ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία «ΜΙΤΣΟΥΜΠΙΣΙ ΕΛΛΑΣ Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία»... 1 Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «LAVIPHARM ACTIVE SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» και δ.τ. «LAS» την επωνυμία «ΕΝΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ανώνυμη Εμπορική και Υποστήριξης Εταιρεία» και δ.τ. «ΕΝΑ ΑΕ» Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΚΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΓΩΤΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙ ΚΗΣ» και δ.τ. «GOLDEN SCOOP Α.Ε.» την επωνυμία «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» την επωνυμία «TRANSAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙ ΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «TRANSAL ΑΕ» την επωνυμία «ΧΟΥΜΠΕΡ ΤΥΠΟΧΗΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» την επωνυμία «ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ALPHA» την επωνυμία «Εταιρεία Βιομηχανικών Έργων Συμ μετοχών και Κατασκευών Ανώνυμος Εταιρεία ΕΒΙ ΕΣΚ» την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟ ΝΤΩΝ ΖΥΜΗΣ» και δ.τ. «BLUE BELL ABEE» την επωνυμία «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΟΝΟΜΕ ΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» και δ.τ. «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ» την επωνυμία «RESH ORMULA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» και δ.τ. «RESH ORMULA» ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (1) Εται επωνυμία «ΜΙΤΣΟΥΜΠΙΣΙ ΕΛΛΑΣ Ανώνυμος Εμπορι κή Εταιρεία». Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Την καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 27/02/2012 πρακτι κό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΙΤΣΟΥΜΠΙΣΙ ΕΛΛΑΣ Ανώνυμος Εμπο ρική Εταιρεία» και αριθμό Μητρώου 2334/01/Β/86/2333 που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων με το οποίο εκλέχθη κε νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο Toshinari Tanaka σε αντικατάσταση της παραιτηθείσης κας Κα τερίνας Οικονομίδου Λιακοπούλου και το Δ.Σ. ανασυ γκροτήθηκε σε σώμα. Μετά από τα παραπάνω η νέα σύνθεση του Διοι κητικού Συμβουλίου, του οποίου η θητεία λήγει στις 29/06/2014 έχει ως κατωτέρω: 1. Shuhei Yamamoto, Ιαπωνικής υπηκοότητας, κάτοχος του υπ αριθμ. TG Ιαπωνικού Διαβατηρίου, ιδιωτι κός υπάλληλος, κάτοικος Αθηνών, οδός Δώρας Δ Ίστρια, αρ. 3 5, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. 2. Toshinari Tanaka, Ιαπωνικής υπηκοότητας, κάτοχος του υπ αριθμ. ΤΗ Ιαπωνικού Διαβατηρίου, ιδιωτι

2 2 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) κός υπάλληλος, κάτοικος 2345 Sage Road #475, Houston TX ΗΠΑ, Σύμβουλος. 3. Tetsuya Aiba, Ιαπωνικής υπηκοότητας, κάτοχος του υπ αριθμ. ΤΗ Ιαπωνικού Διαβατηρίου, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Chelsea Cloisters, Sloane Aven., Λονδίνο SW3 3DW, Ηνωμένο Βασίλειο, Σύμβουλος. 4. Tetsuro Terada, Ιαπωνικής υπηκοότητας, κάτοχος του υπ αριθμ. ΤΗ Ιαπωνικού Διαβατηρίου, ιδιω τικός υπάλληλος, κάτοικος iat 6H, 2 4 Hyde Park Gate, Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο, Σύμβουλος. Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου και εκπροσώπηση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει την άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων, εξουσιών, καθηκόντων και δικαιωμά των που αναφέρονται στο άρθρο 13 του καταστατικού της Εταιρείας καθώς και οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα, εξουσίες και αρμοδιότητες, τα οποία δεν απαγορεύ ονται από τον Νόμο ή το καταστατικό, στον Shuhei Yamamoto, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και/ή στον Toshinari Tanaka. Προς τούτο, και σύμφωνα με το άρθρο 13 παρα.5 του Καταστατικού της Εταιρείας, εξουσιοδοτούνται ο Πρό εδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Shuhei Yamamoto και/ή ο Σύμβουλος K. Toshinari Tanaka και/ή ο Σύμβου λος K. Tetsuya Aiba, ενεργώντας είτε από κοινού είτε έκαστος ξεχωριστά, όπως ενεργώντας επ ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας, να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον οποιουδήποτε Δικαστηρίου, Αρχής, Τραπέζης, Οργανισμού, φυσικού ή νομικού προσώπου, ενεργώντας επ ονόματι και για λογαριασμό της Εται ρείας και δεσμεύοντας αυτή για οποιοδήποτε θέμα χωρίς περιορισμό με μόνη την υπογραφή τους. Περαι τέρω δικαιούνται και τους παρέχεται το δικαίωμα με το παρόν να μεταβιβάζουν μέρος των εξουσιών τους σε άλλα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπαλλήλους της Εταιρείας, με έγγραφη και συγκεκρι μένη εξουσιοδότηση. Περαιτέρω, τόσο ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβου λίου Shuhei Yamamoto, όσο και ο Σύμβουλος Toshinari Tanaka και ο Σύμβουλος Tetsuya Aiba εξουσιοδοτούνται με το παρόν όπως, ενεργώντας επ ονόματι και για λο γαριασμό της Εταιρείας, είτε από κοινού είτε ο καθένας χωριστά, υπογράφουν και καταθέτουν Δηλώσεις και Έγγραφα απευθυνόμενα προς τις αρμόδιες Φορολογι κές Αρχές, Δημόσια Ταμεία, και πιο συγκεκριμένα εν δεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενα Δηλώσεις για ΦΠΑ, παρακρατούμενους φόρους (Δηλώσεις ΦΜΥ, παρακράτηση φόρων επί αμοιβών τρίτων κ.λπ.). Καθορισμός προσώπων εξουσιοδοτημένων να κινούν τους Τραπεζικούς λογαριασμούς επ ονόματι της Εται ρείας. Για την κίνηση των λογαριασμών της Εταιρείας σε διάφορες Τράπεζες, καθώς επίσης και για την υπογραφή επιταγών και άλλων εντολών πληρωμής επ ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας εκ των χρημάτων αυτής, απαιτείται η υπογραφή οποιουδήποτε από τους Shuhei Yamamoto και/ή K. Toshinari Tanaka και/ή Tetsuya Aiba, ενεργούντων είτε από κοινού είτε έκαστος τούτων χωρι στά και χωρίς κανέναν περιορισμό όσον αφορά τα ποσά σχετικά με κάθε εντολή πληρωμής και/ή επιταγή. Προς τούτο εξουσιοδοτούνται οι ανωτέρω όπως ενερ γούντες από κοινού ή έκαστος τούτων χωριστά υπο γράφουν καθ οποιονδήποτε χρόνο επ ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας, επιταγές, συναλλαγματικές και λοιπές εντολές πληρωμής σχετικά με οποιοδήποτε ποσό κατατεθειμένο επ ονόματι της Εταιρείας στην ΤΡΑ ΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Κοραή 5) και εξουσιοδοτείται η ανωτέρω Τράπεζα, να εξοφλεί συναλλαγματικές, επιταγές και λοι πές εντολές πληρωμής από τα χρήματα της Εταιρείας ΜΙΤΣΟΥΜΠΙΣΙ ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ που είναι κατατεθειμένα σε αυτή με τις υπογραφές των ανωτέρω προσώπων. Κατόπιν της παραπάνω ληφθείσης ομόφωνης απο φάσεως του το Διοικητικό Συμβούλιο ανακαλεί κάθε προγενέστερη σχετική απόφαση του που αναφέρεται στην σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην ανά θεση αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου και εκπροσώπηση της Εταιρείας και τον καθορισμό εξουσι οδοτημένων προσώπων για την κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας. Αθήνα, 5 Μαρτίου 2012 Με εντολή Περιφερειάρχη Η Διευθύντρια ΕΙΡΗΝΗ ΠΟΡΤΑΛΙΟΥ (2) Εται επωνυμία «LAVIPHARM ACTIVE SERVICES ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥ ΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» και δ.τ. «LAS». Την καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 04/01/2012 πρα κτικό Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από 04/01/2012 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυ μης Εταιρείας με την επωνυμία «LAVIPHARM ACTIVE SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟ ΜΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» και δ.τ. «LAS» και αριθμό Μητρώου 30572/04/Β/94/55 που εδρεύει στο Δήμο Παιανίας (ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ) από το οποίο προκύ πτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι 30/06/2017 συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής. Αθανάσιος Λαβίδας του Τηλέμαχου, Χημικός Βιομήχα νος, Έλληνας Υπήκοος γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1948, κάτοικος Κηφισιάς οδός Σύρου αριθ. 15, κάτοχος του ΑΔΤ υπ αριθμ. ΑΚ / /Α.Τ. Κηφισιάς, ΑΦΜ /ΔΟΥ Κορωπίου, Πρόεδρος. Βρανοπούλου Τάνια Παναγιώτα του Γεωργίου, Ιδ. υπάλληλος, Ελληνίδα υπήκοος, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1959, κάτοικος Παλλήνης, οδός Έντυσον αρ. 9, κάτοχος του ΑΔΤ υπ αριθμ. AB /2006/Τ.Α. Παλλή νης, ΑΦΜ /ΔΟΥ Παλλήνης, Αντιπρόεδρος. Παπαδόπουλος Ιωάννης του Θεμιστοκλή, Ιδ. Υπάλλη λος, Έλληνας υπήκοος, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1965, κάτοικος Ελληνικού, οδός Ιασωνίδου 37Α, κάτοχος του ΑΔΤ υπ αριθμ. Ξ /1986/Α.Τ.Α. Ελληνικού, ΑΦΜ /ΔΟΥ Β Βόλου, Σύμβουλος. Χριστοδούλου Αθανάσιος του Ευαγγέλου, Ιδ. Υπάλ ληλο, Έλληνα υπήκοο, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1960, κάτοικος Χολαργού, οδός Βεντούρη αρ. 23, κάτοχο του ΑΔΤ υπ αριθμ. AH /2008/T.A. Χολαργού, ΑΦΜ /ΔΟΥ Χολαργού, Σύμβουλος.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 3 Εκπροσώπηση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να αναθέσει την εκπροσώπηση της εταιρείας, σύμφωνα με το καταστα τικό της, ως ακολούθως: Α. Τη διοίκηση και διαχείριση της Εταιρείας στον Πρό εδρο Αθανάσιο Λαβίδα ο οποίος θα μπορεί να δεσμεύει την Εταιρία σε κάθε περίπτωση (ακόμα και για όσα ανατίθενται σε άλλα πρόσωπα σύμφωνα με τα παρα κάτω) ενεργώντας μόνος του και χωρίς τη σύμπραξη άλλου με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Β. Τη δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση ενώπιον όλων των Δικαστηρίων και αρχών της χώρας στα πα ρακάτω πρόσωπα ενεργώντας το κάθε ένα χωριστά: Ιωάννα Τσιρέκα. Γ.1. Τη σύναψη και υπογραφή τραπεζικών συμβάσεων σε έναν εκ των: ενεργώντας από κοινού με έναν εκ των: Βασίλειο Γραφάκο Τάνια Παναγιώτα Βρανοπούλου Γ.2. Τη σύναψη και υπογραφή λοιπών συμβάσεων και συμφωνητικών στους κάτωθι ενεργώντας ανά ζεύγη. Τάνια Παναγιώτα Βρανοπούλου Δ.1. Την έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση επιταγών, γραμματίων, συναλλαγματικών, εγγυητικών επιστολων μέχρι ποσού ευρώ στους: Δημήτριο Ζαχαρή Χρήστο Παπαστεργίου ενεργώντας ανά ζεύγη. Για μεταφορές χρημάτων από λογαριασμό της εται ρίας σε μία τράπεζα σε λογαριασμό της εταιρείας σε άλλη τράπεζα, καθώς και για επιταγές οι οποίες εκδί δονται εις διαταγήν της μητρικής Εταιρίας LAVIPHARM A.E., τα ίδια ως άνω πρόσωπα χωρίς όριο ποσού. Δ.2. Για καταθέσεις επιταγών σε τράπεζες καθώς και για εκχωρήσεις σε τράπεζες επιταγών, γραμματίων, συναλλαγματικών προς εγγύηση δανείων στους κάτωθι ενεργώντας ο κάθε ένας χωριστά: Δημήτριο Ζαχαρή Χρήστο Παπαστεργίου Δ.3. Την υπογραφή οποιωνδήποτε στοιχείων και δηλώ σεων προς τις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών στους: Δημήτριο Ζαχαρή ενεργώντας ανά ζεύγη. Ε. 1. Την υπογραφή εγγράφων προς διεκπεραίωση τρεχουσών υποθέσεων με το Υπουργείο Εργασίας, τα Ασφαλιστικά Ταμεία καθώς και την υπογραφή βεβαώ σεων που χορηγούνται στο προσωπικό της Εταιρείας στις: Ιωάννα Τσιρέκα Αναστασία Αθανασοπούλου ενεργώντας η κάθε μία χωριστά. Ε.2. Την υπογραφή συμβάσεων εργασίας και καταγ γελιών συμβάσεων με το προσωπικό της Εταιρείας στην: Ιωάννα Τσιρέκα ενεργώντας από κοινού με έναν εκ των: Τάνια Παναγιώτα Βρανοπούλου Στ. Την εκπροσώπηση ενώπιον λοιπών υπουργείων, οργανισμών καθώς και υπηρεσιών δημοσίου και ιδιωτι κού δικαίου στους: ενεργώντας ανά ζεύγη. Ζ. Την υπογραφή εγγράφων και εντύπων που απευθύ νονται σε τράπεζες, επιμελητήρια και τελωνεία και αφο ρούν σε εισαγωγικές και εξαγωγικές υποθέσεις στον: Κωνσταντίνο Φραγκή ενεργώντας μόνος του, καθώς και στους: Αθανάσιογίριστοδούλου Τάνια Παναγιώτα Βρανοπούλου ενεργώντας ανά ζεύγη. Θ. Την παραλαβή δικογράφων από Δημόσιες αρχές στους: Ευάγγελο Πολίτη Αικατερίνη Στάθη ενεργώντας ο κάθε ένας χωριστά. Θ. Την υπογραφή αντιγράφων πρακτικών από τα βι βλία πρακτικών γενικών συνελεύσεων και διοικητικού συμβουλίου εκτός από τον Πρόεδρο κ. Αθανάσιο Λαβίδα και στην: Τάνια Παναγιώτα Βρανοπούλου, Αντιπρόεδρο Τα στοιχεία των υπολοίπων πλην των μελών του Δι οικητικού Συμβουλίου είναι: Αθανασοπούλου Αναστασία του Παναγιώτη, Ιδ. Υπάλ ληλος, Ελληνίδα Υπήκοος, γεννημένη στο Στόμιο Κοριν θίας το έτος 1968, κάτοικος Ν. Ιωνίας, οδός Γρηγορίου Ε αρ , κάτοχος του ΑΔΤ υπ αριθμ. Μ /Α.Τ. Ξυλοκάστρου, ΑΦΜ /ΔΟΥ Ν. Ιωνίας. Ζαχαρής Δημήτριος του Κωνσταντίνου, Οικονομο λόγος, Έλληνας υπήκοος, γεννημένος στην Πεζούλα Καρδίτσας το έτος 1960, κάτοικος Αθήνας, οδός Πάλλη 1 3, κάτοχος του ΑΔΤ υπ αριθμ. AB /2006/A.T. Κυψέλης. Παπαΐωάννου Ιωάννης του Νικολάου, Ιδ. υπάλληλος, Έλ ληνας υπήκοος, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1966, κά τοικος Χαλανδρίου, οδός Εθν. Αντιστάσεως αρ. 50, κάτο χος του ΑΔΤ υπ αριθμ. Μ /1981/Π.Α. Χαλανδρίου. Παπαστεργίου Χρήστος του Γεωργίου, Οικονομολό γος, Έλληνας υπήκοος, γεννημένος στην Πάτρα το έτος 1955, κάτοικος Αγίας Παρασκευής, οδός Αγίου Ανδρέου αρ. 8, κάτοχος του ΑΔΤ υπ αριθμ. Θ /1970/Τ.Α. Αγίας Παρασκευής.

4 4 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) Παύλου Παναγιώτης του Αναστασίου, Οικονομολό γος, Έλληνας υπήκοος, γεννημένος στην Κόρινθο το έτος 1952, κάτοικος Καισαριανής, οδός Τραπεζούντος αρ. 14, κάτοχος του ΑΔΤ υπ αριθμ. Ρ /1993/ΚΑ Τ.Α. Αθηνών. Πολίτης Ευάγγελος, του Γεωργίου, Δικηγόρος, Έλλη νας υπήκοος, γεννημένος στο Αγρίνιο το έτος 1967, κά τοικος Αθηνών, οδός Σόλωνος αρ. 14, κάτοχος του ΑΔΤ υπ αριθμ. AB / /Α.Τ. Συντάγματος. Στάθη Αικατερίνη του Χρήστου, Δικηγόρος, Ελληνίδα υπήκοος, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1979, κάτοικο Αθηνών, οδός Βασ. Ηρακλείου αρ. 24, κάτοχος του ΑΔΤ υπ αριθμ. Ρ /1993/Α.Τ. Τερψιθέας. Τσιρέκα Ιωάννα του Χαριλάου, Ιδ. Υπάλληλος, Ελληνίδα Υπήκοος, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1970, κάτοικος Θρακομακεδόνων, οδός Παρμενίωνος αρ. 33, κάτοχος του ΑΔΤ υπ αριθμ. ΑΕ /2007/Τ.Α. Αχαρνών, ΑΦΜ /ΔΟΥ Αχαρνών. Φραγκής Κωνσταντίνος του Αντωνίου, Ιδ. υπάλληλος, Έλληνας υπήκοος, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1966, κάτοικος Ν. Μάκρης, οδός Αλέας αρ. 7, κάτοχος του ΑΔΤ υπ αριθμ. Σ / /Α.Τ. Ν. Μάκρης, Α.Φ.Μ /Δ.Ο.Υ. Παλλήνης. Παλλήνη, 13 Φεβρουαρίου 2012 (3) Εται επωνυμία «ΕΝΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ανώ νυμη Εμπορική και Υποστήριξης Εταιρεία» και δ.τ. «ΕΝΑ ΑΕ». Την καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 14/2/2012 πρακτικό Γενικής Συνέλευσης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ανώνυμη Εμπορική και Υποστήριξης Εταιρεία» με δ.τ. «ΕΝΑ ΑΕ» και αριθμό Μητρώου 23791/04/Β/91/136(2001), με το οποίο εδόθη άδεια στην εταιρεία για τη σύναψη συμβάσεων εγγυήσεων και ασφαλειών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 (παρ. 1 εδ. β και γ ) βάσει της από 20/1/2012 έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της. Παλλήνη, 21 Φεβρουαρίου 2012 (4) Εται επωνυμία «ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΚΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΓΩΤΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ» και δ.τ. «GOLDEN SCOOP Α.Ε.». Την καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 31/01/2012 πρα κτικό Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από 31/01/2012 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΚΟΥΠ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΓΩΤΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ» και δ.τ. «GOLDEN SCOOP A.E.» και αριθμό Μητρώου 70285/04/Β/10/199 που εδρεύει στο Δήμο Παλλήνης (ΔΩ ΔΩΝΗΣ 31) από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι 30/01/2017 συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: Ως εκ τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται εκ νέου σε σώμα ως εξής: 1. Χαράλαμπος Σαββίνος του Σπυρίδωνος και της Ευ γενίας, ελληνικής υπηκοότητας, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1961, κάτοικος Δήμου Παλλήνης, Δημο τικής Ενότητας Γέρακα, Δημοτικής Κοινότητας Γέρα κα, οδός Κυκλάμινων, αρ. 4, κάτοχος του υπ αριθμ. Λ / Δελτίου Ταυτότητας του Α.Τ. Ανθου πολης, Α.Φ.Μ , Πρόεδρος, Διευθύνων Σύυβου λος. 2. Ιωάννης Γρηγορόπουλος του Κωνσταντίνου και της Μαρίας, ελληνικής υπηκοότητας, που γεννήθηκε στην Πάτρα, το έτος 1962, κάτοικος Δήμου Βριλησσί ων Αττικής, οδός Κουντουριώτου, αρ. 5 7, κάτοχος του υπ αριθμ. ΑΕ / Δελτίου Ταυτότητας, με Α.Φ.Μ , Αντιπρόεδρος. 3. Χρήστος Αγοράνος του Γεωργίου και της Ου ρανίας, ελληνικής υπηηκότητας, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1958, κάτοικος Δήμου Καλλιθέας Αττι κής, οδός Πλάτωνος, αρ. 65, κάτοχος του υπ αριθμ. ΑΙ / Δελτίου Ταυτότητας του ΤΑ. Καλλιθέας, με ΑΦΜ , Μέλος. Εκπροσώπηση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 του Ν.2190/1920 και το άρθρο 11 του καταστατικού της στα ακόλουθα πρόσωπα, στα οποία παρέχει τις παρακάτω εξουσίες υπό τους αναγραφόμενους σε κάθε περίπτωση όρους: 1. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 1.1 Συμβάσεις δανείου και άνοιγμα Τραπεζικών λογα ριασμών. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Χαράλαμπος Σαββίνος, θα δύναται να ανοίγει και να κλείνει λογαρι ασμούς όψεως, ταμιευτηρίου, προθεσμιακούς ή άλλους κατά την κρίση του σε οποιαδήποτε Τράπεζα, να εκδί δει, εισπράττει, αποδέχεται και οπισθογραφεί επιταγές, συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή συμβαλλόμε νος με τράπεζες για το άνοιγμα ανέγγυών πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών. Θα δύναται να παρέχει εντολές πληρωμής και οδηγίες προς τις τρά πεζες για τη διενέργεια πληρωμών για λογαριασμούς της εταιρείας, θα τη δεσμεύει πλήρως σε οποιαδήπο τε τραπεζική εργασία ανεξαρτήτως ποσού και γενικά θα προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ή χρήσιμη κατά την κρίση του ενέργεια (και αν ακόμη δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν). Τέλος θα υπογράφει κάθε χρήσιμο συμβό λαιο ή έγγραφο, προκειμένου να υλοποιηθεί η ανωτέρω απόφαση της εταιρείας. 1.2 Σύναψη και υπογραφή συμβάσεων οιουδήποτε περι εχομένου Για τη συνομολόγηση και υπογραφή συμβάσε ων με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και για οποιοδήποτε αντικείμενο

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 5 συμβάσεως, ετεροβαρούς ή αμφοτεροβαρούς απαιτείται η υπογραφή του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβού λου, Χαράλαμπος Σαββίνος. 2. Θέματα προσωπικού Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Χαράλαμπος Σαββίνος, εκπροσωπεί την εταιρεία και στα εξής θέ ματα: Α. Υπογράφει για λογαριασμό της εταιρείας παντός είδους συμβάσεις για την υλοποίηση προγραμμάτων (με λετητικών ερευνητικών εκπαιδευτικών ανθρωπίνου δυνα μικού και άλλων), που χρηματοδοτούνται από διάφορους φορείς είτε ελληνικούς είτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Β. Είναι υπεύθυνος για την καθημερινή λειτουργία της εταιρείας και τις καθημερινές δραστηριότητες της επι χείρησης, υποστήριξη πωλήσεων, υποστήριξη τμήματος μάρκετινγκ, του τμήματος διαφήμισης κ.λπ. Γ. Είναι υπεύθυνος για την εξασφάλιση της παραγω γής, των πωλήσεων κλπ, των προϊόντων και τη συνολική επίβλεψη της εμπορικής και τεχνικής λειτουργίας της εταιρείας. Δ. Υπογράφει και τροποποιεί συμβάσεις εργασίας και παροχής υπηρεσιών σχετικές με το προσωπικό της εταιρείας. Ε. Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε Αρχής, Δημόσιας, Δημοτικής, Διοικητικής, κάθε Υπηρεσίας και κάθε Οργανισμού και Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού και Δημοσίου Δικαίου για θέματα που σχετίζονται αποκλει στικά με το προσωπικό της εταιρείας (ΟΑΕΔ, Επιθεώ ρηση Εργασίας, ΙΚΑ, λοιπά ταμεία, κ.λπ.). 1. Διάθεση περιουσιακών στοιχείων. Για τη διάθεση ή εκποίηση οποιουδήποτε περιουσια κού στοιχείου της εταιρείας που έχει ιστορικό κόστος βιβλίων ή αγοραία αξία οποιοδήποτε από τα δύο είναι μεγαλύτερο κάθε φορά ανεξαρτήτως ποσού δεσμεύει την εταιρεία ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Χαράλαμπος Σαββίνος. 2. Εκπροσώπηση ενώπιον αρχών. Επιφυλασσομένης της εφαρμογής των ανωτέρω εξου σιών εκπροσωπήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον κάθε Αρχής Δημόσιας, Φορολογικής, Διοικητικής, κάθε υπηρεσίας και κάθε Οργανισμού και Νομικού Προσώπου Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου (ΟΤΕ, ΔΕΗ κ.λπ.), καθώς και ενώ πιον των Αστυνομικών, Δικαστικών και Εισαγγελικών αρχών στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο,κ.Χα ράλαμπο Σαββίνο. 3. Εξαγωγικές δραστηριότητες. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, Χαράλαμπο Σαββίνο, να εκ προσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε Δημόσιας Αρχής, Οργανισμού, Επιμελητηρίων καθώς και οποιουδήποτε άλλου απαιτείται, προκειμένου να πραγματοποιούνται οι εξαγωγικές δραστηριότητες της εταιρείας και για να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον των Τελωνειακών αρχών της χώρας, προκειμένου να πραγματοποιούνται εξαγωγές προϊόντων. 4. Αγορανομικός υπεύθυνος. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει κατά τα άρθρα 36 και 37 του Αγορανομικού Κώδικα τον Χρήστο Αγορά νο του Γεωργίου, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1958, κάτοικο Καλλιθέας Αττικής, οδός Πλάτωνος, αρ. 65, κάτοχο του υπ αριθμ. Σ δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Καλλιθέας, με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Β Καλλιθέας Διευθυντή Επόπτη Αγορανομικό Υπεύθυνο της εταιρεί ας, ο οποίος από σήμερα αναλαμβάνει τη διεύθυνση και εποπτεία ολόκληρου του εργοστασίου, την ευθύνη παραγωγής των προϊόντων, τη διαμόρφωση τιμών, την τήρηση των διοικητικών και αγορανομικών διατάξεων και την εποπτεία κάθε εργασίας της επιχείρησης, τυγ χάνων υπεύθυνος για κάθε διοικητικό ή αγορανομικό αδίκημα αυτής. Παράλληλα το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομό φωνα ότι ο αγορανομικός υπεύθυνος μέσα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του έχει την υποχρέωση: i. Να παρακολουθεί την εξέλιξη της αγορανομικής νομοθεσίας και ειδικότερα των διατάξεων που αφορούν την εταιρεία ii. Να μεριμνά για την καθιέρωση διαδικασιών για τη συμμόρφωση με τις ως άνω διατάξεις από όλους τους τομείς της εταιρείας iii. Να ελέγχει την τήρηση των διατάξεων αυτών από όλα τα τμήματα της εταιρείας. Ο αγορανομικός υπεύθυνος θα αναφέρεται κατευθείαν στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και ως προς τα καθήκοντα του αυτά δεν υπάγεται σε κανένα άλλο Προϊστάμενο. Υποχρεούται δε να ενημερώνει το Διοικητικό Συμβού λιο για κάθε διαπίστωση του και επίσης τουλάχιστον ανά τρίμηνο να εκθέτει στο Διοικητικό Συμβούλιο με χωριστή αναφορά του όσα θέματα έχουν σχέση με την αρμοδιότητα του. 5. Θέματα ανταγωνισμού. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Χαράλαμπος Σαββίνος, ορίζεται υπεύθυνος και για την τήρηση των περί ανταγωνισμού διατάξεων του Ν. 703/1977. Μέσα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του έχει την υποχρέωση: Α. Να παρακολουθεί την εξέλιξη της σχετικής νομο θεσίας. Β. Να μεριμνά για την καθιέρωση διαδικασιών για τη συμμόρφωση με τις ως άνω διατάξεις από όλους τους τομείς της εταιρείας. Γ. Να εφαρμόζει πρόγραμμα εκπαίδευσης του προ σωπικού. Δ. Να ελέγχει τη τήρηση των διατάξεων αυτών από όλα τα τμήματα της εταιρείας. Ε. Να χειρίζεται ως συντονιστής κάθε σχετική υπό θεση. 6. Έκδοση και επικύρωση αντιγράφων. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευ θύνων Σύμβουλος, Χαράλαμπος Σαββίνος, δύναται να εκδίδει και να επικυρώνει αντίγραφα ή αποσπάσματα αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων ή των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Παλλήνη, 16 Φεβρουαρίου 2012 (5) την επωνυμία «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Την καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 17/02/2012 πρα

6 6 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) κτικό Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από 17/02/2012 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Μητρώου 46861/04/ Β/00/125 που εδρεύει στο Δήμο Παλλήνης (Λ. MAPΑ ΘΩΝΟΣ 99) από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι 17/02/2017 συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Γεώργιος Κωνσταντίνου Γούλας, κάτοικος Αμαρου σίου Αττικής, οδός Ζηρίδη, αρ. 10, κάτοχος του υπ αριθμ. ΑΕ / δελτίου ταυτότητας, Α.Τ. Φιλοθέης, με ΑΦΜ , ΔΟΥ Ψυχικού, ως Πρόεδρος. 2. Ελευθέριος Βασιλείου Συμεωνίδης, κάτοικος Αμαρου σίου Αττικής, οδός Ζηρίδη, αριθμός 10, κάτοχος του υπ αριθμ. ΑΗ / δελτίου ταυτότητας, με ΑΦΜ , ΔΟΥ Ε Πειραιά, ως Διευθύνων Σύμβουλος. 3. Παναγιώτης Ιωάννη Γκότσης, κάτοικος Σίνδου Θεσσαλονίκης, οδός 1η ΒΙΠΕ, κάτοχος του υπ αριθμ. Τ , ΔΟΥ Καλαμαριάς, ως Αντιπρόεδρος. 4. Φωτεινή Γεωργίου Μπέκου, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Ζηρίδη, αρ. 10, κάτοχος του υπ αριθμ. AB /2006 δελτίου ταυτότητας, Ελληνίδα, ΑΦΜ , ΔΟΥ Ν. Ιωνίας, ως Μέλος. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ: α) Αναφορικά με πληρωμές της Εταιρείας στο Δημό σιο (Δ.Ο.Υ., ΙΚΑ, ΟΤΑ) και σε επιχειρήσεις κοινής ωφέλει ας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κ.λπ.) την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν με την από κοινού υπογραφή τους υπό την εταιρική σφραγίδα δύο πρόσωπα ως εξής: ένας εκ των: 1. Γεώργιο Κωνσταντίνου Γούλα, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Ζηρίδη, αρ. 10, κάτοχο του υπ αριθμ. ΑΕ / δελτίου ταυτότητας, Α.Τ. Φιλοθέης, με ΑΦΜ , ΔΟΥ Ψυχικού. 2. Ελευθέριο Βασιλείου Συμεωνίδη, κάτοικο Αμαρου σίου Αττικής, οδός Ζηρίδη, αριθμός 10, κάτοχο του υπ αριθμ. ΑΗ / δελτίου ταυτότητας, με ΑΦΜ , ΔΟΥ Ε Πειραιά. και ο άλλος εκ των: 1. Παναγιώτη Ιωάννη Γκότση, κάτοικο Σίνδου Θεσ σαλονίκης, οδός 1η ΒΙΠΕ, κάτοχο του υπ αριθμ. Τ , ΔΟΥ Καλαμαριάς. 2. Φωτεινή Γεωργίου Μπέκου, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Ζηρίδη, αρ. 10, κάτοχο του υπ αριθμ. ΑΒ /2006 δελτίου ταυτότητας, Ελληνίδα, ΑΦΜ , ΔΟΥ Ν. Ιωνίας. β) Αναφορικά με πληρωμές της Εταιρείας σε εταιρεί ες του ομίλου VIVARTIA (ενδεικτικά VIVARTIA Α.Β.Ε.Ε, Hellenic Catering Α.Ε., Σ. Νένδος Α.Ε., GREENOOD Α.Ε. (ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΠΩΡΟΚΗ ΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ) και στις συνεργαζόμενες εται ρείες Coca Cola Ελληνική εταιρεία εμφιαλώσεως Α.Ε. και Αθηναϊκή Ζυθοποιία Α.Ε. την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν με την από κοινού υπογραφή τους υπό την εταιρική σφραγίδα δύο πρόσωπα ως εξής: ένας έκτων. 1. Γεώργιο Κωνσταντίνου Γούλα, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Ζηρίδη, αρ. 10, κάτοχο του υπ αριθμ. ΑΕ / δελτίου ταυτότητας, Α.Τ. Φιλοθέης, με ΑΦΜ , ΔΟΥ Ψυχικού. 2. Ελευθέριο Βασιλείου Συμεωνίδη, κάτοικο Αμαρου σίου Αττικής, οδός Ζηρίδη, αριθμός 10, κάτοχο του υπ αριθμ. ΑΗ / δελτίου ταυτότητας, με ΑΦΜ , ΔΟΥ Ε Πειραιά. και ο άλλος εκ των: 1. Παναγιώτη Ιωάννη Γκότση, κάτοικο Σίνδου Θεσ σαλονίκης, οδός 1η ΒΙΠΕ, κάτοχο του υπ αριθμ. Τ , ΔΟΥ Καλαμαριάς. 2. Φωτεινή Γεωργίου Μπέκου, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Ζηρίδη, αρ. 10, κάτοχο του υπ αριθμ. AB /2006 δελτίου ταυτότητας, Ελληνίδα, ΑΦΜ , ΔΟΥ Ν. Ιωνίας. γ) Για όλα τα ζητήματα εργατικής φύσεως της Εταιρεί ας, ενδεικτικά πρόσληψη, απόλυση προσωπικού, εντολές πληρωμής της μισθοδοσίας του προσωπικού ανεξαρ τήτως του ποσού πληρωμής, θέματα του προσωπικού της Εταιρείας ενώπιον οιασδήποτε δημόσιας αρχής ή οργανισμού (π.χ. ΟΑΕΔ, Επιθεώρηση Εργασίας, Δ.Ο.Υ., Ι.Κ.Α.), την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν με την από κοινού υπογραφή τους δύο πρόσωπα ως εξής: ένας εκ των: 1. Γεώργιο Κωνσταντίνου Γούλα, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Ζηρίδη, αρ. 10, κάτοχο του υπ αριθμ. ΑΕ / δελτίου ταυτότητας, Α.Τ. Φιλοθέης, με ΑΦΜ , ΔΟΥ Ψυχικού. 2. Ελευθέριο Βασιλείου Συμεωνίδη, κάτοικο Αμαρου σίου Αττικής, οδός Ζηρίδη, αριθμός 10, κάτοχο του υπ αριθμ. ΑΗ / δελτίου ταυτότητας, με ΑΦΜ , ΔΟΥ Ε Πειραιά. και ο άλλος εκ των: 1. Παναγιώτη Ιωάννη Γκότση, κάτοικο Σίνδου Θεσ σαλονίκης, οδός 1η ΒΙΠΕ, κάτοχο του υπ αριθμ.τ , ΔΟΥ Καλαμαριάς. 2. Φωτεινή Γεωργίου Μπέκου, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Ζηρίδη, αρ. 10, κάτοχο του υπ αριθμ. AB /2006 δελτίου ταυτότητας, Ελληνίδα, ΑΦΜ , ΔΟΥ Ν. Ιωνίας. δ) Για τις υπόλοιπες συναλλαγές της Εταιρείας και εν γένει τις λοιπές πράξεις διαχειρίσεως της εταιρικής περιουσίας, ήτοι, ενδεικτικά και μη περιοριστικά, πληρω μές πάσης φύσεως προς τρίτους, καταβολή μισθωμάτων ακινήτων, εκπροσώπηση της Εταιρείας δικαστικά και εξώδικα ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου και οποιασ δήποτε αρχής, συνομολόγηση συμβάσεων ανεξαρτήτως ποσού, καθώς και για τη διενέργεια κάθε άλλης πράξης διαχείρισης της Εταιρείας, πλην των αναφερόμενων υπό α, β, γ, δ, ε) ανωτέρω, την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν με την από κοινού υπογραφή τους δύο πρόσωπα ως εξής: ένας εκ των: 1. Γεώργιο Κωνσταντίνου Γούλα, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Ζηρίδη, αρ. 10, κάτοχο του υπ αριθμ. ΑΕ / δελτίου ταυτότητας, Α.Τ. Φιλοθέης, με ΑΦΜ , ΔΟΥ Ψυχικού. 2. Ελευθέριο Βασιλείου Συμεωνίδη, κάτοικο Αμαρου σίου Αττικής, οδός Ζηρίδη, αριθμός 10, κάτοχο του υπ αριθμ. ΑΗ / δελτίου ταυτότητας, με ΑΦΜ , ΔΟΥ Ε Πειραιά. και ο άλλος εκ των: 1. Παναγιώτη Ιωάννη Γκότση, κάτοικο Σίνδου Θεσ σαλονίκης, οδός 1η ΒΙΠΕ, κάτοχο του υπ αριθμ. Τ

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) , ΔΟΥ Καλαμαριάς. 2. Φωτεινή Γεωργίου Μπέκου, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Ζηρίδη, αρ. 10, κάτοχο του υπ αριθμ. AB /2006 δελτίου ταυτότητας, Ελληνίδα, ΑΦΜ , ΔΟΥ Ν. Ιωνίας. ε) Τέλος, υπεύθυνος έναντι των υγειονομικών και αγορανομικών αρχών ορίζεται ο Διευθύνων Σύμβουλος Ελευθέριος Συμεωνίδης. Ειδικά στις περιπτώσεις συμβάσεων οποιουδήποτε ποσού, που έχουν ως αντικείμενο μίσθωση ακινήτου, δάνειο, παροχή εγγυήσεων, εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων, εξαγορές επιχειρήσεων και συμμετοχές είτε με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου είτε κατά την σύσταση νέων εταιρειών, έκδοση μη μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου καθώς και πώληση συμμετοχών, απαιτείται πάντοτε η παροχή ειδικής εξουσιοδότησης από το Δι οικητικό Συμβούλιο. Παλλήνη, 2 Μαρτίου 2012 (6) Εται επωνυμία «TRANSAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «TRANSAL ΑΕ». Την καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 09/01/2012 πρακτι κό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «TRANSAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «TRANSAL AE» και με αριθμό Μητρώου /04/Β/91/211(2004), με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή του ποσού της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ,00 ευρώ που αποφασίσθη κε από την Γενική Συνέλευση στις 31/12/2011. Παλλήνη, 7 Φεβρουαρίου 2012 (7) την επωνυμία «ΧΟΥΜΠΕΡ ΤΥΠΟΧΗΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Την καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 25/1/2012 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΧΟΥΜΠΕΡ ΤΥΠΟΧΗΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με αριθμό Μητρώου 68780/04/Β/09/170, με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου ,00 ευρώ. Παλλήνη, 20 Φεβρουαρίου 2012 (8) Εται επωνυμία «ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩ ΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ALPHA». Την καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανώνυ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 15/2/2012 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ALPHA» και με αριθμό Μητρώου 35055/04/Β/96/95(2005), με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή του ποσού της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ,80 ευρώ που αποφασίσθηκε από την Γενική Συνέλευση στις 27/01/2012. Παλλήνη, 22 Φεβρουαρίου 2012 (9) Εται επω νυμία «Εταιρεία Βιομηχανικών Έργων Συμμετοχών και Κατασκευών Ανώνυμος Εταιρεία ΕΒΙΕΣΚ». Την καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία Βιομηχανικών Έργων Συμμετοχών και Κατασκευών Ανώ νυμος Εταιρεία ΕΒΙΕΣΚ» και αριθμό Μητρώου 13418/04/ Β/86/74(2011). 1) Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρι σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ορκωτών ελε γκτών για τη χρήση 31/12/ ) Το από 30/05/2011 πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκε ορκω τός ελεγκτής χρήσης 1/1 31/12/2011 ο ελεγκτικός φορέ ας ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΗΣ Α.Ε. με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. Ε120. Παλλήνη, 23 Φεβρουαρίου 2012 (10) Εται επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙ ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΖΥΜΗΣ» και δ.τ. «BLUE BELL ABEE». Την καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 13/1/2006 πρακτικό

8 8 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙ ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΖΥΜΗΣ» και δ.τ. «BLUE BELL ABEE» και αριθμό Μητρώου 38750/04/ Β/97/35(01) με το οποίο έγινε δεκτή η από 14/10/2004 παραίτηση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου Κο ντού Δημητρίου. Παλλήνη, 13 Φεβρουαρίου 2012 (11) Εται επωνυμία «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙ ΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» και δ.τ. «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ». Την καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανώνυ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 30/12/2011 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡ ΝΩΝ» και δ.τ. «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ» και με αριθμό Μητρώου 69688/04/Β/10/96, με το οποίο πιστοποιή θηκε η καταβολή του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαί ου ,00 ευρώ όπως τροποποιήθηκε από τη Γ.Σ. στις 9/9/2011. Παλλήνη, 2 Φεβρουαρίου 2012 (12) Εται επω νυμία «RESH ORMULA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑ ΓΩΓΗΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» και δ.τ. «RESH ORMULA». Την καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 17/01/2012 πρακτι κό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «RESH ORMULA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» και δ.τ. «RESH ORMULA» και με αριθμό Μητρώου 54245/04/ Β/03/109(2008), με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβο λή του ποσού της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ,00 ευρώ που αποφασίστηκε από την Γενική Συ νέλευση στις 30/06/2011. Παλλήνη, 22 Φεβρουαρίου 2012 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 7250 14 Ιουλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 14192 17 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 4059 7 Ιουνίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 9140 3 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 3638 27 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της τροποποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 1401 24 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 1362 18 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 8184 8 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 12227 21 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 827 25 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά της Ανώνυμης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 927 7 Φεβρουρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 3243 7 Μαΐου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία «ΑΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 9666 13 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 4272 12 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 9838 20 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 9053 29 Αυγούστου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 10414 10 Σεπτεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 7471 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά τρώο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 642 24 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 7524 12 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Δικαστικά Kήρυξη ανίσχυρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 487 28 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 6786 11 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 7313 29 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 7247 14 Ιουλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις Aνακοίνωση καταχώρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 7300 9 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 7781 19 Ιουλίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 8599 16 Ιουλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά της Ανώνυμης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 304 16 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 11845 9 Νοεµβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 2008 18 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα