ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 4861 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Μαρτίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 396/ η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την ένταξη επεν δυτικών σχεδίων στο ΜΕΤΡΟ 2.1 «Υδατοκαλλιέργεια» Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας Ο ΑΝΑΠΛHΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας» και ειδικότερα τα άρθρα 28, 29, 30, 31, 32 και Τον Κανονισμό (ΕΚ) 498/2007 της Επιτροπής της 26ης Μαρτίου 2007 «για τη θέσπιση λεπτομερών κανό νων εφαρμογής» του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 3. Την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιεί ας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την αριθμ. Ε(2007)6402/ απόφασή της όπως τροποποιείται και ισχύει. 4. Την υπ αριθμ. 361/ Σύσταση της Επιτρο πής σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. 5. Τα άρθρα 13 έως και 29 του Ν. 2637/1998 (ΦΕΚ 200/ A / ) «Σύσταση Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγ χου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυ ήσεων» όπως αυτά τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 4 του Ν. 2732/1999 (ΦΕΚ 154/A / ) «Διεπαγγελματικές Οργανώσεις και ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας», το άρθρο 24 του Ν. 2945/2001 (ΦΕΚ 223/A / ) «Εθνικό σύστημα προστασίας της αγροτικής δραστηριό τητας και άλλες ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας» και το άρθρο 3 του Ν. 3508/2006 (ΦΕΚ 249/A / ) «Ρυθ μίσεις θεμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων». 6. Το Ν. 2742/1999 (ΦΕΚ 207/Α /1999) «Χωροταξικός σχε διασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις». 7. Το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α / ) «Διαχείριση, Έλεγχος και Εφαρμογή Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » και ειδικότερα τα άρθρα 4, 9, 19, 36, 37, 38, 41 και 46, παρ Το Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α / ) «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 10, παράγραφος Το Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/A / ) «Βελτίωση επι χειρηματικού περιβάλλοντος Νέα εταιρική μορφή Σή ματα Μεσίτες Ακινήτων Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» και ιδιαίτερα το σημείο 4 του άρθρου Το Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/A / ) «Διοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προ σώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα Τροποποίηση Διατάξεων του Π.δ. 318/1992 (Α 161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ιδιαίτερα το άρθρο Το Ν. 4282/ (ΦΕΚ 182/A / ) «Ανάπτυ ξη Υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις». 12. Το Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/A / ) «A) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξια κών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο , Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/ ) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις» και ιδιαίτερα τα άρθρα 12, 32, 59, 62 και Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/A / ). 14. Το Π.δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/A / ) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπη ρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με το Π.δ. 98/2012 (ΦΕΚ 160/A / ). 15. Το Π.δ. 107/2014 (ΦΕΚ 174/A / ) «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων», όπως τροποποιείται και ισχύει. 16. Το Π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/A / ) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμ ματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων», όπως διορθώθηκε και ισχύει. 17. Το Π.δ. 25/2015 (ΦΕΚ 21/Α / ) «Διορισμός Αντι προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 18. Την υπ αριθμ / (ΦΕΚ Β 1639/ ) κοινή υπουργική απόφαση «Σύστασης στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ειδικής Υπηρεσίας

2 4862 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) με τίτλο «Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμ ματος Αλιεία», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 19. Την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 1205/Β / ) κοινή υπουργική απόφαση «Έγκριση του Κα νονισμού Διαδικασίας Πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επω νυμία Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενι σχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) των ενισχύσεων που βαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ)». 20. Την υπ αριθμ. 2058/ (ΦΕΚ 1563/Β / ) κοινή υπουργική απόφαση «Σύστημα Δημοσιονομικών Διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση του Επιχει ρησιακού Προγράμματος Αλιείας ». 21. Την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 2437/Β / ) κοινή υπουργική απόφαση «Αναδιάρθρωση, αρμοδιότη τες και κατανομή προσωπικού Ειδικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΛΙΕΙΑ». 22. Την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 485/Β / ) κοινή υπουργική απόφαση «Μεταφορά της Δημόσιας Δα πάνης στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για την πληρωμή των μέτρων του Π.Α.Α. και του Ε.Π.ΑΛ και της Δράσης 1 Πρόωρη Συνταξιοδότηση Αλιέων, του μέτρου 4.2. του Ε.Π.ΑΛ. περιόδου από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)». 23. Την υπ αριθμ. 1676/ (ΦΕΚ 1867/Β / ) κοινή υπουργική απόφαση «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων δια χείρισης για πράξεις του Ε.Π.ΑΛ. στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. Αλιείας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 24. Την υπ αριθμ. 3135/ (ΦΕΚ 2533/Β / ) κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός διαδικασιών υπα γωγής πράξεων και καταβολής των οικονομικών ενισχύ σεων στους δικαιούχους για το Μέτρο 2.1 «Υδατοκαλλιέρ γεια» του άξονα Προτεραιότητας 2 του Ε.Π.ΑΛ , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 25. Την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 2505/Β /2011) απόφαση της Επιτροπής Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον Τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης, «Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χω ροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες και της στρατηγικής μελέτης περι βαλλοντικών επιπτώσεων αυτού». 26. Την υπ αριθμ. 2925/ (ΦΕΚ 2178/Β / ) απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλι είας », όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 27. Την με αριθμ. 1965/ απόφαση «Διορισμός Γενικού Γραμματέα στη Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων». 28. Την υπ αριθμ. Υ103/ (ΦΕΚ 309/Β / ) απόφαση Πρωθυπουργού, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ευάγγελο Αποστόλου». 29. Την υπ αριθμ. 656/ απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διοικητικού Τομέα Κοινοτικών Πόρων και Υπο δομών του ΥΠ.Α.Α.Τ. για την κατανομή Δημόσιας Δαπάνης στα Mέτρα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας , όπως τροποποιείται και ισχύει. 30. Η από συνεδρίαση της Επιτροπής Παρα κολούθησης του ΕΠΑΛ Το υπ αριθμ. 379/29295/ έγγραφο της Διεύ θυνσης Υδατοκαλλιεργειών και Εσωτερικών Υδάτων, που αφορά τα αποτελέσματα που προκύπτουν από το Μηχα νισμό Παρακολούθησης των τάσεων της αγοράς προϊό ντων Υδατοκαλλιέργειας και το ενδεχόμενο δημιουργίας πλεονασματικών ικανοτήτων παραγωγής των μονάδων Υδατοκαλλιέργειας. 32. Τα κριτήρια επιλογής πράξεων στο Επιχειρησι ακό Πρόγραμμα όπως αυτά εγκρίνονται και ισχύουν κάθε φορά από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα λείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο λογισμού. Το ύψος της δημόσιας δαπάνης έχει προβλεφθεί στην υπ αριθμ. 3135/ (ΦΕΚ 2533/Β / ) κοινή υπουργική απόφαση περί «καθορισμού διαδικασιών υπαγω γής πράξεων και καταβολής των οικονομικών ενισχύσεων στους δικαιούχους για το Μέτρο 2.1 Υδατοκαλλιέργεια, του Άξονα Προτεραιότητας 2, του Ε.Π. Αλιείας , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. ΚΑΛΕΙ Τους ενδιαφερομένους φορείς υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων, για παραγωγικές επενδύσεις στην Υδατοκαλλι έργεια, που δύνανται να υπαχθούν για ενίσχυση χρημα τοδότηση στο Μέτρο 2.1 Υδατοκαλλιέργεια του Άξονα Προτεραιότητας 2, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας , για την υποβολή Αιτήσεων Ενίσχυσης Χρηματοδότησης λαμβάνοντας υπόψη τα εξής: Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής Υπαγόμενες Πράξεις 1. Στο πεδίο εφαρμογής και στο καθεστώς ενισχύσεων της παρούσας απόφασης υπάγονται Πράξεις (επενδυτικά σχέδια), που αφορούν στις παρακάτω Δράσεις, για παρα γωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια: Δράση 1: Αύξηση της παραγωγικής ικανότητας λόγω κατασκευής νέων μονάδων. Δράση 2: Μεταβολή της παραγωγής λόγω επέκτασης ή εκσυγχρονισμού υφιστάμενων μονάδων. Δράση 3: Αύξηση της ποσότητας γόνου που παράχθη κε σε Ιχθυογεννητικούς Σταθμούς. Οι ενισχυόμενες πράξεις των Δράσεων 1, 2 και 3 έχουν τους εξής στόχους: i. Διαφοροποίηση προς νέα Είδη και παραγωγή Ειδών με καλές προοπτικές εμπορίας. ii. Εφαρμογή μεθόδων υδατοκαλλιέργειας, οι οποίες μει ώνουν τις αρνητικές επιπτώσεις ή βελτιώνουν τις ωφέ λειες στο περιβάλλον σε σύγκριση με τις συνήθεις πρα κτικές στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας. iii. Στήριξη παραδοσιακών δραστηριοτήτων υδατοκαλ λιέργειας, οι οποίες είναι σημαντικές για τη διατήρηση και την ανάπτυξη, τόσο του οικονομικού και κοινωνικού ιστού όσο και του περιβάλλοντος. Ειδικότερα οι υπαγόμενες πράξεις αφορούν στην κα τασκευή, στην επέκταση, στον εξοπλισμό και στον εκ συγχρονισμό εγκαταστάσεων παραγωγής, κυρίως για να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας, η υγιεινή, η υγεία των ανθρώπων ή των ζώων και η ποιότητα των προϊόντων, να μειωθούν οι αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, ή να ενισχυθούν οι θετικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Ως «νέα Είδη» μπορεί να θεωρηθούν όλα τα Είδη υδρό βιων οργανισμών εκτός από τσιπούρα (Sparus aurata), λα βράκι (Dicentrarchus labrax), μύδια (Mytilus galloprovincialis), πέστροφα (Οncohrynchus mykiss) και κυπρίνο (Cyprinus carpio), εφόσον πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις, όπως:

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4863 Ύπαρξη τεχνογνωσίας σχετικά με την εντατική εκτροφή. Κατάλληλες βιολογικές παραμέτρους σε ελεγχόμε νες συνθήκες (ταχεία ανάπτυξη, ικανοποιητικά ποσοστά επιβίωσης, κ.λπ.). Σίτιση με τροφές που καλύπτουν τις διατροφικές απαι τήσεις ανά στάδιο εκτροφής και που εξασφαλίζουν την υγιεινή και την υγεία των ζώων ή των ανθρώπων. Δυνατότητα αναπαραγωγής σε ελεγχόμενες συνθήκες και ικανοποιητική παραγωγή νεαρών ατόμων ή σε αντίθε τη περίπτωση να υπάρχει η δυνατότητα αλίευσης νεαρών ατόμων, εφόσον δεν υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις στην πολιτική διατήρησης των αλιευτικών πόρων. Κόστος παραγωγής που να εξασφαλίζει την οικονομική βιωσιμότητα των παραγωγικών επενδύσεων. Ως «Είδη με καλές προοπτικές εμπορίας» νοούνται: Είδη για τα οποία η πρόβλεψη των μεσοπρόθεσμων τάσεων δείχνει ότι η ζήτηση είναι πιθανό να υπερβεί την προσφορά. α. Όσον αφορά στη Δράση 1, οι Πράξεις αφορούν στην ίδρυση νέων μονάδων και στην επέκταση υφιστάμενων μονάδων παραγωγής ειδών εμπορικής αξίας εδώδιμων και μη. β. Όσον αφορά στη Δράση 2, οι Πράξεις αφορούν: (i) Στον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων μονάδων, με αύ ξηση της δυναμικότητας στην ίδια έκταση. (ii) Στον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων μονάδων, με αύξη ση της δυναμικότητας λόγω επέκτασης δραστηριοτήτων σε νέα έκταση. (iii) Στον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων μονάδων, με αύ ξηση της δυναμικότητας λόγω δημιουργίας νέων εγκα ταστάσεων στην ίδια έκταση. (iv) Στον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων μονάδων υδατο καλλιέργειας ιδίως με την εφαρμογή σύγχρονης τεχνο λογίας και εξοπλισμών, την αναπροσαρμογή των δια χειριστικών μεθόδων και πρωτοκόλλων παραγωγής, την αναβάθμιση της εταιρικής οργάνωσης με ανασχεδιασμό της οργανωτικής και διοικητικής τους δομής με στόχο: τη βελτίωση και διασφάλιση της ποιότητας των πα ραγόμενων προϊόντων, τη διατήρηση του κόστους παραγωγής σε ανταγω νιστικά επίπεδα, Τη μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον σε σύ γκριση με τις συνήθεις πρακτικές, τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και ασφάλειας των εργαζομένων στον τομέα, Τη βελτίωση της υγιεινής, της υγείας των ανθρώπων ή των ζώων. (v) Στη μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων πά χυνσης σε πλωτές εγκαταστάσεις σε νέες θέσεις (έξω από κλειστούς κόλπους, σε «ανοιχτή θάλασσα» υπό την έννοια που κάθε φορά ισχύει από τις ειδικές διατάξεις, κ.λπ.), προκειμένου να επιτευχθεί η βελτίωση των όρων παραγωγής, η προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος και να αποφευχθούν ενδεχόμενες συγκρούσεις με άλλες παρακείμενες δραστηριότητες. (vi) Στον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων δομών των ιχθυο τροφικών εκμεταλλεύσεων εσωτερικών υδάτων (λιμνοθά λασσες), όπου χρησιμοποιούνται παραδοσιακές μέθοδοι υδατοκαλλιέργειας. (vii) Στη στήριξη για την αγορά εξοπλισμού για την προστασία των εγκαταστάσεων υδατοκαλλιέργειας από αγρίους θηρευτές. (viii) Στη στήριξη της απευθείας πώλησης από τις μο νάδες υδατοκαλλιέργειας όταν η δραστηριότητα αυτή αποτελεί τμήμα της επιχείρησης. (ix) Στην εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών. (x) Στη χρησιμοποίηση εναλλακτικών πηγών ενέργειας. (xi) Στη χρησιμοποίηση σύγχρονων μεθόδων και εξοπλι σμών για τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων που συμβάλλουν στην παρακολούθηση και στον έλεγχο της παραγωγής και των περιβαλλοντικών παραμέτρων. (xii) Στην εγκατάσταση συστημάτων διασφάλισης ποιό τητας, ασφάλειας τροφίμων, περιβαλλοντικής διαχείρισης, υγείας και ασφάλειας εργαζομένων, κοινωνικής μέριμνας κλπ (ISO, HΑCCP, EMAS, OHSAS, CSR, κ.λπ.). γ. Όσον αφορά στη Δράση 3 οι Πράξεις αφορούν: (i) Στην ίδρυση νέων σταθμών παραγωγής γόνου Ειδών εμπορικής αξίας εδώδιμων και μη. (ii) Στον εκσυγχρονισμό με ή χωρίς αύξηση της δυναμι κότητας υφιστάμενων σταθμών στην ίδια έκταση. (iii) Στην επέκταση υφιστάμενων σταθμών σε νέα έκταση με ή χωρίς αύξηση της δυναμικότητας. (iv) Στην επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενων σταθμών στην ίδια έκταση. Η αύξηση της παραγωγής θα προέρχεται αφενός από τη δημιουργία νέων σταθμών και αφετέρου από την αύξηση της δυναμικότητας μέσω της ολοκλήρωσης της απόδοσης των υφιστάμενων καθώς και από την επέκταση του χώρου και των εγκαταστάσεων αυτών. Επιπλέον, στα πλαίσια των ανωτέρω δράσεων, αναμένεται και η δημιουργία μο νάδων και σταθμών, οι οποίες θα αφορούν σε παραγωγι κές επενδύσεις Ειδών εμπορικής αξίας όπως διακοσμητικά Είδη Ιχθύων, φύκια, σπόγγοι και βάτραχοι. Ορισμένα από τα Είδη αυτά προσδιορίζονται με άλλους τρόπους πέραν της γνωστής μονάδας kg ή τόνων (κύτταρα/ml ή lt, ξηρή βιομάζα, άτομα, κ.λπ.). Η συνολική δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση κατανέμεται ενδεικτικά ως ακολούθως: Περιοχές εκτός στόχου σύγκλισης Περιοχές στόχου σύγκλισης ευρώ ευρώ Σύνολο ευρώ 2. Ο προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων επενδυτι κών σχεδίων πρέπει να είναι άνω των ευρώ και κατ ανώτερο ευρώ για τις περιοχές εντός στό χου σύγκλισης και ευρώ για τις περιοχές εκτός στόχου σύγκλισης. Άρθρο 2 Δικαιούχοι Αιτήσεων Ενίσχυσης Χρηματοδότησης 1. Σύμφωνα με το άρθρο 3 της κοινής υπουργικής από φασης 3135/ , Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύ σεων του Μέτρου 2.1 Υδατοκαλλιέργεια είναι: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, συλλογικοί φορείς ή φορείς Αυτοδιοίκησης και λοιπές Οργανώσεις, καθώς επίσης και Ανώτατα Εκπαιδευτικά ή Ερευνητικά Ιδρύματα, που έχουν την ευθύνη υλοποίησης και τελικά επιβαρύνονται με το κόστος της πραγματοποίησης του υποβαλλόμενου προς ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου. 2. Ειδικότερα, οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις απολαμβάνουν προτεραιότητας έναντι των μεσαίων επι χειρήσεων, ενώ με μειωμένα ποσοστά χρηματοδότησης θα εντάσσονται επιχειρήσεις που απασχολούν 250 ή πε ρισσότερους εργαζόμενους, ή έχουν ετήσιο κύκλο εργασι ών άνω των 50 εκατομμυρίων ευρώ ή/και σύνολο ετήσιου ισολογισμού που υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ, αλλά απασχολούν λιγότερους από 750 εργαζόμενους ή έχουν κύκλο εργασιών κάτω από 200 εκατομμύρια ευρώ.

4 4864 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Επιχειρήσεις ανεξαρτήτως αριθμού απασχολούμενων, ετήσιου κύκλου εργασιών ή συνόλου του ετήσιου ισολο γισμού αυτών, εφόσον ο τόπος υλοποίησης του υποβαλ λόμενου προς ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου βρίσκεται σε «Απομακρυσμένα Ελληνικά Νησιά». 3. Οι ενισχύσεις παρέχονται σε Δικαιούχους, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2 της παρούσας: (i) των οποίων μπορεί να καταδειχθεί η φερεγγυότητα και η οικονομική βιωσιμότητα, (ii) που αποδεικνύουν την ιδία τους συμμετοχή, (iii) που δεν έχουν υποβάλλει αίτηση ένταξης για χρη ματοδότηση από Εθνικό ή Κοινοτικό Πρόγραμμα, για το σύνολο ή μέρος του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου, (iv) οι επιχειρήσεις να μην είναι προβληματικές και να λειτουργούν νόμιμα έχοντας στην επωνυμία τους άδεια λειτουργίας για τη δραστηριότητά τους. 4. Για λόγους διαφάνειας, ο κατάλογος των Δικαιούχων της παρούσας πρόσκλησης θα δημοσιοποιείται στην ιστο σελίδα του Προγράμματος (www.alieia.gr). Άρθρο 3 Περιοχές Εφαρμογής και Ποσοστά Ενίσχυσης Χρηματοδότησης 1. Το Μέτρο 2.1. «Υδατοκαλλιέργεια» του ΕΠΑΛ , εφαρμόζεται σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια, με διαφορετική όμως ένταση ενίσχυσης σύμφωνα με το μέγεθος των επιχειρήσεων και την περιοχή του τόπου υλοποίησης του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου. 2. Για τους σκοπούς της παρούσας η κατηγοριοποίηση των περιοχών της Ελληνικής Επικράτειας έχει ως εξής: (i) Περιφέρειες που καλύπτονται από το στόχο σύγκλι σης (Περιφέρειες Στόχου Σύγκλισης): Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Περιφέρεια Ηπείρου Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας Περιφέρεια Πελοποννήσου Περιφέρεια Θεσσαλίας Περιφέρεια Αττικής Περιφέρεια Κρήτης (ii) Περιφέρειες που δεν καλύπτονται από το στόχο σύ γκλισης (Περιφέρειες εκτός Στόχου Σύγκλισης). Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Σημειώνεται ότι επενδυτικά σχέδια στα απομακρυσμέ να Ελληνικά νησιά: της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Σαμοθράκη, Θάσος, Βόρειες Σποράδες, Σκύρος και Σκυροπούλα, Κύθηρα και Αντικύθηρα, Γαύδος, Γαυδοπούλα, Παξιμάδια, Χρυσή, Κουφονήσι, Παξιμάδα, Δραγονάδα, Διονυσάδες, Δία, Ελάσα, Οθωνοί, Ερεικούσα, Μαρθάκιον, Παξοί Αντίπαξοι, Στροφάδες, Σαπιέντζα, Σχίζα και Εχινάδες χρηματοδοτούνται από το Ε.Π.ΑΛ με ευνοϊ κούς όρους και παράλληλα δεν ισχύουν οι περιοριστικές διατάξεις της υπ αριθμ. 361/ Σύστασης της Επι τροπής σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. 3. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, τα ποσοστά χο ρηγούμενης Δημόσιας Ενίσχυσης για επενδυτικά σχέδια που θα ενταχθούν για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της παρούσας έχουν ως εξής: Πολύ μικρές, 1 και μικρές επιχειρήσεις 2 Μεσαίες επιχειρήσεις 3 4 Επιχειρήσεις που απα σχολούν από 250 έως 750 εργαζομένους ή έχουν κύ κλο εργα σιών από 50 έως 200 εκατομμύρια ευρώ Επιχειρήσεις ανεξαρτή τως αριθμού απασχολού μενων, ετή σιου κύκλου εργασιών ή συνόλου του ετήσιου ισολογισμού. Δ.E.* Περιφέρειες Στόχου Σύγκλισης Περιφέρειες εκτός Στόχου Σύγκλισης Απομα κρυσμένα Ελληνικά Νησιά Δ.E.* 60 % 40 % 60 % Ι.Σ.** 40 % 60 % 40 % Δ.E.* 50 % 35 % 55 % Ι.Σ.** 50 % 65 % 45 % Δ.E.* 30 % 20 % 50 % Ι.Σ.** 70 % 80 % 50 % Δ.E.* 45 % Ι.Σ.** 55 % *Δ.Ε.: Δημόσια Ενίσχυση, **Ι.Σ.: Ιδιωτική Συμμετοχή 4. Η Ιδιωτική Συμμετοχή δύναται να αποτελείται από Ίδια Συμμετοχή (ίδια κεφάλαια) ή/και τραπεζικό δανει σμό, σύμφωνα με το Παράρτημα 5. Σε κάθε περίπτωση τα ίδια κεφάλαια δε μπορεί να αντιπροσωπεύουν ποσο στό μικρότερο του 5% του συνολικού εγκεκριμένου προ ϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου. 5. Το ποσοστό της Ιδίας Συμμετοχής (ίδια κεφάλαια) στο επενδυτικό σχέδιο, το οποίο έχει εγκριθεί με την Απόφα ση Ένταξης Χρηματοδότησης Πράξης, δεν είναι δυνατόν να μειωθεί μετά την έκδοση της Απόφασης αυτής. Άρθρο 4 Καθορισμός Επιλέξιμων και Μη Επιλέξιμων δαπανών 1. Για την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στην παρούσα θεωρούνται ως επιλέξιμες οι εξής δαπάνες: (i) Αγορά οικοπέδου ανάλογη (ελάχιστη απαιτούμενη έκταση) για την ίδρυση χερσαίας μονάδας υδατοκαλλι έργειας, Ιχθυογεννητικού Σταθμού, και χερσαίας υποστη ρικτικής εγκατάστασης πλωτής μονάδας. Η δαπάνη είναι επιλέξιμη με την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνει το 10% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης (πλην τεχνικών και απρόβλεπτων), με την προϋπόθεση ότι το οικόπεδο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4865 τους σκοπούς του επενδυτικού σχεδίου. Για τον υπολογι σμό του ποσοστού 10% λαμβάνεται υπόψη η αγοραία αξία, η οποία προκύπτει από πιστοποιητικό που εκδίδεται από ανεξάρτητο ορκωτό εκτιμητή ή από αναγνωρισμένο εγκε κριμένο επίσημο φορέα που βεβαιώνει ότι η τιμή αγοράς της εδαφικής έκτασης δεν υπερβαίνει την εμπορική της ή την αντικειμενική της αξία για τις περιπτώσεις όπου εφαρ μόζεται το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού. (ii) Οι δαπάνες για την καθαίρεση υπερκείμενων στην εδαφική έκταση κατασκευών εγκαταστάσεων, είναι επι λέξιμες εφόσον είναι απαραίτητες για την εκτέλεση της Πράξης και δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 5% των συ νολικών επιλέξιμων δαπανών της Πράξης (πλην τεχνικών και απρόβλεπτων). (iii) Η αγορά ακινήτων όπως κτίρια και τα γήπεδα, (ελάχιστη απαιτούμενη έκταση), επί των οποίων έχουν οικοδομηθεί, είναι επιλέξιμη, για την ίδρυση χερσαίας μονάδας υδατοκαλλιέργειας, Ιχθυογεννητικού Σταθμού και χερσαίας υποστηρικτικής εγκατάστασης πλωτής μο νάδας, εφόσον η αγορά του ακινήτου συνδέεται άμεσα με τους στόχους της σχετικής Πράξης και με τις εξής προϋποθέσεις: η τιμή αγοράς του ακινήτου προσδιορίζεται από ανε ξάρτητο ορκωτό εκτιμητή και δεν υπερβαίνει την εμπορική του αξία, ή την αντικειμενική του αξία για τις περιπτώ σεις όπου εφαρμόζεται το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού, το ακίνητο δεν θα πρέπει να έχει αποτελέσει τα προ ηγούμενα δέκα (10) έτη αντικείμενο Εθνικής ή Κοινοτικής επιχορήγησης, σύμφωνα με σχετική Υπεύθυνη Δήλωση του φορέα του επενδυτικού σχεδίου και του πωλητή του ακινήτου. το ακίνητο οφείλει να χρησιμοποιείται για το σκοπό και την περίοδο που περιγράφεται στην απόφαση Έντα ξης Χρηματοδότησης της Πράξης, το ακίνητο δε χρησιμοποιείται για κατοικία. (iv) Ειδικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμός για επιχειρή σεις στα απομακρυσμένα νησιά. (v) Εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου έως και 5% του συνολικού επιλέξιμου κόστους του επεν δυτικού σχεδίου (πλην τεχνικών και απρόβλεπτων). Στις εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου, δε συνυπολογίζονται εργασίες που πραγματοποιούνται σε αυτόν αλλά εξυπηρετούν υποδομές των εγκαταστάσεων (έργα ύδρευσης, αποχέτευσης, αποστραγγιστικά έργα κ.λπ.). (vi) Έργα οδοποιίας, διάνοιξης δρόμων, επίστρωσης και ασφαλτόστρωσης (εκτός του περιβάλλοντα χώρου). Είναι επιλέξιμη μέγιστη δαπάνη μέχρι και σε κάθε περίπτωση αυτή δε θα υπερβαίνει το 5% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της Πράξης, (πλην τεχνικών εξόδων και απρόβλεπτων). (vii) Λιμενικά έργα μικρής κλίμακας για την ασφαλή επι βίβαση και αποβίβαση του προσωπικού στα πλωτά μέσα μεταφοράς καθώς και την μεταφορά και διακίνηση των προϊόντων. Είναι επιλέξιμη η δαπάνη συνολικού κόστους που δε θα υπερβαίνει το 10% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της Πράξης, (πλην τεχνικών εξόδων και απρό βλεπτων). (viii) Κατασκευή, επέκταση ή εκσυγχρονισμό κύριων ή βοηθητικών κτιριακών εγκαταστάσεων της μονάδας, πε ριλαμβανομένης της δαπάνης κατασκευής κτιρίου για την παραμονή προσωπικού και τη φύλαξη των εγκατα στάσεων. (ix) Αγορά, μεταφορά και τοποθέτηση νέων εγκαταστά σεων και εξοπλισμού. (x) Αγορά, μεταφορά και τοποθέτηση πλωτών εγκα ταστάσεων και εξοπλισμού (συμπεριλαμβανομένων των αγκυροβολίων). (xi) Εγκαταστάσεις και παραγωγικός εξοπλισμός χερ σαίων μονάδων και Ιχθυογεννητικών Σταθμών (xii) Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εργαστηριακού εξοπλισμού (xiii) Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού γραφείων, χώρων παραμονής και εστίασης προσωπικού και συνεδριάσεων με τον απαραίτητο εξοπλισμό. (xiv) Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού μηχανοργάνωσης, προγραμμάτων διαχείρισης λογισμι κού, καθώς και λογισμικού αναβάθμισης υφιστάμενων ηλεκτρονικών συστημάτων. (xv) Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση συστημάτων ασφάλειας, παρακολούθησης και διαχείρισης της μονά δας. (xvi) Αγορά μεταφορικών μέσων, πλωτών και χερ σαίων για: την υγιεινή και ασφαλή μεταφορά ζώων και νωπών προϊόντων με σκοπό την εκτροφή ή/και την εμπορία, την μεταφορά αναγκαίων εφοδίων και πρώτων υλών τόσο στις χερσαίες όσο και στις πλωτές εγκαταστάσεις παραγωγής την ασφαλή και ταχεία μεταφορά του προσωπικού που απαιτείται λόγω θέσης της μονάδας, επί παραδείγματος σε απομακρυσμένες περιοχές ή λόγω έλλειψης άλλου τρόπου πρόσβασης. (xvii) Εκσυγχρονισμό, και αναβάθμιση με σύγχρονο εξοπλισμό ή αντικατάσταση χερσαίων ή πλωτών μέσων μεταφοράς. Ο εκσυγχρονισμός ή η αντικατάσταση των μέσων μεταφοράς αφορά σε μέσα των οποίων η ηλικία είναι μεγαλύτερη από πέντε (5) έτη. (xviii) Βελτίωση προστασία και διαχείριση φυσικών ιχθυοτροφείων (Λιμνοθαλασσών και άλλων υδάτινων σχη ματισμών). Κατασκευή τάφρων διαχείμασης, αναχωμάτων, έργων διαμόρφωσης πυθμένα, ιχθυοσυλληπτικών εγκα ταστάσεων κ.λπ. σε φυσικά ιχθυοτροφεία. (xix) Μελέτες και αμοιβές συμβούλων, άμεσα συσχετιζό μενες με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου (xx) Εργασίες και προμήθεια εξοπλισμού με σκοπό την προστασία των εγκαταστάσεων Υδατοκαλλιέργειας από άγριους θηρευτές. (xxi) Μελέτη, εφαρμογή και πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης, σήμανσης πιστοποίησης των προϊόντων, σύμφωνα με εθνικά ή διεθνή πρότυπα και σήματα ποιότητας. (xxii) Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός για το λιανικό εμπόριο εντός των μονάδων υδατοκαλλιέργειας όταν η δραστηριότητα αυτή αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της επιχείρησης. (xxiii) Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός που χρησιμοποι ούνται για τη δια βίου μάθηση των απασχολουμένων, για ποσό που δεν υπερβαίνει το 10% των συνολικών επιλέξι μων δαπανών (πλην τεχνικών και απρόβλεπτων). (xxiv) Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού παραγωγής ενσιρωμάτων που απαιτούνται για την παρα γωγή ιχθυοτροφών με σκοπό την αποκλειστική και μόνο χρήση για τις παραγωγικές ανάγκες της μονάδας τους. (xxv) Τεχνικά έξοδα και απρόβλεπτα με σαφή διάκριση μεταξύ τους σε ποσοστό έως 10% επί του συνολικού επιλέξιμου κόστους των υπόλοιπων διακριτών της Πράξης. 2. Με τον όρο τεχνικά έξοδα εννοούνται οι δαπάνες για ασφάλιση του εξοπλισμού, αμοιβές για τη σύνταξη του φακέλου και την παρακολούθηση της υλοποίησης του

6 4866 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) επενδυτικού σχεδίου, αμοιβές για την εκπόνηση των μελε τών αδειοδότησης του έργου, μελέτες εφαρμογής, έκδοση οικοδομικών αδειών, μελέτες επίβλεψης, εδαφοστατικές μελέτες, μελέτες μηχανολογικού εξοπλισμού κ.λπ. 3. Με τον όρο απρόβλεπτα έξοδα εννοούνται οι επιλέ ξιμες δαπάνες για εργασίες ή εξοπλισμό κ.λπ., που δεν περιλαμβάνονται στην αρχικώς εγκριθείσα αίτηση αλλά προκύπτουν κατά την πορεία εκτέλεσης του επενδυτικού σχεδίου, και κρίνονται ως άκρως απαραίτητες για την ολοκλήρωση της υλοποίησής του. Δε θεωρούνται απρό βλεπτα έξοδα οι υπερβάσεις κόστους, η ανάγκη αγοράς επιπλέον μέσων μεταφοράς, καθώς και οι αμοιβές συμβού λων για τη σύνταξη του φακέλου και την παρακολούθηση υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου. 4. Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν σε: (i) Ανέγερση ή επέκταση κτηριακών εγκαταστάσεων επί γηπέδου που δεν ανήκει κατά κυριότητα στο φορέα της επένδυσης, εκτός εάν τούτο έχει παραχωρηθεί από το δημόσιο ή φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή έχει μισθωθεί για το σκοπό αυτό, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ετών.. Σε περιπτώσεις μισθώσεων δημόσιων εκτάσεων, αν η διάρκεια είναι δέκα (10) έτη ή και μικρότερη, λαμβάνεται υπόψη ρήτρα αναμίσθωσης, εφόσον περιλαμβάνεται στο συμβόλαιο. Σε περιπτώσεις εμπορικών μισθώσεων λαμβάνεται υπόψη το ισχύον νομικό καθεστώς των εμπορικών μισθώσεων. (ii) Ποσά για αγορά οικοπέδου, εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, έργα οδοποιίας, λιμενικά έργα και τεχνικά έξοδα & απρόβλεπτα, που υπερβαίνουν τα ποσοστά επί του συνολικού κόστους του επενδυτικού σχεδίου που έχουν προσδιορισθεί ως επιλέξιμες δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου. (iii) Αγορά, κατασκευή και προμήθεια εξοπλισμού που δεν είναι απαραίτητος για παραγωγικούς σκοπούς (iv) Δαπάνες που δεν περιγράφονται αναλυτικά στην ενότητα Β της τεχνικοοικονομικής προμελέτης, (v) Εργασίες επισκευής και συντήρησης υφιστάμενων εξοπλισμών και εγκαταστάσεων. (vi) Εργασίες πρασίνου (δενδροφύτευση, χλοοτάπητες, κ.λπ.) και έργα διακόσμησης. (vii) Αγορά ή εγκατάσταση μεταχειρισμένων υλικών, μηχανημάτων και εξοπλισμών. (viii) Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) για οποιαδήποτε κατηγορία δαπάνης. (ix) Άλλους φόρους, τέλη ή επιβαρύνσεις. Εξαιρούνται και είναι επιλέξιμα, για τα μεταφορικά μέσα, τέλη ταξι νόμησης και δασμοί, ενσωματωμένα ή μη στα τιμολόγια αγοράς τους. (x) Χρηματοοικονομικά έξοδα (χρεωστικοί τόκοι, προ μήθειες χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, έξοδα συναλ λάγματος, συναλλαγματικές διαφορές). (xi) Πρόστιμα, χρηματοοικονομικές ποινές και δαπάνες δικαστικών διαδικασιών. (xii) Αγορά επιβατικών αυτοκινήτων μέχρι επτά (7) θέ σεων. (xiii) Αγορά ή εγκατάσταση εξοπλισμού αναψυχής. (xiv) Αγορά αναλώσιμων υλικών. (xv) Λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης. (xvi) Αμοιβές προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων κοινωνικής ασφάλισης, εκτός αν αυτό προ σληφθεί ειδικά για εργασία αποκλειστικά για την υλο ποίηση της Πράξης και θα απολυθεί με την ολοκλήρωση των εργασιών. (xvii) Εργασίες που πραγματοποιήθηκαν από τον ίδιο το Δικαιούχο. (xviii) Έξοδα σύστασης της εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου, έξοδα συμβολαιογράφου, έξοδα ταξιδιών. (xix) Έξοδα μεταβίβασης της κυριότητας μίας επιχεί ρησης. (xx) Εργασίες των οποίων τα δικαιολογητικά έγγραφα δεν επιτρέπουν επαλήθευση των δαπανών. (xxi) Έξοδα ενοικίασης υλικού εξοπλισμού, εκτός των περιπτώσεων ενοικίασης εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για τις εργασίες κατασκευής της μονάδας. (xxii) Έξοδα κατασκευής προσωρινών έργων. (xxiii) Η αγορά γόνου και ιχθυδίων των εκτρεφόμενων ειδών θεωρείται κόστος λειτουργίας και επομένως δεν είναι επιλέξιμη. Άρθρο 5 Υποβολή Αιτήσεων Ενίσχυσης Χρηματοδότησης 1. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς/δυνητικοί Δικαιούχοι υπο βάλλουν τις αιτήσεις για την υπαγωγή των επενδυτικών τους σχεδίων και το σχετικό φάκελο, τόσο σε έντυπη όσο και σε ψηφιακή μορφή (CD/DVD ROM για περιβάλ λον WINDOWS, κείμενα σε MS WORD και πίνακες σε MS EXCEL), από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας και μέχρι την 29 Μαΐου Η κάλυψη των προβλεπόμενων στόχων μπορεί να επι σύρει την αναστολή υποβολής αιτήσεων μετά από την έκδοση σχετικής εγκυκλίου από τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων. 2. Οι αιτήσεις για την υπαγωγή των επενδυτικών σχε δίων κατατίθενται στην ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣ ΣΑΣ. Αντίγραφο του πλήρους κατατεθειμένου φακέλου κατατίθεται και στις κατά τόπο αρμόδιες Υπηρεσίες Αλιείας εντός της περιοχής αρμοδιότητας των οποίων πρόκειται να υλοποιηθεί το επενδυτικό σχέδιο, προκει μένου να λάβουν γνώση για τη σχεδιαζόμενη επένδυση και να εκδώσουν τη σχετική «Βεβαίωση Κατάστασης της Μονάδας», σύμφωνα με το υπόδειγμα 11 της παρούσας, σε συνεργασία με την αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας της Περι φέρειας. Η ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ ενημερώνει με ηλεκτρονική αλληλογραφία, στην υποβαλλόμενη με την Αίτηση συνδρομής ηλεκτρονική διεύθυνση, το φορέα της επένδυσης για τον αριθμό πρωτοκόλλου που έλαβε η αίτησή του. Άρθρο 6 Περιεχόμενο Φακέλου Ενίσχυσης Χρηματοδότησης 1. Στην αρχή κάθε φακέλου θα υπάρχει πίνακας περι εχομένων καθώς και πλήρη στοιχεία του φορέα: επωνυ μία, έδρα, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔΟΥ, τηλέφωνα, FAX, e mail. Επίσης πρέπει να παρέχονται στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου κατά το Νόμο εκπροσώπου του φορέα και του υπεύθυνου υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου με τον οποίο θα έρχονται σε επαφή οι αρμόδιες Υπηρεσίες καθώς και του νόμιμου εκπροσώπου του Δικαιούχου, ή του εξουσιοδοτημένου προς τούτο πρόσωπο. 2. Ο φάκελος Αίτησης Ενίσχυσης Χρηματοδότησης θα πρέπει απαραίτητα και ανάλογα με την περίπτωση, να περιλαμβάνει τα πιο κάτω δικαιολογητικά (που θα εναρμο νίζονται υποχρεωτικά σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία) και τεχνοοικονομικά στοιχεία: (i) Αίτηση Ενίσχυσης Χρηματοδότησης, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 2 της παρούσας, πλήρως συμπληρωμένη που θα έχει τη θέση Υπεύθυνης Δήλωσης και θα φέρει πρω τότυπη υπογραφή και σφραγίδα του φορέα, (ii) Δήλωση με τα στοιχεία σχετικά με την ιδιότητα της επιχείρησης, σύμφωνα με την υπ αριθμ. 2003/361/ΕΚ Σύ σταση της Επιτροπής (Υπόδειγμα 10) και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4867 (iii) Καταστατικό ή Εταιρικό (κατά περίπτωση) του φο ρέα, ΦΕΚ δημοσίευσης σύστασης της εταιρείας καθώς και οι σχετικές τροποποιήσεις που έγιναν μέχρι την ημε ρομηνία υποβολής της αίτησης. Αιτήσεις εταιρειών υπό ίδρυση δε θα λαμβάνονται υπόψη. Εάν η επιχείρηση είναι ατομική, βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος. (iv) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου αρ μοδίου οργάνου όπως προσδιορίζεται στο καταστατικό του φορέα για τον ορισμό του υπευθύνου υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και τον αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN) στον οποίο θα καταβάλλονται οι ενισχύσεις. Το ανωτέρω πρόσωπο είναι το μόνο αρμόδιο για την υποβολή αιτήσεων πληρωμής, τροποποιήσεων, παρατάσεων της αίτησης ενίσχυσης. (v) Οικονομικά στοιχεία του φορέα: Ισολογισμοί και αποτελέσματα χρήσης για τα τρία (3) προηγούμενα έτη αυτού της αίτησης. Στην περίπτωση που οι Δικαιούχοι: α) είναι υποχρεωμένοι να δημοσιεύουν ισολογισμό και αποτελέσματα χρήσης, απαιτείται η προσκόμιση επίσημου αντίγραφου της δημοσίευσής του στον τύπο ή στο αντί στοιχο ΦΕΚ, β) δεν είναι υποχρεωμένοι να δημοσιεύουν ισολογισμό και αποτελέσματα, απαιτείται η προσκόμιση αντίγραφου, συνοδευόμενο από αντίγραφα των εντύπων φορολογίας εισοδήματος Ε3 και Ε5 που υπέβαλλαν τα τρία (3) προηγούμενα έτη αυτού της αίτησης. Οι φορείς που δεν είναι υποχρεωμένοι να συντάσσουν και δημοσιεύουν ισολογισμό πρέπει υποχρεωτικά να υπο βάλλουν αντίγραφα των εντύπων φορολογίας εισοδήμα τος Ε3 και Ε5 που υπέβαλλαν τα τρία (3) προηγούμενα έτη αυτού της αίτησης. Εάν πρόκειται για νεοσύστατη εταιρία ή ατομική επιχεί ρηση υποβάλλονται μόνο τα εκκαθαριστικά σημειώματα της Δ.Ο.Υ. των τριών (3) τελευταίων ετών, ενός εκάστου των με τόχων που κατέχουν μερίδιο μεγαλύτερο ή ίσο του 5% του συνολικού Μετοχικού Κεφαλαίου ή του φυσικού προσώπου. (vi) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα που να καλύπτουν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. (vii) Πιστοποιητικό μη πτώχευσης και μη υποβολής αί τησης για πτώχευση. (viii) Πιστοποιητικό μη θέσης σε αναγκαστική διαχείρι ση και μη υποβολής αίτησης για θέση σε αναγκαστική διαχείριση. (ix) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει: ότι το ίδιο αντικείμενο της επένδυσης δεν έχει προ ταθεί ή οριστικά υπαχθεί για ενίσχυση επιχορήγηση σε αναπτυξιακό νόμο ή σε άλλο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. ότι η λειτουργία της επένδυσης θα συνάδει με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή των Κοινοτικών και Εθνικών διατάξεων (Κ.Αλ.Π., ΚΟΑ, ΠΛΑ ΑΛΙΕΙΑ, Σύστημα Ελέγχου Αλιευτικών Προϊόντων, κ.λπ.) που αφορούν στη διακίνηση, εμπορία, ιχνηλασιμότητα των προϊόντων, την πρόληψη, αποτροπή και εξάλειψη της ΠΛΑ ΑΛΙΕΙΑΣ και τη μέριμνα για την ενημέρωση του καταναλωτή. τον απαιτούμενο χρόνο για ολοκλήρωση των εργασιών του επενδυτικού σχεδίου (συγκεκριμένες ημερομηνίες έναρξης και λήξης των εργασιών). τον αριθμό των νέων θέσεων εργασίας που θα δη μιουργηθούν. τον τρόπο και τη διαδικασία κάλυψης της Ιδίας Συμ μετοχής. (x) Σε περίπτωση δανειοδότησης: έγγραφο τραπεζικού ή άλλου χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος για το θετικό ενδιαφέρον του για χορήγηση δανείου στο οποίο θα αναφέρονται: το ύψος του δανείου, το συνολικό κόστος και το εί δος του επενδυτικού σχεδίου για την οποία χορηγείται το δάνειο, η διάρκεια του δανείου, το επιτόκιο, η περίοδος χάριτος, ή έγγραφο τραπεζικού ή άλλου χρηματοπιστωτικού ιδρύ ματος για την πιστοληπτική ικανότητα του φορέα, όπου θα αναφέρεται η «σχέση»/θέση του φορέα με την τράπεζα (π.χ. την ύπαρξη ή όχι γραμμών χρηματοδότησης και το ύψος αυτής, την κατάσταση που υπάρχει ενδεχόμενα δυσμενή ή άλλα στοιχεία που επηρεάζουν την πιστολη πτική ικανότητα του φορέα). (xi) Αποδεικτικά στοιχεία που να πιστοποιούν τη δυνα τότητα του φορέα να καταβάλει τη συμμετοχή του στην επένδυση με ίδια κεφάλαια σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5. (xii) Αναλυτική τεχνοοικονομική προμελέτη, που θα πε ριλαμβάνει: Εισαγωγή. Συνοπτική παρουσίαση του επενδυτικού σχεδίου σύνοψη των βασικών στοιχείων του επενδυτικού σχεδίου (σύντομη περιγραφή αντικειμένου και χαρακτηρι στικών επενδυτικού σχεδίου, τόπος εγκατάστασης, συνο λικό κόστος, αναφορά της σκοπιμότητας και των στόχων της επιχείρησης από την υλοποίηση αυτού). Ενότητα Α. Στοιχεία φορέα επενδυτικού σχεδίου (στοιχεία ίδρυσης φορέα, μετοχική σύνθεση Μετοχικό Κεφάλαιο, στοιχεία μετόχων εταίρων, δραστηριότητα του φορέα, μέγεθος φορέα επενδυτικού σχεδίου) Ενότητα Β. Τεχνική περιγραφή επενδυτικού σχεδίου: περιγραφή του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου και της παρα γωγικής διαδικασίας αυτού, στοιχεία οικοπέδου και κυ ριότητας αυτού, περιγραφή μισθωμένης υδάτινης έκτα σης, εγκαταστάσεων πλωτών και χερσαίων, επιφάνειες και χρήσεις χώρων, και τεχνική περιγραφή των βασικών εργασιών και εξοπλισμού κατά κατηγορία δαπανών με αναφορά σε επισυναπτόμενα δικαιολογητικά (προσφορές, σχέδια, τεκμηρίωση δυναμικότητας). Στην περίπτωση εκσυγχρονισμού, επέκτασης, ή και μετεγκατάστασης, τα ανωτέρω θα πρέπει να περιγράφο νται συσχετιζόμενα με την υφιστάμενη κατάσταση της παραγωγικής μονάδας. Ενότητα Γ. Στοιχεία απασχόλησης και τεκμηρίωσης των υφιστάμενων και νέων θέσεων απασχόλησης. Ειδι κότερα: τεκμηρίωση του υπολογισμού των υφισταμένων θέσε ων απασχόλησης του φορέα του επενδυτικού σχεδίου σε ΕΜΕ κατά τους 12 τελευταίους μήνες πριν την υποβολή της αίτησης (τέσσερις τελευταίες υποβληθείσες Α.Π.Δ.). ανάλυση των δημιουργούμενων με το επενδυτικό σχέδιο νέων θέσεων απασχόλησης και τεκμηρίωση του υπολογισμού αυτών σε ΕΜΕ. Ενότητα Δ. Κόστος επενδυτικού σχεδίου και πηγές χρηματοδότησης παρουσίαση συγκεντρωτικού πίνακα κόστους ανά κατηγορία δαπάνης, χρηματοδοτικού σχή ματος και ανάλυση των πηγών χρηματοδότησης. Ενότητα Ε. Στοιχεία Αγοράς (στοιχεία του κλάδου βάσει διαθέσιμων στατιστικών στοιχείων). Ενότητα ΣΤ. Προβλέψεις βιωσιμότητας μετά την υλο ποίηση της επένδυσης (ανάλυση των παραδοχών βιωσι μότητας, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3). Η τεχνοοικονομική προμελέτη, με αριθμημένες σελίδες, θα υπογράφεται και σφραγίζεται (με τα πλήρη στοιχεία του υπογράφοντος) στην τελευταία σελίδα από Ιχθυο

8 4868 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) λόγο, από Οικονομολόγο όταν το προτεινόμενο κόστος του επενδυτικού σχεδίου υπερβαίνει τα και από Μηχανικούς για τα τεχνικά σχέδια της επένδυσης, τις προμετρήσεις των εγκαταστάσεων και τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών και εξοπλισμών. Επίσης υπο βάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση των μελετητών, στην οποία θα δηλώνεται ότι: νόμιμα υπογράφουν και φέρουν την ευθύνη για την ακρίβεια των στοιχείων της ειδικότητάς τους και την ορθότητα των σχετικών υπολογισμών. (xiii) Κυρωμένο αντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας οικοπέ δου ή δεκαετούς τουλάχιστον συμβολαίου ενοικίασης μετεγγραμμένου στο οικείο Υποθηκοφυλακείο (αρθρ. 618 Α.Κ.). Σε περιπτώσεις μισθώσεων δημοσίων εκτάσεων, αν η διάρκεια είναι δέκα (10) ή και μικρότερη, λαμβάνεται υπόψη ρήτρα αναμίσθωσης, εφόσον περιλαμβάνεται στο συμβόλαιο. Σε περιπτώσεις εμπορικών μισθώσεων λαμβά νεται υπόψη το ισχύον νομικό καθεστώς των εμπορικών μισθώσεων. Σε περίπτωση εγκατάστασης σε ΒΕ.ΠΕ. ως αποδεικτικό ύπαρξης οικοπέδου γίνεται δεκτή η δέσμευ ση του οικοπέδου από το φορέα ΒΕ.ΠΕ..Σε περιπτώσεις μισθώσεων θαλάσσιου ή λιμναίου χώρου ή λιμνοθάλασσας ή χερσαίας έκτασης του δημοσίου, θα συνυποβάλλονται οι σχετικές αποφάσεις και τα μισθωτήρια συμβόλαια, εφό σον προβλέπονται από αυτές. (xiv) Διάγραμμα κάλυψης και τεχνικά σχέδια, που να παρουσιάζουν όψεις, κατόψεις, τομές όλων των χερσαίων και υδάτινων εγκαταστάσεων που πρόκειται να κατα σκευασθούν. (xv) Απόφαση/εις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (Α.Ε.Π.Ο.), συνοδευόμενη/ες από τα τοπογραφικό διαγράμ ματα έκδοσής της/τους (xvi) Κτηνιατρική Άδεια της εγκατάστασης, σύμφωνα με το Π.δ. 28/2009. (xvii) Έγκριση μελέτης διάθεσης αποβλήτων συνοδευό μενη από αντίγραφο της μελέτης, ή άδεια διάθεσης απο βλήτων (όπου απαιτείται). (xviii) Άδεια εγκατάστασης ή λειτουργίας της μονάδας που θα συνοδεύονται και με τα θεωρημένα σχέδια διά ταξης Η/Μ εξοπλισμού (όπου απαιτείται). (xix) Άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης συμπεριλαμ βανομένης της υπαγωγής στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις. (xx) Άδεια χρήσης νερού και εκτέλεσης έργων αξιοποί ησης υδάτινων πόρων (όπου απαιτείται). (xxi) Άδεια χρήσης αιγιαλού και παραλίας (όπου απαι τείται). (xxii) Προσφορές αναλυτικές υπογεγραμμένες από τον κατασκευαστή ή τον προμηθευτή (κτιριακά, μηχανήματα, εξοπλισμοί, μέσα μεταφοράς, κ.λπ.) με αντίστοιχες προμε τρήσεις, οι οποίες θα αποτελούν τη βάση για την κατάρ τιση του προϋπολογισμού (χωρίς Φ.Π.Α.), συνοδευόμενες από συγκεντρωτικό πίνακα και αντίστοιχα προσπέκτους (μηχανήματα, εξοπλισμοί). (xxiii) Υπεύθυνη δήλωση του φορέα για επιδότηση ή όχι της αρχικής μονάδας, στα πλαίσια οποιουδήποτε Εθνικού ή Κοινοτικού Προγράμματος, για επενδύσεις που αφο ρούν σε επέκταση, εκσυγχρονισμό ή μετεγκατάσταση υφιστάμενης μονάδας. Εάν η αρχική μονάδα/ εγκατάστα ση έχει επιδοτηθεί από Εθνικούς ή Κοινοτικούς πόρους: θα δηλώνεται το Πρόγραμμα στο οποίο εντάχθηκε, η ημερομηνία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου και εφόσον πρόκειται για αντικατάσταση υπάρχουσας υπο δομής, αν έχει παρέλθει 5ετία από την προμήθεια και εγκατάσταση του επιδοτημένου εξοπλισμού και 10ετία από την κατασκευή των μόνιμων εγκαταστάσεων. Για τον υπολογισμό της 5ετίας και 10ετίας αντίστοιχα, λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία υπογραφής της βεβαίωσης προόδου και κόστους από την αρμόδια Επιτροπή της δόσης πλη ρωμής στην οποία αντιστοιχεί ο συγκεκριμένος εξοπλι σμός ή εκτελεσθείσα εργασία. Με βάσει τα ανωτέρω και στην περίπτωση εν ισχύ δεσμεύσεων από προηγούμενη χρηματοδότηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλι είας , απαιτείται η προσκόμιση των σχετικών πρακτικών πιστοποίησης επαλήθευσης δαπανών των αρμόδιων Επιτροπών. 3. Στις περιπτώσεις που οι άδειες των σημείων xv έως xx της προηγούμενης παραγράφου (και εφόσον απαιτούνται) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου, βρίσκονται στη διαδικασία έκδοσης, ανανέωσης ή τροποποίησης, υποβάλλονται οι προϊσχύου σες άδειες, εφόσον υπάρχουν, και το αντίστοιχο αίτημα έκδοσης, ανανέωσης ή τροποποίησης. Για τις περιπτώσεις πλωτών μονάδων υδατοκαλλιέργειας, στην περίπτωση που κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου η μίσθωση του υδάτινου χώρου βρίσκεται στη διαδικασία έκδοσης, υποβάλλεται υποχρε ωτικά η προέγκριση μίσθωσης από την αρμόδια Υπηρεσία. Σε κάθε περίπτωση για την έκδοση της Απόφασης Ένταξης Χρηματοδότησης απαιτείται η προσκόμιση του συνόλου των προβλεπόμενων διοικητικών πράξεων, (αποφάσεις, εγκρίσεις, άδειες, κ.λπ.). 4. Οι μελέτες θα είναι δακτυλογραφημένες σε μέγεθος Α4, δε θα είναι βιβλιοδετημένες και θα υποβάλλονται σε ντοσιέ (κλασέρ). Άρθρο 7 Έλεγχος πληρότητας, αξιολόγηση, βαθμολόγηση και επιλογή επενδυτικών σχεδίων Η διαδικασία ελέγχου πληρότητας, αξιολόγησης και επιλογής των επενδυτικών σχεδίων περιλαμβάνει τα εξής στάδια: i. H ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την υποβολή της Αίτησης ελέγχει τη πληρότητα των δικαιολογητικών, την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων, την τήρηση των καθορισθει σών προϋποθέσεων. ii. Ο έλεγχος πληρότητας των στοιχείων διενεργείται από την EY ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ με βάση τη σχετική Λίστα Εξέτασης Πληρότητας (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1). Αι τήσεις που παρουσιάζουν ελλείψεις και δεν πληρούν τα κριτήρια της Λίστας Εξέτασης Πληρότητας θα επιστρέ φονται στον αιτούντα και θα θεωρούνται ως μηδέποτε υποβληθείσες. iii. Κατά τον έλεγχο πληρότητας και εφόσον κριθεί αναγκαίο, η Υπηρεσία δύναται να ζητήσει από τον αιτού ντα την υποβολή διευκρινήσεων και συμπληρωματικών στοιχείων πέραν των προαναφερθέντων στο άρθρο 6 της παρούσας απόφασης, προκειμένου να αξιολογηθεί η κάλυψη των κριτηρίων της Λίστας Εξέτασης Πληρότητας. Τα συμπληρωματικά στοιχεία οφείλεται να υποβληθούν από τον αιτούντα, εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του σχετικού εγγράφου της Υπηρεσίας. Με την υποβολή τους, η Αίτηση ελέγχεται εκ νέου ως προς την πληρότητα της σύμφω να με τα προαναφερόμενα στο ανωτέρω σημείο (ii) του παρόντος Άρθρου. iv. Η κατά τόπο αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας, αποστέλ λει εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία πρωτοκόλλησης του φακέλου σε αυτή, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το Υπόδειγμα 11 Βεβαίωση Κατάστασης της Μονάδας στην ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ.

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4869 v. Για τις αιτήσεις που κρίνονται πλήρεις η ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ προβαίνει, εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την ολοκλήρωση εξέτασης της πληρότητας του φακέλου, σε αξιολόγηση και βαθμο λόγηση αυτών με βάση τα Κριτήρια Επιλογής Πράξεων, όπως αυτά εγκρίνονται και ισχύουν από την Επιτροπή Παρακολούθησης και εξειδικεύονται στην παρούσα σύμ φωνα με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα 1 και τους συνημμένους πίνακες κριτηρίων (Α, Β, Γ). Για την αξιολό γηση του εύλογου του κόστους και της ρεαλιστικότητας του προϋπολογισμού των επενδυτικών σχεδίων, τηρείται η προβλεπόμενη από το ΣΔΕ διαδικασία και εφαρμόζεται η τυποποιημένη μεθοδολογία της ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ. vi. Εφόσον κριθεί αναγκαίο η ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ δύναται να ζητήσει την υποβολή συμπληρω ματικών στοιχείων, τόσο από τον αιτούντα της ενίσχυσης, όσο και από την κατά τόπο αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας. Τα απαιτούμενα συμπληρωματικά στοιχεία θα πρέπει να υποβληθούν εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημε ρομηνία παραλαβής του σχετικού εγγράφου της Υπηρε σίας. Με την υποβολή των συμπληρωματικών στοιχείων, η αίτηση αξιολογείται και βαθμολογείται ως προς τα κριτήρια Επιλογής Πράξεων. Εάν παρέλθει η προθεσμία που έχει χορηγηθεί και δεν υποβληθούν τα πρόσθετα δικαιολογητικά, η αίτηση αξιολογείται και βαθμολογείται με τα υπάρχοντα στοιχεία. vii. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και βαθμολόγησης της κάθε αίτησης, η Υπηρεσία συμπληρώ νει το Δελτίο Αξιολόγησης του προτεινόμενου επενδυτι κού σχεδίου και επισυνάπτει πίνακα με τις προς έγκριση εργασίες/ενέργειες και το αναλυτικό κόστος αυτών. viii. Η ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ στο τέλος κάθε κύκλου αξιολόγησης (σύμφωνα με το Άρθρο 11 της με αρ. 3135/ ΚΥΑ), καταρτίζει πίνακα στον οποίο κατατάσ σονται σε φθίνουσα σειρά με βάση τη βαθμολογία τους οι αιτήσεις που προτείνονται για ένταξη και χρηματοδότηση. Ο ανωτέρω πίνακας καθώς και αντίγραφα των Δελτίων Αξιολόγησης των σχετικών προς ένταξη χρηματοδότη ση επενδυτικών σχεδίων, με συνημμένους πίνακες με τις προς έγκριση εργασίες/ενέργειες, με αιτιολόγηση των μη επιλέξιμων και το αναλυτικό κόστος αυτών, τίθενται υπόψη της Επιτροπής Προέγκρισης Αιτήσεων Ενισχύσεων (Ε.Π.Α.Ε.) επενδυτικών σχεδίων του Μέτρου 2.1 «Υδατοκαλ λιέργεια» σύμφωνα με το άρθρο 11 της ΚΥΑ 3135/ Επίσης, στην Ε.Π.Α.Ε., η ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣ ΣΑΣ υποβάλλει και πίνακα με τις μη προτεινόμενες προς ένταξη χρηματοδότηση αιτήσεις, με σχετική αιτιολό γηση. ix. Η Ε.Π.Α.Ε. συνεδριάζει για γνωμοδότηση επί των αι τήσεων ενίσχυσης, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της, τακτικά δύο (2) φορές εντός του έτους, 1ος κύκλος αξιολόγησης έως και 2ος κύκλος αξιολόγησης έως , (λόγω ολοκλήρωσης του Προγράμματος είναι αδύνατη η πραγματοποίηση του 3ου κύκλου αξιολό γησης), σύμφωνα με το Άρθρο 11 της με αρ. 3135/ ΚΥΑ. Έκτακτες συνεδριάσεις πραγματοποιούνται μετά από Πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής και όχι πέραν της x. Η Ε.Π.Α.Ε. εξετάζει τα στοιχεία που υποβάλλονται σύμφωνα με το ανωτέρω σημείο (viii) και συντάσσει πρα κτικό με το οποίο γνωμοδοτεί, τόσο για την προέγκριση ενίσχυσης των αιτήσεων που κρίνεται ότι έχουν ολοκλη ρώσει επιτυχώς τη διαδικασία αξιολόγησης, όσο και για τις απορριπτόμενες αιτήσεις. Κατά τη διαδικασία της γνωμοδότησης για την προέγκριση των αιτήσεων από την Ε.Π.Α.Ε. και εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο, δύναται να τροποποιηθεί με επαρκή τεκμηρίωση, ο σχετικός πίνακας με τις προς έγκριση εργασίες/ενέργειες και το κόστος του εκάστοτε εξεταζόμενου επενδυτικού σχεδίου, τρο ποποιώντας αναλόγως τον πίνακα κατάταξης των υπό αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων. xi. Το πρακτικό προέγκρισης επενδυτικών σχεδίων προς ένταξη και χρηματοδότηση συντάσσεται τηρώντας σειρά προτεραιότητας κατά φθίνουσα σειρά βαθμολόγησης και αποτελεί μέρος των δικαιολογητικών για την έκδοση της Απόφασης Ένταξης Χρηματοδότησης των επενδυτικών σχεδίων. Στο πρακτικό συμπεριλαμβάνονται και τα προ τεινόμενα για μη ένταξη επενδυτικά σχέδια οι φάκελοι των οποίων τίθενται στο αρχείο και ενημερώνονται οι αιτούντες και οι κατά τόπο αρμόδιες Υπηρεσίες Αλιείας. Άρθρο 8 Ένταξη Πράξεων Αποδοχή της Απόφασης Χρηματοδότησης Ένταξης Πράξης από το Δικαιούχο 1. Η ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ με βάση το πρα κτικό προέγκρισης επενδυτικών σχεδίων της Επιτροπής, ενημερώνει με συστημένη επιστολή τους αιτούντες για τα επενδυτικά σχέδια που προτείνονται προς Ένταξη και Χρηματοδότηση από το Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ τόσο όσον αφορά στον επιλέξιμο προϋπολογισμό όσο και στις επιμέρους επιλέξιμες δαπάνες τους. 2. Οι ενδιαφερόμενοι με την παραλαβή του εγγράφου της ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΕΙΑΣ, θα πρέπει εντός δέκα (10) ημε ρολογιακών ημερών να δηλώσουν στην Υπηρεσία ότι αποδέχονται να εκτελέσουν το προτεινόμενο επενδυτι κό σχέδιο με τις προϋποθέσεις που προκύπτουν από την αξιολόγησή του. 3. Σε περίπτωση διαφωνίας και μη αποδοχής των προϋ ποθέσεων που προκύπτουν από την αξιολόγηση του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου, ο αιτών δύναται να υποβάλει εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών σχε τική ένσταση, στην ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ. Η ένσταση θα πρέπει να συνοδεύεται από κατάλληλο τεκμηριωτικό υλικό και εξετάζεται από την ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ και μετά από σχετική εισήγηση δύο (2) εισηγητών της Μονάδας Β εισηγείται αρμοδίως προς την ΕΠΑΕ. 4. Σε περίπτωση μη τήρησης της παραπάνω προθεσμί ας για την υποβολή δήλωσης αποδοχής ή ένστασης, το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο απορρίπτεται οριστικά και ο φάκελος τίθεται στο αρχείο, με ενημέρωση του αιτούντα και της κατά τόπο αρμόδιας Υπηρεσίας Αλιεί ας, Τμήμα Αλιείας, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής. 5. Σε περίπτωση δανειοδότησης, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να αποστείλουν στην ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΕΙΑΣ τη σχετική τραπεζική δανειακή σύμβαση, αμέσως μετά την έκδοσή της και σε εύλογο χρονικό διάστημα. 6. Με την παραλαβή της δήλωσης «αποδοχής» από τον αιτούντα και της τραπεζικής δανειακής σύμβασης (εφόσον αυτή προβλέπεται), η ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ μεριμνά για την έκδοση της σχετικής Απόφασης Έντα ξης Χρηματοδότησης Πράξης, η οποία αποστέλλεται στο Δικαιούχο της ενίσχυσης και κοινοποιείται στην κατά τόπο αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας. Ο Δικαιούχος εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της απόφασης ένταξης οφείλει να αποστεί λει στην ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 για

10 4870 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) την αποδοχή της εκτέλεσης της Πράξης και των λοιπών δεσμεύσεων σύμφωνα με τους όρους που απορρέουν από το ισχύον εθνικό και κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο. 7. Αιτήσεις που δε δύναται να ενταχθούν στο Πρόγραμ μα, λόγω οριστικής κάλυψης των πιστώσεων απορρίπτο νται και ενημερώνονται οι αιτούντες και οι κατά τόπο αρμόδιες Υπηρεσίες Αλιείας. 8. Στην Απόφαση Ένταξης Χρηματοδότησης Πράξης προσδιορίζονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: Τα πλήρη στοιχεία του φορέα (επωνυμία, διακριτικός τίτλος του δικαιούχου, ΔΟΥ, ΑΦΜ). Ο τίτλος του επενδυτικού σχεδίου. Ο Κωδικός ΟΠΣΑΑ. Η τοποθεσία του επενδυτικού σχεδίου (θέση Δήμος Περιφερειακή Ενότητα Περιφέρεια). Ο συνολικός προϋπολογισμός και το επιλέξιμο κόστος του επενδυτικού σχεδίου. Οι χορηγούμενες ενισχύσεις (Κοινοτικές και Εθνικές) Η Ιδιωτική Συμμετοχή του Δικαιούχου και ο τρόπος κάλυψής της (ίδια κεφάλαια δανεισμός). Ο αριθμός των δόσεων καταβολής των ενισχύσεων και οι προϋποθέσεις καταβολής. Ο αριθμός του τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο θα κατατίθενται οι ενισχύσεις. Πίνακας εγκεκριμένων επιλέξιμων δαπανών ανά κα τηγορία διακριτών τμημάτων φυσικού αντικειμένου και του κόστους αυτών. Οι υποχρεώσεις των αρμόδιων Υπηρεσιών για την πα ρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου. Οι υποχρεώσεις των Δικαιούχων και ιδίως οι υπο χρεώσεις τήρησης στοιχείων και αποδοχής ελέγχων και επιτόπιων ή/και διοικητικών επαληθεύσεων και επιθεωρή σεων από όλα τα αρμόδια Εθνικά και Κοινοτικά όργανα. 9. Στην Απόφαση Ένταξης Χρηματοδότησης ορίζεται, επίσης, προθεσμία για την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου, η διάρκεια της οποίας (χρονοδιάγραμμα) συ ναρτάται από το κόστος και από ειδικά χαρακτηριστικά που μπορούν να επηρεάσουν τη διάρκεια του χρόνου υλοποίησης και δε μπορεί να υπερβαίνει την Οποιαδήποτε αλλαγή επέλθει στην Αίτηση Ενίσχυ σης (επενδυτικό σχέδιο) μετά την έκδοση της σχετικής Απόφασης Ένταξης Χρηματοδότησης της Πράξης τόσο στα στοιχεία του Δικαιούχου ή της Πράξης όσο και στο χρηματοδοτικό σχήμα αυτής, αποτελεί αντικείμενο τρο ποποίησης της ανωτέρω Απόφασης, η οποία θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με το άρθρο 10 της παρούσας. Άρθρο 9 Έναρξη Υλοποίησης Διαδικασία Υλοποίησης Πράξεων 1. Έναρξη εργασιών μπορεί να γίνει, με ευθύνη του φο ρέα, μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης έντα ξης από τον ενδιαφερόμενο στην ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ.. 2. Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν πριν από την ημε ρομηνία της προηγούμενης παραγράφου δεν είναι επιλέ ξιμες και δεν υπολογίζονται για το κόστος, ανεξαρτήτως αν έχουν εξοφληθεί ή όχι κατά την ημερομηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης. 3. Έναρξη εργασιών στο πλαίσιο εφαρμογής της παρού σας θεωρείται η έναρξη ανάλωσης της ιδιωτικής συμμε τοχής και η ημερομηνία έκδοσης του σχετικού τιμολογίου. 4. Η καταβολή των οικονομικών ενισχύσεων γίνεται σε μία (1) δόση και ο χρόνος καταβολής ορίζεται στην Από φαση Χρηματοδότησης Ένταξης της Πράξης. Άρθρο 10 Τροποποίηση Πράξεων 1. Η διαδικασία τροποποίησης Πράξεων ορίζεται στο άρθρο 12 της ΚΥΑ 3135/ Για οποιαδήποτε αλλαγή/μεταβολή της ενταχθείσας Πράξης, υποβάλλεται από το Δικαιούχο αίτηση τροπο ποίησης στην ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ και κοι νοποιείται στην κατά τόπο αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας, (Τμήμα Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής). 3. Η αίτηση τροποποίησης υποβάλλεται πριν από την έναρξη πραγματοποίησης των ενεργειών/εργασιών στις οποίες αναφέρεται. Ο Δικαιούχος με δική του ευθύνη μπορεί να προβεί σε εργασίες που περιλαμβάνονται στην προτεινόμενη τροποποίηση, προ της λήψης της απάντη σης για έγκρισή της, όχι όμως πριν από την ημερομηνία πρωτοκόλλησης της σχετικής αίτησης στην ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ. 4. Οι αιτήσεις τροποποίησης υποβάλλονται από το Δι καιούχο εντός των ορίων του χρονοδιαγράμματος που ορίζει η σχετική Απόφαση Ένταξης Χρηματοδότησης της Πράξης και το αργότερο ένα (1) μήνα από την ημε ρομηνία της έκδοσης της απόφασης ένταξης και σε κάθε περίπτωση το αργότερο ένα (1) μήνα πριν από τη λήξη του χρονοδιαγράμματος της Πράξης, με συνημμένα τα ακόλουθα: Τεχνική έκθεση με πλήρη τεχνική και οικονομική αιτι ολόγηση των προτεινομένων αλλαγών, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από τους συντάξαντες μελετητές κατά περίπτωση, συνοδευόμενη από Υπεύθυνή τους Δήλωση ότι: νόμιμα υπογράφουν και φέρουν την ευθύνη για την ακρίβεια των στοιχείων της ειδικότητάς τους και την ορθότητα των σχετικών υπολογισμών. Συγκριτικό πίνακα αρχικώς εγκεκριμένων και προτει νόμενων εργασιών. Προμετρήσεις και προσφορές για τις νέες εργα σίες εξοπλισμούς. Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης νέων εργασιών. Λοιπά δικαιολογητικά στοιχεία, ανάλογα με τη φύση της τροποποίησης. Άδειες και εγκρίσεις που αφορούν στις προτεινόμενες αλλαγές του εγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου. Τα παραπάνω δικαιολογητικά δεν αφορούν περίπτωση αλλαγής Δικαιούχου ή νομικής μορφής αυτού ή του κα ταστατικού του φορέα, πλην των αδειών και εγκρίσεων. 5. Ανάλογα με τη φύση και την έκτασή τους οι τροπο ποιήσεις διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες: i. Τροποποιήσεις που εγκρίνονται από την ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ χωρίς να απαιτείται τροποποίηση της Απόφαση Ένταξης Χρηματοδότησης της Πράξης, και αφορούν σε: Τροποποίηση του επενδυτικού σχεδίου που συνίστα ται σε καθαρά τεχνικές αλλαγές, απόλυτα αιτιολογημέ νες που δεν επηρεάζουν τη διαρθρωτική και οικονομική πλευρά του. Κάθε τεχνική μεταβολή που δεν επηρεάζει την πα ραγωγική διαδικασία που αναφέρεται στην εγκεκριμένη Πράξη. Τεχνικές μετατροπές και γενικά τροποποιήσεις που αφορούν καθαρά τεχνικές αλλαγές εγκαταστάσεων (αλ λαγή υλικών ή τρόπου/τύπου κατασκευής των εγκατα στάσεων, κ.λπ.), απόλυτα αιτιολογημένες, χωρίς αύξηση του εγκριθέντος προϋπολογισμού και χωρίς αλλαγή του αποτελέσματος και εφόσον είναι στα πλαίσια των προ βλεπομένων αδειών και εγκρίσεων.

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4871 Μεταβολή των χαρακτηριστικών (τύπος, διάσταση κ.λπ.) των μεταφορικών μέσων, χωρίς αύξηση του εγκρι θέντος προϋπολογισμού και χωρίς αλλαγή του αποτε λέσματος. Αύξηση ή μείωση του κόστους των εργασιών, που είχαν υπολογισθεί αρχικά, χωρίς όμως να τροποποιηθεί ο στόχος παραγωγής, το είδος των εργασιών και με τον όρο ότι εξασφαλίζεται το ίδιο αποτέλεσμα σε αποδοτικότητα. Σε περίπτωση μείωσης του κόστους έχουμε και μείωση της οικονομικής ενίσχυσης, ενώ η αύξηση του κόστους επιβαρύνει αποκλειστικά το Δικαιούχο. Μεταβολή της καλυπτόμενης επιφάνειας, ύστερα από έγκριση των αρμόδιων αρχών, των κτιριακών εγκαταστά σεων, ή του όγκου των κτιριακών και ψυκτικών εγκατα στάσεων χωρίς μείωση της δυναμικότητας παραγωγής. Σε περίπτωση μείωσης του κόστους λόγω της μεταβολής της επιφάνειας έχουμε και μείωση της οικονομικής ενίσχυσης, ενώ η αύξηση του κόστους επιβαρύνει αποκλειστικά το Δικαιούχο. ii. Τροποποιήσεις που εγκρίνονται από την ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ και απαιτούν τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Χρηματοδότησης της Πράξης και αφορούν σε: Αλλαγή του Δικαιούχου ή της νομικής μορφής αυτού. Αλλαγή της τοποθεσίας υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, με την προϋπόθεση ότι έχουν εξασφαλισθεί όλες οι απαιτούμενες άδειες και προϋποθέσεις για τη λειτουρ γία της μονάδας στη νέα θέση. Αλλαγή της παραγωγικής διαδικασίας ή/και των τε λικών προϊόντων. Αλλαγή του εγκεκριμένου χρηματοδοτικού σχήματος, εφόσον προσκομιστούν όλα τα απαιτούμενα δικαιολο γητικά που αφορούν στην κάλυψη της Ιδιωτικής Συμμε τοχής αποκλειόμενης της μείωσης του ποσοστού των ιδίων κεφαλαίων. 6. Σε περίπτωση μείωσης, με την τροποποίηση, του συνολικού επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου, επέρχεται και μείωση της οικονομικής ενίσχυσης, ενώ σε περίπτωση αύξησης του συνολικού εγκεκριμένου προϋ πολογισμού του επενδυτικού σχεδίου αυτή επιβαρύνει το Δικαιούχο. Άρθρο 11 Παραίτηση Δικαιούχου από την Υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου 1. Σε περίπτωση που ο Δικαιούχος αδυνατεί να υλο ποιήσει το εγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο, υποχρεούται να προβεί σε παραίτηση υποβάλλοντας σχετικό αίτημα, πλήρως αιτιολογημένο και συνοδευόμενο από υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑ ΛΑΣΣΑΣ. 2. Η παραίτηση μπορεί να αφορά στο σύνολο ή σε μέρος του επενδυτικού σχεδίου. Στη δεύτερη περίπτωση και εφόσον το τμήμα του επενδυτικού σχεδίου που απομένει προς υλοποίηση κριθεί ότι δε μπορεί να λειτουργήσει αυτόνομα, η Πράξη ακυρώνεται συνολικά. Στην περίπτωση που το μέρος του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να λει τουργήσει αυτόνομα τηρείται η διαδικασία τροποποίησης του άρθρου 10 της παρούσας. 3. Παραίτηση του Δικαιούχου, θεωρείται και: α) Η παρέλευση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της Πράξης, χωρίς ο Δικαιούχος να έχει προβεί στην υποβολή σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης παραίτησης ή αίτησης τροποποίησης της Πράξης. β) Η παρέλευση του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο ο Δικαιούχος θα έπρεπε να είχε υποβάλλει στην κατά τόπο αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας αίτημα επαλήθευ σης πληρωμής. 4. Σε περίπτωση παραίτησης, η ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ προβαίνει στις διαδικασίες ανάκλησης της Απόφασης Ένταξης Χρηματοδότησης Πράξης και ενη μερώνει την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π.ΑΛ. και την κατά τόπο αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας. Άρθρο 12 Όροι και Προϋποθέσεις Καταβολής Οικονομικών Ενισχύσεων 1. Για την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης ο Δι καιούχος υποβάλλει αίτημα επαλήθευσης πληρωμής, το αργότερο έως τις 2 Οκτωβρίου 2015, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στην κατά τόπο αρμόδια Υπηρεσία Αλιεί ας και κοινοποιεί ένα αντίγραφο μόνο της αίτησης στην ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ. Επίσης, μέσω της ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ καταθέτει αίτημα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, Διεύθυνση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων Τμήμα Λογιστηρίου, για την εγγραφή του στο Μητρώο συναλλασσομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τα συνημμένα δικαι ολογητικά τα οποία ο Οργανισμός ορίζει κατά περίπτωση. 2. Η οικονομική ενίσχυση για κάθε ενταγμένη Πράξη, αποδίδεται σε μία (1) δόση, όπως προσδιορίζεται στη σχετική Απόφαση Ένταξης Χρηματοδότησης της Πράξης. 3. Σε περίπτωση που υπάρχει μείωση του επιλέξιμου τελικού κόστους, σε σχέση με το προβλεπόμενο αρχικό επιλέξιμο κόστος, θα μειώνονται αναλογικά και τα ποσά των ενισχύσεων. 4. Η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης στο Δικαι ούχο, γίνεται μετά την έκδοση της σχετικής Απόφασης Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης της Πράξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 της παρούσας. 5. Τα τιμολόγια με όλα τα συνοδεύοντα αυτών στοιχεία εξόφλησής τους και τα λοιπά νόμιμα παραστατικά έγγρα φα (υπό την προϋπόθεση σφράγισης των πρωτοτύπων με την ένδειξη «συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΠΑΛ »), μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών επαλήθευ σης από το Ο.Ε.Ε., παραμένουν στις κατά τόπο αρμόδιες Υπηρεσίες Αλιείας και φυλάσσονται για μια δεκαετία από την ημερομηνία αποπληρωμής του επενδυτικού σχεδίου. 6. Ο τρόπος εξόφλησης των τιμολογίων (αγοράς αγα θών ή λήψης υπηρεσιών) από το Δικαιούχο διέπεται, σε κάθε περίπτωση, από τις ισχύουσες κατά το χρόνο εξό φλησης διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας. 7. Δεν επιτρέπεται η εξόφληση τιμολογίων για αγορές αγαθών και υπηρεσιών, από τους Δικαιούχους των ενι σχύσεων, με επιταγές τρίτων. Εξόφληση με μεταχρονολογημένες επιταγές γίνεται δεκτή, εφόσον αυτή έχει πραγματοποιηθεί κατά την πι στοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου από το Ο.Ε.Ε. και εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου. 8. Η δημόσια ενίσχυση καταβάλλεται απευθείας στο Δικαιούχο, στον τραπεζικό λογαριασμό που αποτυπώνε ται στην Απόφαση Ένταξης Χρηματοδότησης και δεν επιτρέπεται η εκχώρησή της σε τρίτους. 9. Η διαδικασία καταβολής των ενισχύσεων στους Δι καιούχους ορίζεται στο άρθρο 14 της ΚΥΑ 3135/ Άρθρο 13 Περιεχόμενο Φακέλου Αιτήματος Επαλήθευσης Πληρωμής 1. Τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν το αίτημα επαλή θευσης πληρωμής περιλαμβάνουν:

12 4872 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) i. Αντίγραφα εξοφλημένων τιμολογίων και λοιπών νό μιμων παραστατικών εγγράφων ή εγγράφων ισοδύναμης αποδεικτικής ισχύος (σύμφωνα με τις ισχύουσες διατά ξεις), που εκδόθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώ δικα Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Α.Σ.) στο όνομα του Δι καιούχου της Πράξης. Οι αγορές αφορούν καινούργια και όχι μεταχειρισμένα υλικά. Σε περίπτωση που ο πωλητής ή κατασκευαστής και ο αγοραστής δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του Κ.Α.Σ. αντίγραφο εξοφλητικής απόδειξης νό μιμα χαρτοσημασμένης και θεωρημένης από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.. Η εξόφληση των τιμολογίων και λοιπών νόμιμων παραστατικών εγγράφων ή εγγράφων ισοδύναμης απο δεικτικής ισχύος (σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις), να συνοδεύεται από τα παραστατικά πληρωμής του Χρη ματοπιστωτικού Ιδρύματος (εντολή είσπραξης/πληρωμής ή αποδεικτικά τραπεζικής συναλλαγής μέσω internet). Τα παραπάνω θα συνοδεύονται από φωτογραφικό υλικό των μόνιμων κατασκευών και λίστα με τα serial numbers των μηχανημάτων και του εξοπλισμού. ii. Τιμολόγιο εξωτερικού (επίσημα μεταφρασμένο στην Ελληνική), προκειμένου για προμήθεια που έγινε απ ευ θείας από το εξωτερικό στο όνομα του Δικαιούχου με αντίγραφο της σχετικής άδειας παράδοσης εκτελωνι σθέντων ειδών (για χώρες εκτός Ε.Ε.). iii. Παραστατικά πληρωμής της τράπεζας (εντολή εί σπραξης/πληρωμής, κλπ) μέσω της οποίας έγινε ο δια κανονισμός για το συγκεκριμένο τιμολόγιο (για χώρες εκτός Ε.Ε.). iv. Τα τιμολόγια θα πρέπει να αναφέρουν την ποσότητα του προσφερόμενου είδους καθώς και την τιμή μονάδας. v. Τιμολόγια που αφορούν αγορά εξοπλισμού για την κατοχή και χρήση του οποίου είναι απαραίτητη η έκδοση ειδικής άδειας (π.χ. αγορά αυτοκινήτου, αγορά μηχανο κίνητου περονοφόρου που κινείται εκτός της μονάδας κ.λπ.), συνοδεύονται από τις απαιτούμενες άδειες που θα πρέπει να έχουν εκδοθεί στο όνομα του Δικαιούχου και θα προσκομίζονται το αργότερο μέχρι την υποβολή της αίτησης πληρωμής. vi. Στα παραστατικά πληρωμής της τράπεζας μέσω της οποίας έγινε ο διακανονισμός για τιμολόγιο εξωτερικού, θα αναφέρεται σαφώς το τιμολόγιο και το είδος του προϊόντος. vii. Σε περιπτώσεις που απαιτείται συγχρόνως και η έκδοση δελτίου αποστολής (μεταφορές υλικών), αυτό θα πρέπει να επισυνάπτεται στο αντίστοιχο τιμολόγιο (εφόσον δεν αποτελούν ενιαίο έγγραφο). viii. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 του Δικαιούχου στην οποία θα δηλώνεται: Ότι όλα τα υλικά, μηχανήματα, προμήθειες κ.λπ. χρη σιμοποιήθηκαν αποκλειστικά στην εγκατάσταση της μονάδας/εγκατάστασης και είναι καινούργια και αμετα χείριστα. Ότι δεν έχει χρηματοδοτηθεί από άλλη πηγή για τις συγκεκριμένες εργασίες και εξοπλισμούς. Ότι τα παρεχόμενα στοιχεία στο αίτημα επαλήθευσης πληρωμής, είναι έγκυρα και πραγματικά. ix. Βεβαίωση της τράπεζας, σε περίπτωση δανειοδότη σης του Δικαιούχου, για το εκταμιευθέν ποσό του δανείου. x. Αποδεικτικά στοιχεία για την πιστοποίηση καταβολής της αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, όπου απαιτείται. xi. Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα. xii. Απόσπασμα πρακτικών συνεδρίασης του Δ.Σ. ή άλλου αρμόδιου οργάνου (όταν πρόκειται για Δικαιούχο Συνε ταιριστικής Οργάνωσης, ΟΤΑ, Α.Ε., Ε.Π.Ε. κ.λπ.) για την εξουσιοδότηση του αρμοδίου προσώπου παραλαβής και υπογραφής κάθε απαραίτητου εγγράφου (σε περίπτωση αλλαγής του αρχικά ορισθέντος). xiii. Αντίγραφο πολεοδομικής άδειας (όπου απαιτείται). xiv. Επιμετρήσεις επιβλεπόντων μηχανικών για κτιριακές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις. xv. Πρόσφατη βεβαίωση του Πρωτοδικείου της έδρας της επιχείρησης περί µη πτώχευσης ή µη θέσης αυτής σε εκκαθάριση. xvi. Βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας περί µη τρο ποποίησης του καταστατικού της επιχείρησης, ή για τις σχετικές τροποποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν μετά την υποβολή της πρότασης. xvii. Συμπληρωμένα τα υποδείγματα 5, 6 και Για την έκδοση της απόφασης πληρωμής, πλέον των ανωτέρω υποβάλλονται και τα εξής: Βεβαίωση έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας. Βεβαίωση εγκατάστασης ή πιστοποίησης συστήματος αυτοελέγχων, συστήματος διαχείρισης ποιότητας, συστήμα τος περιβαλλοντικής διαχείρισης ή/και σήμανσης προϊόντων από αρμόδιο φορέα, εφόσον η εφαρμογή τους περιλαμβά νεται στην Πράξη. Στην περίπτωση εφαρμογής HACCP, η πιστοποίησή του μπορεί να προκύπτει και από σχετική βε βαίωση από την αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία. Ειδικότερα για το ΕΜΑS απαιτείται και η καταχώριση στο Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης Ελέγχου EMAS. Άρθρο 14 Έλεγχος των Δικαιολογητικών του Αιτήματος Επαλήθευσης Πληρωμής Διαδικασία Καταβολής Ενισχύσεων 1. Ο Δικαιούχος υποβάλλει στην κατά τόπο αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας, το αργότερο έως τις 2 Οκτωβρίου 2015, αίτημα επαλήθευσης πληρωμής, σε δύο (2) αντίγραφα, που συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 13 και προωθείται στο αρμόδιο Όργανο Επιτόπιας Επαλήθευσης (Ο.Ε.Ε.), το οποίο προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες: (i) Εξετάζει λεπτομερώς τα παραστατικά στοιχεία και δικαιολογητικά που προσκόμισε ο Δικαιούχος, σε σχέση με τις εκτελούμενες εργασίες του επενδυτικού σχεδίου διενεργώντας επιτόπιο/ους έλεγχο/ελέγχους και πιστο ποιεί τις σχετικές δαπάνες. Ειδικότερα αρμοδιότητες του Ο.Ε.Ε. είναι: η πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου του επεν δυτικού σχεδίου, σύμφωνα µε τους όρους που περιλαμ βάνονται στην ισχύουσα κάθε φορά Απόφαση Ένταξης Χρηματοδότησης, η πιστοποίηση της πραγματοποίησης των δαπανών οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στο αίτημα επαλήθευσης πιστοποίησης δαπανών και της επιλεξιµότητάς τους µε βάση τα πρωτότυπα παραστατικά και τα λοιπά δικαιο λογητικά και στοιχεία τεκμηρίωσης του Δικαιούχου. Δεν γίνονται αποδεκτά παραστατικά τα οποία υποβάλλονται σε αντίγραφα λόγω απώλειας των πρωτοτύπων, εξαι ρουμένων των αποδεδειγμένων περιπτώσεων ανωτέρας βίας που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Δικαιούχου, η επιβεβαίωση της ορθότητας και ακρίβειας των αι τημάτων επαλήθευσης πιστοποίησης δαπανών του Δι καιούχου και η ακύρωση των πρωτότυπων παραστατικών εξόφλησης των δαπανών, η τεκμηρίωση της ύπαρξης επαρκούς διαδρομής ελέγχου, η διασφάλιση της τήρησης των λοιπών όρων υλοποί ησης του επενδυτικού σχεδίου σύμφωνα με τα προβλε πόμενα στην Ένταξης Χρηματοδότησης, η τήρηση των κανόνων δημοσιότητας.

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4873 (ii) Το Ο.Ε.Ε. οφείλει να θεωρήσει τις πιστοποιηθείσες εργασίες και να ελέγξει τα δικαιολογητικά σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες το αργότερο από την ημερομηνία παραλαβής του Αιτήματος Επαλήθευσης Πληρωμής του Δικαιούχου. Εφόσον κριθεί αναγκαίο το Ο.Ε.Ε. δύναται να ζητήσει, μία ή περισσότερες φορές, την υποβολή συ μπληρωματικών στοιχείων από το Δικαιούχο, τα οποία οφείλεται να υποβληθούν εντός δεκαπέντε (15) ημερολο γιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του/των σχετικού/ών εγγράφου/ων του Ο.Ε.Ε. Μετά την παρέλευση και αυτών των προθεσμιών το Αίτημα Επαλήθευσης Πληρωμής θεωρείται ως μη υποβληθέν και επιστρέφεται στο Δικαιούχο. (iii) Συντάσσει Έκθεση Επαλήθευσης Πιστοποίησης (Υπόδειγμα 3) της εξεταζόμενης Πράξης στην οποία προσ διορίζεται το ποσοστό του εκτελεσθέντος επενδυτικού σχεδίου, σε σχέση με το συνολικά εγκεκριμένο, αναλυτικά και ανακεφαλαιωτικά κατά Έκθεση και επιβεβαιώνεται η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας. Το Υπόδειγμα 3 συνοδεύεται από πίνακα των μη επιλέ ξιμων δαπανών με σχετική και τεκμηριωμένη αιτιολόγηση για τη μη επιλεξιμότητά τους. (iv) Συμπληρώνει τη λίστα Διοικητικής και Επιτόπιας Επαλήθευσης (Υπόδειγμα 12) αιτήματος Επαλήθευσης Πληρωμής. (v) Βεβαιώνει με τη συμπλήρωση του Υποδείγματος 8 ότι όλα τα τιμολόγια είναι εξοφλημένα. (vi) Η Έκθεση Επαλήθευσης Πιστοποίησης, υποβάλλε ται σε δύο (2) αντίγραφα, μέσω της αρμόδιας Υπηρεσίας Αλιείας, το αργότερο έως τις 13 Νοεμβρίου 2015, στην ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ με συνημμένα τα συμπλη ρωμένα υποδείγματα 4 και 8 και τα θεωρημένα από αυτή Υποδείγματα 5, 6 και 7 που υπέβαλλε ο Δικαιούχος με το φάκελο αιτήματος επαλήθευσης πληρωμής. Αντίγραφο της Έκθεσης Επαλήθευσης Πιστοποίησης αποστέλλεται στο Δικαιούχο προκειμένου να λάβει γνώση της επιλε ξιμότητας των πιστοποιηθέντων δαπανών της Πράξης. 2. Η ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών προβαίνει: (i) στην έκδοση Απόφασης Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης του συνόλου των εργασιών και ολικής Πληρωμής Πράξης, με την οποία βεβαιώνεται η ολοκλήρωση του συνόλου της Πράξης και ορίζεται το καταβλητέο ποσό της δημόσιας οικονομικής ενίσχυσης που αντιστοιχεί στο μέρος των εργασιών που έχουν επαληθευτεί πιστοποιηθεί. Επίσης συμπληρώνει το χρηματοοικονομικό δελτίο (Υπόδειγμα 9). Αντίγραφο της Απόφασης Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης και Πληρωμής Πράξης, κοινοποιείται στο Δικαιούχο (ii) Στη σύνταξη και υποβολή φακέλου πληρωμής του Δικαιούχου προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αποτελούμενο από τα παρακάτω δικαιολογητικά: Απόφαση Βεβαίωση ολοκλήρωσης και πληρωμής του επενδυτικού σχεδίου. Αντίγραφο του αιτήματος επαλήθευσης πληρωμής του Δικαιούχου. Έκθεση Επαλήθευσης Πιστοποίησης (Υπόδειγμα 3). Απόφαση ένταξης χρηματοδότησης της Πράξης από την ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ. Απόσπασμα σχετικής με την Πράξη ΣΑΕ. 3. Για τον προσδιορισμό, από την ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ, του καταβλητέου ποσού της Δημόσιας Δαπά νης που αντιστοιχεί στο μέρος των εργασιών που έχουν επαληθευθεί πιστοποιηθεί, τηρούνται τα εξής: (i) Οι δαπάνες που αφορούν στη διαμόρφωση περιβάλ λοντος χώρου, στην αγορά οικοπέδου, στα έργα οδο ποιίας και στα τεχνικά έξοδα και απόβλεπα, θα πληρώνο νται σύμφωνα με τα αντίστοιχα ποσοστά που προκύπτουν από την Απόφαση Ένταξης Χρηματοδότησης της Πράξης και σύμφωνα με τον τελικό προϋπολογισμό αυτής. (ii) Οι επιλέξιμες δαπάνες υπολογίζονται αφού αφαιρε θούν από τις πραγματοποιηθείσες: Οι δαπάνες των μη επιλέξιμων εργασιών προμηθειών. Οι υπερβάσεις κόστους των επιμέρους κατηγοριών εργασιών. Στην κατηγορία «τεχνικά έξοδα απρόβλεπτα», οι επι λέξιμες δαπάνες δε δύναται να υπερβούν το αρχικά εγκε κριμένο ποσοστό επί των εκτελεσθεισών δαπανών. (iii) Σε κάθε περίπτωση το τελικό ποσό πληρωμής δεν μπορεί να υπερβεί το συνολικό εγκεκριμένο προϋπολο γισμό του επενδυτικού σχεδίου. (iv) Δεν αναγνωρίζεται για ενίσχυση χρηματοδότηση σε κανένα στάδιο, το άνοιγμα πίστωσης σε δεσμευμένο λογαριασμό σε τράπεζα για την αγορά εξοπλισμού, επειδή δεν αποτελεί καταβολή χρημάτων εκ μέρους του Δικαι ούχου με βάση εξοφλημένα μέσω τράπεζας τιμολόγια εκδοθέντα για αντίστοιχη δαπάνη. (v) Σε περίπτωση που: ο Δικαιούχος δεν έχει υποβάλει σχετικό αίτημα τροπο ποίησης ή και παραίτησης μέρους της Πράξης (σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 11 της παρούσας) μέσα σε χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης Χρημα τοδότησης και κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών της πληρωμής, από την ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ, προκύψει ότι το ποσοστό υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου της Πράξης δεν υπερβαίνει το 70% του εγκεκριμένου, δεν εκδίδεται η Απόφαση Βεβαίωση Ολοκλήρωσης και Πληρωμής και η Πράξη ακυρώνεται. 4. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά το διοικητικό έλεγχο της πλη ρότητας του φακέλου, την επιβεβαίωση της έγκρισης πληρωμής και τους απαραίτητους λογιστικούς ελέγχους, εκδίδει εντολή πληρωμής προς το τραπεζικό ίδρυμα που τηρείται ο Ειδικός Λογαριασμός Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ), (εκτέλεση πληρωμής). Η πληρωμή πραγματοποιείται, το συντομότερο δυνατό, στο ακέ ραιο και αποκλειστικά στον τραπεζικό λογαριασμό του αιτούντος, χωρίς κανένα ποσό να αφαιρείται, ούτε να παρακρατείται, ούτε να εισπράττεται, το οποίο θα είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των ποσών της δημόσιας συ νεισφοράς στους Δικαιούχους. Η δημόσια ενίσχυση δεν εκχωρείται σε τρίτους. Η καταβολή του εγκεκριμένου ποσού στο ακέραιο γί νεται από το Τραπεζικό Ίδρυμα, εντός τριών (3) ημερών από την παραλαβή της εντολής πληρωμής. Άρθρο 15 Έναρξη Παραγωγικής Λειτουργίας Ολοκλήρωση και Παραλαβή Πράξεων 1. Η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας με την ολο κλήρωση της Πράξης διαπιστώνεται κατά την Επιτόπια Επαλήθευση του αρμόδιου Ο.Ε.Ε., σε συνέχεια της υπο βολής από το Δικαιούχο του Αιτήματος Επαλήθευσης πληρωμής στη κατά τόπο αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας. Ως έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας θεωρείται η πραγ ματοποίηση αγορών πρώτων υλών ή πωλήσεις προϊόντων ή υπηρεσιών, σε βαθμό που τεκμηριώνουν την κανονική λειτουργία της μονάδας και ειδικότερα: Για τις επενδύσεις υδατοκαλλιεργειών, που αφορούν ίδρυση μονάδας πάχυνσης, η έναρξη της παραγωγικής

14 4874 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) λειτουργίας της Πράξης πιστοποιείται εφ όσον έχει πραγ ματοποιηθεί αγορά γόνου τουλάχιστον σε ποσοστό 30 % του προβλεπόμενου συνολικά από την εγκεκριμένη Πράξη. Η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας για ίδρυση ΙΧΣ πιστοποιείται, εφόσον έχει πραγματοποιηθεί προμή θεια τουλάχιστον 30% των αναγκαίων γεννητόρων ή των γονιμοποιημένων αυγών που απαιτούνται για την πρώτη παραγωγική περίοδο. Σε ότι αφορά τις δημιουργούμενες θέσεις απασχό λησης, να έχει καλυφθεί τουλάχιστον το 1/3 από τις προβλεπόμενες. Ο αριθμός των δημιουργηθέντων νέων θέσεων απασχόλησης θα προκύψει από τη σύγκριση των υφιστάμενων θέσεων απασχόλησης σε σχέση με αυτών της τελευταίας διαχειριστικής χρήσης πριν την έναρξη των εργασιών της Πράξης. 2. Με βάση την τελική Έκθεση Επαλήθευσης Πιστοποί ησης του αρμόδιου Ο.Ε.Ε. και σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ. 7 του άρθρου 13 της ΚΥΑ αριθ. 3135/2011, η ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ προβαίνει, στην έκδοση Απόφασης Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης της Πράξης. Άρθρο 16 Παρακολούθηση Έργων (ολοκληρωμένων Πράξεων) στο Στάδιο Λειτουργίας τους 1. Η κατά τόπο Υπηρεσία Αλιείας δια των αρμόδιων ορ γάνων της παρακολουθεί το έργο (ολοκληρωμένη Πράξη) και στο στάδιο λειτουργίας του και ενημερώνει την ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ σε περιπτώσεις παρεκκλί σεων της λειτουργίας ή άλλης χρήσης του επενδυτικού σχεδίου από το σκοπό για τον οποίο έχει ενισχυθεί, ή για παύση της λειτουργίας του. 2. Για τις διαπιστούμενες παρεκκλίσεις ή την παύση της λειτουργίας του έργου, η ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣ ΣΑΣ μπορεί να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την ανάκτηση μέρους ή του συνόλου των ενισχύσεων που έχουν καταβληθεί. Άρθρο 17 Υποχρεώσεις Δικαιούχων Οικονομικών Ενισχύσεων Πλέον των υποχρεώσεων των Δικαιούχων που ορίζονται στην ΚΥΑ 3135/ , και ιδίως αυτών της τήρησης στοιχείων και αποδοχής ελέγχων και επιτόπιων ή/και δι οικητικών επαληθεύσεων από όλα τα εθνικά και κοινοτικά όργανα, ισχύουν και τα εξής: i. Ο Δικαιούχος υποχρεούται να υλοποιήσει την Πράξη σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην Απόφαση Ένταξης Χρηματοδότησής της. ii. Ο Δικαιούχος, υποχρεούται σε περίπτωση μη δανει οδότησης, να καλύψει την Ιδιωτική Συμμετοχή του απο κλειστικά με ίδια κεφάλαια. iii. Κατά την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου ο Δι καιούχος είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει όλες τις κατά περίπτωση απαιτούμενες γενικές και ειδικές άδειες ή/και δικαιολογητικά, που αφορούν στην πραγματοποίηση της ενισχυόμενης Πράξης και τη νόμιμη λειτουργία της επιχεί ρησης. Τα ανωτέρω έγγραφα επιδεικνύονται στα αρμόδια όργανα παρακολούθησης και επαλήθευσης Πράξεων της ΚΥΑ 3135/ iv. Ο Δικαιούχος υποχρεούται να ενημερώνει εγγράφως και έγκαιρα την κατά τόπο αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας για την ακριβή ημερομηνία έναρξης των εργασιών και για την πρόοδο υλοποίησης του επενδυτικού του σχεδίου. v. Ο Δικαιούχος υποχρεούται, εφόσον ο προϋπολογι σμός του έργου υπερβαίνει τα να αναρτά κατά τη διάρκεια της υλοποίησης της Πράξης διαφημιστικό πλαίσιο, στο χώρο πραγματοποίησης αυτής, όπου θα φαίνεται η συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελ ληνικού Κράτους σ αυτό, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Καν (ΕΚ) 498/2007, άρθρο 32, παρ. 2. vi. Ο Δικαιούχος υποχρεούται, το αργότερο έξι (6) μήνες μετά την ολοκλήρωση της πράξης, να αναρτά στο χώρο πραγματοποίησης της πράξης και στο πιο ευκρινέστερο δυνατό σημείο, επεξηγηματική πινακίδα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές και τα σχετικά υποδείγματα. vii. Τα πάγια στοιχεία των επενδυτικών σχεδίων που ενισχύονται δια της παρούσας απαγορεύεται να χρησι μοποιούνται για δραστηριότητες άλλες από αυτές που αναφέρονται στην Απόφαση Ένταξης Χρηματοδότησης για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 5 ετών από την βεβαί ωση ολοκλήρωσης της Πράξης. viii. Απαγορεύεται η πώληση ή αντικατάσταση του εξο πλισμού που ενισχύθηκε, χωρίς την έγκριση της ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ, πριν από τη συμπλήρωση πέντε (5) ετών από την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου. ix. Για τον υπολογισμό των πέντε (5) ετών, από την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου λαμβάνεται υπό ψη η ημερομηνία της σχετικής Έκθεσης Επαλήθευσης Πιστοποίησης στην οποία αντιστοιχεί το συγκεκριμένο πάγιο στοιχείο. x. Απαγορεύεται η μεταβίβαση εξοπλισμού κατά τη δι άρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, εκτός της περίπτωσης που ο μεταβιβαζόμενος εξοπλισμός αντικατα σταθεί από άλλο ίσης τουλάχιστον αξίας και ίδιου είδους το αργότερο εντός έξι (6) μηνών και μετά την έγκριση της ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ. Αυτό ισχύει και για εξοπλισμούς που έχουν καταστραφεί και δε δύναται να χρησιμοποιηθούν επιτυχώς για την λειτουργία του έργου. xi. Απαγορεύεται η εκμίσθωση μέρους ή του συνόλου των εγκαταστάσεων εξοπλισμών που αποτελούν αντικεί μενο του επενδυτικού σχεδίου χωρίς έγκριση της ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ. Η έγκριση δίδεται πάντοτε με τον όρο της συνέχισης της λειτουργίας του επενδυτικού σχεδίου στο ίδιο παραγωγικό αντικείμενο και η ευθύνη για την τήρηση των όρων ένταξης παραμένει στον εκμισθωτή. xii. Απαγορεύεται να συγχωνευθούν ή απορροφηθούν από άλλη εταιρία ή αποσχίσουν κλάδο στον οποίο εντάσ σεται η Πράξη, χωρίς έγκριση της ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ. Η έγκριση δίδεται πάντοτε με τον όρο της συνέχισης της λειτουργίας της επένδυσης στο ίδιο παραγωγικό αντικείμενο. xiii. Δεν επιτρέπεται η αλλαγή φορέα υλοποίησης της Πράξης πριν από τη συμπλήρωση πενταετίας από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ολοκλήρωσης. Κατ εξαίρεση επιτρέπεται η αλλαγή φορέα, πριν από την πε νταετία μόνο μετά από έγκριση της ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ, υπό την προϋπόθεση της ανάληψης από το νέο φορέα όλων των υποχρεώσεων που απορρέουν από την ισχύουσα Απόφαση Ένταξης Χρηματοδότησης, διατυπούμενου σχετικού όρου στη σύμβαση μεταβίβασης με αντίστοιχη αποδοχή του. xiv. Το αργότερα δύο (2) έτη από την έναρξη λειτουρ γίας της μονάδας/εγκατάστασης κατά την έννοια του άρθρου 15 της παρούσας και του άρθρου 15 της υπ αριθμ. 3135/ Κ.Υ.Α., οι Δικαιούχοι των ενισχύσεων θα πρέπει να έχουν προβεί στην πρόσληψη του συνόλου του προβλεπόμενου από την εγκριθείσα Πράξη προσωπικού. Ο αριθμός των δημιουργηθέντων θέσεων απασχόλησης θα προκύπτει από τη σύγκριση των υφιστάμενων θέσε

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4875 ων απασχόλησης σε σχέση με αυτών της τελευταίας διαχειριστικής χρήσης πριν την έναρξη των εργασιών της Πράξης. xv. Σε περίπτωση παράβασης των αναφερομένων στις προηγούμενες παραγράφους, η ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ δύναται να αποφασίζει την ανάκτηση μέρους ή και του συνόλου των ενισχύσεων, όπως επίσης για τις περιπτώσεις οικονομικής ενίσχυσης μεταχειρισμένου εξο πλισμού, παράβασης ή αθέτησης όρων των προβλεπόμε νων αδειών και μη συμμόρφωσης των φορέων της επέν δυσης στις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών εντός των χρονοδιαγραμμάτων που θα τους τίθενται για την έκδοση συμπληρωματικών αδειών κατά και μετά την υλοποίηση της επένδυσης, καθώς και συμπλήρωσης επέκτασής τους ή σχετικής παράτασής τους. Άρθρο 18 Ανωτέρα Βία και Έκτακτα Γεγονότα 1. Σε περίπτωση γεγονότων ανωτέρας βίας ή άλλων γεγονότων τα οποία σαφώς και αποδεδειγμένα βρίσκο νται υπεράνω του ελέγχου και της ευθύνης του Δικαιού χου της ενίσχυσης, τότε αναστέλλεται η εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σχετική Απόφαση Ένταξης Χρηματοδότησης της Πράξης, στο μέτρο και στο χρόνο που αυτά τα γεγονότα ή περιστατικά παρεμποδί ζουν την εκπλήρωσή τους. 2. Προς τούτο, ο επικαλούμενος περιστατικό της πα ραπάνω κατηγορίας, υποχρεούται να το γνωστοποιήσει εγγράφως στην κατά τόπο αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας, υποβάλλοντας και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η κατά τόπο αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας διαβιβάζει την αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά στην ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ, με την αιτιολογημένη άποψή της. 3. Η ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ, εξετάζει τα επικαλούμενα περιστατικά «ανωτέρας βίας και έκτακτων γεγονότων» και εισηγείται αρμοδίως και κατά περίπτωση, για την αδυναμία ή μη τήρησης των συμβατικών υποχρε ώσεων από τον Δικαιούχο. Άρθρο 19 Δημοσιονομικές Διορθώσεις Ανακτήσεις 1. Σε περίπτωση διαπίστωσης παρατυπίας, από τα αρ μόδια όργανα Επαλήθευσης, Πιστοποίησης ή/και Ελέγχου, ή παράβασης των αναφερόμενων του προηγούμενου άρ θρου, εφαρμόζονται οι διαδικασίες δημοσιονομικής διόρ θωσης και η ανάκτηση των αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών σύμφωνα με την αριθμ. 2058/ (ΦΕΚ 1563/Β/2008) Κοινή Υπουργική Απόφαση, «Σύστημα Δημοσιονομικών Διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋ πολογισμού για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας », όπως τροποποιείται και ισχύει. 2. Για τις διαδικασίες πρόληψης και αντιμετώπισης απά της ακολουθείται η Κοινοτική και Εθνική νομοθεσία όπως εξειδικεύεται και τροποποιείται κάθε φορά. Άρθρο 20 Επίσπευση πλειστηριασμού ή κάθε μορφής εκκαθάριση επιχείρησης που υπάγεται στις διατάξεις της παρούσας και μέχρι την παρέλευση 5ετίας ή του ελάχιστου χρόνου από την ολοκλήρωση της Πράξης ή οποτεδήποτε πριν από την ολοκλήρωσή της, είναι άκυρη, αν η σχετική Πρά ξη κατασχέσεως και το πρόγραμμα πλειστηριασμού ή η Πράξη διορισμού εκκαθαριστή δεν έχουν κοινοποιηθεί εντός είκοσι (20) ημερών από της συντάξεως τους στην ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ. Άρθρο 21 Δημοσιοποίηση της Πρόσκλησης 1. Η ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ οφείλει να δη μοσιεύσει μέσω του τύπου και ηλεκτρονικά την παρού σα πρόσκληση, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί ότι όλοι οι δυνητικοί Δικαιούχοι θα λάβουν έγκαιρα γνώση για την ύπαρξη και το περιεχόμενο της πρόσκλησης. 2. Το κείμενο που θα δημοσιευτεί μπορεί να αποτελεί περίληψη της παρούσας πρόσκλησης και να παραπέμπει σε αναλυτικό πληροφοριακό υλικό, το οποίο τίθεται στη διάθεση των ενδιαφερομένων σε έντυπη και σε ηλεκτρο νική μορφή, είτε από την έδρα των αρμόδιων αρχών, είτε μέσω του διαδικτύου. 3. Οι κατά τόπο αρμόδιες Υπηρεσίες Αλιείας αναλαμ βάνουν την υποχρέωση να δημοσιοποιήσουν την παρού σα πρόσκληση στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α και Β Βαθμού, στους Αλιευτικούς Συνεταιρισμούς, τα συλλογικά όργανα υδατοκαλλιεργητών και σε λοιπούς φορείς της περιοχής ευθύνης τους, που μπορούν να συμβάλλουν στην ευρύ τερη δυνατή ενημέρωση του πληθυσμού και όλων των δυνητικών Δικαιούχων, χωρίς διακρίσεις. 4. Οι εν λόγω ενέργειες δημοσιοποίησης α) καταγράφο νται λεπτομερώς από τις κατά τόπο αρμόδιες Υπηρεσίες Αλιείας, οι οποίες οφείλουν να τηρούν σε αρχείο όλα τα αποδεικτικά στοιχεία δημοσιοποίησης της Πρόσκλησης και β) κοινοποιούνται στην ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑ ΛΑΣΣΑΣ. Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευ σής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

16 4876 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1, ,,, (, ), : 1) (1)., ( ),, ( / ).., : (.., ), /,. 3588/2007, ) (3):» ( 3): ( ) -., ( 3: ) (, ) ( ) 5,. 3) (4):,,,,,,,,.

17 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4877, /, : / : 1. 2.,, 3., / : ). : (3): ( 3: ),. (, ) : - =. 40% +. 30% +. 30% - : -,,. -.

18 4878 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2 :,,,,. : >8% 2 (EBITDA) (1) EBITDA / 6 [.. t /.. (t-1)-1] x 100 >3% >0% >0% >1 >0 2 6.,, 1, ()EBITDA: / (),,

19 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) : 1. ( ). 0-4 : (IRR) IRR15% 4 15%> IRR10% 3 10%> IRR5% 2 5%> IRR = / ( 5 ) % 4 20%> 10% 3 10%> 5% 2 5%> 0

20 4880 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ( ).,, 2003/361/, , 2003/361/., (. 4, /361/ ,, 2003/361/, 3,.,, (. 4, /361/.,

Δράσεις Μέτρου 2.1 - Επιλέξιμες Ενέργειες. Δράση 1 -Αύξηση της παραγωγικής ικανότητας λόγω κατασκευής νέων μονάδων:

Δράσεις Μέτρου 2.1 - Επιλέξιμες Ενέργειες. Δράση 1 -Αύξηση της παραγωγικής ικανότητας λόγω κατασκευής νέων μονάδων: 4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΜΕΤΡΟ 2.1 «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ» TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 Δράσεις Μέτρου 2.1 - Επιλέξιμες Ενέργειες Δράση 1 -Αύξηση της παραγωγικής ικανότητας λόγω κατασκευής νέων μονάδων:

Διαβάστε περισσότερα

Άνοιξε στις 20 Μαρτίου 2015 για 3η φορά το πρόγραμμα επιδότησης του επιχειρησιακού προγράμματος Αλιείας (ΕΠΑλΘ) με τίτλο Μετρο 2.1 «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ».

Άνοιξε στις 20 Μαρτίου 2015 για 3η φορά το πρόγραμμα επιδότησης του επιχειρησιακού προγράμματος Αλιείας (ΕΠΑλΘ) με τίτλο Μετρο 2.1 «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ». ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ Άνοιξε στις 20 Μαρτίου 2015 για 3η φορά το πρόγραμμα επιδότησης του επιχειρησιακού προγράμματος Αλιείας (ΕΠΑλΘ) με τίτλο Μετρο 2.1 «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ». Οι τρεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 2.1 «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ» Ε.Π. Αλιείας 2007 2013. 2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. e-mail: infoathens@noisisdev.gr. e-mail: info@noisisdev.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 2.1 «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ» Ε.Π. Αλιείας 2007 2013. 2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. e-mail: infoathens@noisisdev.gr. e-mail: info@noisisdev. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 2.1 «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ» Ε.Π. Αλιείας 2007 2013 2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ e-mail: infoathens@noisisdev.gr e-mail: info@noisisdev.gr e-mail: infokastoria@noisisdev.gr 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρο 2.1 Υδατοκαλλιέργεια. Συνοπτική παρουσίαση

Μέτρο 2.1 Υδατοκαλλιέργεια. Συνοπτική παρουσίαση Μέτρο 2.1 Υδατοκαλλιέργεια Συνοπτική παρουσίαση Δράσεις 1. Αύξηση της παραγωγικής ικανότητας λόγω κατασκευής νέων μονάδων. Ίδρυση νέων μονάδων ειδών εμπορικής αξίας εδώδιμων και μη. Αύξηση της δυναμικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο Μέτρο 2.3 «Μεταποίηση και Εµπορία» Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας 2007-2013

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο Μέτρο 2.3 «Μεταποίηση και Εµπορία» Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας 2007-2013 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο Μέτρο 2.3 «Μεταποίηση και Εµπορία» Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας 2007-2013 Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής Δράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 2.3 «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ» ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 29/02/2012 ΜΕΧΡΙ 31/07/2012

ΜΕΤΡΟ 2.3 «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ» ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 29/02/2012 ΜΕΧΡΙ 31/07/2012 ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 29/02/2012 ΜΕΧΡΙ 31/07/2012 ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο πεδίο εφαρμογής και στο καθεστώς ενισχύσεων του παρόντος προγράμματος υπάγονται Πράξεις (επενδυτικά σχέδια), που

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛHΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛHΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ.. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣH Αθήνα, 06. 03. 2015 Ταχ. Διεύθυνση : Μιχαλακοπούλου 103 Αριθμ. Πρωτ. : 396 115 27, Αθήνα Κωδικός πρόσκλησης: 2.1.3 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις Μέτρου 2.3. Δράση 1 - Βελτίωση της επιχειρηματικής θέσης των παραγωγικών μονάδων μεταποίησης:

Δράσεις Μέτρου 2.3. Δράση 1 - Βελτίωση της επιχειρηματικής θέσης των παραγωγικών μονάδων μεταποίησης: 3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΜΕΤΡΟ 2.3 «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑ 2007-2013 Δράσεις Μέτρου 2.3. Δράση 1 - Βελτίωση της επιχειρηματικής θέσης των παραγωγικών μονάδων μεταποίησης: Ενισχύονται

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Μιχαλακοπούλου 103 Τ.Κ. 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Α. Σωτηρόπουλος 213 150 11 78 Fax : 210 777 40 90 ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ. : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστά επιχορήγησης. Πολύ Μικρές και Μικρές

Ποσοστά επιχορήγησης. Πολύ Μικρές και Μικρές ΜΕΤΡΟ 2.1. ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Προκηρύχθηκε το Μέτρο 2.1 Υδατοκαλλιέργειες" το οποίο αποτελεί σημαντική ευκαιρία ενίσχυσης για την υλοποίηση επενδύσεων (με ορίζοντα τριετίας) στον Πρωτογενή τομέα, από επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων

Επενδύσεις στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων BA Business - MBA Master of Business Επενδύσεις στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων Ενίσχυση επενδύσεων στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων μέσω υιοθέτησης και ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.1 «Υδατοκαλλιέργεια» Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.1 «Υδατοκαλλιέργεια» Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: Σακελλαρίου Γιάννης Φλέρης Γιώργος Τηλέφωνα : 213 150 11 83 2131501182 Φαξ. : Email

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣH Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Ημερομηνία : 10. 07. 2014 Ταχ. Διεύθυνση : Μιχαλακοπούλου 103 Αριθμ. Πρωτ. : 698 115 27, Αθήνα Κωδικός πρόσκλησης: 2.1.2 Πληροφορίες : Σακελλαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Μιχαλακοπούλου 103 Τ.Κ. 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Α. Σωτηρόπουλος 213 150 11 78 Fax : 210 777 40 90 ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ. : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ.. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣH Αθήνα, 06. 03. 2015 Ταχ. Διεύθυνση : Μιχαλακοπούλου 103 Αριθμ. Πρωτ. : 397 115 27, Αθήνα Κωδικός πρόσκλησης: 2.3.3 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Μιχαλακοπούλου 103 Τ.Κ. 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Α. Σωτηρόπουλος 213 150 11 78 Fax : 210 777 40 90 ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ. : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Έχοντας υπόψη:

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Έχοντας υπόψη: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣH Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Ημερομηνία : 10. 07. 2014 Ταχ. Διεύθυνση : Μιχαλακοπούλου 103 Αριθμ. Πρωτ. : 699 115 27, Αθήνα Κωδικός πρόσκλησης: 2.3.2 Πληροφορίες : Σακελλαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις

Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις ΜΕΤΡΟ 2.3. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑ 2007-2012 Προκηρύχθηκε το Μέτρο 2.3 Μεταποίηση & Εμπορία Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιεία 2007-2012, το οποίο αποτελεί σημαντική ευκαιρία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16467 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1188 6 Αυγούστου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 152.941/ΨΣ6173 Α1 Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος Μέτρου 3.1 του Ε.Π.ΑΛ. 2007-2013

Εγκύκλιος Μέτρου 3.1 του Ε.Π.ΑΛ. 2007-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Αθήνα, 28-12-2015 Αρμόδια Δ/νση: Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας Αριθ. Πρωτ. 137437 Τμήμα Αλιείας ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ: ΔΗΜΟΣΙΟ Εγκύκλιος Μέτρου 3.1 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Α (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Δ (ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ)

ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Α (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Δ (ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Λαμία 09 Απριλίου 2009 Αριθ πρωτ. 3195 Μονάδα Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Πληρ. : I. Κούτσικος

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος Μέτρου 3.1 του Ε.Π.ΑΛ Οδηγίες για τη διαδικασία πληρωμής του Μέτρου 3.1 «Μέτρα κοινού ενδιαφέροντος Συλλογικές Δράσεις»

Εγκύκλιος Μέτρου 3.1 του Ε.Π.ΑΛ Οδηγίες για τη διαδικασία πληρωμής του Μέτρου 3.1 «Μέτρα κοινού ενδιαφέροντος Συλλογικές Δράσεις» ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Αθήνα, 18.03.2014 Αρμόδια Δ/νση: Αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»,

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ», ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. Αλιείας Ταχ. Δ/νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας :115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Σακελλαρίου Γιάννης Τηλέφωνο : 213 150 11 83 Φαξ. : 210 777 40 90

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.1 «Υδατοκαλλιέργεια» Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.1 «Υδατοκαλλιέργεια» Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής ράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Ταχ. /νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: Σακελλαρίου Γιάννης Φλέρης Γιώργος Τηλέφωνα : 213 150 11 83 2131501182 Φαξ. : Email

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία: 13-4-2009 Α.Π.: 4181/ A2 / 172 Κωδικός Πρόσκλησης:11

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία: 13-4-2009 Α.Π.: 4181/ A2 / 172 Κωδικός Πρόσκλησης:11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Προς: 1. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: 1. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας: 69100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. Αλιείας Μονάδα Β Ταχ. Δ/νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας :115 27 Πληροφορίες : Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΩΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (Ε.Φ.Δ.

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΩΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (Ε.Φ.Δ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Β4ΠΩΦ-3Β5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» Μονάδα Α2 Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Ταχ. Κώδικας : 10562, Αθήνα Πληροφορίες: Ε. Μυριανθοπούλου Τηλέφωνο : 210 3722425 Fax : 210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α.Π: ΕΥΠΟΤ/Α2/Ε02/4093 ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση :Θεμιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Mεσογείων 14-18,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ANAΡTHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας: 69100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθμ. Πρωτ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΔΑ :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθμ. Πρωτ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΔΑ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11.03.2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 2277 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΔΑ : ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΣ: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πληροφορίες: πληρ.: τηλ.: fax: e-mail: Στέλλα Αικατερινιάδου 231 33 217 36 231 33 217 01-02 saikateriniadou@mou.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Θεσσαλονίκη, 4/9/2009

Διαβάστε περισσότερα

784 - Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο 169/ Φυσικός φάκελος 3157/101261/ Πρόσκληση : 4708/155641/

784 - Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο 169/ Φυσικός φάκελος 3157/101261/ Πρόσκληση : 4708/155641/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας».

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας». ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓKΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ Μιχαλακοπούλου 103 Τ.Κ. 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : 213 150 11 78 Fax : 210 777

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9046ΨΧΞΧ-ΤΣΣ. Ιστορικότητα Εκδόσεων. Έκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια. Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας

ΑΔΑ: ΒΛ9046ΨΧΞΧ-ΤΣΣ. Ιστορικότητα Εκδόσεων. Έκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια. Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας Αθήνα : 16/09/2013 ΤΜΗΜΑ: Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας Αρ. Πρωτ : 101137 Πληροφορίες: Σ. Δουκοπούλου ΔΗΜΟΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 13-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 4230/128327 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΦΕΚ: 2897/τ. Β / 29-10-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. Τμήμα: Δημοσίων & Ιδιωτικών Επενδύσεων Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 53 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ η Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 53 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ η Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12 - Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100 Πληροφορίες: Π. Λαθούρης Τηλέφωνο : 2231350912

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία: 23/12/2014 Α.Π.: 6372

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία: 23/12/2014 Α.Π.: 6372 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΠ. ΑΛΙΕΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Ε.Φ.Δ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αθήνα, 28/04/ 2015 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ 45940/350 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 2.1 "Επενδύσεις στη μεταποίηση και Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων"

ΜΕΤΡΟ 2.1 Επενδύσεις στη μεταποίηση και Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων ΜΕΤΡΟ 2.1 "Επενδύσεις στη μεταποίηση και Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων" Τομείς Παρέμβασης : Κρέας, γάλα, αυγά - πουλερικά, διάφορα ζώα, δημητριακά, ελαιούχα προϊόντα, οίνος, οπωροκηπευτικά, άνθη, ζωοτροφές,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 604 5 Μαρτίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 432 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την ένταξη επεν δυτικών σχεδίων στο μέτρο 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ6ΖΒ-155 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 / 12 /2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ.

ΑΔΑ: ΒΙ6ΖΒ-155 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 / 12 /2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 / 12 /2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: 2370 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ε.Υ.. Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α Β' Ταχ. /νση: Μιχαλοκοπούλου 103 Ταχ. Κωδ.: 115 27 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 2131501162 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΑΣΩΝ

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ & Φ.Π. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ Δ.Π. ΤΜΗΜΑ: Α -------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ. Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: 1000/22719 ΠΡΟΣ: Σκαλιστήρη 19 & Πατησίων 207Α , ΑΘΗΝΑ : ΑΜΒΡΟΣΙΑ ΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ. Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: 1000/22719 ΠΡΟΣ: Σκαλιστήρη 19 & Πατησίων 207Α , ΑΘΗΝΑ : ΑΜΒΡΟΣΙΑ ΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. Αλιείας & Θάλασσας Ταχ. Δ/νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1142 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1058 5 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 98/6161 Έγκριση του προγράμματος εκπαιδεύσεων, του κατα λόγου των εκπαιδευτών και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΑΣΩΝ

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ & Φ.Π. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ ΚΑΙ Ο.Υ. ΤΜΗΜΑ: ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ενίσχυση Επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου, Υπηρεσιών ΕΣΠΑ 2007-2013 Στόχος του Προγράμματος Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31425 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2541 24 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1337/119130 Λεπτομέρειες εφαρμογής για τον καθορισμό διαδικα σιών και δικαιολογητικών,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18/10/2016. Αρ. Πρωτ.: 2559 ΦΕΚ: 3526/Β/2016

Αθήνα, 18/10/2016. Αρ. Πρωτ.: 2559 ΦΕΚ: 3526/Β/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 Μέτρο: 1.2.3 A: Επενδύσεις στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 Μέτρο: 1.2.3 A: Επενδύσεις στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 Μέτρο: 1.2.3 A: Επενδύσεις στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων Ανθέων 34-36 - 111 43 Αθήνα Τ 210 2512701 F 210 2512701 U www.kontokolias.gr email info@kontokolias.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή. Ημερομηνία 15/9/10 Α.Π.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή. Ημερομηνία 15/9/10 Α.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΘΕΜΑ: ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ειδικός Γραμματέας για την Ανταγωνιστικότητα

Ο Ειδικός Γραμματέας για την Ανταγωνιστικότητα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 56 Τ.Κ. 115

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ταχ. Δ/νση: Δουκός Μποφώρ 7 Ταχ. Κώδικας: 71202, Ηράκλειο Πληροφορίες: Χρ. Ξυδιανός Τηλέφωνο: 2813-404529 Fax : 2810-335040 Email: vxidians@mu.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία 4/9/2009 Α.Π.: Κωδικός Πρόσκλησης: 27. Προς: ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Ημερομηνία 4/9/2009 Α.Π.: Κωδικός Πρόσκλησης: 27. Προς: ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100 Πληροφορίες: Δ. Κολιός Τηλέφωνο : 2231350926 Fax :2231052864

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας».

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Μιχαλακοπούλου 103 Τ.Κ. 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Ι. Κουντουράκης Τηλ.: 213 150 11 86 Fax :

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 58 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ η Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 58 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ η Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ΑΔΑ:4ΙΦΦΕΑ-ΕΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης »

Προς: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης » ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 20, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ 2014-2020 Μονάδα Επενδύσεων στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις Αθήνα, 24-11-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΦΒ-Β4Ε Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛΓΦΒ-Β4Ε Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Μιχαλακοπούλου 103 Τ.Κ. 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Ι. Κουντουράκης Τηλ.: 213 150 11 86 Fax :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΦ-Β8Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΦ-Β8Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού.

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Λ. Αθηνών 54-56 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης)

ΣΧΕΔΙΟ. Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Κομοτηνή, 15.02.2011 α.π.:670

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ.Α.: ΩΥΣΒΒ-Χ9Λ Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ. Έχοντας υπόψη:

Α.Δ.Α.: ΩΥΣΒΒ-Χ9Λ Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ. Έχοντας υπόψη: Α.Δ.Α.: ΩΥΣΒΒ-Χ9Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 02 / 10 / 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π. : 19534 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, Α.Π.: οικ /558

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, Α.Π.: οικ /558 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 3, ΣΕΛ. 6 ΑΘΗΝΑ 14.10.2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2589 15 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 41766 Καθορισμός των δικαιολογητικών και της διαδικασίας δι οικητικού ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της βιομηχανικής τομάτας σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Συμβουλίου». Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας».

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Μιχαλακοπούλου 103 Τ.Κ 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Φλέρης Γεώργιος Τηλ.: 213 150 11 83 / 78 Φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πληροφορίες: πληρ.: τηλ.: fax: e-mail: 1. Νικόλαος Γιαννάκης 231 33 217 41 231 33 217 01-02 giannakis@mu.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Θεσσαλονίκη, 5/12/2008 Αρ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ωδικός εματικής Προτεραιότητας (46)/ Επεξεργασία ύδατος (λύματα)

ωδικός εματικής Προτεραιότητας (46)/ Επεξεργασία ύδατος (λύματα) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ. Δ/νση : Ξενοφώντος 7 Ταχ. Κώδικας : 10557 Αθήνα Πληροφορίες : Θεόδωρος Ψυρρής Τηλέφωνο : 210 3253123, Fax : 210 3216653 e-mail : tpsirris@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της πράξης «ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ ΤΟΥ ΕΠΑΛ » στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της πράξης «ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ ΤΟΥ ΕΠΑΛ » στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α Β Ταχ. /νση : Ιεροσολύµων 6 Ταχ. Κώδικας : 112 52

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 66 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός μορφής και περιεχομένου της αίτησης της παραγράφου 1 και των βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΔΑ: 4ΑΘ3ΟΡ10-3 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης -Τουρισμού Εμπορίου - Υπηρεσιών μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ

Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης -Τουρισμού Εμπορίου - Υπηρεσιών μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης -Τουρισμού Εμπορίου - Υπηρεσιών μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ ΣΚΟΠΟΣ: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΩΣ 60 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 Πυλαία Πόλη: Θεσσαλονίκη Ταχ..Kώδικας: 570 01 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α.: ΒΕΧΟΒ-Α7Λ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α.: ΒΕΧΟΒ-Α7Λ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α.: ΒΕΧΟΒ-Α7Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 / 05 / 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π. : 11341 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα, 14-10-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 107892/571 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 Πυλαία ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 Πυλαία ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 Πυλαία Πόλη: Θεσσαλονίκη Ταχ..Kώδικας: 570 01 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αρ. Πρωτ.: 4686

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αρ. Πρωτ.: 4686 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ταχ. Δ/νση: Δ. Μποφώρ 7 71202 - Ηράκλειο Πληρ.: Ι.Μπαλαντινάκης Τηλ.: 2813-404501 Fax : 2810-335040

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας».

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Μιχαλακοπούλου 103 Τ.Κ 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Φλέρης Γεώργιος Τηλ.: 213 150 11 83 / 78 Φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35100 Πληροφορίες: Δ.Κολιός Π.Καραγεώργος Τηλέφωνο : 2231350926

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Πλατεία Κάνιγγος Ταχ. Θυρίδα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Προϋποθέσεις Συμμετοχής

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Προϋποθέσεις Συμμετοχής ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Σκοπός του Προγράμματος είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων για : να πιστοποιηθούν με βάση τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001:2008 ή/και ISO 22000:2005 ή/και ΕΛΟΤ 1801/OHSAS 18001:2007

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση.: 1 ο χλμ Μυτιλήνης Λουτρών Ταχ. Κώδικας : 81100 Μυτιλήνη Πληροφορίες..: Π. Αυγουστίδης Τηλέφωνο : 22513-52017

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100 Πληροφορίες: Π. Λαθούρης Θ. Σιάππας Τηλέφωνο : 22313 50912

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007).

2. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007). ΑΔΑ: 4ΑΓΥΦ-ΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14-10-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν αποτελεί ολοκληρωμένη ανάλυση και δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση ειδικών προβλημάτων.

Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν αποτελεί ολοκληρωμένη ανάλυση και δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση ειδικών προβλημάτων. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3908/ 1 Φεβρουαρίου 2011 Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή. Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δικαιούχος υποχρεούται να λαμβάνει προέγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013»

Ο Δικαιούχος υποχρεούται να λαμβάνει προέγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ OΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ EΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Τίτλος Πράξης: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α.: Άρθρο 1 : Αντικείμενο Συμφώνου Αποδοχής Ο Δικαιούχος ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα