Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013"

Transcript

1 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013

2 Περιεχόμενα Ετήσια Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας... 3 Ετήσια Έκθεση ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή... 8 Στοιχεία Οικονομικής Θέσης Κατάσταση Συνολικών Εσόδων Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Ομίλου Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Μητρικής Κατάσταση Ταμειακών Ροών Σημειώσεις επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων Γενικές πληροφορίες για τον όμιλο Η εταιρία Πλαίσιο κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων Συμμόρφωση με τα ΔΠΧΑ Βάση κατάρτισης Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων Αλλαγές σε πρότυπα και σε διερμηνείες προτύπων Πρότυπα και Διερμηνείες που έχουν εκδοθεί και δεν έχουν εφαρμογή για την τρέχουσα χρήση Πρότυπα και Διερμηνείες που έχουν εκδοθεί και έχουν εφαρμογή για την τρέχουσα χρήση Ακολουθούμενες λογιστικές πολιτικές Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία Άυλα περιουσιακά στοιχεία Μισθώσεις Συμμετοχές, επενδύσεις σε χρεόγραφα και μετοχικούς τίτλους Δομή του Ομίλου και μέθοδος ενοποίησης εταιρειών Αποθέματα Απαιτήσεις από πελάτες Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Μετοχικό Κεφάλαιο Αναβαλλόμενoς φόρος εισοδήματος Δανεισμός Παροχές σε εργαζόμενους Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα Αναγνώριση εσόδων Χρηματοοικονομικά Προϊόντα Διανομή μερισμάτων Ενσώματα Περιουσιακά Στοιχεία Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία Υπεραξία Συμμετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις Συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις Επενδύσεις σε άλλες εταιρείες Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις Αποθέματα Πελάτες Λοιπές και Τρέχουσες φορολογικές Απαιτήσεις Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικά Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Αποζημιώσεις προσωπικού λόγω εξόδου από την Υπηρεσία Προβλέψεις Δανεισμός Προμηθευτές Τρέχουσες & Λοιπές Υποχρεώσεις Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις Απαιτήσεις Ανάλυση Δαπανών Λοιπά Έσοδα - Έξοδα Χρηματοοικονομικά Έσοδα - Έξοδα Κέρδη / Ζημιές από Συγγενείς Επιχειρήσεις

3 4.28 Φόρος εισοδήματος Κέρδη ανά μετοχή Πρόσθετες πληροφορίες και επεξηγήσεις Συναλλαγές και υπόλοιπα συνδεόμενων μερών Επίδικες υποθέσεις Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις Δεσμεύσεις Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού Σκοποί και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Συναλλαγματικός Κίνδυνος Ανάλυση Ευαισθησίας Κινδύνου Επιτοκίου Ανάλυση Πιστωτικού Κινδύνου Ανάλυση Κινδύνου Ρευστότητας Διαχείριση Κινδύνου Κεφαλαίου Σημαντικά γεγονότα Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού Στοιχεία και Πληροφορίες της Χρήσης από 01 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

4 Ετήσια Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας Επί των ενοποιημένων και εταιρικών οικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Κύριοι Μέτοχοι, Με βάση τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 άρθρο 43 α παράγραφος 3, άρθρο 107 παράγραφος 3 και άρθρο 136 παράγραφος 2 και του καταστατικού της Εταιρίας, σας υποβάλλουμε για την χρήση που έληξε την 31/12/2013, την παρούσα ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην παρούσα έκθεση περιγράφονται συνοπτικά πληροφορίες της «CD MEDIA ΑΕ», των εταιριών που ενοποιούνται, χρηματοοικονομικές πληροφορίες που στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση των μετόχων και λοιπών ενδιαφερομένων, για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα, την συνολική πορεία και τις μεταβολές που επήλθαν κατά τη διάρκεια της χρήσης που έληξε την 31/12/2013, σημαντικά γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα και την επίδραση αυτών στις οικονομικές καταστάσεις της ιδίας περιόδου. Επίσης, γίνεται περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που η Εταιρία ενδέχεται να αντιμετωπίσει και παρατίθενται οι σημαντικές συναλλαγές που καταρτίστηκαν μεταξύ του εκδότη και συνδεδεμένων με αυτόν προσώπων. Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Δείκτες Εξέλιξης ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κύκλου εργασιών 31% 28% Στο συγκεκριμένο δείκτη της Εταιρίας παρουσιάζεται μια αύξηση των πωλήσεων στην τρέχουσα χρήση 2013 έναντι της αντίστοιχης προηγούμενης χρήσης Η εταιρεία προσπαθεί να ανακτήσει τον τζίρο που είχε μειωθεί λόγο της μεγάλης οικονομικής κρίσης που έχει πλήξει την Ελληνική και παγκόσμια αγορά. Επίσης, η θυγατρική εταιρεία «BEST DISTRIBUTION LTD», η οποία εδρεύσει στην Ρουμανία παρουσίασε σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών της για τη χρήση 2013, η οποία αναμένεται να διατηρηθεί και στα επόμενα έτη. 3

5 Δείκτες Απόδοσης και Αποδοτικότητας Καθαρά Κέρδη προ φόρων/ Πωλήσεις 1,45% 2,39% 3,81% 2,38% 2.Καθαρά Κέρδη μετά από φόρους/ Πωλήσεις 0,88% -2,16% 0,46% -1,76% Οι ανωτέρω δείκτες παρουσιάζουν τόσο σε εταιρικό όσο και σε ομιλικό επίπεδο βελτίωση σε σχέση με την προηγούμενη χρήση παρά την παρατεταμένη κρίση που διέπει την Ελληνική αγορά Καθαρά κέρδη προ φόρων/ Ίδια κεφάλαια 7% -8% 5% -6% Οι ανωτέρω δείκτες παρουσιάζουν βελτίωση σε σχέση με την προηγούμενη χρήση ως αποτέλεσμα του εξορθολογισμού του κόστους και της συμπίεσης των δαπανών Μικτά Κέρδη/ Πωλήσεις 17% 16% 16% 15% Ο ανωτέρω δείκτης παρουσίασε οριακή αύξηση στη χρήση Δείκτες Οικονομικής Διάρθρωσης Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία/ Σύνολο 664% 726% 439% 510% περιουσιακών στοιχείων Ο εν λόγω δείκτης παρουσιάζει την αναλογία των στοιχείων άμεσης ρευστότητας επί του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων Σύνολο υποχρεώσεων/ Ίδια κεφάλαια 217% 273% 175% 205% Ο συγκεκριμένος δείκτης παρουσιάζει την οικονομική αυτάρκεια της σε εταιρικό και ενοποιημένο επίπεδο, η οποία εμφανίζεται σε ικανοποιητικά επίπεδα. Η μείωση οφείλεται στη μείωση των προμηθευτών Ενσώματα Πάγια & Άυλα περ.στοιχεία / Ίδια 33% 37% 34% 37% κεφάλαια Ο εν λόγω δείκτης απεικονίζει το ποσοστό παγιοποίησης των Ιδίων κεφαλαίων σε εταιρικό και ενοποιημένο επίπεδο. 4

6 Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία/ Βραχυ- 114% 110% 102% 110% πρόθεσμες υποχρεώσεις Ο συγκεκριμένος δείκτης απεικονίζει το ποσοστό κάλυψης των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων με την ρευστοποίηση των άμεσα ρευστοποιήσιμων περιουσιακών στοιχείων. Α. Σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα τη χρήση Η εταιρεία στη χρήση 2013 εμφάνισε κέρδη σε εταιρικό και ενοποιημένο επίπεδο. Η αναδιάρθρωση που πραγματοποιήθηκε κατά την προηγούμενη και κατ επέκταση στην τρέχουσα χρήση βοήθησε ώστε να επιτευχθεί ένα θετικό οικονομικό αποτέλεσμα. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η αύξηση του μικτού κέρδους της Εταιρείας και του ομίλου οφείλεται στην αύξηση των πωλήσεων και τα μειωμένα έξοδα. Β. Στόχοι και Προοπτικές Οι στόχοι για το 2014 είναι η περεταίρω εκμετάλλευση της δυναμικότητας των αγορών εκτός Ελλάδος παρά την παγκόσμια οικονομική ύφεση και την συγκράτηση των δαπανών σε όλες τις θυγατρικές με σκοπό να διατηρηθούν τα ίδια μεγέθη. Επέκταση σε Διεθνείς Αγορές Η Εταιρία, στοχεύει σε συνεργασίες με εταιρίες οι οποίες εδρεύουν ή δραστηριοποιούνται στις υπό ένταξη χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα Βαλκάνια, χώρες οι οποίες παρουσιάζουν υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης τα τελευταία έτη, αναμένεται να συνεχίσουν την ισχυρή τους πορεία και τα προσεχή χρόνια, και υπόσχονται υψηλότερα περιθώρια κέρδους σε σχέση με τις ήδη ανεπτυγμένες χώρες της Ε.Ε., ανάμεσα στις οποίες συγκαταλέγεται και η Ελλάδα. Η 17ετής εμπειρία της Εταιρίας και η μεγάλη τεχνογνωσία που διαθέτει, σε συνεργασία με εταιρίες του κλάδου στις εκάστοτε χώρες, αναμένεται να μοχλεύσουν τους αναπτυξιακούς στόχους της Εταιρίας. Γ. Περιγραφή κυριοτέρων Κινδύνων και αβεβαιοτήτων. Συναλλαγματικός Κίνδυνος Ο όμιλος και η εταιρία έχει μικρές συναλλαγές σε ξένο νόμισμα σε σχέση με το μέγεθος της. Ο τραπεζικός δανεισμός της εταιρίας είναι αποκλειστικά σε ευρώ, με αποτέλεσμα ο συναλλαγματικός κίνδυνος να μην επηρεάζει την εταιρία. 5

7 Πιστωτικός κίνδυνος και κίνδυνος ρευστότητας Η έκθεση του ομίλου και της Εταιρίας όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο περιορίζεται στα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αφορούν εμπορικές απαιτήσεις. Η Εταιρία φροντίζει να συναλλάσσεται με τρίτους που κρίνονται ως προς την πιστοληπτική τους ικανότητα. Οι χονδρικές πωλήσεις γίνονται κυρίως σε πελάτες με μειωμένο βαθμό απωλειών. Οι λιανικές πωλήσεις γίνονται είτε τοις μετρητοίς είτε μέσω μεταχρονολογημένων επιταγών. Η εταιρία δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Η διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται με τον κατάλληλο συνδυασμό χρηματικών διαθεσίμων και εγκεκριμένων τραπεζικών πιστώσεων. Η πολιτική της εταιρίας για την αντιμετώπιση κινδύνων ρευστότητας είναι να ρυθμίζει ανάλογα το ύψος των χρηματικών διαθεσίμων και να εξασφαλίζει επαρκώς την ύπαρξη διαθέσιμων τραπεζικών πιστώσεων. Κίνδυνος μεταβολής επιτοκίων Η πολιτική της εταιρίας είναι να διατηρεί το σύνολο του δανεισμού σε προϊόντα κυμαινόμενου επιτοκίου. Ε. Μερίσματα Η εταιρεία δεν θα προβεί σε διανομή μερισμάτων. Δ. Σημαντικές συναλλαγές μεταξύ των συνδεδεμένων μερών. Με τα συνδεδεμένα μέρη έγιναν οι πιο κάτω συναλλαγές: ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 31/12/ /12/ /12/ /12/2012 1)Πωλήσεις Αγαθών και Υπηρεσιών Πωλήσεις αγαθών σε Θυγατρικές Μερικά Σύνολα Πωλήσεις προς τα δ/ντικά στελέχη και τα μέλη της Διοίκησης Γενικά σύνολα )Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών 31/12/ /12/ /12/ /12/2012 Αγορές αγαθών από Θυγατρικές Αγορές αγαθών από Συνδεδεμένες εταιρείες Γενικά σύνολα )Αμοιβές μελών Δ.Σ. & Διευθυντικού προσωπικου 31/12/ /12/ /12/ /12/2012 Αμοιβές Δ.Σ. για συνεδριάσεις Σύνολα )Υπόλοιπα τέλους περιόδου που έχουν προκύψει από συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη 31/12/ /12/ /12/ /12/2012 Απαιτήσεις από Θυγατρικές εταιρίες Απαιτήσεις από Συγγενείς εταιρείες Μερικά Σύνολα Απαιτήσεις από Δ.Σ και διευθυντικά στελέχη Γενικά σύνολα Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη 31/12/ /12/ /12/ /12/2012 Υποχρεώσεις προς Θυγατρική εταιρεία Υποχρεώσεις προς Συνδεδεμένες Υποχρεώσεις προς Διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης Γενικά σύνολα

8 Δεν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε μέλη του Δ.Σ. ή σε λοιπά διευθυντικά στελέχη του Ομίλου (και τις οικογένειές τους). Όλες οι συναλλαγές που περιγράφονται παραπάνω έχουν πραγματοποιηθεί υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς. Μαρούσι, 30 Απριλίου 2014 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας 7

9 Ετήσια Έκθεση ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους μετόχους της «CD MEDIA Α.Ε.» Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις συνημμένες εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «CD MEDIA A.E.», οι οποίες αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2013, τις εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. Ευθύνη της Διοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των εταιρικών 8

10 και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «CD MEDIA A.E.» και των θυγατρικών αυτής κατά την 31 η Δεκεμβρίου 2013 και τη χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α, 108 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε. Λ.Μεσογείων 396, Αγία Παρασκευή ΑΜ ΣΟΕΛ: 148 Αθήνα, 3 Ιουνίου 2014 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Ιωάννης Β. Καλογερόπουλος ΑΜ ΣΟΕΛ:

11 Στοιχεία Οικονομικής Θέσης Ποσά σε ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/ /12/ /12/ /12/2012 Μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού Ενσώματες Ακινητοποιήσεις Άυλα περιουσιακά στοιχεία Υπεραξία επιχείρησης Επενδύσεις Σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις Επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις Σύνολο Μη Κυκλοφορούντων Στοιχείων Ενεργητικού Κυκλοφορούν Ενεργητικό Αποθέματα Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις Λοιπές απαιτήσεις Μεταβατικοί λογαριασμοί Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Σύνολο Κυκλοφορούν Ενεργητικό Σύνολο Ενεργητικού ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ίδια Κεφάλαια Αποδιδόμενα στους Μετόχους Μετοχικό κεφάλαιο Υπέρ Το Άρτιο Αποθεματικά εύλογης αξίας Λοιπά αποθεματικά Κέρδη/ (ζημιές) εις νέον Σύνολο ιδίων κεφαλαίων αποδιδόμενα σε μετόχους μητρικής Δικαιώματα μειοψηφίας 0 0 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Σύνολο Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων Σύνολο Υποχρεώσεων Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων

12 Κατάσταση Συνολικών Εσόδων Ποσά σε Σημ. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 01/01-31/12/ /01-31/12/ /01-31/12/ /01-31/12/2012 Πωλήσεις Κόστος Πωληθέντων Μικτό Κέρδος Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης Έξοδα διοίκησης Έξοδα διάθεσης Αποτελέσματα εκμετάλλευσης Πρό Φόρων Χρηματοδοτικών και επενδυτικών Αποτελεσμάτων Χρηματοοικονομικό Κόστος Κέρδη/Ζημιές από συγγενείς επιχειρήσεις Κέρδη προ φόρων Φόρος εισοδήματος Κέρδη μετά από φόρους (A) Κατανεμημένα σε : Μετόχους της μητρικής Δικαιώματα μειοψηφίας Επίδραση από ενοποίηση Λοιπά συνολικά έσοδα Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β) Κατανεμημένα σε : Μετόχους της μητρικής Δικαιώματα μειοψηφίας Βασικά κέρδη/ζημίες ανά μετοχή (ευρώ /μετοχή) ,0412-0,0772 0,0194-0,

13 Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Ομίλου Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικο Υπερ Αποθεματικά Λοιπά Αποτελέσματα εις Δικαιώματα Σύνολο το Άρτιο εύλογης αξίας αποθέματικα νέον Μειοψηφίας Τελικό Σύνολο Υπόλοιπα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2011, σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01-31/12/2012 Αύξηση Μετοχικού κεφαλάιου Συναλλαγματικές Διαφορές Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ' ευθείας στη καθαρή θέση Πώληση θυγατρικής Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 01/01-31/12/ Συνολικό Αναγνωριζόμενο Κέρδος/ζημιά Περιόδου Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η Δεκεμβρίου Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικο Υπερ Αποθεματικά Λοιπά Αποτελέσματα εις Δικαιώματα Σύνολο το Άρτιο εύλογης αξίας αποθέματικα νέον Μειοψηφίας Τελικό Σύνολο Υπόλοιπα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2012, σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01-31/12/2013 Αύξηση Μετοχικού κεφαλάιου 0 0 Συνναλλαγματικές Διαφορές Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 01/01-31/12/ Συνολικό Αναγνωριζόμενο Κέρδος/ζημιά Περιόδου Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η Δεκεμβρίου

14 Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 01/01 31/12/ 2013 Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Μητρικής Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικο Υπερ το Άρτιο Αποθεματικά εύλογης αξίας Λοιπά αποθέματικα Αποτελέσματα εις νέον Αναμορφωμένα υπόλοιπα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2011, σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01-31/12/2012 Αύξηση Μετοχικού κεφαλάιου Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ' ευθείας στη καθαρή θέση Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 01/01-31/12/ Συνολικό Αναγνωριζόμενο Κέρδος/ζημιά Περιόδου Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η Δεκεμβρίου Σύνολο Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικο Υπερ το Άρτιο Αποθεματικά εύλογης αξίας Λοιπά αποθέματικα Αποτελέσματα εις νέον Αναμορφωμένα υπόλοιπα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2012, σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01-31/12/2013 Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 01/01-31/12/ Συνολικό Αναγνωριζόμενο Κέρδος/ζημιά Περιόδου Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η Δεκεμβρίου Σύνολο 13

15 Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 01/01 31/12/ 2013 Κατάσταση Ταμειακών Ροών Λειτουργικές δραστηριότητες Κέρδη προ φόρων Πλέον / μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις Προβλέψεις Συναλλαγματικές διαφορές Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες: Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (Μείον): Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα Καταβεβλημένοι φόροι Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) Επενδυτικές δραστηριότητες Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων Τόκοι εισπραχθέντες Μερίσματα εισπρακτέα Άλλα χρηματοοικονομικά στοιχεία 0 Εισπράξεις από πωλήσεις συμμετοχών Επενδυτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες 0 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) Χρηματοδοτικές δραστηριότητες Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Πληρωμές για μείωση μετοχικού κεφαλαίου 0 0 Εισπράξεις / Εξοφλήσεις δανείων Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθόσεις (χρεολύσια) Μερίσματα πληρωθέντα Χρηματοδοτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες 0 0 Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

16 Σημειώσεις επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων 4.1 Γενικές πληροφορίες για τον όμιλο Η εταιρία Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1/ /12/2013 περιλαμβάνουν τις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της CD MEDIA Α.Ε. (εφεξής η «Εταιρία») και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας των θυγατρικών της («Όμιλος»). Η εταιρεία «CD MEDIA Α.Ε.», ιδρύθηκε το έτος 1993 με απόφαση του Νομάρχη Αθηνών και εγγράφηκε στο Μητρώο ανωνύμων εταιρειών με αριθμό Μ.Α.Ε /01ΑΤ/Β/93/207/95. Η επωνυμία της εταιρείας είναι «CD-MEDIA Ανώνυμος Εταιρεία Εμπορία και Διάθεση Λογισμικού» και διακριτικό τίτλο «CD MEDIA A.E.».Σύμφωνα με το τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας, η διάρκεια της εταιρείας ορίσθηκε μέχρι τις 31/12/2053 και έδρα της το Μαρούσι Αττικής όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της σε ιδιόκτητα γραφεία επί της Λεωφόρου Κηφισίας 32. Σκοπός της εταιρείας είναι η αντιπροσώπευση οίκων εξωτερικού, εμπορία, διανομή και διάθεση λογισμικού (software) συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών (hardware),η κατοχύρωση, απόκτηση και εκμετάλλευση δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, η ανάπτυξη και παραγωγή λογισμικού και συστημάτων πληροφορικής, η κατασκευή και παραγωγή οπτικών δίσκων και η παροχή υπηρεσιών συντήρησης σε σχέση με τα ανωτέρω, εισαγωγές-εξαγωγές και η σύνταξη, σχεδιασμός και έκδοση πάσης φύσεως εντύπου υλικού σε σχέση με τα ανωτέρω. Οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου έχουν εγκριθεί προς δημοσίευση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας την 30/4/ Πλαίσιο κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων Συμμόρφωση με τα ΔΠΧΑ Οι ετήσιες ενοποιημένες και εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Για την σύνταξή τους έχουν ληφθεί υπόψη όλα τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) τα οποία έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των ερμηνειών τους, οι οποίες έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων (IFRIC) της IASB και τα οποία έχουν υιοθετηθεί από την 15

17 Ευρωπαϊκή Ένωση ως την 31 η Δεκεμβρίου Βάση κατάρτισης Οι ετήσιες ενοποιημένες και εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern) και την αρχή του ιστορικού κόστους, όπως αυτή τροποποιείται με την αναπροσαρμογή ορισμένων στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων Οι παρούσες ετήσιες ενοποιημένες και εταιρικές οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε ευρώ ( ), το οποίο είναι το λειτουργικό νόμισμα της εταιρίας και των συγγενών της επιχειρήσεων, δηλαδή το νόμισμα του πρωτεύοντος οικονομικού περιβάλλοντος, στο οποίο λειτουργεί η μητρική εταιρία και οι περισσότερες συγγενείς της. Όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. Σημειώνεται ότι λόγω στρογγυλοποιήσεων, τα πραγματικά αθροίσματα των ποσών που παρουσιάζονται στις δημοσιευμένες στον τύπο συνοπτικές ατομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, ενδέχεται να διαφέρουν από τα αθροίσματα που παρουσιάζονται στις παρούσες οικονομικές καταστάσεις. 4.3 Αλλαγές σε πρότυπα και σε διερμηνείες προτύπων Πρότυπα και Διερμηνείες που έχουν εκδοθεί και δεν έχουν εφαρμογή για την τρέχουσα χρήση Τα παρακάτω νέα και τροποποιημένα πρότυπα και διερμηνείες έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν ισχύ για την ετήσια λογιστική περίοδο από την 1 Ιανουαρίου Δεν έχουν υιοθετηθεί νωρίτερα και ο Όμιλος και η Εταιρία μελετούν την τυχόν επίδρασή τους στις οικονομικές τους καταστάσεις: ΔΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2014). Αυτή η τροποποίηση στις οδηγίες εφαρμογής του ΔΛΠ 32 παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με κάποιες απαιτήσεις για τον συμψηφισμό χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης. Οι τροποποιήσεις αναφέρουν τις ακολουθίες στην τρέχουσα πρακτική όταν εφαρμόζονται τα κριτήρια συμψηφισμού κατά την εφαρμογή του ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά μέσα». Οι τροποποιήσεις σχετικά με την παρουσίαση διευκρινίζουν: α) την έννοια «επί του παρόντος έχει ένα νομικά ισχυρό δικαίωμα συμψηφισμού» και β) ότι ορισμένα συστήματα διακανονισμού σε ακκαθάριστη βάση μπορούν να θεωρηθούν ισοδύναμα με ορισμένα συστήματα διακανονισμού σε καθαρή βάση. 16

18 ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2015). Το ΔΠΧΑ 9 αποτελεί την πρώτη φάση στο έργο του Συμβουλίου Διεθνών Λογιστικών Προτύπων («ΣΔΛΠ») για την αντικατάσταση του ΔΛΠ 39 και αναφέρεται στην ταξινόμηση και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. Το ΣΔΛΠ στις επόμενες φάσεις του έργου σκοπεύει να επεκτείνει το ΔΠΧΑ 9 έτσι ώστε να προστεθούν νέες απαιτήσεις για την απομείωση της αξίας και τη λογιστική αντιστάθμισης. Ομάδα προτύπων σχετικά με την ενοποίηση και τις από κοινού συμφωνίες (εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2014). Το ΣΔΛΠ δημοσίευσε πέντε νέα πρότυπα σχετικά με την ενοποίηση και τις από κοινού συμφωνίες: ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11, ΔΠΧΑ 12, ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) και ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση). Η πρόωρη εφαρμογή τους επιτρέπεται μόνο εάν ταυτόχρονα εφαρμοστούν και τα πέντε αυτά πρότυπα. ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις». Το ΔΠΧΑ 10 αντικαθιστά στο σύνολό τους τις οδηγίες αναφορικά με τον έλεγχο και την ενοποίηση, που παρέχονται στο ΔΛΠ 27 και στο ΜΕΔ 12. Το νέο πρότυπο αλλάζει τον ορισμό του ελέγχου ως καθοριστικού παράγοντα προκειμένου να αποφασιστεί εάν μια οικονομική οντότητα θα πρέπει να ενοποιείται. Το νέο πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις αναφορικά με συμμετοχικά δικαιώματα και δικαιώματα άσκησης βέτο (protective rights), καθώς επίσης και αναφορικά με σχέσεις πρακτόρευσης / πρακτορευομένου. ΔΠΧΑ 11 «Από Κοινού Συμφωνίες». Οι τύποι των συμφωνιών περιορίζονται σε δύο, στις από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες και τις κοινοπραξίες. Η μέθοδος της αναλογικής ενοποίησης για τις κοινοπραξίες δεν είναι πλέον επιτρεπτή. Οι συμμετέχοντες σε κοινοπραξίες εφαρμόζουν υποχρεωτικά την ενοποίηση με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Οι οικονομικές οντότητες που συμμετέχουν σε από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες θα εφαρμόζουν παρόμοιο λογιστικό χειρισμό με αυτόν που εφαρμόζουν επί του παρόντος οι συμμετέχοντες σε από κοινού ελεγχόμενα περιουσιακά στοιχεία ή σε από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες. Το πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις σχετικά με τους συμμετέχοντες σε από κοινού συμφωνίες, χωρίς να υπάρχει από κοινού έλεγχος. ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση Συμμετοχής σε Άλλες Οικονομικές Οντότητες». Το ΔΠΧΑ 12 απαιτεί οι οικονομικές οντότητες να γνωστοποιούν πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων σημαντικών κρίσεων και υποθέσεων, οι οποίες επιτρέπουν στους αναγνώστες των οικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν 17

19 τη φύση, τους κινδύνους και τις οικονομικές επιπτώσεις που σχετίζονται με τη συμμετοχή της οικονομικής οντότητας σε θυγατρικές, συγγενείς, από κοινού συμφωνίες και μη ενοποιούμενες οικονομικές οντότητες (structured entities). ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις». Το Πρότυπο αυτό δημοσιεύθηκε ταυτόχρονα με το ΔΠΧΑ 10 και τα δύο πρότυπα μαζί αντικαθιστούν το ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις». Το τροποποιημένο ΔΛΠ 27 ορίζει το λογιστικό χειρισμό και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις αναφορικά με τις συμμετοχές σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς όταν μία οικονομική οντότητα ετοιμάζει Εταιρικές οικονομικές καταστάσεις. Παράλληλα, το Συμβούλιο μετέφερε στο ΔΛΠ 27 όρους του ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις» και του ΔΛΠ 31 «Συμμετοχές σε Κοινοπραξίες» που αφορούν τις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις. ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» Η τροποποίηση του ΔΛΠ 28 αντικαθιστά το ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις». Ο σκοπός αυτού του προτύπου είναι να ορίσει τον λογιστικό χειρισμό αναφορικά με τις επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και να παραθέσει τις απαιτήσεις για την εφαρμογή της μεθόδου της καθαρής θέσης κατά τη λογιστική των επενδύσεων σε συγγενείς και κοινοπραξίες, όπως προκύπτει από τη δημοσίευση του ΔΠΧΑ Πρότυπα και Διερμηνείες που έχουν εκδοθεί και έχουν εφαρμογή για την τρέχουσα χρήση Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση τις ίδιες λογιστικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν κατά την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της προηγούμενης χρήσης, με εξαίρεση την εφαρμογή των νέων Προτύπων και Διερμηνειών που αναφέρονται παρακάτω, η εφαρμογή των οποίων είναι υποχρεωτική για τις λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1 Ιανουαρίου 2013: ΔΠΧΑ 1 (Τροποποίηση) «Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης» (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2011). Με την τροποποίηση αυτή γίνεται αντικατάσταση των αναφορών σε μια καθορισμένη ημερομηνία της «1ης Ιανουαρίου 2004» με την ημερομηνία μετάβασης στα ΔΠΧΑ, εξαλείφοντας έτσι την ανάγκη για τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν τα ΔΠΧΑ για πρώτη φορά να επαναπροσδιορίσουν τις συναλλαγές που δεν αναγνωρίστηκαν και που έγιναν πριν την ημερομηνία μετάβασης στα ΔΠΧΑ. Επίσης, παρέχει καθοδήγηση σχετικά με το πώς μια οικονομική οντότητα θα πρέπει να συνεχίσει την παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ 18

20 μετά από μια περίοδο κατά την οποία η οικονομική οντότητα δεν ήταν σε θέση να συμμορφωθεί με τα ΔΠΧΑ, επειδή το νόμισμα λειτουργίας υπόκειντο σε σημαντικό υπερπληθωρισμό. Η τροποποίηση δεν έχει εφαρμογή στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» - μεταβιβάσεις χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2011). Η τροποποίηση αυτή παρέχει απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν μεταβιβαστεί αλλά δεν έχουν αποαναγνωριστεί εξ ολοκλήρου καθώς και για χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν μεταβιβαστεί και έχουν αποαναγνωριστεί εξ ολοκλήρου, αλλά η οντότητα έχει συνεχιζόμενη ανάμιξη. Παρέχει επίσης καθοδήγηση για την εφαρμογή των απαιτούμενων γνωστοποιήσεων. ΔΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι Εισοδήματος» (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2012). Η τροποποίηση του ΔΛΠ 12 παρέχει μια πρακτική μέθοδο για την επιμέτρηση των αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων και αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων όταν ακίνητα για επένδυση επιμετρούνται με τη μέθοδο της εύλογης αξίας σύμφωνα με το ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα». ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων» (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2012). Η τροποποίηση αυτή απαιτεί οι οντότητες να διαχωρίσουν τα στοιχεία που παρουσιάζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα σε δύο ομάδες, βάσει του αν αυτά στο μέλλον είναι πιθανό να μεταφερθούν στην κατάσταση αποτελεσμάτων. ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζομένους» (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2013). Αυτή η τροποποίηση επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην αναγνώριση και στην επιμέτρηση του κόστους των προγραμμάτων καθορισμένων παροχών και των παροχών εξόδου από την υπηρεσία (κατάργηση της μεθόδου του περιθωρίου), καθώς και στις γνωστοποιήσεις όλων των παροχών σε εργαζομένους. Οι βασικές αλλαγές αφορούν κυρίως στην αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών και ζημιών, στην αναγνώριση του κόστους προϋπηρεσίας / περικοπών, στην επιμέτρηση του εξόδου για τις συντάξεις, στις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις, στο χειρισμό των εξόδων και των φόρων που σχετίζονται με τα προγράμματα καθορισμένων παροχών, καθώς και στη διάκριση μεταξύ βραχυπρόθεσμων και λοιπών μακροπρόθεσμων παροχών. 19

21 ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση Εύλογης Αξίας» (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2013). Με το νέο πρότυπο καθιερώνεται ένα ενιαίο πλαίσιο για όλες τις επιμετρήσεις περιουσιακών στοιχείων που γίνονται στην εύλογη αξία, όταν η μέτρηση αυτή απαιτείται ή επιτρέπεται από άλλα ΔΠΧΑ καθώς εισάγεται ένας ξεκάθαρος ορισμός της εύλογης αξίας καθώς και ένα πλαίσιο με βάση το οποίο εξετάζεται η επιμέτρηση της εύλογης αξίας με σκοπό να μειωθούν τυχόν ασυμβατότητες μεταξύ των ΔΠΧΑ. Το νέο πρότυπο περιγράφει τους τρόπους μέτρησης της εύλογης αξίας που είναι αποδεκτοί και αυτοί θα εφαρμόζονται από την εφαρμογή του προτύπου και έπειτα. Με το νέο πρότυπο δεν εισάγονται νέες απαιτήσεις αναφορικά με την αποτίμηση ενός περιουσιακού στοιχείου ή μια υποχρέωση σε εύλογη αξία, δεν αλλάζουν τα στοιχεία ενεργητικού ή υποχρεώσεων που αποτιμώνται σε εύλογες αξίες και δεν ασχολείται με τον τρόπο παρουσίασης των αλλαγών στις εύλογες αξίες. ΕΔΔΠΧΑ 20 «Δαπάνες απογύμνωσης υπαίθριων ορυχείων κατά το στάδιο της παραγωγής» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013). Αυτή η διερμηνεία παρέχει καθοδήγηση για τη λογιστικοποίηση των δαπανών της απομάκρυνσης των στείρων υπερκείμενων («απογύμωνση») κατά το στάδιο της παραγωγής ενός ορυχείου. Η διερμηνεία αυτή δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο και στην Εταιρεία. ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013). Το ΣΔΛΠ δημοσίευσε αυτή την τροποποίηση προκειμένου να συμπεριλάβει επιπλέον πληροφόρηση η οποία θα βοηθήσει τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων μίας οικονομικής οντότητας να αξιολογήσουν την επίδραση ή την πιθανή επίδραση που θα έχουν οι συμφωνίες για διακανονισμό χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος για συμψηφισμό που σχετίζεται με αναγνωρισμένα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις, στην οικονομική θέση της οικονομικής οντότητας. ΔΠΧΑ 1 (Τροποποίηση) «Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης» (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013). Με την τροποποίηση αυτή παρέχονται διευκρινήσεις το πώς επιχειρήσεις που εφαρμόζουν τα ΔΠΧΑ για πρώτη φορά θα χειριστούν ένα κρατικό δάνειο με επιτόκιο χαμηλότερο από εκείνο της αγοράς κατά την μετάβαση στα ΔΠΧΑ. Η τροποποίηση αντικατοπτρίζει τις απαιτήσεις σε σχέση με την εφαρμογή των τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 20 «Λογιστική των Κρατικών Επιχορηγήσεων και Γνωστοποίηση της Κρατικής Υποστήριξης». Η τροποποίηση δεν έχει εφαρμογή στις 20

22 οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων» (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013). Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις για τη συγκριτική πληροφόρηση όταν μια οικονομική οντότητα συντάσσει έναν επιπλέον ισολογισμό είτε (α) όπως απαιτείται από το ΔΛΠ 8 «Λογιστικές πολιτικές, μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων και λάθη» είτε (β) εθελοντικά. ΔΛΠ 16 «Ενσώματα πάγια» (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013). Η τροποποίηση διευκρινίζει πως τα ανταλλακτικά και ο λοιπός εξοπλισμός συντήρησης ταξινομούνται ως ενσώματα πάγια και όχι ως αποθέματα όταν πληρούν τον ορισμό των ενσώματων παγίων, δηλαδή όταν χρησιμοποιούνται για περισσότερες από μία περίοδο. ΔΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013). Η τροποποίηση διευκρινίζει πως ο φόρος εισοδήματος που σχετίζεται με τη διανομή αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα και ο φόρος εισοδήματος που σχετίζεται με τα έξοδα συναλλαγών απευθείας στην καθαρή θέση, αναγνωρίζεται στην καθαρή θέση, σύμφωνα με το ΔΛΠ 12. ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013). Η τροποποίηση διευκρινίζει τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις για τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις του τομέα στην ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά, σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τομείς». Η εφαρμογή των παραπάνω καινούργιων και τροποποιημένων Προτύπων και Διερμηνειών δεν είχε επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις ή την απόδοση του Ομίλου ή της Εταιρείας. 4.4 Ακολουθούμενες λογιστικές πολιτικές Οι λογιστικές αρχές και οι εκτιμήσεις βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις της 31 ης Δεκεμβρίου 2013 έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία Τα οικόπεδα και τα κτίρια της εταιρείας και του ομίλου απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις στις αναπροσαρμοσμένες αξίες όπως αυτές προσδιορίστηκαν βάση εκτίμησης από ανεξάρτητο εκτιμητή μείον τις σωρευμένες 21

23 αποσβέσεις και τυχόν ζημιές απομείωσης. Τονίζεται ότι οι αναπροσαρμοσμένες αξίες οικοπέδων και κτιρίων, βάση εκτίμησης από ανεξάρτητο εκτιμητή, κατά την 1 η υιοθέτηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. Αναπροσαρμογές θα γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα ούτως ώστε η λογιστική αξία να μην διαφέρει σημαντικά από εκείνη που θα προσδιοριζόταν χρησιμοποιώντας την εύλογη αξία κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Τα μεταφορικά μέσα και τα λοιπά ενσώματα πάγια αποτιμώνται στην αξία κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Η αξία κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωμάτων παγίων μόνον αν πιθανολογείται ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν στον όμιλο και το κόστος τους μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα. Οι γενόμενες επισκευές και οι συντηρήσεις καταχωρούνται στ' αποτελέσματα της περιόδου που αφορούν. Οι αποσβέσεις επί των ενσωμάτων παγίων (εκτός των οικοπέδων) υπολογίζονται, με την σταθερή μέθοδο, με βάση την ωφέλιμη ζωή τους που έχει ως εξής: Κτίρια Αυτοκίνητα οχήματα Μηχανογραφικός εξοπλισμός Λοιπός εξοπλισμός 20 έτη 7 έτη 5 έτη 7 έτη Η λογιστική αξία των ακινήτων, ελέγχεται για απομείωση όταν υπάρχουν ενδείξεις, δηλαδή γεγονότα ή αλλαγές στις περιστάσεις που να δείχνουν ότι η λογιστική αξία πιθανόν να μην είναι ανακτήσιμη. Αν υπάρχει τέτοια ένδειξη και η λογιστική αξία ξεπερνά το προβλεπόμενο ανακτήσιμο ποσό, τα περιουσιακά στοιχεία ή μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών απομειώνονται στο ανακτήσιμο ποσό. Το ανακτήσιμο ποσό των ακινήτων, είναι το μεγαλύτερο μεταξύ της καθαρής τιμής πωλήσεώς τους και της αξίας χρήσης τους. Για τον υπολογισμό της αξίας χρήσεως, οι αναμενόμενες μελλοντικές ταμειακές ροές προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους χρησιμοποιώντας ένα προ-φόρου προεξοφλητικό επιτόκιο που αντανακλά τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για τη διαχρονική αξία του χρήματος και των συναφών κινδύνων προς το περιουσιακό στοιχείο. Για περιουσιακά στοιχεία που δεν δημιουργούν ταμειακές εισροές από τη συνεχή χρήση που είναι κυρίως ανεξάρτητες από εκείνες των άλλων περιουσιακών στοιχείων, το ανακτήσιμο ποσό προσδιορίζεται για τη μονάδα που δημιουργεί ταμειακές ροές στην οποία ανήκει το περιουσιακό στοιχείο Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε ημερομηνία καταρτίσεως των οικονομικών καταστάσεων. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, οι διαφορές (απομείωση) καταχωρούνται ως έξοδα στ' αποτελέσματα χρήσης. Κατά την πώληση των ενσωμάτων παγίων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται στα κέρδη ή ζημίες στ 22

24 αποτελέσματα χρήσης. Κατά την 31/12/2013 η Εταιρία δεν προχώρησε σε αναπροσαρμογή της αξίας των οικοπέδων και κτιρίων Άυλα περιουσιακά στοιχεία Υπεραξία Υπεραξία είναι η διαφορά μεταξύ της τιμής αγοράς κα της εύλογης αξίας των καθαρών περιουσιακών στοιχείων των αποκτούμενων εταιριών. Η υπεραξία υπόκεινται σε εκτίμηση τυχόν απομείωσης της. Η εκτίμηση αυτή πραγματοποιείται με βάση τις διατάξεις του ΔΛΠ 36 «Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων». Μετά την αρχική αναγνώριση, η υπεραξία αποτιμάται στο κόστος κτήσης, μείον τυχόν σωρευμένες ζημιές απομείωσης της αξίας της και ελέγχεται ετησίως για απομείωση. Η ζημιά απομείωσης καταχωρείται στα αποτελέσματα και δεν αντιστρέφεται. Κατά τη χρήση 2013, διενεργήθηκε τεστ απομείωσης του ποσού της υπεραξίας που έχει δημιουργηθεί από την εταιρεία «BEST DISTRIBUTIONS Slr» με έδρα τη Ρουμανία και διαπιστώθηκε ότι δεν υφίσταται λόγος απομείωσης καθώς η εταιρεία παράγει κέρδη. Σήματα και Άδειες - Λογισμικό Στα άυλα περιουσιακά στοιχεία συμπεριλαμβάνονται άδειες λογισμικού οι οποίες αποτιμώνται στο κόστος κτήσης μείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με την σταθερή μέθοδο απόσβεσης κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών, η οποία κυμαίνεται στα 5 χρόνια Μισθώσεις Ως Μισθωτής Μισθώσεις όπου οι κίνδυνοι και ανταμοιβές της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τρίτο, δηλαδή τον εκμισθωτή ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις. Οι πληρωμές που γίνονται περιλαμβανομένων και των προκαταβολών αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσης αναλογικά κατά την διάρκεια της μίσθωσης. Οι μισθώσεις παγίων όπου η εταιρία διατηρεί όλους τους κινδύνους και τις ανταμοιβές της ιδιοκτησίας ταξινομούνται ως χρηματοδοτικές μισθώσεις. Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις κεφαλαιοποιούνται με την έναρξη της μίσθωσης στην χαμηλότερη αξία μεταξύ της εύλογης αξίας και της παρούσας αξίας των ελάχιστων μισθωμάτων. Κάθε μίσθωμα επιμερίζεται μεταξύ της υποχρέωσης και των χρηματοοικονομικών εξόδων. Οι αντίστοιχες υποχρεώσεις από μισθώματα αφού αφαιρεθούν τα χρηματοοικονομικά έξοδα απεικονίζονται στις μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Το μέρος του χρηματοοικονομικού εξόδου που αφορά τόκους αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα χρήσης. Το κέρδος από την πώληση του στοιχείου καταχωρείται ως αναβαλλόμενο εισόδημα και αναγνωρίζεται ως εισόδημα στα αποτελέσματα της χρήσης κατά τη διάρκεια της περιόδου της μίσθωσης. 23

25 Τα ενσώματα πάγια που αποκτώνται µε χρηματοδοτικές μισθώσεις, αποσβένονται στη μικρότερη περίοδο όπως αυτή καθορίζεται από την ωφέλιμη ζωή και το χρόνο της μίσθωσης Συμμετοχές, επενδύσεις σε χρεόγραφα και μετοχικούς τίτλους (α) θυγατρικές: Είναι επιχειρήσεις στις οποίες ασκείται έλεγχος από τον όμιλο. Η θυγατρική ενοποιείται πλήρως από την ημερομηνία που αποκτάται ο έλεγχος επ αυτής και παύει να ενοποιείται από την ημερομηνία που δεν υφίσταται έλεγχος. Οι συμμετοχές σε θυγατρικές εταιρίες στις οικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρίας αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις ζημιές απομείωσης. (β) κοινοπραξίες: Οι κοινοπραξίες δημιουργούνται για να εκτελέσουν συγκεκριμένα έργα βάσει απαίτησης των προδιαγραφών των προκηρύξεων των εκάστοτε διαγωνισμών των φορέων που τις προκηρύσσουν. Οι περισσότερες κοινοπραξίες δεν πραγματοποιούν τελικά κέρδη διότι τα κέρδη τους μεταφέρονται στις εταιρίες που τις απαρτίζουν. Ως εκ τούτου, οι κοινοπραξίες αυτές δεν παρουσιάζουν πάντα θετική καθαρή θέση αφού, πέρα από τη μεταφορά των κερδών επιβαρύνονται και με λειτουργικά έξοδα. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι κοινοπραξίες λύονται μετά την ολοκλήρωση των έργων για τα οποία έχουν δημιουργηθεί. Όλες οι κοινοπραξίες που πληρούν τις προϋποθέσεις του ΔΛΠ 28 περί «ουσιώδους επιρροής» ενοποιούνται με την μέθοδο της καθαρής θέσης. γ) Συγγενείς: Είναι οι επιχειρήσεις στις οποίες η εταιρεία δεν ασκεί έλεγχο, με τα ποσοστά συμμετοχής να κυμαίνονται από 10-47% των δικαιωμάτων ψήφου. Οι επενδύσεις σε συγγενείς λογιστικοποιούνται με την μέθοδο της καθαρής θέσης, εκτός εάν συντρέχουν λόγοι πλήρους απαξίωσης της επένδυσης (εκκαθάριση, πτώχευση, αδράνεια κλπ.) Σε αυτή την περίπτωση διενεργείται απομείωση της επένδυσης και καταχώρηση στα αποτελέσματα της περιόδου που αφορά. Οι συμμετοχές σε συγγενείς εταιρίες στις οικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρίας αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις ζημιές απομείωσης. δ) Χρεόγραφα & μετοχικοί τίτλοι : Όλα τα χρεόγραφα και οι μετοχικοί τίτλοι αποτιμώνται αρχικά στην αξία κτήσεώς τους. Με βάση το ΔΛΠ 39 «χρηματοοικονομικά μέσα: Καταχώρηση και Αποτίμηση», εκτός των επενδύσεων σε θυγατρικές, συνδεδεμένες και κοινοπραξίες, ταξινομούνται σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες: (a) διαθέσιμα προς πώληση (β) Χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτιμώμενα σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων (γ)διακρατηθέντα ως την λήξη τους (δ) δάνεια και εισπρακτέες αξίες Οι επενδύσεις σε μετοχικούς τίτλους και χρεόγραφα που κατέχει η Εταιρία έχουν απομειωθεί πλήρως σε προηγούμενη χρήση Δομή του Ομίλου και μέθοδος ενοποίησης εταιρειών Στις παρούσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις άμεσα περιλαμβάνονται εκτός από την μητρική εταιρία οι κάτωθι εταιρείες: 24

26 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΧΩΡΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ CD MEDIA A.E. Μητρική Ελλάδα BEST DISTRIBUTION 100% Ρουμανία Ολική Αποθέματα Τα αποθέματα αποτιμώνται στην χαμηλότερη αξία μεταξύ αξίας κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Η αξία κτήσεως προσδιορίζεται με την μέθοδο της μέσης τιμής. Κόστος δανεισμού δεν περιλαμβάνεται στην αξία κτήσεως των αποθεμάτων. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία εκτιμάται με βάση τις τρέχουσες τιμές πώλησης των αποθεμάτων στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας αφαιρουμένων και των τυχόν εξόδων πώλησης όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση Απαιτήσεις από πελάτες Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους η οποία συμπίπτει με την ονομαστική αξία, αφαιρουμένων των ζημιών απομείωσης. Οι ζημιές απομείωσης (απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις) καταχωρούνται όταν υπάρχει αντικειμενική απόδειξη ότι η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται με βάση τους συμβατικούς όρους. Ποσό της ζημιάς απομείωσης είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμιακών της ροών. Το ποσό της ζημιάς απομείωσης καταχωρείται στα αποτελέσματα χρήσης Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις όψεως, υψηλής ρευστοποίησης και χαμηλού ρίσκου Μετοχικό Κεφάλαιο Οι κοινές μετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Άμεσα κόστη που σχετίζονται με την έκδοση μετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαμβάνονται στην αξία κτήσεως των επιχειρήσεων αυτών. Η αξία κτήσεων των ιδίων μετοχών, μειωμένης με το φόρο εισοδήματος (εάν συντρέχει περίπτωση), εμφανίζεται αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων του ομίλου, μέχρις ότου οι ίδιες μετοχές πωληθούν ή ακυρωθούν. Κάθε κέρδος ή ζημιά από πώληση ιδίων μετοχών, καθαρό από άμεσα για την συναλλαγή λοιπά κόστη και φόρο εισοδήματος, εάν συντρέχει περίπτωση, εμφανίζεται ως αποθεματικό στα ίδια κεφάλαια Αναβαλλόμενoς φόρος εισοδήματος Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με την μέθοδο της 25

27 υποχρέωσης που προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων. Ο αναβαλλόμενος φόρος προσδιορίζεται με τους φορολογικούς συντελεστές που αναμένεται να ισχύσουν κατά το χρόνο της ανάκτησης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις καταχωρούνται κατά την έκταση κατά την οποία θα υπάρξει μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση Δανεισμός Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους μειωμένα με τα τυχόν άμεσα κόστη για την πραγματοποίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με την χρήση του πραγματικού επιτοκίου. Η Διοίκηση του Ομίλου θεωρεί ότι τα επιτόκια που καταβάλλονται σε σχέση με τα συναφθέντα δάνεια ισοδυναμούν με τα τρέχοντα εύλογα επιτόκια της αγοράς και συνεπώς δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις οποιασδήποτε προσαρμογής της αξίας στης οποία απεικονίζονται οι υποχρεώσεις αυτές. Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ της παροχής (πλην των εξόδων απόκτησης) και της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων κατά την διάρκεια της περιόδου των δανείων Παροχές σε εργαζόμενους Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν2112/20 η Εταιρεία καταβάλλει αποζημιώσεις στους αποχωρούντες ή απολυόμενους υπαλλήλους της, το δε ύψος των σχετικών αποζημιώσεων εξαρτάται από τα έτη προϋπηρεσίας, το ύψος των αποδοχών και τον τρόπο απομάκρυνσης (απόλυση ή συνταξιοδότηση). Στην περίπτωση αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης το ύψος της αποζημίωσης που θα πρέπει να καταβληθεί είναι ίσο με το 40% του σχετικού ποσού που θα καταβάλλονταν σε περίπτωση απόλυσης. Τα προγράμματα για παροχές στους εργαζομένους όσον αφορά την αποζημίωση κατά την έξοδο από την υπηρεσία εμπίπτουν στα προγράμματα καθορισμένων παροχών, σύμφωνα με το ΔΛΠ 19 «Παροχές Εργαζομένων». Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισμό για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών είναι η παρούσα αξία της δέσμευσης για την καθορισμένη παροχή τις μεταβολές που προκύπτουν από τα ακαταχώρητα αναλογιστικά κέρδη και ζημίες και το κόστος της προϋπηρεσίας. Η δέσμευση της καθορισμένης παροχής υπολογίζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα από ανεξάρτητο αναλογιστή με την χρήση της μεθόδου του «Κεφαλαιοποιητικού Συστήματος (Funded System). Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζημίες που προκύπτουν από τις προσαρμογές με βάση τα ιστορικά δεδομένα καταχωρούνται στα αποτελέσματα χρήσης μέσα στον αναμενόμενο μέσο ασφαλιστικό χρόνο των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα. Το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται άμεσα στα αποτελέσματα με εξαίρεση την 26

28 περίπτωση που οι μεταβολές του προγράμματος εξαρτώνται από τον εναπομένοντα χρόνο υπηρεσίας των εργαζομένων (χρόνος αφυπηρέτησης). Στην περίπτωση αυτή το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται στ αποτελέσματα με την σταθερή μέθοδο μέσα στην περίοδο ωρίμανσης. Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το προσωπικό σε χρήμα και σε είδος καταχωρούνται ως έξοδο όταν καθίστανται δεδουλευμένες Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα Προβλέψεις καταχωρούνται όταν η Εταιρεία έχει παρούσα, νομική ή τεκμαιρόμενη υποχρέωση ως αποτέλεσμα παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων ώστε να τακτοποιηθεί αυτή η υποχρέωση, και μπορεί να γίνει μια αξιόπιστη εκτίμηση του σχετικού ποσού. Η Εταιρεία αναγνωρίζει πρόβλεψη για επιζήμιες συμβάσεις όταν τα αναμενόμενα οφέλη που θα παραχθούν από τη σύμβαση είναι μικρότερα από το αναπόφευκτο κόστος των υποχρεώσεων στο πλαίσιο της σύμβασης. Οι προβλέψεις αναδιάρθρωσης περιλαμβάνουν τις ρήτρες λήξης μισθώσεων και τις παροχές εξόδων υπαλλήλων, και αναγνωρίζονται στην περίοδο κατά την οποία ο Όμιλος δεσμεύεται νόμιμα ή τεκμαιρόμενα στην υλοποίηση του σχετικού προγράμματος αναδιάρθρωσης. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται στο τέλος κάθε περιόδου και προσαρμόζονται έτσι ώστε να απεικονίζουν τις καλύτερες δυνατές εκτιμήσεις και στην περίπτωση που κρίνεται αναγκαίο, προεξοφλούνται με βάση την μέθοδο του προεξοφλητικού επιτοκίου (DCF). Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν καταχωρούνται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός και αν η πιθανότητα για εκροή πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστη. Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν καταχωρούνται στις οικονομικές καταστάσεις, αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονομικών ωφελειών είναι πιθανή Αναγνώριση εσόδων Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία του πωλούμενου εξοπλισμού και της παροχής υπηρεσιών καθαρά από φόρους, εκπτώσεις και επιστροφές. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: (α) Πωλήσεις αγαθών Οι πωλήσεις αγαθών καταχωρούνται όταν η Εταιρεία παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισμένη. (β) Πωλήσεις υπηρεσιών Οι πωλήσεις υπηρεσιών καταχωρούνται όταν η Εταιρεία παραδίδει τις υπηρεσίες στους πελάτες γίνονται αποδεκτές από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισμένη. (γ) Έσοδα από επιχορηγήσεις Οι κρατικές ή κοινοτικές επιχορηγήσεις καταχωρούνται όταν υπάρχει εύλογη βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν. 27

29 (δ) Έσοδα από τόκους Τα έσοδα από τόκους καταχωρούνται βάσει χρονικής αναλογίας και με την χρήση του πραγματικού επιτοκίου. (ε) Μερίσματα Τα μερίσματα, λογίζονται ως έσοδα, όταν οριστικοποιείται το δικαίωμα είσπραξης τους, δηλαδή όταν εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση που είναι το κατά νόμο αρμόδιο να τα χορηγεί Χρηματοοικονομικά Προϊόντα Οι χρηματοοικονομικές απαιτήσεις και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις στον ισολογισμό περιλαμβάνουν τα διαθέσιμα, τις απαιτήσεις, τις συμμετοχές και επενδύσεις και τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Η εταιρεία δεν κάνει χρήση παράγωγων χρηματοοικονομικών προϊόντων ούτε για αντιστάθμισμα κινδύνων ούτε για κερδοσκοπικούς σκοπούς. Οι λογιστικές αρχές αναγνώρισης και αποτίμησης των στοιχείων αυτών αναφέρονται στις αντίστοιχες λογιστικές αρχές οι οποίες παρουσιάζονται σε αυτή τη σημείωση. Τα χρηματοοικονομικά προϊόντα παρουσιάζονται ως απαιτήσεις, υποχρεώσεις ή στοιχεία της καθαρής θέσης βάσει της ουσίας και του περιεχομένου των σχετικών συμβάσεων από τις οποίες απορρέουν. Τόκοι, μερίσματα, κέρδη και ζημιές που προκύπτουν από τα χρηματοοικονομικά προϊόντα που χαρακτηρίζονται ως απαιτήσεις ή υποχρεώσεις, λογιστικοποιούνται ως έσοδα ή έξοδα αντίστοιχα. Τα χρηματοοικονομικά προϊόντα συμψηφίζονται όταν η εταιρεία, σύμφωνα με το νόμο, έχει το δικαίωμα αυτό και προτίθεται να τα συμψηφίσει σε καθαρή βάση (μεταξύ τους) ή να ανακτήσει το περιουσιακό στοιχείο και να συμψηφίσει την υποχρέωση ταυτόχρονα Διανομή μερισμάτων Η διανομή των μερισμάτων στους μετόχους της μητρικής καταχωρείται ως υποχρέωση στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις όταν η διανομή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η εταιρεία λόγω του ζημιογόνου αποτελέσματος δεν θα διανείμει μερίσματα. 4.5 Ενσώματα Περιουσιακά Στοιχεία Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου και της εταιρίας την 31/12/2013 αναλύονται ως εξής: Ενσώματα Περιουσιακά Στοιχεία Ποσά σε Οικόπεδα Κτίρια Μεταφορικά Έπιπλα & Εξοπλισμός Σύνολο Ποσά 01/01/ Προσθήκες Μειώσεις Αποσβέσεις Σύνολο 31/12/

30 Ποσά σε Οικόπεδα Κτίρια Μεταφορικά Έπιπλα & Εξοπλισμός Σύνολο Ποσά 01/01/ Προσθήκες Μειώσεις Αποσβέσεις Σύνολο 31/12/ Ενσώματα Περιουσιακά Στοιχεία Ποσά σε Οικόπεδα Κτίρια Μεταφορικά Έπιπλα & Εξοπλισμός Σύνολο Ποσά 01/01/ Προσθήκες 0 0 Μειώσεις 0 0 Αποσβέσεις Σύνολο 31/12/ Ποσά σε Οικόπεδα Κτίρια Μεταφορικά Έπιπλα & Εξοπλισμός Σύνολο Ποσά 01/01/ Προσθήκες Μειώσεις 0 0 Αποσβέσεις Σύνολο 31/12/ Επί των ιδιόκτητων εγκαταστάσεων της εταιρείας στο Μαρούσι, υφίσταται προσημείωση υποθήκης Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας την 31/12/2012, αναλύονται ως εξής: Ποσά σε Λογισμικό Λοιπά Σύνολο Ποσά 01/01/ Προσθήκες Μειώσεις Αποσβέσεις Σύνολο 31/12/

31 Ποσά σε Λογισμικό Λοιπά Σύνολο Ποσά 01/01/ Προσθήκες Μειώσεις Αποσβέσεις Σύνολο 31/12/ Τα λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία της προηγούμενης χρήσης αφορούσαν λογισμικό το οποίο μεταφέρθηκε κατά την τρέχουσα χρήση. 4.7 Υπεραξία Η υπεραξία από την απόκτηση της θυγατρικής στη Ρουμανία «BEST DISTRIBUTION LTD» δεν παρουσιάσε κάποια μεταβολή και ανήλθε σε ποσό Συμμετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις Η Εταιρία συμμετέχει με ποσοστό 100% στην «BEST DISTRIBUTION LTD» με έδρα την Ρουμανία. Η αξία κτήσης της θυγατρικής ανέρχεται σε ποσό Η θυγατρική εταιρία εδρεύει στο Βουκουρέστι Ρουμανίας, στην οδό Βd Bucuresti Noi 25 με αριθμό εταιρειών J40/11148/1999. Το αντικείμενο εργασιών της είναι το χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών παιχνιδιών και διαφόρων προϊόντων για ηλεκτρονικούς υπολογιστές Η Εταιρία συμμετέχει με ποσοστό 50% στην «VIVIDA DIS TICARET», με έδρα την Τουρκία. Η αξία κτήσης της θυγατρικής ανέρχεται σε ποσό Συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις Επενδύσεις σε άλλες εταιρείες Η Εταιρία συμμετέχει στην εταιρία CAN COMMUNICATIONS ΑΕ, αντικείμενο της 30

32 οποίας είναι η κατασκευή ιστοσελίδων. Κατά την 31/12/2009 η αξία κτήσης της συμμετοχής ανέρχεται σε ποσό ,66. Η Εταιρία δεν ασκεί σημαντική επιρροή στην προαναφερόμενη εταιρία καθότι συμμετέχει με ποσοστό 4,6% Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις αφορούν στο σύνολο τους δοσμένες εγγυήσεις ενοικίων, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ και μίσθωσης αυτοκινήτων Αποθέματα Τα συνολικά αποθέματα του Ομίλου ποσού αφορούν ηλεκτρονικά παιχνίδια και συσκευές αυτών, με σκοπό την μεταπώληση τους Πελάτες Οι απαιτήσεις από πελάτες της εταιρίας και του ομίλου αναλύονται ως εξής: ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 31/12/ /12/ /12/ /12/2012 ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΜΕΙΟΝ: 0 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ Όλες οι απαιτήσεις είναι βραχυπρόθεσμες και ως εκ τούτου δεν απαιτείται περαιτέρω προεξόφληση κατά την ημερομηνία του ισολογισμού 4.13 Λοιπές και Τρέχουσες φορολογικές Απαιτήσεις Οι λοιπές απαιτήσεις της εταιρίας και του ομίλου αναλύονται ως εξής: ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 31/12/ /12/ /12/ /12/2012 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΛΟΙΠΟΙ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΜΕΙΟΝ: 0 0 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ (I) Οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις της εταιρίας και του ομίλου αναλύονται ως εξής: 31

33 ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 31/12/ /12/ /12/ /12/2011 ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ ΣΥΝΟΛΟ (II) Όλες οι απαιτήσεις είναι βραχυπρόθεσμες και ως εκ τούτου δεν απαιτείται περαιτέρω προεξόφληση κατά την ημερομηνία του ισολογισμού 4.14 Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της εταιρίας και του ομίλου αναλύονται ως εξής: ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ & ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ 31/12/ /12/ /12/ /12/2012 ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΥΝΟΛΟ Μετοχικό κεφάλαιο Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας την 31 η Δεκεμβρίου 2013 ανέρχεται σε και διαιρείται σε ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας ( 0,59) η κάθε μία Αποθεματικά Τα αποθεματικά της εταιρίας και του ομίλου αναλύονται ως εξής: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 31/12/ /12/ /12/ /12/2012 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΥΛΟΓΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΣΥΝΑΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΟΛΟ Οι συναλλαγματικές διαφορές που επιβάρυναν τα αποθεματικά προέκυψαν από τη Θυγατρικής στην Ρουμανία «BEST DISTRIBUTION Ltd» Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Στην καθαρή θέση του ομίλου την κλειόμενη χρήση έχουν καταχωρηθεί συναλλαγματικές διαφορές ποσού

34 4.18 Αποζημιώσεις προσωπικού λόγω εξόδου από την Υπηρεσία Στους εργαζομένους της εταιρείας καταβάλλεται εφάπαξ αποζημίωση του Ν. 2112/20 κατά την αποχώρηση λόγω συνταξιοδότησης. Η εταιρεία αναγνωρίζει ως υποχρέωση την παρούσα αξία της νομικής δέσμευσης για την καταβολή εφάπαξ αποζημίωσης στο προσωπικό που αποχωρεί λόγω συνταξιοδότησης. Το ποσό της πρόβλεψης αποζημίωσης προσωπικού κατά την 31/12/2013 για τον όμιλο και την εταιρεία ανέρχεται σε ποσό Προβλέψεις Οι προβλέψεις που περιλαμβάνονται στο κονδύλι αυτό αναλύονται ως εξής: ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 31/12/ /12/ /12/ /12/2012 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΕΛΕΓΚΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΥΝΟΛΟ Η ανωτέρω πρόβλεψη αφορά τη φορολογικά ανέλεγκτη χρήση Δανεισμός Στη διάρκεια της περιόδου η εταιρία προέβη στη σύναψη νέων δανειακών συμβάσεων με πιστωτικά ιδρύματα, με σκοπό την ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης. Ο δανεισμός και οι υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης του ομίλου αναλύονται ως εξής: Η αποπληρωμή των τραπεζικών υποχρεώσεων θα γίνει ως εξής: 33

35 31/12/ /12/2013 Δάνεια πληρωτέα σε 1 έτος Δάνεια πληρωτέα σε 2-5 έτη Προμηθευτές Οι προμηθευτές της εταιρίας και του ομίλου αναλύονται ως εξής: ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 31/12/ /12/ /12/ /12/2012 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΣΥΝΟΛΟ Όλες οι υποχρεώσεις είναι βραχυπρόθεσμες και ως εκ τούτου δεν απαιτείται προεξόφληση κατά την ημερομηνία ισολογισμού Τρέχουσες & Λοιπές Υποχρεώσεις Οι τρέχουσες και λοιπές υποχρεώσεις της εταιρίας και του ομίλου αναλύονται ως εξής: ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 31/12/ /12/ /12/ /12/2012 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 31/12/ /12/ /12/ /12/2012 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ Όλες οι υποχρεώσεις είναι βραχυπρόθεσμες και ως εκ τούτου δεν απαιτείται προεξόφληση κατά την ημερομηνία ισολογισμού Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις Απαιτήσεις Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζεται επί των προσωρινών διαφορών, με την χρησιμοποίηση των φορολογικών συντελεστών που αναμένεται να ισχύουν στην Ελλάδα, όπου δραστηριοποιείται η εταιρεία. Τα ποσά που εμφανίζονται στον Ισολογισμό εκτιμάται ότι θα ανακτηθούν ή θα διακανονιστούν μετά την 31/12/2013. Για τον υπολογισμό της αναβαλλόμενης φορολογίας 34

36 χρησιμοποιήθηκε συντελεστής 26%. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις της εταιρείας αναλύονται ως εξής: ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 31/12/ /12/2012 Άυλα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία Λοιπές απαιτήσεις Αποθεματικά εύλογης αξίας Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΣ 31/12/ /12/2012 Άυλα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία Λοιπές απαιτήσεις Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία Λοιπές υποχρεώσεις 0 0 ΣΥΝΟΛΟ Ανάλυση Δαπανών Οι δαπάνες της εταιρίας και του ομίλου αναλύονται ως εξής: 31/12/ /12/ /12/ /12/2012 ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ Ο μερισμός των δαπανών γίνεται ως εξής: 31/12/ /12/ /12/ /12/2012 ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ Τα έξοδα διοίκησης αναλύονται ως εξής: 35

37 ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 31/12/ /12/ /12/ /12/2012 ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ Τα έξοδα διάθεσης αναλύονται ως εξής: ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 31/12/ /12/ /12/ /12/2012 ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ Τα κόστος πωλήσεων της χρήσης δεν επιβαρύνεται με έξοδα και προέρχεται μόνο από την πώληση εμπορευμάτων Λοιπά Έσοδα - Έξοδα Τα λοιπά έσοδα έξοδα της εταιρίας και του ομίλου αναλύονται ως εξής: ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 31/12/ /12/ /12/ /12/2012 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 31/12/ /12/ /12/ /12/2012 ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΌ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΌ ΠΩΛΗΣΗ ΠΑΓΙΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ & ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΟΛΟ Χρηματοοικονομικά Έσοδα - Έξοδα Τα χρηματοοικονομικά έσοδα έξοδα της εταιρίας και του ομίλου αναλύονται ως εξής: 36

38 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 31/12/ /12/ /12/ /12/2012 ΕΣΟΔΑ SWAPS ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 31/12/ /12/ /12/ /12/2011 ΤΟΚΟΙ & ΕΞΟΔΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΟΚΟΙ & ΕΞΟΔΑ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΟΚΟΙ & ΕΞΟΔΑ FACTORING ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ Κέρδη / Ζημιές από Συγγενείς Επιχειρήσεις Κατά τη χρήση 2013 δεν προέκυψαν κέρδη ή ζημίες από συγγενείς επιχειρήσεις Φόρος εισοδήματος Ο φόρος εισοδήματος της εταιρίας και του ομίλου αναλύεται ως εξής: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 31/12/ /12/ /12/ /12/2012 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΕΛΕΓΚΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΟΛΟ Ο αναβαλλόμενος φόρος κατά την 31/12/2012 αναλύεται ως εξής: ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΣ 31/12/ /12/2012 Άυλα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία Λοιπές απαιτήσεις Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία Λοιπές υποχρεώσεις 0 0 ΣΥΝΟΛΟ Κέρδη ανά μετοχή Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή έχουν υπολογιστεί ως εξής: 37

39 01/01-31/12/2013 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ 01/01-31/12/2012 ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ: (1) Κατανεμημένα σε : Μετόχους της μητρικής (2) Δικαιώματα μειοψηφίας 0 0 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (3) ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ: (Ευρώ/Μετοχή) (2/3) 0,0412-0, /01-31/12/ /01-31/12/2012 ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ: (1) Κατανεμημένα σε : Μετόχους της μητρικής (2) Δικαιώματα μειοψηφίας 0 0 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (3) ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ: (Ευρώ/Μετοχή) (2/3) 0,0194-0,

40 4.30 Πρόσθετες πληροφορίες και επεξηγήσεις Συναλλαγές και υπόλοιπα συνδεόμενων μερών Οι συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη για την περίοδο αναλύονται ως εξής: ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 31/12/ /12/ /12/ /12/2012 1)Πωλήσεις Αγαθών και Υπηρεσιών Πωλήσεις αγαθών σε Θυγατρικές Μερικά Σύνολα Πωλήσεις προς τα δ/ντικά στελέχη και τα μέλη της Διοίκησης Γενικά σύνολα )Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών 31/12/ /12/ /12/ /12/2012 Αγορές αγαθών από Θυγατρικές Αγορές αγαθών από Συνδεδεμένες εταιρείες Γενικά σύνολα )Αμοιβές μελών Δ.Σ. & Διευθυντικού προσωπικου 31/12/ /12/ /12/ /12/2012 Αμοιβές Δ.Σ. για συνεδριάσεις Σύνολα )Υπόλοιπα τέλους περιόδου που έχουν προκύψει από συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη 31/12/ /12/ /12/ /12/2012 Απαιτήσεις από Θυγατρικές εταιρίες Απαιτήσεις από Συγγενείς εταιρείες Μερικά Σύνολα Απαιτήσεις από Δ.Σ και διευθυντικά στελέχη Γενικά σύνολα Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη 31/12/ /12/ /12/ /12/2012 Υποχρεώσεις προς Θυγατρική εταιρεία Υποχρεώσεις προς Συνδεδεμένες Υποχρεώσεις προς Διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης Γενικά σύνολα Οι παραπάνω συναλλαγές έχουν γίνει με τους συνήθεις εμπορικούς όρους. Δεν υπάρχουν επισφαλείς απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη Επίδικες υποθέσεις Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρίας και του ομίλου Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση Η χρήση 2010 δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές. Οι χρήσεις 2011 και 2012 έχουν ελεγχθεί από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ. 5 Ν. 2238/1994. Για τη χρήση 2013 η εταιρία έχει επίσης υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις 39

41 διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ. 5 Ν. 2238/1994. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως (Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις). Η θυγατρική εταιρία «BEST DISTRIBUTION LTD» στην Ρουμανία, δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2006 έως και Δεσμεύσεις Εγγυητικές επιστολές Δεν υπάρχουν δεσμεύσεις από εγγυητικές επιστολές Εμπράγματα βάρη Επί των ιδιόκτητων εγκαταστάσεων της εταιρείας στο Μαρούσι, υφίσταται προσημείωση υποθήκης Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου είναι: 31/12/ /12/ /12/ /12/2012 Μισθωτοί Σκοποί και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η Εταιρία και ο όμιλος είναι εκτεθειμένοι σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους, όπως ο κίνδυνος της αγοράς, ο πιστωτικός κίνδυνος και ο κίνδυνος ρευστότητας. Το πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων της εταιρίας και του ομίλου, διενεργείται από τη Διοίκηση, και στοχεύει στον περιορισμό της αρνητικής επίδρασης στα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα από την αδυναμία πρόβλεψης των χρηματοοικονομικών αγορών και τις διακυμάνσεις των μεταβλητών κόστους και πωλήσεων. Τα χρηματοοικονομικά μέσα της Εταιρίας και του ομίλου αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε τράπεζες, δικαιώματα υπερανάληψης σε τράπεζες και υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις Συναλλαγματικός Κίνδυνος Ο συναλλαγματικός κίνδυνος κυρίως προκύπτει από εμπορικές συναλλαγές σε ξένο νόμισμα όπως επίσης και από καθαρές επενδύσεις σε οικονομικές οντότητες του 40

42 εξωτερικού. Ο κίνδυνος συναλλαγματικών ισοτιμιών προκύπτει από την ισοτιμία των διαφόρων νομισμάτων έναντι του ευρώ και αντισταθμίζεται από αντίστοιχες υποχρεώσεις, όπως δάνεια, του ίδιου νομίσματος. Ο όμιλος δεν προαγοράζει ή προπωλεί συνάλλαγμα, ούτε έχει σημαντικές συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και ο τραπεζικός δανεισμός της εταιρείας είναι αποκλειστικά σε ευρώ ενώ ο τραπεζικός δανεισμός της θυγατρικής σε τοπικό νόμισμα. Τα δάνεια της θυγατρικής εταιρίας είναι πολύ μικρά σε σχέση με τη μητρική με αποτέλεσμα ο συναλλαγματικός κίνδυνος να μην επηρεάζει τον όμιλο Ανάλυση Ευαισθησίας Κινδύνου Επιτοκίου Οι δανειακές υποχρεώσεις του ομίλου είναι εκτεθειμένες στις μεταβολές του επιτοκίου διότι διασυνδέονται με κυμαινόμενα επιτόκια (euribor) που προσαρμόζονται στις συνθήκες της αγοράς. Ο όμιλος δεν χρησιμοποιεί χρηματοοικονομικά παράγωγα. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ευαισθησία του αποτελέσματος της χρήσης καθώς και των ιδίων κεφαλαίων σε μια λογική μεταβολή του επιτοκίου της τάξεως του + 5% ή 5%. Οι αλλαγές στα επιτόκια εκτιμάται ότι κινούνται σε μια λογική βάση σε σχέση με τις πρόσφατες συνθήκες της αγοράς και για τον υπολογισμό έχουν ληφθεί υπόψη τα τραπεζικά δάνεια του ομίλου Ανάλυση Πιστωτικού Κινδύνου Η έκθεση του ομίλου όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο περιορίζεται στα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αφορούν εμπορικές απαιτήσεις. Ο όμιλος φροντίζει να συναλλάσσεται με τρίτους που κρίνονται ως προς την πιστοληπτική τους ικανότητα. Οι χονδρικές πωλήσεις γίνονται κυρίως σε πελάτες με μειωμένο βαθμό απωλειών. Οι λιανικές πωλήσεις γίνονται είτε τοις μετρητοίς είτε μέσω μεταχρονολογημένων επιταγών. Η Διοίκηση της Εταιρίας και του ομίλου θεωρεί ότι τα χρηματοοικονομικά στοιχεία τα οποία δεν έχουν απομειωθεί είναι υψηλής πιστωτικής ποιότητας με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου Ανάλυση Κινδύνου Ρευστότητας Η διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται με τον κατάλληλο συνδυασμό χρηματικών διαθεσίμων και εγκεκριμένων τραπεζικών πιστώσεων. Η Διοίκηση της εταιρείας και του ομίλου για την αντιμετώπιση κινδύνων ρευστότητας φροντίζει να ρυθμίζει ανάλογα το ύψος των χρηματικών διαθεσίμων και να εξασφαλίζει επαρκώς την ύπαρξη διαθέσιμων τραπεζικών πιστώσεων. Οι ανάγκες ρευστότητας παρακολουθούνται σε καθημερινή και εβδομαδιαία βάση. 41

43 Οι μακροπρόθεσμες ανάγκες ρευστότητας για τους επόμενους έξι (6) μήνες παρακολουθούνται σε μηνιαία βάση. Η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της Εταιρίας και του ομίλου αναλύονται ως εξής: 31/12/ /12/2013 Δάνεια πληρωτέα σε 1 έτος Δάνεια πληρωτέα σε 2-5 έτη Διαχείριση Κινδύνου Κεφαλαίου Οι στόχοι της Διοίκησης της εταιρείας και του ομίλου σε σχέση με τη διαχείριση κεφαλαίου είναι να διασφαλίσει τη δυνατότητα απρόσκοπτης λειτουργίας του Ομίλου, με σκοπό να παρέχει ικανοποιητικές αποδόσεις στους μετόχους και να διατηρήσει ιδανική κατανομή κεφαλαίου μειώνοντας κατ αυτόν τον τρόπο το κόστος κεφαλαίου. Η εταιρεία παρακολουθεί τα κεφάλαια του με βάση το συντελεστή μόχλευσης. Ο εν λόγω συντελεστής υπολογίζεται διαιρώντας τον καθαρό δανεισμό με τα συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια. Ο καθαρός δανεισμός υπολογίζεται ως το «Σύνολο δανεισμού» (βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου) μείον τα «Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα». Τα συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια υπολογίζονται ως «Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής» όπως εμφανίζονται στον ισολογισμό συν τον καθαρό δανεισμό. Ο συντελεστής μόχλευσης στις 31 Δεκεμβρίου 2013 είχε ως εξής: Σημαντικά γεγονότα Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα πέραν των όσων περιγράφονται στην παρούσα ετήσια οικονομική έκθεση Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού. 42

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Π.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Π. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Π. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2012 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Δ.Π.Χ.Π.) Αρ. Μ.Α.Ε. 44332/11/Β/99/6

Διαβάστε περισσότερα

THRACE NONWOVENS & GEOSYNTHETICS Α.Β.Ε.Ε.

THRACE NONWOVENS & GEOSYNTHETICS Α.Β.Ε.Ε. THRACE NONWOVENS & GEOSYNTHETICS Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2012 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Δ.Π.Χ.Π.) Αρ. Μ.Α.Ε. 44194/66/Β/99/017

Διαβάστε περισσότερα

THRACE - ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

THRACE - ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. THRACE - ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 68510/66/Β/09/3 Ε ΡΑ: ΒΙ.ΠΕ. ΞΑΝΘΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011-31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (Σύμφωνα με τα ιεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς -.Π.Χ.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Πέτρου Ράλλη 26, 118 10 Ταύρος ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1570/01NT/Β/86/145(2011) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 274601000 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Διεθνείς Τεχνολογίες ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣΣ περιόδου 1ης Ιανουαρίου έως 31ης Μαρτίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοικονομικής Αναφοράς όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2012 Περιεχόµενα Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 1-2 Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Το Μέλος Δ.Σ. Ο Διευθυντής Λογιστικών Υπηρεσιών

ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Το Μέλος Δ.Σ. Ο Διευθυντής Λογιστικών Υπηρεσιών ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι Ετήσιες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Ετήσιες οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Λ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών Β Κτίριο, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17 Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17 ΕTΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 3556/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ATCOM A.E ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013)

ATCOM A.E ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013) ATCOM A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 47647/04/Β/00/41/(03) ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 95 ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΤ/Β/06/351 AP.Γ.Ε.Μ.Η: 007119101000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΤ/Β/06/351 AP.Γ.Ε.Μ.Η: 007119101000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΤ/Β/06/351 AP.Γ.Ε.Μ.Η: 007119101000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

CANDY HOOVER HELLAS A.E.

CANDY HOOVER HELLAS A.E. CANDY HOOVER HELLAS A.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεµβρίου 2011 σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Διεύθυνση έδρας: Παραδείσου 29, 151

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛ.Π.ΕΤ. ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ AP.M.A.E.: 42712/01ΑΤ/Β/99/115 ΕΔΡΑ: ΓΡΑΒΙΑΣ 4Α, 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ

ΕΛ.Π.ΕΤ. ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ AP.M.A.E.: 42712/01ΑΤ/Β/99/115 ΕΔΡΑ: ΓΡΑΒΙΑΣ 4Α, 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ ΕΛ.Π.ΕΤ. ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ AP.M.A.E.: 42712/01ΑΤ/Β/99/115 ΕΔΡΑ: ΓΡΑΒΙΑΣ 4Α, 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ Oικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2013 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (.Π.Χ.Α.) Ε ΡΑ : ΗΦΑΙΣΤΟΥ 50, 19400 ΚΟΡΩΠΙ ΑΡ. ΜΑΕ : 25838/04/B/92/146(04) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 83476202000 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. για την Οικονομική Χρήση 2012 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012) Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. για την Οικονομική Χρήση 2012 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012) Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την Οικονομική Χρήση 2012 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012) Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 FORTH-CRS Α.Ε. Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 45340/1NT/B/00/230(00) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ : 45340/1ΝΤ/Β/00/230

Διαβάστε περισσότερα

TASK J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Εκθεση για την χρήση από. 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 TASK J&P-ΑΒΑΞ A.E.

TASK J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Εκθεση για την χρήση από. 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 TASK J&P-ΑΒΑΞ A.E. TASK J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Εκθεση για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 TASK J&P-ΑΒΑΞ A.E. Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 003743901000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε.45590/01ΑΤ/Β/00/123) Αμαρουσίου Χαλανδρίου 16,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚ Διεθνείς Τεχνολογίες ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1ης Ιανουαρίου έως 31ης Μαρτίου 2015 (Σύμφωνα με το Ν.. 3556/ /2007) INTERTECH SA (ποσά σε χιλ.ευρώ, εκτός και εάν αναφέρεται διαφορετικά)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΙΛΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ I OMENEΩΣ 118 & ΘHBΩN ΙΛΙΟΝ 131 21. Αριθµός µητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 46050/01 T/B/00/25 Αριθµός Γ.Ε.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΙΛΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ I OMENEΩΣ 118 & ΘHBΩN ΙΛΙΟΝ 131 21. Αριθµός µητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 46050/01 T/B/00/25 Αριθµός Γ.Ε. Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 η εκεµβρίου 2014 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ( ΠΧΑ) ως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ - 57014 Α.Φ.Μ.: 998743770.Ο.Υ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Δεκεμβρίου 2006

Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Δεκεμβρίου 2006 Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Δεκεμβρίου 2006 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε. AP.M.A.E.: 52512/62/B/02/0302 ΕΔΡΑ: 7 ο ΧΙΛ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΒΕΡΟΙΑΣ, 57008 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») για

Διαβάστε περισσότερα

REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΔΡΑ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 2, ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 151 23 ΑΦΜ: 099604146 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 59189/1ΑΤ/Β/05/0351

Διαβάστε περισσότερα

GLOBAL SOFT AE Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2012

GLOBAL SOFT AE Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2012 Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «GLOBAL SOFT A.E.» στις 22 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 Περιεχόμενα Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 3 Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 5 Ισολογισμός 6 Αποτελέσματα Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ Α.E.» την 19 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ Κ. ΒΙΛΑΕΤΗΣ ΜΑΡΙΑ Γ. ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ Κ. ΒΙΛΑΕΤΗΣ ΜΑΡΙΑ Γ. ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.) Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Της 31ης Δεκεμβρίου 2014 ( 1 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα