Σηµειώσεις για το σεµινάριο του προσωπικού των βιβλιοθηκών του ΕΚΠΑ, µε θέµα: ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Αθήνα 30/3/2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σηµειώσεις για το σεµινάριο του προσωπικού των βιβλιοθηκών του ΕΚΠΑ, µε θέµα: ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Αθήνα 30/3/2012"

Transcript

1 Σηµειώσεις για το σεµινάριο του προσωπικού των βιβλιοθηκών του ΕΚΠΑ, µε θέµα: ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Αθήνα 30/3/2012 Το ισχύον καθεστώς Πνευµατικής Ιδιοκτησίας αποτυπώνεται στο Ν. 2121/1993 όπως έχει τροποποιηθεί σύµφωνα µε τις διεθνείς συµβάσεις και το κοινοτικό κεκτηµένο. Βρισκόµαστε εν αναµονή διεθνών εξελίξεων, κυρίως στα θέµατα των εξαιρέσεων ή περιορισµών προς όφελος ειδικών οµάδων ή βιβλιοθηκών και στο ζήτηµα των ορφανών έργων. Σύµφωνα µε το ισχύον καθεστώς και σε οτι αφορά την ψηφιοποίηση(αναπαραγωγή) των έργων που ανήκουν στις βιβλιοθήκες επιτρέπεται εφόσον υπάρχει άδεια από τους κατόχους πνευµατικών δικαιωµάτων ή έργων που η διάρκεια προστασίας τους έχει λήξει. 1. Πνευµατική Ιδιοκτησία / Πνευµατικά δικαιώµατα: Το υποκείµενο του δικαιώµατος πνευµατικής ιδιοκτησίας είναι ο δηµιουργός. ηλαδή το φυσικό πρόσωπο που µε την προσωπική πνευµατική του εργασία δηµιούργησε το έργο και κατά συνέπεια αποκτά όλα τα πνευµατικά δικαιώµατα επ' αυτού. ηµιουργοί έργων µπορούν να είναι µόνο φυσικά πρόσωπα,. Τα νοµικά πρόσωπα δεν µπορούν να είναι δηµιουργοί ενός έργου, καθίστανται όµως δικαιούχοι του περιουσιακού δικαιώµατος πνευµατικής ιδιοκτησίας δευτερογενώς Αντικείµενο προστασίας είναι τα έργα λόγου, τέχνης ή επιστήµης, όπως βιβλία, θέατρο, ζωγραφική, γλυπτική, φωτογραφία, αρχιτεκτονικά έργα αλλά και άλλες δηµιουργίες όπως λογισµικό ή βάσεις δεδοµένων. Το δικαίωµα πνευµατικής ιδιοκτησίας έχει απόλυτο, απεριόριστο και αποκλειστικό χαρακτήρα, αλλά τέθηκαν ορισµένα όρια τα οποία προσδιορίζονται µε βάση την έννοια του έργου. Ρητοί περιορισµοί προβλέπονται επίσης σχετικά µε τη διάρκεια και την έκταση του δικαιώµατος. Το δικαίωµα πνευµατικής ιδιοκτησίας αποκτάται πρωτογενώς χωρίς διατυπώσεις, δηλαδή τα δικαίωµα γεννάται αυτοδικαίως από τη στιγµή της δηµιουργίας του έργου ( ιεθνής Σύµβαση Βέρνης) : α) χωρίς να απαιτείται να τηρηθεί από τον δηµιουργό καµία άλλη τυπική προϋπόθεση και β) χωρίς να προηγηθεί η δηµοσίευση του έργου στο κοινό (Ν. 2121/1993, άρθρο 6 παρ. 2) Η κατάθεση εντός αντιτύπου σε βιβλιοθήκη ή η αποστολή σε συµβολαιογράφο δε συνιστά κατοχύρωση, απλώς αποτελεί διοικητική πράξη απόδειξης βεβαίας χρονολογίας. Σε σχέση µε την προστασία των ξένων δηµιουργών ή έργων, σύµφωνα µε τη ιεθνή Σύµβαση της Βέρνης ισχύει η αρχή της εθνικής µεταχείρισης ή εξοµοίωσης των ξένων έργων ή δηµιουργών που προστατεύονται από τη ιεθνή Σύµβαση της Βέρνης προς τους υπηκόους της χώρας όπου ζητείται η προστασία.

2 2. Προστασία πνευµατικής ιδιοκτησίας Προϋποθέσεις προστασίας : α) πνευµατικό δηµιούργηµα, β) ανήκει στον χώρο του λόγου της τέχνης ή της επιστήµη. γ) έχει µορφή δ) έχει πρωτοτυπία Αντικείµενο της πνευµατικής ιδιοκτησίας είναι το πνευµατικό δηµιούργηµα, ως αυλο αγαθό το οποίο ανήκει στον χώρο του λόγου της τέχνης ή της επιστήµη. Το έργο αρχίζει να υπάρχει για το δίκαιο από τη στιγµή που θα αποκτήσει κάποιο αισθητό υπόστρωµα Το υπόστρωµα αυτό µπορεί να είναι σταθερό η και φευγαλέο (ηχητικά ή οπτικά κύµατα). Ορισµένες φορές απαιτείται µια σταθερή ενσωµάτωση (κινηµατογραφικά έργα). Σε οτι αφορά την πρωτοτυπία, στενός ορισµός της δεν µπορεί να υπάρξει. Έχει γίνει αποδεκτό ότι η πρωτοτυπία δεν ταυτίζεται µε τον κόπο και την επιµέλεια και ότι πρέπει να εκφράζει, µέσω του έργου, κάτι από την προσωπικότητα του δηµιουργού, κάτι από τη µοναδικότητα της κάθε προσωπικότητας. Το µέγεθος και η αξία τους έργου δεν έχουν σηµασία. Το έργο προστατεύεται ανεξάρτητα από την καλλιτεχνική του αξία, ανεξάρτητα από τον παράνοµο η ανήθικο χαρακτήρα του και ανεξάρτητα από τον προορισµό του και τις ανάγκες που θα εξυπηρετήσει Τι δεν προστατεύεται µε την πνευµατική ιδιοκτησία: Η προστασία της ελεύθερης διάδοσης των ιδεών, επιβάλει να µην προστατεύεται µια ιδέα όσο αποτελεί µια αόριστη σύλληψη στο µυαλό ενός δηµιουργού εν προστατεύονται επίσης : α)τα επίσηµα κείµενα µε τα οποία εκφράζεται η άσκηση πολιτειακής αρµοδιότητας, όπως νοµοθετικά, διοικητικά, δικαστικά κείµενα, κ.λπ. β) Οι εκφράσεις της λαϊκής παράδοσης, όπως επί παραδείγµατι λαϊκές παροιµίες, έργα λαϊκής τέχνης, δηµοτικοί χοροί και τραγούδια κ.λπ., τα οποία θεωρούνται κοινή πολιτιστική κληρονοµιά γ) Οι ειδήσεις και τα απλά γεγονότα ή στοιχεία εφόσον γίνεται µια απλή δηµοσιογραφική κοινοποίηση του συµβάντος η οποία δεν εµπεριέχει καµία πρωτοτυπία Η πνευµατική ιδιοκτησία δεν προστατεύει την πληροφορία αυτή καθαυτή. Το έργο δεν θα πρέπει να συγχέεται µε την πληροφορία. Τα έργα του λόγου ή τα µουσικά έργα που διατίθενται για παράδειγµα στο διαδίκτυο δεν αποτελούν πληροφορίες, εξακολουθούν να παραµένουν έργα και να προστατεύονται µε τους κανόνες της πνευµατικής ιδιοκτησίας Ο αναγνώστης µπορεί να αντλήσει από ένα έργο, όσες ιδέες και πληροφορίες θέλει. Η πνευµατική ιδιοκτησία δεν εµποδίζει τις ενέργειες αυτές γιατί τότε θα αναγνώριζε στον εκάστοτε συγγραφέα τη δυνατότητα να µονοπωλήσει τις ιδέες του. 3. Περιεχόµενο του δικαιώµατος Το δικαίωµα πνευµατικής ιδιοκτησίας στο ηπειρωτικό ευρωπαϊκό σύστηµα και στο ελληνικό δίκαιο χωρίζεται σε δύο δικαιώµατα: το ηθικό και το περιουσιακό δικαίωµα Ηθικό και περιουσιακό δικαίωµα µε συγκεκριµένες εξουσίες

3 Το ηθικό δικαίωµα του δηµιουργού είναι ανεξάρτητο από το περιουσιακό δικαίωµα δεν µεταβιβάζεται και δεν γίνεται αντικείµενο οικονοµικής εκµετάλλευσης. Κληρονοµείται από τους κληρονόµους του δηµιουργού (Ν. 2121/93 άρθρο 12 παρ. 2). Το περιουσιακό δικαίωµα µεταβιβάζεται και γίνεται αντικείµενο εµπορικής και οικονοµικής εκµετάλλευσης. Επίσης, κληρονοµείται από τους κληρονόµους. Ηθικό δικαίωµα: Το δικαίωµα προστασίας του προσωπικού δεσµού του προς το έργο του. Ο δηµιουργός έχει από το ηθικό δικαίωµα τις ακόλουθες εξουσίες: ηµοσίευσης: την εξουσία να αποφασίζει δηλ. αν, πώς, πότε, το έργο θα γίνει προσιτό στο κοινό Αναγνώρισης της πατρότητας: την εξουσία αναγνώρισης της πατρότητας πάνω στο έργο και ειδικότερα την εξουσία να µνηµονεύεται το όνοµά του στα αντίτυπα του έργου του και σε κάθε δηµόσια χρήση του ή ακόµα και το δικαίωµά του να κρατάει την ανωνυµία του ή να χρησιµοποιεί ψευδώνυµο Περιφρούρησης της ακεραιότητας: την εξουσία να απαγορεύει δηλαδή την κάθε παραµόρφωση, περικοπή ή άλλη τροποποίηση του έργου. Προσπέλασης στο έργο: την εξουσία να έχει πρόσβαση στο έργο του, ακόµη και αν το περιουσιακό δικαίωµα ή η κυριότητα στον υλικό φορέα του έργου ανήκει σε άλλον Υπαναχώρησης: Η εξουσία αυτή δίνει τη δυνατότητα στο δηµιουργό να υπαναχωρήσει από συµβάσεις µεταβίβασης ή εκµετάλλευσης έργων λόγου ή επιστήµης Περιουσιακό δικαίωµα: Εξασφαλίζει στο δηµιουργό τη δυνατότητα οικονοµικής εκµετάλλευσης του έργου του. Ο δηµιουργός έχει την εξουσία να επιτρέπει ή να απαγορεύει τις ακόλουθες πράξεις: Εγγραφή : Αποτύπωση σε υλικό υπόστρωµα της εκτέλεσης του έργου Αναπαραγωγή του έργου: Παραγωγή νέων σταθερών υλικών υποστρωµάτων όπου η αρχική ενσωµάτωση του έργου επαναλαµβάνεται ηµιουργία παράγωγου έργου µετάφραση, διασκευή, προσαρµογή κλπ. ιανοµή του πρωτοτύπου ή των αντιτύπων (αντιγράφων ) του έργου στο κοινό Εκµίσθωση και δηµόσιο δανεισµό του έργου ηµόσια εκτέλεση δηλαδή κάθε εκτέλεση που κάνει το έργο προσιτό σε έναν κύκλο ευρύτερο από το στενό κύκλο της οικογένειάς του και το άµεσο κοινωνικό του περιβάλλον Παρουσίαση στο κοινό ενσυρµάτως, ασυρµάτως ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο (µετάδοση του έργου µέσω διαδικτύου). Ραδιοτηλεοπτική µετάδοση ικαίωµα παρακολούθησης Κάθε µια από τις εξουσίες που παρέχει το Περιουσιακό ικαίωµα είναι ανεξάρτητη και αυτοτελής. Μπορεί δηλαδή να µεταβιβαστεί χωριστά µε άλλη σύµβαση σε άλλο πρόσωπο και µε χωριστή αµοιβή.

4 Η ψηφιοποίηση υλικού στο πλαίσιο των βιβλιοθηκών χωρίς άδεια από το δικαιούχο προσβάλλει τόσο το ηθικό όσο και το περιουσιακό δικαίωµα πνευµατικής ιδιοκτησίας. 4. ιάρκεια ισχύος των πνευµατικών δικαιωµάτων (ηθικού και περιουσιακού δικαιώµατος) Η διάρκεια ισχύος των πνευµατικών δικαιωµάτων είναι ολόκληρη η ζωή του δηµιουργού και 70 χρόνια µετά το θάνατό του Ειδικά στα έργα συνεργασίας, η διάρκεια προστασίας τους είναι 70 χρόνια από το θάνατο του τελευταίου επιζήσαντα δηµιουργού. Ειδικές ρυθµίσεις ορίζουν τη διάρκεια προστασίας, στα ανώνυµα ή ψευδώνυµα έργα, στα έργα που δηµοσιεύονται σε τόµους, τµήµατα, τεύχη, αριθµούς ή επεισόδια, και στα οπτικοακουστικά έργα. Για τα ανώνυµα ή ψευδώνυµα έργα η πνευµατική ιδιοκτησία διαρκεί 70 χρόνια τα οποία υπολογίζονται από την 1η Ιανουαρίου του έτους που έπεται εκείνου κατά το οποίου το έργο κατέστη νοµίµως προσιτό στο κοινό. Μετά την πάροδο αυτού του χρόνου το έργο εµπίπτει στο δηµόσιο τοµέα και η εκµετάλλευσή του είναι ελεύθερη µε την επιφύλαξη της άσκησης από το ηµόσιο εκπροσωπούµενο από τον Υπουργό Πολιτισµού, του ηθικού δικαιώµατος και ειδικότερα των εξουσιών αναγνώρισης της πατρότητας και περιφρούρησης της ακεραιότητας του έργου. Τα έργα για τα οποία έχει περάσει ο νόµιµος χρόνος καθίστανται κοινό κτήµα και αποτελούν αντικείµενο ελεύθερης εκµετάλλευσης µε την επιφύλαξη εφαρµογής άλλων διατάξεων, όπως η νοµοθεσία για την πολιτιστική κληρονοµιά. Ο χρονικός αυτός περιορισµός δικαιολογείται κυρίως για λόγους προστασίας του κοινωνικού συνόλου: όταν περάσει ο νόµιµος χρόνος προστασίας το έργο πρέπει να διαδίδεται ελεύθερα, ώστε να µπορεί να γίνει κτήµα της ολότητας. Η διάρκεια της πνευµατικής ιδιοκτησίας των προγραµµάτων Η/Υ ισχύει για όλη τη διάρκεια της ζωής και 70 χρόνια µετά το θάνατο του δηµιουργού / δικαιούχου του προγράµµατος Η/Υ. ιάρκεια ισχύος συγγενικών δικαιωµάτων Οι ερµηνευτές ή εκτελεστές καλλιτέχνες (µουσικοί, ηθοποιοί κλπ.) καθώς και οι παραγωγoí φωνογραφηµάτων και οπτικοαουστικών έργων έχουν σε ορισµένες περιπτώσεις το αποκλειστικό δικαίωµα να επιτρέπουν ή να απαγορεύουν ορισµένες χρήσεις των εισφορών τους, ενώ σε άλλες περιπτώσεις έχουν ένα δικαίωµα εύλογης αµοιβής Για τους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισµούς αναγνωρίζεται το αποκλειστικό και απόλυτο δικαίωµα να επιτρέπουν ή να απαγορεύουν την αναµετάδοση, εγγραφή, αναπαραγωγή και ορισµένους άλλου τρόπους εκµετάλλευσης των εκποµπών τους

5 Για τους εκδότες αναγνωρίζεται ένα περιορισµένο συγγενικό δικαίωµα που αφορά την αναπαραγωγή της στοιχειοθεσίας και της σελιδοποίησης των έργων που έχουν εκδώσει (πενήντα χρόνια µετά την τελευταία έκδοση του έργου) Για έργα τα οποία µετά τη λήξη της προστασίας της πνευµατικής ιδιοκτησίας για πρώτη φορά νοµίµως δηµοσιεύονται ή παρουσιάζονται στο κοινό, προβλέπεται ένα συγγενικό δικαίωµα ανάλογο µε το περιουσιακό δικαίωµα του δηµιουργού που διαρκεί είκοσι πέντε έτη από τη στιγµή της πρώτης δηµοσίευσης ή παρουσίασης στο κοινό. 5. Εξαιρέσεις / περιορισµοί του περιουσιακού δικαιώµατος Οι περιορισµοί που προβλέπονται από το νόµο για το περιουσιακό δικαίωµα έχουν στόχο να ισορροπήσουν την προστασία του δηµιουργού µε το δικαίωµα της ολότητας. Οι περιορισµοί αφορούν µόνο το περιουσιακό δικαίωµα. Το ηθικό δικαίωµα του δηµιουργού πρέπει πάντοτε να γίνεται σεβαστό. Το σύστηµα του copyright προβλέπει µια γενική ρήτρα εξαίρεσης, την εύλογη χρήση (fair use) και εποµένως δε χρειάζεται να πάρει κάποιος άδεια από τον κύριο του δικαιώµατος για να χρησιµοποιήσει το έργο κατά τρόπο που συνιστά εύλογη χρήση. Αντίθετα το σύστηµα droit d auteur (συνεπώς και το ελληνικό δίκαιο) δεν περιέχει παρόµοια γενική ρήτρα, αλλά συγκεκριµένες εξαιρέσεις που προβλέπει ρητά ο νόµος. Χρήσεις πέρα από αυτές τις εξαιρέσεις συνιστούν προσβολή του δικαιώµατος του δηµιουργού. Οι πιο σηµαντικές εξαιρέσεις κατά το ελληνικό δίκαιο είναι: Αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση Παράθεση αποσπασµάτων Χρήση για λόγους ενηµέρωσης Όµως και επί αυτών των περιορισµών/ εξαιρέσεων εφαρµόζεται η λεγόµενη γενική ρήτρα εφαρµογής (το τεστ των τριών σταδίων ): Οι περιορισµοί δηλαδή αυτοί προβλέπονται σε ορισµένες ειδικές περιπτώσεις ισχύουν εφόσον εν αντίκειται στην κανονική εκµετάλλευση του έργου ή άλλου προστατευόµενου αντικειµένου εν θίγονται αδικαιολόγητα τα έννοµα συµφέροντα του δικαιούχου Αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση: Στην έννοια της ιδιωτικής χρήσης εµπίπτει η αναπαραγωγή που γίνεται από τον ίδιο το χρήστη για προσωπική του χρήση ή για χρήση από το άµεσο οικογενειακό ή κοινωνικό του περιβάλλον. εν εµπίπτει στην έννοια της ιδιωτικής χρήσης, η αναπαραγωγή που γίνεται από επιχειρήσεις ή δηµόσιες υπηρεσίες, όπως π.χ. η φωτοτυπία ολόκληρου βιβλίου ή άρθρου για να διανεµηθεί στα µέλη µιας εταιρίας ή ενός οργανισµού και η αναπαραγωγή βέβαια, που γίνεται για να εξυπηρετήσει εµπορικό σκοπό. Εποµένως στο πλαίσιο των βιβλιοθηκών το προσωπικό δεν αναλαµβάνει καµία πράξη φωτοτυπικής αναπαραγωγής για λογαριασµό των χρηστών. Επιπλέον η αναπαραγωγή ολόκληρου βιβλίου χωρίς την άδεια του δηµιουργού και του εκδότη, ακόµα κι αν γίνεται από τον ίδιο το χρήστη, ακόµη και αν θεωρηθεί ιδιωτική, δεν εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του Ν. 2121/1993 (αρθρ.198). Ενηµερώνουµε πάντα τους

6 χρήστες ότι η χρήση του υλικού γίνεται σύµφωνα µε την νοµοθεσία πνευµατικής ιδιοκτησίας. Η ελευθερία ιδιωτικής αναπαραγωγής παύει να ισχύει όταν εµποδίζεται η κανονική εκµετάλλευση του έργου ή βλάπτονται τα νόµιµα συµφέροντα του δηµιουργού (τεστ των τριών σταδίων). εν ισχύει για έργα που έχουν δηµοσιευθεί χωρίς την άδεια του δηµιουργού ή για έργα αδηµοσίευτα, όπως τα χειρόγραφα Επίσης δεν νοείται αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση από παράνοµα ή πειρατικά αντίτυπα ή από παράνοµους δικτυακούς τόπους. Σε περιπτώσεις βιβλίων µουσικής ή παρτιτούρες η αναπαραγωγή χωρίς την άδεια των µουσικοσυνθετών η άλλων δικαιούχων είναι παράνοµη Αναπαραγωγή για διδασκαλία: Επιτρέπεται η αναπαραγωγή άρθρων (από εφηµερίδες και περιοδικά), σύντοµων αποσπασµάτων ή τµηµάτων εφόσον η πράξη αποσκοπεί αποκλειστικά για τη διδασκαλία ή τις εξετάσεις σε εκπαιδευτικό ίδρυµα (course packs / e-reserves, εξ αποστάσεως εκπαίδευση). Στην περίπτωση αυτή καθώς µπορεί να υπάρξει πρόβληµα µε το µέγεθος του αποσπάσµατος και καθώς επίσης πρόκειται και για πράξεις διάθεσης του υλικού µέσω τερµατικών, είναι ασφαλέστερο αντί της ανάρτησης του αποσπάσµατος να δίδεται βιβλιογραφία µε συγκεκριµένες παραποµπές σε σελίδες έργων. Αναπαραγωγή από βιβλιοθήκες και αρχεία: Επιτρέπεται η αναπαραγωγή ενός πρόσθετου αντιτύπου από µη κερδοσκοπικές βιβλιοθήκες ή αρχεία, που έχουν αντίτυπο του έργου στη µόνιµη συλλογή τους, προκειµένου να διατηρήσουν το αντίτυπο αυτό ή να το µεταβιβάσουν σε άλλη, µη κερδοσκοπική, βιβλιοθήκη ή αρχείο, εφόσον είναι αδύνατη η προµήθεια από την αγορά. Η βιβλιοθήκη για λόγους διατήρησης έχει το δικαίωµα να ψηφιοποιήσει υλικό που βρίσκεται υπό καθεστώς πνευµατικών δικαιωµάτων το οποίο όµως δεν κυκλοφορεί στο εµπόριο.όµως δεν έχει δικαίωµα να το διαθέσει αυτό το υλικό στο κοινό ούτε µέσω των τερµατικών της. Για τη διάθεση χρειάζεται άδεια. Όπως προαναφέρεται το δικαίωµα αναπαραγωγής και το δικαίωµα διάθεσης είναι χωριστές εξουσίες και απαιτούν χωριστή άδεια. Στην περίπτωση ψηφιοποίησης περιοδικών που η διάρκεια προστασίας δεν έχει λήξει χρειάζονται άδειες από τους δηµιουργούς και τους εκδότες η τους φορείς που έκαναν την έκδοση. Για τη διάθεση του έργου µέσω του ηλεκτρονικού αναγνωστηρίου της βιβλιοθήκης ισχύει ο περιορισµός που προβλέπεται στην Οδηγία 2001/29 άρθρο 5 παρ. 3 στοιχείο ιδ: χρήση µε παρουσίαση ή διάθεση µε σκοπό την έρευνα ή την ιδιωτική µελέτη σε µέλη του κοινού µέσω εξειδικευµένων τερµατικών στους χώρους των βιβλιοθηκών, εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, µουσείων ή αρχείων. Ο περιορισµός αυτός δεν έχει ενσωµατωθεί στην ελληνική νοµοθεσία. Αναπαραγωγή προς όφελος τυφλών και κωφαλάλων: Επιτρέπεται για χρήσεις που συνδέονται άµεσα µε την αναπηρία και δεν έχουν εµπορικό χαρακτήρα (Ν 3057/2002, άρ. 81). Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού καθορίζονται οι όροι εφαρµογής της ρύθµισης, καθώς και η εφαρµογή της σε άλλες κατηγορίες προσώπων µε αναπηρίες. (Απόφαση Υπουργού Πολιτισµού 98546/2007 ΦΕΚ Β 2065/2007)

7 H ψηφιοποίηση είναι αναπαραγωγή. Σηµαντικό κριτήριο κατά τη διαδικασία επιλογής υλικού προς ψηφιοποίηση θα πρέπει να αποτελέσει η σηµασία που µπορεί να έχει το υλικό για το ίδρυµα. Όπως προαναφέρεται η βιβλιοθήκη µπορεί να ψηφιοποιήσει υλικό που ανήκει στο δηµόσιο τοµέα ή που έχει σχετικές άδειες από τους κατόχους Π. Το πιο ασφαλές είναι να ψηφιοποιηθεί υλικό το οποίο έχει εκδοθεί µέχρι τις αρχές του 19 ου αιώνα. Παράθεση αποσπασµάτων Επιτρέπεται χωρίς άδεια του δηµιουργού και χωρίς καταβολή αµοιβής η αναπαραγωγή σύντοµων αποσπασµάτων έργων µε σκοπό την υποστήριξη της γνώµης αυτού που αναπαράγει το απόσπασµα ή την κριτική της γνώµης του αρχικού δηµιουργού και µόνο στο βαθµό που η αναπαραγωγή δικαιολογείται από το σκοπό αυτόν. Η εξαίρεση αυτή δεν αφορά µόνο έργα του λόγου. Για να εξασφαλιστεί το ηθικό δικαίωµα του αρχικού δηµιουργού, ο νόµος ορίζει ότι η παράθεση του αποσπάσµατος πρέπει να συνοδεύεται από την ένδειξη της πηγής και των ονοµάτων του δηµιουργού και του εκδότη, εφόσον τα ονόµατα αυτά εµφανίζονται στην πηγή Χρήση για λόγους ενηµέρωσης Επιτρέπεται η αναπαραγωγή λόγων, αγορεύσεων, κηρυγµάτων κλπ. από ΜΜΕ για λόγους ενηµέρωσης του κοινού επί επίκαιρων γεγονότων, καθώς και περιλήψεων ή αποσπασµάτων διαλέξεων που έγιναν δηµόσια. Επίσης επιτρέπεται η αναπαραγωγή και µετάδοση από ΜΜΕ έργων που παρουσιάζονται δηµόσια, στο βαθµό που είναι απαραίτητες για λόγους περιγραφής επίκαιρων γεγονότων και ενηµέρωσης του κοινού. 6. Ορφανά έργα Ορφανά ονοµάζονται τα έργα των οποίων δεν έχουν λήξει τα πνευµατικά δικαιώµατα, όµως οι δικαιούχοι τους δεν είναι γνωστοί ή δεν µπορούν να εντοπιστούν. Το πρόβληµα των ορφανών έργων (οrphan works) έχει άµεση επίπτωση στα έργα ψηφιοποίησης πολιτιστικού και άλλου περιεχοµένου, αλλά και στη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτά. Σύµφωνα µε µελέτη της ΕΕ τα ορφανά έργα αποτελούν σηµαντικό ποσοστό των έργων ψηφιοποίησης, σε όλες τις κατηγορίες τεκµηρίων και, ειδικά όσον αφορά φωτογραφίες και οπτικοακουστικό υλικό. Ενδεικτικά, µε ένα συντηρητικό υπολογισµό, ο αριθµός των ορφανών βιβλίων που εµπίπτουν ακόµη σε καθεστώς πνευµατικής ιδιοκτησίας σε ολόκληρη την Ευρώπη κυµαίνεται περί τα 3 εκατοµµύρια βιβλία, δηλαδή το 13% του αριθµού των βιβλίων τα οποία έχουν εκδοθεί και εµπίπτουν ακόµη σε καθεστώς πνευµατικής ιδιοκτησίας. Στην ΕΕ συζητείται πρόταση οδηγίας που θα βοηθήσει στην επίλυση των ζητηµάτων που ανακύπτουν σε σχέση µε την ανεύρεση των δικαιούχων. 7. Προγράµµατα Η.Υ και Βάσεις δεδοµένων:

8 Τα προγράµµατα Η.Υ και το προπαρασκευαστικό υλικό του σχεδιασµού τους, προστατεύονται ως έργα λόγου γιατί αποτελούν βασικό στοιχειό της διακίνησης του περιεχοµένου. (οδηγία 2009/24). Η έννοια δεν προσδιορίζεται στο νόµο. Ως δηµιουργός ορίζεται το φυσικό πρόσωπο που δηµιούργησε το πρόγραµµα ή η οµάδα (έργα συνεργασίας η συλλογικά έργα). Σύµφωνα µε το ελληνικό δίκαιο το νοµικό πρόσωπο µόνο δευτερογενώς µπορεί να αποκτήσει το δικαίωµα Π. Εάν το εργο γίνεται στο πλαίσιο σύµβασης το δικαίωµα µεταβιβάζεται στο εργοδότη. Για να είναι νόµιµη η χρήση προγράµµατος Η/Υ πρέπει ο δικαιούχος να παραχωρήσει σχετική άδεια. Οι βάσεις δεδοµένων προστατεύονται µε το δικαίωµα το δηµιουργού και το δικαίωµα ειδικής φύσης του κατασκευαστή βάσης δεδοµένων εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόµου και κυρίως η πρωτοτυπία Οι βιβλιογραφικές βάσεις των ΒΥΠ προστατεύονται µε το δικαίωµα ειδικής φύσης του κατασκευαστή βάσης δεδοµένων. Όταν οι Βιβλιοθήκες διαθέτουν στο κοινό βάσεις που το περιεχόµενο τους ανήκει σε τρίτους οι όροι χρήσης προσδιορίζονται από τη νοµοθεσία και τις σχετικές συµβάσεις Οι ιστοσελίδες προστατεύονται. Η απλή παραποµπή (link) από µια σελίδα στην αρχική άλλης θεωρείται νόµιµη, αντιθέτως µε το Deep linking το οποίο απαιτεί άδεια 8. Συλλογική διαχείριση Οι δηµιουργοί αναθέτουν τη διαχείριση των δικαιωµάτων τους σε αντίστοιχους οργανισµούς συλλογικής διαχείρισης (collecting societies). Οι οργανισµοί αυτοί ελέγχουν αν γίνονται αναπαραγωγές, δηµόσιες εκτελέσεις, αναµεταδόσεις κλπ. χωρίς άδεια, διαπραγµατεύονται και συνάπτουν συµβάσεις για τα έργα µε επίδοξους χρήστες, εισπράττουν την αµοιβή των δηµιουργών και τους την αποδίδουν κ.λ.π. Από τη συλλογική διαχείριση επωφελούνται α) οι δηµιουργοί, οι οποίοι δε χρειάζεται να ασχολούνται µε όλες τις λεπτοµέρειες και να συνάπτουν ξεχωριστά σύµβαση µε τον κάθε χρήστη, β) οι χρήστες, οι οποίοι γνωρίζουν πού να αποταθούν για να λάβουν άδεια χρήσης ενός έργου και δε χρειάζεται να συναλλάσσονται µε όλους τους δηµιουργούς ξεχωριστά. Η συλλογική διαχείριση είναι πλην ελαχίστων εξαιρέσεων προαιρετική τόσο στην ύπαρξη όσο και στην έκτασή της για τους δηµιουργούς

9 9. Σύγχρονες προσεγγίσεις στην ΠΙ Προτάσεις επαναπροσδιορισµού των κανόνων της ΠΙ και δηµιουργία νέας ισορροπίας µε βάση τις αρχές του διαδικτύου. Ελεύθερο λογισµικό, ελεύθερη κουλτούρα, copyleft αντί copyright, general public license, creative commons είναι η νέα θεώρηση της πνευµατικής ιδιοκτησίας. Η γενική άδεια Creative Commons (CC) προτείνει την ελεύθερη χρήση πέρα από τα όρια του fair use, τη µικρότερη διάρκεια προστασίας, την τήρηση διατυπώσεων, την καταχώρηση και το µαρκάρισµα των έργων. Οι άδειες CC διατίθενται ελληνοποιηµένες. Το µαρκάρισµα των έργων µε το σύµβολο CC (Creative Commons) θα βοηθήσει στη λειτουργία ενός νέου δηµόσιου τοµέα όχι µε εξαναγκασµό των δηµιουργών ή µε τρόπο πειρατικό αλλά µε βάση την άδεια που ο ίδιος ο δικαιούχος ελεύθερα χορηγεί µε βασικό όρο την περαιτέρω διανοµή. Νοµοθεσία Βιβλιογφραφία ιεθνείς Συµβάσεις: ιεθνής Σύµβαση Βέρνης-Παρισίου 1971 για την προστασία των λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων (Ν.100/1975 ΦΕΚ Α 162/ ) Παγκόσµια Σύµβαση-Γενεύης 1952 (Ν 4254/1962 ΦΕΚ Α 166/ ) ιεθνής Σύµβαση Ρώµης-1961 για την προστασία των ερµηνευτών ή εκτελεστών καλλιτεχνών,των παραγωγών φωνογραφηµάτων και των οργανισµών ραδιοτηλεόρασης (Ν. 2054/1992 ΦΕΚ Α 104/ ) ιεθνής Σύµβαση Γενεύης-1971 για την προστασία των παραγωγών φωνογραφηµάτων εναντίον της µη επιτρεπόµενης αναπαραγωγής των φωνογραφηµάτων τους ( Ν. 2148/1993 ΦΕΚ Α 96/ ) ιεθνής Σύµβαση που αφορά τη διανοµή σηµάτων φορέων προγραµµάτων µεταδιδοµένων δια δορυφόρου-βρυξέλλες 1974 (Ν. 1944/1991 ΦΕΚ Α 56/ ) Κύρωση της Τελικής Πράξης που περιλαµβάνει τα αποτελέσµατα των πολυµερών εµπορικών διαπραγµατεύσεων στο πλαίσιο του Γύρου της Ουρουγουάης-Συµφωνία για τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας στον τοµέα του εµπορίου- Μαράκες 1994 (Ν. 2290/1995 ΦΕΚ Α 28/ ) (TRIPS) Συνθήκη του Παγκόσµιου Οργανισµού ιανοητικής Ιδιοκτησίας για τις εκτελέσεις και τα φωνογραφήµατα - Γενεύη 1996 (Ν. 3183/2003 ΦΕΚ Α 228/ )

10 Ελληνική νοµοθεσία και Κοινοτικές Οδηγίες Ν.2121/1993, Η Πνευµατική Ιδιοκτησία, τα Συγγενικά ικαιώµατα και Πολιτιστικά Θέµατα Ν. 2435/1996 Άρθρο 3, (Τροποποίηση του Ν. 2121/1993) Ν. 2557/1997, Θεσµοί Μέτρα και ράσεις Πολιτιστικής Ανάπτυξης, Άρθρο 8 (Τροποποίηση του Ν. 2121/1993) Ν. 2819/2000, Νοµική Προστασία των Βάσεων εδοµένων και Άλλες ιατάξεις, Άρθρο 7 (Εναρµόνιση µε την Οδηγία 96/9/ΕΟΚ) Ν. 3057/2002, Εναρµόνιση Ορισµένων Πτυχών του ικαιώµατος του ηµιουργού και των Συγγενικών ικαιωµάτων στην Κοινωνία της Πληροφορίας και Άλλες ιατάξεις, Άρθρο 81 (Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2001/29) Ν.3183/ Κύρωση της Συνθήκης του Παγκόσµιου Οργανισµού ιανοητικής Ιδιοκτησίας για τις εκτελέσεις και τα φωνογραφήµατα Ν.3184/2003, Κύρωση της Συνθήκης του Παγκόσµιου Οργανισµού ιανοητικής Ιδιοκτησίας για την Πνευµατική Ιδιοκτησία N.3149/2003, Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και άλλες διατάξεις) Ν.3905/2010 άρθρο 46 για ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηµατογραφικής τέχνη και άλλες διατάξεις Υ.Α. 8300/2003, Κανονισµός Λειτουργίας ηµοσίων Βιβλιοθηκών ιορθωτικό στην Οδηγία 2004/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004 σχετικά µε την Επιβολή των ικαιωµάτων ιανοητικής Ιδιοκτησίας (ΕΕ L 157 της ) Επίσηµη Εφηµερίδα αριθµ. L 195 της 02/06/2004 Οδηγία 2004/48/ΕΚσχετικά µε την Επιβολή των ικαιωµάτων ιανοητικής Ιδιοκτησίας. Οδηγία 2001/29/ΕΚγια την Εναρµόνιση Ορισµένων Πτυχών του ικαιώµατος του ηµιουργού και Συγγενικών ικαιωµάτων στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Οδηγία 96/9/ΕΟΚ σχετικά µε τη Νοµική Προστασία των Βάσεων εδοµένων. Οδηγία 2006/77/ΕΟΚσχετικά µε την εναρµόνιση της διάρκειας προστασίας του δικαιώµατος πνευµατικής ιδιοκτησίας και ορισµένων συγγενών δικαιωµάτων. Οδηγία 2006/115/ΕΟΚσχετικά µε το ικαίωµα Εκµίσθωσης, και Οδηγία 2011/77 σχετικά µε το ικαίωµα ανεισµού και Ορισµένα ικαιώµατα Συγγενικά προς την Πνευµατική Ιδιοκτησία στον Τοµέα των Προϊόντων της ιανοίας. Οδηγία 2009/24/ΕΟΚ για τη Νοµική Προστασία των Προγραµµάτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

11 Ενδεικτική Βιβλιογραφία Κουµάντος, Γιώργος, Πνευµατική Ιδιοκτησία, 8η Έκδοση, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα-Κοµοτηνή 2002, Κοτσíρης Λ. ίκαιο πνευµατικής ιδιοκτησίας Θεσσαλονίκη: Σάκκουλας, 2010 Καλλινίκου, ιονυσία, Πνευµατική Ιδιοκτησία και Συγγενικά ικαιώµατα, 3η Έκδοση, Π. Ν. Σάκκουλας ( ίκαιο & Οικονοµία), Αθήνα 2008, Καλλινίκου, ιονυσία, Πνευµατική Ιδιοκτησία και Βιβλιοθήκες-. Ν. Σάκκουλας ( ίκαιο & Οικονοµία), Αθήνα 2007, Μαρίνος, Μιχαήλ-Θεόδωρος, Πνευµατική Ιδιοκτησία, 2η Έκδοση, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα-Κοµοτηνή 2004, Kallinikou D., Papadopoulos M., Kaponi A., Strakantouna V. «Intellectual property issues for digital libraries in the internet Networked public sphere» Εισήγηση διεπιστηµονικής οµάδας στο 8th International Conference of Computer Εthics: Philosophical enquiry (CEPE 2009). Ελληνικοί Οργανισµοί Συλλογικής ιαχείρισης o Οργανισµός Συλλογικής ιαχείρισης Έργων Λόγου ΟΣ ΕΛ o AEΠI-Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Πνευµατικής Ιδιοκτησίας (Πνευµατικά δικαιώµατα συνθετών και στιχουργών και διαχείριση) o ΙΟΝΥΣΟΣ (Οργανισµός Συλλογικής ιαχείρισης ικαιωµάτων Ελλήνων Ηθοποιών) o International Federation of Phonographic Industry (IFPI) (Παράρτηµα Ελλάδας) o Grammo (Οργανισµός Συλλογικής ιαχείρισης & Προστασίας των ικαιωµάτων των Παραγωγών Υλικών Φορέων Ήχου ή Εικόνας και Ήχου) o Ερατώ (Οργανισµός Συλλογικής ιαχείρισης ικαιωµάτων Τραγουδιστών - Ερµηνευτών Συν.Π.Ε.) o Απόλλων (Οργανισµός Συλλογικής ιαχείρισης ικαιωµάτων Ελλήνων Μουσικών Συν.Π.Ε.)

12 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Η χρήση του υλικού των βιβλιοθηκών υπόκειται στις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας περί πνευµατικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωµάτων. (Ν.2121/93 µε τις µέχρι σήµερα τροποποιήσεις, τις διεθνείς συµβάσεις και το ευρωπαϊκό κεκτηµένο) Τα τεκµήρια παρέχονται για προσωπική µελέτη. Απαγορεύεται η συστηµατική αποθήκευση ή αναπαραγωγή τους καθώς και οποιαδήποτε εµπορική χρήση τους.

µορφή της παροχής έργων ή προϊόντων σε µία αυξανόµενη σε δυνατότητες αγορά.

µορφή της παροχής έργων ή προϊόντων σε µία αυξανόµενη σε δυνατότητες αγορά. Βασικό νοµικό πλαίσιο για συγγραφείς και µεταφραστές Καλό απόγευµα σε όλους σας. Χαίροµαι που µας δόθηκε η ευκαιρία σε συνεργασία µε το ΕΚΕΒΙ και την Εταιρεία Συγγραφέων να παρουσιάσουµε κάποια στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας

Η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας IP Awareness & Enforcement Modular Based Actions for SMEs Ημερίδα: Προστατεύστε τα προϊόντα σας από την αντιγραφή Λάρισα, 07/12/2010 Η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας Μαρία Γ. Σινανίδου, Int. IP

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩςΕΙς ΤΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩςΕΙς ΤΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩςΕΙς ΤΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ ςτην ΕΚΔΟΤΙΚΗ ςυμβαςη Διάγραμμα Εισήγησης Γενικές αρχές της πνευματικής ιδιοκτησίας «Γραμμικά» δικαιώματα Σύμβαση έντυπης έκδοσης Σύμβαση μετάφρασης «Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Διονυσίας Καλλινίκου

ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Διονυσίας Καλλινίκου ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Διονυσίας Καλλινίκου I. Γενικά Την πνευματική ιδιοκτησία συναντάμε σήμερα παντού χωρίς να το θέλουμε ή να το καταλαβαίνουμε: η δημόσια εκτέλεση μουσικών ή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Διονυσία Καλλινίκου Λέκτορας, Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών Είναι γνωστό ότι στην Ελλάδα η πνευματική ιδιοκτησία και συγγενικά δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των πνευματικών δικαιωμάτων του έργου που παράγεται και διακινείται στο ΤΕΕ

Μελέτη των πνευματικών δικαιωμάτων του έργου που παράγεται και διακινείται στο ΤΕΕ Μελέτη των πνευματικών δικαιωμάτων του έργου που παράγεται και διακινείται στο ΤΕΕ Ομάδα Εργασίας ΤΕΕ Απόφαση Διοικούσας Επιτροπής: Α9/Σ43/2008 (9-12-2008) Στην Ομάδα Εργασίας που συγκροτήθηκε με την παραπάνω

Διαβάστε περισσότερα

Τί πρέπει να προσέχει κανείς σε µια σύµβαση έκδοσης έργου σε ψηφιακό περιβάλλον; ΜΑΡΙΑ ΑΦΝΗ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ,.Ν. ΙΚΗΓΟΡΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΟΠΙ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΥΠΠΟΤ Μερικά νούµερα αντί εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

βιβλίου. ββ ικηγόρος-επιστημονική συνεργάτης ΟΠΙ

βιβλίου. ββ ικηγόρος-επιστημονική συνεργάτης ΟΠΙ Τεχνολογική προστασία & ψηφιακή διαχείριση του βιβλίου. ββ Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2011, EKEBI Ευαγγελία Βαγενά, ΔΝ, DEA ικηγόρος-επιστημονική συνεργάτης ΟΠΙ vagena@dsa.gr Από τον Γουτεμβέργιο ως τον Bill

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικά Δικαιώματα και Ψηφιακή Πραγματικότητα

Πνευματικά Δικαιώματα και Ψηφιακή Πραγματικότητα Πνευματικά Δικαιώματα και Ψηφιακή Πραγματικότητα Τα πνευματικά δικαιώματα αποτελούν ένα πολύ σημαντικό θέμα που θα πρέπει να απασχολήσει σοβαρά έναν πολιτιστικό οργανισμό πριν αποφασίσει να εμπλακεί σε

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις για τα θέματα δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Συχνές ερωτήσεις για τα θέματα δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας Συχνές ερωτήσεις για τα θέματα δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας Έκδοση 1.0 Αθήνα 2013 Πράξη «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Aνοικτών Μαθημάτων» 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Πνευματική Ιδιοκτησία και Διανοητική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ι. Προστασία των δικαιωμάτων των δημιουργών των Ανοικτών Ακαδημαϊκών Μαθημάτων και του Ιδρύματος Δρ. Χρήστος Βοζίκης Υπεύθυνος ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 2 32. H προστασία του ηθικού δικαιώματος στις ψηφιακές βιβλιοθήκες

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 2 32. H προστασία του ηθικού δικαιώματος στις ψηφιακές βιβλιοθήκες ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 2 32 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2006 H προστασία του ηθικού δικαιώματος στις ψηφιακές βιβλιοθήκες Δρ.Ν.,., Μαρία Δάφνη Παπαδοπούλου, LL.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 2121 Έτος: 1993 ΦΕΚ: Α 25 19930304 Τέθηκε σε ισχύ: 04.03.1993 Αρμόδιος Φορέας: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η νοµική διασφάλιση του ηµοτικού ιαδικτυακού Ραδιοφώνου και Τηλεόρασης

Η νοµική διασφάλιση του ηµοτικού ιαδικτυακού Ραδιοφώνου και Τηλεόρασης Κατάρτιση και Πιστοποίηση σε βασικές εξιότητες και Κατάρτιση σε Προηγµένες εξιότητες στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Εργαζόµενων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Πώς µϖορώ να ϖροστατεύσω το έργο µου στο ψηφιακό ϖεριβάλλον; (ϖρόληψη & καταστολή) Μαρία Γ. Σινανίδου, Int. IP LL.M. ικηγόρος Εϖιστηµονική Συνεργάτις Ο.Π.Ι. 09.03.2011 Υϖουργείο Πολιτισµού & Τουρισµού

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο: 1 Ημ/νία: 04.03.1993 Ημ/νία Ισχύος: 04.03.1993 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Αρθρο: 1 Ημ/νία: 04.03.1993 Ημ/νία Ισχύος: 04.03.1993 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΝΟΜΟΣ 2121/1993 ΦΕΚ: Α 25 19930304 Προοίμιο Εκδίδομε τον ακόλουθο Νόμο που ψήφισε η Βουλή: Θέματα Πνευματική ιδιοκτησία, Συγγενικά δικαιώματα, Οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης, Ποδοσφαιρικά σωματεία,

Διαβάστε περισσότερα

EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 22.6.2001 ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 22.6.2001 ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, L 167/10 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 22.6.2001 Ο ΗΓΙΑ 2001/29/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Μαΐου 2001 για την εναρµόνιση ορισµένων πτυχών του δικαιώµατος

Διαβάστε περισσότερα

ικαιώµατα των εκτελεστών στην Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία: Κατάσταση και Στοιχεία προς Βελτίωση

ικαιώµατα των εκτελεστών στην Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία: Κατάσταση και Στοιχεία προς Βελτίωση ικαιώµατα των εκτελεστών στην Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία: Κατάσταση και Στοιχεία προς Βελτίωση Πια είναι η AEPO-ARTIS Ο οργανισµός AEPO-ARTIS αποτελείται από 27 οργανισµούς συλλογικής διαχείρισης δικαιωµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Μετάδοση οπτικοακουστικών έργων σε δωμάτια ξενοδοχείων μέσω δεκτών τηλεόρασης τοποθετημένων σε αυτά: Παρατηρήσεις στην ΕφΑθ 7196/2007*

Μετάδοση οπτικοακουστικών έργων σε δωμάτια ξενοδοχείων μέσω δεκτών τηλεόρασης τοποθετημένων σε αυτά: Παρατηρήσεις στην ΕφΑθ 7196/2007* Μετάδοση οπτικοακουστικών έργων σε δωμάτια ξενοδοχείων μέσω δεκτών τηλεόρασης τοποθετημένων σε αυτά: Παρατηρήσεις στην ΕφΑθ 7196/2007* * Το άρθρο αυτό δημοσιεύτηκε στο τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4089, 28/7/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ TΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4089, 28/7/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ TΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ TΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ:

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση Συνέπειες νομοθετικό πλαίσιο, (Εθνικό Κοινοτικό) Το ΕΘΝΙΚΟ και ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ νοµοθετικό πλαίσιο. I. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α. Ο Ν. 2859/2000, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4336/2015 και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΥΦΛΩΝ ΚΑΙ ΚΩΦΑΛΑΛΩΝ, ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ.

ΤΙΤΛΟΣ: ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΥΦΛΩΝ ΚΑΙ ΚΩΦΑΛΑΛΩΝ, ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/98546 ΦΕΚ: Β 2065/24.10.2007 ΤΙΤΛΟΣ: ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΥΦΛΩΝ ΚΑΙ ΚΩΦΑΛΑΛΩΝ, ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ O παρών δικτυακός τόπος http: //www.playopap.gr ( εφεξής η «ιστοσελίδα»), ανήκει στην ΟΠΑΠ Α.Ε. και έχει ως στόχο την πληροφόρηση/ προσωπική ενημέρωση των συνεργατών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το θεσμικό πλαίσιο της ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης αθλητικών γεγονότων

Το θεσμικό πλαίσιο της ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης αθλητικών γεγονότων Το θεσμικό πλαίσιο της ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης αθλητικών γεγονότων Χάρις Τσίγκου, Ειδικός Ειδικός Επιστήμονας ΕΣΡ Η συμβιωτική σχέση τηλεόρασης και αθλητισμού Πορεία ευθέως ανάλογη της τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσιες-κινητές Βιβλιοθήκες και παροχή υπηρεσιών στο κοινό: Το νοµικό πλαίσιο.

ηµόσιες-κινητές Βιβλιοθήκες και παροχή υπηρεσιών στο κοινό: Το νοµικό πλαίσιο. 1 ηµόσιες-κινητές Βιβλιοθήκες και παροχή υπηρεσιών στο κοινό: Το νοµικό πλαίσιο. Ελένη Τζινιέρη-Τζανετάκου ιευθύντρια της ηµόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σπάρτης Όταν το 2000 οι ηµόσιες Κεντρικές Βιβλιοθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ. ρ. Ζάρκος Στέφανος, Επίκουρος Καθηγητής Χρηµατοοικονοµικής ιοίκησης, ALBA

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ. ρ. Ζάρκος Στέφανος, Επίκουρος Καθηγητής Χρηµατοοικονοµικής ιοίκησης, ALBA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ρ. Ζάρκος Στέφανος, Επίκουρος Καθηγητής Χρηµατοοικονοµικής ιοίκησης, ALBA 1. Εισαγωγή Η εγχώρια αγορά των δισκογραφικών προϊόντων ακολουθεί µία πτωτική

Διαβάστε περισσότερα

DARIAH: Η ψηφιακή τεχνολογία στην υπηρεσία της έρευνας στις ανθρωπιστικές σπουδές και τις τέχνες Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, 26 Ιουνίου 2015

DARIAH: Η ψηφιακή τεχνολογία στην υπηρεσία της έρευνας στις ανθρωπιστικές σπουδές και τις τέχνες Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, 26 Ιουνίου 2015 DARIAH: Η ψηφιακή τεχνολογία στην υπηρεσία της έρευνας στις ανθρωπιστικές σπουδές και τις τέχνες Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, 26 Ιουνίου 2015 Ανάπτυξη μητρώου φορέων και συλλογών της Ψηφιακής Υποδομής DARIAH-GR/ΔΥΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ INTERNET» (H Συνταγµατική τους Προστασία)

«ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ INTERNET» (H Συνταγµατική τους Προστασία) 0 Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήµιον Αθηνών Τµήµα Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Ι ΑΣΚΩΝ: Καθηγητής Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ: H

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός: Δικαιώματα. Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Οδηγός: Δικαιώματα. Πνευματικής Ιδιοκτησίας Οδηγός: Δικαιώματα Πίνακας περιεχομένων 1. Εκπαιδευτικό υλικό... Error! Bookmark not defined. Διάκριση εκπαιδευτικού υλικού... Error! Bookmark not defined. Πνευματικής Ιδιοκτησίας Υλικό που έχει αναπτυχθεί

Διαβάστε περισσότερα

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001»

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» 05/09/2005 Αριθµ. Πρωτ.: *****/2005 ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ «Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακές Μητρικές Εταιρείες Holding Companies

Κυπριακές Μητρικές Εταιρείες Holding Companies Κυπριακές Μητρικές Εταιρείες Holding Companies Μια Κυπριακή Μητρική Εταιρεία ή Εταιρεία Συμμετοχών (Holding Company) είναι μια εταιρεία που έχει συσταθεί στην Κύπρο και η οποία συμμετέχει, μέσω της κτήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα http://www.globonweb.com, το περιεχόμενο της οποίας ανήκει εξ ολοκλήρου στον ΓΟΥΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ (GLOBONWEB), με την ιδιότητά του ως παρόχου υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

7.1.007/1 η Έκδοση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΠΙ- ΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ REGULATION ON THE USE OF NATIONAL CONFOR- MITY MARKS ON AGRICULTURAL PRODUCTS ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(www.grivalia.com): GRIVALIA PROPERTIES. κ.ν. 2190/1920.

(www.grivalia.com): GRIVALIA PROPERTIES. κ.ν. 2190/1920. ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Πέµπτη 30 Ιουλίου 2015 Μέγαρο Ιδρύµατος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης») Λεωφ. Αµαλίας 20, Αθήνα 1 Περιεχόµενα 1. Θέµατα ηµερησίας διάταξης 3 2. Συνοπτική περιγραφή θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjasdfghjklz xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjasdfghjklz xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjasdfghjklz xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuαργετ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (ΑΛΛΑΓΗ) ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ... 2 1. Η έννοια της μεταβολής του προσώπου του εργοδότη... 2 Πηγές... 7 Συντακτική ομάδα... 7 1 ΜΕΤΑΒΟΛΗ (ΑΛΛΑΓΗ) ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑΕΤΑΙΡΙΚΗΣΝΟΜΙΚΗΣΕΥΘΥΝΗΣΚΑΙ Ο ΙΚΗΓΟΡΟΣ IN-HOUSE. Επιστηµονική Συνάντηση Πέµπτη, 25 Ιανουαρίου 2007 Αµφιθέατρο Γενναδίου Βιβλιοθήκης

ΘΕΜΑΤΑΕΤΑΙΡΙΚΗΣΝΟΜΙΚΗΣΕΥΘΥΝΗΣΚΑΙ Ο ΙΚΗΓΟΡΟΣ IN-HOUSE. Επιστηµονική Συνάντηση Πέµπτη, 25 Ιανουαρίου 2007 Αµφιθέατρο Γενναδίου Βιβλιοθήκης ΘΕΜΑΤΑΕΤΑΙΡΙΚΗΣΝΟΜΙΚΗΣΕΥΘΥΝΗΣΚΑΙ Ο ΙΚΗΓΟΡΟΣ IN-HOUSE Επιστηµονική Συνάντηση Πέµπτη, 25 Ιανουαρίου 2007 Αµφιθέατρο Γενναδίου Βιβλιοθήκης Ελαττωµατικότητα /Ασφάλεια Προϊόντων Πεδίο «κρυµµένης» εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: Υποστήριξη Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων σε Πληροφοριακά Συστήματα 2010

Έργο: Υποστήριξη Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων σε Πληροφοριακά Συστήματα 2010 Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Έργο: Υποστήριξη Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων σε Πληροφοριακά Συστήματα 2010 Υποέργο 17: «Υποστήριξη Συστημάτων Τεχνικής Στήριξης Σχολικών Εργαστηρίων»

Διαβάστε περισσότερα

Διανοητική, βιομηχανική και εμπορική ιδιοκτησία

Διανοητική, βιομηχανική και εμπορική ιδιοκτησία Διανοητική, βιομηχανική και εμπορική ιδιοκτησία Ως διανοητική ιδιοκτησία ορίζεται το σύνολο των αποκλειστικών δικαιωμάτων τα οποία χορηγούνται στα πνευματικά δημιουργήματα. Χωρίζεται σε δύο σκέλη: στη

Διαβάστε περισσότερα

FORUM ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

FORUM ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ FORUM ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Εκπαίδευση Επιµόρφωση Ενηλίκων και Τουρισµός Κωνσταντίνος Τσαµαδιάς Γενικός Γραµµατέας της Γενικής Γραµµατείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs)

Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs) Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs) Τελική έκθεση Ιούλιος 2014 ΣΥΝΟΨΗ Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να παρουσιάσει ορισμένα από τα κυριότερα ζητήματα που αφορούν τα δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 6 η : ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΜΗ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές στην άδεια µητρότητας

Αλλαγές στην άδεια µητρότητας Maternity leave changes - Greek PL507 (Rev 3) Αλλαγές στην άδεια µητρότητας Βασική περίληψη Η Κυβέρνηση έχει δεσµευτεί να βοηθήσει τους εργαζόµενους γονείς. Οι αλλαγές που αφορούν στα δικαιώµατα της άδειας

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Φορολογική αντιμετώπιση, για σκοπούς Φ.Π.Α., των δραστηριοτήτων του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων

Θέμα: Φορολογική αντιμετώπιση, για σκοπούς Φ.Π.Α., των δραστηριοτήτων του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Β «Παροχή Υπηρεσιών & Ειδικά Καθεστώτα»

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ. 1.1. Ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Δημιουργών Θεατρικών και Οπτικοακουστικών Έργων - ΑΘΗΝΑ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ. 1.1. Ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Δημιουργών Θεατρικών και Οπτικοακουστικών Έργων - ΑΘΗΝΑ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA ΞENOΔOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ EΛΛAΔOΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ Στην Αθήνα σήμερα την 5/4/2011 μεταξύ: Aφενός: Του Αστικού μη κερδοσκοπικού συνεταιρισμού με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑ- Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ WEBINARS και στα διαδικτυακά µαθήµατα. Τα webinars και τα διαδικτυακά µαθήµατα πραγµατοποιούνται από τον Πανελλήνιο Σύλλογο ιαδικτυακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 Γ Κ.Π.Σ. ΑΞΟΝΑΣ 1: ΠΑΙ ΕΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ. ΜΕΤΡΟ 1.3 «ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ Αθήνα, 14/03/2014 Αγίου Κωνσταντίνου 22-24 10437, Αθήνα Αρ. Πρωτ.: 475/340-24 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ Πρόσκληση συμμετοχής Το Εθνικό Θέατρο, Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κεφάλαιο Ευρώ. Στ.. [τόπος], σήμερα. [ημερομηνία] οι εδώ συμβαλλόμενοι: 1... 2.. 3... κ.λπ. συμφώνησαν να συστήσουν ομόρρυθμη εταιρεία, της οποίας θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Περαιτέρω Χρήση των πληροφοριών του δηµόσιου

Περαιτέρω Χρήση των πληροφοριών του δηµόσιου Περαιτέρω Χρήση των πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα «Νοµοθέτηση και Εφαρµογή» Καλλιόπη Αγγελετοπούλου PSI group Γενική Γραµµατεία Δηµόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 1 Α. Σύνταγµα 1975/1986/2001

Διαβάστε περισσότερα

Αντιπρόεδρο, τις Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Ευαγγελία Ελισάβετ. Κουλουμπίνη και τις Παρέδρους Νεκταρία Δουλιανάκη και Ευφροσύνη

Αντιπρόεδρο, τις Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Ευαγγελία Ελισάβετ. Κουλουμπίνη και τις Παρέδρους Νεκταρία Δουλιανάκη και Ευφροσύνη Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τις Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Ευαγγελία Ελισάβετ Κουλουμπίνη και τις Παρέδρους Νεκταρία Δουλιανάκη και Ευφροσύνη Παπαδημητρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ. Σαράντος Καπιδάκης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ. Σαράντος Καπιδάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ Σαράντος Καπιδάκης 0_CONT_Ω.indd iii τίτλος: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ συγγραφέας: Καπιδάκης Σαράντος 2014 Εκδόσεις Δίσιγμα Για την ελληνική γλώσσα σε όλον τον

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισµός αρµοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας. (ΦΕΚ 40/Α/22-3-93) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Καθορισµός αρµοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας. (ΦΕΚ 40/Α/22-3-93) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 95/93 Καθορισµός αρµοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας. (ΦΕΚ 40/Α/22-3-93) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2

Διαβάστε περισσότερα

Α χεία και πνευματικά δι αιώματα

Α χεία και πνευματικά δι αιώματα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α χεία και πνευματικά δι αιώματα ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ αίθουσα πολλαπλών χρήσεων Γενικών Αρχείων του Κράτους Αθήνα, 15 Μαΐου 2013 Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2014 ISBN: 978-960-85327-9-3

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 24.12.2003 L 339/73 Ο ΗΓΙΑ 2003/125/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας εκεµβρίου 2003 για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά τη θεµιτή παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πολιτική χρέωσης αρχειακού υλικού

Θέμα: Πολιτική χρέωσης αρχειακού υλικού 09.10.2013 Θέμα: Πολιτική χρέωσης αρχειακού υλικού 1. Εισαγωγή Mετά τη μεταφορά του αρχειακού υλικού (τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού) στο νέο κτίριο του Αρχείου του ΡΙΚ, αποφασίζεται η εφαρμογή τιμολογιακής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ. PROJECT 3: Τα Τεγκεράκια ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012

Η ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ. PROJECT 3: Τα Τεγκεράκια ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 Η ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ PROJECT 3: Τα Τεγκεράκια ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΛΑΙΣΙΟ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΥΡΙΟ ΣΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME ΣΥΜΒΑΣΗ Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME ΣΥΜΒΑΣΗ Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME ΣΥΜΒΑΣΗ Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Άδειας Χρήσης (εφεξής η «Άδεια») µεταξύ της TOTAL IMMERSION και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Στ.., σήµερα. οι εδώ συµβαλλόµενοι: 1... 2.. 3... κ.λπ. συµφώνησαν να συστήσουν αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία, της οποίας θα είναι εταίροι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Σύμβαση δανεισμού... 2 1.1 Γενικά... 4 1.2 Γνήσιος και μη γνήσιος δανεισμός... 5 1.3 Το νομικό πλαίσιο για τον κατ επάγγελμα δανεισμό εργαζομένων... 5 Πηγές... 9 Συντακτική ομάδα... 9 1 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ Greek version ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ 7η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΑ Μ.Μ.Ε. (ΚΙΕΒΟ, 10-11/3/05) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 1. Οι Υπουργοί των κρατών που συµµετέχουν στην 7η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ. «Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας, ως γενικής συνταγµατικής αρχής της ελληνικής έννοµης τάξης»

ΕΡΓΑΣΙΑ. «Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας, ως γενικής συνταγµατικής αρχής της ελληνικής έννοµης τάξης» Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου ----------------------------------------------------- Μεταπτυχιακό ίπλωµα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Α) ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Α) ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Α) ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Ο Κώδικας αφορά όλες τις διαφημίσεις για κάθε είδους προϊόντα και υπηρεσίες. Ο Κώδικας ορίζει τους κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η :

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η : ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η : ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 4 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙ ΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την Ειδοµένη και µε τους εξής σκοπούς: α) Να

Διαβάστε περισσότερα

1/8 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ- ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

1/8 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ- ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ- ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σίνα 23, Κολωνάκι, Τ.Κ. 10680 Aθήνα T: (+30) 210 3634417 (+30) 210 3619642 F: (+30) 210 3636791 info@mstr-law.gr www.mstr-law.gr

Σίνα 23, Κολωνάκι, Τ.Κ. 10680 Aθήνα T: (+30) 210 3634417 (+30) 210 3619642 F: (+30) 210 3636791 info@mstr-law.gr www.mstr-law.gr Σίνα 23, Κολωνάκι, Τ.Κ. 10680 Aθήνα T: (+30) 210 3634417 (+30) 210 3619642 F: (+30) 210 3636791 info@mstr-law.gr www.mstr-law.gr ΠΡΟΓΕΥΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 29 Απριλίου 2015 Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α ΝΑ Θ Ε Ω Ρ Η Μ Ε Ν Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. MEΛΟΣ ΤΩΝ ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2007-09-20 Νο.32-07 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες οι οποίοι θα συµµετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Α. Επιχειρήσεις στις οποίες η µουσική είναι απαραίτητη (ενδεικτικά: discos, clubs, bars κ.τ.λ.):

Α. Επιχειρήσεις στις οποίες η µουσική είναι απαραίτητη (ενδεικτικά: discos, clubs, bars κ.τ.λ.): ΑΜΟΙΒΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ Α ΕΙΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Οι οργανισµοί συλλογικής διαχείρισης: 1. Οργανισµός Συλλογικής ιαχείρισης και Προστασίας των ικαιωµάτων των Παραγωγών Υλικών Φορέων Ήχου ή Ήχου και Εικόνας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Α.Ε.) Το κύριο χαρακτηριστικό της ανώνυµης εταιρίας είναι ότι είναι κεφαλαιουχική εταιρία, στην οποία τα πρόσωπα των εταίρων δεν έχουν καµία απολύτως σηµασία, µε την έννοια ότι για

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 188(Ι) του 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ TO NΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 2004

Αριθµός 188(Ι) του 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ TO NΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 2004 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3852, 30.4.2004 Ν. 188(Ι)/2004 Ο περί του Νοµικού Πλαισίου για τις Ηλεκτρονικές Υπογραφές καθώς και για Συναφή Θέµατα Νόµος του 2004 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

... ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ *****

... ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ***** ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΝΣΤΑΣΗ Της/του., µονίµου υπαλλήλου µε βαθµό Α κλάδου., υπηρετούσας-ντος στο ως άνω Ίδρυµα, κατοίκου., οδός αριθµός ΚΑΤΑ Των καταρτισθέντων βάσει του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 Αρθρο 5 Σχολική περιουσία και λειτουργία σχολείων. "1. Η κινητή και ακίνητη περιουσία των εφορειών όλων των δηµόσιων σχολείων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

Το animasyros 7.0 Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων. και ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου. διοργανώνουν

Το animasyros 7.0 Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων. και ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου. διοργανώνουν Το animasyros 7.0 Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων και ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου διοργανώνουν Διεθνή Διαγωνισμό με θέμα την "Κρήνη Μοροζίνι" (Λιοντάρια) H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 Τροποποίηση του άρθρου 1 του κ.ν. 2190/1920 (Α 37) 1. Ο τίτλος του άρθρου 1 του κ.ν. 2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 2 Τροποποίηση του άρθρου 1 του κ.ν. 2190/1920 (Α 37) 1. Ο τίτλος του άρθρου 1 του κ.ν. 2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής: «Ενσωµάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 11 ης Ιουλίου 2007, σχετικά µε την άσκηση ορισµένων δικαιωµάτων από µετόχους εισηγµένων εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012 ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του ευρωσυστήματος και την

Διαβάστε περισσότερα

Η επιλογή της πολιτικής πρόσβασης είναι ένα διαφορετικό αλλά επίσης μεγάλο θέμα, που εξαρτάται από τους δυνατούς χειρισμούς.

Η επιλογή της πολιτικής πρόσβασης είναι ένα διαφορετικό αλλά επίσης μεγάλο θέμα, που εξαρτάται από τους δυνατούς χειρισμούς. Χειρισμός Πνευματικών Δικαιωμάτων σε Ψηφιακούς Πόρους Σαράντος Καπιδάκης, Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο Περίληψη Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: Σχολιασµός της υπ αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

Άδειες διαχείρισης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας Creative Commons

Άδειες διαχείρισης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας Creative Commons Άδειες διαχείρισης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας Creative Commons Ευγενία Παναγιωτοπούλου Βιβλιοθηκονόμος, Συνεργάτης Προγράμματος Το Creative Commons cc International, ιδρύθηκε το 2001 ως μη κερδοσκοπικός

Διαβάστε περισσότερα

Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και

Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και LEGAL INSIGHT ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΝΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΜΕΝΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Γιώργος Ψαράκης Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και έχει

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων. Πολιτική Χρήσης

Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων. Πολιτική Χρήσης Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων Πολιτική Χρήσης Θεσσαλονίκη 10/4/2013 Σελίδα 2 από 13 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 3 Εισαγωγή... 4 Πολιτική περιεχομένου... 5 Πολιτική κατάθεσης εργασιών... 5 Πολιτική πρόσβασης...

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων. 1.1.Χαρακτηριστικά του Δικαίου Ετερόνομοι κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΤΜΗΜΑ Β

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΤΜΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 6.08.2009 1. 14 η /ΝΣΗ Φ.Π.Α. Αρ. Πρωτ.: 1078580/6637/491/B0014 ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β 2. 15 η /ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α,

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΩΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΩΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΩΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟΥ - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ) Η ΙΚΕ έχει νομική προσωπικότητα και είναι εμπορική Με το δεύτερο μέρος (άρθρα 43-120) του Ν. 4072/2012 θεσπίσθηκε νέα εταιρική μορφή, η ιδιωτική κεφαλαιουχική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E Οργανισμός Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ. /Φ1 / 6/ 77267 Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα Α ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 7/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 7/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 7/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Πρόσθετες πληροφορίες και στοιχεία της ετήσιας και εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης και της ετήσιας και εξαµηνιαίας έκθεσης του διοικητικού συµβουλίου.

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ιευκρινήσεις επί των διατάξεων του ν.4070/2012 (Α 82) «Ρυθµίσεις. Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ηµοσίων Έργων κι άλλες διατάξεις»

Θέµα: ιευκρινήσεις επί των διατάξεων του ν.4070/2012 (Α 82) «Ρυθµίσεις. Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ηµοσίων Έργων κι άλλες διατάξεις» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Λόγω συµπλήρωσης του κειµένου µε την παρ. 7 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 1-6-2012 Σ.Ε ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: Βαθµός Προτ/τας:

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι.

Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι. Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι. Η χρήση της διαδικτυακής υπηρεσίας διαχείρισης µετεγγραφών υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Η χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

για όλους τους Φορείς ηµοσίου

για όλους τους Φορείς ηµοσίου Project Training & Consulting Ltd ιοργάνωση Σεµιναρίων Σύµβουλοι Επιχειρήσεων Για την Υπηρεσία σας Υπόψη Στελεχών που έχουν στην ευθύνη τους θέµατα Προκηρύξεων, ιαγωνισµών & Συµβάσεων Η πιο συµφέρουσα

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα