ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΑ ΠΟΡΦΥΡΙΤΙΚΟΥ ΧΑΛΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΑ ΠΟΡΦΥΡΙΤΙΚΟΥ ΧΑΛΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ"

Transcript

1 ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΑ ΠΟΡΦΥΡΙΤΙΚΟΥ ΧΑΛΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η καταβύθιση της Αφρικανικής πλάκας κάτω από την Ευρασιατική στο χώρο του Βορείου Αιγαίου κατά το Τριτογενές είχε ως αποτέλεσμα το σχηματισμό μαγματικών πετρωμάτων όξινης έως ενδιάμεσης σύστασης. Τα πετρώματα αυτά συνδέονται με υδροθερμικά κοιτάσματα μεταλλευμάτων που εντοπίζονται σήμερα στις μεταλλογενε-τικές περιοχές της Ροδόπης και της Σερβομακεδονικής. Σημαντικά είναι τα κοιτάσματα χαλκού πορ-φυριτικού τύπου που βρίσκονται μέσα σε υποηφαιστειακά πετρώματα. Συχνά περιέ-χουν Mo ή/και Au: Σκουριές Χαλκιδικής Μαρώνεια Ροδόπης Κασσιτερές Ροδόπης Μελίτενα Ροδόπης Παγώνη Ράχη Κίρκης Έβρου Γερακαριό, Βάθη, Παλατιανό Κιλκίς Δίλοφο, Φισώκα, Αλατίνη Χαλκιδικής

2 Oligocene-Miocene magmatic rocks (plutonic and volcanic) in Southern Balkan peninsula

3 Distribution of the Tertiary ore districts and deposits within the Rhodope and the Serbomacedonian metallogenic provinces in the southern Balkan peninsula. RM=Rhodope Massif, SMM=Serbomacedonian Massif, CRB=Circum Rhodope Belt, AZ=Axios Zone, SG=Srednogorie Zone. 1. Esymi, 2. Kirki-Sapes, 3. Kavala, 4. Thasos, 5. Thermes-Madan-Luky, 6. Spahievo, 7. Lozen, 8. Madjarovo, 9. Zvezdel, 10. Chalkidiki, 11. Kilkis (Doirani-Gerakario-Vathi-Pontokerasia), 12. Buchim-Damjan, 13. Kratovo-Zletovo, 14. Osogovo-Sasa-Toranica, 15. Borov Dol, 16. Aridea- Kozuf, 17. Balikesir

4 Ore deposits in NE Chalkidiki, Greece

5 Κοίτασμα πορφυριτικού Cu-Au Au, Σκουριές Χαλκιδικής 3 km BΑ της Μεγάλης Παναγίας Χαλκιδικής Αποτελεί παγκοσμίου επιπέδου παράδειγμα (world class) για κοιτάσματα πορφυριτικού Cu-Au Συνδέεται με συηνιτικό πορφύρη που διείσδυσε στους μαρμαρυγιακούς σχστόλιθους και τους γνεύσιους της Σερβομακεδονικής μάζας κατά το Μειόκαινο (19-20 Ma) Το μεταλλοφόρο σώμα έχει μορφή κατακόρυφου σωλήνα (pipe) με σχήμα ελλειπτικό (180 x 200 μ 2 ) και βάθος > 700 μ. Ζώνες εξαλλοίωσης: Καλιούχος και προπυλιτική Η μεταλλοφορία αποτελείται κυρίως από χαλκοπυρίτη, βορνίτη, σιδηροπυρίτη και μαγνητίτη. Επίσης σε ίχνη χρυσός, γαληνίτης, τετραεδρίτης, μολυβδαινίτης, σφαλερίτης, μερενσκυίτης (Pd, Te), συλβανίτης (Au, Ag, Te), εσσίτης(ag, Te) και Αu-τελλουρίδια. Στο ανώτερο τμήμα εντοπίζεται ζώνη οξείδωσης (mal, azur, lim, jar) βάθους 15-30μ και ζώνη εμπλουτισμού (cc, cov, cupr) βάθους 2-3μ Θερμοκρασίες σχηματισμού: 750 C (ποτασσική ζώνη), 380 έως 480 C (αρχικό στάδιο της προπυλιτικής ζώνης) και 210 C (τελικό στάδιο της προπυλιτικής ζώνης)

6 GEOLOGICAL MAP OF THE SKOURIES DEPOSIT

7 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ, ΣΚΟΥΡΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Η μεταλλευτική έρευνα, που πραγματοποιήθηκε από την TVX HELLAS με μέτρα γεωτρήσεων και μία ερευνητική στοά μήκους 800 μ., προσδιόρισε αποθέματα 130 εκατομμύρια τόνων με περιεκτικότητα 0,88gr/t χρυσό και 0,548 % χαλκό. Συνολικά εκμεταλλεύσιμα αποθέματα: 3,715 εκατ. ουγγιές (=105 τόνοι) χρυσού και 750 εκατ. τόνοι χαλκού. Το μεταλλείο θα είναι ένας συνδυασμός επιφανειακής εκμετάλλευσης (openpit mine) και υπόγειου μεταλλείου. Ηεπιφανειακήεξόρυξηθα έχει διάμετρο 700 μ. και βάθος 250 μ. Κατά τη διάρκεια των πρώτων 5 ετών λειτουργίας η παραγωγή θα φτάσει περίπου τις ουγκιές (=5,7 τόνοι) χρυσού και τους τόνους χαλκού το χρόνο. Με βάση τον μέχρι σήμερα υπολογισμό των αποθεμάτων η συνολική διάρκεια της εκμετάλλευσης είναι 20 χρόνια.

8 Φωτογραφίες από το πορφυριτικό κοίτασμα στις Σκουριές Στοά μήκους 860 μ.

9 Κοιτάσματα πορφυριτικού Cu, Δίλοφο, Φισώκα, Αλατίνα Χαλκιδικής Συνδέονται με πορφυρικά πυριγενή πετρώματα σύστασης χαλαζιακού διορίτη έως γρανοδιορίτη που διείσδυσαν σε μαραμαρυγιακούς σχιστόλιθους κατά το Ολιγόκαινο (23-25Ma) Ζώνες εξαλλοίωσης: Φυλλιτική και προπυλιτική Διακρίνονται δύο στάδια μεταλλοφορίας. Στάδιο Ι: Διάσπαρτη και φλεβική/φλεβοειδής μεταλλοφορία. Στάδιο ΙΙ: Φλεβική μεταλλοφορία Η μεταλλοφορία αποτελείται κυρίως από σιδηροπυρίτη και χαλκοπυρίτη. Σε ίχνη υπάρχουν χρυσός, μαγνητίτης, γαληνίτης, σφαλερίτης, τετραεδρίτης, μολυβδαινίτης, μαγνητοπυρίτης, βισμουθινίτης, τετραδυμίτης και αρσενοπυρίτης Στο ανώτερο τμήμα εντοπίζεται ζώνη οξείδωσης (mal, azur, lim, ht, Mnoxides) βάθους μ και ζώνη εμπλουτισμού (cc, cov) βάθους μ Συνθήκες σχηματισμού. Θερμοκρασία: C. Πίεση: bars (στάδιο I) και bars (στάδιο ΙΙ). Cu = %, Au = 2-4 ppm (έως 20 ppm)

10 Simplified geological map of Greek Thrace displaying the major Tertiary mineralisations

11 Geological sketch map showing the geology of the Maronia porphyry Cu-Mo mineralisation

12 Sketch map of hydrothermal alteration zoning of the Maronia porphyry type deposit. Phyllic, silicified, argillic and propylitic zones are illustrated

13 Mineral Magnetite Propylitic zone py-mt-cpypo±mol Phyllic zone py-cpy-po NE silicification py-cpy-po SE silicification py-cpy-pomol±(ss-mt) S silicification py-cpy-po-boulsph-ga Epidote Chlorite Quartz Sericite Bismuthinite Pyrrhotite Pyrite Chalcopyrite Molybdenite Sphalerite Galena Pentlandite Boulangerite Cubanite Bournonite Chalcostibite Pb-Tetrahedrite Pb-Tennantite Meneghenite Zinkenite Famatinite Simplified paragenetic assemblages of ore and alteration minerals in the Maronia porphyry Cu-Mo deposit. Line thickness represent schematically the relative abundances of the minerals

14 Distribution of copper (Cu) and molybdenum (Mo) within the Maronia porphyry type deposit. The element distribution also corresponds to the zones enriched in chalcopyrite and molybdenite, respectively.

15 Distribution of Cu, Mo, Fe, Pb, Zn, Au and Ag in drill-hole 1 from Maronia porphyry deposit (chemical anlyses from HCPFC, unpublished data) Surface samples of altered rock contain as much as 7,600 ppm Mo, 5,460 ppm Cu and 1 ppm Au. Geochemical data from a drill-core revealed a 10-mthick horizon containing as much as 12 ppm Au, 17 ppm Ag and 2.00 % Cu

16 FLUID INCLUSIONS Four types of fluid inclusions in ore-related quartz Salinities from 5 to 55 wt% NaCl equiv Homogenisation temperatures varying mainly from 280 to 460 C. Estimated trapping pressures of the ore-forming fluids range from 150 to 510 bar Boiling is considered to be the main process of ore formation SULPHUR ISOTOPIC compositions for the pyrite and molybdenite suggest an igneous derivation of sulphur. Ascending melts and hydrothermal fluids interacted with the sulphide-bearing metavolcanic rocks, incorporating sulphur and ore metals (including Cu, Mo, Pb, Zn and Au) from the lithosphere Maronia deposit has the potential of containing economic quantities of exceptionally high-grade porphyry Cu-Mo ores, with economic gold grades

17 Κοίτασμα πορφυριτικού Cu, Κασσιτερές Θράκης Η μεταλλοφορία πορφυριτικού χαλκού συνδέεται με Τριτογενή πορφυρικό διορίτη και χαλαζιακό μονζοδιορίτη. Ζώνες εξαλλοίωσης: Καλιούχος, φυλλιτική, αργιλική και προπυλιτική Mεταλλοφορία: σιδηροπυρίτης χαλκοπυρίτης μαγνητίτης μαρκασίτης αιματίτης Cu έως 640 ppm

18 Κοιτάσματα πορφυριτικού Cu, Μελίτενα και Παγώνη Ράχη Θράκης Μελίτενα Ροδόπης: Η μεταλλοφορία συνδέεται με Τριτογενή υποηφαιστειακό δακίτη που έχει διεισδύσει στα μεταμορφωμένα πετρώματα της Ροδοπικής μάζας. Ζώνη εξαλλοίωσης: Πυριτική Παγώνη Ράχη Κίρκης Ο ξενιστής της μεταλλοφορίας είναι ένας Ολιγοκαινικός δακιτικός ανδεσίτης που έχει διεισδύσει στους ηφαιστειοϊζηματογενείς σχηματισμούς της λεκάνης Κίρκης-Αισύμης. Ζώνες εξαλλοίωσης: καλιούχος, σερικιτική, αργιλική, προπυλιτική. Η μεταλλοφορία αποτελείται από σιδηροπυρίτη, χαλκοπυρίτη, μολυβδαινίτη, μαγνητίτη.

19 Κοιτάσματα πορφυριτικού Cu, Ποντοκερασιά, Γερακαριό, Βάθη Κιλκίς Ποντοκερασιά: Η μεταλλοφορία συνδέεται με πορφυρικό γρανίτη που διείσδυσε κατά το Ολιγόκαινο στη Σερβομακεδονική μάζα. Ζώνες εξαλλοίωσης Καλιούχος, φυλλιτική. Τύπος μεταλλοφορίας Διάσπαρτη-φλεβική. Αποτελείται κυρίως από σιδηροπυρίτη και χαλκοπυρίτη. Σε ίχνη χρυσός, γαληνίτης, σφαλερίτης, μαγνητίτης, αντιμονίτης. Cu: έως 0,26%, Au: έως 0,16 ppm. Γερακαριό: Η μεταλλοφορία συνδέεται με πορφυρικό συηνίτη (22-25 Ma) και με πορφυρικό γρανοδιορίτη (34 Ma) που διείσδυσαν στη Σερβομακεδονική μάζα. Ζώνες εξαλλοίωσης Πορφυρικός συηνίτης: Καλιούχος, Πορφυρικός γρανοδιορίτης: Φυλλιτική. Τύπος μεταλλοφορίας Διάσπαρτη-φλεβική. Αποτελείται κυρίως από σιδηροπυρίτη, χαλκοπυρίτη και μαγνητίτη. Σε ίχνη αρσενοπυρίτης, βορνίτης, γαληνίτης, βουρνονίτης,χρυσός. Ζώνη οξεί-δωσης: mal, jar, lim, ht. Αποθέματα: 13 εκατ. τόνοι. Cu: 0.33 %, Αu: έως 1,4 ppm Βάθη: Η μεταλλοφορία συνδέεται με Τριτογενή πορφυρικό λατίτη. Ζώνες εξαλλοίωσης Φυλλιτική, προπυλιτική. Αποτελείται κυρίως από σιδηροπυρίτη και χαλκοπυρίτη. Ζώνη οξείδωσης (45-90 μ): lim, mal, azur και ορυκτά U (τορμπερνίτη, μετατομπερνίτη). Ζώνη εμπλουτισμού (2 μ): cupr, cc, cu. 2 km βόρεια μεταλλοφορία πορφυρικού Cu που συνδέεται με τη διείσδυση χαλαζιακού μονζονίτη Μειοκαινικής ηλικίας (17-18 Ma). Ζώνες εξαλλοίωσης Καλιούχος Αποτελείται από σιδηροπυρίτη, χαλκοπυρίτη, ίχνη μολυβδαινίτη, γαληνίτηcu: έως 0,22%, Au: έως 0,15 ppm.

ΠΗΓΕΣ, ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥ ΛΕΥΚΟΧΡΥΣΟΥ (PGE( PGE) Από: Μαρία Οικονόμου, Καθηγήτρια

ΠΗΓΕΣ, ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥ ΛΕΥΚΟΧΡΥΣΟΥ (PGE( PGE) Από: Μαρία Οικονόμου, Καθηγήτρια ΠΜΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος ΠΜΣ: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Μάθημα: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΠΗΓΕΣ, ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ορυκτός Πλούτος της Αν. Μακεδονίας και Θράκης

Ο Ορυκτός Πλούτος της Αν. Μακεδονίας και Θράκης Ο Ορυκτός Πλούτος της Αν. Μακεδονίας και Θράκης Ανδρέας Μπενάρδος, Λέκτορας Σχολή Μηχ. Μεταλλείων Μεταλλουργών Ε.Μ.Π. Περίληψη Ο ορυκτός πλούτος και η ορθή εκμετάλλευσή του είναι αλληλένδετος με τις αναπτυξιακές

Διαβάστε περισσότερα

Κοιτάσματα μετάλλων και ανάπτυξη εθνικής οικονομίας

Κοιτάσματα μετάλλων και ανάπτυξη εθνικής οικονομίας No 9_Μάιος 2013 Κείμενο Πολιτικής Κοιτάσματα μετάλλων και ανάπτυξη εθνικής οικονομίας Δρ. Τσιραμπίδης Ανανίας, Ομότιμος Καθηγητής, Εμπειρογνώμονας Υπουργείου ΠΕ.Κ.Α. Copyright 2013 Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΟΧΗΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΣΟΥΛΦΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΞΕΝΙΣΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΟΦΙΟΛΙΘΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ

ΠΕΤΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΟΧΗΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΣΟΥΛΦΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΞΕΝΙΣΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΟΦΙΟΛΙΘΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΠΕΤΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΟΧΗΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΣΟΥΛΦΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΞΕΝΙΣΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑ, ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ ΟΥΡΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΘΟΡΙΟΥ ΜΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ: ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ

ΦΥΣΙΚΗ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑ, ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ ΟΥΡΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΘΟΡΙΟΥ ΜΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ: ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑ, ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ ΟΥΡΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΘΟΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΕΣ - ΜΙΚΡΟΘΕΡΜΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΕ ΕΦΕΛΚΥΣΤΙΚΕΣ ΙΑΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΑΛΑΖΙΑΚΕΣ ΦΛΕΒΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ

ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΕΣ - ΜΙΚΡΟΘΕΡΜΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΕ ΕΦΕΛΚΥΣΤΙΚΕΣ ΙΑΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΑΛΑΖΙΑΚΕΣ ΦΛΕΒΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ 2 ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ, ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2005 ΣΕΛ. 29-38 ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΕΣ - ΜΙΚΡΟΘΕΡΜΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΕ ΕΦΕΛΚΥΣΤΙΚΕΣ ΙΑΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΑΛΑΖΙΑΚΕΣ ΦΛΕΒΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΩΝ ΜΑΓΓΑΝΙΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΩΝ ΜΑΓΓΑΝΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΩΝ ΜΑΓΓΑΝΙΟΥ ΟΡΥΚΤΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ % Mn ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ Χαουσμανίτης Mn 3 O 4 72,5 4,84 Πυρολουσίτης MnO 2 63 5,15 Μαγγανίτης MnOOH 62,5 4,30 Ψιλομέλα; Mn 2 O 3 2H 2 O 45-60

Διαβάστε περισσότερα

LIFE07 ENV/GR/000278 SOIL SUSTAINABILITY (So.S.)

LIFE07 ENV/GR/000278 SOIL SUSTAINABILITY (So.S.) LIFE07 ENV/GR/000278 SOIL SUSTAINABILITY (So.S.) Αειφορική διαχείριση εδάφους στην Yδρολογική λεκάνη του Ανθεµούντα µε βάση την Ευρωπαϊκή Θεµατική στρατηγική για το έδαφος Action No 13 / Παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΣΤΙΣ ΝΗΣΟΥΣ ΜΗΛΟ & ΚΙΜΩΛΟ 26-30/05/2008

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΣΤΙΣ ΝΗΣΟΥΣ ΜΗΛΟ & ΚΙΜΩΛΟ 26-30/05/2008 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΣΤΙΣ ΝΗΣΟΥΣ ΜΗΛΟ & ΚΙΜΩΛΟ 26-30/05/2008 Στα πλαίσια των μαθημάτων: Κοιτασματολογία Τεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΞΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΕΡΒΑΣΙΚΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΝ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΤΗ ΣΤΗ Β. ΕΥΒΟΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΞΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΕΡΒΑΣΙΚΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΝ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΤΗ ΣΤΗ Β. ΕΥΒΟΙΑ ελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας τοµ. XXXVI, 2004 Πρακτικά 10 ου ιεθνούς Συνεδρίου, Θεσ/νίκη Απρίλιος 2004 Bulletin of the Geological Society of Greece vol. XXXVI, 2004 Proceedings of the 10 th

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε Α.Τ.Ε.Ι ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε ΠΕΡΓΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΤΣΟΥΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Xρυσός στη Βόρεια Ελλάδα Ευλογία και κατάρα

Xρυσός στη Βόρεια Ελλάδα Ευλογία και κατάρα Ημερίδα της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ Θεσσαλονίκη, 24 Μαϊου 2012 Xρυσός στη Βόρεια Ελλάδα Ευλογία και κατάρα Εισήγηση Γεωργίου Κ. Τριανταφυλλίδη Λέκτορα της ΠΣΑΠΘ Εμφανίσεις χρυσού στη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Α.Π.Θ. ΕΞΑΗΜΕΡΗ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ Α - ΘΕΣΣΑΛΙΑ. Εξάµηνο

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Α.Π.Θ. ΕΞΑΗΜΕΡΗ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ Α - ΘΕΣΣΑΛΙΑ. Εξάµηνο ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Α.Π.Θ. ΕΞΑΗΜΕΡΗ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ Α - ΘΕΣΣΑΛΙΑ Εξάµηνο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΑΪΟΣ 2011 1 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η εξαήµερη άσκηση υπαίθρου του 2

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονική Ημερίδα

Επιστημονική Ημερίδα 1 Επιστημονική Ημερίδα Σάββατο 12 Μαρτίου 2011 Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη «Η Συμβολή του Ορυκτού Πλούτου της Βόρειας Ελλάδας στην Ανάπτυξη της Εθνικής Οικονομίας» Συνδιοργάνωση: Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Γεωλογικός χάρτης του ΝΑ τμήματος Θράκης

Γεωλογικός χάρτης του ΝΑ τμήματος Θράκης ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ «ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ» ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΜΒΕ» ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΧΡΥΣΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΑΜΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ Κυριάκος Αρίκας Υφηγητής Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΧΗΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΡΑΝΑΤΟΥΧΩΝ ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ

ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΧΗΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΡΑΝΑΤΟΥΧΩΝ ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Πτυχιούχος Γεωλογικού Τμήματος Μεταπτυχιακό Δίπλωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΕΡΦΑΣΜΑΤΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ DAIS ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΜΦΑΝΙΣΕΩΝ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΡΓΙΛΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΕΠΙΘΕΡΜΙΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΜΗΛΟ.

ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΕΡΦΑΣΜΑΤΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ DAIS ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΜΦΑΝΙΣΕΩΝ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΡΓΙΛΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΕΠΙΘΕΡΜΙΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΜΗΛΟ. ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΕΡΦΑΣΜΑΤΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ DAIS ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΜΦΑΝΙΣΕΩΝ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΡΓΙΛΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΕΠΙΘΕΡΜΙΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΜΗΛΟ. 1 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΑΝΑΣ 2, GRAHAM FERRIER 3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα κοιτάσµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΥΚΤΏΝ ΠΡΏΤΩΝ ΥΛΏΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΥΚΤΏΝ ΠΡΏΤΩΝ ΥΛΏΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΥΚΤΏΝ ΠΡΏΤΩΝ ΥΛΏΝ Ο ΓΡΑΝΙΤΗΣ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝ ΕΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ SKARN ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑΟ Α. ΜΑΣΤΡΑΚΑ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΠΑΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Κατερίνα Αδάμ, Μ.Sc., Ph. D * ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Κατερίνα Αδάμ, Μ.Sc., Ph. D * ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κατερίνα Αδάμ, Μ.Sc., Ph. D * ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα εργασία συνοψίζει τις βασικές αρχές της Διαχείρισης Έργων όπως αυτή εφαρμόζεται για την αειφόρο ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΑΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΑΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΑΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Δρ. ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΜΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΛΑΝΗΤΙΚΩΝ ΦΛΟΙΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΜΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΛΑΝΗΤΙΚΩΝ ΦΛΟΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΜΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΛΑΝΗΤΙΚΩΝ ΦΛΟΙΩΝ Δρ. ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΓΑΛΟΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΩΛΟΓΟΣ & ΓΕΩΧΗΜΙΚΟΣ MSc ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΟΡΙΩΝ, ΠΑΤΡΑ 17-2-2010 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Για να δει κανείς πως δημιουργήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Η πλαστική ζώνη διάτμησης του Φελλού

Η πλαστική ζώνη διάτμησης του Φελλού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΗΣ Η πλαστική ζώνη διάτμησης του Φελλού (Ενότητα Κυανοσχιστολίθων, Άνδρος) Μεταπτυχιακή Διατριβή Ειδίκευσης Του Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΙΔΗΡΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ *** Στρατής Παπαδόπουλος 1 Νεραντζής Νεραντζής 2 ***

Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΙΔΗΡΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ *** Στρατής Παπαδόπουλος 1 Νεραντζής Νεραντζής 2 *** Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΙΔΗΡΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ *** Στρατής Παπαδόπουλος 1 Νεραντζής Νεραντζής 2 *** 1. Εισαγωγή Η γεωμορφολογία της Βόρειας Ελλάδας χαρακτηρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΖΕΟΛΙΘΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΞΕΡΟΒΟΥΝΙΟΥ (ΑΒΔΕΛΛΑ ΕΒΡΟΥ) ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΖΕΟΛΙΘΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΞΕΡΟΒΟΥΝΙΟΥ (ΑΒΔΕΛΛΑ ΕΒΡΟΥ) ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Ευάγγελος Ι. Τζάμος Γεωλόγος ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΖΕΟΛΙΘΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η επένδυση παραγωγής χρυσού στις Σκουριές

Η επένδυση παραγωγής χρυσού στις Σκουριές Η επένδυση παραγωγής χρυσού στις Σκουριές Νίκος Σακκάς, Δρ. Μηχανικός Περιβάλλοντος 0. Εισαγωγή Η ανάλυση που ακολουθεί βασίζεται σε μια σειρά από πηγές, που κατά περίπτωση αναφέρονται, και έχει ως σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ Μεταπτυχιακή Εργασία «Κατανομή σπανίων γαιών σε μεταμορφωμένα πετρώματα της Κεντρικής Κρήτης» Σταθογιάννη Φωτεινή Εξεταστική Επιτροπή: Μανούτσογλου Εμμανουήλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ & ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκάνη τελμάτων Κοκκινόλακα (όψη ανάντη προς κατάντη) Σύστημα στεγανοποίησης κατασκευαστικές εργασίες

Λεκάνη τελμάτων Κοκκινόλακα (όψη ανάντη προς κατάντη) Σύστημα στεγανοποίησης κατασκευαστικές εργασίες Μεταλλευτικό Υδραυλικό Διαχείριση Αποβλήτων Οριστική Μελέτη Εγκατάστασης Διαχείρισης Τελμάτων Λεκάνης Κοκκινόλακα στα Μεταλλεία Χρυσού Κασσάνδρας στη Χαλκιδική Χαλκιδική, Εκπόνηση οριστικής μελέτης εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΡΗΓΜΑΤΟΓΕΝΩΝ ΖΩΝΩΝ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Κουκλιανιώτου Ευγενία Νεραντζάκης Αναστάσιος

Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΡΗΓΜΑΤΟΓΕΝΩΝ ΖΩΝΩΝ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Κουκλιανιώτου Ευγενία Νεραντζάκης Αναστάσιος Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ KAI ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΡΗΓΜΑΤΟΓΕΝΩΝ ΖΩΝΩΝ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κουκλιανιώτου Ευγενία Νεραντζάκης

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση της παρουσίας υπολειμματικών υλικών στην ευστάθεια πρανών σε μεταμορφωμένα πετρώματα με έντονη αποσάθρωση και καταπόνηση

Η επίδραση της παρουσίας υπολειμματικών υλικών στην ευστάθεια πρανών σε μεταμορφωμένα πετρώματα με έντονη αποσάθρωση και καταπόνηση Η επίδραση της παρουσίας υπολειμματικών υλικών στην ευστάθεια πρανών σε μεταμορφωμένα πετρώματα με έντονη αποσάθρωση και καταπόνηση The effect of residual materials on the stability of slopes in highly

Διαβάστε περισσότερα