ر ه ش ر ا ت ف ر ج ن

Διαβάστε περισσότερα

شبی ساسیجزیاىتحزیکتزا سف رهات ربادر ظزگزفتي اره یک ابااستفاد استابعت صیفی

شبی ساسیجزیاىتحزیکتزا سف رهات ربادر ظزگزفتي اره یک ابااستفاد استابعت صیفی شبی ساسیجزیاىتحزیکتزا سف رهات ربادر ظزگزفتي اره یک ابااستفاد استابعت صیفی 2 1 فشد لشتا ی ه اص اهیذصاد ه ذی 2 1 ص جاى دا گا ص گاى تشا ؼف سهات ست صیغ ؿشکت هقذه.1 تزا سف رهات ر ا ص زات ر ا ها ذ قذرت چکیذ

Διαβάστε περισσότερα

Journal of Sociological researches, 2015 (Autumn), Vol.9, No. 3

Journal of Sociological researches, 2015 (Autumn), Vol.9, No. 3 م ط ا ل ع ه) پژوهشهای جامعه شناختی سال نهم / شماره سوم / پاییز 49 Journal of Sociological researches, 2015 (Autumn), Vol.9, No. 3 ر ت ب ه ب ن د ی ع و ا م ل م و ث ر ب ر ا ر ز ی ا ب ی ع م ل ک ر د م د ی ر

Διαβάστε περισσότερα

جلد 4 شماره 3 آذر 66 صص نشریه علمی پژوهشی علوم و فناوری کامپوزیت.

جلد 4 شماره 3 آذر 66 صص نشریه علمی پژوهشی علوم و فناوری کامپوزیت. ی ا جلد 4 شماره آذر 66 صص -545 554 نشریه علمی پژوهشی علوم و فناوری کامپوزیت http://jstc.iust.ac.ir رفتار مکاویکی پ ضص واو کامپ زیتی Ni-Al O آبکاری ضذ در حض ر م اد آلی صادق * میرزامحمذی حمیذ خرسىذ محم د

Διαβάστε περισσότερα

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ای ن ا د م ه ر و پ ل ی ع ا م س ا ر ح س ن

ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ای ن ا د م ه ر و پ ل ی ع ا م س ا ر ح س ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن 1396 ن ا ت س ا ت م و س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ا ه ه ص ر ع ت ف ک ر د ) م س ل ا د ن و ( ا ر گ ر خ ت ر ر ث ؤ م ط ح م ل م ا و ع ش ق

Διαβάστε περισσότερα

تررسی رانذهاىهای آتیاری در حوضه آتریس دضت سفیذرود

تررسی رانذهاىهای آتیاری در حوضه آتریس دضت سفیذرود بررسی راندمانهای آبیاری در حوضه آبریز دشت سفید رود 27 تررسی رانذهاىهای آتیاری در حوضه آتریس دضت سفیذرود هجیذ حیذری زاده 1 سؼیذ ػلوی 2-1 ػض يئت ػلوي پظ ـىذ حفبظت خبن آثخيضداسي -2 وبسؿ بع اسؿذ پظ ـي پظ ـىذ

Διαβάστε περισσότερα

ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3 9 3 1 ر ا ه ب 1 ه ر ا م ش. م ت ش ه ل ا س 5 4-8 5 ص ص EFQM ی ل ا ع ت ل د م س ا س ا ر ب ی ن ا م ز

Διαβάστε περισσότερα

ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 1 ن ا ت س م ز 4 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7 5-70 ص ص ه ر و د م و س ل ا س ن ا ز و م آ ش ن ا د ن

Διαβάστε περισσότερα

Journal of Sociological researches, 2015 (Autumn), Vol.9, No. 3

Journal of Sociological researches, 2015 (Autumn), Vol.9, No. 3 م و ر د م ط ا ل ع ه :) پژوهشهای جامعه شناختی سال نهم / شماره سوم / پاییز 49 Journal of Sociological researches, 2015 (Autumn), Vol.9, No. 3 ب ر ر س ی ر ا ب ط ه ب ن ی ا ن ه ا ی ا خ ال ق ی و خ و د ک ا ر

Διαβάστε περισσότερα

حص ل پاسخ فشوا سی ات تشا سف سهات س لذست هبت ی بش س ش اجضاء هحذ د س بعذی

حص ل پاسخ فشوا سی ات تشا سف سهات س لذست هبت ی بش س ش اجضاء هحذ د س بعذی حص ل پاسخ فشوا سی ات تشا سف سهات س لذست هبت ی بش س ش اجضاء هحذ د س بعذی حیذ ت دت هدتثی هح ی دا ىذ ه ذػی تشق دا گا ؿ یذ هذ ی آرستایداى تثشیض ایشاى 1. مقدمه چىیذ س ش تحلیل پاسخ فشوا سی یه اص ابضاس ای واسآهذ

Διαβάστε περισσότερα

Website:http://journals.iau-garmsar.ac.ir

Website:http://journals.iau-garmsar.ac.ir ه ب د ن و ا د خ م ا ن ه د ن ش خ ب ن ا ب ر ه م ف ص ل ن ا م ه ع ل م - پ ژ و ه ش ر ه ب ر و م د ير ي ت آ م و ز ش ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د گ ر م س ا ر ب ه ا س ت ن ا د م ص و ب ا ت ک م س و

Διαβάστε περισσότερα

Keywords: TRIZ, Creative Thinking, Scientific Thinking, Problem Solving, Innovation

Keywords: TRIZ, Creative Thinking, Scientific Thinking, Problem Solving, Innovation Journal of Industrial/Organization Psychology Vol. 4/Issue15/Summer 2013 PP: 87-100 ف ص ل ن ا م ه ر و ا ن ش ن ا س ص ن ع ت / س ا ز م ا ن س ا ل چ ه ا ر م. ش م ا ر ه پ ا ن ز د ه م تابستان 2931 ص ص : 1-0 0

Διαβάστε περισσότερα

ن ا ر ه ت ه ا گ ش ن ا د ر ا ی ش ن ا د - 3.

ن ا ر ه ت ه ا گ ش ن ا د ر ا ی ش ن ا د - 3. ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3 9 3 1 ر ا ه ب 1 ه ر ا م ش. م ت ش ه ل ا س 9-3 2 ص ص ن ا ر ی د م ی ن ا م ز ا س س ف ن ت ز ع و ه ی ح

Διαβάστε περισσότερα

Bacaan Doa dan Dzikir serta Taubat pilihan

Bacaan Doa dan Dzikir serta Taubat pilihan ijk Bacaan Doa dan Dzikir serta Taubat pilihan Dibawah ini adalah Dzikir Nabawiyah yang dibaca / diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk ummatnya dan Nabi Muhammad SAW menganjurkan untuk diamalkan semua ummatnya.

Διαβάστε περισσότερα

ق ل ر ا ق د ا ج س 2 م ی ر ک ر و پ د ی س 3

ق ل ر ا ق د ا ج س 2 م ی ر ک ر و پ د ی س 3 ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د 4931 بهار 1 ه ر ا م ش م ه ل ا س 5 9-5 1 1 ص ص د ا و ج ت ا س س ؤ م ش ه و ژ پ ا س ا ش ر ا ک ا ه ف ر ح ا ه

Διαβάστε περισσότερα

ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ن ا ز ر ف د م ح م 3

ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ن ا ز ر ف د م ح م 3 د ا و ج ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 4931 تابستان 2 ه ر ا م ش م ه ن ل ا س 3 8-5 9 ص ص ه ط س و ت م س ر ا د م ن ا ر ی د م ی ا ه ف

Διαβάστε περισσότερα

تبدیل راد ن تفکیک باال با استفادي از مىظم سازی تسریق کىىدي تىکی

تبدیل راد ن تفکیک باال با استفادي از مىظم سازی تسریق کىىدي تىکی 33 3 مجم ع مقاالت 3 صفح 47-47 تا اردیب شت ماي تبدیل راد ن تفکیک باال با استفادي از مىظم سازی تسریق کىىدي تىکی ؽ شیبس خبؿ ادوذی ػلی غالهی دا ؾج ی کبسؽ بعی اسؽذ دا ؾگب ت شاى ه عغ ژئ فیضیک sh.khasahmad@ut.ac.r

Διαβάστε περισσότερα

نگرشهاي كارشناس چكيده توسعهي نشان ميدهد

نگرشهاي كارشناس چكيده توسعهي نشان ميدهد فصلنامه علمي-پژوهشي نو در جغرافياي انساني نگرشهاي 1395 سال هشتم شماره چهارم پاييز گردشگري در منطقه آزاد اروند راهكارهاي توسعه بررسي 1 پريسا سجادي جهانگردي موسسه آموزش عالي قشم قشم ايران جهانگردي گرايش

Διαβάστε περισσότερα

خ شی ای ار ک ی اب زیرا ) را ن ت ه ر ش

خ شی ای ار ک ی اب زیرا ) را ن ت ه ر ش د- س ه) ع ل ا ط م ر ه ش گ د ن ز ت ف ک ا ه ص خ ا ش ا ر ا ک ب ا ز ر ا ) ن ا ر ه ت ر ه ش ح ا و ن : د ر و م ر د م د ه م ن ا ر ا ن ا ر ه ت ر ت ش ا ک ل ا م ت ع ن ص ه ا گ ش ن ا د ر ه ش ز ر ه م ا ن ر ب ر ا ش ن

Διαβάστε περισσότερα

ن ه ع ال م ط ا بی ان ز م

ن ه ع ال م ط ا بی ان ز م ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ار س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د 4931 بهار 1 ه ر ا م ش م ه ل ا س 5 7-4 9 ص ص ش ق ه ع ل ا ط م ا ب ا م ز ا س ر گ د ا ر ب ر ا ز گ ت م د خ ر ب

Διαβάστε περισσότερα

Phallocryptus spinosa ر ا

Phallocryptus spinosa ر ا 0 8 7 ا و لي ن گ ز ا ر ش م ش ا ه د ه Phallocryptus spinosa ا س ت ا ن ه ا ی ا ز و ي ز د ف ا ر س د ر ج ن و ب Anostraca( )Crustaceae; اي ر ا ن ب ه ر و ز 4 4 2 آ ت ش ب ا ر *, ر ا م ي ن م ن ا ف ف ر ن ا ص ر

Διαβάστε περισσότερα

An Investigation into Personal and Organizational Factors Affecting the Creativity of the National Iranian Gas Company Employees

An Investigation into Personal and Organizational Factors Affecting the Creativity of the National Iranian Gas Company Employees Journal of Industrial/Organization Psychology Vol. 3/Issue/Summer 0 PP: -34 ف ص ل ن ا م ه ر و ا ن ش ن ا س ی ص ن ع ت ی / س ا ز م ا ن ی س ا ل س و م. ش م ا ر ه ی ا ز د ه م ت ا ب س ت ا ن 9 3 ص ص : 3-4 ب ر

Διαβάστε περισσότερα

S Ô Ñ ª ^ ھ ھ ھ ھ ا حل م د هلل ا ل ذ ي أ ك ر م ا ل ب رش ي ة ة ب م ب ع ث ا ل ر مح ة ا مل ه د ا ة و ا ل ن ع م ة املسداة خرية خ ل ق ا هلل ا ل ن ب ي ا مل ص ط ف ى و ا ل ر س و ل ا مل ج ت ب ى ن ب ي ن ا و إ م

Διαβάστε περισσότερα

ی ا و ق ت د و ع س م ن

ی ا و ق ت د و ع س م ن ه د ک چ ت م ال س ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ر ث و م ل م ا و ع د ب ت و ل و ا و ا س ا ش ر و پ ل ر ب ک ا ل ع د س ا ر ا ا ه ف ص ا ه و ژ پ ص خ ا ش ه ا گ ش ه و ژ پ ر ا د ا ت س ا ا و ق ت د و ع س م ا ر ا ا ه ف

Διαβάστε περισσότερα

ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 2 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 5 4-8 5 ص ص د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ن ا ي و ج ش ن ا

Διαβάστε περισσότερα

ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر غ ا ر م ن ا ت س ر ه ش ه ط س و ت م س ر ا د م 3

ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر غ ا ر م ن ا ت س ر ه ش ه ط س و ت م س ر ا د م 3 ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 2 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 1 3 1-4 4 1 ص ص ن ا ر دبی نی ا م ز ا س د ه ع ت و تی

Διαβάστε περισσότερα

ر ک خواهد کمک ر گ ی د ن ا م ز ا س ر د ی ر ا ک م ا ج ن ا ه ب د ا ی ز ل ا م ت ح ا ه ب و ر ا ک ک ی م ا ج ن ا ر د ی ن ا م ز ا س 6

ر ک خواهد کمک ر گ ی د ن ا م ز ا س ر د ی ر ا ک م ا ج ن ا ه ب د ا ی ز ل ا م ت ح ا ه ب و ر ا ک ک ی م ا ج ن ا ر د ی ن ا م ز ا س 6 م ط ا ل ع ه) ک م ا ل ف ص ل ن ا م ه ه ب ی و م د ي ي ت آ م و ز ش ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د گ م س ا س ا ل ه ش ت م. ش م ا ه 2 تابستان 3931 ص ص -8 5 1 1 9 3 پ ی ش ب ی ن ی ف ت ا ش ه و ن د ی

Διαβάστε περισσότερα

دقت گوشههای کوچک- شعاع در برش چندمرحلهای پارامترهای خشنکاری و تحلیل هندسی برش

دقت گوشههای کوچک- شعاع در برش چندمرحلهای پارامترهای خشنکاری و تحلیل هندسی برش مقاله پژوهشی کامل تاریخ دریافت 19/4/ تاریخ پذیزش 19/91/4 ارائه در سایت 1/4/01 http://mme.modares.ac.ir مجله علمی پژوهشی مهز 901 دوره 90 شماره صص 919- دقت گوشههای کوچک- شعاع در برش چندمرحلهای پارامترهای

Διαβάστε περισσότερα

ظ ل غ ی ر ی گ ه ز ا د ن ا ی ا ر ب س ک ی ر ب ل ا ت ی ج ی د ر ت م و ت ک ر ف ر ه ا گ ت س د ی ج ن س ر ا ب ت ع ا IgG( ی ا ت ش ل ه و ا گ ز و غ آ ر د 5

ظ ل غ ی ر ی گ ه ز ا د ن ا ی ا ر ب س ک ی ر ب ل ا ت ی ج ی د ر ت م و ت ک ر ف ر ه ا گ ت س د ی ج ن س ر ا ب ت ع ا IgG( ی ا ت ش ل ه و ا گ ز و غ آ ر د 5 3 7 4-8 : 3 3 ی پ ا ی پ 5 9 3 1 م و د ه ر ا م ش م ه د ز ا و د ه ر و د / ی ک ش ز پ م ا د ی ژ و ل و ی ب ر ک ی م ه ی ر ش ن ر ی م ا ت ظ ل غ ی ر ی گ ه ز ا د ن ا ی ا ر ب س ک ی ر ب ل ا ت ی ج ی د ر ت م و ت ک ر

Διαβάστε περισσότερα

: ک ی ن و ر ت ک ل ا ت س پ

: ک ی ن و ر ت ک ل ا ت س پ * د ن س ی و ن د ی ع س د ی س 12 1 : 24 ی پ ا ی پ 9 3 1 1 ل و ا ر ا م ش م ت ش ر و د / ی ک ش پ م ا د ی ژ و ل و ی ب ر ک ی م ی ر ش ن ش ر و ر پ و ر ی ث ک ت ع ر ا م ی ی ا ی ر ت ک ا ب ی ا ی ر ا م ی ب ع ل ا ط م

Διαβάστε περισσότερα

Gholami, S. Ph.D student of Educational Psychology, University of Tabriz, Iran

Gholami, S. Ph.D student of Educational Psychology, University of Tabriz, Iran Journal of Industrial/Organization Psychology Vol. 4/Issue14/Spring 2013 PP: 2135 ف ص ل ن ا م ه ر و ا ن ش ن ا س ص ن ع ت / س ا ز م ا ن س ا ل چ ه ا ر م. ش م ا ر ه چ ه ا ر د ه م بهار 2931 ص ص : 3 5 2 1 1

Διαβάστε περισσότερα

2. Knowledge Management

2. Knowledge Management ز و م آ ت در م و ر ب ر م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ا گ ن ا د 5 9 3 1 ر ا ب 1 ر ا م م د ل ا س 1 0 1-9 1 1 ص ص ن س ح ل ک ر ا د ا ر د ن ا م ز ا س ت م ال س ا ب ن ا د ت ر د م ر ا ر ق ت

Διαβάστε περισσότερα

Website:http://journals.iau-garmsar.ac.ir

Website:http://journals.iau-garmsar.ac.ir ه ب د ن و ا د خ م ا ن ه د ن ش خ ب ن ا ب ر ه م ف ص ل ن ا م ه ع ل م - پ ژ و ه ش ر ه ب ر و م د ير ي ت آ م و ز ش ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د گ ر م س ا ر ب ه ا س ت ن ا د م ص و ب ا ت ک م س و

Διαβάστε περισσότερα

تأثیر افسایص لیوت گاز بر هصرف خا گی هطترکیي گاز ض رستاى سو اى پس از اجرای هرحل ا ل طرح ذفو ذی دکتر آزاد هحرابیاى ساجذ کاضفی

تأثیر افسایص لیوت گاز بر هصرف خا گی هطترکیي گاز ض رستاى سو اى پس از اجرای هرحل ا ل طرح ذفو ذی دکتر آزاد هحرابیاى ساجذ کاضفی فهل اه هسلؿاظ التهازؾ د )ؾال ا ل قواض ز م»پ اپ 2 «پا ع 393 نفحات 22-99 ) تأثیر افسایص لیوت گاز بر هصرف خا گی هطترکیي گاز ض رستاى سو اى پس از اجرای هرحل ا ل طرح ذفو ذی دکتر آزاد هحرابیاى یارا ا اؾتاز اض

Διαβάστε περισσότερα

فرزیه رضایی اژي ای کلیدی : عبختبس عش بی ثذ ی بی ث ذ ذت ث ش داس ک تب ذت ؽشکت بی ک چک ت عظ.

فرزیه رضایی اژي ای کلیدی : عبختبس عش بی ثذ ی بی ث ذ ذت ث ش داس ک تب ذت ؽشکت بی ک چک ت عظ. ثشسعی ػ ا تؼیی ک ذ عبختبس عش بی ؽشکت بی ثب ا ذاص ک چک ت عظ * وظام الدیه رحیمیان ** فرزیه رضایی *** حسیه ماستری فرا اوی 1390/03/11 1390/02/15 تبسیخ دسیبفت: تاسیخ پزیشػ: چکیدي ذف اف ی ای مب ثشسعی تزشثی ػ

Διαβάστε περισσότερα

Website:http://journals.iau-garmsar.ac.ir

Website:http://journals.iau-garmsar.ac.ir ه ب د ن و ا د خ م ا ن ه د ن ش خ ب ن ا ب ر ه م ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی - پ ژ و ه ش ی ر ه ب ر ی و م د ير ي ت آ م و ز ش ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د گ ر م س ا ر ب ه ا س ت ن ا د م ص و ب ا ت ک

Διαβάστε περισσότερα

ی ا د ت ب ا ه ر و د ی ض ا ی ر ی ف س ل ف ت ی ن ه ذ ی س ر د ه م ا ن ر ب ی و گ ل ا ی س ر د ه م ا ن ر ب : ا ه ه ژ ا و د ی ل ک

ی ا د ت ب ا ه ر و د ی ض ا ی ر ی ف س ل ف ت ی ن ه ذ ی س ر د ه م ا ن ر ب ی و گ ل ا ی س ر د ه م ا ن ر ب : ا ه ه ژ ا و د ی ل ک () و د خ ن و م ز آ زش و م آ ت در م و ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 5 9 ن ا ت س م ز ه ر ا م ش م ه د ل ا س -6 ص ص ر ب د ک أ ت ا ب درس برنامه ب و ل ط م و گ ل ا ش

Διαβάστε περισσότερα

و ی س ر گ ر و MADM ز ا ه د ا ف ت س ا Providing a conceptual model to evaluate the effects of job stresses on bank staffs health

و ی س ر گ ر و MADM ز ا ه د ا ف ت س ا Providing a conceptual model to evaluate the effects of job stresses on bank staffs health Journal of Industrial/Organization Psychology Vol. 5/Issue19/Summer 2014 PP: 19-30 ن ا م ز ا س / ت ع ن ص س ا ن ش ن ا و ر ه م ا ن ل ص ف 3931 تابستان م ه د ز و ن ه ر ا م ش. م ج ن پ ل ا س 9 1-0 3 : ص ص ا

Διαβάστε περισσότερα

ياﺮﺑ ﻪﻓﺪﻫﺪﻨﭼ ﺪﻳﺪﺟ لﺪﻣ ﻪﺋارا يزﺎﻓ ﻂﻳاﺮﺷ رد داﺪﻣا ﻊﻳزﻮﺗ ﺰﻛاﺮﻣ ﻲﻤﻇﺎﻛ ﻲﻔﻄﺼﻣ

ياﺮﺑ ﻪﻓﺪﻫﺪﻨﭼ ﺪﻳﺪﺟ لﺪﻣ ﻪﺋارا يزﺎﻓ ﻂﻳاﺮﺷ رد داﺪﻣا ﻊﻳزﻮﺗ ﺰﻛاﺮﻣ ﻲﻤﻇﺎﻛ ﻲﻔﻄﺼﻣ اراي ه مدل جديد چندهدفه براي مكانيابي مراكز توزيع امداد در شرايط فازي مصطفي كاظمي دانشيار مديريت دانشگاه فردوسي مشهد مشهد ايران محمد اسفنديار دانشجوي دكتري مديريت تحقيق در عمليات دانشگاه فردوسي مشهد پرديس

Διαβάστε περισσότερα

2. Cropanzano, Byrne, Bobocel & Rupp 3. Maslach, & Leiter 4. Kivimaki,, Elovainio,., Vahtera., & Ferrie 5. Masterson., Lewise, Goldman, & Taylor 6.

2. Cropanzano, Byrne, Bobocel & Rupp 3. Maslach, & Leiter 4. Kivimaki,, Elovainio,., Vahtera., & Ferrie 5. Masterson., Lewise, Goldman, & Taylor 6. و ب و ش ش ز و م آ ت ر د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3 9 3 1 ر ا ه ب 1 ه ر ا م ش. م ت ش ه ل ا س 9 9-4 1 1 ص ص ت ل ا د ع ن ی ب ط ا ب ت ر ا ن ی ی ب ت ر د

Διαβάστε περισσότερα

ا ر ف ی و ن ع م ی ر ب ه ر ل د م س ا س ا ر ب 2

ا ر ف ی و ن ع م ی ر ب ه ر ل د م س ا س ا ر ب 2 ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3931 تابستان 2 ه ر ا م ش. م ت ش ه ل ا س 9 5 1-9 7 1 ص ص ن ا ر ب د ه ا گ د د ز ا و ن ع م ر ب ه ر ا ه

Διαβάστε περισσότερα

Οι 6 πυλώνες της πίστης: Μέρος 6 Πίστη Θειο διάταγμα (Κάνταρ Πεπρωμένο) اإليمان بالقدر. Άχμαντ Μ.Ελντίν

Οι 6 πυλώνες της πίστης: Μέρος 6 Πίστη Θειο διάταγμα (Κάνταρ Πεπρωμένο) اإليمان بالقدر. Άχμαντ Μ.Ελντίν Οι 6 πυλώνες της πίστης: Μέρος 6 Πίστη Θειο διάταγμα (Κάνταρ Πεπρωμένο) الركن السادس من أركان اإليمان بالقدر اإليمان: Άχμαντ Μ.Ελντίν Διπλωματούχος Ισλαμικής Θεολογίας www.islamforgreeks.org Τζαμί «Σάλαφ

Διαβάστε περισσότερα

with Systems Thinking and Organizational citizenship Behavior

with Systems Thinking and Organizational citizenship Behavior Journal of Industrial/Organization Psychology Vol. 5/Issue18/Spring 014 PP: 47-58 ن ا م ز ا س / ع ن ص س ا ن ش ن ا و ر م ا ن ل ص ف 3931 بار م د ج ر ا م ش. م ج ن پ ل ا س 7 4-8 5 : ص ص ن ا م ز ا س د ن و ر

Διαβάστε περισσότερα

ة من ي لأ م و ة بي ال ع ج 2 1

ة من ي لأ م و ة بي ال ع ج 2 1 ج ا م ع ة ن ا ي ف ا أل م ن ي ة ل ل ع ل و م ا ل ع ر ب ي ة = = =m ^ á _ Â ª ^ = I = } _ s ÿ ^ = ^ È ƒ = I = ø _ ^ = I = fl _ Â ª ^ = I = Ó É _ Î ÿ ^ = = =KÉ ^ Ñ ƒ d = _ s Î = Ñ π ` = f = π à ÿ ^ Ñ g ƒ =

Διαβάστε περισσότερα

amongst the Faculty Members

amongst the Faculty Members Journal of Industrial/Organization Psychology Vol 3/Issue9/Winter 2012 PP: 919 ن ا م ز ا س / ت ع ن ص س ا ن ش ن ا و ر م ا ن ل ص ف 0 9 3 1 ن ا ت س م ز م ن ر ا م ش م و س ل ا س 9 19 : ص ص م ل ع ت أ ا ض ع ا

Διαβάστε περισσότερα

د ی ک چ. ک ی ن و ر ت ک ل ا ت س پ

د ی ک چ. ک ی ن و ر ت ک ل ا ت س پ 3 3 3-4 : 4 3 ی پ ا ی پ 6 9 3 1 ل و ا ه ر ا م ش م ه د ز ی س ه ر و د / ی ک ش ز پ م ا د ی ژ و ل و ی ب ر ک ی م ه ی ر ش ن ي ا ه ز ب ر د گ ن ا ت و ل ب س و ر ی و ی ک ی ژ و ل و ی م د ی پ ا و ر س ی س ر ر ب ی ر

Διαβάστε περισσότερα

الركن الخامس من اركان االيمان اإليمان باليوم

الركن الخامس من اركان االيمان اإليمان باليوم Οι 6 πυλώνες της πίστης: Μέρος 5 Πίστη στην Ημέρα της Κρίσης الركن الخامس من اركان االيمان اإليمان باليوم اآلخر Άχμαντ Μ.Ελντίν Διπλωματούχος Ισλαμικής Θεολογίας www.islamforgreeks.org Τζαμί «Σάλαφ ους

Διαβάστε περισσότερα

کار گا آه سضی کاربزد آهار زم افشار SPSS در پژ ص

کار گا آه سضی کاربزد آهار زم افشار SPSS در پژ ص کار گا آه سضی کاربزد آهار زم افشار SPSS در پژ ص عضو By:Reza Mazloum, PhD candidate 1 سیدرضا مظلوم ىیأت علمی دانشکده پرستاری و مامایی دکتری پرستاری rmazlomr@mums.ac.ir آهار تحلیلی یا است باطی Analytic Statistics

Διαβάστε περισσότερα

م ر ک هلل ا د ا ز آ 4

م ر ک هلل ا د ا ز آ 4 ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د 2 9 3 1 ز ا پ 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7 7-4 9 ص ص س ح ع ا م ت ج ا ت ا ف ک ا ه ه ف ل و م س ا س ا ر ب ا

Διαβάστε περισσότερα

الركن الثالث من أركان اإليمان: اإليمان بالكتب

الركن الثالث من أركان اإليمان: اإليمان بالكتب Οι 6 πυλώνες της πίστης: Μέρος 3 Πίστη στα βιβλία του Αλλάχ الركن الثالث من أركان اإليمان: اإليمان بالكتب Άχμαντ Μ.Ελντίν Διπλωματούχος Ισλαμικής Θεολογίας www.islamforgreeks.org Τζαμί «Σάλαφ ους Σαάλιχ»

Διαβάστε περισσότερα

Employees in Oil Refinery Company

Employees in Oil Refinery Company Journal of Industrial/Organization Psychology Vol 3/Issue10/Spring 2012 PP: 73-84 ی ن ا م ز ا س / ی ت ع ن ص ی س ا ن ش ن ا و ر ه م ا ن ل ص ف 1 9 3 1 ر ا ه ب م ه د ه ر ا م ش م و س ل ا س 3 7-4 8 : ص ص ن ا

Διαβάστε περισσότερα

The Realation betweenmanager sleadership Style withstaff spsychologicalwell-being

The Realation betweenmanager sleadership Style withstaff spsychologicalwell-being و( Journal of Industrial/Organization Psychology Vol 4/Issue14/Spring 2013 PP: 95-107 ف ص ل ن ا م ه ر و ا ن ش ن ا س ی ص ن ع ت ی / س ا ز م ا ن ی س ا ل چ ه ا ر م ش م ا ر ه چ ه ا ر د ه م بهار 2931 ص ص : 7-0

Διαβάστε περισσότερα

خ ہ ت ارف ادب جا زہ [+ ا ] through a cough and hiccough, he still had a rough

خ ہ ت ارف ادب جا زہ [+ ا ] through a cough and hiccough, he still had a rough ا ک( و ا ہ خان ب ری" ا جم ح د ث ان تح ات ا ہ پ جاب ) اج ) خ ا اور ت ظ ا واز ہ خ ہ ہ ا با د ا پر پا جا وا زبا وں ا ک روا ت ہ ان وت اور خ ا ا ار ں ت اد پا ا جاتا ہ تبد اں وت ات وا ن وجہ و وع پز ر وت ں جو

Διαβάστε περισσότερα

Founding Research Journal

Founding Research Journal Founding Research Journal IRANIAN FOUNDRYMEN S SOCIETY Effect of Severe Plastic Deformation on Mechanical Properties and Microstructure of Al-Alloy Produced by Semisolid and Ordinary Casting Mohammad Hossein

Διαβάστε περισσότερα

Benar sekali Allah memberi informasi dalam Quran dan lebih-lebih melalui lisan RasulNya Muhammad SAW tentang siksa dan nikmat kubur.

Benar sekali Allah memberi informasi dalam Quran dan lebih-lebih melalui lisan RasulNya Muhammad SAW tentang siksa dan nikmat kubur. ( ijk Assalamu 'Alaikum Wr.Wb. Pak Dasrul, Benar sekali Allah memberi informasi dalam Quran dan lebih-lebih melalui lisan RasulNya Muhammad SAW tentang siksa dan nikmat kubur. Kepada Fir'un di dalam kuburnya

Διαβάστε περισσότερα

بررسی احتمال ق ع ر ز ای غباری در ش ر زوجان با مدل زوجیري مارک ف 2

بررسی احتمال ق ع ر ز ای غباری در ش ر زوجان با مدل زوجیري مارک ف 2 33 3 مجم ػ مقاالت 3 صفح 3- تا اردیب شت ماي بررسی احتمال ق ع ر ز ای غباری در ش ر زوجان با مدل زوجیري مارک ف ی عفؼهی ػبثذی ی 4 آرس ثیشا ذ 1 ع یشا ر انفمبسی یکا دبو 3 ز یذسضب خبنصیفشد 1 دا ؼ آي خت سؽت فیضیک

Διαβάστε περισσότερα

ضثک ایعصثیهص عی ترصچ اضم داوشگاي شهيد بهشتی داوشکديی مهىدسی و علىم کامپيىتر زمستان 1394 احمد محمىدی ازواوي.

ضثک ایعصثیهص عی ترصچ اضم داوشگاي شهيد بهشتی داوشکديی مهىدسی و علىم کامپيىتر زمستان 1394 احمد محمىدی ازواوي. ضثک ایعصثیهص عی 43-11-713-01 ترصچ اضم داوشگاي شهيد بهشتی داوشکديی مهىدسی و علىم کامپيىتر زمستان 1394 احمد محمىدی ازواوي http://facultes.sbu.ac.r/~a_mahmoud/ ف طستهؽالة هاضیيتطزاضپطتیثاى) SVM ( تاضیرچ هعطفی

Διαβάστε περισσότερα

(Mentha piperita) ی ل ف ل ف ع ا ن ع ن ه ا ی گ و د س ن ا س ا ی ع ض و م ر ث ا ه س ی ا ق م ا ن ک ی ب ل آ ا ک ی ن و ر ت ک ل ا ت س پ ی

(Mentha piperita) ی ل ف ل ف ع ا ن ع ن ه ا ی گ و د س ن ا س ا ی ع ض و م ر ث ا ه س ی ا ق م ا ن ک ی ب ل آ ا ک ی ن و ر ت ک ل ا ت س پ ی 3 9 3-0 1 : 3 3 ی پ ا ی پ 5 9 3 1 م و د ه ر ا م ش م ه د ز ا و د ه ر و د / ی ک ش ز پ م ا د ی ژ و ل و ی ب ر ک ی م ه ی ر ش ن و (Mentha piperita) ی ل ف ل ف ع ا ن ع ن ه ا ی گ و د س ن ا س ا ی ع ض و م ر ث ا ه

Διαβάστε περισσότερα

ف ص ل ن ا م ه ر ه ب ر و م د ي ر ي ت آ م و ز ش ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د گ ر م س ا ر س ا ل ه ش ت م. ش م ا ر ه 2 تابستان 3931 ص ص -7 8 6 7 ت ب ن ر ا ب ط ه ب ن ف ر ه ن گ س ا ز م ا ن و س ال

Διαβάστε περισσότερα

Corona Poling of an AZO Nonlinear Optical Polymer with High Glass Transition and Temporal Stability

Corona Poling of an AZO Nonlinear Optical Polymer with High Glass Transition and Temporal Stability . - 9.. -.. 7/ 688/7. -. 5.5 9.9 PACS Corona Polng of an AZO Nonlnear Opcal Polymer wh Hgh Glass Transon and Temporal Sably Samaneh Hamed and Alreza Ghara, Phooncs Laboraory, Deparmen of Elecrcal Engneerng,

Διαβάστε περισσότερα

(Camelus dromedarius)

(Camelus dromedarius) س ع ی د و 6 ن ش ر ی ه م ی ک ر ب ی و ل و ژ ی د ا م پ ز ش ک ی / د و ر ه ی ا ز د ه م ش م ا ر ه د و م 1 4 9 3 پ ی ا پ ی 0-9 1: 3 7 9 ج د ا س ا ز ی ک و ه ا ن ه ا ی ر ا ن ی و ش ن ا س ا ی ی گ و ن ه ه ا ی ا ن

Διαβάστε περισσότερα

قطة ومای M1 استاد و مطاور: واصز اسدی پاییش 0991 )دوري مقدماتی( و ویزایص: محسه کزیمی ویا

قطة ومای M1 استاد و مطاور: واصز اسدی پاییش 0991 )دوري مقدماتی( و ویزایص: محسه کزیمی ویا آمىسش کار تا و گزاگیزی قطة ومای M1 )دوري مقدماتی( استاد و مطاور: واصز اسدی تهی تىظیم و ویزایص: محسه کزیمی ویا پاییش 0991 تعاریف و اصطالحات 0 قطة وما :)Compass( طیه ای اطت دارای ػمزت يغ اطیظی ک ای ػمزت

Διαβάστε περισσότερα

مینا ی ل غ ش ش ی ا ر گ ه ر و ا ش م ه ت ش ر د ش ر ا ی س ا ن ش ر ا ک ه و ر د و خ ن ا ر ی ا ت ک ر ش ی ن ا ج ی ه م ی ظ ن ت ی ر ا ک ه

مینا ی ل غ ش ش ی ا ر گ ه ر و ا ش م ه ت ش ر د ش ر ا ی س ا ن ش ر ا ک ه و ر د و خ ن ا ر ی ا ت ک ر ش ی ن ا ج ی ه م ی ظ ن ت ی ر ا ک ه ت) م ال س ر ج م Journal of AnaliticalCognitive Psycholoy Vol. 7/Issue 25/Spring & Summer 2016 PP: 2131 ت خ ا ن ش ل ل ح ت س ا ن ش ن ا و ر ه م ا ن ل ص ف ن ا ت س ب ا ت و ر ا ه ب م ج ن پ و ت س ب ه ر ا م ش

Διαβάστε περισσότερα

ص خ ش ش ن ا د ت ی ر ی د م ت ر ا ه م و ی ن ا م ز ا س ت ی ا م ح ز ا ک ا ر د ا ن ی ب ه ط ب ا ر ی س ر ر ب س

ص خ ش ش ن ا د ت ی ر ی د م ت ر ا ه م و ی ن ا م ز ا س ت ی ا م ح ز ا ک ا ر د ا ن ی ب ه ط ب ا ر ی س ر ر ب س ر 2 ف د ا ه ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د 3931 تابستا 2 ه ر ا م ش. م ت ش ه ل ا س 7 2-7 4 ص ص ص خ ش ش ا د ت ر د م ت ر ا ه م و ا م ز ا س

Διαβάστε περισσότερα

Investigation of relation between work values with job and work involvement among oil refinery personnel of Isfahan

Investigation of relation between work values with job and work involvement among oil refinery personnel of Isfahan Journal of Industrial/Organization Psychology Vol 5/Issue19/Summer 2014 PP: 31-41 ف ص ل ن ا م ه ر و ا ن ش ن ا س ی ص ن ع ت ی / س ا ز م ا ن ی س ا ل پ ن ج م ش م ا ر ه ن و ز د ه م تابستان 3931 ص ص : 4-1 3

Διαβάστε περισσότερα

JARC یخرب ییوراد تیلاعف ینیب شیپ تهج تیلاعف -راتخاس یمک طابترا یطخریغ و یطخ یاه شور اهدیساونیمآ تاقتشم زا

JARC یخرب ییوراد تیلاعف ینیب شیپ تهج تیلاعف -راتخاس یمک طابترا یطخریغ و یطخ یاه شور اهدیساونیمآ تاقتشم زا JARC برخی دارویی فعالیت پیشبینی جهت فعالیت کمیساختار- ارتباط غیرخطی و خطی روشهای آمینواسیدها مشتقات از 4 علویقرهباغ عبدالرضا و 3 رحیمی مهدی 2 محمدحسینی مجید و* نکویی مهدی ایران شاهرود اسالمی آزاد دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα