Σηµειώσεις για το σεµινάριο του προσωπικού των βιβλιοθηκών του ΕΚΠΑ, µε θέµα: ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Αθήνα 30/3/2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σηµειώσεις για το σεµινάριο του προσωπικού των βιβλιοθηκών του ΕΚΠΑ, µε θέµα: ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Αθήνα 30/3/2012"

Transcript

1 Σηµειώσεις για το σεµινάριο του προσωπικού των βιβλιοθηκών του ΕΚΠΑ, µε θέµα: ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Αθήνα 30/3/2012 Το ισχύον καθεστώς Πνευµατικής Ιδιοκτησίας αποτυπώνεται στο Ν. 2121/1993 όπως έχει τροποποιηθεί σύµφωνα µε τις διεθνείς συµβάσεις και το κοινοτικό κεκτηµένο. Βρισκόµαστε εν αναµονή διεθνών εξελίξεων, κυρίως στα θέµατα των εξαιρέσεων ή περιορισµών προς όφελος ειδικών οµάδων ή βιβλιοθηκών και στο ζήτηµα των ορφανών έργων. Σύµφωνα µε το ισχύον καθεστώς και σε οτι αφορά την ψηφιοποίηση(αναπαραγωγή) των έργων που ανήκουν στις βιβλιοθήκες επιτρέπεται εφόσον υπάρχει άδεια από τους κατόχους πνευµατικών δικαιωµάτων ή έργων που η διάρκεια προστασίας τους έχει λήξει. 1. Πνευµατική Ιδιοκτησία / Πνευµατικά δικαιώµατα: Το υποκείµενο του δικαιώµατος πνευµατικής ιδιοκτησίας είναι ο δηµιουργός. ηλαδή το φυσικό πρόσωπο που µε την προσωπική πνευµατική του εργασία δηµιούργησε το έργο και κατά συνέπεια αποκτά όλα τα πνευµατικά δικαιώµατα επ' αυτού. ηµιουργοί έργων µπορούν να είναι µόνο φυσικά πρόσωπα,. Τα νοµικά πρόσωπα δεν µπορούν να είναι δηµιουργοί ενός έργου, καθίστανται όµως δικαιούχοι του περιουσιακού δικαιώµατος πνευµατικής ιδιοκτησίας δευτερογενώς Αντικείµενο προστασίας είναι τα έργα λόγου, τέχνης ή επιστήµης, όπως βιβλία, θέατρο, ζωγραφική, γλυπτική, φωτογραφία, αρχιτεκτονικά έργα αλλά και άλλες δηµιουργίες όπως λογισµικό ή βάσεις δεδοµένων. Το δικαίωµα πνευµατικής ιδιοκτησίας έχει απόλυτο, απεριόριστο και αποκλειστικό χαρακτήρα, αλλά τέθηκαν ορισµένα όρια τα οποία προσδιορίζονται µε βάση την έννοια του έργου. Ρητοί περιορισµοί προβλέπονται επίσης σχετικά µε τη διάρκεια και την έκταση του δικαιώµατος. Το δικαίωµα πνευµατικής ιδιοκτησίας αποκτάται πρωτογενώς χωρίς διατυπώσεις, δηλαδή τα δικαίωµα γεννάται αυτοδικαίως από τη στιγµή της δηµιουργίας του έργου ( ιεθνής Σύµβαση Βέρνης) : α) χωρίς να απαιτείται να τηρηθεί από τον δηµιουργό καµία άλλη τυπική προϋπόθεση και β) χωρίς να προηγηθεί η δηµοσίευση του έργου στο κοινό (Ν. 2121/1993, άρθρο 6 παρ. 2) Η κατάθεση εντός αντιτύπου σε βιβλιοθήκη ή η αποστολή σε συµβολαιογράφο δε συνιστά κατοχύρωση, απλώς αποτελεί διοικητική πράξη απόδειξης βεβαίας χρονολογίας. Σε σχέση µε την προστασία των ξένων δηµιουργών ή έργων, σύµφωνα µε τη ιεθνή Σύµβαση της Βέρνης ισχύει η αρχή της εθνικής µεταχείρισης ή εξοµοίωσης των ξένων έργων ή δηµιουργών που προστατεύονται από τη ιεθνή Σύµβαση της Βέρνης προς τους υπηκόους της χώρας όπου ζητείται η προστασία.

2 2. Προστασία πνευµατικής ιδιοκτησίας Προϋποθέσεις προστασίας : α) πνευµατικό δηµιούργηµα, β) ανήκει στον χώρο του λόγου της τέχνης ή της επιστήµη. γ) έχει µορφή δ) έχει πρωτοτυπία Αντικείµενο της πνευµατικής ιδιοκτησίας είναι το πνευµατικό δηµιούργηµα, ως αυλο αγαθό το οποίο ανήκει στον χώρο του λόγου της τέχνης ή της επιστήµη. Το έργο αρχίζει να υπάρχει για το δίκαιο από τη στιγµή που θα αποκτήσει κάποιο αισθητό υπόστρωµα Το υπόστρωµα αυτό µπορεί να είναι σταθερό η και φευγαλέο (ηχητικά ή οπτικά κύµατα). Ορισµένες φορές απαιτείται µια σταθερή ενσωµάτωση (κινηµατογραφικά έργα). Σε οτι αφορά την πρωτοτυπία, στενός ορισµός της δεν µπορεί να υπάρξει. Έχει γίνει αποδεκτό ότι η πρωτοτυπία δεν ταυτίζεται µε τον κόπο και την επιµέλεια και ότι πρέπει να εκφράζει, µέσω του έργου, κάτι από την προσωπικότητα του δηµιουργού, κάτι από τη µοναδικότητα της κάθε προσωπικότητας. Το µέγεθος και η αξία τους έργου δεν έχουν σηµασία. Το έργο προστατεύεται ανεξάρτητα από την καλλιτεχνική του αξία, ανεξάρτητα από τον παράνοµο η ανήθικο χαρακτήρα του και ανεξάρτητα από τον προορισµό του και τις ανάγκες που θα εξυπηρετήσει Τι δεν προστατεύεται µε την πνευµατική ιδιοκτησία: Η προστασία της ελεύθερης διάδοσης των ιδεών, επιβάλει να µην προστατεύεται µια ιδέα όσο αποτελεί µια αόριστη σύλληψη στο µυαλό ενός δηµιουργού εν προστατεύονται επίσης : α)τα επίσηµα κείµενα µε τα οποία εκφράζεται η άσκηση πολιτειακής αρµοδιότητας, όπως νοµοθετικά, διοικητικά, δικαστικά κείµενα, κ.λπ. β) Οι εκφράσεις της λαϊκής παράδοσης, όπως επί παραδείγµατι λαϊκές παροιµίες, έργα λαϊκής τέχνης, δηµοτικοί χοροί και τραγούδια κ.λπ., τα οποία θεωρούνται κοινή πολιτιστική κληρονοµιά γ) Οι ειδήσεις και τα απλά γεγονότα ή στοιχεία εφόσον γίνεται µια απλή δηµοσιογραφική κοινοποίηση του συµβάντος η οποία δεν εµπεριέχει καµία πρωτοτυπία Η πνευµατική ιδιοκτησία δεν προστατεύει την πληροφορία αυτή καθαυτή. Το έργο δεν θα πρέπει να συγχέεται µε την πληροφορία. Τα έργα του λόγου ή τα µουσικά έργα που διατίθενται για παράδειγµα στο διαδίκτυο δεν αποτελούν πληροφορίες, εξακολουθούν να παραµένουν έργα και να προστατεύονται µε τους κανόνες της πνευµατικής ιδιοκτησίας Ο αναγνώστης µπορεί να αντλήσει από ένα έργο, όσες ιδέες και πληροφορίες θέλει. Η πνευµατική ιδιοκτησία δεν εµποδίζει τις ενέργειες αυτές γιατί τότε θα αναγνώριζε στον εκάστοτε συγγραφέα τη δυνατότητα να µονοπωλήσει τις ιδέες του. 3. Περιεχόµενο του δικαιώµατος Το δικαίωµα πνευµατικής ιδιοκτησίας στο ηπειρωτικό ευρωπαϊκό σύστηµα και στο ελληνικό δίκαιο χωρίζεται σε δύο δικαιώµατα: το ηθικό και το περιουσιακό δικαίωµα Ηθικό και περιουσιακό δικαίωµα µε συγκεκριµένες εξουσίες

3 Το ηθικό δικαίωµα του δηµιουργού είναι ανεξάρτητο από το περιουσιακό δικαίωµα δεν µεταβιβάζεται και δεν γίνεται αντικείµενο οικονοµικής εκµετάλλευσης. Κληρονοµείται από τους κληρονόµους του δηµιουργού (Ν. 2121/93 άρθρο 12 παρ. 2). Το περιουσιακό δικαίωµα µεταβιβάζεται και γίνεται αντικείµενο εµπορικής και οικονοµικής εκµετάλλευσης. Επίσης, κληρονοµείται από τους κληρονόµους. Ηθικό δικαίωµα: Το δικαίωµα προστασίας του προσωπικού δεσµού του προς το έργο του. Ο δηµιουργός έχει από το ηθικό δικαίωµα τις ακόλουθες εξουσίες: ηµοσίευσης: την εξουσία να αποφασίζει δηλ. αν, πώς, πότε, το έργο θα γίνει προσιτό στο κοινό Αναγνώρισης της πατρότητας: την εξουσία αναγνώρισης της πατρότητας πάνω στο έργο και ειδικότερα την εξουσία να µνηµονεύεται το όνοµά του στα αντίτυπα του έργου του και σε κάθε δηµόσια χρήση του ή ακόµα και το δικαίωµά του να κρατάει την ανωνυµία του ή να χρησιµοποιεί ψευδώνυµο Περιφρούρησης της ακεραιότητας: την εξουσία να απαγορεύει δηλαδή την κάθε παραµόρφωση, περικοπή ή άλλη τροποποίηση του έργου. Προσπέλασης στο έργο: την εξουσία να έχει πρόσβαση στο έργο του, ακόµη και αν το περιουσιακό δικαίωµα ή η κυριότητα στον υλικό φορέα του έργου ανήκει σε άλλον Υπαναχώρησης: Η εξουσία αυτή δίνει τη δυνατότητα στο δηµιουργό να υπαναχωρήσει από συµβάσεις µεταβίβασης ή εκµετάλλευσης έργων λόγου ή επιστήµης Περιουσιακό δικαίωµα: Εξασφαλίζει στο δηµιουργό τη δυνατότητα οικονοµικής εκµετάλλευσης του έργου του. Ο δηµιουργός έχει την εξουσία να επιτρέπει ή να απαγορεύει τις ακόλουθες πράξεις: Εγγραφή : Αποτύπωση σε υλικό υπόστρωµα της εκτέλεσης του έργου Αναπαραγωγή του έργου: Παραγωγή νέων σταθερών υλικών υποστρωµάτων όπου η αρχική ενσωµάτωση του έργου επαναλαµβάνεται ηµιουργία παράγωγου έργου µετάφραση, διασκευή, προσαρµογή κλπ. ιανοµή του πρωτοτύπου ή των αντιτύπων (αντιγράφων ) του έργου στο κοινό Εκµίσθωση και δηµόσιο δανεισµό του έργου ηµόσια εκτέλεση δηλαδή κάθε εκτέλεση που κάνει το έργο προσιτό σε έναν κύκλο ευρύτερο από το στενό κύκλο της οικογένειάς του και το άµεσο κοινωνικό του περιβάλλον Παρουσίαση στο κοινό ενσυρµάτως, ασυρµάτως ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο (µετάδοση του έργου µέσω διαδικτύου). Ραδιοτηλεοπτική µετάδοση ικαίωµα παρακολούθησης Κάθε µια από τις εξουσίες που παρέχει το Περιουσιακό ικαίωµα είναι ανεξάρτητη και αυτοτελής. Μπορεί δηλαδή να µεταβιβαστεί χωριστά µε άλλη σύµβαση σε άλλο πρόσωπο και µε χωριστή αµοιβή.

4 Η ψηφιοποίηση υλικού στο πλαίσιο των βιβλιοθηκών χωρίς άδεια από το δικαιούχο προσβάλλει τόσο το ηθικό όσο και το περιουσιακό δικαίωµα πνευµατικής ιδιοκτησίας. 4. ιάρκεια ισχύος των πνευµατικών δικαιωµάτων (ηθικού και περιουσιακού δικαιώµατος) Η διάρκεια ισχύος των πνευµατικών δικαιωµάτων είναι ολόκληρη η ζωή του δηµιουργού και 70 χρόνια µετά το θάνατό του Ειδικά στα έργα συνεργασίας, η διάρκεια προστασίας τους είναι 70 χρόνια από το θάνατο του τελευταίου επιζήσαντα δηµιουργού. Ειδικές ρυθµίσεις ορίζουν τη διάρκεια προστασίας, στα ανώνυµα ή ψευδώνυµα έργα, στα έργα που δηµοσιεύονται σε τόµους, τµήµατα, τεύχη, αριθµούς ή επεισόδια, και στα οπτικοακουστικά έργα. Για τα ανώνυµα ή ψευδώνυµα έργα η πνευµατική ιδιοκτησία διαρκεί 70 χρόνια τα οποία υπολογίζονται από την 1η Ιανουαρίου του έτους που έπεται εκείνου κατά το οποίου το έργο κατέστη νοµίµως προσιτό στο κοινό. Μετά την πάροδο αυτού του χρόνου το έργο εµπίπτει στο δηµόσιο τοµέα και η εκµετάλλευσή του είναι ελεύθερη µε την επιφύλαξη της άσκησης από το ηµόσιο εκπροσωπούµενο από τον Υπουργό Πολιτισµού, του ηθικού δικαιώµατος και ειδικότερα των εξουσιών αναγνώρισης της πατρότητας και περιφρούρησης της ακεραιότητας του έργου. Τα έργα για τα οποία έχει περάσει ο νόµιµος χρόνος καθίστανται κοινό κτήµα και αποτελούν αντικείµενο ελεύθερης εκµετάλλευσης µε την επιφύλαξη εφαρµογής άλλων διατάξεων, όπως η νοµοθεσία για την πολιτιστική κληρονοµιά. Ο χρονικός αυτός περιορισµός δικαιολογείται κυρίως για λόγους προστασίας του κοινωνικού συνόλου: όταν περάσει ο νόµιµος χρόνος προστασίας το έργο πρέπει να διαδίδεται ελεύθερα, ώστε να µπορεί να γίνει κτήµα της ολότητας. Η διάρκεια της πνευµατικής ιδιοκτησίας των προγραµµάτων Η/Υ ισχύει για όλη τη διάρκεια της ζωής και 70 χρόνια µετά το θάνατο του δηµιουργού / δικαιούχου του προγράµµατος Η/Υ. ιάρκεια ισχύος συγγενικών δικαιωµάτων Οι ερµηνευτές ή εκτελεστές καλλιτέχνες (µουσικοί, ηθοποιοί κλπ.) καθώς και οι παραγωγoí φωνογραφηµάτων και οπτικοαουστικών έργων έχουν σε ορισµένες περιπτώσεις το αποκλειστικό δικαίωµα να επιτρέπουν ή να απαγορεύουν ορισµένες χρήσεις των εισφορών τους, ενώ σε άλλες περιπτώσεις έχουν ένα δικαίωµα εύλογης αµοιβής Για τους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισµούς αναγνωρίζεται το αποκλειστικό και απόλυτο δικαίωµα να επιτρέπουν ή να απαγορεύουν την αναµετάδοση, εγγραφή, αναπαραγωγή και ορισµένους άλλου τρόπους εκµετάλλευσης των εκποµπών τους

5 Για τους εκδότες αναγνωρίζεται ένα περιορισµένο συγγενικό δικαίωµα που αφορά την αναπαραγωγή της στοιχειοθεσίας και της σελιδοποίησης των έργων που έχουν εκδώσει (πενήντα χρόνια µετά την τελευταία έκδοση του έργου) Για έργα τα οποία µετά τη λήξη της προστασίας της πνευµατικής ιδιοκτησίας για πρώτη φορά νοµίµως δηµοσιεύονται ή παρουσιάζονται στο κοινό, προβλέπεται ένα συγγενικό δικαίωµα ανάλογο µε το περιουσιακό δικαίωµα του δηµιουργού που διαρκεί είκοσι πέντε έτη από τη στιγµή της πρώτης δηµοσίευσης ή παρουσίασης στο κοινό. 5. Εξαιρέσεις / περιορισµοί του περιουσιακού δικαιώµατος Οι περιορισµοί που προβλέπονται από το νόµο για το περιουσιακό δικαίωµα έχουν στόχο να ισορροπήσουν την προστασία του δηµιουργού µε το δικαίωµα της ολότητας. Οι περιορισµοί αφορούν µόνο το περιουσιακό δικαίωµα. Το ηθικό δικαίωµα του δηµιουργού πρέπει πάντοτε να γίνεται σεβαστό. Το σύστηµα του copyright προβλέπει µια γενική ρήτρα εξαίρεσης, την εύλογη χρήση (fair use) και εποµένως δε χρειάζεται να πάρει κάποιος άδεια από τον κύριο του δικαιώµατος για να χρησιµοποιήσει το έργο κατά τρόπο που συνιστά εύλογη χρήση. Αντίθετα το σύστηµα droit d auteur (συνεπώς και το ελληνικό δίκαιο) δεν περιέχει παρόµοια γενική ρήτρα, αλλά συγκεκριµένες εξαιρέσεις που προβλέπει ρητά ο νόµος. Χρήσεις πέρα από αυτές τις εξαιρέσεις συνιστούν προσβολή του δικαιώµατος του δηµιουργού. Οι πιο σηµαντικές εξαιρέσεις κατά το ελληνικό δίκαιο είναι: Αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση Παράθεση αποσπασµάτων Χρήση για λόγους ενηµέρωσης Όµως και επί αυτών των περιορισµών/ εξαιρέσεων εφαρµόζεται η λεγόµενη γενική ρήτρα εφαρµογής (το τεστ των τριών σταδίων ): Οι περιορισµοί δηλαδή αυτοί προβλέπονται σε ορισµένες ειδικές περιπτώσεις ισχύουν εφόσον εν αντίκειται στην κανονική εκµετάλλευση του έργου ή άλλου προστατευόµενου αντικειµένου εν θίγονται αδικαιολόγητα τα έννοµα συµφέροντα του δικαιούχου Αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση: Στην έννοια της ιδιωτικής χρήσης εµπίπτει η αναπαραγωγή που γίνεται από τον ίδιο το χρήστη για προσωπική του χρήση ή για χρήση από το άµεσο οικογενειακό ή κοινωνικό του περιβάλλον. εν εµπίπτει στην έννοια της ιδιωτικής χρήσης, η αναπαραγωγή που γίνεται από επιχειρήσεις ή δηµόσιες υπηρεσίες, όπως π.χ. η φωτοτυπία ολόκληρου βιβλίου ή άρθρου για να διανεµηθεί στα µέλη µιας εταιρίας ή ενός οργανισµού και η αναπαραγωγή βέβαια, που γίνεται για να εξυπηρετήσει εµπορικό σκοπό. Εποµένως στο πλαίσιο των βιβλιοθηκών το προσωπικό δεν αναλαµβάνει καµία πράξη φωτοτυπικής αναπαραγωγής για λογαριασµό των χρηστών. Επιπλέον η αναπαραγωγή ολόκληρου βιβλίου χωρίς την άδεια του δηµιουργού και του εκδότη, ακόµα κι αν γίνεται από τον ίδιο το χρήστη, ακόµη και αν θεωρηθεί ιδιωτική, δεν εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του Ν. 2121/1993 (αρθρ.198). Ενηµερώνουµε πάντα τους

6 χρήστες ότι η χρήση του υλικού γίνεται σύµφωνα µε την νοµοθεσία πνευµατικής ιδιοκτησίας. Η ελευθερία ιδιωτικής αναπαραγωγής παύει να ισχύει όταν εµποδίζεται η κανονική εκµετάλλευση του έργου ή βλάπτονται τα νόµιµα συµφέροντα του δηµιουργού (τεστ των τριών σταδίων). εν ισχύει για έργα που έχουν δηµοσιευθεί χωρίς την άδεια του δηµιουργού ή για έργα αδηµοσίευτα, όπως τα χειρόγραφα Επίσης δεν νοείται αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση από παράνοµα ή πειρατικά αντίτυπα ή από παράνοµους δικτυακούς τόπους. Σε περιπτώσεις βιβλίων µουσικής ή παρτιτούρες η αναπαραγωγή χωρίς την άδεια των µουσικοσυνθετών η άλλων δικαιούχων είναι παράνοµη Αναπαραγωγή για διδασκαλία: Επιτρέπεται η αναπαραγωγή άρθρων (από εφηµερίδες και περιοδικά), σύντοµων αποσπασµάτων ή τµηµάτων εφόσον η πράξη αποσκοπεί αποκλειστικά για τη διδασκαλία ή τις εξετάσεις σε εκπαιδευτικό ίδρυµα (course packs / e-reserves, εξ αποστάσεως εκπαίδευση). Στην περίπτωση αυτή καθώς µπορεί να υπάρξει πρόβληµα µε το µέγεθος του αποσπάσµατος και καθώς επίσης πρόκειται και για πράξεις διάθεσης του υλικού µέσω τερµατικών, είναι ασφαλέστερο αντί της ανάρτησης του αποσπάσµατος να δίδεται βιβλιογραφία µε συγκεκριµένες παραποµπές σε σελίδες έργων. Αναπαραγωγή από βιβλιοθήκες και αρχεία: Επιτρέπεται η αναπαραγωγή ενός πρόσθετου αντιτύπου από µη κερδοσκοπικές βιβλιοθήκες ή αρχεία, που έχουν αντίτυπο του έργου στη µόνιµη συλλογή τους, προκειµένου να διατηρήσουν το αντίτυπο αυτό ή να το µεταβιβάσουν σε άλλη, µη κερδοσκοπική, βιβλιοθήκη ή αρχείο, εφόσον είναι αδύνατη η προµήθεια από την αγορά. Η βιβλιοθήκη για λόγους διατήρησης έχει το δικαίωµα να ψηφιοποιήσει υλικό που βρίσκεται υπό καθεστώς πνευµατικών δικαιωµάτων το οποίο όµως δεν κυκλοφορεί στο εµπόριο.όµως δεν έχει δικαίωµα να το διαθέσει αυτό το υλικό στο κοινό ούτε µέσω των τερµατικών της. Για τη διάθεση χρειάζεται άδεια. Όπως προαναφέρεται το δικαίωµα αναπαραγωγής και το δικαίωµα διάθεσης είναι χωριστές εξουσίες και απαιτούν χωριστή άδεια. Στην περίπτωση ψηφιοποίησης περιοδικών που η διάρκεια προστασίας δεν έχει λήξει χρειάζονται άδειες από τους δηµιουργούς και τους εκδότες η τους φορείς που έκαναν την έκδοση. Για τη διάθεση του έργου µέσω του ηλεκτρονικού αναγνωστηρίου της βιβλιοθήκης ισχύει ο περιορισµός που προβλέπεται στην Οδηγία 2001/29 άρθρο 5 παρ. 3 στοιχείο ιδ: χρήση µε παρουσίαση ή διάθεση µε σκοπό την έρευνα ή την ιδιωτική µελέτη σε µέλη του κοινού µέσω εξειδικευµένων τερµατικών στους χώρους των βιβλιοθηκών, εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, µουσείων ή αρχείων. Ο περιορισµός αυτός δεν έχει ενσωµατωθεί στην ελληνική νοµοθεσία. Αναπαραγωγή προς όφελος τυφλών και κωφαλάλων: Επιτρέπεται για χρήσεις που συνδέονται άµεσα µε την αναπηρία και δεν έχουν εµπορικό χαρακτήρα (Ν 3057/2002, άρ. 81). Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού καθορίζονται οι όροι εφαρµογής της ρύθµισης, καθώς και η εφαρµογή της σε άλλες κατηγορίες προσώπων µε αναπηρίες. (Απόφαση Υπουργού Πολιτισµού 98546/2007 ΦΕΚ Β 2065/2007)

7 H ψηφιοποίηση είναι αναπαραγωγή. Σηµαντικό κριτήριο κατά τη διαδικασία επιλογής υλικού προς ψηφιοποίηση θα πρέπει να αποτελέσει η σηµασία που µπορεί να έχει το υλικό για το ίδρυµα. Όπως προαναφέρεται η βιβλιοθήκη µπορεί να ψηφιοποιήσει υλικό που ανήκει στο δηµόσιο τοµέα ή που έχει σχετικές άδειες από τους κατόχους Π. Το πιο ασφαλές είναι να ψηφιοποιηθεί υλικό το οποίο έχει εκδοθεί µέχρι τις αρχές του 19 ου αιώνα. Παράθεση αποσπασµάτων Επιτρέπεται χωρίς άδεια του δηµιουργού και χωρίς καταβολή αµοιβής η αναπαραγωγή σύντοµων αποσπασµάτων έργων µε σκοπό την υποστήριξη της γνώµης αυτού που αναπαράγει το απόσπασµα ή την κριτική της γνώµης του αρχικού δηµιουργού και µόνο στο βαθµό που η αναπαραγωγή δικαιολογείται από το σκοπό αυτόν. Η εξαίρεση αυτή δεν αφορά µόνο έργα του λόγου. Για να εξασφαλιστεί το ηθικό δικαίωµα του αρχικού δηµιουργού, ο νόµος ορίζει ότι η παράθεση του αποσπάσµατος πρέπει να συνοδεύεται από την ένδειξη της πηγής και των ονοµάτων του δηµιουργού και του εκδότη, εφόσον τα ονόµατα αυτά εµφανίζονται στην πηγή Χρήση για λόγους ενηµέρωσης Επιτρέπεται η αναπαραγωγή λόγων, αγορεύσεων, κηρυγµάτων κλπ. από ΜΜΕ για λόγους ενηµέρωσης του κοινού επί επίκαιρων γεγονότων, καθώς και περιλήψεων ή αποσπασµάτων διαλέξεων που έγιναν δηµόσια. Επίσης επιτρέπεται η αναπαραγωγή και µετάδοση από ΜΜΕ έργων που παρουσιάζονται δηµόσια, στο βαθµό που είναι απαραίτητες για λόγους περιγραφής επίκαιρων γεγονότων και ενηµέρωσης του κοινού. 6. Ορφανά έργα Ορφανά ονοµάζονται τα έργα των οποίων δεν έχουν λήξει τα πνευµατικά δικαιώµατα, όµως οι δικαιούχοι τους δεν είναι γνωστοί ή δεν µπορούν να εντοπιστούν. Το πρόβληµα των ορφανών έργων (οrphan works) έχει άµεση επίπτωση στα έργα ψηφιοποίησης πολιτιστικού και άλλου περιεχοµένου, αλλά και στη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτά. Σύµφωνα µε µελέτη της ΕΕ τα ορφανά έργα αποτελούν σηµαντικό ποσοστό των έργων ψηφιοποίησης, σε όλες τις κατηγορίες τεκµηρίων και, ειδικά όσον αφορά φωτογραφίες και οπτικοακουστικό υλικό. Ενδεικτικά, µε ένα συντηρητικό υπολογισµό, ο αριθµός των ορφανών βιβλίων που εµπίπτουν ακόµη σε καθεστώς πνευµατικής ιδιοκτησίας σε ολόκληρη την Ευρώπη κυµαίνεται περί τα 3 εκατοµµύρια βιβλία, δηλαδή το 13% του αριθµού των βιβλίων τα οποία έχουν εκδοθεί και εµπίπτουν ακόµη σε καθεστώς πνευµατικής ιδιοκτησίας. Στην ΕΕ συζητείται πρόταση οδηγίας που θα βοηθήσει στην επίλυση των ζητηµάτων που ανακύπτουν σε σχέση µε την ανεύρεση των δικαιούχων. 7. Προγράµµατα Η.Υ και Βάσεις δεδοµένων:

8 Τα προγράµµατα Η.Υ και το προπαρασκευαστικό υλικό του σχεδιασµού τους, προστατεύονται ως έργα λόγου γιατί αποτελούν βασικό στοιχειό της διακίνησης του περιεχοµένου. (οδηγία 2009/24). Η έννοια δεν προσδιορίζεται στο νόµο. Ως δηµιουργός ορίζεται το φυσικό πρόσωπο που δηµιούργησε το πρόγραµµα ή η οµάδα (έργα συνεργασίας η συλλογικά έργα). Σύµφωνα µε το ελληνικό δίκαιο το νοµικό πρόσωπο µόνο δευτερογενώς µπορεί να αποκτήσει το δικαίωµα Π. Εάν το εργο γίνεται στο πλαίσιο σύµβασης το δικαίωµα µεταβιβάζεται στο εργοδότη. Για να είναι νόµιµη η χρήση προγράµµατος Η/Υ πρέπει ο δικαιούχος να παραχωρήσει σχετική άδεια. Οι βάσεις δεδοµένων προστατεύονται µε το δικαίωµα το δηµιουργού και το δικαίωµα ειδικής φύσης του κατασκευαστή βάσης δεδοµένων εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόµου και κυρίως η πρωτοτυπία Οι βιβλιογραφικές βάσεις των ΒΥΠ προστατεύονται µε το δικαίωµα ειδικής φύσης του κατασκευαστή βάσης δεδοµένων. Όταν οι Βιβλιοθήκες διαθέτουν στο κοινό βάσεις που το περιεχόµενο τους ανήκει σε τρίτους οι όροι χρήσης προσδιορίζονται από τη νοµοθεσία και τις σχετικές συµβάσεις Οι ιστοσελίδες προστατεύονται. Η απλή παραποµπή (link) από µια σελίδα στην αρχική άλλης θεωρείται νόµιµη, αντιθέτως µε το Deep linking το οποίο απαιτεί άδεια 8. Συλλογική διαχείριση Οι δηµιουργοί αναθέτουν τη διαχείριση των δικαιωµάτων τους σε αντίστοιχους οργανισµούς συλλογικής διαχείρισης (collecting societies). Οι οργανισµοί αυτοί ελέγχουν αν γίνονται αναπαραγωγές, δηµόσιες εκτελέσεις, αναµεταδόσεις κλπ. χωρίς άδεια, διαπραγµατεύονται και συνάπτουν συµβάσεις για τα έργα µε επίδοξους χρήστες, εισπράττουν την αµοιβή των δηµιουργών και τους την αποδίδουν κ.λ.π. Από τη συλλογική διαχείριση επωφελούνται α) οι δηµιουργοί, οι οποίοι δε χρειάζεται να ασχολούνται µε όλες τις λεπτοµέρειες και να συνάπτουν ξεχωριστά σύµβαση µε τον κάθε χρήστη, β) οι χρήστες, οι οποίοι γνωρίζουν πού να αποταθούν για να λάβουν άδεια χρήσης ενός έργου και δε χρειάζεται να συναλλάσσονται µε όλους τους δηµιουργούς ξεχωριστά. Η συλλογική διαχείριση είναι πλην ελαχίστων εξαιρέσεων προαιρετική τόσο στην ύπαρξη όσο και στην έκτασή της για τους δηµιουργούς

9 9. Σύγχρονες προσεγγίσεις στην ΠΙ Προτάσεις επαναπροσδιορισµού των κανόνων της ΠΙ και δηµιουργία νέας ισορροπίας µε βάση τις αρχές του διαδικτύου. Ελεύθερο λογισµικό, ελεύθερη κουλτούρα, copyleft αντί copyright, general public license, creative commons είναι η νέα θεώρηση της πνευµατικής ιδιοκτησίας. Η γενική άδεια Creative Commons (CC) προτείνει την ελεύθερη χρήση πέρα από τα όρια του fair use, τη µικρότερη διάρκεια προστασίας, την τήρηση διατυπώσεων, την καταχώρηση και το µαρκάρισµα των έργων. Οι άδειες CC διατίθενται ελληνοποιηµένες. Το µαρκάρισµα των έργων µε το σύµβολο CC (Creative Commons) θα βοηθήσει στη λειτουργία ενός νέου δηµόσιου τοµέα όχι µε εξαναγκασµό των δηµιουργών ή µε τρόπο πειρατικό αλλά µε βάση την άδεια που ο ίδιος ο δικαιούχος ελεύθερα χορηγεί µε βασικό όρο την περαιτέρω διανοµή. Νοµοθεσία Βιβλιογφραφία ιεθνείς Συµβάσεις: ιεθνής Σύµβαση Βέρνης-Παρισίου 1971 για την προστασία των λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων (Ν.100/1975 ΦΕΚ Α 162/ ) Παγκόσµια Σύµβαση-Γενεύης 1952 (Ν 4254/1962 ΦΕΚ Α 166/ ) ιεθνής Σύµβαση Ρώµης-1961 για την προστασία των ερµηνευτών ή εκτελεστών καλλιτεχνών,των παραγωγών φωνογραφηµάτων και των οργανισµών ραδιοτηλεόρασης (Ν. 2054/1992 ΦΕΚ Α 104/ ) ιεθνής Σύµβαση Γενεύης-1971 για την προστασία των παραγωγών φωνογραφηµάτων εναντίον της µη επιτρεπόµενης αναπαραγωγής των φωνογραφηµάτων τους ( Ν. 2148/1993 ΦΕΚ Α 96/ ) ιεθνής Σύµβαση που αφορά τη διανοµή σηµάτων φορέων προγραµµάτων µεταδιδοµένων δια δορυφόρου-βρυξέλλες 1974 (Ν. 1944/1991 ΦΕΚ Α 56/ ) Κύρωση της Τελικής Πράξης που περιλαµβάνει τα αποτελέσµατα των πολυµερών εµπορικών διαπραγµατεύσεων στο πλαίσιο του Γύρου της Ουρουγουάης-Συµφωνία για τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας στον τοµέα του εµπορίου- Μαράκες 1994 (Ν. 2290/1995 ΦΕΚ Α 28/ ) (TRIPS) Συνθήκη του Παγκόσµιου Οργανισµού ιανοητικής Ιδιοκτησίας για τις εκτελέσεις και τα φωνογραφήµατα - Γενεύη 1996 (Ν. 3183/2003 ΦΕΚ Α 228/ )

10 Ελληνική νοµοθεσία και Κοινοτικές Οδηγίες Ν.2121/1993, Η Πνευµατική Ιδιοκτησία, τα Συγγενικά ικαιώµατα και Πολιτιστικά Θέµατα Ν. 2435/1996 Άρθρο 3, (Τροποποίηση του Ν. 2121/1993) Ν. 2557/1997, Θεσµοί Μέτρα και ράσεις Πολιτιστικής Ανάπτυξης, Άρθρο 8 (Τροποποίηση του Ν. 2121/1993) Ν. 2819/2000, Νοµική Προστασία των Βάσεων εδοµένων και Άλλες ιατάξεις, Άρθρο 7 (Εναρµόνιση µε την Οδηγία 96/9/ΕΟΚ) Ν. 3057/2002, Εναρµόνιση Ορισµένων Πτυχών του ικαιώµατος του ηµιουργού και των Συγγενικών ικαιωµάτων στην Κοινωνία της Πληροφορίας και Άλλες ιατάξεις, Άρθρο 81 (Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2001/29) Ν.3183/ Κύρωση της Συνθήκης του Παγκόσµιου Οργανισµού ιανοητικής Ιδιοκτησίας για τις εκτελέσεις και τα φωνογραφήµατα Ν.3184/2003, Κύρωση της Συνθήκης του Παγκόσµιου Οργανισµού ιανοητικής Ιδιοκτησίας για την Πνευµατική Ιδιοκτησία N.3149/2003, Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και άλλες διατάξεις) Ν.3905/2010 άρθρο 46 για ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηµατογραφικής τέχνη και άλλες διατάξεις Υ.Α. 8300/2003, Κανονισµός Λειτουργίας ηµοσίων Βιβλιοθηκών ιορθωτικό στην Οδηγία 2004/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004 σχετικά µε την Επιβολή των ικαιωµάτων ιανοητικής Ιδιοκτησίας (ΕΕ L 157 της ) Επίσηµη Εφηµερίδα αριθµ. L 195 της 02/06/2004 Οδηγία 2004/48/ΕΚσχετικά µε την Επιβολή των ικαιωµάτων ιανοητικής Ιδιοκτησίας. Οδηγία 2001/29/ΕΚγια την Εναρµόνιση Ορισµένων Πτυχών του ικαιώµατος του ηµιουργού και Συγγενικών ικαιωµάτων στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Οδηγία 96/9/ΕΟΚ σχετικά µε τη Νοµική Προστασία των Βάσεων εδοµένων. Οδηγία 2006/77/ΕΟΚσχετικά µε την εναρµόνιση της διάρκειας προστασίας του δικαιώµατος πνευµατικής ιδιοκτησίας και ορισµένων συγγενών δικαιωµάτων. Οδηγία 2006/115/ΕΟΚσχετικά µε το ικαίωµα Εκµίσθωσης, και Οδηγία 2011/77 σχετικά µε το ικαίωµα ανεισµού και Ορισµένα ικαιώµατα Συγγενικά προς την Πνευµατική Ιδιοκτησία στον Τοµέα των Προϊόντων της ιανοίας. Οδηγία 2009/24/ΕΟΚ για τη Νοµική Προστασία των Προγραµµάτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

11 Ενδεικτική Βιβλιογραφία Κουµάντος, Γιώργος, Πνευµατική Ιδιοκτησία, 8η Έκδοση, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα-Κοµοτηνή 2002, Κοτσíρης Λ. ίκαιο πνευµατικής ιδιοκτησίας Θεσσαλονίκη: Σάκκουλας, 2010 Καλλινίκου, ιονυσία, Πνευµατική Ιδιοκτησία και Συγγενικά ικαιώµατα, 3η Έκδοση, Π. Ν. Σάκκουλας ( ίκαιο & Οικονοµία), Αθήνα 2008, Καλλινίκου, ιονυσία, Πνευµατική Ιδιοκτησία και Βιβλιοθήκες-. Ν. Σάκκουλας ( ίκαιο & Οικονοµία), Αθήνα 2007, Μαρίνος, Μιχαήλ-Θεόδωρος, Πνευµατική Ιδιοκτησία, 2η Έκδοση, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα-Κοµοτηνή 2004, Kallinikou D., Papadopoulos M., Kaponi A., Strakantouna V. «Intellectual property issues for digital libraries in the internet Networked public sphere» Εισήγηση διεπιστηµονικής οµάδας στο 8th International Conference of Computer Εthics: Philosophical enquiry (CEPE 2009). Ελληνικοί Οργανισµοί Συλλογικής ιαχείρισης o Οργανισµός Συλλογικής ιαχείρισης Έργων Λόγου ΟΣ ΕΛ o AEΠI-Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Πνευµατικής Ιδιοκτησίας (Πνευµατικά δικαιώµατα συνθετών και στιχουργών και διαχείριση) o ΙΟΝΥΣΟΣ (Οργανισµός Συλλογικής ιαχείρισης ικαιωµάτων Ελλήνων Ηθοποιών) o International Federation of Phonographic Industry (IFPI) (Παράρτηµα Ελλάδας) o Grammo (Οργανισµός Συλλογικής ιαχείρισης & Προστασίας των ικαιωµάτων των Παραγωγών Υλικών Φορέων Ήχου ή Εικόνας και Ήχου) o Ερατώ (Οργανισµός Συλλογικής ιαχείρισης ικαιωµάτων Τραγουδιστών - Ερµηνευτών Συν.Π.Ε.) o Απόλλων (Οργανισµός Συλλογικής ιαχείρισης ικαιωµάτων Ελλήνων Μουσικών Συν.Π.Ε.)

12 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Η χρήση του υλικού των βιβλιοθηκών υπόκειται στις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας περί πνευµατικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωµάτων. (Ν.2121/93 µε τις µέχρι σήµερα τροποποιήσεις, τις διεθνείς συµβάσεις και το ευρωπαϊκό κεκτηµένο) Τα τεκµήρια παρέχονται για προσωπική µελέτη. Απαγορεύεται η συστηµατική αποθήκευση ή αναπαραγωγή τους καθώς και οποιαδήποτε εµπορική χρήση τους.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Βιβλιοθηκονομικές προσεγγίσεις για την ερευνητική εργασία στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Βιβλιοθηκονομικές προσεγγίσεις για την ερευνητική εργασία στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Βιβλιοθηκονομικές προσεγγίσεις για την ερευνητική εργασία στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Πνευματικά Δικαιώματα στην ψηφιακή εποχή Γεωργία Λειβανά Βιβλιοθηκονόμος, Msc Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί είναι σημαντικό να διδάσκεται η πνευματική ιδιοκτησία στα σχολεία;

Γιατί είναι σημαντικό να διδάσκεται η πνευματική ιδιοκτησία στα σχολεία; 1 Γιατί είναι σημαντικό να διδάσκεται η πνευματική ιδιοκτησία στα σχολεία; όχι απλώς ιδιωτικό δικαίωμα αλλά και κοινωνικό αγαθό (το Κράτος προστατεύει την ιδιοκτησία τρίτων, όπως συμβαίνει στις περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί είναι σημαντικό να διδάσκεται η πνευματική ιδιοκτησία στα σχολεία;

Γιατί είναι σημαντικό να διδάσκεται η πνευματική ιδιοκτησία στα σχολεία; 1 Γιατί είναι σημαντικό να διδάσκεται η πνευματική ιδιοκτησία στα σχολεία; όχι απλώς ιδιωτικό δικαίωμα αλλά και κοινωνικό αγαθό (το Κράτος προστατεύει την ιδιοκτησία τρίτων, όπως συμβαίνει στις περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

µορφή της παροχής έργων ή προϊόντων σε µία αυξανόµενη σε δυνατότητες αγορά.

µορφή της παροχής έργων ή προϊόντων σε µία αυξανόµενη σε δυνατότητες αγορά. Βασικό νοµικό πλαίσιο για συγγραφείς και µεταφραστές Καλό απόγευµα σε όλους σας. Χαίροµαι που µας δόθηκε η ευκαιρία σε συνεργασία µε το ΕΚΕΒΙ και την Εταιρεία Συγγραφέων να παρουσιάσουµε κάποια στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματική ιδιοκτησία, βιβλιοθήκες και εξαιρέσεις υπέρ της εκπαίδευσης

Πνευματική ιδιοκτησία, βιβλιοθήκες και εξαιρέσεις υπέρ της εκπαίδευσης Πνευματική ιδιοκτησία, βιβλιοθήκες και εξαιρέσεις υπέρ της εκπαίδευσης Βασιλική Στρακαντούνα Βιβλιοθηκονόμος, Μ.Sc., Νομική Σχολή Ε.Κ.Π.Α Υποψήφια διδάκτωρ. Τμήματος Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας, Μουσειολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και βιβλιοθήκες Περιορισμοί και Τεχνολογικά Μέτρα Προστασίας

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και βιβλιοθήκες Περιορισμοί και Τεχνολογικά Μέτρα Προστασίας Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και βιβλιοθήκες Περιορισμοί και Τεχνολογικά Μέτρα Προστασίας Μαρία-Δάφνη Παπαδοπούλου, Δρ.Ν., LL.M. Δικηγόρος Επιστημονικός Συνεργάτης Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 2121/93: Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα

Νόμος 2121/93: Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα Νόμος 2121/93: Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα Νόμος 2121/93 Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩςΕΙς ΤΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩςΕΙς ΤΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩςΕΙς ΤΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ ςτην ΕΚΔΟΤΙΚΗ ςυμβαςη Διάγραμμα Εισήγησης Γενικές αρχές της πνευματικής ιδιοκτησίας «Γραμμικά» δικαιώματα Σύμβαση έντυπης έκδοσης Σύμβαση μετάφρασης «Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Ανοικτά Μαθήματα. Βασικά Ζητήματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας Περιορισμοί του Δικαιώματος Δρ. Πρόδρομος Τσιαβός Ναταλία-Ροζαλία Αυλώνα

Ελληνικά Ανοικτά Μαθήματα. Βασικά Ζητήματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας Περιορισμοί του Δικαιώματος Δρ. Πρόδρομος Τσιαβός Ναταλία-Ροζαλία Αυλώνα Ελληνικά Ανοικτά Μαθήματα Βασικά Ζητήματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας Περιορισμοί του Δικαιώματος Δρ. Πρόδρομος Τσιαβός Ναταλία-Ροζαλία Αυλώνα Ένα Βασικό Σενάριο Εργασίας Είμαι μέλος ΔΕΠ/EΠ και θέλω να χρησιμοποιήσω

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώµατα και πολιτιστικά θέµατα.

Πνευµατική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώµατα και πολιτιστικά θέµατα. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2121 Πνευµατική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώµατα και πολιτιστικά θέµατα. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο Νοµό που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πνευματικών Δικαιωμάτων και Καταθετήρια

Διαχείριση Πνευματικών Δικαιωμάτων και Καταθετήρια HealLegal p.tsiavos@ucl.ac.uk Διαχείριση Πνευματικών Δικαιωμάτων και Καταθετήρια Ροές Δικαιωμάτων και Περιεχομένου @prodromos AΠΘ Θεσσαλονίκη 11.04.16 Δομή (1) Μεθοδολογία: Γιατί Ροές Δικαιωμάτων και Περιεχομένου;

Διαβάστε περισσότερα

Η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας

Η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας IP Awareness & Enforcement Modular Based Actions for SMEs Ημερίδα: Προστατεύστε τα προϊόντα σας από την αντιγραφή Λάρισα, 07/12/2010 Η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας Μαρία Γ. Σινανίδου, Int. IP

Διαβάστε περισσότερα

Δεοντολογία Επαγγέλματος Πνευματική Ιδιοκτησία

Δεοντολογία Επαγγέλματος Πνευματική Ιδιοκτησία Δεοντολογία Επαγγέλματος Πνευματική Ιδιοκτησία ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΛΑΙΓΕΩΡΓΙΟΥ Γ. Οι προηγούμενες δυο διαλέξεις Κώδικες Επαγγελματικής Δεοντολογίας στην Πληροφορική ACM - Association

Διαβάστε περισσότερα

Περιορισμοί και Εξαιρέσεις

Περιορισμοί και Εξαιρέσεις Πίνακας περιεχομένων Περιορισμοί και Εξαιρέσεις 1. Εκπαιδευτικό υλικό... Error! Bookmark not defined. Διάκριση εκπαιδευτικού υλικού... Error! Bookmark not defined. του Δικαιώματος Πνευματικής Υλικό που

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία ανοικτών μαθημάτων- ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ- ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Δημιουργία ανοικτών μαθημάτων- ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ- ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Δημιουργία ανοικτών μαθημάτων- ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ- ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2. ΑΔΕΙΕΣ Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/116/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 12ης Δεκεμβρίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/116/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 12ης Δεκεμβρίου 2006 L 372/12 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 27.12.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/116/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Δεκεμβρίου 2006 για τη διάρκεια προστασίας του δικαιώματος πνευματικής

Διαβάστε περισσότερα

Μπαμπά, αυτό που γράφω είναι δικό μου; (Πνευματική Ιδιοκτησία και Ανοικτότητα για παιδιά)

Μπαμπά, αυτό που γράφω είναι δικό μου; (Πνευματική Ιδιοκτησία και Ανοικτότητα για παιδιά) Μπαμπά, αυτό που γράφω είναι δικό μου; (Πνευματική Ιδιοκτησία και Ανοικτότητα για παιδιά) Δρ. Μαρίνος Παπαδόπουλος Δικηγόρος Τι θα μπορούσε να περιλαμβάνει η ενημέρωση για παιδιά για την Πνευματική Ιδιοκτησία;

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία και εφαρµογή νοµοθεσίας της Πνευµατικής Ιδιοκτησίας Παραδείγµατα

Προστασία και εφαρµογή νοµοθεσίας της Πνευµατικής Ιδιοκτησίας Παραδείγµατα Προστασία και εφαρµογή νοµοθεσίας της Πνευµατικής Ιδιοκτησίας Παραδείγµατα Μαρία- άφνη Παπαδοπούλου,.Ν.,., LL.M. mult legal@opi.gr, mdpap@dikhgoros.gr Ο "Οργανισµός Πνευµατικής Ιδιοκτησίας" είναι Νοµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΟΔΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΩΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΟΔΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΩΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ: 3183/2003 ΦΕΚ: Λ 227/26.09.2003 ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΟΔΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΩΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 4 Μαρτίου, 1993 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2121 Πνευµατική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώµατα και πολιτιστικά θέµατα Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο Νόµο που ψήφισε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ Πνευµατική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώµατα και πολιτιστικά θέµατα.

ΝΟΜΟΣ Πνευµατική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώµατα και πολιτιστικά θέµατα. ΝΟΜΟΣ 2121.1993 Πνευµατική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώµατα και πολιτιστικά θέµατα. Τι θα βρείτε 1. Ποιο είναι το αντικείµενο του δικαιώµατος της πνευµατικής ιδιοκτησίας 2. Ποιο είναι το υποκείµενο του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Διονυσία Καλλινίκου Λέκτορας, Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών Είναι γνωστό ότι στην Ελλάδα η πνευματική ιδιοκτησία και συγγενικά δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Διονυσίας Καλλινίκου

ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Διονυσίας Καλλινίκου ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Διονυσίας Καλλινίκου I. Γενικά Την πνευματική ιδιοκτησία συναντάμε σήμερα παντού χωρίς να το θέλουμε ή να το καταλαβαίνουμε: η δημόσια εκτέλεση μουσικών ή

Διαβάστε περισσότερα

Λογισµικόκαιδίκαιο πνευµατικήςιδιοκτησίας θέµαταπροστασίας Ηµερίδα : «Πατέντες λογισµικού» Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας / Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας, 11 εκεµβρίου 2012 Μαρία- άφνηπαπαδοπούλου,.ν., LL.M.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή... 3. Περιεχόμενα... 5. Έννοια και αντικείμενο της πνευματικής ιδιοκτησίας... 7

Εισαγωγή... 3. Περιεχόμενα... 5. Έννοια και αντικείμενο της πνευματικής ιδιοκτησίας... 7 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Περιεχόμενα... 5 Έννοια και αντικείμενο της πνευματικής ιδιοκτησίας... 7 Γενικά... 7 Μη προστατευόμενα έργα... 7 Παράγωγα έργα και συλλογές... 8 Ειδικές κατηγορίες έργων... 8

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2011/77/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 2011 για τροποποίηση της Οδηγίας 2006/116/ΕΚ για τη διάρκεια προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 211,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 211, ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 18ΗΣ ΜΑΪΟΥ 2005 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΟΜΙΜΕΣ ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΕΣ (ONLINE) ΜΟΥΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικότερες διαφορές πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Σημαντικότερες διαφορές πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας Νομικά στο design Σημαντικότερες διαφορές πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας Μαρκοπούλου Μαρία dpsd01032 Πίνακας περιεχομένων: Έννοια και Αντικείμενο: 3 Τι δεν προστατεύεται από πνευματική και βιομηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΥΤΑΡΙΘΜΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ. Αθήνα, 17/6/2009. Αριθµ. Πρωτ. Τ01/550

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΥΤΑΡΙΘΜΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ. Αθήνα, 17/6/2009. Αριθµ. Πρωτ. Τ01/550 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΥΤΑΡΙΘΜΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ Αθήνα, 17/6/2009 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΙ ΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

βιβλίου. ββ ικηγόρος-επιστημονική συνεργάτης ΟΠΙ

βιβλίου. ββ ικηγόρος-επιστημονική συνεργάτης ΟΠΙ Τεχνολογική προστασία & ψηφιακή διαχείριση του βιβλίου. ββ Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2011, EKEBI Ευαγγελία Βαγενά, ΔΝ, DEA ικηγόρος-επιστημονική συνεργάτης ΟΠΙ vagena@dsa.gr Από τον Γουτεμβέργιο ως τον Bill

Διαβάστε περισσότερα

Εφετείο Αθηνών Αριθμ. 4505/2014. Προεδρεύων: Ηλ. Γιαρένης, Εφέτης. Δικηγόροι: Γ.-Α. Ζάννος -Δ. Βαρελάς

Εφετείο Αθηνών Αριθμ. 4505/2014. Προεδρεύων: Ηλ. Γιαρένης, Εφέτης. Δικηγόροι: Γ.-Α. Ζάννος -Δ. Βαρελάς Εφετείο Αθηνών Αριθμ. 4505/2014 Προεδρεύων: Ηλ. Γιαρένης, Εφέτης Δικηγόροι: Γ.-Α. Ζάννος -Δ. Βαρελάς [...Στο άρθρο 5 της Οδηγίας 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/24/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/24/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 111/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.5.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/24/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 για τη νομική προστασία των προγραμμάτων ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Ι. Γενικά II. Το αντικείμενο της προστασίας III. Κατάθεση αντιτύπων ΙV. Διάρκεια προστασίας V. Οι ρυθμίσεις για τις βιβλιοθήκες VI. Ο δημόσιος δανεισμός VII.

Διαβάστε περισσότερα

οδηγός σεναριογράφου

οδηγός σεναριογράφου οδηγός σεναριογράφου Σημείωμα Ο οδηγός αυτός απευθύνεται στους σεναριογράφους, για να γνωρίζουν τα δικαιώματα του επαγγέλματός τους που είναι κατοχυρωμένα και προστατεύονται στο υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο,

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτισμική Τεχνολογία. Πολυμέσα & Διαδίκτυο Παράμετροι Δικαίου Μέρος Β

Πολιτισμική Τεχνολογία. Πολυμέσα & Διαδίκτυο Παράμετροι Δικαίου Μέρος Β Πολιτισμική Τεχνολογία Πολυμέσα & Διαδίκτυο Παράμετροι Δικαίου Μέρος Β Αρμοδιότητα ανάδειξης Πολυμέσα Ρυθμιστικό Πλαίσιο Η με οποιοδήποτε τρόπο ανάδειξη των αρχαιοτήτων που βρίσκονται σε μουσεία του Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4212/2013 Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/77/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 2011 και της Οδηγίας 2012/28/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Άννα Φράγκου

Επιμέλεια: Άννα Φράγκου Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού Πρόγραμμα LEONARDO DA VINCI Έργο ACCELERATE (ACCESS TO THE MODERN LIBRARY SERVICES FOR THE BLIND AND PARTIALLY SIGHTED PEOPLE) ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Ο ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ

ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Ο ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Ο ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ Μάρτιος 2008 Οι πράξεις αναπαραγωγής που πραγματοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθµός: 2121 Έτος: 1993 ΦΕΚ: Α 25 19930304 Τέθηκε σε ισχύ: 04.03.1993 Αρµόδιος Φορέας: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ηµ.Υπογραφής: 04.03.1993 Πνευµατική ιδιοκτησία,

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια δηµόσιας χρήσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση V.1.1

Άδεια δηµόσιας χρήσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση V.1.1 Άδεια δηµόσιας χρήσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση V.1.1 EUPL Ευρωπαϊκή Κοινότητα 2007 Η παρούσα άδεια δηµόσιας χρήσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (η «EUPL») 1 ισχύει για κάθε έργο ή λογισµικό (όπως ορίζονται παρακάτω)

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτό Ψηφιακό Μάθημα για την κατάρτιση του προσωπικού υποστήριξης ανάπτυξης ψηφιακών μαθημάτων

Ανοικτό Ψηφιακό Μάθημα για την κατάρτιση του προσωπικού υποστήριξης ανάπτυξης ψηφιακών μαθημάτων Ανοικτό Ψηφιακό Μάθημα για την κατάρτιση του προσωπικού υποστήριξης ανάπτυξης ψηφιακών μαθημάτων Ενότητα 6: Πνευματικά Δικαιώματα Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΦΕΚ Α' 25/4-3-1993 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2121 Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η προσβολή της πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο

Η προσβολή της πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο Η προσβολή της πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο Χρυσοπούλου Σοφία 1, Λεφάκης Παναγιώτης 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Γενικά Ο χώρος της πνευματικής ιδιοκτησίας αποτελεί έναν από τους πιο ενδιαφέροντες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ: 2148/1993 ΦΕΚ: Α 96/

ΝΟΜΟΣ: 2148/1993 ΦΕΚ: Α 96/ ΝΟΜΟΣ: 2148/1993 ΦΕΚ: Α 96/16.06.1993 ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ: ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΦΩΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΦΩΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ, ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑ, ΨΗΦΙΑΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ. ιονυσίας Καλλινίκου

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑ, ΨΗΦΙΑΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ. ιονυσίας Καλλινίκου ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑ, ΨΗΦΙΑΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ιονυσίας Καλλινίκου Ι. Ψηφιακά αρχεία και Βιβλιοθήκες Η δηµιουργία ψηφιακών αρχείων, βιβλιοθηκών και µουσείων δίνει τη δυνατότητα εύκολης πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατική ιδιοκτησία ή πνευµατικά δικαιώµατα ονοµάζονται τα αποκλειστικά δικαιώµατα των πνευµατικών δηµιουργών στο έργο τους. Παραχωρούνται από τον ν

Πνευµατική ιδιοκτησία ή πνευµατικά δικαιώµατα ονοµάζονται τα αποκλειστικά δικαιώµατα των πνευµατικών δηµιουργών στο έργο τους. Παραχωρούνται από τον ν ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Ιστοσελίδα: http://www.creativecommons.gr/ 2 1 Πνευµατική ιδιοκτησία ή πνευµατικά δικαιώµατα ονοµάζονται τα αποκλειστικά δικαιώµατα των πνευµατικών δηµιουργών στο έργο τους. Παραχωρούνται

Διαβάστε περισσότερα

DRAFT ΑΔΕΙΑ CREATIVE COMMONS -- COMMONS DEED ATTRIBUTION 2.5

DRAFT ΑΔΕΙΑ CREATIVE COMMONS -- COMMONS DEED ATTRIBUTION 2.5 Attribution 2.5 Είναι ελεύθερη Η αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση στο κοινό και δημόσια εκτέλεση του Έργου Η δημιουργία Παραγώγων Έργων Η χρησιμοποίηση του Έργου για εμπορικούς σκοπούς Υπό τους εξής όρους:

Διαβάστε περισσότερα

Τί πρέπει να προσέχει κανείς σε µια σύµβαση έκδοσης έργου σε ψηφιακό περιβάλλον; ΜΑΡΙΑ ΑΦΝΗ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ,.Ν. ΙΚΗΓΟΡΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΟΠΙ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΥΠΠΟΤ Μερικά νούµερα αντί εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2819/2000(ΦΕΚ 84 Α /15 Mαρτίου 2000)

ΝΟΜΟΣ 2819/2000(ΦΕΚ 84 Α /15 Mαρτίου 2000) ΝΟΜΟΣ 2819/2000(ΦΕΚ 84 Α /15 Mαρτίου 2000) Άρθρο 7 Εναρμόνιση με την Οδηγία 96/9/ΕΟΚτου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 1996 σχετικά με τη νομική προστασία των βάσεων δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 2121/ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕ- ΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑ- ΤΟΣ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. 1.1 Άρθρο 1: Πνευματική ιδιοκτησία

Νόμος 2121/ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕ- ΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑ- ΤΟΣ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. 1.1 Άρθρο 1: Πνευματική ιδιοκτησία Νόμος 2121/1993 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕ- ΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑ- ΤΟΣ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 1.1 Άρθρο 1: Πνευματική ιδιοκτησία 1. Οι πνευματικοί δημιουργοί, με τη δημιουργία του έργου, αποκτούν πάνω

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των πνευματικών δικαιωμάτων του έργου που παράγεται και διακινείται στο ΤΕΕ

Μελέτη των πνευματικών δικαιωμάτων του έργου που παράγεται και διακινείται στο ΤΕΕ Μελέτη των πνευματικών δικαιωμάτων του έργου που παράγεται και διακινείται στο ΤΕΕ Ομάδα Εργασίας ΤΕΕ Απόφαση Διοικούσας Επιτροπής: Α9/Σ43/2008 (9-12-2008) Στην Ομάδα Εργασίας που συγκροτήθηκε με την παραπάνω

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 2 32. H προστασία του ηθικού δικαιώματος στις ψηφιακές βιβλιοθήκες

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 2 32. H προστασία του ηθικού δικαιώματος στις ψηφιακές βιβλιοθήκες ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 2 32 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2006 H προστασία του ηθικού δικαιώματος στις ψηφιακές βιβλιοθήκες Δρ.Ν.,., Μαρία Δάφνη Παπαδοπούλου, LL.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 2121/1993. Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα. ΦΕΚ Α Θέση σε ισχύ :

Νόμος 2121/1993. Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα. ΦΕΚ Α Θέση σε ισχύ : Νόμος 2121/1993 Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα. ΦΕΚ Α 25 1993 Θέση σε ισχύ : 04.03.1993 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ...6

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2121/1993 (ΦΕΚ Α 25/4.3.1993) «Πνευµατική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώµατα και πολιτιστικά θέµατα» (κωδικοποιηµένος ως ισχύει σήµερα)

ΝΟΜΟΣ 2121/1993 (ΦΕΚ Α 25/4.3.1993) «Πνευµατική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώµατα και πολιτιστικά θέµατα» (κωδικοποιηµένος ως ισχύει σήµερα) ΝΟΜΟΣ 2121/1993 (ΦΕΚ Α 25/4.3.1993) «Πνευµατική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώµατα και πολιτιστικά θέµατα» (κωδικοποιηµένος ως ισχύει σήµερα) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4089, 28/7/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ TΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4089, 28/7/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ TΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ TΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ιονυσία Καλλινίκου, Αναπληρώτρια καθηγήτρια Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών email: kallinikoudionysia@yahoo.gr Βασιλική Στρακαντούνα,

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 2121/1993. Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα.

Νόμος 2121/1993. Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα. Νόμος 2121/1993 Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα. ΦΕΚ Α 25 1993 Θέση σε ισχύ : 04.03.1993 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικά Δικαιώματα και Ψηφιακή Πραγματικότητα

Πνευματικά Δικαιώματα και Ψηφιακή Πραγματικότητα Πνευματικά Δικαιώματα και Ψηφιακή Πραγματικότητα Τα πνευματικά δικαιώματα αποτελούν ένα πολύ σημαντικό θέμα που θα πρέπει να απασχολήσει σοβαρά έναν πολιτιστικό οργανισμό πριν αποφασίσει να εμπλακεί σε

Διαβάστε περισσότερα

Πώς µϖορώ να ϖροστατεύσω το έργο µου στο ψηφιακό ϖεριβάλλον; (ϖρόληψη & καταστολή) Μαρία Γ. Σινανίδου, Int. IP LL.M. ικηγόρος Εϖιστηµονική Συνεργάτις Ο.Π.Ι. 09.03.2011 Υϖουργείο Πολιτισµού & Τουρισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ CRIS (CURRENT RESEARCH INFORMATION SYSTEMS) ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ CRIS (CURRENT RESEARCH INFORMATION SYSTEMS) ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ CRIS (CURRENT RESEARCH INFORMATION SYSTEMS) ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 1 Περιεχόμενα ΤΟ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ... 3 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσημη. με τίτλο «Οδηγία 2012/28/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσημη. με τίτλο «Οδηγία 2012/28/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4524, 17.7.2015 123(Ι)/2015 123(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1976 ΜΕΧΡΙ 2014 Προοίμιο. Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις για τα θέματα δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Συχνές ερωτήσεις για τα θέματα δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας Συχνές ερωτήσεις για τα θέματα δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας Έκδοση 1.0 Αθήνα 2013 Πράξη «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Aνοικτών Μαθημάτων» 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Πνευματική Ιδιοκτησία και Διανοητική

Διαβάστε περισσότερα

Συχνέ ς Ερωτή σέις Πνέυματικα Δικαιωματα

Συχνέ ς Ερωτή σέις Πνέυματικα Δικαιωματα Συχνέ ς Ερωτή σέις Πνέυματικα Δικαιωματα Τι σημαίνει εκκαθάριση πνευματικών δικαιωμάτων; Είναι η διαδικασία με την οποία διασφαλίζεται ότι το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιείται δεν παραβιάζει τον νόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕφΑΘ 6520/2008. Πρόεδρος Σ. Βουγιούκαλος, Πρόεδρος Εφετών Εισηγητής θ. Κανελλόπουλος, Εφέτης Δικηγόρος Κ. Καζά

ΕφΑΘ 6520/2008. Πρόεδρος Σ. Βουγιούκαλος, Πρόεδρος Εφετών Εισηγητής θ. Κανελλόπουλος, Εφέτης Δικηγόρος Κ. Καζά ΕφΑΘ 6520/2008 Πρόεδρος Σ. Βουγιούκαλος, Πρόεδρος Εφετών Εισηγητής θ. Κανελλόπουλος, Εφέτης Δικηγόρος Κ. Καζά [...] Κατά το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν 2121/1993 "οι πνευματικοί δημιουργοί, με τη δημιουργία του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4481,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4481, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4481, 19.12.2014 Ν. 196(Ι)/2014 196(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1976 ΕΩΣ 2012 Προοίμιο. Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΕφΑθ 885/2009. Πρόεδρος Σ. Βουγιούκαλος, Πρόεδρος Εφετών. Εισηγητής θ. Κανελλόπουλος, Εφέτης

ΕφΑθ 885/2009. Πρόεδρος Σ. Βουγιούκαλος, Πρόεδρος Εφετών. Εισηγητής θ. Κανελλόπουλος, Εφέτης ΕφΑθ 885/2009 Πρόεδρος Σ. Βουγιούκαλος, Πρόεδρος Εφετών Εισηγητής θ. Κανελλόπουλος, Εφέτης Δικηγόροι Ε. Ποντίκη, Χ. Σαλαβράκου, Γ. Καραζάνος, Α. Κουκουλάς [...] Κατά το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν 2121/1993 "οι

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 2121/1993 Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα. ΦΕΚ Α Θέση σε ισχύ :

Νόμος 2121/1993 Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα. ΦΕΚ Α Θέση σε ισχύ : Νόμος 2121/1993 Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα. ΦΕΚ Α 25 19930304 Θέση σε ισχύ : 04.03.1993 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 11 η

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 11 η Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 11 η Βιομηχανική Ιδιοκτησία Νικόλαος Καρανάσιος Βιομηχανική Ιδιοκτησία Έννοια της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Διαδικασία κατοχύρωσης Φορείς Κατοχύρωσης Κόστος κατοχύρωσης

Διαβάστε περισσότερα

DRAFT ΑΔΕΙΑ CREATIVE COMMONS -- COMMONS DEED ATTRIBUTION SHARE-ALIKE 2.5

DRAFT ΑΔΕΙΑ CREATIVE COMMONS -- COMMONS DEED ATTRIBUTION SHARE-ALIKE 2.5 Attribution-ShareAlike 2.5 Είναι ελεύθερη Η αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση στο κοινό και δημόσια εκτέλεση του Έργου Η δημιουργία Παράγωγου Έργου Η χρησιμοποίηση του Έργου για εμπορικούς σκοπούς Υπό τους

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιοποίηση υλικού σε Βιβλιοθήκες και Αρχεία : προκλήσεις και περιορισμοί

Ψηφιοποίηση υλικού σε Βιβλιοθήκες και Αρχεία : προκλήσεις και περιορισμοί Ψηφιοποίηση υλικού σε Βιβλιοθήκες και Αρχεία : προκλήσεις και περιορισμοί Σύλβια Β. Κουκουνίδου Αρχειονόμος Βιβλιοθηκονόμος Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου 10 Μαΐου 2010 Ψηφιοποίηση Μετατροπή αναλογικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.12.2013 COM(2013) 926 final 2013/0444 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Μαρακές συνθήκη για τη διευκόλυνση της

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΛΔ, 21 Νοεµβρίου 2013, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΛΔ, 21 Νοεµβρίου 2013, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΛΔ, 21 Νοεµβρίου 2013, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Ενσωµάτωση της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 21 ου ΑΙΩΝΑ

Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 21 ου ΑΙΩΝΑ Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 21 ου ΑΙΩΝΑ Ι. Η διεθνής εξέλιξη Είναι κοινός τόπος ότι μετά την τυπογραφία το Internet έφερε ριζική αλλαγή στην επικοινωνία και δημιούργησε μία νέα κουλτούρα, κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

Το μέλλον της πνευματικής ιδιοκτησίας και οι άδειες Creative Commons. Της Διονυσίας Καλλινίκου

Το μέλλον της πνευματικής ιδιοκτησίας και οι άδειες Creative Commons. Της Διονυσίας Καλλινίκου Το μέλλον της πνευματικής ιδιοκτησίας και οι άδειες Creative Commons Της Διονυσίας Καλλινίκου Αθήνα 2 Μαρτίου 2007 1. Βασικές έννοιες και νομοθετική πολιτική για την πνευματική ιδιοκτησία Ο ψηφιακός αιώνας

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος 2121/1993 «Πνευµατική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώµατα και πολιτιστικά θέµατα» (ΦΕΚ Α 25/ ) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.

Νόµος 2121/1993 «Πνευµατική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώµατα και πολιτιστικά θέµατα» (ΦΕΚ Α 25/ ) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Νόµος 2121/1993 «Πνευµατική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώµατα και πολιτιστικά θέµατα» (ΦΕΚ Α 25/ 4.3.1993) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδοµε τον ακόλουθο Νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματική Iδιοκτησία

Πνευματική Iδιοκτησία Πνευματική Iδιοκτησία Ο ρόλος της Αστυνομίας στην καταπολέμηση των αδικημάτων κλοπής πνευματικής ιδιοκτησίας ΜΑΡΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ Γραφείο Καταπολέμησης Αδικημάτων Κλοπής Πνευματικής Ιδιοκτησίας ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Ειρήνη Σταματούδη, LL.M., Ph.D. Διευθύντρια ΟΠΙ

Εισαγωγή. Ειρήνη Σταματούδη, LL.M., Ph.D. Διευθύντρια ΟΠΙ Εισαγωγή Η πνευματική ιδιοκτησία αποκτά μια ολοένα αυξανόμενη σημασία στη σύγχρονη κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα. Είναι στενά συνυφασμένη με κάθε έκφανση της ανθρώπινης έκφρασης και δημιουργικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Δίκαιο. Εισαγωγή στο Διοικητικό Δίκαιο 1 ο Μέρος. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ.

Διοικητικό Δίκαιο. Εισαγωγή στο Διοικητικό Δίκαιο 1 ο Μέρος. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Εισαγωγή στο 1 ο Μέρος Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 96/9/ΕΟΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Μαρτίου 1996 σχετικά µε τη νοµική προστασία των βάσεων δεδοµένων

Ο ΗΓΙΑ 96/9/ΕΟΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Μαρτίου 1996 σχετικά µε τη νοµική προστασία των βάσεων δεδοµένων Ο ΗΓΙΑ 96/9/ΕΟΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Μαρτίου 1996 σχετικά µε τη νοµική προστασία των βάσεων δεδοµένων ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εναρμόνιση του ελληνικού δικαίου με την Οδηγία 2001/84/ΕΚ για το δικαίωμα παρακολούθησης. Παρουσίαση του άρθρου 1 του ν.

Εναρμόνιση του ελληνικού δικαίου με την Οδηγία 2001/84/ΕΚ για το δικαίωμα παρακολούθησης. Παρουσίαση του άρθρου 1 του ν. Εναρμόνιση του ελληνικού δικαίου με την Οδηγία 2001/84/ΕΚ για το δικαίωμα παρακολούθησης. Παρουσίαση του άρθρου 1 του ν. 3524/2007* * Το άρθρο αυτό δημοσιεύτηκε στο τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό «Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Οδηγία 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001, για την εναρµόνιση ορισµένων πτυχών του δικαιώµατος του δηµιουργού και συγγενικών δικαιωµάτων στην κοινωνία της πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Νέες τεχνολογίες, νέες βιβλιοθήκες και νέα προβλήματα: τα πνευματικά δικαιώματα στην ψηφιακή εποχή

Νέες τεχνολογίες, νέες βιβλιοθήκες και νέα προβλήματα: τα πνευματικά δικαιώματα στην ψηφιακή εποχή Νέες τεχνολογίες, νέες βιβλιοθήκες και νέα προβλήματα: τα πνευματικά δικαιώματα στην ψηφιακή εποχή Άννα Φράγκου Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 1 Βιβλιοθήκες Φορείς πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 2121 Έτος: 1993 ΦΕΚ: Α 25 19930304 Τέθηκε σε ισχύ: 04.03.1993 Αρμόδιος Φορέας: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΑ Μ.Μ.Ε.

Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΑ Μ.Μ.Ε. Ημερομηνία Ανάρτησης: 12/11/1998 Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΑ Μ.Μ.Ε. Ομιλία του Προέδρου της ΕΣΗΕΑ Αριστείδη Μανωλάκου, στην εκδήλωση που οργάνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών, για τα 50 χρόνια από την Οικουμενική

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός απόφασης 23892/2009 Αριθμός κατάθεσης α' αίτησης 10534/2009 Αριθμός κατάθεσης β' αίτησης 10535/2009

Αριθμός απόφασης 23892/2009 Αριθμός κατάθεσης α' αίτησης 10534/2009 Αριθμός κατάθεσης β' αίτησης 10535/2009 Αριθμός απόφασης 23892/2009 Αριθμός κατάθεσης α' αίτησης 10534/2009 Αριθμός κατάθεσης β' αίτησης 10535/2009 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΣ: Μαρί Δεργαζαριάν,

Διαβάστε περισσότερα

Ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε περιπτώσεις παραπομπών &

Ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε περιπτώσεις παραπομπών & Ψηφιακές εκδόσεις: Ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε περιπτώσεις παραπομπών & συνδέσμων μεταξύ ιστοσελίδων Εθνικό Κέντρο Βιβλίου 19/01/2011 Μαρία Γ. Σινανίδου, Int. IP LL.M. Δικηγόρος Επιστημονική Συνεργάτις

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 11.10.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 265/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2011/77/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Σεπτεμβρίου 2011 για τροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

ικαιώµατα των εκτελεστών στην Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία: Κατάσταση και Στοιχεία προς Βελτίωση

ικαιώµατα των εκτελεστών στην Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία: Κατάσταση και Στοιχεία προς Βελτίωση ικαιώµατα των εκτελεστών στην Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία: Κατάσταση και Στοιχεία προς Βελτίωση Πια είναι η AEPO-ARTIS Ο οργανισµός AEPO-ARTIS αποτελείται από 27 οργανισµούς συλλογικής διαχείρισης δικαιωµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 14/48 21.1.2015 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ Διορθωτικό στην οδηγία 2014/26/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, για τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

DRAFT. ΑΔΕΙΑ CREATIVE COMMONS -- COMMONS DEED ATTRIBUTION NO-DERIVATIVE WORKS v

DRAFT. ΑΔΕΙΑ CREATIVE COMMONS -- COMMONS DEED ATTRIBUTION NO-DERIVATIVE WORKS v Attribution-No-Derivative Works v.3.0 Αναφορά-Όχι Παράγωγο Έργο v.3.0 Είναι ελεύθερη η διανομή: Η αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση στο κοινό του Έργου Υπό τους εξής όρους: Αναφορά: Η αναφορά στο Έργο πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιοποίηση και διαχείριση ΠΔ:τα ορφανά έργα και η ιστορία τους/ Βασιλικής Στρακαντούνα, ΕΚΠΑ

Ψηφιοποίηση και διαχείριση ΠΔ:τα ορφανά έργα και η ιστορία τους/ Βασιλικής Στρακαντούνα, ΕΚΠΑ 1 Ενότητες Ψηφιοποίηση και πνευματική Ιδιοκτησία Το πρόβλημα των ορφανών έργων και οι προσπάθειες επίλυσής στην Ευρώπη Κανονιστική ρύθμιση και παρουσίαση της Οδηγίας 2012/28/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

19o Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 2010

19o Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 2010 Ο διττός χαρακτήρας του δικαιώματος δημόσιου δανεισμού Βασιλική Στρακαντούνα ΕΚΠΑ. Κεντρική Βιβλιοθήκη ΝΟΠΕ - ΜΜΕ Γιάννης Κικκής European Public Law Organization Διάγραμμα Φύση, προέλευση και κατοχύρωση

Διαβάστε περισσότερα

Άδειες Creative Commons: σύντομη παρουσίαση

Άδειες Creative Commons: σύντομη παρουσίαση Άδειες Creative Commons: σύντομη παρουσίαση Θεοδώρα Τσώλη Βιβλιοθηκονόμος MSc ΤΕΙ Ηπείρου. Παράρτημα Πρέβεζας. Βιβλιοθήκη. Μάρτιος 2015 Πνευματική ιδιοκτησία Διανοητική ιδιοκτησία ονομάζουμε τα δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 22.6.2001 ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 22.6.2001 ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, L 167/10 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 22.6.2001 Ο ΗΓΙΑ 2001/29/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Μαΐου 2001 για την εναρµόνιση ορισµένων πτυχών του δικαιώµατος

Διαβάστε περισσότερα

Η νοµική διασφάλιση του ηµοτικού ιαδικτυακού Ραδιοφώνου και Τηλεόρασης

Η νοµική διασφάλιση του ηµοτικού ιαδικτυακού Ραδιοφώνου και Τηλεόρασης Κατάρτιση και Πιστοποίηση σε βασικές εξιότητες και Κατάρτιση σε Προηγµένες εξιότητες στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Εργαζόµενων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.10.2014 COM(2014) 638 final 2014/0297 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συνθήκης του Μαρακές για τη διευκόλυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ι. Προστασία των δικαιωμάτων των δημιουργών των Ανοικτών Ακαδημαϊκών Μαθημάτων και του Ιδρύματος Δρ. Χρήστος Βοζίκης Υπεύθυνος ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικά Δικαιώματα & Ψηφιακή Πραγματικότητα - Προστασία & Διαχείριση των Πνευματικών Δικαιωμάτων Ψηφιακού Περιεχομένου

Πνευματικά Δικαιώματα & Ψηφιακή Πραγματικότητα - Προστασία & Διαχείριση των Πνευματικών Δικαιωμάτων Ψηφιακού Περιεχομένου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νομικά στο Design Ιωάννης-Ιάκωβος Παραδείσης Ακαδημαϊκό έτος 2005-2006 Κουμαρίδου Βικτώρια (dpsd00036) Πνευματικά Δικαιώματα & Ψηφιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 1 Περιεχόμενα ΤΟ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ... 3 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ... 3 Α. Πολιτική περιεχομένου... 4 Β. Πολιτική Πρόσβασης...

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση. Προς τη Βουλή των Ελλήνων. Εισαγωγή Γενικά Στοιχεία

Αιτιολογική έκθεση. Προς τη Βουλή των Ελλήνων. Εισαγωγή Γενικά Στοιχεία Αιτιολογική έκθεση Επί του Σχεδίου Νόμου «Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2011/77/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 2011 για τροποποίηση της Οδηγίας 2006/116/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα