ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ"

Transcript

1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Εισαγωγικά... 3 I. Έννοια - Βασικά χαρακτηριστικά - Νομική φύση της ανώνυμης εταιρίας Έννοια Βασικά χαρακτηριστικά της ανώνυμης εταιρίας... 3 α. Εταιρία με νομική προσωπικότητα... 3 β. Εταιρία εμπορική κατά το τυπικό σύστημα... 4 γ. Εταιρία με κεφαλαιουχικό χαρακτήρα... 5 δ. Εταιρία με σωματειακή συγκρότηση... 5 ε. Εταιρία που διέπεται κυρίως από διατάξεις αναγκαστικού δικαίου Νομική φύση της ανώνυμης εταιρίας... 5 II. Ιστορική εξέλιξη - Νομοθετική ρύθμιση Ιστορική εξέλιξη Νομοθετική ρύθμιση... 7 α. Ο ΚΝ 2190/1920 περί ανωνύμων εταιριών... 7 β. Λοιπά νομοθετήματα... 9 γ. Νομοθετικό καθεστώς ειδικότερων τύπων ανωνύμων εταιριών δ. Περιεχόμενο του ΚΝ 2190/ ΙΙΙ. Οικονομική σημασία της ανώνυμης εταιρίας - Δικαιοπολιτικά προβλήματα Οικονομική σημασία Δικαιοπολιτικά προβλήματα IV. Άτυπες μορφές ανωνύμων εταιριών Οικογενειακές ανώνυμες εταιρίες Η «μικρή ανώνυμη εταιρία» Μονοπρόσωπες ή οιονεί μονοπρόσωπες ανώνυμες εταιρίες V. H σημασία του κεφαλαίου στην ανώνυμη εταιρία Εκδηλώσεις του κεφαλαιουχικού χαρακτήρα της στις εξωτερικές σχέσεις της εταιρίας XIII

2 2. Εκδηλώσεις του κεφαλαιουχικού χαρακτήρα της στις εσωτερικές σχέσεις της εταιρίας VI. Εξελίξεις του εταιρικού δικαίου στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η Ευρωπαϊκή Εταιρία Κοινοτικές οδηγίες για την εναρμόνιση του δικαίου των κεφαλαιουχικών εταιριών Ίδρυση της ανώνυμης εταιρίας Ι. Προϋποθέσεις ίδρυσης της ανώνυμης εταιρίας Σύναψη καταστατικού α. Περιεχόμενο του καταστατικού αα. Υποχρεωτικό περιεχόμενο ααα. Η εταιρική επωνυμία...28 βββ. Ο σκοπός της εταιρίας...29 γγγ. Η έδρα της εταιρίας...29 δδδ. Η διάρκεια της εταιρίας...30 εεε. Το ύψος και ο τρόπος καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου...31 στστστ. Το είδος, ο αριθμός, η ονομαστική αξία και η έκδοση των μετοχών...31 ζζζ. Η δυνατότητα μετατροπής ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες και ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές...31 ηηη. Λοιπές ρυθμίσεις του καταστατικού...31 θθθ. Αναφορά σε στοιχεία που αφορούν ειδικότερα στο ιδρυτικό στάδιο της εταιρίας...32 ββ. Προαιρετικό περιεχόμενο του καταστατικού γγ. Εξωεταιρικές συμφωνίες β. Ευθύνη των ιδρυτών της εταιρίας για πλημμέλειες του καταστατικού Κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου Έγκριση του καταστατικού από τη Διοίκηση Κρατική εποπτεία Δημοσιότητα α. Το Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών β. Διατυπώσεις δημοσιότητας γ. Έννομες συνέπειες της τήρησης των διατυπώσεων δημοσιότητας II. Ελαττωματική ίδρυση ανώνυμης εταιρίας Γενικά Λόγοι ακυρότητας της ανώνυμης εταιρίας Άσκηση της αγωγής ακύρωσης και έννομες συνέπειες XIV

3 4. Δυνατότητες θεραπείας των λόγων ακυρότητας Διαδικασία εκκαθάρισης μετά την κήρυξη της ακυρότητας IIΙ. Καθεστώς της υπό ίδρυση ανώνυμης εταιρίας Γενικά Ευθύνη ιδρυτών, υποχρεώσεις, δικαιώματα IV. Προέλευση ανώνυμης εταιρίας από μετασχηματισμό...51 V. Αναγνώριση αλλοδαπών εταιριών - Ελευθερία εγκατάστασης στο χώρο της ΕΕ Μετοχικό κεφάλαιο - Αποθεματικά Ι. Μετοχικό κεφάλαιο - Σημασία και νομοθετική κατοχύρωση - Σχετικοποίηση του ρόλου του Μετοχικό κεφάλαιο - Διάκριση από εταιρική περιουσία Νομοθετική κατοχύρωση του μετοχικού κεφαλαίου α. Πρόβλεψη ελάχιστου ορίου μετοχικού κεφαλαίου β. Δέσμευση της εταιρικής περιουσίας στο ύψος του μετοχικού κεφαλαίου γ. Απαγόρευση διάθεσης μετοχών σε τιμή κατώτερη του αρτίου δ. Περιορισμοί απόκτησης ιδίων μετοχών από την εταιρία και απαγόρευση κάλυψης δικών της μετοχών ε. Απαγόρευση επιστροφής στους μετόχους των εισφορών τους στ. Εκτίμηση των εισφορών σε είδος από ειδική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων ζ. Επιβολή αυστηρών διατυπώσεων για τις μεταβολές του κεφαλαίου η. Εξασφάλιση ακρίβειας των εγγραφών στον ισολογισμό θ. Υποχρέωση σχηματισμού τακτικού αποθεματικού Σχετικοποίηση του ρόλου του μετοχικού κεφαλαίου II. Συγκέντρωση του μετοχικού κεφαλαίου Κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου α. Ιδιωτική κάλυψη β. Κάλυψη με δημόσια προσφορά κινητών αξιών αα. Γενικά ββ. Διαδικασία κάλυψης με δημόσια προσφορά κινητών αξιών γγ. Αστική ευθύνη των υπεύθυνων για το ενημερωτικό δελτίο προσώπων Καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου XV

4 α. Άμεση ή ολική καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου β. Τμηματική καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου αα. Γενικά ββ. Προϋποθέσεις τμηματικής καταβολής και συνέπειες μη καταβολής των οφειλόμενων δόσεων Εισφορές των μετόχων α. Εισφορές σε χρήμα - Εισφορές σε είδος αποτιμητό σε χρήμα β. Έλεγχος των εισφορών σε είδος από ειδική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων γ. Επέκταση του ελέγχου της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων και σε άλλες παρεμφερείς περιπτώσεις IΙΙ. Δυνατότητες χρηματοδότησης της ανώνυμης εταιρίας Αυτοχρηματοδότηση Δανεισμός Ονομαστική υποκεφαλαιοδότηση Ενδιάμεση χρηματοδότηση Χρηματοδότηση με τιτλοποίηση των απαιτήσεων IV. Αποθεματικά της ανώνυμης εταιρίας Γενικά Είδη αποθεματικών α. Φανερά αποθεματικά αα. Νόμιμο τακτικό αποθεματικό ββ. Έκτακτα αποθεματικά β. Αφανή αποθεματικά Το διοικητικό συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας Ι. Γενικά...78 II. Συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου Σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου και εκλογή των μελών του α. Γενικά β. Εκλογή από τη γενική συνέλευση των μετόχων - Δυνατότητα εκλογής με τη διαδικασία του ψηφοδελτίου aα. Εκλογή από τη γενική συνέλευση ββ. Δυνατότητα εκλογής με τη διαδικασία του ψηφοδελτίου γ. Αποκλίσεις από τον κανόνα της εκλογής από τη γενική συνέλευση αα. Διορισμός από μεμονωμένους μετόχους ββ. Ορισμός των πρώτων μελών του διοικητικού συμβουλίου από το καταστατικό γγ. Εκλογή αναπληρωματικού μέλους του από το ίδιο το διοικητικό συμβούλιο XVI

5 δδ. Νέες δυνατότητες αντιμετώπισης του προβλήματος του «κολοβού» διοικητικού συμβουλίου εε. Διορισμός προσωρινού διοικητικού συμβουλίου από το δικαστήριο ααα. Η προϋπόθεση της έλλειψης διοίκησης...83 βββ. Η προϋπόθεση της σύγκρουσης συμφερόντων Παύση της ιδιότητας των μελών του διοικητικού συμβουλίου α. Λήξη της θητείας τους β. Ανάκληση των μελών του διοικητικού συμβουλίου γ. Παραίτηση, θάνατος, απώλεια της ικανότητας προς δικαιοπραξία Διατυπώσεις δημοσιότητας του διορισμού και της παύσης της ιδιότητας των μελών του διοικητικού συμβουλίου III. Σύγκληση και λειτουργία του διοικητικού συμβουλίου...90 IV. Αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου Διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων Εκπροσώπηση της εταιρίας α. Γενικά β. Έκταση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου προς εκπροσώπηση της εταιρίας Ανάθεση αρμοδιοτήτων του διοικητικού συμβουλίου σε μέλη του ή σε τρίτους - Υποδεέστερα διοικητικά όργανα Οργάνωση υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου V. Υποχρεώσεις και δικαιώματα των μελών του διοικητικού συμβουλίου Υποχρεώσεις των μελών του διοικητικού συμβουλίου α. Γενικά - Υποχρέωση πίστης β. Αποχή από πράξεις ανταγωνισμού γ. Αποχή από τη σύναψη απαγορευμένων συμβάσεων Υποχρεούμενα πρόσωπα αα. Δάνεια και παροχή πιστώσεων ββ. Παροχή εγγυήσεων ή ασφαλειών υπέρ των παραπάνω προσώπων γγ. Λοιπές συμβάσεις πλην των πιστωτικών δδ. Συμβάσεις απαγορευόμενες βάσει του άρθρου Δικαιώματα των μελών του διοικητικού συμβουλίου α. Δικαίωμα αμοιβής β. Δικαίωμα προαίρεσης απόκτησης μετοχών XVII

6 VI. Ευθύνη των μελών του διοικητικού συμβουλίου Γενικά Ευθύνη έναντι της εταιρίας - Άσκηση της εταιρικής αγωγής Ευθύνη έναντι των εταιρικών πιστωτών Ποινική ευθύνη και ευθύνη για χρέη της εταιρίας προς το Δημόσιο VII. Εταιρική διακυβέρνηση εισηγμένων ανωνύμων εταιριών Γενικά α. Ανάγκη καθιέρωσης όμοιων προδιαγραφών ευθύνης των διοικούντων εισηγμένες ανώνυμες εταιρίες σε διεθνές επίπεδο β. Η προάσπιση του γενικού εταιρικού συμφέροντος, ως υποχρέωση των διοικούντων Σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου των εισηγμένων εταιριών Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας (ΕΚΛ) Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου Επενδυτικό σχέδιο - Γενικές κατευθύνσεις Κυρώσεις Η γενική συνέλευση των μετόχων Ι. Γενικά ΙΙ. Αρμοδιότητες της γενικής συνέλευσης - Είδη γενικών συνελεύσεων Αρμοδιότητες της γενικής συνέλευσης Είδη γενικών συνελεύσεων α. Τακτική - Έκτακτη γενική συνέλευση β. Συνήθης - Εξαιρετική γενική συνέλευση γ. Αρχική - Επαναληπτική γενική συνέλευση δ. Καθολική γενική συνέλευση ε. Γενική συνέλευση όλων των μετόχων - Γενική συνέλευση των προνομιούχων μετόχων III. Σύγκληση και συγκρότηση της γενικής συνέλευσης - Διαδικασία λήψης των αποφάσεων Σύγκληση της γενικής συνέλευσης α. Προϋποθέσεις νόμιμης σύγκλησης αα. Αρμόδιο όργανο ββ. Πρόσκληση για σύγκληση της γενικής συνέλευσης β. Κρατική εποπτεία - Δημοσιεύσεις Συγκρότηση της γενικής συνέλευσης XVIII

7 α. Τόπος συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης β. Πρόσωπα δικαιούμενα συμμετοχής στη γενική συνέλευση Διεξαγωγή των συζητήσεων Διαδικασία λήψης των αποφάσεων α. Οι προϋποθέσεις της νόμιμης απαρτίας και πλειοψηφίας β. Απαιτούμενα από το νόμο ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας αα. Απαιτούμενη απαρτία ββ. Απαιτούμενη πλειοψηφία γ. Περαιτέρω διαδικασία IV. Ελαττωματικότητα των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης Ακυρωσία των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης α. Λόγοι ακυρωσίας β. Άσκηση της αγωγής ακύρωσης γ. Λήψη ασφαλιστικών μέτρων δ. Αξίωση μετόχων για αποκατάσταση ζημίας Ακυρότητα των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης α. Λόγοι ακυρότητας β. Προβολή της ακυρότητας γ. Διαδικαστικά ζητήματα Ανυπόστατες αποφάσεις της γενικής συνέλευσης Οι ελεγκτές Ι. Γενικά ΙΙ. Τακτικός έλεγχος της διοίκησης της εταιρίας Εισαγωγικά - Διακρίσεις των ανωνύμων εταιριών με κριτήριο την υποχρεωτικότητα του τακτικού ελέγχου α. Εισαγωγικά β. Διακρίσεις των ανωνύμων εταιριών με κριτήριο την υποχρεωτικότητα του τακτικού ελέγχου Εκλογή των ελεγκτών Καθήκοντα των ελεγκτών Ευθύνη των ελεγκτών Αμοιβή των ελεγκτών Εφαρμογή των διεθνών ελεγκτικών προτύπων XIX

8 7. Εταιρική ιδιότητα Νομική θέση του μετόχου Ι. Γενικά ΙΙ. Απόκτηση και απώλεια της μετοχικής ιδιότητας Απόκτηση της μετοχικής ιδιότητας Απώλεια της εταιρικής ιδιότητας Εξαγορά των μετοχών από την εταιρία ή από τον πλειοψηφούντα μέτοχο ΙΙΙ. Αρχές που διέπουν την εταιρική ιδιότητα και χαρακτηριστικά της Αρχή της ίσης μεταχείρισης Αρχή της ελεύθερης μεταβίβασης Αρχή του αδιαιρέτου Λοιπές αρχές Δυνατότητα ενσωμάτωσης της εταιρικής ιδιότητας σε έγγραφο - Απρόσωπο αυτής ΙV. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μετόχων Δικαιώματα των μετόχων α. Γενικά β. Διοικητικής φύσης δικαιώματα αα. Δικαίωμα ψήφου ββ. Δικαίωμα παροχής πληροφοριών γ. Περιουσιακής φύσης δικαιώματα αα. Δικαίωμα στα κέρδη ααα. Το δικαίωμα στο πρώτο μέρισμα βββ. Το δικαίωμα στα υπόλοιπα κέρδη ββ. Υπόλοιπα περιουσιακής φύσης δικαιώματα Υποχρεώσεις των μετόχων α. Υποχρέωση καταβολής εισφοράς β. Υποχρέωση πίστης V. Ευθύνη των μετόχων Γενικά Ευθύνη του κυριαρχούντος μετόχου έναντι της εταιρίας Ευθύνη του κυριαρχούντος μετόχου έναντι των εταιρικών δανειστών Μετοχή Ι. Γενικά Η μετοχή ως αξιόγραφο XX

9 2. Ονομαστική, εσωτερική, χρηματιστηριακή αξία της μετοχής ΙΙ. Έκδοση των μετοχών Ανώνυμες μετοχές Ονομαστικές μετοχές Άυλες μετοχές ΙΙΙ. Μεταβίβαση των μετοχών Μεταβίβαση μετοχών εταιριών μη εισηγμένων σε χρηματιστήριο α. Ανώνυμες μετοχές β. Ονομαστικές μετοχές - Δεσμευμένες ονομαστικές μετοχές Μεταβίβαση μετοχών εταιριών εισηγμένων σε χρηματιστήριο ΙV. Απόκτηση από την ανώνυμη εταιρία ιδίων μετοχών Γενικά Απόκτηση ιδίων μετοχών κατά παράγωγο τρόπο και έννομες συνέπειες α. Προϋποθέσεις έγκυρης απόκτησης ιδίων μετοχών β. Ειδικότερες περιπτώσεις επιτρεπτού απόκτησης ιδίων μετοχών γ. Χρονικός περιορισμός διακράτησης των ιδίων μετοχών από την εταιρία δ. Νομικό καθεστώς των ιδίων μετοχών, όσο χρόνο κατέχονται από την εταιρία Απόκτηση με σκοπό ειδικότερα τη διανομή τους στους εργαζομένους Σύσταση ενεχύρου επί ιδίων μετοχών και έννομες συνέπειες Απόκτηση ιδίων μετοχών κατά πρωτότυπο τρόπο και έννομες συνέπειες Παροχή οικονομικής ενίσχυσης για την απόκτηση ιδίων μετοχών V. Ειδικές κατηγορίες μετοχών Προνομιούχες μετοχές α. Γενικά β. Παρεχόμενα από τις προνομιούχες μετοχές δικαιώματα γ. Προνομιούχες μετοχές με δικαίωμα ή χωρίς δικαίωμα ψήφου δ. Προνομιούχες μετοχές μετατρέψιμες σε κοινές ε. Κατάργηση ή περιορισμός των προνομίων Μετοχές επικαρπίας (απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου) Εξαγοράσιμες μετοχές XXI

10 VI. Απώλεια μετοχών Ιδρυτικοί τίτλοι, ομολογίες Ι. Ιδρυτικοί τίτλοι Γενικά Κοινοί ιδρυτικοί τίτλοι Εξαιρετικοί ιδρυτικοί τίτλοι ΙΙ. Ομολογίες Γενικά Έκδοση ομολογιακού δανείου Δικαιώματα των ομολογιούχων δανειστών Οργάνωση των ομολογιούχων δανειστών α. Συνέλευση των ομολογιούχων δανειστών β. Εκπροσώπηση των ομολογιούχων δανειστών III. Είδη ομολογιακών δανείων Κοινό ομολογιακό δάνειο Ομολογιακό δάνειο με ανταλλάξιμες ομολογίες Ομολογιακό δάνειο με μετατρέψιμες ομολογίες Ομολογιακό δάνειο με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη Δικαιώματα της μειοψηφίας των μετόχων Ι. Γενικά ΙΙ. Τα κατιδίαν δικαιώματα της μειοψηφίας των μετόχων Δικαίωμα παροχής πληροφοριών Δικαίωμα προβολής αιτήματος έκτακτου ελέγχου της διαχείρισης α. Γενικά β. Διενέργεια του έκτακτου ελέγχου Δικαίωμα προβολής αιτήματος σύγκλησης έκτακτης γενικής συνέλευσης Δικαίωμα προβολής αιτήματος για εγγραφή στην ημερησία διάταξη πρόσθετων θεμάτων Δικαίωμα προβολής αιτήματος αναβολής λήψης απόφασης από τη γενική συνέλευση Δικαίωμα προβολής αιτήματος για διεξαγωγή ονομαστικής ψηφοφορίας XXII

11 7. Λοιπά δικαιώματα της μειοψηφίας α. Δικαίωμα ανάκλησης μέλους του διοικητικού συμβουλίου που διορίστηκε από μεμονωμένο μέτοχο (άρθρο 18) β. Δικαίωμα προβολής αιτήματος για άσκηση της εταιρικής αγωγής (άρθρο 22β) γ. Δικαίωμα της μειοψηφίας για εναντίωση στη λήψη ορισμένων αποφάσεων από τη γενική συνέλευση αα. Απόφαση για συμβιβασμό ή παραίτηση από αξιώσεις αποζημίωσης κατά μελών του διοικητικού συμβουλίου ββ. Απόφαση για παροχή άδειας σύναψης συμβάσεων της εταιρίας με μέλη του διοικητικού συμβουλίου γγ. Απόφαση για χορήγηση αμοιβής ή αποζημίωσης σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου δ. Δικαίωμα ακύρωσης απόφασης της γενικής συνέλευσης (άρθρο 35α) ε. Δικαίωμα προβολής αιτήματος για λύση της εταιρίας (άρθρο 48α παρ. 1) στ. Δικαίωμα προβολής αιτήματος για εξαγορά των μετοχών των αιτούντων τη λύση της εταιρίας (άρθρο 48α παρ. 5) Λογιστική οργάνωση της ανώνυμης εταιρίας - Διάθεση των κερδών Ι. Γενικά ΙΙ. Λογιστική οργάνωση - Ετήσιοι λογαριασμοί Τήρηση εμπορικών βιβλίων Σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων Αρχές που διέπουν τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων α. Αρχή της σαφήνειας β. Αρχή της αλήθειας γ. Αρχή της συντηρητικότητας δ. Αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων ε. Αρχή του ενιαίου και της συνέχειας Δομή του ισολογισμού Διαδικασία κατάρτισης και έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων α. Κατάρτιση από το διοικητικό συμβούλιο - Έκθεση διαχείρισης - Έκθεση ελέγχου β. Έγκριση από τη γενική συνέλευση και διατυπώσεις δημοσιότητας γ. Ελαττωματική κατάρτιση του ισολογισμού XXIII

12 ΙΙΙ. Ενοποιημένοι λογαριασμοί IV. Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα V. Διάθεση των κερδών Γενικά Αρμόδιο όργανο για τη λήψη της σχετικής απόφασης Τρόπος διάθεσης των κερδών Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου I. Γενικά II. Πραγματική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου Αύξηση με καταβολή εισφορών α. Αρμόδιο για τη λήψη της απόφασης όργανο αα. Τακτική αύξηση του κεφαλαίου ββ. Έκτακτη αύξηση κεφαλαίου ααα. Αύξηση με απόφαση της συνήθους γενικής συνέλευσης των μετόχων βββ. Αύξηση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου γγ. Αναγκαστική αύξηση του κεφαλαίου β. Ανάληψη των μετοχών και καταβολή του νέου κεφαλαίου αα. Ανάληψη των μετοχών ββ. Καταβολή του νέου κεφαλαίου και πιστοποίησή της - Συνέπειες μη εμπρόθεσμης καταβολής ααα. Καταβολή σε αυτούσιο χρήμα βββ. Καταβολή με εισφορές σε είδος γ. Δικαίωμα προτίμησης των μετόχων αα. Γενικά ββ. Μέτοχοι νομιμοποιούμενοι να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης γγ. Άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δδ. Προϋποθέσεις κατάργησης ή περιορισμού του δικαιώματος προτίμησης Αύξηση με κεφαλαιοποίηση των κερδών Αύξηση με τροπή του παθητικού σε κεφάλαιο Αύξηση κεφαλαίου υπό αίρεση ΙΙΙ. Ονομαστική αύξηση του κεφαλαίου Γενικά XXIV

13 2. Αύξηση του κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση των αφανών αποθεματικών Αύξηση του κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση των εμφανών αποθεματικών IV. Αύξηση του κεφαλαίου εταιριών εισηγμένων σε χρηματιστήριο Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου Ι. Πραγματική μείωση - Ονομαστική μείωση Γενικά Προϋποθέσεις μείωσης του κεφαλαίου II. Διαδικασία μείωσης του κεφαλαίου ΙΙΙ. Μέθοδοι μείωσης του κεφαλαίου Τροποποίηση της δομής της ανώνυμης εταιρίας Ι. Τροποποίηση του καταστατικού Γενικά Προϋποθέσεις τροποποίησης του καταστατικού α. Λήψη απόφασης από τη γενική συνέλευση των μετόχων β. Σύμπραξη της Διοίκησης - Δημοσιότητα ΙΙ. Μετασχηματισμός της ανώνυμης εταιρίας Γενικά Μετασχηματισμός ανώνυμης εταιρίας σε εταιρία περιορισμένης ευθύνης Μετασχηματισμός ανώνυμης εταιρίας σε ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρία Μετασχηματισμός ανώνυμης εταιρίας σε αστικό συνεταιρισμό Μετασχηματισμός εταιρίας περιορισμένης ευθύνης σε ανώνυμη εταιρία Μετασχηματισμός ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρίας σε ανώνυμη εταιρία ΙΙΙ. Συγχώνευση ανωνύμων εταιριών Γενικά Είδη συγχωνεύσεων α. Συγχώνευση με απορρόφηση αα. Γενικά ββ. Διαδικασία της συγχώνευσης με απορρόφηση XXV

14 γγ. Ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχώνευσης με απορρόφηση - Έννομες συνέπειες δδ. Προστασία των εταιρικών δανειστών και των μετόχων της μειοψηφίας των συγχωνευόμενων εταιριών ααα. Προστασία των εταιρικών δανειστών και των λοιπών τρίτων βββ. Προστασία των μετόχων της μειοψηφίας των συγχωνευόμενων εταιριών εε. Ακυρότητα της συγχώνευσης ανωνύμων εταιριών με απορρόφηση ααα. Γενικά βββ. Λόγοι ακυρότητας της συγχώνευσης γγγ. Κήρυξη της ακυρότητας της συγχώνευσης δδδ. Αναδρομικότητα της ανατροπής της συγχώνευσης - Αναβίωση των απορροφούμενων εταιριών β. Συγχώνευση με σύσταση νέας εταιρίας γ. Συγχώνευση με εξαγορά ανώνυμης εταιρίας IV. Διάσπαση της ανώνυμης εταιρίας Γενικά Διάσπαση ανώνυμης εταιρίας με απορρόφηση α. Διαδικασία β. Ολοκλήρωση της διαδικασίας διάσπασης με απορρόφηση - Έννομες συνέπειες γ. Προστασία των συμφερόντων των εταιρικών δανειστών και των μετόχων της διασπώμενης εταιρίας αα. Προστασία των συμφερόντων των εταιρικών δανειστών ββ. Προστασία των συμφερόντων των μετόχων της διασπώμενης εταιρίας δ. Ακυρότητα της διάσπασης με απορρόφηση Άλλοι τρόποι διάσπασης ανώνυμης εταιρίας V. Απόσπαση κλάδου επιχείρησης (απόσχιση εταιρίας) VI. Εξαγορά επιχείρησης Λύση και εκκαθάριση της ανώνυμης εταιρίας Αναβίωση Ι. Λύση της ανώνυμης εταιρίας Λύση λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειας της εταιρίας Λύση με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων Λύση λόγω κήρυξης της ανώνυμης εταιρίας σε πτώχευση XXVI

15 4. Λύση λόγω μείωσης των ιδίων κεφαλαίων κάτω από το 1/2 του μετοχικού κεφαλαίου Λύση με δικαστική απόφαση α. Λύση για τους λόγους που ορίζονται στο άρθρο β. Λύση μετά από αγωγή μετόχων της μειοψηφίας λόγω ύπαρξης σπουδαίου λόγου γ. Λύση λόγω παρόδου άπρακτης της προθεσμίας εξαγοράς των μετοχών των μειοψηφησάντων στη γ.σ. μετόχων δ. Λύση λόγω ελαττωματικής σύστασης της εταιρίας ΙΙ. Εκκαθάριση της ανώνυμης εταιρίας Γενικά Διορισμός, νομική θέση, ευθύνη των εκκαθαριστών Διαδικασία της εκκαθάρισης Λήξη του σταδίου της εκκαθάρισης - Έννομες συνέπειες ΙΙΙ. Αναβίωση της ανώνυμης εταιρίας ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Εισαγωγικά Ι. Έννοια - Βασικά χαρακτηριστικά - Νομική φύση της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης ΙΙ. Ιστορική εξέλιξη - Νομοθετική ρύθμιση - Οικονομική σημασία Ιστορική εξέλιξη Νομοθετική ρύθμιση Οικονομική σημασία III. Εκδηλώσεις του κεφαλαιουχικού χαρακτήρα της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης Σύσταση της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης Ι. Προϋποθέσεις Σύνταξη του καταστατικού α. Υποχρεωτικό περιεχόμενο του καταστατικού β. Προαιρετικό περιεχόμενο του καταστατικού Εξωεταιρικές συμφωνίες Καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου XXVII

16 3. Δημοσιότητα α. Διατυπώσεις δημοσιότητας β. Έννομες συνέπειες της τήρησης των διατυπώσεων δημοσιότητας ΙΙ. Ελαττωματική σύσταση εταιρίας περιορισμένης ευθύνης Λόγοι ακυρότητας Άσκηση αγωγής ακύρωσης και έννομες συνέπειες ΙΙΙ. Καθεστώς της υπό ίδρυση εταιρίας περιορισμένης ευθύνης Γενικά Ευθύνη των ιδρυτών της υπό ίδρυση εταιρίας Εταιρικό κεφάλαιο - Εταιρικό μερίδιο - Μερίδα συμμετοχής - Αποθεματικά Ι. Γενικά ΙΙ. Σχηματισμός του εταιρικού κεφαλαίου - Εισφορές σε είδος ΙΙΙ. Εταιρικό μερίδιο και μερίδα συμμετοχής Εταιρικό μερίδιο Μερίδα συμμετοχής IV. Αποθεματικά Οργάνωση της εταιρίας - Διαχείριση και εκπροσώπηση Ι. Οργάνωση της εταιρίας ΙΙ. Διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας Γενικά Αρμοδιότητες των διαχειριστών - Συνέπειες υπέρβασης της προς εκπροσώπηση αρμοδιότητάς τους Υποχρεώσεις και δικαιώματα των διαχειριστών IΙΙ. Ευθύνη των διαχειριστών Γενικά Παράβαση της υποχρέωσης μη ανταγωνισμού Περιπτώσεις επιβολής αυστηρότερης ευθύνης ΙV. Παύση της ιδιότητας των διαχειριστών Ανάκληση των διαχειριστών Παραίτηση των διαχειριστών V. Διορισμός προσωρινών διαχειριστών XXVIII

17 20. Η συνέλευση των εταίρων Ι. Αρμοδιότητες - Είδη συνελεύσεων Αρμοδιότητες της συνέλευσης των εταίρων Είδη συνελεύσεων α. Τακτική και έκτακτη συνέλευση β. Συνήθης και καταστατική συνέλευση ΙΙ. Διατυπώσεις σύγκλησης - Διαδικασία λήψης των αποφάσεων Διατυπώσεις σύγκλησης της συνέλευσης των εταίρων Διαδικασία λήψης των αποφάσεων ΙΙΙ. Ελαττωματικότητα των αποφάσεων της συνέλευσης των εταίρων Ελεγκτές - Έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας Εταιρική ιδιότητα - Νομική θέση του εταίρου Ι. Απόκτηση και απώλεια της εταιρικής ιδιότητας Απόκτηση της εταιρικής ιδιότητας Απώλεια της εταιρικής ιδιότητας ΙΙ. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των εταίρων Δικαιώματα των εταίρων α. Διοικητικής φύσης δικαιώματα αα. Δικαίωμα ψήφου ββ. Δικαίωμα ελέγχου και παροχής πληροφοριών δδ. Δικαιώματα της μειοψηφίας των εταίρων β. Περιουσιακής φύσης δικαιώματα αα. Δικαίωμα στα κέρδη ββ. Δικαίωμα συμμετοχής στο προϊόν της εκκαθάρισης Υποχρεώσεις των εταίρων α. Διοικητικής φύσης υποχρεώσεις - Υποχρέωση πίστης β. Περιουσιακής φύσης υποχρεώσεις Υποχρέωση συμπληρωματικών εισφορών ΙΙΙ. Ευθύνη των εταίρων Ευθύνη έναντι της εταιρίας και των λοιπών εταίρων Ευθύνη έναντι των τρίτων α. Σε περίπτωση ελαττωματικής σύστασης της εταιρίας β. Σε περίπτωση δανειοδότησης της εταιρίας XXIX

18 γ. Ευθύνη ειδικότερα του κυριαρχούντος εταίρου Μεταβολές στα πρόσωπα των εταίρων Ι. Γενικά ΙΙ. Μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων Γενικά - Δικαίωμα προτίμησης των λοιπών εταίρων Διατυπώσεις μεταβίβασης των εταιρικών μεριδίων ΙΙΙ. Είσοδος νέου εταίρου ΙV. Αποχώρηση εταίρου Εκουσία έξοδος εταίρου Αποκλεισμός εταίρου Απόδοση στον εξερχόμενο ή στον αποκλειόμενο εταίρο της αξίας της μερίδας συμμετοχής του Λογιστική οργάνωση της εταιρίας - Διάθεση των κερδών Ι. Γενικά ΙΙ. Διαδικασία κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και διάθεση κερδών Διαδικασία κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων Διάθεση των κερδών Μεταβολές του εταιρικού κεφαλαίου Ι. Αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου Γενικά - Δικαίωμα προτίμησης των εταίρων Διαδικασία αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου ΙΙ. Μείωση του εταιρικού κεφαλαίου Γενικά Διαδικασία μείωσης του κεφαλαίου Μέθοδοι μείωσης του κεφαλαίου Τροποποίηση της δομής της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης Ι. Τροποποίηση του καταστατικού IΙ. Μετασχηματισμός της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης XXX

19 1. Μετασχηματισμός εταιρίας περιορισμένης ευθύνης σε ανώνυμη εταιρία Μετασχηματισμός εταιρίας περιορισμένης ευθύνης σε αστικό συνεταιρισμό Μετασχηματισμός άλλων εταιρικών τύπων σε εταιρία περιορισμένης ευθύνης α. Μετασχηματισμός ανώνυμης εταιρίας σε εταιρία περιορισμένης ευθύνης β. Μετασχηματισμός ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρίας σε εταιρία περιορισμένης ευθύνης ΙΙΙ. Συγχώνευση εταιριών περιορισμένης ευθύνης Λύση και εκκαθάριση της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης - Αναβίωση Ι. Λύση της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης Λύση λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειας της εταιρίας Λύση με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων Λύση λόγω κήρυξης της εταιρίας σε πτώχευση Λύση με δικαστική απόφαση α. Μετά από αγωγή εταίρων της μειοψηφίας λόγω ύπαρξης σπουδαίου λόγου β. Μετά από αγωγή του εξερχόμενου εταίρου Λύση λόγω μείωσης της εταιρικής περιουσίας κάτω από το 1/2 του εταιρικού κεφαλαίου ΙΙ. Εκκαθάριση της εταιρίας Γενικά Διαδικασία της εκκαθάρισης Λήξη του σταδίου της εκκαθάρισης ΙΙΙ. Αναβίωση της εταιρίας Η μονοπρόσωπη εταιρία περιορισμένης ευθύνης Ι. Εισαγωγικά ΙΙ. Σύσταση και λειτουργία της μονοπρόσωπης εταιρίας περιορισμένης ευθύνης Διατυπώσεις σύστασης ή εξέλιξης μιας εταιρίας περιορισμένης ευθύνης σε μονοπρόσωπη Λειτουργία της μονοπρόσωπης εταιρίας περιορισμένης ευθύνης XXXI

20 α. Η διαχείριση και η εκπροσώπηση της εταιρίας από τον μοναδικό εταίρο β. Η λήψη των αποφάσεων από τον μοναδικό εταίρο IΙΙ. Ευθύνη του εταίρου της μονοπρόσωπης εταιρίας περιορισμένης ευθύνης ΙV. Περιορισμοί σε σχέση με τη συμμετοχή σε μονοπρόσωπη εταιρία περιορισμένης ευθύνης ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΟΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Συνδεδεμένες επιχειρήσεις Ι. Εισαγωγικά Γενικά - Οικονομική σημασία των συνδεδεμένων επιχειρήσεων Τρόποι σύνδεσης επιχειρήσεων Προσπάθειες εναρμόνισης των εθνικών νομοθεσιών στο πλαίσιο της ΕΕ ΙΙ. Νομοθετική ρύθμιση - Είδη συνδεδεμένων επιχειρήσεων Νομοθετική ρύθμιση Είδη συνδεδεμένων επιχειρήσεων ΙΙΙ. Υποχρέωση κατάρτισης ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων IV. Επιπτώσεις της σύνδεσης επιχειρήσεων Επιπτώσεις της σύνδεσης επιχειρήσεων στην ελεγχόμενη ανώνυμη εταιρία α. Επιπτώσεις της σύνδεσης στην ίδια την ελεγχόμενη εταιρία β. Επιπτώσεις της σύνδεσης στα συμφέροντα των δανειστών και των μετόχων της μειοψηφίας της ελεγχόμενης ανώνυμης εταιρίας αα. Προστασία των συμφερόντων των δανειστών της ελεγχόμενης ββ. Προστασία των συμφερόντων των μετόχων της μειοψηφίας της ελεγχόμενης Επιπτώσεις της σύνδεσης επιχειρήσεων στην ελέγχουσα ανώνυμη εταιρία Επιπτώσεις της σύνδεσης επιχειρήσεων στην εταιρία περιορισμένης ευθύνης ως ελεγχόμενη ή ως ελέγχουσα V. Σκέψεις νομοθετικής πολιτικής XXXII

Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12

Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12 Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12 ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 43 Βασικά χαρακτηριστικά 1. Εισάγεται νέα εταιρική μορφή, η ιδιωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 3 Β. Διοικητικό Συμβούλιο 4 Γ. Επιτροπή Ελέγχου & Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου 7 Δ.

Διαβάστε περισσότερα

προερχόµενης από µετατροπή της ατοµικής επιχειρήσεως της Δήµητρας Τσεπλετίδου του Χαραλάµπους µε ΑΦΜ 140820405 της Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου.

προερχόµενης από µετατροπή της ατοµικής επιχειρήσεως της Δήµητρας Τσεπλετίδου του Χαραλάµπους µε ΑΦΜ 140820405 της Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου. Καταστατικό Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (I.K.E.) (κατά τις διατάξεις των άρθρων 43 έως 120 του Ν 4072/2012 (ΦΕΚ Α 86/11-4-2012), προερχόµενης από µετατροπή της ατοµικής επιχειρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογές κατά την κατάρτιση του καταστατικού ανώνυµης εταιρίας µετά το ν. 3604/2007 1

Επιλογές κατά την κατάρτιση του καταστατικού ανώνυµης εταιρίας µετά το ν. 3604/2007 1 Επιλογές κατά την κατάρτιση του καταστατικού ανώνυµης εταιρίας µετά το ν. 3604/2007 1 Α/Α Επιλογές κατά την κατάρτιση του καταστατικού ανώνυµης εταιρίας µετά το ν. Άρθρο κ.ν. 3604/1007 2 2190/1920 1. Παρέχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία 1.1 ΓΕΝΙΚΑ Η εξέλιξη του οικονοµικού βίου, η οποία επέφερε τη διεύρυνση των συναλλαγών και την ανάπτυξη των αγορών, καθώς επίσης και η τεχνολογική πρόοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010

ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 1. Αρχές Εταιρικής ιακυβέρνησης Η Εταιρία έχει υιοθετήσει τις Αρχές της Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα ήλωση συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 43 α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920) 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ * ΕΙΣΑΓΩΓΗ * 1. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης 1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1/1-31/12/2012 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Δηλώσεις Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 4 -Ετήσια Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ MONOPROSWPI COMPANY OF LIMITED RESPONSIBILITY 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο Η ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α. Γενικά 1. Το εταιρικό µόρφωµα της µονοπρόσωπης εταιρίας δεν συµβιβάζεται µε

Διαβάστε περισσότερα

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 28.3.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Θέματα Ημερήσιας Διάταξης Θέμα 1ο: Απολογισμός διαχειρίσεως της 35ης εταιρικής χρήσεως (1.1.2010 31.12.2010) και υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΚΟΠΟΣ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 Σκοπός Με τις διατάξεις του παρόντος νόμου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Άρθρο 1 Τροποποιήσεις του ν. 2992/2002 Το άρθρο 7 του ν. 2992/2002 (Α 54) τροποποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ Τροποποιημένου Καταστατικού προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 16/6/2009

ΣΧΕΔΙΟ Τροποποιημένου Καταστατικού προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 16/6/2009 ΣΧΕΔΙΟ Τροποποιημένου Καταστατικού προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 16/6/2009 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΤΤΙCΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ» ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ-Ε ΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ- ΙΑΡΚΕΙΑ

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ» ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ-Ε ΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ- ΙΑΡΚΕΙΑ ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ» ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ-Ε ΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ- ΙΑΡΚΕΙΑ ΑΡΘΡΟ 1: ΕΠΩΝΥΜΙΑ Συνίσταται ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119) 1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 3864/2010, προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

http://www.sev.org.gr/uploads/pdf/ked_teliko_jan2011.pdf

http://www.sev.org.gr/uploads/pdf/ked_teliko_jan2011.pdf ήλωση Εταιρικής ιακυβέρνησης (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 1. Αρχές Εταιρικής ιακυβέρνησης Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει τις Αρχές της

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2190/1920 ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ. Άρθρο 1 Πάσα ανώνυµος Εταιρεία είναι εµπορική, και εάν ο σκοπός αυτής δεν είναι εµπορική επιχείρησις.

ΝΟΜΟΣ 2190/1920 ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ. Άρθρο 1 Πάσα ανώνυµος Εταιρεία είναι εµπορική, και εάν ο σκοπός αυτής δεν είναι εµπορική επιχείρησις. ΝΟΜΟΣ 2190/1920 ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Άρθρο 1 Πάσα ανώνυµος Εταιρεία είναι εµπορική, και εάν ο σκοπός αυτής δεν είναι εµπορική επιχείρησις. Άρθρο 2 "1. Το Καταστατικό της ανώνυµης εταιρείας πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ Περιεχόµενα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Σελίδα Δηλώσεις Εκπροσώπων Διοικητικού Συµβουλίου 3 Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συµβουλίου 4 26 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 10.000.000 ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 152.987 ΝΕΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4142, 26/10/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4142, 26/10/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΣΔΟ ΤΜΗΜΑ:ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ:ΚΥΡΜΙΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Εγκρίθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 και τις επ αυτού εκτελεστικές Αποφάσεις του Δ.Σ. της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Σύσταση και Καταστατικό της «Εταιρείας Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων Α.Ε.» (Ε.Σ.Α.Ν Α.Ε.-) και λοιπές οργανωτικές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ιανουάριος 2011 1 Περιεχόμενα ιάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το Σ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Σ... 7 II.

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις.

Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2992 (ΦΕΚ Α' 54 20.3.2002) Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις. Άρθρο 7 Αµοιβαία Κεφάλαια Επιχειρηµατικών Συµµετοχών κλειστού

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία με θέμα: «Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων εταιρίας Jumbo Α.Ε.»

Πτυχιακή Εργασία με θέμα: «Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων εταιρίας Jumbo Α.Ε.» Πτυχιακή Εργασία με θέμα: «Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων εταιρίας Jumbo Α.Ε.» ΦΟΙΤΗΤΕΣ: ΚΑΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.Μ.: 13380 13631 ΕΠΟΠΤΕΥΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 29/1/2014

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Πως μια ιδέα γίνεται επιχείρηση

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Πως μια ιδέα γίνεται επιχείρηση Σκοπός Παρουσίασης Να γνωρίσετε τις διαθέσιμες επιλογές που υπάρχουν για αυτούς που θέλουν να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα Να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες τις

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών. 9η Τροποποίηση - 25/7/2013

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών. 9η Τροποποίηση - 25/7/2013 Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών 9η Τροποποίηση - 25/7/2013 Αθήνα 2013 Σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 3606/2007 (ΦΕΚ Α/195/17.8.2007) και την υπ αριθμ. 1/477/1-7-2008 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα