ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Τ.Σ.Υ.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Τ.Σ.Υ.)"

Transcript

1 Ελληνική Δημοκρατία Περιφέρεια Πελοποννήσου Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος & Υποδομών Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2014ΕΠ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Τ.Σ.Υ.) ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΜΑΪΟΣ 2015

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο Α-1 Εφαρμοστέες προδιαγραφές υλικών και εργασίας 3-4 Άρθρο Β-1 Προδιαγραφές υλικών 5-16 ΤΣΥ

3 Α-1 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.1. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΦ ΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΜΕ, ΤΣΥ, ΕΣΥ, ΠΤΠ κλπ Η παρούσα Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΤΣΥ) περιλαμβάνει τους τεχνικούς συμβατικούς όρους σύμφωνα µε τους οποίους και σε συνδυασμό µε τους όρους των υπολοίπων συμβατικών τευχών, ο Ανάδοχος θα εκτελέσει τις κατασκευές του έργου Κάθε άρθρο της παρούσας ΤΣΥ περιλαμβάνει και ειδική παράγραφο, στην οποία μνημονεύονται οι εφαρμοζόμενες σε αυτό προδιαγραφές (ΠΤΠ, ΚΤΣ κλπ). Οι ως άνω προδιαγραφές όπως και οποιεσδήποτε άλλες, αναφερόμενες στα άρθρα της ΤΣΥ, προδιαγραφές αποτελούν αναπόσπαστα τμήματά της Αν ο Διαγωνιζόμενος διαπιστώσει απόκλιση συγκεκριμένου όρου της ΤΣΥ από την Κοινοτική Νομοθεσία οφείλει να ενημερώσει την Υπηρεσία εντός αποκλειστικής προθεσμίας εκπνέουσας την ημέρα κατάθεσης των προσφορών, δι' ειδικής επιστολής. Στην αντίθετη περίπτωση: a. στερείται του δικαιώματος οποιασδήποτε οικονομικής αποζημίωσης b. στην περίπτωση που αναδειχθεί Ανάδοχος υποχρεούται επί πλέον να συμπράξει µε το ΚτΕ στην εναρμόνιση του αποκλίνοντος όρου µε την Κοινοτική Νομοθεσία έστω κι αν τούτο συνεπάγεται οικονομική του επιβάρυνση, επειδή αυτή (αν υπάρχει) νοείται ότι περιλαμβάνεται στον εύλογο επιχειρηματικό κίνδυνο ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦ ΕΣ Για οποιοδήποτε υλικό, κατασκευή, ποιοτικό έλεγχο (διαδικασίες / μεθόδους / δοκιμές κλπ) που δεν καλύπτονται από: τους κανονισμούς / προδιαγραφές / κώδικες από τα άρθρα του ΚΜΕ της ΕΣΥ και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. τις παρούσες προδιαγραφές, δηλαδή τα άρθρα της παρούσας ΤΣΥ θα εφαρμόζονται: τα «Ευρωπαϊκά Πρότυπα (ΕΤ) που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) ή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτρονικής Τυποποίησης (CENELEC) ως <<Ευρωπαϊκά Πρότυπα CEN» ή ως «Κεί μενα εναρμόνισης (ΗΟ) σύμφωνα µε τους κοινούς κανόνες των οργανισμών αυτών Συμπληρωματικά προς τα ανωτέρω και κατά σειράν ισχύος θα εφαρμόζονται: a. Οι Κοινές Τεχνικές Προδιαγραφές ήτοι εκείνες που έχουν εκπονηθεί µε διαδικασία αναγνωρισμένη από τα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε σκοπό την εξασφάλιση της ενιαίας εφαρμογής σε όλα τα κράτη - µέλη και έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. b. Οι «Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις» (ΕΤΕ) που είναι οι ευνοϊκές τεχνικές εκτιμήσεις της καταλληλότητας ενός προϊόντος για χρήση, µε γνώμονα την ικανοποίηση των βασικών απαιτήσεων για τις κατασκευές µε βάση τα εγγενή χαρακτηριστικά του προϊόντος και τους τιθέμενους όρους εφαρμογής και χρήσης του. Τέτοιες (ΕΤΕ) χορηγούνται από τον οργανισ μό που είναι αναγνωρισμένος για τον σκοπό αυτό από το εκάστοτε κράτος - µέλος. c. Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΤΠ) του Ελληνικού Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Υ.ΠΕ..ΧΩ.Δ.Ε) ή του ΤΣΥ

4 προγενέστερου Υπουργείου Δημοσίων Έργων (Υ.Δ.Ε) καθ' ο μέρος αυτές δεν αντιβαίνουν την Κοινοτική Νομοθεσία και τις προβλέψεις της παρούσας ΤΣΥ. d. Συμπληρωματικά προς τα παραπάνω, θα εφαρμόζονται οι προδιαγραφές ΕΛΟΤ (Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης) και σε συμπλήρωση αυτών οι Προδιαγραφές ISO (International Standards Organization) και σε συμπλήρωση αυτών οι ASTM των ΗΠA ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Εφιστάται η προσοχή στους παρακάτω όρους: Με την επιφύλαξη ισχύος των όρων των παραγρ. 1.1 και 1.2 ο Ανάδοχος θα καθορίζει µε λεπτομέρεια, σε κάθε μελέτη όλες τις εφαρμοστέες προδιαγραφές. Τούτο θα γίνεται όχι αργότερα από την υποβολή της συναφούς μελέτης Κάθε διαγωνιζόμενος και συνεπώς ο Ανάδοχος µε μόνη την υποβολή της Προσφοράς του αναγνωρίζει ότι οι προαναφερθείσες προδιαγραφές είναι κατάλληλες και επαρκείς για την εκτέλεση του Έργου και ότι αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση, κίνδυνο ή συνέπεια που απορρέει από την εφαρµογή των ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Όλες οι δαπάνες για την εφαρμογή των όρων της παρούσας ΤΣΥ και των σχετικών και/ή αναφερομένων κωδίκων / προδιαγραφών / κανονισμών θα βαρύνουν τον Ανάδοχο ασχέτως αν γίνεται ρητή σχετική αναφορά τούτου ή όχι. Ο Ανάδοχος δεν θα επιβαρυνθεί τις δαπάνες για µία συγκεκριμένη δραστηριότητα μόνον αν γίνεται ρητή και αδιαμφισβήτητη αναφορά σε σχετικό άρθρο της ΤΣΥ περί του αντιθέτου. ΤΣΥ

5 Β-1 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Ο ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΟΙ 1.1 ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΙ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΟΙ Οι τηλεσκοπικοί σιδηροϊστοί θα κατασκευαστούν από σιδηροσωλήνες κυκλικής διατομής, σε μορφή τηλεσκοπικής διάταξης. Συγκεκριμένα το πρώτο τμήμα τους θ' αποτελείται από σιδηροσωλήνα διαμέτρου 6", πάχους 4,5 mm, το δεύτερο τμήμα από σιδηροσωλήνα διαμέτρου 5", πάχους 4 mm, το τρίτο τμήμα από σιδηροσωλήνα διαμέτρου 4", πάχους 4 mm και στην κορυφή θα υπάρχει σταθερά για όλους τους ιστούς σιδηροσωλήνας τούμπο Φ94/102 m. Οι συνδέσεις των τμημάτων του σιδηροϊστού θα είναι καμπύλες. Οι σιδηροσωλήνες μικρότερης διατομής θα εισέρχονται 0,10 m ή 0,20 m μέσα στους σιδηροσωλήνες μεγαλύτερης διατομής ανάλογα µε την περίπτωση (τούµπο ή σιδ/νας µε ραφή). Ο κορμός του σιδηροϊστού θα φέρει χαλύβδινη τετράγωνη πλάκα στήριξης και τριγωνικά πτερύγια αντιστήριξης ηλεκτροσυγκολλημένα καλά μεταξύ του κορμού του ιστού και της πλάκας στήριξης του ιστού. Η διάταξη των τμημάτων των σιδηροϊστών, τα μήκη τους και οι διαστάσεις της πλάκας έδρασης και των πτερυγίων αντιστήριξης θα έχουν, ανάλογα µε το ύψος του σιδεροϊστού, τις παρακάτω διατο μές, μήκη και διαστάσεις. ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑΣ (εμφανή μήκη σε μέτρα) ΤΗΛΕΣΚΟΠ. - ΣΙΔΕΡΟΪΣΤΟΣ Φ 102 mm ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ύψους 8,00m 3,00m 2,80m 1,70m 0,50m (Για σιδ/νες με 9,00m 4,50m 2,25m 1,75m 0,50m ραφή που 10,00m 5,00m 2,80m 1,70m 0,50m εισέρχονται κατά 11,00m 6,00m 2,80m 1,70m 0,50m 0,20m στο 12,00m 6,00m 3,00m 2,50m 0,50m σωλήνα 13,00m 6,00m 4,00m 2,50m 0,50m μεγαλύτερης διαμ.) (Για τούμπο το δεύτερο τμήμα των ιστών ύψους από 8 έως και 11 m θα έχει μήκος μεγαλύτερο κατά 0,10m ενώ το τρίτο λιγότερο κατά 0,10m) 14,00m (σύμφωνα με την Τεχν. Προδιαγραφή της ΕΗ1/01/481/ όπως συμπληρώθηκε με την ΕΗ1/0/123/ απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.) Για ενδιάμεσα συνολικά ύψη σιδ/στών θα λαμβάνονται οι διά μετροι και τα μήκη των τμημάτων του αμέσως μεγαλύτερου αναφερομένου στον πιο πάνω πίνακα ύψους σιδ/στού, µε ανάλογη μείωση του μήκους του τμήματος διαμέτρου 4". Στην περίπτωση παλαιών δικτύων H/Φ ο κορμός του σιδ/στού θα εδράζεται σε χαλύβδινη πλάκα (κατά DIN 1543) διαστάσεων 0,50Χ0,50Χ0,015µ. για ιστούς ύψους μέχρι 10µ ή διαστάσεων 0,60Χ0,60Χ0,20µ ΤΣΥ

6 για τους ιστούς ύψους 10,01µ μέχρι 14µ. Κορμός και πλάκα θα είναι καλά ηλεκτροσυγκολληµένα μεταξύ τους µε συνεχή εξωραφή αναλόγου πάχους. Η πιο πάνω χαλύβδινη πλάκα θα φέρει κάθετα σ' αυτή και σε ίσες μεταξύ τους αποστάσεις τέσσερα (4) ενισχυτικά πτερύγια στήριξης πάχους 15χιλ. σχήματος ορθογωνίου τριγώνου διαστάσεων των καθέτων πλευρών-0,15µχ0,30µ για τις πλάκες διαστάσεων 0,50Χ0,50µ ή 0,20Χ0,35µ για τις πλάκες διαρτ. 0,60Χ0,60µ που θα είναι καλά ηλεκτροσυγκολληµένα µε διπλή συνεχή εξωραφή αναλόγου πάχους, τόσο πάνω στην πλάκα όσο και πάνω στον κορμό του σιδ/ιστού. Θα πρέπει να γίνεται κατάλληλη διαμόρφωση των πιο πάνω πτερυγίων ώστε να είναι δυνατή η συνεχής συγκόλληση του κορμού πάνω στην πλάκα για την αποφυγή δημιουργίας τριαξονικών τάσεων. Γι αυτό το λόγο θα πρέπει να αποκοπεί λίγο η κορυφή της ορθής γωνίας των πτερυγίων. Η εκτέλεση όλων των συγκολλήσεων θα γίνει σύμφωνα µε το DΙΝ Η πιο πάνω πλάκα θα φέρει ανάλογη κεντρική οπή διαµ. 100 χιλ. για την διέλευση των καλωδίων, καθώς και τέσσερις (4) οπές σχήματος οβάλ 27Χ54 χιλ. (ή κυκλικές διαμέτρου 30 χιλ.) η κάθε µία για πλάκα διαστάσεων 0,50Χ0,50Χ0,15µ ή οβάλ 30Χ60 χιλ. για πλάκα διαστάσεων 0,60Χ0,60Χ0,20 χιλ. για τη διέλευση των μπουλονιών του κλωβού αγκύρωσης του σιδ/στού. Οι πιο πάνω 4 οπές θα δημιουργούν τετράγωνο πλευράς 40εκ. ή 50εκ. αντίστοιχα για τους δύο τύπους πλακών (σε ορισμένες περιπτώσεις οι οπές αυτές θα γί νονται επί τόπου για την προσαρμογή τους ανάλογα µε την υπάρχουσα βάση του ιστού). Στην περίπτωση νέων δικτύων Η/Φ ο κορμός του σιδ/στού θα εδράζεται σε χαλύβδινη πλάκα διαστάσεων, 0,40Χ0,40Χ0,015µ. για ιστούς µέχρι 10µ. διαστάσεων 0,40Χ0,40Χ0,020 µ. για ιστούς μέχρι και 13µ. και διαστάσεων 0,50Χ0,50Χ0,020 µ. για ιστούς μέχρι και 14 µ. Η χαλύβδινη πλάκα θα φέρει κάθετα σ' αυτή και σε ίσες μεταξύ τους αποστάσεις τέσσερα (4) ενισχυτικά πτερύγια στήριξης πάχους 15 χλστ. σχήματος ορθογωνίου τριγώνου διαστάσεων των καθέτων πλευρών 0,12µΧ0,25µ (όμοια και στις τρεις παραπάνω περιπτώσεις πλακών έδρασης). Η πιο πάνω πλάκα θα φέρει κεντρική οπή διαµ. 0,80χλστ. για την είσοδο και έξοδο των καλωδίων μέσα στον ιστό και τέσσερις (4) οπές αντίστοιχες προς τα μπουλόνια του κλωβού όπου θα στηριχθεί ο ιστός σύμφωνα µε ανάλογες βάσεις που αντιστοιχούν στους ιστούς, βάσει της οικείας περιγραφής που αφορά στους κλωβούς. Ο ιστός μετά τη σχετική προεργασία, δηλ. την απόξεση τον καθαρισμό και λοιπές εργασίες για να µην διακρίνονται τα σημεία ραφής του θα υποστεί αμμοβολή σύμφωνα µε τα πρότυπα SVENSK STANDAND SIS του 1967 βαθμού SA-3 θα ελεγχθούν από την επίβλεψη και μετά από έγγραφη έγκριση της και σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των 12 ωρών θα περαστεί µε µία στρώση αντιδιαβρωτικού εποξικού ασταριού (PRIMER) και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος ανθεκτικού στις καιρικές συνθήκες απόχρωσης ανοικτού γκρι χρώματος. Το συνολικό πάχος βαφής δεν θα είναι μικρότερο από 0,4 χιλ. Η βαφή των σιδ/στών θα παραμείνει σε άριστη κατάσταση, τουλάχιστον μέχρι της οριστικής παραλαβής. Σε απόσταση 0,80µ από τη βάση του ιστού θα υπάρχει οπή ορθογωνίου σχή ματος επί του κορμού του ιστού, διαστάσεων 30εκ. ύψους και 10εκ πλάτους, µε καλά επεξεργασμένες (λειασμένες) τις τέσσερις ακμές του για να µη "κόβουν", για να επιτυγχάνεται η ευχερής τοποθέτηση και εκτοποθέτηση του ακροκιβωτίου (κοφρέ). Η πιο πάνω οπή θα καλύπτεται µε κατάλληλη θυρίδα από λαμαρίνα πάχους 3 χιλ. καλά βα μμένη µε το ίδιο χρώμα του ιστού και θα φέρει απαραιτήτως ορειχάλκινες βίδες για τη στερέωσή της, που θα βιδώνουν πάνω σε ανάλογα σπειρώματα του κορμού του ιστού. Η θυρίδα θα μπορεί να είναι κατασκευασμένη επίσης από αλουμίνιο ή κρά μα αλουμινίου ή γαλβανισμένη λαμαρίνα ή να χρησιμοποιεί το αποκοπέν τμήμα του κορμού του ιστού για τη διάνοιξη της πιο πάνω οπής, αλλά θα πρέπει σ' αυτή την περίπτωση να είναι καλά επεξεργασμένο στις ακμές του και να βιδώνει µε ορειχάλκινες βίδες πάνω σε ανάλογο εσωτερικά τοποθετημένο πλαίσιο για να µην εξέχει Στο εσωτερικό του κορμού του ιστού, και σε κατάλληλη θέση, κοντά στην πιο πάνω οπή, θα πρέπει να συγκολληθεί και ο κοχλίας γείωσης του ιστού. Στους τέσσερις (4) ήλους αγκυρώσεως του σιδ/στού θα τοποθετηθούν, πριν την ανύψωση του ιστού από ένα περικόχλια για να στηρίζεται η πλάκα έδρασης του ιστού, χωρίς σφήνες κατά την ζυγοστάθ μιση του, η οποία πλάκα θα στερεώνεται µε σύσφιξη στο πάνω μέρος της µε ένα (1) περικόχλιο σε κάθε θέση. Μετά την τοποθέτηση του ιστού πάνω στη βάση θα καλύπτονται τα σπειρώματα των μπουλονιών και τα περικόχλια µε γράσσο ή βαζελίνη. Στο κενό που δημιουργείται μεταξύ πλάκας έδρασης και εδάφους, θα τοποθετείται απαραίτητα τσιμεντοκονία για την προστασία των υπογείων καλωδίων. 1.2 ΕΞΑΓΩΝΙΚΟΙ (ή ΟΚΤΑΓΩΝΙΚΟΙ) ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΟΙ Ο σιδηροιστός αυτός θα έχει σχήμα κόλουρης πυραμίδας και θα είναι κατασκευασμένος από χαλυβοέλασµα πάχους 4 mm. Τα μήκη των τμημάτων του ιστού δεν θα είναι μικρότερα των έξι (6) μέτρων για την αποφυγή μεγάλου αριθμού συγκολλήσεων. Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις θα εκτελεσθούν επι μελώς για την εξασφάλιση επαρκούς μηχανικής αντοχής µε τη βοήθεια και κατάλληλων ενδιάμεσων εσωτερικών ελασμάτων καθώς και ικανοποιητικής αισθητικής εμφάνισης. ΤΣΥ

7 Η διάμετρος του περιγεγρα μμένου στην διατομή του σιδηροϊστού κύκλου θα είναι στην κορυφή 13cm για κάθε ύψους ιστό, στη βάση για µεν τους ιστούς από m 22 cm, για δε τους ιστού ς από m 30cm µε ειδικές ενισχύσεις εσωτερικά. Οι σιδεροϊστοί θα στηρίζονται σε πλάκα έδρασης από λαμαρίνα πάχους 20 m m διαστάσεων 40χ40 cm για τους ιστούς από m και πάχους 20 mm διαστάσεων 50χ50 cm για τους ιστούς από m, που θα είναι καλά ηλεκτροσυγκολληµένη στον κορμό του ιστού. Μεταξύ πλάκας έδρασης και κορμού για µεν τους ιστούς ύψους m θα είναι καλά συγκολλημένα σε τέσσερα τριγωνικά ενισχυτικά πτερύγια απο χαλυβοέλασµα πάχους 15 mm και διαστάσεων cm των δύο κάθετων πλευρών αυτών, ενώ στους ιστούς από m θα είναι έξι τεµάχια. Στην κορυφή του ιστού θα υπάρχει σιδεροσωλήνα τούµπο Φ94/102 mm, που θα εισέρχεται κατά 0,25 m μέσα στο άνω άκρο του ιστού, όπου και θα ηλεκτροσυγκολλάται (κα μπύλη άρθρωση) και θα έχει εμφανές μήκος 40 cm. Πάνω σ αυτόν θα στερεώνεται βραχίονας µε σύσφιξη. Η εκτέλεση όλων των ηλεκτροσυγκολλήσεων θα γίνει σύμφωνα µε το DIN Η πλάκα έδρασης θα φέρει κεντρική οπή δια μέτρου Φ 100 mm για την διέλευση των καλωδίων μέσα στον ιστό, καθώς και τέσσερις οπές διαμέτρου 32 mm για τις πλάκες 0,50χ0,50 m και 40 mm για τις πλάκες 0,60χ0,60 m για τη διέλευση των μπουλονιών του κλωβού αγκύρωσης του ιστού. Σε ύψος 0,80 m από τη βάση του ιστού θα υπάρχει θυρίδα επαρκών διαστάσεων για την είσοδο του ακροκιβωτίου μέσα στον ιστό, που θα κλείνει µε πόρτα που θα είναι στερεωμένη και θα ανοιγοκλείνει µε την βοήθεια στροφέων (μεντεσέδες) που θα είναι τοποθετημένοι εις τρόπο ώστε να είναι αδύνατη η εξαγωγή της πόρτας. Θα κλείνει δε µε μηχανισμό απλό και αφαιρούμενο κλειδί (όπως αυτά των πίλλαρ) και η επιφάνειά της θα είναι στο ίδιο επίπεδο µε αυτή του υπολοίπου ιστού. Στο εσωτερικό του ιστού και σε κατάλληλη θέση, κοντά στη θυρίδα, θα συγκολληθεί κοχλίας γείωσης του ιστού. Ο ιστός µετά τη σχετική προεργασία, δηλ. την απόξεση τον καθαρισ μό και λοιπές εργασίες για να µην διακρίνονται τα σημεία ραφής του θα υποστεί αμμοβολή σύμφωνα µε τα πρότυπα SVE ΝSK STANDAND SIS του 1967 βαθμού SA-3 θα ελεγχθούν απο την επίβλεψη και μετα (απο έγγραφη έγκριση της και σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των 12 ωρών θα περαστεί µε µία στρώση αντιδιαβρωτικού εποξεικού ασταριού (PRIMER) και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος ανθεκτικού στις καιρικές συνθήκες απόχρωσις ανοικτού γκρί χρώματος. Το συνολικό πάχος βαφής δεν θα είναι μικρότερο απο 0,4 χιλ. Η βαφή των σιδ/στών θα παραμείνει σε άριστη κατάσταση, τουλάχιστον µέχρι της οριστικής παραλαβής. Επίσης ο ιστός δύναται να κατασκευαστεί γαλβανισ μένος µε ελάχιστο πάχος γαλβανίσματος τα 80 μικρά ή να είναι γαλβανισµένος σύμφωνα µε τις Αγγλικές προδιαγραφές BS729/71 ήτοι 460 γραμ/m 2 επιφάνειας. ΑΡΘΡΟ 2 Ο ΒΑΣΕΙΣ ΙΣΤΩΝ 2.1. Για την πάκτωση τσιμεντοϊστού θα ανοιχθεί λάκκος στο κέντρο του οποίου θα τοποθετηθεί κατακόρυφα σιμεντοσωλήνας εσωτερικής διαμέτρου 40 cm ή 50 cm και μήκους 1,00 μέχρι 2,00 m ανάλογα µε το ύψος του τσιµεντοϊστού και τις συνθήκες του εδάφους. Διακρίνονται τρία είδη βάσεων σιμεντοϊστών: Βάση (Β1)_ µε διαστάσεις λάκκου 1,00 Χ 1,00 Χ 1,10 m (βάθος 1,10m) για τσιµεντοσωλήνα Φ 40 cm για σιµεντοϊστούς μέχρι 9 m ύψος Βάση (Β2)_ µε διαστάσεις λάκκου 1,00 Χ 1,00 Χ 1,60 m (βάθος 1,60m) και τσιµεντοσωλήνα Φ 40 cm για τσιµεντοϊστούς ύψους από 9 μέχρι 11 m Βάσεις (Β3)_ µε διαστάσεις λάκκου 1,50 Χ 1,50 Χ 2,10 m (βάθος 2,1 0m) και τσιµεντοωλήνα Φ 50 cm δύο (2) μέτρων για ιστούς m. Οι τσιµεντοσωλήνες θα περιβληθούν µε σκυρόδεμα κατηγορίας Σ150 (Β160) μέχρι να γεμίσει ο λάκκος σε στάθμη κατά 10 cm χαμηλότερη από τη στάθμη του γύρω εδάφους. Επίσης στο τσιµεντοσωλήνα θα εγχυθεί σκυρόδεμα της ίδιας ποιότητας σε πάχος 10 cm στη βάση του. Στη συνέχεια θα τοποθετηθεί ο τσιµεντοϊστός κατακόρυφα στο κέντρο του τσιµεντοσωλήνα, το δε κενό μεταξύ του ιστού και της εσωτερικής επιφάνειας του τσιµεντοσωλήνα θα γεμίσει µε άμμο κονιαμάτων ασβεστολιθικής κατά προτί μηση σύστασης χωρίς ξένες προσμίξεις. Κατόπιν ο τσιµεντοσωλήνας θα πωματιστεί µε τσιµεντοκονία πάχους 10 cm που θα εγχυθεί πάνων στη συμπυκνωμένη άμμο μέχρι το χείλος του. Στις θυρίδες διέλευσης καλωδίου του τσιµεντοϊστού πρέπει να τοποθετηθεί πλαστική γωνιά από PVC ή σπιράλ για την προστασία του υπογείου καλωδίου κατά την πάκτωση των τσιµεντοϊστών. Με τον παραπάνω τρόπο επιδιώκεται, σε περίπτωση καταστροφής τους, η εκτοποθέτηση του σπασμένου ιστού και η τοποθέτηση νέου τσιµεντοϊστού στην ίδια βάση Η βάση των σιδηροιστών προβλέπεται να κατασκευασθεί ως εξής: ΤΣΥ

8 Πρώτα θα ανοιχθεί λάκκος στον οποίο θα εγχυθεί σκυρόδε μα Σ 150 για την έδραση και στερέωση του ιστού. Το στερεό από σκυρόδεμα θα φέρει δύο οπές: η µία κατακόρυφη στο κέντρο της οριζόντιας επιφάνειας και η άλλη πλευρική δια μπερής και θα συνδέονται µε πλαστική γωνία PVC ή (Heliflex) σπιράλ για την διέλευση του τροφοδοτικού καλωδίου και του χαλκού γείωσης. Μέσα στη βάση θα έχει ενσωματωθεί (πακτωθεί) κλωβός αγκύρωσης από σιδερογωνιές και ήλους (μπουλόνια). Στην συνέχεια το διάκενο μεταξύ της μεταβλητής βάσης της κολώνας και της τσιμεντένιας βάσεως θα καλυφθεί µε τσιμεντοκονία. Οι βάσεις των σιδεροιστών διακρίνονται, αναλόγως του ύψους των σιδεροιστών σε δύο (2) κατηγορίες Για σιδεροιστούς μέχρι 10 m βάσεις διαστάσεων 1,00 χ 1,00 χ 1,20 µ. µε κλωβούς μπουλονιών M24mm Για σιδεροιστούς m βάσεις 1,00 Χ 1,00 Χ 1,50 m µε κλωβούς μπουλονιών M27mm Για σιδεροϊστούς m βάσεις 1,20 χ 1,20 χ 1,80 m µε κλωβούς μπουλονιών M36mm. Οι παραπάνω διαστάσεις μπορεί να τροποποιηθούν εφ' όσον οι τοπικές ανάγκες (φύση εδάφους κλπ.) το απαιτήσουν ΚΛΩΒΟΙ Οι κλωβοί θα αποτελούνται από τέσσερις ήλους (μπουλόνια) αναλόγου μήκους όπως αναφέρεται παρακάτω που θα συνδέονται μεταξύ τους µε σιδερογωνιές καλά ηλεκτροσυγγολληµένες (30/3) σε σχήμα τετραγώνου στη βάση και χιαστή στο άνω μέρος πριν το σπείρωμα, έτσι ώστε να καθίσταται αμετακίνητη η μεταξύ των μπουλονιών απόσταση κατά την πάκτωση του κλωβού. Τα μπουλόνια θα έχουν στο άνω άκρο σπείρωμα μήκους 10 cm καλά επεξεργασμένο και θα συνοδεύονται µε οκτώ περικόχλια και ροδέλες (8) της α ντίστοιχης προς τα μπουλόνια διατομής. Οι κλωβοί, ανάλογα µε το ύψος του ιστού και της βάσης διακρίνονται σε τρείς κατηγορίες Για σιδεροιστούς µέχρι ύψους 10 m θα χρησι μοποιούνται κλωβοί µε μπουλόνια M24mm μήκους 1 m Για σιδεροιστούς m θα χρησιμοποιούνται κλωβοί µε μπουλόνια M27mm μήκους 1,20 m Για σιδεροϊστούς m θα χρησιμοποιούνται κλωβοί µε μπουλόνια M36mm μήκους 1,50 m εκτός αν άλλως απαιτήσει η Υπηρεσία ή οι επί τόπου ανάγκες. ΑΡΘΡΟ 3 Ο ΠΙΛΛΑΡ Η κατασκευή του πίλλαρ και η εγκατάστασή του µε τις αντίστοιχες διανομές θα είναι σύμφωνα µε όσα αναφέρονται στην απόφαση ΕΗ1/0/481/ του ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Το πίλλαρ θα είναι μεταλλικό, στεγανό, κατάλληλο για τοποθέτηση σε εξωτερικούς χώρους (προστασίας ΙΡ 54) και θα είναι κατασκευασμένο από λαμαρίνα γαλβανισμένη πάχους 2 mm. Οι εσωτερικές ωφέλιμες διαστάσεις του θα είναι: πλάτος 1,20 m ύψος 1,0 m και βάθος 0,30 m. Εσωτερικά θα διαιρείται µε λαμαρίνα γαλβάνιζε σε δύο χώρους. Ο ένας, προς τα αριστερά, θα προορίζεται για τον μετρητή και τον δέκτη της ΔΕΗ και ο άλλος θα προορίζεται για τον πίνακα ηλεκτρικής διανομής και θα κλείνουν µε χωριστές θύρες. Η διαχωριστική λαμαρίνα θα έχει 4 οπές Φ 25 mm στο πάνω μέρος για την διέλευση των καλωδίων ή ανάλογο άνοιγμα. Οι πόρτες του πίλλαρ θα εφάπτονται πολύ καλά και σφικτά σε όλα τα σημεία µε το κύριο σώμα του πίλλαρ ώστε να αποφεύγεται η είσοδος βροχής στο εσωτερικό του. Το άνω μέρος του πίλλαρ θα καλύπτεται µε γαλβανισμένη λαμαρίνα, θα έχει το σκέπαστρο σχήμα αμβλείας γωνίας καθέτου 5 cm και θα προεξέχει µε γυριστό χείλος 3 cm από όλες τις πλευρές. Στην εμπρόσθια όψη της δεξιάς θύρας του πίλλαρ (χώρος διανομής) θα αναγραφεί µε λευκά τυποποιημένα γράμματα η εξής επιγραφή: «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» «Ηλεκτροφωτισμός - Μη ρυπαίνετε Νόμος 2147» Το σύνολο της επιγραφής θα τοποθετηθεί ώστε το κέντρο κάθε σειράς γρα μμάτων να συμπίπτει µε το νοητό κάθετο άξονα στο κέντρο της θύρας. Η αναγραφή των γραμμάτων θα γίνει µε διπλή στρώση λευκού ελαιοχρώματος. Η μορφή των γραμμάτων θα είναι τυποποιημένη και δεν θα υπάρχει διασκορπισμός χρώματος σε καμιά περίπτωση. Το πίλλαρ θα εδράζεται σε βάση από σκυρόδεμα Β 120 και στο σημείο επαφής του µε την βάση θα φέρει περιφερειακή σιδερογωνιά πάχους 3 mm και πλάτους 30 mm. Στις 4 γωνιές της σιδερογωνιάς θα συγκολληθούν τριγωνικές λάμες που θα έχουν οπές για τη διέλευση των ενσωματωμένων στη βάση σκυροδέματος μπουλονιών 1/2" και τη στερέωση του πίλλαρ επ' αυτής. Στο χώρο τον προοριζόμενο για τη ΔΕΗ θα υπάρχει στερεωμένη στη ράχη του πίλλαρ στραντζαριστή ΤΣΥ

9 γαλβανισμένη λαμαρίνα ύψους 80 cm πλάτους 40 cm και πάχους 1,00 mm για την στερέωση των οργάνων της ΔΕΗ. Η λαμαρίνα θα στερεώνεται εσωτερικά της πλάτης του πίλλαρ µε περικόχλια ηλεκτροσυγκολλημένα σ αυτή. Στο χώρο που προορίζεται για τον πίνακα ηλεκτρικής διανο μής, διαστάσεων ομοίων µε τον προηγούμενο χώρο, θα υπάρχει µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο της παρ. 8 στερεωμένη γαλβανισμένη λαμαρίνα ύψους 80 cm, πλάτους 40 cm και πάχους 1 mm για την επ' αυτής στερέωση του πίνακα διανομής. Οι πόρτες του πίλλαρ θα εφαρμόζουν στεγανά στο κυρίος σώμα του πίλλαρ µε τη βοήθεια ελαστικού παρεμβάσματος και θα ασφαλίζονται µε δύο κλειδαριές μανδαλώσεως για κάθε τμήμα εκ των δύο της πόρτας, µε αφαιρούμενη χειρολαβή, βαρέως τύπου και αρίστης κατασκευής και λειτουργίας. Ειδικά για τις κλειδαριές προτού τοποθετηθούν στο πίλλαρ, η Υπηρεσία θα εγκρίνει δείγ μα που υποχρεούται ο εργ ολάβος να προσκομίσει έγκαιρα στην Υπηρεσία προς έγκριση. Το πίλλαρ θα βαφεί µε ελαιόχρωμα απόχρωσης γκρι θα προηγηθεί καθαρισμός, τα σημεία ηλεκτροσυγκόλλησης θα βαφούν σε δύο στρώσεις µε αντισκωριακό, ενώ όλο το σώμα του πίλλαρ θα βαφεί µε ειδικό PRIMER για την πρόσμιξη του χρώματος στην γαλβανισμένη λαμαρίνα. Ο εργολάβος υποχρεούται να γνωστοποιήσει στην Υπηρεσία τον τόπο κατασκευής των πίλλαρ προκειμένου αυτή να προβεί στον έλεγχο κατασκευής και βαφής πριν την ενσωμάτωσή τους στο έργο. ΑΡΘΡΟ 4 Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Ο πίνακας θα είναι κατασκευασμένος από έλασμα πάχους 1,5 mm θα έχει διαστάσεις 70Χ50 cm, βάθος 20 cm και θα είναι κλειστού τύπου (τύπου ερμαρίου), στεγανού, που η στεγανότητά του θα εξασφαλίζεται µε ελαστικό παρέμβυσμα κατά το κλείσιμο της πόρτας και θα φέρει κλειδαριά µε χειρολαβή. Ο πίνακας θα φέρει μετωπική πλάκα για την κάλυψη των οργάνων όλων των σημείων χειρισμών. Ο πίνακας θα έχει ενσωματωμένα και πλήρως συνδεσμολογημένα τα παρακάτω όργανα και υλικά: 1. Γενικό διακόπτη 3 Χ 63 Α κατά DIN Ασφάλειες τήξεως πλήρεις Α τεm 3 κατά DIN Ρελέ ισχύος 3Χ40Α ή 3Χ63Α τεµ. 2 κατά vde Διακόπτες 3 Χ 25 Α τεm 2 κατά DIN Ασφάλειες μικροαυτόματες Α τεm 6 πλήρεις κατά DIN Μικροαυτόµατες ασφάλειες (τύπου WL) 6 Α, κατά VDE 0641 ή τηκτό 2 Α πλήρες για την ασφάλιση των πηνίων ρελέ (220 V), του φωτοκύτταρου, του ρευματοδότη και του λαμπτήρα τεμ Διακόπτες ράγας 25 Α για την κατά βούληση αφή του κυκλώματος για συντήρηση, για τον λαμπτήρα εργασίας τεm Λαμπτήρα εργασίας 40 W με ντουί Ε 27 και πλακορακόρ. 9. Ρευματοδότες. 10. Κλέμενς ράγας mm 2 τεm Μπάρα ουδετέρου - μπάρα γείωσης. 12. Μεταγωγέας (0-1-2) χειροκίνητα- φωτοκύτταρο- 11 Τ.Α.Σ Εφ' όσον ο πίνακας θα είναι τεσσάρων αναχωρήσεων τότε θα διπλασιάζονται τα υλικά των παραγράφων 4, 5, 7. Τα υλικά των παραγράφων 8 και 9 μπορούν να τοποθετηθούν και εκτός πίνακος στο σώμα του πίλλαρ. Στο σύστημα των πινάκων δύναται να προστεθεί και σύστημα χρονορελλέ καθυστέρησης για την αφή και σβέση του DIMING ή του μεταμεσονύκτιου φωτισμού. Η συνδεσμολογία των υλικών και οργάνων θα είναι τεχνικά άρτια, τα δε υλικά και όργανα θα είναι δόκιμα και οίκων εγνωσμένης αξίας. Ο εργολάβος οφείλει πριν την ε νσωμάτωση των παραπάνω υλικών να προσκομίσει στην Υπηρεσία δείγματα, προσπέκτους για την έγκριση (ειδικά σε ότι αφορά τις παραγράφους 1, 3, 4, 5, 7, και 12). Ο πίνακας θα στερεώνεται στην αφαιρετή γαλβανισμένη λαμαρίνα του πίλλαρ με περικόχλια και κοχλίες μέσω οπών που υπάρχουν σε τέσσερα εκατέρωθεν άνω και κάτω σημεία στη ράχη του πίνακα και αντίστοιχα της λαμαρίνας στήριξης. ΑΡΘΡΟ 5 Ο ΓΕΙΩΣΗ Η άμεση γείωση των εγκαταστάσεων του οδικού ηλεκ/σμoύ πραγματοποιείται και εξασφαλίζεται: a) Μέσω ιδιαιτέρου χάλκινου πολύκλωνου γυμνού αγωγού γειώσεως διατομής 25 τ.χ. που θα οδεύει εντός χάνδακος εντός ή εκτός των σωλήνων οδεύσεως των καλωδίων. b) με αγωγό όπως στην παράγραφο α) αλλά διατομής 10 τ.χ. που θα συνδέει το γενικό δίκτυο γειώσεως δηλ. τον αγωγό της παρ. α) με το μεταλλικό σώμα των σιδηροϊστών. c) με πλάκες γειώσεως από φύλλο χαλκού διαστάσεων 50χ50εκ. και πάχους τουλάχιστον 5χιλ. που θα τοποθετηθούν στο τέλος κάθε τροφοδοτικής γραμμής καθώς και σε κάθε πίλλαρ. Τέτοιες πλάκες ΤΣΥ

10 γειώσεως μπορεί να τοποθετηθούν και σε ενδιάμεσες θέσεις, αν διαπιστωθεί μεγάλη τιμή της αντιστάσεως γειώσεως στο δίκτυο. Οι πλάκες γειώσεως θα τοποθετηθούν κατακόρυφα μέσα στο έδαφος, αφού ανοιχτεί ο κατάλληλος λάκκος, σε βάθος (ή πάνω τους πλευρά) 1,00μ κάτω από την επιφάνεια του εδάφους, θα φέρουν δε δύο (2) οπές για το πέρασμα, τη στερέωση και τη συγκόλληση του αγωγού της παρ. α και θα απέχουν (η κατακόρυφη επιφάνειά τους) τουλάχιστον 1μ από την πλησιέστερη πλευρά της βάσης του ιστού ή πίλλαρ. Σε περίπτωση που το έδαφος είναι βραχώδες θα κατασκευαστεί τρίγωνο γείωσης. d) Το ακροκιβώτιο μέσω του κοχλία γείωσής του θα γειώνεται στο μεταλλικό σώμα των σιδηροϊστών με χάλκινο επικασσιτερωμένο πολύκλωνο γυμνό αγωγό γειώσεως (κορδόνι ή πλεξούδα) διατομής 10 τ.χ. e) Τα φωτιστικά σώματα θα γειώνονται στο κοφρέ, μέσω του τρίτου αγωγού (κιτρίνου χρώματος) του καλωδίου τροφοδοτήσεως τους. Οι διακλαδώσεις και γενικά οι συνδέσεις των αγωγών γειώσεως θα γίνονται με κόλληση και θα συσφίγγονται με καβουράκια βαρέως τύπου. Κάθε σύνδεση γειώσεως που γίνεται μέσα στο έδαφος, αμέσως μετά την εκτέλεση της θα επιχρίεται αντιδιαβρωτικά και θα επικαλύπτεται με πίσσα. Στις τιμές του τιμολογίου περιλαμβάνεται και η απώλεια λόγω οφιοειδούς τοποθέτησης του αγωγού γειώσεως 5% καθώς επίσης και η αξία απαιτουμένων μικροϋλικών και εργασίας τοποθετήσεως, στερεώσεως προστασίας και συσφίξεως (καβουράκια, ακροδέκτες (κός) βίδες, ροδέλες, κόλληση, πίσσα κλπ.) Η λήψη αυτού του μέτρου προστασίας, δηλ. της άμεσης γείωσης που προαναφέραμε, δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο της υποχρέωσης όπως πραγματοποιήσει αυτήν με επιμελή τρόπο και καθ' όλα σύμφωνο με τις διατάξεις των ΚΕΗΕ και τους κανόνες της τέχνης. ΑΡΘΡΟ 6 Ο ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Το δίκτυο γενικά θα είναι υπόγειο. Ο χάνδακας που θα ανοιχθεί γι' αυτό το σκοπό θα έχει πλάτος μέχρι 0,50 μ και βάθος το λιγότερο 0,70 μ εκτός των περιπτώσεων που ειδικοί λόγοι (π.χ. εμπόδια, βράχοι κλπ.) επιβάλλουν να ανοιχτεί σε μικρότερο πλάτος και βάθος. Ο χάνδακας θα είναι ευθύγραμμος και προ της τοποθέτησης των σωληνώσεων ο πυθμένας του θα καθαρίζεται καλά από πέτρες και ξένα σώματα και θα γίνεται επίπεδος. Όταν το δίκτυο πρόκειται να περάσει κάτω από οδοστρώματα ή πλακοστρώσεις, τότε θα εκτελείται τομή αναλόγου πλάτους και βάθους τουλάχιστον 20εκ. ή 30εκ αντίστοιχα. Οι εκσκαφές θα εκτελούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ΠΤΠΤ 50, Τ 110, ΧΙ και γενικά τους ισχύοντες κανονισμούς. Οι σωληνώσεις που θα τοποθετηθούν στον πιο πάνω χάνδακα ή τομή θα αποτελούνται είτε από πλαστικό σωλήνα εξωτ. διαμ. 100 χιλ. με πάχος τοιχώματος 2,1 χιλ. πιέσεως τουλάχιστον 4 ατμ., είτε από σωλήνα πολυαιθυλενίου (ΡΕ) Φ 90, πιέσεως 6 ατμ., είτε από γαλβανισμένο. σιδ/ σωλήνα 4" ή 2" (ιντσών) ελαφρού τύπου είτε από γαλβανισμένο σιδηρ/να 4" ή 2" (ιντσών) βαρέως τύπου (πράσινη ετικέτα) όπου περνούν οχήματα ή δίκτυα Ο.Κ.Ω. κλπ. εφόσον απαιτηθεί. Οι σωληνώσεις θα πρέπει να εγκαθίστανται με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην μπορούν να σχηματιστούν θύλακες ύδατος και επίσης, οι αγωγοί που θα είναι τοποθετημένοι μέσα σ' αυτές να αντικαθίστανται εύκολα. Απαγορεύονται οι λοξές διαδρομές. Οι αλλαγές δ/νσεως θα επιτελούνται μέσω καμπύλων τεμαχίων ή γωνιών ή και με επιμελημένη κύρτωση των σωλήνων, καθώς επίσης και μέσω φρεατίων επισκέψεως. Οι γαλβανισμένες σιδηροσωλήνες θα συνδέονται μεταξύ τους μέσω ειδικών γαλβ. συνδέσμων σωλήνων (μούφες) και θα είναι κοχλιωτές. Οι συγκολλήσεις, δεν επιτρέπονται. Οι πλαστικοί σωλήνες, για την μεταξύ τους σύνδεση, θα φέρουν κωδωνοειδή κεφαλή. Γενικά το εσωτερικό και τα άκρα των σωλήνων πρέπει να είναι απόλυτα λεία, σε τρόπο που το μονωτικό περίβλημα των αγωγών να μην υφίστανται φθορά κατά την έλξη τους μέσα στους σωλήνες. Αφού τοποθετηθούν οι σωληνώσεις, οι χάνδακες θα επιχωματωθούν με γαίες από τα προϊόντα της εκσκαφής, που θα καταβρέχονται και θα συμπυκνώνονται με κατάλληλα μηχανήματα σε ποσοστό 9 5% σύμφωνα με την τροποποιημένη μέθοδο δοκιμασίας PROCTOR. Η επίβλεψη θα ελέγχει τη συμπύκνωση και μόνο μετά από έγγραφη έγκριση της επιτρέπεται να γίνουν σύμφωνα με τις αντίστοιχες ΠΤΠ η οδοστρωσία, τα ασφαλτικά ή οι πλακοστρώσεις. Τα πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφής θα μεταφέρονται κάθε φορά στην πλησιέστερη επιτρεπόμενη από την Αστυνομία ή άλλη συναρμόδια Αρχή, θέση. Στον πυθμένα του χάνδακος θα τοποθετηθεί ο πολύκλωνος χαλκός γειώσεως του δικτύου, διατομής 25 τ.χ. Μέσα στους πιο πάνω σωλήνες θα τοποθετηθούν οι αγωγοί του δικτύου (καλώδια ΝΥΥ 4x10 τ.χ.) με έλξη, με τη βοήθεια συρμάτινου οδηγού από γαλβ. σίδερο διαμ. 4χιλ. Οι τιμές του τιμολογίου για αγωγούς γενικά (καλώδια, χαλκοί) περιλαμβάνουν και την αύξηση, στο πραγματικό μήκος τους, από οφιοειδή τοποθέτηση τους και η επιμέτρηση θα γίνεται σε ευθύγραμμο μήκος από άκρη σε άκρη. Οι θέσεις των πίλλαρ, των ιστών, της διαδρομής και του βάθους των χανδάκων των θεμελίων και των ΤΣΥ

11 τομών θα καθορίζονται, κάθε φορά, σε συνεννόηση με την επίβλεψη. Σε συνεννόηση με την επίβλεψη θα καθορίζεται επίσης, κάθε φορά και κάθε άλλο τεχνικό χαρακτηριστικό που αφορά στα δίκτυα, όπως Π.χ. είδος-ύψος ιστών, είδος- διατομές- διαδρομές αγωγών, τρόπος στηρίξεως, φωτ/κών, πινάκων, κυτίων κλπ. (πάκτωση - σιδηροκατασκευή) κλπ. Λόγω της φύσεως του έργου, θα πρέπει ο ανάδοχος του έργου, να ειδοποιεί έγκαιρα την Υπηρεσία, το αργότερο από την προηγούμενη ημέρα, για τον τόπο εκτελέσεως των εργασιών ούτως ώστε να επιτυγχάνεται η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η απρόσκοπτη άσκηση της επίβλεψης (παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 του Ν.Δ. 1418/84). ΑΡΘΡΟ 7 Ο 7.1 ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΟ ΙΣΤΟΥ Αυτό θα φέρει στο μεν κάτω μέρος του ειδική διμερή υποδοχή δύο εισόδων κατάλληλη για υπόγειο καλώδιο 4Χ6 mm 2 μέχρι 4Χ16 mm 2 στο δε πάνω μέρος στυπιοθλίπτη ή στυπιοθλίπτες. Μέσα στο κιβώτιο θα υπάρχουν τέσσερις ακροδέκτες των mm 2 μία ασφάλεια αντίστοιχα σε κάθε γραμμή προς τα φωτιστικά σώματα των 6Α (τύπου ταμπακιέρας ή φυσιγγίου) κατάλληλη για το ακροκιβώτιο και κοχλίας πρόσδεσης του χαλκού. Το όλο κιβώτιο θα κλείνει στεγανά με πώμα με κοχλίες. Ο βαθμός προστασίας του όλου ακροκιβωτίου θα είναι τουλάχιστον ΙΡ 54 (Ρ44) κατά DIN 40050/IEC 144. Οι διαστάσεις του ακροκιβωτίου θα είναι τέτοιες ώστε να τοποθετείται με ευχέρεια μέσα στον ιστό και να είναι επαρκές και άνετο για την συνδεσμολογία των αφικνούμενων και αναχωρούντων υπογείων καλωδίων καθώς και των τροφοδοτικών καλωδίων στα φωτιστικά. Πριν την εγκατάσταση των ακροκιβωτίων ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει δείγμα αυτών στην Υπηρεσία για έγκριση. Η Υπηρεσία δύναται να εγκρίνει και διαφορετικού τύπου ακροκιβώτιο, εφ' όσον τούτο προσφέρει πλεονεκτήματα έναντι του προδιαγραφόμενου. Το ακροκιβώτιο θα παραδοθεί και θα πληρωθεί πλήρως συνδεδεμένο. 7.2 ΔΙΜΕΡΕΣ ΧΥΤΟΣΙΔΕΡΕΝΙΟ Ή ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΙΒΩΤΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ, ΕΥΘΥ Ή ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΤΑΥ (ΜΟΥΦΑ) Οι διαστάσεις θα είναι ανάλογες με τη διατομή του υπόγειου καλωδίου. Πριν από την τοποθέτηση των καλωδίων μέσα στο κιβώτια, πρέπει αυτά να αποστεγνώνονται από τυχών υγρασία με κατάλληλη θέρμανση. Στην κατασκευή της υπόγειας σύνδεσης (μούφας) περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση όλων των μικροϋλικών, δηλαδή συγκολλήσεις των υπογείων καλωδίων (9 τεμ), μονωτική ταινία (λαδοτωνία των 8 mm), μολύβδινη ταινία 1,50 m, μονωτική ύλη (μάσσα) άριστης ποιότητας για τάση λειτουργίας ν (5κιλά), ακροδέκτες γείωσης των 6 mm 2 (10 τεμ), χάλκινος αγωγός γειώσεως των 6 mn1 2 κλπ. μικροϋλικά. ΑΡΘΡΟ 8 Ο ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ Οι βραχίονες όσον αφορά το μήκος, κλίση κλπ. θα είναι σύμφωνοι με την φωτoτεχνική μελέτη που θα προσκομίσει ο ανάδοχος. Οι βραχίονες θα κατασκευασθούν από σιδηροσωλήνα 2" για τον πρόβολο και 4" για την βάση στερέωσης στην κορυφή του ιστού. Το μήκος του πρόβολου θα είναι ανάλογο κατά περίπτωση. Η βάση θα είναι μήκους 0,50 m. και θα στερεώνεται στην κορυφή του ιστού με τρία μπουλόνια 5/8" 11 με περαστό μπουλόνι 112". Ο πρόβολος θα είναι ευθύγραμμος ή καμπύλος ανάλογα με τις ανάγκες. Ο ευθύγραμμος προβόλος θα έχει κλίση τόσων μοιρών όσες απαιτούνται κατά περίπτωση. Το άκρο των προβόλων θα είναι διαμορφωμένο έτσι, ώστε να υποδέχεται το φωτιστικό σώμα. Τα σημεία ηλεκτροσυγκολλήσεως, τα οποία θα προσεχθούν να γίνουν επιμελημένα και ολόκληρος ο βραχίονας θα γαλβανιστεί εν θερμό κατά τις πρότυπες προδιαγραφές και το πάχος του γαλβανίσματος θα είναι τουλάχιστον 80 μικρά. Επίσης ο βραχίονας δύναται να είναι γαλβανισμένος σύμφωνα με τις Αγγλικές προδιαγραφές BS729/71 και το γαλβάνισμα θα είναι 460 γραμ./m2 επιφάνειας Οι βραχίονες που προορίζονται για φωτιστικά σώματα Να χαμηλής πιέσεως θα κατασκευασθούν με γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα 2 1/2" με απόληξη άκρου 2", με ίδια ως άνω βάση και όμοιο με τους υπάρχοντες μήκος προβόλου. ΑΡΘΡΟ 9 Ο ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ ΤΣΥ

12 Αυτόματη συσκευή αφής και σβέσης φώτων (φωτοκύτταρο) με δυνατότητα συνεχούς ρύθμισης από Lux χωρίς χρησιμοποίηση μειωτήρων φωτισμού και Lux αν χρησιμοποιείται μειωτής φωτισμού. Το φωτοκύτταρο θα είναι κατάλληλο για τάση λειτουργίας 220V - 50ΗΖ με ονομαστική ένταση 6Α (ωμική φόρτιση). Η συσκευή με δύο καθοδικές λυχνίες μολύβδινων φωτοκύτταρων καθώς και όλα τα υπόλοιπα όργανα για την αυτόματη λειτουργία της τοποθετείται μέσα σε κυτίο από χυτό αλουμίνιο με βραχίονα και κολάρο στερέωσής του για την τοποθέτηση. Η συσκευή λειτουργεί με επιβράδυνση αφής και σβέσης ενός περίπου λεπτού για την αποφυγή λειτουργίας της από τυχόν παροδικές σκιάσεις προερχόμενες από νέφη ή άλλη αιτία. Αυτή αποτελείται από: ΑΡΘΡΟ 10 Ο ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ a) Ένα στεγανό χυτοσίδηρο κιβώτιο που περιλαμβάνει έναν τριπολικό διακόπτη των 63 Α με τρείς ασφάλειες των 63 Α πλήρεις. b) Ένα στεγανό χυτοσίδηρο κιβώτιο που περιέχει δυο ρελέ ισχύος 3Χ40 W και με δυο βοηθητικές αφές με πηνίο ζεύξης 220 V και έξι (6) ασφάλειες πλι1ρεις των 25 Α. Στο χυτοσιδηρό κιβώτιο θα είναι τοποθετημένος και πλήρως συνομολογημένος ένας ωρολογιακός διακόπτης χρονοδιακόπτης, κατάλληλος για σύνδεση σε δίκτυο 220 V/50 περιόδων, μονοφασικός και για συνεχή φόρτιση 25 Α εφόσον ο συντελεστής ισχύος είναι συν(φ) 1,0 μέχρι 0,5. Σε περίπτωση που θα χρησιμοποιηθεί για λυχνίες πυρακτώσεως τότε θα μπορεί να φορτισθεί μέχρι 10Α. Ο ωρολογιακός μηχανισμός του θα είναι οπωσδήποτε ηλεκτρονικός και θα λειτουργεί με ασύγχρονο κινητήρα (ισχύος 0,8 W περίπου), ο οποίος θα βρίσκεται πάντα υπό τάση με επιτρεπόμενη διακύμανση 15% της ονομαστικής. Θα είναι εφοδιασμένος με εφεδρική πορεία λειτουργίας τουλάχιστον 36 ωρών από την στιγμή διακοπής της τάσης. Σε περίπτωση κατά την οποία το δίκτυο πόλης διακοπεί, οπότε ο χρονοδιακόπτης θα βρεθεί εκτός τάσης, τότε αυτός θα μπορεί να εργάζεται για 36 ώρες με την εφεδρεία που θα διαθέτει. Ο ωρολογιακός διακόπτης θα έχει ένα δίσκο διαιρεμένο σε 24 ώρες πάνω στον οποίο θα υπάρχουν δυο κινητές επαφές για την επιθυμητή ηλεκτρική ζεύξη (αφή και σβέση) κάθε 24ώρου. Θα επιτρέπεται μέγιστη απόκλιση σε διάστ/μα 30 ημερών και σε θερμοκρασία 20 C, σε 5 λεπτά, για δε διακύμανση από O C μέχρι 40 C ένα δευτερόλεπτο την ημέρα. Ο όλος μηχανισμός θα βρίσκεται μέσα σε κέλυφος. Στην συνδεσμολογία του χρονοδιακόπτη και φωτοκυττάρου θα τοποθετηθούν δυο διακόπτες, παράλληλα με τα προαναφερθέντα όργανα. Η όλη διανομή θα περιλαμβάνει τις απαραίτητες φλάντζες, στυπιοθλίπτες κλπ. εξαρτήματα για την πλήρη σύνδεση και συναρμολόγηση καθώς και ρευματοδότη τύπου ΣΟΥΚΟ, εξωτερικό και εσωτερικό φωτισμό ΠΙΛΛAP αποτελούμενο από μία μεταλλική χελώνη και έναν μεταλλικό διακόπτη. Γενικά η χυτοσιδηρά διανομή θα είναι εφοδιασμένη με τα όργανα και υλικά του στεγανού πίνακα του άρθρου 4. ΑΡΘΡΟ 11 Ο ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ Ισχύουν οι γενικές προδιαγραφές που αναφέρονται στα Ελληνικά Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 60598/.2. 3./του 2003, /Α2/του 2004, /του 1998, η απόφαση Δ13β/οικ / , οι ΟΜΟΕ-τεύχος 9 «Οδικές Σήραγγες, έργα Η/Φ και φωτισμός υπαιθρίων οδικών έργων» που εγκρίθηκαν με την Απόφαση ΔΜΕΟ/α/0/285/ και οι σχετικές αποφάσεις, εγκύκλιοι, τροπολογίες ή διορθώσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα δημοπράτησης του έργου. Επίσης, για ότι δεν αναφέρεται στις παραπάνω προδιαγραφές ισχύουν οι τεχνικές προδιαγραφές που έχουν δημοσιευθεί στα ΦΕΚ 573/Β/9.9.86, 177/Β/ και 288/Β/ , όπως διορθώθηκαν, τροποποιήθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα. Τα φωτιστικά θα πρέπει να είναι αντιθαμβωτικά, αυστηρώς του τύπου CUT -OFF κατά CIE. Τα φωτιστικά σώματα που προβλέπονται να τοποθετηθούν γενικά θα είναι οδικού φωτισμού, προστασίας στο χώρο του λαμπτήρα κατ' ελάχιστο ΙΡ 55, και στο χώρο προστασίας οργάνων ΙΡ 23, γεφυρών και υπογείων διαβάσεων. Τα δίκτυα για τη συντήρησή τους απαιτούν φωτιστικά υδραργύρου, Υ.Π.250 W ή 400 W, Νατρίου υψηλής πίεσης 250 W ή 400 W, Νατρίου χαμηλής πίεσης 135 W ή 180 W, φθορισμού επίτοιχα ή κουπαστής 1χ36 W, 2χ36 W, 1χ58 W, 2χ58 W. Στα δίκτυα συντήρησης θα καταβάλλεται προσπάθεια τοποθέτησης φωτιστικών ομοίων με τα υπάρχοντα ή ομαδοποίησης δια μεταφοράς για επίτευξη ΤΣΥ

13 ομοιομορφίας. Επίσης να διαθέτουν σύστημα ρυθμίσεως φωτεινής αφής και εξοικονόμησης ενέργειας τουλάχιστον κατά 40%. Πριν την τοποθέτησή τους ο εργολάβος υποχρεούται να προσκομίσει προσπέκτους, τεχνικά στοιχεία κλπ. και ενδεχομένως δείγματα στην Υπηρεσία για την έγκρισή τους. Η Υπηρεσία μπορεί κατά την κρίση της να προβεί σε οποιοδήποτε έλεγχο προς διαπίστωση των φωτομετρικών και κατασκευαστικών του φωτιστικού σώματος χαρακτηριστικών, όπως π.χ. μετρήσεις CUT -OFF, συντελεστού ισχύος αποδόσεως, χρησιμοποιήσεως κατά CIE, περιεκτικότητας σε AL καθρέπτου και κελύφους κλπ. Οι έλεγχοι και οι μετρήσεις θα διεξάγονται από κρατικά εργαστήρια (Πολυτεχνείου, ΔΕΗ κλπ.) και οι δαπάνες θα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο. Η Υπηρεσία διατηρεί το Δικαίωμα να προβεί στην κατάσχεση κάθε φωτιστικού σώματος που δεν πληροί τις πιο πάνω προϋποθέσεις και προδιαγραφές, βάσει του άρθρου 21 του Ν.1418/84 και να επιβάλει στον ανάδοχο ποινική ρήτρα 200,00 ΕΥΡΩ για κάθε περίπτωση απορρίψεως φωτιστικού σώματος. Σε περίπτωση ανακατασκευής ή βελτίωσης κόμβων ή οδών ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει προς έγκριση στην Υπηρεσία μας φωτοτεχνική μελέτη συνοδευόμενη από τα σχετικά διαγράμματα. Σε αντίθετη περίπτωση υποβάλλεται πρόστιμο 900,00 ΕΥΡΩ για κάθε κόμβο ή τμήμα του έργου το οποίο παρακρατείται από τον αμέσως επόμενο λογαριασμό. Εάν ο ανάδοχος έχει τοποθετήσει στα δίκτυα μη εγκεκριμένο φωτιστικό σώμα, τότε αυτός, είναι υποχρεωμένος να το αντικαταστήσει με άλλο εγκεκριμένο, αφού τηρηθούν τα όσα αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο. ΑΡΘΡΟ 12 Ο ΥΛΙΚΑ 12.1 Η αντικατάσταση φθαρμένου ή κατεστραμμένου υλικού θα γίνεται από άλλο καινούργιο το οποίο θα είναι ίδιο με το αντικαθιστάμενο, εκτός αv άλλως κρίνει η Υπηρεσία. Η αντικατάσταση των ιστών και των βραχιόνων τους θα γίνεται με άλλους ομοίου τύπου και διαστάσεων με τους πεσμένους, εκτός αν άλλως απαιτήσει η Υπηρεσία. Οι λαμπτήρες ανάλογης έντασης που τυχόν θα ενσωματωθούν πρέπει να είναι υψηλής πίεσης ατμών υδραργύρου είτε χαμηλής ή υψηλής πίεσης ατμών νατρίου, φθορισμού κλπ. κατά περίπτωση, εκτός αν άλλως απαιτήσει η Υπηρεσία. Η αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων θα γίνεται με άλλα ομοίου τύπου και ισχύος με τα παλαιά, εκτός αν άλλως απαιτήσει η Υπηρεσία. Τα υπόγεια καλώδια που έχουν υποστεί ζημιά θα αντικαθίστανται με άλλα τύπου τουλάχιστον ΝΥΥ ίσης διατομής με τα τραυματισμένα και θα τοποθετηθούν μέσα σε πλαστικούς σωλήνες ή σωλήνες ΡΕ ή γαλβ. σιδηροσωλήνες κατά περίπτωση, εκτός αν άλλως απαιτήσει η Υπηρεσία Τα διάφορα χρησιμοποιούμενα και ενσωματούμενα στο έργο υλικά, συσκευές ηλεκτρικά εξαρτήματα μηχανήματα όργανα κλπ. θα είναι αρίστης ποιότητος, καινουργ ή και θα είναι εγχώρια (αν υπάρχουν) τύπου εγκεκριμένου από το Υπουργείο Βιομηχανίας, θα είναι σύμφωνα με τις αντίστοιχες εγκεκριμένες προδιαγραφές. Όλα τα πιο πάνω υλικά κλπ. θα πρέπει να επισημαίνονται, σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα των ΚΕΗΕ, δηλ. πρέπει να τίθεται πάνω σ' αυτά το όνομα του κατασκευαστή, το εμπορικό του σήμα ή άλλο σύμβολο αναγνωρίσεως καθώς και τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά λειτουργίας. Αυτή η επισήμανση πρέπει να είναι ορατή και μετά την εγκατάσταση. Η αρχή που θα διέπει την επιλογή των υλικών είναι ότι όλα τα τμήματα μιας εγκαταστάσεως πρέπει να έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σε τρόπο που να αντέχουν όχι μόνο στις κανονικές συνθήκες λειτουργίας αλλά και σε ανωμάλους, αυτό δε μέχρι της στιγμής αποζεύξεως αυτών από τις προστατευτικές διατάξεις, να μην αποτελούν δε σε καμία περίπτωση κίνδυνο για τους ανθρώπους, το περιβάλλον και την όλη εγκατάσταση σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα των ΚΕΗΕ. Τέλος σε κάθε περίπτωση ισχύουν οι πρότυπες Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές. ΑΡΘΡΟ 13 Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙ Α ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ο ανάδοχος μετά από κάθε τμηματική περαίωση του έργου, υποχρεούται να προσκομίζει στην Υπηρεσία, τα αντίστοιχα κατασκευαστικά σχέδια και στοιχεία του έργ ου αυτού και τα οποία θα περιλαμβάνουν: οριζοντιογραφία της οδού, γέφυρας, διαβάσεως κλπ., όπου θα φαίνονται οι θέσεις και αποστάσεις ιστών, φωτιστικών, καλωδίων, χαλκών και γειώσεως πίλλαρ κλπ., καθώς επίσης και κατασκευαστικά στοιχεία των χρησιμοποιουμενων υλικών του έργου, σύμφωνα με το παρακάτω ΤΣΥ

14 υπόδειγμα. Η οριζοντιογραφία της οδού κλπ., θα είναι ακριβές τοπογραφικό σχέδιο με κλίμακα 1:1000 ή 1:500, όπου θα περιλαμβάνονται η οδός κλπ., με τις τυχόν διασταυρούμενες οδούς, καθώς και τα πεζοδρόμια, οι νησίδες, οι πλατείες.. Πάνω στην οριζοντιογραφία αυτή θα σχεδιάζονται και θα αναγράφονται: 1. Οι θέσεις των ιστών 2. Φωτιστικά σώματα και βραχίονες 3. Τα καλώδια 4. Τα φρεάτια 5. Το δίκτυο γειώσεως 6. Το πίλλαρ Κάθε πίλλαρ και ιστός θα συμβολίζεται με α/α και οι οποίοι θα αναγράφονται και επί των ιστών και πίλλαρ. Στο αριστερό και κάτω μέρος του σχεδίου θα υπάρχει πινακίδα που θα αναγράφεται ο τίτλος του έργου, η ονομασία της οδού, η χιλιομετρική θέση, η κλίμακα, η ημερομηνία σύνταξης και σχεδίασης, το ονοματεπώνυμο του αναδόχου και το υπόμνημα των συμβόλων σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. ΑΡΘΡΟ 14 Ο ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Α. ΙΣΤΟΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ Ή ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΑ Όσον αφορά τους ιστούς, απλούς ή με βραχίονα, ισχύουν οι προδιαγραφές του ΥΠΕΧΩΔΕ ΦΣ- 6(Γ6/0/1/76/φ62/4-9-75) και ΦΣ-7(γ6/0/1176/Φ62/4-9-75) Β. ΦΩΡΑΤΕΣ ΟΧΗΜΑ ΤΩΝ ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΥ ΒΡΟΓΧΟΥ Οι φωρατές θα είναι διπλοί κατά την έννοια της παραγράφου ΙΙ 1.4 της προδιαγραφής ΔΚ-5 και «ηλεκτρονικής εξόδου» κατά την έννοια της παραγράφου ΙΙΙ 6. της προδιαγραφής ΔΚ-5. Επίσης διευκρινίζεται ότι θα είναι τοποθετημένοι μέσα στα ερμάρια των ρυθμιστών και θα συνοδεύονται από το απαραίτητο τροφοδοτικό και σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα θα πληρούν την προδιαγραφή ENV-13563/2000. Γ. ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΠΕΖΩΝ Οι σηματοδότες οχημάτων και πεζών λειτουργικά και κατασκευαστικά θα πληρούν την προδιαγραφή ΔΚ-4 του ΥΠΕΧΩΔΕ και πέραν αυτής θα ισχύουν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ-12368/2000. Δ. ΣΥΣΚΕΥΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (Σ.Ρ.Κ) Η συσκευή ρύθμισης κυκλοφορίας (Σ.Ρ.Κ) θα είναι πλήρως ηλεκτρονική και σύμφωνη με την προδιαγραφή ΔΚ-2 του ΥΠΕΧΩΔΕ και τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ12675/2000 και την Τ.Σ.Υ. Η Σ.Ρ.Κ είναι χωρητικότητας α) 12 ομάδων και β) 24 ομάδων, εξοπλισμένη με τις απαραίτητες ομάδες για τη λειτουργία κάθε κόμβου. Ο ανάδοχος του έργου δεσμεύεται με δαπάνες του, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, για την αλλαγή μέχρι την οριστική παράδοση του έργου τουλάχιστον 3 προγραμμάτων δοκιμής που ένα εξ αυτών θα εγκριθεί από την αρμόδια υπηρεσία Δ.Μ.Ε.Ο. του ΥΠΕΧΩΔΕ. Τα μικροϋλικά της συσκευής (ολοκληρωμένα κυκλώματα, Τriacs κλπ) θα είναι του εμπορίου, και υψηλών προδιαγραφών. Η συσκευή υποχρεωτικά θα είναι εξοπλισμένη με DISPLAΥ αναγραφής λατινικών χαρακτήρων με τις ενδείξεις λειτουργίας της (π.χ. βλάβη συσκευής και σηματοδοτικής εγκατάστασης και από π ού προέρχονται), μνήμη βλαβών συσκευής, κατάσταση προγράμματος λειτουργίας, αλλ αγή χρόνων άμεσα από DISPLAY της συσκευής διατηρώντας τους ενδιάμεσους χρόνους. Η συσκευή θα έχει συμβατότητα και θα συνεργάζεται με οποιαδήποτε άλλη ήδη εγκατεστημένη συσκευή ή με κέντρο ως προς τον συντονισμό της. Έναρξη λειτουργίας Ο ρυθμιστής θα μπορεί να μπαίνει σε λειτουργία με ελεύθερη διαδοχή ενδείξεων, η χρονική διάρκεια των οποίων θα καθορίζεται από τον μελετητή. Τρόποι λειτουργίας Ανεξάρτητη λειτουργία 1. Ο ρυθμιστής θα ρυθμίζει την κυκλοφορία με τρία (3) τουλάχιστον προγράμματα χρονισμού ΤΣΥ

15 ανεξαρτήτως δομής. 2. Σε περίπτωση βλάβης ο ρυθμιστής θα μπαίνει σε λειτουργία αναλαμπής 3. Η εφαρμογή των προγραμμάτων χρονισμού θα γίνεται αυτόματα σύμφωνα με προκαθορισμένο εβδομαδιαίο χρονοδιάγραμμα (ώρα της ημέρας/ημέρα της εβδομάδας), με τη βοήθεια κρυσταλλικού ωρολογίου, με ακρίβεια τουλάχιστον ένα μέρος στο και με εφεδρεία χρόνου τουλάχιστον είκοσιτεσσάρων (24) ωρών. Για το σκοπό αυτό μπορεί να χρησιμοποιείται ειδική μονάδα, ή το κρυσταλλικό ψηφιακό ρολόι του μικροεπεξεργαστή σε συνδυασμό με ειδικό πρόγραμμα (software clock). Τρόποι Ανεξάρτητης λειτουργίας 1. Σταθερού Χρόνου: Σε κάθε πρόγραμμα η περίοδος τα διαστήματα χρονισμού θα είναι σταθερά. Η διαδοχή και η διάρκεια των χρόνων πρασίνου των σηματοδοτικών ομάδων, καθώς και οι ενδιάμεσοι χρόνοι ασφαλείας, θα είναι προκαθορισμένοι από τον μελετητή. Η μέγιστη περίοδος θα είναι τουλάχιστον διακόσια πενήντα πέντε (255) δευτερόλεπτα. 2. Με κλήση φάσης: Με τον τρόπο αυτό μία ή περισσότερες σηματοδοτικές ομάδες θα παρουσιάζουν πράσινο μόνο ύστερα από επενέργεια από τους φωρατές οχημάτων ή πεζών. Η διάρκεια των πρασίνων αυτών χρόνων θα είναι ανεξάρτητη από τον αριθμό των επενεργειών και θα προκαθορίζεται από τον μελετητή. Σε περίπτωση βλάβης ενός βρόχου φωρατή, αυτός θα αντιμετωπίζεται από τον ρυθμιστή σαν να έχει διαρκώς ζήτηση. Όταν δεν υπάρχει επενέργεια από τους φωρατές, τότε θα είναι δυνατή η παραμονή του ρυθμιστή σε μία προκαθοριζόμενη από το ν μελετητή φάση (θέση αναμονής). 3. Με επενέργεια από την κυκλοφορία: Στην περίπτωση αυτή θα μπορούν να μεταβάλλονται οι χρόνοι πρασίνου ορισμένων ή και όλων των σηματοδοτικών ομάδων, και η περίοδος είτε να μένει σταθερή, είτε να μεταβάλλεται χωρίς περιορισμούς ως προς τη διάρκειά της, θα ισχύουν δε τα εξής: a. Θα εμφανίζονται σε κάθε περίοδο με μεταβαλλόμενη διάρκεια με βήμα δευτερολέπτου ανάλογα με τις κυκλοφοριακές απαιτήσεις, ύστερα από αποφάσεις που θα παίρνει ο ρυθμιστής με βάση τις πληροφορίες των φωρατών. Οι παραπάνω μεταβολές χρονισμού θα κυμαίνονται σε προκαθορισμένα ελάχιστα και μέγιστα όρια και δεν θα επηρεάζ ουν τους προκαθορισμένους ενδιαμέσους χρόνους ασφαλείας μεταξύ συγκρουόμενων ρευμάτων. b. Θα εμφανίζονται μόνο εφόσον ζητηθεί από τους αντίστοιχους φωρατές οχημάτων και πεζών. Η διάρκειά τους θα είναι είτε σταθερή είτε μεταβαλλόμενη όπως παραπάνω. Η περίοδος θα προγραμματίζεται σταθερή ή μεταβαλλόμενη, ανεξάρτητα από τον τρόπο λειτουργίας των επιμέρους φάσεων (σταθερών ή μεταβλητών). Στην περίπτωση που η μη επενεργούμενη φάση θα είναι μόνο μία, ο ρυθμιστής θα παραμένει σ αυτή τη φάση, αν δεν υπάρχει φώραση στις άλλες. Ο ρυθμιστής θα καθορίζει την διάρκεια των επενεργούμενων σηματοδοτικών ομάδων αξιολογώντας τις παρακάτω κυκλοφοριακές παραμέτρους, οι οποίες θα παράγονται με κατάλληλα υποπρογράμματα, από τις μετρήσεις των φωρατών. c. Παρουσία. Η παράμετρος αυτή θα δηλώνει την παρουσία οχήματος πάνω από τον βρόχο ανίχνευσης και για όσο διάστημα διαρκεί αυτή. d. Αριθμός οχημάτων. Η παράμετρος αυτή θα δηλώνει τον αριθμό των οχημάτων που πέρασαν πάνω από τον βρόχο σε κάποιο χρονικό διάστημα που θα καθορίζεται στο λογισμικό της συσκευής για τις επενέργειες. Ο μηδενισμός της παραμέτρου θα γίνεται μέσω του λογισμικού αυτού σε οποιοδήποτε σημείο του προγράμματος χρονισμού και ανεξάρτητα για κάθε ανιχνευτή. e. Κατάληψη. Η παράμετρος αυτή θα δηλώνει τον χρόνο παρουσίας οχημάτων πάνω από τον βρόχο σε κάποιο χρονικό διάστημα που θα καθορίζεται στο λογισμικό της συσκευής για τις επενέργειες. Η μέτρηση του χρόνου παρουσίας θα γίνεται με βήμα το πολύ 100 ms. Ο μηδενισμός της παραμέτρου θα γίνεται μέσω του λογισμικού αυτού σε οποιοδήποτε σημείο του προγράμματος χρονισμού και ανεξάρτητα για κάθε ανιχνευτή. Όλες οι παραπάνω παράμετροι θα μπορούν να αποθηκεύονται ανά χρονικά διαστήματα. f. Εξομαλυμένη κατάληψη. Η παράμετρος αυτή θα δηλώνει τον μέσο κεντροβαρικό χρόνο παρουσίας οχημάτων πάνω από τον βρόχο σε μια σειρά χρονικών διαστημάτων και είναι η κεντροβαρική μέση τιμή των καταλήψεων στα παραπάνω χρονικά διαστήματα. Ο μηδενισμός της παραμέτρου θα γίνεται μέσω του λογισμικού αυτού σε οποιοδήποτε σημείο του προγράμματος χρονισμού και ανεξάρτητα για κάθε ανιχνευτή. g. Εξομαλυμένος αριθμός οχημάτων. Η παράμετρος αυτή είναι ο μέσος χρονικών διαστημάτων. h. Χρονικό διάκενο. Η παράμετρος αυτή δηλώνει την χρονική διάρκεια κατά την οποία δεν υπάρχει αυτοκίνητο πάνω από τον βρόχο. i. Τελευταίο συμπληρωμένο διάκενο. Η παράμετρος αυτή δηλώνει το τελευταίο χρονικό διάκενο του οποίου έχει ολοκληρωθεί η μέτρηση. Η παράμετρος αλλάζει κάθε φορά που συμπληρώνεται το τρέχον χρονικό διάκενο, δηλαδή κάθε φορά που περνά όχημα πάνω από τον βρόχο. Η μήτρα των ενδιαμέσων χρόνων, ο συνδυασμός των ομάδων σε φάσεις, η διαδοχή των ΤΣΥ

16 φάσεων, τα μέγιστα και τα ελάχιστα όρια πράσινης ένδειξης και οι άλλες απαραίτητες παράμετροι (ανάλογα με την μέθοδο λειτουργίας) θα καθορίζονται από τον μελετητή. Σε περίπτωση βλάβης έστω και ενός από τους βρόχους των φωρατών μιας ομάδας σηματοδοτών ο χρόνος πρασίνου της ομάδας αυτής θα παίρνει αυτόματα μία προκαθορισμένη από τον μελετητή σταθερή διάρκεια. Η συσκευή προκειμένου να γίνει αποδεκτή από την υπηρεσία μας πρέπει να φέρει πιστοποίηση από αναγνωρισμένο ινστιτούτο δοκιμών ότι πληρεί τις προδιαγραφές ή να έχει γίνει αποδεκτή από την Υπηρεσία ΔΚΕΣΟ του ΥΠΕΧΩΔΕ. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ειδοποιήσει με έγγραφο την Υπηρεσία για το τέλος αυτών των εργασιών και να κάνει τις απαραίτητες μετρήσεις με τα κατάλληλα όργανα και προσωπικό με ευθύνη του για την ομαλή λειτουργία της σηματοδοτικής εγκατάστασης. Οι μετρήσεις αυτές θα γίνονται παρουσία αρμοδίων υπαλλήλων της Υπηρεσίας και οι μετρούμενες τιμές δεν πρέπει να υστερούν έναντι των ορίων των ισχυόντων κανονισμών. ΑΡΘΡΟ 15 Ο ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ο Ανάδοχος υποχρεούται μερίμνη και δαπάνη του χωρίς ειδική αποζημίωση και σε βάρος των Γ.Ε. και Ο.Ε. να φωτογραφίσει το έργο σε διάφορες φάσεις του. Οι φωτογραφίες μετά την περαίωση των εργασιών, μαζί με τα αρνητικά θα παραδοθούν στην Υπηρεσία σε τρεις (3) σειρές μέσα στους ισάριθμους ειδικούς φακέλους φωτογραφιών (ALBUM) όπου επιγραφικά σε κάθε φωτογραφία θα αναγράφεται η θέση, η συνοπτική περιγραφή των εργασιών που εικονίζονται καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που ήθελε κριθεί αναγκαίο για την πλήρη φωτογραφική παρουσίαση του έργου στις διάφορες φάσεις του. Τα αρνητικά FILMS μπορούν να αντικατασταθούν από αρχεία των φωτογραφιών σε ηλεκτρονική μορφή (CD). Η ποσότητα και οι θέσεις λήψεως φωτογραφιών του έργου θα επιλέγονται και θα καθορίζονται κάθε φορά σε συνεννόηση με την επίβλεψη. Για την περίπτωση παράλειψης ή πλημμελούς εκτέλεσης της πιο πάνω αναφερόμενης φωτογράφησης του έργου επιβάλλεται και παρακρατείται στον πρώτο επόμενο λογ/σμο ισόποση ποινική ρήτρα προς την δαπάνη για την εκτέλεση ή συμπλήρωση για να καλυφθούν οι πιο πάνω υποχρεώσεις της φωτογράφησης και θα επιτευχθούν με μέριμνα της Υπηρεσίας με άλλα πρόσωπα και επιβάλλεται ποινική ρήτρα Eυρώ( ) πέραν του κόστους φωτογράφησης. Στην περίπτωση αυτή η Υπηρεσία δεν υποχρεούται να επιλέξει τον φθηνότερο τρόπο. Κόρινθος.. Κόρινθος.. Κόρινθος.. Συντάχθηκε Ελέγχθηκε Θεωρήθηκε Ο Προϊστάμενος ΤΣΕ Ο Προϊστ Δ/νσης Τεχν. Έργων Τυρλής Κωνσταντίνος Στσματοπούλου Αθ. Αικ. Σωτηράκος Παναγιώτης Ηλ/γός Μηχ/κός & ΤΥ. Πολ/κος Μηχ/κος με Δ β Πολ/κος Μηχ/κός με Β β ΤΣΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ σύμφωνα με το άρθρο 5 του Π.Δ. 609/85

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ σύμφωνα με το άρθρο 5 του Π.Δ. 609/85 ΕΡΓΟ: «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού έτους 2014» - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού έτους 2014» - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΕΡΓΟ: «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού έτους 2014» - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 1 ΕΡΓΟ: «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού έτους 2014» - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΤ:1 : ΑΡΘΡΟ Ν/ΗΛΜ 101.2 ΣΙΔΕΡΟΪΣΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του. και προτείνω να συµπεριληφθεί στα θέµατα ηµερησίας διάταξης της επόµενης συνεδρίασης του Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ

Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του. και προτείνω να συµπεριληφθεί στα θέµατα ηµερησίας διάταξης της επόµενης συνεδρίασης του Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ αριθµ. 103903/ΤΥ 6901 (20-9-12)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΠΟΛΗΣ» ΧΡΗΜ. : ΣΑΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΠΟΛΗΣ» ΧΡΗΜ. : ΣΑΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΧΡΗΣΗ: 2011 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΥΠ.: 44.993,64 ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΠΟΛΗΣ» ΧΡΗΜ. : ΣΑΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Ομάδα Α: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού έτους 2016» - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΕΡΓΟ: «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού έτους 2016» - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 1 ΕΡΓΟ: «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού έτους 2016» - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΤ:1 : ΑΡΘΡΟ Ν/ΗΛΜ 101.3 ΙΣΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

www.spedeth.gr ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της απόφασης «Επικαιροποίηση των Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιϊας»

www.spedeth.gr ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της απόφασης «Επικαιροποίηση των Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιϊας» Αθήνα, 6/2/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ.Πρωτ. Δ17α/09/18/ΦΝ 437 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΚΩΔ/ΣΗΣ (Δ17) Α Π Ο Φ Α Σ Η ΤΜΗΜΑ : α Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΩΔ: 20.7325.32 ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 26/2014 ANAKATAΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 2014-2015 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ Α.Τ. Μ.Μ. ΑΡΘΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΟΥΧΙ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ HΛΕΚΤΡ/ΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΡΓΟ : ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΟΥΧΙ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ HΛΕΚΤΡ/ΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΟ : ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΟΥΧΙ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ HΛΕΚΤΡ/ΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Αντικείμενο αυτών των Τεχνικών Προδιαγραφών είναι ο καθορισμός των τεχνικών στοιχείων και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΦΩΤΗ ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗ Βόλος, Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ αριθμ. 7887/ΤΥ 529 (25.1.2012) εισηγητικό έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ» 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 2 : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 : 400.000,00 (με το Φ.Π.Α.) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών»

«Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών» Κ.Α. 30 / 6662.005 Ευρώ 73.770,00 Ηράκλειο 01 2015 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Τα σημειωμένα με κίτρινο έχουν καταργηθεί. Page 1 of 21

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Τα σημειωμένα με κίτρινο έχουν καταργηθεί. Page 1 of 21 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Eγκύκλιος 1/2005 Δ13β/0/4318/8-3-2005 2. Y. A. Αριθ. Δ13/β/οικ. 16522 (ΦΕΚ Β 1792 3.12.2004) Φωτομετρικά στοιχεία και Τεχνικές Προδιαγραφές Οδικού ηλεκτροφωτισμού 3. Υ.Α. Αριθ. Δ13β/ο/5781/Β'

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Τ.Σ.Υ.)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Τ.Σ.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΞΑΝΘΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 195.120,00 Φ.Π.Α. 23% : 44.877,60 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 239.997,60 ΕΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

A.T. : 22 Άρθρο : ΟΙΚ 64.18.ΝΣ Κάδος απορριμμάτων ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιμαριθμική 2012Α Kάδος απορριμμάτων ενδεικτικού τύπου OCEAN από χυτό αλουμίνιο (πάχους 4,5mm), με επιφάνεια ανοδιωμένη, καρθρεπτίζουσα

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 2015-82 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 20.000 ΚΑ:30-7135.061 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΡΓΟ: «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΡΕΙΝΟ ΟΓΚΟ ΥΜΗΤΤΟΥ» ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ:

Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΚΡΑΤΙΑ ΝΜΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΣ ΒΛΥ ΗΜΤΙΚΗ ΕΝΤΗΤΑ ΒΛΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΣ: Τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ αριθµ. 13811/TY 626

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ»

ΘΕΜΑ: «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Πληροφ.: Παρασκάκης Μανώλης Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 28213-41700,41703 εσ. 700,703 Φαξ: 28210-90950

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΜ ΕΡΓΑΣΙΩΝ TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ HΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΜ ΕΡΓΑΣΙΩΝ TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ HΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΦΟΡΕΑΣ : ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ : ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΥ. Βόλος Αρ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΥ. Βόλος Αρ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΚΡΑΤΙΑ ΝΜΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΣ ΒΛΥ ΗΜΤΙΚΗ ΕΝΤΗΤΑ ΒΛΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΣ: Τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ αριθµ. 79401/TY 5449

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

15REQ003105766 2015-09-30

15REQ003105766 2015-09-30 15REQ003105766 2015-09-30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Προμήθεια υλικών για τη συντήρησηεπισκευή του δημοτικού φωτισμού του Δήμου Καρπενησίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Άγιος Στέφανος, 11 Μαΐου 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α. ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή συντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΙΣΤΏΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «AMOYΔΕΛΙ» ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΙΣΤΏΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «AMOYΔΕΛΙ» ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤ. : 72 /2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΙΣΤΏΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «AMOYΔΕΛΙ» ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 12.930,00 ΠΙΣΤΩΣΗ : 14.998,80

Διαβάστε περισσότερα

Είδος και τεχνικά χαρακτηριστικά λαμπτήρων:

Είδος και τεχνικά χαρακτηριστικά λαμπτήρων: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 1.7 Τα χρησιμοποιηθέντα φωτιστικά θα φέρουν πιστοποίηση κατά ENEC σε ισχύ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 1.7 Τα χρησιμοποιηθέντα φωτιστικά θα φέρουν πιστοποίηση κατά ENEC σε ισχύ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στην περιγραφή εργασιών ηλεκτροφωτισμού στη διαμόρφωση του ΟΤ 849 που περιβάλλεται απο τους οδούς Σουλίου Νάξου Γρίβα Δ. Γ. Κολοκοτρώνη. Πριν

Διαβάστε περισσότερα

Εργασίες τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων Λεωφόρου Παλατιανής

Εργασίες τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων Λεωφόρου Παλατιανής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εργασίες τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά τις εργασίες τοποθέτησης των φωτιστικών σωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Φωτισμός των πάρκων Θεοτοκόπουλου και Γεωργιάδη»

ΕΡΓΟ: «Φωτισμός των πάρκων Θεοτοκόπουλου και Γεωργιάδη» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: «Φωτισμός των πάρκων Θεοτοκόπουλου και Γεωργιάδη» A/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ 1.7 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ Εκσκαφή μικροχάνδακα διαστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟΝ Κ.Χ.1265 ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ

ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟΝ Κ.Χ.1265 ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟΝ Κ.Χ.1265 ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΙΛ. ΛΙΤΣΑ 29 & ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙ Τ.Κ.152 34 ΤΗΛ. 2132023975 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΜ. 20,00 ΤΕΜ. 20,00

ΤΕΜ. 20,00 ΤΕΜ. 20,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 4/2013 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΟΝΑ Α ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ & Μ.Ε ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΕΡΓΟ : ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ «MΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ» της ενταγμένης πράξης «Βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟ: «Ηλεκτροφωτισµός οδών χωρίς κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε.

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων

Ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων Ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων α/α Περιγραφή Εργασίας Α.Τ. Κωδικοί 1 Φρεάτιο επίσκεψης, εσωτερικών διαστάσεων 40x40cm, µε κάλυµµα από ελατό 25.2 ΗΛΜ1 τεµ 5 140,00 700,00 χυτοσίδηρο, κλάσης C250

Διαβάστε περισσότερα

T.Σ.Υ. TEXNIKH ΣΥΓΓΡΑΦΗ YΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

T.Σ.Υ. TEXNIKH ΣΥΓΓΡΑΦΗ YΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ: ΣΕΡΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΡΓΟ: Αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Σερρών έτους 2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Μελέτης 45/2016 T.Σ.Υ. TEXNIKH ΣΥΓΓΡΑΦΗ YΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ.ΡΕΝΤΗ» 1 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 2 : : 3 Το έργο χρηματοδοτείται από εθνικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη 00-10-2015 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡΙΘ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡΙΘ. Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ Κ Α Δ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Τ Ω Ν ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: α) Τεχνική Έκθεση - Μελέτη β) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός γ) Τεχνικές Προδιαγραφές ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΜΕΛΕΤΗ Η μελέτη αυτή αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΑΕ ΑΠΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΜΕΧΡΙ ΚΗΠΟΥΣ, 2011-2012 ΚΩ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 4969 180.000 ευρώ ΙΟΥΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΉΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΉΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΉΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 1) ΓΕΝΙΚΑ Τα ορειχάλκινα εξαρτήματα θα χρησιμοποιούνται σε δίκτυα πόσιμου νερού. Τα ορειχάλκινα είδη θα είναι αρίστης κατασκευής από καθαρές πρώτες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 2016-08 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ» Προϋπολογισμός: 5.000,00 Κ.Α. 20-7335.005 1 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμός Μελέτης: 2016-08 ΕΡΓΑΣΙΑ :

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ Υπ αριθμ.:1 / 2015

ΜΕΛΕΤΗ Υπ αριθμ.:1 / 2015 ΜΕΛΕΤΗ Υπ αριθμ.:1 / 2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 69.654,41 ΣΥΝΤΑΞΑΣΣΑ : ΤΖΙΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 1/2015 Προμήθεια λαμπτήρων

Διαβάστε περισσότερα

υλικών οδικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

υλικών οδικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών οδικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ - ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 73.

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ - ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 73. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Θέμα : Συντήρηση Ηλεκτροφωτισμού Οδών Πλατειών έτους 2015-16 του Δήμου Αριθμός Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών : 12 /2015 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ

ΕΡΓΟ :  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΡΓΟ : " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΡΤΑΪΚΟ ΠΟΤΑΜΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΥΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ" Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευπάλιο 23 / 7 / 2013 ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ Αριθ. Πρωτ. 9971 ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ ΕΥΠΑΛΙΟ Τ.Κ. 33056 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ-ΜΟΡΑΛΗΣ ΤΗΛ: 2634350012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Αρ. Μελέτης ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΡΓΟ: Αρ. Μελέτης ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ Τηλ. 2310954215, Φαξ. 2310911522 ΕΡΓΟ: Αρ. Μελέτης Περιοχή Αισώπου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Ν9425. 8974.7. 8974.1. 3 Ν9290. 30x3.5 mm ΗΜ 4 ATHE N8838 A.1.2.1. 100Χ50mm Legrand DLP Ν8741.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Ν9425. 8974.7. 8974.1. 3 Ν9290. 30x3.5 mm ΗΜ 4 ATHE N8838 A.1.2.1. 100Χ50mm Legrand DLP Ν8741. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΡΓΟ : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗXAΟΛΟΓΙKH (Η-Μ), ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΜΟΑ ΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΤΗΟΤΡΟΦΙΚΩ ΑΠΟΒΛΗΤΩ ΚΑΙ ΥΓΡΩ ΑΠΟΒΛΗΤΩ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΩ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΟΣ ΕΟΥ Ε ΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΤΟΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ Θέση: ΕΥΚΑΡΠΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ - ΠΟΛΙΧΝΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. Ιστός χαλύβδινος 6 μέτρων με πλάκα

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΚΤΑΓΩΝΟΥ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΕΚΤΗ

Α) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΚΤΑΓΩΝΟΥ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΕΚΤΗ Α) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΚΤΑΓΩΝΟΥ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΕΚΤΗ Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά την προμήθεια πέντε (5) καλαθιώνκάδων απόθεσης ελαφρών απορριμμάτων διερχόμενων πεζών, που θα τοποθετηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.) /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο: «Προµήθεια και Τοϖοθέτηση Πινακίδων Σήµανσης και Ασφάλειας σύµφωνα µε τον Κ.Ο.Κ., εντός του Ν. Λιµένα Πατρών.» Προϋϖολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ "Προμήθεια Υλικών Ηλεκτροφωτισμού για τις ανάγκες της αυτεπιστασίας έτους 2013 " ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ α/α Κωδικός Υλικού Χαρ Αριθμ κωδ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Ενότητα 4: Υλικά μιας Ε.Η.Ε. Σταύρος Καμινάρης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ : ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 24/2015 Προμήθεια λοιπού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας (ΦΑΥ)

Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας (ΦΑΥ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ & Μ.Ε ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΕΡΓΟ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΟΔΩΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Εικόνα 1

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Εικόνα 1 ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ RSD ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΙΩΝ 0 Οι Ταχυκίνητες Πόρτες (ταχυπόρτες) είναι ηλεκτρικά κινούμενες διατάξεις, κατάλληλα κατασκευασμένες για βιομηχανικούς χώρους, αποθήκες και χώρους υγειονομικού

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002662586 2015-03-24

15REQ002662586 2015-03-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προµήθεια υλικών για τη συντήρησηεπισκευή του δηµοτικού φωτισµού του ήµου Καρπενησίου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.000,00 µε Φ.Π.Α. 23%

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αχαρνών 464 & Αγ.Αναργύρων Νέα Χαλκηδόνα, ΤΚ 14343 Τηλ. : 210-25 89 917 εσ. 201 Fax : 210 25 89 915 e-mail : texniki@neahalkidona.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Τεύχος Υπολογισµών Εγκατάστασης

ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Τεύχος Υπολογισµών Εγκατάστασης ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Τεύχος Υπολογισµών Εγκατάστασης Εργοδότης Έργο Α ΜΗΕ Α.Ε ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ Κτίριο Ελέγχου Θέση Ηµεροµηνία Μελετητές Α.Γάγκα Παρατηρήσεις -1- Στοιχεία ικτύου Φασική Τάση ικτύου (V)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 02/2015 ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 40.000,00 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ μάτων έτους 2013

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ μάτων έτους 2013 AΡ.ΜΕΛ. 72 /2013 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 58.420,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 71.856,60 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΈΡΓΟ: «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για κοινοχρήστους χώρους Κ.Α. 30-7332.010 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Μ 100 0,45 45,00 Μ 200 0,75 150,00 Μ 200 2,50 500,00 ΤΕΜ 410 8,00 3.280,00 ΤΕΜ 300 3,40 1.020,00 ΤΕΜ 550 2,43 1.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Μ 100 0,45 45,00 Μ 200 0,75 150,00 Μ 200 2,50 500,00 ΤΕΜ 410 8,00 3.280,00 ΤΕΜ 300 3,40 1.020,00 ΤΕΜ 550 2,43 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Π.Ε ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Τ.Υ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε ΘΗΒΩΝ. ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 29.900 ΠΗΓΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος 8/11/2012 Αρ. Πρωτ.: /ΓΠ28746 ΠΡΟΣ:

Βόλος 8/11/2012 Αρ. Πρωτ.: /ΓΠ28746 ΠΡΟΣ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος 8/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 121930/ΓΠ28746 ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ αριθµ.121854/τυ8081 εισηγητικό έγγραφο της /νσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 Ο (Εκ παρακολουθήσεως Ν.Τ.Μ.) Προμήθεια φωτοκύτταρου χωρίς 220v στον αισθητήρα ΑΒΒ ΤW1 Ανά τεμάχιο : ΕΥΡΩ: ΤΡΙΑΝΤΑ 30,00

ΑΡΘΡΟ 1 Ο (Εκ παρακολουθήσεως Ν.Τ.Μ.) Προμήθεια φωτοκύτταρου χωρίς 220v στον αισθητήρα ΑΒΒ ΤW1 Ανά τεμάχιο : ΕΥΡΩ: ΤΡΙΑΝΤΑ 30,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Προμήθεια Ηλεκτρολογικών υλικών ΕΡΓΟ : «Συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση - Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Κ.Α.: ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: «Εργασίες εγκατάστασης ηλεκτρολογικής υποδομής με σκοπό την επαύξηση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ

ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ «Γ. ΚΑΚΟΥΡΗΣ» Κ.Μ: Π 123/2014 ΠΡΟΫΠ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 291/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 291/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 291/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.11.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1003/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου για το χώρο τοποθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΝΙΚΑ 2. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

1. ΓΕΝΙΚΑ 2. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟΝ Κ.Χ. 1 2 6 5 ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΑ Οι απαραίτητες εργασίες για την κατασκευή των Η/Μ εγκαταστάσεων του έργου που περιγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002461823 2014-12-09

14PROC002461823 2014-12-09 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΥΤΑΝΗ Μυτιλήνη, 9/12/2014 Α.Π.: 10366 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού για την αποθήκη της Τεχνικής Υπηρεσίας της Πανεπιστημιακής

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµού: 44.987,00 σε ΕΥΡΩ. Φωτοβολταϊκή Τεχνολογία τύπου LED Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΗΜΟΣ: Χερσονήσου. Προµήθεια Αυτόνοµων Συστηµάτων Φωτισµού µε

Προϋπολογισµού: 44.987,00 σε ΕΥΡΩ. Φωτοβολταϊκή Τεχνολογία τύπου LED Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΗΜΟΣ: Χερσονήσου. Προµήθεια Αυτόνοµων Συστηµάτων Φωτισµού µε ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: Προµήθεια Αυτόνοµων Συστηµάτων Φωτισµού µε Φωτοβολταϊκή Τεχνολογία τύπου LED ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 37/2010 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΔΤΥ & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Μελ.: 11 / 2014 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας υλικών άρδευσηςύδρευσης-αποχέτευσης ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε αγώγιμη σύνδεση με τη γη ονομάζεται γείωση. Κάθε γείωση διακρίνεται από τα παρακάτω χαρακτηριστικά στοιχεία:

Κάθε αγώγιμη σύνδεση με τη γη ονομάζεται γείωση. Κάθε γείωση διακρίνεται από τα παρακάτω χαρακτηριστικά στοιχεία: ΓΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ Κάθε αγώγιμη σύνδεση με τη γη ονομάζεται γείωση. Κάθε γείωση διακρίνεται από τα παρακάτω χαρακτηριστικά στοιχεία: Από το σκοπό για τον οποίο γίνεται η εγκατάσταση της γείωσης. Από την αντίσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ "Προμήθεια Υλικών Ηλεκτροφωτισμού για τις ανάγκες τις αυτεπιστασίας έτους 2014 " ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α. Πίλλαρ - Ηλεκτρικοί Πίνακες 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΑ Τ.Ε.Π. 1/5

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΑ Τ.Ε.Π. 1/5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 η Υγειονοµική Περιφέρεια Αττικής Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.. ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΟ (ΜΕΛΕΤΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ 4.1

Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ 4.1 Τ.Σ.Υ. ΑΡΘΡΟ Ζ-4 1 Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ 4.1 ΓΕΝΙΚΑ 4.1.1 Το άρθρο αναφέρεται στην κατασκευή περίφραξης (Υψηλής, Μέσου Ύψους και Συνδυασμένου τύπου με στηθαίο ασφάλειας) με τρόπο που να εμποδίζει την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ- ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ,ΓΟΥΝΑΡΗ- ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια θυρίδων οστεοφυλακίων»

ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια θυρίδων οστεοφυλακίων» ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια θυρίδων οστεοφυλακίων» Προϋπολογισμού δαπάνης 32.300,00 ΦΠΑ 23 % 7.429,00 ΣΥΝΟΛΟ 39.729,00 Αριθμός Μελέτης:20/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Προμήθεια θυρίδων οστεοφυλακίων» Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ. 7.380,00 ευρώ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ. 7.380,00 ευρώ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: «Επισκευή αγωγού ομβρίων και κατασκευή νέου τμήματος αγωγού επί των οδών Κανελλοπούλου και Ηρώων Πολυτεχνείου». ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Φ.Π.Α. : Προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΜΒ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Εργο : Νο90 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ 1 Πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης.

Διαβάστε περισσότερα

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΚΤΙΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ KYT Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ - 104 43 ΑΘΗΝΑ Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ηµεροµηνία: Ο

Διαβάστε περισσότερα

Διακόπτες και μέσα ζεύξης και προστασίας ΧΤ

Διακόπτες και μέσα ζεύξης και προστασίας ΧΤ Διακόπτες και μέσα ζεύξης και προστασίας ΧΤ Οι διακόπτες κλείνουν ή ανοίγουν ένα ή περισσότερα κυκλώματα όταν τους δοθεί εντολή λειτουργίας Η εντολή μπορεί να προέρχεται από άνθρωπο ή από σήμα (π.χ. τάση

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Ενότητα 8: Σχεδίαση - Μελέτη - Κατασκευή Ε.Η.Ε. Σταύρος Καμινάρης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση - Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Ασφαλτικές εργασίες, διαγραμμίσεις και ανακατασκευή περίφραξης περιοχής στάθμευσης πύλης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ : ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 1/2014 Προμήθεια λοιπού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών Τ.Τ.Ε.Δ./ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 112, ΑΘΗΝΑ 117 41 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΝ / ΤΤΕΔ Νo. 122 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ : ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ & ΔΗΜΙ- ΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α. 30-7332.009, 30-7332.301 30-7332,401, 30-7332.501 30-7332.502, 30-7332.701 30-7332.801, 30-7332.901. 40 LIT τεμ. 50. 35 LIT τεμ.

Κ.Α. 30-7332.009, 30-7332.301 30-7332,401, 30-7332.501 30-7332.502, 30-7332.701 30-7332.801, 30-7332.901. 40 LIT τεμ. 50. 35 LIT τεμ. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΈΡΓΟ: «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για κοινοχρήστους χώρους Κ.Α. 30-7332.009, 30-7332.301 30-7332,401, 30-7332.501 30-7332.502, 30-7332.701 30-7332.801,

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού» Αριθ. Μελέτης: 62/2016 CPV : 31681410-0 31531000-7 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 / 16

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 / 16 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡ - 1300/2 ΕΡΓΟ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΜΕΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συντήρηση Υποσταθμού Μέσης Τάσεως 20kV

Συντήρηση Υποσταθμού Μέσης Τάσεως 20kV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 13/05/2013 ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. πρωτ. 5294 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Μελέτης: 12/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Η µελέτη αυτή αφορά την προµήθεια Πυλώνων Φωτισµού και Ηλεκτρολογικού Υλικού

Αριθ. Μελέτης: 12/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Η µελέτη αυτή αφορά την προµήθεια Πυλώνων Φωτισµού και Ηλεκτρολογικού Υλικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Προµήθεια Πυλώνων & Ηλεκτρολογικού Υλικού για τον Ηλεκτροφωτισµό του Γηπέδου στην Τ.Κ. Κοντιά Αριθ. Μελέτης: 12/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η µελέτη αυτή αφορά την προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ ΕΡΓΟ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΠΕΤΑΛΟ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΣΟΧΟΥ, ΜΗΚΟΥΣ 11+500 χλμ.» ΥΠΟΕΡΓΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΙΣΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΑΦΙΩΝΑΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΙΣΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΑΦΙΩΝΑΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤ. : 76 /2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΙΣΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΑΦΙΩΝΑΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 3.600,00 ΠΙΣΤΩΣΗ : 4.176,00 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1) ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Κόλλιας Ε.Π.Ε. Σελίδα 2/5 E , Ver 1 st, Διεύθυνση : 3 ο χλμ. Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης Κατερίνη

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Κόλλιας Ε.Π.Ε. Σελίδα 2/5 E , Ver 1 st, Διεύθυνση : 3 ο χλμ. Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης Κατερίνη ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΗΣ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ RD04 0 No Ονομασία Στοιχείου No Ονομασία Στοιχείου 1 Διάταξη μετάδοσης κίνησης 9 Φύλλο PVC ενισχυμένο με ίνες λινού 2 Ηλεκτρικό συγκρότημα κίνησης 10 Προφίλ αλουμινίου

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια και τοποθέτηση Φωτιστικών συμπεριλαμβανομένων των. απαιτούμενων αλλαγών στο υπάρχων δίκτυο για την Τ.Κ. Δομβραίνας, Τ.Κ.

Προμήθεια και τοποθέτηση Φωτιστικών συμπεριλαμβανομένων των. απαιτούμενων αλλαγών στο υπάρχων δίκτυο για την Τ.Κ. Δομβραίνας, Τ.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Προμήθεια και τοποθέτηση Φωτιστικών συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων αλλαγών στο υπάρχων δίκτυο για την Τ.Κ. Δομβραίνας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τίτλος : Προμήθεια πινακίδων σήμανσης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προϋπ. : 44.925,75 euro (με Φ.Π.Α. 23 %) ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα