Σηµειώσεις για το σεµινάριο του προσωπικού των βιβλιοθηκών του ΕΚΠΑ, µε θέµα: ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Αθήνα 30/3/2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σηµειώσεις για το σεµινάριο του προσωπικού των βιβλιοθηκών του ΕΚΠΑ, µε θέµα: ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Αθήνα 30/3/2012"

Transcript

1 Σηµειώσεις για το σεµινάριο του προσωπικού των βιβλιοθηκών του ΕΚΠΑ, µε θέµα: ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Αθήνα 30/3/2012 Το ισχύον καθεστώς Πνευµατικής Ιδιοκτησίας αποτυπώνεται στο Ν. 2121/1993 όπως έχει τροποποιηθεί σύµφωνα µε τις διεθνείς συµβάσεις και το κοινοτικό κεκτηµένο. Βρισκόµαστε εν αναµονή διεθνών εξελίξεων, κυρίως στα θέµατα των εξαιρέσεων ή περιορισµών προς όφελος ειδικών οµάδων ή βιβλιοθηκών και στο ζήτηµα των ορφανών έργων. Σύµφωνα µε το ισχύον καθεστώς και σε οτι αφορά την ψηφιοποίηση(αναπαραγωγή) των έργων που ανήκουν στις βιβλιοθήκες επιτρέπεται εφόσον υπάρχει άδεια από τους κατόχους πνευµατικών δικαιωµάτων ή έργων που η διάρκεια προστασίας τους έχει λήξει. 1. Πνευµατική Ιδιοκτησία / Πνευµατικά δικαιώµατα: Το υποκείµενο του δικαιώµατος πνευµατικής ιδιοκτησίας είναι ο δηµιουργός. ηλαδή το φυσικό πρόσωπο που µε την προσωπική πνευµατική του εργασία δηµιούργησε το έργο και κατά συνέπεια αποκτά όλα τα πνευµατικά δικαιώµατα επ' αυτού. ηµιουργοί έργων µπορούν να είναι µόνο φυσικά πρόσωπα,. Τα νοµικά πρόσωπα δεν µπορούν να είναι δηµιουργοί ενός έργου, καθίστανται όµως δικαιούχοι του περιουσιακού δικαιώµατος πνευµατικής ιδιοκτησίας δευτερογενώς Αντικείµενο προστασίας είναι τα έργα λόγου, τέχνης ή επιστήµης, όπως βιβλία, θέατρο, ζωγραφική, γλυπτική, φωτογραφία, αρχιτεκτονικά έργα αλλά και άλλες δηµιουργίες όπως λογισµικό ή βάσεις δεδοµένων. Το δικαίωµα πνευµατικής ιδιοκτησίας έχει απόλυτο, απεριόριστο και αποκλειστικό χαρακτήρα, αλλά τέθηκαν ορισµένα όρια τα οποία προσδιορίζονται µε βάση την έννοια του έργου. Ρητοί περιορισµοί προβλέπονται επίσης σχετικά µε τη διάρκεια και την έκταση του δικαιώµατος. Το δικαίωµα πνευµατικής ιδιοκτησίας αποκτάται πρωτογενώς χωρίς διατυπώσεις, δηλαδή τα δικαίωµα γεννάται αυτοδικαίως από τη στιγµή της δηµιουργίας του έργου ( ιεθνής Σύµβαση Βέρνης) : α) χωρίς να απαιτείται να τηρηθεί από τον δηµιουργό καµία άλλη τυπική προϋπόθεση και β) χωρίς να προηγηθεί η δηµοσίευση του έργου στο κοινό (Ν. 2121/1993, άρθρο 6 παρ. 2) Η κατάθεση εντός αντιτύπου σε βιβλιοθήκη ή η αποστολή σε συµβολαιογράφο δε συνιστά κατοχύρωση, απλώς αποτελεί διοικητική πράξη απόδειξης βεβαίας χρονολογίας. Σε σχέση µε την προστασία των ξένων δηµιουργών ή έργων, σύµφωνα µε τη ιεθνή Σύµβαση της Βέρνης ισχύει η αρχή της εθνικής µεταχείρισης ή εξοµοίωσης των ξένων έργων ή δηµιουργών που προστατεύονται από τη ιεθνή Σύµβαση της Βέρνης προς τους υπηκόους της χώρας όπου ζητείται η προστασία.

2 2. Προστασία πνευµατικής ιδιοκτησίας Προϋποθέσεις προστασίας : α) πνευµατικό δηµιούργηµα, β) ανήκει στον χώρο του λόγου της τέχνης ή της επιστήµη. γ) έχει µορφή δ) έχει πρωτοτυπία Αντικείµενο της πνευµατικής ιδιοκτησίας είναι το πνευµατικό δηµιούργηµα, ως αυλο αγαθό το οποίο ανήκει στον χώρο του λόγου της τέχνης ή της επιστήµη. Το έργο αρχίζει να υπάρχει για το δίκαιο από τη στιγµή που θα αποκτήσει κάποιο αισθητό υπόστρωµα Το υπόστρωµα αυτό µπορεί να είναι σταθερό η και φευγαλέο (ηχητικά ή οπτικά κύµατα). Ορισµένες φορές απαιτείται µια σταθερή ενσωµάτωση (κινηµατογραφικά έργα). Σε οτι αφορά την πρωτοτυπία, στενός ορισµός της δεν µπορεί να υπάρξει. Έχει γίνει αποδεκτό ότι η πρωτοτυπία δεν ταυτίζεται µε τον κόπο και την επιµέλεια και ότι πρέπει να εκφράζει, µέσω του έργου, κάτι από την προσωπικότητα του δηµιουργού, κάτι από τη µοναδικότητα της κάθε προσωπικότητας. Το µέγεθος και η αξία τους έργου δεν έχουν σηµασία. Το έργο προστατεύεται ανεξάρτητα από την καλλιτεχνική του αξία, ανεξάρτητα από τον παράνοµο η ανήθικο χαρακτήρα του και ανεξάρτητα από τον προορισµό του και τις ανάγκες που θα εξυπηρετήσει Τι δεν προστατεύεται µε την πνευµατική ιδιοκτησία: Η προστασία της ελεύθερης διάδοσης των ιδεών, επιβάλει να µην προστατεύεται µια ιδέα όσο αποτελεί µια αόριστη σύλληψη στο µυαλό ενός δηµιουργού εν προστατεύονται επίσης : α)τα επίσηµα κείµενα µε τα οποία εκφράζεται η άσκηση πολιτειακής αρµοδιότητας, όπως νοµοθετικά, διοικητικά, δικαστικά κείµενα, κ.λπ. β) Οι εκφράσεις της λαϊκής παράδοσης, όπως επί παραδείγµατι λαϊκές παροιµίες, έργα λαϊκής τέχνης, δηµοτικοί χοροί και τραγούδια κ.λπ., τα οποία θεωρούνται κοινή πολιτιστική κληρονοµιά γ) Οι ειδήσεις και τα απλά γεγονότα ή στοιχεία εφόσον γίνεται µια απλή δηµοσιογραφική κοινοποίηση του συµβάντος η οποία δεν εµπεριέχει καµία πρωτοτυπία Η πνευµατική ιδιοκτησία δεν προστατεύει την πληροφορία αυτή καθαυτή. Το έργο δεν θα πρέπει να συγχέεται µε την πληροφορία. Τα έργα του λόγου ή τα µουσικά έργα που διατίθενται για παράδειγµα στο διαδίκτυο δεν αποτελούν πληροφορίες, εξακολουθούν να παραµένουν έργα και να προστατεύονται µε τους κανόνες της πνευµατικής ιδιοκτησίας Ο αναγνώστης µπορεί να αντλήσει από ένα έργο, όσες ιδέες και πληροφορίες θέλει. Η πνευµατική ιδιοκτησία δεν εµποδίζει τις ενέργειες αυτές γιατί τότε θα αναγνώριζε στον εκάστοτε συγγραφέα τη δυνατότητα να µονοπωλήσει τις ιδέες του. 3. Περιεχόµενο του δικαιώµατος Το δικαίωµα πνευµατικής ιδιοκτησίας στο ηπειρωτικό ευρωπαϊκό σύστηµα και στο ελληνικό δίκαιο χωρίζεται σε δύο δικαιώµατα: το ηθικό και το περιουσιακό δικαίωµα Ηθικό και περιουσιακό δικαίωµα µε συγκεκριµένες εξουσίες

3 Το ηθικό δικαίωµα του δηµιουργού είναι ανεξάρτητο από το περιουσιακό δικαίωµα δεν µεταβιβάζεται και δεν γίνεται αντικείµενο οικονοµικής εκµετάλλευσης. Κληρονοµείται από τους κληρονόµους του δηµιουργού (Ν. 2121/93 άρθρο 12 παρ. 2). Το περιουσιακό δικαίωµα µεταβιβάζεται και γίνεται αντικείµενο εµπορικής και οικονοµικής εκµετάλλευσης. Επίσης, κληρονοµείται από τους κληρονόµους. Ηθικό δικαίωµα: Το δικαίωµα προστασίας του προσωπικού δεσµού του προς το έργο του. Ο δηµιουργός έχει από το ηθικό δικαίωµα τις ακόλουθες εξουσίες: ηµοσίευσης: την εξουσία να αποφασίζει δηλ. αν, πώς, πότε, το έργο θα γίνει προσιτό στο κοινό Αναγνώρισης της πατρότητας: την εξουσία αναγνώρισης της πατρότητας πάνω στο έργο και ειδικότερα την εξουσία να µνηµονεύεται το όνοµά του στα αντίτυπα του έργου του και σε κάθε δηµόσια χρήση του ή ακόµα και το δικαίωµά του να κρατάει την ανωνυµία του ή να χρησιµοποιεί ψευδώνυµο Περιφρούρησης της ακεραιότητας: την εξουσία να απαγορεύει δηλαδή την κάθε παραµόρφωση, περικοπή ή άλλη τροποποίηση του έργου. Προσπέλασης στο έργο: την εξουσία να έχει πρόσβαση στο έργο του, ακόµη και αν το περιουσιακό δικαίωµα ή η κυριότητα στον υλικό φορέα του έργου ανήκει σε άλλον Υπαναχώρησης: Η εξουσία αυτή δίνει τη δυνατότητα στο δηµιουργό να υπαναχωρήσει από συµβάσεις µεταβίβασης ή εκµετάλλευσης έργων λόγου ή επιστήµης Περιουσιακό δικαίωµα: Εξασφαλίζει στο δηµιουργό τη δυνατότητα οικονοµικής εκµετάλλευσης του έργου του. Ο δηµιουργός έχει την εξουσία να επιτρέπει ή να απαγορεύει τις ακόλουθες πράξεις: Εγγραφή : Αποτύπωση σε υλικό υπόστρωµα της εκτέλεσης του έργου Αναπαραγωγή του έργου: Παραγωγή νέων σταθερών υλικών υποστρωµάτων όπου η αρχική ενσωµάτωση του έργου επαναλαµβάνεται ηµιουργία παράγωγου έργου µετάφραση, διασκευή, προσαρµογή κλπ. ιανοµή του πρωτοτύπου ή των αντιτύπων (αντιγράφων ) του έργου στο κοινό Εκµίσθωση και δηµόσιο δανεισµό του έργου ηµόσια εκτέλεση δηλαδή κάθε εκτέλεση που κάνει το έργο προσιτό σε έναν κύκλο ευρύτερο από το στενό κύκλο της οικογένειάς του και το άµεσο κοινωνικό του περιβάλλον Παρουσίαση στο κοινό ενσυρµάτως, ασυρµάτως ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο (µετάδοση του έργου µέσω διαδικτύου). Ραδιοτηλεοπτική µετάδοση ικαίωµα παρακολούθησης Κάθε µια από τις εξουσίες που παρέχει το Περιουσιακό ικαίωµα είναι ανεξάρτητη και αυτοτελής. Μπορεί δηλαδή να µεταβιβαστεί χωριστά µε άλλη σύµβαση σε άλλο πρόσωπο και µε χωριστή αµοιβή.

4 Η ψηφιοποίηση υλικού στο πλαίσιο των βιβλιοθηκών χωρίς άδεια από το δικαιούχο προσβάλλει τόσο το ηθικό όσο και το περιουσιακό δικαίωµα πνευµατικής ιδιοκτησίας. 4. ιάρκεια ισχύος των πνευµατικών δικαιωµάτων (ηθικού και περιουσιακού δικαιώµατος) Η διάρκεια ισχύος των πνευµατικών δικαιωµάτων είναι ολόκληρη η ζωή του δηµιουργού και 70 χρόνια µετά το θάνατό του Ειδικά στα έργα συνεργασίας, η διάρκεια προστασίας τους είναι 70 χρόνια από το θάνατο του τελευταίου επιζήσαντα δηµιουργού. Ειδικές ρυθµίσεις ορίζουν τη διάρκεια προστασίας, στα ανώνυµα ή ψευδώνυµα έργα, στα έργα που δηµοσιεύονται σε τόµους, τµήµατα, τεύχη, αριθµούς ή επεισόδια, και στα οπτικοακουστικά έργα. Για τα ανώνυµα ή ψευδώνυµα έργα η πνευµατική ιδιοκτησία διαρκεί 70 χρόνια τα οποία υπολογίζονται από την 1η Ιανουαρίου του έτους που έπεται εκείνου κατά το οποίου το έργο κατέστη νοµίµως προσιτό στο κοινό. Μετά την πάροδο αυτού του χρόνου το έργο εµπίπτει στο δηµόσιο τοµέα και η εκµετάλλευσή του είναι ελεύθερη µε την επιφύλαξη της άσκησης από το ηµόσιο εκπροσωπούµενο από τον Υπουργό Πολιτισµού, του ηθικού δικαιώµατος και ειδικότερα των εξουσιών αναγνώρισης της πατρότητας και περιφρούρησης της ακεραιότητας του έργου. Τα έργα για τα οποία έχει περάσει ο νόµιµος χρόνος καθίστανται κοινό κτήµα και αποτελούν αντικείµενο ελεύθερης εκµετάλλευσης µε την επιφύλαξη εφαρµογής άλλων διατάξεων, όπως η νοµοθεσία για την πολιτιστική κληρονοµιά. Ο χρονικός αυτός περιορισµός δικαιολογείται κυρίως για λόγους προστασίας του κοινωνικού συνόλου: όταν περάσει ο νόµιµος χρόνος προστασίας το έργο πρέπει να διαδίδεται ελεύθερα, ώστε να µπορεί να γίνει κτήµα της ολότητας. Η διάρκεια της πνευµατικής ιδιοκτησίας των προγραµµάτων Η/Υ ισχύει για όλη τη διάρκεια της ζωής και 70 χρόνια µετά το θάνατο του δηµιουργού / δικαιούχου του προγράµµατος Η/Υ. ιάρκεια ισχύος συγγενικών δικαιωµάτων Οι ερµηνευτές ή εκτελεστές καλλιτέχνες (µουσικοί, ηθοποιοί κλπ.) καθώς και οι παραγωγoí φωνογραφηµάτων και οπτικοαουστικών έργων έχουν σε ορισµένες περιπτώσεις το αποκλειστικό δικαίωµα να επιτρέπουν ή να απαγορεύουν ορισµένες χρήσεις των εισφορών τους, ενώ σε άλλες περιπτώσεις έχουν ένα δικαίωµα εύλογης αµοιβής Για τους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισµούς αναγνωρίζεται το αποκλειστικό και απόλυτο δικαίωµα να επιτρέπουν ή να απαγορεύουν την αναµετάδοση, εγγραφή, αναπαραγωγή και ορισµένους άλλου τρόπους εκµετάλλευσης των εκποµπών τους

5 Για τους εκδότες αναγνωρίζεται ένα περιορισµένο συγγενικό δικαίωµα που αφορά την αναπαραγωγή της στοιχειοθεσίας και της σελιδοποίησης των έργων που έχουν εκδώσει (πενήντα χρόνια µετά την τελευταία έκδοση του έργου) Για έργα τα οποία µετά τη λήξη της προστασίας της πνευµατικής ιδιοκτησίας για πρώτη φορά νοµίµως δηµοσιεύονται ή παρουσιάζονται στο κοινό, προβλέπεται ένα συγγενικό δικαίωµα ανάλογο µε το περιουσιακό δικαίωµα του δηµιουργού που διαρκεί είκοσι πέντε έτη από τη στιγµή της πρώτης δηµοσίευσης ή παρουσίασης στο κοινό. 5. Εξαιρέσεις / περιορισµοί του περιουσιακού δικαιώµατος Οι περιορισµοί που προβλέπονται από το νόµο για το περιουσιακό δικαίωµα έχουν στόχο να ισορροπήσουν την προστασία του δηµιουργού µε το δικαίωµα της ολότητας. Οι περιορισµοί αφορούν µόνο το περιουσιακό δικαίωµα. Το ηθικό δικαίωµα του δηµιουργού πρέπει πάντοτε να γίνεται σεβαστό. Το σύστηµα του copyright προβλέπει µια γενική ρήτρα εξαίρεσης, την εύλογη χρήση (fair use) και εποµένως δε χρειάζεται να πάρει κάποιος άδεια από τον κύριο του δικαιώµατος για να χρησιµοποιήσει το έργο κατά τρόπο που συνιστά εύλογη χρήση. Αντίθετα το σύστηµα droit d auteur (συνεπώς και το ελληνικό δίκαιο) δεν περιέχει παρόµοια γενική ρήτρα, αλλά συγκεκριµένες εξαιρέσεις που προβλέπει ρητά ο νόµος. Χρήσεις πέρα από αυτές τις εξαιρέσεις συνιστούν προσβολή του δικαιώµατος του δηµιουργού. Οι πιο σηµαντικές εξαιρέσεις κατά το ελληνικό δίκαιο είναι: Αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση Παράθεση αποσπασµάτων Χρήση για λόγους ενηµέρωσης Όµως και επί αυτών των περιορισµών/ εξαιρέσεων εφαρµόζεται η λεγόµενη γενική ρήτρα εφαρµογής (το τεστ των τριών σταδίων ): Οι περιορισµοί δηλαδή αυτοί προβλέπονται σε ορισµένες ειδικές περιπτώσεις ισχύουν εφόσον εν αντίκειται στην κανονική εκµετάλλευση του έργου ή άλλου προστατευόµενου αντικειµένου εν θίγονται αδικαιολόγητα τα έννοµα συµφέροντα του δικαιούχου Αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση: Στην έννοια της ιδιωτικής χρήσης εµπίπτει η αναπαραγωγή που γίνεται από τον ίδιο το χρήστη για προσωπική του χρήση ή για χρήση από το άµεσο οικογενειακό ή κοινωνικό του περιβάλλον. εν εµπίπτει στην έννοια της ιδιωτικής χρήσης, η αναπαραγωγή που γίνεται από επιχειρήσεις ή δηµόσιες υπηρεσίες, όπως π.χ. η φωτοτυπία ολόκληρου βιβλίου ή άρθρου για να διανεµηθεί στα µέλη µιας εταιρίας ή ενός οργανισµού και η αναπαραγωγή βέβαια, που γίνεται για να εξυπηρετήσει εµπορικό σκοπό. Εποµένως στο πλαίσιο των βιβλιοθηκών το προσωπικό δεν αναλαµβάνει καµία πράξη φωτοτυπικής αναπαραγωγής για λογαριασµό των χρηστών. Επιπλέον η αναπαραγωγή ολόκληρου βιβλίου χωρίς την άδεια του δηµιουργού και του εκδότη, ακόµα κι αν γίνεται από τον ίδιο το χρήστη, ακόµη και αν θεωρηθεί ιδιωτική, δεν εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του Ν. 2121/1993 (αρθρ.198). Ενηµερώνουµε πάντα τους

6 χρήστες ότι η χρήση του υλικού γίνεται σύµφωνα µε την νοµοθεσία πνευµατικής ιδιοκτησίας. Η ελευθερία ιδιωτικής αναπαραγωγής παύει να ισχύει όταν εµποδίζεται η κανονική εκµετάλλευση του έργου ή βλάπτονται τα νόµιµα συµφέροντα του δηµιουργού (τεστ των τριών σταδίων). εν ισχύει για έργα που έχουν δηµοσιευθεί χωρίς την άδεια του δηµιουργού ή για έργα αδηµοσίευτα, όπως τα χειρόγραφα Επίσης δεν νοείται αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση από παράνοµα ή πειρατικά αντίτυπα ή από παράνοµους δικτυακούς τόπους. Σε περιπτώσεις βιβλίων µουσικής ή παρτιτούρες η αναπαραγωγή χωρίς την άδεια των µουσικοσυνθετών η άλλων δικαιούχων είναι παράνοµη Αναπαραγωγή για διδασκαλία: Επιτρέπεται η αναπαραγωγή άρθρων (από εφηµερίδες και περιοδικά), σύντοµων αποσπασµάτων ή τµηµάτων εφόσον η πράξη αποσκοπεί αποκλειστικά για τη διδασκαλία ή τις εξετάσεις σε εκπαιδευτικό ίδρυµα (course packs / e-reserves, εξ αποστάσεως εκπαίδευση). Στην περίπτωση αυτή καθώς µπορεί να υπάρξει πρόβληµα µε το µέγεθος του αποσπάσµατος και καθώς επίσης πρόκειται και για πράξεις διάθεσης του υλικού µέσω τερµατικών, είναι ασφαλέστερο αντί της ανάρτησης του αποσπάσµατος να δίδεται βιβλιογραφία µε συγκεκριµένες παραποµπές σε σελίδες έργων. Αναπαραγωγή από βιβλιοθήκες και αρχεία: Επιτρέπεται η αναπαραγωγή ενός πρόσθετου αντιτύπου από µη κερδοσκοπικές βιβλιοθήκες ή αρχεία, που έχουν αντίτυπο του έργου στη µόνιµη συλλογή τους, προκειµένου να διατηρήσουν το αντίτυπο αυτό ή να το µεταβιβάσουν σε άλλη, µη κερδοσκοπική, βιβλιοθήκη ή αρχείο, εφόσον είναι αδύνατη η προµήθεια από την αγορά. Η βιβλιοθήκη για λόγους διατήρησης έχει το δικαίωµα να ψηφιοποιήσει υλικό που βρίσκεται υπό καθεστώς πνευµατικών δικαιωµάτων το οποίο όµως δεν κυκλοφορεί στο εµπόριο.όµως δεν έχει δικαίωµα να το διαθέσει αυτό το υλικό στο κοινό ούτε µέσω των τερµατικών της. Για τη διάθεση χρειάζεται άδεια. Όπως προαναφέρεται το δικαίωµα αναπαραγωγής και το δικαίωµα διάθεσης είναι χωριστές εξουσίες και απαιτούν χωριστή άδεια. Στην περίπτωση ψηφιοποίησης περιοδικών που η διάρκεια προστασίας δεν έχει λήξει χρειάζονται άδειες από τους δηµιουργούς και τους εκδότες η τους φορείς που έκαναν την έκδοση. Για τη διάθεση του έργου µέσω του ηλεκτρονικού αναγνωστηρίου της βιβλιοθήκης ισχύει ο περιορισµός που προβλέπεται στην Οδηγία 2001/29 άρθρο 5 παρ. 3 στοιχείο ιδ: χρήση µε παρουσίαση ή διάθεση µε σκοπό την έρευνα ή την ιδιωτική µελέτη σε µέλη του κοινού µέσω εξειδικευµένων τερµατικών στους χώρους των βιβλιοθηκών, εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, µουσείων ή αρχείων. Ο περιορισµός αυτός δεν έχει ενσωµατωθεί στην ελληνική νοµοθεσία. Αναπαραγωγή προς όφελος τυφλών και κωφαλάλων: Επιτρέπεται για χρήσεις που συνδέονται άµεσα µε την αναπηρία και δεν έχουν εµπορικό χαρακτήρα (Ν 3057/2002, άρ. 81). Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού καθορίζονται οι όροι εφαρµογής της ρύθµισης, καθώς και η εφαρµογή της σε άλλες κατηγορίες προσώπων µε αναπηρίες. (Απόφαση Υπουργού Πολιτισµού 98546/2007 ΦΕΚ Β 2065/2007)

7 H ψηφιοποίηση είναι αναπαραγωγή. Σηµαντικό κριτήριο κατά τη διαδικασία επιλογής υλικού προς ψηφιοποίηση θα πρέπει να αποτελέσει η σηµασία που µπορεί να έχει το υλικό για το ίδρυµα. Όπως προαναφέρεται η βιβλιοθήκη µπορεί να ψηφιοποιήσει υλικό που ανήκει στο δηµόσιο τοµέα ή που έχει σχετικές άδειες από τους κατόχους Π. Το πιο ασφαλές είναι να ψηφιοποιηθεί υλικό το οποίο έχει εκδοθεί µέχρι τις αρχές του 19 ου αιώνα. Παράθεση αποσπασµάτων Επιτρέπεται χωρίς άδεια του δηµιουργού και χωρίς καταβολή αµοιβής η αναπαραγωγή σύντοµων αποσπασµάτων έργων µε σκοπό την υποστήριξη της γνώµης αυτού που αναπαράγει το απόσπασµα ή την κριτική της γνώµης του αρχικού δηµιουργού και µόνο στο βαθµό που η αναπαραγωγή δικαιολογείται από το σκοπό αυτόν. Η εξαίρεση αυτή δεν αφορά µόνο έργα του λόγου. Για να εξασφαλιστεί το ηθικό δικαίωµα του αρχικού δηµιουργού, ο νόµος ορίζει ότι η παράθεση του αποσπάσµατος πρέπει να συνοδεύεται από την ένδειξη της πηγής και των ονοµάτων του δηµιουργού και του εκδότη, εφόσον τα ονόµατα αυτά εµφανίζονται στην πηγή Χρήση για λόγους ενηµέρωσης Επιτρέπεται η αναπαραγωγή λόγων, αγορεύσεων, κηρυγµάτων κλπ. από ΜΜΕ για λόγους ενηµέρωσης του κοινού επί επίκαιρων γεγονότων, καθώς και περιλήψεων ή αποσπασµάτων διαλέξεων που έγιναν δηµόσια. Επίσης επιτρέπεται η αναπαραγωγή και µετάδοση από ΜΜΕ έργων που παρουσιάζονται δηµόσια, στο βαθµό που είναι απαραίτητες για λόγους περιγραφής επίκαιρων γεγονότων και ενηµέρωσης του κοινού. 6. Ορφανά έργα Ορφανά ονοµάζονται τα έργα των οποίων δεν έχουν λήξει τα πνευµατικά δικαιώµατα, όµως οι δικαιούχοι τους δεν είναι γνωστοί ή δεν µπορούν να εντοπιστούν. Το πρόβληµα των ορφανών έργων (οrphan works) έχει άµεση επίπτωση στα έργα ψηφιοποίησης πολιτιστικού και άλλου περιεχοµένου, αλλά και στη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτά. Σύµφωνα µε µελέτη της ΕΕ τα ορφανά έργα αποτελούν σηµαντικό ποσοστό των έργων ψηφιοποίησης, σε όλες τις κατηγορίες τεκµηρίων και, ειδικά όσον αφορά φωτογραφίες και οπτικοακουστικό υλικό. Ενδεικτικά, µε ένα συντηρητικό υπολογισµό, ο αριθµός των ορφανών βιβλίων που εµπίπτουν ακόµη σε καθεστώς πνευµατικής ιδιοκτησίας σε ολόκληρη την Ευρώπη κυµαίνεται περί τα 3 εκατοµµύρια βιβλία, δηλαδή το 13% του αριθµού των βιβλίων τα οποία έχουν εκδοθεί και εµπίπτουν ακόµη σε καθεστώς πνευµατικής ιδιοκτησίας. Στην ΕΕ συζητείται πρόταση οδηγίας που θα βοηθήσει στην επίλυση των ζητηµάτων που ανακύπτουν σε σχέση µε την ανεύρεση των δικαιούχων. 7. Προγράµµατα Η.Υ και Βάσεις δεδοµένων:

8 Τα προγράµµατα Η.Υ και το προπαρασκευαστικό υλικό του σχεδιασµού τους, προστατεύονται ως έργα λόγου γιατί αποτελούν βασικό στοιχειό της διακίνησης του περιεχοµένου. (οδηγία 2009/24). Η έννοια δεν προσδιορίζεται στο νόµο. Ως δηµιουργός ορίζεται το φυσικό πρόσωπο που δηµιούργησε το πρόγραµµα ή η οµάδα (έργα συνεργασίας η συλλογικά έργα). Σύµφωνα µε το ελληνικό δίκαιο το νοµικό πρόσωπο µόνο δευτερογενώς µπορεί να αποκτήσει το δικαίωµα Π. Εάν το εργο γίνεται στο πλαίσιο σύµβασης το δικαίωµα µεταβιβάζεται στο εργοδότη. Για να είναι νόµιµη η χρήση προγράµµατος Η/Υ πρέπει ο δικαιούχος να παραχωρήσει σχετική άδεια. Οι βάσεις δεδοµένων προστατεύονται µε το δικαίωµα το δηµιουργού και το δικαίωµα ειδικής φύσης του κατασκευαστή βάσης δεδοµένων εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόµου και κυρίως η πρωτοτυπία Οι βιβλιογραφικές βάσεις των ΒΥΠ προστατεύονται µε το δικαίωµα ειδικής φύσης του κατασκευαστή βάσης δεδοµένων. Όταν οι Βιβλιοθήκες διαθέτουν στο κοινό βάσεις που το περιεχόµενο τους ανήκει σε τρίτους οι όροι χρήσης προσδιορίζονται από τη νοµοθεσία και τις σχετικές συµβάσεις Οι ιστοσελίδες προστατεύονται. Η απλή παραποµπή (link) από µια σελίδα στην αρχική άλλης θεωρείται νόµιµη, αντιθέτως µε το Deep linking το οποίο απαιτεί άδεια 8. Συλλογική διαχείριση Οι δηµιουργοί αναθέτουν τη διαχείριση των δικαιωµάτων τους σε αντίστοιχους οργανισµούς συλλογικής διαχείρισης (collecting societies). Οι οργανισµοί αυτοί ελέγχουν αν γίνονται αναπαραγωγές, δηµόσιες εκτελέσεις, αναµεταδόσεις κλπ. χωρίς άδεια, διαπραγµατεύονται και συνάπτουν συµβάσεις για τα έργα µε επίδοξους χρήστες, εισπράττουν την αµοιβή των δηµιουργών και τους την αποδίδουν κ.λ.π. Από τη συλλογική διαχείριση επωφελούνται α) οι δηµιουργοί, οι οποίοι δε χρειάζεται να ασχολούνται µε όλες τις λεπτοµέρειες και να συνάπτουν ξεχωριστά σύµβαση µε τον κάθε χρήστη, β) οι χρήστες, οι οποίοι γνωρίζουν πού να αποταθούν για να λάβουν άδεια χρήσης ενός έργου και δε χρειάζεται να συναλλάσσονται µε όλους τους δηµιουργούς ξεχωριστά. Η συλλογική διαχείριση είναι πλην ελαχίστων εξαιρέσεων προαιρετική τόσο στην ύπαρξη όσο και στην έκτασή της για τους δηµιουργούς

9 9. Σύγχρονες προσεγγίσεις στην ΠΙ Προτάσεις επαναπροσδιορισµού των κανόνων της ΠΙ και δηµιουργία νέας ισορροπίας µε βάση τις αρχές του διαδικτύου. Ελεύθερο λογισµικό, ελεύθερη κουλτούρα, copyleft αντί copyright, general public license, creative commons είναι η νέα θεώρηση της πνευµατικής ιδιοκτησίας. Η γενική άδεια Creative Commons (CC) προτείνει την ελεύθερη χρήση πέρα από τα όρια του fair use, τη µικρότερη διάρκεια προστασίας, την τήρηση διατυπώσεων, την καταχώρηση και το µαρκάρισµα των έργων. Οι άδειες CC διατίθενται ελληνοποιηµένες. Το µαρκάρισµα των έργων µε το σύµβολο CC (Creative Commons) θα βοηθήσει στη λειτουργία ενός νέου δηµόσιου τοµέα όχι µε εξαναγκασµό των δηµιουργών ή µε τρόπο πειρατικό αλλά µε βάση την άδεια που ο ίδιος ο δικαιούχος ελεύθερα χορηγεί µε βασικό όρο την περαιτέρω διανοµή. Νοµοθεσία Βιβλιογφραφία ιεθνείς Συµβάσεις: ιεθνής Σύµβαση Βέρνης-Παρισίου 1971 για την προστασία των λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων (Ν.100/1975 ΦΕΚ Α 162/ ) Παγκόσµια Σύµβαση-Γενεύης 1952 (Ν 4254/1962 ΦΕΚ Α 166/ ) ιεθνής Σύµβαση Ρώµης-1961 για την προστασία των ερµηνευτών ή εκτελεστών καλλιτεχνών,των παραγωγών φωνογραφηµάτων και των οργανισµών ραδιοτηλεόρασης (Ν. 2054/1992 ΦΕΚ Α 104/ ) ιεθνής Σύµβαση Γενεύης-1971 για την προστασία των παραγωγών φωνογραφηµάτων εναντίον της µη επιτρεπόµενης αναπαραγωγής των φωνογραφηµάτων τους ( Ν. 2148/1993 ΦΕΚ Α 96/ ) ιεθνής Σύµβαση που αφορά τη διανοµή σηµάτων φορέων προγραµµάτων µεταδιδοµένων δια δορυφόρου-βρυξέλλες 1974 (Ν. 1944/1991 ΦΕΚ Α 56/ ) Κύρωση της Τελικής Πράξης που περιλαµβάνει τα αποτελέσµατα των πολυµερών εµπορικών διαπραγµατεύσεων στο πλαίσιο του Γύρου της Ουρουγουάης-Συµφωνία για τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας στον τοµέα του εµπορίου- Μαράκες 1994 (Ν. 2290/1995 ΦΕΚ Α 28/ ) (TRIPS) Συνθήκη του Παγκόσµιου Οργανισµού ιανοητικής Ιδιοκτησίας για τις εκτελέσεις και τα φωνογραφήµατα - Γενεύη 1996 (Ν. 3183/2003 ΦΕΚ Α 228/ )

10 Ελληνική νοµοθεσία και Κοινοτικές Οδηγίες Ν.2121/1993, Η Πνευµατική Ιδιοκτησία, τα Συγγενικά ικαιώµατα και Πολιτιστικά Θέµατα Ν. 2435/1996 Άρθρο 3, (Τροποποίηση του Ν. 2121/1993) Ν. 2557/1997, Θεσµοί Μέτρα και ράσεις Πολιτιστικής Ανάπτυξης, Άρθρο 8 (Τροποποίηση του Ν. 2121/1993) Ν. 2819/2000, Νοµική Προστασία των Βάσεων εδοµένων και Άλλες ιατάξεις, Άρθρο 7 (Εναρµόνιση µε την Οδηγία 96/9/ΕΟΚ) Ν. 3057/2002, Εναρµόνιση Ορισµένων Πτυχών του ικαιώµατος του ηµιουργού και των Συγγενικών ικαιωµάτων στην Κοινωνία της Πληροφορίας και Άλλες ιατάξεις, Άρθρο 81 (Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2001/29) Ν.3183/ Κύρωση της Συνθήκης του Παγκόσµιου Οργανισµού ιανοητικής Ιδιοκτησίας για τις εκτελέσεις και τα φωνογραφήµατα Ν.3184/2003, Κύρωση της Συνθήκης του Παγκόσµιου Οργανισµού ιανοητικής Ιδιοκτησίας για την Πνευµατική Ιδιοκτησία N.3149/2003, Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και άλλες διατάξεις) Ν.3905/2010 άρθρο 46 για ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηµατογραφικής τέχνη και άλλες διατάξεις Υ.Α. 8300/2003, Κανονισµός Λειτουργίας ηµοσίων Βιβλιοθηκών ιορθωτικό στην Οδηγία 2004/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004 σχετικά µε την Επιβολή των ικαιωµάτων ιανοητικής Ιδιοκτησίας (ΕΕ L 157 της ) Επίσηµη Εφηµερίδα αριθµ. L 195 της 02/06/2004 Οδηγία 2004/48/ΕΚσχετικά µε την Επιβολή των ικαιωµάτων ιανοητικής Ιδιοκτησίας. Οδηγία 2001/29/ΕΚγια την Εναρµόνιση Ορισµένων Πτυχών του ικαιώµατος του ηµιουργού και Συγγενικών ικαιωµάτων στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Οδηγία 96/9/ΕΟΚ σχετικά µε τη Νοµική Προστασία των Βάσεων εδοµένων. Οδηγία 2006/77/ΕΟΚσχετικά µε την εναρµόνιση της διάρκειας προστασίας του δικαιώµατος πνευµατικής ιδιοκτησίας και ορισµένων συγγενών δικαιωµάτων. Οδηγία 2006/115/ΕΟΚσχετικά µε το ικαίωµα Εκµίσθωσης, και Οδηγία 2011/77 σχετικά µε το ικαίωµα ανεισµού και Ορισµένα ικαιώµατα Συγγενικά προς την Πνευµατική Ιδιοκτησία στον Τοµέα των Προϊόντων της ιανοίας. Οδηγία 2009/24/ΕΟΚ για τη Νοµική Προστασία των Προγραµµάτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

11 Ενδεικτική Βιβλιογραφία Κουµάντος, Γιώργος, Πνευµατική Ιδιοκτησία, 8η Έκδοση, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα-Κοµοτηνή 2002, Κοτσíρης Λ. ίκαιο πνευµατικής ιδιοκτησίας Θεσσαλονίκη: Σάκκουλας, 2010 Καλλινίκου, ιονυσία, Πνευµατική Ιδιοκτησία και Συγγενικά ικαιώµατα, 3η Έκδοση, Π. Ν. Σάκκουλας ( ίκαιο & Οικονοµία), Αθήνα 2008, Καλλινίκου, ιονυσία, Πνευµατική Ιδιοκτησία και Βιβλιοθήκες-. Ν. Σάκκουλας ( ίκαιο & Οικονοµία), Αθήνα 2007, Μαρίνος, Μιχαήλ-Θεόδωρος, Πνευµατική Ιδιοκτησία, 2η Έκδοση, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα-Κοµοτηνή 2004, Kallinikou D., Papadopoulos M., Kaponi A., Strakantouna V. «Intellectual property issues for digital libraries in the internet Networked public sphere» Εισήγηση διεπιστηµονικής οµάδας στο 8th International Conference of Computer Εthics: Philosophical enquiry (CEPE 2009). Ελληνικοί Οργανισµοί Συλλογικής ιαχείρισης o Οργανισµός Συλλογικής ιαχείρισης Έργων Λόγου ΟΣ ΕΛ o AEΠI-Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Πνευµατικής Ιδιοκτησίας (Πνευµατικά δικαιώµατα συνθετών και στιχουργών και διαχείριση) o ΙΟΝΥΣΟΣ (Οργανισµός Συλλογικής ιαχείρισης ικαιωµάτων Ελλήνων Ηθοποιών) o International Federation of Phonographic Industry (IFPI) (Παράρτηµα Ελλάδας) o Grammo (Οργανισµός Συλλογικής ιαχείρισης & Προστασίας των ικαιωµάτων των Παραγωγών Υλικών Φορέων Ήχου ή Εικόνας και Ήχου) o Ερατώ (Οργανισµός Συλλογικής ιαχείρισης ικαιωµάτων Τραγουδιστών - Ερµηνευτών Συν.Π.Ε.) o Απόλλων (Οργανισµός Συλλογικής ιαχείρισης ικαιωµάτων Ελλήνων Μουσικών Συν.Π.Ε.)

12 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Η χρήση του υλικού των βιβλιοθηκών υπόκειται στις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας περί πνευµατικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωµάτων. (Ν.2121/93 µε τις µέχρι σήµερα τροποποιήσεις, τις διεθνείς συµβάσεις και το ευρωπαϊκό κεκτηµένο) Τα τεκµήρια παρέχονται για προσωπική µελέτη. Απαγορεύεται η συστηµατική αποθήκευση ή αναπαραγωγή τους καθώς και οποιαδήποτε εµπορική χρήση τους.

µορφή της παροχής έργων ή προϊόντων σε µία αυξανόµενη σε δυνατότητες αγορά.

µορφή της παροχής έργων ή προϊόντων σε µία αυξανόµενη σε δυνατότητες αγορά. Βασικό νοµικό πλαίσιο για συγγραφείς και µεταφραστές Καλό απόγευµα σε όλους σας. Χαίροµαι που µας δόθηκε η ευκαιρία σε συνεργασία µε το ΕΚΕΒΙ και την Εταιρεία Συγγραφέων να παρουσιάσουµε κάποια στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩςΕΙς ΤΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩςΕΙς ΤΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩςΕΙς ΤΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ ςτην ΕΚΔΟΤΙΚΗ ςυμβαςη Διάγραμμα Εισήγησης Γενικές αρχές της πνευματικής ιδιοκτησίας «Γραμμικά» δικαιώματα Σύμβαση έντυπης έκδοσης Σύμβαση μετάφρασης «Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώµατα και πολιτιστικά θέµατα.

Πνευµατική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώµατα και πολιτιστικά θέµατα. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2121 Πνευµατική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώµατα και πολιτιστικά θέµατα. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο Νοµό που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία ανοικτών μαθημάτων- ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ- ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Δημιουργία ανοικτών μαθημάτων- ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ- ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Δημιουργία ανοικτών μαθημάτων- ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ- ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2. ΑΔΕΙΕΣ Creative

Διαβάστε περισσότερα

Η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας

Η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας IP Awareness & Enforcement Modular Based Actions for SMEs Ημερίδα: Προστατεύστε τα προϊόντα σας από την αντιγραφή Λάρισα, 07/12/2010 Η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας Μαρία Γ. Σινανίδου, Int. IP

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία και εφαρµογή νοµοθεσίας της Πνευµατικής Ιδιοκτησίας Παραδείγµατα

Προστασία και εφαρµογή νοµοθεσίας της Πνευµατικής Ιδιοκτησίας Παραδείγµατα Προστασία και εφαρµογή νοµοθεσίας της Πνευµατικής Ιδιοκτησίας Παραδείγµατα Μαρία- άφνη Παπαδοπούλου,.Ν.,., LL.M. mult legal@opi.gr, mdpap@dikhgoros.gr Ο "Οργανισµός Πνευµατικής Ιδιοκτησίας" είναι Νοµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΟΔΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΩΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΟΔΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΩΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ: 3183/2003 ΦΕΚ: Λ 227/26.09.2003 ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΟΔΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΩΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος,

Διαβάστε περισσότερα

Λογισµικόκαιδίκαιο πνευµατικήςιδιοκτησίας θέµαταπροστασίας Ηµερίδα : «Πατέντες λογισµικού» Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας / Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας, 11 εκεµβρίου 2012 Μαρία- άφνηπαπαδοπούλου,.ν., LL.M.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή... 3. Περιεχόμενα... 5. Έννοια και αντικείμενο της πνευματικής ιδιοκτησίας... 7

Εισαγωγή... 3. Περιεχόμενα... 5. Έννοια και αντικείμενο της πνευματικής ιδιοκτησίας... 7 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Περιεχόμενα... 5 Έννοια και αντικείμενο της πνευματικής ιδιοκτησίας... 7 Γενικά... 7 Μη προστατευόμενα έργα... 7 Παράγωγα έργα και συλλογές... 8 Ειδικές κατηγορίες έργων... 8

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Διονυσίας Καλλινίκου

ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Διονυσίας Καλλινίκου ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Διονυσίας Καλλινίκου I. Γενικά Την πνευματική ιδιοκτησία συναντάμε σήμερα παντού χωρίς να το θέλουμε ή να το καταλαβαίνουμε: η δημόσια εκτέλεση μουσικών ή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Διονυσία Καλλινίκου Λέκτορας, Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών Είναι γνωστό ότι στην Ελλάδα η πνευματική ιδιοκτησία και συγγενικά δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

βιβλίου. ββ ικηγόρος-επιστημονική συνεργάτης ΟΠΙ

βιβλίου. ββ ικηγόρος-επιστημονική συνεργάτης ΟΠΙ Τεχνολογική προστασία & ψηφιακή διαχείριση του βιβλίου. ββ Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2011, EKEBI Ευαγγελία Βαγενά, ΔΝ, DEA ικηγόρος-επιστημονική συνεργάτης ΟΠΙ vagena@dsa.gr Από τον Γουτεμβέργιο ως τον Bill

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2819/2000(ΦΕΚ 84 Α /15 Mαρτίου 2000)

ΝΟΜΟΣ 2819/2000(ΦΕΚ 84 Α /15 Mαρτίου 2000) ΝΟΜΟΣ 2819/2000(ΦΕΚ 84 Α /15 Mαρτίου 2000) Άρθρο 7 Εναρμόνιση με την Οδηγία 96/9/ΕΟΚτου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 1996 σχετικά με τη νομική προστασία των βάσεων δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθµός: 2121 Έτος: 1993 ΦΕΚ: Α 25 19930304 Τέθηκε σε ισχύ: 04.03.1993 Αρµόδιος Φορέας: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ηµ.Υπογραφής: 04.03.1993 Πνευµατική ιδιοκτησία,

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια δηµόσιας χρήσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση V.1.1

Άδεια δηµόσιας χρήσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση V.1.1 Άδεια δηµόσιας χρήσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση V.1.1 EUPL Ευρωπαϊκή Κοινότητα 2007 Η παρούσα άδεια δηµόσιας χρήσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (η «EUPL») 1 ισχύει για κάθε έργο ή λογισµικό (όπως ορίζονται παρακάτω)

Διαβάστε περισσότερα

Η προσβολή της πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο

Η προσβολή της πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο Η προσβολή της πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο Χρυσοπούλου Σοφία 1, Λεφάκης Παναγιώτης 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Γενικά Ο χώρος της πνευματικής ιδιοκτησίας αποτελεί έναν από τους πιο ενδιαφέροντες

Διαβάστε περισσότερα

Τί πρέπει να προσέχει κανείς σε µια σύµβαση έκδοσης έργου σε ψηφιακό περιβάλλον; ΜΑΡΙΑ ΑΦΝΗ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ,.Ν. ΙΚΗΓΟΡΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΟΠΙ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΥΠΠΟΤ Μερικά νούµερα αντί εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Ο ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ

ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Ο ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Ο ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ Μάρτιος 2008 Οι πράξεις αναπαραγωγής που πραγματοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΦΕΚ Α' 25/4-3-1993 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2121 Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των πνευματικών δικαιωμάτων του έργου που παράγεται και διακινείται στο ΤΕΕ

Μελέτη των πνευματικών δικαιωμάτων του έργου που παράγεται και διακινείται στο ΤΕΕ Μελέτη των πνευματικών δικαιωμάτων του έργου που παράγεται και διακινείται στο ΤΕΕ Ομάδα Εργασίας ΤΕΕ Απόφαση Διοικούσας Επιτροπής: Α9/Σ43/2008 (9-12-2008) Στην Ομάδα Εργασίας που συγκροτήθηκε με την παραπάνω

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2121/1993 (ΦΕΚ Α 25/4.3.1993) «Πνευµατική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώµατα και πολιτιστικά θέµατα» (κωδικοποιηµένος ως ισχύει σήµερα)

ΝΟΜΟΣ 2121/1993 (ΦΕΚ Α 25/4.3.1993) «Πνευµατική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώµατα και πολιτιστικά θέµατα» (κωδικοποιηµένος ως ισχύει σήµερα) ΝΟΜΟΣ 2121/1993 (ΦΕΚ Α 25/4.3.1993) «Πνευµατική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώµατα και πολιτιστικά θέµατα» (κωδικοποιηµένος ως ισχύει σήµερα) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 2 32. H προστασία του ηθικού δικαιώματος στις ψηφιακές βιβλιοθήκες

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 2 32. H προστασία του ηθικού δικαιώματος στις ψηφιακές βιβλιοθήκες ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 2 32 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2006 H προστασία του ηθικού δικαιώματος στις ψηφιακές βιβλιοθήκες Δρ.Ν.,., Μαρία Δάφνη Παπαδοπούλου, LL.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Πώς µϖορώ να ϖροστατεύσω το έργο µου στο ψηφιακό ϖεριβάλλον; (ϖρόληψη & καταστολή) Μαρία Γ. Σινανίδου, Int. IP LL.M. ικηγόρος Εϖιστηµονική Συνεργάτις Ο.Π.Ι. 09.03.2011 Υϖουργείο Πολιτισµού & Τουρισµού

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικά Δικαιώματα και Ψηφιακή Πραγματικότητα

Πνευματικά Δικαιώματα και Ψηφιακή Πραγματικότητα Πνευματικά Δικαιώματα και Ψηφιακή Πραγματικότητα Τα πνευματικά δικαιώματα αποτελούν ένα πολύ σημαντικό θέμα που θα πρέπει να απασχολήσει σοβαρά έναν πολιτιστικό οργανισμό πριν αποφασίσει να εμπλακεί σε

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις για τα θέματα δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Συχνές ερωτήσεις για τα θέματα δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας Συχνές ερωτήσεις για τα θέματα δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας Έκδοση 1.0 Αθήνα 2013 Πράξη «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Aνοικτών Μαθημάτων» 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Πνευματική Ιδιοκτησία και Διανοητική

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4089, 28/7/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ TΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4089, 28/7/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ TΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ TΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 21 ου ΑΙΩΝΑ

Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 21 ου ΑΙΩΝΑ Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 21 ου ΑΙΩΝΑ Ι. Η διεθνής εξέλιξη Είναι κοινός τόπος ότι μετά την τυπογραφία το Internet έφερε ριζική αλλαγή στην επικοινωνία και δημιούργησε μία νέα κουλτούρα, κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ι. Προστασία των δικαιωμάτων των δημιουργών των Ανοικτών Ακαδημαϊκών Μαθημάτων και του Ιδρύματος Δρ. Χρήστος Βοζίκης Υπεύθυνος ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 2121 Έτος: 1993 ΦΕΚ: Α 25 19930304 Τέθηκε σε ισχύ: 04.03.1993 Αρμόδιος Φορέας: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε περιπτώσεις παραπομπών &

Ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε περιπτώσεις παραπομπών & Ψηφιακές εκδόσεις: Ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε περιπτώσεις παραπομπών & συνδέσμων μεταξύ ιστοσελίδων Εθνικό Κέντρο Βιβλίου 19/01/2011 Μαρία Γ. Σινανίδου, Int. IP LL.M. Δικηγόρος Επιστημονική Συνεργάτις

Διαβάστε περισσότερα

Η νοµική διασφάλιση του ηµοτικού ιαδικτυακού Ραδιοφώνου και Τηλεόρασης

Η νοµική διασφάλιση του ηµοτικού ιαδικτυακού Ραδιοφώνου και Τηλεόρασης Κατάρτιση και Πιστοποίηση σε βασικές εξιότητες και Κατάρτιση σε Προηγµένες εξιότητες στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Εργαζόµενων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Νέες τεχνολογίες, νέες βιβλιοθήκες και νέα προβλήματα: τα πνευματικά δικαιώματα στην ψηφιακή εποχή

Νέες τεχνολογίες, νέες βιβλιοθήκες και νέα προβλήματα: τα πνευματικά δικαιώματα στην ψηφιακή εποχή Νέες τεχνολογίες, νέες βιβλιοθήκες και νέα προβλήματα: τα πνευματικά δικαιώματα στην ψηφιακή εποχή Άννα Φράγκου Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 1 Βιβλιοθήκες Φορείς πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ικαιώµατα των εκτελεστών στην Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία: Κατάσταση και Στοιχεία προς Βελτίωση

ικαιώµατα των εκτελεστών στην Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία: Κατάσταση και Στοιχεία προς Βελτίωση ικαιώµατα των εκτελεστών στην Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία: Κατάσταση και Στοιχεία προς Βελτίωση Πια είναι η AEPO-ARTIS Ο οργανισµός AEPO-ARTIS αποτελείται από 27 οργανισµούς συλλογικής διαχείρισης δικαιωµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο: 1 Ημ/νία: 04.03.1993 Ημ/νία Ισχύος: 04.03.1993 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Αρθρο: 1 Ημ/νία: 04.03.1993 Ημ/νία Ισχύος: 04.03.1993 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΝΟΜΟΣ 2121/1993 ΦΕΚ: Α 25 19930304 Προοίμιο Εκδίδομε τον ακόλουθο Νόμο που ψήφισε η Βουλή: Θέματα Πνευματική ιδιοκτησία, Συγγενικά δικαιώματα, Οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης, Ποδοσφαιρικά σωματεία,

Διαβάστε περισσότερα

Εναρμόνιση του ελληνικού δικαίου με την Οδηγία 2001/84/ΕΚ για το δικαίωμα παρακολούθησης. Παρουσίαση του άρθρου 1 του ν.

Εναρμόνιση του ελληνικού δικαίου με την Οδηγία 2001/84/ΕΚ για το δικαίωμα παρακολούθησης. Παρουσίαση του άρθρου 1 του ν. Εναρμόνιση του ελληνικού δικαίου με την Οδηγία 2001/84/ΕΚ για το δικαίωμα παρακολούθησης. Παρουσίαση του άρθρου 1 του ν. 3524/2007* * Το άρθρο αυτό δημοσιεύτηκε στο τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό «Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 22.6.2001 ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 22.6.2001 ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, L 167/10 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 22.6.2001 Ο ΗΓΙΑ 2001/29/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Μαΐου 2001 για την εναρµόνιση ορισµένων πτυχών του δικαιώµατος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.10.2014 COM(2014) 638 final 2014/0297 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συνθήκης του Μαρακές για τη διευκόλυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΥΦΛΩΝ ΚΑΙ ΚΩΦΑΛΑΛΩΝ, ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ.

ΤΙΤΛΟΣ: ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΥΦΛΩΝ ΚΑΙ ΚΩΦΑΛΑΛΩΝ, ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/98546 ΦΕΚ: Β 2065/24.10.2007 ΤΙΤΛΟΣ: ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΥΦΛΩΝ ΚΑΙ ΚΩΦΑΛΑΛΩΝ, ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

7.1.007/1 η Έκδοση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΠΙ- ΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ REGULATION ON THE USE OF NATIONAL CONFOR- MITY MARKS ON AGRICULTURAL PRODUCTS ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2795 της 7ης ΜΑΤΟΥ 1993 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2795 της 7ης ΜΑΤΟΥ 1993 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 18(Ι)/93 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2795 της 7ης ΜΑΤΟΥ 1993 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί του Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 1993 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

Το θεσμικό πλαίσιο της ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης αθλητικών γεγονότων

Το θεσμικό πλαίσιο της ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης αθλητικών γεγονότων Το θεσμικό πλαίσιο της ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης αθλητικών γεγονότων Χάρις Τσίγκου, Ειδικός Ειδικός Επιστήμονας ΕΣΡ Η συμβιωτική σχέση τηλεόρασης και αθλητισμού Πορεία ευθέως ανάλογη της τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Μετάδοση οπτικοακουστικών έργων σε δωμάτια ξενοδοχείων μέσω δεκτών τηλεόρασης τοποθετημένων σε αυτά: Παρατηρήσεις στην ΕφΑθ 7196/2007*

Μετάδοση οπτικοακουστικών έργων σε δωμάτια ξενοδοχείων μέσω δεκτών τηλεόρασης τοποθετημένων σε αυτά: Παρατηρήσεις στην ΕφΑθ 7196/2007* Μετάδοση οπτικοακουστικών έργων σε δωμάτια ξενοδοχείων μέσω δεκτών τηλεόρασης τοποθετημένων σε αυτά: Παρατηρήσεις στην ΕφΑθ 7196/2007* * Το άρθρο αυτό δημοσιεύτηκε στο τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Διαβάστε περισσότερα

Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 45 Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων Διπλωματική Εργασία Πνευματική Ιδιοκτησία και User Generated Content Κυριάκος Παπαγεωργίου 321/1999038 Καθηγητές: Λίλιαν Μήτρου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΗ ΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ. ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : κος ΑΝΔΡΕΑ ΔΗΜΗΣΡΟΠΟΤΛΟ ΘΕΜΑ: ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΗ ΙΔΙΟΚΣΗΙΑ ΚΑΙ ΙΝΣΕΡΝΕΣ

ΝΟΜΙΚΗ ΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ. ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : κος ΑΝΔΡΕΑ ΔΗΜΗΣΡΟΠΟΤΛΟ ΘΕΜΑ: ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΗ ΙΔΙΟΚΣΗΙΑ ΚΑΙ ΙΝΣΕΡΝΕΣ ΝΟΜΙΚΗ ΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : κος ΑΝΔΡΕΑ ΔΗΜΗΣΡΟΠΟΤΛΟ ΘΕΜΑ: ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΗ ΙΔΙΟΚΣΗΙΑ ΚΑΙ ΙΝΣΕΡΝΕΣ ΔΗΜΗΣΡΗ ΑΠΛΑΔΑ,(Δ ΕΞΑΜΗΝΟ) ΑΜ:1340201200027 Περιεχόμενα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση Συνέπειες νομοθετικό πλαίσιο, (Εθνικό Κοινοτικό) Το ΕΘΝΙΚΟ και ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ νοµοθετικό πλαίσιο. I. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α. Ο Ν. 2859/2000, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4336/2015 και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ O παρών δικτυακός τόπος http: //www.playopap.gr ( εφεξής η «ιστοσελίδα»), ανήκει στην ΟΠΑΠ Α.Ε. και έχει ως στόχο την πληροφόρηση/ προσωπική ενημέρωση των συνεργατών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ WEBINARS και στα διαδικτυακά µαθήµατα. Τα webinars και τα διαδικτυακά µαθήµατα πραγµατοποιούνται από τον Πανελλήνιο Σύλλογο ιαδικτυακής

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήµατα στην έρευνα και µελέτη του έργου των Νεοελλήνων συνθετών και προτάσεις για την επίλυσή τους

Προβλήµατα στην έρευνα και µελέτη του έργου των Νεοελλήνων συνθετών και προτάσεις για την επίλυσή τους 1 Προβλήµατα στην έρευνα και µελέτη του έργου των Νεοελλήνων συνθετών και προτάσεις για την επίλυσή τους Βασική προϋπόθεση για επιτυχηµένη διεξαγωγή και συγγραφή µιας ερευνητικής εργασίας αποτελεί η δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς.

Διαβάστε περισσότερα

Μαρίνα Π. Μαρκέλλου ικηγόρος Master 2 Créations Immatérielles, Doctorante en Droit

Μαρίνα Π. Μαρκέλλου ικηγόρος Master 2 Créations Immatérielles, Doctorante en Droit Α. Γενικές Παρατηρήσεις ως προς την εναρµόνιση των αδειών creative commons µε την κείµενη ελληνική νοµοθεσία. Ματιά στο ηπειρωτικό δίκαιο πνευµατικής ιδιοκτησίας (Γαλλία, Γερµανία, Βέλγιο). Εννοιολογικές

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Ειρήνη Σταματούδη, LL.M., Ph.D. Διευθύντρια Ο.Π.Ι.

Εισαγωγή. Ειρήνη Σταματούδη, LL.M., Ph.D. Διευθύντρια Ο.Π.Ι. Εισαγωγή Ο οδηγός που κρατάς στα χέρια σου είναι μέρος μιας σειράς ενημερωτικών οδηγών του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Σκοπό έχει να δώσει απαντήσεις σε κάποια βασικά ερωτήματα που μπορεί να έχεις

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Φορολογική αντιμετώπιση, για σκοπούς Φ.Π.Α., των δραστηριοτήτων του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων

Θέμα: Φορολογική αντιμετώπιση, για σκοπούς Φ.Π.Α., των δραστηριοτήτων του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Β «Παροχή Υπηρεσιών & Ειδικά Καθεστώτα»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2012/28/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 σχετικά με ορισμένες επιτρεπόμενες χρήσεις ορφανών έργων

ΟΔΗΓΙΑ 2012/28/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 σχετικά με ορισμένες επιτρεπόμενες χρήσεις ορφανών έργων 27.10.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 299/5 ΟΔΗΓΙΑ 2012/28/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 σχετικά με ορισμένες επιτρεπόμενες χρήσεις ορφανών έργων

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων Στην Αθήνα σήμερα την μεταξύ των: 1. Του με την επωνυμία, με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ, όπως νομίμως εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα http://www.globonweb.com, το περιεχόμενο της οποίας ανήκει εξ ολοκλήρου στον ΓΟΥΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ (GLOBONWEB), με την ιδιότητά του ως παρόχου υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων. Πολιτική Χρήσης

Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων. Πολιτική Χρήσης Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων Πολιτική Χρήσης Θεσσαλονίκη 10/4/2013 Σελίδα 2 από 13 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 3 Εισαγωγή... 4 Πολιτική περιεχομένου... 5 Πολιτική κατάθεσης εργασιών... 5 Πολιτική πρόσβασης...

Διαβάστε περισσότερα

1) σχετικά µε την αρ. 1587/ 23-10-2008 επιστολή της Αναπτυξιακής Χαλκιδικής Α.Ε. (Αρ. Πρωτ. εισερχοµένου 3079/ 27-10-2008)

1) σχετικά µε την αρ. 1587/ 23-10-2008 επιστολή της Αναπτυξιακής Χαλκιδικής Α.Ε. (Αρ. Πρωτ. εισερχοµένου 3079/ 27-10-2008) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε. Π. ΑΛΙΕΙΑ ΜΟΝΑ Α Β Πληροφορίες : Μ. Έγκε Τηλέφωνο : 210 8665633 Fax :

Διαβάστε περισσότερα

E-BUSINESS FORUM ΟΜΑ Α 1 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ-ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Μίνα Ζούλοβιτς Rapporteur

E-BUSINESS FORUM ΟΜΑ Α 1 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ-ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Μίνα Ζούλοβιτς Rapporteur Οµάδα 1 E-BUSINESS FORUM ΟΜΑ Α 1 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ-ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Μίνα Ζούλοβιτς Rapporteur Ο παρακάτω κατάλογος αποτελεί µια ενδεικτική καταγραφή και παράθεση της βασικότερης νοµοθεσίας (σε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ (Υποστήριξη έρευνας αιχµής)

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ (Υποστήριξη έρευνας αιχµής) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ (Υποστήριξη έρευνας αιχµής) Ο/Η [επωνυµία της νοµικής οντότητας υποδοχής και πρόσληψης του κύριου ερευνητή], (στο εξής ο «δικαιούχος»), αφενός, και ο/η (ονοµατεπώνυµο του κύριου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατρίβων

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατρίβων ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατρίβων Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) είναι βάσει Νόμου (άρθρο 70, παρ. 15 του Ν. 1566/1985) ο υπεύθυνος φορέας για τη δημιουργία και τήρηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑΕΤΑΙΡΙΚΗΣΝΟΜΙΚΗΣΕΥΘΥΝΗΣΚΑΙ Ο ΙΚΗΓΟΡΟΣ IN-HOUSE. Επιστηµονική Συνάντηση Πέµπτη, 25 Ιανουαρίου 2007 Αµφιθέατρο Γενναδίου Βιβλιοθήκης

ΘΕΜΑΤΑΕΤΑΙΡΙΚΗΣΝΟΜΙΚΗΣΕΥΘΥΝΗΣΚΑΙ Ο ΙΚΗΓΟΡΟΣ IN-HOUSE. Επιστηµονική Συνάντηση Πέµπτη, 25 Ιανουαρίου 2007 Αµφιθέατρο Γενναδίου Βιβλιοθήκης ΘΕΜΑΤΑΕΤΑΙΡΙΚΗΣΝΟΜΙΚΗΣΕΥΘΥΝΗΣΚΑΙ Ο ΙΚΗΓΟΡΟΣ IN-HOUSE Επιστηµονική Συνάντηση Πέµπτη, 25 Ιανουαρίου 2007 Αµφιθέατρο Γενναδίου Βιβλιοθήκης Ελαττωµατικότητα /Ασφάλεια Προϊόντων Πεδίο «κρυµµένης» εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

Νομικό πλαίσιο για τη συνεισφορά γλωσσικών δεδομένων ΤΑΤΙΆΝΑ-ΕΛΈΝΗ ΣΥΝΟΔΙΝΟΎ, ΑΝΑΠΛΗΡΏΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΉΤΡΙΑ, ΤΜΉΜΑ ΝΟΜΙΚΉΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΚΎΠΡΟΥ

Νομικό πλαίσιο για τη συνεισφορά γλωσσικών δεδομένων ΤΑΤΙΆΝΑ-ΕΛΈΝΗ ΣΥΝΟΔΙΝΟΎ, ΑΝΑΠΛΗΡΏΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΉΤΡΙΑ, ΤΜΉΜΑ ΝΟΜΙΚΉΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΚΎΠΡΟΥ Νομικό πλαίσιο για τη συνεισφορά γλωσσικών δεδομένων ΤΑΤΙΆΝΑ-ΕΛΈΝΗ ΣΥΝΟΔΙΝΟΎ, ΑΝΑΠΛΗΡΏΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΉΤΡΙΑ, ΤΜΉΜΑ ΝΟΜΙΚΉΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΚΎΠΡΟΥ Νομικό πλαίσιο για τη συνεισφορά γλωσσικών δεδομένων: ένα πλέγμα

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές βιβλιοθήκες & πρόσβαση στο περιεχόμενο. Πρόσφατες εξελίξεις σε Google Books & Europeana

Ψηφιακές βιβλιοθήκες & πρόσβαση στο περιεχόμενο. Πρόσφατες εξελίξεις σε Google Books & Europeana 19 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 3-5/11/2010 Ψηφιακές βιβλιοθήκες & πρόσβαση στο περιεχόμενο Πρόσφατες εξελίξεις σε Google Books & Europeana Μαρία Γ. Σινανίδου, Int. IP LL.M. Ψηφιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΤΩΝ Πανεπιστημιόπολη - 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. TΟΠΟΘΕΣΙΑ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 3 2. ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ A. Η διεθνής και ευρωπαϊκή εξέλιξη Β. Η ελληνική νοµοθεσία II. ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΙΙΙ. Η ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α. Τα ψηφιακά δικαιώµατα Β. Οι περιορισµοί/ εξαιρέσεις Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης Όροι και προϋποθέσεις χρήσης 1. Αποδοχή Η πρόσβαση και η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου υπόκεινται στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις και σε όλους τους νόμους που εφαρμόζονται σχετικά. Με την πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs)

Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs) Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs) Τελική έκθεση Ιούλιος 2014 ΣΥΝΟΨΗ Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να παρουσιάσει ορισμένα από τα κυριότερα ζητήματα που αφορούν τα δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: «ιευκρινήσεις µετά την δηµοσίευση του Ν. 4052/01-03-2012 (ΦΕΚ Α 41), προς τους Φορείς Υγεία και Πρόνοιας»

Θέµα: «ιευκρινήσεις µετά την δηµοσίευση του Ν. 4052/01-03-2012 (ΦΕΚ Α 41), προς τους Φορείς Υγεία και Πρόνοιας» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14.03.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 2269/19-3-2012 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 6 η : ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΜΗ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος Συντοµογραφίες ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 1. Εννοιολογικός προσδιορισµός 1. Σύνολο ειδικών διατάξεων 2. Η εξυγίανση ως µορφή συλλογικής εκτέλεσης 3. Ανάγκη συνύπαρξης εξυγιαντικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ Για σκοπούς ολοκλήρωσης της εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3 ης Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 24.11.2014

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 24.11.2014 Εφαρμογή της νέας πολιτικής για την ανοικτή διάθεση της δημόσιας πληροφορίας (Επιχειρησιακά θέματα, διαδικασίες και υποχρεώσεις των Φορέων του δημοσίου) Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 24.11.2014 Κάλλη Αγγελετοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312 Α ) ΦΟΡΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΥΠΕΡΤΙΜΗΜΑΤΟΣ (Άρθρο 2) Αντικείµενο του φόρου 1. Επί ακινήτου ή ιδανικού µεριδίου αυτού ή εµπράγµατου δικαιώµατος επί ακινήτου

Διαβάστε περισσότερα

Π 1901 Παιδαγωγικοί προβληματισμοί από την εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση

Π 1901 Παιδαγωγικοί προβληματισμοί από την εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Π 1901 Παιδαγωγικοί προβληματισμοί από την εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση Ενότητα 11: Κοινωνικά, ηθικά, νομικά και πολιτικά προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

DARIAH: Η ψηφιακή τεχνολογία στην υπηρεσία της έρευνας στις ανθρωπιστικές σπουδές και τις τέχνες Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, 26 Ιουνίου 2015

DARIAH: Η ψηφιακή τεχνολογία στην υπηρεσία της έρευνας στις ανθρωπιστικές σπουδές και τις τέχνες Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, 26 Ιουνίου 2015 DARIAH: Η ψηφιακή τεχνολογία στην υπηρεσία της έρευνας στις ανθρωπιστικές σπουδές και τις τέχνες Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, 26 Ιουνίου 2015 Ανάπτυξη μητρώου φορέων και συλλογών της Ψηφιακής Υποδομής DARIAH-GR/ΔΥΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (ΑΛΛΑΓΗ) ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ... 2 1. Η έννοια της μεταβολής του προσώπου του εργοδότη... 2 Πηγές... 7 Συντακτική ομάδα... 7 1 ΜΕΤΑΒΟΛΗ (ΑΛΛΑΓΗ) ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Περαιτέρω Χρήση των πληροφοριών του δηµόσιου

Περαιτέρω Χρήση των πληροφοριών του δηµόσιου Περαιτέρω Χρήση των πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα «Νοµοθέτηση και Εφαρµογή» Καλλιόπη Αγγελετοπούλου PSI group Γενική Γραµµατεία Δηµόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 1 Α. Σύνταγµα 1975/1986/2001

Διαβάστε περισσότερα

3. Η περ. α παρ. 1 άρθρου 3 ν. 3448/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

3. Η περ. α παρ. 1 άρθρου 3 ν. 3448/2006 αντικαθίσταται ως εξής: Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση διατάξεων πρώτου κεφαλαίου ν. 3448/2006 (Α 57) και προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός: Δικαιώματα. Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Οδηγός: Δικαιώματα. Πνευματικής Ιδιοκτησίας Οδηγός: Δικαιώματα Πίνακας περιεχομένων 1. Εκπαιδευτικό υλικό... Error! Bookmark not defined. Διάκριση εκπαιδευτικού υλικού... Error! Bookmark not defined. Πνευματικής Ιδιοκτησίας Υλικό που έχει αναπτυχθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Στην........., σήµερα......... οι συµβαλλόµενοι: Α. Η εταιρία µε την επωνυµία «.........., A.Ε.» που εδρεύει στο.............., οδός......... αρ.........., νοµίµως εκπροσωπούµενη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3623, 19/7/2002. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3623 της 19ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3623, 19/7/2002. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3623 της 19ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3623 της 19ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί του Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001»

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» 05/09/2005 Αριθµ. Πρωτ.: *****/2005 ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ «Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙI. Εκκαθάριση των Ανοικτών Ακαδημαϊκών Μαθημάτων από Πνευματικά Δικαιώματα Τρίτων Δρ. Χρήστος Βοζίκης Υπεύθυνος ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση ΥΑΠ/Φ.40.4/163 (ΦΕΚ 586/Β/14-03-2013)

Απόφαση ΥΑΠ/Φ.40.4/163 (ΦΕΚ 586/Β/14-03-2013) Απόφαση ΥΑΠ/Φ.40.4/163 (ΦΕΚ 586/Β/14-03-2013) Θέμα: «Ρυθμίσεις για α) τη διαδικασία και τον τρόπο ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης της λήψης και της ασφαλούς χρονοσήμανσης, β) τις προδιαγραφές και τα πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πολιτική χρέωσης αρχειακού υλικού

Θέμα: Πολιτική χρέωσης αρχειακού υλικού 09.10.2013 Θέμα: Πολιτική χρέωσης αρχειακού υλικού 1. Εισαγωγή Mετά τη μεταφορά του αρχειακού υλικού (τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού) στο νέο κτίριο του Αρχείου του ΡΙΚ, αποφασίζεται η εφαρμογή τιμολογιακής

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης ιστοσελίδας / Προσωπικά δεδομένα

Όροι χρήσης ιστοσελίδας / Προσωπικά δεδομένα Όροι χρήσης ιστοσελίδας / Προσωπικά δεδομένα Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη των υπηρεσιών του site vlaxerna.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος κειμένου καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Σίνα 23, Κολωνάκι, Τ.Κ. 10680 Aθήνα T: (+30) 210 3634417 (+30) 210 3619642 F: (+30) 210 3636791 info@mstr-law.gr www.mstr-law.gr

Σίνα 23, Κολωνάκι, Τ.Κ. 10680 Aθήνα T: (+30) 210 3634417 (+30) 210 3619642 F: (+30) 210 3636791 info@mstr-law.gr www.mstr-law.gr Σίνα 23, Κολωνάκι, Τ.Κ. 10680 Aθήνα T: (+30) 210 3634417 (+30) 210 3619642 F: (+30) 210 3636791 info@mstr-law.gr www.mstr-law.gr ΠΡΟΓΕΥΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 29 Απριλίου 2015 Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό

Διαβάστε περισσότερα

προσκοµίζουν στην αρµόδια αρχή είναι ο προβλεπόµενος από τη σχετική οδηγία, όπως αυτή περιέχεται στη Συνθήκη Προσχώρησης των 10 νέων κρατών- µελών».

προσκοµίζουν στην αρµόδια αρχή είναι ο προβλεπόµενος από τη σχετική οδηγία, όπως αυτή περιέχεται στη Συνθήκη Προσχώρησης των 10 νέων κρατών- µελών». 25/08/2005 ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ «Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας άσκησης επαγγέλµατος σε ιατρούς των οποίων τα πτυχία χορηγήθηκαν στα δέκα νέα κράτη-µέλη της Ε.Ε.» Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσιες-κινητές Βιβλιοθήκες και παροχή υπηρεσιών στο κοινό: Το νοµικό πλαίσιο.

ηµόσιες-κινητές Βιβλιοθήκες και παροχή υπηρεσιών στο κοινό: Το νοµικό πλαίσιο. 1 ηµόσιες-κινητές Βιβλιοθήκες και παροχή υπηρεσιών στο κοινό: Το νοµικό πλαίσιο. Ελένη Τζινιέρη-Τζανετάκου ιευθύντρια της ηµόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σπάρτης Όταν το 2000 οι ηµόσιες Κεντρικές Βιβλιοθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακές Μητρικές Εταιρείες Holding Companies

Κυπριακές Μητρικές Εταιρείες Holding Companies Κυπριακές Μητρικές Εταιρείες Holding Companies Μια Κυπριακή Μητρική Εταιρεία ή Εταιρεία Συμμετοχών (Holding Company) είναι μια εταιρεία που έχει συσταθεί στην Κύπρο και η οποία συμμετέχει, μέσω της κτήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ. ρ. Ζάρκος Στέφανος, Επίκουρος Καθηγητής Χρηµατοοικονοµικής ιοίκησης, ALBA

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ. ρ. Ζάρκος Στέφανος, Επίκουρος Καθηγητής Χρηµατοοικονοµικής ιοίκησης, ALBA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ρ. Ζάρκος Στέφανος, Επίκουρος Καθηγητής Χρηµατοοικονοµικής ιοίκησης, ALBA 1. Εισαγωγή Η εγχώρια αγορά των δισκογραφικών προϊόντων ακολουθεί µία πτωτική

Διαβάστε περισσότερα