ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση: 17 ο χλμ. Λ. Μαραθώνος Ταχ. Κώδικας: ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 1 : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ Ε.Ο. 32 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ - ΑΝΩ ΣΟΥΛΙ-ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (19,6ΧΛΜ.)» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΕ ,00 (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Αντικείμενο της παρούσας Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) είναι η διατύπωση των γενικών και ειδικών όρων, σύμφωνα με τους οποίους πρόκειται να πραγματοποιηθεί το έργο της επικεφαλίδας, σε συνδυασμό με τους υπόλοιπους όρους της Διακήρυξης και των λοιπών τευχών δημοπράτησης, όπως αναλύονται και με τη σειρά ισχύος που ορίζεται στην Διακήρυξη. 1 Όπως υποσημείωση 1. 1

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση: 17 ο χλμ. Λ. Μαραθώνος Ταχ. Κώδικας: ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 2 : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ Ε.Ο. 32 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ - ΑΝΩ ΣΟΥΛΙ-ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (19,6ΧΛΜ.)» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΕ ,00 (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η εκτέλεση του έργου ««ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ Ε.Ο. 32 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ - ΑΝΩ ΣΟΥΛΙ-ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ(19,6ΧΛΜ.)» προϋπολογισμού ,00 μαζί με τα απρόβλεπτα, την αναθεώρηση και το Φ.Π.Α. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της Περιφέρειας Αττικής με ΚΑΕ και με την αριθμ. πρωτ / Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ:ΩΜ3Γ7Λ7-ΤΘΝ) δεσμεύτηκε η πίστωση της Περιφέρειας Αττικής του Ειδικού φορέα Αν. Ατ. Δ/νση Διοικητικού -Οικονομικού με ΚΑΕ και ύψους ,00Ευρώ. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με το σύστημα προσφοράς «προσφορά με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης» και σύμφωνα με τους όρους των εγκεκριμένων συμβατικών τευχών μελέτης και δημοπράτησης. Τα είδη και οι ποσότητες όλων των εργασιών του έργου περιέχονται στο τιμολόγιο και στον προϋπολογισμό της μελέτης. ΑΡΘΡΟ 1 ο ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ 2.1 Για την υπογραφή του εργολαβικού συμφωνητικού θα ισχύσουν οι διατάξεις του άρθρου 30 (παρ.5-10) και άρθρου 39 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ). 2.2 Η Υπηρεσία μετά την έγκριση του αποτελέσματος της δημοπ ρασίας, ζητεί από την εργοληπτική επιχείρηση ή κοινοπραξία που αναδείχθηκε μειοδότης τάσσοντας προθεσμία τουλάχιστον δέκα (10) ημερών ή και περισσοτέρων κατά την κρίση της Υπηρεσίας, να προσκομίσει εκ νέου, επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά συμμετοχής που προσκομίστηκαν στον διαγωνισμό και έχει τυχόν λήξει ο χρόνος ισχύος τους σύμφωνα με την παρ. 4.2 της Διακήρυξης του έργου, επιπλέον δε, σε κάθε περίπτωση, πιστοποιητικό περί μη κηρύξεως σε πτώχευση, εκκαθάριση και αναγκαστική διαχείριση. 2 Όπως υποσημείωση 1. 2

3 Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να φέρει απαραίτητα χρόνο έκδοσης μετά την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης της Υπηρεσίας. Τα στοιχεία ελέγχονται από την Υπηρεσία και εφόσον δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό, κοινοποιείται η εγκριτική του αποτελέσματος του διαγωνισμού απόφαση στον μειοδότη, με πρόσκληση για την προσκόμιση των απαιτούμενων εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης. Αμέσως μετά την διενέργεια των απαιτούμενων ελέγχων γνησιότητας των προσκομισθεισών εγγυητικών επιστολών, σύμφωνα με την εγκύκλιο 17/ της ΓΓΔΕ / ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. καλείται ο ανάδοχος για την υπογραφή του συμφωνητικού σε προθεσμία που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 15 ημερών. Κατά την υπογραφή του συμφωνητικού ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διορίσει αντίκ λητο κάτοικο της έδρας της Δ/νσας Υπηρεσίας και αποδεκτό από αυτήν. 2.3 Το ύψος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ορίζεται σε 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α., (άρθρο 157 παρ.1 περίπτωση (β) του Ν. 4281/2014. Σε περίπτωση κοινοπραξίας οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης του έργου, πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της κοινοπραξίας (άρθρο 39 παρ. 1 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ)). 2.4 Ο Ανάδοχος μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης θα πρέπει να προσκομίσει σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 11 του Ν.2229/94 ασφαλιστήριο συμβόλαιο κατά παντός κινδύνου ( contractor s all risk) ασφαλιστική κάλυψη του έργου, μια ή περισσοτέρων ασφαλιστικών εταιρειών που μπορούν σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία να ασφαλίσου ν τέτοια έργα. Το ποσό του ασφαλιστηρίου συμβολαίου ισούται με τον προϋπολογισμό του έργου κα η διάρκεια του θα καλύπτει τον χρόνο μέχρι και την οριστική παραλαβή του έργου. ΑΡΘΡΟ 2 ο ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΑΦΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ο ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει χρονοδιάγραμμα κατασκευής του όλου έργου και να το υποβάλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία μέσα σε 15 μέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης του έργου σύμφωνα με το άρθρο 46 παρ. 1 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ). Η Υπηρεσία κατόπιν ελέγχου, επιφέρει τις κατά την κρίση της συμπληρώσεις και τροποποιήσεις του υποβληθέντος χρονοδιαγράμματος κατασκευής εντός προθεσμίας 10 ημερών από την ημερομηνία της υποβολής του, και εκδίδει σχετική εγκριτική απόφαση. Το τυχόν συμπληρωμένο και τροποποιημένο από την Υπηρεσία πρόγραμμα, αποτελεί συμβατικό στοιχείο του έργου, υποχρεωτικό για τον ανάδοχο, που οφείλει να εφαρμόσει πιστά τις προβλεπόμενες από το πρόγραμμα δραστηριότητες και προθεσμίες. Κατά την εκτέλεση του έργου θα τηρηθεί ημερολόγιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 47 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ) και βιβλίο καταμέτρησης για τις αφανείς εργασίες. Ισχύουν επίσης οι διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2229/94. ΑΡΘΡΟ 3 ο ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τα οριζόμενα ως συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας είναι: 1. Το συμφωνητικό 2. Η Διακήρυξη Δημοπρασίας 3. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 4. Τιμολόγιο Μελέτης 5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) 6. Οι τεχνικές προδιαγραφές και τα παραρτήματά τους (ΕΤΕΠ) 7. Η Τεχνική Περιγραφή του έργου 8. Ο Προϋπολογισμός Μελέτης 9. Οι εγκεκριμένες μελέτες, που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την υπηρεσία και οι εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες, που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο, αν προβλέπεται η περίπτωση αυτή από τα συμβατικά τεύχη ή προκύψει κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί τροποποίησης των μελετών του έργου. 3

4 10. Το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την Υπηρεσία. 11. Το Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου. ΑΡΘΡΟ 4 ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 4.1 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να κατασκευάσει και να αποπερατώσει το έργο εντός 6 (έξι) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Μέσα στην συνολική αυτή προθεσμία πρέπει να έχουν γίνει όλες οι εργασίες που προβλέπονται από την μελέτη για την κατασκευή του έργου. Υπέρβαση της συνολικής αυ τής προθεσμίας συνεπάγεται, εκτός από την επιβολή της ποινικής ρήτρας, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 49 του Ν.3669/2008 (ΚΔΕ) και την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 61, του Ν.3669/2008 (ΚΔΕ) για έκπτωση του αναδόχου. 4.2 Αποκλειστικές τμηματικές προθεσμίες. Λόγω του επείγοντος των επεμβάσεων και για περιπτώσεις των οποίων τη σοβαρότητα θα κρίνει η Υπηρεσία, ο Ανάδοχος υποχρεούται να επέμβει άμεσα σε τμηματική προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της εντολής. Σε περίπτωση κατεπείγουσας ανάγκης και εφόσον δεν είναι δυνατή η αυθημερόν αποκατάσταση της βλάβης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να προβαίνει στην άμεση ακόμη και αυθημερόν λήψη των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας (οριοθέτηση, κατάλληλη σήμανση κλπ.) προς αποτροπή κινδύνου ατυχημάτων. 4.3 Παράταση της συνολικής ή τμηματικών προθεσμιών, εγκρίνεται σύμφωνα με τις παρ.8, 9 και 10 του άρθρου 48 του Ν.3669/2008 (ΚΔΕ) Για την υπέρβαση της προθεσμίας υποβολής του χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου, θα ισχύσουν οι διατάξεις του άρθρου 61 του Ν.3669/2008 (ΚΔΕ) Έκπτωση του αναδόχου. ΑΡΘΡΟ 5 ο ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ, ΟΦΕΛΟΣ κλπ ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΑ ΠΟΣΟΣΤΑ, ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ Στην προκειμένη εργολαβία ισχύει για γενικά έξοδα και εργολαβικό όφελος (Γ.Ε. & Ο.Ε.) ποσοστό δέκα οκτώ επί τοις εκατό (18%) της αξίας των εργασιών, υπολογιζόμενο σύμφωνα με τις συμβατικές τιμές, όπως αυτές διαμορφώνονται στην προσφορά και τις τυχόν νέες τιμές μονάδος. ΑΡΘΡΟ 6 ο ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ Σύμφωνα με τα άρθρα 34 και 35 του Π.Δ. 609/85 και το άρθρο 6, του Ν. 1418/84, όπως τροποποιήθηκε με του Ν.2229/94 και Ν.3263/2004, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασκεί την τεχνική διεύθυνση του έργου, δια Μηχανικού, ο οποίος στο εξής θα αναφέρεται ως «ο συντονιστής» κα ο οπ οίος θα πρέπει να τύχει της έγκρισης της Υπηρεσίας. Ο συντονιστής θα υποβοηθείτα ι στο έργο του από τρεις (3) βοηθούς, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση δεδομένου ότι η δαπάνη αυτή έχει συμπεριληφθεί αν ηγμένη στις τιμές του τιμολογίου της παρούσας μελέτης. Ο Ανάδοχος είναι ποινικά και αστικά υπεύθυνος για τυχόν ατύχημα που μπορεί να προκληθεί από την μη έγκαιρη λήψη των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας. ΑΡΘΡΟ 7 ο ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗ Ο Ανάδοχος, κατά το στάδιο εκτέλεσης των εργασιών υποχρεούται να π ροβαίνει στην τοποθέτηση και να επιμελείται της συντήρησης και αντικατάστασης όλων των προσωρινών, κατά τον Κ.Ο.Κ. και τα διεθνή πρότυπα και γενικά σύμφωνα με την Εγκύκλιο 5/95 (ΔΜΕΟ/ε/οικ./305/ ) και τις Π.Τ.Π. περί σήμανσης των οδών του ΥΠΕΧΩΔΕ, φανών αντανακλαστικών πινακίδων και σημάτων, για την ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων επί της οδού, κατά την ημέρα και τη νύχτα. Γενικά ο Ανάδοχος, οφείλει να λαβαίνει με αποκλειστική μέριμνα και δαπάνες του και συνεχώς, 4

5 όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για τα έργα που εκτελούνται από αυτόν στ ο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, για πρόληψη οποιουδήποτε ατυχήματος ή ζημιάς, καθ όλο το χρονικό διάστημα εκτέλεσης των εργασιών. Τα μέτρα αυτά ο Ανάδοχος οφείλει να τα τηρεί κ αι για όσο διάστημα μετά το πέρας εργασιών απαιτηθεί, μέχρις ότου η Υπηρεσία προβεί στην απαραίτητη μόνιμη σήμανση και διαγράμμιση. Ο Ανάδοχος είναι ο μόνος αποκλειστικός υπεύθυνος για οποιοδήποτε τροχαίο ατύχημα ή ζημιά συμβεί, οφειλόμενο σε αμέλεια ή μη λήψη των αναγκαίων μέτρων ασφαλείας, από τον ίδιο είτε από τους εργαζομένους, που απασχολεί στο έργο. Ακόμη ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα μέτρα ασφαλείας για την πρόληψη ατυχημάτων και την παροχή πρώτων βοηθειών για το εργατοϋπαλληλικό του προσωπικό. Σε κάθε περίπτωση τροχαίου ή άλλου ατυχήματος ή ζημιάς στον τόπο εκτέλεσης του έργου, ο Ανάδοχος έχει αποκλειστικά όλες τις αστικές και ποινικές ευθύνες. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ακολουθεί τα μέτρα ασφαλείας κλπ. που προβλέπονται από την εγκύκλιο 21 ( Α.Π. ΔΙΠΑΔ/οικ.565/ ) του ΥΠΕΧΩΔΕ, σχετικά με τη σήμανση εκτελούμενων έργων σε οδούς εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών. Τέλος, τα μέτρα και οι τρόποι σήμανσης που πρέπει να εφαρμόζει κα να χρησιμοποιεί ο Ανάδοχος στα εκτελούμενα έργα εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών, προκειμένου να παρέχεται στους οδηγούς των οχημάτων, έγκαιρη και επαρκής πληροφόρηση για τη μεταβολή των κανονικών συνθηκών κυκλοφορίας, με σκοπό την ασφαλή διέλευση των οχημάτων από την περιοχή των εκτελούμενων έργων και γενικά την αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων, περιγράφονται στην αριθμ. ΔΠΙΑΔ/οικ./502/ Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ : «Έγκριση Τεχνικής Προδιαγραφής Σήμανσης Εκτελούμενων Οδικών Έργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών ως ελάχιστα όρια» (ΦΕΚ 946Β/ ). ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ Ο Ανάδοχος του έργου έχει την υποχρέωση και την αποκλειστική ευθύνη να τηρεί τους θεσπισθέντες Κανόνες Ασφαλείας και Υγείας στα έργα και να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, τόσο για την προστασία και τη ν πρόληψη ατυχημάτων του εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, που απασχολεί στη κατασκευή του έργου, όσο και την προστασία υγείας αυτού και την παροχή των πρώτων βοηθειών σε περίπτωση ατυχήματος. Τα ανωτέρω μέτρα θα λαμβάνονται με βάση και τις ελάχιστες προ διαγραφές ασφαλείας και υγείας, που καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και τις λοιπές σχετικές διατάξεις. Ειδικότερα ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ Ο Ανάδοχος οφείλει να παίρνει με δικές του δαπάνες, όλα τα μέτρα που επιβάλλονται για κάθε περίπτωση, για τη ν ασφάλεια και την πρόληψη οποιουδήποτε ατυχήματος ή ζημιάς στο χρόνο που θα εκτελούνται τα έργα και είναι ο μόνος υπεύθυνος γι αυτές και έχει αποκλειστικά αυτός όλες τις αστικές και ποινικές ευθύνες για κάθε τι που συμβεί, είτε από δική του υπαιτιότητα, είτε από υπαιτιότητα του εργατοτεχνικού προσωπικού, είτε από τα εργαλεία και μηχανήματα που απασχολούνται στο έργο. Με την έναρξη των εργασιών, σε κάθε θέση και καθ όλη των διάρκεια εκτέλεσης τους, ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να προβαίνει στην πλήρη σήμανση του εργοταξίου, σε περίφραξη και ιδιαίτερη σήμανση κάθε επικίνδυνης θέσης, λαμβανομένου υπόψη του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) ο οποίος εγκρίθηκε με τον Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ Α 57/ ). Ο Ανάδοχος οφείλει να προβαίνει στην άμεση κάλυψη με ασφαλτόμιγμα των τομών του οδοστρώματος, που γίνονται απ αυτόν σε οδό με κυκλοφορία, για την αποφυγή ατυχήματος και τον περιορισμό στα ελάχιστα χρονικά όρια των δυσκολιών, οι οποίες προκαλούνται στην κυκλοφορία λόγω της εκτέλεσης των έργων. 5

6 Σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί η επιβλέπουσα Υπηρεσία να διατάξει τον Ανάδοχο να συντάξει ειδική μελέτη σημάνσεως του εργοταξίου, η οποία αφού εγκριθεί θα εφαρμοστεί σ αυτόν, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση δεδομένου ότι η δαπάνη αυτή έχει συμπεριληφθεί ανοιγμένη στις τιμές του τιμολογίο υ της παρούσας μελέτης. Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται εφ όσον διαταχθεί, να κατασκευάσει ή ανακαινίσει προσωρινές παρακαμπτήριους της κατασκευαζόμενης οδού, τούτου εγκρινόμενου από την Δ/νουσα Υπηρεσία για την ομαλή και ακώλυτο διεξαγωγή της κυκλοφορίας κ ατά την περίοδο εκτέλεσης των έργων. ΧΩΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ Ο Ανάδοχος οφείλει να παίρνει χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, τα μέτρα που χρειάζονται όταν εκτελούνται οι εργασίες της εργολαβίας του ώστε να μην παρεμποδίζεται η κυκλοφορία γενικά πεζών και οχημάτων τόσο από τη διακίνηση των μηχανικών του μέσων, όσο και από την εναπόθεση των υλικών. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να γίνουν εκσκαφές κα γενικά να αποκλειστεί απ την κυκλοφορία δρόμος ή πεζοδρόμιο ή τμήμα τους, πριν εγκριθεί απ την επίβλεψη με έγγραφο και κατασκευαστεί από τον ανάδοχο προσωρινή διάβαση για τα τροχοφόρα ή τους πεζούς, ανάλογα με παράκαμψη. Επισημαίνεται ότι ο Ανάδοχος πρέπει να λαμβάνει σε κάθε θέση εργασίας, τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια της διερχόμενης κυκλοφορίας και ότι είναι ο μόνος υπεύθυνος σε περίπτωση ατυχήματος ή ζημιάς και έχει αποκλειστικά αυτός όλες τις αστικές και ποινικές ευθύνες για κάθε τι που θα συμβεί είτε από δική του υπαιτιότητα είτε από υπαιτιότητα του εργατοτεχνικού προσωπικού του, είτε από τα ε ργαλεία και μηχανήματα που απασχολούνται στο έργο. Σημειώνεται επίσης ότι ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την δαπάνη της προμήθειας της απαιτούμενης σήμανσης στις θέσεις εκτέλεσης των έργων χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση δεδομένου ότι η δαπάνη αυτή έχει συμπεριληφθεί ανηγμένη στις τιμές του τιμολογίου της παρούσας μελέτης. ΑΡΘΡΟ 8 ο ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΎ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΊΑ Η ΑΛΛΟΥΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ - ΦΘΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΌ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μην παρ εμποδίζει την εκτέλεση εργασιών από την Υπηρεσία ή από άλλους εργολήπτες που χρησιμοποιούνται από τον κύριο του έργου, σε εργασίες που δεν συμπεριλαμβάνονται στην σύμβασή του. Αντίθετα να διευκολύνει την εκτέλεσή τους με τα μέσα που χρησιμοποιεί (πχ. ικριώματα κ.λ.π.) και να ρυθμίζει την εκτέλεση των εκτελουμένων από αυτόν εργασιών, ώστε να μην παρεμποδίζεται η εκτέλεση εργασιών από τον κύριο του έργου ή από άλλους εργολήπτες. Οποιαδήποτε φθορά ή ζημιά που προκληθεί από υπαιτιότητα του αναδόχου σε οποιαδήποτε κατασκευή βαρύνει τον ανάδοχο, που είναι υποχρεωμένος να την αποκαταστήσει και να επαναφέρει τις κατασκευές που υπέστησαν τη ζημιά ή τη φθορά στην προτέρα τους κατάσταση. ΑΡΘΡΟ 9 ο ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εγκαταστήσει με δικές του δαπάνες στο εργοτάξιο όλα τα προβλεπόμενα από τους όρους υγιεινής του άρθρου 24 του Π.Δ.447/75, όπως αυτό συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα. Πριν από την έναρξη των εργασιών ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για την έκδοση κάθε κατά νόμο άδειας, καθιστάμενος ουσιαστικά και αποκλειστικά υπεύθυνος, για κάθε παράβαση των διατάξεων που ισχύουν για την εκτέλεση των εργασιών. Επίσης υποχρεώνεται να υποβάλλει τις αναγκαίες αιτήσεις για παροχές και συνδέσεις με ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κ.λ.π. και να καταβάλλει κάθε δυνατή φροντίδα για την πραγματοποίησή τους. Επίσης, πρέπει να μεριμνήσει για την τήρηση στα εργοτάξια όλων των στοιχείων που απαιτούνται κατά το νόμο, για την εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας που 6

7 επιβάλλεται να ληφθούν σ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, σύμφωνα με το Π.Δ.447/1975 «περί ασφαλείας των εν τοις οικοδομικές εργασίες ασχολουμένων μισθωτών», του Π.Δ.770/1980 «περί μέτρων ασφαλείας κατά ην εκτέλεση οικοδομικών εργασιών» και το Π.Δ.1073/81 «περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών στα εργοτάξια οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητας Πολιτικού Μηχανικού», και κάθε άλλη διάταξη που θα ισχύει καθ όλη τη διάρκεια της κατασκευής του έργου. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει τις περί τάξεως και ασφαλείας επί ατυχημάτων αστυνομικές διατάξεις και έχει την αποκλειστική ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα ή βλάβη, που θα συμβεί στον ίδιο, στο προσωπικό του ή τρίτους, από ενέργειες που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με την εκτέλεση του έ ργου. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετεί τα απαιτούμενα σήματα και πινακίδες σε όλες γενικά τις θέσεις που εκτελούνται εργασίες και να φροντίζει για τη συντήρησή τους. Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται στη σήμανση με τα αναγκαία κατά περίπτωση μέσα (π.χ. πλέγμα, κώνους, αναλάμποντας φανούς, πινακίδες, New Jersey) των επικινδύνων θέσεων μέχρι την αποκατάστασή τους χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση δεδομένου ότι η δαπάνη αυτή έχει συμπεριληφθεί ανηγμένη στις τιμές του τιμολογίου της παρούσας μελέτης. Ο Ανάδοχος ευθύνεται ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που θα οφείλεται στη μη λήψη των απαιτουμένων μέτρων ασφαλείας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ανακοινώνει αμέσως στη Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία, όλες τις απευθυνόμενες ή κοινοποιούμενες σ αυτόν δι αταγές και εντολές των διαφόρων Αρχών, σχετικά με μέτρα ελέγχου και ασφαλείας σ όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου. Ο Ανάδοχος έχει αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου τις ευθύνες του εργοδότη για το απασχολούμενο στο έργο τεχνικό κ.λ.π. προσωπικό, στη ν περίπτωση που θα συμβεί ατύχημα σ αυτό. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει όλο το παραπάνω προσωπικό του στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) και τα κατά κατηγορία εργαζομένων Ταμεία Επικουρικής Ασφάλισης. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε εργαζόμεν ος δέν υπάγεται στις περί ΙΚΑ διατάξεις, ο Ανάδοχος υποχρεούται να τον ασφαλίσει σε αναγνωρισμένη από το Κράτος ασφαλιστική εταιρεία. Ο Ανάδοχος, επίσης, υποχρεούται για την μέσα σε τακτό χρονικό διάστημα, τοποθέτηση των ενδεικτικών του έργου πινακίδ ων στην αρχή και το πέρας του εργοταξίου, με αναγραφή του φορέα του έργου, του προϋπολογισμού και του αναδόχου κατασκευαστή. Η δαπάνη κατασκευής και τοποθέτησης όλων των παραπάνω πινακίδων βαρύνει τον ανάδοχο του έργου, διότι θεωρείται ότι είναι ανηγμ ένη στις τιμές προσφοράς του αναδόχου. Ο ανάδοχος υποχρεούται με δική του δαπάνη να βιντεοσκοπήσει όλες τις φάσεις εργασιών εκτέλεσης του έργου (αρχική κατάσταση, κατά την διάρκεια των εργασιών και την ολοκλήρωση των εργασιών) από εξειδικευμένο συνεργείο β ιντεοσκόπησης επιλογή της Υπηρεσίας. Ο ανάδοχος υποχρεούται όπως μεριμνήσει ώστε το εργατοτεχνικό προσωπικό είναι ενδεδυμένο με ειδικά φωσφορίζοντα «γιλέκα» χρώματος πρασίνου που με εμφανή γράμματα στην πλάτη θα αναγράφουν τον εργοδότη -κύριο του έργου ήτοι ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Για αυτά ουδεμία πρόσθετη αμοιβή θα καταβληθεί. ΑΡΘΡΟ 10 ο ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΟΦΕΛΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου, οι οποίες δε συνεπάγ ονται ιδιαίτερη αμοιβή, περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά : Η εφαρμογή της χάραξης ή η επαναχάραξη στο έδαφος των κάθε είδους έργων, ανεξάρτητα αν προβλέπεται στο Τιμολόγιο ότι περιλαμβάνεται η εργασία αυτή στις τιμές μονάδος προσφοράς. Η τυχόν αναγκαία πύκνωση υψομετρικών αφετηριών που θα 7

8 τοποθετηθούν σε σταθερό (ανυποχώρητο) έδαφος. Η σύνταξη των τυχόν αναγκαίων πινάκων αναπτυγμάτων οπλισμού και των καταλόγων οπλισμού (όπου αυτοί δεν περιλαμβάνονται στη μελέτη), οι οποίοι θα πρέπει να υποβάλλονται έγκαιρα στον επιβλέποντα μηχανικό για τον έλεγχο και ενδεχόμενα την διόρθωσή τους. Η λήψη των επιμετρητικών στοιχείων από κοινού με τον επιβλέποντα και η σύνταξη (από τον Ανάδοχο) των επιμετρητικών σχεδίων και των επιμετρήσεων που θα υποβάλει για αρμόδιο έλεγχο. Σημειώνεται εδώ, η ιδιαίτερη προσοχή που πρέπει να δοθεί στη σύνταξη των επιμετρητικών σχεδίων και επιμετρήσεων των εργασιών μετακίνησης και εγκατάστασης Ο.Κ.Ω., διότι τα στοιχεία αυτά θα σταλούν στους αρμόδιους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας, για τον καταλογισμό σε βάρος τους των αντίστοιχων δαπανών. Η τήρηση πλήρων στατιστικών στοιχείων του έργου και ημερολογίων εργοταξίου (γενικού και ειδικού) και βιβλίου καταμετρήσεων (άρθρο 33, του Π.Δ.609/85). (Η Δ/νουσα Υπηρεσία μπορεί να κρατήσει την επιφύλαξη της παρ. 3, του άρθρου 33, του Π.Δ.609/85). Ειδικά για τις ασφαλτικές εργασίες θα πρέπει να τηρείται υποχρεωτικά ημερολόγιο σε καθημερινή βάση, στο οποίο θα συμπληρώνεται καθημερινά κάθε στοιχείο σχετικό με την εκτέλεση του έργου (π.χ. επικρατούσες καιρικές συνθήκες, είδος, ποσότητα, θέση εκτέλεσης τα ασφαλτικής εργασίας, είδος αριθμός χρησιμοποιηθέντων μηχανημάτων, είδος αριθμός γενομένων εργαστηριακών εξετάσεων κλπ.). Η σύνταξη και υποβολή τεύχους στατιστικών στοιχείων του έργου, μετά την περάτωση αυτού και πριν από την σύσταση, της σύμφωνα με το Νόμο, Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής. Κάθε είδους εργαστηριακές και άλλες δοκιμές ποιοτικού ελέγχου κατασκευής του έργου. Η τοποθέτηση πινακίδων με την αναγραφή της επωνυ μίας του έργου κλπ. σύμφωνα με το άρθρο 10. Ο Ανάδοχος υποχρεούται πριν την έναρξη του έργου και χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή η οποία είναι ανοιγμένη στις τιμές του τιμολογίου στην σύνταξη μελετών για τα τμήματα που θα υποδείξει η Υπηρεσία (οριζοντιογραφίε ς, μηκοτομές, κατά πλάτος τομές, σχέδια λεπτομερειών, στατικές, γεωτεχνικές γεωλογικές κ.α.). για την υλοποίηση του έργου και να τις υποβάλει προς έγκριση στην Υπηρεσία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η αμοιβή των μελετών συμπεριλαμβάνεται στις υποχρ εώσεις του Αναδόχου και δεν πηγάζει το δικαίωμα της προσθέτου αμοιβής. ΑΡΘΡΟ 11 ο ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Οι πιστοποιήσεις, οι εντολές πληρωμών και οι επιμετρήσεις των εκτελουμένων έργων θα γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.1418/84, του Π.Δ.609/85 και Ν.3669/08 (ΚΔΕ) τους όρους της εργολαβικής σύμβασης και της παρούσας Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων και την εγκυκλ. ΒΓΔ/01/20/80 του Υπ. Δημ. Έργων για τον τρόπο σύνταξής των επιμετρήσεων. Τα στοιχεία που καθορίζονται στο άρθρο 53 τού Ν.3669/08 (ΚΔΕ) συντάσσονται με ευθύνη του αναδόχου, υπογράφονται από αυτόν και υποβάλλονται στην Υπηρεσία, στα απαιτούμενα αντίτυπα, ανά μηνιαία χρονικά διαστήματα. Οι τμηματικές πληρωμές θα υπόκεινται στις κρατήσεις εγγυήσεων σύμφωνα μ ε την ισχύουσα νομοθεσία [άρθρο 53 τού Ν.3669/08 (ΚΔΕ)] όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 134 του Ν. 4070/2012 και θα αποδίδονται σύμφωνα με το Νόμο. Πριν από την είσπραξη των πιστοποιήσεων ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει στην αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1.-Τιμολόγιο θεωρημένο από την αρμόδια Οικονομική Εφορία. 2.-Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας. 3.-Γραμμάτιο είσπραξης, της υπέρ του Δημοσίου καταβολής του φόρου εισοδήματος,που αντιστοιχεί στην πιστοποίησ η. 4.-Βεβαιώσεις Ι.Κ.Α., επικουρικού,φπα κλπ. 8

9 5.-Κρατήσεις ΤΣΜΕΔΕ 6%.,2%.,1% και 0,5% υπέρ ΕΜΠ στην κράτηση 1% του ΤΣΜΕΔΕ, Μ.Τ.Π.Υ. 3%, 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων κλπ. σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Επίσης, οποιαδήποτε αλλαγή των επιβαρύνσεων επί έλαττον, εκπίπτεται επ ωφελεία του έργου, του αντιστοίχου ποσού αφαιρουμένου από τον λογαριασμό του εργολάβου. Αντιθέτως, πάσα τυχόν επιπρόσθετη επιβάρυνση καταβάλλεται από τον εργολάβο για λογαριασμό του εργοδότου, πιστοποιείται δε αυτή υπέρ του εργολάβου άνευ εργολαβικού οφέλους και εκπτώσεως στον αμέσως επόμενο λογαριασμό. ΑΡΘΡΟ 12 ο ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΗΓΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΥΛΙΚΏΝ Οι πηγές λήψης των λίθινων θραυστών υλικών για όλα τα είδη των εργασιών ορίζονται οι πλησιέστερες τού έργου υφιστάμενες λατομικές εγκαταστάσεις ή άλλες ευρισκόμενες πηγές, με την προϋπόθεση ότι τα παραγόμενα από αυτές υλικά εξεταζόμενα εργαστηριακά θα ευρίσκονται εντός των ορίων των οικείων Π.Τ.Π. Για την εκτέλεση των εργασιών τεχνικών έργων, οδοστρωσίας και ασφαλτικών θα χρησιμοποιηθούν με μέριμνα, ευθύνη, και δαπάνη του αναδόχου και σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στις οικείες Π.Τ.Π. τα κατάλληλα και υγιή αδρανή υλικά, προερχόμενα από ασβεστολιθικά πετρώματα, με συντελεστ ή φθοράς στην τριβή και κρούση (LOS ANGELES) σύμφωνα με τις ανάλογες Π.Τ.Π. Όλα γενικώς τα υλικά, διαλύματα και μίγματα, θα ανταποκρίνονται πλήρως προς τους Όρους της μελέτης και τις εγκεκριμένες ΠΤΠ. Τα παντός είδους υλικά τα μη ανταποκρινόμενα στις απαιτήσεις της μελέτης και των Π.Τ.Π. θα απομακρύνονται παραχρήμα εκ της περιοχής των έργων. Ο ανάδοχος δεν υποχρεούται να διατηρεί εργοταξιακό εργαστήριο για τον έλεγχο των υλικών, αλλά η εξέταση των υλικών θα γίνεται στο εργαστήριο της Ιης ΠΥΔΕ, με ρίμνη, ευθύνη και με δαπάνες του αναδόχου και με την παρακολούθηση της Υπηρεσίας σε όλη την διάρκεια εκτέλεσης του έργου, για να πιστοποιείται ότι ταύτα είναι σύμφωνα προς τας οικείας Π.Τ.Π. Σημειώνεται επίσης ότι αποτελεί συμβατική υποχρέωση του αναδόχο υ η αφαίρεση ακαταλλήλου υλικού, ή απαιτουμένη διαλογή, ή πολλαπλή θραύση και το πλύσιμο του υλικού [εφόσον απαιτείται], ώστε το υλικό να πληροί τους όρους της ΠΤΠ. Η Υπηρεσία πάντως δύναται κατά την απόλυτη κρίση της, να αποκλείσει πηγές υλικών, μη εγγυούμενες αναμφισβήτητα τις απαιτούμενες ιδιότητες. Τα χρησιμοποιούμενα αδρανή υλικά των ΠΤΠ Ο.Ι50 και Ο.155 για την κατασκευή του έργου θα προσκομίζονται από τον ανάδοχο επί τόπου των έργων τελείως αναμεμιγμένα, απαγορευμένης απολύτως της αναμίξεως αυτών επί των υπό κατασκευή οδών. Επισημαίνεται ότι η ανάμιξη αδρανών υλικών επί της οδού συνιστά κακοτεχνία και συνεπάγεται την σύνταξη πρωτοκόλλου κακοτεχνίας και ότι ο ανάδοχος φέρει ακέραια την ευθύνη της εντέχνου κατασκευής ανεξαρτήτως των εργ αστηριακών αποτελεσμάτων. Η παραλαβή των υλικών οδοστρωσίας και ασφαλτικών εργασιών, εφόσον δεν ορίζεται άλλως, θα εκτελείται δι α ογκομετρήσεως επί των αυτοκινήτων των προσκομιζομένων ποσοτήτων ή εις σειράδια ή πρίσματα επί ή εκτός της οδού κατά την απόλυτο κρίση της υπηρεσίας δι εκάστη των ανωτέρω περιπτώσεων. Για την κατασκευή των επιχωμάτων θα χρησιμοποιηθούν τα κατάλληλα δάνεια υλικά αμμοχαλικώδους συστάσεως εκ των χειμάρρων της περιοχής του έργου μερίμνη και ευθύνη του αναδόχου, δείκτου πλαστικότητας μικρότερου του οκτώ [8] και δια την άνω στρώση μικρότερου του πέντε [5]. Ο ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνήσει, με ευθύνη και με δαπάνες του, για την εξεύρεση των καταλλήλων πηγών λήψεως υλικών, είτε δια μισθώσεως, είτε δι αγοράς των καταλλήλών θέσεων, ή ακόμα δια προμηθείας εκ των ήδη εις την περιοχή του έργου λειτουργουσών ιδιωτικών επιχειρήσεων λατομείων, ουδεμιάς προς τούτο προσθέτου υποχρεώσεως του Δημοσίου. Όσον αφορά τις εργασίες σημάνσεως ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος δι άπαν τα τα χρησιμοποιηθέντα υπ αυτού πάσης φύσεως υλικά κ.λ.π., συμφώνως προς τας διατάξεις 9

10 τού άρθρου Ι2 παρ. 2 της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων του Υ.Δ.Ε. και επί πλέον άπαντα τα είδη σημάνσεως και οδικής ασφαλείας θα ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους της μελέτης και τας εγκεκριμένες Τεχνικές Προδιαγραφές. Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται για την μέσα σε τακτό χρονικό διάστημα, τοποθέτηση των πληροφοριακών του έργου πινακίδων στην αρχή και το πέρας του εργοταξίου με αναγραφή του φορέα του έργου, της αρμόδιας για την επίβλεψη Υπηρεσίας, του τίτλου του έργου, του προϋπολογισμού και του αναδόχου κατασκευαστή. Η δαπάνη κατασκευής και τοποθέτησης των πινακίδων αυτών θεωρείται ανηγμένη στις τιμές προσφοράς του αναδόχου. Στις τιμές του Τιμολογίου περιλαμβάνονται οι δαπάνες κατασκευής συντηρήσεως των απαιτηθησομένων οδών προσπελάσεως, μεταφορών των υλικών εξ οιασδήποτε πηγής λαμβανομένων κ.λ.π., ουδεμιάς αναγνωριζομένης αξιώσεως του αναδόχου για πληρωμή ετέρας αποζημιώσεως είτε λόγω προσθέτων τυχόν μεταβολών λόγω οιωνδήποτε δυσμενών συνθηκών, είτε λόγω οιωνδήποτε άλλων αιτίων. Υποχρεούται ο ανάδοχος εις τας προσφερθεισομένας τιμάς του προς κατασκευή του έργου να συμπεριλάβει απάσας τας εξ οιουδήποτε λόγου απαιτουμέν ας δαπάνας δια την επί τόπου του έργου προμήθεια εκ των λατομείων των αναγκαιούντων αργών υλικών, ως και τας εξ οιουδήποτε λόγου απαιτουμένας δαπάνας δια τας πάσης φύσεως μεταφοράς φορτοεκφορτώσεις μετά του απολυμένου χρόνου [σταλίας] κ.λ.π. οιωνδήποτε υλικών. Απαγορεύεται κάθε μπάζωμα χειμάρρου, ρέματος ή παραλίας. Απαγορεύεται η εγκατάστασης λατομείου αδρανών για το έργο. Απαγορεύεται κάθε μορφής δημιουργία δανειοθαλάμου για τα υλικά κατασκευής όταν είναι δυνατόν να γίνει η προμήθεια από νομίμως λειτουργούντα λατομεία της περιοχής ή από τα απαιτούμενα ορύγματα του έργου όταν αυτό δεν είναι δυνατόν οι δανειοθάλαμοι αλλά και οι χώροι απόθεσης πλεοναζόντων υλικών που τυχόν θα δημιουργηθούν να μην είναι ορατοί από δρόμους ή οικισμούς να μην ε πηρεάζουν την ροή των ποταμών και ρεμάτων και να μην καταστρέφουν το τοπίο. Μετά το τέλος των εργασιών να γίνει κατάλληλη διαμόρφωση και αποκατάσταση των χώρων. ΑΡΘΡΟ 13 ο ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Άπαντα τα πάσης φύσεως υλικά που θα χρησ ιμοποιηθούν για την εκτέλεση των εργασιών πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και σύμφωνα με τις εγκεκριμένες Π.Τ.Π. Ο ανάδοχος έχει ακέραιη την ευθύνη για την άριστη ποιότητα και το σύμφωνο προς τις Προδιαγραφές (σκληρότης, διαβάθμιση, πλαστικότητα κ.λ.π.), για τα πάσης φύσεως υλικά που υπεισέρχονται στις εκάστοτε εργασίες. Εξυπακούεται ότι ο ανάδοχος δια της προσφοράς του ανέλαβε την υποχρέωση και την ευθύνη της έντεχνης εκτέλεσης των εργασιών με δομικά υλικά. Επί πλέον η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα δειγματοληψίας και ελέγχού της ποιότητας διαστάσεων κ.λ.π. των κάθε φύσεως ειδών, υλικών και εργασιών. Προς τούτο χρησιμοποιεί μέσα συσκευασίας και μεταφορικά μέσα του αναδόχου, ο οποίος υποχρεούται να θέση απροφασίστως στη διάθεση της Υπηρεσίας τα ανωτέρω, καθώς και να καταβάλει τις απαιτηθησόμενες δαπάνες εργαστηριακών ελέγχων. Οι παραπάνω δαπάνες ανάγονται στα Γενικά έξοδα του εργολάβου, χωρίς τούτο να απαλλάσσει τον εργολάβο της ευθύνης για τυχόν διαπιστουμένη κακοτεχνία ή κακή ποιότητα υλι κών. Ο εργολάβος παραμένει εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την ποιότητα και το δόκιμο των ειδών, των υλικών και των εργασιών. Τα είδη ή υλικά σήμανσης και οδικής ασφάλειας κ.λ.π., καθώς και οι εργασίες που δεν ανταποκρίνονται πλήρως προς τις ανωτέρω απαι τήσεις, ουδόλως θα παραλαμβάνονται, ούτε υπό όρους, π.χ. περικοπή τιμής ή επιβολής προστίμου κ.λ.π., ούτε θα πιστοποιούνται, εφόσον κρίνονται ακατάλληλες. Ο ανάδοχος των εργασιών υποχρεούται να συμμορφώνεται πλήρως με τα καθοριζόμενα από την υπ αριθ. Γ.1748/οίκ/ΟΟ-Ι88/ απόφαση Υπουργείου Δημ. Έργων «περί συμπληρώσεως του άρθρού 7 παρ. 6 των ΓΟΕΣΥ κ.λ.π.» που αφορά στον υποχρεωτικό αριθμό δοκιμαστικών Εργαστηριακών Ελέγχων κ.λ.π. κατά την εκτέλεση εκάστου είδους εργασίας. Προς τούτο τα δείγματα λαμβάνονται από εκπρόσωπο της Υπηρεσίας επιβλέψεως και του εργολάβου, σύμφωνα με την απόφαση 10

11 που προέκυψε από την αναθεώρηση της παραπάνω με την υπ αριθ. Γεγ/14/125 -Ω/17-1 Ο - 77 όμοια, του κ. Υπουργού Δημοσίων Έργων. Εάν δεν συμμορφώνεται απολύτως ο ανάδοχος με τις προμνησθείσες αποφάσεις οι οποίες και επέχουν θέση συμβατικού στοιχείου, επιβάλλεται το από την δεύτερη απόφαση η προβλεπόμενη ποινική ρήτρα σύμφωνα με τα οριζόμενα σ αυτή. ΑΡΘΡΟ 14 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΑΣΦΑΛΤΟΥ Η δαπάνη της ενσωματούμενης ασφάλτου, είτε στις προβλεπόμενες από την εγκεκριμένη μελέτη ασφαλτικές εργασίες είτε στις νέες εργασίες που θα γίνουν με εντολή της Υπηρεσίας, περιλαμβάνεται στις επιμέρους τιμές των ασφαλτικών εργασιών του τιμολογίου της μελέτης. ΑΡΘΡΟ 15 ο ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν έντεχνα και σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ, τα κατά περίπτωση άρθρα του Τιμολογίου, και τις σύμφωνα με τις οδηγίες και εντολές της επιβλέπουσας το έργο Υπηρεσίας, και αυστηρά μέσα στην εγκεκριμένη πίστωση [ποσό συμφωνητικού] και την προθεσμία περαίωσης του έργου. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να βρει και να διαθέσει όλα τα μηχανήματα, εργαλεία, μέσα και προσωπικό για την έντεχνη και εμπρόθεσμη εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα με τη μελέτη του έργου και τα συμβατικά στοιχεία, όπως ορίζεται στο Ν.3669/08 (ΚΔΕ) και στα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας. Για την εκτέλεση των εργασιών, για τις δειγματοληψίες και για τον έλεγχο των κάθε φύσης χρησιμοποιούμενων στο έργο ειδών και υλικών ισχύουν κατά περίπτω ση οι σχετικές πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές και οι κανονισμοί της Υπηρεσίας. Για τα έκτακτα μέτρα που επιβάλλει η φύση και η θέση του έργου και που πρέπει να λάβει ο ανάδοχος [ειδικές μέθοδοι εξορύξεις, επί πλέον δαπάνες λόγω μη χρήσεως εκρηκτικών υλών προς αποφυγή π.χ. ζημιών όπως ορίζεται στην παρ κ.λ.π της Π.Τ.Π.ΧΙ,ειδικές δαπάνες κατασκευής εξυπηρέτησης του έργου, πρόσθετα ειδικά έργα προστασίας της διερχόμενης κυκλοφορίας], θα πληρωθεί όπως ορίζεται αλλού, δηλαδή μόνο για τις τιμές της προσφοράς του. Γι αυτό και πρέπει να συμπεριλάβει όλες τις απαιτούμενες δαπάνες στην προσφορά του, δεδομένου ότι οι τιμές μονάδος του Τιμολογίου είναι γενικής ισχύος και αφορούν σε είδη εργασιών που εκτελούνται μακριά από το δρόμο, ανεξάρτητα από τις μικρές ή μεγάλες δυσχέρειες και λοιπές δαπάνες που απαιτούνται για την εκτέλεση αυτών. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος του έργου προξενήσει ζημιές στις ιδιοκτησίες, τους υφιστάμενους δρόμους, ή διακόψει την διερχόμενη κυκλοφορία σ αυτούς, καθίσταται υπεύθυνος ποινικά και αστικά έναντι του Δημοσίου και τρίτων για τις συνέπειες των πράξεών του. Επί πλέον πρέπει να είναι πολύ επιμελημένη η σήμανση του δρόμου και να υπάρχουν όπου απαιτείται ειδικοί φύλακες, για την επιμέλεια και την ασφάλεια της οδικής κυκλοφορίας, με ευθύνη του αναδόχου για τυχόν αμέλειά τους. Ο ανάδοχος επίσης οφείλει να λάβει τα δέοντα μέτρα κατά την εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας του, σε τρόπο ώστε να μη παρακωλύεται η κυκλοφορία πεζών και οχημάτων από την εναπόθεση των υλ ικών και χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση. Γενικά για τα τεχνικά έργα, προ της ενάρξεως της κατασκευής τους, θα συντάσσεται πλήρης μελέτη εφαρμογής από τον ανάδοχο, η οποία θα υποβάλλεται στην Υπηρεσία για έγκριση, χωρίς να δικαιούται για την μελέτη αυτή ιδ ιαίτερη αμοιβή ο ανάδοχος, της αμοιβής αυτής θεωρούμενης ότι περιέχεται ανηγμένη στις τιμές του τιμολογίου της σύμβασης. Πέραν αυτού ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκπονήσει μελέτη οιασδήποτε υφής, οιουδήποτε σταδίου και για οποιοδήποτε άλλο τμήμα του έρ γου, κατόπιν εντολής της Υπηρεσίας, χωρίς να δικαιούται αμοιβής, η οποία θεωρείται ότι περιέχεται ανηγμένη στις τιμές του τιμολογίου της σύμβασης του. Οι ασφαλτικές εργασίες θα πρέπει να εκτελούνται σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος μεγαλύτερες των 16 0 c ενώ εργασίες ασφαλτικής διαστρώσεως ή ασφαλτικής επάλειψης απαγορεύεται να γίνουν κατά την διάρκεια βροχοπτώσεως. 11

12 Κατά την εκτέλεση του έργου θα τηρείται με μέριμνα και δαπάνη του αναδόχου επί τόπου του έργου ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ και ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΩΣ και τ α οποία θα ενημερώνονται υπ αυτού ανελλιπώς και θα είναι σε πρώτη ζήτηση των οργάνων της Υπηρεσίας. Οι επιμετρήσεις θα συντάσσονται με διαστάσεις των έργων και ποσότητες εργασιών που προκύπτουν από την υποχρεωτική για τον ανάδοχο πιστή εφαρμογή των εγκεκριμένων διαγραμμάτων και των συμβατικών στοιχείων του έργου, σύμφωνα με τις περί εκτελέσεως των Δημοσίων Έργων κείμενες διατάξεις. Η δε τελική επιμέτρηση των εργασιών θα καλύπτεται πάντοτε από την έγκριση Συγκριτικού Πίνακα. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται αποζημίωση για εργασίες που θα εκτελέσει χωρίς έγγραφη διαταγή και αρμόδια έγκριση, και οι οποίες συνεπάγονται αύξηση της δαπάνης του έργου, έστω και αν οι εργασίες αυτές καθιστούν το έργο στερεότερο ή βελτιώνουν την μορφή του και την αρτιότητά του. Κατόπιν τούτου η Υπηρεσία θα αποδέχεται μόνο και στη συνέχεια η Επιτροπή Παραλαβής θα περιορίζεται μόνο στην ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των εργασιών, όπως αυτές θα προκύπτουν από τις σύμφωνα με τα παραπάνω συντασσόμενες Τελικές Επιμετρήσεις, χωρίς να αναγνωρίζεται οιαδήποτε υπέρβαση των εγκεκριμένων εργασιών, η οποία (υπέρβαση) και θα βαρύνει αποκλειστικά και στο σύνολό της τον ανάδοχο, ο οποίος θα θεωρείται ότι αυθαιρέτησε στην περίπτωση αυτή. Πάντως σε κάθε περίπτωση σημειώνεται ιδιαίτερα ότι, ο ανάδοχος, ανεξάρτητα από το ύψος του Προϋπολογισμού της μελέτης του έργου, υποχρεούται όπως εκτελέσει έργο όχι πέραν του συμβατικού οικονομικού του αντικειμένου (ποσόν συμφωνητικού ή υπάρχουσα εγκεκριμένη πίστωση),εκτός εάν υπάρξει πρ οηγουμένως η κατά νόμο έγκριση της Υπηρεσίας. Προς τον σκοπό αυτό ο ανάδοχος υποχρεούται, με ευθύνη του, στην λεπτομερή και ανελλιπή παρακολούθηση της οικονομικής προόδου των εκτελουμένων εργασιών, ώστε η δαπάνη αυτών, ανεξάρτητα από τις χορηγούμενες εντολές της Υπη ρεσίας για εκτέλεση έργου, να μην υπερβαίνει την εγκεκριμένη πίστωση. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, εφόσον υπάρξουν εντολές της Υπηρεσίας για εκτέλεση εργασιών που ανεβάζουν την δαπάνη του έργου πέραν της εγκεκριμένης πίστωσης, να αναφέρει εγγράφως προ τη ς ενάρξεως των παραπάνω εργασιών την προκύπτουσα αύξηση και να ζητήσει την έγκρισή της, επειδή καμία υπέρβαση της εγκεκριμένης πίστωσης δεν είναι δυνατό να θεμελιωθεί ή να γίνει αποδεκτή εκ των υστέρων, χωρίς προηγούμενη κατά Νόμο έγκριση. Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν με υπέρβαση της εγκεκριμένης πίστωσης θεωρούνται από τώρα ότι δεν εκτελέσθηκαν και δεν θα πιστοποιούνται, ούτε θα πληρώνονται, αλλά θα βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον ανάδοχο χωρίς τούτο να δημιουργεί καμιά αξίωση ή απαίτηση αυτού κατά της Υπηρεσίας. ΑΡΘΡΟ 16 ο ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΩΝ Η ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Όλα τα υλικά κ.λ.π. που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι της καλύτερης ποιότητας της αγοράς χωρίς βλάβες ή ελαττώματα. Τα υλικά θα πρέπει να είναι κατά προτίμησ η από την εγχώρια βιομηχανία και σύμφωνα με τις προδιαγραφές, με εξαίρεση εκείνα που δεν παράγονται στην Ελλάδα, καθώς και εκείνα για τα οποία στα συμβατικά στοιχεία ορίζεται ότι η προέλευσή τους θα είναι από την αλλοδαπή. Επίσης όλα τα υλικά για την εκτέλεση των έργων θα είναι απολύτως σύμφωνα με τα συμβατικά δεδομένα, τους ισχύοντες κανονισμούς και προδιαγραφές των Υπουργείων Δημοσίων Έργων, Εμπορίου και Βιομηχανίας, καθώς επίσης και με τα συμβατικά δεδομένα της εργολαβίας, αρίστης ποιότητας και της απόλυτης έγκρισης του αρμόδιου οργάνου της επίβλεψης, σχετικά με την προέλευση, τις διαστάσεις, την αντοχή, την ποιότητα, την εμφάνιση κ.λ.π. Σε περίπτωση που ο εργοδότης παραδώσει στον εργολάβο υλικά απαιτούμενα για την εκτέλεση των έργων, ο εργολάβος δεν δικαιούται κανένα ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελος αυτού επί της αξίας τους, ούτε αποζημιώσεις για δαπάνες αποθήκευσης και φύλαξης των υλικών αυτών. 12

13 Ο εργολάβος δεν φέρει καμία ευθύνη για την κακή ποιότητα ή ακαταλληλότητα των υλικών που παραδίδονται σ αυτόν από τον εργοδότη, εφόσον έγκαιρα το αναφέρει εγγράφως. Τα παραπάνω υλικά παραδίδονται από τον εργοδότη στον εργολάβο με πρωτόκολλο, μετά δε την παραλαβή τους από τον εργολάβο, αυτός φέρει ακέραια την ευθύνη για κάθε βλάβη, ζημιά ή απώλεια που τυχόν θα συμβεί στα υλικά αυτά. ΑΡΘΡΟ 17 ο ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης από ειδικευμένο προσωπικό, κατά τρόπο άμεμπτο από τεχνική άποψη και σύμφωνα με τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις του Ν.1418/84 και του εκτελε στικού του Π.Δ.609/85 «κατασκευή Δημοσίων Έργων», του Ν.3263/04 και του Ν.3669/08 (ΚΔΕ), τους όρους της σύμβασης γενικά και τις εντολές του αρμόδιου οργάνου της επίβλεψης του έργου. Για ελαττώματα που διαπιστώνονται κατά την διάρκεια των εργασιών και μέχρι της οριστικής παραλαβής, εφαρμόζονται οι διατάξει ς του άρθρου 60 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ). Για την ευθύνη του αναδόχου για ελαττώματα που διαπιστώνονται μετά την οριστική παραλαβή, έχουν εφαρμογή οι πάγιες διατάξεις του Αστικού Κώδικα. ΑΡΘΡΟ 18 ο ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ- ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα τηρείται ημερολόγιο έργου, σ ύμφωνα με το άρθρο 47 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ). Η τήρηση ημερολογίου είναι βασικός συμβατικός όρος. Ο εργολάβος έχει την υποχρέωση κατά την εκτέλεση των εργασιών να συντάσσει και να υποβάλει για έλεγχο, λεπτομερή διαγράμματα των εγκαταστάσεων σε κάτοψη και σχηματική τομή όπως εκτελούνται, επί των οποίων θα σημειώνονται οι διαστάσεις ή το βάθος των εκάστοτε εκτελουμένων τμημάτων, είτε είναι εμφανή είτε αφανή. ΑΡΘΡΟ 19 ο ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.Δ 1418/84 «Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 23 Α /84 του Π.Δ/τος 609/1985) «Κατασκευή Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ 223 Α /85), τις από ισχύουσες διατάξεις περί εργοληπτών Δημοσίων Έργων και δυναμικότητας Εργοληπτικών πτυχίων, την απόφαση του Υπουργού Δημοσίων Έργων με αρ.εδ 2 α /01/27/Φ.Ν.294/ εκτελεστικής του Ν. 1418/84 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 170/ (τεύχος Β). Επίσης, ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 265/1991, Π.Δ.23/1993 και των ερμηνευτικών εγκυκλίων τους, καθώς και του Ν 2229/1994 «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν.1418/84 και άλλες διατάξεις», καθώς και οι διατάξεις του Ν.3263/04, τόσο για την εφαρμογή της μελέτης όσο και για την ποιότητα και την αντοχή των έργων, μόνος υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος. Ο πάσης φύσεως έλεγχος που ασκείται καπό την Υπηρεσία δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο κατά κανένα τρόπο από την ευθύνη αυτή. Επίσης, ο ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου μόνος υπεύθυνος για την εκλογή των υλικών που θα χρησιμοποιήσει, την χρησιμοποίησή τους και την εκτέλεση γενικά της εργασίας, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, των σχετικών προτύπων τεχνικών προδιαγραφών και των λοιπών συμβατικών τευχών και σχεδίων. ΑΡΘΡΟ 20 ο ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Όλα τα όρια ή ποσοστά του άρθρου 57 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ) (αυξομειώσεις εργασιών, νέες εργασίες) αναφέρονται στα αρχικά ποσ ά και τιμές σύμβασης μαζί με τα απρόβλεπτα, μειωμένη το κατ εκτίμηση της Υπηρεσίας ποσό για αναθεώρηση τιμών, που περιέχεται στον Προϋπολογισμό μελέτης. ΑΡΘΡΟ 21 ο ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 13

14 Για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου ισχύ ουν οι σχετικές διατάξεις του Ν.3669/08 (ΚΔΕ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα. ΑΡΘΡΟ 22 ο ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Κατά την εκτέλεση των κατασκευών από σκυρόδεμα οποιασδήποτε κατηγορίας ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξ εις του Κανονισμού Τεχνολογίας σκυροδέματος (ΦΕΚ 266/Β/9-5-85), με το παράρτημα που τον συνοδεύει και τις παραμένουσες σε ισχύ διατάξεις του Β.Δ. της «περί κανονισμών δια την μελέτη και εκτέλεση οικοδομικών έργων εξ οπλισμένου σκυροδέματος (ΦΕΚ 160/54). Η ανάμιξη των υλικών τού σκυροδέματος θα γίνεται αποκλειστικά με μηχανικό αναμικτήρα, απόδοσης πολλαπλασίου ακέραιου σάκους τσιμέντου. Οι κάθε είδους δαπάνες ελέγχων και προελέγχων, βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου. Όμοια τον ανάδοχο βαρύνουν και όλες οι αποζημιώσεις «Α»,»Β»,»Γ»,και «Δ», της παρ του Κανονισμού Τεχνολογίας σκυροδέματος. Η συμπύκνωση του σκυροδέματος όλων των οπλισμένων τμημάτων κατασκευής θα γίνεται με χρήση δονητών, η οποία θεωρείται ότι περιλαμβάνεται στις συμβ ατικές τιμές μονάδας εργασιών και στα κατ αποκοπή τιμήματα του έργου. Για τον έλεγχο του σκυροδέματος θα εκτελούνται δοκιμές αντοχής με λήψη δοκιμίων κατά την διάστρωσή του, σύμφωνα με τον κανονισμό Τεχνολογίας σκυροδέματος (αρ. ΕΔ2α/Ο.1/2Ι Υπουργική απόφαση, ΦΕΚ 266Β). Η λήψη και οι δοκιμές των δοκιμίων θα πραγματοποιούνται με δαπάνες του αναδόχου, με την παρουσία και τις οδηγίες της επίβλεψης και με μέριμνα του αναδόχου θα γίνεται έγκαιρη μεταφορά τους στο εργαστήριο. Λήψη πυρήνων (καρότων) κατασκε υών από σκυρόδεμα και δοκιμή της αντοχής τους θα γίνεται με δαπάνες του αναδόχου κατόπιν εντολής της Υπηρεσίας. ΑΡΘΡΟ 23 ο ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Η ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ, ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ Ο εργοδότης δικαιούται παράλληλα με την εκτέλεση των εργασιών να χρησιμοποιεί το όλο έργο ή τμήμα του, αν κατά την κρίση του αυτή η χρήση είναι δυνατή. Η παραπάνω χρήση δεν αποδεικνύει ότι ο εργοδότης παρέλαβε το έργο ή ότι αυτό εκτελέστηκε καλά και διατηρεί όλα τα δικαιώματά του να ελέγξει και να παραλάβει εν καιρώ το έργο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τους συμβατικούς όρους. Επίσης δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από τις ευθύνες και υποχρεώσεις που απορρέουν από την σύμβαση. Η παραπάνω χρήση διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ). ΑΡΘΡΟ 24 ο ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ Ο ανάδοχος υποχρεούται με δαπάνες του να διαθέτει στην Υπηρεσία επίβλεψης του έργου, οποτεδήποτε του ζητηθεί και οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα ή ώρα, από την εγκατάσταση στην προσωρινή παραλαβή, επιβατηγό α υτοκίνητο για επίσκεψη των έργων. ΑΡΘΡΟ 25 ο ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (Ο.Κ.Ω) Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι μπορεί στην περιοχή του έργου να υπάρχουν δίκτυα Ο.Κ.Ω. που θα πρέπει να μετατεθούν από τους κυρίους τους. Με τις εργασίες αυτές ο ανάδοχος δεν θα έχει καμία ανάμιξη, υποχρεούται όμως να παρέχει κάθε διευκόλυνση για την εκτέλεσή τους, χωρίς να δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση, για λόγους καθυστέρησης ή δυσχερειών στην εκτέλεση του έργου. ΑΡΘΡΟ 26 ο ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. 14

15 Ο ανάδοχος υποχρεούται πριν από την τυχόν παράδοση για χρήση τμήματος του έργου ή του όλου έργου μετά την περαίωσή του, να αφαιρέσει και να απομακρύνει από όλους του χώρους του εργοταξίου και των γύ ρω δρόμων κάθε προσωρινή εγκατάσταση, απορρίμματα, μηχανήματα, εργαλεία, ικριώματα, προσωρινές προστατευτικές κατασκευές και περιφράγματα, πλεονάζοντα χρήσιμα ή άχρηστα υλικά, να καθαρίσει με ειδικευμένο προσωπικό όλους του χώρους του κτιρίου και του εργο ταξίου, για την παράδοσή τους απολύτως καθαρών και γενικά να μεριμνήσει ότι απαιτείται ούτως ώστε το έργο να παραδοθεί καθ όλα έτοιμο για χρήση και λειτουργία. Αν μετά από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας ο ανάδοχος δεν εκτελέσει τις παραπάνω εργασίες μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της εντολής, οι εργασίες αυτές εκτελούνται σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου, της δαπάνης παρακρατούμενης από την αμέσως επόμενη πληρωμή. ΑΡΘΡΟ 27 ο ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν έντεχνα και σύμφωνα με τις οικείες ΕΤΕΠ και τα κατά περίπτωση άρθρα του τιμολογίου κ.λ.π., ως και προς τις εκάστοτε οδηγίες και εντολές της επιβλέπουσας το έργο Υπηρεσίας, αυστηρώς εντός της εγκεκριμένης πιστώσεως (ποσό συμφωνητικού και της προθεσμίας περαιώσεως του έργου). Ο ανάδοχος υποχρεούται να εξεύρει και διαθέσει όλα τα απαιτούμενα μηχανήματα, εργαλεία, μέσα και προσωπικό, για την σύμφωνα με την σχετική μελέτη του έργου και τα συμβατικά στοιχεία άρτια, έντεχνο και εμ πρόθεσμο εκτέλεση των εργασιών, κ.λ.π. καθώς και στο Π.Δ. 609/85 «Κατασκευή Δημοσίων Έργων» και στα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας ορίζεται. Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα κρατείται απαραιτήτως και θα ενημερώνεται ανελλιπώς μερίμνη και ευθύνη του αναδόχου ημερολόγιο έργου και βιβλίο καταμετρήσεως αφανών εργασιών, στα οποία και κατακρατούνται με ακρίβεια τα στοιχεία καταμετρήσεως των εργασιών κ.λ.π. Οι επιμετρήσεις θα συντάσσονται με διαστάσεις των έργων και ποσότητες εργασιών, που προκύπτουν από την υποχρεωτική για τον ανάδοχο πιστή εφαρμογή των εγκεκριμένων διαγραμμάτων και των συμβατικών στοιχείων του έργου, σύμφωνα με τις περί εκτελέσεως των Δημοσίων έργων κείμενες διατάξεις, η δε τελική επιμέτρηση των εργασιών θα καλύπτεται πάντοτε από την έγκριση Συγκριτικού Πίνακα. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται αποζημίωση για μ εταβολές χωρίς έγγραφο διαταγή, που θα συνεπάγονται μεγαλύτερη δαπάνη, έστω και αν οι μεταβολές αυτές καθιστούν το έργο στερεότερο ή βελτιώνουν την μορφή και την αρτιότητα αυτού. Ύστερα από αυτά η Υπηρεσία θα αποδέχεται μόνο και στη συνέχεια η Επιτροπή παραλαβής θα περιορίζεται μόνο στην ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των εργασιών, όπως θα προκύπτουν από τις σύμφωνα με τα ανωτέρω συν τασσόμενες τελικές επιμετρήσεις, χωρίς να αναγνωρίζεται οποιαδήποτε υπέρβαση των εγκεκριμένων εργασιών, η οποία και θα βαρύνει αποκλειστικά και καθ ολοκληρία τον ανάδοχο, ο οποίος θα θεωρείται ότι αυθαιρέτησε σε ενδεχόμενη τέτοια περίπτωση. Ύστερα από τα παραπάνω σημειώνεται ιδιαίτερα, ότι ο α νάδοχος ανεξάρτητα του ύψους της προϋπολογισθείσας δαπάνης του έργου, υποχρεούται να εκτελέσει το έργο όχι πέραν της συμβατικής δαπάνης (ποσόν συμφωνητικού), απαγορευμένης αυστηρώς οποιασδήποτε και για οποιονδήποτε λόγω υπερβάσεως, η οποία θα βαρύνει αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου τον ανάδοχο, εκτός εάν υπάρχει προηγούμενη έγκριση της Υπηρεσίας. Ο ανάδοχος υποχρεούται εφόσον υπάρξουν εντολές της Υπηρεσίας για εκτέλεση εργασιών οι οποίες ανεβάζουν την δαπάνη του έργου πέραν της παραπάνω εγκεκριμένης, να αναφέρει προ της ενάρξεως των εργασιών αυτών την αύξηση που θα προκύψει και να ζητήσει την έγκριση της δαπάνης αυτής. Χωρίς προηγούμενη έγκριση της Υπηρεσίας, αυτή δεν είναι δυνατό να θεμελιωθεί ή να γίνει αποδεκτή. ΑΡΘΡΟ 28 ο ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 15

16 Σε περίπτωση εκτελέσεως εργασιών, μη προβλεπομένων από το Συμβατικό Τιμολόγιο, θα συντάσσονται νέες τιμές Μονάδας κατά τας διατάξεις του Ν.Ι4Ι8/84 κα ι του εκτελεστικού τούτου Π.Δ.609/85 «Κατασκευή Δημοσίων Έργων», καθώς και του Π.Δ. 286/1994 και της Εγκυκλίου 36/94 με τα οποία τροποποιείται το άρθρο 43 του Π.Δ. 609/85, καθώς και του Ν.3263/04. Ως βασικές τιμές ημερομισθίων και υλικών θα ληφθούν οι τιμές του Πρακτικού της ΕΔΤΔΕ του εξαμήνου δημοπρατήσεως του έργου. Ως επιβαρύνσεις λόγω ασφαλίσεως στο ΙΚΑ και λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, Δώρα κ.λ.π. θα εφαρμοσθεί η ισχύουσα κατά την ημερομηνία Δημοπρατήσεως του έργου Νομοθεσία ΑΡΘΡΟ 29 ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΈΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Η Υπηρεσία δύναται να επιβάλει στον ανάδοχο την απολογιστική εκτέλε ση εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 55 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ). ΑΡΘΡΟ 30 ο ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ Σημειούται ότι στην προκειμένη εργολαβία ουδεμία προκαταβολή χορηγείται στον ανάδοχο για οποιονδήποτε λόγο ή ανάγκη του έργου. ΑΡΘΡΟ 31 ο ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ- ΚΡΑΤΗΣΕΊΣ Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της Περιφέρειας Αττικής ΚΑΕ ΑΡΘΡΟ 32 ο ΑΝΑΛΩΣΗ ΕΚΠΤΩΣΕΩΣ - ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ Απαγορεύεται αυστηρώς η ανάλωση γενικά του προϊόντος της εκπτώσεως που επιτυγχάνεται στη Δημοπρασία, εκτός εάν περί τούτ ου προηγηθεί σχετική έγκριση της αρμόδιας Υπηρεσίας. Σημειούται ότι μετά την δημοπράτηση του έργου και την υπογραφή του οικείου συμφωνητικού ως εγκεκριμένη πίστωση του έργου θεωρείται το ποσό του συμφωνητικού (στο οποίο συμπεριλαμβάνονται τα απρόβλεπ τα μειωμένα κατά την έκπτωση του έργου) στο οποίο προστίθεται η δαπάνη αναθεωρήσεως της συμβατικής αξίας το υ έργου και η δαπάνη του Φ.Π.Α. ΑΡΘΡΟ 33 ο ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΑΣΙΏΝ Όσον αφορά την αναθεώρηση τιμών έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 54 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ). Τα επί τόπου υλικά θα αναθεωρούνται κατά τον χρόνο της πιστοποιήσεώς των και όχι κατά την ενσωμάτωσή των. Τα υλικά της Υπηρεσίας δεν θα αναθεωρούνται. Η αναθεώρηση των εργασιών θα γίνεται κατά την αναθεωρητική περίοδο που εκτελούνται. Η καταμέτρηση επιμέτρηση των εργασιών πραγματοποιείται κατά αναθεωρητική περίοδο για την αποφυγή διαφωνιών μεταξύ Υπηρεσίας και αναδόχου. Επίσης είναι υποχρεωτικό για τον ανάδοχο στο τέλος κάθε αναθεωρητικής περιόδου να συντάσσει και να υποβάλλει πίνακα διαχωρισμού εργασιών, ανεξάρτητα εάν έχει υποβάλει επιμετρητικά 16

17 ΑΡΘΡΟ 34 ο ΥΠΕΡΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ Κατά την σύνταξη των αναγκαίων Συγκριτικών Πινάκων με υπερσυμβατικές εργασίες έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρω ν 44 του Π.Δ.609/85,όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα. ΑΡΘΡΟ 35 ο ΜΕΛΕΤΕΣ Εφ όσον με την υπογραφή της σύμβασης εκτελέσεως του έργου δεν κοινοποιηθεί στον ανάδοχο τεχνική μελέτη, αυτός υποχρεούται, εάν παρίσταται ανάγκη και διαταχθεί από την Υπηρεσία, να συντάξει και υποβάλλει Τεχνική μελέτη, συντεταγμένη και υπογεγραμμένη από μηχανικό που έχει το νόμιμο δικαίωμα προς τούτο και μέσα στην τασσόμενη προθεσμία. Για τις μελέτες αυτές δε θα καταβληθεί ιδιαίτερη αμοιβή, δεδομένου ότι στις τιμές τιμολογίου έχει περιληφθεί με ανηγμένη τιμή η δαπάνη αποζημίωσης για όποια τυχόν μελέτη απαιτηθεί. Συγκεκριμένα, υποχρεούται πριν την εκτέλεση των έργων να υποβάλλει όλες τις απαιτούμενες μελέτες και προμετρητικά στοιχεία για όλες τις εργασίες που θα εκτελέσει: ήτοι τις χωματουργικές, τα τεχνικά, σήμανση κλπ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκπονήσει μελέτη οριζόντιας σήμανσης (λωρίδες οριοθέτησης οδοστρώματος κα διαγραμμίσεις) καθώς επίσης και κατακόρυφη σήμανση, όπου θα θεωρηθεί από την Υπηρεσία μας, χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή για αυτή δεδομένου ότι η αμοιβή των μελετών έχει συμπεριληφθεί ανοιχτή στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης. ΑΡΘΡΟ 36 ο ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ Οι τιμές μονάδος του Τιμολογίου αναφέρονται σε πλήρως τετελεσμένες εργασίε ς και περιλαμβάνουν: α)τις δαπάνες φορτοεκφορτώσεως και μεταφοράς απάντων των απαιτουμένων για την εκτέλεση των εργασιών πάσης φύσεως υλικά τύπων ή θέση προμηθείας ή παραγωγής μέχρι ενσωματώσεως αυτών στο έργο, εκτός αν ρητώς ορίζεται στο οικείο εκάστ οτε άρθρο του τιμολογίου. Β) Τις δαπάνες της δια χειρών εργατοτεχνιτών γενικώς εκτελέσεως εργασιών τιμών ή μέρους αυτών, στις περιπτώσεις που είναι αδύνατο ή δεν ενδείκνυται δια μηχανημάτων ή κρίνεται απαραίτητος για την καλύτερη εκτέλεση της εργασ ίας. Γ) Τις δαπάνες υπαίθρου και γραφείου για την πλήρη λήψη στοιχείων κλπ. Διάταξη και εκτύπωση σε 3 τουλάχιστον αντίτυπα των επιμετρητικών στοιχείων. Επίσης στα γενικά έξοδα του αναδόχου συμπεριλαμβάνονται και δαπάνες βαρύνουσες αποκλειστικά αυτόν όπως: (1).-Συμφωνητικού. (2).-Αποζημιώσεως ιδιοκτητών εκμισθωτών ή μισθωτών. Α) Των περιοχών λήψεως δανείων εν γένει χωματισμών, αποθέσεως τυχόν προϊόντων εκσκαφών ή αποθηκεύσεως υλικών γενικώς. Β) Των θέσεων εγκαταστάσεων μηχανημάτων και εργοταξίων γενικώς και των προσπελάσεων προς αυτά. Η Υπηρεσία ουδεμία αναλαμβάνει ευθύνη ή υποχρέωση για καταβολή δαπανών ή αποζημιώσεων για τα παραπάνω αναφερόμενα. (3).-Οι δαπάνες οι αναφερόμενες στους γενικούς όρους του τιμολογίου ως και στο Π.Δ.609/85 περί εκτελέσεως του Ν.1418/84, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα. (4).-Οι δαπάνες που θα προκύψουν από οποιαδήποτε ζημιά υποστεί όχημα ή οδηγός που κινείται σε οδό που εκτελείται το έργο απ ό πτώση σε λακκούβα, σκάμμα, κλπ. 17

18 ΑΡΘΡΟ 37 ο ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Το έργο διευθύνεται είτε αυτοπροσώπως από τον ανάδοχο είτε από πληρεξούσιο αντιπρόσωπό του αποδεκτό από την Υπηρεσία, σε εφαρμογή των άρθρων 36 και 44 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα. Όλοι οι παραπάνω πρέπει να είναι της έγκρισης της Υπηρεσίας. Η Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να διατάξει την απομάκρυνση από το εργοτάξιο οποιουδήποτε απασχολουμένου σ αυτό, στην περίπτωση που τον θεωρήσει ακατάλληλο για οποιαδήποτε εύλογη αιτία. Πριν από την έναρξη των εργασιών, ο ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνήσει για την έκδοση κάθε άδειας η οποία είναι κατά νόμο απαραίτητη, καθιστάμενος κατά νόμο ουσιαστικά και αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε παράβαση των ισχυουσών διατάξεων περί εκτελέσεως των εργασιών. ΑΡΘΡΟ 38 ο ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σε κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από στοιχεία της εργολαβίας ισχύουν οι διατάξεις του Ν.3263/04 «Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις»( ΦΕΚ179/τ.Α / ), Ν.1418/84 ΦΕΚ 23 τ.α/84 «Δημόσια Έργων και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και το εκτελεστικό του 609/85 (ΦΕΚ 223 τ.α/85) καθώς και το ΠΔ 23/1993 και ο Ν. 2229/1994 και οι ερμηνευτικές εγκύκλιοι αυτών, ο Ν. 2940/2001, ο Ν.3263/04, Ν.4070/2012, Ν.4146/2013, Π.Δ.7/2013, Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα καθώς και ο Ν.4281/2014. Παλλήνη Παλλήνη Παλλήνη ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Προϊστάμενος Τ.Ο.Μ.Ε Κ. ΖΛΑΤΑΝΗ ΠΕ- Δ Γ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΕ - Ε ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Με την αριθμ /6953/πε/ απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής Ο Διευθυντής Ι. ΑΣΠΡΟΥΛΑΚΗΣ ΠΕ-Β' 18

ΛΑΡΙΣΑ ΜΑΪΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΛΑΡΙΣΑ ΜΑΪΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 200.000,00 (Με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΣΥΛΛΙΩΝ ΚΑ: 35.6262-17 ΠΡΟΫΠ.: 200.000,00 ΕΤΟΣ: 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ο Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ημερολογιακό τρίμηνο. Κατ εξαίρεση η σταθερότητα των τιμών περιορίζεται μόνο στο ημερολογιακό τρίμηνο εκκίνησης όταν πρόκειται για έργα οποιασδήποτε

ημερολογιακό τρίμηνο. Κατ εξαίρεση η σταθερότητα των τιμών περιορίζεται μόνο στο ημερολογιακό τρίμηνο εκκίνησης όταν πρόκειται για έργα οποιασδήποτε Ερώτηση: Σε περίπτωση που από την εφαρμογή του προβλεπόμενου στο άρθρο 10 του Ν. 1418/1984 μαθηματικού τύπου προκύψει αρνητική αναθεώρηση, η οποία οδηγεί σε μειωτική αναπροσαρμογή των συμβατικών τιμών,

Διαβάστε περισσότερα

1.615.175,69. Όπως υποσηµείωση 1.

1.615.175,69. Όπως υποσηµείωση 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. ιεύθυνση: 17 ο χλµ. Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NET ΗΛΜ - ΕΚΔΟΣΗ 1.0

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NET ΗΛΜ - ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NET ΗΛΜ - ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Aντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων Σελίδα 1 από 8 Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Διεύθυνση Πλ. & Τ.Υ. ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «Διαμόρφωση χώρου στο Σ1 για την λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΔΡΥΟΠΗΣ (ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΛΛΛΟΝΗΣ) ΓΑΛΑΤΑΣ (ΔΙΑΚΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ)», προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Ανακατασκευή και εγκατάσταση

ΕΡΓΟ : Ανακατασκευή και εγκατάσταση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : Ανακατασκευή και εγκατάσταση νέων ταπήτων γηπέδων μπάσκετ, βόλευ κ.λ.π. σε σχολεία και άλλες δημοτικές εγκαταστάσεις ΑΡ. ΜΕΛ. 08 /13 Κ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ:ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ, ΔΡΟΜΩΝ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΛΠ. Κ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΑΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ»

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΑΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Αλιβέρι 24/ 02 / 2015 Αριθ. Πρωτ : 3159 ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΑΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ» ποσού:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ : ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ : ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ ΘΕΣΗ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS : LOGISTICS ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ : ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Τόπος: ΚΑΛΛΟΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-830 ΕΡΓΟ :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-830 ΕΡΓΟ : ΔΣΣΜ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-830 ΕΡΓΟ : " Κατασκευή δαπέδου συλλογής λαδιών στον ΠΤΔΜ της Διεύθυνσης Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς" ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΕ 2013 "ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ" Μιχάλης Παπαστεργίου Πολιτικός Μηχανικός

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΕ 2013 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ Μιχάλης Παπαστεργίου Πολιτικός Μηχανικός ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΕ 2013 "ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ" Μιχάλης Παπαστεργίου Πολιτικός Μηχανικός ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Ν.. 3669/18.06.2008, (ΦΕΚ( ΦΕΚ116Α), "Κύρωση" της Κωδικοποίησης της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύρινα 17/04/2013 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Αριθ.Πρωτ. : 572 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύρινα 17/04/2013 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Αριθ.Πρωτ. : 572 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύρινα 17/04/2013 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Αριθ.Πρωτ. : 572 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Δήμος Λήμνου διακηρύττει ότι την Τρίτη 07 Μαϊου 2013 και ώρα 10 π.μ (λήξη παράδοσης των

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΓΑΚΙΔΗΣ Δικηγόρος Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310277178, fax 2310235700, e-mail: gakidis1@otenet.gr Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ποσού... ευρώ (περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 23%)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ποσού... ευρώ (περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 23%) Σελίδα 1η από 5 ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ Ποσού... ευρώ (περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 23%) Για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή τμήματος της περίφραξης του οικοπέδου της (Κρεαταγοράς- Τελωνείου-τμήματος Λαχαναγοράς)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Κ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ Δ.Κ. ΒΙΛΙΩΝ» ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 74.400,00 (με το Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Έργο: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Μελέτης 74/2013 Προϋπ: 20.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α. 23%) Πηγή:

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Ημερομηνία: Αρ. πρωτ.: ΕΡΓΟ: 12/08/2014 12021 ΚΈΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΌΡΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΟΎΣ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΌ ΑΝΑΤΟΛΉΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΓΟ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. μελέτης : 42 /2015 ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε.

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη προμήθειας για τον Δήμο Ζίτσας ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ:

Μελέτη προμήθειας για τον Δήμο Ζίτσας ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 Αριθμ. Μελέτης: 13 Ταχ. Δ/νση: Λασκαρίνας 3 Α Ταχ. Κώδικας: 454 45 Τηλ.: 2651360222 Fax: 2651061971 Πληροφορίες: Στέφου Νικολέττα ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Τσιμέντου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Έργο: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Μελέτης 74/2013 Προυπ 20.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α. 23%) Πηγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ» 1 Αριθμός Μελέτης :12.1/26-5-2014 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 15.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Συγγραφή Υποχρεώσεων 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Τ Ε Χ Ν Ι ΚΗ Ε Κ Θ Ε Σ Η Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (Α.Σ.Δ.Α.) ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΙΛΙΟΝ Ο.Τ. 1152 (μεταξύ των οδών Φιλιατών, Ηροδότου, Ιωνίας και Πλουτάρχου) ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΙΟΦΙΑΛ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ. : 4 / 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στον Μαραθώνα σήμερα την 29/3/2011 ημέρα Τρίτη, στο κτίριο που ανήκει στον Οικοδομικό Συνεταιρισμό Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος, στην οδό Ιλιάδος, στον Σχοινιά Μαραθώνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΈΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΕΣΗ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 3 0

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 3 0 ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΡΩΘΡΟΥ 2m3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Βιομηχανική Περιοχή Ταχ. Κωδ. :. Τηλ : 2813409630 Fax : 2813409619 ΠΡΟΫΠ. :165000,00 με το Φ.Π.Α. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΟΛΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ ΤΥΛΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 218.500,00 ΕΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΑΡΘΡΑ ΝΟΜΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Άρθρο 2 παρ. 2 Βεβαίωση από την Αρχή Ελέγχου της Παραγωγής Έργων (Α.Ε.Π.Ε.) Η απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 91/12 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: «Ανακατασκευή Παιδικών Χαρών Δημοτικής Ενότητας Ζεφυρίου» 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ΤΕΡΜΑ ΤΥΧΕΡΟΥ 412 22 ΛΑΡΙΣΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΔΕΥΑΛ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΑΦΡΟΥ Ι8 ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 17.220,00 Ευρώ (με ΦΠΑ) ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο: ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΚΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΔΥΟ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ 2 ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝεπικαιροποιηση Θέση: ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

Η παρούσα αφορά εις την εκτέλεση του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΓΑΡΙΚΑΡΙΟΥ του Δήμου Φαιστού.

Η παρούσα αφορά εις την εκτέλεση του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΓΑΡΙΚΑΡΙΟΥ του Δήμου Φαιστού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΓΑΡΙΚΑΡΙΟΥ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ. Διεύθυνση: ΓΕΦΥΡΑ ΑΡΑΧΘΟΥ Ταχ. Κώδικας: 47100 ΑΡΤΑ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΥΟ (2) ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΞΕΝΙΑ) ΤΟΥ ΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ Κ.Α.: 35.6279-0001 ΠΡΟΫΠ.: 55.000 ΕΤΟΣ: 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ο Αντικείμενο της εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΠΟΛΗΣ» ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΧΡΗΜ. : ΣΑΤΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΧΡΗΣΗ: 2011 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΥΠ.: 44.993,64 ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης

ΜΕΛΕΤΗ. Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης 18ης Οκτωβρίου 18, 582 00 Έδεσσα τηλ. 2381025555, fax. 2381051255 e-mail: deyae@hol.gr Εργασία: Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης Προϋπολογισμός: 30.100,00 (με Φ.Π.Α.) Αριθμός Μελέτης: 35/2013 ΜΕΛΕΤΗ Αποφράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ Γ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ 35/2014 Κ.Α. 25.7312.13 Γ. Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ.Σ.Υ)

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ.Σ.Υ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ.Σ.Υ) ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» ΤΟΠΟΣ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ (ΔΔΕ) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (MASTER) ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σύμβαση Κατασκευής Έργου.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ Για τις ''Εργασίες Αντιπυρικής προστασίας -καθαρισμός σε περιαστικά δάση, άλση κ.λ.π.στην Δ.Ε. Χέρσου '' αρ.

ΣΥΜΒΑΣΗ Για τις ''Εργασίες Αντιπυρικής προστασίας -καθαρισμός σε περιαστικά δάση, άλση κ.λ.π.στην Δ.Ε. Χέρσου '' αρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κιλκίς 25-06-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 36226 14SYMV002126169 2014-06-25 ΣΥΜΒΑΣΗ Για τις ''Εργασίες Αντιπυρικής προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ» 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 2 : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 : 400.000,00 (με το Φ.Π.Α.) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΕΡΓΟ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ΤΕΡΜΑ ΤΥΧΕΡΟΥ 412 22 ΛΑΡΙΣΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΔΕΥΑΛ 4/14 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΚΕΠΑΣΤΡΟΥ ΑΙΘΡΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 25.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ) ΕΙΔΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Π.Α.) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013) ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΤΕΥΧΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,16 (με Φ.Π.Α.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΤΕΥΧΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,16 (με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΕΡΓΟ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΡΙΦΤΟΜΠΟΛΑ Τ.Κ. ΚΕΡΤΕΖΗ" ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 40.000,00 ΠΗΓΗ ΣΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΤΙΤΛΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ» Χρηματοδότηση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΤΙΤΛΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ» Χρηματοδότηση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. Τεχνική Περιγραφή 2. Τεχνικές Προδιαγραφές 3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 4. Συγγραφή Υποχρεώσεων 1 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα μελέτη συντάσσεται από την Τεχνική Υπηρεσία του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ (Τίτλος του Έργου) Στ... σήμερα.... ημέρα.οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : (Στοιχεία Φυσικού ή Νομικού προσώπου) 1. Ο., που θα ονομάζεται στο εξής, για συντομία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟ: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΕΚΑΒ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΧΡΗΣΗ: 39.471,00 Ευρώ ΙΔΙΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ ΥΓΓΡΑΦΗ Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ ΥΓΓΡΑΦΗ Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΡΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΣΟΣ : 505.000,00 (ΜΕ Φ.Π.Α.23%) ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ.Α. : 30.7323.35

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ» ΑΡ. ΜΕΛ.: 06/ 2016 Κ.Α. 30.7326.0026 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΈΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 22 / 2016 ΈΡΓΟ : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΡΤΑΝ ΣΤΑΔΙΟΥ "ΦΩΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ" ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 20.000,00 Ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΡΙΣΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

ΛΑΡΙΣΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 80.000,00 (65.040,65+14.959,35

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΣΩΝ, ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ»

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΣΩΝ, ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΣΩΝ, ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ Προϋπολογισµός 44.900,00 Φ.Π.Α. (23%) 10.327,00 ΣΥΝΟΛΟ 55.227,00 1 Φορέας: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα µελέτη συντάσσεται από τον ήµο ιονύσου και αφορά στον καθαρισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Πράσινο Ταμείο Χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» για το έτος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια δύο (2) οικολογικών βυθιζόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η ΣΥΓ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η ΣΥΓ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΩΝ» Αρ. Μελ 77/2015 Ε Ι Δ Ι Κ Η ΣΥΓ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕΛΕΤΗ «ΚΛΑΔΕΜΑ ΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ» Α.Μ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 (με ΦΠΑ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕΛΕΤΗ «ΚΛΑΔΕΜΑ ΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ» Α.Μ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 (με ΦΠΑ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΡΜΟΔΙΑ: ΝΑΤΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Ολυμπίου & Αγ.Σοφίας Τηλ. 210 9370281 Email:illgeoponiki@gmail.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:100.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:100. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Δ/ΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:100.000,00Ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕ ΠΑΛΛΗΝΗΣ (2016) ΑΡ. ΠΡΟΜ. 17/16 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΕ ΠΑΛΛΗΝΗΣ (2016) ΑΡ. ΠΡΟΜ. 17/16 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡ ΠΡΟΜ 17/16 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια ασφαλτικού σκυροδέματος και ασφαλτικής συγκολλητική επάλειψη, σκυροδέματος C20/25, υλικά και που χρησιμοποιούνται από τον Δήμο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν A N O I K T O Y Δ Ι Ε Θ Ν Ο Υ Σ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν A N O I K T O Y Δ Ι Ε Θ Ν Ο Υ Σ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν A N O I K T O Y Δ Ι Ε Θ Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΠΝΩΚΞ-Φ9Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: - 19115 - ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΑΔΑ: 45ΠΝΩΚΞ-Φ9Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: - 19115 - ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: - 19115 - ΑΔΑ: 45ΠΝΩΚΞ-Φ9Ω ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Στο Πέραμα σήμερα ημέρα της εβδομάδας Τρίτη, 04 Οκτωβρίου 2011 στα γραφεία του Δήμου Μυλοποτάμου,

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αγ. Δέκα, 29/08/2014 ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ Αριθ. Πρωτ. ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ 2014-2015» Ενδεικτικό ποσό μετά τον υπολογισμό

Διαβάστε περισσότερα

: ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS : ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Τόπος: ΚΑΛΛΟΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

: ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS : ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Τόπος: ΚΑΛΛΟΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS : LOGISTICS ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΣΗ : ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Τόπος: ΚΑΛΛΟΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: A.M. : ΠΡΟΫΠ: ΤΕΧΝΙΚH EKΘΕΣΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: A.M. : ΠΡΟΫΠ: ΤΕΧΝΙΚH EKΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚH EKΘΕΣΗ Η μελέτη αυτή αφορά την προμήθεια πετρελαίου για τη θέρμανση των δημοτικών κτιρίων και των σχολείων για ένα (1) έτος. Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΦΟΡΕΑΣ : ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 330.000 με Φ.Π.Α. Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 2 : ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ.Σ.Υ.)

ΤΕΥΧΟΣ 2 : ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ.Σ.Υ.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ- ΚΡΥΟΝΕΡΙ, ΣΤΑΜΑΤΑ, ΡΟΔΟΠΟΛΗ, ΔΙΟΝΥΣΟΣ, ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 2 : ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ.Σ.Υ.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 1: Αντικείμενο της ΓΣΥ...3 ΑΡΘΡΟ 2: Συμβατικά τεύχη...3 ΑΡΘΡΟ 3:

Διαβάστε περισσότερα

Θέση: ΦΥΛΗ Αρ. Μελέτης: 94/2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Θέση: ΦΥΛΗ Αρ. Μελέτης: 94/2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ Θέση: ΦΥΛΗ Αρ. Μελέτης: 94/2015 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Σύµφωνα µε τον πίνακα αντιστοίχησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/16:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/16: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/16: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΤΟΥ 57OΥ KAI 58OΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑ- ΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 19OΥ ΚΑΙ 20OΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια θυρίδων οστεοφυλακίων»

ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια θυρίδων οστεοφυλακίων» ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια θυρίδων οστεοφυλακίων» Προϋπολογισμού δαπάνης 32.300,00 ΦΠΑ 23 % 7.429,00 ΣΥΝΟΛΟ 39.729,00 Αριθμός Μελέτης:20/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Προμήθεια θυρίδων οστεοφυλακίων» Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,27 ΕΥΡΩ ΕΚΤΕΛΕΣΗ :ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,27 ΕΥΡΩ ΕΚΤΕΛΕΣΗ :ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΟ : ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 126.016,27

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ Έργο: Επάνδρωση ναυαγοσωστικών πύργων Δήμου Αποκορώνου Προϋπολογισμός: 96.194,00 (+Φ.Π.Α.) Πόροι: Ο.Τ.Α. Χρήση: 2013 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση εσωτερικών χώρων του κτιρίου υπηρεσιών της ΟΛΘ ΑΕ στον 1ο προβλήτα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

: ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ :ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

: ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ :ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟ Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ ΘΕΣΗ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS : LOGISTICS ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ :ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Τόπος: ΚΑΛΛΟΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΆΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ Η παρούσα αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Με τη μελέτη αυτή και στο πλαίσιο της πρόληψης από πυρκαγιές κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου έτους 2016, προβλέπεται το ξεχορτάριασμα του Άλσους

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Δ ΗΜΟΚ ΡΑ ΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΓΟ: «ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΡΑΒΟΥ ΑΛΩΝΙ Τ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ» Δ Η Μ Ο Τ ΙΚ Η Ε Π Ι Χ Ε ΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Προμηθειών Ηράκλειο 27/11/2015 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ομαδα 1. Δ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προμήθεια Φαρμακευτικού και Υγειονομικού υλικού της Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜ. ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΑΚ 18/2015 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Κ.Α.: 7311.29.01 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 5, του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.,

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 5, του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές» Αχαρνές, 05/11/2014 Αριθμ. πρωτ.: 87537

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 1826 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 1826 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 2-2-2016 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 1826 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ.: 9/2015

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ.: 9/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ.: 9/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 49.582,80 χωρίς Φ.Π.Α. ΣΥΝΤΑΞΑΣ : ΛΕΜΟΝΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ (ΤΕΧΝ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ) ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 9/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ-41408 ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΚΙΑΣΗΣ (ΡΟΛΕΡ) ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ Α ΜΗΕ, ΥΡΡΑΧΙΟΥ 81 & ΣΜΟΛΙΚΑ, ΣΕΠΟΛΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV Σουφλί, 29-11-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ.Πρωτ. 23884 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 13SYMV001770004 2013-12-09 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ-ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ» 3.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ (ΔΕΕΠΠ) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27 ΑΘΗΝΑ 12 Σεπτεμβρίου 2003 Αριθμ. Πρωτ. :ΔΕΕΠΠ/

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ. Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου θα είναι 20.000 με Φ.Π.Α. και αναλύεται

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ. Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου θα είναι 20.000 με Φ.Π.Α. και αναλύεται ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα, 12-8-2014 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες Για τις ανάγκες της Διευθύνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Ανακύκλωσης και προκειμένου να εξασφαλιστούν οι βασικές συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Bλαχάκη Κατερίνα Τηλ.: 22540 83015 Fax: 22540 83109 Email: erinavla@aegean.gr Λήμνος, 27/02/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : Κωδ. 15.7332.05 Προϋπολογισμός : 29.842,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα