σιον,ου,το conjuratio

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "σιον,ου,το conjuratio"

Transcript

1 στροµβωδης,ης,ες turbinatus,conicus CONJETURA εíκασµα,ατος,τó; εíκασµóς, στοχασµóς,ùποτοπασµóς,οû,ò; σιµβολη, ης,η; τéκµαρσις,ùπóληψις,εως,η; τεκ- µηριον,ου,τó conjectura,conjectatio> Por conjeturas: συµβολικως conjecturaliter> Recta conjetura: εúθυβολíα, ας,η recta conjectura> Sagaz: εúστóχηµα,ατος,τó quod acute conjicitur CONJETURAL συµβολικóς,η,óν conjecturalis CONJETURAR áποτεκµαíροµαι,διαστοχáζοµαι,γριφεúω,καταµαντεúοµαι,κατεικáζω,µεντεúοµαι,στοχáζοµαι,συντεκµαí ροµαι,τεκµαíροµαι,τοπáζω,τοπéω,ùπολαµβáνω,ùποτεúω,ùποτοπáζω,ùποτοπéω in loco suppono,conjicio,conjecto, suspicor> Capaz de conjeturar: εíκασ τικóς,η,óν habens vim conjiciendi> De antemano: προεικáζω ante conjicio El que hace una conjetura: εíκαστης, οû,ò conjector> Fácil de: εúεíκαστος ος,ον conjectu facilis> Util para: συµβληπτικóς,η,óν habens vim conjiciendi> Hábil en conjeturar: στοχαστικóς,η,óν solers in conjiciendo> Modo de conjeturar: συµβολικη,ης,η ratio connectendi> Por los signos: τεκµηριóω ex certis signis conjecturam facio> Que conjetura: στοχαστης, οû,ò qui conjecturas colligit> Que nos se conjetura fácilmente: δυσεπí- CONJURADO συνωµóτης,ου,ò; σúνορκος, ος,ον conjuratus CONJURAR éξορκíζω,συνóµνυµι,-οµνúω, συνοµóω conjuro CONMEMORACIÓN áποµνηµóνευσις,ùπóµνησις,εως,η commemoratio,commonefactio CONMEMORAR áναµιµνησκω,áναµνáω,áποµνηµονεúω commemoro CONMILITÓN óµασµις,ιδος,ò,η; σúµµαχος,ξúµµαχος,ου,ò commilito> Amigo de sus compañeros de guerra, conmili tones: φιλοσúµµαχος,ος,ον amans commilitonum βολος,ος,ον difficilis conjectu> Que puede conjeturarse: εúσúµβλητος,ος, ον qui per conjecturas facile cognos ci potest> Que sirve para conjeturar τεκµαρτικóς,ηóν habens vim conjicien di> Se ha de conjeturar: στοχαστéον, τοπαστéον conjiciendum est> Temerariamente: εíκοβολéω temere conjicio Que no puede áτóπαστος,ος,ον nulla conjectura assequendus> Por conjeturas: σταχαστικως conjecturaliter CONJUGACIÓN gramatical συζυγíα,ας,η conjugatio> Que es de la segunda con jugación: δευτεροζúγος,ος,ον qui est secundae conjugationis CÓNJUNCIÓN συζυγíα,ας,η; σúζευξις, σúναπψις,εως,η; συνáφεια,ας,η; συναφη,ης,η; συνδυασµóς,οû,ò connexio, conjuctio> Repetición de conjunciones: πολυσúνδετον conjuctionum multiplicatio> Gramatical: σúνδεσµος, ου,ò conjunctio CONJUNTIVO συνδετικóς,η,óν aptus copulandum CONJUNTO κεφαλαíωµα,ατος,τó; πηξις, εως,η summa,coagmentatio CONJURACIÓN áνταρσις,εως,η; κοινολο γíα,συνωµοσíα,συνοµοσíα,ας,η; συνωµó σιον,ου,το conjuratio CONMINACIÓN òµοκλη,ης,η comminatio> Añadida a lo dicho: προσαπειλη,ης,η addita comminatio CONMISERACIÓN οíτεíρηµα,οíκτειρµα, ατος,τó; σπλáγχνον,ου,τó commiseratio> Tener conmiseración: συµπáσχω commisereor CONMOCIÓN éννοσις,áνακíνησις,συγκíνησις,σúσις,εως,η commotio,emolio CONMOVER óρω,áναταρáσσω,διακινéω, διακλονéω,διασµúχω,éκκινéω,éκσοβéω, éπανáγω,éπικινéω,éπιτéγγω,éξοροθúνω καταψαíρω,κορúσσω,óχλéω,óρíνω,παραι 205

2 φáσσω,πολεµíζω,συγκινéω,συναναπεíθω, συνεξορµáω,ταρáσσω,-ττω,τινáσσω,ùποσεíω,ùποσεúω concutio.commoveo,turbo concito> Juntamente: προσανακινéω una commoveo> Que puede conmover: προτρεπτικóς,η,óν habens vim incitandi> Fácil de conmoverse: εúπαρóρ- µητος,ος,ον commotu facilis> Que se afectas gravemente: δυσπαθης,ης,éς qui vehementer afficitur CONMOVIDO óρµενος,ος,ον concitatus CONMUTACIÓN áντιµεταβολη,ης,η; áντι- µετáλεψις,εως,η; συνáλλαγµα,ατος,τó commutatio CONMUTAR áπεµπολáω commuto CONMUTATIVO ùπαλλáκτικóς,η,óν commutativus CONNATURAL insitus éµφυτος, éνθετος,ος,ον CONNIVENCIA συγκακουργíα,συµπαιγνíα, ας,η collusio CONO κωνος,ου,ò; κωρáριον,στροµβεîον ου,τó conus> En forma de cono: κωνικóς,η,óν in configuram CONOCEDOR γνωριστης,οû,ò;γωστηρ,ηρος συνíστωρ,ορος,ò,η cognitor CONOCER íσηµι,éπιδαíοµαι,éπιγινωσκω -γνóω,-γνωµι,γινωσκω,γιγνωσκω,γνóω, γνοéω,πυνθáνοµαι,διαεíδω nosco,scio, cognosco> A fondo: διαγνωσκω pernosco>a la vez: συνιστορéω simul cognos co> Anteriormente: ùπαναγινωσκω,προπροδιαγινωσκω,-διáγνωµι,προκαταγινωσ κω,προειδéω,προïσηµι,προδαíω praenos co> Dar a conocer: γνωρíζω notum facio> Deseo de conocer: ìστορíα,ας,η studium cognoscendi> Diestro en cono cer: γνωστικóς,η,óν peritus,idoneus ad cognoscendum> Difícil de conocer: δυσνωριστος,ος,ον cognitu defficilis òσíωσις,τελεíωσις,τελéωσις,εως,η; τελετουργíα,ας,η consecratio CONSAGRADO áφετος,ος,ον; éναγης,ης, éς; χειροτονητóς,η,óν; τελéσιος,ος, Dificultad de: δυσνωσíα,ας,η difficultas cognoscendi> Fácil de ser conocido: εúπíγνωστος,ος,ον cognitu fa cilis> Juntamente: συγγινωσκω,συγγιγ νωσκω cognosco simul> Muy bien: εχεíδω,éξεπíσταµαι,περινοéω maxime cognosco> Perfectamente: περíοιδα probe novi> Que conoce juntamente: συνειδως,υîα qui simul cognoscit> Ser conocido: διαεíδοµαι cognoscor CONOCIDO éκπυστος,ος,ον; δηλος,η,ον éπíγνοστος,ος,ον; γνωστóς,πυστóς,η, óν; φíλος,η,ον notus,cognitus> Anti cipadamente: πρóκλυτος,ος,ον praecognitus> Bien conocido,noble: εúνοσ τος,εúγνωτος,ος,ον bene notus> Digno de ser conocido γνωστéος,éα,éον cognoscedus>familiar,amigo γνωριµος,ος ον notus> Conocido juntamente: σúνδη λος,ος,ον simul cognitus> Muy conoci do: áνáπυστος,áρïγνωτος,ος,ον; τηλε κλειτóς,η,óν; πολúγνωτος,ος,ον valde notus CONOCIMIENTO διαγνωµη,ης,η; διáγνωσις,εως,η; éπιγνωµη,φρáδη,ης,η; γνω- µα,κατανóηµα,ατος,τó; γνωρíσις,κατα νóησις,πρóσληψις,συνεíδησις,εως,η cognitio,notitia,conscientia>por signos: τéρµαρσις,εως,η cognitio> Que hace difícil su conocimiento: δυστóπαστος,ος,ον diffcilem faciens sui cognitionem> De nuestras afeccio nes: συναíσθησις,εως,η conscientia eorum quibus afficimur> El que da conocimiento de sus propias acciones αúτáγγελτος,ος,ον nuntius ipse rei a se gestae> Tener conocimiento ínti mo: συνειδéω sum conscius CONQUISTAR συνεκπολεµéω una debello CONSAGRACIÓN áφαγνισµóς,οû,ò; áφíδρυσις,áφιéρωσις,áνáδειξις,éπιτελεíωσις,εως,η; χειροτονíα,,ας,η; καθαγισµóς,οû,ò; καθιéρωσις,καθοσíωσις, ον consecratus,sanctus> No consagrado: áθυτος,ος,ον non immolatus CONSAGRANTE òισωτηρ,ηρος,ò consecrator 206

3 CONSAGRAR áφαγνíζω,áφιερíζω,áφιερóω, áφοσιóοµαι,áφοσιóω,áνιερóω,áποτελειóω,éγκαíνíζω,éπιτελειóω,éξιερóω,éξο σιóω,ìερεúω,ìεροποιéω,χειροτονéω,κα ταγíζω,καθαγιáζω,καθιδρúνω,καθιδρúω, καθιερóω,καθιερεúω,τελειóω,τρελεîω, τελéω,τελεóω,ξυγκαθοσιóω consecro> Consagrar a Dios: éκθειáζω,θεειóω, θειóω deo consecro> A la vez: συγκαθιερóω,συγκαθαγíζω una consecro> El que inicia o consagra: τελειωτης,ου, ò iniciator CONSANGUINEIDAD áγαλακτοσúνη,óµαιµοσúνη,ης,η; συγéνεια,ας,η consanguini tas CONSANGUÍNEO áδελφειóς,áδελφεóς,óς, óν; αúθιµος,ος,ον; αúθαíµων,ων,ον; αúθóµαιµος,ος,ον; éγγενης,ης,éς; éγγενéτης,ου,ò; γνωτος,η,óν; óµαíµιος, óµαιµος,ος,ον; óµαíµων,ων,ον; òµογνησιοι; òµóγνητος,òµóγονος,σúναιµος ος,ον; συναíµων,ων,ον; συγγενης,ης, éς consanguineus CONSECUCIÓN τεûξις,εως,η consecutio CONSECUENCIA éπακολοúθησις,παρακολοú θησις,εως,η; íρµóς,οû,ò; περιεκτικóν οû,τó complexio,sequela,consequentia CONSEGUIR áρνυµαι,áντιτυγχáνω,éξικνéοµαι,éκíκω,φéροµαι,καθικνéοµαι,κúρω,κúροµαι,κυρóω,κυριóω,λαγχáνω,λαµβáνω,τυχéω consequor> A la vez: συνεφéσποµαι una consequor> Conseguir segunda vez: éπικúρω consequor> El que consiguió: τυχων,óντος consecutus> El que ha conseguido: κιχων,ων, ον assecutus> No conseguir: παραµαρτáνω nmon consequor CONSEJERO βουλαîος,íα,ον; βουλλευτης οû,ò; καθηµων,ων,ον; µηστωρ,ορος,ò; µητιετης,ου,ò; παραíτιος,α,ον; πáρεδρος,ος,ον; σúµβουλος,ου,ò;συµµηστωρ ορος,ò; σúνεδρος,ος,ον; ùποθéτης,ου, ò consiliarius,suasor,consilator> Buen consejero: βαθυµητα,-µητης,ου,ò qui profundum habet consilium> Bueno para consejero: βουληεις,εσα,εν qui consilio pollet> Excelente: áριστóβουλος,ος,ον optima consulens CONSEJO βôλα,ης,η; βοúληµα,ατος,τó; βουλη,ης,η; βοúλησις,εως,η; δηνιον, ου,τó; δηνος,εος,τó; διαβουλíα,éνεσíα,éννεσíα,ας,η; φραδµοσúνη,ης,η; φραστúς,úος,η; íóτης,ητος,η; µηδος, εος,τó; µηδοσúνη,ης,η; µηχαρ,ατος,τó µηχος,εος,τó; µητιµα,ατος,τó; µητις, ιδος,η; µητος,εος,τó; παρáκευσις,εως η; παρακéλευσµα,ατος,τó; παρακελευσ- µóς,οû,ò; προµáθεια,προµηθεια,προµηθíα,ας,η; συµβουλη,ης,η; συµβουλíα, ας,η; συµβοúληµα,ατος,τó; συµβοúλιον ου,τó; συνεδρíα,ας,η consilium,adhor tamentum> Astuto: πáλαισµα,ατος,τó callidum consilium> Buen consejo: εúβουλíα,ας,η bonum consilium> Mal consejo: δυσβουλíα,κακοβουλíα,κακοφραδíα,ας,η pravitas consilii>con consejo: éπιφραδéως consulte> Conse jos llenos de muchos cuidados: πολυ φρóντιδες βουλαí,αì multarum curarum plena consilia> Cuyos consjos son siempre buenos: áφθιτóµητις,ιος,ò,η cuius est consilium incorruptum> Dar consejo: γνωµοδοτéω,συµβουλεúω,παρα µυθéοµαι consilium do>de alto,gran consejo:βαθυγνωµων,ων,ον alti et pro fundi consilii>de dudoso consejo: διχóµητις,ιδος,ò,η duplicis consilii De mucho consejo: πολυδηνης,ης,éς multi consilii>el que da buen conse jo: óρθóβουλος,ος,ον qui rectum con silium praebet>el que da consejo: κεκευστικóς,η,óν hortatorius> Falta de: áµηχανíα,ας,η;áπορíα,ας,η inopia consilii> Falto de: áσυµβοúλευτος, óλιγóβουλος,ος,ονinops consilii> Fir me en el consejo: στερεογνωµων,ων,ον firmus consilii>fraudulento: σκευωρηµα,ατος,τó fraudulentum consilium> Llevado de mal consejo: κακοµητης,ου ò; κακοúβολος.ος,ον malo consilio actus> Consejo perverso: σκοωρíα,ας, η pravum consilium> Necesitar de con sejo: áµηχανéω inops sum consilii> Notable por sus consejos: κλυτóµοχλος,ος,ον; κλυτóµητις,ιος,;-µητης, ου,ò,η consilio inclytus> Pobre de 207

4 consejo: áπορος,ος,ον consilii inops Presidir el consejo: βουλαρχéω curae praeesum> Que deleita con sus consejoc: `ηδυγνωµων,ων,ον consilii delectans> Que se ha de tratar en consejo: συµβουλευτéος,éα,éον agitan dus in consilio> Que toma consejo antes de obrar: προµηθεúς,éως,ò,η qui ante consulit quam agit> Seguir un CONSENTIDOR συγκáταινος,σúναινος,ος, ον adstipulator,annuens CONSENTIMIENTO σúµπρηξις,πρóσνευσις, συγκáτáθεσις,συγκρóτησις,συµφóνησις, σúµπραξις,εως,η; òµολεξíα,òµολογíα, ας,η; συµπνευσµóς,οû,ò consensio,con sensus> De unánime consemiento: òµοψúχως,πανδηµεí unanimi sententia CONSENTIR òµολογéω,συγκλúω,συγκúπτω, συµπλéω,συµπνéω,συνáδω,συνευδοκéω,συνε úω,συνοµολογéοµαι,συνοµολογéω, συνθéλω,òµοδοκéω sententiarum consentio> Lo que ambas partes convienen o consienten: òµολóγη-µα,ατος,τó id quod inter se disserentes convenit> Que consiente: συνéπαινος,ος,ον consentiens> Se debe consentir: συνθετéον consentiendum est CONSERVA,poner en conserva áλµεúω condita servo CONSERVACIÓN διακρáτησις,διατηρησις, κáθεσις,συντηρησις,εως,η; φυλακη,ης, η; σωτηρíα,ας,η; σωτηριον,ου,τó con servatio CONSERVADOR `ρúστης,ου,ò;σαωτηρ,ηρος σωκος,ου; σωτηρ,ηρος,ò servator> De la vida: σωσíβιος,α,ον vitae servator> Conservadora: `ρúτειρα,σωτειρα, ας,η servatrix CONSERVAR áλµεúω,διασωζω,διατηρéω, éπιτηρéω,περιποιéω,σαωζω,σωζω,σóω, σóοµαι,συνéχω,συντηρéω,ταµιεúω resevo,conservo,servo> Sucesivamente áντισωζω vicissim servo> Capaz de conservar: σωστικóς,καθεκτικóς,η,óν habens vim conservandi> El conserva los hombres: σαοσíµβροτος,ος,ον servans homines> Junto con: συµφυλáσσω, mal consejo: δυσβολυλéω pravum consilium sequor> Consejo tardío: ùστεροβουλíα,ας,η serum consilium> Usar un consejo privado: íδιοβουλεúω privato consilio utor CONSENSO òµολογíα,ας,η consensus> De ideas: òµóνοια,ας,η consensus -ττω una conservo> Propio para conservar: συντηρητικóς,η,óν habens vim conservandi CONSERVARSE σωóµαι salvus fio CONSIDERABLE περíδεινος,ος,ον admodum gravis CONSIDERACIÓN διáσκεψις,περιφρóνησις προσκóπησις,εως,η; προσοχη,ης,η; ùπó λογος,ου,ò consideratio> Digno de consideración áθρητéον (considerandum),περιοπτéος,éα,éον diligenter con siderandus> Consideración diligente: περíσκεψις,εως,η diligens con sideratio> Lo que se ha considerado: κατανóηµα,ατος,τó id quod excogitatum est> Se debe tener mucha conside ración: περιοπτéον diligenter considerandum CONSIDERAR áπολογíζοµαι,áποτεκµαíρο- µαι,διασκéπτοµαι,διαθεáω,διóπτοµαι, εíσνοéω,éκλογíζοµαι,éπιφρáζοµαι,éπισ κéπτω,καταφρáζοµαι,καταµανθáνω,κατανοéω,νωµáω,óπεúω,περιφρáζω,προσκéπτο µαι,σκοπéω,συνεφíστηµι,συνεπισκéπτο µαι,συννοéω,συντεκµαíροµαι,τρéπω,ùπο θεωρéω subcontemplor,prospicio,consi dero,circumspicio,pervideo,reputo> Considerar y deliberar juntamente: συνδιασκéπτοµαι una expendo et delibero> Atentamente: συµβáλλω diligenter considero> De paso: παραθεωρéω obiter considero> Fácil de considerar: εúθεωρητος,ος,ον facilis ad con siderandum> Meditar: áνασκοπéω--πéο µαι considero> Primero προαναθρéω prius considero> Se debe considerar: φραστéον,διασκεπτéον,σκεπτéον considerandum est> Separadamente o de paso: παρεπισκοπéω sorsim u obiter con sidero> Considerar juntamente: συνεπισκéπτοµαι,συνδιακéπτοµαι una con- 208

5 sidero CONSIERVO σúνδουλος,òµóδουλος,ος,ον conservus,conserva CONSIGNAR σφραγíζω,συσσηµαíνοµαι con sino> Por escrito o en monumentos pú blicos: ùποµνηµατíζω monumetis mando CONSIGUIENTEMENTE áκολοúθως,éξης,éφε ξης consequenter CONSISTENCIA σúστασις,εως,η consistentia CONSISTENTE συνεστηκως,υîα,óς consistens CONSOLABLE παρηγορητóς,η,óν consolabilis CONSOLACIÓN παραíφασις,εως,η; παρηγó CONSOLIDADO κατáστατος,ος,ον; τακτóς η,óν consolidatus> No consolidado áσυµπωρωτος,ος,ον non consolidatus> Bien consolidado: εúκρατος,ος,ον; éυκρατης,ης,éς optime constitutus CONSOLIDAR καταστορéννυµι,-τορεννúω, καταστρéω firmo CONSONANTE,de dos consonantes δισσúφωνος,ος,ον qui duarum est consonantium CONSORCIO µετουσíα,ας,η; µετοχη,ης,η συγκληρωσις,σúµµιξις,συνοíκησις,εως, η; συντυχíα,ας,η consortium CONSORTE áλεκτρος,ου,η; áλεκτωρ, ορος,ò; óαρ,αρος,η; εúναστης,οû,ò; éυναστηρ,ηρος,ò; εúναστωρ,ορος,ò; εúνáτειρα,ας,η; πλáτις,ιδος,η; µετáκοινος,µéτοχος,òµóδεµνιος,òµóλεχος, ος,ον; πáρευνος,ου,ò,η; òµóκοιτος, òµóλεκτρος,συνηορος,ος,ον; συνηρης, ης,éς; συνθιωτης,ου,ò consors,conjux uxor,ejusdem lecti particeps,lecticonsors> Consorte de una sola persona: µονολεχης,ης,éς unius uxoris vir CONSPIRACIÓN éπιχεíρησις,συγκροτησις συµφρóνησις,συνéλευσις,,σúστασις,εως η; κοινοπραγíα,σúµπνοια,ας,η; συγκρο ρηµα,ατος,τó consolatio,solamen CONSOLADOR παρακλητικóς,η,óν; παρακλητωρ,ορος,ò; παρáκλητος,παρηγορος, ος,ον; παραµυθητης,οû,ò consolator, consolatorius CONSOLAR áντιπαρηγορéω,λιπαρéω,παρακαλéω,παραµυθéοµαι,παραψúχω consolor Con palabras: παραυδáω alloquendo consolor> Lo que tiene fuerza de con solar: θαλητéριος,ος,ον consolandi vim habens> Mutuamente: συµπαρακαλéω invicem consolor> Propio para consolar: παρηγορικóς,παρακλητικóς,η,óν consolatorius CONSOLIDACIÓN πωρωσις,στερéωσις,εως, η solidatio,consolidatio τηµα,ατος,τó; συµπνευσµóς,οû,ò conspiratio,coitio> Tramada: συνωµοτικως facta conspiratione> Amante de conspiraciones: συνελευστικóς,η,óν coitionum studiosus> Juramento de conspiración: συνωµοτον,ου,τó jusjurandum de conspiratione datum> Nueva se gunda conspiración: éπισúστασις,εως, η conspiratio denuo facta CONSPIRAR éπισυνíσταµαι,συµφυσáω,συσ τατéω,συµπνéω,συνιστáνω,στáω,συνíστηµι conspiro,factionis sum auctor> Con otros: συνεπιβουλéω una consilia ineo in> Que conspira: σúµπνοος,ος, ον conspirans CONSTANCIA áτρεπτóτης,ητος,η; áτρεψíα,ας,η; éµβρíθεια,εúστáθεια,εúσταθíα,ας,η; íσχυρογνωµοσúνη,ης,η; στáσις,εως,η; σταθηρóτης,ητος,η; συµµενíα,ας,η constantia> Trabajar con: πéνω,πéνοµαι graviter laboro CONSTANTE áκíνητος,áµετáπτωτος,απερíτρεπτος,βáσιµος,στáσιµος,ος,ον; éµ βριθης,εúσταθης,ης,éς; κρατεροφóρος ος,ον; στατηρóς,σταθερóς,σταθερóς,á óν; συνεκτικóς,η,óν constans,stabilis,non versatilis,firmus> De ánimo constante: παραστατικως audacter> En la guerra: µενοπτóλεµος,ος,ον cons- 209

6 tans in bello> Con constancia: éπι- µονως constanter> Poco constante: áσúστατος,ος,ον parum sibi constans> Ser constante: παραδρεúω,παρεδριáω, στηκω constanter sto CONSTANTEMENTE áτρéπτως,εúσταθως,στε ρεως,éµµενéς,éµµενéως,éµµενως immuta biliter,constanter CONSTELACIÓN áστροθεσíα,ας,η constelatio> Llamada Oso: áρκτος,ου,ò sidus Ursus CONSTERNACIÓN κατáπληξις,πτóησις,εως η; πτúρµα,ατος,τó; πτυρµóς,οû,ò cons ternatio mentis,consternatio CONSTERNADO éκφοβος,ος,ον exterritus> Estar,quedar consternado: καταρρωδéω,κηριóοµαι percellor,metu cons terno CONSTITUCIÓN íδρυσις,διáταξις,εως,η διοµολογíα,ας,η; κατáστηµα,ατος,τó τáγµα,ατος,τó constitutio,id quod constitutum est>acción de constituir magistrados,danzas..κατáστασις,εως,η constitutio> Buena constitución: εúθεσíα,ας,η recta constitutio> De mala constitución corporal: κακοθη- µων,ων,ον qui est corpore male constituto> Física: φúσις,εως,η constitu tio> Nueva constitución o estableciοíκοδóµησις,σúνταξις,τεûξις,εως,η; τεκτονíα,σκευασíα,ας,η constructio, structura,compositio,exstructio> Que tiene construcción semejante: òµοιοσúντακτος,ος,ον similem habens constructionem CONSTRUCTOR κατακευαστης,οíλιστης,οû ò; τευκτηρ,ηρος,ò exstructor,aedificator,fabricator CONSTRUÍDO κατασκευαστóς,κτιστóς,η, óν exstructus> Bien construído: εúερ γης,ης,éς;εüκτíµενος,η,ον bene struc tus> Recientemente: áρτíδοµος,ος,ον recens exstructus> Con piedras her mosas: εíλáïγξ,-λáïγγος pulchris bonisque lapidibus structus> Con solidez: πολúγοµφος,ος,ον bene compactus miento: νεοστασíα,ας,η nova constitu tio> Política: σúγταγµα,ατος,τó syntagma> De un estado: πολιτικóν,οû,τó κατáστασις,εως,η civile institutum, constitutio CONSTITUÍDO τακτóς,η,óν; κατáστατος, ος,ον constitutus> Anteriormente: προθεσµιος,íα,ον ante constitutus> Bien constituído: εúκατáστατος,ος,ον bene constitutus> Estar constituído sobre: ùπερστατéω supra sum constitu tus> Estar mal constituído: κακοστατéω male constitutus sum> Recién constituído: νεοκατáστατος,ος,ον; νεοσταθης,ης,éς recens constitutus CONSTITUIR δíδωµι,καθíσταµαι,καθιστáνω,καθíστηµι,συγκαθιστáω,συγκαθíστηµι constituo> Que puede constituir συστατικóς,η,óν habens vim constituendi CONSTREÑIDO σφιγκτóς,η,óν constrictus CONSTREÑIR áποπηγνυµι,-πηγνúω,σφíγγω complugo,constringo> Que constriñe: στυφóεις,εσσα,εν; στυφóς,η,óν adstrictorius CONSTRUCCIÓN κατασκευη,οíκοδοµη,ης,η CONSTRUIR δειµáω,δηµιουργéω,δεµω,éγκ τíζω,κασúω,καθιδρúω,τεκταíνω,τευχáο- µαι,τεúχω,τευτáζω,τιτúσκοµαι struo> Alrededor:περιµηχανáοµαι circumstruo Apto para construir: κατασκευαστικóς η,óν struendi vim habens> Con tierra χúνω,χúω,χεúω,χéω terra egesta exstruo> Construir bien: εúκτíζω bene aedifico> De antemano: προανασκευáζο µαι praestruo> De piedra: éκλατοµéω lapidibus construo> Fácil de: εúσκéαστος,ος,ον confectu facilis>muebles e instrumentos: σκευοποιéω vasa et instrumenta fabricor> Construir ade más: προσκατασκευáζω insuper exstruo Construir en la medida conveniente: συναρµολογéω congruenti proportione construo 210

7 CONSUELDA (yerba) σúµφυτον,ου,τó con solida major CONSUELO βουκóληµα,ατος,τó; βουκóλησις,εως,η; παραφασíα,ας,η; παρáφασις παρáκλησις,εως,η; παραµυθíα,παρηγορíα,ας,η; παραµúθιον,ου,τó; παραψυχη ης,η consolatio,solatium> Que da con suelo: παραµυθητικóς,η,óν consolatio nem afferens CÓNSUL `úπατος,ου,ò consul> Perteneciente al cónsul: ùπατικóς,η,óν ad consulem pertinens> Segunda vez cón sul: δισúπατος,ου,ò iterum consul> Ser cónsul: ùπατεúω sum consul> Encargado de los asuntos de los extran jeros compatriotas: πρóξενος,ου,ò protector CONSULADO ùπατεíα,ας,η consulatus> Colega en el consulado: συνúπατος,ου ò collega in consulatu> Ejercer juntamente el consulado: συνυπατεúω simul consulatum gero CONSULAR ùπατικóς,η,óν consularis CONSULTA βοúλευσις,εως,η; κοινολογíα ας,η; συµβουλη,ης,η; συµβουλíα,ας,η συµβοúλευσις,εως,η; συνεδρíα,ας,η consultatio,consessus> Tiempo de con sulta: βουλíα,ας,η tempus consultationis CONSULTADO βουλευτικóς,η,óν consultus CONSULTAR áνακοινóω,βουλεúω,δοιáζω, φρáζοµαι,µητιáω,µητíζοµαι,µητíοµαι, µητíω,προβουλερúω consulto,consulo> El que consulta tarde: ùστερóβουλος, ος,ον qui sero consultat> Juntamente συµβουλεúω,συνεγεíρω una consulto> arruinando: διατρωγω peredo> Hacer que se consuma: éκµαραíνω prorsus marcescere facio> Insensiblemente: ùπαναλíσκω,-αλóω,áλοµαι sensim et clam obsumo> Juntamente gastando: συντρúω simul atterendo conficio> Que consume con fuego: πυροφλεγης,ης éς igneo ardoree consumens> Que consume la vida: τρυσíβιος,ος,ον at- Proponer para consultar: συνδιαπορéω propono ad deliberandum> Que se ha de consultar: συµβουλευτεóς,éα,éον consulendus CONSULTOR µηστωρ,ορος; συµβουλευτης, οû,ò; µητιéτης,ου,ò (aplicado a Júpier) consultator,consultor CONSUMACIÓN συντéλεια,ας,η; συντéλεσ µα,ατος,τó consummatio CONSUMAR áποτελéω,συντελéω,ùποσµúχω consummo> Juntamente: συνεκτελéω ad consummationem perduco> Que consuma: τελειωτης,οû,ò consummator CONSUMIDO ξηρóς,á,óν;φθινωδης,ης,ες tabidus> Por el fuego: πυρραγης,πυρορραγης,πυριρραγης,ης,éς;καεíς,εσσα εν igne consumptus> No consumido: áφλεκτος,ος,ον non consummatus CONSUMIDOR δáπανος,η,ον; φθισικóς,η, óν consumptor CONSUMIR αíσιµóω,áµαλδúνω,áναισιµóω, áναλíσκω,áπαναλíσκω,áπεσθíω,áποβρωσκω,δαπανáω,διατρíβω,éκσιφωνíζω,éκτε λειóω,éκτρυχóω,éπαναλíζκω,éξαναλíσκω φθíω,íνóω,καταδαπανáω,κατακεíρω,κατα µασáοµαι,καταναλíσκω,κατατρíβω,κατéδοµαι,κατéδω,περιδαρδáπτω,περιτηκω, προκαταχρáοµαι,προσδαπανáω,σητáω,σµú χω,συντηκω consumo,absumo,exedo> Con sumir antes: προαναλíσκω,προαναισι- µóω,προαναλóω,áναλωµαι ante consumo Comiendo: áπéδω,éκφáγω,éκνéµοµαι depascor> Con lujo: σπαθαλáω,σπαθáω luxurior> Con otro: συνδαπανáω una consumo> Demás: προσαναισιµóω,προσδα πανáω insuper consumo> Destrozando, terens vitam> Que consume pudriendo: συντηκτικóς,η,óν tabe absumens> Sorbiendo: καταρροφéω sorbendo deglutio Todo: περινéµοµαι circumquaque depascor> Consumir y consumirse: φθíνω,φθυνúθω,φθυνúω consumo,deficio CONSUMIRSE διοíχοµαι,-χνéοµαι,-χéο µαι, φθισιáω,κατáνοµαι,κατατηκω,προσ 211

8 τηκω,στρεúγοµαι tabesco,me consumo, colliquefacio,tabe consumor,contabes co> De trabajos,de fatigas: καταλγúνοµαι aerumnis conficior CONSUMO áνáλωµα,ατος,τó; áνáλωσις, εως,η cousumptio CONSUNCIÓN φθíνασµα,ατος,τó; τηκεδóν óνος,η; τηξις,εως,η liquefactio,tabes CONSUSTANCIACIÓN consubstantatio συνουσíωσις,εως,η CONSUSTANCIAL òµοοúσιος, òµοúσιος, òµοüπóστατος, conmsubstantialis CONSUSTANCIALIDAD òµοουσιóτης,ητος,η consubstantialitas CONTABILIDAD áναγραφη,ης,η ratio> Li bro de contabilidad: áναγραφη,ης,η rationum liber CONTACTO áψις,εως,η; áφη,ης,η; ψáκελον,ψáκιον,ου,τó; ψáλαγµα,ατος,τó ψαûσις,σúναψις,εως,η contactus> Mutuo: σúµπαυσις,εως,η mutuus contactus> Unirse con mutuo contacto: συµ ψαúω contactu mutuo jungo CONTADOR ψηφιστης,οû,ò computator CONTAGIAR λοιµεúω contagione inficio CONTAGIO λοíµη,ης,η; λοιµóς,οû,ò; λúα,ας,η;λúη,ης,η;µιασµóς,οû,ò; σπîλος,ου,ò labes,lues,contagium> Gran contagio: κûµα,ατος,τó magna lues CONTAMINACIÓN áλíσγηµα,ατος,τó; µóλυνσις,εως,η; µολυσµóς,οû,ò contaminatio CONTAMINADO áνíερος,ος,ον; µιραρóς, á,óν; µιηφóνος,ος,ον contaminatus, scelestu CONTAMINADOR µιαστωρ,ορος,ò contaminator CONTAMINAR áλισγéω,βεβηλóω,καταµιαí νω,κατατιλáω,κοινóωµιαíνω,µολúνω,πα- λáσω,éµµολúνω polluo,contamino,inqui no CONTAR áνηγéοµαι,διηγéοµαι,δíειµι, διéξειµι,-εîµι,éφηγéοµαι,éκδιηγéοµαι éκφρáζω,éξαγορεúω,φρáζω,κατηγéοµαικαθηγ éοµαι narro,memoro> Referir: áπολογíζοµαι enarro> Además: προσανα λéγοµαι,προσεξηγéοµαι praeterea narro> Antes: προδιηγéοµαι,προïστορéω praenarro,ante memoro> Contado por el mismo que lo hizo: αúτοδιηγητος, ος,ον ab ipso auctore narratus> De antemano: προδιéρχοµαι praenarro> De paso: παραδιηγéοµαι obiter narro> De be contarse: áππαγγελτéον reuntiandum.dicendum> El que cuenta sus propias acciones: αúτοδιηγοúµενος,η.ον quae a se gesta sunt commemorans> Incidentalmente: παριστορéω obiter narro> Indigno de contarse: δúσφατος ος,ον non dicendus> Contar más: προσερéω insuper narro> Segunda vez: πα λιλλογéω iterum narro> CONTAR,numerar: áριθµéω,διαριθµéω,éκλογíζοµαι, éπεκπλéγω,éξαριθµéω,καταλéγω,συναριθ µéω,τíθεµι,τιθéω numero,computo,recenseo> Contar a la vez: συγκαταλéγω simul recenseo> Ajustar cuentas: áπολογαριáζω rationes reffero> Con exactitud: óρθολογéω recte supputo> Contar entre: éναριθµéω annumero inter> De cinco en cinco: πεµπáζω per quinos numero> Nominalmente: óνοµαíνω nominatim recenseo> Contar con los cinco dedos: πεµπáζω numero> Perito en contar: λογιστικóς,η,óν pertus supputandi>por medio de piedras ψηφíζω calculis computo> Que cuenta de cinco en cinco: πεµπαστης,οû,ò per quinos numerans> Sumariamente: συγκεφαλαιóω summatim recenseo> CONTARSE,narrarse (fácil de..) εúαπηγητος,ος,ον facilis narratu CONTEMPLACIÓN áναγωγη,ης,η; áναθεωρησις,κéψις,σκóπησις,θεωρησις,ως,η; θεωρíα,ας,η contemplatio CONTEMPLADOR θεωρóς,οû,ò spectator> Curioso contemplador: µεριµνητης,οû 212

9 ò curiosus contemplator CONTEMPLAR áναθεορéω,áποσκοπéω,-σκο πεúω,αúγáζοµαι,διασκοπεúω,-σκοπéω,πε ριβλéπω,ùποθεωρéω,θεáοµαι circumspicio,subcontemplor,contemplor> Se ha CONTEMPLATIVO áσκητης,ης,éς; áσκητικóς,η,óν qui exercet se in divinis rebus CONTEMPORANEIDAD contemporaneitas συγχρονισµóς,οû,ò CONTEMPORÁNEO `ηλικιωτης,ου,ò;`ηλιξ, ικος,ò,η; òµóχρονος,ος,ον; συνηλιξ, ικος,ò,η coaetaneus> Ser contemporáneo: òµοχρονéω,συγχρονíζω contemporaneus sum CONTENCIÓN,refrenamiento éγκρáτησις,εως,η cohibitio CONTENCIOSO éπιληπτικóς,éριστικóς, η,óν; éπíληπτος,φιλóνεικος,ος,ον co mitialis,contentiosus> Muy: πολúδηρις,ιος,ò,η; πολυδηριτος,ος,ον valde contentiosus CONTENDER áµφισβητéω,áνταγωνíζοµαι, áθλεúω,áθλéω,καταδηριáοµαι,κατισχúω, ποτερíζω,-íσδω,προσερíζω,προσαγωνíζοµαι,προστεíνοµαι insuper contendo insuper certo,contendo>en frecuentes juicios: πολυδικéω crebro judicio contendo> Juntamente con mucho empe ño: συµπιλοτιµεóµαι simul magno studio CONTENER éλλω,`éστηµι,`íστηµι,áνακóπτω,áναστéλλω,áνεéργω,áποκρατéω, áποπαúω,áποστéγω,éναπολαµβáνω,éπικρα τéω,éπισχéω,éπíσχηµι,éπισυνéχω,éξεíρ γω,ìστáω,χεíοµαι,χεíω,χεéω,κατασχéω, κατεíργνυµι,-ειργνúω,κατεíργω,κατερικáκω,-κακéω,-κáνω,κατερúκω,κατíσχω,óχµáζω,óκωχεúω,παρακατασχéω,παρακατéχω,παρακρατéω,παραπροσποιéοµαι, παúω,περιéχω,περíσχηµι,περíσχω,σχéθω,συγκρατéω,συλλαµβáνω,συνéχω,συνισ χω,συνισχáνω,συσσωξω contineo,cohibeo,inhibeo,detineo,coërceo,compesco,interpello> Acción de contener o caber: χωρησις,εως,η ipsa capiendi de contemplar: θεατéον spectandum est>antes: προθεωρéω ante contemplor Difícil de: δυσθεωρητος,ος,ον difficilis ad contemplandum actio> Antes: προκατασχéθω,-κατασχéω ante coërceo> Apto para contener: éπισχετικóς,η,óν; δοχαîος,íα,ον;óχóς η,óν; συνεκτικóς,συνοχικóς,η,óν vim habens continendi> Con fuerza para contener: καθεκτικóς,η,óν qui habet vim continendi> Dentro de los límites: συνδιορíζω simul suis limitibus definio> Difícil de: δεινοκáθεκτος, ος,ον in coercendi difficilis> El primero: προαναστéλλω prior compesco Juntamente: συνεíργνυµι,συνεíργω simul coerceo> Por todas partes: περιεíργω circumquaque arceo> Que puede ser contenido: χωρητóς,η,óν qui capi potest> Ser contenido: συνéχοµαι con tineor CONTENERSE éγκρατεúοµαι,éγκρατéω,κατεγκρατéω contineo me CONTENIDO éνων,οûσα,óν ( éνειµι) con tentus> El contenido de una cosa: πε ρíληµµα,ατος,τó res capta CONTENTAR,hacer feliz áρεταíνω,áρετáω beatum efficio> (Ver COMPLACER) CONTENTARSE στéργω,συµφéροµαι conten tus sum,acquiesco CONTENTO áποχρεωµενος,η,ον contentus Con su suerte: αúτáρκης,ης,ες sorte sua contentus> Contento con lo que tiene: éξαρκης,ης,éς qui sua satis habet> Estar contento: áπαρκéω,áρκéο µαι,áσµεννíζω,κατευδοκéω contentus sum CONTERA de la lanza γρóφος,ου,ò hastae cuspis quam terrae infigimus CONTESTACIÓN áντιφωνη,áποταγη,ης,η ánthifona,responsio,renuntiatio CONTESTAR ùπολαµβáνω respondeo CONTEXTO καταπλοκη,ης,η; συνéπεια, 213

10 ας,η; συνúφασµα,ατος,τó contextus, contextus verborum> De un escrito: πλοκη,ης,η contextus CONTIENDA áµιλλα,ης,η; éρισµα,ατος, τó; áγων,ωνος ò; áµβιεβητησις,εως,η áµφισβησíη,ης,η; δηρη,ης,η; δηρις, εως,η; χáρµη,ης,η; νεîκος,εος,τó con tentio,conflictus,rixa> Civil: διαπο λιτεíα,ας,η concertatio civilis> Entendido en toda clase de contiendas: πáνταθλος,ος,ον omniu certaminum peritus> Por amor a las contiendas: φιλαιτíως contentiose> Amante de las contiendas: φíλερις,ιδος,ò,η; φιλερíστης,οû,ò,η amans contentionum> Amar las contiendas: φιλερíστω amo contentiones> Amigo de contiendas: ου,ò; διáρκεια,éνδελéχεια,ας,η; προσ λιπáρησις,εως,η; συνοκοχη,συνοχη,ης η continuatio,assiduitas,ordo,religatio CONTINUADAMENTE παρεξης,συνεχως,συνηµµéνως continenter CONTÍNUAMENTE βλιξ,δησáκις,διηνεκης, -κως,-κéως,éνδελεχως,κατà τò συνεχéς λιπαρéως,λιπαρως,συχνá,συχνóν,συννεχες,συννεχéως continenter,assidue, crebro CONTINUAR éνδελεχíζω, παρασυνáπτω, συνεχíζω continuo CONTINUIDAD συνéχεια,ας,η continuitas CONTÍNUO ηνωµενος,η,ον;éπáλληλος,ος ον; λιπαρης,νωλεµης,θαµης,ης,éς; θα- µειóς, (sólo nom.ac.pl.fem.: θαµειαí θαµειáς),συναπτóς,η,óν assiduus,con tinuus> De continuo: συχνως crebro> Ser contínuo: éνδελεχéω,προσλιπαρéω CONTORNAR συσπáω contorqueo CONTORNO περíβολον,ου,τó; περιδροµη, ης,η; περιεíλησις,περιηλυσις,εως,η; περιγραφη,ης,η ambitus,circuitus CONTRA éκπαλιν,áντíβιον,-βíην,áντικρú,áντικρúς,áπéναντι,áπεναντíον, -τíως,éναντιβíον,,áνατικρú,áπαντíον éναγωνιος,ος,ον certaminum studiosus CONTÍGUO éχóµενος,η,ον; προσεχης,ης, éς; πρóσορος,ος,ον; συναφης,ης,éς contiguus,vicinus,subjectus CONTINENCIA éγκρáτεια,éπικρáτεια,ας η continentia> En la comida: óλιγοσιτíα,ας,η continentia in victu CONTINENTE χερρóς,χερσóς,η,óν terra continens> En el continente: χερθóθι in continenti> Hacia el continente: χéρσονδε in continentem CONTINUACIÓN éνερσις,εως,η; óχµος, καταντικρú,κατáντιον ex adverso,contra; κατá,περí(gen.)εíς,éς,áνà,πρóς (ac.) in,advesum,contra> Estar en contra: áντιταστéω contra sto CONTRABANDO παρατελωνíα,ας,η mercium interdictarum commercium> Ejercer el contrabando: παρατελωνéοµαι fraudulenter contra rem sive jura puvlicanorum ago CONTRABANDISTA παρατελωνης,παρατελωνητης,ου,ò mercium interdictarum advehor CONTRACCIÓN µεθολκη,ης,η; περισπασ- µóς,οû,ò; σúµπτωσις,εως,η; συνοκωχη, συνοχη,συνολκη,συστολη,ης,η contractio,coarctatio> De dos cosas en una sola: συναíνησις,εως,η contractio duarum in unum> Por contracción: συνηρεµéνως contracto> Sin contracción: áσυναιρéτως,áσυστóλως sine con tractione CONTRADECIR áντερéω,áνταíρω,áντíφηµι áντιφωνéω,áντιφáω,áντιλéγω,áντιλογéω áντιρρéω,áπóφηµι,διενíσταµαι,éναγωνíζοµαι,éνδιαβáλλω contradico,inficio> Con locuacidad: κατακριδεúω loquacite obtundo> Decir lo contrario: παλινστοµéω contrarium dico> Refutar áναντιóοµαι adversor CONTRADICCIÓN áντíφασις,áντιφωνησις, 214

ΑΡΧΗ 1 ης ΣΕΛΙΔΑΣ KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ

ΑΡΧΗ 1 ης ΣΕΛΙΔΑΣ KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΑΡΧΗ 1 ης ΣΕΛΙΔΑΣ KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ Α. Να αποδώσετε στο τετράδιό σας στην ελληνική γλώσσα το παρακάτω κείμενο,

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ελληνικά-ισπανικά

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ελληνικά-ισπανικά Ευχές : Γάμος Συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστε όλη την ευτυχία του κόσμου. Felicitaciones. Les deseamos a ambos toda la felicidad del mundo. νιόπαντρο ζευγάρι Θερμά συγχαρητήρια για τους δυο σας αυτήν την ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΗΤΑ. Innovación y simplicidad

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΗΤΑ. Innovación y simplicidad pro ima pro ima Innovación y simplicidad PROXIMA es la última innovación de Serrature Meroni, un producto diseñado tanto para aquellos que ya disponen de un pomo PremiApri Meroni en su puerta, como para

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ισπανικά για τον τουρισμό(α1-α2) Συγγραφέας: Δημήτρης Ε. Φιλιππής

Διαβάστε περισσότερα

Gonzalo Hernández Sanjorge

Gonzalo Hernández Sanjorge Análisis de las Enneadas de Plotino. Tratado Segundo de la Enneada Primera Acerca de las virtudes 1 Gonzalo Hernández Sanjorge La virtud como forma de semejanza con la divinidad. En este tratado Plotino

Διαβάστε περισσότερα

ORACIONES DE RELATIVΟ

ORACIONES DE RELATIVΟ INFINITIVO, EL PARTICIPIO, ORACIONES COMPLETIVAS, Traducción: ORACIONES DE RELATIVΟ 1. Τὸ μὲν ὑγιαίνειν ἄριστον ἀνδρὶ θνητῷ, δεύτερον δὲ τὸ καλὸν καὶ ἀγαθὸν εἶναι, τρίτον δὲ τὸ δικαίως πλουτεῖν, τέταρτον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ KAI ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ KAI ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙ ΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 20 Ιουνίου 2013 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙ ΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2011 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Black and White, an innovation in wooden flooring.

Black and White, an innovation in wooden flooring. a m s t e r d a m v i e n n a l o n d o n p a r i s m o s c o w d u b l i n m i l a n c o p e n h a g e n g e n e v a a t h e n s b a r c e l o n a r e y k j a v i c k i e v GB PT ES IT GR Black and White,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α. Να µεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσµατα: Qui potuisti populari hanc terram, quae te genuit atque te aluit? Non tibi ingredienti fines patriae ira cecidi? Quamvis

Διαβάστε περισσότερα

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ - VIMAR 0 V~ DIMMABE MOOCHROME AMP AMPE MOOCHROME VIMAR VARIATEUR 0 V~ - DIMMERFÄHIGE MOOCHROMATICHE AMPE VO VIMAR MIT 0 V~ ÁMPARA MOOCROMÁTICA VIMAR REGUABE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙ ΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου 2013 ΟΔΗΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

M07/2/ABMGR/SP1/GRE/TZ0/XX/Q

M07/2/ABMGR/SP1/GRE/TZ0/XX/Q IB MODERN GREEK B STANDARD LEVEL PAPER 1 GREC MODERNE B NIVEAU MOYEN ÉPREUVE 1 GRIEGO MODERNO B NIVEL MEDIO PRUEBA 1 Monday 7 May 2007 (morning) Lundi 7 mai 2007 (matin) Lunes 7 de mayo de 2007 (mañana)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3)

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) Α. Να αποδώσετε στο τετράδιό σας στην ελληνική γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

Tipologie installative - Installation types Types d installation - Die einbauanweisungen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Types d installation - Die einbauanweisungen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης Types d installation Die einbauanweisungen Tipos de instalación Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ MOOCHROME DIMMABE AMP VIMAR 0 V~ AMPE MOOCHROME VIMAR DIMMABE 0 V~ EUCHTE

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά Παλετών του Οίκου SISMEBI

Χαρακτηριστικά Παλετών του Οίκου SISMEBI Χαρακτηριστικά Παλετών του Οίκου SISMEBI Συνήθης Χωρητικότητα παλέτας: 588 φιάλες 0,75lt (στα 75,9 mm διαμέτρου) Η Παλέτα δέχεται όλες τις φιάλες (σε 3 επίπεδα) που έχουν ύψος έως 330 mm. Αδρανείς σε οσμές,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Σάββατο, 20 Ιουνίου 2015 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

C,CH. lis. CABALGADOR ìππαστης,οû,ò equitator

C,CH. lis. CABALGADOR ìππαστης,οû,ò equitator C,CH CABALGADOR ìππαστης,οû,ò equitator CABALGAR éφιπτεúω,éξιππáζοµαι,ìππεúω equitare> Diestro en: ìππεuτης,οû,ò equitandi peritus> Divertirse cabalgando: éξιππεúω equitando exspatior> Fácil de ser cabalgado:

Διαβάστε περισσότερα

De Petros Walhalla a Marabú: las múltiples identidades de Nicos Cavadías en su vida y su obra

De Petros Walhalla a Marabú: las múltiples identidades de Nicos Cavadías en su vida y su obra De Petros Walhalla a Marabú: las múltiples identidades de Nicos Cavadías en su vida y su obra Raquel Pérez Mena 1.-Introducción Cuando se cumplen cien años del nacimiento de Nicos Cavadías, nos gustaría

Διαβάστε περισσότερα

Ισπανικά Μέση Γενική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο

Ισπανικά Μέση Γενική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Ισπανικά Μέση ενική Εκπαίδευση Εργαλείo Διαδίκτυο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

MΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ

MΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ Κινηματογράφος και θέατρο: Η ιστορία τους, οι διευθυντές και οι σημαντικές ταινίες. Αρχιτεκτονική, ζωγραφική, γλυπτική και φωτογραφία: Η ιστορία τους, οι συγγραφείς Ιnstituto Cervantes: Εξασφάλιση Στην

Διαβάστε περισσότερα

EL ADJETIVO GRIEGO 2-1-2 2-2 3-1-3

EL ADJETIVO GRIEGO 2-1-2 2-2 3-1-3 EL ADJETIVO GRIEGO El adjetivo griego, al igual que el sustantivo, también se declina. El adjetivo griego tiene que concordar con el sustantivo en género, número y caso. En latín no podemos decir puer

Διαβάστε περισσότερα

ë Ενεργοποίηση αναμονής

ë Ενεργοποίηση αναμονής Σύντομη παρουσίαση Gigaset 5030 8 7 6 Πλήκτρα 1 Πλήκτρα κλήσης προορισμού 2 Πλήκτρο επανάκλησης 3 Πλήκτρο παράλληλης κλήσης (R) 4 Πλήκτρο σίγασης (Mute) 5 Πλήκτρο Shift 6 Πλήκτρο μείωσης έντασης 7 Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙ ΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Πέμπτη,

Διαβάστε περισσότερα

Κικέρων (106-43 π.χ.)

Κικέρων (106-43 π.χ.) Κικέρων (106-43 π.χ.) Α. Βίος: Ο Κικέρων γεννήθηκε το 106 στο Arpinum. Αν και homo novus, διέτρεξε τα αξιώματα με τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα, με κορυφαία κατάληξη την υπατεία του έτους 63 (εξουδετέρωση

Διαβάστε περισσότερα

SERVICIO DE IDIOMAS PROGRAMACIÓN GRIEGO MODERNO Niveles Inicial II

SERVICIO DE IDIOMAS PROGRAMACIÓN GRIEGO MODERNO Niveles Inicial II SERVICIO DE IDIOMAS PROGRAMACIÓN GRIEGO MODERNO Niveles Inicial II Coordinadora: Alicia Morales Ortiz Departamento de Filología Clásica Profesora: Carmen Martínez Campillo INTRODUCCIÓN El de la Universidad

Διαβάστε περισσότερα

LECTIO XXX: Ο ΟΚΤΑΒΙΑΝΟΣ, Ο ΛΙΚΙΝΙΟΣ ΜΟΥΡΗΝΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΗΘΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

LECTIO XXX: Ο ΟΚΤΑΒΙΑΝΟΣ, Ο ΛΙΚΙΝΙΟΣ ΜΟΥΡΗΝΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΗΘΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ LECTIO XXX: Ο ΟΚΤΑΒΙΑΝΟΣ, Ο ΛΙΚΙΝΙΟΣ ΜΟΥΡΗΝΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΗΘΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Hic vero, iudices, et fuit in Asia et viro fortissimo patri suo, magno adiumento in periculis, solacio in laboribus, gratulationi

Διαβάστε περισσότερα

PACIFICADOR διαλλακτηρ,ηρος; διαλλáκτης,οu,ò; σuµβιβαστικóς,η,óν pacificator.- Que reconclia: καταρτιστηρ,ηρος,ò moderator.-

PACIFICADOR διαλλακτηρ,ηρος; διαλλáκτης,οu,ò; σuµβιβαστικóς,η,óν pacificator.- Que reconclia: καταρτιστηρ,ηρος,ò moderator.- P PACER áποβóσκοµαι,éκνéµοµαι,éπιβáσνεµéθω,νοµεúω despasco,depascor.- Apto para pacer: νοµωδης,ης,ες aptus ad pacendum.- Pacer del todo: éκβóσκοµαι depasco.-el acto de pacer,pastar: βóσκεσις,εως,η pastio.-

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministerio de Educación y Asuntos Religiosos, Cultura y Deportes Certificación de Lengua Española NIVEL

Διαβάστε περισσότερα

NIVEL A (A1&A2) MÓDULO 1 MAYO 2015. ΚΠγ / Certificado Estatal de Lengua Española Mayo 2015. según la escala del Consejo de Europa COMPRENSIÓN LECTORA

NIVEL A (A1&A2) MÓDULO 1 MAYO 2015. ΚΠγ / Certificado Estatal de Lengua Española Mayo 2015. según la escala del Consejo de Europa COMPRENSIÓN LECTORA Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Υ, Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ ΚΑΙ Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ M i n i s t e r i o de C u l t u r a, E d u c a c i ó n y A s u n t o s R e l i g

Διαβάστε περισσότερα

Αγλαΐα Σπάθη Ισπανική Γραμματική στα ελληνικά 7

Αγλαΐα Σπάθη Ισπανική Γραμματική στα ελληνικά 7 Αγλαΐα Σπάθη Ισπανική Γραμματική στα ελληνικά 7 Ανώμαλα παραθετικά Ορισμένα επίθετα στο συγκριτικό και υπερθετικό βαθμό διαθέτουν και μονολεκτικό τύπο: POSITIVO COMPARATIVO SUPERLATIVO bueno mejor el /

Διαβάστε περισσότερα

INSTITUTO CERVANTES MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN. Directora Carmen Caffarel Serra

INSTITUTO CERVANTES MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN. Directora Carmen Caffarel Serra MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación Miguel Ángel Moratinos Secretaria de Estado de Cooperación Internacional Soraya Rodríguez Ramos Director

Διαβάστε περισσότερα

GRECIA EN la POESíA y EN la MúSICA

GRECIA EN la POESíA y EN la MúSICA En el marco de la Presidencia de Grecia ante el Consejo de la Unión Europea la Embajada de Grecia y la Delegación de la Unión Europea en México y la Fundación Onassis (EUA) con el amable apoyo del Instituto

Διαβάστε περισσότερα

Primera Parte. Segunda Parte. Alexandra Grava. Despina Apostolou-Hölscher. Final

Primera Parte. Segunda Parte. Alexandra Grava. Despina Apostolou-Hölscher. Final www.onassisusa.org Con la obra de célebres poetas griegos, como Odysseas Elytis, Yorgos Seferis y Constantino Cavafis, musicalizada por destacados compositores como Mikis Theodorakis, Manos Hadjidakis,

Διαβάστε περισσότερα

KOYPOΣ, una recreación del mito de Teseo

KOYPOΣ, una recreación del mito de Teseo Faventia 31/1-2, 2009 263-278 KOYPOΣ, una recreación del mito de Teseo Olga Omatos Sáenz Universidad del País Vasco guerufi@euskalnet.net Recepción: 9/10/2008 Resumen La tragedia Kuros, de Nikos Kazantzakis,

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Personal Laser Hair Remover

Advanced Personal Laser Hair Remover English Advanced Personal Laser Hair Remover USER MANUAL DLX-1088 This product MUST be used responsibly. Please read ALL instructions including the User Manual CAREFULLY before use. CLASS 1 LASER PRODUCT

Διαβάστε περισσότερα

Unos cambios de la pronunciación

Unos cambios de la pronunciación Unos cambios de la pronunciación desde griego moderno al griego clásico (según Erasmo) por El profesor Don Potter Cambios de la pronunciación recomendados de parte del Maestro Don Potter para El Griego

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Β ΤΟΜΟΣ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Β ΤΟΜΟΣ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Β ΤΟΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 34-49 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΣΥΝΤΑΞΗ-ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ 1 2 Μάθηµα 36 ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΩΡΟ ΟΚΙΑΣ Manius Curius Dentatus maxima frugalitate utebatur, quo facilius divitias contemnere

Διαβάστε περισσότερα

accedo spolio, vaco utor, potior

accedo spolio, vaco utor, potior Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Π Ι Ν Α Κ Ε Σ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ 1. Υποκείµενο Κατηγορούµενο - Αντικείµενο 3 2. Προσδιορισµοί 7 3. Χρήση των πτώσεων (Ονοµαστική - Γενική οτική Αιτιατική 9 Αφαιρετική)

Διαβάστε περισσότερα

XTRIM FIRST PG. Instruction manual. Libretto d instruzioni. Manual de instrucciones Manuel d instructions. Manual do operador

XTRIM FIRST PG. Instruction manual. Libretto d instruzioni. Manual de instrucciones Manuel d instructions. Manual do operador XTRIM FIRST PG EN Instruction manual IT Libretto d instruzioni ES FR Manual de instrucciones Manuel d instructions PT GR Manual do operador Español ÍNDICE 1. INTRODUCCIÓN 1. Introducción 2 2. Normas y

Διαβάστε περισσότερα

Juan Vicente Piqueras Χουάν Βιθέντε Πικέρας. Historia de la sed Ιστορία της δίψας

Juan Vicente Piqueras Χουάν Βιθέντε Πικέρας. Historia de la sed Ιστορία της δίψας Juan Vicente Piqueras Χουάν Βιθέντε Πικέρας Historia de la sed Ιστορία της δίψας El encuentro con Juan Vicente Piqueras fue organizado por el Instituto Cervantes de Atenas, el 31 de marzo de 2008, en el

Διαβάστε περισσότερα

LABORATORIO 50 100 30 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΡΤΑΣΑΡ

LABORATORIO 50 100 30 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΡΤΑΣΑΡ LABORATORIO 50 100 30 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΡΤΑΣΑΡ 50 100 30 Llévate tu fragmento cortazariano! Πάρε µαζί σου ένα απόσπασµα του Κορτάσαρ! la llovizna después del almuerzo es siempre amarga y había que hacer algo

Διαβάστε περισσότερα

BAJO LA DIRECCIÓN DE MANUEL DE EZCURDIA CON LA COLABORACIÓN DE TERESA SILVA TENA Y CARLOS TRILLAS SALAZAR

BAJO LA DIRECCIÓN DE MANUEL DE EZCURDIA CON LA COLABORACIÓN DE TERESA SILVA TENA Y CARLOS TRILLAS SALAZAR Safo Poemas BAJO LA DIRECCIÓN DE MANUEL DE EZCURDIA CON LA COLABORACIÓN DE TERESA SILVA TENA Y CARLOS TRILLAS SALAZAR Safo Introducción, traducción directa y notas de Carlos Montemayor Edición completa

Διαβάστε περισσότερα

T1.D41.., T1.D42.. Placa de cocción Βάση εστιών Piano di cottura Варочная панель

T1.D41.., T1.D42.. Placa de cocción Βάση εστιών Piano di cottura Варочная панель [es] Instrucciones de uso...2 [el] Οδηγíες χρήσεως... 14 [it] Istruzioni per l uso... 26 [ru] Правила пользовани... 38 T1.D41.., T1.D42.. Placa de cocción Βάση εστιών Piano di cottura Варочная панель Û

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας το παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Español. Italiano. Deutsch 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Español. Italiano. Deutsch 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. PhoneEasy 410gsm Español 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1 Tecla lateral (volumen) Pantalla Tecla programable izquierda Tecla de llamada Teclado numérico * # / Cambiar perfil Fin. llam. / Encender / Apagar Teclas

Διαβάστε περισσότερα

Πανσθενὲς υἱὲ Θεοῦ: Jesús en el primer libro de la Antología Palatina. Elbia Haydée Difabio UNCu

Πανσθενὲς υἱὲ Θεοῦ: Jesús en el primer libro de la Antología Palatina. Elbia Haydée Difabio UNCu Πανσθενὲς υἱὲ Θεοῦ: Jesús en el primer libro de la Antología Palatina Elbia Haydée Difabio UNCu Ἀθανάτου πατρὸς υἱὲ συνάρχρονε, κοίρανε πάντων, αἰθερίων μεδέων, εἰναλίων, χθονίων, Hijo co-eterno de padre

Διαβάστε περισσότερα

*9000309848* 9000309848 T4.T.0.., T4.SW4.., T4.T70.., T4.T85.., T4.T80.., T4.SW8..

*9000309848* 9000309848 T4.T.0.., T4.SW4.., T4.T70.., T4.T85.., T4.T80.., T4.SW8.. T4.T.0.., T4.SW4.., T4.T70.., T4.T85.., T4.T80.., T4.SW8.. *9000309848* 9000309848 [es] Instrucciones de uso...3 [en] Instruction manual... 15 [pt] Instruções de serviço... 27 [el] Οδηγíες χρήσεω... 39

Διαβάστε περισσότερα

HYDROBRONPI BOILERS CALDEIRAS HYDROBRONPI CALDAIE HYDROBRONPI CHAUDIÈRES HYDROBRONPI ΕΣΤΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ HYDROBRONPI KIT-1 KIT-2 KIT-2-B

HYDROBRONPI BOILERS CALDEIRAS HYDROBRONPI CALDAIE HYDROBRONPI CHAUDIÈRES HYDROBRONPI ΕΣΤΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ HYDROBRONPI KIT-1 KIT-2 KIT-2-B 22 17 76 6,5 1,5 45 1053 957 363 1/2 138 1/2 1 1 514 502 400 536x274x390 54 106 F-503; KIT-1, KIT-2, KIT 2-B 722 502 722 24 19 76 7,1 1,5 70 1157 539 1 1085 585 1/2 414 1/2 142 1 1 64 436 636x314x459 152

Διαβάστε περισσότερα

Archivo F.X. - Pedro G. Romero Primero

Archivo F.X. - Pedro G. Romero Primero Archivo F.X. - Pedro G. Romero Primero La idea no es más que comunicar, difundir, divulgar algunos de los trabajos que, desde finales de los años noventa, se están elaborando en el Archivo F.X. a través

Διαβάστε περισσότερα

SERVICIO DE IDIOMAS PROGRAMACIÓN GRIEGO MODERNO Nivel Inicial I

SERVICIO DE IDIOMAS PROGRAMACIÓN GRIEGO MODERNO Nivel Inicial I SERVICIO DE IDIOMAS PROGRAMACIÓN GRIEGO MODERNO Nivel Inicial I Coordinadora: Alicia Morales Ortiz Departamento de Filología Clásica Profesora: Carmen Martínez Campillo INTRODUCCIÓN El de la Universidad

Διαβάστε περισσότερα

EL LENGUAJE DE ARISTÓTELES SEGÚN EL INDEX ARISTOTELICUS DE HERMANN BONITZ

EL LENGUAJE DE ARISTÓTELES SEGÚN EL INDEX ARISTOTELICUS DE HERMANN BONITZ Revista de Estudios Clásicos Número 36 (2009) 167-191 EL LENGUAJE DE ARISTÓTELES SEGÚN EL INDEX ARISTOTELICUS DE HERMANN BONITZ Jorge Horacio Evans María Estela Guevara de Alvarez Universidad Nacional

Διαβάστε περισσότερα

Curso de lengua y cultura neogriegas

Curso de lengua y cultura neogriegas Curso de lengua y cultura neogriegas FONÉTICA DEL GRIEGO MODERNO SECCIÓN DE GRIEGO MODERNO CENTRO UNIVERSITARIO DE LENGUAS MODERNAS UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA Profesor: Don Emanouil Giatsidis Centro Universitario

Διαβάστε περισσότερα

CR 1000, CR 1000 XL. Instrucciones de uso Manual de Utilização Istruzioni d uso Οδηγίες χρήσης. 2/08 revised 4/08 FORM NO. 56041723.

CR 1000, CR 1000 XL. Instrucciones de uso Manual de Utilização Istruzioni d uso Οδηγίες χρήσης. 2/08 revised 4/08 FORM NO. 56041723. CR 1000, CR 1000 XL Instrucciones de uso Manual de Utilização Istruzioni d uso Οδηγίες χρήσης Nilfisk Models: 56515850, 56515852 2/08 revised 4/08 FORM NO. 56041723 A-Español B-Português C-Italiano D-ΕλληvÈκά

Διαβάστε περισσότερα

El culto y las fiestas

El culto y las fiestas UNIDAD 3 El culto y las fiestas Χρυσέα φόρμιγξ, Ἀπόλλωνος καὶ ἰοπλοκάμων σύνδικον Μοισᾶν κτέανον τᾶς ἀκούει μὲν βάσις ἀγλαΐας ἀρχά, πείθονται δ ἀοιδοὶ σάμασιν ἁγησιχόρων ὁπόταν προοιμίων ἀμβολὰς τεύχῃς

Διαβάστε περισσότερα

the City Educational Manual

the City Educational Manual Youth & the City Educational Manual Naousa, 2011-12 aenao.org [Pick the date] This programme has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΣΗΦΙΝΑ ΜΑΥΡΟΥ. Ευριπίδου 6, Β. Πόλος Καϊμακλί, 1025 Λευκωσία E-mail: josefina.mavrou@gmail.com Τηλ.: 99309962

ΙΩΣΗΦΙΝΑ ΜΑΥΡΟΥ. Ευριπίδου 6, Β. Πόλος Καϊμακλί, 1025 Λευκωσία E-mail: josefina.mavrou@gmail.com Τηλ.: 99309962 ΙΩΣΗΦΙΝΑ ΜΑΥΡΟΥ Ευριπίδου 6, Β. Πόλος Καϊμακλί, 1025 Λευκωσία E-mail: josefina.mavrou@gmail.com Τηλ.: 99309962 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Διδακτορικός Τίτλος (PhD). Παιδαγωγικό Τμήμα, Τομέας Κοινωνικής Εκπαίδευσης. Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙ ΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2012 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΙΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Στρ. Καραϊσκάκη 62, Χαϊδάρι 12461, 210 5319707 708 E-mail : theriapraxis@htmail.cm, Α ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΠΟΥ Ο προσδιορισμός του τόπου εκφέρεται γενικά με εμπρόθετη

Διαβάστε περισσότερα

Antonio Gamoneda Αντόνιο Γκαμονέδα. El óxido se posó en mi lengua y otros poemas Η σκουριά κατακάθισε στη γλώσσα μου και άλλα ποιήματα

Antonio Gamoneda Αντόνιο Γκαμονέδα. El óxido se posó en mi lengua y otros poemas Η σκουριά κατακάθισε στη γλώσσα μου και άλλα ποιήματα Antonio Gamoneda Αντόνιο Γκαμονέδα El óxido se posó en mi lengua y otros poemas Η σκουριά κατακάθισε στη γλώσσα μου και άλλα ποιήματα El encuentro con Antonio Gamoneda fue organizado por el Instituto Cervantes

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ Χρυσός και Χρηματοοικονομική Εκπαίδευση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ Χρυσός και Χρηματοοικονομική Εκπαίδευση ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ Χρυσός και Χρηματοοικονομική Εκπαίδευση Καλωσορίσατε στην Goldbex Η GOLDBEX προσφέρει μια απίστευτη ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ σε οποιοδήποτε άτομο θέλει να εισαχθεί σε έναν κερδοφόρο

Διαβάστε περισσότερα

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 4-264-740-32(1) Digital Video Camera Recorder Manual de instrucciones Manual de instruções Οδηγός Χρήσης ES PT GR Kullanma Kılavuzu TR ES/PT/GR/TR http://www.sony.net/ 2011 Sony Corporation Printed in

Διαβάστε περισσότερα

OF J.R.R. TOLKIEN Miryam Librán Moreno Universidad de Extremadura miryam.libran@gmail.com

OF J.R.R. TOLKIEN Miryam Librán Moreno Universidad de Extremadura miryam.libran@gmail.com THE TRAGEDY OF TÚRIN TURAMBAR AND SOPHOCLES OEDIPUS REX IN THE NARRATIVE OF J.R.R. TOLKIEN Universidad de Extremadura miryam.libran@gmail.com Received: 12 Apri1 2015 Accepted: 18 April 2015 Abstract An

Διαβάστε περισσότερα

Instrucciones para el montaje y recomendaciones para el mantenimiento. Manual de Instrucciones

Instrucciones para el montaje y recomendaciones para el mantenimiento. Manual de Instrucciones Instrucciones para el montaje y recomendaciones para el mantenimiento CGW LUX 60 3G AI AL TR CI - CGW LUX 60 4G AI AL CI CGW LUX 60 4G AI AL TR CI - CGW LUX 70 5G AI AL TR CI CGW LUX 70 5G AI AL CI - CGW

Διαβάστε περισσότερα

GRASS 1055 ZSH. Instruction manual. Libretto d instruzioni. Manual de instrucciones Manuel d instructions. Manual do operador

GRASS 1055 ZSH. Instruction manual. Libretto d instruzioni. Manual de instrucciones Manuel d instructions. Manual do operador GRASS 1055 ZSH EN Instruction manual IT Libretto d instruzioni ES FR Manual de instrucciones Manuel d instructions PT GR Manual do operador Español ÍNDICE 1. INTRODUCCIÓN 1. Introducción 2 2. Normas y

Διαβάστε περισσότερα

GRIEGO-1 CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2014-2015 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO. Cuaderno de Griego. Curso 2014-2015 Página 1

GRIEGO-1 CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2014-2015 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO. Cuaderno de Griego. Curso 2014-2015 Página 1 GRIEGO-1 CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2014-2015 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO Cuaderno de Griego. Curso 2014-2015 Página 1 Introducción Hemos diseñado este cuaderno de gramática y ejercicios para iniciarte

Διαβάστε περισσότερα

Manual del propietario Εγχειρίδιο κατόχου Manual do proprietário Kullanıcı El Kitabı

Manual del propietario Εγχειρίδιο κατόχου Manual do proprietário Kullanıcı El Kitabı ipod integration kit Manual del propietario Εγχειρίδιο κατόχου Manual do proprietário Kullanıcı El Kitabı LEXUScovES_GR_P_TU.indd 3 07-03-2007 15:29:11 Lea completamente este manual antes de usar ipod

Διαβάστε περισσότερα

HERMAION Documentos de trabajo: edición y traducción de textos griegos

HERMAION Documentos de trabajo: edición y traducción de textos griegos HERMAION Documentos de trabajo: edición y traducción de textos griegos Nicos Cavadías La cruz del sur Poesía completa Edición, traducción y notas de David Hernández de la Fuente 02 2007 Nicos Cavadías

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙ ΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2012 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργειας στην Ελλάδα. Acceso a la Red y Desarrollo del Sistema: el reto de gran penetracion de Energias Renovables en Grecia Α ΜΗΕ Α.Ε.

Ενέργειας στην Ελλάδα. Acceso a la Red y Desarrollo del Sistema: el reto de gran penetracion de Energias Renovables en Grecia Α ΜΗΕ Α.Ε. Πρόσβαση στo ίκτυo και Ανάπτυξη Συστήµατος: η πρόκληση της µεγάλης διείσδυσης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στην Ελλάδα Acceso a la Red y Desarrollo del Sistema: el reto de gran penetracion de Energias Renovables

Διαβάστε περισσότερα

YANNIS RITSOS LA CASA MUERTA. traducción del griego de selma ancira. barcelona 2009. acantilado

YANNIS RITSOS LA CASA MUERTA. traducción del griego de selma ancira. barcelona 2009. acantilado YANNIS RITSOS LA CASA MUERTA traducción del griego de selma ancira barcelona 2009 acantilado título original Το νεκρό σπίτι Publicado por: acantilado Quaderns Crema, S. A. U. Muntaner, 462-08006 Barcelona

Διαβάστε περισσότερα

SR 1900. Instrucciones de uso Manual de Utilização Istruzioni d uso Οδηγίες χρήσης. 3/07 revised 1 / FORM NO. 56041663

SR 1900. Instrucciones de uso Manual de Utilização Istruzioni d uso Οδηγίες χρήσης. 3/07 revised 1 / FORM NO. 56041663 SR 1900 Instrucciones de uso Manual de Utilização Istruzioni d uso Οδηγίες χρήσης Models: 56507009 (4 cyl LPG), 56507010 (4 cyl Petrol), 56507011 (4 cyl Diesel) 56508769 (4 cyl LPG / cab), 56508770 (4

Διαβάστε περισσότερα

Η εκδότρια, Τίνα Ζωγοπούλου

Η εκδότρια, Τίνα Ζωγοπούλου Ισπανική Γραμματική στα ελληνικά Αγλαΐα Σπάθη Έχοντας αισίως συμπληρώσει τριάντα χρόνια προσφοράς στην ξενόγλωσση εκπαίδευση της Ελλάδας, και κατέχοντας πλεόν ηγετική θέση στο χώρο, προχωρούμε ακόμα πιο

Διαβάστε περισσότερα

Eco Building Conference 2012

Eco Building Conference 2012 Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2012 MEC EXPO CENTER Eco Building Conference 2012 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Ενεργειακή Ανακαίνιση Κατοικιών: από τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) στην υλοποίηση των μέτρων/συστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

BA: βα,βα (voz inarticulada) bába. BABA: µúδος,ου,ò virosus humor

BA: βα,βα (voz inarticulada) bába. BABA: µúδος,ου,ò virosus humor B BA: βα,βα (voz inarticulada) bába BABA: µúδος,ου,ò virosus humor BACANAL: βαρκχεíα,ας,η;βακξχεúµα,ων, τá διονúσια,ων,τá; θυáς,áδος,η debacchatio,bacchanalia.- Celebrar bacanales: διονυσιáζω, εúáζω, βακξáω,

Διαβάστε περισσότερα

IES EL PILES GRIEGO-2 CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2015-2016 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO

IES EL PILES GRIEGO-2 CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2015-2016 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO IES EL PILES GRIEGO-2 CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2015-2016 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO Introducción Este cuadernillo conecta (comparte, incluso, algún eslabón) con el del curso pasado. El aprendizaje

Διαβάστε περισσότερα

T..B10.., T..B11.., T..B31.., T..B30.. Placa de cocción Hob Βάση εστιών

T..B10.., T..B11.., T..B31.., T..B30.. Placa de cocción Hob Βάση εστιών [es] Instrucciones de uso y montaje 3 [en] Instructions for installation and use 18 [el] Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης 32 T..B10.., T..B11.., T..B31.., T..B30.. Placa de cocción Hob Βάση εστιών T..B10..

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ(LECTIO I-XII) KYΡΙΑΚΗ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ(LECTIO I-XII) KYΡΙΑΚΗ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ(LECTIO I-XII) KYΡΙΑΚΗ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Α.Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα: -Ubi in Italia fuit,apud Ticinum,Trebiam,Trasumenum et Cannas

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ γ ΛΥΚΕΙΟΥ 3 ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 21 30 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ:

ΛΑΤΙΝΙΚΑ γ ΛΥΚΕΙΟΥ 3 ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 21 30 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ γ ΛΥΚΕΙΟΥ 3 ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 21 30 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: Aesopi nostri Licinus servus tibi notus Roma Athenas fugit. Is Athenis apud Patronem Epicureum paucos menses pro libero fuit, inde

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15211 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1115 16 Αυγούστου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ισπανικής Γλώσσας στην

Διαβάστε περισσότερα

Instrucciones para el montaje y recomendaciones para el mantenimiento. Manual de Instrucciones

Instrucciones para el montaje y recomendaciones para el mantenimiento. Manual de Instrucciones Instrucciones para el montaje y recomendaciones para el mantenimiento CGW LUX 60 TC 4G AI AL CI CGW LUX 90 TC 5G AI AL DR CI Manual de Instrucciones CGW LUX 60 TC 4G AI AL CI CGW LUX 90 TC 5G AI AL DR

Διαβάστε περισσότερα

M07/2/ABMGR/SP1/GRE/TZ0/XX/T

M07/2/ABMGR/SP1/GRE/TZ0/XX/T IB DIPLOMA PROGRAMME PROGRAMME DU DIPLÔME DU BI PROGRAMA DEL DIPLOMA DEL BI MODERN GREEK B STANDARD LEVEL PAPER 1 GREC MODERNE B NIVEAU MOYEN ÉPREUVE 1 GRIEGO MODERNO B NIVEL MEDIO PRUEBA 1 M07/2/ABMGR/SP1/GRE/TZ0/XX/T

Διαβάστε περισσότερα

El período helenístico,

El período helenístico, Acerca de la historia y la ficción en tres versiones imperiales de la fundación de Alejandría Ivana Chialva [Universidad Nacional del Litoral] [ichialva@gmail.com] Resumen: Las fuentes de la tradición

Διαβάστε περισσότερα

TERMOFORO. Istruzioni per l uso Operating instructions Instrucciones de uso Οδηγίες χρήσης IT pagina 1 GB page 5 ES página 9 EL σελίδα 13 TERMOFORO

TERMOFORO. Istruzioni per l uso Operating instructions Instrucciones de uso Οδηγίες χρήσης IT pagina 1 GB page 5 ES página 9 EL σελίδα 13 TERMOFORO MI000126 Istruzioni per l uso Operating instructions Instrucciones de uso Οδηγίες χρήσης IT pagina 1 GB page 5 ES página 9 EL σελίδα 13 TERMOFORO TERMOFORO HEATING PAD TERMÓFORO ΘΕΡΜΟΦΟΡΑ www. imetec.com

Διαβάστε περισσότερα

ATOM 250 G. Instruction manual. Libretto d instruzioni. Manual de instrucciones Manuel d instructions. Manual do operador

ATOM 250 G. Instruction manual. Libretto d instruzioni. Manual de instrucciones Manuel d instructions. Manual do operador ATOM 250 G EN Instruction manual IT Libretto d instruzioni ES FR Manual de instrucciones Manuel d instructions PT GR Manual do operador Español ÍNDICE 1. INTRODUCCIÓN 1. Introducción 2 2. Normasy precauciones

Διαβάστε περισσότερα

HDR-CX110E/CX115E/CX116E/CX150E/ CX155E/XR150E/XR155E

HDR-CX110E/CX115E/CX116E/CX150E/ CX155E/XR150E/XR155E 4-170-897-33(1) http://www.sony.net/ ES/PT/GR/TR HDR-CX110E/CX115E/CX116E/CX150E/ CX155E/XR150E/XR155E Digital HD Video Camera Recorder Manual de instrucciones Manual de instruções Οδηγός Χρήσης Kullanma

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθετη αναζήτηση ΒΙΒΛΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑ. Tips για αποτελεσματική αναζήτηση

Σύνθετη αναζήτηση ΒΙΒΛΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑ. Tips για αποτελεσματική αναζήτηση ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ > Συγγραφείς παιδικών & νεανικών βιβλίων Σύνθετη αναζήτηση Tips για αποτελεσματική αναζήτηση Duis aute irure dolor in henderit. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem

Διαβάστε περισσότερα

English 6 Ελληνικα 14 Español 24 Italiano 33 Português 42 HD9225/HD9220

English 6 Ελληνικα 14 Español 24 Italiano 33 Português 42 HD9225/HD9220 HD9225/HD9220 1 English 6 Ελληνικα 14 Español 24 Italiano 33 Português 42 Türkçe 51 HD9225/HD9220 6 English Introduction Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from

Διαβάστε περισσότερα

HEAT PUMP with Puron Refrigerant

HEAT PUMP with Puron Refrigerant HEAT PUMP with Puron Refrigerant A GUIDE TO OPERATING AND MAINTAINING YOUR RESIDENTIAL HEAT PUMP UNIT with Puron Refrigerant NOTE TO INSTALLER: THIS MANUAL SHOULD BE LEFT WITH THE EQUIPMENT USER. WELCOME

Διαβάστε περισσότερα

«Ο προγραμματισμός της φυσικής

«Ο προγραμματισμός της φυσικής ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 1017 «Ανάπτυξη φυσικής κατάστασης στον

Διαβάστε περισσότερα

Digital HD Video Camera Recorder

Digital HD Video Camera Recorder 4-285-336-31(1) Digital HD Video Camera Recorder Manual de instrucciones Manual de instruções Οδηγός Χρήσης ES PT GR En la página Web de atención al cliente puede encontrar información adicional sobre

Διαβάστε περισσότερα

grey black and white photobook February 2010 #5

grey black and white photobook February 2010 #5 grey a black and white photobook February 2010 #5 grey Σχεδιασμός /Design: Κωνσταντίνος Ανδρώνης [www.c-andronis.gr] www.greymagazine.gr info@greymagazine.gr Τα πνευματικά δικαιώματα των φωτογραφίων ανήκουν

Διαβάστε περισσότερα

2015 40 parem diu inopes hoc quos neutris cultellum unguium eam 10 . «Id exemplum sut rem quendam incitavit»: 5

2015 40  parem diu inopes hoc quos neutris cultellum unguium eam 10 . «Id exemplum sut rem quendam incitavit»: 5 ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ Id exemplum sutōrem quendam incitavit, ut corvum docēret parem salutatiōnem. Diu operam frustra impendēbat; quotiescumque avis non respondēbat, sutor dicere

Διαβάστε περισσότερα

Doro PhoneEasy. 409gsm

Doro PhoneEasy. 409gsm Doro PhoneEasy 409gsm 11 20 20 Español 1. Tecla lateral (volumen) 2. Pantalla 3. Tecla programable izquierda 4. Tecla de llamada 5. 1 / Buzón de voz 6. Teclado numérico 7. # / Cambiar perfil 8. Fin. llam.

Διαβάστε περισσότερα

CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.)

CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) Consigliamo di configurare ed utilizzare la casella di posta elettronica certificata tramite il webmail dedicato fornito dal gestore

Διαβάστε περισσότερα

N64K30N0 Grill eléctrico Grill eléctrico Ηλεκτρικό γκριλ Электрогриль

N64K30N0 Grill eléctrico Grill eléctrico Ηλεκτρικό γκριλ Электрогриль [es] Instrucciones de uso...3 [pt] Instruções de serviço... 10 [el] Οδηγíες χρήσεως... 17 [ru] Правила пользовани... 24 N64K30N0 Grill eléctrico Grill eléctrico Ηλεκτρικό γκριλ Электрогриль 2 Û Índice[es]

Διαβάστε περισσότερα

Αμερική (Βόρειος, Κεντρική, Νότια)

Αμερική (Βόρειος, Κεντρική, Νότια) The Colorado Vacation Directory Αμερική (Βόρειος, Κεντρική, Νότια) The Colorado Vacation Directory Ημ/νία ενημέρωσης: 05.06.12 Ονομασία Φορέα: Colorado Directory Είδος Φορέα: Ιδιωτική Επιχείρηση Εθνικότητα

Διαβάστε περισσότερα

«Ο προγραμματισμός της φυσικής

«Ο προγραμματισμός της φυσικής ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 1017 «Ανάπτυξη φυσικής κατάστασης στον

Διαβάστε περισσότερα

Questions and answers for athletes

Questions and answers for athletes NÙÔ ÈÓÁÎ ã Doping Dopaje EÚˆÙ ÛÂÈ Î È ÓÙ ÛÂÈ ÁÈ ıïëù Questions and answers for athletes Preguntas y respuestas para los atletas Τι είναι ντόπινγκ; Ντόπινγκ είναι η χρήση από έναν αθλητή ενός απαγορευμένου

Διαβάστε περισσότερα

El léxico griego en el español

El léxico griego en el español El léxico griego en el español El estudiante: Identificará los elementos morfológicos de la terminología griega. Practicará los tecnicismos griegos en textos relacionados con distintos campos del saber.

Διαβάστε περισσότερα