959 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣ, ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΔΕΙΑΣ, Κ.ΛΠ. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "959 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣ, ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΔΕΙΑΣ, Κ.ΛΠ. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ"

Transcript

1 ΕΙΔΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΝΘΕΤΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΑ "ΘΕΛΩ" ΕΝOΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ HR Η δύναμη κάθε επιχείρησης βρίσκεται στο ανθρώπινο δυναμικό της! Τρεις διευθυντές HR μιλούν για τους στόχους και τις προτεραιότητές τους. # ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΟΣΗΜΟ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ & ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ Ν.3863/2010, Ν.3996/2011 και Ν.4144/2013 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Οικονομολόγος MSc, Στέλεχος Υπ. Εργασίας 959 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣ, ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΔΕΙΑΣ, Κ.ΛΠ. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΡΑΠΑΝΑΚΗΣ, Οικονομολόγος - Εργασιακός Σύμβουλος 965 ΑΡΘΡΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΕΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ: ΔΕΣΜΕΥΣΗ H ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΡΑΣΣΑΣ, Διευθυντής Εφαρμογών Payroll & HRM της Epsilon Net, Συμβούλος Εργασιακών Θεμάτων

2 περιεχόμενα 950 ΡΩΤΗΣΑΤΕ - ΑΠΑΝΤΗΣΑΜΕ 953 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΟΣΗΜΟ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ & ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ Ν.3863/2010, Ν.3996/2011 και Ν.4144/2013 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Οικονομολόγος MSc, Στέλεχος Υπ. Εργασίας 959 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣ, ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΔΕΙΑΣ, Κ.ΛΠ. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΡΑΠΑΝΑΚΗΣ, Οικονομολόγος - Εργασιακός Σύμβουλος # ΑΡΘΡΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΕΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ: ΔΕΣΜΕΥΣΗ H ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΡΑΣΣΑΣ, Διευθυντής Εφαρμογών Payroll & HRM της Epsilon Net, Συμβούλος Εργασιακών Θεμάτων 969 ΕΡΓΑΤΙΚΟ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 976 HR NEWS ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΛΛΗΣ, Εκτελεστικός Διευθυντής ICAP Employment Solutions 978 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. 980 ΑΦΙΕΡΩΜΑ Τα "ΘΕΛΩ" ενός Διευθυντή HR ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΥΡΣΙΝΗ ΔΡΙΜΤΖΙΑ, Οικονομολόγος 948

3

4 ΡΩΤΗΣΑΤΕ - ΑΠΑΝΤΗΣΑΜΕ Πρόσθετη εργασία σε εργαζόμενο με μερική απασχόληση Εταιρεία Ε.Π.Ε. ενδιαφέρεται να προσλάβει υπάλληλο γραφείου με ημερομίσθιο, πενθήμερη, τετράωρη απασχό - ληση. Θέλει επίσης να τον απασχολεί άλλες 2 ώρες κα - θημερινά ως πρόσθετη εργασία. Η πρόσθετη αυτή εργα - σία θα επηρεάσει τον υπολογισμό δώρων/επιδομάτων; Αν παραστεί ανάγκη για πρόσθετη εργασία πέρα από τη συμφωνηθείσα μερική απασχόληση, ο εργαζόμενος έχει υποχρέωση να την παράσχει, εφόσον είναι σε θέση να το κάνει και η άρνησή του θα ήταν αντίθετη με την καλή πίστη. Ενώ αρχικά, όπως προβλέπει και το άρθρο 659 του Αστικού Κώδικα, ο εργαζόμενος που παρέχει πρόσθετη από τη συμφωνημένη εργασία δικαιούταν συμπληρωματι - κής αμοιβής με προσαύξηση 10% στο καταβαλλόμενο ωρο μίσθιο του μερικώς απασχολούμενου, με τον Ν.3899/2010 καταργήθηκε αυτή η προσαύξηση. Άρα, δεν δικαιούται σήμερα καμία προσαύξηση ο εργαζόμενος για επιπλέον εργασία που θα του ζητήσει ο εργοδότης να πα ρά σχει, πέραν του συνηθισμένου ωραρίου μερικής απα σχό λησης π.χ. αντί τις 4 ώρες να εργασθεί και την 5η ή 6η ώρα κάποια μέρα. Να σημειώσουμε όμως πως ο μερικώς απασχολούμενος μπορεί να αρνηθεί την παροχή εργασίας πέραν της συμφωνημένης, όταν αυτή η πρό - σθετη εργασία λαμβάνει χώρα κατά συνήθη τρόπο. Ασφαλώς υπολογίζονται τα επιδόματα εορτών (δώρα) σύμφωνα με τις τακτικές καταβαλλόμενες αποδοχές, δη - λα δή υπολογίζεται και η πρόσθετη αυτή εργασία Αν παραστεί ανάγκη για πρόσθετη εργασία πέρα από τη συμφωνηθείσα μερική απασχόληση, ο εργαζόμενος έχει υποχρέωση να την παράσχει ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Επιστημονικη Ομάδα του EPSILON 7 Τήρηση Ειδικού βιβλίου υπερωριών Εάν ένας εργαζόμενος με πενθήμερη απασχόληση, κάποια εβδομάδα του μήνα εργασθεί εκτάκτως π.χ. 6 ώρες κατά την 6η ημέρα και λάβει την αντίστοιχη επιπλέον αμοιβή, θα πρέπει να γραφεί και στο Ειδικό Βιβλίο υπερωριών και να γίνει αναγγελία εντός του πρώτου 15 ημέρου του επό - με νου μήνα στο Σ.ΕΠ.Ε.; Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.3846/2010 «Η εργασία, που παρέχεται την έκτη ημέρα της εβδομάδος, κατά παράβαση του συστήματος πενθήμερης εργασίας, ανε - ξάρ τη τα από τις προβλεπόμενες κυρώσεις, αμείβεται με το καταβαλλόμενο ημερομίσθιο προσαυξημένο κατά 30%. Δεν υπάγονται στη διάταξη αυτή οι απασχολούμενοι σε ξενοδοχειακές και επισιτιστικές επιχειρήσεις». Για την έκτακτη απασχόληση προσωπικού κατά την 6η ημέρα της εβδομάδας, δεν προβλέπεται από καμία διά - ταξη η αναγγελία στην Επιθεώρηση Εργασίας, καθώς δεν αποτελεί υπερωρία. Εξακολουθεί όμως να είναι παρά - βαση της εργατικής νομοθεσίας η καταστρατήγηση του πεν θη μέρου και επιφέρει τόσο ποινικές όσο και διοικητικές κυρώσεις από το αρμόδιο Σ.ΕΠ.Ε.. Επίσης για την απασχόληση κατά την έκτη ημέρα δεν δι καιούται αναπληρωματική ημέρα ανάπαυσης (Α.Π. 3640/2004) την αμέσως επόμενη εβδομάδα (όπως συμ - βαί νει με την Κυριακή) Δυνατότητα καταβολής μικρότερης αποζημίω - σης απόλυσης από τη νόμιμη Μπορεί υπάλληλος να πάρει μικρότερη αποζημίωση απόλυσης από τη νόμιμη, εφόσον δεχθεί να υπογράψει ιδιωτικό συμφωνητικό; Η καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης στον απολυό - μενο μισθωτό θεωρείται ουσιώδης προϋπόθεση για να θεωρηθεί έγκυρη η καταγγελία της σύμβασης εργασίας. Νόμιμη αποζημίωση θεωρείται αυτή που καθορίζεται από το άρθρο 1 του Ν.2112/1920 και το άρθρο 74 του Ν.3863/2010, όπως τροποποιήθηκαν με την υποπαρ. 950

5 Εσείς ρωτήσατε Εμείς απαντήσαμε ΙΑ.12 του Ν.4093/2012 και ο εργοδότης δε μπορεί να καταβάλει μικρότερο ποσό από αυτό που καθορίζουν οι παραπάνω νόμοι ακόμα και αν έχει τη σύμφωνη γνώμη του εργαζομένου. Να σημειώσουμε ότι, απόλυση που έγινε χωρίς να καταβληθεί συγχρόνως και η οφειλόμενη νόμιμη αποζη - μίω ση είναι άκυρη και ως εκ τούτου ο εργοδότης περιέ - χεται σε υπερημερία, οπότε και οφείλει πλέον να καταβά - λει τις αποδοχές στο μισθωτό του που απολύθηκε άκυρα. Το ύψος της οφειλόμενης αποζημίωσης υπολογίζεται βάση του τελευταίου συνεχή χρόνου υπηρεσίας ή εργα - σίας στον εργοδότη που τον απολύει, με εξαρτημένη σχέ - ση εργασίας αορίστου χρόνου. Βάση υπολογισμού της οφει λόμενης αποζημίωσης, σε περίπτωση καταγγελίας σύμ βασης εργασίας αορίστου χρόνου, εργατών και υπαλ - λήλων είναι οι τακτικές αποδοχές του τελευταίου μήνα πριν την απόλυση, υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης, για όσους έχουν σταθερό μισθό και για όσους έχουν κυμαινόμενες αποδοχές (μισθό, ποσοστά κ.λπ.) ο μέσος όρος του τελευταίου διμήνου. Εκτός της αποζημίωσης οι μισθωτοί δικαιούνται και προσαύξηση με ποσοστό 1/6 στο σύνολο της οφειλόμενης αποζημίωσης, λόγω συνυπολο - γι σμού των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόματος αδείας. Εξαίρεση αποτελεί η παρ. ΙΑ.12/3 του Ν.4093/2012, η οποία για τα έτη προϋπη ρε - σίας από 17 μέχρι 28 και άνω η οφειλόμενη αποζημίωση υπαλλήλου υπολογίζεται με τις τακτικές αποδοχές του τελευταίου μήνα υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης που δεν υπερβαίνουν το ποσό των ευρώ Δυνατότητα αύξησης ημερών ασφάλισης Επιχείρηση παροχής υπηρεσιών απασχολεί εργάτηυπάλληλο βάσει πίνακα προσωπικού (πενθήμερο Δευτέ - ρα Παρασκευή, 8ωρο). Υπαρχει τρόπος με απασχόληση είτε τις Κυριακές είτε με υπερωρίες τις ημέρες εργασίας, έτσι ώστε να αυξηθούν οι ημέρες ασφάλισης στο μήνα από 25 σε 27 και να είναι νόμιμες και να λαμβάνονται υπόψη για σύνταξη, βιβλιάριο ασθένειας, ταμείο ανεργίας; Αμειβόμενοι με μηναίο μισθό Στους αμειβόμενους με μηναίο μισθό αποκλείεται η δυνατότητα να αναγνωρισθούν περισσότερες από 25 ημέ - ρες το μήνα. Εξαίρεση υπάρχει μόνο όταν απασχο λούνται εκτός από τις εργάσιμες μέρες και στις αργίες (Κυριακές, εορτές) χωρίς όμως να έχουν πραγματοποιήσει ρεπό σε άλλη εργάσιμη ημέρα και αμείβονται επιπλέον για τις ημέρες αυτών των αργιών (δηλ. παίρνουν πρόσθετο ημε - ρο μίσθιο) οπότε ο αριθμός των ημερών εργασίας προσαυ - ξάνεται και με τις ημέρες αργίας (εγκ. Ι.Κ.Α. 44/1975). Αμειβόμενοι με ημερομίσθιο Ο αμειβόμενος πλήρους απασχόλησης με ημερομί - σθιο, για κάθε εβδομάδα ασφαλίζεται με 6 ασφαλιστικές ημέρες. Για κάθε εβδομάδα μη συνεχούς απασχόλησης οι ασφαλιστικές ημέρες προσαυξάνονται κατά μια των πραγ - ματικών ημερών εργασίας αν η εργασία παρασχέ θη κε επί 3 τουλάχιστον ημέρες (τρία 8ωρα) την εβδομάδα αυτή. Όταν δε, απασχολούνται κατά τις Κυριακές ή Εξαι ρέσι μες εορτές τους αναγνωρίζονται και πλέον 25 ημέρες εργα σίας το μήνα δηλαδή μέχρι 30 και 31 ακόμη. Η υπερ ωριακή απασχόληση δεν θεωρείται ως ιδιαίτερη ημέρα εργασίας Μονομερής μείωση μισθού Εταιρεία παροχής υπηρεσιών (έχει λήξει η κλαδική σύμ βαση εργασίας) έχει κάποιους υπαλλήλους με εκ περι τρο πή απα - σχόληση. Ο μισθός ενός από αυτούς ανέρχεται στα ευρώ μικτά (εάν δούλευε πενθήμερο, 8ωρο). Έχει το δι - καίωμα η επιχείρηση μονομερώς να μειώσει τον μι σθό του στον αντίστοιχο βασικό της Γενικής Συλλογικής Σύμ βασης; Σύμφωνα με την εγκύκλιο 4601/304 12/3/2012 οι Συλ λογικές Συμβάσεις Εργασίας που έχουν λήξει ή καταγγελθεί και μέχρι την 14/2/2012 έχει παρέλθει και το 6μηνο παράτασης ισχύος τους έχουν πάψει να παράγουν έννομα αποτελέσματα ως συλλογικές συμβάσεις και οι όροι τους έχουν απολέσει τον κανονιστικό χαρακτήρα τους, παραμένουν δε στις ατομικές συμβάσεις ως απλοί ενοχικοί όροι. Συνεπώς δεν θα ήταν ποτέ δυνατή η «αναβίωσή» τους ως Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, μια και έχει επέλθει στην πραγματικότητα η «υποκατάστασή» τους από ενεργές ατομικές συμβάσεις εργασίας. Η Συλλογική Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών (Δ.Α. 51/2010) είχε έναρξη ισχύος 1/1/2010 και ίσχυε για ένα χρόνο, δηλαδή μέχρι 31/12/2010. Από τότε δεν έχει συ - ναφθεί νέα Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α., οπότε σύμφωνα με τα παρα πά - νω οι συμβάσεις αυτές έχουν αντικατασταθεί από ατομικές συμ βάσεις εργασίας και δεν μπορεί ο εργοδότης να μειώ - σει τις αποδοχές του εργαζομένου μονομερώς. Αυτό μπο - ρεί να γίνει μόνο με σύναψη νέας ατομικής σύμβασης εργα σίας με ελεύθερη συμφωνία των μερών (δηλ. μόνο με τη σύμφωνη γνώμη του εργαζομένου) και με αποδοχές μέχρι τα κατώτατα όρια της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.. Τα παραπάνω ισχύουν ανεξάρτητα με τη σύμβαση εργασίας που έχει ο κάθε εργαζόμενος (πλήρης, μερική ή εκ περιτροπής) ΡΩΤΗΣΑΤΕ - ΑΠΑΝΤΗΣΑΜΕ 951

6

7 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΟΣΗΜΟ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ & ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ Ν.3863/2010, Ν.3996/2011 ΚΑΙ Ν.4144/2013 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Οικονομολόγος MSc, Στέλεχος Υπ. Εργασίας Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Ποιες υπηρεσίες ή εργασίες υπάγονται στον νέο θεσμό 3. Έναρξη εφαρμογής ασφάλισης με εργόσημο 4. Τρόποι καταβολής της αμοιβής των περιστασιακά απασχολούμενων προσώπων 5. Έκδοση και διάθεση εργοσήμου 6. Διαδικασία πληρωμής με εργόσημο 7. Εξαργύρωση εργοσήμου 8 Κλάδοι ασφάλισης 9. Υπολογισμός ημερών ασφάλισης των προσώπων οι οποίοι αμείβονται με εργόσημο 10.Παροχές ασθενείας 11.Παροχές συντάξεων 12.Ακύρωση - Επανέκδοση 13.Χορήγηση ημερών ασφάλισης από εργόσημο για ανανέωση άδειας εργασίας σε αλλοδαπούς Σελίδες ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Εισαγωγή Ένας νέος θεσμός καθιερώθηκε με τις διατάξεις των άρθρων 20 έως 24 του Ν.3863/2010 και του Ν.3996/2011, ο θεσμός του εργοσήμου. Επέρχεται μια σημαντική μεταβολή με τον θεσμό αυτό στον τρόπο αμοιβής και απασχόλησης του κατ οίκον απασχολούμενου προσωπικού το οποίο παρέχει εξαρτημένη εργασία ή υπηρεσίες, αμειβόμενο με την ώρα ή την ημέρα σε τακτά ή μη χρονικά διαστήματα, είτε προς έναν, είτε προς περισσότερους εργοδότες για την ίδια μισθολογική περίοδο η οποία καλύπτεται από την ασφάλιση του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.. Για την αμοιβή και την παρακράτηση εισφορών των ανωτέρω προσώπων τηρείται υποχρεωτικά η διαδικασία έκδοσης και εξαργύρωσης της ειδικής επιταγής, του «Εργοσήμου». Υπόχρεος έκδοσης του Εργοσήμου είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο δέχεται ή χρησιμοποιεί τις εργασίες ή τις υπηρεσίες των εν λόγω προσώπων. Δικαίωμα εξαργύρωσης έχει αποκλειστικά ο αποδέκτης του Εργο - σήμου, το πρόσωπο δηλαδή το οποίο παρείχε προς τον υπόχρεο έκδοσης την εργασία ή την υπηρεσία. Το Εργόσημο εκδίδεται υπό τύπο πολύπτυχης ή δίπτυχης επιταγής, αντι - στοιχεί σε συγκεκριμένη χρηματική αξία στην οποία περιλαμβάνονται το ποσό της αμοιβής του εργαζόμενου και το ποσό της εισφοράς υπέρ του οικείου ασφαλιστικού φορέα, εν προκειμένω, υπέρ του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.. Τα Εργόσημα μπορούν να διατίθενται στον εργοδότη από τις συνεργαζό μενες, με τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, Τράπεζες και τα Υποκαταστή ματα αυτών, από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛ.ΤΑ.), τα Υποκαταστήματα των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, τα Κ.Ε.Π. αλλά και άλλους φορείς ή δίκτυα, τα οποία καθορίζονται με από φαση του Υπουργού Εργα σίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Ένας νέος θεσμός καθιερώθηκε με τις διατάξεις των άρθρων 20 έως 24 του Ν.3863/2010 και του Ν.3996/2011, ο θεσμός του εργοσήμου 953

8 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Η καταβολή της αμοιβής στον εργαζόμενο για την πα - ρα σχεθείσα εργασία πραγματοποιείται με την εξαργύ ρωση του Εργοσήμου από τους φορείς διάθεσης, αφού προη - γουμένως έχουν παρακρατηθεί οι αναλογούσες ασφα λι - στικές εισφορές. 2. Ποιες υπηρεσίες ή εργασίες υπάγονται στον νέο θεσμό Στη νέα διαδικασία αμοιβής και παρακράτησης εισφο - ρών μέσω Εργοσήμου υπάγονται ενδεικτικά οι εξής εργα - σίες ή υπηρεσίες: Οι υπηρεσίες οικογενειακής βοηθητικής φροντίδας (οικιακή καθαριότητα, γενικό νοικοκυριό). Οι κηπουρικές εργασίες. Οι μεμονωμένες μικροεπισκευαστικές εργασίες, οι οποίες δεν συνιστούν οικοδομικές εργασίες. Η παράδοση ιδιαιτέρων μαθημάτων. Η φύλαξη και μεταφορά παιδιών, νηπίων και βρεφών. Η υποστήριξη με την παροχή κάθε μορφής βοήθειας και φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα, καθώς και σε άτομα με ειδικές ανάγκες συμπεριλαμβανομένης και της διευκόλυνσης για συμμετοχή σε πολιτιστικές, θρη - σκευτικές, ψυχαγωγικές και κοινωνικές δραστηριότητες. Η συμμετοχή σε προγράμματα αποκατάστασης ατόμων σε Ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή σε Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ατόμων με αναπηρία, τα οποία χαρακτηρίζονται από νοητική στέρηση (Σ.Υ.Δ.). Οι αισθητικές φροντίδες (κομμωτική, περιποίηση προ - σώ που και σώματος). Η περιποίηση ή νοσηλευτική φροντίδα αρρώστων ή κατάκοιτων ατόμων. Η βοήθεια σε άτομα με προβλήματα κινητικότητας (φυ - σι κοθεραπεία, κινησιοθεραπεία, συνοδεία εκτός οικίας). ΠΡΟΣΟΧΗ Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4144/2013 διευρύνεται ο κύκλος των προσώπων που αμεί βονται και ασφαλίζονται με το εργόσημο οι νέες κατη γορίες είναι: Το προσωπικό το οποίο παρέχει εργασίες καθαρι - σμού και κηπουρικής κοινοχρήστων χώρων πολυκα - τοι κιών, το οποίο δεν παρέχει την υπηρεσία αυτή ως υπαλλη λικό προσωπικό εταιρείας ή ως μέλος εταιρείας. Οι διανομείς διαφημιστικών εντύπων με το σύστημα διανομής με ή χωρίς διεύθυνση αποδέκτη. Οι απασχολούμενοι στην προώθηση προϊόντων προ - σώ που και σώματος για λογαριασμό μίας ή περισσο - τέρων επιχειρήσεων κατοίκων ή σε άλλο χώρο. Οι απασχολούμενοι στην προώθηση καταναλωτικών προϊόντων σε πολυκαταστήματα, καταστήματα τροφί - μων και υπεραγορές (super market). Προς αποφυγή προβλημάτων διευκρινίζεται ότι οι προαναφερθείσες εργασίες υπηρεσίες, εκτός από την συμμετοχή σε προγράμματα αποκατάστασης ατόμων σε Ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή σε Στέγες Υπο - στηριζόμενης Διαβίωσης ατόμων με αναπηρία, αφο ρούν κάθε εργασία ή υπηρεσία η οποία παρέχεται απο κλει στικά κατ' οίκον του εργοδότη. Επίσης διευκρινίζεται ότι, στη κατηγορία μεμονωμένων μικροεπισκευαστικών εργασιών τα οποία δεν συνιστούν οικοδομικές εργασίες, λογίζεται κάθε εργασία η οποία εκτε λείται σε κατοικίες. Τέτοιες εργασίες συνήθως είναι: οι εργασίες επισκευής υδραυλικών, επισκευής ερμαρίων, ντουλαπιών, επισκευές κου φωμάτων και γενικά ξυλουργικές, μηχανολογικές, ηλε κ τρο λογικές, σιδηρουργικές εργασίες, καθαρισμοί χώ - ρων κ.λπ. εντός των οικιών. Αντίθετα, εργασίες κατ' οίκον οι οποίες συνιστούν κατά την έννοια του νόμου οικοδομικές εργασίες και εξαιρού - νται από την ασφάλιση με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, είναι αυτές για τις οποίες, η παροχή εργασίας υπάγεται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. με τις ειδικές διατά - ξεις του ΣΤ' ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ του Κανονισμού Ασφάλισης του Ιδρύ μα τος, δηλαδή οι εργασίες οι οποίες εκτελούνται από εργα ζόμενους οι οποίοι ασφαλίζονται ως εργατοτεχνίτες οικο δόμοι. Οι εργασίες αυτές, είναι οι περιλαμβανόμενες στη πα - ρά γραφο 1 του άρθρου 35 του ίδιου Κανονισμού και πρό - κειται κυρίως για τις εργασίες επαναχρωματισμού κτιρίων, επισκευής κεραμοσκεπής ή άλλου είδους σκεπής, επι - σκευής δαπέδων πάσης φύσεως, επισκευής τοιχοποιίας, επένδυσης με πέτρα ή άλλο υλικό, επισκευής σοβάδων, πατωμάτων, κατασκευής διαφόρων λιθοδομών, κατα - σκευή τοιχίων, κ.λπ.. 3. Έναρξη εφαρμογής ασφάλισης με εργόσημο Ο νέος τρόπος καταβολής της αμοιβής και ασφάλισης των προσώπων οι οποίοι απασχολούνται ή θα απα - σχοληθούν στις προαναφερθείσες εργασίες υπηρεσίες, θα έχει έναρξη εφαρμογής, ως ακολούθως: Για τους κατ' οίκον απασχολούμενους σε έναν εργο δό - τη οι οποίοι ήδη ασφαλίζονταν από αυτόν με βάση τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.2639/1998, η ασφάλι - σή τους ίσχυε με τις διατάξεις αυτές για χρονική περίο - δο απασχόλησης μέχρι 31/12/2011 (δηλαδή με υπο - βολή Α.Π.Δ. Γ' και Δ' τριμήνου του 2011). Η εφαρ μογή των διατάξεων για την κατηγορία αυτή άρχισε από 01/01/2012. Για τους κατ' οίκον απασχολούμενους σε περισσό τε - ρους του ενός εργοδότες, οι οποίοι ασφαλίζονταν με βάση το δελτίο παροχής υπηρεσιών (μπλοκ), η ασφά - λιση με τις κοινοποιούμενες διατάξεις άρχισε από 01/11/2011. Συνεπώς, για χρονική περίοδο απασχό λη - 954

9 σης μέχρι την 31/10/2011 ασφαλίζονταν με τις δια - τάξεις του άρθρου 26 του Ν.2639/1998, δηλαδή με την έκδοση αποδείξεων παροχής υπηρεσιών. Με το έγγρα φο της Διοίκησης του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. Α21/ 449/3/ εδόθη παράταση της ανωτέρω προ - θεσμίας από την λήξη της και για δύο (2) ακόμη μήνες. Έτσι η ασφάλιση της ανωτέρω κατηγορίας συνε χί σθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.2639/1998, μέχρι την 31/12/2011. Για τα λοιπά υπαγόμενα πρόσωπα ο νέος τρόπος αμοι - βής και παρακράτησης εισφορών εφαρμόζεται υπο - χρεω τικά από 12/09/2011. Οι διατάξεις του άρθρου 39 του Ν.2084/1992 (περί νέων ασφαλισμένων), δεν έχουν εφαρμογή για τους υπαγό με - νους στο ανωτέρω καθεστώς. 4. Τρόποι καταβολής της αμοιβής των περιστα - σια κά απασχολουμένων προσώπων Η καταβολή της αμοιβής των περιστασιακά απα σχο - λου μένων προσώπων από κάθε φυσικό ή νομικό πρό - σωπο το οποίο δέχεται τις προαναφερθείσες υπηρε σίες εργασίες, γίνεται με τους παρακάτω τρόπους: Με την έκδοση ειδικού εργοσήμου υπό τύπο επιταγής, ή Μέσω λογαριασμών τον οποίο τηρούν ο εργοδότης και ο εργαζόμενος σε παρόχους υπηρεσιών πληρωμών. Με κατάθεση και είσπραξη μετρητών σε πάροχο υπη - ρε σιών πληρωμών. Με ειδικού τύπου έμβασμα κατά την έννοια των άρθρων 1 και 4 παρ. 3 του Ν.3862/ Έκδοση και διάθεση εργοσήμου Η έκδοση και η εξαργύρωση Εργοσήμου γίνεται από τους συμβεβλημένους φορείς υπηρεσιών πληρωμής (Τρά πεζες ΕΛ.ΤΑ.), οι οποίοι έχουν ακολουθήσει τις προ - διαγραφές και έχουν προσαρμοστεί με τις διαδι κασίες έκ - δοσης, ενημέρωσης και εξαργύ ρωσης του Εργο σήμου. Το Εργόσημο εκδίδεται σε διπλότυπο ή σε δύο απο κόμ - ματα, κατά το χρόνο αγοράς του, φέρει μοναδικό αλγο - ριθμικό αριθ μό το οποίο εξα σφα λίζει την γνησιό τητά του και αποτελεί τίτλο αξίας από τη στιγμή της έκδο σής του. Το ένα αντί τυ πο ή από κομμα του Εργο σή μου αφορά τον εργοδό τη και το δεύτερο τον εργαζόμε νο. Το Εργόσημο μπορεί να εκδοθεί και εξαργυρωθεί από τους συνεργαζόμενους φορείς έκδοσης (Τράπεζες - ΕΛ.ΤΑ.) αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα κανάλια εξυπηρέ - τησης των πολιτών (καταστήματα με ταμεία ή άλλα σημεία εξυπηρέτησης, Α.Τ.Μ., Αυτόματα μηχανήματα πληρω - μών, διαδικτυακούς τόπους τα οποία ανήκουν στους συν - ερ γαζόμενους φορείς έκδοσης, κέντρα τηλεφωνικής εξυ - πηρέτησης, κ.λπ.. 6. Διαδικασία πληρωμής με εργόσημο Τα Εργόσημα μεταβιβάζονται ονομαστικώς από τον εργοδότη στους εν λόγω εργαζόμενους, ως αμοιβή για την παρασχεθείσα εργασία και στην συνέχεια εξοφλούνται από τους προαναφερόμενους φορείς διαθέσεως με κατα - βολή του αντίστοιχου ποσού, αφού προηγουμένως έχουν παρακρατηθεί οι ασφαλιστικές εισφορές. Συγκεκρι μένα ακο λου θείται η εξής διαδικασία: Ο εργοδότης απευθύνεται στο φορέα έκδοσης (Τρά πε ζες ΕΛ.ΤΑ.) του Εργοσήμου με τον Α.Μ.Κ.Α. του, δηλώ νει τον αρμόδιο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, εν προκει μέ - νω του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., και το είδος της παρεχόμενης εργασίας (π.χ. οικιακές εργασίες) και καταθέτει το ποσό του Εργοσήμου, το οποίο αντιστοιχεί στην αμοιβή του εργα ζό με νου συμπερι λαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφο ρών. Ο φορέας έκδοσης, με βάση τον Α.Μ.Κ.Α. του εργο - δότη, συνδέεται με το αρχείο του Α.Μ.Κ.Α. Ε.Μ.Α.Ε.Σ. το οποίο τηρείται στην ΗΔΙΚΑ Α.Ε. σε πραγματικό χρόνο και αφού επιβεβαιώσει τα στοιχεία του εργοδότη, εκδίδει το Εργόσημο. Επί του αντιτύπου - αποκόμματος για τον εργοδότη ανα γρά φονται κατά την έκδοση του Εργοσήμου τα ακό - λουθα στοιχεία: Ο φορέας έκδοσης του Εργοσήμου. Ο αρμόδιος φορέας κοινωνικής ασφάλισης (Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. ή Ο.Γ.Α.). Ο μοναδικός αριθμός του Εργοσήμου. Ο Α.Μ.Κ.Α. του εργοδότη. Τα ονομαστικά στοιχεία του εργοδότη, όπως αυτά αναφέρονται στο Αρχείο του Α.Μ.Κ.Α. Ε.Μ.Α.Ε.Σ.. Το ποσό του Εργοσήμου, το οποίο αποτελεί την αμοιβή του εργαζομένου. Οι ασφαλιστικές εισφορές. Η ημερομηνία έκδοσης του Εργοσήμου. Η ημερομηνία λήξης του Εργοσήμου. Θέση για αναγραφή ονοματεπώνυμου του εργαζομέ νου. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 955

10 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Επί του αντιτύπου αποκόμματος για τον εργαζόμενο αναγράφονται τα ακόλουθα στοιχεία: Όλα τα παραπάνω στοιχεία Η ημερομηνία πληρωμής. Γραμμωτός κώδικας ο οποίος θα λειτουργήσει βοηθη - τικά κατά την στιγμή εξαργύρωσης του Εργόσημου (προαιρετικά). 7. Εξαργύρωση εργοσήμου Ο εργοδότης, όπως προαναφέρθηκε ως αμοιβή για την παρεχόμενη εργασία, παραδίδει στον εργαζόμενο το Εργό - σημο (αντίτυπο για τον εργαζόμενο), αφού συμ πλη ρώσει επί του αντιτύπου του, τα στοιχεία του εργαζόμενου (Α.Μ.Κ.Α., ονομαστικά στοιχεία) και την ημερομηνία πλη ρω μής και ο εργαζόμενος υπογράφει επί του αντιτύπου για τον εργοδότη, επιβεβαιώνοντας την παραλαβή του Εργο σή μου. Ο εργαζόμενος απευθύνεται για την εξαργύρωση στον πιστωτικό φορέα έκδοσης του Εργοσήμου ή και σε άλλο πιστωτικό φορέα στον οποίο έχει τη δυνατότητα εξαργύ - ρωσης αυτού με τον Α.Μ.Κ.Α. του, εντός του χρονικού δια στή ματος ισχύος του Εργοσήμου. Ο φορέας εξαργύρωσης ελέγχει με βάση το μοναδικό αριθμό του Εργοσήμου την γνησιότητα αυτού και την ισχύ του (μη λήξη, μη είσπραξη κ.λπ.). Στη συνέχεια, με βάση τον Α.Μ.Κ.Α. του εργαζόμενου συνδέεται με το Αρχείο του Α.Μ.Κ.Α. Ε.Μ.Α.Ε.Σ. και αφού επιβεβαιώσει τα στοιχεία του εργαζόμενου, κατα - βάλ λει στον εργαζόμενο το καθαρό πληρωτέο ποσό, πα - ρα κρατώντας τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες πιστώνονται στο λογαριασμό του αρμόδιου φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. Στο τέλος κάθε έτους ο φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης στέλνει ετήσια συγκεντρωτική κατάσταση σε εργοδότη και εργαζόμενο. Εάν το καθαρό ποσό το οποίο θέλει να εισπράξει ο εργαζόμενος πολλαπλασιαστεί με συντελεστή 1,25 θα δώ - σει το ποσό του εργοσήμου το οποίο πρέπει να αγορα σθεί. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: για το καθαρό ποσό 600 ευρώ θα αγο - ρασθεί εργόσημο 750 ευρώ (600*1,25 = 750) Οι ετήσιες καταβληθείσες εισφορές εκπίπτουν κατά τα 2/3 από το φορολογητέο εισόδημα του εργοδότη και κατά το 1/3 από το φορολογητέο εισόδημα του εργαζό μενου. Ως δικαιολογητικό για την προαναφερθείσα έκ πτω ση του φόρου εισοδήματος συνυποβάλλεται με την φορολογική δήλωση η ετήσια απολογιστική κατάσταση του Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης που έχει σταλεί στον εργοδότη. ΠΡΟΣΟΧΗ Η διάταξη αυτή περί έκπτωσης από το φορολογητέο εισό δημα έπαψε να ισχύει, επειδή το άρθρο 8 του Κώ - δικα Φορο λογίας Εισοδήματος καταργήθηκε με τον Ν.4024/ Κλάδοι ασφάλισης Με το άρθρο 21 του Ν.3863/2010 ορίζεται ότι οι κρατήσεις για ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και εργα - ζό μενου υπολογίζονται σε ποσοστό 20% επί της ανα γρα - φόμενης τιμής του Εργόσημου. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ύστερα από εισήγηση των Διοικητικών Συμβου λίων των κατά περίπτωση αρμοδίων φορέων και μετά από γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, το ποσοστό αυτό μπορεί να αυξομειώνεται προσαρμοζόμενο στις εκάστοτε κοινωνικοασφαλιστικές συνθήκες. Οι ανωτέρω εργαζόμενοι ασφαλίζονται στο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. για τους κλάδους Σύνταξης και Ασθένειας, καθώς και στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ. και στον Ο.Ε.Κ.. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. γίνεται επι με - ρι σμός του ποσοστού αυτού (20%) ανά κλάδο ασφάλισης. ΠΡΟΣΟΧΗ Με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4144/2013 αντι - καθίσταται το άρθρο 21 παρ.1 του Ν.3863/2010, επέρ - χο νται μεταβολές οι οποίες προκύπτουν από την ασφά - λιση με το εργόσημο. Μεταβάλλεται το ποσοστό των ασφα λιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζόμε νου, του προσωπικού το οποίο αμείβεται με το εργό σημο, το οποίο ανέρχεται πλέον σε 25% επί της αναγρα φό μενης τι μής του εργοσήμου. Επίσης το ανωτέρω ποσό επιμερί - ζεται ανά κλά δο ως ακολούθως: 14,45% για τον κλάδο σύνταξης, 4,65% για τον κλάδο ασθένειας σε είδος (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), 0,86% για τον κλάδο ασθένειας σε χρήμα, 4,32% για τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης και 0,72% για τον τ. Ο.Ε.Κ.. 9. Υπολογισμός ημερών ασφάλισης των προ - σώ πων οι οποίοι αμείβονται με εργό σημο Σχετικά με τον υπολογισμό των ημερών ασφάλισης των προσώπων τα οποία αμείβονται με εργόσημο, η Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων με το αρ. πρωτ. Φ80000/26037/3292/ έγγραφο της διευκρινί - ζει ότι: τα πρόσωπα της παρ.1 παρ.α του άρθρου 20 του εν λόγω νόμου, για τα οποία έχουν καταβληθεί εισφο ρές με το εργόσημο δικαιούνται διπλάσιες ημέρες ασφά λισης από όσες προκύπτουν από την διαίρεση του ποσού των εισφορών με το ανά ημέρα ή μήνα εργασίας ποσό εισφοράς το οποίο αντιστοιχεί στο ημερομίσθιο του ανειδί - κευτου εργάτη της 31ης Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους σύμφωνα με την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. και δεν μπορούν να υπερ βούν τις 30 ημέρες ασφάλισης ανα μήνα ή τις 360 ημέ ρες ασφάλισης κατά έτος. Το ποσό το οποίο έχει παρα - κρατη θεί για ασφαλιστικές εισφορές μέσω εργόσημου διαιρείται με το ποσό το οποίο αντιστοιχεί στις εισφορές 956

11 του Ημερομίσθιου Ανειδίκευτου Εργάτη (Η.Α.Ε.), όπως ισχύει κάθε φορά δηλαδή Η.Α.Ε.* 35,40%=ποσό το οποίο αντιστοιχεί στις εισφορές Η.Α.Ε.. Το αποτέλεσμα πολλαπλασιάζεται επί 2 και είναι οι ημέρες ασφάλισης που δικαιούται ο ασφαλισμένος. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: ΕΡΓΟΣΗΜΟ 200 ευρώ Η.Α.Ε. 33,57 (31/12/2011) 33,57*35,40% = 11,88 200*20% = 40 ευρώ εισφορές 40:11,88 = 3,37 ημέρες 3,37*2 = 6 ημέρες ΠΡΟΣΟΧΗ Με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4144/2013 αντικα - θίσταται το άρθρο 21 παρ. 2 του Ν.3863/2010 και επέρχο - νται με τα βολές οι οποίες προκύπτουν από την ασφάλιση με το εργό σημο. Ειδικότερα: Οι ημέρες ασφάλισης δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις 25 ανά ημερολογιακό μήνα ή τις 300 ανά έτος. Δεν προβλέπεται διπλασιασμός των ημερών ασφάλι - σης κατά τον υπολογισμό τους. Οι ημέρες ασφάλισης με το εργόσημο ανάγονται στον μήνα εξαργύρωσης του εργόσημου. Για την εξεύρεση των ημερών ασφάλισης όπου δικαιώ - νονται οι αμειβόμενοι με εργόσημο χρησιμο ποιεί ται το ημερομίσθιο ανειδίκευ του εργάτη της 31ης Δεκεμβρίου 2011 (το οποίο ανέρχεται σε 33,57 ευρώ). Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει την 01/01/ Παρόχες ασθενείας Τα εν λόγω πρόσωπα προκειμένου να τύχουν παρο χών ασθενείας σε είδος θα πρέπει να έχουν πραγμα τοποιήσει τουλάχιστον 150 ημέρες ασφάλισης, δεδομέ νου ότι από την διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν.3863/2010 δεν προβλέπεται άλλη αντιμετώπιση ούτε πα ρα πέμπει σε σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας του Ιδρύ ματος. ΠΡΟΣΟΧΗ Με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4144/2013 αντι κα - θίσταται η παρ.3 του άρθρου 21 του Ν.3863/2010, επέρ - χονται μεταβολές οι οποίες προκύπτουν από την ασφά λιση με το εργόσημο. Ειδικότερα, ρυθμίζεται το θέμα της ασφά - λισης των προσώπων αυτών για την χορήγηση πα ρο χών ασθενείας σε είδος και σε χρήμα. Οι αμειβόμενοι με εργόσημο για να τύχουν παροχών ασθενείας σε είδος εφαρμόζονται οι διατάξεις του Α.Ν. 1846/1951, όπως αντικα ταστά θηκαν με τις διατάξεις του άρθ ρου 148 του Ν.3655/2008, απαιτείται η συμπλήρωση 100 ημε ρών ασφάλισης για παροχές σε χρήμα οι διατάξεις του άρθρου 35 του Α.Ν. 1846/1951, όπως ισχύουν μετά την τροπο ποίησή τους, ήτοι 120 ημέρες ασφάλισης, και για την χορή γη ση του επι δόμα τος μη τρό τητας οι διατάξεις του άρθ ρου 39 του Α.Ν. 1846/1951, όπως ισχύουν μετά την τρο πο ποίησή τους, ήτοι η συμπλήρωση 200 ημερών ασφά λι σης τα δύο (2) προη γούμενα έτη πριν την πιθανή ημερο μη νία τοκετού Ειδικά για το έτος 2013, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 75 του Ν.4144/2013, για την χορήγηση παροχών ασθέ νειας σε είδος απαιτείται η συμπλήρωση 50 ημερών ασφά λισης το προηγούμενο ημερολογιακό έτος ή το τε λευταίο δεκα - πεντά μηνο αφαιρουμένου του ημερολο για κού τριμή νου. Οι διατάξεις για παροχές ασθένειας σε χρήμα, εφαρ μό - ζονται από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου, ήτοι από 18/04/ Παροχές συντάξεων Με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4144/2013 αντι - καθίσταται το άρθρο 21 παρ. 5 του Ν.3863/2010, επα νέρ - χο νται σε ισχύ αναδρομικά από την ημερομηνία κατάρ - γησής τους οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 3 του αρθρου 26 του Ν.2639/1998, οι οποίες αφορούν στην κατα βο λή μειωμένων κατά 20% ποσών συντάξεων και κατω τάτων ορίων στην περίπτωση του οικιακού προσωπι κού το οποίο ασφαλίζεται με αποδοχές μικρό τε - ρες του ημερομι σθίου του ανειδίκευτου εργάτη για χρο νι - κό διά στημα με γα λύτερο του ενός πέμ πτου του κατά περίπτωση χρό νου για την θεμελίωση συντα ξιοδοτικού δικαιώματος. Οι εκ κρε μείς αιτήσεις συνταξιοδότησης κρίνονται με το καθε στώς το οποίο ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για συντα ξιοδότηση. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Οι διατάξεις για παροχές ασθένειας σε χρήμα, εφαρ μό ζονται από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου, ήτοι από 18/04/

12 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 12. Ακύρωση - επανέκδοση Σύμφωνα με το άρθρο 5 της κοινοποιούμενης Υπουρ - γικής Απόφασης το ποσόν του Εργοσήμου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 5 ευρώ. Ο χρόνος ισχύος του ορίζεται στους τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής του. Μετά τη λήξη της περιόδου αυτής το εργόσημο δεν μπορεί να εξαργυ ρωθεί από τον εργαζόμενο. Εργόσημο το οποίο δεν έχει χρησι μοποιηθεί από τον εργοδότη μπο - ρεί να ακυρωθεί και να εξαρ γυρωθεί από τον ίδιο εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία έκδοσής του. Μετά τη λή ξη ισχύος του, το Εργόσημο ακυρώνεται αυτομάτως από τον φορέα έκδοσης και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον εργοδότη για πληρωμή ή να εξαργυρωθεί από τον εργαζόμενο. Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής Εργοσήμου το οποίο δεν έχει εξαργυρωθεί, μόνο ο εργοδότης έχει δι - καίω μα να ζητήσει την επανέκδοσή του υποβάλλοντας σχετικό αίτημα στον φορέα έκδοσης. 13. Χορήγηση ημερών ασφάλισης από εργό - σημο για ανανέωση άδειας εργασίας σε αλλο - δαπούς Το τμήμα Εσόδων του Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. του τόπου κατοικίας του αιτούντος θα χορηγεί βεβαίωση με τα ένσημα από το εργόσημο. Τα απαιτού - μενα δικαιολογητικά για την βεβαίωση είναι: Αίτηση. Α.Μ.Κ.Α. και Α.Μ.Α. Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. του αιτούντος (από φωτοτυπία βιβλιαρίου ή άλλο επίσημο έγγραφο). Βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας, η οποία ζηταει τον χρόνο ασφάλισης απ όπου θα προκύπτει το αιτούμενο χρονικό διάστημα. Εξαργυρωμένο εργόσημο (επικυρωμένα αντίγραφα). Τονίζεται ότι πριν την έκδοση της βεβαίωσης θα ελέγχεται ο Α.Μ.Κ.Α. του αιτούντος ο οποίος πρέπει να ταυτίζεται με τον Α.Μ.Κ.Α. του εργαζόμενου το οποίο αναγράφεται πάνω στο εξαργυρωμένο εργόσημο. Μεταβάλλεται το ποσοστό των ασφα λιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζόμε νου, του προσωπικού το οποίο αμείβεται με το εργό σημο, το οποίο ανέρχεται πλέον σε 25% επί της αναγρα φό μενης τιμής του εργοσήμου 958

13 ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣ, ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΔΕΙΑΣ, Κ.ΛΠ. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΡΑΠΑΝΑΚΗΣ Οικονομολόγος - Εργασιακός Σύμβουλος ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Περιεχόμενα Σελίδες 1. Υπολογισμός ημερών αδείας, αποδοχών και επιδόματος αδείας επί μετατροπής της πλήρους σε εκ περιτροπής απασχόληση βάσει του άρθρου 2, Ν.3846/ Υπολογισμός ημερών αδείας επί απασχόλησης σε σταθερή βάση με καθεστώς εκ περιτροπής απασχόλησης 3. Άδεια επί διαλείπουσας απασχόλησης 4. Υπολογισμός ημερών αδείας, αποδοχών και επιδόματος αδείας επί μετατροπής της πλήρους σε μερική απασχόληση 5. Καταγγελία συμβάσεως κατά τη διάρκεια επιβολής της εκ περιτροπής εργασίας 6. Επιβολή εκ περιτροπής απασχόλησης σε εργαζόμενους με σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης 7. Παροχή πρόσθετης, πρόσκαιρης εργασίας κατά τη διάρκεια εφαρμογής συστήματος εκ περιτροπής απασχόλησης 8. Αμοιβή αργίας που συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα λόγω εφαρμογής συστήματος εκ περιτροπής εργασίας 9. Ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε9 (Σύμβαση Εργασίας Μερικής Απασχόλησης και Εκ Περιτροπής Εργασίας) 10. Κατάθεση Τροποποιητικού πίνακα αποδοχών λόγω εφαρμογής του συστήματος της εκ περιτροπής εργασίας 1. Υπολογισμός ημερών αδείας, αποδοχών και επιδόματος αδείας επί μετατροπής της πλήρους σε εκ περιτροπής απα - σχόληση βάσει του άρ θρου 2, Ν.3846/2010 Εκ περιτροπής απασχόληση θεωρείται η εργασία κατά λιγότερες ημέρες την εβδομάδα ή κατά λιγότερες εβδο μάδες τον μήνα ή κατά λιγότερους μήνες το έτος ή και συνδυασμός αυτών, κατά πλήρες ημερήσιο ωράριο εργασίας. Ο υπολογισμός εν προκειμένω των ημερών άδειας ως προς το χρόνο: της εκ περιτροπής εργασίας, θα υπολογισθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 του Ν.1346/1983. Ειδι κότερα, στη διάταξη αυτή ορίζεται ότι σε περίπτωση διαλείπουσας ή εκ περιτροπής εργασίας, ο μισθωτός δικαιούται κάθε ημερολογιακό έτος, άδεια με αποδοχές ίση με το 1/12 της άδειας για κάθε μήνα απασχόλησης από την πρόσληψή του, αν η άδεια χορηγείται για πρώτη φορά, ή από τη λήψη της άδειας του προηγούμενου έτους, μέχρι την ημέρα έναρξης της άδειας. Ως μήνας εν προκειμένω λογίζονται 25 ημέρες απασχόλησης Οι υπό καθεστώς διαλείπουσας και εκ περιτροπής απασχόλησης μισθωτοί για κάθε 25 ημέρες πραγματικής εργασίας δικαιούνται το 1/12 της άδειας που θα ελάμβαναν υπό συνθήκες πλήρους απασχόλησης 959

14 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ της πλήρους απασχόλησης ο αριθμός των ημερών αδείας, θα υπολογισθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 του Ν.3302/2004 (Έγγραφο Υπουργείου Εργα σίας 15205/562/ ). Παράδειγμα 1o Η σχέση εργασίας υπαλλήλου, που προσελήφθη το 2006 χωρίς προϋπη ρεσία με πλήρη απασχόληση, από 1/4/2013 και έως 31/12/2013, μετατρέπεται από πλή - ρους απασχόλησης σε εκ περιτροπής (οκτάωρη εργασία τις ημέρες Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή). Ο μικτός μη νιαίος μισθός σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης ανέρχε ται σε 1.150,00 ευρώ. Ημέρες αδείας = ; Αποδοχές αδείας = ; Επίδομα αδείας = ; Για το τρίμηνο της πλήρους απασχόλησης (από 1/1 έως 31/3/2013) οι εργάσιμες ημέρες απασχόλησης ανέρχο - νται σε 75 (25 x 3 μήνες = 75). Για το εννεάμηνο της εκ περιτροπής απασχόλησης οι εργά σιμες ημέρες απασχόλησης ανέρχονται σε 135 (25 x 9μήνες x 3/5= 135). Σύνολο εργασίμων ημερών = =210. Ημέρες αδείας = (210/300) x 22 = 15,4 (Οι ημέρες άδειας στρογγυλοποιούνται στις 15). Αποδοχές αδείας = 15,4x 1,2/25 x 1.150,00 = 850,08 ευρώ. Επίδομα αδείας = 1.150,00/2 = 575,00 ευρώ (με δεδο - μέ νο ότι οι εργάσιμες ημέρες απασχόλησης του υπόψη εργα ζό μενου ανέρχονται σε 210 και συνεπώς υπερ - βαίνουν κατά πολύ τις μισές εργάσιμες ημέρες του έτους). Ο υπολογισμός της αποζημίωσης επί απολύσεως εργαζόμενου κατά τη διάρκεια επιβολής του μέτρου της εκ περιτροπής εργασίας θα γίνει με βάση τις αποδοχές της πλήρους απασχόλησης Παράδειγμα 2o Η σχέση εργασίας υπαλλήλου, που προσελήφθη το 2011 με καθεστώς εξα ήμερης εβδομαδιαίας εργασίας με πάνω από 25 χρόνια συνολική προϋπηρεσία και με πλή ρη απασχόληση, από 1/2/2013 έως 31/10/2013 με - τατρέπε ται από πλήρους απασχόλησης σε εκ περι τρο - πής (έξι ώρες και σαράντα λεπτά εργασία ημερησίως τη Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή). Ο μικτός μηνιαίος μι - σθός σε συν θήκες πλήρους απασχόλησης ανέρχεται σε 900,00 ευρώ. Ημέρες αδείας 2013 = ; Αποδοχές αδείας 2013 = ; Επίδομα αδείας 2013 = ; Για το τρίμηνο της πλήρους απασχόλησης (από 1/1 έως 31/1/2013 και από 1/11 έως 31/12/2013) οι εργάσιμες ημέ - ρες απασχόλησης ανέρχονται σε 75 (25 x 3 μήνες = 75). Για το εννεάμηνο της εκ περιτροπής απασχόλησης οι εργάσιμες ημέρες απασχόλησης ανέρχονται σε 112,50 (25 x 9μήνες x 3/6 = 112,50). Σύνολο εργασίμων ημερών = ,50 = 187,50. Ημέρες αδείας = (187,50/300) x 31 = 19,375 (Οι ημέρες άδειας στρογγυλοποιούνται στις 19). Αποδοχές αδείας = 19,375/25 x 900,00 = 697,50 ευρώ. Επίδομα αδείας = 900,00/2 = 450,00 ευρώ (με δεδο - μένο ότι οι εργάσιμες ημέρες απασχόλησης του υπόψη εργαζό μενου ανέρχονται σε 187,50 και συνεπώς υπερ - βαίνουν τις μισές εργάσιμες ημέρες του έτους). Παράδειγμα 3o Η σχέση εργασίας εργατοτεχνίτη, που προσελήφθη το 2010 με 15ετή προϋ πηρεσία με πλήρη απασχόληση, από 1/4/2013 και έως 31/12/2013, μετατρέ πεται από πλήρους απασχόλησης σε εκ περιτροπής (οκτάωρη εργα σία τις ημέρες Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Παρα - σκευή). Το ημε ρο μίσθιό του σε συνθήκες πλήρους απα - σχό λησης ανέρ χεται σε 38,00 ευρώ. Ημέρες αδείας = ; Αποδοχές αδείας = ; Επίδομα αδείας = ; Για το τρίμηνο της πλήρους απασχόλησης (από 1/1 έως 31/3/2013) οι εργάσιμες ημέρες απασχόλησης ανέρχο - νται σε 75 (25 x 3 μήνες = 75). Για το εννεάμηνο της εκ περιτροπής απασχόλησης οι εργά σιμες ημέρες απασχόλησης ανέρχονται σε 180 (25 x 9μήνες x 4/5 = 180). Σύνολο εργασίμων ημερών = =255. Ημέρες αδείας = (255/300) x 25= 21,25 (Οι ημέρες άδειας στρογγυλοποιούνται στις 21). Αποδοχές αδείας = 21,25 x 1,2 x 38,00 = 969,00 ευρώ. Επίδομα αδείας = 13 ημερομίσθια = 13 x 38,00 = 494,00 ευρώ. 960

15 2. Υπολογισμός ημερών αδείας επί απασχό λη - σης σε σταθερή βάση με καθεστώς εκ περι τρο - πής απασχόλησης Ο υπολογισμός εν προκειμένω των ημερών άδειας θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 του Ν.1346/1983 (ο μισθωτός δικαιούται κάθε ημερολογιακό έτος, άδεια με αποδοχές ίση με το 1/12 της άδειας για κάθε μήνα απασχό λησης από την πρόσληψή του, αν η άδεια χορηγείται για πρώτη φορά, ή από λήψη της άδειας του προηγούμενου έτους, μέχρι την ημέρα έναρξης της άδειας. Ως μήνας εν προκειμένω λογίζονται 25 ημέρες απασχόλησης). Παράδειγμα 1o Υπάλληλος προσελήφθη το 2011 χωρίς προϋπηρεσία, με εκ περιτροπής απασχόληση (έξι ώρες και σαράντα λεπτά εργασία ημερησίως την Τρίτη, Τετάρτη και Πα ρα - σκευή). Ο μικτός μηνιαίος μισθός σε συνθήκες πλήρους απασχόλη σης ανέρχεται σε 800,00 ευρώ και η σχέση εργασίας του παρέμεινε ενεργός έως την 31/12/2013. Ημέρες αδείας 2013= ; Αποδοχές αδείας 2013= ; Επίδομα αδείας = 2013 ; Αποδοχές εκ περιτροπής απασχόλησης = 800,00 x 3/6 = 400,00 ευρώ. Επισημαίνεται ότι οι αποδοχές των μερι κώς και των εκ περιτροπής απασχολουμένων δεν μπο ρεί να είναι κατώτερες από τις νόμιμες αποδοχές των πλήρως απασχολουμένων στην ίδια εργασία και καθο - ρί ζο νται ειδι κότερα ανάλογα με τις ώρες της μερικής απα σχό λησης σε σύγκριση με αυτές της πλήρους απα - σχό λησης. Ημέρες αδείας = (300 x 3/6) = 150, 26 χ (150/300) = 13 ημέρες. Αποδοχές αδείας = 13/25 x 800,00 = 416,00 ευρώ. Επίδομα αδείας = 2/25 x (Ημέρες εργασίας εβδομαδιαία /6) x μήνες απασχόλησης x Μηνιαίο Μισθό = (2/25) x (3/6) x 12 x 800,00 = 384,00 ευρώ. Επισημαίνεται ότι το επίδο μα αδείας δεν μπορεί να υπερβεί το μισό μισθό ή τα 13 ημερομίσθια. Παράδειγμα 2o Υπάλληλος προσελήφθη στις 21/4/2013 χωρίς προϋ - πη ρεσία, με εκ περιτροπής απασχόληση (οκτώ ώρες εργα σία ημερησίως την Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή). Ο μι κτός μηνιαίος μισθός σε συνθήκες πλήρους απασχό - λησης ανέρχεται σε 760,00 ευρώ και η σχέση εργασίας του πα ρέ μεινε ενεργός έως την 31/12/2013. Ημέρες αδείας 2013= ; Αποδοχές αδείας 2013= ; Επίδομα αδείας = 2013 ; Αποδοχές εκ περιτροπής απασχόλησης = 760,00 x 3/5 = 456,00 ευρώ. Ημέρες αδείας = (20/12) x μήνες απασχόλησης x 3/5 = (20/12) x 8,67 x 3/5 = 8,67 ημέρες άδειας που στρογγυλο ποιούνται σε 9. Αποδοχές αδείας = 760,00 x (8,67 x 1,2)/25 ευρώ = 316,28 ευρώ. Επίδομα αδείας = 2/25 x (Ημέρες εργασίας εβδομαδιαία /5) x μήνες απασχόλησης x Μηνιαίο Μισθό = (2/25) x (3/5) x 8,67 x 760,00 = 316,28 ευρώ. Επισημαίνεται ότι το επίδομα αδείας δεν μπορεί να υπερβεί το μισό μισθό ή τα 13 ημερομίσθια. Παράδειγμα 3o Εργατοτεχνίτης προσελήφθη στις 16/4/2012 χωρίς προϋ πηρεσία, με εκ περιτροπής απασχόληση (έξι ώρες και σα ράντα λεπτά εργασία ημερησίως τη Δευτέρα, Τρίτη, Τε τάρτη και Παρασκευή). Το μικτό ημερομίσθιό του σε συν θήκες πλήρους απασχόλησης ανέρχεται σε 36,00 ευρώ και η σχέση εργασίας του διεκόπη την 31/7/2013. Ημέρες αδείας 2013= ; Αποδοχές αδείας 2013= ; Επίδομα αδείας = 2013 ; Ημέρες αδείας = (25/12) x μήνες απα σχόλησης x 4/6 = (25/12) x 7 x 4/6 = 9,72 ημέρες άδειας που στρογγυλο - ποιούνται σε 10. Αποδοχές αδείας = 36,00 x 9,72 ευρώ = 349,92 ευρώ. Επίδομα αδείας = 2 x (Ημέρες εργασίας εβδο μαδιαία /6) x μήνες απασχόλησης x Ημερο μίσθιο = 2 x (4/6) x 7 x 36,00 = 336,00 ευρώ. 3. Άδεια επί δια λείπουσας απα σχόλησης Ως διαλείπουσα απασχόληση νοείται εκείνη η οποία ως εκ της φύσεως ή των συνθηκών εργασίας ή δυνάμει όρου ατομικής σύμβασης εργασίας, δεν παρέχεται καθ όλες τις εργάσιμες ημέρες του μηνός, ασχέτως ωρών απασχό λη - σης, δηλαδή έχει ενδιάμεσες ή περιοδικές διακοπές. Οι υπό καθεστώς διαλείπουσας απασχόλησης μισθω - τοί για κάθε 25 ημέρες πραγματικής απασχόλησης δι - καιού νται το 1/12 της άδειας που θα ελάμβαναν υπό συνθήκες πλή ρους απασχόλησης. Ημέρες αδείας εργαζόμενου με καθεστώς διαλείπου σας απασχόλησης με συνολική προϋπηρεσία: μικρότερη των 12 ετών = Hμέρες πραγματικής εργασίας / 300 x 24, συμπληρωμένη ή και μεγαλύτερη των 12 ετών και πάντως μικρότερη των 25 ετών = Hμέρες πραγματικής εργασίας / 300 x 30, συμπληρωμένη ή και μεγαλύτερη των 25 ετών = Hμέρες πραγματικής εργασίας / 300 x 31. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 961

16 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Αποδοχές αδείας εργαζόμενου με καθεστώς διαλείπουσας απασχόλησης με συνολική προϋπηρεσία: μικρότερη των 12 ετών = Hμέρες πραγματικής εργασίας / 300 x 24 x ημερομ. = 1/ 300 x 24 ημερομ. = 0,08 του ημερομισθίου, συμπληρωμένη ή και μεγαλύτερη των 12 ετών και πάντως μικρότερη των 25 ετών = 1/ 300 x 30 ημερομ. = 0,10 του ημερομισθίου, συμπληρωμένη ή και μεγαλύτερη των 25 ετών = 1/ 300 x 31 ημερομ. = 0,1033 του ημερομισθίου. Επίδομα αδείας εργαζόμενου με καθεστώς διαλείπου σας απασχόλησης ανεξάρτητα από τη συνολική προϋπη ρε σία του = 0,08 του ημερομισθίου (λαμβάνεται ως δεδο μένο ότι οι εργάσιμες ημέρες απασχόλησης των εργαζόμε νων αυτών δεν υπερβαίνουν τις μισές εργάσιμες ημέρες του έτους). Παράδειγμα 1ο Aπασχόληση εργαζόμενου με συνολική προϋπηρεσία μικρότερη των 12 ετών, με καθεστώς διαλείπουσας εργα σίας για 16 εργάσιμες ημέρες για το διάστημα από 1/1/ /12/2013 με μη σταθερό ημερήσιο ωρά - ριο και μη σταθερό ημερομίσθιο. Σύνολο αποδοχών διαστή ματος = 640,00 ευρώ. Αποδοχές αδείας = ; Επίδομα αδείας = ; Μέσο ημερομίσθιο = 640,00/16 = 40,00 ευρώ. Αποδοχές αδείας = 16/300 x 24 x 40,00 = 51,20 ευρώ ή με άλλο τρόπο Αποδοχές αδείας = 0,08 του συνόλου των αποδοχών = 640,00 x 0,08 = 51,20 ευρώ. Επίδομα αδείας = 51,20 ευρώ. Παράδειγμα 2ο Aπασχόληση εργαζόμενου με συνολική προϋπηρεσία μεγαλύτερη των 12 ετών και μικρότερη των 25 ετών, με καθεστώς διαλείπουσας εργασίας για 12 εργάσιμες ημέρες για το διάστημα από 1/1/ /12/2013 με σταθερό ημερομίσθιο 35,00. Σύνολο αποδοχών δια - στή ματος = 420,00 ευρώ. Αποδοχές αδείας = ; Επίδομα αδείας = ; Αποδοχές αδείας = 12/300 x 30 x 35,00 = 42,00 ευρώ ή με άλλο τρόπο. Αποδοχές αδείας = 0,10 του συνόλου των αποδοχών = 420,00 x 0,10 = 42,00 ευρώ. Επίδομα αδείας = 0,08 του συνό λου των αποδοχών = 420,00 x 0,08 = 33,60 ευρώ. 4. Υπολογισμός ημερών αδείας, αποδοχών και επιδόματος αδείας επί μετατροπής της πλήρους σε μερική απασχόληση Κατά την κατάρτιση της σύμβασης εργασίας ή κατά την διάρκειά της ο εργοδότης και ο μισθωτός μπορούν με έγγραφη ατομική σύμβαση να συμφωνήσουν τη μετα - τροπή της πλήρους σε μερική απασχόληση. Η μετατροπή αυτή προϋποθέτει έγγραφη συμφωνία των μερών (εργοδότη και εργαζόμενου) και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί διευθυντικό δικαίωμα. Η μετατροπή σύμβασης εργασίας από πλήρη σε μερική είναι δυνατόν να συντε - λεσθεί με αίτηση του εργαζόμενου. Επιπρόσθετα αναφέ - ρεται ότι πλήρως απα σχολούμε νος σε επιχειρήσεις πλέον των 20 ατόμων, σύμφωνα με την παρ. 12 του άρθρου 2 του Ν.3846/2010, έχει δικαίωμα μετά τη συμπλήρωση ενός ημερολογιακού έτους εργασίας να ζητήσει με σχετική έγγραφη αίτηση τη μετατροπή της σύμβασης εργασίας του από πλήρη σε μερική απασχό ληση, με δικαίωμα επανόδου σε πλήρη απασχόληση, εκτός αν η άρνηση του εργοδότη δικαιολογείται από τις επιχειρη σιακές ανάγκες. Ο εργαζόμε νος στην αίτησή του αυτή πρέ πει να προσδιορίζει τη διάρκεια της μερικής απασχόλησης και το είδος. Αν ο εργοδότης δεν απαντήσει εγγράφως εντός μηνός θεωρείται ότι το αίτημα του εργαζόμενου έχει γίνει δεκτό. Με αυτή τη διάταξη δίνεται η δυνατότητα στους εργαζόμε - νους να αντιμετωπίσουν έκτακτες οικογενειακές ανάγκες ή ανάγκες που προκύπτουν για εκπαιδευτικούς λόγους και για όσο διάστημα διαρκούν αυτές, διατηρώντας δικαίωμα επανό δου σε πλήρη απασχόληση. Παράδειγμα 1ο Η σχέση εργασίας υπαλλήλου που προσελήφθη το 2012 με 14 χρόνια συ νολική προϋπηρεσία, με πλήρη απασχό ληση επί εξα ήμερον εβδομαδιαίως, από 1/7/2013 μετα τρέ πεται με συναίνεση από πλήρους απασχόλησης σε με ρική (5ωρη εργασία τις ημέρες Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη). Ο μικτός μηνιαίος μισθός σε συνθήκες πλή ρους απασχόλησης ανέρχεται σε 800,00 ευρώ και δεν έχει πάρει άδεια το Η σχέση εργασίας παραμένει ενερ γός μέχρι την 31/12/2013. Ημέρες αδείας = ; Αποδοχές αδείας= ; Επίδομα αδείας = ; Για το εξάμηνο της πλήρους απασχόλησης (από 1/1/2013 έως 30/6/2013): Εργάσιμες ημέρες = 25 x 6 μήνες = 150. Για το εξάμηνο της μερικής απασχόλησης (από 1/7/2013 έως 31/12/2013): Εργάσιμες ημέρες = 25 x 6μήνες x (20/40) = 75. Σύνολο εργασίμων ημερών = = 225. Ημέρες αδείας = (225/300) x 30 = 22,5 ημέρες που αντιστοι χούν σε ημερήσιο χρόνο έξι ωρών και σαράντα 962

17 λεπτών ήτοι περίπου 150 ώρες άδειας. Άρα, αν του χορη γηθεί η άδεια στο σύνολό της κατά τη διάρκεια της μερικής απασχόλησης θα δικαιούται 30 ημέρες άδειας (150/5 ώρες = 30 περίπου ημέρες). Αποδοχές αδείας = (22,5 / 25) x 800,00 = 720,00 ευρώ. Επίδομα αδείας = ½ του μηνιαίου μισθού = 400,00 ευρώ. Παράδειγμα 2ο Η σχέση εργασίας υπαλλήλου, που προσελήφθη το 2011 χωρίς προϋπη ρεσία με πλήρη απασχόληση επί πενθή με ρον εβδομα διαίως, από 1/4/2013, μετα τρέπεται με συναί νεση από πλήρους απασχόλησης σε μερική (4ωρη εργα σία τις ημέρες Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη). Ο μικτός μη νιαίος μισθός σε συνθήκες πλήρους απασχό - λησης ανέρ χε ται σε 1.200,00 ευρώ και δεν έχει πάρει άδεια το Η σχέση εργασίας παραμένει ενεργός μέ - χρι την 31/12/2013. Ημέρες αδείας = ; Αποδοχές αδείας = ; Επίδομα αδείας = ; Για το τρίμηνο πλήρους απασχόλησης: Εργάσιμες ημέρες = 25 x 3 μήνες = 75. Για το εννεάμηνο της μερικής απασχόλησης: Εργάσιμες ημέρες = 25 x 9μήνες x (12/40) = 67,5. Σύνολο εργασίμων ημερών = 75+67,5 = 142,50. Ημέρες αδείας = (142,50/300) x 22 = 10,45 οκτάωρα ήτοι περίπου 84 ώρες άδειας. Άρα, αν του χορηγηθεί η άδεια στο σύνολό της κατά τη διάρκεια της μερικής απασχόλη σης θα δικαιούται 21 ημέρες άδειας (84 / 4 ώρες = 21 ημέρες). Αποδοχές αδείας = 1200,00 x (10,45 x 1,2) / 25 = 601,92 ευρώ. Επίδομα αδείας = 2 x (6/6) x 3 μήνες x ημερομίσθιο + 2 x 9 μήνες x (12/40) x ημερομίσθιο = 11,4 ημερομίσθια πλή - ρους απασχόλησης = 11,4 x 1200 x (1/25) = 547,20 ευρώ. Παράδειγμα 3ο Η σχέση εργασίας εργατοτεχνίτη που προσελήφθη το 2010 με 14 χρόνια συνολική προϋπηρεσία, με πλήρη απασχόληση επί εξα ήμερον εβδομαδιαίως, από 1/5/2013 μετατρέπεται με τη συναίνεσή του από πλήρης απασχό ληση σε μερική (4ωρη εργασία τις ημέρες Δευτέ - ρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο). Το μικτό ημερομίσθιο σε συνθήκες πλήρους απασχόλη - σης ανέρχεται σε 34,00 ευρώ και δεν έχει πάρει άδεια το Η σχέση εργασίας παραμένει ενεργός μέχρι την 31/12/2013. Ημέρες αδείας = ; Αποδοχές αδείας = ; Επίδομα αδείας = ; Για το τετράμηνο της πλήρους απασχόλησης (από 1/1/2013 έως 30/4/2013): Εργάσιμες ημέρες = 25 x 4 μήνες = 100. Για το οκτάμηνο της μερικής απασχόλησης (από 1/5/2013 έως 31/12/2013): Εργάσιμες ημέρες = 25 x 8 μήνες x (24/40) = 120. Σύνολο εργασίμων ημερών = = 220. Ημέρες αδείας = (220/300) x 30 = 22 ημέρες που αντι - στοιχούν σε ημερήσιο χρόνο έξι ωρών και σαράντα λεπτών ήτοι περίπου 146,5 ώρες άδειας. Αποδοχές αδείας = 22 x 34,00 = 748,00 ευρώ. Επίδομα αδείας = 13 ημερομίσθια ήτοι 13x 34 = 442,00 ευρώ. 5. Καταγγελία συμ βάσεως κατά τη διάρκεια επι - βολής της εκ περιτροπής εργασίας H επιβολή της εκ περι τροπής απασχόλησης ως διευ - θυντικό δι καίωμα αποτελεί υπο κατάστατο της καταγ γελίας της εργασιακής σύμβασης δεδομένου ότι επιβάλλεται ως μέ τρο προληπτικό κατά των απολύσεων («...αντί καταγ - γελίας της σύμβασης εργασίας...»), γι αυτό η επιβολή της απο κλείει την καταγγελία της σύμβασης εργασίας, η οποία για να πραγματοποιηθεί απαιτεί την διακοπή της εκ περι - τροπής απασχόλησης και την επαναφορά του εργαζομέ - νου στην πλήρη απασχόληση (Έγγραφα Υπουργείου Εργασίας 17899/729/ και 4355/16/ ). Ως εκ τούτου ο υπολογισμός της αποζημίωσης σε περί - πτωση απολύσεως εργαζόμενου κατά τη διάρκεια επι - βολής του μέτρου της εκ περιτροπής εργασίας θα γίνει με βάση τις αποδοχές που θα ελάμβανε υπό καθεστώς πλή - ρους απασχόλησης. 6. Επιβολή εκ περιτροπής απασχόλησης σε εργα ζόμενους με σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης Δεν μπορεί να επιβληθεί σύστημα εκ περιτροπής εργα - σίας μονομερώς από τον εργοδότη, σε εργαζόμενους με μερική απασχόληση οι οποίοι απασχολούνται λιγό τε ρες (συγκρι τικά με το ημερήσιο συμβατικό ωράριο των έξι ωρών και σαράντα λεπτών προκειμένου περί εξαημέρου και των οκτώ ωρών προκειμένου περί πενθημέρου εβδο - μαδιαίας εργασίας) ώρες εργασίας ημερησίως καθ ότι ένα τέτοιο σύστημα μπορεί να επιβληθεί, υπό τις προϋπο - θέσεις του άρθρου 2 του Ν.3846/2010, σε εργαζόμενους με συμβάσεις πλήρους απασχόλησης. Άλλωστε εκ περιτρο πής απασχό ληση θεωρείται η απασχόληση κατά λιγότερες ημέρες την εβδομάδα ή κατά λιγότερες εβδομάδες τον μήνα ή κατά λιγότερους μήνες το έτος ή και συνδυασμός αυτών, κατά πλήρες ημερήσιο ωράριο εργασίας, ενώ στη μερική απασχόληση κατά τα προεκτεθέντα ο εργαζόμενος απα σχολείται λιγότερες ώρες την ημέρα. Πάντως σε περί πτω ση αμφισβήτησης, αρμόδια να κρίνουν είναι τα τακτικά δικαστήρια (Έγγραφο Υπ. Εργασίας 7679/275/ ). ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 963

18 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 7. Παροχή πρόσθετης, πρόσκαιρης εργασίας κα τά τη διάρκεια εφαρμογής συστήματος εκ περιτροπής απασχόλησης Εφόσον παραστεί έκτακτη, μη προβλεπόμενη και πρό - σκα ι ρη ανάγκη για απασχόληση, o εργοδότης δύναται να απασχολήσει τους εργαζόμενούς του στους οποίους έχει επιβάλει σύστημα εκ περιτροπής απασχόλησης, σε εργα σία πέραν της προβλεπομένης, υπό τις εξής προϋ ποθέσεις: οι εργαζόμενοι στους οποίους έχει επιβληθεί το εν λόγω σύστημα, να συναινέσουν στην παροχή αυτής της πρόσθετης εργασίας και η παροχή της πρόσθετης εργασίας να μην λαμβάνει χώρα κατά συνήθη τρόπο (Έγγραφο Υπ. Εργασίας 304/12/ ). 8. Αμοιβή αργίας που συμπίπτει με μη εργά - σιμη ημέρα λόγω εφαρμογής συστήματος εκ περι τροπής εργασίας Οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο που δεν απασχο λούνται κατά τις ημέρες των υποχρεωτικών αργιών, για λόγους που δεν οφείλονται σε αυτούς, δικαιούνται να λάβουν για κάθε μία από τις ημέρες αυτές το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους χωρίς προσαύξηση (άρθρο 2, παρ.3 του Ν.Δ.3755/1957). Κατά συνέπεια οι ημερομίσθιοι εργατο - τεχνίτες στους οποίους έχει επιβληθεί καθεστώς εκ περι - τροπής απασχόλησης, το ημερομίσθιο της υποχρεωτικής αργίας οφείλεται σ αυτούς, ακόμη και στην περίπτωση που η υποχρεωτική αργία συμπέσει με Σάββατο ή άλλη ημέρα που έχει καθορισθεί, λόγω της εφαρμογής του συστήματος της εκ περιτροπής απασχό λησης ως μη εργάσιμος, με αποτέλεσμα να δικαιούνται εν προκειμένω, ένα επιπλέον ημερομίσθιο για κάθε εξαιρέ σι μη αργία που συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα λόγω εφαρ μογής συστήματος εκ περιτροπής εργασίας στο διά στημα του υπό εξέταση μηνός με δεδομένο ότι δεν απα σχο λούνται κατά τις ημέρες των υποχρεωτικών αργιών, για λόγους που δεν οφείλονται σε αυτούς. 9. Ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε9 (Σύμ βαση Εργασίας Μερικής Απασχόλησης και Εκ Περιτροπής Εργασίας) Οι ατομικές συμβάσεις εργασίας μερικής και εκ περι - τροπής απασχόλησης γνωστοποιούνται μέσα σε οκτώ (8) ημέ ρες από την κατάρτιση ή τη λήψη τους, στην οικεία Επι - θεώ ρηση Εργασίας. Η Προθεσμία ηλεκτρονικής υπο βο λ - ής των συμβάσεων αυτών παραμένει η ίδια (εντός 8 ημε - ρολογια κών ημερών). Εφόσον παρέλθει η προθε σμία των οκτώ (8) ημερολογιακών ημερών η ηλεκτρονική υπο βο λή του εντύπου (Ε9) καθίσταται αδύνατη και η κατά θεση θα εξακολουθεί να πραγματοποιείται με προσέ λευ ση στην αρμόδια υπηρεσία του ΣΕ.ΠΕ.. Επισημαίνεται ότι από την 1/7/2013 καθίσταται υπο - χρεω τική η ηλεκτρονική υποβολή του εντύπων Ε9 (Σύμ βα - ση Εργασίας Μερικής Απασχόλησης και Εκ Περι τροπής Εργα σίας), όπως άλλωστε και του Ε10 (Επιχειρη σιακή Συλ - λο γική Σύμβαση Εργασίας). Τα είδη συμβάσεων μερι κής και εκ περιτροπής απασχόλησης κατά το στάδιο της ηλεκτρο νι - κής υποβολής τους κατηγοριο ποιού νται ως ακο λούθως: Πρόσληψη με σύμβαση μερικής απασχόλησης. Πρόσληψη με σύμβαση εκ περιτροπής απασχόλησης. Τροποποιητική σύμβαση από πλήρη σε μερική. Τροποποιητική σύμβαση από πλήρη σε εκ περιτροπής. Τροποποιητική σύμβαση από πλήρη σε εκ περιτροπής χωρίς σύμφωνη γνώμη. Οι συμβάσεις αυτές μερικής και εκ περιτροπής απασχό - λη σης πρέπει να είναι σε Pdf αρχείο και αφού σκαναρι - στούν αποστέλλονται ηλεκτρονικά. Τα στοιχεία που θα περι λαμβάνουν οι ατομικές συμβάσεις εργασίας που θα υπο βάλλονται σαρωμένες στην ηλεκτρονική φόρμα του εντύ που (Ε9), θα πρέπει να είναι: α) τα στοιχεία ταυτότητας των συμβαλλομένων, β) ο τόπος παροχής της εργασίας, η έδρα της επιχείρησης ή η διεύθυνση του εργοδότη, γ) ο χρόνος της απασχόλησης, ο τρόπος κατανομής και οι περίοδοι εργασίας, δ) ο τρόπος αμοιβής και ε) οι τυχόν όροι τροποποίησης της σύμβασης, έτσι ώστε να αποφευχθεί η επιβάρυνση του διακομιστή με ιδιαίτερα μεγάλο όγκο δεδομένων. Στα συμπληρωματικά στοιχεία που συμπληρώνονται κατά την ηλεκτρονική υποβολή σημαντική είναι η συμπλή - ρωση της στήλης «Εργοδοτική οργάνωση». Αν ο εργοδό - της δεν είναι μέλος καμιάς εργοδοτικής οργάνωσης ανα - γρά φε ται στη στήλη αυτή η σχετική αναφορά. Δεν κατατίθενται ηλεκτρονικά οι συμβάσεις που μετα - τρέ πουν την απασχόληση από μειωμένη σε πλήρη. Επί - σης, δεν κατατίθενται τροποποιητικές συμβάσεις μόνο ως προς τις αποδοχές (στις περιπτώσεις αυτές υποβάλ λεται ηλε κτρονικά τροποποιητικός πίνακας προσωπικού). Επίσης, στο έντυπο της ηλεκτρονικής υποβολής πρέπει να δηλώνεται εάν οι συμβάσεις μερικής και εκ περιτροπής απασχόλησης είναι ορισμένου ή αορίστου χρόνου. 10. Κατάθεση Τροποποιητικού πίνακα αποδο - χών λόγω εφαρμογής του συστήματος της εκ περιτροπής εργασίας Η επιχείρηση μπορεί να υποβάλλει εν προκειμένω έναν μόνο τροποποιητικό πίνακα ο οποίος ως γνωστόν υπο βάλ λεται πλέον, από 1/3/2013 και εφεξής, με ηλεκτρο νικό τρόπο, το αργότερο εντός δύο εργασίμων ημερών από τη μεταβολή, που θα ήταν προτιμότερο να χαρακτη ριστεί ως τροπο ποιη - τικός μισθού και στο πεδίο των παρατηρήσεων να σημειωθεί ότι η μεταβολή προέρχεται από την τροπο ποίη ση του ωρα - ρίου του εργαζόμενου καθώς και η ημε ρο μη νία μεταβολής. Σε περίπτωση που υποβάλλεται, εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, ξεχωριστά για κά θε περίπτωση τροποποιητικό πίνακας, δεν δημιουργεί ται κανένα πρόβλημα (Έγγραφο Υπουργείου Εργασίας 509/ ). 964

19 ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΕΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ: ΔΕΣΜΕΥΣΗ H ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΡΑΣΣΑΣ Διευθυντής Εφαρμογών Payroll & HRM της Epsilon Net, Συμβούλος Εργασιακών Θεμάτων Μετά το Ν.4046/2012, έχουν εισέλθει στις εργασιακές σχέσεις αρκετές νέες λέ - ξεις όπως «μετενέργεια», «ωρίμανση», «οικειοθελείς παροχές». Έννοιες οι οποίες σαφέ στατα και προϋπήρχαν ωστόσο κανείς δεν είχε ασχοληθεί στο παρελθόν. Στο συγκεκριμένο άρθρο θα ασχοληθούμε με τις Οικειοθελείς Παροχές και όπως αυτές αποκαλούνται κατά περίπτωση, όπως «επίδομα εξ ελευθεριό τη - τας», «εταιρική παροχή», «οικειοθελής διαφορά» κ.λπ.. Η συγκεκριμένη έν - νοια, χρησιμοποιείται από πολλούς εργοδότες ως το μέσο άσκησης του Διευ - θυντικού Δικαιώματος για μονομερή μείωση μισθών. Τι σημαίνει Διευθυντικό Δικαίωμα: Είναι η εξουσία του εργοδότη να προ σ - διο ρίσει το περιεχόμενο της υποχρεώσεως του μισθωτού για παροχή εργα σίας, καθορίζοντας τους όρους της παροχής, το τόπο, το χρόνο και τον τρόπο, εφό - σον οι όροι αυτοί δεν έχουν προσδιορισθεί από κανόνες δικαίου ή από την εργα σιακή σύμβαση. Εχει, δηλαδή, ο εργοδότης, ως διευθυντής της εκμετάλ - λευ σης, την εξουσία να οργανώνει και να διευθύνει την επιχείρηση του με βάση τα κρινόμενα από αυτόν, ως πλέον αποτελεσματικά γι αυτή, κριτήρια. Το υπό το άνω περιεχόμενο δικαίωμα του εργοδότη δεν επιτρέπεται, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 281 Α.Κ., να ασκείται καταχρηστικά (1/2012 Α.Π.). Τι σημαίνει Οικειοθελής Παροχή (σε χρήμα): Στην ουσία πρόκειται για χρη - ματικές παροχές οι οποίες είναι υπερβάλλουσες των νομίμων αποδοχών που ορίζει η εκάστοτε συλλογική σύμβαση (εθνική, κλαδική, ομοιοεπαγγελ ματική, επιχειρησιακή) οι οποίες χορηγούνται από βούληση του εργοδότη χωρίς να υπάρχει κάποια νομική δέσμευση. Οι Οικειοθελείς Παροχές, παρότι είχαν πολύ συχνή εφαρμογή κατά το παρελθόν, σπανίως αποτυπώνονταν γραπτώς στη σύμβαση εργασίας που υπέ - γραφε ο εργοδότης με τον εργαζόμενο. Με απλά λόγια Καλούσε ένας εργοδότης κάποιον υποψήφιο εργαζόμενο και συμφωνούσαν να λάβει π.χ. αποδοχές (μικτές) 1.500,00 ευρώ. Έστω επομένως ότι η πρόσλη ψη αφορούσε ένα Βοηθό Λογιστή, με 5 έτη προϋπηρεσίας, άγαμο, με Πτυχίο Τ.Ε.Ι.. Στον κάτωθι πίνακα, παρατηρούμε πως διαμορφώνεται ο νόμιμος μισθός βάσει της Σ.Σ.Ε. Λογιστών & Βοηθών Λογιστών των Βιομηχανικών, Βιοτεχνικών, Εμπορικών Επιχειρήσεων. Κατά την υπογραφή της σύμβασης αναφερόταν ως Συμφωνηθείς Μισθός = ευρώ και συγχρόνως υπήρχε αναφορά στην Σ.Σ.Ε., που δέσμευε τον εργαζόμενο, η οποία παρείχε σαφώς και λιγότερες νόμιμες αποδοχές, 1.231,97 ευρώ. Στην ουσία δηλαδή, χορηγούνταν στον εργα ζόμενο επιπλέον ποσό 268,03 ευρώ, το οποίο όπως προαναφέραμε απο τε λούσε μια σιωπηρή (διότι σπάνια αναγραφόταν στη σύμβαση) οικειοθελής παροχή του εργοδότη. ΑΡΘΡΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ Οι οικειοθελείς παροχές και η επιφύλαξη για μεταβολή, ανάκληση, τροποποίηση στο μέλλον πρέπει να αποτυπώνονται γραπτώς στη σύμβaση εργασίας που υπογράφει ο εργοδότης με τον εργαζόμενο Χρόνια Προϋπηρεσίας Βασικός Μισθός Επίδομα Πτυχίου Τ.Ε.Ι. 13% Επίδομα Λογιστικής Μηχανής 15% Νόμιμος Μισθός Συμφωνηθείς Μισθός ,48 125,12 144, , ,00 965

20 ΑΡΘΡΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ Έρχεται σήμερα ο εργοδότης και ακολουθώντας «λάθος συμβουλές», θεωρεί ότι επειδή τη συγκεκριμένη διαφορά νομίμου - συμφωνηθέντος μισθού, την έδινε οι - κειο θελώς μπορεί και να την ανακαλέσει ή να την μεταβάλλει μονομερώς ασκώντας Διευθυντικό Δικαίωμα. Ωστόσο η άσκηση αυτού του δικαιώματος, είναι πολύ πιθανό να χαρακτηριστεί βλαπτική μεταβολή των όρων της σύμβασης εις βάρος του εργαζομένου, κάτι που μπο - ρεί να επισύρει ακόμη και τη χρήση δικαιώματος από τον εργαζόμενο για καταγγελία της σύμβασης από τον εργο - δότη και να διεκδικήσει τη νόμιμη αποζημίωση. Φυ σικά μπορεί απλά ο εργαζόμενος να μην την αποδεχθεί και να υπο χρεωθεί ο εργοδότης να συνεχίζει να χορηγεί τις συμφω νηθείσες αποδοχές. Από τη δικαστηριακή νομολογία, για να κάνει χρήση του Διευθυντικού Δικαιώματος ο εργοδότης ούτως ώστε να περικόψει μονομερώς τη συγκεκριμένη παροχή, θα πρέ πει να έχει συμπεριλάβει τη συγκεκριμένη παροχή ως όρο της αρχικής σύμβασης, όπου φυσικά να αναφέρεται ρητά τόσο η οικειοθελής παροχή όσο και η επιφύλαξη για μεταβολή, ανάκληση, τροποποίηση στο μέλλον ούτως ώστε ακόμη κι αν η οικειοθελής παροχή έχει γίνει επιχει ρησιακή συνήθεια, να μην αποτελεί συμβατική δέσμευση του εργοδότη για συνέχιση της καταβολής των παροχών αυτών. Τι είναι επιχειρησιακή συνήθεια: Η επιχειρησιακή συνή θεια, δη - λαδή η πρακτική που έχει δια μορ - φωθεί από μακρο χρόνιο, ομοιό - μορ φο χειρισμό ορισμένων ζητη - μά των που ανάγονται στις σχέσεις εργοδότη και μισθωτού μέσα στον χώρο της επιχείρησης δεν αποτε - λεί από μόνη της πηγή γένεσης αξιώ σεων, αλλά μπορεί ν απο τε - λέσει βάση σιω πηρής συμφωνίας. Αυτό συμβαίνει, όταν ο εργοδό - της, είτε ρητά με ανακοίνωσή του υπόσχεται στους εργαζομένους την χορήγηση μελλοντικών παρο - χών υπό ορισμένες προϋ ποθέσεις, είτε χωρίς θετική υπόσχεση χορη - γεί συνε χώς τέτοιες, οπότε η απο - δοχή των παροχών αυτών από τους εργαζομένους παρέχει την βά ση συμβατικής δέ σμευσης και αφαι ρεί από την πράξη τον χαρα - κτήρα της μονομερούς και, συνε - πώς, ανακλητής παροχής. Προϋ - πό θεση και κύριο αντικείμενο της επιχειρησιακής συνήθειας είναι οι οικειοθελείς παροχές του εργοδό - τη, δηλαδή οι πέραν του μισθού πα ροχές, στις οποίες αυτός προ - βαί νει προς τους εργαζομένους χω ρίς να έχει νομική δέσμευση. Οι παροχές αυτές, και αν ακόμη κατα - βάλλο νται τακτικά επί ορισμένο χρονικό διάστημα διατηρούν τον χαρακτή ρα τους ως οικειοθελείς, αν αυτή είναι η βούληση των με - ρών και ιδίως αν ο εργοδότης έχει επιφυ λά ξει σ αυτόν το δικαίωμα ανά κλησής τους. Στην περίπτωση αυ τή από την δημιουργηθείσα επι - χει ρη σιακή συνήθεια δεν μπορεί ν ανακύψει σιωπηρή συμφωνία και κατ επέκταση συμβα τική δέσμευ - ση του εργοδότη για συνέχιση της καταβολής των παροχών αυτών. Κατά συνέπεια η από τον εργο δό - τη κατ ενάσκηση του πηγάζοντος από τα άρθρα 648 και 652 Α.Κ. διευθυντικού δικαιώματός του, διακοπή ή τροπο ποίη ση μιας τέ - τοιας παροχής δεν συνιστά μονο - με ρή βλα πτική μεταβολή των όρων της εργασιακής σχέσης και εντεύθεν δεν θεμελιώνει τα εκ του άρθρου 7 Ν.2112/1920 δι καιώ μα τα του εργαζομένου ούτε αξίω ση για την συνέχιση της καταβο λής μιας τέτοιας παροχής (258/2012 Α.Π.). Στη συνέχεια, παρουσιάζεται ένα δείγμα κειμένου που θα πρέ - πει να είναι ενσωματωμένο στην αρχική ατομική σύμβαση εργασίας (κατά την πρόσληψη). Οποιεσδήποτε παροχές προς τον μισθωτό πέραν του μηνιαίου μισθού και των λοιπών νόμιμων αποδοχών του, ανεξάρτητα από τη φύση τους, τον λόγο και τον τρόπο καταβολής τους, ακόμη και αν αυτές επαναλαμβάνονται τακτικά και μα - κροχρόνια, είναι οικειοθελείς παρο - χές χορηγούμενες από ελευθεριό - τητα, και η Εταιρεία δύναται οποτε - δήποτε να τις τροποποιεί, μεταβάλ - λει ή ανακαλεί μονομερώς. Φυσικά και είναι αυτονόητο ότι ακόμη κι αν δεν υπάρ χει ο συγκε - κριμένος όρος ρήτρα ανάκλησης στην αρχική σύμβαση, αν η κατάρ - γηση της συγκεκριμένης παροχής γίνει με τη σύμφωνη γνώμη του εργαζόμενου, τότε σαφέ στατα και δεν τίθεται θέμα βλαπτικής μετα - βολής. Ωστόσο για να αποφευ - χθούν μελλοντικές διενέξεις, προ - τεί νεται, η συγκεκριμένη συμφω - νία εργοδότη - εργαζομένου να απο τυπωθεί και με νέα ατομική σύμβαση ή έντυπο μετα βολή όρων σύμβασης εργασίας όπου ο εργαζόμενος θα υπογράφει ότι συμφωνεί και όχι ότι απλά έλαβε γνώση. 966

Υπολογισμός επιδόματος, αποδοχών αδείας, κ.λπ. σε εκ περιτροπής και μερικώς απασχολούμενων

Υπολογισμός επιδόματος, αποδοχών αδείας, κ.λπ. σε εκ περιτροπής και μερικώς απασχολούμενων ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Υπολογισμός επιδόματος, αποδοχών αδείας, κ.λπ. σε εκ περιτροπής και μερικώς απασχολούμενων Πέτρος Γ. Ραπανάκης, Οικονομολόγος - Εργασιακός Σύμβουλος Περιεχόμενα Σελίδα 1. Υπολογισμός ημερών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Αμοιβή και παρακράτηση εισφορών περιστασιακά απασχολούμενων με την διαδικασία έκδοσης και εξαργύρωσης ειδικής επιταγής: «Εργόσημο».

ΘΕΜΑ : Αμοιβή και παρακράτηση εισφορών περιστασιακά απασχολούμενων με την διαδικασία έκδοσης και εξαργύρωσης ειδικής επιταγής: «Εργόσημο». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1.Εισαγωγή 5. 1.1 Τι είναι το εργόσημο.5. 1.2 Μορφή εργοσήμου.5. 1.3 Εκδότης του εργοσήμου..5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1.Εισαγωγή 5. 1.1 Τι είναι το εργόσημο.5. 1.2 Μορφή εργοσήμου.5. 1.3 Εκδότης του εργοσήμου..5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.Εισαγωγή 5 1.1 Τι είναι το εργόσημο.5 1.2 Μορφή εργοσήμου.5 1.3 Εκδότης του εργοσήμου..5 1.4 Εξαργύρωση του εργοσήμου από τον εργαζόμενο..6 1.5 Κατηγορίες εργαζομένων/ασφαλισμένων με εργόσημο..6

Διαβάστε περισσότερα

Εργόσηµο. Το εργόσηµο εφαρµόζεται για τους περιστασιακά απασχολούµενους, όπως οι κηπουροί

Εργόσηµο. Το εργόσηµο εφαρµόζεται για τους περιστασιακά απασχολούµενους, όπως οι κηπουροί Εργόσηµο Το εργόσηµο εφαρµόζεται για τους περιστασιακά απασχολούµενους, όπως οι κηπουροί Τα πάνω κάτω σε όρια ηλικίας συνταξιοδότησης και συντάξεις, αλλά και στον τρόπο υπολογισµού και καταβολής των ασφαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

2 ημέρες για κάθε μήνα απασχόλησης (ή 24/12 x μήνες απασχόλησης)(στρογγυ λοποίηση του

2 ημέρες για κάθε μήνα απασχόλησης (ή 24/12 x μήνες απασχόλησης)(στρογγυ λοποίηση του Πίνακας αδειών υπαλλήλων και εργατών με συνολική υπηρεσία ή προϋπηρεσία μέχρι 10 έτη μη συμπληρωμένα στον ίδιο εργοδότη ή μέχρι 12 έτη μη συμπληρωμένα σε οποιονδήποτε εργοδότη ή μέχρι 25 έτη συμπληρωμένα

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Δώρο Πάσχα

Εργασιακά Θέματα. Δώρο Πάσχα Εργασιακά Θέματα Δώρο Πάσχα Μάρτιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Δώρο Πάσχα Συνοπτική παρουσίαση 3 2. Δικαιούχοι. 4 3. Χρόνος και τρόπος καταβολής 4 4. Υπολογισμός δώρου Πάσχα. 5 5. Βάση υπολογισμού. 6 6. Συνέπειες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 425 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 7 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 7 -Ποιοί θεωρούνται μισθωτοί, ποιοί υπάλληλοι και ποιοί εργάτες 7 -Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας 10

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Όλοι οι εργαζόμενοι, με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, ανεξάρτητα της, ειδικότητας και του τρόπου αμοιβής

Διαβάστε περισσότερα

Γίνε εσύ ο Ειδικός... ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ. 100% Επίκαιρο εργαστηριακό σεμινάριο μισθοδοσίας Προσαρμοσμένο στη ΝΕΑ εργατική νομοθεσία

Γίνε εσύ ο Ειδικός... ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ. 100% Επίκαιρο εργαστηριακό σεμινάριο μισθοδοσίας Προσαρμοσμένο στη ΝΕΑ εργατική νομοθεσία ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΜΕ Η/Υ & ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ Γίνε εσύ ο Ειδικός... ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 100% Επίκαιρο εργαστηριακό σεμινάριο μισθοδοσίας Προσαρμοσμένο στη ΝΕΑ εργατική νομοθεσία ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Ν.4093/12.12.11.2012,

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα «ώρο Χριστουγέννων»

Εργασιακά Θέματα «ώρο Χριστουγέννων» Εργασιακά Θέματα «ώρο Χριστουγέννων» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.Δώρο Χριστουγέννων Συνοπτική παρουσίαση... 3 2. Νομική θεμελίωση. 4 3. Νομική φύση δώρου Χριστουγέννων.. 4 4. Δικαιούχοι... 4 5. Προϋποθέσεις καταβολής...

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός Δώρου Πάσχα

Υπολογισμός Δώρου Πάσχα Υπολογισμός Δώρου Πάσχα ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ: Για την ορθή εξεύρεση των ημερών υπολογισμού του Δώρου Πάσχα προτείνεται από την επιστημονική ομάδα της Epsilon Net το Άνοιγμα Περιόδου ακόμη και για μήνες οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 2010 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 2010 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 2010 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Μείωση κατώτατων αποδοχών. Της ΕΓΣΣΕ από 14/2/2012 και για όσο διαρκεί το πρόγραµµα κατά 22% (µισθός 586,08 /

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός Δώρου Πάσχα

Υπολογισμός Δώρου Πάσχα Υπολογισμός Δώρου Πάσχα Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας υπολογισμού του Δώρου Πάσχα. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις.

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4075/11-4-12 (ΦΕΚ 89Α) Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Παροχή πληροφοριών για θέματα που αφορούν χορήγηση κανονικής άδειας, βιβλίο αδειών και Έντυπο Ε11.

ΘΕΜΑ: Παροχή πληροφοριών για θέματα που αφορούν χορήγηση κανονικής άδειας, βιβλίο αδειών και Έντυπο Ε11. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑIΟΥ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑIΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑIΟΥ Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν αποτελεί ολοκληρωμένη ανάλυση και δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση ειδικών προβλημάτων. Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΗΜΟ ΟΓΑ. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αμοιβή με εργόσημο - αντί χρηματικού ποσού - του εργάτη γης είναι υποχρεωτική.

ΕΡΓΟΣΗΜΟ ΟΓΑ. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αμοιβή με εργόσημο - αντί χρηματικού ποσού - του εργάτη γης είναι υποχρεωτική. ΕΡΓΟΣΗΜΟ ΟΓΑ Το ΕΡΓΟΣΗΜΟ είναι ο νέος τρόπος αμοιβής των εργατών γης και καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών τους. Ο εργοδότης κτηματίας, αντί για χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στην αμοιβή για την παρεχόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός Δώρου Χριστουγέννων

Υπολογισμός Δώρου Χριστουγέννων Υπολογισμός Δώρου Χριστουγέννων Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης για τον υπολογισμό του Δώρου Χριστουγέννων. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία

Διαβάστε περισσότερα

Τρόπος Ασφάλισης - Κλάδοι Ασφάλισης

Τρόπος Ασφάλισης - Κλάδοι Ασφάλισης Θ Ε Μ Α : «Τροποποίηση των διατάξεων που αφορούν την ασφάλιση του κατ' οίκον του εργοδότη απασχολούμενου προσωπικού (Κεφ. Ζ του ΚΑ του ΙΚΑ. αρθρ. 52-56). Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 26 του

Διαβάστε περισσότερα

5 ο μάθημα ΙΕΚ ΕΔΕΣΣΑΣ 25/11/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

5 ο μάθημα ΙΕΚ ΕΔΕΣΣΑΣ 25/11/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΤΟΜΕΑΣ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΦΟΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΙΔΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΦΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ι, ΙΙ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ 5 ο μάθημα ΙΕΚ ΕΔΕΣΣΑΣ 25/11/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Α : ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Α : ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Α : ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 1. Η σύμβαση εργασίας 1.1. Είδη Συμβάσεων Εργασίας και η ισχύς τους 1.1.1. Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας 1.1.2. Σύμβαση Έργου 1.1.3. Σύμβαση Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΕΡΡΕΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Πρακτικές Οδηγίες προς Εργοδότες

Ημερίδα 2014. Πρακτικές Οδηγίες προς Εργοδότες Ημερίδα 2014 Πρακτικές Οδηγίες προς Εργοδότες Πρόσληψη Εργαζομένου Η πρόσληψη κατατίθεται στο ηλεκτρονικό σύστημα Εργάνη την ίδια ημέρα και πριν ο εργαζόμενος αναλάβει καθήκοντα Ο πίνακας ωρών εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΑΕΔ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σ.ΕΠ.Ε. ΚΩΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΑΕΔ ΚΩΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ A. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Α.Μ.Ε. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ή 1 ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ (όρια, αποδοχές κ.α)

ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ (όρια, αποδοχές κ.α) ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ (όρια, αποδοχές κ.α) Α) ΑΝΥΠΑΙΤΙΑ ΚΩΛΥΜΑΤΑ Τα άρθρα 648, 652-655 του Α.Κ. αναφέρουν ότι ο μισθός καταβάλλεται εφόσον πραγματικά παρασχέθηκε εργασία από τον εργαζόμενο. Εξαίρεση αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.»

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 85/2007 Αριθµ. Πρωτ.: Α23/266/12/7-6-2007 Σας κοινοποιούµε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΑΕΔ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σ.ΕΠ.Ε. ΚΩΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΑΕΔ ΚΩΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ A. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Α.Μ.Ε. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ή 1 ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

- Π. Ραπανάκης, Επίδομα εορτής Χριστουγέννων

- Π. Ραπανάκης, Επίδομα εορτής Χριστουγέννων 1 of 19 - Π. Ραπανάκης, Επίδομα εορτής Χριστουγέννων Πέτρος Γ. Ραπανάκης Οικονομολόγος - Εργασιακός Σύμβουλος Η ισχύουσα νομοθεσία για τον υπολογισμό και την καταβολή του επιδόματος (δώρου) Χριστουγέννων.

Διαβάστε περισσότερα

Ν /

Ν / EFG Business Services S.A. Καλλιρόης 21, 11743 Αθήνα Τηλ: 210 9008500, Fax: 210 9008600 Ν. 4093 / 12.11.2012 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016 Αξιότιμοι συνεργάτες, Με την παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός ημερομισθίων Αποκλειστικών Αδελφών Νοσοκόμων.» Σχετ.: Το υπ αριθμ. Α21/251/31/4-4-2014 Γενικό Έγγραφό μας.

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός ημερομισθίων Αποκλειστικών Αδελφών Νοσοκόμων.» Σχετ.: Το υπ αριθμ. Α21/251/31/4-4-2014 Γενικό Έγγραφό μας. Αθήνα 23/4/2014 Αριθμ. Πρωτ. Α20/251/33 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ -ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : M. Δημητρακοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

3. Για τους εργοδότες που καταβάλλουν εισφορές στο ΙΚΑ μόνο για φορείς ή κλάδους και λογαριασμούς οργανισμών κοινωνικής πολιτικής, η Α.Π.Δ.

3. Για τους εργοδότες που καταβάλλουν εισφορές στο ΙΚΑ μόνο για φορείς ή κλάδους και λογαριασμούς οργανισμών κοινωνικής πολιτικής, η Α.Π.Δ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2972/2001 «Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και λειτουργίας του ΙΚΑ» και τις διατάξεις του άρθρου 37 του Κανονισμού Διαδικασιών Ασφάλισης για το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ., τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Επίδομα ανεργίας... 2 1.1 Γενικά... 3 1.2 Δικαιούχοι επιδόματος ανεργίας... 3 1.3 Προϋποθέσεις για τη λήψη του επιδόματος ανεργίας... 4 1.4 Τα απαιτούμενα ημερομίσθια που πρέπει να έχει

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων Εργασιακά Θέματα ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων «Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης 3 1.1 Γενικά 6 1.2 Δικαιούχοι 6 α) Ιδιωτικοί

Διαβάστε περισσότερα

- Κ. Σταϊκούρας, Κανονική άδεια και επίδομα αδείας

- Κ. Σταϊκούρας, Κανονική άδεια και επίδομα αδείας - Κ. Σταϊκούρας, Κανονική άδεια και επίδομα αδείας Κανονική άδεια και επίδομα αδείας Κωνσταντίνος Σωτ. Σταϊκούρας, τ. Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής Τρόπος υπολογισμού ημερών και αποδοχών κανονικής άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των ανέργων νέων ηλικίας μέχρι 29 ετών.

ΘΕΜΑ: Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των ανέργων νέων ηλικίας μέχρι 29 ετών. ΘΕΜΑ: Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των ανέργων νέων ηλικίας μέχρι 29 ετών. Κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2639/98 (ΦΕΚ 205/2.9.98 τ.α) σχετικά με τη «Ρύθμιση εργασιοικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2004-2005 Στην Αθήνα σήμερα 20 Ιουλίου 2004, οι υπογράφοντες αφενός Ιωάννης Δραπανιώτης, Γενικός Διευθυντής, ως εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΣΗ από την υποχρεωτική ηλεκτρονική αποστολή εντύπων

ΕΞΑΙΡΕΣΗ από την υποχρεωτική ηλεκτρονική αποστολή εντύπων Ηλεκτρονική υποβολή στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ΕΡΓΑΝΗ (ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ - ΙΚΑ - ΕΤΑΜ) εντύπων με στοιχεία για θέματα αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 8 η. Νικόλαος Καρανάσιος

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 8 η. Νικόλαος Καρανάσιος Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 8 η Νικόλαος Καρανάσιος Εξαρτημένη εργασία Συμβατική (νόμιμη) Εργασία Υπερεργασία Υπερωρία Εργασία σε εξαιρέσιμες ημέρες Εργασία σε εξαιρέσιμες ώρες Εργασία Μαθητείας

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Επίδομα Δώρο εορτών Χριστουγέννων

Επίδομα Δώρο εορτών Χριστουγέννων Επίδομα Δώρο εορτών Χριστουγέννων Πρασσάς Βασίλης - Εξειδικευμένος Σύμβουλος Εργασιακών Θεμάτων Με το συγκεκριμένο άρθρο επιχειρείται μια ως επί το πλείστον πιο λεπτομερής προσέγγιση όλων των διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ.: 8. - 631 - * ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ * Νο. 8. Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2002 Αριθμ.Πρωτ.: Γ99/1/9

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ.: 8. - 631 - * ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ * Νο. 8. Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2002 Αριθμ.Πρωτ.: Γ99/1/9 - 631 - * ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ * Νο. 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2002 Αριθμ.Πρωτ.: Γ99/1/9 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ.:

Διαβάστε περισσότερα

2016 Εϖείγοντα Μέτρα Εφαρµογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοϖρόθεσµου Πλαισίου

2016 Εϖείγοντα Μέτρα Εφαρµογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοϖρόθεσµου Πλαισίου Νοέµβριος 2012 ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΙΙΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Ο ν. 4093/2012 µε τον τίτλο «Έγκριση Μεσοϖρόθεσµου Πλαισίου ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016 Εϖείγοντα Μέτρα Εφαρµογής του ν. 4046/2012

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 6ο Καταβολή αποδοχών

Άρθρο 6ο Καταβολή αποδοχών Π.Κ. 142/8-11-2000 Συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των καθηγητών που Εργάζονται στα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης Νομού Αττικής Σήμερα ++++ Οκτωβρίου 2000, με την παρουσία

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανογραφημ ένη Μισθοδοσία

Μηχανογραφημ ένη Μισθοδοσία Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Μηχανογραφημ ένη Μισθοδοσία Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Ψ1Λ-ΝΧ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ι

ΑΔΑ: 45Ψ1Λ-ΝΧ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ι ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ Δ ΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2011 Αριθμ. Πρωτ.: 24176/730 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ι Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Η πρακτική άσκηση των Φοιτητών του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Προγράμματος Σπουδών και απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Ειδικοί Χρόνοι Ασφάλισης

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Ειδικοί Χρόνοι Ασφάλισης Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης Ειδικοί Χρόνοι Ασφάλισης Φεβρουάριος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ειδικοί χρόνοι ασφάλισης Συνοπτική παρουσίαση. 3 1. Γενικά. 8 2. Ασφάλιση κατά τον χρόνο ασθένειας..... 8 3. Οφειλόμενες

Διαβάστε περισσότερα

«Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού των πάσης φύσεως επιχειρήσεων πετρελαίου και υγραερίων (συµπληρωµατική και τροποποιητική)»

«Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού των πάσης φύσεως επιχειρήσεων πετρελαίου και υγραερίων (συµπληρωµατική και τροποποιητική)» ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού των πάσης φύσεως επιχειρήσεων πετρελαίου και υγραερίων (συµπληρωµατική και τροποποιητική)» (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας:65/29.12.2010)

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Σημείωμα προς τους συναδέλφους για την. αλλαγή στην εξαγορά για την αναγνώριση πλασματικών χρόνων

Ενημερωτικό Σημείωμα προς τους συναδέλφους για την. αλλαγή στην εξαγορά για την αναγνώριση πλασματικών χρόνων Ενημερωτικό Σημείωμα προς τους συναδέλφους για την αλλαγή στην εξαγορά για την αναγνώριση πλασματικών χρόνων του Μιχάλη Π. Φιλιππίδη Νομικού Συμβούλου της ΟΛΜΕ Η αίτηση αναγνω ρισης πλασματικω ν χρο νων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ 1 Η πρακτική άσκηση των Φοιτητών του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Προγράμματος Σπουδών και απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Κανονική άδεια και επίδομα αδείας

Κανονική άδεια και επίδομα αδείας Κανονική άδεια και επίδομα αδείας Κωνσταντίνος Σωτ. Σταϊκούρας, τ. Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής Τρόπος υπολογισμού ημερών και αποδοχών κανονικής άδειας και επιδόματος αδείας. Συνέπειες μη χορήγησης κανονικής

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα «ιευθέτηση Χρόνου Εργασίας»

Εργασιακά Θέματα «ιευθέτηση Χρόνου Εργασίας» Εργασιακά Θέματα «ιευθέτηση Χρόνου Εργασίας» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Διευθέτηση χρόνου εργασίας Συνοπτική παρουσίαση... 3 2. Εισαγωγικές παρατηρήσεις.. 6 3. Περιεχόμενο της διευθέτησης χρόνου εργασίας.. 6 4. Διασφαλίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1.4 Αμοιβή υπερωριακής εργασίας... 7 1.5 Εβδομαδιαία ανάπαυση και αμοιβές αργιών... 8 1.5.1 Αμοιβή υποχρεωτικής αργίας...

Περιεχόμενα. 1.4 Αμοιβή υπερωριακής εργασίας... 7 1.5 Εβδομαδιαία ανάπαυση και αμοιβές αργιών... 8 1.5.1 Αμοιβή υποχρεωτικής αργίας... Περιεχόμενα 1. Χρόνος εργασίας... 2 1.1 Νόμιμο ωράριο εργασίας... 4 1.2 Ο συμβατικός χρόνος εργασίας... 5 1.3 Υπέρβαση του ωραρίου εργασίας... 5 1.3.1 Υπερεργασία... 5 1.3.2 Υπερωριακή εργασία... 6 1.3.3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Υ4691ΩΓ-ΖΧΤ. Αθήνα, 11/7/2013. Αριθμ. Πρωτ.: Α21/449/63 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 43. ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α

ΑΔΑ: ΒΛ4Υ4691ΩΓ-ΖΧΤ. Αθήνα, 11/7/2013. Αριθμ. Πρωτ.: Α21/449/63 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 43. ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α Αθήνα, 11/7/2013 Αριθμ. Πρωτ.: Α21/449/63 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ «ΜΝΗΜΟΝΙΟ 3» ΚΑΙ ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΕΦΕΡΕ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΤΟ «ΜΝΗΜΟΝΙΟ 3» ΚΑΙ ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΕΦΕΡΕ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Εισηγητής : Κωνσταντίνος Τσουμάνης Δικηγόρος Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. & Κ.Μ. (Ζητήματα εργατικού Δικαίου) ΤΟ «ΜΝΗΜΟΝΙΟ 3» ΚΑΙ ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΕΦΕΡΕ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Κατά την Α Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Πηγές... 12 Συντακτική Ομάδα... 12

Περιεχόμενα Πηγές... 12 Συντακτική Ομάδα... 12 Περιεχόμενα ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ... 3 1. Επίδομα μητρότητας... 4 1.1 Γενικά... 4 1.2 Προϋποθέσεις... 4 1.3 Ποσό... 5 1.4 Απαιτούμενα δικαιολογητικά... 5 1.5 Σύγχρονη καταβολή επιδόματος ασθενείας... 6 1.6

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΣΕΡΒΙΑΣ Βασικές αρχές

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΣΕΡΒΙΑΣ Βασικές αρχές ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΣΕΡΒΙΑΣ Βασικές αρχές Ποιοι είμαστε Η Eurobank Business Services, με παρουσία 12 ετών και ηγετική θέση στην Ελληνική αγορά, στον τομέα της Έκδοσης και Διαχείρισης Μισθοδοσίας, δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4855 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 369 17 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ.1046 Τύπος και περιεχόμενο της Οριστικής Δήλωσης Από δοσης Φόρου Μισθωτών

Διαβάστε περισσότερα

α) Στην μη ασφαλιστική τακτοποίηση με το πράγματι καταβαλλόμενο ημερομίσθιο.

α) Στην μη ασφαλιστική τακτοποίηση με το πράγματι καταβαλλόμενο ημερομίσθιο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΔ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

6. Η καταβολή της αμοιβής των περιστασιακά απασχολουμένων που προβλέπονται στο Ν.3863/2010, γίνεται με τους παρακάτω τρόπους:

6. Η καταβολή της αμοιβής των περιστασιακά απασχολουμένων που προβλέπονται στο Ν.3863/2010, γίνεται με τους παρακάτω τρόπους: Υπεγράφη η υπουργική απόφαση για το «Εργόσημο» Υπεγράφη η υπουργική απόφαση για το «Εργόσημο» Η απόφαση έχει ώς εξής : Για την αμοιβή και παρακράτηση εισφορών των προσώπων που ορίζονται στο Ν.3863/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αθήνα, 19 Μαρτίου 1988 ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αθήνα, 19 Μαρτίου 1988 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αθήνα, 19 Μαρτίου 1988 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΤΜΗΜΑ Γεν. Ασφ. Μισθωτών Α2Ι/Φ.Τ.296 Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8,10241 ΑΘΗΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ: 35 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΙΚΗ ΗΛΩΣΗ ΤΥΠΟΣ ΗΛΩΣΗΣ (1) ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΙΚΗ ΗΛΩΣΗ ΤΥΠΟΣ ΗΛΩΣΗΣ (1) ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΣ ΗΛΩΣΗΣ (1) ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΚΑ YΠΟΒΟΛΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ (2) ΟΝΟΜΑΣΙΑ (3) ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΡΓΟ ΟΤΗ (4) Α.Μ.Ε. (5) Α.Φ.Μ. (6) Ο ΟΣ (7) Τ.Κ. (9) ΠΟΛΗ (10) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ (8) ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΜΗΝΑ (13) /

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας

ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας Στην Αθήνα σήµερα την 1η Σεπτεμβρίου 2008 οι υπογράφοντες αφενός Στυλιανός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΑΕΔ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σ.ΕΠ.Ε. ΚΩΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΑΕΔ ΚΩΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ I Α.Μ.Ε. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ή 1 I ΠΑΤΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αθήνα: 21. 11. 2012 Αριθμ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΥΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΥΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΥΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Δήλωση έργου Αναλυτική περιοδική δήλωση Ένσημα ΙΚΑ ΔΗΛΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΙΚΑ - ΑΜΟΕ (1) Υπόχρεος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : «Έναρξη καταβολής σύνταξης σε οφειλέτη συνταξιούχο με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης»

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : «Έναρξη καταβολής σύνταξης σε οφειλέτη συνταξιούχο με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 16 / 12/ 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Σ22/4 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 68 Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

1.ΠΡΟΪΣΧΥΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ν. 2335/95)

1.ΠΡΟΪΣΧΥΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ν. 2335/95) ΘΕΜΑ: «Ασφάλιση στον Κλάδο Παροχών Ασθενείας σε είδος του ΙΚΑ των ανέργων που παρακολουθούν τα επιδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης» Σχετ. εγκύκλιος: 31/6

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Εργατικού Δικαίου

Βασικές Αρχές Εργατικού Δικαίου Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 2 Εργατικό Δίκαιο 2.1 Έννοια - πηγές εργατικού δικαίου 2.2 Κυριότερα αντικείμενα των Κοινωνικών Επιθεωρήσεων Εργασίας του Σ.Ε.Ε. 2.3 Διαδικασία προσλήψεων 2.4 Συμβάσεις εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Π.Κ. 53/ ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ: Αθήνα, 30 Ιουνίου 2000 ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ: Α. ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ:

Π.Κ. 53/ ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ: Αθήνα, 30 Ιουνίου 2000 ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ: Α. ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ: Π.Κ. 53/3-7-2000 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (2000-2001) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΘΥΡΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΓΑΡΑ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ: Αθήνα, 30 Ιουνίου 2000 ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΠΩ4691ΩΓ-Α4Τ ΑΡ. : 15

ΑΔΑ: Β4ΠΩ4691ΩΓ-Α4Τ ΑΡ. : 15 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ :

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2008-2009

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2008-2009 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2008-2009 Στην Αθήνα σήμερα 25 Ιουλίου 2008, οι υπογράφοντες αφενός Διονύσης Νικολάου, Γενικός Διευθυντής, ως εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΑΕΔ για νέες προσλήψεις (Ιανουάριος 2013)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΑΕΔ για νέες προσλήψεις (Ιανουάριος 2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΑΕΔ για νέες προσλήψεις (Ιανουάριος 2013) Στα πλαίσιο της τρέχουσας οικονομικής συγκυρίας, όπου σημαντικά ζητούμενα αποτελούν τόσο η συγκράτηση των ποσοστών ανεργίας, όσο και η υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 29/1/2015. Προς: όλους τους Τοπικούς Συλλόγους Θέμα: Εορτή Τριών Ιεραρχών

Αθήνα, 29/1/2015. Προς: όλους τους Τοπικούς Συλλόγους Θέμα: Εορτή Τριών Ιεραρχών Προς: όλους τους Τοπικούς Συλλόγους Θέμα: Εορτή Τριών Ιεραρχών Αθήνα, 29/1/2015 Αγαπητοί συνάδελφοι, Σε συνέχεια των όσων έχουμε πει σχετικά με το θέμα, διευκρινίζουμε ότι οι όποιες υπουργικές αποφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 Ο ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ,ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 Ο ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ,ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 Ο ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ,ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 1.Εισαγωγικά Η διαθεσιμότητα και η εκ περιτροπής εργασία είναι δυο διαφορετικές περιπτώσεις υποαπασχόλησης του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ασφαλιστικές εισφορές μισθωτών του Δημόσιου τομέα ασφαλισμένων του ΕΤΕΑ Ορθή επανάληψη. Το υπ αριθμ. πρωτ. 9505/3874/011/06-02-2014 έγγραφό μας

ΘΕΜΑ: Ασφαλιστικές εισφορές μισθωτών του Δημόσιου τομέα ασφαλισμένων του ΕΤΕΑ Ορθή επανάληψη. Το υπ αριθμ. πρωτ. 9505/3874/011/06-02-2014 έγγραφό μας ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ε Τ Ε Α ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗ Φιλελλήνων 13-15, 105

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ Άρθ. 8 του Α.Ν. 549/77 (ΦΕΚ 250 Α ) κατά το μέρος που Παραβίαση διατάξεων για την κατάτμηση του χρόνου της 1. κύρωσε το άρθ. 7 της από 26.1.1977

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ.: α) Η εγκύκλιος 23/1989 β) Το Γενικό έγγραφα Α24/374/31-7-90

ΣΧΕΤ.: α) Η εγκύκλιος 23/1989 β) Το Γενικό έγγραφα Α24/374/31-7-90 ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικές οδηγίες για την ασφάλιση των προσώπων που απασχολούνται σε εργοδότες, με τους οποίους είναι σύζυγοι ή συγγενείς α και β βαθμού συγγενείας» ΣΧΕΤ.: α) Η εγκύκλιος 23/1989 β) Το Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

2. Για την ομοιόμορφη εφαρμογή αυτών των διατάξεων, σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες:

2. Για την ομοιόμορφη εφαρμογή αυτών των διατάξεων, σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες: Παρακράτηση φόρου εισοδήματος από μισθούς, ημερομίσθιο, συντάξεις και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν στους δικαιούχους κατά το ημερολογιακό έτος 2005. 1. Σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3/10/2011 Αρ. Πρωτ.Φ.11321/22575/1810 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα επιχορήγησης μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν 0-3 άτομα για την μερική απασχόληση ανέργων ηλικίας έως 50 ετών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα επιχορήγησης μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν 0-3 άτομα για την μερική απασχόληση ανέργων ηλικίας έως 50 ετών ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ο.Α.Ε.Δ.) Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2006 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα επιχορήγησης μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΧΧ4691ΩΓ-ΝΒΦ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ : Το.. Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ... ΕΠΩΝΥΜΟ :... Τμήμα Εσόδων ΟΝΟΜΑ :...

ΑΔΑ: 4ΑΧΧ4691ΩΓ-ΝΒΦ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ : Το.. Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ... ΕΠΩΝΥΜΟ :... Τμήμα Εσόδων ΟΝΟΜΑ :... ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ : ΕΠΩΝΥΜΟ :... ΟΝΟΜΑ :... Το.. Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.... Τμήμα Εσόδων ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ :...... ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΟΔΟΣ :... ΑΡΙΘΜΟΣ :... Τ.Κ. :...... ΠΟΛΗ ή ΧΩΡΙΟ :... ΤΗΛΕΦΩΝΟ :... ΑΜΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η επιτροπή Πρακτικής Άσκησης φοιτητών Ιατρικών Εργαστηρίων απαρτίζεται από τα παρακάτω μέλη: 1. Άγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας. 1. Η σύμβαση εξηρτημένης εργασίας. 2. Το στοιχείο της εξαρτήσεως 3. Σύμβαση εταιρείας... 4. Ενδείξεις διαφοροποιήσεως μεταξύ συμβάσεως εξηρτημένης εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ (ΙΚΑ ΕΤΑΜ & ΕΤΕΑΜ) 2012 --------------------------- ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΛΑΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ (2012) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Πέντε είναι οι παράμετροι που προσδιορίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Βεβαιώσεις εργοδοτών κοινών επιχ/σεων για χρήση τους στο ΙΚΑ & σε λοιπούς φορείς.

ΘΕΜΑ: Βεβαιώσεις εργοδοτών κοινών επιχ/σεων για χρήση τους στο ΙΚΑ & σε λοιπούς φορείς. - 751 - * ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ * Νο. 16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ -ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 22 Απριλίου 2002 Αριθμ. Πρωτ.: Γ99/1/60 ΘΕΜΑ: Βεβαιώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ)

Εργασιακά Θέματα. Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) Εργασιακά Θέματα Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) Μάϊος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης Συνοπτική παρουσίαση... 3 2. Γενικά... 5 3. Νόμιμος Τρόπος Σύστασης Ε.Π.Α.... 5 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ... 4. 1. Αρμόδιος φορέας για την απονομή της σύνταξης σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης... 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ... 4. 1. Αρμόδιος φορέας για την απονομή της σύνταξης σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης... 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ... 4 1. Αρμόδιος φορέας για την απονομή της σύνταξης σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης... 4 2. Τρόπος υπολογισμού της σύνταξης... 8 Πηγές... 12 Συντακτική Ομάδα... 12

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών/-τριών χαρτοποιίας, χαρτονοποιίας, χαρτοβιοµηχανίας και πολτού χάρτου όλης της Χώρας» (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Αναγνώριση χρόνου γονικής άδειας για ανατροφή παιδιών

ΘΕΜΑ : Αναγνώριση χρόνου γονικής άδειας για ανατροφή παιδιών ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ : ΕΠΩΝΥΜΟ :... ΟΝΟΜΑ :... Το Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.... Τμήμα Εσόδων ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ή ΣΥΖΥΓΟΥ :... ΟΔΟΣ :... ΑΡΙΘΜΟΣ :... ΠΟΛΗ ή ΧΩΡΙΟ :... ΤΑΧΥΔΡ. ΚΩΔΙΚΑΣ :... ΤΗΛΕΦΩΝΟ :... ΑΜΚΑ :... Παρακαλώ όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ 10460/19.1.1983 Σε συνέχεια των οδηγιών που σας δώσαµε µε τις εγκυκλίους1 για την εφαρµογή της ΑΤΑ, σας πληροφορούµε τα ακόλουθα για την οµοιόµορφη εφαρµογή της από 1.1.1983. Με

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Αμοιβή και παρακράτηση εισφορών περιστασιακά απασχολούμενων με την διαδικασία έκδοσης και εξαργύρωσης ειδικής επιταγής: «Εργόσημο».

ΘΕΜΑ : Αμοιβή και παρακράτηση εισφορών περιστασιακά απασχολούμενων με την διαδικασία έκδοσης και εξαργύρωσης ειδικής επιταγής: «Εργόσημο». ΑΔΑ: 4Α874691ΩΓ-ΟΒΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ, 10.000 ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 16-24 ΕΤΩΝ, ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 4/3/2010. Αριθμ. Πρωτ. Α23/266/14

Αθήνα, 4/3/2010. Αριθμ. Πρωτ. Α23/266/14 Αθήνα, 4/3/2010 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: -ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ-ΕΣΟΔΩΝ -ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: - ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΙ ΒΑΡ. ΕΠ/ΤΩΝ - ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Υπόχρεοι απογραφής: ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ειδικά για τις οικοδομοτεχνικές εργασίες, ανάλογα αν πρόκειται για ιδιωτικό, δημόσιο ή τεχνικό έργο, υπόχρεος για την απογραφή του οικοδομοτεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ O Δ O ΝΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ Α ΘΗ ΝΩΩΝ - ΠΕΙ ΡΑΙ ΩΩΣ & ΠΕ ΡΙ ΧΩΩ ΡΩΩΝ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα