8.1 Θεωρητική εισαγωγή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "8.1 Θεωρητική εισαγωγή"

Transcript

1 ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 8 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ Σκοπός: Η µελέτη της λειτουργίας των καταχωρητών. Θα υλοποιηθεί ένας απλός στατικός καταχωρητής 4-bit µε Flip-Flop τύπου D και θα µελετηθεί ο καταχωρητής παράλληλης φόρτωσης και σειριακής ολίσθησης δεδοµένων. 8.1 Θεωρητική εισαγωγή Καταχωρητές Ένα ακολουθιακό κύκλωµα µε ρολόι αποτελείται από flip-flop και από συνδυαστικές πύλες συνδεδεµένες έτσι ώστε να δίνουν ανάδραση. Τα flip-flop παίζουν ουσιαστικό ρόλο. Αν λείπουν αυτά, τότε το κύκλωµα θα είναι καθαρά συνδυαστικό (αν βέβαια δεν έχει ανάδραση). Από την άλλη µεριά, ένα κύκλωµα που περιέχει µόνο flip-flop είναι ακολουθιακό, ακόµα και αν δεν έχει συνδυαστικές πύλες. Οι καταχωρητές, (όπως οι µετρητές και οι µνήµες) χρησιµοποιούνται ευρύτατα στο σχεδιασµό ψηφιακών συστηµάτων, γενικά, καθώς και ψηφιακών υπολογιστών ειδικότερα. Οι καταχωρητές είναι επίσης χρήσιµοι στη σχεδίαση ακολουθιακών κυκλωµάτων. Η γνώση συνεπώς της λειτουργίας τους είναι απαραίτητη για την κατανόηση της οργάνωσης και της σχεδίασης των ψηφιακών συστηµάτων. Ένας καταχωρητής (register) είναι µια οµάδα από δυαδικά κύτταρα αποθήκευσης, που είναι κατάλληλα για να κρατάνε δυαδικές πληροφορίες. Μια οµάδα flip-flop αποτελεί έναν καταχωρητή, αφού κάθε flip-flop µπορεί να αποθηκεύσει ένα bit πληροφορίας. Ένας καταχωρητής των n-bit περιέχει n-flip-flop και άρα είναι σε θέση να αποθηκεύσει οποιαδήποτε δυαδική πληροφορία περιέχει n-bit. Επιπλέον των flipflop, ένας καταχωρητής µπορεί να περιέχει πύλες για να εκτελούν διάφορες λειτουργίες επεξεργασίας δεδοµένων. Με την ευρύτερη έννοια ένας καταχωρητής αποτελείται από ένα σύνολο flip-flop και από πύλες για την επίτευξη της µεταφοράς των πληροφοριών. Τα flip-flop κρατούν τις δυαδικές πληροφορίες και οι πύλες ελέγχουν το πότε και πως θα µεταφερθούν νέες πληροφορίες µέσα στον καταχωρητή. Ένας επεξεργαστής διαθέτει µεγάλο πλήθος καταχωρητών, το µήκος των οποίων (αριθµός flip-flop) είναι συνήθως ίσο µε το µήκος της λέξης του επεξεργαστή. Οι καταχωρητές χρησιµοποιούνται όπου απαιτείται προσωρινή αποθήκευση, όπως για παράδειγµα είναι η καταχώρηση δεδοµένων και αποτελεσµάτων πράξεων, κατά τη λειτουργία της CPU ενός επεξεργαστή. Αντίθετα, για λειτουργίες µόνιµης αποθήκευσης χρησιµοποιούνται διάφοροι τύποι ηµιαγωγικών µνηµών (RAM, ROM, PROM κ.λπ.). Οι καταχωρητές διακρίνονται συνήθως σε: Στατικούς καταχωρητές Καταχωρητές ολίσθησης (shift register)

2 8.1.2 Στατικός καταχωρητής Ένας καταχωρητής στον οποίο αποθηκεύουµε πληροφορία, την οποία µπορούµε να πάρουµε αργότερα. Στο σχ. 8.1 φαίνεται ένας καταχωρητής που αποτελείται από flipflop τύπου D. Σχήµα 8.1: Σχηµατικό διάγραµµα στατικού καταχωρητή Στη συγκεκριµένη περίπτωση ο καταχωρητής έχει µήκος 4 (αποτελείται από 4 flipflop). Η πληροφορία που πρόκειται να αποθηκευτεί είναι 4-bit και εισάγεται (είσοδοι Ε1, Ε2, Ε3, Ε4). Όπως ήδη γνωρίζουµε απ τη λειτουργία του D-flip-flop, η πληροφορία θα εµφανιστεί στις εξόδους Q1, Q2, Q3, Q4, όταν εφαρµοστεί ο παλµός ρολογιού CP (Εργαστηριακή άσκηση 7). Ο παλµός αυτός λέγεται παλµός µεταφοράς στον καταχωρητή. Όλα τα flip-flop ενεργοποιούνται µε τον ίδιο παλµό (σύγχρονη λειτουργία), δηλαδή τα δεδοµένα οδηγούνται σε όλα τα flip-flop ταυτόχρονα Καταχωρητής ολίσθησης (shift register) Ένας καταχωρητής που µπορεί να ολισθήσει (µετακινήσει) το περιεχόµενό του κατά µία θέση, κάθε φορά που εφαρµόζεται ένας παλµός ρολογιού (παλµός ολίσθησης). Ανάλογα µε την κατασκευή του καταχωρητή, η ολίσθηση µπορεί να γίνει προς τα αριστερά, προς τα δεξιά, ή και προς τις δύο κατευθύνσεις (αµφίδροµος καταχωρητής). Σχήµα 8.2: Σχηµατικό διάγραµµα ολίσθησης προς τα αριστερά και προς τα δεξιά Όταν η ολίσθηση γίνεται προς τα αριστερά, τα τελευταίο προς τα αριστερά ψηφίο «χάνεται», ενώ το πρώτο προς τα δεξιά ψηφίο αντικαθίσταται µε «0». Όταν η ολίσθηση γίνεται προς τα δεξιά «χάνεται» το πρώτο προς τα δεξιά ψηφίο και αντικαθίσταται µε «0» το τελευταίο αριστερά ψηφία (σχ. 8.2). Στο σχήµα 8.3 φαίνεται ένας καταχωρητής ολίσθησης προς τα αριστερά, κατασκευασµένος µε JK flip-flop. Στις εισόδους του πρώτου flip-flop (FF1) δίνουµε J=0, K=1. Στην εργαστηριακή άσκηση 7 είδαµε ότι, µε την εφαρµογή του παλµού οι

3 τιµές των εξόδων του FF1 θα είναι Q 1 = 0, Q1= 1, δηλαδή το περιεχόµενό του ουσιαστικά µεταφέρεται στο FF2, που δίνει εξόδους Q 2 = 0, Q2= 1. Έτσι, το περιεχόµενο κάθε flip-flop µεταφέρεται στο επόµενο, µε κάθε παλµό, ενώ το περιεχόµενο του FF4 «χάνεται». Προφανώς, µετά την εφαρµογή 4 παλµών ολίσθησης, το περιεχόµενο όλων των flipflop γίνεται «0». Στον πίνακα 8.1 φαίνονται τα διαδοχικά στάδια ολίσθησης της ακολουθίας «1101», που θεωρούµε ότι αρχικά εισήχθη στον καταχωρητή. Σχήµα 8.3: Σχηµατικό διάγραµµα καταχωρητή ολίσθησης προς τα αριστερά και ο πίνακας λειτουργίας του. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο λειτουργεί ο καταχωρητής ολίσθησης προς τα δεξιά (σχήµα 8.4). Σχήµα 8.4: Σχηµατικό διάγραµµα καταχωρητή ολίσθησης προς τα δεξιά και ο πίνακας λειτουργίας του. Όταν ο καταχωρητής είναι κατασκευασµένος ώστε το ψηφίο που «χάνεται» κατά την ολίσθηση να αντικαθιστά το ψηφίο που µηδενίζεται, ο καταχωρητής ονοµάζεται κυκλικός Είσοδος (φόρτωση) και έξοδος του καταχωρητή Ανάλογα µε τον τρόπο τοποθέτησης των δεδοµένων εισόδου και τον τρόπο εξόδου των περιεχοµένων ενός καταχωρητή ολίσθησης µπορούµε να τους κατατάξουµε σε τέσσερις κατηγορίες: Σειριακής εισόδου-σειριακής εξόδου (serial-in, serial-out: SISO) Σειριακής εισόδου-παράλληλης εξόδου (serial-in, parallel-out: SIPO) Παράλληλης εισόδου-σειριακής εξόδου (parallel-in, serial-out: PISO) Παράλληλης εισόδου-παράλληλης εξόδου (parallel-in, parallel-out: PIPO)

4 8.1.5 Ολοκληρωµένα κυκλώµατα που θα χρησιµοποιηθούν D Flip-Flop Το ολοκληρωµένο κύκλωµα που θα χρησιµοποιηθεί στο εργαστήριο είναι το 7474, που περιέχει δύο ακµοπυροδότητα (θετικής ακµής) D flip-flop. Κάθε flip-flop διαθέτει εισόδους D (data), C (clock), set (PRESET) και reset (CEAR), καθώς και δύο εξόδους, συµπληρωµατικές µεταξύ τους. Οι είσοδοι λειτουργούν ανεξάρτητα απ την είσοδο του ρολογιού. Όταν οι είσοδοι set και reset βρίσκονται σε τιµή 1, η τιµή της εισόδου D οδηγείται στις εξόδους Q, Q, κατά τη µετάβαση του παλµού ρολογιού απ το 0 στο 1 (θετική ακµή). Η τιµή της εισόδου πρέπει να είναι καθορισµένη πριν τη µετάβαση του παλµού, ώστε να λειτουργήσει σωστά το κύκλωµα (σχ. 8.5). Σχήµα 8.5 D flip-flop(ολοκληρωµένο 7474) και περιγραφή των ακροδεκτών Γενικός καταχωρητής ολίσθησης 4-bit Το ολοκληρωµένο κύκλωµα (σχ. 8.6) δίνει τη δυνατότητα λειτουργίας παράλληλης εισόδου, παράλληλης εξόδου, ολίσθησης προς τα δεξιά και προς τα αριστερά (µε αντίστοιχες εισόδους επιλογής), καθώς και µια είσοδο clear για διαγραφή δεδοµένων. Οι τρόποι λειτουργίας είναι οι εξής: Παράλληλη φόρτωση εξιά ολίσθηση Αριστερή ολίσθηση Αναστολή λειτουργίας (αδράνεια) Η σύγχρονη παράλληλη φόρτωση επιτυγχάνεται µε εισαγωγή πληροφορίας 4-bit και µε τις εισόδους επιλογής λειτουργίας S0 και S1 σε τιµή/κατάσταση IG (λογικό «1»). Τα δεδοµένα οδηγούνται στα αντίστοιχα flip-flop και εµφανίζονται στις εξόδους, µε την θετική ακµή του εφαρµοζόµενου παλµού ρολογιού. Κατά τη φόρτωση αναστέλλεται η σειριακή ροή δεδοµένων. Η ολίσθηση προς τα δεξιά επιτυγχάνεται κατά τη θετική ακµή του παλµού, όταν η είσοδος S0=«1» και η S1=«0». Αντίστοιχα για S0=«0» και S1=«1» επιτυγχάνεται ολίσθηση προς τα αριστερά. Σχήµα 8.6 Σχηµατικό διάγραµµα καταχωρητής ολίσθησης και περιγραφή των ακροδεκτών

5 8.2 Εργαστηριακό µέρος Έλεγχος λειτουργίας PRESET CEAR στο D flip-flop (IC 7474) Τοποθετήστε στο raster το ολοκληρωµένο κύκλωµα Το ολοκληρωµένο διαθέτει δύο D flip-flop, απ τα οποία θα χρησιµοποιήσετε το ένα (σχ. 8.7). Η είσοδος PR (ακροδέκτης 4) φέρνει το κύκλωµα σε κατάσταση set, ενώ η CR (ακροδέκτης 1) «καθαρίζει» το κύκλωµα (το φέρνει σε κατάσταση reset). Για να κατανοήσετε τις λειτουργίες PRESET και CEAR συµπληρώστε τον πίνακα: Σε ποιες περιπτώσεις, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα που συνοψίζονται στον πίνακα, υλοποιείται η λειτουργία PRESET και σε ποιες η λειτουργία Μελέτη λειτουργιών PRESET CEAR; και CEAR Σηµείωση: Για να λειτουργεί οµαλά ένα σύστηµα που περιλαµβάνει flip-flop του προηγούµενου τύπου, οι είσοδοι PRESET και CEAR πρέπει να παραµένουν σε κατάσταση IG (τιµή λογικό «1»). Η τιµή στην είσοδο D θα πρέπει να ορίζεται πριν να οδηγηθεί στο κύκλωµα η τιµή της εισόδου CK. PR CR CK D Q Q Υλοποίηση στατικού καταχωρητή 4-bit µε D flipflop (IC 7474) Κάθε ολοκληρωµένο κύκλωµα 7474 περιέχει δύο D flipflop, συνεπώς θα χρησιµοποιήσουµε 2 τέτοια κυκλώµατα. Κατασκευάστε στο raster το κύκλωµα που φαίνεται δίπλα και συµπληρώστε τον αντίστοιχο πίνακα λειτουργίας

6 clr Pr clk A B C D Q A Q B Q C Q D Η Η x Γενικός καταχωρητής ολίσθησης (IC 74194) Υλοποιήστε το κύκλωµα που φαίνεται δίπλα για το ολοκληρωµένο ώστε ως είσοδο A=1, B=0, C=1, D=1. Η διαδικασία παράλληλης φόρτωσης είναι η εξής: 1. ώστε clr = 1 2. ώστε S 0 = 1, S1= 1 3. ώστε clk = 4. Η ακολουθία ABCD εµφανίζεται στην έξοδο Q AQBQC QD. 5. Ελέγξτε τη λειτουργία της εισόδου CEAR, θέτοντας clr = 0. Επαναφέρετε την αρχική ακολουθία στην είσοδο, ακολουθώντας τα βήµατα 1-4.

7 Πόσοι παλµοί πρέπει να εφαρµοστούν ώστε να εµφανιστεί στην έξοδο η ακολουθία Q 0, Q = 0, Q = 0, Q = 0 ; A = B C D Συµπληρώστε τους πιο κάτω πίνακες, µε τα αποτελέσµατα των διαδοχικών εφαρµογών των παλµών, για τις λειτουργίες ολίσθησης προς τα δεξιά και προς τα αριστερά. Ολίσθηση προς τα δεξιά Πίνακας λειτουργίας του καταχωρητή Ολίσθηση προς τα αριστερά clr = 1, S1= 0, S0= 1 clr = 1, S1= 1, S0= 0 A B C D #παλµού A B C D #παλµού

12. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ. e-book ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΑΣΗΜΑΚΗΣ-ΒΟΥΡΒΟΥΛΑΚΗΣ- ΚΑΚΑΡΟΥΝΤΑΣ-ΛΕΛΙΓΚΟΥ 1

12. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ. e-book ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΑΣΗΜΑΚΗΣ-ΒΟΥΡΒΟΥΛΑΚΗΣ- ΚΑΚΑΡΟΥΝΤΑΣ-ΛΕΛΙΓΚΟΥ 1 12. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ e-book ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΑΣΗΜΑΚΗΣ-ΒΟΥΡΒΟΥΛΑΚΗΣ- ΚΑΚΑΡΟΥΝΤΑΣ-ΛΕΛΙΓΚΟΥ 1 ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ Ο ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΗΣ ΩΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΜΝΗΜΗΣ ΕΙ Η ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΩΝ ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΗΣ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ-ΒΟΥΡΒΟΥΛΑΚΗΣ-ΚΑΚΑΡΟΥΝΤΑΣ-ΛΕΛΙΓΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ψηφιακής Σχεδίασης

Εργαστήριο Ψηφιακής Σχεδίασης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαστήριο Ψηφιακής Σχεδίασης 8 Εργαστηριακές Ασκήσεις Χρ. Καβουσιανός Επίκουρος Καθηγητής 2014 Εργαστηριακές Ασκήσεις Ψηφιακής Σχεδίασης 2 Εργαστηριακές Ασκήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 210: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων. Καταχωρητές 1

ΗΜΥ 210: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων. Καταχωρητές 1 ΗΜΥ-210: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων Καταχωρητές Διδάσκουσα: Μαρία Κ. Μιχαήλ Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Περίληψη Καταχωρητές Παράλληλης Φόρτωσης Καταχωρητές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων & Λειτουργικά Συστήµατα Κεφάλαιο 3

Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων & Λειτουργικά Συστήµατα Κεφάλαιο 3 Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων & Λειτουργικά Συστήµατα Κεφάλαιο 3 Κεφάλαιο 3 Οργάνωση και Λειτουργία Επεξεργαστών Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να περιγράψει την εσωτερική οργάνωση των υπολογιστών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Θεµατική Ενότητα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ακαδηµαϊκό Έτος 2006 2007 Γραπτή Εργασία #2 Ηµεροµηνία Παράδοσης 28-0 - 2007 ΠΛΗ 2: Ψηφιακά Συστήµατα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Άσκηση : [5 µονάδες] Έχετε στη

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας κατανοήσει την ύλη του 1ου μαθήματος ( Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Η/Υ ) θα πρέπει να μπορείτε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:

Έχοντας κατανοήσει την ύλη του 1ου μαθήματος ( Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Η/Υ ) θα πρέπει να μπορείτε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις: Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης 1 ου μαθήματος Έχοντας κατανοήσει την ύλη του 1ου μαθήματος ( Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Η/Υ ) θα πρέπει να μπορείτε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις: 1. Ποια η σχέση της

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Θεωρητική εισαγωγή

6.1 Θεωρητική εισαγωγή ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 6 ΑΠΟΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΛΕΚΤΕΣ Σκοπός: Η κατανόηση της λειτουργίας των κυκλωµάτων ψηφιακής πολυπλεξίας και αποκωδικοποίησης και η εξοικείωση µε τους ολοκληρωµένους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ (P.L.C.)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ (P.L.C.) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ (P.L.C.) Γ. Χαµηλοθώρης Αθήνα, 2005 Βιβλιογραφία Ακολουθιακά και συνδυαστικά συστήµατα Bauer D., R. Bourgeois, M. Jakubowicz. Memotech

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 10: Μηχανές Πεπερασµένων Καταστάσεων (Finite State Machines - FSM)

Εργαστήριο 10: Μηχανές Πεπερασµένων Καταστάσεων (Finite State Machines - FSM) 1 of 6 16/12/2003 9:23 µµ ΗΥ-120: Ψηφιακή Σχεδίαση Φθινόπωρο 2003 Τµ. Επ. Υπολογιστών Πανεπιστήµιο Κρήτης Εργαστήριο 10: Μηχανές Πεπερασµένων Καταστάσεων (Finite State Machines - FSM) 12-15 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΘΕΜΑΤΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΘΕΜΑΤΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΘΕΜΑΤΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ Στόχος αυτού του Κεφαλαίου είναι η γνωριμία με τον τρόπο με τον οποίο εκτελούνται οι πράξεις στο εσωτερικό του Υπολογιστή. Όπως ήδη έχει αναφερθεί, η Κεντρική Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Θεωρητική εισαγωγή

1.1 Θεωρητική εισαγωγή ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΛΟΓΙΚΕΣ ΠΥΛΕΣ NOT, AND, NAND Σκοπός: Να εξοικειωθούν οι φοιτητές µε τα ολοκληρωµένα κυκλώµατα της σειράς 7400 για τη σχεδίαση και υλοποίηση απλών λογικών συναρτήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 Μάθημα : Μικροϋπολογιστές Τεχνολογία Τ.Σ. Ι, Θεωρητικής κατεύθυνσης Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων & Λειτουργικά Συστήµατα Κεφάλαιο 1

Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων & Λειτουργικά Συστήµατα Κεφάλαιο 1 Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων & Λειτουργικά Συστήµατα Κεφάλαιο 1 Κεφάλαιο 1 Κατηγορίες Υπολογιστικών Συστηµάτων Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να παρουσιάσει την εξέλιξη των υπολογιστικών συστηµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήµη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήµη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήµη των υπολογιστών Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών Εισαγωγή Θα δούµε την οργάνωση ενός υπολογιστή Στον επόµενο µάθηµα θα δούµε πως συνδέονται πολλοί Η/Υ για να σχηµατίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 Μάθημα : Μικροϋπολογιστές Τεχνολογία Τ.Σ. Ι, Θεωρητικής κατεύθυνσης Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα ψηφιακά Συστήµατα Μετρήσεων

Εισαγωγή στα ψηφιακά Συστήµατα Μετρήσεων 1 Εισαγωγή στα ψηφιακά Συστήµατα Μετρήσεων 1.1 Ηλεκτρικά και Ηλεκτρονικά Συστήµατα Μετρήσεων Στο παρελθόν χρησιµοποιήθηκαν µέθοδοι µετρήσεων που στηριζόταν στις αρχές της µηχανικής, της οπτικής ή της θερµοδυναµικής.

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 11: Ένας απλός Υπολογιστής: Datapath & Εντολές Πράξεων

Εργαστήριο 11: Ένας απλός Υπολογιστής: Datapath & Εντολές Πράξεων 1 of 10 ΗΥ-120: Ψηφιακή Σχεδίαση Φθινόπωρο 2007 Τμ. Επ. Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Εργαστήριο 11: Ένας απλός Υπολογιστής: Datapath & Εντολές Πράξεων 17-20 Δεκεμβρίου 2007 Στο τελευταίο αυτό μέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 1 Το πρώτο αυτό κεφάλαιο εισάγει ορισμένες από τις θεμελιώδεις ιδέες της σχεδίασης των σύγχρονων ψηφιακών συστημάτων. Καλύπτουμε ένα αρκετά μεγάλο μέρος του υποβάθρου, αλλά σε

Διαβάστε περισσότερα

Aρχιτεκτονική Yπολογιστών I

Aρχιτεκτονική Yπολογιστών I Aρχιτεκτονική Yπολογιστών I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Σχολή Θετικών Επιστηµών και Τεχνολογίας Πρόγραµµα Σπουδών ΠΛHPOΦOPIKH Θεµατική Ενότητα ΨHΦIAKA ΣYΣTHMATA Τόµος B' Aρχιτεκτονική Yπολογιστών I

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστηµιακές Παραδόσεις στο µάθηµα ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (E - CAD)

Πανεπιστηµιακές Παραδόσεις στο µάθηµα ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (E - CAD) ΧΑΡΙ ΗΜΟΣ Θ. ΒΕΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Πανεπιστηµιακές Παραδόσεις στο µάθηµα ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυαστικά Κυκλώματα

Συνδυαστικά Κυκλώματα 3 Συνδυαστικά Κυκλώματα 3.1. ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ Λ ΟΓΙΚΗ Συνδυαστικά κυκλώματα ονομάζονται τα ψηφιακά κυκλώματα των οποίων οι τιμές της εξόδου ή των εξόδων τους διαμορφώνονται αποκλειστικά, οποιαδήποτε στιγμή,

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της;

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της; 1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες (μορφές) της; Η δομή επανάληψης χρησιμοποιείται όταν μια σειρά εντολών πρέπει να εκτελεστεί σε ένα σύνολο περιπτώσεων, που έχουν κάτι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Θεµατική Ενότητα ΠΛΗ 21: Ψηφιακά Συστήµατα Ακαδηµαϊκό Έτος 2009 2010 Γραπτή Εργασία #3 Παράδοση: 28 Μαρτίου 2010 Άσκηση 1 (15 µονάδες) Ένας επεξεργαστής υποστηρίζει τόσο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΛΗ-21

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΛΗ-21 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΛΗ-21 ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΙΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΙΩΝ & ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΛΗ-21

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΛΗ-21 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΛΗ-21 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΙΙΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΙΩΝ & ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. Τρισδιάστατα Μοντέλα

Κεφάλαιο 7. Τρισδιάστατα Μοντέλα Κεφάλαιο 7. 7.1 ομές εδομένων για Γραφικά Υπολογιστών. Οι δομές δεδομένων αποτελούν αντικείμενο της επιστήμης υπολογιστών. Κατά συνέπεια πρέπει να γνωρίζουμε πώς οργανώνονται τα γεωμετρικά δεδομένα, προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικός Διαχείρισης Συστημάτων και Παροχής Υπηρεσιών Intranet Internet

Τεχνικός Διαχείρισης Συστημάτων και Παροχής Υπηρεσιών Intranet Internet Ι.Ε.Κ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ παράρτημα του Ι.Ε.Κ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Τεχνικός Διαχείρισης Συστημάτων και Παροχής Υπηρεσιών Intranet Internet Σημειώσεις στο μάθημα Α εξαμήνου Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογιστικής. Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Μάθημα 8. 1 Στέργιος Παλαμάς

Τμήμα Λογιστικής. Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Μάθημα 8. 1 Στέργιος Παλαμάς ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας Τμήμα Λογιστικής Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Μάθημα 8 Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας και Μνήμη 1 Αρχιτεκτονική του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Μονάδες Εισόδου Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα